20.03.2014 Views

De kruisweg van de Palestijnse christenen - Kerk in Actie

De kruisweg van de Palestijnse christenen - Kerk in Actie

De kruisweg van de Palestijnse christenen - Kerk in Actie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>De</strong> <strong>kruisweg</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong><br />

Een liturgische reis<br />

langs <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> Via Dolorosa<br />

Sabeel<br />

Oecumenisch Centrum voor Bevrijd<strong>in</strong>gstheologie<br />

Jeruzalem<br />

2008/2010<br />

Een uitgave <strong>van</strong> <strong>Kerk</strong> <strong>in</strong> <strong>Actie</strong> en Vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Sabeel Ne<strong>de</strong>rland (2011)<br />

Vertaald door: Margriet Westers<br />

1


<strong>De</strong> <strong>kruisweg</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong><br />

Een liturgische reis<br />

langs <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> Via Dolorosa<br />

3


Opmerk<strong>in</strong>gen over <strong>de</strong> vertal<strong>in</strong>g<br />

<strong>De</strong> <strong>kruisweg</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong>, het boekje dat u nu <strong>in</strong> uw han<strong>de</strong>n hebt, is een vertal<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

Contemporary way of the cross. A liturgical journey along the Palest<strong>in</strong>ian Via Dolorosa, een boekje dat <strong>in</strong><br />

2008 is uitgegeven door Sabeel. Nu, twee jaar later, is er veel veran<strong>de</strong>rd <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>a en Israël en<br />

daardoor <strong>de</strong><strong>de</strong>n sommige verhalen geen recht maar aan <strong>de</strong> actualiteit. Tegelijk met het vertalen, heb<br />

ik daarom gelijk een update gemaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> Engelstalige versie. <strong>De</strong> <strong>in</strong>formatie die u dus <strong>in</strong> dit boekje<br />

v<strong>in</strong>dt, is gebaseerd op <strong>de</strong> situatie <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>a en Israël <strong>van</strong> e<strong>in</strong>d 2010. Dat betekent uiteraard niet dat<br />

u dit boekje later niet meer kunt gebruiken: <strong>de</strong> verhalen geven iets weer <strong>van</strong> het grotere verhaal <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> gemeenschap hier en het lij<strong>de</strong>n waar zij mee te maken krijgen. Daarom kan het boekje<br />

eigenlijk jarenlang mee.<br />

<strong>De</strong> <strong>kruisweg</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong> is een uitgave <strong>van</strong>:<br />

4


Voorwoord<br />

In <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Stad<br />

lezen we <strong>de</strong> <strong>in</strong>scripties,<br />

pauzeren we waar een bordje op <strong>de</strong> muur<br />

ons er aan her<strong>in</strong>nert dat Jezus valt<br />

on<strong>de</strong>r het gewicht <strong>van</strong> het kruis<br />

opnieuw en opnieuw<br />

In het vluchtel<strong>in</strong>genkamp<br />

lezen we <strong>de</strong> schrijfsels op <strong>de</strong> muur;<br />

<strong>de</strong> afbeeld<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> martelaren,<br />

graffiti, stoffige posters,<br />

oproepen tot actie, kreten <strong>van</strong> pijn<br />

opnieuw en opnieuw. 1<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

Het beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Christus is <strong>de</strong> unieke sleutel tot het christelijk geloof. <strong>De</strong> God die <strong>de</strong><br />

lichamelijke en psychologische pijn <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g, mishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en moord ervoer en overwon<br />

is een bron <strong>van</strong> veel hoop en kracht voor allen die <strong>van</strong>daag <strong>de</strong> dag lij<strong>de</strong>n. Sabeel wil <strong>de</strong> boodschap<br />

<strong>van</strong> Christus tot leven roepen temid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> historische context en het dagelijkse lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onze<br />

<strong>Palestijnse</strong> gemeenschap. Voor ons is het beeld <strong>van</strong> het kruis met zijn beproev<strong>in</strong>g en pijn, en Jezus’<br />

antwoord <strong>van</strong> vrien<strong>de</strong>lijkheid, geweldloosheid, en uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> opstand<strong>in</strong>g, een beeld <strong>van</strong> troost en<br />

<strong>in</strong>spiratie. Zoals Christus zelf zich i<strong>de</strong>ntificeer<strong>de</strong> met <strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> mensen en zijn volgel<strong>in</strong>gen opriep<br />

zich te bekommeren om <strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n <strong>in</strong> hun nood, zo nodigen ook wij onze broe<strong>de</strong>rs en zusters <strong>in</strong><br />

Christus <strong>van</strong>over <strong>de</strong> hele wereld uit met ons mee te doen <strong>in</strong> onze zoektocht naar God temid<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

onze beproev<strong>in</strong>g.<br />

<strong>De</strong> <strong>kruisweg</strong> door <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis heen<br />

Al eeuwenlang hebben <strong>christenen</strong> <strong>de</strong> gebeurtenissen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Stille Week, Pasen en <strong>in</strong> het bijzon<strong>de</strong>r<br />

Goe<strong>de</strong> Vrijdag herdacht met speciale ceremonies en rituelen. In Jeruzalem wordt dagelijks <strong>de</strong> Via<br />

Dolorosa, <strong>in</strong> het Ne<strong>de</strong>rlands <strong>de</strong> Kruisweg, met zijn veertien <strong>kruisweg</strong>staties, gelopen door <strong>in</strong>dividuen<br />

en pelgrimsgroepen. <strong>De</strong> Spaanse pelgrim Egeria schreef al <strong>in</strong> 381 en 384 over pelgrimages <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Olijfberg naar <strong>de</strong> Heilige Grafkerk. Er zijn bronnen uit <strong>de</strong> tien<strong>de</strong> eeuw over een processie met zes<br />

<strong>kruisweg</strong>staties, en Kruisvaar<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>de</strong> elf<strong>de</strong> eeuw schreven over ceremonies die op Goe<strong>de</strong> Vrijdag<br />

plaatsvon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> en om <strong>de</strong> Heilige Grafkerk.<br />

Hoewel <strong>de</strong> meeste Europese <strong>christenen</strong> het Heilige Land rond 1291 had<strong>de</strong>n verlaten, bleven <strong>de</strong><br />

pelgrims naar Jeruzalem komen, waar zij <strong>de</strong>elnamen aan vele en gevarieer<strong>de</strong> processies rond <strong>de</strong><br />

‘Kruisweg’. Het i<strong>de</strong>e <strong>van</strong> <strong>kruisweg</strong>staties werd door <strong>de</strong> Kruisvaar<strong>de</strong>rs mee terug genomen naar<br />

Europa, waar processies en spelen wer<strong>de</strong>n ontwikkeld en waar artiesten <strong>de</strong> <strong>kruisweg</strong> afbeeld<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

5


schil<strong>de</strong>rijnen, sculpturen en geschriften. Sommige <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze ceremonies v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>van</strong>daag <strong>de</strong> dag nog<br />

steeds plaats <strong>in</strong> Europa: het Oberammagau Passiespel <strong>in</strong> Duitsland, Semana Santa <strong>in</strong> Spanje, en overal<br />

<strong>in</strong> Europa zijn talloze <strong>kruisweg</strong>staties te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. On<strong>de</strong>rtussen ontwikkel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Franciscanen, die <strong>in</strong><br />

Jeruzalem waren achtergebleven om zorg te dragen voor <strong>de</strong> heilige plaatsen, een veertien<strong>de</strong><br />

<strong>kruisweg</strong>statie. Negen staties zijn direct terug te herlei<strong>de</strong>n tot passages uit <strong>de</strong> E<strong>van</strong>geliën; <strong>de</strong> overige<br />

vijf komen uit <strong>de</strong> Mid<strong>de</strong>leeuwse Europese christelijke traditie.<br />

Sabeel’s Kruisweg <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong><br />

<strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong>, die een vitaal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> gemeenschap vormen, zijn het<br />

nageslacht <strong>van</strong> <strong>de</strong> eerste discipelen en apostelen die door Jezus wer<strong>de</strong>n geroepen en die hem hebben<br />

nagevolgd. Zij zijn <strong>de</strong> nakomel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>christenen</strong> die tweeduizend jaar gele<strong>de</strong>n, op <strong>de</strong> dag <strong>van</strong><br />

het P<strong>in</strong>ksterfeest, <strong>de</strong> kracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> Heilige Geest ervoeren en antwoord<strong>de</strong>n op het E<strong>van</strong>gelie, het<br />

goe<strong>de</strong> nieuws <strong>van</strong> Jezus Christus. Tegelijkertijd zijn <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong> <strong>van</strong> het Heilige Land<br />

<strong>van</strong> nu zich pijnlijk bewust <strong>van</strong> hun afnemen<strong>de</strong> aantal. Vandaag <strong>de</strong> dag behelzen zij negen procent<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Arabisch-Israëlische bevolk<strong>in</strong>g en m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan twee procent <strong>van</strong> <strong>de</strong> totale Israëlische<br />

bevolk<strong>in</strong>g. Sabeel is een Palestijns christelijk centrum dat werkt met <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong> uit alle<br />

verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>nom<strong>in</strong>aties. Als theologisch centrum werkt Sabeel <strong>van</strong>uit een een theologie <strong>van</strong><br />

bevrijd<strong>in</strong>g die oog heeft voor <strong>de</strong> actuele situatie en hoe <strong>de</strong>ze situatie <strong>de</strong> christelijke gemeenschap<br />

beïnvloedt.<br />

Sabeel streeft ernaar een spiritualiteit te ontwikkelen die gebaseerd is op gerechtigheid, vre<strong>de</strong>,<br />

geweldloosheid, bevrijd<strong>in</strong>g en verzoen<strong>in</strong>g voor ie<strong>de</strong>reen, ongeacht religie of nationaliteit. ‘Sabeel’<br />

betekent ‘<strong>de</strong> weg’ <strong>in</strong> het Arabisch, en ook ‘kanaal’ of ‘bron <strong>van</strong> levengevend water’. <strong>De</strong>ze ‘Kruisweg<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong>’ is ontwikkeld als een daad <strong>van</strong> aanbidd<strong>in</strong>g, geworteld <strong>in</strong> het land waar<br />

Jezus is geboren, heeft geleefd en is overle<strong>de</strong>n. <strong>De</strong> Kruisweg <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong> verb<strong>in</strong>dt <strong>de</strong><br />

oorspronkelijke gebeurtenissen <strong>van</strong> Goe<strong>de</strong> Vrijdag met het doorgaan<strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rdrukte<br />

volk dat <strong>van</strong>daag <strong>in</strong> datzelf<strong>de</strong> land leeft. <strong>De</strong> Kruisweg <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong> is een manier om<br />

an<strong>de</strong>ren te helpen iets te begrijpen <strong>van</strong> <strong>de</strong> gebeurtenissen die <strong>de</strong>ze plaats vol onrust s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong><br />

afgelopen eeuw hebben gevormd. Ook is het een manier om aandacht te vragen voor het werkelijke<br />

en voortduren<strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het <strong>Palestijnse</strong> volk. <strong>De</strong> Kruisweg <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> Christenen probeert<br />

een eerlijke weergave <strong>van</strong> <strong>de</strong> situatie te geven, en vraagt eenvoudigweg aan hen die <strong>de</strong>elnemen <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>ze daad <strong>van</strong> aanbidd<strong>in</strong>g om te luisteren en te bid<strong>de</strong>n voor ons en met ons wanneer we uitkijken<br />

naar een rechtvaardige, allesomvatten<strong>de</strong> en blijven<strong>de</strong> vre<strong>de</strong>.<br />

Suggesties voor gebruik<br />

<strong>De</strong> Kruisweg <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> Christenen kan op verschillen<strong>de</strong> manieren wor<strong>de</strong>n gebruikt:<br />

- Drie of vier staties per week geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> hele vastentijd;<br />

- Twee of drie staties per dag tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Stille Week;<br />

- Als vorm <strong>van</strong> aanbidd<strong>in</strong>g of op Goe<strong>de</strong> Vrijdag of als basis voor een workshop op die dag;<br />

- Tij<strong>de</strong>ns zondagsschoollessen of Bijbelstudiegroepen;<br />

- Voor persoonlijk gebruik.<br />

Het i<strong>de</strong>e <strong>van</strong> dit boekje is dat het op verschillen<strong>de</strong> manieren gebruikt kan wor<strong>de</strong>n. Er staat veel<br />

<strong>in</strong>formatie en materiaal <strong>in</strong> waar<strong>van</strong> we hopen dat u <strong>de</strong>ze kunt gebruiken op <strong>de</strong> manier die bij u past.<br />

Pauzeer een moment na elke statie en over<strong>de</strong>nk wat u heeft gehoord en <strong>de</strong> persoonlijke verhalen die<br />

u heeft gelezen. U kunt op zo’n moment een lied z<strong>in</strong>gen, of een moment <strong>van</strong> stilte hebben. Wat u ook<br />

kiest, uw gebed en on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g zijn <strong>van</strong> grote waar<strong>de</strong> en een enorme bron <strong>van</strong> bemoedig<strong>in</strong>g voor<br />

<strong>de</strong> Palestijnen, die leven on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> schaduw <strong>van</strong> <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g. Wanneer het gebruik <strong>van</strong> dit boekje u<br />

<strong>in</strong>spireert om u ver<strong>de</strong>r <strong>in</strong> te zetten voor het werk <strong>van</strong> Sabeel, neem dan contact op met Sabeel voor<br />

meer <strong>in</strong>formatie.<br />

6


SABEEL Ecumenical Liberation Theology Center<br />

P.O.B. 49084 Jerusalem 91491<br />

Tel: +972.2.532.7136 Fax: +972.2.532.7137<br />

Email: sabeel@sabeel.org<br />

Website: www.sabeel.org<br />

Sticht<strong>in</strong>g Vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Sabeel Ne<strong>de</strong>rland<br />

Postreken<strong>in</strong>g 3276280, Culemborg<br />

E-mail: <strong>in</strong>fo@vrien<strong>de</strong>n<strong>van</strong>sabeelne<strong>de</strong>rland.nl<br />

Website: www.vrien<strong>de</strong>n<strong>van</strong>sabeelne<strong>de</strong>rland.nl<br />

7


Gebruiksaanwijz<strong>in</strong>g<br />

<strong>De</strong>ze liturgie kan gebruikt wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>e of grote groepen en door <strong>in</strong>dividuen. <strong>De</strong> gewoon<br />

weergegeven tekst is geschikt om hardop door een <strong>in</strong>dividu te wor<strong>de</strong>n voorgelezen. Teksten die<br />

cursief zijn weergegeven kunnen <strong>in</strong> stilte wor<strong>de</strong>n gelezen. <strong>De</strong> teksten die vetgedrukt zijn, kunnen<br />

door <strong>de</strong> hele groep gelezen wor<strong>de</strong>n.<br />

<strong>De</strong> staties hoeven niet noodzakelijkerwijs allemaal <strong>in</strong> één keer gebruikt te wor<strong>de</strong>n – elke statie kan als<br />

een op zichzelf staan<strong>de</strong> liturgie gebruikt wor<strong>de</strong>n. <strong>De</strong> staties kunnen <strong>in</strong> elke willekeurige volgor<strong>de</strong> en<br />

comb<strong>in</strong>atie gebruikt wor<strong>de</strong>n, afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoeveelheid tijd die u hebt en welke specifieke<br />

on<strong>de</strong>rwerpen het meest geschikt lijken om aandacht op te vestigen.<br />

Aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> dit boek v<strong>in</strong>dt u een lijst <strong>van</strong> websites die u kunt raadplegen voor extra<br />

fotomateriaal, kaarten en actuele <strong>in</strong>formatie, evenals een leeslijst. Aan het e<strong>in</strong>d <strong>van</strong> elke statie kunt u<br />

muziek laten horen of zelf z<strong>in</strong>gen. Aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> dit boekje hebben we wat suggesties <strong>van</strong><br />

meditatieve muziek uit <strong>de</strong> Taizétraditie toegevoegd. Sommige <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze lie<strong>de</strong>ren bevatten een<br />

Arabische vertal<strong>in</strong>g. Ook hiervoor geldt weer: voelt u zich vrij dit materiaal te gebruiken op een<br />

manier die het best past bij <strong>de</strong> manier waarop u <strong>de</strong>ze <strong>kruisweg</strong> gebruikt.<br />

<strong>De</strong> volgen<strong>de</strong> lie<strong>de</strong>ren zijn achter<strong>in</strong> het boekje te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n:<br />

Kyrie Eleison (vooral geschikt na statie 1 of 8)<br />

O Lord hear my prayer (met Arabische vertal<strong>in</strong>g – vooral geschikt na statie 2, 4, 6, 7 en/of 11)<br />

Prijs <strong>de</strong> Heer, mijn ziel (met Arabische vertal<strong>in</strong>g – vooral geschikt na statie 5 en/of 10)<br />

Jesus, remember me (vooral geschikt na statie 9 en/of 13)<br />

Veni Sancte Spiritus (vooral geschikt na statie 14)<br />

<strong>De</strong> Bijbelteksten <strong>in</strong> dit boekje komen uit <strong>de</strong> Nieuwe Bijbelvertal<strong>in</strong>g.<br />

Over<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g vooraf<br />

Wie diep <strong>in</strong> <strong>de</strong> levens <strong>van</strong> <strong>de</strong> Palestijnen kijkt, kan <strong>de</strong> kruisen zien die veel Palestijnen dragen – het kruis <strong>van</strong><br />

het verloren recht om <strong>in</strong> hun geboorteplaats te leven; het kruis <strong>van</strong> dakloosheid ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> verniel<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> huizen; het kruis dat mensen dragen wanneer hun land en hun bezit wor<strong>de</strong>n afgenomen; en <strong>de</strong> kruisen <strong>van</strong><br />

verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g die zovelen elke dag dragen. Tenslotte is er <strong>de</strong> gelei<strong>de</strong>lijke druk <strong>van</strong> <strong>de</strong> muur, die <strong>de</strong> dorpen die het<br />

omsluit langzaam doet verstikken. Veel Palestijnen beleven <strong>de</strong> gebeurtenissen <strong>van</strong> Goe<strong>de</strong> Vrijdag elke dag. Hun<br />

<strong>kruisweg</strong> is lang en zwaar. Hun lij<strong>de</strong>nsweg lijkt e<strong>in</strong><strong>de</strong>loos en hopeloos.<br />

8


<strong>De</strong> traditionele <strong>kruisweg</strong>staties<br />

Veel mensen zullen bekend zijn met <strong>de</strong> christelijke veertigdagentraditie waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>kruisweg</strong> herdacht wordt die<br />

Christus maakte na zijn veroor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> dood. Toen droeg hij het kruis naar <strong>de</strong> plaats waar hij gekruisigd<br />

zou wor<strong>de</strong>n. <strong>De</strong> E<strong>van</strong>geliën vertellen over enkele gebeurtenissen die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze <strong>kruisweg</strong> plaatsvon<strong>de</strong>n, en door<br />

<strong>de</strong> eeuwen heen zijn rondom <strong>de</strong>ze gebeurtenissen verschillen<strong>de</strong> tradities ontstaan. Sommige kerkgebouwen<br />

hebben afbeeld<strong>in</strong>gen of sculpturen die <strong>de</strong>ze gebeurtenissen laten zien. <strong>De</strong>ze wor<strong>de</strong>n gebruikt als bron <strong>van</strong> gebed<br />

en meditatie, vooral tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> voor Pasen, die we <strong>de</strong> veertigdagentijd noemen, en <strong>in</strong> het bijzon<strong>de</strong>r<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Stille Week, <strong>de</strong> week die voorafgaat aan het Paasfeest.<br />

DE EERSTE STATIE<br />

Jezus wordt ter dood veroor<strong>de</strong>eld<br />

DE TWEEDE STATIE<br />

Jezus draagt zijn kruis<br />

DE DERDE STATIE<br />

Jezus valt voor <strong>de</strong> eerste keer<br />

DE VIERDE STATIE<br />

Jezus ontmoet zijn moe<strong>de</strong>r<br />

DE VIJFDE STATIE<br />

Simon <strong>van</strong> Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen<br />

DE ZESDE STATIE<br />

Veronica <strong>de</strong>pt Jezus’ gezicht droog<br />

DE ZEVENDE STATIE<br />

Jezus valt voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> keer<br />

DE ACHTSTE STATIE<br />

Jezus ontmoet <strong>de</strong> vrouwen <strong>van</strong> Jeruzalem<br />

DE NEGENDE STATIE<br />

Jezus valt voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> keer<br />

DE TIENDE STATIE<br />

Jezus wordt <strong>van</strong> zijn kled<strong>in</strong>g ontdaan<br />

DE ELFDE STATIE<br />

Jezus wordt aan het kruis genageld<br />

DE TWAALFDE STATIE<br />

Jezus sterft aan het kruis<br />

DE DERTIENDE STATIE<br />

Jezus wordt <strong>van</strong> het kruis gehaald<br />

DE VEERTIENDE STATIE<br />

Jezus wordt <strong>in</strong> het graf gelegd en staat op <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> dag op uit <strong>de</strong> dood<br />

9


<strong>De</strong> staties <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>kruisweg</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong><br />

DE EERSTE STATIE<br />

<strong>De</strong> Nakba <strong>van</strong> 1948<br />

DE TWEEDE STATIE<br />

Vluchtel<strong>in</strong>gen<br />

DE DERDE STATIE<br />

<strong>De</strong> bezett<strong>in</strong>g <strong>van</strong> 1967<br />

DE VIERDE STATIE<br />

Ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen<br />

DE VIJFDE STATIE<br />

Stress en verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

DE ZESDE STATIE<br />

Solidariteit<br />

DE ZEVENDE STATIE<br />

Huizenvernietig<strong>in</strong>gen<br />

DE ACHTSTE STATIE<br />

Vrouwen tegen <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g<br />

DE NEGENDE STATIE<br />

Checkpo<strong>in</strong>ts<br />

DE TIENDE STATIE<br />

Bureaucratische on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g<br />

DE ELFDE STATIE<br />

Gaza<br />

DE TWAALFDE STATIE<br />

<strong>De</strong> muur<br />

DE DERTIENDE STATIE<br />

Het verlies <strong>van</strong> Jeruzalem<br />

DE VEERTIENDE STATIE<br />

Wat zal <strong>de</strong> veertien<strong>de</strong> statie zijn?<br />

10


(1) DE NAKBA VAN 1948<br />

Palestijnen refereren aan <strong>de</strong> gebeurtenissen <strong>van</strong> 1948 als “an-Nakba” –<br />

<strong>de</strong> ramp. In navolg<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> afspraken <strong>van</strong> het VN Ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsplan<br />

zoals voorgesteld <strong>in</strong> 1947, beg<strong>in</strong>nen Joodse militaire groepen met geweld<br />

met het <strong>in</strong>nemen <strong>van</strong> grote gebie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Palest<strong>in</strong>a. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze<br />

perio<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n meer dan vierhon<strong>de</strong>rd dorpen ontvolkt, doordat <strong>de</strong><br />

bewoners met geweld wor<strong>de</strong>n verdreven of vluchten voor <strong>de</strong><br />

aanstormen<strong>de</strong> Joodse militanten. Het meest stuiten<strong>de</strong> voorbeeld <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vernietig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> dorpen is <strong>De</strong>ir Yass<strong>in</strong> <strong>in</strong> april 1948. In <strong>De</strong>ir Yass<strong>in</strong>,<br />

een bloeien<strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> gemeenschap <strong>van</strong> zo’n zeshon<strong>de</strong>rd mensen,<br />

vond een massamoord plaats <strong>van</strong> ongeveer hon<strong>de</strong>rdtw<strong>in</strong>tig mannen,<br />

vrouwen en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren door <strong>de</strong> Irgun en <strong>de</strong> Sterngroep (zionistische<br />

terreurbeweg<strong>in</strong>gen). <strong>De</strong> erfenis <strong>van</strong> 1948 is nog altijd voelbaar bij het<br />

<strong>Palestijnse</strong> volk. Zaken over het recht op terugkeer en compensatie voor<br />

<strong>de</strong> vluchtel<strong>in</strong>gen die gevlucht zijn en wiens huizen en bezit zijn<br />

vernietigd of <strong>in</strong> beslag genomen – zaken waar volgens VN resolutie 194<br />

compensatie voor had moeten komen – moeten nog altijd opgelost<br />

wor<strong>de</strong>n. Israël is, als verantwoor<strong>de</strong>lijke voor <strong>de</strong> verdrijv<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />

Palestijnen, <strong>de</strong> vernietig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> hun dorpen en ste<strong>de</strong>n, het ontzeggen<br />

<strong>van</strong> hun basisrechten en het illegaal overheersen en on<strong>de</strong>rdrukken <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> bevolk<strong>in</strong>g, moreel verantwoor<strong>de</strong>lijk om dit onrecht<br />

Tegenover <strong>de</strong> Palestijnen te erkennen en er verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor te<br />

nemen.<br />

STATIE 1<br />

OVERDENKING<br />

Zoals Jezus ter dood veroor<strong>de</strong>eld werd, zo hebben <strong>de</strong><br />

gebeurtenissen <strong>van</strong> 1948 een doodsvonnis geveld over<br />

meer dan vierhon<strong>de</strong>rd historische <strong>Palestijnse</strong> dorpen<br />

door het hele land die volledig vernietigd zijn. We<br />

her<strong>de</strong>nken <strong>de</strong> pijn <strong>van</strong> het verlies <strong>van</strong> gemeenschap,<br />

familienetwerken en een thuis. We openen onze ogen<br />

voor het eerste beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> verwoest<strong>in</strong>g, veroorzaakt door<br />

het ontstaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> Staat Israël – een verwoest<strong>in</strong>g die<br />

nooit volledig erkend is, en we <strong>de</strong>nken aan <strong>de</strong>ze mensen<br />

en hun her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen.<br />

GETUIGENIS<br />

“Ik kan <strong>de</strong> drie verschrikkelijke dagen <strong>in</strong> juli 1948 niet vergeten. <strong>De</strong> pijn er<strong>van</strong> staat <strong>in</strong> mijn geheugen<br />

gegrift. En hoe hard ik het ook probeer: ik kan mezelf er niet <strong>van</strong> verlossen. Eerst dwongen Israëlische<br />

soldaten duizen<strong>de</strong>n Palestijnen hun huizen bij <strong>de</strong> Mediterraanse kust te verlaten, zelfs families die<br />

hier al eeuwen woon<strong>de</strong>n... Daarna liepen we, vermoeid en uitgeput, drie do<strong>de</strong>lijke dagen lang door<br />

<strong>de</strong> heuvels, zon<strong>de</strong>r water. Joodse soldaten volg<strong>de</strong>n ons en schoten soms over onze hoof<strong>de</strong>n om ons<br />

bang te maken en ons op te jagen. Terreur vul<strong>de</strong> mijn gedachten – ik was toen elf – en ik vroeg me af<br />

wat er zou gaan gebeuren. Ik her<strong>in</strong>ner me dat ik mijn va<strong>de</strong>r en zijn vrien<strong>de</strong>n afluister<strong>de</strong> toen ze<br />

an<strong>de</strong>ren alarmeer<strong>de</strong>n over recentelijke massamoor<strong>de</strong>n door Joodse terroristen. Zou<strong>de</strong>n ze ons ook<br />

doodmaken?”<br />

- Au<strong>de</strong>h Rantisi 1<br />

11


SCHRIFTLEZING<br />

Psalm 69: 2-4<br />

Red mij, God,<br />

het water staat aan mijn lippen,<br />

ik z<strong>in</strong>k weg <strong>in</strong> een bo<strong>de</strong>mloos slijk<br />

en v<strong>in</strong>d geen grond voor mijn voeten,<br />

ik ben <strong>in</strong> diep water geraakt,<br />

<strong>de</strong> stroom sleurt mij mee.<br />

Uitgeput ben ik <strong>van</strong> het roepen,<br />

mijn keel is schor geschreeuwd,<br />

mijn ogen zijn verzwakt<br />

<strong>van</strong> het uitzien naar mijn God.<br />

REFLECTIE<br />

Ik bereikte Bir’am [mijn geboorteplaats, die <strong>in</strong> 1948 vernietigd is] bij zonsopkomst. Het werd steeds<br />

lichter en <strong>de</strong> zon scheen warm door <strong>de</strong> olijftakken. Alleen <strong>de</strong> fluiten<strong>de</strong> vogels en het geluid <strong>van</strong> mijn<br />

voetstappen op het gr<strong>in</strong>d doorbraken <strong>de</strong> stilte. <strong>De</strong> geruïneer<strong>de</strong> stenen huizen om me heen waren<br />

verlaten, spookachtig. Ik klom op een afgebrokkel<strong>de</strong> muur <strong>van</strong> het vaag verlichte huisje boven <strong>de</strong><br />

kerk. In <strong>de</strong> parochiewon<strong>in</strong>g zochten zwaluwen schaduw on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> overgebleven dakpannen. Ik stond<br />

daar verstijfd, stomgeslagen, bijna be<strong>van</strong>gen door een gevoel <strong>van</strong> eenzaamheid.<br />

En tegelijkertijd, op hetzelf<strong>de</strong> moment, bev<strong>in</strong>g me onbewust een diep gevoel <strong>van</strong> leven. Vanuit <strong>de</strong><br />

wrakkige huizen beeld<strong>de</strong> ik me <strong>in</strong> dat ik gelach hoor<strong>de</strong>, vrouwenstemmen, mannen <strong>in</strong> diepe<br />

gesprekken verwikkeld. In <strong>de</strong> kerk, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> lege en wankelen<strong>de</strong> stenen toren waar<strong>van</strong> onze<br />

kerkklok meegenomen was, hoor<strong>de</strong> ik k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren het Alleluia weer z<strong>in</strong>gen. Toen realiseer<strong>de</strong> ik me dat<br />

zelfs bommen onze toewijd<strong>in</strong>g aan God, het leven en het land zoals we dat hier beleefd had<strong>de</strong>n, niet<br />

geheel kunnen vernietigen. Hoe hartverscheurend dat mensen Gods i<strong>de</strong>aal voor vre<strong>de</strong> tussen<br />

ver<strong>de</strong>el<strong>de</strong> broe<strong>de</strong>rs zomaar naast zich kunnen neerleggen, en zelfs elkaar kunnen aanmoedigen hun<br />

macht te misbruiken om een an<strong>de</strong>re groep te verjagen. Wij zijn geroepen om, zoals Jezus, die mensen<br />

naar voren te brengen die verne<strong>de</strong>rd en neergeslagen zijn.<br />

- Bisschop Elias Chacour 2<br />

12


GEDICHT<br />

Doodsvonnis<br />

In <strong>de</strong> nacht kwamen <strong>de</strong> bevelen tot <strong>de</strong> soldaten<br />

Om ons liefelijke dorp te vernietigen: Zeita.<br />

Zeita! Bruid <strong>van</strong> <strong>de</strong> bomen,<br />

<strong>van</strong> bloeien<strong>de</strong> tulpen,<br />

gl<strong>in</strong>ster<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> w<strong>in</strong><strong>de</strong>n!<br />

<strong>De</strong> soldaten kwamen <strong>in</strong> het duister<br />

terwijl <strong>de</strong> zonen <strong>van</strong> het dorp<br />

<strong>de</strong> bomen en vel<strong>de</strong>n en bloemknoppen<br />

zich vastklampten aan Zeita<br />

haar omhelzend voor een schuilplaats...<br />

“Bevelen vereisen dat jullie allen vertrekken<br />

Zeita zal wor<strong>de</strong>n vernietigd voor het morgenlicht aanbreekt.”<br />

Maar wij hiel<strong>de</strong>n vol, z<strong>in</strong>gend:<br />

Zeita is het land, het hart <strong>van</strong> het land,<br />

en wij, haar volk, zijn haar takken.<br />

Dit is hoe mensen ter val komen -<br />

een paar kle<strong>in</strong>e momenten <strong>van</strong> verzet,<br />

zodat Zeita ‘s nachts een eeuwige omhelz<strong>in</strong>g blijft<br />

Maar <strong>in</strong> een oogwenk werd zij vuilnis,<br />

geen broodoven, hoe kle<strong>in</strong> ook, bleef gespaard<br />

Mensen en stenen<br />

wer<strong>de</strong>n geplet en gebroken on<strong>de</strong>r vijandige tractors,<br />

voor altijd verstrooid <strong>in</strong> het licht <strong>van</strong> het onmogelijke.<br />

Nu, <strong>in</strong> <strong>de</strong> avon<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> het lied <strong>van</strong> onze w<strong>in</strong>d<br />

verrijst Zeita, haar scharlaken schitter ontstekend<br />

over <strong>de</strong> vlakten<br />

En <strong>in</strong> <strong>de</strong> morgen<br />

keert Zeita terug naar <strong>de</strong> vel<strong>de</strong>n<br />

zoals tulpen doen.<br />

<strong>De</strong> nacht is <strong>de</strong> morgen <strong>in</strong> Zeita,<br />

<strong>de</strong> nacht is <strong>de</strong> morgen.<br />

- Sulafa Hijjawi 3<br />

AFSLUITEND GEBED<br />

Al duurt <strong>de</strong> nacht <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g lang,<br />

het licht <strong>van</strong> gerechtigheid zal spoedig schijnen.<br />

Moge God werken door mensen <strong>van</strong> goe<strong>de</strong> wil<br />

om een waarachtige vre<strong>de</strong> te brengen<br />

gebaseerd op gerechtigheid en me<strong>de</strong>dogen<br />

zodat vergev<strong>in</strong>g en verzoen<strong>in</strong>g zullen zegevieren<br />

voor alle mensen <strong>van</strong> Palest<strong>in</strong>a. Amen.<br />

Wees een ogenblik stil voor persoonlijke<br />

over<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> levens <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

mensen die <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze dorpen hebben<br />

geleefd – hoe <strong>de</strong> dorpen zijn veran<strong>de</strong>rd <strong>in</strong><br />

1948 en hoe <strong>de</strong>ze veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>de</strong> levens<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> mensen, volwassenen en<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, uit <strong>de</strong>ze dorpen voor <strong>de</strong> rest<br />

<strong>van</strong> hun leven heeft veran<strong>de</strong>rd.<br />

13


(2) VLUCHTELINGEN<br />

<strong>De</strong> <strong>Palestijnse</strong> vluchtel<strong>in</strong>gencrisis komt voort uit het onstaan<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Staat Israël <strong>in</strong> 1948 en <strong>de</strong> daaropvolgen<strong>de</strong> oorlog en<br />

bezett<strong>in</strong>g <strong>van</strong> 1978. <strong>De</strong> oorlog <strong>van</strong> 1948 heeft ervoor gezorgd<br />

dat 750.000 Palestijnen zijn gevlucht naar <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong><br />

lan<strong>de</strong>n Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte; hetzelf<strong>de</strong> lot<br />

overkwam 460.000 mensen <strong>in</strong> <strong>de</strong> oorlog <strong>van</strong> 1967. <strong>in</strong> 1949<br />

werd <strong>de</strong> UNRWA (United Nations Relief and Works Agency<br />

for Palest<strong>in</strong>e Refugees) opgericht om directe hulpverlen<strong>in</strong>g en<br />

werkprogramma’s voor <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> vluchtel<strong>in</strong>gen op te<br />

zetten. <strong>De</strong> UNRWA begon met dit werk op 1 mei 1950.<br />

Aangezien het vluchtel<strong>in</strong>genprobleem nog steeds niet opgelost<br />

is, heeft <strong>de</strong> Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g keer op keer het mandaat<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> UNRWA vernieuwd. Momenteel zijn er, volgens<br />

statistieken <strong>van</strong> <strong>de</strong> UNRWA uit 2010, 778.993 geregistreer<strong>de</strong> vluchtel<strong>in</strong>gen op <strong>de</strong> Westoever en 1.106.195<br />

vluchtel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Gaza, en zijn er 2.805.294 geregistreerd <strong>in</strong> Jordanië, Libanon en Syrië. <strong>De</strong> leefomstandighe<strong>de</strong>n<br />

voor vluchtel<strong>in</strong>gen die <strong>in</strong> een UNRWA-kamp leven zijn erg moeilijk. <strong>De</strong> vluchtel<strong>in</strong>gen op <strong>de</strong> Westoever en <strong>in</strong><br />

Gaza hebben vaak nog geen eigen woonplaats en geen burgerschap. Israël blijft het recht op terugkeer <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vluchtel<strong>in</strong>gen ontkennen. Het oplossen <strong>van</strong> het vluchtel<strong>in</strong>genvraagstuk zal een sleutelon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el zijn <strong>van</strong> alle<br />

on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen met betrekk<strong>in</strong>g tot het Israëlisch-<strong>Palestijnse</strong> conflict.<br />

STATIE 2<br />

OVERDENKING<br />

Jezus droeg het gewicht <strong>van</strong> zijn kruis. Het gewicht <strong>van</strong> het kruis gedragen door <strong>de</strong> Palestijnen valt<br />

het zwaarst op <strong>de</strong> vluchtel<strong>in</strong>gen, – iets m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan twee miljoen op <strong>de</strong> Westbank en <strong>in</strong> Gaza en meer<br />

dan 2,8 miljoen erbuiten – voor wie <strong>de</strong> onteigen<strong>in</strong>g <strong>van</strong> 1948 en 1967 een dagelijkse realiteit zijn. Net<br />

als Jezus lopen zij <strong>de</strong> weg <strong>van</strong> lij<strong>de</strong>n, belast met hun pijn.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Psalm 42<br />

Zoals een h<strong>in</strong><strong>de</strong> smacht<br />

naar stromend water,<br />

zo smacht mijn ziel<br />

naar u, o God.<br />

Mijn ziel dorst naar God,<br />

naar <strong>de</strong> leven<strong>de</strong> God,<br />

wanneer mag ik na<strong>de</strong>r komen<br />

en Gods gelaat aanschouwen?<br />

Tranen zijn mijn brood,<br />

bij dag en bij nacht,<br />

want heel <strong>de</strong> dag hoor ik zeggen:<br />

‘Waar is dan je God?’<br />

Weemoed vervult mijn ziel<br />

nu ik mij her<strong>in</strong>ner hoe<br />

ik meeliep <strong>in</strong> een dichte stoet<br />

en optrok naar het huis <strong>van</strong> God –<br />

een feesten<strong>de</strong> menigte,<br />

juichend en lovend.<br />

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,<br />

14


en onrustig <strong>in</strong> mij.<br />

Vestig je hoop op God,<br />

eens zal ik hem weer loven,<br />

mijn God die mij ziet en redt.<br />

Mijn ziel is bedroefd,<br />

daarom <strong>de</strong>nk ik aan u,<br />

hier <strong>in</strong> het land <strong>van</strong> <strong>de</strong> Jordaan,<br />

bij <strong>de</strong> Hermon, op <strong>de</strong> top <strong>van</strong> <strong>de</strong> Misar.<br />

<strong>De</strong> roep <strong>van</strong> vloed naar vloed,<br />

<strong>de</strong> stem <strong>van</strong> Uw waterstromen –<br />

al uw golven slaan<br />

zwaar over mij heen.<br />

Overdag bewijst <strong>de</strong> HEER mij zijn lief<strong>de</strong>,<br />

’s nachts kl<strong>in</strong>kt een lied <strong>in</strong> mij op,<br />

een gebed tot <strong>de</strong> God <strong>van</strong> mijn leven.<br />

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:<br />

‘Waarom vergeet u mij,<br />

waarom ga ik gehuld <strong>in</strong> het zwart,<br />

door <strong>de</strong> vijand geplaagd?’<br />

Mij gaat door merg en been<br />

<strong>de</strong> hoon <strong>van</strong> mijn belagers,<br />

want ze zeggen heel <strong>de</strong> dag:<br />

‘Waar is dan je God?’<br />

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,<br />

en onrustig <strong>in</strong> mij.<br />

Vestig je hoop op God,<br />

eens zal ik hem weer loven,<br />

mijn God die mij ziet en redt.<br />

REFLECTIE<br />

Vanuit het perspectief <strong>van</strong> een Palestijn kan <strong>de</strong> Psalm 42 wor<strong>de</strong>n gebruikt als <strong>de</strong> schreeuw <strong>van</strong> een<br />

vluchtel<strong>in</strong>g. <strong>De</strong> psalmist is waarschijnlijk uit zijn thuisland verdreven. Levend <strong>in</strong> Jordanië of Libanon<br />

<strong>de</strong>nkt hij terug aan gelukkiger tij<strong>de</strong>n, aan zijn vrien<strong>de</strong>n en buren, <strong>de</strong> aanbid<strong>de</strong>n<strong>de</strong> menigten – vooral<br />

<strong>de</strong> grote feesten, wanneer mensen samen vol blijdschap feest vier<strong>de</strong>n, met lie<strong>de</strong>ren en lofgezangen<br />

voor God. Hij <strong>de</strong>nkt terug aan zijn eigen aan<strong>de</strong>el <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze vreug<strong>de</strong>volle activiteiten. Wanneer hij het<br />

verle<strong>de</strong>n terugroept, realiseert hij zich <strong>de</strong> pijn <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag, verbannen uit zijn land, beroofd <strong>van</strong> zijn<br />

eigen huis, levend <strong>in</strong> rouw en wanhoop, frustratie en angst. <strong>De</strong> turbulente wateren en <strong>de</strong><br />

stormachtige zeeën verbeel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> zorgen en rampen die hij heeft meegemaakt. Zijn her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

aan Palest<strong>in</strong>a zijn schitterend en opw<strong>in</strong><strong>de</strong>nd, maar maken het <strong>de</strong>s te moeilijker het lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag<br />

te dragen. Zijn enige hoop is God. Het vertrouwen op God is <strong>de</strong> enige weg naar een betere toekomst;<br />

hoop op God is het enige medicijn en <strong>de</strong> enige remedie voor een neergeslagen geest. Daarom bezwijkt<br />

hij niet on<strong>de</strong>r zijn wanhoop. God zal hem recht doen. God zal komen om hem te helpen en hem<br />

redd<strong>in</strong>g te brengen.<br />

- Naim Ateek 1<br />

GETUIGENIS<br />

“Voor 1948 woon<strong>de</strong> mijn familie <strong>in</strong> Haifa, <strong>de</strong> prachtige havenstad aan <strong>de</strong> kust <strong>in</strong> het noor<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

Palest<strong>in</strong>a. Mijn va<strong>de</strong>r kwam uit een grote familie die veel land bezat en veel <strong>in</strong>vloed had. <strong>De</strong><br />

grootva<strong>de</strong>r aan mijn moe<strong>de</strong>rs kant werkte voor <strong>de</strong> Barclay’s Bank <strong>in</strong> Haifa. In 1948 verloor mijn<br />

moe<strong>de</strong>rs familie hun huis, een verschrikkelijke gebeurtenis. <strong>De</strong> familie raakte ontheemd <strong>in</strong> hun eigen<br />

land, gedwongen door <strong>de</strong> gewapen<strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Israëlische Hagana, en le<strong>de</strong>n ook daarna nog<br />

aan <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> vervolg<strong>in</strong>g en discrim<strong>in</strong>atie <strong>in</strong> eigen land.<br />

15


Mijn familie raakte ontheemd en verloor elkaar uit het oog toen we probeer<strong>de</strong>n te ontsnappen aan<br />

zionistische ammunitie. Sommigen g<strong>in</strong>gen naar ste<strong>de</strong>n <strong>in</strong> Galilea, zoals Nazareth, terwijl an<strong>de</strong>ren<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> open lucht <strong>in</strong> <strong>de</strong> nacht naar Libanon vluchtten, waar ze terechtkwamen <strong>in</strong> <strong>de</strong> stad Damour.<br />

Enkele <strong>van</strong> ons probeer<strong>de</strong>n een aantal dagen, weken en zelfs maan<strong>de</strong>n later terug te keren naar hun<br />

huizen, om teruggestuurd te wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n en aanblikken <strong>van</strong> Israëlische geweren aan <strong>de</strong><br />

grens. Ze wer<strong>de</strong>n gedwongen op te krabbelen <strong>in</strong> hun ball<strong>in</strong>gschap, zon<strong>de</strong>r geld, land en naam <strong>in</strong> hun<br />

nieuwe toevluchtsoor<strong>de</strong>n. Hun verliezen zijn nooit gecompenseerd en nooit mochten ze terugkeren<br />

naar hun huizen, ondanks aanhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> pog<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> <strong>de</strong> afgelopen <strong>de</strong>cennia.<br />

Mijn va<strong>de</strong>r is oud en zal spoedig sterven, ver <strong>van</strong> het thuis dat hem is afgenomen, ver <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

bongerds die langs mijn moe<strong>de</strong>rs veranda groei<strong>de</strong>n, hoewel dit volgens <strong>in</strong>ternationale wetten nog<br />

altijd <strong>van</strong> ons is. Nu genieten er mensen <strong>van</strong> die mijn ou<strong>de</strong>rs vluchtel<strong>in</strong>gen hebben gemaakt.”<br />

- Rabee’ Sahyoun 2<br />

WANNEER ZOU IK EEN VOGEL WORDEN?<br />

“Toen ik jong was, stel<strong>de</strong> ik me soms voor dat ik een kle<strong>in</strong>e vogel was die zomaar <strong>van</strong> <strong>de</strong> ene naar <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re plaats kon vliegen. Ik kon lan<strong>de</strong>n waar ik maar wil<strong>de</strong>. Ik stond dan voor een spiegel en zong<br />

zoals een vogel zou z<strong>in</strong>gen. Ik knipte vleugels <strong>van</strong> papier, schm<strong>in</strong>kte mijn gezicht om op een vogel te<br />

lijken, en stond op het bed en probeer<strong>de</strong> naar <strong>de</strong> grond te vliegen.<br />

Mijn grootva<strong>de</strong>r, die zich toen hij kle<strong>in</strong> was soms voorstel<strong>de</strong> dat hij een boom was, geworteld <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

grond, vertel<strong>de</strong> me vaak: “Word een boom, met wortels. Want land is alles voor <strong>de</strong> mens. Wie geen<br />

land wil, is geen mens. Als ik een boom was, zou ik <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>a zijn gebleven.”<br />

Ik vertel<strong>de</strong> hem dan dat ik een vogel wil<strong>de</strong> blijven en op zijn schou<strong>de</strong>rs wil<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n.<br />

Maar hij zou tegen me roepen: “Ga weg, je breekt mijn takken! Je bent geen vogel.”<br />

Mijn grootva<strong>de</strong>r overleed, maar nog steeds voel<strong>de</strong> ik mezelf een vogel.<br />

Toen ik groter werd, realiseer<strong>de</strong> ik me langzamerhand dat ik geen vogel kon zijn, want ik ben een<br />

<strong>Palestijnse</strong> vluchtel<strong>in</strong>g. Dit beteken<strong>de</strong> dat ik niet kon vliegen waarheen ik maar wil<strong>de</strong>, want ik had<br />

geen land en, uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk, geen i<strong>de</strong>ntiteit. Ik werd me er<strong>van</strong> bewust hoe belangrijk het is voor een<br />

mens om een land te hebben waar<strong>in</strong> hij geworteld is.<br />

Maar mijn land is daar en ik wil terugkeren naar mijn land, <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>a. Ik wil terugkeren, zodat ik<br />

een i<strong>de</strong>ntiteit zal hebben – zoals mijn grootva<strong>de</strong>r had voor hij Palest<strong>in</strong>a verliet.<br />

Ik wil terugkeren om vrij te zijn, vrij om te kunnen kiezen of ik een vogel wil zijn – zoals ik altijd zo<br />

dolgraag wil<strong>de</strong> zijn – of een boom, zoals mijn grootva<strong>de</strong>r wil<strong>de</strong> dat ik zou zijn.”<br />

- Mona Zaaroura 3<br />

AFSLUITEND GEBED<br />

Barmhartige God, onze toevlucht en beschermer, we ge<strong>de</strong>nken voor u diegenen die vluchtel<strong>in</strong>g<br />

zijn gewor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> kampen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Westoever en Gaza, <strong>van</strong> Libanon, Jordanië, Syrië, en diegenen<br />

die zich over <strong>de</strong> wereld verspreid hebben. Versterk <strong>de</strong> wil <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>ternationale gemeenschap om<br />

hen weer een thuis te geven en vergoed<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> <strong>de</strong> naam <strong>van</strong> <strong>De</strong>gene die zelf een vluchtel<strong>in</strong>g<br />

werd, en die nu leeft en regeert tot <strong>in</strong> eeuwigheid. Amen.<br />

Neem een ogenblik <strong>van</strong> stilte <strong>in</strong> acht om persoonlijk <strong>de</strong> levens te ge<strong>de</strong>nken <strong>van</strong> <strong>de</strong>genen die <strong>in</strong> 1948 en 1967 uit<br />

hun huizen zijn gevlucht en nog altijd naar terugkeer verlangen.<br />

16


(3) DE BEZETTING VAN 1967<br />

1967 was het jaar <strong>van</strong> <strong>de</strong> Zesdaagse Oorlog,<br />

waar<strong>in</strong> het Israëlische leger met geweld <strong>de</strong><br />

door Jordanië geregeer<strong>de</strong> Westoever en <strong>de</strong><br />

door Egypte geregeer<strong>de</strong> Gazastrook <strong>in</strong>nam.<br />

Net zoals <strong>in</strong> 1948 g<strong>in</strong>g <strong>de</strong>ze bezett<strong>in</strong>g<br />

gepaard met <strong>de</strong> vernietig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> veel<br />

dorpen en <strong>de</strong> onteigen<strong>in</strong>g <strong>van</strong> huizen en<br />

gemeenschappelijke plaatsen. Ongeveer<br />

460.000 Palestijnen wer<strong>de</strong>n verbannen,<br />

waaron<strong>de</strong>r ongeveer 175.000 geregistreer<strong>de</strong><br />

vluchtel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> het conflict <strong>in</strong> 1948, die<br />

nu wer<strong>de</strong>n gedwongen voor een twee<strong>de</strong> keer<br />

te vluchten. Vlak na <strong>de</strong> verover<strong>in</strong>g werd een<br />

volkstell<strong>in</strong>g gehou<strong>de</strong>n. <strong>De</strong>genen die die dag<br />

niet thuis waren omdat ze familie bezochten<br />

of naar school g<strong>in</strong>gen buiten het land,<br />

kregen geen toestemm<strong>in</strong>g om als <strong>in</strong>woners<br />

terug te keren. Zo wer<strong>de</strong>n zij voorgoed <strong>van</strong> hun families en thuisland geschei<strong>de</strong>n. <strong>De</strong> bezett<strong>in</strong>g <strong>van</strong> 1967 duurt<br />

voort tot op <strong>van</strong>daag <strong>de</strong> dag, <strong>in</strong> tegenspraak met <strong>in</strong>ternationale wetgev<strong>in</strong>g, en het voortduren<strong>de</strong> Israëlische bezit<br />

en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerp<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het <strong>Palestijnse</strong> volk door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen, sluit<strong>in</strong>gen,<br />

bureaucratische pesterijen en militaire controle weerspreekt <strong>de</strong> manier waarop een bezetter officieel een<br />

bevolk<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r diens macht behoort te behan<strong>de</strong>len.<br />

STATIE 3<br />

OVERDENKING<br />

Wanneer we kijken naar <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Westoever en Gaza en na<strong>de</strong>nken over Jezus die voor <strong>de</strong><br />

eerste keer viel, <strong>de</strong>nken we aan <strong>de</strong>ze twee<strong>de</strong> klap voor <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> gemeenschap. Het kwijtraken<br />

<strong>van</strong> hun thuisland aan an<strong>de</strong>ren was een verwoestend verlies. Hun leven on<strong>de</strong>r bezett<strong>in</strong>g was en is<br />

nog steeds een kruis dat zij dragen. Het is een kruis dat al drieënveertig jaar voortduurt. Palestijnen<br />

hebben geen land om het hunne te noemen, geen paspoort, geen eigen plek <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

volkeren. Het landschap wordt doorsne<strong>de</strong>n met prikkeldraad, checkpo<strong>in</strong>ts, ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen en muren.<br />

We bid<strong>de</strong>n voor <strong>in</strong>zicht en vastbera<strong>de</strong>nheid om <strong>de</strong>ze illegale bezett<strong>in</strong>g te weerstaan en het kwaad<br />

er<strong>van</strong> te benoemen.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Psalm 31:10-15<br />

Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer <strong>in</strong> nood,<br />

mijn ogen zijn gezwollen <strong>van</strong> verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,<br />

mijn leven verloopt <strong>in</strong> ellen<strong>de</strong>, zuchtend slijt ik mijn dagen,<br />

door eigen schuld sl<strong>in</strong>ken mijn krachten, tot op mijn botten teer ik weg.<br />

Bij allen die mij belagen wek ik <strong>de</strong> lachlust, bij mijn buren nog het meest.<br />

Wie mij kennen zijn verbijsterd,<br />

wie mij zien aankomen op straat wen<strong>de</strong>n zich af en ontvluchten mij.<br />

Vergeten ben ik als een do<strong>de</strong>, weg uit het hart,<br />

afgedankt als gebroken aar<strong>de</strong>werk.<br />

Ik hoor <strong>de</strong> mensen over mij fluisteren, <strong>van</strong> alle kanten dreigt gevaar.<br />

Ze steken <strong>de</strong> hoof<strong>de</strong>n bijeen en sme<strong>de</strong>n plannen om mij te do<strong>de</strong>n.<br />

Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God...<br />

17


GETUIGENIS<br />

“Het was maandagmorgen, 5 juni, toen we merkten dat er iets mis was. <strong>De</strong> scholen sloten en mijn<br />

man moest <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>van</strong> school gaan halen. <strong>De</strong> Arabische radiostations gaven <strong>in</strong>formatie over<br />

na<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> legertroepen. Het was een dag vol angst en terreur. Mijn moe<strong>de</strong>r, zus en ik begonnen<br />

zandzakken te vullen om <strong>de</strong> ramen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r te vullen, en toen mijn man teruggekomen was,<br />

brachten we matrassen, eten en kaarsen naar <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r. We besloten dat we onze huizen niet zou<strong>de</strong>n<br />

verlaten. We wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong> 1948 immers ook voor <strong>de</strong> gek gehou<strong>de</strong>n, toen we niet naar onze huizen<br />

kon<strong>de</strong>n terugkeren en ze daardoor voor altijd kwijtraakten. Het duur<strong>de</strong> tw<strong>in</strong>tig jaar voor we er<br />

bovenop waren komen, een huis had<strong>de</strong>n en een vast <strong>in</strong>komen. We zou<strong>de</strong>n het niet uithou<strong>de</strong>n als we<br />

onze huizen nog eens zou<strong>de</strong>n verliezen.<br />

Mijn man en ik besloten <strong>van</strong>uit het centrum richt<strong>in</strong>g Beit Han<strong>in</strong>a te lopen om te zien wat er met onze<br />

garage was gebeurd, op <strong>de</strong> grens tussen Oost- en West-Jeruzalem. Er waren veel mensen op straat die<br />

allemaal het centrum uitliepen. Toen we bij Shu’fat aankwamen, hoor<strong>de</strong>n we dat iemand onze namen<br />

riep. Het was onze familiedokter, Saliba Saeed. Hij nam me apart en zei: “Georgette, je man moet <strong>de</strong><br />

garage nu niet zien. Hij is volledig beschadigd en het zou teveel voor hem zijn als hij het zou zien.”<br />

<strong>De</strong> garage was het bedrijf waar mijn man zijn hele leven aan gewerkt had, en dat veel families werk<br />

had bezorgd – en er was niets meer <strong>van</strong> over. Voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> keer <strong>in</strong> mijn leven kon ik <strong>de</strong> pijn niet<br />

dragen om weer helemaal opnieuw te moeten beg<strong>in</strong>nen. Het was teveel. O, God, het was teveel. Ik<br />

begon na te <strong>de</strong>nken hoe ik dit nieuws aan mijn man moest vertellen, zodat hij geen hartaanval zou<br />

krijgen zodra hij het zou zien.”<br />

- Georgette Rizek 1<br />

GEDICHT EN GEBED<br />

O God, hoor mijn gebed, want ik leef <strong>in</strong> ellen<strong>de</strong> en duisternis.<br />

Ze eigen<strong>de</strong>n zich ons land toe – ze ver<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n het en beroof<strong>de</strong>n het.<br />

Ze verdraai<strong>de</strong>n waarheid en on<strong>de</strong>rdrukten vrijheid.<br />

Ze doorploeg<strong>de</strong>n onze vel<strong>de</strong>n en beplantten ze met onze lichamen.<br />

Ze ontwortel<strong>de</strong>n onze dorpen en verv<strong>in</strong>gen ze door hun huizen.<br />

In Uw naam, o God, mishan<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n ze mij en werd mijn volk verstrooid.<br />

In uw naam verwoestten zij en overwonnen. O God, hoor mijn gebed.<br />

Ze ontwijd<strong>de</strong>n onze heilige plaatsen en verniel<strong>de</strong>n onze heiligdommen.<br />

Ze kruisig<strong>de</strong>n onze menselijkheid en vertrapten onze dromen.<br />

Ze sloten onze universiteiten en oms<strong>in</strong>gel<strong>de</strong>n onze scholen<br />

om onze k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren het zwijgen op te leggen en zich onze rechten toe te eigenen.<br />

O God, we weten dat u ons bijstaat,<br />

want u bent rechtvaardig en u bent eerlijk.<br />

We zijn vastbera<strong>de</strong>n,<br />

O God, onze rechten te herw<strong>in</strong>nen,<br />

want we vertrouwen erop<br />

dat u ons zult bijstaan<br />

omdat we geloven <strong>in</strong> uw gerechtigheid.<br />

- Rima Nasir Tarazi<br />

18


AFSLUITENDE OVERDENKING<br />

Opnieuw een oorlog, en opnieuw moeten we het verlies <strong>van</strong> onze levens, ons land, onze families<br />

en ons werk dragen. We wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> nog kle<strong>in</strong>ere kooien gestopt. We wor<strong>de</strong>n geschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onze<br />

families, <strong>van</strong> onze cultuur, <strong>van</strong> onze i<strong>de</strong>ntiteit.<br />

We dromen <strong>van</strong> wat we verloren hebben, <strong>van</strong> wat we nooit gehad hebben. We dromen <strong>van</strong><br />

vrijheid. Het is een droom die bitter is, en zoet tegelijkertijd. 2<br />

Neem wat tijd om na te <strong>de</strong>nken hoe uw leven er uit zou zien on<strong>de</strong>r bezett<strong>in</strong>g.<br />

19


(4) NEDERZETTINGEN<br />

Elke reger<strong>in</strong>g s<strong>in</strong>ds 1967 heeft<br />

significante bedragen geïnvesteerd<br />

<strong>in</strong> het vestigen en uitbrei<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> Bezette<br />

Gebie<strong>de</strong>n, zowel wat betreft <strong>de</strong><br />

grootte <strong>van</strong> het gebied als het aantal<br />

mensen dat er is komen wonen. Het<br />

resultaat <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze beleidsvoer<strong>in</strong>g is<br />

dat er momenteel ongeveer 484.100<br />

Israëlische burgers wonen <strong>in</strong><br />

ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen op <strong>de</strong> Westoever en<br />

zo’n 193.700 <strong>in</strong> Oost-Jeruzalem.<br />

Dit expansionisme is bedacht om het<br />

Israëlische paradigma <strong>van</strong><br />

“maximaal gebied, m<strong>in</strong>imale<br />

bevolk<strong>in</strong>g” te versnellen, wat betekent dat er een “maximum” hoeveelheid gebied voor Israël moet zijn, met een<br />

“m<strong>in</strong>imum” <strong>Palestijnse</strong> bevolk<strong>in</strong>g. Door het bouwen <strong>van</strong> r<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gne rondom gebie<strong>de</strong>n waar<br />

Palestijnen wonen en regeren, weet Israël met resultaat <strong>de</strong> groei <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> economie en <strong>de</strong> hoeveelheid<br />

Palestijns land stil te leggen. Niet alleen verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen het <strong>Palestijnse</strong> leven, ook maken zij<br />

illegaal gebruik <strong>van</strong> natuurlijke bronnen.<br />

STATIE VIER<br />

OVERDENKING<br />

Jezus’ lij<strong>de</strong>n was onschuldig en zijn dood was onrechtvaardig. Evenzo schendt <strong>de</strong> vestig<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen op bezet gebied door <strong>de</strong> bezetter, <strong>in</strong>ternationale wetgev<strong>in</strong>g. <strong>De</strong> onteigen<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

an<strong>de</strong>rmans land, het opbouwen <strong>van</strong> tientallen bewapen<strong>de</strong> ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen en het onrecht ten gevolge<br />

daar<strong>van</strong> brengt het hele Mid<strong>de</strong>n-Oosten scha<strong>de</strong> toe. Het bemoeilijkt <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n voor een e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g. Het schendt <strong>de</strong> Vier<strong>de</strong> Conventie <strong>van</strong> Genève door land te onteigenen en<br />

gemeenschappen te vernietigen. <strong>De</strong> scha<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> Palestijnen is evi<strong>de</strong>nt, maar <strong>de</strong> ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen<br />

veroorzaken op lange termijn ook scha<strong>de</strong> voor Israël, doordat het moeilijker wordt een staat te zijn<br />

die <strong>in</strong> vre<strong>de</strong> leeft met zijn buurlan<strong>de</strong>n.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Johannes 19:26-27<br />

Toen Jezus zijn moe<strong>de</strong>r zag staan, en bij haar <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g <strong>van</strong> wie hij veel hield, zei hij tegen zijn<br />

moe<strong>de</strong>r: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g: ‘Dat is je moe<strong>de</strong>r.’ Vanaf dat moment nam<br />

die leerl<strong>in</strong>g haar bij zich <strong>in</strong> huis.<br />

GETUIGENIS<br />

<strong>De</strong> Al Kurd-familie <strong>in</strong> <strong>de</strong> wijk Sheikh Jarrah <strong>in</strong> Oost-Jeruzalem ontv<strong>in</strong>g een bevel <strong>van</strong> het Israëlische<br />

Hooggerechtshof dat zij hun huis zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n uitgezet. <strong>De</strong> familie <strong>de</strong>nkt dat het huis elk moment<br />

ontruimd kan gaan wor<strong>de</strong>n. Het <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> huis is <strong>de</strong> won<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een gehandicapte man, zijn<br />

vrouw en vijf k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en hun families. <strong>De</strong> Al Kurd-familie zijn vluchtel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> 1948 die s<strong>in</strong>ds het<br />

beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaren vijftig <strong>in</strong> dit huis hebben gewoond, dat hun toegewezen is door <strong>de</strong> UNRWA, <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>stantie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Naties die zich bezighoudt met <strong>Palestijnse</strong> Vluchtel<strong>in</strong>gen.<br />

<strong>De</strong> situatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Al Kurd-familie is vooral moeilijk, omdat ze <strong>de</strong> afgelopen zeven jaar hun huis<br />

hebben “ge<strong>de</strong>eld” met een Israëlische familie die een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> het huis heeft <strong>in</strong>genomen. <strong>De</strong> moe<strong>de</strong>r<br />

20


<strong>van</strong> <strong>de</strong> familie, Fawzieh, verklaar<strong>de</strong> door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> een vertaler dat zij <strong>in</strong> 1999 een muurtje hebben<br />

gebouwd <strong>in</strong> het huis zodat hun zoon een eigen won<strong>in</strong>g zou hebben. Toen <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r <strong>in</strong> 2001 <strong>in</strong> het<br />

ziekenhuis was met haar man, die bij een offensief gewond was geraakt, kwam een groep Israëliërs<br />

het huis b<strong>in</strong>nen, namen <strong>de</strong> won<strong>in</strong>g <strong>van</strong> hun zoon <strong>in</strong> beslag en g<strong>in</strong>gen er wonen. S<strong>in</strong>ds die tijd hebben<br />

zij <strong>in</strong> hetzelf<strong>de</strong> huis gewoond, met slechts een dunne muur tussen hen <strong>in</strong>, en bei<strong>de</strong> families <strong>de</strong>len <strong>de</strong><br />

veranda. Direct na <strong>de</strong> oorlog <strong>in</strong> 1967 claim<strong>de</strong>n twee Israëlische kolonistenorganisaties al het recht op<br />

het land <strong>in</strong> het gebied <strong>van</strong> Sheikh Jarrah, en <strong>in</strong> <strong>de</strong> vroege jaren tachtig claim<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze organizaties<br />

eveneens het eigendomsrecht <strong>van</strong> het bezit <strong>van</strong> sommige families <strong>in</strong> Sheikh Jarrah. S<strong>in</strong>ds die tijd zijn<br />

er veel lange en <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong> legale procedures geweest. In 2007 beval het Israëlische<br />

Hooggerechtshof <strong>de</strong> Israëlische familie <strong>in</strong> het huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Al Kurds uit te zetten, maar <strong>de</strong>ze uitspraak<br />

is nooit uitgevoerd.<br />

Fawzieh is een vrouw die aanzien uitstraalt, maar die een nachtmerrieverhaal te vertellen heeft. <strong>De</strong><br />

rechtszaak heeft <strong>de</strong> Al Kurds al 120.000 shekel gekost, wat neerkomt op zo’n 246.000 euro. <strong>De</strong><br />

Israëlische bewoners bo<strong>de</strong>n haar een grote som geld aan om het huis te verlaten, wat ze geweigerd<br />

heeft. Zes bewapen<strong>de</strong> Israëliërs kwamen eens haar huis b<strong>in</strong>nen toen ze alleen was, om haar bang te<br />

maken. Ze leg<strong>de</strong>n een wapen neer bij haar <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt <strong>in</strong> <strong>de</strong> hoop dat ze haar zonen kon<strong>de</strong>n<br />

beschuldigen <strong>van</strong> wapenbezit en hen zo ge<strong>van</strong>gen kon<strong>de</strong>n nemen. Weer een an<strong>de</strong>re keer kwamen ze<br />

met drie bussen vol Israëlische k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en feestten buiten het huis, en ze lieten <strong>de</strong> rommel bij haar<br />

achter.<br />

<strong>De</strong> uitzett<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Al Kurds zou een tragedie zijn voor <strong>de</strong> familie. <strong>De</strong> mensen <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt vrezen<br />

tevens dat wanneer <strong>de</strong> Al Kurds wor<strong>de</strong>n uitgezet, dit een aanleid<strong>in</strong>g zal zijn om toestemm<strong>in</strong>g te<br />

geven voor nog meer Israëlische ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het gebied <strong>van</strong> Sheikh Jarrah, wat <strong>de</strong> toekomst <strong>van</strong><br />

nog eens zevenentw<strong>in</strong>tig families <strong>in</strong> gevaar zou brengen. In februari dit jaar (2008) stuur<strong>de</strong> een bedrijf<br />

dat <strong>in</strong>vesteert <strong>in</strong> ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen al een voorstel naar <strong>de</strong> Israëlische gemeente <strong>van</strong> Jeruzalem, waar<strong>in</strong><br />

werd voorgesteld <strong>de</strong> achtentw<strong>in</strong>tig huizen <strong>in</strong> het gebied <strong>van</strong> Sheikh Jarrah te vernietigen en nieuwe<br />

huizen te bouwen voor Joodse immigranten. 1<br />

GEDICHT<br />

Een <strong>de</strong>el uit “Staat <strong>van</strong> beleger<strong>in</strong>g”<br />

Hier, op <strong>de</strong> heuvels, voor zonson<strong>de</strong>rgang en <strong>de</strong> wapenmuil <strong>de</strong>r tijd,<br />

nabij boomgaar<strong>de</strong>n onteigend <strong>van</strong> hun schaduw<br />

doen wij wat ge<strong>van</strong>genen doen<br />

wat <strong>de</strong> werklozen doen:<br />

wij koesteren hoop<br />

On<strong>de</strong>r beleger<strong>in</strong>g, wordt leven <strong>de</strong> tijd<br />

tussen het her<strong>in</strong>neren <strong>van</strong> het beg<strong>in</strong><br />

en het vergeten <strong>van</strong> het e<strong>in</strong>d<br />

Hier, op <strong>de</strong> hoogten <strong>van</strong> <strong>de</strong> rook, op het bor<strong>de</strong>s <strong>van</strong> thuis,<br />

is er geen tijd voor tijd<br />

We doen wat zij die tot God na<strong>de</strong>ren doen:<br />

we vergeten pijn<br />

Soldaten meten <strong>de</strong> afstand tussen bestaan en nietigheid<br />

met <strong>de</strong> telescoop <strong>van</strong> een tank<br />

Wij meten <strong>de</strong> afstand tussen onze lichamen en <strong>de</strong> granaten<br />

met een zes<strong>de</strong> z<strong>in</strong>tuig<br />

<strong>De</strong> beleger<strong>in</strong>g wacht, wacht op een wankelen<strong>de</strong> lad<strong>de</strong>r als <strong>de</strong> storm het hevigst is<br />

Als een fossiel <strong>in</strong> zijn eeuwigheid<br />

On<strong>de</strong>r beleger<strong>in</strong>g wordt plaats tijd<br />

treuzelend achter zijn gisteren en zijn morgen<br />

- Mahmoud Darwish 3<br />

21


AFSLUITEND GEBED<br />

Heer, hoor ons wanneer we hen ge<strong>de</strong>nken die lij<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong> beslag genomen<br />

land <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>a. We bid<strong>de</strong>n voor <strong>Palestijnse</strong> families die gedwongen wor<strong>de</strong>n hun huizen te<br />

verlaten. We bid<strong>de</strong>n voor Joodse kolonisten, dat u hun ogen opent voor nieuwe i<strong>de</strong>eën die ertoe<br />

lei<strong>de</strong>n dat ze <strong>in</strong> vre<strong>de</strong> kunnen leven met hun buren. We vragen u <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n <strong>de</strong> sterken <strong>van</strong><br />

Palestijnen en Israëliërs die zich <strong>in</strong>zetten voor een e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g en een e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> het<br />

onrecht. Tenslotte bid<strong>de</strong>n we voor <strong>de</strong> mensen <strong>van</strong> Palest<strong>in</strong>a en Israël, en voor onszelf, dat u ons <strong>de</strong><br />

weg zult wijzen om <strong>in</strong>strumenten <strong>van</strong> uw rechtvaardige vre<strong>de</strong> te zijn <strong>in</strong> uw wereld.<br />

- Bill Baldw<strong>in</strong> 4<br />

Neem <strong>in</strong> stilte <strong>de</strong> tijd om <strong>de</strong> onschuldige families te ge<strong>de</strong>nken die te maken hebben gehad met het verlies <strong>van</strong> hun<br />

thuis en hun land <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen.<br />

22


(5) STRESS EN VERNEDERING<br />

<strong>De</strong> beknell<strong>in</strong>g en verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g veroorzaakt door <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g, vooral s<strong>in</strong>ds het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>tifada’s (opstan<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> het <strong>Palestijnse</strong> volk), brengen aantoonbaar fysieke en psychologische scha<strong>de</strong> aan het <strong>Palestijnse</strong> volk.<br />

Vanwege <strong>de</strong> twee <strong>in</strong>tifada’s tegen <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g (<strong>de</strong> Eerste Intifada <strong>van</strong> 1987 tot 1993 en <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Intifada <strong>van</strong><br />

2000 tot 2003), heeft het Israëlische leger <strong>de</strong> vrijheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Palestijnen steeds ver<strong>de</strong>r <strong>in</strong>geperkt, met veel lij<strong>de</strong>n<br />

tot gevolg – <strong>in</strong>clusief vele arrestaties <strong>van</strong> jonge mannen en vrouwen. <strong>De</strong> angst om een adm<strong>in</strong>istratieve<br />

ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> te wor<strong>de</strong>n, is een voortdurend aanwezige angst <strong>in</strong> het dagelijkse leven <strong>van</strong> <strong>de</strong> Palestijnen en heeft<br />

uitwerk<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> levens <strong>van</strong> <strong>de</strong> Palestijnen <strong>in</strong> <strong>de</strong> bezette <strong>Palestijnse</strong> gebie<strong>de</strong>n. Net zoals <strong>de</strong> jaren voor <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>tifada’s gebruiken <strong>de</strong> Israëlische autoriteiten ook nu adm<strong>in</strong>istratieve <strong>de</strong>tentie om vele Palestijnen te arresteren,<br />

steeds wanneer een nieuwe fase <strong>in</strong> het conflict aanbreekt.<br />

Er is een hoog aantal chronisch zieken en mensen met een hoge<br />

bloeddruk; een aantal dat nog ver<strong>de</strong>r stijgt door <strong>de</strong> druk en<br />

spann<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g. Ook <strong>de</strong> geestelijke gezondheid <strong>van</strong><br />

veel Palestijnen verslechtert. Het M<strong>in</strong>isterie <strong>van</strong> Gezondheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> Autoriteiten rapporteer<strong>de</strong> <strong>in</strong> 2002 een<br />

toename <strong>van</strong> 105% <strong>in</strong> <strong>de</strong> dienstverlen<strong>in</strong>g voor geestelijke<br />

gezondheidszorg en een toename <strong>van</strong> 72% <strong>in</strong> <strong>de</strong> vraag naar<br />

adviseren<strong>de</strong> dienstverlen<strong>in</strong>g <strong>in</strong> jaar 2008. Een rapport <strong>van</strong><br />

UNICEF <strong>in</strong> 2008 toont aan dat bijna 10 procent <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren jonger dan vijf jaar lijdt aan chronische<br />

voedseltekorten. In Gaza, waar 50.000 k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren on<strong>de</strong>rvoed zijn,<br />

is <strong>de</strong> situatie het ergst. Ongeveer <strong>de</strong> helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> twee jaar lijdt aan bloedarmoe<strong>de</strong> en 70 procent heeft een<br />

tekort aan vitam<strong>in</strong>e A. In bijna een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>van</strong> alle gez<strong>in</strong>nen<br />

lij<strong>de</strong>n k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren aan onrust, angstaanvallen en <strong>de</strong>pressie. S<strong>in</strong>ds<br />

het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Intifada <strong>in</strong> 2000 zijn meer dan 2500<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (18 jaar en jonger) gearresteerd. Momenteel wor<strong>de</strong>n er<br />

m<strong>in</strong>stens 340 <strong>Palestijnse</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> Israëlische ge<strong>van</strong>genissen<br />

vastgehou<strong>de</strong>n.<br />

STATIE VIJF<br />

OVERDENKING<br />

Het kruis is een eenzame last om te dragen. Het<br />

kruis kan niet ge<strong>de</strong>eld wor<strong>de</strong>n – het wordt <strong>in</strong><br />

eenzaamheid gedragen. Simon <strong>van</strong> Cyrene neemt<br />

het kruis echter kort <strong>van</strong> Jezus over. Vele mensen<br />

<strong>van</strong>uit <strong>de</strong> hele wereld komen om het kruis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Palestijnen te helpen dragen. Wanneer zij getuigen<br />

<strong>van</strong> het lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze gemeenschap en hun<br />

verhalen vertellen, breekt hun aanwezigheid <strong>de</strong><br />

eenzaamheid <strong>van</strong> hun ellen<strong>de</strong> door het ook hun<br />

ellen<strong>de</strong> te maken. Terwijl <strong>de</strong> Palestijnen hun kruis<br />

dragen, kijken veel mensen toe en bie<strong>de</strong>n hun aan<br />

wat ze hebben. <strong>De</strong>genen <strong>in</strong> machtsposities bie<strong>de</strong>n<br />

nog meer beschuldig<strong>in</strong>gen en veroor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen,<br />

<strong>in</strong>clusief hoon en spot. Ja, er zijn ook <strong>van</strong>daag <strong>de</strong><br />

dag hogepriesters, Hero<strong>de</strong>ssen, Pilatussen en<br />

soldaten. Maar er zijn ook <strong>de</strong> Simon <strong>van</strong> Cyrene’s<br />

23


die helpen <strong>de</strong> last te dragen; mannen en vrouwen die hun tranen <strong>van</strong> solidariteit aanbie<strong>de</strong>n. Er zijn<br />

mensen die zich on<strong>de</strong>rweg bekeren. Zij zijn getuige <strong>van</strong> het grote onrecht dat gaan<strong>de</strong> is en beg<strong>in</strong>nen<br />

zicht <strong>in</strong> te zetten voor wat rechtvaardig is. We bid<strong>de</strong>n dat wij ook zo zullen zijn en wor<strong>de</strong>n.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Lucas 23:25-26<br />

Hij [Pilatus] liet <strong>de</strong> man gaan die wegens oproer en moord ge<strong>van</strong>gen was gezet en om wiens<br />

vrijlat<strong>in</strong>g ze had<strong>de</strong>n gevraagd, en lever<strong>de</strong> Jezus uit aan hun willekeur. Toen Jezus werd weggeleid,<br />

hiel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> soldaten een zekere Simon <strong>van</strong> Cyrene aan, die net <strong>de</strong> stad b<strong>in</strong>nenkwam. Ze leg<strong>de</strong>n het<br />

kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen.<br />

GETUIGENIS<br />

“Mijn naam is L<strong>in</strong>da. Ik ben zestien jaar oud en ik kom oorspronkelijk uit het dorp Beit Jabreen waar<br />

mijn familie woon<strong>de</strong> voor 1948, het jaar dat <strong>de</strong> Israëlische soldaten ons land <strong>in</strong>namen en het<br />

<strong>Palestijnse</strong> volk verdreven. Na <strong>van</strong> ons va<strong>de</strong>rland te zijn beroofd, wer<strong>de</strong>n we gedwongen <strong>in</strong><br />

vluchtel<strong>in</strong>genkamp Azzeh te wonen. Ik bracht mijn tijd door <strong>in</strong> het Lajee Centrum, waar ik lid <strong>van</strong><br />

ben; ik houd <strong>van</strong> lezen. S<strong>in</strong>ds het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Intifada, heeft ons volk veel nieuwe<br />

problemen gekregen. Overal zijn soldaten, bijna elke avond is er een avondklok en overal zijn<br />

checkpo<strong>in</strong>ts. Al <strong>de</strong>ze d<strong>in</strong>gen maken ons leven moeilijk. <strong>De</strong> situatie vervult me met verdriet en pijn. Ik<br />

hoop <strong>in</strong> vre<strong>de</strong> te leven en vrijheid te kennen. Mijn droom is mijn studie af te maken en een baan te<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.”<br />

“Mijn naam is Layan. Ik ben vijftien jaar oud. Op een dag kwamen Israëlische soldaten het<br />

jeugdcentrum b<strong>in</strong>nen waar jongeren samen muziek aan het maken waren, en ze begonnen op <strong>de</strong><br />

jongens en meisjes te schieten. <strong>De</strong> soldaten schoten en urenlang waren <strong>de</strong> jongens en meisjes bang.<br />

Soms stopten ze vijf m<strong>in</strong>uten om vervolgens weer ver<strong>de</strong>r te schieten. Ik wil vre<strong>de</strong> voor Palest<strong>in</strong>a. Ik<br />

houd <strong>van</strong> <strong>de</strong> vre<strong>de</strong>!” 1<br />

REFLECTIE<br />

Dit, en dit alleen<br />

is ware religie –<br />

je verwanten te dienen<br />

<strong>De</strong>ze zon<strong>de</strong> is groter dan elke an<strong>de</strong>re zon<strong>de</strong>:<br />

je verwanten te beschadigen<br />

In zo’n geloof is geluk,<br />

<strong>in</strong> gebrek eraan is verdriet en pijn<br />

Gezegend is <strong>de</strong>gene die niet afwijkt<br />

<strong>van</strong> dit rechte pad<br />

Gezegend is <strong>de</strong>gene wiens leven geleefd wordt<br />

door onophou<strong>de</strong>lijk God te dienen<br />

door an<strong>de</strong>rmans lasten te dragen<br />

En zo alleen<br />

wordt leven, werkelijk leven bereikt<br />

Niets is te moeilijk voor hen die, zichzelf opzij zettend,<br />

alleen hieraan <strong>de</strong>nken:<br />

hoe kan ik mijn me<strong>de</strong>mensen helpen?<br />

- Tulsidas 2<br />

24


GEBED<br />

Va<strong>de</strong>r, Simon <strong>van</strong> Cyrene werd gedwongen het kruis <strong>van</strong> uw Zoon te dragen.<br />

Geef ons <strong>de</strong> gena<strong>de</strong> om vrijwillig <strong>de</strong> zware lasten te dragen <strong>van</strong> <strong>de</strong>genen die we ontmoeten<br />

en hen bij te staan die ter dood wor<strong>de</strong>n veroor<strong>de</strong>eld...<br />

Lief<strong>de</strong>volle God, hoor ons:<br />

Lief<strong>de</strong>volle God, hoor ons <strong>in</strong> gena<strong>de</strong> aan.<br />

Wanneer alles wat we doen ter discussie wordt gesteld,<br />

geef ons dan waardigheid, leid<strong>in</strong>g en geduld:<br />

Jezus, wees met ons <strong>in</strong> al onze <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen...<br />

Lief<strong>de</strong>volle God, hoor ons:<br />

Lief<strong>de</strong>volle God, hoor ons <strong>in</strong> gena<strong>de</strong> aan.<br />

Jezus zei: ‘Laat <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot mij komen,<br />

want het kon<strong>in</strong>krijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’<br />

Bescherm en zegen <strong>de</strong> onschuldigen,<br />

genees <strong>de</strong> beschadig<strong>de</strong> zielen,<br />

vul <strong>de</strong> harten <strong>van</strong> toekomstige generaties niet met angst, maar met vreug<strong>de</strong> en hoop.<br />

Lief<strong>de</strong>volle God, hoor ons:<br />

Lief<strong>de</strong>volle God, hoor ons <strong>in</strong> gena<strong>de</strong> aan.<br />

Neem een moment <strong>de</strong> tijd om te <strong>de</strong>nken aan <strong>de</strong>genen die voortdurend <strong>in</strong> stress en verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g leven en <strong>de</strong>nk na<br />

over manieren waarop u hun lasten kunt verlichten.<br />

25


(6) SOLIDARITEIT<br />

Bil’<strong>in</strong>, een kle<strong>in</strong>, vre<strong>de</strong>lievend dorp omr<strong>in</strong>gd door<br />

heuvels en valleien, is een Palestijns dorp datworstelt<br />

om te verleven. Het dorp strijdt om zijn land veilig te<br />

stellen, zijn olijfbomen, zijn bronnen... zijn vrijheid.<br />

Liggend tussen Jaffa en Jeruzalem behoort Bil’<strong>in</strong> tot een<br />

aantal lokale dorpen die on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> nabije<br />

stad Ramallah vallen. Bil’<strong>in</strong> telt ongeveer 1800<br />

bewoners. Zo’n 60% <strong>van</strong> het land <strong>van</strong> Bil’<strong>in</strong>,<br />

waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong>len <strong>van</strong> het meest geschikte land voor<br />

boeren, is geannexeerd voor Israëlische ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen<br />

en <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> apartheidsmuur <strong>van</strong> Israël. <strong>De</strong><br />

Staat Israël wurgt het dorp langzamerhand. Elke dag<br />

wordt er een beetje meer vernield, en wordt er een<br />

openluchtge<strong>van</strong>genis gecreëerd voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>woners <strong>van</strong><br />

Bil’<strong>in</strong>.<br />

Gesteund door Israëlische en <strong>in</strong>ternationale activisten, <strong>de</strong>monstreren bewoners <strong>van</strong> Bil’<strong>in</strong> elke vrijdag<br />

geweldloos voor <strong>de</strong> plekken die <strong>in</strong>genomen zijn voor <strong>de</strong> muur of voor ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen. En elke vrijdag reageert het<br />

Israëlische leger met zowel fysiek als psychologisch geweld. Door samen te werken met <strong>in</strong>ternationale en<br />

Israëlische activisten, zijn <strong>de</strong> <strong>in</strong>woners <strong>van</strong> Bil’<strong>in</strong> <strong>in</strong> staat geweest <strong>de</strong> erkenn<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het Israëlische<br />

Hooggerechtshof te krijgen, die recentelijk heeft bepaald dat <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> apartheidsmuur zo vlakbij het dorp<br />

illegaal is en dat <strong>de</strong>ze el<strong>de</strong>rs gebouwd moet wor<strong>de</strong>n.<br />

In lijn met hun lief<strong>de</strong> voor vrijheid en gerechtigheid, heeft een actieve groep jonge mannen en vrouwen besloten<br />

een nieuwe gemeenschap op te richten <strong>in</strong> het dorp: ‘<strong>De</strong> Bil’<strong>in</strong> vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> vrijheid en gerechtigheid.’ <strong>De</strong>ze<br />

gemeenschap streeft ernaar een wereldwijd netwerk op te zetten <strong>van</strong> mensen die zich <strong>in</strong>zetten voor vrijheid en<br />

gerechtigheid voor ie<strong>de</strong>reen. Het streeft ernaar <strong>de</strong> standvastigheid <strong>van</strong> het <strong>Palestijnse</strong> volk te versterken, <strong>de</strong><br />

geweldloze verzetsmetho<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenschap te versprei<strong>de</strong>n en het on<strong>de</strong>rwijs <strong>van</strong> <strong>Palestijnse</strong> jongeren en<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op scholen en universiteiten te helpen en on<strong>de</strong>rsteunen.<br />

Hun boodschap:<br />

Samen kunnen we grenzen verwij<strong>de</strong>ren en alle barrières doorbreken.<br />

Samen kunnen we aan bruggen <strong>van</strong> vertrouwen bouwen en gerechtigheid bereiken.<br />

Door onze vrien<strong>de</strong>n kunnen we <strong>de</strong> beloof<strong>de</strong> toekomst zien,<br />

een toekomst waar<strong>in</strong> allen <strong>in</strong> vre<strong>de</strong>, veiligheid en waardigheid leven,<br />

een toekomst die geen racisme kent, waar allen recht hebben op een volledig en vrij leven. 1<br />

STATIE ZES<br />

OVERDENKING<br />

CPT (Christian Peacemaker Teams) en<br />

EAPPI (Ecumenical Accompaniment<br />

Programme <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>e and Israel)<br />

werken <strong>in</strong> Hebron om <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong><br />

gemeenschap bij te staan, Palestijnen die<br />

dagelijks het hoofd bie<strong>de</strong>n aan geweld en<br />

mishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>van</strong> kolonisten. Zij zijn<br />

getra<strong>in</strong>d <strong>in</strong> on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len en<br />

conflictmanagementvaardighe<strong>de</strong>n, en<br />

zijn wanneer nodig bereid hun leven <strong>in</strong><br />

te zetten om een fysieke barrière te<br />

vormen tussen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rdrukkers en <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rdrukten. Als <strong>christenen</strong> zijn wij<br />

26


geroepen om me<strong>de</strong>dogen te hebben voor hen die lij<strong>de</strong>n. We zijn echter ook geroepen tot han<strong>de</strong>len.<br />

Wanneer we wreed onrecht zien gebeuren, is het niet genoeg om enkel te sympathiseren met <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rdrukten. <strong>De</strong> heilige Veronica leer<strong>de</strong> ons dit toen zij te mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> drukte en chaos <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

straten <strong>van</strong> Jeruzalem naar voren stapte om Christus te vertroosten, door zijn gezicht met een<br />

kled<strong>in</strong>gstuk af te <strong>de</strong>ppen. Het was een kle<strong>in</strong>e daad <strong>van</strong> vrien<strong>de</strong>lijkheid en barmhartigheid, maar ook<br />

<strong>van</strong> moed – Jezus was een veroor<strong>de</strong>el<strong>de</strong> misdadiger. Organisaties als CPT en EAPPI proberen<br />

gedachten en overtuig<strong>in</strong>gen om te zetten <strong>in</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen die op hun beurt vrucht dragen.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Psalm 43:1-2<br />

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.<br />

Bescherm mij tegen een lief<strong>de</strong>loos volk, vol list en bedrog.<br />

U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst u mij af,<br />

waarom ga ik gehuld <strong>in</strong> het zwart, door <strong>de</strong> vijand geplaagd?<br />

REFLECTIE<br />

In oprechte aanbidd<strong>in</strong>g brengen mensen hun zieleleed, twijfels en frustratie <strong>in</strong> openhartigheid naar<br />

voren, samen met hun lofprijz<strong>in</strong>g en dankzegg<strong>in</strong>g. Gebe<strong>de</strong>n wellen op uit <strong>de</strong> diepste ellen<strong>de</strong> <strong>van</strong> het<br />

leven on<strong>de</strong>r bezett<strong>in</strong>g. Palestijnen brengen niet alleen <strong>in</strong> <strong>de</strong> kerken en moskeeën hun gebe<strong>de</strong>n bij God,<br />

maar ook op <strong>de</strong> onmogelijke wegen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Westoever en Gaza, <strong>in</strong> <strong>de</strong> wachtrijen bij <strong>de</strong> checkpo<strong>in</strong>ts of<br />

wanneer zij toekijken als er een huis vernietigd wordt en een familie dakloos wordt, of als zij, jong en<br />

oud, mannen en vrouwen, verne<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n door Israëlische soldaten <strong>in</strong> <strong>de</strong> vele situaties <strong>van</strong><br />

on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g. Op zulke momenten lijkt God ver weg te zijn, afwezig, niet betrokken, en <strong>de</strong> politieke<br />

last <strong>van</strong> tyrannie is zwaar en ontoelaatbaar. Sommigen vervloeken en verketteren, an<strong>de</strong>ren zuchten <strong>in</strong><br />

hun pijn en boosheid, terwijl weer an<strong>de</strong>ren een stil gebed naar God uiten om <strong>de</strong> enorme last <strong>van</strong><br />

ongerechtigheid te verlichten.<br />

<strong>De</strong> uitdag<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> aanbidd<strong>in</strong>g, vroeger en nu, is om een manier te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n om God te blijven prijzen<br />

en dank te zeggen zon<strong>de</strong>r voorbij te gaan aan het zieleleed of <strong>de</strong> verlatenheid. Lof te brengen<br />

27


wanneer rouwen echt nodig is, maakt dat <strong>de</strong> aanbid<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s te sterker <strong>de</strong> leegte voelt en het leidt tot<br />

een pijnlijke verwij<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g tussen <strong>de</strong> aanbidd<strong>in</strong>g en het leven. Aanbidd<strong>in</strong>g die kracht geeft, is een<br />

aanbidd<strong>in</strong>g die bereid is <strong>de</strong> aanbid<strong>de</strong>r te volgen <strong>in</strong> het do<strong>de</strong>nrijk – <strong>de</strong> Sheol – en <strong>de</strong> diepten, naar <strong>de</strong><br />

laagste niveaus <strong>van</strong> verlatenheid. <strong>Palestijnse</strong> <strong>christenen</strong> halen veel vertroost<strong>in</strong>g uit <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

Jezus’ discipelen op <strong>de</strong> boot op het Meer <strong>van</strong> Galilea. Het bul<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> meer met haar hoge golven en<br />

zware w<strong>in</strong>dvlagen bedreig<strong>de</strong> hun levens, terwijl Jezus <strong>in</strong> het vooron<strong>de</strong>r lag te slapen. Ze maakten<br />

hem wakker en zei<strong>de</strong>n: “Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?” Hij werd wakker en<br />

vermaan<strong>de</strong> <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d, en zei tegen <strong>de</strong> golven: “Kalmeer! Wees stil!” <strong>De</strong> w<strong>in</strong>d nam af en het meerwerd<br />

kalm. Toen richtte Jezus zich tot <strong>de</strong> discipelen en zei: “Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog<br />

steeds geen geloof?” (Marcus 4:35-41)<br />

Onze ervar<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag zijn gelijk aan die <strong>van</strong> <strong>de</strong> discipelen. We bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n ons op bul<strong>de</strong>ren<strong>de</strong><br />

golven, waar we door Israëlische militairen zijn <strong>in</strong>gegooid, en die ons langzaam doen verdr<strong>in</strong>ken. <strong>De</strong><br />

dreig<strong>in</strong>gen en gevaren zijn enorm. In onze angst en stervensnood richten we ons vrijmoedig tot God<br />

en zeggen: “Kan het u niet schelen dat we vergaan?” Het antwoord is dui<strong>de</strong>lijk: “Kalmeer! Wees stil!”<br />

“Wees niet bang, want ik ben met jullie.” Dit is <strong>de</strong> zekerheid waar we ons aan vastklampen. We<br />

weten dat God met ons is te mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onze strijd tegen onrecht. Laten we ons werk voor een<br />

rechtvaardige vre<strong>de</strong> voortzetten.<br />

- Naim Ateek 2<br />

GETUIGENIS<br />

“In het gebied <strong>van</strong> Tel Rumeida hebben Israëlische soldaten voortdurend claim op het land gelegd<br />

door <strong>Palestijnse</strong> huizen <strong>in</strong> te nemen. Het resultaat is een mengel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>Palestijnse</strong> en Israëlische<br />

huizen die elkaar afwisselen. Het is rustig <strong>in</strong> <strong>de</strong> wijk als op <strong>de</strong>ze vrijdagmiddag <strong>de</strong> schemer<strong>in</strong>g valt,<br />

en onze gids leidt ons goed langs rotsachtige paadjes en on<strong>de</strong>r laaghangen<strong>de</strong> druiventrossen. We<br />

wor<strong>de</strong>n gemaand bepaal<strong>de</strong> wegen niet te gebruiken, omdat <strong>de</strong>ze gereserveerd zijn voor kolonisten,<br />

en het gebruik er<strong>van</strong> (door Palestijnen) kan <strong>de</strong> vijandige sfeer en mogelijk geweld <strong>in</strong> dit gespannen<br />

gebied doen opruien.<br />

Op het eerste gezicht is Tel Rumeida een rustige wijk voor <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>nklasse, maar toch zijn er<br />

griezelige tekens <strong>van</strong> een on<strong>de</strong>rliggend conflict tussen <strong>de</strong> <strong>in</strong>woners <strong>van</strong> Tel Rumeida. Prikkeldraad<br />

verspert enkele pa<strong>de</strong>n, en Hebreeuwse graffiti gespoten op afbrokkelen<strong>de</strong> muren zegt: “Dood aan <strong>de</strong><br />

Arabieren.” Op het dak <strong>van</strong> een Palestijns eenverdiep<strong>in</strong>gshuis, zitten twee Israëlische soldaten<br />

verscholen, verstopt on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> takken <strong>van</strong> een overhangen<strong>de</strong> boom. Hoewel we hem niet kunnen zien,<br />

wordt ons verteld dat er een soldaat <strong>in</strong> een <strong>van</strong> <strong>de</strong> torens is, die ons <strong>in</strong> stilte observeert. Wanneer we<br />

het gebied verlaten is ons een zenuwslopend gevoel overvallen <strong>van</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> gaten gehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n,<br />

niet alleen door militairen en veiligheidscamera’s, maar ook door kolonisten en Palestijnen die naar<br />

ons kijken en vermoeid wachten.” 3<br />

AFSLUITEND GEBED<br />

God <strong>van</strong> me<strong>de</strong>dogen en barmhartigheid,<br />

<strong>van</strong> gena<strong>de</strong> en verzoen<strong>in</strong>g,<br />

schenk uw kracht aan al uw k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> het Mid<strong>de</strong>n-Oosten.<br />

Laat haat wor<strong>de</strong>n omgekeerd tot lief<strong>de</strong>, angst tot vertrouwen,<br />

wanhoop tot hoop, on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g tot vrijheid,<br />

bezett<strong>in</strong>g tot bevrijd<strong>in</strong>g,<br />

mogen gewelddadige ontmoet<strong>in</strong>gen ver<strong>van</strong>gen wor<strong>de</strong>n door lief<strong>de</strong>volle omhelz<strong>in</strong>gen,<br />

en mogen vre<strong>de</strong> en gerechtigheid door ie<strong>de</strong>reen wor<strong>de</strong>n ervaren. Amen.<br />

- Dom<strong>in</strong>ee Said Ailabouni 4<br />

Neem een ogenblik tijd om na te <strong>de</strong>nken hoe wij het best het beeld <strong>van</strong> Christus kunnen laten zien aan hen wiens<br />

gevoelens <strong>van</strong> boosheid, angst en eenzamheid groeien met elke nieuwe <strong>in</strong>val <strong>in</strong> hun va<strong>de</strong>rland.<br />

28


(7) HUIZENVERNIETIGINGEN<br />

Huizenvernietig<strong>in</strong>gen zijn een kenmerkend on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> situatie gewor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>el <strong>van</strong> het<br />

Israëlische beleid, ondanks <strong>de</strong> wijdversprei<strong>de</strong> veroor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g er<strong>van</strong> door <strong>in</strong>ternationale organisaties, NGO’s en<br />

Israëlische vre<strong>de</strong>sgroepen, en het feit dat het <strong>in</strong> tegenspraak is met <strong>in</strong>ternationale wetgev<strong>in</strong>g. Israël gebruikt drie<br />

afzon<strong>de</strong>rlijke rechtvaardig<strong>in</strong>gen voor het vernietigen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze huizen: 1) als algemene straf (bijvoorbeeld <strong>de</strong><br />

huizen <strong>van</strong> mensen die <strong>van</strong> terreur verdacht wor<strong>de</strong>n of <strong>de</strong> families <strong>van</strong> zelfmoordterroristen); 2) voor het<br />

ontbreken <strong>van</strong> bouwvergunn<strong>in</strong>gen die heel moeilijk, zo niet onmogelijk te verkrijgen zijn; en 3) <strong>van</strong>wege<br />

‘veiligheidsre<strong>de</strong>nen’. Het hebben <strong>van</strong> een huis en een veilige plek om met je familie te leven is misschien wel een<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> meest vitale on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> het leven. Een huis is <strong>de</strong> plek waar vrien<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n verwelkomd, waar eten<br />

wordt ge<strong>de</strong>eld, waar lief<strong>de</strong>, slaap, gesprekken en gelach plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Een huis is <strong>de</strong> plek waar k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren hun<br />

eerste woordjes spreken, hun eerste stapjes zetten en langzaam maar zeker leren voor an<strong>de</strong>ren te zorgen zoals er<br />

voor hun gezorgd wordt. Een huis, een thuis, is het centrum <strong>van</strong> het leven <strong>van</strong> <strong>de</strong> meeste mensen. Het verlies<br />

<strong>van</strong> een thuis raakt ons <strong>in</strong> het wezen <strong>van</strong> ons bestaan.<br />

STATIE ZEVEN<br />

OVERDENKING<br />

Verzwakt door <strong>de</strong> won<strong>de</strong>n <strong>van</strong> zijn mishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, viel Jezus voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> keer. Evenzo is het<br />

voortduren<strong>de</strong> beleid <strong>van</strong> huizenvernietig<strong>in</strong>gen door <strong>de</strong> Israëliërs een wre<strong>de</strong> en onmenselijke<br />

gebeurtenis die ernstig bijdraagt aan het lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het al verzwakte <strong>Palestijnse</strong> volk. Het<br />

vleesgewor<strong>de</strong>n Woord vond zijn won<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r ons. Maar zijn thuis werd verspl<strong>in</strong>terd, zijn botten<br />

wer<strong>de</strong>n gebroken zoals <strong>de</strong> stenen <strong>van</strong> een vernietigd huis. Meer dan 18.000 <strong>Palestijnse</strong> huizen zijn<br />

vernietigd, simpelweg omdat ze <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg staan voor <strong>de</strong> uitbreid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen. Omwille<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> ‘veiligheid’ voor Israël, wordt <strong>de</strong> basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> een familie voor <strong>de</strong><br />

toekomst verstrooid over het land. Een lichaam is meer dan vlees en botten, een huis is meer dan <strong>de</strong><br />

stenen die zijn muren vormen. <strong>De</strong>ze muren echoën en absorberen <strong>de</strong> hartslag <strong>van</strong> het leven dat er<strong>in</strong><br />

29


plaatsv<strong>in</strong>dt: het ou<strong>de</strong> en nieuwe leven <strong>van</strong> een familie die samenkomt rondom een tafel; een leven dat<br />

generaties lang doorgaat. Wie een huis vernietigt, verwelkomt wanhoop.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Jesaja 53:8-9<br />

Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.<br />

Wie <strong>van</strong> zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?<br />

Hij werd verbannen uit het land <strong>de</strong>r leven<strong>de</strong>n,<br />

om <strong>de</strong> zon<strong>de</strong>n <strong>van</strong> mijn volk werd hij geslagen.<br />

Hij kreeg een graf bij misdadigers,<br />

zijn laatste rustplaats was bij <strong>de</strong> rijken;<br />

toch had hij nooit enig onrecht begaan,<br />

nooit bedrieglijke taal gesproken.<br />

REFLECTIE<br />

Dit is <strong>de</strong> enorme energie die <strong>de</strong>ze pasgeborene, Jezus, losmaakt. Dit is zijn won<strong>de</strong>r. Hij schept<br />

levenslust te mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> machten <strong>van</strong> <strong>de</strong> dood en diens verleid<strong>in</strong>gen. Onze levenslust vernietigen<br />

– dat zou <strong>de</strong> grootste overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g zijn voor kon<strong>in</strong>g Herodus. Dit is <strong>de</strong> werkelijke overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

kon<strong>in</strong>g Hero<strong>de</strong>s op het k<strong>in</strong>dje Jezus. Het is het eeuwige conflict tussen Hero<strong>de</strong>s (<strong>de</strong> autoriteiten) en<br />

het k<strong>in</strong>d (<strong>de</strong> droom). Raketten, tanks en bulldozers kunnen onze beweg<strong>in</strong>gsvrijheid beperken, ons <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> hoek drijven en onze huizen vernietigen. Maar ze zijn niet <strong>in</strong> staat <strong>de</strong> levenslust <strong>in</strong> ons te<br />

vernietigen. Pas als zij daar<strong>in</strong> slagen, hebben ze werkelijk overwonnen.<br />

- Va<strong>de</strong>r Rafiq Qoury 1<br />

GETUIGENIS<br />

“Het was mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> nacht, rond een uur of vier uur, toen ons gez<strong>in</strong> wakker werd <strong>van</strong><br />

schreeuwen<strong>de</strong> stemmen. We keken rond om te zien wat er gebeurd was, maar we kon<strong>de</strong>n niets zien.<br />

We liepen het dak op (ons huis heeft drie verdiep<strong>in</strong>gen) en we zagen het Israëlische leger – speciale<br />

troepen, grenspolitie, ambulances, brandweerauto’s, politieauto’s. Ze oms<strong>in</strong>gel<strong>de</strong>n het huis <strong>van</strong> Abu<br />

Eisheh, onze buur, en bevalen het gez<strong>in</strong> het huis te verlaten omdat ze het wil<strong>de</strong>n verniet<strong>in</strong>gen. Het<br />

appartement <strong>van</strong> Abu Eisheh bestond uit vier verdiep<strong>in</strong>gen en was een won<strong>in</strong>g voor acht gez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong><br />

Beit Han<strong>in</strong>a. Op dat moment was Abu Eisheh <strong>in</strong> het gerechtshof om toestemm<strong>in</strong>g te vragen voor <strong>de</strong><br />

30


ouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> bovenste verdiep<strong>in</strong>g. Toen <strong>de</strong> families twee uur later nog steeds weiger<strong>de</strong>n het huis te<br />

verlaten, wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> families met geweld hun huis uit gedreven. Sommigen wer<strong>de</strong>n geslagen en<br />

moesten naar het ziekenhuis wor<strong>de</strong>n gebracht. Het werd <strong>de</strong> families verbo<strong>de</strong>n hun <strong>in</strong>boe<strong>de</strong>l, auto’s of<br />

persoonlijke eigendommen mee te nemen.<br />

<strong>De</strong> pers en waarnemers <strong>van</strong> <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Naties kwamen snel naar <strong>de</strong> omr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong> huizen, en <strong>de</strong><br />

daken waren vol <strong>van</strong> mensen die keken, foto’s namen en film<strong>de</strong>n. Rond negen uur ’s ochtends beval<br />

het Israëlische leger ie<strong>de</strong>reen <strong>de</strong> daken te verlaten en sloot een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangrijkste weg naar<br />

Ramallah af. Normaal gesproken wordt Palestijnen, wanneer ze een vernietig<strong>in</strong>gsbevel voor hun<br />

huizen ont<strong>van</strong>gen, <strong>de</strong> mogelijkheid gegeven zelf hun huis te vernietigen. <strong>De</strong> familie <strong>van</strong> Abu Eisheh<br />

weiger<strong>de</strong> dit te doen. Wanneer <strong>de</strong> Israëlische autoriteiten zelf echter <strong>de</strong> vernietig<strong>in</strong>g verzorgen, sturen<br />

ze een reken<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> eigenaren, die <strong>de</strong> kosten <strong>van</strong> het vernietigen, <strong>de</strong> politiepatrouille en alle<br />

an<strong>de</strong>re gerelateer<strong>de</strong> kosten moeten betalen. Dus naast het thuisloos wor<strong>de</strong>n, moeten <strong>de</strong> huiseigenaren<br />

ook nog <strong>de</strong> kosten <strong>van</strong> dit onrecht betalen. Diezelf<strong>de</strong> dag, om half zeven ’s avonds, stortte het huis <strong>in</strong><br />

tot een afvalhoop, terwijl helikopters erover heen vlogen. “Dit was een walgelijke en nutteloze vorm<br />

<strong>van</strong> machtsmisbruik,” aldus een EAPPI vrijwilliger.” 2<br />

GEDICHT<br />

Het hart sprak<br />

Wat hebben <strong>de</strong> problemen jullie aangedaan, huizen,<br />

en waar zijn jullie bewoners –<br />

hebben jullie nieuws <strong>van</strong> hen ont<strong>van</strong>gen?<br />

Hier, waar zij behoren te zijn, en te dromen,<br />

en hun plannen voor morgen behoren te maken –<br />

waar zijn hun dromen en toekomst nu?<br />

En waar zijn zij?<br />

<strong>De</strong> pu<strong>in</strong>hoop bleef stil.<br />

Niets en niemand sprak, behalve <strong>de</strong> afwezigheid.<br />

- Fadwa Tuqan 3<br />

GEBED<br />

Wij prijzen u, heilige God, omdat u nieuwe leven schept uit ellen<strong>de</strong> en verlies.<br />

In uw barmhartigheid,<br />

troost allen die hun huizen zijn kwijtgeraakt<br />

<strong>van</strong>wege vervolg<strong>in</strong>g, oorlog, ball<strong>in</strong>gschap,<br />

of doelbewuste vernietig<strong>in</strong>g.<br />

Geef hen veiligheid, een plek om te wonen,<br />

en buren die ze vertrouwen<br />

om met hen een nieuw teken <strong>van</strong> vre<strong>de</strong> te zijn voor <strong>de</strong> wereld.<br />

Amen. 4<br />

Neem tijd om hen te ge<strong>de</strong>nken die, net zoals Jezus, “geen plek hebben om hun hoofd te laten rusten” omdat hun<br />

huizen door het geweld <strong>van</strong> huizenvernietig<strong>in</strong>gen vernietigd zijn.<br />

31


(8) VROUWEN TEGEN DE BEZETTING<br />

Veel vrouwen hebben zich op verschillen<strong>de</strong> manieren tegen <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g verzet. Twee groepen Israëlische en<br />

<strong>Palestijnse</strong> vrouwen hebben samen <strong>de</strong> “Jerusalem L<strong>in</strong>k” gevormd, bestaan<strong>de</strong> uit een <strong>Palestijnse</strong> tak, het<br />

Jerusalem Centre for Women (“Vrouwencentrum Jeruzalem”), en een Israëlische tak, Bat Shalom (“Huis <strong>van</strong><br />

Vre<strong>de</strong>”). Samen voorstaan zij een gezamenlijke i<strong>de</strong>aal <strong>van</strong> rechtvaardige vre<strong>de</strong>, <strong>de</strong>mocratie, mensenrechten en<br />

vrouwelijk lei<strong>de</strong>rschap. <strong>De</strong> Women <strong>in</strong> Black (“Vrouwen <strong>in</strong> het Zwart”)begonnen <strong>in</strong> januari 1988 met getuigen<br />

tegen <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g, en elke vrijdag staan zij <strong>in</strong> Jeruzalem en an<strong>de</strong>re ste<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Israël, altijd op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> tijd en<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> locaties, gekleed <strong>in</strong> het zwart, met zwarte bor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een hand waarop <strong>de</strong> tekst “Stop <strong>de</strong><br />

bezett<strong>in</strong>g” staat geschreven <strong>in</strong> het Hebreeuws, Arabisch en Engels. Machsom Watch (“Checkpo<strong>in</strong>t Toezicht”)<br />

werd <strong>in</strong> 2001 opgericht als antwoord op <strong>de</strong> schend<strong>in</strong>g <strong>van</strong> mensenrechten <strong>van</strong> Palestijnen bij checkpo<strong>in</strong>ts, waar<br />

niet alleen <strong>de</strong> beweg<strong>in</strong>gsvrijheid <strong>van</strong> Palestijnen <strong>in</strong> Israël beperkt wordt, maar ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> ste<strong>de</strong>n.<br />

STATIE 8<br />

OVERDENKING<br />

Evenals op vele an<strong>de</strong>re plaatsen ter wereld waar onrecht en<br />

on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g gedijen, zijn ook <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>a en Israël vrouwen, vaak<br />

<strong>de</strong>genen geweest die, ondanks hun eigen diepe pijn, zich rustig en<br />

moedig hebben verzet tegen onrecht en <strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n hebben bijgestaan.<br />

Vrouwen <strong>in</strong> Jezus’ tijd huil<strong>de</strong>n om het lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hun me<strong>de</strong>mensen. Ook<br />

<strong>van</strong>daag hebben vrouwen <strong>de</strong> moed om namens <strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n actie te<br />

on<strong>de</strong>rnemen. <strong>De</strong> simpele aanwezigheid <strong>van</strong> vrouwen is vaak genoeg om<br />

een gewelddadige situatie te verwarren, en jonge mannelijke soldaten<br />

gedragen zich vaak m<strong>in</strong><strong>de</strong>r slecht wanneer er vrouwen zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

generatie <strong>van</strong> hun moe<strong>de</strong>rs en grootmoe<strong>de</strong>rs, die getuige zijn <strong>van</strong> hun<br />

han<strong>de</strong>len. Opnieuw vergt het ook hier weer moed om ‘<strong>de</strong> nauwe weg’ te<br />

bewan<strong>de</strong>len...<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Lucas 23:27-28<br />

Een grote volksmenigte volg<strong>de</strong> Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op <strong>de</strong> borst sloegen en over<br />

hem weeklaag<strong>de</strong>n. Jezus keer<strong>de</strong><br />

zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters <strong>van</strong> Jeruzalem, huil niet<br />

om mij. Huil liever om jezelf en je k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren...’<br />

32


Micha 6:8<br />

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,<br />

je weet wat <strong>de</strong> HEER <strong>van</strong> je wil:<br />

niets an<strong>de</strong>rs dan recht te doen, trouw te betrachten<br />

en ne<strong>de</strong>rig <strong>de</strong> weg te gaan <strong>van</strong> je God.<br />

GETUIGENIS<br />

“Palestijnen proberen <strong>de</strong> barrières <strong>van</strong> <strong>de</strong> soldaten<br />

te doorbreken. Sommige dagen zijn slecht.<br />

Sommige dagen zijn goed. Maar meestal is het<br />

gewoon het dagelijkse leven bij checkpo<strong>in</strong>t<br />

Qalandia, een checkpo<strong>in</strong>t waar dagelijks een<br />

groep Israëlische vrouwen staat.<br />

Een man kijkt naar bene<strong>de</strong>n. Geconfronteerd met<br />

<strong>de</strong> weiger<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> soldaten, staan zijn ogen<br />

somber. Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> barrière is zijn<br />

verloof<strong>de</strong> <strong>in</strong> gesprek met een soldaat. Smekend<br />

probeert ze <strong>de</strong> soldaat te overtuigen haar naar <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re kant <strong>van</strong> het checkpo<strong>in</strong>t te mogen, waar<br />

haar verloof<strong>de</strong> op haar wacht. Ze slaagt er niet <strong>in</strong>.<br />

<strong>De</strong> soldaten laten haar niet door. Dit is het<br />

dagelijkse leven bij checkpo<strong>in</strong>t Qalandia – een<br />

checkpo<strong>in</strong>t dat <strong>de</strong> Westoever scheidt <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Westoever die nu het bezette Oost-Jeruzalem is; een checkpo<strong>in</strong>t dat Palestijnen <strong>van</strong> Palestijnen scheidt<br />

en Ramallah <strong>van</strong> Jeruzalem. Hier staan twee lange rijen mensen, wachtend op <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> boodschap<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> soldaten om door te mogen lopen, naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> barrière.<br />

Drie ou<strong>de</strong> vrouwen lopen langzaam naar <strong>de</strong> soldaten, die <strong>de</strong> doorgang <strong>van</strong> <strong>de</strong> Palestijnen <strong>van</strong> en naar<br />

Jeruzalem bewaken. <strong>De</strong> vrouwen dragen een beschei<strong>de</strong>n wit bord met <strong>de</strong> tekst “Machsom Watch –<br />

vrouwen voor mensenrechten.” Het zijn Israëlische vrouwen. Een <strong>van</strong> hen stopt, terwijl <strong>de</strong> man wiens<br />

verloof<strong>de</strong> doorgang was geweigerd, zijn verhaal vertelt. Nog steeds probeert zijn verloof<strong>de</strong> het<br />

checkpo<strong>in</strong>t door te komen, maar <strong>de</strong> soldaat wuift met zijn hand als teken <strong>van</strong> weiger<strong>in</strong>g. <strong>De</strong><br />

Israëlische vrouw luistert zorgvuldig naar een <strong>van</strong> <strong>de</strong> vele dagelijkse verhalen bij het checkpo<strong>in</strong>t.<br />

Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> vrouwen is Maya, een professor aan een Israëlische universiteit. In haar vrije tijd zet ze<br />

zich <strong>in</strong> voor Machsom Watch. Elke week gaat zij met een groep <strong>van</strong> hon<strong>de</strong>rdvijftig vrouwen op<br />

verschillen<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>n naar verschillen<strong>de</strong> checkpo<strong>in</strong>ts, om ervoor te zorgen dat mensenrechten wor<strong>de</strong>n<br />

gehandhaaft. Zo proberen zij te voorkomen dat Israëlische soldaten onrecht begaan tegenover<br />

Palestijnen. Maya doet dit al twee jaar. “Ik moest gewoon iets doen,” zegt ze wanneer haar gevraagd<br />

wordt waarom ze zich voor Machsom Watch <strong>in</strong>zet. “En nu ben ik mijn onschuld kwijtgeraakt. Het<br />

zou veel gemakkelijker zijn geweest om thuis te blijven, zoals zoveel Israëliërs doen. Maar dat kun je<br />

alleen doen als je niet weet wat er aan <strong>de</strong> hand is. Nu ik het weet, moet ik gaan.””<br />

- Louise Bjerre Dalum 1<br />

REFLECTIE<br />

<strong>De</strong> verachten en on<strong>de</strong>rdrukten zijn <strong>de</strong> dragers <strong>van</strong> veel hoop, hoop die zichtbaar wordt <strong>in</strong> haar roep<br />

om gerechtigheid. Zij verwachten <strong>van</strong> hemel en aar<strong>de</strong>, <strong>van</strong> mensen en <strong>van</strong> God, dat zij <strong>in</strong> staat zullen<br />

zijn hun vertrapte waardigheid te heront<strong>de</strong>kken. God beschouw<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze hoop en <strong>de</strong>ze roep om<br />

gerechtigheid zo wezenlijk, dat hij zichzelf met <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rdrukten i<strong>de</strong>ntificeer<strong>de</strong>.<br />

In hun gezichten zien we Gods gezicht.<br />

Wanneer we <strong>de</strong> ware God willen dienen, en niet een of an<strong>de</strong>re afgod, – of dit nu gemak, rijkdom,<br />

zelfbevestig<strong>in</strong>g, religie of zelfs onze eigen versie <strong>van</strong> ethische zuiverheid is – moeten we doen zoals<br />

Veronica <strong>de</strong>ed. We moeten <strong>de</strong> cirkel <strong>van</strong> egoïsme doorbreken en acht slaan op het bloe<strong>de</strong>n<strong>de</strong> gezicht<br />

<strong>van</strong> onze me<strong>de</strong>mensen. Want zij zijn het grote sacrament <strong>van</strong> God, <strong>de</strong> tekenen en <strong>in</strong>strumenten <strong>van</strong><br />

33


authentieke God<strong>de</strong>lijke werkelijkheid. Wanneer we niet <strong>de</strong>len <strong>in</strong> het leven <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rdrukten,<br />

<strong>de</strong>len we niet <strong>in</strong> het leven met God.<br />

- Leonardo Boff 2<br />

GEDICHT<br />

Een <strong>de</strong>el uit: Aan S<strong>in</strong>iora – mijn nieuwe vriend<strong>in</strong> uit Gaza<br />

Jij vroeg mij naar mijn k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,<br />

ik vroeg jou naar je gez<strong>in</strong>,<br />

jij liet mij je kunstwerken zien,<br />

ik liet jou mij schrijfsels en foto’s zien,<br />

je lachte en zei: “Je k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren lijken op je.”<br />

Je liet me je prachtige museum zien<br />

met schitterend geboorduur<strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> jurken,<br />

je vroeg: “Welke v<strong>in</strong>d je het mooist?”<br />

Ik wees naar een donkerblauwe met rood borduursel,<br />

zoals <strong>de</strong>gene die ik trots droeg<br />

tij<strong>de</strong>ns mijn poëziepresentaties lang gele<strong>de</strong>n.<br />

“Ik zal hem voor je borduren en het naar je opsturen <strong>in</strong> Haifa,”<br />

zei je plotsel<strong>in</strong>g zacht.<br />

Ik was zo ontroerd en omhels<strong>de</strong> je, lieve S<strong>in</strong>iora,<br />

mijn nieuwe, warme vriend<strong>in</strong> <strong>in</strong> Gaza,<br />

met vrouwen is het zo natuurlijk, zo eenvoudig.<br />

Toen onze blauwe bus ons wegreed,<br />

zwaai<strong>de</strong>n we naar elkaar met een lach<br />

gevolgd door een traan <strong>in</strong> onze ogen,<br />

mijn fantastische nieuwe vriend<strong>in</strong> <strong>in</strong> Gaza –<br />

met vrouwen is het zo natuurlijk, zo eenvoudig.<br />

Mannen! Leer voor een keer eens <strong>van</strong> vrouwen,<br />

laat vrouwen jullie helpen om vrien<strong>de</strong>n te maken, en vre<strong>de</strong> –<br />

met vrouwen is het zo natuurlijk, zo eenvoudig.<br />

- Ada Aharoni 3<br />

AFSLUITENDE REFLECTIE<br />

Vrouwen maken d<strong>in</strong>gen – en terwijl we,<br />

<strong>in</strong> onze afzon<strong>de</strong>rlijke werel<strong>de</strong>n,<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> morgen <strong>de</strong> haren <strong>van</strong> onze dochters vlechten,<br />

jij en ik,<br />

elk zachtjes neuriënd,<br />

stopt plotsel<strong>in</strong>g, en luistert<br />

naar <strong>de</strong> melodie <strong>van</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r.<br />

- Hanan Ashrawi 4<br />

Neem een moment <strong>de</strong> tijd om na te <strong>de</strong>nken hoe u reageert wanneer uw ogen wor<strong>de</strong>n geopend voor onrecht. Wat<br />

heeft u toen gedaan? Welke hoop kunt u bie<strong>de</strong>n?<br />

34


(9) CHECKPOINTS<br />

Checkpo<strong>in</strong>ts zijn een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> het Israëlische<br />

systeem <strong>van</strong> blokka<strong>de</strong>s. Ze wor<strong>de</strong>n gebruikt om <strong>de</strong> toegang en<br />

uitgang tot bijna alle ste<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> Westoever en <strong>de</strong> gehele<br />

Gazastrook te bewaken. Veel checkpo<strong>in</strong>ts staan op een vaste<br />

plaats, maar er zijn ook tij<strong>de</strong>lijke checkpo<strong>in</strong>ts, die op<br />

verschillen<strong>de</strong> plaatsen langs <strong>de</strong> wegen op <strong>de</strong> Westoever en <strong>in</strong><br />

Gaza staan. <strong>De</strong> checkpo<strong>in</strong>ts wer<strong>de</strong>n aan<strong>van</strong>kelijk gecreëerd<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Rab<strong>in</strong> om <strong>de</strong> ‘veiligheid’ <strong>van</strong> Israël te<br />

garan<strong>de</strong>ren. <strong>De</strong> meeste checkpo<strong>in</strong>ts wor<strong>de</strong>n nu echter vaker<br />

gebruikt om <strong>de</strong> beweg<strong>in</strong>gsvrijheid <strong>van</strong> Palestijnen <strong>in</strong> <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> Westoever te controleren, dan <strong>in</strong> of naar Israël zelf.<br />

Mensen staan urenlang <strong>in</strong> <strong>de</strong> hitte, regen en kou, lij<strong>de</strong>nd on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>ze vorm <strong>van</strong> collectieve afstraff<strong>in</strong>g. Ze moeten vergunn<strong>in</strong>gen<br />

krijgen om enkel hun familie of een dokter te bezoeken, of om <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>re gemeenschap te kunnen werken.<br />

STATIE NEGEN<br />

OVERDENKING<br />

<strong>De</strong> willekeurige aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> checkpo<strong>in</strong>ts drukt een stempel op het dagelijks leven <strong>van</strong> <strong>de</strong> Palestijnen,<br />

omdat zij steeds wanneer ze een checkpo<strong>in</strong>t na<strong>de</strong>ren, niet zeker weten of ze toegang zullen krijgen<br />

om naar hun familie, <strong>de</strong> dokter of hun werk te gaan. Het verkeer is verstopt, en voetgangers moeten<br />

driehon<strong>de</strong>rd bouwvallige meters lopen om door te kunnen lopen. Er zijn geen toiletten en er is geen<br />

water beschikbaar, terwijl Palestijnen vaak uren wachten <strong>in</strong> <strong>de</strong> zon, regen of kou voor een reis die<br />

vaak maar erg kort is. Checkpo<strong>in</strong>ts schei<strong>de</strong>n Palestijnen <strong>van</strong> elkaar. Het zijn obstakels die zelfs <strong>de</strong><br />

kortste afstand lang, frustrerend en oncomfortabel maken.<br />

35


SCHRIFTLEZING<br />

Psalm 142<br />

Luid roep ik tot <strong>de</strong> HEER,<br />

luid smeek ik tot <strong>de</strong> HEER om hulp,<br />

bij hem stort ik mijn hart uit,<br />

bij hem klaag ik mijn nood.<br />

Ik ben ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> raad,<br />

u kent <strong>de</strong> weg die ik moet volgen,<br />

u weet dat op mijn pad<br />

een strik verborgen ligt.<br />

Ik kijk terzij<strong>de</strong> en zie<br />

niemand die om mij geeft,<br />

nergens een toevlucht voor mij,<br />

niemand die hecht aan mijn leven.<br />

Ik roep tot u, HEER:<br />

‘U bent mijn schuilplaats,<br />

al wat ik heb <strong>in</strong> het land <strong>van</strong> <strong>de</strong> leven<strong>de</strong>n.’<br />

Hoor mijn noodkreet,<br />

ik ben uitgeput en moe,<br />

verlos mij <strong>van</strong> mijn vervolgers,<br />

zij zijn sterker dan ik.<br />

Leid mij uit <strong>de</strong> beklemm<strong>in</strong>g,<br />

dat ik uw naam mag loven<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> kr<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> rechtvaardigen:<br />

u hebt naar mij omgezien.<br />

GETUIGENIS<br />

“Twee jaar gele<strong>de</strong>n trouw<strong>de</strong> ik met Muaiad Abu Ri<strong>de</strong>h en kreeg een jaar later een baby, een meisje:<br />

Shadah. Ze kwam al <strong>in</strong> <strong>de</strong> zeven<strong>de</strong> maand <strong>van</strong> mijn zwangerschap ter wereld, maar het gaat goed<br />

met haar.<br />

Zeven maan<strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n werd ik opnieuw zwanger. Afgelopen don<strong>de</strong>rdag, vier september, kreeg ik<br />

steken<strong>de</strong> pijn <strong>in</strong> mijn buik en ik begon hevig te bloe<strong>de</strong>n. Rond zeven uur ’s avonds g<strong>in</strong>g ik naar<br />

dokter Fathi O<strong>de</strong>h <strong>in</strong> Jawarish, want ons dorp heeft geen gespecialiseer<strong>de</strong> artsen. Hij gaf me<br />

medicatie en zei dat alles goed zou komen, maar ik zag geen vooruitgang en <strong>de</strong> pijn werd nam zelfs<br />

toe.<br />

Rond mid<strong>de</strong>rnacht was <strong>de</strong> pijn niet meer te dragen. Ik maakte mijn man wakker en vroeg hem me<br />

naar het ziekenhuis te brengen. Toen hij zag hoe erg ik leed, bel<strong>de</strong> hij zijn broer Udai, die <strong>in</strong> het<br />

centrum <strong>van</strong> ons dorp woont, om ons <strong>in</strong> zijn auto naar het ziekenhuis te brengen. Udai en mijn<br />

schoonmoe<strong>de</strong>r arriveer<strong>de</strong>n b<strong>in</strong>nen enkele m<strong>in</strong>uten. Mijn man til<strong>de</strong> me op en droeg me naar <strong>de</strong> auto.<br />

Ik had zo’n pijn dat ik niet meer kon lopen.<br />

We re<strong>de</strong>n richt<strong>in</strong>g het ziekenhuis <strong>in</strong> Nablus rond tien voor één ’s nachts. Bij checkpo<strong>in</strong>t Zatara<br />

vertel<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> soldaten dat ik zwanger was en naar het ziekenhuis moest, en ze lieten ons zon<strong>de</strong>r<br />

problemen door. Toen we bij checkpo<strong>in</strong>t Huwware kwamen, lieten <strong>de</strong> soldaten ons echter niet door.<br />

Ze zei<strong>de</strong>n dat we geen vergunn<strong>in</strong>g had<strong>de</strong>n om het checkpo<strong>in</strong>t met <strong>de</strong> auto door te gaan. We zei<strong>de</strong>n<br />

dat mijn broer een vergunn<strong>in</strong>g heeft om checkpo<strong>in</strong>t Ma’ale Efraim te passeren, want hij werkt <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> Jordaanse Vallei, maar ook dat hielp niet.<br />

<strong>De</strong> pijn nam toe. Ik voel<strong>de</strong> me alsof ik elk moment kon bevallen. Af en toe kwamen <strong>de</strong> soldaten naar<br />

<strong>de</strong> auto en keken naar mij op <strong>de</strong> achterbank. Ik maakte me ernstig zorgen om <strong>de</strong> baby en moest er<br />

steeds aan <strong>de</strong>nken dat ik mogelijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> achterbank zou moeten bevallen, terwijl <strong>de</strong> soldaten<br />

toekeken.<br />

36


Ik bleef gillen, huilen en roepen om hulp. Ik weet niet hoe lang het duur<strong>de</strong>, maar plotsel<strong>in</strong>g merkte ik<br />

dat <strong>de</strong> baby naar buiten kwam. Ik riep mijn schoonmoe<strong>de</strong>r en Udai, die buiten <strong>de</strong> auto ston<strong>de</strong>n: “Ik<br />

geloof dat <strong>de</strong> baby komt!” Ik <strong>de</strong>ed mijn kleren uit. Ik was bang dat ze me naakt zou<strong>de</strong>n zien en dat <strong>de</strong><br />

baby iets zou overkomen. Mijn schoonmoe<strong>de</strong>r riep: “Ja, ik kan het hoofdje zien, <strong>de</strong> baby komt eruit!”<br />

Ik vroeg haar te trekken, en zij zei: “A<strong>de</strong>mhalen! Duwen!” Ik voel<strong>de</strong> <strong>de</strong> baby bewegen, alsof het om<br />

hulp riep en ons vroeg het te helpen naar buiten te komen. Mijn schoonmoe<strong>de</strong>r be<strong>de</strong>kte me met mijn<br />

kled<strong>in</strong>g. Ik riep mijn man: “<strong>De</strong> baby komt!” Hij riep <strong>in</strong> het Hebreeuws iets naar <strong>de</strong> soldaten dat ik niet<br />

kon verstaan.<br />

Ik weet niet precies wat er toen gebeurd is, maar toen <strong>de</strong> artsen kwamen, namen ze mij met autostoel<br />

en al mee <strong>in</strong> <strong>de</strong> ambulance. Ik voel<strong>de</strong> <strong>de</strong> baby niet meer bewegen en realiseer<strong>de</strong> me dat <strong>de</strong> baby was<br />

overle<strong>de</strong>n. Het doet veel pijn als ik eraan <strong>de</strong>nk hoe ik <strong>de</strong> baby <strong>in</strong> me voel<strong>de</strong> bewegen en wat hem is<br />

overkomen. Wat <strong>de</strong>ed hij verkeerd? Omdat er niemand was die me bij <strong>de</strong> bevall<strong>in</strong>g kon helpen, is<br />

mijn baby overle<strong>de</strong>n. Naheel Awni Abd al-Rahim.”<br />

- Abu Ri<strong>de</strong>h 1<br />

GEBED<br />

Geef ons moed wanneer we uw dood ge<strong>de</strong>nken<br />

en uw verrijzenis uit <strong>de</strong> dood,<br />

door gesloten <strong>de</strong>uren<br />

en afzett<strong>in</strong>gen ontstaan uit angst, wantrouwen en twijfel.<br />

Kom en openbaar uzelf aan ons, Heer Jezus.<br />

Op <strong>de</strong>ze momenten <strong>van</strong> lij<strong>de</strong>n en onrecht,<br />

of we ons nu ge<strong>van</strong>gen voelen <strong>in</strong><br />

on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g of ongeloof, afmatt<strong>in</strong>g of wanhoop.<br />

Keer <strong>de</strong>ze ball<strong>in</strong>gschap <strong>van</strong> zorgen en zwakte<br />

om tot een nieuw va<strong>de</strong>rland <strong>van</strong> vreug<strong>de</strong> en kracht;<br />

door <strong>de</strong> gena<strong>de</strong> <strong>van</strong> uw levengeven<strong>de</strong> Geest on<strong>de</strong>r ons.<br />

We kunnen niet <strong>de</strong> rouw ontkennen<br />

en <strong>de</strong> verontwaardig<strong>in</strong>g die we voelen.<br />

We zijn verwond<br />

uit lief<strong>de</strong> voor u en voor dit land.<br />

Behoed ons, o God<br />

voor het verhar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> ons hart<br />

voor veracht<strong>in</strong>g <strong>van</strong> uw woord<br />

en onze vijan<strong>de</strong>n.<br />

Amen.<br />

- Va<strong>de</strong>r Keith Kimber 2<br />

Neem tijd om <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> <strong>de</strong> checkpo<strong>in</strong>ts te be<strong>de</strong>nken die eenvoudige menselijke verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen – een bruiloft<br />

<strong>van</strong> een familielid <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>re stad, het bezoek aan een specialist voor een medisch probleem, of simpelweg<br />

naar het werk gaan – een dagelijkse afmatten<strong>de</strong> bezigheid maken.<br />

37


(10) BUREAUCRATISCHE ONDERDRUKKING<br />

Het dagelijkse leven <strong>van</strong> een Palestijn wordt vaak<br />

gekenmerkt door een e<strong>in</strong><strong>de</strong>loos web <strong>van</strong> papieren en<br />

formulieren om vergunn<strong>in</strong>gen en<br />

i<strong>de</strong>ntiteitsdocumenten te kunnen verkrijgen om een<br />

relatief normaal leven te lei<strong>de</strong>n. Wanneer het niet lukt<br />

<strong>de</strong>ze documenten te verkrijgen, kan dit lei<strong>de</strong>n tot een<br />

blijven<strong>de</strong> ontzegg<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het recht om <strong>in</strong> <strong>de</strong> plaats te<br />

wonen en werken waar iemand al jaren heeft<br />

gewoond. <strong>De</strong>ze procedures zijn echter zo moeilijk<br />

gemaakt, dat veel mensen verward en neergeslagen<br />

raken <strong>van</strong>wege <strong>in</strong>a<strong>de</strong>quate dienstverlen<strong>in</strong>g. Het<br />

M<strong>in</strong>isterie <strong>van</strong> B<strong>in</strong>nenlandse Zaken <strong>in</strong> Oost-<br />

Jeruzalem is bijvoorbeeld één kle<strong>in</strong> kantoor dat zich<br />

bezighoudt met geboortebewijzen,<br />

huwelijksvergunn<strong>in</strong>gen, overlij<strong>de</strong>nsbewijzen,<br />

i<strong>de</strong>ntiteitskaarten en reisdocumenten voor zo’n 300.000 Palestijnen. Mensen wachten soms uren <strong>van</strong>af <strong>de</strong><br />

vroege morgen, om later te ont<strong>de</strong>kken dat het kantoor die dag niet open gaat, of niet <strong>in</strong> staat is hun specifieke<br />

vraag te behan<strong>de</strong>len. Mensen blijven gemeentebelast<strong>in</strong>gen betalen, maar zelfs <strong>de</strong> meest basale on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong><br />

een beschaaf<strong>de</strong> maatschappij zijn overdui<strong>de</strong>lijk on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> maat voor <strong>de</strong> Paletsijnen. In Oost-Jeruzalem wor<strong>de</strong>n<br />

bijvoorbeeld al jaren lang geen postdiensten verzorgd.<br />

STATIE TIEN<br />

OVERDENKING<br />

Net zoals Jezus door Rome<strong>in</strong>se soldaten werd bespot en verne<strong>de</strong>rd, wor<strong>de</strong>n gewone Palestijnen<br />

<strong>van</strong>daag <strong>de</strong> dag verne<strong>de</strong>rd door systemen en ambtenaren die macht over hen uitoefenen en hun<br />

beweg<strong>in</strong>gsvrijheid beperken.<br />

<strong>De</strong> Israëlische wetgev<strong>in</strong>g schrijft voor dat <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit, beweg<strong>in</strong>gsvrijheid en het recht om op een<br />

bepaal<strong>de</strong> plaats te leven <strong>van</strong> Palestijnen wordt bepaald door een door <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g verstrekte<br />

i<strong>de</strong>ntiteitskaart. <strong>De</strong>ze kaarten, waar ook iemands geboorteplaats, religie en reisbeperk<strong>in</strong>gen op staan<br />

vermeld, mogen door Israëlische soldaten op elk gewenst moment wor<strong>de</strong>n opgevraagd voor<br />

veiligheidsmaatregelen bij checkpo<strong>in</strong>ts of persoonlijke on<strong>de</strong>rzoek<strong>in</strong>gen. Voor verhuizen, het bouwen<br />

<strong>van</strong> nieuwe huizen of het bijbouwen <strong>van</strong> ruimtes aan bestaan<strong>de</strong> huizen zijn vergunn<strong>in</strong>gen vereist.<br />

Om <strong>de</strong>ze vergunn<strong>in</strong>gen te krijgen, moeten mensen naar een kle<strong>in</strong>, on<strong>de</strong>rbemand kantoor <strong>in</strong> Oost-<br />

Jeruzalem toe, waar ze vaak uren <strong>in</strong> <strong>de</strong> rij staan voor ze hun verzoek kunnen <strong>in</strong>dienen. Wanneer we<br />

<strong>de</strong>nken aan <strong>de</strong> bespott<strong>in</strong>g en verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g die Jezus on<strong>de</strong>rg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Rome<strong>in</strong>se<br />

bezetten<strong>de</strong> machten, ge<strong>de</strong>nken we ook het <strong>Palestijnse</strong> volk dat door <strong>de</strong> bureaucratie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Israëlische bezett<strong>in</strong>g verzwakt wordt.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Matteüs 27:27-31<br />

<strong>De</strong> soldaten <strong>van</strong> <strong>de</strong> prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzqamel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> hele cohort om<br />

hem heen. Ze kleed<strong>de</strong>n hem uit en <strong>de</strong><strong>de</strong>n hem een scharlakenro<strong>de</strong> mantel om, ze vlochten een kroon<br />

<strong>van</strong> doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok <strong>in</strong> zijn rechterhand en vielen<br />

voor hem op <strong>de</strong> knieën. Spottend zei<strong>de</strong>n ze: ‘Gegroet, kon<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Jo<strong>de</strong>n,’ en ze spuw<strong>de</strong>n op hem,<br />

pakten hem <strong>de</strong> rietstok weer af en sloegen hem tegen zijn hoofd. Nadat ze hem zo had<strong>de</strong>n bespot,<br />

trokken ze hem <strong>de</strong> mantel uit, <strong>de</strong><strong>de</strong>n hem zijn kleren weer aan en leid<strong>de</strong>n hem weg om hem te<br />

kruisigen.<br />

38


GETUIGENIS<br />

“Ik ben geboren en woon <strong>in</strong> Jayyous, vlakbij <strong>de</strong> stad Qalqilya. Ik ben vijfen<strong>de</strong>rtig jaar oud, <strong>de</strong> achtste<br />

uit een gez<strong>in</strong> <strong>van</strong> tien k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Mijn vrouw heet Rania, en ik heb een dochter, Raghad, en een zoon,<br />

Ihab. Ik werk bij een <strong>van</strong> <strong>de</strong> waterbronnen bij het land <strong>van</strong> ons dorp. Mijn baan bestaat on<strong>de</strong>rmeer uit<br />

het bijhou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoeveelheid water die elke boer mag krijgen en dit water goed ver<strong>de</strong>len. Ik ben<br />

zelf ook een boer en verbouw olijven, guaves, tomaten, auberg<strong>in</strong>es, zoete peper en komkommer. Ik<br />

bezit tien dunam (tweeënhalve hectare) land zelf en verhuur veertig hectare. Ik verbouw <strong>de</strong>els <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

open lucht en <strong>de</strong>els <strong>in</strong> kassen.<br />

In Jayyous zijn bruiloften een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> het sociale leven. Ie<strong>de</strong>reen kent elkaar. <strong>De</strong><br />

brui<strong>de</strong>gom nodigt alle dorpel<strong>in</strong>gen uit voor een feest. Er is een grote ceremonie en een feest met veel<br />

muziek. Maar nu is ons leven veran<strong>de</strong>rd. S<strong>in</strong>ds augustus 2003 doorkruist <strong>de</strong> Israëlische muur – een<br />

muur en een hekkensysteem – ons land. <strong>De</strong> ontwricht<strong>in</strong>g begon echter een jaar eer<strong>de</strong>r al, toen Israël<br />

land begon <strong>in</strong> te nemen en <strong>de</strong> muur begon te bouwen.<br />

Voor <strong>de</strong> muur er was, kon<strong>de</strong>n we wanneer het maar nodig was naar ons land toe. In <strong>de</strong> zomer g<strong>in</strong>gen<br />

er we rond vier uur ’s ochtends al naar toe. We bleven er vaak tot tien uur ’s avonds, en<br />

comb<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n ons werk met gesprekken, eten met vrien<strong>de</strong>n, gezelligheid. Nu kunnen we alleen naar<br />

ons land toe als we Israëlische vergunn<strong>in</strong>gen hebben, en toegang is slechts op beperkte tij<strong>de</strong>n<br />

mogelijk. <strong>De</strong> Israëlische soldaten openen <strong>de</strong> poorten niet altijd, maar als ze dat doen is het vaak rond<br />

zeven uur ’s ochtends, rond het middaguur en half zes ’s avonds, voor een perio<strong>de</strong> variërend <strong>van</strong><br />

enkele m<strong>in</strong>uten tot an<strong>de</strong>rhalf uur.<br />

Jayyous heeft 13.000 dunams (3.250 hectare) grond. Negenduizend dunam bev<strong>in</strong>dt nu aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> muur. We maken ons zorgen om het water – meer dan vijfenzeventig procent <strong>van</strong> ons<br />

water bev<strong>in</strong>dt zich aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> muur, en we kunnen er alleen naar toe met <strong>de</strong> juiste<br />

vergunn<strong>in</strong>gen. Als zij het water gaan opeisen, is het gedaan met ons.<br />

Ik ben bang dat mijn k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n zullen moeten leven als <strong>de</strong> volwassenen<br />

<strong>van</strong> nu. Had u mijn va<strong>de</strong>r gevraagd wat hij voor mijn toekomst wenste, dan zou hij hetzelf<strong>de</strong> gezegd<br />

hebben. Al s<strong>in</strong>ds 1948, toen ons het land is afgenomen, is het zo geweest.”<br />

- Saleh Qa<strong>de</strong>mi 1<br />

BELIJDENIS<br />

Ik geloof <strong>in</strong> <strong>de</strong> gelijkwaardigheid <strong>van</strong> alle mensen,<br />

rijk en arm.<br />

Ik geloof <strong>in</strong> vrijheid.<br />

Ik geloof <strong>in</strong> menselijkheid, waardoor we eenheid kunnen creëren.<br />

Ik geloof <strong>in</strong> <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> <strong>in</strong> een ie<strong>de</strong>r <strong>van</strong> ons,<br />

en <strong>in</strong> een thuis, gelukkig en gezond.<br />

Ik geloof <strong>in</strong> <strong>de</strong> vergev<strong>in</strong>g <strong>van</strong> onze zon<strong>de</strong>n.<br />

Ik geloof dat met Gods hulp<br />

we <strong>de</strong> kracht zullen hebben om gelijkwaardigheid <strong>in</strong> onze maatschappij te bereiken.<br />

Ik geloof <strong>in</strong> eenheid, <strong>de</strong> enige weg om vre<strong>de</strong> te bereiken,<br />

en ik geloof dat we samen gerechtigheid kunnen verkrijgen.<br />

- Geschreven door jonge mensen <strong>in</strong> Peru<br />

39


REFLECTIE<br />

Wanneer ik terugga naar Zwe<strong>de</strong>n...<br />

zal ik mensen vertellen over het onrecht.<br />

Ik zal spreken over <strong>de</strong> illegale muur en <strong>de</strong> economische verliezen.<br />

Maar vooral zal ik spreken over <strong>de</strong> mensen...<br />

<strong>de</strong> mensen die zo erg hun vrijheid en mensenrechten verdienen,<br />

<strong>de</strong> <strong>Palestijnse</strong> mensen die verlangen naar vre<strong>de</strong> en gerechtigheid<br />

zodat zij een normaal leven kunnen lei<strong>de</strong>n.<br />

- Anna Jonasson 2<br />

Neem een moment <strong>de</strong> tijd om <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e, verborgen vormen <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g te ge<strong>de</strong>nken die bijdragen aan<br />

ver<strong>de</strong>re moeilijkhe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het dagelijkse leven <strong>van</strong> Palestijnen.<br />

40


(11) GAZA<br />

<strong>De</strong> Gazastrook is een kle<strong>in</strong> stukje land aan <strong>de</strong> Mediterraanse kust.<br />

In het zui<strong>de</strong>n grenst Gaza aan Egypte, dat tussen 1949 en 1967<br />

<strong>de</strong> Gazastrook bestuur<strong>de</strong> tot Israël <strong>in</strong>viel en het gebied bezette.<br />

S<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> verklar<strong>in</strong>g door <strong>in</strong> 2007 Israël dat Gaza een ‘vijandige<br />

entiteit’ is, heeft Israël een strategie ontwikkeld die zich erop richt<br />

Hamas’ politiek te verlammen en tot on<strong>de</strong>rwerp<strong>in</strong>g te brengen<br />

ten koste <strong>van</strong> an<strong>de</strong>rhalf miljoen onschuldige Palestijnen die <strong>de</strong><br />

Gazastrook bevolken. Israël rechtvaardigt haar acties door te<br />

benadrukken dat Hamas een islamitische groep is die weigert<br />

Israël te erkennen en zich erop richt het land te vernietigen door<br />

zelfgemaakte Qassamraketten af te schieten richt<strong>in</strong>g het zui<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> Israël. Hoewel Israël claimt dat het niet langer <strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een bezetter draagt s<strong>in</strong>ds het <strong>de</strong><br />

ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Gaza heeft teruggetrokken <strong>in</strong> september 2005,<br />

heeft Israël nog steeds controle over <strong>de</strong> grenzen, het luchtruim en<br />

<strong>de</strong> zee ter groote <strong>van</strong> een gebied <strong>van</strong> 365 vierkante kilometer. Op<br />

<strong>de</strong>ze manier forceert Israël een blokka<strong>de</strong> rondom heel Gaza. Af en<br />

toe laat Israël goe<strong>de</strong>ren toe tot Gaza, maar nog altijd voorziet <strong>de</strong><br />

staat niet <strong>in</strong> genoeg brandstof, eten en medische voorzien<strong>in</strong>gen.<br />

<strong>De</strong> isolatie heeft geleid tot een bovenmatige humanitaire crisis en critici en journalisten beschrijven Gaza als “<strong>de</strong><br />

grootste openluchtge<strong>van</strong>genis ter wereld”. Door collectief <strong>de</strong> Palestijnen te ‘straffen’ om politiek succes te<br />

bereiken, han<strong>de</strong>lt Israël volledig <strong>in</strong> tegenspraak met <strong>in</strong>ternationale mensenrechten. 1<br />

STATIE ELF<br />

OVERDENKING<br />

Jezus wordt aan het kruis genageld – <strong>de</strong> meest fysiek zware en pijnlijke stervensmetho<strong>de</strong> die ooit<br />

door mensen bedacht is. Zijn lichaam, verzwakt en bloe<strong>de</strong>nd door <strong>de</strong> voorafgaan<strong>de</strong> mishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen,<br />

is gebroken en verspl<strong>in</strong>terd door <strong>de</strong>ze laatste han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>van</strong> wreedheid. Ook <strong>de</strong> Palestijnen gaan<br />

gebukt on<strong>de</strong>r fysieke en<br />

gewelddadige<br />

verwoest<strong>in</strong>g – misschien<br />

wel het meest <strong>in</strong> Gaza,<br />

want <strong>de</strong> Gazastrook heeft<br />

tot nu toe het meeste te<br />

lij<strong>de</strong>n gehad <strong>van</strong> Israëlisch<br />

geweld en <strong>in</strong>timidatie. Het<br />

Israëlische leger heeft daar<br />

meer dan vijfduizend<br />

huizen vernield s<strong>in</strong>ds het<br />

beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Intifada, waardoor<br />

duizen<strong>de</strong>n Gazanen<br />

dakloos zijn gewor<strong>de</strong>n en<br />

nu leven <strong>in</strong> sportstadions<br />

en beschadig<strong>de</strong><br />

vluchtel<strong>in</strong>genkampen,<br />

hele families <strong>in</strong> een kamer.<br />

<strong>De</strong> vernietigig<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

<strong>in</strong>frastructuur, waterbronnen en agricultuur doordr<strong>in</strong>gt <strong>de</strong> al langer verzwakte en vermoei<strong>de</strong><br />

structuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenschap.<br />

41


SCHRIFTLEZING<br />

Lucas 23:33-34a<br />

Aangekomen bij <strong>de</strong> plek die <strong>de</strong> Sche<strong>de</strong>lplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met <strong>de</strong> twee<br />

misdadigers, <strong>de</strong> een rechts <strong>van</strong> hem, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r l<strong>in</strong>ks. Jezus zei: ‘Va<strong>de</strong>r, vergeef hun, want ze weten<br />

niet wat ze doen.<br />

Klaaglie<strong>de</strong>ren 1:12<br />

Jullie die hier voorbijgaan, raakt het jullie niet? Merk toch op en zie:<br />

is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan...<br />

GETUIGENIS<br />

“Maher al Shawwa, <strong>van</strong> tweeënveertig jaar oud, is<br />

een citroenboer <strong>in</strong> Beit Hanoun, <strong>in</strong> <strong>de</strong> Gazastrook.<br />

In mei 2003 vernietig<strong>de</strong> het Israëlische leger met<br />

geweld <strong>de</strong> vijfentw<strong>in</strong>tighon<strong>de</strong>rd s<strong>in</strong>aasappel- en<br />

limoenbomen “om te voorkomen dat militairen<br />

<strong>van</strong> Hamas ze zou<strong>de</strong>n gebruiken als <strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g of<br />

bescherm<strong>in</strong>g”. “We zijn onze bron <strong>van</strong> <strong>in</strong>komsten<br />

kwijtgeraakt. We zijn ons oranje goud kwijt,” zei<br />

Maher al Shawwa, terwijl we door zijn<br />

geruïneer<strong>de</strong> citroenvel<strong>de</strong>n liepen. “Elke boom is<br />

als een k<strong>in</strong>d voor me.” Terwijl hij een <strong>van</strong> zijn<br />

verdroog<strong>de</strong> bomen aanraakte, zei hij: “Ik heb er<br />

vijftien jaar lang voor gezorgd. <strong>De</strong> bomen dragen<br />

pas na vijftien jaar vrucht. En als hij veertig jaar<br />

oud is, heb ik er w<strong>in</strong>st <strong>van</strong>. Hij bereken<strong>de</strong> zijn<br />

verlies <strong>van</strong> hon<strong>de</strong>rdduizen<strong>de</strong>n euro’s en voeg<strong>de</strong> toe: “Ik ben veertig jaar terug <strong>in</strong> <strong>de</strong> tijd gegaan.” Een<br />

<strong>van</strong> zijn werkers, Ibrahim Husse<strong>in</strong>, negenenvijftig jaar oud, sliep buiten zijn kle<strong>in</strong>e huisje temid<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> vel<strong>de</strong>n toen <strong>de</strong> bulldozers kwamen. “Ze vuur<strong>de</strong>n drie schoten op me af en bevalen me b<strong>in</strong>nen<br />

te blijven,” zei hij. “Ik zag vijf bulldozers.” Terwijl <strong>de</strong> werkers s<strong>in</strong>aasappels opraapten die <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vernietig<strong>de</strong> groene takken waren gevallen, vervolg<strong>de</strong> hij: “Ze vernietig<strong>de</strong>n <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij. Ik ben mijn<br />

salaris kwijt, net als tw<strong>in</strong>tig an<strong>de</strong>re boeren.” Rond hem lagen doorgesne<strong>de</strong>n irrigatiepijpen,<br />

neergehaal<strong>de</strong> hekken en een zware ijzeren <strong>de</strong>ur, omgevallen door <strong>de</strong> kracht <strong>van</strong> een bulldozer. “Gaat<br />

dit terreur tegenhou<strong>de</strong>n?” vraagt meneer Shawwa. “Het leidt tot het tegenovergestel<strong>de</strong>. Ik, mijn oom<br />

en mijn twee tantes zijn 2500 citroenbomen kwijtgeraakt. Dit is meer dan een catastrophe. Dit is<br />

werkelijk terrorisme. Het zal terrorisme voortbrengen.”” 2<br />

GEDICHT<br />

<strong>De</strong> struisvogel<br />

Over <strong>de</strong> Israëlische aanslag op vluchtel<strong>in</strong>genkamp Rafah <strong>in</strong> Gaza, 25 mei 2004. Door Pey<strong>van</strong>d Khorsandi.<br />

<strong>De</strong> struisvogel <strong>van</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rdierentu<strong>in</strong> Rafah<br />

weet b<strong>in</strong>nen een oogwenk wat te doen.<br />

Zijn huis is met <strong>de</strong> grond gelijk gemaakt door Israëlische troepen,<br />

knoeien<strong>de</strong>, moorzuchtige lomperds.<br />

“Ik word vervolgd,” zegt hij, “<strong>van</strong> <strong>de</strong>ur<br />

tot <strong>de</strong>ur, niemand geeft er ook maar iets om.”<br />

Het is, zeker weten, tijd dat <strong>de</strong> terreur stopt<br />

als onze Kangaroe bang is om te huppen<br />

als Meneer Schildpad <strong>in</strong> zijn schild blijft<br />

en zelfs <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren wor<strong>de</strong>n gedwongen te rebelleren.<br />

42


Zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze harteloze mensen, vraag ik u<br />

als een struisvogel, niet als een moslim of jood,<br />

meer tanks op <strong>Palestijnse</strong> grond doen rij<strong>de</strong>n<br />

als we onze kop <strong>in</strong> het zand steken?” 3<br />

GETUIGENIS<br />

Het Ahli Arab Ziekenhuis is bekend en gerespecteerd als voorzien<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> hoogste kwaliteit gezondheidszorg<br />

voor alle vrouwen, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en mannen <strong>van</strong> Gaza, ongeacht hun religie, nationaliteit of achtergrond.<br />

“Ongeveer kwart over twee <strong>van</strong>nacht werd<br />

dokter Salah, <strong>de</strong> oproepkracht arts <strong>van</strong> het<br />

Ahli Arab Ziekenhuis, gewekt door het<br />

geluid <strong>van</strong> een explosie <strong>in</strong> <strong>de</strong> verte. B<strong>in</strong>nen<br />

<strong>de</strong> daaropvolgen<strong>de</strong> m<strong>in</strong>uten zag hij het<br />

hel<strong>de</strong>re licht <strong>van</strong> een raket na<strong>de</strong>ren. Hij keek<br />

toe toen <strong>de</strong> raket b<strong>in</strong>nen tien meter langs<br />

hem heen schoot en <strong>de</strong> S<strong>in</strong>t Philipskerk<br />

raakte (op het terre<strong>in</strong> <strong>van</strong> het ziekenhuis).<br />

Een ou<strong>de</strong> vrouw was net voor <strong>de</strong> aanval <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> eerstehulpaf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g aangekomen. Precies<br />

op het moment dat <strong>de</strong> arts met haar<br />

behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en on<strong>de</strong>rzoek begon, raakte <strong>de</strong><br />

raket <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur, en wierp hem op <strong>de</strong><br />

grond. Het duur<strong>de</strong> enkele m<strong>in</strong>uten voor <strong>de</strong><br />

elektrische generator weer aang<strong>in</strong>g, en tegen <strong>de</strong> tijd dat hij <strong>in</strong> staat was bij haar te komen, was <strong>de</strong><br />

vrouw overle<strong>de</strong>n. “Ze stierf uit angst,” zei dokter Salah.<br />

<strong>De</strong> vernietig<strong>in</strong>g stopte niet bij <strong>de</strong> kerk. <strong>De</strong> pediatrische kl<strong>in</strong>iek was ook beschadigd, doordat het valse<br />

plafond en <strong>de</strong> ventilatiesystemen naar bene<strong>de</strong>n vielen. Door het hele ziekenhuis heen – het ge<strong>de</strong>elte<br />

voor fysieke therapie, <strong>de</strong> stafruimtes, het laboratorium, medische rapporten, het mortuatorium, <strong>de</strong><br />

glazen vloeren <strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek, gebroken ramen, <strong>de</strong>uren uit hun voegen geblazen door <strong>de</strong> kracht<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> explosie. <strong>De</strong> scha<strong>de</strong> aan het ziekenhuis is enorm, en vele an<strong>de</strong>re gebouwen lieten ook<br />

structurele scha<strong>de</strong> zien.” 4<br />

GEBED<br />

We leggen onze gebroken wereld<br />

bedroefd aan uw voeten neer,<br />

achtervolgd door honger, oorlog en het noodlot,<br />

on<strong>de</strong>rdrukt door macht en haat.<br />

We brengen onze gebroken ste<strong>de</strong>n,<br />

onze verwon<strong>de</strong> en gekneus<strong>de</strong> buren;<br />

u laat ons zien hoe ou<strong>de</strong> pijn en won<strong>de</strong>n<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n gebruikt voor nieuw leven.<br />

We brengen onze gebroken harten,<br />

verward, gesloten en moe;<br />

laat uw geschenk <strong>van</strong> genezen<strong>de</strong> gena<strong>de</strong><br />

ons <strong>in</strong>spireren voor nieuwe levensdoelen.<br />

Kom, vervul ons, vuur <strong>van</strong> God<br />

vervul ons leven and vernieuw onze kracht;<br />

v<strong>in</strong>d vertrouwen <strong>in</strong> ons, en hoop, en lief<strong>de</strong><br />

en til ons op naar u.<br />

Amen.<br />

- Anna Briggs 5<br />

Neem <strong>de</strong> tijd om te <strong>de</strong>nken aan hen wiens bomen, lan<strong>de</strong>n en <strong>in</strong>komsten door het conflict zijn vernield.<br />

43


(12) DE MUUR<br />

Palestijns land wordt <strong>in</strong>genomen door <strong>de</strong><br />

muur en <strong>de</strong> grote bufferzones er omheen.<br />

Palestijnen zijn afgeschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hun<br />

werkplaatsen, lan<strong>de</strong>rijen, ziekenhuizen,<br />

scholen, religieuze plaatsen en families.<br />

In <strong>de</strong> eerste fase <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

muur wer<strong>de</strong>n 100.000 bomen omgehakt;<br />

35.000 meter irrigatienetwerk<br />

vernietigd; en voor vijfenzeventig<br />

procent <strong>van</strong> <strong>de</strong> leerkrachten en leerl<strong>in</strong>gen<br />

die <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwplaatsen<br />

werd het erg lastig naar school te gaan.<br />

<strong>De</strong> totale lengte <strong>van</strong> <strong>de</strong> muur is naar<br />

verwacht<strong>in</strong>g 720 kilometer en heeft<br />

daarmee <strong>in</strong>vloed op zo’n 943.000 dunam<br />

(235.750 hectare) land. Met kosten <strong>van</strong><br />

zo’n 1,2 miljoen euro per kilometer, kost<br />

het gehele project meer dan 845 miljoen euro. <strong>De</strong> kosten voor <strong>de</strong> toegebrachte scha<strong>de</strong> aan <strong>Palestijnse</strong> bezit dat is<br />

<strong>in</strong>genomen of vernietigd, zijn hierbij niet <strong>in</strong>begrepen. 1 Het Internationale Hooggerechtshof heeft op 9 juli 2004<br />

een adviesrapport uitgebracht waar<strong>in</strong> het verklaar<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> muur <strong>in</strong> tegenspraak is met <strong>in</strong>ternationale<br />

wetgev<strong>in</strong>g en dat <strong>de</strong>ze moet wor<strong>de</strong>n afgebroken. Ook moet Israël alle scha<strong>de</strong> die is toegebracht door <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> muur herstellen.<br />

STATIE TWAALF<br />

OVERDENKING<br />

Jezus stierf aan het kruis, omr<strong>in</strong>gd door <strong>de</strong><br />

overweldigen<strong>de</strong> kracht <strong>van</strong> <strong>de</strong>genen die hem ge<strong>van</strong>gen<br />

had<strong>de</strong>n genomen, ogenschijnlijk verlaten door God.<br />

Evenzo overweldigt <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> muur <strong>de</strong><br />

Palestijnen <strong>in</strong> <strong>de</strong> Westoever, en het creeërt een gevoel<br />

<strong>van</strong> verstoten en verlaten te zijn door <strong>de</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />

gemeenschap. <strong>De</strong> scheid<strong>in</strong>gsbarrière bestaat ofwel uit<br />

een acht meter hoge concrete muur of, <strong>in</strong> lan<strong>de</strong>lijke<br />

gebie<strong>de</strong>n, een elektronisch hekkenwerk. <strong>De</strong> muur<br />

doorkruist <strong>de</strong> westelijke kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> Westoever. <strong>De</strong><br />

muur is niet gebouwd op <strong>de</strong> Groene Lijn, <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>ternationaal erken<strong>de</strong>, hoewel onofficiële, grens tussen<br />

<strong>de</strong> Westoever en Israël. In <strong>de</strong> meeste gebie<strong>de</strong>n is <strong>de</strong><br />

muur enkele kilometers b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> Bezette Gebie<strong>de</strong>n<br />

gebouwd, waardoor Palestijnen <strong>van</strong> cruciale watergebie<strong>de</strong>n en vruchtbaar land wor<strong>de</strong>n geschei<strong>de</strong>n.<br />

Hoe lang nog kunnen zij blijven vechten om levensa<strong>de</strong>m <strong>in</strong> <strong>de</strong> verstikken<strong>de</strong> greep <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze muur?<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Matteüs 27:45-46, 50-51<br />

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

daar<strong>van</strong>, <strong>in</strong> het negen<strong>de</strong> uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil<br />

zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (...) Nog eens schreeuw<strong>de</strong> Jezus het uit,<br />

toen gaf hij <strong>de</strong> geest. Op dat moment scheur<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> tempel het voorhangsel <strong>van</strong> boven tot on<strong>de</strong>r <strong>in</strong><br />

tweeën, en <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> beef<strong>de</strong> en <strong>de</strong> rotsen spleten.<br />

44


GEDICHT<br />

Een ge<strong>de</strong>elte uit ‘Boetemuur’<br />

... Hij zegt slechts: “Goe<strong>de</strong> hekken zorgen voor goe<strong>de</strong> buren.”<br />

Als een bron is het onheil <strong>in</strong> mij, en ik vraag me af<br />

of ik hem <strong>de</strong> gedachte zou kunnen bijbrengen:<br />

“Waarom zorgen hekken voor goe<strong>de</strong> buren? Is dat niet<br />

alleen waar er koeien zijn? Maar hier zijn geen koeien.<br />

Voor ik een muur zou bouwen, zou ik <strong>in</strong>formeren<br />

wat ik <strong>in</strong> en buiten <strong>de</strong> muur zou hou<strong>de</strong>n,<br />

en wie ik mogelijk scha<strong>de</strong> zou toebrengen.<br />

Of er iemand is die misschien geen muur wil,<br />

iemand die <strong>de</strong> muur weg wil hebben.<br />

- Robert Frost 2<br />

GETUIGENIS<br />

“Toen <strong>de</strong> militairen kwamen, g<strong>in</strong>gen mijn twee zonen, <strong>de</strong> zonen <strong>van</strong> mijn zwager, en Abu Nabil, die<br />

later overleed, naar het land waar zij aan het werk waren. Alleen wij waren er – er is niets<br />

overgebleven <strong>van</strong> mijn land, op die kle<strong>in</strong>e stukje na dan, tussen ons en <strong>de</strong> muur. <strong>De</strong> eerste dag bleven<br />

<strong>de</strong> militairen naar ons huis komen en gaan. Ik vertel<strong>de</strong> ze dat dit mijn land is. Die avond kwamen <strong>de</strong><br />

legers <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bezette Gebie<strong>de</strong>n naar ons toe. Ze probeer<strong>de</strong>n mijn zoon en zijn neef mee te nemen,<br />

maar het lukte ons ze te bevrij<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> soldaten. <strong>De</strong> twee<strong>de</strong> dag probeer<strong>de</strong> ik met<br />

mijn twee zonen naar het land te gaan, en toen probeer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> soldaten mijn zoon te handboeien en<br />

ons tegen te hou<strong>de</strong>n naar het land te gaan; mijn zoon kon echter gelukkig ontsnappen. Toch sloegen<br />

<strong>de</strong> soldaten veel jongens.<br />

Ik probeer<strong>de</strong> met <strong>de</strong> soldaten te praten en vertel<strong>de</strong> hen: “Dit is mijn land. Wat jullie doen is illegaal.<br />

Er wonen veertig mensen <strong>in</strong> dit huis en op dit land.” Het leger <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bezette Gebie<strong>de</strong>n kwam toen<br />

echter met bulldozers. Ik had land precies mid<strong>de</strong>n op <strong>de</strong>ze heuvel, maar het is vernietigd door<br />

bulldozers. We zaten drie dagen lang op het land, <strong>van</strong> <strong>de</strong> morgen tot <strong>de</strong> avond, tot <strong>de</strong> soldaten<br />

kwamen en het hele gebied omr<strong>in</strong>g<strong>de</strong>n, en we kon<strong>de</strong>n het land niet langer bereiken.”<br />

- Imm Am<strong>in</strong> 3<br />

45


GEDICHT<br />

Er zijn slechts twee gevoelens: lief<strong>de</strong> en angst.<br />

Er zijn slechts twee talen: lief<strong>de</strong> en angst.<br />

Er zijn slechts twee han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen: lief<strong>de</strong> en angst.<br />

Er zijn slecht twee motieven, twee procedures,<br />

twee <strong>de</strong>nkka<strong>de</strong>rs, twee resultaten: lief<strong>de</strong> en angst.<br />

Lief<strong>de</strong> en angst.<br />

- Michael Leunig 4<br />

GETUIGENIS<br />

“Een buitengewone en bijzon<strong>de</strong>re priester uit Italië, Va<strong>de</strong>r Claudio Ghilardi, was <strong>de</strong> enige<br />

overgeblevene <strong>van</strong> wat eens een klooster <strong>van</strong> zes priesters was, op <strong>de</strong> hoek <strong>van</strong> Oost-Jeruzalem, Abu<br />

Dis, en Al-Azariyyeh (Bethanië). Nu is zijn kerk, toegewijd aan <strong>de</strong> heilige Martha, bijna leeg, doordat<br />

<strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> Israëlische apartheidsmuur recht door het klooster komt te lopen, waardoor <strong>de</strong> gemeente<br />

<strong>van</strong> wordt geschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> haar kerk, <strong>van</strong> Jeruzalem en <strong>van</strong> vele an<strong>de</strong>re diensten. Va<strong>de</strong>r Claudio<br />

bracht zijn dagen, en veel <strong>van</strong> zijn nachten, door met het heen en weer pen<strong>de</strong>len <strong>van</strong> Palestijnen over<br />

<strong>de</strong> kloosterlan<strong>de</strong>n door een gat <strong>in</strong> <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke muur, naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant – waar hoop was op<br />

medische zorg, werk of on<strong>de</strong>rwijs; en hij praatte met <strong>de</strong> soldaten die <strong>de</strong>ze oversteek tegen probeer<strong>de</strong>n<br />

te hou<strong>de</strong>n. Vanwege zijn <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen voor <strong>de</strong> mensen <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g noem<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mensen hem<br />

‘Abuna’, onze va<strong>de</strong>r, zelfs als zij geen <strong>christenen</strong> waren. “Dit is mijn thuis,” zei hij, “en <strong>de</strong>ze mensen<br />

zijn mijn familie. Zij zijn mijn gasten en dit is mijn huis.”” 5<br />

GEBED<br />

Heer, we belij<strong>de</strong>n dat we ons gemakkelijker laten lei<strong>de</strong>n door angst dan door lief<strong>de</strong>. We bouwen<br />

muren – betonnen muren en muren <strong>in</strong> onze harten: muren om onszelf veilig te stellen, om ons b<strong>in</strong>nen<br />

te sluiten en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r buiten. Net zoals <strong>de</strong>ze btonnen muur onze buren <strong>van</strong> ons scheidt, families<br />

ver<strong>de</strong>elt en mensen ge<strong>van</strong>gen houdt, zo schei<strong>de</strong>n onze muren <strong>van</strong> trots, boosheid en angst ons <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>genen <strong>van</strong> wie u wilt dat wij hen liefhebben, en we hou<strong>de</strong>n hen ge<strong>van</strong>gen <strong>in</strong> onze stereotypen en<br />

vooron<strong>de</strong>rstell<strong>in</strong>gen.<br />

Heer Jezus Christus, wiens dood aan het kruis <strong>de</strong> barrière tussen God en mensen <strong>de</strong>ed wegnemen;<br />

Heer Jezus Christus, <strong>in</strong> wie geen on<strong>de</strong>rscheid bestaat <strong>in</strong> nationaliteit, geslacht of status, breek <strong>de</strong><br />

muren <strong>van</strong> haat tussen ons af, zowel <strong>de</strong> fysieke als emotionele muren, door <strong>de</strong> kracht <strong>van</strong> uw<br />

Geest en voor <strong>de</strong> komst <strong>van</strong> uw kon<strong>in</strong>krijk. Amen.<br />

Neem een moment <strong>de</strong> tijd en over<strong>de</strong>nk <strong>de</strong> ongelukkige realiteit <strong>van</strong> een muur die families en gemeenschappen<br />

scheidt – een smet op het landschap en een schan<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> menselijkheid.<br />

46


(13) HET VERLIES VAN JERUZALEM<br />

S<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> annexatie <strong>van</strong> Oost-Jeruzalem <strong>in</strong> 1967, is het primaire doel <strong>van</strong> <strong>de</strong> Israëlische reger<strong>in</strong>g voor<br />

Jeruzalem geweest om een <strong>de</strong>mografische en geografische situatie te creeëren die elke toekomstige<br />

pog<strong>in</strong>g om <strong>de</strong> Israëlische reger<strong>in</strong>g over Jeruzalem te bekritiseren, zal bemoeilijken. Om dit doel te<br />

bereiken, heeft <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g verschillen<strong>de</strong> acties on<strong>de</strong>rnomen om het aantal Jo<strong>de</strong>n te doen toenemen<br />

en het aantal Palestijnen die <strong>in</strong> Jeruzalem wonen te doen afnemen. Een aantal <strong>van</strong> <strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n die<br />

hiervoor wor<strong>de</strong>n gebruikt, zijn:<br />

- Het fysiek isoleren <strong>van</strong> Oost-Jeruzalem <strong>van</strong> <strong>de</strong> rest <strong>van</strong> <strong>de</strong> Westoever, <strong>de</strong>els door <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> apartheidsmuur;<br />

- Discrim<strong>in</strong>atie <strong>in</strong> <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, plann<strong>in</strong>g en bouw <strong>van</strong> het land, en het vernietigen <strong>van</strong> huizen;<br />

- Het <strong>in</strong>trekken <strong>van</strong> een Jeruzalem I<strong>de</strong>ntiteitskaart en sociale voorzien<strong>in</strong>gen voor Palestijnen die<br />

langer dan drie jaar <strong>in</strong> het buitenland verblijven, of die niet <strong>in</strong> staat zijn aan te tonen dat hun<br />

leven zich groten<strong>de</strong>els <strong>in</strong> Jeruzalem afspeelt;<br />

- Het oneerlijk ver<strong>de</strong>len <strong>van</strong> budget tussen <strong>de</strong> twee <strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad, met scha<strong>de</strong>lijke effecten op<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>frastructuur en voorzien<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Oost-Jeruzalem. 1<br />

STATIE DERTIEN<br />

OVERDENKING<br />

Jeruzalem is een plek die voor veel mensen zo belangrijk is,<br />

dat het een slagveld is gewor<strong>de</strong>n. Niemand wenst <strong>de</strong><br />

vernietig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze heilige plaats, maar <strong>de</strong> huidige situatie<br />

zorgt voor veel verdriet en zorgen bij <strong>de</strong> mensen die hier<br />

wonen, en bij alle mensen <strong>in</strong> <strong>de</strong> hele wereld die <strong>de</strong>ze plaats<br />

als bijzon<strong>de</strong>r beschouwen. Zoals Maria en <strong>de</strong> discipelen<br />

rouw<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> dood <strong>van</strong> Jezus, zo rouwen mensen <strong>van</strong>daag<br />

<strong>de</strong> dag om <strong>de</strong> ernstige ziekte <strong>van</strong> <strong>de</strong> plaats die Jezus zijn<br />

thuis noem<strong>de</strong>. Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> vele kerken <strong>in</strong> Jeruzalem heet<br />

“Dom<strong>in</strong>us Flevit” (“<strong>De</strong> Heer huilt”), ter her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong><br />

tranen die Jezus liet <strong>van</strong>wege Jeruzalem. Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> ramen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze kerk biedt een prachtig uitzicht over <strong>de</strong> stad die zoveel genez<strong>in</strong>g nodig heeft. Wij rouwen<br />

om <strong>de</strong> stad zoals<br />

Jezus rouw<strong>de</strong>, en we bid<strong>de</strong>n voor vre<strong>de</strong> en rust voor Jeruzalem: <strong>de</strong> stad die ge<strong>de</strong>eld moet wor<strong>de</strong>n.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Lucas 19:41-42<br />

Toen hij [Jezus] Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad. Hij zei:<br />

‘Had ook jij op <strong>de</strong>ze dag maar geweten wat vre<strong>de</strong> kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook<br />

nu.<br />

REFLECTIE<br />

Het Arabische woord voor Goe<strong>de</strong> Vrijdag is “jum’a al haz<strong>in</strong>i”, wat “Ongelukkige Vrijdag” betekent.<br />

<strong>De</strong> Ongelukkige Vrijdag her<strong>in</strong>nert aan <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n waar<strong>in</strong> Christus verkeer<strong>de</strong> op die dag<br />

tweeduizend jaar gele<strong>de</strong>n: Christus werd verne<strong>de</strong>rd, veroor<strong>de</strong>eld en als een crim<strong>in</strong>eel gekruisigd.<br />

Zijn discipelen waren ontmoedigd, verspreid over <strong>de</strong> vier w<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>de</strong>r aar<strong>de</strong>, en gebroken <strong>van</strong> geest.<br />

Ze had<strong>de</strong>n hun Heer en Meester verlaten, die hun hoop op een roemrijk kon<strong>in</strong>krijk leek te hebben<br />

verra<strong>de</strong>n; hun een kon<strong>in</strong>krijk <strong>in</strong>geluid door zijn triomfantelijke komst <strong>in</strong> Jeruzalem. <strong>De</strong>ze<br />

Ongelukkige Vrijdag symboliseert <strong>de</strong> diepe wanhoop <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> ogenschijnlijke overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> machten <strong>van</strong> kwaad, on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g en hypocrisie. <strong>De</strong> Rome<strong>in</strong>en, buitenlandse bezetters, werkten<br />

47


samen met lokale politieke en religieuze lei<strong>de</strong>rs om <strong>de</strong> vernieuwen<strong>de</strong> stem <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze profeet uit<br />

Nazareth tot zwijgen te brengen. Alle hoop leek verloren te<br />

zijn gegaan.<br />

Palestijnen herleven <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> “Ongelukkige<br />

Vrijdag” <strong>in</strong> hun eigen geschie<strong>de</strong>nis. Nooit eer<strong>de</strong>r leek hun<br />

situatie zo hopeloos als nu. Terecht wijzen mensen erop dat<br />

hun huidige situatie slechter is dan het ooit geweest is.<br />

Zelfs <strong>de</strong> meest optimistische Palestijn ervaart diepe<br />

gevoelens <strong>van</strong> <strong>de</strong>pressie en wanhoop, en wat leek op het<br />

beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> een eigen staat, vrijheid en zelfbeschikk<strong>in</strong>g, is<br />

geë<strong>in</strong>digd <strong>in</strong> een bo<strong>de</strong>mloze comb<strong>in</strong>atie <strong>van</strong> getto’s en een<br />

zwijgen<strong>de</strong> <strong>in</strong>ternationale gemeenschap.<br />

Maar het is precies <strong>in</strong> dit donkere uur <strong>van</strong> wanhoop, dat <strong>de</strong><br />

boodschap <strong>van</strong> Pasen opnieuw verkondigd moet wor<strong>de</strong>n:<br />

Christus zal niet <strong>in</strong> het graf blijven, en kwaad en on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g hebben niet het laatste woord.<br />

Christus stond op uit het graf op <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> dag en triomfeer<strong>de</strong> zo glorieus over <strong>de</strong> machten <strong>van</strong><br />

kwaad en duisternis, en door <strong>de</strong> dood heen sprak hij over een geheel nieuw tijdperk <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld en<br />

<strong>de</strong> overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>van</strong> goed over kwaad. <strong>De</strong> boodschap <strong>van</strong> Pasen is, zowel voor Palestijnen als voor<br />

on<strong>de</strong>rdrukten en armen overal ter wereld, dat God soevere<strong>in</strong> is <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld. Hoe donker <strong>de</strong> wereld<br />

ook lijkt te zijn op “Ongelukkige Vrijdag”, Pasen komt eraan; en met die belofte ont<strong>van</strong>gen we<br />

nieuwe hoop: <strong>de</strong> zekerheid <strong>van</strong> een opstand<strong>in</strong>g, een nieuw beg<strong>in</strong>, en <strong>de</strong> overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het leven<br />

over <strong>de</strong> dood.<br />

- Jonathan Kuttab 2<br />

EEN GEBED VOOR JERUZALEM<br />

Onze hemelse Schepper en God, <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze stad<br />

werd uw gelief<strong>de</strong> Zoon gekruisigd en stond hij op<br />

uit <strong>de</strong> dood. Maak ons waardig voor zijn hemelse<br />

e<strong>van</strong>gelie. Wij smeken u, Heer, u die weet hoe <strong>de</strong><br />

mensen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze heilige stad hebben gele<strong>de</strong>n en<br />

nog steeds lij<strong>de</strong>n: aan ontwortel<strong>in</strong>g, verlorenheid,<br />

<strong>de</strong> pijn <strong>van</strong> het uiteendrijv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> isolementen, <strong>de</strong><br />

pijn <strong>van</strong> het ontbreken <strong>van</strong> een thuis, <strong>de</strong> pijn <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> dood. Wij smeken u, o Heer, om vre<strong>de</strong> te<br />

schenken aan <strong>de</strong>ze heilige stad.<br />

Wij smeken u, Heer, om <strong>de</strong> mensen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze stad<br />

rust te schenken voor hun zielen, en moed voor<br />

hun harten. Sterk, o God, <strong>de</strong> harten <strong>van</strong> hen die<br />

werken aan gerechtigheid. Zegen hun pog<strong>in</strong>gen<br />

en laat hen triomferen over <strong>de</strong> kwa<strong>de</strong> machten, en sterk hen met uw Heilige Geest. Inspireer onze<br />

lei<strong>de</strong>rs, o Heer, om een rechtvaardige oploss<strong>in</strong>g te zoeken voor alle problemen <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze stad, zodat<br />

Jeruzalem – <strong>de</strong> stad <strong>van</strong> <strong>de</strong> vre<strong>de</strong> – eeuwige vre<strong>de</strong> zal kennen voor al haar mensen. Help ons, God, als<br />

we met zware beproev<strong>in</strong>gen te maken krijgen, zodat we zullen groeien <strong>in</strong> uw waarheid en door onze<br />

levens kunnen getuigen <strong>van</strong> u, onze Red<strong>de</strong>r. Moge <strong>de</strong> weg <strong>van</strong> het kruis <strong>de</strong> weg zijn die wij voor<br />

onze eigen levens kiezen, en dat ie<strong>de</strong>r zijn eigen kruis zal dragen <strong>in</strong> het volgen <strong>van</strong> u, Her<strong>de</strong>r <strong>van</strong><br />

onze zielen, Meester, gekruisigd en opgestaan uit <strong>de</strong> dood. Amen.<br />

MEDITATIE<br />

Ie<strong>de</strong>reen valt stil bij het aangezicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> dood.<br />

Gevechten en conflicten verdwijnen.<br />

Een lijk, ook al is het nog zo verworpen en verwrongen,<br />

dw<strong>in</strong>gt een heilig respect en een vroom zwijgen af.<br />

We wor<strong>de</strong>n geconfronteerd met een mysterie.<br />

48


Elk overlij<strong>de</strong>n laat ons achter met een open vraag.<br />

We wachten en zien uit naar <strong>de</strong> gl<strong>in</strong>ster<strong>in</strong>g <strong>van</strong> wat licht<br />

dat alle schaduwen rondom het mysterie <strong>van</strong> het leven zal verdrijnven.<br />

<strong>De</strong> dood zou niet het laatste woord over het leven moeten hebben,<br />

noch zou wanhoop <strong>de</strong> uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijke gemoedstoestand <strong>van</strong> <strong>de</strong> mens moeten zijn.<br />

<strong>De</strong> geschie<strong>de</strong>nis koestert <strong>de</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> moor<strong>de</strong>naars niet.<br />

Liever dan <strong>de</strong>spoten ten voorbeeld te tonen,<br />

verhoogt het <strong>de</strong> moed <strong>van</strong> hen die <strong>de</strong> dood <strong>in</strong> <strong>de</strong> ogen<br />

zagen,<br />

die het lij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>en droegen,<br />

en die naar bevrij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> revoluties streef<strong>de</strong>n.<br />

Levenloos <strong>van</strong> het kruis gehaald,<br />

baant Jezus <strong>de</strong> weg voor an<strong>de</strong>ren<br />

om zijn vaan<strong>de</strong>l over te nemen en ver<strong>de</strong>r te dragen.<br />

Zij zijn <strong>de</strong> mensen die zijn gaan begrijpen<br />

wat Gods bedoel<strong>in</strong>g is:<br />

<strong>de</strong> vestig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een wereld<br />

waar allen uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk broers en zussen zijn,<br />

en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> Va<strong>de</strong>r,<br />

<strong>in</strong> gerechtigheid, vrijheid en lief<strong>de</strong>.<br />

- Leonardo Boff 3<br />

GEBED<br />

Tien maten schoonheid gaf God aan <strong>de</strong> wereld,<br />

negen aan Jeruzalem, een aan <strong>de</strong> rest –<br />

Tien maten ellen<strong>de</strong> gaf God aan <strong>de</strong> wereld,<br />

negen aan Jeruzalem, een aan <strong>de</strong> rest –<br />

Bid dus voor <strong>de</strong> vre<strong>de</strong> – bid voor <strong>de</strong> vre<strong>de</strong>;<br />

bid voor <strong>de</strong> vre<strong>de</strong> <strong>van</strong> Jeruzalem.<br />

- Garth Hewitt 4<br />

49


(14) WAT ZAL DE VEERTIENDE STATIE ZIJN?<br />

OVERDENKING<br />

Elke begrafenis lijkt het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> een<br />

verhaal, een tijd voor rouwen en<br />

ge<strong>de</strong>nken. Tegelijkertijd biedt het ook<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n om naar <strong>de</strong> toekomst<br />

te kijken. E<strong>in</strong> Kerem was <strong>de</strong> plaats<br />

waar Maria en Elizabeth hun hoop en<br />

angst voor <strong>de</strong> toekomst <strong>de</strong>el<strong>de</strong>n, en<br />

<strong>de</strong> plek waar Johannes <strong>de</strong> Doper<br />

werd geboren – een plaats voor nieuw<br />

beg<strong>in</strong> en nieuwe hoop. <strong>De</strong> kruisig<strong>in</strong>g<br />

en <strong>de</strong> opstand<strong>in</strong>g gaan hand <strong>in</strong> hand<br />

– je kunt niet het een hebben zon<strong>de</strong>r<br />

het an<strong>de</strong>r en als het een wordt veracht<br />

of gekle<strong>in</strong>eerd, geldt dat ook voor het<br />

an<strong>de</strong>r. Toen Jon Sobr<strong>in</strong>o, een<br />

Jezuïtische priester <strong>van</strong> El Salvador,<br />

eens sprak over <strong>de</strong> moord op zijn zes<br />

broers, werd hem gevraagd hoe hij<br />

nog steeds hoop kon hebben. Hij<br />

antwoord<strong>de</strong>: “Jullie, <strong>in</strong> <strong>de</strong> rijke wereld, hebben veel verwacht<strong>in</strong>gen – maar geen hoop. Wij echter, <strong>in</strong><br />

het arme ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>de</strong> wereld, hebben we<strong>in</strong>ig verwacht<strong>in</strong>gen – maar veel hoop.” Maria’s<br />

revolutionaire lofzang, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> hongerigen eten krijgen, <strong>de</strong> ne<strong>de</strong>rigen wor<strong>de</strong>n verhoogd, <strong>de</strong> rijken<br />

met lege han<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n weggestuurd en <strong>de</strong> machtigen <strong>van</strong> hun troon wor<strong>de</strong>n gestoten, lijkt soms<br />

een onbereikbare droom. Maar <strong>in</strong> werkelijkheid is het een duur visioen <strong>van</strong> een nieuwe wereld,<br />

waaraan <strong>christenen</strong> zich hebben toegewijd. Een wereld waar<strong>in</strong> Gods kon<strong>in</strong>krijk komt en Gods wil<br />

geschiedt, op aar<strong>de</strong> zoals <strong>in</strong> <strong>de</strong> hemel.<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Lucas 3:4b-6<br />

Luid kl<strong>in</strong>kt een stem <strong>in</strong> <strong>de</strong> woestijn:<br />

“Maak <strong>de</strong> weg <strong>van</strong> <strong>de</strong> Heer gereed,<br />

maak recht zijn pa<strong>de</strong>n!<br />

Ie<strong>de</strong>re kloof zal wor<strong>de</strong>n gedicht,<br />

elke berg en heuvel geslecht,<br />

kromme wegen recht gemaakt,<br />

hobbelige wegen geëffend;<br />

en al wat leeft zal zien hoe God redd<strong>in</strong>g brengt.”<br />

REFLECTIE<br />

Mijn reflecties bij Pasen hebben veel te maken met verlies. Het verlies <strong>van</strong> het gevoel ergens bij te<br />

horen, <strong>de</strong> versnipper<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> verbrijzelen<strong>de</strong> pijn <strong>van</strong> mijn me<strong>de</strong>reizigers, ons <strong>Palestijnse</strong> volk overal ter<br />

wereld. Er is geen betere metafoor dan <strong>de</strong> kruisig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Christus om weer te geven wat er gebeurt.<br />

Het grootste verlies is het verlies <strong>van</strong> barmhartigheid <strong>in</strong> het land waar Christus ons barmhartigheid<br />

on<strong>de</strong>rwees, waar Christus stierf <strong>van</strong>wege barmhartigheid. Christus koos voor barmhartigheid, niet<br />

voor on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g. Christus g<strong>in</strong>g <strong>de</strong> tempel b<strong>in</strong>nen en sprak streng <strong>de</strong> kwaaddoeners aan. Christus<br />

stierf niet door zwakheid, maar door kracht. Hij koos ervoor te sterven om zo <strong>de</strong> mensheid te red<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> haar verbon<strong>de</strong>nheid met z<strong>in</strong>loze oorlogen, z<strong>in</strong>loze sterfgevallen. Hij had <strong>de</strong> woestijn <strong>in</strong> kunnen<br />

vluchten om te ontkomen aan <strong>de</strong> soldaten die hem wil<strong>de</strong>n grijpen. Het was zijn barmhartigheid met<br />

50


<strong>de</strong> mensheid die maakte dat hij bleef. Hij maakte een weloverwogen keus om <strong>de</strong> zon<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

wereld op zich te nemen en ons vrijheid te geven, zodat wij door zijn dood niet meer hoeven te lij<strong>de</strong>n.<br />

En <strong>de</strong> grootste hoop die hij ons gegeven heeft, is gekomen met zijn opstand<strong>in</strong>g – een en al hoop.<br />

Zon<strong>de</strong>r hoop is er chaos, z<strong>in</strong>loosheid, zijn er geen visioenen en dromen. Zon<strong>de</strong>r hoop moeten we ons<br />

neerleggen bij <strong>de</strong> kwa<strong>de</strong> voorschriften <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g en kunnen we stoppen met vechten.<br />

Zon<strong>de</strong>r hoop <strong>in</strong> een opstand<strong>in</strong>g, zou onze strijd gaan over wraak, vergeld<strong>in</strong>g en het uitroeien <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

“an<strong>de</strong>r”. Onze strijd gaat echter over het behou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> mensenrechten, burgerrechten, <strong>de</strong>mocratie en<br />

authentiek menszijn. In onze navolg<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het voorbeeld <strong>van</strong> Christus, zijn we niet bang om te<br />

sterven voor <strong>de</strong>ze rechten, want we weten dat Hij ons, alle Palestijnen <strong>van</strong> welke geloof ook,<br />

opstand<strong>in</strong>g heeft beloofd. Er is geen discrim<strong>in</strong>atie of on<strong>de</strong>rscheid <strong>in</strong> <strong>de</strong> ogen <strong>van</strong> God, noch wanneer<br />

het gaat om lij<strong>de</strong>n, noch wanneer het gaat om redd<strong>in</strong>g.<br />

- Samia Costandi 1<br />

GEDICHT<br />

Zij bedreig<strong>de</strong>n ons met Opstand<strong>in</strong>g<br />

Er is iets, hier, on<strong>de</strong>r ons,<br />

dat ons niet laat slapen, ons niet laat berusten,<br />

dat het stampen en rommelen diep <strong>in</strong> ons hart niet doet stoppen.<br />

Het is het stille, warme huilen <strong>van</strong> vrouwen zon<strong>de</strong>r hun mannen;<br />

het is <strong>de</strong> treurige blik <strong>van</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren gericht over <strong>de</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g heen...<br />

Wat ons weerhoudt <strong>van</strong> <strong>de</strong> slaap<br />

is dat zij ons hebben bedreigd met opstand<strong>in</strong>g!<br />

Want bij elk vallen <strong>van</strong> <strong>de</strong> nacht<br />

hoewel uitgeput <strong>van</strong> <strong>de</strong> e<strong>in</strong><strong>de</strong>loze reeksen<br />

<strong>van</strong> moor<strong>de</strong>n, jarenlang,<br />

blijven we het leven liefhebben,<br />

en <strong>de</strong> dood accepteren wij niet!<br />

In <strong>de</strong>ze marathon <strong>van</strong> hoop<br />

zijn er altijd an<strong>de</strong>ren om ons te verlichten<br />

om <strong>de</strong> nodige moed te dragen...<br />

Ga dan met ons mee <strong>in</strong> onze ervar<strong>in</strong>gen<br />

en je zult weten wat het is om te dromen!<br />

Dan zul je weten hoe geweldig het is<br />

om te leven on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bedreig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> opstand<strong>in</strong>g!<br />

Om te leven terwijl we sterven<br />

en ons al herrezen weten.<br />

- Julia Esquivel 2<br />

SCHRIFTLEZING<br />

Marcus 1:1-7<br />

Toen <strong>de</strong> sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Jakobus, en Salome<br />

geurige olie om hem te balsemen. Op <strong>de</strong> eerste dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> week g<strong>in</strong>gen ze heel vroeg <strong>in</strong> <strong>de</strong> ochtend,<br />

vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zei<strong>de</strong>n tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons <strong>de</strong> steen voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>gang<br />

<strong>van</strong> het graf wegrollen?’ Maar toen ze het graf b<strong>in</strong>neng<strong>in</strong>gen, zagen ze rechts een <strong>in</strong> het wit gekle<strong>de</strong><br />

jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Weest niet bang. U zoekt Jezus, <strong>de</strong><br />

man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit <strong>de</strong> dood, hij is niet hier; kijk, dat is <strong>de</strong> plaats<br />

waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerl<strong>in</strong>gen en tegen Petrus: “Hij gaaf jullie voor<br />

naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’<br />

51


GEBED<br />

Lief<strong>de</strong>volle God <strong>van</strong> <strong>de</strong> gehele aar<strong>de</strong>, we bid<strong>de</strong>n voor hen die onrecht begaan <strong>in</strong> het Heilige Land,<br />

ongeacht hun motieven. We bid<strong>de</strong>n dat u hun harten veran<strong>de</strong>rt en hen vult met een geest <strong>van</strong><br />

compassie. On<strong>de</strong>rricht ons <strong>in</strong> alle wegen <strong>van</strong> vre<strong>de</strong> envergev<strong>in</strong>g.<br />

Gezegen<strong>de</strong> Red<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> gehele aar<strong>de</strong>, we bid<strong>de</strong>n voor uw kerk <strong>in</strong> het Mid<strong>de</strong>n-Oosten. Wees met<br />

uw kerk en behoed haar voor <strong>in</strong>stort<strong>in</strong>g. Mogen <strong>de</strong> vrouwen, mannen en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die uw lichaam<br />

<strong>in</strong> het Mid<strong>de</strong>n-Oosten vormen en die een tempel <strong>van</strong> uw Heilige Geest zijn, het licht <strong>van</strong> uw<br />

lief<strong>de</strong>, waarheid, gena<strong>de</strong> en goedheid blijven uitstralen naar al hun buren en <strong>in</strong> hun gehele<br />

omgev<strong>in</strong>g.<br />

Geest <strong>de</strong>r vertroost<strong>in</strong>g, wiens glorie en majesteit het gezicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> be<strong>de</strong>kt, troost en sterk <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rdrukten, wees een toevlucht en thuis voor <strong>de</strong> thuislozen en laat uw vre<strong>de</strong> <strong>in</strong> hun harten<br />

aanwezig zijn.<br />

Met dankbare harten bid<strong>de</strong>n wij, <strong>in</strong> <strong>de</strong> naam <strong>van</strong> onze Heer en Red<strong>de</strong>r, Jezus Christus.<br />

Amen. 3<br />

52


EINDNOTEN<br />

Introductie<br />

1. Pickard, Jan Sutch, Via Dolorosa – Holy Places Gather<strong>in</strong>gs 2, Oyster Publications, 2004.<br />

2. Naim Ateek, directeur <strong>van</strong> Sabeel, Jeruzalem.<br />

<strong>De</strong> eerste statie<br />

1. Rantisi, Au<strong>de</strong>h en Pat, Blessed are the Peacemakers, Eagle Publish<strong>in</strong>g, 2003.<br />

2. Chacour, Bishop Elias, Blood Brothers, Chosen Books, 1984.<br />

3. Khadra Jayyusi, Salma (ed.), From Anthology of Mo<strong>de</strong>rn Palest<strong>in</strong>ian Literature, Columbia University<br />

Press, 1982.<br />

<strong>De</strong> twee<strong>de</strong> statie<br />

1. Naim Ateek, directeur <strong>van</strong> Sabeel, Jeruzalem.<br />

2. Rabee’ Sahyoun is beleidsme<strong>de</strong>werker economische ontwikkel<strong>in</strong>g bij het Libanese Center for<br />

Policy Studies. Onl<strong>in</strong>e beschikbaar op www.palest<strong>in</strong>eremembered.com/Haifa/Haifa/Story244.html.<br />

3. Monra Zaaroura is een twaalf jaar oud meisje, <strong>in</strong>woner <strong>van</strong> vluchtel<strong>in</strong>genkamp Shatila <strong>in</strong><br />

Libanon. Onl<strong>in</strong>e beschikbaar op www.childrenofshatila.com.<br />

<strong>De</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> statie<br />

1. Rizek, Georgette, Frome One Woman’s Story; A Testimony from June 1967, Cornerstone, nummer 46,<br />

herfst 2007, pag<strong>in</strong>a 12.<br />

2. Ateek, Naim en Rantisi, Hilary (ed.), From Our Story – The Palest<strong>in</strong>ians.<br />

<strong>De</strong> vier<strong>de</strong> statie<br />

1. www.btselem.org<br />

2. www.eappi.org<br />

3. Darwish, Mahmoud, uit Halit Hisar (State of Siege), vertaald door Am<strong>in</strong>a Elbendary, Lon<strong>de</strong>n en<br />

Beiroet: Dar Riyad Al-Rayyis, 2002. Onl<strong>in</strong>e beschikbaar op<br />

http://weekly.ahram.org.eg/2002/581/bo7.htm.<br />

4. Bill Baldw<strong>in</strong> is lid <strong>van</strong> het Christian Peacemaker Team <strong>in</strong> Hebron. Meer <strong>in</strong>formatie over CPT is<br />

onl<strong>in</strong>e beschikbaar op www.cpt.org.<br />

<strong>De</strong> vijf<strong>de</strong> statie<br />

1. Uit Cha<strong>in</strong> Reaction, het kwartaalblad <strong>van</strong> EAPPI, nummer 3, 2006, pag<strong>in</strong>a 19.<br />

2. Onl<strong>in</strong>e beschikbaar op http://theosophy.org/tlodocs/Read<strong>in</strong>gs/592.htm.<br />

<strong>De</strong> zes<strong>de</strong> statie<br />

1. www.bil<strong>in</strong>-ffj.org.<br />

2. Cornerstone, nummer 26, herfst 2002.<br />

3. Meer <strong>in</strong>formatie over EAPPI is onl<strong>in</strong>e beschikbaar op www.eappi.org.<br />

4. Dom<strong>in</strong>ee Said Ailabouni is programmadirecteur voor het Mid<strong>de</strong>n-Oosten, Europa en <strong>de</strong> hoorn<br />

<strong>van</strong> Afrika <strong>in</strong> <strong>de</strong> E<strong>van</strong>gelical Lutheran Church <strong>in</strong> Amerika.<br />

<strong>De</strong> zeven<strong>de</strong> statie<br />

1. Va<strong>de</strong>r Rafiq Khoury is een katholieke priester <strong>in</strong> Jeruzalem. <strong>De</strong>ze over<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g is eer<strong>de</strong>r<br />

gepubliceerd <strong>in</strong> Between Herod and Jesus, Al Liqa’ Journal, nummer 20-21, <strong>de</strong>cember 2003.<br />

2. Dit getuigenis is onl<strong>in</strong>e beschikbaar op www.eappi.org. <strong>De</strong> vernietig<strong>in</strong>g vond plaats op 29 juli<br />

2008 <strong>in</strong> Beit Han<strong>in</strong>a.<br />

3. Fadwa Tuqan was een <strong>Palestijnse</strong> dichteres. Ze overleed <strong>in</strong> 2003, op zesentachtigjarige leeftijd.<br />

4. Overgenomen uit Morley, Janet, Companions of God, Christian Aid of UK: The Beacon Press, 1994.<br />

<strong>De</strong> achtste statie<br />

1. Meer <strong>in</strong>formatie over Machsom Watch is onl<strong>in</strong>e beschikbaar op www.machsomwatch.org.<br />

53


2. Boff, Leonardo, Way of the Cross – Way of Justice, Orbis Books, 1980.<br />

3. Ada Aharoni is een Israëlische schrijfster, dichteres, toneelschrijfster en on<strong>de</strong>rwijzeres. Onl<strong>in</strong>e<br />

beschikbaar op www.tr<strong>in</strong>stitute.org/ojpcr/2_4aharoni.htm.<br />

4. Hanan Ashrawi is <strong>de</strong> oprichter en Secretaris-Generaal <strong>van</strong> het Palest<strong>in</strong>ian Initiative for the<br />

Promotion of Global Dialogue and <strong>De</strong>mocracy (MIFTAH).<br />

<strong>De</strong> negen<strong>de</strong> statie<br />

1. Testimony: Woman <strong>de</strong>livers stillborn child at checkpo<strong>in</strong>t, rapport <strong>van</strong> B’Tselem, 17 september 2008.<br />

2. Va<strong>de</strong>r Keith Kimber is een Wels Anglicaanse priester, werkzaam <strong>in</strong> Europa, die tij<strong>de</strong>ns zijn<br />

sabbatical als vrijwilliger werkzaam was voor Sabeel <strong>in</strong> Jeruzalem.<br />

<strong>De</strong> tien<strong>de</strong> statie<br />

1. Saleh Qa<strong>de</strong>mi is een <strong>Palestijnse</strong> boer uit Jayyous. Onl<strong>in</strong>e beschikbaar op<br />

www.middleeastw<strong>in</strong>dow.com/modules.php?name=News&file=article&sid=948.<br />

2. Anna Jonasson heeft als vrijwilliger voor EAPPI <strong>in</strong> Jayyous gewerkt (www.eappi.org).<br />

<strong>De</strong> elf<strong>de</strong> statie<br />

1. Overgenomen <strong>van</strong> www.miftah.org.<br />

2. Ghazali Sa’id, Crushed: The farmers caught between the Israeli army and Hamas, The In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt<br />

(UK), 21 mei 2003.<br />

3. Pey<strong>van</strong>d Khorsandi is een Ierse dichter, woonachtig <strong>in</strong> Lon<strong>de</strong>n.<br />

www.iranian.com/Pey<strong>van</strong>dKhorsandi/2004/May/Ost/<strong>in</strong><strong>de</strong>x.html.<br />

4. Onl<strong>in</strong>e beschikbaar op http://gbgm-umc.org/global_news/full_article.cfm?articleid=1381.<br />

5. Briggs, Anna, From this is the day: read<strong>in</strong>gs and meditations, Iona Gemeenschap (Schotland).<br />

<strong>De</strong> twaalf<strong>de</strong> statie<br />

1. Statistieken overgenomen <strong>van</strong> The Palest<strong>in</strong>ian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and<br />

<strong>De</strong>mocracy (MIFTAH – www.miftah.org).<br />

2. Uit Frost, Robert, Mend<strong>in</strong>g Wall.<br />

3. Imm Am<strong>in</strong> is <strong>in</strong>woner <strong>van</strong> Abu Dis. Onl<strong>in</strong>e beschikbaar op<br />

http://stu<strong>de</strong>nt.cs.ucc.ie/cs/1064/jabowen/IPSC/php/art.php?aid=5803.<br />

4. Leunig, Michael, Common Prayer Collection, Coll<strong>in</strong>s Dove, 1993.<br />

5. Gerapporteerd door Larry Fata, me<strong>de</strong>werker communicatie voor EAPPI.<br />

<strong>De</strong> <strong>de</strong>rtien<strong>de</strong> statie<br />

1. www.btselem.org.<br />

2. Jonathan Kuttab is mensenrechtenadvocaat en bestuurslid <strong>van</strong> Sabeel.<br />

3. Boff, Leonardo, Way of the Cross – Way of Justice, Orbis Books, 1980.<br />

4. Garth Hewitt is een zanger en tekstschrijver uit Engeland die zich bezighoudt met gerechtigheid<br />

<strong>in</strong> Gods wereld.<br />

<strong>De</strong> veertien<strong>de</strong> statie<br />

1. Samia Constandi is een <strong>Palestijnse</strong> aca<strong>de</strong>mica, on<strong>de</strong>rwijzeres en freelance schrijfster <strong>in</strong> Montreal.<br />

2. Esquivel, Julia, Threatened with Resurrection; Prayers and Poems from an Exiled Guatemalan, vertaald<br />

door Ann Woehrle, Elg<strong>in</strong>, Ill<strong>in</strong>ois: Brethren Press, 1994.<br />

3. Gebed geschreven door dom<strong>in</strong>eer Alex Awad, me<strong>de</strong>werker bij <strong>de</strong> United Methodist Mission,<br />

werkzaam als predikant <strong>van</strong> <strong>de</strong> East Jerusalem Baptist Church en als <strong>de</strong>caan <strong>van</strong> <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten<br />

<strong>van</strong> Bethlehem Bible College.<br />

54


BRUIKBARE WEBSITES<br />

<strong>De</strong> eerste statie – <strong>De</strong> Nakba <strong>van</strong> 1948<br />

www.palest<strong>in</strong>eremembered.com<br />

www.jalili48.org<br />

www.alnakba.org<br />

<strong>De</strong> twee<strong>de</strong> statie – Vluchtel<strong>in</strong>gen<br />

www.un.org/unrwa<br />

www.ameu.org<br />

www.cactus48.org<br />

www.passia.org<br />

<strong>De</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> statie – <strong>De</strong> bezett<strong>in</strong>g <strong>van</strong> 1967<br />

www.cactus48.com<br />

www.peacenow.org.il<br />

<strong>De</strong> vier<strong>de</strong> statie – Ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen<br />

www.arij.org<br />

www.fmep.org<br />

<strong>De</strong> vijf<strong>de</strong> statie – Stress en verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

www.cpt.org<br />

www.unicef.org<br />

www.eappi.org<br />

<strong>De</strong> zes<strong>de</strong> statie – Solidariteit<br />

www.eappi.org<br />

www.cpt.org<br />

www.bil<strong>in</strong>-ffj.org<br />

<strong>De</strong> zeven<strong>de</strong> statie – Huizenvernietig<strong>in</strong>gen<br />

www.pal-arc.org<br />

www.icahd.org<br />

<strong>De</strong> achtste statie – Vrouwen tegen <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g<br />

www.women<strong>in</strong>black.org/<strong>in</strong><strong>de</strong>x.html www.batshalom.org<br />

www.coalitionofwomen.org<br />

<strong>De</strong> negen<strong>de</strong> statie – Checkpo<strong>in</strong>ts<br />

www.arij.org<br />

www.machsomwatch.org<br />

<strong>De</strong> tien<strong>de</strong> statie – Bureaucratische on<strong>de</strong>rdrukk<strong>in</strong>g<br />

www.btselem.org<br />

www.hamoked.org<br />

www.righttoenter.ps<br />

<strong>De</strong> elf<strong>de</strong> statie – Gaza<br />

www.pchrgaza.org<br />

<strong>De</strong> twaalf<strong>de</strong> statie – <strong>De</strong> muur<br />

www.stopthewall.org<br />

www.gcmhp.net<br />

www.btselem.org<br />

<strong>De</strong> <strong>de</strong>rtien<strong>de</strong> statie – Het verlies <strong>van</strong> Jeruzalem<br />

www.miftah.org<br />

www.passia.org<br />

55


AANBEVOLEN BOEKEN<br />

Agt, Dries <strong>van</strong>. Een schreeuw om recht. <strong>De</strong> tragedie <strong>van</strong> het <strong>Palestijnse</strong> volk, <strong>De</strong> Bezige Bij, Amsterdam: 2009.<br />

Armstrong, Karen. Heilige oorlog. <strong>De</strong> kruistochten en <strong>de</strong> wereld <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag, Anthos, Amsterdam: 1999.<br />

Ashrawi, Hanan. <strong>De</strong>ze kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> vre<strong>de</strong>, Forum, Amsterdam: 1985.<br />

Ateek, Naim S. A Palest<strong>in</strong>ian cry for reconciliation, Orbis Books, New York: 2008.<br />

Ateek, Naim S., Cedar and Schra<strong>de</strong>r, Marla (eds.). Jerusalem: What makes for peace! A Palest<strong>in</strong>ian Christian contribution<br />

to peacemak<strong>in</strong>g, Melisen<strong>de</strong>, London: 1997.<br />

Ateek, Naim S., Duaybis, Cedar and Tob<strong>in</strong>, Maur<strong>in</strong>e (eds.). The forgotten faithful, Sabeel Ecumenical Liberation Theology<br />

Center, Jerusalem: 2007.<br />

Ateek, Naim S., Duaybis, Cedar and Tob<strong>in</strong>, Maur<strong>in</strong>e (eds.). Challeng<strong>in</strong>g Christian Zionism, Melisen<strong>de</strong>, London: 2005.<br />

Ateek, Naim S. and Prior, Micheal (eds.). Holy Land, Hollow Jubilee: God, Justice and the Palest<strong>in</strong>ians, Melisen<strong>de</strong>,<br />

London: 1999.<br />

Ateek, Naim S. Recht en gerechtigheid. Een <strong>Palestijnse</strong> bevrijd<strong>in</strong>gstheologie, Me<strong>in</strong>ema, Zoetermeer: 2000 (oorspr. 1989).<br />

Awad, Alex. Palest<strong>in</strong>ian memories, Bethlehem: 2008.<br />

Beit-Hallahmi, Benjam<strong>in</strong>. Orig<strong>in</strong>al s<strong>in</strong>s: reflections on the history of Zionism and Israel, Olive Branch Press: 1993.<br />

Burge, Gary M. Who are Gods people <strong>in</strong> the Middle East: What Christians are not be<strong>in</strong>g told about Israel and the<br />

Palest<strong>in</strong>ians, Zon<strong>de</strong>r<strong>van</strong> Publish<strong>in</strong>g House: 1993.<br />

Carter, Jimmy. Palest<strong>in</strong>e: Peace not Apartheid, Simon & Schuster: 2006.<br />

Chacour, Elias met David Hazard. Blood Brothers, Chosen Books, Flem<strong>in</strong>g H. Revell Company, New York: 1984.<br />

Chacour, Elias met Mary E. Jensen. We belong to the land: The story of a Palest<strong>in</strong>ian Israeli who lives for peace and<br />

reconciliation, Harper, San Francisco: 1990.<br />

Chapman, Col<strong>in</strong>. Wiens beloof<strong>de</strong> land? <strong>De</strong> voortduren<strong>de</strong> crisis rond Israël en Palest<strong>in</strong>a, Kok, Kampen: 2004.<br />

Cragg, Kenneth. Palest<strong>in</strong>e: The prize and price of Zion, Cassell, London en Wash<strong>in</strong>gton: 1997.<br />

Ellis, Marc. Revolutionary forgiveness: Essays on Judaism, Christianity and the future of religious life, Baylor U. Press:<br />

2000.<br />

Ellis, Marc. O, Jerusalem! The contested future of the Jewish Covenant, Fortress Press, M<strong>in</strong>neapolis: 1999.<br />

Ellis, Marc. End<strong>in</strong>g Auschwitz: The future of Jewish and Christian life, Westm<strong>in</strong>ster/John Knox Press: 1994.<br />

F<strong>in</strong>kelste<strong>in</strong>, Norman G. Beyond Chutzpah: On the misuse of Anti-Semitism and the abuse of history, University of<br />

California Press: 2008.<br />

Gish, Art. Hebron Journal: Stones of nonviolent peacemak<strong>in</strong>g, Herald Press, Pennsyl<strong>van</strong>ia: 2001.<br />

Halper, Jeff. An Israeli <strong>in</strong> Palest<strong>in</strong>e. Resist<strong>in</strong>g dispossession, re<strong>de</strong>em<strong>in</strong>g Israel, Pluto Press: 2008.<br />

Halper, Jeff. Obstacles to peace, <strong>de</strong>r<strong>de</strong> editie, Palest<strong>in</strong>e Mapp<strong>in</strong>g Centre: 2005.<br />

Hass, Amira. Report<strong>in</strong>g from Ramallah: An Israeli journalist <strong>in</strong> an occupied land, Semiotext(e): 2003.<br />

Horsley, Richard A. Jesus and Empire: The k<strong>in</strong>gdom of God and the new world, Fortress Press: 2003.<br />

Karmi, Ghada (ed.). Jerusalem today: What future for the peace process?, Ithaca Press: 1996.<br />

Khalidi, Rashid. The iron cage: The story of the Palest<strong>in</strong>ian struggle for statehood, Beacon Press: 2007.<br />

Khalidi, Walid. Before their diaspora: A photographic history of the Palest<strong>in</strong>ians, 1876-1947, Institute of Palest<strong>in</strong>e Studies,<br />

Wash<strong>in</strong>gton D.C.: 1984.<br />

Kovel, Joel. Overcom<strong>in</strong>g Zionism: Creat<strong>in</strong>g a s<strong>in</strong>gle <strong>de</strong>mocratic state <strong>in</strong> Israel/Palest<strong>in</strong>e, Pluto Press: 2007.<br />

Kushner, Tony and Solomon, Alisa. Wrestl<strong>in</strong>g with Zion, Grove Press, New York: 2003.<br />

Mearsheimer, John J. and Walt, Stephen M. The Israel lobby and U.S. foreign policy, Farrar, Straus and Giroux: 2007.<br />

Nathan, Susan. The other si<strong>de</strong> of Israel: My journey across the Jewish-Arab divi<strong>de</strong>, Harper Perennial, London: 2006.<br />

Pappe, Ilan. <strong>De</strong> etnische zuiver<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Palest<strong>in</strong>a, Kok Omniboek, Kampen: 2009.<br />

Prior, Michael. Speak<strong>in</strong>g the truth about Zionism and Israel, Melisen<strong>de</strong>, London: 2004.<br />

Prior, Michael. The Bible and colonialism: A moral critique, Sheffield Aca<strong>de</strong>mic Press: 1997.<br />

Raheb, Mitri. Bethlehem besieged: Stories of hope <strong>in</strong> times of trouble, Augsberg Fortress Press: 2004.<br />

Raheb, Mitri. I am a Palest<strong>in</strong>ian Christian, Augsberg Fortress Press: 1995.<br />

Rantisi, Au<strong>de</strong>h en Beebe, Ralph. Blessed are the peacemakers: A Palest<strong>in</strong>ian Christian <strong>in</strong> the Occupied West Bank,<br />

Zon<strong>de</strong>r<strong>van</strong> Books, Grand Rapids: 1990.<br />

Ruether, Rosemary Radford and Ruether, Herman J. The wrath of Jonah: The crisis of religious nationalism <strong>in</strong> the Israeli-<br />

Palest<strong>in</strong>ian conflict, Fortress Press: 2002.<br />

Said, Edward W. The end of the peace process: Oslo and after, Random House, New York: 2000.<br />

Said, Edward W. The politics of dispossession: The struggle for Palest<strong>in</strong>ian self-<strong>de</strong>term<strong>in</strong>ation, 1969-1994, V<strong>in</strong>tage, New<br />

York: 1994.<br />

Shazak, Israel. Jewish history, Jewish religion, Pluto Press: 1994.<br />

Sizer, Stephen. Zion’s Christian soldiers? The Bible, Israel and the Church, IVP Books: 2008.<br />

Wagner, Donald E. Dy<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the Land of Promise: Palest<strong>in</strong>e and Palest<strong>in</strong>ian Christianity from Pentecost to 2000,<br />

Melisen<strong>de</strong>, London: 2001.<br />

56


MUZIEK<br />

Kyrie Eleison<br />

O Lord, hear my prayer<br />

57


Prijs <strong>de</strong> Heer, mijn ziel<br />

Jesus, remember me<br />

Veni Sancte Spiritus<br />

58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!