download pdf - Port of Antwerp

portofantwerp.com

download pdf - Port of Antwerp

7

Jaarrekening

Commentaar

bij de jaarrekening

Resultatenrekening

De samengevatte resultatenrekening van het Gemeentelijk Havenbedrijf

wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

( in euro x 1.000 ) Boekjaar 2007 Boekjaar 2006 Boekjaar 2005

Bedrijfsopbrengsten 302.281 287.749 276.310

Bedrijfskosten (214.521) (214.205) (251.207)

Bedrijfsresultaat 87.760 73.544 25.103

Financiële opbrengsten 19.788 21.580 17.721

Financiële kosten (8.079) (10.282) (9.333)

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 99.469 84.842 33.491

Uitzonderlijke opbrengsten 95 718 303

Uitzonderlijke kosten (351) (385) (74)

Winst voor belasting 99.213 85.175 33.720

Belastingen (32) (17) (7)

Winst van het boekjaar 99.181 85.158 33.713

Het Gemeentelijk Havenbedrijf boekte in 2007 een winst van 99,2 miljoen

euro. Dit resultaat werd bereikt doordat:

∙ de omzetten van bijna alle onderdelen van het bedrijf zich positief

ontwikkeld hebben dankzij de hogere activiteitsgraad in de haven;

∙ de operationele kosten toenemen maar in een verantwoorde verhouding

tot de opbrengstenstijgingen.

97


Bedrijfsopbrengsten

De verdeling van de verschillende omzetcategorieën is als volgt:

Electriciteit 4,3 % Diversen 0,5 %

Walkranen 2,5 %

Vlotkranen 0,8 %

Zeevaartrechten 33,8 %

Concessies en liggelden 40,0 %

Binnenvaartrechten 3,2 %

Sleeprechten 15,3 %

De evolutie van de verschillende categorieën omzet over de laatste drie

jaar is als volgt:

De opbrengsten van concessies stegen opnieuw met ongeveer 6 procent

door een combinatie van tariefverhogingen en de verdere ingebruikname

van de terreinen voor het Deurganckdok.

Bij de zeevaartrechten wordt vastgesteld dat de toegenomen activiteit

zich ook vertaalde in 3,5 procent hogere omzetten. Voor de binnenvaartrechten

stegen de omzetten daar de scheepsgrootte zowel voor binnenvaartreizen

als doorvaartreizen.

98 Jaarverslag 2007


Het sleepbedrijf zag ook de activiteit toenemen. Er werden 7,3% meer

sleeptaken uitgevoerd en het aantal gordels kende een grotere stijging.

Doordat in 2007 zoals in 2006 de brandstofprijzen bleven stijgen, steeg

ook de aangerekende brandstoftoeslag wat een bijkomende omzetverhoging

met zich mee bracht.

Het omzetcijfer voor elektriciteit daalde zeer licht van 11,1 miljoen euro

naar 10,9 miljoen euro wat nagenoeg een statusquo vormt.

Na verschillende jaren van sterke groei, kenden de walkranen een stabilisatie

van omzet. Binnen de walkranen bleven de mobiele kranen groeien

en nam het aandeel van railkranen verder af. De omzet van de vlotkranen

kende, na enkele jaren van daling, in 2007 een sterke stijging met 117%

vooral doordat een belangrijk nieuw contract kon afgesloten worden.

De andere bedrijfsopbrengsten belopen in 2007 48,0 miljoen euro ten opzichte

van 46,9 miljoen euro in 2006. Deze bedrijfsopbrengsten bestaan

voor een belangrijk gedeelte uit werkingstoelagen vanwege het Vlaams

Gewest (24,2 miljoen euro in 2007 en 24,4 miljoen euro in 2006). Deze

werkingstoelagen zijn een tussenkomst in kosten die het Gemeentelijk

Havenbedrijf oploopt bij het uitvoeren van taken die op basis van het havendecreet

tot de decretale taakstelling van het Vlaams Gewest behoren.

In 2007 omvatten de andere bedrijfsopbrengsten zoals in 2006 doorgerekende

onroerende voorheffing en watervang voor in totaal 15,7 miljoen

euro.

Bedrijfskosten

De vergelijking tussen de verschillende deelrubrieken wordt weergegeven

in de onderstaande grafiek.

EVOLUTIE VAN DE BEDRIJFSKOSTEN IN EURO X 1.000

99 Jaarrekening


Aankopen van diensten en diverse goederen stijgen in totaliteit met

2,3 miljoen euro omwille van vooral volgende redenen:

∙ Toegenomen kosten voor het baggeren van commerciële tijgebonden

ligplaatsen.

∙ Toegenomen kosten voor afvalbehandeling en afvalophaling.

De personeelskosten bedragen 97,6 miljoen euro. In 2006 beliep de vergelijkbare

kost 95,1 miljoen euro.

De loonkosten voor de personeelsleden stegen dus met 3% procent bij een

quasi gelijkblijvend aantal personeelsleden. De belangrijkste redenen van

de verhoging zijn:

∙ De volle impact in 2007 van de laatste indexaanpassing van oktober 2006.

∙ Kleinere effecten van een gemiddeld hoger barema.

Het Pensioenfonds is nog in vereffening en het Gemeentelijk Havenbedrijf

Antwerpen zal in voorkomend geval moeten instaan voor een eventueel

tekort of zal de begunstigde zijn in geval van een liquidatiebonus.

Op basis van de huidige vooruitzichten van de vereffening zullen er voor

het Gemeentelijk Havenbedrijf geen significante positieve of negatieve

bedragen meer te verwachten zijn.

Bij de voorzieningen is er per saldo een toename van 13,7 miljoen euro.

Dit saldo wordt hoofdzakelijk bepaald door het aanleggen van verdere

milieuvoorzieningen.

De hoofdbestanddelen van de andere bedrijfskosten zijn de kosten van

onroerende voorheffing en betaalde watervangbelasting.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat daalde door een verlaagd bedrag aan afschrijvingen

op kapitaalsubsidies. Dit is rechtstreeks gekoppeld aan de evolutie

van de afschrijvingen.

Balans

De samengevatte balans wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

(in EURO x 1.000) 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Activa

Passiva

I/III. Immat./Mat vaste activa 973.341 957.024 I. Kapitaal 307.110 307.110

IV. Financiële vaste activa 617 787 III. Herwaarderingsmw 14.721 15.855

V. Vorderingen > 1 jaar 0 1.325 IV. Reserves 211.606 124.178

VI. Voorraden 2.289 2.300 VI. Kapitaalsubsidies 286.525 297.859

VII. Vorderingen < 1 jaar 52.568 41.137 VII. Voorzieningen 112.494 98.783

VIII. Geldbeleggingen 89.755 72.022 VIII. Schulden > 1 jaar 69.499 128.445

IX. Liquide middelen 5.978 6.373 IX. Schulden < 1 jaar 95.407 84.075

X. Overlopende rekeningen 3.393 6.092 X. Overlopende rekeningen 30.579 30.755

Totaal 1.127.941 1.087.060 1.127.941 1.087.060

100 Jaarverslag 2007


Activa

De waarde van de immateriële en materiële vaste activa stijgt met

16,3 miljoen euro. Dit saldo bestaat uit de volgende factoren:

miljoen euro

investeringen + 55,5

afschrijvingen - 38,8

buitengebruik/herwaarderingen - 0,3

Het investeringsbedrag bestaat vooral uit volgende componenten:

∙ investeringen ten belope van 22,6 miljoen euro in verschillende dokken;

∙ gebouwen (7,6 miljoen euro);

∙ aankoop terreinen (6,2 miljoen euro);

∙ wegen (7,6 miljoen euro).

De vorderingen stijgen met 11,4 miljoen euro omdat bij de andere vorderingen

er nog significante vorderingen zijn met betrekking tot de inning

van de werkingstoelagen voor de havenkapiteindienst op basis van het

havendecreet. Deze bedragen zijn in 2008 ontvangen.

Door het algemeen positief resultaat en de positieve cashflow van het

boekjaar, stijgen de geldbeleggingen van 72 miljoen euro naar 89,7 miljoen

euro.

Passiva

Het eigen vermogen stijgt omdat van het totale netto resultaat van

99,2 miljoen euro er 86,4 miljoen euro toegewezen wordt aan het eigen

vermogen en 12,8 miljoen euro voorbehouden wordt als uit te keren

winst.

De stijging van de voorzieningen is vooral te wijten aan de verdere

toename van voorzieningen in het kader van geschillen en milieuverplichtingen.

Omwille van de evolutie van de kaspositie van het Gemeentelijk Havenbedrijf

(zie volgende pagina onder Cashflowoverzicht) zijn waar mogelijk

en financieel interessant schulden op lange termijn terugbetaald waardoor

de lange termijnschulden gedaald zijn van 128,4 miljoen euro naar

69,5 miljoen euro.

De schulden op ten hoogste 1 jaar stijgen, vooral doordat het korte termijngedeelte

van de schulden toeneemt alsook door de toename van de te

betalen leveranciers. De uit te keren winst van 12,8 miljoen euro is zoals

vorig jaar opgenomen onder de rubriek overige schulden.

101 Jaarrekening


Cashflowoverzicht

De samenvattende tabel geeft een inzicht in de inkomende en uitgaande

geldstromen. Het is een vaststelling dat voor de eerste maal sinds verschillende

jaren de inkomsten van de operationele cashflow de uitgaven

voor investeringen en voor financieringskosten duidelijk overtreffen.

2007 2006 2005

Geldbeleggingen en liquide middelen begin boekjaar 78.395 17.641 16.611

Cashflow gegenereerd uit operationele activiteiten 134.900 111.996 136.545

Cashflow besteed aan investeringsactiviteiten (52.341) (33.569) (47.457)

Cashflow besteed aan financieringsactiviteiten/pensioenen (65.221) (17.673) (88.058)

Geldbeleggingen en liquide middelen einde boekjaar 95.733 78.395 17.641

De cashflow uit operationele activiteiten verhoogt omdat er einde 2006

het negatief effect was van het werkkapitaal omdat er een daling was

van de korte termijn schulden door lager te betalen pensioenschulden.

De cashflow besteed aan investeringsactiviteiten stijgt door het belangrijke

uitgevoerde investeringsprogramma in dokken, gebouwen en

wegen.

De cashflow besteed aan financieringsactiviteiten stijgt omdat waar

mogelijk en financieel interessant schulden zijn terugbetaald.

Andere verplichte vermeldingen

Buiten de gegevens die in de jaarrekening worden vermeld, zijn er geen

bijkomende belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. De punten in

verband met onderzoek en ontwikkeling en het bestaan van bijkantoren

zijn niet van toepassing. Er werden geen procedures gevoerd onder

toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. Er is

geen gebruik van financiële instrumenten dat van significant belang is

voor de beoordeling van activa, passiva, financiële positie en resultaat.

Wat de risico’s en onzekerheden betreft waarmee het Gemeentelijk

Havenbedrijf geconfronteerd wordt, situeren die zich op de volgende

domeinen:

∙ een evolutie van de wetgeving op het vlak van het havendecreet en de

toepassing ervan;

∙ een evolutie van wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening en de

afbakening van het zeehavengebied;

∙ een evolutie op het vlak van milieuwetgeving.

De aantrekkelijkheid van havens in het algemeen wordt bepaald door factoren

als toegankelijkheid van de haven, de efficiëntie van de activiteiten

in de haven zelf en de kwaliteit van de hinterlandverbindingen.

102 Jaarverslag 2007


De commissarissen Deloitte Bedrijfsrevisoren, de heer G. Lauwers en

mevrouw A. Coolsaet hebben bij de jaarrekening een goedkeurende

verklaring zonder voorbehoud afgeleverd.

Antwerpen, 13 mei 2008

Namens de Raad van Bestuur

Eddy Bruyninckx

Gedelegeerd-bestuurder

Marc Van Peel

Voorzitter Raad van Bestuur

103 Jaarrekening


Balans na winstverdeling (in euro)

activa

codes boekjaar vorig boekjaar

vaste activa 20/28 973.957.195,66 957.810.420,56

Oprichtingskosten (Toel. 1) 20

Immateriële vaste activa (Toel. 2) 21 954.688,97 77.692,16

Materiële vaste activa (Toel. 3) 22/27 972.385.567,83 956.945.634,43

terreinen en gebouwen 22 839.011.977,58 848.358.501,21

Installaties, machines en uitrusting 23 55.850.541,54 56.359.062,46

Meubilair en rollend materieel 24 27.920.237,58 30.730.909,83

Leasing en soortgelijke rechten 25 545.462,46 572.288,49

Overige materiële vaste activa 26 59.905,62 59.905,62

activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 48.997.443,05 20.864.966,82

Financiële vaste activa (Toel. 4 & 5.1) 28 616.938,86 787.093,97

Verbonden ondernemingen (Toel. 4.1 & 14) 280/1 27.888,02 27.888,02

Deelnemingen 280 27.888,02 27.888,02

Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat (Toel. 4.2 & 14) 282/3 581.000,45 581.000,45

Deelnemingen 282 581.000,45 581.000,45

Vorderingen 283

andere financiële vaste activa 284/8 8.050,39 178.205,50

Aandelen 284 8.050,39 8.050,39

Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 170.155,11

vlottende activa 29/58 153.983.413,88 129.249.286,50

Vorderingen op meer dan één jaar 29 1.325.278,35

Handelsvorderingen 290 1.325.278,35

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 2.289.070,23 2.300.092,99

Voorraden 30/36 2.289.070,23 2.300.092,99

Grond- en hulpstoffen 30/31 2.289.070,23 2.300.092,99

Goederen in bewerking 32

Gereed product 33

Handelsgoederen 34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 52.568.254,38 41.137.219,98

Handelsvorderingen 40 23.871.869,29 20.347.458,03

Overige vorderingen 41 28.696.385,09 20.789.761,95

Geldbeleggingen (Toel. 6) 50/53 89.755.305,53 72.021.711,15

eigen aandelen 50

Overige beleggingen 51/53 89.755.305,53 72.021.711,15

Liquide middelen 54/58 5.977.436,37 6.373.160,49

Overlopende rekeningen (Toel. 6) 490/1 3.393.347,37 6.091.823,54

totaal der activa 20/58 1.127.940.609,54 1.087.059.707,06

104 Jaarverslag 2007


passiva

codes boekjaar vorig boekjaar

eigen vermogen 10/15 819.962.360,49 745.002.940,83

Kapitaal (Toel. 7) 10 307.109.691,74 307.109.691,74

Geplaatst kapitaal 100 307.109.691,74 307.109.691,74

niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12 14.721.191,75 15.855.389,71

Reserves 13 211.606.162,30 124.178.667,29

Wettelijke reserve 130 24.015.907,40 14.097.797,12

Onbeschikbare reserves 131 18.414.048,06 17.367.655,90

Voor eigen aandelen 1310

Andere 1311 18.414.048,06 17.367.655,90

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133 169.176.206,84 92.713.214,27

Overgedragen winst (verlies) (+) (–) 14

Kapitaalsubsidies 15 286.525.314,70 297.859.192,09

Voorschot aan de vennoten op

de verdeling van het netto-actief 19

voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 112.493.891,90 98.783.080,22

Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 112.493.891,90 98.783.080,22

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 34.128.421,95 33.610.673,71

Overige risico’s en kosten (Toel. 8) 163/5 78.365.469,95 65.172.406,51

Uitgestelde belastingen 168

schulden 17/49 195.484.357,15 243.273.686,01

Schulden op meer dan één jaar (Toel. 9) 17 69.498.882,13 128.445.197,56

Financiële schulden 170/4 69.498.882,13 128.445.197,56

Achtergestelde leningen 170

Niet-achtergestelde obligatieleningen 171

Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 149.773,43 219.962,63

Kredietinstellingen 173 69.349.108,70 128.225.234,93

Overige leningen 174

Handelsschulden 175

Leveranciers 1750

Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 95.406.739,69 84.073.767,20

Schulden op meer dan één jaar die binnen het

jaar vervallen (Toel. 9) 42 16.164.620,09 9.639.378,83

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 39.834.744,07 34.947.863,82

Leveranciers 440/4 39.834.744,07 34.947.863,82

Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 1.386.000,00 1.386.000,00

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten (Toel. 9) 45 22.293.454,29 22.302.432,78

Belastingen 450/3 1.609.823,76 1.604.701,49

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 20.683.630,53 20.697.731,29

Overige schulden 47/48 15.727.921,24 15.798.091,77

Overlopende rekeningen (Toel. 9) 492/3 30.578.735,33 30.754.721,25

totaal der passiva 10/49 1.127.940.609,54 1.087.059.707,06

105 Jaarrekening


Resultatenrekening

codes boekjaar vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 302.280.576,15 287.749.425,99

Omzet 70 252.608.572,05 238.678.742,15

toename (afname) in de voorraad goederen

in bewerking en gereed product en in de

bestellingen in uitvoering (+)(–) 71

Geproduceerde vaste activa 72 1.673.809,40 2.093.046,39

andere bedrijfsopbrengsten (Toel. 10) 74 47.998.194,70 46.977.637,45

Bedrijfskosten 60/64 214.520.849,99 214.205.001,14

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 4.105.174,61 3.584.034,87

Aankopen 600/8 4.084.614,22 3.649.077,71

Afname (toename) van de voorraad (+)(–) 609 20.560,39 -65.042,84

diensten en diverse goederen 61 45.616.985,89 43.227.319,90

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)(–)

(Toel. 10) 62 97.651.787,81 95.108.538,69

afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële

en materiële vaste activa 630 38.806.081,51 45.883.632,81

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen

in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen

(terugnemingen) (+)(–) 631/4 -1.407.253,76 161.364,89

Voorzieningen voor risico’s en kosten - Toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) (+)(–)

(Toel. 10) 635/7 13.710.811,68 10.452.019,44

andere bedrijfskosten (Toel. 10) 640/8 16.037.262,25 15.788.090,54

als herstructureringskosten geactiveerde

bedrijfskosten (–) 649

Bedrijfswinst (verlies) (+)(–) 9901 87.759.726,16 73.544.424,85

Financiële opbrengsten 75 19.788.422,21 21.580.262,23

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 472.708,82 479.772,44

Opbrengsten uit vlottende activa 751 311.109,86 640.232,73

andere financiële opbrengsten (Toel. 11) 752/9 19.004.603,53 20.460.257,06

Financiële kosten 65 8.079.056,75 10.282.307,10

Kosten van schulden 650 8.021.070,12 10.251.437,53

Waardeverminderingen op vlottende activa andere

dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen

- Toevoegingen (Terugneming) (+)(–) 651

andere financiële kosten 652/9 57.986,63 30.869,57

Winst (Verlies) uit de gewone

bedrijfsuitoefening voor belasting (+)(–) 9902 99.469.091,62 84.842.379,98

106 Jaarverslag 2007


codes boekjaar vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten 76 95.314,46 718.452,09

terugneming van afschrijvingen en van

waardeverminderingen op immateriële en

materiële vaste activa 760

terugneming van waardeverminderingen op

financiële vaste activa 761

terugneming van voorzieningen voor

uitzonderlijke risico’s en kosten 762

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 763 95.314,46 718.452,09

andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9

Uitzonderlijke kosten 66 351.019,30 385.643,19

Uitzonderlijke afschrijvingen en

waardeverminderingen op oprichtingskosten,

op immateriële en materiële vaste activa 660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en

kosten - Toevoegingen (bestedingen) (+)(–) 662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 351.019,30 385.643,19

andere uitzonderlijke kosten 664/8

als herstructureringskosten geactiveerde

uitzonderlijke kosten (–) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)(–) 9903 99.213.386,78 85.175.188,88

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (Toel. 12) (+)(–) 67/77 32.283,93 16.886,53

Belastingen 670/3 32.283,93 16.886,53

Regularisering van belastingen en terugneming

van voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)(–) 9904 99.181.102,85 85.158.302,35

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(–) 9905 99.181.102,85 85.158.302,35

107 Jaarrekening


Resultaatverwerking

codes boekjaar vorig boekjaar

Te bestemmen winst(verlies)saldo (+)(–) 9906 99.181.102,85 85.158.302,35

te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(–) (9905) 99.181.102,85 85.158.302,35

Overgedragen winst (verlies) van het

vorige boekjaar (+)(–) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791

aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 86.381.102,85 72.358.302,35

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

aan de wettelijke reserves 6920 9.918.110,28 8.515.830,24

aan de overige reserves 6921 76.462.992,57 63.842.472,11

Over te dragen winst (verlies) (+)(–) (14)

Tussenkomst van de vennoten (of de eigenaar)

in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6 12.800.000,00 12.800.000,00

Vergoeding van het kapitaal 694

Bestuurders of zaakvoerders 695

andere rechthebbenden 696 12.800.000,00 12.800.000,00

108 Jaarverslag 2007


Toelichting

2. staat van de immateriële vaste activa

2.2 Concessies, octrooien, licenties, knowhow,

merken en soortgelijke rechten

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P xxxxxxxxxxxx 704.505,05

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8022 255.816,93

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8042 718.100,86

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 1.678.422,84

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8122P xxxxxxxxxxxx 626.812,89

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8072 96.920,98

teruggenomen want overtollig 8082

Verworven van derden 8092

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8122 723.733,87

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar 211 954.688,97

109 Jaarrekening


3. staat van de materiële vaste activa

3.1 terreinen en gebouwen

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P xxxxxxxxxxxx 1.150.378.976,08

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8161 7.030.672,32

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 5.809.820,52

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8181 15.896.127,38

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 1.167.495.955,26

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8251P xxxxxxxxxxxx 24.027.526,72

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8211

Verworven van derden 8221

afgeboekt 8231 90.229,17

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8241

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8251 23.937.297,55

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8321P xxxxxxxxxxxx 326.048.001,59

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8271 27.442.872,77

teruggenomen want overtollig 8281

Verworven van derden 8291

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301 1.069.599.13

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8321 352.421.275,23

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (22) 839.011.977,58

110 Jaarverslag 2007


3.2 installaties, machines en uitrusting

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P xxxxxxxxxxxx 194.047.972,48

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8162 8.267.458,98

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 5.026.617,08

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8182 352.108,20

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 197.640.922,58

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8252P xxxxxxxxxxxx 5.857.953,59

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8212

Verworven van derden 8222

afgeboekt 8232 288.269,17

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8242

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8252 5.569.684,42

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8322P xxxxxxxxxxxx 143.546.863,61

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8272 7.559.548,89

teruggenomen want overtollig 8282

Verworven van derden 8292

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 3.746.347,04

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8322 147.360.065,46

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (23) 55.850.541,54

111 Jaarrekening


3.3 meubilair en rollend materieel

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P xxxxxxxxxxxx 71.783.481,32

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8163 879.420,89

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 796.672,65

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 71.866.229,56

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8253P xxxxxxxxxxxx 3.200.075,16

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8213

Verworven van derden 8223

afgeboekt 8233 25.801,21

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8243

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8253 3.174.273,95

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8323P xxxxxxxxxxxx 44.252.646,65

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8273 3.679.912,84

teruggenomen want overtollig 8283

Verworven van derden 8293

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303 812.293,56

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8323 47.120.265,93

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (24) 27.920.237,58

112 Jaarverslag 2007


3.4 leasing en soortgelijke rechten

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194P xxxxxxxxxxxx 813.382,95

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8164

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8174

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8184

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194 813.382,95

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8254P xxxxxxxxxxxx 80.817,81

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8214

Verworven van derden 8224

afgeboekt 8234

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8244

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8254 80.817,81

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8324P xxxxxxxxxxxx 321.912,27

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8274 26.826,03

teruggenomen want overtollig 8284

Verworven van derden 8294

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8304

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8314

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8324 348.738,30

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (25) 545.462,46

waarvan

terreinen en gebouwen 250 545.462.46

installaties, machines en uitrusting 251

Meubilair en rollend materieel 252

113 Jaarrekening


3.5 overige materiële vaste activa

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P xxxxxxxxxxxx 59.905,62

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8165

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195 59.905,62

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8255P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8215

Verworven van derden 8225

afgeboekt 8235

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8245

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8325P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8275

teruggenomen want overtollig 8285

Verworven van derden 8295

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8305

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8315

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8325

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (26) 59.905,62

114 Jaarverslag 2007


3.6 activa in aanbouw en vooruitbetalingen

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P xxxxxxxxxxxx 20.864.966,82

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8166 45.682.904,83

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8186 -17.550.428,60

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 48.997.443,05

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8256P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8216

Verworven van derden 8226

afgeboekt 8236

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8246

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8326P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8276

teruggenomen want overtollig 8286

Verworven van derden 8296

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8316

Afschrijvingen en waardeverminderingen

per einde van het boekjaar 8326

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (27) 48.997.443,05

115 Jaarrekening


4. staat van de financiële vaste activa

4.1 verbonden ondernemingen – deelnemingen en aandelen

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P xxxxxxxxxxxx 55.776,04

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8361

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391 55.776,04

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8451P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8411

Verworven van derden 8421

afgeboekt 8431

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8441

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P xxxxxxxxxxxx 27.888,02

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8471

teruggenomen want overtollig 8481

Verworven van derden 8491

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8511

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521 27.888,02

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar (+)(–) 8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (280) 27.888,02

verbonden ondernemingen - vorderingen

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar 281P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

toevoegingen 8581

terugbetalingen 8591

Geboekte waardeverminderingen 8601

teruggenomen waardeverminderingen 8611

Wisselkoersverschillen (+)(–) 8621

Overige mutaties (+)(–) 8631

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (281)

gecumuleerde waardeverminderingen op

vorderingen per einde v/h boekjaar 8651

116 Jaarverslag 2007


4.2 ondernemingen met deelnemingsverhouding – deelnemingen en aandelen

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P xxxxxxxxxxxx 2.338.812,45

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8362

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8372

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392 2.338.812,45

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8452P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8412

Verworven van derden 8422

afgeboekt 8432

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8442

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8472

teruggenomen want overtollig 8482

Verworven van derden 8492

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552P xxxxxxxxxxxx 1.757.812,00

Mutaties tijdens het boekjaar (+)(–) 8542

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552 1.757.812,00

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (282) 581.000,45

ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat - vorderingen

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar 283P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

toevoegingen 8582

terugbetalingen 8592

Geboekte waardeverminderingen 8602

teruggenomen waardeverminderingen 8612

Wisselkoersverschillen (+)(–) 8622

Overige mutaties (+)(–) 8632

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (283)

gecumuleerde waardeverminderingen op

vorderingen per einde v/h boekjaar 8652

117 Jaarrekening


4.3 andere ondernemingen – deelnemingen en aandelen

codes boekjaar vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P xxxxxxxxxxxx 13.609,55

Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen, met inbegrip van de

geproduceerde vaste activa 8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373

Overboeking van een post naar een andere (+)(–) 8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 13.609,55

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8453P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8413

Verworven van derden 8423

afgeboekt 8433

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8443

Meerwaarde per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P xxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8473

teruggenomen want overtollig 8483

Verworven van derden 8493

afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(–) 8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P xxxxxxxxxxxx 5.559,16

Mutaties tijdens het boekjaar (+)(–) 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 5.559,16

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (284) 8.050,39

andere ondernemingen - vorderingen

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar 285/8P xxxxxxxxxxxx 170.155,11

Mutaties tijdens het boekjaar

toevoegingen 8583

terugbetalingen 8593 170.155,11

Geboekte waardeverminderingen 8603

teruggenomen waardeverminderingen 8613

Wisselkoersverschillen (+)(–) 8623

Overige mutaties (+)(–) 8633

nettoboekwaarde per einde v/h boekjaar (285/8)

gecumuleerde waardeverminderingen op

vorderingen per einde v/h boekjaar 8653

118 Jaarverslag 2007


5. inlichtingen omtrent de deelnemingen

5.1 deelnemingen en maatschappelijke rechten

aangehouden in andere ondernemingen

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en

282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de

posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Naam, volledig adres aangehouden maatschappelijke rechten gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

van de zetel en zo het rechtstreeks dochters eigen nettoeen

onderneming naar aantal % % jaarrekening munt- vermogen resultaat

Belgische recht betreft, per code (+) of (–)

het ondernemingsnummer

(in eenheden)

Maatschappij voor het Grond- 31/12/2006 EUR 126.843.210 5.512.462

en Industrialisatiebeleid van het

Linkerscheldeoevergebied CVBA

Sluisgebouw

9120 Beveren-Waas

België

0223.944.690

1.875 37,50 0,00

Antwerp Port Consultancy NV 31/12/2006 EUR 27.306 -53.768

Entrepotkaai 1

2000 Antwerpen

België

0466.583.658

9 90,00 0,00

119 Jaarrekening


6. overige geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)

overige geldbeleggingen

codes boekjaar vorig boekjaar

Aandelen 51 67.620.305,53 64.657.711,15

Boekwaarde verhoogd met het

niet-opgevraagde bedrag 8681 67.620.305,53 64.657.711,15

niet-opgevraagd bedrag 8682

Vastrentende effecten 52

Vastrentende effecten uitgegeven

door kredietinstellingen 8684

termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 22.135.000,00 7.364.000,00

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 22.135.000,00 7.364.000,00

meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

overlopende rekeningen

boekjaar

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien

daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Lonen januari 2008 2.414.449,14

Vooruitbetaalde kosten 614.136,00

andere 364.762,23

totaal der overlopende rekeningen 3.393.347,37

120 Jaarverslag 2007


7. staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur

staat van het kapitaal

codes boekjaar vorig boekjaar

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P xxxxxxxxxxxx 307.109.691,74

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar (100) 307.109.691,74

Wijzigingen tijdens het boekjaar

codes bedragen aantal aandelen

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

geen aandelen wegens Autonoom Gemeentebedrijf

Op naam 8702 xxxxxxxxxxxx

aan toonder 8703 xxxxxxxxxxxx

niet-opgevraagd

opgevraagd,

codes bedrag niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal

niet-opgevraagd kapitaal (101) xxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 xxxxxxxxxxxx

aandeelhouders die nog moeten volstorten

8. voorzieningen voor overige risico’s en kosten

uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien

daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

boekjaar

Hangende geschillen en risico’s 11.734.994,61

Milieu 58.934.579,60

Personeelsgebonden voorzieningen 2.395.756,56

andere 5.300.139,18

totaal voorzieningen overige risico’s en kosten 78.365.469,95

121 Jaarrekening


9. staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)

uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd

van meer dan een jaar, naargelang hun resterende looptijd

codes

boekjaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden 8801 16.164.620,09

Achtergestelde leningen 8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 70.189,20

Kredietinstellingen 8841 16.094.430,89

Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861

Leveranciers 8871

Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891

Overige schulden 8901

totaal der schulden op meer dan één jaar

die binnen het jaar vervallen (42) 16.164.620,09

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar

doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden 8802 41.665.003,79

Achtergestelde leningen 8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832 149.773,43

Kredietinstellingen 8842 41.515.230,36

Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862

Leveranciers 8872

Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892

Overige schulden 8902

totaal der schulden met een resterende looptijd

Van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 8912 41.665.003,79

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden 8803 27.833.878,34

Achtergestelde leningen 8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833

Kredietinstellingen 8843 27.833.878,34

Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863

Leveranciers 8873

Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893

Overige schulden 8903

totaal der schulden met een resterende looptijd

Van meer dan 5 jaar 8913 27.833.878,34

122 Jaarverslag 2007


schulden met betrekking tot belastingen,

bezoldigingen en sociale lasten

codes

boekjaar

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden 9072

niet-vervallen belastingschulden 9073 1.609.823,76

Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076

andere schulden met betrekking tot bezoldigingen

en sociale lasten 9077 20.683.630,53

overlopende rekeningen

boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien

daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Omzet lange termijncontracten 3.534.548,54

Facturatie concessiegelden Q1 2008 25.146.224,95

andere 1.897.961,84

totaal der overlopende rekeningen 30.578.735,33

123 Jaarrekening


10. bedrijfsresultaten

bedrijfsopbrengsten

codes boekjaar vorig boekjaar

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten

exploitatiesubsidies en vanwege de overheid

ontvangen compenserende bedragen 740 26.178.116,00 24.779.593,06

bedrijfskosten

codes boekjaar vorig boekjaar

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 1.637 1.647

Gemiddeld personeelsbestand berekend

in voltijdse equivalenten 9087 1.640,0 1.646,5

aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 2.274.786 3.149.751

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 68.337.140,17 67.354.560,44

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 23.462.546,74 22.384.152,57

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 906.014,37 727.326,33

andere personeelskosten 623 4.946.086,53 4.675.348,35

Pensioenen 624 -32.849,00

Voorzieningen voor pensioenen

toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)(–) 635

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110 496.486,32

Teruggenomen 9111 9.537,63

Op handelsvorderingen

Geboekt 9112

Teruggenomen 9113 1.397.716,13 335.121,43

Voorzieningen voor risico’s en kosten

toevoegingen 9115 23.179.280,34 15.736.516,92

Bestedingen en terugnemingen 9116 9.468.468,66 5.284.497,48

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 10.575.776,54 10.447.646,80

andere 641/8 5.461.485,71 5.340.443,74

Uitzendkrachten en ter beschikking van de

onderneming gestelde personen

totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 2 2

Gemiddeld personeelsbestand berekend

in voltijdse equivalenten 9097 1,5 4,0

aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 2.922 7.970

Kosten voor de onderneming 617 90.171,93 233.102,93

124 Jaarverslag 2007


11. Financiële en uitzonderlijke resultaten

Financiële resultaten

codes boekjaar vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

door de overheid toegekende subsidies,

aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies 9125 14.288.392,38 16.744.615,31

Intrestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Meerwaarde realisatie vlottende activa 2.397.952,74 368.847,94

Intrestswap 2.313.669,41 3.341.007,35

totaal uitsplitsing overige

financiële opbrengsten 4.711.622,15 3.709.855,29

12. belastingen en taksen

belastingen op het resultaat

codes

boekjaar

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 32.283,93

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 32.283,93

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen

en voorheffingen 9136

Geraamde belastingssupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138

Verschuldigde of betaalde belastingssupplementen 9139

Geraamde belastingssupplementen of belastingen

waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst

voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening,

en de geraamde belastbare winst

Het Gemeentelijk Havenbedrijf is niet onderworpen aan de

vennootschapsbelasting maar wel aan de rechtspersonenbelasting

belastingen op de toegevoegde waarde en

belastingen ten laste van derden

codes boekjaar vorig boekjaar

In rekening gebrachte belasting op

de toegevoegde waarde

aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 25.701.764,00 17.093.309,81

door de onderneming 9146 32.170.902,86 14.884.662,87

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing 9147 20.222.588,13 20.132.190,12

Roerende voorheffing 9148

125 Jaarrekening


13. niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

goederen en waarden gehouden door derden in hun naam

maar ten bate en op risico van de onderneming, voor zover

deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen

codes

boekjaar

toegekende opdrachten tot aankoop vaste activa 54.532.528,00

belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

In het boekjaar 2000 hebben derden een procedure

ingeleid tot schorsing van de door het

Vlaamse Gewest op 23 juni 2000 verstrekte

bouwvergunning voor het Deurganckdok. Op

7 maart 2001 is de bouwvergunning effectief

door de Raad van State geschorst, waardoor

de werken toen stilgelegd zijn. Derden hebben

gerechtelijke vorderingen opgestart tegen

de door de overheid verleende vergunnningen

op basis waarvan de werken heropgestart

zijn. Deze vorderingen zijn tot op datum van

heden afgewezen door de bevoegde rechtbanken

doch niet alle ingestelde procedures

zijn afgerond.Concessiehouders van het Deurganckdok

hebben eveneens het Gemeentelijk

Havenbedrijf Antwerpen in gebreke gesteld en

zich het recht voorbehouden om schadevergoeding

te eisen. Deze schadeclaims zullen

echter worden afgewezen door het Gemeentelijk

Havenbedrijf Antwerpen.

De firma Seaport Terminals NV heeft in 2003

een claim ingediend tegen het Gemeentelijk

Havenbedrijf Antwerpen ten belope van

86.762.734 euro. Het betreft een geëiste

schadevergoeding wegens beweerde medeplichtigheid

aan contractbreuk door de rederij

Cast in verband met Flanders Container Terminal.

Op basis van een juridische analyse

van de beschikbare gegevens in het dossier

meent de raad van bestuur dat er in verband

met deze claim geen voldoende argumenten

tegen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

geformuleerd zijn om hiervoor een voorziening

op te nemen.

In het kader van de toewijzing van het windmolenproject

in de haven van Antwerpen

door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen,

heeft de firma Aspiravi NV die niet als

eerste weerhouden was, reeds verschillende

procedures tegen het Gemeentelijk Havenbedrijf

Antwerpen opgestart. Deze procedures

bij verschillende rechtbanken zijn tot op heden

met gunstig gevolg voor het Gemeentelijk

Havenbedrijf Antwerpen. Aspiravi NV heeft in

verband met deze toewijzingsbeslissing op 20

februari 2004 het Gemeentelijk Havenbedrijf

Antwerpen gedagvaard voor de Rechtbank

van Eerste Aanleg waarbij een schadevergoeding

van 117.309.425 euro gevorderd

wordt. Omwille van het feit dat voorgaande

procedures waarbij dezelfde argumenten gebruikt

worden met gunstig gevolg waren voor

het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, is

geen voorziening opgenomen.

in voorkomend geval, beknopte beschrijving van de regeling inzake het

aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de personeelsof

directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de

daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Door het GHA is ten voordele van de contractuele personeelsleden een extra legale pensioenverzekering afgesloten van het type vaste bijdrage.

Deze bijdragen worden maandelijks gestort en verantwoord onder de rubriek ‘werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen’.

126 Jaarverslag 2007


14. betrekkingen met verbonden ondernemingen en met

ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

verbonden ondernemingen

codes boekjaar vorig boekjaar

Financiële vaste activa (280/1) 27.888,02 27.888,02

deelnemingen (280) 27.888,02 27.888,02

achtergestelde vorderingen 9271

andere vorderingen 9281

Vorderingen 9291 121.723,69

Op meer dan één jaar 9301

Op hoogstens één jaar 9311 121.723,69

ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

codes boekjaar vorig boekjaar

Financiële vaste activa (282/3) 581.000,45 581.000,45

deelnemingen (282) 581.000,45 581.000,45

achtergestelde vorderingen 9272

andere vorderingen 9282

15. Financiële betrekkingen met

de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

codes

boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 23.760,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden

of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de

vennootschap door personen met wie de

commissaris(sen) verbonden is (zijn)

andere controleopdrachten 95081 4.040,00

Belastingadviesopdrachten 95082

andere opdrachten buiten de

revisorale opdrachten 95083 8.910,00

127 Jaarrekening


Sociale balans

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 100

staat van de tewerkgestelde personen

werknemers ingeschreven in het personeelsregister

voltijds deeltijds totaal (T) of totaal (T) of

Tijdens het boekjaar

totaal in voltijdse totaal in voltijdse

en het vorige boekjaar equivalenten (VTE) equivalenten (VTE)

codes (boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 1.635,0 10,0 1.640,0 (VTE) 1.646,5 (VTE)

aantal daadwerkelijk

gepresteerde uren 101 2.265.445 9.341 2.274.786 (T) 3.149.751 (T)

Personeelskost 102 97.302.332,58 349.455,23 97.651.787,81 (T) 95.141.387,69 (T)

Bedrag van de voordelen

bovenop het loon 103 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (T) (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

CoDES

voltijds deeltijds totaal

in voltijdse

Equivalenten

Aantal werknemers ingeschreven

in het personeelsregister 105 1.627 10 1.632,0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 1.617 7 1.620,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 5 1 5,5

Overeenkomst voor een duidelijk

omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113 5 2 6,0

Volgens het geslacht

Mannen 120 1.401 4 1.403,0

Vrouwen 121 226 6 229,0

Volgens de beroepscategorie

directiepersoneel 130 9 9,0

Bedienden 134 852 8 856,0

arbeiders 132 766 2 767,0

andere 133

Uitzendkrachten en ter beschikking v/d onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

codes

uitzendkrachten

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 1,5

aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 2.922

Kosten voor de onderneming 152 90.171,93

ter beschikking

v/d onderneming

gestelde personen

128 Jaarverslag 2007


tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden

CoDES

Voltijds deeltijds totaal in voltijdse

Equivalenten

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar

in het personeelsregister werden ingeschreven 205 91 1 91,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 83 83,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211 3 3,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213 5 1 5,5

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen:

lager onderwijs 220 44 44,0

secundair onderwijs 221 19 19,0

hoger niet-universitair onderwijs 222 3 3,0

universitair onderwijs 223 6 6,0

Vrouwen:

lager onderwijs 230 7 7,0

secundair onderwijs 231 5 1 5,5

hoger niet-universitair onderwijs 232 1 1,0

universitair onderwijs 233 6 6,0

uitgetreden

CoDES

Voltijds deeltijds totaal in voltijdse

Equivalenten

Aantal werknemers met een in het personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst

tijdens het boekjaar een einde nam 305 100 2 101,0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 93 2 94,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311 3 3,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313 4 4,0

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen:

lager onderwijs 320 11 11,0

secundair onderwijs 321 58 58,0

hoger niet-universitair onderwijs 322 4 4,0

universitair onderwijs 323 7 1 7,5

Vrouwen:

lager onderwijs 330 2 1 2,5

secundair onderwijs 331 15 15,0

hoger niet-universitair onderwijs 332 1 1,0

universitair onderwijs 333 2 2,0

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen 340 47 47,0

Brugpensioen 341

afdanking 342 9 9,0

andere reden 343 44 2 45,0

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige

ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen

aan de onderneming 350

129 Jaarrekening


staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste van

de werkgelegenheid tijdens het boekjaar

maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid

b e BEtrokken werknemers bedrag van het

in voltiJDSE

Financiële

Codes aantal equiivalentEN Voordeel

Maatregelen met een financieel voordeel*

Voordeelbanen (ter aanmoediging van de

indienstneming van werkzoekenden die tot

risicogroepen behoren) 414 15 14,5 26.174,98

Conventioneel halftijds brugpensioen 411

Volledige loopbaanonderbreking 412

Vermindering van de arbeidsprestaties

(deeltijdse loopbaanonderbreking) 413

Sociale Maribel 415

Structurele vermindering van de sociale

zekerheidsbijdragen 416

doorstromingsprogramma’s 417

dienstenbanen 418

Overeenkomst werk - opleiding 503

Leerovereenkomst 504

Startovereenkomst 419

Andere maatregelen

Stage der jongeren 502

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten

voor bepaalde tijd 505

Conventioneel brugpensioen 506

Vermindering van de persoonlijke bijdragen

van de sociale zekerheid aan werknemers

met lage lonen 507

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere

maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid

totaal voor het boekjaar 550 15 14,5

totaal voor het vorige boekjaar 550P 11 11,0

inlichtingen over de opleiding voor de werknemers tijdens het boekjaar

Totaal van de opleidingsinitiatieven

ten laste van de werkgever codes mannen codes vrouwen

aantal betrokken werknemers 5801 442 5811 105

aantal gevolgde opleidingsuren 5802 4.565 5812 1.185

Kosten voor de onderneming 5803 169.170,00 5813 70.278,00

* Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

130 Jaarverslag 2007


Waarderingsregels

Krachtens artikel 34 van de statuten van het Gemeentelijk Havenbedrijf

Antwerpen is het havenbedrijf onderworpen aan de wet van 17 juli 1975

met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen.

Hierdoor moet de boekhouding gevoerd worden overeenkomstig het

Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 op de jaarrekening van ondernemingen.

Het opstellen van de jaarrekening is de verantwoordelijkheid

van de Raad van Bestuur. Het zo nauwkeurig mogelijk omschrijven van

de waarderingsregels maakt hier integraal deel van uit.

Algemene waarderingsregels

De jaarrekening van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wordt

opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de jaarrekening.

Krachtens art. 24 van het K.B. van 30 januari 2001 worden de waarderingsregels

opgesteld met naleving van de vereisten van het getrouwe

beeld, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de onderneming.

Voor hetgeen de wet aanvullend regelt en in de gevallen waar zij

een keuze laat aan de onderneming, heeft de Raad van Bestuur de hierna

volgende waarderingsregels bepaald.

Specifieke waarderingsregels

Materiële vaste activa

Algemeen principe

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen

met een gebruiksduur van meer dan één boekjaar, waarvan

de initiële aanschaffingswaarde groter of gelijk is aan 1250,00 Euro,

geactiveerd. De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of aan

vervaardigingprijs zoals bepaald in artikelen 36 en 37 van het K.B.,

eventuele bijkomende kosten kunnen in het jaar van aanschaf

volledig ten laste van het resultaat worden gebracht.

Herwaarderingen

Het niet-gesubsidieerde gedeelte van de afschrijfbare materiële vaste

activa werd tot en met 31/12/2002 geherwaardeerd overeenkomstig de

omzendbrieven van de Administratie van Regionale en Lokale besturen.

De herwaarderingsmeerwaarde wordt op het passief, rekening ‘herwaarderingsmeerwaarden’

geïndividualiseerd (volgens rondschrijven in CBN

19 van juli 1986) en overgeschreven naar een onbeschikbare reserve à

rato van het afschrijvingsritme van de onderliggende activa.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden jaarlijks lineair en voor een volledig jaar berekend

op basis van de geherwaardeerde aanschaffingswaarde van de investeringen

volgens onderstaande afschrijvingspercentages:

131 Jaarrekening


Software 33,33 %

Terreinen en gebouwen

Terreinen 0 %

Dienstgebouwen 3 %

Magazijnen 5 %

Waterwegen 3 %

Gebruiksrechten op grote investeringswerken 3 %

Waterbouwkundige werken 3 %

Afdaken, loodsen, hangars e.a. 5 %

Wegen 5 %

Installaties, machines en uitrusting

Hefwerktuigen 5 %

Vaartuigen 5 %

o.a. Baggertuigen, Peilboten, Oliezuiger, Afmeerponton, Inspectieboten

Elektrische installaties 5 %

o.a. Openbare verlichting, Kabelnet

Kraankabelnet, Verkeerssignalisatie

Onderwatercellen 16,67 %

Machines en uitrusting algemeen 10 %

o.a. Gereedschap en toestellen

Reddingsboei-installaties

Takels en kettingen

Compressorgroepen

Graaf- en laadschopcombinaties

Installaties verwarming en koeling 10 %

Liften 10 %

Alarminstallaties 10 %

Telecommunicatie 20 %

o.a. Telefooninstallaties, Radioverbindingen

Camera’s en luidsprekers voor sluizen

Havenradar 20 %

Hardware voor technische doeleinden 20 %

o.a. Apics inclusief kabelnetwerk

Geografisch informatiesysteem (GIS)

Dataverwerkende eenheid voor hydrografische metingen

Meubilair en Rollend materieel

Meubilair 10 %

Bureaumachines 20 %

Hardware administratie 20 %

Rollend Materieel

o.a. Sleepboten 5 %

Kolkenzuiger 20 %

Personenwagen 20 %

Vrachtwagens 20 %

Vorkliften 20 %

Zoutstrooiers 20 %

Mobiele kranen 6,67 %

132 Jaarverslag 2007


Leasing

De gebruiksrechten betreffende materiële vaste activa, waarover de

onderneming beschikt op grond van leasing of soortgelijke overeenkomsten

worden, na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen of waardeverminderingen,

onder deze rubriek opgenomen voor het gedeelte van

de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling

van de kapitaalwaarde. Het afschrijvingsritme volgt de in

‘Afschrijvingen’ aangehaalde percentages.

Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend

afgeschreven indien hun boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde

ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging van

economische of technologische omstandigheden. In geval van duurzame

minderwaarde of ontwaarding wordt voor materiële vaste activa met

beperkte gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde geboekt. Deze

afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen worden ter goedkeuring

voorgelegd door het Directiecomité aan de Raad van Bestuur.

Tussenkomst van derden

Tussenkomst van derden in geactiveerde investeringen, andere dan kapitaalsubsidies,

worden aan nominale waarde bij schulden geboekt. Het

gedeelte van de vaste activa waarvoor deze tussenkomsten verkregen

werden, wordt niet geherwaardeerd en bij ingebruikname volledig afgeschreven.

De tussenkomst zelf wordt op dit ogenblik als een andere bedrijfsopbrengst

getoond.

Gronden en terreinen

Gronden en terreinen ingebracht op 1 januari 1997 werden globaal gewaardeerd

op basis van een schatting gemaakt in 1986 en dit is verder

aangevuld met de aankopen van 1988 tot einde 1996. De individuele

waarde van de gronden en terreinen werd bekomen door deze globale

waarde te versleutelen à rato van de oppervlakte van de grond of het

terrein. Gronden en terreinen aangeschaft of verworven nà 1 januari

1997 worden geboekt tegen aanschaffingswaarde.

Gebruiksrechten

Het recht van gebruik van onder andere de Europaterminal werd gewaardeerd

op basis van de tussenkomst van de havenregie in de financiering

van de activa waarop het gebruiksrecht rust. De gebruiksrechten worden

afgeschreven op basis van de economische levensduur van de onderliggende

activa. Het afschrijvingsritme volgt het in ‘Afschrijvingen’

beschreven percentage.

Activa in aanbouw

Grote projecten en projecten die over een langere periode lopen, worden

eerst geactiveerd onder de post ‘materiële vaste activa in aanbouw’. Geactiveerd

wordt de aanschaffingsprijs (zoals gefactureerd door derden

leveranciers). Op dit moment zijn er nog geen regels met betrekking tot

de activering van interne kosten en intercalaire intresten. Deze worden

vooralsnog rechtstreeks in resultaat genomen. De activa in aanbouw

worden overgeboekt naar hun respectievelijke posten onder de materiële

vaste activa op datum van de voorlopige oplevering der werken. De notificatie

van voorlopige oplevering wordt door de technische dienst overgemaakt

aan de boekhouding. Op de activa in aanbouw worden

133 Jaarrekening


geen afschrijvingen toegepast (tenzij onder uitzonderlijke omstandigheden

en ingeval van duurzame minderwaarden). Deze activa worden niet

geherwaardeerd en de erop betrekking hebbende kapitaalsubsidies worden

evenmin in resultaat genomen.

Projecten van de dienst Elektriciteitsvoorzieningen

Voor activa met gelijkaardige kenmerken: verlichtingspalen, kabelnetwerken,

laagspanningskasten,... wordt een systeem van standaardwaarden

gebruikt. De waarde van deze activa wordt jaarlijks herzien en

getoetst aan marktprijzen. De waarde omvat een gemiddelde aanschaffingsprijs

en ook loonkost van directe arbeid. Grotere projecten zoals het

plaatsen van hoogspanningsposten worden gewaardeerd op individuele

basis en volgens de regels zoals bepaald bij ‘materiële vaste activa in

aanbouw’.

Financiële vaste activa

De aandelen en deelbewijzen die de onderneming als participatie aanhoudt,

worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De schuldvorderingen

die onder deze rubriek geboekt staan, worden opgenomen aan

nominale waarde. Jaarlijks worden de financiële vaste activa beoordeeld.

Ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding of indien er voor

het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid ontstaat omtrent

de terugbetaling wordt een waardevermindering geboekt. De hoogte van

waardevermindering wordt voorgesteld door het directiecomité en voorgelegd

ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur.

Voorraden

Een artikel in voorraad wordt gewaardeerd op de laatste aanschaffingswaarde,

wat in feite neerkomt op een vereenvoudigde vervangingswaarde.

Dit betekent dat voor oude artikels de historische aanschaffingswaarde

aangepast wordt met de meest recente aanschaffingswaarde. Er

wordt een waardevermindering voor traag roterende of verouderde voorraadelementen

geboekt. Het betreft een systeem dat op basis van de laatste

beweging een forfaitair percentage van waardevermindering toepast.

Volgende percentages zijn toegepast:

Aantal jaar niet bewogen

Percentage waardevermindering

1 jaar 25 %

2 jaar 50 %

3 jaar 75 %

4 jaar en ouder 100 %

Door de strikte toepassing van waardeverminderingen benadert deze

waardering de methodes die in de Belgische boekhoudwetgeving worden

toegestaan.

134 Jaarverslag 2007


Vorderingen op lange of korte termijn

De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen

met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de

‘Vorderingen op meer dan één jaar’ geplaatst. Het gedeelte dat binnen het

jaar invorderbaar is, wordt overgeboekt naar de ‘Vorderingen op hoogstens

één jaar’. Een waardevermindering wordt in rekening genomen

voor de nog onbetaalde of twijfelachtige schuldvorderingen, uitgezonderd

op deze met voldoende zakelijke waarborg. Een waardevermindering op

uitstaande vorderingen wordt als volgt automatisch toegepast:

achterstand > 6 maanden 20 %

achterstand > 12 maanden 80 %

achterstand > 18 maanden 100 %

Indien blijkt dat een vordering oninbaar of dubieus is en de waardevermindering

boven de automatische berekening hierboven zou uitstijgen,

bijvoorbeeld wegens faillissement, dan worden bijkomende waardeverminderingen

aangelegd die op voorzichtige wijze rekening houden met

de verwachte recuperatiemogelijkheden en toekomstige kosten.

Beschikbare waarden

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde. Eventuele waardeverminderingen worden bepaald op

een individuele basis. Meerwaarden op beleggingsproducten worden pas

in resultaat genomen bij realisatie van de titels.

Beginwaarde

Overeenkomstig artikel 54 van de statuten werd bij de oprichting van

het Havenbedrijf een beginbalans opgesteld. Deze beginbalans omvatte

de activa en passiva van de meest recente balans van de havenregie met

dien verstande dat correcties werden doorgevoerd op basis van gegevens

over het boekjaar die later bekend waren en/of als gevolg van de toepassing

van regelingen voor rechtsopvolging en ingevolge besluiten van

overeenkomsten daaromtrent met de Stad Antwerpen. De beginwaarde

was het verschil tussen de (eventueel gecorrigeerde) ingeboekte activa

en passiva, rekening houdend met de rechten en plichten die op het Autonoom

Havenbedrijf rusten. Dit bedrag is vastgesteld op 307 miljoen Euro.

De beginwaarde werd afgeleid van de netto actief situatie van de havenregie

op 31 december 1996 nà toewijzing van kapitaalsubsidies en herwaarderingsmeerwaarden

en kan als volgt voorgesteld worden:

Activa waarde per 31 december 1996: 502 miljoen Euro.

Toewijzing aan:

herwaarderingsmeerwaarden

kapitaalsubsidies

Netto activa

15 miljoen Euro

180 miljoen Euro

307 miljoen Euro

135 Jaarrekening


Voor een gedetailleerde bespreking van de beginwaarde en de inbrengwaarde

verwijzen we naar het verslag over de waardering van de inbreng

bij de oprichting van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Herwaarderingsmeerwaarden

In overeenstemming met de omzendbrieven van de Administratie voor

Regionale en Lokale Besturen, werden de niet gesubsidieerde afschrijfbare

materiële vaste activa tot en met 31/12/2002 geherwaardeerd. De

herwaarderingsmeerwaarde wordt op een afzonderlijke passivarekening

geplaatst en behouden zolang de goederen waarop zij betrekking hebben

niet gerealiseerd werden. Meerwaarden kunnen echter:

∙ worden overgebracht naar een reserve ten belopen van de op de

meerwaarde geboekte afschrijvingen;

∙ in kapitaal worden omgezet;

∙ bij latere minderwaarde worden afgeboekt ten belopen van het

nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

Reserves

Wettelijke reserve

De wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks tien procent van de

winst van het boekjaar toe te wijzen. Deze verplichting vloeit voort uit

artikel 38 van de statuten van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Onbeschikbare reserve

De herwaarderingsmeerwaarde, die in navolging van de reglementen

terzake jaarlijks wordt berekend, kan ten belopen van de afschrijvingen

jaarlijks naar deze rekening overgeboekt worden.

Kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies met betrekking tot afschrijfbare vaste activa worden

in de balans opgenomen nadat aan de contractuele verplichtingen voortvloeiend

uit de vaste belofte door de hogere overheid voldaan is. Zij worden

als financiële opbrengst getoond in de resultatenrekening volgens

hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de activa waarvoor zij werden

toegekend. Subsidies die niet voor een investering in vaste activa werden

toegekend, worden als opbrengst in de resultatenrekening opgenomen

gespreid over de duurtijd van de activiteiten waarop de subsidies betrekking

hebben. In het boekjaar zijn kapitaalsubsidies ontvangen ten belope

van 1,6 miljoen euro.

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Grote herstellings- en onderhoudswerken

De toekomstige kosten van grote herstellingen of van periodiek onderhoud

kunnen op technische basis geraamd worden. De voorzieningen

die geboekt worden, beantwoorden aan de kosten die in de loop van de

volgende tien jaar zullen ontstaan. Enkel de sommatie van de bedragen

die uitstijgen boven de laagste recurrente kosten van groot onderhoud of

136 Jaarverslag 2007


herstellingswerken worden voorzien. Deze methode wordt de aftoppingsmethode

genoemd. Minimaal wordt 2,5% van de aanschafwaarde van

het patrimonium (22 en 23 rekening) als voorziening aangehouden. Dit

percentage komt overeen met de geschatte minimale onderhoudskosten

voor het komende anderhalf jaar teneinde het patrimonium in stand te

houden.

Hangende geschillen

Op basis van de stand van zaken die opgemaakt wordt aan de hand van

de informatie van de advocaten en de juridische dienst van het Havenbedrijf,

worden voorzieningen aangelegd om rekening te houden met de

mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit de hangende rechtszaken.

Milieurisico’s

Indien belangrijke milieurisico’s geïndividualiseerd worden, wordt een

voorziening aangelegd à rato van een beredeneerde inschatting van de

potentiële schade of saneringskosten.

Schulden

De schulden worden opgenomen aan nominale waarde. De verplichtingen

met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de

‘Schulden op meer dan één jaar’ geplaatst. Het gedeelte dat binnen het

jaar verschuldigd is, wordt overgeboekt naar de ‘Schulden op hoogstens

één jaar’.

Overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen aan activa- en passivazijde worden gebruikt

voor de correcte toewijzing van kosten en opbrengsten aan het boekjaar

waarop zij betrekking hebben.

Verbintenissen, verhaalrechten en orderrekeningen

De verbintenissen, verhaalrechten en orderrekeningen zullen hernomen

worden voor het bedrag dat voorkomt ingevolge de door het Havenbedrijf

onderschreven waarborgen ten gunste van derden of de door de derden

onderschreven waarborgen ten gunste van het Havenbedrijf. Ze vermelden

in ieder geval het saldo van de niet gefinancierde verplichtingen die

op het Havenbedrijf rusten inzake pensioenen voor verleden diensttijd

van actieven en van gepensioneerden.

Havendecreet

De toelagen die aan het Gemeentelijk Havenbedrijf verstrekt worden door

het Vlaamse Gewest in het kader van het “havendecreet” worden in resultaat

genomen op het ogenblik dat er voldoende zekerheid bestaat over

de toekenning van de toelage. Deze zekerheid kan blijken uit uitvoeringsbesluiten

en/of specifieke overeenkomsten.

137 Jaarrekening


Financiële instrumenten

Financiële instrumenten worden enkel afgesloten indien zij een specifieke

economische verantwoording hebben en dienen als een ‘hedging’

operatie. Speculatieve transacties worden niet aangegaan. De financiële

effecten van de financiële instrumenten worden dan ook gekoppeld aan

het onderliggend object waarop het instrument betrekking heeft.

andere toelichting

In de sociale balans zijn ten opzichte van het vorig boekjaar de volgende

wijzigingen aangebracht:

code 101: worden nu enkel de “productieve” uren vermeld waar voorheen

het totaal aantal bezoldigde uren (dus inclusief vakantie, ziekte e.d.)

werd vermeld.

code 130: in de voorgaande jaren werden de personeelsleden van baremaniveau

1 vermeld terwijl dit jaar is overgegaan naar een striktere definitie

op basis van directiefuncties.

138 Jaarverslag 2007


VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN

OP 31 DECEMBER 2007

GERICHT AAN DE GEMEENTERAAD

VAN DE STAD ANTWERPEN

Aan de gemeenteraadsleden

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u

verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris dat ons werd

toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals

de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van AG GEMEEN-

TELIJK HAVENBEDRlJF ANTWERPEN over het boekjaar afgesloten op

31 december 2007, opgesteld op basis van het in België van toepassing

zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van

1.127.941 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een

winst van het boekjaar van 99.181 (000) EUR.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid

van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:

het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne

controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van

de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als

gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van

geschikte waarderingsregels, en het maken van boekhoudkundige

ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot

uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle

uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de

in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut

der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo

wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel

belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden

uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de

jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze

controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een

inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken

van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande

interne controle van de vennootschap met betrekking tot het opstellen en

de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden

de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een

oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap

te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels,

de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap,

alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld.

Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van de verantwoordelijken

van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden

139 Jaarrekening


vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening

dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt

voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007

een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten

van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van

toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door

het havenbedrijf van de relevante artikelen van de nieuwe gemeentewet,

het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 maart 1999 houdende

het beleid en het beheer van de zeehavens en van de statuten, vallen

onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende

vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van aard zijn

om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

∙ Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt

overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over

de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee

het havenbedrijf wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar

voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op

haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de

verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de

informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

∙ Wij wensen de aandacht te vestigen op het punt “Belangrijke hangende

geschillen en andere belangrijke verplichtingen” onder de toelichting

“Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” op VOL 5.13

van de jaarrekening, waarbij de raad van bestuur meldt dat het havenbedrijf

door derden werd gedagvaard in twee belangrijke rechtszaken.

Het gaat hier om mogelijk belangrijke onzekerheden waarover de bevoegde

rechtbanken nog geen oordeel geveld hebben. Naargelang de evolutie

van deze rechtszaken kunnen zij mogelijks een belangrijke impact hebben

op de resultaten en het vermogen van het Havenbedrijf.

∙ Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de

boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing

zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

∙ Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in

overtreding met de statuten of de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen waaraan de havenbedrijven onderworpen zijn conform

art. 5 §2 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 maart 1999,

zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die u wordt

voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Antwerpen, 14 mei 2008

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevlsoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Piet Demeester

140 Jaarverslag 2007


VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN

COMMISSARISSEN OVER HET BOEKJAAR

AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2007

GERICHT AAN DE GEMEENTERAAD

VAN DE STAD ANTWERPEN

Aan de gemeenteraadsleden

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u

verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris dat ons werd

toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening

evenals de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van het autonoom

gemeentelijk havenbedrijf “GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF

ANTWERPEN” over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007,

opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig

referentiestelsel, met een balanstotaal van 1.127.941 (000) EUR

en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar

van 99.181 (000) EUR.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid

van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:

het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne

controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave

van de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang,

als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van

geschikte waarderingsregels, en het maken van boekhoudkundige

ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot

uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben controlewerkzaamheden

uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over

de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie

van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling

welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen

van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten.

Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de

bestaande interne controle van de vennootschap met betrekking tot het

opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de

gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar

niet om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de

vennootschap te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de

waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen

gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening

als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van

bestuur en van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze

controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie

een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007

een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de

resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in

België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

141 Jaarrekening


Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door

het havenbedrijf van de relevante artikelen van de nieuwe gemeentewet,

het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 maart 1999 houdende

het beleid en het beheer van de zeehavens en van de statuten, vallen

onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende

vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van aard zijn

om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

∙ Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt

overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over

de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee

het havenbedrijf wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar

voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op

haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de

verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met

de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

∙ Wij wensen de aandacht te vestigen op het punt “Belangrijke hangende

geschillen en andere belangrijke verplichtingen” onder de toelichting

“5.13 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” van de

jaarrekening, waarbij de raad van bestuur meldt dat het havenbedrijf

door derden werd gedagvaard in twee belangrijke rechtszaken. Het gaat

hier om mogelijk belangrijke onzekerheden waarover de bevoegde rechtbanken

nog geen oordeel geveld hebben. Naargelang de evolutie van

deze rechtszaken kunnen zij mogelijks een belangrijke impact hebben

op de resultaten en het vermogen van het havenbedrijf.

∙ Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de

boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing

zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

∙ Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in

overtreding met de statuten of de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen waaraan de havenbedrijven onderworpen zijn conform

art. 5 §2 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 maart 1999,

zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die u wordt

voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Antwerpen, 21 mei 2008

Voor het College van Commissarissen

Ann Coolsaet

Gemeenteraadslid

Stad Antwerpen

Guy Lauwers

Gemeenteraadslid

Stad Antwerpen

142 Jaarverslag 2007


colofon

Het jaarverslag verschijnt in het Nederlands en in het Engels.

U kan het lezen op de website of een exemplaar aanvragen

bij het Gemeentelijk Havenbedrijf, dienst Communicatie.

Uitgever

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Havenhuis

Entrepotkaai 1

B–2000 Antwerpen

België

T + 32 (0)3 205 20 11

F + 32 (0)3 205 20 28

E info@haven.antwerpen.be

www.portofantwerp.com

Grafisch ontwerp en zetwerk

Catapult, Antwerpen

Lettertypes

ITC Franklin Gothic Std

Glypha LT Std

Fotografie

Catapult

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Jimmy Kets

Thomas Vanhaute

Drukwerk

Bema Graphics, Wommelgem

Afwerking

Grafisch Afwerkcentrum Breda, Breda (Nederland)

Papier

Arctic the Volume, FSC - gecertificeerd

Reprobank

Olin, FSC - gecertificeerd

143


Havenvertegenwoordigers

in het buitenland

Duitsland

Heinz Iffland

Taubenstrasse 87

46539 Dinslaken

Deutschland

T + 49 20 64 9 07 55

F + 49 20 64 9 07 55

E heinz.iffland@web.de

Verenigde Staten

Robert Klein

7428 Meadow Road

TX 75230 Dallas

USA

T +1 214 750 0884

F +1 214 722 0170

E Antwerp.Port.Authority_Klein@earthlink.net

Eduard F. Dekkers

225 Rector Pl. 15B

10280 New York

USA

T +1 212 945 3782

F +1 212 945 7240

E isoeddy@aol.com

Brazilië

Madeleine Onclinx

Avenida Ipiranga, 200 – Bloco D/202

01046-925 São Paulo

Brasil

T +55 11 3258 6214

F +55 11 3259 2698

E mto@nw.com.br

Oostenrijk

Klaus Hagen

Haraldweg 24

9021 Klagenfurt

Österreich

T +43 463 50 96 50

F +43 463 50 96 50

E klaus.hagen@chello.at

India

Raj Khalid

50 Manuel Gonsalves Road

Bandra, Mumbai 400050

India

E Raj.khalid@haven.antwerpen.be

More magazines by this user
Similar magazines