Kleuren/Couleurs: Kleuren/Couleurs: - Samsung

krefel.be

Kleuren/Couleurs: Kleuren/Couleurs: - Samsung

Kleuren/Couleurs:

Kleuren/Couleurs:


Hoe kan je deze korting ontvangen ?

De actie is geldig voor elke aankoop van een Samsung

Chat335 of Chat322 GSM met barcode 8806071482644,

8806071519166, 8806071325033, 8806071261621,

8806071769813, 8806071294544, 8806071261751,

8806071645995, 8806071402994, 8806071654270,

8806071294551 of 8806071129792 die aangekocht wordt

tussen 1 januari 2012 en 29 februari 2012. Om de terugbetaling

van de € 20 te verkrijgen, surft u naar www.samsung.com of vult

u deze voucher volledig in en stuurt u deze samen met een kopie

van uw aankoopfactuur en de originele barcode van de doos -

copies worden niet aanvaard - van de Samsung Chat335 of

Chat322 GSM in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar

Eyeplay • Cashback actie Chat 335/322 • Wijk Pelink 80 • 1790

Essene. Het bedrag van € 20 wordt op uw rekening gestort.

Wij dienen uw aanvraag te ontvangen vóór 15/03/2012 op

bovenvermeld adres.

Comment obtenir cette réduction ?

L’action est valable pour chaque achat d’un GSM Samsung

Chat335 ou Chat322 avec code à barres 8806071482644,

8806071519166, 8806071325033, 8806071261621,

8806071769813, 8806071294544, 8806071261751,

8806071645995, 8806071402994, 8806071654270,

8806071294551 ou 8806071129792 du 1 janvier 2012

jusqu’au 29 février 2012. Afin de recevoir le remboursement

de € 20, visitez www.samsung.com ou remplissez ce coupon

complètement et renvoyez-le avec une copie de votre facture

d’achat et le code à barres original découpé de la boîte - des

copies ne sont pas acceptées - du GSM Samsung Chat335

ou Chat322 dans une enveloppe suffisamment affranchie

à Eyeplay • Action Cashback Chat335/322 • Wijk Pelink 80 •

1790 Essene. Le montant de € 20 sera versé sur votre compte.

Votre demande doit arriver avant le 15/03/2012 à l’adresse

mentionnée ci-dessus.

In hoofdletters aub / svp en majuscules

Naam/Nom:

Straat/Rue:

Plaats/Lieu:

N°:

PC/CP:

GSM:

E-mail:

IBAN nr/N°: BIC :

Code IMEI:

(Druk *#06# op je GSM om je IMEI code te verkrijgen / Composez *#06# sur le clavier de votre GSM pour visualiser le code IMEI)

Aangekocht bij / Acheté chez:

Adres/ Adresse:

Datum aankoop / Date d’achat:

Ja, ik ga akkoord met de algemene actievoorwaarden.

Oui, j’accepte les conditions générales de l’action.

Plaats/Lieu:

Datum/Date:

Volledig actiereglement te bekomen op www.samsung.com. Samsung Electronics Benelux Bv beschermt de privacy van de deelnemers van deze actie. Alle gegevens

die de deelnemers verstrekken vallen onder de bepalingen van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Samsung Electronics Benelux BV zal naar

alle redelijkheid de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Geen van deze gegevens zal zonder de toestemming van de deelnemer in kwestie aan derden

verstrekt worden. Samsung Electronics Benelux BV handelt overeenkomstig de Belgische wetgeving inzake privacy.

Règlement complet de l’action disponible sur www.samsung.com. Samsung Electronics Benelux Bv protège la vie privée des participants à cette action. Toutes

les coordonnées fournies par les participants sont soumises aux conditions de la loi sur la protection de la vie privée. Samsung Electronics Benelux BV traitera

l’information fournie en toute confidentialité. Aucune des données fournies ne sera transmise à des tiers sans l’autorisation du participant concerné. Samsung

Electronics Benelux BV agit conformément à la législation belge en matière de respect de la vie privée.

More magazines by this user
Similar magazines