20.05.2014 Views

P v - Personenvervoer Magazine

P v - Personenvervoer Magazine

P v - Personenvervoer Magazine

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PERSONEN

vervoer

Op Schiphol

slechts

aanvullersrol voor

Amsterdamse

taxi’s?

Kafka op het

spoor: nog steeds

geen treinen op

HSL-Zuid/HSL-4

Onrust in

aanbestedingenland:

wanneer

is een lage

kilometerprijs

té laag?

BIOS-groep

ontwikkelt zelf

rittenplanner voor

contractvervoer

FEBRUARI

1:2009

ONAFHANKELIJK

MAGAZINE

VOOR HET

PERSONENVERVOER


TaxiDesk, Postbus 486, 8200 AL Lelystad

Tel. 0320-236018,Fax 0320-236818

www.t-desk.nl, Email: info@t-desk.nl


Inbouw heeft een naam

Inbouw Service Randstad

Voltstraat 10, 2181 HA Hillegom

0252-535250 • www.israndstad.nl • info@israndstad.nl

NMI erkend keuringstation voor taxitronic taximeters.


agenda

Afvalbakjes

4-6 maart 2009

1st International Conference on Corporate

Management and HR in Public Transport.

“Changing Culture in Public Transport: Moving from

Production Industry to Service Provider in a Cost

Conscious Business”. Swissotel Bremen.

Info: UITP, www.uitp.org/brmen2009.

10 maart 2009

KpVV kennismiddag Midden-Nederland: trefpunt voor

kennis(sen). Seats2Meet, Moreelsepark 65 (Hoog

Catharijne, Kantoren Overborch, 2e etage) 3511 EP

Utrecht. Info: www.kpvv.nl of 010-282 50 00.

31 maart-2 april 2009

7e Internationale Rail-Tech Europe beurs en

conferentie. Jaarbeurs, Utrecht.

Info: www.europoint-bv.com/events.

1-11 april 2009

AutoRAI 2009. RAI Amsterdam. Info: www.autorai.nl

13-15 mei 2009

13e European Conference on Mobility Management.

San Sebastian (Spanje). Info: www.ecomm2009.eu

28 juni-2 juli 2009

World Parking Symposium. ‘Tomorrow’s Parking:

Innovations in Planning & Technologies’. NHTV, Breda.

Info: www.worldparkingsymposium.ca; Contactpersonen

in Nederland: Bram van Luipen, KpVV,

bram.vanluipen@kpvv.nl en Sjoerd Stienstra, Grontmij

Parkconsult, stieverk@wxs.nl

Klik uzelf een onmisbare informatiebron!

Als u in 2009 altijd bij wilt blijven op het gebied van

openbaar vervoer, kleinschalig personenvervoer en

besloten busvervoer dan kunt u Magazine

Personenvervoer niet missen! Abonneer u nu voor een

jaar via de website www.personenvervoermagazine.nl

Met één muisklik en slechts 23 euro blijft u in 2009 bij!

Net voor de deadline van dit blad kwam het NEA in opdracht van het

Sociaal Fonds Taxi met een hele lading nieuwe kerncijfers over de taxibranche.

We komen daar zeker in het volgende nummer op terug (nu

ontbreekt de gelegenheid om deze cijfers de ruimte en de interpretatie

te geven die ze verdienen), maar een paar opvallende conclusies wil ik

u niet onthouden:

• Het aandeel straattaxivervoer daalt van jaar tot jaar, vooral buiten de

vier grote steden. Hierdoor daalt ook het aantal taxi’s tot vier personen

en stijgt het aantal busjes. Het totaal aantal voertuigen vertoont een

stijgende lijn.

• Rekening houdend met de kostenontwikkeling van 2005 naar 2007

stijgt het vervoersvolume slechts 1%.

• Het aandeel van de loonkosten stijgt van jaar tot jaar naar 66 %.

• We werken in een vergrijzende sector: 52 % van de medewerkers is

50 jaar of ouder. Het aantal fulltime medewerkers daalt van jaar tot jaar.

• Een personeelsvertegenwoordiging of OR is bij 50% van de

bedrijven, met meer dan 50 medewerkers, niet aanwezig .

• De branche kent een hoge in-en uitstroom en het aantrekken van

bekwaam personeel is een groot probleem. Zoals gezegd: meer in

het volgende nummer.

In de vorige Personenvervoer mopperde ik –als, wat heet ‘ervaringsdeskundige’-

over de ongelukkige plaatsing van de afvalbakjes in de

nieuw-vormgegeven Koplopers. NS-voorlichter John Krijgsman kwam

meteen terug met een reactie: “We weten dat er klachten over zijn.

Daarom worden de afvalbakjes bij de volgende renovatie van de

vierdelige Koplopers in de tweede klas geïntegreerd in de rug van de

voorgaande stoel (zie oplossing bij Intercity-dubbeldekkers). Het blijft

altijd lastig om zoveel mogelijk individuele afvalbakjes te plaatsen

zodanig dat de klant er wel gemak en geen hinder van heeft, dat er

voldoende afval in past, dat ze niet ten koste gaan van de zitruimte en

dat ze ook nog gemakkelijk te ledigen zijn.”

Maar: “Verplaatsing kan niet zomaar, en integratie in de rugleuning kan

alleen door stoel aan te passen. Overigens houden wij in het ontwerp

en de renovatie van treinen wel rekening met de langere (Nederlandse)

klanten.” Terecht merkt Krijgsman op dat “NS met de renovatie van

deze treinen op vele andere aspecten wel hoge ogen heeft gegooid.”

Klopt. Anders waren die maffe afvalbakjes ook niet zo uit de toon

gevallen.

Met hartelijke groet,

Wim Faber

Nagekomen nieuws van de TaxiExpo 2008:

nieuw pak van Boeder en Personenvervoer

Taxiondernemer Van Eck, die tijdens de TaxiExpo

op de stand van Magazine Personenvervoer een

nieuw pak won door de juiste prijs te raden, is

inmiddels bij Boeder Comfort Kleding op bezoek

geweest voor een genoeglijke pas- en meetsessie

en kon zo met zijn nieuwe pak de deur uitlopen.

Maar de mensen van Boeder komen ook graag

met de hele collectie bij hun klanten op bezoek.

Personenvervoer 4.03 verschijnt op 25 juli.

Foto voorpagina:

BBF en TCA waren (voor nu?)

de grote verliezers van de

voorlopige aanbesteding van

het Schipholtaxivervoer.

Foto: Wim Faber.

De volgende uitgave van

Magazine Personenvervoer

verschijnt op 10 april 2009.

Sluitingsdatum redactie:

30 maart 2009.


Onafhankelijk tijdschrift voor taxi,

toer en openbaar vervoer in

Nederland en Vlaanderen

PERSONEN

vervoer

Agenda 4

Inhoud 5

Kort 6

Persoonlijk 8

NetNieuws 8

In Bedrijf 19

Laatste 30

nieuwe routeplanner

die ook door opdrachtgevers

gebruikt kan

worden om het eigen

vervoerspakket door te

rekenen

22

In Vlaanderen staan

belangrijke stationsprojecten

op stapel

9

Gaat het OV in de VS

aan z’n eigen succes

ten onder? Gebrek aan

operationele subsidies

doen de vervoerders

de das om

10

Achmea sloot

IJsselsteden/ABC

Taxi uit van de recente

aanbesteding van

zorgvervoer wegens

een onrealistisch lage

kilometerprijs

Het taxibedrijf stapte

boos naar de rechter

maar kreeg van de

Utrechtse rechtbank

geen gelijk. Weten we

nu hoe laag te laag is?

13

Boekbespreking:

Dick Grijpink rekent

even alles af…

14

Wél een HSL maar

(nog steeds) geen

treinen. NS en NMBS

hebben de invoering

van het Europees

beveiligingssysteem

onderschat. Kafka op

het spoor of hoe de

gierigheid weer eens

de wijsheid bedroog

17

Han Vallenduuk scoort

met de pers: “Pure

muggenzifterij door

toezichthouders”

20

De BIOS-groep

ontwikkelde zelf voor

het contractvervoer een

INHOUD

18e JAARGANG • Nr 1 • FEBRUARI 2009

24

George Jansen

Prestige Taxicentrale:

“Wij van de taxisector

zijn de logistieke

genieën”

Redactie:

Rogierlaan 312,

B-1030 Brussel (België)

Tel.: +32 2 216 34 64

Fax: +32 2 242 25 25

E-mail: wim.faber@skynet.be

Uitgever & Druk:

Pressofoon BV

Postbus 2093

1960 GB Heemskerk

Tel: 0251 207 400

Fax: 0251 207 401

E-mail: pv@pressofoon.nl

Hoofdredacteur:

Wim Faber

Medewerkers:

mr. drs. Johan Baggerman

mr. Marnix Bruggeman

Marjan Idema

Geert Van Lierde

Herman Welter

Irma van den Berg

Fotograaf:

Paul van Goor

Stefaan van Hul

Bureaucoördinatie:

Peter Savenije

Advertentie exploitatie:

Frans van der Werf

0251-207 400

Vormgeving:

Katie Challans

Challans & Faber bvba

Business Communications

Brussel

www.challans-faber.eu

Niets uit deze uitgave mag

worden verveelvoudigd en/of

openbaar gemaakt door middel

van druk, fotocopie, microfilm,

of op welke andere wijze dan

ook, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van

de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever

(België):

Wim Faber,

Rogierlaan 312,

B 1030 Brussel


6

01.09

P v

Samenwerking OV en

politie tegen agressie en

geweld

Proefprojecten, het uitwisselen van

succesvolle methoden en het aanstellen

van een landelijk ‘OV-contactfunctionaris’

bij de politie zijn concrete voorbeelden

uit het plan van aanpak tegen

agressie en geweld in het OV dat medio

februari werd gelanceerd. Door de

handen ineen te slaan zullen vervoerders

en politie in dit hernieuwde

initiatief de aanpak van agressie in het

OV het komende jaar met kracht

verbeteren.

Deze aanpak is een reactie op de

agressie- en geweldsincidenten

waarmee de streekvervoerders in 2008

en ook dit jaar zijn geconfronteerd. Het

doel is het verminderen van het aantal

incidenten en de verhoging van het

veiligheidsgevoel bij chauffeurs en

reizigers.

Vervoersbedrijven Connexxion, Veolia,

Arriva en Syntus (verenigd als

Federatie Mobiliteitsbedrijven

Nederland, FMN), Stadsvervoerder RET

en vertegenwoordigers van o.a. de

ministeries van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, van V&W en de

politie ondersteunen de inhoud van de

aanpak.

De OV-contactfunctionaris, commissaris

van politie Leon Verver, krijgt twee

opdrachten mee voor 2009: zorgdragen

voor de kwaliteit en uniformering van

registratie van incidenten in het OV

zodat beter inzicht ontstaat in de aard

en omvang van de veiligheidsproblematiek

en maatregelen nog dit

jaar beter worden afgestemd.

Stroomlijnen van de communicatie/

informatievoorziening rond het aangifteproces

tussen de verschillende politiekorpsen

en de landelijk opererende

vervoerders is de tweede opdracht.

De belangrijkste missie van contactkort

kort kort

Naast Groningse trams,

nieuwe regioverbindingen

in Noorden

De Regio Groningen-Assen investeert

tussen nu en 2020 700 miljoen in

regionaal railvervoer. De stad

Groningen krijgt trams van het

Hoofdstation naar de Grote Markt/

Zernike en naar UMCG/Kardinge. Ook

wordt de frequentie op de spoorlijnen

Groningen-Assen en Groningen-

Leeuwarden opgevoerd en komen er

rechtstreekse treinen van Assen naar

Leeuwarden.

De eerste schetsen voor het tracé van

Lijn 1 tussen Hoofdstation Groningen en

Zernike zijn in mei 2008 gepresenteerd.

Nader onderzoek én een uitvoerige

maatschappelijke discussie hebben

geresulteerd in het plan om meteen na

de eerste tramlijn een tweede aan te

leggen, die ook het Universitair Medisch

Centrum Groningen aandoet.

De bereikbaarheid van het UMCG is

problematisch, met dagelijks meer dan

13.000 bezoekers uit de hele regio.

Ook investeert de regio Groningen-

Assen de komende jaren fors in betere

verbindingen tussen de stad Groningen

en het omringende gebied om een

‘verkeersinfarct van Randstedelijke

allure’ te vermijden.

Door meer treinen te laten rijden en

RegioTramlijnen (na 2020) aan te

leggen, willen de bestuurders dit

voorkomen.

Tot nu toe hebben treinen uit alle

windrichtingen Groningen als eindstation.

Dat verandert de komende

jaren. Tussen Noord- en Oost-

Groningen gaan rechtstreekse treinen

rijden, via Hoofdstation Groningen. Ook

komen er rechtstreekse verbindingen

tussen Assen en Leeuwarden, met

nieuwe stations in Assen-Noord en

Assen-Zuid. Tussen Assen en

Groningen gaan vanaf 2012 meer

treinen rijden: vier in plaats van drie per

uur. Na 2015 gebeurt dat ook tussen

Groningen en Leeuwarden. De regio

mikt op een verdubbeling van het OVgebruik

en wil het autogebruik –ondermeer

door de aanleg van P&Rvoorzieningen-

ontmoedigen.

Verlies Schiphol-aanbesteding

klap voor TCA en BBF

“Wij verwachten dat de nieuwe situatie

op 1 juni gewoon van start gaat”,

antwoordde de Schiphol-woordvoerster

op vragen over juridische bezwaren

tegen de recente Schiphol-taxiaanbesteding.

“We denken niet dat er

vertraging optreedt.”

TCA en BBF (Bergisch, Boekhoff en

van Frissen, van oudsher ‘de boeren’

volgens Amsterdamse chauffeurs)

waren traditioneel hofleverancier op de

luchthaven en stappen naar de rechter

na de voorlopige gunning van twee

kavels aan de BIOS-groep uit (of all

places…) Rotterdam (1 x 4 plaatsen

voor ‘sedans’ + 28 ‘bufferplaatsen’, 1 x 1

plaats voor een busje + 7 ‘bufferplaatsen’),

een kavel aan Connexxion Taxi

Services (1 x 4 ‘sedans’ + 28 ‘bufferplaatsen’)

en een kavel aan Willemsen

de Koning uit Arnhem (1 x 1 busplaats +

7 ‘bufferplaatsen’). Van de voorselectie

van zes bedrijven die uiteindelijk mochten

offreren (uit een tien à twintigtal

belangstellenden) viel nog eens de helft

af. Voor beide klassieke Schipholtaxileveranciers

waren de druiven bijzonder

zuur. Ruim 200 Schipholtaxi-rijders van

TCA moeten in de stad aan het werk.

“En dat wordt lastig, vooral door de

economische crisis”, geeft TCAdirecteur

Bas Vos toe in Het Parool.

Vos zei ook het besluit van Schiphol

‘onrechtmatig en onrechtvaardig’ te

vinden: “Het is een afrekening voor de

problemen bij TCA uit het verleden.”

Schiphol ontkent dat het verleden een

rol speelde bij deze aanbesteding.

Volgens de luchthaven hebben

kwaliteitsverschillen en niet zozeer de

prijs de doorslag gegeven.

Levert de juridische weg niets op, dan

komen de TCA- en BBF-taxi’s wellicht

aan de bak als onderaannemer van een

van de winnende partijen. Om het

Schipholwerk weg te kunnen rijden zijn

voor een grote kavel naar schatting 55 à

70 wagens en voor een kleine kavel 15

à 20 taxi’s nodig. Wellicht beschikken

de winnaars op 1 juni niet meteen over

de juiste aantallen voertuigen. Het

Arnhemse bedrijf verpachtte overigens

al een deel van zijn exploitatie aan BBF.

Anders moeten TCA en BBF samen met

tussen de 100 à 150 taxi’s uit het hele

land meedelen in de aanvuller-rol voor

vier standplaatsen van de in totaal 18

plaatsen voor de aankomsthal. En dat is

een pijnlijke zaak, vooral voor een taxicentrale

die bijna 30 jaar vrijwel alleen

heer en meester was op de luchthaven.

In de krant en op weblogs luchtten

TCA’ers en concurrenten hun hart. Op

de luchthaven bleef het rustig. Dat is

vroeger ook wel eens anders geweest.

Sommige TCA’ers meldden “dat we met

Grijpink de standplaats nooit waren

kwijtgeraakt”, anderen vonden “dat het

juist door het verleden en door Grijpink

was gekomen” en weer andere collega’s

schreven: “Nu weten jullie ook eens hoe

het voelt als je niet meer aan de bak

komt.” Overigens won ook het taxibedrijf

dat werd geadviseerd door Dick Grijpink

geen kavel…..

■ Binnenkort moeten de bordjes

worden verhangen. Of toch niet?


kort

kort

7

functionaris en participerende partijen is

het coördineren, uitvoeren en evalueren

van verschillende pilots, waarvoor al

onderzoeken en gesprekken met

chauffeurs plaatsvinden. Deze starten

op korte termijn in enkele politieregio’s.

Binnen een pilot wordt gebruik gemaakt

van bestaande best practices, zoals die

eerder lokaal of regionaal zijn

ontwikkeld, zoals door de politie

Rotterdam Rijnmond en vervoerbedrijf

RET. Ook verkennen de pilots nieuwe

vormen van aanpak naar buitenlands

voorbeeld of van buiten de OV-sector,

zoals het gezamenlijk optrekken van

OV-stewards met politie en het gericht

surveilleren op risicolocaties. Trainingen

op het gebied van geweldshantering en

het verder optimaliseren van de nazorg

bij incidenten door (bedrijfs) opvangteams

behoren tevens tot concrete

vormen van aanpak. Een belangrijk

uitgangspunt bij de gewelds-aanpak in

het OV is ketensamenwerking. Elke

betrokken partner dient zijn of haar

steentje bij te dragen. De lessen die de

komende periode geleerd worden,

zullen dan ook vertaald worden in

concrete (prestatie)afspraken.

V&W wil vaart achter

Taxivisie-projecten

Het grootste deel van de Taxivisiemaatregelen

moet klaar zijn vóór de

zomer, stelt staatssecretaris Huizinga

(V&W). Naar aanleiding van het overleg

met de Kamer op 19 november 2008

heeft staatssecretaris Huizinga (V&W)

in een brief aan de Kamer een planning

voor de realisatie van de Taxivisieprojecten

bekendgemaakt. Ze heeft

daarin tien projecten benoemd plus de

onderzoeks- en doorlooptijd (overleg

met de taxibranche, lagere overheden,

consumentenorganisaties, concretiseren

en vergelijken van beleidsopties en het

voorbereiden van besluitvorming). De

tijd die nodig is voor eventuele aanpassing

van wet- en regelgeving is niet

in deze planning opgenomen:

1. Marktindeling (beleidskeuze na het

uitwerken van onderscheid in deelmarkten

in de taxibranche, als basis

voor een te maken onderscheid in te

stellen eisen aan taxichauffeurs):

gereed vóór zomer 2009.

2. Ondernemersvergunning (beleidskeuze

omtrent verlichten van eisen of

afschaffen van ondernemersvergunning;

maatwerk): gereed vóór zomer 2009.

3. Vakbekwaamheidseisen chauffeur

(beleidskeuze over het afstemmen van

eisen op doelgroepen; maatwerk):

gereed vóór zomer 2009.

4. Groepsvorming en toegang standplaats

(beleidskeuze ten aanzien

■ De vrije taxi-keuze werkt in

Amersfoort niet goed. Dat stelt de PvdA

Amersfoort in haar onderzoek naar het

functioneren van de Amersfoortse

taxi-wereld. De fractie vindt ook dat er

sprake is van oneerlijke concurrentie

tussen taxibedrijven. Dat komt doordat

er maar één tarief wordt gehanteerd en

de opstelplaats bij het Centraal Station

verkeerd is ingericht. Net als in

Amsterdam wil de PvdA een aparte

opstelplaats voor taxi's met een

kwaliteitskeurmerk.

van het verplichten van groepsvorming,

waardoor taxichauffeurs beter

herkenbaar en aanspreekbaar worden):

gereed vóór zomer 2009.

5. Tarieven (beleidskeuze naar

aanleiding van een vergelijking van de

huidige tariefstructuur en de door KNV

Taxi voorgestelde alternatievetariefstructuur,

het zogenaamde ‘dubbelsysteem'):

gereed vóór zomer 2009.

6. Rij- en rusttijden (onderzoek naar nut

en noodzaak van de huidige

regeling en beleidskeuze omtrent

versoepeling van de regeling): gereed

vóór zomer 2009.

7. Taxigerelateerde diensten (onderzoek

naar nieuwe en bestaande

taxigerelateerde diensten en bijzondere

voertuigen; beleidskeuze over

opnemen van deze diensten in de

WP2000): gereed vóór zomer 2009.

8. Klachten, toezicht en sanctionering

(beleidskeuze met betrekking tot een

nieuw samenhangend systeem van

toezicht en sanctionering); gereed vóór

zomer 2009.

9. Vervoerplicht (beleidskeuze ten

aanzien van het vastleggen van een

wettelijke vervoerplicht op nationaal

niveau, of het toedelen van de

bevoegdheid aan gemeenten: gereed

vóór zomer 2009.

10. Gemeentelijke bevoegdheden

(beleidskeuzes over het decentraliseren

van bevoegdheden en verantwoordelijkheden):

gereed vóór zomer 2009.

Brusselse trams en bussen

beïnvloeden verkeerslichten

De Maatschappij voor Intercommunaal

Vervoer te Brussel (MIVB) en het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest rusten

145 kruispunten en 883 trams en

bussen uit met een systeem om

verkeerslichten te beïnvloeden. De

MIVB investeert 5,5 miljoen en Mobiel

Brussel 2,6 miljoen euro. Een zendertje

in de tram of bus stuurt een signaal

naar een ontvangsttoestel dat in

verbinding staat met de verkeerslichten.

De vooraanmelding gebeurt op 450

meter van het kruispunt, de hoofdaanmelding

op 150 meter. De afmelding

gebeurt na het passeren van het

kruispunt.

“Dit systeem is flexibeler dan een

systeem van vaste lussen en maakt een

grotere tijdwinst mogelijk”, zei Brussels

minister van Mobiliteit en Openbare

Werken Pascal Smet bij de presentatie

van het systeem.

De bewindsman van sp.a-huize zei

voorts dat het vrijwel gegarandeerde

groen voor het openbaar vervoer 95%

bedraagt. Tijdens de aansluitende

demonstratierit werden de journalisten

en genodigden al meteen met de neus

op de ontbrekende 5% gedrukt. Het

Brusselse systeem garandeert geen

klant- en milieuvriendelijke groene golf

voor de tram zoals in veel buitenlandse

steden. Maar in de hoofdstad van

Europa is wat doorstroming betreft alles

beter dan niets.

Tramlijnen 23, 24 en 25 werden als

eerste uitgerust met het verkeerslichtenbeïnvloedingssysteem.

Op de 16 km

lange tramlijn 23 moet dit resulteren in

een tijdswinst van 4,5 tot 5 minuten.

Streefdoel is zes minuten. Dan kan één

tram minder worden ingezet. Een tijdwinst

van zes minuten vereist wel een

eigen baan op de Waterloosesteenweg

én aanpassingen op het Meiserplein,

ook ‘place Misère’ genoemd.

Als op alle MIVB-lijnen de gemiddelde

snelheid minstens 16 km/u zou

bedragen, zouden 35 bussen en 18

trams kunnen worden bespaard. Dit

stemt overeen met 3,3 miljoen euro. Bij

een gemiddelde snelheid van minstens

18 km/u bedraagt de besparing 61

bussen en 36 trams of 6,6 miljoen euro.

In 2008 noteerde de MIVB 285,8

miljoen ritten. Een stijging met 3%

vergeleken met 2007. De inkomsten

stegen met 6,6%. De bus nam 75,5

miljoen ritten voor zijn rekening, de tram

74,2 miljoen en de metro 136,1 miljoen.

01.09

P v


8

persoonlijk

Ricus Mortier en Remo Hofman

stonden sinds de start in 1990 aan het

roer van hun bedrijf, Consolid - specialistisch

uitzender en detacheerder voor

personenvervoer, beveiliging en transport

& logistiek. Per 1 januari jl. hebben

ze het overgedragen aan Dennis en

Arian Mortier als nieuwe directeur/

eigenaren.

Het OV-bureau Groningen-Drenthe

heeft een nieuwe directeur: drs. Jan

van Selm, die hoofd Verkeer en

Vervoer van de provincie Flevoland

was. Zijn voorganger, Hans Schrikkema,

die het directeursschap samen met een

functie voor de provincie Groningen

vervulde, gaat zich weer helemaal

wijden aan de provincie.

Frank Janssen heeft op 15 januari jl.

zijn functie als Chief Operating Officer

(COO) en lid van de Raad van Bestuur

van Connexxion neergelegd. Hij verlaat

Connexxion op 1 juni a.s. en is tot dan

adviseur van de Raad van Bestuur.

De Taxi Centrale Amsterdam (TCA)

heeft een nieuwe directeur: Richard

@@@@Net Nieuws

Quipment-dochter Inbouw Service Nederland (ISN), inbouwer en leverancier van

HALE-, Finntax- en Digitax-meters en NMI-erkende keuringsinstantie, lanceerde

met www.isnbv.nl een vernieuwde website die uniek is in de taxisector: naast een

overzicht van alle producten en diensten in het Nederlands, biedt de vernieuwde

website ook info in Turks en Arabisch als extra service.

01.09

P v

van der Veen (52), afkomstig van Pon.

Recentelijk was hij zelfstandig adviseur

en interim-manager op het gebied van

innovatie en klantervaring. De huidige

directeur, Bas Vos, zal zich na het

inwerken van Van der Veen

terugtrekken.

Uilke Yntema van Taxicentrale Zuid-

West Friesland is op 1 januari Martijn

van Ballegooijen (Taxibedrijf Van

Ballegooijen, Spijkenisse), wiens

statutaire bestuursperiode van vier jaar

er op zat, opgevolgd als bestuurslid

van KNV Taxi.

Marc Gussinklo (36) is de nieuwe Fleet

Sales & Lease Manager Fiat Group

Automobiles Netherlands BV en

daarmee verantwoordelijk voor de

zakelijke verkopen van Fiat, Fiat

Professional, Abarth en Lancia.

Gussinklo werkte eerder onder andere

als Sales Manager bij LeasePlan

Netherlands en als International Sales

Manager ING Car Lease. Gussinklo

vervangt Frank Meijer die begonnen is

als ‘Global Corporate Sales Manager’ bij

Fiat Group Automobiles S.p.A in Turijn.

■ Wie zit er op zitplaats 61? Dat is in de Eurostar de

favoriete zitplaats van railspecialist Mark Smith, die op

zijn website uitgebreide info geeft over treinreizen in

Europa: www.seat61.com.

Groningse tramplannen: www.regiotram.nl. Regiotram

Zwolle-Kampen: www.regiotram.overijssel.nl

NS Hispeed biedt op www.nshispeed.nl de nieuwe internettool EcoChecker. Met

dit instrument zien klanten in de internationale reisplanner onder andere wat de

CO2 uitstoot is van de door hen gekozen reis.

Het aantal aardgasvoertuigen op de Nederlandse (taxi)markt gaat de komende

jaren groeien. De meeste automerken hebben inmiddels af-fabriek CNGvoertuigen.

Meer info over CNG: www.fuelswitch.nl www.ikrijdopaardgas.nl

www.rijdenopaardgas.nl www.dutch4.com www.fuwell.nl

www.ngv-holland.nl

Verkeersnet is een onafhankelijk online platform voor verkeerskundigen,

geredigeerd door Ron Hendriks, voormalig hoofdredacteur van het magazine

Verkeerskunde. Verkeersnet publiceert dagelijks actueel nieuws uit de sector

verkeer en vervoer, gerubriceerd in een aantal thema’s: www.verkeersnet.nl

Mooi gezicht! De GPS-signalen van 380 Londense taxi’s brengen de

verkeersdrukte van één dag in de Britse hoofstad in beeld:

www.bbc.co.uk/britainfromabove/stories/transport/taxisrushhour.shtml

Met dank aan Hans Dooren van de London Vintage Taxi Association:

www.lvta.co.uk (Nederlandse weblog: http://londontaxi.web-log.nl).

Drs. Marcel van den Akker (39) is bij

Volvo Bus Nederland de nieuwe

Manager Bus Benelux en volgt hiermee

Erland Morelissen (39) op. Hij is

afkomstig van kredietverzekeraar Euler

Hermes. Met de komst van Van den

Akker kan Morelissen zich volledig

concentreren op zijn huidige functie als

Area Director Central Europe waarin

hij verantwoordelijk is voor de landen

Nederland, België, Luxemburg,

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,

Zwitserland en Italië.

Gerrit van Dijk heeft –na 40 jaar

ondernemerschap- directie en

eigendom van Personenvervoer van

Dijk Delfzijl BV en Taxibedrijf Bedum

BV aan de twee andere leden van het

managementteam overgedaan.

Van Dijk blijft als adviseur bij de

bedrijven betrokken.

De aandeelhouders van MAN Region

West BV, MAN Nutzfahrzeuge AG en

Pon Equipment and Power Systems,

hebben Bert van Hasselt (43)

benoemd als Chief Operating Officer

(COO) van de MAN Region West. In

deze nieuwe rol wordt hij verantwoordelijk

voor de coördinatie van alle

sales activiteiten op het gebied van

nieuwe en gebruikte trucks en bussen in

de regio West bestaande uit Frankrijk,

België, Nederland en Luxemburg. Van

Hasselt, nu nog verantwoordelijk voor

MAN truck & bus BV, MAN Nederland

Dealer BV en Dutch Rescue Holding

BV, zal per 1 februari 2009 worden

opgevolgd door Edwin Meijerman (48)

in de functie van Algemeen Directeur

van MAN truck & bus BV en MAN

Nederland Dealer BV Meijerman is

momenteel Director Retail Development

bij PON Automotive.

De Bond van Trein-, Tram- en

Busgebruikers (BTTB, www.bttb.be)

heeft op 31 januari in het station van De

Panne de BTTB-prijs uitgereikt aan de

Communauté Urbaine de Dunkerque

voor het organiseren van een grensoverschrijdende

busdienst tussen

Duinkerken en De Panne.

Wim Chatrou verlaat VDL Bus & Coach

om vanuit zijn nieuwe consultancybedrijf

Chatrou CME Solutions in Maarheeze

commerciële, marketing en engineering

ondersteuning te gaan geven aan kleine

en middelgrote bedrijven in de vervoerssector.

Een deel van de PR-activiteiten

van VDL Bus & Coach zal ook door

Chatrou worden verzorgd.


VS: REIZIGERSTOENAME OV LEIDT TOT KRIMP IN AANBOD 9

Succesvol OV kan eindjes

niet aan elkaar knopen

Net nu veel Amerikanen er na de ‘benzinecrisis’ van 2008 en geplaagd door

files toe overgaan de auto aan de kant te zetten en bus, tram

of metro te nemen, knijpen vele OV-bedrijven in de dienstverlening.

In president Obama’s plannen tot verbetering van de (OV-)infrastructuur krijgen

de vervoerders weliswaar binnenkort federale dollars voor investeringen,

maar die helpen niet mee om de dagelijkse operationele kosten te

dekken. In St. Louis zien ze –volgens de New York Times- momenteel maar

één mogelijkheid om het OV nog enigszins overeind te houden: ontslagen

en het inkrimpen van de dienstverlening. Overal vragen forensen zich af of

ze toch maar niet weer in de auto moeten stappen.

■ Gaat het Amerikaanse OV aan z’n

succes ten onder? Reizigers stromen

toe, maar operationele subsidies

blijven uit. (Foto APTA)

Een voorbeeld: één van de honderden

haltes in St. Louis die waarschijnlijk

opgeheven wordt, ligt bij een verzorgingstehuis.

Vooral getroffen door de

bezuiniging zijn niet (alleen) de bewoners

van het tehuis, maar vooral de

medewerkers die aangewezen zijn op

het openbaar vervoer en er soms een

busrit van twee uur voor over hebben

om op hun werk te komen. Dat

betekent dat ontslagen in het OV vrijwel

automatisch leiden tot ontslagen elders.

Niet dat St. Louis een extreem voorbeeld

is in de VS. OV-bedrijven in

het hele land hebben –ondanks de

record- toestroom van reizigers in het

afgelopen jaar- moeite de eindjes aan

elkaar te knopen. Waarom? De

reizigers zorgen slechts voor dekking

van eenvijfde tot hooguit de helft van

de operationele kosten. Door de crisis

zijn de additionele belastingdollars uit

staats- en stedelijke belastingen

weggesmolten.

Federale dollars

De federale dollars uit Washington

(volgens de laatste plannen 10 à 12

miljard) helpen

de OV-bedrijven

weinig: ze zijn

bedoeld voor grote infrastructuurprojecten

(herstel en bouw van spoorlijnen

en stations) en de aankoop van treinen

en bussen. In principe komt er in de

stimuleringsplannen geen federale subsidie

om de operationele nood te lenigen.

In datzelfde Washington leidde de

inauguratie van president Obama op

20 januari jl. tot 1,5 miljoen ritten op

één dag. Toch wordt ook daar gesneden

in de bediening en komen er

mensen op straat te staan.

Chicago zag vorig jaar de grootste

reizigerstoename in 30 jaar, maar moet

dit jaar de prijzen van de kaartjes

gevoelig verhogen. En ook in New York

plant de Metropolitan Transportation

Authority (MTA) steile prijsverhogingen

en wordt er diep gesneden in het

service-aanbod om een tekort van $1,2

miljard weg te werken. Naast een

toename van 23% in ticketprijzen en

tolgelden, speelt de MTA met de

gedachte om maar liefst 23 busroutes

en 2 metrolijnen op te heffen, minder

bussen en metro’s tussen en na de

spitsen te laten rijden en sommige

metrostations ‘s nachts te sluiten. Voor

de “city that never sleeps” ongehoord.

Naming rights te koop?

Ook grote OV-bedrijven in Boston,

Atlanta en San Francisco en kleinere

over het hele land moeten de afweging

maken van duurdere kaartjes en het

wegjagen van de net met moeite

nieuw-gewonnen reizigers. Volgens

William Millar, president van de

American Public Transportation

Association (APTA), komt die afweging

net op het moment dat het openbaar

vervoer in het hele land zijn attractiviteit

bewijst: “Amerikaanse gezinnen

zoeken manieren om te besparen. OV

gebruiken is een snelle en gemakkelijke

manier om geld te besparen.” De APTA

becijferde dat iemand die het OV neemt

per jaar $ 8.481 kan besparen op z’n

mobiliteitskosten. “Vanuit het perspectief

van de consument gezien, betekent

dit dat je een jaar lang gratis eet en

bovendien nog 2.000 dollar in je zak

houdt”, zegt Millar.

■ “OV-lijnen zijn de

levensader van de stad”,

betogen milieu-organisaties

tegen de plannen

van het New Yorkse MTA

om maar liefst 23 busroutes

en 2 metrolijnen

op te heffen.

Terwijl de inkomsten uit de

lokale sales tax (onze BTW)

naar beneden blijven gaan,

overweegt Marta, het OVbedrijf

in Atlanta, niet alleen

een reeks klassieke

besparingsmaatregelen, maar ook het

verkopen van de naming rights van

stations, net zoals Dubai dat onlangs

deed voor een aantal metrostations.

De eigenaar van die rechten kan het

station dan zelf een (nieuwe) naam

geven. Het OV-bedrijf hoopt nog steeds

op meer staatssteun.

Aan de New York Times vertelde

APTA’s William Millar, dat hij in een

brief aan de voorzitter van het Huis

van Afgevaardigden, Nancy Pelosi,

dring-end gevraagd had ook operationele

kosten te subsidiëren in het

federale steunpakket: “Het aantal

reizigers in het openbaar vervoer schiet

overal in het land omhoog”, aldus Millar,

“zelfs met 6,5% in het derde kwartaal

van 2008, de grootste kwartaalwinst in

de afgelopen 25 jaar, maar overal

reduceren OV-bedrijven hun service,

verhogen de prijzen en ontslaan medewerkers

vanwege brandstofkosten die

in het verleden sterk gestegen zijn en

OV-subsidies die achterblijven.”

Terwijl de federale overheid nieuwe

treinen en bussen voor St. Louis koopt,

kan die stad de machinisten en de

buschauffeurs voor het huidige

materieel –laat staan het nieuwe

materieel- nog niet eens betalen.

WIM FABER

01.09

P v


10 UITSLUITING TAXIBEDRIJF VAN ACHMEA-AANBESTEDING VOLGENS

RECHTER TERECHT

Achmea heeft zittend ziekenvervoer terecht niet gegund aan IJsselsteden

in Capelle aan den IJssel en ABC Taxi in Baarle Nassau, omdat beide

bedrijven onder de prijs hadden ingeschreven. Dit bepaalde de

Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht op 30 januari in een kort

geding, dat IJsselsteden en ABC hadden aangespannen tegen Achmea

Groene Land, Zilveren Kruis en Interpolis. IJsselsteden en ABC hadden

ingeschreven op 15 percelen zittend ziekenvervoer in Noord-Brabant en

de regio Rotterdam, in bijna alle gevallen voor 88 cent per kilometer.

Achmea gunde in alle gevallen aan duurdere ondernemers, voor prijzen

tussen € 1,17 en 1,74.

Zodra een nieuwe prijsvechter in

die rijden voor economisch onaanvaardbare

bedragen. Dan gaat het van

aanbestedingenland opstaat, rinkelt bij

Magazine Personenvervoer de telefoon kwaad tot erger."

en komen de eerste emails binnen. In

het geval van IJsselsteden/ABC kwamen

de eerste tips van diverse taxion-

Dat goedkoop soms op duurkoop uit-

Abnormaal lage prijs

dernemers medio vorig jaar al binnen. draait is inmiddels zelfs doorgedrongen

Maar prijsvechters in het contractvervoer

zijn geen nieuw verschijnsel. Eind van marktwerking in de publieke sector.

tot de diehards onder de voorstanders

vorige eeuw verschenen taximakelaars Weliswaar is selectie op prijs nog

Zantinge en Heinhuis met hun bedrijf steeds één van de doelstellingen bij

Zivoned op de markt. Dankzij een revolutionair

ritverdelingssysteem meenden plicht daartoe nog steeds. Maar die EU-

aanbestedingen. EU-regelgeving ver-

ze zeer scherpe prijzen te kunnen regels zijn voor Nederland in 2005

neerzetten. Maar het systeem functioneerde

niet naar behoren, meer dan 80 aanbestedingsregels voor overheidsop-

opnieuw uitgewerkt, in het Besluit

onderaannemers kregen niet meer drachten, kortweg BAO. In maar liefst

betaald, en in 2001 ging Zivoned failliet. 83 artikelen wordt voorgeschreven aan

Capned van Peter van de Pol uit

welke spelregels overheden en

Nunspeet en Peter Janszen uit

vergelijkbare 'aanbestedende diensten'

Harderwijk overkwam in 2000 hetzelfde.

Scherpe inschrijving voor WVG-

artikel 56, dat zegt: "Wanneer voor een

zich moeten houden. Interessant is

en leerlingenvervoer, doorgecontracteerd

naar onderaannemers, en hen gen worden gedaan die in verhouding

bepaalde overheidsopdracht inschrijvin-

vervolgens niet meer kunnen betalen. tot de te verrichten werken, leveringen

Gedupeerde gemeenten in de kop van of diensten abnormaal laag lijken, verzoekt

de aanbestedende dienst, voor-

Noord-Holland moesten na het faillissement

van de ene op de andere dag vervangend

vervoer zien te regelen.

schriftelijk om de door hem nodig

dat hij deze inschrijvingen kan afwijzen,

In 2004 ging Taxi Seubers uit het

geachte verduidelijkingen over de

Drentse Aalden failliet, na verdenking samenstelling van de desbetreffende

van fraude en ontduiking van de CAO. inschrijving." Daarna moeten aanbesteder

en inschrijver om de tafel gaan

Seubers had in korte tijd

CVV/WVG/leerlingenvervoer in 33 zitten om de offerte door te praten.

gemeenten weggekaapt voor de neus Hoewel het er niet met zoveel woorden

van plaatselijke ondernemers. De toenmalig

districtssecretaris van KNV Taxi, tenslotte afwijzen, wanneer hij de prijs

staat, mag de aanbesteder het aanbod

Martijn van Leeuwen, gaf daarop toen toch niet vertrouwt - zelfs al ging het

in algemene zin als commentaar: "Je om een selectie uitsluitend op prijs.

mag ook niet voorbij gaan aan de rol

van de grote opdrachtgevers. Die willen Combinatiegraad 2,3

steeds vaker voor een dubbeltje op de Zo ging het ook bij de aanbesteding

eerste rij zitten. Zij gaan in zee met van Achmea en de inschrijvingen van

01.09

bedrijven die onder de streep zitten, en IJsselsteden en ABC Taxi afgelopen

P v

IJsselsteden/ABC wilde

zittend ziekenvervoer rijden

voor 88 cent per kilometer

najaar. Achmea vroeg om uitleg.

ABC gaf na argwaan van Achmea de

volgende onkostenberekening per

kilometer:

Loonkosten:

0,41 euro

Verzekering:

0,09 euro

Onderhoud:

0,06 euro

Brandstof:

0,10 euro

Planning/overhead: 0,10 euro

Afschrijving:

0,04 euro

Marge:

0,08 euro

Totaal: 0,88 euro per kilometer.

En de onderneming voegde daar nog

aan toe: "ABC Taxi BV gaat uit van

een combinatiegraad van 1,3. In grote

steden verwachten wij een combinatiegraad

van 2,3 te behalen. Deze

combinatiegraad verwachten wij te

behalen door het vele ziekenhuisvervoer

wat wij reeds doen voor onze

overige opdrachtgevers."

Voor Connexxion rijdt ABC zelfs Valysvervoer

voor 78 cent per kilometer.

Achmea schreef echter terug dat ABC

voor deze prijzen niet kon voldoen aan

de kwaliteitseisen. Het belang "om de

continuïteit van de zorg te waarborgen"

was voor Achmea reden IJsselsteden

en ABC definitief uit te sluiten. Gezien

de rampen rond de eeuwwisseling,

waarbij ook Achmea was betrokken,

valt er enig begrip op te brengen voor

de koudwatervrees van de zorgverzekeraar.

Niettemin pikten IJsselsteden/

ABC het niet, en stapten naar de

rechter, die echter met niet al te veel

moeite de kant van Achmea koos:

Achmea heeft al tien jaar ervaring met

inkoop van zittend ziekenvervoer.

En volgens de rechter waren juist de

prijzen van de één na laagste inschrijvers

(in een aantal gevallen twee keer

zo duur als IJsselsteden en ABC) niet

abnormaal "hoog". De rechter stelde

daarbij vast dat Achmea aan beide

ondernemers netjes volgens artikel 56

BAO schriftelijk om verduidelijking had

gevraagd. Het vonnis gaat overigens

voorbij aan de vraag of Achmea daarna

ook nog met IJsselsteden en ABC om

de tafel heeft gezeten.

88 cent abnormaal?

Heel interessant blijft natuurlijk de vraag

of 88 cent inderdaad een abnormaal


lage prijs is, dat wil zeggen: een prijs

waarvoor een normale ondernemer het

niet kan doen. ABC en IJsselsteden zelf

rijden voor 78 cent Valysvervoer voor

Connexxion, en voor 83 en 85 cent de

Capelle Hopper respectievelijk het leerlingenvervoer

in Capelle aan den

IJssel. Recent zagen ook andere overheden

geen aanleiding artikel 56 op

IJsselsteden/ABC los te laten: de

gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

gunden begin februari via een

Europese aanbesteding op prijskwaliteit

een deel van het leerlingenvervoer

vanuit de Bommelerwaard aan

IJsselsteden. Dit ten koste van Juijn uit

Rossum, Van Haaften Taxi en Lions

Cars. Van de in totaal tien percelen in

de Bommelerwaard won IJsselsteden

er drie: de percelen Zaltbommel, Den

Bosch-Rosmalen, Heusden-Drunen

gingen naar IJsselsteden, vijf bleven bij

Juijn, Van Haaften en Lion Cars, één bij

Vijfstromenland en één bij De Vier

Gewesten-Taxi Bouwman. Het prijsverschil

van de inschrijving van

IJsselsteden was hier echter aanzienlijk

minder dan bij Achmea, slechts 3 á 14

procent, en op één kavel was

IJsselsteden zelfs duurder.

Geen feest

Maar Remko Mast van FNV Bondgenoten

ziet de geschiedenis van

Zivoned, Capned en Seubers zich nu

met IJsselsteden herhalen: "Jammer",

reageert Mast (in het Brabants Dagblad

van 3 februari) op het nieuws dat

IJsselsteden ook in de Bommelerwaard

voet aan de grond krijgt. "Ik moet

natuurlijk oppassen met zulke uitspraken,

want een bedrijf kan veranderen.

Maar wat ik tot nu toe heb gehoord, is

niet positief te noemen. Ik hou mijn hart

vast voor het personeel van Juijn dat

overstapt." Mast begint aan een niet al

te rooskleurige opsomming: een wirwar

van BV's, schulden, achterstallige

pensioenpremies en overuren die niet

uitbetaald worden. "We hebben al

enkele rechtszaken met IJsselsteden

achter de rug. Nu is het in de taxisector

qua werkomstandigheden geen feest,

maar IJsselsteden is echt één van de

mindere."

Interpellatie VVD

In de gemeente Maasdriel is voor het

leerlingenvervoer verantwoordelijk

wethouder Gijsbert Smit van

GroenLinks, die in de raadsvergadering

van 12 februari over de aanbesteding

onder schot werd genomen door VVDraadslid

Frits van Endhoven. Het VVDraadslid:

"In mijn interpellatie heb ik de

wethouder gevraagd in hoeverre het

onderzoek naar de reputatie van

IJsselsteden zorgvuldig is geweest. Ik

heb zelf een aantal referenties

nagetrokken. Er zijn jaarstukken bij de

Kamer van Koophandel niet gedeponeerd.

Daar had ik de wethouder

eerder al op gewezen. Dit had hij voor

de gunning kunnen onderzoeken, maar

heeft hij niet gedaan. Dat vind ik

teleurstellend. Ook over de uitsluiting

door Achmea had ik hem eerder al

geïnformeerd, met de suggestie contact

op te nemen met Achmea. Dat heeft hij

ook niet gedaan. Met zijn antwoorden

neem ik geen genoegen. In de volgende

raadsvergadering brengen wij

een motie in stemming waarin we het

bij de aanbesteding gelopen proces en

de gunning afkeuren. Dat mag de

wethouder zich dan aantrekken."

IJsselsteden

IJsselsteden heeft een juridische constructie

die weliswaard ingewikkeld is,

maar vaker voorkomt in de taxibranche.

Er is een holding - de IJsselsteden

Beheers Groep BV - met twee aandeelhouders,

Institorium Beheer BV en

Ypsilon Beheer BV. In Institorium en

Ypsilon zijn de activiteiten van de twee

directeuren ondergebracht: Ron Fister

uit Nieuwerkerk aan den IJssel en Paul

van Wijk uit Rotterdam. Onder de

holding IJsselsteden Beheers Groep

hangen IJsselsteden Taxi Combinatie

BV, IJsselsteden Taxi Onderhoud BV,

IJsselsteden Groepsvervoer BV,

IJsselsteden Personenvervoer BV en

de Capelse Taxi Combinatie BV.

CTC

In die laatste onderneming werden

onder meer herintredende bijstandsgerechtigden

met loonkostensubsidie

als taxichauffeur geplaatst. De

geschiedenis van het bedrijf is wat

onduidelijk. In elk geval ging het twee

keer failliet. Aanvankelijk heette CTC

Capelse Taxi Centrale, met als eigenaar

Van Iersel. IJsselsteden is na het

eerste faillissement vanaf eind 2006 bij

CTC betrokken geraakt, en deed de

bedrijfsvoering van CTC sindsdien

feitelijk vanuit zijn eigen kantoor. In

2007 leed CTC een verlies van 6 ton,

waarna het bedrijf 17 april 2008 voor de

tweede keer failliet ging, en curator

mr. M.W. Renzen droogjes constateerde:

"In het kantoor van CTC

stonden twee bureaus en een oude

stoel. Dit om beslagleggers weg te

houden uit het bedrijfspand van

IJsselsteden [op een ander adres, MB].

Gegeven de waarde van de inventaris

(maximaal € 10,--) zal de curator hier

geen verder onderzoek aan wijden." De

curator maakt echter ook melding van

een doorstart: "Uiteindelijk bleek er één

serieuze gegadigde die bereid was de

onderneming over te nemen:

IJsselsteden Taxi Combinatie BV, voor

een bedrag van € 50.000."

IJsselsteden Taxi Combinatie werd al in

augustus 2003 opgericht, door Paul van

Wijk en Ron Fister. De curator meldt in

zijn faillissementsverslag van 26 mei

2008 echter ook: "De debiteuren van

CTC bleken verpand te zijn aan

IJsselsteden Taxi Combinatie BV.

Voorts zijn diverse vorderingen op

derden gecedeerd tot meerdere zekerheid.

Op basis hiervan is door

IJsselsteden Taxi Combinatie tot 15

april 2008 (dus vlak voor het faillissement-MB)

een bedrag ontvangen van

circa € 220.000." Volgens de curator

had dit niet gemogen.

IJsselsteden was overigens niet de

enige gegadigde voor overname van

CTC na het tweede faillissement. De

curator meldt dat hij met nog een

andere geïnteresseerde partij

besprekingen heeft gevoerd. Achteraf

valt te reconstrueren dat die andere

partij de BIOS-groep/Zorgvervoercentrale

Nederland (ZCN) moet zijn

geweest.

ABC Taxi

ABC zit wat simpeler in elkaar. Er is

een ABC Taxi BV in Baarle Nassau,

met één bestuurder: Johan van Lente.

Verder zijn er op hetzelfde adres ook

nog ABC-Specials BV ("organisatie en

levering van speciale vervoersarrangementen,

multimediale belevenissen,

presentaties, beursstands en virtual

events"), dat eigendom is van Karwin

BV, wederom op hetzelfde adres in

Baarle Nassau, met als directeuren

Karin en Edwin Leuris. Het echtpaar

Leuris blijkt het onderdeel ABC Taxi

echter begin 2008 te hebben verkocht

aan IJsselsteden, die de feitelijke bedrij-fsvoering

van ABC Taxi verplaatste

naar Breda - met dus als enig bestuurder

Johan van Lente. Wie goed zoekt

vindt echter ook de formele verbinding

tussen ABC en IJsselsteden.

Gevolmachtigde bij ABC Taxi B.V. is

namelijk: Paul van Wijk, de

IJsselstedenvennoot uit Rotterdam.

Omgekeerd is er ook een verband te

vinden. Op kleintjesmarkt.nl werft

IJsselsteden Beheers Groep sinds

1 februari "TAXICHAUFFEURS voor

leerlingenvervoer Zaltbommel/

Maasdriel: bel: 010-xxxxxxx en vraag

naar Johan van Lente".

Over de IJsselsteden Beheers Groep

van Van Wijk en Fister is het

Handelsregister van de Kamer van

Koophandel verder wat schimmig. Het

bedrijf blijkt opgericht op 22 december

2006 en ingeschreven op 3 januari

2007, en heeft verder slechts de

vermeldingen: 'geen handelsregistratie-

-historie' en 'geen deponeringen aanwezig'.

Jaarrekeningen zijn dus niet

geregistreerd, wat overigens niet wil

zeggen dat die er niet zijn. Al zou het

onbreken van deponeringen van jaarrekeningen

de gemeenten Zaltbommel

en Maasdriel opgevallen moeten zijn.

11

01.09

P v


12

Wethouder Smit

Maar wethouder Gijsbert Smit van

Maasdriel zegt: "Dat zijn details in een

ongelooflijk complex dossier. Wij

hebben alles nagetrokken, ook bij het

bedrijf zelf. De beschuldiging dat

IJsselsteden Beheers Groep betrokken

is geweest bij een faillissement in de

afgelopen vijf jaar is ons door de rechtbank

Rotterdam niet bevestigd. Ik vind

het heel gezellig om met u te praten,

maar het zijn opgewonden leugens van

VVD-raadslid Van Endhoven." Maar het

openbare verslag van curator Renzen

over het faillissement van de Capelse

Taxi Combinatie is toch duidelijk over

de betrokkenheid daarbij van

IJsselsteden? Smit valt even stil, en

zegt dan: "Het is niet mijn rol te

vertellen wat daar aan de hand is. Er

liggen meters dossiers bij advocaten en

de vraag die voor ons relevant is, is of

dit betrokkenheid in de zin der wet is.

Het zou om een andere relatie gaan

dan vermeld, iets wat nog onderwerp

van onderzoek is. Er zou dan een beeld

kunnen ontstaan dat IJsselsteden een

stel cowboys is, een beeld dat voor de

hele taxibranche geldt. Er zijn heel veel

mensen van wie je dat kunt zeggen.

Maar als het bedrijf gelogen heeft, dan

zijn ze met ons nog niet klaar. Maar bel

meneer Fister van IJsselsteden maar

om te horen wat hij er van vindt dat hij

van de FNV een enorme hoop bagger

over zich heen heeft gekregen."

Allemaal stemmingsmakerij

Ron Fister aan de telefoon: "Het is

allemaal stemmingmakerij tegen

IJsselsteden. De wethouder van

Maasdriel heeft onze jaarverslagen

gehad, met stempel van de Kamer van

Koophandel er op."

Wat is de relatie tussen IJsselsteden

en ABC?

Fister: "Heel simpel. ABC hebben we

vorig jaar april gekocht van Edwin

Leuris. Wij reden zelf al in die buurt

voor Valys, en hadden daar een

capaciteitsprobleem. Via via zijn we

toen in contact gekomen met Edwin en

die wilde wel verkopen. ABC is een

volle dochter van ons."

Dan de verloren rechtszaak tegen

Achmea. De rechter vond 88 cent ook

een abnormale lage prijs. Fister: "Die

88 cent is zonder BTW. Met BTW komt

het uit op 1,05. Ik krijg net de nieuwe

prijs binnen van zorgverzekeraar AGIS,

waar we ook zittend ziekenvervoer voor

rijden. Inclusief btw gaan die 1,18

betalen. Dat is geen aanbesteed vervoer,

die prijs krijgen we gewoon op.

Dus zo laag is de prijs niet waarvoor wij

bij Achmea hadden ingeschreven. Wij

kunnen echt een combinatiegraad van

3 halen. Met drie keer 88 cent kom je

op 2,64. Dat is de reguliere prijs. Bij

ons zitten de klanten netjes klaar, dus

in vijf minuten ben je weg. Wij hebben

het Taxikeurmerk, ISO vanaf dag één.

En we rijden in het Rotterdamse al vijf

jaar voor Achmea. Hier zit echt stemmingmakerij

achter."

Waar komt die stemmingmakerij dan

vandaan?

Fister: "Ja, dat is moeilijk uit te leggen."

Fister aarzelt. "Nou ja, laat ik er dit van

zeggen. Hesselink van BIOS-groep/

Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN)

wilde CTC, toen dat failliet ging, ook

graag hebben. Sinds die dag hebben

ze eigenlijk een probleem met ons. We

schrijven vaak op hetzelfde in, en als

hij verliest, dan gaat hij met modder

gooien. De vroegere eigenaar van CTC

is Van Ieperen. En die werkt tegenwoordig

bij BIOS-groep/ZCN.”

Tot slot Aad Romijn, Directeur

Operations BIOS-groep: "Ja, dat van

Van Ieperen klopt. Die werkt nu bij ons.

Wij hebben destijds geprobeerd CTC

te redden. Maar het verwijt van stemmingsmakerij

slaat nergens op. Van die

gunning in Maasdriel weet ik niets. Wij

hadden inderdaad ook bij Achmea

ingeschreven. En voor hele andere

prijzen. En ik heb geen idee hoe

iemand voor 88 cent kan rijden."

MARNIX BRUGGEMAN

KRUISING VAN STANDAARD- EN SNELBUS VOOR DE LIJN

Citaro LE’s met modulair interieur voor

Limburgse snelbuslijn

Op verzoek van Veolia Transport Belgium ontwikkelde Evobus vier

exclusieve en modulaire Mercedes-Benz Citaro’s LE. De voertuigen

komen tegemoet aan de vraag van De Lijn naar een snelbus die enerzijds

een maximaal aantal reizigers kan vervoeren en die daarnaast

rolstoeltoegankelijk is. Daarvoor werd ter hoogte van de achterdeur een

uitneembaar podest met zes zetels geplaatst.

Snelbuslijn 180 tussen Hasselt en

Lommel behoort tot de meest

succesvolle snelbuslijnen in

Vlaanderen. Gemiddeld zijn er zo’n

1.350 reizigers per dag, van maandag

tot en met zaterdag. De exploitatie van

de snelbuslijn gebeurt sinds juli 2000

door VBM uit Lommel, een filiaal van

Veolia Transport Belgium. Nadat het

nieuwe contract was binnengehaald,

besloot Veolia Transport Belgium de

Scania Irizars en de Van Hoolstandaardbus

te vervangen door vier

nieuwe voertuigen.

De Lijn vroeg evenwel voertuigen met

■ Het uitnemen van het podest met 6 een maximaal aantal zitplaatsen

01.09 stoelen schept meer ruimte bij de omdat het een ruim 40 km lange GEERT VAN LIERDE

achteringang.

snelbuslijn is. Gelijktijdig wou men ook

P v

bussen die zonodig toegankelijk zijn

voor rolstoelgebruikers.

In samenwerking met Evobus werd

een klassieke Mercedes-Benz Citaro

LE gebouwd met een uniek interieur.

Tegenover de achterdeur bevindt zich

een verankerd bordes met zes

stoelen, dat je zonodig uit de bus kan

halen. Op die manier krijg je plaats om

een rolstoelgebruiker veilig te laten

meerijden. Daartoe is ook voorzien in

een uitklapbaar platform om de

rolstoel aan boord te rijden. Een ander

aspect van het modulair interieur zijn

de bagagerekken, die zonodig

eveneens kunnen worden verwijderd.

Het modulair interieur laat bijvoorbeeld

toe om bepaalde snelbusritten

rolstoeltoegankelijk te maken of om de

snelbussen desnoods te veranderen in

klassieke Citaro LE-standaardbussen.


EX-TCA-DIRECTEUR HAALT Z’N GRAM IN BOEKVORM 13

DICK GRIJPINK

rekent even alles af

In het in januari verschenen boek 'De afrekening van oud-TCA

directeur Dick Grijpink’ lopen eigenlijk drie verhalen door elkaar.

Een karakterschets van Grijpink, vol zogenaamde Amsterdamse

humor - voor wie daar van houdt. Verder een interessante

geschiedschrijving van de taxideregulering. En meest overheersend:

Grijpinks afrekening met justitie en politiek, die hem

wilden breken, vanwege zijn verzet tegen de taxi-liberalisering.

■ Dat bij Grijpink afrekenen centraal

staat blijkt uit het feit dat media die

altijd neutraal en feitelijk correct over

hem hebben bericht, nauwelijks worden

aangehaald, het 'blad'

Personenvervoer slechts drie keer.

Grijpink schreef het boek niet zelf,

maar liet zijn biografie en gram

optekenen door journalist Bart Bakker.

Vooral de eerste hoofdstukken over

Grijpinks loopbaan als politieman en

later BVD-runner staan vol

Amsterdamse jool. Een informant voor

niks opdragen om in de kou met een

lege sporttas voor Sporthuis Centrum

te gaan staan. Later, nadat Grijpink in

vier jaar was afgestudeerd als jurist,

kon hij als TCA-directeur nog

dankbaar teruggrijpen op zijn

contacten bij zijn vroegere werkgever.

Zo kwam hij er achter dat tijdens de

taxioorlog TCA-chauffeur Bert

Middelberg werkte als BVD-informant.

Afscheid van Schiphol

Leuk om terug te lezen is de juridische

strijd van Grijpink met de gemeente,

die vanwege de deregulering eiste dat

TCA haar telefoonpalen op de standplaatsen

weghaalde. Verder zou minister

Netelenbos destijds de Schipholdirectie

hebben gedreigd dat de

privatisering van de luchthaven niet

doorging, als TCA niet van de

luchthaven werd geweerd. Interessant

om vast te stellen dat de TCA inmiddels

door de laatste aanbesteding tot

een aanvullende rol op de luchthaven

lijkt te zijn gedegradeerd. Grijpink

adviseerde één van de offrerende

partijen, maar behoorde niet tot de

winnaars.

Roemruchte ordedienst

Over de roemruchte eigen ordedienst

van TCA, die niet voor niets een

hokje naast de ingang van het

kantoor had, doet Grijpink letterlijk een

boekje open. Taak van de TCA-

Controledienst was bijvoorbeeld het

verwijderen van ongewenste journaille:

toen misdaadverslaggever John van

den Heuvel van de Telegraaf "na

herhaalde verzoeken weigerde het

pand te verlaten, werd hij door het

Hoofd van de Controledienst, Bert,

letterlijk bij kop en kont gepakt en naar

buiten gedragen."

Ook tegen kritische chauffeurs als

Kees Meester –jarenlang steun en

toeverlaat van Grijpink- trad de

'Controledienst' op: "Hij had zich al

een tijdje ziek gemeld en toen hij

terugkwam, heb ik hem door een

inspecteur van de controledienst Peter

op laten halen en naar mijn kamer

laten brengen. Hij zag zo wit als een

doek en zijn broek fladderde om zijn

kont van de zenuwen." Een ander

optreden tegen een chauffeur: "Na

enig duwen en trekken met de controleur

is hij op de grond gaan liggen

en heeft zich met de ambulance af

laten voeren. In het ziekenhuis werd

geconstateerd dat hij geen waarneembaar

letsel had."

Taliban verontwaardigd

Uitvoerig wordt beschreven hoe op het

hoogtepunt van de taxioorlog Grijpinks

vroegere werkgevers het nu op hem

hebben gemunt. Grijpink noemt een

verklaring van een Amsterdamse

rechercheur, die in het wilde weg op

zoek moest naar misdrijven van de

TCA-directeur, zonder concrete

verdenkingen. Rechter Willems, die

onderzoek deed naar de bedrijfsvoering

van TCA, noemt hij "een kloon

van Ollie B. Bommel met een

dwangneurose." Over de politiek:

"Politici beschouw ik als de laagste

levensvorm op aarde." Zijn commentaar

op een uitspraak van toenmalig

wethouder Geert Dales: "Heel toevallig

neuriede ik net het liedje 'vuile

huichelaar' toen ik dit hoorde." Over

de in Amsterdam verder alom

gerespecteerde burgemeester Cohen:

"Een integriteitsonderzoek naar het

functioneren van Job Cohen is

volstrekt overbodig. Integriteit is geen

eigenschap die onderdeel uitmaakt

van zijn karakter." Toen iemand het

Amsterdamse stadsbestuur vergeleek

met de Taliban: "Ik durf het haast niet

hardop te zeggen, maar men is bij de

Taliban zeer verontwaardigd dat men

wordt vergeleken met Cohen c.s.".

Revanche

Ook met de pers rekent Grijpink af, in

het bijzonder met Parool-journalist

Bart Middelburg. Dat bij Grijpink

afrekenen centraal staat blijkt uit het

feit dat daarentegen media die altijd

neutraal en feitelijk correct over hem

hebben bericht, nauwelijks worden

aangehaald, het 'blad' Personenvervoer

slechts drie keer. Het Parool

heeft ondertussen de afgelopen weken

revanche genomen. Eerst met het

bericht dat de AIVD onderzoekt of

Grijpink in het boek zijn vroegere

ambtsgeheim heeft geschonden,

daarna met de melding in de krant

van 31 januari dat Grijpink wordt

verdacht van het exploiteren van een

wietplantage op een industrieterrein

in Edam.

Bart Bakker, De Afrekening van

oud-TCA directeur Dick Grijpink,

Uitgeverij Veldboeket, ISBN

9789081389112, € 17,50.

MARNIX BRUGGEMAN

01.09

P v


14 SPOORWEGEN HEBBEN INVOERING EUROPEES BEVEILIGINGSSYSTEEM

ONDERSCHAT

Wél een lijn

maar (nog steeds)

geen treinen

De hogesnelheidslijn (HSL) van Antwerpen naar Schiphol blijft

in het nieuws. Aanleiding is het zoveelste uitstel van de start

van het proefbedrijf tussen Amsterdam en Rotterdam en van

de treindienst van Antwerpen naar Noorderkempen, een

stopplaats aan de flitslijn in Brecht, net over de

Belgisch-Nederlandse grens. Voor het oog is de lijn

gebruiksklaar. Toch rijden er nog steeds geen reguliere

treinen op. Waarom ligt de HSL er nog steeds ongebruikt bij?

Kafka op het spoor of hoe de gierigheid weer eens de

wijsheid bedroog.

■ De toch al beroerde –maar desondanks zeer populaire- Benelux-treindienst

stapelt de laatste maanden vertraging op vertraging: een bewuste kwaliteitsvermindering

met de Albatros in zicht?

De hogesnelheidslijn tussen

Antwerpen en Schiphol (HSL-Zuid in

Nederland, HSL 4 in België) is uitsluitend

beveiligd met het Europese

beveiligingssysteem ETCS (European

Train Control System)*. Alleen locomotieven

en treinstellen die dat

systeem kunnen ‘lezen’, kunnen op

die lijn rijden.

De beslissing om op de flitslijn

Antwerpen–Schiphol alleen het

Europese systeem te installeren,

01.09

kreeg destijds forse kritiek. Zo wezen

seiningenieurs op de tijd én de kosten

P v

die de introductie van een totaal nieuw

systeem zou vergen. Aangeraden

werd om naast ETCS een beproefd

beveiligingssysteem zoals dat op de

hogesnelheidslijn Brussel-Parijs te

installeren. Zodra de lijn gereed was,

konden er onmiddellijk treinen over rijden,

was de redenering. ETCS had als

systeem van de toekomst dan heel

geleidelijk en zonder stress kunnen

worden ingevoerd.

Voorbeeldige Europese leerlingen

Dit wijze advies werd in de wind geslagen.

België en Nederland wilden voorbeeldige

Europese leerlingen zijn. De

installatie van een tweede systeem,

een back-up, vonden ze een onverantwoorde

investering. Ten onrechte

zoals nu blijkt. Eens te meer heeft de

gierigheid de wijsheid bedrogen.

‘Europa’ wenst dat nieuwe spoorlijnen

met ETCS worden beveiligd, maar

heeft de installatie van een backupsysteem

nooit verboden! Frankrijk,

de bakermat van de hogesnelheidstrein

in Europa, handelde wél wijs. In

2007 werd de Oostlijn (TGV Est) richting

Straatsburg perfect volgens de

planning in gebruik genomen. Het

bestaande beveiligingssysteem werd

gehandhaafd en ETCS wordt geleidelijk

ingevoerd zonder dat de

reizigers daar hinder van ondervinden.

We hadden eveneens kunnen leren uit

de ervaringen van de Zwitserse

Bondsspoorwegen (SBB). Het niet tot

de EU behorende Zwitserland voerde

als eerste ETCS in op de nieuwe

spoorlijn Mattstetten – Rothrist (200

km/u). Om de lijn toch volgens de

planning in gebruik te kunnen nemen,

moest de SBB bliksemsnel naast

ETCS een bestaand beveiligingssysteem

installeren. Het heeft twee jaar

geduurd voor het Europese systeem

goed functioneerde. In dat land

betaalde de federale regering overigens

de uitrusting van 600 tractievoertuigen

met ETCS-apparatuur.

Wél heeft België volgens een voormalige

topman van de NMBS enkele

jaren geleden aan Nederland

voorgesteld om naast ETCS toch een

beproefd HSL-beveiligingssysteem op

de flitslijn te installeren. Het

Nederlandse consortium dat de spoorlijn

bouwde, wees dit voorstel vanwege

de kosten af.

Minister van Verkeer en Waterstaat

Camiel Eurlings laat nu toch onderzoeken

of er een tweede beveiligingssysteem

op de HSL moet komen.

Noorderkempen

Aan het nog niet beschikbaar zijn van


geschikt treinmaterieel om op de HSL

Antwerpen–Schiphol te rijden, heeft

ook Europa schuld. Europa gaf zeer

laat uitsluitsel over welke ETCS-versie

moest worden toegepast. Dat heeft tot

extra vertraging geleid. Verwacht wordt

dat de Thalys-treinen op zijn vroegst in

december 2009 (!) over de flitslijn

zullen gaan rijden. Begin vorig jaar was

de streefdatum nog oktober 2008...

Thalys draait op voor de hoge kosten

van de installatie van ETCS-apparatuur

in zijn treinen. Thalys-treinen

hebben nu al zeven(!) beveiligingssystemen

aan boord. Er komt dus een

achtste bij.

Tussen Antwerpen en Noorderkempen

–een station dat ook voor Zuid-

Nederland aantrekkelijk gelegen ishadden

al sinds december 2006

treinen kunnen rijden. “Beschouw het

baanvak Antwerpen Luchtbal–Noorderkempen

als één blok. Omdat er maar

één trein rijdt, kan er niets fout gaan.

Blijkbaar té simpel”, zeggen doorgewinterde

Belgische machinisten en

spoorwegingenieurs. Van het bureaucratische

Europa mag dat niet. De

HSL zou dan eerst moeten worden

‘gedegradeerd’. Niemand die dat

snapt.

De regio Brecht moet dus geduldig

wachten tot de homologatie van de

drie door de NMBS gehuurde Traxxlocomotieven,

made by Bombardier

Duitsland, rond is. Pas dan kan worden

gestart met de dienst Antwerpen–

Noorderkempen: één trein per uur en

per richting en alleen in de week. Een

heel mager aanbod. De NMBS mist

(ook hier) visie en ambitie.

Albatros

Nog meer kommer en kwel. In 2004

bestelden High Speed Alliance (nu NS

Hispeed) zestien en de NMBS drie

treinstellen voor 250 km/u bij de

Italiaanse constructeur AnsaldoBreda.

Een groot deel van deze treinen is

bestemd om de huidige Beneluxtreinen

Amsterdam–Brussel te

vervangen. De naam Benelux maakt

plaats voor Albatros. De eerste

Albatros-trein zou in 2006 worden

geleverd. Zo luidde het in 2004. In

vakkringen werd toen gelachen.

Terecht, het wordt ten vroegste 2010...

AnsaldoBreda is technisch competent.

In Italië rijden hogesnelheidstreinen

van deze constructeur. Maar internationaal

is AnsaldoBreda berucht om

zijn te late leveringen. De Deense

Spoorwegen (DSB) bijvoorbeeld

bestelden 83 intercitytreinen. De

levering begon met vier jaar vertraging.

Bij de vier geleverde treinen

traden nog eens technische problemen

op. Nederland en België zijn dus

gewaarschuwd.

AnsaldoBreda wijt de vertraagde

leve-ring van de Albatros-treinen aan

■ Volgens een voormalig NMBS-topman zijn “onkunde en het gebrek aan

organisatie binnen het bedrijf” de belangrijkste oorzaken waarom AnsaldoBreda

nog steeds geen Albatros-treinen heeft geleverd. Foto:

het te laat bekend zijn van de ETCSspecificaties*.

“Dat is voor een deel

juist. Maar de onkunde en het gebrek

aan organisatie binnen het bedrijf zijn

de belangrijkste oorzaken”, zegt een

voormalige topman van de NMBS.

In afwachting van de komst van de

Albatros zouden de huidige

Beneluxtreinen met 160 km/u over de

flitslijn gaan rijden. Dat kan pas als de

door Hispeed gehuurde Traxx-locomotieven

gehomologeerd zijn.

Wanneer dat gebeurt, dat staat in de

sterren geschreven.

NS Hispeed verwacht in

crisistijd meer korte

stedentrips

NS Hispeed profiteerde in 2008

indirect van de Nederlandse vliegtaks.

Een deel van de groei van 10% over

alle bestemmingen kan worden

verklaard doordat Nederlanders naar

buitenlandse luchthavens reizen om

daar in het vliegtuig te stappen. Vooral

Brussel, Parijs, Frankfurt en

Düsseldorf laten volgend NS Hispeed

sterke groei zien. Ook Londen (via

Brussel met de Eurostar) is - dankzij

het lage pond en het St. Pancrasstation,

dat centraler ligt dan Waterloo

- eveneens erg populair.

Voorafgaand aan de Vakantiebeurs

2009 zei Jan-Willem Siebers,

commercieel directeur NS Hispeed,

dat de economische crisis ook in het

voordeel van NS Hispeed kan werken:

"Natuurlijk bestaat er een kans dat

recreatieve en zakelijke boekingen

gaan afnemen. Maar het omgekeerde

is ook goed denkbaar. Veel mensen

zullen misschien de grotere reizen

naar het verre buitenland inruilen voor

kortere reizen binnen Europa: de

stedentrips. En dan zijn ze bij ons aan

het goede adres. Europese steden zijn

door een geweldig spoornetwerk goed

te bereiken vanuit Nederland. En velen

daarvan ook nog met hoge snelheid.”

Wie via www.nshispeed.nl boekt,

kan het internationale ticket thuis uitprinten.

Dit kan zelfs kort voor vertrek.

Deze mogelijkheid is nu beschikbaar

al·ba·tros de; m -sen oceaanvogel, familie vd meeuwen (Van Dale)

* ETCS is een deelaspect van het European Rail Traffic Management System (ERTMS),

de Europese ‘groeistandaard’ voor besturing en signalering.

Momenteel bestaat ERTMS uit:

- operationele regelgeving (EOR, ERTMS Operational Rules)

- mobiele communicatie voor spraak en digitale informatie (EuroRadio/GSM-Rail)

- informatiestelsel voor verkeersregeling (ETML, European Traffic Management Layer)

- informatiestelsel voor treinbesturing (ETCS, European Train Control System)

voor alle bestemmingen in Duitsland

met ICE International, de InterCity

Berlijn en de bestemmingen in België

van de InterCity Brussel en wordt binnenkort

verder uitgebreid met Thalys.

Ter gelegenheid van de Vakantiebeurs

lanceerde NS Hispeed ook de

EcoChecker. Met dit internettool, dat

beschikbaar is op www.nshispeed.nl,

zien klanten in de internationale reisplanner

wat de CO2 uitstoot is van de

door hen gekozen reis. Zo maakt NS

Hispeed de klant bewust van de

milieu-effecten van reizen met de trein

en andere vervoersmiddelen. De

EcoChecker is getest en gevalideerd

door het European Environmental

Agency.

HERMAN WELTER

15

01.09

P v


De Minibusspecialist

van VIP- tot rolstoelvervoer

/ VECOZO

Kijk op www.tribus.nl

voor andere oplossingen.

Maakt Mobiliteit

Grote bedenkers van kleinschalig personenvervoer

W

W

Car

Comfort

www.carcomfort.nl

A M S T E L V E E N

dé taxiinbouwspecialist

voor de Randstad!

leveren, monteren en keuren van

alle taxi apparatuur

Tel. +31 (0)20 643 18 85

Fax +31 (0)20 641 87 88

E-mail: info@carcomfort.nl

Car Comfort

Spinnerij 39

1185 ZS Amstelveen

Welkom

De kleding voor al uw chauffeurs

www.boedercomfortkleding.nl

Glashorst 123a | 3925 BR Scherpenzeel

T (033) 258 98 30


VALLENDUUK: “PURE MUGGENZIFTERIJ DOOR TOEZICHTHOUDERS” 17

Scoren met de pers

Toen taxiondernemer Harry Claassen uit Boxmeer me belde

met de mededeling dat hij een boete van 110.000 euro had

gekregen, was ik niet verrast. Wel toen hij eraan toevoegde

dat die boete alleen hem zelf betrof. Voor mij was dit het

absolute toppunt van het uit de rails lopen van een stelsel. Ik

bedoel het stelsel van de bestuurlijke boete

Arbeidstijdenbesluit vervoer met beleidsregels per feit. Door

cumulatie van feiten ontstaan astronomische boetes.

Het begon al medio 2007. Een vrachtwagenbedrijf

niet ver uit de buurt van

Boxmeer meldde zich bij ons met een

boete van 103.000 euro voor zijn

bedrijfje met 3 chauffeurs. Ik heb daar

meteen veel misbaar over gemaakt op

onze website. Natuurlijk klopte er niets

van zijn tachograafboekhouding, maar

dit soort bedragen ga je niet aan zulke

bedrijfjes opleggen. Intussen ligt deze

zaak bij de Raad van State en we

praten nu nog over een boete van

30.000 euro.

Nog beter verliep het de trucker die

een boete van ruim 10.000 euro op

de mat vond. In 4 weken 20 keer 220

euro voor het niet bedienen van de

knopjes van de tachograaf - hij liet

deze constant op rust staan – en 20

keer voor het niet vermelden van zijn

voornaam op de tachoschijf. Ja, dat

moet, dat is ook Europese wetgeving!

Dat was al 8.800 euro met nog eens

2.000 euro voor twee echte overtredingen.

In de bezwaarprocedure is dat in

stappen tot 0 euro gereduceerd. Daar

hoefden we niet eens voor naar de

bestuursrechter.

Verschrijvingen

Ook werd ons kantoor in december

2007 opgeschrikt door een boete van

142.000 euro voor een taxibedrijf. De

stukken beziend, bleek het bedrijf over

een model-administratie te

beschikken, maar dat de invulling van

de werkboekjes en de rittenstaten

door sommige chauffeurs slordig

geschiedde. Als je dan al die kleine

verschrijvingen als frauduleus aanmerkt,

ja dan komt je op dit soort

bedragen. Maar daar was de wet niet

voor bedoeld. Het gaat om arbeidsbescherming,

verkeersveiligheid en

misschien ook nog wel om concurrentievervalsing.

Maar dit was pure

muggenzifterij door toezichthouders

die kennelijk onvoldoende waren

voorgelicht of opgeleid. In deze zaak

werd een half jaar later de boete plotseling

met 90% omlaag gebracht naar

15.000 euro. De zaak loopt nog.

Scheiding van machten?

Bij Harry Claassen hoeven we niet

eens een bezwaarschrift te schrijven

zo lijkt. Ook bij hem een controle van

vier weken. En in die vier weken had

hij zijn werkboekje helemaal niet

ingevuld. Hij – 66 jaar – dacht zeker

dat de ‘12 urenverklaring’ voor taxiondernemers

nog kon gelden. Die

hoefden vroeger met zo’n verklaring

geen werkboekje in te vullen. In ieder

geval was het de drukste periode die

werd gecontroleerd, namelijk in de

carnavalstijd. Hij vulde wel keurig de

rittenstaten op grond van de WP2000

in, maar had geen tijd gehad voor het

werkboekje. Dat is 25 werkdagen à

4.400 euro per stuk. Het is natuurlijk

sowieso al een zotte toestand om

chauffeurs die dubbele registratie te

laten doen, maar goed, hij zat fout.

Dat zei ik hem ook en ik voegde er

meteen aan toe: hier gaan we mee

naar het grootste ochtendblad, dat

werkt nog beter dan het schrijven van

een zienswijze.

Het duurde even voordat de Telegraaf

daadwerkelijk publiceerde, maar toen

was het ook meteen raak! Kort na de

ophef in de pers zegt staatsecretaris

Huizinga persoonlijk in de Tweede

Kamer dat Harry zo’n straf niet moest

krijgen! Niks scheiding van machten.

Het ligt dan nog wel niet onder de

rechter, maar hier is toch een

bewindspersoon die zich dwars voor

het beleid van de bestuurlijke boete

gooit!

Harry had het tij mee, want er was al

flink geklaagd door de taxiondernemers

bij monde van KNV over

kleine verschillen tussen werkboekje

en rittenstaat, terwijl daar geen zweem

van fraude was te bespeuren, maar

die wel elk goed waren voor 1.320

euro. Voorts had Harry het geluk dat

SP kamerlid Emile Roemer in

Boxmeer woonde. En die las ineens in

de krant dat de enige taxiondernemer

uit Boxmeer failliet zou gaan. Ook

Charlie Aptroot van de VVD stelde

vragen over de absurde boete die in

de Telegraaf stond. Dat alles leidde op

29 januari 2009 tot het kamerdebat

met de staatssecretaris. De regeling

gaat op de schop.

Ik zou zeggen: overheid kijk eens naar

de beleidsregels van de Arbeidsinspectie.

Die kennen een absoluut

maximum van 45.000 euro voor een

BV, terwijl bij een eigen rijder in een

eenmanszaak maximaal € 11.250 mag

worden opgelegd. Nog belangrijker.

De Arbeidsinspectie waarschuwt eerst!

MR. J.B. VALLENDUUK

Vallenduuk Advocaten

in Haarlem

01.09

P v


TURBO WORLD LANCEERT UNIEK INITIATIEF:

DE TURBO BUS

TURBO WORLD, HET GROOTSTE TURBOREVISIEBEDRIJF

VAN NEDERLAND, INTRODUCEERT MET DE TURBO BUS EEN

UNIEK, NIEUW INITIATIEF OP HET GEBIED VAN SERVICE EN

DIENSTVERLENING. DE TURBO BUS IS EEN VOLLEDIG NIEUW

CONCEPT VOOR HET REPAREREN EN ANALYSEREN VAN TURBO’S

OP LOCATIE. DE SPECIAAL INGERICHTE SERVICEWAGEN IS

UITGERUST MET DE ALLERNIEUWSTE VOORZIENINGEN OP HET

GEBIED VAN TURBOTECHNIEK, WAARMEE DE VASTGESTELDE

SCHADE AAN EEN TURBO DIRECT VERHOLPEN KAN WORDEN.

OP DEZE MANIER KAN TURBO WORLD KLANTEN UITERST SNEL

VAN DIENST ZIJN EN DE FINANCIËLE SCHADE AANZIENLIJK

BEPERKEN.

“Klanten kunnen de Turbo Bus tevens preventief inschakelen

voor een technische analyse op locatie,” vertelt Olaf Velthuis van

Turbo World. “Maar vooral bij een daadwerkelijke turboschade

kunnen we klanten direct en overal in Nederland van dienst

zijn. In veel gevallen zal de servicemedewerker de vastgestelde

schade ter plekke meteen kunnen verhelpen, waardoor een

stilstand en de fi nanciële schade als gevolg daarvan tot een

minimum beperkt zal blijven.”

KWALITEIT

Een groot voordeel van de Turbo Bus is dat indien de

servicemedewerker de turbo niet ter plekke kan repareren,

hij de defecte turbo direct mee kan nemen naar de ISOgecertifi

ceerde werkplaats van Turbo World in Hoevelaken. Daar

wordt de turbo alsnog vakkundig en snel hersteld. Turbo World

beschikt als een van de weinige turborevisiebedrijven naast het

ISO:9001 certifi caat ook over de ISO:14001 certifi cering, een

milieucertifi caat dat ervoor zorgt dat het bedrijf voldoet aan alle

gestelde milieuwetten en regelgevingen. Op deze manier draagt

Turbo World bij aan een beter en schoner milieu.

Verder verwacht de turbospecialist medio dit jaar nóg een ISOcertifi

caat aan het lijstje te mogen toevoegen, namelijk het ISO/

TS:16949 certifi caat. “Deze norm onderscheidt zich van de

andere ISO-normen aangezien hierbij hoofdzakelijk naar het

product wordt gekeken. Deze nieuwe norm verplicht ons om

dagelijks op zoek te gaan naar verbeteringen in de kwaliteit van

ons product. Uiteraard is de kwaliteit van onze producten nu al

erg goed, maar met deze certifi cering kunnen we een nog beter

eindproduct garanderen,” aldus Olaf Velthuis.

NIEUWE SEGMENTEN

In de personenautosector wordt steeds vaker gebruik gemaakt

van turbochargers. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in

een voortdurend toenemende groei van de revisie van turbo’s.

Maar ook in andere marktsegmenten wordt de turbo al jaren

veelvuldig toegepast, waaronder de industrie, landbouw,

bouwmachines en scheepvaart.

Met de Turbo Bus richt Turbo World zich dan ook vooral op

deze segmenten buiten de personenautosector. Nogmaals Olaf

Velthuis: “De Turbo Bus is er in eerste instantie vooral voor de

segmenten buiten de auto-industrie, omdat klanten in deze

segmenten minder mobiel zijn in het geval van een kapotte turbo.

Met de Turbo Bus repareren wij de turbo direct op locatie.”

STRUCTURELE GROEI

Turbo World behoort tot één van de vijf grootste turborevisiebedrijven

in Europa. Naast turborevisie is Turbo World

sinds kort ook distributeur van alle grote turbomerken, waaronder

Garrett, BorgWarner, en andere grote namen. Jaarlijks worden

bij Turbo World ongeveer 10.000 turbo’s geanalyseerd en

gereviseerd. Met het oog op de toekomstige milieueisen in

verschillende sectoren zal het aantal toegepaste turbo’s blijven

groeien.

“De explosieve groei van de toepassing van turbo’s resulteert

jaarlijks in een toenemend aantal klanten van ons bedrijf. Met

de Turbo Bus zijn we nu in staat een nog bredere groep klanten

buiten de auto-industrie te bedienen. Ik verwacht voor komend

jaar dan ook een aanzienlijke groei van onze activiteiten,” sluit

Velthuis af.

Voor nadere informatie:

Turbo World b.v.

Olaf Velthuis


Internet: E-mail: o.velthuis@turboworld.nl


Taxi-Mix deelt scooters uit

Tijdens de afgelopen Taxi-Expo 2008

presenteerde een aantal ondernemers

zich als de Taxi-Mix, de ideale combinatie

van toeleveranciers voor de taxisector.

Om het geheel wat op te luisteren

werd voor iedere beursdag een

gloednieuwe retro-scooter verloot onder

de beursbezoekers.

Eind december werd de eerste scooter

overhandigd aan dhr. Roozenburg van

Taxi Roozenburg te Neede. Begin

januari werd de tweede scooter overhandigd

aan Mevr. Van der Meer,

chauffeuse van Taxi de Hollandse uit

Purmerend.

Taxi-Mix, bestaande uit B-Style

Automotive, carrosseriebedrijf

BUSiness, Taxi-Rent BV, van Mossel

Bedrijfswagencentrum, van Mossel

Lease en Jansen & Jansen bedrijfskleding,

feliciteren beide prijswinnaars

van harte met de gewonnen prijs. Voor

meer informatie kijkt u op www.taximix.nl.

■ Taxi-Mix-prijswinnaars: mevrouw Van

der Meer en de heer Rozenburg

Antwerpen – Aachen-West

volledig onder de draad

De spooras Antwerpen – Hasselt –

Montzen – Aachen-West is volledig

elektrisch. Medio december heeft

Infrabel de elektrificatie van het acht

kilometer lange baanvak tussen

Montzen en de Duitse grens ingewijd.

De grens tussen België en Duitsland

ligt in de 870 meter lange

Botzelaartunnel (Gemmenicher Tunnel

in het Duits). De overgangszone van de

Belgische 3.000 volt gelijkspanning

naar de Duitse 15.000 volt wisselspanning

of omgekeerd bevindt zich op het

1.107 meter lange viaduct van

Moresnet die het Geuldal overspant.

De elektrificatie, die in nauwe samenwerking

met DB Netz en DB Energie

werd uitgevoerd, kostte 7,5 miljoen

euro. Van dit bedrag nam Infrabel

ongeveer 6 miljoen voor haar rekening.

■ De overgangszone op het viaduct

van Moresnet. Sfeerbeeld genomen

tijdens de officiële ingebruikname.

Foto Infrabel

in bedrijf

Kijlstra Ambulancegroep

neemt proef met

aardgas-ambulance

Friesland krijgt de primeur van de

eerste Nederlandse ambulance op

aardgas. Kijlstra Ambulancegroep

Fryslân uit Drachten werkt in dit

innovatieve project samen met Visser

Leeuwarden en Autoland Van den Brug.

Het project past in het streven van de

provincie Fryslân om in 2020 alle

fossiele brandstoffen uit te bannen in

het personenvervoer.

Voorlopig betreft het een proef met

gepland patiëntenvervoer. Voordat de

ambulance ingezet wordt bij acute

spoedsituaties wil Kijlstra meer ervaring

opdoen met het rijden met hoge

snelheid om zo de betrouwbaarheid

voor 100% te kunnen garanderen.

Naast de ambulance op aardgas heeft

Kijlstra recentelijk nog een milieuvriendelijk

initiatief genomen: Vanaf

medio dit jaar rijden er twee elektrische

taxi's in de gemeente Leeuwarden.

Overgangstermijn BCT

start 1 november 2009

In overleg met de taxisector wordt,

aldus staatssecretaris Huizinga (V&W),

de start van de overgangstermijn van

de Boordcomputer Taxi (BCT) gesteld

op 1 november 2009. De overgangstermijn,

de periode waarin taxiondernemers

een BCT moeten laten inbouwen,

loopt van 1 november 2009 tot en met

31 januari 2011. Vanaf dan moeten de

rittenstaat en het werkboekje definitief

zijn vervangen door de BCT.

Eind 2008 heeft een vertegenwoordiging

van taxiondernemers bij fabrikanten

de ontwikkelingen van de boordcomputer

geïnventariseerd. Zij stelden vast

dat meerdere fabrikanten zich aan het

voorbereiden zijn, maar dat ze met de

verdere ontwikkeling en productie van

de BCT wachten op meer zekerheid

over de (technische) specificaties. Met

de notificatie van de specificaties eind

maart 2009 verwacht de taxisector dat

deze zekerheid gegeven kan worden.

Door de start van de overgangstermijn

in het najaar hebben fabrikanten voldoende

tijd voor de ontwikkeling en productie

van de BCT.

NMBS-orders voor Alstom-

Bombardier en Siemens

De NMBS heeft bij de tijdelijke combinatie

Alstom – Bombardier nog eens 72

dubbeldeksrijtuigen type M6, goed voor

10.000 zitplaatsen, besteld. Het gaat

om vier stuurrijtuigen (BX), vier A’s, zestig

B’s en vier multifunctionele rijtuigen

BD. Met de bestelling is een bedrag

van 128 miljoen euro gemoeid. De 72

M6’en worden geleverd tussen april

2010 en maart 2011. De M6-vloot zal

dan 492 rijtuigen (64.000 zitplaatsen)

tellen. Deze vloot vertegenwoordigt een

investering van 761 miljoen euro.

Bij Siemens plaatste de NMBS een vervolgorder

voor 60 locomotieven serie

18, een investering van 222 miljoen

euro. De locs worden geleverd tussen

juni 2010 en april 2012. Eind 2006

bestelde de NMBS al zestig van deze

locomotieven. Sinds eind 2004 heeft de

NMBS 2,7 miljard euro in nieuw treinmaterieel

geïnvesteerd.

■ Nog eens 72 dubbeldekkers voor

NMBS

■ Eind maart bij de dealer: de nieuwe

E-Klasse van Mercedes-Benz. De

nieuwe E-Klasse is niet alleen veiliger

en comfortabeler, maar scoort ook

beter op het gebied van zuinigheid en

milieuzorg. De limousine versterkt de

toonaangevende positie van Mercedes-

Benz in de topklasse dankzij een

unieke combinatie van assistentiesystemen

voor de bestuurder.

19

01.09

P v


20 NIEUWE ‘RITTENPLANNER’ CONTRACTVERVOER OOK OPEN VOOR

OPDRACHTGEVERS

Nadat eind vorig jaar binnenshuis de bakens zijn verzet en

nieuwe posities zijn ingevuld, sprokkelt de BIOS-groep, de

combinatie van Rotterdamse zorgvervoerders Bornkamp en

SILO, de ene na de andere opdracht binnen. Omdat de

zorgvervoerder vooral thuis is in het contractvervoer, werd

onlangs ‘De Rittenplanner’, de in eigen beheer ontwikkelde

routeplanner, onthuld. Ook opdrachtgevers zijn welkom om met

het systeem de efficiency van

hun bestaande vervoerspakket

te bekijken. BIOS garandeert

een totaal onafhankelijke en

volledig transparante

doorlichting, en creëert

daarvoor een op zichzelf

staande bedrijfsunit.

De stemming in de oude Bornkampvestiging

aan de Rotterdamse

Brugwachter was medio januari

opperbest. De groep was nog in de

running voor het Schipholvervoer (een

week later haalde het maar liefst twee

percelen binnen). Al eerder scoorde

het bedrijf een aantal contracten in het tellende bedrijf toch nog 25 ambulances

en 25 ondersteunende

directievervoer, een nieuwe activiteit

voor de Rotterdammers. In de

voertuigen inzet. Contractvervoer

Achmea-aanbesteding was het ook (zorg-, school-, CVV-, gehandicaptenen

directievervoer) vormt de hoofd-

prijs (in 65 van de 113 concessies) en

de asielzoekers van Menzis worden moot. En echt regionaal is het

ook door de BIOS-groep vervoerd. fusieproduct van Bornkamp en SILO

De avond tevoren hadden de mannen uit 2003 ook al niet meer. Met een

hun collega’s van de Amerikaanse aantal eigen vestigingen zoals M-Tax

spoedeisende hulp (‘911’) uitgezwaaid in Middelburg en BIOS Brabant in

en in de avonduren nog veel

Sprundel, plus een flink aantal (80)

(bij)geleerd. “Een ongelooflijke

samenwerkende partnerbedrijven is de

operatie”, roept BIOS-directeur Stef groep in het hele land actief. BIOS

Hesselink enthousiast. “Die gasten zegt er de voorkeur aan te geven als

hebben 2.500 ambulances rondrijden. regiebedrijf samen met onderaannemers

in te schrijven. “We geloven

Dat is honderd keer meer dan wij.”

meer in samenwerking dan in het

Landelijke dekking contractwerk elkaar de tent uitvechten”, stelt

Maar de nadruk bij de BIOS-groep ligt Hesselink. “De groei moet komen door

01.09 al lang niet meer op spoedeisende samenwerking, niet door keiharde concurrentie

op het scherp van de snee.”

hulp, waarvoor het 479 medewerkers

P v

“Groei moet komen door

samenwerking, niet door

keiharde concurrentie”

■ Ook voor (v.l.n.r.) Aad Romijn,

Stef Hesselink (staand) en René van

der Veer is de enorme snelheid

waarmee ‘De Rittenplanner’ een flink

vervoerspakket plant, nog steeds

verrassend.

Leerproces

Dat het er de laatste tijd bepaald

levendig toe gaat bij de groep, heeft

zeker met de naam te maken.

Hesselink: “’Bios’ betekent leven in het

Grieks en daar kwamen we op uit

toen we twee letters van het ene

bedrijf en twee van het andere aan

elkaar plakten.”

Met een aantal ingrijpende hervormingen

die eind vorig jaar zijn doorgevoerd

(“Een stukje professionalisering

van organisatie en operatie,” zegt

directeur operations Aad Romijn) is het

bedrijf flink opgeschud. Bepaalde

activiteiten, zoals ambulancevervoer

en taxivervoer, worden nu apart

aangestuurd. Om de vele aanbestedingen

te managen werd de afdeling

BIOS Commercie opgezet. “In BIOS


21

Commercie speelt accountmanager

René van der Veer een voortrekkersrol”,

zegt Romijn.

Was Van der Veer afkomstig van

Taxicentrale Middelburg, Romijn,

eveneens met een ‘taxi-verleden’

(Haagse CityTax), bracht vorig jaar

ook een flink stuk OV-expertise van z’n

vorige werkgever, Connexxion, mee.

“We wilden met name de groei van de

jaren daarvoor consolideren”, zegt

Hesselink. “En we moesten vaststellen

dat we er op een bepaald moment

ook niet teveel werk meer bij konden

hebben. We moesten dus zeer

kieskeurig zijn.”

“Vooral wilden we eens kijken wat voor

ons interessante en nieuwe markten

zouden kunnen zijn”, vult Romijn aan.

“Daaruit kwam bijvoorbeeld het zakelijke

vervoer naar voren.” In korte tijd

veroverde BIOS het directievervoer

van Rijkswaterstaat en dat van een

aantal ministeries. “We hebben de

laatste maanden ook veel oude

offertes met behulp van de nieuwe

routeplanner opnieuw doorgerekend

en veel nieuwe offertes uitgebracht als

een soort leerproces.” Om qua

materieel ook snel op nieuw werk in te

kunnen spelen, heeft BIOS met een

aantal dealers en importeurs strategische

overeenkomsten, zodat taxi’s en

busjes van Opel, Mercedes-Benz en

VW lang van tevoren gereserveerd en

(wanneer nodig) snel ingezet kunnen

worden.

Planning in seconden, visuele

weergave

In de contractvervoermarkt is, ondanks

de grote omvang van de vervoerspakketten,

handmatig plannen (en

zeker handmatig verfijnen) nog steeds

de norm. Connexxion Taxi Services

had op deze markt, via het deels in

eigen huis door het overgenomen

Future Technology ontwikkelde RBS,

lange tijd een belangrijk strategisch

voordeel. De klassieke aanbestedingsvraag

“Wat heb ik voor dit pakket aan

materieel en chauffeurs nodig en

welke routes rijden de busjes met

welke leerlingen?” kan nu bij de BIOSgroep

ook in seconden automatisch

beantwoord en –nog belangrijkervisueel

weergegeven worden.

“Zo’n automatische planning is een

noodzaak, omdat de volumes die met

de aanbestedingen gemoeid zijn,

langzamerhand gewoonweg te groot

worden”, zegt Romijn.

Op basis van een planningspakket van

de Duitse mobiliteits- en logistiekspecialist

PTV AG, gebaseerd op koerierswerk,

ontwikkelde BIOS samen met

PTV een nieuwe BIOS-planner die

heel nuchter ‘De Rittenplanner’ werd

gedoopt. BIOS, dat in de meldkamer al

met WinTax werkt voor intake en

doorgifte, realiseerde niet alleen een

koppeling met dit systeem van Korton,

maar voorziet ook een koppeling met

alle andere agenda- en communicatiepakketten

die op de markt zijn.

Korton werkt voor BIOS inmiddels aan

een compleet nieuw centrale-systeem,

zodat de relevante meldkamergegevens

ook automatisch op de

juiste plek bij de administratie

belanden. Belangrijker nog: dit nieuwe

systeem werkt ‘Internet-based’, “zodat

we in principe het vervoer ook vanuit

India of Rusland zouden kunnen aansturen”,

stelt Hesselink. “Je plukt de

applicaties van het net waar je ze

nodig hebt. We kunnen dus altijd en

overal inloggen op onze eigen

managementinformatie.”

Scholier of chauffeur uitgangspunt

“We zijn lange tijd bezig geweest het

planningssysteem te verfijnen en te

testen, door bijvoorbeeld al onze

bestaande planningen door het systeem

te halen”, legt een enthousiaste

René van der Veer uit. “Nu kunnen we

echt zeggen dat ons systeem de

werkelijkheid dicht benadert en in een

hoog tempo veel routes tot in de

perfectie kan plannen.” Hij legt uit dat

het standard-‘format’ van de meeste

aanbestedingen ‘leading’ is geweest in

de ontwikkeling van ‘De Rittenplanner’:

“Vaak krijg je van consultants Excelbestanden

met een naam of een

nummer, een adres of postcode en

een schoollocatie plus wat andere

gegevens, zoals tijden en mogelijke

restricties in het combineren van

bepaalde kinderen met andere.

Met die gegevens gaat de planner

aan de slag.”

In principe plant het systeem razendsnel

enkele ritten, eenmaal heen en

(apart) eenmaal terug, tien per week.

BIOS werkt in principe vanuit het

dichtstbijzijnde BIOS-depot. Hij houdt

daarbij rekening met beschikbare

rolstoelplaatsen, maximale rit- en

omrijtijden, in- en uitstaptijden en al of

niet combineerbare pupillen. Komt de

nieuwe planner daarbij iets tegen dat

niet overeen komt met de vooraf

ingevoerde randvoorwaarden, dan

signaleert hij dat.

Geplande routes kunnen tegelijk of

afzonderlijk op het scherm getoond

worden, met de ritgegevens. En ze

kunnen in bepaalde ‘formats’

meegestuurd worden met de offerte.

Wijzigingen die zich in de praktijk

voordoen (de bekende ‘mutaties’)

worden vanuit de meldkamer

automatisch teruggekoppeld naar

‘De Rittenplanner’.

Aan één ding wordt nog gewerkt, zegt

Van der Veer: “Ook het inzetten van

een vaste chauffeur kan ‘leading’ zijn

in dit verhaal. Daar is in het leerlingenvervoer

veel vraag naar. Dan koppelen

we de chauffeur in de planning vast

aan een groep scholieren.”

WIM FABER

01.09

P v


22 STATIONS EN STATIONSOMGEVINGEN IN VLAANDEREN OP DE SCHOP

De jongste jaren hebben veel Belgische steden en gemeenten het station

en de stationsomgeving herontdekt als dé motor van stedelijke ontwikkeling.

In Vlaanderen staan belangrijke stationsprojecten op stapel in onder

meer Mechelen, Aalst en Roeselare. In Gent-Sint-Pieters, het belangrijkste

Vlaamse station, zijn de werkzaamheden volop aan de gang. Ook station

en stationsomgeving in Oostende, de ‘Koningin der Badsteden’, gaan op

de schop. De NMBS-Holding, Infrabel (het Belgische ProRail), De Lijn en

de stad Oostende investeren samen 82 miljoen euro in het stationsproject.

De werkzaamheden die in juni beginnen, duren tot 2014. Op de lijst van

de belangrijkste NMBS-stations staat Oostende op de twintigste plek met

7.392 reizigers per (week)dag. Op zomerdagen zijn dat er veel meer.

De NMBS-Holding stopt 45 miljoen

euro in het in 1913 voltooide stationsgebouw.

De beschermde gevel wordt

gereinigd en het interieur ingrijpend

vernieuwd én uitgebreid met de voormalige

RMT-veerbootterminal. Dankzij

de uitbreiding van de hal krijgen de

treinreizigers een uitzicht op de haven

en de zee. “Het station wordt een

klantvriendelijke poort aan het water”,

zei de topman van de NMBS-Holding

Jannie Haek bij de presentatie van het

project.

Naast de sporen komt een bovengrondse

parkeergarage met vier

niveaus die plaats biedt aan 700 auto’s.

De tweewielers verhuizen naar het

■ De beschermde gevel van het

niveau –1 onder het voorperron. In de

Oostendse station wordt gereinigd en nieuwe stalling, waarin via grote

het interieur ingrijpend vernieuwd én openingen in het plafond het daglicht

uitgebreid met de voormalige RMTveerbootterminal.

Dankzij de uitbrei-

fietsen en honderd bromfietsen. Infrabel

doordringt, is ruimte voor duizend

ding van de hal krijgen de treinreizigers investeert circa 34 miljoen euro in perrons,

een transparante luifel, comforta-

een uitzicht op de haven en de zee.

bele toegangen en een herschikking

■ Vooral voor de vele Nederlandse van de sporen (20% minder wissels).

klanten is de tweede stationstoegang De stationsluifel, de renovatie en

van Antwerpen-Centraal van belang. herinrichting van het stationsgebouw,

01.09 Blikvanger, uiterst links, is het

de ondergrondse fietstalling, het tramstation

en het parkeergebouw werden

zwevende buffet in een rode box.

P v

Treinreizigers krijgen in Oostende

uitzicht op haven en zee

ontworpen door Dietmar Feichtinger

Architects. Dit vermaarde Oostenrijkse

architectenbureau won de architectuurwedstrijd.

De ontwerpen zullen in

overleg met Eurostation, dochter van

de NMBS-Holding, worden uitgewerkt.

De Lijn geeft 8 miljoen uit. Het tramstation,

dat jaarlijks anderhalf miljoen

reizigers verwerkt, gaat naadloos

aansluiten op het treinstation. De stadsen

streekbussen komen op één plek

naast het tramstation. Voorts investeert

De Lijn 46 miljoen euro in een nieuwe

remise voor 50 trams en 80 bussen en

in een onderhoudscentrum voor bussen

aan de Slijkensesteenweg. De openluchtremise

Brandariskaai bij het station

maakt plaats voor de parkeergarage.

De taxi’s behouden hun prominente

plaats in het multimodale knooppunt.

De stad Oostende verlengt de wandelroute

van het Casino Kursaal naar het

station tot het Maria-Hendrikapark. De

beschermde Graaf de Smet de

Naeyerbrug wordt opnieuw stadsbeeldbepalend.

Onder de brug komt een

waterpartij die herinnert aan het voormalige

Brandarisdok en de zeevaart.

Oostende draagt 6 miljoen bij in het

ambitieuze stationsproject dat ook de

bouw van woningen en kantoren omvat.

Antwerpen-Centraal

De spectaculaire gedaanteverwisseling

van Antwerpen-Centraal werd op 16

december 2008 afgesloten met de

feestelijke opening van een tweede stationstoegang

aan het Kievitplein. De

tweede ‘voordeur’ van de ‘Middenstatie’

is opgebouwd rond een ondergronds

atrium van 13.000 m3. Net zoals in de

monumentale spoorhal, koos ingenieurarchitect

Jacques Voncke van

Eurostation voor licht, lucht en ruimte.

De glazen kubus van 900 ton staal en

6.500 m2 glas garandeert overvloedige

lichtinval tot op de onderste niveaus.

Het glazen dak is een zwevend vlak en

helt licht voor de afwatering. Het regenwater

wordt opgevangen en gaat via

een leiding naar de vijver in het

naburige Stadspak. Opmerkelijk is de

geknikte overgang van het dakvlak in

een gevelwand. Blikvanger is het

zwevende buffet in een rode box.

Op de gelijkvloerse verdieping van de

tweede toegang bevinden zich loketten,

ticketautomaten, bagageruimte en

toiletten. Talloze (rol)trappen en liften

verbinden de perronniveaus +1, -1 en


–2 en de winkelgalerij met elkaar.

Bij de toegang Kievitplein kunnen op

niveau –1 750 fietsen worden gestald.

In de ondergrondse parkeergarage is

plaats voor 600 auto’s.

Tot dertien taxi’s tegelijkertijd kunnen

gebruik maken van een voorrijzone.

Daarnaast is er een zoenzone (kiss and

ride).

Door een dodelijk arbeidsongeval liep

de opening van de tweede toegang een

jaar vertraging op. Overigens moet nog

een aantal details worden afgewerkt.

Dat geldt ook voor alle niveaus onder

de perronoverkapping. Aannemers

laten het afweten. De restauratie van

de buitengevels van de in 1905 in

gebruik genomen spoorwegkathedraal

wordt in de zomer afgerond.

■ Brussel-Luxemburg: het oorspronkelijke

centrale stationsgebouw verdwijnt

in het niet bij de Europawijk.

Brussel-Luxemburg

Medio januari werd in de Europawijk in

Brussel na vijftien jaar (ver)bouwen het

vernieuwde station Brussel-Luxemburg

ingewijd. Het vroegere Brussel-

Leopoldswijk, een van de oudste

stations van Europa, werd op 26

augustus 1854 in gebruik genomen.

Architect was Gustave Saintenoy. Het

beschermde centrale gebouw staat er

nog steeds maar vervult geen stationsfunctie

meer.

In 1993 werd begonnen met de ingrijpende

verbouwing. Zo werden alle

sporen overdekt. Met glas en staal

werd een heel doorzichtig, veilig en

klantvriendelijke station gecreëerd. Een

opmerkelijk kenmerk is het gebouwbeheerssysteem

(‘domotica’). Dat

resulteert in een lager energieverbruik.

Camera’s zorgen voor een hoog

veiligheidsgevoel. Fietsers kunnen hun

tweewieler kwijt in een stalling bovenop

het station.

De NMBS-Groep investeerde 45

miljoen euro in het nieuwe Brussel-

Luxemburg dat op een weekdag 13.000

reizigers over de vloer krijgt.

Ter gelegenheid van de tachtigste

verjaardag van de geboorte van de

wereldvermaarde stripfiguur Kuifje (10

januari 1929) werd bij de hoofdingang

van het station in de Trierstraat een

zwart-wit fresco van Hergé onthuld (zie

pagina 28).

Sporen in de historie: twee stations op 130 meter van elkaar

Decennia had Oostende twee stations: Oostende-Stad en Oostende-Kaai.

Het eerste stadsstation lag aan het Tweede Handelsdok en werd ontworpen door

Auguste Payen. De bouwwerkzaamheden duurden van 1840 tot 1844.

In 1880 begon de bouw van een nieuw en groter station. De Oostendse architect

Felix Laureys tekende een station in Engelse gotiek. Op 30 juli 1882 werd het

gebouw, waarin het oude werd geïntegreerd, ingewijd.

In 1871 werd na lang aandringen van het stadsbestuur een verbindingsspoor

tussen het stadsstation en een houten station vlakbij de kade in dienst genomen.

Vanaf 3 november 1896 konden de internationale treinen rechtstreeks naar

Oostende-Kaai rijden zodat een betere aansluiting met de ‘mailboten’ naar en

van Engeland tot stand kwam. In 1904 werd een tijdelijk langgerekt houten

stationsgebouw, op de plaats van het huidige tramstation, in gebruik genomen.

Het groeiende internationale reizigersverkeer vereiste een stationsgebouw met

uitstraling. Met de bouw ervan werd in 1910 begonnen. De twee architecten,

Otten en Louis Seulen, lieten zich inspireren door de Franse neorenaissance.

De gevel van het kopstation was asymmetrisch opgebouwd, met centraal een

gevel waarin een fraaie perronoverkapping werd verwerkt. In het gebouw

huisden verscheidene diensten zoals de douane, de post, het Zeewezen en een

hotel. Op 1 augustus 1913 werd Oostende-Kaai 2 feestelijk geopend. Maar het

station schitterde niet lang. Terugtrekkende Duitse troepen brachten in oktober

1918 zware schade toe aan het station. Het werd nooit meer in volle glorie

hersteld. De spoorhal werd gesloopt.

Al in 1919 werd overwogen om beide stations, slechts 130 meter van elkaar

verwijderd, samen te brengen in het Kaaistation. Dat zou forse besparingen

opleveren en ruimte scheppen voor stadsontwikkeling. Pas omstreeks 1934

werden de eerste studies uitgevoerd. Al in oktober 1935 reden de eerste

binnenlandse treinen naar het Kaaistation. Het aantal sporen werd met vijf

uitgebreid tot elf.

Op 5 april 1946 werd het stadsstation voor reizigersverkeer gesloten. Nadat het

gebouw nog een tijd dienst had gedaan als groentenmarkt werd het in 1956

gesloopt. Een koninklijk besluit van 2 september 1959 zette het licht op groen

voor het opbreken van de spoorlijn tussen het stadsstation en Snaaskerke en

van het verbindingsspoor naar de haven.

Bronnen

* Sporend door Noordwest-Vlaanderen, Frans Waeyaert,

Uitgeverij Marc Van de Wiele, Brugge, 1988

* Stationsarchitectuur in België, delen 1 en 2, Hugo De Bot, Brepols,

Turnhout, 2002 en 2003

■ Het stadsstation van Oostende met op de voorgrond het kusttramstationnetje.

■ Het stationsgebouw van Oostende-Kaai in volle glorie in 1913.

■ De fraaie perronoverkaping van het

station Oostende-Kaai overleefde de

Eerste Wereldoorlog niet.

Prentbriefkaarten uit verzameling

Hugo De Bot

HERMAN WELTER

23

01.09

P v


24 TAXI BAVARIA-NETWERK “STRAKS OOK VOOR ANDER VERVOER GEBRUIKT”

GEORGE JANSEN:

“Wij van de taxisector

zijn de logistieke

genieën”

“Met die Taxi Innovatieprijs is het leven helemaal veranderd”, lachen

directeur George Jansen (37) en marketing-manager Jaap Lageman (46)

van Prestige Taxicentrale in Nieuwegein wat cynisch. “Obama belde ook

nog.” Feit is dat de Taxi Bavaria-promotie in 2008 niet alleen het biermerk

onder de aandacht van een breed publiek bracht, ook de taxisector als

geheel liftte mee op de promotie-acties en scoorde nu eens positieve

imagopunten. Net als Prestige, waar merken, medeMerkers en marketing

centraal staan.

de verwachtingen van hun klanten

overtreffen.”

Positief in het nieuws

Bijna automatisch komt het gesprek op de

toekenning van de Taxi Innovatie Prijs

2008. Het enthousiasme dat Jansen

tentoon spreidde bij de uitreiking van de

prijs (hij wist van niks, Bavaria’s brand

manager Mathieu Veldhuijzen wist ook

van niks), is bepaald niet verdwenen. De

newsletter voor klanten en medewerkers

heeft het erover, de prijs zelf staat pontificaal

in de vergaderruimte en overal in het

bedrijf is wel een verwijzing naar de TIP

2008 te vinden. Als goede marketeers

persen Jansen en Lageman –terecht- elk

PR-druppeltje uit de toekenning.

Toch knaagt er iets bij Jansen: “Ik heb

begrepen dat Remko Mast zich van stemming

heeft onthouden. En dat snap ik niet.

Toegegeven, we hebben met de FNV wat

vervelende akkefietjes gehad met een

onderaannemer bij ons, maar ik heb ook

op de Taxi Expo tegen Remko gezegd

‘Kom langs, laten we erover praten.’

(Verongelijkt). Wat, ik heb ‘m wel drie keer

uitgenodigd!” (En hij komt! – zie kader).

“Ik wil dat de taxibranche positief in het

nieuws komt”, vervolgt Jansen met

dezelfde snelheid. “Niet negatief. KNV

■ “Met die Taxi Innovatieprijs is het leven

heeft altijd achter me gestaan. Het SFT

helemaal veranderd”, lachen directeur

ook. Heb alles uitgelegd. Hoe kunnen we

George Jansen (links) en marketingmanager

Jaap Lageman van Prestige

problemen voorkomen? Ik heb tegen

Remko gezegd dat ik mijn medewerkers

Taxicentrale in Nieuwegein.

desnoods best allemaal lid van de bond

wil maken. Onze medewerkers zijn echt

Het is gemakkelijker de kurk weer in een belangrijk voor me. Daarom noemen we

champagnefles te duwen, dan Jansen’s ze ook medeMerkers.”

enthousiaste woordenstroom over

Prestige, over kwaliteit in de taxisector en Vijf kwaliteitsniveau’s

over merken te onderbreken. “Kijk eens De inmiddels met het ‘taxivirus’ besmette

naar dat videoscherm”, zegt hij gedreven, Jansen heeft geen klassiek ‘taxi-verleden’:

en tovert een plaatje tevoorschijn. “Léés “Kom uit de facilitaire hoek. In 1987 richtte

dat nou eens!” Er staat: “Prestige zal een ik het eerste milieuvriendelijke schoonmaakbedrijf

in Europa op, EcoClean. Wij

01.09 van de beste werkgevers in de business

zijn. Al onze medeMerkers zullen dagelijks waren milieupioniers, onze tijd ver vooruit.”

P v

Nadat het bedrijf, “een eenmanszaak met

40 medewerkers”, was verkocht aan

Cemsto en Jansen daar regiomanager

was geworden, volgde een tijd in de

horeca en een ‘sabbatical’ van een jaar in

de VS. “Toen ik terug was, kwam ik in

contact met Rob Wilson, die met zijn taxibedrijf

bij de UTC zat. Binnen zes

maanden had ik zelf een taxibedrijf, twee

jaar later had ik 50 auto’s en in 2004

verlieten we de UTC.”

Waarom? “Laat ik eerst zeggen dat ik dat

reuze jammer vond. Ik deed veel bij de

UTC, zat op de centrale en wilde graag de

markt segmenteren: de juiste mensen

voor het juiste product. Niet iedere

chauffeur is geschikt voor bijvoorbeeld

zakelijk vervoer. Bij Prestige hebben we

vijf kwaliteitsniveau’s voor chauffeurs.

Maar ja, je zit in een coöperatie en mijn

ideeën werden bij de UTC afgeschoten. Ik

heb, door weg te gaan, toen veel kapitaal

vernietigd dat ik in exploitatierechten had

geïnvesteerd. Meer dan een miljoen.

(Lacht). Maar beter ten halve......”

Met graficus Geert Visser zette Jansen

vervolgens Prestige op. “Met hem had ik

ook de 9,50 euro voor een stadsrit

bedacht voor de UTC.” Saillant detail: het

bedrijf zat in Nieuwegein in één verzamelgebouw

met… de UTC, die even later

ijlings naar de Utrechtse Californiadreef

verhuisde. Want…. Jansen was eigenaar

van het pand in Nieuwegein. “No hard

feelings, trouwens. Kom nog regelmatig bij

Duco op de koffie. Maar Prestige is een

BV en hier geldt dat als je bij ons bent

aangesloten, dan vindt je onze visie goed.”

Volgens Jansen is het verschil tussen

Prestige en de UTC “dat daar vooral

zzp’ers zitten, zo’n 80 met 150 wagens

schat ik. Wij hebben 120 auto’s, vooral

loondienstbedrijven en een grotere omzet,

denk ik.” Prestige “is thuis in alle takken

van sport”, maar profileert zich met name

met zakelijk vervoer. De centrale regelt

met een standaard-bezetting van drie man

de intake en het uitzetten van het eigen en

het Taxi Bavaria-vervoer. Daarvoor draait

er een WinTax-systeem en zijn de eigen

auto’s uitgerust met een Qim-terminal van

Quipment, “al gaan we straks ook met de

GoBox van Taxitronic rijden in een

bewuste twee-merkenpolitiek.”

Afspraak = afspraak

“Van het segment straattaxi doen wij

eigenlijk alleen maar belwerk, want we

willen dat de klanten bewust voor ons

kiezen. Maar samen met de UTC zitten

we ook in de lokale vereniging

Taxiplatform Regio Utrecht om een echt

lokaal kwaliteitslabel voor de ‘gewone’

straattaxi te ontwikkelen. Daarop past het

TX-Keurmerk niet goed. Het gaat er niet

zozeer om dat alle apparatuur wel in de

auto zit en het voertuig netjes gekeurd is,

maar dat de chauffeur zijn klant goed

bedient. Daarvoor heb je mystery guests


■ “We hebben met Taxi Bavaria nu een

netwerk dat 98,6% van het land dekt,

met 8.000 taxi’s en 12.000 medewerkers.

Bavaria heeft dat ook geweldig goed

gepromoot, niet alleen dit product maar

ook het gebruik van een taxi als je op

stap bent geweest. Daar heeft de hele

branche van geprofiteerd!”

25

nodig. We zoeken een label wat we in de

G20 universeel kunnen toepassen voor

straattaxi’s. Gelukkig hebben we met Kees

Pas, de ambtenaar die zich hier in Utrecht

mee bezig houdt, een uitstekend contact.”

“Voor de stad is dit ook belangrijk”, stelt

Lageman. “Vaak is een taxichauffeur voor

een toerist het eerste contact met een

stad. De mensen op de standplaats zijn

het visitekaartje van Utrecht. Daarom moet

je het kaf van het koren scheiden.”

Jansen’s visie en de samenwerkingsovereenkomst

is nauwkeurig uitgespit in

een (zeer fraai uitgevoerde) pocketuitgave,

het ‘Chauffeurshandboek’, waarin

ook een afstands- en prijstabel en allerlei

instructies zijn te vinden. “Afspraak =

afspraak. Kwaliteit leveren, organiseren,

plannen, afspraken maken en je daar aan

houden”, zo opent Jansen in zijn inleiding.

“Dat is allemaal nodig om een rendabele

taxi-onderneming te runnen. Om misverstanden

te voorkomen hebben we alle

regels en afspraken die voor ‘onze’

chauffeurs gelden gebundeld in deze

chauffeurspocket.”

Maatschappelijk ondernemen

Maar niet alleen in kwaliteit wil Prestige

zich onderscheiden, “ook op het gebied

van marketing en opleidingsprogramma’s.”

Wilson en Visser zijn nog steeds bij het

bedrijf betrokken, terwijl de uit de bedrijfskunde-

en communicatiehoek afkomstige

Lageman, sinds de start Jansen’s sparringpartner

en marketingman is. “Goede

communicatie was in deze sector nieuw,

marktdenken stond in z’n kinderschoenen

en het ontwikkelen van merken was nog

nooit vertoond. Neem zo’n kilometerbundel.

Loopt goed, maar kost veel energie

omdat het helemaal nieuw is. Hetzelfde

geldt voor de voordeelurenkaart en de zitplaatsverhuur.”

Jansen springt op, enthousiast: “Wij willen

eigenwijs zijn, een vreemde eend in de

bijt. We zijn betrokken bij de maatschappij,

willen maatschappelijk verantwoord

‘Praat graag met integere taxiondernemers’

“Ik wil best met Jansen praten”, zegt Remko Mast van FNV Bondgenoten, als hem via

Magazine Personenvervoer de uitnodiging van George Jansen ter ore komt. “Ik praat

graag met integere en oprechte taxiondernemers, want die zijn er niet zoveel in

Nederland. Maar dan wil ik ook concreet zaken doen en niet allerlei loze beloftes

aanhoren.”

Mast, eerste CAO-onderhandelaar voor de Taxi-CAO bij FNV Bondgenoten én jurylid van

de Taxi Innovatie Prijs (TIP) deed niet mee aan de laatste stemronde voor de TIP van

2008. Prestige Taxicentrale werd met ‘Taxi Bavaria’ en de nominatie voor de

‘Kilometerbundel’ de grote winnaar van de TIP 2008. “Omdat er nog legio rechtszaken

tegen Prestige, of althans tegen enkele bedrijven lopen die op hetzelfde adres gevestigd

zijn, heb ik mij geëxcuseerd voor die laatste stemronde. Misschien zijn het onderaannemers

zoals Jansen zegt, maar feit is dat we het nog eens over niet afgedragen pensioenpremies

en merkwaardige faillissementen moeten hebben. Daarvoor zie ik uit naar

een gesprek. Ik kom graag naar Nieuwegein.”

Waarop Jansen zegt dat Mast “maar eens namen en rugnummers moet noemen”, “want

ik weet zeker dat het niet zo is wat hij zegt. Daarom wil ik ook zo graag een gesprek.”

FNV Bondgenoten wil trouwens graag in gesprek komen met de hele branche, omdat de

lonen van taxichauffeurs 25% achter lopen op de lonen in vergelijkbare sectoren en de

taxisector kampt met een personeelstekort. De bond wil een inhaalslag in de CAO

afspreken om het beroep van taxichauffeur weer aantrekkelijk te maken: "Schoonmakers

en vakkenvullers verdienen meer en hebben meer invloed op hun roosters”, zegt Mast. «

Dat maakt de sector niet erg aantrekkelijk. Het gaat niet om de werkzaamheden zelf. De

chauffeurs die ik ken, vinden hun werk fantastisch, maar ze zijn niet te spreken over de

arbeidsvoorwaarden. Als bedrijven goede mensen willen vinden om hun klanten te vervoeren,

dan moeten ze simpelweg beter gaan betalen. “

FNV Bondgenoten wil in de CAO Taxi een structurele loonsverhoging van 3,5% én een

hogere beloning afspreken, waardoor de huidige beloningsstructuur op de schop moet.

Ook wil de bond duidelijkheid over roosters en pauzes, afspraken maken over

arbeidsomstandigheden, een goede opleiding en maatregelen die betere naleving van

de CAO garanderen. Ondernemers willen graag investeren in de kwaliteit van het beroep,

maar zijn –in crisistijd en met een zware (prijs)druk op het contractvervoer- niet erg

enthousiast over al te forse loonsverhogingen. De CAO-onderhandelingen beloven

interessant te worden.

ondernemen. Biedt mensen liever iets

duurzaams, waar ze zich goed bij voelen.

Ja, natuurlijk weet ik ook best dat dit een

vervuilende branche is. Juist daarom moet

je zoeken naar oplossingen. Zoals een

betere bezetting van je voertuigen, zodat

de energie die je verstookt op een efficiënte

manier wordt gebruikt.”

“Als we allemaal met z’n vieren in de auto

zouden zitten, waren er geen files, daar

ben ik zeker van”, vervolgt Jansen,

gedreven. “Vanuit die visie willen we

proberen producten te bedenken waardoor

de taxi minder een luxe maar eerder een

sociaal product wordt.” Lageman: “En als

je meer mensen in de wagen hebt, of als

meer mensen een taxi nemen, kunnen de

tarieven omlaag.”

Jansen en Lageman beloven binnenkort

weer met een nieuw product te komen:

“We moeten de mentaliteit van de mensen

waar het taxigebruik betreft, veranderen.”

Maar helaas, het is nog te vroeg dit

Magazine Personenvervoer in het oor te

fluisteren.

Drempelverlagend

Dat ‘de taxi’ een imagoprobleem heeft, dat

die taxi te duur gevonden wordt en dat

Nederland geen ‘taxicultuur’ heeft (“bijna

driekwart van de mensen neemt volgens

onderzoek van Verkeer & Waterstaat nooit

een taxi, dat is toch een geweldig potentieel?”),

daar zijn beide ondernemers het

over eens. “Maar er moet wel degelijk een

oplossing gevonden worden voor het

milieuprobleem waar de sector óók mee

belast is. Taxi moet een laagdrempelig

product worden dat beter benut wordt.

Samenreizen moet worden beloond. De

taxi zou aan tafel moeten zitten wanneer

het gaat om mobiliteitsmanagement bij

grote bedrijven, want wij, van het kleinschalig

personenvervoer, zijn de logistieke

genieën.”

En niet alleen de logistieke kunners: “Er is

geen branche die zo geautomatiseerd en

ICT-gestuurd is als de taxi”, zegt Jansen.

“Omdat de marges in de taxibranche marginaal

zijn, moeten we à la minute onze

managementinfo kunnen hebben. Wat zijn

de in- en uitstaptijden, wat is de ritduur,

wat is de omzet per uur? Het moet er allemaal

zo uitrollen.”

Selectieproces

Jansen: “Gelukkig gebeurt er ook politiek

al veel. Dankzij de nieuwe mensen bij

KNV Taxi gebeurt er veel, binnen de

branche en ook politiek beweegt het. Het

is geweldig wat KNV doet, en daarom

steek ik er zelf ook graag veel tijd in.”

Taxi Bavaria is volgens Jansen een helder,

drempelverlagend product: “De prijs is van

tevoren bekend. De meter gaat niet aan.

01.09

P v


VELDBOEKET LEKTUUR B.V.

Een goed alternatief voor boeken!

Niemand verwacht ‘t, maar Veldboeket doet ’t.

Een voortdurend gevecht tegen onrechtvaardigheid. Dit

typeert het indrukwekkende leven van Dick Grijpink, voormalig

directeur van Taxi Centrale Amsterdam en daarvoor

rechercheur van de Politieke Inlichtingen Dienst ten tijden van

de terreurbeweging RaRa. In een openhartig en langdurig

interview klapt Dick Grijpink uit de school. Zo vertelt hij over zijn

opsporingswerk waarin hij op voormalig politici stuitte en het

netwerk van de terreurbeweging.

Grijpink rekent in dit boek af met het verleden. Niemand wordt

gespaard en een aantal opmerkelijke details komt aan het bod.

Zo had voormalig staatssecretaris Aad

Kosto een vriendin die sprak op het RAFcongres

en pikte een bekende politicus nu

wel of geen hoertjes op in Amsterdam?

Het is tijd voor de afrekening. Grijpink

is regelmatig in de media neergezet

als een veredelde maffiabaas met zijn

eigen knokploeg. Kloppen al deze verhalen

wel? Dit boek geeft hierop het antwoord.

Paperback isbn. 9789081389112 Verkoopprijs 17,50

Industriestraat 9 t/m 13, 3281 LB Numansdorp

Tel: 0186-57 75 66, Fax: 0186-68 18 24

Email: numansdorp@veldboeketlektuur.nl

Internet: www.veldboeketlektuur.nl


Alles is duidelijk. Het is vergelijkbaar met

TaxiGarant van de RTC.”

Waar kwam het idee voor Taxi Bavaria nu

eigenlijk vandaan? “Uit een brainstormsessie

met Bavaria, wij en Judith Mariën,

de vroegere eigenaar van Faster Media.

Zij probeerde Bavaria een campagne te

verkopen met een link naar de Bavaria

City Race en daaruit resulteerde Taxi

Bavaria. We hebben nu een netwerk dat

98,6% van het land dekt, met 8.000 taxi’s

en 12.000 medewerkers. Bavaria heeft dat

ook geweldig goed gepromoot, niet alleen

dit product maar ook het gebruik van een

taxi als je op stap bent geweest. Daar

heeft de hele branche van geprofiteerd.

Echt klasse!

“Niet elk bedrijf kan zomaar meedoen.

Daar is een behoorlijke selectie aan vooraf

gegaan, die Bavaria overigens betaald

heeft. En elk bedrijf heeft nu een exclusief

gebied. Je kunt trouwens ook bellen als je

gewoon een taxi wilt, dus niet alleen als je

uitgaat.” Maar komt er dan ook in het

kleinste gat van Nederland wel een taxi?

“Je hebt altijd gebieden waar het lastig is,

maar daar spelen we wel op in. Als het

een lokale rit is in een klein dorpje,

moeten we soms eerlijk zeggen dat het

niet lukt. Maar voor een rit naar een

andere, grotere plaats rijden we soms van

B naar A in plaats van andersom. We

verwachten ook dat het Taxi Bavarianetwerk

straks ook voor ander vervoer

wordt ingezet.”

Ook zien de twee beweging in het contractvervoer.

Jansen vindt dat er de laatste

tijd niet alleen maar voor de laagste prijs

wordt ingeschreven: “Daar zijn instellingen

en overheden realistischer in geworden.

Je kunt niet voor het laagste tarief ook nog

kwaliteit verlangen. Dat gáát gewoon niet.

Wat ik aanbestedende partijen verwijt is

dat ze door omrijden en een onmogelijke

combinatiegraad de prijs nog verder

proberen uit te knijpen. Wat betaal je voor

een timmerman of loodgieter in

Nederland? Toch 60 of 70 euro per uur?

Dan kun je niet voor 24 euro per uur rijden,

dat is te zot voor woorden. Wel voor

27 euro per uur, maar liever nog voor 30

euro per uur.”

“Bovendien vind ik het grof wat sommige

ziektekostenverzekeraars hun klanten

aandoen. Heb ik mijn hele leven royaal

betaald om, nu ik bestraald moet worden

of aan de dialyse moet, uren te moeten

wachten of rondgekard te worden met

diverse andere doodzieke patiënten?”

Bij de laatste aanbesteding van Achmea

scoorde Prestige slecht. “Kennelijk waren

we dus te duur.”

WIM FABER

Geachte redactie,

De taxibranche houdt zich al enige tijd bezig met de Boordcomputer Taxi (BCT).

Deze moet er volgens IVW en veel leden van KNV komen om te helpen de

slechterikken in de branche in beeld te krijgen. De eisen die IVW heeft opgesteld,

waaraan de BCT moet voldoen zijn niet mis – een 122 bladzijden tellend rapport

waar een techneut een hele kluif aan heeft- en mede daardoor zal de BCT duur

worden. (Deze eisen staan in de regeling boordcomputer taxi op de IVW-site).

Ik was onlangs bij een IVW-bijeenkomst in De Meern, waar uitleg werd gegeven

over de BCT. Maar voor veel vragen was geen tijd, waardoor ze op een later tijdstip

–waarschijnlijk 18 februari- gesteld moeten worden (op de site van IVW over de BCT

staat trouwens een lijst met veel gestelde vragen). De meeste vragen tijdens de

bijeenkomst werden niet of half beantwoord. Zo heb ik ook veel vragen die tot op

heden niet beantwoord zijn door IVW en ook de commissie boordcomputer of

innovatie van KNV weet hier geen antwoord op. Ik noem er een paar: .

1 Wat gaat de BCT de taxiondernemer precies kosten?

2 Hoeveel subsidie gaat de overheid geven?

3 De apparatuur die je moet aansluiten op of aan de BCT om alles geautomatiseerd

te laten verlopen (zoals printer, kaartlezer, GPS-sensor e.d.), valt die ook

onder de subsidieregeling?

4 Welke taximeters kunnen gekoppeld worden en als dit niet kan wie betaalt dan

de oplossing?

5 Zijn er taximeters te koop die geschikt zijn voor verhuur per zitplaats (nee dus).

Dit is een vereiste in de BCT-regeling.

6 In de regeling staat dat als de BCT niet gekoppeld is of kan worden met de

taximeter, dan moet er een voorziening zijn zodat er met de hand gegevens in de

BCT ingevoerd kunnen worden. Maar is dat juist niet fraudegevoelig dus ongeschikt

voor BCT-doeleinden en een extra belasting voor chauffeurs en onderneming?

7 De rijtijdenwet is een belangrijk argument voor IVW om de BCT in te voeren.

Maar er blijkt nergens uit dat er ongelukken gebeuren door oververmoeide taxichauffeurs.

Het lijkt er dus op dat de Taxi-CAO ondersteund wordt door bekeuringen.

In welke branche is dat ook zo? Er wordt ook gewerkt aan afschaffing van de

rijtijdenwet voor de taxi, zoals in de meeste andere landen. Waarom dan zo zwaar

ingezet op de (dure) electronische handtekening in de BCT? Omdat er anders niet

bekeurd kan worden?

8 Waarom zijn de al ingebouwde en on-line met taxicentrales verbonden terminals

niet goed genoeg? Er kan zelfs veel meer mee!

9 Komen taxibedrijven met personeel er niet slechter af als ze een BCT naast hun

terminal in de taxi moeten plaatsen? Zijn twee systemen naast elkaar op het dashbord

niet wat teveel van het goede en bovendien onduidelijk voor de passagier?

10 Is de BCT niet kinderlijk eenvoudig te misleiden door de ‘ondernemers’ (ik mag

geen ‘kakkerlakken’ meer zeggen) waar de BCT juist voor bedoeld is?

Een week geleden wist geen taxiondernemer iets af van de regeling BCT. Eigenlijk

wist niemand iets over de voor- en nadelen ervan, maar hadden ze eerder wel te

kennen gegeven vóór een BCT te zijn. Nu ze wakker worden is het moeilijk zo niet

onmogelijk om kritisch te zijn! Dus nog een paar opmerkingen:

De chauffeur mag als hij leeg is op Schiphol de BCT op ‘pauze’ zetten en dan in zijn

zogenaamde ‘pauze’ naar Utrecht rijden, dus: pauze onder het rijden, dat zal een

zzp’er misschien doen maar een loonchauffeur? Gekker moet het niet worden.

Ook blijven er vragen zoals voor wie wordt de BCT nu verplicht?

Chauffeursdiensten, tuk-tuks, belbussen? Ik kan nog wel even doorgaan maar dat

heeft geen zin denk ik.

De fabrikanten die de BCT moeten gaan maken hebben twee petten op. Als ze in

overleg zijn met IVW zeggen ze dat alles kan, maar vraag je als ondernemer iets

over de BCT dan wordt die te duur, zijn ze gek bij IVW enzovoorts. Niemand weet

precies hoe de BCT er uit komt te zien en of ze hem werkelijk gaan maken.

Reden waarom ik dit laat weten is dat er naar mijn mening echt eens met gezond

verstand naar de gang van zaken rond de invoering van de BCT gekeken moet

gaan worden en het onder de aandacht moet komen van de hele branche. Onze

zuurverdiende boterham laat onzinnige investeringen en stijgende onderhoudskosten

niet toe. Het is niet omdat ik tegen automatisering ben, integendeel, we

werken al vanaf 1998 met de Metrolink-taximeter annex BCT. En het laatste jaar met

de taxiterminal on-line.

Een achterhaalde techniek tegen beter weten in er door drukken, kan niet anders

dan rotzooi in de toch al niet best bekend staande taxibranche veroorzaken.

Rex Urban, Taxi Urban, Doorn

27

01.09

P v


Onmisbaar gereedschap voor elke Taxi-ondernemer in Nederland!

Taxi-Mix Info-sessie

Vrijdag 3 april 2009

TAXI-MIX

Antwoord op al uw vragen!

Op vrijdag 3 april as. geven wij u antwoord op al uw vervoers- en/of taxi-vragen. Één centrale

plaats waar u informatie en oplossingen krijgt aangereikt. Van de aanschaf of lease van een

nieuwe of gebruikte taxi(bus), alle mogelijkheden voor om- en inbouw van uw voertuig,

fi nanciering en verhuur, tot zelfs de aankleding van uw chauffeur.

Speciaal programma:

Om 11.00u én 15.00u vindt er een gratis plenaire sessie plaats. Na een korte introductie en

uitleg over de ideale Taxi-Mix informeert een vertegenwoordiger van PON Auto Import u over

de laatste milieunormen en –eisen.

Kortom, een programma dat u niet mag missen!

Meldt u nu aan via www.taxi-mix.nl en verzeker u van een plaats.

WWW.TAXI-MIX.NL


UITNODIGING

TAXI-MIX INFO-SESSIE

Locatie: Mega Occasion Centrum, Proostwetering 61, Utrecht

Datum: vrijdag 3 april 2009

Tijd: 11.00 - 17.00 uur

Toegang: GRATIS

DE TAXI-MIX INFO-SESSIE IS GEHEEL GRATIS EN WORDT U AANGEBODEN DOOR:

www.b-style.nl

www.taxi-rent.nl

www.dollarautoverhuur.nl

www.cngnet.nl

www.businessbv.nl

www.jansenenjansen.nl

www.leasing.nl

www.finance4wheels.nl

www.vanmosselbedrijfswagencentrum.nl


30 en be

de laatste..........

‘Koop Hollandse waar, dan

helpen wij elkaar….’

“U bepleit chauvinisme, ook bij de overheid?”,

vroeg FEM Business in een

opmerkelijk interview aan directeur Wim

van der Leegte van de VDL Group

(ondermeer VDL Coach & Bus): “Als je

de kans hebt om Hollandse waar te

kopen: doen. En het tegendeel gebeurt,

bijvoorbeeld met de aankoop van

bussen door provincies en gemeenten.

Dit jaar zijn er 410 besteld door

Zeeland, Nijmegen en Haaglanden, via

tenders die voorschreven dat ze op

aardgas moesten rijden. Die kan ik niet

leveren, maar VDL heeft dieselbussen

die aantoonbaar vele malen schoner

zijn, en ook veel goedkoper! De overheid

handelt naar oude inzichten en

subsidieert minder schone aardgasbussen,

de vervoersmaatschappijen

kunnen niet tegen hun klant ingaan.”

“Ik heb Balkenende een brief gestuurd

over wat dit kost: 820 manjar rk,

ofwel 33 miljoen euro. Dat is 16% van

de kosten van die WTV-regeling. Wij

kunnen onze concurrentiepositie

ouden, maar de overheid moet ons

niet gaan tégenwerken. Ander voorbeeld:

ik leverde bussen aan Ethiopië,

totdat Koenders besloot dat ontwikkelingshulp

niet meer gebonden mag zijn.

Nu kopen die Ethiopiërs van ons geld

Chinese bussen en mis ik voor 100

bussen per jaar orders.”

■ “Aardgasbussen kan ik niet leveren’,

zegt Wim van der Leegte (VDL Coach

& Bus), “maar VDL heeft dieselbussen

die aantoonbaar vele malen schoner

zijn, en ook veel goedkoper!”

en Amsterdam. Wat gaf de doorslag?

“''Amsterdam heeft interessante belastingvoordelen”,

vertelde directeur Paul

Lavoie Het Parool. “Daarnaast zijn er

irrationele beweegredenen. Iedereen

houdt van Londen, maar Amsterdam

heeft aantrekkingskracht. Het is een

mooie, overzichtelijke stad, met een

interessante creatieve gemeenschap.''

Leaseauto’s schorsen

Bedrijven die wegens ontslagen

omhoog zitten met dure stilstaande

leaseauto's, kunnen bij autoleasemaatschappij

Leaseplan die auto's

laten 'schorsen'. Dat betekent dat

Leaseplan auto's voor maximaal een

jaar veilig stalt op eigen terrein. Tijdens

die periode van stilstand wordt de auto

geschorst bij de Rijksdienst voor het

Wegverkeer (RDW). Kosten voor de

houderschapsbelasting, verzekeringspremie

en brandstofpas vervallen dan.

Ondernemers kunnen zo 40-50%

besparen op hun oorspronkelijke leasetarief,

stelt Leaseplan. Dan maar wat

vaker met de taxi?

Eerste Hulp Bij

Oplichttrucs

Veel reizigers worden op vakantie de

dupe van list en bedrog. Wat zijn de

meest geslepen oplichttrucs en wat

doe je er tegen? De Volkskrant maakte

een overzicht, waarin, hoe kan het ook

anders –we zijn het wel gewend- de

taxichauffeur een belangrijke rol speelt:

“Als de ervaren reizigster Rudi Brons

(35) in het Indonesische Kupang in de

taxi stapt, spreekt zij de ritprijs uit voorzorg

extra duidelijk af. ‘Ik telde de afge-

veel toeristische gebieden uitgegroeid

tot dé oplichtplek. Allereerst is er de

louche chauffeur die meldt dat een

hotel niet meer bestaat of vol zit.

Vertrouw het zelfs niet als hij een lijst

met hotelnummers heeft; als je ter controle

een van de nummers belt, krijg je

waarschijnlijk een van zijn vriendjes

aan de lijn. Een chauffeur heeft er baat

bij zo ver mogelijk te rijden of een

bestemming te kiezen waarvoor hij

commissie ontvangt.

Zelfs bij prijsafspraken proberen sommigen

zo vaag mogelijk te zijn.

Onduidelijk praten is slechts één truc

uit het arsenaal. Aangekomen op de

bestemming blijkt maar al te vaak dat

de afgesproken prijs opeens slechts

per persoon was of dat je – bij een

retourtje – ook wordt aangeslagen voor

de tussenliggende uren.

Woord ‘directiechauffeur’

in Van Dale?

Directeur Paul Brussaard van

Brussaard Chauffeursdiensten, dat

sinds 1990 directiechauffeurs en privéchauffeurs

bemiddelt, heeft de redactie

van het Van Dale woordenboek

gevraagd om de woorden 'directiechauffeur'

en 'privé-chauffeur' in dit

woordenboek op te nemen Brussaard:

"De term directiesecretaresse en taxichauffeur

zijn in ieder woordenboek

terug te vinden. Het is toch te gek voor

woorden dat het beroep van directiechauffeur

niet eens in de Dikke van

Dale staat? Weet u het verschil tussen

een directiechauffeur en een privéchauffeur?"

Brussaard roept Van Dale

op om de uitdaging aan te gaan en tot

een kundige formulering

te komen. "Daar helpen

we graag aan mee!",

aldus Paul Brussaard.

01.09

P v

Amsterdam krijgt hoofdkantoor

reclamebureau Taxi

Taxi, het van oorsprong Canadese

reclamebureau, opent in april –door zelf

te beginnen of door een overname- een

Europees hoofdkantoor in Amsterdam.

Taxi is een internationaal gerenommeerd

reclamebureau, met kantoren in

Toronto, Montreal en New York, waar

momenteel rond vijfhonderd mensen

werken.

Het bedrijf moest kiezen tussen Londen

sproken ‘fifteen’ nog eens na op mijn

handen, maar toen we arriveerden,

wilde de chauffeur alsnog ineens ‘fifty’

hebben. Gelukkig had ik de 15, wat al

aan de hoge kant was, van tevoren in

zijn stoffige motorkap getekend. De

chauffeur reed woedend weg.’

De fifteen/fifty-list is een geliefde

oplichttruc van taxichauffeurs over heel

de wereld. Het is een van de eindeloze

voorbeelden van geslepen toeristenbedrog.

En niet iedereen komt er zo

goed vanaf als Rudi Brons. De taxi is in

■ Ter gelegenheid van de

80ste verjaardag van de

geboorte van Kuifje (10

januari 1929) werd er op

woensdag 14 januari een

fresco van Hergé ingehuldigd

aan de hoofdingang

van het station

Brussel-Luxemburg. Een fresco in

zwart-wit, een echte momentopname uit

de jaren dertig met stoomlocomotief en

de heterogene menigte van toen die het

“bonte volkje van Brussel” voorstelt met

de notabelen, de fanfare, de reporters

en de uitgelaten kinderen waaronder de

grappenmakers Kwik & Flupke.

Dit initiatief biedt ook continuïteit want

dit is al het tweede fresco van Hergé

dat in de Brusselse stations is te zien -

het andere is sinds een jaar te bewonderen

in Brussel-Zuid.


Automatisering, software en internet:

praktische oplossingen voor personenvervoerders

Korton Online Observation Service:

De Korton helpdesk monitort op afstand uw

ICT-omgeving en komt in aktie bij calamiteiten

Korton Computer Communication

Succesvolle internetoplossingen voor grote

en kleine vervoersorganisaties:

Vervoersaanvragen en declaraties koppelen aan

uw bedrijfsprocessen Korton Internet

NIEUW:

Vervoersregisseurs platform

Gebruiksvriendelijke oplossingen voor het

taxi- en touringcarbedrijf Korton Software

NIEUW

Automatische Rituitgifte, Management Rapportage, Management Dashboard en

Capaciteitsoverzicht, NIEUW: en koppeling met alle gangbare datacommunicatiesystemen.

Tevens Automatische hebben wij Rituitgifte, voor o.a. hotels Management en ziekenhuizen Rapportage, een taxi(bus) Management aankomst-tijdenpagina.

Dashboard

en Capaciteitsoverzicht, en koppeling met Tom Tom Work.

Laat u zich uitgebreid informeren

op de Taxi Management Expo

(28 en 29 november 2008) stand 1.122

of ga naar www.korton.nl


ADHD-Klasse

Als je elke dag met kinderen werkt die speciaal vervoer nodig hebben, stel je hoge eisen

aan je auto. Die moet veilig zijn en het interieur moet wat kunnen hebben. De Vito garandeert

de hoogste vorm van veiligheid. En daarmee zijn de passagiertjes niet minder onvoorspelbaar,

maar wél minder kwetsbaar. Veiligheid. Opnieuw uitgevonden door Mercedes-Benz.

Wilt u meer weten, kijk dan op mercedes-benz.nl/groepsvervoer

Gem. verbruik: 8,2 - 10,2 l/100 km, 9,8 - 12,2 km/l. CO 2 -uitstoot: 217 - 270 g/km.

Bel voor informatie: 00800 - 17 77 77 77 (gratis).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!