30.04.2014 Views

PAOKC-cursus Klinische Chemie en Laboratorium ... - NVKC

PAOKC-cursus Klinische Chemie en Laboratorium ... - NVKC

PAOKC-cursus Klinische Chemie en Laboratorium ... - NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Locatie<br />

De <strong>PAOKC</strong> Transfusieg<strong>en</strong>eeskunde wordt gehoud<strong>en</strong> in het<br />

congresc<strong>en</strong>trum “De Reehorst” te Ede. De routebeschrijving kunt<br />

u vind<strong>en</strong> op www.reehorst.nl . Tijd<strong>en</strong>s de <strong>PAOKC</strong> b<strong>en</strong>t u daar<br />

telefonisch te bereik<strong>en</strong> onder nummer 0318-750300.<br />

Wij adviser<strong>en</strong> u gebruik te mak<strong>en</strong> van het op<strong>en</strong>baar vervoer. De<br />

Reehorst is ongeveer 5 minut<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> van het NS-station Ede-<br />

Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

Deelname <strong>en</strong> betaling<br />

Aanmelding uitsluit<strong>en</strong>d via de website www.nvkc.nl . De betaling<br />

maakt deel uit van de inschrijfprocedure <strong>en</strong> is alle<strong>en</strong> mogelijk<br />

via IDEAL of e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>malige machtiging (N.B. eerder afgegev<strong>en</strong><br />

machtiging<strong>en</strong> voor <strong>PAOKC</strong>’s zijn vervall<strong>en</strong>!). Na uw aanmelding<br />

kunt u e<strong>en</strong> originele factuur download<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontvangt u per email<br />

e<strong>en</strong> bevestiging. De deelnamekost<strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong> € 125,00.<br />

Uitsluit<strong>en</strong>d wanneer de betaling rechtstreeks verloopt via het<br />

ziek<strong>en</strong>huis is er de mogelijkheid om op basis van facturatie te<br />

betal<strong>en</strong>, daarvoor word<strong>en</strong> € 15,-- administratiekost<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing<br />

gebracht. Indi<strong>en</strong> deze betaling niet op de juiste wijze (zie de<br />

factuur) is ontvang<strong>en</strong> voor 25 februari 2009 is er ge<strong>en</strong> recht op<br />

deelname.<br />

De uiterste inschrijfdatum is 17 februari 2009. Bij annulering na<br />

deze datum word<strong>en</strong> de deelnamekost<strong>en</strong> niet gerestitueerd.<br />

Accreditatie<br />

De <strong>PAOKC</strong>-<strong>cursus</strong> “Transfusie g<strong>en</strong>eeskunde” is door de<br />

Nederlandse ver<strong>en</strong>iging voor <strong>Klinische</strong> <strong>Chemie</strong> <strong>en</strong> <strong>Laboratorium</strong>g<strong>en</strong>eeskunde<br />

met 5 punt<strong>en</strong>.<br />

Organisatie<br />

Mw. Dr. I. Joost<strong>en</strong><br />

UMC St Radboud, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Mw. Dr. V.M.J. Novotný<br />

UMC St Radboud, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Mw. Dr. A. Leyte<br />

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam<br />

Dr. H.B. Brouwer<br />

UMC St Radboud, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Drs. F.L.A. Willek<strong>en</strong>s<br />

Ziek<strong>en</strong>huis Rijnstate, Nijmeg<strong>en</strong><br />

<strong>PAOKC</strong>-<strong>cursus</strong><br />

<strong>Klinische</strong> <strong>Chemie</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Laboratorium</strong>g<strong>en</strong>eeskunde<br />

Transfusieg<strong>en</strong>eeskunde<br />

Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging<br />

voor <strong>Klinische</strong> <strong>Chemie</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Laboratorium</strong>g<strong>en</strong>eeskunde<br />

Dinsdag 3 maart 2009<br />

Congresc<strong>en</strong>trum De Reehorst, Ede


Cursus<br />

Transfusieg<strong>en</strong>eeskunde<br />

Transfusieg<strong>en</strong>eeskunde is e<strong>en</strong> van de meest uitgesprok<strong>en</strong><br />

voorbeeld<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> multidisciplinair vakgebied. E<strong>en</strong> goed<br />

transfusiebeleid vereist e<strong>en</strong> goed contact tuss<strong>en</strong> kliniek,<br />

transfusielaboratorium <strong>en</strong> bloedbank. Daarin spel<strong>en</strong> niet<br />

alle<strong>en</strong> formele afsprak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol, maar ook inzicht in expertise<br />

<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de participant<strong>en</strong> in het<br />

multidisciplinair team.<br />

In deze <strong>PAOKC</strong> Transfusieg<strong>en</strong>eeskunde word<strong>en</strong> twee<br />

onderwerp<strong>en</strong> behandeld waarin deze onderlinge interactie <strong>en</strong><br />

begrip voor elkaars bijdrage e<strong>en</strong> bijzondere rol spel<strong>en</strong>: de plaats<br />

van bloedproduct<strong>en</strong> met name van trombocyt<strong>en</strong>conc<strong>en</strong>traat bij de<br />

behandeling van trombocytop<strong>en</strong>ie <strong>en</strong> de aanpak van autoimmuun<br />

hemolytische anemie, AIHA. Beide onderwerp<strong>en</strong> hor<strong>en</strong> tot<br />

het domein van de gecompliceerde transfusieg<strong>en</strong>eeskunde in<br />

situaties, waarin de patiënt in lev<strong>en</strong>sgevaar kan kom<strong>en</strong>.<br />

Doelgroep<br />

De doelgroep van deze <strong>PAOKC</strong> zijn arts<strong>en</strong> klinische chemie,<br />

klinisch chemici, internist<strong>en</strong>, internist-hematolog<strong>en</strong>, transfusieg<strong>en</strong>eeskundig<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zij die voor deze specialism<strong>en</strong> in opleiding<br />

zijn<br />

Programma<br />

9.15 – 10.00 Ontvangst <strong>en</strong> koffie<br />

10.00 – 10.05 Op<strong>en</strong>ing<br />

V.M.J. Novotný<br />

OCHTENDPROGRAMMA<br />

Voorzitter: V.M.J. Novotný<br />

10.05 – 10.35 Diagnostiek van trombocytop<strong>en</strong>ie <strong>en</strong><br />

transfusietriggers<br />

J.J. Zwaginga<br />

10.35 – 11.05 Trombocyt<strong>en</strong> refractairiteit, diagnostiek<br />

<strong>en</strong> transfusiebeleid<br />

E.C.M. van Pampus<br />

11.05 – 11.20 Koffie/theepauze<br />

11.20 – 11.50 ITP: diagnostiek, al of niet transfusie,<br />

nieuwe behandelopties<br />

H.R.. Ko<strong>en</strong>e<br />

11.50 – 12.20 TTP: diagnostiek, behandeling, al of niet<br />

transfusie<br />

R.E.G. Schutg<strong>en</strong>s<br />

12.20 – 13.30 Lunch<br />

MIDDAGPROGRAMMA<br />

Voorzitter: F.L.A. Willek<strong>en</strong>s<br />

13.30 – 14.00 <strong>Laboratorium</strong>diagnostiek AIHA<br />

M.A.M. Overbeeke<br />

14.00 – 14.30 Transfusie <strong>en</strong> behandeling bij AIHA<br />

V.M.J. Novotný<br />

14.30 – 15.00 Koffie/theepauze<br />

15.00 – 16.00 Casuïstiek AIHA/hyperhemolyse<br />

F.L.A. Willek<strong>en</strong>s<br />

W.B.C. Stev<strong>en</strong>s<br />

16.00 – 16.30 Paneldiscussie<br />

16.30 Afsluiting<br />

16.30 – 17.30 Borrel<br />

Sprekers<br />

Dr. H.R. Ko<strong>en</strong>e<br />

Internist-hematoloog<br />

Antonius Ziek<strong>en</strong>huis, Nieuwegein<br />

Dr. V.M.J. Novotný<br />

Internist-hematoloog<br />

Bloedtransfusiespecialist<br />

UMC St Radboud, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Drs. M.A.M. Overbeeke<br />

Bioloog<br />

Sanquin Diagnostiek, Amsterdam<br />

Dr. E.C.M. van Pampus<br />

Internist-hematoloog<br />

UMC St Radboud, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Dr. R.E.G. Schutg<strong>en</strong>s<br />

Internist-hematoloog<br />

Universitair Medisch C<strong>en</strong>trum Utrecht<br />

Drs. W.B.C. Stev<strong>en</strong>s<br />

Internist-hematoloog i.o.<br />

UMC St Radboud, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Drs. F.L.A. Willek<strong>en</strong>s<br />

Klinisch Chemicus<br />

Rijnstate Ziek<strong>en</strong>huis, Arnhem<br />

Dr. J.J. Zwaginga<br />

Internist-hematoloog<br />

Bloedtransfusiespecialist<br />

Leids Universitair Medisch C<strong>en</strong>trum<br />

Stg. Sanquin Bloevoorzi<strong>en</strong>ing, Amsterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!