Ceci est le futur Musée Magritte - BECI

beci.be

Ceci est le futur Musée Magritte - BECI

Maart 2009 • nr 3

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

GDF Suez bouwt aan de creatieve stad

Ceci est le futur Musée

Magritte

INTERNATIONAAL

Belgische export houdt

stand in de crisis!

DOSSIER TOERISME &

CONGRES

Brussel zet in op toerisme

Dynamiek Maart 09 def.indd 1 3/03/09 10:52:18


Learn how to talk business!

IN DE PRAKTIJK

• Taaltraining aan tafel, met ‘native speakers’

• Engels, Frans of Nederlands

• Voor al wie zijn talenkennis wil bijscholen

• Groepen van 7 tot 10 personen

• 2 uur per week, van 12 tot 14 uur

• 30 weken per jaar (niet tijdens schoolvakanties)

• In de buurt van uw bedrijf

• Kennistest gaat aan de lessen vooraf (zes niveaus)

• Opleidingen starten vanaf 26/01/2009

• Catering met broodjes & drank

VOORDELEN

• Tafels zitten samen per taal en kennisniveau

• Wie geregeld aanwezig is, boekt vooruitgang

• Een aangename lunchpauze

• Aantrekkelijke prijs

PRIJS (EXCL. BTW)

BECI-leden: 1.250 euro p.p. (30 sessies)

• Niet-leden: 1.450 euro p.p. (30 sessies)

KMO’s en zelfstandigen kunnen aankloppen voor subsidies

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voor

50% tussenbeide komt – als het dossier wordt goedgekeurd.

U kunt met ons contact nemen vooraleer u het

dossier indient.

CONTACT

Brigitte van der Mensbrugghe,

Verantwoordelijke BECI-opleidingen

02 643 78 30 – 0499 588 842 - bvdm@beci.be

Dynamiek Maart 09 def.indd 2 3/03/09 10:52:39


edito

Emmanuel van Innis,

voorzitter van Beci

Het onderwijs in

vraag gesteld

Duurzame economische ontwikkeling heeft een

positief klimaat en stevige funderingen nodig.

De kwaliteit van het onderwijs draagt daar uiteraard

toe bij aangezien de voor onze diensten- en kenniseconomie

noodzakelijke talenten daar opgeleid moeten

worden.

Onze economie heeft inderdaad nood aan een stabiele instroom

van gekwalificeerde werkkrachten. De “Brussels

Metropolitan Region” moet aantrekkelijk zijn voor hooggeschoolde

werknemers. “BMR” moet concurrentieel zijn

om te voorkomen dat de “war for talent”, die op internationaal

niveau woedt, de deskundigheid wegzuigt die onze

economie nodig heeft om zich verder te ontplooien.

De uitzonderlijk grote concentratie aan belangrijke universiteiten

en hogescholen wordt traditioneel als een

troef van BMR voorgesteld.

Deze situatie kan de indruk wekken dat het onderwijsniveau

in Brussel aan de hoge kant ligt en overeenstemt

met de structuur van de hooggekwalificeerde arbeidsmarkt.

Het grote aantal werknemers met een diploma

hoger onderwijs (41% in Brussel, terwijl het nationale gemiddelde

op 32% ligt en dat van Europa op 23,5%) lijkt dit

te bevestigen.

Maar de statistieken van de FOD Werkgelegenheid tonen

aan dat een derde (32%) van de bevolking van het Gewest

niet verder dan het lager middelbaar onderwijs is geraakt

en dat 44% van hen werkloos zijn.

De statistieken in verband met het opleidingsniveau

van jongeren zijn al even verontrustend. In de leeftijdsgroep

20/24 heeft 71% een diploma hoger middelbaar

onderwijs, maar dat ligt onder het gemiddelde in Europa

(78,1%), Vlaanderen (86,9%) en Wallonië (79%). 25% van

de jongeren tussen 18 en 24 jaar volgen geen onderwijs

meer en heeft dat niveau nooit behaald.

De gevolgen van dit falen laten niet op zich wachten: 35%

van de Brusselse jongeren onder de 25 jaar heeft geen

werk. Bovendien zijn onderwijsspecialisten en lesgevers

het erover eens dat het opleidingsniveau bij deze jongeren

tot 25 jaar eerder aan het zakken is. Het gevolg daarvan

is dat de beroepsopleidingen te lijden hebben onder

de slechte prestaties van de basisopleidingen. Daardoor

kunnen deze slecht opgeleide jongeren zich in het merendeel

van de gevallen niet eens meer inschrijven voor

kwalificerende beroepsopleidingen terwijl alle bedrijven

het erover eens zijn dat ze nood hebben aan technisch opgeleide

werknemers.

En wat valt er wel niet te zeggen over het gebrek aan talenkennis

bij jonge werkzoekenden? Dat terwijl 78% van

de bedrijven in Brussel twee of drie talen gebruiken voor

hun interne communicatie en dat 80% van de bedrijven

met hun klanten op zijn minst in drie talen communiceren.

Wij kunnen maar een ding vaststellen: ons onderwijs

moet geëvalueerd worden in functie van de mate dat het

kans biedt op latere opleidingen en op succes op de arbeidsmarkt.

Dit efficiëntiecriteria moet vanaf de lagere

school ingevoerd worden en de toepassing ervan moet

alle netten en andere verschillen overstijgen.

Het onderwijs moet tegen het licht gehouden worden

omdat dit bepalend is voor het ontluiken van talenten.

Onze bedrijven en onze economie hebben die nodig om

zich te ontwikkelen en om als winnaars uit de bus te komen

in deze mondiale context waar een duidelijke toekomstvisie

en strategische keuzes noodzakelijk zijn.

Deze strategische keuzes zijn de bedoeling van het “Brussels

Route 2018” dat de drie gewestelijke werkgeversorganisaties

(Beci, Voka, Uwe) en het VBO hebben opgesteld.

Onderwijs en opleiding worden daarin als de basis van

nieuwe groei beschouwd.

Beci heeft besloten om van zich te laten horen in verband

met de voorwaarden en de doelstellingen van een kwalitatieve

verbetering van het onderwijs. Dit omdat de kwaliteit

van onze medewerkers bepalend is voor de kwaliteit

van onze bedrijven en voor de aantrekkingskracht

van “BMR” op investeerders.

1

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:1 3/03/09 10:52:41


inhoud MAART 09

BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE

& INDUSTRY

1 Edito

4 Opinie ‘Brussel, creative city?’

· Maak van Brussel a creative city

· Interview BOZAR: “Cultuureconomie is een

echte groeipool”

· Interview GDF Suez: “Ceci n’est pas encore

un Musée Magritte

· Interview View Mag:

“Ik wil de beeldverslaving beter begrijpen”

11 Leden Trefpunt

16 Member to member

16 Jobs –

Wat met de arbeidsmarkt in de grootstad?

18 Internationaal :

Hoe buitenlandse producten verdelen op de

Belgische markt?

Belgische export houdt stand in de crisis!

47 Agenda

48 Toetredingsaanvragen – Index adverteerders

DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

19 Toolbox

24 BizzBox

25 Telex

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t +32 2 648 50 02 • f +32 2 640 93 28

www.beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.be

Eindredactrice:

Stéphanie Brisson sb@beci.be

Medewerkers: Patrick Anspach • Guy Bernard •

Jean Blavier • Thandiwé Cattier • Vincent Delannoy

• Arnaud Dellicour • Olivier Duquesne • Olivier

Kahn • Hélène Legrand • Jacqueline Remits • Luc

Rivet • Harold Schuiten • Carline Taymans

Productie & Abonnementen

Administratie: Didier Amandt da@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk: DB Print

Vertaling: Wouter Devriese/Data Translations/BLS

Cover foto: Reporters/Jan Van de Vel

ISSN 0770 - 2264

Alle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who Beci

Infos : da@beci.be • t 02 643 78 34

DOSSIER

Toerisme & Congres

27 Brussel zet in op toerisme

29 Nieuwe troeven voor Brussel

36 Het casino, een toeristisch buitenkansje

36 Seminaries goedkoop houden: enkele ideeën

37 Brussel maakt promotie

39 Chocolade van wereldfaam

DOSSIER

Business to Business

41 Crisis, welke crisis?

46 Sociale netwerken: vloek of buitenkans?

PUBLICITEIT

Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks

door meer dan 21.000 decision makers gelezen.

Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex

(Momenteel : 13.600 ex.)

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31

F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.be

Véronique Legein • T 02 763 18 19

F 02 772 54 22 • vl@beci.be

ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

Mei 2009

• KMO

Zakenreizen

Uiterste datum: 15 maart 2009

Juni 2009

• Human Resources

Uiterste datum: 15 april 2009

Structurele partners van Beci
Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:2 3/03/09 10:52:42


Preventie en gezondheid

brengen heel wat met zich mee.

Gemotiveerde werknemers, bijvoorbeeld.

De externe dienst van Mensura. De oplossing voor meer interne veiligheid, welzijn en preventie.

De Wet over Welzijn op het Werk verplicht u om te investeren

in preventie en gezondheid. Natuurlijk kan u dat

als een last beschouwen. Maar u kan het ook bekijken

als een kans om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Want gezonde mensen in een gezonde, veilige werkomgeving

presteren beter. Mensura helpt u daarbij met

dokters en risico-experts. De oplossingen motiveren

uw medewerkers en hebben zo een positief effect op

uw resultaten. Dat motiveert u toch om een kijkje op

onze website te nemen? www.mensura.be.

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:3 3/03/09 10:52:48


opinie

REFLECTIE

Maak van Brussel ‘a Creative City’

Het is crisis, de consumptie daalt, de banken werden van de ondergang gered maar het regent

faillissementen en ontslagen. Precies nu moet de creatieve capaciteit van de samenleving

aangesproken worden, vooral dan in de steden: “Steden zijn altijd broedplaatsen

van talent en innovatie geweest. Het zijn de plaatsen waar het gebeurt.”

4

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

© Reporters/Jan

Van de Vel

Creativiteit onderscheidt ons

van de dieren: mensen zijn in

staat om zich een idee te vormen

in het brein, en dit te concretiseren

in de realiteit. Creativiteit is

volgens Charles Landry een manier

om af te stappen van rigide ideeën en

om ons te openen voor complexe fenomenen

die niet altijd op een strict

logische manier aangepakt kunnen

worden. Iedereen is potentieel creatief,

maar organisatiestructuren, instellingen,

denk- en werkgewoontes

kunnen de creativiteit van het individu

verstikken: “Creativity is both

about allowing a free flow of ideas

and linking these new ideas to restraints,

grammars and rules, and of

course to reality.” Dit soort wollige

bewoordingen houden het concept

breed: creatief is de kunstenaar die

een schilderwerk maakt, net als de

human resource manager die mensen

weet te motiveren. Het is de samenleving

die zich inventief voorbereidt op

de problemen van morgen. Creatief

is ook de stad Glasgow die erin slaagt

om Ijslandse toeristen te trekken met

de boodschap dat Glasgow de noordelijke

grens van de Rivièra is…

Creativiteit gaat niet alleen over

markten of industriële centra maar

ook over de multiculturele samenleving

of de kenniseconomie. De

vele interacties in steden leiden tot

nieuwe ideeën en visies. De studie

van de impact van creativiteit op de

stedelijke omgeving staat nog in de

kinderschoenen. Maar het loont de

moeite om te kijken naar wat Charles

Landry met “The Art of City Making”

en Richard Florida met “the Rise of

the Creative Class” en “The Creative

City” pogen aan te tonen. Zij zijn de

nieuwe stedelijke denkers en plaatsen

cultuur, entertainment, sport

en onderwijs in het centrum van de

economie, sectoren die vroeger nauwelijks

deel uitmaakten van de “serieuze

economie”. Ze kijken naar het

potentieel van de creatieve sectoren

om jobs te creëren en de economie

te dynamiseren. Mode, theater, beeldende

kunsten worden in de analyse

betrokken. Steeds meer onderzoekers

bestuderen creativiteit vanuit het

idee dat het een essentiële factor is

in de ontwikkeling van een stedelijke

economie. Florida en Landry

gaan uit van de kracht van steden en

hun potentieel, en minder van wat er

misloopt. De industrie is nagenoeg

verdwenen, de ruimtelijke elementen

zoals water- en spoorwegen, zijn

minder relevant geworden, toegevoegde

waarde wordt meer door het

toepassen van kennis gecreëerd dan

door de productie van goederen. Een

tunnelvisie over steden, met een accent

op of het socio-economische of

het leefbare en groene, leidt volgens

hen nergens toe, en kan de ontwikkeling

verlammen.

Diversiteit is primordiaal in de stad

en voedt de creativiteit, het is zelfs de

essentie van democratie. Diversiteit

zorgt voor discussie, vernieuwing en

conflict, van waaruit nieuwe vormen

van samenleven, ondernemen en

creëren kunnen ontstaan. Wat dat

betreft zijn steden waarachtige laboratoria

waar de toekomst nu wordt

uitgetest. Daarom moet er niet enkel

gekeken worden naar grootschalige

projecten als wegeninfrastructuur en

metronetten, maar ook naar de kunstenaars

die de Kanaalzone tussen

Molenbeek en Brussel-stad stilletjes

hebben ingenomen en die de buurten

dynamiseren.

Is Brussel een creatieve stad?

Om een creatieve stad te worden

moeten obstakels weggewerkt. Stedelijke

professionals, vaak gebonden

aan institutionele of electorale overwegingen,

moeten luisteren naar wat

er rondom hen gebeurt. De stedelijke

machine wordt draaiende gehouden

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:4 3/03/09 10:52:49


opinie

door bureaucratische regels, zoals

trage procedures voor bouwvergunningen

of verouderde belastingsregels

die het ondernemen verzwaren.

Problemen worden pas aangepakt

als ze zich stellen, wat ervoor zorgt

dat de antwoorden op die problemen

gevormd worden door die problemen

zelf. Kortzichtigheid verhindert het

vastleggen van een langetermijnvisie,

hyperspecialisatie het transversaal

denken. Men denkt te weinig na

over de diepere oorzaken van mislukkingen,

terwijl reflectie over failure

juist een learning device moet zijn,

volgens Landry. “Participation creates

ownership: people are more likely to

become stakeholders in projects they

have participated in.” Het is daarom

zo belangrijk om de bevolking, en zeker

in de kansarme centrumwijken

in Brussel, bij nieuwe ontwikkelingen

te betrekken.

Het diverse is waar Brussel in uitblinkt

- door haar bevolkingssamenstelling,

met zijn vele identiteiten

en loyaliteiten, maar ook door de

architectuur, de geschiedenis en de

gemengde wijken. Als motor van de

economie is het een ideale kweekvijver

vanwaar de economie en de samenleving

nieuwe impulsen kunnen

krijgen. Brussel kent geen uniformiteit,

geen eng regionalisme maar wel

hybride vormen van samenleven over

de oude natie-en volksgrenzen heen,

stelt sociologe Nadia Fadil. Haar diversiteit

is haar grote kracht. Maar

Brussel profileert zich zelden zo en is

zich vaak niet bewust van haar eigen

potentieel. De ontegensprekelijke

creatieve aanwezigheid, op het vlak

van kunsten als in de sectoren van de

nieuwe economie, wordt niet genoeg

geëerd, en niet aangewend om zich te

verkopen aan de buitenwacht. Brussel

is alles wat het is, niet altijd dankzij,

maar vaak ook ondanks zichzelf.

Creativiteit heeft ruimte nodig, durf

en ondernemingszin, om vertrouwen

en enthousiasme te scheppen. Zwak

leiderschap is volgens Landry significant

contributor to urban decline.

We moeten dit potentieel echter aanboren,

om een antwoord te bieden

op nieuwe bedreigingen, zoals de

opwarming van de aarde, de economische

crisis en de milieuvervuiling

die de leefbaarheid aantast. Hoe kunnen

we Brussel een European Green

Capital maken? De uitdagingen zijn

groot, maar het potentieel is aanwezig.

De belangrijkste vragen zijn: hoe

de stad aantrekkelijk maken? Hoe het

aanwezige talent ontwikkelen? Hoe

buitenlands talent aantrekken? Hoe

dualisering tegengaan? Hoe, om het

met de woorden van Fadil te zeggen,

de kosmopolitische realiteit omzetten

in een kosmopolitische mentaliteit?

Brussel is nog op zoek naar de

juiste balans tussen globale multipliciteit

en lokale identiteit.

Het pessimisme dat ontstond door

dysfunctionele ontwikkelingen in de

steden, met als gevolg verdeeldheid,

angst, vervreemding, overlast, en de

verzwakking van het gevoel van gedeelde

lokaliteit en identiteit, moet

een halt worden toegeroepen. En wel

met die factoren die succesvol ondernemen

mogelijk maken: creatief, interdisciplinair

en holistisch denken.

Stedelijke vernieuwing, argumenteert

Landry, kan op zichzelf een spektakel

zijn, en verwijst naar stedelijke

planning. Met de dominantie van het

pessimisme heeft Brussel haar ambitieuze

architecturale visie verlaten

en moet nu vaststellen dat ze wordt

voorbijgestoken in aantrekkelijkheid

door steden die Guggenheims hebben

durven bouwen. Er is in Brussel

nog een lange weg af te leggen vooraleer

creativiteit deel uitmaakt van

de business as usual.

en kunsten maar ook onderwijs te

ondersteunen. Een voorbeeld hiervan

is het Magritte museum, dat er zonder

samenwerking met privépartners

waarschijnlijk niet gekomen was. Dit

museum wordt in staat geacht om

500.000 mensen per jaar naar Brussel

te lokken. De hotelsector moet zich verbinden

met de culturele sector, om de

in het weekend nagenoeg lege hotelkamers

vol te krijgen. Inzake mobiliteit

moet er over de Gewestgrenzen heen

gekeken worden. Een duurzame omgeving

zal niet gecreëerd worden door

alleen te kijken naar de milieudimensie,

maar ook naar de economische en

de sociale dimensie. De bedrijfswereld

heeft dat al begrepen. Naast haar Routeplan,

dat op een heel andere manier

naar de lokale economie kijkt, participeert

ze ook aan de Staten-Generaal

voor Brussel, een initiatief van de civiele

maatschappij, dat vertegenwoordigers

uit de vakbonden, BECI, Brusselse

belangengroepen (Aula magna, Manifesto,

BruxselForum) de milieuorganisaties

(BRAL & IEB), de kunsten (Réseau

des Arts & Kunstenoverleg) en de drie

grote universiteiten samenbrengt in

een grootschalig reflectieproces, dat op

12 januari van start ging met de eerste

van een reeks public hearings. BECI is

ook lid van de Stuurgroep van Plateform

Kanal Central, dat de lokale hyperactieve

talenten uit de kunst in de

Kanaalzone wil verbinden aan de vele

inactieve talenten uit Molenbeek.

Enkel waar transversaal en geïntegreerd

gedacht wordt, worden oplossingen

voor de problemen van vandaag

gevonden. 2009 is het Europees

jaar van de creativiteit en de innovatie.

BECI doet alvast haar best om er een

geslaagd jaar van te maken.●

Tom Smeets

adviseur Kenniscentrum BECI

5

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

BECI doet mee

Er moet transversaal gedacht worden.

Partnerships tussen privé en publiek

zijn nodig, om universiteiten, musea

Info : www.statengeneraalvanbrussel.be

De grootste fresco van Europa is te bewonderen in De Wand

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:5 3/03/09 10:52:58


Opinie

INTERVIEW MET LEEN GEYSEN, MARKETINGMANAGER BOZAR

“Cultuureconomie is een echte groeipool”

80 jaar oud, maar – crisis of geen crisis – BOZAR (het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten)

bloeit als nooit tevoren. “Mensen besparen niet op cultuur”, zegt Leen Gysen, directeur

marketing en communicatie van BOZAR. “We willen binnen enkele jaren de kaap van 1,5

miljoen bezoekers halen, maar die zullen we vooral in het buitenland moeten zoeken.”

6

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

De grote zaal Henry Le Boeuf

werd geopend in oktober 1929.

Nog het hele seizoen 2008-

2009 viert BOZAR zijn 80-jarig bestaan.

In 2007 vonden liefst 1.046.233 bezoekers

de weg naar ruim 1.000 evenementen,

“maar in België is er nog weinig

groeipotentieel”, weet Gysen: “In

Brussel zitten we zo goed als aan ons

plafond. We richten onze pijlen vooral

op bezoekers uit onze buurlanden:

Frankrijk, Duitsland en Nederland. We

zien ook potentieel in Spaanse en Italiaanse

toeristen.”

Hotelgasten in BOZAR

“Vergeleken met de budgetten van

bijvoorbeeld het Londense Tate, stellen

de onze weinig voor. We rekenen

op partners zoals Toerisme Vlaanderen,

L’Office de Promotion Tourisme

Wallonnie-Bruxelles en Brussels International

Tourism and Congress. Ook

via ambassades krijgen onze evenementen

buitenlandse aandacht. Buitenlanders

die in Brussel aankomen

zonder voorkennis van BOZAR worden

vooral bereikt door affiches via Thalys,

NMBS en op straat. Ook hotels leggen

ons BOZAR-magazine (80.000 ex.) op

de kamer. Met de keten Le Meridienhotels

hebben we een unieke deal:

‘Unlock Art’. De keten heeft wereldwijd

partners gezocht. In Brussel zijn wij de

bevoorrechte partner. Met hun kamersleutel

krijgen de hotelgasten van Le

Meridien toegang tot BOZAR. In veel

hotels heeft de ‘Vereniging voor bodes’

(Union Internationale des Concierges)

een stand waar ze via hun project ‘Les

Cléfs d’Or’ (de gouden sleutels), het bezoek

van hun klanten zo aangenaam

mogelijk probeert te maken. Deze

vereniging maakt toeristen en zakenmensen

wegwijs in Brussel en brengt

ook tickets voor BOZAR aan de man.”

“Kunst is toegankelijk geworden voor

iedereen. We zijn al lang niet meer

enkel het bolwerk van de Koningin

Elisabethwedstrijd. De afgelopen zomer

was 46% van onze bezoekers jonger

dan 26 jaar. Ik spreek niet graag

over drempelverlaging, want dat

impliceert dat kunst elitair zou zijn,

maar je ziet dat alle bevolkingsgroepen

ondertussen de weg vinden naar

BOZAR, dat in 5 jaar zijn bezoekersaantallen

zag verdubbelen.”

Last-minute tickets

“Eigenlijk heb je twee soorten bezoekers:

mensen die maanden op

voorhand hun tickets boeken, omdat

ze een bepaald evenement voor

geen geld willen missen. Ik vind dat

we voor hen moeten werken met

voordeliger voorverkooptarieven.

Bij ticketverkoop voor popconcerten

is dat een alledaags gegeven, maar

voor onze klassieke concerten is dat

nog niet het geval. Anderzijds heb je

de cultuurbezoeker die ‘last-minute’

twijfelt over een uitstap. Om die over

de streep te trekken, willen we in de

toekomst een last-minute-verkoop

organiseren. We werken nu al samen

met ‘Arsene 50’, een initiatief van de

Stichting voor de Kunsten te Brussel,

dat last-minute tickets aan de man

probeert te brengen. Maar bij buitenlandse

toeristen en zakenmensen

heeft die organisatie relatief weinig

naambekendheid.”

“Gerund als echt bedrijf”

BOZAR doet het meer dan goed. “Onze

zalen zitten even vol als vergelijkbare

zalen in Parijs dat toch een veel grotere

populatie heeft.” Dat BOZAR op

5 jaar tijd is uitgegroeid tot een waar

succesverhaal en dat het de ambitie

heeft om binnen 5 jaar met een

derde te groeien, was volgens Leen

Gysen ook mogelijk doordat BOZAR

niet langer een parastatale is. “We

zijn een NV met sociaal oogmerk en

worden gerund als een echt bedrijf.

De personeelskosten voor onze 365

werknemers –vooral contractuelen,

maar ook een groep statutaire ambtenaren-

worden betaald door de

federale overheid, maar we kunnen

werken in een gezonde autonomie.

We halen onze inkomsten, buiten de

subsidies, vooral uit reclame in onze

publicaties, sponsoring en corporate

events. Maar natuurlijk ook uit onze

ticketverkoop. BOZAR TICKETS werkt

niet alleen voor BOZAR, maar ook

voor derden die hun ticketverkoop

willen uitbesteden. Een team van 50

meertalige medewerkers verwerkt

nu al jaarlijks meer dan 100.000

oproepen. Cultuureconomie is een

echte groeipool. En ik maak geen onderscheid

tussen populaire en minder-populaire

cultuur. Ze zijn allebei

evenwaardig.” ●

Dirk Vanderbemden

© Joost Joosten

Leen Gysen, directrice marketing & communicatie van BOZAR

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:6 3/03/09 10:53:02


© Joost Joosten

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:7 3/03/09 10:53:09


opinie

GDF SUEZ BOUWT AAN DE CREATIVE STAD

Ceci n’est pas encore

un musée

© Jan Van de Vel/Reporters

8

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Het toekomstige Magritte Museum, aan het Koningsplein

«Ceci n’est pas (encore) le musée Magritte” staat er geschreven op het grote doek voor de

gevel van het Hotel Altenloh in het hartje van Brussel. Maar binnenkort wordt dit gordijn,

waarachter de grootste Margrittecollectie schuilt, opengetrokken. Nooit werden er in één

museum zoveel werken van deze Belgische surrealistische schilder samengebracht. Voor u

lichten we al een tip van de sluier.

© Jan Van de Vel/Reporters

Op 2 juni gaan de deuren van

het Margritte Museum open

en zullen 170 werken van een

van de vijf meest bekende schilders

voor het publiek te bezichtigen zijn.

Daaronder ook unieke stukken uit

privé-collecties die het museum in

leen heeft.

Het Hotel Altenloh is op een steenworp

van het Koninklijk paleis en de Koninklijke

Musea voor Schone Kunsten

gelegen. Bezoekers van het museum

zullen eerst naar de derde verdieping

geleid worden waar de tocht door het

museum van start gaat. Daar worden

werken uit de beginjaren van Margritte

getoond en worden de bezoekers

ingewijd in de principes die aan de

grondslag van zijn oeuvre liggen. Op

de tweede verdieping komen sommige

minder bekende thema’s van

Magritte aan bod zoals Zwarte Magie,

La période Vache. Op de eerste verdieping

worden de hoogtepunten uit de

carrière van de schilder getoond. We

zullen er enkele van de grootste meesterwerken

van deze Belgische artiest

kunnen bewonderen.

Dit project is enkel mogelijk door een

publiek-private samenwerking waarbij

niet alleen verschillende overheden

(via de Koninklijke Musea en de

Regie der Gebouwen) maar ook de

René Magritte Stichting en de energiereus

GDF Suez betrokken zijn. Voor

Guy Dellicour, de communicatiedirecteur

van de GDF Suez België, heeft dit

project ondertussen niets surrealistisch

meer.

Hoe is het idee ontstaan om

in Brussel een museum te

ontwerpen en te bouwen dat

volledig aan Magritte gewijd is?

GUY DELLICOUR : Het idee is al enkele

jaren oud en komt van Michel

Draguet, de Algemene Directeur van

de Koninklijke Musea voor Schone

Kunsten van België. Hij vond dat het

noodzakelijk was om het grote aantal

kunstwerken van Magritte die de

Belgische musea bezitten samen te

brengen om deze geniale artiest een

eerbetoon met internationale uitstraling

te bezorgen. In de Belgische musea

vinden we inderdaad werken uit

alle periodes van het oeuvre van Magritte

terug. Niet alleen schilderijen

maar ook vele tekeningen, gouaches,

affiches, reclame, foto’s… Zo is het

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:8 3/03/09 10:53:14


opinie

idee ontstaan om het Hotel Altenloh

te renoveren om er die nieuwe collectie

in onder te brengen. Dit werd

dan aan ons voorgesteld binnen het

kader van ons mecenaat.

U hebt meteen ja geantwoord?

G.D.: Inderdaad. Via haar stichting

ondersteunt de groep GDF Suez verschillende

projecten met haar mecenaat.

Die betreffen vooral kinderen,

gezondheid, maar ook opwaardering

van het erfgoed en duurzame ontwikkeling.

Wij hadden in Frankrijk al

geëxperimenteerd met dit soort van

mecenaat dat wij “ter beschikking

stellen van competenties” noemen.

Zo hebben we bijvoorbeeld geholpen

bij de verlichting van de Piramide

van het Louvre en de Eiffeltoren in

Parijs. Maar in België hadden we nog

niets gelijkaardigs gedaan. Dit was

een kans om dat nu, met een zeer

concreet, tastbaar en permanent project,

te doen. Dit museum zal tientallen

jaren blijven bestaan en het was

voor ons een buitenkans om hieraan

te kunnen deelnemen.

Wat wordt er juist verstaan

onder het “beschikbaar stellen

van competenties?”

G.D.: Wij brengen onze technische

kennis in om een project te helpen

verwezenlijken. Dat kan dankzij de

know-how van onze verschillende

filialen. Binnen het kader van dit

Margritteproject wil dat zeggen dat

wij helpen bij de renovatie van het

gebouw. De groep GDF Suez heeft

de verlichting van het volledige gebouw

herbekeken en geïnstalleerd.

Ook hebben we interactieve schermen

geplaatst, alle audio-aspecten

uitgedacht en uitgevoerd,... In totaal

hebben wij 6,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Wat brengt zo’n investering op

voor een groep zoals GDF Suez?

G.D.: We spreken hier uiteraard over

indirecte voordelen. Maar we worden

dit op verschillende niveaus gewaar.

Eerst en vooral intern. Het is

een zeer dynamisch project dat zeer

stimulerend werkt voor onze mede-

werkers. Het is voor hen niet altijd

mogelijk om met zo’n project bezig te

zijn. Wat de buitenwereld betreft zal

de naam GDF Suez altijd verbonden

blijven met het museum aangezien

we de enige sponsor zijn. Voor ons

is dit een excellent visitekaartje. We

kunnen er bijvoorbeeld ook recepties

organiseren. De naam GDF Suez kan

ook in bepaalde artikelen in de pers

gebruikt worden. Om de zichtbaarheid

te verhogen hebben we ook dat

beruchte doek «L’Empire des Lumières»

gedurende de hele duur van de

werken voor de gevel gehangen.

Waarom was het voor GDF Suez

belangrijk om aan dit project

deel te nemen?

G.D.: Door de internationale uitstraling

die het museum zal hebben is

het een heel zichtbaar project. Magritte

behoort wereldwijd tot de vijf

best bekende kunstschilders. Alleen

al daardoor is het succes van dit museum

verzekert. Ik herinner mij een

retrospectieve over Magritte die we

gesponsord hebben en waar 400.000

bezoekers op afgekomen zijn. We weten

dat het grote publiek interesse

heeft voor het oeuvre van Magritte.

Bovendien bevestigt dit project de

verankering van de groep GDF Suez

in België. Wij zijn trouwens de grootste

privé-werkgever van het land.

Wat ons ook over de streek getrokken

heeft is dat het een federaal en

geen gewestelijk project is, net zoals

de keuze voor Brussel in het hart van

Europa. Al deze elementen samen

hebben ervoor gezorgd dat het project

perfect binnen de filosofie van

het mecenaat van GDF Suez paste.

Dit project zal ook een grote

impact op het Brusselse

cultuuraanbod hebben. Wat

denkt u van kunst als motor van

de economie?

G.D.: Een van de grote uitdagingen

voor Brussel is om de toeristen hier

enkele nachten te houden vooraleer

ze doorreizen naar Brugge of naar andere

Europese hoofdsteden. Ik denk

dat initiatieven zoals het Magritte

Museum hier een fundamentele rol

in kunnen spelen. Brussel moet op

zulke initiatieven inspelen en van

het museum een sterke aantrekkingspool

maken. Als de communicatie

slim aangepakt wordt, kan het

Magritte Museum een geweldige

aandrijfmotor voor de economische

groei van het Brussels Gewest worden,

vooral op het vlak van overnachtingen

en horeca. Dit museum moet

deel uitmaken van de vijf belangrijkste

musea in Europa. Het moet

zich op hetzelfde niveau van het Van

Goghmuseum hijsen. Magritte kan

voor Brussel dezelfde rol krijgen als

Van Gogh voor Amsterdam.

Als kers op de taart is dit

cultuurproject ook nog eens een

groene renovatie...

G.D.: Inderdaad, wij wilden een project

dat beantwoordt aan de principes

van duurzame ontwikkeling. Dit is

een onderwerp waar wij binnen onze

Stichting veel belang aan hechten.

Daarom werd de volledige renovatie

van het gebouw binnen dit kader

uitgewerkt: airconditioning, verlichting,...

De volledige inrichting van het

museum werd in functie van de verlichting

uitgevoerd. Daardoor hebben

we een resultaat dat zowel heel

modern als energiezuinig is. Dankzij

het grote aantal schermen die opgesteld

staan, zullen de bezoekers

voordien onuitgegeven archieven en

documenten kunnen consulteren. Op

elke verdieping zullen amateurfilms

die Magritte met zijn vrienden maakte,

vertoond worden. Het zal echt iets

uitzonderlijks worden, en bovendien

is het bijna af!●

Hélène Legrand

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK © Jan Van de Vel/Reporters

9

Guy Dellicour, communicatiedirecteur

voor GDF Suez in België

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:9 3/03/09 10:53:15


opinie

PORTRET - STEPHAN DE BROYER, VIEW MAG

Ik wil de beeldverslaving beter begrijpen

“In een samenleving waarin informatie door een ononderbroken stroom aan ultravisuele

boodschappen doorgegeven wordt, wilde ik dat fenomeen beter begrijpen. Dat prikkelde

mijn nieuwsgierigheid. Zo is het idee gegroeid om een visueel tijdschrift uit te geven.”

10

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Stephan De Broyer is bedenker

en uitgever van View Photography

Magazine. Dit drietalige

tijdschrift is in België nog niet echt

bekend, maar breekt in Brussel door

in het culturele milieu dat de communautaire

gevoeligheden wel vaker

overstijgt. Na drie jaar blijkt View in

Frankrijk en in Europese hoofdsteden

zoals Berlijn, Londen en Amsterdam

een schot in de roos te zijn.

Hoe is dit project ontstaan?

STEPHAN DE BROYER – Het uitwerken

van het project heeft veel tijd in beslag

genomen. Ik heb op veel plaatsen

aangeklopt en maar weinig deuren

zijn – al dan niet aarzelend - opengegaan.

En vaak gingen ze al even snel

weer dicht! Maar daardoor heb ik wel

in uiteenlopende sectoren contacten

kunnen leggen. Met deze mensen heb

ik veel over mijn project gediscussieerd.

Zowel over de redactionele lijn,

waar ook het visuele aspect onder

valt, als de commerciële strategie en

de verschillende juridische aspecten.

Het was allemaal niet zo evident... Ik

had niet de bedoeling om een importen

exportbedrijf op te richten. Ik wou

vooral bruggen bouwen en mensen

met nieuwe ideeën en uiteenlopende

achtergronden rond de tafel te verenigen.

Voor mij is het publiceren van

foto’s een gezonde en speelse manier

om onze hyperkinetische samenleving

te ontcijferen. Ik ben er nog altijd

van overtuigd dat kunst heel efficiënt

kan zijn om ideeën te verspreiden.

Dit kan om nieuwe bewegingen in de

samenleving gaan, maar net zo goed

om belangrijke journalistieke onderwerpen!

Wat is de belangrijkste troef van

je magazine?

S.D.B. – Ik denk dat het succes van ons

tijdschrift echt gebaseerd is op het

idee om dingen samen te brengen en

te analyseren. Daar is elk nummer op

gebaseerd. Een ander sterk punt is ongetwijfeld

onze redactionele lijn die

Belgische en buitenlandse fotografen

samenbrengt. De bedoeling daarvan

is om talenten ook buiten de grenzen

bekend te maken en ook om onze lezers

te laten nadenken over talenten

van hier en elders.

Waarom is uw tijdschriftdrietalig?

S.D.B. – Voor mij was het essentieel

om een open taalbeleid te voeren.

Dat maakt het er niet gemakkelijker

op om bij de gemeenschappen subsidies

aan te vragen of om mijn budget

in evenwicht te houden... Jammer

genoeg begrijpt men niet dat ik het

gemeenschapsniveau wil overstijgen.

Ik sta er nog altijd versteld van dat er,

zowel in het noorden als in het zuiden

van ons land, nog altijd tentoonstellingen

gehouden worden zonder dat

er ook maar iets in de andere landstaal

is vertaald. Maar Engels is dan

weer wel alomtegenwoordig! Als er

dan gesproken wordt over openheid...

dan moet ik eens goed lachen. Ik denk

dat we de fotograaf moeten proberen

te begrijpen in plaats van dat onmogelijk

te maken door dat taal- en cultuurconservatisme.

Hoe heeft de privé-sector dit

nieuwe medium onthaald?

S.D.B. – View overleeft, zoals bijna

alle papieren tijdschriften, dankzij

reclame. De professionele visuele

sector heeft snel onze positionering

en ons belang begrepen en is dan op

de kar gesprongen. De privé-sector

is voor mij heel belangrijk. Als zelfstandige

uitgever vind ik die essentieel

en ik denk dat de marketing- en

communicatiedirecteuren een grote

verantwoordelijkheid en veel invloed

hebben. Iedereen weet dat de media

alleen maar bestaan dankzij de economische

stabiliteit van de privé-sector

en dat het enkel het reclamegeld is

dat alles draaiende houdt. Dat is geen

groot geheim.

Hoe zit het met de overheidssector?

S.D.B. - Als Franstalige heb ik mij meermaals

tot de Franstalige gemeenschap

gewend om financiële hulp te vragen.

In de drie jaar van ons bestaan hebben

we 9.000 euro steun gekregen.

Daarmee kunnen we jammer genoeg

niet eens één nummer uitbrengen.

Het probleem is dat niemand het aandurft

om het cultuursubsidiebeleid te

bekritiseren: omdat steun altijd steun

blijft en vooral altijd welkom is, ongeacht

het bedrag. Maar ook om niet

het risico te lopen niets meer te ontvangen

door de hoogte van de steun

in vraag te durven stellen.

Welke andere partnerships zou u

willen aangaan?

S.D.B. - Ik zou graag enkele Belgische

merken van buiten de sector overtuigen

om ons tijdschrift te steunen of

om competenties uit te wisselen. Dat

is goed voor de uitstraling van ieders

activiteiten en helpt om deze beter uit

te bouwen. Wij hebben al voor verschillende

merken gepersonaliseerde

visuals gemaakt. Het is altijd heel

interessant om zo’n positionering te

verwezenlijken.●

Tom Smeets & Roel Veyt

www.viewmag.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:10 3/03/09 10:53:16


leden trefpunt

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Françoise Merlin

Meet the expert at Aspria Club Brussels

Aspria Club Brussel, de

sportclub in het hart

van de Brusselse Europese

wijk, lanceerde

onlangs een nieuwe

campagne om hun

ervaren team van experts

voor te stellen,

dat onder meer bestaat

uit voormalige

Olympische atleten,

recordhouders en nationale kampioenen. Zij ondersteunen, motiveren en helpen u

als lid om uw doelstellingen te bereiken. Meer nog, dit team van coaches en groepsinstructeurs

staat Aspria-leden steeds bij met persoonlijk advies over de beste lessen

om u (weer) fit te krijgen. Klinkt dat niet als de beste motivatie om u uw goede voornemens

te laten waarmaken? Dankzij de doelgerichte begeleiding en het professionele

advies van onze experts haalt u het beste uit uzelf. De 10 Aspria-experts: Jean-Luc

Rudé, internationaal danser en het brein achter Trance, Marco Meli, een voormalig

Italiaans gymnast, Richard Earney, professioneel trainer en voedingsdeskundige.

Elisa Kant, Europees kampioene Aqua fitness. Olivier Bovy introduceerde Les Mills in

België, een fitnessprogramma dat wereldwijd gebruikt wordt in groepslessen, Patty

Leconte, Miss Fitness France 2008, Peter Pastijn, expert in spinning en squash, Beran

Parry, hoofdinstructeur Pilates, Rudi vanlancker, recordhouder binnen de atletiek,

Eric Rozen, danser en choreograag Bharata Natyam.●

Aspria Club

The View Building

26-38 Nijverheidsstraat – 1040 Brussel

t +32 2 508 08 00

www.aspria-experts.be

Françoise Merlin

specialist in business consulting

Zelfstandig ondernemer

Françoise Merlin

beantwoordt alle

vragen uit het bedrijfsleven

om advies

en quality support.

Haar expertise strekt

zich uit in verschillende

economische

domeinen, van financiën tot accountancy en

consolidatie, reporting, customer service en

inside sales.

Françoise Merlin geniet van een lange IT ervaring

in SAP (FI, SD), Hyperion, JD Edwards :

training, testfases, implementaties in teamverband

of op verplaatsing zijn haar erg vertrouwd.

Haar 20 jaar professionele ervaring

heeft haar technische en organisatorische

ANPI werft Daniel

Demuth aan

Met het oog op het verbeteren van haar

diensten voor haar klanten heeft ANPI haar

team versterkt met de aanwerving van Daniel

Demuth als Industry Affairs Director. Daniel

Demuth is zowel op Belgisch als op Europees

niveau een gekend figuur in de wereld van de

elektronische veiligheid. Hij begon zijn carrière

in 1977 als uitvoerder belast met detectiesystemen

brand en binnendringing van de stad Luik.

In 1983 verlaat hij de administratie en vervult

directiefuncties bij R&D en marketing centra in

grote internationale industriële groepen (Tyco,

SPS Protec, Interlogix). In zijn laatste functie

was hij verantwoordelijk voor de reglementaire

conformiteit van de hele groep GE Security voor

Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Sinds

1980 is Daniel Demuth actief lid van talrijke

normalisatiewerkgroepen met betrekking tot

de evolutie van de technologieën op het gebied

van binnendringings- en branddetectie en van

de toegangscontrole. Met deze aanwerving wil

ANPI de toegevoegde waarde van haar diensten

versterken, met name van haar prestaties

in haar laboratoria, en dit zowel op Belgisch als

op Europees niveau. ●

ANPI, Thrust for your

business

Parc scientifique Fleming

1348 Louvain-la-Neuve

t +32 10 47 52 11

f +32 10 47 52 70

info@anpi.be

www.anpi.be

Daniel Demuth, de nieuwe Industry Affairs Director van ANPI

vaardigheden gegeven: ze draagt concrete

oplossingen aan, of het nu gaat om project

management, database, boekhouding, financiële

reporting of opvolging van klantendossiers.●

Françoise Merlin

Paepedelle 62 – 1160 Ouderghem

t +32 497 377832 – fb685575@skynet.be

11

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:11 3/03/09 10:53:17


moving

Jeremy Burdek, Nadia Khamlichi

et Adrian Politowski, de drie

oprichters van MI Group

12

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Paul Depuydt

Paul Depuydt

wordt nieuwe voorzitter

van Agoria

Paul Depuydt (43) wordt de nieuwe

voorzitter van Agoria, de federatie van

de technologische industrie. Depuydt,

CEO van Alcatel-Lucent Bell, volgt

Francis Verheughe op. Tijdens zijn

voorzitterschap steeg Agoria zowel in

ledenaantal als representativiteit. Paul

Depuydt: “De federatie zal ook in de komende

moeilijke periode de lidbedrijven

bijstaan zodat ze nog slagkrachtiger

uit de crisis raken.» Sinds januari 2009

bekleedt Dupuydt ook de functie van Vice-President voor de Customer

Unit Benelux binnen Alcatel-Lucent. Hij is dan ook vertrouwd met de

technologiesector. Als prioriteiten voor zijn voorzitterschap van Agoria

schuift hij innovatie en ondernemerschap naar voren: “Zeker in tijden

van economische crisis moeten de Belgische bedrijven blijven investeren

in innovatie. Daarvoor hebben we ook goed opgeleide jongeren

nodig. We moeten dan ook blijven investeren in het onderwijs en de

promotie van technische opleidingen, ICT en wetenschappen. Dat alles

is de waarborg voor onze welvaart de komende jaren en daarna.”●

Agoria

Diamant Building

August Reyerslaan 80 – 1030 Brussel

t +32 2 706 78 00 – f +32 2 706 78 01

www.agoria.be

Symbiosis Consultants nodigt u

uit om publiekelijk het woord te

nemen!

MI Group financiert de grootste

100% Belgische film ooit geproduceerd

Goed nieuws voor de Belgische filmindustrie: Motion Investment

Group heeft niet te lijden onder de crisis! De specialist in Tax Shelter

kende zelfs een recordjaar in 2008, met een totaal van 25.116.000

euro aan verworven fondsen. Deze opmerkelijke groei ten opzichte

van de 17 miljoen euro in 2007 bewijst dat tal van Belgische bedrijven

nog steeds mooie winstcijfers halen vermits een toenemend

aantal een deel van hun winst via Tax Shelter investeert. 75% van

het cliënteel van MI Group herhaalt zijn investering, aanvullend

bewijs van tevredenheid van de klanten. “De crisis zorgt ervoor dat

investeerders op zoek zijn naar nog meer veiligheid. Zelfs al mag dit

paradoxaal klinken, de huidige malaise speelt dus in het voordeel

van MI Group”, onderstreept Jeremy Burdek, die zichzelf als optimistisch

omschrijft ten aanzien van de toekomst van de Tax Shelter

en bijgevolg die van de Belgische filmindustrie. De film “Around

the World in Fifty Years” is de grootste 100% Belgische film die

ooit werd geproduceerd. MI Group heeft dit erg ambitieuze project

meegefinancierd voor een bedrag van 7 miljoen euro, opnieuw een

blijk van haar aanzienlijke steun aan de Belgische filmindustrie.

Deze animatiefilm verhaalt hoe de schildpad Sammy op 50 jaar tijd

de wereld rondreist en werd volledig gerealiseerd in de Brusselse

animatiestudio Wave Pictures. ●

Motion Investment Group

Louizalaan 113 – 1050 Brussel

t +32 2 372 91 40 - f +32 2 372 91 38

nadia.khamlichi@migroup.be - www.migroup.be

Symbiosis Consultants is sinds 2007 gevestigd in België en begeleidt al

meer dan 20 jaar bedrijven in Frankrijk en op internationaal vlak. Het

bedrijf ontwikkelt opleidingen op maat en streeft één objectief na: de

betrokkenheid en efficiëntie van de medewerkers verhogen. Symbiosis

helpt u bij de vele domeinen waar het juiste gedrag en taal van essentieel

belang zijn: commerciële onderhandeling, confrontatie met de crisis,

invoeren van veranderingen, management, stressbehandeling, diversiteit,

enz. Symbiosis bouwt zijn opleidingen uit rond een verrassingseffect,

rollenspelen en inlevingsscènes. Deze opleidingen worden verzekerd

door consultants en

professionele acteurs, die

mogelijk zijn sessies in

meerdere talen te begeleiden.

Symbiosis organiseert

onder andere, opleidingen

om openbaar het woord te

nemen. De aandacht trekken,

een gestructureerd en

duidelijk verhaal brengen,

de juiste bewegingen, zijn

enthousiasme delen,… het

Symbiosis werkt met o.a rollenspel

zijn stuk voor stuk technieken

die men moet beheersen en een troef voor iedereen, zowel voor

managers als voor personeelsleden. « Het komt erop aan zich bekwaam

te voelen, zelfvertrouwen te hebben, samen een leuk moment door te

brengen en op die manier om het even welke uitdaging die mondelinge

communicatie vereist aan te gaan » verklaart Anne-Christine Genouville,

directrice van Symbiosis Consultants België. Uitwisselingen, actieve

deelname en creativiteit maken steeds deel uit van elke ontmoeting.●

Symbiosis Consultants Belgique

Louizalaan 475

1050 Brussel

M + 32 479 43 03 91

t +32 2 669 77 37

anne-christine.genouville@symbiosis-consultants.be

www.symbiosis-consultants.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:12 3/03/09 10:53:20


leden trefpunt

Nielsen International Communication

gaat voor efficiëntie & kostenbesparing

Elke onderneming gaat voor efficiëntie en

kostenbesparing in deze economisch moeilijke

tijden. Daarom lanceert Nielsen International

Communication (NIC) vandaag Byfrost

Global Office, een internettoepassing voor de

archivering en het beheer van documenten.

Talrijke studies tonen aan: een performant archiveringssysteem

draagt bij tot efficiëntere

zakentransacties, tot tijdswinst en tot een beter

beheer van de know-how.

Byfrost verbindt gebruiksvriendelijkheid met

een grote veiligheid – terwijl de elektronische

documenten gemakkelijk te consulteren blijven.

Via het virtuele netwerk kunnen documenten

in alle veiligheid behandeld worden

door interne en externe gebruikers, zoals

klanten bijvoorbeeld. Byfrost voldoet ook

aan alle wettelijke en commerciële vereisten

m.b.t. het elektronisch documentenverkeer.

Byfrost is een samenwerkingsverband tussen

NIC en PACOMAS, het consultancybureau in

communicatie. ●

Byfrost c/o NIC

Walckierslaan 37

1160 Ouderghem

t +32 2 675 93 32

info@byfrost.com - www.byfrost.com

SOUCIS

D’ARCHIVAGE ?

Nieuwe SAP Lounge opent zijn deuren in Vilvoorde

De SAP Lounge, de ontmoetingsruimte van softwareleverancier

SAP voor klanten, partners en

andere relaties, is voortaan gevestigd in Vilvoorde.

De nieuwe locatie is het voormalige Tuchthuis,

een historisch pand op wandelafstand van

het centrum. De voorbije twee jaar bevond de

SAP Lounge zich in de voormalige filmstudio’s

van 2FC in Brussel. De SAP Lounge is een ontmoetingsruimte

waar partners, klanten, pers en

andere SAP-contacten langskomen voor formele

en informele ontmoetingen, om congressen bij

te wonen, iets te eten of te drinken, te netwerken

of om in een aangename sfeer te werken.

De Lounge is een samenwerking tussen SAP,

zijn installatiepartners en de gebruikersgroep

SAPience.be. Dit jaar investeerden 35 partners

mee in het nieuwe SAP Lounge-concept. Met

de verhuis naar Vilvoorde wil de SAP Lounge

een breed publiek van business professionals

aantrekken. Daartoe is er in de nieuwe ontmoetingsruimte

plaats voor een bar/restaurant en

een open werkruimte, naast moderne conferentie-

en vergaderzalen. SAP software-experten

zijn dagelijks aanwezig in de SAP Lounge om op

de vragen van de bezoekers te antwoorden. ●

SAP Belgium &Luxembourg

Terhulpsesteenweg 166 – 1170 Brussel

t +32 (0)2 674 65 11 – www.sap.com

Archiving Solutions

Your information is nowhere safer

solutions absolues

pour archives

SAP pakt uit met een

nieuwe restaurant

appelez dès maintenant le 078 15 31 61

ou consultez notre site www.merak.eu

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:13 3/03/09 10:53:29


moving

14

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Proximedia: een groei

van meer dan 40%

De groep Proximedia kondigt aan dat het verkoopcijfer

van 2008 meer dan 33 miljoen euro bedraagt en gestegen

is met 40% tegenover 2007 (23,6 miljoen euro).

Alle filialen van de groep tonen stijgende cijfers, maar

Proximedia België blijft de voornaamste «locomotief»

met zijn verkoopcijfer van 18 miljoen euro.

Met een verkoopcijfer van 5,7 miljoen euro tijdens het

eerste volledige boekjaar, profileert Bezoom zich als de

vaandeldrager van audiovisuele producties voor KMO’s.

Bezoom verdubbelde zijn personeelsbestand met meer

dan 60 medewerkers, produceerde meer dan 1200

nieuwe video’s voor KMO’s en realiseerde meer dan

150 films voor “large accounts” zoals Electrabel, Baxter,

Ichec PME, Lazer, de Belgische Voetbalunie en Bank

Degroof. Dankzij een uniek dienstenaanbod in België

en een uiterst positieve evolutie, behoudt Proximedia

vandaag zijn leiderspositie op de Belgische markt.

Internet is immers het medium bij uitstek waarin de

communicatiesector de volgende jaren steeds meer zal

investeren. Alleen al in 2008 werden de video’s van Bezoom

niet minder dan 2,4 miljoen keer bekeken op het

internet. ●

Proximedia nv

Humaniteitslaan 237

1620 Drogenbos

t +32 2 349 23 23 - f +32 2 344 65 11

info@proximedia.be - www.proximediagroup.com

Property Hunter,

eerste immohunter

van België

Julien Dessauny, de

eerste immo-hunter

van Brussel

Julien Dessauny en David Chicard geven

hun immobusiness in Brussel een nieuw

elan. Ze hebben het eerste immo-hunter

bedrijf gestart, dat exclusieve diensten

aanbiedt aan kopers en huurders, bedrijven

of particulieren. Immo-hunting bestaat al langer als

dienstverlening in Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië

en de VS. In tegenstelling tot een traditioneel immokantoor

heeft Property Hunter geen enkel pand in de portefeuille. Het

bedient de klanten op hun wenken, of het nu om aankopen

of huren gaat. “Ons doel is onze klanten met raad en daad bij

te staan in een zoektocht naar een geschikt pand. Wij gaan

op huizenjacht voor huurpanden vanaf 500 euro en kooppanden

vanaf 50000 euro”, legt Julien Dessauny uit. “Onze

dienstverlening is er dus voor elk budget. Onze professionele

ervaring en visie op de markt maken dat we handig inspelen

op elke opportuniteit op de immomarkt, via agentschappen,

beheerders, notarissen, immo-advertenties. Het gevolg: onze

klanten hoeven enkel een uitgekiende selectie van panden

te bezoeken. Ze winnen tijd & geld dankzij onze stielkennis”,

besluit David Chicard. ●

Property Hunter

Emmanuel Van Driesschestraat 34

1050 Brussel

t +32 2 344 61 47 - M +32 488 60 80 73

contact@propertyhunter.be - www.propertyhunter.be

Het toerisme en in het bijzonder de

gastenkamers worden gekenmerkt

door een belangrijke verandering in

op het vlak van promotie, die steeds

breder, gevarieerder en vooral kwaliteitsvoller

wordt. De Federatie en het

platform voor reserveringen van B&B

te Brussel, Bed & Brussels, ontwikkelt

haar communicatiemiddelen voor

een sector in volle boom: nieuwe logos,

nieuwe websites, nieuwe blog,

nieuwe partners en vooral nieuwe

Bed & Brussels : nieuwe website voor

een nieuwe dynamiek

projecten. Maar liefst drie nieuwe sites

verschenen op het begin van dit

jaar. Deze sites laten toe om de verschillende

publieken te benaderen

met geïndividualiseerde middelen.

De eerste site www.BnB-Brussels.be is

uitsluitend op klanten van gastenkamers

gericht. Die reserveringscentrale

integreert talrijke nieuwigheden voor

het zoeken, ontdekken, vergelijken en

reserveren van een –of meerdere- B&B

die precies aan de verwachtingen van

de bezoekers voldoen, toerist of zakenman.

Beeldmateriaal (waaronder

video’s en 360° foto’s) maakt deel uit

van de kies- en zoekfunctionaliteiten

en werd naar voor gebracht gedurende

gans het proces. Tevens wordt

een ondernemingsblog aangeboden:

www.BlogandBrussels.be. Hier wordt

nieuws verzameld van Bed & Brussels

en worden verschillende stappen

menselijker gemaakt. De blog

geeft ook een zicht op het dagelijkse

leven van ons team. Tenslotte werd

een website gecreëerd die volledig bestemd

is voor eigenaars die een B&B

willen openen en hierover meer info

willen: www.MyBnB.be. Dit platform

dient voor de potentiële B&B eigenaren

evenals de huidige eigenaren. ●

Bed & Brussels

Kindermansstraat 9

1050 Brussel

t +32 2 646 07 37 - f +32 2 644 01 14

info@bnb-brussels.be

www.BnB-Brussels.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:14 3/03/09 10:53:33


Just in Time

Management Group nodigt

bedrijfsleiders uit voor een

ontbijtconferentie in de Club van

Lotharingen

Programma :

22 april 2009

“Hoe bereidt u op het juiste ogenblik de

overdracht van uw onderneming voor?”

door Michel Duvivier, Associated Partner

van Just in Time Management Group

24 juni 2009

« De tools van Web 2.0 op de onderneming

toepassen - de uitdaging

van het kennisbeheer” door

Philippe Lemmens, Partner Just

in Time Management Group

leden trefpunt

Brussels International Travel

Service en de Brusselse gastvrijheid

Brussels International Travel Service is een

agentschap dat zich in de sector van de Belgische

gastvrijheid beweegt. Het biedt haar Belgische

en buitenlandse klanten een gamma

van diensten aan, een grote flexibiliteit, 22 jaar

ervaring en vooral, hoogstaande kwaliteit.

De troeven van BITS: uitgebreide kennis van

de bestemming België, een groot netwerk van

dienstenleveranciers, soepele dienstencoördinatie

en programma’s op maat van de klant.

BITS kan o.a. transfers van en naar de luchthavens

en de treinstations regelen, net als transport

met autocars, minibusjes of limousines. Director van BITS

Marc Dans, Managing

Het bedrijf is actief in events, salons en congressen,

recepties en galadiners, hotelreservaties, incentives,

excursies, bedrijfsbezoeken en toeristische stadsbezoeken –

en alle andere diensten op maat van de klant. BITS telt zowel

zaken- en vrijetijdsreizigers onder de klanten, net als bedrijven,

verenigingen, congresgangers en groepstoeristen. ●

Info en inschrijvingen :

www.just-in-time-management.com (News) of

Carol Ingebos T 02 290 53 07.

In samenwerking met Beci – Gratis voor bedrijfsleiders

Just in Time Management

Louizalaan 149/24

1050 Brussel

t +32 2 290 53 07

f +32 2 535 76 34

www.just-in-time-management.com

Brussels International Travel Service

Arthur Diderichstraat 30

1060 Brussel

T +32 2 543 10 10

F +32 2 538 12 94

info@bits-dmc.be

www.bits-dmc.be

Samenstelling: Stéphanie Brisson

15

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEKHeeft u een onweerstaanbare aanbieding voor de andere Beci-leden? Member to Member

is uw plek in ons maandblad Dynamiek!

Contacteer Catherine Mertens 02 643 78 16

E-Lingui: Leer uw talen dankzij videoconferentie

E-Lingui is website voor taalonderricht waar u uw lesgever online & live kunt ontmoeten. De leraars

en leerlingen zien elkaar en praten met elkaar via een webcam. Ze delen ook een bord waar ze oefeningen,

vocabularium, grammatica en uitdrukkingen kunnen schrijven. Het gaat dus om een traditionele

cursus, maar dan online – en met het grote voordeel dat u zich niet hoeft te verplaatsen. Zo wint u tijd,

energie & bespaart u geld.

E-Lingui biedt u individuele of groepscursussen aan met native speakers – die hun opleiding in hun

geboorteland hebben genoten. E-Lingui biedt ook een e-learning website aan, waar u 24 uur op 24 voor

zelfonderricht terecht kan, dankzij een login en een password. De leerling vindt er oefeningen met correcties,

video’s, spelletjes… opdat de opleiding vooruit kan gaan. ●

U volgt een taalcursus zonder dat u zich

moet verplaatsen!

E-Lingui

Coigesteenweg 20 – 3080 Tervuren

t 0476/855.244

info@e-lingui.com www.e-lingui.com

Uw Beci voordeel

-5% % korting op een inschrijving. Surf naar www.e-lingui.com

of stuur een vrijblijvende e-mail naar info@e-lingui.com

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:15 3/03/09 10:53:37


internationaal

jobs

ACTIRIS ORGANISEERT COLLOQUIUM ROND TEWERKSTELLING

Wat met de arbeidsmarkt in de grootstad?

Hoe pak je de groeiende dualisering op de grootstedelijke arbeidsmarkt aan: het aantal werkaanbiedingen

voor steeds hoger gekwalificeerde kandidaten tegenover een publiek van laaggeschoolde

werkzoekenden? Die vraag schotelt ACTIRIS voor tijdens een internationaal colloquium.

16

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Deze maand viert de Brusselse

tewerkstellingsdienst ACTIRIS

zijn 20-jarig bestaan. ACTIRIS

organiseert daarom een internationaal

colloquium rond “de openbare tewerkstellingsdienst

in grote steden”. Zes steden

- Antwerpen, Manchester, Charleroi,

Berlijn, Rijsel en Rotterdam- zullen hun

eigen situatie voorstellen en hun stedelijke

strategieën in het voetlicht stellen.

Brussel is een grote, internationale stad.

Kenmerkend zijn het economisch dynamisme,

de internationale functie van de

stad, het cultureel dynamisme, de multiculturaliteit

en de talrijke actoren die de stad

rijk is. Tegelijk zijn er talrijke vragen over de

integratie van nieuwe migranten, de hoge

concentraties van werklozen, kansarmen

en laaggeschoolden in Brussel, de desindustrialisatie,

het tekort aan werkaanbiedingen

voor laaggeschoolden in het arbeidsaanbod,

zwartwerk, gentrificatie enz.

ACTIRIS moet vaststellen dat het werkgelegenheidsaanbod

in Brussel geen kansen

biedt om de overgrote meerderheid van

de werkzoekenden van de stad op professioneel

vlak in te schakelen. De demografische

en economische evolutie maakt het

niet mogelijk om een verandering van deze

toestand te verwachten. De diversiteit van

de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest zorgt ervoor dat de kwestie m.b.t.

het diversiteitsbeleid in de schijnwerpers

wordt geplaatst.

Actiris ziet twee grote uitdagingen:

De insluiting & de inschakeling van kansarme

doelgroepen met een bijzondere

aandacht voor jongeren en etnische minderheden.

En uitdaging 2: De variatie in de

verwachtingen van ondernemingen.

Het colloquium vormt volgens ACTIRIS een

uitgelezen kans om grondig na te denken

over de uitdagingen waar ACTIRIS op (middel)lange

termijn het hoofd zal moeten

aanbieden. Aan de hand van de workshops

zullen de grote lijnen worden uitgetekend

m.b.t. de rol die de openbare tewerkstellingsdienst

zal moeten spelen in de specifieke

context van grote stad. Tijdens die workshops

“grootsteden” zullen telkens twee

steden tegenover elkaar worden geplaatst:

«Welke bijzondere strategieën hebben de

grootsteden inzake werkgelegenheid ontwikkeld

als antwoord op de toenemende

dualisering tussen het aantal werkaanbiedingen

voor steeds hoger opgeleiden en de

laaggeschoolde werkzoekenden?●

Internationaal colloquium

«De OTD en de arbeidsmarkt in de grote

steden»

20 jaar ACTIRIS

Brussel Egmontpaleis

24 en 25 maart 2009

Meer inlichtingen : www.actiris.be

of t 02 505 77 77

Find the suitable partner to

develop your business

abroad!

MAKE USE OF OUR BUSINESS COOPERATION DATABASE !

What is it ?

it is a database wich includes more than 4000 company

profiles from 40 countries.

What kinds of business cooperation

are promoted ?

• trade intermadiary services ( agent, represantative,

distributor )

• Frachise

• Transport / Logistics

• Joint Venture

• Merger, Exchange of Shares

• Sale / Acquisition of a complete company or a part

of it

• Reciprocal Production

• Subcontracting / outsourcing activities

How to be included in this database ?

contact Mr. François Xavier Finet by email fxf@beci.be.

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:16 3/03/09 10:53:40


internationale handel

IMPORT

Distributie van buitenlandse producten

op de Belgische markt

De meest gebruikelijke manieren om buitenlandse producten op de Belgische markt te

brengen zijn het afsluiten van een verkoopsconcessie- of van een handelsagentuurovereenkomst.

Het verschil tussen deze twee statuten is groot. Het is aangewezen om niet

alleen over de praktische distributiemodaliteiten na te

denken maar ook aan de juridische gevolgen die de keuze

voor het ene of het andere statuut inhoudt.

Verkoopsconcessies

De buitenlandse concessiehouder verleent

aan de Belgische concessionaris

het recht om diens producten in eigen

naam en voor eigen rekening te verkopen.

Dit houdt in dat het economische

risico ten laste van het Belgische

bedrijf valt. Nadat deze de producten

heeft aangekocht, moet hij deze in

België op de markt brengen. In dat

geval is de Belgische verdeler de enige

eigenaar van zijn stock en aanvaardt

hij ook het risico op een tegenvallende

verkoop. Zijn opbrengt haalt hij uit

het prijsverschil tussen de aankoopen

verkoopsprijs van het product.

Welke verplichtingen houdt dat in?

De buitenlandse producent is verplicht

om voldoende producten te

leveren en ook om de exclusiviteit

van de verdeler in een bepaalde regio

te respecteren. De verkoper moet

bepaalde verkoopsquota halen, over

een verkoopsorganisatie beschikken,

reclame maken en zich enkel bij de

buitenlandse producent bevoorraden.

Verdeler zijn houdt dus meer in dan

gewoon doorverkopen.

Het contract voor de verkoop valt onder

het gemeen contractrecht. Bij eenzijdige

verbreking van het contract

geldt voor de in België aanwezige

verdelers de wet van 27 juli 1961. Deze

wet beschermt onder een aantal voorwaarde

de concessiehouder: de concessie

moet exclusief of bijna exclusief

zijn of moet grote verplichtingen

met zich meebrengen en het contract

moet voor onbepaalde tijd afgesloten

zijn of daaraan gelijkgesteld zijn.

Handelsagent

In tegenstelling tot de concessiehouder,

is de handelsagent geen eigenaar

van de goederen die de eindklant aankoopt.

Hij treedt enkel als tussenpersoon

op.

De handelsagent onderhandelt en

sluit desgevallend contracten af op

naam en voor rekening van de producent.

Hij kan een vaste of variabele

verloning hebben. Meestal wordt hij

op commissie vergoed, op basis van

een percentage van het bedrag dat

de producent aan de eindklant factureert.

Het statuut van de handelsagent

wordt door de wet van 13 april 1995

beschermd. Dat bepaalt dat de vooropzegperiode,

bij verbreking van het

contract, minstens één maand per

jaar anciënniteit, met een plafond

van zes maanden, moet bedragen. In

tegenstelling tot de bescherming die

concessiehouders genieten, geldt hier

niet dat er sprake moet zijn van een

exclusiviteitsovereenkomst.

Deze wet voorziet ook dat de concessionaris

aanspraak kan maken

op een uitwinningsvergoeding

voor het cliënteel dat hij heeft aangebracht.

Dit geldt behalve voor nieuwe

klanten ook als de omzet van het bestaande

cliënteel aanzienlijk toenam

en op voorwaarde dat de producent

daar nog verder groot voordeel uit kan

halen. Normaal gezien kan deze uitwinningsvergoeding

niet meer dan

één jaarloon bedragen. Dat is het gemiddelde

loon van de vijf laatste jaren

of het jaargemiddelde als de looptijd

van het contract minder dan vijf jaar

bedraagt. De aanwezigheid van een

niet-concurrentiebeding ten nadele

van de agent laat vermoeden dat hij

klanten heeft aangebracht.●

Patrick Kileste & Frédéric Miszewski

B & K Partners

Brussel, de toegangspoort tot Europa voor

uw goederen!

● - Beci heeft het Brussels Import Agency (BIA) opgericht om de import

van goederen en diensten in Brussel te stimuleren. Het BIA richt zich in

de eerste plaats tot importbedrijven die in Brussel gevestigd zijn om hen

te helpen bij het leggen van contacten en het zoeken van buitenlandse

partners.

●- NIEUW! Bent u op zoek naar een domicilieadres in Brussel voor uw

bedrijf? Louizalaan 500 lijkt u wel wat? Voor een zacht prijsje kan u over

een domicilieadres beschikken. Uw post wordt in ontvangst genomen en

eventueel doorgestuurd. Bovendien kan u ook gebruik maken van onze

moduleerbare vergaderruimten.

© Reporters/ Mark Gielen

Om in België

producten te

verdelen bestaan

er twee mogelijkheden

17

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Contact :

Nadine Ndjeka Shango

t +32 2 643 78 20 – ns@beci.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:17 3/03/09 10:53:40


internationaal

EXPORT DAY 2009

Crisis, maar Belgische export houdt stand

Volgens het laatste rapport van de Nationale Bank heeft de export in 2008 een aanzienlijke

stijging gekend en aan de economische groei bijgedragen. Dit ondanks het alarmerende

klimaat.

Gedurende het grootste deel van het

jaar bleef de exportmotor op gang

dankzij een sterke vraag van de belangrijkste

handelspartners: de BRIClanden

(Brazilië, Rusland, Indië en

China), de Verenigde Staten en de

twaalf nieuwe EU-lidstaten. Allen samen

waren deze goed voor meer dan

de helft van de Belgische export.

Beci helpt Brusselse bedrijven die zich

op Europees of internationaal vlak

willen ontwikkelen. Wij willen de

individuele exportbegeleiding voortdurend

verbeteren en versterken. Op

26 maart gaat er een Export Day door

over de gevolgen van de crisis voor de

markten van de Brusselse bedrijven.

Daarom laat Dynamiek het woord

aan een van deze ondernemers die in

de export actief zijn en die ondanks

de financiële en economische crisis

zijn omzet heeft zien stijgen. ●

Nadine Ndjeka Shango

Adviseur internationale handel Beci

Export Day op 26 maart 2009 bij Beci. Inlichtingen: Nadine Ndjeka Shango T 2 643 78 40 ns@beci.be

Op zoek naar de data van de volgende Export Day’s? Onze agenda staat op www.beci.be

18

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

3 vragen voor

Michel Boey, manager van

chocoladebedrijf Mary

● Wat was uw strategie in 2008?

De strategie van Chocolatier Mary berust op twee belangrijke

pijlers: het bedrijf uitbouwen door de productie van

11 naar 35 ton op te drijven en de organisatie van een blijvende

tentoonstelling over chocolade en de chocolade van

Mary. Wij zijn ook begonnen met de export van onze producten

en volgen daarbij de buitenlandse vraag. In 2009

gaan wij dat verderzetten.

● Wat zijn voor u de belangrijkste buitenlandse

markten?

In Europa zijn dat het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen

en Portugal. Buiten Europe: Saoudië-Arabië (in Abu-Dhabi

onder de naam Madame Delluc), Zuid-Afrika, de Verenigde

Staten, China en Japan.

● Heeft u voor uw export hulp gekregen van

een Kamer van Koophandel of van een andere

instelling?

Voor de export zijn wij afgegaan op de verstandige en

oordeelkundige raad van Beci en dat vooral in verband

met de douaneformaliteiten. Wij hebben voor de

uitbouw en de export ook hulp gekregen van B2E en van

het Participatiefonds. Bij de ontwikkeling van ons project

hebben wij vaak beroep gedaan op institutionele spelers

om een lange termijnvisie te vormen. ●

N. N . S.

FORMALITEITEN

Oorsprongscertificaten:

50% goedkoper!

Het oorsprongscertificaat is de identiteitskaart van

uw producten. De Belgische Kamers van Koophandel

hebben een digitale toepassing ontwikkeld om

de administratie van exportbedrijven te vereenvoudigen

en om de bestaande diensten te verbeteren.

• HANDIG: U kan deze aanvragen on line doen en ze

zelf printen. De Kamer keurt de certificaten via Digichambers

goed.

• GOEDKOOP: Een externe studie toont aan dat de

kosten voor de gebruikers met 30€ tot 50€ per certificaat

kunnen verminderen dankzij het wegvallen

van de koerierkosten, de transportkosten voor het

personeel en interne kosten voor het verzamelen

van de gegevens. En dan hebben we het niet eens

over de uitgespaarde tijd.

• VEILIG: De website wordt met een SSL-certificaat

beschermd: de informatie blijft vertrouwelijk.

Het is volkomen veilig voor de bedrijven. Enkel

gemachtigde werknemers worden kunnen in naam

van hun bedrijf oorsprongscertificaten aanvragen.

De gebruikers moeten zich identificeren met een

digitaal certificaat van Certipost of GlobalSign. Beci

stelt u DigiChambers graag voor en kan op eenvoudige

afspraak opleidingen in uw bedrijf komen

geven.

Contact :

Sandrine Surings

t 02 643 78 03 ss@beci.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:18 3/03/09 10:53:42


toolbox

BECI GEEFT RAAD

Professionals binnen handbereik

U wilt een bedrijf oprichten? Uw bedrijf verkeert in moeilijkheden? Goede raad kan goud waard

zijn! Wij hebben een speciaal opgeleid team van professionele boekhouders en fiscalisten die u

gratis bijstaan. Aarzel niet om ze te consulteren.

Deze gewestelijke dienst verleent

boekhoudkundige raad

aan zelfstandigen en bedrijfsleiders

(KMO en ZKO). Zo kunnen deze

gratis beroep doen op de ervaring en

know-how van professionele boekhouders.

Zij kunnen uw vragen beantwoorden

als u een bedrijf wilt oprichten

of als uw bedrijf in moeilijkheden

verkeert.

STARTER VAN DE MAAND

Identiteitskaart:

Naam: Delphine de Cocquéau

& Valérie Hannecart

Bedrijf: PAZAPAS

Activiteiten: verkoop van

meubelen en accessoires

voor kinderen in het hogere

marktsegment

Oprichtingsdatum: april 2007

Het Brusselse Gewest heeft deze professionele

ondersteuning door boekhouders

en fiscale raadgevers voor

u georganiseerd. Als u een idee hebt

om een bedrijf op te richten of u staat

aan het hoofd van een bedrijf in moeilijkheden,

dan kan u hier zowel praktische

informatie en raad als financiele

begeleiding krijgen. Alle hulp en

raad kunnen uiteraard de toets aan

de werkelijkheid doorstaan.

Bij het oprichten van een bedrijf is

deze raad eerder toegespitst op de sociale

en fiscale situatie van de betrokkenen,

het opstellen van het budget,

het oprichten van een juridische

structuur, het vinden van voldoende

financiering, de boekhoudkundige

organisatie, het creëren van toegevoegde

waarde om de activiteit duurzaam

te maken, etc.

Voor een bedrijf in moeilijkheden ligt

de nadruk eerder op het opstellen

Doelstellingen:

Pazapas in binnen- en

buitenland tot een

belangrijke speler in het

hogere marktsegment

voor kinderdecoratie laten

uitgroeien

van een financieel crisisplan, het vinden

van financiering, het indienen

van afbetalingsplannen bij diverse

administraties, het herstellen van de

financiële marges, de te respecteren

formaliteiten op sociaal en fiscaal

vlak, het beheren van de waarborgen,

de boekhoudkundige en fiscale

formaliteiten in geval van stopzetting

of verandering van activiteiten,

etc. Deze gratis hulp is een initiatief

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

en van verschillende Brusselse

boekhoudkundige en fiscale verenigingen.

Mirella Zaccagnini

19

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Waarom een bedrijf oprichten?

Wij stammen beiden uit ondernemersfamilies

en wij gaan ook vooral om met

gelijkgezinden. Dat geeft ons zin gegeven

om er ook zelf aan te beginnen.

Hoe stelt uw markt het?

Wij zitten in een markt die voortdurend

stijgt en nog niet verzadigd is. Meer dan

in andere sectoren zal het hogere marktsegment

voor kinderen het blijven goed

doen. In onze samenleving worden kinderen

nu eenmaal verafgood.

Welke eigenschappen moet men

hebben om een goede bedrijfsleider

te zijn?

Doorzettingsvermogen, vertrouwen hebben

in het project, openstaan voor de omgeving.

Wat vindt u van België op het vlak

van ondernemerschap?

Ik vind dat het ondernemerschap in België

niet voldoende gewaardeerd wordt. Op

zijn minst niet tijdens onze opleiding aan

de universiteit. Dat is jammer want wij

vinden dat het belangrijk is voor de ontwikkeling

van onze maatschappij. Ondernemerschap

gaat ook hand in hand met

angst: angst voor het onbekende, voor het

risico dat je onvermijdelijk loopt. Dat zijn

belangrijke elementen die niet onder de

mat mogen geveegd worden.

Welke moeilijkheden heeft u

ondervonden bij de oprichting van

uw bedrijf?

Het vinden van betrouwbare leveranciers

en van krediet om onze zaak te starten.

Welke raad zou u geven aan iemand

die twijfelt om een bedrijf op te

starten?

Het belangrijkste is om graag te doen

waar je mee bezig bent. Als uw idee motiverend

werkt, moet je je niet te veel vragen

stellen en van start gaan. Voor alle

problemen bestaat er een oplossing, of

het nu om een bagatel of een serieus probleem

gaat.

Raadt u aan om beroep te doen op

de adviseurs van Beci Starters?

Ja. De adviseurs van Beci kennen de materie

en weten hoe een project te presenteren.●

Interesse?

ContacteerFabienne Malaise op

02 643 78 07

of surf naar

www.Brusselsentrepreneurship.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:19 3/03/09 10:53:44


Toolbox

FISCALITEIT

Wettelijk samenwonen, kan verrassingen inhouden!

De wet van 28 maart 2007 heeft een nieuwe wettelijke erfgenaam ingesteld, de wettelijk

samenwonende. Bedoeling was een minimale bescherming te bieden aan diegene van de

samenwonenden die geen rechten heeft op het gebouw dat ze bewonen. Opletten toch: het

nieuwe statuut houdt ook verrassingen in.

20

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

© Reporters

De wettelijk samenwonende

wordt nu ook erfrechtelijk

beschermd en geniet een

recht van vruchtgebruik op het onroerend

goed dat het gezin tot voornaamste

woning dient of het recht

op huur van deze gezinswoning die

de vooroverleden samenwonende alleen

gehuurd had.

Deze wettelijke bescherming is in

meerdere opzichten beperkend. Enerzijds

omdat ze, met uitsluiting van elk

ander goed, betrekking heeft op de

hoofdverblijfplaats van het gezin of op

het recht op huur met betrekking tot

deze gezinswoning. Anderzijds omdat

deze bescherming niet reservatair is,

dat wil zeggen dat de samenwonende

zijn voornemen kan te kennen geven

om zonder meer en zonder enige reden

zijn partner elk recht op dit wettelijk

erfdeel te ontnemen.

Bescherming uitbreiden

Omgekeerd kan deze bescherming

versterkt worden. De wet van 1998 had

de samenwonenden al in de mogelijkheid

gesteld om, bij overeenkomst, de

prerogatieven die deze wet hun toekende,

uit te breiden. Een samenlevingscontract

is

uiterst nuttig

en aanbevolen

om bijvoorbeeld

de volgende

zaken

te bepalen: de

modaliteiten

voor de aankoop

van een

gezinswoning

en de inbreng

van elke partner

die daarmee

gepaard gaat, de

bijdrage tot de

financiering en de lasten van deze

aankoop, de wijze waarop rekeningen

tussen samenwonenden betaald en

beheerd worden, de regels om te bewijzen

welke goederen hen toebehoren,

tussen beide partners een stelsel

creëren dat gelijkwaardig is met dat

van de gemeenschap van goederen.

Bovendien kan deze bescherming

ook op erfrechtelijk vlak uitgebreid

worden. Indien de samenwonende

wenst dat zijn partner rechten in volle

eigendom en/of andere goederen uit

zijn nalatenschap erft, kan hij dat uitdrukkelijk

te kennen geven via laatste

wilsbeschikkingen.

Binnen welke grenzen?

We hebben opgemerkt dat de wettelijk

samenwonende geen reservataire

erfgenaam is. Dit betekent dat er te zijnen

gunste slechts kan beschikt worden

over het gedeelte waarover de erflater

volgens de wet mag beschikken,

namelijk het beschikbaar gedeelte. De

vrijheid van een samenwonende om

zijn partner te begunstigen wordt dus

beperkt door de reservataire rechten

die sommige van zijn erfgenamen genieten.

Bovendien vertoont het recht van

vruchtgebruik - gesplitst eigendomsrecht

- dat de wettelijk samenwonende

geniet, het nadeel dat het hem

in «samenloop» brengt met de blote

eigenaars, andere erfgenamen van

de overleden samenwonende, die beschikken

over rechten, prerogatieven

en vooral belangen die verschillen

met die van laatstgenoemde.

Terwijl in de twee andere gewesten

van ons land de wettelijk samenwonende

gelijkgesteld wordt met een

echtgenoot vanuit het oogpunt van

de successierechten, is deze gelijkstelling

in het Waalse Gewest slechts van

toepassing vanaf een termijn van zes

maanden die ingaat op de dag dat de

samenwonenden hun verklaring van

wettelijke samenwoning afgelegd

hebben.

Vóór die datum worden wettelijk samenwonenden

fiscaal als vreemden

beschouwd, met als ultieme consequentie

de toepassing van de marginale

aanslagvoet van 80 %. In dit

opzicht dient men erop te wijzen dat,

dankzij het optreden van het Arbitragehof,

deze aanslagvoet niet langer

90 % bedraagt, zoals aanvankelijk gepland.

Welke oplossing?

Om deze obstakels te vermijden, is

het aangeraden om het recht op de

gezinswoning toe te kennen aan de

overlevende samenwonende via een

beding van aanwas of tontine.

Een alternatief bestaat erin om aan

zijn/haar samenwonende partner een

al of niet wederkerige verkoopoptie

toe te kennen onder de opschortende

voorwaarde van zijn/haar vooroverlijden.

De samenwonenden kunnen

deze transactie financieren via schenkingen

waarop al of niet een schenkingsrecht

van 3 % geheven wordt of

door het aangaan van een levensverzekering.

Men moet dus zeer voorzichtig zijn en

de individuele situatie van elk koppel

analyseren opdat dit statuut geen gevolgen

heeft die tegengesteld zijn aan

die welke de wetgever nastreeft. ●

Thierry Dekoker & Dominique Deliège

Laat u goed inlichten over uw samenlevingscontract en erfenis

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:20 3/03/09 10:53:45


toolbox

INFORMATICA

Help mensen uw website

te vinden in 8 stappen

Ervaren webontwerpers zullen zeggen: “Als u maar raak bouwt, zal niemand uw website

bezoeken.” En dat klopt. Simpelweg een website opzetten levert geen bezoekers op. Het kost tijd

en energie om klanten naar uw website te trekken, en een nog grotere inspanning om ze weer

terug te laten komen.

Het geheim

van druk

bezochte websites:

een hoge

ranking in de

zoekmachines.

Eén manier om websites te vinden

is het gebruik van zoekmachines

zoals google.com.

Een hoge ranking bij de zoekresultaten

is essentieel om ervoor te zorgen

dat mensen uw website bezoeken.

Veel mensen kijken niet verder dan

de eerste pagina met zoekresultaten.

Bovendien is een plaats bovenaan de

lijst beter dan een plaats onderaan.

Zoekmachineoptimalisatie of SEO is

het creëren van webpagina’s die hoge

rankings scoren. Hoewel SEO lastig is,

kunt u door een zorgvuldig geplande

benadering de bezoekersaantallen

van 1uw website verhogen.

Kies uw trefwoorden

verstandig

U moet trefwoorden kiezen die nauwkeurig

uw zakelijke activiteiten weergeven.

Ze moeten specifiek genoeg

zijn om potentiële klanten naar uw

website te leiden, maar ook weer niet

te beperkt. De beste methode is het

kiezen van verschillende trefwoorden

voor verschillende pagina’s. Controleer

de logboeken van uw server om te zien

welke zoektermen voor uw site succesvol

waren. Probeer ook termen te zoeken

die het goed deden bij de sites van

uw concurrenten.

2 Gebruik trefwoorden

verstandig

De trefwoorden van uw site moeten

in alle «metatitels» van uw pagina’s

voorkomen. Bovendien moeten de

trefwoorden regelmatig verschijnen

tijdens het openen van de webpagina.

Het is bijzonder belangrijk dat ze frequent

in de openingsparagrafen voorkomen.

De gouden regel voor SEO luidt:

Offer de kwaliteit van de inhoud nooit

op aan het gebruik van trefwoorden.

Dit heeft een negatieve invloed op uw

paginaranking. Belangrijker nog is dat

uw site dan geen bezoekers trekt.

3 Test trefwoorden met payper-click

advertenties

AdSense van Google, MSN adCenter of

een ander pay-per-click advertentieprogramma

test de effectiviteit van trefwoorden.

U zult zien dat uw trefwoorden

bezoekers naar uw site trekken. Als

uw resultaten slecht zijn, kunt u overwegen

de trefwoorden te wijzigen.

4 Zorg voor koppelingen

naar uw site vanaf andere

sites

Hoe groter het aantal inkomende koppelingen,

des te hoger de ranking van

uw pagina. Er zijn wel een aantal beperkingen.

De zoekmachines moeten

de koppelende sites als kwaliteitssites

zien. Gebruik een zoekmachine om

een lijst van sites met koppelingen

naar uw site te krijgen. Typ gewoon

«link:naamvanuwsite» in het zoekvak.

5 Ga bij de SEO ethisch te

werk

Het gebruik van misleidende technieken

bij het verbeteren van uw ranking

heeft het tegenovergestelde resultaat.

Het kan er zelfs toe leiden dat uw site

uit de zoekresultaten wordt verwijderd.

Gebruik niet te veel trefwoorden. Gebruik

geen verborgen tekst zoals kleine

letters of tekst met dezelfde kleur als de

achtergrond van uw pagina’s.

6Meld uw site aan bij

zoekmachines

U wilt er zeker van zijn dat uw site door

de zoekmachines wordt geïndexeerd.

Als uw site veel inkomende koppelingen

heeft, zullen de webspiders

deze automatisch vinden. Webspiders

«doorbladeren» het internet en werken

voor zoekmachines hun database met

sites bij. De drie grote zoeksites hebben

formulieren voor het aanmelden van

webadressen. Hier zijn de koppelingen

naar de aanmeldpagina’s

7Wees geduldig

SEO gebeurt niet van de ene op de andere

dag. Het duurt maanden om

hoge paginarankings te krijgen. Het

is echter belangrijk de voortgang

in de gaten te houden. Voer zoekopdrachten

met de grote zoekmachines

uit om de ranking van uw trefwoorden

te bepalen.

8Overweeg uitbesteding

Zoekmachineoptimalisatie is een

continu proces en kan een dagtaak

zijn. Sommige bedrijven hebben

zich gespecialiseerd in SEO. Een SEObedrijf

inschakelen voor het optimaliseren

van uw website is duur. De

kosten zijn afhankelijk van uw site,

de aangeboden diensten en de duur

van de opdracht. Door de voordelen

kan het echter wel een verstandige

investering zijn. Een slechte SEO kan

schadelijker zijn dan geen SEO. Het is

dus belangrijk het juiste bedrijf voor

deze opdracht in te schakelen.●

21

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Kim Komando

www.microsoft .be/kmo

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:21 3/03/09 10:53:50


toolbox

AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER :

Wat is er nog te doen en hoe kunnen we ons

doeltreffend voorbereiden ?

België is één van de laatste landen van Europa met nog effecten aan toonder. De wet van 14

december 2005, in werking getreden op 1 januari 2008, voorziet de afschaffing van alle effecten

aan toonder die overeenkomstig de Belgische rechtsbepalingen zijn uitgegeven, ongeacht of het

om aandelen, winstdeelnames, obligaties, certificaten of kasbons gaat, vóór 31 december 2013.

22

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Vandaag gebeurt elke nieuwe

uitgifte onder gedematerialiseerde

of nominatieve vorm.

De aflevering van materiële effecten

is voortaan niet meer mogelijk in België.

In 2014 zullen er dus nog slechts

twee vormen van effecten bestaan, op

naam en gedematerialiseerd.

Bijna 150.000 kleine en middelgrote

ondernemingen (KMO) zijn betroffen

door de afschaffing van hun effecten

aan toonder.

Dematerialisatie : welk effect

voor de KMO’s ?

Evenals de beursgenoteerde vennootschappen

op Euronext Brussel en de

niet-genoteerde vennootschappen

met uitgegeven aan toonder effecten

zullen een belangrijke keuze moeten

maken tussen een kapitaal vertegenwoordigd

uitsluitend onder aandelen

op naam of door een formule met gedematerialiseerde

aandelen en aandelen

op naam.

De KMO’S kunnen voor een vorm met

effecten op naam opteren. Een effect

op naam is vertegenwoordigd door

een inschrijving in het naamregister

van de vennootschap. De eigenaar kan

een representatief certificaat krijgen

van deze inschrijving. Dit certificaat

is niet verhandelbaar. Het register

op naam is door de vennootschap of

een derde berust en kan verschillende

vormen aannemen (papier of elektronisch).

Het systeem met effecten op naam

biedt het voordeel dat het eenvoudig

en goedkoper is. Bovendien stelt het

de vennootschap in staat te allen tijde

een overzicht te hebben van het aandeelhoudersbestand.

De gedematerialiseerde effecten

Een gedematerialiseerd effect is vertegenwoordigd

door een inschrijving

op een effectenrekening op naam van

de eigenaar, zonder mogelijkheid tot

materiële levering. In principe is het

de Algemene Vergadering die besluit

de statuten te wijzigen: voorziening

van de gedematerialiseerde effecten,

datum van omzetting van de effecten

aan toonder in gedematerialiseerde

effecten. Volgens de wet mag echter

ook de Raad van Bestuur die wijziging

onder bepaalde voorwaarden uitvoeren

( notarisakte en kennisgeving aan

de Algemene Vergadering).

Het is dan noodzakelijk een overeenkomst

met een erkend rekeninghouder

(bank of beursvennootschap) of

een vereffeningsinstelling aan te

gaan ( Euroclear Belgium of Nationale

Bank van België) die belast wordt met

het beheer en de omloop van de gedematerialiseerde

effecten.

Welke maatregelen te nemen

voor eind 2013 ?

Drie oplossingen voor de emittenten:

• direct handelen in het geval van

een effectentransactie

• (bijvoorbeeld : kapitaalverhoging,

splitsing, hergroepering)

• de noodzakelijke maatregelen

nemen voor eind 2013 om een efficiënte

afschaffing van de aan

toonder effecten van de vennootschappen

en reconciliatie van

het kapitaal te verzekeren;

• niet handelen : de vennootschap

is onderhevig aan boetes

Euroclear Belgium, uitgelezen

partner voor de afschaffing van

effecten aan toonder.

Euroclear Belgium als vereffeningsinstelling

en centrale depositaris van

Belgische roerende waarden biedt

een ruim gamma van diensten

aan de financiële gemeenschap,

alsook een reeks

diensten met toegevoegde

waarde voor emittenten.

In 2007 heeft Euroclear Belgium

« Capitrack » gelanceerd,

een aangeboden dienst voor

de emittenten teneinde ze te

begeleiden en het vergemakkelijken

van het dematerialisatieproces

van hun effecten aan toonder.

Bijna 200 emittenten gebruiken deze

dienst al.

Euroclear Belgium helpt de emittenten

bij de voorbereiding van de

dematerialisatie van de effecten om

de reconciliatie van het kapitaal te

vergemakkelijken in een globaal en

continu overzicht van dit laatste per

effectencategorie.

Voor de emittenten die de nominative

vorm zullen opteren biedt Euroclear

Belgium ook een dienst voor

het beheer van het naamregister

onder elektronische vorm met een

raadpleging op elk moment van de

persoonsgegevens en de posities van

elke aandeelhouder en de uitgifte en

het afdrukken voor deze laatste van

certificaten. Bovendien, als bemiddelaar

tussen de emittent en de banken,

Euroclear Belgium vergemakkelijkt

ook de omzetting van effecten aan

toonder in effecten op naam.Verschillende

genoteerde en niet-genoteerde

vennootschappen zijn al klant van

deze dienst.●

Stéphane Bernard

Country manager Euroclear Belgium

Voor meer informatie ,aarzel dan niet de

website www.euroclear.com te raadplegen

of contact op te nemen met Euroclear Belgium

(François Jubary) - tel : 02-337-55-80.

Stéphane

Bernard,

country

manager

Euroclear

Belgium

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:22 3/03/09 10:53:51


Communiqué Electrabel

Duurzame ontwikkeling,een opportuniteit voor ondernemingen?

Electrabel, een belangrijke speler uit de energiesector, trekt de kaart van duurzame

ontwikkeling. Een veelzeggend signaal. Vandaag laat het milieuthema weinigen onberoerd.

De opwarming van het klimaat raakt de hele maatschappij, ook de ondernemingen. Bruno

Defrasnes, directeur Duurzame Ontwikkeling bij Electrabel, ziet opportuniteiten. Zeker in

crisistijd.

Het feit dat Electrabel

een directeur Duurzame

Ontwikkeling heeft, spreekt

boekdelen. Bij Electrabel is

duurzame ontwikkeling wel

degelijk aan de orde?

Dat klopt. Onze klanten hebben nieuwe

verwachtingen. Electrabel antwoordt

met nieuwe projecten. Ook andere

spelers hebben belangstelling voor

duurzame ontwikkeling. Denken we

maar aan de overheid, investeerders,

regulatoren, medewerkers,… Zelfs

werkzoekenden evalueren het

duurzaam ontwikkelingsbeleid van een

onderneming alvorens ze er solliciteren.

Zoveel is duidelijk: de zorg om het milieu

raakt meer en meer verankerd in ons

waardepatroon.

Wat is volgens u het belang

van duurzame ontwikkeling

vandaag?

In zijn film An Inconvenient Truth uit Al

Gore zijn ongerustheid over de opwarming

van de aarde. Ook het Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC)

luidt de alarmbel geeft aan dat het vijf

voor twaalf is. Opeenvolgende rapporten

van het IPCC waarschuwen dat het

milieu sterk onder druk staat. Ons consumptiepatroon

heeft een keerzijde,

de klimaatverandering. De druk op het

milieu negeren of onderschatten zou

een kapitale fout betekenen. Maar het

afremmen van de economische activiteit

is al evenmin een optie. Economische

ontwikkeling met respect voor het

milieu vormt dus de grote uitdaging én

de enig mogelijke uitkomst. De economische

crisis stelt ons voor bijkomende

moeilijkheden maar biedt ook kansen.

Zo nodigt de crisis uit tot doordacht produceren

en consumeren en is dit mogelijk

een keerpunt voor een beter milieu.

Aan ons om die kans te grijpen!

Waarom en hoe engageert

Electrabel zich voor het

milieu?

Sinds 1990 hebben wij onze CO2-uitstoot

met 29 % teruggeschroefd. Onze

inzet voor het milieu staat ook vandaag

hoog op de agenda. Wij stipuleerden in

2008 tien engagementen om de eigen

milieu-impact en die van onze klanten

terug te dringen. U vindt ze in ons

‘Groenboek’, dat een overzicht biedt van

onze duurzame ontwikkelingsprojecten.

De projecten kaderen in ons ‘Samen voor

minder CO2’-plan. Dat programma staat

voor een investering van 1,3 miljard euro

in hernieuwbare energie in België tot

2015. Een gigantisch project dat 8000

medewerkers telt. We zijn er rotsvast

van overtuigd dat duurzame ontwikkeling

bovendien een krachtige motor is

voor economische groei en vooruitgang.

Wij sporen onze klanten aan tot minder

en doordacht energieverbruik. Daarbij

willen wij groene stroom aanreiken. Een

perfecte win-win waar ook het klimaat

beter van wordt!

Wat kan een ondernemer

doen? Welke bijdrage kan hij

leveren?

Eerst en vooral zijn energieverbruik verlagen.

Zo is het mogelijk om voor verlichting

en verwarming van kantoren besparingen

te realiseren tot liefst 60 % .

Kiezen voor groene stroom is een andere

belangrijke optie. Verder kan een onderneming

op de bedrijfssite hernieuwbare

energie voor eigen behoeften produceren.

Vooral fotovoltaïsche zonnepanelen

bieden een aantrekkelijke oplossing

voor KMO’s.

Waarom kiezen voor

Electrabel?

Electrabel staat garant voor een zekere

energievoorziening, een redelijke energieprijs

en een beperkte milieu-impact.

Dat zijn onze drie prioriteiten. Economische

ontwikkeling, competitiviteit en

respect voor het milieu kunnen wel degelijk

hand in hand gaan. Daar zijn wij

van overtuigd. Wie op zijn energiebudget

bespaart, creëert nieuwe opportuniteiten.

Dat is ook ons motto!

Wij willen ondernemingen aanzetten

om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Hiervoor staat Electrabel paraat

met adviezen, audits, groene stroom en

project- opvolging.

Hebt u vragen over energie en

duurzame ontwikkeling?

* U bent een KMO? Contacteer het Electrabel

Contact Center op 078 78 20 20.

• Zelfstandigen bellen naar 078 35 33 33

• Download ons Groenboek op

www.electrabel.be > Professioneel

> Duurzame ontwikkeling.

Bruno Defrasnes

Directeur Duurzame Ontwikkeling Electrabel

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:23 3/03/09 10:53:53


izzbox news actualiteit over de Brusselse economie

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

02 345 74 55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN. COMMUNICEREN.

De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk.

BIZZ

BOX

Dankzij 200 verdeelpunten in 390 Brusselse ondernemingen, verspreiden de Bizzbox folderrekken

– opgericht in samenwerking met Beci – economische en institutionele informatie van de Brusselse

spelers. Dit netwerk heeft een dubbel doel: de betrekkingen verstevigen tussen de instellingen in de

hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten. Met de rubriek Bizzbox News willen we

dat nog versterken.

FOCUS -

«Brussels Mania»: op zoek naar een nieuw publiek voor

de Europese hoofdstad

«De zogenaamde culturele citybreakers spelen vandaag een erg belangrijke rol op het vlak van

toerisme. Op de hypermarkt die het internet nu eenmaal is, moeten we vooral opvallen om zo een

plaatsje te veroveren en de concurrentie de loef af te steken», aldus André Vrydagh, directeur City

Marketing van Brussels International (BI-TC). De 18-30-jarigen vertegenwoordigen een complexe

nichegroep, maar wel eentje met veel potentieel op het vlak van imago en consumptie. Deze

groep bepaalt immers de komende trends …

24

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

«Deze jonge doelgroep is echt verrast

door de ontdekking van Brussel als

een Europese hoofdstad. Ze is trendy

en hip en beantwoordt helemaal aan

hun wensen op het vlak van uitgaan

en het samen beleven van onverwachte

en intense emoties», verklaart

Annick Muyldermans, verantwoordelijke

voor Young Travellers City Marketing

van BI-TC. «Zowel studenten

als jonge carrièremakers behoren tot

de doelgroep van de 18-30-jarigen.

Zij kunnen zorgen voor een positief

imago van onze hoofdstad!» Met de

komst van de lowcostmaatschappijen

en internet behoort de citytrip tot hun

gewone activiteiten, net zoals muziek

of party’s een deel van hun leven zijn.

Het cliché van de jonge sjofele toerist

is definitief achterhaald en heeft

plaatsgemaakt voor een nieuw type

van welgestelde jonge reiziger. Deze

jonge doelgroep lijkt zelfs de actieve

motor te zijn voor de internationale

toeristische industrie en is in ieder geval

verantwoordelijk voor de grootste

groei in dit segment. Dus zeker een

element om rekening mee te houden

op het vlak van beleid.

Voor Philippe Close, voorzitter van de

Toeristische Dienst van Brussel, is de

aantrekkelijkheid van Brussel voor

de groep van 18-30-jarigen een topprioriteit:

«Brussel is een kosmopolitische

stad waar de jongeren elkaar

makkelijk kunnen ontmoeten. Het is

in dat opzicht dat wij kiezen voor de

organisatie van evenementen als toeristische

strategie (Brussel Bad, Brussels

Summer Festival, Brussels Mania

Parties). Op artistiek en architecturaal

vlak zijn wij overigens een soort Europees

proeflaboratorium». Zo start

2009 met het baanbrekende project

«Brussels Mania» met zijn vijf onweerstaanbare

papertoys, die op internet

elk een deel van het bijzondere

Brusselse universum belichamen.

Verder is er een groep op Facebook en

worden er in samenwerking met de

Mirano Continental megaparty’s georganiseerd

voor Erasmusstudenten,

Europese stagiairs en jonge ●

www.brusselsmania.com

Young travellers: enkele cijfers

20% van de internationale toeristische sector (UNWTO/WYSE)

Budget: + 40% tussen 2002 en 2007 (UNWTO/WYSE)

Uitgaven in België = € 121,5/dag (USE-IT)

Onderneming van de maand

Met bijna 1000 medewerkers en een omzet van 71 miljoen euros waarvan 60 % in het buitenland, is TPF in België het op

één na het grootste studiebureau en het grootste zelfstandige bureau. Het bedrijf legde zich aanvankelijk toe op energie

en het principe van de derde investeerder (Third Party Financing), vandaar zijn naam. Maar intussen is het bedrijf

ook actief op de meer traditionele en minder cyclische engineeringmarkten in België. De onderneming is tegenwoordig

aanwezig in Algerije, Angola, Frankrijk, India, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en natuurlijk België.

www.tpf.eu

info@tpfgroup.com

+32 2 370 19 70

Bizzbox is er ook aanwezig!

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:24 3/03/09 10:53:55


telex

door Stéphanie Brisson

Plastic konijnen palmen Louizabuurt in

Zes gigantische konijnen hebben de buurt van de Louizalaan ingepalmd: twee op het Stéfaniaplein, twee voor de deur

van het Conrad-hotel en twee aan de Gulden-Vlieslaan. De kunstwerken zijn de vrucht van een samenwerking tussen

het Hoofdstedelijk Gewest en de gemeentes Elsene, Sint-Gillis en de stad Brussel. Met het project willen de beleidsmakers

werk maken van de buurtherwaarding. Het kunstcollectief “Cracking Art Group” zit achter de gigantische konijnen.

Het collectief verzamelt zes kunstenaars, Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Carlo Rizzetti, Kicco en William

Sweetlove. Het opzet van de “Cracking Art Group” is ontroerend en simpel tegelijk: alle milieuvervuilend plastic transformeren

tot een kunstwerk. Geen enkel werk wordt weggegooid, maar gerecycleerd in een ander kunstwerk. Een van

de konijnen zal per opbod verkocht worden. De opbrengst gaat naar het kankeronderzoek van het Bordet Instituut. De

konijnen zijn nog te bewonderen tot 30 april 2009. ●

www.brusselslouise.be

© Jérôme De Perlinghi

Flashy konijnen in het hart van de Louizabuurt

Haal meer klanten over de vloer

De handel evolueert zonder ophouden, en volgt de grillen van de consument.

Die consument wordt steeds veeleisender en is minder trouw aan merken of

winkels. Hoe leer je als handelaar de consument beter kennen, en hoe speel je

beter in op zijn behoeften? Op de website van Atrium vind je praktische informatie

over het veranderend consumentengedrag. Dat gaat van algemene tendensen

tot de lokale karakteristieken van Brusselse wijken & buurten: opdat u

uw klanten van om de hoek beter leert begrijpen.. ●

www.atrium.irisnet.be

1.677

Is het cijfer van

internationale NGO’s met

een zetel in Brussel, tegen

819 in Parijs en 701 in

Londen.

DIXIT

“In 2020 zal Brussel 170000 inwoners

meer tellen. We hebben

dus ruim 90000 bijkomende

jobs nodig om die nieuwkomers

een plek op de arbeidsmarkt te

geven.”

Benoît Cerexhe.

Brussel wil

architectuur met

ambitie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op

zoek naar een stadsbouwmeester. Die zoektocht

kadert in het Plan van Internationale

Ontwikkeling, dat o.a. een hoogstaande architectuur

nastreeft die de ambitie van de

Europese hoofdstad onderstreept. De stadsbouwmeester

zal aan het hoofd staan van

een cel rond de architecturale ontwikkeling

van het publieke domein. Het zal zijn taak

om te waken over de architecturale ambitie

die Brussel koestert, en om een coherente

visie te ontwikkelen en te communiceren

rond de openbare architectuur. Hij zal ook

het algemene architecturale bewustzijn van

bouwmeesters, ambtenaren en het grote publiek

moeten stimuleren. Hij zal de belangrijkste

projecten uitkiezen, de bouwmeesters

bijstaan en de selectieprocedures voor

vooraanstaande architecten begeleiden. De

stadsbouwmeester zal via een Europese aanbesteding

worden gekozen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijst

er op dat het al langer werk maakt van een

coherente en ambitieuze visie op het architectuurbeleid

in de stad: er waren de internationale

wedstrijden met het oog op de herinrichting

van het Flageyplein, het Rogierplein,

het park van de Brigittinen, de speelpleinen,

Park Design… en er zijn ook de opleidingen

van Pyblik, om de kwaliteit van de publieke

ruimte te verbeteren. ●

www.demainbruxelles.be

25

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:25 3/03/09 10:53:55


Time to explore new markets.

g

Jaroslavl

Aberdeen

U. K.

Riga

Sverdlovsk

Rostov

Edinburgh DENMARK

LATVIA

Gorkiy

Izevsk

Copenhagen

Krasnojarsk

Glasgow

LITHUANIA Moscow

Kazan

Chelyabinsk Omsk

Sunderland Esbjerg

Vilnius

Ufa

Novosibirsk

Ekaterinburg

Leeds

Minsk

Dublin

Gdansk

Tol Yatti

NETH.

Orol

Kuybyshev

IRELAND

Manchester

Berlin

Amsterdam

POLAND BELARUS

Rudnyy

London

Voronez

Atbassar

Warsaw

Saratov

Cork

GERMANY

Astana

Kiev

BELGIUM

Krakow

Lviv

Qaraghandy

LUX. CZECH

Aktyubinsk

Paris

UKRAINE

Volgograd

SLOVAKIA

KAZAKHSTAN

Hovd

AUSTRIA HUNGARY MOLDOVA

Aralsk

Balqash

Nantes

SWITZ.

Frunze

Almaty

A

SLOVENIA ROMANIA

Karamay

FRANCE ITALY CROATIA

Krasnodar

Bucharest

BOSNIA & HERZ.

Alma

Bayonne Toulouse

Constanta

Urumqi

SERBIA

Tbilisi

Ata

MONT.

Hami

BULGARIA

UZBEKISTAN

Valladolid

GEORGIA

Bishkek

Korla

Porto

MACEDONIA

KYRGYZSTAN

Madrid Barcelona Rome

Yerevan

Baku

ALBANIA

Ankara

Tashkent

PORTUGAL

Naples

ARMENIA

AZERBAIJAN

TURKMENISTAN

Kashi

SPAIN

GREECE

Izmir

TURKEY

Lisbon

Ashgabat TAJIKISTAN

Qiemo C H I N A

Sevilla

Adana Aleppo

Hotan

Athens

Golmud

Gibraltar

Algiers Tunis

Nicosia

Tehran

Damascus

TUNISIA

CYPRUS

Kabul

Beirut Bakhtaran

Casablanca Rabat

SYRIA

Tel aviv

IRAN

LEBANON

AFGHANISTAN

Tripoli

Amman

Esfahan

MOROCCO Ouargla

ISRAEL Baghdad

Islamabad

IRAQ Basra

JORDAN

Shiraz

Canary Islands

ALGERIA

Cairo

Multan New Delhi

NEPAL

KUWAIT

Reggane

Sabhah

Agra

Damman

PAKISTAN Jaipur

BHUTAN

EGYPT

Varanasi

WESTERN

LIBYA

Riyadh

QATAR

Allahabad

Jeddah

Dhaka

SAHARA

(Calcutta)

Djanet

Muscat

Al Jawf

Aswan

U. A. E.

Ahmadabad

Kolkata

Makkah (Mecca)

Surat

Nagpur

MAURITANIA

SAUDI ARABIA

Myanma

Araouane

Bilma

Ulhasnagar

(Burma)

BANGLADESH

(Bombay) Mumbai

V

Pune

Nouakchott

MALI

OMAN

NIGER

Khartoum ERITREA

YEMEN

SENEGAL

Rangoon

Dakar

Asmara

Niamey

CHAD

Sanaa

INDIA

Bamako

SUDAN

Chennai (Madras)

GAMBIA

BURKINA FASO NIGERIA N’Djamena

DJIBOUTI

UINEA BISSAU GUINEA

BENIN

Cochin

GHANA

Conakry

Abuja

Addis Abbaba

SOMALIA

TOGO

Freetown

COTE

Waw

SIERRA LEONE D'IVOIRE

Porto Novo

SRI LANKA

CENTRAL AFRICAN

ETHIOPIA

Monrovia

Lome

REPUBLIC

Colombo

CAMEROON

LIBERIA Abidjan Accra

Malabo

Bangui

EQUATORIAL GUINEA Yaounde

UGANDA

SAO TOME & PRINCIPE

Equator

Libreville

Kampala KENYA Mogadishu INDIAN

Equator

Sao Tome

CONGO DEM. REP.

Nairobi

GABON OF CONGO RWANDA

bmi offers flights to destinations in the UK and Ireland with connections to Africa,

the Middle-East and Central Asia from Heathow Terminal 1.

Terminal 1 at London Heathrow now offers enhanced bmi facilities, fewer crowds and

smoother security checks resulting in a more efficient travel experience for bmi passengers.

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:26 3/03/09 10:53:56


Congressen & Toerisme

Brussel zet in op toerisme 27

Nieuwe troeven voor Brussel 29

Het casino, een toeristisch buitenkansje 36

Chocolade van wereldfaam 37

Seminaries goedkoop houden: enkele ideeën 39

Brussel maakt promotie

DOSSIER

©REPORTERS/ Ezequiel Scagnetti

STAND VAN ZAKEN

Brussel zet in

op toerisme

27

Zelfs met de wind in de rug moet de Brusselse toeristische sector zich voortdurend

inspannen om onze hoofdstad aantrekkelijker te maken. De belangrijkste uitdaging: het

imago veranderen.

Brussel mag dan wel de hoofdstad

van Europa zijn, de stad

moet onophoudelijk haar

imago oppoetsen, onder andere op

toeristisch vlak. De tijd dat onze bestuurders

er heel naïef op vertrouwden

dat de aanwezigheid van de

NAVO volstond en dat buitenlands

cliënteel geen verdere politieke prioriteit

was ligt nog niet zo lang achter

ons. “In 2001 was dat nog zo,” bevestigt

Philippe Close, de Brusselse schepen

voor Toerisme en voorzitter van

BITC (Brussels International - Tourism

& Congress).

Een klein decennium later is dit

al helemaal anders. Het beste bewijs

daarvoor is de stijging van het

aantal overnachtingen van 4 naar

5 miljoen tussen 2001 en 2008. Een

verhoging van 20% in tien jaar tijd is

niet mis. “Voor de viersterrenhotels

dan nog wel,” verduidelijkt de schepen.

“In 1997 lag de bezettingsgraad

rond 64%, terwijl dat in 2007 74%

bedroeg.” Het gaat dus goed met de

hotelsector, zelfs als we voor 2008

een kleine teruggang verwachten.

Ter vergelijking, in Barcelona ligt de

bezettingsgraad rond 70% en in Amsterdam

slechts 63%.

Wat kunnen we nog meer doen?

Philippe Close heeft wel een idee

om de prestaties nog verder te verbeteren:

hij wil het zakentoerisme

aantrekken. Volgens een recente benchmark

zou dit 400 per dag en per

persoon opbrengen. Het merk Brussel

moet dus bijgeschaafd worden

en van het te negatieve imago van

administratieve stad afgeraken.

De spelers hebben

dus geprobeerd

om dit

publiek aan te

trekken in de

maand januari,

die voor de hoteliers

normaal een

slechte maand

is. “De oplossing

voor dit jaar was

om op de solden te focussen op een

ogenblik dat de hotels vrij goedkoop

zijn. De Engelsen zijn de eersten met

hun sales en daarna beginnen de

Fransen aan de eindejaarsuitverkoop.

Wij positioneren ons tussen deze beide.”

Op zaterdag 28 februari gaat de

eerste editie van de Balloon Day door.

Dit moet een grote jaarlijkse parade

voor gezinnen worden.

Stripverhalen en Magritte

Om zoveel mogelijk bezoekers aan

te trekken gaat Brussel op 4 juni het

groot geschut bovenhalen. Dan gaat

eindelijk het langverwachte Magritte

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Over de koppen lopen tijdens Winterpret: tot groot jolijt van de horeca

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:27 3/03/09 10:54:00


dossier

congressen & toerisme

28

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Museum op het Koningsplein open. Volgens de toeristische

bureaus wordt dat een echte tempel van het surrealisme.

En volgens Philippe Close kondigt dit “de terugkomst

van de toeroperators aan.” Want ambitieus zijn ze

wel: “Het zal vergelijkbaar zijn met het Van Goghmuseum

in Amsterdam...”

Gelijktijdig daarmee zet de toeristische sector ook in op

het Jaar van het Stripverhaal. Zo zullen de stripfiguren ook

aanwezig zijn tijdens de Balloon Day. Philippe Close vermeldt

ook nog dat de Stripverhaalkaart niet alleen tot het

Stripmuseum toegang geeft, maar ook tot de Koninklijke

Musea voor Schone Kunsten.

Het BGE beschikt over 6 miljoen

Maar dat wil nog niet zeggen dat het Brussels Gewest

al veel rekeningen te vereffenen heeft met haar concurrenten.

Vier jaar geleden heeft het toerismebureau een

belangrijke afdeling opgericht: het Bureau voor Grote Evenementen

(BGE). Aanvankelijk beschikte het BGE over een

budget van 400.000 maar ondertussen is dit al tot bijna

6 miljoen gestegen... waarmee het enkele grote jaarlijkse

evenementen moet financieren: Brussel Bad, Winterpret,

het Irisfeest en het Summer Festival. De rode draad doorheen

al deze evenementen is een economisch leidmotiv:

“Voor elke euro die de overheid inbrengt, zoeken we er vier

in de privé-sector!” verduidelijkt de schepen. “Binnen het

kader van Winterpret vinden we er acht...”

De reputatie van dit feest, gedurende de hele maand december

op het Sint-Kathelijneplein, overstijgt dan ook

ruimschoots de grenzen ons land. Het is de grootste kerstmarkt

ter wereld en er komt dan ook een massa volk op af.

Tijdens haar 8ste editie in 2008 waren er dagelijks maar

liefst 150.000 bezoekers. Dat wil zeggen dat er in totaal

2,5 miljoen mensen de anderhalve kilometer lange strook

met 240 houten chalets hebben bezocht. Dit fenomenale

succes heeft een impact van 20 tot 25% op het omzetcijfer

van de hotels en restaurants.

In het 10de jaarlijkse rapport van het Observatorium voor

Toerisme in Brussel (uitgave 2007) wordt deze sector uitvoerig

ontleed. En er wordt ook nogmaals op gewezen hoe

belangrijk het wel niet is om allemaal aan hetzelfde zeel

te trekken.●

Guy Bernard

Meer inlichtingen op

www.obs.irisnet.be

Philippe Close , schepen van Toerisme

Zullen vrouwen de economie redden ?

Knowledge partner

• Twee top niveau conferenties

- Meer vrouwen op beslissingsniveau

- Bewaar uw vrouwelijkheid en wees

toch machtig

23 april 2009

BOZAR - Brussel

www.forumjump.eu

Geniet van één gratis toegang per

3 betalende personen in uw onderneming

met de « BECI » voordeelcode

• Acht praktische workshops

om je loopbaan te ontwikkelen

• Een workshop voor

HR-verantwoordelijken over retentie

van vrouwen in de ondernemingen

• Andere vrouwen ontmoeten

en je network verruimen

JUMP Partners

Institutional Partners

Media Partners

Venue Partner

Goedele

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:28 3/03/09 10:54:06


dossier congressen & toerisme

ZAKENMEETINGS

Nieuwe troeven voor Brussel

Dankzij de opening van Square zal onze Europese hoofdstad in 2009 haar reputatie als

congressenstad kunnen verbeteren. Bovendien gaan er ook nog nieuwe kwaliteitsvolle

ruimtes voor vergaderingen en evenementen bijkomen waardoor het bestaande aanbod

toeneemt en verrijkt wordt.

De Cinematek

in een

nieuw kleedje

Internationale bezoekers

geven gemiddeld 300 tot

350 euro per dag uit aan

overnachting, vervoer, restaurant,

shoppen en toerisme. Dit

maakt meteen duidelijk hoe

belangrijk de nieuwe Brusselse

infrastructuur om grote evenementen,

congressen en bezoekers

in onder te brengen wel

niet is. Square is de opvolger

van het Congressenpaleis en

opent in september de deuren.

Er wordt op 250.000 Belgische

en internationale bezoekers per

jaar gerekend die gebruik zullen

maken van de drie auditoria

(1.200, 500 en 300 plaatsen), de

tentoonstellingshal van 4.000

m2, de twee conferentiezalen,

de twintig ontmoetingsruimtes,

de zes foyers met tentoonstellingsruimte,

de panoramische

hal met zicht op de stad en het

vrij toegankelijke brasserie-restaurant.

De opening van deze

unieke ruimte in het hart van

de stad heeft maar liefst zes jaar

op zich laten wachten.Le pôle

Versterking van de kern rond

de Grote Markt

Van de vier grote polen in Brussel

voor congressen en vergaderingen

(Rogier, Louisa, Europa

en de Grote Markt) is het zeker

het historische centrum dat zich

onderscheidt door het groeiende

aanbod aan vergader- en

evenementenruimten. Behalve

Square, het nieuwe internationale

conferentiecentrum,

is ook de opkomst van

de special venues opmerkelijk.

Dat zijn zalen die in bestaande

historische of culturele

gebouwen worden

ondergebracht. Het betreft

het Filmmuseum, het Koudenbergpaleis,

het Magritte

Museum dat op 2 juni open

gaat en de Beurs die haar

aanbod verruimt.

Het vernieuwde filmmuseum

is in januari onder haar nieuwe

naam Cinematek weer open

gegaan in de gebouwen van het

Paleis voor Schone Kunsten in de

Baron Hortastraat 9. De architecten

Robbrecht en Daem hebben

een opstelling uitgewerkt waardoor

de collecties op een dynamische

wijze tentoongesteld

kunnen worden en er nog plaats

overbleef voor een ontmoetingsruimte.

Op twee verdiepingen

zijn er verschillende high-tech

tentoonstellingsruimtes en projectiezalen.

De projectiezaal Ledoux

zal met haar 117 plaatsen

– net zoals een tweede ruimte -

verhuurd worden.

PUBLICITEIT

Ambiance &

geschiedenis gaan

hand in hand

Tolkwerk & Vertaling

Technische installatie

Alle talencombinaties

Ervaren medewerkers

Prijzen op maat

U organiseert een vergadering, een

colloquium, een seminarie,… Neem contact !

29

29

N° NR NR 3 - 3 MARS - 3 MAART - 2009 2009 2009 - ENTREPRENDRE

- DYNAMIEK

- Tel : 02/218.01.45

Email : info@adintra.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:29 3/03/09 10:54:07


dossier

congressen & toerisme

30

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

De

Hallepoort

is eindelijk

helemaal

opgefrist

Ook in het Koudenbergpaleis tegenover

het Koninklijk Paleis zijn er

nieuwe ruimtes voor de organisatie

van evenementen. Het paleis omvat

in totaal een bruikbare oppervlakte

van 2.000 m2. In een tentoonstellingsruimte

van 800 m2 (permanent

en tijdelijk) in het oude Hotel Hoogstraten

worden de meest opzienbarende

resultaten van de archeologische

opgravingen in en rondom het

paleis tentoongesteld. De bezoekers

kunnen ook de archeologische site

zelf bezoeken. De toegang daartoe

werd uitgebreid en heringericht. Het

Koudenbergpaleis verhuurt ook een

banketzaal voor 100 personen (60

voor concerten) onder de naam Oud

Paleis van Brussel.

Het langverwachte Magritte Museum

op het Koningsplein zal begin

juni de deuren openen. Van zodra het

museum open gaat zal ook de Magrittezaal

(300 m2) op verdieping –2

alle dagen vanaf 17u00 beschikbaar

zijn om er recepties, cocktailparty’s

en banketten te organiseren. De zaal

zelf beschikt over aangename en

feestelijke verlichting en kan aan

165 mensen onderdak bieden voor

banketten. In het geval van coctailparty’s

is er zelfs ruimte voor 250

personen. Voor vergaderingen, seminaries

en congressen is het mogelijk

om rechtstreeks van deze zaal, met

een lift en zonder uw jas te moeten

aantrekken, naar het auditorium

(105 zitplaatsen) of het amfitheater

(650 plaatsen) van het Museum voor

Oude kunst te gaan. Het auditorium

en het amfitheater zijn zowel overdag

als ’s avonds beschikbaar. Het

Museum voor Oude kunst beschikt

trouwens ook nog over de Forumzaal

(circa 1.000 m2) waar 400 (banketten)

tot 700 (coctailparty’s) personen

terecht kunnen. In deze zaal hangen

en staan er zowel beeldhouwwerken

als schilderijen. De dienstverlening

door het museum (toezicht, vestiaire)

en de vaste traiteur zijn in de huur inbegrepen.

Het Beurspaleis (www.nyx.com/bruxelles)

naast de Grote markt biedt ruimtes

aan waarin 500 personen terecht kunnen

voor een banket of 100 voor een

concert. Het aanbod zal nog uitgebreid

worden met vergaderzalen.

De vijfhoek

Binnen de grenzen

van de kleine ring

liggen er vele special

venues en eentje

daarvan is zeker het

vermelden waard.

De Hallepoort is

sinds juni 2008 weer

voor het publiek

open. Deze vesting is

het laatste overblijfsel

van de tweede

stadsomwalling van Brussel. In het

gebouw kunnen bezoekers kennis

maken met de geschiedenis van het

gebouw zelf en het gebruik daarvan

door de eeuwen heen. Uiteraard komt

ook de geschiedenis van de stad, haar

verdediging en folklore aan bod.

Er staan ook enkele uitzonderlijke

voorwerpen uitgestald die zeker de

moeite waard zijn: gildebreuken (een

halsband die het hoofd van een middeleeuwse

gilde droeg, nvdv), het

paradeharnas van de aartshertog Albert

en de wieg van Keizer Karel. De

zolder van de Hallepoort biedt plaats

aan 100 personen en kan gebruikt

worden om er activiteiten te organiseren.

Er is een dagtarief (van 10 tot

17 uur) en een avondtarief (van 17 tot

23 uur). Het is mogelijk om langer te

huren maar dan wordt er per bijkomend

uur een toeslag gevraagd. Er is

ook een vaste traiteur.

In de Huidevetterstraat vinden we de

Halles des Tanneurs terug. Op slechts

twee passen van het station Kappellekerk

is er daar interessante infrastructuur

aanwezig met aangepaste

diensten voor activiteiten en evenementen:

drie uitgeruste seminarieen

opleidingszalen, receptieruimtes

Het interieur van het statige Beursgebouw

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:30 3/03/09 10:54:11


dossier congressen & toerisme

Een evenement aan de

voet van deze mastodonten?

voor 10 tot 1.000 personen voor

bedrijfsfeesten, colloquia, opleidingen

voor kaderpersoneel,

business meetings, etc. De Hallen

nemen de traiteurdiensten voor

hun rekening.

Behalve drie hallen zijn er ook

nog drie vergaderzalen beschikbaar

die variëren van 15 tot 50

plaatsen. De ruimte Halle des

Tanneurs biedt onderdak aan

200 personen (banket) en 500

personen tijdens recepties. Het

is mogelijk om dit te huren op

eender welke avond en op zaterdag

de volledige dag. Het geheel

bestaat uit de oude Vatenhal (La

Cantine) en een zeer gezellige

tussenverdieping (restaurant La

Librairie) en geeft toegang tot

een grote binnenkoer waardoor

de activiteiten ook deels buiten

kunnen doorgaan.

De Hal 1902 – naar het bouwjaar –

is zowel overdag als ’s avond beschikbaar.

Dit beschermde gebouw van

meer dan 700 m2 was oorspronkelijk

bestemd om er stoffen te verkopen.

Maar nu biedt het een over twee verdiepingen

gespreide ruimte voor 150

gasten (diner) of 500 bezoekers (receptie).

Deze ruimte leent zich, dankzij

de grote originele glaspartijen en

togen waarop de stoffen versneden

werden, uitstekend voor prestigieuze

culturele of professionele evenementen,

conventies, tentoonstellingen,…

De Hal 1902 geeft ook toegang tot

een grote buitenkoer. Verder is er

ook nog de Halle Vitrée. Dit is een Art

Nouveauhal van meer dan 300 m2

met hoge plafonds en heel veel licht.

Twee aangrenzende salons maken er

ook deel van uit. De hal en de salons

kunnen onderdak bieden aan 150

(banket) of 250 (receptie/seminarie)

personen.

31

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Martin Luther King, Jr. 1963

History can be made at a meeting

However grand or humble, Thon Hotels offers the arena you need for your group.

We’ll take care of the practical arrangements so you can focus on the ideas.

Just say the word.

Sales Department tel +32 (0)2 205 1508 sales@thonhotels.be

thonhotels.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:31 3/03/09 10:54:12


dossier

congressen & toerisme

32

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

De Europese wijk

Als u op zoek bent naar een originele

plaats in de buurt van het Schumanrondpunt,

moet u zeker eens gaan

aankloppen bij het Museum voor

Natuurwetenschappen. Daar bieden

ze behalve vijf volledige vergaderen

conferentiezalen (van 20 tot 150

plaatsen) ook nog een heel speciaal

kader voor diners en cocktailparty’s

aan. In de grote dinozaal kunnen er

tot 200 personen aanschuiven voor

een diner. Keuvelen en eten onder de

skeletten van voorhistorische monsters

of aanschuiven met iguanodons,

een tyrannosaurus en ander aangenaam

tafelgezelschap, het is er allemaal

mogelijk. Voor recepties of een

staand buffet kan u ook nog gebruik

maken van een tussenverdiep en een

VIP-ruimte met zicht op de dinosaurussen.

Het museum beschikt verder

nog over vijf andere zalen waar tussen

150 en 280 personen rechtstaand

of tussen 50 en 150 zittend terecht

kunnen: de Walviszaal, de Mineralenzaal,

de zaal “250 jaar Natuurwetenschappen”,

de Insectenzaal en de

Zaal van de holhoornigen.

We vermelden ook nog Le Claridge

aan de voet van de Madoutoren. Deze

polyvalente zaal is met een “digital

wallpaper” uitgerust: een tiental

videoprojectoren laten toe om op

alle muren voorstellingen, films of

beelden rechtstreeks uit te zenden

of originele bewegende decors te

projecteren. Deze zaal heeft een oppervlakte

van 420 m2 en is geschikt

voor bedrijfsactiviteiten, congressen,

seminaries, persconferenties of

themafeestjes. Dit kan volgens een

all in formule of à la carte aangepast

worden aan de wensen van de klant.

Vlakbij bevindt er zich een overdekte

parking met 300 parkeerplaatsen.

Deze moderne zaal haalt haar inspiratie

uit de Art Décostijl en kan (voor

banketten) plaats bieden aan 300

personen. Voor concerten loopt dat

op tot 800 personen.

Andere originele plaatsen

Als u een onderwatersfeertje wil, kan

u bij Nemo 33 terecht. Deze plaats is

alle dagen open en biedt een uniek

kader voor evenementen, business

lunches, conferenties, seminaries,

recepties, promotie van producten,

cocktail party’s… Het Club House (190

m2) en de zaal Noord (180 m2) laten

toe om van opzij in het duikbad te

kijken (320 m2 en 33 m diep). Nemo 33

bevindt zich dicht bij de ring (afrit 18)

in Ukkel en beschikt nog over andere

moduleerbare zalen: de zaal Zuid (350

m2), twee lokalen van elk 40 m2 en

een met bamboe omgeven terras van

250 m2. Deze plaats kan tussen 550

(seminarie) en 1.150 (concert) personen

verwelkomen.

Een andere uitgelezen evenementenruimte

(3.000 m2) die we tijdens

dit Jaar van het Stripverhaal best

even in de bloemetjes zetten is de 9

City Event Hall (spreek uit: Nine City

Event Hall, nvdv)

aan de Reyerslaan.

U kan daar niet alleen

terecht voor de

infrastructuur, maar

het is ook mogelijk

om thematische activiteiten

rond strips

en beeldverhalen te

(laten) organiseren:

Gallische banketten,

thematische

activiteiten en decors

(western, heroic

fantasy, middeleeuwen).

De spektakelzaal

van 400 m2 is

evengoed geschikt

voor opvoeringen

als voor professionele

voorstellingen

(seminaries, colloquia,

productlanceringen).

Op de eerste

verdieping is er

een gecombineerde receptieruimterestaurant

van 400 m2 die met een

grote bar is uitgerust. Verder bevat

deze ook nog een gemeubelde mezzanine,

een lounge ruimte en keuken

met koude kamer. Deze ruimte geeft

via een passerelle direct toegang tot

de museumzalen.

Op de tweede verdieping is er een loft

van 500 m2 die met albumverzamelingen

en stripverhaalparafernalia is

versiert. Deze kan worden gehuurd

voor activiteiten zoals persconferenties,

VIP-soupers of zakenvergaderingen.

City Hall heeft haar eigen

traiteurdiensten en stelt een aantal

mogelijke configuraties voor de inrichting

van de zalen voor (rechthoekige

of ronde tafels, conferenties).

Verder zijn er ook vaststaande menutypes

(walking dinner, buffet, banket).

Ook interessant is dat 9 City Hall

over een moderne licht- en geluidsinstallatie

beschikt.

Het uiterst moderne Wolubilis tegenover

het Shopping Center van Sint-

Lambrechts-Woluwe en vlak naast

de ring beschikt over een hele reeks

ruimtes: een theater- en conferentiezaal,

een bar, foyers, VIP-foyers en

een grote moduleerbare ruimte op de

tweede verdieping. Behalve voor culturele

activiteiten is dit complex ook

ideaal om evenementen zoals persconferenties,

seminaries, colloquia,

productpromoties, concerten, cocktail

party’s, personeelsfeestjes, 35 mmfilmprojecties,…

onderdak te bieden.

De theaterzaal en –infrastructuur is

over drie verdiepingen gespreid en

biedt het comfort en de voordelen

van een modern congrescentrum.

Nemo

33 voor een

onderwatersfeertje

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:32 3/03/09 10:54:14


dossier congressen & toerisme

Wolubilis, de zaal op het gelijkvloers

Het is mogelijk om op hun eigen

catering- en hostessen beroep te

doen. Voor banketten biedt het

onderdak aan 180 gasten, terwijl

er in de spektakelzaal 474 mensen

terecht kunnen.

Kinepolis: meer dan film alleen

Kinepolis doet u natuurlijk denken

aan donkere zalen, grote

schermen en popcorngeknisper,

maar het is ook een volwaardige

onthaalruimte. “Vorig jaar hebben

wij in onze complexen 1000

evenementen georganiseerd,”

legt Emmanual Rutsaerts, National

B-to-B Manager van de groep,

ons uit. De bedoeling is om dit

de komende drie jaar te verdubbelen.

De complexen van de deze

cinemagroep hebben dan ook

een mooi aanbod: een infrastructuur

die toelaat om tussen 100 en 700

personen te ontvangen, een perfecte

akoestiek, parkeerplaats, gemakkelijk

bereikbaar,… “Wij bieden twee

soorten evenementen aan,” voegt

de verantwoordelijke daar aan toe.

Maar wat kan je nu in een cinemacomplex

doen? Wel. Alles! “Wij hebben

maar één devies: alles is mogelijk.”

Personeelsfeesten, road-shows,

productlanceringen of recepties voor

klanten, de zalen van de groep hebben

reeds aan alle soorten evenementen

onderdak geboden, ongeacht

de sector waaruit de bedrijven

komen (farmaceutica, telecom,

energie,…).

“De helft van onze zalen zijn

ondertussen digitaal uitgerust

waardoor wij alternatieve media

zoals bedrijfsfilms of powerpointpresentaties

kunnen vertonen,”

verklaart Emmanuel Rutsaerts.

Vooral de bijna volledige dekking

van het nationale grondgebied is

een belangrijke troef om de bedrijven

over de streep te trekken.

“Als een bedrijfsleider zich tot al

het Belgische personeel wil richten,

kan hij dat live doen en zijn

mededeling zal gelijkertijd naar

alle complexen doorgestraald

worden. Dat voorkomt dat personeelsleden

uit Luik en Antwerpen

naar Brussel moeten afzakken.”

Voor randdiensten werkt Kinepolis

met een hele reeks partners samen

(catering, decoratie, animatie, technici…)

om de activiteiten zeker te laten

slagen.

Hélène Legrand & Vincent Delannoy

33

©Theo Poelaert

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

where organising a meeting is easier than ever

check our “request for proposal”

www.brusselsinternational.be

The Brussels Convention and Visitors Bureau

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:33 3/03/09 10:54:14


Publireportage

Uitzonderlijke meeting venues in hartje Europa

34

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

De gloednieuwe vennootschap Edificio heeft drie van de meest uitzonderlijke meeting

venues van Brussel in haar portefeuille: de Bibliotheek Solvay, het hotel Wielemans en

de Brussels Airport Sky Hall. Wij mogen even binnengluren, samen met Events Manager

David Titeca.

Wat maakt elke zaal zo

bijzonder ?

David Titeca - De Solvay Bibliotheek is

eerder voor events met een Europees

karakter, met een high level ook. De Sky

Hall is erg in trek bij grote ondernemingen

die veel ruimte nodig hebben en die

ook over grote budgetten beschikken.

Hotel Wielemans is eerder intimistisch,

de capaciteit is beperkt. Daar draait het

vooral rond informele events. De Sky Hall

draait vooral tijdens het weekeinde, terwijl

de Bibliotheek vooral druk bevraagd

is tijdens de week. De klanten van Hotel

Wielemans komen zowel in de week als

in het weekeinde. Elke zaal heeft een eigen

karakter!

Wat biedt u nog aan, behalve

een unieke lokatie?

D.T. – Wij baten niet enkel drie panden

uit, maar wij verzorgen ook de logistiek

die met elk event gepaard gaat: van catering

tot verlichting en decors. Niets

schrikt ons af, want alles valt te organiseren.

Of het nu om de kleur van de

servetten en de outfits van de hostessen

gaat tot het audio-visuele aspect van

een event. Wij kunnen tientallen spots

leveren, gigantische beeldschermen,

high definition projectors, vertaalcabines

of materiaal voor videoconferenties.

Waarom kloppen de klanten

bij u aan?

D.T. – Omdat wij ons werkelijk met elk

detail bezig houden! Van zodra een datum

vastligt komt de ganse machine op

gang. Na enkele vergaderingen loopt

onze organisatie gesmeerd en moet

onze klant nog net aankomen om zijn

badge in handen te krijgen. Wij kijken

naar de wensen van onze klant, en wij

raden hem de meest geschikte zaal

aan. Elke zaal heeft een eigen karakter,

dat ver weg staat van de onpersoonlijke

sfeer in een hotel. Dat spreekt onze klanten

ook aan.

Wie doet een beroep op u?

D.T. – Wij werken vooral business 2 business,

met een professioneel en vaak

Europees publiek. Soms krijgen we ook

een vraag van particulieren, maar dat is

eerder zelden. Bedrijven kloppen bij ons

vooral aan voor personeelsfeesten, conferenties,

prestigieuze diners, cocktails,

persconferenties, rondetafelgesprekken

of salons, zoals de Job Day Brussels Airport

Region, bijvoorbeeld.

Hoe verloopt de interne organisatie

bij u?

D.T. – Elk van ons is gespecialiseerd in

een van de zalen, die hij als zijn broekzak

kent. Dat is vooral belangrijk op het

vlak van veiligheid en de toegankelijkheid.

Elke zaal is apart, en elke zaalverantwoordelijke

is perfect op de hoogte

van de technische capaciteiten. Voor het

materiaal en de audiovisuele installatie

werken we samen met het bedrijf Mircoson.

Qua catering werken we samen

met Gourmet Invent. We kiezen voor elk

event voor dezelfde partners, simpelweg

omdat dat de montage en demontage

makkelijker maakt: verschillende events

zijn in een dag voorbij.

Hangt er een leuk verhaal aan

elke plek ?

D.T. – De Solvay Bibliotheek werd ingehuldigd

in november 1902, om onderdak

te bieden aan het Instituut voor Sociologie

van de ULB. Het gebouw is ontworpen

door de Brusselse architecten Constant

Bosmans en Henri Vandeveld, en

de bouw ervan werd gefinancierd door

Ernest Solvay. In 1989 kreeg de GOMB

het pand in handen van de stad Brussel,

eigenaar van het gebouw. Na een

grondige renovatie ging de Bibliotheek

opnieuw open in 1994.

De Sky Hall, een staaltje van naoorlogse

architectuur, werd gebouwd in 1958.

Met de bouw van een nieuwe terminal

in 1989 en de opening van de nieuwe A-

vleugel in 2000 werd de Sky Hall Brussels

Airport omgedoopt tot een event

hall.

Hotel Wielemans werd opgetrokken in

1927. Leon Wielemans, meester-brouwer

Wielemans-Ceuppens, heeft Adrien

Blomme de opdracht gegeven een huis

te bouwen voor zijn vrouw, die een passie

had voor Spanje. Hotel Wielemans

werd gerestaureerd in 1997: de tuin

met fonteintjes lijkt wel een verdwaald

hoekje Andalousië in Brussel.

Stéphanie Brisson

3 zalen voor 3 sferen…

Edificio

Werknemers: 5 voltijdse en een halftijdse kracht.

Bestaat sinds: janvier 2009

Sector: MICE

Adres: Leopoldpark –Belliardstraat 137 – 1040 Brussel – T +32 2 738 75 90

Web : www.edificio.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:34 3/03/09 10:54:16


Publireportage

Ontdek de unieke plekken van Brussel

Brussels Special Venues verenigt de talrijke spelers van de meeting industry in Brussel.

Wat hen bindt: karaktervolle zalen aanbieden aan een veeleisend B2B-publiek. Interview

met Paul Thielemans, voorzitter van Brussels Special Venues.

Paul Thielemans doet de p.r. van de NV

Abatan, die de slachthuizen en markten

van Anderlecht uitbaat. Hij beheert

sinds 17 jaar de Kelders van Cureghem.

“Tijdens de bijeenkomsten van de MICE

sector kwamen ik en mijn collega-uitbaters

van zalen snel tot het besef dat

wij nogal alleen stonden binnen de bestaande

toeristische structuren en de

hotelsector in Brussel. De karaktervolle

zalen die wij uitbaten, of ‘venues’ zoals

dat vandaag heet, waren niet onder één

vlag verenigd.” Toch vonden de uitbaters

van de ‘venues’ het essentieel dat Brussel

zich onderscheidde van de andere

steden actief in de MICE-sector, precies

dankzij die karaktervolle plekken.

Hechte band smeden

Na de sluiting van het Congrespaleis en

een Staten-generaal rond de meeting

industry in Brussel begrepen de uitbaters

van ‘venues’ dat er een gebrek aan

collegialiteit bestond. “We hadden het

gevoel in een moeilijk marktsegment te

zitten. We hadden een gebrekkige kijk

op het aanbod in Brussel, en op de spelers

in onze sector.” Zo ontstond de vzw

Brussels Special Venues. “De stichters

waren Michel Rottiers van het Congrespaleis,

Luce Anciaux van Concert Noble,

Catherine Van Meerbeeck van de Albert

Hall en David Titeca van de Bibliotheek

Solvay. De twee laatsten werden later

vervangen door Marco Roland (Claridge)

en Stefan Ceulemans (toen Brussels

Event Brewery, nvdr), die sinds kort de

promotie van onze vereniging doen. De

bestuurders werken vrijwillig.”

De start van de vzw bleek een heuse

uitdaging. “We moesten beslissen wat

een ‘venue’ precies was, en we moesten

de uitbaters opzoeken”, zegt Paul Thielemans.

“We hebben hen ons concept uit

de doeken gedaan. Het was niet evident

om een structuur te starten die zoveel

onderlinge concurrenten rond een tafel

bracht. We kregen van bij de start

de steun van het BITC.” Na een eerste

contact waren twaalf zalen verenigd.

De vzw startte met beperkte middelen

en een bescheiden website. Vandaag

werkt Brussels Special Venues met de

bijdragen van de leden, maar zonder

subsidies. “We zien onszelf als een forum

waar ideeën en ervaringen worden uitgewisseld.

Omdat we ook uitbaters van

andere venues kennen, kunnen we onze

klanten soms verder helpen en hen naar

een plek sturen die op dat moment beter

beantwoordt aan hun wensen”, zegt

Thielemans.

Lid worden van Brussels Special

Venues

Zaaluitbaters die lid willen worden,

moeten een professionele venue beheren

in de meeting industry. De zaal moet

typische architecturale eigenschappen

bezitten, en minstens 200 mensen kunnen

ontvangen. “Sommige leden hebben

niet meteen die stempel van ‘patrimonium’,

maar het zijn echte professionals op

het vlak van serviceverlening en interne

organisatie. Een ‘venue’ is een meeting

point waar je niet kan overnachten: dat

is meteen het verschil met een hotel.

Zodra een nieuwe zaal in onze structuur

wil stappen, zijn het onze leden die over

de kandidatuur beslissen.”

Nieuwe stappen in het bestaan van

Brussels Special Venues zijn de promotie

via brochures, een nieuwe website,

de deelname aan Salons (EMIF o.a.), een

publiciteitscampagne, een nieuwsletter,

e-mailings enz. “Op het stedelijk niveau

hebben we het voor elkaar gekregen dat

de venues onder het logo van BITC varen”,

zegt Paul Thielemans. Die stappen

richten zich op de lokale maar ook op

de buitenlandse markt: “Onze prioriteit

is de nabije Europese markt: Duitsland,

Groot-Brittannië, Parijs of Amsterdam.”

Stéphanie Brisson

35

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Brussels Special Venues

Juridische vorm: vzw

Aantal leden: 21

Bestaat sinds: 2006

Sector: MICE

Web : www.venues.be

Paul Thielemans, voorzitter

van Brussels Special Venues

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:35 3/03/09 10:54:21


dossier

congressen & toerisme

FOCUS

Het casino, een toeristisch buitenkansje

Het casino van Brussel breidt uit. Dit is een geweldige meevaller voor de financiën van

zowel het Gewest als de Stad Brussel, maar ook voor de werkgelegenheid. In welke mate

is het casino een pluspunt voor het gewone en het zakentoerisme? Een interview met

Andrew Webb, de managing director van het Grand Casino Brussels

36

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Andrew Webb,

managing

director van het

Grand Casino

Brussels

Welk profiel hebben uw

klanten?

ANDREW WEBB – Dat is heel uiteenlopend.

Wij hebben niet zoiets als de typische

klant. De leeftijd kan variëren

van 21 jaar (de minimumleeftijd om

binnen te mogen) tot 90 of zelfs 100

jaar. De mensen komen voornamelijk

uit Brussel, maar ook uit Waals en

Vlaams Brabant. Uiteraard zijn er ook

business men op doorreis. ’s Nachts

en in het weekend is het cliënteel

merkelijk jonger. Overdag (vanaf 12u,

in het Anspachcentrum vanaf 10u) is

dat een stuk ouder. De gemiddelde

leeftijd van ons cliënteel is 42 jaar en

65% daarvan is mannelijk.

Het casino zal nog voor het

einde van het jaar zijn intrek in

het Anspachcentrum nemen.

Wat is er speciaal aan deze

nieuwe locatie?

AW: Eerst en vooral de ligging. Wij

gaan ongeveer 30% van het Anspachcentrum

in beslag nemen. Dat is bijna

13.000 m2 . Er zullen twee ingangen

met liften zijn. De eerste zal op op het

Muntplein uitgeven en de andere op

de Anspachlaan. De helft van de oppervlakte

zal voor speelruimtes gebruikt

worden. Deze worden over vijf

verdiepingen verdeeld en zullen thematisch

ingedeeld worden. De andere

helft zal voor bars, ons restaurant en

onze concertzaal gebruikt worden.

Wat heeft u bedrijven te

bieden?

AW: Een exclusieve plaats voor hun

evenementen in het hart van Brussel.

Onze concertzaal op de zesde verdieping

kan tot 1.000 (rechtstaande)

personen verwelkomen. Er is ruimte

om 600 gasten te laten dineren. Wij

hebben ook een hele reeks ruimten

die overdag afgesloten kunnen worden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor onze

Sportbar. De muurschermen kunnen

volgens smaak en noodzaak gebruikt

worden. In ons restaurant is er plaats

voor 280 personen die ook nog van

een uitzonderlijk zicht op de stad

kunnen genieten. Overdag hebben

we ook nog een polyvalente zaal ter

beschikking.

Wat zijn uw doelstellingen wat

het aantal bezoekers betreft?

AW: Op dit ogenblik hebben we 700

bezoekers per dag. Op vrijdag en

zaterdag en tijdens sommige activiteiten

stijgt dit tot 1.200. In het

Anspachcentrum willen wij 50%

meer bezoekers halen. In tegenstelling

tot in onze huidige locatie in de

Duquesnoystraat zullen we daar ook

vrij toegankelijke ruimtes hebben,

zoals onze concertzaal, het restaurant

en de Sportbar. Deze worden niet als

casino beschouwd.

Uw business, is meer dan

gokken alleen...

AW: Vertier en plezier zijn bij ons

perfect mogelijk zonder te gokken

of te spelen. Onze specialiteiten zijn

kwaliteitsvolle ontspanning en fijne

evenementen. Met onze spektakelzaal

willen we “a desirable venue to

perform”, een aantrekkelijke plaats

aanbieden, voor zowel concerten als

cabaret. Zo heeft de Sportbar een eigen

ingang die de hele nacht open is

en waar u om twee uur in de ochtend

terecht kunt om een glas te komen

drinken.

Zet u in op animatie?

AW: Inderdaad, er zijn activiteiten en

animatie in onze ruimtes voorzien. Er

zal altijd iets te doen zijn. In de Sportbar

is er een ring waar er elke week

een boksmatch zal doorgaan. Maar

er zullen daar ook karaoke en andere

activiteiten worden georganiseerd.

In onze pianobar en andere ruimtes

hanteren we dezelfde filosofie. Zo zijn

er aan onze speeltafels ook gratis introducties

van een half uur. Dat is ook

animatie.

Dat vereist allemaal veel

personeel. Hoeveel mensen

heeft u in dienst?

AW: Wij zijn van 12u tot 5u ‘s ochtends

open. Dat wil zeggen dat er hier 24

uur op 24 gewerkt wordt. In totaal

zijn we met 300, waarvan een zeventigtal

expats. Na de verhuizing zal

dat stijgen tot ongeveer 450 man. Wij

bedienen onze klanten in het Frans,

Nederlands en Engels en nemen voor

een hele reeks functies meertalige

kandidaten aan.Voor onze aanwervingscampagne

werken we trouwens

samen met Actiris. ●

Vincent Delannoy

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:36 3/03/09 10:54:23


dossier congressen & toerisme

GASTRONOMIE EN TOERISME

Chocolade van wereldfaam

Toeristen lijken wel verslingerd aan Belgische chocolade. Vanuit het centrum nemen

toeristen elke dag hopen chocoladeproducten naar de vier windstreken mee. Het gaat de

sector duidelijk voor de wind.

Galler: het paradijs op aarde

Het aantal chocolatiers en

chocoladewinkels is werkelijk

onvoorstelbaar. In de

ene winkel zijn het orangettes, manons

en pralines. In een andere chocoladerepen.

Wit, zwart of met melk.

In de buurt rond de Grote Markt is de

handel in chocolade alles behalve onbelangrijk.

“Het gebeurt maar zelden dat toeristen

zonder chocoladerepen of pralines

vertrekken!” analyseert Justine Galler,

de woordvoerdster van het merk dat

haar vader in 1995 oprichtte. “Voor

hen is Brussel echt de hoofdstad van

de chocolade.”

Van 15 tot 60 € per kilo

In Brussel vinden we niet alleen de

bekende merken terug. Men vindt

er werkelijk alles en dat aan alle mogelijke

prijzen. Deze kunnen schommelen

van 15 tot 60 euro per kilo. En

de toeristen zwermen daar omheen

als vliegen om een honingpot. Het

is moeilijk om geen verband te zien

tussen dit succes en het grote aantal

toeristen die elke dag het historische

stadscentrum en in het bijzonder de

Koninginnegalerij bezoeken.

Aurélie Van Riet is Directrice Marketing

van Neuheus en zij schat de

groei voor 2008 tussen 5 à 10% en

het zakencijfer op 11 miljoen euro. De

geschiedenis speelt natuurlijk ook

een rol, iedereen wil de schitterende

winkel bezoeken. Want uiteindelijk

was het Jean Neuhaus die dat met

chocolade gevulde kleinood, dat de

wereld ons toch zo benijdt, heeft uitgevonden.

Neuhaus is in België hofleverancier

en telt over de hele wereld

meer dan 2.000 verkoopspunten en

ontelbare chocoladebereidingen (er

bestaan niet minder dan 80 verschillende

soorten pralines!).

Bij Galler maken pralines ook 70%

van de omzet uit. De chocolatier heeft

trouwens in Ukkel een showroom

met een innoverend concept geopend.

Men kan er de verpakkingen

betasten, boekjes over pralines raadplegen

en informatie op een computerscherm

opzoeken zonder dat men

ook maar iets moet kopen. Zou dat

voor eender welk ander voedingsproduct

ooit kunnen werken?

Belgische kwaliteitschocolade

“90% van de Belgen eten chocolade!

Voornamelijk melkchocolade.

Waarom? Dat is gedeeltelijk cultuurgebonden:

in Frankrijk wordt er bijvoorbeeld

niet veel melkchocolade

gemaakt,” legt mevrouw Van Lierde

van het Cacao en chocolademuseum

ons uit. Het hangt ook van technische

aspecten af, volgens andere bronnen.

Zo was onze techniek om de bonen te

vermalen uitzonderlijk – tot ze ook elders

overgenomen werd – en worden

de bonen hier ook op een veel hogere

temperatuur (120 à 130°C) gebrand.

In België worden er in totaal 500.000

ton afgeleide producten gemaakt:

pralines, chocopasta, afgewerkte producten,

etc. Dit maakt van ons op wereldvlak

uitgelezen spelers aangezien

we daarvan 80% exporteren. Vreemd

genoeg consumeren de Belgen maar

8 à 9 kg per jaar. Wij zijn daarmee de

vierde op de wereldranglijst. Zwitsers

halen tussen 11 en 12 kg. Callebaut is

een van de grootste wereldspelers en

heeft in het begin van de 20ste eeuw

in België het levenslicht gezien.

Een ander element waarom de chocolade

uit ons kleine landje zo populair

is, is de samenstelling. Sommige producenten

gebruiken andere plantaardige

vetten, zoals palmolie, dan

alleen maar cacaoboter. België heeft

echter het been stijf gehouden ten

opzichte van de Europese richtlijn

die vanaf 2003 toeliet om 5% van de

cacaoboter te vervangen door andere

vetten. “Bij ons bestaat chocolade enkel

uit 100% cacaoboter,” verzekert

mevrouw Van Lierde ons.

Een onderzoek uit 2001 naar de gezinsbestedingen

gaf aan dat er 596

euro per jaar aan chocolade besteed

werd. Met alle afgeleide producten

(waaronder ook chocoladekoekjes

vallen) vertegenwoordigt de chocoladesector

13% van de Belgische voedingssector.


Guy Bernard

Belgische chocolade

verdient een museum

Wilt u meer weten over de geschiedenis en de

samenstelling van chocolade? Loop dan eens

langs in het Cacao en chocolademuseum dat

in een beschermd gebouw in de Guldenhoofdstraat

9-11 is gevestigd. Dit museum is tien jaar

geleden opgericht door de stichting van Jo

Draps die in de jaren ’30 aan de basis van het

merk Godiva stond. Ondertussen is het museum

al geëvolueerd. “Deze passie stamt uit

onze familie. Een gelijkaardig museum kan

nergens anders bestaan. Hier wordt er nog met

de grondstof zelf gewerkt (in het atelier achter

het museum, nvdr), hier heerst creativiteit en

wordt de traditie doorgegeven,” verklaart mevrouw

Van Lierde, de bazin en kleindochter

van de oprichter, ons. In het museum komen er

jaarlijks bijna 48.000 bezoekers. 90% van hen

zijn toeristen.

G.B.

Meer info :

Museum van Cacao en Chocolade

Guldenhoofdstraat, 9-11

1000 Brussel

t 02/514.20.48

site web : www.mucc.be

37

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:37 3/03/09 10:54:23


dossier

congressen & toerisme

Chocolatier Mary :

een blik achter de schermen

De vernieuwde gebouwen van het Arsenaal

De Chocolatier Mary is sinds februari

2009 in het prestigieuze Arsenaal in

Brussel gevestigd. Deze nieuwe lokalen

zijn op zijn minst merkwaardig te

noemen.

Deze bekende Belgische chocolademaker

heeft een nieuw concept in

onze hoofdstad geïntroduceerd. Het

is mogelijk om dwars door het atelier

te lopen en alles te bekijken. “Onze bezoekers

zullen de volledige productie

van onze chocolade kunnen bekijken,

dankzij de hermetisch afgesloten glazen

gangen. Dit om aan de voorschriften

van het voedselagentschap te

voldoen,” legt dhr. Boey, directeur van

Mary, ons uit. Het is dus niet nodig om

witte stofjassen en hoedjes te dragen

als men het atelier betreedt. Alles

werd zodanig uitgedacht dat de bezoekers

alles haarfijn kunnen volgen

terwijl de werknemers van Mary aan

het werk zijn. Mary stelt zich immers

als doelstelling om deze nieuwe werkplaats

deel van het toeristische circuit

te laten uitmaken en zo de goede reputatie

van de Belgische chocolade te

helpen verspreiden. Brussel had inderdaad

nood aan zo’n initiatief.

Maar dat is niet alles. De ateliers van

de chocolademaker kunnen ook gebruikt

worden om vergaderingen,

avonden en andere evenementen te

organiseren. “Wij hebben alles voorzien

om de bezoekersruimte tot evenementenruimte

te kunnen omvormen,”

legt dhr. Boey ons verder uit. Hij

is reeds bijna vijf jaar met dit project

bezig. Maar vooraleer hij dit kon uitvoeren

moest hij eerst een geschikte

plaats vinden en vooral de nodige

fondsen verzamelen. Vooral de banken

moesten ervan overtuigd worden

dat dit een levensvatbaar project was.

“Het Brussels Gewest heeft mij daarbij

geholpen,” geeft de geestelijke vader

van dit project ons toe.

De ontvangstcapaciteit van de evenementenruimte

volstaat voor een vijftigtal

personen die de ateliers kunnen

bezoeken of na de werkuren gewoon

de chocolade proeven.

38

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

INITIATIEF

Brussel maakt promotie

De bedoeling van de Club City Breaks is om privé-partners hun

steentje aan de promotie van het toerisme in Brussel te laten

bijdragen. Het bedrag dat de leden van deze club inleggen wordt

door Dienst voor de bevordering van het toerisme in Wallonië en

Brussel (BVT) verdubbeld.

De

bijlage in La

Vanguardia

Dit initiatief is afkomstig van

de Dienst voor de bevordering

van het toerisme die

een hele serie promotieverenigingen

heeft opgericht. Zo’n promotievereniging

bestaat uit leden van het

BVT die op concrete wijze promotie

willen maken voor een reeks toeristische

producten en dat in onderlinge

samenwerking. Het BVT heeft

zes zulke clubs opgericht waarvan

de Brusselse “City Breaks” heet. Deze

bestaat uit leden van het BVT die het

stadstoerisme en de vrijetijdsbesteding

in Brussel willen uitbouwen. Er

zitten onder andere vertegenwoordigers

van de hotelsector, van attracties

en musea en restaurants en handelszaken

in.

In 2008 heeft de Club “City Breaks” in

het buitenland een grote publiciteitscampagne

gevoerd. Op deze manier

werd Brussel plots in de Europese pers

aangeprezen: een grote recto-verso

pagina in La Voix du Nord (Frankrijk),

reclamestroken in dezelfde krant, een

bijlage van 16 pagina’s in La Vanguardia

(Spanje), het on line plaatsen van

een kleine website in het Spaans. Er

werd ook een nieuwsbrief verstuurd

waarbij er 3 trips voor twee personen

naar Brussel te winnen waren.

In Groot-Brittannië verscheen een

bijlage van 8 pagina’s in het “Traveller-katern”

van The Independent en

werd het dossier ook op hun website

voorgesteld. Brussel werd ook voorgesteld

op de World Travel Market in

Londen. In de ELLE DECO France werd

er een katern van 16 pagina’s ingevoegd

(Paris/Ile de France + Nord/

Pas-de-Calais/Picardie) en er kwam

ook een dossier van 15 pagina’s in de

België Special Buiten Serie van ELLE

DECO en ELLE WONEN.

Voor 2009 voorziet de Club “City

Breaks” om hun website www.citytrip-brussels.be

verder uit te bouwen

en om promotieacties te houden via

wedstrijden en nieuwsbrieven. Ook

moet de aanwezigheid in de Europese

pers verhoogd worden. Zo wordt

er ruimte voorbehouden in de Duitse,

Nederlandse, Franse, Spaanse en Engelse

pers. Tenslotte wordt er ook

deelgenomen aan de Workshop City

Break in het Zweedse Göteborg in

juni 2009.

S.B.

www.opt.be

Inlichtingen: : Sandrine Delcourt, Chef de projet – City Breaks Bruxelles Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles asbl

T 02 504 02 26 sandrine.delcourt@opt.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:38 3/03/09 10:54:24


dossier congressen & toerisme

TIPS

Seminaries goedkoop houden: enkele ideeën

Het is met deze crisis niet nodig om uw congressen en seminaries te schrappen.

Deze hoeven helemaal geen grote slokop in uw jaarbudget te vormen. Door

goed te kiezen waar, wanneer en hoe u uw bijeenkomsten organiseert kan u

een gepeperde rekening voorkomen.

Patrick Bontinck,

voorzitter

van

de Brussels Hotels

Association, geeft

ons een paar goede

tips mee.

Patrick Bontinck (BHA)

Kies voor

Brussel in plaats van Madrid

Deze Europese hoofdstad blijft nog

altijd stukken goedkoper dan haar

Europese zustersteden zoals Londen,

Madrid, Parijs of Barcelona. “Brusselse

hotels kunnen tot 50% goedkoper

zijn dan in andere grote hoofdsteden

terwijl het niveau van de dienstverlening

volkomen hetzelfde is,” legt

Patrick Bontinck uit.

Book online

www.flyvlm.com

Daar zijn verschillende redenen voor:

vastgoed is nog altijd goedkoper in

Brussel en de toeristische aantrekkingskracht

blijft nog altijd minder

sterk dan elders in Europa. Maar dat

begint wel te veranderen. In het gewest

zijn er ondertussen 220 hotels,

waarvan 15 vijf sterren tellen,” horen

we nog.

Kies voor weekends of

vakantieperiodes

In tegenstelling tot wat men zou vermoeden

zitten de hotels in Brussel

helemaal niet vol tijdens de schoolvakanties

of de weekends. In tegendeel.

Daarom zijn de hoteliers gemakkelijker

geneigd om grote kortingen

UITSTEKENDE

ZAKELIJKE PARTNERS

Antwerpen – London City & Manchester

Brussel – London City

Eindhoven – London City

toe te staan in de dalperiodes. “Deze

kortingen kunnen tot 30 of 50% oplopen,”

legt de voorzitter van beroepsvereniging

nog verder uit.

Wees flexibel op het vlak van data

“Vaak is het beter om zich rechtstreeks

tot een hotel te richten en te

zeggen: ‘Ik wil een seminarie voor 40

personen organiseren, mijn budget

bedraagt X euro. Welke data stelt u

voor?’,” zegt Bontinck voor. Het hotel

zal dan de reservaties nagaan en data

tijdens de dalperiodes voorstellen. Financieel

zullen beide partijen er hun

voordeel mee doen.●

Hélène Legrand

39

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Naast onze rechtstreekse vluchten van Antwerpen naar London City en Manchester,

bieden wij u ook de snelste verbinding vanuit Eindhoven en Brussel naar hartje Londen.

Samen met onze nieuwe partner CityJet beschikt u tevens over de mogelijkheid om door

te vliegen naar Dublin, Dundee, Edinburgh, het eiland Man en Jersey via London City.

VLM Airlines, uw eerste keuze naar het Verenigd Koninkrijk.

VLM Airlines en CityJet maken deel uit van de groep Air France - KLM

W E M E A N B U S I N E S S

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:39 3/03/09 10:54:26


Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:40 3/03/09 10:54:29


Business to Business

Crisis! Welke crisis? 41

Sociale netwerken:

een vloek of buitenkans? 46

DOSSIER

© Imago / REPORTERS

TIPS

Crisis! Welke crisis?

Ondertussen is iedereen wel al op de hoogte, er waart een spook door

Europa! De economische barometer staat op onweer, er wordt maar

schuchter geïnvesteerd en de werkloosheid begint de kop op te steken. Maar er bestaan

mogelijkheden om te besparen zonder de broeksriem te moeten aanhalen. We stellen er

hier vier voor. Goede verstaanders...

Certipost: de virtuele postbode

Vanaf 1 april heeft u geen keuze meer en moet u Certipost gebruiken. Maar in dit geval is

het een verplichting die u helpt te besparen.

41

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

“Bij Certipost hebben wij twee soorten

activiteiten: elektronische certificaten

en het digitaliseren van de documentenflow,”

legt commercieel directeur

Michel De Maeyer uit. Op het vlak van

elektronische certificaten heeft Certipost

van de overheid een flinke duw

in de rug gekregen. Vanaf 1 april zijn

alle bedrijven verplicht om Certipost

te gebruiken als ze met de overheid

omgaan. Dit geldt in het bijzonder

voor het indienen van de

jaarrekeningen

en de

trimesteriele btw-aangifte. Dat is voor

de grote bedrijven al het geval sinds

2007 en binnen enkele maanden zal

de papieren btw-aangifte volkomen

verleden tijd zijn. “Het is echt belangrijk

dat de bedrijven, en dan vooral

de kleine bedrijven zonder boekhouder,

zich op deze grote verandering

voorbereiden, anders wordt het een

zootje.”

De andere hoofdactiviteit van Certipost

is de digitalisering van de documentenflow

in bedrijven. “Dit kan de

B-to-C aanbelangen, met bijvoorbeeld

het versturen van digitale loonfiches

naar de werknemers, maar ook de

B-to-B voor bestellingen, leveringen

en facturen die digitaal aan filialen,

klanten of leveranciers overgemaakt

worden,” legt Michel De Maeyer verder

uit.

Hoe langer hoe meer bedrijven verplichten

hun leveranciers om dit soort

van systemen te gebruiken omdat die

goedkoper en voordeliger zijn. Nu lukt

het niet meer om te zeggen: “Ik heb

uw factuur niet ontvangen. Met een

digitale factuur is er altijd een spoor

van de verzending,” benadrukt de verantwoordelijke

van Certipost. “Ik denk

dat de toekomst van de postdiensten

hier ligt omdat het beheer gemakkelijker

is en de controle op de documenten

veel beter. Het levert ook een veel

hoger rendement op de investering

op omdat het toelaat om de allereenvoudigste

functies binnen het bedrijf

te automatiseren,” voegt Michel De

Maeyer daar tenslotte nog aan toe.

H.L.

Wen maar al aan elektronische handtekeningen!

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:41 3/03/09 10:54:32


dossier

business to business

fbServices opent jacht op kosten

Om een goede prijs te bekomen moet er met de leveranciers onderhandeld worden. Maar

hoever kan je gaan zonder elkaars vertrouwen te schaden? Wat stelt de concurrentie voor?

Wat is de kwaliteit van hun dienstverlening? Kosten verlagen door lagere tarieven te

onderhandelen doe je niet in het wilde weg.

42

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Brigitte Fils heeft meer dan tien jaar in de sector gewerkt,

eerst als free-lance, daarna voor rekening van een grote

multinational, vooraleer ze haar know-how op het vlak

van kostenbesparingen via haar bedrijf fbServices aan

alle bedrijven besloot aan te bieden. “Ik concentreer mij

voornamelijk op het verlagen van de bedrijfskosten, zelfs

al gebeurt het wel eens dat ik op andere posten werk,” legt

de verantwoordelijke uit.

De bedrijfskosten kunnen heel uiteenlopende kosten omvatten:

verzekeringen, leasings of telecommunicatiekosten

kunnen daar allemaal onder vallen. “Het is niet zo eenvoudig

voor iemand die in een bedrijf werkt om de juiste

keuzes te maken. Laten we als voorbeeld

de voorstellen van verschillende leveranciers

naast elkaar leggen. Het is niet

altijd zo gemakkelijk om deze te ontcijferen.

De leveranciers doen hun sterke

punten uit de doeken. Maar heeft u die

“sterke punten” nu echt nodig? Over het

algemeen niet. Deze voorstellen moeten

nauwkeurig bestudeerd worden en

daarna moet er nagegaan worden of

Brigitte Fils van fbServices.

deze overeenstemmen met uw business.”

Al deze informatie verzamelen en daarna de juiste keuze

maken neemt tijd in beslag. Maar vaak is het net daaraan

dat men nood heeft in een bedrijf: tijd. Dat is jammer want

mooie besparingen zijn vaak gemakkelijk gevonden. “De

uitgespaarde bedragen zijn heel veranderlijk en kunnen

tussen 5 en 40% van de oorspronkelijke prijs bedragen,”

legt Brigitte Fils nog uit.

Interessant, toch? Wel, waarom vervoegt u dan de gelederen

van Cofinimmo, Aramark of Maniet niet? Die hebben

elk de jacht op verspillingen geopend in samenwerking

met fbServices. Bovendien betaalt u niets als Brigitte Fils

geen besparingen vindt. Haar verloning hangt af van de

gemaakte besparingen. “Maar het is mij nog nooit overkomen

dat ik in de bedrijfskosten geen enkele besparing

kon vinden,” benadrukt ze lachend. “Toen ik voor multinationals

werkte slaagde ik er niet in om zoveel te besparen

als nu. Dat is het beste bewijs dat kosten besparen een voltijdse

bezigheid is,” besluit ze.

H. L.

Fotovoltaïsche zonnepanelen: beter

dan een spaarboekje

© Reporters

Zijn fotovoltaïsche

zonnepanelen

economisch en ecologisch

rendabel? Zeker en vast.

Zonnepanelen

zijn een heel

interessante

investering

Vanuit ecologisch standpunt moet

men op twee of drie jaar rekenen om

de CO2-uitstoot voor de productie van

de panelen te compenseren. Alles

daarna is milieuwinst.

Economisch gezien is het een betere

investering dan uw geld op een spaarboekje

te laten staan en dan durven

we het in deze woelige tijden nog niet

eens vergelijken met een investering

op de beurs. In een gunstige omgeving

levert de installatie van fotovoltaïsche

zonnepanelen een rendement

van 10% op, “ legt Alexis Culot, de baas

van Solic, ons uit.

Het is nuttig om daarbij te vermelden

dat de Belgische overheden de uitbouw

van dit groene stroompark zwaar subsidiëren.

“In de werkelijkheid wordt er

op drie niveaus bespaard,” verduidelijkt

de verantwoordelijke van Solic.

Eerst en vooral kan het bedrijf dat zo’n

investering wil doen onder bepaalde

voorwaarden recht hebben op gewestelijke

investeringssubsidies die soms

tot 40 of 50% van het geïnvesteerde

bedrag kunnen oplopen. Sommige activiteiten

zijn echter uitgesloten, zoals

alles wat de horeca aangaat, of horeca

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:42 3/03/09 10:54:35


PLUKT U GRAAG SORTEERPREMIES

VOOR BEDRIJFSMATIG VERPAKKINGSAFVAL?

LAAT VAL-I-PAC

DAN EEN HANDJE HELPEN.

In vele bedrijven vallen er vandaag de dag sorteerpremies

te rapen. Dus misschien ook wel in het uwe. Kijk allereerst

eens na wat er juist gebeurt met alle verpakkingsafval. Wordt

karton, hout of kunststof bij u gesorteerd? Prima, dat drukt

alvast uw ophaalkosten. En laat u dat gesorteerde afval

vervolgens wegbrengen voor recyclage door een ophaler?

Dat is gewoon perfect. Want dan komt u in aanmerking

voor die welverdiende sorteerpremies van VAL-I-PAC. Plukt

u die sorteerpremies nog niet? Praat er dan eens over met

uw ophaler, die kan u meer info geven. En contacteer

vervolgens VAL-I-PAC op 02/456 83 10 of neem een

kijkje op www.valipac.be.

EEN PAK VAN UW HART

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:43 3/03/09 10:54:38


dossier

business to business

aangaat, of mijnbouw. Over het algemeen

moet het bedrijf in de productie

of transformatie van goederen actief

zijn.” Daarna zal het bedrijf uiteraard

geld besparen op de elektriciteitsrekening

door de teller in de andere richting

te laten lopen!

Tenslotte mag de onderneming

die groene stroom produceert haar

groene stroomcertificaten aan een

elektriciteitsleverancier verkopen. En

daarvoor wordt met klinkende munt

betaald!

Alexis Culot legt uit dat België voor

de fotovoltaïsche sector op dit ogenblik

een land van melk en honing is

dankzij de vele subsidies. “We kunnen

er redelijkerwijs van uitgaan dat de

tussenkomst van de staat de komende

jaren zal verminderen. Maar zelfs

met lagere premies zullen we nog altijd

een rendement van 8% halen en

dat is toch niet zo slecht.” En dan is

er nog de kers op de taart: sommige

bedrijven zoals Solic zijn een leasingsysteem

aan het uitwerken waardoor

bedrijven daarvoor niet langer grote

fondsen moeten vrijmaken en toch

kunnen investeren.

H.L.

Doe beroep op stagiairs

44

Als de crisis toeslaat, aarzelen bedrijven vaak om personeel aan te werven, zelfs als iemand

extra meer dan welkom zou zijn. Unique Interim heeft onlangs een tussenoplossing uitgewerkt

waardoor bedrijven hun aantal werkkrachten kunnen verhogen zonder dat ze in hun buidel

moeten tasten. Hoe? Surf naar www.stageshopping.be, het eerste nationale gratis platform waar

kandidaat-stagairs en stageplaatsen samengebracht worden.

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

“Het idee kwam uit de praktijk dankzij

onze bevoorrechte positie waarbij we de

arbeidsmarkt van nabij opvolgen,” legt

Laurence Hebette, projectverantwoordelijke

bij Unique Interim uit. “Wij hadden

veel studenten die even hun neus

kwamen binnensteken om te vragen of

wij geen stageplaatsen in ons aanbod

hadden. Maar wij hadden daarvoor geen

enkele specifieke structuur. Aangezien

er vraag naar was, hebben wij besloten

om dit project uit te bouwen,” voegt ze er

nog aan toe.

Ondertussen blijkt deze formule een duidelijk

succes. Op enkele maanden tijd zijn

er 25.000 geïnteresseerden naar www.

stageshopping.be gesurft, hebben 1.200

studenten hun profiel achtergelaten en

werden er 400 stages aangeboden. Dat

is het beste bewijs dat er een vraag was

om de academische wereld en de arbeidsmarkt

met elkaar in contact te brengen.

Op dit ogenblik worden er voornamelijk

gekwalificeerde functies op het platform

van Unique Interim aangeboden. Maar

binnenkort komen alle beroepen, van lasser

tot secretaresse en van houtbewerker

tot boekhouder op de website aan bod.

Hebette benadrukt ook dat “een beroep

doen op stagiairs een goed idee kan zijn

in deze crisistijden.” Weliswaar op voorwaarde

dat de stage juist omkaderd

wordt. “Het bedrijf moet de stagiair opvangen

en diens werk opvolgen zodat

de twee partijen er voordeel uit halen:

voor de stagiair is het een eerste contact

met de arbeidswereld, terwijl het bedrijf

een extra arbeidskracht ter beschikking

heeft.” En om ervoor te zorgen dat deze

goede omkadering niet tot goede intenties

beperkt blijft, gaat het interimbedrijf

binnenkort een brochure aan dit onderwerp

wijden.

H. L.

« Stagairs, onderdeel van een

succesvolle HR-politiek?»

Unique en BECI organiseerden op 12 februari

jl. een seminarie voor recruteringsbureaus

en HR-specialisten. Het antwoord

op de vraag “Moeten stages deel uitmaken

van een succesvolle HR-politiek?” luidde

volmondig “ja”. Maar als de bedrijven en

de stagiairs voordeel willen halen uit zo’n

ervaring, moeten ze enkele regels in het

oog houden. Vandaag stellen we helaas al

te vaak vast dat bedrijven, scholen en stagiairs

onvoorbereid aan de start verschijnen:

Er is een gebrek aan informatie, aan structuur,

aan de nodige tools en aan een overlegplatform

waar de verschillende acteurs

elkaar kunnen ontmoeten.

Met het seminarie hebben Unique en BECI

een gat in de markt willen opvullen: een

eerste luik gaf juridische informatie, het

tweede luik draaide rond integratie van

stages in de HR-politiek.

www.stageshopping.be

Stagiairs, een goed idee in deze crisistijden

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:44 3/03/09 10:54:38


Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:45 3/03/09 10:54:56


dossier

business to business

GETUIGENIS

Sociale netwerken: vloek of buitenkans op de

werkvloer?

2008 was het jaar waarin de sociale netwerken zoals Facebook, Netlog en Linkedln helemaal doorbraken.

Op dit ogenblik zijn er ongeveer 2 miljoen Belgen die op minstens een van deze netwerken zitten. Een

buitenkans of eerder een pest op de werkvloer?.

46

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

De sociale netwerken zijn het

internetfenomeen van de

21ste eeuw. Al in 1959 had de

Canadese wetenschapper Marshall

McLuhan het over The Global Village.

De wereld als een groot dorp, inderdaad.

Velen zien het internet en de

sociale netwerken als de kers op de

taart van die ‘global village’. Enkele

decennia geleden was het nog heel

duur om met iemand aan de andere

kant van de wereld te communiceren.

Dankzij internet is het ondertussen

doodgewoon, toegankelijk en

betaalbaar. In februari 2008 hadden

265.520 Belgen een Facebook-account.

Ondertussen is de teller al het

anderhalf miljoen gebruikers voorbij

geschoten.

Samen met de opgang van deze sociale

netwerken gaat wel de privacy van

de gebruikers achteruit. Het zijn niet

alleen de virtuele vrienden, maar ook

werkgevers die hoe langer hoe meer

het profiel van hun sollicitanten en

werknemers onder de loep nemen. De

werkgevers hebben dan wel niet het

recht om privé-mails van hun werknemers

te lezen, maar heel vaak geven

diezelfde werknemers zich volkomen

bloot op sociale netwerken – met inbegrip

van hun negatieve kanten. Een

recente studie van de Amerikaanse

website CareerBuilder.com bij 3.100

werkgevers heeft aangetoond dat 1 op

5 van de Amerikaanse werkgevers op

zoek naar kandidaten gaat, op websites

zoals Myspace en Facebook. Zullen

de werkgevers hun personeel massaal

beginnen bespieden of zijn deze netwerken

juist een virtueel hulpmiddel

om nieuwe talenten op te sporen en

om sollicitanten te screenen?

Werkaanbiedingen

De Federale Overheid blijkt op dat

vlak een pionier te zijn. Fedict, de FOD

Informatie- en Communicatietechnologie

heeft vorig jaar een omvangrijke

rekruteringscampagne voor alle

federale overheidsdiensten van ons

land georganiseerd. “Wij stelden ons

nog altijd tevreden met advertenties

in voornamelijk vaktijdschriften. In

2008 hebben we ons op het internet

gericht, voornamelijk op de sociale

netwerksites. Wij rekruteren daar nu

medewerkers voor onze eigen diensten,

maar ook voor andere overheidsdiensten.

Ik gebruik bewust het woord

‘medewerkers’ aangezien het grootste

deel van hen geen ambtenaren zijn,”

zegt Mila Druwe van FOD Fedict.

“Vorig jaar hebben we voor de eerste

maal advertenties geplaatst op Facebook,

ICT-jobs.be, Job@, Vacature.com

en Linkedln. Bijna 750 professionelen

hebben daarop gereageerd, 15 hebben

hun CV via Linkedln doorgestuurd. Ondertussen

zijn daar al bijna 7 personen

van in dienst getreden. Wij hebben

gemerkt dat voor moeilijke profielen

de rekrutering via sociale netwerken

geweldige kansen biedt en dat het een

garantie op succes is.”

Mila Druwe legt uit dat het publiceren

van vacatures en het rekruteren

via sociale netwerken voorbereidingen

vergen. “Onze divisie Fedict Select

E-Gov vzw werkt samen met het

communicatie- en human ressourcesagentschap

TMP Adcomms. Voor elke

publicatie moeten wij onze doelgroep

definiëren. Voor Linkedln en ICT-jobs

vormt dat niet echt een probleem

omdat deze netwerken juist op beroepsmensen

zijn afgestemd. Maar

Facebook is veel ludieker en daar

moesten we er eerst zeker van zijn dat

de voordelen voldoende groot zijn om

de kosten te verantwoorden. De advertenties

op dit soort van netwerken

worden volgens het aantal clicks van

gebruikers gefactureerd.”

ICT bij kinderen promoten

Fedict anticipeert ook op de toekomst

van dit nieuwe on line arbeidspotentieel.

“Elk jaar organiseren wij een

gratis workshop voor de kinderen van

12 tot 15 jaar van onze werknemers:

Build-IT. Dit is een prettige introductie

in de sociale netwerken, websites,

veiligheid op het net, het bewerken

van foto’s… De arbeidsmarkt kent een

groot tekort aan informatici en meisjes

kiezen nog altijd veel te weinig

voor deze richting. Wij hopen kinderen

zo vertrouwd te maken met de

ICT.”

Geen beperkingen

De FOD Fedict heeft ook een zeer coulante

houding tegenover haar huidige

medewerkers. “In principe zijn

er geen beperkingen. De werknemers

van de FOD Fedict kunnen in alle vrijheid

sociale netwerken gebruiken,

zelfs tijdens de kantooruren. Wij evalueren

onze medewerkers op basis

van het werk dat ze verrichten en niet

op basis van de tijd die ze aan hun

virtuele contacten besteden. Samengevat:

alles is toegelaten als de resultaten

er maar zijn en als het werk op

tijd af geraakt.” ●

Dirk Vanderbemden

© Empics / REPORTERS

Een van de populairste sociale netwerken. Ook op het werk?

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:46 3/03/09 10:54:56


AGENDA

Management

Opleidingen

• L’athlète d’entreprise, ou comment

mieux gérer son énergie pour être

plus performant sous pression*

Docent: Dominique MONAMI

19 maart 2009 van 9 tot 17 uur

• Réussissez vos négociations*

Docent: Jean-Louis FESTERAERTS

24 en 31 maart 2009 van 9 tot 17 uur

• Gérez les tensions syndicales*

Docent: Pierre GALLOUX

7 mei 2009 van 9 tot 17.30 uur

• Réussissez vos présentations en

public*

Docent: Fabian DELAHAUT

13 en 20 mei 2009 van 9 tot 17 uur

sels Garantiefonds

-Woordvoerder Participatiefonds

-Sandrine Evrard, GIMB

• Impact de la certification AEO sur

les activités internationales de votre

société*

30 maart 2009 van 14 tot 17 uur, in

partnership met Deloitte

Spreker: Lionel Van Reet

• Gestion du risque client*

20 april 2009 van 14 tot 17 uur, in partnership

met Deloitte Fiduciaire

Sprekers: Thierry Dekoker & Renaud

Sonet

• Optimalisation de la rémunération

du dirigeant de PME*

27 april 2009 van 14 tot 17 uur, in partnership

met Deloitte Fiduciaire

Spreker: Fabrice Graillet

Internationale afdeling

• 12 maart 09 - Business Club Bruxelles-Hongrie

- Logistics Business Day

• 20 maart 09 – Middag van de Export

- Tsjechië

• 24-27 maart 09 – Economische missie

naar Senegal

• 21-28 maart 09 – Prinselijke missie

naar Mexico & Panama

• 26 maart 09 - Export day

Info & contact:

Jean-Philippe Mergen

t 02 210 01 77

jpm@beci.be

Organisatie

• Gérez votre temps : il vaut de l’or*

Docent: Luc TOUBEAU

Le 17 mars 2009

Andere datum: 14 mei

Commercieel

• Techniques de vente*

Docent: Fabian DELAHAUT

25 maart en 1 april 2009 van 9 tot 12.30

uur

• Tirez parti de votre réseau de contacts

ou le Networking*

Docent: Jasmine VLIETINCK

23 april 2009 van 9 tot 17 uur

Talen

• NIEUW Let’s talk business in FR, ENG

en NL*

30 taallessen aan tafel, van 12 tot 14

uur. In of in de buurt van uw bedrijf.

Info

Brigitte van der Mensbrugghe

t 02 643 78 30

bvdm@beci.be

• Contrôle fiscal : comment gérer ce

risque ?*

4 mei 2009 van 14 tot 17 uur, in partnership

met Deloitte Fiduciaire

Sprekers: Michel Van Thournout &

Fabrice Graillet

*wordt enkel in het Frans gegeven

Info

Eric Brabant

t 02 643 78 18

eb@beci.be

Juridische woensdagen: wij beantwoorden

al uw juridische vragen,

elke eerste woensdag van de

maand, na de kantooruren, vanaf

17.30 uur

Info

Eric Brabant

t 02 643 78 18

eb@beci.be

Infosessies voor

Beci Starters

Networking

NIEUW: Beci Executive Meeting.

Een CEO van een bedrijf met meer

dan 100 werknemers zal andere bedrijfsleiders

ontvangen : exclusief en

5 keer per jaar. U kan uw bedrijf op

twee manieren binden aan dit event:

of u organiseert het event bij u op de

werkvloer, of u sponsort vijf sessies

en u geniet maximale visibiliteit!

Schitter in de nabijheid van Brusselse

bedrijfsleiders bruxellois

Schitter in de nabijheid van Brusselse

bedrijfsleiders door een van onze

networking events te sponsoren : Info-avond,

Club Louise of de Beci Golf

Trophy.

Aarzel niet en neem contact op

met

Ikram Ouadrassi T 02 643 78 05 of

Catherine Mertens T 02 643 78 16

Events

19 / 03 / 2009 • Speed Business Lunch

23/ 03 / 2009 • Zinner

24 / 03 / 2009 Networking Event

« Vue sur Bruxelles »

22 / 04 / 2009 Seminarie Microsoft

23 / 04 / 2009 Speed Business Lunch

47

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Seminaries

Woensdag 18/03/2009 van 10 tot 11.30 uur

Woensdag 25/03/2009 van 14 tot 15.30 uur

• Comment négocier avec son banquier

en période de crise ?*

17 maart 2009 van 9 tot 12 maart in

partnership met BAO

Sprekers :

Eric Bastin ; Business Manager Dexia

-Bruno Wattenbergh, voorzitter Brus-

Info

Mirella Zaccagnini

t 02 643 78 46

mz@beci.be

Info :

www.beci.be/events

events@beci.be

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:47 3/03/09 10:54:58


TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECI

DOOR DIRECTE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR *

48

NR 3 - MAART 2009 - DYNAMIEK

Adou NP, Villalaan 94 - 1500 Halle NACE :

afg. : Adou Lucie

Bernstein Catherine NP, Franz Merjaistraat

196 - 1050 Brussel NACE : 70220 - Overige

adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;

adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsvoering 82990 - Overige zakelijke

dienstverlening, n.e.g. 96099 - Overige persoonlijke

diensten afg. : Bernstein Catherine

Beuthe Daniel NP, Jean D’Ardennestraat 1 -

1050 Brussel afg. : Beuthe Daniel

Biobat BVBA, Masuistraat 6 - 1000 Brussel

NACE : 4644201 - de groothandel in behang

en muurbekleding 46731 - Groothandel in

bouwmaterialen, algemeen assortiment

47784 - Detailhandel in drogisterijartikelen

en onderhoudsproducten in gespecialiseerde

winkels afg. : Willersinn Frank

Blanchisserie de la Petite Suisse NV, Boondaelsesteenweg

386 - 1050 Brussel NACE

: 96011 - Activiteiten van industriële wasserijen

afg. : Mahaut Didier

Blgs Hometextile BVBA, Elfbunderslaan 44

- 1650 Beersel NACE : 46160 - Handelsbemiddeling

in textiel, kleding, bont, schoeisel en

lederwaren 46412 - Groothandel in huishoudtextiel

en beddengoed afg. : Mosberg

Edgard

Blondiaux Pascale NP, Emile Bouilliotstraat

33 - 1050 Brussel afg. : Blondiaux Pascale

Bongi Eveli NP, Brugmannlaan 232 - 1180

Brussel NACE : 46450 - Groothandel in parfumerieën

en cosmetica 96022 - Schoonheidsverzorging

96040 - Sauna’s, solaria, baden

enz. afg. : Bongi Eveli

Brussels Airlines NV, Jaargetijdenlaan 100-

102 - 1050 Brussel NACE : 51100 - Personenvervoer

door de lucht 5110015 - de verhuur

van vliegtuigen met piloot afg. : Brynaert

Olivier

Casino Austria International -Belgian Branch

GmBH, Duquesnoystraat 14 - 1000 Brussel

NACE : 9200002 - Exploitatie van casino’s en

speelzalen afg. : Webb Andrew

Cimesoft S.A. Smart Technologies NV, Emile

Jacqmainlaan 4-6 - 1000 Brussel NACE :

62010 - Ontwerpen en programmeren van

computerprogramma’s afg. : Polet Jean-

Marie

Colorportal Europe SA, Rue de la Gare 19 -

3237 Bettembourg - Luxembourg NACE : afg.

: Leempoel Sébastien

Contigo NV, Sterrebeekstraat 178 - 1930

Zaventem NACE : 7311001 - Ontwerpen en

voeren van reclame- en promotiecampagnes

voor derden via de verschillende media afg. :

Cardon de Lichtbuer Stéphane

Cosmebel BVBA, Kersbeeklaan 203, 205 - 1190

Brussel NACE : 4774002 - de kleinhandel in

geneeskrachtige kruiden 47750 - Detailhandel

in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde

winkels afg. : Bertrand Olivier

Danos Int. BVBA, Raketstraat 64 - 1130 Brussel

NACE : 46190 - Handelsbemiddeling in

goederen, algemeen assortiment 46460

- Groothandel in farmaceutische producten

47730 - Apotheken afg. : Dandan Sleiman

Dion Sophie NP, Louisalaan 142 - 1050 Brussel

afg. : Dion Sophie

Euro Trade Company BVBA, Frans Gasthuisstraats

15 - 1081 Brussel afg. : Ghanooni Ali

Favor Lease NV, Pierstraat 231 - 2250 Kontich

NACE : 49410 - Goederenvervoer over de weg,

m.u.v. verhuisbedrijven 77110 - Verhuur en

lease van personenauto’s en lichte bestelwagens

(< 3,5 ton) afg. : Monty Gérald

Flexi-Time BVBA, Gatti de Gamondstraat 26

- 1180 Brussel NACE : 74901 - Activiteiten van

managers van artiesten, sportlui en overige

bekende pesonaliteiten 82300 - Organisatie

van congressen en beurzen 82990 - Overige

zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg. : Roelands

Didier

GP 3 Groupe Council SARL, Parc d’Activités 83

- 8308 Capellen - Luxembourg afg. : Melin

Marie-Christine

Hotelcaviar.be PPE, Rue de Champles 78

- 1301 Bierges NACE : 46190 - Handelsbemiddeling

in goederen, algemeen assortiment

73110 - Reclamebureaus afg. : Troukens Kris

I Executives BVBA, Culliganlaan 1B - 1831 Diegem

NACE : 7810001 - Zoeken, selecteren, verwijzen

en plaatsen van personeel t.b.v. latere

werkgever of werkzoeker : formulering van

taakomschrijvingen; op geschiktheid testen

van sollicitanten; natrekken van referenties

afg. : Van Obbergen Jacqueline

Innovations & Management Challenges LTD,

Louizalaan 475 - 1050 Brussel afg. : Nani

Hervé

KM&T Europe NV, Culliganlaan 1B - 1831

Diegem NACE : 47410 - Detailhandel in

computers, randapparatuur en software in

gespecialiseerde winkels 58290 - Overige

uitgeverijen van software

62010 - Ontwerpen en programmeren van

computerprogramma’s afg. : Gnesotto

Thomas

Knaepen PPE, Rue Alfred Dendal,108 - 7300

Boussu NACE : 70220 - Overige adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsvoering

80300 - Opsporingsdiensten 8030002

- de privé-detectives afg. : Knaepen Olivier

La Fourmi NV, Vanderkinderestraat 211 - 1180

Brussel NACE : 46480 - Groothandel in uurwerken

en sieraden 46499 - Groothandel in

andere consumentenartikelen, n.e.g. 46720

- Groothandel in metalen en metaalertsen

afg. : Claeys Lionel

Lisanga NV, Tulpstraat 37 - 1050 Brussel NACE

: 5610105 - de café-restaurants (tavernen)

5610203 - Verkoop aan de toog of via telefoon,

fax, internet van eetwaren en dranken :

croissanteries, crêperies en warmewafelkramen

afg. : Ysebaert Simon

Luna NV, Steenbergstraat 26 - 1560 Hoeilaart

NACE : 6920101 - Invullen van aangifteformulieren

voor de loon- en inkomstenbelasting

voor particulieren en bedrijven afg. : Van

Linthout Elsie

M F Dynamics BVBA, Negen Provincielaan 29

- 1083 Brussel afg. : Mortier Sylvain

Management Solutions Ways BVBA,

Epiceastraat 9 - 1170 Brussel NACE : 70220

- Overige adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied

van bedrijfsvoering afg. : Wuestenberghs

Serge

Merlin Françoise NP, Avenue Paepedelle

62 - 1160 Brussel NACE : 62020 - Computerconsultancy-activiteiten

63110 - Gegevensverwerking,

webhosting en aanverwante

activiteiten 70210 - Adviesbureaus op het

gebied van public relations en communicatie

afg. : Merlin Françoise

Mètrecarré BVBA, Armand Huysmanslaan

195 - 1050 Brussel NACE : 68100 - Handel

in eigen onroerend goed 68311 - Bemiddeling

bij de aankoop, verkoop en verhuur van

onroerend goed voor een vast bedrag of op

contractbasis 68312 - Schatten en evalueren

van onroerend goed voor een vast bedrag of

op contractbasis afg. : Gielen Evelyne

Moore Stephens WoodAppleton NV, Louizalaan

251 - 1050 Brussel NACE : 6920101 - Invullen

van aangifteformulieren voor de loonen

inkomstenbelasting voor particulieren en

bedrijven afg. : Stonckel Patrick

Ormit België NV, Tervurenlaan 412 - 1150

Brussel NACE : 47410 - Detailhandel in

computers, randapparatuur en software in

gespecialiseerde winkels 73200 - Markt- en

opinieonderzoekbureaus afg. : De Wulf

Thomas

Property Hunter BVBA, Emmanuel Driesschestraat

34 - 1050 Brussel NACE : 68311

- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en

verhuur van onroerend goed voor een vast

bedrag of op contractbasis

68312 - Schatten en evalueren van onroerend

goed voor een vast bedrag of op contractbasis

68321 - Beheer van residentieel onroerend

goed v afg. : Dessauny Julien

Systems-Europe NV, Humaniteitslaan 415

- 1190 Brussel NACE : 71121 - Ingenieurs en

aanverwante technische adviseurs, exclusief

landmeters afg. : de Broqueville Michaël

Templay BVBA, Kroonlaan 1A - 1050 Brussel

NACE : 62020 - Computerconsultancyactiviteiten

70220 - Overige adviesbureaus op het gebied

van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het

gebied van bedrijfsvoering afg. : Bollati

Yannick

To Slice BVBA, Bosstraat 10 - 1050 Brussel

NACE : 70210 - Adviesbureaus op het gebied

van public relations en communicatie - Conseil

en relations publiques et en communication

74901 - Activiteiten van managers van

artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten

90021 - Promotie en organisatie

van afg. : De Wagheneire Denis

Ubidata NV, Kolonel Bourgstraat 122 - 1140

Brussel NACE : 46510 - Groothandel in computers,

randapparatuur en software 46520

- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur

en delen daarvan

62010 - Ontwerpen en programmeren van

computerprogramma’s afg. : Havelange Paul

Wautelet Dominique NP, Waterloosesteenweg

1227 - 1180 Brussel afg. : Wautelet

Dominique

Wide-the value factory NV, Driebruggenstraat

124 - 1160 Brussel NACE : 6920101 - Invullen

van aangifteformulieren voor de loonen

inkomstenbelasting voor particulieren en

bedrijven afg. : Maigray Denis

* Leden die twijfels zouden hebben

omtrent de eerbaarheid van de een of

andere kandidatuur, worden verzocht

ons dit ten spoedigste te laten weten

en ons alle inlichtingen te bezorgen die

de kandidaturen kunnen verduidelijken.

Bijgaande lijst heeft enkel tot doel onze

leden op de hoogte te brengen van nieuwe

kandidaturen. Zij impliceert geen beslissing

met betrekking tot de aanvaarding

van de kandidaat-leden, daar deze

slechts verkregen wordt na goedkeuring

door de Raad van Bestuur van Beci. De

kandidaat-leden zullen individueel op de

hoogte worden gebracht van hun aanvaarding.

Index

Hierna vind u de lijst van de

adverteerders die wij danken

voor de steun die zij onze aktie

verlenen:

· •ACTIRIS

• ADINTRA

• BITC

• BRITISH MIDLAND AIRWAYS

• DATA TRANSLATIONS

• EFFICY

• GOOGLE

• KOMPASS

• MENSURA

• MERAK

• MINISTERIE VAN HET BRUSSELS

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

– BESTUUR ECONOMIE EN

WERKGELEGENHEID

• SALON ONDERNEMEN

• THON HOTELS

• VAL-I-PAC

• VLM

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:48 3/03/09 10:54:58


PROJECTLEIDERS, BEDRIJFSLEIDERS, OVERNEMERS, BEDRIJFSONDERNEMERS, KANDIDAAT FRANCHISENEMERS, ...

DE AFSPRAAK VOOR BEDRIJFSONTWIKKELING

MEER DAN 10.000 KMO’S NEMEN DEEL

AAN DE BEURS ONDERNEMEN

1&2 APRIL, TOUR &TAXIS, BRUSSEL

in samenwerking met

Ondernemen 2009

1 & 2 APRIL DE NIET TE MISSEN AFSPRAAK VOOR BEDRIJFSONTWIKKELING
101 GRATIS CONFERENTIES EN WORKSHOPS

260 EXPOSANTEN - 13.000 M 2

ONTDEK FINANCIERING

DE OVERDRACHTSZONE

ONDERNEMEN VIA FRANCHISING

1.000 GRATIS INDIVIDUELE CONSULTATIES MET EEN

FISCALIST, EEN ADVOCAAT, EEN NOTARIS

ALLES WETEN OVER E-COMMERCE

ZIN OM TE ONDERNEMEN? SCHRIJF U GRATIS IN

www.ondernemen2009.be

in samenwerking met

FRANCHISING

& PARTNERSHIP

WWW.FRANCHISE.BE

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:49 3/03/09 10:55:00


Onze diensten op maat van kmo’s

maken u het actieve leven gemakkelijk!


Contacteer ons

via de “Werkgeverslijn”

op 02.505 79 15

of via werkgevers@actiris.beAls Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratis

onze gepersonaliseerde dienstverlening voor.


ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansen

voor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)

Dynamiek Maart 09 def.indd Sec1:50 3/03/09 10:55:00

More magazines by this user
Similar magazines