B - Passiefhuismarkt

passiefhuismarkt.nl

B - Passiefhuismarkt

architecture


© Qarchitecture. Niets uit dit bestek / drukwerk mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk,

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qarchitecture, noch

mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.


locatie

kavelindeling

bestaande situatie

omgevingsimpressie

programma van eisen

relatieschema

concept

conclusies

plattegronden

gevels

doorsnedes

achtergevel

voorgevel

gewestplan

uittreksel kadaster

situatie

bestaande woning

programma

ruimtelijke studie

voorontwerp

impressies

bijlagen

inhoud

nieuwbouw passiefhuis


Stramproy (NL)

Paul Palmen & Jolien Clijsters

Heibroekstraat 1

3640 Kinrooi

Kinrooi

situatie

1:500


Zonevreemd

Het begrip zonevreemde woning is in de jaren zeventig ontstaan naar

aanleiding van de invoering van de gewestplannen. De gewestplannen leggen

namelijk vast welke zones er bestemd worden voor wonen. Als een gebouw in

een zone ligt met een andere bestemming, wordt het zonevreemd genoemd.

Deze locatie bevindt zich in een agrarisch gebied zonder aanvullende

voorschriften (bijlage 1), welk niet wordt bestempeld als ruimtelijk kwetsbaar

gebied.

De betreffende woning en de bijhorende schuren worden vergund geacht

daar wij kadastrale schetsen kunnen voorleggen van 1973 en 1960. (bijlage 2)

kavel indeling

1:1000

nieuwbouw passiefhuis


De bestaande woning staat aan de rand van industrieterrein ‘Heikemp’

en vormt de overgang van het industriegebied naar het woongebied

rondom de Fosheistraat. Deze overgangszone kunnen we het

best als landelijk bestempelen, daar zowel de woonfunctie als het

industriele aspect hier minder nadrukkelijk aanwezig is. Het is vooral

het ver uitgestrekte groen rondom de woning dat de kwaliteit van de

leefomgeving bepaalt.

De stempel ‘zonevreemd’ past dan ook beter op deze woning dan

aangenomen; elke onderlinge relatie met het groen ontbreekt. De

bestaande woning communiceert op geen enkele manier met haar

omgeving. Deze ruimtelijke kwaliteit zou beter benut moeten worden.

Waar in de 21e eeuw steeds meer wordt gestreefd naar een duurzame

leefomgeving, waar de energievraag wordt beperkt en de benodigde

energie groen is, valt deze woning op deze specifieke locatie buiten de

boot. Hoewel groen en duurzaamheid in deze omgeving essentieel zijn,

zijn in de huidige situatie zowel de energiebeperking als de -opwekking

verre van optimaal.

bestaande situatie

nieuwbouw passiefhuis


Vanwege deze factoren is het besluit genomen om op deze locatie

een ‘Passiefhuis’ te bouwen, dat zich onderscheidt door de bijzondere

combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat

en een zeer laag energieverbruik.

Door een uitgekiend ontwerp, georiënteerd op de zon, uitgevoerd

met zeer goede isolatie en een effectieve kierdichting, kan de warmte

in een passiefhuis nauwelijks weg. Hierdoor is er nog maar heel

weinig energie nodig om de woning in de winter op temperatuur te

houden. Dan zorgen passieve warmtebronnen zoals de zon en interne

warmtebronnen, zoals bewoners en elektrische gebruiksvoorwerpen,

voor bijna alle benodigde warmte. Door de kleine hoeveelheid

verwarming die dan nog nodig is op een slimme manier over de

lucht van het gebalanceerde ventilatiesysteem aan te voeren, is een

conventioneel verwarmingssysteem overbodig.

Daar het esthetische karakter van vormentaal en materiaalgebruik

essentieel zijn voor het bouwen van een gecertificeerd passiefhuis is de

bestaande woning geanalyseerd. De mogelijkheden om de bestaande

bebouwing te behouden zijn kritisch bekeken en het is nagenoeg

onmogelijk gebleken de bestaande bebouwing te upgraden tot een

passiefhuis.

Enerzijds ontstaan er praktische problemen: het is bijna onhaalbaar de

woning te laten voldoen aan de hoge isolatie- en dichtingsnormen en

de hoogwaardige technische installaties te integreren.

Daarnaast voldoet het exterieur niet aan de gewenste eisen. Zo spelen

bijvoorbeeld de dakhelling, een open zuidgevel en gesloten noordgevel

een belangrijke rol, om het aanwezige zonlicht optimaal te benutten.

Op deze manier dient deze nieuwe woning enerzijds dus gebruik te

maken van haar omgeving en anderzijds aansluiting te vinden bij haar

natuurlijke omgeving.

omgevingsimpressie

nieuwbouw passiefhuis


Programma

In deze paragraaf wordt het ruimtelijk programma ruimtelijk

en functioneel getoetst en daar waar nodig aangepast.

De nieuw te bouwen woning, aan de Heibroekstraat 1 te

Molenbeersel, wordt gebouwd volgens de normen van een

passiefhuis. Al tijdens het opstellen van het Programma

van Eisen dient hiermee rekening te worden gehouden. Zo

moet het ontwerp optimaal gebruik maken van de vooren

nadelen die de context biedt. Situering richting het

‘zonnige zuiden’ is essentieel.

Het relatieschema van deze eengezinswoning, met een

NO (nuttig oppervlak) van ± 200 m 2 , is enerzijds gebaseerd

op de belangrijke onderlinge relaties en anderzijds op een

optimale zuidelijke oriëntatie. De woonkamer is aan de

lichte zijde gepositioneerd. De ruimtes die minder daglicht

behoeven, als badkamer, werkkamer en berging zijn in

de kern van de woning gesitueerd. Op die manier wordt

warmteverlies door raamopeningen beperkt. De keuken

bevindt zich aan de oostzijde met zicht op de achtertuin.

begane grondverdieping


programma van eisen

nieuwbouw passiefhuis


Concept

Voor het ontwerp van dit passiefhuis zijn we gebonden

aan een aantal restricties, vanwege het feit dat de

bestaande woning is bestempeld als zonevreemd. De

belangrijkste consequenties zijn dat het bestaande

bebouwingsoppervlak voor minimaal 75% dient te worden

gebruikt en het architecturaal karakter van een vrijstaande

woning behouden blijft. Vanzelfsprekend wordt de

voormalige jaren ‘60 woning vervangen voor een woning

die voldoet aan alle eisen van de 21 e eeuw.

Tevens vormt de situatie een belangrijk uitgangspunt in het

ontwerp. Enerzijds dient de zuidelijke oriëntatie optimaal

te worden benut en anderzijds vormt de natuurlijke

omgeving een meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit

van de woning.

De verschillende functies vinden hun plek, bepaald door

de onderlinge relaties en de gewenste kwaliteit van de

context. De basis van het ontwerp wordt dus gevormd

door de juiste mix van context, programma en concept; in

dit geval gebaseerd op het bestaande bouwvolume.

+ +

context programma

concept


uimtelijke studie

nieuwbouw passiefhuis


uitgangspunten

bruto vloer oppervlak, bestaand : 120,4 m 2

bruto vloer oppervlak, nieuw : 202,5 m 2

- overlap bestaand / nieuw : 103,2 m 2

- percentage benut bestaand opp. : 85,7 %

bruto inhoud, bestaand : 0700 m 3

bruto inhoud, nieuw : 1000 m 3

aandachtspunten

+ optimaal gebruik zon- & daglicht zuidzijde;

+ goede inpassing in straatbeeld;

+ verblijfsruimtes richting zichtlocaties;

+ contrast tussen leef- & ondersteunende ruimtes;

+ transparante binnen - buiten beleving;

+ open ruimte / sterke onderlinge relaties.

vergelijking | bestaand - nieuw

eisen ruimtelijke ordening

- het gaat om een vergunde constructie;

- het gaat om een niet verkrotte constructie;

- de goede ruimtelijke ordening komt niet in het gedrang;

- het huidige aantal woongelegenheden wordt niet

vermeerderd;

- het bouwvolume blijft beperkt tot ten hoogste 1.000 m³;

- het bestaande bebouwingsoppervlak wordt voor meer dan

75% gebruikt.

De afstand van de woning tot de straat

blijft in de nieuwe situatie ongewijzigd.

- 08,3 m tot de rand van de weg

- 10,0 m tot het hart van de weg

bron: Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Onroerend Erfgoed

situatie | bestaand - nieuw


straatbeeld | bestaand straatbeeld | nieuw situatie | nieuw

conclusies

nieuwbouw passiefhuis


plattegronden

1:100

nieuwbouw passiefhuis


voorgevel

1:100


achtergevel

1:100

nieuwbouw passiefhuis


Qarchitecture

Geert-Jan Kwaspen MSc

Hoppertstraat 13

6039 EW Stramproy (NL)

+31 6 50 23 58 67

Geert-Jan@qarchitecture.com

www.qarchitecture.com

impressie

nieuwbouw passiefhuis


29 augustus 2011

ref. 11-011-110825

Voorontwerp

nieuwbouw passiefhuis

More magazines by this user
Similar magazines