02.03.2014 Views

GMU Formaatbeschrijving (SEPA-aanvulling)

GMU Formaatbeschrijving (SEPA-aanvulling)

GMU Formaatbeschrijving (SEPA-aanvulling)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GMU01/GMU02

Formaatbeschrijving

SEPA-toelichting


GMU01 / GMU02

Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

Consumenten en bedrijven maken steeds

vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom

is het belangrijk dat u uw financiële

administratie en/of uw boekhoudpakket hier

tijdig op aanpast. Zo voorkomt u dat

betalingen uitvallen. In dit document leest u

meer over impact van SEPA op het

bestandsformaat GMU01 en GMU02.

Deze formaatbeschrijving is geldig vanaf oktober 2013. De

informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele

informatie op ING.nl of bel 0900 0933 (10 cent per minuut).


Inhoudsopgave

Algemeen 4

Wat verandert er voor u? 5

Rapportage SEPA verzamel- en incassobatches

Versies van GMU 6

Wijzigingen in de GMU 7

Bijlagen 8

Bijlage 1: attributen Europese overschrijving

Bijlage 2: attributen Europees incasso

Bijlage 3: redenen niet-boeking

Bijlage 4: voorbeelden GMU01

Bijlage 5: voorbeelden GMU02

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 3


Algemeen

Met de introductie van het Europese betalingsverkeer

(SEPA) treden er veranderingen op in de rapportage.

Zo zal bijvoorbeeld het tegenrekeningnummer in IBANformaat

gerapporteerd worden.

Dit document beschrijft de wijzigingen in GMU01 en

GMU02 als gevolg van de SEPA-betalingen. De volledige

beschrijving van het GMU-formaat, kunt u vinden op

www.ing.nl/bestandsformaten.

Kijk voor meer informatie over Europees betalen op

www.ing.nl/europeesbetalen

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 4


Wat verandert er voor u?

Als u uw elektronische rekeninginformatie automatisch

inleest in uw financiële administratie of boekhoudpakket

zult u deze aan moeten passen voor SEPA-transacties.

Maakt u gebruik van een standaard boekhoudpakket?

Neem dan contact op met uw leverancier.

De onderstaande informatie wordt bij SEPA-transacties

gerapporteerd:

IBAN & BIC van de tegenpartij

Betalingskenmerk of omschrijving

End-To-End ID (referentie van de betaler)

Batch-ID bij Europese verzamel- of incassobatches

Reden van uitval bij niet-verwerkte of geweigerde

transacties.

Incassant-ID bij Europees incasso

Machtigingsnummer bij Europees incasso (GMU02)

Type incasso: standaard of zakelijk en eerste, doorlopend

of eenmalig (GMU02)

Reden van uitval bij niet-verwerkte of geweigerde

transacties

Rapportage SEPA verzamel- en incassobatches

De verwerking van SEPA verzamel- en incassobatches wijkt

op enkele punten af van de huidige CLIEOP

verzamelbetalingen en incasso. Zo wordt een ingestuurde

batch altijd als totaal post geboekt en worden alle

geweigerde transacties teruggeboekt. U vindt alle

informatie van uitgevallen transacties terug in de GMUrapportage.

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 5


Versies van GMU

Van GMU zijn twee versies beschikbaar die geschikt zijn

om ook de SEPA-transacties correct te rapporteren:

GMU01: basisversie, bevat de belangrijkste informatie ten

behoeve van de reconciliatie van Europese

overschrijvingen. Specifieke informatie van het Europees

incasso wordt niet gerapporteerd.

GMU02: uitbreiding op GMU01, bevat alle relevante SEPAinformatie

voor zowel de Europese overschrijving als het

Europees incasso. De extra informatie ten opzichte van

GMU01 bevat onder andere de volledige adresregels

(indien opgenomen in de GMU-overeenkomst en

meegegeven door de betaler), gegevens van de ‘ultimate

party’ en specifieke informatie van het Europees incasso.

In beide GMU-formaten worden alle typen transacties

gerapporteerd.

Welke versie is voor u geschikt?

Maakt u geen gebruik van incasso, NAW- of ‘ultimate

parties’ gegevens? Dan kunt u gebruikmaken van GMU01.

Wilt u wel alle gegevens ontvangen of maakt u gebruik van

Europees incasso? Dan biedt GMU02 de juiste oplossing.

Als u wilt overstappen op een andere versie dan uw

huidige versie van GMU neem dan contact op met uw

contactpersoon bij de ING.

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 6


Wijzigingen in de GMU

Voor de rapportage van SEPA-transacties zijn nieuwe

attributen en records opgenomen in GMU.

Om deze nieuwe attributen en records goed te kunnen

verwerken, zult u uw software hierop moeten aanpassen.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat bij SEPA-transacties

het tegenrekeningnummer in IBAN-formaat gerapporteerd

wordt in het IBAN-record (0400). Dat betekent dat het

tegenrekeningnummer niet meer wordt gerapporteerd in

het transactierecord (0100). Daarnaast zal, indien aanwezig,

het End-to-End-ID vermeld worden in het referentierecord

(0420).

In de tabellen in de bijlagen van dit document zijn voor de

Europese overschrijving en het Europees incasso de

belangrijkste velden voor reconciliatie opgenomen. Meer

informatie over GMU kunt u vinden in de formaatbeschrijving.

Deze kunt u downloaden op

www.ing.nl/bestandsformaten.

R-type (Europees incasso, debiteurzijde)

Vanaf 14 oktober 2013 ontvangt u in de GMU02-rapportage

het R-type. Deze geeft het type retourboeking aan voor

Europees incasso. Het R-type wordt in de rubriek Europees

incassotyperecord (0450) gerapporteerd als één numeriek

karakter en geeft aan of het om een weigering,

retourbetaling, terugbetaling, herroeping of annulering

gaat. Op basis van het R-type kunt u bepalen of een

vervolgincasso mogelijk is en op welke manier u dit kunt

aanbieden.

R-Type

Omschrijving

1 Reject (weigering)

2 Return (retourbetaling)

3 Refund (terugbetaling)

4 Reversal (herroeping)

5 Cancellation (annulering)

In bijlage 3 vindt u een overzicht van alle redenen van niet-boeking.

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 7


Bijlage 1: attributen Europese overschrijving

Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste attributen voor de Europese

overschrijving:

GMU-veld GMU 01

record

GMU 02

record

pain.001 tag

Bedrag 0100 0100 InstructedAmount

IBAN tegenpartij 0400 0400 DebtorAccount Identification IBAN (i.g.v.

bijschrijving)

CreditorAccount Identification IBAN (i.g.v.

afschrijving

Referentie 0420 0420 EndtoEndIdentification of

PaymentInformation Identification (batch ID)

Betalingskenmerk 0500 0500 RemittanceInformation Structured

Specificatie regels 0510 0510 RemittanceInformation Unstructured

Naam 0520 0520 Debtor Name (i.g.v. bijschrijving)

Creditor Name (i.g.v. afschrijving)

Adresregels - 0550 Debtor of Creditor PostalAdress Adress Line

Land - 0560 Debtor of Creditor Country of Residence

Ultimate Creditor - 0460 Ultimate Creditor Identification

Identification

Ultimate Creditor Name - 0470 Ultimate Creditor Name

Ultimate Debtor

- 0480 Ultimate Debtor Identification

Identification

Ultimate Debtor Name - 0490 Ultimate Debtor Name

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 8


Bijlage 2: attributen Europees incasso

Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste attributen voor het Europees

incasso:

GMU-veld GMU 01

record

GMU 02

record

pain.008 tag

Bedrag 0100 0100 InstructedAmount

IBAN 0400 0400 DebtorAccount Identification IBAN i.g.v.

bijschrijving

CreditorAccount Identification IBAN i.g.v.

afschrijving

Referentie 0420 0420 EndtoEndIdentification of

PaymentInformation Identification (batch ID)

ID-Creditor 0435 Creditor ID (incassant-id)

Betalingskenmerk 0500 0500 RemittanceInformation Structured

Specificatie 0510 0510 RemittanceInformation Unstructured

Naam 0520 0520 Debtor Name i.g.v. bijschrijving

Creditor Name i.g.v. afschrijving

Adres regels - 0550 Debtor or Creditor PostalAdress AdressLine

Land - 0560 Debtor or Creditor Country of Residence

Machtigingsnummer - 0440 Mandate Identification

Direct debit schema - 0450 LocalInstrument Code (Standard/ B2B)

Direct debit type 0450 Sequence Type (Eerste/Doorlopende/eenmalige)

Ultimate Creditor - 0460 Ultimate Creditor Identification

Identification

Ultimate Creditor Name - 0470 Ultimate Creditor Name

Ultimate Debtor

- 0480 Ultimate Debtor Identification

Identification

Ultimate Debtor Name - 0490 Ultimate Debtor Name

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 9


Bijlage 3: redenen niet-boeking

ISO-reden van niet-boeking

GMU-reden van niet-boeking

ISO-

GMU-

Omschrijving

Omschrijving

code

code

AC01 IncorrectAccountNumber L IBAN Niet correct

AC04 ClosedAccountNumber M Rekeningnummer niet geaccepteerd

AC06 BlockedAccount N Rekeningnummer geblokkeerd

AC13 InvalidDebtorAccountType S Administratieve reden

AG01 TransactionForbidden O Mutatie niet toegestaan

AG02 InvalidBankOperationCode U Ongeldige transactie code

AM04 InsufficientFunds S Administratieve Reden

AM05 Duplication G Dubbel betaald

BE01 InconsistentWithEndCustomer S Administratieve reden

BE04 MissingCreditorAddress P Adres begunstigde ongeldig

BE05 Creditor Identification incorrect T Mandaat Informatie Incorrect

CNOR Creditor bank is not registered S Administratieve redden

DNOR Debtor bank is not registered S Administratieve reden

FF01 InvalidFileFormat V Niet volgens aanleverrichtlijnen

FF05 Direct Debit type Incorrect T Mandaat Informatie incorrect

MD01 NoMandate F Geen incassomachtiging verstrekt

MD02 MissingMandatoryInformationIn Mandate T Mandaat informatie onvolledig

MD06

RefundRequestByEndCu

stomer

R Op verzoek debiteur ingetrokken

MD07 EndCustomerDeceased S Administratieve Reden

MS02 NotSpecifiedReasonCustomer Generated R op verzoek debiteur ingetrokken

MS03 NotSpecifiedReasonAgent Generated S Administratieve Reden

RC01 BankIdentifierIncorrect W Ongeldige BIC

RR01 Missing Debtor Account or Identification Q wet en/of regelgeving

RR04 Regulatory Reason Q wet en/of regelgeving

SL01 Specific Service offered by Debtor Agent N Rekeningnummer geblokkeerd

TM01 CutOffTime S Administratieve reden

De volgende codes zijn nieuw: AC13, BE01, BE05, CNOR, DNOR, FF01, FF05 en TM01.

Code MD03 is vervangen door FF01.

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 10


Bijlage 4: voorbeelden GMU01

Hieronder ziet u twee voorbeelden van SEPA GMU01:

Inkomende Enkelvoudige Europese Overschrijving

Building blocks Transaction details

Header 0001A20120404GMU01 00000010104041010100000000

0010A0001000000101

Incoming

0100AOVSB00000002250000000000000000000012012004042

SEPA Credit 0210AOVSB00001000000000000000

Transfer

0400ANL69INGB0123456789

INGBNL2A

0420AendToEndID-0001

0425AIPN-ORGANISATIE-NAAM

0510Aomschrijving / vrije tekst

Trailer 9990A000100000000000000022500000000010000001

9999A

L

L

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 11


Uitgaande Europese Verzamelbetaling

Building blocks Transaction details

Header 0001A20120404GMU01 00000010104041010100000000

0010A0001000000101

Total booking 0100AOVSA00000000030600000000010000000000201204041

0220AVOVA00000 00000000000000003 00000000

0225AVOVA00000000000001

0420APAY-ID-001

00000000

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0510ATOTAAL 3 VZ

Rejected/Failed 0100AOVSA00000000010100000000000000000001201204042

Transaction 0220AVOVC00000 00000000000000000 00000000

0225AVOVC00000000000001 00000000L

0400ANL00INGB0000000002

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-1

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0500A1000056789012340

Detail booking 1 0100AVOVD00000000010100000000010000000000201204043

0290AVOVD00001000000003

0400ANL00INGB0000000002

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-1

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0500A1000056789012340

Detail booking 2 0100AVOVD00000000010200000000010000000000201204043

0290AVOVD00002000000003

0400ANL00INGB0000000003

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-2

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0510AOmschrijving / vrije tekst

Detail booking 3 0100AVOVD00000000010300000000010000000000201204043

0290AVOVD00003000000003

0400ANL00INGB0000000004

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-3

0425AIPN-ORGANIATION-NAME

0500A1000056789012340

Trailer 9990A000100000000000000061200000000040000004

9999A

L

L

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 12


Bijlage 5: voorbeelden GMU02

Hieronder ziet u vier voorbeelden van SEPA GMU02:

Inkomende Enkelvoudige Europese Overschrijving

Building blocks

Header

Incoming

SEPA Credit

Transfer

Transaction details

0001A20120404GMU0200000000010104041010100000000

0010A0001000000000101

0100AOVSB00000002250000000000000000000012012004042

0210AOVSB00001000000000000000

0400ANL69INGB0123456789

INGBNL2A

0420AendToEndID-0001

0425AIPN-ORGANISATIE-NAAM

0510Aomschrijving / vrije tekst

Trailer 9990A000100000000000000022500000000010000001 L

9999A

L

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 13


Uitgaande Europese Verzamelbetaling

Building blocks

Header

Total booking

Rejected/Failed

Transaction

Detail booking 1

Detail booking 2

Detail booking 3

Transaction details

0001A20120404GMU0200000000010104041010100000000

0010A0001000000000101

0100AOVSA00000000030600000000010000000000201204041

0220AVOVA00000 00000000000000003 00000000

0225AVOVA00000000000001 00000000

0420APAY-ID-001

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0510ATOTAAL 3 VZ

0100AOVSA00000000010100000000000000000001201204042

0220AVOVC00001 00000000000000000 00000000

0225AVOVC00000000000001 00000000L

0400ANL00INGB0000000002

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-1

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0500A1000056789012340

0100AVOVD00000000010100000000010000000000201204043

0290AVOVD00001000000003

0400ANL00INGB0000000002

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-1

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0500A1000056789012340

0100AVOVD00000000010200000000010000000000201204043

0290AVOVD00002000000003

0400ANL00INGB0000000003

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-2

0425AIPN-ORGANISATION-NAME

0510AOmschrijving / vrije tekst

0100AVOVD00000000010300000000010000000000201204043

0290AVOVD00003000000003

0400ANL00INGB0000000004

INGBNL2A

0420AE2E-ID-NL-NVB-3

0425AIPN-ORGANIATION-NAME

0500A1000056789012340

Trailer 9990A000100000000000000061200000000040000004 L

9999A

L

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 14


Europees incasso (crediteurzijde)

Building

blocks

Header

Booking total

Rejected/Failed

transaction

Transaction details

0001A20120404GMU0200000000010104041010100000000

0010A0001000000000101

0100AINCB00000000010100000000000000000001201204042

0250AINCT0000000000000000000001 00000000

0420APAY-ID-001

0425AIPN-ORGANISATIE-NAAM

0435ACREDITOR-ID

0450ACORE

0510ATOTAAL

1 POSTEN

0100AINCB00000000010100000000010000000000201204041

0250AINCC0000000000000000000000S00000000

0400ANL00INGB0000000002

INGBNL2A

0425AIPN-ORGANISATIE-NAAM

0435ACREDITOR-ID

0440AMANDAAT-ID-NR-001

0450ACORE 2

0510AOmschrijving / vrije tekst

Booking detail 0100AINCD00000000010100000000000000000001201204044

0320AINCD 20120101

0400ANL00INGB0000000002

INGBNL2A

0425AIPN-ORGANISATIE-NAAM

0440AMANDAAT-ID-NR-001

0450ACORE1

0510AOmschrijving / vrije tekst

Trailer 9990A000100000000000000030300000000030000003 L

9999A

L

Europees incasso (debiteurzijde)

Building blocks

Header

SEPA Direct Debit:

debit booking

Transaction details

0001A20120404GMU0200000000010104041010100000000

0010A0001000000000101

0100AOVSA000000022500000000000010000000000201204041

0210AINCA00001000000000000000

0400ANL69INGB0123456789

INGBNL2A

0420AendToEndID-0001

0425AIPN-ORGANISATIE-NAAM

0510Aomschrijving / vrije tekst

Trailer 9990A000100000000000000022500000000010000001 L

9999A

L

GMU01/GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Oktober 2013 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!