16.06.2014 Views

President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland

President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland

President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rotary in Nederland Maart 2010 79e jaargang nr 6 www.rotary.nl

De Rotarian

President RI 2010-2011 aan het woord

Maart is alfabetiseringsmaand

Sociale netwerken,

wat kunnen we er als rotarians mee?


Bekijk sparen eens

van een andere kant!

Bij de ASN Bank is sparen méér dan geld verzamelen en rente oogsten. U spaart er met oog

voor mens en dier, natuur en milieu. Duurzaam en verantwoord. En tóch is de rente niet mis!

Kies daarom voor het ideale spaarklimaat bij de ASN Bank. Open vóór 19 april 2010 een

rekening ASN Ideaalsparen of ASN Méérsparen. U krijgt dan niet alleen een prima rente,

maar ook gratis de prachtige dvd Earth*. Een wereld cadeau!

ASN Ideaalsparen met 2,5%* rente

U spaart via automatische incasso met een vast maandbedrag tussen € 50,- en € 500,-. En u

kunt tot 19 april 2010 onbeperkt bijstorten. Bovendien is uw geld altijd vrij opneembaar!

ASN Méérsparen met 2,5%* rente

Deze rente ontvangt u als u €10.000,- of méér spaart. U kunt altijd vrij storten en opnemen.

En er is méér...

Meer weten? Kijk op www.asnbank.nl of bel gratis 0800-0380.

Gratis!

Earth, de reis

van je leven.

*) Rente per 25 januari 2010. Wijzigingen voorbehouden. Per adres ontvangt u maximaal één dvd. Deze aanbieding is tijdelijk en geldt niet in combinatie met andere acties.

De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Op tegoeden van klanten bij de ASN Bank is het wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.


De Rotarian

issn 0923-1552

Gouverneurs

D1550 – Addy Goudsmits; D1560 – Remco Seijn

D1570 – Rob Klerkx; D1580 – Arend Sijpestein

D1590 – Vera Kerremans; D1600 – Henk Boersma

D1610 – Cees Doornhein

HOOFDREDACTEUR

Marcel Harlaar

districtsREDACTEURen

D1550 – Vivianne Viguurs, vviguurs@gewandedrie.nl

D1560 – Jacob Schreuder, jacobschreuder@zonnet.nl

D1570 – Ab Visscher, abv.d1570@gmail.com

D1580 – Conrad van de Weetering, c.vandeweetering@chello.nl

D1590 – Henk Doevendans, henk@persbureaudoevendans.nl

D1600 – Herma Enthoven-de Vries,

districtsredacteur1600@gmail.com

D1610 – Martin Eberson, m.eberson@home.nl

Aan dit nummer werkten mee

Vince Aversano, Huib van den Doel, Wim van Eesteren, Renate

Engelen, Mark Hemmer, Koos Iseger, Rob Klerkx, Lucas Meijs,

Alfred Schrijver

FOTO OMSLAG: RI/Rotary Images

kopij (plaatsing o.v.)

Uiterlijk voor de eerste van de maand voorafgaand aan de

maand van verschijnen zenden aan het redactieadres. Foto’s

van PHF-uitreikingen en chequeoverhandigingen worden niet

geplaatst.

Mutaties

Mutaties ledenbestand uitsluitend via de secretaris van uw

club, via LEAD2 of eventueel via de uitgever o.v.v. lidnummer

(zie: adresdrager)

UITGEVER

Stichting Rotary Administratie Nederland,

Amstel 266, 1017 AM Amsterdam,

tel.: 020-6232405, fax: 020-6227642,

e-mail uitgever: info@rotarynederland.nl

REDACTIE DE ROTARIAN (adres: ZIE uitgever)

tel. redactie: 020-4284735

e-mail redactie: rotarian@rotarynederland.nl

website: www.rotary.nl/rotarian

ontwerp

Studio Berry Slok, Amsterdam

De Rotarian is een

uitgave van de Stichting

Rotary Administratie

Nederland.

De Rotarian verschijnt

8x in het Rotaryjaar

2010-2011

Rotary shares!

Rotary International is een sociaal netwerk, maar dan wel een

in de traditionele zin van het woord. Een waarbinnen sociale

aspecten als handen schudden en elkaar in de ogen kijken nog

belangrijk zijn. Facebook, LinkedIn en Hyves zijn ‘nieuwe’

sociale netwerken waarop rotarians in verschillende mate actief

zijn. Een online peiling levert een aardig beeld op en daaruit

blijkt dat Facebook het meest populair is. In Facebook zijn er

dan ook diverse mogelijkheden om je te profileren als (Rotary)organisatie. De interactieve

mogelijkheden zijn schier eindeloos en ook Rotary in Nederland heeft daar

een plek gevonden, met een groeiend aantal volgers, vrienden en contacten. Zegt

dit alles u niets: neem de stap en sluit u aan. Kijk eens op Facebook, meldt u aan en

zoek Rotary Nederland.

Marcel Harlaar, Hoofdredacteur De Rotarian

Alfabetisering

Inhoud

9 Rotary boeken

10 Cuneralezing in het teken van netwerken

11 Rotary in Nederland zoekt eigentijdse identiteit

12 Sociaal netwerk? Wat moet ik hier nu weer mee…

13 Maart alfabetiseringsmaand

14 Lees- en schrijfproblemen kunnen we als

samenleving niet permitteren

17 De Four-Way Test opnieuw getest

18 President-elect RI Ray Klinginsmith aan het woord

22 Jaarkinderen maken kennis met Nederlandse taal en cultuur

opmaak en Druk

DeltaHage grafische dienstverlening, Den Haag

ACQUISITIE

Bureau Nassau, Postbus 14626, 1001 LC Amsterdam

020-6230905, info@bureaunassau.nl

© copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de

uitgever van De Rotarian.

auteursrecht

Op het auteursrecht van het gepubliceerde in De Rotarian is

art. 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing.

De redactie van De Rotarian behoudt zich het recht voor om

bijdragen en artikelen in te korten of niet te plaatsen.

‘De kracht van Rotary is natuurlijk het zeer diverse

netwerk van mensen met verschillende expertises,

ervaringen en contacten. Geletterdheid gaat naar

het hart van de samenleving, dit betekent ook dat

laaggeletterdheid alleen opgelost kan worden als

iedereen meehelpt. Rotary kan daar in mijn ogen

veel in betekenen.’

Margreet de Vries (RC Den Haag-Des Indes), directeur

Stichting Lezen & Schrijven, over alfabetisering en de

rol van Rotary. Lees meer op P14

maart 2010

de rotarian

3


International

Academy

Private High Schools

EF International Academy is gespecialiseerd in het academisch

voorbereiden van studenten voordat zij gaan studeren aan

universiteiten wereldwijd.

Studenten behalen hun internationale middelbare schooldiploma

samen met mede-studenten uit 30 verschillende landen op onze

campussen in New York, Oxford of Torbay.

Investeer in internationale scholing

- Docenten van wereldklasse

- Op maat gemaakt studieprogramma met intensieve persoonlijke

begeleiding

- Bovengemiddelde resultaten: EF-studenten zijn reeds geplaatst

op topuniversiteiten zoals Harvard, Oxford en Cambridge

Diploma programma’s met wereldwijde erkenning

- International Baccalaureate (IB) Diploma Programma

- A-level programma

- Amerikaanse High School klas 9 -10

EF International Academy biedt een diverse internationale en

stimulerende academische omgeving. Lijkt u dit interessant

voor uw zoon of dochter, dan nodigen wij u graag uit voor onze

vrijblijvende informatiebijeenkomsten. Aanmelden is mogelijk via

onze website.

Eindhoven

donderdag 22 april

Novotel Eindhoven

Anthony Fokkerweg 101

19.00-20.00

Amsterdam

woensdag 7 april

EF kantoor

Boelelaan 7

19.00-20.00

www.ef.com/academy

EF International Academy, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Tel: 020-57 45 468, Fax: 020-57 45 610


• rotary • kort •

Serviceclubs:

de sleutel voor

strategische filantropie

Filantropie, de vrijwillige overdracht van geld, tijd en middelen

van ‘gewone’ mensen naar publieke doelen, lijkt onder druk te

staan. Enerzijds maken samenlevingen zich zorgen over de

bereidheid van burgers om te geven en anderzijds maken

gevende burgers zich zorgen of dat geld en die tijd dan wel goed

gebruikt worden. Dit geldt ook voor de servicekant van Rotary.

De eerste uitdaging voor een Rotaryclub is voldoende leden en

burgers te overtuigen om te geven. Maar als uw club daar succesvol

in is, ontstaat de tweede uitdaging. U moet ervoor zorgen dat

uw gift maximale impact heeft op de grootste problemen. Als u

veel ophaalt, dan kan dat leiden tot een weeshuis met gouden

kranen! Maar natuurlijk bent u begonnen met een doel, en dus

moet u bij groot succes uitleggen waarom u ook een ander doel

ondersteunt. En als u te weinig ophaalt, dan moet u nog een keer

langsgaan.

Rotaryclubs hebben daarom behoefte aan dappere besturen die

vorm geven aan governance (hoe zorgen we dat zowel de relevante

belanghebbenden invloed kunnen hebben op onze organisatie?),

accountability (hoe leggen we onze keuzes uit aan verschillende

belanghebbenden?) en transparantie (hoe zorgen we ervoor dat

belanghebbenden relevante informatie over ons kunnen krijgen?).

Deze uidagingen en vragen staan centraal bij het recent

opgerichte Erasmus Centre for Strategic Philanthropy van de

Erasmus Universiteit.

Prof dr . Lucas C.P.M. Meijs is per 1 januari 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar

Strategische Filantropie bij het Erasmus Centre for Strategic Philantropy

en Rotterdam School of Management, Erasmus University. Het artikel is

gebaseerd op zijn oratie bij het aanvaarden van deze leerstoel op 19 februari

2010. Contact: lmeys@rsm.nl

Rotaplast

Rotaplast opereert wereldwijd gratis kinderen met een hazenlip en/of gehemeltespleet in ontwikkelingslanden.

Rotaplast is in Nederland aangemerkt als een ANBI geregistreerde organisatie.

RC Enschede wil in 2010 een missie van Rotaplast bekostigen naar Bahir Dar in Ethiopië. Dit land

beschikt niet over eigen plastische chirurgen; derhalve is onze medische hul0p dringend gewenst!

Kosten per operatie: B 800. RC Enschede wil honderd kinderen een nieuwe toekomst geven met

betere kansen op het gebied van onderwijs, werk en relatie. Alleen samen lukt het de dromen van

honderd kinderen te verwezenlijken.

Voor meer informatie: Sibrand Schepel (RC Enschede), sjschepel@home.nl of: Agnes Wolfkamp (RC

Enschede), agneswolfkamp@t-online.nl Meer informatie over Rotaplast: www.rotaplast.org

maart 2010

de rotarian

5


• rotary • kort •

Dolly Parton en Rotary

promoten lezen op jonge leeftijd

Countrymuzieklegende en filantroop Dolly Parton is een van de

sprekers op de internationale conventie in Montréal, Québec,

Canada, die daar van 20 tot 23 juni gehouden wordt. Dolly Parton

zal spreken over het bevorderen van lezen onder peuters, het

project ‘De Bibliotheek van de Verbeelding’ over haar Stichting

Dollywood die in maart met RI samenwerkt om iedere maand

boeken te verstrekken aan kinderen van nul tot vijf jaar. Parton

ontwikkelde een grote liefde voor boeken en constateerde dat er

in haar woonplaats en omgeving nog veel analfabetisme voorkwam.

‘Ik verheug me op de samenwerking met Rotary

International, zegt Parton, ‘Rotarians houden net als ik van kinderen

en samen kunnen wij ze leren lezen zodat hun kansen voor

de toekomst groeien.’ Sinds de lancering in 1996 heeft de ‘Bibliotheek

van de Verbeelding’, dat het belang onderkent van lezen op

jonge leeftijd, meer dan 23 miljoen boeken aan peuters verstrekt.

Lees meer over Rotary en Literacy op pag. 13

Poliopostzegelactie passeert

de B 45.000 grens!

De postzegelverkoop voor de actie ENDPOLIONOW is een doorlopend

succes. Veel Rotaryclubs en individuele rotarians hebben

totaal (stand per 10 februari 2010) meer dan 205.000 postzegels

gekocht en hiermee al meer dan B 45.000 bijeengebracht voor de

actie ENDPOLIONOW. Meer dan de helft van dit bedrag is door

rotarians en clubs uit D1600 bijgedragen met RC Het Westland

als absolute koploper met de aankoop (en doorverkoop) van 4250

velletjes en dus B 9.350 voor de polioactie. Het 20.000ste velletje

poliopostzegels is op de International Assembly in San Diego, CA

door de inkomend gouverneur van D1600, Ton van Vliet, aangeboden

aan de inkomend president van Rotary International, Ray

Klinginsmith (op de foto links).

Bestellingen kunnen nog steeds per e-mail worden opgeven bij

Ton van Vliet, e-mail: a.van.vliet09@freeler.nl

Na ontvangst van de bestelling ontvangt men bericht over het

totaalbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) en de wijze van

betalen. De bestelling wordt verzonden na ontvangst van de

betaling. Voor nadere informatie en grotere (zakelijke) bestellingen

kunt u ook bellen, tel.: 010-5212941

Ton van Vliet, Fellowship Rotary on Stamps (RoS)

DGE 2010-2011 D1600 RI

Voortgang ‘US$ 200 Million Challenge’

voor poliobestrijding

Reporter Penny LeGate, Special Project Producer KIRO7 Eyewitness

News (Seattle), over de stand van zaken omtrent PolioPlus tijdens een

plenaire sessie op de International Assembly in januari 2010.

Per 28 februari 2010 hebben rotarians US$ 114 miljoen opgehaald

in het kader van de wereldwijde actie ‘US$ 200 Million Challenge’

(in Nederland: de Gates Challenge). Met deze bijdrage wordt het

mogelijk om de US$ 200 miljoen binnen te halen die nodig is om

een gift van US$355 miljoen van de Bill en Melinda Gates Foundation

te matchen. Daarmee zal een totaalbedrag van US$ 555

miljoen vrijkomen. Dit zal worden aangewend om immuniseringcampagnes

te steunen in ontwikkelingslanden waar nog

steeds kinderen getroffen worden door de verlammende ziekte.

6 maart 2010 de rotarian


• rotary • fellowship •

Tuinieren in Rotary

Naast vele andere instituties kent Rotary International gezelschappen

van gelijk-geïnteresseerden die Fellowships worden

genoemd. Zo zijn er in Nederland Fellowships voor caravanbezitters,

postzegelverzamelaars, golfers en liefhebbers van culinaire

hoogstandjes. Sinds 1995 is er ook een International Fellowship

of Gardening Rotarians in the Netherlands waarin tuinliefhebbers

elkaar treffen.

De Gardening Fellowship telt op het ogenblik 81 leden en zij

viert in juni haar derde lustrum. De leden van deze zeer actieve

club, veelal echtparen, wonen gespreid over het hele land en zijn,

ten minste één van beide, rotarian (of Past Rotarian). Tenminste

drie zaterdagen per zomerseizoen ontmoeten zij elkaar in de tuinen

van verschillende aard en omvang van leden of daartoe

aangezochte (Past) Rotarians. Met als afsluiting in het najaar een

jaarvergadering in een passende omgeving zoals de Hortus Botanicus

in Amsterdam, de Orchideeënhoeve in Luttelgeest of het

Gimborn Arboretum in Doorn. De viering van het derde lustrum

voert dit jaar per boot langs tuinen van leden en (Past Rotarians)

aan de Utrechtse Vecht.

De leden van de Fellowship geven elkaar door het jaar heen

adviezen over de tuin en tijdens de bezoeken worden planten en

stekken geruild en geschonken. De diversiteit van de tuinbezoeken

en andere activiteiten stellen soms beperkingen aan het

aantal deelnemers, maar geïnteresseerde rotarians en Past Rotarians,

met name uit het zuiden van het land, zijn welkom.

Op 8 mei begint het nieuwe seizoen in Rijssen (Overijssel); naast

de lustrumtocht gaan we in 2010 naar de Lopikerwaard en de

Veluwe. U wordt uitgenodigd een kennismakingsbezoek aan te

melden bij de secretaris van de Fellowship: rotatuin@planet.nl

Meer informatie: www.rotary.nl/gardening

Rotary Golf Nederland 2010

Het bestuur van DGFR (Dutch Golfing Fellowship of Rotary)

heeft ook dit jaar weer voor een gevarieerd programma gezorgd.

De voorjaarswedstrijd zal plaats vinden op het Rijk van Nunspeet

en wel op 28 april. Voor de midzomerwedstrijd kozen wij de

Peelse op 30 juni.

Het Nederlands Kampioenschap wordt gespeeld op de Goyer op

16 augustus. Dit nationaal kampioenschap staat open voor iedere

Rotarian met handicap. De najaarswedstrijd is op Liemeer

(Nieuw Veen) op 11 oktober. Voor bovenvermelde wedstrijden

kunt u zich opgeven bij onze wedstrijdleider Jan Piet Haasnoot,

jphaasnoot@haasnootbruggen.nl

Het Wereldkampioenschap vindt plaats van 19-23 juli in Parijs.

Kijk op: http://www.rotary-golf.com/UserFiles/Image/actualites/Ficheinscription-AFGR-PARIS-2010.pdf

Het kampioenschap van 2009 werd gewonnen door Hugo Pen, Ber Jonk,

Jaap Breunese. Op de foto staan de heren geflankeerd door bestuursleden

Ko van der Maas, Ton Meijer en Jan Piet Haasnoot.

Het Europees kampioenschap vindt plaats van 13-18 september

in Crans sur Sierre.

Kijk op:

http://www.igfr.info/eu/EuropeanChampionship2010_Regi.pdf

maart 2010

de rotarian

7


Investeer in uw kind!

De Nieuwe School

Al 30 jaar een unieke, kleinschalige

examenopleiding voor vwo, havo en

vmbo-t, 2 jaar in 1

Informatieavond:

dinsdag 27 april 2010

• kleine groepen met alleen eindexamenleerlingen

• intensieve begeleiding en coaching

• spreiden over twee jaar ook mogelijk

• enthousiaste en stimulerende werksfeer


www.denieuweschool.com

tel: 020 623 48 09

WIE ZORGT ER VOOR U

NA UW (HEUP-)OPERATIE?

Voor beter herstel: Herstelhotel De Kim,

Noordwijk aan Zee

Op 50 m. afstand van

het Noordwijkse strand,

bieden wij u een comfortabel

herstelverblijf in

prettige sfeer, met HKZgecertificeerde

zorg,

fysiotherapie en een

voortreffelijke keuken.

Rotary

Insignes

Vanen

Kado artikelen

Licentiehouder Rotary International

Nr. 96-4A0091

Herstelhotel De KIM

Rembrandtweg 2

2202 AX

Noordwijk aan Zee

tel: 071-3640730

info@herstelhotel.nl

www.herstelhotel.nl

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79

E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl


• rotary • boeken •

De Fabriek

Het boek ‘De Fabriek. Kroniek van een ingenieur’ van Frederik Kreuger (RC Delft) is geen autobiografie,

maar het relaas van zijn werkzame leven. Het is daarmee een zeer subjectief boek geworden; belevenissen

buiten het werk komen bijna niet in het boek voor. Rotary wordt er wel in vermeld als een van randverschijnselen

van het directeurschap. Hij voelt er aanvankelijk niet voor, maar als hij eenmaal is geweest,

bevalt de sfeer hem na een tijdje en betitelt hij het als een vruchtbaar randverschijnsel. Uit de persinformatie

valt te halen dat De Fabriek voor het leven in een bedrijf heeft gedaan wat ‘Het Bureau’ van Voskuil voor

Instituten en ‘Onder Professoren’ van Hermans voor de Universitaire wereld hebben gedaan: inside gossip

op hoog niveau. Misschien wat hoog gegrepen deze vergelijkingen, maar het geeft de bedoeling en geest

van het boek goed weer. Uitgeverij Quantes, ISBN 978-90-5959-056-4

Goede Doelen Gids 2010

Wie doneert aan goede doelen doet dat in het vertrouwen dat het geld goed terechtkomt. De Goede Doelen

Gids voorziet in betrouwbare en objectieve informatie over het geven aan goede doelen met een CBF-Keur,

een CBF Verklaring van geen bezwaar en een CBF Certificaat voor kleine goede doelen. Onlangs heeft iedere

Rotaryclub in Nederland een gratis exemplaar van de Goede Doelengids ontvangen. Dankzij de samenwerking

tussen Serviceclubs in Nederland (SIN), Lenthe Publishers en de VFI brancheorganisatie van goede doelen is

het mogelijk geworden dit kostenloos te doen. Voor Rotary is met name van belang het hoofdstuk over vrijwilligerswerk,

over schenken aan goede doelen en de toelichting op de ANBI regeling en de nieuwe successiewet

die per 2010 van kracht wordt. De Goede Doelen Gids 2010, ISBN 978-90-7545-880-0 , B 12,50

Kerken op Scheveningen

Dr. N. Schelhaas (RC Scheveningen) diende de kerk op Scheveningen van 1986-2001 promoveerde in 1984 op

een proefschrift over de verhouding tussen christendom en Marxisme. De emeritus predikant heeft nu een

boek geschreven over de kerken op Scheveningen. Hierin geeft hij een feitelijke impressie van de geschiedenis

en ontwikkeling van de kerken op Scheveningen. Centrale vragen in het boek zijn hoe kwam de

godsdienst op Scheveningen? Hoe heeft zij daar vorm gekregen? Daarbij komen uitgebreid de verschillende

kerken aan bod. Een bijzonder verhaal vormt de geschiedenis van het hospitaalkerkschip ‘De Hoop’ dat als

thuisbasis Scheveningen had.

Meer info: nschelhaas@12move.nl. Het boek kost B 14,95, ISBN 978-90-8147-241-8

‘Prins in Proces’

Een verfrissend, kleurrijk en vernieuwend boek, een eerbetoon aan de schilderkunst, zo laat ‘Prins in Proces’,

het nieuwe boek van kunstschilder Erik Prins (RC Bergen), zich beschrijven. Het boek gunt de beschouwer een

onvermoede blik in de keuken van de schilderkunst. Aan de hand van foto’s van Rick Strooper wordt het creatieve

proces in beeld gebracht. Van oktober 2008 tot oktober 2009 heeft hij bijna elke dag de activiteiten in het

atelier met de camera vastgelegd. Daarmee is ‘Prins in Proces’ een echt kijkboek geworden, met atelierfoto’s en

dagboekaantekeningen. Het laat de grote lijnen van het denkproces zien maar ook, de eerste probeersels, de

onvermijdelijke dwaalwegen én de succesvolle weg naar een serie schilderijen. Het werk van Erik Prins kenmerkt zich door uitbundig

kleurgebruik, scherpe contrasten en een gelaagdheid die het werk diepte en kracht geeft.

‘Prins in Proces’, uitgave Frans Corpeleijn, ISBN 978-90-8120-762-1, kost B 19,50

Levensbericht in druk

Aart de Veer (RC Rhenen-Veenendaal) heeft zijn leven vastgelegd in de biografie ‘Vederwaardigheden’. Hij heeft dit boek onlangs als

levensbericht gepresenteerd aan zijn clubgenoten. Rotary speelt geen hoofdrol maar wordt wel op meerdere plaatsen in het boek

genoemd. Aart blijkt een fanatiek vaantjesverzamelaar te zijn en heeft meerdere bestuursfuncties bekleed. De rode draad in het boek

dat tot zijn 70 e levensjaar loopt, is het verhaal over het gezin waarin hij opgroeit, zijn school- en studietijd en zijn carrière als landschapsonderzoeker

in Wageningen. Opmerkelijk is de openheid waarmee hij zijn homoseksualiteit beschrijft:

van niet begrepen gevoelens van een opgroeiende jongen tot acceptatie en inpassing in het leven van een

volwassen man. Meer info en bestellen: aartdeveer@casema.nl

9


• rotary • cuneralezing •

Cuneralezing in het teken van netwerken

De eerste Cuneralezing van RC Rhenen-Veenendaal is een

groot succes geworden. Ruim tachtig mensen waren aanwezig

tijdens een inspirerende voordracht op 4 februari van ondernemer

en investeerder Annemarie van Gaal. De opbrengst van

deze benefietavond bedroeg E 5000 die ten goede komt aan

SOS Kinderdorpen, een organisatie waarvan Annemarie van

Gaal ambassadeur is.

Volgens Van Gaal vergen deze twee groepen een verschillende

aanpak. ‘Bij je inner circle draait het om een persoonlijke aanpak.

In zakendoen is het ook vaak een kwestie van gunnen, dus je

moet ervoor zorgen dat je energie steekt in een ander.’ Ze onderschreef

deze stelling met een voorbeeld uit de praktijk. ‘Ik word

soms gebeld door een secretaresse van iemand uit mijn inner

circle die dan iets van mij wil. Bijvoorbeeld of ik een boek van

hem in ontvangst wil nemen. Ik denk dan: “Zak maar in het

moeras met je boek als je niet eens de moeite neemt om het me

te persoonlijk te vragen”.’

Vindbaarheid

Bij het onderhouden van contacten in de outer circle speelt internet

een belangrijke rol. ‘De vraag hoeveel mensen je kent, zal

belangrijker worden. Ik geloof er heilig in dat de multinational

van morgen zou kunnen bestaan uit één ondernemer die werkt

met een klein team vast personeel en verder tienduizenden

flexibele zzp’ers kent die wereldwijd ingezet worden, waar en

wanneer dat nodig is. De toekomst van een ambitieuze ondernemer

wordt niet meer bepaald door wie hij kent, maar is vooral

afhankelijk van het aantal mensen dat hij kent.’

Annemarie van Gaal tijdens de eerste Cuneralezing

De Cuneralezing, die plaatsvond in een sfeervolle zaal van

Residence Rhenen, stond in het teken van netwerken. Na een

inleiding van Just Vlak stond Annemarie van Gaal, onder meer

bekend van de televisieprogramma’s Dragon’s Den en ‘Een dubbeltje

op zijn kant’, stil bij het belang van netwerken. ‘Er is de

afgelopen tien jaar op dat gebied enorm veel veranderd’, zo stelde

zij. De komst van internet en sociale netwerken hebben daar

uiteraard mee te maken. En juist door die nieuwe mogelijkheden

is het de kunst om netwerken ‘te managen’. Om daarin succesvol

te zijn, maakt Annemarie van Gaal onderscheid tussen haar inner

circle en outer circle. ‘De inner circle is een groep van zo’n 300

mensen die je persoonlijk kent. Zeg maar mensen die je zou uitnodigen

op een groot feest. Je outer circle bestaat uit een veel

grotere groep.’

Rusland

Annemarie van Gaal maakte tijdens haar Cuneralezing een uitstapje

naar haar ervaringen in Rusland. Samen met journalist

Derk Sauer richtte zij in 1989 de uitgeverij Independent Media

op dat uitgroeide tot een miljoenenbedrijf: ‘Volgens mij zijn er

drie factoren waarom Independent Media een succes werd. Ten

eerste hadden wij geen hoofdkantoor. Derk en ik namen de

beslissingen. We hoefden niet lang te overleggen en konden een

goed idee direct uitvoeren. Ten tweede hadden wij geen opleiding.

Ik ben direct na de middelbare school aan het werk gegaan

en Derk had een paar jaar School voor de Journalistiek gedaan.

Doordat wij geen kennis hadden, konden we out-of-the-box

denken. Dat is een belangrijke succesfactor geweest. En ten derde

hadden we een enorme drive er een succes van te maken.’ Zij is

van mening dat MKB-bedrijven in veel gevallen over deze drie

factoren beschikken en daarom goud in handen hebben. ‘Grote,

logge organisaties redden het niet. Ik ben ervan overtuigd dat

2010 het jaar wordt van het MKB.’

Voorzitter Wim van Ginkel (RC Rhenen-Veenendaal) sloot de

succesvolle avond af en vroeg de Rotaryleden om volgend jaar

nog meer mensen te werven voor de Cuneralezing. ‘Want het

doel is dat deze lezing uiteindelijk een traditie wordt die we in de

Cunerakerk in Rhenen kunnen houden. Zo kunnen we nog meer

geld inzamelen voor een goed doel.’

Mark Hemmer

10 maart 2010 de rotarian


• rotary • vooruitzien •

Rotary in Nederland

zoekt eigentijdse identiteit

Tijdens de opleiding voor het gouverneursschap kregen de

huidige gouverneurs vele rapporten en statistieken te verwerken,

onder meer over het imago van Rotary. De meeste studies

betroffen het wereldwijde beeld en de Europese context, maar

een deel had ook betrekking op de Nederlandse situatie.

Toegegeven, wij hebben een kwetsbaar imago. Het Rossort

incident heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. En dat

hebben wij ook wel aan onszelf te wijten. In de afgelopen twintig

jaar is de wereld dramatisch veranderd en Rotary is min of meer

blijven stilstaan. Het is dus hoog tijd om ons te bezinnen op

onze functionele plaats in de maatschappij.

Content en inhoud

In de afgelopen periode is aan de interne en externe communicatie

al veel veranderd, zoals nieuwe websites, nieuwe lay-out van

maandbrieven, De Rotarian en onze aanwezigheid op zogeheten

sociale netwerksites. Maar nu is de inhoud aan de beurt en moeten

wij nadenken over de identiteit: wat wil een rotarian zijn én

uitstralen? En vooral daarna, hoe breng je dat over het voetlicht?

Vanzelfsprekend is het (her)positioneren van Rotary in Nederland

als een actuele, eigentijdse en relevante organisatie geen

sinecure. In verband daarmee vindt een aantal clustergesprekken

plaats met specialisten op het gebied van strategie, filosofie,

‘eigenwijze‘ rotarians, social networks en communicatie/

journalistiek.

Uitvoering

Enkele leden van het gouverneursberaad nemen het voortouw:

DG Vera Kerremans, Arend Sijpestein en Rob Klerkx. En om de vernieuwingsdrang

in het volgend gouverneursberaad te borgen DGE

Onno te Nuyl en Marianne Koebrugge. De afgelopen weken zijn

wij regelmatig met enkele clusters bijeengekomen om tot een

inzicht te komen, wie wij nu wél zijn in deze 21ste eeuw en hoe wij

(potentiële) leden, de pers en sponsors daarvan kunnen overtuigen.

Tussenstand

Inmiddels hebben wij met twee clustergroepen gesproken: de

marketingstrategen en de beschouwende rotarians. Wat valt

daarbij op? De marketingstrategen stelden ons de vraag: ‘wat is

nu jullie probleem?’ Als je geen doelstelling hebt als organisatie,

dan kan een kwetsbaar imago toch nauwelijks een probleem

zijn? Wij willen de beste dorps- en stadsgenoten tot lid maken en

behouden, dus kennelijk streven wij geen wilde groeistrategie na.

Je moet gevraagd worden voor het lidmaatschap. Dan past wellicht

veel meer een beleid gericht op ledenretentie, ‘eens rotarian,

altijd rotarian’. Dat betekent investeren in de relatie. Het lidmaatschap

betekent een verrijking voor jezelf. Intern gebeurt dat

door boeiende discussies met interessante mensen in een vriendschappelijke

sfeer; extern door ontplooiingsmogelijkheden die

Rotary biedt door zich voor maatschappelijke doelen in te zetten.

Het advies van de marketingstrategen luidt: versterk je identiteit

door unieke waarden te benoemen: Vocational Service, Fellowship

en kennisvalorisatie. En vooral, maak vaart met het delen

van deze nieuwe visie met je mederotarians, gebruik hiervoor de

moderne ‘social media’.

Clustering

In de tweede sessie bestookten de filosoferende rotarians ons met

nog meer vragen: ‘Is het erg om elitair te zijn?’ ‘Als wij nu een

organisatie zouden stichten, zou die dan Rotary heten?’ ‘En

wacht onze maatschappij op een dergelijk initiatief?’ Behoorlijk

ontnuchterende vragen. Maar gelukkig volgden er vruchtbare

suggesties.

Het lijkt verstandig om meer in te zetten op de interne waarden

binnen Rotary. De servicegedachte is mooi, maar vele organisaties

be-wegen zich in het charitatieve veld; daar onderscheid je je niet

in. Vergelijk de volgende motto’s eens: Rotary: Service above Self’,

Lions : ‘ We serve’, Kiwanis: ‘We serve all children in the World’.

En dan heb je nog UNICEF, CORDAID, Wilde Ganzen etc…

De suggestie van deze cluster is dat vooral Vocational Service als

kernwaarde verder wordt uitgewerkt, vanuit de huidige

maatschappelijke context. Daarbij past een organisatie van maatschappelijk

betrokken beroepsbeoefenaren. Investeer meer in

kennisoverdracht en herstel de trots en passie onder leden, luidde

een van de conclusies

Verwachting

Eind mei komen de initiatiefnemers met een aanbeveling die

door het gouverneursberaad en de opvolgers geaccordeerd moet

worden. Dan begint het echte werk. Om te voorkomen dat het

rapport in een stoffige lade verdwijnt, zal de aanbeveling in vele

gremia besproken moeten worden. Hoe dat communicatieproces

plaats zal vinden, dat leren wij ook in de komende clusterbijeenkomsten,

maar ons staat een meerjarentraject voor ogen. Met

uiteindelijk doel dat iedere rotarian de aanbeveling (h)erkent en

tot zijn of haar eigendom maakt.

De vraag: ‘waarom ben jij eigenlijk lid van Rotary?’ dient zelfbewust

beantwoord te worden. Dat antwoord gaan wij samen

formuleren. Je kunt onder meer jouw visie en mening kwijt via

onze pagina op Facebook (zoekterm: Rotary Nederland)

Rob Klerkx

DG Communicatie, PR en ICT

maart 2010

de rotarian

11


• rotary • informatisering •

Sociaal netwerk? Wat moet ik hier nu weer mee…

Heeft u dat ook wel eens? U ontvangt een email van iemand die u heeft toegevoegd als ‘vriend’

in zijn ‘social network’. Social networks is een echt buzz-word, dat inmiddels door veel rotarians

wordt gebruikt. Maar wat doen we ermee en... wat kunnen we ermee?

Rotary International propageert het gebruik door rotarians van

Linkedin, Facebook en Twitter en probeert zo meer aandacht te

krijgen voor de vele grote en kleine projecten, die wereldwijd

worden uitgevoerd. Ook Rotary in Nederland is hier al enige tijd

mee actief, maar veel verder dan het aan elkaar koppelen van

mensen - die elkaar toch wel kennen en spreken - is het nog niet

gekomen.

Er wordt wel geëxperimenteerd met zogenoemde evenementen

op Linkedin (denk daarbij aan speciale bijeenkomsten als een districtsconferentie

en seminars), maar ook hier verschijnen telkens

weer dezelfde namen.

Hebben we al deze nieuwe vormen

van communiceren

eigenlijk wel nodig? Iedere

Rotaryclub is toch een eigen

Community. We kennen toch

ook wel leden van andere clubs.

En we hebben toch LeAd, de

online ledenadministratie met

daarin de gegevens van 20.000

rotarians. Door middel van het

plaatsen van gegevens in het

persoonlijke adresboek in LeAd

is iedere rotarian in staat om

eigen groepjes te vormen en

daarmee te communiceren.

Op basis van gegevens in LeAd

kan op eenvoudige wijze vastgesteld

worden wie er al

deelneemt aan de diverse ‘social

networks’ en door het automatisch

plaatsen van een extra icoontje kan dit ook zichtbaar

gemaakt worden. En dan doen we er nog steeds niets mee.

Echter... denk eens aan een situatie, waarin rotarians uitgenodigd

worden lid te worden van een digitaal groepje, waarin eerst

intern en – indien gewenst - ook extern gewerkt kan worden aan

het opzetten en uitvoeren van projecten. En dat alles digitaal!

Iedere groep krijgt, onder bepaalde voorwaarden, de beschikking

over eigen webruimte op de ‘Rotarycloud’ en kan daar alle benodigde

documenten plaatsen en beschikt dan ook over een eigen

digitaal archief.

Elkaar iets mailen is verleden tijd: plaats het bericht in de groep

en alle groepsleden krijgen daar bericht over op het tijdstip, zoals

aangegeven in het persoonlijk profiel. Zo blijven alle relevante

gegevens centraal beschikbaar en is de continuïteit, althans wat

informatie betreft, volledig gewaarborgd.

Afspraken maken? Door het plaatsen van een afspraak in de

online agenda worden de groepsleden hiervoor uitgenodigd en

indien gewenst kan een groep dan met elkaar overleggen door

gebruik te maken van toepassingen als Skype of GotoMeeting

van Citrix.

Het aantal mogelijkheden is onuitputtelijk. Commissies in de

eigen club, maar ook in het eigen district en ook landelijk kunnen

hiervan gebruik maken en op deze wijze zorgen voor een

adequate,moderne en veilige manier van vastleggen van

afspraken.

Indien wenselijk kunnen ook

niet-rotarians toegang krijgen

tot een groep en op deze

manier kan de interactie met de

doelgroep verder vorm gegeven

worden.

Maar niet alleen bestaande

commissies: Iedereen, die een

idee heeft en dat wil delen met

anderen, kan dat op deze

manier doen. Uitwerken,

samenwerken, lanceren en verder

begeleiden.

Toekomstmuziek? De techniek

is aanwezig, daar kan het niet

aan liggen. Maar is het dan

–althans op dit moment - een

brug te ver?

Niet als we bereid zijn de oude

platgetreden paden in ons denken

te verlaten en weer eens na te denken over de mogelijkheden,

die ons ter beschikking staan in de snel veranderende samenleving

van de 21e eeuw. En niet als we bereid zijn mee te denken

aan dit in de Rotarywereld unieke concept, dat uiteindelijk kan

leiden tot het ultieme Vocational Service project, dat over de

grenzen van de eigen club en zelfs het eigen district heen gaan

werken!

Geïnteresseerd? Vooral rotarians met een eigen, eigenwijze visie

op dit concept worden uitgedaagd te reageren, zodat de voorbereidingen

afgerond kunnen worden. Niets staat nog vast, alles is

nog mogelijk! Op uw medewerking wordt gerekend!

Reacties naar: PDG Alfred Schrijver, facman@xs4all.nl

12 maart 2010 de rotarian


• rotary • alfabetisering •

Maart alfabetiseringsmaand

Rotary Internationaal heeft bepaalde themamaanden met het

doel de clubs te vragen dit onderwerp aandacht en prioriteit

te geven. In maart is dat alfabetisering. Er zijn vele redenen

waarom mensen niet kunnen lezen of schrijven: een tekort

aan scholen en onderwijsmateriaal, ontoereikende overheidsuitgaven

aan onderwijs, culturele stigma’s die onderwijs voor

vrouwen en meisjes beperken, en nog veel meer.

Het probleem van alfabetisering gaat verder dan het onvermogen

om tekens (woorden) op een pagina te ontcijferen. In een meer en

meer complexe wereld, zijn mensen met een leesbeperking veelal

veroordeeld tot de laagste klasse van de maatschappij.

UNICEF schat dat wereldwijd ruim 1 miljard kinderen en volwassenen

geen basisopleiding hebben. Volgens de International

Reading Association (IRA) gaan 113 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden

niet naar school. Zij zullen dus nooit leren lezen of

schrijven. Wereldwijd zijn ongeveer 500 miljoen vrouwen ongeletterd,

daarmee komt het aantal ongeletterde volwassenen op

tweederde van de wereldbevolking.

Ook in ontwikkelde landen zijn er mensen die amper kunnen

lezen. Ze hebben een laag opleidingsniveau en zij kunnen nauwelijks

functioneren, soms zijn zelfs laag geklasseerde banen

onbereikbaar.Toch is er reden voor hoop. In 1992 werd de Literacy

Task Force opgezet om clubs en districten te steunen bij het

creëren van alfabetiseringsprojecten.

Analfabetisme in de wereld

Er zijn in de wereld ongeveer 880 miljoen analfabeten; de meeste

van hen leven in ontwikkelingslanden en de meeste analfabeten

zijn vrouwen. Analfabeten zijn volgens UNESCO (de VN-organisatie

voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) alle personen van

15 jaar en ouder die niet in staat zijn een korte, eenvoudige tekst

over het dagelijks leven met begrip te lezen en te schrijven. De

miljoenen kinderen die niet naar school gaan en dus niet kunnen

lezen of schrijven, worden vanaf hun 15e analfabeet genoemd

Laaggeletterdheid in Nederland

Nederland telt ongeveer anderhalf miljoen volwassenen die

moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Het gaat om

ongeveer dertien procent van de volwassen bevolking. Laag-

Koos Iseger

geletterdheid komt voor bij

autochtonen en allochtonen,

bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen en bij werkende

en niet-werkenden. Lage geletterden hebben moeite om

hun eigen doelen te realiseren en kunnen hun kennis en vaardigheden

niet zelfstandig verder ontwikkelen. Omdat laag- en

ongeletterdheid nauwelijks publiekelijk wordt besproken, denken

veel mensen dat zij de enigen zijn met het probleem. Dit

werkt gevoelens van schaamte in de hand. Hierdoor verbergen

velen deze achterstand. Dit draagt bij aan de instandhouding van

het probleem.

De noodzaak van deze basisvaardigheden zijn overduidelijk.

Goede basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen geeft

meer kans op economische ontwikkeling. Ook bevordert het de

gezondheid omdat men meer kennis heeft van de gezondheidsaspecten

in de gemeenschap.

Rotaryclubs hebben wereldwijd duizenden alfabetiseringsprojecten

opgezet. Door het doneren van boeken, het bouwen en

inrichten van scholen en het les geven, zijn rotarians zeer actief

bij het terugdringen van het analfabetisme. In Nederland is een

aantal clubs en districten zeer actief op dit gebied.

Enkele voorbeelden

RC Hilversum-West heeft een succesvol project in Indonesië

afgerond. Er zijn, verspreid door geheel Indonesië 54 bibliotheekjes

ingericht. Informatie: Frans van den Brink,

franscommunications@hotmail.com

In D1550 bereid men, voor en met het bedrijfsleven, een ‘Werkconferentie

Laaggeletterdheid’ voor in de regio Helmond.

Informatie: Sabine Hinzen hinze@b-m-i.com

D1590 heeft haar districtconferentie, op 27 maart, geheel gewijd

aan alfabetisering.

– Symposium ‘Laaggeletterdheid in Nederland’ in de Martinikerk

Rotary–Unicef gala in het hoofdkantoor van de Gasunie.

Uitgebreide informatie: www.dagvandeletters.nl

Hoe kan een Rotaryclub bijdragen aan de verbetering (lokaal,

nationaal en internationaal) van de geletterdheid.

– Benoem een Alfabetisering coördinator in je club.

– Bekijk de situatie in de lokale gemeenschap.

– Hoe kan de club hier bijdragen aan verbetering.

– Neem kennis van de huidige projecten en initiatieven in

Nederland.

– Zoek een nieuw lid met de ‘alfabetisering’ als classificatie

– Regel een voordracht, over dit onderwerp, in je club.

– Zoek een internationaal project

– Sluit aan bij of ondersteun een bestaand Rotary project,

Er is een internationale en nationale Rotary organisatie die graag

wil ondersteunen, kijk op: www.unesco.org/education, www.reading.org,

www.rotary.org/literacy

maart 2010

de rotarian

13


• rotary • alfabetisering •

Lees- en schrijfproblemen kunnen we als same

Stichting Lezen & Schrijven is in mei 2004 van start gegaan en

heeft als doel geletterdheid op een innovatieve en doelgerichte

wijze breed te verankeren in de samenleving. De stichting wil

laaggeletterdheid helpen voorkomen en verminderen door

concrete projecten te initiëren en publieke en private organisaties

bijeen te brengen. Margreet de Vries (RC Den Haag-Des

indes) is directeur van Stichting Lezen & Schrijven.

Hoe bent u betrokken geraakt bij

Stichting Lezen & Schrijven?

Vijf jaar geleden is Stichting

Lezen & Schrijven opgericht

door Prinses Laurentien. Ik

werkte toen bij het ministerie

van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap en werd gevraagd

om, aanvankelijk op tijdelijke

basis, de stichting te versterken.

De eerste drie maanden heb ik

er gewerkt als projectmanager,

daarna werd ik directeur. Vanaf

het eerste moment was ik al

geraakt door het onderwerp. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk

en onacceptabel dat er zo veel mensen, jong en oud, in

Nederland grote lees- en schrijfproblemen hebben. Dit kunnen

we als samenleving niet permitteren.

Waarom is lezen en schrijven belangrijk in de ogen van Stichting Lezen &

Schrijven?

Geletterdheid gaat naar het hart van de samenleving. De mate

van geletterdheid is van invloed op onze concurrentiepositie,

onze veerkracht, publieke gezondheid en sociale samenhang. Het

zal uiteindelijk bepalen of we onze sociaal-economische en maatschappelijke

uitdagingen wel of niet aankunnen. Op individueel

niveau gaat het om zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Als je vervolgens de cijfers op je in laat werken dan kun je niet

Ook Bert en Ernie (Sesamstraat) worden ingezet in de campagne ‘Het begint met lezen’

anders dan besluiten dat hier iets aan gedaan moet worden:

anderhalf miljoen volwassenen met grote lees- en schrijfproblemen

en heel veel kinderen met onnodige taalachterstanden.

Uw stichting vervult een aanjagersfunctie. Jullie activeren individuen en

organisaties in de samenleving om laaggeletterdheid aan te pakken. Recent

werd een onderzoek naar de taalvaardigheid van medewerkers in de kinderopvang

gepresenteerd, kunt u daar iets

meer over vertellen?

Folkert Kuiken presenteerde

begin maart een onderzoek

naar de taalvaardigheid van

medewerkers in de kinderopvang

in Amsterdam. Ik werk nu

vijf jaar bij Stichting Lezen &

Schrijven en weet dus wel hoe

erg het gesteld is, ook met de

taalvaardigheid onder

jongeren. Toch schrok ik van de

uitkomsten. Want, meer dan de

helft van de medewerkers functioneert

op een niveau dat wij

laaggeletterd noemen. Dit zijn jonge mensen die recentelijk een

MBO niveau diploma op een van de twee hoogste niveaus hebben

gehaald. Veel kinderen brengen een groot deel van de dag door in

de kinderopvang. Het is dus een uitgelezen plek om taalachterstanden

te voorkomen. Het effect staat of valt echter wel met de

taalvaardigheid van de medewerkers. Dit kan de samenleving

toch niet laten liggen?

Het nieuwste project heet ‘Het begint met lezen’? Kunt u daar iets over

vertellen?

Het begint met lezen is een startpakket voor medewerkers in de kinderopvang.

Met dit pakket geven we de medewerkers handvatten

om taal bij kinderen te stimuleren door middel van voorlezen,

spelletjes doen etc. Daarnaast bevat het pakket informatie over

laaggeletterdheid zodat medewerkers laaggeletterdheid bij

ouders en collega’s kunnen herkennen en hierop actie kunnen

ondernemen. Het startpakket is in 2009 ontwikkeld dankzij een

financiële bijdrage van Douwe Egberts. Alle 2.500 pakketten

waren binnen twee maanden opgevraagd. Dit was reden voor ons

het pakket aan te vullen en te vernieuwen. Het vernieuwde pakket

is begin maart gepresenteerd.

Gekoppeld hieraan zullen we workshops verzorgen voor medewerkers

in de kinderopvang. Met de kinderopvang hebben we

weer een belangrijke sector betrokken bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Dat is ook ons doel: zoveel mogelijk organisaties

betrekken. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een structurele

oplossing van het probleem. We werken daarom samen met

vele andere partijen zoals bedrijven, gemeenten, maatschappelijke

organisaties, maar ook als arts, buurman of docent heb je

14 maart 2010 de rotarian


nleving niet permitteren

Marcel Harlaar

een belangrijke rol in het herkennen van laaggeletterdheid en het

ondernemen van actie.

U bent zelf rotarian. Welke rol zouden Rotaryleden kunnen spelen in de bestrijding

van laaggeletterdheid?

De kracht van Rotary is natuurlijk het zeer diverse netwerk van

mensen met verschillende expertises, ervaringen en contacten.

Geletterdheid gaat naar het hart van de samenleving, dit betekent

ook dat laaggeletterdheid alleen opgelost kan worden als iedereen

meehelpt. Rotary kan daar in mijn ogen veel in betekenen. Dit varieert

van het stimuleren van laaggeletterden in je eigen omgeving

om iets aan de taalachterstand te doen. Denk bijvoorbeeld aan

werknemers. We weten dat 6 % van de werkenden laaggeletterd is.

Dit betekent dat veel rotarians via hun werk waarschijnlijk ook

mensen kennen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Een ander heel praktische activiteit is bijvoorbeeld (voor)lezen op

basisscholen. Veel scholen – met name in achterstandswijken –

hebben behoefte aan extra ondersteuning op dit terrein. En dan

natuurlijk ook het steunen van landelijke projecten die ervoor

moeten zorgen dat het belang van de aanpak van laaggeletterdheid

ook echt op de agenda blijft. Hiervoor is permanente aandacht

nodig. Rotaryleden zouden bijvoorbeeld campagnes financieel

kunnen ondersteunen. Daarnaast werkt Stichting Lezen & Schrijven

in samenwerking met RC Groningen aan het ontwikkelen van

een televisieformat. In het programma worden mensen met leesen

schrijfproblemen gevolgd: vanaf het moment dat zij besluiten

iets aan hun probleem te willen doen tot het daadwerkelijk verbeteren

van hun vaardigheden. Op deze manier krijgt de kijker de

mogelijkheid om zich in te leven in de wereld van een laaggeletterde,

de angst en de schaamte die het met zich mee brengt en de

gevolgen. Doel van het programma is om andere mensen met leesen

schrijfproblemen te stimuleren iets aan hun vaardigheden te

doen. Daarnaast willen we hiermee de samenleving bewust maken

zodat zij tevens actie kunnen ondernemen. Om dit programma

daadwerkelijk te realiseren zijn wij opzoek naar financiers. Hierin

zouden Rotaryclubs een rol kunnen spelen.

Kinderen interviewen bekende Nederlanders tijdens campagne ‘Het begint met lezen‘

Margreet de Vries (RC Den Haag- Des Indes) , directeur Stichting Lezen & Schrijven

Heeft u concrete voorbeelden van acties waar Rotaryclubs bij betrokken waren?

Wij worden regelmatig benaderd door Rotaryclubs die iets willen

doen om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit komt natuurlijk

ook omdat Rotary alfabetisering als speerpunt heeft. Wij houden

niet alle acties bij, maar ik weet bijvoorbeeld dat RC Goes-Reimerswaal

dit jaar voor de tweede keer het Groot Zeeuws Dictee

organiseert. Dit dictee wordt door het bedrijfsleven gesponsord

en de opbrengst gaat naar een project ter bestrijding van

laaggeletterdheid.

Prinses Laurentien heeft eind februari in Rotterdam gesproken tijdens de officiële

opening van het zevende Forum van de ‘World Alliance of Cities Against

Poverty’ (WACAP). WACAP, een initiatief van het United Nations Development

Programme (UNDP), is een wereldwijd verbond van steden gericht op armoedebestrijding.

Vanwaar de betrokkenheid van Prinses Laurentien bij

armoedebestrijding?

Armoede en laaggeletterdheid zijn nauw met elkaar verbonden.

Barack Obama zei in zijn eerste State of the Union in januari: ‘In

the 21st century, the best anti-poverty program around is a

world-class education.’ Laaggeletterdheid heeft zoveel facetten en

is veel meer dan alleen het niet beheersen van de vaardigheden

lezen en schrijven. Net zoals het kunnen lezen en schrijven veel

meer is dan alleen de technische handeling. Zowel bij armoede

als laaggeletterdheid hebben we te maken met sociale isolatie, en

gevoelens van machteloosheid en schaamte. Als we laaggeletterdheid

wereldwijd willen aanpakken, ook als opstap naar het

oplossen van het armoedeprobleem, dan moeten ook ontwikkelde

landen de ongemakkelijke waarheid erkennen, hun

verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen.

Meer informatie: www.lezenenschrijven.nl

maart 2010

de rotarian

15


• rotary • kort •

Eerste nationale bridgedrive voor

Rotary Doctors Nederland

Vijftien jaar geleden werd Rotary Doctors Nederland (RDN) als

multi districtsorganisatie opgericht. Voor de continuïteit van

het werk van RDN is fondswerving essentieel. Daarom wordt

de eerste Nationale Rotary Bridgedrive georganiseerd van 15

september met de finale op 27 november 2010.

Op een groot aantal plaatsen verspreid over geheel Nederland

wordt een bridgedrive georganiseerd. Van deze voorrondes gaan

de winnaars door naar de halve finale, welke op rotary districtsniveau

wordt gespeeld. De finale is op 27 november 2010.

Er wordt gespeeld in 2 categorieën, te weten ‘Recreanten’ en

‘Gevorderden’. Alle deelnemers aan de drive, in de voorronde

bestaat de mogelijkheid om aan meerdere drives deel te nemen,

krijgen een herinneringsattentie. Verder zijn er leuke prijzen te

winnen en bijzondere hoofdprijzen zoals een vliegreis naar Nairobi

in Kenia.

Het is een Nationale Rotary Bridgedrive. Uitgangspunt is, dat per

paar een van de twee deelnemers lid of partner is van een lid van

Rotary, Inner Wheel, Rotaract of van de Past Rotarians. Zij mogen

ook één of meerdere paren niet-rotarians introduceren. Ook

medewerkers, betrokkenen bij het werk van RDN zijn welkom.

Kosten van deelname is B 20. per persoon. De opbrengst komt

geheel ten goede aan het werk van RDN.

Wat doet Rotary Doctors Nederland?

In veel ontwikkelingslanden schieten medische voorzieningen

ernstig tekort. Om daar iets aan te doen, richtten de gezamenlijke

Nederlandse Rotaryclubs in 1994 de stichting Rotary

Doctors Nederland op. RDN zendt jaarlijks ca. 50 artsen, tandartsen

en specialisten op vrijwillige basis – alleen reis- en

verblijfkosten worden vergoed – naar gebieden in Kenia waar

medische hulp niet of onvoldoende aanwezig is. Ook helpt RDN

bij het opzetten van medische voorzieningen zoals hulpposten of

het beschikbaar stellen van auto’s, zodat via de zgn. ‘Jeepline’

artsen gemakkelijk hun patiënten in afgelegen dorpen kunnen

bezoeken. Lokale mensen worden bij dit werk van RDN betrokken

en opgeleid met als doel dat zij het gaan overnemen en er

zodoende continuïteit is in de primaire gezondheidszorg.

Meer informatie: www.rotarybridge.nl of www.rotarydoctorsnederland.nl

NGE 2009: Een memorabele maand

Dankzij RC Elst and RC Nijmegen Stad en Land konden twee

Roemeense vrouwen, Diana Ionescu en Cristiania Craciunescu,

deelnemen aan het New Generation Exchange (NGE) in

november 2009. Hieronder de weergave van hun indrukken.

‘Each day of the three weeks spent in Holland meant a new

refreshing experience – starting in the morning at breakfast with

the host families, then at the office, and ending up with an interesting

activity in the city or just with cozy chats at home, with

our hosts. These families are people with impeccable characters,

most hospitable and kind to both of us. They made us feel at home

and we felt they regarded us like their own children, which was

the best surprise of the whole program. As hosts, we also include

the rotarians who only invited us to events or took us to city tours.

At the companies, the bosses and the employees treated us like

friends and actually made us feel like we belonged there. We realized

just what efficiency and professionalism mean, what a fine

management can do, how a real team works (even if it’s big) and

we started to apply everything in our present jobs.

We attended two Rotary dinners in Nijmegen, one in Elst and

one Rotaract meeting in Elst. Both senior and young rotarians

welcomed us like old mates. We were honored and pleased to

meet them and be among them. During the weekends, we’ve

visited Holland’s best known cities with (almost) all their worthy

sightseeing. Still Nijmegen seemed one of the prettiest ‘gemeentes’.

We’ve been taken to beautiful

concerts and we can also understand

a bit of Dutch. Some of our

hosts might come to Romania next

year, we invited them, and we’d be

very happy to switch roles now.

Overall, we had a wonderful time in

The Netherlands, it was a pleasure

and an honor to be there! Thank

you all very much and we hope to

see you again quite soon!’

Diana IONESCU (25), econoom; zij

liep stage op de financiële afdeling

van Baltussen Konserven in Driel. In

Timisoara werkt zij op een financieel

adviesbureau als consultant.

Cristiana CRACIUNESCU (23), communicatiespecialist; zij deed

haar stage op de PR & Communicatie afdeling van Dar in Nijmegen.

In Timisoara werkt zij bij een architectenbureau als PR

-assistent.

16 maart 2010 de rotarian


• rotary • vocational service •

De Four-Way Test opnieuw getest

Rotary is in beginsel een ethische aangelegenheid. De vereniging

is door Paul Harris opgericht om een hogere standard te

verkrijgen in de ethische bedrijfsvoering in de VS, waarmee

het droevig gesteld was.

Een middel om het ethisch gehalte te toetsen, is de in 1932 door

Herbert J. Taylor bedachte en in 1943 in Rotary ingevoerde Four-

Way Test, die bedoeld was om de leidinggevenden uitspraken te

laten doen en besluiten te laten nemen die moesten voldoen aan

vier eisen: 1) Is het waar? 2) Is het billijk voor alle betrokkenen?

3) Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? 4) Komt

het alle betrokkenen ten goede?

Taylor was gevraagd een bedrijf te leiden dat een faillissement

naderde en hij stelde een ethische code op die alle werknemers, zowel

op hun werk als in hun privé-leven, accepteerden. De Four-WayTest

werd een richtlijn voor o.a. de verkoop-, de productie- en de advertentieafdeling.

De toekomst van het bedrijf lag in handen van deze

eenvoudige levensvisie. Het groeide al snel uit tot een succesvolle

organisatie. Zoiets leek ook voor Rotary International nuttig.

Een van die eisen is: Komt het alle betrokkenen ten goede? Nu

lijkt de formulering op het in de zeventiger jaren richtinggevend

consensusbeleid. Een beleid is pas goed, als iedereen het er over

eens is. In de gezondheidszorg ben ik nogal eens aangebotst tegen

dat beginsel, omdat het naar mijn mening verlammend werkte op

de besluitvorming, aangezien je in een soort moeras getrokken

werd die de voor de overleving zo noodzakelijke slagvaardigheid

ernstig afbreuk deed. Daarom heb ik als verantwoordelijk leidinggevende

op verschillende plekken het consensusbeginsel

afgeschaft, niet altijd met consensus, maar wel met een overheersend

begrip dat het op die manier niet meer kon.

Interessant is, dat zo’n Four-Way Test eigenlijk ook van toepassing

moet zijn op alle besluiten die in het verband van een

Rotaryclub worden genomen. Dat is op sommige heikele punten

onbegonnen werk. Ik kijk altijd met respect naar een ministerpresident

die zijn kabinet bijeen moet houden terwijl de neuzen

niet bepaald naar dezelfde richting staan, en waar, wat sterk uitgedrukt,

de enemans brood de andermans dood is. Ik volg het

proces al jaren, en meen zeker te weten dat een gezamenlijk

besluit, bijvoorbeeld over de begroting, niet eensgezind wordt

genomen, maar dat binnen de machts- en krachtsverhoudingen,

sommigen in het stof moeten bijten en kunnen kiezen tussen

accepteren of heengaan.

Een klein dilemma wil ik als voorbeeld nemen voor het toetsen

van deze test, die oorspronkelijk afkomstig is uit het Boeddhisme.

Het is de ‘tweede stap van de vierde waarheid’ die, populair geformuleerd,

als volgt luidt: ‘Je moet proberen de juiste besluiten te

nemen, besluiten waar je andere mensen niet mee tekort doet.’

RC Haarlem besloot enkele besturen geleden, om van bijeenkomstmiddag

te veranderen. Want het ontbrak node aan jonge

leden, vooral vrouwen maar ook mannen, die op een woensdag-

Overal ter wereld hanteren rotarians de Four-Way Test

middag nooit kunnen deelnemen omdat er dan bijzondere zorg is

voor schoolgaande kinderen die op die middag vrij zijn (een goed

principe overigens, zo’n break midden in de week). Ook voor onze

bijeenkomsten, en in het bijzonder voor mijzelf, was zo’n break

een geslaagde onderneming. Nu ik voorzitter van onze club

geworden ben, stonden we als bestuur voor het dilemma, deze

verandering wel of niet te handhaven. Want er was een sterke

oppositie ontstaan, doordat een aantal oudere leden geen kans zag

hun vrije woensdag om te ruilen voor een vrije donderdag, terwijl

de instroom van jonge leden, ondanks het donderdag-besluit, wat

tegenviel, waar nog bij kwam dat de attendance van de wel ingestroomde

jongeren onder de maat bleef, zeker in vergelijking met

de trouwe ouderen. Tja, wat moesten wij daarmee? Het bestuur

vond toch dat de donderdag gehandhaafd moest worden. Niet de

concrete attendancecijfers (summatief) moesten het uitsluitsel

geven, maar de richting van de verandering (formatief), naar meer

jongere leden die nog actieve zorgtaken hebben. Daarvoor hebben

wij een andere test ingevoerd, namelijk de Regel van Benedictus,

de stichter van de Benedictijner orde. De clou daarvan is dat

beslissingen over korte-termijn-zaken aan de oudere leden moeten

worden overgelaten, maar dat lange-termijn-zaken het

absolute beslissingsdomein zijn van de jongere. In een discussie

waarin de schaarse jongeren bleven kiezen voor de donderdag en

een grotere groep van ouderen aandrong op terugkeer naar de

woensdag, wonnen voor het moment toch de jongeren het en

bleef de donderdag voorlopig gehandhaafd.

Is hier nu sprake van een belangentegenstelling? Ogenschijnlijk

wel, want een enkele oudere kan niet meer komen, terwijl er een

grotere groep er zich bij neerlegt. Is dat nu in hun belang?

Volgens de letterlijke tekst van de Four-Way Test, is dit niet het

geval. Er is sprake van een situatie waarin voor een bepaalde

groep, en in feite tegen een andere groep wordt gekozen. Maar als

je oorspronkelijke boeddhistische bedoeling te hulp roept, kun

je zeggen dat het besluit toch min of meer een bepaalde bewustwording

oplegt, namelijk dat je rekening moet houden met

jongeren, en dat een club, die geen jongere leden meer aantrekt,

gedoemd is de dood te sterven. Dus moet er geofferd worden aan

dit algemeen belang, min of meer onder het juk van een gezamenlijk

besluit. In die richting kan de Four-Way Test nog een

tijdje mee, waarbij ik me afvraag of de bedenker dat allemaal zo

bedoeld heeft.

Huib van den Doel(RC Haarlem)

Wilt u reageren? Schrijf de redactie, rotarian@rotarynederland.nl

Foto: Rotary Images

maart 2010

de rotarian

17


President-elect RI Ray Klinginsmith

aan het woord

18 maart 2010 de rotarian


• rotary • international •

Ray Klinginsmith is per 1 juli voor een jaar de president

van Rotary International. Dan is hij 50 jaar verbonden met

de organisatie die het hem in 1961 mogelijk maakte te gaan

studeren aan de University of Cape Town in Zuid Afrika als

beursstudent van de Rotary Foundation.

Zijn Rotaryleven begon bij RC Unionville (Verenigde Staten) in

datzelfde jaar en vier jaar later was hij lid van RC Macon nadat hij

samen met zijn vrouw in die stad een advocatenkantoor was

begonnen. Om de hoogste positie binnen de organisatie te bereiken,

heeft Klinginsmith alle stadia doorlopen, van clubvoorzitter

tot gouverneur en van voorzitter van de Council on Legislation

(COL) tot lid van de Board of Directors. Klinginsmith was tot

2009 werkzaam in verschillende functies binnen de rechtsspraak

en het bankwezen. Ook zette hij zich in voor verschillende

charitatieve instellingen.

The Rotarian: Wat wilt u bereiken in uw ambtsperiode?

Ray Klinginsmith: De strijd tegen polio blijft prioriteit. Ik ben

er van overtuigd dat we de ziekte kunnen uitbannen, de Bill &

Melinda Gates Foundation is daar van overtuigd. Ook wil ik dat

het Future Vision Plan goed van de grond komt en dat de jeugdprogramma’s

meer aandacht krijgen. In het bijzonder de

jeugduitwisseling omdat er nog steeds rotarians zijn die er

onvoldoende van weten. Ik wil de dienstverlening naar de clubs

verbeteren door meer en goed geïnstrueerde Rotary Foundation

coördinatoren in te zetten

TR: Hoe zou Rotary International meer in lijn met de clubs kunnen komen.

RK: Onze link met de clubs zijn de gouverneurs. Door hen meer

te assisteren kunnen zij de clubs beter bijstaan. In het verleden

leefde ten onrechte de gedachte dat de clubs er voor ons waren,

maar wij zijn er voor de clubs.

TR: Wanneer raakte u geïnteresseerd in Rotary?

RK: Mijn vader was rotarian en ik heb ooit een beurs via de

Rotary Foundation ontvangen; toen mocht dat nog. Die regels

zijn gewijzigd. Ook was het bezoek aan een districtsconferentie

van invloed. Daar zag ik zo’n enthousiasme en toen realiseerde

ik me dat de Gouverneurs het verschil maken. Ik nam mij voor

Rotary van dienst te zijn zodra ik afgestudeerd was. Ik werd

gevraagd en accepteerde de uitnodiging lid te worden. In 1979

nam mijn Rotarycarrière wat serieuzere vormen aan: ik werd

gevraagd als spreker en discussieleider op de International

Assembly.

TR: Waar ligt de kracht van Rotary?

RK: In de clubs - 33.000 clubs hebben we wereldwijd. Ze gaan

allemaal van hetzelfde principe uit. Ze opereren weliswaar

allemaal anders, maar ze hebben de dezelfde doelstellingen:

Fellowship, service en hoge ethische waarden en normen.

TR: Kunt u iets zeggen over het imago van Rotary?

RK: Het is beter dan het ooit geweest is, maar het kan altijd beter.

Het merendeel van de mensen kent ons niet of nauwelijks. Toch

krijgen we veel gedaan, wij staan op een lijn met de Wereldgezondheidsorganisatie,

UNICEF en de Gates Foundation. Dat

is in mijn ogen nog maar het begin.

TR: Rotary moet aansluiting vinden bij jongere generaties. De vraag is hoe?

RK: Generatie X en Y verschillen van alle voorgaande. Technologische

ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Jongeren gaan daar

anders mee om. We kunnen deze uitdaging aan. Generatie X –

zoals mijn eigen dochter – sluit zich nergens bij aan. Zij werken

het liefst op zichzelf. Generatie Y heeft een ander perspectief. Zij

sluiten zich juist wel graag ergens bij aan, zij steunen goede doelen

en zoeken naar zingeving. Rotary moet hen wel aanspreken!

En bedenk: Rotaract is een goede voorbereiding op Rotary.

TR: Hoe kwam u op het thema ‘Building Communities – Bridging Continents’?

RK: Na grondige analyse van voorgaande thema’s besefte ik dat

deze zich richtten tot rotarians en nogal naar binnen gericht

waren. Ik wil openheid creëren naar de buiten-wereld en tegelijkertijd

de vinger leggen op wat de core business is van Rotary.

TR: Hoe kunnen Rotaryclubs Rotaractors aantrekken als lid?

RK: Vaak zijn er twee rotarians actief met de Rotaract Club bezig.

Rotaract zou meer geïntegreerd moeten worden in Rotary. De

overgang moet geleidelijk zijn en vanzelfsprekend. Oudere leden

van Rotaract zouden eenvoudig kunnen overstappen naar een

Rotaryclub. Een nieuw idee is het vormen van New Generations

Rotaryclub vanuit een Rotaract club.

TR: Is het Strategic Plan van RI de redding voor onze organisatie?

RK: Het zal bijdragen aan de stabiliteit. Ooit werd er ieder jaar

een nieuw programma in de steigers gezet met inzet van de

benodigde financiële middelen.

De laatste jaren gebeurt dat niet meer en dat geeft ons ruimte

voor enige mate van creativiteit in onze planning. De implementatie

van het Future Vision Plan vraagt onze aandacht en ik denk

niet dat we de organisaties weer drastisch moeten aanpassen.

We moeten het stapsgewijs doen en de eerste stap is meer dienstbaar

te zijn richting de clubs.

maart 2010

de rotarian

19


• rotary • Brief van de president •

Rotarians,

De voorbereidingen voor de internationale conventie in

Montréal, Québec, Canada, 20-23 juni, zijn een goed eind gevorderd,

en wij naderen de uiterste inschrijftermijn (31 maart) om

voor een fikse korting op registratiekosten in aanmerking te

komen.

Er zijn vele redenen te bedenken waarom je een Rotaryconventie

moet bijwonen - interessante sprekers, opwindend vermaak, en

de kans om een fascinerende stad te bezoeken - om enkele voorbeelden

te noemen. Maar hoe aantrekkelijk deze aansporingen

ook zijn, dat is toch niet de reden waarom ik bijna alle conventies

sinds 1984 bijwoonde. De belangrijkste reden is dat ik me er

elke keer op verheug weer samen te zijn met mijn Rotaryvrienden

en weer nieuwe vrienden te maken. In menig opzicht, is de

conventie Rotary op zijn best: rotarians komen samen om hun

Fellowship te delen met gelijkgestemden en om de serieuze kant

van het zakendoen te bespreken.

Er zijn dit jaar inspirerende sprekers onder wie Greg Mortenson,

auteur van de bestseller Three Cups of Tea, Jo Luck (Heifer International)

en zangeres Dolly Parton, die over alfabetisering van

kinderen en de ‘Bibliotheek van de Verbeelding’ zal spreken.

Wij zullen worden geïnformeerd over de vele facetten en de

nieuwe ontwikkelingen van Rotary International en The Rotary

Foundation in diverse workshops. Tussen deze hoogtepunten

door kunnen wij nieuwe vriendschappen aanknopen in het

House of Friendship, of in één van de vele bars en restaurants die

Montréal rijk is.

Er wordt vaak gezegd dat je het internationale karakter van

Rotary pas echt kunt waarderen als je de conventie hebt meegemaakt.

Montréal zal daarop geen uitzondering zijn. Taalbarrières

worden geslecht, met handen en voeten wordt gecommuniceerd

en culturele en taalkundige verschillen vallen weg.

De conventie biedt de gelegenheid om de verworvenheden van

het afgelopen jaar te vieren, maar het is ook een tijd om plannen

voor de toekomst te maken. In Rotary gebruiken wij deze verworvenheden

om verder te kijken, wat kunnen we ermee voor de

toekomst. Langs deze weg wil ik je oproepen naar de conventie te

komen en deze gelegenheid te benutten kennis te maken met

nieuwe servicepartners, innovatieve projectideeën op te doen, en

het enthousiasme voor Rotary nieuw leven in te blazen. Er is nog

veel te doen. De toekomst van Rotary is in jouw handen.

John Kenny

President RI, 2009-2010

Boodschap van de voorzitter

Mensen ontwikkelen zich

door geletterdheid

In Rotary is maart de Maand van de Alfabetisering.

In de clubs wordt aandacht

gegeven aan het belang van alfabetisering

en onderwijs in onze humanitaire dienstverlening.

Sinds ik rotarian ben, heb ik

om mij heen kunnen constateren wat een

belangrijke rol geletterdheid in het leven

speelt. Geletterdheid betekent niet de

capaciteit om een boek of een krant te

lezen, het betekent ook dat je de instructies

op een doosje medicijnen kunt lezen,

dat je kunt lezen welke banen er zijn, dat

je op straat kunt gaan zonder telkens de

weg te hoeven vragen. Alfabetisering

maakt deel uit van een groter geheel. Het

betekent ook participatie, actieve deelname

aan het sociale leven en

‘empowerment’. Wie niet kan lezen of

schrijven, kinderen of volwassenen, wordt

afgesneden van belangrijke informatie.

Ouders zullen hun kinderen niet kunnen

motiveren, hun gezondheid zal minder

goed zijn. Kortom, analfabetisme houdt

de armoedespiraal in stand. Zowel in

Rotary als in mijn beroep, heb ik vele eenvoudige

en creatieve manieren gezien

waarop deze cyclus kan worden doorbroken.

Men kan zich aanmelden als

vrijwilliger op scholen, als voorleesouder

of door leermiddelen beschikbaar te stellen,

door volwassenen op te leiden of

ervoor te zorgen dat kinderen boeken krijgen

om te lezen. Via Rotary kunnen wij al

veel doen: wij kunnen anderen leren lezen

zodat zij zichzelf kunnen helpen.

Glenn Estess, Voorzitter Trustees van The

Rotary Foundation

20 maart 2010 de rotarian


Wam de Moor

© Marc Bolsius

Rotary, kop op!

Daar zaten we dan met zijn zessen rond de ovalen tafel van de

RAN, als uitvloeisel van het publicitair gedoe rond een plannetje

van mederotarians die er wat in zien om, op leeftijd gekomen, bij

elkaar te gaan wonen, leuke dingen te doen, en de minder leuke

samen te dragen. Dat doen de vrijmetselaars ten slotte ook, in

Bilthoven, dus waarom wij van Rotary niet?

Nou, dat hebben we geweten! Je denkt toch niet dat zoiets in

dit polderlandje kan? Dat is meer iets voor rijke Amerikanen in

Florida, zo’n zelfgekozen gevangenis. Reuring alom. Waar je je

druk over maakt. Laat ze toch. Maar ja. Daar stonden we weer

voor gek. Wij van Rotary. Weer alle clichés uit de kast van

de bovenbazen die, sigaren rokend, elkaar de bal toespelen. Zelf

weten wij wel beter, maar anderen nemen die kennis niet op. Dat

wij al twintig jaar gemengd zijn. Weten ze niet. Las ik laatst weer

eens. En de zeven gouverneurs krabden zich achter de oren. Wat

nu? Laat ons daarover en over ons imago in het algemeen nadenken

met een paar andere rotarians.

Dus daarom zaten we daar in het zaaltje van Amstel 266, onze

landelijke dependance van Evanston, rond de gouverneurs Rob

Klerkx en Arend Sijpestein, die zich verantwoordelijk weten voor

de communicatie: Karel Claassen (RC Amsterdam-Minerva), Pim

Hoevenaar (RC Zuid-Laren), Rudolf Rijgersberg (RC Groningen-

Belcampo), die de jonge garde vertegenwoordigde, en

bovengetekende (RC Nijmegen), 10 jaar geleden gouverneur van

D1550.

Wij braken ons het hoofd. Bedachten ten principale dat we toch

in tal van clubs communicatieadviseurs hebben of tenminste

zouden moeten hebben om het aantrekkelijke van wie wij zijn

over het voetlicht te brengen. Ik zou zeggen: dat geldt eens te

meer voor ons college van gouverneurs. Laat de Algemeen Secretaris

van de RAN woordvoerder zijn of een woordvoerder zoeken.

Meer vastigheid, want elk jaar een ander, dat werkt niet, een

woordvoerder heeft tijd nodig om in contacten met buiten te

groeien.

Maar goed, van ons werd ook een antwoord verwacht op de vraag

hoe je de identiteit van Rotary heden ten dage in het pak zou steken.

Nou, zeiden wij om te beginnen, erken eens volmondig dat

we een elite zijn en dat we ons daar niet voor schamen. Wij willen

de besten in hun vak hebben en zijn dus elitair. Passie en trots

terugbrengen door hoge eisen te stellen aan beroepsethiek,

Vocational Service als speerpunt. Niet langer ons goed doen als

vaandel omhoog steken, want laat de linkerhand… etc. Daar

leken we het aardig over eens.

Karel bleek het meest van wanten te weten. Geen wonder, in 2002

was hij de schrijver van de op de toekomst van Rotary Nederland

gerichte nota Samen sterk. Wie gaat ons missen als wij morgen

stoppen met ons nobele werk? vroeg hij zich af. Gaat het om die

vier miljoen euro’s per jaar die we bij elkaar scharrelen of zouden

andere charitatieve instellingen dat minstens zo handig van ons

overnemen? Nee, zei een ander, laat Rotary maar een baken van

rust zijn, punt van reflectie en verdieping. Zo ervaren we dat toch

als we samen luisteren naar beroepspraatjes, causerieën en doorwrochte

lezingen over maatschappelijke vraagstukken? Waar

kun je dat in deze mate doen? Leerschool voor de maatschappij.

Ontmoetingsplek. Interessant voor slimme vrouwen en mannen,

groot geworden in de tijd van de doorgeslagen individualisering.

De zin daarvan deelden wij. Laat dat onze core business zijn waarmee

we naar buiten treden.

En wat breng je dan naar buiten? Dat waar je goed in bent en

waarin je je onderscheidt van andere enigszins vergelijkbare organisaties

in de samenleving. Kwaliteit en onderscheiding. Twee

componenten die onmiddellijk verwijzen naar onze kennis van

het beroepsleven op leidinggevend niveau. Blijf goed doen, maar

wil je onze tijd verstaan, dan zul je via de media met coryfeeën

moeten werken. Voorbeelden? Wim Deetman, oud-burgemeester

van Den Haag, Rob van Wijk, de heldere uitlegger van de Irakoorlog,

Annemarie Jorritsma, burgemeester van de snelst groeiende

stad van Nederland, J.K. Heldring, de man van de evenwichtige

politieke beschouwingen, zo goed als Jürgen Raymann, de opgewekte

cabaretier van Raymann is lááát! Allemaal rotarians. En menig

ander. U heeft ze in uw eigen omgeving. Voor zulke boegbeelden

is er respect en plezier. Laat ons dat eens een beetje meer uitstralen

en ons verder geen bal aantrekken van wat er over ons geschreven

wordt. Doe bovendien normaal. Treed als club naar buiten. Laat

bij lezingen van formaat niet-leden toe. Kies publiciteit via internet.

Geef voorrang aan de jongere leden, die weten van de nieuwe

wanten. En op die wijze zijn we ook nog bindmiddel voor de

samenleving, die de laatste decennia zoveel cement is kwijtgeraakt.

In het hart van stad of dorp. Geen hangende pootjes meer.

Kop op, Rotary, weet wat je waard bent!

Boekje Vocational Service

Er is een nieuwe editie van het boekje Vocational Service verschenen. Deze editie is ten opzichte van het

vorige boekje ‘Vocational Service en hoe ga je er mee om’ aangepast aan de vormgeving van De Rotarian en

er is gekozen voor een full color uitgave. Verder is deze 28 pagina’s tellende editie uitgebreid met nieuwe

illustraties en praktijkvoorbeelden van verschillende onderdelen van Vocational Service. Het boekje kost

B 1,50 en is te bestellen via de stichting Rotary Administratie Nederland (RAN), info@rotarynederland.nl

maart 2010

de rotarian

21


• rotary • jeugd •

Jaarkinderen maken kennis met Nederlandse taal en cultuur

Vanaf het Zuidelijk Halfrond zijn dit jaar tien jaarkinderen

in ons land in het kader van het ‘High School Exchange Program’.

De 16 tot 18-jarigen komen uit Argentinië, Australië,

Brazilië en Chili.

Traditiegetrouw volgden zij bij hun start de Dutch Orientation

Course (DOC), die deze keer door drie clubs werd georganiseerd.

De naburige Rotaryclubs Lopikerwaard, Oudewater en Woerden

wilden graag samen iets doen, de DOC vormde daartoe een

prachtige aanleiding.

Kort na hun aankomst in Nederland, werden de scholieren door

hun gastouders op 6 februari naar de openingsbijeenkomst in

het Historisch Stadhuis te IJsselstein gebracht om daar na registratie,

gevolgd door de gebruikelijke plechtigheden, te worden

overgedragen aan hun tijdelijke gastouders

voor deze week. Die namen hen in

het weekend meteen op sleeptouw naar

allerlei bezienswaardigheden.

Op maandag werd het serieus. De Volksuniversiteit

Woerden bood onderkomen

voor de cursus Nederlands onder leiding

van docente Tineke Hoogenboezem,

ondersteund door twee deskundige vrijwilligsters

uit de regio.

Aan de dagelijkse inspanningen op

school werd nog een recreatief programma

toegevoegd: de bereiding van

Nederlandse gerechten, onder supervisie

van twee gepassioneerde kookrotarians.

De vrije woensdagmiddag

werd op de bowlingbaan doorgebracht,

daar de geplande golfclinic door winterse

omstandigheden letterlijk werd

afgeblazen. In Oudewater werden de

Heksenwaag en het Touwmuseum bezocht en in een Woerdense

fotostudio, waar ook hun afscheidsfeestje werd gehouden, kregen

ze de beginselen van het moderne fotograferen uiteengezet.

In Woerden vond op de dinsdagavond de vanzelfsprekende

tripartiete clubbijeenkomst plaats. Hier stelden de scholieren

zich al in het Nederlands voor en lieten ze zich ook gelden in de

uitbundige uitwisseling van vaantjes.

De afsluitende bijeenkomst van een volle week was in Oudewater.

De collega’s van het Noordelijk Halfrond, die al een half jaar

in het land zijn, kwamen daar kennismaken. Een jarige werd verrast:

stroopwafels en - onvermijdelijk - een paar klompen.

Tijdens het optreden van de scholieren bleek hun taalvaardigheid

flink te zijn gevorderd. Dus met verrijkte taalbagage konden zij

weer terug met hun gastouders van de vaste uitwisselingsclub.

De komende tijd zal de scholieren veel individuele schoolverplichtingen,

maar ook gezamenlijke activiteiten brengen. We

hopen dat het voor hen in elk opzicht een mooi jaar wordt.

Wim van Eesteren

De cheque van: RC Zevenbergen

Op 14 november waren 400 mensen bijeen in de Nobelaer in

Etten-Leur om geld in te zamelen voor de Flying Dentist Foundation

in Paramaribo. En dat lukte en hoe…

Er waren geweldige optredens van Re-Play, van de Ronald Snijders

band, van Denise Jannah en zoveel meer. Dit alles werd door

Quintis Ristie aaneengepraat. Mensen waren van heinde en verre

gekomen, maar een speciale vermelding verdient de komst van

Trudie Siegerink en Angelika Pelsink met partner die namens

RC Maarsen Breukelen B 3.000 overhandigden. RC Etten-Leur

doneerde B 2.500. Als klap op de vuurpijl was er een delegatie van

RC Paramaribo-Residence in de personen van Waddy Sowma,

Ineke Bendter, Rakesh Gangaram Panday en Manodj Hindori,

met een bijdrage van B 3.000. Deze Rotaryclub fungeert als contactclub

om het project ter plekke te begeleiden. Er was een

donatie B 2000 van RC Bergen op Zoom. De verkoop van de loten

zorgde voor een stevige

kapitaalimpuls. De hoofdprijs

ging naar Jikke

Lambeek, een reis voor 2

personen naar Rome! Die

avond stond de teller op Een zichtbaar blije Suzanne Poots, de

B 51.000. Het ICCO had flying dentist van dit project, nam de

toegezegd de opbrengst te cheques in ontvangst. RC Zevenbergen

verdubbelen tot maximaal e.o. maakt zich sterk voor de Matching

B 80.000. Het ICCO besloot Grants, de bijdrage van het district etc,

de maximale bijdrage in zodat het streefbedrag van B 205.000

haar totaal in één keer toe gerealiseerd gaat worden.

te voegen, zodat de avond

werd afgesloten met B 131.000.

22 maart 2010 de rotarian


• rotary • clubnieuws •

RC Deventer helpt Vrienden van

de Lebuïnus

D1560 – Tijdens een geanimeerde

bijeenkomst in de Lebuïnuskerk heeft RC

Deventer een cheque van B 750 overhandigd

aan de St. Vrienden van de Lebuïnus.

De vrienden zetten zich in voor de

instandhouding van dit monument. De

laatste fase van de restauratie van de

gewelfschilderingen boven in de kerk is

ingegaan. De afronding zal waarschijnlijk

in april zijn en loopt gelijk met de voltooiing

van de restauratie van de toren. De

restauratie van de gewelfschilderingen uit

de 15e, de 16e en begin de 17e eeuw is in

de loop van 2007 begonnen en heeft dan

dus bijna drie jaar in beslag genomen. De

kosten bedragen ongeveer B 1.300.000 De

vriendenstichting moet zelf nog ongeveer

B 30.000 bijeenbrengen om de financiering

rond te krijgen.

Een van de gewelfschilderingen.

Grensoverschrijdende gift voor

Rotaplast

D1560 – Naar aanleiding van een voordracht

over Rotaplast door Agnes

Wolfkamp (orthopedagoge) en Sibrand

Schepel (plastisch chirurg) van RC Enschede,

die beiden diverse keren aan een missie

van Rotaplast hebben deelgenomen,

heeft RC Münster (Dld), zusterclub van

RC Enschede, een spontane actie onder

haar leden gehouden.

ROTAPLAST (=Rotary + Plastische chirurgie)

is een stichting die gratis kinderen

opereert in ontwikkelingslanden met een

schizisaandoeningen (hazenlippen en

open gehemelte).

Omdat in heel Ethiopië geen plastische

chirurgen zijn, wil RC Enschede een missie

van Rotaplast in november 2010 naar

Ethiopië financieren. Gedurende een

tweeweekse missie, die dit jaar gepland

staat in november – december, kunnen

zo’n 100 tot 120 kinderen geopereerd worden.

In Ethiopië wordt deze aandoening

nog gezien als een straf van God, met als

gevolg dat gezinnen met een dergelijk

kind, uitgestoten worden uit de normale

maatschappij. Door een relatief korte

operatie hebben deze kinderen weer uitzicht

op een normaal leven: school, werk

en relatie en worden hun families weer

opgenomen in de maatschappij. Kosten

van zo’n missie ongeveer US$ 80.000. RC

Münster heeft onder haar leden B 26.650

hiervoor ingezameld.

RC Delden-Borne viert gouden

feest

D1560 – RC Delden-Borne vierde in

december het 50-jarig bestaan met een

bijzonder feestelijke bijeenkomst in hotel

Bad Boekelo. Onder de aanwezigen ook

twee charterleden, kinderarts en eerste

clubvoorzitter Harry Prakken en veehouder

Herman Lubberdink, die al 50 jaar

betrokken zijn bij de club.

Er waren ook Rotarygasten als DG Remco

Seijn, vertegenwoordigers van partnerclub

RC Herne (Dld.), afgevaardigden van zusterclubs

in de regio Twente en eigen (oud)

leden. Gedurende avond waren er speeches

van de voorzitter van zusterclub Herne en

van charterlid Harry Prakken. Er was

bewondering voor de 12-jarige pianiste

Zhenja Zheng, die onlangs op het Prinses

Christina concours voor haar muzikale

prestatie werd onderscheiden. Het cabaretduo

‘Volle Venten’ nam clubleden op de

korrel. En vrijwel alle leden (en hun partners)

verzorgden een ‘Korenslag’ met vier

inventieve koren die in hun liederen de

hoogtepunten van de club bezongen.

Clublid Loet Aalders werd vervolgens, voor

zijn vele verdiensten onderscheiden als

Paul Harris Fellow.

De afgelopen vijf decennia heeft

RC Delden-Borne aan veel projecten in

binnen- en buitenland bijdragen geleverd.

Om het gouden jubileum ook een feest te

laten zijn voor mensen met een lichamelijke

beperking, is een stichting opgericht

die werkt aan een ambitieus lustrumproject

‘Drempelloos op Vakantie’ (DOV). Voor het

ontwerpen van de woning werden enkele

architecten uitgenodigd voor een competitie.

De winnaar gaf tijdens de feestelijke

bijeenkomst op zijn plan een toelichting.

Dat plan voorziet in een woning van hoge

kwaliteit, met een ‘personal touch’ waarin

de doelgroep van een onvergetelijke en

zorgeloze vakantie kan genieten tegen een

lage prijs. RC Delden-Borne huurt de

woning, die gedacht is in een wijkje De

Pellenhof, gelegen in Oud Borne. De stichting

DOV verwacht dat ze voldoende

sponsors kan interesseren.

Aan het einde van de avond kreeg iedereen

een prachtig jubileumboek met foto’s en

verhalen over de afgelopen vijftig jaar.

RC Rhenen-Veenendaal helpt

Haiti

D1570 – Begin dit jaar heeft RC Rhenen-

Veenendaal diverse inzamelacties voor de

slachtoffers van Haïti uitgevoerd. Zo zijn

er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van

de club 4 Shelterboxen bij elkaar gespaard

en nu een maand later zijn er al weer 6 bijgekomen.

De inzamelacties van RC

Rhenen-Veenendaal zelf maar ook andere

initiatieven, zoals kinderen die sneeuw

gingen ruimen en hun verdiende geld via

hun school hebben gestort, hebben aan

dit mooie resultaat bijgedragen! De tien

shelterboxen worden direct ingezet in het

door de aardbeving getroffen gebied. Het

maart 2010

de rotarian

23


• rotary • clubnieuws •

mooie van het Shelterboxconcept is dat er

met 1 Shelterbox (kosten B 750) maar liefst

10 personen van onderdak voorzien worden.

In één shelterbox zit een tent voor

tien personen, grondzeil, kookgerei,

waterzuivering, dekens, wat gereedschap

en speeltjes voor de kinderen. Hiermee

kunnen de getroffenen binnen 24 uur een

dak boven hun hoofd hebben en zich in

hun eerste levensbehoefte voorzien. De

boxen worden in containers per vliegtuig

naar Haïti verstuurd en kunnen op allerlei

manieren snel op de plaats van bestemming

komen omdat de shelterboxen

relatief eenvoudig te vervoeren zijn.

Meer artikelen over de succesvolle acties

voor Shelterbox via www.shelterbox.nl of

www.rotary.nl

RC Monnickendam steunt

Stichting TROET

D1580 – RC Monnickendam steunt met

een bijdrage van B 1500 de Stichting

TROET voor Monnickendam. Deze stichting

heeft het initiatief genomen om op

de Zuidervesting van de oude stad een

ronddeel uit de 17e eeuw te restaureren.

De werkzaamheden zijn intussen ver

gevorderd en naar verwachting zal het

herstelde ronddeel in maart 2010 in

hernieuwde glorie aan het publiek gepresenteerd

kunnen worden. Het ronddeel,

dat op de originele fundamenten is herbouwd,

is een deel van de oude stadsmuur

die als verdedigingsbolwerk, van de Joodse

begraafplaats naar de Grote Kerk liep. De

herbouw van het ronddeel wordt met een

gift ondersteund omdat RC Monnickendam

het belangrijk vindt lokaal cultureel

erfgoed te behouden.

Charter RC Purmerend-

Weidevenne

D1580 – Op 30 januari is de nieuwe

RC Purmerend-Weidevenne geïnstalleerd

in de Koepelkerk te Purmerend. Het is

daarmee de derde Rotaryclub van Purmerend.

Voorafgaand aan degebeurtenis

waren alle cliënten van de voedselbank

uitgenodigd in de kerk voor een (gratis)

diner. De clubleden, bestuur en cliënten

genoten gezamenlijk van het diner. Studenten

van het Jan van Egmond Lyceum

verzorgden de bediening in het kader van

hun (verplichte) maatschappelijke stage.

Mona Keizer feliciteerde, namens de

gemeente, in een ‘servicegerichte’ toespraak

deze jonge club, met een

gemiddelde leeftijd van 43; evenals

DG Arend Sijpestein namens D1580.

Tijdens de aansluitende veiling werd snel

duidelijk dat deze club naast de perfect

georganiseerde avond, ook nog eens

B 9000 wist over te houden en dat werd

meteen geschonken aan de Voedselbank

Purmerend.

Zeer succesvolle

beroepenchallenge

D1580 – RC Haarlemmermeer van 1852

organiseerde, in samenwerking met drie

andere Rotaryclubs uit de regio en met de

Gemeente Haarlemmermeer, een grootse

‘Beroepenchallenge’ voor middelbare

scholieren. Het evenement met bijna 800

aanwezigen vond plaats in uitgaanscentrum

Challenge 2.0 te Hoofddorp. Zo’n

300 scholieren, sommigen vergezeld door

een vader of moeder, 100 ondernemende

rotarians en 50 afgevaardigden afkomstig

uit tientallen beroepsgroepen, waren op

9 februari aanwezig om het evenement

inhoud te geven. In acht gespreksronden

van tien minuten werden ruim 600 individuele

gesprekken gevoerd. Doel van deze

avond was scholieren, die voor het maken

van een beroepskeuze staan, de kans te

geven rechtstreeks in contact te komen

met mensen uit de praktijk, middels

‘speeddates’. In deze korte, persoonlijke

gesprekken konden leerlingen vragen stellen

over stages, over opleidingen die het

beste bij een gekozen beroep aansluiten

D1600 – RC Leiden AM is ruim een jaar

‘sponsor’ van het MKB-netwerkproject in

Leiden. Het idee is heel simpel. Een keer

per maand komen jongeren en ouderen

twee uur bij elkaar op een avond van 6 tot

8 uur. Veel jongeren hebben geen werk

en/of school of hebben problemen op deze

terreinen en willen hulp of advies. Op een

netwerkavond komt een aantal volwassenen

vrijwillig luisteren naar de wensen,

problemen of dromen en geeft, geheel

vrijblijvend, persoonlijk advies. Omdat

het belangrijk is dat er altijd ouderen zijn

met levenservaring, veel werkervaring en

een netwerk, zorgt RC Leiden AM ervoor

dat er bij elke netwerkbijeenkomst in

iedere geval twee rotarians aanwezig zijn.

De organisatoren van de netwerkavonden

stellen dat de meeste jongeren na een netwerkavond

een stap verder komen. 49 %

heeft na een tijdje een werkplek gevonden

of gaat (terug) naar school. Soms gaat dat

heel snel, soms duurt het even zegt ook

Henny Werter, voor en na netwerkavonden

het aanspreekpunt voor de jongeren.

Veel jongeren hebben, als ze zich op de

arbeidsmarkt richten een behoorlijke

achterstand, niet zelden door privéomstandigheden.

Door teleurstellingen en

tegenslagen of door eigen stommiteit lijkt

er nauwelijks perspectief op een toekomst

met mogelijkheden. Door de verhalen van

rotarians, die soms zelf ook hun opleiding

niet afmaakten en jong startten met werken,

door hun opbeurende woordgebruik,

hun persoonlijke feedback en soms ook

door het beschikbaar stellen van hun

netwerk, kunnen zij deze jongeren inspireren.

De jongeren op hun beurt krijgen

op zo’n avond de kans te praten met volwassenen

die echt naar ze luisteren! Die

zonder enig eigenbelang vragen stellen,

doorvragen en meedenken. Mensen die zij

normaal gesproken nooit zouden ontmoeten.

Kortom, een kleine moeite met een

grote impact die goed aansluit bij een van

de basisgedachten van Rotary: dienstvaarof

konden ze hun horizon verbreden wanneer

de definitieve keuze voor een bepaald

beroep nog niet gemaakt was.

RC Leiden AM zet zich in voor

jongeren!

24 maart 2010 de rotarian


• rotary • clubnieuws •

• rotary • ingezonden •

digheid. Inmiddels is het project ook

opgepikt door een naburige gemeente...

wie volgt!

Meer informatie: www.okinhetmkb.nl

Het is muisstil in Zalen de Meester; wat een

concentratie! (fotografie: Mike van Bemmelen)

Groot Zoeterwouds Dictee

D1600 - Op 18 februari organiseerde RC

Zoeterwoude e.o het Groot Zoeterwouds

Dictee in Zalen de Meester. Ruim 80 leerlingen

van groep 8 van de 5 Zoeterwoudse

basisscholen zwoegden in een muisstille

zaal op een pittig dictee, dat werd voorgelezen

door Ton van der Meer. Sander

Meijer, winnende meester van vorig jaar

en directeur van de Klaverweideschool had

dit jaar het Dictee geschreven. Om mee te

kunnen doen hebben de kinderen zich

laten sponsoren door familie, vrienden en

buren. Daarmee werd ruim B 2800 opgehaald!

De opbrengst van het sponsorgeld

wordt besteed aan een goed doel, dat de

kinderen in onderling overleg per school

bepalen. Dat mag een liefdadigheidsdoel

zijn, maar ook bijvoorbeeld een nuttig

doel voor de school. Myrna van Doorn, de

winnares met slechts 10 fouten, won een

uitstapje voor vier personen naar de Efteling.

Sanne de Wit haalde het meeste

sponsorgeld binnen en won een stoere

Rabobankfiets. Corina van Bohemen was

de winnende juf met slechts 7 fouten en

ging met bloemen naar huis. RC Zoeterwoude

e.o organiseert jaarlijks een actie

om geld in te zamelen voor goede doelen.

Uw bericht niet gevonden?

Kijk eens in de webeditie op www.rotary.nl

Benefietactie voor RDN

D1610 - Aan het einde van de veiling

toonde Albert Dunsbergen, voorzitter van

RC Gorinchem-Merwede, samen met Rob

Kreszner een cheque met B 6000,- die de

club opbracht voor Rotary Doctors Nederland

(RDN). Op 9 december 2009 werd een

kunstveiling gehouden, die was georganiseerd

door het Gorcums Museum in

samenwerking met de RC Gorinchem-

Merwede. Dankzij de medewerking van

meer dan 40 kunstenaars uit Gorinchem

en omgeving en door de professionele presentatie

door veilingmeester Pieter

Jorissen van veilinghuis Mak te Dordrecht

werd de veiling een succes. Behalve de

kunstwerken werden ook een aantal

ludieke diensten aangeboden door de

Rotaryleden zelf. Huisarts Paul Verheijden

gaf als vertegenwoordiger van RDN weer

een exposé over de voorgang van het Kimilili

project in Kenia. De sponsorgelden

komen op de goede plaats terecht en de

locale bevolking is erg dankbaar. De aanpak

van RDN blijkt een effectieve te zijn:

waar westerse ervaring en expertise naar

basale begrippen wordt overgebracht en

uitgewerkt.

RC Weesp steunt Muider

Guatemalaproject

D1570 – RC Weesp doneert B 5.000 ten

behoeve van indiaanse bergboeren. Met

het bedrag kan ontwikkelingswerker Van

Nistelrooij een biodigester aanschaffen en

operationeel maken. Met dit apparaat

kunnen de agrariërs biologisch afvalmateriaal

omzetten in onder meer methaangas

en milieuvriendelijke vloeibare kunstmest.

Het is een van de activiteiten die de

Brabander Pieter van Nistelrooij onderneemt

om boeren in Midden-Amerika

moderne landbouwtechnieken bij te

brengen. De VOMM – Vereniging van

Ontwikkelingssamenwerking Muiden/

Muiderberg – heeft het project geadopteerd

en onder de aandacht gebracht van

RC Weesp.

Landmijnen

Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik zag

dat er een artikel in De Rotarian was opgenomen

over landmijnen. Al jarenlang

wordt geprobeerd deze problematiek op

de agenda van Rotary International te krijgen,

maar tot op heden tevergeefs. Op de

CoL van 2001 en 2004 zijn voorstellen

ingediend door o.a. D 1560, maar in beide

gevallen werden de voorstellen weggestemd.

Dit jaar zijn weer voorstellen

ingediend, door clubs uit Zweden en

Duitsland. Dus: wie weet. In Nederland is

er ook een organisatie die zich bezighoudt

met het ruimen van landmijnen, het

Actiefonds Mijnen Ruimen (AMR)

(www.actiefondsmijnenruimen.nl) Dit fonds

zamelt geld in ten behoeve van mijnenruim-NGOs,

o.a. de Britse HALO Trust die

ook in het artikel in De Rotarian wordt

genoemd. Mijn club is net begonnen met

de organisatie van een geldinzamelingsactie

voor het AMR. De meerderheid van de

club is van mening dat het landmijnprobleem

minstens net zo veel aandacht

verdiend als de polioactie. Daarom vinden

wij het van belang dat er binnen Rotary in

Nederland veel meer bekendheid met het

AMR wordt ontwikkeld. Het zou mooi

geweest zijn als de heer Engleman het

AMR ook had genoemd in zijn artikel.

D. Muntendam, RC Scheveningen

Verschillende beenprotheses in Kien Khleang

Physical Rehabilitation Center, een ziekenhuis

even buiten Phnom Penh (Cambodja) dat werd

gefinancierd met behulp van Rotary Foundation

grants

maart 2010

de rotarian

25


• rotary • agenda •

18 april 2010

3e Bollenrit

RC Rijnwoude (www.rotaryclub-rijnwoude.nl ) organiseert de

derde Bollenrit voor oldtimers, exotische newtimers (exclusieve

auto’s) en cabrio’s.Het doel is tweeledig: de deelnemers beleven

een sfeervolle onvergetelijke dag én er wordt geld ingezameld

voor een waterproject in Tanzania. De startplaats is Hazerswoude

Dorp waar vanaf 13.00 uur zal worden gestart met een gevarieerd

deelnemersveld mooie klassiekers. De organisatie hoopt er weer

in te slagen een aantal bijzondere auto’s aan de start te krijgen,

waaronder de Cadillac 1928, Bentley Le Mans Eigth 1932 en Rolls

Royces, Ferrari’s etc. Er zal een route worden uitgezet door het

mooie polderlandschap naar de Bollenvelden van Hillegom-Lisse

en omstreken. Inschrijven via: www.bollenrit.nl

29 mei 2010

Rotary Classic Car Rally

Op 29 mei 2010 wordt voor de zevende keer de Rotary Classic Car

Rally georganiseerd door RC Bussum. Equipes kunnen inschrijven

met een auto ouder dan 25 jaar. Er kunnen maximaal 150 equipes

deelnemen.

De 2010-editie is de kasteleneditie. Gestart wordt vanuit Kasteel

Doddendael te Ewijk, door het land van Maas en Waal naar de

lunch op Kasteel Ammersoyen. De finish is bij Kasteel de Haar.

Ieder jaar heeft het goede doel met kinderen te maken. Dit jaar

wordt door ons het project AARDBEESIE ondersteund. Aanmelden

via onze website www.rotary.nl/bussum

12 juni 2010

VMTC-Motary 2010

Dit jaar organiseren de Veluwse Motor Toer Club en RC Ermelo-

Putten voor de 19e maal de Internationale VMTC-Motary. De

motortoertocht van ongeveer 400 kilometer voert van het Marktplein

in Putten, via het oosten van Nederland naar onze Oosterburen

en eindigt zoals gebruikelijk bij Arjan Brouwer Motorsport

in Putten. De in de loop der jaren ontwikkelde formule van een

goed georganiseerde motor-toerdag met een opbrengst voor een

goed doel is populairder dan ooit. Jaarlijks brengen zo’n 800 deel-

nemers ruim B 30.000 op voor de goede doelen. Het goede doel is

dit jaar het project Triple-O die weeskinderen in Oyugis (Kenia)

helpt aan een eerlijke, goede en zelfstandige toekomst.

Voor meer informatie: http://www.rotary.nl/ermeloputten

15 juni 2010

Intercity Meeting RC Monnickendam

RC Monnickendam organiseert op 15 juni 2010 een Intercity meeting

binnen de regio over het actuele thema Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO). Het seminar zal plaatsvinden in

Hotel van der Valk Volendam, onder leiding van een Bekende

Nederlander als avondvoorzitter met drie prominente, in de materie

goed ingevoerde sprekers: Dhr. Peter de Wit, Director en Senior

Partner van McKinsey & Company, Dhr. Bart Vos, hoogleraar aan

de Universiteit Tilburg met een leerstoel voor Duurzame Inkoop

en Dhr. George Möller, een expert uit de bankenwereld die o.a. de

functies vervulde van CEO van Robeco, President van Amsterdam

Exchanges NV en General Manager van Mees Pierson in London.

Meer info: www.rotary.nl/d1580

20-23 juni 2010

Conventie Rotary International in Montreal (Canada)

1-3 oktober 2010

Rotaract European Meeting

Overzicht districtsconferenties

District Datum Plaats

D1550 29 mei 2010 Eindhoven

D1560 29 mei 2010 Apeldoorn

D1570 29 mei 2010 Houten

D1580 24 april 2010 Alkmaar

D1590 27 maart 2010 Groningen

D1600 17 april 2010 ’s-Gravenhage

D1610 24 april 2010 Alblasserdam

Bon

en plaats uw handtekening. Daarmee machtigt u ons om het

Kleine annonces voor De Rotarian van mei 2010 dienen

uiterlijk voor 29 april 2010 ingezonden te zijn.

De annonces zijn uitsluitend bestemd voor advertenties van

particulieren.

Invullen Vul op de bon van uw advertentietekst in één letter

of leesteken per vakje, na ieder woord of leesteken een vakje

overslaan. Getypt of in blokletters invullen.

Opsturen Stuur de volledige ingevulde bon voorzien van

uw bank of gironummer voor de machtiging in een gesloten

envelop aan: St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266,

1017 AM Amsterdam

Betalen Vul op de bon uw eigen bank- of gironummer in

bedrag te incasseren.

Ondergetekende

Naam

Straat

Postcode

Telefoon

Giro/banknummer

T.n.v.

Woonplaats

Machtigt St. Rotary Administratie Nederland om

het verschuldigde bedrag van eigen bank/gironummer

af te schrijven.

Handtekening:

Verzoekt

maal plaatsing van de Annonce.

N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan

heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen

na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn

(Post)bank terug te vorderen.

Gebruik per letter, spatie of leesteken in één vakje.

Let op! Stuur uw ingevulde bon naar St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam

De kosten bedragen F 30,50 voor 5 regels (minimum bedrag),

elke regel meer à F 4,50. Het aantal leestekens inclusief spaties

is 30 per regel.

Rotaryleden ontvangen 10% korting. In dat geval dient het

districtsnummer te worden vermeld.

Mocht u het niet eens zijn met de automatische afschrijving

dan kunt u dit binnen 1 maand herroepen. U stuurt een

bericht (met de juiste gegevens) naar het kantoor waar uw

rekening is geadministreerd.

26 maart 2010 de rotarian

Het betreffende bedrag wordt dan op uw rekening

teruggestort.

F 30,50

F 35,00

F 39,50

F 44,00

F 48,50

F 53,00


• rotary • annonces •

Wijk bij Duurstede bouwkavel met plan voor bungalow

prachtig gelegen a.d. Lek, 1400m 2 , vijver v.d. deur

van 4 ha. Uiterste prijs B 450.000, t.: 0343-578189

TE HUUR: zeer luxe en groot app. aan golf Campo

Amor, Costa blanca, 2 slk, 2 badk, 200m 2 , terras, 50m 2 ,

jl + aug B 650 p/w, rest €500, t.: 0343-578189 of Mb:

06-53152674

COSTA BLANCA: te koop mooi app. aan golf met zeezicht

100m 2 , interessante prijs – terras 25m 2 ,

t.: 0343-578189 of Mb: 06-53152674

Prachtig vakantiehuis in Schotland. Volledig ingericht.

Liggend aan het water in een schitterende omgeving.

6/8 pers. B 395 tot B 495 per week. Kijk voor meer informatie

op www.heatherleacottage.co.uk 0348 553394

TE KOOP: wildkleurige Ruwharige teckelpups met

stamb. Geb. 13-1. Groeien op in gezin met kinderen.

Zijn gechipt en ingeënt. 06-83200186 Top (Delden)

TRAINING: MET HART EN ZIEL Ben je bezig met

wat echt belangrijk voor je is? Doe je de dingen waar je

blij van wordt? In deze training ontdek je vanuit je

innerlijk antwoorden op vragen als: Wat past bij mij?

Wat zijn mijn talenten en wat wil ik ermee? Hoe zit het

met de balans tussen werk en privé? Haal ik alles uit het

leven wat er in zit? 10-11-12 juni in Twente. Info

www.c2training.nl of 071-5723791

BOUWGROND t.k. in FRANKRIJK, Gers. 6200 m 2 met

C.U. Landelijk gelegen tussen Toulouse en Lourdes.

Pr. B 45.000,= Info: pwbiesheuvel@xs4all.nl

PAARD AAN HUIS B 645.000. in 1993 geheel verbouwd

huis in buitengebied Engsbergen (B-Limburg), 3 stallen,

prachtig gelegen op 0.91 ha, grenzend aan groot

natuurgebied op 68 km van Brussel en 55 km van Antwerpen,

tel.: +32-13773655.

TE HUUR: vrijstaand chalet Franse Alpen, St. Foy

Tarentaise, 5 slkmr, 3 badkmr, sauna, Siorvat, 1500 mtr

hoogte, mooi skigebied, ook mooi in tussenseizoen en

zomer, info: 06-54905122

TE HUUR ons ruime en van alle gemak voorziene

zomerhuis met zeilboot en Zodiac te Heeg, Friesland.

Voor meer informatie en beschikbaarheid:

www.aanhetheegermeer.nl

TE HUUR: Vrijstaand vakantiehuis in Auvergne Frankrijk.

Landelijk-rustig-natuur-6-8personen. Volledig

ingericht,, grote tuin B 400,– pw impressie: www.lapouge.nl

TE HUUR: Zwits. Zweisimmen (Gstaad): 3kmr-app.

met 2 slk balkon-zuid met zicht op Alpen. Loopafstand

van centrum en liften sneeuwzeker. Binnen 10-40 km 4

golfbanen. Info: http://www.gstaad.ch/de/page.cfm/Unterkuenfte/Ferienwohnungen/FewoListeZweisimmen

(van za-za,

anders bellen) 030-2287660/ 06-28520939

Zuid Afrika vakantie! Individueel reisadvies naar Zuid

Afrika, volledig op maat en rekening houdend met uw

wensen en budget, 06-51386552

Catering-chocolade-workshop-kookles van amuse

bouche tot homemade chocoladetruffel, alles uit eigen

keuken, www.paulinecuisine.nl (Rotarylid)

Logeren in Het Gooi. Voor verlofgangers, zakenpartners

of een week fietsen in de vele mooie natuurgebieden.

Goed ingerichte (halve) villa met 4-slaapk. op 150 mtr.

v. h. Naardermeer. NS-station met directe verbinding

Schiphol en Amsterdam op 5 min. afstand. Wasmachine

en linnengoed aanwezig. Max. 5 pers. v.a. B 850,- p. wk.

incl. Info: 035-6912325 e-mail: vanrij@xs4all.nl

TE KOOP: 5 kamerappartement in Chatel (fr) in zeer

goede staat vlakbij de Linga-lift. Topper in winter en

zomer. Ruim en compleet (10 bedden). Prijs 360.000

euro. Meer info: www.vlietendebron.nl/chatel

WWW.FAMILIEHUISJEINFRANKRIJK.NL

Te huur: Huizen voor 4 tot 8 personen op park in Brossac,

Charente 950 km vanaf Utrecht. Park is voorzien

van zwembad, (zwem)meer, wellness centre, restaurant,

etc. Bosrijke omgeving. Royale kavels, dus veel privacy.

LUXE HUISJES VOOR HET ULTIEME VAKANTIEGEVOEL!

Kashmir kan weer! Logeer op authentieke Engelse

woonboot, Leendert Kruik, l.kruik@planet.nl

TE KOOP: appartement in Amsterdam, Watergraafsmeer,

dochter van rot., BG, 70 m 2 , eigen grond, tuin op

z. B 265.000, tel.: 06-29605019

TE KOOP: 3 kamer-appartement 86 m 2 in prachtig

nieuwbouwcomplex te Amsterdam, Westerpark grenzend

aan de Jordaan. Appartement is gelegen op eigen

grond, derde verdieping met lift, voorzien van alle

faciliteiten, actieve en gezonde VVE: B 339.000 k.k. of

B 389.000 k.k. met parkeerplaats. Voor meer informatie:

06-22716776 of mail: bregje@jasberg.nl

MAASTRICHT te koop: mooi App. op 7 min loopafst. v.

centrum & universiteit, 3 slaapkr, balkon op zuiden

B 154.900 e.bruschinski@esep.nl /06-22948484

TE HUUR: Côte d’Azur: mooi huis in het oude dorp

GRIMAUD; 6+2 pers. 4slk. 3badk. KI. tuin met zwembad.

Treintje naar strand van Port Grimaud. Info:

0786150060 a.j.joustra@planet.nl 0626140395

TE HUUR: Luxe studio Zàupers a/h Lago Magiore It.

Indor zw.bad uitz.meer in Cannobio tel. 031741918

BED AND BREAKFAST IN TOSCANE. Welkom bij

past rotarian in LUCCA (It). Rustig gelegen villa met

groot zwembad en tuin te midden van cultuur, natuur,

wijngaarden en stranden. 45 min. rijden van Florence

en van Pisa (vliegveld). Info: tel. 00-39-3484931717

Frankrijk: Picardie mooi huis op terrein van 9 ha zon,

zee, strand en duinen. Van alle gemakken voorzien,

www.lagrandepature.eu of 06-55303455, van harte welkom.

TE HUUR: Albufeira Algarve luxe villa gelegen in

pracht. Park en in de buurt van 12 prachtige stranden.

Meer info: www.portugalexpert.eu of 06-12350870

Wie doet mee?

Ontwikkel samen met HM Architecten uw huis

in Toscane www.hmitalia.nl

TE HUUR in Turkije/Bodrum/Yalikavak : Prachtig

geleden recent gebouwd vrijstaande villa op klein

complex met zwembad en kinderbadje. Villa heeft

3slpk.,2 badk.,airco, nl-tv, nl beheer en ligt op loopafstand

van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op

zee, dorp en op zonsondergang. Het klimaat is aangenaam

door zeebries. Het pittoreske vissersdorp

Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij

Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrijaanzee.nl of bel

naar Familie Möller: 06-40894133

FEEST: Rotary met partners, jubileum of diner?

Kies voor een akoestisch optreden van Peter de Jonge,

de rotarian met warme stem en ruime ervaring

www.peterdejonge.nl 0575513156

TE HUUR: onze prachtige villa met privé-zwembad a/d

Cote d’Azur met uitzicht op zee 8pers. Nieuwsgierig

geworden? Kijk op www.villaprincehof.nl of bel 045-5325097

TE HUUR 4-Vallées: Veysonnaz, 1500 m, aan de piste,

Groot, luxueus en zeer comfortabel appartement /

6 pers. 3 slaapkamers, 3 badkamers, groot balkon en

garage. Foto’s op aanvraag. 06-54747048/ caroline@cavana.nl

UMBRIE omg. Lago Trasimeno, luxe app.+ huis in

gerest. Casa Canonica, Pan.uitzicht. Zwembad. kunstnatuurgolf-rust,

00-39-075-8409340 www.umbrievakantie.nl

TE HUUR Oostenrijk Zillertal Vrijst.Chalets Hochkrimml

en Koenigsleiten v. Rotar. D 1560 Sneeuwzeker

rust.ligg.1700m Info www.charming-chalets.nl Verhuur

www.direktholidays.at

TE HUUR: 4-sterren appartement Saas-Fee (Zw.) 3 sl.k.

2 badk wellness internet balkon-zuid m zicht op Alpen

op loopafstand v centrum en skigebied, 06-54967046

mail ditte@eclectic.eu

TE HUUR: Cote d’Azur luxe appartement, omgeving

St. Tropez, 4-6 pers, 2 slk, terras/tuin, garage, zwembad,

info: 0522-482037, mob.: 06-53305554, www.soleildor.nl

MARBELLA: te huur luxe app. 4 pers. Aan golfbaan Los

Flamingos, www.tee6.nl

MERIBEL (Fr.), Les Trois Vallées, 1500-3200m, 600 km

piste, TE HUUR zeer comfortabel app. (70 m 2 ) direct

aan piste (ski-in, ski-out) ruime living, 3 slaapk, 8 bedden,

WC, 2 badk, balcon ZW, wijds uitzicht op olymp.

piste, toplocatie, inl. mob. tel: 06-22881918

KANTAA advice and mental support. Gesprekstherapie

in Zweden door rtn. Conny Groot, WWW.KANTAA.SE

Uniek Toscaans verblijf, Ned. fam. verhuurt haar met

zorg gerest. boerderij op top van een heuvel. Drie zeer

luxe appartementen (3x5 p.) met veel privacy, grote tuin

en zwembad. Alle comfort aanwezig, ook voor gehandicapten.

Ligging Zuid Toscane. Fam. kan pers. adviseren

over mogelijkheden in de regio o.a. golf, tel.: 035-5266291/

06-12999308, website (met veel foto’s): www.poderetina.com,

e-mail: poderetina@cs.com

TE HUUR: luxe vakantiehuis voor 8 personen in

Cavalaire-sur-Mer (omg. St. Tropez), fantastisch zeezicht

in 2008/9 geheel gerenoveerd, www.lehamac.nl

TE HUUR De kunst van het genieten aan de Costa

Blanca in Spanje! In het rustieke dorpje Javea hebben

wij voor u enkele super-de-luxe, nieuwe appartementen

te huur. U bevindt zich aan het strand en midden in het

gebeuren OF in totale rust aan uw eigen zwembad.

Geïnteresseerd dan verder naar www.absolutresidencials.com

voor verdere info en boekingen. Wij verheugen ons op

uw komst. Info: tel.: +34 6 80 93 49 91

PORTUGAL, Algarve, villa 2-20 pers ***** luxe, een oase

van rust, www.villasalgarve.nl, 057-8620849 of 06-51377333

Zeilen op luxe jacht (12m) met eigen hut voorzien van

ruime bedden, toilet & douche actief of passief zeilen

op IJsselmeer, Noordzee of wadden met rotarian als

schipper 2dgn overnachting aan boord incl. ontbijt

lunch 2 pers+event, 2 kinderen B 750, 5dgn B 1475,

7dgn B 1950, 06-54686468

TE HUUR: AUG2010, villa Oost Algarve, 3 ha, zeezicht,

dichtbij dorp, 5 slaap- en badkamers, 10 per, privezwembad,

airco, internet, 06-53250612, www.casaladeira.nl

Uw annonce in (de webeditie van) De Rotarian?

Dat kan al vanaf E 30,50! Met mogelijkheden voor

bijplaatsing foto en link naar uw website. Stuur uw

plaatsingsverzoek naar rotarian@rotarynederland.nl

maart 2010

de rotarian

27


Winkelcentrum Itäkeskus, Helsinki, Finland

Internationale risicospreiding

Eigen projectontwikkeling Duurzame kantoorlocaties

Lokale kennis en aanwezigheid Dominante winkelcentra

Vastgoed is kapitaalintensief en door de relatief hoge transactiekosten vinden beleggingen in vastgoed in

principe voor de lange termijn plaats. Teneinde de risico’s te beperken spreidt Wereldhave haar beleggingen

over drie sectoren (winkelcentra, kantoren en residentiële projecten) en over zes landen in Europa en drie

regio’s in de Verenigde Staten. Wereldhave richt zich daarbij op grote, liquide, transparante en professionele

markten. Door in meerdere landen actief te zijn kan Wereldhave ook gebruik maken van de verschillende

investeringsmogelijkheden en vastgoedcycli die deze landen bieden.

Aandelen Wereldhave zijn genoteerd op Euronext te Amsterdam en Parijs. Het dividendrendement van het

aandeel bedraagt thans circa 7%. Wereldhave. Waarde voor morgen.

Wereldhave N.V.

Nassaulaan 23, 2514 JT Den Haag - tel. (+31) 70 346 93 25, fax (+31) 70 363 89 90 - investor.relations@wereldhave.com - www.wereldhave.com

Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!