evangelieonderricht handboek voor leerkrachten en leiders van ces

lds.org

evangelieonderricht handboek voor leerkrachten en leiders van ces

EVANGELIEONDERRICHT

HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

KERKELIJKE ONDERWIJSINSTELLINGEN


EVANGELIEONDERRICHT

HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Vervaardigd door de

kerkelijke onderwijsinstellingen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen


© 1996 by Intellectual Reserve, Inc.

Alle rechten voorbehouden

Gedrukt in USA

Engels origineel vrijgegeven: 10/93

Ter vertaling vrijgegeven: 10/93

Titel van het origineel:

Teaching the Gospel: A Handbook for CES Teachers and Leaders

34829 120

Dutch


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

III

III


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

President David O. McKay:

‘Toch komt de techniek van het

lesgeven op de tweede plaats

als we het uiteindelijke doel

van het werk in gedachten

houden. Dat moeten we nooit

uit het oog verliezen. Het is de

Geest die de geest onderricht.’

(Gospel Ideals [Salt Lake City:

Deseret Book Co., 1953], blz. 219.)

Iemand opbouwen

betekent dat hij

dichter bij de Vader,

de Zoon en de

Heilige Geest wordt

gebracht.

2


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

HET DOEL

Het godsdienstonderwijs bij de

kerkelijke onderwijsinstellingen heeft

tot doel het individu, het gezin, en de

priesterschaps leiders in de gelegenheid

te stellen de zending van de kerk te

volbrengen, door –

1. Les te geven in het evangelie van Jezus

Christus, vervat in de standaardwerken en in de

leringen van de profeten.

2. Zowel voorschrift als voorbeeld te geven

zodat uw cursisten zich in hun evangeliebeleving

bemoedigd, bijgestaan en beschermd voelen.

3. In een geestelijk en gezellig klimaat te

voorzien waarin de cursisten met elkaar kunnen

omgaan.

4. Jongeren voor te bereiden op doeltreffend

dienstbetoon in de kerk.

3


DE OP DRACHT

De opdracht aan de leerkrachten en

leiders van de kerkelijke onderwijsinstellingen

is –

1. Het evangelie naleven.

2. Doeltreffend lesgeven.

3. Goed besturen.

OPDRACHT AAN DE

LEERKRACHTEN

EN LEIDERS VAN CES


Teneinde haar doel te verwezenlijken,

heeft CES

haar leerkrachten en

leiders de opdracht gegeven

het evangelie na te leven,

doeltreffend les te geven,

en goed te besturen.

HET

DOEL

VAN CES


Het doel van de kerkelijke

onderwijsinstellingen is

de kerk bij te staan in de

volbrenging van haar

zending door les te geven

in het evangelie van

Jezus Christus. Dit doel

heeft vier aandachtsgebieden.


DE

ZENDING VAN

DE KERK

De zending van De Kerk

van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen

is de Vader bij te staan

in dat grote werk door

iedereen uit te nodigen tot

Christus te komen en in

Hem te worden vervolmaakt.

Die zending heeft

drie belangrijke aspecten.

HET WERK

VAN ONZE

HEMELSE VA DER

Onze hemelse Vader

heeft tot doel de onsterfelijkheid

en het eeuwige

leven van de mens tot

stand te brengen.

4


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Het se mi na rie en het

instituut be ho ren een gees telijke

ha ven te zijn. Daar

moe ten het ver stand en het

hart zich kun nen con cen treren

op god de lijke en gees telijke

za ken. Daar moe ten de

cur sis ten de in vloed van de

Geest kun nen voe len.

5


Het ver lan gen om de Heer te

die nen is een na tuur lijk gevolg

van be ke ring. Het is het

hoofd doel van doel tref fend

gods dienst on der wijs.

6


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Die waar den – Gods werk

doen, zijn woord be grij pen,

in har mo nie le ven met zijn

wil, en stre ven naar ver volma

king – ma ken alle deel

uit van de op dracht van de

leer krach ten en lei ders van

CES om het evan ge lie na te

le ven.

7


Deel van de op dracht

om goed te besturen,

be staat uit het

kennen, aan vaar den

en op vol gen van de

richt lij nen die CES

heeft uit ge vaar digd

om aan de wet ten

van de lan den waarin

zij werk zaam is,

te kun nen voldoen.

‘Maar wie on der u groot

wil wor den, zal uw die naar

zijn’ ( Matteüs 20:26).

8


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

In schrij vings in for ­

matie kan de leerkrach

ten van dienst

zijn bij de be oor deling

van hun cur sisten.

Ook wordt de

infor ma tie ge bruikt

door CES om in de

toe komst te kun nen

inspe len op de

behoef ten van zo wel

leer krach ten als cursis

ten, om zich een

oor deel te vor men

over de pres ta ties, en

om be gro tin gen te

kun nen op stel len.

9


Geen mens, on ge acht

hoe recht scha pen of

ge trouw, kan de

func ties van de Geest

ver vul len.

Het be lang rijk ste dat een

leer kracht kan doen om het

ge zel schap van de Geest te

heb ben, is het evan ge lie na

te le ven en de in vloed van

de Heilige Geest te zoe ken

door het ge lo vig ge bed (zie

LV 42:14).

12


EVAN HANDBOEK GE LIES TU DIE VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Les ge ven met de

Geest vindt plaats als

de Heilige Geest

zijn rol of func ties

ver vult bij de leerkracht,

bij de cur sist,

of bij beide.

Par ti ci pa tie (deelname)

is een van de

be gin se len van

op bou wend on derwijs.

Mo ti va tie (ont van kelijk

heid) is zo wel een

con di tie van het hart

als van het ver stand.

Ie der een zal het evan ge lie

zelf moe ten le ren en

naleven, en ie der een zal

uitein de lijk wor den ge oordeeld

naar hoe men dat

ervan af brengt.

13


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Een mor moons schrij ver

heeft op ge merkt dat ‘het de

cur sist is die moet le ren.

Daarom moet de cur sist aan

het le ren wor den ge zet. Als

de leer kracht het voet licht

op zoekt, de show steelt,

voort du rend aan het woord

is, en an ders zins de ac ti viteit

over heerst, is het ze ker dat

hij het leer pro ces van de

cur sis ten belemmert’.

(Asahel D. Woodruff, Teaching the Gospel, 2e

ed. [Salt Lake City: Deseret Sunday School

Union Board, 1961], blz. 37.)

14


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Ou der ling Boyd K. Pac ker

heeft geschre ven: ‘Er was

een leer kracht die een “nou

en”-toets ge bruikte bij de

voor be rei ding van zijn lessen.

Hij stelde zich voor dat

een van zijn cur sis ten naar

aan lei ding van de les

“Nou en?” zou zeggen Dan

ging hij op zoek naar een

antwoord op de vraag

waarom het on der werp van

de les wel de ge lijk re le vant

was. Dat ver an derde zowel

zijn voor be rei ding als zijn

pre sen ta tie.’

(Teach Ye Diligently, blz. 121.)

15


CES is ge or ga ni seerd om

leerkrach ten en lei ders

steun en trai ning te bie den.

Zij verzorgt in de meeste

ge bie den op lei din gen en

leer krach ten trai ning. Voor

zo wel het se mi na rie als het

in sti tuut is er een leer plan

beschik baar. Be halve dit

boek is er an der trai ningsma

te ri aal. Door de leerkrach

ten trai ning bij te

wonen kan iemand zich

ontwik ke len tot een goede

leer kracht en leider.

18


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Pre si dent Da vid O. McKay:

‘Leer krach ten, be gin de

voor be rei ding van uw les

met gebed. Geef les met een

ge bed in uw hart. Bid

daarna dat God uw boodschap

zal ver rij ken in de

ziel van uw kin de ren door

mid del van de invloed van

zijn Heilige Geest.’

(Gospel Ideals, blz. 223.)

WAT

EVANGELIEBEGINSEL

(Wat de cursist zal begrijpen)

HOE

METHODE OF LEERACTIVITEIT

(Wat de cursist zal doen of

voelen in het leerproces)

19


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Ou der ling Bruce R. McCon kie:

‘Als u wilt we ten op welke

evan ge lie be gin se len na druk

ge legd moet wor den, on derwijst

u ge woon alle stan ­

daard wer ken. Dan heeft u

au to ma tisch al doende nadruk

ge legd op alle leerstel lin gen

en be gin se len waar de Heer

na druk op legt.’

(The Foolishness of Teaching, [address to

religious educators, 18 september 1981, blz.

6.)

20


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Merk de werkwoorden op die

in de Schriften gebruikt

worden om ons duidelijk te

maken hoe we het woord

van de Heer moeten bestuderen

(nadruk toegevoegd):

• ‘Overpeins het [wetboek]

dag en nacht’ (Jozua 1:8).

• ‘Verheugt u in Christus’

woorden (2. Nephi 32:3).

• ‘Ze ijverig te onderzoeken

(Mosiah 1:7).

• ‘[Verlaat] u op het woord

van God’ (Hela man 3:29).

• ‘Over­denkt wat Ik u heb

gezegd’ (3 Nephi 17:3).

• ‘Bestudeer (...) mijn

woord’ (LV 11:22).

• ‘Verzamelt steeds als

schatten de woorden des

levens in uw gedachten

(LV 84:85).

21


In de da gen van Alma

werd de ide ale le raar-cursist

relatie als volgt

om schre ven: ‘De priester

achtte zich niet boven

zijn hoor ders; want de

pre di ker was niet be ter

dan de hoor ders; even min

was de le raar be ter dan de

cur sist; en al dus wa ren zij

al len gelijk’ (Alma 1:26).

22


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

De Heer onderricht zijn

kinderen ‘regel op regel en

gebod op gebod’ (LV 98:12).

Iemand zal al die beginselen

en gebruiken niet in één

keer meester worden.

23


Ouderling Boyd K. Packer:

‘Als we samenkomen om

over de beginselen van het

evangelie te leren, moet

dat in een geest van eerbied

zijn. (...)

Inspiratie komt het

makkelijkst in een vredige

omgeving.’

(De Ster, januari 1992, blz. 19.)

24


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Ouderling Boyd K. Packer:

‘De alerte leerkracht

kijkt voortdurend zijn klas

rond, hij neemt nota van

elke beweging, elke gelaatsuitdrukking.

Hij reageert

snel op elk teken van desinteresse

of verwarring. Hij

ziet het wanneer iemand

iets wel of niet begrijpt.’

(Teach Ye Diligently, blz. 138–139).

25


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

President David O. McKay

heeft de leerkracht in de kerk

de volgende raad gegeven:

‘Ik ben van mening dat

orde in de les, wat zowel zelfbeheersing

als voorkomendheid

impliceert, het

belangrijkste bestand deel

van onderricht is. (...)

‘Ongeoorloofd gedrag moet

in de lessen binnen de kerk

niet worden toegestaan.’

(‘Guidance of a Human Soul – The Teacher’s

Greatest Responsibility’, Instructor, september

1965, blz. 341–342.)

26


EVAN HANDBOEK GE LIE ON DER VOOR RICHT: LEERKRACHTEN DE ROL VAN EN DE LEIDERS LEER KRACHT VAN CES

Leerkrachten doen er verstandig

aan acht te slaan

op de werkwijze die de Heer

gebruikt bij zijn kinderen

van wie het gedrag Hem

niet aangenaam is: ‘(...)

hen, die ik liefheb, kastijd ik

ook, opdat hun zonden hun

mogen worden vergeven;

want met de kastijding

bereid Ik in alle opzichten

een weg tot hun bevrijding

uit verzoeking; en Ik heb u

liefgehad’ (LV 95:1).

27

27


EVAN GE LIE ON DER RICHT: DE ROL VAN DE LEER KRACHT

‘Broeders, begrijpt u dat we zoveel nadruk leggen op het

onderricht uit de Schriften omdat zij onveranderlijk zijn? Zij

vertellen ons wat het doel van het leven is, wat de gaven van de

Geest zijn, wat persoonlijke openbaring is, hoe we goed van

kwaad en waarheid van dwaling kunnen onderscheiden. De

Schriften zijn voor ons het model en de basis voor juiste leerstellingen.

‘Als u het grote plan van gelukzaligheid begrijpt en het

navolgt, zullen de gebeurtenissen in de wereld niet bepalend

zijn voor uw geluk. U zult beproefd worden, want dat maakt

deel uit van het plan, maar ‘uw smarten zullen slechts kort van

duur zijn; en dan, indien gij het goed verdraagt, zal God u ten

hemel verheffen’.

‘Aan die le rin gen ont le nen we juiste ge drags re gels en hoe

we onze da ge lijkse pro ble men kun nen aan pak ken, en ook onze

fou ten, want ook daar voor is in de le rin gen voor zien.

(Boyd K. Pac ker, ‘De Va der en het gezin’, De Ster, juli 1994, blz. 18.)

29


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Dit is een naslagwerk. De

leerkracht behoort het

voortdurend te raadplegen.

Hij doet er goed eerst de

punten op te slaan die

onmiddellijke aandacht

vereisen; de andere komen

later wel. Elke leerkracht

behoort vakmanschap na te

streven, maar hij moet

zichzelf daarbij vooral de

tijd gunnen.

32


EVAN HANDBOEK GE LIE ON DER VOOR RICHT: LEERKRACHTEN EF FEC TIEVE DI EN DAC LEIDERS TI SCHE VAN WERK CES VOR MEN

Pre si dent Ho ward W. Hun ter:

‘We hopen dat geen van de

cur sis ten uw les ge frus treerd,

ver ward of be schaamd

verlaat, om dat het hem of

haar ont breekt aan het

no dige in zicht, door dat hij of

zij niet ge noeg thuis is in de

Schrif ten om de juiste teksten

te vin den.’

(Eternal Investments [address to religious

educators, 10 February 1989, blz. 2.)

33


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Overwegen wil

zeggen mediteren of

diep nadenken

over iets. Vaak gaat

dat gepaard met

gebed.

‘Broeders, begrijpt u dat we

zoveel nadruk leggen op het

onderricht uit de Schriften omdat

zij onveranderlijk zijn? Zij vertellen

ons wat het doel van het leven

is, wat de gaven van de Geest zijn,

wat persoonlijke openbaring is,

hoe we goed van kwaad en waarheid

van dwaling kunnen onderscheiden.

De Schriften zijn voor

ons het model en de basis voor

juiste leerstellingen.

‘Als u het

grote plan van

gelukzaligheid

begrijpt en het

navolgt, zullen de

gebeurtenissen in de

wereld niet bepalend

zijn voor uw geluk.

U zult beproefd worden,

want dat maakt

deel uit van het

plan, maar ‘uw

smarten zullen

slechts kort van

duur zijn; en dan, indien gij het

goed verdraagt, zal God u ten

hemel verheffen’.

‘Aan die le rin gen ont le nen

we juiste ge drags re gels en hoe we

onze da ge lijkse pro ble men kun nen

aan pak ken, en ook onze fou ten,

want ook daar voor is in de le ringen

voor zien.

(Boyd K. Pac ker, ‘De Va der en

het gezin’, De Ster, juli 1994,

blz. 18.)

Ouderling Bruce R.

McConkie: ‘Dat is de kroon,

het zegel, op evangelieonderricht:

het getuigenis van de

leerkracht dat de leer die hij

heeft behandeld waar is!’

(‘The Teacher’s Divine Commission’,

Ensign, april 1979, blz. 24.)

34


EVAN HANDBOEK GE LIE ON DER VOOR RICHT: LEERKRACHTEN EF FEC TIEVE DI EN DAC LEIDERS TI SCHE VAN WERK CES VOR MEN

President Ezra Taft Benson:

‘Een zending vereist een zorgvuldige,

mentale voorbereiding.

Je zult zendelingenlessen

en teksten uit het hoofd

leren en in veel gevallen een

nieuwe taal leren. Voor die

discipline wordt in de jeugd de

basis gelegd.’

(De Ster, Verslag aprilconferentie 1985, blz. 35)

35


36

HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES


EVAN HANDBOEK GE LIE ON DER VOOR RICHT: LEERKRACHTEN EF FEC TIEVE DI EN DAC LEIDERS TI SCHE VAN WERK CES VOR MEN

37

37


HANDBOEK VOOR LEERKRACHTEN EN LEIDERS VAN CES

Ouderling Boyd K. Packer:

‘Op de keper beschouwd,

denk ik dat het schoolbord

door weinig leermiddelen

geëvenaard wordt en door

geen ervan wordt overtroffen;

a omdat het

makkelijk in gebruik is, en

b omdat het [bijna]

altijd beschikbaar is.’

(Teach Ye Dili gen tly, str. 224.)

39


Auditieve en visuele leermiddelen

(...) kunnen

vergeleken worden met de

kruiden en specerijen voor

een maaltijd. Ze moeten

met mate gebruikt worden

om de les nadruk te geven

of interessant te maken.

(Teach Ye Dili gen tly, str. 224.)

40


EVAN HANDBOEK GE LIE ON DER VOOR RICHT: LEERKRACHTEN EF FEC TIEVE DI EN DAC LEIDERS TI SCHE VAN WERK CES VOR MEN

Schrif te lijke oe fe ningen

stel len een

leerkracht in staat de

mo ti va tie van de

cursist aan te scherpen

en kun nen,

indien goed ge bruikt,

de deel name van

de cur sist aan zien lijk

ver ho gen.

Schrif te lijke oe fe ningen

be ho ren, zo als

alle werk vor men,

het les plan aan te

vul len.

41


EVAN HANDBOEK GE LIE ON DER VOOR RICHT: LEERKRACHTEN EF FEC TIEVE EN DI DAC LEIDERS TI SCHE VAN WERK CESVOR MEN

Evan ge lie on der richt is een op dracht van de Heer, en Hij wil

dat de me de wer kers van de ker ke lijke on der wijs in stel lin gen deze

taak goed ver rich ten. Als de leer krach ten en lei ders Hem da ge lijks

aan roe pen, zullen zij voe len dat ze hulp krij gen. Hij heeft een

be lofte ge ge ven aan wie er naar stre ven het evan ge lie na te le ven en

uit te dra gen:

‘Daarom, voor waar zeg Ik u: Ver heft uw stem tot dit volk;

spreekt de ge dach ten uit, die Ik in uw hart zal doen op klim men, en

gij zult voor de men sen niet wor den be schaamd;

‘Want het zal u op het juiste uur, ja, op het juiste ogen blik

worden in ge ge ven, wat gij moet zeg gen.

‘Maar Ik geef u een ge bod, dat gij al les, wat gij ook in Mijn

naam ver kon digt, uit slui tend met plech tige ge voe lens in uw hart in

de geest van dee moed moet ver kla ren.

‘En Ik geef u deze be lofte, dat voor zo verre gij dit doet, de

Heilige Geest zal wor den uit ge stort om ge tui ge nis te ge ven van

al les, wat gij ook zult zeggen’ (LV 100:5–8).

43

43

More magazines by this user
Similar magazines