Jaarverslag 2007 - VisitBrussels

visitbrussels.be

Jaarverslag 2007 - VisitBrussels

Observatorium voor toerisme te Brussel

Jaarverslag 2007

Editie 2008


Observatorium voor toerisme te Brussel

Jaarverslag 2007

1


Overzicht

10 De UitgaVe Van Het JaarVersLag

Van Het ObserVatOriUM

VOOr tOerisMe te brUsseL

inLeiDing

Het Observatorium voor toerisme te brussel: methodologie en

werkinstrumenten. ................................................................... 4

1. tOeristisCHe OVernaCHtingen

1. Het aanbod .................................................................. 6

1.1. Het hotelaanbod ........................................................... 6

1.2. Het jeugdlogiesaanbod.................................................. 6

1.3. Het gastenkameraanbod ................................................ 7

1.4. Het apparthotelaanbod ................................................. 7

1.5. Het toeristische logiesaanbod volgens aantal

etablissementen per gemeente ........................................ 7

2. De bezettingsgraaD ................................................ 9

2.1. totaal aantal overnachtingen ......................................... 9

2.1.1. totaal aantal overnachtingen van 1997 tot 2007 ............. 9

2.1.2. totaal aantal overnachtingen van 1997 tot 2007:

vergelijking van de curven ............................................10

2.13. totaal aantal overnachtingen in de belangrijkste

belgische steden ...........................................................10

2.14. De drie belangrijkste buitenlandse markten voor de

belangrijkste belgische steden .......................................11

2.15. totaal aantal overnachtingen in enkele europese steden ...12

2.16. binnenlandse en buitenlandse overnachtingen

in enkele europese steden .............................................12

2.17. De drie belangrijkste buitenlandse markten

in enkele europese steden .............................................13

2.2. Overnachtingen in hotels ..............................................14

2.2.1. aantal overnachtingen per categorie .............................14

2.2.2. totaal aantal hotelovernachtingen per gemeente

van het brussels Hoofdstedelijk gewest ..........................15

2.2.3. bezettingsgraad in hotels voor enkele europese steden....15

2.2.4. aantal overnachtingen in hotels naar

land van herkomst .........................................................16

2.2.5. aantal overnachtingen in hotels naar land

van herkomst en naar doel van het verblijf .....................17

2.2.6. aantal overnachtingen per maand en per doel

van het verblijf .............................................................18

2.2.7. aantal overnachtingen per maand en per markt .............19

2.3. De jeugdlogies ............................................................ 20

2.3.1. Overnachtingen in jeugdlogies naar land van herkomst . 20

2.3.2. seizoenspreiding met betrekking tot de

overnachtingen in jeugdlogies .......................................21

2.4. De gastenkamers ......................................................... 22

2.4.1 Overnachtingen in gastenkamers naar

land van herkomst ....................................................... 22

2.4.2 seizoenspreiding met betrekking tot

de overnachtingen in gastenkamers .............................. 22

2.4.3 Doel van het verblijf van het cliënteel dat logeert in

gastenkamers .............................................................. 23

2.4.4 De stagiaires in brussel ................................................ 23

2.4.5 nationaliteiten van de stagiaires................................... 23

algemene bedenkingen ......................................................... 24

2. Meeting inDUstrY

1. Het aanbOD aan VergaDerzaLen ........................26

2. De internatiOnaLe VergaDeringen ......................26

2.1. De Uia ........................................................................26

2.1.1. aantal vergaderingen van internationale

verenigingen in de belangrijkste steden ......................... 27

2.1.2. aantal vergaderingen van internationale verenigingen

in de belangrijkste steden ............................................ 27

2.1.3. aantal internationale vergaderingen in de

belangrijkste belgische steden ...................................... 28

2.2. iCCa .......................................................................... 28

3. COngresOrganisatOren ...................................... 29

3.1. aantal vergaderingen die tussen 2000 en 2007

gerealiseerd werden .................................................... 29

3.2. aandeel per inkomend land van de vergaderingen ....... 29

3.3. Duur van de vergaderingen ........................................ 29

3.4. type van MiCe vergaderingen .................................... 29

3.5. aantal vergaderingen en aantal deelnemers

per maand.................................................................. 30

3.6. aantal vergaderingen per type cliënteel ........................ 30

4. aantaL VergaDeringen en aantaL DeeLneMers

Per MaanDbeUrzen & saLOns ............................... 30

4.1. terukerende salons en beurzen in 2007 ........................ 30

4.2. Profiel van de bezoekers aan het seafood salon ........... 30

5. anaLYse Van Het MiCe-CLiËnteeL Van brUsseL

en De PerCePtie Van De staD ................................. 33

5.1. Wat is de aard van de ondervraagde organisatie /

vennootschap? ............................................................ 33

5.2. Welke type vergaderinfrastructuur bezitten de

ondervraagde bedrijven / organisaties? ....................... 33

5.3. Wat is de reden van de vergaderingen buitenshuis ?...... 33

5.4. Welk budget wordt uitgetrokken voor

een dergelijk evenement? ............................................. 34

5.5. Welke type vergaderinfrastructuur bezitten de

ondervraagde bedrijven / organisaties? ....................... 34

5.6. Welke zijn de keuzemotivaties voor de bestemming? ...... 34

5.7. Van welke type infrastructuren werden door de

respondenten gebruik gemaakt?................................... 35

5.8. De kwaliteit van de infrastructuren volgens

verschillende criteria ................................................... 35

5.9. De verschillende activiteiten voor of na

de vergaderingen ........................................................ 36

5.10. De perceptie van brussel als MiCe-bestemming .............. 36

algemene bedenkingen ..........................................................37

glossarium ........................................................................... 38

2


Jaarverslag 2007

3. CULtUreLe Diensten

1. Het aanbOD ............................................................ 40

1.1. Het aanbod aan musea en attracties per gemeente ....... 40

1.2. geleide cultuurbezoeken ..............................................41

2. De bezOeKen .............................................................41

2.1. Musea en toeristische attracties .....................................41

2.1.1. alle bezoeken samengevoegd .......................................41

2.1.2. De indeling naar aantal bezoekers

aan musea en attracties ................................................42

2.1.3. bezoekersprofiel .......................................................... 43

2.2.1. aantal rondleidingen en aantal bezoekers in 2007 ........ 43

2.2.2. aandeel van de talen die tijdens de

rondleidingen gebruikt worden..................................... 43

2.2.3. aandeel van de individuelen en van de groepen

in de rondleidingen .................................................... 43

3. eenMaLige en terUgKerenDe

eVeneMenten in brUsseL........................................ 44

3.1. eenmalige evenementen .............................................. 44

3.2. terugkerende evenementen .......................................... 45

3.3. themjaar 2007: europa ............................................... 46

algemene bedenkingen ......................................................... 48

4. transPOrts

1. LUCHttransPOrt ..................................................... 50

1.1. nationale Luchthaven van brussel ................................. 50

1.1.1. aantal passagiers en transitpassagiers op de nationale

Luchthaven van brussel ................................................ 50

1.1.2. aantal passagiers per maand .......................................51

1.1.3. aantal passagiers ........................................................51

1.1.4. aantal passagiers : top 20 van de bestemmingen ...........52

1.1.5. aantal vliegbewegingen op de

nationale Luchthaven van brussel ................................. 53

1.1.6. aantal vluchten : top 20 van de bestemmingen.............. 54

1.1.7. De hotellerie op het grondgebied

van de gemeente zaventem ......................................... 55

1.1.8. toegang tot de luchthaven ........................................... 55

1.1.9. Het profiel van de passagiers ....................................... 55

1.2. brussels south Charleroi airport ................................... 56

1.2.1. aantal passagiers en aantal vluchten op

brussels south Charleroi airport .................................. 56

1.2.2. Profiel van de reizigers ................................................ 57

2. sPOOrWegtransPOrt ............................................ 58

2.1. internationaal verkeer : thalys ...................................... 58

2.1.1. aantal passagiers op thalys vanuit en naar brussel ....... 58

2.1.2. Percentage tickets voor zakenreizen /

vrije tijd verkocht via thalys ..........................................59

2.1.3. aantal passagiers op de thalys lijnen van en

naar brussel per maand ............................................... 60

2.1.4. Profiel van het cliënteel ................................................ 60

2.2. internationaal verkeer : eurostar ....................................61

2.2.1. aantal passagiers op de eurostar van en naar brussel ....61

2.2.2. Percentage tickets voor zakenreizen /

vrije tijd verkocht via eurostar .......................................61

2.2.3. aantal passagiers op de eurostar lijnen van en

naar brussel per maand ................................................62

2.3. internationaal verkeer : andere .....................................62

algemene bedenkingen ......................................................... 63

3


Inleiding

10 De UitgaVe Van Het JaarVersLag

Van Het ObserVatOriUM

VOOr tOerisMe te brUsseL.

brussel doet het goed als toeristische bestemming.

Het aantal toeristen en overnachtingen bleef groeien in 2007, +5,4%

in vergelijking met 2006. Het aantal vrijetijdsovernachtingen is met

6,1% gestegen en de MiCe-overnachtingen met 1,5%. Volgens de

iCCa-criteria voor vergaderingen van minder dan 50 personen, is

brussel in 2007 opgeklommen van de 23ste naar de 19de plaats.

Met het oog op de toekomst heeft brussel een Plan voor de

internationale Ontwikkeling (PiO) van brussel aangenomen, een

ontwikkelingsproject voor brussel waarbij de internationale rol

van de stad centraal staat.” Het PiO volgt een aantal krachtlijnen

voor de economische, toeristische en culturele ontwikkeling van

het gewest en steunt op grote belangrijke projecten waaronder de

verwezenlijking van het biP, het brussel info Plein. andere projecten

worden uitgevoerd zoals de renovatie van het Congrespaleis

(square) voorzien voor 2009 of zitten in de pipeline zoals een

groot congrescentrum op de Heizel, een schouwburg met 15.000

plaatsen, het Huis van Mode en Design, het Huis van europa,…

Om de stand van zaken op te maken in verband met de duurzame

ontwikkeling van het toerisme in brussel in een internationale context,

voert de Université Libre de bruxelles een studie en organiseert ze

rondetafels waarvan de resultaten in 2009 beschikbaar zullen zijn.

Hiervoor is een soort van verantwoordelijk engagement nodig:

enerzijds moeten sommige vormen van energieconsumptie een

halt worden toegeroepen, terwijl anderzijds initiatieven inzake

milieuverantwoord toerisme genomen dienen te worden.

Wij verwachten dan ook dat op de rondetafelconferenties over

duurzaam toerisme, georganiseerd door de Minister voor toerisme,

in die zin concrete resultaten zullen worden bereikt.

in brussel is het Observatorium voor toerisme sinds 1998 de

concretisering van een partnership tussen de verschillende spelers

in de toeristischesector.

institutionele partners:

• Toerisme Vlaanderen (TVl)

• Brussel Internationaal – Toerisme & Congres (BI-TC)

• Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles (OPT)

een functionele structuur verbindt de « City marketing » van bitC met

de diensten « recherche et Marketing » van het OPt en « Planning

en Onderzoek » van tVl.

zo wordt de soepelheid gecreëerd die nodig is om in te spelen op

de verwachtingen van de brusselse toeristische.sector.

De analyses van het Observatorium steunen op betrouwbare

statistieken en onderzoeken die kunnen worden verricht dankzij

de samenwerking met de verschillende sectoren van de toeristische

activiteit, bijvoorbeeld : de brusselse HoreCa-federatie, Logies voor

jongeren, bed & brussels, taxi stop, brusselse Museumraad, Voir

et Dire bruxelles, gidsen brussel belgië, brussels airlines, brussels

airport, nMbs, baPCO, abtO, tO incoming, …

Dankzij deze partnerships en het methodologische werk dat

geïmplementeerd werd is het Observatorium voor de verschillende

toeristische sectoren van brussel de referentie geworden voor

statistische gegevens en de analyse daarvan.

• Dankzij het partnership met de Brusselse Horecafederatie en de

expertise van het Observatorium kunnen sinds 2004 verschillende

statistieken opgesteld worden. Het is onder meer mogelijk

de bezettingsgraad, met een onderscheid tussen week- en

weekenddagen, de gemiddelde nettoprijzen en de inkomsten per

kamer (reVPar) te berekenen. Dankzij dit beheersinstrument kan

een maand na datum al de nodige rapportering verzorgd worden.

in het bijzonder de hotelsector wenste al langer betrouwbare

informatie op korte termijn. Deze statistieken zijn dan ook een

grote vooruitgang.

• Het Observatorium voor Toerisme te Brussel heeft een soortgelijk

hulpmiddel ontwikkeld in samenwerking met de jeugdherbergen

(maandelijks) en de musea en attracties (halfjaarlijks).

• De investeringen en inspanningen van de partners moeten echter

verdergezet worden zodat de kwaliteit van de beschikbare

gegevens nog toeneemt, zeker wat betreft de MiCe-sector en de

individuele zakenreizen de apparthotel.

Het ObserVatOriUM VOOr

tOerisMe te brUsseL:

MetHODOLOgie en

WerKinstrUMenten.

MetHODOLOgie

De volgende factoren zijn essentieel voor het welslagen van de

inschakeling van een dergelijk observatorium:

• de vaste wil tot samenwerking van de toeristische partners om de

collectieve en individuele resultaten te optimaliseren;

• de aanpassing van het proces op basis van de opmerkingen

vanuit het terrein;

• de kwaliteit van de gegevens, de continuïteit in het proces en de

planning ervan;

• de soepele organisatie van de verspreiding van de onderzoeksresultaten

en aanbevelingen.

Deze methodologie werd uitgewerkt:

• om te kunnen beantwoorden aan de behoefte van een

vergelijkende analyse (benchmarking)

• zoals uitgevoerd door de leden van de European Cities Marketing

op basis van door de eU en UnWtO erkende statistieken van

tOUrmis

• om een analyse mogelijk te maken van vraag en aanbod in de

verschillende toeristische sectoren: logies, musea en toeristische

attracties, en toeristische evenementen;

• om een analyse mogelijk te maken van de evolutie van de

ontwikkeling van de bestemming brussel op de “vrije tijd” en

“MiCe” markten.

Het JaarVersLag

Het jaarverslag van de toeristische activiteit in het brusselse

Hoofdstedelijke gewest is een structureel hulpinstrument voor

strategisch beleid. Het bundelt gegevens die het hele jaar door

worden samengesteld, en het analyseert de trends. Het aanbod

in brussel, het p ro fie l van de toeristen, de bezoeken in zakelijk/

recreatief verband, de evolutie van de prioritaire markten: het

jaarverslag verwerkt elk jaar een massa essentiële informatie.

sinds 2003 is een speciaal hoofdstuk van het jaarverslag gewijd

aan de MiCe-sector. Omdat de informatie hierover zeer onvolledig

was, hebben de partners van het Observatorium zich toegespitst

op de analyse van aanbod, vraag, activiteiten van agenschappen,

internationale positionering van brussel en perceptie van brussel als

4


Jaarverslag 2007

MiCe-bestemming. Deze informatie werd aangevuld met een meer

verfijnde analyse van de hotelovernachtingen in het kader van het

recreatief verblijfstoerisme en MiCe.

De eerste resultaten tonen aan dat het proces in werking is getreden.

Het komt eropaan de samenwerking met de partners te blijven

verruimen.

De doelstellingen van dit jaarverslag zijn

• de gegevens te vergelijken op korte termijn (2007 / 2006) en op

middellange termijn (2007 / 2001 / 1997);

• het niveau van een simpele opsomming van

statistieken te overstijgen;

• door de gegeven informatie tot actie aansporen.

elk hoofdstuk wordt duidelijk gesitueerd met een overzicht van de

belangrijkste observaties.

De brieVen Van Het ObserVatOriUM

Met de brieven van het Observatorium is het mogelijk kortetermijntrends

te verspreiden bij de toeristische partners.

in 2008 verschenen de volgende brieven van het Obs:

• De toeristische werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijke

gewest: zakentoerisme en vrijetijdstoerisme in 2006

• Kerncijfers van het toerisme in 2007

sPeCiFieKe OnDerzOeKen

• Enquête over aparthotels,

• Analyse van zeven boekingssites voor logiesaanbod en hun

evaluatie: “de goede en minder goede”,

• Analyse van de evolutie van Belgische overnachtingen

• Economische impact van de opening van het Magrittemuseum en

de Magritte square.

internetsite van het Observatorium

De publicaties en de persberichten van het Observatorium voor

toerisme te brussel zijn sedert november 2001 beschikbaar op

het internet: http://www.observatoriumtoerisme.irisnet.be of http://

www.observatoiretourisme.irisnet.be.

Hervé bOsQUet

Directeur, Brussel Internationaal – Congres

Viviane JaCObs

Directeur général, Office de Promotion du tourisme

Wallonie – Bruxelles

raymonda VerDYCK

administrateur-generaal, toerisme Vlaanderen

andré VrYDagH

City Marketing & toerisme van brussel

5


1. Toeristische verblijven

1. Het aanbOD

Verblijfsvormen Betrokkenen Bronnen

Hotels

Federatie Horeca Brussel

Toerisme Vlaanderen

Franse Gemeenschapscommissie

Algemene Directie Statistiek en

Economische Informatie (ADSEI)

Federatie Horeca Brussel

Hotelcatalogus

Jeugdverblijven Logies voor jongeren 1 Algemene Directie Statistiek en

Economische Informatie

Logies voor jongeren

Gastenkamers

1.1. Het hotelaanbod

Aantal sterren

Aantal erkende

hotels

Bed & Brussels

Taxi Stop

Franse Gemeenschapscommissie

Aantal kamers

Bed & Brussels

Taxi Stop

Franse Gemeenschapscommissie

BDLF³

Aantal hotels volgens

de Alg. Dir. Statistiek

en Economische

Informatie

Maximale capaciteit

(aantal bedplaatsen)

***** 17 3.418 19 7.986

**** 35 5.272 40 11.336

*** 44 3.642 50 8.272

** 23 595 30 1.960

* 10 169 12 484

Totaal erkende hotels 129 13.096 151 30.038

Andere 2 2 102 13 572

Totaal 131 13.198 164 30.610

Bron: Hotelcatalogus BI-TC 2008 (erkenning 2007) ADSEI 2008

Opmerkingen:

In 2007 werden 131 etablissementen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door

Toerisme Vlaanderen.

In 2001 voerde de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een hervorming door in de toerismestatistieken. Vanaf 2002

werd een permanente samenwerking met de openbare besturen voor toerisme georganiseerd teneinde één keer per jaar de databank bij

te werken van de nachtverblijven die door deze besturen worden erkend.

Het referentiejaar voor de hotels die opgenomen zijn in de catalogus van Brussel Internationaal – Toerisme en Congressen (BI-TC) is 2007.

Het referentiejaar voor de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie: de hotels die in 2008 werden erkend.

Dit verklaart de verschillen die worden vastgesteld tussen de twee databases voor erkende hotels.

Bovendien vervolledigt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zijn database met een opvraging bij de gemeenten: in de

rubriek “andere” zijn de hotels opgenomen waarvoor de erkenningsprocedure loopt, en daarnaast ook een zeker aantal apparthotels.

1.2. Het jeugdlogiesaanbod

Aantal etablissementen

Bron: Loger jeune 2007

Maximale capaciteit

(aantal bedplaatsen)

5 918

1

Logies voor jongeren 2008 is een vereniging die de vijf jeugdherbergcentra omvat van de Franstalige en van de Vlaamse Gemeenschap.

2

De rubriek « Andere » omvat de hotels die ter erkenning voorliggen en een deel van de apparthotels.

3

BDLF : Bruxelles destination Langue française.

6


Jaarverslag 2007

1.3. Het gastenkameraanbod

Aantal aanbieders

Aantal kamers

Maximale capaciteit

(aantal bedplaatsen)

Erkende gastenkamers (1) 55 83 165

Bij verenigingen ingeschreven

gastenkamers (2)

290 470 672

Bron: (1) Franse Gemeenschapscommissie (erkenning 2007)

(2)Bed & Brussels en Taxi Stop 2007

1.4. Het apparthotelaanbod

Appartementhotels 4 zijn een vorm van huisvesting die de bewoners een ruime mate van zelfstandigheid bieden

en waarbij ten minste een bepaalde dienstverlening (schoonmaak, diensten naar keuze …) is inbegrepen.

Het Observatorium voor Toerisme heeft door middel van passieve prospectie (internet en gouden gids) het

potentieel van de Brusselse appartementhotels op niet-exhaustieve wijze onderzocht.

In totaal telden wij 99 vennootschappen die apparthotels, flats en/of kamers verhuren. Slechts 31 van hen

deelden ons hun verhuurcapaciteit voor appartementen mee. Vervolgens hebben wij door middel van de

regel van drie een raming gemaakt van de totale capaciteit.

Aantal geïnventariseerde

ondernemingen

Aantal appartementen/flats

(raming)

99 6.266

Bron: Observatorium voor Toerisme te Brussel

1.5. Het toeristisch logiesaanbod volgens aantal etablissementen

(hotels, jeugdherbergen en gastenkamers) per gemeente

+ 60

40 - 59

20 - 39

10 - 19

- 9

Cartografische bron Articque

4

De apparthotels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – BRAT, mei 1998.

7


1. Toeristische verblijven

Gemeente Hotel Jeugdherberg Gastenkamer Totaal

Brussel 87 3 22 112

Sint-Joost-ten-Noode 11 1 2 14

Sint-Gillis 22 24 46

Elsene 11 27 38

Evere 4 3 7

Schaarbeek 7 24 31

Anderlecht 5 2 7

Sint-Lambrechts-Woluwe 3 15 18

Etterbeek 5 12 17

Oudergem 0 9 9

Sint-Agatha-Berchem 0 3 3

Vorst 1 2 3

Ganshoren 1 0 1

Jette 1 5 6

Koekelberg 0 3 3

Sint-Jans-Molenbeek 0 1 0 1

Ukkel 2 22 24

Watermaal-Bosvoorde 2 6 8

Sint-Pieters-Woluwe 2 13 15

Totaal 164 5 194 363

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en Observatorium voor Toerisme te Brussel

Gastenkamers = cijfers van 2005

8


Jaarverslag 2007

2. De bezettingsgraad

Verblijfsvormen Betrokkenen Bronnen

Hotels Federatie Horeca Brussel Algemene Directie Statistiek en

Economische Informatie 5

Federatie Horeca Brussel

Observatorium voor Toerisme te Brussel

Jeugdverblijven Logies voor jongeren Algemene Directie Statistiek en

Economische Informatie

Logies voor jongeren

Gastenkamers

Bed & Brussels

Taxi Stop

Bed & Brussels

Taxi Stop

Methodologische 6 opmerking aangaande de gegevens van de Algemene Directie

Statistiek en Economische Informatie:

De statistische gegevens die de hotelhouders inzamelen, werden voor 66 % geregistreerd in een computerprogramma (genre Fidelio),

voor 25 % via individuele fiche en voor 8 % langs andere wegen.

De opvraging vindt plaats bij de check-in (50 %), bij de reservering (30 %), bij de check-out (6 %) of andere (4 %). In 7% van de gevallen

weet men het niet.

Het item 'nationaliteit' van de individuele klanten komt van de politiefiche (82 %), de check-in (14 %), de reservering (3 %) of werd

afgeleid uit een gesprek (1%). Voor de groepen verloopt de identificatie van de nationaliteit via individuele controle (35 %), de nationaliteit

van de touroperator (31 %) of van de groep (20 %), volgens de rooming list die de Tour Operator verstuurt (7%) en andere (7%).

Wat het item 'motivatie' betreft, is de vraag niet duidelijk geïdentificeerd (87%) voor de individuele toerist. Dit volgt uit de oorsprong

van de vraag (bedrijf/touroperator) (37 %), volgens periode (32 %), of vanuit het Observatorium (14 %), volgens tarief (8 %), nietgeïnteresseerd

(6 %) en andere (3 %). Voor de groepen is de motivatie daarentegen geïdentificeerd (83 %): volgens vermoeden (58 %),

door directe navraag (39 %), terwijl anderen het niet weten (3 %).

2.1. Totaal aantal overnachtingen (behalve de gastenkamers)

2.1.1. Totaal aantal overnachtingen van 1997 tot 2007

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

5

Alle soorten accommodatie (hotels, apparthotels, jeugdlogies) behalve de gastenkamers.

6

Het Observatorium vroeg dh. Dutilleul (stagiair) in juni 2005 de kwaliteit te onderzoeken van de gegevens die de hotelsector aan de Algemene Directie Statistiek en

Economische Informatie bezorgt.

9


1. Toeristische verblijven

• Er wordt gesproken van een overnachting als een bezoeker een nacht doorbrengt in een accommodatie

(zakelijk of recreatief toerisme).

• De recreatieve overnachtingen omvatten vakantie- en recreatieve bezoeken.

• De zakelijke overnachtingen omvatten overnachtingen enerzijds voor een conferentie, een congres, een

seminarie en anderzijds omwille van een andere professionele reden.

2.1.2. totaal aantal overnachtingen van 1997 tot 2007: vergelijking van de curven:

recreatieve overnachtingen, overnachtingen voor conferenties, congressen

en seminaries en overnachtingen voor andere beroepsdoeleinden.

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2.1.3. totaal aantal overnachtingen in de belangrijkste belgische steden

(vergelijking tussen 1997 en 2007)

10


Jaarverslag 2007

Brussel Antwerpen Brugge Gent Luik

1995 3.464.845 1.053.385 903.940 403.554 226.885

1996 3.983.064 1.122.466 1.004.237 473.310 239.896

1997 4.259.813 1.178.939 1.117.604 475.480 261.259

1998 4.083.978 1.344.211 1.186.638 529.714 236.190

1999 4.268.734 1.325.127 1.246.612 573.298 237.247

2000 4.496.895 1.387.617 1.268.695 622.112 325.364

2001 4.418.679 1.357.514 1.156.974 603.426 336.913

2002 4.686.350 1.338.716 1.441.725 617.015 340.280

2003 4.793.357 1.351.653 1.309.096 608.638 326.661

2004 4.717.667 1.345.426 1.312.797 616.753 327.146

2005 4.650.013 1.314.130 1.299.754 609.854 342.332

2006 4 836 476 1.419.485 1.374.800 675.773 371.580

2007 5.099.264 1.519.877 1.425.290 724.492 383.883

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2.1.4. De drie belangrijkste buitenlandse markten voor de belangrijkste Belgische steden

Steden Markten Overnachtingen %

Brussel Verenigd Koninkrijk 632.699 12 %

Frankrijk 597.194 12 %

Duitsland 408.663 8 %

Antwerpen Nederland 362254 24 %

Duitsland 145.800 10 %

Verenigd Koninkrijk 125.947 8 %

Brugge Verenigd Koninkrijk 432.343 30 %

Nederland 182.626 13 %

Frankrijk 152.493 11 %

Gent Nederland 186.199 26 %

Verenigd Koninkrijk 88.925 12 %

Duitsland 72.068 10 %

Luik Frankrijk 85.375 22 %

Verenigd Koninkrijk 39.349 10 %

Duitsland 24.284 6 %

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

11


1. Toeristische verblijven

2.1.5. totaal aantal overnachtingen in enkele europese steden

(vergelijking tussen 1997 en 2007)

Bron: European Cities Tourism in TourMis (http://www.tourmis.info/).

Opmerkingen:

TourMis is een marketing-informatiesysteem dat met 110 Europese bestemmingen is verbonden en dat door de Europese Unie en door

de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) gebruikt wordt via het netwerk van de European Cities Tourism (ECT).

2.1.6. binnenlandse en buitenlandse overnachtingen in enkele europese steden

12


Jaarverslag 2007

Binnenlandse

overnachtingen

Aandeel

binnenlandse

overnachtingen

Buitenlandse

overnachtingen

Aandeel

buitenlandse

overnachtingen

Totaal aantal

overnachtingen

Berlijn 10.683.057 62 % 6.611.106 38 % 17.294.163

Barcelona 4.956.003 32 % 10.310.397 68 % 15.266.400

Wenen 1.895.097 18 % 8.501.918 82 % 10.397.015

München 5.010.276 57 % 4.522.759 43 % 9.533.035

Amsterdam 1.509.900 17 % 7.334.500 83 % 8.844.400

Boedapest 894.477 15 % 5.266.231 85 % 6.160.708

Stockholm 3.317.725 59 % 2.338.070 41 % 5.649.795

Brussel 722.629 14 % 4.376.635 86 % 5.099.264

Kopenhagen 722.831 38 % 1.193.917 62 % 1.916.748

Dubrovnik 174.050 10 % 1.641.906 90 % 1.815.956

Bron: European Cities Tourism in TourMis

2.1.7. De drie belangrijkste buitenlandse markten in enkele Europese steden

Steden Markten Overnachtingen

Berlijn Verenigd Koninkrijk 792.756

V.S. Amerika 597.816

Italië 588.989

Barcelona* Verenigd Koninkrijk 1.630.967

Italië 1.342.443

V.S. Amerika 973.078

Wenen Duitsland 2.067.505

V.S. Amerika 693.141

Italië 602.469

München V.S. Amerika 688.214

Italië 493.708

Verenigd Koninkrijk 385.132

Amsterdam Verenigd Koninkrijk 1.730.000

V.S. Amerika 1.051.700

Duitsland 486.600

Boedapest Duitsland 582.602

Verenigd Koninkrijk 528.932

Italië 384.304

Stockholm Verenigd Koninkrijk 260.603

V.S. Amerika 227.069

Duitsland 279.230

Brussels Verenigd Koninkrijk 632.699

Frankrijk 597.194

Duitsland 408.663

13


1. Toeristische verblijven

Kopenhagen Zweden 178.599

Verenigd Koninkrijk 160.475

Noorwegen 135.175

Dubrovnik Frankrijk 234.472

Bron: European Cities Tourism in TourMis

(*) Alleen overnachtingen stad

V.S. Amerika 123.743

Duitsland 114.364

2.2. Overnachtingen in hotels

2006 2007 2007/2006

Aantal aankomsten (1) 2.412.993 2.561.131 6,1 %

Aantal overnachtingen 4.571.330 4.832.683 5,7 %

Bezettingsgraad per kamer (2) 69,61 % 73,5 % 3,9 punten

Gemiddelde netto-prijs per kamer 90,66 € 103,15 € 13,8 %

Gemiddelde verblijfsduur in aantal overnachtingen (1) 1,9 1,9

REVPAR (2) 66,37 € 77,41 € 16,6 %

Bron: (1) Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

(2) Observatorium voor Toerisme te Brussel

2.2.1. aantal overnachtingen per categorie (aantal sterren)

Aankomsten 2007 Overnachtingen 2007

5 sterren 624.073 1.206.958 25 %

4 sterren 1.051.026 1.935.709 40 %

3 sterren 698.298 1.339.998 28 %

2 sterren 138.205 264.892 5 %

1 ster 14.804 36.532 1 %

Andere 12.997 31.239 1 %

Totaal 2.561.131 4.832.683 100 %

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

14


Jaarverslag 2007

2.2.2. Totaal aantal hotelovernachtingen per gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

en million / in miljoen

> 1,0

0,50 - 1,0

0,50 - 0,25

0,25 - 0,10

< 0,10

Cartografische bron Articque

Aankomsten Overnachtingen %

Brussel 1.513.997 2.859.055 59 %

Sint-Joost-ten-Node 266.642 517.651 11 %

Sint-Gillis 271.663 498.876 10 %

Elsene 177.936 333.197 7 %

Evere 79.356 132.243 3 %

Schaarbeek 53.479 119.677 2 %

Anderlecht 66.265 135.165 3 %

Etterbeek 56.257 97.086 2 %

Andere 59 331 139.733 3 %

Totaal 2 585 982 4 832 683 100 %

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

De categorie "Andere" vertegenwoordigt de volgende gemeenten:

Vorst, Ganshoren, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Deze gemeentes werden niet afzonderlijk weergegeven omdat ze minder dan drie etablissementen bezitten.

2.2.3. Bezettingsgraad in hotels voor enkele Europese steden

Brussel 73,5 %

Barcelona 69,4 %

Amsterdam 63 %

München 56,1 %

Berlijn 52,6 %

Boedapest 43,4 %

Dubrovnik 29 %

Bron: Tourmis

15


1. Toeristische verblijven

2.2.4. aantal overnachtingen in hotels volgens land van herkomst

2006 2007 2007/2006

België 592.881 681.760 15,0 %

Duitsland 339.760 381.983 12,4 %

Frankrijk 539.791 549.516 1,8 %

Italië 187.993 201.425 7,1 %

Luxemburg 25.308 26.929 6,4 %

Nederland 318.881 332.258 4,2 %

Verenigd Koninkrijk 640.349 620.071 -3,2 %

Denemarken 58.734 50.113 -14,7 %

Ierland 47.007 44.658 -5,0 %

Griekenland 49.359 47.563 -3,6 %

Spanje 274.128 308.623 12,6 %

Portugal 34.251 42.168 23,1 %

Oostenrijk 32.995 32.633 -1,1 %

Finland 45.665 42.221 -7,5 %

Zweden 72.932 69.397 -4,8 %

Polen 41.784 46.880 12,2 %

Tsjechië 19.121 20.185 5,6 %

Slowakije 7.203 9.678 34,4 %

Hongarije 24.342 25.936 6,5 %

Estland 8.303 6.828 -17,8 %

Letland 4.902 6.342 29,4 %

Litouwen 14.047 15.209 8,3 %

Slovenië 7.728 8.695 12,5 %

Malta 9.782 8.246 -15,7 %

Cyprus 8.195 8.277 1,0 %

16


Jaarverslag 2007

2006 2007 2007/2006

Bulgarije 16.255 18.637 14,7 %

Roemenië 23.306 31.208 33,9 %

Totaal EU 3.445.002 3.637.439 5,6 %

Noorwegen 39.999 38.275 -4,3 %

Zwitserland 62.283 61.127 -1,9 %

Turkile 33.417 30.133 -9,8 %

Rusland 41.137 47.370 15,2 %

V.S. Amerika 293.404 315.123 7,4 %

Canada 37.630 40.487 7,6 %

Japan 93.159 95.420 2,4 %

China 75.127 69.340 -7,7 %

India 14.800 28.981 95,8 %

Rest van de wereld 453.062 468.988 3,5 %

Totaal buitenlanders 3.978.449 4.150.923 4,3 %

Totaal 4.571.330 4.832.683 5,7 %

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2.2.5. Aantal overnachtingen in hotels volgens land van herkomst en naar doel van het verblijf

17


1. Toeristische verblijven

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2.2.6. aantal overnachtingen per maand en per doel van het verblijf

Maand

Overnachtingen voor

congres, seminarie of

conferentie

Overnachtingen

voor andere

beroepsdoeleinden

Recreatieve

overnachtingen

Totaal aantal

overnachtingen

Januari 126.121 56.869 117.718 300.708

Februari 132.761 67.661 119.136 319.558

Maart 165.216 79.254 149.025 393.495

April 151.100 79.084 183.413 413.597

Mei 165.440 76.762 188.094 430.296

Juni 180.771 77.228 170.119 428.118

Juli 126.048 59.558 195.737 381.343

Augustus 116.382 70.019 226.544 412.945

September 178.405 82.694 182.098 443.197

Oktober 185.458 90.690 183.925 460.073

18


Jaarverslag 2007

Maand

Overnachtingen voor

congres, seminarie of

conferentie

Overnachtingen

voor andere

beroepsdoeleinden

Recreatieve

overnachtingen

Totaal aantal

overnachtingen

November 170.838 88.171 173.710 432.719

December 140.067 83.925 192.642 416.634

Gemiddelde 153.217 75.993 173.513 402.724

Totaal 1.838.607 911.915 2.082.161 4.832.683

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Opmerkingen:

De drie drukste maanden in functie van de motiviatie zijn dalende volgorde:

• voor congres, seminarie of conferentie: oktober, juni en september;

• recreatie: augustus, juli en december;

• andere beroepsdoeleinden: oktober, november en december.

2.2.7. Aantal overnachtingen per maand en per markt

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

19


1. Toeristische verblijven

2.3. Jeugdverblijven

2006 2007

Aantal aankomsten (1) 172.999 172.668

Aantal overnachtingen (1) 265.146 266.581

Gemiddelde verblijfsduur in aantal overnachtingen (1) 1,53 1,54

Bezettingsgraad per bed (2) 81,84%

Gemiddelde nettoprijs per kamer (2) 20,77€

Bron: (1) Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en (2) Observatorium voor Toerisme te Brussel

2.3.1. Overnachtingen in jeugdblijven volgens land van herkomst

2006 2007 % 2007/2006

Frankrijk 47.807 47.678 18 % 0 %

België 37.484 40.869 15 % 9 %

Duitsland 26.646 26.680 10 % 0 %

Spanje 18.795 18.411 7 % -2 %

Zweden 3.394 3.254 1 % -4%

Denemarken 4.969 3.414 1 % -31 %

Noorwegen 919 703 0 % -24 %

V.S. Amerika 13.986 13.033 5 % -7%

Nederland 12.328 13.017 5 % 6 %

Verenigd Koninkrijk 10.650 12.628 5 % 19 %

Italië 8.349 7.638 3 % -9%

Japan 7.159 6.884 3 % -4%

Canada 7.057 7.120 3 % 1 %

Polen 5.017 4.029 2 % -20 %

Oostenrijk 2.847 5.225 2 % 84 %

China 2.845 2.966 1 % 4 %

20


Jaarverslag 2007

2006 2007 % 2007/2006

Rusland 987 846 0 % -14 %

Rest van de wereld 53.907 52.186 20 % -3%

Totaal 265.146 266.581 100 % 1 %

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2.3.2. Seizoenspreiding met betrekking tot de overnachtingen in jeugdlogies

Maand 2006 2007 % 2007/2006

Januari 15.075 16.825 6 % 12 %

Februari 18.959 18.881 7 % 0 %

Maart 23.302 22.834 9 % -2 %

April 25.010 24.891 9 % 0 %

Mei 23.950 23.197 9 % -3%

Juni 23.650 23.981 9 % 1 %

Juli 26.976 25.938 10 % -4 %

Augustus 24.020 24.693 9 % 3 %

September 22.813 22.736 9 % 0 %

Oktober 22.906 23.399 9 % 2 %

November 20.849 21.099 8 % 1 %

December 17.636 18.107 7 % 3 %

Gemiddelde 22.096 22.215 8 % 1 %

Totaal 265.146 266.581 100 % 1 %

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

21


1. Toeristische verblijven

2.4. De gastenkamers

2006 2007

Aantal aankomsten 3.960 4.811

Aantal overnachtingen 15.615 18.292

Gemiddelde verblijfsduur in nachten 3,94 3,80

Bron: Bed & Brussels en Taxi Stop

2.4.1. Overnachtingen in gastenkamers volgens land van herkomst

2006 2007 % 2007/2006

België 3.878 5.140 28 % 33 %

Frankrijk 2.793 3.056 17 % 9 %

Spanje + Italië 1.408 1195 7 % -15 %

Duitsland 1.786 1.926 11 % 8 %

Verenigd Koninkrijk 848 1.041 6 % 23 %

Andere landen 4.907 5.934 32 % 21 %

Totaal 15.614 18.292 100 % 17 %

Bron: Bed & Brussels en Taxi Stop

2.4.2. seizoenspreiding met betrekking tot de overnachtingen in gastenkamers

Maand 2006 2007 % Trend 2007/2006

Januari 882 895 5 % 1 %

Februari 1.102 1.185 6 % 8 %

Maart 1.334 1.675 9 % 26 %

April 1.314 1.564 9 % 19 %

Mei 1.558 1.269 7 % -19 %

Juni 1.509 1.515 8 % 0 %

Juli 1.240 1.307 7 % 5 %

Augustus 967 1.266 7 % 31 %

September 1.654 2.639 14 % 60 %

Oktober 1.727 1.918 10 % 11 %

November 1.457 1.878 10 % 29 %

December 871 1.181 6 % 36 %

Gemiddelde 1.301 1.524 8 % 17 %

Totaal 15.615 18.292 100 % 17 %

Bron: Bed & Brussels en Taxi Stop

22


Jaarverslag 2007

2.4.3. Doel van het verblijf van het cliënteel dat logeert in gastenkamers

Doel van het verblijf 2006 2007

Toerisme 39,8 % 18 %

Zaken 27,7 % 40 %

Stage 26,8 % 25 %

Niet aangegeven 5,7 % 16 %

Bron: Bed & Brussels en Taxi Stop

2.4.4. De stagiaires in Brussel

De vereniging Bruxelles Destination Langue Française (BDLF) organiseerde het verblijf van stagiairs verbonden

aan internationale instellingen, aan het Erasmus-uitwisselingsprogramma, aan bedrijfsstages...

2004 2005 2006 2007

Aantal aankomsten 92 393 48.328

Aantal overnachtingen 19.500 39.340 852

Bron: BDLF

2.4.5. Nationaliteiten van de stagiaires

Bron: BDLF

23


1. Toeristische verblijven

aLgeMene beDenKingen

1. OVernaCHtingsCaPaCiteit brUsseL

• in aantal mensen in totaal: 32.200

• in aantal mensen in hotels: 30.610

• in aantal mensen in jeugdlogies: 918

• in aantal mensen in gastenkamers:672

2. HOteLaanbOD brUsseL

Het aanbod van hotels met 5, 4 en 2 sterren is toegenomen en

het aanbod van hotels met 3 sterren is stabiel gebleven en het

aanbod met 1 ster is gedaald.

59 % van de overnachtingen gebeurden in de gemeente Brussel

en dus 41 % in de andere gemeentes: 12 % in St Joost-ten noode,

10 % in Saint Gillis, 7 % in Elsene en 2 % in Evere.

De hotels met 4 en 5 sterren zijn goed voor een aandeel van

65 % van de hotelovernachtingen.

De bezettingsgraad per kamer is stabiel geblijven.

In 2007 werden het Radisson Sas EU (5 sterren - 149 kamers),

Be.Manos (5 sterren – 60 kamers), Orts Hotel (3 sterren - 14

kamers), Pacific (3 sterren - 12 kamers), Bloom Hotel (3 sterren

- 306 kamers), Martin’s Central Park (4 sterren – 100 kamers),

Alma Grand Place Hotel (4 sterren - 37 kamers), The Dominicain

Brussel (5 sterren - 150 kamers) geïnaugureerd.

Husa President Park (4 sterren – 302 kamers) werd gerenoveerd.

De opening van het project van de Groep Accor in het Zuidstation

blijft actueel.

Sinds 2002 “bevestigen de hotelhouders een gevoelige

stijging van de bezettingsgraad gezien het stijgende aantal

overnachtingen. We mogen echter niet te snel juichen: het

betreft hier permanente koopjes 7 ”. Twee redenen kunnen

verantwoordelijk worden geacht voor die toestand: de druk van

de touroperators om overnachtingen te verkopen via het internet

(met weinig voordeel voor toerist en hotelier), en de structuur van

het Brusselse hotelpark dat tot de minst dure wordt gerekend,

versterkt de vastgoedspeculatie, zelfs al levert dit niets op.

Bovendien worden de hotels almaar meer geconfronteerd met

een nieuw fenomeen: de stijging van het aantal boekingen

via het internet en het feit dat gasten via het internet feedback

geven over hun verblijf en bestemming. Veel reizigers baseren

hun beslissingen immers op wat zij lezen op het internet 8 . Zo

blijken voor meer dan 87 % van de reizigers 9 de aanbevelingen

van onbekenden van doorslaggevend belang bij het nemen van

hun beslissing.

De onzekerheid aangaande de olieprijzen (en daardoor ook

aangaande vliegtuigtickets en brandstof in het algemeen) weegt

op de high-end hotelsector, net zoals de sterke euro. We ervaren

een wijziging in het toeristische consumptiegedrag.

De zakenlui trekken geleidelijk weg uit Brussel wegens:

• de alsmaar hevigere internationale concurrentiestrijd,

• de sluiting van het Congrespaleis,

• het afnemende aantal 'ad hoc'-bijeenkomsten (door de daling

van de compensaties) en NAVO-vergaderingen,

• de opmars van de HST, teleconferenties…

3. besteMMing brUsseL

Het aantal overnachtingen in Brussel is gestegen met 28,02 %

tussen 1997 en 2007, dit stemt overeen met meer dan 1.116.200

overnachtingen. In 2007 zijn de overnachtingen in Brussel

gestegen met 13,40 % in vergelijking met 2000, dit stemt overeen

met meer dan 602.369 overnachtingen.

In 2007 zijn de overnachtingen in Brussel gestegen met 5,4 %

in vergelijking met 2006, dit stemt overeen met een verlies van

262.788 overnachtingen.

De gemiddelde verblijfsduur in hotels bedraagt 1,9 nachten. De

gemiddelde verblijfsduur in jeugdverblijven bedraagt 1,5 nachten,

voor gastenkamers is dit 3,8 nachten.

4. CLienteeL brUsseL

De belangrijkste markten:

Verenigd Koninkrijk (-3,2 % t.o.v. 2006 en -23 % t.o.v. 2001)

Frankrijk (+1,8 % t.o.v. 2006 en +22 % t.o.v. 2001)

België (+15,0 % t.o.v. 2006 en +53 % t.o.v. 2001)

Duitsland (+12,4 % t.o.v. 2006 en +19 % t.o.v. 2001)

Nederland (+4,2 % t.o.v. 2006 en+11 % t.o.v. 2001)

Spanje (+12,6 % t.o.v. 2006 en +64 % t.o.v. 2001)

V.S. Amerika (+7,4 % t.o.v. 2006 en -3% t.o.v. 2001)

De prioritaire buitenlandse markten (Verenigd Koninkrijk,

Frankrijk, Duitsland en Nederland) vertegenwoordigen 38,9 %

van alle hotelovernachtingen, 37,5 % van de overnachtingen

in jeugdblijven en 38,0 % van alle overnachtingen in

gastenkamers.

De markten waar Toerisme Vlaanderen en/of het OPT (Office de

Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles) een toeristische dienst

hebben, vertegenwoordigen 65,63 % van het aantal overnachtingen in

hotels, 65,19 % van het aantal overnachtingen in jeugdherbergen en

56,5 % van alle overnachtingen in Bed & Breakfast.

De oorsprong van de andere klanten is zeer gediversifieerd.

5. VaKantiebesteMMing brUsseL

Het aantal overnachtingen met vakantiemotief is in 2007

met 66,3 % gestegen in vergelijking met 1997, is met 37,09 %

toegenomen in vergelijking met 2000 en is met 6,5 % gestegen

in vergelijking met 2006.

Hotels:

• De vier seizoenen worden als volgt verdeeld: winter (22%),

lente (26%), zomer (25%) en herfst (27%).

• De drie belangrijkste maanden zijn: augustus, juli en december.

• De drie minst belangrijke maanden zijn: januari, februari en maart.

Jeugdverblijven: de belangrijkste maandern zijn april, juli en augustus.

Gastenkamers: we noteren pieken tijdens de maanden september,

oktober en december

De belangrijkste markten:

Verenigd Koninkrijk (-5,0 % t.o.v. 2006 en -1 % t.o.v. 2001)

Frankrijk (+7,6 % t.o.v. 2006 en +48 % t.o.v. 2001)

Nederland (+6,1 % t.o.v. 2006 en +21 % t.o.v. 2001)

Duitsland (+5,1 % t.o.v. 2006 en +42 % t.o.v. 2001)

België (+19,4 % t.o.v. 2006 en +21 % t.o.v. 2001)

V.S. Amerika (+17,9 % t.o.v. 2006 en + -19 % t.o.v. 2001)

Spanje (+17,5 % t.o.v. 2006 en +145 % t.o.v. 2001)

6. MiCe brUsseL

De meetingovernachtingen (seminaries, congressen…) zijn in

2007 gestegen met 78%" gestegen in vergelijking met 1997. Ze

zijn met 15,99 % gestegen in vergelijking met 2000 en met 1,5 %

gestegen in vergelijking met 2006.

Het topseizoen voor zakenverblijven loopt in maart, mei, juni en

van september tot november.

24


Jaarverslag 2007

De belangrijkste markten voor de meetingovernachtingen

(seminaries, congressen…):

Verenigd Koninkrijk (-0,5% t.o.v. 2006 en -13% t.o.v. 2001)

V.S. America (-1,3% t.o.v. 2006 en 0% t.o.v. 2001)

Duitsland (+0,9% t.o.v. 2006 en +6% t.o.v. 2001)

Frankrijk (-6,3% t.o.v. 2006 en +1% t.o.v. 2001)

België (+15,6% t.o.v. 2006 en +190% t.o.v. 2001)

Italië (-2,4% t.o.v. 2006 en +19% t.o.v.2001)

7. ANDERE BEROEPSDOELEINDEN BRUSSEL

De overnachtingen voor andere beroepsdoeleinden zijn gedaald

met -49 % in vergelijking met 1997, met -33 % in vergelijking met

2000 en met -49% in vergelijking met 2006.

Het topseizoen voor verblijven voor andere beroepsdoeleinden

loopt in maart, mei, juni en van september tot november.

De belangrijkste markten voor de overnachtingen voor andere

beroepsdoeleinden:

België (-2,1% t.o.v. 2006 en -15% t.o.v. 2001)

Frankrijk (+8,3% t.o.v. 2006 en -30% t.o.v. à 2001)

Verenigd Koninkrijk (-4,0% t.o.v. 2006 en -67% t.o.v. 2001)

Duitsland (+57,4% t.o.v. 2006 en +5% t.o.v. 2001)

Nederland (+3,0% t.o.v.2006 en -33% t.o.v. 2001)

Spanje (+28,1% t.o.v. 2006 en +3% t.o.v. 2001)

8. CONCURRENTIEPOSITIE BRUSSEL

De trend in vergelijking met 2006 is de volgende:

Berlin : 8,8%

Stockholm : 5,6%

Brussel : 5,4%

Barcelona : 3,4%

Wenne : 3,1%

Amsterdam : 3,0%

Boedapest : 2,5%

Kopenhagen : -55,8%

9. CITY MARKETING BRUSSEL

Brussel is de citytrip-bestemming voor de ontdekking van het

Europese centrum. De prioritaire thema’s voor City Marketing zijn:

• genieten van het leven (typische gerechten, bieren, terrassen)

• cultuur (musea, art nouveau, strips, en tijdelijke

tentoonstellingen)

• buitengewone ontmoetingsplaatsen

(historische, muzikale, industriële)

• gemakkelijke bereikbaarheid (internationale en low cost

luchthaven, openbaar vervoer, fiets)

• shoppen (chocolade, mode & design, markten)

• groene oases (parken, tuinen, wandelingen)

• animatie in de stad (jazz marathon, zomerfestival, winterpret)

De voornaamste prioriteit is de uniforme beeldvorming van een

unieke bestemming, door

Ervaringen aan te bieden in het Europees centrum.

Daarom zijn voor de adverterende markten de contacten met

de pers primordiaal; journalisten moeten worden blootgesteld

aan deze ervaringen die gekend zijn door het Brusselse team

voor culturele marketing, en meer onverwachte en diepgravende

artikels schrijven om dit beeld te versterken.

Met dit merkimago wordt het voor de verkoopteams gemakkelijker

om organisatoren van beurzen, congressen, meetings, incentives,

tour operators zin te geven om een “Brussel, mijn geheime tip” te

programmeren.

Deze aanpak, die imago en verkoop combineert, heet City

Marketing, en heeft nood aan een gemeenschappelijk Merkbeleid

om de keuzes van de klant te vergemakkelijken: in de eerste

plaats de bestemming, vervolgens de periode en ten slotte de

infrastructuur en de logistiek.

Zo’n aanpak vergt uiteraard ook een MERKSTRATEGIE met een

voorkeurspositionering van het aanbod teneinde de vraag van de

klant te kunnen sturen - een klant die vandaag de dag oog in oog

komt te staan met een ‘supermarkt’ van bestemmingen en hun

diensten via vakbeurzen, workshops, familietrips en vooral ook

via allerlei Internetsites. Persartikels en reclamecampagnes

spreken tot de verbeelding - al dan niet bekritiseerd in blogs. De

gebruikelijke mond aan mond reclame doet tenslotte ook nog een

duit in het zakje.

DE MICE - POSITIONERING steunt op 5 sleutels:

• “Art de Vivre”;

• Europa;

• de buitengewone vergaderplaatsen;

• de netwerken van professionele organisatoren;

• de vlotte bereikbaarheid zowel van buitenaf als intern.

De middelen die worden ingezet voor deze bekendheid

zijn vrijbeperkt in vergelijking met de Europese politieke

zichtbaarheid. Ze worden hoofdzakelijk besteed aan contacten

met touroperators,aangevuld met enkele mediacampagnes om

de bekendheid te verhogen.

DE CONCURRENTIEKRACHT in kort verblijf zou versterkt moeten

worden met een aantrekkelijker en meer op evenementen gericht

aanbod voor de internationale cliënteel, zoals de onderzoeken

voor sportieve manifestaties zoals Euro2000 of culturele

evenementen aantonen.

10. WERELDRANGLIJST BRUSSEL

Volgens de Euromonitor-rangschikking bekleedt Brussel in termen

van aankomsten de 31ste plaats op een totaal van meer dan

150 bestemmingen. Brussel staat daarmee tussen Mexico en Los

Angeles. De top-3 wordt ingenomen door Londen, Bangkok en

Parijs.

(Bron : www.euromonitor.com)

7

« Bruxelles, ville d’affaires et de tourisme. Vraiment ? » L’Echo 24/09/2004 –

Vincent Steinmetz

8

Trip Advisor, Booking.com, vinivi.com, booking.com, hostelworld.com, venere.com

9

“Recente tendensen inzake Internetgebruik door reizigers” van Claude Péloquin –

31/07/2008.

25


2. Meeting Industry

Infrastructuren Betrokkenen Bronnen

Hotels

Vergaderzalen

Special venues

Federatie Horeca Brussel

PCO (BAPCO)

DMC (ABITO)

Evenementenbureaus (ACEA)

Organisatoren van beurzen en salons

Brussels Special Venues associations (B.S.V)

Brussel Internationaal

MICE-cel van Toerisme

Vlaanderen en van Office de Promotion du

Tourisme

Observatorium voor Toerisme te

Brussel

UIA - Union of International Associations

ICCA - International Congress & Convention

Association

1. Het aanbOD aan VergaDerzaLen

Ondernemingen

Zalen voor conferenties 21

Zalen voor exposities en salons 10

Zalen in MICE hotels 10 86

B.S.V. 11 18

Jeugdlogies 5

Special venues 12 : 129

Historische plaatsen 36

Theaters 14

Museum 20

Cultureel centrum 24

Kastelen 5

Sportcentrum 7

Andere 23

Bron: Brochure « Let’s meet in Brussels 2008 »

2. De internatiOnaLe VergaDeringen

2.1. De Uia (Union of international associations)

De UIA houdt in zijn statistieken rekening met de bijeenkomsten die worden georganiseerd en/of onder

patronage staan van internationale organisaties die opgenomen zijn in het “Yearbook of international

organisations” en in de “International Congress calender”.

De criteria voor deze bijeenkomsten zijn:

• Minstens 300 deelnemers

• 40 % buitenlanders

• Minstens 5 nationaliteiten

• Minimumduur: 5 dagen

10

In de catalogus "Let’s meet in Brussels", worden er 42 hotels vermeld zonder een identificatie van het aantal vergaderzalen.

11

Brussels Special Venues

12

De "Special venues" zijn vergaderzalen die zich in een gebouw met cultureel of historisch karakter bevinden.

26


Jaarverslag 2007

2.1.1. aantal vergaderingen van internationale verenigingen in de belangrijkste steden

Stad

Aantal

vergaderingen

in 2006

Aantal vergaderingen

in 2007

Aandeel wereldmarkt 2007/2006

Singapore 298 465 4,51 % 56 %

Parijs 363 315 3,05 % -13 %

Wenen 316 298 2,89 % -6 %

Brussel 179 229 2,22 % 28 %

Genève 169 170 1,65 % 1 %

Barcelona 139 161 1,56 % 16 %

New York 93 128 1,24 % 38 %

Tokyo 126 1,22 %

Seoul 121 1,17 %

Amsterdam 117 120 1,16 % 3 %

Bron: UIA – International Meetings Statistics 2007

2.1.2. aantal vergaderingen van internationale verenigingen

in de belangrijkste steden van 1994 tot 2007

Aantal

vergaderingen

Parijs Wenen Brussel London

Aantal

vergaderingen

Aantal

vergaderingen

Aantal

vergaderingen

Marktaandeel

Marktaandeel

Marktaandeel

Marktaandeel

1994 224 2,54 % 175 1,99 % 165 1,88 % 150 1,70 %

1995 213 2,42 % 175 1,99 % 166 1,89 % 153 1,74 %

1996 277 3,15 % 184 2,09 % 176 2 % 177 2,01 %

1997 238 2,71 % 170 1,93 % 173 1,97 % 196 2,23 %

1998 229 2,60 % 170 1,93 % 172 1,95 % 186 2,11 %

1999 231 2,63 % 150 1,70 % 175 1,99 % 150 1,71 %

2000 258 2,93 % 146 1,66 % 194 2,21 % 182 2,07 %

2001 217 2,47 % 133 1,51 % 179 2,03 % 181 2,06 %

2002 228 2,50 % 165 1,80 % 196 2,10 % 171 1,90 %

2003 272 2,88 % 188 1,99 % 182 1,93 % 144 1,52 %

27


2. Meeting Industry

Parijs Wenen Brussel London

2004 221 2,41 % 219 2,39 % 190 2,07 % 131 1,43 %

2005 294 3,28 % 245 2,74 % 189 2,11 % 177 1,43 %

2006 363 4,09 % 316 3,56 % 179 2,02 % 118 1,33 %

2007 315 3,05 % 298 2,89 % 229 2,22 % 103 1,00 %

Bron: UIA – International Meetings Statistics 2007

2.1.3. aantal internationale vergaderingen in de belangrijkste belgische steden

Steden

Aantal internationale

vergaderingen

Brussel 229 75 %

Antwerpen 21 7 %

Gent 17 6 %

Brugge 9 3 %

Leuven 6 2 %

Luik 5 2 %

Andere 20 7 %

België 307 100 %

Bron: UIA – International Meetings Statistics 2007

%

2.2. international Congress & Convention association (iCCa)

De gegevens van de ICCA bevatten enkel data van bijeenkomsten door organisaties die aan de volgende

criteria voldoen:

• Minstens 50 deelnemers

• Op recurrente wijze georganiseerd worden

• Vergadering met deelnemers in minstens 3 verschillenden landen

Wenen Barcelona Parijs Londen Brussel

2000 53 71 62 29

2001 57 51 45 17

2002 58 40 35 28

2003 89 41 34 15

2004 101 105 75 44 25

2005 129 116 91 62 52

2006 147 130 103 68 51

2007 154 115 106 69 66

Plaats 1ste 4de 5de 17de 19de

Bron: Statistics Report – International Association and Corporate Meetings Market 2007– ICCA Data

Opmerking:

In juli 2005 voerde het Observatorium voor Toerisme te Brussel onderzoek naar de gegevens van het ICCA om te begrijpen waarom

Brussel zo laag gerangschikt staat in het ICCA-klassement terwijl het hoog scoort in het UIA-klassement.

Blijkbaar is het criterium van recurrentie van vergaderingen in minstens drie verschillende landen de belangrijkste factor voor die

zwakke positionering.

Het BITC wilde alle naar het ICCA te sturen informatie centraliseren rond zijn structuur, via zijn MICE-Calendar. Naar verluidt werden

immers niet noodzakelijk alle voor de stad Brussel te verrekenen vergaderingen geïnventariseerd. Hierdoor kon het beheer van de

MICE-gegevens verbeterd worden. Dit vertaalt zich in de betere klassering van Brussel in de ICCA-ranking.

28


Jaarverslag 2007

3. COngresOrganisatOren

Methodologische opmerking:

Het onderzoek werd door en bij de BAPCO-leden gevoerd. De BAPCO verzamelt de agentschappen die met de organisatie van

congressen verbonden worden, die PCO’s genoemd worden. 10 leden hebben de vragenlijst beantwoord. De cijfers dekken de

periode van 2000 tot 2007.

3.1. aantal vergaderingen die tussen 2000 en 2007 gerealiseerd werden

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totaal aantal vergaderingen

die door de PCO’s

georganiseerd werden

Aantal vergaderingen die in

Brussel georganiseerd werden

82 92 89 82 98 132 208 292

39 45 45 42 40 57 80 150

Brussel georganiseerd werden 48 % 49 % 51 % 51 % 41 % 43 % 38 % 51 %

Bron : BAPCO

3.2. aandeel per inkomend land van de vergaderingen

België 66 %

Frankrijk 5 %

Spanje 4 %

Duitsland - Portugal 2 %

Andere 23 %

Bron : BAPCO

3.3. Duur van de vergaderingen

Aantal vergaderingen %

1 dag 95 33 %

2 dagen 51 17 %

3 dagen 48 16 %

4 dagen 50 17 %

> 4 dagen 48 16 %

Totaal 292 100 %

Bron: BAPCO

3.4. type van MiCe vergaderingen

Aantal vergaderingen %

Meetings 173 59 %

Evenementen 53 18 %

Beurzen 6 2 %

Andere 60 21 %

Totaal 292 100 %

Bron: BAPCO

29


2. Meeting Industry

3.5. aantal vergaderingen en aantal deelnemers per maand

Aantal vergaderingen %

Januari 11 4 %

Februari 14 5 %

Maart 25 9 %

April 22 8 %

Mei 37 13 %

Juni 37 13 %

Juli 2 1 %

Augustus 6 1 %

September 38 13 %

Oktober 42 14 %

November 36 12 %

December 22 8 %

Totaal 292 100 %

Bron: BAPCO

3.6. aantal vergaderingen per type cliënteel

Type 2005 2006

Internationale vereniging 26 % 31 %

Farmaceutische sector 21 % 20 %

Europese instellingen 13 % 16 %

Nationale vereniging 12 % 9 %

44 7 % 5 %

Overheidssector 5 % 1 %

Andere 14 % 16 %

Bron: BAPCO

4. beUrzen & saLOns

4.1. terukerende salons en beurzen in 2007

Naam Plaats Datum Type Aantal bezoekers

Batibouw

European Motor Show

Brussels

Brussels Expo

Van 22 bebruari tot 04 maart

2007

Gemengde beurs 360.000

Brussels Expo Van 13 tot 21 januari 2007 Publieksbeurs 345.000

Voedingsalon Brussels Expo Van 06 tot 21 oktober 2007 Publieksbeurs 160.000

AGRIBEX Brussels Expo Van 05 tot 09 december 2007 Gemengde beurs 146.000

Brussesl Holiday Show Brussels Expo Van 08 tot 12 februari 2007 Publieksbeurs 100.000

Zenith Brussels Expo Van 20 tot 24 november 2007 Publieksbeurs 52.000

30


Jaarverslag 2007

Naam Plaats Datum Type Aantal bezoekers

Salon van de actieve 50

plusser

Mobicar

Brussels Expo Van 20 tot 24 october 2007 Publieksbeurs 50.000

Brussels Expo

Van 27 oktober tot 01 november

2007

Publieksbeurs 35.000

Creativa Brussels Expo Van 15 tot 18 maart 2007 Publieksbeurs 34.000

ART Brussels Brussels Expo Van 18 tot 20 april 2007 Publieksbeurs 30.000

Eurantica Brussels Brussels Expo Van 23 maart tot 01 april 2007 Publieksbeurs 30.000

Modelma Brussels Expo Van 15 tot 18 maart 2007 Publieksbeurs 30.000

Sound & Music Expo Turn en Taxis Van 12 tot 14 october 2007 Publieksbeurs 30.000

Beurs van Brussel Turn en Taxis Van 17 tot 25 november 2007 Publieksbeurs 30.000

Truck and Transport Brussels Expo Van 13 tot 16 januari 2007 Vakbeurs 27.000

Expo Italia Brussels Expo Van 22 tot 25 november 2007 Publieksbeurs 27.000

Bradexpo Turn en Taxis Van 10 tot 11 november 2007 Publieksbeurs 25.000

Brussels Retro Festival Brussels Expo Van 19 tot 21 october 2007 Publieksbeurs 20.000

European Seafood Brussels Expo Van 24 tot 26 april 2007 Vakbeurs 20.000

Europacado Brussels Expo Van 04 tot 07 bebruari 2007 Vakbeurs 20.000

Megavino Brussels Expo Van 19 tot 22 oktober 2007 Publieksbeurs 20.000

Meubelbeurs Brussels Expo Van 04 tot 07 november 2007 Publieksbeurs 19.000

Expo Velo Sport Brussels Expo Van 16 tot 19 november 2007 Publieksbeurs 17.000

Audio Visual Creative Fair Brussels Expo Van 14 tot 17 november 2007 Publieksbeurs 16.000

Estetika Herfst/Autumn Brussels Expo Van 06 tot 08 october 2007 Vakbeurs 15.000

Horeca Life

Turn en Taxis

Van 30 septembr tot 02

november 2007

Gemengde beurs 15.000

Diabete Fair Brussels Expo Van 12 tot 13 october 2007 Gemengde beurs 15.000

Estetika Spring Brussels Expo Van 24 tot 26 maart 2007 Vakbeurs 12.000

Brussels Dog Show Brussels Expo Van 23 tot 24 juni 2007 Publieksbeurs 10.000

Ondernemingen 2007 Turn en Taxis Van 28 tot 29 maart 2007 Professionnel 9.400

B&B EXPO Brussels Expo Van 17 tot 18 maart 2007 Publieksbeurs 8.000

Salon duurzame ontwikkeling Turn en Taxis Van 16 tot 17 december 2007 Publieksbeurs 8.000

Brussels-Innova Brussels Expo Van 22 tot 25 november 2007 Gemengde beurs 7.000

EMIF Brussels Expo Van 14 tot 15 bebruari 2007 Vakbeurs 7.000

CM2 Brussels Expo Van 14 tot 15 bebruari 2007 Vakbeurs 7.000

Second Place Brussels Expo Van 28 tot 30 september 2007 Publieksbeurs 6.000

SIEP Turn en Taxis Van 23 tot 24 november 2007 Publieksbeurs 5.000

Bron: Observatorium voor Toerisme te Brussel

31


2. Meeting Industry

4.2. Profiel van de bezoekers aan het seafood salon

Opmerking over de methode:

Het BITC heeft aan Mageco gevraagd om het gedrag van de professionele bezoekers en exposanten op Seafood te meten.

Aan de enquête namen 400 personen deel, waarvan 303 bezoekers en 97 exposanten. Zij ondergingen een ‘face-to-face’-interview op

het Seafood Salon van 24 en 25 april.

Klantenbinding aan het salon

Duur van het verblijf

Ligging van het hotel

Vervoersmiddelen voor heenreis

naar Brussel

Vervoersmiddelen in Brussel

Activiteiten buiten het salon

Ja

Neen

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

> 5 dagen

In Brussel

Buiten Brussel

Geen logeren in hotel

60%

40%

14 %

24 %

42 %

11 %

5 %

4 %

71 %

12 %

17 %

Vliegtuig Auto Trein 61 %

25 %

14 %

Publiektvervoer

Auto

Taxi

Huurvervoer

Taxi + transport

Nachtleven

Hotel + maaltijd

Stadsrondrit

Shopping

Andere

45 %

26 %

18 %

7 %

4 %

40 %

24 %

12 %

9 %

15 %

Studies: MICEcard - Doelgroep: bezoekers en inzendsters in Seafood (editie 2007) voor BITC bij SA Mageco

32


Jaarverslag 2007

5. anaLYse Van Het MiCe-CLiËnteeL Van

brUsseL en De PerCePtie Van De staD

Methodologische nota:

Het Observatorium voor Toerisme heeft bij telemarketingbureau SA Mageco een onderzoek besteld over de perceptie van Brussel als

MICE-bestemming.

Het onderzoek werd gevoed bij 100 instellingen , 38 Belgische, 36 Frans, 11 Nederlandse, 10 Britse en 5 Duitse instellingen. Al deze

instellingen hadden in 2007 contact opgenomen met Brussel Internationaal.

5.1. Wat is de aard van de ondervraagde organisatie / vennootschap?

Type %

Bedrijf 28 %

Vereniging 26 %

Agentschap 44 %

Andere 2 %

Totaal 100 %

5.2. Welke type vergaderinfrastructuur bezitten de

ondervraagde bedrijven / organisaties?

• 51% van de ondervraagden bezitten een vergaderzaal.

Aantal vergaderingen per jaar % Omvang van de vergaderingen %

1-5 23 % 1-25 18 %

6-10 20 % 26-50 18 %

11-50 36 % 51-100 18 %

51-100 12 % 101-250 23 %

101-500 8 % 251-500 11 %

501-1000 1 % 501-1000 5 %

>1001 - 1001-2000 5 %

5.3. Welke reden zijn van de vergaderingen buitenshuis?

De keuze van de klant 23 %

De toegankelijkheid voor de deelnemers 21 %

Het internationale karakter van de vergadering 18 %

Plaatsgebrek in de onderneming 16 %

Om het imago van de onderneming te versterken 12 %

Het komt ten goede aan de werksfeer 7 %

Andere 3 %

33


2. Meeting Industry

• 56 % van de respondenten hebben voor Brussel gekozen

• De redenen om niet voor Brussel te kiezen, bevatten volgende elementen:

• de vergadering werd uitgesteld

• gebrekkige beschikbaarheid

• de vergadering werd in een andere Europese stad gehouden omdat er

een rolbeurt wordt gehanteerd

• de keuze van de klant

• zin in een nieuwe omgeving

• het onderwerp van de vergadering bepaalt de keuze van de bestemming

5.4. Welk budget wordt uitgetrokken voor een dergelijk evenement?

Minder van 500€ 2%

Van 501 tot 10.000€ 38%

Meer van 10.00€ 46%

Geen antwoord 14%

5.5. type evenement

Vergardeing/Seminarie 30 %

Speciaal evenement 16 %

Incentivereis 18 %

Conventie/Congres/Conferentie 31 %

Beurzen & salons 5 %

5.6. Welke zijn de keuzemotivaties voor de bestemming (meervoudige keuze)?

34


Jaarverslag 2007

5.7. Van welke type infrastructuren werden door

de respondenten gebruik gemaakt?

5.8. De kwaliteit van de infrastructuren volgens verschillende criteria:

Uitstekend Goed Middelmatig Zwak Geen mening

Kwaliteit van de vergaderzalen 20 % 58 % 9 % 0 % 13 %

Kwaliteit van de antwoorden op vragen 16 % 69 % 4 % 2 % 9 %

Kwaliteit en efficiëntie van de diensten 22 % 64 % 2 % 2 % 11 %

Beschikbaarheid van het personeel 22 % 58 % 5 % 4 % 11 %

Prijs-kwaliteitverhouding 15 % 53 % 22 % 0 % 11 %

Kwaliteit van de uitrusting 16 % 62 % 11 % 2 % 9 %

Kwaliteit van het restaurant 16 % 56 % 15 % 2 % 11 %

Kwaliteit van de infrastructuren (Totaal)

18 % 60 % 10 % 2 % 11 %

78 % 10 % 2 % 11 %

35


2. Meeting Industry

5.9. De verschillende activiteiten voor of na de vergaderingen

5.10. De perceptie van brussel als MiCe-bestemming

36


Jaarverslag 2007

aLgeMene beDenKingen

1. De internatiOnaLe POsitiOnering

Van brUsseL

• Brussel is volgens UIA wereldwijd de 4de bestemming voor

bijeenkomsten van verenigingen, na singapore , Parijs en Wenen

maar vóór genève, Helsinki en new-York. Deze bijeenkomsten

brengen minstens 300 deelnemers van 5 verschillende

nationaliteiten op de been gedurende minstens 5 dagen. Minstens

40 % van de deelnemers moet buitenlander zijn (bron Uia).

• Brussel is volgens de ICCA de 19de bestemming voor de organisatie

van congressen. Deze congressen moeten op recurrente

wijze georganiseerd worden en minstens 50 deelnemers uit 3

verschillende landen op de been brengen.

• In 2007 stond Wenen volgens ICCA op de 1ste plaats, Parijs 4de,

barcelona 5de en Londen 17de.

5. en MOrgen?

in september 2009 zal het nieuwe congrespaleis square plechtig

worden geopend. Deze conferentieruimte biedt plaats aan 2.000

personen.

als aanvulling op deze ruimte voorziet het PiO eveneens in

de oprichting van een groot congrescentrum aan de Heizel:

een infrastructuur van 50.000 m² die o.a. zal bestaan uit een

conferentiezaal die plaats biedt aan meer dan 3.000 personen en

een expositieruimte van 15.000 m².

Uiteraard mogen wij het grand Casino in het anspach Center niet

vergeten, dat vanaf 2009 zijn deuren zal openen.

2. De beLgisCHe PrOFessiOneLe MiCe-seCtOr

• De congresorganisatoren hebben 298 vergaderingen gerealiseerd

in 2007 waarvan 150 in brussel. Dit is een stijging met 40,4% ten

opzichte van 2006.

• De vraag komt vooral van Belgische klanten (66%). De belangrijkste

buitenlandse markten zijn Frankrijk (5%) en spanje (4%).

• De vraag voor vergaderingen komt van internationale verenigingen

(31%), de farmaceutische sector (20%), de europese instellingen

(16%), national verenigingen (9%), Overheidsector (5%) sector

(5%) en van universitaire sector (1%).

3. PrOFieL en teVreDenHeiD Van De beLgisCHe

PrOFessiOneLen OVer MiCe

• 26% van de bevraagde instellingen zijn verenigingen, 44% zijn

agentschappen (PCO, DMC, …) en 29% zijn bedrijven .

• 79% van deze structuren organiseren relatief weinig vergaderingen

per jaar (van 1 tot 50 vergaderingen/jaar).

• Het merendeel van de bedrijven beschikt zelf over vergaderzalen

maar huurt niettemin externe zalen .

• De redenen zijn: de toegankelijkheid voor de deelnemers (21%), het

internationale karakter van de vergadering (18%), plaatsgebrek in

de onderneming (16%) of om het imago van de onderneming te

versterken (12%) .

• De keuze van Brussel wordt vooral gemotiveerd door de centrale

ligging in belgië (40%). Ook zijn de keuze van klanten (15%), de

status van europese hoofdstad (11%) en beschikbaarheid (11%)

een aantrekkelijke troef.

• Men komt vooral naar Brussel voor vergaderingen/seminaries

(30%) conventies/congressen (31%) in hotelzalen (57%), ‘special

venues’ (16%) en congrescentra (14%).

• Hun verwachtingen vóór en na de vergaderingen zijn stadsrondritten

(25%), het culturele leven (21%), de musea en attracties (14%) en het

nachtleven (11%). 12% van de ondervraagden zeggen niets doen.

4. De PerCePtie Van brUsseL aLs

MiCe-besteMMing

• Drie punten zijn positief: gemakkelijke bereikbaarheid (per trein,

per vliegtuig, per auto), het culturele leven en de gastronomie.

• Drie punten blijven negatief: de weinig groene stad, de kwaliteit

van het transport en de kwaliteit en verscheidenheid van hotels

en zalen.

37


2. Meeting Industry

gLOssariUM

Het begrip MiCe dekt verschillende definities die overeenstemmen

met basisconcepten. Het letterwoord MiCe staat voor Meetings,

incentive travels, Congressen, Conferenties, Conventies, exhibities,

exposities en evenementen.

MiCe is een vorm van toerisme die toeristische infrastructuur (in de

ruimste zin) aan businessgebonden diensten koppelt.

"travel & tourism intelligence 13 heeft een aantal definities op een rij

gezet die te maken hebben met de verschillende termen in MiCe:

Meetings

(of vergaderingen) : "een algemene term die verwijst naar de

bijeenkomst van een aantal mensen op een plaats om elkaar te

raadplegen of een bijzondere activiteit uit te voeren. Dit is mogelijk

op een ad hoc basis of volgens een vast model" (international

Meetings industry glossary).

inCentiVe traVeL

• De incentive-reis is een modern instrument voor motivatiemanagement

om de werknemers, de arbeiders, de dealers, de

distributeurs en het personeel van algemene diensten aan te

moedigen of te belonen. Het betreft een recreatieve reis die, vaak

in de vorm van een premie, volledig of gedeeltelijk door het bedrijf

wordt betaald voor de werknemers die ervoor in aanmerking

komen. Het kan een beloning zijn voor verhoogde productiviteit

of voor de realisatie van bedrijfsdoelstellingen. incentives zijn

beloningen die niet contant worden betaald aangezien ze te

danken zijn aan de realisatie van werkgebonden doelstellingen.

Het betreft typisch een evenement dat in het buitenland wordt

georganiseerd en dat speciaal wordt opgevat om een "voordeel"

of een "beloning" te zijn voor de aanwezige personen" (society

of incentive travel europe).

• Een algemeen managementinstrument dat een uitzonderlijke

reiservaring gebruikt om de deelnemers te motiveren en/of te

erkennen voor verhoogde prestatieniveaus ter ondersteuning van

organisatorische doelstellingen" (society of incentive & travel

executives)

• "Een concept waarmee de werknemers van een bedrijf, de

distributeurs en de verkoopteams worden gemotiveerd om

ongewone commerciële doelstellingen te realiseren met het

perspectief van een buitengewone reiservaring, als beloning

voor het verwezenlijken van de doelstellingen" (Understanding

incentive travel, great britain and ireland).

Het COngres

"De geregelde ontmoeting van grote groepen van individuen, in het

algemeen om een bijzonder onderwerp te bespreken. een congres

duurt vaak verscheidene dagen en kent verscheidene gelijktijdige

sessies. Het tijdsinterval tussen congressen wordt gewoonlijk vóór

de implementatiefase vastgesteld en kan ofwel meerjarig, ofwel

jaarlijks zijn. De meeste internationale of mondiale congressen zijn

van het eerste type, terwijl de nationale congressen veelal jaarlijks

worden georganiseerd" (international Meetings industry glossary).

13

Travel & Tourism Intelligence, The MICE Industry

De COnVentie

"een algemene en formele bijeenkomst van een wetgevend orgaan,

een sociale of economische groep om informatie te leveren op

een bijzondere situatie en om met de deelnemers te beraadslagen

en uiteindelijk een akkoord op te stellen over beleidskwesties.

gewoonlijk van beperkte duur, met welbepaalde doelstellingen,

maar zonder vastgelegde frequentie" (international Meetings

industry glossary).

De COnFerentie

• "Een conferentie of bijeenkomst is een evenement waarbij 15

of meer personen betrokken zijn en waarbij gedurende één of

meerdere dagen, gedurende zes of meer uren per dag gebruik

wordt gemaakt van een vaste verzamelplaats" (british Conference

Market trends survey).

• "Een bijeenkomst buiten de werkplek met een duur van minstens zes

uur en waarbij minstens acht personen betrokken zijn" (bta)

• "Een evenement dat door een organisatie wordt gebruikt om

elkaar te ontmoeten en onderling ideeën uit te wisselen, om een

mededeling over te brengen, om een debat te openen of om bij een

bepaalde opiniegroep ruchtbaarheid te geven aan een specifiek

probleem. er is geen enkele traditie, continuïteit of periodiciteit

vereist om een conferentie bijeen te roepen. Conferenties kennen

in het algemeen weliswaar geen beperking in de tijd, maar

hebben meestal toch een korte duur en specifieke doelstellingen.

Conferenties vinden in het algemeen op een kleinere schaal plaats

dan congressen" (international Meetings industry glossary).

een beUrs OF saLOn

• "Een activiteit opgezet voor doelgroepen van leveranciers van

producten, uitrusting en diensten, om demonstraties te geven en

promotie te voeren met het oog op een welbepaalde markt. De

bedoeling van dit evenement is een forum te bieden voor verkoop,

contacten met beïnvloeding, verzameling van concurrerende

informatie en het opbouwen van een imago bij de consument"

• "Neemt de vorm aan van driedimensionale reclame waarbij het

product kan worden bekeken, betast, eventueel geproefd, en

geëvalueerd. De exposanten kunnen hun producten vergelijken

met die van hun concurrenten, terwijl de afgevaardigden

concurrerende producten van nabij kunnen keuren".

De eXPOsities

"bestaan in het algemeen uit een beurs of salon voor het groot publiek

waarbij de diensten of producten van een specifieke sector worden

tentoongesteld. Vaak wordt ook de afkorting 'expo' gebruikt. De

term 'expositie' wordt dikwijls uitwisselbaar met het woord beurs of

salon gebruikt, maar refereert soms aan een grote handelsbeurs"

(international association of exposition Managers - iaeM).

De OrganisatOren Van eVeneMenten

een evenement is in de eerste plaats een marketinginstrument dat in

de marketingmix op hetzelfde niveau staat als de direct marketing,

de salespromotie en de public relations. een evenement is een

communicatiemiddel, een instrument om op een specifieke plaats een

goed gedefinieerde doelgroep te bereiken. De communicatiebureaus

die evenementen organiseren, hebben allemaal hun eigen

specialiteiten. aan de ene kant zijn er degene die zich toeleggen op

de organisatie en het beheer van evenementen, aan de andere kant

degene die een evenement integreren in een algemene benadering.

zij garanderen een follow-up van het hele proces.

De rol van het evenementenbureau reikt veel verder dan de

conceptie van het evenement: het bureau controleert het tijdschema,

het hele proces en de technische aspecten.

38


Jaarverslag 2007

PCO

De veelzijdige rol van een PCO (Professional Conference Organiser)

is vergelijkbaar met die van de dirigent van een groot symfonieorkest

die alle betrokken partijen coördineert met het oog op een geslaagd

en harmonieus eindproduct.

een PCO combineert de rollen van coördinator en consulent, en

is verantwoordelijk voor de logistieke, technische, administratieve

en financiële aspecten die inherent zijn aan de organisatie en

de voorbereiding van vergaderingen. Dankzij uitbesteding van

deze veelheid van opdrachten kan de organisator-klant tijd en

energie besteden aan de voorbereiding van de inhoud en aan de

realisatie van de doelstelling van zijn vergadering – het domein

waarop hij onmisbaar is. Verder organiseert en leidt een PCO een

vergadering wanneer deze plaatsvindt, zodat de klant zich volledig

kan concentreren op zijn presentatie of discussie, een attente

gastheer kan zijn en op doeltreffende wijze informatie en kennis

kan uitwisselen.

DMC – DESTINATION MANAGEMENT CORPORATE

De lokale DMC’s zijn de eerste van alle dienstverleners. zij zoeken

voortdurend nieuwe manieren om de bezoekers aangenaam

te verrassen. zij grijpen elke kans om de kwaliteiten van een

bestemming aan te prijzen.

De lokale DMC’s zijn echte ambassadeurs van hun land. ze

opereren onafhankelijk van de officiële autoriteiten. ze zijn ideaal

gepositioneerd om aanbod en vraag met elkaar te verzoenen.

De DMC’s hebben de opdracht de verschillende diensten die de

consument wil gebruiken te coördineren. ze zijn bovendien hun enige

aanspreekpunt. zij analyseren en evalueren voorts de reputatie van

de verschillende leveranciers en de geleverde diensten.

Objectiviteit is voor hen van kapitaal belang.

goede DMC’s streven er altijd naar creatief te zijn : ze presenteren

nieuwe ideeën, ontwikkelen nieuwe producten en thema’s, en bieden

de klant dat tikkeltje extra.

39


3. Culturele diensten

1. Het aanbOD

De toeristische culturele diensten Betrokkenen Bronnen

Musea en toeristische attracties 13 Brusselse Museumraad 14

Toeristische Attracties 15

Geleide cultuurbezoeken Gidsen Brussel België 16

Voir et Dire Bruxelles 17

Brussels Platform voor Stadstoerisme 18

Eenmalige evenementen

Terugkerende evenementen

1.1. Het aanbod aan musea en attracties per gemeente

In Brussel zijn er 81 musea, 3 attracties, 1 bezoekerscentrum en 1 multucultureel centrum.

Brusselse Museumraad

Observatorium voor Toerisme te Brussel

Brussel Internationaal

Voir et Dire Bruxelles

Onthaal en Promotie Brussel

Brochures Evenementen

> 20

20 - 15

15 - 11

10 - 5

< 5

Cartografische bron Articque

13

Een museum « is een permanente instelling, zonder winstoogmerk, ten dienste van de maatschappij en de ontwikkeling daarvan, die open staat voor het grote publiek en die

onderzoek doet omtrent het materiële erfgoed van de mens en zijn omgeving. Deze zal ze verwerven, bewaren, meedelen en uitstallen ten dienste van studies, opleiding

en genot » – ICOM. Een toeristische attractie « is een plaats van bestemming, speciaal ingericht op permanente basis en regelmatig uitgebaat als trekpleister van natuurlijk,

cultureel of recreatief belang, teneinde op een professionele manier, zonder voorafgaande reservatie, toeristen, deelnemers aan excursies en plaatselijke bezoekers te kunnen

ontvangen. De toeristische attractie bestaat uit een geheel aan activiteiten en geïntegreerde diensten, die makkelijk herkenbaar zijn. De toegang wordt gecontroleerd. De prijzen

en openingsuren worden gepubliceerd en gerespecteerd». - Definitie en rangschikking van de toeristische attracties – Overeenkomst Attractions & Tourisme - GT4 - 1998.

14

De Brusselse Museumraad verenigt 84 musea en 2 partners – Mini-Europa en het liftmuseum. Hiervan bevinden zich 80 musea in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De

4 andere musea zijn gelegen in Waals- en Vlaams-Brabant. Het 81ste museum is de Stichting Jacques Brel die geen lid van de Brusselse Museumraad is.

15

De vzw Toeristische Attracties telt 20 Brusselse leden met 4 toeristische attracties, 1 vrijetijdspark en 15 musea.

16

De G.B.B.-gidsen is een vereniging van zelfstandige officieel gediplomeerde gidsen, waarvan de administratieve organisatie geregeld wordt door BI-TC. Zij organiseren

voornamelijk geleide bezoeken voor groepen en individuen.

17

De vereniging Voir et Dire Bruxelles groepeert de volgende verenigingen: ARAU, Arcadia, Bus Bavard, Pro-Velo en Itinéraires.

18

Zijn inbegrepen in het Platform voor stedelijke bezoeken in Brussel: Brukselbinnenstebuiten, Coördinatie Zenne, Culturama, Jeugd & Vrede, Kerk en Toerisme Brussel, Klare

Lijn, Korei, Polymnia, Seniorencentrum, StapStad, Tochten Van Hoop, Vereniging voor Brusselse Geschiedenis, Vizit en VTB-VAB Brusselgidsen.

40


Jaarverslag 2007

1.3. geleide cultuurbezoeken

Verenigingen

Aantal vertegenwoordigde

verenigingen

Aantal circuits

Type bezoek

Gidsen G.B.B. 1 31 Traditionele gidsen

Voir et Dire Bruxelles

4 83

Brusselse Platform voor

Stadstoerisme 14 282

Bron: Brochures van de verenigingen

Brussel anders

De Zomerwegen

Stadsrondrit en van het

klassieke bezoek tot het

gespecialiseerde bezoek

2. De bezOeKen

2.1. Musea en toeristische attracties

In 1999 werd het beheer van deze database overgenomen door het Observatorium voor Toerisme te Brussel.

Om de betrouwbaarheid van deze gegevens te bewaren, presenteren wij de sector op twee manieren: :

• alle bezoeken samengevoegd

• de indeling naar aantal bezoekers

2.1.1. alle bezoeken samengevoegd

Dit laat toe de recentste trends voor een zelfde groep van musea en attracties van 2000 tot 2007

(14 musea en attracties) weer te geven.

Regelmatige bezoeken aan een groep van 14 musea en toeristische attracties

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.999.425 2.150.445 2.363.435 2.231.728 2.067.484 2.090.193 2.744.143 2.807.524

Bron: Observatorium voor Toerisme en Brusselse Museumraad

41


3. Culturele diensten

Panel van het museum en attracties:

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museum voor Natuurwetenschappen van België, Atomium, Mini-Europe,

Belgisch Centrum van het Beeldverhaal, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Oceade, Jubelparkmuseum,

Muziekinstrumentenmuseum, Hortamuseum, Voormalig Paleis van Brussel – Archeologische Site van de Coudenberg, Belvue Musea,

Brussels Museum van de Geuze (Brasserij Cantillon) en Musea van het Verre Oosten.

2.1.2. De indeling naar aantal bezoekers aan musea en attracties

Deze methode heeft het voordeel dat elk museum en elke toeristische attractie zich kan positioneren in het

toeristische landschap en toch zijn cijfers vertrouwelijk kan houden.

Minder dan 10.000 Tussen 10.001 en 100.000

Tussen 100.001 en

250.000

> 250.000

24 musea

1 attractie

1 bezoekerscentrum

- Brussel in de kijker

- Charliermuseum

- Architecturemuseum la Loge

- Edition J. Brel

- Openbaar Aquarium Brussel

- Antoine Wiertz Museum

- Magritte Museum

- Geneeskundemuseum

- Joods Museum van België

- David en Alice Van Buuren

Museum

- Jardin botanique Jean

Massart

- Historische Dienst van de

Politie

- Cauchie Huis

- Museum voor Spontane Kunst

- Belgisch Museum van de

Vrijmetselarij

- Constantin Meunier Museum

- Museum van de

Boekdrukkunst

- Museum van

Geneeskrachtige Planten en

Farmacie Brussel

- Museum voor Arbeid en

Industrie la Fonderie

- Chinamuseum Scheut

- Clockarium

- Onderzoek en

Technologische Studies van

de Plastische Kunsten

- Museum – Bibliotheek Michel

de Ghelderode

- Museum van de Orthodoxe

Kerk

- Maurice Carêmemuseum

- Collecties van het OCMW

14 musea 4 musea & 1 attractie 2 museum

2 attracties

1 multidisciplinair

- -Museum van de stad Brussel

- Broodhuis

- Hortamuseum

- BELvue Museum

- Erasmushuis

- Archeologische Site van de

Coudenberg

- Museum van de Belgische

Brouwers

- Ancien Palais de

Bruxelles

- Musée des Brasseurs belges

- Experimentarium

- Brussels Museum van de

Geuze

- Planetarium

- Museum van de Nationale

Bank van België

- Musea van het Verre Oosten

- Speelgoedmuseum

- Museum voor Schone

Kunsten van Elsene

- Museum voor het Kostuum en

de Kant

Bron: Brusselse Museumraad en Observatorium voor Toerisme te Brussel

- Oceade

- Koninklijk Museum

van het Leger en de

Krijgsgeschiedenis

- Jubelparkmuseum

- Muziekinstrumentenmuseum

- Museum voor

Natuurwetenschappen van

België

- BOZAR

- Atomium

- Belgisch Centrum van het

Beeldverhaal

- Mini Europa

- Koninklijke Musea voor

Schone Kunsten van België

42


Jaarverslag 2007

1.1.3. bezoekersprofiel

Methodologie :

Het Publieksobservatorium van de FWI voerde een enquête over het effect van de campagne ter gelegenheid van de heropening van de Galerij van de

dinosauriërs in het Museum voor Natuurwetenschappen.

De vragenlijst werd door een enquêteur in 3 talen aan de bezoekers gegeven vóór hun bezoek, op sommige zaterdagen, zondagen en woensdagen in

juli en augustus.

In totaal werden 795 antwoorden ontvangen.

Profil des touristes

Natonaliteit

Gewest van België

Bezoekgewoontes

Samenstelling

België

Franckrijk

Andere (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, V.S. Amerika, …)

Vlanderen

Brussel

Wallonïe

Al eerder bezocht

1ste keer

Begeleid

Enkel kinderen

Kind + volwassene

Alleen

93 %

4 %

3 %

40 %

33 %

27 %

52 %

48 %

97 %

63 %

21 %

3 %

Motieven voor het bezoek

Bron : Publieks Observatorium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen

De dinosaurussen bekijken

Beslissing van de kinderen

De renovaties bekijken

Leren

Nieuwsgierigheid/afl eiding

In school- of werkverband / groepsactiviteiten

Zich bezighouden

36 %

31 %

9 %

8 %

7 %

4 %

2 %

2.2. Culturele rondleidingen

2.2.1. aantal rondleidingen en aantal bezoekers in 2002 tot 2007

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totaal aantal rondleidingen 5.781 6.040 7.196 9.205 10.167 8.331

Totaal aantal bezoekers 237.412 293.624 259.440 286.892

Bron: Gidsen G.B.B., Voir et Dire Bruxelles associations des visites guidées en Onthaal en Promotie Brussel

2.2.2. aandeel van de talen die tijdens de rondleidingen gebruikt worden

Frans 40 %

Engels 20 %

Duits 17 %

Nederlands 15 %

Spaans 3 %

Andere 5 %

Dubrovnik 29 %

Bron: Gidsen G.B.B en Voir et Dire Bruxelles

43


3. Culturele diensten

2.2.3. aandeel van de individuelen en van de groepen in de rondleidingen in 2007

Bron: Gidsen G.B.B., Voir et Dire Bruxelles

3. eenMaLige en terUgKerenDe eVeneMenten in brUsseL

3.1. eenmalige evenementen

Aantal bezoekers

in 2007

350.066

Titel van de tentoonstelling Plaats Datum

Leonardo Da Vinci. The

European Genius

98.376 Rondom de Rubenswerken

45.000

Het verboden rijk (Chinese en

Vlaamse kunst)

23. 290 Alechinsky van A tot Y

Basiliek van Koekelberg

Koninklijke Musea voor Schone

Kunsten van België

Bozar

Koninklijke Musea voor Schone

Kunsten van België

18 augustus 2007 - 06 april

2008

14 september 2007 - 27

januari 2008

15 februari 2007 - 06 mei

2007

23 november 2007 - 30 maart

2008

14.000 IKOB Bozar 29 maart 2007 - 24 juni 2007

12.393

Onder dak in China. Oude

architectuurmodellen in het

Henan museum

9.193 XPO2PI.

8.000

Prijs van de Jonge Belgische

Schilderkunst 2007

Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis

Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis

Bozar

6.093 Yayoi Kusama Dots Obsession WIELS

6.000 A4 - Hell'o Monsters Bozar

4.243

Een prinselijke hobby.

De ateliers van Karel van

Lotharingen

Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis

28 september 2007 - 20 april

2008

05 oktober 2007 - 06 januari

2008

22 juli 2007 - 09 september

2007

15 september 2007 - 16

december 2007

27 april 2007 - 16 september

2007

28 maart 2007 - 02 december

2007

3.000 Jan Lauwers Bozar 02 maart 2007 - 06 mei 2007

44


Jaarverslag 2007

Aantal bezoekers

in 2007

2.336

1.892

Titel van de tentoonstelling Plaats Datum

Het kleine Rome van de

Abruzzen. 50 jaar Belgisch-

Italiaans onderzoek in Alba

Fucens

Van Gilgamesj tot Zenobia.

Oudheden uit het Nabije

Oosten en Iran

Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis

Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis

22 december 2006 - 04 maart

2007

06 december 2007 - 29 juni

2008

3.2. terugkerende evenementen

Aantal bezoekers

in 2007

2,5 miljoen Winter Pret

Titel van de manifestatie Plaats Maand Duur

Verschillende plaatsen in

de stad

Van november tot januari 33

1,3 miljoen Kermis van Brussel Zuidlaan Van juli tot augustus 39

500.000 Brussel-Bad Akenkaai Van juli tot augustus 31

250.000 Brussels Jazz Marathon

170.000

Bezoek aan het Koninklijk

Paleis

Verschillende plaatsen in

de stad

Van 25 tot 27 mei 2007 3

Koninklijk Paleis Van juli tot september 40

150.000 Cavalia Turn en Taxis Van augustus tot september 28

150.000 Witte nacht

Verschillende plaatsen in

de stad

29 september 2007 3

150.000 Euroferia Andaluza Atomium Juni 1

130.000 Brussels Summer Festival

100.000

Opendeurdag in het

Europees Parlement

Verschillende plaatsen in

de stad

Augustus 17

Schuman 5 mei 2007 2

100.000 Koninklijke serres Laken April 1

100.000 Open Monumentendagen 2 September 3

72.000 Couleur Café Turn en Taxis Van juni tot juli 2

65.000 Het feest van Iris Brussel mei 13

60.898

Internationale Festival van

de Fantastische Film

Turn en Taxis April 1

47.000 Mémorial Van Damme Koning Boudewijn Stadion September 2

30.000 Anima Festival Flagey

Van 16 tot 25 februari

2007

30.000 Brossela Théâtre de Verdure Juli 10

28.442 Nuits Botanique

18.300

Festival du Court Métrage

de Bruxelles

18.229 Kunstenfestivaldesarts

Botanique en Koninklijk

Circus

10

Van april tot mei 13

Verschillende bioschopen Van april tot mei 10

Een twintigtal theaterzalen

en andere plaatsen in de

stad

Mei 23

15.000 Bier Weekend Grote Markt en omgevingen Van augustus tot september 3

14.000 Nocturnes in de musea 50 musea

Van september tot

december

13

45


3. Culturele diensten

Aantal bezoekers

in 2007

Titel van de manifestatie Plaats Maand Duur

12.000 Museum Night Fever Musea in Brussel Maart 1

10.000 Ommegang

2.500

Bron: Observatorium voor Toerisme

Concert van Brussels

Philharmonic Orchestra

3.3. themajaar 2007: “europa”

Aantal bezoekers

in 2007

Van de Zavel naar de Grote

Markt

Juli 2

Grote Markt Mei 1

Titel van de manifestatie Plaats Datum

100.000 Dit is onze gesshiedenis Turn en Taxis

26 oktober 2007 - 12 mei

2008

30.000 Stars of Europe Heizel 24 maart 2007

22.000 Kijk op Europa Bozar 08 maart 2007 - 20 mei 2007

16.000 A Vision for Brussels Bozar

12.665

Eurovisions. Nieuwe

europeanen door twaalf

Magnum-fotografen

Koninklijke Musea voor Schone

Kunsten van België

12.000 Ingenium Bozar

3.157 Only a game?

Source : Observatoire du Tourisme

Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis

16 maart 2007 - 16 september

2007

09 maart 2007 - 01 juli 2007

06 juli 2007 - 09 september

2007

22 mei 2007 - 26 augustus

2007

46


Jaarverslag 2007

aLgeMene beDenKingen

brussel: korte citytrips en congressen

brussel is een typische bestemming voor citytrips en congressen.

Deze activiteiten genereren een hele reeks secundaire toeristische

activiteiten. niet enkel het stadscentrum, maar ook de ruimere

omgeving vallen bij de bezoekers in de smaak. De meeste toeristen

bezoeken allerhande attracties en trekpleisters in een gemiddelde

straal van 50 km rond het stadscentrum. “Het centrum en de ruimere

omgeving vormen bijgevolg een ondeelbaar geheel” 19 .De redenen

voor een bezoek aan brussel hebben niet enkel met de stad zelf te

maken. De meeste toeristen bezoeken onze hoofdstad vanwege hun

persoonlijke voorkeuren (cultureel aanbod, comfort, ...) of professionele

verplichtingen. De ervaringen van elke toerist zijn uiterst persoonlijk

en uniek (geen professionele interventie vereist). Ook vormt men zich

steeds een totaalbeeld van de stad: men kijkt naar de praktische

aspecten, de mensen peilen naar de algemene sfeer.

Het tOeristisCHe aanbOD

brussel heeft een belangrijk en gediversifieerd cultureel,

architecturaal en gastronomisch aanbod. De toeristische culturele

diensten zijn eclectisch: 81 musea, 4 recreatieve toeristische

attracties, 1 bezoekerscentrum, 19 verenigingen bieden meer dan

400 toeristische routes aan voor groepen en individuele bezoekers.

in 2000 verschenen ook “Hop On/Hop Off” bustrajecten. Het

hele jaar lang bloeien een reeks specifieke of terugkerende

evenementen.

sinds 1998 heeft de UnesCO de grote Markt van brussel

uitgeroepen tot Werelderfgoed. Daartoe hanteerde de UnesCO de

volgende criteria: “De grote Markt is een uitzonderlijk voorbeeld

van de geslaagde eclectische mix van verschillende architecturale

stijlen en van de cultuur van de gemeenschap in deze regio.” en

“Door de aard en de kwaliteit van de architectuur en de opmerkelijke

waarde, illustreert de grote Markt de opvallende evolutie een

koopmansstad in het noorden van europa op het hoogtepunt van

haar welvaart” 19 .

Daarnaast heeft het magazine “Openbaar Kunstbezit in

Vlaanderen” met de steun van het advocatenkantoor Linklaters

De bandt de Museumprijs in het leven geroepen. Deze prijs wil

die musea belonen die ons cultureel erfgoed in stand houden en

aan het publiek voorstellen. een jury van experts en het publiek

duiden de winnaars aan. in 2007 ging de Museumprijs naar het

Jubelparkmuseum, terwijl de Publieksprijs werd toegekend aan het

brussels Museum van de geuze.

Het permanente museumaanbod is fundamenteel voor een

stadsbeleid. « Lege schelpen met een schitterende architectuur,

zonder cultureel project, horen thuis in de categorie van de

«monumenten», niet in die van de musea» 20 . Het is echter

aangewezen veeleer te ijveren voor een groot permanent œuvre

zoals een europees stadscomplex binnen brussel, als tegengewicht

voor de politieke bekendheid van de eU-instelling, om op termijn

ook de positie van toeristisch-culturele hoofdstad op te eisen.

Op deze manier promoot brussel zijn architecturaal en cultureel

erfgoed, en evenementen. Ook voor 2009 zijn heel wat zaken

gepland, zoals de plechtige opening van het Magrittemuseum, een

promotie van het stripverhaal, de bouw van het Kuifjemuseum en de

heropening van het Filmmuseum.

Het terUgKerenDe iMagO Van brUsseL

een imago is meer dan een som van sterke en zwakke punten. Het

is een representatiesysteem.

De perceptie van een stad wordt elke dag opgebouwd via de

verschillende ervaringen die door “mijn geheime tip” voorgesteld

worden en de toeristen onthouden alleen maar de informatie die

hen geruststelt of choqueert.

brussel wordt voornamelijk gezien als: de hoofdstad van eU, een

culturele stad met haar originele art nouveau en stripverhalenerfgoed,

een europees dorp dat door het onthaal van zijn inwoners

gewaardeerd wordt, een groene stad waar het goed leven, drinken

en eten is, maar ook een stad die bij de zakenlui gewaardeerd

wordt om bijeen te komen of om in te investeren.

Deze werkwijze werd op de assisen 21 over het brusselse toerisme

opgenomen in de as «Cultuur/Levenskunst/europa».

Het eVeneMenten tOerisMe

« Het evenemententoerisme behoort tot de meest veelbelovende

activiteitensegmenten » 22 . grote evenementen zijn bevoorrechte

momenten om de media-aandacht op zichzelf te vestigen en de

openbare diensten, de inwoners en de bezoekers te mobiliseren.

De assisen voorzagen wat dat betreft in een kalender op 10 jaar

van vier grote evenementen met een internationale uitstraling en elk

met een krachtig thema. Het is de bedoeling om de drie jaar een

belangrijke afspraak op de agenda te plaatsen die minstens een

maand duurt.

tijdelijke tentoonstellingen oefenen door hun uitzonderlijke karakter

een aantrekkingskracht uit op het publiek. De organisatie hiervan

heeft een veelzijdige inzet: cultureel, educatief, economisch,

klantenbinding bij de bezoeker, sociaal, maar ook toeristisch en

mediatiek in een strategie van profilering tegenover concurrerende

steden. Daarom lijkt een algemene integratiebenadering van cultuur

en toerisme onafwendbaar.

De weerslag op middellange en lange termijn is voornamelijk te

voelen in de naambekendheid en het imago.

Het evenement kan doorslaggevend zijn voor de beslissing om het

verblijf iets te verlengen en om het publiek te fideliseren.

De perscommunicatie en de arrangementen die door de

reisprofessionals op de markt gebracht worden zijn beslissend voor

het mediatieke- en economische effect van de evenementen.

De dynamiek van dergelijk beleid kan een meerwaarde betekenen

in het domein van de werkgelegenheid.

tot besluit, in de ruime europese waaier van het culturele aanbod,

dragen de internationale evenementen bij tot het opwekken van

opeenvolgende toeristische stromen.

19

http://whc.unesco.org.

20

Claudine Chapsoul in Question de public. – Les Cahiers Espaces november 2005.

21

aanbevelingen voor het strategisch plan van het brussels toerisme. assisen 2005 over het

Brusselse toerisme. – Ramboll Management

22

Francis scherly, toeristisch adviseur in Montreux en als professor verbonden aan de

Universiteit van Lausanne (HeC).

47


3. Culturele diensten

tHeMaJaar: “eUrOPa”

brussel wilde “brussel europa” niet voorstellen als een bureaucratische

bestemming, maar veeleer als "het europa van de mensen”.

er werden drie producten ontwikkeld: de kaartgids, de “brussels tof

People” en diverse tentoonstellingen.

brussels tof People symboliseert de toeristische trekpleisters

opgesomd in de kaartgids. Via dit originele initiatief wil men de

europese inwoners van brussel (d.m.v. tentoonstellingen, concerten

enz.) laten kennismaken met de verborgen troeven van onze

hoofdstad. Men hoopt dat zij verslag zullen uitbrengen over hun

ervaringen op hun blog of via de pers.

Dit nieuwe concept volgt een vernieuwende aanpak omdat:

• er een beroep wordt gedaan op personen die beroepsmatig

actief zijn in de toeristische sector

• de Europeanen in Brussel hierdoor bijzondere aandacht

genieten

• Brussel op een andere manier wordt getoond

• iedereen via de media en allerhande blogs verslag kan

uitbrengen over zijn/haar indrukken

Concreet hebben een 200-tal europese inwoners deelgenomen aan

20 brusselse activiteiten. een zestigtal van hen heeft naar aanleiding

hiervan de internationale toeristische pers gecontacteerd.

Uit een studie 23 die het Observatorium voor toerisme te brussel

organiseerde tijdens het Feest van europa op 4 mei 2007 blijkt dat

het negatieve beeld dat de europeanen van brussel hebben, wordt

bepaald door de onveiligheid, de prijsstijgingen, de betogingen en

de bureaucratie. nochtans blijkt uit de antwoorden overduidelijk

dat de aanwezigheid van de europese instellingen in europa een

echte troef is.

immers, het positieve beeld van brussel als europese hoofdstad is

te danken aan het multiculturele karakter van de stad, de centrale

ligging in europa, de levenskwaliteit, de economische voordelen, de

stedelijke ontwikkeling en de internationale erkenning.

23

Het Observatorium voor toerisme te brussel heeft Phonecom gevraagd om de bezoekers

tijdens het Feest van europa, dat op zaterdag 4 mei 2007 plaatsvond, te peilen naar hun

mening over het imago van europa in brussel. er werden 3 vragen gesteld: “nationaliteit en

postcode”. “Wat betekent brussel voor u als “europese hoofdstad” (positieve en negatieve

elementen)?” en “Hoe vervult brussel volgens u zijn status van europese hoofdstad?” in totaal

werden 97 antwoorden ontvangen.

48


Jaarverslag 2007

49


4. Transport

1. LUCHttransPOrt

Transportmiddel Betrokkenen Bronnen

Luchttransport Brussels Airport 24

Brussels South Charleroi Airport

Spoorwegtransport N.M.B.S 25

Thalys International

Eurostar

1.1. brussels airport

Brussels Airport

Brussels South Charleroi Airport

N.M.B.S. – nationale reizigers

N.M.B.S. – internationale

reizigers

1.1.1. aantal passagiers en transitpassagiers op de brussels airport van 1997 tot 2007

Bestemming

passagiers

(in miljoen)

Transit

passagiers

(in miljoen)

Totaal

passagiers

(in miljoen)

Bron: Brutrends 2007 – BIAC

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2006

12 13 13,7 14,7 13,8 13,2 13,7 14,3 14,87 15,3 16,7 9,2 %

3,99 5,48 6,26 6,84 5,79 1,28 1,48 1,38 1,33 1,4 1,1 -18,6 %

15,9 18,5 20 21,6 19,6 14,4 15,2 15,6 16,2 16,7 17,8 6,6 %

24

Brussels International Airport Company

25

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

50


Jaarverslag 2007

1.1.2. aantal passagiers per maand in 2007

Bron: Brutrends 2007 – BIAC

1.1.3. aantal passagiers (in miljoen)

Aantal passagiers (in miljoenen) 2006 2007 % 2007/2006

Europese Unie 11,8 12,2 69 % 3,4 %

Europa niet EU 1,98 2,2 12 % 11,1 %

Afrika 1,75 1,9 11 % 8,6 %

Noord-Amerika 0,79 0,92 5 % 16,5 %

Midden-Oosten 0,18 0,21 1 % 16,7 %

Centraal en Zuid-Amerika 0,16 0,17 1 % 6,3 %

Verre Oosten 0,24 0,15 1 % -37,5 %

Totaal 16,66 17,8 100 % 6,8 %

51


4. Transport

Bron: Brutrends 2007 – BIAC

1.1.4. aantal passagiers: top 20 van de bestemmingen

52


Jaarverslag 2007

Europa 2006 2007 2007/2006

Londen 865.534 799.480 -7,63 %

Madrid 658.064 667.371 1,41 %

Barcelona 520.741 563.324 8,18 %

Milaan 498.730 512.055 2,67 %

Frankfurt 460.345 487.467 5,89 %

Lissabon 413.264 484.885 17,33 %

Rome 458.187 478.987 4,54 %

Wenen 355.829 450.784 26,69 %

Kopenhagen 405.996 419.902 3,43 %

Antalya 372.852 418.669 12,29 %

Buiten Europa

New York 361.038 426.343 18,09 %

Monastir 185.448 186.271 0,44 %

Hurghada 155.855 172.352 10,58 %

Casablanca 152.874 170.164 11,31 %

Djerba 155.118 151.912 -2,07 %

Tel Aviv 126.769 140.980 11,21 %

Chicago 139.018 130.165 -2,31 %

Washington 120.625 129.729 7,55 %

Marrakech 115.903 122.704 5,87 %

Atlanta 118.315 118.183 - 0,11 %

Bron: Brutrends 2007 - BIAC

1.1.5. aantal vliegbewegingen op de brussels airport in 2006 en 2007

Type vlucht 2006 2007 % Trend 2007/2006

Lijnvluchten 207.700 215.875 82% 3,9%

Cargo 24.300 24.709 9% 1,7%

Algemene luchtvaart 16.300 17.400 7% 6,7%

Militaire vluchten 6.600 6.400 2% -3,0%

Totaal 254.800 264.366 100% 3,8%

Bron: Brutrends 2007 - BIAC

53


4. Transport

1.1.6. aantal vluchten: top 20 van de bestemmingen

Europa 2006 2007 2007/2006

Londen 13.255 12.644 -4,6 %

Frankfurt 6 765 6.828 0,9 %

München 6.885 6.815 -1,0 %

Madrid 6 655 6.639 -0,2 %

Milaan 6 074 6.166 1,5 %

Wenen 5 332 5.966 11,9 %

Berlijn 4.415 5.396 22,2 %

Kopenhagen 4 962 5.362 8,1 %

Barcelona 4 575 5.016 9,6 %

Rome 5 192 5.007 -3,6 %

Buiten Europa

New York 2 193 2.564 16,9 %

Casablanca 1 625 1.717 5,7 %

Monastir 1 311 1.308 -0,2 %

Tel-Aviv 1 125 1.232 9,5 %

Djerba 1 143 1.113 -2,6 %

Hurghada 987 1.057 7,1 %

Marrakech 868 957 10,3 %

Chicago 765 728 -4,8 %

Washington 730 728 -0,3 %

Atlanta 726 721 -0,7 %

Bron: Brutrends 2007 – BIAC (alleen maar passagiersvluchten)

54


Jaarverslag 2007

1.1.7. De hotellerie op het grondgebied van de gemeente zaventem

Aankomsten Overnachtingen Verblijfsduur Bezettingsgraad

2004 80.194 105.302 1,3 70,66 %*

2005 73.500 96.030 1,3 67,86 %

2006 80.268 99.001 1,2 70,46 %

2007 79.675 100.778 1,3

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Hotelbarometer - Observatorium voor Toerisme te Brussel – (*) van juni tot december 2004.

1.1.8. toegang tot de luchthaven

Toegang met de wagen

(aantal wagens)

Toegang met de trein

(aantal passagiers)

Toegang met de bus

(aantal passagiers)

Toegang met de taxis

(aantal passagiers)

Bron: Brutrends 2007 - BIAC

2004 2005 2006 2007

2.288.035 2.264.833 2.211.858 2.362.792

2.311.471 2.427.291 2.717.415 3.011.860

579.212 1.933.574 2.464.798

593.000 480.000 615.000 628.000

1.1.9. Het profiel van de passagiers

Jaar

Geslacht

0 - 24 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

Meer dan 54 jaar

Redenen

55


4. Transport

Frequentie in aantal vluchten (heen en terug per jaar)

Type groep

Nationaliteit

Bron: Brutrends 2007 – BIAC

1.2. brussels south Charleroi airport

1.2.1. aantal passagiers en aantal vluchten op brussels south Charleroi airport

van 1998 tot 2007

56


Jaarverslag 2007

Jaar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aantal

passagiers

2007

/2006

210.727 235.949 255.322 773.431 1.279.000 1.700.000 2.034.797 1.873.349 2.166.360 2.458.255 13,5 %

Aantal vluchten 62.539 60.305 57.055 57.216 64.237 63.140 65.952 61.182 66.404 70.724 6,5 %

Bron: Brussels South Charleroi Airport

1.2.2. Profiel van de reizigers

Nationaliteit %

België 31 %

Nederland 21 %

Italië 11 %

Frankrijk 7 %

Verenigd Koninkrijk 5 %

Ierland 5 %

Spanje 3 %

Polen 3 %

Zweden 2 %

Duitsland 1 %

Andere 11 %

Redenen van de verplaatsing

Leeftijdsgroep

Gemiddelde verblijfsduur

4 dagen

57


4. Transport

Beroepen

Bron: Brussels South Charleroi Airport

2. sPOOrWegtransPOrt

2.1. internationaal verkeer: thalys

2.1.1. aantal passagiers op thalys vanuit en naar brussel van 1998 tot 2007

58


Jaarverslag 2007

Aantal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Parijs 1.292.300 2.638.000 2.814.700 2.909.048 2.943.340 2.837.669 2.825.705 3.018.019 3.223.214 3.376.699 4,8%

%2007

/2006

Keulen 86.900 239.000 167.700 177.886 193.913 340.509 303.556 313.966 330.766 363.751 10,0%

Amsterdam 24.100 110.000 66.800 67.748 73.982 73.734 72.258 72.325 80.319 78.608 -2,1%

Andere 800 363.745 444.289 485.054 454.030 653.773 445.759 521.389 167.308 - 67,9%

Totaal 1.404.100 2.987.000 3.412.945 3.598.971 3.696.289 3.705.942 3.855.292 3.850.069 4.155.688 3.907.758 -6,0%

Bron: NMBS – Thalys International

Andere herkomst/ bestemmingen 2006 2007

Bron: NMBS – Thalys International

OPMERKINGEN:

Luik 24.570 17.079

Rotterdam 14.818 16.852

Den Haag 12.935 15.340

Marseille 1.156 1.287

Andere 4.102.189 3.857.200

Berekening van het aantal passagiers: het gaat over de samenvoeging van de heen- en terugreizen. Het aantal passagiers naar Brussel

is dus ongeveer 50%.

2.1.2. Percentage tickets voor zakenreizen / vrije tijd verkocht via thalys van 2000 tot 2007

Type ticket 2000 2002 2003 2004 2006 2007

Tickets zaken 43 % 43 % 44 % 48 % 33 % 33 %

Tickets vrije tijd 48 % 57 % 42 % 47 % 64 % 67 %

Andere 27 9 % 14 % 5 %

Bron: Thalys International

27

Andere = groepstarieven, tarieven voor touroperators en speciale tarieven (gehandicapten + begeleiders, honden, VIP…).

59


4. Transport

2.1.3. aantal passagiers op de thalys lijnen van en naar brussel per maand

2.1.4. Profiel van de cliënteel

Geslacht

Bestemming

Leeftijd

39 % is minder dan 35 jaar oud

79 % van de cliënteel is actief

Profiel van het cliënteel

Verdeling van de reizigers

Bron : Thalys International

Voldoeningsgraad cliënteel

87%

60


Jaarverslag 2007

2.2. internationaal verkeer: eurostar

2.2.1. aantal passagiers op de eurostar van en naar brussel van 1997 tot 2007

Aantal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brussel –

Londen

Brussel –

Rijsel

1.146.000 1.396.000 1.357.000 1.226.000 1.102.190 1.058.135 1.066.573 1.473.039 1.585.798 1.620.114 1.793.145 11 %

64.000 63.000 77.000 214.000 229.240 206.359 204.945 233.112 241.223 243.175 244.358 0 %

Totaal 1.210.000 1.459.000 1.434.000 1.440.000 1.331.430 1.264.494 1.271.518 1.706.151 1.827.021 1.977.166 2.152.477 9 %

Bron : NMBS

2.2.2. Percentage tickets voor zakenreizen / vrije tijd verkocht via eurostar van 2000 tot 2007

%2007

/2006

Type ticket 2000 2001 2003 2004 2006 2007

Tickets zaken 20 % 22 % 27 % 27 % 20 % 20 %

Tickets vrije tijd 80 % 78 % 60 % 53 % 80 % 80 %

Andere 28 13 % 20 %

Bron : Eurostar

28

Andere = groepstarieven, tarieven voor touroperators en speciale tarieven (gehandicapten + begeleiders, honden, VIP…).

61


4. Transport

2.2.3. aantal reizigers met eurostar per mand van en naar brussel

Bron : NMBS

2.3. international verheer (buiten thalys en eurostar)

2006 2007

Internationaal TGV 624 010 852.657

Internationaal ticket 1 539 111 4.251671

Bron : NMBS

Total 2 163 121 5.104.328

62


Jaarverslag 2007

aLgeMene beDenKingen

brussel ligt centraal in een netwerk van lucht- en spoorvervoer.

LUCHtVerVOer: brUsseLs airPOrt

Het aantal passagiers dat op brussels airport per vliegtuig aankomt,

is van 1997 tot 2007 met 12% gestegen.

in 2007 is het aantal passagiers met 7% gestegen in vergelijking

met 2006. Lokale passagiers zijn de stuwende kracht achter de

luchtvaartactiviteiten van de brusselse luchthaven.

De meest gewaardeerde bestemmingen zijn de landen van de

europese Unie met 69% van het totaal.

De belangrijkste bestemmingen volgens aantal passagiers zijn

Londen, Madrid, barcelona en Milaan.

in 2007 kwamen er maar liefst 36 nieuwe luchtvaartverbindingen

met onze hoofdstad bij (zowel bestaande, als nieuwe

luchtvaartmaatschappijen droegen hiertoe bij). Onze luchthaven

verwelkomde zeven nieuwe luchtvaartmaatschappijen en breidde

haar aanbod uit met 8 nieuwe bestemmingen.

Dankzij het toegenomen aanbod van de bestaande goedkope

luchtvaartmaatschappijen (sky europe, Vueling enz.) en de komst

van verschillende nieuwe low-cost carriers (easyJet, sterling airlines,

Flybe, bleuair, Myair) hebben deze maatschappijen in totaal

600.000 reizigers vervoerd, een stijging van 100 procent.

Het langeafstandsverkeer is goed voor 1,5 miljoen passagiers, een

groei van 23 procent (ofwel 300.000 extra passagiers). De indiase

luchtvaartmaatschappij Jet airways is goed voor ongeveer de helft

van dit cijfer. Deze carrier is sinds augustus actief in brussels airport.

Deze maatschappij organiseert twee vluchten per dag naar new

York (JFK en newark) en onderhoudt dagelijkse verbindingen met

toronto, Mumbai, Delhi en Chennai. brussels airport heeft tevens

de nieuwe maatschappij Us airways mogen verwelkomen, die

dagelijkse vluchten organiseert van en naar Philadelphia

Het kleinste aantal reizigers treffen we aan in de maanden februari,

april, mei, augustus, november en december.

sPOOrVerVOer: eUrOstar

Het aantal eurostar-passagiers vanuit Londen steeg van 1999 tot

2007 met 50,1%. in 2007 werd een stijging met 8,9% genoteerd

tegenover 2006.

Deze stijging van het verkeer wordt mede veroorzaakt door

de kortere reistijden en de zoektocht naar milieuvriendelijke

vervoersmiddelen.

Het grootste aantal reizigers treffen we aan in de maanden maart,

juni en van september tot november.

Het kleinste aantal reizigers treffen we aan in de maanden januari,

februari, april, mei, juli, augustus en december.

LUCHtVerVOer: CHarLerOi brUsseLs sOUtH

De luchthaven van Charleroi positioneert brussel als ‘low-cost’

bestemming.

in 2007 kreeg brussels south Charleroi airport 2.458.255 passagiers

over de vloer, toename met 13,5 % in vergelijk met 2006.

Deze nieuwe en aanzienlijke groei kan men als volgt verklaren:

• Succes van de nieuwe bestemmingen die Ryanair in april 2006

heeft gelanceerd

• Aanvang activiteiten van Jet4you in november 2006 en toename

door deze maatschappij van haar vluchten naar Casablanca

• Groei van het passagiersverkeer van Wizz Air,

o.a. naar Warschau.

De aantrekkingskracht van brussel is duidelijk, aangezien 60% van

de vakanties in brussel worden doorgebracht.

De meeste reizigers zijn toeristen die op vakantie (43%) gaan

en bewoners die hun familie in hun land van herkomst (35%)

bezoeken.

sPOOrVerVOer: tHaLYs

Het aantal reizigers op de thalys-verbinding met Parijs is van 1999

tot 2007 met 30,8% toegenomen en is ook met 6% verminderd in

vergelijking met 2006.

De bestemmingen evolueerden op de volgende manier: Parijs (4,8%),

amsterdam (-2,1%) en Keulen (10%) in 2007 t.o.v. 2006.

63


DE PARTNERS VAN HET

OBSERVATORIUM :

ABITO

ACEA

Algemene Directie Statistiek

en Economische Informatie

BAPCO

Bed & Brussels

Brussels Airport

Brusselse Museumraad

BSV

City Tours

FBAA

Federatie Horeca Brussel

Gidsen Brussel België

Logies voor jongeren

MIVB

NMBS

Brussels Airlines

Stichting voor kunsten

Taxi Stop

Toeristische Attracties

Voir et Dire Bruxelles

MET DE SAMENVATTING VAN DE :

Institut Arthur Haulot

Publieks Observatorium van de federale

wetenschappelijke instellingen

Onthaal en Promotie Brussel

Mageco SA

CONTACT :

Béatrice Walgraeve

Charleroise Steenweg, 111

1060 Brussel

Tel. : 02/504 02 36

Fax. : 02/513 69 50

E-mail : bwalgraeve@obs.irisnet.be

http ://www.observatoiretourisme.irisnet.be

More magazines by this user
Similar magazines