6e JAARGANG - nummer 2 van 10 maart t/m 13 april 2012 - St ...

plechelmusparochie.nl

6e JAARGANG - nummer 2 van 10 maart t/m 13 april 2012 - St ...

6e JAARGANG - nummer 2

van 10 maart t/m 13 april 2012


Denekamperstraat 50

7573 GD Oldenzaal

Telefoon 0541-513227

Ootmarsumsestraat 9

7572 AA Oldenzaal

Telefoon 0541-515736

ROB EN RAGONDA ROUWHORST

Telefoon 0541-572072

Tel.: 0541-521070

Lyceumstraat 1, 7572 CM Oldenzaal

Telefoon 0541-539353

Specialist in:

sportieve elektrische fietsen, trekking en

vakantiefietsen, advies, reparatie, onderhoud

www.lifestyle-bikes.nl

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL - TABAKORIE

Telefoon 0541-512263

email:

wijnhandel.desmorre@planet.nl

Beeld & Geluid

Verkoop & Reparatie

Telefoon 0541-515120

Voor al uw glas- en schilderwerk

Wandafwerking

Wij zijn de gehele dag geopend tot 8 uur: ‘s avonds

AMIKAPPERS.NL

OPENINGSTIJDEN: MA-WO 9-18 u.

DO-VR 9-20 u.

ZA 8-17 u.

Kerkstraat 18

7571 EE Oldenzaal

0541-532553

info@ouderaadskelder.nl

www.ouderaadskelder.nl

Tel. 0541-512923


Parochie H. Plechelmus

Pastoresteam

Pastor M. Grote pw, Frankenkamp 14,

7597 MX Saasveld, tel.: 074-8510866,

e-mail: pastor-grote@plechelmusparochie.nl

Elke morgen om 08.00 uur: telefonisch

bereikbaar voor dringende pastorale zaken:

Pastor B.H.M. Reerink pr., tel. 0541-530291.

(Bij geen gehoor kunt u de andere leden van

het pastorale team benaderen.)

Pastor C.F.M. Janssen-De Ridder pw, Bataafsekamp 2,

7551 HN Hengelo, tel.: 06-53715635,

e-mail: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Pastor B.H.M. Reerink pr, Gasthuisstraat 10,

7571 CC Oldenzaal, tel.: 0541-530291,

e-mail: pastor-reerink@plechelmusparochie.nl

P

asen

Pastor M.H. Zeinstra aa pr, Oranjestraat 2,

7596 LA Rossum tel: 0541-625203,

e-mail: pastor-zeinstra@plechelmusparochie.nl

Geloofsgemeenschap Plechelmus en Antonius

Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

tel. 0541-512467

Openingstijden: dinsdag en donderdag 15-17 uur

vrijdag 10-12 uur,

E-mail:

Plechant@xs4all.nl

Website : www.Plechelmusbasiliek.nl

Bankrelaties: Antonius: Rabo. 13.91.71.797

Plechelmus: Rabo. 13.91.17.431

Geloofsgemeenschap H. Drieëenheid

Secretariaat: Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal

tel. 0541-512532

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9-11 uur,

E-mail:

hdrieeenheid@hetnet.nl

Bankrelaties: Rabo. 13.91.71.665

Geloofsgemeenschap Emmaus

Secretariaat: Johanna van Burenlaan 224

7576 AW Oldenzaal, tel. 0541-513833

Openingstijden: donderdag en vrijdag 9-11 uur,

E-mail:

emmausthij@hetnet.nl

Bankrelaties: Rabo. 13.91.89.963

Geloofsgemeenschap Maria

Secretariaat: Burgemeester Wallerstraat 88

7574 AT Oldenzaal, tel. 0541- 513114

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.30-12 uur

E-mail:

secr-mariaparochie@hetnet.nl

Bankrelaties: ABN-Amro. 59.55.10.183

Centraal Secretariaat / Administratie

Website: www.plechelmusparochie.nl

Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

0541-530485

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur

woensdag 13.00-16.00 uur,

E-mail:

secretariaat@plechelmus.nl

Plavondschildering van de ‘s Herenverrijzenis in de kerk van Heiligelinde (Polen).

Inleveren kopij

De volgende Kerktijd zal verschijnen op 14 april en loopt tot

1 juni. Kopij moet voor vrijdag 16 maart, 12.00 uur binnen

zijn bij de redactie, p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal, of bij

voorkeur per mail: (in bijlage in Word) kerktijd@live.nl. Als u

beeldmateriaal geplaatst wilt hebben, dit in jpg bestand (niet

in Word) aanleveren. De redactie houdt zich het recht voor

om aangeleverde stukken in te korten.

COLOFON

‘Kerktijd’ is het blad van de Oldenzaalse locaties

van de Parochie H. Plechelmus.

Redactieadres

: Stedelijk parochieblad Kerktijd

p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal

E-mail: kerktijd@live.nl

Redactie Kerktijd : Annie Agterbos, Magda Kienhorst,

Diane Groeneveld, Wim Everink,

Jan van Rugge,

M. Grote (namens pastoresteam)

Eindredactie : Ton Agterbos

Fotograaf : Richard Hofsté, pastor M. Grote pw.

Vormgeving-DTP : Hans Brand

Drukkerij : Verhaag Oldenzaal

Bankrekening

: 1341.55.637 t.n.v. Parochie H. Plechelmus te

Oldenzaal inzake stedelijk parochieblad te

Oldenzaal

Bezorging:

Kerktijd wordt in de Oldenzaalse locaties bezorgd door vrijwilligers.

Mocht u Kerktijd een keer niet hebben ontvangen, dan kunt u dit

melden bij uw parochiesecretariaat.

3


Met de uitgelaten drukte van de

Carnavalsdagen nog voor de boeg

sla ik mijn redacteursoog

op de oogst aan artikelen, die u

nu gebundeld in handen hebt.

Natuurlijk ligt de nadruk in dit

nummer op het hoogtepunt

van heel het kerkelijk jaar, het

hoogfeest van Pasen. Maar ‘de

weg van veertig dagen’ daarheen

wordt niet vergeten: de pastores

Reerink en Grote laten daar, ieder

op zijn eigen manier, hun licht

over schijnen. U zult tot de ontdekking

komen, dat de opzet van

de rubriek ‘Uit het pastoresteam’

duidelijk gewijzigd is, doordat ze

niet meer uitsluitend gevuld is

met een lange en als veelal wat

dor ondervonden opsomming.

In ‘Op de hoogte’ is aandacht

gegeven aan ‘de kruisweg lopen’,

een goede hint tevens voor ons

parochianen om gevolg te geven

aan de oproep om in de Goede

Week, vooral in het paastriduüm,

de plechtigheden mee te beleven,

zoals ze ons dit jaar voor het

eerst worden aangereikt.

Het eeuwfeest van St. Antonius

komt ook steeds naderbij, reden

waarom gekozen is voor het

afdrukken van foto’s van twee

muurschilderingen uit de jubilerende

kerk van die heilige, beide

gemaakt door Martin Grote. Bovendien

wordt u de mogelijkheid

geboden op het jubileumboek

in te schrijven. U leest er in dit

nummer meer over.

Een ander lichtpunt is de start

van het zaligverklaringsproces

van een streekgenote, iets wat

best als iets heel belangwekkends

mag worden aangemerkt. Daarnaast

is in de locaties aandacht

voor onder meer de uitgifte van

huispaaskaarsen. De rubriek

‘Namen noemen’ zal door de

meeste lezers door de bank maar

vluchtig gelezen worden; die is

meer bestemd voor naastbetrokkenen.

Toch zijn in twee locaties

twee overledenen in het bijzonder

gememoreerd: Toon ten Veldhuis

en Theo Verbeek, twee mensen

die bij leven als vrijwilligers veel

werk hebben verzet voor de parochie,

c.q. geloofsgemeenschap

waarin en waarvoor zij dienstbaar

waren. Mogen beiden naar hun

daden beloond worden en rusten

in vrede, bij God. Wij gaan op

onze eigen manier in hun geest

verder.

Tenslotte, wij blijven welgemoed,

de redactie wenst alle lezers een

fijn voorjaar toe, een goede vastentijd

en een zalig Pasen!

Ton Agterbos, eindredacteur

De weg van veertig

dagen naar Pasen

De vasten, de veertigdagentijd, die veertig

dagen op weg naar Pasen, je kunt ze

eigenlijk in een zin omschrijven: “Keer

je om en geloof in het evangelie!” Met

andere woorden gezegd: ‘’Jouw gedachten,

doen en laten, moeten in harmonie

komen met Gods gedachten.”

* Het is een tijd om eens een geloofsboek

ter hand te nemen, zodat je

gevoed kunt worden door de rijkdom

van het geloof.

* Het is ook een tijd dat je je nog eens

andere en belangrijkere dingen in

herinnering roept dan je eigen avonturen.

* Het is vervolgens een tijd om Gods

Verrijzenis van de

Heer, Hermann

Gottfried in de St.

Jozefkerk te Siegen-

Weidenau.

woord te lezen in de H.Schrift, misschien

zelfs de lezingencyclus van de

veertigdagentijd tot je te nemen.

* Het is verder een tijd om lief te hebben,

jezelf iets minder te verwennen,

4


God wat meer te

beminnen, met heel

je hart en je naaste

als jezelf.

* Het is tenslotte een

tijd van ommekeer

van je eigen wil,

bijkomstige zaken

los te laten en je te

hechten aan wat

werkelijk van belang

is. Onderweg zijn

naar Pasen en daar

ook werkelijk mee

bezig zijn, kan helpen

de betekenis van

Pasen beter tot je te

laten doordringen.

Want Pasen heeft

van doen met het

levend houden van

een droom.

* Weten en geloven

dat als de avond valt

in je leven, er altijd

weer een nieuwe

morgen komt.

* Weten en geloven

dat er geen berg te

hoog en geen zee te

diep is. De zee slaat

zelfs op de vlucht

en droogvoets haalt

men de overkant.

* Weten en geloven

dat opstanding, verrijzenis,

onze belofte

van eeuwen is. “Wat

zoekt gij de levende

bij de doden? Hij is

niet hier, Hij is verrezen.”

* Weten en geloven

dat hoop ons doet

opstaan. “Wij zullen

door God niet in het

duister van de dood

gelaten worden.”

Wie durft te geloven,

gaat blijer leven.

Heilig Kruis

In februari riep een bezoek aan de door de

beroemde architect Dominikus Böhm gebouwde

en in 1938 ingewijde Heilig-Kruiskerk

te Dülmen allereerst teleurstelling op: Was

het eigenlijk wel de moeite waard om deze

witte, kale, nietszeggende ruimte uitbundig te

fotograferen?

Jawel, want de reusachtige wijwaterbak die

blijkbaar tegelijkertijd als doopvont diende,

raakte me vanaf het eerste moment. Midden

in het water spiegelde zich namelijk het enige

voorwerp dat hoog boven het altaar op het

vroegere priesterkoor stond: het kruis.

Het stond er zoals op Golgotha, eenzaam,

alleen, verlaten, en het werd weerspiegeld –

juist daar waar ik mijn foto´s wilde maken.

Ben ik zelf wel een spiegelbeeld van het kruis?

Leef ik werkelijk als getuige van alles wat

Jezus op de Kalvarie voor mij heeft gegeven?

En is het kruisje dat ik om mijn nek draag,

alleen maar een sieraad of staat het voor de

uiterste liefde, voor overgave, waardering,

acceptatie en vergeving, voor het berouw over

mijn schuld en voor een heel intensieve relatie

met God en Zijn Zoon die aan het kruis Zijn

bloed voor mij heeft vergoten? Waar draag ik

deze liefde uit?

Het Heilige Kruis in Dülmen zette me aan het

denken: Wat doet een dag zoals Goede Vrijdag

met mij persoonlijk? Ben ik er mij eigenlijk

van bewust wat Jezus voor mij heeft gedaan,

en wat stel ik daar voor Hem tegenover? Het

is goed dat ik eens in de spiegel kijk en niet

mezelf zie, maar het kruis!

En de spiegel bestaat niet zomaar uit water.

Het gaat hier om doopwater dat door de priester

tijdens de Paaswake is gewijd. Als het kruis

dus in mijn leven wordt weerspiegeld, besef ik

opnieuw Gods kind te zijn, gedoopt en dat ik

als herboren mens in Christus gelovend ook

deel zal hebben aan zijn Hemels Gastmaal. In

het kruis is het heil, het leven en de hoop, in

de passietijd, met Pasen en zelfs over de dood

heen!

Martin Grote

Dat geloof wens ik u en

de uwen, mede namens

mijn collegae, van harte

toe.

Een Zalig Paasfeest.

Pastor B.H.M.Reerink,

Pastoor Parochie

H.Plechelmus

Interieur van de Heilige Kruiskerk te Dülmen / Westfalen.

5


Onze rubriek “Uit het pastoresteam”

proberen we vanaf deze uitgave een

klein beetje te veranderen: we willen

niet meer zo veel mogelijk activiteien

uit onze agenda opsommen, maar

liever op wat minder punten ietsjes

nader ingaan en dikwijls kort laten

weten wat deze hebben opgeleverd.

• Pastor Janssen heeft voor de drie

basisscholen die bij de Drieëenheidkerk

horen, de ouderavonden

in het kader van de voorbereiding

op de Eerste Communie verzorgd.

Eerst werden de ouders ertoe

gestimuleerd zelf na te denken over

hun geloven. Daarna legde pastor

Janssen uit wat het sacrament van

de Eucharistie precies inhoudt.

• Op 28 januari ging pastor Grote

in Deurningen in een ‘duifjesviering’

voor. De dopelingen ontvangen

allemaal een houten duifje,

waarop ze hun gegevens noteren.

Een jaar na de doop worden die in

een ‘duifjesviering’ aan de ouders

overhandigd. Pastor Grote was blij dat

bijna alle ouders die hun kind in het

afgelopen jaar hadden laten dopen,

van deze terugkomviering gebruik

hebben gemaakt.

• De pastores Reerink, Grote en Janssen

namen op 30 en 31 januari in Denekamp

deel aan twee toerustingsdagen

van het aartsbisdom Utrecht. De

dagen werden gehouden onder het

thema “Met het oog op de toekomst”.

Alle aanwezige pastorale teams werden

vooral op de hoogte gebracht van het

item “veranderingen in parochies”. De

sprekers hadden het over op handen

zijnde fusies en kerksluitingen, maar

ook over de vraag hoe je als pastor

zelf kunt veranderen en hoe je beter

gebruik kunt maken van je eigen vaardigheden.

• Op 16 februari vond aan de Spoorstraat

weer een oecumenisch pastoresoverleg

plaats. Het pastoresteam

probeerde - na het moeilijke jaar 2011

- met de PKN-broeders en -zusters

weer op een lijn te komen.

• Pastor Janssen is op 23 februari met de

Werkgroep Pastorale Toekomst van de

Emmauskerk naar Vleuten en Arnhem

geweest, om zich te laten informeren

over mogelijkheden om de Emmausgeloofsgemeenschap

op een nieuwe

manier gestalte te geven.

• Op dezelfde dag vergaderde het Liturgisch

Beraad van de stad en de dorpen.

Na enkele jaren apart te hebben vergaderd

is onlangs besloten toch ook af en

toe weer eens de gezamenlijke zaken

onder de loep te nemen.

• Op 4 maart verzorgde pastor Janssen

samen met dominee Bos en een

grote groep vrijwilligers een feestelijke

oecumenische viering in de Hofkerk.

De viering was gemaakt voor en door

verstandelijk gehandicapten. Het

thema was: 'Iedereen hoort erbij!'.

Namens het pastoresteam met hartelijke

Paasgroeten en een vrolijk “Halleluja”,

Pastor Martin Grote pw.

Het paastriduüm 2012

In 2011 verscheen de beleidsnota

van de bisdomstaf: “Het pastoraalliturgisch

beleid in de parochies van

het Aartsbisdom Utrecht”. Naast de

beschrijving van het vieren van de

eucharistie als bron en hoogtepunt van

het christelijk leven, de aanwijzing van

een eucharistisch centrum in iedere

parochie en nog enkele andere zaken,

worden in die nota richtlijnen aangereikt

voor het vieren van het paastriduüm,

dat wil zeggen: Witte Donderdag,

Goede Vrijdag, de Paaswake en

Pasen. De belangrijkste wijziging die

deze nota met zich meebrengt is, dat er

op Witte Donderdag en gedurende de

paaswake geen woco-vieringen kunnen

plaatsvinden.

De pastores Janssen-de Ridder (opbouw)

en Reerink (liturgie) hebben

deze nota met de vertegenwoordigers

van de geloofsgemeenschappen besproken

en in het licht van de situatie

in de H.-Plechelmusparochie, voorstellen

gedaan en beslissingen genomen

voor het vieren van dat Paastriduüm.

Het pastoresteam begrijpt dat deze

veranderingen als pijnlijk kunnen

worden ervaren. Toch hopen wij op

deze manier het sterven, de dood maar

vooral de opstanding van onze Heer met

waardigheid en vreugde te kunnen vieren.

En vooral hopen wij dat u dat met

ons mee wilt doen! We kwamen door

goed overleg tot de volgende afspraken

rondom de door het bisdom voorgeschreven

richtlijnen.

Voor de stad Oldenzaal geldt:

Witte Donderdag: In de stad Oldenzaal

vieren we deze feestdag gezamenlijk

in de Plechelmusbasiliek, waarbij bij

toerbeurt de koren en andere liturgische

medewerkers uit de verschillende geloofsgemeenschappen

van de stad deze

plechtigheid mede zullen verzorgen.

Goede Vrijdag:

Om 15.00 uur kunnen alle geloofsgemeenschappen

in hun eigen kerk de

kruisweg bidden.

Om 19.00 uur vieren we de plechtigheden

van Goede Vrijdag in de Plechelmusbasiliek

met medewerking van het

koor en de liturgische werkgroep van de

Emmausgeloofsgemeenschap.

(Bij toerbeurt kunnen de komende jaren

andere geloofsgemeenschappen deze

taken op zich nemen.)

Paaszaterdag: Om 17.00 uur kunnen alle

geloofsgemeenschappen die daarvoor

kiezen, een gebedsdienst-kinderviering

houden rondom paasverhalen, -gebruiken

en -symbolen.

Om 19.00 uur vieren we de Paaswake

in de Plechelmusbasiliek en idem om

21.00 uur in de Drieëenheidkerk. (Bij

toerbeurt kunnen om 21.00 uur ook

andere geloofsgemeenschappen deze

tweede Paaswake toegewezen krijgen.)

De andere drie geloofsgemeenschappen,

Antonius, Emmaus en Maria

sluiten zich met een liturgische

vertegenwoordiging aan bij de viering

van de Paaswake om 19.00 uur in

de Plechelmusbasiliek. Daar worden

de paaskaarsen gezegend voor hun

geloofsgemeenschappen en kunnen

ze het nieuw gezegende doopwater

meenemen naar hun kerken. In hun

eigen geloofsgemeenschap kan dan een

gebedsviering rondom “De intocht van

het licht”’ gehouden worden om 21.00

uur.

1e Paasdag: Die kunnen we vieren

zoals we gewend waren: met eucharistie-

en woco-vieringen.

Voor de dorpen geldt:

Witte Donderdag:

Bij toerbeurt krijgen de dorpen op

Witte-Donderdagavond om 19.00 uur

een eucharistieviering, te beginnen

6


met Deurningen. De ander geloofsgemeenschappen

kunnen die avond een

gebedsdienst houden met eucharistische

uitstelling en aanbidding, bij

voorkeur in hun dagkapellen.

Goede Vrijdag: Elke geloofsgemeenschap

kan om 15.00 uur in eigen kerk

een kruisweg bidden en om 19.00 uur

de plechtigheden van Goede Vrijdag

houden.

Paaszaterdag: Om 17.00 uur kan elke

geloofsgemeenschap een gebedsdienstdienst-kinderviering

houden

rondom paasverhalen, -gebruiken en

-symbolen.

Om 19.00 uur is er een Paaswake

in Saasveld en om 21.00 uur een in

Weerselo. (Volgend jaar bij toerbeurt

in Rossum en Deurningen.) De

andere geloofsgemeenschappen, Rossum

en Deurningen, sluiten zich met

een liturgische vertegenwoordiging

aan bij het vieren van de Paaswake

in Saasveld. Daar worden de paaskaarsen

gezegend voor hun geloofsgemeenschappen

en kunnen ze het

nieuw gezegende doopwater meenemen

naar de eigen kerk. In hun eigen

geloofsgemeenschappen kan dan een

gebedsviering rondom “De intocht

van het Licht” gehouden worden om

21.00 uur.

1e Paasdag: Die kunnen we vieren

zoals we het gewend waren: met

eucharistie- en wocovieringen.

U en de uwen een Zalig Paasfeest

toewensend,

de pastores

Janssen-de Ridder en Reerink.

Glas-in-lood-raam in de St. Lambertuskerk te Bingelrade

(Limburg).

Zeinstra - 40 jaar priester - in koets met vicaris Cornelissen, regionaal J. Zuiker A.A. en pater M. Kakule Vanzwa (Congo).

Hartverwarmend zo’n

Priesterjubileum te

mogen meemaken!

Het 40 jaar-priesterjubileum… een

warm, blij en onvergetelijk feest . Mijn

dank is moeilijk onder woorden te brengen.

Dank aan u en jullie allemaal, die

dit feest voor mij, voor al onze parochianen,

familie, buren en vrienden gemaakt

hebben tot een hartverwarmend feest.

De vesperviering in Saasveld,verzorgd

door de herenkoren uit Weerselo, Rossum,

Deurningen en Saasveld, gaf al een

goed gevoel. De vespers, met gezangen

uit de vertrouwde novene die onze paters

Assumptionisten als voorbereiding op

Kerstmis zingen, waren tevens dé voorbereiding

op dit zo geslaagde jubileum.

De jubileumviering in Rossum, ook tot

in de puntjes verzorgd met zang van alle

koren van de geloofgemeenschap Rossum.

En de prachtige versieringen vóór

en in de kerk…velen hadden nog nooit

zoiets geweldigs gezien.

Bijzonder fijn vond ik het ook, dat naast

alle leden van ons pastoresteam ook

Vicaris Cornelissen er was namens het

bisdom, mijn regionaal Jan Zuiker A.A.

(Boxtel) en twee klasgenoten: paters Piet

Schakenraed s.c.j. en Father Jan Luik

m.h.m. en uit Congo Pater Melchior

Kakule Vanzwa A.A. En in de kerk zaten

nog vele confraters en zusters en vele

vrienden vanuit alle streken van het land.

Vanuit alle geloofsgemeenschappen van

de H.Plechelmusparochie waren mensen

aanwezig, maar het leek wel of heel de

geloofsgemeenschap van Rossum er was,

in ieder geval haar warmte en uitstraling

hadden op ieder hun uitwerking.

De receptie, aangeboden door de

Parochie H. Plechelmus, is zo een heel

groot geschenk geworden van blije en

dankbare mensen, die het samen tot een

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Hiervoor - ook namens mijn familie,

confraters en vrienden - wil ik u en jullie

allemaal bedanken, die daarvoor hebben

gezorgd. Al die voorbereidingen !

En als verrassing stond na die mooie Eucharistieviering

niet alleen Marc Weusthof

daar met z’n gerij, de koets met die

mooie paarden ervoor, maar ook brachten

de St. Henricusharmonie én Lavaskierie

uit Lemselo later een sympathieke

aubade. De sprekers, de vice-vooritter

van de H.Plechelmusparochie,de heer

Addy Horsthuis, vicaris Cornelissen,

pastoor Reerink, pater Melchior en de

voordrachtkunst van Peter Weusthof

en de Congolese zang deden me heel

erg goed. Dit alles speelde zich af onder

de fantastische leiding van de vicevoorzitter

van het kerkbestuur van de

H. Plechelmusparochie, de heer Addy

Horsthuis.

Een geweldig cadeau ter onderstreping

van uw erkentelijkheid voor wat ik voor

u allen mag en kan doen, dankzij u aller

medewerking, is het geweldige bedrag

van meer dan € 8.850,-, dat u schonk

voor het projekt in Congo. Het maakte

me verlegen en tevens heel erg blij - ook

al schreven velen erbij: “Dit is voor jou..

en dat voor het projekt!”

De dag is zeer geslaagd - dankzij alle

voorbereidingen van het jubileumcomité,

de koren en van al die mensen

die ervoor zorgden dat mensen warm

werden ontvangen in het Kulturhus, op

het Erve Fakkert, en bij Café-Restaurant

Hutten. U allen heel erg bedankt .

Ik ben u allen zeer dankbaar en wens u

allen een Zalig Pasen!

Pastor M.H.Zeinstra A.A.

7


De Kruisweg lopen

Het bestuur heeft Dick Tolsma bij

het bisdom voorgedragen als nieuw

bestuurslid. Dick is 61 jaar en tot

begin 2011 directeur van de r.k. basisschool

Pax Christi in Overdinkel

geweest. Hij heeft zitting gehad in

diverse commissies en werkgroepen

op kerkelijk gebied in verschillende

parochies en dekenaten in Nederland.

Addy Horsthuis was volgens rooster

aftredend en het bisdom is gevraagd

hem opnieuw te benoemen. Beide

heren zijn intussen door het bisdom

benoemd.

We waren aangenaam verrast, toen

we in gesprek kwamen met iemand

uit het westen des lands, die een

legaat wilde schenken aan de parochie.

Al pratende over de bestemming

besliste de desbetreffende

persoon dat een deel van het geld

besteed moest worden aan projecten

die het contact tussen kerk en jongeren

hielpen bevorderen.

Er was een bijeenkomst van het

KONOT met vertegenwoordigers

van Lumen Christi en van onze

parochie. Daarin werd duidelijk, dat

het KONOT er nadrukkelijk van

uitgaat dat de eerste verantwoordelijkheid

voor de voorbereiding

op H. Communie en H.Vormsel

bij de ouders en bij de kerk ligt.

Het ziet voor het onderwijs slechts

een ondersteunende rol weggelegd.

Sommigen toonden zich door

deze opstelling verrast. De manier

waarop de scholen hun katholieke

identiteit invullen, werd ook niet

helemaal duidelijk. Als parochiebestuur

waren we wat ongerust. Zeker

de ouders moeten weten, wat er op

school wel of niet aan catechese en

vorming gebeurt. We zullen dan

ook het leerplan opvragen om daar

vervolgens met het KONOT en met

u over in gesprek te gaan.

John Vollenbroek

Op de middag van Goede Vrijdag 2011

tegen een uur of drie was ik met veel

andere mensen in de Antoniuskerk om

‘de Kruisweg te lopen’. Vreemde uitdrukking:

‘de Kruisweg lopen’. Ik had er nog

nooit van gehoord. Buiten in je eentje,

dat kon ik me nog wel voorstellen, maar

in de kerk, zoals hier? Zo gebeurde het

natuurlijk ook niet.

De pastor, de lector,een acoliet met een

kaars en de koster met het grote kruis

liepen van statie naar statie. Zij liepen

samen met Jezus en de soldaten de hele

weg. Wij zaten gewoon in de bank. In

gedachten liep je mee. In gedachten ook

kon je stil staan waar je wilde. Je was niemand

tot last. De eerste vier en de laatste

vier staties staan op de eindmuren van

het transept aan weerskanten van het

priesterkoor. Die konden we niet zien.

Daarom ook was het prettig te horen

waar je was op de kruisweg.

Telkens als het groepje bij een statie stil

stond, vertelde de lector wat er te zien

was. De pastor vertaalde de situatie van

toen naar het leven nu. Daarna liep men

naar de volgende statie. Het herenkoor

zong samen met ons steeds een volgend

couplet van het lied “Midden in de dood

zijn wij in het leven”, of wij waren stil.

Ik zat tegenover de vijfde statie ‘Simon

helpt Jezus het kruis dragen’. Ik bleef in

gedachten staan bij het kleine kind dat

naar Jezus staat te kijken en te huilen.

Het deed me heel erg denken aan de

oorlogssituatie in Noord Afrika, aan

vluchtelingenkampen en hongersnood.

Wat doet zoiets met kinderen? Zij zijn

altijd de dupe!

Er waren staties van ontmoetingen van

Jezus met anderen. Waar ik ook een

tijd bij stil bleef staan, was het moment

waarop Jezus zijn moeder ontmoet. Na

de laatste statie ‘Jezus wordt in het graf

gelegd’ en met de woorden van hert lied:

“Dat we uit de dood opstaan om te leven”,

gingen we naar buiten. Het ‘gewone’

leven in?

In Rome heb ik eens een heel bijzondere

kruisweg gelopen. In de tuin waaronder

de beroemde catacomben zijn, bleef ik

alleen buiten. Ik zag kruiswegstaties, liep

erlangs en ontdekte tot mijn verrassing

dat het niet afgelopen was na de veertiende

statie. Er volgden er meer: Jezus is

verrezen, Hij ontmoet Maria Magdalena,

eet samen met de Emmausgangers, verschijnt

aan de apostelen, en stijgt op ten

hemel, de H. Geest daalt neer over Maria

en de apostelen….

Dit was de mooiste kruisweg die ik ooit

heb gelopen. Omdat het niet ophield met

de dood.

Marijke Steenbergen

(Emmausganger)

8


Een nieuwe Twentse Heilige?

Wie kan zeggen dat voor zijn tante een

zaligverklaringsproces is ingeleid? Maar

de Oldenzaalse Emmaüsparochiaan

Gerard IJsseldijk is best trots op zuster

Theresia van de Heilige Drievuldigheid,

een zus van zijn vader Josef. Gerard, zijn

echtgenote Elly en zoon Rob hebben de

Carmelietes wel niet meer persoonlijk

gekend, maar desondanks weten ze veel

over haar te vertellen. Ze zijn onlangs

door zuster Maria Assunta Windisch

D.C.J. uit Sittard, de bisschoppelijke

delegaat Mgr. Stefaan van Calster en

door de kerkelijke notaris Marianne

Windmeijer als getuigen ondervraagd.

En om zuster Theresia bekend te maken,

organiseerde Gerard IJsseldijk samen

met zijn zus Erna op 25 januari een heel

speciale avond in Enschede.

In de St. Josephkerk, waar hun tante de

1e H. Communie en het Vormsel heeft

ontvangen, werd een plechtige viering

gehouden en na afloop vond er een

lezing in het parochiecentrum plaats.

De familie stond verbaasd over de grote

opkomst: snel was er namelijk een gebrek

aan zitplaatsen en mensen moesten

blijven staan, toen zuster Maria Assunta

enkele persoonlijke voorwerpen van

haar medezuster liet zien, onder andere

borduurwerk, een zakmes, bidprentjes

en rozenkransen. Via een powerpointpresentatie

gaven zuster Maria Assunta

en Marianne Windmeijer een overzicht

van het levensverhaal van Theresia IJsseldijk.

Zij werd op 13 november 1897 in

Apeldoorn geboren. “Haar charisma,”

zei zuster Maria Assunta, “was haar

lijden, dat al heel vroeg begon en dat ze

altijd accepteerde, omdat ze steeds aan

het lijden van Christus dacht. Stil lijden

en hardop danken, dat was het levensmotto

van deze vrouw, die een grote

zachtmoedigheid en geduld uitstraalde.

De stichteres van de Carmel D.C.J., de

inmiddels zalige zuster Maria-Teresa

Tauscher, noemde haar een viooltje in

Gods tuin op aarde!” Na zes jaar in het

Duitse Ochtrup woonde de familie IJsseldijk

in Enschede, totdat Theresia op 2

oktober 1917 in Tilburg in het klooster

intrad. Het adres van het moederhuis

van de zusters Carmelietessen in Sittard

had ze van de paters in Zenderen

gekregen. Op 2 juli 1919 deed ze haar

professie, en bezield van grote ijver voor

de missie, ging ze samen met zeven

andere zusters in december van hetzelfde

jaar naar Amerika. Daar had moeder

Maria-Teresa verschillende kloosters

gesticht. In het klooster van St. Charles,

Misssouri, kreeg zuster Theresia al gauw

een pijnlijke nierziekte, maar ze droeg

haar lijden in stilte. Op 10 maart 1926

kwam ze te overlijden in het ziekenhuis

van St. Louis.

Mgr. Stefaan van Calster, pastoor in het

Limburgse Eijsden, dacht dat zuster Theresia

vooral een speciale patrones van de

zieken zou kunnen worden. “Ook als je

uitzichtloos ziek bent,” vond de erekapelaan

van de paus, “draag je je leven op

voor de ander, in verbondenheid met de

lijdende Christus.” Mgr. Van Calster informeerde

de aanwezigen vooral over de

procedure van een zaligverklaringsproces,

dat nu door het bisdom Roermond

wordt ondersteund: “We zijn goed bezig

met het verzamelen en het vertalen van

het materiaal, maar voordat de tweede

stap van het proces ingeleid kan worden,

hebben we nog een wonder nodig! Er

moet een medisch document over de genezing

van een ongeneeslijk zieke voorliggen,

en daarom is het vooral noodzakelijk

dat we om de zaligverklaring

blijven bidden. Paus Johannes Paulus II.

heeft in zijn pontificaat meer mensen

zalig verklaard dan zijn voorgangers in

2000 jaar, en waarom? Hij wilde geen

aparte figuren, maar gewone mensen aan

wie wij ons kunnen spiegelen!”

Tenslotte presenteerde zuster Maria

Assunta het boek dat ze over zuster Theresia

heeft geschreven met de titel “Een

Heilige voor onze tijd? Zuster Theresia

van de Heilige Drievuldigheid”. Het is

voor € 5,00 verkrijgbaar bij de Carmel

D.C.J., Kollenberg 2, Postbus 28, postcode:

6130 AA, Sittard, tel. 046-4525380,

of in Twente via Gerard IJsseldijk, Het

Nardusboer 22, 7576 WH Oldenzaal, tel.

0541-523604.

Martin Grote

V.l.n.r.: Zuster Assunta D.C.J., Gerard, Rob en Erna IJsseldijk, Marianne Windmeijer enMgr. Van Calster.

9


Geertruid – lentebruid

“Op Sint-Geertruid komt de warmte de grond uit” en “Geertruid lentebruid” zijn

twee eeuwenoude gezegden. Zij verwijzen naar een heilige die in het voorjaar, op 17

maart, wordt gevierd: Gertrudis van Nijvel. Hoewel in onze regio heel wat vrouwen

de naam Truus of Trees dragen, is hier in Twente geen enkele Gertrudiskerk bekend,

maar in de bisschopsstad Utrecht wordt de Waalse abdis al sinds de Middeleeuwen

vereerd. De Geertekerk herinnert ons daaraan, maar ook de oud-katholieke Gertrudiskathedraal.

De Heilige Gertrudis leefde van 626 tot

659 in Nijvel (Waals: Nivelles), dat ligt

zuidelijk van Brussel. Zij was de oudtante

van Karel de Grote en stamde uit een

familie van bijna louter heiligen. Haar

vader was de zalige Pepijn van Landen (†

646), en haar moeder was de Heilige Itta

of Iduberga († 625), maar ook haar zus

Begga en haar broer Grimoald werden

als zaligen of heiligen vereerd. Op het

moment dat Pepijn stierf, was Gertrudis

ongeveer twintig jaar oud. Op aanraden

van bisschop Amandus van Maastricht

stichtte Itta een dubbelklooster op het

landgoed in Nijvel: een voor mannen

en een voor vrouwen. lItta benoemde

haar dochter tot eerste abdis en plaatste

zichzelf als eenvoudige zuster onder

haar leiding. Gertrudis was een abdis die

veel zorg had voor armen en zwakken,

zowel buiten als binnen het klooster.

Bovendien stelde zij alles in het werk

om haar zusters bij te scholen. Zij liet de

Ierse monniken Fursey, Foillan en Ultan

komen om les te geven in bijbelkennis,

liturgie en schone kunsten en op haar

kosten werden overal in de buurt nieuwe

kapellen, kerken, scholen en gasthuizen

gebouwd. Gertrudis stierf op 33-jarige

leeftijd. De legende over een ridder die

zijn ziel had verkocht aan de duivel,

maar door Gertrudis´ heildronk werd

gered, deed later de drank ‘Sint-Geertensminne’

ontstaan, die aan reizigers en

pelgrims bij vertrek werd aangeboden.

Gertrudis wordt van oudsher vereerd als

de beschermheilige van ziekenhuizen,

en ze geldt als patrones van de armen en

weduwen, van herbergiers en pelgrims.

Verder wordt ze aangeroepen tegen ratten-

en muizenplagen, daarom werd en

wordt ze afgebeeld met muizen aan haar

staf.

Wat kun je nu verwachten op een reis

naar Nijvel? De romaanse stiftskerk, de

“Collégiale Sainte-Gertrude”, geldt als

het architecturale juweel van Waals Brabant.

Ze heeft indrukwekkende afmetingen

en een harmonische constructie, het

resultaat van verschillende tijdperken

en stijlen. De kerk ontstond in de 11e

tot 13e eeuw, maar op 14 mei 1940 werd

ze door Duitse luchtbombardementen

verwoest. Daarbij werd ook de prachtige

gotische reliekschrijn van Gertrudis

vernield, maar de relieken zijn inmiddels

in een nieuwe, moderne schrijn

geborgen. Archeologisch onderzoek in

Nijvel heeft enkele jaren geleden heel wat

fundamenten blootgelegd zoals resten

van Merovingische en Karolingische

bedehuizen uit de zevende eeuw en de

oorspronkelijke graven van Gertrudis en

van Himeltrude, volgens de overlevering

de eerste vrouw van Keizer Karel.

Het stadje Nijvel moet je bezoeken op

de zondag die valt op het feest van St.

Michiel, de stadspatroon: dat is dus

eind september, begin oktober. Dan

wordt (sinds de 13e eeuw) bij elk weer

´s ochtends om 7.00 uur de grote “Tour

Ste. Gertrude”, een 15 km. lange processie

gehouden met de schrijn, die door

zes paarden om de stad wordt getrokken.

Je moet wel rubberlaarzen meenemen,

want de processie gaat over afgemaaide

velden, echt door de modder! Duizenden

mensen gaan mee, vaak samen met hun

honden of met een sigaret in de mond:

de tour is gewoon een folkloristische

gebeurtenis! Onderweg wordt gebeden

en gezongen, er zijn ook twee pauzes.

Op de eerste plek krijgen alle pelgrims

broodjes, koffie, bier en cola gratis

aangeboden, en een uurtje later wordt op

een boerderij voor de paarden gezorgd.

Om 15.00 uur gaat het programma

folkloristisch door met een historische

ommegang, de “plechtige terugkomst”,

die in de Middeleeuwen aan alle sociale,

economische en politieke groepen van

Nijvel de gelegenheid gaf om hun plaats

in de maatschappij te demonstreren. De

ommegang is tegenwoordig een groot

costuumfeest met veel muziek, waaraan

gilden, scoutinggroepen en talloze

als zusters verklede meisjes meedoen,

die het vroegere convent van Nijvel

representeren. Een uitstapje naar Nijvel

is altijd de moeite waard. Wie er eens is

geweest, zal er ook vaker naartoe willen.

Ik zelf heb in 2011 in ieder geval een

jubileum gehad, want toen was het voor

mij de twintigste keer!

Pastor Martin Grote pw.

10


Maria Boodschap. De engel Gabriel, detail Annunciatie,

Antoniuskerk Oldenzaal.

H. GABRIËL

24 maart, vigilie van Maria Boodschap

De aartsengel Gabriël werd door God onder duizenden engelen uitverkoren om als

zijn afgezant aan Maria het verheven geheim van de Menswording van Jezus bekend

te maken. Daarom heeft Paus Benedictus XV, bij decreet van 26 oktober 1921,

bepaald dat de feestdag van de heilige Aartsengel Gabriël in de hele Kerk gevierd zou

worden op 24 maart op de vooravond dus van Maria Boodschap. Sinds de herziening

van de kerkelijke (heiligen)kalender door paus Paulus VI wordt zijn feest samen

met dat van de andere aartsengelen gevierd op 29 september.

De engel Gabriël doet van zich spreken in het eerste boek van het Lucas-evangelie,

waar hij plotseling verschijnt bij het reukoffer dat Zacharias in de tempel opdraagt.

Zacharias krijgt van de engel te horen dat zijn vrouw Elisabeth op hoge leeftijd nog

een kind verwacht. Omdat Zacharias hierop ongelovig reageert, antwoordt Gabriël:

‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede

nieuws te brengen.’ (Luc. 1: 15)

In hoofdstukken van het oud-testamentische boek Daniël, die omstreeks 165 v. Chr.

beschikbaar waren, treedt Gabriël reeds op als duidende engel.

Wim Everink

Gezocht voor ‘Caritas’! Iets voor u?

NIEUWS


Wat doet ‘Caritas’?

Vanuit een christelijke overtuiging geeft

‘Caritas’ gestalte aan de opdracht van de

Kerk dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Hierbij wordt aandacht geschonken

aan concrete noden van mensen en/

of groepen. Wij hopen daarmee bij te

dragen aan de sociale rechtvaardigheid.

De PCI staat midden in de samenleving

en stimuleert en motiveert anderen ertoe

die nood te verhelpen of te verlichten.

Zowel de in nood verkerende mensen als

de helpers ervaren daardoor, dat zij meer

mens worden naar Gods bedoeling.

De ‘Caritas’ van de Parochie H. Plechelmus

heeft een bestuur en werkgroepen.

Het bestuur initieert, coördineert en

controleert. De werkgroepen geven de

feitelijke hulp.

In te vullen functies

We zoeken een voorzitter, enkele

bestuursleden en tevens leden voor de

Werkgroep. Voor het voorzitterschap

van ‘Caritas’ zoeken we iemand met

bestuurlijke ervaring en affiniteit met

‘Caritas’. Voor alle vacatures vragen

we betrokkenheid bij het welzijn van

medemensen, betrouwbaarheid, ook in

de omgang met vertrouwelijke gegevens.

Het betreft onbezoldigde vrijwilligersfuncties

die relatief weinig tijd van u

vragen. Mocht u interesse hebben, laat

dan s.v.p. van u horen via een mail naar

secretariaat@plechelmus.nl o.v.v. vrijwilligersposities

Caritas.

Het ‘Caritas’-bestuur

De website

functioneert

steeds beter

De werkgroep sociale media komt nu

op gang. U kunt dat merken aan de

veranderingen op de website van de

parochie: www.plechelmusparochie.

nl. Op die website staat bijvoorbeeld de

gang van zaken bij de toediening van

de sacramenten, het schema van de

vieringen, veel namen en telefoonnummers.

Ook kunt u de kerkbladen van de

verschillende geloofsgemeenschappen

op de website bekijken én u vindt daar

twitterberichten met het laatste nieuws

vanuit de parochie. Voor de liefhebbers:

u kunt ons rechtstreeks volgen op @

PlechelmusNl. Toen er bijvoorbeeld een

tijdje geleden een schoorsteenbrandje in

de Drieëenheid was, waren de twitteraars

daar al dezelfde middag van op de

hoogte.

De werkgroep ‘Sociale media’ heeft

een activiteitenplan voor 2012 en 2013

gemaakt en zoekt mensen die daarbij

willen helpen. Stuur mij dan een email

(john.vollenbroek@home.nl). Als u

liever eerst op een afstandje wilt bekijken

wat wij doen, kan dat ook. Vraag dan

toegang tot onze besloten Plechelmusgroep.

Of een en ander ook wat oplevert,

wordt door Robin Effing van de Universiteit

Twente onderzocht.

John Vollenbroek

11


Vieringen Kerktijd no. 2 van

DATUM MARIAKERK DRIEËENHEIDKERK EMMAÜSKERK

za., 10 maart

19.00 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. Undercover

pastor M. Grote pw.

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Dameskoor

pastor J. Huisman pr.

zo., 11 maart

3 e zo. v.d. 40-dagentijd

10.30 uur Woord- en Communievieri

m.m.v. Emmauskoor / pastor C. Janssen

Na de viering koffie en informatie c.

gen m.b.t. toekomst Emmaus

za., 17 maart

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Jeugdkoor

pastor M. Zeinstra pr.

17.00 uur Presentatieviering

1e H. Communie voor kinderen van de Bongerd

19.00 uur Presentatieviering 1e H. Communie

voor kinderen van de Drieëenheid en De Esch

beide vieringen m.m.v. Jeugdkoor de Trippeltjes

beide vieringen pastor B. Reerink pr.

17.00 uur Doopviering

pastor M. Zeinstra pr.

zo., 18 maart

zondag Laetare

10.30 uur Psalmviering m.m.v. Emma

werkgroep Emmaus

za., 24 maart

19.00 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. Gemengdkoor

diaken F. Peters

17.00 uur Doopviering

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Herenkoor (Dt.Messe v. Schubert

m. Schlussgesang, Attende domine)

beide pastor B. Reerink pr.

zo., 25 maart

5 e zo. v.d. 40-dagentijd

10.30 uur Woord- en Communievieri

m.m.v. een gastkoor

diaken F. Peters

za., 31 maart

17.00 uur Doopviering

pastor M. Grote pw.

19.00 uur Presentatieviering

1e H. Communie en Vormsel

m.m.v. Jeugdkoor

pastor M. Zeinstra pr.

17.00 uur Doopviering

pastor M. Zeinstra pr.

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Triple One

pastor B. Engelbertink pr.

zo., 1 april

Palm- of Passiezondag

11.00 uur Palmpasenviering

m.m.v. Jeugdkoor

vrijwilligers

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Emmauskoor

pastor B. Reerink pr.

Na de viering koffie/thee

do., 5 april

Witte donderdag

Zie Plechelmusbasiliek

Zie Plechelmusbasiliek

Zie Plechelmusbasiliek

vr., 6 april

Goede Vrijdag

15.00 uur Kinderkruisweg

m.m.v. Jeugdkoor / vrijwilligers

Zie ook Plechelmusbasiliek

15.00 uur Kruisweg

Vrijwilligers

Zie ook Plechelmusbasiliek

Zie ook Plechelmusbasiliek

za., 7 april

Paaszaterdag

17.00 uur Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor

werkgroep

21.00 uur Intocht van het licht

m.m.v. Undercover

pastor C. Janssen pw.

17.00 uur Gezinsviering

m.m.v. Jeugdkoor de Trippeltjes

werkgroep gezinsviering

21.00 uur Paaswake m.m.v. Triple One

pastor J. Huisman pr.

21.00 uur Intocht van het licht

m.m.v. Emmauskoor

werkgroep Emmaus

zo., 8 april

Pasen

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Gemengdkoor

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. Dames- en Herenkoor

(Mis v. Bruckner,

Tollite Hostias 163, This joiful eastertide)

pastor M. Grote pw.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Emmauskoor

pastor M. Zeinstra pr.

ma., 9 april

2 e Paasdag

Zie Antoniuskerk

Zie Antoniuskerk

Zie Antoniuskerk

12


10 maart t/m 13 april 2012

ANTONIUSKERK PLECHELMUSBASILIEK VIERINGEN DOOR DE WEEK

17.30 uur Woord-en Gebedsviering

pastor C. Janssen pw.

17.00 uur Doopviering

pastor M. Grote pw.

ng

pw.

q. vra-

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. MK (mis XVII)

pastor B. Reerink pr.

17.30 uur Woord- en Gebedsviering

vrijwilligers

Mariakerk

Dinsdag 09.00 uur:

Eucharistie of Woord- en

Communieviering

uskoor

ng

10.30 uur Kleuterviering

vrijwilligers

19.00 uur Cirkelviering

m.m.v. Passe Partout

J. van Remundt

17.30 uur Woord- en Gebedsviering

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK (Monteverdi: Missa in F)

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. MK (mis XVII)

pastor B. Reerink pr.

Emmauskerk

2e en 4e woensdag, 19.00 uur

Eucharistie of Woord- en

Communieviering

Antoniuskerk

woensdag, 19.00 uur:

Eucharistie of Woord- en

Communieviering

Plechelmusbasiliek

vrijdag, 09.00 uur:

Eucharistie of Woord- en

Communieviering.

Zie Plechelmusbasiliek

15.00 uur Kruisweg (KBO)

vrijwilligers

Zie ook Plechelmusbasiliek

21.00 uur Cirkelviering,

Intocht van het licht

m.m.v. Passe Partout

J. Van Remundt

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK (Crucifixus, Bach-koralen)

pastor B. Engelbertink pr.

12.00 uur Palmpasenviering

19.00 uur Stedelijke

Witte Donderdagviering m.m.v. GK

pastor M. Zeinstra pr.

19.00 uur Stedelijke Goede Vrijdagviering

m.m.v. Emmauskoor

pastor B. Reerink pr. en werkgroep Emmaus

19.00 uur Paaswake

m.m.v. Dameskoor Drieëenheid

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK (Vierne: Messe Solennelle)

pastor J. Huisman pr.

(Een overzicht van de vieringen ligt op de

leestafel in de Basiliek. Ook kan geïnformeerd

worden bij het centraal secretariaat.

Tel. 0541-530485)

Vieringen

in Oldenzaalse zorgcentra

Mariahof

vrijdag, 18.30 uur:

(zondagsliturgie)

De Molenkamp

zondag, 10.00 uur:

Scholtenhof

vrijdag, 18.30 uur:

(zondagsliturgie)

(3e vrijdag van de maand,

geen viering)

10.30 uur Stedelijke Eucharistieviering

m.m.v. Passe Partout

pastor B. Reerink pr.

Zie Antoniuskerk

Verpleeghuis Gereia

eerste zondag van de maand,

10.30 uur:

vrijdag, 14.30 uur:

(zondagsliturgie)

(vrijdag voor de eerste zondag

van de maand geen viering”)

13


I N B U I T E N L O C A T I E S

H. Remigius te Weerselo

H. Plechelmus te Deurningen

za., 10 mrt. 19.00 uur Presentatieviering

1e H.Communie

pastor M. Zeinstra pr.

zo., 11 mrt. 09.00 uur Woord- en Gebedsdienst

pastor M. Grote pw.

za., 17 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering

diaken F. Peters

za., 24 mrt. 17.00 uur Doopviering

pastor C. Janssen pw.

zo., 25 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering

pastor M. Grote pw.

za., 31 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering

pastor M. Grote pw.

zo., 1 apr.

Palmpasen

10.00 uur Palmpasenviering

vrijwilligers

do., 5 apr. 19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

Witte Donderdag

pastor C. Janssen pw.

vr., 6 apr. 15.00 uur Kinderkruisweg

Goede Vrijdag

vrijwilligers

19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

pastor M. Grote pw.

za., 7 apr. 21.00 uur Paaswake

Paaszaterdag

pastor B. Reerink pr.

zo., 8 apr.

Pasen

ma., 9 apr.

2e Paasdag

09.00 uur Woord- en Communieviering

diaken F. Peters

09.00 uur Eucharistieviering

pastor M. Zeinstra pr.

zo., 11 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering

pastor C. Janssen pw.

za., 17 mrt. 19.00 uur Vormselviering

vicaris Pauw

zo., 18 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering

vrijwilligers

za., 24 mrt. 17.00 uur Doopviering

pastor M. Grote pw.

19.00 uur Presentatieviering

1e H. Communie

pastor M. Grote pw.

zo., 25 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering

vrijwilligers

za., 31 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering

pastor B. Reerink pr.

zo., 1 apr. 10.00 uur Woord- en Gebedsdienst

vrijwilligers

do., 5 apr. 19.00 uur Eucharistieviering

Witte Donderdag

pastor B. Reerink pr.

vr., 6 apr. 15.00 uur Kinderkruisweg

Goede Vrijdag

vrijwilligers

za., 7 apr. 17.00 uur Gezinsviering

Paaszaterdag

vrijwilligers

21.00 uur Intocht van het Licht

pastor M. Grote pw.

zo., 8 apr.

Pasen

ma., 9 apr.

2e Paasdag

09.00 uur Eucharistieviering

pastor M. Zeinstra pr.

09.00 uur Eucharistieviering

pastor B. Reerink pr.

H. Plechelmus te Rossum

H. Plechelmus te Saasveld

za., 10 mrt.

zo., 18 mrt.

za., 24 mrt.

zo., 1 apr.

19.00 uur Presentatieviering

1e H.Communie

pastor B. Reerink pr.

09.00 uur Eucharistieviering

pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Eucharistieviering

pastor M. Zeinstra pr.

09.00 uur Eucharistieviering

pastor M. Zeinstra pr.

do. 5 apr. 19.30 uur Woord- en Gebedsdienst

Witte Donderdag

vrijwilligers

vr., 6 apr. 15.00 uur Kinderkruisweg

Goede Vrijdag

vrijwilligers

19.30 uur Goede Vrijdagviering

pastor M. Zeinstra pr.

za., 7 apr. 17.00 uur Kinderviering

Paaszaterdag

vrijwilligers

21.00 uur Intocht van het Licht

Vrijwilligers

zo., 8 apr.

Pasen

ma., 9 apr.

2e Paasdag

09.00 uur Eucharistieviering

pastor B. Reerink pr.

09.00 uur Woord- en Communieviering

diaken F. Peters

za., 10 mrt.

zo., 18 mrt.

za., 24 mrt.

za., 31 mrt.

zo., 1 apr.

19.00 uur Woord- en Communieviering

pastor C. Janssen pw.

09.00 uur Eucharistieviering

pastor M. Zeinstra pr.

19.00 uur Woord- en Communieviering

pastor C. Janssen pw.

19.00 uur Eucharistieviering

pastor R. vd Vegt pr.

10.00 uur Woord- en Gebedsdienst

vrijwilligers

do., 5 apr. 14.30 uur Schoolviering

Witte Donderdag

vrijwilligers

19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

pastor M. Grote pw.

vr., 6 apr. 15.00 uur Kinderkruisweg

Goede Vrijdag

vrijwilligers

19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

pastor C. Janssen pw.

za., 7 apr. 19.00 uur Paaswake

Paaszaterdag

pastor M. Zeinstra pr.

zo., 8 apr.

Pasen

ma., 9 apr.

2e Paasdag

09.00 uur Woord- en Communieviering

pastor M. Grote pw.

09.00 uur Woord- en Communieviering

vrijwilligers

14


Heilig Vormsel

2012

Ook dit jaar worden er weer leerlingen

van groep 8 van de Bongerd, de Drieëenheid

en de Esch gevormd en wel op

zaterdag 2 juni 2012.

Er zullen twee vieringen zijn:

de eerste om 16.30 uur voor de vormelingen

van de Bongerd en de tweede om

19.00 uur voor de vormelingen van de

Drieëenheid en de Esch.

In beide vieringen gaat de Vormheer

Vicaris Pauw voor.

De voorbereidingen zijn al in volle gang

en de vormelingen zullen na de CITOtoets

beginnen met het projectboek.

Tijdens het project zullen zij opdrachten

thuis en op school maken en gaan zij een

excursie maken. Daarmee hopen wij hun

betrokkenheid te wekken en te vergroten

met mensen op plaatsen waar je anders

niet zo snel zult komen.

Voor de voorbereiding op het H.Vormsel

en het goede gebruik van het projectboek

is er de werkgroep ‘Heilig Vormsel’.

Momenteel bestaat deze werkgroep uit

slechts twee personen. Wij, de werkgroep,

hebben echt versterking nodig,

opdat wij de taken beter kunnen verdelen.

Het overleg tussen de leden van

de werkgroep gaat voornamelijk via de

mail en daarnaast hebben we ongeveer

drie à vier keer per jaar een samenkomst,

waarvan zeker twee met de leerkrachten

van de scholen. Mocht u belangstelling

hebben om ons te versterken, schroom

dan niet ons te benaderen, wij vertellen u

er graag meer over. Ook als u geen ouder

van een vormeling bent, bent u van harte

welkom in onze werkgroep.

Wij hopen op hulp van alle drie de

scholen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Dekkers

marcelensusanne@gmail.com

Nicolle ten Hoopen

mtenhoopen@zonnet.nl

Weet ú de

betekenis van de

Paaskaars (nog)?

De paaskaars brandt in de kerk bij

verschillende gelegenheden. Vooral op

Goede Vrijdag speelt de kaars een belangrijke

rol. Op Goede Vrijdag wordt de

kaars gedoofd. Op deze manier wordt de

kruisdood van Jezus herdacht.

Op Eerste Paasdag wordt de kaars pas

weer aangestoken, dit geeft het nieuwe

licht en ook de opstanding van Jezus

wordt hiermee herdacht. Verder brandt

de kaars op belangrijke feestdagen en de

gehele Paastijd (van Pasen tot Pinksteren)

tijdens alle vieringen.

Ook bij begrafenissen brandt de kaars

om het eeuwige licht te symboliseren.

Net als het licht van de kaarsjes in de

kapel kunnen we dat van de paaskaars

zien als “een lichtje in de duisternis”.

Bij trouwerijen brengt het kaarslicht

symbolisch het geluk en bij doopvieringen

wordt de doopkaars altijd aan de

vlam van de Paaskaars ontstoken.

Achterin de Drieëenheidkerk staan drie

modellen opgesteld van de huiskamerpaaskaars,

die u kunt bestellen. Tevens

Vieringen in de

Goede Week

(Paastriduüm)

Zoals u in het artikel van pastoor Reerink

heeft kunnen lezen, worden de stadsvieringen

– Witte Donderdag, Goede Vrijdag,

Paaswake op zaterdag - in Oldenzaal

dit jaar in de Plechelmusbasiliek gevierd.

Als geloofsgemeenschappen zijn wij wel

gevraagd om mee te helpen.

Dit jaar verzorgt de Emmaus (werkgroep

en Emmauskoor) de Goede Vrijdagviering.

In deze viering worden fragmenten uit

het lijdensverhaal afgewisseld met meditatieve

teksten en liederen.

In de paaswake om 19.00 uur in de

Plechelmusbasiliek worden ook de

paaskaarsen van enkele andere geloofsgemeenschappen

in Oldenzaal gewijd en

krijgen vertegenwoordigers daarvan de

paaskaars en gewijd doopwater mee naar

ligt er een intekenlijst waarop u uw

gegevens kunt noteren.

De kaarsen kunt u ophalen op zaterdag

31 maart aanstaande om 11.00 uur.

Ook kunt u uw kaars per e-mail bestellen

op hdrieeenheid@hetnet.nl o.v.v. uw

naam/adres /telefoonummer/kaars van

uw keuze/evt. kaarsenstandaard.

Op de foto ziet u de voorbeelden van de

modellen van dit jaar.

De prijzen zijn als volgt:

N 25 € 19,00 (25 cm) / N 30 € 25,00 (30

cm) / N 40 € 30,00 (40 cm) / metalen

standaard € 5,00

Bestel uw kaars en eventueel een standaard

uiterlijk zondag 12 maart!

hun kerk.

Op diezelfde avond is er in al die kerken

om 21.00 uur een viering rond de

paaskaars en het gewijde water. Ook in

de Emmauskerk. De werkgroep Emmaus

bereidt deze viering met de naam

“Intocht van het licht” voor samen met

het Emmauskoor.

Intocht van het Licht.

In het schema van de vieringen in ‘Kerktijd’

vindt u tijd en plaats en soort van de

paasvieringen.

Toekomst

locattie Emmaus

op website

Op de website van de H. Plechelmusparochie

vindt u informatie over

de veranderingen voor de geloofsgemeenschap

Emmaus. Het betreft

ondermeer brieven van het bestuur,

nieuwsbrief van werkgroep WPTE

en krantenartikelen.

15


Huispaaskaarsen

Vanaf zondag 11 maart kunt u paaskaarsen

voor thuisgebruik bestellen. Er hangt

in de zij-ingang van de Emmauskerk een

poster. Aan de hand van de afbeeldingen

daarop kunt u een keuze maken uit een

viertal modellen. De prijzen staan erbij

vermeld.

De goedkoopste kaars (lengte 20 cm,

dikte 7 cm) kost € 8,- en de duurste kaars

(lengte 60 cm, dikte 8 cm) kost € 51,-.

Alle kaarsen zijn voorzien van een zogenaamd

reliëf; kleurrijke symbolen die

ook de paaskaars in de kerk sieren.

Na de weekendvieringen of tijdens de

secretariaatsuren kunt u model en aantal

invullen op een intekenlijst die u bij

de poster vindt. U kunt bestellen van

zondag 11 t/m zondag 25 maart. In de

paasmorgenviering, zondag 8 april, worden

de kaarsen gewijd in de Emmauskerk.

Ná deze viering kunt u uw kaarsen

tegen betaling (graag gepast) meenemen

naar huis. Of u kunt de kaarsen afhalen

tijdens de secretariaatsuren in de week

ná Pasen.

Jan Wolbert

Foto: Anne-Marie Schepers

Presentatieviering 1e Communie

Op zondag 5 februari hebben zevenentwintig kinderen van basisschool de Wendakker

en de Maten zich gepresenteerd tijdens een mooie viering in de Emmauskerk.

Zij zullen zich de komende tijd gaan voorbereiden met behulp van een project dat

de titel “Maak van mij een regenboog” heeft gekregen. Dit doen zij op een aantal

kindermiddagen, met thuisopdrachten en in cirkelvieringen. Ook op school zal de

juf met de communicantjes én hun klasgenootjes aandacht aan dit project schenken

door middel van een prachtig werkboek.

En zo gaan ze gezamenlijk op weg naar de 1e Heilige Communie, die plaatsheeft op

zondag 13 mei 2012.

Jongens, meisjes en ouders,veel plezier en succes bij de voorbereidingen!

Collectes

Van twee

jaarlijkse

collectes willen

wij u van

de opbrengst

op de hoogte

stellen:

de ‘Caritas’-collecte bracht

de fraaie som van

€ 1.354,77 op.

Voor ‘Solidaridad’ bracht u

het eveneens respectabele

bedrag van € 1.248,68

bijeen.

Hartelijk dank aan de gulle

gevers!

Oproep van het

Jeugdkoor

Beste jongens en meisjes,

Het jeugdkoor van Zuid-Berghuizen is

op zoek naar jou!

We zoeken enthousiaste jongens en

meisjes die het leuk vinden om te zingen.

Kom eens gezellig langs en neem gerust

een vriendje of vriendinnetje mee.

Om de repetitie voor iedereen toegankelijk

te maken, wordt de repetitie gehouden

op woensdag in de vooravond, vanaf

18.30 uur in de Mariakerk.

Tot snel!

Tevens zijn wij nog op zoek naar een

pianist. Heeft iemand interesse of is

meer informatie gewenst, dan kan er

contact met mij worden opgenomen via

i.jansink@kpnplanet.nl of

06-10326157.

Ilone Jansink

Dirigente Jeugdkoor

In herinnering:

Theo Verbeek

Op oudejaarsdag kregen wij het vreselijke

bericht van het overlijden van Theo

Verbeek. Theo was secretaris van de

locatieraad van de Mariakerk. Ondanks

dat hij al een tijdje ziek was, is het overlijden

voor ons allen als een verrassing

gekomen. Wij herinneren ons Theo als

een enorm betrokken man bij onze geloofsgemeenschap.

Hij was heel precies

in zijn werkzaamheden, durfde kritisch

te zijn en was zeer actief bij de ontwikkelingen

binnen onze geloofsgemeenschap.

Bevlogen, geïnteresseerd en altijd

bereid tot samenwerking. We zullen hem

enorm missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en

kleinkinderen heel veel sterkte met dit

grote verlies.

Herman Stegeman, Fons Lemmink,

Ben te Brake, Carla Boerrigter

Locatieraad OLV Tenhemelopneming

16


Jubileumboek

Het is intussen wel bekend, dat de

Antoniuslocatie van de parochie H.

Plechelmus bezig is een gedenkboek uit

te geven bij gelegenheid van het eeuwfeest

van haar kerk, alles onder beheer

van een jubileumcommissie. Het boek

krijgt als titel mee: “100 Jaar St. Antonius

van Padua te Oldenzaal. Geschiedenis

van parochie tot geloofsgemeenschap”

en is geschreven door Ton Agterbos. Het

zal ongeveer driehonderd pagina’s gaan

tellen, gebonden in een harde omslag

in A-4-formaat. Het wordt ook rijkelijk

geïllustreerd. De werkzaamheden aan

het boek bevinden zich nu in de afrondingsfase.

De bedoeling is het boek te presenteren

tijdens de feestelijke jubileumreceptie op

3 juni aanstaande. Wie het in bezit wil

krijgen, kan erop vóórintekenen. Indien

u daartoe overgaat vóór de hierboven

genoemde datum, betaalt u het luttele

bedrag van € 5,00 per exemplaar. Ook

tijdens de receptie zal het boek tegen

deze prijs verkrijgbaar zijn. Daarna gaat

het € 7,50 kosten.

U kunt intekenen, onder vermelding van

‘intekening jubileumboek’,

bij het secretariaat:

secretariaat@plechelmus.nl, of via de

website: www.plechelmusparochie.nl.

De jubileumcommissie

In Memoriam:

Ton ten Veldhuis

Onderscheiden met het ereteken

Pro Ecclesia et Pontifice

Na een zeer aktief leven is de heer

Ton ten Veldhuis na enkele jaren van

afnemende gezondheid, toch nog vrij

onverwacht overleden, op de leeftijd van

78 jaar . Tijdens de uitvaartviering in

zijn Antoniuskerk op vrijdag 10 februari

hadden wij hem voor het laatst in

ons midden, om hem de laatste eer te

bewijzen.

Wij verliezen in hem een zeer betrokken

vrijwilliger, die heel veel, vooral voor

onze Antoniuskerk, heeft betekend. Hij

was jarenlang de man in het bestuur die

de portefeuille “gebouwen” beheerde en

leiding gaf aan de klussen- en tuingroep.

Mede aan zijn inzet is de goede staat van

onderhoud van kerk, voormalige pastorie

en tuin te danken. Van jongs af aan

was hij koorzanger. Eerst als solist van

het jongenskoor, later van het herenkoor

en, na de fusie van de koren, waarvan

Ton een van de initiatiefnemers is

geweest,ook van het Plechelmus-Antoniuskoor,

en zong hij ook in de Plechelmusbasiliek.

Ton was bijna 60 jaar

koorlid! Toen er op de zaterdagavond

in de Antoniuskerk gebedsvieringen

kwamen, zorgde hij er wekelijks voor dat

een groepje cantores hiervoor de zang

verzorgde.

Schoolmis

Ton Agterbos

Helaas trad na de koorreis naar Berlijn

een omslag op in zijn gezondheid en kon

hij de dingen minder goed bijhouden.

De afgelopen maanden moest hij stukje

bij beetje de mensen en de dingen om

hem heen los laten en op dinsdagmorgen

7 februari is hij in alle rust gestorven.

De geloofsgemeenschap van Plechelmus-Antonius,

is Ton veel dank verschuldigd

en hij zal in onze herinnering

blijven als een vriendelijk en humorvol

mens. Wij wensen zijn vrouw, kinderen

en kleinkinderen kracht en steun toe bij

het verwerken van het verlies.

Locatieraad Plechelmus/Antonius

In miene jonge joaren meus ik van mien moo

aldage nor de schoolmis. Smonn’s, al aaklig vroo,

um krek tien oawer acht, dan gung de kearke an.

En of ‘k t’r mer wean wol! Zo nich, dan gung ’t er van!

Mer doarin har ik aait nich eaven groten zin,

gung mangs wal nor de kearke, mer aait nich d’rin,

Vanoet ’t petiek zag ik de halte, woar mien’ zus

um kwat oawer met meus nor Eansche met de bus.

Ik veulen hoog in ’n hals ’t kloppen van mien blood:

de angst dat ze miej verroan zól, dee was merakels groot.

Mer har ze miej wa speurd dan? Gleumen ik geelsniks van!

Mer ‘k was t’r niks geröst op, iej kónnen d’r niks ópan….

Óp ’n beanksken vuur ’t kearkhof zatten ’n man of dree,

dee stoppen zik ’n piepken oet ‘nen toeten op de knee.

Ze disseln en ze kuiern van shag en ‘Herenbaai’

en maken met eare flauwekul ‘nen helen bult lawaai.

Ik zag miej dat van wiedten an en wödden doar gewaar:

‘n milsten van dee keerlkes har ‘n kletskop van mien vaar!

Sliepstettend bin ik vót ‘egoan, stilkes óp school ópan.

En tusken ’n merrag wear in ’t hoes, mien God, do gung ‘t ‘rvan!

17


Drieëenheidkerk

Gedoopt:

- Luke Blokhuis

Hobolaan 47

- Jurre van der Bles

Klarinetlaan 48

- Noor Heerink

Haverstraat 23

- Daan Luttikhuis

St. Maartenstraat 12, Losser

Overleden:

19 december:

Gerard Peterman, 73 jaar

B.A.A. Engelbertinklaan 50

25 december:

Paul Kolbrink, 57 jaar

Kruisstraat 1

27 december:

Elly Lammers van

Toorenburg-Tokaya, 76 jaar

Meijbreestraat 122

27 december:

Ali Velthuis-Blockhuis, 84 jaar

Deken Scholtenstraat 55

4 januari:

Marie Oude Nijhuis-Nijland,

87 jaar

Fonteinstraat 55, kamer 306

25 januari:

Frans Grundel, 85 jaar

Verpleegcentrum Gereia

9 februari:

Mieke Poorthuis, 67 jaar

Oldenhof 2, Almelo

9 februari:

Ilonka Schoolkate-Veld, 67 jaar

Ootmarsumsestraat 38

10 februari:

Fien Hilgenberg, 91 jaar

De Molenkamp

Antoniuskerk

Gedoopt:

- Senna en Pernille de Haas

De Matenstraat 50

Overleden:

17 december:

Truus Klein Breukink –

Olde Nordkamp 78 jaar

Beatrixstraat 50C

24 december:

Riet Eppink – Ziegerink, 93 jaar

Joh.van Burenlaan 4

31 december:

Jan Tibben, 89 jaar

Monnikstraat 33

4 januari:

Bert Steenbeeke, 69 jaar

Dravik 22

17 januari:

Maria Zwartsen-Kamphuis,

92 jaar, Beatrixstraat 42A

18 januari:

Kees Riteco, 78 jaar

Burg.Wallerstraat 35

27 januari:

Marietje Hesselink-Oolderink,

76 jaar

Wilhelminastraat 150

29 januari:

Jan Wijering, 63 jaar

Steenstraat 71

30 januari:

Willy Masseling, 75 jaar

Lindestraat 47

3 februari:

Johan Breij, 89 jaar

Populierstraat 10

7 februari:

Tonnie ten Veldhuis, 78 jaar

Burg.Wallerstraat 150

Mariakerk

Gedoopt:

- Nick Lette

Burg. Eekhoutstraat 25

- Jaden Orekan

Burg. Eekhoutstraat 25

- Yfke Oude Groote Beverborg

Erve Smellink 17

- Esmee Slim

Morslaan 130

- Senne Koop

J.H. Molkenboerstraat 47

- Benjamin Monfils

Burg. Wallerstraat 98

- Pien Koertshuis

Postweg 4, De Lutte

Overleden:

24 december:

Albert Oude Nijhuis, 73 jaar

Meeuwenstraat 34

31 december:

Theo Verbeek, 72 jaar

J.H. Molkenboerstraat 7

14 januari:

Erwin Kamphuis, 44 jaar

Richtersmaatstraat 17

23 januari:

Chris Schopbarteld, 67 jaar

Hobbemastraat 24

9 februari:

Suze Ankoné-Blokhuis, 74 jaar

Jan Steenstraat 3

14 februari:

Gerard Giesselink, 91 jaar

Mariahof

15 februari:

Ernie Hommels, 59 jaar

Walstraat 1

Plechelmusbasiliek

Gedoopt:

- Kyara Rensen,

Hulsbekenkamp 21

- Cas Lauwers,

Leeuwebek 38

- Lynn Oortman,

Hulsbekenkamp 33

Overleden:

28 december:

Henny Loohuis, 86 jaar

Fonteinstraat 55

4 januari:

Henk Ikink, 62 jaar

Monnikstraat 36

15 januari:

Cobi van Amelsvoort – Weda,

76 jaar, Bentinckstraat 71

8 februari:

Jos Oude Groote Beverborg,

84 jaar, Prossinkhof 56

Emmauskerk

Overleden:

3 januari:

Gerrit te Beke, 85 jaar

Orgellaan 24

11 februari

Henri Grunder, 61 jaar

Vondellaan 15

12 februari

Herman Kok, 84 jaar

Cato Elderinklaan 46

20 18


Rijn van Wely:

“Ik kijk over kerkmuren heen”

Ruim elf jaar geleden, in het jubileumjaar

2001, meldde hij zich aan als basiliekwacht

bij de toenmalige coördinatoren

W. Moers en H. Jacobs. Voor die tijd

was de basiliek meestal gesloten. Toen ze

vaker opengesteld werd voor bezoekers,

ontstond een grote behoefte aan vrijwilligers

die de bezoekers konden rondleiden

door de Plechelmusbasiliek.

Het contact met mensen en de boeiende

ontmoetingen en gesprekken met hen

fascineren de heer van Wely, die nu ruim

vier jaar secretaris is van de vereniging

van basiliekwachten. Rijn van Wely

organiseert, samen met Martin Gérard,

elk jaar een uitstapje voor de vijfendertig

vrijwilligers. Van Wely fungeert daarbij

als een welbespraakt reisleider en vertelt

dan saillante bijzonderheden over het

reisdoel. De vrijwilligers bezochten de

afgelopen jaren o.m. Münster, Soest en

Osnabrück.

In 2011 voerde het reisje, samen met de

torenwachters en de stadswachten, naar

Den Bosch. De bijna 68-jarige Rijn van

Wely is geboren en getogen in Veenendaal.

Hij is een gelovig mens. "Ik voel

me betrokken bij de persoon van Jezus

Christus.” "Ik kom van dat zware spul,"

vertelt hij over zijn streng gereformeerde

afkomst. De overgang van het sombere

Calvinisme naar de blije roomse

Bourgondische wereld in Oldenzaal is

de voormalige schooldirecteur goed

bevallen.

Rijn van Wely bezoekt regelmatig

rooms-katholieke vieringen. De riten

en de gebruiken in de rooms-katholieke

kerk spreken hem bijzonder aan.

Hij vindt dat de huidige leiding van

de r.k.-kerk zeer behoudend is. "De

hoogtijdagen van paus Johannes XXIII

zijn definitief voorbij.” .Er komt weinig

vernieuwing uit voort. "Daarmee

zorg je ervoor dat de kerk iets is voor

mensen met grijze haren, denk ik." De

heer Van Wely betreurt de teruggang

in de oecumenische samenwerking. Hij

verwijst daarbij o.m. naar de oecumenische

vieringen ten tijde van pastoor

van Breemen. Een goede zaak vindt hij

het overnemen van liturgische gebruiken

door de protestantse kerk.

Rijn van Wely legt als lid van het pastorale

team van de Hofkerk huisbezoeken

af. Daarnaast verzorgt hij voor deze kerk

een cursus basiscatechese voor kinderen

van elf en twaalf jaar. "Christendom in

de praktijk kun je het mooiste zien bij

het blauwe Martinusraam in de Plechelmus,

gemaakt door Jan Schoenaker.

Zo zouden mensen met elkaar moeten

omgaan. Omzien naar elkaar, daar gaat

het om." Zijn ruimdenkendheid blijkt

o.a. uit zijn gemengde huwelijk met de

katholieke Erica Deins.

Rijn van Wely werkte "met het meeste

plezier van de wereld" ruim drieënveertig

jaar in het basisonderwijs. Eerst

twintig jaar in zijn geboorteplaats. Vanaf

1985 was hij o.a. directeur van enkele

christelijke basisscholen in de Thij en

later tot zijn pensioen enige jaren invalkracht

op scholen in de regio. "Ik was

geen verzuurde schoolmeester, ik zou het

zo weer doen,” zegt hij over zijn onderwijsloopbaan.

Behalve dat hij kerkelijk

vrijwilligerswerk doet, is de vader van

drie kinderen en grootvader van vijf

kleinkinderen ook coördinator van cultureel

centrum de Hof. Daarnaast houdt

de sigarenmakerszoon zich o.a. bezig

met het maken van reizen, met fotograferen,

kerkelijke en wereldlijke kunst,

doet hij aan fitness, bezoekt musea,

geniet van allerlei soorten muziek en is

een trouwe supporter van FC Twente .

"Wees blij en positief in de tijd die je hier

nog gegeven is. Geniet van de dingen

die er nog wel zijn," zegt deze bevlogen

vrijwilliger.

Belangstellenden voor het interessante

vrijwilligerswerk van basiliekwacht kunnen

contact opnemen met tel.nr 519624

of 514317.

Jan van Rugge

19


Oecumenische

paasmorgenviering

gen. De viering is voorbereid door de

Oecumenische Liturgische Werkgroep

Oldenzaal.

Op Eerste Paasdag, 8 april a.s., is er in

de Hofkerk een Oecumenische Paasmorgenviering.

De viering begint om 7.00 uur, als de zon

juist is opgegaan. In deze viering gaan

voor Joke Flokstra en Marijke Steenber-

Musical Matteüs,

een gezongen

passie

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag

(5 en 6 april) zal er om 19:00 in De Hofkerk

een unieke uitvoering in twee delen

van een moderne Nederlandstalige Mattheüs-passie

gegeven worden. De teksten

van deze Mattheüs Passie zijn van Piet

van Midden en de muziek is van Gerard

van Amstel. Piet van Midden schreef ook

nieuwe teksten op vier bekende passiekoralen

van J.S. Bach, die door iedereen

meegezongen mogen worden.

De Mattheüs Passie zal in een oecumenische

context staan, waarbij Jan Bos en

Joke Flokstra de muziek zullen aanvullen

met passende teksten behorend bij

de liturgie van de Goede Week. Aan het

eind van de Witte Donderdagviering

wordt iedereen uitgenodigd mee te delen

in het Brood en de Wijn, zoals Jezus ook

deed in het Laatste Avondmaal. Beide

vieringen zullen ongeveer een uur duren.

Het geheel staat onder de enthousiaste

leiding van Annemarie en Jan Schoenmaker

en wordt uitgevoerd met twee

koren – een vierstemmig projectkoor

en het Jongerenkoor VOF De Hof – met

solisten, en met begeleiding van een

combo: piano, drums, basgitaar, dwarsfluit

en sopraansaxofoon. Het is dus een

viering voor en door jong en oud! Jongeren

(vanaf 12 jaar) die willen meezingen,

zijn nog steeds van harte welkom!

Wij nodigen u voor beide avonden van

harte uit om van deze prachtige muziek

en pakkende teksten te komen genieten!

Voor meer informatie: vof.de.hof@gmail.

com.

De viering is gebaseerd op liturgisch

werk van Jan de Jongh (De Goede Week

Vieren) en van Marijke de Bruyne e.a.

(Oratorium: Als de graankorrel sterft)

Ook dit jaar is er voor deze viering

een speciaal projectkoor geformeerd,

waaraan leden van diverse Oldenzaalse

zangkoren hun medewerking verlenen.

Het projectkoor staat onder leiding van

Annemarie Schoenmaker. Instrumentele

begeleiding: Jet de Bruin (piano) en Jef

Horsthuis (gitaar).

Na afloop van de viering wordt er gezamenlijk

koffie/thee met krentenwegge

geserveerd om onze verbondenheid met

elkaar voort te zetten. We hopen dat velen,

juist op dit uur van de verrijzenis,de

gang naar de Hofkerk zullen maken.

Vastentrummelken

’n Trummelken van Bussink’s koek

of eentje van Verkade,

dat deende nor ’n oald gebroek

as middel tut genade;

’t stun d’r zes wekk’ óp ’t dreswaar

’n luk mistreustig biej

en alwa’j kreegn van moo of vaar

an zeute slikkeriej,

dat gung d’r in noa ’n Askedag.

Dan ha’j d’r of te bliewn

tut de klokken óp Stillen Zoaterdag

oet Rome wier kwamn driewn.

‘nen Vuursmaak ha’w intusken had:

met slingers van zeut grei

en krakelings en rezienen zat

zungn wiej van ‘Ei koerei!”

Zoo gung ’t met vasten alle joar

iej meusn oew wat oontzegn.

An ’t end wödn de genade woar:

dat zeut veel geelsnich tegn.

T.A.

De machtige aartsengel Gabriël in de klederdracht

van de keizerlijke hofhouding. Mozaïek

van voor 549 in de apsis van de Sant’ Apollinare

in Classe, Ravenna.

Gabriël

in de islam

Mohammed wilde het jodendom noch

het christendom ‘ongeldig’ of ‘achterhaald’

verklaren.

Maar in de geschiedenis van de Kerk

zag hij misbruiken bij de interpretatie

van de bijbel: hij wilde oproepen tot

een bezinning over de ware inhoud van

de goddelijke openbaring. Zelf kreeg hij

die meegedeeld door de engel Gabriël.

Volgens de islamitische traditie gebeurde

dat in het jaar 610 n. Chr.

Mohammed verkondigde zijn goddelijke

openbaring mondeling in Mekka

en Medina. Ze werd deels door secretarissen

schriftelijk vastgelegd en

deels mondeling doorgegeven. Deze

uiteenlopende tradities werden onder

de kaliefen Uthman (644–656) definitief

geredigeerd. Zo ontstond de koran. In

de koran en de islamitische overlevering

is er dikwijls sprake van engelen, onder

wie de engel Gabriël bijzonder op de

voorgrond treedt.

Wim Everink

20


Bezoek aan de Fatih-moskee

Onlangs brachten wij met een groepje ouderen een bezoek aan de in augustus van het

vorig jaar in gebruik genomen Fatih (Overwinning) – moskee aan de Berkstraat. Het

krakkemikkige schoolgebouwtje dat voorheen als gebedshuis en ontmoetingscentrum

dienst deed, werd onder architectuur van de Oldenzaalse architecht Jan Koop en met

behulp van een Duitse aannemer omgetoverd in een prachtig en sfeervol gebouw ten

behoeve van de ruim 110 Turkse gezinnen die de islamitische gemeenschap in Oldenzaal

en omgeving telt.

We werden hartelijk ontvangen en meteen

getrakteerd op een heerlijk glaasje

Turkse thee en voorgesteld aan de jeugdige

rondleidster Sevgi Özen, die goed

Nederlands sprak.

De eigenlijke ‘kerk’-zaal bevindt zich op

de eerste verdieping van het gebouw. De

benedenruimte op de begane grond is

nog niet door tussenwanden opgedeeld.

Hier zullen in de toekomst plekken ontstaan

voor vergaderruimtes, leslokalen

en een ontmoetingsruimte. De bovengelegen

moskee en gebedsruimte valt

direct op door de korenbloemblauwe

tegels die met name aan de wanden en

overige inventarisstukken zijn aangebracht.

De tegels werden rechtstreeks

uit Turkije voor de bouw aangevoerd.

Opvallend is de in elke moskee aanwezige

mimber, een van een trap voorziene

toren, waarvanuit uit de Koran wordt

voorgelezen. Ook is er in de achterwand

een lage preekstoel, voor mededelingen

en een gebedsnis met een absisachtige

uitstulping naar buiten. Voor het dagelijks

bidden in de moskee is de richting

van de Kaäba (zwarte steen in Mekka)

aangegeven. De moskee is alle dagen,

maar speciaal op vrijdag en islamitische

feestdagen voor gebed en samenkomst

toegankelijk. Aan de achterzijde van de

moskeezaal is een ovaalvormig balkon

gebouwd dat op betegelde zuilen rust en

plaats biedt aan de vrouwen en kleinere

kinderen. De bezoekers kregen antwoord

op allerlei vragen die door de rondleidster

en Imam Yusuf Savuran en bestuurslid

Ali Kitapci (zo nodig vertaald)

werden beantwoord. Het bezoek aan de

moskee vormde zo een interessante ontmoeting

voor de groep belangstellenden.

Wim Everink

De gebedsruimte

van de Fatih-moskee.

Architect: Jan Koop

Foto: Wim Everink

Dit jaar 17 maart

zetten we ons in

voor sloppenwijkbewoners

in

Addis Abeba en

natuurlijk ook voor zwerf- en straatkinderen

in Lodwar , vooral de daklozen

onder hen zonder familie. De aandacht

van Frater Wennekes en zijn medewerkers

gaat dan ook vooral uit naar deze

laatste groep.

Hij schreef ons het volgende:

Fijn dat Lodwar in jullie belangstelling

blijft staan. Ons gebied is een achtergebleven

gebied van Kenia, en dient slechts

tot ballingsoord van overheidsdienaren

met een strafblad. Droogte en honger

bracht dit gebied in de belangstelling,

zodat internationale hulporganisaties

elkaar voor de voeten liepen. Sindsdien

is het aantal straatkinderen in de stad

Lodwar toegenomen, op zoek naar werk

en met hopelijk meer kans op overleving.

Maar die is er niet. Erger nog, ze worden

uitgebuit.

De hulporganisaties brengen voor korte

tijd voedselhulp en trekken zich na een

paar maanden weer terug, zodat de

mensen opnieuw honger hebben. Zelfs

de kostscholen waar ook onze kinderen

verblijven, sturen de kinderen naar huis.

We nemen nu ieder jaar 70 nieuwe

kinderen op en dat past in ons budget.

De overheid heeft ons gevraagd meer

kinderen op te nemen. Voor ons is dit

een extra uitgavenpost. Kinderen die we

nu opnemen moeten een ‘committal care

order’ hebben. Dat is een verplichting

van de overheid. Hiermee verplichten

we ons dat een opgenomen kind tot

zijn/haar 18e jaar alle zorg krijgt die

het nodig heeft. Dat kunnen we niet

waar maken: meer kinderen opnemen

betekent ook meer staf en een groter

budget. Wel is het zo dat we ieder kind

opnemen dat in hoge nood is, ongeacht

zijn achtergrond.

Wilt u meer lezen over de projecten

waarvoor we lopen? Kijk dan even op:

www.midvastenloop.nl.

21


Uitnodiging voor Vespervieringen

Pasen

Veel mensen vinden kerstmis het belangrijkste

feest van het jaar, maar voor

de christenen is Pasen het belangrijkste

kerkelijke feest. Jezus werd op vrijdag

ter dood veroordeeld en aan het kruis

geslagen. Op de derde dag na deze kruisiging

is Jezus echter weer opgestaan uit

de doden. In de Bijbel lezen we dat een

aantal vrouwen op zondagmorgen naar

het graf gaat waar Jezus in is gelegd om

het graf en het lichaam te verzorgen. Als

ze bij het graf aankomen, is de steen voor

het graf weggerold en staat er een figuur

in stralend witte kleding ( een engel)

naast het graf. Deze engel vertelt de

vrouwen dat Jezus is opgestaan en leeft.

De vrouwen geloven het niet en gaan

naar de leerlingen van Jezus (de apostelen)

en vertellen hun wat ze gehoord en

gezien hebben. Ook de leerlingen gaan

kijken bij het graf en zien hetzelfde als de

vrouwen. Nog diezelfde dag verschijnt

Jezus aan twee van de leerlingen die

onderweg zijn naar het stadje Emmaus.

De beide leerlingen gaan terug naar de

andere leerlingen en vertellen hen wat

ze meegemaakt hebben. Op dat moment

verschijnt Jezus in hun midden en belooft

hun de Heilige Geest te sturen.

Pasen valt steeds op een andere datum:

in het jaar 325 na Christus werd bepaald

dat Pasen valt op de eerste zondag die

volgt op de eerste volle maan na het begin

van de lente (op 21 maart). Pasen is

ook een lentefeest. De natuur vernieuwt

zich. De mensen zelf doen dat ook: ze

trekken nieuwe kleren aan en lopen er

op hun paasbest bij. Kuikens komen uit

hun ei, bloemen uit hun knop en hazen

krijgen kleine haasjes. Er worden heel

wat paaseieren gegeten: geverfde kippeneieren

en chocolade-eitjes in gekleurd

zilverpapier. Na het vasten hadden de

mensen vroeger veel zin in een extra eitje

en ze hadden dat ook nodig om weer aan

te sterken. Ook legden ze eieren op het

land of stopten ze in de grond. Zo hoopten

ze hun akkers vruchtbaar te maken.

In de kapel van de Zusters Franciscanessen

te Denekamp zijn er op de zondagen

van de 40-dagentijd weer Vespervieringen.

Door het zingen van liederen en psalmen

en door de zeven woorden die

Jezus op het Kruis sprak te overwegen,

verdiepen wij ons in de betekenis van

Zijn Lijden. Zó gaan we sámen op weg

naar Pasen!

Iedereen die met ons mee wil zingen,

bidden en overwegen, nodigen we van

harte uit hieraan deel te nemen.

Nog steeds verstoppen ouders met pasen

beschilderde eieren in de tuin.

In Vlaanderen halen vliegende kerkklokken

de paaseieren uit Rome. Sommige

Nederlandse kinderen weten zeker dat

de paashaas ze brengt. In Rusland geven

mensen elkaar een versierd ei waarin

weer een ei zit waarin weer een kleiner

ei zit, enzovoort. Het beschilderen van

De Vespers beginnen op de zondagmiddagen

om 16.30 uur en duren ongeveer

een half uur.

Van harte welkom!

Zusters Franciscanessen,

Gravenallee 30

7591 PE Denekamp.

eieren is in Oost-Europa een kunst apart.

De mensen blazen het ei leeg en schilderen

er dan prachtige landschappen met

piepkleine huisjes, boompjes en beestjes

op.

Kleur- en puzzelplaat

Verbind de cijfers 2, 4, 6, 8 enz. met

elkaar. Daarna kun je de plaat kleuren.

22


Tel. 0541-512496

Enschedesestraat 86

tel. 0541-513344 www.seiger.nl

Nieuwstraat 83-85

7572 BZ Oldenzaal

Telefoon 0541-512906

Bas Boerigter

Café Bierlokaal De Engel

Markt 14 - 7571 EC Oldenzaal

www.bierlokaaldeengel.nl

telefoon 521903

Telefoon 0541-533989

www.tuitnotaaloldenzaal.nl

www.delinnenhal.nl

Tel. 0541-514247

www.verzekeruhier.nl

Schlichter

NVM Makelaars

www.schlichter.nl

Tel.: 0541 – 51 51 51

Telefoon 0541-517500

Kijk ook op

www.munsterhuis.nl

Hennie en Jeroen

Grootestraat 16/18 - 7571 EL Oldenzaal

Telefoon 0541-512210

Grootestraat 33 Oldenzaal

Tel. 0541-514080

Iedere vrijdag koopavond


www. Aannemersbedrijfluttikhuis.nl

Telefoon 516306

More magazines by this user
Similar magazines