2009 (PDF, 11.58 MB) - Buitenlandse Zaken - Belgium

diplomatie.belgium.be

2009 (PDF, 11.58 MB) - Buitenlandse Zaken - Belgium

Na zijn aanstelling als

eerste vaste voorzitter van

de Europese Raad wordt

Herman Van Rompuy, tot

dan Belgisch premier, in de

bloemetjes gezet. © BELGA

vertegenwoordiger en het roterende voorzitterschap.

Op de Europese Raad van eind oktober

2009 werd Herman Van Rompuy, toen Belgisch premier,

aangesteld als eerste vaste voorzitter van de

Europese Raad. De Britse Catherine Ashton, EUcommissaris

voor Handel, werd benoemd tot hoge

vertegenwoordigster.

Uitvoering ‘Lissabon’ zware

opdracht

Het Verdrag van Lissabon voert een aantal institutionele

hervormingen door, maar beperkt zich in veel

gevallen tot het schetsen van een algemeen kader.

De concrete tenuitvoerlegging moet dus nog worden

uitgewerkt. De werkzaamheden over die tenuitvoerlegging

werden hervat onder Zweeds voorzitterschap,

in de tweede helft van 2009. Om een bijdrage

aan de discussies te leveren stelde België samen met

Nederland en Luxemburg een memorandum op. In dit

document hamerde de Benelux vooral op het belang

van de ‘communautaire methode’, de manier van

besluitvorming eigen aan de EU, die in tegenstelling

staat tot een louter intergouvernementele methode.

Die echt Europese besluitvorming moest volgens de

drie landen worden behouden. Het profiel van de

voorzitter van de Europese Raad werd erin beschreven

als dat van een consensusbouwer die goed kan

samenwerken. Tot slot werd ook de visie op de werking

van de Europese Dienst voor Extern Optreden

uiteengezet.

Om de instellingen van de Europese Unie in staat te

stellen te functioneren onder de bepalingen van het

Verdrag van Lissabon, moesten een aantal instrumenten

zijn ingevoerd of gewijzigd op het moment

dat het verdrag in werking trad.

Beneluxvisie

De Europese Raad werd door het verdrag een volwaardige

instelling en had dus een reglement van

orde nodig. De Benelux zette in zijn memorandum

uiteen hoe volgens de drie lidstaten de werkzaamheden

van de Europese Raad en de Raad moesten

verlopen en op welke manier de verschillende

instanties met elkaar moesten samenwerken. De

Beneluxvisie is voor een groot deel terug te vinden

in de reglementen van orde die uiteindelijk werden

goedgekeurd.

Aan andere aspecten van de uitvoering van het

Verdrag van Lissabon wordt in 2010 voortgewerkt.

Er moeten nog belangrijke zaken worden geregeld

zoals de oprichting van de Europese Dienst voor

Extern Optreden, de toetreding van de Europese Unie

tot het Europese Verdrag voor de Rechten van de

Mens, het ‘wetgevend burgerinitiatief’ (waarbij burgers

de Commissie kunnen verzoeken een Europese

wetgevingshandeling voor te stellen) en de hervorming

van de ‘comitologie’.

Europese Dienst voor Extern Optreden

Op de Europese Raad van oktober 2009 werd een

rapport van het voorzitterschap goedgekeurd met

richtlijnen over de oprichting van de Europese Dienst

voor Extern Optreden. Die richtlijnen vormen een

kader voor hoge vertegenwoordiger Ashton waarop

zij haar voorstellen voor de oprichting en het functioneren

van de dienst kan baseren.

Aanloop naar Belgische

EU-voorzitterschap

Vanaf 1 juli 2010 neemt België gedurende zes maanden

het voorzitterschap waar van de Raad van de

Europese Unie.

De FOD is de hoofdverantwoordelijke voor de coördinatie

en de organisatie van dit belangrijke gebeuren.

2009 werd dan ook een jaar van voorbereiding op het

EU-voorzitterschap, zowel op logistiek en budgettair

als op inhoudelijk vlak.

39

More magazines by this user
Similar magazines