Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken

diplomatie.belgium.be

Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken

DGOS

Activiteitenverslag 2004 ////////

FOD Buitenlandse Zaken,

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

DGOS - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking


Het activiteitenverslag 2004 van DGOS is een uitgave van

de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gratis verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels

Op www.dgos.be vindt u de pdf-versie van het activiteitenverslag

van 2004


Inhoudstafel

Voorwoord 2

1

2

3

4

5

6

Inleiding 2

Gouvernementele samenwerking 4

Niet-Gouvernementele samenwerking 12

Multilaterale samenwerking 20

Belgisch Overlevingsfonds 32

Speciale programma’s 38

Sensibilisering 46

//////////////////////////////////////////////

Bijlagen 52

Organigram 64

Lijst met afkortingen

binnenflap

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


Voorwoord

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


Ontwikkeling als vredesstrategie

In de 21e eeuw heeft het ontwikkelingsbeleid een heel

ander gezicht gekregen. De samenwerking tussen Noord

en Zuid, ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden is

voor regeringsleiders en staatshoofden van primordiaal

belang.

Ontwikkelingshulp is niet langer het gulle gebaar van

rijke landen die hun geweten sussen met goede werken

voor de armen. Ontwikkelingshulp getuigt vandaag van

een strategische aanpak die bijdraagt tot vrede en veiligheid,

bestrijding van terrorisme en het verminderen

van de migratiedruk in de wereld.

In deze nieuwe context neemt Europa het voortouw

met vijfenvijftig procent van de totale ontwikkelingshulp

wereldwijd. Ons land staat met 1,2 miljard euro

officiële ontwikkelingshulp elfde op de wereldranglijst

voor de hulp in absolute cijfers en zesde voor de hulp

per hoofd van de bevolking.

In 2000 op de Algemene Vergadering van de Verenigde

Naties hebben 187 staatshoofden en regeringsleiders

zich gezamenlijk verbonden tot het halveren van de

grootste armoede in de wereld door het realiseren van

acht meetbare ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2015.

Meer dan 3 miljard mensen moeten leven met minder

dan 2 dollar per dag in erbarmelijke omstandigheden.

De kloof tussen Noord en Zuid moet worden gedicht wil

men conflicten voorkomen. Volgens vooraanstaande

deskundigen, vormt armoede vandaag een grotere

bedreiging voor de wereldveiligheid dan de conflicten

tussen landen in de 20 e eeuw.

Daarom is van het grootste belang dat het ontwikkelingsbeleid

globaal wordt aangepakt. Het kan niet los

gezien worden van het defensie- en veiligheidsbeleid,

want in conflictlanden is immers geen ruimte voor ontwikkeling.

Het kan niet los gezien worden van het migratiebeleid,

want de diaspora spelen een sleutelrol in de

ontwikkeling van het land van herkomst. Het ontwikkelingsbeleid

maakt geen enkele kans zonder economische

ontwikkeling en zonder steun van de privé-sector.

Alleen economische groei staat garant voor duurzame

ontwikkeling. Het moet ook rekening houden met klimaat-

en milieuproblemen, want een goed milieubeheer

draagt eveneens bij tot duurzame ontwikkeling.

U ziet, het ontwikkelingsbeleid uitgevoerd in partnerschap

met de begunstigde landen, is een strategische

inzet geworden. Het welslagen ervan hangt niet alleen

van ons af. De partnerlanden van hun kant moeten

zich eveneens inzetten voor hervormingen en capaciteitsversterking,

een goed bestuur en de bestrijding van

corruptie, maatregelen die een intense politieke dialoog

met onze partners veronderstellen.

Armand DE DECKER

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Inleiding

In juli 2004 werd Armand De Decker, tot dan

Voorzitter van de Senaat, benoemd tot minister van

Ontwikkelingssamenwerking in opvolging van Marc

Verwilghen. In zijn algemene beleidsnota bevestigt hij

het engagement van de regering om tegen 2010 de

Belgische ontwikkelingshulp te verhogen tot 0,7% van

het bruto nationaal inkomen (BNI). Prioritaire aandacht

gaat naar de ontwikkeling van levensnoodzakelijke

basisvoorzieningen op vlak van voeding, drinkwater,

onderwijs en gezondheidszorg. Minister De Decker

wijst ook op een aantal basisprincipes die de doeltreffendheid

van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

moeten verbeteren:

• gericht zijn op de reële noden;

• concentratie van de middelen;

• betere coördinatie met andere donoren;

• harmoniseren en vereenvoudigen van de procedures;

• streven naar coherentie en continuïteit;

• rekening houden met de realiteit op het terrein;

• ondersteunen van goed bestuur en de strijd tegen

corruptie.

De Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen blijven de

stuwende kracht van de Belgische ontwikkelingssamenwerking,

waarbij de gelijkheid tussen vrouwen en

mannen en de bestrijding van HIV/aids, malaria en

andere armoedeziekten prioritair zijn. Eind 2004 legde

DGOS de laatste hand aan het eerste voortgangsrapport

van België in het raam van Millenniumdoelstelling

8, “Mondiaal partnerschap voor ontwikkeling”.

De Belgische officiële

ontwikkelingshulp in 2004

De Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA)

bedroeg in 2004 bijna 1,2 miljard euro of 0,41% van het

BNI. Dat is aanzienlijk minder dan de 1,6 miljard euro

of 0,61% van het BNI in 2003, waarin de schuldkwijtschelding

voornamelijk aan de Democratische

Republiek Congo begrepen is.

DGOS beheert rechtstreeks of onrechtstreeks ongeveer

60% van de Belgische officiële ontwikkelingshulp.

De overige 40% wordt grotendeels verdeeld over

andere directies van de FOD Buitenlandse Zaken, de

FOD Financiën, Delcredere, de gemeenschappen en

gewesten, provincies en gemeenten.


De begroting van DGOS blijft een aparte organisatieafdeling,

hoewel de personeels- en werkingskosten,

conflictpreventie en noodhulp in 2004 zijn overgeheveld

naar de begroting van de FOD Buitenlandse

Zaken waar ontwikkelingssamenwerking een wezenlijk

onderdeel van uitmaakt. Het regeerakkoord van 2003

heeft geleid tot de creatie van een horizontale begrotingslijn

voor uitgaven van ontwikkelingssamenwerking

van andere departementen op de begroting van

DGOS, meer bepaald de leningen aan vreemde Staten,

rentesubsidies en bepaalde bijdragen aan internationale

organisaties. De beheersbevoegdheid voor de kredieten

blijft bij de betrokken departementen.

Bijlage 1: Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA)

2000-2004

Begroting van DGOS

DGOS beschikte in 2004 over 721 miljoen euro voor

de financiering van ontwikkelingsprogramma’s op

vlak van de gouvernementele samenwerking, niet-gouvernementele

samenwerking en multilaterale samenwerking.

Daarnaast zijn er nog de sensibiliseringsacties,

de interventies van het Belgisch Overlevingsfonds

en de speciale programma’s die bijdragen tot herstel

en wederopbouw.

De uitgaven voor de gouvernementele samenwerking

bedroegen 136 miljoen euro. Een belangrijk deel gaat

naar Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek

Congo, twintig procent naar gezondheidsprogramma’s

en tien procent naar plattelandsontwikkeling. De budgettaire

steun aan het onderwijs in onze partnerlanden

werd in 2004 verhoogd.

De niet-gouvernementele samenwerking beschikte

over 179 miljoen euro waarvan meer dan de helft

bestemd is voor de cofinanciering van Belgische ngo’s.

Het grootste budget van 324 miljoen euro is voor

de multilaterale samenwerking, waarvan 92 miljoen

voor het Europees Ontwikkelingsfonds; ook de

Wereldbankgroep en het Ontwikkelingsprogramma

van de Verenigde Naties zijn prioritaire partnerorganisaties.

Bijlage 2: ODA-uitgaven van DGOS per land

2000-2004

Bijlage 3: ODA-uitgaven van DGOS per sector

2000-2004

Steun aan de privé-sector

In maart 2004 heeft de ministerraad de beleidsnota

“Ondernemen tegen armoede en voor ontwikkeling”

van toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking

Marc Verwilghen goedgekeurd. Daarin worden

acties voorgesteld die een gunstig investeringsklimaat

moeten helpen creëren voor de economische ontwikkeling

van de privé-sector in ontwikkelingslanden.

Naast het vergemakkelijken van de investeringen in

het Zuiden, is nodig dat de Belgische onderneming op

hun sociale verantwoordelijkheid worden gewezen en

ook warm gemaakt voor investeringen in duurzame

ontwikkeling. Als gevolg van deze beleidsnota is op de

begroting van DGOS een nieuwe basisallocatie ingeschreven

voor de financiering van de sensibiliseringsacties

inzake ondernemen voor ontwikkeling.

In 2004 heeft de Belgische Investeringsmaatschappij

voor Ontwikkelingslanden (BIO) een Steunfonds

gecreëerd waardoor leningen tegen bepaalde voorwaarden

kunnen worden toegekend aan KMO’s in de

armste landen, rekening houdend met de principes

van ethisch en duurzaam ondernemen. Eind 2004

bedroeg het totale bedrag door DGOS ter beschikking

gesteld van BIO sinds haar oprichting 134 miljoen

euro. BIO werd in 2001 opgericht als een nieuwe vorm

van publiek-privé-partnerschap tussen de Belgische

Staat en de Belgische Maatschappij voor Internationale

Investeringen ter ondersteuning van het bedrijfsleven

en de economische ontwikkeling in het Zuiden meer

bepaald via participaties in lokale financiële instellingen.

BIO moet zich strikt houden aan het principe van

ongebonden hulp dat door de wet inzake de internationale

samenwerking van 1999 wordt voorgeschreven.

Op 26 december 2004 werd Azië getroffen door de tsoenami. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking

reageerde snel: op 7 januari 2005 werd 30 miljoen euro noodhulp ter beschikking gesteld.

////////////////////////////////////////

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


Gouvernementele

samenwerking

Concentratie van de middelen en meer


doeltreffende hulp //////////////////////////////////////

1

• Concentratie van de hulp in Centraal-Afrika 8

• Sectorale concentratie 8

• Nieuwe instrumenten voor meer doeltreffende hulp 9

• Ondersteunen van democratisering en goed bestuur 9

• Nieuwe engagementen met partnerlanden 10

• Opvolgingscommissie met Algerije 11

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


In uitvoering van het regeerakkoord van 2003 concentreert

België de ontwikkelingshulp van staat tot staat

op achttien partnerlanden, waaronder dertien

Afrikaanse landen. Tien van deze landen behoren tot

de groep van Minst Ontwikkelde Landen (MOL).

Als gevolg van deze concentratiepolitiek heeft DGOS

zich intussen als donor uit een aantal landen en de

Southern African Development Community (SADC)

teruggetrokken, maar de aangegane bilaterale verbintenissen

worden evenwel nageleefd. Zo werden in

2004 in de niet-partnerlanden nog acht nieuwe projecten

opgestart die op de DGOS-begroting zijn ingeschreven.

De opvolging ervan gebeurt door de attachés

voor ontwikkelingssamenwerking van de Belgische

ambassades, terwijl de uitvoering in handen is van de

Belgische Technische Coöperatie (BTC), het agentschap

dat gemandateerd is voor de uitvoering van

alle gouvernementele samenwerkingsprogramma’s.

www.btcctb.org

In 2004 sloot België een zestigtal nieuwe financieringsovereenkomsten

voor bijna 173 miljoen euro af ter

uitvoering van de meerjarenprogramma’s in het kader

van de gouvernementele samenwerking. Daarnaast

werden zes nieuwe overeenkomsten ondertekend ter

waarde van 19,5 miljoen euro voor financiële hulp hetzij

in de vorm van budgethulp, hetzij als bijdrage aan

fondsen die door de donoren gezamenlijk beheerd

worden.

Bijlage 4: overzicht van de nieuwe programma’s en projecten

in de partnerlanden

Achttien partnerlanden

Algerije 5

Benin* 8

Bolivia 3

Burundi* 11

Democratische Republiek Congo* 10

Ecuador 1

Mali* 6

Marokko 4

Mozambique* 14

Niger* 7

Palestijnse gebieden 17

Peru 2

Rwanda* 12

Senegal* 9

Tanzania* 13

Uganda* 15

Vietnam 18

Zuid-Afrika 16

* Minst Ontwikkelde Landen


1

l

1

2

9

4

5

6 7

8

10

11

15

12

13

18

17

3

14

16

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


Concentratie van de hulp in Centraal-Afrika

Het grootste deel van de gouvernementele hulp gaat

naar het gebied van de Grote Meren in Centraal-

Afrika, meer bepaald Rwanda, Burundi en de

Democratische Republiek Congo. Om de Belgische

ontwikkelingssamenwerking beter af te stemmen op

de reële noden van de Congolese bevolking, heeft

DGOS in 2004, in overleg en samenwerking met de

Congolese partner, vier Rondetafels georganiseerd.

Deze conferenties, waarop alle betrokken actoren uitgenodigd

waren, zijn een bijdrage tot een betere formulering

van de armoedebestrijdingstrategieën en de

ontwikkelingsprogramma’s op vlak van volksgezondheid,

onderwijs, landbouw en basisinfrastructuur. Bij

deze gelegenheid werd ook het belang onderstreept

van een transparant en verantwoordelijk overheidsapparaat

en van goed bestuur.

In 2004 is een akkoord afgesloten tussen de FOD

Financiën, de Nationale Delcrederedienst en de

minister van Ontwikkelingssamenwerking om de

schuldverlichting ten voordele van de Democratische

Republiek Congo te verhogen van 67% tot 90% tijdens

de interim-periode, d.w.z. tussen ‘decision point’ en

‘completion point’ zoals vastgelegd in het kader van

het HIPC-programma. Het Heavily Indebted Poor

Countries-initiatief heeft tot doel de schuldenlast van

de meest behoeftige ontwikkelingslanden te verlichten.

Het gaat hier om een bijkomende schuldkwijtschelding

ten belope van 192 miljoen euro.

Sectorale concentratie

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


Overeenkomstig de wet inzake de internationale

samenwerking (1999), moet de gouvernementele

samenwerking gericht zijn op armoedebestrijding en

duurzame menselijke ontwikkeling in de sectoren

gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid,

basisinfrastructuur en maatschappijopbouw.

Gelijke kansen voor vrouwen, aids-bestrijding en milieu

zijn transversale thema’s waarmee in alle hulpprogramma’s

rekening moet worden gehouden.

De programma’s die in 2004 werden goedgekeurd,

hebben voornamelijk betrekking op gezondheidszorg

en goed bestuur. Ongeveer twintig procent van de

lopende en nieuwe overeenkomsten met de partnerlanden

is bestemd voor het verbeteren van de gezondheidstoestand

van de bevolking. Naast de bestrijding

van tropische ziekten en van HIV/aids, beogen de

meeste projecten ook een verbetering van de basisvoorzieningen.

Ter ondersteuning van de decentralisering,

gaat de hulp steeds vaker naar de institutionele

capaciteitsversterking van de lokale besturen op het

vlak van de gezondheidszorg. Ongeveer tien procent

van de gouvernementele hulp gaat naar programma’s

ter verbetering van de landbouwproductie en het verhandelen

van de landbouwproducten. Deze steun

moet niet alleen bijdragen tot meer voedselzekerheid,

maar ook een hoger inkomen voor de bevolking kunnen

verzekeren. De milieugerichte projecten die door

de Belgische overheid worden gefinancierd hebben

veelal betrekking op de afvalproblematiek in de steden.

Een vijftal projecten is expliciet op de gelijke

behandeling van vrouwen gericht.

Voor meer informatie over de lopende projecten van

de Belgische gouvernementele samenwerking wordt

verwezen naar het jaarverslag van de BTC.


Nieuwe instrumenten voor meer doeltreffende hulp

Het is voor DGOS een dagelijkse uitdaging om de

dynamiek te volgen van de internationale samenwerkingsagenda

voor betere en meer doeltreffende hulp.

Binnen de donorgemeenschap van de OESO/DAC

nam DGOS in 2004 actief deel aan de debatten in de

werkgroep ‘harmonisering’, waarin men onderzoekt

hoe de procedures van alle donoren beter gestroomlijnd

kunnen worden en de hulp beter afgestemd op

het nationale beleid van de ontwikkelingslanden.

Nu de partnerlanden meer beleidsverantwoordelijkheid

toegewezen krijgen voor het bepalen en uitvoeren

van de armoedebestrijdingprogramma’s, gaat de

financiële hulp steeds vaker rechtstreeks naar de

begroting van de partnerlanden ofwel naar een door

de donoren gezamenlijk beheerd fonds dat een welbepaalde

beleidssector ondersteunt. Een en ander vereist

evenwel dat het partnerland een transparant financieel

en sectoraal beleid voert, desgevallend met de

Meer en meer wordt de verantwoordelijkheid voor de

uitvoering van de programma’s overgedragen aan lokale

overheden, ervan uitgaand dat de besturen van

gemeenten en steden beter de noden van de bevolking

kennen en makkelijker aanspreekbaar zijn dan de

nationale overheid. Sterke lokale besturen kunnen ook

de aanzet zijn tot een democratisch beleid in het land.

Omdat de beheerscapaciteiten vaak zwak en

onvoldoende aangepast zijn aan die nieuwe verantsteun

van de donorgemeenschap en dat het bereid is

een beleidsdialoog met de donorgemeenschap aan te

gaan. Sinds 2003 heeft België financiële hulp ter

beschikking gesteld van de onderwijsbegrotingen van

enkele partnerlanden. Gratis onderwijs voor alle kinderen

en verbetering van het onderwijssysteem zijn

immers topprioriteiten in de nationale armoedebestrijdingstrategieën.

Binnen DGOS werd eind 2004 een speciale werkgroep

opgericht die intern advies verleent inzake de toekenning

van deze nieuwe hulpvormen. Vermits budgethulp

vertrekt van een grondige analyse van het politieke,

economische en financiële beleid van het

partnerland, gaat ze gepaard met een intensere beleidsdialoog

tussen partnerland en donor. De attachés van

ontwikkelingssamenwerking in onze ambassades kregen

door deze nieuwe aanpak ook bijkomende taken

en verantwoordelijkheden toegeschoven.

///////////////////////////////////////

1

l

Ondersteunen van democratisering en goed bestuur

Samenwerking met gemeenten in Ecuador

woordelijkheden, investeert België steeds vaker in de

institutionele versterking van de lokale besturen. Tal van

projecten in de basisgezondheidszorg die door DGOS

gefinancierd worden, ondersteunen tegelijkertijd de districten

of gemeenten bij de uitvoering van de nieuwe

opdrachten. Zo heeft België, in het kader van de decentraliseringspolitiek

van Ecuador, samenwerkingsakkoorden

getekend ten gunste van gemeentelijke overheden in

dit partnerland.

DGOS financiert ontwikkelingsprogramma’s in:

• Quito, de uitbouw van de sociale zekerheid en gezondheidszorg (2003-2007);

• Esmeraldas, de organisatie van het gemeentelijk gezondheidsbeleid (2005-2010);

• Ibarra, de ondersteuning van de gemeentelijke capaciteit inzake basisgezondheidszorg, ruimtelijke ordening,

milieu en toerisme (2005-2007).

D GOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l


Nieuwe engagementen met partnerlanden

In 2004 werden drie Gemengde Commissies georganiseerd

met Rwanda, Benin en Mali. Als voorbereiding

hierop heeft DGOS met deze drie landen uitgebreid

de programma’s besproken die België de komende

jaren zal financieren. Dat gebeurde op basis van enerzijds

het nationale armoedebestrijdingsbeleid van de

landen en de prioriteiten bepaald door de wet op de

Belgische internationale samenwerking anderzijds. De

voorgestelde programma’s werden ook getoetst op

hun complementariteit met de programma’s van

andere donoren. De Gemengde Commissies, die om

de drie à vier jaar, alternerend in het partnerland of in

België plaatshebben, worden geleid door de minister

van Ontwikkelingssamenwerking.

De eerste Gemengde Commissie sinds 1991 met

Rwanda (Kigali, 17-18 mei 2004) heeft geleid tot een

nieuw samenwerkingsprogramma voor de periode

2004-2006. Van de 75 miljoen euro aan vastleggingen

die zijn geprogrammeerd, gaat 35 miljoen euro naar

ontwikkelingsprogramma’s in de landbouwsector.

Negentig procent van de Rwandese bevolking is immers

afhankelijk van de landbouwproductie. Er is 20 miljoen

euro voorzien voor de financiering van gezondheidsprogramma’s,

waaronder de institutionele ondersteuning

van het ministerie van Volksgezondheid en de

opleiding van verpleegsters. De Rwandese overheid

heeft België ook gevraagd op te treden als leider van de

donorgemeenschap op het vlak van de gezondheidsprogramma’s.

België zal verder financiële en technische

steun verlenen voor de institutionele capaciteitsversterking

van het ministerie van Justitie, in het bijzonder aan

het netwerk van de traditionele volksrechtbanken, de

“gacaca”, die de verdachten van de genocide berechten.

voor de ondersteuning van het ministerie van Justitie,

de institutionele versterking van de verzoeningsrechtbanken

en voor de sensibilisering inzake vrouwen- en

kinderrechten. België geeft ook 1,9 miljoen euro financiële

steun voor de oprichting van bloedbanken die

een veilige bloedtransfusie moeten waarborgen.

Tijdens de derde Gemengde Commissie met Mali

(Brussel, 29-30 juni 2004) werden eveneens de grote

lijnen van het nieuwe samenwerkingsprogramma voor

2004 tot 2007 vastgelegd. België voorziet in totaal

30 miljoen euro voor de financiering van nieuwe programma’s

inzake onderwijs, decentralisering en

geweldpreventie, alsook voor landbouw, veeteelt en

voedselzekerheid. Zo werd 2 miljoen euro toegezegd

voor de tweede fase van het programma “Wapens

voor Ontwikkeling” in een dertigtal dorpen van de

streek van Timboektoe. In ruil voor de ingeleverde

wapens krijgt de bevolking, in het bijzonder de vrouwen,

financiële steun voor kleinschalige projecten die

de lokale economie ten goede komen. Dit programma

moet bijdragen tot het herstel van de vrede en veiligheid

in een regio die jaren te lijden had onder de separatistische

acties van Toeareg-rebellen. Verder is 1 miljoen

euro toegewezen aan het Expertenfonds voor

institutionele capaciteitsversterking en een half miljoen

euro aan het Studie- en Consultantenfonds voor

de identificatie van nieuwe ontwikkelingsprojecten.

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

10

De minister van Ontwikkelingssamenwerking leidde

ook de Gemengde Commissie met Benin (Brussel,

24-25 mei 2004), waarop het samenwerkingsprogramma

voor 2004 tot 2007 werd goedgekeurd. Hierin zijn 30

miljoen euro voorzien voor de ondersteuning van de

volksgezondheid, de maatschappijopbouw en de landbouw,

visvangst en veeteelt in de armste departementen

van het land. Op vraag van Benin, in het kader

van zijn decentraliseringsbeleid, financiert België

twee gemeentelijke ontwikkelingsfondsen a rato van

5,7 miljoen euro elk. Er is 3,6 miljoen euro ingeschreven


Opvolgingscommissie met Algerije

In 2004 werd een eerste opvolgingscommissie gehouden

met Algerije (Brussel, 8-9 juni 2004) om de uitvoering

te evalueren van het meerjarenprogramma

dat goedgekeurd werd tijdens de Gemengde

commissie van 2002. Het opvolgingscomité stelde vast

dat het meerjarenprogramma globaal bekeken nog

altijd aansluit bij de beleidsprioriteiten van Algerije en

dat geen herziening van de toen gemaakte afspraken

nodig was. Naast de institutionele ondersteuning van

het Ministerie van Justitie, het Ministerie voor

Vrouwenrechten en de Raad van State, financiert

België programma’s voor de verbetering van de watervoorziening,

de gezondheidsvoorzieningen, het openbaar

vervoer en ook een project voor de verwerking

van medisch afval.

///////////////////////////////////////

1

l

Tien jaar Commissie Vrouw en Ontwikkeling (CVO)

Dit overlegorgaan, in 1994 opgericht, waarin vrouwenorganisaties, ngo’s, universiteiten, DGOS en BTC vertegenwoordigd

zijn, ziet erop toe dat de gelijke behandeling van vrouwen toegepast wordt in het Belgische ontwikkelingsbeleid.

Belangrijkste aanbevelingen:

• de integratie van reproductieve gezondheid in de basisgezondheidszorg;

• een juridisch kader voor de bestraffing van genitale verminking;

• meer aandacht voor de situatie van vrouwen in gewapende conflicten;

• een grotere rol voor vrouwen in conflictbestrijding en vredesopbouw;

Belangrijke activiteiten in 2004:

• de conferentie ‘Vrouwen, oorlog en vrede’ over de VN-Resolutie 1325 (2000) ter bescherming van vrouwen in

gewapende conflicten: een beleidsinstrument voor vredesopbouw, gelijkberechtiging van vrouwen en duurzame

ontwikkeling;

• de publicatie van het verslagboek van de conferentie ‘Vrouwen gaan verder dan de Millenniumdoelstellingen’

(Brussel, oktober 2003).

De aanbevelingen van deze conferenties staan op de DGOS-website:

http://www.dgos.be/nl/themas/gender/cvo_publicaties.html

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

11


Niet-

Gouvernementele

samenwerking

Kwaliteitscontrole ////////////


2

• Partnerschap met de Belgische civiele maatschappij 14

• Cofinanciering van meer dan duizend acties van Belgische ngo’s 15

• Institutionele universitaire samenwerking 15

• Beleidsondersteunende samenwerking met Belgische universiteiten 17

• Samenwerking met wetenschappelijke instellingen 18

• Samenwerking met andere niet-gouvernementele partners 18

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

13


De opkomst van maatschappelijke organisaties is een

van de belangrijkste trends in de moderne samenleving

in het Noorden maar ook in het Zuiden. Deze

organisaties spelen een belangrijke rol in onze samenleving

omdat ze de stem van de burgers laten horen

over beslissingen die iedereen aanbelangen. Ook de

partnerschappen die gesloten worden tussen civiele

maatschappij en overheid, internationale organisaties,

bedrijven uit de openbare en privé-sector, wijzen op

een gemeenschappelijk streven naar duurzame menselijke

ontwikkeling. De maatschappelijke organisaties

in Noord en Zuid dragen evenzeer bij tot een meer

doeltreffende ontwikkelingssamenwerking, een doorzichtig

en goed overheidsbestuur; daarenboven zetten

ze regeringen en politici aan om verantwoording af te

leggen aan hun bevolking over het gevoerde beleid.

Partnerschap met de Belgische civiele maatschappij

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

14

DGOS is zich bewust van de nood aan capaciteitsversterking

van de maatschappelijke krachten in het

Zuiden, en van de Belgische niet-gouvernementele

organisaties bij de overdracht van kennis en knowhow

aan de lokale ontwikkelingsactoren.

DGOS zet zich daarom resoluut in voor de versterking

van de institutionele capaciteiten van de partnerorganisaties

uit het Zuiden en voor een betere kwaliteitscontrole

op basis van een planmatige programmatische

aanpak. Het overleg tussen DGOS en haar

niet-gouvernementele partners is met name gestoeld

op meerjarenprogramma’s waarvan de duur varieert

van drie jaar voor de nieuwe organisaties tot vijf jaar

voor de organisaties die op dat vlak al ervaring hebben

opgedaan.

In dit meerjarenprogramma ontwikkelt de niet-gouvernementele

partner, vanuit zijn eigen visie op de

ontwikkelingsproblematiek, een planmatige interventiestrategie

als antwoord op een duidelijk geformuleerd

probleem of een specifieke behoefte.

Het actieprogramma, dat wordt opgesteld in samenwerking

met diverse partners uit het Zuiden volgens

een specifieke methodologie, mobiliseert alle geschikte

middelen om de doelstellingen te halen die ten gunste

van de doelgroepen werden vastgelegd. Deze meerjarenprogramma’s

worden concreet uitgewerkt in de

vorm van jaarlijkse actieplannen op basis waarvan de

subsidies uiteindelijk worden toegekend.

In de loop van 2004 heeft DGOS dit beleidsproces

ondersteund door een sterkere financiële en boekhoudkundige

controle op het goede gebruik van de

subsidies en door de harmonisering van haar subsidiecontrolepraktijken.

Verder werd het aantal terreinmissies

van de beheerders van de niet-gouvernementele

samenwerkingsprogramma’s verhoogd en zijn er geografische

contactpunten aangewezen ter versterking

van de geografische coördinatie.


Cofinanciering van meer dan duizend acties

van Belgische ngo’s

In 2004 werd 95 miljoen euro toegewezen voor de

financiële ondersteuning van de actieprogramma’s van

de niet-gouvernementele partners. DGOS werkt

samen met 135 erkende ngo’s die zich van mekaar

sterk onderscheiden door omvang, filosofie en dynamiek.

Elke ngo heeft een meerjarenprogramma ingediend

plus de jaarlijkse actieplannen die eruit voortvloeien.

In de loop van 2004 evalueerde DGOS in

totaal 87 actieplannen met meer dan 1500 ontwikkelingsacties

in 85 landen. DGOS subsidieert tot 85% van

de activiteiten van de ngo’s op het terrein, maar de

cofinanciering heeft ook betrekking op educatieve en

sensibiliseringsprogramma’s die bestemd zijn voor de

Belgische bevolking.

De huidige regelgeving verleent de ngo’s een grote

autonomie in het bepalen van hun acties. Zo kunnen

zij een cofinanciering krijgen voor hulpacties in de

meeste ontwikkelingslanden, terwijl de Belgische gou-

vernementele samenwerking bij wet beperkt is tot

achttien partnerlanden. Bovendien houden de regels

geen enkele beperking in wat de sector betreft. In 2004

werd deze aanpak extern geëvalueerd. Omdat de

besluiten van het evaluatierapport wezen op de nood

aan een duidelijk gedefinieerd cofinancieringsbeleid,

werden richtlijnen opgesteld voor een hervorming van

de regelgeving inzake de cofinanciering van ngo’s. Deze

hervorming die de regelgeving beter moet aanpassen

aan de complexe realiteit van de ngo’s in België, zou in

2006 gedeeltelijk en in 2007 volledig operationeel

moeten zijn.

In 2004 werden, in het kader van de huidige regelgeving,

de procedures voor de evaluatie van de actieplannen

herzien, meer bepaald om tegemoet te komen aan

twee belangrijke eisen van de niet-gouvernementele

ontwikkelingssector: een doorzichtig subsidiebeleid en

een snellere uitbetaling van de eerste subsidieschijf.

///////////////////////////////////////

2

Institutionele universitaire samenwerking

De universitaire samenwerking wordt geregeld door

een algemene overeenkomst van de overheid

met de Vlaamse universiteiten, vertegenwoordigd in

de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en met de

Franstalige universiteiten, vertegenwoordigd in de

Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française

(CIUF-CUD). De VLIR en de CUD treden op als contactpunt

tussen de subsidiërende overheid en de

gesubsidieerde universiteiten.

DGOS financiert verschillende samenwerkingsvormen

met de Belgische universiteiten: institutionele samenwerking

ter ondersteuning van de universiteiten in

ontwikkelingslanden, eigen universitaire initiatieven in

de vorm van projecten, internationale cursussen en

opleidingsprogramma’s voor deelnemers uit ontwikkelingslanden,

beleidsondersteunende studies, studiereizen

voor Belgische studenten, studiebeurzen voor

studenten uit de ontwikkelingslanden die ingeschreven

zijn aan Belgische universiteiten.

In 2004 ging 46,5 miljoen euro naar de ontwikkelingsprogramma’s

van de universiteiten. Daarvan was ruim

15 miljoen euro bestemd voor de Institutionele

Universitaire Samenwerking (IUS) van de VLIR en

CIUF-CUD met hun universitaire partners uit het

Zuiden. Sinds 1997 hebben de twee Belgische

universitaire koepels samenwerkingsprogramma’s met

zevenentwintig universiteiten uit twintig ontwikkelingslanden.

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

15


Deze vijfjarenprogramma’s zijn gericht op de institutionele

versterking van de academische, wetenschappelijke

en ook administratieve capaciteiten van de

partneruniversiteiten. Bijzondere aandacht gaat naar

de maatschappelijke rol van universitaire instellingen

in de ontwikkeling van hun land.

De 27 partneruniversiteiten van de Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS)

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

16

Afrika

Partneruniversiteit

Benin Université d’Abomey-Calavi CIUF

Burkina Faso Université de Ouagadougou CIUF

Burundi Université du Burundi CIUF

Congo (DRC) Université de Kinshasa (UNIKIN) CIUF

Université de Lubumbashi (UNILU)

Ethiopië Mekelle University VLIR

Kenya University of Nairobi VLIR

Marokko Université d’Oujda CIUF

Rwanda Université Nationale du Rwanda CIUF

Tanzania Sokoine University of Agriculture VLIR

Zambia University of Zambia VLIR

Zimbabwe University of Zimbabwe VLIR

Zuid-Afrika University of the Western Cape VLIR

Latijns-Amerika en Caraïben

Azië

Ondersteunende

instelling

Bolivia Universidad Mayor de San Simon CIUF + VLIR

Cuba Universidad Central Marta Abreu de Las Villas VLIR

Ecuador Escuela Superior Politécnica del Litoral VLIR

Haïti Université d’Etat d’Haïti CIUF

Peru Pontifica Universidad Catolica del Peru CIUF

Universidad Peruviana Cayetano Heredia

Universidad Nacional Agraria La Molina

Filipijnen Netwerk van Saint Louis University en Benguet State University VLIR

Laos Université National du Laos CIUF

Vietnam Université Agronomique n°1 de Hanoi CIUF

Centre Universitaire de Formation de personnels de Santé à HoChiMinh Ville

Hanoi University of Technology

Can Tho University

CIUF

CIUF

CIUF

CIUF

VLIR

VLIR


Beleidsondersteunende samenwerking met

Belgische universiteiten

Door de invoering van de armoedebestrijdingstrategieën

(Poverty Reduction Strategies) als hoeksteen van

het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, voelt DGOS

sterker de nood aan van wetenschappelijk onderbouwd

beleidsadvies. Om de academische wereld

meer te betrekken bij het beleid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking,

is DGOS in 2004 een nieuwe

vorm van samenwerking met de universiteiten begonnen.

Terwijl de beleidsondersteuning vroeger via tijdelijke

onderzoeken van beperkte duur gebeurde, wordt

in de nieuwe benadering gestreefd naar een duurzame

en dynamische samenwerking van de politieke overheid

en de administratie met de Belgische universiteiten.

Het beleidsondersteunende advies wordt voortaan

voorbereid in universitaire onderzoeksgroepen

die gedurende langere tijd, zo’n vier à vijf jaar, rond een

bepaalde ontwikkelingsthematiek werken.

De Beleidsondersteunde Samenwerking (BOS) met de

VLIR en de Groupes de Recherche en Appui à la

Politique (GRAP) met de CUD krijgen voor deze

nieuwe beleidsondersteunde activiteiten aangepaste

financiering.

In 2004 werden door de CIUF-CUD al drie interuniversitaire

werkgroepen opgericht die adviezen voorbereiden

voor het ontwikkelingssamenwerkingbeleid op vlak van

gezondheid, vredespolitiek en de organisatie van de

civiele maatschappij in het Zuiden. De VLIR gaf er de

voorkeur aan om in een eerste fase bij wijze van pilootproject

slechts één BOS-steunpunt op te richten.

Het gaat om een onderzoeksgroep van de Universiteit

Antwerpen die beleidsadviserend werk voorbereidt op

vlak van de armoedebestrijdingstrategieën. Binnen

DGOS werden voor elk van deze onderzoeksgroepen

ambtenaren aangeduid die optreden als aanspreekpunt

en tussenpersoon voor alle betrokken partijen.

///////////////////////////////////////

2

Beleidsondersteunende interuniversitaire werkgroepen

Groupes de Recherche en Appui à la Politique (GRAP)

• GRAP-SWAP: Modalités et instruments de coopération en appui aux politiques sectorielles. Le cas de la santé;

(Samenwerkingsmodaliteiten en -instrumenten ter ondersteuning van het sectorale beleid. De problematiek

van de gezondheidszorg); Université Catholique de Louvain (UCL), Université Libre de Bruxelles (ULB),

Université de Liège (ULg);

• GRAPAX: Groupe de recherche en appui aux politiques de paix (Onderzoeksgroep ter ondersteuning van het

vredesbeleid); Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL), Université Libre de Bruxelles (ULB), Université

Catholique de Louvain (UCL), Facultés Universitaires Notre-Dame-de-la-paix (FUNDP);

• GRAP-OSC: Organisations des sociétés civiles au Sud - développement, économie sociale et coopération

(Organisaties van de civiele maatschappij in het Zuiden - ontwikkeling, sociale economie en samenwerking),

Université de Liège (Ulg), Université Catholique de Louvain (UCL), Université Libre de Bruxelles (ULB) et

Université Mons Hainaut (UMH).

Beleidsondersteunende Samenwerking (BOS)

• BOS – PRSP: Poverty Reduction Strategy Papers;

Instituut voor Ontwikkelingsbeleid- en Beheer van de Universiteit Antwerpen (IOB/UA)

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

17


Samenwerking met wetenschappelijke instellingen

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten

de samenwerkingsprogramma’s van de wetenschappelijke

instellingen bijdragen tot armoedebestrijding en

duurzame ontwikkeling en van hoog wetenschappelijk

niveau zijn. DGOS moet erop toezien dat de gefinancierde

programma’s aan deze doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking

beantwoorden. Dat is geen

eenvoudige opdracht gezien de diversiteit van de

wetenschappelijke benaderingen maar ook omdat het

gunstige effect van deze acties op de ontwikkeling,

althans op korte termijn, veeleer zwak is. De klemtoon

wordt vooral gelegd op de complementariteit van de

acties die binnen eenzelfde programma gefinancierd

worden, om zo de impact ervan te verbeteren op de

wetenschappelijke, financiële en menselijke capaciteit

van de ondersteunde wetenschappelijke instellingen in

het zuiden.

In 2003 heeft DGOS nieuwe overeenkomsten voor de

financiering van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten

ten gunste van de ontwikkelingslanden ondertekend

met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

in Antwerpen, het Koninklijk Museum voor Midden-

Afrika (KMMA) in Tervuren en het Koninklijk Instituut

voor Natuurwetenschappen (KINW) in Brussel.

Samenwerking met andere niet-gouvernementele

partners

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

18

In 2004 heeft DGOS ruim 25 miljoen euro toegewezen

aan een groot aantal Belgische vzw’s die ontwikkelingsacties

uitvoeren op het vlak van onderwijs, opleiding

en sociale actie. De Vlaamse Vereniging voor

Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

(VVOB) en de Association pour la Promotion de

l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE),

hebben in 2003 hun acties ter ondersteuning van het

technisch, hoger en universitair onderwijs in een vijfjarenprogramma

(2003-2007) vastgelegd Overeenkomstig

het Belgische ontwikkelingsbeleid, stemmen

beide verenigingen hun samenwerkingsprogramma’s

prioritair af op Subsaharaans Afrika en de Minst

Ontwikkelde Landen. In 2004 financierde DGOS

onderwijs- en opleidingsprojecten van de VVOB en

APEFE in dertien landen.

Ook de drie Belgische vakbonden kregen financiële

steun voor hun actieprogramma’s ter bevordering van

de syndicale activiteiten en de sociale dialoog in het

Zuiden. Er zijn intussen samenwerkingsverbanden

gegroeid met Belgische ngo’s die eveneens de ontwikkeling

van de sociale sector ondersteunen.

DGOS ondersteunt verder nog de samenwerkingsprogramma’s

van de Belgische steden en gemeenten met

de lokale overheden in ontwikkelingslanden. Deze

samenwerking, die verder gaat dan verbroederingsprojecten

of kleinschalige acties, is vooral gericht op de

ondersteuning van het decentraliseringsproces. Door

het versterken van de institutionele capaciteiten en

het doeltreffender maken van de gemeentelijke administratie

willen de Belgische gemeenten hun steentje

bijdragen tot een betere dienstverlening aan de bevolking.

De gemeentelijke samenwerking, die in 2001

gelanceerd werd door de Vereniging van Belgische

Steden en Gemeenten en haar drie regionale geledingen,

kende een vrij moeilijke start door de zwakke kennis

van zowel de methodologie als het terrein. DGOS

wil de gemeentelijke samenwerking blijven ondersteunen

maar ook doeltreffender maken door een herziening

van de uitvoeringsmodaliteiten.


Internationale Gemeentelijke Samenwerking tussen Luik en Lubumbashi

Sinds 2001 werken Luik en Lubumbashi samen aan de verbetering van de lokale administratie en de versterking

van de rechtsstaat in de Democratische Republiek Congo.

De eerste concrete resultaten hebben betrekking op de registratie van de burgerlijke stand en de samenstelling

van een bevolkingsregister:

///////////////////////////////////////

• de organisatie van een algemene volkstelling,

• het ontwerpen van een model van geboorteakte, huwelijks- en overlijdensakte, overeenkomstig de

Congolese wetgeving,

• de ontwikkeling van software voor het beheer van de burgerlijke stand en de verfijning van de bevolkingssoftware,

• het ontwerpen en verspreiden van een document voor de gezinssamenstelling.

De internationale erkenning van deze gemeentelijke samenwerking heeft ertoe geleid dat ook de Europese Unie,

de Verenigde Naties en de Organisation Internationale de la Francophonie een beroep doen op de expertise van

de stad Luik in deze materie.

2

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

19


Multilaterale

samenwerking

Concentratiebeleid voor meer


impact /////////////////////////////////////////////////// 3

• Betere sturing en opvolging voor betere resultaten 22

• Strategische rol in het humanitaire hulpbeleid 23

• Multilaterale samenwerking met de Verenigde Naties 24

• Samenwerking met internationale financiële instellingen 28

• Aanverwante milieu- en landbouwprogramma’s 29

• Migratie en ontwikkeling 29

• Samenwerking met de Europese Unie 30

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

21


DGOS beschikte in 2004 over een budget van 324 miljoen

euro voor de multilaterale samenwerking met de

Europese Unie, de organisaties behorend tot de

Verenigde Naties en internationale financiële instellingen.

De multilaterale samenwerking financiert ook een

aantal aanverwante milieu- en landbouwprogramma’s.

Ruim twee derde van het multilaterale budget bestaat

uit “verplichte” bijdragen, in het kader van internationale

akkoorden die België heeft goedgekeurd. Voor de

“vrijwillige” bijdragen, toegekend aan internationale

organisaties die ontwikkelingsrelevante activiteiten

uitvoeren, voorziet de wet inzake de internationale

samenwerking een concentratiebeleid dat gericht is

op meer impact. Ter uitvoering van deze wet werden

in het KB van 2 april 2003 23 partnerorganisaties vastgelegd.

In 2004 heeft minister Verwilghen, binnen deze lijst

van 23 partnerorganisaties, twaalf prioritaire organisaties

aangeduid. In zijn beleidsnota bevestigde ook

minister De Decker deze concentratiepolitiek die naast

een grotere financiële bijdrage aan de twaalf prioritaire

organisaties ook een meer actieve rol van België in het

beleid beoogt.

Lijst van de internationale partnerorganisaties

BOAD • CGIAR* • CICR* • FAO* • Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria* • HABITAT • IDEA • ILO • IUCN •

OCHA* • OHCHR • UNAIDS* • UNCDF • UNCTAD • UNDP* • UNEP* • UNESCO • UNFPA* • UNHCR • UNICEF* • UNIFEM •

Wereldbank* • WHO*

* is prioritaire partnerorganisatie

Betere sturing en opvolging voor betere resultaten

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

22

Met het oog op meer inspraak in het strategisch beleid

van de partnerorganisaties, werkt DGOS gestadig verder

aan een betere sturing en opvolging van de samenwerkingsprogramma’s.

Zo werden begin 2004 aan de

Permanente Vertegenwoordigingen en Belgische

ambassades richtlijnen overgemaakt voor het bepalen

van een coherent Belgisch standpunt in de multilaterale

beheerraden waarin ze zetelen. Een coherente

beleidskeuze van de Belgische bijdragen aan de multilaterale

programma’s wordt ook nagestreefd tijdens

het jaarlijks overleg met de internationale partners. In

2004 heeft DGOS zo’n vijftien ‘annual consultations’

gehouden, die ook bijgewoond werden door andere

geïnteresseerde Belgische partners, waarop nieuwe

meerjarenprogramma’s werden vastgelegd en strategienota’s

goedgekeurd, zoals voor de samenwerking

met de FAO en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Richtinggevend bij de toewijzing van de vrijwillige bijdragen

zijn de samenwerkingsprogramma’s in de

Belgische partnerlanden en in het bijzonder de regio

van de Grote Meren.

In april 2004 werden binnen DGOS elf beginselen

voorgesteld voor een algemene verbetering van de

voorbereiding, rapportering en opvolging van de multilaterale

samenwerking. Er is ook geoefend met een

experimenteel systeem van kwaliteitsbewaking voor

de opvolging van haar activiteiten.

DGOS mag trouwens prat gaan op de goede resultaten

van haar strategie om de toegewezen (earmarked) fondsen

vooral te gebruiken voor vernieuwende acties en

pilootprogramma’s. Dank zij de Belgische financiering

wordt het pilootproject van UNICEF ter bestrijding van

moeder- en kindersterfte in drie West-Afrikaanse landen,

opgenomen in het nationale gezondheidsbeleid

van Guinee. Het land kreeg van de Wereldbank een

lening om dit nationaal programma te financieren. Het

UNICEF-project begon kleinschalig in Guinee, Burkina

Faso en Benin met de verbetering van het transport

naar het medisch centrum, een betere opleiding van

het personeel en de oprichting van solidariteitskassen.


Strategische rol in het humanitaire hulpbeleid

In het kader van zijn concentratiepolitiek speelt België

sinds kort een grotere strategische rol in het programmabeleid

van de humanitaire organisaties. In 2004 is

ons land, als een van de veertien belangrijkste donoren,

voor het eerst toegetreden tot de “Donor Support

Group” van het Internationale Rode Kruis. België

zetelt reeds in de beleidsgroep van het VN-Bureau

voor Humanitaire Zaken (OCHA) en is ook lid van

het uitvoerend comité van het Hoog Commissariaat

voor de Vluchtelingen (UNCHR). Actieve deelname

aan deze internationale fora is belangrijk voor het

overleg met de andere donoren over beleid, thema’s

en uitdagingen. Ook de opvolging van de programma’s

op het terrein is van groot belang. In 2004 heeft

DGOS deelgenomen aan de zending met het internationale

Rode Kruis naar Sudan en met OCHA naar

Noord-Uganda.

Vanaf 2004 past DGOS actief de principes toe van het

‘Good Humanitarian Donorship’ voor meer efficiënte

humanitaire hulpverlening.

Zo wordt de financiële steun aan de humanitaire organisaties

voortaan vastgelegd voor een periode van vier

jaar. De bijdrage van DGOS aan het Internationale

Rode Kruis voor 2004-2007 werd gevoelig opgetrokken

tot bijna 5 miljoen euro per jaar voor de twee multilaterale

programma’s.

Het eerste is gericht op de bescherming van de slachtoffers

in de Afrikaanse conflictgebieden Burundi, Rwanda

en D.R. Congo. Het tweede programma ondersteunt

het “Mijnenprogramma” dat wereldwijd bijdraagt tot

de fysieke rehabilitatie van de slachtoffers van landmijnen.

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen

kreeg 3 miljoen euro per jaar toegewezen voor de

vluchtelingenhulpprogramma’s in Centraal-Afrika.

Naast de bijdrage van 300 000 euro per jaar aan de

algemene middelen van het VN-Bureau voor

Humanitaire Zaken (OCHA), wordt 500 000 euro toegekend

aan de coördinatie in de Democratische

Republiek Congo. België speelt ook een leidende rol in

het OCHA-pilootproject ‘Consolidated Appeal Process’

(CAP) in de D.R. Congo. Daarbij organiseert ons land

samen met de Verenigde Staten het overleg met alle

partners, om vanuit een juiste inschatting van de noden

van de bevolking in een conflictgebied, de humanitaire

acties beter op elkaar af te stemmen. DGOS volgt dit

project in 2005 verder op.

ochaonline.un.org

www.unhcr.ch

www.icrc.org

///////////////////////////////////////

3

Good Humanitarian Donorship

De principes van een goed humanitair donorbeleid die in 2003 in Stockholm door de donoren werden

goedgekeurd, moeten zorgen voor een betere internationale respons bij humanitaire crisissen. Daarbij ligt

de nadruk op:

• respect voor de principes van humanitaire actie: onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid;

• een coherente en gecoördineerde aanpak van de crisis;

• een geplande, soepele en tijdige financiering afgestemd op de noden;

• het zo vroeg mogelijk betrekken van de begunstigden bij de hulp.

De volledige tekst van de principes is beschikbaar op de site www.reliefweb.org.

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

23


Multilaterale samenwerking met de Verenigde Naties

Een belangrijk moment in de samenwerking met de

Verenigde Naties was de officiële voorstelling van het

UNDP-jaarrapport “Culturele diversiteit in een gediversifieerde

wereld” in juli 2004 in het Brusselse

Egmontpaleis. België treedt ook op als pionier voor

een meer doeltreffende operationele samenwerking

tussen de VN-organisaties, in samenwerking met de

UN Development Group die de hervorming op dit

vlak leidt. Zo is DGOS in 2004 overgegaan tot de financiering

van een gezamenlijke VN-programma ter

“bestrijding van seksueel geweld” in de Democratische

Republiek Congo.

DGOS heeft in 2004 ook 11 miljoen euro uitgetrokken

om Belgische deskundigen ter beschikking te stellen van

de VN: 52 assistent-deskundigen en 22 senior-deskundigen

en 43 vrijwilligers voor het VN-vrijwilligersprogramma.

Er werden ook een aantal assistent-deskundigen

uit het Zuiden gefinancierd (Junior programme).

De Belgische bijdragen aan de Verenigde Naties kaderen

in de nieuwe meerjarenovereenkomsten die voor

de periode 2004-2007 met de verschillende organisaties

zijn afgesloten. Ze hebben betrekking op duurzame

ontwikkeling in de volgende prioritaire sectoren.

Maatschappijopbouw

UNDP United Nations Development Programme

Deze bevoorrechte VN-partner van de Belgische multilaterale

samenwerking in landen in een overgangssituatie

en wederopbouw, kreeg in 2004 van DGOS

ruim 20 miljoen euro, waarvan driekwart als bijdrage

tot het algemene armoedebestrijdingbeleid.

De Belgische overheid vernieuwde tevens haar engagement

in het ambitieuze UNDP-programma ter ondersteuning

van de parlementaire democratie en de politieke

participatie van vrouwen, met een vastlegging

van 6 miljoen euro voor de tweede fase (2004-2007).

De Belgische bijdrage gaat heel concreet naar de institutionele

ondersteuning van de parlementen van

Algerije, Marokko, Niger en Benin. Daarnaast werd op

het budget van DGOS nog eens 5 miljoen euro toegekend

voor de reconstructie van Afghanistan en Irak.

www.undp.org

Versterking van de parlementaire capaciteiten

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

24

Dit UNDP-programma werd in 2000 gelanceerd om de parlementsleden van vijftien Afrikaanse en Aziatische

landen te ondersteunen in de uitoefening van hun wetgevend en controlerend mandaat. Alleen een internationale

organisatie gemandateerd door de landen van de Verenigde Naties, kan de onpartijdigheid en neutraliteit

van een dergelijk ambitieus initiatief waarborgen. Het programma organiseert:

• op nationaal niveau, opleidingen in activiteiten die een directe impact op de ontwikkeling van het land hebben,

zoals de voorbereiding en bespreking van de nationale begroting;

• op regionaal niveau, workshops voor de uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden;

• op mondiaal niveau, de ontwikkeling van communicatie- en vormingsmiddelen ter ondersteuning van het

democratiseringsproces.


Landbouwproductie en

voedselzekerheid

FAO Food and Agriculture Organization

IFAD International Fund for Agricultural Development

Op de jaarlijkse overlegvergadering van DGOS met de

Voedsel- en Landbouworganisatie werd de nieuwe

strategienota voor de samenwerking van 2004-2007

goedgekeurd. De helft van de 12 miljoen euro die voor

de FAO werd vrijgemaakt is bestemd voor de hervorming

van de nationale landbouwpolitiek in de

Democratische Republiek Congo. Dat was ook overeengekomen

tijdens de Rondetafel over landbouw die

in maart 2004 gezamenlijk door België, FAO en de D.R.

Congo was georganiseerd. België ondersteunt verder

nog de lopende FAO-programma’s voor de ontwikkeling

van de tuinbouwproductie in de Congolese steden

Kinshasa en Lubumbashi en de capaciteitsversterking

van lokale landbouworganisaties in onze

partnerlanden Bolivia, Senegal en Niger.

Ook de samenwerking met het Internationaal Fonds

voor Landbouwontwikkeling (IFAD), dat leningen voor

landelijke ontwikkeling aan gunstige voorwaarden

financiert, is voor 2004-2007 in een nieuwe strategienota

vastgelegd. Daarin wordt onder meer aangedrongen

op herziening van het strategisch kader, versterking

van de politieke dialoog, beter gebruik van de

budgetten en meer synergie tussen de multilaterale

partners.

www.fao.org

www.ifad.org

Bescherming van kinderrechten

UNICEF United Nations Children’s Fund

ILO International Labour Organization

De Belgische bijdrage van 12 miljoen euro voor de

periode 2004-2007 aan het Kinderfonds van de

Verenigde Naties gaat grotendeels naar de algemene

middelen, maar er zijn ook bijdragen toegewezen aan

specifieke programma’s. Zo heeft België 4 miljoen euro

voorzien voor het UNICEF-programma ter bestrijding

van kinderhandel in West-Afrika (2004-2007), dat uitgevoerd

wordt in samenwerking met de nationale

overheden en de civiele maatschappij van Mali, Niger,

Ghana en Togo.

In 2004 betaalde DGOS de beloofde 1 miljoen euro

aan UNICEF voor een programma van kinderbescherming

in Irak. Verder kende DGOS financiële steun toe

aan het Bestrijdingsprogramma van kinderarbeid

(IPEC) van de Internationale Arbeidsorganisatie, dat

wordt uitgevoerd in Marrakech in het partnerland

Marokko.

www.unicef.org

www.ilo.org

Vrouwenrechten

UNIFEM United Nations Development Fund for Women

DGOS mag terecht trots zijn op nog meer internationale

erkenning van Belgische steun aan vernieuwende

projecten. Dank zij haar financiële steun vanaf 2001 aan

Gender Responsive Budgeting van het Ontwikkelingsfonds

voor Vrouwen, heeft dit pilootprogramma er

namelijk toe bijgedragen dat in de nationale budgetten

effectief rekening gehouden wordt met de belangen en

rechten van vrouwen. Het UNIFEM-programma liep in

twintig ontwikkelingslanden en was vooral gericht op

de sensibilisering van overheden voor de genderthematiek

in armoedebestrijdingsstrategieën. Het succes van

dit nieuwe budgettaire instrument in de gelijkberechtiging

van vrouwen en de armoedebestrijding heeft

nieuwe geldschieters aangetrokken en het programma

werd ook verlengd. DGOS legde voor de tweede fase

(2004-2007) een aanzienlijke jaarlijkse bijdrage

van 620 000 euro vast. In deze fase wordt het

Genderbudgetprogramma opgevolgd in de landen

Mozambique, Senegal, Ecuador en Marokko. Hierbij

wordt nog meer aansluiting gezocht bij de armoedebestrijdingsprogramma’s

en nauwer samengewerkt

met de nationale ministeries en multilaterale ontwikkelingsbanken.

In 2004 werd ook besloten verder bij te dragen aan het

UNIFEM-programma in Afghanistan dat sinds 2002 de

capaciteitsversterking van het ministerie van Vrouwenzaken

financiert. België heeft hiervoor 500 000 euro

per jaar uitgetrokken. Het geld gaat eveneens naar de

versterking van zes vrouwencentra waar plattelandsvrouwen

vormingskansen en aangepaste dienstverlening

krijgen.

www.unifem.org

///////////////////////////////////////

3

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

25


l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

26

Strijd tegen seksueel geweld

UNFPA United Nations Fund for Population Activities

In 2004 heeft België zich geëngageerd voor een jaarlijkse

bijdrage van bijna 2 miljoen euro aan het multilateraal

samenwerkingsprogramma ter bestrijding van

seksueel geweld in drie provincies van de Democratische

Republiek Congo. Dit veelomvattend programma

bestrijkt verschillende actiedomeinen gaande van preventie

en zorgverstrekking tot juridische bescherming

en reïntegratie van de slachtoffers. Het wordt, onder

leiding van UNFPA, gezamenlijk uitgevoerd door het

UNFPA, UNICEF, het Hoog Commissariaat voor de

Mensenrechten en Congolese ngo’s.

www.unfpa.org

www.ohchr.org

Sociale bescherming

ILO International Labour Organization

Als lid van de Internationale Arbeidsorganisatie draagt

België bij tot de gewone begroting. Deze verplichte

bijdrage werd in 2004 voor het eerst door DGOS

betaald (vroeger door FOD Werkgelegenheid, Arbeid

en Sociaal Overleg).

België kende opnieuw steun toe aan het vernieuwende

en succesvol gebleken ILO-programma “Strategieën

tegen Sociale Uitsluiting en Armoede” (STEP), dat de

uitbreiding van de sociale zekerheid vooral op vlak van

gezondheidszorg in ontwikkelingslanden ondersteunt.

De activiteiten van STEP, zo heeft de evaluatie van de

eerste fase (1998-2003) uitgewezen, leidde tot de

oprichting van tal van mutualiteiten en de capaciteitsversterking

van sociaal kwetsbare groepen. Dank zij de

internationale erkenning van de impact, heeft dit programma

een vaste plaats verworven binnen de organisatie.

De Belgische bijdrage aan de tweede fase (2004-

2007), ten bedrage van 1,2 miljoen euro per jaar, is

vooral bestemd voor de uitvoering van het sociale

beschermingsprogramma op het terrein in Senegal,

Burkina Faso, Benin, Marokko, D.R. Congo en Rwanda.

Een bijkomende financiering van een half miljoen euro

werd toegewezen aan PRODIAF, het programma ter

promotie van de sociale dialoog tussen regeringen,

werkgevers en werknemersorganisaties in Franstalig

Afrika. Om de armste bevolkingsgroepen te bereiken

wordt speciale aandacht besteed aan een grotere vertegenwoordiging

van de landbouwsector en de informele

sector in het sociaal overleg.

www.ilo.org

Gezondheidszorg

UNAIDS United Nations Joint Programme on HIV/AIDS

WHO World Health Organization

In 2004 heeft de werkgroep gezondheid van DGOS

samen met het overlegorgaan Aids Platform aan een

nieuwe strategienota voor aids-bestrijding gewerkt.

De Belgische bijdrage aan UNAIDS werd ook aanzienlijk

verhoogd tot een globaal bedrag van 14 miljoen euro

voor 2004-2007, waarvan 10 miljoen voor de algemene

middelen. Vier miljoen euro gaat naar het UNAIDSprogramma

in de regio van de Grote meren, dat technische

assistentie verleent aan de Afrikaanse landen

die het meest door HIV/aids getroffen zijn. De bijdrage

van DGOS komt specifiek ten goede aan de voorbereiding

van de projecten die door het Wereldfonds voor

de bestrijding van Aids, Tuberculose en Malaria gefinancierd

worden (zie kader GFATM). België heeft geen

specifieke overeenkomst met dit Fonds, maar het is

wel een prioritaire partnerorganisatie waarvoor de

bijdrage aanzienlijk werd opgetrokken tot meer dan

20 miljoen euro voor de periode 2004-2007.

DGOS heeft verder nog 2,5 miljoen euro toegewezen

aan bepaalde programma’s van de Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO) die samenvallen met de Belgische

prioriteiten inzake gezondheidszorg. Deze financiering

ondersteunt de capaciteitsversterking van de gezondheidsstructuren

in de minst ontwikkelde landen, het

onderzoek naar tropische ziekten en het verbeteren

van de toegang tot de generische geneesmiddelen.

www.unaids.org

www.who.int

www.theglobalfund.org


Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

Het Wereldfonds ter bestrijding van Aids, Tuberculose en Malaria is een internationaal partnerschap dat in 2002 gecreëerd

werd om bijkomende financiële middelen te mobiliseren die de verspreiding van de ziekten moeten tegenhouden.

Het fonds financiert programma’s in alle werelddelen, maar de meeste fondsen zijn bestemd voor Subsaharaans Afrika.

Ongeveer twee derde van de subsidies gaat naar aids-bestrijding, maar de middelen dienen ook voor de aankoop van

geïmpregneerde muskietennetten en de opleiding van gezondheidsambtenaren. Het Wereldfonds financiert tegelijk

preventieve acties en sensibiliseringscampagnes.

///////////////////////////////////////

Verdeling van de middelen

Per regio

Per ziekte

6% 1%

7%

10%

14%

3

17%

3% 1% 65%

15%

61%

u Subsaharaans Afrika

u Oost-Azië & Pacific

u Latijns-Amerika en

Caraïben

u Europa & Centraal-Azië

u Zuid-Azië

u Midden-Oosten &

Noord-Afrika

u HIV/aids

u Malaria

u Tuberculose

u HIV/tbc

u Alle

Milieu

UNEP United Nations Environment Programme

UNESCO United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization

DGOS heeft in 2004 een strategienota uitgewerkt

waarin de krachtlijnen van de samenwerking met het

Milieuprogramma van de Verenigde Naties voor de

volgende vier jaren zijn vastgelegd. België blijft zich

inzetten voor een versteviging van de wetenschappelijke

samenwerking en technologische overdracht

zowel tussen de donoren als tussen Noord en Zuid,

ondersteunt ontwikkelingslanden bij het uitwerken

van een milieupolitiek in overeenstemming met de

internationale milieuconventies en ijvert voor een grotere

synergie tussen alle actoren van de multilaterale

milieuprogramma’s.

Het financiële engagement van DGOS in het VN-

Milieuprogramma voor 2004-2007 bedraagt 12 miljoen

euro. De bijdragen zijn bestemd voor drie prioritaire

beleidsacties: behoud en beheer van de

waterkwaliteit, wetenschappelijke ondersteuning voor

een doeltreffender milieubeheer, integratie van duurzaam

milieu in de nationale actieplannen ter bestrijding

van armoede. De bijdragen gaan prioritair naar

UNEP-programma’s in de Belgische partnerlanden.

DGOS geeft tevens financiële steun aan twee milieuprogramma’s

van UNESCO in de Democratische

Republiek Congo. Een meerjarenprogramma (2004-

2007) ter bescherming van de biodiversiteit in de

Congolese sites die tot het Wereldnatuurpatrimonium

behoren en een programma ter ondersteuning van de

regionale school voor Tropisch Bosbeheer in Kinshasa

(2004-2007). Dit zijn trouwens de enige UNESCO-programma’s

die in het kader van het concentratiebeleid

gefinancierd worden.

www.unep.org

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

27


Samenwerking met internationale financiële

instellingen

Hoewel de Federale Overheidsdienst Financiën de

hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de relaties

met internationale financiële instellingen (IFI), krijgt

DGOS sinds 2002 een alsmaar grotere rol toegespeeld

voor het budgettair beheer van praktisch alle verplichte

bijdragen aan IFI’s. Sedert 2003 wordt DGOS

ook nauwer betrokken bij de formele bijeenkomsten

van de Wereldbank. In 2004 heeft de minister van

Ontwikkelingssamenwerking voor de eerste maal deelgenomen

aan het Ontwikkelingscomité van de

Wereldbank en het IMF. Er wordt nu regelmatig overleg

georganiseerd tussen beide overheidsdiensten.

De Wereldbankgroep is een belangrijke partner van

de Belgische ontwikkelingssamenwerking, gezien het

volume van de Belgische verplichte bijdrage die in

2004 ruim 74 miljoen euro bedroeg. DGOS werkt ook

op vrijwillige basis nauw samen met de Wereldbank.

In de geest van het concentratiebeleid werd in 2004

overigens beslist de vrijwillige bijdragen toe te wijzen

aan nog slechts drie programma’s die gericht zijn op

de Millenniumdoelstellingen. Zo werd voor de periode

2004-2006 in totaal 6 miljoen euro toegewezen

voor de nieuwe fase van het zogenaamde “Belgische

Partnerschap voor Armoedevermindering”. Via dit

Wereldbankprogramma ondersteunt België de voorbereiding

en uitvoering van de armoedebestrijdingsplannen

in de zes Afrikaanse partnerlanden Mali, Niger,

Mozambique, Rwanda, Burundi en DR Congo.

Sinds 2003 heeft België zijn financiële hulp aan het

basisonderwijs gevoelig verhoogd via gouvernementele

programma’s en budgethulp aan de nationale

onderwijsbegrotingen van onze partnerlanden. Maar

ons land neemt ook actief deel aan het Fast Track

Initiative dat ingezet wordt voor de Millenniumdoelstelling

“gratis lager onderwijs voor alle jongens en

meisjes”. DGOS heeft op zijn multilateraal samenwerkingsbudget

een jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro

voor 2004 tot 2007 vastgelegd om het onderwijsbeleid

te financieren van de landen die onvoldoende steun

krijgen via de gewone bijstandskanalen.

De Belgische bijdrage aan het Watertoevoer- en

Afvoerprogramma van de Wereldbank voor de voorziening

van zuiver water in de randsteden en op het

platteland, wordt vanaf 2004 beperkt tot de

Democratische Republiek Congo.

Fast Track Initiative – Education for All

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

28

“Fast Track Initiative – Education for All” werd in 2002, onder impuls van de G8 en het Ontwikkelingscomité,

door de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds opgericht om de internationale gemeenschap te

mobiliseren voor het toegankelijk maken van het basisonderwijs voor alle kinderen, de meisjes in het bijzonder.

Dit wereldwijde partnerschap tussen ontwikkelingslanden en vijfentwintig donoren is gebaseerd op gedeelde

verantwoordelijkheden:

Donor

• Meer hulp geven aan basisonderwijs

• Afstemmen van hulp op prioritaire onderwijsnoden

• Coördineren van steun aan het nationale

onderwijsbeleid

Partnerland

• Ontwikkelen van een geloofwaardig onderwijsbeleid

• Bewijzen van de resultaten

• Leider in de uitvoering van het onderwijsbeleid


Aanverwante milieu- en landbouwprogramma’s

De waterproblematiek is een van de traditionele

milieuthema’s die meer aandacht krijgt sinds de

Belgische ontwikkelingssamenwerking een gestructureerd

beleid op het vlak van duurzaam milieu in ontwikkelingslanden

is beginnen voeren. DGOS financiert

via de multilaterale begroting een aantal aanverwante

milieuprogramma’s die betrekking hebben op klimaatwijziging

en biodiversiteit.

België is voor de periode 2004-2005 opnieuw raadslid

van het multilateraal milieufonds Global Environment

Facility (GEF), dat fondsen ter beschikking stelt van de

ontwikkelingslanden voor het naleven van hun milieuverplichtingen.

De Belgische bijdrage die uitsluitend

door DGOS gedragen wordt, is sinds 2003 aanzienlijk

verhoogd tot meer dan 10 miljoen euro per jaar. Op

die manier komt België ook zijn verplichtingen na

inzake de internationale milieuverdragen.

In 2004 organiseerde de Belgische deskundigengroep

inzake Woestijnvorming een colloquium omtrent

woestijnvorming. Dit Overlegcomité voor de

Conventie Desertificatie (OCD) werd opgericht om

het Belgisch beleid te bepalen inzake de strijd tegen

landdegradatie in landen die onderhevig zijn aan

droogte. DGOS volgt ook de werkzaamheden op de

voet van het Verdrag inzake Biodiversiteit en het

Carthagena Protocol omtrent Bioveiligheid. Verder

wordt inhoudelijke begeleiding verzekerd aan het

project Biodiversiteit en Ontwikkelingssamenwerking

van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

(KBIN), dat een voortrekkersrol speelt

in de ontwikkeling en het in werking stellen van het

Clearing House Mechanism in de minst ontwikkelde

landen. De bijdrage voor 2004 ten bedrage van

375 000 euro kadert in de algemene overeenkomst die

tussen DGOS en KBIN is gesloten voor de financiering

van het nieuwe vierjarenprogramma tot 2007.

Een prioritaire en sinds 1971 ook trouwe partner van

de Belgische multilaterale samenwerking is het

Internationaal Landbouwkundig Onderzoek

(Consultative Group On International Agricultural

Research - CGIAR). Deze ‘Groep’ van vijftien landbouwkundige

onderzoekscentra met labo’s en proefvelden

in meer dan honderd landen, wil via steun aan

landbouwkundig onderzoek de voedselproductie stimuleren

en de voedselzekerheid verhogen in ontwikkelingslanden.

Vanaf 1999 droeg DGOS jaarlijks bijna 6

miljoen euro bij aan de CGIAR en financierde via

diverse samenwerkingskanalen Belgische landbouwonderzoeksprojecten

en expertise, voor o.a. de kwaliteitsverbetering

van graangewassen en bananen. In het

kader van de Belgische concentratiepolitiek is in 2004

beslist de DGOS-bijdragen niet langer te versnipperen

over alle CGIAR-onderzoekscentra maar ze te concentreren

op een beperkt aantal, waarbij voorrang gegeven

wordt aan onderzoek dat relevant is voor de landbouwproblematiek

van Centraal-Afrika.

www.gefweb.org

www.cgiar.org

///////////////////////////////////////

3

Migratie en Ontwikkeling

Sinds geruime tijd erkent België dat migranten een

bijdrage kunnen leveren tot de ontwikkeling van het

land van herkomst. Daarom werd 1 miljoen euro financiële

steun toegekend aan de International Organization

for Migration (IOM) voor het programma MIDA

(Migration and Development for Africa), waardoor

Afrikanen uit Rwanda, Burundi en D.R. Congo die legaal

in Europa verblijven, geld en middelen krijgen om hun

kennis en ervaring te investeren in de socio-economische

ontwikkeling van het land van herkomst.

www.iom.int

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

29


Samenwerking met de Europese Unie

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

30

In 2004 bedroeg de Belgische bijdrage aan het

Europees Ontwikkelingsfonds (9e EOF 2002-2007)

bijna 92 miljoen euro, ongeveer één derde van het

budget multilaterale samenwerking. Dat fonds financiert

de armoedebestrijdingsprogramma’s van de ACSlanden

(Afrika, Caraïben en de Stille Zuidzee), overeenkomstig

het Akkoord van Cotonou dat na goedkeuring

van de lidstaten in 2003 van kracht werd.

De directie Multilaterale en Europese Programma’s

van DGOS heeft in de loop van 2004 hard gewerkt aan

het stelselmatig voorbereiden en opvolgen van de vele

bijeenkomsten van de diverse beleidscomités en werkgroepen

die de Europese samenwerkingsprogramma’s

goedkeuren. DGOS maakt deel uit van het

comité Europees Ontwikkelingsfonds voor de

samenwerking met de 78 ACS-landen, het comité

MED dat de samenwerking met de partnerlanden

rond de Middellandse Zee opvolgt en van het comité

ALA voor de samenwerking in Azië en Latijns-

Amerika. Hierbij wordt telkens bijzondere aandacht

besteed aan de achttien Belgische partnerlanden en

aan prioritaire programma’s zoals de Vredesfaciliteit

voor Afrika waarmee de Afrikaanse Unie vredeshandhavingsoperaties

kan leiden in nauwe samenwerking

met de Europese Unie.

DGOS is ook actief betrokken bij de werkgroepen die

de beslissingen van de Europese ministerraden voorbereiden.

Binnen de werkgroep ACS nam DGOS

onder meer deel aan de voorbereiding van de herziening

van het Akkoord van Cotonou. Ze volgt er

ook de onderhandelingen op over de Economische

Partnerschapsakkoorden (EPA) met de zes regio’s van

de ACS-landen. De ‘wegenkaart’ voor die onderhandelingen

werd in 2004 goedgekeurd. Deze werkgroep

bereidt ook de beslissingen voor van de Raad over de

opschorting of hervatting van de hulp aan sommige

ACS-landen (Zimbabwe, Togo, Haïti, Guinee-

Bissau, Ivoorkust,…).

In de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking werd

gewerkt aan de harmonisering van de procedures, met

het oog op het Forum op Hoog Niveau van de DAC in

Parijs (maart 2005). In het debat over de integratie van

het Europees Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting,

erkende België de voordelen inzake flexibiliteit en

transparantie in het beheer van de fondsen, maar ons

land drong wel aan om de fondsen bestemd voor

Afrika te vrijwaren. Na bespreking in de werkgroep

Ontwikkelingssamenwerking nam de Raad in november

2004 een Mededeling van de Commissie aan over

HIV/aids, tuberculose en slaapziekte. Daarin wordt

aangedrongen op concrete maatregelen inzake de

investering in de lokale productie van geneesmiddelen,

een verlaging van de prijzen en de ondersteuning van

wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe vaccins. Als

aanloop naar de VN-Top over de Millenniumdoelstellingen,

vijf jaar na de Millennium Verklaring, is de werkgroep

in 2004 begonnen met de voorbereidingen van

het Europese voortgangsrapport over de bijdragen van

de lidstaten aan de acht Millenniumdoelstellingen.

Dat rapport werd in mei 2005 door de Ministerraad

goedgekeurd.

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden in deze

comités en werkgroepen is overleg met alle betrokken

Belgische partijen cruciaal, zowel intern met de andere

DGOS-directies als op het terrein met de attachés

van ontwikkelingssamenwerking, maar ook met de

Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de

Europese Unie, de Directie-Generaal Europese Zaken

en Coördinatie en de Beleidscel van de minister van

Ontwikkelingssamenwerking. Om de coherentie van

het Europese optreden te versterken, is er eveneens

geregeld informeel overleg van de Directeurs-

Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de 25

Europese lidstaten. DGOS neemt ook deel aan het

comité Medefinanciering van de Europese ngo’s

waar ondermeer aandacht wordt besteed aan het

thema Microfinanciering.


In het kader van de samenwerking met de Europese

Unie, is de Belgische ontwikkelingssamenwerking een

van de belangrijkste promotoren van de ondersteuning

van de parlementaire democratie in de ACSlanden.

Het programma Versterking van de parlementaire

capaciteiten in de ACS-landen, dat onder

het Belgisch voorzitterschap van de EU werd gelanceerd,

krijgt Europese financiering voor de tweede

fase. Vanaf 2002 financierde DGOS, in samenwerking

met het Europese studiecentrum voor Ontwikkelingssamenwerking

(ECDPM) in Maastricht, een reeks

informatieseminaries in tien Afrikaanse landen over de

nieuwe rol en bevoegdheden van de nationale parlementen

in uitvoering van het Akkoord van Cotonou.

In 2004 werden deze informatieseminaries in de

Democratische Republiek Congo en Uganda georganiseerd.

De Belgische inzet voor dit door de vijftienhonderd

deelnemers erg gewaardeerde vormingsprogramma,

werd trouwens uitdrukkelijk erkend in het

evaluatierapport van de eerste fase.

///////////////////////////////////////

3

Het Gele en het Groene boek

Deze twee referentiedocumenten van DGOS bevatten alle activiteiten van de Belgische multilaterale samenwerking:

• het Gele boek geeft een overzicht van de bijdragen van DGOS aan de internationale organisaties, naast een

bondige beschrijving van haar partners en de mechanismen die de Belgische ontwikkelingssamenwerking

bij het beleid betrekken.

• het Groene boek geeft de cijfers over de financiële bijdragen van alle Belgische overheden aan de multilaterale

ontwikkelingsorganisaties.

Beide publicaties kunnen geconsulteerd en gedownload worden op www.dgos.be en/of besteld bij de FOD

Buitenlandse Zaken.

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

31


Het Belgisch

Overlevingsfonds

Voor meer voedselzekerheid


in Afrika ///////////////////////////////////////////////// 4

• Multisectorale programma’s gericht op de hele voedselketen 34

• Meer aandacht voor Centraal-Afrika 35

• Huidige stand van uitvoering 35

• Coalitie van partners voor de uitvoering 36

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

33


DGOS is de beheerder van het Belgisch

Overlevingsfonds (BOF), dat in 1983 op initiatief van

het Belgische parlement als “Overlevingsfonds voor

de Derde Wereld” opgericht is om de voedselzekerheid

te verbeteren in Afrikaanse landen met een

chronisch voedseltekort of waar de bevolking door

honger en ondervoeding bedreigd wordt. Toen de

eerste dotatie van 248 miljoen euro uitgeput was,

werd het Fonds in 1999 bij wet omgevormd tot het

Belgisch Overlevingsfonds en kreeg het nieuwe middelen

toegewezen ten bedrage van 250 miljoen euro.

Deze middelen zijn rechtstreeks afkomstig van de

Nationale Loterij.

In 2004 heeft de Werkgroep Belgisch Overlevingsfonds

voor de eerste keer vergaderd in een nieuwe

samenstelling. De parlementaire vertegenwoordiging

in het Fonds werd bij KB van 19 januari 2004 uitgebreid

tot alle politieke fracties in de Kamer. Voortaan

zetelen dus zeven in plaats van zes parlementsleden in

dit adviesorgaan dat aanbevelingen formuleert ter

attentie van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

De andere leden van de gemengde werkgroep

blijven evenwel onveranderd. Dat zijn drie vertegenwoordigers

van DGOS, één vertegenwoordiger van de

vier internationale partnerorganisaties UNICEF, FAO,

UNCDF, IFAD en van de twee Belgische federaties van

niet-gouvernementele organisaties COPROGRAM en

ACODEV. Tijdens de eerste vergadering van de verruimde

werkgroep werd onder andere een opvolgingsmissie

naar Niger voorbereid. De reis zelf werd uitgesteld

tot in 2005.

Multisectorale programma’s gericht op de hele

voedselketen

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

34

De wet tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds

opteerde voor een geïntegreerde multisectorale aanpak

van de programma’s. De strategienota voor de

periode 2000-2010, die tot stand kwam na diepgaand

overleg met de verschillende partnerorganisaties,

werkte die aanpak verder uit. Dit betekent dat het

Fonds geen voedsel- of noodhulp verstrekt, maar wél

dient om langetermijnprojecten te financieren die de

problemen van de voedselzekerheid aan de wortel

aanpakken. De programma’s zijn dus in de eerste

plaats gericht op de plattelandsontwikkeling door de

ondersteuning van acties ter verbetering van de landbouw-

en voedselproductie, maar ook van de basisinfrastructuur

inzake gezondheidszorg, drinkwatervoorziening,

basisonderwijs en andere sociale voorzieningen.

Er wordt eveneens op toegezien dat de prioriteiten,

door de werkgroep vastgelegd, gerespecteerd worden:

een verbetering van de positie van de vrouw en haar

kinderen, bestrijding van de armoede in stedelijke

gebieden en hulpverlening aan de armste bevolkingsgroepen.


Meer aandacht voor Centraal-Afrika

Einde 2004 was het Belgisch Overlevingsfonds actief in

éénentwintig Afrikaanse landen. Ongeveer drie vierde

van alle projecten wordt uitgevoerd in tien Belgische

partnerlanden: Benin, Burundi, Democratische

Republiek Congo, Mali, Mozambique, Niger, Rwanda,

Senegal, Tanzania en Uganda. Het Belgisch

Overlevingsfonds was in het verleden weinig aanwezig

in Centraal-Afrika. Aangezien door de conflicten de

voedselonzekerheid in deze regio sterk is toegenomen,

heeft het Fonds de laatste jaren meer projecten gefinancierd

in Burundi, de Democratische Republiek

Congo en Rwanda. Het BOF volgt daarmee de inspanningen

van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

voor de regio. In 2004 is ongeveer zeventig procent

van het toegezegde budget voor nieuwe projecten

gebruikt voor Centraal-Afrika. Dat is een groot verschil

met 2000 toen geen enkel nieuw project in deze regio

gefinancierd werd.

///////////////////////////////////////

4

Huidige stand van uitvoering

Van de beschikbare middelen die de Nationale Loterij

sinds 1999 ter beschikking stelde, is een bedrag van

152,5 miljoen euro effectief aan 65 projecten toegewezen.

Daar komen nog tien projecten in uitvoering bij

die gefinancierd werden via het eerste Overlevingsfonds

van 1983. Gewoonlijk worden elk jaar zo’n dertien tot

vijftien nieuwe projecten goedgekeurd, maar in 2004

waren dat er slechts elf omdat de voorbereiding van

enkele bilaterale projecten niet ver genoeg gevorderd

was. Die projecten zijn opgenomen in het programma

van 2005. Er werden bijgevolg ook minder middelen

toegewezen dan de vorige jaren. In 2004 was dat 27

miljoen euro.

De effectieve bestedingen van het Belgisch

Overlevingsfonds daarentegen stegen aanzienlijk

tegenover de periode 2000-2003. In 2003 waren de uitgaven

gedaald tot een zeer laag niveau van 14,5 miljoen

euro, te wijten aan een trage opstart en/of uitvoering

van projecten op het terrein. In 2004 echter is

het programma volop op kruissnelheid gekomen, met

stijgende bestedingen tot 20 miljoen euro.

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

35


Coalitie van partners voor de uitvoering

De programma’s door het Fonds gefinancierd, worden

uitgevoerd door een netwerk van vier internationale

partnerorganisaties en zestien Belgische partners, met

name de Belgische Technische Coöperatie en vijftien

ngo’s. Elke organisatie heeft een specifiek strategisch

kader of programma uitgewerkt voor het partnerschap

met het BOF, waarin ze eigen accenten leggen en waarbinnen

alle afzonderlijke projecten dienen te passen.

De verdeling van de programma’s volgens de partners

is in de loop van de jaren vrijwel dezelfde gebleven.

Van 1999 tot 2004 werden 44,4% van de fondsen toegewezen

aan projecten van multilaterale organisaties,

42,7% aan projecten van de ngo’s en 11,3% aan bilaterale

projecten met de BTC.

Elf nieuwe BOF-projecten goedgekeurd of opgestart in 2004

Land Project Partner

Benin Steun aan maniokteelt in het departement Zou (2005-2009) Vredeseilanden

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

36

Burkina Faso

Ondersteuning lokale ontwikkelingsdynamiek in Diapangou (2004-2007) Iles de Paix

Steun aan de veeteelt in de Sahel (2005-2008)

Dierenartsen Zonder Grenzen

Voedselzekerheid in de streek van Kananga (2004-2009)

Caritas

DR Congo

Geïntegreerde plattelandsontwikkeling in Lubero (2005-2009)

VIC

Voedselzekerheid in de streek van Beni en Lubero (2005-2009)

Vredeseilanden

Heropstarten van de landbouwsector in de Evenaarsprovincie (2004-2009) IFAD

Mali Aanleggen van zaaigoedcircuits op het platteland (2005-2008) OXFAM

Mozambique Bestaanszekerheid en gezondheid in kader HIV/aids (2005-2008) FAO

Rwanda

Steun aan de gedecentraliseerde financiële sector (2004-2009)

Aquadev

Gemeenschapsontwikkeling in Byumba (2004-2009)

UNCDF


l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

///////////////////////////////////////

4

37


Speciale

programma’s

Bijdragen Concentratie tot van herstel de middelen en wederopbouw en meer


5

doeltreffende na een crisis //////////////////////////////////////////// hulp • Voedselhulp 40

• Noodhulp en wederopbouwhulp op korte termijn 43

• Conflictpreventie en vredesopbouw 43

• Overgangshulp 44

• Samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties 44

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

39


DGOS financiert een reeks acties die niet rechtstreeks

aansluiten bij de doelstellingen en de logica van ontwikkelingshulp.

Het zijn programma’s die een bijdrage

leveren tot strategieën die na een crisis oplossingen en

perspectieven voor wederopbouw bieden. Voedselhulp

en noodhulp helpen op korte termijn het leed verzachten

van de slachtoffers van een natuurramp of

een conflict. Maar bij programma’s ter ondersteuning

van lokale ngo’s, conflictpreventie en overgangshulp

gaat het meestal om meer complexe en zeer uiteenlopende

doelstellingen.

Voedselhulp

België geeft voedselhulp aan landen die een beroep

doen op externe hulp om hun tijdelijke voedselschaarste

te overwinnen, ter ondersteuning van de

voedselzekerheid en om de postcrisissituaties te helpen

beheren. Dit programma omvat dus veel meer

dan voedselhulp in de strikte zin van het woord.

Voedselhulp wordt toegekend in de vorm van geldelijke

giften en is ongebonden. De aankoop van producten

die ggo’s bevatten is verboden. De meeste door

België gefinancierde voedselaankopen zijn lokale of

regionale aankopen.

Voedselonzekerheid en voedselhulp

Voedselonzekerheid kan te wijten zijn aan onvoldoende voedsel, te lage koopkracht, distributieproblemen of

een onevenwichtig voedingspatroon binnen de gezinnen.

Voedselhulp heeft als doel de voedselzekerheid te verhogen.

Er zijn drie categorieën:

• Noodvoedselhulp wordt verstrekt in onvoorspelbare crisissituaties die het gevolg zijn van natuurlijke of

menselijke rampen. Gratis voedsel wordt uitgedeeld aan wie het zwaarst onder de voedselonzekerheid lijdt;

• Voedselhulp voor wederopbouwprojecten helpt de voedselproductie te verhogen door het herstellen van

de landbouwproductiesystemen en het uitdelen van zaden, meststoffen en klein landbouwmateriaal;

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

40

• Structurele voedselhulp ondersteunt het voedselzekerheidsbeleid van een partnerland.


DGOS financierde in 2004 voor 18,5 miljoen euro

voedselhulpprojecten. Dat bedrag ligt hoger dan wat

België toegezegd had in het kader van de afspraken

binnen de Europese Unie. Die bepalen dat België jaarlijks

minstens 30.000 ton graanequivalent, de standaardeenheid

voor voedselhulp, moet leveren aan

ontwikkelingslanden en -gebieden die door het

Ontwikkelingshulpcomité (DAC) van de OESO zijn

opgenomen in de lijst van de begunstigden van officiële

ontwikkelingshulp.

Bijlage 5: Overzicht van de voedselhulpprojecten in

2004

Van de voedselhulpprojecten die de Belgische ontwikkelingssamenwerking

in 2004 heeft gefinancierd gaat

86% naar Afrika en 12% naar het Midden-Oosten.

De eerste begunstigden zijn de Democratische Republiek

Congo, Burundi, Sudan en de Palestijnse gebieden.

///////////////////////////////////////

5

Verdeling van de voedselhulp per begunstigd land in 2004 (in euro)

u DR Congo

u Burundi

u Palestijnse gebieden

u Sudan

u Uganda

u Ivoorkust

u Rwanda

u Algerije

u Kaapverdië

u Internationaal

u Afghanistan

2.250.000

500.000 187.500 5.560.417

1.000.000 400.000

184.167

1.750.000

1.000.000

2.262.500

3.410.417

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

41


Partners

De belangrijkste partners van DGOS voor de uitvoering

van de noodvoedselhulp zijn de gespecialiseerde

instellingen van de Verenigde Naties, ngo’s en de BTC.

Het UNRWA kreeg ongeveer 2 miljoen euro voor de

distributie van voedsel in de Palestijnse vluchtelingenkampen.

Het Internationale Rode Kruis en Oxfam

Solidariteit werden financieel gesteund voor voedselprojecten

in Rwanda en Algerije.

De voedselhulp voor wederopbouwprojecten wordt

verleend via de dienst voor speciale noodopdrachten

van de FAO (TCEO), in samenwerking met lokale ngo’s.

Deze dienst kreeg in 2004 iets meer dan 3 miljoen euro

vooral voor de distributie van zaaigoed aan Burundi

en de Democratische Republiek Congo. Wanneer

DGOS structurele voedselhulp toekent, gebeurt

dat via de geïntegreerde programma’s voor schoolkantines

van het Wereldvoedselprogramma (WFP), de

belangrijkste partner van DGOS in 2004. WFP kreeg

iets meer dan 10 miljoen euro voor zijn voedselhulpprogramma’s.

Inspraak in het beleid

De rol van DGOS is niet langer beperkt tot de financiering

van projecten die door haar partners worden

uitgevoerd. Door de verhoogde bijdrage aan het budget

van verschillende organisaties, heeft België voortaan

ook meer inspraak in de beleidsstrategieën. Zo

pleitte DGOS bij het Wereldvoedselprogramma voor

de aankoop van eetwaren op de lokale markten en

tegen de aankoop van eetwaren die ggo’s bevatten,

zoals overeengekomen in het Cartagena-protocol.

DGOS neemt ook deel aan verschillende werkgroepen

binnen de Europese Unie die onder andere moeten

onderzoeken hoe noodhulp en ontwikkelingshulp

beter op mekaar afgestemd kunnen worden. De wil

om noodhulp te verankeren in een proces van heropbouw

en ontwikkeling na de crisis, werd alvast geïllustreerd

door de overeenkomst tussen DGOS en de

FAO om de humanitaire operaties die door België gefinancierd

worden op lange termijn te programmeren.

Verdeling van de voedselhulp per partnerorganisatie in 2004 (% van het totaal bedrag)

7%

5%

3%

12%

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

42

17%

56%

u WVP

u FAO/TCEO

u UNRWA

u BTC

u ICRK

u Oxfam-Solidariteit


Noodhulp en wederopbouwhulp op korte termijn

DGOS kende in 2004 22 miljoen euro subsidies toe in

het kader van noodhulp en wederopbouwhulp op

korte termijn. Twee derde van dat bedrag ging naar

Afrika, vooral naar de regio van de Grote Meren,

meer bepaald naar de Democratische Republiek

Congo (25%), Burundi (18%) en Uganda (8%). Een

derde werd verdeeld over Iran (8%), de Palestijnse

gebieden (7%), Haïti (7%) en Cuba (5%).

Noodhulp omvat zeer uiteenlopende interventies om

te voorzien in de vitale behoeften van de slachtoffers

van de crisis. Hygiëne is een cruciale overlevingsfactor

in crisissituaties, zoals blijkt uit het project ‘Water en

sanering’ in Uganda, dat door DGOS gefinancierd en

door UNICEF uitgevoerd wordt. Bij een dreigende

ramp kan noodhulp er ook toe bijdragen om de blootgestelde

bevolking beter voor te bereiden op de schok;

zoals bijvoorbeeld het project ‘Aanleg van een strategische

voorraad humanitaire medische bijstand’, uitgevoerd

door de ngo Memisa in de Democratische

Republiek Congo.

Na de noodperiode kan wederopbouwhulp op korte

termijn voorkomen dat de gevolgen van de crisis verergeren.

De hulpprogramma’s die nogal sterk uiteenlopend

zijn, helpen niet alleen het fysieke en psychosociale

leed van de slachtoffers als gevolg van de crisis te

verlichten, ze zorgen ook voor de repatriëring van

vluchtelingen en ontheemden naar het land van herkomst

en het opstarten van heropbouwwerken. De

sensibiliseringscampagnes van UNICEF over niet-ontplofte

munitie in de Palestijnse gebieden helpen bij

het herstel van de sociale en politieke stabiliteit.

Bijlage 6: Overzicht van de noodhulpprojecten in 2004

///////////////////////////////////////

5

Conflictpreventie en vredesopbouw

Conflictpreventie en vredesopbouw zijn absolute prioriteiten

in het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

In 2004 financierde DGOS in totaal 34 projecten

voor een bedrag van 22,4 miljoen euro, waarvan

80% bestemd voor 22 projecten in Afrika. Zo gaat

Belgische steun naar de organisatie van de verkiezingen

in Burundi, de Democratische Republiek Congo

en Irak, de versterking van de rechtsstaat in het

gebied van de Grote Meren, naar ontmijningsoperaties

in Mozambique, Cambodja en Laos en de opvang

van kinderen in de conflictlanden van de Grote Meren.

De meeste subsidies worden toegewezen aan Belgische

en internationale ontwikkelingshulporganisaties, vooral

het UNDP.

Er werden ook drie ontwerpovereenkomsten gesloten

met het Ministerie van Defensie voor ontmijningsoperaties

in Laos en Cambodja en voor de herdenking van

de tiende verjaardag van de genocide in Rwanda. In

dat verband werd een openbare aanbesteding gegund

aan een aannemer voor de levering van een gedenkzuil

in Rwanda.

Bijlage 7: Overzicht van de conflictpreventieprojecten in

2004

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

43


Overgangshulp

Overgangshulp maakt het mogelijk om interventies te

financieren die niet meer onder noodhulp of wederopbouwhulp

op korte termijn vallen maar tijdens de

periode waarin de structurele hulp nog niet hervat is.

In 2004 financierde DGOS een project van 5 miljoen

euro in de Democratische Republiek Congo, via een

door de Verenigde Naties beheerd fonds ter ondersteuning

van het verkiezingsproces. Daarnaast financiert

DGOS in de D.R. Congo een technische studie

voor de heraanleg van de spoorwegbrug van Nyemba.

In Congo Brazzaville investeert België ruim een half

miljoen euro in de opleiding van televisietechnici in

digitale videotechnieken.

Samenwerking met lokale niet-gouvernementele

organisaties

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

44

In 2004 gaf DGOS 5,5 miljoen euro financiële steun

aan bijna honderd projecten die uitgevoerd werden

door een brede waaier van lokale organisaties, ngo’s,

vrouwen- en jeugdverenigingen, vakbonden, werkgeversorganisaties,

religieuze organisaties, media. De

ondersteuning van de civiele maatschappij betekent

een belangrijke bijdrage aan het democratiseringsproces

vooral in conflictlanden of landen die een conflictperiode

achter de rug hebben.

In een eerste fase werden subsidies toegekend aan

lokale niet-gouvernementele organisaties in het gebied

van de Grote Meren (Burundi, Democratische

Republiek Congo en Rwanda) en in Zuid-Afrika.

Vervolgens werd het programma uitgebreid tot nietgouvernementele

organisaties gevestigd in Ethiopië,

Senegal en de Palestijnse gebieden. In 2004 werd de

steun verder uitgebreid naar Benin, Bolivia, Marokko

en Peru. De gefinancierde projecten zijn erg divers en

afhankelijk van de in elk land gekozen strategie voor

de versterking van de civiele maatschappij.

De samenwerking met lokale niet-gouvernementele

organisaties in de elf landen die aan dit programma

deelnemen, is een vorm van gedecentraliseerde samenwerking.

Het zijn de Belgische ambassades en attachés

voor ontwikkelingssamenwerking die een meerjarenprogramma

opstellen met de doelstellingen en prioritaire

interventiesectoren. Vervolgens kunnen de lokale

ngo’s financiële steun krijgen, binnen de jaarlijks vastgelegde

budgettaire grenzen. De ambassades zijn ook

bevoegd voor de opvolging en financiële controle van

de toegekende subsidies.


5

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

45


Concentratie van de middelen en meer

Sensibilisering

Voor meer maatschappelijke


6

doeltreffende betrokkenheid hulp ///////////////////////////////////////// • Opiniepeiling over ontwikkelingssamenwerking 48

• De Millenniumcampagne 49

• Steun aan ontwikkelingseducatie 49

• Africalia 50

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

47


Naast armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling,

is het informeren en sensibiliseren van de Belgische

bevolking over ontwikkelingssamenwerking een

belangrijke opdracht die aan DGOS is toegewezen. In

de managementplannen van de voorzitter van de

FOD en van de Directeur-Generaal van DGOS, worden

het verbreden van het maatschappelijk draagvlak

en het bevorderen van het partnerschap met de

publieke opinie hoog in het vaandel gedragen.

Om de zichtbaarheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerkingacties

bij het publiek te vergroten, werd

in 2004 een nieuw logo gecreëerd. Het is geïnspireerd

op ‘gelijkheid, dialoog en dynamiek’, drie essentiële

waarden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Dit logo prijkt voortaan op alle informatie- en

promotiemateriaal van DGOS (publicaties, balpennen,

bladwijzers, spandoeken, kalenders, affiches,…), en

uiteraard ook op het promotiemateriaal van de manifestaties

en audiovisuele producties die door DGOS

worden gesubsidieerd. Het logo moet ook bijdragen

tot een verbetering van de zichtbaarheid van de

Belgische ontwikkelingssamenwerking in onze partnerlanden.

De directie Sensibiliseringsprogramma’s beschikte in

2004 over een budget van ruim 7 miljoen euro voor de

financiering van de eigen activiteiten en de subsidiëring

van de educatieve activiteiten van derden. Het

was alweer een druk jaar voor deze directie die naast

de sensibilisering van het grote publiek ook verantwoordelijk

is voor de organisatie van internationale

congressen en manifestaties. De belangrijkste manifestaties

in 2004 waren ongetwijfeld de wereldpremière

van het UNDP-jaarrapport in het Brusselse

Egmontpaleis en de Week van de Fair Trade, gewijd

aan het thema “Produceren en consumeren met respect

voor mens en milieu”. Daarnaast organiseerde

DGOS nog de internationale donorconferentie over

Burundi, de herdenking van 10 jaar genocide in

Rwanda en het seminarie van de Wereldbank over een

internationaal demobilisering- en reïntegratieprogramma.

Het succesvolle colloquium over de waterproblematiek

dat plaats had in de senaat, werd georganiseerd

in samenwerking met de parlementaire

commissie Globalisering van het federale Parlement.

Opiniepeiling over ontwikkelingssamenwerking

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

48

In 2004 heeft DGOS ter voorbereiding van haar nationale

sensibiliseringscampagne over de Millennium

Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD), een opiniepeiling

laten uitvoeren naar de kennis en houding van het

Belgische publiek inzake ontwikkelingssamenwerking.

Uit dat onderzoek is gebleken dat een groot deel van

de Belgen, ongeveer twee derde, wel degelijk belangstelling

heeft voor ontwikkelingssamenwerking, maar

ook dat de kennis van de Belgische ontwikkelingssector

bij de publieke opinie erg beperkt is.

Dertig procent van de ondervraagde Belgen kent wel

het begrip ‘ngo’; de rol van de federale overheid en van

DGOS in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

daarentegen zijn praktisch niet gekend. Amper drie

procent van de ondervraagde Belgen vermeldde spontaan

de overheid als bevoegde instantie voor ontwikkelingssamenwerking.

Slechts dertien procent van de

ondervraagde Belgen weet dat DGOS de administratieve

structuur is van de Belgische federale ontwikkelingssamenwerking.


De Millenniumcampagne

Uit deze opiniepeiling bleek ook dat de Millennium

Ontwikkelingsdoelstellingen door amper 5% van de

ondervraagden gekend zijn. Daarom heeft DGOS in

de loop van 2004 verschillende sensibiliseringsacties

opgezet om de zogenaamde MOD’s ruimer bekend

te maken. Zo werden tienduizend minifoldertjes met

de tekst ‘De Belgische ontwikkelingssamenwerking

steunt de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties’

verspreid. Dimensie 3, dat in 2004 in een nieuw

kleedje werd gestoken, wijdde een speciaal nummer

aan de millenniumdoelen. En in de nieuwsbrieven

DGOS-info en DGCD-Contacts worden al sinds de

Millennium Verklaring in 2000 geregeld bijdragen over

de MOD’s gepubliceerd. Ook de DGOS-informatiestand

op de Boekenbeurs in Brussel en de Filmfestivals

van Namen en Bergen, die door DGOS worden gefinancierd,

stond in het teken van de millenniumdoelstellingen.

De twee reizende fototentoonstellingen

over de waterproblematiek en het leven van straatkinderen

in Burkina Faso, deden meer dan twintig scholen,

verenigingen en gemeenten aan.

///////////////////////////////////////

5

6

Steun aan ontwikkelingseducatie

Om de publieke opinie zoveel mogelijk te betrekken

bij de ontwikkelingssamenwerking, sponsort DGOS

een brede waaier van uiteenlopende informatieve en

educatieve activiteiten die door Belgische niet-gouvernementele

organisaties en socioculturele instellingen

georganiseerd worden. Zo werden in 2004 artistieke

manifestaties ondersteund zoals de tentoonstelling

van Zuid-Afrikaanse kunstenaars in Charleroi en de

reeks Ushaka-concerten n.a.v. tien jaar afschaffing van

de apartheid. Ook publiekstrekkers zoals het

Wereldmuziekfestival Couleur Café in Brussel en het

Wereldculturencentrum Zuiderspershuis in Antwerpen

genieten jaarlijks financiële ondersteuning. DGOS subsidieert

ook tal van filmfestivals die bijdragen tot de

promotie en distributie van filmproducties uit het

Zuiden zoals Cinema Novo in Brugge, Open Doek in

Turnhout, het Afrika Filmfestival in Leuven en Dilbeek,

Cinéma Méditerranéen in Brussel.

In 2004 heeft DGOS financiële steun toegekend aan

meer dan twintig audiovisuele producties die handelen

over actuele ontwikkelingsvraagstukken en Noord-

Zuid relaties. Deze films werden gerealiseerd door de

VRT-programma’s OverLeven, Kwesties, Vlaanderen

Vakantieland en Karrewiet en het RTBF-programma

Planète en Question.

DGOS financiert verder nog het educatieve programma

Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur, dat

gericht is op de promotie van mondiale vorming en

actief wereldburgerschap in het onderwijs, alsook de

informatiecyclus voor kandidaat-coöperanten en personen

die belangstelling hebben voor ontwikkelingssamenwerking.

De coördinatie van beide initiatieven is

toegewezen aan de BTC.

www.kleurbekennen.be

www.annoncerlacouleur.be

.

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

49


Africalia

DGOS geeft jaarlijks 2 miljoen euro financiële steun

aan de vzw Africalia, die in 2001 werd opgericht voor

de promotie van de hedendaagse Afrikaanse cultuur

in België én in Afrika. In 2003 kon het Belgische publiek

uitgebreid kennismaken met de Afrikaanse culturele

rijkdommen dank zij de ‘Karavaan Africalia’ die het

hele land doorkruiste met voorstellingen, films en

voordrachten. In 2004 was het culturele aanbod in

België beperkt tot de lancering van een nieuwe driemaandelijkse

nieuwsbrief en de creatie van een nieuwe

website. De activiteiten ter ondersteuning van de culturele

projecten in Afrika daarentegen werden flink

uitgebreid. Van de 225 projecten die in 2004 voor subsidiëring

bij Africalia werden ingediend, kwam 75% in

aanmerking voor financiële steun.

Een greep uit de in 2004 geselecteerde projecten:

• het Woestijnfestival van de traditionele culturen uit

de Sahara in Mali,

• het 9de Internationaal Theaterfestival voor

Ontwikkeling in Burkina Faso,

• de Biënnale van de hedendaagse Afrikaanse kunst

‘Dak’Art’ in Senegal,

• de 8ste editie van het Festival “Ecrans Noirs” voor de promotie

van de Afrikaanse film in D.R. Congo, Kameroen,

Gabon en de Centraal-Afrikaanse Republiek,

• de ontwikkeling van een website voor de gemeenschapsradio’s

in Kenya.

www.africalia.be

Vernieuwde DGOS-website

www.dgos.be

De website van DGOS, die de publieke opinie informeert over de Belgische ontwikkelingssamenwerking,

kreeg in 2004 een modernere look, geïnspireerd op het nieuwe logo van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De site blijft aangepast aan de WAI-normen (Web Accessibility Initiative), waardoor ook blinden en slechtzienden

de site kunnen raadplegen. De DGOS-website kreeg hiervoor het BlindSurfer-label.

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

50

Sinds de lancering van de website in 2001 blijft het aantal bezoekers stijgen.

In december 2004 bezochten meer dan 46 000 personen www.dgos.be.


l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

///////////////////////////////////////

56

51


Bijlagen /////////////////////////


1. Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA) 2000-2004 54

2. ODA-uitgaven van DGOS per land 2000-2004 56

3. ODA-uitgaven van DGOS per sector 2000-2004 57

4. Overzicht van de nieuwe programma’s en projecten in 2004 58

5. Overzicht van de voedselhulpprojecten in 2004 60

6. Overzicht van de noodhulp- en wederopbouwprojecten in 2004 61

7. Overzicht van de conflictpreventieprojecten in 2004 63

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

53


Bijlage 1

Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA) 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)

Technische Samenwerking en beurzen 72.821.105 80.831.185 85.272.095 84.171.234 83.204.751

Sectoraal en investeringen 30.373.755 28.449.775 23.533.444 29.535.768 24.288.827

Micro-projecten 1.483.138 3.148.302 2.469.419 551.106 2.862.476

Beheerskosten BTC 8.651.484 13.944.011 16.451.564 18.747.194 9.472.500

Schuldkwijtschelding 21.466.836 19.637.116 37.145.364 0 16.634.004

Totaal Gouvernementele Samenwerking 134.796.318 146.010.389 164.871.886 133.005.302 136.462.558

NGO projecten en programmafinanciering 78.623.626 80.676.656 80.265.333 83.812.958 80.116.058

NGO programmafinanciering - sensibilisering in België 10.083.314 10.644.549 11.144.538 12.084.745 12.795.067

NGO noodhulp 13.416.989 18.939.044 14.510.621 12.738.859 2.074.129

NGO lokaal 0 0 0 43.938 264.349

VVOB 6.702.792 7.151.272 7.567.881 7.660.102 7.875.062

APEFE 6.661.146 6.911.899 8.032.947 8.100.000 7.905.188

VLIR 21.775.709 16.987.592 25.454.669 24.916.413 23.683.804

CIUF/CUD 18.792.807 16.866.933 21.471.398 22.197.646 22.858.532

Wetenschappelijke Instellingen 5.308.144 6.886.793 10.181.882 9.015.951 11.249.727

Andere 4.983.898 10.026.065 24.541.069 15.828.537 10.107.672

Totaal Niet-Gouvernementele Samenwerking 166.348.425 175.090.803 203.170.338 196.399.149 178.929.588

Multilateraal vrijwillige bijdragen - toegewezen 70.994.223 52.047.845 60.954.758 65.593.499 63.125.926

Multilateraal VN vrijwillige bijdragen - algemeen 35.861.768 27.605.145 32.697.962 28.106.345 32.816.069

Multilateraal VN verplichte bijdragen (% ODA) 0 0 3.493.791 2.762.320 5.614.040

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 73.120.657 30.878.268 58.610.692 86.257.918 91.771.261

Wereldbankgroep 55.237.121 55.180.437 55.155.649 260.287 75.448.052

Multilaterale schulden (HIPC) 0 0 0 0 5.395.916

Regionale ontwikkelingsbanken 0 0 20.235.665 20.570.631 19.710.918

Andere financiële en onderzoeksinstellingen 12.105.738 15.889.201 16.413.108 13.092.754 30.492.829

Totaal Multilaterale Samenwerking 247.319.507 181.600.896 247.561.625 216.643.754 324.375.011

Belgisch Overlevingsfonds via overheidsdiensten 127.913 264.186 187.175 187.421 596.016

Belgisch Overlevingsfonds via NGO 4.391.930 8.185.634 6.610.444 10.022.369 7.743.240

Belgisch Overlevingsfonds via multilaterale instellingen 12.248.418 9.151.522 8.712.711 4.447.267 6.365.365

Totaal Belgisch Overlevingsfonds 16.768.261 17.601.342 15.510.330 14.657.057 14.704.621

Sensibiliseringsprogramma’s door DGOS 3.897.877 3.542.568 2.446.266 5.013.526 6.956.617

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

54

Staatsleningen (DGOS vanaf 2004) 0 0 0 0 22.706.037

Interestbonificaties (DGOS vanaf 2004) 0 0 0 0 6.992.181

BIO nv 0 18.592.014 24.398.365 24.266.325 29.796.925

Andere 295.490 328.683 167.679 70.324.546 319.147

Totaal DGOS 569.425.878 542.766.695 658.126.489 660.309.659 721.242.685


Buitenlandse Zaken (uitgez. DGOS)

Noodhulp gouvernementeel via overheidsdiensten 0 0 0 0 1.069.036

Noodhulp via NGO 694.102 694.102 704.000 704.000 9.578.383

Noodhulp via multilaterale instellingen 2.280.124 1.318.346 1.308.574 2.668.410 10.411.117

Conflictpreventie, preventieve diplomatie 4.904.821 7.722.965 10.892.617 12.063.359 24.265.315

Multilateraal vrijwillige bijdragen - algemeen 4.085.285 4.181.285 4.334.653 4.400.419 3.547.543

Multilateraal VN verplichte bijdragen (% ODA) 3.316.072 3.612.730 3.918.137 3.549.627 1.448.321

Interestbonificaties (DGOS vanaf 2004) 3.109.329 3.532.699 4.374.530 5.963.432 0

Andere 0 0 0 0 1.325.768

Totaal Buitenlandse Zaken (uitgez. DGOS) 18.389.733 21.062.127 25.532.511 29.349.247 51.645.483

///////////////////////////////////////

Administratieve kosten Buitenlandse Zaken (incl. DGOS)

Administratieve kosten op begroting DGOS 29.558.080 24.448.214 23.636.163 25.439.289 3.158.357

Administratieve kosten op begroting Buitenlandse Zaken 0 0 0 4.140.000 26.419.934

Totaal Buitenlandse Zaken (uitgez. DGOS) 29.558.080 24.448.214 23.636.163 29.579.289 29.578.291

Overheidshulp - Andere bronnen

FOD Financiën 32.975.542 70.563.229 -11.322.080 -8.778.942 -54.210.063

Belgische bijdrage aan ODA Europese Commissie (excl. EOF) 133.153.280 180.909.874 161.519.244 164.618.276 184.352.790

Nationale Delcredere Dienst / staatsgarantie 34.234.096 41.190.000 171.400.000 664.790.000 148.850.000

Andere Federale Overheidsdiensten 7.410.034 7.754.853 11.709.857 2.369.438 37.673.287

Gewesten en Gemeenschappen 32.880.201 39.039.158 40.766.867 44.428.100 49.650.272

Provincies en gemeenten 7.307.158 8.104.754 8.665.314 8.718.170 9.036.853

Totaal Overheidshulp - Andere bronnen 247.960.311 347.561.868 382.739.202 876.145.042 375.353.139

Totale Overheidshulp 865.334.002 935.838.904 1.090.034.365 1.595.383.237 1.177.819.598

% Totale ODA / Bruto Nationaal Inkomen 0,36% 0,37% 0,43% 0,60% 0,41%

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

55


Bijlage 2

ODA-uitgaven van DGOS per land 2000-2004

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

56

MOL 2000 2001 2002 2003 2004

Partnerlanden

Dem. Rep. Congo * 27.625.498 37.287.180 33.479.208 43.153.581 69.413.498

Ecuador 6.595.954 6.257.509 8.971.261 11.689.062 14.901.687

Burundi * 9.541.008 7.947.347 17.435.507 13.962.340 13.663.622

Bolivia 9.343.847 10.219.074 8.638.532 13.856.368 13.448.046

Rwanda * 16.505.989 12.042.998 22.249.655 17.363.598 13.305.514

Tanzania * 7.794.600 9.889.842 31.983.381 8.595.741 10.816.413

Vietnam 17.048.877 9.408.841 10.887.649 9.909.393 9.452.551

Benin * 4.861.933 4.539.640 8.503.730 7.884.728 9.007.773

Marokko 4.733.282 2.143.344 4.272.542 8.010.544 8.735.848

Palestijnse gebieden 5.168.579 3.617.691 8.747.940 9.573.733 8.695.923

Peru 2.812.848 4.649.217 7.456.465 6.051.249 8.332.267

Mali * 3.449.191 7.355.615 4.885.478 3.873.576 7.361.374

Mozambique * 4.273.023 10.455.400 1.176.285 5.888.326 7.082.820

Niger * 10.327.489 14.022.607 4.416.528 9.292.371 6.966.752

Senegal * 4.843.836 6.863.892 6.755.536 10.786.598 6.461.823

Zuid-Afrika 2.636.595 2.401.732 4.748.226 4.329.515 5.151.382

Uganda * 7.355.002 3.743.154 2.222.041 5.916.420 4.397.990

Algerije 1.177.990 1.382.996 1.118.156 2.791.654 1.238.552

Andere landen

Burkina Faso * 9.564.971 8.909.738 11.140.904 10.191.054 13.343.021

India 3.850.033 5.561.896 9.418.319 8.020.524 9.899.878

Ethiopië * 3.620.980 6.728.956 1.771.921 7.054.133 7.577.281

Kenya 8.920.940 4.375.316 7.427.561 6.005.710 7.134.156

Ivoorkust 8.039.925 2.614.195 2.530.017 4.056.062 5.213.932

Filipijnen 7.148.258 8.555.078 5.623.566 5.668.207 4.667.376

Laos * 1.683.940 2.198.735 3.362.822 3.552.507 4.248.726

Cambodja * 3.660.643 2.927.940 3.307.769 4.635.438 4.168.696

Afghanistan * 0 4.437.293 7.034.057 2.647.818 4.135.420

Brazilië 4.949.441 2.856.573 2.840.513 3.757.541 3.682.862

Irak 0 22.150 0 3.725.678 3.356.120

Guatemala 1.635.107 1.939.628 2.537.484 2.852.601 2.992.753

Kameroen 5.494.807 11.243.403 11.438.528 4.133.102 2.796.979

Zambia * 3.325.739 2.968.095 2.779.289 3.028.418 2.782.050

Zimbabwe 3.789.795 2.491.727 3.097.321 6.936.393 2.771.552

Nicaragua 3.361.434 1.856.689 2.626.653 2.791.201 2.473.901

Colombia 1.435.798 1.433.886 1.808.215 1.970.319 2.360.168

Haïti * 3.381.268 1.225.657 1.264.707 2.071.359 2.229.751

El Salvador 762.518 2.942.236 1.973.266 1.550.878 1.774.120

Cuba 1.478.438 2.233.813 2.957.503 2.089.551 1.707.912

Bangladesh * 1.315.572 1.609.292 1.974.357 1.671.837 1.598.970

SADC * 2.473.236 3.350.465 3.287.719 2.297.820 1.072.934

Chili 1.396.880 1.151.065 1.141.949 1.857.749 892.164

Iran 0 0 0 0 50.000

Jamaïca 19.336 0 0 0 4.055

Turkije 609.074 4.168 4.251 0 0


Bijlage 3

ODA-uitgaven van DGOS per sector 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004

Opvoeding/vorming 67.876.711 67.166.729 87.524.999 77.132.267 98.963.254

Gezondheidszorg 53.243.409 54.080.800 51.240.948 45.910.094 42.451.996

Bevolking/vruchtbaarheid 17.772.227 17.324.198 23.721.393 18.666.245 30.577.815

Water en sanering 9.729.323 9.161.078 12.520.918 18.774.173 14.940.916

Civiele maatschappij 26.562.778 27.450.637 44.202.023 43.105.692 33.333.755

Sociale diensten 35.685.753 32.747.652 29.097.723 31.705.489 36.580.826

Transport en stockage 3.934.072 13.469.466 3.741.358 4.803.833 5.697.308

Communicatie 874.568 1.859.239 1.315.597 504.697 122.530

Energie 640.555 736.973 803.990 2.577.549 2.029.637

Formele banksector 55.415.854 54.920.150 75.801.602 21.066.418 95.734.585

Informele banksector/micro-krediet 3.380.523 23.358.545 29.193.439 27.697.999 23.140.073

Ondernemingen 582.552 635.278 781.563 360.281 315.462

Landbouw, veeteelt, visvangst 53.308.909 50.681.760 48.100.037 46.519.304 44.241.368

Industrieën 6.439.777 4.628.259 5.567.858 4.623.142 11.745.010

Handel en toerisme 1.454.144 1.955.808 1.804.678 1.415.517 890.688

Multisector leefmilieu 11.393.293 10.671.138 11.202.318 14.770.481 15.082.521

Multisector landelijke ontwikkeling 11.102.406 13.864.661 10.385.658 11.938.731 12.631.263

Multisector andere 11.381.040 9.448.645 10.128.764 14.041.348 14.013.973

Noodhulp (zonder noodvoedselhulp) 33.851.099 27.169.637 30.858.650 92.924.133 12.077.161

Voedselzekerheid (nood en programma) 10.193.629 8.264.229 12.432.075 13.949.951 15.286.482

… waarvan voedselzekerheidprogramma’s 10.193.629 7.024.762 8.458.073 8.312.503 2.638.771

… waarvan noodvoedselhulp 0 1.239.467 3.974.002 5.637.448 12.647.711

Programmahulp (zonder voedselhulp) 10.171.816 7.618.276 13.070.730 16.114.303 5.775.178

Schuldvermindering 21.466.836 19.637.116 37.145.364 0 22.029.920

NGO (niet gespecificeerd) 10.113.311 11.041.808 11.241.193 16.289.328 21.530.245

Sensibilisering Belgische bevolking 13.981.191 16.024.299 14.694.976 19.462.080 20.027.405

Niet gespecificeerd 98.870.102 58.850.314 91.548.635 115.956.604 112.325.096

Leningen van Staat tot Staat en interestbonificaties 29.698.218

Totaal sectortabel 569.425.878 542.766.695 658.126.489 660.309.659 721.242.685

///////////////////////////////////////

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

57


Bijlage 4

Overzicht van de nieuwe programma’s en projecten in de partnerlanden in 2004

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

58

Land Sector Titel Projecthulp Financiële hulp

Algerije Goed bestuur Versterking van de opleiding over de kennis van het Gerecht 750.000

Institutionele steun aan de Raad van State 165.255

Water Institutionele steun aan “l’Algérienne des Eaux” 578.125

Technische steun aan de opleidings- en vervolmakingscentra voor

waterberoepen

Geïntegreerd beheer van de waterrijkdommen in het hydrografisch bekken

Côtier 2A - Oued Mazafran

2.789.858

4.780.793

Gezondheid Geïntegreerd project voor volksgezondheid in Tamanrasset 2.778.211

Benin Goed bestuur Steun aan Justitie in 2 departementen 3.597.370

Gezondheid

Project voor de verbetering van de transfusieveiligheid in 4 departementen

(PASTAM)

1.918.323

Burundi Goed bestuur Trustfondsen Schuldverlichting 3.000.004

2de aanvulling FBBR (Fonds belgo-burundais de réemploi, Belgisch-Burundees

Fonds voor Hertewerkstelling)

Steun bij de tweede uitgave van de Burundese wetboeken 1.428.382

Onderwijs Steun aan het secundair technisch en beroepsonderwijs 10.840.941

Studiefonds 500.000

D.R. Congo Gezondheid Steun aan de Directie Studie en Planning van het ministerie van

Volksgezondheid (verlenging)

576.851

Nationaal Bestrijdingsprogramma tegen Tuberculose 2.636.707

Steun aan de regionale centrales voor de distributie van generische

basisgeneesmiddelen

6.694.266

Onderwijs Steun aan het technisch en beroepsonderwijs 4.100.000

Landbouw

Steun aan het INERA (Institut National pour l’Etude et la Recherche

Agronomique, Nationaal Instituut voor Landbouwonderzoek)

3.009.070

Basisinfrastructuur Heraanleg van de secundaire wegen in de regio “Bas Fleuve” 8.000.000

Mali Gezondheid Strijd tegen Seksueel Overdraagbare Infecties (SOI’s) 380.865

Goed bestuur /

decentralisatie

Expertisefonds 1.000.000

Steunprogramma voor de uitvoering van Studies en Consultaties 500.000

Steun aan de lokale commissies voor het inleveren van lichte wapens in de

streek van Timboektoe - Fase III

2.045.527

Marokko ONEP - Technische bijstand 130.000

4.000.009

Mozambique Armoedebestrijding Algemene begrotingshulp 2.000.000

Goed bestuur SISTAFE 1.500.000

Gezondheid

Technische bijstand aan GACOPI (Investeringseenheid van het ministerie van

Volksgezondheid)

400.000

Niger Gezondheid Steun bij de uitvoering van het Plan voor Sanitaire Ontwikkeling 11.114.085

Rwanda Gezondheid Steun aan het programma voor geestelijke gezondheid in Rwanda

(verlenging)

127.000

Institutionele steun aan het ministerie van Volksgezondheid 4.478.214

School voor verpleegwetenschappen 703.521

Geestelijke gezondheid 2.710.575

Landbouw Steun aan de zaaigoedsector in Rwanda 6.592.230

Goed bestuur

Steun aan de versterking van de Rechtsstaat en het Gerecht in Rwanda: Cour

suprême

Tanzania Milieu Gemeenschapsgericht duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in

geselecteerde dorpen van het “Selous Game Reserve”

Milieu

Ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd beheersplan voor de

“Kilombero Valley Flood Plain Ramsar Site”

1.698.357

1.352.112

2.001.487

Infrastructuur Technische bijstand aan de Tanzaniaanse Spoorwegmaatschappij 84.000


Land Sector Titel Projecthulp Financiële hulp

Zuid-Afrika Gezondheid Capaciteitsopbouw in het departement Volksgezondheid 3.535.000

Bevordering van de werkzaamheden van de Commissie voor Landteruggave 6.050.000

Bolivia Landbouw Project voor duurzame landbouwontwikkeling in de provincie Chayanta,

departement Potosi

Ecuador Goed bestuur /

decentralisatie

Integrale plattelandsontwikkeling van de stroombekkens van de Cordillera

Tunari - PROMIC

Integrale en duurzame exploitatie van bosbouwrijkdommen in de regio

Tropico de Cochabamba (CHAPARE)

4.550.000

3.800.000

3.720.000

Gezondheid Uitgebreider en beter netwerk van gezondheidsvoorzieningen in El Alto 6.050.000

Landbouw

Inheems fonds 200.728,20

Steun aan gedecentraliseerd bestuur inzake milieu, gezondheid en toerisme

in Ibarra

Bouw van sociale en productieve infrastructuur in de provincies Loja en

Zamora Chinchipe

3.000.000

7.500.000

Ontwikkeling van de vleesproductie in El Norte 4.000.000

Sociale economie Opzetten, in ere herstellen en promoten van traditionele ambachten 599.352

Steun aan families van kleine koffieplanters van Manabi 4.187.886

Peru Milieu Steunprogramma voor duurzame ontwikkeling in de regio binnen de

invloedssfeer van Santuario Nacional

7.500.000

Goed bestuur Institutionele versterking van de Defensoria del Pueblo - Fase II 3.000.000

Landbouw Valorisatie van plantages in Cajamarca en Sierra Norte del Perú 3.222.615

Vietnam Landbouw Ontwikkeling en uitbreiding van de zuivelactiviteiten rond Hanoi-tweede fase 2.000.000

Palestijnse

gebieden

Onderwijs Leerkrachtenopleiding in de noordelijke Hooglanden 4.000.000

Infrastructuur

Goedkope sanitaire technologieën in Artas 404.910

TOTAAL 157.782.616,20 10.500.013

///////////////////////////////////////

Overzicht van de nieuwe programma’s en projecten in niet-partnerlanden in 2004

Land Sector Titel Projecthulp Financiële hulp

Bangladesh Gezondheid International Centre for Diarrhoal Diseases Research (ICDDR’B, Internationaal

Centrum voor Onderzoek naar Diarreeziekten) - verlenging

Burkina Faso Gezondheid Steun aan het DAF van het ministerie van Volksgezondheid 521.318

44.900

Steun aan het Nationale Multisectorale Plan voor HIV- en Aids-Bestrijding 5.000.000

Steun aan de gezondheidsdistricten (PPOKK - Fase II) 4.500.000

Onderwijs Steun aan het Tienjarenplan voor Onderwijs 5.000.000

Ethiopië Onderwijs Programma voor Leerkrachtenopleiding 4.000.000

Kameroen Maatschappij Economische en sociale ontwikkeling van de pygmeeëngemeenschap van

Baka

800.000

Gezondheid Steun aan 7 gezondheidsdistricten in de provincie Extrême Nord 1.940.424

Water Herstel van de watersector in Maroua 304.898

Laos Water Versterking van de nationale drinkwater- en saneringsstrategieën voor

Champone

300.000

Onderwijs Versterking van het beroepsopleidingsaanbod in de provincie Champasak 1.750.000

TOTAAL 15.161.540 9.000.000

ALGEMEEN TOTAAL 172.944.156 19.500.013

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

59


Bijlage 5

Overzicht van de voedselhulpprojecten in 2004

Begunstigd land Titel van het project Uitvoerende partner Bedrag van de DGOS-steun

Afrika

Algerije niet gespecificeerd Oxfam-Solidariteit 500.000 €

Burundi Allerlei zaaigoed FAO/TCEO 580.000 €

Groentezaad FAO/TCEO 370.000 €

Bonenzaad FAO/TCEO 350.000 €

Maïs, bonen WVP 1.100.000 €

niet gespecificeerd WVP 833.333 €

Kaapverdië niet gespecificeerd WVP 400.000 €

Ivoorkust

Zout, sorghum, granen, CSB

(mengeling maïs-soja)

WVP 1.000.000 €

Uganda Maïs WVP 500.000 €

Maïs WVP 1.250.000 €

DR Congo Maïs BTC 1.143.500 €

Overschot project 2002 BTC 244.128 €

Zaaigoed maïs/rijst/bonen/soja FAO/TCEO 725.000 €

Basiszaad/groentezaad FAO/TCEO 975.000 €

Maïs e.a. WVP 1.462.372 €

Maïs WVP 833.333 €

Rwanda Erwten ICRK 1.000.000 €

Sudan Coördinatie FAO/TCEO 62.500 €

Logistiek WVP 1.000.000 €

Sorghum WVP 1.000.000 €

Humanitaire vlucht / C130

Belgisch Leger

WVP 200.000 €

Midden-Oosten

Afghanistan Lokale aankoop van tarwe WVP 184.167 €

Palestijnse gebieden Rijst en linzen UNRWA 1.250.000 €

Meel UNRWA 1.000.000 €

Mondiaal

Studie - niet gespecificeerd WVP 187.500 €

Studie - DRC - Burundi WVP 354.167 €

Totaal 18.505.000 €

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

60


Bijlage 6

Overzicht van de noodhulp- en wederopbouwprojecten in 2004

Begunstigd land Titel van het project Uitvoerende partner Bedrag van de DGOS-steun

Afrika

Burkina Faso Noodhulp voor de preventie van gele-koortsepidemieën WGO 50.000 €

Burundi

Bouw van huizen voor de getroffen, ontheemde en gerepatrieerde

bevolking in de provincies Ruyigi en Cankuso

Caritas 642.231 €

Tsjaad

Eritrea

Landbouwherstel en wederopbouw van scholen in Makamba Protestantse Solidariteit 501.175 €

Woningbouw en landbouwherstel in Nyanza Lac, Makamba TEARFUND 403.903 €

Vrijwillige terugkeer en reïntegratie van Burundese vluchtelingen

uit kampen in Tanzania

UNRWA 500.000 €

Opvang van nieuwe Congolese vluchtelingen (Banyamulenge) UNRWA 541.033 €

Hulp bij de levering van schoolboeken aan de leerkrachten en

leerlingen van het basisonderwijs

Herstel van de waterbevoorradingsinfrastructuur, sensibilisering

rond hygiëne en verbetering van het basissanitair in de scholen

en gemeenschappen in de provincies Rutana, Bururi, Ruyigi en

Cankuzo

Levering van niet-voedselhulp aan de ontheemde bevolking in

Bujumbura platteland

Opvang van Sudanese vluchtelingen in Tsjaad: transport en

aankoop van geneesmiddelen en medisch materiaal

Distributie van voedsel aan 50.000 kwetsbare personen in de

provincie Anseba

UNICEF 580.000 €

UNICEF 420.000 €

UNICEF 393.133 €

AZG 600.000 €

RKV 300.000 €

Ivoorkust Gezondheidszorg in de regio Man AZG 350.000 €

Transport van medische kits van Brindisi naar Abidjan WGO 60.800 €

Marokko Wederopbouw na de aardbeving in de regio Al Hoceima BRK 7.333 €

Uganda Strijd tegen ondervoeding in Noord-Uganda FAO 387.534 €

DR Congo

Levering van essentiële landbouwinputs aan 48.000 ontheemden

in Noord- en Oost-Uganda

Internationale bescherming van en humanitaire bijstand aan

vluchtelingen

FAO 425.258 €

UNRWA 500.000 €

Water en sanering in Noord-Uganda UNICEF 525.000 €

Herstel en uitrusting van de gezondheids- en schoolinfrastructuur

in de regio Mahagi, Ituri

Herstel van de gezondheidsinfrastructuur, water en voeding in de

gezondheidszone Kasongo, Maniema

Caritas 579.900 €

FOMETRO 500.000 €

Herstel van de medische infrastructuur in de stad Bukavu Louvain Dév. 658.511 €

Malariaprogramma: preventie en curatieve zorg in Ituri Memisa 500.000 €

Aanleg van een strategische voorraad voor humanitaire medische

bijstand

Bouw van 1 500 woningen en heropbouw van 4 basisscholen in

Fizi in Uvira, Zuid-Kivu

Memisa 499.000 €

Protestantse Solidariteit 820.103 €

Programma voor de repatriëring van vluchtelingen UNRWA 950.000 €

Schoolhulp aan kinderen in Ituri en Zuid-Kivu UNICEF 81.553 €

Geneesmiddelen, medisch materiaal en vaccins voor de

basisgezondheidszorg in Kasaï en Zuid-Kivu

UNICEF 800.000 €

Sahel Hulp in de strijd tegen de treksprinkhaan FAO 436.475 €

Sudan

Tanzania

Transport van pesticiden per C130 FAO 83.519 €

Transport per C130 van de humanitaire VN-hulp voor de crisis in

Darfoer

Gezondheidszorg, logistiek en waterbevoorrading voor de

vluchtelingen in Noord-Darfoer

Humanitaire bijstand aan de vluchtelingen (uit Burundi en de

DRC) in de kampen in Tanzania

Nationale Defensie 500.000 €

AZG 429.000 €

UNRWA 500.000 €

///////////////////////////////////////

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

61


Bijlage 6 - vervolg

Begunstigd land Titel van het project Uitvoerende partner Bedrag van de DGOS-steun

Latijns-Amerika

Cuba Noodhulp tegen de droogte in de provincie Las Tunas Oxfam 600.000 €

Heropbouw van huizen en landbouwinfrastructuur na de orkanen

Ivan en Charly

Oxfam/FOS 500.000 €

Haïti Noodhulp na de orkanen - geneesmiddelen, tenten en kits BRK 297.898 €

Azië

Medische bijstand aan de slachtoffers Oxfam 500.000 €

Overstromingen op Haïti en de Dominicaanse Republiek RKV 150.000 €

Noodhulp na de orkaan Jeanne: schoolhulp aan kinderen UNICEF 500.000 €

Bangladesh Uitdeling van kits aan 18.000 gezinnen (overstromingen) RKV 300.000 €

Filipijnen

Aankoop en levering van bouwmateriaal en gereedschap voor

1.400 noodwoningen na de tyfoon Luzon

RKV 346.500 €

Indonesië Uitzonderlijke noodhulp aan de slachtoffers van de tsunami RKV 110.000 €

Sri Lanka Uitzonderlijke noodhulp aan de slachtoffers van de tsunami RKV 247.188 €

Midden-Oosten

Afghanistan Strijd tegen de leishmaniasis-epidemie in Kaboel WGO 200.000 €

Irak Revalidatie voor gehandicapten in Noord-Irak Handicap International 330.630 €

Iran Herstel van de gezondheidsinfrastructuur in Bam WGO 1.250.000 €

Palestijnse

gebieden

Waterbevoorrading in Bam UNICEF 507.606 €

Gezinshulp in Rafah FOS 125.050 €

Mobiele klinieken voor de Palestijnse bevolking in de

plattelandsdorpen ten westen van Ramallah

Gaza Crisis Appeal: bescherming van kinderen en sensibilisering

rond niet-ontplofte munitie

Oxfam 108.700 €

UNICEF 95.000 €

Scheppen van banen UNRWA 1.000.000 €

Bijkomende oproep UNRWA 300.000 €

Totaal 21.994.033 €

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

62


Bijlage 7

Overzicht van de conflictpreventieprojecten in 2004

Begunstigd land Titel van het project Uitvoerende partner Bedrag van de DGOS-steun

Afrika

Zuid-Afrika

Regularisatie “Center for conflict prevention” (Centrum

voor conflictpreventie)

CCR 26.940 €

Burundi Steun aan de Burundese Nationale Radio en Televisie Vzw “Kabondo” 526.107 €

Bewustmaking van de risico’s van antipersoonsmijnen Handicap International 400.000 €

Steun bij de organisatie van verkiezingen UNDP 2.000.000 €

Vrouwen en Bestuur Search for Common Ground 652.000 €

DR Congo Steun bij de organisatie van verkiezingen UNDP 5.000.000 €

Mozambique

Steun aan het “Accelerated Demining Programme”

(Programma voor versnelde ontmijning)

UNDP 800.000 €

Uganda Regularisatie diversen 361.768 €

Rwanda Bouw van het kamp in Kigali Nationale Defensie en INIG 138.478 €

Ceremonie op 2 april 2004 ter herdenking van de genocide diversen 5.700 €

Herdenking van de tiende verjaardag van de genocide Rwanda-Genocide 10 1.350.220 €

Levering gedenkzuil in België Tom Franzen 127.000 €

Tanzania Gebruik van ratten van detectie APM APOPO 500.000 €

Programma “ESPERER III” - Middelbare scholen voor de

vrede

RET 500.000 €

Grote-Merengebied Steun aan Justitie RCN 750.000 €

Latijns-Amerika

Cuba

Azië

Gerechtigheid voor iedereen in Centraal-Afrika Advocaten zonder Grenzen 750.000 €

Steun aan de versterking van het parlement en de

verkiezingsprocessen in de DRC, Burundi en Rwanda

Steun aan de conferentie van Ibrahim Fall over het Grote-

Merengebied

Steunprogramma voor Burundese, Congolese en

Rwandese leerkrachten

Regionaal programma voor kinderen die getroffen worden

door gewapende conflicten

Steun bij de hervorming van het strafrecht en het

penitentiair recht

Programma voor de bescherming van de slachtoffers van

gewapende conflicten

AWEPA 500.000 €

UNDP Nairobi 1.200.000 €

Vzw “Partenaire” 300.000 €

UNICEF 900.000 €

Penal Reform International 576.071 €

ICRK 500.000 €

Top van Nairobi voor een wereld zonder wapens Top van Nairobi 50.000 €

Conflictpreventie door de versterking van de

productiecapaciteit in de zone Velasco

FOS 960.000 €

Cambodja Detachering van 4 militaire ontmijningsexperts Nationale Defensie 400.000 €

Laos Detachering van 2 militaire ontmijningsexperts en UXO Nationale Defensie 220.000 €

Midden-Oosten

Palestijnse gebieden

Werkingskosten van de Palestijnse algemene delegatie in

Brussel

Algemene delegatie 50.000 €

Irak Post-conflict journalism: opleiding voor journalisten Internews Europe 108.064 €

Jemen

Steun bij de organisatie van verkiezingen UNDP 1.000.000 €

Wederopbouwhulp UNODC 500.000 €

Steun aan het programma “Strengthening National

Capacity for mine Action” (Versterking van de nationale

ontmijningscapaciteit) fase II

UNDP 500.000 €

Centraal- en Oost-Europa 717.098 €

Totaal 22.369.446 €

///////////////////////////////////////

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

63


Organigram

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

DG

Bilaterale Zaken

(B)

SO.1

Crisiscentrum

DG

Consulaire Zaken

(C)

SO.4

Bijzondere evaluator

SO.2

Inspectie van

de Posten

B&B

Begroting en

Beheerscontrole

DG

Ontwikkelingssamenwerking

(D)

Minister

Voorzitter

Directiecomité

SO.3

Kruispunt Gewesten

en Gemeenschappen

P&O

Personeel en

Organisatie

DG

Europese Zaken

en Coördinatie

(E)

Beleidscel

l DGOS l DGOS Ac Ac tiviteitenversl ag ag 2004 2004 l l

64

64

P&C

Pers en

Communicatie

P&S

Protocol en

Veiligheid

ICT

Informatie- en

Communicatietechnologie

DG

Juridische Zaken

(J)

DG

Multilaterale Zaken

en Mondialisering

(M)


Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)

Noord-Afrika en

Midden-Oosten

D 1.1.1.a

Centraal

Afrika

D 1.1.1.b

West-

Afrika

D 1.1.1.c

Zuidelijk Afrika,

Oost-Afrika

D 1.1.2

Latijns-

Amerika

D 1.2

Azië

D 1.3

J. Bruylandt

L. Timmermans

M. Doffagne

R. Vandeputte

G. Schueremans

M. Aerts

Algemene Zaken en

Secretariaat

D 0.0

E. Adriaensens

Adjunct van de

Directeur-Generaal

Gouvernementele

programma’s

D 1

A. Vanderauwera

DG

Ontwikkelingssamenwerking

(D)

Beleidsondersteuning

D 0.1

L. Callewaert

Speciale

programma’s

D 2

J.-P. Loir

Spoedhulp -

Rehabilitatie -

Voedselhulp

D 2.1

P. Decuypere

Overlevingsfonds

D 2.2

D. Teerlinck

Maatschappijopbouw

D 2.3

E. Squilbin

Directeur-Generaal

Martine Van Dooren

Opvolging, evaluatie

en statistieken

D 0.2

M. Tierens

Niet-gouvernementele

programma’s

D 3

P. Jalet

NGO’s

D 3.1

F. Van Thournout

Universiteiten -

Wetenschappelijke

instellingen

D 3.2

D. Molderez

Andere partners

D 3.3

E. d’Adesky

Budgetvoorbereiding

D 0.3

L. De Greef

Multilaterale

en Europese

programma’s

D 4

K. Panneels

Ontwikkelingsbanken

D 4.1

C. Bois d’Enghien

Europese

Unie

D 4.2

F. De Wispelaere

Verenigde

Naties

D 4.3

P. Avontroodt

Sensibiliseringsprogramma’s

D 5

M. Buys

Sensibilisering

door derden

D 5.1

T. Loncke

Sensibilisering

door DGOS

D 5.2

M. De Winter

l DGOS Ac tiviteitenversl ag 2004 l

65


Lijst met afkortingen

Acodev

ACS

AIDS

ALA

APEFE

BBP

BNI

BIO

BOAD

BOF

BOS

BTC

CAP

CGIAR

CIUF

Coprogram

CSB

CUD

CVO

DAC

DGOS

DRC

ECDPM

EOF

EPA

EU

FAO

FOD

GEF

GGO

GHD

GRAP

HABITAT

HIPC

HIV

IDEA

IFAD

IFI

ILO

IMF

IOM

IPEC

IRKC

ITG

IUS

IUCN

KB

KBIN

KMMA

MED

MIDA

MOD

MOL

NGO

OCD

OCHA

ODA

OESO

OHCHR

ONEP

PRODIAF

PRSP

RTBF

SADC

STEP

TCEO

UNAIDS

UNCDF

UNCHS

UNCTAD

UNDP

UNEP

UNESCO

UNFPA

UNHCR

UNICEF

UNIFEM

VIC

VLIR

VN

VRT

VVOB

WAI

WFP

WHO

Action Concertée pour le Développement

Afrika, Caraïben & Stille Oceaan

Acquired Immunodeficiency Syndrome

Asia & Latin America

Association pour la. promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger

Bruto Binnenlands Product

Bruto Nationaal Inkomen

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Banque Ouest-Africaine de Développement

Belgisch Overlevingsfonds

Beleidsondersteunde samenwerking

Belgische Technische Coöperatie

Consolidated Appeal Process

Consultative Group on International Agricultural Research

Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française

Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking

Proteïnerijk voedsel op basis van maïs en soja

Commission Universitaire pour le Développement

Commissie Vrouwen en Ontwikkeling

Development Assistance Committee

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

Democratische Republiek Congo

European Centre for Development Policy Management

Europees Ontwikkelingsfonds

Economische Partnerschap Akkoorden

Europese Unie

Food and Agriculture Organization

Federale Overheidsdienst

Global Environment Facility

Genetisch gemodificeerd organisme

Good Humanitarian Donorship

Groupes de Recherche en Appui à la Politique

zie UNCHS

Highly Indebted Poor Countries Initiative

Human Immunodeficiency Virus

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

International Fund for Agricultural Development

Internationale financiële instellingen

International Labour Organization

International Monetary Fund

International Organization for Migration

International Programme on the Elimination of Child Labour

Internationale Rode-Kruiscomité

Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde

Institutionele Universitaire Samenwerking

International Union for the Conservation of Nature

Koninklijk besluit

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Europees hulpprogramma voor landen rond de Middellandse Zee

Migration for Development in Africa

Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen

Minst Ontwikkelde Landen

Niet-Gouvernementele Organisatie

Overlegcomité voor de Conventie Desertificatie

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Official Development Assistance

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Office of the High Commissioner for Human Rights

Office National de l’Eau Potable

Programme Régional de Promotion du Dialogue Social en Afrique Francophone a

Poverty Reduction Strategy Paper

Radio-Télévision Belge de la communauté française

Southern African Development Community

Strategies and Tools against social Exclusion and Poverty

FAO’s Emergency Operations Service

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

UN Capital Development Fund

United Nations Centre for Human Settlements

UN Conference on Trade and Development

UN Development Programme

UN Environment Programme

UN Educational, Scientific and Cultural Organization

United Nations Fund for Population Activities

United Nations High Commissioner for Refugees

UN Children’s Fund

United Nations Development Fund for Women

Vlaams Internationaal Centrum

Vlaamse Interuniversitaire Raad

Verenigde Naties

Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

Web Accessibility Initiative

World Food Programme

World Health Organization


Redactie: Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

Coördinatie: Patrick Englebert

Eindredactie: Madeleine Sergooris en Jeroen François

Ontwerp en realisatie: www.cibe-cvo.be

Vertaling: Orakel

Productie: Dienst Communicatie

Contact: 02/501 81 11 - www.diplomatie.be/nl/contact

Verantwoordelijke uitgever: Jan Grauls, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

September 2005

D/0218/2005/2


FOD Buitenlandse Zaken,

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

DGOS - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

Dienst Communicatie

Karmelietenstraat 15

B-1000 BRUSSEL

België

www.diplomatie.be

www.dgos.be

More magazines by this user
Similar magazines