Kerkinformatie nr. 178, februari 2010 - Kerk in Actie

kerkinactie.nl

Kerkinformatie nr. 178, februari 2010 - Kerk in Actie

Kerkinformatie

nummer 178 • FEBRUARI 2010

Amersfoort

wint

Kerkbalans

Awards

Werken aan je huwelijk • Paasgroetenactie

WaytoGo in Hendrik Ido Ambacht


2 |

Internetnieuwtjes

Meer vrijwilligers

in dienstenorganisatie

www.pkn.nl/prodeo

Correcties Jaarboek

2009-2010

Studenten en twintigers

Het aantal mensen dat als vrijwilliger meehelpt

in de dienstenorganisatie van de Protestantse

Kerk is in 2009 verdubbeld van 43 naar 86. In

uren omgerekend staat hun inzet gelijk aan

ongeveer 22 fulltime medewerkers. De medewerkers

werden geworven en begeleid via

bovenvermelde website.

De meeste vrijwilligers (21) helpen bij het inventariseren

van oude archieven. Daarnaast zijn

er help(st)ers bij de balie in conferentiecentrum

Hydepark in Doorn, maar ook bijvoorbeeld de

vertrouwenspersonen van het interkerkelijke samenwerkingverband

tegen Seksueel Misbruik

bij Pastorale Relaties. Zes mensen werken aan

het sorteren van oude kaarten en postzegels

ten bate van Kerk in Actie.

Annelies Bouwman, coördinator van het Pro

Deo-vrijwilligersbeleid, is enthousiast over de

toename: ‘Op onze website staat altijd een aantal

vacatures voor vrijwilligerswerk. Vaak zijn

we op zoek naar specifieke kwaliteiten, maar

het komt ook voor dat specialisten zich aanbieden

voor werk dat welkom is in de organisatie.

Het is de kunst vraag en aanbod op elkaar af te

stemmen. Dankzij het speciale vrijwilligersbeleid

lukt dat steeds beter.’

Een hoogtepunt in 2009 was de opening van

de Werkwinkel in de hal van het landelijk

dienstencentrum in Utrecht. Hier werken vier

parttime vrijwilligers. Zij verwerken bestellingen

en verkopen ca. 200 artikelen per maand aan

personen die het dienstencentrum bezoeken

voor een vergadering of bijeenkomst. Ook

gemeenteleden uit de omgeving van Utrecht

halen hier regelmatig hun bestelling af.

www.pkn.nl > bestuur en

organisatie

Na het verschijnen van het Jaarboek

van de Protestantse Kerk 2009-2010

ontvingen de samenstellers meldingen

van fouten en omissies. Deze zijn

bij elkaar gebracht in een erratum dat

door het synodesecretariaat van de

Protestantse Kerk onlangs is vrijgegeven.

Dit erratum is verzonden naar

alle kerkenraden.

Het is ook te downloaden op:

www.pkn.nl>bestuur en organisatie.

Snel kerknieuws

www.pkn.nl > Actueel > RSS-feeds

Wie snel op de hoogte wil zijn van

de nieuwsberichten op www.pkn.nl

kan deze ontvangen als RSS-feed. In

de zoekbalk van de internetbrowser

verschijnt het RSS-logo. Door daarop

te klikken, kunt u zich abonneren.

U kunt ook in uw RSS-reader de url

‘http://www.pkn.nl/newsfeed.ashx’

opnemen.

www.zinweb18-30.nl

Op deze webiste voor studenten,

twintigers en religie worden regelmatig

nieuwe projecten gepresenteerd.

De site is verwant aan zinweb.nl.

Onlangs toegevoegd: vrijwilligers gevraagd

voor een festival in Betlehem,

een gesprekgroep in Amsterdam over

homoseksualiteit, Taizé-activiteiten in

het hele land en ‘Eten met idealen’ in

Nijmegen: organiseer een maaltijd,

waarvan de opbrengst is bestemd

voor kleinschalige projecten in de

derde wereld.

Voorbeden

www.kerkinactie.nl/voorbeden

Kerkinactie vraagt in januari uw

voorbeden voor kinderen in Gaza en

Israëlische dienstplichtigen, Dalits

(kastelozen), ontwrichte families in

Oost-Europa, aidsprogramma van de

Keniaanse overheid, binnenlandse

vluchtelingen in Pakistan en straatkinderen.

Op deze webpagina’s vind u

iedere maand uitgebreide informatie

over projecten en de bijbehorende

gebedsintenties.

Colofon Nummer 178 Februari 2010 ISSN 1380-460X

Kerkinformatie verschijnt elf keer per

jaar als officieel orgaan van de

Protestantse Kerk in Nederland.

Algemeen adres

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

in Nederland, Joseph Haydnlaan 2a,

3533 AE Utrecht, Postbus 8504,

3503 RM Utrecht,

telefoon (030) 880 18 80,

e-mail: servicedesk@pkn.nl.

Abonnementenadministratie

Abonnementsprijs e 17,50 per jaar;

buitenland e 24,-. Vanaf 35 ex.:

e 15,- per jaar. U kunt zich als

abonnee opgeven en afmelden bij

de Abonnementen-administratie

Kerkinformatie, Postbus 8504,

3503 RM Utrecht,

telefoon (030) 880 17 25,

abonnementen@pkn.nl

Dit blad is voor visueel gehandicapten

in aanpaste leesvorm verkrijgbaar. Voor

naderen informatie CBB,

Postbus 131, 3850 AC Ermelo,

telefoon (0341) 56 54 99.

Redactie-adres

Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503

RM Utrecht, telefoon (030) 880 17 25.

Fax (030) 880 14 45.

E-mail: f.rozemond@pkn.nl

Advertenties: zie achterin aan het begin

van de advertentierubriek.

Redactie

Emmy Bregman, Janet van Dijk,

Jan-Gerd Heetderks (hoofdredacteur),

Michiel Nap, Marieke Raatgever en

Frans Rozemond (eindredactie).

Basis vormgeving

ReproVinci, Schoonhoven

Opmaak

Interface Communicatie B.V., Ede

Druk Koninklijke BDU, Barneveld

Kerkinformatie op internet

www.pkn.nl/kerkinformatie

Overname van artikelen wordt op prijs

gesteld, mits met bronvermelding.

Overname van foto’s in overleg.

Kerkinformatiefebruari 2010


| 3

Ten geleide

Inhoud

De toezeggingen voor de Actie

Kerkbalans worden momenteel verzameld.

Hopelijk komt er ondanks

de crisis voldoende geld binnen

voor het plaatselijke en bovenplaatselijke

kerkenwerk. ‘Een kerk is van

blijvende waarde’, is het motto van

Kerkbalans. Dat gelooft weliswaar

lang niet meer iedereen, maar je zou

je toch eens voor moeten stellen

dat de kerk zou verdwijnen uit onze

steden en dorpen…

Om de gemeenschappen en de

daarbij behorende gebouwen in

stand te houden heb je uiteraard

geld nodig. De uitreiking van de

Kerkbalans-award waarover op

pagina 8-9 bericht wordt, zet een

gemeente in het zonnetje die een

creatieve manier gevonden heeft om

de gemeenteleden eraan te herinneren

dat steun noodzakelijk is.

Maar aan geld voor het kerkenwerk

heb je niet genoeg. Veel kerkenraden

bezinnen zich op de vraag

hoe kerk te zijn in deze tijd. Daarbij

hoort ook de vraag naar missionaire

mogelijkheden. Zie hiervoor ook het

artikel op pagina 16.

4 Gemeente

Materiaal huwelijkstoerusting in de etalage

8 Kerkbalans

Kerkleden geven steeds ietsje meer

10 Eredienst

Oecumenisch Leesrooster 2010-2013

11 Kerk in Actie

Paasgroetenactie 2010

13 Zangavonden

Zingt een nieuw lied tussen Pasen en Pinksteren

14 Palestijnse christenen

Een uitgestoken hand

15 Levenskunst

Deugden zijn goed voor mensen

kerk in actie

En ten slotte: de vraag naar het

Israëlisch-Palestijns conflict raakt

velen in onze kerk. Meta Floor

bericht over het Kairos-document

van Palestijnse christenen en synodepreses

Peter Verhoeff schrijft naar

aanleiding van dit document over de

emoties die in onze kerk naar boven

komen zodra het over de verhouding

Israël-Palestina gaat. •

Jan-Gerd Heetderks

hoofdredacteur van Kerkinformatie

17 Pastoraat

De lokale ledenadministrateur

18 Eredienst

Bidden voor gewas en arbeid

20 JOP

WaytoGo in Hendrik Ido Ambacht

b i j d e

c o v e r f o t o

Rubrieken

6 Kroniek

12 Mensen (inclusief predikantswisselingen)

16 Missionaire mogelijkheden

24 Collecten

25 Bijbelteksten Taizé

26 Advertenties

Startbijeenkomst Kerkbalans 2010, Jacobikerk Utrecht op

13 januari 2010. Zie verder pagina 8-9.

Foto: David Jagersma

Kerkinformatiefebruari 2010


4 |

Protestantse Kerk zet materiaal

voor huwelijkstoerusting in de

etalage

Vanaf een poster op een bushokje vroeg een ‘scheidingsmakelaar’: ‘Wilt u scheiden,

bel dan (030) enz.’. Wordt het niet tijd dat we als kerk adverteren met: ‘Wilt u een

beter huwelijk, bel dan uw plaatselijke kerk’, gevolgd door een telefoonnummer.

Want achter veel huwelijken gaat een beter huwelijk schuil. Hoe kan de kerk een

handje helpen?

gemeente

Het lijkt wel of we eraan gewend raken dat huwelijken

stuklopen. Ook in de kerk worden we geconfronteerd met

relaties die verbroken worden. In een deel van de gevallen is

dat beter zo, maar in andere situaties kan de vraag worden

gesteld of het niet was te voorkomen.

Het omgaan met de brokstukken van verbroken relaties is

niet eenvoudig, zeker niet als er kinderen zijn. Meestal wordt

de dominee of ouderling pas ingelicht als er geen redden

meer aan is. Kunnen we er wat aan doen?

Preventie

Een huwelijk is vaak niet meer te redden als er grote problemen

zijn. Wel kunnen we investeren in huwelijkstoerusting:

huwelijken versterken en mensen die gaan trouwen daar beter

op voorbereiden, om zo problemen te voorkomen. Materiaal

hiervoor is er volop. Aan de kerkenraden de keuze om er werk

van te maken. Overigens ‘dankbaar’ werk, want het is prachtig

om met bijvoorbeeld een groepje gemotiveerde jonge mensen

die voor het huwelijk staan een aantal avonden aan de slag

te gaan met voor het huwelijk belangrijke thema’s. Of om

met getrouwde stellen een aantal avonden na te gaan welke

aspecten van het huwelijk extra aandacht mogen krijgen.

Vorming en toerusting

Steeds meer gemeenten en kerken nemen huwelijkstoerusting

op in hun aanbod van vorming en toerusting. Dat blijkt

in een behoefte te voorzien. In de communicatie hierover

steekt het overigens nauw. Het bezoeken van een bijeenkomst

voor gehuwden hoeft nog niet direct te betekenen dat

er iets mis is met je huwelijk. In de praktijk blijken dergelijke

bijeenkomsten een flinke impuls te geven aan een gezonde

communicatie binnen huwelijken waar het wat stroef gaat.

Maar het uitgangspunt blijft dat het voor

elk huwelijk goed is er specifiek

aandacht aan te schenken met

het oog op een gezonde

relatie ‘voor het leven’.

Valentijnsdag

Valentijnsdag (14 februari)

valt dit jaar op zondag. Een goede

gelegenheid om het huwelijk

in de schijnwerpers te zetten in

de kerkdienst. Op www.pkn.nl/

missionair > Vieren en gedenken

> Trouw zijn preekschetsen te

vinden die daarbij behulpzaam

kunnen zijn.

Waarom nu opeens?

Het huwelijk heeft

de wind tegen. Het

bijbelse duo ‘liefde

en trouw’ staat

steeds meer onder

druk. Bepaalde cultuurveranderingen

van

de afgelopen tijd hebben

hun weerslag op de huwelijksmoraal

en huwelijksprak-

tijk. We noemen er enkele: individualisme, hedonisme en

consumentisme.

Het individualisme heeft vooral zichzelf als maatstaf, vertrekpunt

en doel. Het gaat erom dat ‘ik’ mij wel zal bevinden en

de keuzen die ‘ik’ maak worden vooral ingegeven door de

vraag: wat heb ik eraan, wordt mijn leven er comfortabeler

en zinvoller van?

Hedonisme gaat ervan uit dat de mens van nature streeft

Kerkinformatiefebruari 2010


| 5

Studiedag Huwelijkstoerusting

Huwelijkstoerusting zal het onderwerp zijn van een

studiedag die wordt gehouden op 5 juni 2010. Medewerking

verlenen onder anderen ds. Peter den Admirant

en psychologe Wil Doornenbal. Organisatie: Protestants

Centrum voor Educatie en Toerusting. De studiedag wordt

gehouden in congrescentrum De Aker in Putten.

Informatie en aanmelding: www.pkn.nl/pcte. Kosten:

€ 20,-, inclusief diner en reader. Partners van deelnemers

zijn van harte welkom. Meer informatie bij gemeenteadviseur

Jan Boer, j.boer@pkn.nl, tel. (06) 29 39 98 00.

naar genot, en alles wat een gevoel van welbehagen kan

opwekken najaagt. Hoe meer de mens geniet, hoe beter het

voor hem is. Waarvan hij geniet is daaraan ondergeschikt.

Ten slotte consumentisme. We zijn in een wegwerpmaatschappij

terechtgekomen. Voor de meeste producten is repareren

duurder dan vervangen. Dit wordt nog eens versterkt

door de hoeveelheid aangeboden nieuwe artikelen die ons

uitnodigen tot aankoop. We zien dat bijvoorbeeld sterk in de

elektronica waar iets al heel snel weer veroudert, en dus aan

vervanging toe is.

Deze drie kenmerken van onze cultuur versterken elkaar. In

een dergelijke cultuur is het ook niet vreemd dat je ernaar

neigt om ook je relaties als ‘vervangbaar’ te beschouwen.

Je investeert niet meer in je huwelijk. Als de ‘sjeu’ eraf is, de

sleur haar intrede heeft gedaan, is er voldoende ‘vervanging’

aanwezig. Is het huwelijk een wegwerpartikel geworden?

Verwachtingen

De verwachtingen van het huwelijk zijn in de loop van de tijd

ook veranderd. De moderne media schroeven die verwachtingen

op tot onrealistische hoogte. En waar het meer gaat

om ‘maak mij gelukkig!’ dan om het meer bijbelse uitgangspunt

‘hoe kan ik jou gelukkig maken?’, ligt frustratie op de

loer. Een economische en sociale noodzaak om bij elkaar

te blijven is er tegenwoordig niet meer. En ook de segmentering

van het leven zelf maakt dat het huwelijk niet langer

maatbepalend is, maar een onderdeel van het totale pakket

dat ‘het leven van een mens’ heet te zijn.

Materiaalaanbod

Met de vraag is ook het aanbod van materiaal voor huwelijkstoerusting

de afgelopen jaren flink gegroeid en ondertussen

te uitgebreid om in dit artikel weer te geven. Een overzicht en

beschrijving van de diverse methoden is te vinden op

www.pkn.nl/missionair > Vieren en gedenken > Trouw.

Tijdens de studiedag op 5 juni (zie elders op

deze pagina) is veel daarvan in te zien en

is nadere informatie beschikbaar. Ook

op de regionale steunpunten zijn

voorbeelden van diverse methoden

beschikbaar. Vraag er uw

gemeente-adviseur naar, via tel.

(030) 880 18 80. •

Jan Boer en Dick van Dijk

zijn gemeenteadviseurs in de

Protestantse Kerk.

‘Ik heb je

gevonden, je bent

me gegeven, en

toch moet ik je

blijven zoeken.’

Putten

De Hervormde Gemeente in Putten besloot in 2000 om

meer aandacht te geven aan huwelijksvoorbereiding.

In dat jaar begon de kring ‘Klaar voor de start’, die nog

steeds loopt en door enkele gemeenteleden wordt geleid.

Het materiaal dat zij ontwikkelden, wordt al in tientallen

andere gemeenten gebruikt. Sinds het begin deden in

Putten al meer dan 150 stellen mee, ruim 70% van hen

die hun huwelijk de afgelopen negen jaar in de kerk lieten

inzegenen. Ook de Christelijke Gereformeerde Kerk sloot

zich aan. Een mooi stukje samenwerking. Stellen die al

langer getrouwd waren wilden ook zoiets. Zo ontstond

‘Hart voor je huwelijk’: zes avonden voor ‘gevorderden’.

Ook dit aanbod blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien.

Huwelijksvoorbereidingskring in Putten.

Foto: Jan Boer

Kerkinformatiefebruari 2010


6 |

Kroniek

Hoognodig

Zodra het om de verhouding van Israël en de

Palestijnen gaat, lopen er scheuren dwars door onze

kerk en worden ongekende emoties wakker. Als je

verbondenheid met het volk Israël uitspreekt, wordt

dat door sommigen opgevat als ontkenning van

Palestijns lijden. Heb je echter begrip voor de

moeilijke situatie van Palestijnen, dan wordt dat door

anderen onmiddellijk in mindering gebracht op je

verbondenheid met Israël.

Afgelopen december liep het allemaal weer hoog

op, toen Palestijnse christenen aan Nederlandse

kerken hun Kairos-document aanboden. De opstellers

roepen daarin op tot vrede en gerechtigheid en

staan daarbij uiteraard kritisch tegenover Israël. Het

moderamen heeft gemeend dat het goed was dit

document uit handen van Palestijnse medechristenen

te ontvangen. Als broeders en zusters je

aanspreken, dan luister je naar hen. Hetgeen

overigens niet betekent dat je instemt met alles wat

gezegd wordt.

De scriba van het moderamen heeft bij deze

gelegenheid gesproken binnen de grenzen van de

nota die de synode in 2008 over de kwestie aanvaard

heeft. Hij gaf daarbij aan dat voor de Protestantse

Kerk de onopgeefbare verbondenheid met het

joodse volk onverkort blijft gelden. Goed om

duidelijk over te zijn. Maar hij sprak ook uit dat een

veiligheidspolitiek die een buurvolk vernedert,

beknot in haar vrijheid, en land en bezittingen in

beslag neemt, onrechtvaardig is en op de lange duur

geen veiligheid schept. Hoognodig dat de kerk ook

daar duidelijk in is.

Het is vaak gemakkelijker om voor zwart of wit te

kiezen dan voor de nuance die je steeds opnieuw

dwingt tot nadenken. Maar de synode van onze kerk

heeft – in ieder geval met mijn hartelijke instemming

in 2008 geweigerd zich in een óf-óf houding te laten

drukken. Dat maakt je kwetsbaar als kerk, maar het

doet naar mijn vaste overtuiging wel recht aan de

complexiteit van het conflict. De kerk is van mening

dat bestendige vrede en veiligheid voor alle betrokkenen

alleen mogelijk is, als die geworteld is in

rechtvaardigheid.

Er valt veel meer te zeggen dan in dit bestek kan, ik

weet het. En de verwachtingen van de kerk om iets

bij te dragen aan de oplossing van dit conflict moeten

bescheiden zijn. Maar áls er kansen zijn, dan alleen

op basis van internationaal recht en door geweld af te

zweren. Daar zal de kerk betrokkenen dan ook op

blijven aanspreken. En ook al is dat niet zwart of wit,

er is in ieder geval geen woord Frans bij. •

Peter Verhoef

is scriba van de generale synode.

‘De kerk is

van mening dat

bestendige vrede en

veiligheid alleen mogelijk

is, als die geworteld is

in rechtvaardigheid.’

Kerkinformatiefebruari 2010


| 7

• berichten

• Meer samenwerking Protestantse Kerk en IZB

• Kalenders op weg naar Pasen

De Protestantse Kerk in Nederland

en de IZB, vereniging voor zending in

Nederland, ondertekenden op 5 januari

2010 een gezamenlijk mission statement.

In het document is vastgelegd

dat beide organisaties structureel gaan

samenwerken en in de dienstverlening

aan kerkelijke gemeenten ruimhartig

naar elkaar verwijzen.

De afdeling Missionair Werk & Kerkgroei

van de Protestantse Kerk en de

IZB trekken geregeld samen op. Zo is

de IZB bij circa de helft van de tachtig

bijeenkomsten in het kader van de

missionaire ronde ‘Kerk naar buiten’

vertegenwoordigd. Zowel de IZB als de

Protestantse Kerk nemen de zorg op

zich voor het vervolg op deze bijeenkomsten.

Ze geven advies, toerusting

en ondersteuning aan kerkenraden/

gemeenten. Ook werken ze samen aan

een landelijke dag voor missionair werk.

De ondertekening van het mission statement

vond plaats op een symbolische

locatie: in de vinexwijk Wateringseveld,

waar de IZB en de afdeling Missionair

Werk & Kerkgroei van de Protestantse

Kerk beide betrokken zijn bij de pioniersplek

BOEI 90.

Meer informatie: www.izb.nl;

www.pkn.nl/missionair •

De Protestantse Kerk maakte voor de

weken voor Pasen, de vastentijd, een

kalender voor verdieping. ‘Op weg naar

Pasen’ bevat onder meer verhalen,

psalmen, leuke weetjes, gebeden en recepten

voor een vegetarische maaltijd.

De kalender sluit aan bij het thema van

de 40dagentijdcampagne ‘Het kan! Sta

op voor een betere wereld.’ De kalender

begint bij Aswoensdag, 17 februari,

en gaat door tot aan Pasen, 3 april. De

kalender is geschikt voor eigen gebruik,

maar ook om cadeau te doen.

Prijs: € 3,95, vanaf 10 exemplaren

€ 3,45 per stuk, vanaf 25 exemplaren

€ 2,95 per stuk. Geen verzendkosten.

Bestellen: bestellingen@pkn.nl, tel.

(030) 880 13 37.

Dr. Arjan Plaisier ondertekent het missionstatement. Links van hem ds. Hans van Ark

(programmaleider Missionair Werk & Kerkgroei Protestantse Kerk), ds. H.J. van der Veen

(IZB), en helemaal rechts: ds. M.J. Tekelenburg (IZB).

Foto: IZB/Koos van Noppen

• Welke plek heeft de kerk?

Welke rol speelt de kerk in moderne,

seculiere, democratische samenlevingen?

Zijn kerken alleen vrijwilligersorganisaties

en behoren ze zich als zodanig

te gedragen? Of hebben ze hogere

doelstellingen en moeten ze zich als

goddelijke instellingen presenteren?

Over dit spanningsveld gaat het

nieuwste boek van de historicus James

Kennedy, getiteld Stad op een berg. Hij

overhandigde onlangs de eerste exemplaren

van het boek aan ds. Arenda

Haasnoot, vicepreses van de generale

synode van de Protestantse Kerk, en

aan Alexander Pechtold, partijleider van

D66.

Kennedy’s boek gaat over de veranderende

publieke rol van de protestantse

kerken in de samenleving. Hoewel

religie weer meer aandacht krijgt in de

samenleving, hebben de kerken afstand

moeten nemen van hun dominante

positie en hun pretenties moeten bijstellen.

Kennedy voert een pleidooi voor een

zichtbare kerk als ‘contrasterende

gemeenschap’, die haar eigen identiteit

centraal stelt en zich van daaruit richt

op het publieke domein. Alleen zo,

aldus de auteur, is zij op een vruchtbare

manier onderdeel van de seculiere

samenleving en stijgt daar, net als de

kerktorens, bovenuit. Meer informatie:

www.boekencentrum.nl •

JOP KIDS 40dagentijdkalender

Met deze 40dagentijdkalender kunnen

kinderen aftellen naar Pasen. Elke dag

kunnen ze aan de slag rondom lezingen

uit Exodus en rond het kinderproject

Irpanani. Voor iedere dag is er een aansprekende

gedachte, puzzel of opdrachtje.

Met de wekelijkse bouwplaat en de

viertafel krijgt de 40dagentijd ook voor

kinderen meer gestalte. Prijs: € 2,00.

Bestellen: bestellingen@pkn.nl;

tel. (030) 880 13 37. •

• Meeleven met getroffenen

Q-koorts

Het moderamen van de generale synode

heeft de gemeenten opgeroepen

om mee te leven met allen die getroffen

zijn door de Q-koorts. ‘We leven mee

met de mensen die ziek geworden zijn

en met hen die hun geliefden hebben

verloren, zei dr. Arjan Plaisier, scriba

van het moderamen van de Protestantse

Kerk. ‘Wij roepen gemeenten op om

getroffenen bij te staan. Dat kan in gebed

en door pastorale aandacht.’ Kerk

in Actie heeft gevraagd om pastorale

aandacht voor iedereen die te maken

heeft met het ruimen van vee en voor

degenen die besmet zijn met Q-koorts.

Zij stelde een protocol op met pastorale

aandachtspunten voor predikanten die

de getroffen gezinnen willen bezoeken.

Zie ook: www.kerkinactie.nl •

Kerkinformatiefebruari 2010


8 |

Kerkleden geven steeds

ietsje meer

De kerken hebben bij hun totale geldwerving

vorig jaar weinig last ondervonden

van de economische crisis. Dat bleek op

13 januari tijdens de startbijeenkomst van

Kerkbalans 2010. De gemiddelde bijdrage

per kerklid is opnieuw gestegen. Bovendien

wees onderzoek uit dat de kerken

met elkaar ook veel werk doen in de samenleving,

goed voor zo’n 400 miljoen euro.

Kerkbalans

Zo’n 1400 gemeenten in de Protestantse Kerk doen ieder jaar

mee aan de Actie Kerkbalans. In het najaar van 2009 hield de

Raad voor de plaatselijke geldwerving van de Protestantse

Kerk een enquête onder de deelnemende gemeenten.

528 gemeenten stuurden het vragenformulier terug. Daarbij

gaven tientallen gemeenten aan dat zij wel degelijk minder

inkomsten hadden als gevolg van de kredietcrisis. Het aantal

toezeggers daalde met 3,5 procent. Toch bleek de gemiddelde

toezegging in 2009 3,7 procent hoger te liggen dan in

het jaar daarvoor. Minder mensen gaven meer geld.

Regionale verschillen

In de provincies Friesland, Noord-Holland en Utrecht wordt

per lid het meeste bijgedragen. Ver onder het gemiddelde

liggen Overijssel-Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant/Limburg

en Zeeland. De raad tekent hierbij aan dat in sommige

regio’s de zondagse collecten zoveel opbrengen, dat men

minder afhankelijk is van de jaarlijkse vrijwillige bijdragen.

Bovendien heeft een aantal gemeenten inkomsten uit beleggingen

en bezittingen, zodat kerkleden niet geactiveerd worden

om (extra) te geven. Gemeenten die extra actiemiddelen

inzetten, zoals brieven aan doelgroepen, folders en flyers met

heldere uitleg over de bestedingen, boekten gemiddeld meer

De startbijeenkomst met een rondetafelgesprek en medewerking

van het koor van de kathedrale Koorschool in Utrecht vond plaats

in de Jacobikerk in Utrecht. Aan tafel v.l.n.r. mgr. Gerard de Korte

(bisdom Groningen), synodepreses ds. Peter Verhoeff (Protestantse

Kerk), Elsbeth Gruteke (EO) en Leo Fijen (KRO/RKK), dr. Ton

Bernts (Kaski, niet in beeld) en Joost Schelling (JOP).

Foto: David Jagersma

inkomsten. Eén gemeente zag de toezeggingen met dertig

procent stijgen nadat de kerkrentmeesters persoonlijk de

gemeenteleden hadden bezocht.

Maatschappelijke waarde

Tijdens de bijeenkomst in de Utrechtse Jacobikerk werden

tevens de uitkomsten gepresenteerd van het Kaski-onderzoek

over de maatschappelijke waarde van de kerken. De

kerken laten hiermee aan de samenleving zien welke belangrijke

rol zij in de samenleving vervullen. Uit dit rapport, dat

verscheen onder de titel ‘De kerk telt’, blijkt dat de kerken

met sociale activiteiten jaarlijks 1,4 miljoen mensen een of

meerdere kerken bereiken. Daarbij valt te denken aan

ouderen- en ziekenbezoek, rouwverwerking, noodhulpverlening,

jeugd- en jongerenwerk, interreligieuze bijeenkomsten

• berichten

• Nieuw: tijdschrift van Vacare

Deze maand

verschijnt het

eerste nummer

van Meditatief

Leven, tijdschrift

van

Vacare,

platform voor

meditatief

leven in en

vanuit de

Protestantse

Kerk in Nederland.

Het full-colour tijdschrift verschijnt

vier keer per jaar in de maanden

februari, mei, september en november.

In elk nummer staat een verdiepingsartikel

en een artikel met aanwijzingen

voor meditatieve verwerking. Verder

wordt informatie gegeven over activiteiten

op het gebied van meditatie van

Vacare en van andere organisaties. Ook

worden recensies geboden van boeken

en cd’s. Twee keer per jaar wordt een

themaboekje bijgesloten. Deze zijn ook

los verkrijgbaar.

In het eerste nummer staat een artikel

van Kick Bras over vacare als bevrijdende

levenskunst en een artikel over

mediteren met de kruiswegstaties van

Anna Troost. Het themaboekje over meditatief

leven is geschreven door Lex

Boot.

Meditatief Leven wordt uitgegeven

door uitgeverij Narratio. Een abonnement,

inclusief de themaboekjes, kost

€ 18,- per jaar. Belangstellenden

kunnen voor € 4,50 een proefnummer

(zonder themaboekje) aanvragen.

Narratio, Kwakernaat 10, 4205 PK

Gorinchem, tel. (0183) 62 81 88,

abonnementen@narratio.nl. •

• Taizé aan de Maas

De Europese jongerenontmoeting 2010,

georganiseerd door de oecumenische

broedergemeenschap van Taizé, zal

worden gehouden in Rotterdam. Dat

maakte Frère Alois, prior van de

gemeenschap van Taizé, op eind vorig

jaar bekend. De jongerenontmoeting

duurt van 28 december 2010 tot en met

1 januari 2011. De communiteit van

Taizé was uitgenodigd door het moderamen

van de generale synode van de

Protestantse Kerk in Nederland en de

Kerkinformatiefebruari 2010


| 9

en gezamenlijke maaltijden. De kerk kan dit werk uitvoeren

omdat circa 175.000 kerkleden bereid zijn om als vrijwilliger

hun tijd en aandacht beschikbaar te stellen. Als je deze

sociale bijdrage van gemeenten en parochies zou moeten

inhuren, dan zou dat de samenleving ongeveer 325 miljoen

euro kosten. Tellen we daar de culturele waarde bij op, zoals

het onderhoud aan gebouwen uit eigen middelen, organisatie

van allerlei sociale en culturele activiteiten, dan is de

maatschappelijke bijdrage van de kerken aan de Nederlandse

samenleving minstens 400 miljoen euro. Zie voor het

volledige Kaski-rapport: www.kerkbalans.nl > Actueel >

Kerkbalans 2010 > Rapport nr. 594 De Kerk telt. •

Frans Rozemond

is eindredacteur van Kerkinformatie.

De actie Kerkbalans is de jaarlijkse geldwervingsactie van de

Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de

Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse

Broederschap. Deze kerken voeren gezamenlijk campagne,

maar de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten.

Kerncijfers vijf deelnemende kerken

over 2008

• De vijf Kerkbalanskerken tellen samen 6,1 miljoen leden

(= 37% van de Nederlandse bevolking).

• (Wijk)gemeenten en parochies: bijna 3800.

Kerkgebouwen: 4480.

• Predikanten, priesters en pastorale werkers: 4650.

• Totaal betaalde krachten (inclusief organisten, kosters

etc.) 8700.

• Wekelijks aantal kerkgangers: 718.400 (= 12% van alle

kerkleden).

• Doopbediening: 39.000 (= 21% van alle in Nederland

geboren kinderen).

• Belijdenis/vormsel: 29.670.

Kerkelijk huwelijk: 11.000 (= 15 % van alle huwelijken

in Nederland).

Kerkelijke uitvaart: 52.000 (= 39 % van alle uitvaarten

in Nederland).

Awards voor Amersfoort en Volendam

Tijdens de startbijeenkomst van Kerkbalans 2010 werd de

Kerkbalans Awards uitgereikt aan de Protestantse Gemeente

Amersfoort, de Oud Katholieke parochie Amersfoort en de

Katholieke Sint Vincentiusparochie te Volendam.

Namens de Protestantse Gemeente Amersfoort werd de prijs

in ontvangst genomen door mevrouw A. G. van Goor-Oortgijsen

en mevrouw M.E. Brak. Volgens het juryrapport zijn

beide dames ‘een goed voorbeeld van wat mensen met een

voortrekkersrol kunnen bereiken bij een actie Kerkbalans.’ De

jury prijst hun structurele aanpak. Er zijn draaiboeken voor

de actie zelf, voor de publiciteit eromheen en voor de nazorg.

Men maakt overzichten van de toezeggingen en verstuurt

systematisch herinneringen aan toezeggers die hun bedrag

nog niet hebben overgemaakt. Mede dankzij de inzet van

beide dames zag de Hervormde Gemeente Amersfoort haar

inkomsten elk jaar licht stijgen. Hun werkwijze is dan ook

overgenomen door de Protestantse Gemeente Amersfoort

die sinds 1 januari 2010 een feit is.

Taakverdeling

Mevrouw Van Goor is degene die organisatorisch de kar trekt

en de draaiboeken

heeft opgezet.

Zij bracht structuur

in de opzet,

de uitvoering, de

afhandeling en

nazorg van de actie

Kerkbalans in de

wijkgemeenten.

Mevrouw Brak

verzorgt ‘met

betrokkenheid en

De dames A.G. van Goor-Oortgijsen (links)

en M.E. Brak (rechts) kort na de uitreiking

van de Kerkbalans Award.

een nimmer aflatende gedrevenheid’ alle publicitaire aspecten

rond de actie. Van de mede door haar vormgegeven

Kerkbalans-special wordt voor elke wijk een editie gemaakt

met eigen informatie. ‘Hierdoor gaat de actie Kerkbalans op

wijkniveau meer leven als een actie van en door de wijk zelf.

Iets wat uiteraard de drempel om te geven verlaagt en het

meeleven van de gemeenteleden vergroot’, aldus het juryrapport.

Het volledige rapport is te vinden op www.kerkbalans.nl

> Actueel > Kerkbalans 2010.

Bisschoppenconferentie van de Roomskatholieke

Kerk in Nederland. De

ontmoeting vindt plaats in de Ahoyhallen

en wordt mede mogelijk gemaakt

door de gemeente Rotterdam.

De Europese Ontmoetingen worden

sinds 32 jaar georganiseerd, telkens in

een andere grote Europese stad. Aan de

bijeenkomsten nemen doorgaans zo’n

25.000 tot 30.000 jongeren deel. Doel is

jongeren uit Oost- en West-Europa bij

elkaar te brengen. Onder de titel

‘Pelgrimage van Vertrouwen’ wordt

gebouwd aan vrede door de uitwisseling

tussen jongeren over geloof, leven

en cultuur. Op dit moment vindt de

‘Pelgrimage van Vertrouwen’ plaats in

Poznan (Polen). Ruim 200 Nederlandse

jongeren zijn hierbij aanwezig.

Bisschop van Luyn, voorzitter van de

Nederlandse bisschoppenconferentie,

sprak in een reactie zijn voldoening uit:

“Deze ontmoeting van jongeren uit heel

Europa, in dialoog met het Evangelie

van Christus, zal voor de internationale

Randstadsamenleving van grote

betekenis zijn.” Ds. Plaisier, scriba van

de generale synode van de Protestantse

Kerk in Nederland, wees op de betekenis

voor gemeenten en parochies in Nederland:

“De ontmoeting zal een belangrijke

impuls betekenen voor de opbouw van

de plaatselijke kerken: vooraf, tijdens en

na afloop van dit event.”

Taizé is een internationale, oecumenische

broederschap die in 1940 is

gesticht door Roger Schutz in Frankrijk.

Taizé is de naam van het kleine dorp

waar de gemeenschap zich heeft

gevestigd in Bourgondië. De gemeen-

schap richt zich in het bijzonder op

jongeren. Jaarlijks trekken ruim 100.000

jongeren naar Frankrijk om een week in

Taizé te verblijven. Meer informatie:

www.taizeinnederland.nl •

Kerkinformatiefebruari 2010


10 |

Oecumenisch Leesrooster in

nieuwe gedaante

Volgende maand verschijnt het Oecumenisch Leesrooster voor de jaren 2010-2013,

dat in veel gemeenten wordt gebruikt. De samenstellers deden hun best om het

kerkelijk jaar recht te doen en om de rijkdom en diversiteit van de Bijbel te laten uitkomen.

Volgens dr. Roel Bosch, een van de samenstellers, zijn de reacties op voorgaande

leesroosters er goed in verwerkt.

Eredienst

Drieëndertig jaar geleden begon het eerste leesrooster

heel simpel: eerst drie jaar lang de evangeliën, dan drie jaar

Genesis tot en met Deuteronomium. Zulke lange doorgaande

stromen van lezingen uit hetzelfde bijbelboek zijn sindsdien

geschrapt. In de doorsnee-gemeente worden mensen onrustig

van eindeloze, soms behoorlijk ‘vreemde’ lezingen.

Liturgie en geloofsopvoeding

Veel gemeenteleden komen alleen nog maar tijdens een

kerkdienst met de bijbel in aanraking. Het leesrooster kan

daarom een rol spelen in de kennismaking met onbekendere

bijbelgedeelten. Dat is een vorm van geloofsopvoeding voor

alle leeftijden. Het is goed dat de kerk weet te delen in kennis,

in ‘sterke verhalen’, in stof om over na te denken.

Maar tegelijk is de kracht van de kerkdienst ook: de doorgaande

lijn, lezingen, liederen, gebeden die een geheim

met zich meedragen. Daar reikt de liturgie schatten aan. De

doorgaande lijn, jaar na jaar, via een leesrooster waarin de

vier evangeliën elkaar afwisselen, geflankeerd door andere

lezingen, heeft ook een eigen waarde. Het is goed dat de

kerk dat geheim, die schat, met liefde en warmte bewaart en

doorgeeft. Dit rooster is, zo menen de samenstellers, tussen

beide kanten een goed afgewogen midden.

lezingen uit de brieven. In de nieuwe

uitgave van het Oecumenisch Leesrooster

zijn ze wel opgenomen.

Dat roept direct een belangrijke

opmerking op: het rooster biedt aan,

schrijft niet voor. Ter plaatse kunnen

voorgangers besluiten al dan niet

die tweede lezing uit Paulus of een

andere brief te volgen. Soms kan

men helemaal niet uit de voeten met

een bepaalde serie lezingen. Dan is

het zaak om tijdig een eigen spoor

te kiezen.

Kinderen

Als een kind van de basisschool (ca.

groep 3 t/m 8) naar de kindernevendienst gaat, welke verhalen

krijgt het dan mee? Ook die vraag stelden de samenstellers

zich. Want lang niet alle kinderen zitten op een school

waar uit de bijbel gelezen wordt. Zouden we ze via de nevendienst

dan toch niet minstens willen laten kennismaken

met Jozef, Ruth, David, Jesaja, Esther? Daarom is een aantal

kernverhalen van de Bijbel bewust meegenomen. •

Paulus

In het Dienstboek van de Protestantse Kerk is er voor gekozen

om het Gemeenschappelijk Leesrooster op te nemen.

Dat is de basis voor dit Oecumenisch Leesrooster. Alleen,

in het Dienstboek ontbreken bij de meeste zondagen de

De nieuwe lezingen

In het nieuwe rooster komt ieder jaar een profeet aan het

woord: Micha, Ezechiël, Elia en Elisa. 1 Korintiërs is over drie

jaar verdeeld, waarbij in de Paastijd van 2013 iedere zondag

een kort gedeelte van 1 Korintiërs 15 gelezen wordt. Ook Da-

• berichten

Kerk in Actie houdt vespers op

lokatie

Het werk van Kerk in Actie verdient

altijd aandacht. Wie dat eens op een

nieuwe manier wil vormgeven, kan een

vesper met verhalen organiseren. Kerk

in Actie laat zich in 2010 uitnodigen om

op verzoek een vesper op zondagavond

in uw gemeente te komen verzorgen,

onder de titel ‘Van ver-halen en

muziek’. In de vesper worden verhalen

over de partners van Kerk in Actie en

muziek met elkaar verweven. Met

verhalen en muziek wil Kerk in Actie

iets laten zien en horen van de kracht

van mensen waar ze mee werkt.

Mensen, die met aanstekelijk geloof in

rechtvaardigheid en vol van hoop, aan

het werk zijn omdat ze niet willen

toekijken maar willen bouwen aan een

wereld waar mensen heel kunnen zijn.

De verhalen worden verteld door Elise

Kant, programmamedewerkster van

Kerk in Actie voor Kenia en Oeganda.

De muziek, met liederen van onder

andere Huub Oosterhuis, wordt

verzorgd door een gelegenheidskoor en

Zittende vrouwen in Kwepi (Oeganda)

–ensemble o.l.v. Luc Löwenthal,

kerkmusicus.

Aanmelding: Elise Kant, e-mail: elise.

kant@iccoenkerkinactie.nl, tel. (030)

880 19 30. Aan de vespers zijn geen

kosten verbonden. Voorwaarde is wel

dat in de dienst voor Kerk in Actie

wordt gecollecteerd. •

• Bijzondere dag voor de Nederlandse

kerk aan de Ruhr

Op 29 november 2009 ontving kerkenraadslid

Karl Hans Winning uit Duisburg

Ruhrort na de kerkdienst een koninklijke

onderscheiding. Namens de koningin werd

hij door de Nederlandse consul uit Düsseldorf,

dhr. Roland Martin, gedecoreerd tot

lid in de orde van Oranje Nassau.

Kerkinformatiefebruari 2010


| 11

vid komt langs, evenals Genesis 1-11. Handelingen en Ruth

doen mee en Judith (uit de Deuterocanonieke boeken) krijgt

in de herfst van 2012 de ruimte. 1 Tessalonicenzen kleurt de

herfst van 2011. Vier verhalen uit Rechters flankeren de Adventsverwachting

in 2011. Vreemd zullen de wrede verhalen

uit het slot van Rechters zijn, in de herfst van 2011 rond de

vredeszondag. •

Roel Bosch

is predikant in Zeist en voorzitter van de commissie die het

Oecumenisch Leesrooster heeft samengesteld.

meer weten?

Het Oecumenisch Leesrooster 2010-2013 wordt gepresenteerd

op 19 maart in de Bergkerk in Amersfoort, na de

Eredienstvaardiglezing over ‘De come-back van Paulus’.

De commissie die in opdracht van de Raad van Kerken in

Nederland het rooster heeft samengesteld bestaat uit Marianne

Geurtsen (Rooms-Katholieke Kerk), Rudolf Scheltinga

(Oud-Katholieke Kerk), Pieter Endedijk (Protestantse Kerk),

Klaas Touwen (Protestantse Kerk), Anneke van Wijngaarden

(Bonnefooi), Erik Idema (Kind op Zondag) en Roel Bosch

(voorzitter). Informatie: www.eredienstvaardig.info.

Paasgroetenactie 2010

Veel gemeenteleden zullen dit jaar weer Paasgroetenkaarten

naar gedetineerden versturen. Op de kaarten voor dit jaar is

de boodschap van Pasen verbeeld in dreigend water, waarin

toch een doorwaadbare plaats te vinden is. God steekt je een

hand toe en zegt: ‘Kom maar met mij mee naar de overkant’.

In de dienst in de Koepelgevangenis in Breda werden op

4 april 2009 de Paasgroetenkaarten uitgedeeld aan de gedetineerden.

Ze waren gemaakt in een project met gedetineerden

van het Catechetisch Atelier, een initiatief van het

protestant justitiepastoraat onder leiding van de kunstenaressen

Elpeth Pikaar en ds. Folly Hemrica. Thema: Een stad

van vrede, hoe ziet die er uit? Wat kun je zelf bijdragen of

kapotmaken aan een stad van vrede? Een van de mannen

die meedeed met het project vertelde dat het hem aan het

denken heeft gezet. ‘Ik heb er veel aan gehad’.

De dienst vormde de afsluiting van de landelijke actie, waarbij

gedetineerden in alle Nederlandse gevangenissen vele Paasgroeten

hadden ontvangen. Het doet hen ongeloofljik goed,

zo weten we van de geestelijke verzorgers. Dat motiveert ons

om er ook dit jaar weer een succes van de te maken.

Buitenland

Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten, ontvangen

de Paasgroetenkaarten later, tegelijk met het Paasnummer

van De Gezant, het

blad van Stichting Epafras.

Ook de kaarten voor

de mensen en organisaties

van de ‘groetenlijst’

van Amnesty International

komen pas later bij

hen aan. Een hart onder

de riem…

Bestellen

Diaconieën en ZWOgroepen

verzorgen de

actie in de plaatselijke gemeenten.

Maar Paasgroetenkaarten kunnen ook verstuurd worden

door bijvoorbeeld Providergroepen, ouderencontactgroepen

of wie ook maar gedetineerden wil laten delen in de bevrijdende

boodschap van Pasen.

Alle informatie over bestellen, adressen, het organiseren

van een actie in uw gemeente vindt u op

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Doet u ook – weer – mee? •

Cobien van Koeverden

is coördinator van het project Paasgroetenactie.

Pasen

Karl Hans Winning is sinds 1981 actief

in de kerkenraad van de Nederlandse

kerk aan de Ruhr. In vacante en andere

moeilijke perioden fungeerde hij als

voorzitter van de kerkenraad. Mede

dankzij zijn inbreng is de gemeente

actief gebleven. De kerkgemeenschap is

voor veel mensen in de Rijnvaart en voor

Nederlanders in de omgeving van

Duisburg een rustpunt en een gewaardeerde

plaats om de zondag te vieren.

Daarnaast is Winning sinds 1985

penningmeester van de kerk en verzette

hij veel werk voor de classis en andere

organen in de landelijke kerk. Als blijk

van waardering heeft de kerkenraad van

de Nederlandse Kerk aan de Ruhr de

heer Winning voorgedragen voor een

onderscheiding door de koningin. En dat

is gelukt. •

• Studiedag over ‘je eerste

gemeente/werkkring’

Op dinsdag 16 februari 2010 organiseert

de Confessionele Vereniging in de

Protestantse Kerk een studiedag voor

studenten theologie en predikanten/

kerkelijk werkers in hun eerste gemeente

resp. werkkring. Het thema van de

dag is: Ambt en jouw persoon, centrale

vragen daarbij, wat het ambt van je

vraagt, wat het ambt met je doet.

Inleider is dr Jacques Schenderling,

predikant in Berkel en Rodenrijs. In

2008 schreef hij het boek: Beroepsethiek

voor pastores.

De dag wordt gehouden in de Lokhorstkerk,

Pieterskerstraat 1 in Leiden. Er is

volop gelegenheid voor onderlinge

ontmoeting en er staat een wandeling

door de historische binnenstad op het

programma. De toegang is gratis, incl.

koffie/thee en lunch. Het boek van dr.

Schenderling is die dag tegen sterk

gereduceerde prijs te koop.

Aanmelding: amverbaan@planet.nl •

Kerkinformatiefebruari 2010


12 |

Predikantswisselingen

Beroepen

te Amersfoort (De Brug), ds. H.G.J. van Dolder te Delfshaven

(miss. predikant); te Broek op Langedijk (herv.), ds. A. Hamstra

te Giessen-Nieuwkerk; te Emmen-Oost (prot. wijkgem.),

ds. J.M. de Valk-Boerma te Peize (parttime); te Gouda (Westerkerkgemeente),

ds. U.G.M. Doedens te Zuid-Beijerland;

te Heerde (hervormd wijk Noord), ds. J.S. Heutink te Ede; te

Houten, ds. M. Snaterse te Rhenen; te Kamerik (herv.), ds. H.

Westerhout te Harderwijk; te Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-

Dedgum, ds. G.S. Groeneveld te Hoornsterzwaag-Jubbega;

te Scherpenzeel (Gld; De Achthoek), ds. J. Hermes te Vries;

te Sprang (herv.), ds. J.S. Heutink te Ede.

mensen

Aangenomen

naar Baarn (herv. b.a.), ds. L. Schaafsma te Nunspeet; naar

Biggekerke/Meliskerke, ds. N. van Doorn te Badhoevedorp-

Lijnden; naar Buurmalsen (herv.), proponent H.J.P. de Pater

te Utrecht; naar De Meern, ds. L.M. Bal te Zoelen; naar

Emmen (Rietlanden/Parc Sandur/Zuidbarge), ds. G.C. Kajim

te Bakkeveen; naar Giessendam/Neder-Hardinxveld, ds.

A.T. van Blijderveen te Giessenburg; naar ‘s-Gravenzande

(herv. wijkg. II De Brug), ds. D. Jorissen te Zwolle (Emmaüskerkgemeenschap,

herv.); naar Herwijnen (geref.), ds.

G.J. Mink te Maasdijk; naar IJlst (prot.gem. i.w.), ds. D.E.

Hofstra te Nieuw-Buinen; naar Musselkanaal/Mussel (herv.

pt), proponent G.H. Borger-Koetsier te Amsterdam; naar

Nederlangbroek (herv.), ds. C.J. Barth te Uddel; naar Nieuw-

Lekkerland (herv. Maranatha), proponent W.J. Bakker te

Ede; naar Oisterwijk c.a., proponent H.L. Radstake te Mainz

(Dld); naar Tijnje-Terwispel, ds. C.K.J. Pronk te Gouda; naar

Voorschoten (wijkgemeente Kruispunt), ds. A. Peper te Elst

(Gld); naar Warmond, proponent H.G.T. Kaai te Den Haag;

naar Zwartsluis (geref.), proponent J.A.L. Duijster te Ens;

naar de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol,

ds. F.G.W. Hordijk-van der Zwaag te Nieuw-Vennep, die aan

haar gemeente blijft verbonden als predikant voor bijzondere

werkzaamheden; het beroep van de generale synode (als legerpredikant),

ds. C. Sloots te Amsterdam (g.v. VU medisch

centrum); het beroep van generale synode (als gemeenteadviseur

Kerk in Ontwikkeling), ds. E.J. de Vries-Baarlink te

Gasselternijveen; naar de Vrije Evangelische Gemeente te

Enschede ( 25%), ds. E. Sonneveld te Enschede, die tevens

als predikant van de Protestantse gemeente verbonden blijft

aan het Citypastoraat (inloophuis) te Enschede.

Bedankt

voor Apeldoorn en voor Veenendaal, ds. J.B. ten Hove te

Katwijk aan Zee; voor Berkel en Rodenrijs (herv.), ds. G.C.

Buijs te Haulerwijk; voor Genemuiden (herv. wijk 2), ds. A.

de Lange te Oldebroek; voor Hilversum, ds. G.C. Bergshoeff

te Bergambacht; voor Hoevelaken-Stoutenburg en Achterveld

en voor Putten (hervormd wijk 6), ds. H. Russcher te

Barneveld; voor Oudewater-Hekendorp, ds. T. Wegman te

Ameide-Tienhoven; voor Sliedrecht (herv. wijk 3), ds. R.W. de

Koeijer te Putten; voor Sommelsdijk (herv.), ds. E Versluis te

Sint Annaland; voor Urk (De Ark), ds. K.F.W. Borsje te Katwijk

aan Zee (Andreaskerk); voor Veen (herv.), ds. J.B. ten Hove te

Katwijk aan Zee.

Beroepbaar

Ds. J. Snaterse, Lekdijk 16, 4124 KC Hagestein (voormalig

zendingspredikant GZB Kenia); e-mail: dsjsnaterse@gmail.com.

Overleden

5 december ds. T.W. Dekker (geb. 20 juni 1920); 10 december

L.D.T. Steenstra (geb. 8 mei 1936); 14 december ds. G.E.

Zevenbergen (geb. 12 februari 1924); 30 december mw. ds.

J. de Ruijter overleden (geb. 4 mei 1935); 4 januari ds. W.L.

Speelman (geb. 22 mei 1910).

Wilt u berichten over predikantswisselingen en beroepbaarstellingen

doorgeven aan het Synodesecretariaat?

Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht, e-mail: jaarboek@pkn.nl

Daarnaast kunnen deze berichten doorgegeven worden

aan Persbureau Scheps, Postbus 103, 3770 AC Barneveld,

e-mail: info@persbureauscheps.nl

• Nieuwe directeur IZB

Ds. L. Wüllschleger uit Middelburg

is benoemd tot directeur van de IZB,

vereniging voor zending in Nederland.

Hij volgt ds. D.Ph.C. Looijen op, die

predikant wordt van de Protestantse

gemeente Amersfoort.

Wüllschleger (57) was van 1989-1996

lid van het IZB-bestuur, waarvan 5

jaar als voorzitter. Hij was sinds 1977

hervormd predikant op Tholen, in Den

Haag en Middelburg. In 2001 werd hij

secretaris van de provinciale synode in

Zeeland, welke functie na de kerkvereniging

van 2004 overging in regionaal

adviseur van de classicale vergaderingen

in dezelfde provincie. Daarnaast is

hij parttime werkzaam in de Protestantse

gemeente te Middelburg (wijkgemeente

De Ontmoeting). •

Kerkinformatiefebruari 2010


Zingt een nieuw lied tussen

Pasen en Pinksteren

| 13

Zangavonden

Het Vocaal Theologen Ensemble werkt mee aan de zangavonden.

Tussen Pasen en Pinksteren organiseert

de Protestantse Kerk in vier steden in

ons land een zangavond. Het afgelopen

jaar stonden de avonden in het teken

van ‘zingen met Calvijn’, dit jaar krijgen

de avonden ‘een flinke vleug’ Luther.

Maar het programma is breder en biedt

een kennismaking met kerkmuziek

in vele kleuren en maten, stijlen en

vormen.

De zangavonden vinden plaats in de Lutherse

kerken van Delft, Zwolle, Utrecht

en Arnhem. Aan de avonden werkt het

Vocaal Theologen Ensemble te Utrecht,

o.l.v. Hanna Rijken, mee. De vaste

organist is Sebastiaan ’t Hart. Ook de

cantorijen van de Lutherse gemeenten

ter plaatse verlenen hun medewerking.

De liederen worden voorzien van een

toelichting door dr. Roel Bosch.

U bent van harte welkom om mee te

komen zingen! •

Data, locaties en reserveren

dinsdag 13 april, Lutherse Kerk

Delft, Noordeinde 4, m.m.v. de

cantorij o.l.v. Wim van der Loef.

donderdag 22 april, Lutherse Kerk

Zwolle, Koestraat 2-4, m.m.v. de

cantorij o.l.v. Gea Hoven.

dinsdag 11 mei, Lutherse Kerk

Utrecht, Hamburgerstraat 9, m.m.v.

het Luthers Projectkoor o.l.v. Hans

Jansen.

Boekje ‘Zingt een nieuw lied!’

Dit boekje verschijnt begin april en

laat kennismaken met kerkmuziek in

vele kleuren en maten, stijlen en

vormen. De titel is ontleend aan

Psalm 98: ‘Zingt een nieuw lied voor

God de Here!’.

Het boekje bevat een inleiding over

Luther die liederen in de volkstaal

schreef. Hij zag het lied als het beste

middel om de gemeente bij de

evangelieboodschap te betrekken.

Het boekje bevat verder portretten

van mensen die op een of andere

manier bij de Lutherse kerkmuziek

betrokken zijn, en een aantal

liederen, uit de Lutherse traditie en

uit de veelkleurigheid van de

kerkmuziek in ons land.

Het boekje wordt uitgereikt bij de

zangavonden maar is vanaf 1 april

ook te bestellen via bestellingen@

pkn.nl of (030) 880 13 37. De prijs is

€ 5,-, vanaf 10 exemplaren € 4,-.

donderdag 20 mei, Lutherse Kerk

Arnhem, Spoorwegstraat 8, m.m.v.

de cantorij o.l.v. Susanne Paulsen.

Het programma begint om 20.00

uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

De toegangsprijs is € 10,-, inclusief

een programmaboekje én het boekje

‘Zingt een nieuw lied!’

Reservering: stuur een mail met uw

contactgegevens en de stad met

datum waar u de zangavond bij wilt

wonen naar Janet van Dijk,

j.van.dijk@pkn.nl.

U komt dan op een reserveringslijst

te staan.

Kerkinformatiefebruari 2010


14 |

Een uitgestoken hand

De leefsituatie van Palestijnen op de Westbank wordt steeds moeilijker: de bouw

van Joodse nederzettingen op Palestijns land gaat gestaag door, onderdrukking en

vernedering zijn aan de orde van de dag, leven is veranderd in overleven. Vanuit

deze uitzichtloze situatie hebben Palestijnse kerkleiders een verklaring geschreven,

waarin ze hun hand uitsteken naar het Joodse volk, politici oproepen tot handhaving

van het internationaal recht en medechristenen in het Westen oproepen om in

berouw en bekering naast hen te gaan staan.

Palestijnse christenen

Geloof, hoop en liefde

Het document, ´Het uur van de waarheid. Een woord van geloof,

hoop en liefde vanuit het hart van het Palestijnse lijden´

is allereerst een uitgestoken hand naar Joodse Israëliërs. Het

is geen boodschap van wraak of haat, maar een boodschap

van liefde. ‘Door onze liefde zullen we onrecht overwinnen

en het fundament leggen voor een nieuwe samenleving, zowel

voor onszelf als voor onze tegenstanders. Onze toekomst

en hun toekomst zijn één.’ Het is de kunst om dit document

te lezen in de geest en spiritualiteit waarvanuit het geschreven

is.

Kom en zie

De auteurs beginnen met een beschrijving van de hedendaagse

werkelijkheid van de Palestijnen, die gekenmerkt

wordt door geweld, vrijheidsbeperking, huisverwoestingen

en stelselmatige schending van het internationale recht.

Palestijnse christenen nodigen ons uit om ons te verdiepen

in hun situatie, op bezoek te komen en met hen in verbinding

te treden. Zij vragen ons het risico te nemen echt geraakt

te worden, zodat we niet meer om hun werkelijkheid heen

kunnen. Vanuit die betrokkenheid kunnen we naast hen gaan

staan en met andere ogen kijken naar hun werkelijkheid.

Ons laten raken vraagt bereidheid om als mens naast een

andere mens te gaan staan. Het vraagt om bereidheid onze

overtuiging bij te stellen. Het vraagt om onze ogen en oren

te openen voor mensen, die immers naar het beeld van God

geschapen zijn.

Spiegel

Onze Palestijnse broeders en zusters verwoorden hun pijn

en houden ons daarmee een spiegel voor. Zij vragen ons om

onze eigen houding en theologie onder ogen te zien en ons

daarop te bezinnen. Zij roepen ons op om onze Israël-theologie

kritisch te herzien wanneer die bedoeld of onbedoeld een

theologische legitimatie geeft aan de onderdrukking van Palestijnen.

Zij dagen westerse christenen hiermee uit om deze

crisis, die ook een geloofscrisis is, serieus te nemen en niet

zwijgend toe te kijken. ‘Als jullie onze broeders en zusters

zijn, als jullie geloven in Jezus, dan moeten jullie opkomen

voor ons die lijden en onderdrukt worden. Als er iets is in

jullie theologie dat jullie daarvan weerhoudt, dan is dat niet

in overeenstemming met de bijbelse boodschap van geloof,

hoop en liefde.’

Werken aan vrede

Naast een oproep om ons te laten raken en ons te bezinnen

op onze theologie, worden we door Palestijnse christenen

opgeroepen om ons in te zetten voor een rechtvaardige

vrede. Zij zoeken naar een situatie waarin Joden en Palestijnen

als schepselen van God tot hun recht kunnen komen, en

roepen ons op om hen daarin te steunen en hun bondgenoot

te worden.

Palestijnse christenen noemen de Israëlische bezetting een

zonde tegen God en de mensheid. Zij erkennen de staat

Israël binnen de internationaal erkende grenzen, maar lijden

onder de dagelijkse werkelijkheid van de bezetting. Zij vragen

ons dan ook om bedrijven die profiteren van de bezetting,

en deze in stand houden, te boycotten. Het kan toch niet zo

zijn dat wij passief toekijken hoe steeds meer land van hen

wordt afgenomen? Wat is onze reactie vanuit Nederland op

dit vredesinitiatief, waarin geweldloos verzet en respect voor

ieder mens hand in hand gaan? •

Meta Floor

is uitgezonden medewerker van Kerk in Actie en werkzaam bij

Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie

in Oost-Jeruzalem.

Lees meer op www.metafloor.nl en

www.kairospalestine.nl

Kerkinformatiefebruari 2010


Nieuw deel van Bijbelse verhalen als spiegel voor de ziel

Deugden zijn goed voor

mensen

| 15

Wie zich in deugdelijk leven bekwaamt, beoefent de levenskunst. Deugden zijn

goed voor mensen, voor het eigen geluk, maar tegelijkertijd voor de ander. Ds. Bert

van der Woude schreef het vierde deel van Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel

dat de zeven deugden als levenskunst behandelt.

Deugden zijn weer in. Lang leidden ze een wat kwijnend bestaan,

maar de laatste tijd komen ze in de media en op symposia

weer sterk terug. Wie, gestimuleerd door deze nieuwe

aandacht, op zoek gaat naar wat er allemaal over deugden

geschreven is, merkt dat ze nooit zijn weggeweest maar

vaak anders benoemd werden. Vorig jaar werd bijvoorbeeld

vanuit de universiteit van Groningen een breed onderzoek

naar deugden opgezet. De vraag die men aan mensen uit

verschillende beroepsgroepen voorlegde luidde echter: kunt

u een aantal goede eigenschappen noemen? Dat konden de

meeste respondenten moeiteloos. De hoogste score werd

genoteerd voor openheid (respect), betrouwbaarheid, bescheidenheid,

zorgzaamheid en rechtvaardigheid.

Slechts één van deze eigenschappen komt overeen met

de zogenaamde klassieke deugden, namelijk rechtvaardigheid.

Er zijn er nog drie: verstandigheid, moed en matigheid.

Het mooie van de deugden is dat ze het in zich hebben om

praktisch te zijn, meer dan al het spreken over ‘normen en

waarden’ dat wel stevig klinkt, maar vaag blijft.

Levenskunst

Positief en praktisch

Aandacht voor de klassieke deugden dus in deel 4. Dat was

al aangekondigd in het derde deel over de hoofdzonden (2e

druk 2009). In leerhuizen bleek het moeilijk om onder de

negatieve bijklank van het begrip zonde uit te komen, terwijl

het boek juist begrip beoogde voor het kwetsbare en feilbare

in mensen. Deugd is een positiever getint woord, maar niet

zonder meer. Het woord heeft de bijsmaak van burgerlijk en

saai. Het werkt nauwelijks stimulerend. Jammer, want de

oorspronkelijke betekenis van deugd heeft alles te maken

met virtuositeit. Wie zich in deugdelijk leven bekwaamt,

beoefent de levenskunst. De Griekse wijsgeer Aristoteles verbindt

de deugden met zelfontplooiing en gelukkig worden.

Deugden zijn goed voor mensen, voor het eigen geluk, maar

tegelijkertijd voor de ander. Belangrijk is dat we deugd leren

zien als een houding. Door te oefenen in deugdelijk leven

worden de deugden onderdeel van wie je zelf bent, van je

karakter.

Van vier naar zeven

De vier klassieke deugden verstandigheid, rechtvaardigheid,

moed en matigheid kunnen niet zonder elkaar. Een misdadiger

kan moedig zijn, maar dan is moed nog geen deugd.

Pas in combinatie met de andere drie deugden kunnen we

spreken over een moedig mens. Kerkvader Ambrosius zag

het belang van deze deugden in. Hij voegde er nog drie aan

toe: geloof, hoop en liefde. Dit zijn bijzondere deugden.

Aan de ene kant zijn ze een godsgeschenk, maar je hebt ze

tegelijk nodig om de andere deugden in praktijk te brengen.

Pas door geloof, hoop en liefde zal het lukken om verstandig,

rechtvaardig en moedig te zijn, en bij alles de juiste maat te

ontdekken.

In dit vierde deel van Bijbelse verhalen als spiegel van de

ziel worden deze zeven deugden toegelicht en is er telkens

een bijbels persoon die als voorbeeld dient. Samen met

gespreksvragen en verwerkingssuggesties is het een heel

praktisch boekje geworden. In gespreksgroepen en leerhuizen

kunnen deelnemers nu samen oefenen in een deugdzaam

leven. •

Janet van Dijk

is communicatieadviseur bij de Protestantse Kerk.

Bestellen

Het boekje kost € 15,- (incl. verzendkosten) en is te bestellen

via bestellingen@pkn.nl, (030) 880 13 37. Ook de

eerste drie delen, eveneens geschreven door ds. Bert van

der Woude, zijn nog voor deze prijs te koop. Deel 1 en 2

helpen om door middel van bijbelverhalen op zoek te gaan

naar God en naar jezelf. Gespreksvragen en beeldende

kunst helpen daarbij. Deel 3 gaat over de zeven ondeugden

traagheid, woede, hebzucht, vraatzucht, lust, jaloezie

en hoogmoed. Gerelateerd aan bijbelverhalen worden ze

zo voor het voetlicht gebracht dat ze fungeren als positieve

spiegeling.

Kerkinformatiefebruari 2010


16 |

Missionaire

mogelijkheden

Met dertig ideeën trekt het Missionair Team van de Protestantse

Kerk deze maanden het land door (zie www.pkn.nl/

missionair). Op tachtig avonden laten gemeenten zich

informeren over missionaire mogelijkheden. Kerkinformatie

zocht er alvast wat voorbeelden bij.

Deze maand: gemeente zijn in je omgeving: Doetinchem.

Stilstaan op de Kruisberg

‘Wat wij belangrijk vinden, willen

we communiceren.’ Janny Jansonsvan

Dijk probeert met de missionaire

werkgroep Catharina Spiritueel van de

Protestantse Gemeente Doetinchem

een brug te slaan tussen kerk en samenleving.

Rondom Pasen is gekozen

voor een alternatieve uitbeelding van de

kruisweg.

Passend decor daarvoor is de Kruisberg

waar ook het gelijknamige huis van

bewaring is gevestigd. Bijzonder aan

het project is dat een groep gedetineerden

nauw betrokken is geweest bij het

maken van de vijftien kruiswegstaties.

Meerdere zaterdagen kregen zij bezoek

van vijftien Achterhoekse kunstenaars

om na te denken over de vijftien verbeeldingen

van Jezus’ veroordeling tot

aan de opstanding. De traditie van de

kruisweg komt uit de Rooms-Katholieke

kerk. De laatste statie, de paasstatie,

was aanvankelijk geen onderdeel van

de kruisweg maar op sommige plekken

later toegevoegd. ‘Omdat de dood

volgens het christelijk geloof niet het

laatste woord heeft, wilden wij ook

deze uitgebeeld hebben’, vertelt Janny.

Een gedetineerde giet samen met kunstenaar

Jozef Kemperman de tranen bij de

statie ‘Jezus troost de wenende vrouwen’.

Foto: Gerard ter Brugge

Kunstenaar Dries Olthof is samen met een gedetineerde bezig met het maken van

windsels voor de statie ‘Jezus wordt in het graf gelegd’.

Foto: Gerard ter Brugge

Samen met gedetineerden

Het heeft veel voeten in de aarde gehad

voordat Justitie toestemming kon

geven om de gedetineerden te betrekken

in het project. Eenmaal binnen de

muren raakte Janny opgetogen over de

samenwerking tussen kunstenaar en

gedetineerde. ‘Samen zijn ze tot het

idee gekomen en voor zover mogelijk is

ook in de werkzaal door kunstenaar en

gedetineerde samen een begin gemaakt

met de statie’. Hoewel de

kunstenaar zelfstandig het kunstwerk

verder afmaakt, heeft de dialoog met

een gedetineerde vaak veel invloed

gehad op de uiteindelijke uitvoering. Zo

laat de statie van de opstanding niet

alleen omgebogen tralies zien, maar is

er op verzoek van de gevangene een

Ichthus-symbool aan toegevoegd om

de betekenis van Christus te benadrukken.

De kunstenaars maken ook

gebruik van de heuvelachtige bosrijke

omgeving waarin de kruisweg wordt

gemaakt. In de uitbeelding van de

veroordeling van Jezus is gebruikgemaakt

van het hoogteverschil. De

veroordeelde staat lager op de helling

dan de rechter. Ook is een gevelde

boom opgenomen in een kunstwerk.

Meewandelen?

De kruisweg kan worden afgelegd

tussen 20 maart en 17 april. Met een

boekje wordt de route beschreven en

geven de kunstenaars uitleg bij hun

of haar interpretatie van de gemaakte

statie. De werkgroep hoopt dat er veel

bezoekers de kruisweg willen wandelen

en stilstaan (wat statie letterlijk betekent)

bij de kunstwerken over lijden en

opstanding. Meer informatie over het

project en de route: www.protestantsegemeentedoetinchem.nl


Bas Jansen

is freelance medewerker van Kerkinformatie.

Kerkinformatiefebruari 2010


De lokale ledenadministrateur

| 17

Wie gaan er straks werken met het nieuwe

systeem voor ledenadministratie? In

de komende nummers van Kerkinformatie

belichten we de rol van een aantal

vrijwilligers, die in hun eigen gemeente

nauw betrokken zijn bij de bouw van het

nieuwe ledenregistratiesysteem. Deze

maand: de lokale ledenadministrateur.

Arie Braspenning is ledenadministrateur van kerkelijke

gemeente Het Anker in Zaltbommel en projectmedewerker

van LRP, het nieuwe landelijke ledenregistratiesysteem van

de Protestantse Kerk in Nederland. De praktijk kan soms

weerbarstig zijn, zoals blijkt uit zijn verhaal.

Een gastvrije gemeente

De gemeente bestaat uit leden met een gereformeerde, hervormde,

remonstrantse, baptisten en lutherse achtergrond.

Vanuit de ledenadministratie verzorgt Arie Braspenning de

dienstverlening naar de kerkelijke medewerkers. Eerder was

hij secretaris van de Commissie van Beheer en het College

van Kerkrentmeesters. Binnen LRP maakt hij deel uit van de

werkgroep Ledenadministratie.

‘We hebben in Zaltbommel samen ruim 700 leden. Het is

een pluriforme gemeente, die zich door God weet geroepen

en zich inzet voor groei in geloof, gemeenschap en diaconaal-maatschappelijk

bewustzijn. Wij willen de boodschap

van Christus uitdragen door om te zien naar elkaar en actief

in de samenleving te staan. We willen een gemeente zijn

die een gastvrij huis biedt aan jong en oud en daarbij ruimte

biedt voor verschillende belevingen van het christelijk geloof.

Daarnaast zoeken wij kansrijke wegen om in het bijzonder

jongeren mee te laten bouwen aan de kerk van de toekomst.’

Samen … en weer ontbonden

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van

Zaltbommel kerkten enige tijd samen. Tot oktober 2002 waren

beide gemeenten zeer actief betrokken bij het Samen op

Weg-proces. Arie: ‘De federatie in oprichting heeft bestaan

van 1 januari 2000 tot 8 oktober 2002. Aanvankelijk werden

ook de twee bestaande ledenadministraties samengevoegd,

al bleven beide ledenadministrateurs hun eigen werk doen,

tot er een definitieve federatie zou zijn. Helaas werd de federatie

weer ontbonden en daardoor moesten ook de ledenadministraties

weer worden gesplitst.’

Een praktijkvoorbeeld waarom het nieuwe systeem nodig

is: ‘Bij het uiteenvallen gaven veel ‘hervormde’ leden van

Het Anker aan verder te willen als lid van de protestantse

gemeente, terwijl ze tegelijk lid wilden blijven van hun eigen

kerk, met alle rechten en plichten. Zij zijn toen als lokale

leden ingeschreven bij de protestantse gemeente. Dat gaf

het probleem dat alle mutaties handmatig verwerkt moesten

worden, omdat het huidige systeem van de SMRA de lokale

leden niet automatisch kan muteren.’

Arie Braspenning.

Grote betrokkenheid

Binnen het LRP-project zijn veel vrijwilligers actief, met een

grote betrokkenheid. Arie was er vanaf het begin bij, vanaf

het moment dat de Protestantse Kerk startte met de aanpassing

en vernieuwing van de ledenregistratie. ‘In de vorige

ronde (project Numeri) bleef ik aanvankelijk op afstand tot

het nieuwe systeem klaar zou zijn, om daarna als proefgemeente

mee te doen in een pilotproject. Als daarna het

nieuwe systeem uitgezet zou worden in de gemeenten, zou

ik als instructeur aan het werk gaan. Een functie die me

aansprak omdat ik in die tijd ook mijn actieve loopbaan in het

onderwijs beëindigde en dus over de benodigde tijd daarvoor

zou beschikken.’

De weg naar het projectplan

Het jaar 2009 stond in het teken van de voorbereidingen van

de doorstart van het nieuwe systeem. Dat leverde in oktober

het projectplan op dat door de synode werd goedgekeurd,

met als nieuwe leverancier Mendix. Arie: ‘In de bijeenkomsten

van de werkgroep - alle deelnemers verzorgen de ledenadministratie

van hun gemeente - moesten we steeds terug

naar de basisprincipes van het systeem: wat is de kern van

je werk en wat heb je daar voor nodig? Dat is voor ervaren

ledenadministrateurs soms moeilijk, omdat je steeds weer uitgaat

van de oude manier van werken met een landelijk centraal

systeem en een gekoppeld lokaal pakket met maar één

gebruiker. We keken nu naar de hele samenhang, dus niet alleen

naar de ledenadministratie, maar ook de dienstverlening

daar omheen voor andere gebruikers. Dat van elkaar scheiden

viel voor ons niet altijd mee. Er zijn toch meer systeemeisen

en functies nodig dan we voor onze eigen taak of rol nodig

hadden. Er werd soms op het scherp van de snede gediscussieerd:

wat hoort er wel bij, wat niet? Uiteindelijk hebben we

alles ingebracht wat voor de ledenregistratie noodzakelijk

is, zodat de ontwikkelaars van het nieuwe systeem precies

weten wat wij als administrateurs nodig hebben.

Zeer leerzaam vond ik de projectmedewerkersbijeenkomsten,

waar alle werkgroepen de gehaalde resultaten aan elkaar

lieten zien en waar we vragen aan elkaar konden stellen. Zo

wist je dat je met zijn allen aan hetzelfde project bezig was

en hoe je weer verder kon.’

En nu verder…

‘Voor de toekomst hoop ik dat het ledenregistratiesysteem

zodanig gaat werken dat je als administrateur meteen je mutaties

zelf kunt doorvoeren en dat je die wijzigingen binnen

het systeem dan ook ziet, ook naar de andere gebruikers. Tevens

zou het systeem een oplossing moeten bieden voor het

‘dubbel’ ingeschreven zijn bij twee kerkgemeenschappen. Ik

zie met belangstelling uit naar de volgende periode waarin

het nieuwe systeem kan worden getest en we weer een stap

dichterbij een goed ledenregistratiesysteem komen’, aldus

Arie Braspenning. •

Max Mesman

is communicatieadviseur en lid van het Projectteam Ledenregistratie

Protestantse Kerk.

Pastoraat

Kerkinformatiefebruari 2010


18 |

Bidden voor gewas en arbeid

De biddag voor gewas en arbeid valt dit jaar op woensdag 10 maart of de zondag

erop volgend. Een belangrijk aandachtspunt is de werkloosheid als gevolg van de

economische crisis. In samenwerking met het landelijk bureau voor arbeidspastoraat

DISK heeft Kerk in Actie materiaal voor viering en gesprek gemaakt rond het

thema ‘Werkloosheid: kerende kansen …’.

Eredienst

Ten gevolge van de economische crisis is in Nederland

de werkloosheid het afgelopen jaar snel gegroeid van vier

procent in het begin van het jaar tot ruim vijf procent aan het

eind van het jaar. Omdat het aantal banen fors daalt en de

beroepsbevolking stabiel blijft, stijgt de werkloosheid relatief

snel. Voor 2010 lopen de ramingen van de stijging van de

werkloosheid uiteen van zes tot acht procent. In 2011 zal de

werkloosheid naar verwachting nog licht stijgen en pas weer

dalen in 2012.

Velen maken zich zorgen over hun baan en over de mogelijke

gevolgen van het verlies van hun baan, voor hen zelf en

voor hun gezin. Verlies van werk betekent in de eerste plaats

verlies aan inkomen. Werknemers die in geval van werkloosheid

de overgang maken naar een uitkeringssituatie, leveren

gemiddeld vijftien procent aan koopkracht in. Naast verlies

aan inkomen betekent het verlies van een baan, verlies aan

zin, verlies van sociale contacten en verlies van statusbesef.

Het raakt rechtstreeks aan de plek en de rol die we dankzij

ons werk innemen in de maatschappij. Dit verlies wordt

ingrijpender naar mate de werkloosheidsituatie langer duurt.

Bidden

De lezingen voor de biddag, uit 2 Kronieken 1 en Lucas 11,

staan in het teken van ‘bidden’. In Kronieken krijgt Salomo

van God, vlak voor zijn troonsbestijging, de gelegenheid om

te vragen wat hij wil. Salomo vraagt om wijsheid en inzicht

om zijn volk te leiden. Hij stelt zich als het ware open voor

Gods Geest. In Lucas vragen de leerlingen Jezus om hen te

leren bidden. Aan het eind van het tekstgedeelte uit Lucas

vat Jezus de kern van waar zijn gebed op gericht is samen

als de gave van de heilige Geest. Met andere woorden: bidden

betekent je openstellen voor de werkelijkheid van God

en je door die werkelijkheid laten inspireren en leiden. Bidden

is je laten raken door de verwachting van Gods heerschappij

van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Economische crisis

In deze tijd van economische crisis vragen we op biddag

om de gave van de heilige Geest. Dat kan niet simpelweg

betekenen dat we vragen om bestendiging van onze welvaart

hier in het westen. Deze welvaart had en heeft schadelijke

gevolgen voor de wereldwijde samenleving en het

ecosysteem. Toen de kredietcrisis uitbrak, werd breed in de

samenleving gesproken van een kans om de ermee samenhangende

voedsel-, energie- en klimaatcrisis aan te pakken.

Onze productie en consumptie moesten gericht worden op

duurzaamheid, op herstel en behoud van de kwaliteit van de

(wereld)samenleving en het ecosysteem.

Tegelijk kan de werkloosheid van velen ons niet koud laten.

Het moet ons aangrijpen dat velen zich in onzekerheid bevinden

en zich afgeschreven voelen omdat ze hun betaalde

baan zijn kwijt geraakt. In de kerken mag er aandacht zijn

voor deze mensen, maar mag er ook voor gepleit worden dat

we toegaan naar een productie die niet alleen banen oplevert

maar ook bijdraagt aan de kwaliteit van samenleving en

ecosysteem. •

Trinus Hoekstra

is projectmanager bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie

en mededirecteur van DISK.

Materiaal

Het genoemde materiaal, dat als themanummer van het

tijdschrift Ondersteboven verschijnt, is voor € 2,50 (exclusief

verzendkosten) te bestellen bij Landelijk Bureau Disk,

Luijbenstraat 17, 5211 BR ‘s-Hertogenbosch, e-mail

info@disk-arbeidspastoraat.nl, tel. (073) 612 82 01.

Kerkinformatiefebruari 2010


| 19

• berichten

• IZB en Ark Mission fuseren boekhandels

Onlangs zijn de boekhandels van de IZB

(vereniging voor zending in Nederland)

en Stichting Ark Mission samengevoegd.

Volgens de organisaties geeft

de nieuwe combinatie een sterke

positie als christelijke (internet)boekhandel

op de Nederlandse markt. Beide

organisaties hebben een missionaire

doelstelling: de ondersteuning van het

evangelisatie- en zendingswerk in ons

land. Ze realiseren een groot deel van

hun omzet via een internetboekhandel

én via in totaal ruim 130 boekentafels in

kerken. ‘Onze boekhandels zijn zo nauw

verwant, dat we van harte de handen

• Gespreksboekje over de schepping

Het afgelopen jaar laaide het debat over

Schepping en evolutie weer regelmatig

op. In de luwte van het Darwinjaar

heeft ds. Piet van Midden een handig

boekje geschreven over bijbelteksten

die gaan over de schepping. Onder

de titel ‘Oersoep en oervloed, bijbels

spreken over schepping’ gaat hij nader

in op de verhouding tussen geloof en

wetenschap, op de visie van Darwin

en op vragen over het ontstaan van de

aarde en het menselijk leven. Ook laat

hij iets zien over andere scheppingsverineen

hebben geslagen’, zegt Hans de

Rijk, directeur van Ark Mission. ‘Door

de samenvoeging ontstaat in één klap

een krachtige speler in de christelijke

(internet)boekenbranche’, aldus Peter

Oudshoorn, waarnemend directeur van

de IZB. ‘Door de verbreding van onze

afzetmarkt zien we een behoorlijke

groeipotentie.’

De Ark-boekwinkel aan de Hoofdstraat

in Driebergen wordt gesloten. De combinatie

houdt wel de boekwinkel aan de

Van Oldenbarneveltlaan in Amersfoort.

Bij de nieuwe IZB-Arkboekhandel werken

acht medewerkers. •

halen dan in de bijbel staan. Vervolgens

kijkt hij verder: is de schepping met

Genesis 2 voorbij? Het boekje sluit af

met een handreiking voor een viertal

gespreksavonden over dit onderwerp.

Piet van Midden, ‘Oersoep en oervloed’

verscheen in de Toer Reeks onder

redactie van drs. Annelies Bouwman-

Meeuwse, drs. Hanna van Dorssen en

drs. Bert L. van der Woude bij Boekencentrum

in Zoetermeer en kost € 8,90.

Meer informatie:

www.boekencentrum.nl •

• Gespreksboekje over Kunst en

bijbel

Kunst is populair. Musea en tentoonstellingen

worden massaal bezocht.

Toch is het ook een feit dat mensen

gemiddeld maar negen seconden stilstaan

bij een kunstwerk. Niet iedereen

heeft het geduld voor een langere

beschouwing, terwijl kunst dat wel

verdient. In het onlangs verschenen

boekje ‘Voorbij het woord’ oefent de

Groningse kunsthistoricus Jan L. de

Jong zijn lezers in het kijken. Wat is

er allemaal te ontdekken? Waarom

heeft de maker gekozen voor bepaalde

personen, aankleding, decor of symboliek?

De voorbeelden zijn gekozen

uit kunstwerken die bijbelse verhalen

uitbeelden. Wat zeggen deze ‘gestolde

geloofservaringen’ over de Bijbeltekst?

Kan een kunstwerk een tekst uitleggen?

Over die vraag gaat dit boekje, dat

afsluit met een handreiking voor een

viertal gespreksavonden over dit onderwerp.

Verder handige verwijzingen naar

websites en literatuur.

Jan L. de Jong, ‘Voorbij het woord,

beeldende kunst als bron van bijbeluitleg’

verscheen in de Toer Reeks onder

redactie van drs. Annelies Bouwman-

Meeuwse, drs. Hanna van Dorssen en

drs. Bert L. van der Woude bij Boekencentrum

in Zoetermeer en kost € 9,90.

Meer informatie:

www.boekencentrum.nl •

• Twijfelaars in de bijbel

Onlangs verscheen een bundel meditaties

over zes twijfelaars in de bijbel.

De meditaties werden oorspronkelijk

gehouden door ds. Jan Offringa voor

de NCRV-radio in de serie Woord op

Zondag. Ze kunnen worden beschouwd

als een vervolg op Offringa’s boek Na

een gezonde geloofscrisis. Over modern

geloven, waarvan binnenkort een

tweede druk verschijnt. In de bundel

is aandacht voor Prediker, Psalm 14,

Jona, Jezus’ uitspraak ‘Ik geloof. Kom

mijn ongeloof te hulp’, twijfel bij de

discipelen en de aanvechting van Jezus

in Getsemané.

Jan Offringa (1957) is predikant van

de Protestantse gemeente Kesteren en

omstreken. Daarvoor werkte hij in

‘s-Graveland (1986-1990) en

Veenendaal-West (1990-2004). Sinds

2005 is hij voorzitter van de theologenbeweging

Op Goed Gerucht

Het boek ‘Zes twijfelaars in de Bijbel’

telt 48 pagina en kost € 7,50. Bestellen

via de boekhandel of: www.narratio.nl,

e-mail: verkoop@narratio.nl, Narratio,

Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem,

tel. (0183) 62 81 88. •

• Kontekstueel in gesprek met Op

Goed Gerucht

In het januarinummer 2010 zoekt

‘Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd

belijden nú’, het gesprek met de

moderne theologen van Op Goed

Gerucht. Resultaat is een stevige

dialoog die open en vrijmoedig gevoerd

wordt. In het openingsartikel zet Rick

Benjamins uiteen hoe Op Goed Gericht

zich verhoudt tot de Verlichting en de

moderne cultuur. Ook verwoordt hij

enkele gedachten over de Godsleer en

de kerk. Op deze drie thema’s wordt

vanuit de redactie van Kontekstueel

gereageerd door Wim Dekker, Gerard

den Hertog en Piet van den Heuvel.

Aan Jan Offringa van Op Goed Gerucht

is een (voorlopig) laatste woord

gegund. Beide partijen zijn van mening

dat een dialoog als deze niet mag

ontbreken in de protestantse wereld en

om een kerkbreed vervolg vraagt. Dit

themanummer is voor € 5,- (incl. porti)

te bestellen via www.kontekstueel.nl •

Kerkinformatiefebruari 2010


20 |

WaytoGo in

Hendrik Ido Ambacht

Wie leiding geeft aan kindergroepen, kindernevendiensten of clubwerk is altijd op

zoek naar ideeën en leuke werkvormen. Daarom worden er steeds weer nieuwe

materialen ontwikkeld. Een van deze nieuwe methoden, ontwikkeld door JOP, is

WAYtoGO. De methode bevat materiaal speciaal voor kids van 8 tot 12 jaar, aansluitend

bij thema’s die in hun leefwereld spelen.

JOP

Rondom het eerste jaarthema WAYtoGO

– Mijn leven zijn elf verschillende

onderwerpen beschikbaar met bijbehorend

materiaal. Daarnaast is er bij elk

onderwerp ook een KIDS boekje, zodat

de kinderen na afloop iets tastbaars

mee naar huis kunnen nemen.

WAYtoGO – Mijn leven vormt de rode

draad door het hele seizoen en bevat,

verdeeld over de elf onderwerpen,

genoeg materiaal om tijdens een of

meerdere activiteiten te kunnen

gebruiken. Elk onderwerp is opgebouwd

uit verschillende bouwstenen.

Zo zijn er creatieve, actieve en vieringselementen.

De tijd die je als clubleiding

hebt, kan je door die verschillende

bouwstenen zelf zo goed mogelijk

invullen. Hierdoor is het materiaal breed

inzetbaar en zowel geschikt voor een

clubbijeenkomst van een uur als voor

een kindernevendienst van twintig

minuten.

Ervaringen in Hendrik Ido Ambacht

Na een periode van proefdraaien wordt

WAYtoGO inmiddels door steeds meer

gemeenten en jeugdgroepen gebruikt.

Een van die kerken is de Open Hof

Kerk in Hendrik-Ido-Ambacht. Hier zijn

ze ongeveer drie maanden geleden

vol enthousiasme begonnen met het

gebruik van WAYtoGO. Hoe ziet deze

methode in de praktijk eruit? Wat kan

je ermee als leiding en hoe vinden de

kinderen het zelf? We vroegen het aan

Patrick Platje, jeugdleider van de club

groep 7/8.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen

met WAYtoGO?

Onze leiding had gehoord van deze methode.

We hebben toen een introductie

aangevraagd bij JOP, die vervolgens de

methode heeft gepresenteerd in onze

eigen kerk. Daarna waren we als leiding

zo enthousiast dat we ervoor gekozen

hebben met WAYtoGO aan de slag te

gaan. Dat was in oktober. We hebben

er nog niet zo veel avonden aan besteed.

We willen als leiding graag vier

avonden per seizoen WAYtoGO gaan

gebruiken, naast de andere activiteiten

die we met deze club doen.

Om welke club gaat het bij jullie,

want WAYtoGO is zowel geschikt voor

kindernevendiensten als voor clubbijeenkomsten?

Wij gebruiken de methode inderdaad

op clubavonden. Op deze club komen

kinderen van groep 7 en 8. Voor kindernevendiensten

gebruiken we weer

ander materiaal.

Wat zijn jullie ervaringen als leiding

met WAYtoGO?

We zijn nog niet zo lang bezig met deze

methode, maar onze eerste ervaringen

zijn zeker positief. De kinderen zijn zelf

veel meer aan het woord dan anders,

ze vertellen zelf veel meer. In het begin

was het allemaal een beetje onwennig,

voor onszelf als leiding, maar ook voor

de kinderen. Maar op den duur begonnen

de kinderen zelf te discussiëren,

dat was echt super. Je moet dus even

door dat ‘enge’ heen, echt blijven proberen

om de kinderen mee te krijgen,

dan komen ze vanzelf los.

Veertigdagentijd

De komende Veertigdagentijd biedt een mooie gelegenheid om te proeven van

WAYtoGO. Vanaf 25 januari is er nieuw WAYtoGO-materiaal beschikbaar. Het

materiaal heet: WAYtoGO - Het kan! (Pasen Special). Daarnaast sluit dit

onderwerp ook aan op de JOP KIDS 40dagenkalender. WAYtoGO – Het kan!

bestaat uit materiaal voor zes bijeenkomsten, tot en met Palmpasen en is

geschikt voor zowel kinderclubs als kindernevendiensten. Elke bijeenkomst

sluit aan bij de verhalen over Mozes, volgens het leesrooster en bij het project

van ICCO en Kerk in Actie: het opvanghuis voor kinderen ‘Irpañani’ van ds.

Victor Huacani Cocaure in Bolivia (zie www.kerkinactie.nl). Tot slot zijn bij het

materiaal ook een projectverbeelding en liturgische suggesties beschikbaar. Zo

kan het materiaal ook een plek krijgen in de kerkdiensten op de zondagen in de

40dagentijd.

Kerkinformatiefebruari 2010


| 21

WAYtoGO - een nieuwe

visie op kinderwerk

‘Er wordt met

deze methode weer

eens iets heel anders van ze

gevraagd. Ze moeten zelf

nadenken over verschillende

onderwerpen. En dat

ook nog eens op een

leuke, uitdagende

manier!’

Kun je een avond beschrijven waarin

jullie WAYtoGO gebruikt hebben?

Het eerste onderwerp dat wij gebruikt

hebben van WAYtoGO was ‘Vriendschap’.

We begonnen de avond met een stukje

uit de Bijbel en daarna hebben we

de groep uitgelegd wat het ‘product’

WAYtoGO inhield. De kinderen begonnen

een beetje te lachen. Iets nieuws

is toch altijd een beetje eng, maar na

een tijdje volhouden en vragen kwamen

de kinderen toch een beetje losser. Ze

begonnen elkaar zelfs te corrigeren op

hun gedrag en toen konden we pas

echt beginnen. We hoefden op sommige

momenten alleen maar een beetje

bij te sturen, de discussies werden

echt gevoerd door de kinderen. Ook de

creatieve werkvormen sloegen erg aan.

De kinderen waren lekker aan het werk.

Super.

De kinderen zijn dus enthousiast?

Ja, dat kan je wel zeggen. Er wordt

met deze methode weer eens iets heel

anders van ze gevraagd. Ze moeten zelf

nadenken over verschillende onderwerpen.

En dat ook nog eens op een

leuke, uitdagende manier. Niet een paar

saaie vragen over een bijbelverhaal of

iets dergelijks maar echt met creatieve

werkvormen en in gesprekjes.

Zou je WAYtoGO andere kerken aanraden?

We hebben zelf nog niet zo veel

ervaring dat ik het direct aan anderen

zou aanraden, maar bij ons waren de

eerste keren wel supergeslaagd. Het is

aan clubs of kindernevendiensten zelf

om het gewoon eens een keer uit te

proberen. •

Rianne Alberts

is lokaal jongerenwerker.

Meer weten?

Voor meer informatie over WAYtoGO,

ga naar www.jop.nl/coach. Ga

vervolgens naar producten/kids.

Halverwege de pagina kunt u meer

informatie vinden en ook de viering

downloaden die in het kader wordt

genoemd. Bestellen kan via www.

jop.nl/winkel. Informatie over de

instructiebijeenkomsten, kan worden

opgevraagd via info@jop.nl.

WAYtoGO is de splinternieuwe KIDS

methode van JOP voor kinderen tussen

8 en 12 jaar. Het speelse en inhoudelijke

programmamateriaal is geschikt

voor gebruik in kinderclubs en tijdens

kindernevendiensten. WAYtoGO bevat

voldoende materiaal voor een heel seizoen

kinderwerk, maar diverse onderwerpen

kunnen ook los, bijvoorbeeld

een keer in de maand, of als een serie

van meerdere bijeenkomsten gebruikt

worden, bijvoorbeeld rondom de Veertigdagentijd.

Met WAYtoGO wil JOP uitdrukking geven

aan een nieuwe visie op het werken

voor en met kinderen in en vanuit de

kerk: met kinderen op weg zijn door geloof

en leven waar zij zich ook bevinden

in de kerk, thuis of op school of waar

dan ook. De speciale KIDS werkboekjes

die voor de kinderen zelf zijn gemaakt,

vormen telkens de schakel in de ontmoeting

met elkaar, met hun coaches

in het kinderwerk, met hun ouders, met

hun onderwijzers, met wat er om heen

in de wereld gebeurt en met God zelf.

De kinderen die van WAYtoGO gebruikmaken,

worden door middel van actie,

creativiteit en bezinning gestimuleerd

om met de inhoud van het materiaal

bezig te zijn. En ouders worden actief

opgeroepen mee te doen!

WAYtoGO – samen vieren

Bij het materiaal WAYtoGO – Mijn leven

is een kant-en-klare viering gemaakt.

Je kan deze viering gebruiken om het

clubseizoen mee af te sluiten en de

hele gemeente te laten delen in wat

de kinderen een seizoen lang hebben

gedaan. De viering met het thema ‘Een

parel in Gods hand’ is samengesteld op

basis van het zogenaamde ‘Thomasmodel’

voor vieringen. Hoogtepunt in de

viering is het onderdeel ‘Heilige Chaos’

waarin rond het thema voor ieder wat

wils wordt aangeboden.

Kerkinformatiefebruari 2010


22 |

• berichten

• Studiedag over depressie, identiteit en zingeving

Hoe ga je als geestelijk verzorger om

met mensen die lijden aan een

depressie? Over die vraag wordt op

vrijdag 5 februari een studiedag

gehouden in Kampen. Hulp- en

zorgverleners hebben vaak moeite om

in te voelen wat depressie met mensen

doet. Deze studiedag is bedoeld om

depressies beter te leren begrijpen. Is

depressie een klinisch fenomeen, en

de behandeling voorbehouden aan

psychiaters? Of hangt de huidige

depressiegolf samen met de onzekerheid

van moderne mensen over hun

eigen identiteit en de prestatiedruk die

ze zichzelf opleggen? Of vullen

medische en sociaal/antropologische

inzichten elkaar aan?

Sprekers: prof. dr. Frits de Lange

(hoogleraar ethiek), prof. dr. Trudy

Dehue (psycholoog en hoogleraar

Hoe bereik je een succesvol fusieproces?

Over die vraag houdt de vereniging

Beraad Grote Steden in de

Protestants Kerk op 12 maart haar

winterconferentie. Thema: ‘Gemeentevorming

met perspectief’.

In de afgelopen 33 jaar werden er in de

Protestantse Kerk 550 kerkgebouwen

gesloten. Een pijnlijke ontwikkeling,

die helaas vaak gepaard gaat met

complexe fusieprocessen. Het samenvoegen

van verschillende kerkculturen,

verlies van gebouw en leden, en al het

regelwerk slokken vaak heel wat

bezieling en inspiratie op. Over die

problematiek gaat deze conferentie.

Aan de orde komen ervaringen van

zeven gemeenteadviseurs. Ook worden

zes alternatieven voor gemeentevorming

toegelicht.

’s Middags kan men deelnemen aan

twee discussiegroepen. De eerste staat

onder leiding van Erik Schouten

(kerkenraadsvoorzitter Nieuwe Kruiskerk

Amstelveen) en gemeenteadviseur

Bram Schriever. Kernvraag: hoe

transformeer je gevoelens van verlies

naar bezieling en inspiratie om een

nieuwe toekomst op te bouwen?

De tweede gespreksgroep gaat over de

voorwaarden voor fusie. Jan Schreurer,

voormalig manager sociale zaken bij

Philips, analyseerde fusie- en profileringsprocessen

in de Protestantse Kerk

vanuit zijn bedrijfskundige kennis en

raadpleegde gemeenteadviseurs over

hun ervaringen met lokale verenigingsprocessen.

Hij laat zien hoe fusies

succesvol kunnen verlopen.

wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis),

prof. dr. Gerrit Glas

(psychiater, filosoof en hoogleraar

wijsgerige aspecten van de psychiatrie)

en dr. Martin Walton (universitair

docent geestelijke verzorging). De

studiedag is bedoeld voor psychiaters,

psychologen, geestelijk verzorgers,

predikanten, hulp- en zorgverleners en

andere geïnteresseerden.

Organisatie: Protestantse Theologische

Universiteit (PThU), het Kenniscentrum

Religie en Levensbeschouwing in

relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg

(Dimence) en het KSGV – studiecentrum

voor levensbeschouwing en

geestelijke gezondheid.

Plaats en tijd: Theologische Universiteit

Kampen, 10.00-16.00 uur.

Meer informatie, ook over workshops:

www.pthu.nl/studiedagen •

• Beraad Grote Steden over ‘Gemeentevorming met perspectief’

Plaats en tijd: 12 maart 2010,

10.30-15.30 uur in de Nicolaikerk te

Utrecht. Toegang: leden van de

vereniging Beraad Grote Steden gratis,

niet-leden betalen € 25,-.

Aanmelding: Ver. BGS p/a Nieuwe

Keizersgracht 1-A, 1018 DR Amsterdam

of bgs@kerkelijkbureau.nl •

• Studiedagen voor Liturgie en

Kerkmuziek - 13 - 16 juli 2010

De werkweek voor liturgie en kerkmuziek

vindt plaats in centrum Bovendonk

te Hoeven (Noord-Brabant), van 13-16

juli 2010. Deze werkweek is, sinds de

invoering van het Liedboek voor de

Kerken, een jaarlijks terugkerend

evenement binnen de Protestantse

Kerk in Nederland.

De leiding is in handen van de musici

Reinoud G. Egberts, Christa Hijink,

Hans Leeuwenhage, Elske te Lindert,

Gijs van Schoonhoven, en de predikanten

en theologen: Roel A. Bosch en

Geertien Morsink. Meer informatie:

www.pkn.nl/kerkmuziek •

• Ontmoetingsdag Landelijk Protestants

Vrouwen Platform

‘Talenten wat kun je ermee?’ - over dit

thema organiseert het Landelijk

Protestants Vrouwen Platform (LPVP)

op 12 februari 2010 haar jaarlijkse

ontmoetingsdag. Nelleke Boonstra,

werkbegeleiding predikanten en

kerkelijk werkers, zal een inleiding

houden over lied 489, met als thema:

‘pijnlijk begenadigd’.’s Middags zijn er

workshops over ‘Vluchteling in 2010

(Geesje Werkman), ‘Joodse vrouw in

2010’ (Marieke den Braber) en ‘Hoe

staan wijzelf in 2010?’ (Anja Bruijkers).

Plaats: Landelijk Dienstencentrum

Utrecht. Kosten € 12,50 (incl. lunch).

Informatie en aanmelding: lpvp@pkn.nl

of bij Cathrien Duit-Tiemersma, tel.

(030) 880 15 16. •

Kerk en Israël-dag

Op de bezinningsmiddag van Kerk en

Israël op 3 maart 2010 zullen dr.

Marcus van Loopik en prof. dr. Cees

den Heyer spreken over het Koninkrijk

van God, naar aanleiding van het

eerste Kerkorde-artikel (I,1): ‘...die zich,

delend in de aan Israël geschonken

verwachting, uitstrekt naar (...) de

komst van het Koninkrijk van God.’

Tijd: 13.30-16.30 uur. Plaats: Landelijk

Dienstencentrum Utrecht. Kosten:

€ 15,00; voor studenten € 7,50.

Meer informatie en opgave voor 15

februari 2010: www.pkn.nl/kerkenisrael;

ds. Wybrand Ganzevoort,

wganzevoort@wxs.nl of tel. (030) 699

00 95. •

Kerkinformatiefebruari 2010


| 23

Kerkenbeurs 19-20 maart

Bij dit nummer van Kerkinformatie treft

u een toegangsbewijs aan voor de

beurs Kerk en Gemeente 2010. Op

deze beurs zijn allerlei aanbieders van

diensten en producten te vinden die

nodig zijn in kerken en gemeenten.

Ook de Protestantse Kerk is weer

aanwezig met een stand waar een deel

van het werk van de kerk gepresenteerd

wordt. De beurs Kerk en Gemeente

2010 wordt voor de tweede

keer georganiseerd en is bedoeld voor

iedereen die met kerk-zijn te maken

heeft: van koster tot ouderling, van

predikant tot gemeentelid. De beurs

wordt gehouden op 19 en 20 maart

2010 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Meer informatie over de stand van de

Protestantse Kerk: Servicedesk, tel.

(030) 880 18 80, servicedesk@pkn.nl.

Informatie over de beurs:

www.kerkengemeente.org. • Kerkenbeurs 2009.

• Met de gemeente het jaar door

In januari verscheen

het duizendste

nummer van

Ouderlingenblad,

het veelgelezen

ambtsdragersblad in

de Protestantse

Kerk. Het is een

speciale uitgave met

de titel Met de

gemeente het jaar

door. Het is geschreven

door de redactieleden

van het

Ouderlingenblad en is bedoeld voor

iedereen die zich bij de kerk betrokken

voelt en in de gemeente actief is,

zowel leden van kerkenraden als

geïnteresseerde gemeenteleden.

Het boek reikt ideeën aan voor

gemeenteactiviteiten gedurende het

kerkelijk seizoen. Per maand staan

thema’s en vragen centraal, die in die

periode van het jaar aan de orde zijn,

te beginnen met september (startzondag,

vredeszondag, catechese e.a.). Zo

laat het boek zich gebruiken als een

soort agenda, waarin concrete suggesties

worden aangereikt om zo ideeën

op te doen voor de eigen gemeente.

Abonnees van Ouderlingenblad

ontvangen de speciale uitgave gewoon

thuis. Verder kan Met de gemeente het

jaar door besteld worden via de

klantenservice van uitgeverij Kok in

Kampen (abonnementen@kok.nl)

voor € 4,95 per nummer (+ verzendkosten).


• Landelijke Dag Luisterend Dienen 6 februari

Op 6 februari 2010 wordt de Landelijke

Luisterend Dienen Dag gehouden in

Ede. Het thema van de dag is Delen en

dienen – diaconaat in en rond de

eredienst. Sprekers zijn prof. dr. G.C.

den Hertog, gemeenteadviseur Aart

Peters en Marja Vos, die uitzonden is

geweest naar Afghanistan. ’s Middags

zijn er workshops over: diaconaat in de

eredienst, diaconaat en samenleving,

jeugddiaconaat, diaconale gemeenteopbouw

en Luisterend Dienen Interactief.

Luisterend Dienen is een diaconaal

programma van Kerk in Actie, dat zich

• studiedag evangelische liturgie

Op 6 maart 2010 houdt het Evangelisch

Werkverband een studiedag over

evangelische liturgie en kerkmuziek in

de Protestantse Kerk. Volgens de

organisatoren hebben gemeenten die

nieuwe generaties willen aanspreken

met de boodschap van het evangelie

baat bij aanpassingen op liturgisch

gebied. Onderwerpen die op deze dag

aan de orde komen zijn:

• Evangelische liturgie in de Protestantse

kerk;

• Lofprijzing en aanbidding;

• persoonlijke voorbede in de kracht

van de Heilige Geest;

• muzikale begeleiding van de samenzang

met een praiseband.

De conferentie is bedoeld voor leden

van muziekgroepen, praisebands en

koren, leden van litur- giecommissies,

richt op gemeenten die zich verbonden

weten met het gereformeerde belijden.

Tijdens de landelijke dag komen

diakenen uit het hele land bijeen voor

toerusting en ontmoeting. Diaconieën

hebben een uitnodiging ontvangen,

predikanten en andere geïnteresseerden

zijn ook van harte welkom.

Plaats en tijd: Kerkelijk centrum De Ark

te Ede, 10:00-15:30 uur. Kosten:

€ 15,- incl. lunch. Aanmelding: e-mail:

w.nuis@kerkinactie.nl. Meer informatie:

www.luisterenddienen.nl •

predikanten en ambtsdragers,

en jongeren die zich

willen inzetten voor hun

plaatselijke gemeente.

Leiding: dr. Evert v.d. Pol, auteur van

het boek ‘Samen in de naam van

Jezus’, een handboek voor evangelische

liturgie. De conferentie duurt van

10.00-16.00 uur. ’s Avonds kan men

een regionale avond bijwonen van het

Evangelisch Werkverband en New Wine

over het thema ‘Dichter bij God’ met

Otto de Bruijne. Wie wil kan op

zondagmorgen 7 maart van 11.00-13.00

uur in de Michaëlkerk een kerkdienst

met evangelisch-liturigsche invulling

bijwonen.

Plaats en tijd: de Michaëlkerk aan het

Anjerplein in Spijkenisse. Meer informatie:

www.evangelischwerkverband.nl •

Kerkinformatiefebruari 2010


24 |

• collecten

• Collecte Voorjaarszendingsweek:

7 t/m 13 maart

Christenen en moslims staan elkaar in

centraal Nigeria naar het leven. Sinds

2000 zijn er regelmatig felle conflicten

met honderden doden, platgebrande

dorpen en stromen vluchtelingen tot

gevolg. Ook nu is het geweld actueel.

De oorsprong van deze conflicten

heeft eerder te maken met armoede en

verdeling van grond en rijkdom, dan

met religie. Dominee Istifanus Habila

onderkende dat veel mensen niet kunnen

lezen en schrijven en daardoor

worden misbruikt in de verdeel- en

heerstactiek van hogergeplaatsten. Hij

richtte JPRM op, een beweging voor

rechtvaardigheid, vrede en verzoening

op lokaal niveau. JPRM richt dorpsverenigingen

op waarin dorpsgenoten

samen bijvoorbeeld een nieuwe weg

aanleggen. Daarmee brengt de beweging

het samenleven weer op gang.

Ook organiseert JPRM in alle aangesloten

dorpen alfabetiseringscursussen en

vredesonderwijs. Voor christenen én

moslims.

De collecteaankondiging voor deze

collecte staat in de eerste Collectekrant

van 2010. Meer informatie:

www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Bij deze

collecte zijn, naast folders en een poster,

ook een powerpointpresentatie, diverse

foto’s en een filmpje beschikbaar.

Bestellingen via: bestellingen@pkn.nl of

telefoon (030) 880 13 37.

Kerk in Actie Totaal collecte

op Palmzondag: 28 maart

In Bolivia kunnen veel ouders hun

kinderen veel minder zorg geven

dan zij nodig hebben. Zeker het

economisch meest kwetsbare

deel van de bevolking moet soms

werk, ver van huis, aannemen

om te overleven. Kinderen blijven

achter en moeten voor elkaar zorgen.

Schoolprestaties en het dagelijks

voedsel zijn ver onder de

maat. Irpañani, een project van

de Presbyteriaanse Kerk in de

stad El Alto, biedt zorg. Kinderen

worden geholpen met hun

schoolwerk en krijgen vier keer

per week een voedzame maaltijd.

Irpañani geeft kinderen de

zorg die zij nodig hebben. De

collecte op Palmzondag is bestemd

voor Irpañani en alle andere

partnerorganisaties van

Kerk in Actie die wereldwijd

zorg geven waar dat nodig is.

De collecteaankondiging voor

deze collecte staat in de eerste

Collectekrant van 2010.

Meer informatie:

www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Bij

deze collecte zijn, naast folders en een

poster, ook een powerpointpresentatie,

diverse foto’s en een filmpje beschikbaar.

Bestellingen via:

bestellingen@pkn.nl of telefoon

(030) 880 13 37.

• berichten

• Transithuis van start

Half december is ergens in Nederland

het transithuis geopend. Hier worden

vreemdelingen die niet zijn toegelaten

tot Nederland opgevangen en begeleid.

Omdat ze niet in Nederland kunnen

blijven, zullen ze in dit transithuis

worden voorbereid op terugkeer naar

hun land van herkomst. Het transithuis

voorkomt dat deze mensen op straat

terecht komen, omdat zij geen recht

hebben op voorzieningen. Tegelijkertijd

bereidt het mensen die moeten

vertrekken voor op hun terugkeer.

Samen met hen wordt er aan gewerkt

om belemmeringen voor terugkeer weg

te nemen. Dit houdt onder andere in:

de opbouw van een sociaal netwerk in

het land van herkomst, waardoor de

terugkerende vreemdeling meer

perspectief heeft na terugkeer. Hierdoor

kunnen ook gevoelens van schuld en

schaamte bij de terugkeerder worden

weggenomen.

Het transithuis is voorlopig kleinschalig

en met eigen middelen opgezet. In dit

huis verblijven nu een Afrikaanse

moeder met haar kind. Kerk in Actie

heeft vorig jaar, tijdens de 40dagentijdcampagne,

dertigduizend euro ingezameld

voor de oprichting van het

transithuis. Dit geld is bij elkaar

gebracht door diaconieën, zwo-commissies

en is afkomstig uit individuele

giften. Stichting Inlia in Groningen zorgt

voor de praktische invulling en inrichting

van dit transithuis.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

• Wereldraad blij met Jaar van

de Migratie 2010

Het Global Ecumenical Network on

Migration (GEM) van de Wereldraad van

Kerken is zeer ingenomen met het Jaar

van de Migratie 2010. Deze campagne

van de Europese kerken pleit ervoor om

een vaste verblijfsvergunning te geven

aan vreemdelingen die vijf jaar legaal in

een land hebben gewoond.

Het Jaar van de Migratie 2010 heeft tot

doel de situatie van migranten in Europa

te verbeteren, vooral door gezamenlijke

lobby voor het recht van migranten en

vluchtelingen op een reguliere status,

nadat zij vijf jaar legaal in een land

hebben gewoond - dit onafhankelijk van

de redenen van hun verblijf.

Ook wil men het werk dat kerken doen

op alle terreinen die met migratie te

maken hebben, meer zichtbaar maken

en meer kerken betrekken bij dit

belangrijke werk.

In Nederland zal dit Jaar van de

Migratie worden opgezet door een

projectgroep van de Raad van Kerken,

met de campagne ‘Geef elkander een

gezicht’. Verder zullen alle kerken in

Europa hun activiteiten rondom het

Jaar van Migratie koppelen aan

kerkelijke feestdagen en internationale

dagen, zoals 21 maart - Dag tegen

racisme en discriminatie.

Meer informatie: Kerk in Actie >

diaconaat > vluchtelingen

Kerkinformatiefebruari 2010


Bijbelteksten februari 2010

| 25

Deze teksten zijn gekozen uit de lezingen die in het gezamenlijk gebed in Taizé

worden gebruikt. Taizé is een oecumenisch klooster in Frankrijk. De teksten zijn

kort genoeg om verschillende keren per dag herlezen te worden, voor een tijd van

persoonlijk of gemeenschappelijk gebed. Zo is men door middel van het gebruiken

van dit rooster verbonden met de wereldoecumene.

ma 1

di 2

wo 3

do 4

vr 5

za 6

zo 7

ma 8

di 9

Petrus zei: God heeft Jezus tot

leidsman en redder verheven om

de mensen tot inkeer te brengen

en hun zonden te vergeven.

(Handelingen 5: 17-33)

Simeon nam het kind Jezus in

zijn armen en loofde God met de

woorden: Met eigen ogen heb ik

de redding gezien die u bewerkt

hebt ten overstaan van alle volken:

een licht dat geopenbaard wordt

aan de naties. (Lucas 2: 22-32)

Ik beminde de wijsheid van God

meer dan gezondheid en schoonheid,

ik verkoos haar boven het

licht, want ze schitterde zonder

ophouden. (Wijsheid 7: 7-10)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer

ze jullie beschuldigen, vraag

je dan niet bezorgd af hoe je je

moet verdedigen of wat je moet

zeggen, want de heilige Geest zal

jullie op dat moment ingeven wat

je moet zeggen. (Lucas 12: 4-12)

Jezus zegt: Ik ben niet gekomen

om over de wereld te oordelen,

maar om de wereld te redden.

(Johannes 12: 47-50)

Door ons aan de waarheid te

houden en elkaar lief te hebben,

zullen we toe groeien naar hem die

het hoofd is: Christus. Door hem

bouwt het lichaam zichzelf op door

de liefde. (Efeziërs 4: 7-16)

Jezus zei tegen Simon Petrus:

“Vaar naar diep water en gooi

jullie netten uit om vis te vangen.”

Simon antwoordde: “Meester,

de hele nacht hebben we ons

ingespannen en niets gevangen.

Maar als u het zegt, zal ik de netten

uitwerpen.” (Lucas 5: 1-11)

Paulus schreef: Ik bid dat het

geloof u een dieper inzicht geeft

in al het goede dat ons nader tot

Christus brengt. (Filemon 1-25)

Laten we het goede doen, zonder

op te geven, want als we niet

verzwakken zullen we oogsten

wanneer de tijd daarvoor gekomen

is. (Galaten 6: 7-10)

wo 10 Uw trouw houdt mij staande, Heer.

Als ik door zorgen word overstelpt,

is uw troost de vreugde van mijn

ziel. (Psalm 94)

do 11 Jesaja zei: De geest van de Heer

zal op de Messias rusten. Zijn

oordeel stoelt niet op uiterlijke

schijn, noch grondt hij zijn vonnis

op geruchten. Over de zwakken

velt hij een rechtvaardig oordeel,

de armen in het land geeft hij een

eerlijk vonnis. (Jesaja 11: 1-10)

vr 12 Uit de profeet Jesaja: Alle volken

zullen zeggen: “Laten we optrekken

naar de berg van de Heer. Hij zal

ons de weg wijzen, en wij zullen

zijn paden bewandelen.”

(Jesaja 2: 1-5)

za 13 De Heer zegt over zijn volk: Ze

zullen dorst noch honger lijden, de

zinderende hitte zal hen niet kwellen

en de zon zal hen niet steken,

want hij die zich over hen ontfermt,

zal hen leiden en hen naar waterbronnen

voeren. (Jesaja 49: 8-15)

zo 14 Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen

en zei: Gelukkig jullie die arm

zijn, want van jullie is het koninkrijk

van God. (Lucas 6: 20-23)

ma 15 De Heer zegt: Al zouden de bergen

wijken en de heuvels wankelen,

mijn liefde zal nooit meer van jou

wijken. (Jesaja 54: 1-10)

di 16

Na Jezus gehoord te hebben, was

iedereen zo verbijsterd dat ze tegen

elkaar zeiden: Een nieuwe leer met

groot gezag! Zelfs als hij onreine

geesten een bevel geeft, wordt hij

gehoorzaamd. (Marcus 1: 21-28)

wo 17 Jezus zegt: Als je aalmoezen geeft,

laat dan je linkerhand niet weten

wat je rechterhand doet. Zo blijft je

aalmoes in het verborgene, en jullie

Vader, die in het verborgene ziet, zal

je ervoor belonen. (Matteüs 6: 1-6)

do 18 De Heer zegt: Als je bij mij terugkeert

en ik je aanneem, zul je mij

weer dienen. Ik zal je ter zijde staan

om je te beschermen en te redden.

(Jeremia 15: 15-21)

vr 19 Johannes de Doper trad op in de

woestijn van Judea. Hij verkondigde:

“Kom tot inkeer, want het

koninkrijk van de hemel is nabij!”

(Matteüs 3: 1-12)

za 20 Allen zien hoopvol naar u uit, Heer.

Gul is uw hand geopend, u vervult

het verlangen van alles wat leeft.

(Psalm 145)

zo 21 Jezus zei tot de verleider: Er staat

geschreven: “De mens leeft niet

van brood alleen.”

(Lucas 4: 1-13)

ma 22 De Heer zegt: Keer terug tot mij

met heel je hart. Keer terug tot de

Heer, want hij is genadig en liefdevol,

geduldig en trouw.

(Joël 2: 12-13)

di 23

Verheug u, ook al moet u nu allerlei

beproevingen verduren. Zo kan de

echtheid blijken van uw geloof –

zoveel kostbaarder dan vergankelijk

goud, dat toch ook in het vuur

wordt getoetst – en zo verwerft u

lof wanneer Jezus Christus zich zal

openbaren. (1 Petrus 1: 3-9)

wo 24 De wijsheid van God vernieuwt

alles. Ze gaat over op elk volgend

geslacht en maakt hen tot vrienden

van God. Zij omvat de wereld van

het ene uiteinde tot het andere.

(Wijsheid 7: 21-30)

do 25 Bekommer u om de gevangenen

alsof u samen met hen gevangen

zat, en om de mishandelden als om

mensen die net zo’n lichaam hebben

als u. (Hebreeën 13: 1-3)

vr 26 Maak de weg van de Heer gereed,

maak recht zijn paden!

(Marcus 1: 1-8)

za 27 Ik heb een vast vertrouwen, ik

wankel niet, want de Heer is mijn

sterkte en mijn lied.

(Jesaja 12: 1-6)

zo 28 Jezus ging met Petrus, Johannes

en Jakobus de berg op om te

bidden. Terwijl hij aan het bidden

was, veranderde de aanblik van zijn

gezicht. Een wolk omhulde hen, en

er klonk een stem uit de wolk, die

zei: “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene,

luister naar hem!”

(Lucas 9: 28-36)

Kerkinformatiefebruari 2010


26 | • advertenties

Advertenties

Kerkinformatie kent twee soorten advertenties:

vacatureadvertenties van kerkelijke gemeenten

en andere advertenties.

Vacatureadvertenties van gemeenten kunnen in

vier verschillende formaten geplaatst worden:

Klein (tot 65 woorden), Normaal (tot 130 woorden),

Groot (tot 260 woorden) en Zeer groot (tot

520 woorden/hele pagina). Voor deze formaten

gelden respectievelijk de volgende tarieven:

€ 174, € 348, € 698 en € 1.394. Het aantal woorden

wordt berekend met de functie ‘Woorden

tellen’ onder Extra in tekstverwerkingsprogramma

Word.

Andere advertenties kunnen worden aangeboden

bij de drukker. Formaten, tariefkaart en

aanleverinformatie: www.bdu.nl > Koninklijke

BDU Uitgevers > mediadocumentatie.

Aanlevering vacatureadvertenties

Per e-mail aan: kerkinformatie.advertenties@pkn.nl

(de kale tekst in een Word-bestand en logo’s

uitsluitend apart in een jpg-bestand), per fax

aan (030) 880 14 45, of in papieren vorm per post

aan: Kerk informatie Advertenties (F. Rozemond),

Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Naam en logo’s

De afkorting PKN wordt zoveel mogelijk vermeden.

Wanneer het logo van de Protestantse Kerk

wordt gebruikt dient dat volledig (met vaste verticale

tekst) te worden afgedrukt. Dit in verband

met de optimale en eenduidige werking ervan.

Eigen varianten op dit logo kunnen in Kerkinformatie

worden geweigerd. Andere eigen logo’s,

beeldmerken, vignetten of foto’s zijn uiteraard

hartelijk welkom.

Uiterste aanleverdata

(zie ook www.pkn.nl homepage, linksboven

onder tijdschriften/nieuwsbrieven):

Maartnummer: 2 februari.

Aprilnummer: 8 maart.

Meinummer: 25 maart

De advertentiepagina’s in Kerkinformatie worden

vanaf de dag van verschijnen tevens geplaatst

op www.pkn.nl > klik linksboven op: Vacatures.

De redactie van Kerkinformatie is niet verantwoordelijk

voor de inhoud van advertenties. Bij

de opmaak zal zoveel mogelijk rekening worden

gehouden met de wensen van de adverteerder.

De Protestantse wijkgemeente Koningshof te Maassluis

zoekt een fulltime

predikant

(m/v)

die samen met vele actieve gemeenteleden, de wijkkerkenraad

en de andere predikant vorm wil geven aan onze missie om

een open en inspirerende kerkgemeenschap te zijn, waar veel

verschillende mensen zich thuis kunnen voelen.

Het beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Maassluis als

geheel vraagt voor de komende tijd specifieke aandacht voor

mensen tot 45 jaar. We zoeken naar nieuwe vormen om aansluiting

te krijgen bij deze groep, voor wie contact met de kerk

niet meer zo vanzelfsprekend is.

Daarnaast ligt onze aandacht bij het stimuleren van het onderlinge

geloofsgesprek. We willen pastorale zorg geven aan

de groepen die daar behoefte aan hebben. In de erediensten

streven we naar variatie die recht doet aan de veelkleurigheid

van de gemeente.

Van een nieuwe predikant verwachten wij naast enthousiasme

en creativiteit, dat hij/zij over goede theologische, communicatieve

en agogische vaardigheden beschikt, passie voor God en

voor mensen bezit en dat hij/zij houdt van een pittige dialoog

zowel binnen als buiten de kerk.

Van de wijkgemeente Koningshof is een profielschets beschikbaar.

Huisvesting: een pastorie behoort tot de mogelijkheden.

Indien uw interesse verder gaat dan de inhoud van deze advertentie

kunt u informatie vinden op www.pknmaassluis.nl.

U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de beroepingscommissie

om een informatiepakket aan te vragen: dhr.

Hink Huizinga, (010) 592 07 83 of (06) 22 57 10 80,

e-mailadres: Hink.Huizinga@kabelfoon.nl

Tot 20 februari 2010 kunt u uw sollicitatie met cv richten aan:

Protestantse wijkgemeente Koningshof

Beroepingscommissie

p/a Poldermolen 22,

3146 SH Maassluis

Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp

zoekt een deeltijd

predikant

(0,7fte)

Wij verwachten van deze voorganger dat hij of zij

in kerkdiensten op invoelende en appellerende manier de

woorden van de Bijbel naar ons vertaalt;

• oog heeft voor een stijlvolle en inspirerende wijze van vieren;

in het pastoraat zorg besteedt aan ouderen en daarnaast

belangstelling heeft voor wat jongeren bezig houdt;

• zich uitgedaagd voelt om met mensen van verschillende

achtergrond en geloofsbeleving een kritisch gesprek aan te

gaan;

• op een betrokken, samenbindende manier de vele vormen

van bestaand gemeentewerk wil ondersteunen;

• zich op een zichtbare wijze wil inzetten voor de verdere

opbouw van de gemeente en de samenwerking met omliggende

gemeenten;

• keuzes durft te maken binnen het deeltijd dienstverband.

De Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp is een

pluriforme, gastvrije gemeente met 700 ingeschreven leden.

Er wordt gekerkt en gewerkt in een goed geoutilleerd, recent

gerenoveerd en nieuw ingericht kerkgebouw.

Vele vrijwilligers ondersteunen het kerkelijk werk.

Meer informatie vindt u op onze website: www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl

of kunt u opvragen bij dhr. J. Rietman, tel.

(026) 3342862

Uw schriftelijke reactie ontvangen wij graag binnen 14 dagen

na het verschijnen van dit blad. U kunt uw brief richten aan

dhr. J. Rietman, Beethovenlaan 46, 6865 EB, Doorwerth.

Kerkinformatiefebruari 2010


| 27

Borne (PKN) zoekt een

fulltime predikant

(v/m) met ervaring in een gemeente

De Protestante Gemeente te Borne (ruim 2100 leden ) zet zich

in voor groei in geloof, gemeenschap en diaconaal/maatschappelijk

bewustzijn.

Wij willen een gemeente zijn, die een gastvrij huis biedt aan

jong en oud en waar ruimte is voor verschillende belevingen

van het christelijke geloof.

Wij zoeken kansrijke wegen om mensen enthousiast mee te

laten bouwen aan de kerk van de toekomst.

Als gemeente willen wij het verhaal van Christus uitdragen door

om te zien naar elkaar én actief in de samenleving te staan.

Daartoe zoeken wij een predikant, die:

• het Woord van God kan vertalen naar onze tijd en de

gemeente weet te inspireren;

• zich van harte inzet voor het pastoraat en het bezoeken van

mensen belangrijk vindt en affiniteit heeft met ouderen;

• creatief is en nieuwe wegen zoekt om de gemeente te

betrekken bij het geloof in woord en daad;

• een enthousiaste teamplayer wil zijn, die met collega’s én

de vele vrijwilligers vorm geeft aan het gemeente-zijn;

• een inspirator is, die gemeenteleden met elkaar verbindt en

recht doet aan de verschillende geloofsbelevingen en bereid

is tot samenwerking met andere religieuze gemeenschappen;

• een voorganger wil zijn, die zich inzet voor vorming en

toerusting van de gemeente.

Momenteel is er één fulltime predikant en één predikant voor

50%.

Wij kunnen in overleg voor passende huisvesting zorgdragen.

Borne is een forensengemeente aan de A1, op fietsafstand van

Hengelo en Almelo.

Een profielschets van predikant en gemeente is te vinden op onze

website www.protestantsegemeenteborne.nl/predikanten/

vacature.

U kunt deze informatie ook opvragen bij de secretaris van de

beroepingscommissie.

Voor het stellen van vragen kunt u contact opnemen met de

voorzitter van de beroepings-commissie de heer B. Slotman,

tel. (074) 266 27 69, e-mailadres: bernard.slotman@hetnet.nl

Uw schriftelijke reactie, voorzien van een curriculum vitae,

ontvangen wij graag vóór 1 maart 2010 en kunt u sturen aan de

secretaris van de beroepingscommissie, mevrouw T.Siertsemavan

Til, Zuid Esch 71, 7622 DC Borne, e-mailadres:

tiny@siertsema.net.

Protestantse Gemeente Ronse (behorend tot de Verenigde

Protestantse Kerk in België)

predikant

v/m

Ronse is gelegen in de diaspora van het Belgisch protestantisme

en in het schilderachtig heuvellandschap van de Vlaamse

Ardennen. De gemeente is sedert 1 september 2009 vacant.

Wij zoeken een predikant (m/v) die :

• met hart en ziel wil voorgaan in kerkdiensten;

• zich in wil zetten voor huis-, ouderen- en ziekenbezoek;

• goed kan samenwerken;

• met reeds enige ervaring;

• theologisch in het midden van de Kerk wil staan;

• enthousiast is voor oecumene;

• notie heeft van de Franse taal.

Wedde etc.:

• wedde volgens de Belgische wetgeving.

• vrij wonen in pastorie met garage

• werkingsonkostenvergoedingen.

Uw reactie kunt u sturen aan :

Dhr. Willy Van Opbroek, Rode Broekstraat 81, 9600 Ronse,

tel. 0032.55.21.70.42, e-mail:

passchier.luc@pandora.be

De wijkgemeente Het Witte Kerkje van de Hervormde

Gemeente Zeist zoekt een

predikant

m/v (50%)

Onze gemeente telt ruim 400 leden, qua geloofsbeleving

divers van samenstelling, maar traditioneel in de vorm van de

erediensten.

Gezocht wordt een predikant die:

• het inspirerend aanspreekpunt van de gemeente wil zijn.

• de Schrift weet uit te leggen en toe te passen naar het leven

in de 21e eeuw.

• de diversiteit in de gemeente respecteert en koestert.

• de drempel tussen kerkelijke en lokale burgerlijke gemeente

helpt verlagen.

Reacties binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad te

richten aan de secretaris van de beroepingscommissie,

mevrouw W. Jansma, tel: (030) 691 87 46, e-mail:

willgoudsma@hetnet.nl

Profielschetsen zijn te downloaden van de site:

http://www.hervormdzeist.nl/wittekerkje/

Kerkinformatiefebruari 2010


28 | • advertenties

De Gereformeerde Kerk Koog-Zaandijk (binnen de Protestantse

Kerk in Nederland) zoekt i.v.m. het vertrek van onze dominee

een

predikant

v/m (80%)

Wij zoeken een predikant(e) die

• op een inspirerende en aansprekende manier de erediensten

kan verzorgen

• voldoende ervaring heeft

• zich met warme belangstelling inzet voor het pastorale werk

en catechese

• zich verbonden voelt met en een brede interesse heeft in de

jeugd en bereid is hierin te investeren

• enthousiast is voor het maken van speciale themadiensten,

zoals jeugddiensten

• bruggen kan slaan tussen de generaties en geloofsopvattingen

binnen de gemeente.

Wij bieden

• een hartelijke, open gemeente die betrokken is bij elkaar en

in zijn activiteiten de deur steeds meer wil openzetten naar

de samenleving

• een actieve gemeente met veel vrijwilligers

• een pluriforme samenstelling van de gemeente qua geloofsopvattingen

en opbouw van leeftijdsgroepen

• een modern, multifunctioneel kerkgebouw ‘De Ontmoeting’

• een burgerlijke gemeente die onderdeel is van de gemeente

Zaanstad met vele voorzieningen

• een prachtige omgeving met veel natuur, water, industrieel

erfgoed en recreatiemogelijkheden, gelegen om de hoek

van Amsterdam

• een pastorie in woonwijk ‘Westerkoog’.

Bent u geïnteresseerd?

Is uw interesse gewekt, dan kunt u voor nadere informatie contact

opnemen met de contactpersoon van de beroepingscommissie,

Nettie Meijer, email: j.meijer90@hetnet.nl;

tel. (075) 617 18 28. Op verzoek sturen we u graag een informatiemap

toe.

Uw sollicitatiebrief

Wij zien uw brief met C.V graag vóór 1 maart 2010 tegemoet op

onderstaand adres: Beroepingscommissie Gereformeerde Kerk

Koog-Zaandijk

T.a.v. Gabrielle Beudeker, secretaris

Lagedijk 248, 1544 BN Zaandijk

Gereformeerde Kerk Koog-Zaandijk

Parklaan 1, 1544 AK, Zaandijk

www.deontmoetingzaandijk.nl

De Hervormde Gemeente (PKN) te Heerewaarden zoekt een

predikant

v/m (75%)

die:

• beschikbaar is voor een dienstverband van 9/12

• zich thuis voelt in een pluriforme gemeente met veel niet

actieve leden

• zich geroepen voelt om dominee te zijn van het gehele dorp

• met bezieling voorgaat in de zondagse erediensten en die

in die diensten het accent legt op prediking, die inhoudelijk,

concreet en actueel is

• ervaring heeft met het pastoraat m.n. onder ouderen

• jongeren en ouderen bij de kerk weet te betrekken

• één uur per week les wil geven aan groep 7/8 van de

Openbare Basisschool (Geestelijke stromingen)

• bereid is zich in te zetten voor verdergaande samenwerking

met de protestantse gemeenten in de Bommelerwaard-Oost

• bereid is de verschillende werkgroepen in de gemeente

(zoals de bezoekgroep en de wijkhoofden) te begeleiden.

• zich wil inzetten voor vorming en toerusting van gemeenteleden.

Voor nadere informatie (een profielschets en een beschrijving

van de gemeente is beschikbaar) kunt u contact opnemen met

de scriba:

Jac. Brinkman, Dr. Willem Dreesstraat 9, 6624 AZ Heerewaarden,

tel. (0489) 57 19 22, e-mail: koos.brinkman@planet.nl

Uw reactie kunt u richten aan dit adres en zien wij gaarne vóór

20 februari a.s. tegemoet.

De Protestantse Kerk Brussel

zoekt een voltijds

predikant

(m/v)

die in nauwe samenwerking met de reeds aanwezige collegapredikant

voorgang(st)er wil zijn in onze gemeente.

Wij zijn een pluriforme open kerkgemeenschap, die vrijheid

wil scheppen om gestalte te geven aan ons geloof in Jezus

Christus. Onze leden - voornamelijk Nederlandstalige Belgen

en Nederlanders met verschillende kerkelijke achtergrond -

wonen verspreid in en rond het tweetalige Brussel. De

eredienst vormt een belangrijk moment van ontmoeting.

Voor de volledige advertentie verwijzen we u graag naar de

website van onze kerk, onder de link ‘vacant’ -

www.protestantsekerkbrussel.be

De Protestantse Kerk Brussel is lid van de Verenigde

Protestantse Kerk in België.

Kerkinformatiefebruari 2010


| 29

De Protestantse Gemeente Vlissingen zoekt een full-time

predikant

(m/v)

Wij denken aan een predikant, die:

• een bruggenbouwer kan zijn tussen de samengevoegde wijkgemeenten

en leden met verschillende geloofsopvattingen.

• de gemeente (jongeren en ouderen) motiveert, stimuleert

en inspireert.

• voeling heeft met de verschillende facetten van de kerkelijke

praktijk.

• open staat voor nieuwe denkbeelden, theologische opvattingen

en oecumene.

• bereid is de verschillende uitvaartplechtigheden (begrafenissen/crematies)

te leiden.

• bereid is kerkelijke inzegeningen van alle maatschappelijk

geaccepteerde samenlevingsvormen te leiden.

De Protestantse Gemeente Vlissingen omvat 3000 actieve,

veelal oudere leden.

De meeste leden bewandelen het theologisch middenveld.

Er is ruimte voor verschillen in geloofsopvatting.

In drie kerkgebouwen komt de gemeente bijeen, waarbij de

diensten een eigen kleur kunnen hebben. Eenmaal per maand

is er een gezamenlijke dienst.

De meeste werk-of beraadsgroepen zijn gezamenlijk.

Professionele bemensing bestaat op dit moment uit een predikant

40%, een tijdelijk predikant 40%, een kerkelijk werker en

een pastoraal werker.

Naar verwachting wordt in de loop van 2010 de beroepingsprocedure

gestart voor een tweede vacante predikantsplaats.

Nadere informatie bij de heer P. Wisse, voorzitter beroepingscommissie,

tel. (0118) 46 81 70.

Sollicitaties uiterlijk 2 weken na verschijnen van dit blad sturen

aan:

mevr. J.D. Suurmond, secretaris, Westerzicht 319, 4385 BB

Vlissingen, e-mail: hsuurmond@zeelandnet.nl

website: www.pkn-vlissingen.nl

Wij willen een aantrekkelijke, vitale gemeente zijn die vanuit de verbondenheid

met Christus een ontmoetingsplaats wil zijn om samen te vieren, te delen, te dienen

en te leren; open en gastvrij met ruimte voor verschillende geloofsbelevingen

De Protestantse Gemeente te Leimuiden

telt ca. 700 leden en richt zich

sinds de fusie eind 2008 op gemeenteopbouw,

vorming en toerusting met

speciale aandacht voor jeugd- en jongerenwerk.

De bouw van een nieuw

kerkelijk centrum is in voorbereiding

en op tal van terreinen is de gemeente

volop in beweging.

Leimuiden en enkele kleinere kernen

liggen midden in het Groene Hart

en worden omringd door water: de

Westeinderplassen en het Braassemermeer.

De dorpskernen hebben

een landelijk karakter en zijn tevens

gelegen nabij grote steden als Amsterdam,

Haarlem en Leiden.

De Protestantse Gemeente te Leimuiden zoekt een

predikant (m/v)

(bijna) fulltime

die

• plezier heeft in het voorgaan in vieringen

• creatief is in het vinden van eigentijdse vormen van schriftuitleg

• gevoel heeft voor het omgaan met jeugd en jonge gezinnen

• oog heeft voor het pastoraat in de gemeente

• op enthousiaste, proactieve wijze energie losmaakt bij de gemeenteleden

• wil bouwen aan een geloofsgemeenschap met externe uitstraling

Meer informatie:

Een map met een uitgebreider profiel en informatie over onze gemeente en de

omgeving kan opgevraagd worden bij de secretaris van de beroepingscommissie,

Diana Lorier-Kooi (Kemphaan 1, 2451 VJ Leimuiden, 06-12950853,

lorier.kooi@wolmail.nl). Onze voorzitter, Jan Meijer, verstrekt graag inlichtingen:

tel. 06-22458832.

Interesse?

Wij ontvangen graag uiterlijk 26 februari 2010 uw motivatiebrief met CV per post

of e-mail op het bovengenoemde adres.

Kerkinformatiefebruari 2010


30 | • advertenties

Het College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente

te Apeldoorn zoekt een enthousiaste

diaconaal consulent

(m/v) voor voorshands 0,5 fte

die diaconale ambtsdragers toerust, stimuleert en begeleidt en

samen met hen en andere vrijwilligers bouwt en verder vorm

geeft aan het diaconaat in onze gemeente.

Wij denken aan iemand die

• een theologische opleiding op HBO-niveau en/of andere

relevante opleiding(en) heeft

• kennis heeft van wet- en regelgeving op sociaal-maatschappelijk

terrein c.q. bereid is deze kennis te verwerven

• bij voorkeur werkervaring in een vergelijkbare functie heeft

opgedaan

• belijdend en meelevend lid is van de Protestantse Kerk in

Nederland

• een bruggenbouwer is en kan omgaan met een pluriforme

gemeente

• prima communicatieve eigenschappen heeft

• over een meer dan gemiddelde mondelinge en schriftelijke

taalvaardigheid beschikt

• de bereidheid heeft, een deel van de werkzaamheden ‘s

avonds en in (incidenteel) voorkomende gevallen in het

weekend te verrichten.

Er is ondersteuning voor administratieve werkzaamheden.

Afhankelijk van de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt

is enige uitbreiding van de betrekkingsomvang mogelijk.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO

van de Protestantse Kerk.

De datum van indiensttreding wordt in overleg vastgesteld.

Voor nadere informatie en/of het aanvragen van de ‘functie- en

taakomschrijving’ kunt u contact opnemen met mevr. C.A.M.

van Orden-v.d.Hoef, telefonisch (055) 357 44 03 of (bij voorkeur)

per e-mail: acd@pkn-apeldoorn.nl.

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae,

dient binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te

worden gericht aan:

Het College van Diakenen van de PGA

t.a.v. de secretaris, de heer C.Boogaard,

p/a Kerkelijk Bureau, Hofveld 52,

7331 KE Apeldoorn

Kerkinformatiefebruari 2010


Kerkinformatiefebruari 2010

| 31

More magazines by this user
Similar magazines