30.04.2014 Views

Uitnodiging Architectuurcongres 24 juni 2010.pdf - NVKC

Uitnodiging Architectuurcongres 24 juni 2010.pdf - NVKC

Uitnodiging Architectuurcongres 24 juni 2010.pdf - NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HL7, IHE, NAF en Nictiz<br />

organiseren op donderdag <strong>24</strong> <strong>juni</strong> het architectuurcongres<br />

Van kakofonie naar symfonie<br />

De architect als componist in Zorg-ICT<br />

Het belang van architectuur in de gezondheidszorg wordt in toenemende mate<br />

erkend. Dit komt voort uit de behoefte aan o.a. integratie en<br />

ketensamenwerking binnen de markt. De meerwaarde van enterprise architectuur<br />

wordt echter nog niet door iedereen in de organisatie gezien. Vaak weet iemand<br />

niet dat hij eigenlijk met architectuur bezig is wanneer hij spreekt over een<br />

patiëntendossier, een schakelpunt, een declaratiecasus, ketensamenwerking of<br />

eenheid van taal. Architectuur wordt door velen nog geassocieerd met iets<br />

'technisch'. Maar architectuur is veel meer dan dat: het instrument bij<br />

uitstek om de veelheid van gezichtspunten en doelstellingen in de zorg met<br />

elkaar te verbinden en eenheid te vormen - kortom: van kakofonie naar<br />

symfonie.<br />

Tijdens het congres wordt ingegaan op het onderwerp architectuur in de zorg.<br />

Het doel is om de meerwaarde van enterprise architectuur te laten zien vanuit<br />

verschillende perspectieven.<br />

Voor wie?<br />

Het congres is voor iedereen met interesse voor architectuur in de zorg,<br />

zoals:<br />

* Architecten in de zorg<br />

* ICT managers<br />

* Bestuurders<br />

* Zorgverleners<br />

Datum en Locatie<br />

U bent welkom op donderdag <strong>24</strong> <strong>juni</strong> van 2010 van 12.00 tot 18.00 uur in het NBC<br />

te Nieuwegein.<br />

Programma<br />

12.00<br />

13.00<br />

Inlooplunch<br />

Opening door dagvoorzitter: Nicky Hekster Keynote speakers:<br />

* Bertil Lenderink: "De zorgverlener als muze van..."<br />

* Michiel Sprenger: "Een tour langs de orkestbak en de dirigenten"


14.30 en 15.45<br />

4 interactieve break- out sessies verzorgd door<br />

* Bob Schat: "Architectuur als ondersteuning bij organisatieveranderingen"<br />

* Ernst de Bel: "Architectuur en HL7"<br />

* Evert Sanders: "Uitdagingen m.b.t. interoperabiliteit; een<br />

zorgverlenerperspectief"<br />

* Ron van Holland: "Architectuur voor operabiliteit en interoperabiliteit"<br />

16.45<br />

Plenaire discussie "Architectuur in de zorg"<br />

17.15<br />

Netwerkborrel<br />

Inschrijven<br />

De kosten bedragen 125 euro per deelnemer (inclusief lunch). De kosten worden<br />

vooraf gefactureerd. U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier:<br />

http://fd8.formdesk.com/nictiz/Aanmeldformulier_Congres_<strong>24</strong>_<strong>juni</strong>_2010 of via<br />

www.nictiz.nl. Doe dit snel in verband met het beperkte aantal beschikbare<br />

plaatsen.<br />

Organiserende partijen<br />

Stichting Health Level 7 Nederland<br />

www.hl7.nl<br />

De Stichting HL7 Nederland functioneert sedert 1992 en is een officiële<br />

"Affiliate Member" van de in de USA gevestigde internationale Health Level 7<br />

(HL7) moederorganisatie. Het is de missie van HL7 om standaarden voor<br />

interoperabiliteit te leveren die de zorg verbeteren, de werkprocessen<br />

optimaliseren en eenduidigheid bevorderen.<br />

Integrating the Healthcare Enterprise Nederland<br />

www.ihe-nl.org<br />

IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een internationaal<br />

samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de<br />

zorgsector. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde standaarden<br />

zoals DICOM en HL7 om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale<br />

patiëntenzorg in te vullen.<br />

Nederlands Architectuur Forum<br />

www.naf.nl<br />

Het Naf is leveranciersonafhankelijk, methode-neutraal en een voorstander van<br />

open kennisuitwisseling en open standaarden. Het NAF bestaat sinds 2002 en<br />

heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van meer dan 70 gebruikerspartijen,<br />

leveranciers en instellingen van wetenschap en onderwijs opgebouwd. De missie<br />

van het NAF is het bevorderen van het werken onder architectuur en het<br />

bevorderen van de professionaliteit van architecten in de wereld van<br />

organisatie en IT.


Nationaal ICT Instituut in de Zorg<br />

www.nictiz.nl<br />

Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) is in 2002 opgericht om het<br />

gebruik van ICT in de zorg te stimuleren. Nictiz is het landelijke<br />

expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor<br />

de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor<br />

elektronische informatie-uitwisseling voor en rondom de patiënt met als doel<br />

bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid in de zorg.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!