16.06.2014 Views

President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland

President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland

President RI 2010-2011 aan het woord Maart is ... - Rotary Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> <strong>Maart</strong> <strong>2010</strong> 79e jaargang nr 6 www.rotary.nl<br />

De Rotarian<br />

<strong>President</strong> <strong>RI</strong> <strong>2010</strong>-<strong>2011</strong> <strong>aan</strong> <strong>het</strong> <strong>woord</strong><br />

<strong>Maart</strong> <strong>is</strong> alfabet<strong>is</strong>eringsm<strong>aan</strong>d<br />

Sociale netwerken,<br />

wat kunnen we er als rotarians mee?


Bekijk sparen eens<br />

van een andere kant!<br />

Bij de ASN Bank <strong>is</strong> sparen méér dan geld verzamelen en rente oogsten. U spaart er met oog<br />

voor mens en dier, natuur en milieu. Duurzaam en verant<strong>woord</strong>. En tóch <strong>is</strong> de rente niet m<strong>is</strong>!<br />

Kies daarom voor <strong>het</strong> ideale spaarklimaat bij de ASN Bank. Open vóór 19 april <strong>2010</strong> een<br />

rekening ASN Ideaalsparen of ASN Méérsparen. U krijgt dan niet alleen een prima rente,<br />

maar ook grat<strong>is</strong> de prachtige dvd Earth*. Een wereld cadeau!<br />

ASN Ideaalsparen met 2,5%* rente<br />

U spaart via automat<strong>is</strong>che incasso met een vast m<strong>aan</strong>dbedrag tussen € 50,- en € 500,-. En u<br />

kunt tot 19 april <strong>2010</strong> onbeperkt bijstorten. Bovendien <strong>is</strong> uw geld altijd vrij opneembaar!<br />

ASN Méérsparen met 2,5%* rente<br />

Deze rente ontvangt u als u €10.000,- of méér spaart. U kunt altijd vrij storten en opnemen.<br />

En er <strong>is</strong> méér...<br />

Meer weten? Kijk op www.asnbank.nl of bel grat<strong>is</strong> 0800-0380.<br />

Grat<strong>is</strong>!<br />

Earth, de re<strong>is</strong><br />

van je leven.<br />

*) Rente per 25 januari <strong>2010</strong>. Wijzigingen voorbehouden. Per adres ontvangt u maximaal één dvd. Deze <strong>aan</strong>bieding <strong>is</strong> tijdelijk en geldt niet in combinatie met andere acties.<br />

De ASN Bank <strong>is</strong> gereg<strong>is</strong>treerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de <strong>Nederland</strong>sche Bank N.V. Op tegoeden van klanten bij de ASN Bank <strong>is</strong> <strong>het</strong> wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.


De Rotarian<br />

<strong>is</strong>sn 0923-1552<br />

Gouverneurs<br />

D1550 – Addy Goudsmits; D1560 – Remco Seijn<br />

D1570 – Rob Klerkx; D1580 – Arend Sijpestein<br />

D1590 – Vera Kerremans; D1600 – Henk Boersma<br />

D1610 – Cees Doornhein<br />

HOOFDREDACTEUR<br />

Marcel Harlaar<br />

d<strong>is</strong>trictsREDACTEURen<br />

D1550 – Vivianne Viguurs, vviguurs@gewandedrie.nl<br />

D1560 – Jacob Schreuder, jacobschreuder@zonnet.nl<br />

D1570 – Ab V<strong>is</strong>scher, abv.d1570@gmail.com<br />

D1580 – Conrad van de Weetering, c.vandeweetering@chello.nl<br />

D1590 – Henk Doevendans, henk@persbureaudoevendans.nl<br />

D1600 – Herma Enthoven-de Vries,<br />

d<strong>is</strong>trictsredacteur1600@gmail.com<br />

D1610 – Martin Eberson, m.eberson@home.nl<br />

Aan dit nummer werkten mee<br />

Vince Aversano, Huib van den Doel, Wim van Eesteren, Renate<br />

Engelen, Mark Hemmer, Koos Iseger, Rob Klerkx, Lucas Meijs,<br />

Alfred Schrijver<br />

FOTO OMSLAG: <strong>RI</strong>/<strong>Rotary</strong> Images<br />

kopij (plaatsing o.v.)<br />

Uiterlijk voor de eerste van de m<strong>aan</strong>d voorafg<strong>aan</strong>d <strong>aan</strong> de<br />

m<strong>aan</strong>d van verschijnen zenden <strong>aan</strong> <strong>het</strong> redactieadres. Foto’s<br />

van PHF-uitreikingen en chequeoverhandigingen worden niet<br />

geplaatst.<br />

Mutaties<br />

Mutaties ledenbestand uitsluitend via de secretar<strong>is</strong> van uw<br />

club, via LEAD2 of eventueel via de uitgever o.v.v. lidnummer<br />

(zie: adresdrager)<br />

UITGEVER<br />

Stichting <strong>Rotary</strong> Admin<strong>is</strong>tratie <strong>Nederland</strong>,<br />

Amstel 266, 1017 AM Amsterdam,<br />

tel.: 020-6232405, fax: 020-6227642,<br />

e-mail uitgever: info@rotarynederland.nl<br />

REDACTIE DE ROTA<strong>RI</strong>AN (adres: ZIE uitgever)<br />

tel. redactie: 020-4284735<br />

e-mail redactie: rotarian@rotarynederland.nl<br />

website: www.rotary.nl/rotarian<br />

ontwerp<br />

Studio Berry Slok, Amsterdam<br />

De Rotarian <strong>is</strong> een<br />

uitgave van de Stichting<br />

<strong>Rotary</strong> Admin<strong>is</strong>tratie<br />

<strong>Nederland</strong>.<br />

De Rotarian verschijnt<br />

8x in <strong>het</strong> <strong>Rotary</strong>jaar<br />

<strong>2010</strong>-<strong>2011</strong><br />

<strong>Rotary</strong> shares!<br />

<strong>Rotary</strong> International <strong>is</strong> een sociaal netwerk, maar dan wel een<br />

in de traditionele zin van <strong>het</strong> <strong>woord</strong>. Een waarbinnen sociale<br />

aspecten als handen schudden en elkaar in de ogen kijken nog<br />

belangrijk zijn. Facebook, LinkedIn en Hyves zijn ‘nieuwe’<br />

sociale netwerken waarop rotarians in verschillende mate actief<br />

zijn. Een online peiling levert een aardig beeld op en daaruit<br />

blijkt dat Facebook <strong>het</strong> meest populair <strong>is</strong>. In Facebook zijn er<br />

dan ook diverse mogelijkheden om je te profileren als (<strong>Rotary</strong>)organ<strong>is</strong>atie. De interactieve<br />

mogelijkheden zijn schier eindeloos en ook <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> heeft daar<br />

een plek gevonden, met een groeiend <strong>aan</strong>tal volgers, vrienden en contacten. Zegt<br />

dit alles u niets: neem de stap en sluit u <strong>aan</strong>. Kijk eens op Facebook, meldt u <strong>aan</strong> en<br />

zoek <strong>Rotary</strong> <strong>Nederland</strong>.<br />

Marcel Harlaar, Hoofdredacteur De Rotarian<br />

Alfabet<strong>is</strong>ering<br />

Inhoud<br />

9 <strong>Rotary</strong> boeken<br />

10 Cuneralezing in <strong>het</strong> teken van netwerken<br />

11 <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> zoekt eigentijdse identiteit<br />

12 Sociaal netwerk? Wat moet ik hier nu weer mee…<br />

13 <strong>Maart</strong> alfabet<strong>is</strong>eringsm<strong>aan</strong>d<br />

14 Lees- en schrijfproblemen kunnen we als<br />

samenleving niet permitteren<br />

17 De Four-Way Test opnieuw getest<br />

18 <strong>President</strong>-elect <strong>RI</strong> Ray Klinginsmith <strong>aan</strong> <strong>het</strong> <strong>woord</strong><br />

22 Jaarkinderen maken kenn<strong>is</strong> met <strong>Nederland</strong>se taal en cultuur<br />

opmaak en Druk<br />

DeltaHage graf<strong>is</strong>che dienstverlening, Den Haag<br />

ACQUISITIE<br />

Bureau Nassau, Postbus 14626, 1001 LC Amsterdam<br />

020-6230905, info@bureaunassau.nl<br />

© copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar<br />

worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever van De Rotarian.<br />

auteursrecht<br />

Op <strong>het</strong> auteursrecht van <strong>het</strong> gepubliceerde in De Rotarian <strong>is</strong><br />

art. 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing.<br />

De redactie van De Rotarian behoudt zich <strong>het</strong> recht voor om<br />

bijdragen en artikelen in te korten of niet te plaatsen.<br />

‘De kracht van <strong>Rotary</strong> <strong>is</strong> natuurlijk <strong>het</strong> zeer diverse<br />

netwerk van mensen met verschillende expert<strong>is</strong>es,<br />

ervaringen en contacten. Geletterdheid gaat naar<br />

<strong>het</strong> hart van de samenleving, dit betekent ook dat<br />

laaggeletterdheid alleen opgelost kan worden als<br />

iedereen meehelpt. <strong>Rotary</strong> kan daar in mijn ogen<br />

veel in betekenen.’<br />

Margreet de Vries (RC Den Haag-Des Indes), directeur<br />

Stichting Lezen & Schrijven, over alfabet<strong>is</strong>ering en de<br />

rol van <strong>Rotary</strong>. Lees meer op P14<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

3


International<br />

Academy<br />

Private High Schools<br />

EF International Academy <strong>is</strong> gespecial<strong>is</strong>eerd in <strong>het</strong> academ<strong>is</strong>ch<br />

voorbereiden van studenten voordat zij g<strong>aan</strong> studeren <strong>aan</strong><br />

universiteiten wereldwijd.<br />

Studenten behalen hun internationale middelbare schooldiploma<br />

samen met mede-studenten uit 30 verschillende landen op onze<br />

campussen in New York, Oxford of Torbay.<br />

Investeer in internationale scholing<br />

- Docenten van wereldklasse<br />

- Op maat gemaakt studieprogramma met intensieve persoonlijke<br />

begeleiding<br />

- Bovengemiddelde resultaten: EF-studenten zijn reeds geplaatst<br />

op topuniversiteiten zoals Harvard, Oxford en Cambridge<br />

Diploma programma’s met wereldwijde erkenning<br />

- International Baccalaureate (IB) Diploma Programma<br />

- A-level programma<br />

- Amerik<strong>aan</strong>se High School klas 9 -10<br />

EF International Academy biedt een diverse internationale en<br />

stimulerende academ<strong>is</strong>che omgeving. Lijkt u dit interessant<br />

voor uw zoon of dochter, dan nodigen wij u graag uit voor onze<br />

vrijblijvende informatiebijeenkomsten. Aanmelden <strong>is</strong> mogelijk via<br />

onze website.<br />

Eindhoven<br />

donderdag 22 april<br />

Novotel Eindhoven<br />

Anthony Fokkerweg 101<br />

19.00-20.00<br />

Amsterdam<br />

woensdag 7 april<br />

EF kantoor<br />

Boelel<strong>aan</strong> 7<br />

19.00-20.00<br />

www.ef.com/academy<br />

EF International Academy, De Boelel<strong>aan</strong> 7, 1083 HJ Amsterdam, Tel: 020-57 45 468, Fax: 020-57 45 610


• rotary • kort •<br />

Serviceclubs:<br />

de sleutel voor<br />

strateg<strong>is</strong>che filantropie<br />

Filantropie, de vrijwillige overdracht van geld, tijd en middelen<br />

van ‘gewone’ mensen naar publieke doelen, lijkt onder druk te<br />

st<strong>aan</strong>. Enerzijds maken samenlevingen zich zorgen over de<br />

bereidheid van burgers om te geven en anderzijds maken<br />

gevende burgers zich zorgen of dat geld en die tijd dan wel goed<br />

gebruikt worden. Dit geldt ook voor de servicekant van <strong>Rotary</strong>.<br />

De eerste uitdaging voor een <strong>Rotary</strong>club <strong>is</strong> voldoende leden en<br />

burgers te overtuigen om te geven. Maar als uw club daar succesvol<br />

in <strong>is</strong>, ontstaat de tweede uitdaging. U moet ervoor zorgen dat<br />

uw gift maximale impact heeft op de grootste problemen. Als u<br />

veel ophaalt, dan kan dat leiden tot een weeshu<strong>is</strong> met gouden<br />

kranen! Maar natuurlijk bent u begonnen met een doel, en dus<br />

moet u bij groot succes uitleggen waarom u ook een ander doel<br />

ondersteunt. En als u te weinig ophaalt, dan moet u nog een keer<br />

langsg<strong>aan</strong>.<br />

<strong>Rotary</strong>clubs hebben daarom behoefte <strong>aan</strong> dappere besturen die<br />

vorm geven <strong>aan</strong> governance (hoe zorgen we dat zowel de relevante<br />

belanghebbenden invloed kunnen hebben op onze organ<strong>is</strong>atie?),<br />

accountability (hoe leggen we onze keuzes uit <strong>aan</strong> verschillende<br />

belanghebbenden?) en transparantie (hoe zorgen we ervoor dat<br />

belanghebbenden relevante informatie over ons kunnen krijgen?).<br />

Deze uidagingen en vragen st<strong>aan</strong> centraal bij <strong>het</strong> recent<br />

opgerichte Erasmus Centre for Strategic Philanthropy van de<br />

Erasmus Universiteit.<br />

Prof dr . Lucas C.P.M. Meijs <strong>is</strong> per 1 januari <strong>2010</strong> benoemd tot bijzonder hoogleraar<br />

Strateg<strong>is</strong>che Filantropie bij <strong>het</strong> Erasmus Centre for Strategic Philantropy<br />

en Rotterdam School of Management, Erasmus University. Het artikel <strong>is</strong><br />

gebaseerd op zijn oratie bij <strong>het</strong> <strong>aan</strong>vaarden van deze leerstoel op 19 februari<br />

<strong>2010</strong>. Contact: lmeys@rsm.nl<br />

Rotaplast<br />

Rotaplast opereert wereldwijd grat<strong>is</strong> kinderen met een hazenlip en/of gehemeltespleet in ontwikkelingslanden.<br />

Rotaplast <strong>is</strong> in <strong>Nederland</strong> <strong>aan</strong>gemerkt als een ANBI gereg<strong>is</strong>treerde organ<strong>is</strong>atie.<br />

RC Enschede wil in <strong>2010</strong> een m<strong>is</strong>sie van Rotaplast bekostigen naar Bahir Dar in Ethiopië. Dit land<br />

beschikt niet over eigen plast<strong>is</strong>che chirurgen; derhalve <strong>is</strong> onze med<strong>is</strong>che hul0p dringend gewenst!<br />

Kosten per operatie: B 800. RC Enschede wil honderd kinderen een nieuwe toekomst geven met<br />

betere kansen op <strong>het</strong> gebied van onderwijs, werk en relatie. Alleen samen lukt <strong>het</strong> de dromen van<br />

honderd kinderen te verwezenlijken.<br />

Voor meer informatie: Sibrand Schepel (RC Enschede), sjschepel@home.nl of: Agnes Wolfkamp (RC<br />

Enschede), agneswolfkamp@t-online.nl Meer informatie over Rotaplast: www.rotaplast.org<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

5


• rotary • kort •<br />

Dolly Parton en <strong>Rotary</strong><br />

promoten lezen op jonge leeftijd<br />

Countrymuzieklegende en filantroop Dolly Parton <strong>is</strong> een van de<br />

sprekers op de internationale conventie in Montréal, Québec,<br />

Canada, die daar van 20 tot 23 juni gehouden wordt. Dolly Parton<br />

zal spreken over <strong>het</strong> bevorderen van lezen onder peuters, <strong>het</strong><br />

project ‘De Bibliotheek van de Verbeelding’ over haar Stichting<br />

Dollywood die in maart met <strong>RI</strong> samenwerkt om iedere m<strong>aan</strong>d<br />

boeken te verstrekken <strong>aan</strong> kinderen van nul tot vijf jaar. Parton<br />

ontwikkelde een grote liefde voor boeken en constateerde dat er<br />

in haar woonplaats en omgeving nog veel analfabet<strong>is</strong>me voorkwam.<br />

‘Ik verheug me op de samenwerking met <strong>Rotary</strong><br />

International, zegt Parton, ‘Rotarians houden net als ik van kinderen<br />

en samen kunnen wij ze leren lezen zodat hun kansen voor<br />

de toekomst groeien.’ Sinds de lancering in 1996 heeft de ‘Bibliotheek<br />

van de Verbeelding’, dat <strong>het</strong> belang onderkent van lezen op<br />

jonge leeftijd, meer dan 23 miljoen boeken <strong>aan</strong> peuters verstrekt.<br />

Lees meer over <strong>Rotary</strong> en Literacy op pag. 13<br />

Poliopostzegelactie passeert<br />

de B 45.000 grens!<br />

De postzegelverkoop voor de actie ENDPOLIONOW <strong>is</strong> een doorlopend<br />

succes. Veel <strong>Rotary</strong>clubs en individuele rotarians hebben<br />

totaal (stand per 10 februari <strong>2010</strong>) meer dan 205.000 postzegels<br />

gekocht en hiermee al meer dan B 45.000 bijeengebracht voor de<br />

actie ENDPOLIONOW. Meer dan de helft van dit bedrag <strong>is</strong> door<br />

rotarians en clubs uit D1600 bijgedragen met RC Het Westland<br />

als absolute koploper met de <strong>aan</strong>koop (en doorverkoop) van 4250<br />

velletjes en dus B 9.350 voor de polioactie. Het 20.000ste velletje<br />

poliopostzegels <strong>is</strong> op de International Assembly in San Diego, CA<br />

door de inkomend gouverneur van D1600, Ton van Vliet, <strong>aan</strong>geboden<br />

<strong>aan</strong> de inkomend president van <strong>Rotary</strong> International, Ray<br />

Klinginsmith (op de foto links).<br />

Bestellingen kunnen nog steeds per e-mail worden opgeven bij<br />

Ton van Vliet, e-mail: a.van.vliet09@freeler.nl<br />

Na ontvangst van de bestelling ontvangt men bericht over <strong>het</strong><br />

totaalbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) en de wijze van<br />

betalen. De bestelling wordt verzonden na ontvangst van de<br />

betaling. Voor nadere informatie en grotere (zakelijke) bestellingen<br />

kunt u ook bellen, tel.: 010-5212941<br />

Ton van Vliet, Fellowship <strong>Rotary</strong> on Stamps (RoS)<br />

DGE <strong>2010</strong>-<strong>2011</strong> D1600 <strong>RI</strong><br />

Voortgang ‘US$ 200 Million Challenge’<br />

voor poliobestrijding<br />

Reporter Penny LeGate, Special Project Producer KIRO7 Eyewitness<br />

News (Seattle), over de stand van zaken omtrent PolioPlus tijdens een<br />

plenaire sessie op de International Assembly in januari <strong>2010</strong>.<br />

Per 28 februari <strong>2010</strong> hebben rotarians US$ 114 miljoen opgehaald<br />

in <strong>het</strong> kader van de wereldwijde actie ‘US$ 200 Million Challenge’<br />

(in <strong>Nederland</strong>: de Gates Challenge). Met deze bijdrage wordt <strong>het</strong><br />

mogelijk om de US$ 200 miljoen binnen te halen die nodig <strong>is</strong> om<br />

een gift van US$355 miljoen van de Bill en Melinda Gates Foundation<br />

te matchen. Daarmee zal een totaalbedrag van US$ 555<br />

miljoen vrijkomen. Dit zal worden <strong>aan</strong>gewend om immun<strong>is</strong>eringcampagnes<br />

te steunen in ontwikkelingslanden waar nog<br />

steeds kinderen getroffen worden door de verlammende ziekte.<br />

6 maart <strong>2010</strong> de rotarian


• rotary • fellowship •<br />

Tuinieren in <strong>Rotary</strong><br />

Naast vele andere instituties kent <strong>Rotary</strong> International gezelschappen<br />

van gelijk-geïnteresseerden die Fellowships worden<br />

genoemd. Zo zijn er in <strong>Nederland</strong> Fellowships voor caravanbezitters,<br />

postzegelverzamelaars, golfers en liefhebbers van culinaire<br />

hoogstandjes. Sinds 1995 <strong>is</strong> er ook een International Fellowship<br />

of Gardening Rotarians in the Netherlands waarin tuinliefhebbers<br />

elkaar treffen.<br />

De Gardening Fellowship telt op <strong>het</strong> ogenblik 81 leden en zij<br />

viert in juni haar derde lustrum. De leden van deze zeer actieve<br />

club, veelal echtparen, wonen gespreid over <strong>het</strong> hele land en zijn,<br />

ten minste één van beide, rotarian (of Past Rotarian). Tenminste<br />

drie zaterdagen per zomerseizoen ontmoeten zij elkaar in de tuinen<br />

van verschillende aard en omvang van leden of daartoe<br />

<strong>aan</strong>gezochte (Past) Rotarians. Met als afsluiting in <strong>het</strong> najaar een<br />

jaarvergadering in een passende omgeving zoals de Hortus Botanicus<br />

in Amsterdam, de Orchideeënhoeve in Luttelgeest of <strong>het</strong><br />

Gimborn Arboretum in Doorn. De viering van <strong>het</strong> derde lustrum<br />

voert dit jaar per boot langs tuinen van leden en (Past Rotarians)<br />

<strong>aan</strong> de Utrechtse Vecht.<br />

De leden van de Fellowship geven elkaar door <strong>het</strong> jaar heen<br />

adviezen over de tuin en tijdens de bezoeken worden planten en<br />

stekken geruild en geschonken. De diversiteit van de tuinbezoeken<br />

en andere activiteiten stellen soms beperkingen <strong>aan</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>aan</strong>tal deelnemers, maar geïnteresseerde rotarians en Past Rotarians,<br />

met name uit <strong>het</strong> zuiden van <strong>het</strong> land, zijn welkom.<br />

Op 8 mei begint <strong>het</strong> nieuwe seizoen in Rijssen (Overijssel); naast<br />

de lustrumtocht g<strong>aan</strong> we in <strong>2010</strong> naar de Lopikerwaard en de<br />

Veluwe. U wordt uitgenodigd een kenn<strong>is</strong>makingsbezoek <strong>aan</strong> te<br />

melden bij de secretar<strong>is</strong> van de Fellowship: rotatuin@planet.nl<br />

Meer informatie: www.rotary.nl/gardening<br />

<strong>Rotary</strong> Golf <strong>Nederland</strong> <strong>2010</strong><br />

Het bestuur van DGFR (Dutch Golfing Fellowship of <strong>Rotary</strong>)<br />

heeft ook dit jaar weer voor een gevarieerd programma gezorgd.<br />

De voorjaarswedstrijd zal plaats vinden op <strong>het</strong> Rijk van Nunspeet<br />

en wel op 28 april. Voor de midzomerwedstrijd kozen wij de<br />

Peelse op 30 juni.<br />

Het <strong>Nederland</strong>s Kampioenschap wordt gespeeld op de Goyer op<br />

16 augustus. Dit nationaal kampioenschap staat open voor iedere<br />

Rotarian met handicap. De najaarswedstrijd <strong>is</strong> op Liemeer<br />

(Nieuw Veen) op 11 oktober. Voor bovenvermelde wedstrijden<br />

kunt u zich opgeven bij onze wedstrijdleider Jan Piet Haasnoot,<br />

jphaasnoot@haasnootbruggen.nl<br />

Het Wereldkampioenschap vindt plaats van 19-23 juli in Parijs.<br />

Kijk op: http://www.rotary-golf.com/UserFiles/Image/actualites/Ficheinscription-AFGR-PA<strong>RI</strong>S-<strong>2010</strong>.pdf<br />

Het kampioenschap van 2009 werd gewonnen door Hugo Pen, Ber Jonk,<br />

Jaap Breunese. Op de foto st<strong>aan</strong> de heren geflankeerd door bestuursleden<br />

Ko van der Maas, Ton Meijer en Jan Piet Haasnoot.<br />

Het Europees kampioenschap vindt plaats van 13-18 september<br />

in Crans sur Sierre.<br />

Kijk op:<br />

http://www.igfr.info/eu/EuropeanChampionship<strong>2010</strong>_Regi.pdf<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

7


Investeer in uw kind!<br />

De Nieuwe School<br />

Al 30 jaar een unieke, kleinschalige<br />

examenopleiding voor vwo, havo en<br />

vmbo-t, 2 jaar in 1<br />

Informatieavond:<br />

dinsdag 27 april <strong>2010</strong><br />

• kleine groepen met alleen eindexamenleerlingen<br />

• intensieve begeleiding en coaching<br />

• spreiden over twee jaar ook mogelijk<br />

• enthousiaste en stimulerende werksfeer<br />

<br />

www.denieuweschool.com<br />

tel: 020 623 48 09<br />

WIE ZORGT ER VOOR U<br />

NA UW (HEUP-)OPERATIE?<br />

Voor beter herstel: Herstelhotel De Kim,<br />

Noordwijk <strong>aan</strong> Zee<br />

Op 50 m. afstand van<br />

<strong>het</strong> Noordwijkse strand,<br />

bieden wij u een comfortabel<br />

herstelverblijf in<br />

prettige sfeer, met HKZgecertificeerde<br />

zorg,<br />

fysiotherapie en een<br />

voortreffelijke keuken.<br />

<strong>Rotary</strong><br />

Insignes<br />

Vanen<br />

Kado artikelen<br />

Licentiehouder <strong>Rotary</strong> International<br />

Nr. 96-4A0091<br />

Herstelhotel De KIM<br />

Rembrandtweg 2<br />

2202 AX<br />

Noordwijk <strong>aan</strong> Zee<br />

tel: 071-3640730<br />

info@herstelhotel.nl<br />

www.herstelhotel.nl<br />

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79<br />

E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl


• rotary • boeken •<br />

De Fabriek<br />

Het boek ‘De Fabriek. Kroniek van een ingenieur’ van Frederik Kreuger (RC Delft) <strong>is</strong> geen autobiografie,<br />

maar <strong>het</strong> relaas van zijn werkzame leven. Het <strong>is</strong> daarmee een zeer subjectief boek geworden; beleven<strong>is</strong>sen<br />

buiten <strong>het</strong> werk komen bijna niet in <strong>het</strong> boek voor. <strong>Rotary</strong> wordt er wel in vermeld als een van randverschijnselen<br />

van <strong>het</strong> directeurschap. Hij voelt er <strong>aan</strong>vankelijk niet voor, maar als hij eenmaal <strong>is</strong> geweest,<br />

bevalt de sfeer hem na een tijdje en betitelt hij <strong>het</strong> als een vruchtbaar randverschijnsel. Uit de persinformatie<br />

valt te halen dat De Fabriek voor <strong>het</strong> leven in een bedrijf heeft ged<strong>aan</strong> wat ‘Het Bureau’ van Voskuil voor<br />

Instituten en ‘Onder Professoren’ van Hermans voor de Universitaire wereld hebben ged<strong>aan</strong>: inside gossip<br />

op hoog niveau. M<strong>is</strong>schien wat hoog gegrepen deze vergelijkingen, maar <strong>het</strong> geeft de bedoeling en geest<br />

van <strong>het</strong> boek goed weer. Uitgeverij Quantes, ISBN 978-90-5959-056-4<br />

Goede Doelen Gids <strong>2010</strong><br />

Wie doneert <strong>aan</strong> goede doelen doet dat in <strong>het</strong> vertrouwen dat <strong>het</strong> geld goed terechtkomt. De Goede Doelen<br />

Gids voorziet in betrouwbare en objectieve informatie over <strong>het</strong> geven <strong>aan</strong> goede doelen met een CBF-Keur,<br />

een CBF Verklaring van geen bezwaar en een CBF Certificaat voor kleine goede doelen. Onlangs heeft iedere<br />

<strong>Rotary</strong>club in <strong>Nederland</strong> een grat<strong>is</strong> exemplaar van de Goede Doelengids ontvangen. Dankzij de samenwerking<br />

tussen Serviceclubs in <strong>Nederland</strong> (SIN), Lenthe Publ<strong>is</strong>hers en de VFI brancheorgan<strong>is</strong>atie van goede doelen <strong>is</strong><br />

<strong>het</strong> mogelijk geworden dit kostenloos te doen. Voor <strong>Rotary</strong> <strong>is</strong> met name van belang <strong>het</strong> hoofdstuk over vrijwilligerswerk,<br />

over schenken <strong>aan</strong> goede doelen en de toelichting op de ANBI regeling en de nieuwe successiewet<br />

die per <strong>2010</strong> van kracht wordt. De Goede Doelen Gids <strong>2010</strong>, ISBN 978-90-7545-880-0 , B 12,50<br />

Kerken op Scheveningen<br />

Dr. N. Schelhaas (RC Scheveningen) diende de kerk op Scheveningen van 1986-2001 promoveerde in 1984 op<br />

een proefschrift over de verhouding tussen chr<strong>is</strong>tendom en Marx<strong>is</strong>me. De emeritus predikant heeft nu een<br />

boek geschreven over de kerken op Scheveningen. Hierin geeft hij een feitelijke impressie van de geschieden<strong>is</strong><br />

en ontwikkeling van de kerken op Scheveningen. Centrale vragen in <strong>het</strong> boek zijn hoe kwam de<br />

godsdienst op Scheveningen? Hoe heeft zij daar vorm gekregen? Daarbij komen uitgebreid de verschillende<br />

kerken <strong>aan</strong> bod. Een bijzonder verhaal vormt de geschieden<strong>is</strong> van <strong>het</strong> hospitaalkerkschip ‘De Hoop’ dat als<br />

thu<strong>is</strong>bas<strong>is</strong> Scheveningen had.<br />

Meer info: nschelhaas@12move.nl. Het boek kost B 14,95, ISBN 978-90-8147-241-8<br />

‘Prins in Proces’<br />

Een verfr<strong>is</strong>send, kleurrijk en vernieuwend boek, een eerbetoon <strong>aan</strong> de schilderkunst, zo laat ‘Prins in Proces’,<br />

<strong>het</strong> nieuwe boek van kunstschilder Erik Prins (RC Bergen), zich beschrijven. Het boek gunt de beschouwer een<br />

onvermoede blik in de keuken van de schilderkunst. Aan de hand van foto’s van Rick Strooper wordt <strong>het</strong> creatieve<br />

proces in beeld gebracht. Van oktober 2008 tot oktober 2009 heeft hij bijna elke dag de activiteiten in <strong>het</strong><br />

atelier met de camera vastgelegd. Daarmee <strong>is</strong> ‘Prins in Proces’ een echt kijkboek geworden, met atelierfoto’s en<br />

dagboek<strong>aan</strong>tekeningen. Het laat de grote lijnen van <strong>het</strong> denkproces zien maar ook, de eerste probeersels, de<br />

onvermijdelijke dwaalwegen én de succesvolle weg naar een serie schilderijen. Het werk van Erik Prins kenmerkt zich door uitbundig<br />

kleurgebruik, scherpe contrasten en een gelaagdheid die <strong>het</strong> werk diepte en kracht geeft.<br />

‘Prins in Proces’, uitgave Frans Corpeleijn, ISBN 978-90-8120-762-1, kost B 19,50<br />

Levensbericht in druk<br />

Aart de Veer (RC Rhenen-Veenendaal) heeft zijn leven vastgelegd in de biografie ‘Vederwaardigheden’. Hij heeft dit boek onlangs als<br />

levensbericht gepresenteerd <strong>aan</strong> zijn clubgenoten. <strong>Rotary</strong> speelt geen hoofdrol maar wordt wel op meerdere plaatsen in <strong>het</strong> boek<br />

genoemd. Aart blijkt een fanatiek v<strong>aan</strong>tjesverzamelaar te zijn en heeft meerdere bestuursfuncties bekleed. De rode draad in <strong>het</strong> boek<br />

dat tot zijn 70 e levensjaar loopt, <strong>is</strong> <strong>het</strong> verhaal over <strong>het</strong> gezin waarin hij opgroeit, zijn school- en studietijd en zijn carrière als landschapsonderzoeker<br />

in Wageningen. Opmerkelijk <strong>is</strong> de openheid waarmee hij zijn homoseksualiteit beschrijft:<br />

van niet begrepen gevoelens van een opgroeiende jongen tot acceptatie en inpassing in <strong>het</strong> leven van een<br />

volwassen man. Meer info en bestellen: aartdeveer@casema.nl<br />

9


• rotary • cuneralezing •<br />

Cuneralezing in <strong>het</strong> teken van netwerken<br />

De eerste Cuneralezing van RC Rhenen-Veenendaal <strong>is</strong> een<br />

groot succes geworden. Ruim tachtig mensen waren <strong>aan</strong>wezig<br />

tijdens een inspirerende voordracht op 4 februari van ondernemer<br />

en investeerder Annemarie van Gaal. De opbrengst van<br />

deze benefietavond bedroeg E 5000 die ten goede komt <strong>aan</strong><br />

SOS Kinderdorpen, een organ<strong>is</strong>atie waarvan Annemarie van<br />

Gaal ambassadeur <strong>is</strong>.<br />

Volgens Van Gaal vergen deze twee groepen een verschillende<br />

<strong>aan</strong>pak. ‘Bij je inner circle draait <strong>het</strong> om een persoonlijke <strong>aan</strong>pak.<br />

In zakendoen <strong>is</strong> <strong>het</strong> ook vaak een kwestie van gunnen, dus je<br />

moet ervoor zorgen dat je energie steekt in een ander.’ Ze onderschreef<br />

deze stelling met een voorbeeld uit de praktijk. ‘Ik word<br />

soms gebeld door een secretaresse van iemand uit mijn inner<br />

circle die dan iets van mij wil. Bijvoorbeeld of ik een boek van<br />

hem in ontvangst wil nemen. Ik denk dan: “Zak maar in <strong>het</strong><br />

moeras met je boek als je niet eens de moeite neemt om <strong>het</strong> me<br />

te persoonlijk te vragen”.’<br />

Vindbaarheid<br />

Bij <strong>het</strong> onderhouden van contacten in de outer circle speelt internet<br />

een belangrijke rol. ‘De vraag hoeveel mensen je kent, zal<br />

belangrijker worden. Ik geloof er heilig in dat de multinational<br />

van morgen zou kunnen best<strong>aan</strong> uit één ondernemer die werkt<br />

met een klein team vast personeel en verder tienduizenden<br />

flexibele zzp’ers kent die wereldwijd ingezet worden, waar en<br />

wanneer dat nodig <strong>is</strong>. De toekomst van een ambitieuze ondernemer<br />

wordt niet meer bepaald door wie hij kent, maar <strong>is</strong> vooral<br />

afhankelijk van <strong>het</strong> <strong>aan</strong>tal mensen dat hij kent.’<br />

Annemarie van Gaal tijdens de eerste Cuneralezing<br />

De Cuneralezing, die plaatsvond in een sfeervolle zaal van<br />

Residence Rhenen, stond in <strong>het</strong> teken van netwerken. Na een<br />

inleiding van Just Vlak stond Annemarie van Gaal, onder meer<br />

bekend van de telev<strong>is</strong>ieprogramma’s Dragon’s Den en ‘Een dubbeltje<br />

op zijn kant’, stil bij <strong>het</strong> belang van netwerken. ‘Er <strong>is</strong> de<br />

afgelopen tien jaar op dat gebied enorm veel veranderd’, zo stelde<br />

zij. De komst van internet en sociale netwerken hebben daar<br />

uiteraard mee te maken. En ju<strong>is</strong>t door die nieuwe mogelijkheden<br />

<strong>is</strong> <strong>het</strong> de kunst om netwerken ‘te managen’. Om daarin succesvol<br />

te zijn, maakt Annemarie van Gaal onderscheid tussen haar inner<br />

circle en outer circle. ‘De inner circle <strong>is</strong> een groep van zo’n 300<br />

mensen die je persoonlijk kent. Zeg maar mensen die je zou uitnodigen<br />

op een groot feest. Je outer circle bestaat uit een veel<br />

grotere groep.’<br />

Rusland<br />

Annemarie van Gaal maakte tijdens haar Cuneralezing een uitstapje<br />

naar haar ervaringen in Rusland. Samen met journal<strong>is</strong>t<br />

Derk Sauer richtte zij in 1989 de uitgeverij Independent Media<br />

op dat uitgroeide tot een miljoenenbedrijf: ‘Volgens mij zijn er<br />

drie factoren waarom Independent Media een succes werd. Ten<br />

eerste hadden wij geen hoofdkantoor. Derk en ik namen de<br />

besl<strong>is</strong>singen. We hoefden niet lang te overleggen en konden een<br />

goed idee direct uitvoeren. Ten tweede hadden wij geen opleiding.<br />

Ik ben direct na de middelbare school <strong>aan</strong> <strong>het</strong> werk geg<strong>aan</strong><br />

en Derk had een paar jaar School voor de Journal<strong>is</strong>tiek ged<strong>aan</strong>.<br />

Doordat wij geen kenn<strong>is</strong> hadden, konden we out-of-the-box<br />

denken. Dat <strong>is</strong> een belangrijke succesfactor geweest. En ten derde<br />

hadden we een enorme drive er een succes van te maken.’ Zij <strong>is</strong><br />

van mening dat MKB-bedrijven in veel gevallen over deze drie<br />

factoren beschikken en daarom goud in handen hebben. ‘Grote,<br />

logge organ<strong>is</strong>aties redden <strong>het</strong> niet. Ik ben ervan overtuigd dat<br />

<strong>2010</strong> <strong>het</strong> jaar wordt van <strong>het</strong> MKB.’<br />

Voorzitter Wim van Ginkel (RC Rhenen-Veenendaal) sloot de<br />

succesvolle avond af en vroeg de <strong>Rotary</strong>leden om volgend jaar<br />

nog meer mensen te werven voor de Cuneralezing. ‘Want <strong>het</strong><br />

doel <strong>is</strong> dat deze lezing uiteindelijk een traditie wordt die we in de<br />

Cunerakerk in Rhenen kunnen houden. Zo kunnen we nog meer<br />

geld inzamelen voor een goed doel.’<br />

Mark Hemmer<br />

10 maart <strong>2010</strong> de rotarian


• rotary • vooruitzien •<br />

<strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong><br />

zoekt eigentijdse identiteit<br />

Tijdens de opleiding voor <strong>het</strong> gouverneursschap kregen de<br />

huidige gouverneurs vele rapporten en stat<strong>is</strong>tieken te verwerken,<br />

onder meer over <strong>het</strong> imago van <strong>Rotary</strong>. De meeste studies<br />

betroffen <strong>het</strong> wereldwijde beeld en de Europese context, maar<br />

een deel had ook betrekking op de <strong>Nederland</strong>se situatie.<br />

Toegegeven, wij hebben een kwetsbaar imago. Het Rossort<br />

incident heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. En dat<br />

hebben wij ook wel <strong>aan</strong> onszelf te wijten. In de afgelopen twintig<br />

jaar <strong>is</strong> de wereld dramat<strong>is</strong>ch veranderd en <strong>Rotary</strong> <strong>is</strong> min of meer<br />

blijven stilst<strong>aan</strong>. Het <strong>is</strong> dus hoog tijd om ons te bezinnen op<br />

onze functionele plaats in de maatschappij.<br />

Content en inhoud<br />

In de afgelopen periode <strong>is</strong> <strong>aan</strong> de interne en externe communicatie<br />

al veel veranderd, zoals nieuwe websites, nieuwe lay-out van<br />

m<strong>aan</strong>dbrieven, De Rotarian en onze <strong>aan</strong>wezigheid op zoge<strong>het</strong>en<br />

sociale netwerksites. Maar nu <strong>is</strong> de inhoud <strong>aan</strong> de beurt en moeten<br />

wij nadenken over de identiteit: wat wil een rotarian zijn én<br />

uitstralen? En vooral daarna, hoe breng je dat over <strong>het</strong> voetlicht?<br />

Vanzelfsprekend <strong>is</strong> <strong>het</strong> (her)positioneren van <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong><br />

als een actuele, eigentijdse en relevante organ<strong>is</strong>atie geen<br />

sinecure. In verband daarmee vindt een <strong>aan</strong>tal clustergesprekken<br />

plaats met special<strong>is</strong>ten op <strong>het</strong> gebied van strategie, filosofie,<br />

‘eigenwijze‘ rotarians, social networks en communicatie/<br />

journal<strong>is</strong>tiek.<br />

Uitvoering<br />

Enkele leden van <strong>het</strong> gouverneursberaad nemen <strong>het</strong> voortouw:<br />

DG Vera Kerremans, Arend Sijpestein en Rob Klerkx. En om de vernieuwingsdrang<br />

in <strong>het</strong> volgend gouverneursberaad te borgen DGE<br />

Onno te Nuyl en Marianne Koebrugge. De afgelopen weken zijn<br />

wij regelmatig met enkele clusters bijeengekomen om tot een<br />

inzicht te komen, wie wij nu wél zijn in deze 21ste eeuw en hoe wij<br />

(potentiële) leden, de pers en sponsors daarvan kunnen overtuigen.<br />

Tussenstand<br />

Inmiddels hebben wij met twee clustergroepen gesproken: de<br />

marketingstrategen en de beschouwende rotarians. Wat valt<br />

daarbij op? De marketingstrategen stelden ons de vraag: ‘wat <strong>is</strong><br />

nu jullie probleem?’ Als je geen doelstelling hebt als organ<strong>is</strong>atie,<br />

dan kan een kwetsbaar imago toch nauwelijks een probleem<br />

zijn? Wij willen de beste dorps- en stadsgenoten tot lid maken en<br />

behouden, dus kennelijk streven wij geen wilde groe<strong>is</strong>trategie na.<br />

Je moet gevraagd worden voor <strong>het</strong> lidmaatschap. Dan past wellicht<br />

veel meer een beleid gericht op ledenretentie, ‘eens rotarian,<br />

altijd rotarian’. Dat betekent investeren in de relatie. Het lidmaatschap<br />

betekent een verrijking voor jezelf. Intern gebeurt dat<br />

door boeiende d<strong>is</strong>cussies met interessante mensen in een vriendschappelijke<br />

sfeer; extern door ontplooiingsmogelijkheden die<br />

<strong>Rotary</strong> biedt door zich voor maatschappelijke doelen in te zetten.<br />

Het advies van de marketingstrategen luidt: versterk je identiteit<br />

door unieke waarden te benoemen: Vocational Service, Fellowship<br />

en kenn<strong>is</strong>valor<strong>is</strong>atie. En vooral, maak vaart met <strong>het</strong> delen<br />

van deze nieuwe v<strong>is</strong>ie met je mederotarians, gebruik hiervoor de<br />

moderne ‘social media’.<br />

Clustering<br />

In de tweede sessie bestookten de filosoferende rotarians ons met<br />

nog meer vragen: ‘Is <strong>het</strong> erg om elitair te zijn?’ ‘Als wij nu een<br />

organ<strong>is</strong>atie zouden stichten, zou die dan <strong>Rotary</strong> <strong>het</strong>en?’ ‘En<br />

wacht onze maatschappij op een dergelijk initiatief?’ Behoorlijk<br />

ontnuchterende vragen. Maar gelukkig volgden er vruchtbare<br />

suggesties.<br />

Het lijkt verstandig om meer in te zetten op de interne waarden<br />

binnen <strong>Rotary</strong>. De servicegedachte <strong>is</strong> mooi, maar vele organ<strong>is</strong>aties<br />

be-wegen zich in <strong>het</strong> charitatieve veld; daar onderscheid je je niet<br />

in. Vergelijk de volgende motto’s eens: <strong>Rotary</strong>: Service above Self’,<br />

Lions : ‘ We serve’, Kiwan<strong>is</strong>: ‘We serve all children in the World’.<br />

En dan heb je nog UNICEF, CORDAID, Wilde Ganzen etc…<br />

De suggestie van deze cluster <strong>is</strong> dat vooral Vocational Service als<br />

kernwaarde verder wordt uitgewerkt, vanuit de huidige<br />

maatschappelijke context. Daarbij past een organ<strong>is</strong>atie van maatschappelijk<br />

betrokken beroepsbeoefenaren. Investeer meer in<br />

kenn<strong>is</strong>overdracht en herstel de trots en passie onder leden, luidde<br />

een van de conclusies<br />

Verwachting<br />

Eind mei komen de initiatiefnemers met een <strong>aan</strong>beveling die<br />

door <strong>het</strong> gouverneursberaad en de opvolgers geaccordeerd moet<br />

worden. Dan begint <strong>het</strong> echte werk. Om te voorkomen dat <strong>het</strong><br />

rapport in een stoffige lade verdwijnt, zal de <strong>aan</strong>beveling in vele<br />

gremia besproken moeten worden. Hoe dat communicatieproces<br />

plaats zal vinden, dat leren wij ook in de komende clusterbijeenkomsten,<br />

maar ons staat een meerjarentraject voor ogen. Met<br />

uiteindelijk doel dat iedere rotarian de <strong>aan</strong>beveling (h)erkent en<br />

tot zijn of haar eigendom maakt.<br />

De vraag: ‘waarom ben jij eigenlijk lid van <strong>Rotary</strong>?’ dient zelfbewust<br />

beant<strong>woord</strong> te worden. Dat ant<strong>woord</strong> g<strong>aan</strong> wij samen<br />

formuleren. Je kunt onder meer jouw v<strong>is</strong>ie en mening kwijt via<br />

onze pagina op Facebook (zoekterm: <strong>Rotary</strong> <strong>Nederland</strong>)<br />

Rob Klerkx<br />

DG Communicatie, PR en ICT<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

11


• rotary • informat<strong>is</strong>ering •<br />

Sociaal netwerk? Wat moet ik hier nu weer mee…<br />

Heeft u dat ook wel eens? U ontvangt een email van iemand die u heeft toegevoegd als ‘vriend’<br />

in zijn ‘social network’. Social networks <strong>is</strong> een echt buzz-word, dat inmiddels door veel rotarians<br />

wordt gebruikt. Maar wat doen we ermee en... wat kunnen we ermee?<br />

<strong>Rotary</strong> International propageert <strong>het</strong> gebruik door rotarians van<br />

Linkedin, Facebook en Twitter en probeert zo meer <strong>aan</strong>dacht te<br />

krijgen voor de vele grote en kleine projecten, die wereldwijd<br />

worden uitgevoerd. Ook <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> <strong>is</strong> hier al enige tijd<br />

mee actief, maar veel verder dan <strong>het</strong> <strong>aan</strong> elkaar koppelen van<br />

mensen - die elkaar toch wel kennen en spreken - <strong>is</strong> <strong>het</strong> nog niet<br />

gekomen.<br />

Er wordt wel geëxperimenteerd met zogenoemde evenementen<br />

op Linkedin (denk daarbij <strong>aan</strong> speciale bijeenkomsten als een d<strong>is</strong>trictsconferentie<br />

en seminars), maar ook hier verschijnen telkens<br />

weer dezelfde namen.<br />

Hebben we al deze nieuwe vormen<br />

van communiceren<br />

eigenlijk wel nodig? Iedere<br />

<strong>Rotary</strong>club <strong>is</strong> toch een eigen<br />

Community. We kennen toch<br />

ook wel leden van andere clubs.<br />

En we hebben toch LeAd, de<br />

online ledenadmin<strong>is</strong>tratie met<br />

daarin de gegevens van 20.000<br />

rotarians. Door middel van <strong>het</strong><br />

plaatsen van gegevens in <strong>het</strong><br />

persoonlijke adresboek in LeAd<br />

<strong>is</strong> iedere rotarian in staat om<br />

eigen groepjes te vormen en<br />

daarmee te communiceren.<br />

Op bas<strong>is</strong> van gegevens in LeAd<br />

kan op eenvoudige wijze vastgesteld<br />

worden wie er al<br />

deelneemt <strong>aan</strong> de diverse ‘social<br />

networks’ en door <strong>het</strong> automat<strong>is</strong>ch<br />

plaatsen van een extra icoontje kan dit ook zichtbaar<br />

gemaakt worden. En dan doen we er nog steeds niets mee.<br />

Echter... denk eens <strong>aan</strong> een situatie, waarin rotarians uitgenodigd<br />

worden lid te worden van een digitaal groepje, waarin eerst<br />

intern en – indien gewenst - ook extern gewerkt kan worden <strong>aan</strong><br />

<strong>het</strong> opzetten en uitvoeren van projecten. En dat alles digitaal!<br />

Iedere groep krijgt, onder bepaalde voorwaarden, de beschikking<br />

over eigen webruimte op de ‘<strong>Rotary</strong>cloud’ en kan daar alle benodigde<br />

documenten plaatsen en beschikt dan ook over een eigen<br />

digitaal archief.<br />

Elkaar iets mailen <strong>is</strong> verleden tijd: plaats <strong>het</strong> bericht in de groep<br />

en alle groepsleden krijgen daar bericht over op <strong>het</strong> tijdstip, zoals<br />

<strong>aan</strong>gegeven in <strong>het</strong> persoonlijk profiel. Zo blijven alle relevante<br />

gegevens centraal beschikbaar en <strong>is</strong> de continuïteit, althans wat<br />

informatie betreft, volledig gewaarborgd.<br />

Afspraken maken? Door <strong>het</strong> plaatsen van een afspraak in de<br />

online agenda worden de groepsleden hiervoor uitgenodigd en<br />

indien gewenst kan een groep dan met elkaar overleggen door<br />

gebruik te maken van toepassingen als Skype of GotoMeeting<br />

van Citrix.<br />

Het <strong>aan</strong>tal mogelijkheden <strong>is</strong> onuitputtelijk. Comm<strong>is</strong>sies in de<br />

eigen club, maar ook in <strong>het</strong> eigen d<strong>is</strong>trict en ook landelijk kunnen<br />

hiervan gebruik maken en op deze wijze zorgen voor een<br />

adequate,moderne en veilige manier van vastleggen van<br />

afspraken.<br />

Indien wenselijk kunnen ook<br />

niet-rotarians toegang krijgen<br />

tot een groep en op deze<br />

manier kan de interactie met de<br />

doelgroep verder vorm gegeven<br />

worden.<br />

Maar niet alleen best<strong>aan</strong>de<br />

comm<strong>is</strong>sies: Iedereen, die een<br />

idee heeft en dat wil delen met<br />

anderen, kan dat op deze<br />

manier doen. Uitwerken,<br />

samenwerken, lanceren en verder<br />

begeleiden.<br />

Toekomstmuziek? De techniek<br />

<strong>is</strong> <strong>aan</strong>wezig, daar kan <strong>het</strong> niet<br />

<strong>aan</strong> liggen. Maar <strong>is</strong> <strong>het</strong> dan<br />

–althans op dit moment - een<br />

brug te ver?<br />

Niet als we bereid zijn de oude<br />

platgetreden paden in ons denken<br />

te verlaten en weer eens na te denken over de mogelijkheden,<br />

die ons ter beschikking st<strong>aan</strong> in de snel veranderende samenleving<br />

van de 21e eeuw. En niet als we bereid zijn mee te denken<br />

<strong>aan</strong> dit in de <strong>Rotary</strong>wereld unieke concept, dat uiteindelijk kan<br />

leiden tot <strong>het</strong> ultieme Vocational Service project, dat over de<br />

grenzen van de eigen club en zelfs <strong>het</strong> eigen d<strong>is</strong>trict heen g<strong>aan</strong><br />

werken!<br />

Geïnteresseerd? Vooral rotarians met een eigen, eigenwijze v<strong>is</strong>ie<br />

op dit concept worden uitgedaagd te reageren, zodat de voorbereidingen<br />

afgerond kunnen worden. Niets staat nog vast, alles <strong>is</strong><br />

nog mogelijk! Op uw medewerking wordt gerekend!<br />

Reacties naar: PDG Alfred Schrijver, facman@xs4all.nl<br />

12 maart <strong>2010</strong> de rotarian


• rotary • alfabet<strong>is</strong>ering •<br />

<strong>Maart</strong> alfabet<strong>is</strong>eringsm<strong>aan</strong>d<br />

<strong>Rotary</strong> Internationaal heeft bepaalde themam<strong>aan</strong>den met <strong>het</strong><br />

doel de clubs te vragen dit onderwerp <strong>aan</strong>dacht en prioriteit<br />

te geven. In maart <strong>is</strong> dat alfabet<strong>is</strong>ering. Er zijn vele redenen<br />

waarom mensen niet kunnen lezen of schrijven: een tekort<br />

<strong>aan</strong> scholen en onderwijsmateriaal, ontoereikende overheidsuitgaven<br />

<strong>aan</strong> onderwijs, culturele stigma’s die onderwijs voor<br />

vrouwen en me<strong>is</strong>jes beperken, en nog veel meer.<br />

Het probleem van alfabet<strong>is</strong>ering gaat verder dan <strong>het</strong> onvermogen<br />

om tekens (<strong>woord</strong>en) op een pagina te ontcijferen. In een meer en<br />

meer complexe wereld, zijn mensen met een leesbeperking veelal<br />

veroordeeld tot de laagste klasse van de maatschappij.<br />

UNICEF schat dat wereldwijd ruim 1 miljard kinderen en volwassenen<br />

geen bas<strong>is</strong>opleiding hebben. Volgens de International<br />

Reading Association (IRA) g<strong>aan</strong> 113 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden<br />

niet naar school. Zij zullen dus nooit leren lezen of<br />

schrijven. Wereldwijd zijn ongeveer 500 miljoen vrouwen ongeletterd,<br />

daarmee komt <strong>het</strong> <strong>aan</strong>tal ongeletterde volwassenen op<br />

tweederde van de wereldbevolking.<br />

Ook in ontwikkelde landen zijn er mensen die amper kunnen<br />

lezen. Ze hebben een laag opleidingsniveau en zij kunnen nauwelijks<br />

functioneren, soms zijn zelfs laag geklasseerde banen<br />

onbereikbaar.Toch <strong>is</strong> er reden voor hoop. In 1992 werd de Literacy<br />

Task Force opgezet om clubs en d<strong>is</strong>tricten te steunen bij <strong>het</strong><br />

creëren van alfabet<strong>is</strong>eringsprojecten.<br />

Analfabet<strong>is</strong>me in de wereld<br />

Er zijn in de wereld ongeveer 880 miljoen analfabeten; de meeste<br />

van hen leven in ontwikkelingslanden en de meeste analfabeten<br />

zijn vrouwen. Analfabeten zijn volgens UNESCO (de VN-organ<strong>is</strong>atie<br />

voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) alle personen van<br />

15 jaar en ouder die niet in staat zijn een korte, eenvoudige tekst<br />

over <strong>het</strong> dagelijks leven met begrip te lezen en te schrijven. De<br />

miljoenen kinderen die niet naar school g<strong>aan</strong> en dus niet kunnen<br />

lezen of schrijven, worden vanaf hun 15e analfabeet genoemd<br />

Laaggeletterdheid in <strong>Nederland</strong><br />

<strong>Nederland</strong> telt ongeveer anderhalf miljoen volwassenen die<br />

moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Het gaat om<br />

ongeveer dertien procent van de volwassen bevolking. Laag-<br />

Koos Iseger<br />

geletterdheid komt voor bij<br />

autochtonen en allochtonen,<br />

bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen en bij werkende<br />

en niet-werkenden. Lage geletterden hebben moeite om<br />

hun eigen doelen te real<strong>is</strong>eren en kunnen hun kenn<strong>is</strong> en vaardigheden<br />

niet zelfstandig verder ontwikkelen. Omdat laag- en<br />

ongeletterdheid nauwelijks publiekelijk wordt besproken, denken<br />

veel mensen dat zij de enigen zijn met <strong>het</strong> probleem. Dit<br />

werkt gevoelens van schaamte in de hand. Hierdoor verbergen<br />

velen deze achterstand. Dit draagt bij <strong>aan</strong> de instandhouding van<br />

<strong>het</strong> probleem.<br />

De noodzaak van deze bas<strong>is</strong>vaardigheden zijn overduidelijk.<br />

Goede bas<strong>is</strong>vaardigheden van lezen, schrijven en rekenen geeft<br />

meer kans op econom<strong>is</strong>che ontwikkeling. Ook bevordert <strong>het</strong> de<br />

gezondheid omdat men meer kenn<strong>is</strong> heeft van de gezondheidsaspecten<br />

in de gemeenschap.<br />

<strong>Rotary</strong>clubs hebben wereldwijd duizenden alfabet<strong>is</strong>eringsprojecten<br />

opgezet. Door <strong>het</strong> doneren van boeken, <strong>het</strong> bouwen en<br />

inrichten van scholen en <strong>het</strong> les geven, zijn rotarians zeer actief<br />

bij <strong>het</strong> terugdringen van <strong>het</strong> analfabet<strong>is</strong>me. In <strong>Nederland</strong> <strong>is</strong> een<br />

<strong>aan</strong>tal clubs en d<strong>is</strong>tricten zeer actief op dit gebied.<br />

Enkele voorbeelden<br />

RC Hilversum-West heeft een succesvol project in Indonesië<br />

afgerond. Er zijn, verspreid door geheel Indonesië 54 bibliotheekjes<br />

ingericht. Informatie: Frans van den Brink,<br />

franscommunications@hotmail.com<br />

In D1550 bereid men, voor en met <strong>het</strong> bedrijfsleven, een ‘Werkconferentie<br />

Laaggeletterdheid’ voor in de regio Helmond.<br />

Informatie: Sabine Hinzen hinze@b-m-i.com<br />

D1590 heeft haar d<strong>is</strong>trictconferentie, op 27 maart, geheel gewijd<br />

<strong>aan</strong> alfabet<strong>is</strong>ering.<br />

– Symposium ‘Laaggeletterdheid in <strong>Nederland</strong>’ in de Martinikerk<br />

– <strong>Rotary</strong>–Unicef gala in <strong>het</strong> hoofdkantoor van de Gasunie.<br />

Uitgebreide informatie: www.dagvandeletters.nl<br />

Hoe kan een <strong>Rotary</strong>club bijdragen <strong>aan</strong> de verbetering (lokaal,<br />

nationaal en internationaal) van de geletterdheid.<br />

– Benoem een Alfabet<strong>is</strong>ering coördinator in je club.<br />

– Bekijk de situatie in de lokale gemeenschap.<br />

– Hoe kan de club hier bijdragen <strong>aan</strong> verbetering.<br />

– Neem kenn<strong>is</strong> van de huidige projecten en initiatieven in<br />

<strong>Nederland</strong>.<br />

– Zoek een nieuw lid met de ‘alfabet<strong>is</strong>ering’ als classificatie<br />

– Regel een voordracht, over dit onderwerp, in je club.<br />

– Zoek een internationaal project<br />

– Sluit <strong>aan</strong> bij of ondersteun een best<strong>aan</strong>d <strong>Rotary</strong> project,<br />

Er <strong>is</strong> een internationale en nationale <strong>Rotary</strong> organ<strong>is</strong>atie die graag<br />

wil ondersteunen, kijk op: www.unesco.org/education, www.reading.org,<br />

www.rotary.org/literacy<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

13


• rotary • alfabet<strong>is</strong>ering •<br />

Lees- en schrijfproblemen kunnen we als same<br />

Stichting Lezen & Schrijven <strong>is</strong> in mei 2004 van start geg<strong>aan</strong> en<br />

heeft als doel geletterdheid op een innovatieve en doelgerichte<br />

wijze breed te verankeren in de samenleving. De stichting wil<br />

laaggeletterdheid helpen voorkomen en verminderen door<br />

concrete projecten te initiëren en publieke en private organ<strong>is</strong>aties<br />

bijeen te brengen. Margreet de Vries (RC Den Haag-Des<br />

indes) <strong>is</strong> directeur van Stichting Lezen & Schrijven.<br />

Hoe bent u betrokken geraakt bij<br />

Stichting Lezen & Schrijven?<br />

Vijf jaar geleden <strong>is</strong> Stichting<br />

Lezen & Schrijven opgericht<br />

door Prinses Laurentien. Ik<br />

werkte toen bij <strong>het</strong> min<strong>is</strong>terie<br />

van Onderwijs, Cultuur en<br />

Wetenschap en werd gevraagd<br />

om, <strong>aan</strong>vankelijk op tijdelijke<br />

bas<strong>is</strong>, de stichting te versterken.<br />

De eerste drie m<strong>aan</strong>den heb ik<br />

er gewerkt als projectmanager,<br />

daarna werd ik directeur. Vanaf<br />

<strong>het</strong> eerste moment was ik al<br />

geraakt door <strong>het</strong> onderwerp. Ik vind <strong>het</strong> nog steeds onbegrijpelijk<br />

en onacceptabel dat er zo veel mensen, jong en oud, in<br />

<strong>Nederland</strong> grote lees- en schrijfproblemen hebben. Dit kunnen<br />

we als samenleving niet permitteren.<br />

Waarom <strong>is</strong> lezen en schrijven belangrijk in de ogen van Stichting Lezen &<br />

Schrijven?<br />

Geletterdheid gaat naar <strong>het</strong> hart van de samenleving. De mate<br />

van geletterdheid <strong>is</strong> van invloed op onze concurrentiepositie,<br />

onze veerkracht, publieke gezondheid en sociale samenhang. Het<br />

zal uiteindelijk bepalen of we onze sociaal-econom<strong>is</strong>che en maatschappelijke<br />

uitdagingen wel of niet <strong>aan</strong>kunnen. Op individueel<br />

niveau gaat <strong>het</strong> om zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.<br />

Als je vervolgens de cijfers op je in laat werken dan kun je niet<br />

Ook Bert en Ernie (Sesamstraat) worden ingezet in de campagne ‘Het begint met lezen’<br />

anders dan besluiten dat hier iets <strong>aan</strong> ged<strong>aan</strong> moet worden:<br />

anderhalf miljoen volwassenen met grote lees- en schrijfproblemen<br />

en heel veel kinderen met onnodige taalachterstanden.<br />

Uw stichting vervult een <strong>aan</strong>jagersfunctie. Jullie activeren individuen en<br />

organ<strong>is</strong>aties in de samenleving om laaggeletterdheid <strong>aan</strong> te pakken. Recent<br />

werd een onderzoek naar de taalvaardigheid van medewerkers in de kinderopvang<br />

gepresenteerd, kunt u daar iets<br />

meer over vertellen?<br />

Folkert Kuiken presenteerde<br />

begin maart een onderzoek<br />

naar de taalvaardigheid van<br />

medewerkers in de kinderopvang<br />

in Amsterdam. Ik werk nu<br />

vijf jaar bij Stichting Lezen &<br />

Schrijven en weet dus wel hoe<br />

erg <strong>het</strong> gesteld <strong>is</strong>, ook met de<br />

taalvaardigheid onder<br />

jongeren. Toch schrok ik van de<br />

uitkomsten. Want, meer dan de<br />

helft van de medewerkers functioneert<br />

op een niveau dat wij<br />

laaggeletterd noemen. Dit zijn jonge mensen die recentelijk een<br />

MBO niveau diploma op een van de twee hoogste niveaus hebben<br />

gehaald. Veel kinderen brengen een groot deel van de dag door in<br />

de kinderopvang. Het <strong>is</strong> dus een uitgelezen plek om taalachterstanden<br />

te voorkomen. Het effect staat of valt echter wel met de<br />

taalvaardigheid van de medewerkers. Dit kan de samenleving<br />

toch niet laten liggen?<br />

Het nieuwste project heet ‘Het begint met lezen’? Kunt u daar iets over<br />

vertellen?<br />

Het begint met lezen <strong>is</strong> een startpakket voor medewerkers in de kinderopvang.<br />

Met dit pakket geven we de medewerkers handvatten<br />

om taal bij kinderen te stimuleren door middel van voorlezen,<br />

spelletjes doen etc. Daarnaast bevat <strong>het</strong> pakket informatie over<br />

laaggeletterdheid zodat medewerkers laaggeletterdheid bij<br />

ouders en collega’s kunnen herkennen en hierop actie kunnen<br />

ondernemen. Het startpakket <strong>is</strong> in 2009 ontwikkeld dankzij een<br />

financiële bijdrage van Douwe Egberts. Alle 2.500 pakketten<br />

waren binnen twee m<strong>aan</strong>den opgevraagd. Dit was reden voor ons<br />

<strong>het</strong> pakket <strong>aan</strong> te vullen en te vernieuwen. Het vernieuwde pakket<br />

<strong>is</strong> begin maart gepresenteerd.<br />

Gekoppeld hier<strong>aan</strong> zullen we workshops verzorgen voor medewerkers<br />

in de kinderopvang. Met de kinderopvang hebben we<br />

weer een belangrijke sector betrokken bij de <strong>aan</strong>pak van laaggeletterdheid.<br />

Dat <strong>is</strong> ook ons doel: zoveel mogelijk organ<strong>is</strong>aties<br />

betrekken. Iedereen <strong>is</strong> medeverant<strong>woord</strong>elijk voor een structurele<br />

oplossing van <strong>het</strong> probleem. We werken daarom samen met<br />

vele andere partijen zoals bedrijven, gemeenten, maatschappelijke<br />

organ<strong>is</strong>aties, maar ook als arts, buurman of docent heb je<br />

14 maart <strong>2010</strong> de rotarian


nleving niet permitteren<br />

Marcel Harlaar<br />

een belangrijke rol in <strong>het</strong> herkennen van laaggeletterdheid en <strong>het</strong><br />

ondernemen van actie.<br />

U bent zelf rotarian. Welke rol zouden <strong>Rotary</strong>leden kunnen spelen in de bestrijding<br />

van laaggeletterdheid?<br />

De kracht van <strong>Rotary</strong> <strong>is</strong> natuurlijk <strong>het</strong> zeer diverse netwerk van<br />

mensen met verschillende expert<strong>is</strong>es, ervaringen en contacten.<br />

Geletterdheid gaat naar <strong>het</strong> hart van de samenleving, dit betekent<br />

ook dat laaggeletterdheid alleen opgelost kan worden als iedereen<br />

meehelpt. <strong>Rotary</strong> kan daar in mijn ogen veel in betekenen. Dit varieert<br />

van <strong>het</strong> stimuleren van laaggeletterden in je eigen omgeving<br />

om iets <strong>aan</strong> de taalachterstand te doen. Denk bijvoorbeeld <strong>aan</strong><br />

werknemers. We weten dat 6 % van de werkenden laaggeletterd <strong>is</strong>.<br />

Dit betekent dat veel rotarians via hun werk waarschijnlijk ook<br />

mensen kennen die moeite hebben met lezen en schrijven.<br />

Een ander heel prakt<strong>is</strong>che activiteit <strong>is</strong> bijvoorbeeld (voor)lezen op<br />

bas<strong>is</strong>scholen. Veel scholen – met name in achterstandswijken –<br />

hebben behoefte <strong>aan</strong> extra ondersteuning op dit terrein. En dan<br />

natuurlijk ook <strong>het</strong> steunen van landelijke projecten die ervoor<br />

moeten zorgen dat <strong>het</strong> belang van de <strong>aan</strong>pak van laaggeletterdheid<br />

ook echt op de agenda blijft. Hiervoor <strong>is</strong> permanente <strong>aan</strong>dacht<br />

nodig. <strong>Rotary</strong>leden zouden bijvoorbeeld campagnes financieel<br />

kunnen ondersteunen. Daarnaast werkt Stichting Lezen & Schrijven<br />

in samenwerking met RC Groningen <strong>aan</strong> <strong>het</strong> ontwikkelen van<br />

een telev<strong>is</strong>ieformat. In <strong>het</strong> programma worden mensen met leesen<br />

schrijfproblemen gevolgd: vanaf <strong>het</strong> moment dat zij besluiten<br />

iets <strong>aan</strong> hun probleem te willen doen tot <strong>het</strong> daadwerkelijk verbeteren<br />

van hun vaardigheden. Op deze manier krijgt de kijker de<br />

mogelijkheid om zich in te leven in de wereld van een laaggeletterde,<br />

de angst en de schaamte die <strong>het</strong> met zich mee brengt en de<br />

gevolgen. Doel van <strong>het</strong> programma <strong>is</strong> om andere mensen met leesen<br />

schrijfproblemen te stimuleren iets <strong>aan</strong> hun vaardigheden te<br />

doen. Daarnaast willen we hiermee de samenleving bewust maken<br />

zodat zij tevens actie kunnen ondernemen. Om dit programma<br />

daadwerkelijk te real<strong>is</strong>eren zijn wij opzoek naar financiers. Hierin<br />

zouden <strong>Rotary</strong>clubs een rol kunnen spelen.<br />

Kinderen interviewen bekende <strong>Nederland</strong>ers tijdens campagne ‘Het begint met lezen‘<br />

Margreet de Vries (RC Den Haag- Des Indes) , directeur Stichting Lezen & Schrijven<br />

Heeft u concrete voorbeelden van acties waar <strong>Rotary</strong>clubs bij betrokken waren?<br />

Wij worden regelmatig benaderd door <strong>Rotary</strong>clubs die iets willen<br />

doen om laaggeletterdheid <strong>aan</strong> te pakken. Dit komt natuurlijk<br />

ook omdat <strong>Rotary</strong> alfabet<strong>is</strong>ering als speerpunt heeft. Wij houden<br />

niet alle acties bij, maar ik weet bijvoorbeeld dat RC Goes-Reimerswaal<br />

dit jaar voor de tweede keer <strong>het</strong> Groot Zeeuws Dictee<br />

organ<strong>is</strong>eert. Dit dictee wordt door <strong>het</strong> bedrijfsleven gesponsord<br />

en de opbrengst gaat naar een project ter bestrijding van<br />

laaggeletterdheid.<br />

Prinses Laurentien heeft eind februari in Rotterdam gesproken tijdens de officiële<br />

opening van <strong>het</strong> zevende Forum van de ‘World Alliance of Cities Against<br />

Poverty’ (WACAP). WACAP, een initiatief van <strong>het</strong> United Nations Development<br />

Programme (UNDP), <strong>is</strong> een wereldwijd verbond van steden gericht op armoedebestrijding.<br />

Vanwaar de betrokkenheid van Prinses Laurentien bij<br />

armoedebestrijding?<br />

Armoede en laaggeletterdheid zijn nauw met elkaar verbonden.<br />

Barack Obama zei in zijn eerste State of the Union in januari: ‘In<br />

the 21st century, the best anti-poverty program around <strong>is</strong> a<br />

world-class education.’ Laaggeletterdheid heeft zoveel facetten en<br />

<strong>is</strong> veel meer dan alleen <strong>het</strong> niet beheersen van de vaardigheden<br />

lezen en schrijven. Net zoals <strong>het</strong> kunnen lezen en schrijven veel<br />

meer <strong>is</strong> dan alleen de techn<strong>is</strong>che handeling. Zowel bij armoede<br />

als laaggeletterdheid hebben we te maken met sociale <strong>is</strong>olatie, en<br />

gevoelens van machteloosheid en schaamte. Als we laaggeletterdheid<br />

wereldwijd willen <strong>aan</strong>pakken, ook als opstap naar <strong>het</strong><br />

oplossen van <strong>het</strong> armoedeprobleem, dan moeten ook ontwikkelde<br />

landen de ongemakkelijke waarheid erkennen, hun<br />

verant<strong>woord</strong>elijkheid nemen en actie ondernemen.<br />

Meer informatie: www.lezenenschrijven.nl<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

15


• rotary • kort •<br />

Eerste nationale bridgedrive voor<br />

<strong>Rotary</strong> Doctors <strong>Nederland</strong><br />

Vijftien jaar geleden werd <strong>Rotary</strong> Doctors <strong>Nederland</strong> (RDN) als<br />

multi d<strong>is</strong>trictsorgan<strong>is</strong>atie opgericht. Voor de continuïteit van<br />

<strong>het</strong> werk van RDN <strong>is</strong> fondswerving essentieel. Daarom wordt<br />

de eerste Nationale <strong>Rotary</strong> Bridgedrive georgan<strong>is</strong>eerd van 15<br />

september met de finale op 27 november <strong>2010</strong>.<br />

Op een groot <strong>aan</strong>tal plaatsen verspreid over geheel <strong>Nederland</strong><br />

wordt een bridgedrive georgan<strong>is</strong>eerd. Van deze voorrondes g<strong>aan</strong><br />

de winnaars door naar de halve finale, welke op rotary d<strong>is</strong>trictsniveau<br />

wordt gespeeld. De finale <strong>is</strong> op 27 november <strong>2010</strong>.<br />

Er wordt gespeeld in 2 categorieën, te weten ‘Recreanten’ en<br />

‘Gevorderden’. Alle deelnemers <strong>aan</strong> de drive, in de voorronde<br />

bestaat de mogelijkheid om <strong>aan</strong> meerdere drives deel te nemen,<br />

krijgen een herinneringsattentie. Verder zijn er leuke prijzen te<br />

winnen en bijzondere hoofdprijzen zoals een vliegre<strong>is</strong> naar Nairobi<br />

in Kenia.<br />

Het <strong>is</strong> een Nationale <strong>Rotary</strong> Bridgedrive. Uitgangspunt <strong>is</strong>, dat per<br />

paar een van de twee deelnemers lid of partner <strong>is</strong> van een lid van<br />

<strong>Rotary</strong>, Inner Wheel, Rotaract of van de Past Rotarians. Zij mogen<br />

ook één of meerdere paren niet-rotarians introduceren. Ook<br />

medewerkers, betrokkenen bij <strong>het</strong> werk van RDN zijn welkom.<br />

Kosten van deelname <strong>is</strong> B 20. per persoon. De opbrengst komt<br />

geheel ten goede <strong>aan</strong> <strong>het</strong> werk van RDN.<br />

Wat doet <strong>Rotary</strong> Doctors <strong>Nederland</strong>?<br />

In veel ontwikkelingslanden schieten med<strong>is</strong>che voorzieningen<br />

ernstig tekort. Om daar iets <strong>aan</strong> te doen, richtten de gezamenlijke<br />

<strong>Nederland</strong>se <strong>Rotary</strong>clubs in 1994 de stichting <strong>Rotary</strong><br />

Doctors <strong>Nederland</strong> op. RDN zendt jaarlijks ca. 50 artsen, tandartsen<br />

en special<strong>is</strong>ten op vrijwillige bas<strong>is</strong> – alleen re<strong>is</strong>- en<br />

verblijfkosten worden vergoed – naar gebieden in Kenia waar<br />

med<strong>is</strong>che hulp niet of onvoldoende <strong>aan</strong>wezig <strong>is</strong>. Ook helpt RDN<br />

bij <strong>het</strong> opzetten van med<strong>is</strong>che voorzieningen zoals hulpposten of<br />

<strong>het</strong> beschikbaar stellen van auto’s, zodat via de zgn. ‘Jeepline’<br />

artsen gemakkelijk hun patiënten in afgelegen dorpen kunnen<br />

bezoeken. Lokale mensen worden bij dit werk van RDN betrokken<br />

en opgeleid met als doel dat zij <strong>het</strong> g<strong>aan</strong> overnemen en er<br />

zodoende continuïteit <strong>is</strong> in de primaire gezondheidszorg.<br />

Meer informatie: www.rotarybridge.nl of www.rotarydoctorsnederland.nl<br />

NGE 2009: Een memorabele m<strong>aan</strong>d<br />

Dankzij RC Elst and RC Nijmegen Stad en Land konden twee<br />

Roemeense vrouwen, Diana Ionescu en Cr<strong>is</strong>tiania Craciunescu,<br />

deelnemen <strong>aan</strong> <strong>het</strong> New Generation Exchange (NGE) in<br />

november 2009. Hieronder de weergave van hun indrukken.<br />

‘Each day of the three weeks spent in Holland meant a new<br />

refreshing experience – starting in the morning at breakfast with<br />

the host families, then at the office, and ending up with an interesting<br />

activity in the city or just with cozy chats at home, with<br />

our hosts. These families are people with impeccable characters,<br />

most hospitable and kind to both of us. They made us feel at home<br />

and we felt they regarded us like their own children, which was<br />

the best surpr<strong>is</strong>e of the whole program. As hosts, we also include<br />

the rotarians who only invited us to events or took us to city tours.<br />

At the companies, the bosses and the employees treated us like<br />

friends and actually made us feel like we belonged there. We realized<br />

just what efficiency and professional<strong>is</strong>m mean, what a fine<br />

management can do, how a real team works (even if it’s big) and<br />

we started to apply everything in our present jobs.<br />

We attended two <strong>Rotary</strong> dinners in Nijmegen, one in Elst and<br />

one Rotaract meeting in Elst. Both senior and young rotarians<br />

welcomed us like old mates. We were honored and pleased to<br />

meet them and be among them. During the weekends, we’ve<br />

v<strong>is</strong>ited Holland’s best known cities with (almost) all their worthy<br />

sightseeing. Still Nijmegen seemed one of the prettiest ‘gemeentes’.<br />

We’ve been taken to beautiful<br />

concerts and we can also understand<br />

a bit of Dutch. Some of our<br />

hosts might come to Romania next<br />

year, we invited them, and we’d be<br />

very happy to switch roles now.<br />

Overall, we had a wonderful time in<br />

The Netherlands, it was a pleasure<br />

and an honor to be there! Thank<br />

you all very much and we hope to<br />

see you again quite soon!’<br />

Diana IONESCU (25), econoom; zij<br />

liep stage op de financiële afdeling<br />

van Baltussen Konserven in Driel. In<br />

Tim<strong>is</strong>oara werkt zij op een financieel<br />

adviesbureau als consultant.<br />

Cr<strong>is</strong>tiana CRACIUNESCU (23), communicatiespecial<strong>is</strong>t; zij deed<br />

haar stage op de PR & Communicatie afdeling van Dar in Nijmegen.<br />

In Tim<strong>is</strong>oara werkt zij bij een architectenbureau als PR<br />

-ass<strong>is</strong>tent.<br />

16 maart <strong>2010</strong> de rotarian


• rotary • vocational service •<br />

De Four-Way Test opnieuw getest<br />

<strong>Rotary</strong> <strong>is</strong> in beginsel een eth<strong>is</strong>che <strong>aan</strong>gelegenheid. De vereniging<br />

<strong>is</strong> door Paul Harr<strong>is</strong> opgericht om een hogere standard te<br />

verkrijgen in de eth<strong>is</strong>che bedrijfsvoering in de VS, waarmee<br />

<strong>het</strong> droevig gesteld was.<br />

Een middel om <strong>het</strong> eth<strong>is</strong>ch gehalte te toetsen, <strong>is</strong> de in 1932 door<br />

Herbert J. Taylor bedachte en in 1943 in <strong>Rotary</strong> ingevoerde Four-<br />

Way Test, die bedoeld was om de leidinggevenden uitspraken te<br />

laten doen en besluiten te laten nemen die moesten voldoen <strong>aan</strong><br />

vier e<strong>is</strong>en: 1) Is <strong>het</strong> waar? 2) Is <strong>het</strong> billijk voor alle betrokkenen?<br />

3) Bevordert <strong>het</strong> onderling vertrouwen en vriendschap? 4) Komt<br />

<strong>het</strong> alle betrokkenen ten goede?<br />

Taylor was gevraagd een bedrijf te leiden dat een faill<strong>is</strong>sement<br />

naderde en hij stelde een eth<strong>is</strong>che code op die alle werknemers, zowel<br />

op hun werk als in hun privé-leven, accepteerden. De Four-WayTest<br />

werd een richtlijn voor o.a. de verkoop-, de productie- en de advertentieafdeling.<br />

De toekomst van <strong>het</strong> bedrijf lag in handen van deze<br />

eenvoudige levensv<strong>is</strong>ie. Het groeide al snel uit tot een succesvolle<br />

organ<strong>is</strong>atie. Zoiets leek ook voor <strong>Rotary</strong> International nuttig.<br />

Een van die e<strong>is</strong>en <strong>is</strong>: Komt <strong>het</strong> alle betrokkenen ten goede? Nu<br />

lijkt de formulering op <strong>het</strong> in de zeventiger jaren richtinggevend<br />

consensusbeleid. Een beleid <strong>is</strong> pas goed, als iedereen <strong>het</strong> er over<br />

eens <strong>is</strong>. In de gezondheidszorg ben ik nogal eens <strong>aan</strong>gebotst tegen<br />

dat beginsel, omdat <strong>het</strong> naar mijn mening verlammend werkte op<br />

de besluitvorming, <strong>aan</strong>gezien je in een soort moeras getrokken<br />

werd die de voor de overleving zo noodzakelijke slagvaardigheid<br />

ernstig afbreuk deed. Daarom heb ik als verant<strong>woord</strong>elijk leidinggevende<br />

op verschillende plekken <strong>het</strong> consensusbeginsel<br />

afgeschaft, niet altijd met consensus, maar wel met een overheersend<br />

begrip dat <strong>het</strong> op die manier niet meer kon.<br />

Interessant <strong>is</strong>, dat zo’n Four-Way Test eigenlijk ook van toepassing<br />

moet zijn op alle besluiten die in <strong>het</strong> verband van een<br />

<strong>Rotary</strong>club worden genomen. Dat <strong>is</strong> op sommige heikele punten<br />

onbegonnen werk. Ik kijk altijd met respect naar een min<strong>is</strong>terpresident<br />

die zijn kabinet bijeen moet houden terwijl de neuzen<br />

niet bepaald naar dezelfde richting st<strong>aan</strong>, en waar, wat sterk uitgedrukt,<br />

de enemans brood de andermans dood <strong>is</strong>. Ik volg <strong>het</strong><br />

proces al jaren, en meen zeker te weten dat een gezamenlijk<br />

besluit, bijvoorbeeld over de begroting, niet eensgezind wordt<br />

genomen, maar dat binnen de machts- en krachtsverhoudingen,<br />

sommigen in <strong>het</strong> stof moeten bijten en kunnen kiezen tussen<br />

accepteren of heeng<strong>aan</strong>.<br />

Een klein dilemma wil ik als voorbeeld nemen voor <strong>het</strong> toetsen<br />

van deze test, die oorspronkelijk afkomstig <strong>is</strong> uit <strong>het</strong> Boeddh<strong>is</strong>me.<br />

Het <strong>is</strong> de ‘tweede stap van de vierde waarheid’ die, populair geformuleerd,<br />

als volgt luidt: ‘Je moet proberen de ju<strong>is</strong>te besluiten te<br />

nemen, besluiten waar je andere mensen niet mee tekort doet.’<br />

RC Haarlem besloot enkele besturen geleden, om van bijeenkomstmiddag<br />

te veranderen. Want <strong>het</strong> ontbrak node <strong>aan</strong> jonge<br />

leden, vooral vrouwen maar ook mannen, die op een woensdag-<br />

Overal ter wereld hanteren rotarians de Four-Way Test<br />

middag nooit kunnen deelnemen omdat er dan bijzondere zorg <strong>is</strong><br />

voor schoolg<strong>aan</strong>de kinderen die op die middag vrij zijn (een goed<br />

principe overigens, zo’n break midden in de week). Ook voor onze<br />

bijeenkomsten, en in <strong>het</strong> bijzonder voor mijzelf, was zo’n break<br />

een geslaagde onderneming. Nu ik voorzitter van onze club<br />

geworden ben, stonden we als bestuur voor <strong>het</strong> dilemma, deze<br />

verandering wel of niet te handhaven. Want er was een sterke<br />

oppositie ontst<strong>aan</strong>, doordat een <strong>aan</strong>tal oudere leden geen kans zag<br />

hun vrije woensdag om te ruilen voor een vrije donderdag, terwijl<br />

de instroom van jonge leden, ondanks <strong>het</strong> donderdag-besluit, wat<br />

tegenviel, waar nog bij kwam dat de attendance van de wel ingestroomde<br />

jongeren onder de maat bleef, zeker in vergelijking met<br />

de trouwe ouderen. Tja, wat moesten wij daarmee? Het bestuur<br />

vond toch dat de donderdag gehandhaafd moest worden. Niet de<br />

concrete attendancecijfers (summatief) moesten <strong>het</strong> uitsluitsel<br />

geven, maar de richting van de verandering (formatief), naar meer<br />

jongere leden die nog actieve zorgtaken hebben. Daarvoor hebben<br />

wij een andere test ingevoerd, namelijk de Regel van Benedictus,<br />

de stichter van de Benedictijner orde. De clou daarvan <strong>is</strong> dat<br />

besl<strong>is</strong>singen over korte-termijn-zaken <strong>aan</strong> de oudere leden moeten<br />

worden overgelaten, maar dat lange-termijn-zaken <strong>het</strong><br />

absolute besl<strong>is</strong>singsdomein zijn van de jongere. In een d<strong>is</strong>cussie<br />

waarin de schaarse jongeren bleven kiezen voor de donderdag en<br />

een grotere groep van ouderen <strong>aan</strong>drong op terugkeer naar de<br />

woensdag, wonnen voor <strong>het</strong> moment toch de jongeren <strong>het</strong> en<br />

bleef de donderdag voorlopig gehandhaafd.<br />

Is hier nu sprake van een belangentegenstelling? Ogenschijnlijk<br />

wel, want een enkele oudere kan niet meer komen, terwijl er een<br />

grotere groep er zich bij neerlegt. Is dat nu in hun belang?<br />

Volgens de letterlijke tekst van de Four-Way Test, <strong>is</strong> dit niet <strong>het</strong><br />

geval. Er <strong>is</strong> sprake van een situatie waarin voor een bepaalde<br />

groep, en in feite tegen een andere groep wordt gekozen. Maar als<br />

je oorspronkelijke boeddh<strong>is</strong>t<strong>is</strong>che bedoeling te hulp roept, kun<br />

je zeggen dat <strong>het</strong> besluit toch min of meer een bepaalde bewustwording<br />

oplegt, namelijk dat je rekening moet houden met<br />

jongeren, en dat een club, die geen jongere leden meer <strong>aan</strong>trekt,<br />

gedoemd <strong>is</strong> de dood te sterven. Dus moet er geofferd worden <strong>aan</strong><br />

dit algemeen belang, min of meer onder <strong>het</strong> juk van een gezamenlijk<br />

besluit. In die richting kan de Four-Way Test nog een<br />

tijdje mee, waarbij ik me afvraag of de bedenker dat allemaal zo<br />

bedoeld heeft.<br />

Huib van den Doel(RC Haarlem)<br />

Wilt u reageren? Schrijf de redactie, rotarian@rotarynederland.nl<br />

Foto: <strong>Rotary</strong> Images<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

17


<strong>President</strong>-elect <strong>RI</strong> Ray Klinginsmith<br />

<strong>aan</strong> <strong>het</strong> <strong>woord</strong><br />

18 maart <strong>2010</strong> de rotarian


• rotary • international •<br />

Ray Klinginsmith <strong>is</strong> per 1 juli voor een jaar de president<br />

van <strong>Rotary</strong> International. Dan <strong>is</strong> hij 50 jaar verbonden met<br />

de organ<strong>is</strong>atie die <strong>het</strong> hem in 1961 mogelijk maakte te g<strong>aan</strong><br />

studeren <strong>aan</strong> de University of Cape Town in Zuid Afrika als<br />

beursstudent van de <strong>Rotary</strong> Foundation.<br />

Zijn <strong>Rotary</strong>leven begon bij RC Unionville (Verenigde Staten) in<br />

datzelfde jaar en vier jaar later was hij lid van RC Macon nadat hij<br />

samen met zijn vrouw in die stad een advocatenkantoor was<br />

begonnen. Om de hoogste positie binnen de organ<strong>is</strong>atie te bereiken,<br />

heeft Klinginsmith alle stadia doorlopen, van clubvoorzitter<br />

tot gouverneur en van voorzitter van de Council on Leg<strong>is</strong>lation<br />

(COL) tot lid van de Board of Directors. Klinginsmith was tot<br />

2009 werkzaam in verschillende functies binnen de rechtsspraak<br />

en <strong>het</strong> bankwezen. Ook zette hij zich in voor verschillende<br />

charitatieve instellingen.<br />

The Rotarian: Wat wilt u bereiken in uw ambtsperiode?<br />

Ray Klinginsmith: De strijd tegen polio blijft prioriteit. Ik ben<br />

er van overtuigd dat we de ziekte kunnen uitbannen, de Bill &<br />

Melinda Gates Foundation <strong>is</strong> daar van overtuigd. Ook wil ik dat<br />

<strong>het</strong> Future V<strong>is</strong>ion Plan goed van de grond komt en dat de jeugdprogramma’s<br />

meer <strong>aan</strong>dacht krijgen. In <strong>het</strong> bijzonder de<br />

jeugduitw<strong>is</strong>seling omdat er nog steeds rotarians zijn die er<br />

onvoldoende van weten. Ik wil de dienstverlening naar de clubs<br />

verbeteren door meer en goed geïnstrueerde <strong>Rotary</strong> Foundation<br />

coördinatoren in te zetten<br />

TR: Hoe zou <strong>Rotary</strong> International meer in lijn met de clubs kunnen komen.<br />

RK: Onze link met de clubs zijn de gouverneurs. Door hen meer<br />

te ass<strong>is</strong>teren kunnen zij de clubs beter bijst<strong>aan</strong>. In <strong>het</strong> verleden<br />

leefde ten onrechte de gedachte dat de clubs er voor ons waren,<br />

maar wij zijn er voor de clubs.<br />

TR: Wanneer raakte u geïnteresseerd in <strong>Rotary</strong>?<br />

RK: Mijn vader was rotarian en ik heb ooit een beurs via de<br />

<strong>Rotary</strong> Foundation ontvangen; toen mocht dat nog. Die regels<br />

zijn gewijzigd. Ook was <strong>het</strong> bezoek <strong>aan</strong> een d<strong>is</strong>trictsconferentie<br />

van invloed. Daar zag ik zo’n enthousiasme en toen real<strong>is</strong>eerde<br />

ik me dat de Gouverneurs <strong>het</strong> verschil maken. Ik nam mij voor<br />

<strong>Rotary</strong> van dienst te zijn zodra ik afgestudeerd was. Ik werd<br />

gevraagd en accepteerde de uitnodiging lid te worden. In 1979<br />

nam mijn <strong>Rotary</strong>carrière wat serieuzere vormen <strong>aan</strong>: ik werd<br />

gevraagd als spreker en d<strong>is</strong>cussieleider op de International<br />

Assembly.<br />

TR: Waar ligt de kracht van <strong>Rotary</strong>?<br />

RK: In de clubs - 33.000 clubs hebben we wereldwijd. Ze g<strong>aan</strong><br />

allemaal van <strong>het</strong>zelfde principe uit. Ze opereren wel<strong>is</strong>waar<br />

allemaal anders, maar ze hebben de dezelfde doelstellingen:<br />

Fellowship, service en hoge eth<strong>is</strong>che waarden en normen.<br />

TR: Kunt u iets zeggen over <strong>het</strong> imago van <strong>Rotary</strong>?<br />

RK: Het <strong>is</strong> beter dan <strong>het</strong> ooit geweest <strong>is</strong>, maar <strong>het</strong> kan altijd beter.<br />

Het merendeel van de mensen kent ons niet of nauwelijks. Toch<br />

krijgen we veel ged<strong>aan</strong>, wij st<strong>aan</strong> op een lijn met de Wereldgezondheidsorgan<strong>is</strong>atie,<br />

UNICEF en de Gates Foundation. Dat<br />

<strong>is</strong> in mijn ogen nog maar <strong>het</strong> begin.<br />

TR: <strong>Rotary</strong> moet <strong>aan</strong>sluiting vinden bij jongere generaties. De vraag <strong>is</strong> hoe?<br />

RK: Generatie X en Y verschillen van alle voorg<strong>aan</strong>de. Technolog<strong>is</strong>che<br />

ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Jongeren g<strong>aan</strong> daar<br />

anders mee om. We kunnen deze uitdaging <strong>aan</strong>. Generatie X –<br />

zoals mijn eigen dochter – sluit zich nergens bij <strong>aan</strong>. Zij werken<br />

<strong>het</strong> liefst op zichzelf. Generatie Y heeft een ander perspectief. Zij<br />

sluiten zich ju<strong>is</strong>t wel graag ergens bij <strong>aan</strong>, zij steunen goede doelen<br />

en zoeken naar zingeving. <strong>Rotary</strong> moet hen wel <strong>aan</strong>spreken!<br />

En bedenk: Rotaract <strong>is</strong> een goede voorbereiding op <strong>Rotary</strong>.<br />

TR: Hoe kwam u op <strong>het</strong> thema ‘Building Communities – Bridging Continents’?<br />

RK: Na grondige analyse van voorg<strong>aan</strong>de thema’s besefte ik dat<br />

deze zich richtten tot rotarians en nogal naar binnen gericht<br />

waren. Ik wil openheid creëren naar de buiten-wereld en tegelijkertijd<br />

de vinger leggen op wat de core business <strong>is</strong> van <strong>Rotary</strong>.<br />

TR: Hoe kunnen <strong>Rotary</strong>clubs Rotaractors <strong>aan</strong>trekken als lid?<br />

RK: Vaak zijn er twee rotarians actief met de Rotaract Club bezig.<br />

Rotaract zou meer geïntegreerd moeten worden in <strong>Rotary</strong>. De<br />

overgang moet geleidelijk zijn en vanzelfsprekend. Oudere leden<br />

van Rotaract zouden eenvoudig kunnen overstappen naar een<br />

<strong>Rotary</strong>club. Een nieuw idee <strong>is</strong> <strong>het</strong> vormen van New Generations<br />

<strong>Rotary</strong>club vanuit een Rotaract club.<br />

TR: Is <strong>het</strong> Strategic Plan van <strong>RI</strong> de redding voor onze organ<strong>is</strong>atie?<br />

RK: Het zal bijdragen <strong>aan</strong> de stabiliteit. Ooit werd er ieder jaar<br />

een nieuw programma in de steigers gezet met inzet van de<br />

benodigde financiële middelen.<br />

De laatste jaren gebeurt dat niet meer en dat geeft ons ruimte<br />

voor enige mate van creativiteit in onze planning. De implementatie<br />

van <strong>het</strong> Future V<strong>is</strong>ion Plan vraagt onze <strong>aan</strong>dacht en ik denk<br />

niet dat we de organ<strong>is</strong>aties weer drast<strong>is</strong>ch moeten <strong>aan</strong>passen.<br />

We moeten <strong>het</strong> stapsgewijs doen en de eerste stap <strong>is</strong> meer dienstbaar<br />

te zijn richting de clubs.<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

19


• rotary • Brief van de president •<br />

Rotarians,<br />

De voorbereidingen voor de internationale conventie in<br />

Montréal, Québec, Canada, 20-23 juni, zijn een goed eind gevorderd,<br />

en wij naderen de uiterste inschrijftermijn (31 maart) om<br />

voor een fikse korting op reg<strong>is</strong>tratiekosten in <strong>aan</strong>merking te<br />

komen.<br />

Er zijn vele redenen te bedenken waarom je een <strong>Rotary</strong>conventie<br />

moet bijwonen - interessante sprekers, opwindend vermaak, en<br />

de kans om een fascinerende stad te bezoeken - om enkele voorbeelden<br />

te noemen. Maar hoe <strong>aan</strong>trekkelijk deze <strong>aan</strong>sporingen<br />

ook zijn, dat <strong>is</strong> toch niet de reden waarom ik bijna alle conventies<br />

sinds 1984 bijwoonde. De belangrijkste reden <strong>is</strong> dat ik me er<br />

elke keer op verheug weer samen te zijn met mijn <strong>Rotary</strong>vrienden<br />

en weer nieuwe vrienden te maken. In menig opzicht, <strong>is</strong> de<br />

conventie <strong>Rotary</strong> op zijn best: rotarians komen samen om hun<br />

Fellowship te delen met gelijkgestemden en om de serieuze kant<br />

van <strong>het</strong> zakendoen te bespreken.<br />

Er zijn dit jaar inspirerende sprekers onder wie Greg Mortenson,<br />

auteur van de bestseller Three Cups of Tea, Jo Luck (Heifer International)<br />

en zangeres Dolly Parton, die over alfabet<strong>is</strong>ering van<br />

kinderen en de ‘Bibliotheek van de Verbeelding’ zal spreken.<br />

Wij zullen worden geïnformeerd over de vele facetten en de<br />

nieuwe ontwikkelingen van <strong>Rotary</strong> International en The <strong>Rotary</strong><br />

Foundation in diverse workshops. Tussen deze hoogtepunten<br />

door kunnen wij nieuwe vriendschappen <strong>aan</strong>knopen in <strong>het</strong><br />

House of Friendship, of in één van de vele bars en restaurants die<br />

Montréal rijk <strong>is</strong>.<br />

Er wordt vaak gezegd dat je <strong>het</strong> internationale karakter van<br />

<strong>Rotary</strong> pas echt kunt waarderen als je de conventie hebt meegemaakt.<br />

Montréal zal daarop geen uitzondering zijn. Taalbarrières<br />

worden geslecht, met handen en voeten wordt gecommuniceerd<br />

en culturele en taalkundige verschillen vallen weg.<br />

De conventie biedt de gelegenheid om de verworvenheden van<br />

<strong>het</strong> afgelopen jaar te vieren, maar <strong>het</strong> <strong>is</strong> ook een tijd om plannen<br />

voor de toekomst te maken. In <strong>Rotary</strong> gebruiken wij deze verworvenheden<br />

om verder te kijken, wat kunnen we ermee voor de<br />

toekomst. Langs deze weg wil ik je oproepen naar de conventie te<br />

komen en deze gelegenheid te benutten kenn<strong>is</strong> te maken met<br />

nieuwe servicepartners, innovatieve projectideeën op te doen, en<br />

<strong>het</strong> enthousiasme voor <strong>Rotary</strong> nieuw leven in te blazen. Er <strong>is</strong> nog<br />

veel te doen. De toekomst van <strong>Rotary</strong> <strong>is</strong> in jouw handen.<br />

John Kenny<br />

<strong>President</strong> <strong>RI</strong>, 2009-<strong>2010</strong><br />

Boodschap van de voorzitter<br />

Mensen ontwikkelen zich<br />

door geletterdheid<br />

In <strong>Rotary</strong> <strong>is</strong> maart de M<strong>aan</strong>d van de Alfabet<strong>is</strong>ering.<br />

In de clubs wordt <strong>aan</strong>dacht<br />

gegeven <strong>aan</strong> <strong>het</strong> belang van alfabet<strong>is</strong>ering<br />

en onderwijs in onze humanitaire dienstverlening.<br />

Sinds ik rotarian ben, heb ik<br />

om mij heen kunnen constateren wat een<br />

belangrijke rol geletterdheid in <strong>het</strong> leven<br />

speelt. Geletterdheid betekent niet de<br />

capaciteit om een boek of een krant te<br />

lezen, <strong>het</strong> betekent ook dat je de instructies<br />

op een doosje medicijnen kunt lezen,<br />

dat je kunt lezen welke banen er zijn, dat<br />

je op straat kunt g<strong>aan</strong> zonder telkens de<br />

weg te hoeven vragen. Alfabet<strong>is</strong>ering<br />

maakt deel uit van een groter geheel. Het<br />

betekent ook participatie, actieve deelname<br />

<strong>aan</strong> <strong>het</strong> sociale leven en<br />

‘empowerment’. Wie niet kan lezen of<br />

schrijven, kinderen of volwassenen, wordt<br />

afgesneden van belangrijke informatie.<br />

Ouders zullen hun kinderen niet kunnen<br />

motiveren, hun gezondheid zal minder<br />

goed zijn. Kortom, analfabet<strong>is</strong>me houdt<br />

de armoedespiraal in stand. Zowel in<br />

<strong>Rotary</strong> als in mijn beroep, heb ik vele eenvoudige<br />

en creatieve manieren gezien<br />

waarop deze cyclus kan worden doorbroken.<br />

Men kan zich <strong>aan</strong>melden als<br />

vrijwilliger op scholen, als voorleesouder<br />

of door leermiddelen beschikbaar te stellen,<br />

door volwassenen op te leiden of<br />

ervoor te zorgen dat kinderen boeken krijgen<br />

om te lezen. Via <strong>Rotary</strong> kunnen wij al<br />

veel doen: wij kunnen anderen leren lezen<br />

zodat zij zichzelf kunnen helpen.<br />

Glenn Estess, Voorzitter Trustees van The<br />

<strong>Rotary</strong> Foundation<br />

20 maart <strong>2010</strong> de rotarian


Wam de Moor<br />

© Marc Bolsius<br />

<strong>Rotary</strong>, kop op!<br />

Daar zaten we dan met zijn zessen rond de ovalen tafel van de<br />

RAN, als uitvloe<strong>is</strong>el van <strong>het</strong> publicitair gedoe rond een plannetje<br />

van mederotarians die er wat in zien om, op leeftijd gekomen, bij<br />

elkaar te g<strong>aan</strong> wonen, leuke dingen te doen, en de minder leuke<br />

samen te dragen. Dat doen de vrijmetselaars ten slotte ook, in<br />

Bilthoven, dus waarom wij van <strong>Rotary</strong> niet?<br />

Nou, dat hebben we geweten! Je denkt toch niet dat zoiets in<br />

dit polderlandje kan? Dat <strong>is</strong> meer iets voor rijke Amerikanen in<br />

Florida, zo’n zelfgekozen gevangen<strong>is</strong>. Reuring alom. Waar je je<br />

druk over maakt. Laat ze toch. Maar ja. Daar stonden we weer<br />

voor gek. Wij van <strong>Rotary</strong>. Weer alle clichés uit de kast van<br />

de bovenbazen die, sigaren rokend, elkaar de bal toespelen. Zelf<br />

weten wij wel beter, maar anderen nemen die kenn<strong>is</strong> niet op. Dat<br />

wij al twintig jaar gemengd zijn. Weten ze niet. Las ik laatst weer<br />

eens. En de zeven gouverneurs krabden zich achter de oren. Wat<br />

nu? Laat ons daarover en over ons imago in <strong>het</strong> algemeen nadenken<br />

met een paar andere rotarians.<br />

Dus daarom zaten we daar in <strong>het</strong> zaaltje van Amstel 266, onze<br />

landelijke dependance van Evanston, rond de gouverneurs Rob<br />

Klerkx en Arend Sijpestein, die zich verant<strong>woord</strong>elijk weten voor<br />

de communicatie: Karel Claassen (RC Amsterdam-Minerva), Pim<br />

Hoevenaar (RC Zuid-Laren), Rudolf Rijgersberg (RC Groningen-<br />

Belcampo), die de jonge garde vertegen<strong>woord</strong>igde, en<br />

bovengetekende (RC Nijmegen), 10 jaar geleden gouverneur van<br />

D1550.<br />

Wij braken ons <strong>het</strong> hoofd. Bedachten ten principale dat we toch<br />

in tal van clubs communicatieadv<strong>is</strong>eurs hebben of tenminste<br />

zouden moeten hebben om <strong>het</strong> <strong>aan</strong>trekkelijke van wie wij zijn<br />

over <strong>het</strong> voetlicht te brengen. Ik zou zeggen: dat geldt eens te<br />

meer voor ons college van gouverneurs. Laat de Algemeen Secretar<strong>is</strong><br />

van de RAN <strong>woord</strong>voerder zijn of een <strong>woord</strong>voerder zoeken.<br />

Meer vastigheid, want elk jaar een ander, dat werkt niet, een<br />

<strong>woord</strong>voerder heeft tijd nodig om in contacten met buiten te<br />

groeien.<br />

Maar goed, van ons werd ook een ant<strong>woord</strong> verwacht op de vraag<br />

hoe je de identiteit van <strong>Rotary</strong> heden ten dage in <strong>het</strong> pak zou steken.<br />

Nou, zeiden wij om te beginnen, erken eens volmondig dat<br />

we een elite zijn en dat we ons daar niet voor schamen. Wij willen<br />

de besten in hun vak hebben en zijn dus elitair. Passie en trots<br />

terugbrengen door hoge e<strong>is</strong>en te stellen <strong>aan</strong> beroepsethiek,<br />

Vocational Service als speerpunt. Niet langer ons goed doen als<br />

v<strong>aan</strong>del omhoog steken, want laat de linkerhand… etc. Daar<br />

leken we <strong>het</strong> aardig over eens.<br />

Karel bleek <strong>het</strong> meest van wanten te weten. Geen wonder, in 2002<br />

was hij de schrijver van de op de toekomst van <strong>Rotary</strong> <strong>Nederland</strong><br />

gerichte nota Samen sterk. Wie gaat ons m<strong>is</strong>sen als wij morgen<br />

stoppen met ons nobele werk? vroeg hij zich af. Gaat <strong>het</strong> om die<br />

vier miljoen euro’s per jaar die we bij elkaar scharrelen of zouden<br />

andere charitatieve instellingen dat minstens zo handig van ons<br />

overnemen? Nee, zei een ander, laat <strong>Rotary</strong> maar een baken van<br />

rust zijn, punt van reflectie en verdieping. Zo ervaren we dat toch<br />

als we samen lu<strong>is</strong>teren naar beroepspraatjes, causerieën en doorwrochte<br />

lezingen over maatschappelijke vraagstukken? Waar<br />

kun je dat in deze mate doen? Leerschool voor de maatschappij.<br />

Ontmoetingsplek. Interessant voor slimme vrouwen en mannen,<br />

groot geworden in de tijd van de doorgeslagen individual<strong>is</strong>ering.<br />

De zin daarvan deelden wij. Laat dat onze core business zijn waarmee<br />

we naar buiten treden.<br />

En wat breng je dan naar buiten? Dat waar je goed in bent en<br />

waarin je je onderscheidt van andere enigszins vergelijkbare organ<strong>is</strong>aties<br />

in de samenleving. Kwaliteit en onderscheiding. Twee<br />

componenten die onmiddellijk verwijzen naar onze kenn<strong>is</strong> van<br />

<strong>het</strong> beroepsleven op leidinggevend niveau. Blijf goed doen, maar<br />

wil je onze tijd verst<strong>aan</strong>, dan zul je via de media met coryfeeën<br />

moeten werken. Voorbeelden? Wim Deetman, oud-burgemeester<br />

van Den Haag, Rob van Wijk, de heldere uitlegger van de Irakoorlog,<br />

Annemarie Jorritsma, burgemeester van de snelst groeiende<br />

stad van <strong>Nederland</strong>, J.K. Heldring, de man van de evenwichtige<br />

politieke beschouwingen, zo goed als Jürgen Raymann, de opgewekte<br />

cabaretier van Raymann <strong>is</strong> lááát! Allemaal rotarians. En menig<br />

ander. U heeft ze in uw eigen omgeving. Voor zulke boegbeelden<br />

<strong>is</strong> er respect en plezier. Laat ons dat eens een beetje meer uitstralen<br />

en ons verder geen bal <strong>aan</strong>trekken van wat er over ons geschreven<br />

wordt. Doe bovendien normaal. Treed als club naar buiten. Laat<br />

bij lezingen van formaat niet-leden toe. Kies publiciteit via internet.<br />

Geef voorrang <strong>aan</strong> de jongere leden, die weten van de nieuwe<br />

wanten. En op die wijze zijn we ook nog bindmiddel voor de<br />

samenleving, die de laatste decennia zoveel cement <strong>is</strong> kwijtgeraakt.<br />

In <strong>het</strong> hart van stad of dorp. Geen hangende pootjes meer.<br />

Kop op, <strong>Rotary</strong>, weet wat je waard bent!<br />

Boekje Vocational Service<br />

Er <strong>is</strong> een nieuwe editie van <strong>het</strong> boekje Vocational Service verschenen. Deze editie <strong>is</strong> ten opzichte van <strong>het</strong><br />

vorige boekje ‘Vocational Service en hoe ga je er mee om’ <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> de vormgeving van De Rotarian en<br />

er <strong>is</strong> gekozen voor een full color uitgave. Verder <strong>is</strong> deze 28 pagina’s tellende editie uitgebreid met nieuwe<br />

illustraties en praktijkvoorbeelden van verschillende onderdelen van Vocational Service. Het boekje kost<br />

B 1,50 en <strong>is</strong> te bestellen via de stichting <strong>Rotary</strong> Admin<strong>is</strong>tratie <strong>Nederland</strong> (RAN), info@rotarynederland.nl<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

21


• rotary • jeugd •<br />

Jaarkinderen maken kenn<strong>is</strong> met <strong>Nederland</strong>se taal en cultuur<br />

Vanaf <strong>het</strong> Zuidelijk Halfrond zijn dit jaar tien jaarkinderen<br />

in ons land in <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> ‘High School Exchange Program’.<br />

De 16 tot 18-jarigen komen uit Argentinië, Australië,<br />

Brazilië en Chili.<br />

Traditiegetrouw volgden zij bij hun start de Dutch Orientation<br />

Course (DOC), die deze keer door drie clubs werd georgan<strong>is</strong>eerd.<br />

De naburige <strong>Rotary</strong>clubs Lopikerwaard, Oudewater en Woerden<br />

wilden graag samen iets doen, de DOC vormde daartoe een<br />

prachtige <strong>aan</strong>leiding.<br />

Kort na hun <strong>aan</strong>komst in <strong>Nederland</strong>, werden de scholieren door<br />

hun gastouders op 6 februari naar de openingsbijeenkomst in<br />

<strong>het</strong> H<strong>is</strong>tor<strong>is</strong>ch Stadhu<strong>is</strong> te IJsselstein gebracht om daar na reg<strong>is</strong>tratie,<br />

gevolgd door de gebruikelijke plechtigheden, te worden<br />

overgedragen <strong>aan</strong> hun tijdelijke gastouders<br />

voor deze week. Die namen hen in<br />

<strong>het</strong> weekend meteen op sleeptouw naar<br />

allerlei bezienswaardigheden.<br />

Op m<strong>aan</strong>dag werd <strong>het</strong> serieus. De Volksuniversiteit<br />

Woerden bood onderkomen<br />

voor de cursus <strong>Nederland</strong>s onder leiding<br />

van docente Tineke Hoogenboezem,<br />

ondersteund door twee deskundige vrijwilligsters<br />

uit de regio.<br />

Aan de dagelijkse inspanningen op<br />

school werd nog een recreatief programma<br />

toegevoegd: de bereiding van<br />

<strong>Nederland</strong>se gerechten, onder superv<strong>is</strong>ie<br />

van twee gepassioneerde kookrotarians.<br />

De vrije woensdagmiddag<br />

werd op de bowlingb<strong>aan</strong> doorgebracht,<br />

daar de geplande golfclinic door winterse<br />

omstandigheden letterlijk werd<br />

afgeblazen. In Oudewater werden de<br />

Heksenwaag en <strong>het</strong> Touwmuseum bezocht en in een Woerdense<br />

fotostudio, waar ook hun afscheidsfeestje werd gehouden, kregen<br />

ze de beginselen van <strong>het</strong> moderne fotograferen uiteengezet.<br />

In Woerden vond op de dinsdagavond de vanzelfsprekende<br />

tripartiete clubbijeenkomst plaats. Hier stelden de scholieren<br />

zich al in <strong>het</strong> <strong>Nederland</strong>s voor en lieten ze zich ook gelden in de<br />

uitbundige uitw<strong>is</strong>seling van v<strong>aan</strong>tjes.<br />

De afsluitende bijeenkomst van een volle week was in Oudewater.<br />

De collega’s van <strong>het</strong> Noordelijk Halfrond, die al een half jaar<br />

in <strong>het</strong> land zijn, kwamen daar kenn<strong>is</strong>maken. Een jarige werd verrast:<br />

stroopwafels en - onvermijdelijk - een paar klompen.<br />

Tijdens <strong>het</strong> optreden van de scholieren bleek hun taalvaardigheid<br />

flink te zijn gevorderd. Dus met verrijkte taalbagage konden zij<br />

weer terug met hun gastouders van de vaste uitw<strong>is</strong>selingsclub.<br />

De komende tijd zal de scholieren veel individuele schoolverplichtingen,<br />

maar ook gezamenlijke activiteiten brengen. We<br />

hopen dat <strong>het</strong> voor hen in elk opzicht een mooi jaar wordt.<br />

Wim van Eesteren<br />

De cheque van: RC Zevenbergen<br />

Op 14 november waren 400 mensen bijeen in de Nobelaer in<br />

Etten-Leur om geld in te zamelen voor de Flying Dent<strong>is</strong>t Foundation<br />

in Paramaribo. En dat lukte en hoe…<br />

Er waren geweldige optredens van Re-Play, van de Ronald Snijders<br />

band, van Den<strong>is</strong>e Jannah en zoveel meer. Dit alles werd door<br />

Quint<strong>is</strong> R<strong>is</strong>tie <strong>aan</strong>eengepraat. Mensen waren van heinde en verre<br />

gekomen, maar een speciale vermelding verdient de komst van<br />

Trudie Siegerink en Angelika Pelsink met partner die namens<br />

RC Maarsen Breukelen B 3.000 overhandigden. RC Etten-Leur<br />

doneerde B 2.500. Als klap op de vuurpijl was er een delegatie van<br />

RC Paramaribo-Residence in de personen van Waddy Sowma,<br />

Ineke Bendter, Rakesh Gangaram Panday en Manodj Hindori,<br />

met een bijdrage van B 3.000. Deze <strong>Rotary</strong>club fungeert als contactclub<br />

om <strong>het</strong> project ter plekke te begeleiden. Er was een<br />

donatie B 2000 van RC Bergen op Zoom. De verkoop van de loten<br />

zorgde voor een stevige<br />

kapitaalimpuls. De hoofdprijs<br />

ging naar Jikke<br />

Lambeek, een re<strong>is</strong> voor 2<br />

personen naar Rome! Die<br />

avond stond de teller op Een zichtbaar blije Suzanne Poots, de<br />

B 51.000. Het ICCO had flying dent<strong>is</strong>t van dit project, nam de<br />

toegezegd de opbrengst te cheques in ontvangst. RC Zevenbergen<br />

verdubbelen tot maximaal e.o. maakt zich sterk voor de Matching<br />

B 80.000. Het ICCO besloot Grants, de bijdrage van <strong>het</strong> d<strong>is</strong>trict etc,<br />

de maximale bijdrage in zodat <strong>het</strong> streefbedrag van B 205.000<br />

haar totaal in één keer toe gereal<strong>is</strong>eerd gaat worden.<br />

te voegen, zodat de avond<br />

werd afgesloten met B 131.000.<br />

22 maart <strong>2010</strong> de rotarian


• rotary • clubnieuws •<br />

RC Deventer helpt Vrienden van<br />

de Lebuïnus<br />

D1560 – Tijdens een geanimeerde<br />

bijeenkomst in de Lebuïnuskerk heeft RC<br />

Deventer een cheque van B 750 overhandigd<br />

<strong>aan</strong> de St. Vrienden van de Lebuïnus.<br />

De vrienden zetten zich in voor de<br />

instandhouding van dit monument. De<br />

laatste fase van de restauratie van de<br />

gewelfschilderingen boven in de kerk <strong>is</strong><br />

ingeg<strong>aan</strong>. De afronding zal waarschijnlijk<br />

in april zijn en loopt gelijk met de voltooiing<br />

van de restauratie van de toren. De<br />

restauratie van de gewelfschilderingen uit<br />

de 15e, de 16e en begin de 17e eeuw <strong>is</strong> in<br />

de loop van 2007 begonnen en heeft dan<br />

dus bijna drie jaar in beslag genomen. De<br />

kosten bedragen ongeveer B 1.300.000 De<br />

vriendenstichting moet zelf nog ongeveer<br />

B 30.000 bijeenbrengen om de financiering<br />

rond te krijgen.<br />

Een van de gewelfschilderingen.<br />

Grensoverschrijdende gift voor<br />

Rotaplast<br />

D1560 – Naar <strong>aan</strong>leiding van een voordracht<br />

over Rotaplast door Agnes<br />

Wolfkamp (orthopedagoge) en Sibrand<br />

Schepel (plast<strong>is</strong>ch chirurg) van RC Enschede,<br />

die beiden diverse keren <strong>aan</strong> een m<strong>is</strong>sie<br />

van Rotaplast hebben deelgenomen,<br />

heeft RC Münster (Dld), zusterclub van<br />

RC Enschede, een spontane actie onder<br />

haar leden gehouden.<br />

ROTAPLAST (=<strong>Rotary</strong> + Plast<strong>is</strong>che chirurgie)<br />

<strong>is</strong> een stichting die grat<strong>is</strong> kinderen<br />

opereert in ontwikkelingslanden met een<br />

schiz<strong>is</strong><strong>aan</strong>doeningen (hazenlippen en<br />

open gehemelte).<br />

Omdat in heel Ethiopië geen plast<strong>is</strong>che<br />

chirurgen zijn, wil RC Enschede een m<strong>is</strong>sie<br />

van Rotaplast in november <strong>2010</strong> naar<br />

Ethiopië financieren. Gedurende een<br />

tweeweekse m<strong>is</strong>sie, die dit jaar gepland<br />

staat in november – december, kunnen<br />

zo’n 100 tot 120 kinderen geopereerd worden.<br />

In Ethiopië wordt deze <strong>aan</strong>doening<br />

nog gezien als een straf van God, met als<br />

gevolg dat gezinnen met een dergelijk<br />

kind, uitgestoten worden uit de normale<br />

maatschappij. Door een relatief korte<br />

operatie hebben deze kinderen weer uitzicht<br />

op een normaal leven: school, werk<br />

en relatie en worden hun families weer<br />

opgenomen in de maatschappij. Kosten<br />

van zo’n m<strong>is</strong>sie ongeveer US$ 80.000. RC<br />

Münster heeft onder haar leden B 26.650<br />

hiervoor ingezameld.<br />

RC Delden-Borne viert gouden<br />

feest<br />

D1560 – RC Delden-Borne vierde in<br />

december <strong>het</strong> 50-jarig best<strong>aan</strong> met een<br />

bijzonder feestelijke bijeenkomst in hotel<br />

Bad Boekelo. Onder de <strong>aan</strong>wezigen ook<br />

twee charterleden, kinderarts en eerste<br />

clubvoorzitter Harry Prakken en veehouder<br />

Herman Lubberdink, die al 50 jaar<br />

betrokken zijn bij de club.<br />

Er waren ook <strong>Rotary</strong>gasten als DG Remco<br />

Seijn, vertegen<strong>woord</strong>igers van partnerclub<br />

RC Herne (Dld.), afgevaardigden van zusterclubs<br />

in de regio Twente en eigen (oud)<br />

leden. Gedurende avond waren er speeches<br />

van de voorzitter van zusterclub Herne en<br />

van charterlid Harry Prakken. Er was<br />

bewondering voor de 12-jarige pian<strong>is</strong>te<br />

Zhenja Zheng, die onlangs op <strong>het</strong> Prinses<br />

Chr<strong>is</strong>tina concours voor haar muzikale<br />

prestatie werd onderscheiden. Het cabaretduo<br />

‘Volle Venten’ nam clubleden op de<br />

korrel. En vrijwel alle leden (en hun partners)<br />

verzorgden een ‘Korenslag’ met vier<br />

inventieve koren die in hun liederen de<br />

hoogtepunten van de club bezongen.<br />

Clublid Loet Aalders werd vervolgens, voor<br />

zijn vele verdiensten onderscheiden als<br />

Paul Harr<strong>is</strong> Fellow.<br />

De afgelopen vijf decennia heeft<br />

RC Delden-Borne <strong>aan</strong> veel projecten in<br />

binnen- en buitenland bijdragen geleverd.<br />

Om <strong>het</strong> gouden jubileum ook een feest te<br />

laten zijn voor mensen met een lichamelijke<br />

beperking, <strong>is</strong> een stichting opgericht<br />

die werkt <strong>aan</strong> een ambitieus lustrumproject<br />

‘Drempelloos op Vakantie’ (DOV). Voor <strong>het</strong><br />

ontwerpen van de woning werden enkele<br />

architecten uitgenodigd voor een competitie.<br />

De winnaar gaf tijdens de feestelijke<br />

bijeenkomst op zijn plan een toelichting.<br />

Dat plan voorziet in een woning van hoge<br />

kwaliteit, met een ‘personal touch’ waarin<br />

de doelgroep van een onvergetelijke en<br />

zorgeloze vakantie kan genieten tegen een<br />

lage prijs. RC Delden-Borne huurt de<br />

woning, die gedacht <strong>is</strong> in een wijkje De<br />

Pellenhof, gelegen in Oud Borne. De stichting<br />

DOV verwacht dat ze voldoende<br />

sponsors kan interesseren.<br />

Aan <strong>het</strong> einde van de avond kreeg iedereen<br />

een prachtig jubileumboek met foto’s en<br />

verhalen over de afgelopen vijftig jaar.<br />

RC Rhenen-Veenendaal helpt<br />

Haiti<br />

D1570 – Begin dit jaar heeft RC Rhenen-<br />

Veenendaal diverse inzamelacties voor de<br />

slachtoffers van Haïti uitgevoerd. Zo zijn<br />

er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van<br />

de club 4 Shelterboxen bij elkaar gespaard<br />

en nu een m<strong>aan</strong>d later zijn er al weer 6 bijgekomen.<br />

De inzamelacties van RC<br />

Rhenen-Veenendaal zelf maar ook andere<br />

initiatieven, zoals kinderen die sneeuw<br />

gingen ruimen en hun verdiende geld via<br />

hun school hebben gestort, hebben <strong>aan</strong><br />

dit mooie resultaat bijgedragen! De tien<br />

shelterboxen worden direct ingezet in <strong>het</strong><br />

door de aardbeving getroffen gebied. Het<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

23


• rotary • clubnieuws •<br />

mooie van <strong>het</strong> Shelterboxconcept <strong>is</strong> dat er<br />

met 1 Shelterbox (kosten B 750) maar liefst<br />

10 personen van onderdak voorzien worden.<br />

In één shelterbox zit een tent voor<br />

tien personen, grondzeil, kookgerei,<br />

waterzuivering, dekens, wat gereedschap<br />

en speeltjes voor de kinderen. Hiermee<br />

kunnen de getroffenen binnen 24 uur een<br />

dak boven hun hoofd hebben en zich in<br />

hun eerste levensbehoefte voorzien. De<br />

boxen worden in containers per vliegtuig<br />

naar Haïti verstuurd en kunnen op allerlei<br />

manieren snel op de plaats van bestemming<br />

komen omdat de shelterboxen<br />

relatief eenvoudig te vervoeren zijn.<br />

Meer artikelen over de succesvolle acties<br />

voor Shelterbox via www.shelterbox.nl of<br />

www.rotary.nl<br />

RC Monnickendam steunt<br />

Stichting TROET<br />

D1580 – RC Monnickendam steunt met<br />

een bijdrage van B 1500 de Stichting<br />

TROET voor Monnickendam. Deze stichting<br />

heeft <strong>het</strong> initiatief genomen om op<br />

de Zuidervesting van de oude stad een<br />

ronddeel uit de 17e eeuw te restaureren.<br />

De werkzaamheden zijn intussen ver<br />

gevorderd en naar verwachting zal <strong>het</strong><br />

herstelde ronddeel in maart <strong>2010</strong> in<br />

hernieuwde glorie <strong>aan</strong> <strong>het</strong> publiek gepresenteerd<br />

kunnen worden. Het ronddeel,<br />

dat op de originele fundamenten <strong>is</strong> herbouwd,<br />

<strong>is</strong> een deel van de oude stadsmuur<br />

die als verdedigingsbolwerk, van de Joodse<br />

begraafplaats naar de Grote Kerk liep. De<br />

herbouw van <strong>het</strong> ronddeel wordt met een<br />

gift ondersteund omdat RC Monnickendam<br />

<strong>het</strong> belangrijk vindt lokaal cultureel<br />

erfgoed te behouden.<br />

Charter RC Purmerend-<br />

Weidevenne<br />

D1580 – Op 30 januari <strong>is</strong> de nieuwe<br />

RC Purmerend-Weidevenne geïnstalleerd<br />

in de Koepelkerk te Purmerend. Het <strong>is</strong><br />

daarmee de derde <strong>Rotary</strong>club van Purmerend.<br />

Voorafg<strong>aan</strong>d <strong>aan</strong> degebeurten<strong>is</strong><br />

waren alle cliënten van de voedselbank<br />

uitgenodigd in de kerk voor een (grat<strong>is</strong>)<br />

diner. De clubleden, bestuur en cliënten<br />

genoten gezamenlijk van <strong>het</strong> diner. Studenten<br />

van <strong>het</strong> Jan van Egmond Lyceum<br />

verzorgden de bediening in <strong>het</strong> kader van<br />

hun (verplichte) maatschappelijke stage.<br />

Mona Keizer feliciteerde, namens de<br />

gemeente, in een ‘servicegerichte’ toespraak<br />

deze jonge club, met een<br />

gemiddelde leeftijd van 43; evenals<br />

DG Arend Sijpestein namens D1580.<br />

Tijdens de <strong>aan</strong>sluitende veiling werd snel<br />

duidelijk dat deze club naast de perfect<br />

georgan<strong>is</strong>eerde avond, ook nog eens<br />

B 9000 w<strong>is</strong>t over te houden en dat werd<br />

meteen geschonken <strong>aan</strong> de Voedselbank<br />

Purmerend.<br />

Zeer succesvolle<br />

beroepenchallenge<br />

D1580 – RC Haarlemmermeer van 1852<br />

organ<strong>is</strong>eerde, in samenwerking met drie<br />

andere <strong>Rotary</strong>clubs uit de regio en met de<br />

Gemeente Haarlemmermeer, een grootse<br />

‘Beroepenchallenge’ voor middelbare<br />

scholieren. Het evenement met bijna 800<br />

<strong>aan</strong>wezigen vond plaats in uitg<strong>aan</strong>scentrum<br />

Challenge 2.0 te Hoofddorp. Zo’n<br />

300 scholieren, sommigen vergezeld door<br />

een vader of moeder, 100 ondernemende<br />

rotarians en 50 afgevaardigden afkomstig<br />

uit tientallen beroepsgroepen, waren op<br />

9 februari <strong>aan</strong>wezig om <strong>het</strong> evenement<br />

inhoud te geven. In acht gespreksronden<br />

van tien minuten werden ruim 600 individuele<br />

gesprekken gevoerd. Doel van deze<br />

avond was scholieren, die voor <strong>het</strong> maken<br />

van een beroepskeuze st<strong>aan</strong>, de kans te<br />

geven rechtstreeks in contact te komen<br />

met mensen uit de praktijk, middels<br />

‘speeddates’. In deze korte, persoonlijke<br />

gesprekken konden leerlingen vragen stellen<br />

over stages, over opleidingen die <strong>het</strong><br />

beste bij een gekozen beroep <strong>aan</strong>sluiten<br />

D1600 – RC Leiden AM <strong>is</strong> ruim een jaar<br />

‘sponsor’ van <strong>het</strong> MKB-netwerkproject in<br />

Leiden. Het idee <strong>is</strong> heel simpel. Een keer<br />

per m<strong>aan</strong>d komen jongeren en ouderen<br />

twee uur bij elkaar op een avond van 6 tot<br />

8 uur. Veel jongeren hebben geen werk<br />

en/of school of hebben problemen op deze<br />

terreinen en willen hulp of advies. Op een<br />

netwerkavond komt een <strong>aan</strong>tal volwassenen<br />

vrijwillig lu<strong>is</strong>teren naar de wensen,<br />

problemen of dromen en geeft, geheel<br />

vrijblijvend, persoonlijk advies. Omdat<br />

<strong>het</strong> belangrijk <strong>is</strong> dat er altijd ouderen zijn<br />

met levenservaring, veel werkervaring en<br />

een netwerk, zorgt RC Leiden AM ervoor<br />

dat er bij elke netwerkbijeenkomst in<br />

iedere geval twee rotarians <strong>aan</strong>wezig zijn.<br />

De organ<strong>is</strong>atoren van de netwerkavonden<br />

stellen dat de meeste jongeren na een netwerkavond<br />

een stap verder komen. 49 %<br />

heeft na een tijdje een werkplek gevonden<br />

of gaat (terug) naar school. Soms gaat dat<br />

heel snel, soms duurt <strong>het</strong> even zegt ook<br />

Henny Werter, voor en na netwerkavonden<br />

<strong>het</strong> <strong>aan</strong>spreekpunt voor de jongeren.<br />

Veel jongeren hebben, als ze zich op de<br />

arbeidsmarkt richten een behoorlijke<br />

achterstand, niet zelden door privéomstandigheden.<br />

Door teleurstellingen en<br />

tegenslagen of door eigen stommiteit lijkt<br />

er nauwelijks perspectief op een toekomst<br />

met mogelijkheden. Door de verhalen van<br />

rotarians, die soms zelf ook hun opleiding<br />

niet afmaakten en jong startten met werken,<br />

door hun opbeurende <strong>woord</strong>gebruik,<br />

hun persoonlijke feedback en soms ook<br />

door <strong>het</strong> beschikbaar stellen van hun<br />

netwerk, kunnen zij deze jongeren inspireren.<br />

De jongeren op hun beurt krijgen<br />

op zo’n avond de kans te praten met volwassenen<br />

die echt naar ze lu<strong>is</strong>teren! Die<br />

zonder enig eigenbelang vragen stellen,<br />

doorvragen en meedenken. Mensen die zij<br />

normaal gesproken nooit zouden ontmoeten.<br />

Kortom, een kleine moeite met een<br />

grote impact die goed <strong>aan</strong>sluit bij een van<br />

de bas<strong>is</strong>gedachten van <strong>Rotary</strong>: dienstvaarof<br />

konden ze hun horizon verbreden wanneer<br />

de definitieve keuze voor een bepaald<br />

beroep nog niet gemaakt was.<br />

RC Leiden AM zet zich in voor<br />

jongeren!<br />

24 maart <strong>2010</strong> de rotarian


• rotary • clubnieuws •<br />

• rotary • ingezonden •<br />

digheid. Inmiddels <strong>is</strong> <strong>het</strong> project ook<br />

opgepikt door een naburige gemeente...<br />

wie volgt!<br />

Meer informatie: www.okin<strong>het</strong>mkb.nl<br />

Het <strong>is</strong> mu<strong>is</strong>stil in Zalen de Meester; wat een<br />

concentratie! (fotografie: Mike van Bemmelen)<br />

Groot Zoeterwouds Dictee<br />

D1600 - Op 18 februari organ<strong>is</strong>eerde RC<br />

Zoeterwoude e.o <strong>het</strong> Groot Zoeterwouds<br />

Dictee in Zalen de Meester. Ruim 80 leerlingen<br />

van groep 8 van de 5 Zoeterwoudse<br />

bas<strong>is</strong>scholen zwoegden in een mu<strong>is</strong>stille<br />

zaal op een pittig dictee, dat werd voorgelezen<br />

door Ton van der Meer. Sander<br />

Meijer, winnende meester van vorig jaar<br />

en directeur van de Klaverweideschool had<br />

dit jaar <strong>het</strong> Dictee geschreven. Om mee te<br />

kunnen doen hebben de kinderen zich<br />

laten sponsoren door familie, vrienden en<br />

buren. Daarmee werd ruim B 2800 opgehaald!<br />

De opbrengst van <strong>het</strong> sponsorgeld<br />

wordt besteed <strong>aan</strong> een goed doel, dat de<br />

kinderen in onderling overleg per school<br />

bepalen. Dat mag een liefdadigheidsdoel<br />

zijn, maar ook bijvoorbeeld een nuttig<br />

doel voor de school. Myrna van Doorn, de<br />

winnares met slechts 10 fouten, won een<br />

uitstapje voor vier personen naar de Efteling.<br />

Sanne de Wit haalde <strong>het</strong> meeste<br />

sponsorgeld binnen en won een stoere<br />

Rabobankfiets. Corina van Bohemen was<br />

de winnende juf met slechts 7 fouten en<br />

ging met bloemen naar hu<strong>is</strong>. RC Zoeterwoude<br />

e.o organ<strong>is</strong>eert jaarlijks een actie<br />

om geld in te zamelen voor goede doelen.<br />

Uw bericht niet gevonden?<br />

Kijk eens in de webeditie op www.rotary.nl<br />

Benefietactie voor RDN<br />

D1610 - Aan <strong>het</strong> einde van de veiling<br />

toonde Albert Dunsbergen, voorzitter van<br />

RC Gorinchem-Merwede, samen met Rob<br />

Kreszner een cheque met B 6000,- die de<br />

club opbracht voor <strong>Rotary</strong> Doctors <strong>Nederland</strong><br />

(RDN). Op 9 december 2009 werd een<br />

kunstveiling gehouden, die was georgan<strong>is</strong>eerd<br />

door <strong>het</strong> Gorcums Museum in<br />

samenwerking met de RC Gorinchem-<br />

Merwede. Dankzij de medewerking van<br />

meer dan 40 kunstenaars uit Gorinchem<br />

en omgeving en door de professionele presentatie<br />

door veilingmeester Pieter<br />

Jor<strong>is</strong>sen van veilinghu<strong>is</strong> Mak te Dordrecht<br />

werd de veiling een succes. Behalve de<br />

kunstwerken werden ook een <strong>aan</strong>tal<br />

ludieke diensten <strong>aan</strong>geboden door de<br />

<strong>Rotary</strong>leden zelf. Hu<strong>is</strong>arts Paul Verheijden<br />

gaf als vertegen<strong>woord</strong>iger van RDN weer<br />

een exposé over de voorgang van <strong>het</strong> Kimilili<br />

project in Kenia. De sponsorgelden<br />

komen op de goede plaats terecht en de<br />

locale bevolking <strong>is</strong> erg dankbaar. De <strong>aan</strong>pak<br />

van RDN blijkt een effectieve te zijn:<br />

waar westerse ervaring en expert<strong>is</strong>e naar<br />

basale begrippen wordt overgebracht en<br />

uitgewerkt.<br />

RC Weesp steunt Muider<br />

Guatemalaproject<br />

D1570 – RC Weesp doneert B 5.000 ten<br />

behoeve van indi<strong>aan</strong>se bergboeren. Met<br />

<strong>het</strong> bedrag kan ontwikkelingswerker Van<br />

N<strong>is</strong>telrooij een biodigester <strong>aan</strong>schaffen en<br />

operationeel maken. Met dit apparaat<br />

kunnen de agrariërs biolog<strong>is</strong>ch afvalmateriaal<br />

omzetten in onder meer meth<strong>aan</strong>gas<br />

en milieuvriendelijke vloeibare kunstmest.<br />

Het <strong>is</strong> een van de activiteiten die de<br />

Brabander Pieter van N<strong>is</strong>telrooij onderneemt<br />

om boeren in Midden-Amerika<br />

moderne landbouwtechnieken bij te<br />

brengen. De VOMM – Vereniging van<br />

Ontwikkelingssamenwerking Muiden/<br />

Muiderberg – heeft <strong>het</strong> project geadopteerd<br />

en onder de <strong>aan</strong>dacht gebracht van<br />

RC Weesp.<br />

Landmijnen<br />

Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik zag<br />

dat er een artikel in De Rotarian was opgenomen<br />

over landmijnen. Al jarenlang<br />

wordt geprobeerd deze problematiek op<br />

de agenda van <strong>Rotary</strong> International te krijgen,<br />

maar tot op heden tevergeefs. Op de<br />

CoL van 2001 en 2004 zijn voorstellen<br />

ingediend door o.a. D 1560, maar in beide<br />

gevallen werden de voorstellen weggestemd.<br />

Dit jaar zijn weer voorstellen<br />

ingediend, door clubs uit Zweden en<br />

Duitsland. Dus: wie weet. In <strong>Nederland</strong> <strong>is</strong><br />

er ook een organ<strong>is</strong>atie die zich bezighoudt<br />

met <strong>het</strong> ruimen van landmijnen, <strong>het</strong><br />

Actiefonds Mijnen Ruimen (AMR)<br />

(www.actiefondsmijnenruimen.nl) Dit fonds<br />

zamelt geld in ten behoeve van mijnenruim-NGOs,<br />

o.a. de Britse HALO Trust die<br />

ook in <strong>het</strong> artikel in De Rotarian wordt<br />

genoemd. Mijn club <strong>is</strong> net begonnen met<br />

de organ<strong>is</strong>atie van een geldinzamelingsactie<br />

voor <strong>het</strong> AMR. De meerderheid van de<br />

club <strong>is</strong> van mening dat <strong>het</strong> landmijnprobleem<br />

minstens net zo veel <strong>aan</strong>dacht<br />

verdiend als de polioactie. Daarom vinden<br />

wij <strong>het</strong> van belang dat er binnen <strong>Rotary</strong> in<br />

<strong>Nederland</strong> veel meer bekendheid met <strong>het</strong><br />

AMR wordt ontwikkeld. Het zou mooi<br />

geweest zijn als de heer Engleman <strong>het</strong><br />

AMR ook had genoemd in zijn artikel.<br />

D. Muntendam, RC Scheveningen<br />

Verschillende beenprotheses in Kien Khleang<br />

Physical Rehabilitation Center, een ziekenhu<strong>is</strong><br />

even buiten Phnom Penh (Cambodja) dat werd<br />

gefinancierd met behulp van <strong>Rotary</strong> Foundation<br />

grants<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

25


• rotary • agenda •<br />

18 april <strong>2010</strong><br />

3e Bollenrit<br />

RC Rijnwoude (www.rotaryclub-rijnwoude.nl ) organ<strong>is</strong>eert de<br />

derde Bollenrit voor oldtimers, exot<strong>is</strong>che newtimers (exclusieve<br />

auto’s) en cabrio’s.Het doel <strong>is</strong> tweeledig: de deelnemers beleven<br />

een sfeervolle onvergetelijke dag én er wordt geld ingezameld<br />

voor een waterproject in Tanzania. De startplaats <strong>is</strong> Hazerswoude<br />

Dorp waar vanaf 13.00 uur zal worden gestart met een gevarieerd<br />

deelnemersveld mooie klassiekers. De organ<strong>is</strong>atie hoopt er weer<br />

in te slagen een <strong>aan</strong>tal bijzondere auto’s <strong>aan</strong> de start te krijgen,<br />

waaronder de Cadillac 1928, Bentley Le Mans Eigth 1932 en Rolls<br />

Royces, Ferrari’s etc. Er zal een route worden uitgezet door <strong>het</strong><br />

mooie polderlandschap naar de Bollenvelden van Hillegom-L<strong>is</strong>se<br />

en omstreken. Inschrijven via: www.bollenrit.nl<br />

29 mei <strong>2010</strong><br />

<strong>Rotary</strong> Classic Car Rally<br />

Op 29 mei <strong>2010</strong> wordt voor de zevende keer de <strong>Rotary</strong> Classic Car<br />

Rally georgan<strong>is</strong>eerd door RC Bussum. Equipes kunnen inschrijven<br />

met een auto ouder dan 25 jaar. Er kunnen maximaal 150 equipes<br />

deelnemen.<br />

De <strong>2010</strong>-editie <strong>is</strong> de kasteleneditie. Gestart wordt vanuit Kasteel<br />

Doddendael te Ewijk, door <strong>het</strong> land van Maas en Waal naar de<br />

lunch op Kasteel Ammersoyen. De fin<strong>is</strong>h <strong>is</strong> bij Kasteel de Haar.<br />

Ieder jaar heeft <strong>het</strong> goede doel met kinderen te maken. Dit jaar<br />

wordt door ons <strong>het</strong> project AARDBEESIE ondersteund. Aanmelden<br />

via onze website www.rotary.nl/bussum<br />

12 juni <strong>2010</strong><br />

VMTC-Motary <strong>2010</strong><br />

Dit jaar organ<strong>is</strong>eren de Veluwse Motor Toer Club en RC Ermelo-<br />

Putten voor de 19e maal de Internationale VMTC-Motary. De<br />

motortoertocht van ongeveer 400 kilometer voert van <strong>het</strong> Marktplein<br />

in Putten, via <strong>het</strong> oosten van <strong>Nederland</strong> naar onze Oosterburen<br />

en eindigt zoals gebruikelijk bij Arjan Brouwer Motorsport<br />

in Putten. De in de loop der jaren ontwikkelde formule van een<br />

goed georgan<strong>is</strong>eerde motor-toerdag met een opbrengst voor een<br />

goed doel <strong>is</strong> populairder dan ooit. Jaarlijks brengen zo’n 800 deel-<br />

nemers ruim B 30.000 op voor de goede doelen. Het goede doel <strong>is</strong><br />

dit jaar <strong>het</strong> project Triple-O die weeskinderen in Oyug<strong>is</strong> (Kenia)<br />

helpt <strong>aan</strong> een eerlijke, goede en zelfstandige toekomst.<br />

Voor meer informatie: http://www.rotary.nl/ermeloputten<br />

15 juni <strong>2010</strong><br />

Intercity Meeting RC Monnickendam<br />

RC Monnickendam organ<strong>is</strong>eert op 15 juni <strong>2010</strong> een Intercity meeting<br />

binnen de regio over <strong>het</strong> actuele thema Maatschappelijk<br />

Verant<strong>woord</strong> Ondernemen (MVO). Het seminar zal plaatsvinden in<br />

Hotel van der Valk Volendam, onder leiding van een Bekende<br />

<strong>Nederland</strong>er als avondvoorzitter met drie prominente, in de materie<br />

goed ingevoerde sprekers: Dhr. Peter de Wit, Director en Senior<br />

Partner van McKinsey & Company, Dhr. Bart Vos, hoogleraar <strong>aan</strong><br />

de Universiteit Tilburg met een leerstoel voor Duurzame Inkoop<br />

en Dhr. George Möller, een expert uit de bankenwereld die o.a. de<br />

functies vervulde van CEO van Robeco, <strong>President</strong> van Amsterdam<br />

Exchanges NV en General Manager van Mees Pierson in London.<br />

Meer info: www.rotary.nl/d1580<br />

20-23 juni <strong>2010</strong><br />

Conventie <strong>Rotary</strong> International in Montreal (Canada)<br />

1-3 oktober <strong>2010</strong><br />

Rotaract European Meeting<br />

Overzicht d<strong>is</strong>trictsconferenties<br />

D<strong>is</strong>trict Datum Plaats<br />

D1550 29 mei <strong>2010</strong> Eindhoven<br />

D1560 29 mei <strong>2010</strong> Apeldoorn<br />

D1570 29 mei <strong>2010</strong> Houten<br />

D1580 24 april <strong>2010</strong> Alkmaar<br />

D1590 27 maart <strong>2010</strong> Groningen<br />

D1600 17 april <strong>2010</strong> ’s-Gravenhage<br />

D1610 24 april <strong>2010</strong> Alblasserdam<br />

Bon<br />

en plaats uw handtekening. Daarmee machtigt u ons om <strong>het</strong><br />

Kleine annonces voor De Rotarian van mei <strong>2010</strong> dienen<br />

uiterlijk voor 29 april <strong>2010</strong> ingezonden te zijn.<br />

De annonces zijn uitsluitend bestemd voor advertenties van<br />

particulieren.<br />

Invullen Vul op de bon van uw advertentietekst in één letter<br />

of leesteken per vakje, na ieder <strong>woord</strong> of leesteken een vakje<br />

oversl<strong>aan</strong>. Getypt of in blokletters invullen.<br />

Opsturen Stuur de volledige ingevulde bon voorzien van<br />

uw bank of gironummer voor de machtiging in een gesloten<br />

envelop <strong>aan</strong>: St. <strong>Rotary</strong> Admin<strong>is</strong>tratie <strong>Nederland</strong>, Amstel 266,<br />

1017 AM Amsterdam<br />

Betalen Vul op de bon uw eigen bank- of gironummer in<br />

bedrag te incasseren.<br />

Ondergetekende<br />

Naam<br />

Straat<br />

Postcode<br />

Telefoon<br />

Giro/banknummer<br />

T.n.v.<br />

Woonplaats<br />

Machtigt St. <strong>Rotary</strong> Admin<strong>is</strong>tratie <strong>Nederland</strong> om<br />

<strong>het</strong> verschuldigde bedrag van eigen bank/gironummer<br />

af te schrijven.<br />

Handtekening:<br />

Verzoekt<br />

maal plaatsing van de Annonce.<br />

N.B.: Mocht ik <strong>het</strong> niet eens zijn met een incasso dan<br />

heb ik de bevoegdheid om <strong>het</strong> bedrag binnen 30 dagen<br />

na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn<br />

(Post)bank terug te vorderen.<br />

Gebruik per letter, spatie of leesteken in één vakje.<br />

Let op! Stuur uw ingevulde bon naar St. <strong>Rotary</strong> Admin<strong>is</strong>tratie <strong>Nederland</strong>, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam<br />

De kosten bedragen F 30,50 voor 5 regels (minimum bedrag),<br />

elke regel meer à F 4,50. Het <strong>aan</strong>tal leestekens inclusief spaties<br />

<strong>is</strong> 30 per regel.<br />

<strong>Rotary</strong>leden ontvangen 10% korting. In dat geval dient <strong>het</strong><br />

d<strong>is</strong>trictsnummer te worden vermeld.<br />

Mocht u <strong>het</strong> niet eens zijn met de automat<strong>is</strong>che afschrijving<br />

dan kunt u dit binnen 1 m<strong>aan</strong>d herroepen. U stuurt een<br />

bericht (met de ju<strong>is</strong>te gegevens) naar <strong>het</strong> kantoor waar uw<br />

rekening <strong>is</strong> geadmin<strong>is</strong>treerd.<br />

26 maart <strong>2010</strong> de rotarian<br />

Het betreffende bedrag wordt dan op uw rekening<br />

teruggestort.<br />

F 30,50<br />

F 35,00<br />

F 39,50<br />

F 44,00<br />

F 48,50<br />

F 53,00


• rotary • annonces •<br />

Wijk bij Duurstede bouwkavel met plan voor bungalow<br />

prachtig gelegen a.d. Lek, 1400m 2 , vijver v.d. deur<br />

van 4 ha. Uiterste prijs B 450.000, t.: 0343-578189<br />

TE HUUR: zeer luxe en groot app. <strong>aan</strong> golf Campo<br />

Amor, Costa blanca, 2 slk, 2 badk, 200m 2 , terras, 50m 2 ,<br />

jl + aug B 650 p/w, rest €500, t.: 0343-578189 of Mb:<br />

06-53152674<br />

COSTA BLANCA: te koop mooi app. <strong>aan</strong> golf met zeezicht<br />

100m 2 , interessante prijs – terras 25m 2 ,<br />

t.: 0343-578189 of Mb: 06-53152674<br />

Prachtig vakantiehu<strong>is</strong> in Schotland. Volledig ingericht.<br />

Liggend <strong>aan</strong> <strong>het</strong> water in een schitterende omgeving.<br />

6/8 pers. B 395 tot B 495 per week. Kijk voor meer informatie<br />

op www.heatherleacottage.co.uk 0348 553394<br />

TE KOOP: wildkleurige Ruwharige teckelpups met<br />

stamb. Geb. 13-1. Groeien op in gezin met kinderen.<br />

Zijn gechipt en ingeënt. 06-83200186 Top (Delden)<br />

TRAINING: MET HART EN ZIEL Ben je bezig met<br />

wat echt belangrijk voor je <strong>is</strong>? Doe je de dingen waar je<br />

blij van wordt? In deze training ontdek je vanuit je<br />

innerlijk ant<strong>woord</strong>en op vragen als: Wat past bij mij?<br />

Wat zijn mijn talenten en wat wil ik ermee? Hoe zit <strong>het</strong><br />

met de balans tussen werk en privé? Haal ik alles uit <strong>het</strong><br />

leven wat er in zit? 10-11-12 juni in Twente. Info<br />

www.c2training.nl of 071-5723791<br />

BOUWGROND t.k. in FRANK<strong>RI</strong>JK, Gers. 6200 m 2 met<br />

C.U. Landelijk gelegen tussen Toulouse en Lourdes.<br />

Pr. B 45.000,= Info: pwbiesheuvel@xs4all.nl<br />

PAARD AAN HUIS B 645.000. in 1993 geheel verbouwd<br />

hu<strong>is</strong> in buitengebied Engsbergen (B-Limburg), 3 stallen,<br />

prachtig gelegen op 0.91 ha, grenzend <strong>aan</strong> groot<br />

natuurgebied op 68 km van Brussel en 55 km van Antwerpen,<br />

tel.: +32-13773655.<br />

TE HUUR: vrijst<strong>aan</strong>d chalet Franse Alpen, St. Foy<br />

Tarenta<strong>is</strong>e, 5 slkmr, 3 badkmr, sauna, Siorvat, 1500 mtr<br />

hoogte, mooi skigebied, ook mooi in tussenseizoen en<br />

zomer, info: 06-54905122<br />

TE HUUR ons ruime en van alle gemak voorziene<br />

zomerhu<strong>is</strong> met zeilboot en Zodiac te Heeg, Friesland.<br />

Voor meer informatie en beschikbaarheid:<br />

www.<strong>aan</strong><strong>het</strong>heegermeer.nl<br />

TE HUUR: Vrijst<strong>aan</strong>d vakantiehu<strong>is</strong> in Auvergne Frankrijk.<br />

Landelijk-rustig-natuur-6-8personen. Volledig<br />

ingericht,, grote tuin B 400,– pw impressie: www.lapouge.nl<br />

TE HUUR: Zwits. Zwe<strong>is</strong>immen (Gstaad): 3kmr-app.<br />

met 2 slk balkon-zuid met zicht op Alpen. Loopafstand<br />

van centrum en liften sneeuwzeker. Binnen 10-40 km 4<br />

golfbanen. Info: http://www.gstaad.ch/de/page.cfm/Unterkuenfte/Ferienwohnungen/FewoL<strong>is</strong>teZwe<strong>is</strong>immen<br />

(van za-za,<br />

anders bellen) 030-2287660/ 06-28520939<br />

Zuid Afrika vakantie! Individueel re<strong>is</strong>advies naar Zuid<br />

Afrika, volledig op maat en rekening houdend met uw<br />

wensen en budget, 06-51386552<br />

Catering-chocolade-workshop-kookles van amuse<br />

bouche tot homemade chocoladetruffel, alles uit eigen<br />

keuken, www.paulinecu<strong>is</strong>ine.nl (<strong>Rotary</strong>lid)<br />

Logeren in Het Gooi. Voor verlofgangers, zakenpartners<br />

of een week fietsen in de vele mooie natuurgebieden.<br />

Goed ingerichte (halve) villa met 4-slaapk. op 150 mtr.<br />

v. h. Naardermeer. NS-station met directe verbinding<br />

Schiphol en Amsterdam op 5 min. afstand. Wasmachine<br />

en linnengoed <strong>aan</strong>wezig. Max. 5 pers. v.a. B 850,- p. wk.<br />

incl. Info: 035-6912325 e-mail: vanrij@xs4all.nl<br />

TE KOOP: 5 kamerappartement in Chatel (fr) in zeer<br />

goede staat vlakbij de Linga-lift. Topper in winter en<br />

zomer. Ruim en compleet (10 bedden). Prijs 360.000<br />

euro. Meer info: www.vlietendebron.nl/chatel<br />

WWW.FAMILIEHUISJEINFRANK<strong>RI</strong>JK.NL<br />

Te huur: Huizen voor 4 tot 8 personen op park in Brossac,<br />

Charente 950 km vanaf Utrecht. Park <strong>is</strong> voorzien<br />

van zwembad, (zwem)meer, wellness centre, restaurant,<br />

etc. Bosrijke omgeving. Royale kavels, dus veel privacy.<br />

LUXE HUISJES VOOR HET ULTIEME VAKANTIEGEVOEL!<br />

Kashmir kan weer! Logeer op authentieke Engelse<br />

woonboot, Leendert Kruik, l.kruik@planet.nl<br />

TE KOOP: appartement in Amsterdam, Watergraafsmeer,<br />

dochter van rot., BG, 70 m 2 , eigen grond, tuin op<br />

z. B 265.000, tel.: 06-29605019<br />

TE KOOP: 3 kamer-appartement 86 m 2 in prachtig<br />

nieuwbouwcomplex te Amsterdam, Westerpark grenzend<br />

<strong>aan</strong> de Jord<strong>aan</strong>. Appartement <strong>is</strong> gelegen op eigen<br />

grond, derde verdieping met lift, voorzien van alle<br />

faciliteiten, actieve en gezonde VVE: B 339.000 k.k. of<br />

B 389.000 k.k. met parkeerplaats. Voor meer informatie:<br />

06-22716776 of mail: bregje@jasberg.nl<br />

MAAST<strong>RI</strong>CHT te koop: mooi App. op 7 min loopafst. v.<br />

centrum & universiteit, 3 slaapkr, balkon op zuiden<br />

B 154.900 e.bruschinski@esep.nl /06-22948484<br />

TE HUUR: Côte d’Azur: mooi hu<strong>is</strong> in <strong>het</strong> oude dorp<br />

G<strong>RI</strong>MAUD; 6+2 pers. 4slk. 3badk. KI. tuin met zwembad.<br />

Treintje naar strand van Port Grimaud. Info:<br />

0786150060 a.j.joustra@planet.nl 0626140395<br />

TE HUUR: Luxe studio Zàupers a/h Lago Magiore It.<br />

Indor zw.bad uitz.meer in Cannobio tel. 031741918<br />

BED AND BREAKFAST IN TOSCANE. Welkom bij<br />

past rotarian in LUCCA (It). Rustig gelegen villa met<br />

groot zwembad en tuin te midden van cultuur, natuur,<br />

wijngaarden en stranden. 45 min. rijden van Florence<br />

en van P<strong>is</strong>a (vliegveld). Info: tel. 00-39-3484931717<br />

Frankrijk: Picardie mooi hu<strong>is</strong> op terrein van 9 ha zon,<br />

zee, strand en duinen. Van alle gemakken voorzien,<br />

www.lagrandepature.eu of 06-55303455, van harte welkom.<br />

TE HUUR: Albufeira Algarve luxe villa gelegen in<br />

pracht. Park en in de buurt van 12 prachtige stranden.<br />

Meer info: www.portugalexpert.eu of 06-12350870<br />

Wie doet mee?<br />

Ontwikkel samen met HM Architecten uw hu<strong>is</strong><br />

in Toscane www.hmitalia.nl<br />

TE HUUR in Turkije/Bodrum/Yalikavak : Prachtig<br />

geleden recent gebouwd vrijst<strong>aan</strong>de villa op klein<br />

complex met zwembad en kinderbadje. Villa heeft<br />

3slpk.,2 badk.,airco, nl-tv, nl beheer en ligt op loopafstand<br />

van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op<br />

zee, dorp en op zonsondergang. Het klimaat <strong>is</strong> <strong>aan</strong>genaam<br />

door zeebries. Het pittoreske v<strong>is</strong>sersdorp<br />

Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij<br />

Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrij<strong>aan</strong>zee.nl of bel<br />

naar Familie Möller: 06-40894133<br />

FEEST: <strong>Rotary</strong> met partners, jubileum of diner?<br />

Kies voor een akoest<strong>is</strong>ch optreden van Peter de Jonge,<br />

de rotarian met warme stem en ruime ervaring<br />

www.peterdejonge.nl 0575513156<br />

TE HUUR: onze prachtige villa met privé-zwembad a/d<br />

Cote d’Azur met uitzicht op zee 8pers. Nieuwsgierig<br />

geworden? Kijk op www.villaprincehof.nl of bel 045-5325097<br />

TE HUUR 4-Vallées: Veysonnaz, 1500 m, <strong>aan</strong> de p<strong>is</strong>te,<br />

Groot, luxueus en zeer comfortabel appartement /<br />

6 pers. 3 slaapkamers, 3 badkamers, groot balkon en<br />

garage. Foto’s op <strong>aan</strong>vraag. 06-54747048/ caroline@cavana.nl<br />

UMB<strong>RI</strong>E omg. Lago Trasimeno, luxe app.+ hu<strong>is</strong> in<br />

gerest. Casa Canonica, Pan.uitzicht. Zwembad. kunstnatuurgolf-rust,<br />

00-39-075-8409340 www.umbrievakantie.nl<br />

TE HUUR Oostenrijk Zillertal Vrijst.Chalets Hochkrimml<br />

en Koenigsleiten v. Rotar. D 1560 Sneeuwzeker<br />

rust.ligg.1700m Info www.charming-chalets.nl Verhuur<br />

www.direktholidays.at<br />

TE HUUR: 4-sterren appartement Saas-Fee (Zw.) 3 sl.k.<br />

2 badk wellness internet balkon-zuid m zicht op Alpen<br />

op loopafstand v centrum en skigebied, 06-54967046<br />

mail ditte@eclectic.eu<br />

TE HUUR: Cote d’Azur luxe appartement, omgeving<br />

St. Tropez, 4-6 pers, 2 slk, terras/tuin, garage, zwembad,<br />

info: 0522-482037, mob.: 06-53305554, www.soleildor.nl<br />

MARBELLA: te huur luxe app. 4 pers. Aan golfb<strong>aan</strong> Los<br />

Flamingos, www.tee6.nl<br />

ME<strong>RI</strong>BEL (Fr.), Les Tro<strong>is</strong> Vallées, 1500-3200m, 600 km<br />

p<strong>is</strong>te, TE HUUR zeer comfortabel app. (70 m 2 ) direct<br />

<strong>aan</strong> p<strong>is</strong>te (ski-in, ski-out) ruime living, 3 slaapk, 8 bedden,<br />

WC, 2 badk, balcon ZW, wijds uitzicht op olymp.<br />

p<strong>is</strong>te, toplocatie, inl. mob. tel: 06-22881918<br />

KANTAA advice and mental support. Gesprekstherapie<br />

in Zweden door rtn. Conny Groot, WWW.KANTAA.SE<br />

Uniek Tosc<strong>aan</strong>s verblijf, Ned. fam. verhuurt haar met<br />

zorg gerest. boerderij op top van een heuvel. Drie zeer<br />

luxe appartementen (3x5 p.) met veel privacy, grote tuin<br />

en zwembad. Alle comfort <strong>aan</strong>wezig, ook voor gehandicapten.<br />

Ligging Zuid Toscane. Fam. kan pers. adv<strong>is</strong>eren<br />

over mogelijkheden in de regio o.a. golf, tel.: 035-5266291/<br />

06-12999308, website (met veel foto’s): www.poderetina.com,<br />

e-mail: poderetina@cs.com<br />

TE HUUR: luxe vakantiehu<strong>is</strong> voor 8 personen in<br />

Cavalaire-sur-Mer (omg. St. Tropez), fantast<strong>is</strong>ch zeezicht<br />

in 2008/9 geheel gerenoveerd, www.lehamac.nl<br />

TE HUUR De kunst van <strong>het</strong> genieten <strong>aan</strong> de Costa<br />

Blanca in Spanje! In <strong>het</strong> rustieke dorpje Javea hebben<br />

wij voor u enkele super-de-luxe, nieuwe appartementen<br />

te huur. U bevindt zich <strong>aan</strong> <strong>het</strong> strand en midden in <strong>het</strong><br />

gebeuren OF in totale rust <strong>aan</strong> uw eigen zwembad.<br />

Geïnteresseerd dan verder naar www.absolutresidencials.com<br />

voor verdere info en boekingen. Wij verheugen ons op<br />

uw komst. Info: tel.: +34 6 80 93 49 91<br />

PORTUGAL, Algarve, villa 2-20 pers ***** luxe, een oase<br />

van rust, www.villasalgarve.nl, 057-8620849 of 06-51377333<br />

Zeilen op luxe jacht (12m) met eigen hut voorzien van<br />

ruime bedden, toilet & douche actief of passief zeilen<br />

op IJsselmeer, Noordzee of wadden met rotarian als<br />

schipper 2dgn overnachting <strong>aan</strong> boord incl. ontbijt<br />

lunch 2 pers+event, 2 kinderen B 750, 5dgn B 1475,<br />

7dgn B 1950, 06-54686468<br />

TE HUUR: AUG<strong>2010</strong>, villa Oost Algarve, 3 ha, zeezicht,<br />

dichtbij dorp, 5 slaap- en badkamers, 10 per, privezwembad,<br />

airco, internet, 06-53250612, www.casaladeira.nl<br />

Uw annonce in (de webeditie van) De Rotarian?<br />

Dat kan al vanaf E 30,50! Met mogelijkheden voor<br />

bijplaatsing foto en link naar uw website. Stuur uw<br />

plaatsingsverzoek naar rotarian@rotarynederland.nl<br />

maart <strong>2010</strong><br />

de rotarian<br />

27


Winkelcentrum Itäkeskus, Helsinki, Finland<br />

Internationale r<strong>is</strong>icospreiding<br />

Eigen projectontwikkeling Duurzame kantoorlocaties<br />

Lokale kenn<strong>is</strong> en <strong>aan</strong>wezigheid Dominante winkelcentra<br />

Vastgoed <strong>is</strong> kapitaalintensief en door de relatief hoge transactiekosten vinden beleggingen in vastgoed in<br />

principe voor de lange termijn plaats. Teneinde de r<strong>is</strong>ico’s te beperken spreidt Wereldhave haar beleggingen<br />

over drie sectoren (winkelcentra, kantoren en residentiële projecten) en over zes landen in Europa en drie<br />

regio’s in de Verenigde Staten. Wereldhave richt zich daarbij op grote, liquide, transparante en professionele<br />

markten. Door in meerdere landen actief te zijn kan Wereldhave ook gebruik maken van de verschillende<br />

investeringsmogelijkheden en vastgoedcycli die deze landen bieden.<br />

Aandelen Wereldhave zijn genoteerd op Euronext te Amsterdam en Parijs. Het dividendrendement van <strong>het</strong><br />

<strong>aan</strong>deel bedraagt thans circa 7%. Wereldhave. Waarde voor morgen.<br />

Wereldhave N.V.<br />

Nassaul<strong>aan</strong> 23, 2514 JT Den Haag - tel. (+31) 70 346 93 25, fax (+31) 70 363 89 90 - investor.relations@wereldhave.com - www.wereldhave.com<br />

Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, <strong>is</strong> gereg<strong>is</strong>treerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!