federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de ...

phytoweb.fgov.be

federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de ...

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,

VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN

BAYER CROPSCIENCE N.V.

J. E. MOMMAERTSLAAN 14

1831 DIEGEM (MACHELEN)

Correspondent :

VALÉRIE SEUTIN

ingenieur

02 524 7282

Onze referten : Dossiernummer : 10088 Datum : 31/08/2011

1/4

Betreft : Aanpassing : uitloopdatum

ERKENNING VAN EEN BESTRIJDINGSMIDDEL VOOR LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK

1. Algemene bepalingen van de erkenning

In toepassing van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het

bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor

landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt

het product :

TATTOO C

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden erkend onder het

nr :

voor :

8698P/B

BEROEPSGEBRUIK

als :

Fungicide

op naam van :

BAYER CROPSCIENCE N.V./S.A.

Eurostation, blok II, 7e verdieping, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Tel. 02/524.72.60 - Fax 02/524.72.99


Erk. nr :

8698P/B

2/4

2. Samenstelling en vorm

2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in het K.B. van 28 februari 1994 moeten de

samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede

de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de in of bij

de aanvraag verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

PROPAMOCARB

CHLOORTHALONIL

375 g/l

375 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype :

SC (Suspensie concentraat)

3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

4.1. Gevarencategorie(ën) : schadelijk, irriterend, sensibiliserend et

dangereux pour l'environnement

4.2. De volgende symbolen van Richtlijn 67/548/EEG of van de bijlage XIV van

het K.B. van 28/02/1994 :

Xn, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994 :

4.3.1.

R20-R37-R40-R41-R43-R50/53

4.3.2.

S2-S13-S20/21-S23-S24/25-S26-S36/37/39-S45-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/04:

6

4.5. Andere vermeldingen :

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt

gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder

verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig

schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten.

Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen

te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden

op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de

erkenning.

5. Geldigheidsduur van de erkenning

5.1. Geldigheidsduur :

vanaf 31/08/2011 tot en met 30/03/2013


Erk. nr :

8698P/B

3/4

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Deze erkenning wordt niet meer verlengd. Het bewaren en het op de markt brengen van

het bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik door de erkenningshouder is nog

toegelaten tot 30/09/2011, het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog

toegelaten tot 31/08/2012 en het gebruiken is nog toegelaten tot 30/03/2013.

Opmerking : Indien de geldigheidsduur van de erkenning 10 jaar bedraagt dan wordt

zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij

van rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd

behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor

een maximum van 10 jaar.

Deze erkenningsakte vervangt elke voorgaande erkenningsakte betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een erkenningsakte op naam van een

buitenlandse firma:

De erkenning is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke

invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden

voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze erkenning is afgeleverd.

Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of

schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.

Celhoofd Erkenningen


Erk. nr :

8698P/B

4/4

Bijlage

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen : aardappelpootgoedteelt

Ter bestrijding van : phytophthora(Phytophthora infestans)

Toepassingsstadium : preventief

Dosis / Concentratie : - 2,7 l/ha, volgens de waarschuwingen, 1-8

toepassingen of

- 1,5 l/ha, systematisch met een interval van 7

dagen, 1-8 toepassingen

Veiligheidstermijn

: 14 dagen

Driftreducerende maatregelen : /

Te behandelen : aardappelen (open lucht)

Ter bestrijding van : phytophthora(Phytophthora infestans)

Toepassingsstadium : preventief

Dosis / Concentratie : - 2,7 l/ha, volgens de waarschuwingen, 1-8

toepassingen of

- 1,5 l/ha, systematisch met een interval van 7

dagen, 1-8 toepassingen

Veiligheidstermijn

Algemene opmerking :

: 14 dagen

Om residuproblemen te voorkomen moet een tijdspanne van minstens 30 dagen

voorzien worden tussen de laatste behandeling en het zaaien of planten van

teelten waarvoor propamocarb niet erkend is in België.

More magazines by this user
Similar magazines