Fietstocht Rome-Mekka slaat brug tussen ... - Rotary Nederland

rotary.nl

Fietstocht Rome-Mekka slaat brug tussen ... - Rotary Nederland

Rotary in Nederland Februari 2010 79e jaargang nr 5 www.rotary.nl

De Rotarian

Fietstocht Rome-Mekka

slaat brug tussen religies

Rotary reageert op aardbeving Haïti

Global Outlook over vrede


Montréal

In North America, yet a world away

20-23 Juin/June Montréal 2010 Canada

Rotary International Convention


De Rotarian

issn 0923-1552

Gouverneurs

D1550 – Addy Goudsmits; D1560 – Remco Seijn

D1570 – Rob Klerkx; D1580 – Arend Sijpestein

D1590 – Vera Kerremans; D1600 – Henk Boersma

D1610 – Cees Doornhein

HOOFDREDACTEUR

Marcel Harlaar

De Rotarian is een

uitgave van de Stichting

Rotary Administratie

Nederland.

De Rotarian verschijnt

8x in het Rotaryjaar

2010-2011

districtsREDACTEURen

D1550 – Vivianne Viguurs, vviguurs@gewandedrie.nl

D1560 – Jacob Schreuder, jacobschreuder@zonnet.nl

D1570 – Ab Visscher, abv.d1570@gmail.com

D1580 – Conrad van de Weetering, c.vandeweetering@chello.nl

D1590 – Henk Doevendans, henk@persbureaudoevendans.nl

D1600 – Herma Enthoven-de Vries,

districtsredacteur1600@gmail.com

D1610 – Martin Eberson, m.eberson@home.nl

Aan dit nummer werkten mee

Paul Franken; Igor van Laere; Wam de Moor; Peter Poot;

Diederick van den Wall Bake

Golfbewegingen

Vanaf de redactie heb ik van dichtbij mogen meemaken welke

golfbewegingen in de media de Rotarywereld tot actie aanzet.

Kort na het begin van het nieuwe jaar verhitte een bericht over

een woonplek ‘voor ons soort’ in een landelijke ochtendkrant

de gemoederen. Het leverde een stroom aan verontwaardigde,

maar ook verheugde reacties op. Rotary en de media in wankel

evenwicht. Opvallend is wel dat De Rotarian in juni 2008 al aandacht aan het

onderwerp besteedde waarop niet gereageerd is. Maar het is voor te stellen dat het

bericht zo bij het ontbijt wat rauw op het dak valt. Maar... kort daarop volgde het

nieuws over de aardbeving in Haïti en kwam er vanuit Rotary International een

positieve golf van hulpverlening op gang. Een stroom van hulpverzoeken, oproepen

tot steunverlening en Shelterbox was al snel het buzzword op het kantoor van

de RAN. Wie schreef ook weer: ‘t kan verkeren...’?

Marcel Harlaar, Hoofdredacteur De Rotarian

Inhoud

9 De kwetsbaarheid van Rotary

kopij (plaatsing o.v.)

Uiterlijk voor de eerste van de maand voorafgaand aan de

maand van verschijnen zenden aan het redactieadres.

Mutaties

Mutaties ledenbestand uitsluitend via de secretaris van uw

club, via LEAD2 of eventueel via de uitgever o.v.v. lidnummer

(zie: adresdrager)

UITGEVER

Stichting Rotary Administratie Nederland,

Amstel 266, 1017 AM Amsterdam,

tel.: 020-6232405, fax: 020-6227642,

e-mail uitgever: info@rotarynederland.nl

REDACTIE DE ROTARIAN

tel. redactie: 020-4284735

e-mail redactie: rotarian@rotarynederland.nl

website: www.rotary.nl/rotarian

ontwerp

Studio Berry Slok, Amsterdam

opmaak en Druk

DeltaHage grafische dienstverlening, Den Haag

ACQUISITIE

Bureau Nassau

Postbus 14626, 1001 LC Amsterdam

020-6230905, info@bureaunassau.nl

© copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de

uitgever van De Rotarian.

auteursrecht

Op het auteursrecht van het gepubliceerde in De Rotarian is

art. 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing.

De redactie van De Rotarian behoudt zich het recht voor om

bijdragen en artikelen in te korten of niet te plaatsen.

10 Spagaat tussen vakman en rotarian

13 Rotary reageert op aardbeving Haïti

14 Fietstocht slaat brug tussen religies

17 Global Outlook: Is vrede mogelijk?

23 Thuis in Zimbabwe

25 Uitkomsten leesonderzoek De Rotarian

26 Overzicht districtsconferenties

Is vrede mogelijk?

“Vrede betekent niet alleen het afwezig zijn van oorlog.

Het betekent ook de capaciteit om met elkaar samen te

leven en respect voor elkaar. En daarin heeft iedereen een

belangrijke rol!”

Stephanie Borsboom, oud Peace Scholar aan een van de

Rotary Centers for Peace and Conflict Resolution.

Lees meer over het vredesprogramma van Rotary

International, pp.17-22

februari 2010

de rotarian

3


Rotary

Doet uw bedrijf of gemeente

mee aan NL DOET?Insignes

Vanen

Kado artikelen

Licentiehouder Rotary International

Nr. 96-4A0091


Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79

E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl

Giro 860

Labrys Reizen

NA EEN BEROERTE BEN JE NIET MEER

WIE JE WAS, TERWIJL JE NOG WEL

HETZELFDE LIJKT.

Vraag de folder ‘Leven na een beroerte’

aan op hersenstichting.nl

Gratis advertentie

De specialist in

exclusieve groepsreizen

Kleine groepen


Uitstekende hotels


Academische reis leiding


Aangenaam tempo


Uitgekiende programma’s


Ook reizen op maat voor bedrijven,

instellingen of verenigingen

Brochure 024 3822110

www.labrysreizen.nl


• rotary • kort •

Levensverwachting

daklozen ruim

kwart eeuw lager

Een meerderheid van de Amsterdamse daklozen wordt niet ouder

dan 50 jaar. Daarmee ligt hun levensverwachting ruim een kwart

eeuw lager dan die van de gemiddelde Nederlander. Bij langdurig

daklozen is vaak sprake van een combinatie van verslaving,

psychische en lichamelijke problemen. Dit blijkt uit het

onderzoek van daklozendokter en GGD-arts Igor van Laere

(RC Amsterdam-Nachtwacht) waarop hij in januari promoveerde.

Als eerste arts in Nederland verzamelde hij tijdens zijn werk in

de straten en armenhuizen van Amsterdam gegevens over daklozen

en hun kwalen. Om sociaal-medisch verval te voorkomen

moeten kwetsbare burgers eerder worden opgespoord en beter

begeleid dan nu gebeurt. Hij pleit voor een sociaal-medische

benadering: intensieve samenwerking tussen woningcorporaties,

schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, reclassering en

medische zorg, want ‘zonder sociale diagnose geen medische

therapie’. De huisarts heeft dan de rol van regisseur, oftewel ‘baas

in de zorg’.

Vooral laagopgeleide, alleenstaande Nederlandse, Surinaamse

en Antilliaanse mannen tussen de 25 en 50 jaar oud lopen een

relatief groot risico om dakloos te worden. De kans op sociaalmedisch

verval neemt toe naarmate iemand kampt met meer

sociale en medische problemen zoals huurschuld, huiselijk

geweld, gedragsstoornissen, lichamelijke en psychische problemen

en verslaving. Dakloos worden vormt een cruciaal omslagpunt in

dit proces. Eenmaal op straat stapelen de gezondheidsproblemen

zich op.

Om sociaal-medisch verval te voorkomen moeten de diverse

hulpverleners beter en al in een eerder stadium, samenwerken.

‘Zodra er problematische huurschulden zijn: óók de huisarts

inlichten. Geeft iemand overlast in de buurt: stuur de huisarts

langs. Zijn er signalen die wijzen op huiselijk geweld, kindermishandeling

of alcoholmisbruik: betrek de huisarts’. Die

huisarts moet dan wel weer vaker op huisbezoek en kwetsbare

burgers actief volgen. ‘Weer huisdokter worden, en niet, zoals nu,

vooral in de eigen praktijk blijven’, aldus Van Laere.

Winkelen voor welzijn met Rotary credit card

Geld inzamelen voor Rotary’s US$200 Million Challenge (de

Gates Challenge) is nu net zo eenvoudig als een pak melk kopen.

Als je gebruik maakt van je Rotary International credit card, gaat

een deel van je betaling naar de campagne End Polio Now. Meer

dan US$700.000 is daarmee in 2008-2009 opgehaald. Sinds het

begin van het programma in 2000 is er zo’n US$7 miljoen

opgehaald ten bate van The Rotary Foundation. De kaart is

verkrijgbaar in een groot aantal landen. De voorwaarden variëren

echter per regio. Kaarthouders hoeven geen rotarian te zijn,

vrienden en familie kunnen dus ook een kaart nemen om Rotary

te steunen in de strijd tegen polio.

Kijk op: www.rotary.org (zoekterm: credit card)

februari 2010

de rotarian

5


• rotary • kort •

Bookmark

Rotary

Rotary Social Media

www.rotary.org/socialnetworks

Samen sterk in een sociaal netwerk

De basis van hulp die Rotary kan geven

aan de medemens wordt gevormd uit de

hechte vriendschap van rotarians onder

elkaar. Een uitbreiding op die manier van

netwerken en vriendschappen bouwen of

verstevigen, bestaat nu in de communicatie

via internet en haar interactieve

mogelijkheden.

Ook Rotary International is actief op verschillende

digitale platformen. Iedere

rotarian wordt uitgenodigd die nieuwe

communicatievormen te

verkennen en ermee te experimenteren.

En het mooie is dat het surfen op zwakstroom

werkt, dus je kunt je vingers er

niet aan branden, noch heb je kortsluiting

op je PC te vrezen. Op Facebook staan

onder meer actuele berichten over de Poliocampagne,

via Twitter (het merendeel

van onze Tweede kamer twittert?) blijf je

up-to-date met de belevenissen van

andere rotarians en op LinkedIn – een van

de grote community’s van meer dan 300

miljoen deelnemers – kun je je eigen netwerk

en expertise delen met anderen. Met

soms verrassende connecties en onderlinge

banden.

Kijk op:

www.rotary.org/en/MediaAndNews/multimedia/

social–networking/Pages/irdefault.aspx

Rob Klerkx

NB: Rotary in Nederland is actief op Facebook,

LinkedIn en Twitter. Sluit je aan!

Mini-enquête sociale netwerksites

More Online Resources

books

www.rotary.org/rotarian

Resultaten van de mini-enquête ‘Op welke sociale netwerksites ben jij actief?’*

Facebook 22%

LinkedIn 36%

Twitter 6%

Hyves 17%

Alle vier bovengenoemde 2%

Ik doe er niet aan mee 17%

*Stand per 20 januari 2010. De mini-enquêtes zijn te vinden op www.rotary.nl

www.rotary.org/rotaryminute

Rotary Images

www.rotary.org/rotaryimages

Rotary eNewsletters

www.rotary.org/newsletters

Rotary Roots: dé DVD voor elk (nieuw) Rotarylid

De DVD geeft in kort bestek een overzicht

van Rotary, de Avenues, de Rotary Foundation

en de jeugdactiviteiten van Rotary.

Presentatie: Jörgen Raymann (RC Almere).

Mooie traditie: naast de pin, krijgt ieder

nieuw lid deze informatieve leuke korte

video. Rotary Roots: omdat een Rotarian

nooit is uitgeleerd…

Rotary Roots kost B 7,50 (ex. verzendkosten)

en is te bestellen via:

http://www.rotary.nl/d1570/

Community service

Foundation

Rotary Roots

Jeugd

Club service

Vocational service

©2009 Stichting Rotary International District 1570

International service

6 feruari 2010 de rotarian


• rotary • kort •

Aan Willem Buytewech...

48 linogravures van Willem Snitker (RC Haarlem-Oost) en een

persoonlijke handgeschreven brief aan Willem Buytewech van

Pieter Biesboer (RC Haarlem), conservator emeritus Frans Hals

Museum.

De Rotterdammer Willem Buytewech [1591–1624] werd in 1612

lid van het Sint Lucasgilde te Haarlem, de stad waarin hij tot en

met 1617 woonde en werkte. Hij was met Dirk Hals de ‘uitvinder’

van het zogenaamde genreschilderij, hij maakte onder meer de

reeks ‘Verscheyden Landschapjes’, vermaarde etsen van kale

bomen aan een waterkant en ‘Gheestige Willem’ portretteerde

met virtuoos meesterschap een stoet joffers, jonkers, soldaten en

praalhanzen.

De reeks lino’s Aan Willem Buytewech heeft deze laatste

tekeningen als uitgangspunt. Gedrukt op 250 grs. Velin d’Arches,

65 x 50 cm in een oplage van zeven genummerde en gesigneerde

exemplaren en drie proefdrukken.

Elk blad gaat vergezeld van een facsimile van de brief van Pieter

Biesboer en de cd ‘Spaerens vreuchden, Haarlem – muziekstad in

de gouden eeuw’ door het ensemble Barocco Locco van Fritz Heller.

De expositie loopt tot 21 februari 2010 in de Bleeker Galerie te

Heemstede.

Meer informatie: www.debleeker.nl

Pieter Biesboer en Willem Snitker (rechts) bij de opening van de

expositie ‘Aan Willem Buytwech’ (Foto: Ton van den Brink)

Stand By Your Man II

In de zomer van 2007 verscheen het boekje ‘Stand By Your Man’

van Rita Knijff-Pot met daarin columns, die op de website van

Rotary in Nederland zijn verschenen tijdens het gouverneursjaar

2006-2007 van haar man Paul Knijff. Zij beschreef daarin op vaak

ironische wijze haar zoektocht naar waar Rotary nou eigenlijk

voor staat als het meer wordt dan de gezellige wekelijkse clubavond

van je partner. Zij belichtte daarin de rol van de ‘spouse’

van een gouverneur.

De belangstelling voor de column was zo groot dat Rita besloot

deze voort te zetten op de clubsite van RC Weesp-Vechtstreek

Noord. Paul Knijff kreeg aansluitend een nieuwe, internationale

functie: RRIMC, Regional Rotary International Membership

Coordinator voor een aantal landen. Naast het bezoeken van

Rotarybijeenkomsten in Europa, werden zij als koppel twee keer

uitgenodigd om de wereldpresident van RI en zijn vrouw te vertegenwoordigen

op districtsconferenties in het buitenland. Die

belevenissen heeft zij allemaal vastgelegd om een kijkje te geven

achter de schermen van de wereldorganisatie Rotary international.

Deze columns worden nu weer gebundeld in SBYM deel II.

Deze uitgave verschijnt in een gelimiteerde oplage van 400

exemplaren.

Bij voorinschrijving is de prijs €B 15 (inclusief verzendkosten) en

na aftrek van kosten zal de opbrengst geheel ten goede komen aan

Rotary Doctors Nederland (RDN). Om op de bestellijst te komen

stuurt u een mail met vermelding van uw naam en adres (en bij

meer dan 1 het aantal) aan: ritaknijff@hotmail.com

Lekker leren koken, lekker leren eten

RC Vianen-Vreeswijk wil geld inzamelen voor het onderwijsproject

van Pater Toon in Ligorio (Suriname) met een sympathiek

ogend kookboekje onder de titel ‘Lekker leren koken, lekker

leren eten, lekker leren’. Het boekje bevat zo’n 40 recepten van

gerechten van over de hele wereld. Deze recepten zijn afgestaan

en beschikbaar gesteld door mensen die het onderwijsproject in

Suriname een warm hart toedragen. Met behulp van giften is

daar in de afgelopen jaren een school gebouwd en zijn er leermiddelen

aangeschaft.

Te bestellen via: receptvoorsuriname@kpnmail.nl

februari 2010

de rotarian

7


• rotary • kort •

Financiële zorgen Rotary Doctors Nederland

In zijn nieuwjaarswensen aan alle bestuurlijk betrokkenen bij de

activiteiten van Rotary Doctors Nederland (RDN) heeft de voorzitter

van RDN, Han Keijser, zijn grote zorgen uitgesproken

over de financiële positie van RDN. Op twee fronten heeft RDN

ernstige tegenslagen moeten incasseren. The Rotary Foundation

(TRF) heeft laten weten - evenals vorig jaar - ook dit Rotaryjaar

geen ‘Volunteer Grants’ te kunnen verstrekken als gevolg van de

economische crises (bijv. voor vergoeding van de reis- en verblijfkosten

van door RDN uitgezonden medici) . Daarbij is er grote

terughoudendheid in het bedrijfsleven om te sponsoren of langdurige

sponsorverplichtingen aan te gaan. Ook gedane

toezeggingen worden soms - met duidelijke redenen omkleed -

teruggebracht tot lagere bedragen.

‘Zeer zorgelijk,’ stelde Keijser, ‘omdat hierdoor de continuïteit

van onze projecten in Kenia in de gevarenzone komt. ‘Natuurlijk

is direct naar de kosten gekeken en naar mogelijke bezuinigingen

die met directe ingang zijn doorgevoerd, hoeveel pijn dat

ook doet. Een lichtpunt zijn de inspanningen van vele

Rotaryclubs om sponsorgelden te verwerven en natuurlijk de

jaarlijkse ‘Vijf Euro actie’, waarbij de clubs per lid B 5 (mag

natuurlijk ook meer zijn) doneren aan RDN. Het belang van deze

GSE-team na 10 jaar weer bijeen

inspanningen om RDN financiën te verschaffen is aanzienlijk.

Zonder die steun kunnen onze artsen, tandartsen en specialisten

hun taken niet vervullen,’ stelde Han Keijser.

RDN doet een dringende oproep aan alle Rotaryclubs om samen

met RDN de mogelijkheden na te gaan om op korte termijn

meer fondsen te werven voor haar activiteiten. En natuurlijk een

dringende oproep om mee te doen aan de Vijf Euro actie. Per jaar

is ongeveer B 225.000 nodig om de lopende projecten te kunnen

bekostigen. Om dit jaar alle activiteiten binnen de projecten

doorgang te laten vinden, is nog een bedrag nodig van ongeveer

B 70.000.

RDN geeft graag meer informatie over haar activiteiten.

Bestuursleden en projectleiders, maar ook de deelnemende artsen

zijn bereid om op clubbijeenkomsten informatie te geven. Deze

toelichting in woord en beeld geven vaak op duidelijke wijze de

noodzaak en vooral de directe effecten aan van de hulpverlening.

Meer informatie:

Peter Poot, secretaris RDN, p.p.j.poot@kpnplanet.nl , of Hans van

Ronkel, bestuurslid RDN, hvronkel@planet.nl

De leden van het GSE-team dat in 2000 vanuit D1590 een bezoek

bracht aan D3400 (Indonesië) hebben elkaar na tien jaar weer

opgezocht. Bij Karin van der Vries-Schuiling in Gasselternijveen

was daarbij als bijzondere gast aanwezig rtn Subagio Danuningrat,

destijds voorzitter van de GSE-commissie van D3400.

Subagio was voor een (gelukkig met succes behandeld) gezondheidsprobleem

van zijn echtgenote in Nederland. Deze toevallige

aanwezigheid werd benut om hem in de reünie te betrekken.

Subagio heeft in de afgelopen tijd, mede met hulp van Nederlandse

Rotaryclubs, een groot aantal Clean Water Projects gedaan.

In 2006 leidde hij een Indonesisch GSE team in een uitwisseling

met D1600. Nu is hij voorzitter van de Interlandcommissie

Nederland-Indonesië.

Dat er in tien jaar veel gebeuren kan vertelt de groepsfoto: echtgenoten

en kinderen (alle baby’s werden verblijd met het Junior

Team lidmaatschap – zie de hesjes) zijn betrokken bij het GSEverleden

van de teamleden.

Het team heeft destijds na ommekomst alle sponsorclubs

bezocht, het verhaal van de reis gedaan en om bijdragen gevraagd

voor het stimuleren van hulpprojecten van Indonesische clubs.

Het geld werd in een daartoe opgericht Stichting GSE2000

ondergebracht. Startbedragen voor grotere projecten en voorbereidingen

voor de aanvraag van Matching Grants konden in de

afgelopen jaren worden geleverd.

Tijdens de reünie kwam een project van RC Bogor ter tafel. Ook

een Clean Water project. De rotarians van Bogor hebben zich

ontfermd over drie bergdorpen waar vervuiling van het – overigens

overvloedig aanwezige – water tot hoge kindersterfte en

voortdurende diarree leidde. Twee van deze dorpen zijn intussen

voorzien van een schoon waterleiding systeem. Daaraan hebben

een Zuid-Koreaanse en een Japanse club steun gegeven. Het

derde dorp zullen we met Nederlandse clubs steun geven.

De Stichting GSE2000 heeft op 28 november snel en unaniem een

bestuursbesluit genomen (teamleden zijn bestuursleden – allen

aanwezig) en de spaarpot omgekeerd. Er rolde B 2000 uit.

8 feruari 2010 de rotarian


• rotary • media •

De kwetsbaarheid van Rotary

Rotary in Nederland is weer eens hard met de neus op de feiten

gedrukt. In een onbewaakt moment verscheen in een landelijke

ochtendkrant op de eerste werkdag van het nieuwe jaar een klein

artikeltje over een bouwinitiatief van vier rotarians onder de kop

‘Rotarians bouwen een woonwijk voor ons soort‘.

‘Heel goed dat u een persbericht heeft doen uitgaan waarin afstand wordt genomen

van Rossort. Goed om deze kwestie ook aan te grijpen om de servicebasis

van Rotary nog eens goed onder de aandacht te brengen.’

‘Wij weten wat we doen en betekenen in deze wereld en we kunnen dit duidelijk

maken door er tegen iedereen trots voor uit te komen, dat we Rotarianen zijn.’

Je kunt een dergelijk incident in de media ook zien als een blessing

in disguise. Dit jaar hebben de zeven gouverneurs proberen

duidelijk te maken in clubs dat er iets moet veranderen aan het

imago van Rotary. Niet meer die ivoren toren, niet de oude mannen

onder elkaar. Dat is niet het beeld dat wij verzonnen hebben,

dat beeld wordt in nationale en internationale onderzoeken

Binnen een uur stonden er op de digitale krant circa

142 voornamelijk negatieve reacties en werden wij

helaas geconfronteerd met bestaande vooroordelen

over Rotary en koppelingen met een project dat niet

de onze is en waar zeker niet ons logo en naam aan

kan worden verbonden.

Dus moet je als gouverneursberaad acteren. Wij

kozen voor een intern communiqué naar alle Nederlandse

rotarians en twee dagen later een persbericht.

‘Ik heb uw persbericht gelezen en kan slechts opmerken dat ik dit

een uiterst onbevredigende en slappe reactie van u vindt. In het

persbericht wordt geen afstand gedaan van ‘Rossort’, zoals in de

kop incorrect wordt gesuggereerd’

Wat wij niet kunnen is een suggestie opvolgen en

deze rotarians royeren. Dat kan alleen in een club

gebeuren onder streng omschreven procedures. (Zie

hiervoor de Manual of Procedure, MOP). Wat wij al

wel doen, is het volgende:

In de komende maanden spreekt een aantal gouverneurs

met diverse ‘denktanks’ over het imago en

identiteit van Rotary. Hierbij borduren wij voort op

de aanbevelingen van de commissie ’Samen Sterk’ en

andere gerelateerde documenten. We zullen marketingstrategen,

beschouwers / filosofen, bestuurders,

jonge onderzoekers / studenten, specialisten in communicatie,

journalisten en vertegenwoordigers uit het Nationaal Polio

Comité vragen naar hun ideeën om Rotary in Nederland actueel,

eigentijds en relevant te houden.

In mei/juni willen we resultaten in een openbaar debat bespreken

en daadwerkelijk de aanbevelingen uitvoeren. Misschien is

dit alles te hoog gegrepen, maar er moet een koersverandering

komen om Rotary duidelijk op de kaart te zetten.

‘Waarom zo bang voor een slecht imago? Door de onbekendheid bij de

massa over onze activiteiten, kunnen sommigen negatief over ons denken. So

what?!’

Rotary balancerend in de media

bevestigd. Vaak viel die boodschap op vruchtbare grond, soms

vond men het ook wel best. Als er dan een commotie gebeurt, en

de reacties zo talrijk en vaak zo verbeten zijn, dan is het duidelijk

dat Rotaryclubs in Nederland van het oude imago af moeten en

willen, en bekend raken als zij zijn: open, actueel en actief.

The future of Rotary is in your hands!

Gouverneursberaad 2009-2010

februari 2010

de rotarian

9


• rotary • vocational service •

Spagaat tussen vakman en rotarian

Hoe confronterend kan de Four-Way Test zijn bij toepassing

in je beroep? Is er sprake van een pijnlijke spagaat tussen je

professionele inzichten en je credo als rotarian? Neem een

actuaris bij een pensioenfonds dat door de crisis in zwaar weer

komt. Een voorbeeld uit de praktijk.

In het afgelopen jaar hebben pensioenfondsen als financiële

instellingen behoorlijk onder vuur gelegen van deelnemers

(werknemers dus), gepensioneerden, werkgevers, overheid en ons

als burgers. Niet alleen de kredietcrisis zorgt voor consternatie

aan het pensioenfront, ook daarmee samenhangende onderwerpen,

zoals de discussie over de toekomst van de AOW-leeftijd,

krijgen een nieuwe impuls.

Jan Tamerus (RC Leusden c.a.), actuaris bij een pensioenfonds,

moest en moet alles uit de kast halen qua vakkennis, inzicht en

ervaring om de top van het pensioenfonds te adviseren hoe om te

gaan met de – consequenties van de - forse beleggingstegenvallers.

Hij adviseert over het te voeren beleid op basis van zijn

analytisch vermogen, collegiale sparring, regels vanuit de

beroepsgroep, wetgeving en toezichtregels en opvattingen van

het bedrijf en van zichzelf over menselijke en maatschappelijke

waarden. Op zich al een collage die niet vrij is van tegenstrijdigheden

en dus afwegingen.

Jan Tamerus: rotarian

Als rotarian wordt Jan geacht zijn professionele doen en laten te

toetsen aan de Four-Way Test: Is het waar? Is het fair voor alle betrokkenen?

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Komt het alle

betrokkenen ten goede? Vier gewetensvragen waarover vaak wordt

gesproken maar waarvan de toepassing in de praktijk soms verdraaid

lastig is. Zeker in de geschetste casus vol uiteenlopende

belangen en inhoudelijke splijtstof vanwege de verstrekkende

gevolgen en de enorme impact voor miljoenen

pensioendeelnemers.

Jan presenteerde zijn casus bij RC Leusden c.a. in een oprecht en

confronterend verhaal over de inhoud van de pensioenproblematiek,

over het proces van adviseren en besluiten nemen, en vooral

over de spanning tussen de opvattingen als professional en als

rotarian. Hij weet de dilemma’s scherp neer te zetten. Een paar

voorbeelden.

De AOW- en pensioenleeftijd moeten omhoog.

Het huidige stelsel wordt te duur, de arbeidsmarkt verkrapt en

vraagt langer werken, anders blijven we ook internationaal economisch

achter. ‘Inderdaad’, zegt Jan als vakman actuaris. ‘Dit is

terecht en had al eerder moeten gebeuren. Het is ook haalbaar

maar er is nog onvoldoende draagvlak. Als rotarian actuaris pakt Jan

zijn Four-Way Test en zegt opgelucht ‘ja’ tegen ‘Is het waar?’’

Maar bij de vraag ‘Is het fair voor allen?’ wordt het al lastig. Ja, want

we hebben er allemaal te weinig voor betaald en als we het niet

doen wordt het steeds duurder en moet óf de toekomstige uitkering

omlaag óf we doen aan de verkeerde ruilhandel (‘langer

blijven leven’ vertalen in ‘steeds duurdere vrije tijd op kosten van

de economie’). Bovendien kunnen we best langer werken. Maar

toch ook ‘nee’ want de levensverwachting stijgt niet voor iedereen

gelijk.

Twijfel is er ook bij de beantwoording van de derde vraag

‘Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?’ Nee, want 50-plussers

voelen zich benadeeld. Ja, want het niveau kan ook in de

toekomst in stand blijven en als we het niet doen neemt bij

jongeren het vertrouwen af. Het antwoord op de laatste vraag:

‘Komt het alle betrokkenen ten goede?’ is ook dubbel. Ja, want we

blijven als land economisch gezond, het blijft betaalbaar op

niveau, we voorkomen personeelsschaarste en de solidariteit

tussen jong en oud blijft. Nee, want bij een hogere leeftijd ben

je ‘op’ en snak je naar de eindstreep en zijn er minder handen

beschikbaar voor het vele vrijwilligerswerk. Conclusie: de visies

van vakman en rotarian sporen niet makkelijk.

Voortaan wordt er niet meer in aandelen belegd vanwege de

risico’s.

De vakman-actuaris zegt: dat kan helemaal niet, want aandelen zijn

nodig voor het beoogde rendement. Zonder aandelen kunnen we

een betaalbare indexering van pensioenen wel vergeten. Bovendien:

waarom komt die discussie steeds weer op? Het gezegde is

toch ‘na regen komt zonneschijn’ (is dat altijd zo?). En trouwens:

10 feruari 2010 de rotarian


Jan Tamerus: vakman

er is ook in het economisch verkeer sprake van een ‘win-win’-

situatie tussen pensioenfonds als verschaffer van risicodragend

vermogen en maatschappij die zonder dat risicodragend kapitaal

niet kan functioneren.

De rotarian-actuaris stelt zich genuanceerd op. ‘Is het waar?’ Dat

hangt af van de ambitie, het risico en de prijs. Het is dus alleen

waar als het risico van het beleggen in aandelen opweegt tegen

een rendement. Het is dus alleen waar als de huidige aandelendip

te veel pijn doet in het pensioenfonds, afhankelijk van de buffer

en de omvang en verdeling van de pijn. ‘Is het fair voor alle betrokkenen?’

Een eerlijk antwoord daarop is ‘nee’. Want jongeren hebben hersteltijd

(de kans is groot dat de schade is ingelopen voordat het

pensioen ingaat) en hebben met hun opleidingen en ontwikkeling

voldoende human capital en kunnen dus best een risico

nemen. Maar gepensioneerden kunnen dat veel minder. Bovendien

is het de vraag welke risico’s de werkgever wil en kan

nemen. Lastig. Dan maar naar de vraag ‘Bevordert het onderling vertrouwen

en vriendschap?’ Naar eer en geweten: ‘Niet bepaald’, als je

elke keer schrikt van de negatieve ontwikkeling en weer een herstelplan

moet maken. Dat is niet goed voor het vertrouwen en

dan zeg je gauw: weg met die aandelen. Dat geldt voor alle

betrokkenen, ook de economie en maatschappij zijn bij deze

‘vertrouwensschokken’ niet gebaat. Het antwoord op de vierde

vraag ‘Komt het allen betrokkenen ten goede?’ is ook al niet opwekkend.

‘Nee’. Want jongeren gaan meer betalen voor hetzelfde pensioen.

Verder moeten de loonkosten omhoog of de pensioenuitkeringen

omlaag als er niet meer van het rendement van het beleggingsrisico

kan worden geprofiteerd. Dat schaadt de zelfstandigheid

van de gepensioneerden; ze zijn kwetsbaarder als er weer sprake

is van inflatie. Ook de maatschappij zal een beperking van risicodragend

kapitaal voor economische ontwikkelingen niet

accepteren.

Vakman en rotarian: kom ik er wel uit?

De indringende nabeschouwing bij deze zelfreflectie leverde Jan

enkele pikante observaties op: ‘Als actuaris-vakman maakt hij foto’s

en analyses van de feiten. Daarover adviseert hij gewetensvol, met

een duidelijk gemarkeerde eigen mening c.q. voorkeur. Opvattingen

die hij overigens steeds vaker heeft leren bijstellen, zeker

als hij beter wil kijken naar de consequenties en de uiteenlopende

belangen. Zonder risico kan het naar zijn vakoordeel niet.

We verwachten teveel zekerheid van het pensioencontract. Er zijn

vakbroeders die er anders over denken, die puur de wet - die is

gericht op zekerheid - volgen en de (prijs-) consequentie neerleggen

bij het pensioenfonds. Die kijken hem meewarig aan en

zeggen dat hij teveel risico adviseert.

Als rotarian concludeert hij dat de Four-Way Test het niet gemakkelijker

maakt. Het lastige zit vooral in ‘alle’. Het is bijna

onmogelijk om het voor alle betrokkenen goed te doen. Los je

dat op door toch een ‘grootste gemene deler’ te vinden of los je

het op door in de te nemen maatregelen te gaan differentiëren?

Bijvoorbeeld door niet meer beleggen in aandelen voor gepensioneerden,

omdat zij geen human capital meer hebben om het

risico op te vangen. Maar juist wel blijven beleggen in aandelen

voor werkenden om het pensioen betaalbaar te houden en omdat

werkenden hun human capital zonodig iets langer kunnen inzetten

als een tegenvaller niet tijdig kan worden goed gemaakt.

Concluderend levert het praktisch hanteren van de – ongemakkelijke

- Four-Way Test op dat jan zijn foto’s en analyses nog

zorgvuldiger maakt en dat hij genuanceerder is dan de klinische

vakman. Maar onduidelijk is hoever de invloed van die test gaat:

‘Zoek ik als rotarian meer naar uitzonderingen en overgangsmaatregelen?

Kben ik in die rol voorzichtiger of pak ik juist

sneller door dan als vakman? Lastig, maar misschien is het

bewust ervaren van die puzzel juist de waarde van het zijn van

rotarian”

Diederick van den Wall Bake,

RC Leusden c.a.

februari 2010

de rotarian

11


• rotary • Cultuur •

Topconcert in Epe

Zangeres Izaline Calister zong met het Haydn Jeugd Strijk Orkest

Voor de tiende keer speelde het Haydn Jeugd Strijk Orkest

(HJSO) uit Groningen op het muzikaal weekend van

Rotaryclub en Inner Wheelclub Epe in januari. Toegevoegd was

een optreden van Valentine Tóth aan de vleugel, een groot

muzikaal talent. En na de pauze zong Edisonwinnares Izaline

Calister, begeleid door het HJSO in speciale arrangementen.

Ook nu weer bleek de veelzijdigheid van het HJSO. De jeugdige

musici speelden voor de pauze samen met de soliste een subtiel

en fijnzinnig uitgevoerd concert voor piano en strijkorkest

nummer 12 van W.A. Mozart, gevolgd door de Kammersinfonie

opus 110a van D. Shostakovitch.

Aan het eind van het eerste deel werden twee cheques overhandigd

aan de vertegenwoordigers van de twee goede doelen,

waarvoor de opbrengst van dit concert is bedoeld. Als lokaal

project is gekozen voor de Stichting Leergeld Epe e.o. en een

internationaal project: Kinderen van Sikkim.

Na de pauze bracht Izaline het publiek in een heel andere stemming.

Het ritme, de Arubaanse expressie, de exotische sfeer deed

menig hart sneller kloppen. Heel gevoelig werd het nummer

‘Appels op Tafelsprei’ van Toon Hermans gezongen. Uitbundig

klonk het Kanta Helele en de Coconut Woman. Marc Bisschof

begeleidde Izaline op een temperamentvolle manier.

Tatjana Bieze, voorzitter van Inner Wheel, en Loek Sinselmeijer,

voorzitter van Rotary, hielden een samenspraak over de tienjarige

samenwerking met het Haydn Jeugd Strijkorkest. Het veelvuldig

applaus van het publiek onderstreepte het bijzondere karakter

van deze avond.

De CHEQUE van: RC Helmond

Stichting Helmond Ontvangt - Helmond Geeft , een initiatief

van RC Helmond, organiseerde op 10 januari voor de vijfde

maal het Nieuwjaarsconcert Helmond. Doel is jaarlijks

Helmond een klassiek concert aan te bieden en het verwerven

van financiële middelen om goede doelen te kunnen

ondersteunen.

In de aula van het ROC Ter Aa in Helmond werd voor ruim 500

bezoekers een klassiek concert uitgevoerd met werken van o.a.

Mozart, Brahms en Johan Strauss Jr. door Het Brabants Orkest

met de solisten Alix Lagasse en Marc van de Muuckhof. Na

afloop van het concert werd de opbrengst bekend gemaakt.

RC Helmond bracht B 30.000 bijeen, zodat dit jaar twee

Helmondse organisaties elk een financiële bijdrage van

B 15.000 mochten ontvangen: de Wethouder van Deutekomstichting

en stichting De Nederlandse Cacaofabriek.

De Wethouder van Deutekomstichting is in 1969 opgericht

met het doel financiële steun te verlenen aan Helmondse verenigingen

en stichtingen op het gebied van cultuur, sport en

recreatie en jongerenwerk. Stichting De Nederlandsche Cacao-

Uit handen van voorzitter Willem van Zantvoort van de stichting

Helmond Ontvangt - Helmond Geeft, ontvingen de heer Martin van de

Laar (De Nederlandsche Cacaofabriek) en Kees Bethlehem (Wethouder

van Deutekomstichting) elk een cheque ter waarde van B 15.000.

fabriek (DNCF) heeft als doelstelling het klimaat voor

beeldende kunst te bevorderen en in te spelen op veranderingen

in het culturele landschap.

12 feruari 2010 de rotarian


• rotary • shelterbox •

Rotary reageert op aardbeving Haïti

De gouverneurs van de Rotarydistricten in Nederland deden

eind januari ook mee aan de landelijke campagne ter bestrijding

van de ramp die zich in Haïti heeft voltrokken. Naast

eigen (district)acties ondersteunde men de campagne om

shelterboxen naar Haïti te sturen.

verlenen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar kwam, werd

dit door Rotary International bekend gemaakt.

De Rotary Foundation (TRF) richtte voor de gelegenheid het

Haiti Earthquake Relief Fund op om de slachtoffers van de aardbeving

te helpen.

Foto’s: Mark Pearson (Shelterbox)

RI adviseerde ook om - als gebruikelijk bij rampen van dergelijke

omvang - samen te werken met lokale of internationale hulporganisaties

als UNICEF, het Internationale Rode Kruis, Artsen

zonder Grenzen, Shelterbox, Aquabox en World Water Works.

Deze organisaties zijn professioneel georganiseerd en zijn vaak

als eerste ter plaatse. De drie leiders spreken de hoop uit dat de

snelle reacties van rotarians op het nieuws van de ramp betekenisvol

zal zijn in de hulpverlening.

Rotary in Nederland zette in op structurele hulpverlening voor

de middenlange termijn in de vorm van shelterboxen, aangezien

de eerste noodhulp via de grote internationale hulporganisaties

reeds groot in gang was gezet in de vorm van water- en voedselvoorziening

en medicamenten.

Vanuit Rotary International is er ook snel gereageerd. De

17 Haïtiaanse Rotaryclubs konden naast mentale steun rekenen

op wereldwijde financiële support. Op 18 januari is er een brief

rondgestuurd door drie leiders uit de Rotaryorganisatie.

President RI John Kenny, Algemeen Secretaris RI, Ed futa en

Rotary Foundation voorzitter Glenn Estess riepen daarin op om

de hulpverlening aan Haïti in welke vorm dan ook te steunen:

‘We are deeply saddened to hear of the recent earthquake in

Haiti, and we are touched by the commitment of Rotarians to

assist the communities affected by this disaster. Rotary International

is coordinating relief efforts, and we are writing to you

today to provide you with information on how you may work

through Rotary to make a significant contribution toward

alleviating this major humanitarian crisis.’

Rotary International coördineerde de informatiestroom en stelde

middelen beschikbaar aan clubs en districten die hulp wilden

Meer informatie: www.rotary.nl/nieuws/haiti.doc

10.000 extra shelterboxen gevraagd!

Verzoek van Shelterbox: ......we

have just had a request from the

Haitian Government through

their Embassy in Washington DC

for 10,000 ShelterBoxes to

establish camps outside Port au

Prince and if we can respond and

fund that request then that will

really make a major difference to

these poor people and we will

need all the funds that we can

get!

Tenten van ShelterBox meteen in gebruik in Haïti

De aan Rotary gelieerde organisatie ShelterBox zond honderden

kisten met hulpgoederen die meteen in gebruik werden

genomen door de hulpverleners in Port au Prince (Haïti) om

onderdak te bieden aan behandelde patienten en slachtoffers

van de aardbeving. Het team van Shelterbox werd meteen na

de landing geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen

van de ramp die zich begin januari voltrok.

Meer informatie: www.shelterbox.org

februari 2010

de rotarian

13


• rotary • world understanding •

Megatour Rome-Mekka brengt christenen en moslims stapje dichter bij elkaar

Fietstocht slaat brug tus

Er klinkt een overtuigend ‘ja’ op de vraag of de Cycletour Rome-

Mekka geslaagd is in zijn opzet: Een brug slaan tussen

christendom en islam. ‘Natuurlijk merk je de effecten van zo’n

kleinschalig initiatief niet direct op wereldniveau. Maar er is

onmiskenbaar meer wederzijds begrip gekweekt en we hebben

goede hoop dat er een zekere intermenselijke spin-off ontstaat.’

Dat zou een loos gezegde kunnen zijn, maar Frank Elshof (59)

koppelt wat feiten aan zijn uitspraak. ‘Een jonge bachelor in de

ICT uit Jordanië wil in Europees land zijn master halen. Ik heb

hem in contact gebracht met een Nederlandse universiteit en

verteld dat hij hier zelfs voor een beurs in aanmerking kan

komen.’

Een oud-gouverneur mag in Istanboel een presentatie over de

fietstocht houden. De media in moslimlanden hebben veel aandacht

aan de cycletour besteed. De Rotaryclubs in de landen waar

gefietst werd, hebben belangstelling voor een Engelstalige versie

van het boek dat Frank Elshof over de fietstocht schrijft.

‘Het is me opgevallen dat de Rotaryclubs in moslimlanden erg

open staan voor contacten met Europese landen. Misschien

kunnen Nederlandse clubs vriendschapsbanden met een club

uit Turkije of Jordanië tot stand brengen. Al is het maar om

informatie uit te wisselen, want voor regelmatige bezoeken zijn

de afstanden te groot.’

Hartverwarmend

In Turkije hebben de Rotaryclubs zich enorm ingespannen voor

de fietsers. Frank Elshof, antropoloog uit Delft en sinds kort

directeur HRM bij de Haagse Hogeschool, vertelt dat in Turkije

ook moslims lid van Rotary zijn.

Rotary zit daar wel iets anders in elkaar dan in Nederland. Vooral

de elite is er lid van. Ik heb wel gemerkt dat de Turkse Rotary

dolgraag de contacten met Europa wil versterken. En dat is best

een hele stap voor een land dat zich vaak bekneld weet tussen een

christelijk Europa en een islamitisch Azië.’

‘De inzet van Turkse rotarians voor onze fietstocht was hartverwarmend.

Overal werden ontvangsten op touw gezet. Speciaal

voor ons werd een concert gehouden. Eén telefoontje naar de

minister en we hadden constant politiebegeleiding. Dat was

nodig voor onze veiligheid. Ze wilden niet dat er iets zou gebeuren.

De hele tocht door Turkije is door Rotaryclubs in Turkije

georganiseerd. Er waren speciale Rome-Mekkafolders gemaakt,

in het Turks. Het was ongelooflijk.’

Ook in Jordanië ontmoetten de fietsers (moslim)rotarians. Syrië

en Saoedi-Arabië kennen geen Rotaryclubs. Aparte groepen zijn

in die landen niet toegestaan. Het was overigens een hele toer

voor de fietsers om tot Saoedi-Arabië toegelaten te worden.

‘Het idee om door Saoedi-Arabië te fietsen hadden we al losgelaten,

maar we wilden wel een brief namens de Paus, die we in

Rome hadden ontvangen, aan de emir van Mekka overhandigen.

Dat was immers een van de doelen van onze missie. Uiteindelijk

hebben we ons plan B kunnen uitvoeren: niet fietsen van Jordanië

naar Jedda, zoals eerst de bedoeling was, maar we konden

uiteindelijk wel het land in.’

De groep fietsers vloog van Amman naar Jedda. Daar werd nog

wel een stukje gefietst, langs de Rode Zee. Hoogtepunt was het

bezoek aan achtereenvolgens de emir van Mekka en de sjeik in

Bisha.

Elshof: ‘Familie en buren van de sjeik waren allemaal aanwezig.

De ontvangst was ontzettend hartelijk. We hadden instructies

gekregen, maar mochten wel fotograferen wat we wilden. Er was

een theeceremonie en daarna een wierookceremonie. Wij mochten

als eersten aanschuiven aan de dis, zittend op de vloer. Na

ons gingen de mannen van de familie de restjes opeten.’

Bijbelse plaatsen

Frank Elshof nam in 2003 ook deel aan de monstertocht van

Wladiwostok naar Scheveningen. Een fietstocht van bijna vier

14 feruari 2010 de rotarian


Jacob Schreuder

sen religies

maanden, 12.000 kilometer lang, voor het goede doel Polio de

wereld uit. ‘Een groot verschil tussen beide tochten’, zegt Elshof.

‘Wladiwostok-Scheveningen was grotendeels een primitieve

tocht over slechte wegen. Maar wel heel puur. Rome-Mekka was

meer gepland en eigenlijk heel luxe.’

Frank Elshof schrijft over de cycletour Rome-Mekka een boek,

dat dit voorjaar verschijnt in een oplage van drie- tot vierduizend

exemplaren en dat uitgegeven wordt door de Stichting Rome-

Mecca. De winst gaat naar een goed doel. In het boek beschrijft

Elshof niet alleen de belevenissen van de fietsers. Met grote persoonlijke

interesse keek hij rond in tientallen religieuze plaatsen

en bij cultuurhistorische monumenten op en langs de route.

‘Een beetje in het voetspoor van de kruisvaarders, 900 jaar geleden,

al was onze boodschap een stuk vredelievender’, lacht hij.

Zowel in Turkije als in Syrië werden de Bijbelse plaatsen bezocht

waar de apostel Paulus is geweest.

‘In de stad Antiochië (Antakya), vlak boven Syrië, is het christendom

ontstaan. We zijn in de grot geweest waar Petrus en Paulus

hun eerste kerstening hebben gedaan. Ook waren we in de

opgraving van de oude stad Ebla, die dateert van 2400 voor

Christus. Bijzonder indrukwekkend. Net als de prachtige

Omajjaden-moskee in Damascus, waar het hoofd van Johannes

de Doper is begraven. Daar in de buurt liep Paulus toen hij

onderweg blind werd.’

Petra, de rotsformaties van Wadi-Rum (bekend van Lawrence of

Arabia), de kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers, allemaal oeroude,

culturele plekken waar Frank Elshof van tevoren al een

beetje studie naar had gedaan en die uitgebreid aan bod komen

in zijn boek.

‘Het was vooral zo boeiend, omdat je in gebieden kwam waar je

het bestaan niet van kende. We hebben, vooral door de hitte, wat

ontberingen moeten doorstaan, maar het is het absoluut waard

geweest.’

Fietstoer

De fietstocht Rome-Mekka, 4000 kilometer, werd afgelegd in

de tweede helft van september en de maand oktober 2009.

Georganiseerd door de Rotaryclubs Delft-Koningsveld,

Delft-Vermeer, Drechterland en clubs in Duitsland, Jordanië

en Turkije.

Er deden 22 fietsers (twee vrouwen, twintig mannen) aan

mee. De meesten rotarians, afkomstig uit het hele land.

Toerleider was Leo Schmidt. Samen met Catrien Eggens heeft

hij bergen werk verzet om de tocht tot een goed einde te

brengen. Dat was een enorme klus, vooral de pogingen om

Saoedi-Arabië binnen te komen. Dat lukte pas op het laatst.

De fietsers begonnen met fietsen in Rome, waar ze door de

Paus in audiëntie werden ontvangen. Ze kregen van een

kardinaal van de paus een brief mee voor de emir van Mekka.

In Griekenland, Turkije, Syrië en Jordanië bezochten de fietsers

belangrijke cultuurhistorische en religieuze plaatsen.

Mekka mochten ze niet in, omdat dat voorrecht alleen is

voorbehouden aan moslims.

De fietsers trotseerden moeilijke omstandigheden: Hitte

(45 graden Celsius) en ziekte (maag- darmklachten). Een

grote stimulans om door te zetten vormden de twee goede

doelen waarvoor ze fietsten. Via eigen bijdragen en hulp van

sponsoren werd ruim 80.000 euro bijeen gehaald.

Het ene doel was het stichten van een vredesschool met

gezondheidscentrum, weeshuis en werkplaatsen in Afghanistan

( www.kinderhilfde-afghanistan.de). Het tweede doel

het opzetten van muziekscholen bij vluchtelingenkampen in

de omgeving van Beiroet en Damascus en in de arme wijk

Silwan in Jeruzalem (www.musicinme.nl)

februari 2010

de rotarian

15


• rotary • Brief van de president •

What’s next

Rotarians,

Ieder van ons is wel eens geconfronteerd met de vraag Wat is

Rotary? Er zijn vele antwoorden mogelijk. Het hangt af van wie

de vraag stelt, in welke context en de hoeveelheid tijd je gegeven

is om te antwoorden. Het kortste en meest eenvoudige antwoord

is dat Rotary de oudste serviceclub ter wereld is. Dat is waar, maar

incompleet.

Om de ware betekenis van Rotary over te brengen, leggen we ook

uit dat we binnen Rotary er naar streven om via onze dienstverlening

meer te bereiken dan het doel van het individuele project.

Door samenwerking op club-, districts- en internationaal niveau

versterken we de fundamenten van een betere samenleving

waarin begrippen als vriendschap, vertrouwen, oprechtheid en

hoop prevaleren.

De structuur van onze organisatie bevordert de onderlinge contacten

tussen rotarians in verschillende landen. Onze nadruk op

ethiek en oprecht handelen werkt sterke een open relaties tussen

mensen en landen in de hand. Onze serviceprojecten op het

gebied van water, gezondheidszorg en hongerbestrijding en

alfabetisering dragen op praktische wijze bij aan de wereldvrede.

De programma’s van de Rotary Foundation (TRF) en de jeugduitwisselingsprogramma’s

gaan nog een stap verder: jonge mensen

worden opgeleid om in de toekomst op actieve wijze aan de vrede

bij te dragen. Deze programma’s dragen bij aan de vorming van

verantwoordelijke burgers van een betere samenleving – mensen

met een brede en genuanceerde visie en een open geest. Zij

worden voor de rest van hun leven beïnvloed door hun ervaringen

en zullen geneigd zijn om die ervaringen te delen. Dat zijn

de mensen die werken aan de toekomst zoals die rotarians voor

ogen staat.

Wat is Rotary? Het is een netwerk van betrokken, nuchtere en

optimistische mensen. We onderkennen de uitdagingen en

kennen onze beperkingen, maar ook onze mogelijkheden en

onze verantwoordelijkheid om daar optimaal gebruik van te

maken.

Paul Harris had een visie van een organisatie die wederzijds

begrip tussen landen bevordert toen hij schreef: ‘de mensen

moeten zodanig geraakt worden dat wederzijds begrip en goodwill

de plaats inneemt van angst en haat’ Februari (World Understanding

Month) is de maand waarin we - binnen Rotary – er bij stil

staan dat we via onze dienstbaarheid aan de samenleving

bijdragen aan Fellowship, wederzijds begrip en vrede.

John Kenny

President RI, 2009-2010

Boodschap van de voorzitter

Op 23 februari viert Rotary haar 105e

verjaardag. Die dag is het ook World

Understanding and Peace Day. Een van de

doelstellingen van Rotary is het werken

aan vrede via humanitaire projecten.

Rotarians begrijpen dat de oorzaak van

oorlog vaak armoede, ongelijkheid, ontbering

en gebrek aan hoop is. Rotary wil

hoop brengen door zich in te zetten voor

gezondheidszorg en onderwijs. We doen

dat via de clubs, de districten en de projecten

die wereldwijd worden opgezet: steun

aan scholen, het slaan van bronnen, het

verbeteren van de kwaliteit van leven en

de strijd tegen polio. Een belangrijke

steunpilaar daarbij is de Rotary Foundation.

Sinds het initiatief PolioPlus van

start ging hebben we veel geleerd, waarin

we lessen hebben geleerd en waarin we

meer overtuigd zijn geraakt van onszelf.

Waar overheden er niet in slaagden toegang

te krijgen, kreeg Rotary toestemming.

Juist vanwege onze internationale

reputatie en lokale dienstbaarheid straalt

onze organisatie vertrouwen uit. Door

onze inspanningen hebben wij bruggen

gebouwd tussen overheden en gemeenschappen.

Iedere brug en iedere druppel

van het poliovaccin brengt ons dichter bij

een betere, gezondere en meer vreedzame

samenleving.

Glenn E. Estess, Voorzitter Trustees van de

Rotary Foundation

16 februari 2010 de rotarian


Een speciale bijlage voor alle Rotarytijdschriften

Aandacht voor vrede en conflicthantering

Verbindingsstukken van de vrede

global

outlook

Is vrede mogelijk?

Toekomstige vredesactivisten zien uitdagingen in een toekomst

met meer kleinere conflicten

Een wereld zonder landmijnen

Rotary alumni laten van zich horen

Februari 2010

De twintigste eeuw is een van de meest gruwelijke geweest.

Ongeveer 150 miljoen mensen stierven als gevolg van oorlogshandelingen

of genocide. De statistiek is stuitend en het

achterliggende verhaal stemt somber. De bloedigste eeuw in de

geschiedenis toont ook hoe wreed de mens kan zijn, tot welk

niveau de mens kan afzakken en welke technologische hoogstandjes

de mens in staat is te ontwikkelen.

Is het waanzin om je voor te stellen dat er ooit wereldwijd vrede

zal zijn? Is het naïef te geloven dat conflicten op vreedzame wijze

kunnen worden opgelost? Wat is de oorzaak van conflicten en

hoe pakken we ze aan voor ze escaleren?

De gruwelijkheden van de Nazi’s en de verwoestende kracht van

een bom op Hirosjima weerhielden vredesactivisten – inclusief

leden van Rotary - na de Tweede Wereldoorlog niet om de Verenigde

Naties op te richten. Het werken aan vrede zoals dat toen

werd gedaan, gaat onverminderd voort.

Rotary heeft het vredesproces in de armen gesloten sinds het

begin van haar bestaan. Rotarians dragen bij aan de wereldvrede

door wereldwijd projecten op te zetten ten behoeve van de

gemeenschap. Er wordt daarbij samengewerkt met de Verenigde

Naties. Men krijgt financiële steun van The Rotary Foundation

die humanitaire en educatieve inspanningen ondersteunt op het

gebied van vrede. Honderden studenten zijn inmiddels afgestudeerd

aan de Rotary Centers for International Studies in peace

and conflict resolution. Zij vormen de voorhoede van een nieuwe

generatie vredesactivisten.

Het Carter Center, opgericht in 1982 door oud-president van

Amerika Jimmy Carter, deelt de uitgangspunten van Rotary. Deze

non-gouvernementele organisatie wil werken aan een wereld

waarin iedere man, vrouw en kind de kans krijgt om in goede

gezondheid en vrede te leven.

John Stremlau, vice president van de vredesprogramma’s van het

Carter Center is er van overtuigd dat de sleutel tot de weg naar

vrede ligt in de oprichting van de Verenigde Naties en de Verklaring

van de Universele Rechten van de Mens. ‘Mensen moeten

het idee van gelijkheid accepteren – het begint met de mensenrechten,’

zegt hij.

Stremlau verwelkomt organisaties en individuen die zich inzetten

op het gebied van de gezondheidszorg, volgens velen creëert

dat stabiliteit. Maar hij denkt ook dat de grondslag voor vrede

een goede politieke structuur is. ‘Als je mensen geneest, maar ze

worden vanwege hun culturele achtergrond gediscrimineerd dan

ben je nergens,’ legt hij uit.

Inherent aan de verklaring van de rechten van de mens, zegt

Stremlau, is de verplichting verkiezingen te houden. Toezicht op

de verkiezingen ziet hij als een belangrijke factor in de voortgang

van het vredesproces en NGO’s spelen daar wel degelijk een rol.

Stremlau was aanwezig bij de verkiezingen in Ghana (2008) en

hij wijst er op dat die druk van buitenaf heeft bijgedragen aan

het goede verloop van de verkiezingen aldaar.

De VN is van mening dat het sturen van waarnemers naar verkie-

GLObAL OUtLOOk

zingen een belangrijk onderdeel van haar vredesoperaties is. In

landen als Afghanistan, Burundi, Kongo, Oost Timor, Haïti, Irak,

Liberia, en Nepal werden op die manier de democratische rechten

van de inwoners gerespecteerd en gehoord.

1901 Uitreiking van de eerste Nobel

prijzen, vernoemd naar de uitvinder van

het dynamiet.

1907 Op de tweede internationale

Vredesconferentie in Den Haag worden

reglementen voor oorlogsvoering

opgesteld.

1914 RC Minneapolis, Minnesota, USA,

komt met het voorstel dat alle Rotaryclubs

ambassadeurs voor de vrede zijn in

hun eigen gemeenschap.

1919 Met het verdrag van Versailles eindigt

de Eerste Wereldoorlog.

1920 Oprichting van de Statenbond.

1922 Op de Rotaryconventie in Los

Angeles bepalen afgevaardigden dat

vrede een vast onderdeel wordt van de

doelstelling van Rotary. Daar wordt

ook de naam Rotary International

vastgesteld.

1928 The Rotary Foundation (TRF)

wordt een entiteit binnen Rotary

International.

1930 In India organiseert Gandhi een

mars van 240 mijl tegen de belastingheffing

op zout door de Britten. Dit

leidt tot de onafhankelijkheid van

India.

1939 Begin Tweede

Wereldoorlog.

1940 Op conventie van RI in Havana

stellen afgevaardigden het volgende

vast: ‘waar vrijheid, rechtvaardigheid,

waarheid, sanctity of the pledged word,

and respect for human rights do not

exist, Rotary cannot live’. Waarmee ze

het raamwerk geven voor de Universele

Rechten van de Mens

die acht jaar later door de

Verenigde Naties worden

opgesteld.

februari 2010

de rotarian

17


• rotary • global outlook •

van de vrede, in het bijzonder via de strijd tegen polio. Een maatschappij

die gevrijwaard is van ziekten en goed opgeleide mensen

heeft is minder ontvankelijk voor conflicten en kan zich meer

ontwikkelen richting een vreedzame samenleving.

Zeitune gelooft dat de corruptie binnen overheden een groot

obstakel is in het vredesproces. ‘Er zijn regeringen die zich laten

leiden door persoonlijk geldelijk gewin en niet kijken naar het

algemeen belang. Zij gebruiken de natuurlijke rijkdommen van

hun land voor persoonlijk gewin. Om dat mechanisme te doorbreken

moet je mensen onderwijs geven.’

Izabela Pereira (2e van rechts) werkt voor de Verenigde naties in Oost-Timor. Zij deed

onderzoek naar conflictsituaties in Senegal

In Ghana is duidelijk geworden dat het investeren in vrede en

stabiliteit in sociaal-economische termen minder kostenintensief

is dan het alternatief. ‘Het was geweldig om daar zo bij betrokken

te zijn. We maakten aan de wereld duidelijk dat democratie

met minimale middelen haalbaar is’, aldus Stremlau.

Onderwijs en gezondheidszorg

‘Het grootste obstakel in het vredesproces is het gebrek aan communicatie,’

zegt Cyril Noirtin (RC Parijs-Agora, Frankrijk) als RI

afgevaardigde voor de UNESCO. ‘Zonder communicatie, kunnen

wij mensen geen culturele verschillen duidelijk maken, kunnen

wij ze niet wijzen op grote problemen of mogelijke oplossingen.

Door opponenten met elkaar te laten praten wordt de eerste stap

op de weg naar wederzijds begrip gezet.’

‘Ook belangrijk is, en op dat gebied onderscheidt Rotary zich, het

veilig stellen van vitale bronnen als water, voedsel, basisonderwijs

en gezondheidszorg,’ zegt hij. Gemeenschappen die geplaagd

worden door schaarste hebben niets te verliezen, oorlog is dan de

enige optie.

Andrezza Zeitune, voormalig Rotary World Peace Fellow werkt

nu bij de UNESCO in Parijs als een schakel tussen verschillende

internationaal opererende NGO’s. Zij is het eens met Noirtin en

zij is vol lof over het veldwerk dat Rotary verricht op het gebied

Zeitune beschouwt de jeugdprogramma’s van Rotary als een

slimme zet in het vredesproces. ‘Ik geloof dat vrede ontstaat door

vriendschapsbanden, je kunt echt een verschil door met de jeugd

te beginnen,’ zegt zij. ‘Op een dag zullen deze jongeren het voor

het zeggen hebben in hun gemeenschap. Zij zullen in staat zijn

hun internationale ervaringen om verstandige besluiten te

nemen die bepalend zijn voor hun land of voor de landen van

hun vrienden.’

Hoewel de afgelopen eeuw de meest gewelddadige was, ontwikkelde

zich de vredesgedachte op academies en universiteiten, een

voorbeeld daarvan is de oprichting van de Rotary Centers for

Peace and conflict resolution.

Jan Egeland, voormalig VN vredesactivist en directeur van de

Noorse Instituut voor Buitenlandse Zaken, ziet veel potentie in

de programma’s. ‘Ik denk dat het een briljant idee is van Rotary.

Je investeert in de opleiding van jonge mensen die leren wat

mediation en conflicthantering inhoudt. Er komt een hele

generatie van enthousiaste vredesexperts aan.’ ‘Zij zullen in staat

de druk op de Verenigde Naties op te voeren.’

Egeland is een optimist, maar hij ziet wel in dat meer landen

meer zouden moeten doen. Met name op het gebied van de

gezondheidszorg zijn er nog grote verschillen. Door betere

gezondheidszorg ontstaat meer stabiliteit. Het kan toch niet zo

zijn dat er 10 miljoen kinderen overlijden aan ziekten die te

voorkomen zijn. ‘

Is er nog hoop?

De overtuiging van deze vredesactivisten – dat democratie, betere

communicatie, beter onderwijs en een betere gezondheidszorg

het vredesproces bevorderen – rust op een steviger fundament

dan optimisme en hoop. Buiten de zestien landen waar de VN

vredesmissies uitvoert is de overtuiging aanwezig dat de wereld

1942 Londense rotarians organiseren

een vredesconferentie waar 21 vertegenwoordigers

van nationale overheden aan

deelnemen. Uit een kerngroep ontstaat

de UNESCO.

1945 Einde Tweede wereldoorlog.

Tijdens de oprichtingsvergadering van

de verenigde Naties in San Fransisco

assisteert een groep van 40 rotarians

de deelnemers als consultant. De

Amerikaanse staatssecretaris Edward R.

Stettinius noemt de uitnodiging daartoe

een gebaar richting Rotary als een

organisatie die de nadruk legt

op wereldwijd wederzijds begrip.

1958 De Britse kunstenaar

Gerald Holtom

ontwerpt het symbool

voor Direct Action

Committee Against

Nuclear War. Dit wordt

bekend als het vredesteken.

1959 Op de RI Conventie in New York

City introduceert Rotary een nieuw boek

over International Service: Seven Paths

to Peace (Zeven Wegen naar Vrede).

1962 De Cubacrisis: een dreigende

atoomoorlog tussen de Verenigde Staten

en de Sovjet-Unie in oktober, als gevolg

van het uit de hand lopen van hun conflict

over Cuba.

1964 Martin Luther King Jr. krijgt de

Nobelprijs voor de Vrede.

1968 Studenten opstanden en gewelddadige

oproer in grote steden over de

hele wereld. Moord op Martin Luther

King Jr. Landen van het Warschau Pakt

bezetten Tsjecho-Slowakije

18 feruari 2010 de rotarian


• rotary • global outlook •

vreedzamer wordt. Volgens het rapport ‘Human Security Report

2005’ - gebaseerd op een onderzoek aan de Simon Fraser University

in Vancouver, British Columbia, Canada – daalde het aantal

gewapende conflicten met 40%. Het aantal veldslagen met meer

dan 1000 doden per conflict daalde met 80%.

‘Nu de Veiligheidsraad niet langer verlamd wordt door de Koude

Oorlog, heeft de VN zich actief opgesteld in het voorkomen van

conflicten, vredesonderhandelingen en wederopbouw na oorlogssituaties,’

meldt het rapport. Zelfs met de genocide in

Rwanda in 1994 en Bosnië in 1995 meegeteld daalde het aantal

massamoorden als gevolg van conflicterende geloofsovertuigingen

, etniciteit en politieke overtuigingen met 80%.

Het rapport geeft aan dat sinds het begin van de jaren negentig

er meer conflicten zijn die door onderhandelingen eindigen dan

dat er overwinningen zijn. Dat komt in grote mate omdat men

andere methoden van vrede stichten met succes toepast. De keerzijde

is dat eenderde van deze conflicten binnen vijf jaar weer

worden opgepakt.

In het rapport vindt men ook de bevestiging dat er een oorzakelijk

verband is tussen armoede en gewapende conflicten: ‘hoe

hoger het inkomen per hoofd van de bevolking hoe sterker het

staatsapparaat is. Dat betekent dat men meer middelen heeft om

de opstandelingen onder de duim te houden of om de grieven

die bestaan aan te spreken en de problemen op te lossen.

De link tussen vrede en democratie wordt gedragen door de constatering

dat de terugloop van conflict gepaard gaat met een

toename van het aantal landen met een democratisch gekozen

regering, van 26% (1975) naar 58% (2005).

‘Landen die minder gewelddadig zijn, zijn democratischer,’ zegt

Steven Pinker, professor Psychologie aan Harvard University en

auteur van het boek ‘The Better Angels of Our Nature: How We

Became Less Violent’ dat in 2011 zal verschijnen. Pinker stelt dat

het idee dat de wereld vreedzamer wordt veel mensen zal verbazen.

Het is volgens hem in tegenspraak met de gedachte dat we

in een gewelddadige tijd leven. ‘Onze voorouders waren verschrikkelijker

dan wij zijn,’ en daarmee geeft hij de discussie een

historisch perspectief.

‘We leven in een van de meest vreedzame tijden,’ zegt Egeland in

een toespraak voor rotarians en alumni van het Rotary World

Peace Fellowships programma op de Rotary World Peace Symposium

in Birmingham, Engeland in 2009. Hij duidt daarmee aan

Jan Egeland, VN vredesactivist, spreekt op het Rotary World Peace Symposium in 2009

dat conflicten vaak naar binnen gericht zijn: burgeroorlogen,

stammenstrijd en conflicten tussen etnische bevolkingsgroepen

spelen zich binnen landsgrenzen af. De vredesactivisten van de

toekomst zullen niet tussen landen onderhandelen maar zij zullen

te maken krijgen met complexe structuren waarin

familieleden soms tegenover elkaar staan. Zij zullen zich moeten

ontfermen over het verlichten van het lijden van de

burgerbevolking.

De visie dat het aantal grote conflicten tussen landen terugloopt

wordt onderstreept door John Mueller, professor politieke

wetenschappen aan Ohio State University en auteur van het boek

‘Atomic Obsession: Nuclear Alarmism from Hiroshima to Al

Qaeda’. Volgens hem is het aantal regionale conflicten verminderd.

In Afrika is een burgeroorlog tegenwoordig niet meer dan

een ‘misdaad gebaseerd op persoonlijk gewin en corruptie’ (hoe

pijnlijk uiteraard voor de getroffenen).

‘Er is niet alleen een einde gekomen aan de strijd tussen landen,

maar de dreiging van terroristen is ook de kop in gedrukt. De

kans dat een individu of een groep terroristen een atoombom laat

ontploffen is geminimaliseerd. Maar ik behoor tot een kleine

minderheid met deze opvatting.’ Relativerend zegt hij: ‘Zelfs de

mensen die denken dat ik er naast zit, hopen dat ik het bij het

rechte eind heb.’

Mueller zegt dat als hij het bij het rechte eind heeft dan is hij

gestuit op een van de meest fascinerende zaken in het bestaan

van de mens. Als je aanneemt dat het waar is, dan is het verschrikkelijk

belangrijk.’

Betekent dit dat we op de goede weg naar vrede zijn? ‘Ik zou gek

zijn dit te bevestigen maar er is een patroon zichtbaar,’ zegt

Mueller. ‘Laten we zeggen: het ziet er goed uit.’

— Paul Engleman

1975 Einde van de oorlog in Vietnam

die 16 jaar woedde.

1980 Burgeroorlog in El Salvador.

1981 Op de conventie van RI in São

Paulo (Brazilië) wordt de eerste onderscheiding

op het gebied van World

Understanding and

Peace uitgereikt aan

Noburu Iwamura uit

Japan vanwege zijn

inzet voor de minderbedeelden

in Azië.

1985 Sovjet leider Michael Gorbatsjov

kondigt nieuw beleid aan: glasnost en

perestrojka zijn de kernwoorden.

1988 Eerste vredesforum van The Rotary

Foundation. Daar wordt de basis gelegd

voor de Rotary Centers for International

Studies in peace and conflict resolution.

1989 Val van de Berlijnse Muur. Studentenprotest

op het Plein van de Hemelse

Vrede in China.

1990 Lech Walesa wordt de eerste gekozen

president van Polen. Vrijlating van

Nelson Mandela.

1991 Sovjet-Unie valt uiteen. Verenigde

Staten lanceren operatie Desert Storm.

Zuid-Afrika heft de apartheidswetten op.

1992 Vredesverdrag van de Verenigde

Naties beëindigt de burgeroorlog in El

Salvador.

1994 Begin van de genocide in Rwanda.

Nelson Mandela wordt gekozen als

president van Zuid Afrika. RC Skøyen in

Norwegen organiseert een (vredes)reis

voor Israëlische en Palestijnse studenten

naar Oslo.

februari 2010

de rotarian

19


• rotary • global outlook •

De dodelijke overblijfselen van de oorlog

Rotarians zetten zich wereldwijd in om landmijnen te verwijderen

en om slachtoffers te helpen.

Vrijwel gelijktijdig met het werpen van de eerste atoombom op

Hirosjima (Japan) richtte de discussie over ontwapening zich op

massavernietigingswapens. Terwijl de bewapeningswedloop

accelereerde en er steeds meer geavanceerd en nog dodelijker

wapentuig op de markt kwam, was er een stille kracht: de landmijn.

Deze verraderlijke killer is in grote getale gebruikt in de

Tweede wereldoorlog en heeft zowel dodelijke slachtoffers

gemaakt als mensen voor het leven verminkt.

De landmijn wordt nog steeds ingezet voor de verdediging in

oorlogstijd. Zodra de kruitdampen zijn weggetrokken zouden ze

moeten worden opgeruimd. Helaas is dat nog niet overal het

geval en juist daardoor vallen er jaarlijks vele burgerslachtoffers.

In meer dan 80 landen zijn actieve landmijnen aan te treffen.

Volgens de ‘Landmine Monitor’ zijn er in 2007 ruim 5000 slachtoffers

gevallen; 75 % burgerslachtoffers en de helft daarvan

kinderen. In 2002 was het aantal landmijnslachtoffers nog 11700.

Dat laatste bewijst dat de inspanningen van verschillende organisaties

waaronder Rotary, vruchten afwerpen.

De antilandmijn beweging kreeg in de jaren negentig gestalte

toen zes non-gouvernementele organisaties (NGO’s) de koppen

bij elkaar staken om de verschrikkelijke gevolgen van landmijnen

te inventariseren. Tegenwoordig omspant de organisatie meer

dan 70 landen. Zij vormen een politieke lobby en maken politici

attent op de ellende van de slachtoffers.

In 1997 werd door 122 landen een internationale Mine Ban Treaty

in Ottawa getekend. Hiervoor ontving de beweging de Nobelprijs

voor de Vrede.

Niet deelnemende landen zijn China, Rusland en de Verenigde

Staten. De VS doneert veel geld aan de beweging, maar heeft niet

getekend omdat er nog miljoenen mijnen liggen in Zuid Korea

die het land moeten verdedigen tegen een aanval van Noord

Korea. India tekent niet omdat er aan de grens met Pakistan veel

mijnen zijn geplaatst.

Mine-Ex is een liefdadigheidsfonds van district 1980, 1990, en

2000, (Zwitserland, Liechtenstein) dat werd opgezet in 1994 nadat

wijlen chirurg Hans Stirnemann (RC Burgdorf) terugkeerde van

een driejarig verblijf in Zuidoost Azië waar hij slachtoffers van

landmijnen behandelde. Hij vond dat er iets aan gedaan moest

Rotary steunt projecten voor hulp aan slachtoffers van landmijnen in Cambodja

worden en motiveerde zijn club en enkele districten om zich in

te zetten.

Peter Eichenberger (RC Bern-Münchenbuchsee), de huidige

voorzitter van Mine-Ex, meldt dat er tegenwoordig wordt samengewerkt

met het internationale Rode Kruis en dat er fondsen

worden geworven om slachtoffers aan nieuwe kunstmatige

ledematen te helpen en ze te ondersteunen bij de revalidatie.

De inspanningen van Mine-Ex richten zich grotendeels op

Cambodja, een land dat voor eenderde bezaaid ligt met mijnen.

Mine-Ex draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Alle hulp

gaat naar de mensen die het nodig hebben. Er zijn geen administratieve

of andersoortige kosten. Ook in andere landen zijn

spontaan soortgelijke initiatieven opgezet en dat leidde tot een

Rotarian Action Group die zich richt op de bewustwording van

de dodelijke kracht van landmijnen. Zij dragen bij aan het

ruimen van mijnen en geven hulp aan slachtoffers en hun

familieleden.

Deze groep steunt de HALO Trust, een liefdadigheidsinstelling

uit Engeland die werd gesteund door de overleden Prinses Diana.

Via HALO werken ruim 8000 mijnruimers in zo’n 9 landen. Zij

hebben meer dan een miljoen mijnen geruimd.

‘De weg naar succes zal erg lang zijn,’ zegt Eichenberger. Hij put

hoop uit de situatie in Cambodja: ‘Het aantal nieuwe slachtoffers

daalt en de nog levende slachtoffers bevinden zich in een betere

positie dankzij onze gezamenlijke inspanningen.’

Paul Engleman

Kijk op www.rfma.org

1995 Het Dayton-Paris akkoord

markeert het einde van de oorlog in

Bosnië-Herzegovina.

1998 Het Goede Vrijdag akkoord wordt

gezien als een doorbraak in het vredesproces

in Noord Ierland

2001 Duizenden burgers sterven tijdens

de aanval op het World Trade Center in

New York op 11 september.

2002 Angola tekent een vredesverdrag

waarmee een eind komt aan 27 jaar

burgeroorlog. De eerste lichting Rotary

World Peace Fellows begint aan haar

studie aan de Rotary Centers, opgezet

door The Rotary Foundation op gerenommeerde

universiteiten over de hele

wereld.

2006 De democratische republiek

Congo houdt voor het eerst in 40 jaar

presidentsverkiezingen.

2007 Rotary organiseert voorafgaand

aan de internationale conventie het eerste

Rotary World Peace Symposium, een

netwerkbijeenkomst voor Rotary World

Peace Fellows en rotarians. Het evenement

telt bijna 400 deelnemers.

20 feruari 2010 de rotarian


• rotary • global outlook •

In gesprek met Rotary Centers alumni

Maria Saifuddin Effendi Godfrey. Mukalazi Cecilia Nedziwe Arnoldus Pranckeviius

In 1999 zette The Rotary Foundation de Rotary Centers for International

Studies in peace and conflict resolution ter bevordering

van de vrede en om een nieuwe generatie van leiders op te leiden.

In een samenwerkingsverband van acht prestigieuze universi

teiten in zes landen leidt het programma per jaar ongeveer

100 studenten (Peace Fellows) op. In 2009 namen bijna 400 oudstudenten

deel aan de Conventie van RI in Birmingham. We

vroegen vier van deze ‘Peace Fellows’ naar hun visie op vrede.

Maria Saifuddin Effendi (University of Bradford, Engeland,

lichting 2006-08) is assistent professor op het Vredesdepartement

van National Defence University in Islamabad, Pakistan.

Godfrey Mukalazi (University of Queensland, Australië, lichting

2004-06) is medeoprichter van het Great Lakes Center for Conflict

Resolution in Kampala, Oeganda.

Cecilia Nedziwe (University of Queensland, Australië, lichting

2006-08) is operationeel manager op het Centre for Peace Initiatives

in Afrika, een regionale vredesorganisatie in Harare

(Zimbabwe).

Arnoldas Pranckeviius (Sciences Po, Frankrijk, lichting 2002-04)

werkt voor het Europees Parlement in Brussel

Global Outlook: Denk je dat er ooit vrede zal zijn?

2009 Aartsbisschop emeritus Desmond

Tutu spreekt op het tweede Rotary

World Peace Symposium. Het Rotary

Centers programma heeft nu meer dan

400 afgestudeerde deelnemers.

Credits:

Fotos gebruikt met toestemming van

het panel, behalve uiterst rechts: Rotary

Images/Alyce Henson

AP Photo/Amel Emric

Effendi: vrede is mogelijk als we aandacht geven aan het gevoel van

veiligheid, voedselvraagstukken moeten worden opgelost, waterproblematiek

en milieuzorgen moeten worden weggenomen en

er moet gratis onderwijs voor iedereen komen. Pas als die problemen

zijn aangepakt zullen mensen minder strijden met elkaar en

komt de vrede een stukje dichterbij.

Mukalazi: Het succes van de opleiding die wij gevolgd hebben aan

de Rotary Centers geeft hoop. Vrede kan nooit met een tijdslimiet

worden aangeduid. We moeten er elke dag een steentje aan

bijdragen.

Pranckeviius: De Europese Unie is een voorbeeld. De EU is een

gebied waar vrede, stabiliteit en democratie heersen. Nog geen

honderd jaar geleden woedde hier een verschrikkelijke oorlog en

heerste een verschrikkelijk totalitair regime. Als ik daar aan denk,

dan denk ik dat wereldwijde vrede mogelijk is.

GO: Wat zie je als het grootste obstakel op de weg naar vrede?

Cecilia Nedziwe: Er zijn vele obstakels. In Zimbabwe is veel verkeerd

gegaan door miscommunicatie of gebrek aan informatie vanwege

media die loyaal zijn aan bepaalde politieke partijen. Persvrijheid

en onafhankelijke media zouden een begin kunnen zijn.

Mukalazi: In mijn land is de overheid de schuld van alles. Het hele

staatsapparaat is ontwricht door mismanagement, corruptie en

onderdrukking van aanhangers van de tegenpartij. Er is geen

sociaal stelsel en een gewapend conflict hangt in de lucht.

GO: Wat kunnen rotarians doen, individueel of in clubverband.

Om het vredesproces te helpen?

Effendi: Het Rotary World Peace Fellowships programma is een

uitstekend initiatief. Maar men kan alleen de voordelen ervaren

als men door een moeilijke competitiestrijd is gegaan. Mijn voorstel

is dat Rotaryclubs tiendaagse vredesworkshops gaan

organiseren. Daar kunnen studenten en professionals van ons

vakgebied aan deelnemen. Zo wordt het onderwerp bekender in

de Rotarywereld en dus ook in de gebieden waar sprake is van

conflicten.

GO: Er is al sinds mensenheugenis sprake van conflicten. Voor

ware vrede moet de mens veranderen. Denk je dat dit mogelijk is?

februari 2010

de rotarian

21


• rotary • global outlook •

Nedziwe: Ik ben geen Quaker, maar ik onderschrijf hun geloof in

de waarde van elke persoon en hun geloof dat het goede het

kwade zal overwinnen. Ik geloof dat het doel van de vrede geleid

moet worden door de kracht van de liefde, waardoor de mens ook

verandert. Dat is een uitdaging. The Rotary Foundation gaat

voorop met het uitroeien van polio, waterprojecten en het opleiden

van jonge mensen. Daar moet zij vooral mee doorgaan.

Effendi: De mens is van nature niet destructief. Als mensen

worden genegeerd door het sociale stelsel en door medemensen

onderdrukt worden dan komen zij in opstand tegen de politieke,

economische en sociale misstanden. Als zij niet gehoord worden

raken zij gefrustreerd. Wij dienen de omstandigheden te creëren

waarbinnen mensen zich het best kunnen ontwikkelen.

GO: Welke recente gebeurtenis vindt je als bemoedigend?

Nedziwe: In Zimbabwe heeft de vorming van een regering waarin

alle partijen vertegenwoordigd zijn rust gebracht. Hoewel de eerste

vergadering werd verstoord door onruststokers, is er hoop en

bestaat de politieke wil bij de partijen om voort te gaan met de

het opstellen van een grondwet die door het volk gedragen

wordt. De regering streeft ook naar een soort nationale healing

met aandacht voor integratie en een verzoening en dat is

prijzenswaardig ondanks het feit dat de eerlijkheid van het

leiderschap tot op zekere hoogte in twijfel getrokken kan worden

Pranckeviius: Ik vraag mezelf vaak af hoe de wereld er over 20 tot

50 jaar er uit zal zien. Zijn er sterke internationale instituties en

vallen we onder internationale wetgeving of is er sprake van

benepen nationale belangen en unilaterale handelspolitiek? Zal

er sprake zijn van duurzame ontwikkelingen waarbij de voordelen

van de globalisering voor iedereen bereikbaar zijn of een

wereld waarin protectionisme heerst, waarin de ongelijkheid

groeit en waarin de armoede om zich heen grijpt. Ik denk dat het

van belang is dat we met een langetermijnvisie voor de aarde

komen en dat we weten welke richting het op moet gaan. De

manier waarop de economische crisis en de klimaatverandering

in gezamenlijkheid is aangepakt lijkt er op te wijzen dat we op de

juiste koers liggen.

Mukalazi: De ontwikkelingen in Australië met betrekking tot de

positie van de Aboriginals, de politieke trend in de Verenigde

Staten,de situatie in Zuid-Afrika — zijn de voorboden van het

wederzijds begrip dat de aarde verovert.

Vrede in beeld

Building Peace: Rotary World Peace Fellows

is een DVD van ongeveer zeven

minuten waarin de Rotary Centers for

International Studies in peace and conflict

resolution de volle aandacht krijgen. De

DVD bevat interviews met voormalige

Rotary World Peace Fellows als Jeyashree

Nadarajah (foto), over hoe de TRF heeft

bijgedragen aan hun inzet in het vredesproces.

Een ideale manier om het

programma onder de aandacht te brengen

van uw clubleden.

Bestel de DVD (830-DVDC) via: shop.

rotary.org

Meer informatie

Lees meer over Rotary’s wer op het gebied van vrede en conflicthantering

op www.rotary.org/go

Medewerker(s) aan deze editie:

Paul Engleman, freelance schrijver.

Colofon

Global Outlook is een supplement bij de uitgaven van de Rotary

World Magazine Press en wordt ieder kwartaal uitgegeven door

Rotary International. Copyright © 2010.

Verantwoordelijk uitgever Joseph Derr, redactie Barbara Nellis,

ontwerp Avery Mamon, productiecoördinator Candy Isaac.

Foto’s: Rotary Images/Alyce Henson. Redactieadviesraad: Bob

Aitken (Rotary Down Under), T.K. Balakrishnan (Rotary News/

Rotary Samachar), Carlos Henrique de Carvalho Fróes (Brasil

Rotário), Andrea Pernice (Rotary), and Matthias Schütt (Rotary

Magazin)

22 feruari 2010 de rotarian


• rotary • international service •

Thuis in Zimbabwe

Ronald van der Laan (links) en Marijke Acket

IMBA, een project van zelfredzaamheid in Zimbabwe, een land

dat zich in een politieke een economische crisis bevindt. Een

goed voorbeeld van een health & hunger project, aldus Paul

Franken (PDG D1550), Zonecoördinator Health & Hunger.

Marijke Acket (RC Chitungwiza, Zimbabwe) is 29 jaar, geboren in

Oss. Ze heeft Beleids- en Organisatiewetenschappen gestudeerd

aan Tilburg University, waarvan een half jaar, in 2001, aan Stellenbosch

University in Zuid Afrika. Haar Master onderzoek

voerde zij in 2004 uit voor Young Africa Skills Centre in Zimbabwe.

Haar tweede Master of Science in International

Development Studies behaalde zij in 2006 aan de Universiteit van

Amsterdam, met een onderzoek naar de kwaliteit van primair

onderwijs in Uganda.

Ronald van der Laan (RC Avondale, Zimbabwe) is 33 jaar, geboren

in Beers. Heeft HBO Business Studies gedaan aan de Hogeschool

van Breda, waarvan een jaar aan Western Carolina University en

een half jaar stage bij Lufthansa Cargo in Atlanta. Vervolgens

heeft hij zijn MSc in Business behaald aan de Universiteit van

Nyenrode. Hij werkte als inkoper bij Oce Technologies in Venlo

en als Strategic Specialist Inkoop bij NedCar in Born.

Samen vertrokken zij in 2007 naar Zimbabwe, om zich daar fulltime

voor IMBA in te gaan zetten. Marijke en Ronald zijn door

hun project via het thuisfront in contact gekomen met Rotary en

hebben dat in Zimbabe verder ‘ontwikkeld’, door zich aan te

sluiten bij de genoemde Rotaryclubs aldaar.

Wat is IMBA?

Stichting IMBA in Nederland is in oktober 2004 opgericht ten

behoeve van IMBA Zimbabwe. De stichting steunt het werk van

IMBA in Zimbabwe en houdt zich in het bijzonder bezig met het

ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. De twee belangrijkste

onderdelen hiervan zijn fondsenwerving & – beheer en draagvlakversterking

& voorlichting.

februari 2010

de rotarian

23


• rotary • international service •

IMBA, dat in de plaatselijke taal ‘thuis’ betekent, heeft als visie

dat kinderen op een geïntegreerde manier in een (kind)vriendelijke

omgeving kunnen opgroeien zodat zij hun volledige

potentieel kunnen verwezenlijken en tot creatieve, geïnspireerde,

productieve, verantwoordelijke en zorgdragende individuen

kunnen worden. IMBA biedt weeskinderen en kinderen die aan

hun lot zijn overgelaten een nieuwe start in het leven, een

nieuwe familie met een vader en een moeder en broertjes en

zusjes in één van de vijf familiehuizen. Een kindgericht gemeenschapsontwikkeling

programma (Child Centred Community

Development Programme) is bedoeld om de lokale gemeenschap

vaardigheden en structuren bij te brengen die ze nodig hebben

een kindvriendelijke omgeving te creëren waarin kinderen zich

op een holistische manier tot volwaardige individuen kunnen

ontwikkelen. Om kansarme kinderen, in het bijzonder uit de

rurale omliggende dorpen een gezonde en creatieve vorm van

ontspanning en vrijetijdsbesteding te bieden, heeft IMBA een

Sports, Arts & Music (SAM) Programma.

Het is de bedoeling dat het project in Zimbabwe zo snel mogelijk

volledig op eigen benen kan staan, en financieel levensvatbaar en

zelfredzaam zal zijn. Om dit te bereiken zijn er verschillende

inkomensgenererende projecten, die voldoende opbrengen om

een substantiële bijdrage te leveren aan de dekking van de operationele

kosten.

Goed geworteld

Zimbabwe is een land dat zich al een tijd in een economische en

politieke crisis bevindt. IMBA is echter enorm goed geworteld in,

en wordt volledig gedragen, door de lokale samenleving. Een

adviesraad en bestuur, dat respectievelijk bestaat uit Zimbabwaanse

traditionele leiders en experts met verschillende

professionele achtergronden, welke de nodige ondersteuning en

expertise bieden om de strategische doelen van de organisatie te

bereiken, ligt hieraan ten grondslag.

De projectcoördinatoren - Ronald en Marijke - dragen in eerste

instantie zorg voor het dagelijkse projectbeheer. Vanaf de allereerste

dag bouwen ze capaciteit op vanuit de lokale bevolking,

managers en werknemers, om het project uiteindelijk volledig

aan hen over te dragen en continuïteit te garandaren.

Een van de familiehuizen van IMBA

IMBA biedt weeskinderen een nieuwe start

Zij staan er absoluut niet alleen voor. IMBA Zimbabwe kent drie

geïntegreerde onderdelen, namelijk de Familiehuizen, Gemeenschapsontwikkeling

en de Inkomensgenererende Projecten. Een

enthousiast team van ongeveer twintig lokale werknemers draagt

dagelijks bij aan de verwezenlijking van IMBA’s visie: een

gezonde start in het leven van kansarme kinderen. Daarmee heeft

IMBA een belangrijke functie als werkgever in de lokale gemeenschap.

Niet alleen hebben de gezinnen van deze medewerkers

een inkomen, maar ook medische verzorging en sociale begeleiding.

De supervisors van de verschillende bedrijfsonderdelen

krijgen diverse trainingen, onder andere op het gebied van

marketing, planning en financieel management.

Veel steun

Vanuit Rotary is er veel steun voor IMBA. RC Oss haalde in 2008

B 10.000 op met een Smartlappenfestival en RC Heerlen

sponsorde twee boorputten in 2008. Daarbij bestaat het bestuur

van IMBA Nederland vier rotarians van RC Oss: voorzitter Lou

Pinckaers, penningmeester Jan van de Laak, technische ondersteuning

Harry Faassen en adviseur Vic Acket. En erg bijzonder:

in 2010 - zo hebben RC Oss en RC Oss-Maasland toegezegd – zal

door deze clubs op grote schaal actie gevoerd worden voor IMBA

onder het thema ‘Oss voor IMBA’.

De toekomst

Op het moment is het eerste van vijf kinderhuizen klaar. In de

komende drie jaar zullen er nog vier huizen bij gebouwd worden.

Er is ruimte voor nog vijf huizen. Als er behoefte aan is,

zullen er over tien jaar tien huizen staan. IMBA hecht veel waarde

aan de zelfredzaamheid van haar projecten en streeft ernaar voldoende

inkomsten te kunnen genereren om al haar programma’s

geheel zelfstandig en duurzaam te kunnen runnen. Deze projecten

dienen tevens een educatief doel voor kinderen en inwoners

van het urbane Chitungwiza en de omliggende rurale dorpen.

Deze Educatieve Inkomensgenererende Projecten zijn een duurzame

bron voor verbeterde voeding en voedselzekerheid, leveren

een significante bijdrage aan de zelfredzaamheid van het project

en bieden opleidingsmogelijkheden voor de lokale bevolking, in

het bijzonder aan kinderen en vrouwen.

Meer informatie: www.imbachildrenshome.com

24 feruari 2010 de rotarian


• rotary • enquÊ te •

Leesonderzoek: De Rotarian positief beoordeeld

Het meest recente leesonderzoek voor De Rotarian dateerde al

weer van 2001. Voor de redactie tijd om de lezer weer eens te

vragen naar de mening over bepaalde rubrieken. Onderstaand

de uitkomsten van de enquête die via internet werd gehouden

van 15 november tot 1 december 2009.

Algemeen

De enquête is uitgezet onder 2500 leden die willekeurig uit het

ledenbestand zijn geplukt. Op ons verzoek hebben 392 leden

gereageerd, dus met een response van 15,8 % mogen we uitermate

blij zijn. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 53,5. Het

gaat daarbij voor 75% om mannen en voor 25 % om vrouwen.

Men is lid geworden tussen 1964 en 2009. Uit de antwoorden op

de vraag in welk jaar men lid is geworden valt te concluderen dat

er relatief veel nieuwe leden hebben gereageerd: 65 % is lid

geworden in de afgelopen 5 jaar.

Inhoud

De vragen met betrekking tot de

inhoud van De Rotarian zijn vrijwel

allemaal positief beantwoord. De

diepgang wordt goed beoordeeld

(78,9 %), alsmede de schrijfstijl

(75,7 %), de omvang (72,7 %), de

onderwerpkeuze (69,9 %) en de

variatie (66,8 %)

Tijdbeslag

Van de respondenten leest 58,6 % het

blad ongeveer 15 minuten, 33,2 %

besteedt er circa 30 minuten aan,

6,3 % een uur en 1,8 % langer.

Interesse

Op de vraag welke onderwerpen men

het meest interessant vindt waren

meerdere antwoorden mogelijk.

Meest interessante onderwerpen zijn

Rotary in Nederland (80,3%), clubacties

(67,1 %), Districtsnieuws (50,96 %),

Vocational Service (48,4 %), clubzaken

(39,8 %) en jeugd (36,9 %). Opvallend

is dat Rotary Doctors Nederland als

onderwerp in het blad 0 scoort.

De Rotarian wordt kritisch bekeken. (Foto: Marcel Harlaar)

waarbij door sommige wordt aangetekend dat de ingezonden

stukjes puntiger mogen.

Een interessant beeld levert ook de vraag wat men mist in het

blad. Men (41,1%) zou graag een reisrubriek zien, terwijl 34,3 %

geen bezwaar heeft tegen lifestyle-achtige artikelen. Eten en

drinken en boekrecensies scoren ook goed.

De column van De Rotarian wordt op alle punten (diepgang,

schrijfstijl, omvang, onderwerpkeuze, variatie en scherpte) goed

beoordeeld met een gemiddelde van 68,6 %.

Vormgeving*

Wat betreft de vormgeving vindt 54,5 % dat er te veel tekst in De

Rotarian staat. Dat komt overeen met de score wat betreft het

beeldgebruik: 39,8 % vindt dat er te weinig beeld is in het blad,

terwijl 34,1 % de hoeveelheid beeld goed vindt. Lettergrootte,

kleurgebruik en frequentie worden

als goed beoordeeld.

De uitkomst van de vraag hoe men

het blad graag zou zien is eveneens

opvallend. 29,6 % ontvangt graag De

Rotarian als glossy magazine, 24,9 %

vindt de huidige vormgeving prima

en 45,5 % zou De Rotarian graag als

opiniërend magazine zien.

Website

In de enquête is ook een aantal

vragen over de website verwerkt.

94,4 % van de respondenten weet in

ieder geval dat Rotary in Nederland

een website heeft. De vormgeving

van de website wordt goed

beoordeeld (51,1%), alsmede de duidelijkheid

(50%) en de volledigheid

(54,6). De gebruiksvriendelijkheid

wordt als goed aangemerkt (44,3 %).

Men vindt de website aantrekkelijk

(36,4 %) en de navigatie wordt als

helder (45,5 %) beoordeeld. Op de

afsluitende vraag of men de site als

nieuwsmedium ziet zegt 50,6 % ja en

49,4 % nee.

*Om onbekende reden daalt het aantal respondenten hier van 392 naar 92.

De vraag welke rubriek men het liefst ziet vervallen toont een

ander opvallend beeld. De door Rotary International verplichte

onderdelen Global Outlook (33,5%) en artikelen van Rotary International

(14%) scoren daar het hoogst en de rubriek clubnieuws

het laagst (0,3 %). Hier valt uit te concluderen dat berichtgeving

over clubactiviteiten door de lezer op prijs worden gesteld. Ook

de column scoort hier hoog (16,6 %) en de rubriek ingezonden,

Reacties

Aan het einde van de vragenreeks had men nog de mogelijkheid

te reageren via te geven. Daarin werden positieve en negatieve

reacties verwoord die we als redactie – waar nodig – ter harte

zullen nemen.

Voor de weergave van de reacties: www.rotary.nl/rotarian

25


• rotary • districtsconferenties •

D1550: Districtsconferentie in High Tech Campus

te Eindhoven op 29 mei 2010

‘Hartenkreten van een gouverneur’

Betrokken, betrouwbare en beschikbare rotarians:

Voel je aangesproken! Stap nou eens voor een keer ECHT over

de grens van je eigen club heen!

Er zijn altijd 4 plaatsen in een auto! Maak er een ‘clubuitstapje’

van en geniet samen!

Neem nieuwe leden mee en laat hen zien wat Rotary buiten de

club te bieden heeft!

Onderwerp: Vocational Service de ‘parel van Rotary’ , in vele

facetten!

Niet alleen ernst: ook ontspanning, entertainment en

gezelligheid!

Sprekers van formaat gaan in discussie met de zaal en een ‘ interessant

panel’

Kom eens naar een veel besproken moderne eigentijdse Eindhovense

locatie! Ook leuk!

Partners en belangstellenden in Rotary: doe met ons mee die dag!

Voorzitters en penningmeesters, betaal het inschrijfgeld van

nieuwe leden van je club!

Indringende dilemmadiscussies in de club, vertel elkaar hoe er

mee om te gaan!

Steun elkaar in een tijd waar ethiek aan de orde van de dag is!

Luister naar verhalen van rotarians uit andere clubs! Ze zijn allemaal

zo anders!

THE FUTURE OF OUR ‘ DISTRICTSCONFERENTIE’ IS IN

(Y)OUR HANDS!!

D1560: No more monkey business!

De winstkansen van duurzaamheid

Op 29 mei 2010 vindt in het spiksplinternieuwe Wereldnatuurhuis

van Apenheul in Apeldoorn de districtconferentie van D1560

plaats. Wat kunt u verwachten?

– De duurzame praktijk: vier ‘duurzame’ ondernemers vertellen

over hun successen en de keuzes die zijn maakten;

– Forum: reacties op úw stellingen over duurzaam ondernemen;

– Speedsessies: u in gesprek met duurzaamheidexperts;

– 10 tips: concrete aanbevelingen voor duurzaam ondernemen

met winstkansen;

– En natuurlijk: ontmoet oude bekenden en nieuwe bekenden in

Rotary.

Het sprekersforum bestaat uit:

- Thomas Rau, architect die al jaren voorop loopt in ècht duurzaam

ontwerpen. ‘One Planet Architecture: de trein van

duurzaamheid is voorbij, het is nu de trein van

levensvatbaarheid.’

- Ruud Sondag, bestuursvoorzitter Van Gansewinkel Groep.

Bedrijf dat zich heeft ontwikkeld van ‘afvalboer’ tot producent

van grondstoffen: ‘Afval bestaat niet’.

- Peter Bakker, bestuursvoorzitter TNT, al drie jaar op rij winnaar

van de Dow Jones Sustainability Award. ‘Slechte logistiek is een

van de oorzaken van honger in de wereld: op de planeet is genoeg

voedsel voor iedereen, het is alleen niet op de goede plaatsen.’

- Coen de Ruiter, (ex-Unilever, ex-Max Havelaar, nu algemeen

directeur Apenheul).

Meer info: www.discon2010.nl

D1570: Never waste a good crisis

Het motto van de districtsconferentie van D1570 is de uitspraak

van Hillary Clinton ‘Never waste a good crisis’. Topsprekers gaan

ervaringen uitwisselen over het leiden van bedrijven tijdens grote

extern veroorzaakte veranderingen.

De dag wordt geopend door een bekend persoon uit de financiële

wereld, waarna een organisatiedeskundige zal spreken over

26 feruari 2010 de rotarian


• rotary • districtsconferenties •

reacties van organisaties op grote externe ontwikkelingen.

Daarna zullen in parallelsessies leiders van organisaties (profit en

non-profit) vertellen over hun ervaringen. Vervolgens zal de

Hogeschool Utrecht plenair een presentatie geven over de factoren

die bepalend zijn voor de wijze waarop organisaties succesvol

kunnen reageren op sterk wijzigende maatschappelijke omstandigheden.

Zijn er bij succesvolle bedrijven parallellen te

herkennen in organisatievorm, common values, leiderschapstijlen

en dergelijke? Tenslotte zal Mercedes een ‘ervaringspresentatie’

geven en de dag zal gesloten worden door

districtsgouverneur Rob Klerkx. Het congres wordt gehouden op

29 mei in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz Nederland te

Utrecht, een prachtige locatie.

D1580: ‘Begrijp ik de jongere generatie nog?’

Rotary moet verder met de jongere generatie, de grote vraag is hoe? De districtsconferentie

op zaterdag 24 april 2010 in het AZ-stadion in Alkmaar heeft als werkthema

‘Begrijp ik de jongere generatie nog?’.

Het thema wordt op drie onderdelen uitgewerkt:

- Frits Spangenberg over ‘De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders’.

Frits Spangenberg is sociaal wetenschapper en oprichter van Motivaction

International.

- Henk Maas over ‘De Leerfabriek’, een duidelijk andere manier van leren. Winnaar van

de ‘Lereniseenmakkieprijs 2008’.

- Spreker over de veranderde houding van jeugd ten opzichte van geldzaken. Informatie

over de wijze waarop de huidige generatie met geldzaken omgaat.

Ter afsluiting een verrassend muzikaal optreden door het Noordhollands Jeugd

Orkest.

D1590: Dag van de Letters

Tijdens de Dag van de Letters op 27 maart 2010 in Groningen

staat de strijd tegen laaggeletterdheid in Nederland en analfabetisme

in de wereld centraal. De dag bestaat uit een symposium en

het Rotary-UNICEF gala. Het symposium is interessant voor

iedereen die iets heeft met laaggeletterdheid in Nederland. Bij

het Rotary-UNICEF gala draait het allemaal om de rechten van

kinderen in ontwikkelingslanden. Het gala is een unieke gelegenheid

om in een bijzondere sfeer kennis te maken met de

wereld van UNICEF. Het thema van het symposium is laaggeletterdheid

in Nederland. Schrijfster Yvonne Kroonenberg verzorgt

een lezing. Dieuwertje Blok leidt een panelgesprek waar onder

meer Frans Spekreijse, pleitbezorger in de strijd tegen laaggeletterdheid,

Frits van der Heide, werkgever, een docent en een

laaggeletterde aan bod komen. Maar ook Margreet de Vries directeur

van Stichting Lezen en Schrijven vertelt over de ernst van het

probleem. Het symposium vindt plaats in de Martinikerk in Groningen

en begint om 14.00 uur. Entreekaarten à B 25,- zijn te

bestellen via www.dagvandeletters.nl

Tijdens het eerste Rotary-UNICEF gala treedt een keur aan

artiesten en sprekers op tijdens een voortreffelijk meergangen

diner. UNICEF ambassadrice Trijntje Oosterhuis verzorgt een

speciaal optreden. Rooie Rinus en Pé Daalemmer geven een

Gronings tintje aan de avond en Marc Grol, directeur van

Sotheby’s, leidt de veiling. Het gala is een prachtige netwerkbijeenkomst

en vindt plaats in het hoofdkantoor van de Gasunie in

Groningen. Tafels met 8 couverts zijn à B 1.500 te reserveren via

www.dagvandeletters.nl

februari 2010

de rotarian

27


• rotary • districtsconferenties •

D1600: Peace & Justice

Alle rotarians in D1600 hebben de flyer in de bus gekregen,

waarin wordt opgeroepen om in te schrijven voor de Districtsconferentie

in het Crowne Plaza Hotel Den Haag op 17 april.

De districtsconferentie behandelt het thema ‘Peace and Justice’

en zal gelegenheid geven om diverse Instituten zoals het Vredespaleis,

het Joegoslavië tribunaal, het Libanon en Sierra Leone

tribunaal, het OPCW, dat wereldwijd het verbod op chemische

wapens handhaaft en Europol te bezoeken. In de ochtend wordt

uiteraard het Huishoudelijk deel van de Districtsconferentie

gehouden.

Inschrijven via: www.dc1600-2010.nl

D1610: Kleur!

De Districtconferentie 2010 draagt het thema ‘Kleur’. Want zonder kleur is alles zwart/

wit. Letterlijk en Figuurlijk. Op DC 2010 beleef je wat kleur met jou doet en wat kleur

voor jou en de samenleving doet. Met sprekers, workshops en cabaret wordt het een

kleurige dag en verandert jouw beeld in kleur. Op www.rotarybekentkleur.nl maak je

kennis met het gehele programma. Om je enthousiast te maken, alvast een tipje van de

sluier: één van de sprekers is Lousmijn van de Akker, internationaal trendexpert. Haar

visie is medebepalend voor merken als Nike, Estee Lauder, Kipling en Tommy Hilfiger.

De dag wordt samengevat door improvisatie cabaretgroep Op Sterk Water. Zij zorgen

ervoor dat u glimlachend terugdenkt aan deze conferentie. Kortom: top sprekers,

boeiende workshops en een humoristisch slot laten jou beleven wat kleur met je doet.

Schrijf nu in op www.rotarybekentkleur.nl. De DC 2010 wordt georganiseerd door de

Rotaryclubs in de Alblasserwaard voor district 1610.

Locatie: Landvast Alblasserdam

Datum/tijd: 24 april 2010 van 9.30 tot 16.30 uur

Kosten: B 45,00 per persoon

Verkrijgbaar bij de Stichting Rotary Administratie Nederland

Wat is Rotary? – B 1,50

Vocational Service – B 1,00

Club Leadership Plan (Ned. editie) – B 2,75

Official Directory – B 10,- (incl. Cd-rom – B 12,50)

Manual of Procedure – B 4,70

Classificatiegids – B 2,75

Bij ons op de club / IJds – B 7,50

Rotary voor, tijdens en na WOII – B 7,50

Nieuwe leden informatiemap – B 10,-

(alle prijzen excl. verzendkosten)

Ook voor lidmaatschapkaartjes, gastenkaarten en Rotarystickers!

Bestellingen via info@rotarynederland.nl

28 feruari 2010 de rotarian


Wam de Moor

© Marc Bolsius

Het allermooiste sonnet dat we hebben

Als neerlandicus oude stijl, bouwjaar 1955, denk ik persoonlijk

bij elke jaarwisseling, dus ook nu, aan het fraaiste en indrukwekkendste

sonnet uit onze literatuur dat over de tijd gaat. Dat wil

ik u, bij wijze van nieuwjaarswens, wel eens aanreiken.

In oude cartoons zie je tijd vaak afgebeeld als een bejaarde man

met een lange baard en een zandloper in de hand. Hooft gebruikt

dat beeld op zijn eigen manier. Bij hem is Vadertje Tijd een snelle

bliksem. ‘Gezwinde grijsaard, die op wakkere wieken staag de ijle

lucht doorsnijdt’. Ik schrijf het maar even uit het hoofd op, in

onze eigen spelling. De drost van het Muiderslot, P.C. Hooft,

doet in dit gedicht niet onder voor Shakespeare en diens

geweldige sonnetten. Ik zal het er zo over hebben. Maar eerst dit.

Hooft spelde zoals het hem uit kwam. Dat deden zijn tijdgenoten

Vondel, Bredero en Huygens trouwens ook. En ze maakten er

onderling geen probleem van. Onze grote spelleider van het

Groot Nederlands Dictee Philip Freriks zou er geen raad mee

hebben geweten. Sinds ons taalgebruik wordt geteisterd door

telkens nieuwe Groene Boekjes met wéér een onbegrijpelijke

spellingwijziging, zoeken de makers van het dictee het onvermijdelijk

in flauwiteiten als ‘Mag het aan elkaar of mag het niet aan

elkaar? Moet hier een koppelteken of een trema?’, zaken waarover

ik vroeger aan mijn leerlingen duidelijke, eensluidende instructies

kon geven, maar ik zou nou niet meer durven. Zesentwintig

‘fouten’ had ik de laatste keer, als kind had ik altijd tienen. Als je

winnaar wordt van zo’n dictee, ben je voor mij meer een mierenneuker

(of miereneuker? nee, volgens mijn computer mag dat

niet, terwijl je toch maar één mier tegelijk kunt neuken!) dan een

spellingskampioen.

Hooft, de meest virtuoze dichter die onze literatuur heeft

gekend, schreef over de tijd dat tegelijk aangrijpende én troos-

tende gedicht, dat in alle bloemlezingen staat als Sonnet.

Dat gedicht is zo mooi, omdat de eerste acht regels over de dood

lijken te gaan – als zodanig is het terug te vinden in bloemlezingen

met de dood als thema –, maar dan in de volgende zes regels

een prachtig liefdesgedicht blijkt te zijn – ik zou het in een

bloemlezing over de liefde zetten – . Lees maar:

Gezwinde grijsaard, die op wakk’re wieken staag (= gestadig)

De dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken

Altijd vaart voor de wind, en ieder na laat kijken,

Doodvijand van de rust, die woelt bij nacht bij daag.

Onachterhaalb’re Tijd, wiens hete honger graag

Verslokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken

En keert, en wendt, en stort staten en koninkrijken,

Voor iedereen te snel – hoe valt gij mij zo traag?

Mijn lief, sinds ik u mis, verdrijf ik met mishagen

De schoorvoetige tijd, en tob de lange dagen

Met arbeid avondwaarts. Uw afzijn (= afwezigheid) valt te bang.

En mijn verlangen kan den Tijdgod niet bewegen;

Maar ’t schijnt, verlangen dáár zijn naam van heeft gekregen

Dat ik den tijd, die ik verkorten wil, verlang.

Vooral die laatste woordspeling is de slagroom op de pudding.

Wat een vondst! Hooft was een goeie vrijer, dat is zeker, maar

minstens zo goed als dichter. Hij verwoordde nog drie keer, in

bijna even mooie gedichten, ons aller ervaring dat de tijd ons

langer valt als we op iets heel spannends zitten te wachten en

voorbij vliegt, als we het leven aangenaam vinden. Vermakelijke

gedichten zijn het, maar met name in Gezwinde grijsaard heeft

Hooft zijn superioriteit bewezen, niet alleen wat betreft de

schoonheid van zijn taal, maar ook om de dubbele thematiek van

dood en liefde. Eerst pepert hij ons in dat wij, toen wij geboren

werden, zijn gaan sterven. Dan brengt hij zijn gedachten down

to earth: Tijd, waarom laat je mij zo ontzettend lang uitzien naar

mijn geliefde? ‘Dat ik de tijd, die ik verkorten wil, verlang’. Die

versregel is subliem. Hooft zegt bovendien niet zomaar wat. Het

gaat over onszelf.

Rotary boeken

Voor de boekenrubriek van De Rotarian zijn wij op zoek

naar actuele publicaties van rotarians. Heeft u recent een

boek gepubliceerd, werkt u aan een onderzoek dat

binnenkort in boekvorm verschijnt? Heeft uw club

ter gelegenheid van een jubileum een boek uitgebracht?

Wilt u dat het onder de aandacht komt van

mederotarians? Wij ontvangen graag een recensieexemplaar

met eventueel een kort persbericht.

Alvast hartelijk dank namens de redactie.

februari 2010

de rotarian

29


• rotary • clubnieuws •

Kerstpakketten voor

minderbedeelden

D1550 – Het is alweer langer dan 10 jaar

geleden dat bij RC Uden het initiatief

werd geboren om kerstpakketten te gaan

samenstellen voor minderbedeelden.

Tijdens de Kerst van 2009 werden op deze

wijze op één zaterdag ca. 8.000 artikelen

opgehaald met een gezamenlijke waarde

van B 16.000. Een week voor de Kerst staan

jaarlijks in alle supermarkten in Uden,

Volkel en Odiliapeel de kraampjes van

RC Uden. Het winkelend publiek wordt

bij binnenkomst gevraagd om een aantal

artikelen te kopen. Artikelen die in de

schappen zijn gelabeld. Heel veel mensen

zijn bereid daar een steentje aan bij te

dragen. Bij het verlaten van de winkel

laten zij het gekochte achter in de kraampjes.

Alle artikelen worden tijdens de

actiedag naar een centraal punt vervoerd.

Op de eerstvolgende reguliere clubavond

zorgen de leden ervoor dat de kerstpakketten

worden samengesteld. Ook dit jaar

is het weer gelukt om volgens een betrekkelijk

eenvoudige formule ruim 300

pakketten te maken. De kerstpakketten

worden door de leden in dezelfde week

thuisbezorgd bij de minderbedeelden.

RC Uden krijgt de adressen van de kerken

en maatschappelijke instellingen. De

aanpak is betrekkelijk gemakkelijk door

andere clubs over te nemen. Bedacht moet

worden dat het een zeer strakke organisatie

vergt, arbeidsintensief is en om een

uitmuntend goede logistiek vraagt.

RC Uden was dan ook content met de

hand- en spandiensten, die door de

InnerWheels Uden-Veghel zijn geleverd.

Supporttrip Tanzania

D1560 – Enkele rotarians van RC Bathmen

de Schipbeek met partners vertrokken

medio november naar Tanzania om aan de

voet van de Kilimanjaro een week te gaan

werken aan de bouw van een klaslokaal bij

het Elisabeth Center. Dat is een basisschool

en educatiecentrum voor Maasai

kinderen en vrouwen met inmiddels 250

leerlingen. Daarnaast werd een bezoek

gebracht aan Sibusiso, een project voor

verstandelijk gehandicapte kinderen Het

De opbouwploeg van RC Bathmen de Schipbeek

in Tanzania

gaat in totaal om zo’n 1.600 kinderen,die

direct geholpen worden. Dit programma

is ‘community based’, wat wil zeggen dat

het ook in dorpen waar de kinderen vandaan

komen, actief is. De bouwers zijn

tijdens deze actieve week ook een dagdeel

met de social workers van Sibusiso gehandicapte

kinderen en hun familie in de

binnenlanden gaan bezoeken. Deze

kinderen krijgen in dit zogenaamde

outreach-programma nazorg, nadat zij

met een verzorger (veelal de moeder) bij

Sibusiso drie maanden een intensief

programma gevolgd hebben.

Het was een indrukwekkende en soms

emotionele ervaring die de betrokkenheid

van de Bathmense rotarians bij dit project

alleen nog maar groter maakte. Ze zagen

kinderen die dankzij deze hulp weer een

toekomst hebben. RC Bathmen de Schipbeek

sponsort het project al financieel,

maar heeft nu dus ook fysiek bijgedragen

aan de opbouw. Naast dit alles heeft een

groep enthousiaste HBO’ers onder auspiciën

van Jong Ondernemen en één van de

leden van Bathmen de Schipbeek een

eigen onderneming opgezet. Via de verkoop

van flesjes water wordt geld bijeen

gehaald voor dit doel.

Voor meer informatie:

www.florentinafoundation.org, www.sibusiso.com

en www.71procent.nl

Schoon water voor Thiruvertriyur

India

D1560 – Met een Indische markt en een

veiling zamelde RC Aalten-Wisch eind

november netto € 12000 in voor een waterproject

in India. Alle clubleden maakten

zich in schouwburg De Storm in Winterswijk

druk om de actie tot een succes te

maken. Op de foto met een reuzenslang,

hapjes en drankjes en tal van voorwerpen

uit India, bezoekers die bij binnenkomst

een fraaie slinger op hun hals en een rode

stip op hun voorhoofd kregen. De club

had er alles aan gedaan de mensen in een

zo echt mogelijke Indische sfeer te krijgen.

Het geld is bestemd voor

Thiruvertriyur, een achtergebleven plattelandsgebied

op 110 km. ten zuidoosten

van Madurai in India. Het gebied telt

16 dorpen en circa 20.000 inwoners.

Hoofdoorzaak van de armoede is ernstige

droogte in het gebied. Het hemelwater

moet worden opgevangen in zogenaamde

pounds, gegraven bassins. De regering

heeft er een paar laten graven, maar te

weinig. De Stichting Together heeft de

afgelopen vijf jaar drie grote pounds voor

de dorpen en 24 kleine pounds gerealiseerd.

Maar omdat veel van het water

verloren gaat door verdamping gaat

Together nu een groot bassin van 16 bij 16

en drie meter diep aanleggen. Dat wordt

afgedekt met een zeil. De stichting gaat

het geld van RC Aalten-Wisch voor dit

doel gebruiken.

4x4 wintertrail voor Doctors for

Life Afrika

D1560 – Ondanks, of misschien wel dankzij

grote regenval, veel modder en

filevorming op de baan door vastzittende

terreinauto’s, heeft RC Oldebroek

wederom een flink geldbedrag kunnen

genereren met de 4x4 Wintertrail. De

opbrengst van het evenement op 5 december,

B 20.000, komt ten goede aan drie

goede doelen, waarvan SODA, Stichting

Ploeteren door de modder bij de Wintertrial

30 feruari 2010 de rotarian


• rotary • clubnieuws •

Ondersteuning Doctors for Life Afrika het

hoofddoel is. De twee andere begunstigden

zijn Weidebeek in Wezep, een

woonvorm voor mensen met een lichamelijke

en/of verstandelijke beperking en de

Kinderoncologie van de afdeling Radiotherapie

van het AMC in Amsterdam. De

4x4 Wintertrail geniet inmiddels landelijke

bekendheid. Deelnemers komen van

ver om met hun terreinwagens een zwaar

parcours te rijden, met diverse waterpartijen

en hoogteverschillen op het in de

bossen tussen Heerde en Wezep gelegen

motorcrosscircuit. De gehele dag wordt

verzorgd door leden en aanhang van de

RC Oldebroek en de catering is tevens

onderdeel van het totaal. Snert, glühwein,

warme chocolademelk, broodjes gehaktbal,

hamburger en worst, de inwendige

mens wordt niet vergeten. Ook de

verzorging van de baan is in handen

van vrijwilligers.

Rotaryzilver voor museum

D1570 - RC Schoonhoven heeft het Nederlands

Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum

een prachtig zilveren kunstwerk overhandigd.

Deze aanbieding is onderdeel van

een zilverproject van RC Schoonhoven.

Gedurende vijf jaar heeft de club het

museum een bedrag toegezegd om een

deelcollectie eigentijds zilver op te bouwen

als aanvulling op de collectie Nederlands

gebruikszilver van 1600 tot 1970.

RC Schoonhoven kiest voor dit culturele

project omdat Schoonhoven bekend staat

als de Zilverstad van Nederland. Een

onafhankelijke commissie brengt jaarlijks

advies uit over de te verwerven voorwerpen.

Dit jaar is gekozen voor een object in

de vorm van een fraaie ‘Flintstone’-kan

van de hand van Pauline Barendse. Zij is

één Schoonhovense zilversmeden die zich

manifesteert met eigenzinnig werk. Paulines

kan is aantrekkelijk vanwege zijn

ironie: een ´Flintstone´-kan, als het ware uit

steen gehouwen. Die ruwheid/spontaniteit

is zeldzaam in zilverwerk, waar

perfectie en hoogglansafwerking de norm

zijn. Met de aankoop van dit kunstobject

sluit RC Schoonhoven dit meerjarenproject

af. De 5 ‘Rotary-objecten’ zijn

inmiddels te zien als onderdeel van een

expositie in het museum.

Leerlingen speeddaten met Rotary

D1570 – Speeddaten met rotarians. Het

lijkt een nieuwe trend op het gebeid van

Vocational Service. RC Schoonhoven lanceerde

een beroepenproject met leerlingen

uit het voortgezet onderwijs. Twee onderwijsinstellingen

hadden 40 leerlingen

afgevaardigd, die in drie ronden van

25 minuten Rotarians konden ondervragen.

In groepjes van maximaal 5 leerlingen

krijgen ze in korte tijd inzicht in een

bepaald beroep, hoe dit in de praktijk

wordt uitgeoefend en welke opleiding

ervoor nodig is. Daarnaast werd ook

samen gekeken naar de actuele ontwikkelingen

op de arbeidsmarkt voor een

bepaald beroep en de kansen voor de

nabije toekomst. Mede dankzij een

grondige voorbereiding door zowel de

leerlingen als de aanwezige rotarians kon

men in korte tijd veel informatie verkrijgen

en uitwisselen.

RC Texel met de Marinierskapel

D1580 – In 2009 bestond RC Texel 50 jaar

en de club besloot hier ook de bevolking

van te laten genieten. Daarom organiseerde

het jubileumcomité een optreden

van de Marinierskapel op de Groeneplaats

in Den Burg. Het vond plaats op 2 juli

2009 maar de bevolking van Texel praat er

nog steeds over. Ook schreef de Texelse

Courant een zeer uitgebreid artikel over

het bestaan en de betekenis van Rotary.

Een gedenkwaardig jubileum.

Tweetalig dictee groot succes

D1590 – Het door RC Leeuwarden

Nijehove georganiseerde tweetalig dictee

(Nederlands en Fries) in Stenden Hogeschool

was een succes. Het werd

gewonnen door Pytsje de Graaf, met 12

punten (Fries). Op de tweede plaats in het

Nederlands eindigde Bauke Nauta met 13

punten. Kitty van Dommelen (14 punten)

en Jorine Ploegh volgden hem op de voet.

In het Fries waren Hedman Bylsma (17

punten) en Saapke Miedema (18) tweede

en derde prijswinnaars. Het eerste tweetalige

dictee “Dik2” kende de Leeuwarder

wethouder van cultuur Isabelle Diks en

auteur Hylke Speerstra als lezers. Het

thema “De Elfstedentocht” speelde een

grote rol. Eerder was onder auspiciën van

de club een gesproken versie van Speerstra

elfstedenverhalen gepresenteerd.

Schiermonnikoog fakkelt en

concerteert

D1590 – RC ‘Het eiland Schiermonnikoog’

kwam eind vorig jaar tweemaal in actie.

Op 30 december werd voor de achtste

maal de midwinterfakkeltocht gelopen,

waaraan ruim 800 eilandbewoners en gasten

deelnamen. Dit inmiddels traditionele

evenement moest vanwege de zeer sterke

oostenwind en de kou worden ingekort.

Maar dat deed geen afbreuk aan de feestvreugde

en het grote enthousiasme waarmee

de fakkels door jong en oud werden

februari 2010

de rotarian

31


• rotary • clubnieuws •

gedragen. Na aftrek van de kosten kon

de Rotaryclub een bedrag van meer dan

B 2500 reserveren voor diverse goede

doelen.

Ongeveer 160 mensen bezochten op

2 januari het Nieuwjaarsconcert in het

Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog.

Dit benefietconcert werd

voor het eerst aangeboden aan de inwoners

en gasten van Schiermonnikoog.

Het concert werd verzorgd door organist

Wolfgang Baumgratz uit Bremen. Hij

werd daarin vocaal bijgestaan door zijn

echtgenote en sopraan Wiebke Koch. De

opbrengst van het concert, ruim B 800, is

bedoeld om het orgel, waarvan het binnenwerk

in 1647 is gebouwd voor de kerk

van Oudkerk, voor het eiland te behouden.

Vandaar dit benefietconcert.

Per direct herinstallatie

D1590 – Begin november 2009 meldde Piet

Spakman (RC Groningen), oud Hoofdcommissaris

van Politie te Groningen: ‘Na

lang hierover te hebben nagedacht, ben ik

tot het besluit gekomen om per 1 januari

aanstaande onze club te verlaten. Mijn

belangrijkste redenen hiervoor zijn dat ik

74 jaar ben, dat ik bijna dertig jaar lid van

deze club ben geweest en dat ik niet meer

beschik over actuele netwerken die voor

mijn medeclubleden interessant zouden

kunnen zijn’. Er ging een schok van

ontzetting door de zaal. Piet, een Rotary

rolmodel voor zijn omgeving, zou met

zijn clublidmaatschap stoppen? Sindsdien

gonsde de stellingname door de club dat

dit niet mocht gebeuren. Vele leden gaven

hieraan tegenover Piet direct uiting,

bijvoorbeeld bij bijeenkomsten en via

berichten per e-mail. Op 6 januari was er

de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst.

Voorzitter Jaap Bos gaf als eerste het

woord aan Piet. Deze vertelde wat hij aan

warme, persoonlijke reacties in de afgelopen

periode had meegemaakt van de kant

van jong en oud. Het had hem ontroerd.

Vervolgens verrichtte Jaap Bos het ritueel

van de herinstallatie. Begeleidende woorden

hierbij waren niet nodig. De

personificatie van Rotary’s ‘Four-Way Test’

is opnieuw lid van RC Groningen.

Oldehove wordt aangepakt

D1590 – De actie van RC Leeuwarden

Oldehove om de beroemde stadstoren met

dezelfde naam een facelift te geven, begint

effect te sorteren. In september 2006 werden

de eerste plannen gelanceerd, in 2009

ging de provinciale welstandscommissie

de scheve toren in om de ideeën van de

architect te toetsen op al of niet kloppen

met de omgeving. Op verschillende etages

komen aanpassingen die de toren voor

toeristen aantrekkelijker moeten maken.

Als letterlijk en figuurlijke topattractie

moet boven op de 40 meter hoge toren een

kraaiennest komen, die 30 tot 40 cm over

de rand gaat steken. RC Leeuwarden-

Oldehove heeft met diverse acties voor een

startkapitaal gezorgd, waar de Stichting

Vrienden van de Oldehove verder mee kan

werken. De totale kosten van het project

bedragen 735.000 euro.

Actie Rotary en Lions in Franeker

D1590 – De Franeker serviceclubs Rotary

en Lions hebben rond de Agrarische

Dagen 2009 actie gevoerd voor voetbalclub

SC Franeker. De kleedgelegenheden voor

gasten en eigen teams waren sterk verouderd.

Renovatie bleek, met eigen hulp en

inzet, toch ongeveer B 60.000 te kosten.

SC Franeker heeft dat geld niet en Rotary

en Lions hebben besloten actie te voeren

voor dit doel. Voorgenomen werd om tenminste

netto B 10.000 bij elkaar te brengen

voor de voetbalclub. Dat is gelukt door het

organiseren van een loterij, het draaien

van het `rad van fortuin` tijdens de Agrarische

Dagen en door het schieten van

flessen met een flessenkanon bij de Frieslandbank

in Franeker. Ook werden er

flessen ingezameld in de Franeker woonwijken

door leden van SC Franeker met

Rotary- en Lions leden. Mr. Theo Koelma,

voorzitter van de Rotary en zijn Lions-collega

Peter Baard konden de cheque aan de

voorzitter van SC Franeker.

Hulp voor straatkinderen

D1600 – Op 9 december 2009 werd Robert

Smits, sinds 20 jaar werkzaam in de sloppenwijken

van Rio de Janeiro, verrast met

een bedrag van B 20.000. RC Rotterdam-

Botlek heeft dit bedrag bijeen gebracht

door een groot aantal activiteiten op touw

te zetten. Dit varieert van het aantrekken

van sponsors, veilingacties, wijnproeverijen,

marathonlopen en het binnenhalen

van structurele giften voor dit doel.

Het Remer project is gestart in 2008 nadat

Robert Smits vertelde over zijn werk met

de straatkinderen. De club was onder de

indruk en adopteerde het project zodat

het in the picture staat voor de komende

jaren. REMER staat voor ‘Refúgio de

Meninos e Meninas da Rua’, ofwel ‘Schuilplaats

voor Straatjongens en -meisjes’.

Sinds 1988 helpt de Braziliaanse vereniging

REMER straatkinderen in Rio de

Janeiro. Afhankelijk van de financiële

32 feruari 2010 de rotarian


• rotary • clubnieuws •

mogelijkheden, de personele mogelijkheden

en het politieke klimaat, wordt

naast straatwerk ook dagopvang, nachtopvang

of permanente opvang in Rio de

Janeiro geboden. Deze ‘permanente

opvang’ heeft echter altijd het karakter

van een ‘doorstroomhuis’ gehad: het uiteindelijke

doel is de kinderen terug te

plaatsen bij familie, in een pleeggezin of

in een opvanghuis. REMER begeleidt

jongeren in diverse fasen: preventief werk

in de krottenwijk door samenwerking met

de sportclub Sparta, straatwerk, inloophuis

en permanente opvang van straatkinderen.

Alle werkzaamheden zijn er op

gericht de kinderen weer een volwaardig

plek in de maatschappij te bieden.

Ruim B 16.000 voor Roemeense

weeskinderen

D1600 – De door RC Het Westland

georganiseerde bridgedrive in De Leuningjes

in Poeldijk heeft ruim B 10.000

opgebracht. Het kerstconcert dat werd

gehouden in de historische kerk van

’t Woudt zorgde nog eens voor ruim

B 6.000. De opbrengst komt ten goede aan

het opknappen van sterk verwaarloosde

tehuizen in Roemenie. In de regio Sibiu in

Roemenië verkeren verschillende opvanghuizen

in erbarmelijke staat. Nieuwe

daken, ramen, sanitair, verwarming en

keukeninrichting zijn dringend noodzakelijk.

Hulp van overheidswege is er

nauwelijks. Met de nu ingezamelde

gelden kan een begin met het opknappen

worden gemaakt. Dat gebeurt in nauw

overleg met de plaatselijke Rotaryclub in

Sibiu.

gemeenschappelijke vergadering waarbij

wederzijdse contacten werden gelegd. In

Rotaryverband werden tevens door projectgroepen

van ons een tweetal scholen

(de St. Joseph- en de Mariaschool), het

Academisch Ziekenhuis en de locale DSB

bank (‘De Surinaamse Bank’) bezocht.

Dagreizen met Rotarybegeleiders werden

gemaakt naar de Staatsoliemaatschappij

en naar het Brokopondomeer (langs

Suralco). Er werd ook een bezoek gebracht

aan mevrouw Venetiaan op het Presidentieel

Paleis, aan de Nederlandse Ambassade

waar Drs. W.M.C. Aalmans, gevolmachtigd

minister en aan de Hogeschool INHolland

Suriname waar men de opening van het

collegejaar 2009-2010 bijwoonde. De

Rotarydoelen werden mede gediend door

financiële bijdragen aan het Fonds voor

Sociale Actie, waarvan mevrouw Venetiaan

voorzitter is, aan de St. Josephschool, aan

het Protestants Bejaardencentrum ‘Huize

Prinses Margriet’ en aan de stichting

Merodia. Tenslotte werd een bedrag overhandigd

aan RC Paramaribo-Residence ter

besteding aan een door haar te bepalen

doel.

De delegatie heeft genoten van het land

Suriname en was onder de indruk van de

positieve kijk van de Surinamer op de

toekomst. Daarbij was het een veilig

gevoel zich gechaperonneerd te weten

door de delegatie van fractievoorzitters die

gelijktijdig in het hotel verbleef.

het Blariacumcollege in Blerick waren

gekomen.

De officiële opening van de beurs, vrijdagavond,

werd bijgewoond door DG Addy

Goudsmits en PDG Andries Bosma en

PDG Arnold Siemons, allen vergezeld door

hun partner. Theo van Asten van de boekenbeurs

is, ondanks het gegeven dat de

opbrengst een paar duizend euro lager is

dan vorig jaar, erg tevreden met het resultaat.

‘Het blijkt dat onze boekenbeurs

inmiddels een dusdanige naam qua kwaliteit

en assortiment heeft opgebouwd, dat

bezoekers het mindere weer er graag voor

lief nemen. Natuurlijk heeft het enige

invloed gehad, maar we kunnen dankzij

dit resultaat onze projecten de steun bieden

die we ze vooraf hadden toebedacht’.

De steun gaat dit jaar naar twee projecten:

de Stichting Wahya uit Grubbenvorst

(voor een project op Bali, Indonesië) en

Stichting Future for Young People (voor

een project in Gambia). Gedurende de

loop van dit jaar zullen in de regio Noord-

Limburg nog diverse jubileumactiviteiten

plaatsvinden, georganiseerd door RC

Venlo Maas en Peel.

Bezoek aan Suriname

D1600 – Een delegatie van 23 leden van

RC ‘s-Gravenhage Oost heeft eind oktober

2009 een bezoek aan Suriname gebracht.

Het bezoek was erop gericht een algemene

indruk te krijgen van Suriname en van het

Rotaryleven aldaar en om steun te verlenen

aan locale projecten. De reis vond

plaats in nauw overleg met RC Paramaribo-Residence.

De drie Surinaamse

Rotaryclubs ontvingen de delegatie in een

24e Editie boekenbeurs Venlo

D1550 - De 24e editie van de jaarlijkse

boekenbeurs in Venlo, een initiatief van

RC Venlo Maas en Peel, heeft bijna B 51.000

opgebracht. In het weekend van 8 tot en

met 10 januari verkochten de bijna 150

vrijwilligers zo’n vele tienduizenden boeken

en platen aan de ruim achtduizend

bezoekers die, ondanks de slechtere weersomstandigheden,

van heinde en verre naar

Uw bericht niet gevonden?

Kijk eens in de webeditie op www.rotary.nl

februari 2010

de rotarian

33


• rotary • agenda •

13 februari 2010

Bridgedrive RC Santpoort

De jaarlijkse bridgedrive van RC Santpoort komt er weer aan. Het

goede doel en de gezelligheid staan voorop. Er is zelfs een aparte

lijn voor spelers met wat minder bridge-ervaring. De opbrengst

gaat naar stichting De Baan te Haarlem (www.stichtingdebaan.nl). Meer

dan 600 verstandelijk gehandicapten uit de hele regio Kennemerland

genieten in het recreatiecentrum van De Baan van recreatieve

activiteiten. De Bridgedrive vindt plaats op 13 februari vanaf 18:30

uur, bij Stichting De Baan te Haarlem. Voor deelname: Miek Millaard

miek.millaard@planet.nl, of bel Peter Wiers 023-5392439.

14 februari 2010

Prinses Christina Concours

RC Haarlem-Oost ondersteunt al het Prinses Christina Concours

door te proberen tijdens de finale van het Noord-Hollandse

Concours op 14 februari 2010 zoveel mogelijk kinderen met hun

familie in de zaal van de Philharmonie Haarlem te krijgen. Het

Prinses Christina Concours wil jeugdig toptalent selecteren, stimuleren

en laten optreden. Het organiseert daarom een landelijk

concours met voorrondes in alle provincies en de Nationale

Finale in Den Haag. Het publiek kan hierdoor kennismaken met

het hoge muzikale niveau van de kinderen. Kaarten bij RC Haarlem-Oost,

Herbert Cordemeyer, 06 10360603, email:

hbm.cordemeyer @ planet.nl

18 februari 2010

RANA concert in Urbanuskerk

RC Amstelveen-Nieuwer Amstel organiseert op 18 februari 2010

in de Urbanuskerk te Bovenkerk, Amstelveen een concertavond.

In deze prachtige kerk verzorgen twee Italiaanse musici (onder

wie één rotarian) een optreden op orgel en vleugel. Zij treden op

in een gevarieerd programma met het KLM Mannenkoor en het a

capella kwartet Het Mirakel van Amsterdam. De toegang

bedraagt B 25 en de opbrengst gaat naar een project van de Stichting

Wings of Support en naar de Stichting Vrienden van de

Urbanuskerk.

Meer informatie: www.ranaconcert.aanvullendeinformatie.nl

Reserveringen: via Clem Venne (venne@xs4all.nl)

27 februari 2010

Bridgedrive RC Cuijk-Maaskant

De 27e bridgedrive van RC Cuijk-Maaskant vindt plaats in het

personeelsrestaurant van Nutreco Nederland B.V. te Boxmeer.

Inschrijving vanaf 14.00 uur. Aanvang bridgedrive 15.00 uur.

Deze keer zal de opbrengst van de bridgedrive worden aangewend

voor een nieuw transportmiddel ten behoeve van de

voedselbank in Boxmeer en regio. De eerste bridgers hebben zich

al weer aangemeld; de eerste donaties zijn ook reeds binnen. De

kosten bedragen B 35 per paar. U kunt zich ook inschrijven via

e-mail: paul@speller.nl

20-23 juni 2010

Conventie Rotary International in Montreal (Canada)

Overzicht districtsconferenties

District Datum Plaats

D1550 29 mei 2010 Eindhoven

D1560 29 mei 2010 Apeldoorn

D1570 29 mei 2010 Houten

D1580 24 april 2010 Alkmaar

D1590 27 maart 2010 Groningen

D1600 17 april 2010 ’s-Gravenhage

D1610 24 april 2010 Alblasserdam

Bon

en plaats uw handtekening. Daarmee machtigt u ons om het

Kleine annonces voor De Rotarian van maart 2010 dienen

uiterlijk voor 11 maart 2010 ingezonden te zijn.

De annonces zijn uitsluitend bestemd voor advertenties van

particulieren.

Invullen Vul op de bon van uw advertentietekst in één letter

of leesteken per vakje, na ieder woord of leesteken een vakje

overslaan. Getypt of in blokletters invullen.

Opsturen Stuur de volledige ingevulde bon voorzien van

uw bank of gironummer voor de machtiging in een gesloten

envelop aan: St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266,

1017 AM Amsterdam

Betalen Vul op de bon uw eigen bank- of gironummer in

bedrag te incasseren.

Ondergetekende

Naam

Straat

Postcode

Telefoon

Giro/banknummer

T.n.v.

Woonplaats

Machtigt St. Rotary Administratie Nederland om

het verschuldigde bedrag van eigen bank/gironummer

af te schrijven.

Handtekening:

Verzoekt

maal plaatsing van de Annonce.

N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan

heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen

na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn

(Post)bank terug te vorderen.

Gebruik per letter, spatie of leesteken in één vakje.

Let op! Stuur uw ingevulde bon naar St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam

De kosten bedragen F 30,50 voor 5 regels (minimum bedrag),

elke regel meer à F 4,50. Het aantal leestekens inclusief spaties

is 30 per regel.

Rotaryleden ontvangen 10% korting. In dat geval dient het

districtsnummer te worden vermeld.

Mocht u het niet eens zijn met de automatische afschrijving

dan kunt u dit binnen 1 maand herroepen. U stuurt een

bericht (met de juiste gegevens) naar het kantoor waar uw

rekening is geadministreerd.

34 feruari 2010 de rotarian

Het betreffende bedrag wordt dan op uw rekening

teruggestort.

F 30,50

F 35,00

F 39,50

F 44,00

F 48,50

F 53,00


• rotary • annonces •

Te huur in Oostenrijk van rotarian: Op 3-landenpunt

(A, D, CZ) vrijstaand chalet, 4-5 personen, 2 slk, 100 m 2

+ garage, rust en ontspanning, ’s winters skiën en

’s zomers golfen, vrij uitzicht in natuurgebied, zeer

comfortabel incl. WIFI en nog betaalbaar. Kijk voor

meer info op: www.schwarzenberg.nl of bel 06-55-772515.

GEZOCHT: Vakantie huurwoning of app. omgeving

Fréjus. Periode 10-07 t/m 18-07-2010 (10 pers.)

TE HUUR: Oostkapelle (Zld): gezellig, zonnig, zeer

comfortabel vakantiehuis, 6 pers. Niet in vakantiepark,

in seizoen incl. strandhuisje. Inl.: 010 2136171 /

06-46068692

TE HUUR: Côte d’Azur: mooi huis in het oude dorp

GRIMAUD; 6+2 pers. 4slk. 3badk. KI. tuin met zwembad.

Treintje naar strand van Port Grimaud. Info:

0786150060 a.j.joustra@planet.nl 0626140395

Rotarian biedt aan: te koop in Bonaire(het duikparadijs):

nieuw appt aan zee. 135m 2 bgg, 2 slaapkamers, 2 badkamers

en grote living /keuken. Eerste klas afwerking en

ligging. zie marktplaats http://link.marktplaats.nl/91970743,

$480,000, KK te bevragen: Erik Koene, tel 06-53361709

BOURGOGNE: B&B van rtn, landgoed met Eng. Parktuin

in schitterend landschap, adembenemend uitzicht

op Morvan, hartelijke sfeer, www.villa-des-pres.com

ORLANDO, FLORIDA Luxe, nieuwe (2009) villa te

huur. Voor 8 pers.: 4 slaapkamers en 4 badkamers.

Privé verwarmd zwembad met jaccuzi. Vlakbij vliegveld

en pretparken. Meer info op www.huisinorlando.nl of

023-5639359, S. Munksgaard

TE HUUR: Luxe studio Zàupers a/h Lago Magiore It.

Indoor zw.bad uitz.meer in Cannobio tel. 031741918

BED AND BREAKFAST IN TOSCANE. Welkom bij

past rotarian in LUCCA (It). Rustig gelegen villa met

groot zwembad en tuin temidden van cultuur, natuur,

wijngaarden en stranden. 45 min. rijden van Florence

en van Pisa (vliegveld). Info: tel. 00-39-3484931717

TE HUUR: Bussum Spiegelwijk vrijstaande villa in

grote tuin dichtbij station/dorp. Volledig gestoffeerdgemeubileerd

voor info/bezichtiging: 035-6915039

Frankrijk: Picardie mooi huis op terrein van 9 ha zon,

zee, strand en duinen. Van alle gemakken voorzien,

www.lagrandepature.eu of 06-5503455, van harte welkom.

TE HUUR: Albufeira Algarve luxe villa gelegen in

pracht. Park en in de buurt van 12 prachtige stranden.

Meer info: www.portugalexpert.eu of 06-12350870

Wie doet mee?

Ontwikkel samen met HM Architecten uw huis in

Toscane – www.hmitalia.nl

TE KOOP: Gevraagd: rotarian neemt graag uw boeken

over Ned. Indië over, tel.: 06-20761144

TE HUUR: Authentieke Zuidfranse boerderij midden in

eigen Cotes du Rhône wijngaard en terrein van 2,2 Ha.

3 min. stad Bagnols sur Cèze. Ca. 30 min.: Avignon,

Orange, Ardeche. Alle fac.: zwembad, airco, wasmachine,

wifi internet, sat tv etc. Meer info:

www.logereninfrankrijk.com bel 06 11 388 403 of mail yhoppers@gmail.com

Een comfortabele hut op de heide in het Reestdal in

Drenthe.Als u het gevoel heeft dat u er even tussen uit

wil, kijk dan op www.kunstduo.nl of bel 0528-391317 / 06

81525089

TE HUUR: 4-kamer appartement in Collioure (Roussillon

Zuid Frankrijk). Mooiste zeezicht van Frankrijk.

Wijngaarden en bergen aan de achterzijde. Stranden

met privacy op 100 meter. Gelegen op benedenverdieping

met terras direct aan zee. 4-6 personen. Volledig

ingericht met o.a. TV, DVD, video, vaatwasser en wasmachine.

Zeker ook aan te bevelen in voor- en najaar!

Meer info: www.collioure.nl of tel. 06-51193899

TE HUUR: Zeilen op luxe jacht (12m) met eigen hut

voorzien van ruime bedden, toilet & douche actief of

passief zeilen op IJsselmeer Noordzee of wadden met

Rotarian als schipper 2dgn overnachting aan boord incl.

ontbijt lunch 2 pers+event 2kinderen B 750 5dgn B 1475

7dgn B 1950, 0654686468

TE HUUR in Turkije/Bodrum/Yalikavak: Prachtig

geleden recent gebouwd vrijstaande villa op klein complex

met zwembad en kinderbadje. Villa heeft

3slpk.,2 badk.,airco, nl-tv, nl beheer en ligt op loopafstand

van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op

zee, dorp en op zonsondergang. Het klimaat is aangenaam

door zeebries. Het pittoreske vissersdorp

Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij

Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrijaanzee.nl of bel

naar Familie Möller: 06-40894133

FLORIDA: t.h. vrijst. Luxe villa, voll, ingericht voor 7

pers. verw. overdekt zwemb. 3 slaapk. 2 badk. prachtig

gelegen vlakbij golfbaan, strand, winkels en attracties,

v.a. B 580,– p.w. Tel: 0416-335051, tiwesimport@zonnet.nl

info + video: www.algasun.nl (klik op villa Florida)

FEEST: Rotary met partners, jubileum of diner?

Kies voor een akoestisch optreden van Peter de Jonge,

de Rotarian met warme stem en ruime ervaring

www.peterdejonge.nl 0575513156

TE HUUR: Marbella/Elviria nieuw luxe villa 6pers

zeezicht+zwembad zeer geschikt- golf, familievakanties.

Bel 06-55378532 of 0172-417737

TE HUUR in Verbier: heerlijk chalet met briljant uitzicht

rondom, zonnige ligging met groot balkon aan 3

kanten, 4x2-pers slaapkamer, 2 badkamers, mezzanine,

op zeer ruim perceel. Vlakbij lift en bus, prachtig skigebied.

Tel 071-3648885 of 06-51828765

TE HUUR: onze prachtige villa met privé-zwembad a/d

Cote d’Azur met uitzicht op zee 8pers. Nieuwsgierig

geworden? Kijk op www.villaprincehof.nl of bel

045-5325097

TE HUUR 4-Vallées: Veysonnaz, 1500 m, aan de piste,

Groot, luxueus en zeer comfortabel appartement /

6 pers. 3 slaapkamers, 3 badkamers, groot balkon en

garage. Foto’s op aanvraag. 06-54747048/

caroline@cavana.nl

TE HUUR: Cote d’Azur prachthuis met privé-zwembad

op golf Valgras, bij Le Lavandou) 2 wk, 4 slk, 3 badk,

max 10 pers, mei-juni-sep - B 1550, p/w, juli-aug B 2250

p/w, 050-4061694, www.stradmeijer.org

UMBRIE omg. Lago Trasimeno, luxe app.+ huis in

gerest. Casa Canonica, Pan.uitzicht. Zwembad. kunstnatuurgolf-rust,

00-39-075-8409340 www.umbrievakantie.nl

Overtollige boeken: gun uw boeken een tweede leven.

Rotarian neemt ze graag over tegen een billijke prijs. Bel

voor meer info 06-20761144 of kijk op www.imprimatur.nl

TE HUUR Oostenrijk Zillertal Vrijst.Chalets Hochkrimml

en Koenigsleiten v. Rotar. D 1560 Sneeuwzeker

rust.ligg.1700m Info www.charming-chalets.nl Verhuur www.

direktholidays.at

TE HUUR: 4-sterren appartement Saas-Fee (Zw.) 3 sl.k.

2 badk wellness internet balkon-zuid m zicht op Alpen

op loopafstand v centrum en skigebied, 06-54967046

mail ditte@eclectic.eu

Leendert Kruik, specialist in prive maatreizen naar

India en Vietnam. 0316-223284(l.kruik@planet.nl).

TE HUUR: Cote d’Azur luxe appartement, omgeving

St. Tropez, 4-6 pers, 2 slk, terras/tuin, garage, zwembad,

info: 0522-482037, mob.: 06-53305554, www.soleildor.nl

MARBELLA: te huur luxe app. 4 pers. Aan golfbaan Los

Flamingos, www.tee6.nl

MERIBEL (Fr.), Les Trois Vallées, 1500-3200m, 600 km

piste, TE HUUR zeer comfortabel app. (70 m 2 ) direct

aan piste (ski-in, ski-out) ruime living, 3 slaapk, 8 bedden,

WC, 2 badk, balcon ZW, wijds uitzicht op olymp.

piste, toplocatie, inl. mob. tel: 06-22881918

KANTAA advice and mental support. Gesprekstherapie

in Zweden door rtn. Conny Groot, WWW.KANTAA.SE

Uniek Toscaans verblijf, Ned. fam. verhuurt haar met

zorg gerest. boerderij op top van een heuvel. Drie zeer

luxe appartementen (3x5 p.) met veel privacy, grote tuin

en zwembad. Alle comfort aanwezig, ook voor gehandicapten.

Ligging Zuid Toscane. Fam. kan pers. adviseren

over mogelijkheden in de regio o.a. golf, tel.:

035-5266291/06-12999308, website (met veel foto’s):

www.poderetina.com, e-mail: poderetina@cs.com

TE HUUR: luxe vakantiehuis voor 8 personen in

Cavalaire-sur-Mer (omg. St. Tropez), fantastisch zeezicht

in 2008/9 geheel gerenoveerd, www.lehamac.nl

TE HUUR De kunst van het genieten aan de Costa

Blanca in Spanje! In het rustieke dorpje Javea hebben

wij voor u enkele super-de-luxe, nieuwe appartementen

te huur. U bevindt zich aan het strand en midden in het

gebeuren OF in totale rust aan uw eigen zwembad.

Geïnteresseerd dan verder naar www.absolutresidencials.com

voor verdere info en boekingen. Wij

verheugen ons op uw komst. Info: tel.: +34-680934991

PORTUGAL, Algarve, villa 2-20 pers ***** luxe, een oase

van rust, www.villasalgarve.nl , 057-8620849 of 06-51377333

TE HUUR in Les Gets, Fr. Alpen, Porte du Soleil, 2/4

persoons 3 kamer parterre appartement in schitterend

gelegen chalet, vlakbij skilift en pistes. Vanaf B 500 p.w.

www.chaletlestulipes.nl tel. 023-5283758

Italië-liefhebbers. Prachtig gelegen huis van Rotarian,

met eigen zwembad. Helemaal vrij, met het mooiste

terras van Le Marche. Slechts 25 km van Adriatische

kust. Rust, cultuur en zon. Kijk op www.boccadilupo.nl of

bel. 035-65 65 625, Mw. T. Vermeer.

Uw annonce in (de webeditie van) De Rotarian?

Dat kan al vanaf E 30,50! Met mogelijkheden voor

bijplaatsing foto en link naar uw website. Stuur uw

plaatsingsverzoek naar rotarian@rotarynederland.nl

februari 2010

de rotarian

35


RESOURCE GUIDE

World understanding

On 23 February, Rotary observes World Understanding and

Peace Day. Learn how you can make a difference in the world

with these resources. To find more, go to www.rotary.org.

Promoting Peace through

International Scholarships

610 FREE

Use this colorful brochure

to promote the benefits of

The Rotary Foundation’s Ambassadorial Scholarships

and Rotary World Peace Fellowships programs

in your community.

ProjectLINK

www.rotary.org/projectlink Want to volunteer on

a water project? Or fund the construction of a school

overseas? Find projects like these and more on ProjectLINK.

Best practice examples are also available.

Rotary and the

International Community:

Connecting the Local

to the Global

266 $15

There is

strength

in numbers. See how Rotary’s

collaboration with other

organizations is making a

difference at the local,

regional, and international

levels. Running time: 8 minutes.

World Community Service Handbook

During World Understanding

Month, clubs are asked

742 $3.50

to devote one club program to WCS. This handbook

can help! Find information about donations-in-kind,

Rotary Volunteers, disaster relief, and more.

PHONE 847-866-4600 • SHOP.ROTARY.ORG • SHOP.ROTARY@ROTARY.ORG

FEBRUARY 2009 | THE ROTARIAN 75

feb09_insider-resourceguide_v14-final.indd 75

12/16/08 4:06:45 PM

More magazines by this user
Similar magazines