26.05.2014 Views

Hoe kunt u het spellingprobleem van uw studenten ... - Plantyn

Hoe kunt u het spellingprobleem van uw studenten ... - Plantyn

Hoe kunt u het spellingprobleem van uw studenten ... - Plantyn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hoe</strong> <strong>kunt</strong> u <strong>het</strong><br />

<strong>spellingprobleem</strong> <strong>van</strong> <strong>uw</strong><br />

<strong>studenten</strong> oplossen?<br />

Software<br />

Nederlandse Spelling Online<br />

(SNS Online)


Wat is SNS Online?<br />

Spelling is bij<br />

veel <strong>studenten</strong><br />

een probleem!<br />

Uit onderzoek bij achttienjarigen die een hogere talenstudie aanvatten, blijkt dat die<br />

• de helft <strong>van</strong> de spellingregels niet kennen;<br />

• meer dan een vierde <strong>van</strong> de werkwoordsvormen in een invultoets fout schrijven.<br />

<strong>Hoe</strong> <strong>kunt</strong> u <strong>het</strong> <strong>spellingprobleem</strong> <strong>van</strong> <strong>uw</strong> <strong>studenten</strong> oplossen?<br />

SNS Online is een leermiddel dat<br />

• de tekorten in de kennis <strong>van</strong> <strong>het</strong> spellingsysteem<br />

remedieert: diagnose +<br />

leerproces (met steeds weer fijner remediërende<br />

oefeningen);<br />

• differentieert: u zoomt in op <strong>uw</strong> eigen<br />

problemen; u <strong>kunt</strong> zelfs <strong>uw</strong> oefeningen<br />

zelf samenstellen;<br />

• feedback geeft: eerst aanwijzingen,<br />

dan de volledige uitleg; nog meer<br />

vindt u in <strong>het</strong> theoriegedeelte <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

pakket;<br />

• uitgebreid en volledig is;<br />

• controleerbaar is: inhoud <strong>van</strong> de<br />

oefeningen en structuur <strong>van</strong> de databank<br />

zijn consulteerbaar.<br />

3


Diagnosetest bij elk onderdeel<br />

Selecteer een onderwerp<br />

Voor elk onderdeel is er een<br />

diagnose-oefening voorzien.<br />

Het programma selecteert<br />

<strong>uw</strong> oefening uit een databank<br />

met meer dan 13.000 oefenwoorden<br />

en oefenzinnen.<br />

De selectie gebeurt at random,<br />

u krijgt dus telkens een<br />

andere mix.<br />

4


Getrapte feedback<br />

Bij een juist antwoord krijgt<br />

u ook de volledige feedback.<br />

Bij een eerste fout antwoord<br />

krijgt u aanwijzingen. Waar<br />

moet u op letten in zo’n<br />

geval?<br />

Bij een tweede fout antwoord<br />

krijgt u de volledige<br />

feedback.<br />

5


Theorie<br />

Tijdens de oefensessie <strong>kunt</strong><br />

u de theorie oproepen over<br />

<strong>het</strong> probleem waar u mee<br />

bezig bent.<br />

Termen die u niet begrijpt<br />

<strong>kunt</strong> u aanklikken.<br />

6


Rapporten<br />

Van de oefensessies <strong>kunt</strong> u<br />

rapporten bewaren.<br />

Klik op een categorienaam<br />

om Bekijk de de fouten fouten in detail in detail te<br />

bekijken<br />

Het programma selecteert<br />

oefeningen op grond <strong>van</strong> de<br />

fouten die u gemaakt hebt.<br />

U zoomt in op <strong>uw</strong> fouten.<br />

Daardoor werkt u <strong>uw</strong> fouten<br />

systematisch en gericht weg.*<br />

* OEFEN OP FOUTEN; binnen de ELO’s enkel mogelijk binnen dezelfde oefensessie.<br />

7


Eigen reeksen<br />

Met SNS Online <strong>kunt</strong> u ook<br />

eigen oefenreeksen samenstellen.*<br />

U vraagt dan zoveel oefenitems<br />

<strong>van</strong> categorie x, zoveel<br />

<strong>van</strong> categorie y, enz.<br />

* EIGEN OEFENREEKSEN; enkel mogelijk in SNS Online, niet binnen de ELO’s.<br />

8


Helpfunctie<br />

De Help-functie biedt:<br />

• Handleiding<br />

• Alle theorie<br />

(uit <strong>het</strong> Handboek Spelling)<br />

• Verklarende termenlijst<br />

• Overzicht categorieën<br />

• Inhoud <strong>van</strong> de oefeningen<br />

9


Integratie in <strong>uw</strong> ELO<br />

Integratie<br />

in <strong>uw</strong> ELO<br />

• SNS online is SCORM-compliant. Dit betekent dat deze digitale oefeningen perfect<br />

te integeren zijn in de elektronische leeromgeving <strong>van</strong> <strong>uw</strong> school. (Dokeos, Toledo,<br />

Blackboard, Smartschool...)<br />

• Elke student krijgt zo toegang tot SNS online via elke PC met internetverbinding (op<br />

school, op kot, thuis).<br />

Bijkomend kan SNS online snel worden geactualiseerd, gecorrigeerd en uitgebreid.<br />

11


Hogescholen zijn overtuigd!<br />

Studenten kunnen<br />

niet spellen.<br />

(maar denken zelf <strong>van</strong> wel)<br />

• Studenten hoger onderwijs overschatten hun eigen spelvaardigheden, zo blijkt uit<br />

een onderzoek <strong>van</strong> de Arteveldehogeschool in Gent. En alhoewel ze veel spelfouten<br />

blijken te maken, leest amper 20 procent <strong>van</strong> de <strong>studenten</strong> zijn tekst hierop na.<br />

• Maar liefst 81 procent <strong>van</strong> de <strong>studenten</strong> omschreef zichzelf als een gemiddelde<br />

tot zeer goede speller, en 50 procent gaf aan weinig of geen problemen te hebben<br />

met <strong>het</strong> juist vervoegen <strong>van</strong> de werkwoorden. Nochtans maakten ze gemiddeld 25<br />

spelfouten, waaronder 5 werkwoordsfouten, in <strong>het</strong> dictee dat 12 paragrafen telde.<br />

De <strong>studenten</strong> waren er bovendien erg <strong>van</strong> overtuigd dat hun -foutieve- schrijfwijze<br />

de juiste was.<br />

• De onderzoekers menen dat <strong>het</strong> debat rond <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> spelling in <strong>het</strong> onderwijs<br />

opnie<strong>uw</strong> opgestart moet worden. Daarnaast vinden ze dat <strong>studenten</strong> hiervoor ook<br />

een beter zelfinzicht moeten krijgen, want enkel dan zullen ze meer aandacht gaan<br />

besteden aan spelling.’ (Bron: De Standaard, 16/12/2008)<br />

• De Arteveldehogeschool is een <strong>van</strong> 16 hogescholen die dit academiejaar startte met<br />

Software Nederlandse Spelling. Joke Vrijders, verantwoordelijke taalondersteuning,<br />

zegt hierover: ‘Verschillende opleidingen gebruiken SNS in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> een breder<br />

taalbeleid, dat zowel gericht is op screening en begeleiding <strong>van</strong> <strong>studenten</strong>, als op<br />

professionalisering <strong>van</strong> docenten. Online spellingoefeningen maken kan namelijk pas<br />

effect hebben, als je ook aan de attitude <strong>van</strong> de <strong>studenten</strong> werkt en spelling integreert<br />

in schrijfvaardigheidonderwijs.’<br />

12


Testen en screenen<br />

Test je spelling.<br />

Met Test je spelling kunnen u en <strong>uw</strong> <strong>studenten</strong> gratis <strong>uw</strong> kennis <strong>van</strong> de spellingregels<br />

testen. De test bevat twee delen waarin telkens <strong>van</strong> 50 woorden de juiste spelling wordt<br />

gevraagd. In <strong>het</strong> eerste deel worden algemene regels getest, in <strong>het</strong> tweede deel de<br />

regels over de werkwoordsvormen. De exacte eindscore bij deze test is niet zo belangrijk.<br />

Wel krijgt de student - en ook de docent - een beeld <strong>van</strong> zijn spellingbeheersing<br />

Bekijk de SNS Online Spellingtest op:<br />

www.plantyn.com/testjespelling<br />

Tussentijdse screenings<br />

Test of de spelling <strong>van</strong> <strong>uw</strong> <strong>studenten</strong><br />

er echt op vooruit gaat.<br />

• SNS Online biedt nu ook drie nie<strong>uw</strong>e diagnosetesten. Deze testen zijn speciaal<br />

ontwikkeld voor gebruik in de ELO’s. Die screenings zijn gegenereerd uit de database<br />

<strong>van</strong> SNS. We bieden u drie vaste reeksen aan <strong>van</strong> telkens 100 oefenzinnen.<br />

50 oefenzinnen die algemene spellingregels toetsen en 50 oefenzinnen die de werkwoordspelling<br />

toetsen.<br />

• Wat de moeilijkheidsgraad betreft zijn de drie screenings vergelijkbaar en kunnen<br />

dus op drie momenten in <strong>het</strong> academiejaar aan de <strong>studenten</strong> voorgelegd worden om<br />

de vorderingen vast te stellen. Het is ook mogelijk om zelf <strong>uw</strong> test samen te stellen.<br />

13


Contactgegevens<br />

Kennismaken met<br />

SNS Online<br />

Contacteer een <strong>van</strong> onze accountmanagers:<br />

Dirk Gorrebeeck<br />

dirk.gorrebeeck@plantyn.com<br />

Telefoon: 0476 22 34 00<br />

Nele Kellens<br />

nele.kellens@plantyn.com<br />

Telefoon: 0473 83 47 15<br />

Stefan Spruyt<br />

stefan.spruyt@plantyn.com<br />

Telefoon: 0498 20 87 87<br />

Maak zelf <strong>uw</strong> demo-account aan op:<br />

http://interactief.plantyn.com/sns/demo-aanvraag<br />

14


Prijzen<br />

Prijsvoorstel<br />

50 - 250 <strong>studenten</strong>: 8,50 euro<br />

250 - 500 <strong>studenten</strong>: 8,00 euro<br />

500 - 1000 <strong>studenten</strong>: 7,50 euro<br />

> 1000 <strong>studenten</strong>: 6,50 euro<br />

> 2000 <strong>studenten</strong>: 5,50 euro<br />

Wij bespreken <strong>uw</strong> behoeften graag met u en stellen voor u een offerte<br />

op maat op. Overeenkomsten die worden afgesloten voor meerdere<br />

jaren zijn extra voordelig.<br />

15


Mijn inloggegevens<br />

Gebruikersnaam: ................................................................................................<br />

Gebruikersnaam: ................................................................................................<br />

Paswoord:...........................................................................................................<br />

www.plantyn.com/SNS<br />

<strong>Plantyn</strong><br />

Motstraat 32<br />

2800 Mechelen<br />

Telefoon: 015 36 36 36<br />

Fax: 015 36 36 37<br />

Bezoek onze website: www.plantyn.com<br />

V.U.: Dries Vanhove, Motstraat 32, 2800 Mechelen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!