12.06.2014 Views

Jaarverslag 2000 - Rijksmuseum

Jaarverslag 2000 - Rijksmuseum

Jaarverslag 2000 - Rijksmuseum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rijksmuseum Amsterdam

Postbus 74888

1070 dn A m s t e r d a m

J a a rv e r s l a g 2 0 0 0

4 Schenkers en legatoren

5 Sponsors en donaties

6 B e z o e k c i j f e r s

3

telefoon 020 674 70 00

7 D o e l s t e l l i n g

t e l e f a x 020 674 70 01

9 Verslag van de directie

e - m a i l

i n f o @ r i j k s m u s e u m . n l

3 7 E s s a y s

Internetsite www. r i j k s m u s e u m . n l

7 7 B i j l a g e n

1 2 3 Financieel overzicht 2 0 0 0


Schenkers en legatoren

Sponsors en donaties

4

5

Aziatische kunst

Ms. Milne Henderson, Londen

De heer J.F.H. Perrée, Eindhoven

De heer R. Plomp, Breukelen (schenking aan

de Vereniging van Vrienden der Aziatische

K u n s t )

Beeldhouwkunst en kunstnijverh e i d

Michael Hall, New Yo r k

Mrs A. Sloman, Londen

De heer J.A. Oosterbaan en mevrouw R.C.

Oosterbaan-Lugt, Amsterdam (legaat)

Mevrouw A. Aalberse-Krekel, Leusden

De heer W.B.I.M. Ve h m e i j e r, Amsterdam

E rven M. Hofker- R u e t e r, Amsterdam

De heer en mevrouw Weel-Koning, Kortenhoef

E rven H.M.A.F. van Haersma Buma-Six, Abcoude

Jonkheer G.C. Six, Laren

Nederlandse geschiedenis

De heer Kaoru Furukawa, Shimonoseki (Japan)

De heer A. Povel, Heemstede

De heren P.A. Te rwen, Leiden en J.W. Te rw e n ,

N i e u w e g e i n

Japanse Ambassade, Den Haag

Mevrouw H.C. Matthes-van Marle, Amsterdam

Mevrouw J.W. de Boer, Koog aan de Zaan

De heer J.A. Blok, Baarn

R i j k s p re n t e n k a b i n e t

Te k e n i n g e n

Mevrouw M. Hofker- R u e t e r, Amsterdam (legaat)

E rven mevrouw M. Hofker- R u e t e r, Amsterdam

De heer P.C. Ritsema van Eck, Den Haag

De heer A. van Schendel jr., Amsterdam

Stichting Schone Kunsten rond 1900, Assen

Stichting ’t Schou, Schipluiden

De heer S. van der Spoel, Bussum

De heer W. Waanders, Zwolle

Mevrouw S.L.R. Zimmerman-Ta y l o r, Amstelveen

P re n t e n

De heer Chr. P. van Eeghen jr., Amsterdam

De heer J.P.Filedt Kok, Amsterdam

De heer R. Haase, Londen

Mevrouw M. Hofker- R u e t e r, Amsterdam (legaat)

De heer F. Keers, Amsterdam

De heer J.W. N i e m e i j e r, Broek in Wa t e r l a n d

De heer J.F.H. Perrée, Eindhoven

De heer H.D. Pfann, Amsterdam

De heer S. van der Spoel, Bussum

De heer K.J.M. We t s e l a a r, Krommenie

Documenten en objecten

Mevrouw H.J. Baruch, Amsterdam

Mevrouw Irene M. Burgers via C.A. Burgers,

Bloemfontein, Zuid-Afrika

E rven van mevrouw M. Hofker- R u e t e r,

A m s t e r d a m

De heer U. Premselaar, Amsterdam

De heer A.G. de Steur, Haarlem

De heer P. Schatborn, Amsterdam

D r. J.W. Niemeijer, Broek in Wa t e r l a n d

De heer J.F.A. Dikkes, Hoorn

F o t o ’s

Mevrouw M. Boom, Leiden

Mevrouw J. Blewang, Amsterdam

Mevrouw W. Buys, Amsterdam

De heer J.F.A. Dikkes, Hoorn

Robert Hershkowitz Ltd., Londen

Mevrouw E. Koelemeij-Petram, Weesp

Mevrouw M. ter Kuile, Amsterdam

De heer J.W. Niemeijer, Broek in Wa t e r l a n d

De heer E. Olaf, Amsterdam

De heer W. van de Put, Amsterdam

Mevrouw S.M.E. Willink-Quiëll, Amsterdam

Nederlands Fotoarchief, Rotterdam

S c h i l d e r i j e n

Mevrouw H.J. Boks, Enschede (legaat)

De heer R.H.A. Verspyck, Chateauneuf (F)

en Mevrouw I.A. Uitenhage de Mist-Ve r s p y c k ,

A e r d e n h o u t

Stichting ‘t Schou, Schipluiden

B i b l i o t h e e k

De heer J. Vrieze, Amsterdam

Mevrouw L. Couvée-Jampoller, Amsterdam

De heer F. Keers, Amsterdam (schenking uit

diens nalatenschap)

S u b s i d i ë n t

Ministerie van OC e n W

B e g u n s t i g e r s

Mondriaan Stichting

Nederlandse Sponsor Loterij

Prins Bernhard Cultuurf o n d s

Rijksmuseum Fonds

Vereniging Rembrandt

VSB Fonds

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jaffé Pierson Stichting

F.G. Waller Fonds

Fondsen op naam, beheerd door

het Rijksmuseum Fonds

Goslings NieuwBeerta Fonds

Michael Drabbe Fonds

Paul Huf Fonds

Veluvine Molijn de Groot Fonds

Fonds J.W. Edwin vom Rath

S p o n s o r s

A c h m e a

Booz.Allen & Hamilton

Deloitte & To u c h e

G e t r o n i c s

Kempen & Co

KLM Royal Dutch Airlines

M e e s P i e r s o n

Philips Nederland B.V.

S T E R

TNO Prins Maurits Laboratorium

D o n a t i e s

Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken

NWO/Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen

Tokyo Shimbun

S i l p r o t

Vo o r ke u r s l eve r a n c i e r s

A h r e n d

D ru k ke rij Industri e

D ru k ke rij Mercuri u s

F l owe rshop Ivy

M o ë t - H e n n e s y


B e z o e k c i j f e r s

1999 2000

Betalende bezoekers

Vo l w a s s e n e n 626 . 682 651 . 538

K i n d e r e n 34 . 917 48 . 352

Gezin (aantal personen) 55 . 076 18 . 808

Volwassenen in groepsverband 214 . 821 82 . 355

Houders museumjaarkaarten 224 . 194 169 . 784

Kinderen in groepsverband 15 . 357 25 . 127

Gereduceerd individueel 16 . 161 60 . 172

Vo l k s k r a n t l e z i n g e n . .804

Museumzondag en open dag* 1 . 066 5 . 486

S u b t o t a a l 1 188.272 1 062.426

Gratis bezoekers

Schoolverband en museumles 78 . 226 46 . 400

Av o n d o n t v a n g s t e n 5 . 540 14 . 179

R e l a t i e s 6 . 912 5 . 026

Bezoekers studiezaal 3 . 592 3 . 293

S p o n s o r e n 1 . 780 .349

D i v e r s e n 26 . 175 14 . 765

S u b t o t a a l 122 . 225 84 . 012

6

D o e l s t e l l i n g

Het Rijksmuseum is een museum van kunst

en geschiedenis dat zich ten doel stelt voor

het nationale en internationale publiek een

representatief overzicht van de Nederlandse

kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen

en belangrijke aspecten van Europese en

Aziatische kunst te tonen.

Dit impliceert dat het Rijksmuseum voorwerpen van

kunst en geschiedenis bewaart, beheert, conserv e e r t ,

restaureert, wetenschappelijk onderzoekt en

bewerkt, verzamelt, presenteert en toegankelijk

maakt en tentoonstellingen organiseert.

Totaal aantal bezoekers 1 310.497 1 146.438

Enkele kengetallen

Totaal betalend bezoek 76 , 6% 78 , 2%

Totaal houders M.J.K. 17 , 1% 14, 8 %

Totaal gratis 9 , 3% 7 , 0%

Totaal bezo e ke rs 2 0 0 0 is 12 ,5% lager dan in 1999.

Totaal bezoek houders M.J.K. is 28,7% lager dan in 1999.

* Open dag ter gelegenheid van 200-jarig bestaan Rijksmu s e u m


Het jaar 2 0 0 0

Verslag van de dire c t i e 2 0 0 0

D e b a t

Nederlandse geschiedenis

Beeldhouwkunst en kunstnijverh e i d

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

De Glorie van de Gouden Eeuw

Het Rijksmuseum als kader

Bijzondere gasten

A m s t e r d a m

Presentatie van onderzoek

P u b l i c a t i e s

D i g i t a l i s e r i n g

C o l l e c t i e s

A a n w i n s t e n

Educatie en evenementen

En nog veel meer ...

Communicatie en marketing

B e z o e k e r s

Gebouw en inrichting

Organisatie en Ondernemingsraad

P e r s o n e e l

P e r s o n e e l s v e r e n i g i n g

Vo o r u i t b l i k


In het jaar 2 0 0 0 herdacht het

Rijksmuseum zijn 2 0 0-jarig bestaan. Op

3 1 mei 1 8 0 0 opende het museum zijn

deuren voor het publiek. Het waren de

fraaie deuren van het Haagse Huis ten

Bosch, waar toen de Nationale Konst

Galerij, een museum van zowel kunst als

geschiedenis was ondergebracht. De

Oranjezaal vormde deel van het parcours.

Onder Lodewijk Napoleon verhuisde het

Rijksmuseum naar Amsterdam, waar het

in het Paleis op de Dam een onderdak

vond. Na de terugkeer der Oranjes uit

ballingschap was het museum gedurende

het grootste deel van de 1 9de eeuw in het

fraaie, maar krappe Trippenhuis gevestigd.

Hoewel begonnen in een stadhouderlijke

context was de collectie van het

Rijksmuseum in essentie een schepping

van de burgerij. Het grote bruikleen van

de Stad Amsterdam, waaronder

Rembrandts ‘Nachtwacht’ gaf het museum

zijn hart. In 1 8 8 5, tenslotte, vond het

museum in de ‘kathedraal’ van Pierre

Cuijpers zijn definitieve behuizing.

Rijksmuseum’ rond te krijgen. Nadat het kabinet

vorig jaar met een donatie van 100 miljoen gulden

al een ondubbelzinnig startsein had gegeven, kon

de staatssecretaris van cultuur op 19 s e p t e m b e r

2000 bekendmaken dat de Nederlandse staat in

totaal 345 miljoen gulden van de voor de renovatie

benodigde 445 miljoen voor zijn rekening

neemt. De Volkskrant bestempelde het

Rijksmuseum hierom tot ‘het grootste feestvarken

van de kunstsector’. Door deze grootse overh e i d s-

steun kan het museum de meest ambitieuze optie,

waarbij de oorspronkelijke binnenplaatsen weer in

ere worden hersteld, realiseren. Eind oktober

maakte de Rijksbouwmeester de namen van de

zeven kandidaat-hoofdarchitecten bekend en in

december vond de eerste briefing van de architecten

plaats. In april 2001 werden de Spaanse architecten

Cruz en Ortiz voorgedragen.

Het jaar 2000 werd hiermee tot een van de

meest enerverende in de geschiedenis van het

museum. Helaas eindigde dit in vrijwel alle opzichten

positieve jaar door interne onrust alsnog

enigszins in mineur, temeer daar deze in de media

breed uitgemeten werd. De voelbare gevolgen van

de verzelfstandiging, de veranderende financiële

huishouding en de afwikkeling van de herstructu-

10

visitekaartje voor ons land. De toekomstplannen

brachten dan ook de gedachten, tongen en pennen

van menigeen in beweging. In september liet

de directie een beknopt vervolg op de in 1998

tot dusver de meeste gemoederen in beroering

gebracht.

Nederlandse geschiedenis

11

rering van de museumorganisatie, het waren fac-

verschenen beleidsvisie het licht zien onder de

Het spits van de jubileumactiviteiten werd afgebe-

In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde het

toren die maakten dat de in gang gezette cultuur-

titel ‘Het N i e u w e Rijksmuseum. Voor het publiek

ten voor de afdeling Nederlandse geschiedenis. Op

Rijksmuseum zich tot een uiterst veelzijdige instel-

omslag niet zonder kraken zijn beslag kreeg. Een

van de 2 1ste eeuw’. Deze brochure werd het ver-

8 januari ging daar ‘Een Koninklijk Museum’ van

ling met toonaangevende collecties op het gebied

en ander deed onrecht aan de immense prestatie

trekpunt voor een nationaal debat over de toe-

start, gewijd aan de rol van Lodewijk Napoleon, die

van de Nederlandse schilderkunst, kunstnijverh e i d

die de medewerkers van het Rijksmuseum de afge-

komstvisie van het Rijksmuseum. Adriaan van Dis

in 1 8 0 8 het Rijksmuseum naar Amsterdam haalde

en geschiedenis, maar ook met een der drie beste

lopen jaren hadden geleverd om het ambitieuze

werd bereid gevonden een breed debat te leiden,

en de band met de Amsterdamse stedelijke collec-

prentenkabinetten ter wereld, een afdeling

programma in dit jubileumjaar te kunnen realise-

dat in december 2 0 0 0 had moeten plaatsvinden,

tie totstandbracht. De samenstelling van tentoon-

Aziatische kunst en, sinds enige jaren, ook de

ren. Dankzij de inzet en veerkracht van velen

maar uiteindelijk op 6 februari 2 0 0 1 in de Beurs

stelling en catalogus was in handen van gastconser-

Nationale Fotocollectie.

kwam het museum uiteindelijk ook deze zware

van Berlage gehouden werd. Als vervolg hierop

vator Frank G r i j z e n h o u t .

Het museum vierde zijn 2 0 0-jarig jubileum met

etappe goed te boven. Hoewel er nog enkele jaren

zal ook in 2 0 0 1, nu inmiddels ook de visie van

Het ‘Koninklijk museum’ werd opgevolgd door

een scala aan activiteiten waarbij zoveel mogelijk

van intensieve voorbereiding wachten, lonkt het

de architecten Cruz en Ortiz is ontvouwd, op tal

een tentoonstelling van de opvallendste affiches

aspecten van de collectie aan bod kwamen en alle

perspectief van Het N i e u w e R i j k s m u s e u m .

van deelaspecten de discussie verder gevoerd wor-

van het Rijksmuseum onder de titel ‘Kom kijken!’

registers werden opengetrokken. Het hoogtepunt

was de tentoonstelling ‘De Glorie van de Gouden

D e b a t

den. Centrale thema’s daarbij waren en zijn de

stedenbouwkundige inpassing van het museum,

en, parallel hieraan, door een samenwerkingsproject

met de Atlas van Stolk in Rotterdam en het

Eeuw’, die het museum veel nationale en interna-

Het Rijksmuseum mag verzelfstandigd zijn, het is

de voorgenomen integratie in de opstelling van

Museum Simon van Gijn in Dordrecht, waarin het

tionale aandacht en krediet heeft opgeleverd.

en blijft een nationale instelling, waarmee de

kunst, toegepaste kunst en geschiedenis, alsmede

Rijksmuseum onder de noemer ‘Geschiedenis in

In dit jubileumjaar lukte het bovendien de

Nederlander een nauwe betrokkenheid voelt.

het toekomstig publieksbeleid. Van deze thema’s

beeld’ hoogtepunten uit de Atlas Frederik Muller

financiering van het renovatieproject ‘Het N i e u w e

Daarbij is het museum ook internationaal een

heeft de positie van de Nederlandse geschiedenis

p r e s e n t e e r d e .

7 architecten

12 december 2000

F o t o : Roger Cremers


12

van het nieuw verw o rven Augsburgse kabinet in de

nieuw-ingerichte schatkamer was aanleiding om

het eerste deel in de serie Rijksmuseum Dossiers te

en aldaar, prachtig ingericht, velen in Amerika de

ogen voor deze loot onzer kunst opende. Daarbij

verraste ook de aanwezigheid van foto’s, die in de

13

wijden aan het thema van 17de-eeuwse kabinetten.

Met ‘75 x Kant’ presenteerde het eveneens

jubilerende Kantsalet zich in de textielzaal, waarbij

presentaties in ons Prentenkabinet langzamerh a n d

een vanzelfsprekende plaats hebben gekregen.

ook een doorwrochte catalogus van het kantbezit

verscheen. Deze presentatie werd gevolgd door

‘Regenten in de kleren’, een aanstekelijke presen-

Het Rijksmuseum is het enige Nederlandse

museum dat op grote schaal fotografie uit de 1 9d e

en vroege 2 0ste eeuw verzamelt en zich ten doel

tatie van de kostuums uit de schenking Six, die

wegens succes later nog verlengd werd. De speelse

catalogus, in de reeks Rijksmuseum Dossiers, com-

stelt de geschiedenis van dit kunstmedium in alle

facetten te tonen aan het publiek. Op 8 n o v e m b e r

organiseerde de Werkgroep Nationale Fotocollectie

In samenwerking met het Algemeen

Rijksarchief waren er weer twee speerpunt-presentaties,

beide gewijd aan het

fenomeen van de Soevereiniteits-overdracht,

te weten die aan Indonesië

(1 5 december 1 9 4 9) en aan Suriname

(2 5 november 1 9 7 5). In aanwezigheid

van drs. E.G. Azimullah, ambassadeur van

Suriname, werd bij de laatste een in

opdracht van het Rijksmuseum nieuw

gegoten buste van H.E.A. Arron onthuld.

De serie ‘Document Nederland’, opgezet in

samenwerking met NRC Handelsblad, koos in

2 0 0 0 voor het thema ‘Buren’, waarbij vanaf

2 5 november drie fotografen uit Groot-Brittannië,

Duitsland en België hun visie op Nederland en de

Nederlanders presenteerden. NOS-journaal presentator

Philip Freriks sprak het openingswoord.

Inmiddels was op 2 1 november in het Haus der

Geschichte te Bonn in aanwezigheid van Koningin

Beatrix en Bondspresident Johannes Rau de tentoonstelling

over de Nederlands-Duitse relatie na

De afdeling geschiedenis verzorgde tenslotte

de jaarlijkse wintertentoonstelling, de eerste maal

dat deze aan een historisch thema gewijd was.

Vanaf 1 december ontvouwde zich in de

Zuidvleugel van het museum het levensverhaal van

‘Maurits, Prins van Oranje’, waarbij zijn rol en

betekenis op het gebied van oorlogsvoering, nationale

en internationale politiek, het hofleven en

overzeese expansie bijzonder benadrukt werden.

De opening, in aanwezigheid van de huidige prins

Maurits en prinses Marilène, mocht zich meteen

in grote aandacht van pers en publiek verh e u g e n ,

waarbij ook de gelijktijdige publicatie van zowel

een fraaie catalogus als de Maurits-biografie van

professor A.Th. van Deursen voor veel aandacht in

de pers garant stond. In dit kader verscheen ook

nog een aan het Oranjehuis gewijd Rijksmuseum

d o s s i e r. Het even frisse als kloeke inrichtingsconcept

van OPERA vormde een belangrijke bijdrage

aan de positieve receptie van de tentoonstelling.

Met een totaalbezoek van ruim 100.000 b e z o e k e r s

mag van een groot succes gesproken worden.

Beeldhouwkunst en kunstnijverh e i d

bineerde passages uit dagboeken, brieven, inventarissen

en kasboeken waardoor een levendig beeld

werd geschetst van het leven van de familie Six,

waarbij ook de huidige generatie een actief aandeel

in de evenementen had. Het dossier is geïllustreerd

met opvallende foto’s van modefotograaf

Tom van Heel en stylist Maarten Spruyt.

Ook bij de afdeling Aziatische kunst stond de

eigen verzamelgeschiedenis centraal. In het najaar

was parallel aan de Six-presentatie in de zalen in

de Zuidvleugel ‘Royers Chinese kabinet’ te zien,

waarbij het museum dankbaar aansloot bij de voltooiing

van het proefschrift van conservator Jan

van Campen. De grote verzameling die de amat

e u r-sinoloog Jean Theodore Royer aan het einde

van de 18de eeuw aanlegde, belandde via het

Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden behalve in

het Rijksmuseum ook in het Rijksmuseum voor

Volkenkunde in Leiden, waarmee voor deze tentoonstelling

nauw werd samengewerkt. Bij de opening

van de tentoonstelling op 9 september in

aanwezigheid van vele schenkers spraken de laatste

drie directeuren van het Rijksmuseum, Simon

Levie, Henk van Os en Ronald de Leeuw over hun

een fundraisingdiner in de Eregalerij ten behoeve

van een aankoopfonds voor fotografie voor het

Rijksmuseum. De verkoop van tafels en de

opbrengst van een speciale verkoping van ‘funlots’,

waarbij Max Hemelraad van Sotheby’s Amsterdam

fungeerde als veilingmeester, resulteerde in een

opbrengst van bijna NLG 4 0 0.0 0 0. Het nieuwe aankoopfonds

werd opgedragen aan Paul Huf.

De prachtige tekeningen en prenten die

parallel aan ‘De Glorie van de Gouden

Eeuw’ werden getoond in de zalen van

het Prentenkabinet vormden een werkelijk

gedroomd overzicht. Helaas kreeg de

tentoonstelling niet ten volle de aandacht

van de media en het publiek die deze uitgelezen

selectie, bijeengebracht uit vermaarde

kabinetten van over de hele

wereld, verdiende. De fijnproevers is de

tentoonstelling echter niet ontgaan en de

presentatie werd als een hoogtepunt van

het jaar geprezen in de international e

v a k p e r s .

de Tweede Wereldoorlog geopend onder de titel

‘Heiter bis wolkig’. Naast de speeches van de

bondspresident en de beide museumdirecties

De activiteiten van de afdeling Beeldhouwkunst en

k u n s t n i j v e rheid stonden grotendeels in het teken

van de eigen verzamelingen. Eind 1999 was het

persoonlijke ervaringen met schenkingen.

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

Ook met de in twee delen getoonde tentoonstelling

van alle etsen van Rembrandt, getiteld

‘Rembrandt in alle staten’ legden het museum en

hield Harry Mulisch een prikkelende rede. Deze

tentoonstelling zal in de loop van 2 0 0 1 i n

Amsterdam te zien zijn onder de titel ‘Zimmer

jubileumjaar eigenlijk al begonnen met de door

Burgemeester Schelto Patijn geopende tentoonstelling

‘Amsterdams Goud en Zilver’, die nog tot en

In het begin van het jaar 2000 werd door het

Prentenkabinet teruggekeken naar de teken-, prenten

fotokunst ‘Rond 1900’, een expositie die verv o l-

sponsor MeesPierson veel eer in. De omvang van

de tentoonstelling was dusdanig dat deze in twee

delen werd getoond. De uitvoerige catalogus kwam

f r e i ’ .

met 26 maart te zien was. De omvangrijke catalogus

is inmiddels aan herdruk toe. De presentatie

gens onder de titel ‘From van Gogh to Mondrian’

doorreisde naar het Museum of Fine Arts in Boston

tot stand in nauwe samenwerking met het British

Museum. Bevredigend was ook dat de resultaten

Opening ‘Zimmer frei’ in Haus der Geschichte, B o n n

21 november 2000

F o t o : Haus der Geschichte

Opening ‘ M a u ri t s , P rins van Ora n j e ’

30 november 2000

F o t o : M a u rice Boye r


De expositie was gelijktijdig met de ‘Glorie’ ach-

Neil MacGregor, directeur van de National Gallery,

tereenvolgens te Nagoya en Tokio te zien. De

Londen en Peter Hecht, hoogleraar kunstgeschie-

14

feestelijke openingen aldaar werden door Dieric

denis aan de Universiteit van Utrecht. Cor

15

Elders resp. Ronald de Leeuw namens de directie

Boonstra, voorzitter Raad van Bestuur van

bijgewoond. Bij de tentoonstelling verscheen een

Koninklijke Philips Electronics N.V. spoorde het

fraaie tweetalige catalogus

bedrijfsleven aan tot steun voor uitzonderlijke

Het Rijksmuseum als kader

museale aankopen.

Velen zien in het Rijksmuseum niet alleen de

Op 9 november werd door de Boekman-

Nationale Schatkamer, maar ook een nationale

stichting het debat ‘Museumcollecties op het web:

plek. In een periode waarin over nationale identi-

cultuurspreiding of piraterij?’ in Café Cuypers

teit in relatie tot de toenemend multiculturele

georganiseerd. Ronald de Leeuw ontving bij die

samenleving alsook de Europese eenwording zeer

gelegenheid het eerste exemplaar van het door de

uiteenlopend wordt gedacht, is het interessant te

Boekmanstichting verzorgde juridisch handboek

zien in welke mate aan het Rijksmuseum als kader

voor musea, de zgn. Museumrechtwijzer. Va n u i t

voor bijeenkomsten en evenementen wordt

het Rijksmuseum had Kees Schoemaker aan de

gehecht. Dat geldt natuurlijk als een vanzelfspre-

totstandkoming van de publicatie bijgedragen.

kendheid voor nauw aan het Rijksmuseum gelieer-

van het watermerken-proefschrift van Erik

Hinterding, ‘eigen kweek’ van het Prentenkabinet,

in de publicatie geïncorporeerd konden worden.

Met meer dan 100.000 bezoekers en een (helaas

voortijdig) uitverkochte catalogus werd met voldoening

op dit project teruggezien.

De Glorie van de Gouden Eeuw

Het is ten nadele van geen der zojuist besproken

tentoonstellingen dat zij alle uiteindelijk in de

schaduw stonden van de grote jubileumtentoonstelling

‘De Glorie van de Gouden Eeuw’. De feestelijke

opening werd opgeluisterd door de aanwe-

Het inhoudelijk concept van de tentoonstelling

was van Jan Piet Filedt Kok, toenmalig

directeur collecties. Hij vertrouwde het schrijven

van de catalogus van de tentoonstelling toe aan

drie medewerkers van de afdeling Educatie &

Publieksinformatie, opdat een goed leesbaar

v e rhaal over de Gouden Eeuw zou ontstaan.

Als de verkoopcijfers van de catalogus als een

indicatie gelezen mogen worden, dan mag gezien

het feit dat in het museum 35.000 van de totaal

50.000 omgezette catalogi verkocht werden (1 o p

de 18 bezoekers), van een groot succes gesproken

w o r d e n .

de organisaties als het Koninklijk Oudheidkundig

Genootschap en de Vereniging van Vrienden der

Aziatische Kunst. Ook de Vereniging Rembrandt

hield als vanouds een groot deel van zijn bestuursvergaderingen

in het Rijksmuseum en ontving zijn

leden voor een speciaal bezoek aan ‘De Glorie van

de Gouden Eeuw’. Op 28 november bood het

museum gastvrijheid aan de Ve r e n i g i n g

Rembrandt en de Stichting Nationaal Fonds

Kunstbezit voor het houden van de eerste

Rembrandtlezing, georganiseerd in samenwerking

met Het Financieele Dagblad. Deze kreeg de vorm

van een ‘spectacle coupé’ met voordrachten van

Een belangrijke en ook feestelijke bijeenkomst

was de tweedaagse conferentie op

1 4 en 1 5 juli 2 0 0 0 van de ‘Responsables

des Musées et Institutions organisateurs

de grandes expositions’, in de wandelgangen

naar de oprichtster de ‘Groupe

Bizot’ genoemd. Het betreft een gezelschap

van ca. 6 0 internationale museumdirecteuren

die jaarlijks bijeenkomen om

over actuele vraagstukken te overleggen.

Het Rijksmuseum en het Van Gogh

Museum traden op als gastheer en de

bijeenkomsten werden gehouden in de

A m s t e l k e r k .

zigheid van de Koningin en een toespraak van

staatssecretaris Van der Ploeg van OCenW.

Daar ‘De Glorie van de Gouden eeuw’ in de

Bijzondere gasten

Gedurende vijf maanden in het hart van het jaar

zalen van de permanente opstelling van de 1 7d e -

Het museum ontving in het jubileumjaar 2 0 0 0 e e n

oefenden de 2 0 0 schilderijen, beelden en voor-

eeuwse schilderijen werd gehouden, was de eigen

groot aantal hoogwaardigheidsbekleders en bijzon-

werpen van kunstnijverheid, alle unieke meester-

collectie gedurende de tentoonstellingsperiode

dere gasten. De medewerkers van de afdelingen

werken, een aantrekkingskracht uit op ruim

niet te zien. Het museum verblijdde in deze maan-

Communicatie & Marketing en Evenementen had-

6 0 0.0 0 0 bezoekers uit binnen- en buitenland. Een

den een groot aantal Nederlandse musea met

den hieraan het hele jaar de handen vol. Op 2 2

derde van het bezoek was afkomstig uit Nederland

belangrijke bruiklenen. Daarnaast bleek de collec-

mei werden de leden van het Kabinet en hun part-

(3 2%). Het buitenlandse bezoek kwam voor 3 6%

tie van het museum rijk en veelzijdig genoeg om

ners genood voor een bezichtiging van ‘De Glorie

uit Engelstalige landen, 1 2% was Frans, 9% Duits,

op basis van het eigen bezit een volledige tentoon-

van de Gouden Eeuw’. Ook voor de leden van de

6% Spaans en 5% Italiaans, terwijl 6 3.0 0 0 a u d i o-

stelling op het thema ‘Masterworks of the Golden

Eerste en Tweede Kamer werden ontvangsten

tours werden verhuurd (1 op de 9 bezoekers).

Age from the Rijksmuseum’ naar Japan te sturen.

g e o r g a n i s e e r d .

Omslag catalogi ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’

O n t we rp : B e rry Slok BNO

C o n ferentie ‘Groupe Bizo t ’

14 juli 2000

F o t o : J ü rgen Kri e l e n


Op 2 7 juni leidde Peter Schatborn en Fieke

tot het gezamenlijk adverteren van hun activitei-

Tissink Erfgroothertog Henri van Luxemburg

ten in een gezamenlijke Museumplein-ladder.

rond op de tentoonstelling ‘De Glorie van de

De samenwerking kende daarnaast ook informele-

16

17

Gouden Eeuw’.

re kanten. Op 3 0 maart werden de collega’s van

A m s t e r d a m

het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum

genood voor een conservatorenborrel en enkele

Hoe nationaal en internationaal ook de taken en

honderden collega’s van alle Amsterdamse musea

uitstraling van het Rijksmuseum, het museum

werden op 3 0 mei, de vooravond van onze 2 0 0s t e

geeft zich moeite ook in de eigen stad van vesti-

verjaardag, ontvangen voor een besloten bezichti-

ging een culturele rol van betekenis te spelen. Met

ging van ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’.

name in de zomer, tijdens het hoogtepunt van de

jubileumviering, gonsden Filmzaal, Aduardkapel,

Op 5 juli gaf het nieuwe Amsterdams Centrum

Cuyperscafé en de voor deze gelegenheid speciaal

voor de Gouden Eeuw, een initiatief van de

in het hart van het gebouw gecreëerde ‘Glorie

Universiteit van Amsterdam, met een symposium

Sael’ van de activiteiten.

over ‘De Grenzen van de Gouden Eeuw’ het

Ook de tuin van het museum deelde in

de aandacht. Op de ochtend van 3 1 m e i ,

de officiële 2 0 0ste verjaardag van het

museum, werden hier de matineuze

Amsterdammers verrast op een ontbijt.

’s Avonds ontving het museum honderden

Nederlanders die via de Nederlandse

Sponsor Loterij uit alle provincies van

Nederland voor de viering uitgenodigd

w a r e n .

startsein voor zijn activiteiten. Het Amsterdams

Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

beoogt de studie en de kennis van de

Nederlandse geschiedenis en cultuur in de

Gouden Eeuw in interdisciplinair perspectief

te bevorderen.

Op 22 juni was de KennisKring Amsterdam

te gast en op 9 november ontving het museum

de leden van De Amsterdamse Kring voor een

bezoek aan de tentoonstelling ‘Regenten in de

k l e r e n ’ .

In de zomermaanden verzorgde de afdeling

Nederlandse geschiedenis een grootse presentatie

Op de jaarlijkse Uitmarkt, op 2 6 en 2 7 a u g u s-

van de nagenoeg volledige collectie marine-model-

tus gehouden, participeerde het museum met een

len in de Beurs van Berlage onder de intrigerende

eigen stand, maar tevens met een gedeelde ‘kin-

titel ‘Sailing beauties, deadly details’.

derkraam’. In de berichtgeving over de eerste

Georganiseerd als expositie in het kader van het

Amsterdamse ‘Museumn8’, een nieuw initiatief in

populaire ‘Sail 2 0 0 0’ bleef het bezoek echter ach-

navolging van dergelijke evenementen in andere

ter bij de verw a c h t i n g e n .

Europese steden, concentreerde de pers zijn aan-

Het museum Huis van Loon kon dankzij een g e n e-

dacht op het ‘dansen voor de Nachtwacht’, dat

reus bruikleen van het prentenkabinet een ten-

zich niet beperkte tot de fraaie pas-de-deux van

toonstelling aan de grafiek van Ferdinand Bol

leden van het Nationaal Ballet. Het museum telde

wijden, ooit zelf bewoner van dit fraaie grachten-

die avond maar liefst 1 5.0 0 0 bezoekers, meest

huis. Het Rijksmuseum kon hiermee zijn erkente-

j o n g e r e n .

lijkheid tonen voor het prachtige bruikleen dat

het Huis van Loon aan ‘De Glorie van de Gouden

Presentatie van onderzoek

Eeuw’ had afgestaan.

Het Rijksmuseum onderhoudt op vele gebieden

en op vele niveaus wetenschappelijke contacten,

De drie musea aan het Museumplein besloten

landelijk en internationaal. De directeur collecties

Ontbijt in de tuin van het Rijksmu s e u m

31 mei 2000

F o t o : M a u rice Boye r


specialisten met Prof. Robert Scheller als moderator

over ‘The Shifting Image of the Golden Age’.

Op 7 en 8 december was het museum opnieuw gast-

Met Nederlandse kunst 1 4 0 0 - 1 6 0 0 v e r s c h e e n

het eerste deel in wat is bedoeld als een 4- d e l i g e

geschiedenis van de Nederlandse kunst van de

19

heer voor het International Symposium on Wo o d

and Furniture Conservation, dat voor de vijfde maal

werd gehouden.

Middeleeuwen tot aan de twintigste eeuw aan de

hand van de collecties van het Rijksmuseum.

Ook nieuw is de serie Rijksmuseum Dossiers, vormgegeven

door Berry Slok en meestal gewijd aan

De participatie van het Rijksmuseum in de

Onderzoekschool Kunstgeschiedenis kreeg onder

aspecten van de eigen collectie. In 2 0 0 0 v e r s c h e-

nen 4 deeltjes, die soms ook fungeren als beknop-

meer invulling door het houden van een

Studiedag van de sectie Nederlandse Grafiek in

het museum op 15 n o v e m b e r. De hoofddirecteur

en directeur collecties participeerden in de

International Peer Review die in december plaatsvond

naar het functioneren en het beleid van de

s c h o o l .

P u b l i c a t i e s

De vruchten van wetenschappelijk, meest objectgericht

onderzoek vinden in het R i j k s m u s e u m

doorgaans hun neerslag in zeer publiekstoegankelijke

publicaties, in het bijzonder tentoonstellingscata-

te catalogus bij tentoonstellingen.

Het doorwrochte jubileumboek over

de geschiedenis van het Rijksmuseum,

‘200 jaar Rijksmuseum’, door Gijs van

der Ham vormde de imposante kroon

op de publicaties, mede door de fraaie

vormgeving van Reynoud Homan en

de fotografie van Jannes Linders.

Het Rijksmuseum Bulletin onderging een succesvolle

facelift door een nieuw ontwerp van

logi. Daarnaast verschenen ook enkele op de specialist

gerichte bestandscatalogi en publiceert het

Rijksmuseum Bulletin vier maal per jaar een breed

Richard van den Dool, zonder het karakter en formaat

van het tijdschrift aan te tasten. Ook kreeg

het Bulletin meer kleurillustraties.

scala aan artikelen. Hoofd tentoonstellingen Frits

continueerde onder meer zijn voorzitterschap van

het interdisciplinaire Mol-Art project. De hoofd-

Rijksmuseum zowel in Nederland als daarbuiten,

werden uitgedragen. In het Louvre hield hij een

Scholten ontving in 2000 de prestigieuze Mitchell

Prize voor de catalogus van de Adriaen de Vr i e s - t e n-

Op 2 1 juli werd in een kleine bijeenkomst een

speciaal nummer van het Bulletin gepresenteerd,

directeur was tot en met september 2000 als président

van het Comité Internationale d’Histoire de

l’Art (CIHA) nauw betrokken bij het dertigste

lezing in de reeks ‘Musée-musées’ en in Keulen

sprak hij tijdens een symposium voorafgaand aan

de heropening van het Wa l l r a f - R i c h a r t z - M u s e u m .

toonstelling, de eerste maal dat deze in de categorie

tentoonstellingscatalogi werd uitgereikt. Als

redactielid van het blad Kunstschrift viel Scholten

waarin een artikel getiteld ‘Van Fotocommissie tot

Rijksmuseum-Stichting’ werd gepubliceerd. Het

bevat de neerslag van het onderzoek naar de com-

CIHA-congres, dat van 3 tot en met 8 s e p t e m b e r

in Londen plaatsvond en aan het thema ‘Ti m e ’

gewijd was. Tevens fungeerde hij als voorzitter van

Ook adviseerde hij de directie van de National

G a l l e ry of Ireland, Dublin, bij hun renovatie- en

u i t b r e i d i n g s p l a n n e n .

opnieuw in de prijzen toen dit succesvolle culturele

tijdschrift door het Prins Bernhard C u l t u u rf o n d s

werd bekroond.

merciële activiteiten van het museum en werd

opgedragen aan de nagedachtenis van Jhr. Jan Six

van Hillegom (1 9 1 9-1 9 9 9), die zich meer dan 3 0

de commissie die, gesteund door de Nederlandse

Museumvereniging, de Nederlandse musea stimuleerde

mogelijk onrechtmatige oorlogsverw e rv i n-

Het wetenschappelijk discours kreeg reg e l m a t i g

de vorm van lezingen, workshops en symposia, soms

In totaal zagen in 2000 niet minder dan 31

Rijksmuseum-publicaties het licht. Voor het merendeel

werden zij uitgebracht onder het nieuwe ge-

jaar in verschillende functies voor deze Stichting

had ingezet. De publicatie is onderdeel van een

voortgaand onderzoek naar de eigen geschiedens

gen in de periode 1940-1948 op te sporen. De

werkzaamheden van de commissie werden eind

2000 afgerond met een aanvullende rapportage

gerelateerd aan tentoonstellingen of nieuwe publicaties.

Bij ‘Een Koninklijk Museum’ werd een discussiemiddag

aan overheidssubsidiëring van kunste-

meenschappelijke fonds met uitgeverij Wa a n d e r s

te Zwolle.

Een commercieel hoogtepunt was de catalogus

van het Rijksmuseum.

Met de presentatie in de Eregalerij van de

op het rapport ‘Museale verw e rvingen 1940-1948’ .

Deze verscheen in januari 2001.

In het kader van ‘Het N i e u w e R i j k s m u s e u m ’

naars gewijd en bij de affiche-tentoonstelling ‘Kom

kijken!’ was er een symposium over grafische vormgeving

in musea in samenwerking met de Bond van

van ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’, die in twee

delen en vier taaledities werd uitgebracht en waarvan

ruim 50 . 000 exemplaren werden verkocht.

sensationele porseleinen dierfiguren uit de collectie

van het museum in Dresden markeerde het

Rijksmuseum onder de titel ‘Een Koninklijke

hield de hoofddirecteur een groot aantal toespraken

en lezingen, waarin de plannen van het

Nederlandse Ontwerpers. Op 29 en 30 mei sprak

een klein dozijn Nederlandse en buitenlandse

Een deel van de Engelse editie werd door Thames

& Hudson in Engeland uitgegeven.

Dierentuin’ het verschijnen van de monumentale

bestandscatalogus van het Meissen-porselein in het

D a n s e rs van het Nationaal Ballet tijdens de

M u s e u m n 8

11 november 2000

F o t o : M a u rice Boye r


In samenwerking met de Koninklijke

was menigeen betrokken bij de talrijke publicaties

Bibliotheek wordt gewerkt aan een Digitale Atlas

en werkte de afdeling fotografie op hoge toeren

20

Geschiedenis, waarin een ruime selectie 1 7d e -

voor de bestandscatalogus Meissen en het poppen-

21

eeuwse pamfletten, historieprenten, gedenk-

huisboek. Op de afdeling schilderijen drukte de

penningen en objecten vanaf 2 0 0 1 in zo’n 4 0.0 0 0

zware last van verschillende herinrichtingen, als-

digitale opnamen via de websites van beide instel-

mede de transporten in het kader van de tentoon-

lingen toegankelijk zullen zijn. Hierbij is in

stelling van 1 7de-eeuwse schilderkunst in twee ste-

eerste instantie gekozen voor een aantal belang-

den in Japan.

rijke perioden, te weten de jaren 1 6 1 8-1 6 1 9,

1 6 4 7–1 6 4 8, 1 6 7 2 en 1 6 9 5.

De restauratoren schilderkunst en Nederlandse

Geschiedenis werden tijdens het drukke jubileum-

Het samenwerkingsverband met de Rijksdienst

jaar ook geconfronteerd met de om ARBO-rede-

Monumentenzorg en de Koninklijke Bibliotheek

nen noodzakelijke verbouwing en herinrichting

in de Atlas Mutual Heritage, waarin afbeeldingen

van hun atelier, die helaas niet zonder vertraging

van VOC-vestigingen in de drie collecties in één

gerealiseerd werd. Niettemin naderde de restaura-

database toegankelijk worden gemaakt, wist de

tie van de ‘Heilige Maagschap’ van Geertgen tot

eerste fase succesvol af te sluiten, waardoor 3.5 0 0

Sint Jans zijn voltooiing en kon het schilderij, na

afbeeldingen digitaal geraadpleegd kunnen wor-

1 7 jaar afwezigheid, begin 2 0 0 1 weer op zaal

den. Deze fase is gefinancierd door het HGIS

getoond worden.

C u l t u u rfonds. Voor de tweede fase is door NWO

Rijksmuseum. Dit magnum opus van A.L. den

Maar er dient in de komende jaren nog veel werk

subsidie beschikbaar gesteld.

Met het Instituut Collectie Nederland werd

Blaauwen, voormalig directeur van de afdeling

verzet te worden. Het collectiemanagementsys-

overlegd over het programma van eisen voor het

Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid, werd in een

teem werd in 2 0 0 0 op succesvolle wijze getrans-

Het museum steunde voorts het initiatief om

in de toekomst als ‘werkgebouw’ door restaurato-

klein symposium ten doop gehouden. Met 5 6 0

formeerd naar het systeem Adlib en de biblio-

tot een gezamenlijke Europese museumwebsite te

ren en opleidingen gezamenlijk te gebruiken

p a g i n a ’s en 7 5 0 f o t o ’s in kleur is het een in alle

theek fungeert ook steeds meer als toegangspoort

komen en in april werd in Minneapolis deelgeno-

Veiligheidsinstituut. In 2 0 0 0 had het zogenaamde

opzichten rijke publicatie geworden.

tot digitale bestanden elders. Interactieve pro-

men aan het congres ‘Museums and the We b ’ .

Tunneldepot opgeleverd moeten worden, het

g r a m m a ’s worden regelmatig als educatieve

Zeer fraai werd ook, mede dankzij de bijzondere

ondersteuning bij tentoonstellingen ingezet, zoals

Zorgelijk voor het museum was dat bij de toe-

prestaties van de afdeling fotografie en de vormge-

bij ‘Maurits, Prins van Oranje’, welke naast een

kenning van de vierjaarlijkse subsidie in het kader

ving van Marjo Starink, het door het Rijksmuseum

eigen site ook via een elektronisch bladerpro-

van het Kunstenplan door het Ministerie van

verzorgde boek over ‘Het Hollands pronkpoppen-

gramma in de expositie toegang bood tot illustra-

OCenW geen gehoor is gegeven aan het verzoek

huis’, een schitterende uitgave van het proefschrift

ties in boeken die anders slechts op een enkele

van het Rijksmuseum om extra digitaliseringsgel-

van Jet Pijzel-Dommisse. Verschenen aan de voor-

pagina open hadden kunnen liggen.

den. Het museum hoopt alsnog in staat gesteld te

avond van het themajaar over het interieur, ligt het

belang van deze uitgave, behalve als documentatie

van de poppenhuizen zelf, in de rijke bron die zij

vormen voor het onderzoek naar interieurs in de

17de en 18de eeuw. Ondanks de pittige prijs van

deze uitgave lijkt een herdruk al ophanden.

D i g i t a l i s e r i n g

De organisatie van het Rijksmuseum raakt er

steeds meer aan gewend zich van de digitale media

te bedienen en weet bij problemen feilloos de weg

naar de Helpdesk van de afdeling Automatisering.

De in 1 9 9 9 gereedgekomen website van

het Rijksmuseum oogstte in 2 0 0 0 a l o m

bewondering. De site won in Nederland

de WebWijzer Award en werd door PC

Magazine Nederland tot ‘webhit’ in de

categorie musea verkozen. Ook internationaal

was er veel erkenning voor

w w w.rijksmuseum.nl, die zowel de prestigieuze

Epica Award als de Medaille d’Or

van ICOM in de wacht sleepte.

worden om voorafgaand aan de grootscheepse uithuizing

van de collecties in het kader van de renovatie

een grootscheepse inhaalslag op het gebied

van collectie-digitalisering te maken.

C o l l e c t i e s

De sector collecties was gedurende het jaar 2000

actief op vele fronten, in het bijzonder voor de

vele tentoonstellingen die het eigen bezit van het

museum als uitgangspunt hadden. Met name de

restauratoren hadden de handen vol aan het presentatieklaar

maken van de voorwerpen. Daarnaast

Omslag van het jubileumboek

‘200 jaar Rijksmu s e u m ’

Vo rm g e v i n g : Reynoud Homan

Omslag van het boek

‘Het Hollandse pronkpoppenhuis’

Vo rm g e v i n g : Marjo Stari n k

I n t e rieur Tunneldepot


22

23

Het museum droeg voorts een collectie antiek

van Wouter Kloek, die de functie van hoofdconser-

glas over aan het Rijksmuseum van Oudheden.

vator projecten bij het Prentenkabinet ging bekle-

C o n s e rvator edele metalen Jan Rudolph de

den, alsmede het secretariaat bij de inhoudelijke

Lorm fungeerde vanaf juli 2 0 0 0 tevens als project-

werkgroep die de herinrichting van Het N i e u w e

c o n s e rvator collectiemobiliteit. Plannen worden

Rijksmuseum. Eveneens per 1 december werd

ontwikkeld om in 2 0 0 1 ook in het Bonnefanten

Duncan Bull benoemd als conservator buitenland-

Museum in een als ‘Rijksmuseum aan de Maas’ in

se kunst. Hij kreeg meteen zijn vuurdoop met de

te richten vleugel een ensemble Zuid-Nederlandse

inrichting van een nieuwe zaal in de Zuidvleugel

kunst te plaatsen.

gewijd aan de Italiaanse en Spaanse schilderijen

uit eigen bezit, aangevuld met hoogtepunten uit

ondergrondse depot waarin een belangrijk deel van

langdurig bruikleen aan het Noordbrabants

Geadviseerd door het Instituut Collectie

de collectie van het tijdelijk gesloten Museum

de verzamelingen opgeslagen zal worden. Helaas

Museum in Den Bosch gegund en bij het afscheid

Nederland – en in samenwerking met het Va n

Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

bleef het gebouw kampen met lekkages en bleek

later ook de verdere waterhuishouding aan het

van directeur Margriet van Boven symbolisch overg

e d r a g e n .

Gogh Museum – wordt voorts gewerkt aan een presentatie

van 17de- en 19de-eeuwse kunstwerken op

A a n w i n s t e n

Museumplein door de aanleg van de ondergrondse

parkeergarages zodanig verstoord dat reeds

bestaande gedeelten van het museumgebouw, zoals

de depots in de Zuidvleugel, er last van onderv o n-

den. Dit heeft de ingebruikneming van de nieuwe

opslagruimtes tot nader order vertraagd.

Het Rijksmuseum verstrekte in 2000 b r u i k l e n e n

aan 1509 instellingen in binnen- en buitenland.

Een groep Zuid-Nederlandse schilderijen werd

als een der laatste projecten van Wouter Kloek als

scheidend hoofd van de afdeling schilderijen als

Een bijzondere vorm van collectiemobiliteit

deed zich voor toen begin februari de sinds

1 8 8 5 bij het Rijksmuseum berustende

1 6de-eeuwse gewelfschilderingen uit de

Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar

na meer dan een eeuw weer op hun oorspronkelijke

plaats terugkeerden. De schilderingen

waren verloren gewaand, tot ze

vorig jaar als zodanig werden herkend in

het Rijksmuseum. Dertien van de veertien

panelen bleken compleet bewaard.

Schiphol, in combinatie met een museumwinkel.

Het Rijksmuseum verleende met bruiklenen tevens

medewerking aan het ICN-project ‘Collectie

Nederland in de Tweede Kamer’.

Per 30 november legde Jan Piet Filedt Kok op

eigen verzoek zijn functie van directeur Collecties

n e e r. Na ruim 10 jaar werken op bestuurlijk niveau

koos hij ervoor zich weer geheel toe te leggen op

de kunsthistorisch-inhoudelijke kanten van het

museumwerk. Hij nam per 1 december de leiding

op zich van de afdeling schilderijen, als opvolger

Het Rijksmuseum kwam ook onbedoeld in het

nieuws door een voorbarig bericht als zou het

museum op het punt staan een schilderij van

G i a m battista Tiepolo te kopen. Dit was aanleiding

voor zowel voor- als tegenstanders om commentaar

te leveren over het fenomeen van het verw e rv e n

van internationale kunst door het Rijksmuseum.

De Tiepolo kwam er niet, maar aan spectaculaire

aanwinsten was overigens geen gebrek in het jubil

e u m j a a r. Bijna voor alle verzamelafdelingen was

het mogelijk uitzonderlijke verw e rvingen te doen.

16de-eeuwse gewe l f s c h i l d e ringen uit de Grote of

S i n t - L a u r e n s ke rk in A l k m a a r

5 fe b ru a ri 2000, vo o rpagina Het Pa r o o l

F o t o : J e a n - P i e rre Jans /Hollandse Hoogte

Zaal met Italiaanse en Spaanse schilderk u n s t


Het reeds in 1 9 9 9 gekochte Augsburgse

kabinet dat de omslag van het Jaarv e r s l a g

1 9 9 9 sierde, werd op de verjaardag van

het museum, 3 1 mei, gepresenteerd in

de context van de nieuw ingerichte

S c h a t k a m e r. De aankoop van dit uitzonderlijk

fraaie pronkvoorwerp was alleen

mogelijk dankzij de genereuze steun van

de Nederlandse Sponsor Loterij. Ter versterking

van de nog jonge, maar gestaag

groeiende collectie 1 9de-eeuws historisme

werd in de Londense kunsthandel

een neo-Louis XVI-meubel van Charles-

Guillaume Diehl aangekocht.

25

De presentatie van een schitterende marmeren

Christus-buste van de laat-1 6de-eeuwse Italiaan

Giovanni Caccini geschiedde tegelijk met de inwijding

van de nieuwe zaal voor Italiaanse schilderkunst

in de Zuidvleugel. Door de integratie van de

Nederlandse 1 8de- en 1 9de-eeuwse Nederlandse

schilderkunst in het hoofdgebouw, die in 2 0 0 1

haar beslag zal krijgen, is het thans mogelijk permanent

een grote groep Italiaanse en Spaanse

schilderijen in de Zuidvleugel te tonen. In samenwerking

met de Italiaanse Kamer van Koophandel

in Nederland werd de nieuwe ruimte op

1 4 december met een speech door de Italiaanse

ambassadeur in gebruik genomen. Enkele belangrijke

vroege Italiaanse schilderijen, van kunstenaars

als Orcagna, Crivelli, Fra Angelico en Piero

di Cosimo, die lang niet hadden gehangen, werden

in de Italiaanse zaal van de afdeling

Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid geïntegreerd.

Ook deze zaal kreeg een kleine opknapbeurt.

Tot de verrassendste aankopen van het jaar, en

tevens de meest spraakmakende, behoort de verw

e rving uit Amerikaans particulier bezit van een

zelfportret van de beeldhouwer Johan Gregor van

der Schardt. Het museum had deze unieke polychrome

terracotta buste, waarschijnlijk het vroegste

driedimensionale zelfportret van een

R e n a i s s a n c e - k u n s t e n a a r, in 1999 enige tijd ter

bestudering in het atelier gehad. Het museum

kreeg echter plotseling te horen dat het slechts

kort de tijd had dit meesterwerk te verw e rven en

heeft de aankoop in grote haast moeten financieren.

De alertheid waarmee de benaderde fondsen

– de Vereniging Rembrandt, de Mondriaan

Stichting en de Nederlandse Sponsor Loterij – op

de aanvraag reageerden was voorbeeldig en stelde

het museum in staat binnen een week de gelden

e rvoor bijeen te brengen. Gezien de enthousiaste

ontvangst bij zowel kenners als het publiek heeft

het Rijksmuseum met de aankoop van dit ongewoon

expressieve portret van Van der Schardt duidelijk

een nieuwe ster aan zijn firmament binneng

e h a a l d .

2000 was een goed jaar voor sculptuur. Ook de

afdeling Aziatische kunst sloeg haar slag, toen

eind oktober op de veiling een prachtig Khmerbeeld

werd aangeboden. Ook deze uiterst zeldzame

sculptuur kon dankzij de Nederlandse

Sponsor Loterij verw o rven worden, die voorts nog

tekende voor de verw e rving van twee 17d e - e e u w s e

portretten door Nicolaes Eliasz. Pickenoy. Deze

portretten van Johanna le Maire en Isaac van Son

uit 1621 behoorden bij twee huwelijkshandschoenen

die het museum op hetzelfde moment toonde

in ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’. Schilderijen

Matthijs Mari s

Dansende figuren, 1 8 7 9

K a m e rs c h e rm , v i e rs l a g s , beschilderd olieverf op doek

Schenking van mevrouw Anne Sloman, L o n d e n

Aanwinst 2000

I nv. nr BK-2000-9


en handschoenen waren in de jaren zeventig van

de 20ste eeuw uit elkaar geraakt en konden nu

herenigd worden.

schilderijen verw i e rf uit een legaat ook nog een

tweetal fraaie portretten met jachtattributen van

Jan Weenix. De Stichting ‘t Schou te Schipluiden

26

alweer aan aanpassing toe. Voorts participeerde

het museum in het project Interculturele leerroutes

voor VMBO-leerlingen.

27

schonk een groep schetsboeken en olieverf s c h e t-

Op 7 juli kreeg het Rijksmuseum van de

National Gallery in Londen het schilderij ‘De eedaflegging

van de vrede van Münster’ van Gerard

ter Borch voor langere tijd in bruikleen. Het

museum is zeer dankbaar dit unieke document te

kunnen tonen, want het bezat tot dusver van dit

voor onze geschiedenis zo belangrijke werk alleen

een kopie.

Het prentenkabinet verw i e rf van Petitot een

serie grillige ornamentontwerpen getiteld

‘Masquerade à la Grècque’ en wist daarnaast de

hand te leggen op een formidabel album met

onder meer zeldzame maniëristische prenten uit

de 16de eeuw, door de latere bisschop van

Bamberg in Italië verzameld tijdens diens

‘Bildungsreise’. Het prentenkabinet verw i e rf met

steun van onder meer de Vereniging Rembrandt

sen van Johannes Tavenraat die een mooie aanvulling

vormen op de tekeningen en schilderijen

die het museum reeds van deze Nederlandse

romanticus bezat.

Het jubilerende Kantsalet deed het

museum een prachtige schenking en

uit Engels particulier bezit ontving het

museum een wandscherm ten geschenke

dat door Matthijs Maris is overgeschilderd.

Over dit laatste voorwerp was

ooit al in het Rijksmuseum Bulletin

gepubliceerd, maar het was lange jaren

spoorloos.

In het novembernummer van het Burlington

Magazine verscheen een bijlage over de aanwinsten

van Rijksmuseum sinds 1 9 9 6.

De afdeling educatie hielp via het programma

‘Mi Oso Es Mi Kas’ een tiental

tienermoeders uit de Bijlmer de drempel

naar het museum te slechten. Dit intercultureel

project, ontstaan in samenwerking

met het VSB-fonds en het Zuiderzeemuseum

Enkhuizen, was bijzonder arbeidsintensief,

maar had behalve voor de betrokkenen

ook als pilotstudie grote waarde.

De afdeling had voorts een grote rol in de organisatie

van de Amsterdamse Museumn8, een evenement

dat 1 5.0 0 0 mensen tot een nachtelijk bezoek

aan het Rijksmuseum bracht. Het is de bedoeling

de Museumnacht volgend jaar te herhalen. Het

lijkt wel wenselijk het karakter ervan enigszins aan

te passen en ‘musealer’ te maken.

en het Rijksmuseum Fonds op een veiling een

nieuw ontdekte tekening van Hendrick Goltzius,

de prentgraveur Gilles van Breen voorstellende.

Educatie en evenementen

De afdeling Educatie & Publieksinformatie was

Dankzij het VSB-fonds waren er ook weer enkele

Joost de Suppoostdagen, terwijl deze inmiddels

De afdeling verzamelde verder gestaag aan de

collectie fotografie, terwijl de papierkunst van

actief betrokken bij de educatieve ondersteuning

van een groot deel van het tentoonstellingsprogramma,

zowel door speciale aanvullende

geliefde museale stripfiguur in de speciale kinderetiketten

bij de Meissen-tentoonstelling uitlegde

hoe een porseleinen kaketoe wordt gemaakt.

Aziatische signatuur in het prentenkabinet werd

aangevuld met een Mogul-miniatuur uit het einde

van de 17de eeuw, voorstellende twee vechtende

publieksbegeleiding als door het organiseren van

rondleidingen. De afdeling leverde de auteurs

van de catalogus van ‘De Glorie van de Gouden

Tijdens de ‘Open dag’ van het museum op

2 2 oktober hielden medewerkers ieder kwartier

kamelen. Als eerste donatie uit het vorig jaar gestichte

M.H. Drabbe Fonds werd een Japanse rolschildering

van enkele kraanvogels bij zonsopgang

Eeuw’ en verzorgde daarbij een audiotour waarbij

V I P ’s als Cynthia Schneider, Jan Wolkers en Paul

de Leeuw hun visie op de kunstwerken gaven.

‘een verhaal op zaal’, werden Klokhuisfilms

gedraaid, vertelde Nelleke Noordervliet over haar

geschiedenisboek ‘Op de zeef der tijd’ en Gijs van

v e rw o rv e n .

De collectie die aan het Rijksmuseum ten

grondslag ligt, werd in essentie gevormd dankzij

schenkingen en legaten van particulieren. Pas laat

in de 19de eeuw werden het in toenemende mate

Voor de bezoekers van de Six-tentoonstelling was

een gratis audiotour beschikbaar.

Via de voortreffelijke instelling van de Kunstkijkuren

werd de Amsterdamse schooljeugd weer

in al zijn culturele diversiteit met de collecties van

het Rijksmuseum vertrouwd gemaakt. Ook speciale

der Ham over zijn geschiedschrijving van ‘2 0 0 j a a r

R i j k s m u s e u m ’ .

En nog veel meer ...

Een groot aantal activiteiten van het museum

speelde zich buitengaats af, zoals hierboven reeds

aankopen die het beeld verfijnden en nuanceerden,

maar ook die werden veelal gedaan met

behulp van door particulieren gevoede fondsen

arrangementen voor stadpashouders werden

g e c o n t i n u e e r d .

in vele gevallen werd gememoreerd. Zo besloot

het Rijksmuseum om in een jaar dat het

Rijksmuseumgebouw met zijn renovatieplannen

als bij voorbeeld de Vereniging Rembrandt en het

Waller Fonds. Veel dankt het museum ook dit jaar

weer aan schenkingen en legaten. De afdeling

Het vorig jaar ontwikkelde inburgeringspakket

voor Nieuwe Nederlanders wordt met succes toegepast.

Wel zijn enkele aspecten ervan intussen

zo vaak in de belangstelling stond ook de toekomstige

kleine bezoekers een plezier te doen door

een groot model van Cuijpers’ Rijksmuseumgebouw

in Madurodam te plaatsen. Dit werd op

U i t : Outreachproject tienerm o e d e rs uit de Bijlmer

F o t o : Rien Zinvo l d


De afdeling belegde in het Jubileumjaar ontel-

nog twee andere Fondsen op Naam. Bovendien

bare persontvangsten, begeleidde dozijnen film-

werd de fondsenwerving voor Het N i e u w e

28

ploegen, organiseerde persreizen, produceerde een

Rijksmuseum in gang gezet.

29

indrukwekkende reeks kleurige affiches en folders,

foto-CD-roms en wat de nieuwe media verder niet al

Er werd gewerkt in goede samenspraak met het

bieden. Aan zowel het jarige Rijksmuseum als de

bestuur van het Rijksmuseum Fonds, dat ook

hoofddirecteur werd in NRC Handelsblad een

steeds vaker als koepel voor de nieuwe Fondsen op

profiel gewijd en interviews met hem over het Rijks-

Naam fungeert. Het bestuur van het Rijksmuseum

museum, de renovatieplannen en de jubileumten-

Fonds bleef ongewijzigd.

toonstelling verschenen onder meer in het

Algemeen Dagblad, het Financieele Dagblad,

B e z o e k e r s

C o u n t ry Life, Weltkunst, Collections, The Interna-

De tentoonstelling ‘De Glorie van de Gouden

tional Art Newspaper en Business Radio. De pers-

Eeuw’ was met 6 0 0.0 0 0 bezoekers verreweg de

knipsels over de ‘Glorie’ alleen beslaan al meer dan

best bezochte tentoonstelling van het

een dozijn ordners. Peter Delpeut maakte een prach-

Rijksmuseum. De duur van de tentoonstelling, 5

tige televisiefilm over het Rijksmuseum die door de

maanden, en het feit dat deze in het hart van het

AVRO werd uitgezonden, en die voor hergebruik in

toeristenseizoen werd gehouden, was hier natuur-

de filmzaal van het museum wordt aangepast.

lijk mede debet aan. Totaal trok het museum in

2 0 0 0 1.1 4 6.4 3 8 bezoekers, wat een terugval ten

de verjaardag van het museum door de 1 7- j a r i g e

burgemeester van het ministadje plechtig ingewijd,

in aanwezigheid van de kinderen van een

Zowel qua programmering (Kunst rond 1900! )

als via persoonlijke inzet participeerde het

Rijksmuseum ook in de landelijke manifestatie

Speciaal voor het 2 0 0-jarig jubileum was

een goudkleurig programmaboekje

gemaakt dat breed werd verspreid en ook

rond ‘Het N i e u w e Rijksmuseum’ verzorgde

de afdeling een aansprekende brochure,

door de voorzitter van de Kamer van

Koophandel geprezen als ‘het zoveelste

voorbeeld van perfecte en totaal geïntegreerde

communicatie van het Rijks’.

opzichte van 1999 betekende. Deze is echter deels

te verklaren uit de omstandigheid dat het museum

in het vorig verslagjaar nog enkele maanden de

Van Gogh-collectie binnen zijn muren had.

Gebouw en inrichting

Het Rijksmuseumgebouw heeft tijdens het jubileumjaar

2000 enkele malen danig in zijn voegen gekraakt.

Met de vele tentoonstellingswisselingen en

herinrichtingen, alsook de talrijke bijzondere ont-

groot aantal museummedewerkers.

Medewerker Antonio Quintero toonde eind

november zijn foto’s van het Rijksmuseum in een

Amsterdamse galerie en de hoofddirecteur werd

‘ Va a rwel Negentiende eeuw!’ waar werd gememoreerd

dat die eeuw in het jaar 2000 ophield ‘de

vorige’ te zijn.

Communicatie en marketing

Na de lawines van ‘goed nieuws’ werd manmoedig

omgegaan – ook in de interne communicatie –

met de negatieve publiciteit die de reeds zeer

zwaar belaste afdeling rond het aftreden van de

vangsten op vrijwel alle uren van de dag zijn de

grenzen van Cuijpers’ architectuur bereikt. Ondanks

de naderende integrale renovatie en verbouwing is

onze overtuiging dat de miljoenen bezoekers die het

museum voordien nog aandoen, een hoog serv i c e -

uitgenodigd om in het museum van de Porceleyne

De nieuw gevormde afdeling Communicatie &

Ondernemingsraad en de daarmee samenhangen-

niveau geboden moet blijven. Er hebben dan ook

Fles in Delft een versie op ware schaal in Delfts

blauwe tegels van Rembrandts ‘Nachtwacht’ te

Marketing ging met elan van start en voerde in

samenspraak met de medewerkers van

de onrust in het museum te verwerken kreeg.

op tal van punten door zowel de afdeling Gebouwen

en terreinen als de afdeling Inrichtingsprojecten

o n t h u l l e n .

Evenementen en de Facilitaire Dienst de regie

In het Jubileumjaar kreeg de fondsenwerv i n g

verbeteringen en herinrichtingen plaatsgevonden.

over een indrukwekkend aantal speciale ontvang-

voor Het N i e u w e Rijksmuseum een impuls. Er wer-

De directie gaf voorts acte de présence bij

sten, waarvoor ook een aparte ‘ G l o r i e-Sael’ was

den speciale bijeenkomsten belegd om de moge-

Met de opening van ‘De Glorie van de Gouden

diverse ontvangsten, waaronder die ter gelegen-

ingericht. ‘Hospitality’ is door het museum her-

lijkheden tot sponsoring en donatie onder de aan-

Eeuw’ werd in het hart van de tentoonstelling een

heid van het staatbezoek van de Keizer en

kend als een integraal deel van de manier waarin

dacht van potentiële schenkers en bemiddelaars

feestelijke ‘Glorie Sael’ voor speciale ontvangsten

Keizerin van Japan, president Chirac van

het de maatschappij tegemoet treedt. De afdeling

daarbij te brengen. De afdeling organiseerde de

ingericht, die goede diensten bewees. Tevens werd

Frankrijk, tal van symposia, boekpresentaties, ope-

Communicatie & Marketing vormt de spil in de

gala-avond ter vorming van het Paul Huf Fonds

het restaurant verbouwd en uitgebreid met de zoge-

ningen van tentoonstellingen, de uitreiking van

steeds professionelere aanpak van deze taken.

voor foto-aankopen. Daarnaast spande de afdeling

naamde Hoekzaal. Het geheel werd ‘Café Cuypers’

de Zilveren Anjers en de Praemium Erasmianum.

zich met succes in voor het tot stand komen van

herdoopt.

G e rard ter Borch

Vrede van Münster, 1 6 4 8

Olie op metaal, 45.4 x 58.5

B ruikleen van The National Gallery, L o n d e n


30

31

In 2000 werd de al enige jaren gesloten schatkamer

van de afdeling Beeldhouwkunst en Kunstn

i j v e rheid heropend. Het ontwerp hiervoor was van

Nel Verschuuren, de uitvoering lag in handen van

Karma Design. De aanliggende zalen 255-260 w e r-

den bij deze gelegenheid opgefrist en van nieuwe

beteksting voorzien. Om de herkenbaarheid te vergroten

kreeg de gevel van de Zuidvleugel boven de

ingang een bronzen belettering naar ontwerp van

B e r ry Slok.

Het succes van de inrichting van ‘De Glorie van

de Gouden Eeuw’ was aanleiding om delen uit het

ontwerp van Evelyne Merkx in aangepaste vorm te

gebruiken voor de herinrichting van de afdeling

Nederlandse schilderkunst. Deze wordt thans in een

aansluitend overzicht van de Middeleeuwen tot het

begin van de 20ste eeuw in het hoofdgebouw gepresenteerd.

Voor inrichting en beteksting werd architect

Cees Rouw (Rouw & De Kock Architecten,

Dordrecht) ingeschakeld.

De Facilitaire afdeling besteedde in 2000 v e e l

aandacht aan de brandveiligheid van het gebouw.

In hechte samenwerking met de Amsterdamse

brandweer werd een veelheid van verbeteringen

ingevoerd die een verantwoord gebruik van het

gebouw tot aan de renovatie verzekert.

De tuin had in 1999 aan de Museumpleinzijde

veel te lijden gehad van de bouwactiviteiten rond

het tunneldepot en de ondergrondse busparkeergarage.

In het najaar werd begonnen met de herinrichting

van de tuin, die nog enige maanden zal

v e r g e n .

Organisatie en Ondernemingsraad

De Rijksmuseumorganisatie heeft zich ondanks de

ongekende werkdruk die het jubileumjaar op vrijwel

alle fronten veroorzaakte, danig geweerd en

kan terugzien op formidabele prestaties. In 1999

was de reorganisatie (herstructurering) in essentie

voltooid. De privatisering van de Huishoudelijke

Dienst werd in 2000 gerealiseerd. Voorts was de

Café Cuypers

A r c h i t e c t : Van Roosmalen (RGD)

S c h a t k a m e r

O n t we rp : Kho Liang Ie A s s .


afdeling Personeel & Organisatie nog druk doende

met de aanpassing van alle functie-beschrijvingen

en de daarmee parallel lopende bezwaarpro-

Cees Kriger, Suzan Meijer, Joop Oomen en Joep

van der Slot. De OR werd ondersteund door een

ambtelijk secretaris, Miranka Stel.

32

besloten niet onmiddellijk tot nieuwe OR-verkiezingen

over te gaan, maar eerst te streven naar het

scheppen van betere voorwaarden voor het klimaat

giaires zijn er in 2000 197 p e r s o n e e l s m u t a t i e s

geweest. Vacatures werden ook gemeld via intranet.

33

cedures. Een rustige landing was de reorganisatie

evenwel niet beschoren, toen op 26 september de

m e e r d e rheid van de leden van de Ondernemings-

De OR heeft in het verslagjaar 5 keer overleg

gevoerd met de directie. Onderwerpen van

voor de medezeggenschap in het Rijksmuseum. De

directie heeft daartoe, begeleid door P&O, een

uitvoerige interviewronde met alle individuele

De herstructurering per 15 oktober 1999

maakte het nodig de bestaande functieomschrijvingen

te actualiseren. Door de afdeling P&O zijn

raad hun lidmaatschap neerlegde.

Een schaduwkant van het jubileumjaar was dat

gesprek waren onder andere: uitbesteding

Huishou-delijke Dienst, nieuwe roosters voor de

kassadienst, de Centrale Meldkamer, de portiers-

afdelingshoofden gevoerd.

P e r s o n e e l

met de externe adviseur AWVN normfuncties

opgesteld, die met de afdelingshoofden zijn afgestemd

en met de betrokken medewerkers zelf of in

de combinatie van een zwaar inhoudelijk programma

en de naweeën van de reorganisatie de medewerkers

niet licht viel. De vreugde over de 345

dienst Jan Luykenstraat, de vestiaires, Het N i e u w e

Rijksmuseum, nieuw rooster Telcentrum, brandveiligheid,

werkgroep rechtsongelijkheid dagbe-

De formele afronding van de herstructurering

eind 1999 betekende dat de implementatie van de

nieuwe organisatie in begin 2000 zijn beslag

een projectgroep zijn besproken. De nieuwe

beschrijvingen zijn per 1 juli 2000 van kracht

geworden, waarbij de mogelijkheid werd geboden

miljoen gulden van de rijksoverheid werd daarbij

door de berichtgeving over de interne onrust overv

l e u g e l d .

waking, revisie functiebeschrijvingen en het

functioneren van het pensioenfonds. Ook werden

financiële zaken zoals de begroting 2000, de jaar-

kreeg, en dat in 2000 een groot aantal vacatures,

waaronder die van tal van afdelingshoofden vervuld

diende te worden. Als nieuwe afdelingshoof-

van een bezwarenprocedure, waarvan 25 m e d e w e r-

kers gebruik hebben gemaakt.

Met het wegvallen van de Ondernemingsraad

kon de voorgenomen evaluatie van de herstructu-

rekening 1999 en tussentijdse bijsturingsactiviteiten

besproken.

Afgerond werd in 2000 de herstructurering, de

den traden aan Jolien Schuerveld Schrijver

(Communicatie & Marketing), Irene Constandse

(Educatie & Publieksinformatie), Antoinette van

In het jaar 2000 is tweemaal een werkconferentie

ten behoeve van de afdelingshoofden georganiseerd,

met managementstijl en teambuilding als

rering geen doorgang vinden. In overleg met de

Raad van Toezicht werd besloten een

Begeleidingscommissie Medezeggenschap in het

leven te roepen, onder voorzitterschap van

revisie functiebeschrijvingen, de uitbesteding van

de Huishoudelijke Dienst en de regeling maaltijdverstrekking.

Ook heeft de OR ingestemd met de

nieuwe roosters van de kassadienst, de portiers-

Dorssen (Bureau Collecties), Guus Hoek (P&O)

en Hans van Daelen (Commerciële Zaken).

In het jaar 2000 hebben de werkzaamheden op

zwaartepunten. Ook de directie zelf ging enkele

malen op conferentie. De afdeling is begonnen

met de verspreiding van een P&O nieuwsblad en

de directie verzorgt wekelijks ‘Interne Berichten’.

mevrouw Prof. Mr. I.P. Asscher- Vonk. Deze kreeg

als taak met aanbevelingen te komen hoe een

betere bedding voor de medezeggenschap in het

dienst en de vestiairedienst.

In het verslagjaar heeft de OR gebruikgemaakt

het terrein van het personeels- en sociaal beleid

voor een groot deel verband gehouden met de

afwikkeling van de herstructurering, die groten-

Voor groepen nieuwe medewerkers werd vier maal

een introductiedag georganiseerd en in 2000 w e r d

ook een nieuwe versie van het introductieboekje

Rijksmuseum te realiseren. Medewerkers uit verschillende

geledingen van het museum namen

hierin zitting, alsook de heer C. Baars, bestuurder

van zijn initiatiefrecht in de vorm van een nieuwe

regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

en een notitie over (loopbaan)mobiliteit. In voor-

deels in 1999 heeft plaatsgevonden en de personele

consequenties van de viering van het 200- j a r i g

b e s t a a n .

‘ Werken bij het Rijksmuseum’ gemaakt.

Het Rijksmuseum hecht grote waarde aan de

van de Abva Kabo.

De commissie is in het jaar 2000 viermaal bij-

bereiding waren notities inzake individueel klachtrecht

en privacybescherming.

Met ingang van 1 juni is de interne Huishoudelijke

Dienst uitbesteed aan ISS Nederland BV.

kwaliteit van de medewerkers. Opleiding, vorming

en training zijn hierbij onontbeerlijk. In het jaar

2000 volgden diverse medewerkers ook opleidin-

een geweest en presenteerde op 29 januari 2001

zijn bevindingen in een bijeenkomst in de aula.

De aanbevelingen werden door de directie overge-

Ter verbetering van de samenwerking tussen

directie en OR werd op 14 juni een bijeenkomst

georganiseerd onder leiding van extern adviseur

In dit traject waren totaal 31 medewerkers betrokken.

56% werd intern herplaatst, 32% ging over

naar ISS.

gen in het kader van de herstructurering, waaronder

computercursussen en opleidingen op het

gebied van de servicedesk, dienstverlening en pro-

nomen en in een Plan van Aanpak g e c o n c r e t i-

seerd. Voor de implementatie werd een Regiegroep

ingesteld, die per april 2001 zijn werk begon.

Process Coaching. Ondanks de intenties die naar

aanleiding van deze bijeenkomst werden uitgesproken,

besloot een meerderheid van de OR het

De omvang van de organisatie bleef gelijk. Bij

het Rijksmuseum werkten in 2000 374 m e d e w e r-

j e c t m a n a g e m e n t .

Het ziekteverzuim in het Rijksmuseum is van

Besluiten die advies- of instemmingsplichtig

waren werden bij ontstentenis van de OR recht-

OR-lidmaatschap neer te leggen. Voor de directie

was er derhalve geen andere mogelijkheid dan

zich bij dit fait accompli neer te leggen. De aftre-

kers (329,2 fte) tegen 375 (333 fte) in 1999. De

v e rhouding tussen mannen en vrouwen is in evenwicht.

Bij de Zakelijke sector werken meer man-

oudsher hoog en bedroeg in 2000 10,4% (10,5%

in 1999). De cijfers zijn zeker in verband te brengen

met de herstructurering, de uitbesteding van

streeks met de vakbonden afgestemd.

De Ondernemingsraad bestond in 2000 uit

dende OR heeft het personeel geïnformeerd over

zijn beweegredenen. De directie betreurde de stap

van de OR, maar heeft verder afgezien inhoudelijk

nen, bij de sector Presentatie meer vrouwen. Het

aantal parttimers is licht toegenomen. 65% van de

medewerkers werkt langer dan 5 jaar bij het muse-

de Huishoudelijke Dienst en de werkdruk als

gevolg van de viering van het 200-jarig bestaan.

9 leden: Pieter de Dreu (voorzitter), Klaas

Cammelbeeck (vice-voorzitter), Steve Cok,

Aarnout Gunther (secretaris), Wouter Kloek,

op het besluit van de afgetreden OR-leden te

reageren. Na intensief beraad, onder andere met

de Raad van Toezicht en de vakbonden, werd

um. Van hen werkt 21% er langer dan 20 j a a r. 87%

van het aantal medewerkers behoort tot de leeftijdscategorie

van 35 tot 60 j a a r. Inclusief 34 s t a-

Het Sociaal Medisch Team vergaderde zeven

maal. 57 medewerkers deden een beroep op het

bedrijfsmaatschappelijk werk, een daling met 9 t e n


het begin van het jaar een stamppotmaaltijd in de

Ondanks de naderende renovatie blijft het

Eregalerij aan. Voorts kreeg iedereen een bonnen-

Rijksmuseum streven naar een hoog serv i c e n i v e a u

boekje met iedere maand een verrassing. Op 1 6

34

voor de bezoekers en ook in de komende jaren

35

september werd voor het gehele personeel een

zullen nog verbeteringen aan de permanente pre-

daverende feestavond in Krasnapolsky gehouden.

sentatie gemaakt worden. De herinrichting van de

Vo o r u i t b l i k

afdeling schilderijen zal in de lente van 2001 w o r-

den voltooid. Een nieuwe, vereenvoudigde beweg-

In september werd naar buiten gebracht dat het

wijzering, ontwikkeld in overleg met vormgeefster

Rijksmuseum vanaf 1 januari 2 0 0 1 voor alle kinde-

Gracia Lebbink, is in de maak en zal in 2 0 0 1

ren tot en met 1 8 jaar gratis zal zijn. Het is een

gereed zijn.

beleidspunt om het nationaal erfgoed zo breed

mogelijk toegankelijk te maken voor jonge bezoe-

Het begin van de renovatie en daarmee de slui-

kers. De gratis openstelling zal daar hopelijk in

ting van het hoofdgebouw zijn voor het einde van

belangrijke mate aan bijdragen. Het museum

het jaar 2 0 0 3 voorzien. Tot die tijd zal het

wordt jaarlijks bezocht door meer dan 1 5 0.0 0 0

Rijksmuseum een volledig programma van ten-

kinderen. Het voorbeeld van het Rijksmuseum

toonstellingen en publicaties blijven verzorgen.

werd spoedig door andere musea gevolgd, waaron-

Belangrijk is het te beklemtonen dat het museum

der het Mauritshuis.

tijdens de renovatieperiode open blijft. In de

Zuidvleugel zal een ruime keus van meesterw e r k e n

Op uitnodiging van staatssecretaris Van der

- enkele honderden objecten - te zien blijven. Het

Ploeg en wethouder Bruines werken de educatieve

is ondenkbaar dat toeristisch Amsterdam geduren-

diensten van de drie musea aan het Museumplein

de enkele jaren van Rembrandts ‘Nachtwacht’,

en het Amsterdams Historisch Museum aan een

‘Staalmeesters’ en ‘Joodse Bruid’ of Ve r m e e r s

gezamenlijk educatief project dat beoogt nieuwe

‘Melkmeid’ en ‘Straatje’ verstoken zou blijven.

doelgroepen te bereiken.

Veel energie zal in het volgend jaar aan de

Ronald de Leeuw

vormgeving van de renovatieplannen van het

H o o f d d i re c t e u r

opzichte van 1 9 9 9. 2 9% van de klachten waren

museum besteed worden. In een projectgroep

niet arbeidsgebonden. Veertien medewerkers

onder leiding van prof. P. Storm wordt samen met

genoten ouderschapsverlof.

vertegenwoordigers van het Ministerie van OCenW

en de Rijksgebouwendienst over de structuur van

De zakelijk directeur had namens de

de toekomstige uitvoeringsorganisatie van Het

Vereniging van Rijksgesubsidiëerde musea (VRM)

N i e u w e Rijksmuseum nagedacht. Deze dient in

zitting in de commissie die de nieuwe CAO voor-

2 0 0 1 zijn beslag te krijgen. De zakelijk directeur

b e r e i d d e .

vertegenwoordigt hierbij het Rijksmuseum. Vo o r t s

P e r s o n e e l s v e r e n i g i n g

is voorzien dat in het najaar van 2001 het programma

van eisen voor de renovatie gereed zal

Het museum verheugt zich in een zeer actieve per-

zijn en het voorlopig ontwerp door architecten

soneelsvereniging, die verantwoordelijk is voor

Cruz en Ortiz in gang gezet zal worden. Ook zal in

maandelijkse personeelsborrels en tal van andere

activiteiten, waaronder excursies voor de medewerkers.

2001 een restauratiearchitect worden aangewezen.

De museumdirectie zal voorts in een reactie op

het nationaal debat haar toekomstplannen verder

Op vele momenten gedurende het jubileum-

v e rwoorden. Ongetwijfeld zal dit nog tot menige

jaar werd de vreugde met de medewerkers

gedeeld. De directie bood alle medewerkers aan

Pe rs o n e e l s fe e s t , G rand Hotel Kra s n a p o l s k y,

16 september 2000

F o t o : Asa Foto- Video Report a g e s

levendige discussie aanleiding geven.

Johannes Tave n ra a t

Een staande jager met zijn hond, c a . 1850

Te ke n i n g , pen en penseel in bru i n , 168 x 103 mm

Aanwinst 2000

Schenking Stichting ‘t Schou, S c h i p l u i d e n .

I nv. n r. R P - T- 2 0 0 0 - 1 4 0


Kopstukken uit de zestiende eeuw

70

71

Nagenoeg alle beeldhouwwe r ken hebben het

menselijk lichaam tot onderwe r p. U i t e r a a rd

kennen die gebeeldhouwde lichamen oneindig

veel variaties tussen naakt en gekleed, en

tussen een volledige en gedeeltelijke we e r g ave.

In het laatste geval zijn het altijd bove n l i c h a-

m e n : koppen op een romp die ergens tussen

hals en heup wo rdt afgesneden.

In het jaar 2 0 0 0 zijn door het Rijksmuseum twee

van dergelijke bovenlichamen verw o rven, een

naakte en een gedrapeerde. Het een is een schouderstuk,

net onder de oksel afgesneden; het ander

een borststuk dat doorloopt tot onder de ribben.

Naast deze variaties in weergave verschillen de

twee aanmerkelijk qua materiaal, formaat, herkomst,

functie, expressie en kunsthistorisch

belang. Maar ze hebben gemeen dat de makers in

beide gevallen het genre van de buste volledig

beheersten. Elk heeft de sculpturale moeilijkheden,

zoals de bepaling van de afsnijding van romp

en armen, de relatie tussen hoofd en lichaam en

de zeggingskracht van de gezichtsuitdrukking,

overtuigend overw o n n e n .

De vroegste buste van de hand van de

Nederlander Johan Gregor van der Schardt, is

gemaakt van met olieverf beschilderde terracotta.

De andere, van de Italiaanse beeldhouwer

Giovanni Caccini, is van monochroom marmer. Het

formaat van de buste van de Nederlander is halve

grootte en deze kan daarom tot de kabinetstukken

worden gerekend. Die van de Italiaan is anderh a l f

keer levensgroot en had oorspronkelijk een monumentale

plaats in een kerk. De een beeldt een

bestaand persoon uit, te weten de kunstenaar zelf;

de andere een ideële figuur, namelijk Jezus

Christus ten halve lijve. De uitdrukking van beide

koppen verschilt dan ook aanmerkelijk. Van der

Schardt portretteert zichzelf zeker en zelfbewust,

t e rwijl Caccini’s Christus de mildste blik heeft meegekregen

die op een mannengezicht mogelijk is.

Johan Gregor van der Schardt (ca. 1530– na

1581) is geboren in Nijmegen en behoorde tot de

kleine groep Noord-Nederlandse beeldhouwers

die naar Italië trokken en vervolgens furore maakten

als hofkunstenaars. Net als de inmiddels beter

bekende Adriaen de Vries, die een generatie

jonger was, werkte Van der Schardt na zijn verblijf

in Italië voor de Duitse keizer en Deense koning.

Vanaf 1569 verbleef hij voornamelijk in

Neurenberg, de belangrijkste kunststad van het

Duitse rijk, waar naast vorsten ook plaatselijke

verzamelaars hem opdrachten verleenden. Door

zijn internationale succes is hij niet meer in zijn

geboorteland teruggekeerd, waardoor er weinig

werk van hem in Nederland te vinden is. Alleen

daarom al mocht het Rijksmuseum de kans om

een belangrijk werk van hem te verw e rven niet

laten lopen. Maar er zijn meer redenen, gelukkig

ook minder plichtmatige, die pleiten voor deze

aankoop.

Het werk is pas in1 994 voor het eerst in de

kunsthistorische literatuur gepubliceerd, maar

geldt nu al als een van de meest belangwekkende

beeldhouwwerken van de Renaissance. Dat komt

omdat het hier gaat om het eerste driedimensionale

autonome zelfportret dat we kennen uit de

kunstgeschiedenis. Verrassend is dat het hier, zoals

men zou verwachten, geen Italiaanse primeur

betreft, maar dat dit soort zelfglorificatie door een

N e d e r l a n d e r, die in Duitsland werkzaam was, is

g e ï n t r o d u c e e r d . Dat werpt een interessant licht op

de geschiedenis van de kunstenaarsemancipatie.

Waarschijnlijk hebben de zelfportretten van

Albrecht Dürer, die weliswaar al dood was toen

Van der Schardt er arriveerde, in Neurenberg een

zekere traditie op gang gebracht.

Het werk is niet gesigneerd. Voordat tot aanschaf

werd overgegaan, moest uiteraard zekerh e i d

worden verkregen over de toeschrijving en over de

Johan Gregor van der Schardt (ca. 1530–na 1581)

Z e l f p o rtret (detail)

Te rracotta van witbakkende klei met oors p r o n ke l i j ke

o l i e ve r f - p o ly c h r o m i e, hoogte 23 cm, N e u r e n b e rg

c a . 1 5 7 3 .

I nv. nr BK-2000-17

A a n g e kocht met steun van de Nederl a n d s e

Sponsor Loteri j , de Mondriaan Stichting en de

Vereniging Rembra n d t , mede daartoe in staat

gesteld door het Prins Bernhard Cultuurfo n d s .


vraag of het hier inderdaad een zelfportret betreft.

Op de rug is een 18de-eeuws etiket geplakt met de

woorden ‘Jean de Boulogne/Collection Paul de

Praun’. De toeschrijving aan Giovanni da Bologna

(die zelfs in 1980 nog gold toen de vorige eigenaar

het werk in Londen kocht) klopt niet, want

deze kunstenaar werkte niet in terracotta.

Bovendien zijn zijn gelaatstrekken, bekend van

een klein zelfportretje van rond 1600 w a a rvan het

Rijksmuseum een bronzen en gipsen variant bezit,

beduidend anders. Maar het etiket heeft vanwege

de toegevoegde herkomst wel naar het juiste spoor

geleid. Paul von Praun uit Neurenberg bezat een

omvangrijke kunstverzameling, waaronder maar

liefst 170 t e r r a c o t t a ’s van Van der Schardt. In de

inventaris uit 1616 van deze verzameling wordt

onder nummer 362 ‘Ein kopf, Johann Gregori

c o n t e rfect, eines schuchs hoch’ vermeld. Deze

omschrijving moet begrepen worden als een zelfportret,

een woord dat toentertijd nog niet

bestond. Dat het om de kop in kwestie gaat, blijkt

ten eerste uit het op onderkant van de buste aangebrachte

getal en dat overeenkomt met het kavelnummer

van de veiling van de collectie in 1832.

Bovendien wordt de identificatie bevestigd door

geschilderde portretten van Van der Schardt die

zeer gelijkend zijn, inclusief de wrat op de

r e c h t e rwang.

Interessant is dat de buste van kleurig beschilderde

terracotta is gemaakt. Klei is goedkoop en

behoorde niet tot de meest prestigieuze materialen

van de beeldhouwkunst. Dat waren marmer en

brons, die toen altijd monochroom werden toegepast.

Polychromie was in de tweede helft van de

zestiende eeuw eigenlijk nogal gedateerd. Alleen

in de religieuze kunst, die door middel van een

hoog realiteitsgehalte ook een publiek met een

minder ontwikkelde kunstzin wilde overtuigen,

bleef polychromie veelvuldig toegepast. Van der

Schardt koos naar alle waarschijnlijkheid voor

deze techniek omdat die een summum aan naturalisme

bood. In de beschildering kon dat naturalisme

tot het uiterste worden doorgevoerd door bijvoorbeeld

ook de hoofdhuid op de kalende kruin

weer te geven, de grijzende haartjes in de baard of

de rodere huid onder de ogen. Subtiliteiten die

pas goed aan het licht zijn gekomen door de

schoonmaak die in de zomer 2000 is uitgevoerd

door Laurent Sozzani, restaurator van de afdeling

Schilderijen van het Rijksmuseum. Anderzijds zal

de beeldhouwer het formaat verkleind hebben om

een te overrompelende natuurgetrouwheid te

voorkomen. Door de schaal te halveren werd het

geen griezelstuk maar een kunstwerk.

Van der Schardt moet zijn zelfportret in

dezelfde tijd gemaakt hebben dat de jonge

Giovanni Caccini (1556– 1613), samen met zijn

broer Giulio, die een gevierd componist zou worden,

in 1575 van zijn geboortestad Rome naar

Florence trok. Hij werkte aanvankelijk als assistent

in het atelier van de reeds genoemde bronsvirtuoos

Giovanni da Bologna. Ve rvolgens legde hij

zich in zijn zelfstandige carrière vooral toe op

werk in marmer. Niet zonder succes, want hij werkte

in de paleizen en de tuinen van de Medici en in

de voornaamste kerken van Toscane. Een van de

meest geslaagde marmerwerken van zijn hand is

de aangekochte Christuskop van omstreeks 1595

die uit de Florentijnse kerk van Santa Maria

Novella afkomstig is. De buste was niet als zelfstandig

kunstwerk bedoeld, maar vormde deel van een

ensemble. Oorspronkelijk stond de kop boven een

altaarstuk van de familie Benedetti op de vierde

pijler aan de rechterkant. Het geschilderde altaarstuk

van het martelaarschap van Petrus Martirius

was van de hand van Il Cigoli, terwijl de omkadering

van marmeren lijstwerk door de architect

Bernardo Buontalenti was ontworpen. Een altaar

met eenzelfde opbouw was aan de tegenoverliggende

pijler door de familie Anselmi opgericht.

Daar had Caccini een bekronende Madonna-buste

voor gemaakt.

Tijdens de restauratie van de kerk in 1860

werden de altaarstukken van de Benedetti’s en

A n s e l m i ’s verwijderd, omdat ze te weinig harmonieerden

met het middeleeuwse imago dat de

kerk toen werd ‘teruggegeven’. De kloosterlingen

verkochten vervolgens de Christuskop aan de

Ierse edelman John Leslie, op wiens kasteel de

sculptuur tot 1988 verbleef. Toen kwam zij via een

veiling terecht in de bij uitstek katholieke verzameling

van de Pools-Amerikaanse Barbara

72

Piasecka Johnson uit Philadelphia. Enkele jaren

later kwam de Caccini-buste wederom onder de

h a m e r.

Nu vond het werk via een Londense kunsthandelaar

zijn weg naar het Rijksmuseum. Daar vormt

de buste een welkome aanvulling op de collectie,

omdat een monumentaal Italiaans marmer, evenals

een kunstwerk dat van een dergelijk on-

Nederlands katholicisme getuigt, daarin ontbrak.

Sinds december 2000 staat Caccini’s Christus in de

nieuw ingerichte zaal met Italiaanse schilderijen

Wie de zoete expressie van deze Christus te

veel van het goede vindt, moet bedenken dat het

werk oorspronkelijk meer dan 3 , 5 meter hoog

stond. Daarom heeft Caccini de detaillering

beperkt gehouden en het gezicht leesbare trekken

meegegeven. Het knappe daarbij is dat hij de

opkrullende lippen en geloken ogen vanwege de

afstand van de beschouwer en de monochromie

van het marmer nadrukkelijk moest prononceren,

maar dat de uitdrukking daardoor niet aan zachtheid

en lieftalligheid heeft ingeboet.

Een Christus-buste als altaarbekroning is nogal

zeldzaam. Christus in bustevorm is sowieso ongewoon;

het was eerder een vorm, ook vanwege de

klassieke oorsprong ervan, die voor wereldse

portretten werd gebruikt. Mogelijk was het motief

van de buste als tabernakelbekroning afkomstig

van Buontalenti, die in zijn architectuur vaker

sculpturen tussen timpanen en voluten plaatste.

Ondanks deze mogelijk decoratieve derivatie is de

keuze van de Christus-buste op het tabernakel

volledig te rijmen met de religieuze functie van

het altaar. Christus fungeert hier als bemiddelaar

tussen het aardse en het hemelse. Daarom zien we

niet de lijdende Christus of de strenge wereldheers

e r, maar de mildheid van de Salvator Mundi.

Zoals opgemerkt, beheersen zowel Van der

Schardt als Caccini het genre van de buste buitengewoon

goed. Wat betreft de kwestie van de

afsnijding is het mooi om te zien hoe Caccini de

figuur met draperieën in een bevallige rust weet

te hullen en hoe Van der Schardt de schouders zo

hoog afsnijdt dat ze eerder als basement werken

dan een lichaamsdeel zijn. De verhouding tussen

hoofd en lichaam heeft Van der Schardt levendig

gehouden met een eigenwijze wending van het

hoofd, terwijl de Christus een bezieling krijgt door

het hoofd neer te buigen in de richting van de

b e s c h o u w e r. De gezichtsuitdrukking ten slotte

spreekt bij beide vanzelf: het krachtige karakter

van de kunstenaar naast de zachtmoedigheid van

de Zaligmaker. Samen een opmerkelijk duo om in

een jaar te kopen.

G i ovanni Caccini (1556–1613)

C h ristus als Salvator Mundi

m a rm e r, hoogte 72, 5 cm, Florence ca. 1 5 9 5 .

I nv. nr BK-2000-8 A a n g e kocht met steun van de

N e d e rlandse Sponsor Loteri j

73


Uniek ensemble herenigd

De huwelijksport retten en de handschoenen

74

Slechts sporadisch blijven schilderijen in

combinatie met daarop afgebeelde vo o r we r-

pen bew a a rd . Zo kon Johanna le Maire, d i e

zich omstreeks 1622 met haar rijk ve r s i e rd e

handschoenen in de hand liet port re t t e re n ,

z e ker niet bev roeden dat deze handschoenen

meer dan 350 jaar bij haar port ret zouden

b l i j ve n .Tot 1978, want toen verwierf het

R i j k s museum door omstandigheden alleen de

h a n d s c h o e n e n . Maar in 2000 konden de port

retten van Johanna en haar echtgenoot hier

weer aan wo rden toegevo e g d .

Op 14 juni 1622 trad de 21-jarige Johanna le

Maire in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in het

huwelijk met de uit Breda afkomstige Pieter van

Son. Het was aan het begin van de 17de eeuw in

gegoede kringen gebruik geworden om zich ten

tijde van zijn huwelijk te laten portretteren. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat Johanna zich, als

één van de dochters van de schatrijke koopman

Isaäc Le Maire, liet schilderen door een van de

meeste gevraagde Amsterdamse portretschilders

uit die tijd, Nicolaes Eliasz. Pickenoy (ca. 1591 –

ca. 1654). Hij verbeeldde haar modieus gekleed in

een zwarte vlieger met daarop een onberispelijk

geplooide kraag. Het donkere kledingstuk is verlevendigd

met een groot aantal, aan het huwelijk

gerelateerde statussymbolen. De manchetten en

het kapje zijn afgezet met kostbaar punto in aria

naaldkant. De b o r s t sluit met ontelbare, kleine gouden

knoopjes en op het aangeknipte, naar voren

uitstekende schootje rust een ceintuur van zware

gouden schakels met een gedetailleerd uitgevoerd

slot. Het kapje wordt ondersteund door een gouden

oorijzer dat op het oor eindigt in een parel en

aan de, in het naar achteren gekamde haar

geschoven, voorhoofdsnaald hangt een druppelvormige

parel. Aan de rechterwijsvinger de gladde

trouwring en een ring met een geslepen steen.

Om beide polsen identieke gouden armbanden.

Deze accessoires en sieraden werden vaak in

relatie tot het huwelijk gebruikt. Na het tekenen

van de huwelijksvoorwaarden bij de notaris gaf het

aanstaande paar elkaar niet alleen de gebruikelijke

huwelijkspanden, zoals ring en huwelijkspenning,

maar overlaadden zij elkaar ook met rijk versierde

handschoenen, kanten kragen, manchetten, zakdoeken,

waaier, gouden ceintuur met sleutelreeks

en t ro u - t a b b a e rt of b ru y g o m s h e m t. Deze werden in,

met bloemen en strikken versierde manden ten

huize van de bruid te pronk gezet tijdens het i n

staatsie zitten: een soort receptie voor vrienden en

bekenden van het bruidspaar en hun ouders. Op de

huwelijksdag werden de manden op plechtige wijze

door de dienstboden naar het huis van de jonggehuwden

overgebracht. De handschoenen sierden

op dat moment echter de handen van de bruid.

Alleen op het moment van de huwelijksvoltrekking,

wanneer het bruidspaar elkaar de rechterhand gaf

ter bezegeling, trok de bruid de handschoen uit.

In de versiering van deze speciale handschoenen

werd uiteraard ook ingespeeld op de eigentijdse

liefdes- c.q. huwelijkssymboliek. De kappen zijn

in dit geval gevoerd met, tot roze verbleekte, rode

zijde en op de buitenkant is in het midden een

hart van zoetwater parels geborduurd, dat doorkruist

wordt door pijlen van gouddraad.

Hieronder twee in elkaar geslagen handen als symbool

voor de huwelijkstrouw en de d e x t r a ro iunctio,

het moment waarop het bruidspaar elkaar de recht

e rhand geeft ter bezegeling. De pauw verw i j s t

naar de huwelijkse staat (C o n c o rd i a) en de trouw,

t e rwijl de patrijs en de granaatappel refereren aan

de vruchtbaarheid.

Omstreeks 1880 doken de portretten en handschoenen

in Londen op en werden zij door een

vermogende industrieel gekocht. Hoe en waarom

de schilderijen en handschoenen in de Engelse

kunsthandel terechtkwamen is vooralsnog onbekend.

Familieleden van de industrieel lieten in

1978 jammer genoeg eerst de portretten bij

C h r i s t i e ’s veilen en de handschoenen daarna bij

S o t h e b y ’s. Het zou 22 jaar duren voordat het

ensemble in 2000 weer door het Rijksmuseum met

steun van de Nederlandse Sponsor Loterij samengebracht

kon worden.

B ruidshandschoenen van wit wa s l e e r

lengte 24 cm, N e d e rl a n d , 1 6 2 5

I nv. nr BK-1978-48-A/B

Nicolaas Eliasz Picke n oy

Po rtret van Pieter van Son, Po rtret van Johanna Le Maire

paneel 105,3 x 78,7 cm

I nv.nr SK-A-4956/7

A a n g e kocht met steun van de Nederlandse Sponsor Loteri j .


B i j l a g e n

78 Aanwinsten 2000

87 Restauratie en conserv a t i e

89 Bruiklenen aan tentoonstellingen

92 Tentoonstellingen en presentaties

93 Publicaties van het Rijksmuseum

95 Publicaties van medewerkers

99 Externe activiteiten

103 Voordrachten en lezingen

108 L u n c h p a u z e l e z i n g e n

109 E v e n e m e n t e n

110 O r g a n o g r a m

111 P e r s o n e e l s g e g e v e n s

118 B e z o e k c i j f e r s

121 Fondsen en sponsors

77


Tenzij anders vermeld zijn de voorwerpen

door aankoop verworv e n

Afdeling Aziatische kunst

K r a a nvogels in de ochtendzon

S c h i l d e ring Maru yama Okyo, Kyo t o,

1765 A a n koop met steun van het M.J.

D ra bb e - fonds A K - R A K - 2 0 0 0 - 1

Bedelende Duive l - m o n n i k (oni no

n e m butsu) Schildering Kaw a n a b e

Kyo s a i , t weede helft 19e eeuw

Schenking van ms S. Milne Henders o n ,

Londen A K - R A K - 2 0 0 0 - 1 4

Staand beeld met vier armen van

Avalokiteshvara Pra Kon Chai K o ra t ,

T h a i l a n d , laat 8e eeuw A a n koop met

gelden van de Nederl a n d s e

S p o n s o rl o t e rij A K - R A K - 2 0 0 0 - 1 5

De navolgende 12 schilderingen werden

g e s c h o n ken door de heer Jan Pe rrée te

E i n d h ov e n :

Koson ( O h a ra Koson, 1 8 7 7 – 1 9 4 5 )

H avik A K - R A K - 2 0 0 0 - 2 ; Landschap met

z we rm vogels en torii A K - R A K - 2 0 0 0 -

3 ; Wilde ko m kommer met volle maan

A K - R A K - 2 0 0 0 - 4 ; Z i l ve rr e i g e rs in moeras

A K - R A K - 2 0 0 0 - 5 ; K a rp e rs A K -

R A K - 2 0 0 0 - 6 ; Bloemen aan waterk a n t

A K - R A K - 2 0 0 0 - 7 ; Hond met vlinder

A K - R A K - 2 0 0 0 - 8 ; I J s vogel A K - R A K -

2 0 0 0 - 9 ; Fazant op ke rs e n bl o e s e m t a k

A K - R A K - 2 0 0 0 - 1 3

K a s o n , Suzuki (1860–1919) IJsvo g e l

op lotustak A K - R A K - 2 0 0 0 - 1 0 ;

Plevieren in vlucht A K - R A K - 2 0 0 0 - 1 1 ;

Aap A K - R A K - 2 0 0 0 - 1 2

Aan het langdurig bruikleen van

de Ve reniging van V rienden der

A z i a t i s che Kunst werden de navolgende

werken toegev o e g d :

Vier seizoenen: l e n t e, z o m e r, h e r f s t ,

winter S c h i l d e ringen Watanabe Seitei,

To k yo, 1890 A K - M A K - 1 7 1 2 - A - D

Schenking van prof. d r. i r. R . Plomp aan

de Vereniging van V rienden der A z i a t i s c h e

Ku n s t :

Schaal met decoratie in reliëf onder

het glazuur van perziktakke n, C h i n a ,

L o n q u a n , vroeg-15e eeuw Steengoed

met celadon-kleurig glazuur A K - M A K -

1 6 9 4

D r i evoetige wierookbrander met

Aanwinsten 2 0 0 0

b l a d m o t i even in reliëf onder het glaz

u u r, C h i n a , Longquan,15e-16e eeuw

Steengoed met celadon-kleurig glazuur

A K - M A K - 1 6 9 5

Schaal met bladmotieven in re l i ë f

onder het glazuur, C h i n a ,Ya o z h o u ,1 2 e

eeuw Steengoed met celadon-kleuri g

glazuur A K - M A K - 1 6 9 6

Ronde doos met deksel van Yu e - go e d,

C h i n a , 10e eeuw Geglazuurd steengoed

A K - M A K - 1 6 9 7

Dekselpot ve r s i e rd met lotusbladere n

in re l i ë f ,Yu e - go e d, C h i n a , 10e eeuw

Geglazuurd steengoed A K - M A K - 1 6 9 8

Schotel met twee wijnbakjes, C h i n a

3e-4e eeuw Geglazuurd steengoed

A K - M A K - 1 6 9 9

Gelobde schaal met bloemdecoratie

onder het glazuur, Q i n g b a i - go e d,

C h i n a , 11e-12e eeuw Po rselein A K -

M A K - 1 7 0 0

Geschulpt schaaltje met bloemdecoratie

in reliëf onder het glazuur,

Q i n g b a i - g o e d , C h i n a , 11e eeuw

Po rselein A K - M A K - 1 7 0 1

Bruin geglazuurde schaal, L i a o - go e d,

S t e e n g o e d , C h i n a , 10e-11e eeuw A K -

M A K - 1 7 0 2

B a k j e, C h i n a , midden 17e eeuw

Groen email sur biscuit A K - M A K - 1 7 0 3

Twee ko m m e n , bedekt met een

m o n o c h room geel glazuur, C h i n a ,

18e eeuw Qianlong-periode) Po rs e l e i n

A K - M A K - 1 7 0 4 - A - B

Twee schalen, bedekt met een monoc

h room sang de boeuf g l a z u u r, C h i n a ,

18e eeuw (Qianlong-peri o d e )

Po rselein A K - M A K - 1 7 0 5 - A - B

B a k j e, bedekt met een p e a ch b l o o m g l a-

z u u r, C h i n a , 19e eeuw Po rselein A K -

M A K - 1 7 0 6

Va a s , bedekt met een monochro o m

f l a m b é g l a z u u r, C h i n a , 19e eeuw

( D a o g u a n g - p e riode) Po rselein A K -

M A K - 1 7 0 7

Va a s , bedekt met een groen glazuur,

C h i n a , vroeg 18e eeuw Po rselein A K -

M A K - 1 7 0 8

Afdeling beeldhouwkunst en

k u n s t n i j ve r h e i d

B e e l d h o u w k u n s t

C a c c i n i ,G i ovanni Battista M a rm e r e n

buste van Christus Florence, c a .1 6 0 0

A a n koop met gelden geschonken door

de Nederlandse Sponsor Loterij BK-

2 0 0 0 - 8

S c h a rd t , Johan Gre gor van der

Z e l f p o rtret van gepolychromeerd

t e rracotta Neurenberg , c a .1 5 7 5

A a n koop met steun van de Mondri a a n -

S t i c h t i n g , de Nederlandse Sponsor

L o t e rij en de Vereniging Rembra n d t ,

mede daartoe in staat gesteld door het

P rins Bernhard Cultuurfonds BK-2000-

1 7

X ave ry, Pieter (omgev i n g ) Te rra c o t t a

g e n r e figuur die een vinger tegen z’n

neus drukt en de achterkant van z’n

jackje optilt (de windenlater)

ca.1675–1725 Schenking van Michael

H a l l , New Yo rk BK-2000-18

M e u b e l e n

Kast met verschillende houtsoort e n

i n g e l e g d C h a rles-Guillaume Diehl, c a .

1880–1890 BK-2000-7

K a m e r s c h e r m ,v i e r s l a g s ‘Dancing fi g u-

r e s ’ , door Matthijs Maris in 1879 ove r

bestaande vo o rstelling heen geschilderd

Schenking mrs A . S l o m a n ,

Londen BK-2000-9

C e ra m i e k

Plaat van porselein, met ve e l k l e u ri g e

b e s c h i l d e ring en een ve rgulde opstaande

rand met een rozet op elke hoek

L o o s d r e c h t , ca 1780–1792 A a n ko o p

met steun van de Stichting Hollands

p o rselein BK-2000-6

Een verzameling ceramiek uit het

M i dden-Oosten Legaat prof. d r. J . A .

Oosterbaan en mevrouw R.C.

O o s t e r b a a n - L u g t , Amsterdam BK-

2000-32 t/m 81

G l a s

Kelkglas van opaak blauw-wit glas, m e t

d u bb e l e, getordeerde stam eindigend

in twee rozen Francesco Salviati,

Ve n e t i ë , c a . 1875 A a n koop met gelden

g e s c h o n ken door de Jaffé-Piers o n

Stichting BK-2000-1

Edele metalen

Parfumbrander van gedeeltelijk ve r-

guld brons F i rma Barbedienne, Pa ri j s ,

78

c a . 1855–1865 BK-2000-28

B e g e e r, C a rel J.A. Model van gips vo o r

een zilveren vaas Utrecht, 1 9 1 7 – 1 9 1 8

Schenking van mevrouw A .A a l b e rs e -

K r e ke l , Leusden BK-2000-30

Tex t i e l

Fragment bedrukte fluwe e l ,d e s s i n

‘ F l o rence’ O n t we rp John Henry

D e a rl e, M o rris and Company, M o rt o n

A bb e y, (Engeland) ca. 1890 A a n ko o p

met steun van de heer W. B. I . M .

Ve h m e i j e r, Amsterdam BK-2000-4

Baan zijde met dessin van wijnschenkende

en lierspelende satyrs L yo n , c a .

1875–1920 BK-2000-29

Doek met patroon van een cypre s

I n d i a , C o r o m a n d e l k u s t , c a .1 8 2 0 – 1 8 4 0

Schenking van de erven M. H o f ke r-

R u e t e r, Amsterdam BK-2000-5

Kostuums en accessoires

Dameshoed met bol van zwart haarv

i l t, met een rand van dito vilt en

z w a rt fluweel A . J a c o t ,A m s t e r d a m ,c a .

1898–1905 Schenking de heer en

mevrouw We e l - K o n i n g ,K o rt e n h o e f

B K - 2 0 0 0 - 2 6

C a s h m e re shawl E u r o p a , c a .

1810–1830 Schenking van de erve n

H . M . A . F. van Haersma Buma-Six,

Abcoude BK-2000-25

Perzisch maske r a d e ko s t u u m, b e s t a a n-

de uit twee jassen, h a r e m b r o e k , s j e rp,

een paar schoenen, t wee tulbanden en

een lap stof In 1913 in Leiden gedragen

Schenking Jhr. G . C. S i x , Laren BK-

2000-27-A t/m H

L a n g d u rig bruikleen van de Stich t i n g

Nationaal Glasmuseum Leerd a m :

M o s kee-lamp van rookkleurig glas

Philippe-Joseph Brocard, c a . 1880 BK-

C-2000-1

Vaas O n t we rp Emile Gallé, N a n c y,

1876 BK-C-2000-2

Schotel O n t we rp Emile Gallé, N a n c y,

c a . 1880 BK-C-2000-3

Vaas in montuur F a . de we d u we Johan

L o e t z , K l o s t e rmühle (W. B o h e m e n ) , c a .

1915–1920 BK-C-2000-4

Kelkschaal van glas C h a rles Schneider,

c a . 1920–1930 BK-C-2000-5

Kom F a . Daum Frères, N a n c y, ca 1900

BK-C-2000-6

Vaas van glas F a . Daum Frères, N a n c y,

ca 1895–ca 1900 BK-C-2000-7

D a n s e res Marcel Boura i n e, G a b ri e l

A rg y - R o u s s e a u , Pa ri j s , ca 1920–1930

B K - C - 2 0 0 0 - 8

Kom F rançois-Emile Decorchemont,

ca 1920-1925 BK-C-2000-9

De navolgende aanwinst kon niet

meer in het jaarv e rslag over 1999

w o rden opge n o m e n :

S c h o rt van linnen afgezet met picots

A m s t e r d a m , c a . 1590–1610 Schenking

familie van der Hoeve n , via mevrouw

W. J . Roscam-Menalda (Amsterdam)

B K - 1 9 9 9 - 9 1

Afdeling Nederlandse geschiedenis

Administratiekist van het Légion

Franche Etrangère c a . 1792 NG-

2 0 0 0 - 2 - A

R o c h a rd ,S . J . Po rtret (miniatuur) van

H e rman Willem Daendels Pa ri j s , 1 8 1 5

N G - 2 0 0 0 - 2 - B

G ro e n i a , Petrus Po rtret (miniatuur)

van Herman Willem Daendels

F ra n k ri j k , 1792 NG-2000-2-C

Gouden snuifdoos met het port re t

van Lodewijk Napoleon in unifo r m

N e d e rland(?) ca. 1810 NG-2000-2-D

L a k werkdoos met het port ret van

Herman Willem Daendels N e d e rl a n d

c a . 1762–1818 NG-2000-2-E

Sextant met toebehoren in mahoniehouten

kist F a . Hulst van Keulen,

A m s t e r d a m , 1800–1900 Schenking van

de heer Kaoru Furu k aw a , S h i m o n o s e k i ,

Japan NG-2000-60

R oye r, L o u i s B r o n zen beeld van

Willem van Oranje A m s t e r d a m , c a .

1848–1851 NG-2000-63

Penning G e s c h o n ken aan P. J . H .

C u y p e rs ter gelegenheid van het

g e r e e d komen van de bouw van het

R i j k s mu s e u m , 1885 Schenking van de

heer A . Pove l , Heemstede NG-2000-1

I s r a ë l s , Isaäc Po rtret van een gewo n-

de KNIL-militair, 1882 SK-A-4954/NG-

2 0 0 0 - 1 9

Z i l ve ren maquette van een

Indonesisch huis ca.1930–1931 NG-

2 0 0 0 - 3

L a n d k a a rtenjurk To e g e s c h r e ven aan

mevrouw J. Te r wen-de Loos,

N e d e rlands Indië, eind 1945– begin

1946 Schenking van de heren P. A .

Te r we n , Leiden en J.W.Te r we n ,

N i e u wegein NG-2000-5

K ro p, H i l d o H e rstel van het land

Brons Nederl a n d , 1945–1950 NG-

2 0 0 0 - 9 - A ;

Z wangere vrouw, freedom of wa n t

Brons Nederl a n d , 1945-1950 NG-

2 0 0 0 - 9 - B ; Z w e rvende jood, freedom of

r e l i g i o n Brons Nederl a n d , 1 9 4 5 - 1 9 5 0

N G - 2 0 0 0 - 9 - C

20 Linten van de kranslegging van 4

mei NG-2000-6-A t/m O

Lint en ro z e n, behorende bij de door

het Japanse ke i ze rlijk paar gelegde

k rans voor slachtoffe rs van het Japanse

optreden tijdens de Twe e d e

We r e l d o o rlog Nederl a n d , 23 mei

2000 Schenking van de Japanse

A m b a s s a d e, Den Haag NG-2000-7-A

en B

Vries de, Erwin B r o n zen bors t b e e l d

van Henk A . E .A rron NG-2000-21

Bankbiljet van tien gulden, b e s c h r e ve n

met ballpointteksten inzake de relatie

S u ri n a m e - N e d e rland NG-2000-62

Fragment van de Berlijnse Muur, i n

plastic capsule in ansichtkaart F o t o

door H. Wa l d e n bu rg Uitgave

Paw l ow s k i , Haus am Checkpoint

C h a rl i e, B e rlijn 1990-2000 NG-2000-

59

L i n d e r s , Jannes F o t o ’s 200 jaar

R i j k s museum A m s t e r d a m , 2000 NG-

2 0 0 0 - 5 2

Schenking van mevrouw H.C.

M a t t h e s - van Marl e, A m s t e r d a m :

S l o t h o u we r, H e r m a nus Po rtret van

l u i t e n a n t - g e n e raal C. R . T h . K ra i j e n h o f f ,

1838 SK-A-4964/NG-2000-19

Handleiding tot het stellen van

B l i k s e m a f l e i d e rs en Bijdra gen ov e r

A f l e i d e rs en Het Onweder d o o r

C o rnelis Rudolphus T h e o d o rus baron

K ra i j e n h o f f , e. a . N i j m e g e n / H a a rl e m ,

1836 NG-2000-20-A

E x t ract uit het Verbaal van den ge n e ra a l

der fo rt i fi c a t i ë n , b e t re f fende de dienst

van het korps inge n i e u rs, ge d u rende het

tijdvak van 1814 tot 1827 d o o r

C o rnelis Rudolphus T h e o d o rus baron

K raijenhoff en D. J . Haspels Nijmegen,

1840 NG-2000-20-B

L ev e n s b i j zonderheden van den Luitenant-

G e n e raal Baron C. R . T. K ra ye n h o f f ;d o o r

hem zelven in het licht gesteld en op

zijn verlangen in het licht ge geven door

m r. H . W.Ty d e m a n N i j m e g e n ,1 8 4 4

N G - 2 0 0 0 - 2 0 - C

Schenking van mevrouw J.W. de Boer,

Koog aan de Zaan:

M e r k l ap uit kamp Ydillen op Java J av a

1942 NG-2000-53

Drie fotoalbums uit Nederlands-Indië

F o t o ’s door Machteld Anna Corn e l i a

H o n i g , N e d e rl a n d s - I n d i ë , 1 9 2 9 - 1 9 3 3 ,

79


juli-augustus 1931 en 1919-1939 NG-

2 0 0 0 - 5 4 / 5 6

HORAS! een Batakboek, uit de seri e

‘De wijze Jacob’ G . L .T i c h e l m a n , m e t

b i j d ragen van F. J . J . Dootjes Uitgeve ri j

Jacob van Campen, A m s t e r d a m , c a .

1918–1925 NG-2000-57

Twee ansichtkaarten van Nederlands-

Indië Ve rmoedelijk door Machteld

Anna Cornelia Honig, N e d e rl a n d s -

I n d i ë , mei 1931 NG-2000-56-A en B

Vijf fo t o ’s van Nederlands-Indië

Ve rmoedelijk door Machteld A n n a

C o rnelia Honig, N e d e rl a n d s - I n d i ë

1929–1939/1945 NG-2000-58-A/E

Schenking van de heer J.A. B l o k ,

B a a rn :

Lepeltje van het Nationaal Crisis

Comité 1931–1936 NG-2000-17

Nationaal ontbijtlaken F a .S . F e r we r d a

v/h J. J u c h t e r, G r o n i n g e n , 1 9 4 5 – 1 9 4 6

NG-2000-18

L a n g d u rige bru i k l e n e n :

Dactyliotheek Lippert Philip Daniël,

D r e s d e n , 1702–1785 Bru i k l e e n

R i j k s museum van Oudheden, L e i d e n

N G - C - 2 0 0 0 - 2 - A , B en C

Herinneringstekst over Andries van

der Wal 4 fe b ru a ri 1893 Bru i k l e e n

Instituut Collectie Nederland NG-C-

2 0 0 0 - 1

R i j k s p re n t e n k a b i n e t

Te ke n i n ge n

N e d e rlanden 16e eeuw

G o l t z i u s , Hendrick Po rtret van Gillis

van Breen, t e kenend of hout snijdend

A a n koop met steun van de Jaffé-

P i e rson Stichting, het Rijksmu s e u m -

Fonds en de Vereniging Rembra n d t ,

mede daartoe in staat gesteld door het

P rins Bernhard Cultuurfonds RP-T-

2 0 0 0 - 1

N e d e rland 17e eeuw

Te r we s t e n , Mattheus O n t we rp vo o r

een plafond met een allegorie op de

Eeuwigheid RP-T- 2 0 0 0 - 3

N e d e rland 18e eeuw

B i s s c h o p, Dirk A n t h o n i e

Genealogische allegorie met de alliantiewapens

van Jan Jacobsz. v a n

Hoogenhouck en Anna van der Mije

R P - T- 2 0 0 0 - 3 4

C r a n e n b u r g h , Hendrik van

Schelpenkar in landschap RP-T- 2 0 0 0 -

3 5

P i c a rt , B e r n a rd O n t we rp voor een

frontispice met een allegorie op de

s c h i l d e rkunst in het oude Rome, 1 7 2 4

Schenking van mevrouw S.L.R.

Z i m m e rm a n - Tay l o r, A m s t e l veen RP-T-

2000-2

S p i l m a n , Hendricus R i v i e rgezicht RP-

T- 2 0 0 0 - 3 9

N e d e rland 19e eeuw

Anoniem Schetsboek bevattende 45

bl a d e n , met o.m vier afbeeldingen van

i n t e ri e u rs in A m e rs fo o rt en Buitenzo rg ,

en afbeeldingen van Lokhors t , h u i s

O u we rke rk , Hoe bij Ply m o u t h , K ra m a t

en Paleis Buitenzo rg , 1838-1842 en

1865 Schenking van de heer P. C.

Ritsema van Eck, Den Haag RP-T-

2000-802

A p o s t o o l , Cornelis Gezicht op New

U t r e c h t , Long Island, A m e ri k a , 1 8 0 6

Schenking van de heer A . van Schendel

j r. , Amsterdam RP-T-2000-83

B o r s e l e n , Jan Willem van Wa t e rt j e

onder bomen aan de rand van een bos

R P - T- 2 0 0 0 - 3 3

C o o l ,Thomas Zestig teke n i n g e n

( l a n d s c h a p p e n , stadsgezichten en interie

u rs ) , deels n.a.v. zijn ve r blijf in Rome

Schenking (1999) van de heer T h .

C o o l , Vo o r bu rg RP - T- 0 0 - 2 6 3 4 / 2 6 9 3

Tave n r a a t , Johannes Collectie van 5

s c h e t s b o e ken en 688 aquarellen, t e ken

i n g e n , schetsen en kra bbels van fi g u-

r e n , d i e r e n , landschappen en jachttafer

e l e n ,c a . 1839-1880 Schenking van de

Stichting ’t Schou, Schipluiden RP-T-

2000-107 t/m 800

N e d e rland 20e e e u w

B aye n s , Hans I n t e rieur van antiquariaat

E.H. A riëns Kappers , N i e u we

S p i e g e l s t raat 32, Amsterdam RP-T-

2 0 0 0 - 3 6 ; I n t e rieur van antiquari a a t

E . H .A riëns Kappers , N i e u we

S p i e g e l s t raat 32, A m s t e r d a m ; op de

a c h t e rgrond de eigenaar RP-T- 2 0 0 0 -

3 7 ( R ) ; Een oud dametje dat prenten

kijkt RP-T- 2 0 0 0 - 3 7 ( V )

B e r g , Willem van den U rker vissers ,

1932 RP-T- 2 0 0 0 - 8 4

H a rt i n g , Dirk H.M. Z e l f p o rt r e t , 1 9 1 1

R P - T- 2 0 0 0 - 4 2

H o f ke r,Willem Gerard Gezicht op

het huis Herengracht 462, A m s t e r d a m ,

1976 RP-T- 2 0 0 0 - 4 ; Gezicht in de

Oude Kerk ,A m s t e r d a m , tijdens restaura

t i e we rk z a a m h e d e n , 1975 RP-T- 2 0 0 0 -

5 Legaat van mevrouw M. H o f ke r-

R u e t e r, A m s t e r d a m

H o f ke r, Willem Gerard Tien teke n i n-

g e n , gezichten te Ve n e t i ë , p o rtret- en

fi g u u rs t u d i e s , 1936-1969 Schenking uit

de nalatenschap van mevrouw M.

H o f ke r- R u e t e r, Amsterdam RP-T- 2 0 0 0 -

6 t/m 15

H o f ke r- R u e t e r, Maria Vier aquarellen

van planten, 1965-1981 Schenking uit

de nalatenschap van mevrouw M.

H o f ke r- R u e t e r, Amsterdam RP-T- 2 0 0 0 -

16 t/m 19

K l i j n ,A l b e rt O n t we rp voor het

omslag van het tijdschrift D e

B e d ri j f s r e c l a m e, a f l . a p ril 1919 RP-T-

2 0 0 0 - 4 3 ; Vo g e l , 1926 RP-T- 2 0 0 0 - 4 4

N i j l a n d , Dirk H. Po rtret van Dr. H . P.

B r e m m e r; Po rtret van een onbeke n d e

man Schenking van de Stichting

Schone Kunsten rond 1900, Assen RP-

T-2000-82 (R+V)

R e i t h ,B . O n t we rp voor de decora t i e

van de titelpagina van L. C o u p e ru s ’

P s y c h e, u i t g .L . J . Ve e n ,A m s t e r d a m ,1 9 2 7

R P - T- 2 0 0 0 - 4 5

R u e t e r, Wilhelm Christian Georg

Twaalf ontwe rpen voor decoraties op

k a rtonnen schilden van kalenders

Schenking uit de nalatenschap van

mevrouw M. H o f ke r- R u e t e r,

Amsterdam RP-T-2000-21 t/m 32

S p o e l , Hens van der Zes teke n i n g e n ,

waaronder een ze l f p o rt r e t , fi g u u rs t u-

dies en landschappen Schenking van

de heer S. van der Spoel, Bussum RP-

T-2000-85 t/m 90

S c h r i j n d e r, Josephus Alphonsus (toeges

c h reven aan) Zes ontwe rpen vo o r

b o e komslagen voor uitgeve rij Fidelitas,

Amsterdam (ca. 1935-1945) RP-T-

2000-76 t/m 81

G roep van 30 ontwe rpen voor illustraties

in kinderboeke n , onder andere

door Jan W i e g m a n , Johanna H.M.C.

To i rkens en Toon Rammelt RP-T- 2 0 0 0 -

46 t/m 75

Duitsland 18e eeuw

Anoniem ‘ Z e i c h e n buch für J.E.

R i d i n g e r ’ , 1760-1763 RP-T- 2 0 0 0 - 2 0

N o ë l , Matthias Joseph de A l l e g o rie op

de dood van de schilder Giambattista

80

M a d e rn a , 1803 RP-T- 2 0 0 0 - 4 0 ;

A l l e g o ri e : De Muziek verheft de Geest

R P - T- 2 0 0 0 - 4 1

Engeland 19e eeuw

S c h e i d e l , Joseph Ludovic Groep van

16 ontwe rpen voor illustraties in

N e d e rlandse kinderboeke n , w a a r o n d e r

De Negerhut van Oom To m S c h e n k i n g

van de heer S. van der Spoel, B u s s u m

R P - T-2000-91 t/m 106

Italië 18e eeuw

To z e l l i , Francesco Copie naar

B a rtholomeus van der Helst,

‘ S c h u t t e rsmaaltijd in de Voetboog- (St

J o ris)doelen te Amsterdam ter vieri n g

van het sluiten van de Vrede van

M u n s t e r, 18 juni 1648’ Schenking van

de heer W. Wa a n d e rs , Z wolle RP-T-

2000-801

I n d i a

A n o n i e m ,I n d i a ,M o gol Twee ve c h t e n-

de dromedarissen RP-T- 2 0 0 0 - 3 8

P renten

(De prenten gemerkt met een* zijn

a a n kopen uit het F. G . Wa l l e r- F o n d s )

N e d e rlanden 16e eeuw

* A n o n i e m , naar Lambert Lombard

C h ristus aan het kruis RP-P-2000-6

* A n o n i e m , naar Jost Amman

Twaalf prenten met de maanden van

het jaar RP-P-2000-142 t/m153

*Anoniem D ’ O verhant De strijd om de

b r o e k RP-P-2000-160

* B ry, Johann Theodor de, naar Cri s p i j n

de Passe Gebed voor de maaltijd R P - P -

2 0 0 0 - 1 6 9

* C o l l a e rt , Jan Baptiste (II) n a a r

Johannes Stra d a nus Hertenjacht RP-P-

2 0 0 0 - 1 6 2

* C o rt , Cornelis naar A l b recht Düre r

Po rtret van Barent van Orley RP-P-

2 0 0 0 - 1 4 0

* F r i j b e r g e r, Jacob (atelier van/toeges

c h r e ven aan) Reclameprent vo o r

goudleer RP-P-2000-213

* G o l t z i u s , Hendrick De ze ven we rke n

van barm h a rt i g h e i d , 1577 RP-P-2000-

183 t/m189

* M u l l e r, Jan Harmensz (omgeving van

?) Christuskind met wereldbol RP-P-

2 0 0 0 - 1 7 9

N e d e rland 17e en 18e eeuw

* A n o n i e m , naar Hendrick Goltzius

S t rijd van goden en giganten RP-P-

2 0 0 0 - 1 6 6

* A n o n i e m , naar Gillis Mostaert D o o p

van Christus in de Jordaan RP-P-2000-

1 6 8

* A n o n i e m , c a . 1610 R i j ke kinderen,

a rme ouders RP-P-2000-1

* A n o n i e m , naar Lucas van Leyden D e

keisnijder RP-P-2000-141

* A n o n i e m ,c a .1 6 1 0 - ’ 2 0 ,u i t g . M i c h i e l

Snijders Twee ornamentprenten met

symbolen van Christus en Maria RP-P-

2 0 0 0 - 2 5 / 2 6

*Anoniem De waerheden deser

euwe/Les veritez de ce siecle R P - P -

2 0 0 0 - 9 2

* B o s c h , Etienne Le Pa l a t i n , R o m e R P -

P - 2 0 0 0 - 1 2 3 ; S t i l l even met schedel en

b o e k R P - P - 2 0 0 0 - 1 2 2

* D o l e n d o, Zacharias De Vlucht naar

Egypte RP-P-2000-352

* L o n d e r s e e l , Jan van en Danielsz,

Hendrick J a c h t g e zelschap bij een kasteel

in landschap met bomen RP-P-

2 0 0 0 - 1 1 5

* M a l l e ry, K a rel de, naar Johannes

S t ra d a nus Indianen vangen vis met

pelikanen RP-P-2000-161

* M a t h a m ,T h e o d o o r, naar Hendrick ter

B rugghen Man met miniatuurp o rt r e t j e

in de hand RP-P-2000-180; Man met

wijnglas en viool RP-P-2000-181

* M e i j e r, Felix R i v i e rlandschap met rots

en twee figuren RP-P-2000-11

* Ta n j é ,P i e t e r, naar A e rt Schouman

Po rtretten van Jacob A p p e l ,D i rk

Dalens en Jan Wandelaar RP-P-2000-

2 4 1

* Tey l e r, Johannes Schepen RP-P-

2 0 0 0 - 1 5 9

V i n ke l e s , Reinier en V r i j d a g , D., naar J.

Bulthuis A f kondiging der Staatsregeling

op 14 September 1791 Schenking van

de heer F. K e e rs , Amsterdam RP-P-

2 0 0 0 - 2 2 9

* W i n t e r, Anthonie de Ve rs c h e y d e

Nieuwe en Seer Aardige Geinv e n t e e r d e

C o m p a rtemente en Sinri j c ke

E m blemataas of Sinnebeelden, s e e r

Dienstig voor Silvers m e e d e n . E e rste deel

R P - P - 2 0 0 0 - 2 6 6 / 2 8 9

* W i t s e n , Nicolaes Cornelisz Het vervallen

huys van Egmont, c a . 1660 RP-P-

2 0 0 0 - 1 5 4

N e d e rland 19e en 20e eeuw

Anoniem De brand in de Luthers e

ke rk op 18 september 1822

Volksprent uitgegeven door H.

R i j n d e rs ,n r. 51 Schenking van dr. J . W.

N i e m e i j e r, Broek in Wa t e rland RP-P-

2000-230

* A l t i n k , Jan Twee karren bij een hooib

e rg RP-P-2000-116

* B a n t z i n g e r, Cornelis A d r i a nu s

B e r n a rdus (Cees) O u v e rt u r e R P - P -

2 0 0 0 - 1 1 7 ; Zittende vrouw RP-P-

2 0 0 0 - 1 1 8

* B a u e r, Marius Olifant met mahout

R P - P - 2 0 0 0 - 1 1 9

* B e r g , Willem van den B o e r e n ke rm i s

in Limbu rg RP-P-2000-120; U rker viss

e rs RP-P-2000-121

* B o t t e m a ,T j e e rd Bedelvrouw RP-P-

2000-124

* B o u t , Daan Boer met ploeg en een

span paarden RP-P-2000-212

* B r a n d e n b u r g , Cornelis Man roeit

pontje over bij avond RP-P-2000-125

* C o s s a a r, Ko C h ristus aan het kru i s

R P - P - 2 0 0 0 - 1 2 7 ; C h ristus aan het kru i s

R P - P - 2 0 0 0 - 1 2 8 ; Vrouw met kaars ,

o p k i j kend naar de hemel RP-P-2000-

1 2 9 / 1 3 0

* C r a m e r, Rie O m h e l zend paar RP-P-

2 0 0 0 - 1 3 1 ; Les paons R P - P - 2 0 0 0 - 1 3 2 ;

Een heks brouwt iets in een pot bove n

het vuur RP-P-2000-133; Twee ze e-

m e e rminnen en een kind RP-P-2000-

134

* D u p o n t , Pieter Landschap met knotwilgen

RP-P-2000-136

* E l o u t - D r a b b e, Mies Po rtret van Jan

To o r o p, 1907 RP-P-2000-135

* E s s e n , Hein van De Dans, 1926 RP-

P - 2 0 0 0 - 1 3 7 ; De Fascist RP-P-2000-

1 3 8 ; Het Publ i e k !, 1921 RP-P-2000-139

F a b r i c i u s , Johan B ruggetje aan een

s l o o t , oktober 1917 Schenking van de

heer Chr. P. van Eeghen jr. ,A m s t e r d a m

RP-P-2000-228

* Fe r n h o u t , Edgar Circus RP-P-2000-

2 9 1

* G a r f , Salomon B r e i s t e rtje RP-P-

2 0 0 0 - 2 9 2 ; Naaister RP-P-2000-293

* G r u y t e r, Jos de Po rtret van Just

H avelaar RP-P-2000-294; W i n t e r,

1925 RP-P-2000-295; B o e r d e ri j t j e s

aan het water RP-P-2000-296

* H a a k , Jan Z e l f p o rtret RP-P-200-297;

S t raatje RP-P-2000-298; V i o o l s p e l e r

R P - P - 2 0 0 0 - 2 9 9

81


* H ave r k a m p, G e rrit In de slatuinen

RP - P - 2 0 0 0 - 3 0 0 ; S c h i p p e rswal te

Hattem RP-P-2000-301

* H e l l , Johan van L a a r zen RP-P-2000-

3 0 2 ; G raanoogst RP-P-2000-303

* H o e f , G e rrit van der Man met vlinderdasje

RP-P-200-304; Poppen II,

1922 RP-P-2000-305; Poppen III, 1 9 2 2

R P - P - 2 0 0 0 - 3 0 6

* H oy t e m a ,Theodoor (‘Theo’) van

Twee meeuwen RP-P-2000-307

* H u s z a r,Vilmos N e u t raal Nederl a n d

in de Haagse duinen bij het begin van

WO I, 1914 RP-P-2000-308; I n t e ri e u r

van de eerste Bru y n ze e l f a b riek te

R o t t e r d a m , c a . 1915 RP-P-2000-309

* Jo n g e rt , Jacob A c h t e r- en vo o rk a n t

omslag We n d i n g e n, 1920 RP-P-2000-

3 1 5 / 3 1 5 A ; O n t we rpen voor een

f a b riek aan de Zaan RP-P-2000-

3 1 1 / 3 1 2 ; Het anker RP-P-2000-313

* K l i j n ,A l b e rt O n t we rp voor omslag

van de N a a m w i j zer van A m s t e r d a m

1 9 2 5 R P - P - 2 0 0 0 - 3 1 7 ; A d r e s k a a rt

A l b e r t Klijn RP-P-2000-318; Vo g e l

RP-P-2000-319

* Ko n i j n e n b u r g , Willem van De jager

en de hond I R P - P - 2 0 0 0 - 3 2 0

* L e b e a u , Chris Omslag voor tijdschri f t

K l a n ke n R P - P - 2 0 0 0 - 3 2 1 ;

Wederopstanding van Colijn R P - P - 2 0 0 0 -

3 2 2 ; Weg met het militairi s m e R P - P -

2 0 0 0 - 3 2 3 ; Z e l f p o rt r e t , 11 fe b ru a ri

1908 RP-P-2000-324

* L e u s d e n , Willem van (Jr.) V r o u w e l i j k

naakt in landschap R P - P - 2 0 0 0 - 3 2 5 ; D e

p a a r d e n R P - P - 2 0 0 0 - 3 2 6 ; De schaduw

R P - P - 2 0 0 0 - 3 2 7 ; Ve nus RP-P-2000-328

* L ö b, A l f red Po rtret van Sjoerd H. d e

Roos RP-P-2000-329; Po rtret van

E rna Gerr e t s e n - H e rman RP-P-200-

3 3 0 ; S t i l l e ven met geruite doek RP-P-

2 0 0 0 - 3 3 1 ; Po r tret van jonge vrouw:

‘ J o h a n n a ’ (= J. H i n d e rman-Klein) RP-P-

2000-332

L ö b, A l f red Po rtret van Johan

F a b ri c i u s , m a a rt 1933 Schenking van

de heer Chr. P. van Eeghen jr. ,

Amsterdam RP-P-2000-227

* L u n s , Huib Vier prenten over Oorl o g

en Vrede RP-P-2000-333/336; D e

C o n d o rs , 1915 RP-P-2000-337;

Z e l f p o rt r e t , 1938 RP-P-2000-338;

Zittend jong meisje RP-P-2000-339;

Liggend vrouwelijk naakt, 1918 RP-P-

2 0 0 0 - 3 4 0 ; O l y m p e i o n R P - P - 2 0 0 0 - 3 4 1

R u e t e r, Wilhelm Christian Georg

K a l e n d e rs van ve rschillende jaren

Schenking uit de nalatenschap van

M e v r. M . H o f ke r- R u e t e r, A m s t e r d a m

R P - P - 2 0 0 0 - 1 0 1 / 1 1 4

S p o e l , Hens van der Vier stilleve n s ,

1945-1948 Schenking van de heer S.

van der Spoel, Bussum RP-P-2000-

343/346

We t s e l a a r, K a rel Landschap Limbu rg

bij Va a l s ;D o r d r e c h t ; Zaansche schans

(2x) Schenking van de kunstenaar RP-

P - 2 0 0 0 - 3 5 6 / 3 5 9

Duitse school 16e en 17e eeuw

*Anoniem Duits 16e eeuw Der König

t ri n c k t R P - P - 2 0 0 0 - 1 6 3 ; Ihr küsst mich

H a n s l e i n R P - P - 2 0 0 0 - 1 6 4 ; Was macht

ihr hie mein R P - P - 2 0 0 0 - 1 6 5

* We i g e l ,M a rtin A l l e g o rie met motief

van de barm h a rtige Samaritaan RP-P-

2 0 0 0 - 1 6 7

* Wo l f g a n g ,A n d reas Matthäus, n a a r

G e rard ter Borch (de Jonge) Dri e

d ri n ke rs RP-P-2000-30

* Wo l f g a n g ,A n d reas Matthäus, n a a r

Wa l l e rant Va i l l a n t / D avid Te n i e rs II

B ri e f l e zende man en vrouw RP-P-

2 0 0 0 - 2 8 ; De jonge jager R P - P - 2 0 0 0 -

2 9

Duitse school 18e en 19e eeuw

*Anoniem Twintig mannen- en vrouwe

n koppen en silhouetport r e t t e n ,

soms ve rschillende op een blad RP-P-

2000-93/100

* K a u p e rt z , Johann Ve i t, naar Johann

Kupetzky Een jongen die een vlo

vangt RP-P- 2000-222

* K l a u b e r, Johann Bap t i s t, naar Joh.

Wolfgang Baumgartner De reis van de

Jezuïetenpater Ignatius A ze vedius naar

B razilië RP-P-2000-31

* N a t h e, Christoph Boerenhut in bos

R P - P - 2 0 0 0 - 3 2 ; D o rp s s t raat RP-P-

2 0 0 0 - 3 3

* Q u a d a l , M a rtin Fe rdinand A Va riety of

tame and wild animals, studies from

n a t u r e, p u blished 25 May 1793: t i t e l bl a d

en dertien dierprenten RP-P-2000-

3 4 / 4 7

* R u s s , Carl S a ra stelt Hagar aan

A b raham voor RP-P-2000-223;

Jupiter en Mercurius RP-P-2000-224;

Jupiter en de geit Amalthea RP-P-

2 0 0 0 - 2 2 5

* S c h mu t z e r, Fe rd i n a n d B e e l d h o u we rs -

atelier RP-P-2000-290

* S p e e r, M a rtin Scènes uit de pest van

de Filistijnen RP-P-2000-220;

Bloedbad voor de muren van een

b randende stad RP-P-2000-221

* T i s c h b e i n ,Wilhelm B o s p a rtij met

w i j n ra n ken en kudde runderen RP-P-

2 0 0 0 - 1 9 3

* W i l l m a n n , Michaël ( t o e g e s c h r e ve n

aan) Beke ring van Paulus RP-P-2000-

2 7

* Z i m b a l , Johann Ignatz De ve rl ov i n g

van de H. C a t h a rina met het

C h ristuskind RP-P-2000-194

F ranse school

* A n o n i e m, c a . 1 6 1 9 , naar Jean To u t i n

D rie ornamentprenten met ontwe rp e n

voor juwelen RP-P-2000-155/157

A n o n i e m,19e eeuw 58 Centsprenten

u i t g e g e ven door Pe l l e ri n ,E p i n a l

Schenking van de heer H.D. P f a n n ,

Amsterdam RP-P-2000-342

* B re b i e t t e, P i e rre Edelman in lands

c h a p, met ploegende boer RP-P-

2 0 0 0 - 5

* C o i ny, Joseph en Le Gouaz,Y, naar P.

Ozanne A l bum met 25 orn a m e n t-

p r e n t e n : vo o rs t e vens van dive rse oorlogsschepen

RP-P-2000-242A/266

* H u t i n , François Doden begrave n

R P - P - 2 0 0 0 - 7

* L av a l l é e, Jacques/ Gamelin, J a c q u e s

De dood ve rs c h rikt een elegant geze l-

schap RP-P-2000-191

* Pe rr i e r, F r a n ç o i s, naar Raphael De

dood van Abel RP-P-2000-219

* T i l l i a rd , Jean Bap t i s t, naar Augustin de

Saint-Aubin Zes prenten met

S avoyards RP-P-2000-48/53

Italiaanse school

* A n o n i e m, c a . 1570 (Copiën naar Hans

Vredeman de V ries) Zes cart o u c h e s

met orn a m e n t , uit de serie Va ri a ru m

p r o t a c t i o n u m, 1555 RP-P-2000-8/10

* B r a m b i l l a ,A m b rogio Po rtret van

paus Sixtus V RP-P-2000-4

* B e a t r i z e t , Nicolas en Giro l a m o

Muziano De opwekking van de dochter

van Jairus RP-P-2000-2; D e

Heilige Familie met Johannes de Doper

R P - P - 2 0 0 0 - 3

* C a l e t t i , Giuseppe A l bum met 16

p a g i n a ’s waarin 14 etsen met de hert o-

gen van Ferra ra ; in band van zijden

moirée met wapen in goud gedru k t

R P - P - 2 0 0 0 - 5 4

82

* F a n t u z z i ,A n t o n i o, naar Rosso

Fiorentino Grote schaal RP-P-2000-

2 1 5

* Fo n t a n a ,G i ovanni Battista De kru i s-

d raging RP-P-2000-170

* F r a n c o, G i ovanni Battista De heilige

H i ë r o ny mus RP-P-2000-171

*Monogrammist ADF D e rtien prenten

met vogels en zoogdieren RP-P-2000-

12/24

*Monogrammist AG en

Monogrammist ADF Z e ven prenten

met vogels RP-P-2000-172/178

* P a s q u a l i n i , G i ov a n n i

B a t t i s t a / P rove n z a l i , M a rcello O rp h e u s

maakt muziek voor de dieren RP-P-

2 0 0 0 - 1 8 2

* Po rro, G i ro l a m o, naar Domenico

Campagnola Landschap met ruïnes en

figuren RP-P-2000-353

* Q u a g l i o, Domenico De Kerk van het

H . Bloed bij Kehlheim aan de Donau,

1812 RP-P-2000-226

*Remondini 42 Prenten met chri s t e l i j-

ke vo o rstellingen in orn a m e n t ra n d e n ,

uit de we rkplaats van Remondini,

Bassano RP-P-2000-60/92 en RP-P-

2 0 0 0 - 2 3 1 / 2 4 0

* Te m p e s t a , Antonio Zestien prenten

met dieren RP-P-2000-195/210

* To m i c e l l i , Antonio Maria Het offe r

van Marcus Curtius RP-P-2000-192

* V i c o, Enea ( t o e g e s c h r e ven aan), u i t g e-

g e ven door Antonio Lafréry Dri e

prenten met wilde dieren naar

Romeinse schilderi n g e n , g e vonden in

een badhuis in 1547 RP-P-2000-

216/218

Japanse school

C h ô k i , Eishôsai Asahina no Saburo in

g e vecht met Saga no Goro Schenking

van dr. J . P. Filedt Kok, Amsterdam RP-

P - 2 0 0 0 - 3 5 4

* E i s e n , Keisai S u ri m o n o :Vrouw met

houten dienblad RP-P-2000-57

*Gakutei S u ri m o n o : Japanse kalligra a f

achter schri j f t a fel RP-P-2000-58

* H o k u s a i , Katsushika C e ramics from

S o m a, S t i l l e ven met theepot, uit de

s e rie Uma zu Ku s h i, 1822 RP-P-2000-

2 1 1

* Ku n i yo s h i , U t a g awa Triptiek RP-P-

2 0 0 0 - 5 5

* Ku n i yo s h i , U t a g awa D o y o b o s h i ( H e t

drogen van kleding in de zon in de

zomer) RP-P-2000-214

*Masanobu Okumura Man en vrouw

r o kend voor kamers c h e rm RP-P-

2 0 0 0 - 3 5 1

S h o s o n ,O h a r a , genaamd Ko s o n

K a rper RP-P-2000-347; I J s vogel RP-P-

2 0 0 0 - 3 4 8 ;A a p, hangend aan tak RP-P-

2 0 0 0 - 3 4 9 ; Twee ganzen RP-P-2000-

350 Schenking van de heer J.F. H .

Pe rr é e, E i n d h ove n

S h u n j o, K a t s u k awa Acteur Schenking

van dr. J . P. Filedt Kok, Amsterdam RP-

P - 2 0 0 0 - 3 5 5

S h u n ko, Komiyiso e. a . S u ri m o n o

Schenking van de heer R. H a a s e,

Londen RP-P-2000-59

* Yoshitoshi Tsukioka Tri p t i e k

Kunosoki RP-P-2000-56

Documenten en Objecten

Gereedschap en chalcogra f i e

A n o n i e m D rie inktrollers en een houten

tekendoos met messing lineaal,

p e rs p e c t i e f s c h a a l , etsnaald en ander

gereedschap uit het atelier van J.

Po n s t i j n , B e rgen Schenking van

mevrouw H.J. B a ru c h , Amsterdam RP-

D - 2 0 0 0 - 1 / 4 .

Ko p e r p l a a t voor een gravure met o. a .

ve rsierde ra n d , t wee monogra m m e n ,

c i j fe rs , alfabet enz., gedateerd 1799

R P - D - 2 0 0 0 - 4 2

B u r g e r s ,M . of R. Stuk linoleum met

de linosnedes van een naakte vrouw,

een dorpje onder de zo n , het ex libri s

van Mieke M. B u rg e rs - W i t t e veen en

haar man Dr. Roelf A . B u rg e rs

Schenking van mevrouw Irene M.

B u rg e rs via C. A . B u rg e rs ,Z u i d - A f ri k a

R P - D - 2 0 0 0 - 5 8

H o f ke r,W. G . Twee geprepareerde etsplaatjes

zonder vo o rstelling RP-D-

2 0 0 0 - 5 / 6 ; d e rtig etsplaatjes met ve r-

schillende vo o rstellingen RP-D-2000-

7 / 1 7 , 1 9 ,2 1 / 3 9 ; t wee zwart e k u n s t p l a-

ten RP-D-2000-18, 2 0 ; Schenking uit

de atelier nalatenschap van mevrouw

M . H o f ke r-Rueter

M u l d e r, G .d e, K o p e rplaat voor een

landschap met rivier RP-D-2000-43

Ve e n , Otto van K o p e rplaat voor de

g ravure Omnia spern i t , p. 99 in A m o ri s

Divini Emblemata RP-D-2000-41

B ri ev e n

B e c ke r, F r i d o l i n O n t we rp voor een

b riefje aan P. A . d ’ H o n d t , s e c r e t a ris tentoonstelling

Levende Meesters Gent,

over drie schilderijen en hun pri j ze n

Met twee getekende fi g u u rstudies van

kinderen Schenking van de heer U.

P r e m s e l a a r, Amsterdam RP-D-2000-48

H owe n , O t t o B rief aan de uitgever en

g raveur Eve rt Maaskamp, d d . 2 maart

1 8 0 8 , over het laten graveren van een

p o rtret Schenking van de heer A . G . d e

S t e u r, H a a rlem RP-D-2000-47.

We t s e l a a r, K . J . M . B rief aan P.

S c h a t b o rn , d d . 8-12-1999 Schenking

van de heer P. S c h a t b o rn ,A m s t e r d a m

R P - D - 2 0 0 0 - 4 5 ; B rief aan J.W.

N i e m e i j e r, d . d . 8 - 1 2 - 1 9 9 9 , + 29 reproducties

+ 3 originele etsjes Schenking

D r. J . W. N i e m e i j e r, Broek in Wa t e rl a n d

RP-D-2000-46

Anoniem De Tentoonstelling van 1826.

O ra t o rio , a f s c h rift uit De Napra t e r, n r.

39 (Wo e. 27 september 1826), 12 pp.

Parodie RP-D-2000-57

Schenking van de heer J.F. A . D i k ke s ,

H o o rn .

H a a s , J . H . L . de Brief aan de kunstschilder

J.A. N e u h u y s , d d . 19 april 1893,

over de ve r ze ke ring van zijn atelier

Met een schets in potlood door J.A.

Neuhuys RP-D-2000-51

F re n t z e n ,A . J ., u i t g e ve rij A . W. S i j t h o f f ,

Leiden Brief aan de kunstschilder J.A.

N e u h u y s , d d . 13 fe b ru a ri 1900 Met

d rie schetsen van Neuhuys RP-D-

2 0 0 0 - 5 2

Fragment uit een circ u l a i re aan J.A.

N e u h u y s , over een album t.g.v. d e

70ste verjaardag van de kunstschilder

M a ri ten Kate, d d . 13 fe b ru a ri 1901

Met vijf schetsen in potlood door J.A.

Neuhuys RP-D-2000-53

Anoniem B rief aan J.A. Neuhuys , d d .

5 janu a ri 1896, over diens bijdrage aan

tentoonstelling Stuttgart Met een

schets in potlood door Neuhuys

Schenking van de heer J.F. A . D i k ke s ,

H o o rn RP-D-2000-54

Krantenknipsel uit de New Yo r k

H e r a l d , d d . 9 fe b ru a ri (jaartal onbeke

n d ) ,b e t r e f fende de schilderijen van

de Haagse School Met twee schetsen

in pen door J.A. Neuhuys RP-D-2000-

5 5

Brieffragment Met een schets in potlood

door J.A. Neuhuys RP-D-2000-56

Sierpapier en geïllustreerde boeken

M o n s t e r b o e k met 1755 monsters van

83


a l l e rlei soorten Duits sierpapier uit de

19de eeuw (Buntpapiere, M u s t e rk a rt e )

R P - D - 2 0 0 0 - 4 4

G e s j a b l o n e e rd bro k a a t p apier ( L e o p o l d

n r. 75) RP-D-2000-49

B a u d e l a i re, C h a r l e s Les Fleurs du Mal,

geïllustreerd met gereproduceerde

t e keningen van Cees Bantzinger, D e n

Haag 1939 RP-D-2000-40

F o t o ’s

A d r i a n i , Jan 105 fo t o ’s gemaakt tijdens

een reis door Japan, China en Korea

(1907) RP-F-2000-9-1/105

A n n a n , James Craig Een blinde mu z i-

kant (‘A Blind Musician’) RP-F-2000-6;

Figuren in een landschap (‘Group on a

Hill Road’) RP-F-2000-15

Anoniem (Nederlands) Twee ambrot

y p i e - p o rtretten van Guurtje van

Leyden en Sijtje van Leyden Schenking

van mevrouw W. B u y s ,A m s t e r d a m

RP-F-2000-1/2

Anoniem Groep van 23 stereo-autochromes

RP-F-2000-22-1/23

Anoniem Vier autochromes van

Volendam en Haarlem RP-F-2000-

139/142

Anoniem Groep van 7 stereofo t o ’s

Schenking van mevrouw J. B l e w a n g ,

Amsterdam RP-F-2000-221/227

Anoniem (Frans) D a g u e rr e o t y p i e -

p o rtret van een man in een kamerjas

A a n koop uit het Paul Huf Fonds RP-F-

2000-129

Anoniem (Frans?) A u t o c h r o m e : s t i l l e-

ven met fru i t , groenten en een ko p e-

ren ketel RP-F-2000-13

Anoniem (Franse amateurfo t o g r a a f )

F o t o a l bum met amateuropnamen van

een reis door (Zuid-)Fra n k rijk RP-F-

2000-135

Anoniem (Nederlands) Boslaan bij

H avelte (‘Laan met poort huize

O vercinge Havelte’) RP-F-2000-25

Anoniem (Nederlands) D i j k p o o rt ,

Hattem RP-F-2000-26

Anoniem (Nederlands) K e rk s t ra a t /

A c h t e rs t ra a t , Hattem RP-F-2000-27

Anoniem (Nederlands?) Groep van

83 Autochromes RP-F-2000-21-1/83

Anoniem (Nederlandse amateurfo t o-

graaf) Groep van 18 fe rrotypieën en

32 afdru k ken op papier: W i l h e l m

Ochses ve r h u u r b e d rijf van badhokjes

en -kleding (‘De Wije Blick’) aan het

s t rand bij Va l ke veen en andere onderwe

rpen Schenking van mevrouw E.

K o e l e m e i j - Pe t ra m , Weesp RP-F-2000-

1 7 0 / 2 1 9

Anoniem (Nederlandse amateurfo t o-

graaf) en andere fo t o g r a fen G r o e p

van 83 stereofo t o ’s op papier en 11 op

g l a s : gezichten in het huis Singel 256,

A m s t e r d a m , en andere onderwe rp e n

RP-F-2000-28/121

Anoniem (samensteller) F o t o a l bu m

met fo t o ’s uit Duitsland, F ra n k rijk (o. a .

Wereldtentoonstelling 1900),

N e d e rl a n d , Z w i t s e rland en

N e d e rlands-Indië Schenking van het

N e d e rlands Fotoarchief, R o t t e r d a m

R P - F - 2 0 0 0 - 2 4 1

B a r n a rd , George N. Gezicht op ve r-

woestingen in Columbia, a a n g e richt tijdens

de A m e rikaanse Burg e r o o rl o g

(‘Columbia from the Capitol’) RP-F-

2000-18

Boek met fo t o ’s van een onbeke n d e

fotograaf A m s t e r d a m - H a a rlem Mei

1 9 1 0. Ter heri n n e ring aan het Vo rs t e l i j k

b e z o e k, Amsterdam 1910 RP-F-2000-

134

B r a u n , Adolphe Schepen in een

Rotterdamse haven RP-F-2000-19

C i t ro e n , Paul Po rtret van Carel

Willink met toneelkijker Schenking van

mevrouw S.M.E. W i l l i n k - Q u i ë l l ,

Amsterdam RP-F-2000-304

C r ave n , William Earl of L a n d s c h a p

met bomen A a n koop uit het Paul Huf

Fonds RP-F-2000-144

Dieulefils (toegeschreve n ) , P. Po rt r e t

van een jongen in Indo-China RP-F-

2000-130

D u h a m e l ,G . L’Humaniste et

l ’ a u t o m a t e, Pa ri j s , 1933 Boek met

fo t o ’s van Jean Roubier RP-F-2000-

133

E g e n b e r g e r, J . H . Vier portretten van

Groningse hoogleraren van de geneeskundige

faculteit (J. B a a rt de la Faille, I .

van Deen, F. Z . E rm e rins en J. H i s s i n k

J a n s e n ) , in lijst RP-F-2000-8

E i l e r s ,B e r n a rd W i n t e r b ru g ;

R e g u l i e rs g racht Schenking van de heer

W. van de Put, Amsterdam RP-F-2000-

127/128

E i l e r s , B e r n a rd , en andere fo t o g r a fe n

Groep van 11 prentbri e f k a a rt e n , o. a .

van Amsterdam RP-F-2000-138-1/11

E v a n s , F rederick H. I n t e rieur van de

k a t h e d raal van Yo rk (‘In Sure and

C e rtain Hope’) RP-F-2000-7

F a m i n , Constant A l e x a n d re L a n d s c h a p

met schapen RP-F-2000-20

Fe n t o n , Roger Fotoreproductie van

een tekening van Gentile Bellini (collectie

British Museum) Schenking van

R o b e rt Hers h kowitz Ltd., Londen RP-

F-2000-220

Fotoalbum A n g l e t e rr e. D é fense des

c ô t e s. Reconaissance 1891 R P - F - 2 0 0 0 -

126

Fotolijst Schenking van de heer J.W.

N i e m e i j e r, Broek in Wa t e rland RP-F-

2 0 0 0 - 2 4 0

Gedenkboek met fo t o ’s van een onbekende

fotograaf Door tyd en vlyt.

G e d e n k b o e k ( t . g . v. het 100-jarig bestaan

van de fi rma) G . Kolff & Co., B a t av i a

1948 RP-F-2000-137

Goupil & Cie. en andere fo t o g r a fe n

Groep van 23 kunstreproducties van

we rk van A l b e rt Neuhuys en twee portretten

van de schilder Schenking van

de heer J.F. A . D i k ke s , H o o rn RP-F-

2 0 0 0 - 2 4 2 / 2 6 6

Goupil & Cie. ,G u s t av Schauer en

a n d e re fo t o g r a fen Groep van 12

kunstreproducties (cart e s - d e - v i s i t e )

Schenking van mevrouw M. B o o m ,

Leiden RP-F-2000-228/239

H e r z ,S . , anonieme Nederlandse amat

e u r fotograaf en andere fo t o g r a fen

Groep van 74 stereofo t o ’s : feesten bij

de inhuldiging van koningin W i l h e l m i n a

in Amsterdam (1898), gezichten in de

tentoonstelling ‘Oud Holland’ ( 1 8 9 7 ) ,

gezichten in de zalen van het Stedelijk

M u s e u m , en andere onderwe rpen RP-

F-2000-12-1/74

Janssens & Radermacher Po rtret van

een acteur RP-F-2000-4

Je a n re n a u d , Alphonse S t i l l e ven met

vleugel van een vogel RP-F-2000-145

K l u g e r, Z . Mannen in een telegra a f p a a l

(‘Zwischen singenden Drähten’) RP-F-

2000-17

K r a u s e, G re gor Twee Balinese meisjes

(‘Frühstück’) RP-F-2000-146

M a e t e r l i n c k , Maurice The Intelligence

of Plants, New Yo rk 1907 Boek met

fo t o ’s van Alvin Langdon Cobu rn RP-F-

2000-132

M a r é e, Piet F o t o m o n t a g e. H a n d l e i d i n g

tot het zelf ve rvaardigen van fo t o m o n-

t a g e s ,B a a rn z.j. RP-F-2000-136

M e n n i e, Donald China North and

S o u t h, Shanghai z.j. Boek met fo t o ’s van

de auteur RP-F-2000-3

84

M e r ke l b a c h ,J . en Carel Willink B l a d

met portretten van Carel W i l l i n k

Schenking van mevrouw S.M.E. W i l l i n k -

Q u i ë l l , Amsterdam RP-F-2000-306-1/5

M o e r ke r ke n , Emiel van Po rtret van

Carel Willink in zijn atelier Schenking

van mevrouw S.M.E. W i l l i n k - Q u i ë l l ,

Amsterdam RP-F-2000-305

N ay a , Carlo G ra f m o nument in de S.

Z a n i p o l i ,Venetië Schenking van

mevrouw M. ter Kuile, Amsterdam RP-

F-2000-14

O l a f , Erwin 17 fo t o ’s uit de seri e

B l a c k s Schenking van de heer E. O l a f ,

Amsterdam RP-F-2000-287 t/m 303

P r i c e,William Lake S t i l l e ven met

g e vogelte (‘A Brace of Birds’) RP-F-

2000-10

R i c h e b o u r g ,A . en andere fo t o g r a fe n

Groep van 19 stereofo t o ’s Schenking

van mevrouw M. B o o m , Leiden RP-F-

2 0 0 0 - 2 6 7 / 2 8 6

R o s s , Horatio S t i l l e ven met dood

h e rt , wandelstok en hert RP-F-2000-5

Roussel (?), A . Koets bij Gare St.

L a z a r e, Pa ri j s ;L o o p b rug over de Seine,

Pa ri j s ; R i v i e rg e z i c h t ; F a b ri e ken aan de

o e ver van een rivier RP-F-2000-

122/125

S o u l i e r, Charles I n t e rieur van het

Hôtel de V i l l e, Pa ri j s , na de brand tijdens

de Commune-opstand in 1871

( ‘ Pa ris Incendié. Mai 1871’) RP-F-2000-

143

S t r u s s , Karl Stadsgezicht (‘Near City

C o l l e g e, N . Y.’) RP-F-2000-16

Te p e, Richard groep van 282 fo t o ’s

( l a n d s c h a p, p o rt r e t t e n ,d i e r e n , bl o e m e n )

RP-F-2000-11-1/282

T h o m a n n ,A . C. A u t o c h r o m e :s t i l l e ve n ;

Etalage van het atelier van de fo t o g ra a f

A . C.Thomann RP-F-2000-23/24

W i e c h m a n n , Hermann Adolf Du Land

voll Lieb’ und Leben, mein Deutsches

Va t e rl a n d, München 1922 Boek met

fo t o ’s van Oskar en T h e o d o r

Hoffmeister RP-F-2000-131

W i l l i n k ,C a re l , en anonieme fo t o g r a fe n

F o t o g ra fische vo o rs t u d i e s , p o rt r e t t e n

en ze l f p o rtretten van Carel W i l l i n k

Schenking van mevrouw S.M.E. W i l l i n k -

Q u i ë l l , Amsterdam RP-F-2000-147/169

Afdeling schilderijen

E l i a s z , Nicolaes (gen.Picke n oy )

Po rtret van Pieter van Son, c a . 1 6 2 2

S K - A - 4 9 5 6 ; Po rtret van Johanna Le

M a i r e, echtgenote van Pieter van Son,

c a . 1622 SK-A-4957 A a n koop met

steun van de Nederlandse Sponsor

L o t e ri j

I s r a ë l s , Isaac Po rtret van een

A f rikaanse militair in dienst van het

KNIL Gesigneerd en gedateerd I s a a c

I s raels 1882 SK-A-4954/ NG 2000-4

( G e kocht door de afdeling

N e d e rlandse geschiedenis)

S l o t h o u we r, H e r m a nus Po rtret van luit

e n a n t - g e n e raal C. R . T h . K ra i j e n h o f f

( 1 7 5 8 - 1 8 4 0 ) , 1838 Aan de afdeling

N e d e rlandse geschiedenis geschonke n

door mevrouw H.C. M a t t h e s - v a n

M a rl e, A m s t e r d a m , uit de nalatenschap

van haar echtgenoot H.G. M a t t h e s

(nazaat van C. R . T h . K raijenhoff) SK-A-

4 9 6 4 / N G - 2 0 0 0 - 1 9

L egaat van mevrouw H.J. B o k s, E n s c h e d e :

We e n i x , Jan Po rtret van Silvester van

Tongeren SK-A-4958; Po rtret van

M a ria Corn e l i s z , echtgenote van

S i l vester van Tongeren SK-A-4959

De navolgende drie schilderijen werden

g e s c h o n ken door de heer R.H.A. Ve rs py c k

te Chateauneuf (F) en mevrouw I.A.

Uitenhage de Mist-Ve rs pyck te

A e r d e n h o u t , uit de nalatenschap van hun

m o e d e r, m evrouw E.F. Ve rs py c k - L a a n ,

A e r d e n h o u t :

B eye re n ,Abraham van S t i l l e ven met

o e s t e rs ,p e r z i ke n ,d ru i ve n , een berkem

e ye r, een façon de Venise wijnglas en

een horloge op tafel SK-A-4952

B re e n ,Adam van W i n t e rl a n d s c h a p

met schaatsers bij een dorp en een

molen SK-A-4951

V l i e t , Hendrick Cornelisz van (der)

Gezicht in de Oude Kerk te Delft vanu i t

het koor richting portaal SK-A-4953

De navolgende vier schilderijen werden

g e s c h o n ken door de Stichting ‘t Schou te

S c h i p l u i d e n :

Tave n r a a t , Jo h a n n e s Z a n d a f g ra v i n g

Gesigneerd Ta v e n raat Ginneke 1839 SK-

A- 4960; Noodweer aan de kust S K - A -

4 9 6 1 ; Ta v e n raat betrapt een stroper S K -

A- 4962; Op dri j f j a c h t S K - A - 4 9 6 3

L a n g d u rig bruikleen

B o rc h ,G e r a rd ter De eedaflegging

van de Vrede van Munster, 1 6 4 8

B ruikleen van de National Gallery,

Londen aan de afdeling Nederl a n d s e

geschiedenis NG 896

B i b l i o t h e e k

Selectie van bijzondere aanwinsten

Anatolian carpets, masterpieces fro m

the Museum of Turkish and Islamic

A rt s I s t a n bul text Nazan Ölçer and

Walter Denny Bern ,E rtuk and

K o c a b i y i k , 1999 2 vo l s . B I - 2 0 0 0 - 0 6 5 7 a -

b

L’ A p o c a lysse xilografica Estense

a . D.5.22 della Biblioteca Estense

U n i versitaria di Modena [1460]

M o d e n a , Il Bulino, 1999 2 vo l s .

G e nummerd ex. (538 van 999) BI-

2 0 0 0 - 0 2 5 2 a - b

Bocaccio visualizzato, n a rr a re per

p a role e per immagini fra Medioevo e

R i n a s c i m e n t o a cura di Vittore Bra n c a

To ri n o, Giulio Einaudi, 1999 3 vo l s .

G e nummerd ex. (954 van 1200) BI-

2 0 0 0 - 5 5 8 a - c

Leerboek der ve r l a k k u n s t , of praktische

handleiding om alle soorten van

l a k ken en vernissen te bere i d e n ,e n

d e z e l ve op verschillende vo o r we r p e n

van hout, m e t a a l ,l e d e r, s c h i l d e r s t u k-

ke n , en meer andere naar ve re i s c h t e

op te we r ke n , aan dezelve een’ duurzamen

hoogen glans te verleenen en

vele soorten van hout en leder te

k l e u re n door William T h o m s o n ; uit het

Engelsch in het Hoogduitsch ve rt a a l d ,

en met bijvoegsels ve rrijkt door A u g .

S c h u l ze ; in het Nederduitsch ove rg e-

b ra g t , en met aanmerkingen en een

aanhangsel ve rmeerderd door T h . G .

E n t rup Bav i n k , a p o t h e ker Groningen,

J . O o m ke n s , 1839 BI-2000-0484

M a nuel du dessinateur et de l’aquarel

i s t e, orné de plusieurs jolis re t o u c h é s

au pinceau par A d . Midy fils Pa ri s ,

A rnault de V r e s s e, 1868 Bevat 8 steend

ru k ke n , w a a rvan 6 met de hand ingekleurd

(4 naar Antoine Morel-Fatio)

B I - 2 0 0 0 - 0 0 8 5

The Nasser D. Khalili Collection of

Islamic art L o n d o n ,N o u r

F o u n d a t i o n / O x fo r d , O x ford U. P. ,1 9 9 2

C a . 30 banden waarvan 16 ve rs c h e n e n

Schenking van de heer J.V ri e ze,

Amsterdam BI-2000-1638/1651

The Nasser D. Khalili Collection,

d e c o r a t i ve arts from Meiji Jap a n

85


g e n e ral eds. O l i ver Impey, M a l c o l m

F a i rley London, Kibo Foundation, 1 9 9 5

5 delen (8 banden) BI-2000-2124a-e

Practical hints on portrait painting,

illustrated by examples from the

works of Va n d y ke and other masters

by John Burnet London, D avid Bogue,

1850 Bevat 12 gelithogra feerde illustraties

van de auteur BI-2000-0086

P recepts and observations on the art

of colouring in landscape painting by

William Ora m ; a rr. from the author’s

o riginal ms. and publ . by Charles Clarke

L o n d o n , White and Cochra n e, 1 8 1 0

Bevat 6 grav u r e s , alsmede bri e ven aan

O ram van de schilder Matthew W i l l i a m

Pe t e rs uit Florence en Rome BI-2000-

0 0 8 7

The principles and practice of art by

J . D. H a r d i n g . L o n d o n , Chapman and

H a l l , 1845 With 24 illustrations draw n

and engraved by the author BI-2000-

0 0 8 8

Wo o d - e n g r av i n g , a manual of instruction

by W. J . L i n t o n .L o n d o n , G e o rg e

Bell and Sons, 1884 BI-2000-0084

L a n g d u rig bru i k l e e n

Images of Dutch towns and villages in

the 18th century, the historical-topog

r aphical ‘atlas’of Andries Schoemake r

on CD-ROM L i s s e, MMF Publ i c a t i o n s ,

2000 6 CD-ROMs Bru i k l e e n

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

( KO G )

Lijst van nieuwe tijdschri f t a b o n n e-

m e n t e n

• Archos magazine, i n fo rm a t i e b e h e e r

en -bewe rking (2000–)

• A z u l e j o, Museo Nacional do A z u l e j o

Lisboa (1991–)

• Cachet, k w a rt a a l blad van de

Z i l verbank (1998–)

• Dossier, Koninklijk Museum vo o r

Schone Kunsten A n t we rpen (1999–)

• Flehite, h i s t o risch jaarboek vo o r

A m e rs fo o rt en omstreken (2000–)

• ICN-info rmatie Instituut Collectie

N e d e rland (2000–)

• Jahrbuch Stiftung Preussischer

Schlösser und Gärten Berl i n -

B ra n d e n bu rg (1995/6–)

• Nieuwsbrief Instituut Collectie

N e d e rland (1998–)

• Royal A rm o u ries yearbook (1996–)

In totaal werden 3.809 aanwinsten

i n g e s c h r e ve n ,w a a rvan 2.646 boektitels,

12 tijdschrifttitels en 1.151 ve i l i n g c a t a-

l o g i . Het aantal ingeschreven boek- en

t i j d s c h rifttitels bedraagt 2.658, een stijging

van 90 ten opzichte van 1999, t e r-

wijl het aantal veilingcatalogi daalde

met 133.Van de 12 nieuw opgenomen

t i j d s c h rifttitels zijn 9 abonnementen, 2

o u d e r e, afgesloten tijdschri f t e n , en 1

c d - r o m . Na opzegging of afsluiting van

20 tijdschriften komt het totaal aantal

abonnementen op 515. De schenking

bestandscatalogi uit de nalatenschap

van Frits Keers van ca. 54 strekke n d e

meter boeken kon in het ve rs l a g j a a r

nog niet worden ove rg e b racht naar het

R i j k s mu s e u m . Ook de schenking van

u i t g e ve rij Kodansha,To k yo, werd pas in

j a nu a ri 2001 ontvangen. Wel is de hist

o rische boeke rij die in 1999 is ve r-

wo rven van de Gerrit Rietve l d

Academie ove rg e b racht en opgeborgen

in de magazijnen in afwachting van

ve r we rk i n g .

Een verzameling van 85 fo t o b o e ke n :

l e p o r e l l o - a l bums en ‘ s o u ve n i r- a l bu m s ’

met lichtdru k ken van allerlei landen en

s t e d e n , zowel Nederlandse als bu i t e n-

landse uit de periode 1880–1920 die

in de loop der jaren is bijeengebra c h t

door Lili Couvée-Jampoller en Dick

C o u v é e, werd als schenking van

mevrouw Couvée ontvangen.

Het take n p a k ket van de bibl i o t h e e k

werd uitgebreid met de zo rg voor de

c o l l e c t i e - i n fo rm a t i e, nader uitgewe rk t

in de nota collectie-info rm a t i e b e l e i d .

Ter uitvo e ring van dit beleid is de functie

van coördinator collectie-info rm a t i e

i n g e s t e l d . D e ze functionaris heeft

onder meer een begin gemaakt met

de ontsluiting van digitale info rm a t i e-

bronnen op het internet en de cd-rom

s e rver door middel van afzo n d e rl i j ke

p a g i n a ’s op het intranet van het

R i j k s mu s e u m . Te vens fungeerde hij als

coördinator van het samenwe rk i n g -

project met de Koninklijke Bibl i o t h e e k ,

‘Digitale Atlas Geschiedenis’.

86

Afdeling Aziatische Ku n s t

Figuur van een vrouw G e b a k ken klei

met resten van beschilderi n g , C h i n a ,

H a n - p e riode A K - M A K - 1 6 8 4

Afdeling beeldhouwkunst en kunstn

i j ve r h e i d

B e e l d h o u w k u n s t

Aeneas en Anchises A l b a s t , N o o r d

I t a l i ë , c a . 1525–1550 BK-NM-14217

L e e n h o f f , Fe rdinand E c h o, m a rm e r

B K - B - 7 8

M a n t e g a z z a , C r i s t o fo ro (toegeschreven)

Reliëf van wit marmer met mann

e n figuren (fra g m e n t ) , I t a l i ë , c a . 1 4 8 0

B K - N M - 1 1 9 4 1

Reliëf van wit marmer I t a l i ë ,c a .

1480–1500 BK-NM-11941

S c h a rd t , Johan Gre gor van der

R e l i ë f p o rtret van terra c o t t a , g e p o lyc

h r o m e e r d , c a . 1580 BK-1955-5

Z o n n ewijzer A m s t e r d a m , c a .

1700–1750 BK-NM-8671

Een aantal in de tuin opgestelde bronzen

beelden werd geconserve e r d .

Aleth Lorn e, Den Haag, r e s t a u r e e r d e

een gepolychromeerd houten beeld van

de apostel Pa u l u s ,N e u r e n b e rg ,c a . 1 5 0 0 ,

BK-BR-946-C (in bruikleen van Museum

het Cathari j n e c o nve n t , U t r e c h t ) .

De fi rma A .W i l g e n bu rg , Z a l t b o m m e l ,

restaureerde ve rschillende tuinbeelden

uit de villa-sector van de tuin: t we e

m a rmeren vazen BK-NM-8921/8922,

t wee marmeren ke i ze rs bustes BK-NM-

8 9 2 3 / 8 9 2 4 , een zandstenen Apollo BK-

1961–50 en drie pers o n i ficaties van de

s e i zoenen NM-8672/8674.

C e ra m i e k

Lampetschotel van faïence D e l f t , c a .

1660–1675 BK-1969-131

Deksel van faïence D e l f t , c a .

1685–1710 BK-1969-31

Plaque van faïence D e l f t , f a b riek De

Witte Starr e, c a . 1720 BK-1963-44

Putto van faïence B ru s s e l , c a . 1 7 6 0

B K - N M - 1 2 4 0 0 - 2 3 3

Beeld van porselein voorstellend een

ro e rdomp M e i s s e n , c a . 1735 BK-

1 7 4 9 7

Restauratie en conserv a t i e

Beeld van porselein voorstellend een

a ap Meissen ca. 1735 BK-17492

B e ker van porselein M e i s s e n , c a . 1 7 2 5

B K - 1 7 3 3 8 - A

Kopje van porselein M e i s s e n , c a .

1725–1730 BK-17326-A

Edele metalen

Boekband met zilver met notitie

boekje N e d e rl a n d , c a . 1 6 0 0 – 1 6 2 5

B K - 1 9 6 1 - 5

Het conserveren van de collectie zilve r

op zaal werd vo o rt g e ze t .

Het voor een periode van drie jaar

geplande Silver protection (Silprot)

p r o j e c t , dat in samenwe rking het

Instituut Collectie Nederland en de

U n i ve rsiteiten van Oxford en Glasgow

wordt uitgevo e r d , vond vo o rt g a n g .

E m a i l

Kan F ra n k ri j k ,L i m o g e s , 1 5 7 5 – 1 6 0 0

B K - 1 7 2 2 0

In het kader van de heri n richting van

de schatkamer werden ongeveer 60

vo o r we rpen van email en berg k ri s t a l

s c h o o n g e m a a k t .

G l a s

Roemer N e d e rland of Duitsland, 1 6 7 1

B K - N M - 1 0 4 1 4

Meubelen en klokke n

Kist van cipressenhout I t a l i ë , c a .

1400–1500 BK-NM-11934

P l a fond van de St. L a u re n s kerk te

Alkmaar A l k m a a r, 1519 BK-18830

U u r werk van staande klok

A m s t e r d a m , c a . 1 7 0 0 – 1 7 2 5 , d o o r

A n d ries Ve rmeulen BK-1969-102-A

H o e ke t a g è re N e d e rl a n d ,c a .

1700–1750 BK-16727-A

Kast van eikenhout Z u i d e l i j ke

N e d e rl a n d e n , ca.1750 BK-NM-4989

De aan Jan van Mekeren toegeschreven

marqueteriemeubelen op Kasteel

Amerongen werden technisch onderzo

c h t .

Te x t i e l

Fragment van linnen met ap p l i c a t i e s

van Indiase sits I n d i a , c a . 1 7 0 0 – 1 7 5 0

B K - 1 6 4 4 1 - B

B e dd e n s p re i ,s i t s , g ew a t t e e rd en

g evo e rd met katoen I n d i a , c a .

1700–1750 BK-BR-327

B e dd e n s p re i ,z i j d e, g e b o rd u u rd met

veelkleurige zijde C h i n a ? ,

ca.1750–1800 BK-1958-86-A

Ta fe l k l e e d , t ap i s s e r i e, wol en zijde

N e d e rl a n d ,c a . 1750 BK-KO G - 4 1

G e c o n s e rveerd met behulp van de

n i e u we methode KarwatTi. D e ze

methode is ontwikkeld om lacunes in

wandtapijten aan te vullen met behulp

van digitale technieke n .

Voor de bestandscatalogus wandtapijten

zijn alle wandtapijten en tapijtkussens

in de collectie gestofzuigd en

g e fo t o g ra fe e r d . De heri n richting van de

depots D226 en D421 is gecontinue

e r d .

Kostuums en kant

K r a a g , n a a l d k a n t , linnen I t a l i ë ,Ve n e t i ë ,

1660–1680 BK-NM-1108

S t rook naaldkant,Venise à gros re l i e f

I t a l i ë ,Ve n e t i ë , 1675–1700 BK-1958-89

J ap o n , blonde kant F ra n k ri j k ,c a .

1805–1825 BK-BR-J-312

C o r s e t , l i n n e n ,b a l e i n e n ,g evo e rd met

g roene zijde N e d e rl a n d , c a .

1740–1750 BK-1978-295

H e re n h u i s j a s , b l a u we wollen damast

N e d e rl a n d ? , c a . 750–1800 BK-1978-

8 7 8

Robe à l’anglaise of polonaise, d a m e-

s j apon van gestreepte zijde

N e d e rl a n d ,c a . 1775–1785 BK-1978-

2 4 9

R e d i n gote N e d e rl a n d ? , c a . 1785 BK-

1 9 7 8 - 2 5 0

D a m e s j ap o n , wit keperkatoen met

t a m b o u re e r werk I n d i a / N e d e rl a n d , c a .

1785–1795 BK-KO G - 1 4

B r i s é w a a i e r, i voor C h i n a , H o n g - K o n g

(?) of Canton (?), c a . 1790–1810 BK-

1 9 7 8 - 3 2 4

B r i s é w a a i e r, i voor C h i n a , H o n g - K o n g

(?) of Canton (?), c a . 1800–1820 BK-

1 9 7 8 - 3 2 5

D o u i l l e t t e, d o n ke r b l a u we zijde met

bruin fluwelen kraag N e d e rl a n d , c a .

1830–1835 BK-1978-263

D o u i l l e t t e, g roene zijde N e d e rl a n d , c a .

87


1830–1840 BK-1978-262

D a m e s j ap o n , l i c h t roze zijden gaas, z i l-

verkleurig bord u u r werk N e d e rl a n d ,

A m s t e r d a m , 1915 BK-1978-292

J a s ,o n d e rdeel van een maskaradeko s-

t u u m , gele zijde, konijnenbont met

h e r m e l i j n s t a a rtjes N e d e rl a n d , c a .

1895–1905 BK-1993-12

Ten behoeve van de opstelling

‘Regenten in de kleren, de ve r z a m e l i n g

S i x ’ o n d e rgingen vo o rts nog 18 ko s-

tuums en accessoires een eenvo u d i g e

b e h a n d e l i n g .

Afdeling Nederlandse geschiedenis

De navolgende 22 modellen uit de

M a rinemodellenkamer werden behand

e l d , o. m . ten behoeve van de tentoonstelling

in de Beurs van B e rl a g e

Sailing beauties, deadly details:

D r i j vend dok N G - M C - 6 ;

S c h e e p s k ap N G - M C - 1 5 ;

Kielkade N G - M C - 3 0 ;

Voorschip linieschip N G - M C - 8 8 ;

Achterschip fregat N G - M C - 9 3 ;

Achterschip linieschip N G - M C - 9 5 ;

Achterschip linieschip N G - M C - 9 7 ;

Achterschip linieschip N G - M C - 9 8 ;

Achterschip de Waal N G - M C - 9 9 ;

Halfmodel Medusa N G - M C - 4 8 5 ;

Linieschip N G - M C - 5 0 9 ;

Gijn N G - M C - 5 9 0 ;

S t u u rtoestel N G - M C - 6 4 5 ;

Kanonneergalei N G - M C - 6 6 6 ;

Kanonneergalei N G - M C - 6 6 8 ;

Kanonneergalei N G - M C - 6 6 9 ;

Halfmodel Djambi N G - M C - 1 1 1 3 ;

Vu u rt o ren Te xel N G - M C - 1 1 4 9 ;

Vu u rt o ren Prins van Oranje N G - M C -

1 2 8 0 ;

D r i j vend ko p e ren dok N G - M C - 1 4 1 1 ;

Vu u rt o ren N G - M C - 1 4 1 3 ;

R e ddingsbootje NG-MC-1889-23

Vo o rt s :

Schoener ‘Banka’ N G - N M - 4 1 6 1 ;

Model op helling (Gips) N G - N M -

8 5 5 1 ;

Boeierjacht ‘het kan niet anders’ N G -

N M - 9 4 4 4 ;

Waterschip N G - N M - 1 1 4 0 4

Ten behoeve van de

M a u ri t s t e n t o o n s t e l l i n g :

Wap e n b o rd van prins Maurits met het

d evies van de Orde van de

Kousenband N G - N M - 1 0 1 5 2

R i j k s p re n t e n k a b i n e t

Te ke n i n g e n

Behandeld werden 635 tekeningen en

150 Indiase miniaturen.

P r e n t e n

Van de prentcollectie werden 2850

stuks behandeld, alsmede 245 Japanse

prenten (vo o rnamelijk van Koson) uit

de schenking van de heer Pe rr é e.

F o t o ’s

Uit de collectie van het

Rijksprentenkabinet 150 stuks en uit de

collectie van de afdeling Nederl a n d s e

geschiedenis 250 stuks.

B ru i k l e n e n

Ten behoeve van uitgaande bru i k l e n e n

werden 650 we rken behandeld en

i n g e l i j s t .

Tentoonstellingen en ov e rige werkz

a a m h e d e n

Veel we rk werd door het restaura t i e-

atelier prenten en tekeningen ve r ze t

voor de tentoonstellingen ‘ Van Gogh

to Mondri a n ’ in Boston, ‘ G e s c h i e d e n i s

in beeld’ in A m s t e r d a m ,‘ R e m b randt the

p ri n t m a ker’in Londen en A m s t e r d a m ,

‘ M a u ri t s , p rins van Ora n j e ’ en ‘ H e t

Chinese kabinet van J.Th. R oye r ’ i n

A m s t e r d a m .

C a . 25 mappen en dozen werden ve r-

vaardigd voor conserv a t i e d o e l e i n d e n .

Afdeling schilderijen

De volgende schilderijen werden vo l l e-

dig gerestaureerd:

B r u g g h e n , Hendrick ter De ongelov i g e

T h o m a s S K - A - 4 1 8 8

C u y p, A e l b e rt R i v i e rlandschap met ru i-

t e r S K - A - 1 4 1 8 ; Po rtret van een jonge

m a n S K - C - 1 2 0

F l i n c k ,G ove rt Isaac zegent Jacob S K -

A - 1 1 0

G oye n , Jan van E i ke n S K - A - 1 2 3

Hannké (actief in Batavia in 1909)

Po rtret van Gouvern e u r- G e n e raal J.B. va n

H e u t s z S K - A - 3 8 1 4

H o n d e c o e t e r, Melchior d’ Het dri j v e n d

v e e rt j e SK-A-175

H o u c k g e e s t ,G e rrit I n t e rieur van de

Oude Ke rk te Delft SK-A-1584

M e t s u , Gabriel Het zieke kind S K - A -

3 0 5 9

M i e r i s ,Willem van D i e d e rik Baron va n

Leyden van V l a a r d i n g e n S K - A - 4 8 2 4

O s t a d e, Adriaen van B o e r e n g e ze l s c h a p

S K - A - 2 0 0

S c h a rd t , Johan Gre gor van der

Z e l f p o rt r e t ( g e p o lychromeerd terra c o t-

ta) BK-2000-17

Ve l d e,Adriaen van de De hut S K - A - 4 4 3

Velde (I),Willem van de H e t

P ri n s e n j a c h t S K - A - 1 3 8 5

Ve n n e, Adriaan Pietersz. van de D e

haven van Middelburg S K - A - 1 7 7 5 ; D e

p rinsen van Oranje Maurits en Frederi k

H e n d rik op de paardenmarkt te

Va l ke n b u rg S K - A - 6 7 6

D a a rnaast ondergingen 39 schilderi j e n

een uitvo e rige behandeling.

56 Lijsten werden behandeld.

Ten behoeve van bruiklenen aan tentoonstellingen

werden aan 185 schilderijen

meer of minder ingri j p e n d e

behandelingen uitgevo e r d . Er we r d e n

daarbij 32 klimaatvitrines ve rv a a r d i g d

voor schilderijen die in bruikleen we r-

den gegeve n .

B i b l i o t h e e k

O verzicht van de we rk z a a m h e d e n :

• 371 boeken gerestaureerd, h e rs t e l d

of heri n g e b o n d e n

• 2 boeken uit de 19e eeuw gedem

o n t e e r d

• getijdenboek (SK-A-3043) gereinigd

voor de afdeling schilderi j e n

• 2 boekbanden ontwo rpen en uitgevoerd

in heel leer voor de tentoonstelling

75x Kant

• voor dive rse tentoonstellingen presentatiemappen

gemaakt, b o e ke n

opgesteld in vitri n e s , ter inzage exe m-

plaren gekart o n n e e r d

• 4 stofomslagen vastgezet en 2 standaards

gefabriceerd t.b. v. de afdeling

commerciële zake n

• 14 zuurv rije mappen gemaakt

• cassette voor 6 folianten ve rvaardigd

• 19 etiketten ve r w i j d e r d

• 100 linnen omslagen en 6000 standp

l a a t s fiches voor Leidse boekjes gesned

e n

• 257 stofomslagen ingeplakt

• 4540 etiketten gesneden

Voor andere afdelingen en tentoonstellingsprojecten

werden dive rs e

o p d rachten voor snijwe rk en plakwe rk

u i t g e vo e r d .

88

Bruiklenen aan tentoonstellingen

In het jaar 2000 werden aan 150 instellingen

in binnen- en buitenland 212

s c h i l d e ri j e n , 3 meubelen, 10 zilve r e n

vo o r we rp e n , 10 stuks pors e l e i n , 2 4

b e e l d e n , 1 glas, 8 stuks textiel, 1 tapijt,

1 ivoren vo o r we rp, 2 stuks aardewe rk ,

1 dominospel, 5 vo o r we rpen van

Aziatische kunst, 1 trommelstok,

1 scheepsvlag, 12 modellen, 1 fles duinw

a t e r, 971 modellen uit de Mari n e -

m o d e l l e n k a m e r, 33 dive rse vo o r we rp e n ,

de Hart o c h s c h o t e l , 1 penning, 246 teken

i n g e n , 349 prenten, 34 fo t o ’s , 15 boeke

n , 13 bri e ve n , 5 tijdschri f t e n , 16 aquar

e l l e n , 5 schetsboeken en 2 opticakijke

rs in bruikleen afgestaan ten behoeve

van de volgende tentoonstellingen:

A

A m s t e r d a m , B e u rs van Berl a g e : S a i l i n g

B e a u t i e s , D e a d ly Details

A m s t e r d a m , Bijbels Museum: In de wo l-

ke n

A m s t e r d a m , G e m e e n t e a r c h i e f : J a c o b

O l i e

A m s t e r d a m , Van Goghmu s e u m :

J u g e n d s t i l . Dichtkunst rond 1900

A m s t e r d a m , Van Goghmu s e u m :L i c h t :

K u n s t , technologie en samenleving in

het industriële tijdperk 1750-1900

A m s t e r d a m , Koninklijk Pa l e i s : Een ve rr e

h o f r e i s

A m s t e r d a m , Museum Van Loon:

Ferdinand Bol, etsen in eigen huis

A m s t e r d a m , N i e u we Kerk : De we g

naar de Hemel

A m s t e r d a m , N i e u we Kerk : N o o r d ze e

A m s t e r d a m , R e m b ra n d t h u i s :

R e m b ra n d t , G oya & Picasso

A m s t e r d a m , Tr o p e n mu s e u m :A rm e n i ë rs

in Nederl a n d

A n t we rp e n , H e s s e n h u i s : Van To r e n s

S t e ke l i g

A n t we rp e n , R u b e n s h u i s : Rubens naar

H o l b e i n

A p e l d o o rn , H i s t o risch Museum: L e ve n

met de dood

A p e l d o o rn , H i s t o risch Museum:

Wo o n w a g e n b e wo n e rs

A p e l d o o rn , Museum Paleis het Loo:

Onder de Ora n j e b o o m

A ri t a ,S a g a , J a p a n , Kyushu Cera m i c

M u s e u m :The Voyage of Old Imari

Po r c e l a i n

A rn h e m , G e m e e n t e mu s e u m :

K u n s t e n a r e s s e n

A t h e n e, National Gallery en

N e d e rlands Instituut: G riekse Goden

en Helden uit de tijd van Rubens en

R e m b ra n d t

A u g s bu rg , M a x i m i l i a n mu s e u m :A d ri a a n

de V ri e s

B

B e rg a m o, Accademia Carra ra di Belle

A rt i :The Light of Tru t h

B e rg e n , Museum Kra n e n bu rg h : E e rs t e

k u n s t e n a a rs in Berg e n

B e rg e n , Museum Kra n e n bu rg h : S i n t

M a rtens Latem

B e rg e n , Museum Kra n e n bu rg h : Etha Fles

B e rg e n , Museum Het Sterke n h u i s :

S t o rmen en Stra n d i n g e n

B e rl i j n , M a rtin Gropiusbau: S e ven Hills

- Images and Signs of the 21st Century

B e rn , B e rnisches Historisches Museum:

B i l d e rs t u rm

B i l b a o, Fine A rts Museum: The Spanish

Still Life from Zurbaran to Picasso

B o l s w a r d , S t a d h u i s : F ries A a r d e we rk uit

Bolsward 1737-1801

B o n n , Haus der Geschichte:

D e u t s c h l a n d - N i e d e rl a n d e, Heiter bis

Wo l k i g

B o n n , Kunst- und A u s s t e l l u n g s h a l l e :

Karel V

B o s t o n , Isabella Stewart Gardner

M u s e u m : R e m b randt creates

R e m b ra n d t

B o s t o n , Museum of Fine A rt s :Va n

Gogh Po rt ra i t s

B o s t o n , Museum of Fine A rt s :Va n

Gogh to Mondrian

B r e d a , De Beye r d : Vo g e l ve rs c h ri k ke rs

B r e d a ,B r e d a ’s Museum: Z i l ver en

Z i l ve rsmeden in de Baronie van Breda

B r ü h l , Schloss A u g u s t u s bu rg : Der Riss

im Himmel

B ru n s w i j k , H e r zog Anton Ulri c h

M u s e u m : Paulus Moreelse und der To l l e

H a l b e rs t ä d t e r

B ru s s e l , Paleis voor Schone Kunsten:

B ru s s e l , K ruispunt van Culturen

B u rg o s , M o n a s t e rio de San Juan: E l

Jardin de Melibea

C

C o n e g l i a n o, Pa l a z zo Sarchinelli: D a

Courbet a Manet

C r e m o n a , Museo Civico Ala Po n zo n e :

Dipingere la Musica

C u l e m b o rg , Museum Elisabeth

We e s h u i s :V ri j s t e d e n

D

D a l l a s , Dallas Museum of A rt : Degas to

P i c a s s o

D e l f t , L e g e rmu s e u m :

O o rl o g s p r e n t k u n s t

Den Bosch, N o o r d b rabants Museum:

M e e s t e rs van het Zuiden

Den Bosch, N o o r d b rabants Museum:

Dans in Nederlandse Collecties

Den Haag, Haags Gemeentemu s e u m :

H . J . We i s s e n b ru c h

Den Haag, Haags Gemeentemu s e u m :

Muziek in de Japanse prentkunst

Den Haag, Haags Gemeentemu s e u m :

O ver en we e r: Streekmode en

S t r e e k d ra c h t

Den Haag, Haags Historisch Museum:

Wassenaer ... de oudste

Den Haag, L e t t e rkundig Museum: J a c o b

van Lennep

Den Haag, Louis Couperus Museum:

C o u p e rus inspireert beeldende kunsten

a a rs

Den Haag, Louis Couperus Museum:

De band is fijn geteke n d

Den Haag, Pa n o rama Mesdag: Aan het

S c h e veningse Stra n d

Den Haag,Tweede Kamer: C o l l e c t i e

N e d e rland in de Tweede Kamer

Den Helder, H e l d e rs Mari n e mu s e u m :

N e d e rland in het oude Japan

D e t r o i t , The Detroit Institute of A rt s :

Van Gogh Po rt ra i t s

D o r d r e c h t , Dordrechts Museum:

G e b r o e d e rs Van Stri j

D r e s d e n , R e s i d e n z s c h l o s s :

S c h w a n e n s e rv i c e

D u i s bu rg , K u l t u r h i s t o risches Museum:

Von Flandern zu Niederr h e i n

E

E n k h u i ze n , Z u i d e r ze e mu s e u m :

Van oude ambachten ...

E n s c h e d e, R i j k s museum Twe n t h e,

G e b r o e d e rs Van Stri j

89


F

F ra n k f u rt am Main, S t ä d e l s c h e s

K u n s t i n s t i t u t : Classicisme in de

N e d e rlandse 17de-eeuwse schilderk

u n s t

G

G e n t , M . I . A . T. :Tuinen van Eden

G o r c u m , Gorcums Museum: E e u w i g e

J e u g d

G o t h a , S c h l o s s mu s e u m : Über den ziehenden

Wo l ken der Fuji

G r o n i n g e n , Groninger Museum:

E x p o rt p o rselein uit Nederl a n d s e

C o l l e c t i e s

Groot Scherm e r, Museum en

Beeldentuin Nic Jonk: C h a rlotte van

Pa l l a n d t

H

H a a rl e m , F rans Halsmu s e u m : H e t

K i n d e rp o rtret in de Nederl a n d e n

H a a rl e m , S p a a rnestad Fotoarchief:

Eeuwige Jeugd

H a m m , G u s t av Lübke mu s e u m : G ä rt e n

der Rubens-Zeit

H a t t e m , Vo e rman Museum: D rie generaties

Kra bb é

H e l m o n d , G e m e e n t e mu s e u m : R . N .

Roland Holst

H o o rn , We s t f ries Museum: J . C. K .

K l i n ke n b e rg

I

I s t a n bu l , Topkapi Museum: 700 Ye a rs

Ottoman Empire

J

J e ru s a l e m , the Israel Museum:

Landscape of the Bibl e

K

K a m p e n , Stedelijk Museum: Langs IJssel

en Zuiderze e

K a t w i j k , Katwijks Museum:V i s s e rs l e ve n

langs de Noordzee en Zuiderze e

K e u l e n , Wa l l ra f - R i c h a rt z - M u s e u m : D e r

B a rt h o l o m ä u s - A l t a r

K e u l e n , Wa l l ra f - R i c h a rt z - M u s e u m :

Faszination Ve nu s , Bilder einer Göttin

K e ve l a e r, N i e d e rrheinisches Museum:

Dreitausend Jahre Tu rm zu Babel. D e r

G i p fel des Wa h n s i n n s

K o p e n h a g e n , O r d rupgaard Samlingen:

Delacroix painting

K ra kow, Wawel Royal Castle: 1000 jaar

diocees Kra kow

L

L e e u w a r d e n , F ries Museum: De zilveren

eeuw

L e m g o - B ra ke, Schloss Bra ke : Die We s e r

L e u ve n , Stedelijk Museum: We r e l d w i j s .

We t e n s c h a p p e rs rond Keizer Karel

L e ve rk u s e n , Museum Mors b o i c h :K u n s t

und Psychologie

L i s s a b o n , G a l e ria de Pintura : B ra s i l -

B ra s i s

L o n d e n , D u lwich Picture Gallery : G e rri t

D o u

L o n d e n , National Gallery : R u s k i n ,

Tu rner and the Pre-Raphaelites

L o n d e n , National Gallery : S e e i n g

S a l v a t i o n :The Image of Chri s t

L o n d e n , National Gallery : Time and

Pa i n t i n g

L o n d e n , National Maritime Museum:

The Story of T i m e

L u xe m bu rg , Musée d’Histoire de la V i l l e

de Luxe m b o u rg : Incubi Succubi, H e xe n

und ihre Henke r

M

M a a s e i k , M u s e a c t r o n : O p g e d o l ven klanke

n

M a a s s l u i s , N a t i o n a a l

S l e e p v a a rt mu s e u m : I J s b r e ke rs

M a a s t ri c h t , Spaans Gouve rn e m e n t :

Karel V

M e c h e l e n , Cultureel Centrum A n t o o n

S p i n oy : Los Honores

M o n t r e a l , Musée des Beaux-Art s :

Triomf van de Barok

Montreal Musée des Beaux-Art s :A l f r e d

H i t c h c o c k

M ü n c h e n , Villa Stuck:Theo van

D o e s bu rg - Maler - A r c h i t e k t

M ü n s t e r, S t a d t mu s e u m : Das Königreich

der T ä u fer in Münster

N

N a a r d e n , C o m e n i u s mu s e u m : O p

school in Naarden

N a a r d e n , Ve s t i n g mu s e u m : Naarden ve r-

e e u w i g d , het ve rleden in ve r f

N a g oya , Aichi Prefe c t u ral Museum:

M a s t e r wo rks of the Golden Age from

the Rijksmu s e u m

N a m e n , Musée des A rts anciens: H e n ri

B l e s

New Yo rk , Metropolitan Museum of

A rt : Tilman Riemenschneider

N i j m e g e n , Museum Het Va l k h o f :

H e e rl i j ke Natuurt o o n e e l e n

O

O l d e n bu rg , Staatliches Museum:

O p g e d o l ven klanke n

P

Pa ri j s ,B i bliothèque Nationale:

Rodolphe Bresdin

Pa ri j s ,G rand Pa l a i s : 1 9 0 0

Pa ri j s , G rand Pa l a i s :Visions du Futur

Pa ri j s , Institut Néerl a n d a i s : Magie en

Z a ke l i j k h e i d

Pa ri j s , Musée Galliera : Le coton à la

conquête de l’Occident: mille ans d’ave

n t u r e

P h i l a d e l p h i a , Philadelphia Museum of

A rt :Van Gogh Po rt ra i t s

Po z n a n , Nationaal Museum:

O p g e d o l ven klanke n

R

R e g e n s bu rg , H i s t o risches Museum:

B av a ria Germania Europa - Geschichte

auf Baye ri s c h

R o m e, Museo Capitolino: De wo l v i n

van het Capitool

R o m e, Pa l a z zo Barberi n i : Musica Picta

R o m e, Pa l a z zo delle Esposizioni: Il Vo l t o

di Chri s t o

R o t t e r d a m , K u n s t h a l : De verjaardag van

J e z u s

R o t t e r d a m ,M a ri n i e rs mu s e u m : Tot op

de bodem

R o t t e r d a m , Museum Boijmans van

B e u n i n g e n : Carel W i l l i n k

R o t t e r d a m , N e d e rlands Foto Instituut:

Schijn en We ze n

R o t t e r d a m , We r e l d mu s e u m : M a j a p a h i t ,

de Gouden Eeuw van Indonesië

R o t t e r d a m , We r e l d mu s e u m :I s l a m i t i s c h e

P r o n k d o c u m e n t e n

S

S i e n a , Pa l a z zo Publ i c o : Alessandro V I I

Stift Melk, O o s t e n ri j k : Die Suche nach

dem Ve rlorenen Pa ra d i e s

S y d n e y, National Maritime Museum:

The Batav i a

S y d n e y, National Maritime Museum: A

c u rious coincidence

T

T i e l ,S t r e e k mu s e u m :D e n kend aan

R i v i e r e n l a n d

T i l bu rg , S c ry p t i o n : K a ra k t e rs in Beeld

To k yo, National Museum of We s t e rn

A rt : M a s t e r wo rks of the Golden A g e

from the Rijksmu s e u m

To l e d o, Museo de Santa Cru z : C a r o l u s

To u l o u s e, Musée Paul Dupuy: A n t o i n e

R i v a l z

U

U d e n , Museum voor Religieuze Kunst:

B rabantse Gilden

U t r e c h t ,C a t h a ri j n e c o nve n t : G o d s

Gouden Glans

U t r e c h t ,C a t h a ri j n e c o nve n t : L e ven na

de dood

U t r e c h t ,C e n t raal Museum:Theo van

D o e s bu rg

90

U t r e c h t , C e n t raal Museum: P i e t e r

S a e n r e d a m

V

Va l e n c i e n n e s , Musée des Beaux-Art s :

Maîtres du Sud

Va l ke n s w a a r d , Museum Van Gerwe n

L e m m e n s : Uit Noachs A rk

W

Washington DC, National Gallery of

A rt : Triomf van de Barok

Washington DC, National Gallery of

A rt :G e rrit Dou

Washington DC, The Phillips

C o l l e c t i o n : D a u m i e r

We i m a r, S c h i l l e rmu s e u m : Die Homer-

R e zeption der Goetheze i t

We n e n ,A l b e rt i n a : F. B o rr o m i n i

We n e n , K u n s t h i s t o risches Museum:

Karel V

Z

Z u t p h e n , Stedelijk Museum: G l o b a a l

b e ke ke n

Ve rder we rden als tegenpre s t a t i e

voor bruiklenen van schilderijen aan

de tentoonstelling ‘De Glorie van de

Gouden Eeuw’ 36 schilderijen uitgeleend

aan de volgende mu s e a :

A m s t e rd a m ,A m s t e rdams Historisch

M u s e u m

B e r l i j n , G e m ä l d e g a l e r i e

C a rd i f f , National Museum of Wa l e s

Den Haag, M a u r i t s h u i s

D o u a i , Musée de la Chart re u s e

D re s d e n ,G e m ä l d e g a l e r i e

Los A n g e l e s , Getty Museum

O b e r l i n , Allen Memorial Museum

U t re c h t , Centraal Museum

We n e n , Kunsthistorisches Museum

91


Tentoonstellingen en presentaties

Publicaties van het Rijksmuseum

92

93

W i n t e rt e n t o o n s t e l l i n g e n

t/m 26 maart

A m s t e rdams Goud en Zilve r

p r o j e c t l e i d i n g Wendela Brouwe r, J a n -

Rudolph de Lorm

o n t w e r p G racia Lebb i n k

g rafische vorm g eving G racia Lebb i n k ;

B e rry Slok

25 november t/m 4 maart 2001

Een Ko n i n k l i j ke Diere n t u i n

Po rseleinen beesten uit Meissen

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, J a n - D a a n

van Dam

o n t w e r p Cees Rouw

g rafische vorm g eving Josephine Duns;

B e rry Slok

s t ri p: Pieter Geenen

1 december t/m 18 maart 2001

M a u r i t s , Prins van Oranje

p r o j e c t l e i d i n g Wendy Jansen/Noort j e

I s e ri e f , Kees Zandvliet

o n t w e r p O p e ra - ru i m t e l i j k

g rafische vorm g eving O p e ra - g ra fi s c h ;

B e rry Slok

Z o m e rt e n t o o n s t e l l i n g

15 april t/m 17 september

De Glorie van de Gouden Eeuw

( s c h i l d e ri j e n , beeldhouwkunst en kunstn

i j ve r h e i d )

p r o j e c t l e i d i n g Wendela Brouwe r, Jan Piet

Filedt Kok

o n t w e r p M e rkx & Girod

g rafische vorm g eving I rma Boom; B e rry

S l o k

15 april t/m 16 juli

De Glorie van de Gouden Eeuw

( t e keningen en prenten)

p r o j e c t l e i d i n g Wendela Brouwe r, G e r

L u i j t e n

g rafische vorm g eving I rma Boom; B e rry

S l o k

R i j k s p re n t e n k a b i n e t

22 janu a ri t/m 9 april

Rond 1900

t e ke n i n g e n , p r e n t e n , fo t o ’s

p r o j e c t l e i d i n g Wendy Jansen, Irene de

G r o o t

g rafische vorm g ev i n g Joan Ve e n e n d a a l ;

B e rry Slok

N . B. D e ze tentoonstelling reisde door

naar Boston, Museum of Fine A rt s

onder de titel ‘From Van Gogh to

M o n d ri a n ’ .

22 juli t/m 8 oktober (deel 1), 14

october t/m 7 janu a ri 2001 (deel 2)

Rembrandt in alle staten

Alle etsen van Rembra n d t

p r o j e c t l e i d i n g Wendy Jansen/Otto de

R i j k , Ger Luijten

g rafische vorm g eving Victor Levie; B e rry

S l o k

Afdeling Nederlandse geschiedenis

t/m 13 fe b ru a ri

Speerpunt Geschiedenis: 15 december

1 9 4 9

de Soeve r e i n i t e i t s ove r d racht aan

I n d o n e s i ë

p r o j e c t l e i d i n g Wendy Jansen

8 janu a ri t/m 25 juni

Een Koninklijk Museum

Lodewijk Napoleon en het

R i j k s mu s e u m

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, E ve l i n e

Sint Nicolaas i.s.m. F rans Gri j ze n h o u t

( I C N )

o n t w e r p Pinxit (Pim van Schaik); B e rry

S l o k

g rafische vorm g eving P i n x i t

1 juli t/m 15 oktober

Kom Kijken!

A f fiches van het Rijksmu s e u m

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, F rans van

der Ave rt , Irene de Groot

g rafische vorm g eving Victor Levie;

Anouk Sleegers

8 juli t/m 15 oktober

Geschiedenis in Beeld

De Atlas Frederik Muller

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, F r e e k

H e i j b r o e k

g rafische vorm g eving Victor Levie

N . B. D e ze tentoonstelling in samenwe

rking met Atlas van Stolk in

Rotterdam en Museum Simon van Gijn

in Dordrecht

8 november t/m 18 fe b ru a ri 2001

Document Nederland: B u re n

D rie buitenlandse fo t o g ra fen kijke n

naar Nederl a n d

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, Jet Baru c h

g rafische vorm g eving B e rry Slok

25 november t/m 4 maart 2001

Speerpunt Geschiedenis: 25 nove m b e r

1 9 7 5

De soeve r e i n i t e i t s ove r d racht aan

S u ri n a m e

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth

Z u i d v l e u g e l

t/m 27 fe b ru a ri

C o u t u re !

g e ko zen uit de collectie Van Emmeri k

1 9 0 0 – 1 9 4 0

p r o j e c t l e i d i n g Wendy Jansen, Bianca du

M o rt i e r

v o rm g eving G e rrit Rave s l o o t

g rafische vorm g eving Joan Ve e n e n d a a l ;

B e rry Slok

t/m 11 apri l

Miniatuurschilderingen uit India

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, Pa u l i n e

Lunsingh Scheurl e e r

18 maart t/m 20 augustus

75 x Kant

Het kantsalet jubileert

p r o j e c t l e i d i n g Wendy Jansen, E b e l t j e

H a rtkamp-Jonxis i.s.m. Pa t ricia Wa r d l e

o n t w e r p Theo T i e n h ove n

g rafische vorm g eving Joan Ve e n e n d a a l ;

B e rry Slok

9 september t/m 11 maart 2001 (ve r-

lengd t/m 24 juni)

Regenten in de klere n

De schenking Six

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, B i a n c a

du Mort i e r

o n t w e r p Theo T i e n h ove n

g rafische vorm g eving B e rt Haagsman;

B e rry Slok

9 september t/m 11 maart 2001

R oyers Chinese kabinet

p r o j e c t l e i d i n g Reina de Smeth, Jan van

C a m p e n

g rafische vorm g eving Dick Letema;

B e rry Slok

Bulletin van het Rijksmu s e u m

J rg . 47 (1999) nr. 4

J rg . 48 (2000), n r. 1 / 2 , 3 , 4

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

R i j k s museum kunstkrant.

J rg . 26 (2000) nr. 1 - 6

A m s t e r d a m : R i j k s museum afd. E d u c a t i e

en Publ i e k s i n fo rm a t i e

J a a rverslag 1999 Rijksmu s e u m

A m s t e rd a m

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

143 p.

A n nual re p o rt 1999 Rijksmu s e u m

A m s t e rd a m

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

75 p.

17de-eeuwse kabinetten

= 1 7 t h - c e n t u ry cabinets

Reinier Baars e n

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

64 p. ( R i j k s mu s e u m - d o s s i e rs )

ISBN 90-400-9450-0 (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9451-9 (Eng. e d . )

NLG 35.-

75 x lace

Pa t ricia Wa r d l e

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s museum

104 p.

ISBN 90-400-9448-9

NLG 39.50

200 jaar Rijksmu s e u m : g e s c h i e d e n i s

van nationaal monu m e n t

Gijs van der Ham

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m .

416 p.

ISBN 90-400-9446-2

NLG 85.-

Come and see: R i j k s museum posters

=Kom kijke n : a f fiches van het

R i j k s mu s e u m

( F o l d e r )

Geschiedenis in beeld 1550–2000

J . B e i j e rm a n - S c h o l s . . . [et al.]

Z wo l l e : Wa a n d e rs

296 p.

ISBN 90-400-9466-7

NLG 59.50

De Glorie van de Gouden Eeuw:

Nederlandse kunst uit de 17de eeuw:

schilderijen beeldhouwkunst en kunstn

i j ve r h e i d

=The glory of the Golden A g e :D u t c h

a rt of the 17th century :p a i n t i n g , s c u l p-

ture and decora t i ve art s

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a n :

R i j k s mu s e u m

366 p.

ISBN 90-400-9433-0 (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9437-3 (Eng. e d . )

NLG 75.-

De Glorie van de Gouden Eeuw:

Nederlandse kunst uit de 17de de

e e u w : t e keningen en pre n t e n

=The glory of the Golden A g e :D u t c h

a rt in the 17th century : d rawings and

p ri n t s

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

156 p.

ISBN 90-400-9439-X (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9441-1 (Eng. e d . )

NLG 60.-

Het Hollandse pro n k p o p p e n h u i s : i n t e-

rieur en huishouden in de 17de en

18de eeuw

Jet Pijze l - D o m m i s s e

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

447 p.

ISBN 90-400-9481-0

NLG 150.-

Het Koninklijk Museum: L o d ew i j k

N apoleon en het Rijksmu s e u m

1806–1810

F rans Gri j ze n h o u t

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

86 p.

ISBN 90-400-9383-0

NLG 39.50

Meissen Po rcelain in the Rijksmu s e u m

A b raham L. den Blauwe n

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

512 p.

ISBN 90 400 9496 9

NLG 395

Een ko n i n k l i j ke diere n t u i n :p o r s e l e i-

nen beesten uit Meissen

=Ein königlicher T i e rg a rt e n : Tiere aus

Meissener Po r ze l l a n

S a muel W i t t we r

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

48 p. ( R i j k s mu s e u m - d o s s i e rs )

ISBN 90-400-9493-4 (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9494-2 (Dts ed.)

NLG 35.-

M a u r i t s , Prins van Oranje

Kees Zandvliet

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

507 p.

ISBN 90-400-9497-7

NLG 69.50

Nederlandse kunst in het

R i j k s museum 1400-1600

= N e t h e rlandish art in the Rijksmu s e u m

1 4 0 0 – 1 6 0 0

Henk van Os, Jan Piet Filedt Kok, G e r

L u i j t e n , F rits Scholten

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

279 p. ( N e d e rlandse kunst in het

R i j k s mu s e u m ; 1 .N e t h e rlandish art in

the Rijksmu s e u m ; 1 )

ISBN 90-400-9375-X (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9376-8 (Eng. e d . )

NLG 110.-

Poëzie der we r ke l i j k h e i d : N e d e r l a n d s e

schilders van de negentiende eeuw

= Po e t ry of reality: Dutch painters of

the nineteenth century

Marjan van Heteren, Guido Jansen,

Ronald de Leeuw

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

215 p.

ISBN 90-400-9417-9 (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9419-5 (Eng. e d . )

NLG 49.50


Regenten gekleed: een keuze uit de

schenking Six

= A rt i s t o c ratic attire: the donation of

the Six famlily

Bianca du Mort i e r

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

56 p. ( R i j k s mu s e u m - d o s s i e rs )

ISBN 90-400-9483-7 (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9492-6 (Eng. e d . )

NLG 35.-

Rembrandt the printmake r

E rik Hinterding, Ger Luijten and Mart i n

R oya l t o n - K i s c h .

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

384 p.

ISBN 90-400-9489-0

NLG 95.-

Rembrandts etsen

= R e m b ra n d t ’s etchings

Ger Luijten

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

48 p. ( R i j k s mu s e u m - d o s s i e rs )

ISBN 90-400-9478-0 (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9491-8 (Eng. e d . )

NLG 30.-

Rond 1900: kunst op papier in

N e d e r l a n d

= Van Gogh to Mondri a n : Dutch wo rk s

on paper

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

184 p.

ISBN 90-400-9404-7 (Ned. e d . )

ISBN 90-400-9417-9 (Eng. e d . )

NLG 59.50

R oyers Chinese kabinet: vo o r we r p e n

uit China verzameld door Je a n

T h e o d o re Royer (1737–1807)

Jan van Campen

Z wo l l e : Wa a n d e rs ;A m s t e r d a m :

R i j k s mu s e u m

64 p.

ISBN 90-400-9482-9

NLG 39.50

94

Publicaties van medewerkers

F. van der Ave rt

‘Het N i e u w e R i j k s mu s e u m . Voor het

p u bliek van de 21ste eeuw’, b r o c h u r e

R i j k s museum Amsterdam 2000

R . J .B a a r s e n

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse kunst in

het Rijksmuseum 1400–1600/

N e t h e rlandish A rt in the Rijksmuseum,

A m s t e r d a m / Z wolle 2000, n rs . 2 2 , 6 9 ;

17e-eeuwse kabinetten, R i j k s mu s e u m ,

Amsterdam 2000 (Engelse ve rsie 1 7 t h -

c e n t u ry cabinets) ;

‘Een ve rl ovingskast met complicaties,

de muziekkast van P. J . H . C u y p e rs ’ ,

Ku n s t s c h ri f t 4 4 , 3 (mei-juni 2000), p p.

1 4 - 1 9 ;

‘Een serie van twaalf stoelen’, i n : c a t .

t e n t . Kopen voor de eeuwigheid,

Verzamelen in het Dordrechts Museum

1 9 7 5 – 2 0 0 0, Dordrecht (Dordrechts

Museum) 2000, p p. 1 2 8 - 1 2 9 ;

‘Een A u g s bu rgs pronkkabinet’, B u l l e t i n

van het Rijksmuseum 48 (2000), p p. 2 -

1 7 ;

‘Een mémoire van Claude II Ballin vo o r

p rins Willem IV’, i n : J . P. van Rijen (red.),

De Stavelij in zilver, 25 jaar Zilverclub,

Utrecht 2000, p p. 2 4 3 - 2 4 7 ;

[met W. K e i j s e r- S c h u u rman] ‘The furn i-

ture drawings of Matthias Soiron’,

F u rniture History 36 (2000), p p. 1 3 8 -

2 5 1 .

Mw M. B o o m

C a t . t e n t . Rond 1900. Kunst op papier in

N e d e rland/ From Van Gogh to Mondri a n,

Amsterdam (Rijksmu s e u m ) / B o s t o n

(Museum of Fine A rt s ) / Z wolle 2000,

d i ve rse entri e s ;

‘Made in China’, Macht en onmacht van

het fo t o g ra fisch beeld, in N i e u w s b ri e f

N e d e rlands Fotogenootschap, a p ril 2000,

n r. 2 8 , p p. 4 - 7 ;

Jacob Olie Jbz., in A m s t e l o d a m u m j rg

8 7 , n r. 4 , juli-augustus 2000, p p. 1 2 5 -

1 2 6 ;

‘ Pa rijse vri j e ri j e n . Bij de heru i t g ave van

Een Liefde in St. G e rmain des Prés’ i n

N i e u w s b rief Nederl a n d s

F o t o g e n o o t s c h a p, a p ril 2000, n r. 2 8 , p p.

2 0 - 2 1 .

J . van Campen

De Haagse jurist Jean Theodore Roye r

(1737–1807) en zijn verzameling

Chinese voorwerpen, d i s s e rt a t i e

U n i ve rsiteit Leiden, h a n d e l s e d i t i e :

H i l ve rsum 2000;

Ve rvolg op: Jean Theodore Roye r

(1737–1807) en zijn verzameling

Chinese voorwerpen, Amsterdam 2000;

R o ye rs Chinese kabinet,

A m s t e r d a m / Z wolle 2000;

‘A Chinese collection in the

N e t h e rl a n d s ’ , The Magazine A n t i q u e s

158/3 (sept. 2 0 0 0 ) , p p. 3 6 0 - 3 7 1 .

De navolgende publicatie ontbreekt in

het jaarv e rslag over 1999:

[met Menno Fitski,] ‘Een Nederl a n d s e

verzamelaar in Japan’, Aziatische Ku n s t

29/3 (1999), p p. 2 4 - 3 8 .

J . D. van Dam

Eindredactie van: A . L . den Blaauwe n

Meissen porcelain in the Rijksmuseum,

A m s t e r d a m / Z wolle 2000.

P. H . J . C. van Duin

‘The ‘ G ra c h t e n h u i s ’ , a mid-eighteenthc

e n t u ry doll’s house’,V. H o rie (ed.), T h e

C o n s e rvation of Decorative A rt s, L o n d o n

1 9 9 9 , p p. 9 5 - 1 0 8 .

J . P. Filedt Ko k

[met Marjolein Leesberg ] , The New

Hollstein - Dutch & Flemish Etchings,

e n g ravings and woodcuts 1450–1700 -

The De Gheyn fa m i l y: p a rt I and

II(Jacques de Gheyn I, II and III),

Rotterdam/Amsterdam 2000;

‘Vroege Nederlandse kunst in de ve r-

zamelingen van het Rijksmu s e u m ’ , i n :

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse Kunst in

het Rijksmuseum 1400–1600/

N e t h e rlandish A rt in the Rijksmuseum,

A m s t e r d a m/ Z wolle 2000, p p. 25-40 en

verder pp. 4 3 - 4 6 , 1 0 2 , 2 0 0 - 0 1 ,n rs .4 3 -

4 7 , 49 en de eindredactie;

‘ E p i l o o g : Het verzamelen van schilderi j-

en en kunstnijverheid uit de Gouden

E e u w ’ ,i n : J . K i e rs en F.T i s s i n k , c a t . t e n t .

De Glorie van de Gouden Eeuw -

N e d e rlandse kunst uit de 17e eeuw -

S c h i l d e ri j e n , beeldhouwkunst en kunstnijverheid/The

Glory of the Golden Age -

Dutch A rt of the 17th Century - Pa i n t i n g ,

Sculpture and Decorative A rt,

Amsterdam (Rijksmuseum) 2000, p p.

293-307 en de redactie;

‘ E p i l o o g : Het verzamelen van teke n i n-

gen en prenten uit de Gouden Eeuw’,

i n : E . R u n i a , c a t . t e n t . De Glorie van de

Gouden Eeuw - Nederlandse kunst uit

de 17e eeuw - Te keningen en

prenten/The Glory of the Golden Age -

Dutch A rt of the 17th Century -

D rawings and Pri n t s, A m s t e r d a m

( R i j k s museum) 2000, p p. 121-31 en de

r e d a c t i e ;

[met Everhard Korthals A l t e s ] ,‘ Va n

Fotocommissie tot Rijksmu s e u m -

Stichting (1920–1998), Bulletin van het

R i j k s m u s e u m 48 (1998), p p. 3 5 - 9 1 .

M . F i t s k i

‘Japanse schilderkunst uit bezit van de

Vereniging van V rienden der A z i a t i s c h e

K u n s t ’ , Aziatische Ku n s t 3 0 / 1 ,p p. 2 - 4 2 .

De navolgende publicaties ontbreken in

het jaarv e rslag over 1999:

Het vlietende lev e n , Japanse rolschilderi n-

gen uit het Kumamoto Prefe c t u ra l

Museum of A rt, t e n t o o n s t e l l i n g s c a t a l o-

g u s , R i j k s museum A m s t e r d a m , 1 9 9 9 ;

‘ U k i yo-e schilderkunst uit de Imanishi

c o l l e c t i e ’ , Aziatische Ku n s t 29/2 (1999),

p p. 3 - 1 4 ;

[met Jan van Campen,] ‘ E e n

N e d e rlanse verzamelaar in Japan’,

Aziatische Ku n s t 29/3 (1999), p p. 2 4 - 3 8 ;

‘ A a n w i n s t e n ’ , Bulletin van het

R i j k s m u s e u m 47 (1999), p p. 2 3 6 - 2 4 3 .

Mw I.M. de Gro o t

C a t . t e n t . Rond 1900. Kunst op papier in

N e d e rland/ From Van Gogh to Mondri a n,

Amsterdam (Rijksmu s e u m ) / B o s t o n

(Museum of Fine A rt s ) / Z wolle 2000,

d i ve rse entri e s .

Mw E. H a rt k a m p - Jo n x i s

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse kunst in

het Rijksmuseum 1400–1600/

N e t h e rlandish A rt in the Rijksmuseum,

Z wolle/Amsterdam 2000, n rs . 3 4 , 3 9 -

4 0 , 5 8 , 7 4 - 7 5 .

95


W. H e l mu s

[met Trudi Noordermeer] ‘ D e

Nassausche wapenrok op het we b, K B

en Rijksmuseum maken Digitale A t l a s

G e s c h i e d e n i s ’ I n fo rmatie Profe s s i o n a l

vo l . 4(2000) no. 7 / 8 , p p. 2 4 - 2 7 .

J . F. H e i j b ro e k

C a t . t e n t . Rond 1900. Kunst op papier in

N e d e rland/ From Van Gogh to Mondri a n,

Amsterdam (Rijksmu s e u m ) / B o s t o n

(Museum of Fine A rt s ) / Z wolle 2000,

d e rtien entri e s ;

‘Rik Wo u t e rs . Een Belgische kunstenaar

in Nederl a n d ’ , i n :A .B a l i s , R . H o o ze e

e. a . , 200 jaar verzamelen. C o l l e c t i e b o e k

Museum voor Schone Kunsten Gent,

Gent/Amsterdam 2000, p p. 2 2 5 - 2 2 7 ;

[Samen met J.C. Nix e. a . ] , G e s c h i e d e n i s

in beeld,

Z wo l l e / A m s t e r d a m / D o r d r e c h t / R o t t e r-

dam 2000.

A .H ov i n g

[met Cor Emke] De schepen van A b e l

Ta s m a n. U i t g e ve rij Ve r L o r e n , m a a rt

2 0 0 0 ;

Boekbespreking H . M . S . Vi c t o ry. H e r

C o n s t ru c t i o n , Career and Restaura t i o n.

( L o n d o n : Chatham Publishing 1999,

222 p. , i l l . ) , idem in T i j d s c h rift voor

Z e eg e s c h i e d e n i s, J a a rgang 19, n r. 1 ,a p ri l

2 0 0 0 , p p. 50 - 51.

G . M . C. J a n s e n

Poëzie der werke l i j k h e i d . N e d e rl a n d s e

s c h i l d e rs van de negentiende eeuw,

A m s t e r d a m / Z wolle 2000.

Mw J. K i e r s

(met M. R ay m a ke rs) ‘De suppoost als

g a s t h e e r ’ , Museumvisie 3 (1999).

W. T h .K l o e k

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse kunst in

het Rijksmuseum,

1 4 0 0 – 1 6 0 0 / N e t h e rlandish A rt in the

R i j k s m u s e u m, A m s t e r d a m / Z wolle 2000,

15 entri e s ;

‘Dutch Seventeenth Century Painting –

The A rt of Talented Specialists’, i n

M a s t e r w o rks of the Golden Age from the

Rijksmuseum A m s t e r d a m . Dutch art in

the Age of Rembrandt and Ve rm e e r,

N a g oya (Aichi Prefe c t u ral Museum of

A rt ) ,To k yo (The National Museum of

We s t e rn A rt) 2000, p p. 1 9 - 2 7 ;

‘ P rins Maurits en de beeldende kunst’,

in Kees Zandvliet (ed.), M a u ri t s, p ri n s

van Ora n j e, R i j k s mu s e u m ,

A m s t e r d a m / Wa a n d e rs uitgeve rs ,

Z wolle 2000, p p. 1 3 8 - 1 5 9 ;

‘Dutch Landscape Pa i n t i n g ’ , i n :

N a t u r o p a 3 9 ( 2 0 0 0 ) , p. 8 (ook in een

F ranse en Duitse editie).

A . R . de Ko o m e n

Een beeld van de Renaissance: De reput

a t i egeschiedenis van de Heilige Joris va n

D o n a t e l l o, d i s s e rtatie Unive rs i t e i t

U t r e c h t , verdedigd op 10 nove m b e r

2 0 0 0 ;

‘Het fo e d raal van We n zel Jamnitze r ’ ,

Ku n s t s c h ri f t 4 4 , 3 (mei-juni 2000),

p p. 1 1 - 1 3 ;

‘ Vo rsten en ve d u t e ’ ,4 4 , 4 (juli-augustus

2 0 0 0 ) ,p p. 3 0 - 3 7 .

G . J . Ko o t

‘De mu s e u m b i bl i o t h e c a ris als info rm a-

t i e s t ra t e e g ’ B i bliotheek- & A r c h i e f g i d s

76(2000) no. 6 , p p. 1 2 - 1 9 ;

‘The impact of electronic deve l o p-

ments on museum libra ri a n s ’ A rt

L i b ra ries Journ a l 25(2000) no. 4 , p p. 1 8 -

2 3 .

M . A . A . M . van de Laar

[met Paul Huys Janssen] ‘een offer op

het altaar des va d e rlands gebra g t D e

t ragische geschiedenis van Het gev e c h t

bij Bouters e m door Cornelis Kru s e m a n ’ ,

Bulletin van het Rijksmuseum j rg 47

( 1 9 9 9 ) , p p. 2 7 4 - 2 8 9 .

R . C. J . H . M . van Langh

‘The delamination of Mercury - G i l d e d

S i l ve r ’ , M e t O b j e c t i v e s,The Metropolitan

Museum of A rt , S p ring 2000;

‘ D e l a m i n e ring van vuurve rgulde vo o r-

we rp e n ’ , i n : H . A .A n ke rsmit en J.A.

Mosk (red.), Z even ijze rs t e rke verhalen

over metalen, Instituut Collectie

N e d e rl a n d , Amsterdam 2000, p p. 2 3 -

3 0 .

R . de Leeuw

‘ I n l e i d i n g ’ in ‘ Poëzie der we rke l i j k h e i d .

N e d e rlandse schilders van de negentiende

eeuw’, A m s t e r d a m / Z wolle 2000,

p p. 6-19 [ook Engelse editie].

‘ Wat een schoonheid!’, N R C

H a n d e l s blad 11.5.2000, p. 3 3

‘De 19e eeuw in het Dordrechts

M u s e u m ’ , in catalogus tentoonstelling

Kopen voor de eeuwigheid. Ve r z a m e l e n

in het Dordrechts Museum 1 9 7 5 – 2 0 0 0 ,

Dordrecht 2000, p p. 2 9 - 3 7 .

‘Het N i e u w e R i j k s mu s e u m .Voor het

p u bliek van de 21ste eeuw’, b r o c h u r e

R i j k s museum Amsterdam 2000

Mw D. B . L . M . van Loosdre c h t

‘ H o u t d e t e rminatie in een meubelrest

a u ra t i e a t e l i e r ’ , Vierde Nationale

Symposium Hout- en Meubelrestaura t i e

(Het Ve e m ,A m s t e r d a m , 12 oktober

1999) Amsterdam 2000, p p. 4 7 - 6 0 .

J . R . de Lorm

‘Een onbekende beke rschroef door

Johannes Lutma de Oude’, i n : J . P. v a n

Rijen (red.), De Stavelij in Zilver, 25 Jaar

Z i l v e r c l u b, Utrecht 2000, p p. 8 5 - 9 0

(ook ve rschenen in: H . A .A n ke rsmit en

J . A . Mosk (red.), Z even ijze rs t e rke verhalen

over metalen, Instituut Collectie

N e d e rland 2000, p p. 8 - 1 2 ) ;

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse kunst in

het Rijksmuseum 1400-

1 6 0 0 / N e t h e rlandish A rt in the

R i j k s m u s e u m, Z wolle/Amsterdam 2000,

n rs .1 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 61-63 en 66.

Mw P. C. M . Lunsingh Scheurleer

Boekbespreking ‘Precious Metals in

E a rly Southeast A s i a ’ , in I I A S N ew s l e t t e r

N o. 2 1 , F e b. 2 0 0 0 , p. 3 6 ;

‘ S k u l l s , Fangs and Serp e n t s : A New

D e velopment in East Jav a n e s e

I c o n o g ra p hy ’ ,W i b ke Lobo and

Stephanie Reimann (eds.) P r o c e e d i n g s

of the Seventh International Confe r e n c e

of the European Association of Southeast

Asian A r c h a e o l o g i s t s, B e rlin 1998,

Centre for South-East Asian Studies,

U n i ve rsity of Hull and Ethnologisches

M u s e u m , Staatliche Museen zu Berl i n ,

Stiftung Preussischer Kulturbesitz, H u l l ,

2 0 0 0 ,p p. 1 8 9 - 2 0 4 ;

‘An Introduction into Majapahit

O rn a m e n t a t i o n ’ , A rts of A s i a

N ove m b e r- D e c e m b e r, 2 0 0 0 , pp 85-96;

‘Ganesha van de berg Semeru : E e n

staande Ganesha aan de wandel’

Aziatische Ku n s t j g . 3 0 , n o. 3 , ( 2 0 0 0 ) , p p.

8 - 1 9 ;

‘ S l u rven en Slagtanden: Gouden oors

i e raden uit de Majapahit-peri o d e ’

Aziatische Ku n s t j g .3 0 , n o. 3 ,( 2 0 0 0 ) , p p.

2 0 - 3 3 .

96

De navolgende publicaties ontbreken in

het jaarv e rslag over 1999:

‘ I n d o j avanische Bronze n ’ ,i n : I n d o n e s i e n .

Ku n s t w e rke – We l t b i l d e r t e n t . c a t .

O b e r ö s t e rreichisches Landesmuseum –

S c h l o s s museum Linz, Linz 1999, p p. 3 2 -

3 9 ;

’Archaïsche Chinese rituele vaten met

een Nederlandse herko m s t ’ , B u l l e t i n

van het Rijksmuseum 47/2-3 (1999), p p.

2 0 9 - 2 1 3 ;

[samen met Mara Bosboom,] ‘Een dierfabel

uit India in A m s t e r d a m ’ , A z i a t i s c h e

Ku n s t j g . 2 9 , n o. 4 (1999), p p. 2 - 2 3 .

G . C. M .L u i j t e n

B i j d ragen aan, en met J.P. Filedt Kok,

H . W. van Os en F. Scholten redactie

van N e d e rlandse kunst 1400–1600/

N e t h e rlandish A rt in the Rijksmuseum,

A m s t e r d a m / Z wolle 2000;

Redactie van The New Hollstein. D u t c h

and Flemish etchings, e n g ravings and

woodcuts ca. 1 4 5 0 – 1 7 0 0 . The De Gheyn

fa m i l y, 2 delen, samengesteld door J.P.

Filedt Kok en M. L e e s b e rg , R o t t e r d a m

2 0 0 0 ;

B i j d ragen over Willem W i t s e n ,W i l l e m

T h o l e n , Willem de Zwart , M a u rits van

der Valk en Lodewijk Schelfhout aan

Rond 1900. Kunst op papier in

N e d e rland/ From Van Gogh to Mondri a n,

Amsterdam (Rijksmu s e u m ) / B o s t o n

(Museum of Fine A rt s ) / Z wolle 2000;

‘ I n l e i d i n g ’ , in De Glorie van de Gouden

E e u w. N e d e rlandse kunst uit de 17e

e e u w. Te keningen en prenten,

A m s t e r d a m , R i j k s mu s e u m / Wa a n d e rs

u i t g e ve rs , Z wolle 2000, p p. 8 - 9 ;

‘Jacob Gerri t s z .C u y p. Bloeiende papeg

a a i t u l p e n ’ , Kopen voor de eeuwigheid.

Verzamelen in het Dordrechts Museum

1 9 7 5 – 2 0 0 0, Dordrecht 2000, p p. 7 4 -

7 5 ;

[met E. H i n t e r d i n g , M .R oya l t o n - K i s c h

en anderen] R e m b ra n d t . The pri n t m a ke r,

t e n t . c a t . Amsterdam (Rijksmu s e u m ) -

Londen (British Museum) 2000–2001;

R e m b randts etsen, D o s s i e r

R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m ,

R i j k s mu s e u m / Wa a n d e rs uitgeve rs ,

Z wolle 2000 (ook in het Engels ve r-

schenen als R e m b ra n d t ’s etchings) .

Mw B.M.A.M. du Mort i e r

Redactie van Pa t ricia Wa r d l e, 75 x

L a c e, R i j k s museum Amsterdam 2000;

R egenten gekleed, een ke u ze uit de

schenking Six, D o s s i e r, R i j k s mu s e u m

Amsterdam 2000;

[met Pa t ricia Wardle] ‘De ‘ b e ke n d e n

k raag van Reticella kant’ in het

R i j k s mu s e u m ’ , Bulletin van het

R i j k s m u s e u m 48 (2000), p p. 9 2 - 1 1 0 .

R . J . A . te Rijdt

C a t . t e n t . Rond 1900. Kunst op papier in

N e d e rland/ From Van Gogh to Mondri a n,

Amsterdam (Rijksmu s e u m ) / B o s t o n

(Museum of Fine A rt s ) / Z wolle 2000,

c a t . n rs .1 ,3 - 5 , 7 - 8 , 2 0 - 2 3 , 3 9 , 4 2 - 4 3 ,

4 6 - 4 7 , 7 5 ,8 3 , 8 7 , 9 0 , 9 6 ;

‘De tekeningen van A b raham en Jacob

van Stri j ’ , i n : C. Dumas (red..), C a t . t e n t .

In helder licht. A b raham en Jacob va n

S t ri j , Hollandse meesters van landschap

en interieur omstreeks 1800, D o r d r e c h t

(Dordrechts Museum)/Enschede

( R i j k s museum Twe n t h e ) / Z wolle 2000,

p p. 1 3 9 - 1 9 3 ;

[met H.Verbeek] Cat. t e n t . Tra v e l s

through Town and Country. Dutch and

Flemish Landscape Drawings 1550-

1 8 3 0, C u raçao 2000 (tentoonstelling in

Te y l e rs Museum, H a a rl e m ) , c a t . n rs . 6 8 -

1 0 0 ;

‘ A d riaan van der Burg , Po rtret van de

schilder met zijn vrouw’ , i n :M . H . Pe t e rs

( r e d . , e. a . ) , Kopen voor de eeuwigheid.

Verzamelen in het Dordrechts Museum

1 9 7 5 – 2 0 0 0, Dordrecht (Dordrechts

Museum) 2000, p. 1 8 0 ;

‘ K e u ze uit de aanwinsten: 1 9 e - e e u w s e

N e d e rlandse teke n i n g e n ’ , Bulletin va n

het Rijksmuseum 48 (2000), p p. 1 1 1 -

1 3 4 ;

‘Een tijdgenoot van A b raham en Jacob

van Strij bij Pictura [Johannes

R o m b o u t s , 1 7 7 2 – 1 8 5 0 ] ’ , B u l l e t i n

Dordrechts Museum 25 (2000), p p. 1 2 -

1 5 ;

‘ M i s c e l l a n e a : Pieter Hendrik van

C a s t ricum (1728–1754)’, Delineavit et

S c u l p s i t, n r. 22 (november 2000), p p.

4 7 - 5 0 .

H . Rooseboom

‘Willem W i t s e n , Po rtret van Lise Jordan’

en ‘Willem W i t s e n , Po rtret van Pa u l

Ve rl a i n e’ , i n : c a t . t e n t . Rond 1900. Ku n s t

op papier in Nederl a n d,

Z wolle/Amsterdam 2000, p p. 4 3 - 4 4 ;

Opgenomen 1850–1925. F o t o ’s va n

w e t e n s c h a p, studenten en ex p e d i t i e s

(collectie Universiteit Utrecht), B u s s u m

2 0 0 0 ;

‘De ondefinieerbare charme van het

o ri g i n e e l . Jacob Olie, oud en nieuw’, i n :

N i e u w s b rief Nederlands Fotogenootschap

n r. 29 (juni 2000), p p. 1 8 - 2 1 ;

‘ Tussen wens en waarheid: fo t o ’s van

Reinhardt Herman Herwig’, i n :

H i s t o risch T i j d s c h rift Holland 32 nr. 3 / 4

( 2 0 0 0 ) , p p. 2 1 5 - 2 1 8 ;

‘ Ve i l i n g ’ , i n : N i e u w s b rief Nederl a n d s

F o t o g e n o o t s c h a p n r. 30 (augustus 2000),

p. 2 3

‘ A a n w i n s t . Rijksprentenkabinet ve r we r f t

een Steichen’, i n : N i e u w s b ri e f

N e d e rlands Fotogenootschap n r. 3 1

(december 2000), p. 1 1 ;

‘ K u n s t e n a a rs te kijk. De fo t o g ra fi e c o l-

lectie van het RKD / A rtists viewe d .

The RKD’s photograph collection’, i n :

RKD Bulletin 2000 nr. 2 ,p p. 4 8 - 5 2 .

M . S c h ap e l h o u m a n

Redactie van en bijdragen aan: R o n d

1 9 0 0 . Kunst op papier in Nederl a n d,

Z wolle/Amsterdam 2000, Engelse edit

i e : Van Gogh to Mondri a n . Dutch Wo rk s

on Pa p e r, Boston (Museum of Fine

A rts) 2000, c a t .n o s . 1 7 , 2 6 ,2 9 , 4 5 , 6 9 ,

7 0 , 7 6 , 8 9 , 9 3 , 9 8 ;

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse kunst in

het Rijksmuseum 1400–1600/

N e t h e rlandish A rt in the Rijksmuseum,

Amsterdam /Zwolle 2000, c a t . n rs . 3 5 ,

5 4 , 5 9 , 6 0 , 7 3 ,8 6 , 8 9 , 9 8 , 9 9 ;

B i j d ragen aan: E rik Hinterding, G e r

Luyten and Martin Roya l t o n - K i s c h ,

R e m b randt the Pri n t m a ke r,

Z wolle/Amsterdam 2000, c a t . n rs . 2 0 ,

3 2 , 4 3 , 4 4 , 5 9 , 7 1 , 7 2 , 7 5 ,7 6 , 8 5 ;

‘ “… with some effo rt and exe rt i o n … ”

‘ in: Hans Ve r b e e k , with contri bu t i o n s

by Robert-Jan te Rijdt, Travels through

Town and Country. Dutch and Flemish

Landscape Drawings 1550-1830, s . l . ,

2 0 0 0 , p p. 1 1 - 1 4 ;

‘Een nieuw-ontdekt portret van Gillis

van Breen, g e t e kend door Hendri c k

G o l t z i u s ’ , Bulletin van het Rijksmuseum

48 (2000), p p. 1 5 0 - 1 5 5 .

P. Schatborn

R e m b randt the Pri n t m a ke r,

R i j k s mu s e u m , Amsterdam 2000; C a t .

n rs . 4 ,6 , 7 ,8 ;

‘ Te kenen - schetsen’, i n : Hans Baye n s,

Het A n t i q u a ri a a t, Amsterdam 2000.

97


F. S c h o l t e n

‘ M a rm e r, i n : N i e u w s b rief restaura t i e

G rafmonument van Willem van Oranje in

D e l f t, R i j k s g e b o u we n d i e n s t ,M i n i s t e ri e

V RO M ,n r. 3 (winter);

Antonia Boström (ed.), Encyclopedia of

S c u l p t u r e, Chicago (lemmata ove r

A d riaen de V ri e s ,H e n d rick de Keyser,

Rombout Verhulst en Francis van

B o s s u i t ) ;

‘ A d riaen de V ri e s , k a i s e rl i c h e r

B i l d h a u e r ’ , i n : c a t . t e n t .A u g s bu rg ,

M a x i m i l i a n mu s e u m , A d riaen de V ri e s,

1 5 5 6 – 1 6 2 6 ,A u g s b u rgs Glanz-Europas

R u h m, A u g s bu rg 2000, p p. 1 9 - 4 5 ;

E n t ries van de catalogusnrs .1 ,4 ,1 0 - 1 2 ,

1 4 , 1 5 ,1 7 - 2 9 , 32-35 en 65, i n :C a t .t e n t .

A u g s bu rg ,M a x i m i l i a n mu s e u m , A d ri a e n

de V ri e s, 1 5 5 6 – 1 6 2 6 ,A u g s b u rgs Glanz-

Europas Ruhm, A u g s bu rg 2000;

‘Een terracotta portret van graaf Johan

M a u ri t s ’ , M a u ritshuis in fo c u s, 13 (2000),

n r. 1 ,p p. 2 2 - 3 4 ;

‘ Zelfport r e t , Johan Gregor van der

S c h a r d t ’ , Bulletin van de Ve r e n i g i n g

R e m b ra n d t 10 (2000), n r. 3 , p p. 1 2 - 1 4 ;

Ontving voor de catalogus A d riaen de

V ries (1556–1626), i m p e rial sculptor d e

E ric Mitchell Pri ze 2000.

J . P. S i g m o n d

‘Het vo o r we rp als historische bron’, i n :

A r c h i ev e n bl a d, juni 2000, 2 5 ;

‘Besef van tijd en gevoel van schoonh

e i d . N e d e rlandse Geschiedenis in een

geïntegreerde opstelling’, i n :

R i j k s museum A m s t e r d a m , J a a rv e rs l a g

1 9 9 9, p p. 3 8 - 4 1 ;

‘ Te keningen van Mohammed To h a ’ ,i n :

Bulletin van het Rijksmuseum j rg 48

(2000) nr 4, p p. 2 9 5 - 3 0 4 ;

‘ K e u ze uit de aanwinsten’, i n :B u l l e t i n

van het Rijksmuseum jrg 48 (2000) nr 4,

3 1 3 - 3 1 4 ;

‘ Tasmans tocht van 1642’, i n :A .H ov i n g

en C. E m ke, De schepen van Abel Ta s m a n

( H i l ve rsum 2000) 11-24, (ook in Engelse

en Duitse editie) met CD RO M ;

Medesamensteller van: ‘ N e d e rland en

I n d o n e s i ë . Vier eeuwen contact en beïnv

l o e d i n g ’ . Bronnen bij het eindexameno

n d e r we rp geschiedenis 2001/2002, u i t-

g e g e ven door het KNHG (Den Haag

2 0 0 0 ) ;

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse kunst in

het Rijksmuseum 1400-1600

N e t h e rlandish A rt in the Rijksmuseum,

A m s t e r d a m / Z wolle 2000, pp. 4 2 - 4 4 ,

1 0 0 - 1 0 1 , 1 9 8 - 2 0 0 .

Mw E. Sint Nicolaas

‘Een A f rikaan in dienst van het KNIL.

Een zoektocht naar de naam bij het

g e z i c h t ’ . Bulletin van het Rijksmuseum,

j rg 48 (2000), pp 294-303.

A .Wa l l e rt

‘Een evenwichtige we m e l i n g ; over de

s c h i l d e rtechniek van Rachel Ruijsch’, I n :

Ku n s t s c h ri f t, 44/1 (2000), p p. 3 9 - 4 4 ;

‘ M a ke rs ,m a t e rials and manu f a c t u r e ’i n :

Henk van Os e. a . , N e d e rlandse kunst in

het Rijksmuseum 1400–1600/

N e t h e rlandish A rt in the Rijksmuseum,

A m s t e r d a m / Z wolle 2000, p p. 2 5 3 - 2 6 9 ;

‘ G radaties in perfe c t i e ; over het schilderen

van dru i ve n ’ , k M

Ku n s t e n a a rs m a t e ri a l e n, 33 (2000), 3 8 -

4 1 ;

‘…”t Edel gesteente is ook wo n d e rve r-

w i c h ” . . .’ , kM Ku n s t e n a a rs m a t e ri a l e n, 3 6

( 2 0 0 0 ) , 2 4 - 2 6 .

C. J .Z a n d v l i e t

‘Het hof van een dienaar met vo rs t e l i j-

ke allure’ ( 3 6 - 6 3 , 4 3 7 - 4 4 6 ) , ‘De kaartenkamer

van Mauri t s ’( p p. 7 6 - 9 1 ) , a l s-

mede 7 inleidende teksten, c a .1 5 0

e n t ri e s , schema en ingetekende plattegrond

van resp. het familie- en relatien

e t we rk van Maurits en het centru m

van Den Haag in 1616, b i bl i o g ra fi e, i n :

Kees Zandvliet e. a . , M a u ri t s, p rins va n

O ra n j e; Catalogus bij de gelijknamige

t e n t o o n s t e l l i n g , 508 pp. R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m / Wa a n d e rs Uitgeve rs

Z wo l l e, 2000

98

F. van der Ave rt

– voorzitter van Marketing Ove rl e g

Amsterdamse Musea;

– bestuurslid van Stichting Ve d u t e ;

– lid PR-we rkgroep Museumplein;

– reisde in het voorjaar naar Bru s s e l ,

S t o c k h o l m ,K o p e n h a g e n , M i l a a n ,M a d ri d

en Barcelona, Keulen en Hambu rg vo o r

p e rs c o n ferenties over De Glorie van de

Gouden Eeuw;

– reisde in december naar Kopenhagen

voor ove rleg met het Statens Museum

for Kunst;

– adviseerde de we rkgroep MuseumN8

en was ceremoniemeester op het

R i j k s museum podium.

R . J .B a a r s e n

– lid van het bestuur van de Stichting

Huis Doorn ;

– lid van het bestuur van de Stichting

Museum van Loon;

– lid van de vaste A d v i e s c o m m i s s i e

Beeldende Kunsten, P rins Bern h a r d

F o n d s ;

– lid van het bestuur van de Stichting

tot bevo r d e ring van de bestudering van

de kunstnijverheid (tevens jury Mr J.W.

F r e d e ri k s p ri j s ) ;

– lid van het bestuur van de Stichting

Hollands Po rs e l e i n ;

– co-promotor van Mevrouw J. P i j ze l -

D o m m i s s e, Het Hollandse pronkpopp

e n h u i s , I n t e rieur en huishouden in de

17e en 18e eeuw, R i j k s u n i ve rs i t e i t

L e i d e n , 5 oktober.

J . G . M .B a r n h o o r n

– lid van de adviesra a d

H a n zehogeschool Groningen, o p l e i d i n g

Facilitaire Dienstve rl e n i n g ,e x a m i n a t o r;

– lid van college van examinatoren

I F M E C, post -HBO Facility Management

Mw M. B o o m

– voorzitter Nederl a n d s

F o t o g e n o o t s c h a p ;

– lid Raad van Toezicht Nationaal

F o t o r e s t a u ratie A t e l i e r;

– lid interimbestuur Intern a t i o n a a l

C e n t rum voor Beeldcultuur Las Pa l m a s ,

R o t t e r d a m ;

– lid Adviescommissie Nederl a n d s

F o t o a r c h i e f ;

Externe activiteiten

– lid redactie Lexicon Geschiedenis

N e d e rlandse Fotogra fi e ;

– lid we rkgroep Fotogra fie Museum

A m s t e r d a m ;

– lid benoemingsadviescommissie hoogl

e raar moderne beeldende kunst,

R i j k s u n i ve rsiteit Leiden;

– lid Commissie Visuele Kunsten

Kunstenplan Gemeente Rotterdam;

– lid jury Zilveren Camera /

F o t o j o u rnalist van het Jaar 2000;

– fotokijkdag Fries Museum,

L e e u w a r d e n ;

– adviseur Fotocollectie Rijksdienst vo o r

de Monu m e n t e n zo rg ;

– lid TMV examencommissie taxateur

fo t o g ra fi e.

Mw W. B ro u we r

– volgde de cursus ‘De effe c t i e ve

mu s e u m m a n a g e r ’ ,N M V, 27/29

september 2000 te Doorn ;

– reisde naar The second European

R e g i s t ra rs Confe r e n c e, Pa ri j s ,G ra n d

Pa l a i s , 13/15 november 2000;

– reisde naar de opening van de

tentoonstelling Heiter bis Wolkig in

Bonn op 22 nove m b e r.

J . A .C o k

– lid van de redactie van Op de ke p e r

b e s c h o u w d , handboek voor het behoud

van textielcollecties (Stichting Te x t i e l -

commissie Nederl a n d ,A m s t e r d a m ) ;

– lid van de redactie van Cr, i n t e r d i s c i -

plinair vaktijdschrift voor conserve ri n g

en restauratie (Stichting Publ i c a t i e s

C o n s e rve ring en Restaura t i e,

A m s t e r d a m ) ;

– examinator afdeling Opleidingen van

het Instituut Collectie Nederl a n d ,

A m s t e r d a m ;

– woonde bij: Symposium ‘ B o u wen vo o r

mu s e a : d o o rstaat ons cultuurgoed de

21e eeuw?’ (21 fe b ru a ri ,S t e d e l i j k

M u s e u m ,A m s t e r d a m ) .

J . D. van Dam

– voorzitter van het bestuur van de

N e d e rlandse Vereniging van V ri e n d e n

van Ceramiek en Glas (tot 24 juni, d a a r-

na erelid);

– ontving op 13 april van Stichting De

Vu u rslag ‘de Vu u rs l a g ’ , een prijs in het

l e ven geroepen door de Stichting

N e d e rlandse Kunst & A n t i e k b e u rs vo o r

k u n s t h i s t o risch onderzoek op het

gebied van de toegepaste kunst, vo o r

het onderzoek naar en de publ i c a t i e s

over Nederlandse cera m i e k , in het bijzonder

de publicatie ‘Delfts uit de

p r ov i n c i e, A a r d e we rk uit Hollandse

t e g e l f a b ri e ke n ’ ,Vo rmen uit Vuur 168/169

( 1 9 9 9 / 3 - 4 ) ,p p. 1 - 1 0 7 .

Mw A . van Dorssen

– lid van de redactie van Museumvisie;

– lid van de Adviescommissie behoudsen

selectiebeleid Mondriaan Stichting,

A m s t e r d a m ;

– lid van het bestuur van SOM, S t i c h t i n g

O n d e rsteuning Musea Utrecht.

P. H . J . C. van Duin

– lid van de redactie van Vierde Nationale

Symposium Hout- en Meubelr

e s t a u ratie (Het Ve e m ,A m s t e r d a m ,

12 oktober 1999) Amsterdam 2000;

– lid van de redactie van A rt M a t t e rs

(in opri c h t i n g ) .

D. J .E l d e r s

– penningmeester Stichting Oly m p i s c h

Stadion A m s t e r d a m ;

– penningmeester Stichting Nederl a n d s -

Vlaams T h e a t e r fe s t i v a l ;

– penningmeester Stichting A m s t e r d a m

M o nu m e n t e n s t a d ;

– voorzitter Gerrit Rietveld A c a d e m i e ;

– lid CAO-delegatie van de V R M ;

– lid delegatie stelselwijziging RGD van

de V R M .

J . P. Filedt Ko k

– voorzitter Stichting Kunsthistori s c h e

P u blicaties (uitgever van het Nederl a n d s

K u n s t h i s t o risch Jaarboek en Simiolus);

– lid van de editorial board of Pri n t

Q u a rt e rly en Member of Print Quaterly

P u bl i c a t i o n s ;

– lid International Committee of Fine

A rt Museums (ICFA ) ;

– lid van de Conseil de Surveillance van

het Institut N é e rl a n d a i s , namens de

Fondation Custodia, Pa ri j s ;

– voorzitter Stichting Bijzo n d e r e

L e e rstoel Chemische aspecten van het

o n d e r zoek van kunstvo o r we rp e n ;

99


– voorzitter dwars ve r b a n d c o m m i s s i e

van het NWO - p ri o riteitsproject MOL-

A RT (Molecular Aspect of Ageing in

Painted Wo rks of A rt)-project en van

de voorbereidingscommissie van het

M aye rne-project (MOL-ART II);

– voorzitter Stichting 501 voor de cons

e rvatie en restauratie van vo o r we rp e n

van Kunst en Geschiedenis, A m s t e r d a m ;

– voorzitter bestuur en onderzo e k s c o m-

missie Onderzo e k s fonds voor de

geschiedenis van het Rijksmu s e u m ;

– lid van de onderzoekscommisie van

de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis;

– lid We rkgroep Nationale Fotocollectie;

– lid van de jury van de Prins Bern h a r d

C u l t u u r fonds Prijs voor de

G e e s t e s wetenschappen 2000;

– adviseur t.b. v. de Mondriaan Stichting

bij ve rschillende aanv ragen voor het

A a n ko o p fonds Collectie Nederl a n d ;

– lid van promotie(en lees-)commissie

bij de V rije Unive rsiteit (D. H o rs t ) , d e

U n i ve rsiteit van Leiden (J. van Campen)

en van Utrecht (C. S c h i p p e r, E .

H i n t e r d i n g ) ;

– voorzitter van de vo o r b e r e i d i n g s g r o e p

van de zo m e r c u rsus ‘ C u rrent deve l o p-

ments in Dutch seve n t e e n t h - c e n t u ry

A rt ’ , die in het kader van T h e

Amsterdam Summer Unive rsity i.s.m.

R i j k s museum en RKD in augustus 2001

zal worden gehouden;

– lid van bestuur Stichting A m s t e r d a m s

Foto Museum;

– maakte in de zomer een reis door

Duitsland in verband met de vo o r b e r e i-

dingen van de tentoonstelling Hendri c k

G o l t z i u s .

M .F i t s k i

– lid van de redactie van het tijdschri f t

Aziatische Kunst;

– lid van het bestuur van de Ve r e n i g i n g

voor Japanse Kunst;

– secretaris van het Heinz Kaempfe r

F u n d ;

– secretaris van het Nederl a n d s

Genootschap voor Japanse Studiën.

Mw I.M. de Gro o t

– lid Commissie van Beheer van het

W i t s e n fo n d s .

Mw E. H a rt k a m p - Jo n x i s

– lid van het bestuur van de Stichting

D u i ve nvo o r d e ;

– lid van het bestuur van de ve r e n i g i n g

‘Het Kantsalet’;

– lid van de redactie van

Te x t i e l h i s t o rische Bijdragen (lid van de

ke rnredactie van het themanu m m e r

‘Kant en passement’).

J . F. H e i j b ro e k

– lid van de redactie van De

B o e ke n we r e l d ;

– lid van het bestuur van het Leids

K u n s t h i s t o risch Jaarboek.

W. A .H e l mu s

– projectcoördinator DAG (Digitale

Atlas Geschiedenis, i . s . m .K o n i n k l i j ke

B i bl i o t h e e k ) ;

– lid van het Ove rleg Platfo rm Digitale

B i bliotheek voor de

G e e s t e s wetenschappen (NWO, K N AW,

N I W I , S U R F - I W I ,K B, R K D, A R A , R M A ) ;

– lid van een we rkgroep met deskundigen

uit het museale veld die op ve r zo e k

van de vereniging DEN een onderzo e k

heeft uitgevoerd naar de bru i k b a a r h e i d

van MUSIP (Museum Inve n t a ri s a t i e

Project) als landelijke standaard vo o r

ontsluiting van museumcolecties tot op

d e e l c o l l e c t i e n i veau (mei);

– nam deel aan wo rkshop ‘ D i g i t a a l

Erfgoed en de Europese Unie’, ( 1 4

a p ri l ) ;

– nam deel aan wo rkshop ‘ H e l p i n g

people find what they want:

Implementing Dublin Core in Museums,

C o n s o rtium for the Interchange of

Museum Info rm a t i o n , Amsterdam (27

en 28 apri l ) ;

– nam deel aan start b i j e e n ko m s t

Vereniging Digitaal Erfgoed Nederl a n d ,

Metadata voor Cultuurwijze r,

Amsterdam (4 oktober) en lid van de

we rkgroep Metadata;

– nam deel aan CIMI member meeting

en fo ru m , National Museum Denmark ,

Copenhagen (12-14 oktober).

W. H o e b e n

– maakte in janu a ri en juni deel uit van

examencomissies voor de studieri c h t i n g

Beheer & Behoud van de Reinwardt

A c a d e m i e.

Mw E. K a m p h u i s

– bestuurslid Sectie PR & Marketing van

de Nederlandse Museum Ve r e n i g i n g ;

– reisde in het voorjaar naar Bru s s e l ,

S t o c k h o l m ,M a d rid en Barcelona vo o r

p e rs c o n ferenties over ‘De Glorie van de

Gouden Eeuw’;

– was lid van de we rkgroep Uitmark t

A m s t e r d a m ;

– lid van het bestuur van de

Pe rs o n e e l s ve r e n i g i n g .

A . R . de Ko o m e n

– lid van het bestuur van het Museum

voor Religieuze Kunst, U d e n .

G . J . Ko o t

– bestuurslid van de Vereniging Ove rl e g

K u n s t ( h i s t o rische) Bibl i o t h e ke n

N e d e rl a n d ;

– bestuurs l i d ,s e c r e t a ris en info rm a t i o n

coordinator van de Section of A rt

L i b ra ri e s , I n t e rnational Federation of

L i b ra ry Associations (IFLA);

– editor van de Newsletter Section of

A rt Libra ri e s , I n t e rnational Federation of

L i b ra ry Associations (IFLA);

– secretaris van de redactiera a d

Roerend Erfgoed, G e t t y ’s A rt and

Architecture T h e s a u ru s ;

– nam deel aan 66e IFLA Council and

G e n e ral Conference in Jeruzalem als

s e c r e t a ris van de Section of A rt

L i b ra ri e s , (11–19 augustus). L e i d d e

d i ve rse groepsgesprekken en ve rg a d e-

ri n g e n .

M . A . A . M . van de Laar

– adviserend bestuurslid stichting P. M .

S l a g e r,‘s Hert o g e n b o s c h ;

– inve n t a riseerde in opdracht van de

Stichting Cultuur Inve n t a risatie de conditie

van 173 Hollandse en V l a a m s e

s c h i l d e rijen uit de collectie van het

Nationaal Museum van Cuba te Hav a n a ,

d e c. 1 9 9 9 – j a n .2 0 0 0 ;

– nam deel aan het symposium ‘ R u b e n s ’s

painting pra c t i c e s ’ ,R u b e n i a nu m / K o n i n k l ij k

Museum voor Schone Kunsten,

A n t we rp e n , 8–9 december.

R . J . C. H . M . van Langh

– hoofddocent Instituut Collectie

N e d e rl a n d , afdeling Opleidingen,

m e t a a l r e s t a u ra t i e ;

– lid begeleidingscommissie van het

g ra f m o nument van Willem van Ora n j e ;

– lid eindexamencommissie metaalrest

a u ratie van de Koninklijke A c a d e m i e

voor Schone Kunsten te A n t we rp e n ;

– mede-organisator van een themadag

m e t a a l r e s t a u ra t i e, gehouden in samenwe

rking met het Instituut Collectie

N e d e rl a n d , R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m ,

10 maart .

100

R . de Leeuw

– président Comité Intern a t i o n a l e

d’Histoire de l’Art ;

– lid Steering Comittee of Org a n i ze rs of

I n t e rnational Exhibitions;

– vice-voorzitter bestuur Ve r e n i g i n g

Rijksgesubsidiëerde Musea (VRM);

– lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

O n d e r zoekschool kunstgeschiedenis;

– vice-voorzitter Algemeen Bestuur

P rins Bernhard Cultuurfo n d s ;

– voorzitter sectie Beeldende Kunst

P rins Bernhard Cultuurfo n d s ;

– lid Bestuur Vereniging Rembra n d t ;

– lid bestuur Rijksmu s e u m fo n d s

– lid bestuur Onderzo e k s fonds voor de

geschiedenis van het Rijksmu s e u m

– lid van de We rkgroep Nationale

F o t o c o l l e c t i e

– voorzitter Stichting ‘t Schou,

S c h i p l u i d e n ;

– lid bestuur Stichting Pra e m i u m

E ra s m i a nu m ;

– lid Raad van Commissarissen N.V.

S t a d s h e rs t e l ;

– lid UNESCO International A d v i s o ry

Committee for the Herm i t a g e, S i n t

Pe t e rs bu rg ;

– lid A d v i e s raad voor de

G e e s t e s wetenschappen van NWO ;

– lid A d v i e s raad Bibl i o g ra p hy of History

of A rt (BHA);

– lid Raad van advies NEXUS;

– lid Raad van advies en onders t e u n i n g

Nationale Stichting De Nieuwe Kerk ;

– adviseur Vereniging van V rienden der

Aziatische Kunst;

– lid Group of Consultants on Council

of Europe A rt Exhibitions;

– adviseur Museum Chabot Rotterdam;

– lid A d v i e s raad Stichting Jong Holland;

– lid Conseil de direction Gazette des

B e a u x - A rts Pa ri s ;

– lid A d v i e s raad restauratie Ora n j e z a a l

Huis ten Bosch;

– lid Raad van advies NV Stadshers t e l

A m s t e r d a m ;

– adviseur bij renovatie National Gallery

D u bl i n ;

– voorzitter Jury David Roëllpri j s ,P ri n s

B e rnhard Cultuurfo n d s ;

– voorzitter We rkgroep Museale ve r-

we rvingen 1940–1948;

– Comités van A a n b eveling (ke u ze )

– SPKO (Po s t u n i ve rsitair Kunsth.

O n d e r zo e k ) ;

– Japan-Nederland 400 jaar;

– Nationaal Muziekinstru m e n t e n

F o n d s ;

– Stichting De Witte A d e l a a r

( N e d e rl a n d - Po l e n ) ;

– Stichting Familiearchief Victor de

S t u e rs ;

– Ere-voorzitter V rienden Nederl a n d s

Theater Festival;

– Stichting Nederlands Studenten

Kamer Orke s t ;

– Stichting Nederlandse Kunst &

A n t i e k b e u rs ‘s- Hert o g e n b o s c h ;

– Stichting V rienden van de

N e d e rlandse Muziek;

– Stichting A m s t e r d a m

M o nu m e n t e n s t a d ;

– Stichting Librije Wa l bu rg s ke rk

Z u t p h e n ;

– The Young Pianist Foundation;

– Stichting Glas Amsterdam 2002.

Sources of Inspira t i o n . Glass in Europe

Wo rl d w i d e ;

32nd International Conference of the

Glass A rt Society;

– Monogra fie Henry Bers s e n b ru g g e ;

– Voltooid wetenschappelijk project

– ‘ C o rpus Franse 19de-eeuwse schild

e rkunst in Ned. museaal bezit’ [ V ri j e

U n i ve rsiteit & Van Gogh Museum met

steun Mondriaan Stichting];

Mw D. B . L . M . van Loosdre c h t

– mede-organisator van het Fifth

I n t e rnational Symposium on Wo o d -

and Furniture conserv a t i o n ,

R i j k s mu s e u m , 7-9 december;

– lid van de redactie van V i e r d e

Nationale Symposium Hout- en

M e u b e l r e s t a u ratie (gehouden in Het

Ve e m ,A m s t e r d a m , 12 oktober 1999)

Amsterdam 2000.

J . R . de Lorm

– lid van het bestuur van Kasteel-

Museum Sypestein te Nieuw-

L o o s d r e c h t ;

– lid van het algemeen bestuur van de

Stichting Schone Kunsten rond 1900;

– lid van het bestuur van het Museum

Jacobs van den Hof te A m e rs fo o rt .

Mw P. C. M . Lunsingh Scheurleer

– lid van de Raad van Advies van de

Vereniging Rembra n d t .

G . C. M .L u i j t e n

– lid van de redactie van Simiolus,

N e t h e rlands Quart e rly for the History

of A rt ;

– lid van de redactie van Pri n t

Q u a rt e rly ;

– lid van de redactie van de reeks

Studies in Prints & Printmaking en van

H o l l s t e i n ’s Dutch and Flemish etchings,

e n g ravings and woodcuts ca. 1 4 5 0 – 1 7 0 0 ;

– lid sectie gra fiek van de

O n d e r zoekschool Kunstgeschiedenis;

– lid promotiecommissie Claudia

S c h i p p e r, Mit Lust unter den Händen.

D a rstellungen der fünf Sinne in der

bildenden Kunst des 17. J a h r h u n d e rt s ,

d i s s . R i j k s u n i ve rsiteit Utrecht 2000.

Mw S.L. M e i j e r

– lid van de A d v i e s raad van de

Textielcommissie Nederl a n d .

Mw B.M.A.M. du Mort i e r

– bestuurslid/ conserv a t o r, K o n i n k l i j k

Oudheidkundig Genootschap,

A m s t e r d a m ;

– lid examencommissie Te x t i e l , I n s t i t u u t

Collectie Nederl a n d ,A m s t e r d a m .

W. de Ridd e r

– nam deel aan het symposium

‘ R u b e n s ’s painting pra c t i c e s ’ ,

R u b e n i a num/Koninklijk Museum vo o r

Schone Kunsten, A n t we rp e n ,8 – 9

d e c e m b e r.

R . J . A . te Rijdt

– lid van de redactie van Delineavit et

S c u l p s i t .T i j d s c h rift voor Nederl a n d s e

prent- en tekenkunst tot omstreeks

1 8 5 0 ;

– bestuurslid van de Stichting Corn e l i s

B a k ker Collectie, A m s t e r d a m ;

– lid van het Kura t o rium van de

Stiftung ‘ B. C. K o e k ko e k - H a u s ’ ,K l e e f ,

D u i t s l a n d .

H .R o o s e b o o m

– lid van de redactie van Leids

K u n s t h i s t o risch Jaarboek dl. 12 (2001);

– freelance we rk z a a m h e d e n :

– samenstelling tentoonstelling en boek

Opgenomen 1850–1925. F o t o ’s van

we t e n s c h a p, studenten en expedities

( 2 0 0 0 ) ;

– onderzoek voor publicatie over H.W.

We rtheimer (2001);

– voorbereiding tentoonstelling en

boek Breitner in Rotterdam. F o t o g ra a f

van een ve r d wenen stad (2001);

– voorbereiding tentoonstelling uit

fotocollectie A b raham Willet (2001);

– voorbereiding publicatie over 100

jaar amateurfo t o g ra fie in Rotterdam

( 2 0 0 1 ) .

101


M .S c h ap e l h o u m a n

– lid begeleidingscommissie bestandscatalogus

16e-eeuwse Nederl a n d s e

t e ke n i n g e n , Prentenkabinet der

R i j k s u n i ve rsiteit Leiden;

– lid bestuur Museum ‘in ’t Houten

H u i s ’ , De Rijp;

– lid bestuur Stichting Behoud Rijper

G l a ze n .

P. S c h a t b o r n

– voorzitter Stichting het Rembra n d t -

h u i s ;

– voorzitter International A d v i s o ry

Committee of Keepers of Publ i c

Collections of Graphic A rt (tot 1 juli).

K .S c h o e m a ke r

– secretaris Stichting Museumplein

A m s t e r d a m ;

– secretaris Commissie Museale

Ve r we rv i n g en 1940–1948;

– secretaris Onderzo e k s fonds voor de

geschiedenis van het Rijksmu s e u m ;

– secretaris van de jury voor de prof.

d r. H . W. van Os-pri j s ;

– lid we rkgroep Ove r d ra c h t e n

Rijkscollectie (OCen W ) ;

– lid we rkgroep Museumrechtwijze r

( B o e k m a n - s t i c h t i n g ) ;

– lid begeleidingscommissie

To e g a n kelijkheid en Kennis in

N e d e rland 2000 (ToKeN 2000);

– nam deel aan het symposium van

Blue Shield Nederl a n d , Den Haag,

K o n i n k l i j ke Bibl i o t h e e k , 28 juni;

– nam deel aan de studiedag inzake

I n t e rnet en A u t e u rsrecht van Fobid,

U t r e c h t , 2 nove m b e r;

– nam deel aan de studiedag van het

Centre du Droit de l’Art inzake de

t e ru g vo r d e ring van geroofde k u n s t ,

G e n è ve, 8 nove m b e r.

F. T. S c h o l t e n

– lid redactie Nederl a n d s

K u n s t h i s t o risch Jaarboek;

– lid redactie Kunstschri f t ;

– lid redactie Studies in Netherl a n d i s h

A rt and Cultural History ;

– lid adviesraad Encyclopedia of

S c u l p t u r e ;

– lid begeleidingscommissie van de rest

a u ratie van het Gra f m o nument W i l l e m

van Oranje (in opdracht van Bureau

R i j k s b o u w m e e s t e r ) ;

– lid ‘ e d i t o rial board’ van The Sculpture

J o u rn a l ;

– lid French Bronze Study Group.

J . P. S i g m o n d

– bijzonder hoogleraar Nederl a n d s e

C u l t uu rg e s c h i e d e n i s , in het bijzo n d e r

de studie der vo o r we rpen aan de

U n i ve rsiteit van Amsterdam vanwe g e

het Koninklijk Oudheidkundig

G e n o o t s c h a p ;

– voorzitter van de Nederl a n d s e

Vereniging voor Zeegeschiedenis;

– voorzitter van de Museumcommissie

van het Koninklijk Nederl a n d s

H i s t o risch Genootschap;

– lid van de raad van toezicht van het

R i j k s museum het Muiders l o t ;

– lid van de commissie voor de

i n wendige restauratie van het

M u i d e rs l o t ;

– lid van de interdepart e m e n t a l e

adviescommissie gemeenschappelijk

erfgoed ove r ze e ;

– lid van het cura t o rium van het

H i s t o rical Research Program ‘ J a p a n

and the Netherl a n d s ’ ;

– lid van de Nederlandse Maatschappij

voor Letterkunde en voorzitter van de

sectie Nederlandse geschiedenis;

– lid van de gebru i ke rs raad van het

Algemeen Rijksarchief;

– lid van de we t e n s c h a p p e l i j ke ra a d

van de Jan Wagenaar stichting tot

b e vo r d e ring van onderzoek naar de

geschiedenis van A m s t e r d a m .

Mw E. Sint Nicolaas

– lid van Schutterij-commissie van het

KO G ;

– lid van Defe n s i e c o m m i s s i e

‘ To e komst decoraties van de Minister

van Defe n s i e ’ ter voorbereiding van

een nieuw decora t i e s t e l s e l ;

– bracht ori ë n t a t i e b e zo e ken m.b. t .

i n richting wapendepots aan de Roya l

A rm o u ries in Leeds, het Germ a n i s c h e s

Museum in Neurenberg en het

B aye rische A rmee Museum.

Mw R. de Smeth

– volgde de cursus ‘De effe c t i e ve

mu s e u m m a n a g e r ’ , N M V, 27/29 september

2000 te Doorn ;

– reisde naar The second European

R e g i s t ra rs Confe r e n c e, Pa ri j s , G ra n d

Pa l a i s , 13/15 november 2000.

Mw S.H.G.T i s s i n k

– nam deel aan studiereis Berlijn (10-

13 oktober);

– lid van de redactie mu s e u m g i d s j e s

van de NMV;

– adviseur project interactief rondleiden

MUHKA, A n t we rp e n .

Mw M.M.Ve r b e r n e

- lid we rkgroep ‘ B e h e e rs ove r e e n ko m s t ’

van de inspectie

C u l t u u r b e z i t / M i n i s t e rie van OcenW;

– secretaris van het directieove rl e g

Amsterdamse Culturele Instellingen

( AC I ) ;

– lid bestuur Stichting Museumplein;

– plv. voorzitter commissie vo o r

bezwaar en beroep, s t a d s d e e l

G e u ze nve l d / S l o t e rm e e r.

A . Wa l l e rt

– rijksgecommiteerde examens opleiding

restauratoren Oude Kunst

(SRAL/ICN) 29 juni;

– microscopie en microchemische analy

s e, C u rsus Instituut Collectie

N e d e rl a n d ,A m s t e r d a m , 27-31 maart

en 2-6 oktober;

– beelden uit het A t e l i e r: De historische

atelierp raktijk en de Opleiding

K u n s t g e s c h i e d e n i s , Studiedag ‘ D e

Geschiedenis van de Kunstproduktie’,

U t r e c h t , 2 december.

Mw M.P. S .W i j n a n d s

– lid van de Commissie Musea van de

P r ovincie Noord-Holland;

– nam deel aan de confe r e n t i e

C o l l a b o ra t i o n , C o n t e n t , C o nve rg e n c e :

s h a ring Heritage Knowledge for the

New Millenium van het Intern a t i o n a l

Committee for Documentation,

I n t e rnational Council of Museums in

O t t awa (22–26 augustus);

– nam deel aan de internationale bije

e n komst van de ADLIB User Group

te Londen (30–31 oktober).

C. J . Z a n d v l i e t

– lid van het bestuur van de Stichting

H i s t o rische Stadsplattegronden;

– lid van de redactiecommisie van het

Jaarboek van het Nederl a n d s

H i s t o risch Scheepvaart mu s e u m ;

– lid van de redactie van Van glis tot

k l a p s c h a a t s ;

– nam deel aan de conferentie ‘ T h e

H i s t o ry of Cart o g ra p hy ’ in A t h e n e ;

– lid van de Maatschappij der

N e d e rlandse Letteren;

– lid van de vo o r b e r e i d i n g s c o m m i s s i e

VOC 2002.

102

F. van der Ave rt

– College aan de Unive rsiteit van

Utrecht (juni);

– ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’: i n

M i l a a n , M a d rid en Barcelona (fe b ru a ri ) .

R . J . B a a r s e n

– ‘ D ragons for a Pri n c e, A g o s t i n o

C a rlini and William IV of Ora n g e ’ , J .

Paul Getty Museum, Los A n g e l e s , 2 4

fe b ru a ri ;

– ‘ K u n s t n i j verheid op de T E FA F ’ ,T E FA F,

M a a s t ri c h t , 17 maart (voor part i c u l i e r e

klanten van de A B N / A M RO bank);

– ‘ I n l e i d i n g , bestandscatalogi kunstnijve

r h e i d ’ , R i j k s mu s e u m , Amsterdam 21

m a a rt (tijdens de studiedag Bestandscatalogi

van Kunstnijve r h e i d s c o l l e c t i e s ,

O n d e r zoekschool Kunstgeschiedenis);

– ‘ K u n s t n i j verheid op de tentoonstelling

De Glorie van de Gouden Eeuw’, S l o t

Z u y l e n , O u d - Z u i l e n , 3 mei (voor het

Oudheidkundig Genootschap

N i f t a rl a ke ) ;

– ‘Willem IV, p rins van het rococo’,

M a u ri t s h u i s , Den Haag, 9 mei;

– ‘ M e u b e l m a ke rs uit de kast – het toes

c h ri j ven van Nederlandse meubelen

aan met name bekende make rs ’ ,

R i j k s u n i ve rsiteit Leiden, 8 november (in

het kader van het responsiecollege

O n d e r zoek kunstnijve r h e i d / i n d u s t ri ë l e

vo rm g e v i n g ) ;

– ‘ G ra bbelton der stijlen, e c l e c t i c i s m e

in het interi e u r ’ , De Balie, A m s t e r d a m ,

9 november (tijdens het progra m m a

‘De onttoverde eeuw’ van de Stichting

S L A A ) ;

– ‘ H i s t o ric interi o rs in the

R i j k s mu s e u m ’ , R i j k s mu s e u m , 8 december

(tijdens het Fifth Intern a t i o n a l

Symposium on Wood and Furn i t u r e

C o n s e rv a t i o n ) .

Mw M. B a a r s p u l

– Presentatie Rijksmuseum website op

c o n ferentie Museums and the We b

2000 in Minneapolis (19 april 2000);

– Lezing t.g.v. SIMIN-dag De we b s i t e

van het Rijksmu s e u m .Voetangels en

klemmen op de digitale snelweg (19

juni 2000);

Voordrachten en lezingen

– Lezing T h e o rie in pra k t i j k : de we b s i t e

van het Rijksmuseum op Intern e t s i t e

RKD (www. rk d . n l ) ;

– Gastcollege Intern e t ; R e i n w a r d t

Academie (27 juni 2000);

– Introductie Rijksmuseum website bij

presentatie Museumrechtwijzer door

de Boekmanstichting (9 nove m b e r

2 0 0 0 ) .

J . G . M .B a r n h o o r n

– ‘ R i j k s museum and Facility

M a n a g e m e n t ’ March and Nove m b e r

2 0 0 0 , FM- course Hogeschool

I J s s e l l a n d ;

– ‘Facilitair Ve ra n d e rp r o c e s ’ IIR Okura

Hotel juni 2000;

– Energ i e b e s p a ring bij het

R i j k s mu s e u m , n ovember 2000,

N OVEM/ RGD.

Mw M. B o o m

– ‘De Nationale Fotocollectie’, bij de

o p richting van het Paul Huf Fonds, 8

n ove m b e r.

J . van Campen

In het jaarve rslag over 1999 ontbreke n

de navolgende lezingen:

– ‘De pors e l e i nverzameling van de

b e l a n g rijkste Nederlandse Chinakenner

van de achttiende eeuw: J e a n

Theodore Royer (1737–1807)’, l e z i n g

op de Chinadag van de

V ri e n d s c h a p s vereniging Nederl a n d -

C h i n a , 26 september 1999;

– ‘ A rm e s , costumes et ustensiles

d o m e s t i q u e s ‘ ; exotica in Nederl a n d s e

verzamelingen van de tweede helft van

de achttiende eeuw’, lezing in de reeks

‘De Nederlanden en de Oost

1 5 5 0 – 1 8 0 0 ’ , g e o rganiseerd door de

projectgroep ‘De Nederlanden en het

bu i t e n l a n d ’ van het Leids Instituut vo o r

de Nieuwe T i j d , 5 oktober 1999;

– ‘Jean Theodore Royer (1737–1807)

en de studie van China in Nederl a n d

in de tweede helft van de achttiende

e e u w ’ , lezing voor het Oosters

Genootschap in Nederl a n d , L e i d e n , 2 0

oktober 1999.

J . D. van Dam

– ‘From a Neglected to a National

P r o d u c t , Collecting Dutch Delftware in

the 19th Century ’ , R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 30 mei (tijdens het symposium

‘The Shifting Image of the

Golden A g e ’ ) ;

– ‘ D e l f t , F riesland en tenslotte ook

B o l s w a r d , de plaats van deze stad binnen

de Nederlandse cera m i e k ’ ,

Bolsward 6 juli (ter gelegenheid van de

opening van de tentoonstelling ‘ F ri e s

A a r d e we rk uit Bolsward 1737–1801’);

– ‘De geschiedenis van de Nederl a n d s e

t e g e l s , in kunst- en cultuurhistori s c h e

c o n t e x t ’ , Instituut Collectie Nederl a n d ,

Amsterdam 10 oktober (Opleiding

R e s t a u ra t o r e n , Module tingeglazuurde

ke ra m i e k ) ;

– ‘Kaendler und Kirchner und die

Pa l a s t t i e r e ’ , R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m ,

24 november (tijdens de bijeenko m s t

ter gelegenheid van het ve rs c h i j n e n

van de bestandscatalogus Meissen pors

e l e i n ; vo o rl e zen van een lezing

g e s c h r e ven door S. W i t t we r ) .

P. H . J . C. van Duin

– ‘ H i s t o ric interi o rs in the

R i j k s mu s e u m , the presentation of

h i s t o ric interi o rs in the past’,

R i j k s mu s e u m , 8 december (tijdens het

Fifth International Symposium on

Wood and Furniture Conserv a t i o n ) .

D. J . E l d e r s

– Doceerde bij de post-academische

c u rsus financieel management van culturele

instellingen

J . P. Filedt Ko k

– ‘De Glorie van de Gouden Eeuw,’

Vo l k s k rant-lezing 16 apri l , R i j k s mu s e u m

en lunchlezing Rijksmu s e u m , 18 apri l ,

en talri j ke andere lezingen over de

t e n t o o n s t e l l i n g ;

– Inleiding voor het symposium ‘ T h e

Shifting Image of the Golden A g e ’ , 2 9

m e i .

103


M .F i t s k i

– ‘De afdeling Aziatische Kunst in het

R i j k s mu s e u m ’ , lezing voor Bathmens

Beeldende Kunstkri n g , 19 janu a ri ;

– ‘Japanse schilderkunst uit bezit van

de Vereniging van V rienden der

Aziatische Kunst’, bij de opening van de

t e n t o o n s t e l l i n g , R i j k s mu s e u m , 21 apri l ;

– ‘De Japanse theeceremonie en de

E n s h u - s c h o o l ’ , ter gelegenheid van de

Japanse theeceremonie, R i j k s mu s e u m ,

23 mei;

– ‘ G a g a k u , t raditionele Japanse hofmuz

i e k ’ , bij de uitvo e ring van het Keize rl i j k

Gagaku Ensembl e, R i j k s mu s e u m , 2 5

m e i ;

– ‘Japanse schilderkunst en de afdeling

Aziatische Kunst’, voor de Stichting

Academische Reize n , 5 juli.

In het jaarve rslag over 1999 ontbreke n

de navolgende lezingen:

– ‘ O o s t e rse kunstnijverheid in Museum

M e s d a g ’ , in de serie ‘ Z o n d a g l e z i n g e n ’

Museum Mesdag, Den Haag, 28 fe b rua

ri 1999;

– ‘ U k i yo-e schilderkunst uit de

I m a n i s h i - c o l l e c t i e ’ , lezing ter gelegenheid

van de opening van de tentoonstelling

‘Het vlietende leve n ’ , 20 maart

1 9 9 9 ;

– ‘ U k i yo-e schilderk u n s t : Een tocht

door Edo’, lezing op de publ i e k s m i d d a g

van de tentoonstelling ‘Het vlietende

l e ve n ’ , 2 april 1999;

– ‘A large Japanese dish, with a depiction

of a porcelain-factory ’ , lezing op

‘The International Ceramics Fair &

S e m i n a r, L o n d o n ’ , 12 juni 1999;

– ‘Japans en Chinees metaal’, c o l l e g e

Opleiding Restaura t o r e n , I n s t i t u u t

Collectie Nederl a n d , 17 september

1 9 9 9 ;

– ‘Japanse ceramiek en de theeceremon

i e ’ , inleiding bij de Japanse theeceremonie

in het Rijksmu s e u m , 30 september

1999.

Mw E. H a rt k a m p - Jo n x i s

– ‘De bestandcatalogus wandtapijten

van het Rijksmuseum als onderdeel van

het corpus wandtapijten in Nederl a n d ’ ,

R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m , 21 maart

(tijdens de studiedag Bestandscatalogi

van Kunstnijve r h e i d s c o l l e c t i e s ,

O n d e r zoekschool Kunstgeschiedenis);

– Openingstoespraak bij de presentatie

‘ 7 5 x K a n t ’ , R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m , 2 4

m a a rt (ter gelegenheid van het 75-jari g

bestaan van de vereniging ‘ H e t

K a n t s a l e t ’ ) ;

– ‘Lace in the Rijksmu s e u m ’ ,

R i j k s mu s e u m , A m s t e r d a m , 29 mei [tijdens

het kantsymposium georg a n i s e e r d

door de ‘Lace Group’ van het Centre

I n t e rnational des Textiles A n c i e n s

( C I E TA ) ] ;

– ‘ F lemish we ave rs and designers in

the Nort h e rn Netherl a n d s . Q u e s t i o n s

about identity’, K o n i n k l i j ke Manu f a c t u u r

Gaspard de W i t , M e c h e l e n , 3 oktober

(tijdens het symposium ‘ F l e m i s h

we ave rs abroad’, g e o rganiseerd door

de Katholieke Unive rsiteit Leuven en

de De Wit Foundation);

– ‘ O o s t e rse textiel in Nederl a n d s e

i n t e ri e u rs ’ , Haags Gemeentemu s e u m ,

Den Haag, 3 november (tijdens het

symposium ‘ W i s s e l i n g e n : mode en

s t r e e k d ra c h t ’ , g e o rganiseerd door de

N e d e rlandse ko s t u u m vereniging vo o r

mode en streekdra c h t ) ;

– ‘Changing views in ethics of textile

c o n s e rv a t i o n . Pe rsonal reminiscences’,

Instituut Collectie Nederl a n d ,

A m s t e r d a m , 16 november (tijdens het

symposium ‘ Textile Conserv a t i o n , Pa s t

and Present’, g e o rganiseerd door de

Stichting Textielcommissie Nederl a n d ) ;

– ‘40 jaar Te x t i e l h i s t o rische Bijdra g e n ’ ,

Huis Singrave n , D e n e k a m p, 8 december

(tijdens de presentatie van

Te x t i e l h i s t o rische Bijdragen 40 (2000),

g e o rganiseerd door de Stichting

Te x t i e l g e s c h i e d e n i s ) .

J . F. H e i j b ro e k

– Openingslezing van een serie lezingen

i.v. m . de tentoonstelling ‘ W h i s t l e r

and Holland’ in de Hunterian A rt

G a l l e ry in Glasgow ;

– Twaalf lezingen in het kader van de

tentoonstelling ‘Geschiedenis in beeld’;

– Enkele rondleidingen door de bibl i o-

t h e e k , o. a . voor de Nederl a n d s e

Vereniging van Antiquaren en voor de

V rienden van de Koninklijke

B i bl i o t h e e k .

W. H o e b e n

– ‘The role of the registrar in preve n t i-

ve conserv a t i o n ’ , vo o r d racht tijdens de

t weede Europese conferentie vo o r

r e g i s t ra rs in Pa ri j s , g e o rganiseerd door

de Association Francaise des

R e g i s s e u rs d’Oeuvres d’Art , 1 4

n ove m b e r.

A . H ov i n g

– ‘ S c h e e p s o n t we rp in de 18e eeuw’,

voor de Nederlandse Vereniging van

Scheeps Te c h n i c i ; H o g e s c h o o l

A m s t e r d a m , 14 janu a ri ;

– ‘De organisatie van een scheepswe r f

in de 17e en 18e eeuw’, voor en op

het terrein van het Utrechts

S t a t e n j a c h t ; 9 apri l ;

– ‘De bouw van de “ D e l f t ” ’ , voor commissieleden

en vrienden van de ‘ D e l f t ’ ;

R o t t e r d a m , 26 oktober ;

– ‘Scheepsbouw volgens Nicolaes

W i t s e n ’ voor de Koninklijke

N e d e rlandse Vereniging ‘ O n ze V l o o t ’

Afdeling Midden Nederl a n d ;

L o r e n t z s z i e ke n h u i s , Z e i s t , 15 nove m b e r;

– ‘ S c h e e p s o n t we rp in Zeeland in de

18e eeuw’, M a ritiem symposium

‘Zeeuwse Zeehistori e ’ ; Zeeuws A r c h i e f ,

M i d d e l bu rg , 1 december.

Mw E. K a m p h u i s

– ‘ M a rketing in het Rijksmu s e u m ’ in het

R i j k s museum voor studenten van de

U n i ve rsiteit van Chicago (fe b ru a ri ) .

W. T h . K l o e k

– ‘Jacob Cornelisz van Oostsanen’ in de

N e d e rlands Hervo rmde Kerk te

O o s t z a a n , 13 oktober 2000.

A . R . de Ko o m e n

– ‘Leonardo da V i n c i ’s monument vo o r

F rancesco Sfo r z a ’ ,U n i ve rsiteit Utrecht,

28 maart (gastcollege specialisatie

R e n a i s s a n c e - s t u d i e s ) ;

– ‘De ongegoten paarden van de

R e n a i s s a n c e ’ , U n i ve rsiteit Utrecht, 1 5

december (tijdens het 14e Colloquium

Renaissance Studies, Ontdekkingen en

mislukkingen in de Renaissance).

G . J . Ko o t

– ‘The impact of electronic deve l o p-

ments on museum libra ri a n s ’A n nu a l

C o n ference A rt Libra ries Society

United Kingdom and Ireland, F i t z w i l l i a m

College Cambri d g e, 6-9 juli.

M . A . A . M . van de Laar

– ‘ R e s t a u ratie-ethiek bij het restaureren

van schilderi j e n ’ , voor V rienden van

Kasteel Heeswijk, H e e s w i j k , 8 oktober.

104

R . J . C. H . M . van Langh

– ‘ D e l a m i n e ring van vuurve rg u l d e

vo o r we rp e n ’ , R i j k s mu s e u m , 10 maart

(tijdens de themadag metaalrestaura t i e,

gehouden in samenwe rking met het

Instituut Collectie Nederl a n d ) ;

– ‘ R e s t a u ratie van metalen vo o r we r-

p e n ’ , Stedelijk Centrum vo o r

Vo lw a s s e n e n o n d e r w i j s ,A n t we rp e n , 9

d e c e m b e r.

R . de Leeuw

– Nieuwjaars r e d e, R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 4 janu a ri ;

– Speech opening tentoonstelling ‘ E e n

Koninklijk Museum’, R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 7 janu a ri ;

– Presentatie ra p p o rt Museale

Ve r we rvingen 1940–1948, N e d e rl a n d s e

Museum Vereniging A m s t e r d a m , 3 1

j a nu a ri ;

– Presentaties Glorie van de Gouden

E e u w, H a m bu rg / K e u l e n , 8/9 fe b ru a ri ;

– Openingsspeech symposium ‘ B o u we n

voor mu s e a ,d o o rstaat ons cultuurg o e d

de 21e eeuw?’, Stedelijk Museum

A m s t e r d a m , 21 fe b ru a ri ;

– Lezing ‘Une nouvelle place pour les

musées à A m s t e r d a m ’ , in de reeks

‘ M u s é e - mu s é e s ’ , Louvre Pa ri j s , 1 5

m a a rt ;

– Speech ter gelegenheid 75-jari g

bestaan ‘Het Kantsalet’, R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 24 maart ;

– Openingsspeech ‘De Glorie van de

Gouden Eeuw’, R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 14 apri l ;

– Speech bij aanvaarding Dra bb e -

Fonds voor de aankoop van A z i a t i s c h e

k u n s t , R i j k s museum A m s t e r d a m , 1 7

a p ri l ;

– Lezing bij ontvangst leden Ve r e n i g i n g

R e m b ra n d t , R i j k s museum A m s t e r d a m , 6

m e i ;

– Speech bij ontvangst kabinet in het

R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m , 22 mei;

– Lunchlezing 200 jaar Rijksmu s e u m ,

R i j k s museum A m s t e r d a m , 23 mei;

– Openingsspeech symposium ‘ T h e

Shifting Image of the Golden A g e ’ ,

R i j k s museum A m s t e r d a m , 29 mei;

– Speech ter gelegenheid presentatie

R i j k s museum in Madurodam, D e n

H a a g , 30 mei;

– Speech bij aanvaarding eerste exe m-

plaar Gijs van der Ham, ‘ Twe e h o n d e r d

jaar Rijksmu s e u m ’ , R i j k s mu s e u m

Am s t e r d a m , 30 mei;

– Speech opening heri n g e ri c h t e

Schatkamer en aanbieding A u g s bu rg s

kabinet door Nederlandse Sponsor

L o t e ri j ,R i j k s museum A m s t e r d a m , 3 1

m e i ;

– Feestrede ‘200 jaar Rijksmu s e u m ’ ,

R i j k s museum A m s t e r d a m , 31 mei;

– Lezing ‘200 jaar Rijksmu s e u m ’ ,

K e n n i s k ring A m s t e r d a m ,R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 22 juni;

– Feestrede bij afscheid J. de Groot als

directeur Dordrechts Museum,

D o r d r e c h t , 24 juni;

– Openingsspeech tentoonstelling

National Museum of We s t e rn A rt ,

To k i o, 3 juli;

– Speech opening bijeenko m s t

Réunion des org a n i s a t e u rs de gra n d e s

expositions (Bizot Group), A m s t e l ke rk

A m s t e r d a m , 14 juli;

– Speech opening ‘ R e m b randt in alle

s t a t e n ’ , R i j k s museum A m s t e r d a m , 2 1

j u l i ;

– Speech ‘De Nachtwacht in Delfts

B l a u w ’ , K o n i n k l i j ke Porceleyne Fles

D e l f t , 21 augustus;

– Openingsspeech 30e Congres

I n t e rnationale d’Histore de l’Art

( C I H A ) ,L o n d e n , 3 september;

– Causerie over verzamelen ter gelegenheid

opening tentoonstelling

‘Regenten in de kleren’, R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 9 september;

– Speech 200 jaar Rijksmuseum ter

gelegenheid ontvangst Commissie

Cultuur en ove rige leden Twe e d e

K a m e r, R i j k s museum A m s t e r d a m , 1 5

s e p t e m b e r;

– Speech 200 jaar Rijksmuseum ter

gelegenheid feest Rijksmu s e u m m e d e -

we rke rs , K rasnapolsky A m s t e r d a m , 1 6

s e p t e m b e r;

– Speech pers c o n ferentie inzake fi n a n-

c i e ring renovatieplan Het Nieuwe

R i j k s museum met Staatssecretaris R.

van der Ploeg, N i e u w s p o o rt Den Haag,

19 september;

– Lezing over teke n i n g

‘ D o o rnu i t t r e k ke r ’ van Gossaert van

M a buse in reeks ‘ K o p s t u k ken over tops

t u k ke n ’ ,A c a d e m i e g e b o u w

R i j k s u n i ve rsiteit Leiden, 26 oktober;

– Prijsuitreiking Röell-prijs Pri n s

B e rnhard Cultuurfo n d s , N i e u we Kerk

A m s t e r d a m , 31 oktober;

– Feestrede bij afscheid Marg riet van

B oven als directeur Noordbra b a n t s

M u s e u m , ‘s Hert o g e n b o s c h , 2 nove m-

b e r;

– Speech bij Fundraisingdiner tbv de

Nationale Fotocollectie (Paul Huf

F o n d s ) , R i j k s museum A m s t e r d a m , 8

n ove m b e r;

– Speech bij aanvaarding eerste exe m-

plaar Museumrechtwijze r, p u bl i c a t i e

B o e k m a n s t i c h t i n g , R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 9 nove m b e r;

– Speech bij aanvaarding eerste exe m-

plaar ‘Op de keper beschouwd’, p u bl i-

catie van de Nederl a n d s e

Te x t i e l c o m m i s s i e, Instituut Collectie

N e d e rland A m s t e r d a m , 16 nove m b e r;

– Speech bij opening tentoonstelling

‘Heiter bis wo l k i g .D e u t s c h l a n d -

N i e d e rl a n d e ’ , Haus der Geschichte

B o n n , 21 nove m b e r;

– Speech bij opening symposium ter

gelegenheid ve rschijnen bestandscatalogus

Meissen, R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 24 nove m b e r;

– Lezing ‘Neue Konzepte in Holland’

op symposium ‘Die Zukunft der A l t e n

M e i s t e r, Ansichten - T h e o rien - W i r-

k l i c h ke i t e n , Wa l l ra f - R i c h a rtz-Museum &

F ritz T hyssen Stiftung, K e u l e n , 2 6

n ove m b e r;

– Speech opening tentoonstelling

‘ M a u ri t s ,p rins van Ora n j e ’ , R i j k s mu s e u m

A m s t e r d a m , 30 nove m b e r;

– Speech opening symposium Wo o d

and Furniture Conserv a t i o n

R i j k s museum A m s t e r d a m , 7 december;

– Bri e fing architecten Het N i e u w e

R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m ,

R i j k s mu s e u m , 12 december;

– Speech inwijding zaal Italiaanse schild

e rk u n s t , R i j k s museum A m s t e r d a m , 1 4

d e c e m b e r;

– Interviews met o. a . We l t k u n s t ,

C o u n t ry Life, A rt Newspaper,

Financieel Dagbl a d , Algemeen Dagbl a d .

Mw D. B . L . M . van Loosdre c h t

– ‘ M e u b e l r e s t a u ratie in het

R i j k s mu s e u m ’ , De Gentel,

G e l d e rm a l s e n , 18 maart , (tijdens jaarve

rg a d e ring Nehosoc, vereniging van

h o u t ve r z a m e l a a rs ) .

J . R . de Lorm

– ‘Amsterdams goud en zilve r ’ , vo o r

B o o z . Allen & Hamilton Consultants,

R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m , 6 janu a ri ;

105


– Idem, Culturele Kri n g , D o o rn ,2 7

j a nu a ri ;

– Idem, in het Rijksmu s e u m ,

A m s t e r d a m :Voor het Koninklijk

Oudheidkundig Genootschap, 17 janua

ri ; voor leden van de Zilve r b a n k , 1 1

fe b ru a ri ; voor ve r z a m e l a a rs van zilve r,

18 fe b ru a ri ; tijdens de etiquettemiddag,

3 maart ; voor de zilverclubs uit

N e d e rl a n d , België en Engeland, 1 3

m a a rt ; voor leden van de AV RO, 1 7

m a a rt ; voor de Vereniging V rienden van

de Amsterdamse Binnenstad, 18 maart ;

voor leden van ‘ Z i l ver in bewe g i n g ’ ;

– ‘Johannes Lutma’, R i j k s mu s e u m ,

A m s t e r d a m , 10 maart (tijdens de

themadag metaalrestaura t i e, g e h o u d e n

in samenwe rking met het Instituut

Collectie Nederl a n d )

`Bestandscatalogus Amsterdams Goud

en Zilve r ’ , R i j k s mu s e u m ,A m s t e r d a m , 2 1

m a a rt (tijdens de studiedag

Bestandscatalogi van

K u n s t n i j ve r h e i d s c o l l e c t i e s ,

O n d e r zoekschool Kunstgeschiedenis);

– ‘ Z i l ver op schilderi j e n ’ , Kunst- en

a n t i e k b e u rs ,M a a rs s e n , 7 oktober;

– ‘17e-eeuws pronk- en gebru i k s z i l ve r ’ ,

R o t a ry Hilve rs u m , 21 december.

Mw P. C. M . Lunsingh Scheurleer

– Inleiding op de tentoonstelling:

‘ M i n i a t u u rs c h i l d e ringen uit India (16e

–18e eeuw) van het hof van de grootmogols

en andere vo rs t e n ’ voor bru i k-

l e e n g e ve rs en andere genodigden in de

ve rgaderzaal van het K.O. G . in de

Zuidvleugel van het Rijksmu s e u m ,

A m s t e r d a m , 19 janu a ri ;

– Lunchlezing over de tentoonstelling:

‘ M i n i a t u u rs c h i l d e ringen uit India (16e -

18e eeuw) van het hof van de grootmogols

en andere vo rs t e n ’ in de aula

van het Rijksmu s e u m ,A m s t e r d a m , 8

fe b ru a ri ;

– Inleiding ‘ Vo rsten en haremdames op

s c h i l d e ringen uit India’ voor de tentoonstelling

Hemelse kunst, a a r d s e

schoonheid in de Nieuwe Kerk in

A m s t e r d a m , 10 fe b ru a ri ;

– Inleiding op de tentoonstelling:

‘ M i n i a t u u rs c h i l d e ringen uit India (16e -

18e eeuw) van het hof van de grootmogols

en andere vo rs t e n ’ voor studenten

Islamitische kunst en materi ë l e

cultuur van de Rijksunive rsiteit Leiden,

14 fe b ru a ri ;

– ‘New Insights from Old Inve n t o ri e s ’ ,

lezing gehouden tijdens de confe r e n t i e

van de European Association of South

East Asian Archaeologists in Sart e a n o,

To s c a n e, I t a l i ë , 1 - 7 oktober;

– Gastcollege ‘ R e c o n s t ructie van de

rituele functie van de oudjavaanse temp

e l ’ in de reeks ‘ Pa l e i s , k l o o s t e r, t e m p e l

en ritueel in A z i e ’ aan de Unive rs i t e i t

L e i d e n , g e o rganiseerd door de

B i j zondere Commissie Niet-We s t e rs e

Kunst en Materiële Cultuur, 13 nove m-

b e r.

In het jaarve rslag over 1999 ontbreke n

de navolgende lezingen:

– ‘Geschiedenis van de uitbeelding van

een hindoe-godin; een voorbeeld van

a c c u l t u ra t i e ’ , I n d o n e s i ë - k ring van de

U n i ve rsiteit Leiden, 1 juni 1999;

– Inleiding met dia’s voor de deelnem

e rs aan het 15e intern a t i o n a l

C o n ference on South A s i a n

A r c h a e o l o g y, 5-10 juli aan de

U n i ve rsiteit van Leiden, 7 juli 1999;

– Lessen over cultuurgeschiedenis van

de Klassieke Pe riode van Indonesië in

het kader van de module ‘Kunst en cult

u u rgeschiedenis van metaal van de

afdeling Opleidingen van I.C. N .’ , 7 en

14 september 1999;

– College over ‘ C o n t i nuïteit en ve ra n-

d e ring in Indonesische tempels uit de

K l a s s i e ke Pe ri o d e ’ , in de themacyclus:

‘ Pa l e i s , K l o o s t e r,Tempel en Ritueel in

A z i ë ’ aan de Unive rsiteit van Leiden, 2 0

s e p t e m b e r 1 9 9 9 .

G . C. M .L u i j t e n

– ‘Collecting prints and draw i n g s :t h e

s e venteenth century and beyo n d ’ .

Symposium ‘The Shifting Image of the

Golden A g e ‘ ,A m s t e r d a m , R i j k s mu s e u m ,

30 mei;

– Inleiding bij de opening van de tentoonstelling

‘ R e m b randt in alle staten’,

A m s t e r d a m , R i j k s mu s e u m , 21 juli;

– ‘Antoon van Dyck en Rembra n d t .

Twee prentmake rs , t wee tentoonstell

i n g e n ’ , G ra fiekdag Onderzo e k s c h o o l

K u n s t g e s c h i e d e n i s ,A m s t e r d a m ,

R i j k s mu s e u m , 15 nove m b e r.

Mw B.M.A.M. du Mort i e r

– ‘ A c c e s s o ries from the Six Collection’,

lezing op Meeting van ICOM

I n t e rnational Costume Committee,

Lissabon 3 oktober;

– ‘Regenten in de kleren’, lezing vo o r

Amsterdamse Kri n g , Amsterdam 9

n ove m b e r;

– ‘Regenten in de kleren’, l e z i n g

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap,

Amsterdam 13 nove m b e r ;

– ‘Het kostuum in de Nederlanden in

de 17e eeuw’, lezingochtend vo o r

Guidor (Nederlandse Gidsen

O rg a n i s a t i e ) , Amsterdam 1 december.

R . J . A . te Rijdt

– ‘ A b raham en Jacob van Strij als teken

a a rs ’ , Dordrechts Museum, D o r d r e c h t ,

20 fe b ru a ri .

H . R o o s e b o o m

– Openingstoespraak bij de tentoonstelling

‘Groningen objectief beke ke n .

F o t o g ra fische stadsgezichten door

F ri e d rich Julius von Kolkow

( 1 8 3 9 – 1 9 1 4 ) ’ , G r o n i n g e n

( H a rm o n i e g e b o u w ) , 21 janu a ri ;

– Openingstoespraak bij de tentoonstelling

‘Opgenomen 1850–1925. F o t o ’s

van we t e n s c h a p, studenten en expedities

(collectie Unive rsiteit Utrecht)’,

Utrecht (Unive rs i t e i t s mu s e u m ) , 2 9

fe b ru a ri ;

– Lezing ‘ K u n s t e n a a rs te kijk. F o t o ’s in

de collectie van het RKD’, op het symposium

‘Negentiende eeuw, we l ko m ! ’ ,

Den Haag (RKD), 12 september;

– Lezing ‘Zeulen met de camera ’ o p

het symposium Maritieme fo t o g ra fi e,

Amsterdam (Scheepvaart mu s e u m ) , 2 4

n ove m b e r.

M . S c h ap e l h o u m a n

– Geïmproviseerde ko rte lunchpauze -

lezing (i.v. m . te late aankomst van de

‘ o f fi c i ë l e ’ s p r e ker) over Hendri c k

G o l t z i u s , Po rtret van Gillis van Breen,

11 apri l .

P. S c h a t b o r n

– ‘Les dessins de Rembrandt utilisées

c omme exemples par ses élève s ,s e s

c o l l a b o ra t e u rs et ses suive u rs ’ , Pa ri j s ,

Institut Néerl a n d a i s , 22 maart ;

– ‘Der Zeichner Rembrandt und seine

N a c h a h m e r. Zum Problem der

Z u s c h r e i bu n g ’ ; F ra n k f u rt a/M, 2 apri l ;

– Opening tentoonstelling ‘ A a n w i n s t e n

Te keningen en Prenten’, S t a a t l i c h e

G raphische Sammlung; M ü n c h e n , 2 0

j u n i ;

– Inleiding op de tentoonstelling

‘ R e i zen door stad en land’; H a a rl e m ,

Te y l e rs Museum, 5 oktober.

106

K . S c h o e m a ke r

– ‘Het bru i k l e e n i nve n t a ri s a t i e p r o j e c t

van het Rijksmu s e u m ’ , I n s p e c t i e

C u l t u u r b e z i t , Den Haag, 16 fe b ru a ri .

F. T. S c h o l t e n

– Pe rs c o n ferentie De Glorie van de

Gouden Eeuw, Stockholm (Nederlandse

ambassade), 3 fe b ru a ri 2000;

– Pe rs c o n ferentie De Glorie van de

Gouden Eeuw, Kopenhagen (Statens

Museum for Kunst), 4 fe b ru a ri 2000;

– A d riaen de V ri e s , S t i l f ra g e n ,l e z i n g

A u g s bu rg (Zeughaus) 1 april 2000;

– De conserv a t o r, U n i ve rsiteit van

A m s t e r d a m , Faculteit der geesteswet

e n s c h a p p e n , Kunst- en Cultuurwe t e n -

s c h a p p e n , 19 mei 2000 (symposium:

De conserv a t o r: we l ke opleiding bij

we l ke pra k t i j k ? ) ;

– Een heerlijk ze e m a n s g ra f , college in

de reeks ‘Kunst en oorl o g ’ ,

R i j k s u n i ve rsiteit Utrecht, 24 nove m b e r;

– 17e-eeuwse grafsculptuur in de

R e p u bl i e k : k westies van iconogra fi e,

K a t h o l i e ke Unive rsiteit Leuve n ,s t u d i e-

dag ‘In beeld ve rv a t ,i c o n o g ra fie van de

beeldhouwkunst in de Nederl a n d e n ’ , 2

december 2000.

Mw J. S c h u e rve l d

– Inleiding over Fondsen op Naam vo o r

de gezamenlijke notarissen en fi s c a l i s t e n

(27 juni 2000);

– Dive rse inleidingen over schenkingen

en erflatingen ten behoeve van het

R i j k s museum voor ve rm o g e n s b e h e e r-

d e rs .

J . P. S i g m o n d

– We rkcollege over objecten uit de

M a ri n e m o d e l l e n k a m e r ;

– Gastcolleges aan de Unive rsiteit van

Amsterdam en de Reinwardt academie;

– ‘Where did they come from?’, vo o r-

d racht in het Maritime Museum in

Sydney , 30 augustus.

Mw E. Sint Nicolaas

– Gastcolleges studenten Culturele

Studies van de Unive rsiteit van

A m s t e r d a m ;

– ‘ Pa s t , present and Future of the storage

of arms and armour in the

R i j k s mu s e u m ’ , lezing tijdens congres van

de International Association of Museums

of A rms and Military History (IAMAM)

6-11 juni 1999 in Pra a g ,T s j e c h i ë ;

– We rkte mee aan tv productie ove r

Lodewijk Napoleon (Aspect

Productions) en aan de Rijksmu s e u m

documentaire (IDTV).

Mw S.H.G. T i s s i n k

– Gaf lezingen over ‘De Glorie van de

Gouden Eeuw’, onder meer op de Te f a f

in Maastricht (19-3), voor de Rotary

A m s t e r d a m - Z u i d , voor A c h m e a ,

Z i l veren Kru i s , Deloitte & To u c h e,

R o b e c o, NMV (19-5);

– Leidde gasten rond over tentoonstelling

‘De Glorie van de Gouden Eeuw’

(het Kabinet, P rins Willem A l e x a n d e r,

E r f g r o o t h e rtog Henri van Luxe m bu rg ,

filmster Morgan Freeman);

– Gaf training Rondleiden aan medewe

rke rs Space Expo Noordwijk.

A .Wa l l e rt

– ‘The painters palette in the 16th and

17th Century : pigment preparation and

painting technology’ A m s t e r d a m -

M a a s t richt Summer Unive rs i t y, 17 en 18

j u l i ;

– ‘The technical examination of paint

i n g s :p r o blems of chronology and

a u t h e n t i c i t y ’ , L’Etude des Pe i n t u r e s

Anciennes par les Méthodes de

L a b o ra t o i r e, Premier colloque interdisciplinaire

d’Archéométrie de l’Unive rs i t é

de Liège, Le Ve rt b o i s , L u i k ,B e l g i ë , 1 6 - 1 8

n ove m b e r;

– ‘Changes in style and technique; d e velopment

in the wo rks of T i t i a n ’ ,i nv i t e d

l e c t u r e, S t raus Center, H a rv a r d

U n i ve rs i t y, C a m b ridge MA, 15 december.

Mw K.M. van der Wa t e re n

– ‘A Textile Conservator goes Digital’,

Instituut Collectie Nederl a n d ,

A m s t e r d a m , 16 november (tijdens

Textieldag ‘ Textile Conservation - Pa s t ,

Present and Future’).

C. J . Z a n d v l i e t

– Lezingen in het kader van de tentoonstelling

‘ M a u ri t s , p rins van Ora n j e ’ :

6 dec. 2 0 0 0 , Een wandeling door de

tentoonstelling (Geschiedkundige

Vereniging Ora n j e - N a s s a u ) , 18 dec.

2 0 0 0 , De productie van een histori s c h e

tentoonstelling (Rotary A m s t e r d a m

Z u i d ) , 19 dec. 2 0 0 0 .

In het jaarve rslag over 1999 ontbreke n

de navolgende lezingen:

– Lezing en rondleiding over de nieuwe

opstelling van de Nederl a n d s e

geschiedenis in het Rijksmuseum vo o r

leden van de Stichting Histori s c h

P l a t fo rm ,A m s t e r d a m , j a nu a ri ‘ 9 9 ;

– Vo o r d racht en rondleiding over de

n i e u we opstelling Nederlandse geschiedenis

in het kader van de beteke n i s

d a a rvan voor nieuwe Nederl a n d e rs

voor studenten van de Rietveld academ

i e ;

– Vo o r d racht en rondleiding over de

n i e u we opstelling van de Nederl a n d s e

geschiedenis voor studenten theoretische

geschiedenis van de RU

G r o n i n g e n ,A m s t e r d a m , fe b ru a ri ‘ 9 9 ;

– Lezing ‘Joan Blaeu Sr. , his part n e r

Johannes V i n g b o o n s , and their approach

of the map marke t ’ op het congres

The culture of exchange: Real and

imagined markets in the Low

C o u n t ri e s , 1 5 0 0 – 1 8 0 0 , P h i l a d e l p h i a ,

m a a rt ‘ 9 9 ;

– Lezing over de Nederlandse ve s t i g i n g

op Taiwan en de ontmoeting met

C h i n e zen en aboriginals in het kader

van de serie ‘Oog in oog: o n t d e k k i n g s-

r e i z i g e rs ontmoeten andere culturen’

van Studium Genera l e, L e i d e n , a p ril ‘ 9 9 ;

– Lezing over de theorie van kaart h i s-

t o risch onderzoek aan de hand van de

we r e l d k a a rt van Ortelius op de 18th

I n t e rnational Conference on the

H i s t o ry of Cart o g ra p hy, A t h e n e, juli ‘ 9 9 ;

– Vo o r d racht en rondleiding over de

n i e u we opstelling Nederlandse geschiedenis

in het kader van ve rn i e u w i n g

opstellingen vo l kenkundige mu s e a , vo o r

studenten antropologie van de unive rs i-

teit Utrecht, A m s t e r d a m , september ‘ 9 9 ;

– Lezing over Joan Blaeu en zijn kaartproductie

in het kader van de contemp

o raine geschiedenis bij het congres

Geschichtsdeuting (Archäologie und

Geschichte) auf Alten Kart e n ,

Wo l fe n b ü t t e l , oktober ‘ 9 9 ;

– Lezing over kart o g ra fie in relatie met

M a u rits en de ove r zeese expansie op

de studiedag van de We rkgroep vo o r

de Geschiedenis van de Kart o g ra fi e,

R o t t e r d a m , n ovember ‘ 9 9 ;

– Lezingen over Joan Blaeu in het

M a ritiem Museum bij de opening van

de tentoonstelling The A rt of

M a p m a k i n g , Va n c o u ve r, december ‘ 9 9 ;

– Lezing over de Nederlandse ko l o n i e

op Taiwan in de 17e eeuw voor de

N e d e rlandse ve r e n i g i n g , Va n c o u ve r,

december ‘ 9 9 .

107


L u n c h p a u z e l e z i n g e n

E v e n e m e n t e n

108

109

Vo o r j a a r s p ro g r a m m a

11 januari

F rans Gri j zenhout (kunsthistoricus en

hoofd opleidingen Instituut Collectie

N e d e rl a n d )

Een Koninklijk Museum

18 januari

Tinie Kerseboom (hoofd ve r z a m e l i n g e n

R i j k s a k a d e m i e )

De verzamelingen van de

R i j k s a k a d e m i e

25 januari

Irene de Groot (conservator prenten)

Rond 1900; kunst op papier in

N e d e rl a n d

1 fe b ru a ri

Peter Sigmond (hoofd afdeling

N e d e rlandse geschiedenis)

De tekeningen van Mohammed To h a

8 fe b ru a ri

Pauline Lunsingh Scheurleer (gastc

o n s e rvator van de tentoonstelling)

M i n i a t u u rs c h i l d e rijen uit India van de

16dee tot de 18dee eeuw

15 fe b ru a ri

Ellinoor Berg velt (unive rsitair docent

culturele studies)

Lodewijk Napoleon en de leve n d e

m e e s t e rs

22 fe b ru a ri

N a h nya van Vo o rst tot Vo o rst (adviseur

o m g a n g s vo rmen en tafe l m a n i e r e n )

Ta fe l m a n i e r e n ; eten in het huidige

t i j d s b e s t e k

29 fe b ru a ri

K a rin Jongbloed (conserv a t o r

Trippenhuis en hoofd afdeling

vo o rlichting KNAW )

’s Rijks Museum van Schilderijen en

Prenten in het Tri p p e n h u i s , 1 8 1 7 – 1 8 8 4

7 maart

Paul de V ries (zilve rsmid / ontwe rp e r )

Ta fe l z i l ve r, van idee tot eindproduct

14 maart

Paul Schnabel (directeur Sociaal en

Cultureel Planbu r e a u )

K i j ken naar Kunst: hoe oud is het

n i e u we publ i e k ?

21 maart

Liesbeth van Noortwijk (educatief

m e d e we rker Dordrechts mu s e u m )

A b raham en Jacob van Streij; H o l l a n d s e

M e e s t e rs van Landschap en Interi e u r

28 maart

Jan Dippell Ritzinger (trendwatcher)

Trends in mu s e a

4 apri l

K a rin van Schaik (kunsthistori c u s )

H e r c u l e s ; een olympische kra c h t p a t s e r

11 apri l

Willen Frijhof (hoogleraar geschiedenis

V rije Unive rs i t e i t ,A m s t e r d a m )

Gedeelde glori e ; een nieuwe blik op de

Gouden Eeuw

18 apri l

Jan Piet Filedt Kok (directeur collecties)

De Glorie van de Gouden Eeuw

25 apri l

Peter Schatborn (hoofd prentenkabin

e t )

De tekeningen van Rembrandt in De

G l o rie van de Gouden Eeuw

2 mei

Reinier Baarsen (hoofd afdeling beeldhouwkunst

& kunstnijve r h e i d )

Kunst of kunstnijverheid? To e g e p a s t e

kunst op De Glorie van de Gouden

E e u w

9 mei

F i e ke Tissink & Judikje Kiers (we t e n-

schappelijk medewe rke rs afdeling

e d u c a t i e )

G l o rie als confrontatie

16 mei

Jan Rudolph de Lorm (conserv a t o r

edele metalen)

Het zilver van de Gouden Eeuw

23 mei

Ronald de Leeuw (hoofddirecteur)

200 jaar Rijksmu s e u m

N a j a a r s p ro g r a m m a

5 september

F rans van der Ave rt (pers & publ i c i t e i t

en mede-samensteller van de tentoonstelling

Kom Kijke n )

Kom Kijke n !

12 september

Freek Heijbroek (conservator prenten)

Geschiedenis in beeld. De histori s c h e

atlas van Frederik Muller

19 september

Henk Slechte (publ i c i s t )

Het spotbeeld van de geschiedenis

26 september

Ger Luijten (conservator prenten)

R e m b randts etsen

3 oktober

Jan van Campen (conserv a t o r

Aziatische kunst)

Het bezoek van de Chinees Tan A s s oy

aan de sinoloog Royer in Den Haag in

1 7 7 5

10 oktober

Joep Bert rams (politiek teke n a a r )

Geen nieuws, slecht nieuws

17 oktober

Gijs van der Ham (historicus en

a u t e u r )

Het Rijksmuseum in 200 jaar

24 oktober

Peter Schatborn (hoofd prentenkabinet)

Van tekening tot prent

31 oktober

E rik Hinterding (projectmedewe rke r

tentoonstelling Rembrandt in alle

s t a t e n )

R e m b randt gemerk t

7 nov e m b e r

Bianca du Mortier (conservator

ko s t u u m )

Regenten in de kleren; de schenking

S i x

14 nov e m b e r

E veline Sint Nicolaas (conserv a t o r

N e d e rlandse geschiedenis)

Een ko f fer vol gedachten; o n d e r zo e k

naar de historische afdeling

21 nov e m b e r

Tracy Metz (journ a l i s t )

De fototentoonstelling Buren

28 nov e m b e r

Peter Mookhoek (hoofd fo t o g ra fi e )

Meissen door het oog van de fo t o g ra a f

5 december

Een fe e s t e l i j ke Sinterk l a a s b i j e e n ko m s t

met liedjes en strooigoed i.s.m. E l s

Verhaak (medewe rker prentenkabinet)

12 december

Henk van Os (hoogleraar kunst en

samenleving Unive rstiteit van

A m s t e r d a m )

De navel van Jezus; r e l i e ken in de

N i e u we ke rk

19 december

Kees Zandvliet (conserv a t o r

N e d e rlandse geschiedenis)

Een moord aan het hof van Mauri t s

Totaal aantal deelnemers : 7 . 3 6 5

R o n d l e i d i n g e n

Door de rondleiders van het

R i j k s museum werden 429 rondleidingen

op aanv raag gegeven over de

reguliere collectie.Ten behoeve van de

jubileumtentoonstelling ‘De Glorie van

de Gouden Eeuw’ kwamen daar nog

eens 268 rondleidingen bij.

Naast de rondleidingen op aanv ra a g

werden er ook nog 77 zo g e n a a m d e

‘ i n s t a p - r o n d l e i d i n g e n ’ g e o rg a n i s e e r d .

De verschillende rondleidingen trokke n

met een gemiddelde van 12 pers o n e n

per rondleiding in totaal 9288 deelnem

e rs. De aangeboden rondleidingen ov e r

De Glorie van de Gouden Eeuw: 1 5 6

Naast het reguliere progra m m a , zijn er in

2000 voor het eerst instaprondleidingen

en cursussen voor kinderen aangeboden,

steeds met een ander onderwerp.

Aantal deelnemers : 1 0 5

Vo l k s k r a n t l e z i n g e n

23 januari

F rans Gri j zenhout (kunsthistoricus en

hoofd opleidingen Instituut Collectie

N e d e rl a n d )

Een Koninklijk Museum; L o d e w i j k

Napoleon en het Rijksmu s e u m

16 apri l

Jan Piet Filedt Kok (directeur collecties)

De Glorie van de Gouden Eeuw

10 september

Bianca du Mortier (conservator ko s-

t u u m )

Mode aan de Amsterdamse gra c h t e n

26 nov e m b e r

Eugenie Boer (conservator Louis

C o u p e rus mu s e u m , Den Haag)

‘Hoor wie klopt daar kinderen…’

Totaal aantal deelnemers : 1 0 9 1

Picknick in de tuinen van het

R i j k s museum

In samenwe rking met de Vo l k s k ra n t

werd een aantal picknicks georg a n i-

seerd in de tuin. Op locatie waren

r o n d l e i d e rs aanwezig die iets ve rt e l d e n

over het het gebouw en de inri c h t i n g

van de tuin. Op wo e n s d a g avonden was

er een speciaal programma voor kinder

e n .

5 juli

78 vo lw a s s e n e n ; 39 kinderen

7 juli

187 vo lw a s s e n e n ; 4 kinderen

2 augustus

132 vo lw a s s e n e n ; 45 kinderen

4 augustus

250 vo lw a s s e n e n

Totaal aantal deelnemers : 7 3 5

S y m p o s i a

10 maart

Metalen symposium

Aantal deelnemers : 2 0 0

29 maart

N e d e rlandse Geschiedenis Symposium

‘ S p o r e n ’

in samenwe rking met Wo l t e rs / K l u we r

Aantal deelnemers : 2 4 0

29 en 30 mei

Symposium ‘The Shifting Image of the

Golden A g e ’

Aantal deelnemers : 1 3 0

30 juni

Symposium ‘Kom Kijke n ! ’

in samenwe rking met de

B e r o e p s vereniging van Nederl a n d s e

O n t we rp e rs

Aantal deelnemers : 1 0 0

24 nov e m b e r

Symposium Meissen pors e l e i n

Aantal deelnemers : 5 1

C u r s u s s e n

C u rsussen uit het eve n e m e n t e n b o e k j e

Totaal aantal deelnemers : 2 9 0

O ve r i g e

3 maart

Etiquette middag

Aantal deelnemers : 8 4

17 maart

Avro lezing ‘Amsterdams Zilve r ’

Aantal deelnemers :2 4 3

25 maart

Annie Jourdan lezing

In samenwe rking met Maison

D e s c a rt e s

Aantal deelnemers : 2 5

30 mei

Uitreiking Henk van Os pri j s

Aantal deelnemers :1 0 0

31 mei

De ve r j a a r d a g s v i e ring van het

R i j k s mu s e u m

07:00-10:00 uur ontbijt in de tuinen

Aantal deelnemers : 4 8 0

26 & 27 augustus

U i t m a rk t

1 september

Avrolezing Het Rijksmu s e u m

Aantal deelnemers : 1 3 1

22 oktober

Open Dag

Aantal deelnemers : 3 0 0 0

VSB Museumzondagen

V r o l i j ke zondagen in het museum vo o r

jong en oud. Aan de striphand van

Joost de Suppoost ontdekken kinderen

de ri j ke verzameling van het mu s e u m .

D e ze dagen worden georg a n i s e e r d

met steun van het VSB Fonds

20 fe b ru a ri

Joost de Suppoost spaart spullen

2 apri l

Joost de Suppoost gaat naar de Oost

8 oktober

Joost de Suppoost en de gri e ze l s

17 december

Joost de Suppoost gaat het make n

Totaal aantal deelnemers : 1 0 . 2 3 5


O r g ano g ram

110

P e r s o n e e l s g e g e v e n s

111

D i re c t i e

R . de Leeuw h o o f d d i r e c t e u r

D. J . Elders z a kelijk directeur

J . P. Filedt Kok directeur collecties (per

01-12-00 hoofd afdeling schilderi j e n )

D i r e c t i e s e c r e t a ri a a t

mw M.M.Verberne d i r e c t i e s e c r e t a ri s

mw A . Gobée d i r e c t i e s e c r e t a r e s s e, i n

dienst per 01-04-00

mw C. L . G o e d h a rt d i r e c t i e s e c r e t a r e s s e

z a kelijk directeur

A . H . Kok d i r e c t i e s e c r e t a r e s s e

mw M. Stel s e c r e t a ris OR

A . W. B a k ker c h a u f fe u r

Afdeling communicatie en marke t i n g

mw J.M.G. S c h u e rveld Schrijve r h o o f d

c o m municatie en marke t i n g , in dienst

per 01-04-00

F. J . van der Ave rt senior medewe rke r

p e rs en publ i c i t e i t

mw S.B.A. van den Borg p r o j e c t m e d e-

we rker 2000, uit dienst per 13-10-00

mw M.C. B ro e kema m e d e we rker pers

en publiciteit (tot en met 31-05-00)

mw E. Kamphuis m e d e we rker pers en

p u bl i c i t e i t

R . P. M . van Son senior medewe rke r

e x t e rne betrekkingen in dienst per 01-

1 0 - 0 0

V. J . J . van Rest m e d e we rker extern e

b e t r e k k i n g e n , uit dienst per 30-04-00

mw E.C. M a rtens m e d e we rker extern e

b e t r e k k i n g e n , in dienst per 17-05-00

mw E.Wilbrink m e d e we rker extern e

b e t r e k k i n g e n

mw E. Kalis s e c r e t a r e s s e, in dienst per

2 3 - 0 5 - 0 0

mw M.J. Baarspul we b m a s t e r, in dienst

per 01-01-00

mw C. S . Witt W i j n e n - J a n s e n

S c h o o n h oven m e d e we rker part .s c h e n-

k i n g e n , in dienst per 15-01-00

Sector collecties

B i bl i o t h e e k

G . J . M . Koot hoofd bibl i o t h e e k

A . Ames r e s t a u rator boeken en boekb

a n d e n

mw L.M. Blokhuizen-van der Werff

m e d e we rker bibl i o t h e e k

mw M.P. M .F a l ke m e d e we rker bibl i o-

t h e e k

mw Y. G rose coördinator bibl i o t h e e k

W. M . O u we r kerk m e d e we rker bibl i o-

t h e e k

S t u d i e z a a l

mw J.P. B reidel m e d e we rker studiezaal

J . H . M . Bersee m e d e we rker studiezaal,

in dienst per 01-06-00

J . D ü rr feld m e d e we rker studiezaal

W. A . H e l mus coördinator collectiei

n fo rm a t i e

M . J . Rozestraten m e d e we rker studiez

a a l

mw M. S t i j kel coördinator studiezaal

J . R . Schindler m e d e we rker studiezaal

L . P. J . C.Vosters m e d e we rker studiezaal

Bureau collecties

mw A . V. van Dorssen hoofd bu r e a u

c o l l e c t i e s , in dienst per 15-05-00

P. E . van Kooij r e g i s t ratie medewe rke r,

in dienst per 01-09-00

E .Voorhaar r e g i s t ratie medewe rke r, i n

dienst per 01-09-00

D. R . Horst p r o j e c t m e d e we rker we t e n-

schappelijk onderzo e k , in dienst 01-12-

0 0

mw J. R aven b e h o u d s m e d e we ke r, u i t

dienst per 25-02-00

mw J.G.T. van Slingerland

s e c r e t a ri a a t s m e d e we rke r, uit dienst per

3 1 - 0 5 - 0 0

mw R.D. B a t t e r i n k - Veenstra a p p l i c a t i e-

b e h e e r d e r, in dienst per 01-05-00, u i t

dienst per 31-05-00

mw X.I. H e n ny a p p l i c a t i e b e h e e r d e r, i n

dienst per 01-10-00

A d m i n i s t ratie collectiebeheer

K .S c h o e m a ker c o l l e c t i e s e c r e t a ri s

mw V. de V ree projectleider inve n t a risatie

bru i k l e n e n

mw F. A . Koens e e rste secretari a a t s m e-

d e we rker / medewe rker bru i k l e e n

mw C. J .M e f fe rt-van Weele e e rs t e

s e c r e t a ri a a t s m e d e we rker / medewe r-

ker bru i k l e e n

mw M.P. S .W i j n a n d s r e g i s t ra t o r

mw F. D. F. A a l b e r s m e d e we rker fo t o a r-

c h i e f

mw T. C. G reven coördinator fo t o a r-

c h i e f

mw M.E.Valeton m e d e we rker fo t o a r-

c h i e f

F o t o a d m i n i s t ratie en -archief

P. A . M . C. Mookhoek hoofd foto atelier

L . B e ko oy fo t o g ra a f

mw M. ter Kuile fo t o g ra a f

mw A . M . S vensson fo t o g ra a f

C.Wesselius fo t o g ra a f

H . B e k ker fo t o g ra a f , uit dienst per 30-

0 9 - 0 0

Fysiek collectiebeheer

J . A . Cok c o n s e rv a t i e - a d v i s e u r

mw G. de Beer b e h o u d s m e d e we rke r

J . M . van den Berg b e h o u d s m e d e we r-

ke r

mw J. Pugh b e h o u d s m e d e we rke r

Afdeling schilderi j e n

J . P. Filedt Kok hoofd afdeling schilderi j-

en (per 01-12-00)

W. T. Kloek hoofd afdeling schilderi j e n

(per 01-12-00 hoofdconservator projecten

Rijksprentenkabinet)

G . M . C. Jansen c o n s e rvator schilderi j e n

D. R . Bull c o n s e rvator bu i t e n l a n d s e

s c h o l e n , in dienst per 01-12-00

mw M. Zeldenrust hoofd restaura t i e-

atelier schilderi j e n

mw H.W. Kat senior restaurator schild

e ri j e n

M . A . A . M . van de Laar r e s t a u ra t o r

s c h i l d e ri j e n

W. de Ridder r e s t a u rator schilderi j e n

L . S . G . Sozzani senior restaurator

mw G.M.Tauber senior restaura t o r

H . Baija r e s t a u rator lijsten

mw M.S.C. B e re n d s - A l b e rt m e d e we r-

ker collectie beheer / documentalist

r e s t a u ra t i e

mw H.H. Blokhuis m e d e we rker collectie

beheer schilderi j e n , in dienst per

01-05-00

W. A . P. Hoeben m e d e we rker collectie

beheer schilderi j e n

mw F. E . Kiers m e d e we rker collectie

beheer schilderi j e n

mw A . S .S w a rt m e d e we rker collectie

beheer schilderi j e n , in dienst per 01-

0 4 - 0 0


A . Wa l l e rt wetenschappelijk medewe r-

ker schilderi j e n , in dienst per 01-03-00

mw J. R aven b e h o u d s m e d e we rke r

D e l t a p l a n , uit dienst per 15-02-00

mw F.Timmerman m e d e we rker collect

i e b e h e e r, uit dienst per 31-07-00

Afdeling beeldhouwkunst en

k u n s t n i j v e r h e i d

R . J . Baarsen hoofd ve r z a m e l a f d e l i n g

beeldhouwkunst en kunstnijve r h e i d

J . D. van Dam h o o f d c o n s e rvator beeldhouwkunst

en kunstnijve r h e i d

mw E. H a rt k a m p - Jonxis c o n s e rv a t o r

t e x t i e l

mw B.M.A.M. du Mortier c o n s e rv a t o r

ko s t u u m s

J . R . de Lorm c o n s e rvator edele metal

e n

A . R . de Koomen junior conserv a t o r

P. H . J . C. van Duin hoofd restaura t i e a t e-

lier meubelen

I . L . B re e b a a rt r e s t a u rator meubelen

mw D. B . L . M . van Loosdrecht r e s t a u rator

meubelen

mw S.L. Meijer hoofd restaura t i e a t e l i e r

m e u b e l b e k l e d i n g

mw M.H.W. Albers senior restaura t o r

t e x t i e l

mw K.M. Mark-van der Wa t e re n

senior restaurator wandtapijten

mw H.Visman m e d e we rker restaura t i e

t e x t i e l

R . J . C. H . M . van Langh senior restaurator

edele en onedele metalen

A . Smolenaars r e s t a u rator edele en

onedele metalen

mw I.R. P a rthesius-Garachon h o o f d-

r e s t a u rator ceramiek en sculptuur

mw M.C. M . van Schinkel r e s t a u ra t o r

glas en cera m i e k

mw J.A.A.M. Asselbergs

m e d e we rker collectie beheer beelhouwkunst

en kunstnijve r h e i d

mw G. van Berge m e d e we rker collectie

beheer / ass. c o n s e rvator beeldhouwkunst

en kunstnijve r h e i d

D. P. J . Biemond wetenschappelijk medewe

rker beeldhouwkunst en kunstnijve r-

h e i d , in dienst per 01-07-00, uit dienst

per 30-11-00

mw H. Smit wetenschappelijk medewe

rker beeldhouwkunst en kunstnijve r-

h e i d , uit dienst per 31-12-00

J . A . B a k ker data entry medewe rke r, i n

dienst per 30-10-00, uit dienst per 31-

1 2 - 0 0

P. C. Ritsema van Eck c o n s e rvator glas,

uit dienst per 31-08-00

Afdeling Nederlandse geschiedenis

J . P. Sigmond hoofd ve r z a m e l a f d e l i n g

N e d e rlandse geschiedenis

C. J . Zandvliet c o n s e rv a t o r

N e d e rlandse geschiedenis

mw E. Sint Nicolaas junior conserv a t o r

N e d e rlandse geschiedenis

A . J .H oving hoofd restaura t i e a t e l i e r

s c h e e p s m o d e l l e n

A . F. Hoekstra r e s t a u rator scheepsmod

e l l e n

mw H.J. Baruch m e d e we rker collectie

beheer / assistent conserv a t o r

N e d e rlandse geschiedenis

mw S. van Gelderen r e g i s t rator /

d o c u m e n t a l i s t

J . Bos pro j e c t m e d ewe r ke r

N e d e rlandse geschiedenis, uit dienst

per 31-05-00

Afdeling Rijksprentenkabinet

P. Schatborn hoofd ve r z a m e l a f d e l i n g

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

W. T. Kloek h o o f d c o n s e rvator projecten

(per 01-12-00)

M .S c h apelhouman h o o f d c o n s e rv a t o r

t e ke n i n g e n

R . J . A . te Rijdt c o n s e rvator teke n i n g e n

G . C. M . Luijten h o o f d c o n s e rvator

p r e n t e n

mw I.M. de Groot c o n s e rvator prent

e n

J . F. H e i j b roek c o n s e rvator prenten

mw M.M. Boom c o n s e rvator fo t o c o l-

l e c t i e

P. M . Po l d e rv a a rt hoofd restaura t i e a t e-

lier tekeningen en prenten

mw G. Bauknecht

r e s t a u rator tekeningen en prenten

H . J . Dolmans m e d e we rker restaura t i e

t e keningen en prenten

mw E.L. Ko rt-van Kaam m e d e we rke r

collectie beheer Rijksprentenkabinet

mw H.C. M . M a rre s - S c h retlen m e d e-

we rker collectie beheer

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

mw P.L.M Verhaak m e d e we rker collectie

beheer / assistent conserv a t o r

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

H . T. Rooseboom junior conserv a t o r

fo t o g ra fi e

mw I.M.T. Oud we t e n s c h a p p e l i j k

m e d e we rker tentoonstellingen

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

mw B.M. van Sighem we t e n s c h a p p e l i j k

m e d e we rker tentoonstellingen

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

mw G.E. Wuestman we t e n s c h a p p e l i j k

m e d e we rker tentoonstellingen

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

E . B . M .H i n t e rding projectassistent tentoonstelling

Rijksprentenkabinet, u i t

dienst per 15-03-00

Afdeling Aziatische kunst

mw P. C. M . Lunsingh Scheurleer h o o f d-

c o n s e rvator ve r z a m e l a f d e l i n g

Aziatische kunst

J . van Campen c o n s e rvator A z i a t i s c h e

k u n s t

M . Fitski c o n s e rvator Oost-Aziatische

kunst

Sector pre s e n t a t i e

Afdeling tentoonstellingen

F. T. Scholten hoofd afdeling tentoons

t e l l i n g e n

mw E. Slob e e rste secretari a a t s m e d e-

we rker tentoonstellingen

mw A . M . T. van Strien e e rste secretaria

a t s m e d e we rker tentoonstellingen, u i t

dienst 31-08-00

mw K. van Mourik e e rste secr. m w. t e n-

t o o n s t e l l i n g e n , in dienst per 01-10-00,

uit dienst per 30-11-00

P r o j e c t l e i d e rs tentoonstellingen

O. de Rijk senior projectleider tent

o o n s t e l l i n g e n

mw W. B ro u wer projectleider tentoons

t e l l i n g e n

mw N. Iserief junior projectleider, i n

dienst per 04-09-00

mw W. F. Jansen projectleider tentoons

t e l l i n g e n

mw E.R. de Smeth projectleider tent

o o n s t e l l i n g e n

mw M.M. Soethout projectleider publ i-

c a t i e s

I n ri c h t i n g s p r o j e c t e n

I . Santhagens hoofd afdeling inri c h t i n g s-

p r o j e c t e n

C. Kriger m e d e we rker inri c h t i n g s p r o-

j e c t e n

J . T. M . Muller assistent inri c h t i n g s p r o j e c-

t e n , in dienst per 01-04-00

mw W. R . M . Peters m e d e we rker vaste

c o l l e c t i e, in dienst per 01-05-00

H . G . Jongebloet bouwkundig teke n a a r

112

J . C.Veenendaal g ra fisch vo rm g e ve r

G . R avesloot coördinator tentoonstell

i n g s i n ri c h t i n g , uit dienst per 06-03-00

B . I .W i t l ox m e d e we rker vaste collectie,

in dienst per 24-01-00, uit dienst per

0 2 - 0 3 - 0 0

Afdeling educatie en publ i e k s -

i n fo rm a t i e

mw I.C. Constandse hoofd educatie

en publ i e k s i n fo rm a t i e, in dienst 01-04-

0 0

mw J. Kiers wetenschappelijk medewe

rker educatie en publ i e k s i n fo rm a t i e

T. van der Meer we t e n s c h a p p e l i j k

m e d e we rker educatie en publ i e k s i n fo r-

m a t i e

mw S.H.G.Tissink we t e n s c h a p p e l i j k

m e d e we rker educatie en publ i e k s i n fo r-

m a t i e

P. J . de Dreu m e d e we rker educatie en

d o c u m e n t a t i e

m w. R . A . Goossens secretaresse educatie

en publ i e k s i n fo rm a t i e, in dienst

0 7 - 0 8 - 0 0

H . A . A . van Gessel we t e n s c h a p p e l i j k

assistent publ i e k s b e g e l e i d i n g

mw R. Meijer wetenschappelijk medewe

rke r, in dienst per 17-04-00, u i t

dienst per 30-11-00

E v e n e m e n t e n

mw C. Y. Bunnig coördinator eve n e-

m e n t e n

mw J.R.M.M. Lips m e d e we rker eve n e-

m e n t e n

mw M.C. Olijkan t r o u bl e s h o o t e r, i n

dienst per 01-04-00, uit dienst per 21-

0 9 - 0 0

mw A . de Roode t r o u bl e s h o o t e r, i n

dienst per 01-04-00, uit dienst per 21-

0 9 - 0 0

mw H.J.M. Schueler t r o u bl e s h o o t e r, i n

dienst per 01-04-00, uit dienst per 25-

0 9 - 0 0

P u bl i e k s i n fo rm a t i e

mw W. P. C. Bellaar Spruyt m e d e we rke r

p u bl i e k s i n fo rm a t i e

mw M.C. B ro e kema m e d e we rke r

p u bl i e k s i n fo rm a t i e

mw L.A.H. van Egmond m e d e we rke r

p u bl i e k s i n fo rm a t i e

mw M. L a m m e rtse-Cats m e d e we rke r

p u bl i e k s i n fo rm a t i e

mw M.C. A rchdale m e d e we rker A R I A

/ audiotourbalie

C. J . van Doornen m e d e we rker ARIA /

a u d i o t o u r b a l i e

mw M.L. de Jongh m e d e we rker ARIA /

a u d i o t o u r b a l i e

mw M. Meeuwis m e d e we rker ARIA /

a u d i o t o u r, uit dienst per 31-10-00

mw R.G.M. Emmerink m e d e we rke r

p u bl i e k s i n fo rm a t i e, uit dienst per 31-

0 7 - 0 0

Z a ke l i j ke sector

Afdeling personeel en org a n i s a t i e

G . Hoek hoofd afdeling personeel &

o rg a n i s a t i e, in dienst per 01-04-00

mw R.V. K i evits p e rs o n e e l s f u n c t i o n a ri s

mw C. B . J . W.Verheijen p e rs o n e e l s f u n c-

t i o n a ri s , in dienst per 01-01-00

mw A . M .L a m m e rtse s a l a ri s a d m i n i s t rat

e u r

mw A . A .D e k ker m e d e we rker pers o-

n e e l s a d m i n i s t ratie / salari s a d m i n i s t ra t i e

mw S. van Elst afdelingsassistent pers o-

neel & org a n i s a t i e, in dienst per 07-11-

0 0

mw P. C. van de Griendt a f d e l i n g s a s s i s-

tent personeel & org a n i s a t i e, uit dienst

per 30-11-00

mw A . de Haan senior pers o n e e l s f u n c-

t i o n a ri s , uit dienst per 30-09-00

mw P. E . C. van den Oudenrijn m e d e-

we rker publ i c a t i e s , uit dienst per 29-

0 2 - 0 0

Afdeling financiële zake n

E . J . M . van Rooij c o n t r o l l e r

mw J.J.A. Plomp-Agterberg c o ö r d i n a-

tor financiële zake n

J . V. G root senior medewe rker fi n a n c i ë-

le zake n

mw M. van Jaarsveld senior medewe r-

ker financiële zake n , in dienst per 01-

1 0 - 0 0

mw T. A . C. van Boxtel m e d e we rke r

financiële zake n

R .J . Muntslag m e d e we rker fi n a n c i ë l e

z a ke n

mw S. Narain m e d e we rker fi n a n c i ë l e

z a ke n

G .N i e u wenkamp financieel administratief

medewe rker / kassier

Afdeling automatiseri n g

R . Hendriks hoofd afdeling automatiseri

n g

S . A .Vos n e t we rkbeheerder

F. A . M . van ‘t Hoff systeembeheerder /

a p p l i c a t i e p r o g ra m m e u r

mw G. E t ker m e d e we rker helpdesk

Afdeling commerciële zake n

J . C. M . van Daelen hoofd afdeling

commerciële zake n , in dienst 15-05-00

P. P. J . de Vries b e d ri j f s e c o n o m i s c h e

m e d e we rker commerciële zaken

mw M.C. de V r i e s - Tesselaar a d m i n i s-

t ratief medewe rker commerciële zake n

mw I. Lichtenwagner s t a f m e d e we rke r

commerciële zake n

mw L.E.M. van Va l ke n h o e f c o ö r d i n a t o r

s a l e s

H . U. M . Stiller m e d e we rker commerciële

zake n

K a s s a d i e n s t

P. de Boer chef kassadienst

G .O o s t e r b roek p l a a t s ve rvangend chef

k a s s a d i e n s t

T. C. Au k a s s i e r, in dienst per 01-03-00

S . Balbahadoer k a s s i e r

mw H.H. C o s a r- S w a rt k a s s i e r

F. M .E d u a rdo k a s s i e r

C. Karharman k a s s i e r, in dienst per 01-

0 4 - 0 0

A . E . F. G . R o m e ro k a s s i e r, in dienst per

0 1 - 0 8 - 0 0

W. L . T. Runge k a s s i e r, in dienst per 01-

0 2 - 0 0

J . J . Stuifbergen k a s s i e r

S . R . Tirbeni k a s s i e r

J .Veerling k a s s i e r

O. D. J . D. J .Willig k a s s i e r, in dienst per

0 1 - 0 4 - 0 0

L . T. Naudin ten Cate k a s s i e r, in dienst

per 01-04-00, uit dienst per 30-09-00

R . M aylath k a s s i e r, in dienst per 10-04-

0 0 , uit dienst per 06-08-00

M a g a z i j n

P. Pinto m a g a z i j n b e h e e r d e r

G . van Rijswijk m a g a z i j n m e d e we rke r

D. J . Binnenkade m a g a z i j n m e d e we rke r,

in dienst per 09-07-00, uit dienst per

2 0 - 0 8 - 0 0

Te l c e n t ru m

mw C. Bersabal m e d e we rker telcent

ru m

mw I.A.W. Jörgensen m e d e we rker

t e l c e n t ru m

mw T. M e s e r-van Geemen m e d e we r-

ker telcentru m

S . Soudagar m e d e we rker telcentru m

M . J . G . Urselmann m e d e we rker telcen-

113


t ru m , uit dienst per 30-11-00

mw V. E . Oude Engebrink m e d e we rke r

t e l c e n t ru m , in dienst per 07-06-00, u i t

dienst per 31-08-00

Vo o rv e rk o o p

mw L.E.M.Va l kenhoef c o ö r d i n a t i e

s a l e s , in dienst per 10-04-00

Wi n ke l s

P. J . J .Wessels chef mu s e u m w i n ke l

mw M.G.M. Smit p l a a t s ve rv a n g e n d

chef mu s e u m w i n ke l

mw L. Ayal ve rko p e r

mw M. van Dis ve rko p e r

mw C. A . C. ten Houten-Bakker ve rkop

e r

Y. Schutz ve rko p e r

mw J.C.Wolters-van Rooijen

ve rko p e r

mw T. M . Koch-Bouma ve rko p e r

mw G. Altikat m e d e we rker ve rkoop in

dienst per 21-04-00

mw A . M . Jansen m e d e we rker ve rko o p

in dienst per 25-05-00

mw F. M . van Muisw i n kel m e d e we rke r

ve rko o p, in dienst per 13-11-00

mw G.M. Olszenka m e d e we rker ve r-

ko o p, in dienst per 01-03-00

mw A . W. L . van den Oord m e d e we rke r

ve rko o p, in dienst per 20-11-00

R . P. Ruseler m e d e we rker ve rko o p, i n

dienst per 21-04-00

D. van Schilt m e d e we rker ve rko o p, i n

dienst per 31-12-00

mw C. A . M . van Etten ve rko p e r, u i t

dienst per 29-02-00

mw N.J. Haan m e d e we rker ve rko o p, i n

dienst per 01-07-00, uit dienst per 30-

0 9 - 0 0

P. L . Korper m e d e we rker ve rko o p, i n

dienst per 26-05-00, uit dienst per 30-

09-00

mw Y. P. Dalhuijsen m e d e we rker ve r-

ko o p, in dienst per 01-04-00, uit dienst

per 31-08-00

mw H. van Staalen m e d e we rker ve r-

ko o p, in dienst per 09-06-00, uit dienst

per 30-08-00

mw J.E. van Oppenraaij m e d e we rke r

ve rko o p, in dienst per 01-03-00, u i t

dienst per 31-08-00

mw A . E . van Schagen ve rko p e r, i n

dienst per 22-04-00, uit dienst per 30-

0 6 - 0 0

mw M. Kool ve rko p e r, uit dienst per

3 1 - 0 8 - 0 0

mw M. van Dis ve rko p e r, uit dienst per

3 1 - 1 2 - 0 0

mw E.M.Wiessner ve rko p e r, uit dienst

per 30-11-00

Facilitair bedri j f

J . G . M . Barnhoorn facilitair manager

mw L.N. Meijer m a n a g e m e n t a s s i s t e n t e

Facilitair bureau

F. E .B o n g a e rts hoofd facilitair bu r e a u

mw T. A .H e rold p r o j e c t m e d e we rke r

dag- en avo n d o n t v a n g s t e n , in dienst

per 06-03-00

mw M. G a keer s e rvicedesk medewe r-

ke r, in dienst per 01-04-00, uit dienst

per 31-07-00

R . J . Gasper s e rvicedesk medewe rke r

mw G.H. van der Meer-Oomen s e rv i-

ce desk medewe rke r

mw D. Roosendaal s e rvicedesk medewe

rke r

A . Günther r o o s t e r f u n c t i o n a ri s

mw E.M.L. Faucon i n ko p e r, in dienst

per 01-04-00

A . Jacobs i n ko p e r, uit dienst per 30-09-

0 0

Afdeling post- en archiefzaken /

t e l e fo o n c e n t ra l e

W. D. J . van de Put hoofd post- en

a r c h i e f z a ke n

J . van Kempen m e d e we rker dynamisch

a r c h i e f

mw A .G e e rts m e d e we rker oud-archief

en archief-collecties

P. L . A . Buffing bode / medewe rke r

p o s t k a m e r

F. G . Wessels bode / medewe rker postk

a m e r

mw M.J. Laamers t e l e fo n i s t

mw C. M . van Luit-Heijne t e l e fo n i s t , i n

dienst per 11-09-00

mw K.A. Meiland-Raadman a r c h i e f -

m e d e we rke r, uit dienst per 31-03-00

Afdeling bewaking beveiliging en

v e i l i g h e i d

A . G . C remers hoofd bewaking beve i l i-

ging & ve i l i g h e i d

B e d ri j f s h u l p v e rl e n i n g

T. B . Zult b e l e i d s m e d e we rker BHV /

VG W

C. K rom m e d e we rker BHV / bra n d-

w a c h t , in dienst per 14-08-00

P. A .S a r a fopoulos m e d e we rker BHV /

b ra n d w a c h t

R . V. Soekhoe m e d e we rker BHV /

b ra n d w a c h t , in dienst per 01-09-00

M . M .T i b b e rtsma m e d e we rker BHV /

b ra n d w a c h t , in dienst per 01-09-00

C e n t rale meldkamer

J . R . J . Isaak chef meldkamer

F. B a k ker o p e rator meldkamer

P. J . M .D o n ker o p e rator meldkamer

L . El Asri o p e rator meldkamer

F. W. Keller o p e rator meldkamer

T. Kuijpers o p e rator meldkamer

N . J . van der Meulen o p e rator meldkamer

J . H . Oomen o p e rator meldkamer

H . A . Panhuysen o p e rator meldkamer

A . M . Plomp o p e rator meldkamer

S . Sari Kouzal o p e rator meldkamer

B .S u r i n g b roek o p e rator meldkamer

J . G .Vontenie o p e rator meldkamer

A . J .B re u ren m e d e we rker bouwtoez

i c h t

H . K . van Deijk m e d e we rker bouwtoez

i c h t

T. de Jong m e d e we rker bouwtoezicht

R . L . Leegstra m e d e we rker bouwtoez

i c h t

F. Zijlma o p e rator meldkamer, u i t

dienst per 31-01-00

S u rv e i l l a n c e d i e n s t

H . Hoekstra chef surve i l l a n c e g r o e p, i n

dienst per 10-09-00

mw H.A. Meeuwis-van Netten c h e f

s u rve i l l a n c e g r o e p

mw T. P r i n s - Wals chef surve i l l a n c e-

g r o e p

mw H.M. Kruse p l a a t s ve rvangend chef

s u rve i l l a n c e g r o e p

K .O o s t e r b roek p l a a t s ve rvangend chef

s u rve i l l a n c e g r o e p

W. F. H .W i l d b ret p l a a t s ve rvangend chef

s u rveillancegroep

R . A . von Aesch s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

mw M. von Aesch-Baas s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

mw T. Alakhramsing-Chinnoe s u rve i l-

l a n c e m e d e we rke r

C. R . Arnon s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw P. Balak s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw R.B. B a l b a h a d o e r- S ewtahal s u rve i l-

l a n c e m e d e we rke r

mw M.F. Banen s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

mw M. Baranic-Deda s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

114

A . Barba s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

M . Beijne s u rve i l l a n c e m e d e we rker /

p o rtier V I

A . H . Bouanani s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

H . Bos s u rve i l l a n c e m e d e we rke r, u i t

dienst per 31-08-00

F. van den Braak s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

L . J . E . de Bruijn s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

J . C. C a l d e ron Garcia s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

mw D. Chadjo s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

J . M . Charleston s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

mw M. Cupac-Sopic s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

D. P. D e k ker s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw D. Djuric s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw A . M . Dosljak-Steblaj s u rve i l l a n c e-

m e d e we rke r

mw C. H . Eggink s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

N . Eijlers s u rve i l l a n c e m e d e we rke r, u i t

dienst per 31-03-00

J . G . van Gelder s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r, uit dienst per 31-12-00

M . M . A . Giesen s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

J . W. Heitmans s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw W. J . Holkamp s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

mw J.A. Hoogendoorn s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

F. de Jong s u rve i l l a n c e m e d e we rker

R . de Jong s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw D. Joosten s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

mw A .K a rt o p aw i ro s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

mw I.C. G . Katerberg s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r, in dienst per 04-12-00

mw H.W. Keizer s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

P. I . Keizer s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

A . W. Kemper s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw E. Ko e l e m e i j - Petram s u rve i l l a n c e-

m e d e we rke r

J . Kos s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw M.H. Ko s t e r-Lankheet s u rve i l l a n-

c e m e d e we rke r

A . Kounbar s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw W. T. K roes s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

N . R . H . Kruyff s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

K . B . Kuijpers s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw A . F. van der Laan s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

N . M . Lankhaar s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw L. Liche s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

H . van Lierop s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw J. Lont s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

C. A . Luimé s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

M . Nauta s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw A . C. M . Nellen s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

L . A .N o o rdam s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r, uit dienst per 30-06-00

B . O ly s u rve i l l a n c e m e d e we rker / port

i e r

H . C. F. O o rd s u rve i l l a n c e m e d e we rke r,

uit dienst per 31-12-00

mw W. O o s t e r b roek s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

mw D. M . C. den Ouden-van Ierssel

s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw L.H. O ve rduijn-Druyf s u rve i l l a n c e-

m e d e we rke r

A . E . Plet s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw P. Plomp-Besse s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

S . Poeran s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

K . Ramlal s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw R. R e n s - S t e n e kes s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

J . Reuter s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw D. R e u t e r-Pantelic s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

mw A .R o o s e m a n - F reen s u rve i l l a n c e-

m e d e we rke r

mw W. A .S c h weinsbergen s u rve i l l a n c e-

m e d e we rke r

R . R . Sedoc s u rve i l l a n c e m e d e we rke r, i n

dienst per 04-12-00

mw R. S i l l e m a n - B roos s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r

J . G . Silleman s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw B. Simic-Nicolic s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

S . J . Sint Jago s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

P. J . van der Slot s u rve i l l a n c e m e d e we r-

ke r

mw C. W. Sopamena s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

mw M. S t a n kovic-Aperlic s u rve i l l a n c e-

m e d e we rke r

mw L. Steblaj-Sabljo s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

mw M. Steijn s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

A . E . Stockhammer s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

W. A .S t o ry s u rve i l l a n c e m e d e we rker /

p o rt i e r

mw M.Y. van Straten s u rve i l l a n c e m e-

d e we rke r, uit dienst per 31-07-00

G .Terlouw s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

K . R .Tirbeni s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw B.M.Tirbeni-Gajadhar s u rve i l l a n-

c e m e d e we rke r

C. P.To by s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

H . Tomasouw s u rve i l l a n c e m e d e we rke r,

uit dienst per 31-05-00

mw H.A.Tomasouw s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

F.Topal s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

D. Usenki s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

A . C.Va n a xeldongen s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

J .Visser s u rve i l l a n c e m e d e we rker / port

i e r

J . W. R .Visser s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw R.J.Visser s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw S.Vogels s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

T. E .Wildner s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw J.H. de Witte s u rve i l l a n c e m e d e-

we rke r

R .Yilmaz s u rve i l l a n c e m e d e we rke r

mw R.Youssef-Silleman s u rve i l l a n c e-

m e d e we rke r

J . H .Z webe s u rve i l l a n c e m e d e we rker /

p o rt i e r

Ve s t i a i r e

L . Al Gam ve s t i a i r e m e d e we rke r

mw C. Birambie ve s t i a i r e m e d e we rke r

mw J.S. G o m e s - M o n t e i ro ve s t i a i r e m e-

d e we rke r

J . A .Q u i n t e ro ve s t i a i r e m e d e we rke r

R . T. Strijder ve s t i a i r e m e d e we rke r

S y s t e e m t e c h n i e k

J . M .Verstraten b e ve i l i g i n g s s y s t e e m t e c h-

n i c u s

Afdeling gebouwenbeheer

G . A . Stolte hoofd gebouwe n b e h e e r, i n

dienst per 12-06-00

B o u w p r o j e c t e n

N . D. Cammelbeeck coördinator bouwp

r o j e c t e n , uit dienst per 29-11-00

Gebouwen en terr e i n e n

L . H . Penninkx coördinator gebouwe n

en terr e i n e n

H . Heimens elektromonteur met AVt

a ke n

E . J . Hermelink e l e k t r o m o n t e u r

A . K rens elektromonteur

J . T. G . Sandmann elektromonteur met

AV- t a ke n

J . T. van der Hulst t i m m e rm a n

J . J . C. Mak o n d e r h o u d s m e d e we rke r

J . de Vries t i m m e rm a n

115


D. C. W. Zijlmans s c h i l d e r

B . O. Huininga m e d e we rker groenvo o r-

z i e n i n g

L . M . Keuter jr. chef groenvo o r z i e n i n g

mw M. G e i s t d ö r fer e l e k t r o m o n t e u r, u i t

dienst per 30-06-00

W. H . de Graaf m a g a z i j n b e h e e r d e r

M M M - l o o d s e n

I n s t a l l a t i e s

R . Förster chef installaties / plaatsve r-

vangend hoofd gebouwen beheer

P. H . Lammers meet- en regeltechnicus

B . P. S wemle meet- en regeltechnicus

A . F.Tomasouw meet- en regeltechnicus

E x p e d i t i e d i e n s t

P. J . Riga chef expeditie

J . J . Couprie jr. expeditie emballagemed

e we rke r

A . de Jong expeditie emballagemedewe

rke r

D. Kemper expeditie emballagemedewe

rke r

E . Kriger expeditie emballagemedewe

rke r

B . da Silva Curiel expeditie emballagem

e d e we rke r

H u i s h o u d e l i j ke dienst

mw E. P a s s c h i e r-Nolten m e d e we rke r

h u i s h o u d e l i j ke dienst

mw J. Roosendaal-de Jager m e d e we r-

ker huishoudelijke dienst

mw N.M. Sluis m e d e we rker huishoud

e l i j ke dienst

mw M.V i l l a nu eva m e d e we rker huish

o u d e l i j ke dienst

M . Bouazzaoui e e rste medewe rke r

h u i s h o u d e l i j ke dienst, uit dienst per 31-

0 5 - 0 0

mw J.S. Chrispijn-Huppen m e d e we rke r

h u i s h o u d e l i j ke dienst, uit dienst per 31-

0 5 - 0 0

mw W. J . van Geemen m e d e we rke r

h u i s h o u d e l i j ke dienst, uit dienst per 29-

0 2 - 0 0

E . M . H a n nun e e rste medewe rker huish

o u d e l i j ke dienst, uit dienst per 31-05-

0 0

J . van Hemert e e rste medewe rke r

h u i s h o u d e l i j ke dienst, uit dienst per 31-

0 5 - 0 0

mw A .N eves Dias m e d e we rker toilett

e n d i e n s t , uit dienst per 21-10-00

mw C. N eves Dias m e d e we rker toilett

e n d i e n s t , uit dienst per 31-05-00

R . P. Schmidt chef huishoudelijke dienst,

uit dienst per 29-02-00

mw H.L. Smit-van Hemert m e d e we r-

ker huishoudelijke dienst, uit dienst per

3 1 - 0 5 - 0 0

mw H.M.Timmerman-Visser m e d e-

we rker huishoudelijke dienst, uit dienst

per 31-05-00

mw J.Tomanic m e d e we rker huishoudel

i j ke dienst, uit dienst per 31-05-00

mw A . M .Vonk t weede medewe rke r

h u i s h o u d e l i j ke dienst, uit dienst per 31-

0 5 - 0 0

R o n d l e i d e rs

mw L.F. A e g e rt e r

M . J . J . L . H . van Baalen

R . W. J . M .B e re n t s e n

mw M.M.T. B e r g e r

C. J . van Doornen

mw N.M. D o r s m a n

F. J . E rre c a rt

mw H. H o f h u i s

mw P. E . K a n a - D ev i l e e

mw P. A . M . K i n t z

J . D. de Kruyff

Y. D. E . van der Linden

mw R. M e i j e r

mw C. N i e s t e n

mw M. P l u i s

G . M . van de Roemer

E . R u n i a

mw K.A.C. van Schaik-Scheers

mw M. S n i j d e r s

mw M.L. van Soest

mw V. S t e i j n - L o r i n

mw S.P. S t y h l e r

mw C. A . F.Ta i n t u r i e r

R .U t e r w i j k

Stagiair(e)s

mw C. Q . M . van Bree in dienst per 11-

0 9 - 0 0

mw D. J . F. van der Broek in dienst per

0 2 - 1 0 - 0 0

mw S.A. Bosmans in dienst per 04-09-

0 0

mw S.J.C. D a m b roise in dienst per 01-

0 8 - 0 0

R . Deelstra in dienst per 07-07-00

mw U. U. Gas in dienst per 02-07-00

mw E.L. van der Heijden in dienst per

0 4 - 0 9 - 0 0

mw E.M. van der Linden in dienst per

2 9 - 0 5 - 0 0

J . G . Madsen in dienst per 31-07-00

mw J.W. M . M i n d e rop in dienst per 14-

0 8 - 0 0

mw M. Strätling in dienst per 01-08-00

mw A . de Vries in dienst per 04-09-00

mw G.E. B a r n ey in dienst per 05-06-

0 0 , uit dienst per 26-09-00

mw I.U. E . van der Beek in dienst per

0 1 - 0 3 - 0 0 , uit dienst per 30-04-00

A . W. van Campen in dienst per 01-04-

0 0 , uit dienst per 30-09-00

mw A . K .D o evedans in dienst per 01-

0 3 - 0 0 , uit dienst per 31-07-00

A . J . M . Eissens in dienst per 03-01-00,

uit dienst per 30-06-00

mw A . Y. M . Estourgie in dienst per 27-

0 3 - 0 0 , uit dienst per 31-07-00

mw D. A . Immens in dienst per 01-03-

0 0 , uit dienst per 30-09-00

B . Jenn in dienst per 05-06-00, u i t

dienst per 11-08-00

m w. F. Heinrichs in dienst per 10-07-

00 uit dienst per 30-11-00

mw J.H. Heijdra in dienst per 09-03-

0 0 , uit dienst per 08-10-00

mw H. Karkmann in dienst per 01-03-

0 0 , uit dienst per 31-08-00

mw A . G . Koolen in dienst per 20-01-

0 0 , uit dienst per 09-06-00

B . J . J . Krieger in dienst per 01-01-00,

uit dienst per 31-07-00

mw E. Meijer in dienst per 10-01-00,

uit dienst per 07-04-00

B . L .M o o re in dienst per 01-07-00, u i t

dienst per 01-09-00

M . P. C. Niël in dienst per 18-04-00, u i t

dienst per 30-06-00

mw J. Pot in dienst per 27-03-00, u i t

dienst per 31-07-00

mw J.C. R a m a kers in dienst per 03-01-

0 0 , uit dienst per 26-05-00

mw R.E. Roskam in dienst per 03-01-

0 0 , uit dienst per 16-06-00

mw K.A.M.N. Stragier in dienst per

0 1 - 0 5 - 0 0 , uit dienst per 31-07-00

mw A . S . G .Visser in dienst per 11-01-

0 0 , uit dienst per 31-12-00

mw N.N.M.Ve r go u wen in dienst per

0 1 - 0 1 - 0 0 , uit dienst per 30-06-00

M . P. J .B roch uit dienst per 29-02-00

mw M.L.N. van de Burgt uit dienst per

1 5 - 0 3 - 0 0

mw A . van Loon uit dienst per 31-08-

0 0

mw N.S. Matser uit dienst per 25-02-

0 0

mw G.A.B. Molenaar uit dienst per 31-

0 3 - 0 0

mw J. de Vos uit dienst per 15-02-00

V ri j w i l l i g e rs

mw P. G r i f f i t h s - Wa rdle t e x t i e l , i n

116

dienst per 01-09-00

R . H e u kelom N e d e rlandse geschiedenis

M . D. Haga R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

G . van der Hoek b i bl i o t h e e k

mw M. Ku i p e r s - Verbuijs post- en

a r c h i e f z a ke n

mw K.A.L. Schuckink Ko o l - O u d e n d a l

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

mw L. van Valen p r o m o t i e o n d e r zo e k ,i n

dienst per 01-08-00, uit dienst per 18-

0 8 - 0 0

M a a t w e rk - b a n e n p o o l e rs

E . I . Gondi N e d e rlandse geschiedenis

K . P. G r avil bureau collecties, uit dienst

per 31-03-00

A . H . Schuiten R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

H . W. de Vries R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

T. J . van der Weel N e d e rlandse geschied

e n i s , uit dienst per 02-02-00

Q u a d o - m e d ew e rke rs

T. V. K roet s u rve i l l a n c e m e d e we rke r, i n

dienst per 16-05-00, uit dienst per 31-

1 2 - 0 0

Aantal vrouwen werkzaam bij het

R i j k s m u s e u m : 169 (45%).

Pe r s o n e e l s ve re n i g i n g

Het bestuur van de pers o n e e l s v e r-

eniging bestond uit: mw H.

To m a s o u w, voorzitter a.i., D. D e k ke r

s e c r e t a ri s, N . van der Meulen penn

i n g m e e s t e r, mw F. K o e n s, mw E.

Kamphuis en B. Vo s.

117


B e z o e k c i j f e r s

118

119

B e z o e ke r s overzicht nationaal versus internationaal 2000

B e z o e k c i j fers per maand (1996–2000)

m a a n d e n n a t i o n a a l i n t e r n a t i o n a a l t o t a a l

j a nu a ri 33 . 606 56 % 26 . 914 44 % 60 . 520

fe b ru a ri 31 . 939 51 % 30 . 159 49 % 62 . 098

m a a rt 34 . 966 45 % 43 . 428 55 % 78 . 394

a p ri l 69 . 410 66 % 35 . 358 34 % 104 . 768

m e i 79 . 218 69 % 35 . 572 31 % 114 . 790

j u n i 54 . 475 55 % 45 . 238 45 % 99 . 713

j u l i 51 . 585 41 % 73 . 085 59 % 124 . 670

a u g u s t u s 55 . 988 41 % 81 . 879 59 % 137 . 867

s e p t e m b e r 51 . 588 44 % 66 . 008 56 % 117 . 566

o k t o b e r 42 . 622 46 % 49 . 099 54 % 91 . 721

n ove m b e r 44 . 708 54 % 38 . 129 46 % 82 . 837

d e c e m b e r 35 . 740 50 % 35 . 754 50 % 71 . 494

1996 1997 1998 1999 2000

j a nu a ri 61 . 605 72 . 878 75 . 774 89.893 60 . 520

fe b ru a ri 62 . 890 59 . 880 90 . 782 103.701 62 . 098

m a a rt 99.597 80 . 877 82 . 071 127.300 78 . 394

a p ri l 122 . 441 104 . 810 120 . 253 164.431 104 . 768

m e i 139 . 641 115 . 328 118 . 071 142.341 114 . 790

j u n i 88 . 438 86 . 701 96 . 607 115.935 99 . 713

j u l i 101 . 004 109.159 101 . 471 109 . 728 124 . 670

a u g u s t u s 126.688 115 . 426 122 . 684 138.356 137 . 867

s e p t e m b e r 107 . 540 83 . 352 110 . 516 95.177 117 . 566

o k t o b e r 140 . 575 92 . 938 129 . 733 91.744 91 . 721

n ove m b e r 125.355 81 . 983 88 . 934 72.094 82 . 837

d e c e m b e r 152 . 517 81.320 92 . 549 59.767 71 . 494

t o t a a l 1 3 2 8 . 2 9 1 1 0 8 4 . 6 5 2 1 2 2 9 . 4 4 5 1 3 1 0 . 4 9 7 1 1 4 6 . 4 3 8

i n d e x 108 .88, 2 .100 .107 93

( 1998 = 100 )

Vergelijking nationaal versus internationaal bezoek 1993–1997

j a a r n a t i o n a a l i n t e r n a t i o n a a l t o t a a l

1996 770 . 949 58 % 557 . 342 42 % 1 328.291

1997 519 . 735 48 % 564 . 917 52 % 1 084.652

1998 593 . 463 48 % 635 . 982 52 % 1 229.445

1999 508 . 498 39 % 801 . 999 61 % 1 310.498

B e z o e k c i j fers studiezaal bibliotheek

en Rijkspre n t e n k a b i n e t

B e zo e ke rs studiezaal: ( raadplegen van

b o e ken uit de bibliotheek en we rke n

uit het Rijksprentenkabinet) 3.293

Door externen geraadpleegde boeke n

en tijdschriften en ve i l i n g c a t a l o g i :

( w a a rvan boeke n ,t i j d s c h ri f t e n , ve i l i n g-

catalogi en kostbare we rke n )

Aantal aanv ragen prenten, t e ke n i n g e n

en fo t o ’s :( w a a rvan prenten, t e ke n i n g e n

en fo t o ’s )

2 0 0 0 5 8 5 . 8 1 5 5 1 % 5 6 0 . 6 2 3 4 9 % 1 146.438


120

Fondsen en sponsors

121

B e g u n s t i g e r s f 8.109.854,-

Het Rijksmuseum mag voor uiteenlopende

activiteiten rekenen op de steun

van een aantal Nederlandse fo n d s e n .

Dankzij hun bijdragen kan het

R i j k s museum bijvoorbeeld belangri j ke

a a n kopen doen, e d u c a t i e ve activiteiten

realiseren en onderzoeks- en restauratieprojecten

uitvo e r e n . In het jaar 2000

ve rleenden de volgende fondsen steun.

Mondriaan Stichting aankoop buste J.G.

van der Schardt, onderzoek wa n d t a p i j t e n ,

onderzoek vroege fo t o g ra f i e

Nederlandse Sponsor Loterij a a n k o-

pen buste J.G. van der Schardt, C a c c i n i ,

Khmer brons, p o rtretten Nicolaas Eliasz

P i c kenoy

Prins Bernhard Cultuurfo n d s p u bl i c a t i e

p o p p e n h u i ze n

R i j k s museum Fo n d s zie ‘Fondsen op

N a a m ’

Ve reniging Rembrandt aankopen buste

J . G . van der Schardt, p o rtret H. G o l t z i u s

VSB Fo n d s VSB Museumzondagen

Ministerie van Buitenlandse Zake n

R a c h - p r o j e c t

Jaffé-Pierson Stichting aankopen

p o rtret door H. G o l t z i u s, w i j n g l a s

F. G .Wa l l e r- Fo n d s a a n k o p e n

R i j k s p r e n t e n k a b i n e t

Fondsen op Naam f 1.230.678,-

Pa rticulieren die specifi e ke ve r z a m e l g e-

b i e d e n , collecties of andere activiteiten

van het Rijksmuseum willen ve rs t e rke n ,

kunnen door middel van een fi n a n c i ë l e

b i j d rage een Fonds op Naam opri c h-

t e n . Het Rijksmuseum Fonds beheert

de gelden en wendt het rendement in

s a m e n s p raak met de schenker aan

voor een door de schenker bepaald

d o e l , b i j voorbeeld aanko o p, r e s t a u ra t i e,

o n d e r zoek of educatie. In alle communicatie

rond de activiteit wordt het

Fonds op Naam ve rm e l d .

Fonds J.W. Edwin vom Rath a a n k o o p

oude schilderijen

Goslings NieuwBeerta Fo n d s

aankoop Japanse prenten

Michael Drabbe Fo n d s a a n k o o p

Aziatische kunst

Paul Huf Fo n d s aankoop Nationale

F o t o c o l l e c t i e

Veluvine Molijn de Groot Fonds

educatie jongeren

S p o n s o r s

Het Rijksmuseum we rkt graag samen

met het bedri j f s l e ve n , omdat deze

s a m e n we rking extra publ i e k s a c t i v i t e i t e n

of bijzondere extra ’s aan tentoonstellingen

en publicaties opleve rt .Vo o r

b e d ri j ven betekent een associatie met

het Rijksmuseum een ve rs t e rking van

het eigen merk . Het Rijksmuseum biedt

b e d ri j ven tevens een breed scala aan

r e c h t e n , die zij in ruil voor een fi n a n-

c i ë l e, i n - n a t u ra en commu n i c a t i e ve bijd

rage ve rk ri j g e n . Meer info rmatie ove r

s p o n s o r- en part n e rships met het

R i j k s museum is te vinden op de we b s i-

te www. ri j k s mu s e u m . n l .

A c h m e a tentoonstelling De Glorie va n

de Gouden Eeuw

Booz.Allen & Hamilton t e n t o o n s t e l l i n g

Amsterdams Goud en Zilver

Deloitte & To u c h e tentoonstelling D e

G l o rie van de Gouden Eeuw

G e t ro n i c s tentoonstelling De Glorie va n

de Gouden Eeuw

Kempen & Co tentoonstelling M a u ri t s.

P rins van Ora n j e

KLM Royal Dutch A i r l i n e s o f ficial carrier

Rijksmuseum A m s t e r d a m

M e e s P i e r s o n t e n t o o n s t e l l i n g

R e m b randt in alle staten

Philips Nederland B.V. o f ficial supplier

R i j k s museum A m s t e r d a m

S T E R sponsor uitzendtijd commercial

De Glorie van de Gouden Eeuw

D o n a t i e s

N WO/Gebiedsbestuur Geesteswe

t e n s c h ap p e n onderzoek Nederl a n d s e

Te kenkunst Gouden Eeuw

S i l p ro t

Vo o r ke u r s l eve r a n c i e r s

Voor de leve ring van een aantal producten

en diensten heeft het

R i j k s museum een vo o rkeur voor levera

n c i e rs ontwikke l d . D e ze vo o rke u r

komt vo o rt uit de kwaliteit van de

producten en de service en de ve r h o u-

ding tussen prijs en kwaliteit. Met de

volgende bedri j ven heeft het

R i j k s museum deze relatie.

A h re n d k a n t o o rmeubilair en -art i ke l e n

D r u k kerij Industrie d ru k we rk

D r u k kerij Merc u r i u s k u n s t d ru k we rk

F l owershop Ivy bl o e m s t u k ken

M o ë t - H e n n e s y w i j n e n

Verhaaf Party Catering dag- en part y-

c a t e ri n g


Financieel overz i c h t 2 0 0 0

1 2 4 Bericht van de Raad van To e z i c h t

1 2 5 Verslag van de directie

1 3 2 Geconsolideerde balans

1 3 3 Geconsolideerde functionele

e x p l o i t a t i e r e k e n i n g

1 3 4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

1 3 6 Grondslagen voor waardering en

r e s u l t a a t b e p a l i n g

1 3 9 Toelichting op de geconsolideerde

b a l a n s

1 4 6 Toelichting op de geconsolideerde

functionele exploitatierekening

1 4 9 S t i c h t i n g s b a l a n s

1 5 0 Exploitatierekening van de

S t i c h t i n g

1 5 1 Toelichting op de stichtingsbalans

1 5 2 Overige gegevens

1 5 3 M e e r j a r e n o v e r z i c h t

1 5 5 Samenstelling Raad van To e z i c h t

123


124

125

Bericht van de Raad van To e z i c h t

Verslag van de dire c t i e

J a a rrekening en bestemming van het exploitatiesaldo

R e s u l t a t e n

De door de directie opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2000 is gecontroleerd door Deloitte &

Touche Accountants (conform artikel 13.3 van de statuten). Hun accountantsverklaring is opgenomen

bij de overige gegevens. De jaarrekening is door de directie ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van

Toezicht. De Raad heeft mede op grond van de accountantsverklaring en hun verslag de jaarrekening

goedgekeurd waarna deze door de algemeen directeur van de Stichting is vastgesteld (conform artikel

13.4 van de statuten). In overleg met de directie is besloten het exploitatiesaldo toe te voegen aan de

vrije reserv e s .

M u t a t i e s

In 2000 zijn er geen mutaties geweest in de samenstelling van de Raad van To e z i c h t .

To e z i c h t

Met de directie is in het verslagjaar regelmatig overleg geweest en is er vijf maal een vergadering van de

Raad van Toezicht gehouden. Daarnaast is er drie maal overleg geweest met de ondernemingsraad. In de

vergaderingen van de Raad van Toezicht is aandacht besteed aan de stand van zaken met betrekking tot

de herstructurering, de financiële gang van zaken en de begroting, het programma van het jubileumjaar

met in het bijzonder de tentoonstelling ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’, de toekomstige samenwerking

met het ICN, een mogelijke vestiging op Schiphol, de ontwikkelingen met betrekking tot Het Nieuwe

Rijksmuseum, de CAO (waaronder de situatie met betrekking tot het pensioenfonds SFP), de personele

situatie waaronder de vacature in de directie, het ziekteverzuim en de medezeggenschap. Het vierde

kwartaal van 2000 heeft met name in het teken gestaan van de situatie rond het aftreden van de ondernemingsraad

en het verbeteren van het functioneren van de medezeggenschap. Een lid van de Raad van

Toezicht, namelijk mevrouw Asscher- Vonk, is opgetreden als voorzitter van de begeleidingscommissie

medezeggenschap, welke in januari 2001 haar bevindingen heeft bekend gemaakt.

De Raad van Toezicht complimenteert de directie en medewerkers met de grote inspanningen die

geleverd zijn in het jubileumjaar en heeft waardering voor de behaalde resultaten. De Raad betreurt het

aftreden van de ondernemingsraad maar heeft vertrouwen in de ingezette verbeteringen in het medezeggenschapsklimaat

op basis van de aanbevelingen van de bovengenoemde commissie medezeggenschap.

Amsterdam, 30 maart 2001

De Raad van To e z i c h t M r. J.M. Hessels, voorzitter

Prof. Mr I.P. Asscher- Vo n k

Drs. P.M. Noorderv l i e t - B o l

Prof. Dr J.R. Glasz

D r. H.H.F. Wijffels

Neil MacGregor

Het boekjaar 2000 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van NLG 899.000.Dit is NLG

750.000 lager dan het exploitatiesaldo over 1999.

Ten opzichte van het boekjaar 1999 is het resultaat over 2000 als volgt te analyseren:

N L G

Hogere baten 5.063.000

Hogere lasten - 7.434.000

Hoger resultaat rentebaten en lasten 408.000

Lager bedrijfsresultaat - 1.963.000

Hoger resultaat buitengewone baten en lasten 1.213.000

Lager exploitatiesaldo 2000 ten opzichte van 1999 750 . 000

Belangrijkste reden voor de hogere baten is een over de gehele linie hoger uitgevallen opbrengst als

gevolg van de jubileumtentoonstelling ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’. Ten tijde van deze tentoonstelling

werd een toeslag op de entreekaart geheven. De inkomsten die hieruit voortvloeiden (NLG

4,5 miljoen) hebben de derving van de entreeopbrengsten als gevolg van lagere bezoekersaantallen

ten opzichte van 1999 (NLG 1,7 miljoen) volledig kunnen opvangen. De omzet in de winkels nam

met circa NLG 1.0 miljoen toe door de verkoop van de catalogus ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’.

Door de lagere marge op deze catalogus vanwege de publieksvriendelijke verkoopprijs, leverde dit

echter uiteindelijk slechts een hogere brutomarge op van NLG 0,2 miljoen. Daarnaast konden met

name ook de Audio To u r, de avondontvangsten, de pacht restaurant en de catering avondontvangsten

meeprofiteren van het succes van deze tentoonstelling (NLG 0,6 m i l j o e n ).

Gedurende de jubileumtentoonstelling werd een deel van de collectie uitgeleend aan buitenlandse

musea (onder andere Japan), hetgeen een hogere opbrengst uit bruikleenvergoedingen opleverde

van NLG 1,1 m i l j o e n .

De opbrengst uit hoofde van de sponsoring viel uiteindelijk hoger uit dan begin van het jaar verwacht,

maar ten opzichte van 1999 bleef dit enigszins achter (NLG 0,5 m i l j o e n ).

De subsidie OCenW was hoger (NLG 1,1 miljoen) als gevolg van reguliere aanpassingen van

p r i j s / l o o n s t i j g i n g e n .

De overige subsidies en bijdragen bleven NLG 0,2 miljoen achter ten opzichte van 1999. Een en

ander resulteerde per saldo in een hoger bedrag aan baten ten opzichte van 1999 van NLG 5,1 m i l-

j o e n .


126

127

Ook aan de lastenkant was de invloed van de jubileumtentoonstelling merkbaar.

De intensieve programmering van de tijdelijke presentaties inclusief de jubileumtentoonstelling

bracht NLG 4,2 miljoen hogere kosten met zich mee. De jaarlijkse indexering van de salarissen, het

hoge ziekteverzuimpercentage en de extra bewaking op zaal in verband met de jubileumtentoonstelling,

leidden er uiteindelijk toe dat de personeelslasten inclusief inhuur van derden en uitzendkrachten

ten opzichte van 1999 NLG 1,4 miljoen hoger uitkwamen. Met name de hoge post inhuur van

derden en uitzendkrachten als gevolg van het hoge ziekteverzuim percentage blijft de voordurende

zorg van de directie.

De huisvestingslasten stegen ten opzichte van het voortgaand jaar met NLG 1,2 miljoen. Deze stijging

heeft een structureel karakter en is een gevolg van de uitbesteding van de personeelskantine en de

huishoudelijke dienst. Tevens bleven de brandveiligheidaspecten een punt van aandacht en bracht dit

NLG 0,2 miljoen extra lasten met zich mee. Bij een groter volume in de exploitatie namen de overige

bedrijfskosten toe met NLG 0,5 miljoen. De totale stijging in de lasten ten opzichte van voorgaand

boekjaar kwam hierdoor uit op NLG 7,5 m i l j o e n .

Het saldo van de rentebaten en -lasten werd positief beïnvloed (NLG 334.000) door een stijging van

het rentepercentage voor banktegoeden en uitgezette deposito’s. Daarnaast is er extra aandacht

geweest in 2000 voor een goed liquiditeitsbeheer. Ook de afname van de rentelasten (NLG 74.000)

op de langlopende schulden had een gunstige invloed op dit resultaat.

Per saldo leidde bovenstaande zaken tot een lager saldo uit gewone bedrijfsuitoefening van NLG 1,9

miljoen. De uiteindelijke teruggang in het resultaat van NLG 0,7 miljoen ten opzichte van voorgaand

boekjaar is een gevolg van een gunstiger saldo van buitengewone baten en lasten in het jaar 2000. In

1999 bedroeg dit nog NLG 2,3 miljoen negatief en betrof dit met name de extra reservering voor de

pensioentekorten en noodzakelijke toevoegingen aan de voorziening herstructurering. In 2000 k w a m

dit saldo van de buitengewone baten en lasten uit op NLG 1,1 miljoen negatief. Dit saldo betrof

wederom extra lasten voor de oplopende tekorten bij het pensioenfonds SFP (NLG 1,7 miljoen), en

een extra toevoeging aan de voorziening herstructurering (NLG 1,4 miljoen) in verband met de te

betalen suppletie op de lonen van de uitbestede huishoudelijke dienst medewerkers. Ten tijde van

het opstellen van de jaarrekening 1999 was geen volledig beeld van hoe de onderhandelingen met de

vakbonden op dit punt zouden uitvallen.

Gelukkig was er in 2000 ook sprake van een aantal buitengewone baten. In 2000 werd namelijk positief

beschikt op een bij de gemeente Amsterdam ingediend bezwaarschrift inzake de waardering van

het museumgebouw in het kader van de WOZ. De gedurende de jaren 1997 tot en met 1999 o p g e n o-

men schulden ter zake, konden hierom vrijvallen (NLG 0,7 miljoen). Tevens werd begin 2001, de in

2000 ingediende aanvraag tot vergoeding van in 1999 uitbetaalde wachtgelden, door Stichting

Wachtgeld Rijksgesubsidieerde Musea, gehonoreerd. De maximaal bij dit wachtgeldfonds te claimen

bijdrage aan Stichting Het Rijksmuseum met betrekking tot deze verplichting (NLG 0,8 miljoen), kon

worden opgevoerd omdat de totale lopende wachtgeldverplichting, de maximaal te claimen bijdrage

overtreft. Tezamen met enkele andere kleine meevallers heeft een en ander er toe geleid dat het

saldo van de buitengewone baten en lasten uitkwam op NLG 1,0 miljoen negatief ten opzichte van

NLG 2,3 miljoen negatief voortgaand jaar.

Rijksmuseum E-Commerce B.V.

Gedurende 2000 is de in 1999 opgezette Holdingstructuur (Rijksmuseum Holding B.V. en

Rijksmuseum Merchandising B.V.) verder uitgebreid. Begin 2000 werd Rijksmuseum E-Commerce

B . V. (100 % deelneming van Rijksmuseum Holding B.V.) opgericht. Deze vennootschap exploiteert

de winkel op de Rijksmuseum website.

Fiscale eenheid

Met ingang van 1 oktober 2000 zijn Stichting Het Rijksmuseum, Rijksmuseum Holding B.V. en

Rijksmuseum Merchandising B.V., aangemerkt als een fiscale eenheid voor de heffing van de

omzetbelasting. Juni 2000 werd positief beschikt op een aanvraag voor een fiscale eenheid voor de

vennootschapsbelasting inzake Rijksmuseum Holding B.V. en Rijksmuseum Merchandising B.V. .

Ingangsdatum voor deze fiscale eenheid is 1 juni 1999 (datum van oprichting van beide vennootschappen).

Een aanvraag voor opname in de fiscale eenheden voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting,

voor Rijksmuseum E-Commerce B.V. is begin 2001 ingediend bij de belastingdienst.

O p b rengsten en bezoekers

In het jaar 2000 kwamen 1.146.438 bezoekers naar het Rijksmuseum. Dit was circa 164.000 b e z o e-

kers minder dan in 1999. De derving van de entree inkomsten als gevolg van de lagere aantallen, is

echter geheel gecompenseerd door de toeslag op de entreekaart tijdens de jubileum tentoonstelling

‘De Glorie van de Gouden Eeuw’ en doordat tijdens het jaar de commissieafspraken met de voorv e r-

kooppartners voor de jubileum tentoonstelling in onderling overleg zijn aangepast.

Het Rijksmuseum heeft in het jubileumjaar na de bekendmaking van de bijdrage van de overh e i d

voor Het N i e u w e Rijksmuseum een grote aandacht in de (inter)nationale pers gekregen; veel kranten

meldde dat het Rijksmuseum een periode zal sluiten voor de verbouwing. Dit heeft direct de

bezoekersaantallen beïnvloed; er is met name internationaal het idee ontstaan dat het museum op

zeer korte termijn gesloten is en touroperators zijn behoudend met het boeken van groepsreizen.

Dit effect dient de komende twee jaren geneutraliseerd te worden met een publiciteitsoffensief.

In 2000 is in het kader van het doelgroepenbeleid voor jongeren besloten om per 1 januari 2001

jongeren tot 18 jaar gratis toegang te verlenen tot het museum. Voor deze maatregel wordt geen

budgettaire compensatie geboden door het ministerie van OCenW; dit dient bekostigd te worden uit

de eigen exploitatie.


128

129

Sinds de verzelfstandiging in 1995 is het Rijksmuseum gelukt om marktgerichter te gaan werken; de

opgaande lijn in de eigen inkomsten (1995, 30% - 2000, 46%) geeft aan dat de strategie voor inkomstenoptimalisatie

die is uitgezet werkt. Op diverse fronten wordt succes geboekt; hierbij valt te denken

aan de opbrengsten entreegelden, de merchandising, de avondontvangsten en de fondsenwerving.

Het verloop van de verhouding subsidie/eigen inkomsten sinds de verzelfstandiging in 1995 i s

als volgt:

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Subsidie OCenW 70% 65% 68% 60% 57% 54%

Eigen inkomsten 30% 35% 32% 40% 43% 46%

Met de verhouding van 54% subsidie ten opzichte van 46% eigen inkomsten is het Rijksmuseum in

2000 ruim boven de target uit het ondernemingsplan 1999/2000 beland. De op lange termijn

gewenste optimale situatie is 50% /50%.

Indien rekening wordt gehouden met de zelf verw o rven inkomsten en bijdragen ten behoeve van de

aankoop van kunstvoorwerpen, is de verhouding subsidie OCenW en de eigen inkomsten gedurende

de Cultuurnotaperiode 1997-2000 als volgt:

Pensioen & VUT

In het kader van de in 2000 te voeren nieuwe CAO onderhandelingen, heeft de Vereniging van

Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) in dit jaar nieuwe berekeningen laten maken van het verw a c h t e

tekort ultimo 2000 en 2001 uit hoofde van de waardeoverdracht bij verzelfstandiging, de verschillen

tussen de doorsnee premie volgens de bij de verzelfstandiging vastgestelde staffel voor de pensioenafdracht,

en de werkelijke actuariële premie benodigd voor de inkoop van de rechten en de VUTlasten

na verzelfstandiging. De uitkomsten van deze berekeningen waren alarmerend (gezamenlijk

tekort verzelfstandigde musea ultimo 2000 circa NLG 17 miljoen, ultimo 2001 circa NLG 24 m i l j o e n )

en gaven aanleiding om een claim neer te leggen bij het Ministerie van OCenW voor deze tekorten.

Het Ministerie had bij de verzelfstandiging gegarandeerd dat, voor zover de lasten voortvloeiend uit

pensioen en VUT tot en met 2001, de staffels zouden overtreffen, het verschil door het Ministerie

aan de geprivatiseerde musea zou worden vergoed. Deze claim is september 2000 bij het Ministerie

van OCenW ingediend. Tot op heden is hierop geen definitieve reactie gekomen. Om de affinanciering

van de rechten van haar personeelsleden te kunnen garanderen heeft het Rijksmuseum

gedurende 2000, naast de eerder ingeschatte extra lasten van NLG 1 miljoen, nog eens NLG 0,65

miljoen extra gereserveerd om het geschatte aandeel in het totale tekort ultimo 2000 uit hoofde van

deze pensioen- en VUT-lasten te kunnen voldoen. Ook voor 2001 zal een aanvullende reservering van

een dergelijke omvang noodzakelijk zijn.

1997 1998 1999 2000

Subsidie OCenW 65% 58% 53% 48%

Eigen inkomsten 35% 42% 47% 52%

H e r s t ru c t u rering bedrijfsprocessen en re d u c e ren van kosten

In 2000 heeft het Rijksmuseum gewerkt volgens de nieuwe organisatiestructuur welke ontstaan is in

de herstructurering van 1999. De huishoudelijke dienst is in 2000 uitbesteed aan ISS Cleaning

S e rvices. Voor de kosten van het sociaal plan voor de 31 medewerkers van de voormalige huishoudelijke

dienst is een extra dotatie aan de voorziening herstructurering toegevoegd. Verder zijn er in het

jaar 2000 enkele personele procedures geweest die uit de herstructurering voortkwamen; deze zijn

binnen de voorziening herstructurering afgewikkeld.

Uit de berekeningen die voor de VRM zijn uitgevoerd bleek dat naast de tekorten in de nabije

toekomst, de pensioen- en VUT-lasten, bij ongewijzigd beleid, steeds verder zouden oplopen tot een

premie van boven de 20 % in plaats van de verwachte actuariele premie van 14%. Duidelijk is dat

deze toenemende lasten niet alleen door de werkgevers gedragen kunnen worden, en dat het huidige

pakket van pensioen- en VUT aanspraken, aanpassing behoeft. In het huidige principeaccoord CAO

is daarom de VUT- regeling verwisseld voor een prepensioenregeling, en is de bijdrage van de werknemers

in dit pensioenpakket verhoogd. Op korte termijn zal dit als gevolg van overgangsregelingen,

nog een explosieve stijging van de lasten veroorzaken, maar op langere termijn zal de premiedruk

hierdoor dalen.

Stelselwijziging Rijksgebouwendienst

De in 1999 doorgevoerde stelselwijziging van de Rijksgebouwendienst heeft in het jaar 2000 nog niet

zijn beslag gevonden bij de musea. De VRM heeft middels een in 1999 in het leven geroepen werkgroep

in overleg met de Rijksgebouwendienst de gevolgen van de stelselwijziging in kaart gebracht.

Naast de inhoudelijke verschuiving van werkzaamheden was er ook onduidelijkheid over de mogelijke

huren die de musea zouden moeten betalen en de mogelijke compensatie hiervoor van het Ministerie

van OCenW. In de loop van het jaar heeft het Ministerie van OCenW laten weten zich te zullen

inspannen om mogelijke nadelige financiële gevolgen van de stelselwijziging te compenseren. Met

name de indexering van de huren vormde een heikel punt in deze discussie. Naar het zich laat zien

zal in 2001 een akkoord bereikt worden over de doorvoering van de stelselwijziging en zal dan het

huurcontract met het Rijksmuseum herzien worden.


130

131

Het N i e u w e R i j k s m u s e u m

D e l t a p l a n

De voorbereidingen van het project Het N i e u w e Rijksmuseum zijn in het jaar 2000 in een stroomversnelling

gekomen. Na de toekenning van de NLG 100 miljoen voor Het N i e u w e Rijksmuseum op

prinsjesdag 1999, is er in het jaar 2000 bij de voorjaarsnota een extra bedrag van NLG 245 m i l j o e n

toegekend. Dit bedrag bestaat voor NLG 35 miljoen uit een éénmalige bijdrage van het Ministerie

van VROM (monumentengelden en asbestsanering) en een gefaseerde structurele verhoging van het

budget via het Ministerie van OCenW van NLG 22 miljoen (dit geeft de mogelijkheid om NLG 210

miljoen te lenen bij de Rijkshoofdboekhouding) van de gebruikersvergoeding na renovatie. Het

Rijksmuseum dient zelf NLG 60 miljoen a fonds perdu per 2007 bij te dragen en NLG 4 m i l j o e n

structureel aan gebruikersvergoeding (per 2007, dit geeft NLG 40 miljoen leencapaciteit). Hiermee

is een historisch moment bereikt; de Rijksfinanciering voor de optimale variant van de vernieuwing is

rond en hiermee is in 2000 het startsein voor de architectenselectie gegeven.

Het jaar 2000 is het laatste jaar van de Deltaplan periode waarin extra gelden werden toegekend voor

passieve conservering van de collecties van het Rijksmuseum. Een groot aantal tijdelijke contracten

van medewerkers ten behoeve van het collectiebehoud zijn hierdoor beëindigd. Gezien de grote

inspanningen die voor de deur staan met betrekking tot het in- en uithuizen van de collecties ten

behoeve van Het N i e u w e Rijksmuseum wordt dit als een zorgelijke feit gezien.

Het Tunneldepot voor het onderbrengen van grote delen van de Rijksmuseum collecties is in 2000

bouwklaar opgeleverd; hier zijn echter grote lekkageproblemen ontstaan welke er toe hebben geleid

dat tot op heden het Tunneldepot nog niet in gebruik genomen kon worden. Het huurcontract voor

de tunnel is vanwege de lekkage perikelen nog niet ingegaan; naar verwachting zal dit rond juli 2001

pas lekkagevrij opgeleverd kunnen worden. De investering voor de inrichting van het Tu n n e l d e p o t

behelst circa NLG 2 miljoen, deze zal dus ook in 2001 gerealiseerd gaan worden.

De dekking van de door het Rijksmuseum bij te dragen NLG 60 miljoen incidenteel en NLG 4

miljoen structureel is in het financieel plan 2001-2008 opgenomen, tot op heden zijn de uitgangspunten

van dit plan nog steeds correct. Inmiddels heeft in 2001 de Nederlandse Sponsor Loterij Het

N i e u w e Rijksmuseum toegelaten tot de kring van beneficiënten en een eerste jaarbijdrage toegekend

van NLG 2 miljoen; indien de opbrengsten van de loterij toereikend zijn dan zal het museum dit

bedrag voor een periode van 10 jaren gaan ontvangen. Tevens is het museum in verregaande onderhandelingen

met een Nederlandse onderneming over het foundership van Het N i e u w e R i j k s m u s e u m ,

het gaat hier om een jaarlijkse bijdrage van NLG 3 miljoen voor de periode 2001-2006, met een

mogelijke verlenging door de founder voor de periode 2007-2010.

Het Rijksmuseum heeft in het jaar 2000 geparticipeerd in de regiegroep Het Nieuwe Rijksmuseum en

in het programmateam Het N i e u w e Rijksmuseum. In dit overleg met de Ministeries van OCenW en

VROM is een model ontworpen voor een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van het programma Het

N i e u w e Rijksmuseum. Deze zelfstandige uitvoeringsorganisatie, al dan niet in Stichtingsvorm, zal

opdracht verlenen voor de diverse onderdelen van het programma Het N i e u w e Rijksmuseum (bouw,

herinrichting, beveiliging, verhuizingen, tijdelijke huisvesting, etc.).

Vooruitlopend aan het project Het N i e u w e Rijksmuseum is er een pilotproject gerealiseerd, de

restauratie van de hoekzaal annex publieksrestaurant. Dit project laat zien wat voor resultaat er

geboekt kan worden met het motto ‘Verder met Cuypers’.

Tevens is er samen met het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, de Rijksgebouwendienst en de

Brandweer Amsterdam het project brandveiligheid tot een goed einde gebracht waardoor op 15

januari 2001 van het Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid een schrijven is ontvangen waarin het

Rijksmuseum veilig is verklaard.

Het inlopen van de achterstanden met betrekking tot het digitaliseren van de collecties is tevens van

groot belang voor het volgen van de tijdelijke verhuisbewegingen in het kader van het Tu n n e l d e p o t

en het project Het N i e u w e Rijksmuseum. Vooralsnog zijn hier geen extra gelden voor toegekend in de

komende cultuurplanperiode.

S u b s i d i e

De Stichting Het Rijksmuseum wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen (OCenW). Voor de periode 1997-2000 is door het Ministerie van OCenW een

meerjarig instellingssubsidie verleend van in totaal NLG 120.132.000. Jaarlijks wordt de subsidie

aangepast aan de ontwikkeling van de loonkosten en overige prijspeilwijzigingen.

Voor de periode 2001-2004 is op basis van het beleidsplan 2001-2004 en het financieel plan 2001-

2008 een nieuwe meerjarige subsidie verleend van NLG 135.197.079.

Amsterdam, 30 maart 2001

De Dire c t i e

Prof. drs R. de Leeuw

Prof. dr J.P. Sigmond

Drs D.J. Elders


132

133

G e c o n s o l i d e e rde balans

(na bestemming exploitatiesaldo)

G e c o n s o l i d e e rde functionele exploitatiere ke n i n g

( b e d ragen x NLG 1.000) 31 december 2000 31 december 1999

( b e d ragen x NLG 1.000) 2 0 0 0 1 9 9 9

( u i t ko m s t ) ( u i t ko m s t )

Vaste activa

Immateriële vaste activa .218 .329

Materiële vaste activa 20 . 844 21 . 520

Financiële vaste activa 1 . 817 8 . 400

22 . 879 30 . 249

Vlottende activa

Vo o r r a d e n 1 . 225 1 . 317

Vo r d e r i n g e n 7 . 178 7 . 362

Liquide middelen 19 . 068 18 . 646

O p b re n g s t e n

Directe opbrengsten 25 . 248 20 . 637

Indirecte opbrengsten .295 .727

totaal opbre n g s t e n 25 . 543 21 . 364

B i j d r a g e n

Subsidie Ministerie OCenW 34 . 135 33 . 032

Overige subsidies en bijdragen 3 . 080 3 . 299

totaal bijdra ge n 37 . 215 36 . 331

2 7 . 4 7 1 2 7 . 3 2 5

som der baten 6 2 . 7 5 8 5 7 . 6 9 5

Af: kortlopende schulden 1 7 . 7 3 0 1 7 . 0 0 5

We r k k a p i t a a l 9 . 7 4 1 1 0 . 3 2 0

L a s t e n

B e h e e r s l a s t e n 38 . 046 35 . 702

C o l l e c t i e f u n c t i e 10 . 027 9 . 449

P u b l i e k s f u n c t i e 13 . 340 8 . 828

Te fi n a n c i e ren vermoge n 3 2 . 6 2 0 4 0 . 5 6 9

som der lasten 6 1 . 4 1 3 5 3 . 9 7 9

G r o e p s v e r m o g e n 11 . 406 10 . 507

Bestemmingsfonds kunstaankopen .943 78

E g a l i s a t i e r e s e rve investeringsbijdragen 13 . 450 16 . 504

Vo o r z i e n i n g e n 6 . 821 6 . 430

Langlopende schulden 111110 0 7 . 050

Rentebaten en soortgelijke baten 1 . 230 .896

Rentelasten en bankkosten - 583 - 657

totaal saldo rentebaten en -lasten .647 . 239

saldo uit gewone bedri j f s u i t o e fe n i n g 1 . 992 3 . 955

F i n a n c i e rend vermogen 3 2 . 6 2 0 4 0 . 5 6 9

Buitengewone baten 2 . 0 0 7 .4 8 3

Buitengewone lasten - 3 . 1 0 0 - 2 . 7 8 9

totaal saldo buitengewone baten en lasten - 1 . 0 9 3 - 2 . 3 0 6

E x p l o i t a t i e s a l d o .8 9 9 1 . 6 4 9


134

135

G e c o n s o l i d e e rd kasstro o m ove r z i c h t

( b e d ragen x NLG 1.000) 2 0 0 0 1 9 9 9

( u i t ko m s t ) ( u i t ko m s t )

2 0 0 0 1 9 9 9

( u i t ko m s t ) ( u i t ko m s t )

K a s s t room uit operationele activiteiten

E x p l o i t a t i e r e s u l t a a t 899 1 . 649

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 4 . 706 4.634

Afschrijvingen materiële vaste activa 111 . 5

Vrijval egalisatiereserve investeringsbijdragen - 3 . 253 - 3 . 418

Mutatie voorzieningen 391 -.273

bruto kasstroom uit operationele activiteiten 2 . 854 2.597

Mutatie in voorraden 92 ..390

Mutatie in vorderingen 184 2 . 596

Mutatie in kortlopende schulden 1 . 584 1 . 619

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 4 . 714 2 . 010

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 4 . 483 - 1 . 578

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1 . 050 ..- 73

mutatie liquide middelen 1 . 281 .359

Fusie Stichting de Staalmeesters 0 2 . 469

Liquide middelen begin boekjaar 17 . 787 14 . 959

Liquide middelen einde boekjaar 19 . 068 17 . 787

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

netto kasstroom uit operationele activiteiten 4 . 7 1 4 2 . 0 1 0

K a s s t room uit inve s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n

Investeringen in materiële vaste activa - 4 . 030 - 1 . 349

Investeringen in immateriële vaste activa . 00 - 334

Investeringen in financiële vaste activa - 1 . 014 . 000

Afschrijving op financiële vaste activa. 00 - 1 . 014 - 1 .362 . 000

Desinvesteringen in materiële vaste activa . 00 . 029

Ontvangen egalisatiereserve investeringsbijdragen 199 . 076

k a s s t room uit inv e s t e ri n g s a c t i v i t e i t e n - 4 . 4 8 3 - 1 . 5 7 8

K a s s t room uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten op financiële vaste activa 1185 1.400

Aflossingen op langlopende schulden - 10 - 1 . 244

Bijdragen en schenkingen kunstaankopen 10 . 124 5 . 657

K u n s t a a n k o p e n - 9 . 259 - 5 . 886

k a s s t room uit fi n a n c i e ri n g s a c t i v i t e i t e n 1 . 0 5 0 - 7 3


Bericht van de Raad van To e z i c h t

136

137

G rondslagen voor waardering en re s u l t a a t b e p a l i n g

3. Wa a rd e r i n g s g ro n d s l a g e n

1 . A l g e m e e n

1 . 1 . O p r i c h t i n g

De Stichting Het Rijksmuseum is statutair opgericht per 1 juli 1995 en is gevestigd te Amsterdam.

1 . 2 . Doelstelling en activiteiten

3.1. Algemeen

De waardering en bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Vo o r z o v e r

niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten

worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht of ze tot ontvangsten of

uitgaven hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De Stichting Het Rijksmuseum heeft statutair als doel:

– het in stand houden van het Rijksmuseum Amsterdam als museum van kunst en geschiedenis;

– het (inter)nationale publiek een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis

vanaf de middeleeuwen en belangrijke aspecten van de Europese en Aziatische kunst te tonen.

Dit impliceert dat het Rijksmuseum voorwerpen van kunst en geschiedenis verzamelt, bewaart,

beheert, conserveert, restaureert, wetenschappelijk onderzoekt en bewerkt, presenteert, toegankelijk

maakt en tentoonstellingen organiseert. De Stichting is een permanente instelling, toegankelijk voor

het publiek en niet gericht op het maken van winst. De Stichting kan ter bereiking van haar doel

samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overh e i d s ) i n s t e l l i n g e n .

1 . 3 . M i d d e l e n

De Stichting verkrijgt haar middelen met name door:

– verkoop van toegangsbewijzen;

– opbrengst van copyrights, verkoop van prentbriefkaarten, posters, catalogi en dergelijke;

– schenkingen, legaten en erf s t e l l i n g e n ;

– subsidies, bijdragen van overheden en donaties.

2. Indeling jaarrekening en vergelijkende cijfers

De indeling van de jaarrekening is gebaseerd op het op 6 februari 1998 verschenen Handboek

financiële verantwoording cultuursubsidies Musea van het Ministerie van OCenW. Deze indeling is

grotendeels gelijk aan die van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9. De in het handboek gestelde

eisen beogen enerzijds duidelijkheid te bieden aan de instellingen zelf en anderzijds uniformiteit te

bevorderen in de presentatie van de te leveren financiële gegevens.

3 . 2. Criteria voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van Stichting Het

Rijksmuseum en van de groepsmaatschappijen waarin Stichting Het Rijksmuseum direct of indirect

meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin Stichting Het Rijksmuseum op

grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur

en het financiële beleid. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze groepsmaatschappijen

zijn in de consolidatie betrokken onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

De opgenomen groepsmaatschappijen, gevestigd te Amsterdam, zijn:

- Rijksmuseum Holding B.V. (deelname 100% )

- Rijksmuseum Merchandising B.V. (deelname 100% )

- Rijksmuseum E-Commerce B.V. (deelname 100% )

3 . 3. Omrekening van vreemde valuta

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per

balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende verslagperiode zijn in de jaarrekening

v e rwerkt tegen de afwikkelingskoers. Uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen

worden opgenomen in de exploitatierekening.

3 . 4. Kunstcollectie

De kunstcollectie is eigendom van de Staat der Nederlanden en is daarom niet in de balans

opgenomen. De collectie is ook niet verzekerd.


138

139

3 . 5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

3 . 6 . G rondslagen voor de bepaling van het re s u l t a a t

3 . 5 . 1. Immateriële vaste activa

3 . 6 . 1. Exploitatiesubsidie OCenW

De kosten van programmeren, vormgeven en overige bijkomende kosten inzake de We b - s i t e

Rijksmuseum, worden geactiveerd als ‘Web-site’ tot ten hoogste de aan derden gedane uitgaven

verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn gebaseerd op een

economische levensduur van 3 j a a r.

De onderdelen van de subsidie die bestemd zijn voor kunstaankopen en de financiering van de

Zuidvleugel zijn gezien hun aard niet ten gunste van de exploitatierekening gebracht.

3 . 6 . 2. Schenkingen en kunstaankopen

3 . 5 . 2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikneming.

De waarde en de resterende levensduur van de inventaris en de opstelling vaste presentatie collectie

van voor de verzelfstandiging, alsmede die van de Zuidvleugel (begin 1996 overgedragen aan de

Stichting Het Rijksmuseum) zijn gebaseerd op taxaties door onafhankelijke derden. Deze activa en

hun afschrijvingen zijn overeenkomstig deze taxaties opgenomen.

Schenkingen en subsidies voor kunstaankopen worden gezien hun aard niet in de exploitatierekening

verantwoord, maar rechtstreeks aan het bestemmingsfonds toegevoegd. Kunstaankopen worden rechtstreeks

betaald uit dit bestemmingsfonds.

3 . 6 . 3. Buitengewone re s u l t a t e n

Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden

van de normale bedrijfsactiviteiten en zijn derhalve van incidentele aard.

3 . 5 . 3. Vo o rr a d e n

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Toelichting op de geconsolideerde balans

3 . 5 . 4. Vo rd e r i n g e n

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk

geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn bepaald op basis van een

beoordeling van de individuele vorderingen.

3 . 5 . 5. Egalisatiere s e rve investeringsbijdragen

Ontvangen investeringssubsidies en bijdragen ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa

worden verantwoord onder de post egalisatiereserve investeringsbijdragen. Deze post valt vrij ten gunste

van de exploitatierekening overeenkomstig de afschrijving op de met deze subsidies en bijdragen

verkregen materiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

We b s i t e

( b e d ragen x NLG 1.000)

Stand 1 januari

A a n s c h a f w a a r d e 334

Cumulatieve afschrijvingen -5

B o e k wa a rde 1 januari 329

Mutaties boekjaar

I n v e s t e r i n g e n 0

A f s c h r i j v i n g e n -111

3 . 5 . 6 . Vo o rz i e n i n g e n

De voorzieningen worden op nominale waarde gewaardeerd.

- 111

Stand per 31 december

A a n s c h a f w a a r d e 334

Cumulatieve Afschrijvingen -116

B o e k wa a rde 31 december 2 1 8


140

141

Materiële vaste activa Vo o ru i t Ve r b o u w i n g e n I nve n t a ri s M u s e a l e O ve ri g e To t a a l

( b e d ragen x NLG 1.000) betaald op a p p a ratuur en i nve n t a ri s vaste

m a t e ri ë l e I n ri c h t i n g b e d ri j f s -

vaste activa

m i d d e l e n

Stand 1 januari

A a n s c h a f w a a r d e 379 22 . 508 22 . 959 2 . 285 90 48 . 221

Cumulatieve afschrijvingen 0 - 8 . 575 -17. 218 -.891 -17 -26. 701

B o e k wa a rde 1 januari 379 13 . 933 5.741 1.394 73 21 . 520

Mutaties boekjaar

I n v e s t e r i n g e n - 94 2 . 479 1 . 270 375 0 4 . 030

A f s c h r i j v i n g e n 0 -2. 403 -2. 005 -276 -22 -4. 706

- 94 76 -.735 99 -22 .--------676

Financiële vaste activa Wa c h t g e l d - G e a c t i ve e r d e O ve ri g e To t a a l

( b e d ragen x NLG 1.000) fo n d s r e n t e fi n a n c i ë l e fi n a n c i ë l e

v a s t e v a s t e

a c t i v a a c t i v a

Stand 1 januari 0 0 8 . 400 8 . 400

Mutaties boekjaar:

Verrekend vordering VROM/Hypotheek vleugel 0 0 - 7 . 050 - 7 . 050

Gemaximeerde bijdrage Wachtgeldfonds inzake wachtgelden 795 0 0 795

Uitbetaalde wachtgelden 1999 en 2000 - 185 0 0 - 185

Bijbetaling bij overdracht vordering VROM/Hypotheek Zuidvleugel 0 0 65 65

Overboeking saldo vordering VROM/Hypotheek Zuidvleugel 0 1 . 415 - 1 . 415 0

Nominale winst op overdracht vordering VROM/Hypotheek Zuidvleugel 0 154 0 154

Afschrijving op geactiveerde rente 0 - 362 0 - 362

Stand per 31 december

6 1 0 1 . 2 0 7 - 8 . 4 0 0 - 6 . 5 8 3

A a n s c h a f w a a r d e 285 24 . 987 24.229 2.660 90 52 . 251

Cumulatieve afschrijvingen 0 -10. 978 -19. 223 -1. 167 -39 -31. 407

B o e k wa a rde 31 december 285 14 . 009 5 . 006 1 . 493 51 20 . 844

De verzekerde waarde ultimo 2000 bedraagt n l g 23.202 . 500.

Stand per 31 december 610 1 . 207 0 1 . 817

G e a c t i v e e rde rente en overige financiele vaste activa

De overige financiële vaste activa betrof een langlopende vordering, oorspronkelijk groot NLG 16.850.000, inzake

de door het Ministerie van VROM toegezegde bijdrage in de verbouwingskosten van de Zuidvleugel conform contract

d.d. 29.03.1993. Bij acte d.d. 15.06.2000 is de vordering op het Ministerie van VROM, te samen met de

Hypotheek Zuidvleugel overgedragen aan het Ministerie van Financien. Hierbij is de waardering van de betreffende

posten bepaald op contante waarde van de bijbehorende kasstromen, hetgeen resulteerde in een

bijbetaling door Stichting Het Rijksmuseum aan het Ministerie van Financien van een bedrag van NLG 65.630.

Het verschil tussen de nominale en de contante waarde van de kasstromen, na bijbetaling door Stichting Het

Rijksmuseum, bedraagt NLG 153.876 voordelig. Dit bedrag is bijgeboekt op het saldo van de boekwaarden van de

vordering en hypotheek en verantwoordt onder buitengewone baten. De afschrijving op de per saldo resterende

post ‘geactiveerde rente’ geschiedt conform het schema van de verschuldige rente, behorende bij de oorspronkelijke

Hypotheek Zuidvleugel.

Wa c h t g e l d f o n d s

De post wachtgeldfonds betreft een langlopende vordering op Stichting Wachtgeld Rijksgesubsidieerde Musea.

Deze stichting werd opgericht op 20 juli 1995. Zij stelt zich ten doel het verkrijgen en beheren van gelden die van

de overheid zijn verkregen en het (doen) uitbetalen van een wachtgeld- of uitkering aan ex-werknemers van

verzelfstandigde rijksmusea. De maximale vergoeding aan Stichting het Rijksmuseum bedraagt NLG 795.245. De

begin 2001 gehonoreerde aanvraag tot vergoeding van uitbetaalde wachtgelden over 1999 en de nog te claimen

uitbetaalde wachtgelden 2000 zijn opgenomen onder de kortlopende vorderingen.


142

143

Vo o rr a d e n

31 december

( b e d ragen x NLG 1.000) 2 0 0 0 1 9 9 9

Ultimo 2 0 0 0 geeft dit, uitgaande van de veronderstelling dat de subsidie van het Ministerie van OCenW circa

6 0% van de totale inkomsten uitmaakt gedurende de subsidieperiode en daarv o o r, het volgende beeld:

Voorraad museumwinkels in eigen magazijnen 755 831

Voorraad museumwinkels bij leveranciers 378 395

Voorraad winkel Museumplein 92 91

1 . 225 1 . 317

Vo rd e r i n g e n

31 december

( b e d ragen x NLG 1.000) 2000 1999

D e b i t e u r e n 442 195

Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 79 1 . 196

Belastingen en sociale premies 705 649

P e n s i o e n e n 3 . 294 2 . 803

Overige vorderingen 1 . 520 1 . 601

Overlopende activa 1 . 138 918

7 . 178 7 . 362

Liquide midd e l e n

( b e d ragen x NLG 1.000) E x p l o i t a t i e ove rs c h o t V rij ter

s u b s i d i e b e s c h i k k i n g To t a a l

Vermogen per 1 januari 1997 0 1 . 055 1 . 055

Exploitatieoverschot 1997 124 83 207

Exploitatieoverschot 1998 1 . 642 1 . 094 2 . 736

Inbreng Fusievermogen Rijksmuseum Stichting per 1 januari 1998 0 1 . 576 1 . 576

Exploitatieoverschot 1999 989 660 1 . 649

Inbreng Fusievermogen Stichting De Staalmeesters januari 0 3 . 284 3 . 284

Exploitatieoverschot 2000 540 359 899

3 . 295 8 . 111 11 . 406

B e s t e m m i n g s fonds kunstaanko p e n

31 december

( b e d ragen x NLG 1.000) 2000 1999

Stand 1 januari 78 307

De banktegoeden zijn direct opeisbaar.

De stichting beschikt over een kredietfaciliteit bij de ABN-AMRO Bank van n l g 3.000.000.

G ro e p s ve r m o g e n

31 december

( b e d ragen x NLG 1.000) 2000 1999

Stand 1 januari 10 . 507 5 . 574

Uit bestemming van het resultaat 899 1 . 649

Consolidatie Stichting De Staalmeesters 0 3 . 284

Stand per 31 december 11 . 406 10 . 507

Het Ministerie van OCenW stelt, om ongewenste vermogensvorming middels subsidiegelden te voorkomen, een

maximum aan de met de subsidie gerealiseerde exploitatieoverschotten. Gedurende een subsidieperiode mag

maximaal tien procent van de totale subsidie over deze vierjaarsperiode worden ‘gereserveerd’. Voor de

periode 1997-2000 betekent dit een maximale reservering van circa 12 miljoen. Exploitatieoverschotten uit

een eerdere subsidieperiode worden meegenomen bij de beoordeling van de maximale reserv e r i n g .

- Subsidie OCenW 750 750

- Toevoeging uit opbrengst museumwinkels 1.250 1 . 250

- Overige bijdragen en schenkingen t.b.v. kunstaankopen 8 . 124 3 . 657

- Kunstaankopen -9. 259 -5. 886

Stand per 31 december 943 78

E g a l i s a t i e re s e rve inve s t e r i n g s b i j d r a g e n Ve r b o u w i n g I nve n t a ris appara t u u r M u s e a l e

( b e d ragen x NLG 1.000) D ru c ke r- en inri c h t i n g i nve n t a ri s To t a a l

v l e u g e l

Stand 1 januari 12 . 549 2 . 909 1 . 046 16 . 504

Aankopen materiële vaste activa uit barters 0 199 0 199

Vrijval ten gunste van de exploitatierekening - 2 . 091 - 1 . 018 -144 - 3 . 253

Stand per 31 december 10 . 458 2 . 090 902 13 . 450

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de berekening van de met de subsidie behaalde exploitatieoverschotten,

rekening moet worden gehouden met de verhouding van de subsidieinkomsten ten opzichte van de totale

inkomsten. Dit houdt in dat bij de berekening van de met de subiside gerealiseerde exploitatieoverschotten,

niet het gehele, maar slechts een gedeelte van het exploitatieoverschot wordt toegerekend aan de subsidie.


144

145

Vo o r z i e n i n g e n H u i s ve s t i n g Wa c h t g e l d e n Suppletie- en H e rs t ru c t u r e ri n g

( b e d ragen x NLG 1.000) g e l d e n a f ko o p r e g e l i n g e n b e d ri j f s p r o c e s s e n To t a a l

Stand 1 januari 1 . 000 1 . 659 1 . 600 2 . 171 6 . 430

Dotatie boekjaar 500 0 0 1 . 361 1 . 861

Aangewend in boekjaar 0 - 209 - 50 - 960 - 1 . 219

Vrijval ten gunste van resultaat 0 -251 0 0 -251

Hypotheek Zuidvleugel

De Hypotheek Zuidvleugel betreft een 10 jarige lening bij de Fortis Bank, oorspronkelijk groot NLG

11 . 750 . 000 met een rentepercentage van 6 , 85 %. De lening wordt lineair afgelost met 10 j a a r l i j k s

gelijkblijvende termijnen van N L G 1 . 175 . 000 die per 1 januari vervielen. Deze lening is bij acte d.d.

15.06.2000 overgedragen aan het Ministerie van Financiën. Voor een nadere toelichting wordt verw e-

zen naar de toelichting bij de post ‘overige financiële vaste activa en geactiveerde rente’ onder het

hoofd financiële vaste activa.

Stand per 31 december 1 . 5 0 0 1 . 1 9 9 1 . 5 5 0 2 . 5 7 2 6.8 2 1

Ko rtlopende schulden

31 december

( b e d ragen x NLG 1.000) 2 0 0 0 1 9 9 9

Personeelsverplichtingen: wachtgelden en suppletie- en afkoopre g e l i n g e n

Deze voorzieningen betreffen de geschatte verplichtingen voor wachtgelden en suppletie- en

afkoopregelingen personeel. Deze voorzieningen hebben een langlopend karakter.

H e r s t ru c t u rering bedrijfspro c e s s e n

De voorziening herstructurering bedrijfsprocessen is gevormd voor de geschatte kosten van

herstructurering van diverse bedrijfsprocessen. De hiermee gepaard gaande lasten zijn verantwoord

als buitengewone lasten. De voorziening heeft een langlopend karakter.

Schulden aan kredietinstellingen 0 859

Kortlopend deel langlopende schulden 0 1 . 195

Belastingen en sociale premies 686 639

SFP inzake tekorten pensioenen & VUT en overdrachtwaarden 3 . 944 2 . 011

C r e d i t e u r e n 3 . 522 3 . 137

Overige schulden 681 694

Overlopende passiva 8 . 897 8 . 470

17 . 730 17 . 005

Niet uit de balans blijkende rechten en ve r p l i c h t i n g e n

H u i s v e s t i n g

H u u rv e r p l i c h t i n g e n

De voorziening huisvesting is gevormd ter dekking van de kosten voor rekening van de

g e b r u i k e r / h u u r d e r, opgeroepen door het gebruik van het pand. Deze voorziening heeft een

kortlopend karakter en is bedoeld voor kosten die tot de grote renovatie nog gemaakt moeten

worden, met name op het gebied van brandveiligheid. Het resterend saldo zal, conform het

Financieel Plan 2001 – 2008, worden aangewend voor de inrichting na de renovatie.

Langlopende schulden H y p o t h e e k L e a s e -

( b e d ragen x NLG 1.000) Z u i d v l e u g e l ve rp l i c h t i n g e n To t a a l

Met de Rijksgebouwendienst is een huurcontract gesloten voor de gebouwen van Stichting Het Rijksmuseum

van n l g 2,7 miljoen per jaar. Het contract is aangegaan op 1 juli 1995 en heeft een looptijd van 20 j a a r.

S u b s i d i e

Voor de kunstenplanperiode 2001-2004 is door het Ministerie van OCenW aan Stichting Het Rijksmuseum een

totaal bedrag aan subsidie verleend van NLG 135.197.079 ( D C E /00/34564, d.d. 05.10.2000) hetgeen overeenkomt

met een jaarlijks subsidiebedrag van gemiddeld NLG 33,8 m i l j o e n .

Stand 1 januari 8 . 2 2 5 2 0 8 . 2 4 5

Verrekend bij overdracht vordering VROM/Hypotheek Zuidvleugel - 7 . 0 5 0 0 - 7 . 0 5 0

Aflossingen boekjaar -1 . 1 7 5 -2 0 -1 . 1 9 5

Stand per 31 december 0 0 0


146

147

Toelichting op de geconsolideerde functionele exploitatiere ke n i n g

B a t e n

( B e d ragen x NLG 1.000) 2000 1999

( u i t ko m s t ) ( u i t komst)

D i recte opbre n g s t e n

Inkomsten uit entreegelden en museumjaarkaart 16 . 884 14 . 071

Directe sponsoring 1 . 475 1 . 695

Inkomsten avondontvangsten horeca exploitatie 1 . 240 .701

Inkomsten uit verkopen winkels 3 . 426 3 . 217

Overige directe opbrengsten 2 . 223 953

25 . 248 20 . 637

I n d i recte opbre n g s t e n

Indirecte sponsoring .132 470

Overige indirecte opbrengsten 163 257

L a s t e n

( B e d ragen x NLG 1.000) 2000 1999

( u i t ko m s t ) ( u i t komst)

B e h e e r s l a s t e n

Directie en administratie 12 . 855 12 . 324

Gebouwen en terreinen 14 . 157 13 . 651

Bewaking en beveiliging 11 . 034 9 . 727

38 . 046 35 . 702

C o l l e c t i e f u n c t i e

C o l l e c t i e v o r m i n g 6 . 355 6 . 021

Bureau Collecties 3 . 019 2 . 788

Onderzoek en documentatie .340 .334

C o n s e rvering en restauratie 313 313 306

10 . 027 9 . 449

295 .727

S u b s i d i e s

Subsidie Ministerie OCenW 34 . 135 33 . 032

Vrijval subsidie OCenW t.b.v. Zuidvleugel 50 . 050

Vrijval egalisatiereserve investeringsbijdragen 3 . 003 3 . 167

Overige subsidies en bijdragen .027 82

37 . 215 36 . 331

P u b l i e k s f u n c t i e

Projecten en tentoonstellingen 8 . 847 4 . 512

Afdeling museuminrichting 1 . 167 1 . 107

Educatie en Publieksinformatie 3 . 326 3 . 209

13 . 340 8 . 828

B u i t e n g ewone baten

Vrijval voorziening wachtgelders en achterblijvers .217 .227

Wa c h t g e l d f o n d s .795 0

Vrijval gereserveerde OZB 1997 tot en met 1999 .692 0

Overige baten voorgaand jaar .303 .256

2 . 0 0 7 . .4 8 3

B u i t e n g ewone lasten

Dotatie voorziening herstructurering

b e d r i j f s p r o c e s s e n 1 . 361 . 01 . 370

Aanvulling tekort SFP pensioenen & VUT 1 . 650 . 001 . 072

Overige lasten voorgaand jaar . 89 .347

3 . 1 0 0 2 . 7 8 9


148

149

O verige gegevens met betrekking tot de personele lasten

Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2000 op full time basis bedroeg 368 (1999: 3 5 3 ) .

S t i c h t i n g s b a l a n s

(na bestemming exploitatiesaldo)

De personele kosten bestaan uit: 2 0 0 0 1 9 9 9

( B e d ragen x NLG 1.000) ( u i t ko m s t ) ( u i t ko m s t )

( b e d ragen x NLG 1.000) 31 december 2000 31 december 1999

Lonen en salarissen 24 . 523 23 . 716

Sociale lasten 3 . 646 3 . 615

P e n s i o e n l a s t e n 2 . 499 2 . 323

Inhuur derden/uitzendkrachten 2 . 355 1 . 961

Vaste activa

Immateriële vaste activa .218 .329

Materiële vaste activa 20 . 844 21 . 520

Financiële vaste activa 1 . 680 8 . 283

3 3 . 0 2 3 3 1 . 6 1 5

2 2 . 7 4 2 3 0 . 1 3 2

Vlottende activa

Vo o r r a d e n 1 . 133 1 . 225

Vo r d e r i n g e n 7 . 519 7 . 336

Liquide middelen 18 . 971 18 . 562

2 7 . 6 2 3 2 7 . 1 2 3

Af: kortlopende schulden 1 7 . 7 4 5 1 6 . 6 8 6

We r k k a p i t a a l 9 . 8 7 8 1 0 . 4 3 7

Te fi n a n c i e ren vermoge n 3 2 . 6 2 0 4 0 . 5 6 9

Eigen vermogen 11 . 406 10 . 507

Bestemmingsfonds kunstaankopen .943 . 078

E g a l i s a t i e r e s e rve investeringsbijdragen 13 . 450 16 . 504

Vo o r z i e n i n g e n 6 . 821 6 . 430

Langlopende schulden 00 . 000 7 . 050

F i n a n c i e rend vermogen 3 2 . 6 2 0 4 0 . 5 6 9


150

151

E x p l o i t a t i e re kening van de Stichting

Toelichting op de Stichtingsbalans

( b e d ragen x NLG 1.000) 2 0 0 0 1 9 9 9

( u i t ko m s t ) ( u i t ko m s t )

A l g e m e e n

De grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn gelijk aan de

waarderingsgrondslagen vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen .- 2 0 . 0 0-.159

Overige baten en lasten .9 1 9 .1 . 8 0 8

E x p l o i t a t i e s a l d o .8 9 9 .1 . 6 4 9

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen de netto-vermogensw

a a r d e .

Financiële vaste activa D e e l n e m i n g S t i c h t i n g G e a c t i - ove ri g e To t a a l

( b e d ragen x NLG 1.000) in groeps- Wa c h t - veerde fi n a n c i ë l e

m a a t s c h a p p i j e n g e l d fo n d s r e n t e vaste activa

Stand 1 januari - 1 1 7 0 0 8 . 4 0 0 8 . 2 8 3

Mutaties boekjaar

Verrekend met Ministerie van Financiën bij overdracht vordering 0 0 0 - 7 . 050 - 7 . 050

Gemaximeerde bijdrage Stichting Wachtgeldfonds

inzake wachtgelden 0 795 0 0 795

Uitbetaalde wachtgelden 1999 en 2000 0 - 185 0 0 - 185

Bijbetaling bij overdracht vordering VROM/

Hypotheek Zuidvleugel 0 0 0 65 65

Overboeking saldo vordering VROM

Hypotheek Zuidvleugel 0 0 1 . 415 - 1 . 415 0

Nominale winst op overdracht vordering VROM/Hypotheek 0 0 154 0 154

Afschrijving op geactiveerde rente 0 0 -362 0 - 362

Resultaat deelnemingen - 20 0 0 0 - 20

- 2 0 6 1 0 1 . 2 0 7 - 8 . 4 0 0 - 6 . 6 0 3

Stand per 31 december - 1 3 7 6 1 0 1 . 2 0 7 0 1 . 6 8 0


152

153

O verige gegevens

A c c o u n t a n t s ve r k l a r i n g

Wij hebben het in dit verslag opgenomen financieel overzicht van Stichting Het Rijksmuseum te

Amsterdam over 2000 gecontroleerd. Dit financieel overzicht is ontleend aan de door ons gecontroleerde

jaarrekening 2000 van Stichting Het Rijksmuseum te Amsterdam. Bij die jaarrekening hebben

wij op 22 maart 2001 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

Dit financieel overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Directie en de Raad van

Toezicht van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het

financieel overzicht te verstrekken.

Wij zijn van oordeel dat dit financieel overzicht op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming

is met de jaarrekening waaraan deze is ontleend. Voor een beter inzicht in de

financiële positie en de resultaten van de Stichting en de reikwijdte van onze controle, dient het

financieel overzicht te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is

ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaring.

Den Haag, 22 maart 2001

Deloitte & To u c h e A c c o u n t a n t s

M e e r j a re n ove r z i c h t

( B e d ragen x NLG 1.000) 2000 1999 1998 1997

R e s u l t a t e n

E n t r e e g e l d e n 16 . 884 14 . 071 13 . 475 9 . 834

W i n k e l s 4 . 676 4 . 467 4 . 102 .200

S p o n s o r i n g 1 . 607 2 . 165 .957 1 . 794

Bijdrage inzake Kunstaankopen 7 . 259 3 . 886 1 . 385 2 . 197

Subsidie OCenW 34 . 885 33 . 782 32 . 560 31 . 731

Vrijval egalisatiereserv e 3 . 003 3 . 167 1 . 291 1 . 281

Overige opbrengsten 3 . 703 2 . 043 2 . 058 1 . 644

Totaal opbrengsten 72 . 017 63 . 581 55 . 828 48 . 681

P e r s o n e e l s l a s t e n 33 . 023 31 . 615 30 . 418 27 . 943

Afschrijvingen vaste activa 4 . 817 4 . 639 2 . 268 1 . 881

Lasten collectie- en publieksfunctie 10 . 970 6 . 898 6 . 499 4 . 710

K u n s t a a n k o p e n 9 . 259 5 . 886 3 . 385 2 . 947

H u i s v e s t i n g s l a s t e n 6 . 929 5 . 763 5 . 476 5 . 235

Overige lasten 5 . 674 5 . 064 4 . 553 3 . 355

Totaal lasten 70 . 672 59 . 865 52 . 599 46 . 071

Financiële baten en lasten .647 .239 .669 .442

Voorstel bestemming exploitatiesaldo

Saldo uit gewone bedri j f s u i t v o e ri n g 1 . 9 9 2 3 . 9 5 5 3 . 8 9 8 3 . 0 5 2

De directie heeft besloten het exploitatiesaldo 2 0 0 0 ad NLG 8 9 9 . 0 0 0 toe te voegen aan de vrije reserves.

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans ultimo 2 0 0 0.

Buitengewone baten en lasten - 1 . 0 9 3 - 2 . 3 0 6 - 1 . 1 6 2 - 2 . 8 4 5

E x p l o i t a t i e s a l d o .8 9 9 1 . 6 4 9 2 . 7 3 6 .2 0 7

Ve r m o g e n

Vaste activa 22 . 879 30 . 249 10 . 130 9 . 090

Vlottende activa 27 . 471 27 . 325 21 . 736 16 . 178

Kortlopende schulden 17 . 730 17 . 005 14 . 005 11 . 233

Eigen Ve r m o g e n 11 . 406 10 . 507 5 . 574 1 . 262

Bestemmingsfonds kunstaankopen .943 . 78 .307 . 010

E g a l i s a t i e r e s e rv e 13 . 450 16 . 504 5 . 205 6 . 328

Vo o r z i e n i n g e n 6 . 821 6 . 430 6 . 703 5 . 046

Langlopende schulden . 0 7 . 050 . 072 1 . 389

Totaal vermogen 50 . 350 57 . 574 31 . 866 25 . 268

In het meerjarenoverzicht zijn de opbrengsten/bijdragen en aankoopbedragen van kunstvoorwerpen

v e rwerkt via de exploitatie.


154

155

2000 1999 1998 1997

M e d ewe r kers (aantal)

Gemiddeld aantal medewerkers ..368 .353 .346 .343

B e z o e kers (aantal)

Totaal aantal bezoekers 1.146 . 438 1 310.497 1 229.445 1 084.652

N a t i o n a a l 585 . 811 508 . 498 593 . 463 519 . 735

I n t e r n a t i o n a a l 560 . 627 801 . 999 635 . 982 564 . 917

Betalende bezoekers 1 088.821 1 245.265 1 184.066 1 031.494

Gratis bezoek 57 . 617 65 . 232 45 . 379 53 . 158

S c h o o l v e r b a n d 31 . 852 56 . 993 47 . 990 43 . 745

Bezoekers MJK 169 . 784 224 . 191 206 . 679 190 . 435

Jeugd tot 18 jaar 145 . 315 176 . 182 159 . 709 150 . 552

Kengetallen (in %)

Subsidie OCenW/totale baten 48 , 4 53 , 1 58 , 3 65 , 2

Personeelslasten/Subsidie OCenW 94 , 7 93 , 6 93 , 4 88 , 1

Vlottende activa/kortlopende schulden 154 , 9 160 , 7 155 , 2 144 , 0

Eigen vermogen/totaal vermogen 22 , 7 18 , 2 17 , 5 5 , 0

Samenstelling Raad van To e z i c h t

M r. J . M . H e s s e l s , vo o r z i t t e r

P ro f . Mr I.P. A s s c h e r- Vo n k

Hoogleraar sociaal recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

D r s . P. M . N o o rd e rv l i e t - B o l

S c h r i j v e r

P ro f . Dr J.R. G l a s z

Van Doorne, advocaten en notarissen en

Hoogleraar corporate governance aan de Universiteit van Amsterdam

D r. H . H . F.W i j f fe l s

Voorzitter Sociaal Economische Raad

Neil MacGre go r

Director of The National Gallery, London


A u t e u rs

Fondsen op Naam

Jolien Schuerveld Schri j ve r, hoofd Communicatie & Marke t i n g

R i j k s mu s e u m

De Glorie van de Gouden Eeuw

F rans van der Ave rt , Pe rs & Publiciteit Rijksmu s e u m , Jan Piet Filedt Kok,

hoofd schilderijen Rijksmu s e u m .

Het verzamelen van Aziatische kunst

E rik Spaans, j o u rn a l i s t

De restauratie van de Heilige Maagschap

E rik Spaans, j o u rn a l i s t

H e n d rick Goltzius

M a rijn Schapelhouman, hoofd tekeningen Rijksmu s e u m

De wereld opnieuw ontdekt

Hans Rooseboom, c o n s e rvator fo t o g ra fie Rijksmu s e u m

K o p s t u k ken uit de zestiende eeuw

Arjan de Koomen, junior conservator beeldhouwkunst Rijksmu s e u m

Uniek ensemble herenigd

Bianca du Mort i e r, c o n s e rvator kostuum Rijksmu s e u m

I l l u s t raties tussenbl a d e n

Pagina 8: Nachtwacht zaal tijdens ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’

A p ril 2000

F o t o : Onno Meeter

Pagina 36: Opbouw ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’

Elsevier 15 april 2000

F o t o : Marco Hillen

Pagina 64: Opbouw ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’

M a a rt 2000

F o t o : Onno Meeter

Pagina 76: De ingang van ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’

A p ril 2000

F o t o : Onno Meeter

Eindredactie en samenstelling

F rans van der Ave rt ,R i j k s mu s e u m

B e e l d r e d a c t i e

Eva Kalis, R i j k s mu s e u m

Te k s t r e d a c t i e

T C O S ,A m s t e r d a m

F o t o g ra fi e

Afdeling fo t o g ra fie Rijksmu s e u m : Henk Bekke r, Ben Beko oy,

Madeleine ter Kuile, Peter Mookhoek, M a rgareta Sve n s s o n ,

Cees We s s e l i u s , tenzij anders ve rm e l d .

O n t we rp

Studio Rooze n ,A m s t e r d a m

L i t h o g ra fi e

S c a n p r o fi l e, O i s t e r w i j k

D ru k

Wa a n d e rs Dru k ke rs , Z wo l l e

O m s l a g

B o d h i s a t t va Av o l o k i t e s h va ra

8e eeuw

80 cm, P rakhon Chai, N o o r d - T h a i l a n d

Ve r wo rven met steun van de Nederlandse Sponsor Loteri j