30.04.2014 Views

Ordermanagement en zorgpaden - NVKC

Ordermanagement en zorgpaden - NVKC

Ordermanagement en zorgpaden - NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MedicalPHIT organiseert het congres<br />

<strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong> <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong><br />

met ICT ondersteuning<br />

Wo<strong>en</strong>sdag<br />

23 juni 2010<br />

Met dank aan ChipSoft<br />

Met dank aan McKesson<br />

Met dank aan McKesson<br />

Congresc<strong>en</strong>trum<br />

Domus Medica<br />

Utrecht<br />

Vooraanstaande sprekers vertell<strong>en</strong> over hun project<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> met ordermanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong>. Zij<br />

besprek<strong>en</strong> de technische uitdaging<strong>en</strong> <strong>en</strong> zij behandel<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> business case. Onderdeel van het programma zijn<br />

live demonstraties van zorgpad<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele ZIS/<br />

EPD’s.<br />

Dit congres is interessant voor iedere<strong>en</strong> die in de praktijk<br />

bezig is met ordermanagem<strong>en</strong>t.<br />

◆ Managers radiologie<br />

◆ Managers laboratoria<br />

◆ Managers van functieafdeling<strong>en</strong><br />

◆ Managers Informatisering<br />

◆ Managers Automatisering<br />

◆ Beleidsmedewerkers (ICT)<br />

◆ Medewerkers IKC’s<br />

◆ Projectleiders EPD, zorgpad<strong>en</strong> <strong>en</strong> ordermanagem<strong>en</strong>t<br />

◆ Specialist<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> bij EPD traject<strong>en</strong><br />

◆ Zorgmanagers<br />

Informatie: www.phit.nl


Dagvoorzitter: J.E. Slot, CIO <strong>en</strong> directeur Algem<strong>en</strong>e Di<strong>en</strong>st ICT van het AMC<br />

<strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong> <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong> in breder perspectief<br />

9.50 Op<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> introductie<br />

Jan-Eric Slot MB Msc MBA, CIO <strong>en</strong> directeur Algem<strong>en</strong>e Di<strong>en</strong>st ICT, Academisch Medisch C<strong>en</strong>trum<br />

10.05 Zorgpad<strong>en</strong> in de praktijk<br />

Jos Kroon, projectleider Netwerk Klinische<br />

Pad<strong>en</strong>, adviseur CBO, Kwaliteitsinstituut<br />

voor de Gezondheidszorg<br />

10.35 Praktijkervaring met de invoering van<br />

ordermanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong> als<br />

onderdeel van het EPD<br />

Nic Kald<strong>en</strong>bach MMI, manager ICT &<br />

medische techniek, Westfriesgasthuis,<br />

Hoorn<br />

Aan de orde komt de sam<strong>en</strong>werking in de EPA (European Pathway Association).<br />

Ook geeft de spreker e<strong>en</strong> korte beschrijving van het gebruik van businesscases<br />

bij zorgpad<strong>en</strong>.<br />

Het Westfriesgasthuis is in 2006 gestart met de invoering van e<strong>en</strong> Elektronisch<br />

Patiënt<strong>en</strong> Dossier (EPD). Inmiddels werk<strong>en</strong> alle zorgverl<strong>en</strong>ers met het EPD met<br />

inbegrip van ordermanagem<strong>en</strong>t. Ook hebb<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> voorzichtige start gemaakt<br />

met het elektronisch ondersteun<strong>en</strong> van zorgpad<strong>en</strong>. De spreker gaat in op de<br />

huidige stand van zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> "do’s" <strong>en</strong> "don't’s" voor de implem<strong>en</strong>tatie daarvan.<br />

Ook schetst hij het toekomstperspectief van de zorgpad<strong>en</strong>.<br />

10.55 De elektronische opdracht<strong>en</strong>lijst als het<br />

summum van ordercommunicatie<br />

Dr. Ton Hoofwijk, chirurg-opleider, medisch<br />

manager, Orbis Medisch C<strong>en</strong>trum, Sittard<br />

Ziek<strong>en</strong>huisbrede ordercommunicatie is e<strong>en</strong> must voor e<strong>en</strong> goed functioner<strong>en</strong>d<br />

elektronisch dossier. De lijst is tev<strong>en</strong>s nuttig voor het vastlegg<strong>en</strong> <strong>en</strong> borg<strong>en</strong> van<br />

instructies aan de verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> voegt daarmee zekerheid <strong>en</strong> veiligheid<br />

toe.<br />

11.15 Koffie<br />

11.45 Zorgpad<strong>en</strong> <strong>en</strong> ICT in e<strong>en</strong> architectuur<br />

perspectief, de aanpak van het Erasmus<br />

MC<br />

Ir. Frank J. van Asch, business architect,<br />

Erasmus MC, Rotterdam<br />

12.05 Vijf pijnpunt<strong>en</strong> van standaardisering<br />

Ir. R<strong>en</strong>e Spronk, trainer/consultant,<br />

Ringholm B.V., HL7 Nederland<br />

Zorgpad<strong>en</strong> <strong>en</strong> ICT architectuur<br />

12.25 Lunch<br />

13.25 Demonstratiesessie 1<br />

13.50 Demonstratiesessie 2<br />

Volstaat het aanschaff<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> 3e of 4e g<strong>en</strong>eratie ZIS-EPD om hoogwaardige<br />

ICT ondersteuning te lever<strong>en</strong> aan ordermanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong>? Het<br />

Erasmus MC heeft hoge ambities voor het ondersteun<strong>en</strong> van zorg met<br />

hoogwaardige ICT <strong>en</strong> geeft e<strong>en</strong> toelichting op de b<strong>en</strong>adering vanuit e<strong>en</strong><br />

business architectuur. Hoe kom<strong>en</strong> we tot integraal <strong>en</strong> organisatiebreed<br />

ondersteun<strong>en</strong> van ‘proces & resource managem<strong>en</strong>t’ <strong>en</strong> wat is de bijdrage van<br />

e<strong>en</strong> architectuur aanpak?<br />

Internationale standaard<strong>en</strong> zoals HL7, IHE <strong>en</strong> DICOM ondersteun<strong>en</strong> ordermanagem<strong>en</strong>t<br />

al minst<strong>en</strong>s twintig jaar. Desondanks is het gebruik van internationale standaard<strong>en</strong><br />

voor ordermanagem<strong>en</strong>t zeer beperkt. De spreker gaat in op e<strong>en</strong> aantal mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor <strong>en</strong> pijnpunt<strong>en</strong> bij de toepassing van standaard<strong>en</strong> voor ordermanagem<strong>en</strong>t.<br />

Demonstratiesessies<br />

14.15 Demonstratiesessie 3 Alert Chipsoft Isoft McKesson Topicus<br />

14.40 Demonstratiesessie 4<br />

15.05 Demonstratiesessie 5<br />

15.30 Thee<br />

<strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong> <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong> in de praktijk<br />

16.00 Probleemgericht aanvrag<strong>en</strong> van eerstelijns<br />

diagnostiek met ZorgDomein<br />

Ronald Reijnierse, projectmanager,<br />

Diagnostiek voor u <strong>en</strong> Liesbeth Vinke, s<strong>en</strong>ior<br />

adviseur, Plexus<br />

16.20 Zorgpad<strong>en</strong>: veel moeite weinig effect<br />

Dr. M<strong>en</strong>co Niemeyer, cardioloog <strong>en</strong><br />

Prof. Ton Cleophas, hoogleraar Medische<br />

Statistiek, Claude Bernard Universiteit, Lyon<br />

16.40 Integrale Oncologische Zorgpad<strong>en</strong>,<br />

monitoring middels ICT?<br />

H<strong>en</strong>k Hummel, hoofd Kwaliteit, IKNO,<br />

Groning<strong>en</strong><br />

Meer dan de helft van de huisarts<strong>en</strong> in Nederland verwijst zijn patiënt<strong>en</strong><br />

elektronisch via ZorgDomein. In sam<strong>en</strong>werking met de NHG, de SAN <strong>en</strong> het<br />

Diagnostisch C<strong>en</strong>trum Eindhov<strong>en</strong> (Diagnostiek voor U) heeft ZorgDomein het<br />

afgelop<strong>en</strong> jaar e<strong>en</strong> digitale ordermodule ontwikkeld. De verwachting is dat het<br />

probleemgericht aanvrag<strong>en</strong> van diagnostiek (waarbij de zorgvraag de b<strong>en</strong>odigde<br />

onderzoek<strong>en</strong> bepaalt) in Nederland snel op grote schaal elektronisch gaat verlop<strong>en</strong><br />

In de twee streekziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> van Groning<strong>en</strong> <strong>en</strong> Dordrecht is onderzoek<br />

gedaan naar zorgpad<strong>en</strong> <strong>en</strong> de achtergrond<strong>en</strong> hiervan. Hierbij zijn theorie <strong>en</strong><br />

praktijk nader bekek<strong>en</strong>. De spreker zal dit onderzoek nader toelicht<strong>en</strong>.<br />

Het Integraal Kankerc<strong>en</strong>trum Noord Oost in Groning<strong>en</strong> <strong>en</strong> Enschede begeleidt<br />

ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> bij het ontwikkel<strong>en</strong>, implem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> <strong>en</strong> monitor<strong>en</strong> van integrale<br />

oncologische zorgpad<strong>en</strong>. Het onderligg<strong>en</strong>d theoretisch model is ontwikkeld in<br />

sam<strong>en</strong>werking met de faculteit Economie <strong>en</strong> Bedrijfskunde van de Rijks Universiteit<br />

in Groning<strong>en</strong>. Mom<strong>en</strong>teel vindt e<strong>en</strong> landelijke uitrol plaats van het model.<br />

17.00 Afsluiting <strong>en</strong> borrel


<strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong> in 3e <strong>en</strong> 4e g<strong>en</strong>eratie EPD system<strong>en</strong><br />

<strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong> <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong> zijn integraal onderdeel van de nieuwe g<strong>en</strong>eratie<br />

EPD- <strong>en</strong> ZIS-system<strong>en</strong>. Daarmee verloopt het aanvrag<strong>en</strong> van onderzoek<strong>en</strong> efficiënter; de<br />

ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de aanvraagbriefjes zijn verled<strong>en</strong> tijd. Ook de kwaliteit van de zorg<br />

verbetert, doordat aanvragers werk<strong>en</strong> met vooraf uitgezette zorgpad<strong>en</strong>.<br />

Project<strong>en</strong> opstart<strong>en</strong> is één. E<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>d systeem <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aangepast zorgproces realiser<strong>en</strong><br />

is twee. De sprekers op dit congres hebb<strong>en</strong> all<strong>en</strong> ervaring opgedaan in hun ziek<strong>en</strong>huis of<br />

zorginstelling bij de vorming van de visie over tot <strong>en</strong> met de daadwerkelijke invoering van<br />

ordermanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong>.<br />

Zorgpad<strong>en</strong><br />

De eerste ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> zijn gestart met het ontwikkel<strong>en</strong> van “standaard” zorgpad<strong>en</strong>.<br />

Hierbij is het uitzett<strong>en</strong> van orders op het juiste mom<strong>en</strong>t in het proces van groot belang.<br />

Diverse sprekers pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> hun ervaring<strong>en</strong> met de vaak ingewikkelde eerste stapp<strong>en</strong><br />

bij de invoering van “door ICT ondersteunde” zorgpad<strong>en</strong>.<br />

ICT ondersteuning<br />

Het invoer<strong>en</strong> van ordermanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong> is ge<strong>en</strong> kwestie van plug & play.<br />

E<strong>en</strong> aantal sprekers vanuit de ICT behandelt de architecturale uitdaging<strong>en</strong> om de nieuwe<br />

functionaliteit<strong>en</strong> mogelijk te mak<strong>en</strong>.<br />

Transmurale ordercommunicatie <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong><br />

Ook organisaties buit<strong>en</strong> de ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> zijn straks onderdeel van de zorgpad<strong>en</strong>. Twee<br />

sprekers licht<strong>en</strong> hun visie op ordercommunicatie in de ket<strong>en</strong> toe. Zij sprek<strong>en</strong> over<br />

orderstrom<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> diagnostisch c<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de oncologie.<br />

Demonstraties<br />

Onderdeel van het programma zijn live demonstraties van <strong>en</strong>kele system<strong>en</strong>. Zo krijgt u<br />

goed inzicht in de mogelijkhed<strong>en</strong> van de system<strong>en</strong> die nu beschikbaar zijn.<br />

Dagvoorzitter<br />

Voorzitter van de dag is Jan-Eric Slot. Hij is in Amsterdam <strong>en</strong> Antwerp<strong>en</strong> opgeleid in<br />

de G<strong>en</strong>eeskunde, Informatiekunde <strong>en</strong> Business Administration. Op dit mom<strong>en</strong>t is hij<br />

CIO <strong>en</strong> directeur Algem<strong>en</strong>e Di<strong>en</strong>st ICT van het Academisch Medisch C<strong>en</strong>trum (AMC) in<br />

Amsterdam. Naast deze functie is hij bij de UvA ook actief als doc<strong>en</strong>t IT Governance voor<br />

de Medische Informatiekunde.<br />

MedicalPHIT<br />

MedicalPHIT is e<strong>en</strong> onafhankelijk adviesbureau op het gebied van ICT in de zorg.<br />

MedicalPHIT richt zich op introductie van EPD’s <strong>en</strong> ziek<strong>en</strong>huisbrede digitalisering <strong>en</strong> op<br />

digitalisering van radiologie- <strong>en</strong> cardiologie-afdeling<strong>en</strong> in het bijzonder. Mom<strong>en</strong>teel zijn<br />

we bij e<strong>en</strong> groot aantal ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> in zowel het voortraject van digitalisering<br />

als de implem<strong>en</strong>tatie van de gekoz<strong>en</strong> system<strong>en</strong>. Wij schrijv<strong>en</strong> de Programma’s van Eis<strong>en</strong><br />

voor informatiesystem<strong>en</strong> <strong>en</strong> modaliteit<strong>en</strong>, waaronder CT, PET <strong>en</strong> MR <strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong> bij<br />

de aanschaf <strong>en</strong> implem<strong>en</strong>tatie hiervan. Daarnaast organiseert MedicalPHIT congress<strong>en</strong>,<br />

seminars <strong>en</strong> training<strong>en</strong> op het gebied van digitalisering.


<strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong> <strong>en</strong> zorgpad<strong>en</strong><br />

Registratie<br />

U kunt zich inschrijv<strong>en</strong> via onze website www.phit.nl onder ‘congress<strong>en</strong> <strong>en</strong> training<strong>en</strong>’.<br />

Ook kunt u e<strong>en</strong> fax of email stur<strong>en</strong> naar info@phit.nl met alle gegev<strong>en</strong>s van onderstaand<br />

registratie-formulier. Na ontvangst van uw inschrijving stur<strong>en</strong> wij u e<strong>en</strong><br />

bevestigingsmail, de factuur volgt per post. Uw betaling di<strong>en</strong>t voor het congres van 23<br />

juni binn<strong>en</strong> t e zijn. Inschrijving geschiedt op volgorde van binn<strong>en</strong>komst van betaling.<br />

Deelname bedraagt 1 325,- incl. koffie, thee, lunch <strong>en</strong> e<strong>en</strong> congresmap.<br />

Voor informatie over MedicalPHIT, de congreslocatie <strong>en</strong> voor inschrijving<strong>en</strong> kunt u<br />

terecht op www.phit.nl.<br />

MedicalPHIT<br />

Domus Medica<br />

Mercatorlaan 1200<br />

3528 BL Utrecht, Nederland<br />

Telefoon: +31 30 82 000 70<br />

Fax: +31 30 82 000 77<br />

www.phit.nl info@phit.nl<br />

Locatie congres<br />

Domus Medica<br />

Mercatorlaan 1200<br />

3528 BL Utrecht, Nederland<br />

Telefoon: +31 30 28 23 248<br />

FAX +31 30 82 00 077 of<br />

e-mail: info@phit.nl<br />

Inschrijfformulier Congres <strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong> op wo<strong>en</strong>sdag 23 juni 2010<br />

Naam:<br />

m / v<br />

Voornaam: initial<strong>en</strong>: titel:<br />

Ziek<strong>en</strong>huis/organisatie:<br />

Afdeling:<br />

functie:<br />

Adres Ziek<strong>en</strong>huis/organisatie:<br />

Postcode/Plaats:<br />

Telefoon algeme<strong>en</strong>:<br />

telefoon direct:<br />

E-mail:<br />

E-mail van de afdeling:<br />

Ik kom op 23 juni 2010 naar het congres <strong>en</strong> betaal 1 325,-<br />

Uw betaling di<strong>en</strong>t voor 23 juni 2010 binn<strong>en</strong> te zijn op rek<strong>en</strong>ingnummer<br />

62.65.11.852 (ABN AMRO bank) van PHIT B.V. o.v.v. congres<br />

<strong>Ordermanagem<strong>en</strong>t</strong>, factuurnummer, uw naam <strong>en</strong> organisatie.<br />

U kunt kosteloos tot 14 juni 2010 schriftelijk annuler<strong>en</strong>. Na die datum<br />

zijn wij g<strong>en</strong>oodzaakt de volledige kost<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Voor<br />

overschrijving<strong>en</strong> vanuit het buit<strong>en</strong>land: BIC ABNANL2A IBAN rek<br />

NL90ABNA0626511852.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!