16.06.2014 Views

Juni is Fellowships maand Council on ... - Rotary Nederland

Juni is Fellowships maand Council on ... - Rotary Nederland

Juni is Fellowships maand Council on ... - Rotary Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> <str<strong>on</strong>g>Juni</str<strong>on</strong>g> 2010 79e jaargang nr 8 www.rotary.nl<br />

De Rotarian<br />

<str<strong>on</strong>g>Juni</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g><br />

<str<strong>on</strong>g>Council</str<strong>on</strong>g> <strong>on</strong> Leg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>lati<strong>on</strong> 2010:<br />

een vijfde avenue voor <strong>Rotary</strong><br />

D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferenties:<br />

van ethiek tot kleur


RESOURCE GUIDE<br />

BOOKMARK ROTARY, THEN CLICK!<br />

RI social media<br />

www.rotary.org /socialnetworks<br />

Stay c<strong>on</strong>nected with Rotarians<br />

worldwide, 24/7, by logging <strong>on</strong> to<br />

Facebook, LinkedIn, YouTube,<br />

Twitter, and Flickr. Find direct<br />

links to <strong>Rotary</strong>’s social networks<br />

<strong>on</strong> the RI Web site.<br />

Google Books<br />

www.rotary.org /rotarian<br />

Browse more than 1,000 past<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sues of The Rotarian – dating<br />

from 1911 – <strong>on</strong> Google Books.<br />

Search for <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sues that menti<strong>on</strong><br />

your name, club, or d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict.<br />

<strong>Rotary</strong> Minute<br />

www.rotary.org /rotaryminute<br />

D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cover what club members<br />

around the world are saying about<br />

<strong>Rotary</strong> in th<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> new m<strong>on</strong>thly video<br />

series. Upload videos to your<br />

club and d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict Web sites, and<br />

share them in your newsletters.<br />

<strong>Rotary</strong> Images<br />

www.rotary.org /rotaryimages<br />

Select from thousands of<br />

high-quality photos, featuring<br />

<strong>Rotary</strong> events, projects, and<br />

people worldwide, to enhance<br />

your PowerPoint presentati<strong>on</strong>s,<br />

brochures, and Web sites.<br />

<strong>Rotary</strong> Leader<br />

www.rotary.org /rotaryleader<br />

Formerly <strong>Rotary</strong> World, th<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

new interactive, <strong>on</strong>line publica -<br />

ti<strong>on</strong> offers practical informati<strong>on</strong><br />

and links to help club and<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict officers succeed.<br />

PHONE 847-866-4600 • SHOP.ROTARY.ORG • SHOP.ROTARY@ROTARY.ORG<br />

MARCH 2010 | THE ROTARIAN 61<br />

mar10-resourceguide-POSTED-2010-01-13-1557_JC.indd 61<br />

1/13/10 3:58 PM


De Rotarian<br />

ISSN 0923-1552<br />

GOUVERNEURS<br />

D1550 – addy Goudsmits; D1560 – Remco Seijn<br />

D1570 – Rob Klerkx; D1580 – arend Sijpestein<br />

D1590 – Vera Kerremans; D1600 – Henk Boersma<br />

D1610 – Cees Doornhein<br />

HOOFDREDACTEUR<br />

Marcel Harlaar<br />

De Rotarian <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een<br />

uitgave van de Stichting<br />

<strong>Rotary</strong> admin<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie<br />

<strong>Nederland</strong>.<br />

De Rotarian verschijnt<br />

8x in het <strong>Rotary</strong>jaar<br />

2010-2011<br />

DISTRICTSREDACTEUREN (PER 1 JULI 2010)<br />

D1550 – Vivianne Viguurs, vviguurs@gewandedrie.nl<br />

D1560 – Pauline Meijwaard, pmeijwaard@gmail.com<br />

D1570 – Ab V<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>scher, abv.d1570@gmail.com<br />

D1580 – C<strong>on</strong>rad van de Weetering, c.vandeweetering@chello.nl<br />

D1590 – Vera Kerremans, v.kerremans@home.nl<br />

D1600 – Herma Enthoven-de Vries,<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsredacteur1600@gmail.com<br />

D1610 – Hans van Reijsen, h.vanreijsen@hetnet.nl<br />

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE<br />

Nico de Boer; Henk Doevendans; Martin ebers<strong>on</strong>; Paul Knijff;<br />

Willem van Meeteren; theo Verhagen<br />

Foto cover: <strong>Rotary</strong> images/Ri<br />

<str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g><br />

Hoewel de <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g> al zo’n beetje ten einde loopt <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Fellowship<br />

het thema van juni. in veel clubs wordt al vooruit gekeken naar<br />

het nieuwe <strong>Rotary</strong>jaar met nieuwe besturen, functi<strong>on</strong>ar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sen<br />

en een nieuw jaarthema. toepasselijker op de huidige trend<br />

kan het jaarthema van President Ri Ray Klinginsmith 2010-<br />

2011 niet zijn: building communities, bridging c<strong>on</strong>tinents. in een razend tempo sluiten<br />

rotarians, rotaracters en leden van inner Wheel zich aan bij een van formele of<br />

informele netwerksites. Via Linkedin <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> er nu de <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> groep en als<br />

bekend <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> actief op Facebook. ook geïnteresseerden in <strong>Rotary</strong><br />

sluiten zich aan en reageren sp<strong>on</strong>taan op geplaatste foto’s en berichten. ook wordt<br />

er op deze platforms inhoudelijk ged<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussieerd naar aanleiding van stellingen en<br />

actuele <strong>on</strong>twikkelingen binnen <strong>Rotary</strong>. Dat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> al met al toch een mooi stukje promotie<br />

voor <strong>on</strong>ze organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie. Zo worden bruggen gebouwd naar nieuwe netwerken.<br />

inhoud<br />

7 Boeken<br />

Marcel Harlaar, Hoofdredacteur De Rotarian<br />

KOPIJ (plaatsing o.v.)<br />

uiterlijk voor de eerste van de <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g> voorafgaand aan de<br />

<str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g> van verschijnen zenden aan het redactieadres. Foto’s<br />

van PHF-uitreikingen en chequeoverhandigingen worden niet<br />

geplaatst.<br />

MUTATIES<br />

Mutaties ledenbestand uitsluitend via de secretar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> van uw<br />

club, via LeaD2 of eventueel via de uitgever o.v.v. lidnummer<br />

(zie: adresdrager)<br />

UITGEVER<br />

Stichting <strong>Rotary</strong> admin<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie <strong>Nederland</strong>,<br />

amstel 266, 1017 aM amsterdam,<br />

tel.: 020-6232405, fax: 020-6227642,<br />

e-mail uitgever: info@rotarynederland.nl<br />

REDACTIE DE ROTARIAN<br />

tel. redactie: 020-4284735<br />

e-mail redactie: rotarian@rotarynederland.nl<br />

website: www.rotary.nl/rotarian<br />

ONTWERP<br />

Studio Berry Slok, amsterdam<br />

OPMAAK EN DRUK<br />

DeltaHage graf<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che dienstverlening, Den Haag<br />

ACQUISITIE<br />

Bureau Nassau<br />

Postbus 14626, 1001 LC amsterdam<br />

020-6230905, info@bureaunassau.nl<br />

© COPYRIGHT<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar<br />

worden gemaakt z<strong>on</strong>der schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever van De Rotarian.<br />

AUTEURSRECHT<br />

op het auteursrecht van het gepubliceerde in De Rotarian <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

art. 7 van de auteurswet 1912 van toepassing.<br />

De redactie van De Rotarian behoudt zich het recht voor om<br />

bijdragen en artikelen in te korten of niet te plaatsen.<br />

9 <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>: 35 jaar <strong>Rotary</strong> caravanclub<br />

10 <str<strong>on</strong>g>Council</str<strong>on</strong>g> <strong>on</strong> Leg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>lati<strong>on</strong> 2010:<br />

De wetgevende vergadering van <strong>Rotary</strong> internati<strong>on</strong>al<br />

13 D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferenties 2010: van ethiek tot kleur.<br />

19 uit het dagboek van een hulph<strong>on</strong>d<br />

22 <strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie die zich blijft <strong>on</strong>twikkelen<br />

24 Wake up call Vocati<strong>on</strong>al Service: terug naar het fundament!<br />

<strong>Rotary</strong> flikt het weer…<br />

‘Wie roept er dat <strong>Rotary</strong> een organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

voor ‘oude mannen’? Leeftijd <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> helemaal<br />

geen <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sue want het blijkt keer op keer dat<br />

<strong>Rotary</strong> ook nu weer aan de bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> van de<br />

community gedachte heeft gestaan. Snel en<br />

direct met de ju<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>te pers<strong>on</strong>en in verbinding<br />

komen, helpen waar je kunt en met kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

en kunde de wereld een stukje beter maken.<br />

We are already Linkedin!’<br />

Martin Kooiman (RC ijm<strong>on</strong>d) op Linkedin<br />

juNi 2010<br />

De RotaRiaN<br />

3


RESOURCE GUIDE<br />

PEACE 101<br />

Building Peace:<br />

<strong>Rotary</strong> Peace<br />

Fellows 830 $10<br />

See how the <strong>Rotary</strong><br />

Peace Centers are<br />

creating a new<br />

generati<strong>on</strong> of makers. 7<br />

peacemin.<br />

Peace Is Possible:<br />

<strong>Rotary</strong> Peace<br />

Centers 829 $10<br />

Hear graduates of the<br />

program describe<br />

how they’re working<br />

for peace. 6 min.<br />

<strong>Rotary</strong> Peace<br />

Centers Alumni<br />

Booklet 092 Free<br />

Learn how alumni<br />

are applying their<br />

educati<strong>on</strong> to careers<br />

with internati<strong>on</strong>al<br />

organizati<strong>on</strong>s and<br />

governments.<br />

READ ARTICLES WRITTEN BY<br />

ROTARY PEACE FELLOWS IN THE ROTARY PEACE<br />

CENTERS MONOGRAPH SERIES.<br />

Peace-Building<br />

and Security<br />

in the<br />

Twenty-first<br />

Century<br />

909 $7<br />

From C<strong>on</strong>flict to<br />

Peace: What Less<strong>on</strong>s<br />

Might We Learn<br />

from Ep<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>odes of<br />

Successful Resoluti<strong>on</strong><br />

of C<strong>on</strong>flict?<br />

908 $7<br />

Sources of<br />

Internati<strong>on</strong>al and<br />

Intrastate C<strong>on</strong>flict<br />

and Possibilities<br />

for Resoluti<strong>on</strong><br />

in Th<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Decade<br />

907 $7<br />

PHONE 847-866-4600 • SHOP.ROTARY.ORG • SHOP.ROTARY@ROTARY.ORG<br />

JUNE 2010 | THE ROTARIAN 61<br />

jun10-resourceguide-V2.indd 61<br />

4/7/10 10:22 AM


• rotary • Kort •<br />

Poolse leerlingen maken kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> met <strong>Nederland</strong><br />

10 april was een bijz<strong>on</strong>dere dag. Terwijl de Poolse gasten<br />

(zeven leerlingen van het voortgezet <strong>on</strong>derwijs, een begeleidende<br />

docent en de chauffeur) van RC ’s-Hertogenbosch-West<br />

<strong>on</strong>derweg waren naar <strong>Nederland</strong>, ver<strong>on</strong>gelukte in Rusland<br />

hun president met zijn re<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>gezelschap. De groep had zich<br />

verheugd op hun kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>making met <strong>Nederland</strong>. Maar die<br />

vreugde werd door deze trag<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che gebeurten<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> enigszins naar<br />

de achtergr<strong>on</strong>d verdr<strong>on</strong>gen.<br />

toen de jeugdcomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie van het <strong>on</strong>geluk hoorde, heeft ze even<br />

overwogen het programma aan te passen. Na overleg met de<br />

groep <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> daar toch vanaf gezien.<br />

in juli 2009 had diezelfde jeugdcomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie het plan opgevat om<br />

via de c<strong>on</strong>necties van een van haar leden, julia Wasowicz, leerlingen<br />

uit de bovenbouw van het voortgezet <strong>on</strong>derwijs uit te<br />

nodigen. tijdens een verblijf van een week in <strong>Nederland</strong> zouden<br />

ze kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>maken met diverse facetten van <strong>on</strong>s land. De comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie<br />

De leerlingen tijdens de BBQ van RaC ’s-Hertogenbosch<br />

zocht met succes c<strong>on</strong>tact met RC Sopot, een plaats bij Gdansk.<br />

Deze club nam de re<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>kosten voor zijn rekening; RC ’s-Hertogenbosch-West<br />

de verblijfskosten. De selectie van de leerlingen<br />

gebeurde door de gemeente Gdansk. Zij organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerde een c<strong>on</strong>cours<br />

met als opdracht: maak een presentatie over de h<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tor<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che<br />

banden tussen Gdansk en <strong>Nederland</strong>. Zeven leerlingen, afkomstig<br />

van twee gymnasia en een hogere hotelschool, gingen met de<br />

eer strijken.<br />

De leerlingen verbleven hier bij vier gastgezinnen. elke dag fungeerde<br />

een van de leden van de jeugdcomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie als ‘re<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>leid(st)er’.<br />

Het volle programma voorzag in een mix van cultuur, h<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>torie en<br />

plezier. Zo maakten ze kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> met het golfspel tijdens een golfclinic,<br />

bezochten ze Kinderdijk en de indrukwekkende<br />

stormkering bij Neeltje jans. De groep vermaakte zich uitstekend<br />

in de efteling en in amsterdam. Het bezoek aan het anne Frank<br />

hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> maakte veel indruk. een wandeling over de Wallen k<strong>on</strong><br />

uiteraard niet <strong>on</strong>tbreken, evenals een r<strong>on</strong>dvaart door de grachten.<br />

ook een bezoek aan een repetitie van het Brabants orkest st<strong>on</strong>d<br />

op het programma, gevolgd door een tour door het PSV stadi<strong>on</strong><br />

en een workshop beeldende kunst. <strong>on</strong>der de bezielende leiding<br />

van Katinka Roovers hebben ze met behulp van klei gezichten<br />

uitgebeeld. tijdens de reguliere clubbijeenkomst, hebben de<br />

leerlingen hun winnende werkstukken gepresenteerd. Deze handelden<br />

over de c<strong>on</strong>tacten die er met name in de zestiende en<br />

zeventiende eeuw zijn geweest tussen de <strong>Nederland</strong>se Hanzesteden<br />

en Zulawy. als afsluiting van de week werd voor hen een<br />

BBQ verzorgd door Rotaract. op zaterdag gingen ze terug naar<br />

Polen.<br />

‘Het bezoek werd door zowel de Polen als <strong>on</strong>ze club als een succes<br />

beschouwd,’ vertelt emiel Felix, voorzitter jeugdcomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie.<br />

‘De club wil volgend jaar weer zo’n week organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren.’<br />

Nieuw informatiebrochure the <strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong><br />

Deze nieuwe informatieve en rijk geïllustreerde brochure geeft inzicht in de vele facetten<br />

van de <strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong> (tRF). in de programma’s die zij <strong>on</strong>dersteunt, bedacht en uitgevoerd<br />

door ‘gew<strong>on</strong>e’ rotarians, in de manier waarop zij de gelden verdeelt en in de<br />

verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen.<br />

tRF <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een wereldwijd actieve organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie, die mede dankzij de inzet en expert<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>e van<br />

<strong>on</strong>telbare rotarians zeer efficiënt werkt en de haar toevertrouwde gelden zeer prudent<br />

beheert. in een analyse van de Financial times (juli 2007), bevindt tRF zich in de top 5<br />

van beste NGo’s, wereldwijd! Charity Navigator zet tRF zelfs op de tweede plaats van<br />

grote charitatieve instellingen. tRF <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> z<strong>on</strong>der twijfel het belangrijkste instrument dat aan<br />

rotarians ter beschikking staat om de m<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie van <strong>Rotary</strong> ten uitvoer te brengen. Partijen<br />

als de Wereldgez<strong>on</strong>dheidsorgan<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie (WHo), unicef en de Bill & Melinda Gates Foundati<strong>on</strong><br />

erkennen de belangrijke rol van tRF en werken actief met tRF samen.<br />

De informatie in deze brochure <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> niet uitputtend en niet volledig, het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een momentopname<br />

van de stand van zaken in begin 2010. Men hoopt dat de informatie over tRF ook<br />

het beoogde doel zal bereiken. Dat doel <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> het vergroten van de kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> over en de betrokkenheid<br />

bij het werk van tRF <strong>on</strong>der rotarians in <strong>Nederland</strong>.<br />

De brochure <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> te downloaden via www.rotary.nl<br />

juNi 2010<br />

De RotaRiaN<br />

5


• rotary • Kort •<br />

Filippijnse delegatie bij RC’s Leiderdorp en Voorhout<br />

op uitnodiging van <strong>Rotary</strong> waren vier Filippijnen en hun<br />

begeleider <strong>on</strong>langs een week te gast bij RC Leiderdorp en<br />

RC Voorhout. Het bezoek v<strong>on</strong>d plaats in het kader van Group<br />

De Filippijnse gasten bij een schaalmodel in de molenmakerij van Verbij<br />

Nieuw: <strong>Rotary</strong> Coördinator<br />

Rotarians krijgen met ingang van 1 juli extra steun om zich<br />

een weg te banen door de verschillende programma’s van<br />

<strong>Rotary</strong> Internati<strong>on</strong>al. Per die datum staat een veertigtal ‘<strong>Rotary</strong>coördinatoren’<br />

paraat.<br />

De <strong>Rotary</strong> Coördinator <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de door de President Ri voor maximaal<br />

drie jaar benoemde <strong>Rotary</strong> officer, die voor een gehele z<strong>on</strong>e de<br />

activiteiten coördineert op het gebied van de programma’s van<br />

<strong>Rotary</strong> internati<strong>on</strong>al (te weten: ledenbeleid en het oprichten van<br />

nieuwe clubs, jeugdprogramma’s, Ri projecten, PR beleid en<br />

alfabet<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eringsprogramma’s).<br />

Daar waar de Regi<strong>on</strong>al <strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong> Coordinator (RRFC) de<br />

<strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong> programma’s vanuit de 6 ‘areas of Focus’<br />

bestrijkt, coördineert de <strong>Rotary</strong> Coördinator de programma’s van<br />

<strong>Rotary</strong> internati<strong>on</strong>al. Beiden adv<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren en informeren de gouverneurs,<br />

de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictscoördinatoren en de clubs. Zij werken in een<br />

driemanschap samen met de director van de betreffende z<strong>on</strong>e en<br />

gedrieën zijn zij er verantwoordelijk voor dat de doelstellingen<br />

van het Strateg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch Plan van Ri - dat per 1 juli 2010 in werking<br />

treedt - via de programma’s worden gereal<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerd.<br />

‘Hiermee willen we de clubs ervan verzekeren dat zij het meest<br />

waardevolle element van <strong>Rotary</strong> vormen,’ zegt Klinginsmith. ‘als<br />

wij <strong>on</strong>s niet om hen bekommeren, zullen zij <strong>on</strong>s ook in de steek<br />

laten.’ Het hoofddoel <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> e clubs sterker, <strong>on</strong>dernemender en daardoor<br />

aantrekkelijker voor zittende en nieuwe leden te maken en<br />

effectiever voor de gemeenschap (‘bigger, better and bolder’)<br />

Het programma werd in november 2009 goedgekeurd door de<br />

Boards of Directors. Klinginsmith benoemde 41 z<strong>on</strong>ecoördinatoren.<br />

Hun werkgebied komt overeen met dat van de<br />

regiocoördinatoren (RRFC) van de <strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong> (tRF) die<br />

Study exchange (GSe), een uitw<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selingsprogramma van <strong>Rotary</strong><br />

met als doel kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>maken met de cultuur en leren van vakgenoten<br />

in het vakgebied waarin de gasten werkzaam zijn. Het<br />

uitw<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selingsprogramma wil ook c<strong>on</strong>tacten tussen verschillende<br />

culturen stimuleren en het begrip voor andere culturen vergroten.<br />

Vanwege hun achtergr<strong>on</strong>d (<strong>on</strong>derwijs, gez<strong>on</strong>dheidszorg en<br />

architectuur) werden de Filippijnse gasten door rotarians uit Leiderdorp<br />

en Voorhout meegenomen naar de KtS in Voorhout, het<br />

teylingen College, en de emmaüsschool in Voorhout, Bloemenveiling<br />

aalsmeer, de afdeling pathologie van het Kennemer<br />

Gasthu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in Haarlem en het Leids universitair Med<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch Centrum.<br />

ook werden zij getrakteerd op een r<strong>on</strong>dleiding door Leiden, een<br />

boottocht op de Kaag en aangrenzend water en kregen zij uitleg<br />

bij de molen van de Kagerzoom. ten slotte brachten zij een<br />

bezoek aan de nieuwbouw van achmea bij stati<strong>on</strong> Leiden en<br />

Development office van de universiteit Leiden en molenbouwer<br />

Lucas Verbij in Hoogmade. Verschillende clubs in D1600 namen<br />

steeds voor een week de zorg voor de gasten op zich.<br />

de programma’s van de Foundati<strong>on</strong> op hun duimpje kennen. De<br />

nieuw aangestelde coördinatoren zullen uitleg kunnen geven over<br />

de meest diverse aspecten en programma’s van <strong>Rotary</strong>. Daarmee<br />

slaan zij een brug tussen de Board van Ri en de clubs en <strong>on</strong>dersteunen<br />

zij de drie belangrijkste aandachtsvelden van het<br />

Strateg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch Plan van Ri: versterking van de clubs, verdere <strong>on</strong>twikkeling<br />

van humanitaire acties en verbetering van het imago van<br />

<strong>Rotary</strong>. Zij zullen deelnemen aan alle grote z<strong>on</strong>evergaderingen,<br />

<strong>on</strong>der meer de institutes. Zij kunnen zelf trouwens ook vergadering<br />

of workshops organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren in overleg met de betrokken<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten. De c<strong>on</strong>tactlijn van de <strong>Rotary</strong> Coördinator en de RRFC<br />

loopt in eerste instantie naar de gouverneurs en de inkomend<br />

gouverneurs. Daarna ook naar de voorzitters van de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictcomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sies.<br />

De <strong>Rotary</strong> Coördinator en de RRFC krijgen een jaarlijkse<br />

training in de VS. Zij worden gevraagd als trainer bij de PetS en<br />

GetS als het gaat over <strong>Rotary</strong> internati<strong>on</strong>al (en tRF) <strong>on</strong>derwerpen,<br />

als spreker op de diverse seminars, als steun bij workshops,<br />

als ‘troubleshooter’, enz. De <strong>Rotary</strong> Coordinator schrijft regelmatig<br />

nieuwsbrieven, waarin de meest actuele informatie op het<br />

terrein van de <strong>Rotary</strong> Programma’s <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> verwerkt.<br />

Z<strong>on</strong>ecoördinator voor Z<strong>on</strong>e 13a <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Nico de Boer, nwdeboer@planet.nl<br />

6 juNi 2010 De RotaRiaN


• rotary • BoeKen •<br />

Spiegel van de Zuiderzee<br />

Dit pi<strong>on</strong>ierswerk, met ruim 400 kleuren illustraties verdeeld over<br />

740 pagina’s beschrijft voor de eerste maal alle gedrukte naut<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che<br />

kaarten van de voormalige Zuiderzee tot de voltooiing van<br />

de afsluitdijk in 1932 en het Hollands Waddengebied (met name<br />

de zeegaten). Kaarten van <strong>Nederland</strong>se gewesten en provincies<br />

zijn vanaf het midden van de negentiende eeuw regelmatig op<br />

systemat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che wijze door diverse auteurs beschreven. Dit <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> echter<br />

niet het geval voor de beschrijving van de kaarten van de Zuiderzee,<br />

het huidige ijsselmeer en het Hollands Waddengebied. Dit<br />

terwijl de Zuiderzee toch een heel bijz<strong>on</strong>dere geschieden<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> heeft<br />

en daardoor kan bogen op een aparte cartograf<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che <strong>on</strong>twikkeling.<br />

er <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> geen plek in <strong>Nederland</strong> waar de relatie met het water<br />

op zo’n buitengew<strong>on</strong>e manier tot uitdrukking komt als bij de<br />

verandering van de Zuiderzee in het ijsselmeer.<br />

Met boek <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> er nu een compleet<br />

overzicht van de geschieden<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> van de kartering<br />

van de Zuiderzee en het Hollands<br />

Waddengebied van 1584 tot 1932. De vier<br />

auteurs, <strong>on</strong>der wie Rinus ostermann (RC<br />

M<strong>on</strong>nickendam), hebben in nauwe<br />

samenwerking met de staf van uRu-explokart van de<br />

universiteit utrecht een gedegen <strong>on</strong>derzoek uitgevoerd en een<br />

standaardwerk samengesteld. De ruim 130 kaarten zijn alle in<br />

kleur afgebeeld en al hun bekende staten worden uitvoerig<br />

beschreven en gedocumenteerd. Hiermee <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> dit boek een nuttig<br />

en zeer attractief overzichtswerk geworden voor elke gebruiker.<br />

iSBN: 978 90 6194 230 6, 400 full colour illustraties, 740 pagina’s<br />

Voor <strong>on</strong>ze vrijheid<br />

een kleine geschieden<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> van vijf d<strong>on</strong>kere Sneker jaren<br />

in het keurig verzorgde en rijk geïllustreerde boekje ‘Voor <strong>on</strong>ze vrijheid’<br />

probeert Henk Doevendans (RC Sneek) antwoord te geven op<br />

vragen als wie waren die mensen? en wat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> er met hen gebeurd?<br />

essentiële vragen, want met de afstand in jaren groeit ook de<br />

<strong>on</strong>wetendheid over de tweede Wereldoorlog. iets wat we r<strong>on</strong>d de<br />

Meidagen nati<strong>on</strong>aal <strong>on</strong>der de aandacht proberen te brengen.<br />

‘Voor <strong>on</strong>ze vrijheid’ voegt een h<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tor<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che verhaallijn toe aan de<br />

flarden die nog resten aan herinnering en wat kunstenaars het<br />

nageslacht hebben willen meegeven in beelden en gedenkstenen.<br />

Het boekje <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in de eerste plaats bestemd voor scholen zodat leerlingen<br />

de achtergr<strong>on</strong>d van wat er gedaan wordt op 4 mei leren kennen.<br />

Dat wordt direct duidelijk in de gekozen verteltrant die Doevendans<br />

hanteert z<strong>on</strong>der daarin belerend, betuttelend of kinderachtig<br />

te worden. in de tweede plaats <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> het boek een ode aan de <strong>on</strong>bekenden<br />

die hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor <strong>on</strong>ze<br />

Rudolph’s muziekboek<br />

Maarten Hartveldt (RC tilburg-Leydal) heeft het<br />

afgelopen najaar de innovatieprijs Veiligheid van<br />

het min<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>terie van BZK <strong>on</strong>tvangen voor zijn kinderboek<br />

Rudolphs Muziekboek. inmiddels hebben ook de Verenigde<br />

Naties hun naam verb<strong>on</strong>den aan dit project/boek dat gaat over<br />

het <strong>on</strong>tdekken en respecteren van andere culturen. aan het boek<br />

hebben vele prominenten meegewerkt, <strong>on</strong>der wie Wim Kok,<br />

Guus Meeuw<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, Peter Lusse en Brigitte Heitzer. ook Gouverneur<br />

Cees Doornhein van D1610 <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> uitermate enthousiast over dit<br />

‘world understanding’ project. Het boek wordt in september<br />

ged<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tribueerd en op dit moment <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Hartveldt met zijn club<br />

bezig er een kinderproject van te maken. Hartveldt heeft de<br />

intentie om <strong>Rotary</strong>clubs te gaan bezoeken om de doelstelling van<br />

Rudolphs Muziekboek toe te lichten en er een echt <strong>Rotary</strong>kinderproject<br />

van te maken. Meer: www.rudolphsmuziekboek.nl<br />

vrijheid. opdrachtgever Stichting Sneek<br />

1940-1945 <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> na het einde van Woii blijven<br />

zorgen voor de vrouwen en kinderen die<br />

hun man en vader verloren omdat deze als<br />

verzetstrijder door de Duitsers was gedood<br />

of in een c<strong>on</strong>centratiekamp was omgekomen.<br />

‘al deze mensen zijn het waard, dat<br />

hun namen bij <strong>on</strong>s bekend blijven’. Die<br />

opdracht heeft de auteur, zelf geen oorlogskind, ter harte genomen<br />

en als rode draad door het verhaal geweven. Verhelderend daarbij <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

de beknopte schets van wat er aan Woii voorafging. en niet alleen<br />

voor mensen uit Sneek en omstreken.<br />

‘Voor <strong>on</strong>ze Vrijheid’ van Henk Doevendans <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een uitgave van<br />

Stichting Sneek 1940-1945<br />

De grenzeloze generatie<br />

De grenzeloze generatie van Frits Spangenberg<br />

(RC amsterdam) <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een scherpe analyse<br />

van een groot maatschappelijk vraagstuk.<br />

Het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> tevens een analyse van de resultaten<br />

van 25 jaar waarden- en opinie<strong>on</strong>derzoek<br />

van bureau Motivacti<strong>on</strong>. Naast bijdragen<br />

van Spangenberg zelf levert een keur aan<br />

prominente opiniemakers een bijdrage<br />

<strong>on</strong>der wie als Herman Wijffels, Pieter<br />

Winsemius, Charles Groenhuijsen en<br />

Micha de Winter.<br />

Meer informatie: www.nieuwamsterdam.nl<br />

juNi 2010<br />

De RotaRiaN<br />

7


<strong>Rotary</strong><br />

Insignes<br />

Vanen<br />

Kado artikelen<br />

Licentiehouder <strong>Rotary</strong> Internati<strong>on</strong>al<br />

Nr. 96-4A0091<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79<br />

E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl<br />

A D V E R T E N T I E E X P L O I T A T I E<br />

Can you spot<br />

the correct logo?<br />

A<br />

B<br />

uw ervaren<br />

partner<br />

C<br />

D<br />

in<br />

advertentiewerving<br />

C L U B<br />

O F<br />

A N Y T O W N<br />

020 - 623 09 05<br />

It’s not easy, <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> it? That’s why <strong>Rotary</strong> has licensed<br />

nearly 350 companies worldwide, ensuring you<br />

receive high-quality merchand<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>e bearing <strong>Rotary</strong>’s<br />

official emblem.<br />

Help protect <strong>Rotary</strong>’s trademarks by purchasing<br />

merchand<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>e from licensed vendors. (Answer: D)<br />

Find the complete l<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t at<br />

www.rotary.org/support/licensee<br />

Lijnbaansgracht 58 Postbus 14626 T. 020-6230905 info@bureaunassau.nl<br />

1015 GS Amsterdam 1001 LC Amsterdam F. 020-6390846 www.bureaunassau.nl


• rotary • fellowship<str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g> •<br />

<strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g>: Join the club<br />

Tijdens een training voor inkomend gouverneurs in 2001 maakte<br />

C<strong>on</strong>rad Heede (PDG D5790) kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> met de Fellowship Rotarians’<br />

Wine Appreciati<strong>on</strong> Fellowship. Hij w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t 10 van zijn collega-gouverneurs<br />

te overtuigen daar ook lid van te worden. Daarmee werd<br />

het aantal leden van de Fellowship in een keer verdubbeld.<br />

Momenteel zijn er wereldwijd ruim 800 leden in 40 landen.<br />

Heede, nu voorzitter van de Fellowship en lid van RC Grapevine<br />

(toeval?), zag het ledental groeien nadat zij met een kraam in het<br />

House of Friendship op de internati<strong>on</strong>ale c<strong>on</strong>ventie hadden<br />

gestaan. Elk jaar komen er langs die weg leden bij. De leden van<br />

de Fellowship praten over wijn, houden van wijn, maar doen ook<br />

aan liefdadigheid meestal gerelateerd aan de liefde voor de druif.<br />

Via hun acties hebben zij ook al ruim US$35.000 opgehaald voor<br />

de wereldwijde polioactie.<br />

De Rotarians’ Wine Appreciati<strong>on</strong> Fellowship <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> slechts een van de<br />

ruim 50 <strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g> waarin rotarians hun interesses en<br />

hobby’s delen. <str<strong>on</strong>g>Juni</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g> Maand. Wie de website<br />

van RI bezoekt en zoekt op <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g> vindt er van alles. Zo ook<br />

de Fellowship of Rotarian Magicians en de Internati<strong>on</strong>al Curling<br />

Fellowship of Rotarians. In <strong>Nederland</strong> zijn niet alle <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g><br />

vertegenwoordigd, maar bekende zijn: de Rotarian Retro Automobile<br />

Fellowship <strong>Nederland</strong>, Internati<strong>on</strong>al Fellowship of<br />

35 jaar <strong>Rotary</strong> caravanclub<br />

In augustus 2010 bestaat de kampeerfellowship ICFR in<br />

<strong>Nederland</strong> 35 jaar. De ICFR <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in augustus 1974 opgericht naar<br />

voorbeeld van de Engelse Internati<strong>on</strong>al Caravanning Fellowship<br />

of Rotarians.<br />

De <strong>Rotary</strong> Caravan- en Camperclub (ICFR) <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in de loop van haar<br />

bestaan uitgegroeid tot een sprekend voorbeeld van echte <strong>Rotary</strong><br />

Fellowship. Actieve Rotarians en niet meer actieven met een<br />

<strong>Rotary</strong>verleden en hun partners genieten voluit elk jaar in ICFRverband<br />

van een voor- en een najaarskamp: een weekend, maar<br />

de meeste deelnemers komen eerder en blijven langer. Zo’n<br />

kamp, georgan<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerd door een w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selend groepje leden, vindt<br />

plaats op een telkens andere plek in <strong>Nederland</strong>. Men leert zo spelenderwijs<br />

heel <strong>Nederland</strong> kennen. Dit <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> altijd weer verrassend<br />

Cycling to Serve, de Internati<strong>on</strong>al Fellowship of Flying Rotarians,<br />

Fellowship of Gardening Rotarians in the Netherlands, Dutch<br />

Golfing Fellowship of <strong>Rotary</strong>. Kijk op www.rotary.nl voor een uitgebreide<br />

lijst met <str<strong>on</strong>g>Fellowships</str<strong>on</strong>g>.<br />

Susie O. Ma<br />

en inspirerend. Men schrijft zich van te voren in voor diverse<br />

programma<strong>on</strong>derdelen, zoals fietsen, golfen, bridgen, museumbezoek,<br />

stads- en boswandelingen, Nordic walking, enz. Alles<br />

kan en mag, niets moet. Meestal nemen zo’n 60 equipes deel op<br />

een met veel zorg geselecteerd kampeerterrein dat moet voldoen<br />

aan <strong>on</strong>ze duidelijke e<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>en voor optimale Fellowship.<br />

Daarnaast worden er elk jaar kampen van kleinere omvang georgan<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerd:<br />

fiets- en wandelkampen, een wintersportkamp en ook<br />

campingtrips naar <strong>Rotary</strong> C<strong>on</strong>venties (indien gehouden in<br />

Europa). Ook werden al eens reizen met een beperkt aantal deelnemers<br />

naar Scandinavië, Sicilië, Tsjechië, Canada en de USA<br />

gemaakt. Kenmerkend voor de ICFR <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> het echte gemeenschapsgevoel<br />

dat elke kampeer<strong>on</strong>tmoeting in voor- en najaar steeds<br />

weer tot een warme en <strong>on</strong>tspannen ervaring maakt! Een rotarian<br />

met caravan of camper doet zichzelf echt tekort als hij/zij zich<br />

een kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>making met de ICFR <strong>on</strong>tzegt.<br />

De ICFR verwelkomt graag nieuwe leden. Uiteraard om een verantwoorde<br />

groei te bewerkstelligen, maar eigenlijk meer nog om<br />

anderen te laten delen in een bijz<strong>on</strong>dere Fellowshipbeleving,<br />

kenmerk van <strong>Rotary</strong> Internati<strong>on</strong>al.<br />

Voorzitter ICFR, Ben Schulte (RC Sassenheim), tel 0252-210103,<br />

e-mail: bschulte@ziggo.nl<br />

Secretar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> ICFR, Theo Fortgens, (RC Hengelo (O)-Driene),<br />

tel.: 074-2566620, e-mail: theo@fortgens.net<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

9


• rotary • COL 2010 •<br />

<str<strong>on</strong>g>Council</str<strong>on</strong>g> <strong>on</strong> Leg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>lati<strong>on</strong>,<br />

een afspiegeling in het klein van wat <strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

Je hoort het zo vaak van clubleden: <strong>Rotary</strong> moet dit, dat, zus<br />

of zo. Als clublid (grass root Rotarian, zoals de Amerikanen<br />

dat noemen) kun je meer doen dan alleen maar roepen dat<br />

er iets anders moet. Formuleer eens gewenste verandering!<br />

Paul Knijff (RC Weesp-Vechtstreek Noord) was bij de <str<strong>on</strong>g>Council</str<strong>on</strong>g><br />

<strong>on</strong> Leg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>lati<strong>on</strong> (CoL) 2010 - van 25 t/m 29 april 2010 in Chicago<br />

- als waarnemer in de hoedanigheid van genomineerd RI<br />

Director (lid van de RI Board).<br />

Als n<strong>on</strong>-voting back bencher en oud-redacteur van De Rotarian<br />

schrijf ik dit artikeltje. PDG Willem van Meeteren, die als secretar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

optreedt voor de <strong>Nederland</strong>se afgevaardigden, bericht separaat<br />

over de voorstellen en wat ermee <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> gedaan.<br />

Wie doen de voorstellen?<br />

Leden kunnen ideeën inbrengen bij hun clubs en/of bij hun<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten. Clubs en d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten zijn aangesloten bij <strong>Rotary</strong> Internati<strong>on</strong>al,<br />

dat ben je als rotarian slechts indirect. Een clubvoorstel<br />

moet gesteund worden door een d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict. De RI Board doet ook<br />

voorstellen, net als de Board of Trustees van de <strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong><br />

(TRF). De leden en oud-leden van die twee bestuursorganen zijn<br />

CoL-deelnemers z<strong>on</strong>der stem. Voorstellen kunnen eens in de drie<br />

jaar aan de CoL worden voorgelegd. Eind april 2010 v<strong>on</strong>d een CoL<br />

plaats in Chicago met zeven d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsgedelegeerden uit <strong>Nederland</strong>.<br />

Soorten voorstellen<br />

Er zijn enactments en je hebt resoluti<strong>on</strong>s. Een enactment <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een<br />

voorstel om de statuten (the C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>) of het hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>houdelijk<br />

reglement (the Bylaws) van RI, de Foundati<strong>on</strong>, de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten of de<br />

clubs te veranderen. Aangenomen enactments zijn bindend. Voor<br />

een aanpassing van de statuten <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een tweederde meerderheid<br />

vere<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t. Resoluti<strong>on</strong>s zijn aanbevelingen aan de RI Board of aan de<br />

Board of Trustees van TRF om aan aangenomen <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sues aandacht<br />

te besteden. De Manual of Procedure (MoP) <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een boekwerkje<br />

met regelgeving dat na iedere CoL wordt geactual<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerd.<br />

Zet 700 rotarians bij elkaar…<br />

Het democrat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che proces tijdens de CoL <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> boeiend schouwspel.<br />

Strak, maar met humor geleid. De ruim 530 d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsvertegenwoordigers<br />

(allemaal oud-gouverneurs), de pakweg 80 deelnemers<br />

z<strong>on</strong>der stemrecht en een 100-tal waarnemers vergaderen <strong>on</strong>der<br />

de strakke leiding van de voorzitter (Chair) van het presidium<br />

waarin ook deskundigen zitten op het gebied van de regelgeving.<br />

Aan het presidium <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een panel toegevoegd met <strong>on</strong>afhankelijke<br />

deskundigen (Members at large). De leden daarvan zijn vrij om<br />

op momenten dat ze het nodig vinden hun expert<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>e in het debat<br />

te brengen. Een schets van de voorstelling <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> niet compleet z<strong>on</strong>der<br />

de zaalmicrofo<strong>on</strong>s en de tolkencabines voor het Engels,<br />

Frans, Spaans, Portugees, Koreaans en Japans.<br />

Het democrat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch proces: groene kaart, rode kaart, gele kaart<br />

De voorsteller krijgt een paar minuten om het voorstel toe te<br />

lichten. Steunbetuigers kunnen zich bij een microfo<strong>on</strong> melden<br />

met een groene kaart, tegenstanders met een rode. Hun kan ook<br />

een afgemeten spreektijd worden gegund. De voorzitter waakt<br />

over een goede balans tussen voor en tegen. En dan heb je nog de<br />

gele kaart. Met de gele kaart kun je toelichting vragen, een ordevoorstel<br />

doen of een eenvoudige tekstwijziging (amendement)<br />

aan de orde brengen. Over dat laatste komt dan weer een aparte<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie op gang met groene en rode kaarten. Debatten komen<br />

tot een einde als er door middel van een gele kaart een voorstel<br />

komt van één van de gedelegeerden om de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie te beëindigen<br />

en tot stemming over te gaan. Als dat voldoende steun vindt,<br />

kunnen de gedelegeerden zich uitspreken via hun stemkastjes.<br />

De uitslag verschijnt direct op grote schermen.<br />

Fellowship<br />

Het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> hard werken bij een CoL. Ruim veertig uren ingespannen<br />

vergaderen in vijf dagen. Maar ja, <strong>Rotary</strong>… er <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> meer, je bent met<br />

vrienden en vriendinnen uit meer dan 200 landen en geograf<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che<br />

gebieden bij elkaar. Je <strong>on</strong>tmoet elkaar niet alleen in de<br />

vergadering maar ook bij het <strong>on</strong>tbijt, in de koffiepauzes, bij de<br />

10 juni 2010 de rotarian


• rotary • COL 2010 •<br />

lunch, bij de interkerkelijke dienst, bij het Fellowship Dinner, in<br />

de hotellobby, in het internetcafé. Een afspiegeling in het klein<br />

van wat <strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, een internati<strong>on</strong>aal netwerk van maatschappelijk<br />

betrokken vrijwilligers. Dat netwerk van 1,2 miljoen leden<br />

heeft regelgeving nodig, de CoL <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de wetgevende vergadering<br />

van d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsgedelegeerden die daar op toeziet.<br />

PDG Paul Knijff, D1570<br />

CoL 2010: de belangrijke besluiten<br />

De afgevaardigden van de 7 <strong>Nederland</strong>se d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten hebben<br />

het ‘Landelijk Platform van D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict Afgevaardigden voor de<br />

<str<strong>on</strong>g>Council</str<strong>on</strong>g> On Leg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>lati<strong>on</strong> 2010’ gevormd en vervolgens 6 maal<br />

vergaderd als voorbereiding voor de CoL 2010.<br />

In oktober 2009 kregen wij de mappen met alle ingediende en<br />

goedgekeurde voorstellen (219 Resoluti<strong>on</strong>s en Enactments) van<br />

Evanst<strong>on</strong> toegez<strong>on</strong>den en hadden wij de gelegenheid die te<br />

bestuderen. De voorstellen werden in vijf zittingen van het platform<br />

besproken en het stemgedrag van ieder van de afgevaardigden<br />

werd (vrijblijvend) bepaald.<br />

Na de reg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie en het indienen van de geloofsbrieven op<br />

24 april bleek dat 527 van de 531 d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten vertegenwoordigd<br />

waren. Op 25 april beg<strong>on</strong> het echte werk. De voorstellen waren in<br />

13 categorieën verdeeld. Enkele van de 219 voorstellen waren al<br />

vóór de bijeenkomst, anderen werden tijdens de bijeenkomst,<br />

ingetrokken. Zo bleven uiteindelijk 170 voorstellen ter d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie<br />

over.<br />

Die d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie wordt gevoerd <strong>on</strong>der leiding van de welbespraakte<br />

en zeer strikte voorzitter Mark Mal<strong>on</strong>ey en vice-voorzitter John<br />

Boag. De indieners van een voorstel kregen 2,5 minuut om hun<br />

voorstel te verdedigen en daarna werd de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie geopend. Al<br />

snel viel op dat een aantal (vaak dezelfde) afgevaardigden uit<br />

India (soms moeilijk te verstaan Engels), Brazilië (luid Portugees)<br />

en de Verenigde Staten de zaalmicrofo<strong>on</strong>s bestormden om hun<br />

mening over voorstellen te geven. Voorzitter Mal<strong>on</strong>ey was meedogenloos,<br />

maar gaf een ieder - voor zover relevant - wel de kans<br />

zijn of haar mening te geven. Na beëindiging van de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussies<br />

werd elektr<strong>on</strong><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch gestemd. Dat werkte feilloos.<br />

Lidmaatschap: verbod op het beperken van het lidmaatschap op<br />

bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> van seksuele geaardheid. Na een lang en verhit debat<br />

aangenomen.<br />

Diverse voorstellen om bedrijfsleden, <strong>Rotary</strong> alumni, associate<br />

members, Friends of <strong>Rotary</strong> (van RC Amsterdam-Minerva) en<br />

niet-(meer) werkende moeders en vaders tot het lidmaatschap toe<br />

te laten, zijn allen verworpen.<br />

D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictc<strong>on</strong>ferentie, etc. verruiming van de periodes waarin<br />

D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict assemblees (maart t/m mei) en PETS (februari en maart)<br />

worden gehouden. Aangenomen.<br />

Verzoek (o.a. van RC Arnhem) om geen ‘president’s representatives’<br />

meer naar d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictc<strong>on</strong>ferenties te zenden. Verworpen.<br />

Programma’s: verzoeken om aandacht voor milieuproblematiek.<br />

Aangenomen.<br />

Belangrijke besluiten<br />

E-clubs: voorstel om de wetten zodanig te wijzigen dat e-clubs<br />

formeel erkend worden; niet meer dan 2 per d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict. Aangenomen.<br />

Attendance: een lange rij van voorstellen om de attendance<br />

plicht te wijzigen. Geen enkel voorstel haalde een meerderheid,<br />

ook het voorstel om 1x keer in de 14 dagen clubbijeenkomst te<br />

houden werd afgewezen.<br />

Verzoek voor instelling van een Internati<strong>on</strong>ale Water Dag en een<br />

Envir<strong>on</strong>ment Protecti<strong>on</strong> Awareness Day; beide verworpen.<br />

Verzoek om een 5e Avenue: Youth Service in te stellen.<br />

Geamendeerd als New Generati<strong>on</strong>s Avenue. Aangenomen.<br />

Diverse voorstellen om de leeftijd limieten voor Interact en Rotaract<br />

te wijzigen. Alle afgewezen of ingetrokken.<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

11


• rotary • COL 2010 •<br />

Diverse voorstellen om RotaKids, Elderact (niet vergelijkbaar met<br />

<strong>on</strong>ze Past Rotarians) en Probus als officiële <strong>Rotary</strong>programma’s te<br />

erkennen. Verworpen.<br />

Voorstel om Inner Wheel als een waardevolle ‘Associate Partner’<br />

van <strong>Rotary</strong> te erkennen. Aangenomen.<br />

Voorstellen om envir<strong>on</strong>mental c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong>, hearing health care en avoidable<br />

blindness als wereldwijde programma’s op te nemen. Alle<br />

verworpen.<br />

Voorstellen om de verspreiding van tuberculose, <strong>on</strong>derzoek naar<br />

de oorzaken van zenuwziekte en f<strong>on</strong>dsen voor het voorkomen<br />

van kindersterfte op te nemen in programma’s. Allen verwezen<br />

naar de Board.<br />

Foundati<strong>on</strong>: voorstel om partners (in de breedste zin van het<br />

woord) en afstammelingen van Rotarians uit te sluiten van deelname<br />

aan Foundati<strong>on</strong> programma’s. Aangenomen. Aansluitend<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een aantal voorstellen om de kwalificaties voor deelname aan<br />

GSE, Scholarships en Vol<strong>on</strong>teer Service programma’s te wijzigen<br />

ingetrokken of verworpen.<br />

De resolutie om Matching Grants alleen toe te kennen aan clubs<br />

die bijdragen aan het Annual Programs Fund. Verworpen.<br />

Financiën: Na lange d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie werd een voorstel om de hoofdelijke bijdrage<br />

per lid (nu US$ 24,50) tot 2014 ieder half jaar met US$ 0,50 te verhogen, aangenomen.<br />

De minimum-bijdrage per club <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> gebaseerd op minimaal 10 leden.<br />

Voorstellen om j<strong>on</strong>ge leden of partners/echtgenoten van leden<br />

korting te geven: verworpen.<br />

Na een verhit debat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> het voorstel om de ledenbijdrage te verhogen<br />

t.b.v. een f<strong>on</strong>ds voor de jaarlijkse c<strong>on</strong>ventie, verworpen.<br />

Alle vergoede bijdragen en betalingen t.b.v. RI Directors dienen<br />

in het jaarverslag te komen. Het zelfde geldt voor de Trustees van<br />

TRF.<br />

Board en Directors: Alle voorstellen om de verkiezing van<br />

Directors te wijzigen zijn verworpen.<br />

Veel (afgevaardigden uit India en Afrika) was er te doen om de<br />

benoemingsprocedures voor de Governor-nominee en om de<br />

mogelijkheid in beroep te gaan. De kiescomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie dient binnen<br />

72 uur een door allen <strong>on</strong>dertekende verklaring naar de Gouverneur<br />

te zenden. De Board zal de mogelijkheid krijgen om<br />

Gouverneurs en anderen die de regels geweld aan doen (door<br />

bijv. te lobbyen en/of de benoemingscomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie te beïnvloeden)<br />

uit hun functie te <strong>on</strong>theffen.<br />

D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten: de Board zal de mogelijkheid krijgen d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten met<br />

minder dan 1200 leden en/of 33 clubs te herindelen bij naburige<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten.<br />

Clubs: voorstel om clubs die het m<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>bruik (van bv <strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong><br />

f<strong>on</strong>dsen) door een (of meerdere) van hun leden <strong>on</strong>gestraft<br />

laten van het lidmaatschap van RI vervallen te verklaren.<br />

Aangenomen.<br />

Voorstel om geschorste clubs weer toe te laten als binnen<br />

6 <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>en alle vere<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>te bijdragen betaald zijn. Aangenomen.<br />

Comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sies: voorstellen om de ‘terms of reference’ voor de Audit<br />

Committee en de Strategic Planning Committee aan te passen<br />

zijn aangenomen.<br />

Voorstellen om vaste comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sies voor informatie technologie en<br />

voor populatie problemen in te stellen zijn verworpen; maar een<br />

comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie voor Interact komt er.<br />

Officieel orgaan: voorstel om dit, naar keuze, in de Verenigde<br />

Staten en Canada via internet of in gedrukte vorm te <strong>on</strong>tvangen<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> aangenomen. Besloten werd dat rotarians w<strong>on</strong>ende op hetzelfde<br />

adres kunnen verzoeken met één ab<strong>on</strong>nement te volstaan.<br />

COL: de voorstellers van een wetswijziging zullen voortaan doel<br />

en effect van hun voorstel moeten toelichten.<br />

Voorstel dat een PDG niet meer dan 3 maal als afgevaardigde aan<br />

de COL kan deelnemen <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> aangenomen.<br />

PDG Willem van Meeteren, D1550, secretar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Platform.<br />

Na een verhitte d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie werd een (sterk geamendeerd) voorstel<br />

voor wijziging van de ‘travel policy’ aangenomen.<br />

Gouverneurs: Voorstel van RC Arnhem om de termijn voor<br />

Gouverneurs te verlengen tot 2 jaar: verworpen.<br />

Voorstel dat een Governor-nominee minstens een jaar als<br />

Ass<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tant-Governor moet hebben gefuncti<strong>on</strong>eerd: verworpen.<br />

12 juni 2010 de rotarian


• rotary • d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>triCtsC<strong>on</strong>ferenties •<br />

Ethiek <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> meer dan retoriek<br />

Op 29 mei verzamelden zich ruim 200 gasten voor de c<strong>on</strong>ferentie van D1550. Locatie was het<br />

kloppend hart van innovatief <strong>Nederland</strong>: c<strong>on</strong>ferentiecentrum ‘The Strip’ op de Hightech Campus<br />

in Eindhoven. En alhoewel Rijkswaterstaat uitgerekend dit weekend had uitgekozen om een<br />

deel van de A2 ten zuiden van Eindhoven af te sluiten waren toch bijna alle gasten op tijd aanwezig.<br />

Het thema voor de c<strong>on</strong>ferentie: ‘Ethiek... meer dan retoriek’.<br />

terwijl de partners en andere gasten van de aanwezige<br />

rotarians genoten van een interessante<br />

lezing over ‘Vrouwen in de Kunst’ door Karin<br />

Haanappel wo<strong>on</strong>den de aanwezige rotarians allereerst<br />

de hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>houdelijke vergadering bij.<br />

Gouverneur addy Goudsmits mocht in het bijz<strong>on</strong>der<br />

welkom heten de heer Milt<strong>on</strong> Frary als<br />

vertegenwoordiger van de President Ri. addy keek<br />

in haar speech terug op een succesvol gouverneursjaar.<br />

Het Strateg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch Plan, bij ieder<br />

clubbezoek vol verve en enthousiasme opgebouwd<br />

en omkranst met bloemen die symbool st<strong>on</strong>den<br />

voor kenmerken van een <strong>Rotary</strong>club, werd nu afgebouwd om symbol<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch<br />

plaats te maken voor een nieuw thema. Zij st<strong>on</strong>d dankbaar<br />

stil bij de vele activiteiten in het achterliggende jaar waarin nieuwe<br />

clubs en maar liefst 109 nieuwe leden werden verwelkomd.<br />

De overleden rotarians in <strong>on</strong>s d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict werden op gepaste wijze herdacht,<br />

afgesloten door een stemmig gedicht. Hierna werden de<br />

jaarrekening en de begroting voor het nieuwe jaar bij acclamatie<br />

goedgekeurd door de vergadering.<br />

addy plaatste vervolgens haar voorganger en opvolgers in de schijnwerpers.<br />

als verrassing op het eind van de hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>houdelijke<br />

vergadering werd aan Pierre Sleven een Paul Harr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Fellow <strong>on</strong>derscheiding<br />

met saffier uitgereikt. Pierre verzorgt al sinds<br />

mensenheugen<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de weekberichten voor RC eindhoven–Kempenland<br />

en doet dat op een dermate erudiete wijze dat de partners van<br />

rotarians daags na de bijeenkomst al informeren of het weekbericht<br />

al binnen <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>!<br />

Kort voor half twaalf was het tijd voor de keynote speaker van de<br />

c<strong>on</strong>ferentie, niemand minder dan Generaal b.d. Dick Berlijn. Hij gaf<br />

een overzicht van zijn carrière, maar ook van de <strong>on</strong>twikkeling van de<br />

<strong>Nederland</strong>se krijgsmacht en de veranderende omgeving waarin deze<br />

haar taak moet uitoefenen. <strong>on</strong>der andere de noodzaak om te bezuinigen<br />

vormde de aanleiding om luchtmacht, marine en landmacht<br />

samen te voegen <strong>on</strong>der een éénhoofdige leiding, de Commandant<br />

der Strijdkrachten, een functie die generaal Berlijn als eerste<br />

bekleedde. Generaal Berlijn gaf <strong>on</strong>der andere een indringende analyse<br />

van leiderschap. op diverse punten in zijn betoog, alsook tijdens<br />

beantwoording van vragen uit de zaal benadrukte hij het belang van<br />

vorming op jeugdige leeftijd. ‘een vorm van sociale dienstplicht zou<br />

zeker kunnen bijdragen aan het herstel van eth<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che waarden <strong>on</strong>der<br />

de jeugd’, aldus Berlijn, ‘geen cursusje ethiek van een week op latere<br />

leeftijd’.<br />

Na generaal Berlijn volgden presentaties door de amerikaanse en<br />

<strong>Nederland</strong>se GSe teams. De amerikaanse studenten hadden een<br />

fraaie tour door <strong>Nederland</strong> gemaakt, waarbij slechts twee lekke ban-<br />

den te noteren waren en<br />

véél fellowship. De<br />

<strong>Nederland</strong>se studenten<br />

op hun beurt waren<br />

<strong>on</strong>der de indruk van<br />

het enthousiasme en<br />

slagvaardigheid<br />

die<br />

de<br />

amerikaansschap<br />

kenmerkt.<br />

gemeenal<br />

met al een rijk gevulde ochtend<br />

waarna het zo zoetjesaan tijd werd<br />

voor de uitstekend verzorgde lunch,<br />

waarna het tijd was voor een volgend hoogtepunt: de forumd<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie.<br />

Hierin gaven maar liefst 5 topmensen uit uiteenlopende<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ciplines hun v<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ie op een aantal eth<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che kwesties: Bankier Wim<br />

van de Goorbergh, hoogleraar Diergeneeskunde Frauke ohl, Philips<br />

topman Harry Hendriks, special<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t openbaar bestuur Cees Versteden<br />

en last but not least tineke Ceelen, directeur van stichting Vluchteling<br />

vormden het d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussieforum, dat door dagvoorzitter Sibbe<br />

Hoekstra met kundige hand langs de diverse stellingen werd geleid.<br />

Waarbij ook de aanwezigen in de zaal volop van gedachten w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selden<br />

met de forumleden.<br />

Het officiele programma eindigde met een spectaculair optreden van<br />

‘More balls than most’. om deze drie heren te omschrijven als<br />

‘j<strong>on</strong>gleurs’ zou hen tekort doen. in een razend tempo behandelden<br />

zij actuele thema’s, waar<strong>on</strong>der ook de <strong>on</strong>derwerpen die eerder op de<br />

dag tijdens de c<strong>on</strong>ferentie aan de orde waren geweest. De j<strong>on</strong>gleuracts<br />

werden allengs gewaagder waarbij op enig moment zelfs<br />

gevreesd mocht gaan worden voor de gez<strong>on</strong>dheid van Sandra de<br />

Bresser en Milt<strong>on</strong> Frary die als vrijwilliger het podium hadden betreden.<br />

uiteindelijk k<strong>on</strong> iedereen zich gelukkig <strong>on</strong>gesch<strong>on</strong>den gaan<br />

opmaken voor de borrel. echter niet voordat addy Goudsmits voor<br />

de tweede keer die dag een Paul Harr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Fellow benoemde in de perso<strong>on</strong><br />

van jacques Brouwers als dank voor zijn grote inzet bij de<br />

organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie van een aantal <strong>Rotary</strong>d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsevenementen in het achterliggende<br />

jaar.<br />

tijdens de borrel k<strong>on</strong> eenieder, <strong>on</strong>der de vrolijke klanken van <strong>on</strong>ze<br />

‘eigen’ <strong>Rotary</strong> Dixie Stompers terugkijken op een zeer geslaagde dag!<br />

theo Verhagen<br />

RC eindhoven-Kempenland<br />

juNi 2010<br />

De RotaRiaN<br />

13


• rotary • D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferenties •<br />

D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>c<strong>on</strong> Apenheul was ‘no more m<strong>on</strong>key business’<br />

Hoewel Coen de Ruiter, directeur van de Apenheul, het daar letterlijk<br />

genomen niet mee eens was, waren alle sprekers het erover eens<br />

dat duurzaamheid geen ‘m<strong>on</strong>key business’ meer <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. Thomas Rau,<br />

architect van het bijz<strong>on</strong>dere gebouw ‘De Staart’ in de Apenheul<br />

waar de c<strong>on</strong>ferentie van D1560 gehouden werd, vindt overigens dat<br />

duurzaamheid<br />

al lang<br />

voorbij <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> en<br />

dat het gaat<br />

om levensvatbaarheid.<br />

Rob de<br />

Fluiter,<br />

CFO van<br />

Van Gansewinkel,<br />

beweert dat<br />

afval niet<br />

bestaat en <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> ervan overtuigd dat alles te<br />

recyclen <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. De CEO van TNT, Peter Bakker,<br />

real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eert zich dat je als<br />

wereldbedrijf niet alleen kunt profiteren<br />

van de wereld en tegelijkertijd de problemen van diezelfde wereld<br />

aan de wereld kunt laten. De keten moet doorbroken worden en<br />

daarvoor ‘you have to break the rules to change the system’.<br />

Alle heren hielden een boeiend betoog voor de bijna 300 aanwezigen,<br />

<strong>on</strong>der wie de vertegenwoordiger van de wereldpresident RI<br />

Patrick Ch<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>anga en zijn vrouw Petr<strong>on</strong>ella. De ‘petje op, petje af’<br />

vragenr<strong>on</strong>de<br />

zorgde voor<br />

een leuke<br />

break en de<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie tussen<br />

de<br />

sprekers<br />

leverde interessante<br />

uitspraken<br />

op. ‘Goedbedoelde<br />

voorbeelden<br />

laten alleen maar zien dat we het minder fout doen, dat betekent<br />

nog niet dat we het goed doen’, ‘Het gaat om communicatie, liefde<br />

en geld’, ‘De Mayakalender ziet tijd als kwaliteit’, ‘Ik ben zelf geen<br />

<strong>Rotary</strong>lid, maar kom jullie wel verdacht vaak tegen.’ U had erbij<br />

moeten zijn om de samenhang te snappen en ik kan u vertellen;<br />

het was de moeite waard. Met dank aan RC Apeldoorn-’t Loo was<br />

het een uitstekend georgan<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerde d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferentie.<br />

Pauline Meijwaard<br />

‘Als de zee zakt, zie je wie er z<strong>on</strong>der zwembroek zwemt’<br />

Gedoe in D1570. Het was te duur en de plek niet oké<br />

Een trendbreuk moest het worden, iets totaal anders. Gebouw:<br />

Mercedes Utrecht. Doelgroep: rotarians, maar vooral ook nietrotarians.<br />

Sprekers: een keur aan <strong>on</strong>dernemers. Thema: Never<br />

waste a good cr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> (en de kunst om er beter uit te komen).<br />

Zo’n 210 rotarians en meer dan 60 niet-rotarians troffen elkaar in<br />

een ambiance van chroom, rubber en glas. In een wereld waar de<br />

cr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> zich in volle omvang doet gelden. Maar even niet in<br />

Utrecht, want er was voor de deelnemers een hoop prettig stoffelijks<br />

om zich aan te vergapen. Maar daarnaast het nodige om de<br />

geest mee te slijpen.<br />

Er was een indrukwekkende lijst aan sprekers. Zoals de voorzitter<br />

van de <strong>Nederland</strong>se Vereniging van Banken, Boele Staal, die<br />

inging op de techn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che en mentaliteitsfouten<br />

die hebben geleid tot de<br />

cr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. En op de vertrouwenscr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, de<br />

reactie van de banken met een eigen<br />

code en hij legde nog eens uit dat<br />

Goldman Sachs in <strong>Nederland</strong> écht niet<br />

bestaat.<br />

Met prikkelende meningen. Rob van der Laan (BCG), die iedere<br />

<strong>on</strong>dernemer aanraadde te doen als hij: begin als marktkoopman<br />

op de Albert Cuyp. Maar die ook vaststelde dat de helft van zijn<br />

business inmiddels gericht <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> op herstructurering van bedrijven.<br />

Zijn top drie: klantenbinding, kostenbeheersing en kwaliteit.<br />

Wat te denken van Jaap Maljers, zorg<strong>on</strong>dernemer. Geld <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> volgens<br />

14 juni 2010 de rotarian


hem de leidende factor bij de special<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tensalar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sen, terwijl kwaliteit<br />

nauwelijks ter sprake komt. Maljers maakt het eigenlijk niet<br />

uit wat het wordt: marktwerking of overheidsregulering, als het<br />

maar c<strong>on</strong>sequent gebeurt. Hij heeft wel een oplossing: sluit 40 %<br />

van de ziekenhuizen, dan komt de herstructurering vanzelf.<br />

Dynamiek ook voldoende bij twee sprekers van Lost Boys, een<br />

internetbedrijf dat het woord cr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> niet kent. Igor Milder hield<br />

de aanwezigen in een spetterende presentatie voor dat internet<br />

en sociale media de wereld gr<strong>on</strong>dig hebben veranderd, hoewel<br />

niet iedereen dat nog beseft. Want 50 % van de wereldbevolking <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

j<strong>on</strong>ger dan 30 jaar en 96 % daarvan <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> actief op internet. Succesverhalen<br />

van amaz<strong>on</strong>.com en nike gingen er bij de aanwezigen in als<br />

gesneden koek.<br />

Mercedes-directeur Hegeman schetste een nieuwe horiz<strong>on</strong> voor<br />

de auto-industrie, China met 1,5 miljoen verkochte auto’s per<br />

<str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>. Zijn toekomstperspectief wereldwijd: een groei van 800<br />

miljard auto’s in 2010 naar een verdrievoudiging in 2050. Met<br />

tegelijk de c<strong>on</strong>statering dat er in de sector dús gigant<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che veranderingen<br />

op til zijn in techniek en aandrijving.<br />

De quote van de dag komt z<strong>on</strong>der twijfel van een lector van de<br />

Hogeschool Utrecht, die c<strong>on</strong>cludeerde dat <strong>on</strong>dernemers op hun<br />

daden worden beoordeeld: ‘als de zee zakt, zie je wie er z<strong>on</strong>der<br />

zwembroek zwemt’.<br />

Tot slot: gouverneur Rob Klerkx die in een Mercedes met vleugeldeuren<br />

naar het podium werd gereden, de luiken gingen<br />

letterlijk open…. ‘We wilden geen <strong>Rotary</strong>-familiefeestje, maar een<br />

volwassen, inhoudelijk evenement’, aldus Klerkx.<br />

Voorzitter Jaap Vos (RC Houten) <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> na afloop een tevreden en real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch<br />

mens. ‘Er was kritiek, maar ik ben heel erg blij met hoe<br />

het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> gelopen. We hebben de D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>c<strong>on</strong> 2010 kostenneutraal gereal<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerd<br />

op een manier die Rob Klerkx wilde en ik ben heel erg<br />

tevreden met zoveel interesse van buitenaf.’ Een minpuntje was<br />

er ook. Vos: ‘De reacties en aanwezigheid van de clubs uit <strong>on</strong>s d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> me tegengevallen.’<br />

De opbrengst van de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferentie - zo’n 25 mille – gaat<br />

naar het Hospice Houten en Shelterbox. Inspirerend gedoe hoor,<br />

zo’n D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>c<strong>on</strong>...<br />

Ab V<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>scher<br />

Begrijp ik de j<strong>on</strong>gere generatie nog?<br />

Een uiterst interessante c<strong>on</strong>ferentie<br />

op 24 april in D1580 v<strong>on</strong>d plaats in<br />

het AZ stadi<strong>on</strong> in Alkmaar <strong>on</strong>der de<br />

veelzeggende titel: ‘Begrijp ik de j<strong>on</strong>gere<br />

generatie nog?’.<br />

Maori-groet voor DG Arend Sijpestein (rechts) van D1580<br />

Dat j<strong>on</strong>geren een breed begrip <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> bleek<br />

wel uit de leeftijdsverdeling en de kleding<br />

van de bijna 200 aanwezigen. Van scholieren in alledaagse<br />

kledij en ‘rotarians’ tot oudere j<strong>on</strong>geren in spijkerbroek en colbert.<br />

En dan de opmerking van spreker Frits Spangenberg (RC<br />

Amsterdam): ‘Ik weet nooit of ik mijn colbert open of dicht moet<br />

doen’. ‘Voor zo’n gelegenheid kleed je je toch een beetje als een<br />

rotarian,’ vulde Henk Maas later aan.<br />

De hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>houdelijke vergadering met de vertegenwoordiger van<br />

wereldpresident RI Malcolm Boddingt<strong>on</strong> en een hommage aan<br />

de overleden rotarians eindigde spectaculair met een Maori-groet<br />

van het GSE-team uit Nieuw-Zeeland. De opgebouwde spanning<br />

en de gelaten rust waarin de c<strong>on</strong>ventie tot dat moment verliep,<br />

v<strong>on</strong>den een uitlaatklep.<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

15


• rotary • D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferenties •<br />

Wandelen voor Water Prijs naar RC IJm<strong>on</strong>d en Julianaschool<br />

Wandelen voor Water <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een initiatief van Aqua for All en Simavi, waarbij kinderen uit<br />

groep 7 en 8 van de bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>school zich laten sp<strong>on</strong>soren om 6 kilometer te wandelen, met<br />

6 liter water op hun rug. Het hoogste bedrag per school <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in D1580 opgehaald door de<br />

Julianaschool uit Overveen. Zij werden daarvoor belo<strong>on</strong>d met een schoolre<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> naar het<br />

Zuiderzeemuseum. De prijs werd uitgereikt door Peter Wiers, voorzitter van de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictscomm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie<br />

Water.<br />

Bij de sprekers beet Frits Spangenberg (RC Amsterdam) het spits<br />

af. Met verwijzing naar zijn recente publicatie ‘De grenzeloze<br />

generatie’ zette hij een drietal burgerschapsmodellen neer. Frits<br />

wees er met name op dat momenteel de (over)heersende cultuur<br />

de straatcultuur <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. De j<strong>on</strong>gste generatie leeft intens, gefascineerd<br />

door uiterlijk, kicks, status en netwerken; opgevoed in vrijheid<br />

en voorspoed. Veel j<strong>on</strong>geren treden de toekomst met vertrouwen<br />

tegemoet en wenden hun vitaliteit op een positieve manier aan.<br />

Maar daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve<br />

<strong>on</strong>verantwoordelijkheid zichtbaar: obesitas, alcoholm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>bruik,<br />

schooluitval, schulden en publieke agressie. Een leger hulpverleners<br />

krijgt deze problemen maar niet <strong>on</strong>der c<strong>on</strong>trole. Sinds de<br />

omarming van het forever young-ideaal door volwassenen, rust<br />

er een taboe op opvoeden met gezag en wordt het belang van<br />

zelfbeheersing en het nemen van verantwoordelijkheid gebrekkig<br />

op j<strong>on</strong>geren overgedragen.<br />

Henk Maas, oprichter van EMC/Leren in Bedrijf, volgde met een<br />

bevlogen verhaal. Zijn levenswerk <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> ervoor te zorgen dat leren<br />

integraal <strong>on</strong>derdeel uitmaakt van het dagelijkse werk. Het effect<br />

van externe opleidingen losgekoppeld van de werksituatie <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> volgens<br />

Henk nihil. Henk maakt zich sterk voor de aansluiting bij<br />

bestaande kwaliteiten en expert<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>e van medewerkers. In zijn<br />

optiek staat iedere organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie bol van expert<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>e en vakmanschap;<br />

daaraan hoef je als extern bureau niets toe te voegen. Waar het<br />

om gaat, <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> het organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren van kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>uitw<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>seling en het leggen<br />

van de ju<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>te accenten. Hoofd, hart en handen <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de omgekeerde<br />

leerweg, ofwel vanuit de handen naar het hoofd. Hij hield in de<br />

hem toegemeten tijd een pleidooi voor een herinrichting van het<br />

beroeps<strong>on</strong>derwijs waarin dingen goed uitgelegd worden. Niet<br />

vanuit de theorie maar door mensen met ervaring en vanuit de<br />

praktijk.<br />

William Elegeert (RC Amsterdam-Zuidoost) zette kort en helder<br />

uiteen waar wij op het gebied van sociale media zoal mee bezig<br />

zijn binnen <strong>Rotary</strong>. Wij komen er op sociale netwerksites niet<br />

slecht vanaf, maar het pi<strong>on</strong>ierswerk wordt verricht door anderen.<br />

Zijn advies: neem overal aan deel en zorg dat er stukjes informatie<br />

over je organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie terug te vinden zijn via internet. Hij begaf<br />

zich zelfs voorzichtig op het pad van een nieuw sociaal netwerk<br />

speciaal voor rotarians, gedacht vanuit de <strong>on</strong> line<br />

ledenadmin<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie.<br />

Het Noordhollands Jeugdorkest - keurig gekamde haren en veel<br />

latent talent - besloot op muzikale wijze een <strong>on</strong>derhoudende en<br />

strak georgan<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eerde d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictc<strong>on</strong>ferentie.<br />

Marcel Harlaar<br />

1e Maartje van Westerop Watertrofee uitgereikt<br />

Op de c<strong>on</strong>ferentie van D1580 <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de eerste Maartje van Westerop watertrofee uitgereikt. Maartje van Westerop<br />

(RC Amsterdam) was zeer betrokken en actief lid van de <strong>Rotary</strong>WaterWerkgroep1580 tot zij overleed<br />

in september 2008. RC Amsterdam <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de eer te beurt gevallen deze w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selprijs in <strong>on</strong>tvangst te nemen. Volgens<br />

de jury verdient de club de prijs vanwege de real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie van waterprojecten in Ambolesi en<br />

Kilimanjaro, maar vooral om het pi<strong>on</strong>ierswerk van Maartje eer te bewijzen. De prijs werd uitgereikt door<br />

de voorzitter van de jury Joost Hoffscholte aan Judikje Kiers (RC Amsterdam).<br />

De prijs bestaat uit een kunstwerk als w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selprijs, en een certificaat. Het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> bedoeld als aanmoedigingsprijs om waterprojecten<br />

te real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren.<br />

16 juni 2010 de rotarian


Over vredeswerk en imagoverbetering<br />

Je stapt in een lift en je moet er bij de volgende etage alweer<br />

uit. Iemand ziet je <strong>Rotary</strong>speldje. Wat zeg je in die korte tijd<br />

als hij vraagt wat dat betekent?<br />

We zullen daar een antwoord op moeten vinden, al was het alleen<br />

maar om <strong>on</strong>s imago te verbeteren. De drukbezochte d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferentie<br />

in Den Haag op 17 april gaat ook daarover. DG Henk<br />

Boersma memoreert de overledenen in zijn d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict, maar pleit<br />

vooral voor het aantrekken van veel nieuwe leden, om het vredeswerk<br />

van <strong>Rotary</strong> voort te kunnen zetten, want zorgen voor meer<br />

openheid, <strong>on</strong>derling begrip, scho<strong>on</strong> water, gez<strong>on</strong>dheid, microkredieten<br />

en nog veel meer, <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> vredeswerk. Hij stelt <strong>on</strong>s zijn<br />

opvolger, T<strong>on</strong> van Vliet, voor en vraagt zijn voorganger, Govert<br />

van Wesel, de tekst van de vertegenwoordiger van de wereldpresident,<br />

de Schot Gord<strong>on</strong> McInally, voor te lezen. (Gord<strong>on</strong> zat vast<br />

op Heathrow). Een mooie tekst waaruit ik een paar korte citaten<br />

pluk: ‘Mag ik eraan herinneren, dat de hulp van vier rotarians aan anderen<br />

beg<strong>on</strong> met het openen van een publiek toilet in Chicago en nu 105 jaar later redden<br />

we de wereld van Polio. Ik bezocht het hoofdkwartier van <strong>Rotary</strong> in<br />

Evanst<strong>on</strong> en iemand vroeg me: ‘wat maken ze hier?’ antwoord: ‘ze maken hier<br />

een verschil’, ‘ Wat we voor <strong>on</strong>szelf doen sterft met <strong>on</strong>s, wat we voor anderen<br />

doen, blijft bestaan.’<br />

Burgemeester Jozias van Aartsen noemt zijn stad ‘Een centrum<br />

van vrede en recht’, met niet alleen de regering, maar ook de<br />

internati<strong>on</strong>ale diplomatie, een groot aantal jurid<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che instellingen,<br />

een grote gastvrijheid en veel cultuur. Maar wat de stad<br />

jarenlang gem<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t heeft, <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een universiteit. Die komt er nu in het<br />

najaar met een college voor internati<strong>on</strong>aal recht als dependance<br />

van Leiden, naast het Institute for Social Studies.<br />

Min<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ter van Staat, prof. Peter Kooijmans, haakt in op ‘Vrede en<br />

Recht’. Dat beg<strong>on</strong> al in 1898, toen had tsaar Nicolaas II het idéé<br />

voor een internati<strong>on</strong>ale <strong>on</strong>twapeningsc<strong>on</strong>ferentie, liever niet in<br />

St. Petersburg, want als het een m<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>lukking<br />

zou worden was dat<br />

<strong>on</strong>gunstig voor zijn stad. M<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>schien<br />

bij zijn nichtje, k<strong>on</strong>ingin Wilhelmina?<br />

Die voelde er ook weinig voor evenals de regering, maar toen de<br />

Amerikaanse spoorwegmagnaat Andrew Carnegie het wilde<br />

betalen, mocht het. In 1913 werd het geopend.<br />

Die eerste <strong>on</strong>twapeningsc<strong>on</strong>ferentie in 1898 – inderdaad in<br />

<strong>Nederland</strong> – was echt een m<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>lukking, maar toen het gebouw er<br />

een paar jaar later st<strong>on</strong>d kwam het goed van pas, o.a. in verband<br />

met de oprichting van de Volkenb<strong>on</strong>d in 1919 en het eerste Permanente<br />

Hof van Internati<strong>on</strong>ale Justitie in 1922, in 1945 opgevolgd<br />

door het Internati<strong>on</strong>aal Gerechtshof voor geschillen tussen staten.<br />

En er kwamen steeds meer jurid<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che instituten bij: In 1981 het<br />

Permanente Hof van Arbitrage, met het Iran-US /claims Tribunal;<br />

in 1994 het Straftribunaal (Joegoslavië) en in 1998 het Universeel<br />

Strafhof. In 2002 werd in Freetown het Special Court for Sierra<br />

Le<strong>on</strong>e opgericht, met een Strafkamer in Den Haag, evenals in<br />

2005 het Hariri tribunaal (Special Court for Leban<strong>on</strong>) dat ook al<br />

uitweek naar Den Haag. Verder Europol en de OPCW, de Organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie<br />

voor het Verbod op Chem<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che Wapens.<br />

De c<strong>on</strong>ferentiegasten worden in vijf groepen verdeeld die ieder<br />

één van die instellingen bezoekt, waarna we <strong>on</strong>ze ervaringen<br />

kunnen uitw<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selen. De één vertelt over de pracht van het Vredespale<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>,<br />

de ander met afschuw over wrede kindsoldaten en een<br />

derde over het met fluwelen handschoenen en heel goede<br />

beschermende kleding opgraven van mosterdgasgranaten uit WO<br />

I bij Ieperen en latere granaten elders.<br />

Het GSE team uit de Filippijnen wordt voorgesteld en drie van de<br />

organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atoren, van de als een trein lopende c<strong>on</strong>ferentie, worden<br />

door Henk Boersma benoemd tot Paul Harr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Fellow, evenals de<br />

opvolger van Henk Boersma, T<strong>on</strong> van Vliet, omdat hij met zijn<br />

<strong>Rotary</strong> postzegelactie meer dan B 50.000 heeft<br />

opgehaald.<br />

Aan het eind krijgen we nog een dansvoorstelling:<br />

negen dansers lopen door elkaar<br />

heen, kijken met starre koppen recht voor<br />

zich uit, hebben geen aandacht voor de anderen<br />

ook al botsen ze tegen elkaar op,<br />

proberen soms de aandacht te trekken met<br />

schrikreacties, gekr<strong>on</strong>kel of met acrobat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che<br />

trucs, en vert<strong>on</strong>en slechts een klein lachje als<br />

de truc lukt, maar zelfs dan hebben de anderen<br />

nauwelijks belangstelling. Samengevat:<br />

Ze laten zien hoe zij denken dat de maatschappij<br />

er uitziet, en hoe nodig het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> dat<br />

<strong>Rotary</strong> bestaat. Een heel ander beeld geven de<br />

j<strong>on</strong>geren van ROTARACT die zich overal<br />

behulpzaam opstellen, enthousiast praten<br />

over de jeugd en <strong>Rotary</strong> en die zeker geschikt<br />

zijn om in de toekomst rotarian te worden.<br />

C<strong>on</strong>rad van de Weetering<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

17


• rotary • D<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferenties •<br />

Kleur in Alblasserwaard<br />

Het schitterende gebouw Landvast, <strong>on</strong>der de rook van Dordrecht,<br />

omringd door een aanliggende jachthaven en een<br />

groot en ruim parkeerterrein tot aan de hoofdingang,vormde<br />

op deze door de z<strong>on</strong> overgoten zaterdag het decor van de c<strong>on</strong>ferentie<br />

van Cees Doornhein, DG D1610 RI.<br />

Cees Doornhein werd vergezeld door zijn echtgenote Arianne. Het<br />

organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>erend comité had een verfr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>send en veelzijdig programma<br />

samengesteld voor de bijna 200 gasten, rotarians en partners uit 35<br />

clubs. Dagvoorzitter mevrouw Agnes van Mil opende de c<strong>on</strong>ferentie<br />

en hield op een adequate manier de leiding stevig in handen.<br />

Uit een recent <strong>on</strong>derzoek in de Atlas van de Gemeenten was het<br />

duidelijk gebleken: Dit gebied <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> ‘booming’ met veel activiteiten<br />

op het kunst – en creatieve vlak. Veel indruk maakte ook het GSEteam<br />

uit Indiana met team leader Greg Moore en als team leden<br />

om het motto te volgen ‘The Future of<br />

<strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in Your Hands’. Scholing voor<br />

de jeugd, dat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de toekomst zei PDG<br />

Wilfred Marriott.<br />

Vervolgens presenteerde de charmante Lousmijn van de Akker van<br />

het bedrijf L.A. Colors from Amsterdam, met verve en vakmanschap<br />

een introductie over KLEUR. Zij <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een internati<strong>on</strong>ale<br />

trendexpert en haar v<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ie <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> medebepalend voor merken als Nike,<br />

Estee Lauder, Kipling en Tommy Hilfiger. Haar indrukwekkende<br />

optreden werd herhaaldelijk <strong>on</strong>derbroken door een sp<strong>on</strong>taan<br />

applaus. De gasten in de zaal <strong>on</strong>dergingen vrolijk en sportief een<br />

mini masterclass. Vervolgens werd er gewerkt via workshops met<br />

als titel ‘Hoe kleurt <strong>Nederland</strong> over twintig jaar’. Na de lunch met<br />

velerlei activiteiten van deelnemende clubs, werd het programma<br />

voorgezet met een lezing door Ruud Boer met als titel ‘Wat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een<br />

Gouverneur Cees Doornhein (rechts) en Lousmijn van den Akker<br />

Craig D. Wells, Jenny Hatch, Brent Colwell en Jennifer D. Best.<br />

Groeten waren er van de gouverneur van D6580 Bettye Dunham.<br />

De d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferentie had als thema KLEUR.<br />

Bij de <strong>on</strong>tvangst waren ook Wilfred en Marian Marriott, oud gouverneur<br />

RI en in de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferentie in Alblasserdam<br />

vertegenwoordiger van President RI John Kenny. Ondanks het<br />

vroege uur heerste er een opgewekte, verwachtingsvolle stemming<br />

die de rest van de dag zou voortduren. Klokslag 10 uur opende<br />

Agnes van Mil de c<strong>on</strong>ferentie in de Grote Zaal van Theater Landvast.<br />

Gouverneur Cees Doornhein verwelkomde de deelnemers en<br />

speciaal oud gouverneur Marriott en echtgenote. Rotarian Marriott<br />

ging lastige vragen niet uit de weg en ook hij deed een oproep<br />

merk en welk merk ben jij’? Ook nu volgden workshops. De dag<br />

werd samengevat door een improv<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie van cabaretgroep ‘Op<br />

sterk water’. Die zorgde ervoor dat het auditorium glimlachend<br />

terugdenkt aan deze memorabele c<strong>on</strong>ferentie. Afsluitend dankte<br />

gouverneur Cees Doornhein DG 2009–2010 Wilfred Marriott en<br />

echtgenote, het cabaret Op Sterk Water, dagvoorzitter Agnes van<br />

Mil , die met haar team zoveel gasten een verfr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>send, originele en<br />

dynam<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che dag bezorgde. Wie er niet was heeft veel gem<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t. Inkomend<br />

gouverneur Jos Zwaans wees <strong>on</strong>s er op dat de c<strong>on</strong>ferentie in<br />

2011 gehouden zal worden in Waalwijk op 14 mei met als thema:<br />

‘Scheppen en Show’.<br />

Martin Ebers<strong>on</strong><br />

18 juni 2010 de rotarian


• rotary • Hulph<strong>on</strong>d •<br />

Uit het dagboek van een hulph<strong>on</strong>d<br />

Nieuwsgierig kijk ik over de rand van het bed. Jammer, hij<br />

slaapt nog. Ik heb zo’n zin om aan de dag te beginnen! Maar<br />

z<strong>on</strong>der hem <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> er niet veel aan, dus ik moet nog even geduld<br />

hebben. Eindelijk gaat na een kwartier kw<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>pelen en <strong>on</strong>geduldig<br />

wachten de wekker. De dag <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> beg<strong>on</strong>nen!<br />

Mijn naam <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> Joep, ik ben een Golden Retriever met een enorme<br />

werklust en een hele kostbare opleiding. Ik ben namelijk opgeleid<br />

tot hulph<strong>on</strong>d. Na mijn 1,5 jaar durende opleiding ben ik bij<br />

Edwin geplaatst, die door zijn spierziekte in een rolstoel <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

terecht gekomen. Door zijn ziekte kan hij niet meer lopen en kan<br />

hij zijn handen niet meer volledig gebruiken. Voordat ik bij<br />

Edwin kwam, moest hij c<strong>on</strong>tinu anderen om hulp vragen en dat<br />

v<strong>on</strong>d hij echt verschrikkelijk. Het feit dat hij nooit meer kan<br />

lopen w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t hij na een moeilijke periode te accepteren, maar dat<br />

hij elke dag <strong>on</strong>tzettend afhankelijk was van anderen, daar k<strong>on</strong> hij<br />

niet aan wennen. Op een dag las Edwin bij toeval in een tijdschrift<br />

een artikel over hulph<strong>on</strong>den en hij was meteen verkocht.<br />

Hij nam c<strong>on</strong>tact op met Stichting Hulph<strong>on</strong>d, die al 25 jaar ervaring<br />

heeft met het opleiden van h<strong>on</strong>den voor mensen met een<br />

lichamelijke beperking, voor mensen die doof zijn en voor mensen<br />

met epilepsie. Stichting Hulph<strong>on</strong>d heeft op bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> van <strong>on</strong>ze<br />

karakters mij aan Edwin ‘gematcht’. Nu zijn we al twee jaar<br />

samen en we hebben het samen heel fijn.<br />

De dag <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> beg<strong>on</strong>nen en ik doe de gordijnen open. Er <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een touwtje<br />

aan vast gemaakt zodat ik ze gemakkelijk kan opentrekken.<br />

G<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>terav<strong>on</strong>d heb ik Edwin’s kleding al klaar gelegd voor de ADLhulp<br />

(hulp bij activiteiten van het dagelijks leven) dus dat hoef ik<br />

nu niet meer te doen. De bel gaat, dat zal de ADL-hulp zijn. Ik<br />

loop naar de deur en druk op een knop om deze te openen. Ze<br />

zegt me vriendelijk gedag, maar aait me niet. Dat v<strong>on</strong>d ze in het<br />

begin heel moeilijk, maar toen Edwin haar k<strong>on</strong> uitleggen dat een<br />

aai eigenlijk mijn salar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, begreep ze het meteen. Als ik namelijk<br />

van iedereen salar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> zou krijgen, zou ik een stuk minder goed<br />

naar Edwin lu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>teren. De ADL-hulp helpt Edwin bij het aankleden.<br />

Dat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> overigens nog maar één van de weinige dingen waar<br />

Edwin hulp van anderen voor nodig heeft, want het meeste kan<br />

ik voor hem doen. Vandaag gaat Edwin<br />

naar zijn werk en ik ga net als altijd lekker<br />

met hem mee. Toen hij mij nog niet<br />

had, was het voor hem moeilijk om werk<br />

te vinden. Dankzij mijn hulp hoeft hij<br />

niet steeds een collega te vragen zijn pen<br />

op te rapen, of de deur open te houden,<br />

daardoor k<strong>on</strong> hij bij zijn huidige werkgever meteen aan de slag.<br />

Als de ADL-hulp weg <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, geef ik mijn riem aan, die ik samen met<br />

Edwin bij me om doe. We gaan naar het werk en daar krijg ik alle<br />

tijd om me voor te bereiden op <strong>on</strong>s optreden van vanav<strong>on</strong>d. We<br />

gaan namelijk naar een <strong>Rotary</strong>club, voor een lezing over mijn<br />

werk als hulph<strong>on</strong>d. Dat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <strong>on</strong>tzettend leuk om te doen. Edwin<br />

vertelt zijn verhaal, over hoe hij door zijn spierziekte in een rolstoel<br />

terecht kwam en natuurlijk over hoe blij hij was met mijn<br />

komst. Als hij vertelt dat hij dankzij mij eindelijk weer zelfstandig<br />

kan zijn en dat hij zoveel meer vrijheid heeft dan voorheen,<br />

zie ik altijd dat mensen erg <strong>on</strong>der de indruk zijn. Daarna laten<br />

we samen zien wat ik zoal voor hem doe; ik trek zijn schoenen<br />

uit, zijn jas, ik raap de post op en ik geef zijn sleutels aan. Een<br />

groot aantal dingen kunnen we helaas niet laten zien, bijvoorbeeld<br />

dat ik ook de was uit de wasmachine haal, of dat ik bij de<br />

supermarkt de boodschappen uit het rek haal en de portem<strong>on</strong>nee<br />

aangeef bij de kassa. De mensen van <strong>Rotary</strong> zijn erg <strong>on</strong>der<br />

indruk van wat ik voor Edwin beteken, en vice versa. Ook het feit<br />

dat een hulph<strong>on</strong>d wel 80.000 euro bespaart op reguliere zorgkosten<br />

en zich dus meer dan ruim terugverdient, oogst veel<br />

enthousiasme. Met een voldaan gevoel gaan we naar hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, waar ik<br />

voor de vierde keer vandaag nog even lekker uitgelaten wordt.<br />

Het regent pijpenstelen, maar dat maakt <strong>on</strong>s allebei niet uit.<br />

Als we thu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> komen, doe ik namelijk de lamp aan en help ik<br />

Edwin uit zijn natte jas. Voordat ik bij hem was geplaatst, zat hij<br />

soms wel een half uur met een natte jas aan in het d<strong>on</strong>ker te<br />

wachten tot de ADL-hulp zijn jas kwam uittrekken. Ook kan<br />

Edwin zelf weer bepalen hoe laat hij naar bed gaat, omdat ik hem<br />

daarbij kan helpen en hij daar dus geen hulp van anderen meer<br />

voor nodig heeft. Als Edwin in bed ligt, trek ik de deken over<br />

hem heen en geef ik hem de afstandsbediening van de tv. Ik mag<br />

even naast hem op bed en ik leg mijn hoofd op zijn schoot.<br />

Samen kijken we nog wat TV, totdat Edwin mij vraagt het licht<br />

uit te doen. Dit doe ik en daarna kruip ik lekker in mijn mand.<br />

Het was een fijne dag en ik ben blij dat ik weer veel voor Edwin<br />

heb kunnen doen. Samen kunnen we de hele wereld aan en voelt<br />

hij zich een stuk minder gehandicapt. Ik hoop dat Stichting<br />

Hulph<strong>on</strong>d nog veel meer h<strong>on</strong>den op kan leiden voor mensen<br />

zoals Edwin. Gewo<strong>on</strong> omdat ieder mens recht heeft op vrijheid<br />

en zelfstandigheid.<br />

PS. Edwin en Joep komen graag bij <strong>Rotary</strong>clubs vertellen over<br />

hun leven. Meer informatie: www.hulph<strong>on</strong>d.nl<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

19


• rotary • Brief van de president •<br />

Rotarians,<br />

Aan het begin van het <strong>Rotary</strong>jaar ben ik gevraagd wat ik absoluut<br />

zou willen bereiken in dit <strong>Rotary</strong>jaar. Het antwoord <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> vrij eenvoudig:<br />

een sterker, levendiger en meer zorgzame <strong>Rotary</strong>. Ik heb<br />

me daarom gericht op ledenbeleid, imagoverbetering en dienstbaarheid<br />

aan anderen via projecten op het gebied van water,<br />

gez<strong>on</strong>dheidszorg, h<strong>on</strong>gerbestrijding en alfabet<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ering. Ik stelde<br />

wat betreft ledenbeleid mijn doelen real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch: elke club één<br />

gekwalificeerd lid erbij. Dat betekent 33.000 nieuwe leden<br />

wereldwijd, ofwel: een groei van 3 %.<br />

Met de recessie in het achterhoofd heb ik op de kosten gelet. Lidmaatschapsgelden<br />

komen niet uit de lucht vallen, maar uit de<br />

portem<strong>on</strong>nee van rotarians. Ik heb niet zo veel gere<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>d als mijn<br />

voorgangers omdat ik meer tijd op kantoor in Evanst<strong>on</strong> wilde<br />

doorbrengen. Maar ik ben wel naar China geweest om mij op de<br />

hoogte te stellen van de <strong>on</strong>twikkeling van <strong>Rotary</strong> daar met clubs<br />

in Beijing en Sjanghai. Het lidmaatschap daar <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> nu nog voorbehouden<br />

aan expats tot de overheid toestemming geeft aan<br />

gew<strong>on</strong>e burgers om lid te worden. Om die reden sprak ik met de<br />

Chinese overheid en zij weet heel goed wat <strong>Rotary</strong> doet. In Ind<strong>on</strong>esië<br />

- Banda Atjeh welteverstaan – bezocht ik het epicentrum<br />

Boodschap van de voorzitter<br />

van de Tsunami in 2004. Ik zag welke inspanningen lokale rotarians<br />

hebben geleverd om het gebied er weer bovenop te helpen.<br />

<strong>Rotary</strong> <strong>on</strong>tving daarvoor van de Ind<strong>on</strong>es<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che overheid een stuk<br />

gr<strong>on</strong>d waarop het een weeshu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> mocht bouwen. Ik had de eer om<br />

er een gez<strong>on</strong>dheidscentrum te openen. De med<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che apparatuur<br />

was gesch<strong>on</strong>ken door rotarians. Op Haïti zag ik kort na de aardbeving<br />

hoe <strong>Rotary</strong> aan de wereld liet zien hoe snel het kan<br />

reageren op de noden in de wereld; op korte en op de lange termijn.<br />

Bedankt rotarians! Rotarians treden daarmee niet op de<br />

voorgr<strong>on</strong>d. Zij doen goed in stilte – binnen de club, het d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict<br />

of landelijk – binnen hun gemeenschap en voor mensen in landen<br />

die zij nooit zullen zien. De rol van de individuele<br />

<strong>Rotary</strong>club <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> daarbij van belang. Wat er ook gezegd mag worden:<br />

de club <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> en blijft de hoeksteen van <strong>Rotary</strong>. Voor drie belangrijke<br />

zaken vroeg ik jullie aandacht. Water, gez<strong>on</strong>dheidszorg, h<strong>on</strong>ger<br />

en alfabet<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ering. Water zal een de belangrijkste producten worden<br />

in de toekomst. Onze voorraden moeten scho<strong>on</strong> en puur<br />

blijven. Wereldwijd hoopt men op vrede terwijl er toch iedere<br />

nacht mensen in angst leven of zij – door h<strong>on</strong>ger of oorlog – de<br />

volgende dag nog zullen zien. Alfabet<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ering <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> ook essentieel.<br />

Onderwijs, en in het bijz<strong>on</strong>der voor me<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>jes, <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de sleutel tot<br />

armoedebestrijding. Rotarians stellen zich altijd bescheiden op<br />

als zij dienstbaar zijn. We hoeven <strong>on</strong>s echter niet te schamen en<br />

ik denk dat het tijd <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> dat we anderen laten zien wat we allemaal<br />

doen. In China bezocht ik samen met mijn vrouw een weeshu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

dat was gefinancierd door RC Beijing. Twee babyme<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>jes werden<br />

aan <strong>on</strong>s gegeven met het verhaal dat zij waren gev<strong>on</strong>den in een<br />

trein. Ze heten Drag<strong>on</strong>fly en Strawberry. Terwijl ik Drag<strong>on</strong>fly<br />

vasthield en zij mij vol vertrouwen met haar grote ogen aankeek,<br />

besefte ik dat we als <strong>Rotary</strong> meer kunnen dan geld geven: we<br />

kunnen zorg bieden.<br />

John Kenny<br />

President RI, 2009-2010<br />

Binnen <strong>Rotary</strong> gelden drie woorden als<br />

leidend principe: Service above Self. Daarmee<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <strong>on</strong>ze identiteit in belangrijke mate<br />

gedefinieerd. Het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een blijvende herinnering<br />

aan <strong>on</strong>s bestaansrecht, van <strong>on</strong>ze<br />

inzet op welke wijze dan ook. De <strong>Rotary</strong><br />

Foundati<strong>on</strong> (TRF) heeft een eigen motto:<br />

Doing Good in the World. En dat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> niet<br />

slechts een slogan; het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <strong>on</strong>ze doelstelling,<br />

<strong>on</strong>ze m<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie en een ‘geheugensteuntje’.<br />

Het drukt helder uit waarom we een<br />

Foundati<strong>on</strong> hebben en het daagt <strong>on</strong>s uit<br />

om naar het hoogst mogelijke te reiken.<br />

Onze Foundati<strong>on</strong> <strong>on</strong>tleent haar bestaansrecht<br />

aan de steun die wij geven aan de<br />

projecten van <strong>Rotary</strong>. Daarmee kunnen we<br />

meer bereiken, <strong>on</strong>ze daadkracht vergroten,<br />

<strong>on</strong>ze dienstbaarheid krachtiger en<br />

effectiever maken Dankzij de Foundati<strong>on</strong><br />

kunnen we doen wat <strong>Rotary</strong> doet. In mei<br />

van dit jaar bereikte ik een perso<strong>on</strong>lijke<br />

mijlpaal. Toen was ik 50 jaar rotarian. In<br />

die periode heb ik zoveel zien gebeuren<br />

binnen <strong>Rotary</strong>. Daar was de Foundati<strong>on</strong><br />

altijd bij betrokken. Ik zag in dat dankzij<br />

de Foundati<strong>on</strong> iedere rotarian de mogelijkheid<br />

heeft om deel uit te maken van de<br />

goede werken van <strong>Rotary</strong>.<br />

Langs deze weg neem ik afscheid als<br />

Trustee voorzitter. Oud RI president Carl-<br />

Wilhelm Stenhammar volgt mij op. Ik wil<br />

alle rotarians bedanken voor hun steunbetuigingen<br />

en voor hun inspanningen voor<br />

de <strong>Rotary</strong> Foundati<strong>on</strong>.<br />

Glenn E. Estess,<br />

Voorzitter van de Trustees van The <strong>Rotary</strong><br />

Foundati<strong>on</strong><br />

20 juni 2010 de rotarian


Wam de Moor<br />

© Marc Bolsius<br />

Yes, we can; yes, you can<br />

U hebt het vast ook gezien, de afgang van de Nijmeegse hoogleraar<br />

taalkunde, die het enige <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>en geleden aan de praattafel<br />

van Matthijs van Nieuwkerk heel gewo<strong>on</strong> v<strong>on</strong>d dat we ‘Hun hebben’<br />

zeggen, terwijl we ‘Zij hebben’ bedoelen. De m<strong>on</strong>d van <strong>on</strong>ze<br />

toenmalige min<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,<br />

Roland Plasterk, viel ervan open. De mijne ook trouwens.<br />

Niet van de uitspraak op zich, want die had ik dertig jaar geleden<br />

al gehoord in een betoog van de voor-voor-voorganger van deze<br />

hooglerares, prof. dr. Maarten van den Toorn. Dat je je maar niet<br />

moet ergeren aan popular<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eringen als ‘hun hebben’ en ‘hun zeggen’,<br />

want dat taal een levend organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>me <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, dat zich ook als<br />

zodanig gedraagt.<br />

Nee, mijn m<strong>on</strong>d viel open van de argumentatie die deze hooggeleerd<br />

te achten dame hanteerde. Namelijk, dat ‘hun hebben’ ju<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t<br />

zo’n nuttige variant <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, omdat je aan ‘hun’ kunt zien, dat het hier<br />

om mensen gaat en niet om planten, dieren of andersoortige<br />

wezens. Raar argument, uit de lucht gegrepen, nutteloos, en<br />

bovendien makkelijk te weerleggen. Ik herinner mij hoe een van<br />

mijn dochters, toen ze nog geen vijf was, bij het zien van een nest<br />

pasgeboren katjes, uitriep: ‘Hun hebben zukke leuke oogjes!’ Ik<br />

vermoed dat mijn vrouw en ik geen van beiden, ofscho<strong>on</strong> talig<br />

doorkneed, hier opvoedend ver<str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>en dat ‘Hun hebben’ niet<br />

zo enorm goed <strong>Nederland</strong>s was. Bij zo’n prachtig w<strong>on</strong>der in een<br />

kinderleven moet de correctie maar even wachten.<br />

‘Hun hebben’ <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> niet het enige taalm<strong>on</strong>stertje dat mij hindert. Er<br />

zijn veel meer taalteken. Valse rotzakjes zijn ‘t. Ze duiken vanuit<br />

de verwarring op je neer, zetten zich vast in je kop en verzieken<br />

ROAD TO REM 2010<br />

Zaterdag 15 mei <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de reg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie voor de Rotaract European Meeting<br />

(REM) 2010 opengegaan. Exact om 13.00 uur gingen we live.<br />

Twee uur later waren alle reguliere pakketten verkocht. De eerste<br />

225 deelnemers zijn binnen. Koud twee weken terug van de<br />

Europese C<strong>on</strong>ferentie waar we een laatste offensief brachten.<br />

Shirts en truien werden gedragen en v<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>itekaartjes en flyers uitgedeeld.<br />

Duizend maal, ‘Sorry, we can’t safe you a spot’ en ‘Saturday<br />

15 May, 1 pm Amsterdam time. D<strong>on</strong>’t forget!’ We gingen als een<br />

trein. Krap 22 uur later hebben we 70 mensen op de wachtlijst en<br />

ruim een kwart van <strong>on</strong>s ‘back-up’ pakket verkocht. Dat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> het<br />

pakket z<strong>on</strong>der overnachting of galadiner maar wel met de pubcrawl,<br />

het zaterdagprogramma en het galafeest dat in het Hilt<strong>on</strong><br />

daar de boel, net als teken doen, die met hun grijpgrage tandjes<br />

mensen voor hun leven kunnen <strong>on</strong>twrichten.<br />

Ik bedoel: ‘je kan’, ‘je zal’, ‘je wil’. De ergste <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> ‘je kan’ in plaats<br />

van ‘je kunt’ of ‘kun je’’.<br />

In de Ikeagids ‘kan je’ alles vinden. KAN JIJ HET BETER? zet het<br />

clubblad van de ANWB, de Kampioen, boven een verslagje van<br />

een zuinigheidsrit van Den Haag naar Barcel<strong>on</strong>a. In de <strong>on</strong>dertiteling<br />

van telev<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ieseries als Midsummer Murders en The Lynley Musteries<br />

vertaalt de Vlaamse versie bijna automat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch ‘you may’ in ‘kan<br />

jij’, dus de rariteit doet zich in het hele taalgebied voor.<br />

Geen boek, geen krant <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> meer te lezen, geen gesprek te aanhoren,<br />

of je komt ze tegen. Ook bij toch uitstekende<br />

taalgebruikers als Martin Bril en Anna Enqu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t – in haar nieuwste<br />

roman, C<strong>on</strong>trapunt, telde ik er zeventien -, en bij belangrijke dichters<br />

als Leo Vroman en Nachoem Wijnberg.<br />

Het zijn met name taalgebruikers uit de Randstad die zich de<br />

teek in het hoofd laten welgevallen. Vooral ‘Je kunt’ wordt angstvallig<br />

vermeden en ik vraag me af of hier de associatie met het<br />

Amerikaanse platte woord ‘cunt’ <strong>on</strong>s laat uitwijken naar ‘kan’,<br />

terwijl in positieve zin ‘kan’ versterkt uit de campagne van<br />

Obama voor het presidentschap <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> gekomen. Ik hoef u niet uit te<br />

leggen waarom. Yes, we can, yes, you can.<br />

Nog een taalteek. Een andere. Het lijkt wel of de hele j<strong>on</strong>gere<br />

generatie geen verschil meer kent tussen gew<strong>on</strong>e en wederkerende<br />

werkwoorden. Meest opvallend <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de vermenging van beteken<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in<br />

‘bedenken’ en ‘zich bedenken’. Het eerste werkwoord heeft voor<br />

mij iets als ‘op een idee of gedachte komen’, het tweede ‘na overweging<br />

het idee of de gedachte laten vallen’. Dat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> precies het<br />

tegenovergestelde. Ik hoor ze iedere dag door elkaar gebruikt..<br />

En nog een hinderlijke taalteek, te hooi en te gras gebruikt door<br />

de j<strong>on</strong>gsten: ‘ik besef me’ in plaats van ‘ik besef’. Zo’n rariteit<br />

<strong>on</strong>tstaat door afleiding van wel bestaande wederkerende werkwoorden.<br />

Bij beseffen hoort helemaal geen zich. Nooit. Gelukkig<br />

zijn er ook nog combinaties van wederkerende en niet-wederkerende<br />

werkwoorden die wél kunnen. Je kunt een kippetje prima<br />

‘bedruipen’, en beseft, <strong>on</strong>getwijfeld z<strong>on</strong>der je te ergeren, dat<br />

jezelf kunnen bedruipen weer iets heel anders <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. Handig om te<br />

weten als je gaat kamperen! Goeie vakantie!<br />

Hotel in Amsterdam plaatsvindt en waar de hele benedenverdieping<br />

voor <strong>on</strong>s <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> gereserveerd. We slapen in Stay Okay V<strong>on</strong>delpark<br />

en het hele progamma bevindt zich op loopafstand, maar natuurlijk<br />

zullen we voor het gala wel busvervoer regelen. Onze enige<br />

kostenpost qua vervoer. We zullen openen op vrijdag in de Singelkerk<br />

gevolgd door een kroegentocht. We hebben nog genoeg<br />

plaatsen voor hands-<strong>on</strong> hulp, de zaterdag en het feest. Ook rotarians<br />

zijn van harte welkom!<br />

Kijk op: www.rem2010amsterdam.org<br />

Ruchama Bwefar<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

21


• rotary • interview •<br />

<strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een<br />

zich blijft<br />

mulier, waar veel LeAd gegevens al in verwerkt zijn. Dan het<br />

gebruik van snelle communicatieve ‘links’ die alle 20.000 rotarians<br />

in no-time over Rossort en de voortgang van shelterboxen<br />

voor Haiti berichten. En tenslotte alle clustergesprekken, die wij<br />

(en enkele GBE leden) met vooraanstaande rotarians mochten<br />

voeren in de zoektocht naar een eigentijdse identiteit.<br />

Op 1 juli 2010 draagt DG Rob Klerkx met PR, Communicatie<br />

en ICT in zijn portefeuille, het stokje over aan Marianne Koebrugge-Mulder<br />

Al enkele jaren <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> c<strong>on</strong>tinuïteit een buzzword<br />

waar in de praktijk eigenlijk niet zo veel van terecht komt. Dit<br />

jaar <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> dat anders, menen Marianne en Rob. In de afgelopen<br />

<str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>en zijn structurele afspraken gemaakt om de beoogde<br />

c<strong>on</strong>tinuïteit te waarborgen. De Rotarian (DR) sprak met de<br />

twee Gouverneurs op een wat druilerige dag.<br />

DR: Goed weer om even terug te blikken. Rob, je hebt een bewogen jaar achter de<br />

rug. Soms spatte de adrenaline van je blog af (website D1570, Robs blog). Kun je<br />

kort enkele hoogtepunten aangeven.<br />

Rob Klerkx: Laat ik voorop stellen dat mij dit jaar de rol van<br />

spreekbu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> gegund door mijn collega’s, veel <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> door een supergoede<br />

samenwerking tot stand gekomen. Maar inderdaad, dit<br />

jaar werd door goed overleg veel besloten en uitgevoerd. Om<br />

maar een paar punten te noemen, denk ik aan de overgang van de<br />

websites qua ‘look and feel’, de workshops voor clubwebmasters<br />

die daarop volgden. De introductie van het digitale blauwe for-<br />

DR: Welke knelpunten heb je <strong>on</strong>tdekt r<strong>on</strong>d de communicatie binnen <strong>Rotary</strong> in<br />

<strong>Nederland</strong>?<br />

RK: <strong>Rotary</strong> bestaat uit een club mensen van grote diversiteit. Een<br />

eenvoudige boodschap afgeven <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> lastig, vaak wordt een bericht<br />

toch selectief begrepen. Zeker als je, in mijn geval te veel en te<br />

snel resultaten wilt bereiken.<br />

DR: In hoeverre haken clubs aan op de nieuwe <strong>on</strong>twikkelingen zoals clubwebsite,<br />

sociale netwerksites, etc?<br />

RK: Enorm, ik merk een grote interesse. De cursus voor clubwebmasters<br />

telde meer dan 170 inschrijvingen in het land. De<br />

waardering voor de koppeling van LeAd aan LinkedIn en Facebook<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> warm <strong>on</strong>thaald. En als klapper, de introductie van<br />

<strong>Rotary</strong><strong>Nederland</strong> op LinkedIn kent binnen een <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g> meer dan<br />

1000 deelnemers!<br />

DR: Er <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> sprake van dat er een media-adv<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eur of een soort woordvoerder voor<br />

<strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> komt. Is dat noodzakelijk? Welk ‘nieuwsbericht’ zou dit<br />

rechtvaardigen?<br />

RK: Reeds enkele jaren geleden <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> het woordvoerderschap ter<br />

sprake gebracht. Wij zijn dit jaar sterk bezig geweest met het<br />

bepalen van een nieuw imago voor <strong>Rotary</strong>, daar past een c<strong>on</strong>s<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tente<br />

externe communicatie bij. In de komende <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>en <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><br />

Rutger Mazel (RC Amsterdam-Nachtwacht) bezig een inventar<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie<br />

te maken van een dergelijke functie. Een functie die op drie<br />

22 juni 2010 de rotarian


organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie die<br />

<strong>on</strong>twikkelen<br />

niveau’s kan spelen: 1) een werkelijk en v<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ueel boegbeeld, 2) een<br />

pro-actief werkende en extern gerichte communicatiespecial<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t,<br />

3) een brandweerman, die slechts bij incidenten aan de slag gaat<br />

en het Gouverneursberaad (GB) dan bijstaat. Eind september<br />

geeft Rutger zijn aanbeveling af aan het GB.<br />

DR: Naast cosmet<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che veranderingen (website, magazine) vraagt een moderne<br />

aanpak ook om een organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie <strong>on</strong>twikkeling. Hoe pak je dat aan?<br />

RK: Dit <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> waarschijnlijk het moeilijkste deel van het traject. Van<br />

bovenaf instructies afgeven naar clubs werkt niet. De clubs zijn<br />

aut<strong>on</strong>oom. Perso<strong>on</strong>lijk hecht ik veel waarde aan goed functi<strong>on</strong>erende<br />

RBC’s , av<strong>on</strong>djes van zes en mogelijk streekgroep<br />

bijeenkomsten r<strong>on</strong>d diverse thema’s, die de vormgeving van een<br />

eigentijdse identiteit van <strong>Rotary</strong> in <strong>Nederland</strong> betreffen.<br />

DR: Kijk daar breekt de z<strong>on</strong> door. Marianne, hoe kijk je aan tegen het komend<br />

jaar?<br />

Marianne Koebrugge: Mijn aantreden wil niet zeggen dat alle<br />

d<strong>on</strong>kere wolken verdwenen zijn.Maar na het opleidingstraject in<br />

zowel Parijs als San Diego, voelt het goed om aan de klus te<br />

beginnen. Het zal vast niet altijd eenvoudig zijn, maar met de<br />

opgedane kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> hoop ik wel mijn deel bij te kunnen dragen aan<br />

<strong>Rotary</strong>.<br />

DR: Wat wil je in het komend <strong>Rotary</strong>jaar absoluut verwezenlijken?<br />

MK: Ik heb geen speciaal punt als doelstelling, maar wil het ingezette<br />

beleid van mijn voorganger Rob ten aanzien van ICT en<br />

Sociale Media verder mee <strong>on</strong>twikkelen. <strong>Rotary</strong> als organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie, een<br />

van de grootste NGO’s, laten uitstralen dat <strong>Rotary</strong> van alle tijden<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>, een organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie die zich blijft <strong>on</strong>twikkelen.<br />

DR: Kun je kernachtig weergeven wat het komend jaar de aandachtspunten<br />

binnen het GB zullen zijn?<br />

MK: Veel aandacht zal uitgaan naar de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten en als portefeuillehouders<br />

naar de landelijke taken. Het ledenbeleid, polio,<br />

sociale media en <strong>on</strong>s imago zullen hoog op de agenda blijven.<br />

DR: Kan en wil het GB als aanjager fungeren voor een meer open beleid om van<br />

het stempel van besloten club af te komen?<br />

MK: Deze vraag <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> niet eenvoudig te beantwoorden. Het willen<br />

inzetten zal het probleem niet zijn, ook nu al kunnen belangstellenden<br />

zich aanmelden, maar het <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de aut<strong>on</strong>omie van elke club<br />

om een kandidaat als lid toe te laten of niet.<br />

DR: In hoeverre hangt het door jullie geformuleerde beleid samen met internati<strong>on</strong>ale<br />

<strong>on</strong>twikkelingen?<br />

‘Helemaal!’, klinkt het uit beider kelen. Het nieuwe Strateg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch<br />

Plan van RI, dat drie zuilen inhoudt: versterk de clubs, focus op<br />

humanitaire projecten en tenslotte de communicatie hierover,<br />

speelt helemaal in de kaart wat wij de komende jaren met <strong>Rotary</strong><br />

willen bereiken.<br />

DR: Kunnen jullie de nieuwe identiteit van <strong>Rotary</strong> in een zin neerzetten?<br />

Rob: Ja, ik houd toch vast aan: <strong>Rotary</strong> <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een actuele, eigentijdse<br />

en relevante serviceclub van maatschappelijke betrokken<br />

beroepsbeoefenaren.<br />

Marianne: Identiteit <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> geen stempel die je er maar even opdrukt,<br />

identiteit omvat alles waarmee we naar buiten treden. Daarom<br />

zeg ik het maar in mijn eigen woorden: <strong>Rotary</strong> bestaat uit een<br />

club getalenteerde mensen, die openstaan voor veranderingen,<br />

die hun talenten willen inzetten voor lokale en internati<strong>on</strong>ale<br />

hulp aan mensen, die dat nodig hebben.<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

23


• rotary • vocati<strong>on</strong>al Service •<br />

Terug naar het fundament!<br />

Wake up call:<br />

‘We hebben een voorbeeldrol<br />

te vervullen’<br />

Was het toeval? De d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferentie van D1550 handelde<br />

dit jaar over Ethiek. Kort ervoor sprak ik met twee leden van<br />

RC Nijmegen-Zuid over de ‘eigenwijze’ invulling die hun<br />

club sinds drie jaar geeft aan <strong>on</strong>ze oudste Avenue waarbinnen<br />

dit thema thu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>hoort: Vocati<strong>on</strong>al Service (VS). Maar… Kien<br />

van Hövell tot Westerflier en Sim<strong>on</strong> Dijkhuizen willen meer<br />

bereiken. Zij hopen met hun verhaal iets los te maken bij de<br />

Gouverneurs en collega-rotarians.<br />

En daar hebben ze hun beweegredenen voor. Sim<strong>on</strong> heeft grote<br />

moeite met het feit dat <strong>Rotary</strong> Internati<strong>on</strong>al ‘van boven af’ niets<br />

heeft <strong>on</strong>dernomen om de gedragingen van bankiers, directeuren<br />

van grote bedrijven e.d. af te keuren. Het kan haast niet anders,<br />

of ook zij hebben schuld aan de cr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. Hij wenst met zijn<br />

inbreng niet alleen de fundamentele ethiekvraag nieuw leven in<br />

te blazen, hij wil ook een aanzet geven tot een scherper collectief<br />

<strong>Rotary</strong>beleid om het eth<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch handelen in het zakenleven te<br />

bevorderen (zie kader).<br />

Kien, voorzitter VS, vindt dat <strong>Rotary</strong> toe <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> aan een moment van<br />

Nijmeegse Vocati<strong>on</strong>al Service-aanpak in ‘t kort<br />

– VS-comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie met werkplan en benoeming voor drie jaren<br />

– fundamentele zijnsvraag <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> leidend: waartoe zijn wij bij<br />

<strong>Rotary</strong>?<br />

– classificatie op beroep, competentie en/of levensfasegericht<br />

– attendance-norm ook bekijken op kwaliteit<br />

– kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn<br />

richtlijn bij werving<br />

– de Four-Way Test opfr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sen<br />

– training Toets je intuïtie als instrument aanwenden<br />

– Tweede levensbericht in de vorm van interviews<br />

reflectie. De Nijmeegse aanpak kan een inspiratiebr<strong>on</strong> zijn voor<br />

collega-clubs in een tijd dat vernieuwing mogelijk de sleutel<br />

vormt voor een samenleving die door maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

wordt gedreven. ‘Daartoe zijn we immers ook bij<br />

<strong>Rotary</strong>!’ zegt ze.<br />

Toekomstgerichte invulling<br />

Vier jaar terug <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> RC Nijmegen-Zuid met de VS-comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie een<br />

andere weg ingeslagen. ‘Om het bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>fundament van de <strong>Rotary</strong><br />

weer de plek te geven, die het verdient,’ verwoordt Kien het zelf.<br />

‘Daarvoor was het nodig om het hoogdravende niveau van ‘normen<br />

en waarden’ te vertalen naar prakt<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che, uitvoerbare<br />

denkbeelden en acties die tot de verbeelding van de eigen clubleden<br />

spreken.’ Kien kan daarbij bogen op haar (professi<strong>on</strong>ele)<br />

achtergr<strong>on</strong>d. Ze heeft een zelfstandig adviesbureau voor transitiemanagement<br />

op het terrein van cultureel erfgoed en<br />

h<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tor<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che landgoederen in <strong>on</strong>twikkeling, en <strong>on</strong>twikkelt op<br />

maat methoden om muren te doorbreken en dynam<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che verbindingen<br />

te leggen tussen het verleden en de toekomst.<br />

Tradities doorbreken<br />

De eerste actie best<strong>on</strong>d uit het doorbreken van de traditie om<br />

jaarlijks te w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>selen van comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>siesamenstelling. Kien: ‘steeds<br />

wanneer de comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie na een jaar goed op dreef was kwam er<br />

weer een w<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>seling van de wacht. Vocati<strong>on</strong>al Service kwam daardoor<br />

nauwelijks toe aan verdieping. ‘ Ook stelde ze met haar<br />

comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sie een meerjarenplan op. C<strong>on</strong>tinuïteit en duurzaamheid<br />

als bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> voor verdieping. Daar draait het om volgens RC Nijmegen-Zuid.<br />

Daarnaast volgden twee comm<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sieleden de landelijke training<br />

‘Toets je intuïtie’. Met deze aanpak bedienen ze naast hun eigen<br />

club, inmiddels op aanvraag en ook zeer verdienstelijk, clubs in<br />

de aanpalende regioś. ‘Uiteraard met inachtneming van een<br />

zekere d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cretie over het verloop van de d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussies. Maar,’ gaat<br />

24 juni 2010 de rotarian


• rotary • •<br />

Biedt het nieuwe <strong>Rotary</strong>jaar nieuwe kansen voor Vocati<strong>on</strong>al Service? Op de foto Ray Klinginsmith, president RI 2010-<br />

2011 tijdens de Internati<strong>on</strong>al Assembly.<br />

Kien door: ‘ik kan je verzekeren dat we gaandeweg mooie dingen<br />

hebben los- èn meegemaakt!’<br />

Andere zaken die ze via het meerjarenplan hebben aangepakt zijn<br />

de kwaliteit (naast de kwantiteit) van de attendance, een d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussie<br />

over het classificatieritueel en de werving- en selectiecriteria. En<br />

binnenkort komt ook de Four-Way Test aan bod.<br />

<strong>Rotary</strong>imago<br />

De overtuiging van RC Nijmegen-Zuid <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> dat ju<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>t d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>cussies op<br />

zijnsniveau <strong>Rotary</strong> kunnen helpen bij het opbouwen van een<br />

verantwoordelijk imago. ‘Meer bezig zijn met de oudste Avenue,<br />

de kern van <strong>on</strong>s bestaan, zal <strong>on</strong>s helpen om het ware fundament<br />

van <strong>on</strong>ze wereldwijde organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie te laten zien,’ benadrukt<br />

Sim<strong>on</strong>. ‘We moeten er ook meer over laten horen en zien. In De<br />

Rotarian en op de website vertellen we volop over <strong>on</strong>ze goede<br />

doelen en de acties. Ik wil daar niets aan af doen, want die activiteiten<br />

zijn heel fundamenteel gezien <strong>on</strong>ze doelstelling. Maar over<br />

de manier waarop we invulling geven aan <strong>on</strong>ze oudste Avenue<br />

lees je vrijwel niets. En ook niets over de schuldvraag die aan de<br />

bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> ligt van <strong>on</strong>ze huidige cr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. En daarmee doet <strong>Rotary</strong> zichzelf<br />

tekort.’ Kien: ‘Vocati<strong>on</strong>al Services blijft lastig c<strong>on</strong>creet te maken.<br />

Dat vraagt tijd en een vertrouwde bas<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. We moeten <strong>on</strong>s denk ik<br />

simpelweg meer durven blootgeven. Dat begint binnen <strong>on</strong>ze<br />

eigen geledingen. M<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>schien dat een terugkerende rubriek/<br />

column over eth<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch handelen in De Rotarian, op de website en/<br />

of d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsc<strong>on</strong>ferentie al een opening zou kunnen bieden.’<br />

Vivianne Viguurs<br />

Perso<strong>on</strong>lijke beroering<br />

Sim<strong>on</strong> ergert zich aan de passieve houding van de huidige<br />

President RI en Gouverneurs over het <strong>on</strong>tstaan van de financiële<br />

cr<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. ‘Als je het feitelijk bekijkt, zijn er in <strong>on</strong>ze<br />

organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie mensen die willens en wetens hebben bijgedragen<br />

aan het <strong>on</strong>tstaan ervan,’ zegt hij.<br />

‘De huidige President RI en Gouverneurs hebben een kans<br />

laten liggen door aan het begin van het lopende <strong>Rotary</strong>jaar<br />

met geen enkel woord te reppen over de verantwoordelijkheden<br />

van rotarians om in de uitoefening van hun beroep<br />

c<strong>on</strong>stant te denken aan het toepassen van hoge eth<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che normen<br />

en waarden. En de exorbitante vormen van<br />

zelfverrijking (soms zelfs in de vorm van fraude) die veel van<br />

de topbestuurders wereldwijd, <strong>on</strong>der wie <strong>on</strong>getwijfeld<br />

diverse rotarians, hebben tento<strong>on</strong>gespreid zijn zeker geen<br />

goed voorbeeld van eth<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch gedrag. In de afgelopen twee jaar<br />

hebben alleen al in de regio Nijmegen tenminste drie rotarians<br />

zich hieraan schuldig gemaakt. Deze pers<strong>on</strong>en zijn<br />

uitgebreid vermeld in de pers met naam en toenaam. <strong>Rotary</strong><br />

in <strong>Nederland</strong> had zeker hierin aanleiding moeten zien om<br />

aandacht aan dit probleem te schenken in bijvoorbeeld ‘De<br />

Rotarian’. Ik vraag mijzelf nu dan ook in alle oprechtheid af<br />

of ik lid wil blijven van een organ<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>atie, die in deze kwestie<br />

stru<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>vogelpolitiek bedrijft. <strong>Rotary</strong> kent al jaren de actie<br />

‘Polio de Wereld uit’. Waarom geen wereldwijde actie om de<br />

ethiek in de uitoefening van het beroep terug te krijgen?’<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

25


• rotary • danK •<br />

Martin Ebers<strong>on</strong> (D1610)<br />

Jacob Schreuder (D1560)<br />

Henk Doevendans (D1590)<br />

Martin, Henk en jacob bedankt!<br />

Met het einde van dit <strong>Rotary</strong>jaar in zicht, heeft een aantal redacteuren<br />

na jaren trouwe dienst, te kennen gegeven met hun<br />

vrijwillige werkzaamheden als d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsredacteur te stoppen. in<br />

nagenoeg alle d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tricten <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> inmiddels een opvolger gev<strong>on</strong>den<br />

zodat we komend jaar met een vernieuwd team aan de slag kunnen<br />

gaan. Langs deze weg mijn hartelijke dank voor de<br />

jarenlange en intens prettige samenwerking aan Martin ebers<strong>on</strong><br />

(RC tilburg-oost), Henk Doevendans (RC Sneek) en jacob<br />

Schreuder (RC Bergh).<br />

Namens de algemene Redactie ,<br />

Marcel Harlaar<br />

Hoofdredacteur De Rotarian<br />

B<strong>on</strong><br />

en plaats uw handtekening. Daarmee machtigt u <strong>on</strong>s om het<br />

Kleine ann<strong>on</strong>ces voor De Rotarian van augustus 2010 dienen<br />

uiterlijk voor 20 juli 2010 ingez<strong>on</strong>den te zijn.<br />

De ann<strong>on</strong>ces zijn uitsluitend bestemd voor advertenties van<br />

particulieren.<br />

Invullen Vul op de b<strong>on</strong> van uw advertentietekst in één letter<br />

of leesteken per vakje, na ieder woord of leesteken een vakje<br />

overslaan. Getypt of in blokletters invullen.<br />

Opsturen Stuur de volledige ingevulde b<strong>on</strong> voorzien van<br />

uw bank of gir<strong>on</strong>ummer voor de machtiging in een gesloten<br />

envelop aan: St. <strong>Rotary</strong> admin<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie <strong>Nederland</strong>, amstel 266,<br />

1017 aM amsterdam<br />

Betalen Vul op de b<strong>on</strong> uw eigen bank- of gir<strong>on</strong>ummer in<br />

bedrag te incasseren.<br />

<strong>on</strong>dergetekende<br />

Naam<br />

Straat<br />

Postcode<br />

telefo<strong>on</strong><br />

Giro/banknummer<br />

t.n.v.<br />

Wo<strong>on</strong>plaats<br />

Machtigt St. <strong>Rotary</strong> admin<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie <strong>Nederland</strong> om<br />

het verschuldigde bedrag van eigen bank/gir<strong>on</strong>ummer<br />

af te schrijven.<br />

Handtekening:<br />

Verzoekt<br />

maal plaatsing van de ann<strong>on</strong>ce.<br />

N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan<br />

heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen<br />

na afschrijving – z<strong>on</strong>der opgaaf van reden – bij mijn<br />

(Post)bank terug te vorderen.<br />

Gebruik per letter, spatie of leesteken in één vakje.<br />

Let op! Stuur uw ingevulde b<strong>on</strong> naar St. <strong>Rotary</strong> Admin<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>tratie <strong>Nederland</strong>, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam<br />

De kosten bedragen F 30,50 voor 5 regels (minimum bedrag),<br />

elke regel meer à F 4,50. Het aantal leestekens inclusief spaties<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> 30 per regel.<br />

<strong>Rotary</strong>leden <strong>on</strong>tvangen 10% korting. in dat geval dient het<br />

d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trictsnummer te worden vermeld.<br />

Mocht u het niet eens zijn met de automat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che afschrijving<br />

dan kunt u dit binnen 1 <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g> herroepen. u stuurt een<br />

bericht (met de ju<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>te gegevens) naar het kantoor waar uw<br />

rekening <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> geadmin<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>treerd.<br />

26 juNi 2010 De RotaRiaN<br />

Het betreffende bedrag wordt dan op uw rekening<br />

teruggestort.<br />

F 30,50<br />

F 35,00<br />

F 39,50<br />

F 44,00<br />

F 48,50<br />

F 53,00


• rotary • Ann<strong>on</strong>ces •<br />

TE KOOP: Utrecht Smaragdplein 72, gerenov 3 kamer<br />

hoekapp. Met tuin nabij centrum in vrije parkeerz<strong>on</strong>e<br />

B 174.500, info: tel.: 0341-351361, zie www.funda.nl<br />

Kamer gezocht in of nabij UTRECHT voor komend<br />

studiejaar voor studerende dochter van rotarian. Leeftijd<br />

19 jaar. Reacties a.u.b. naar E. van Asselt-Pr<strong>on</strong>k,<br />

evahgv@planet.nl of tel 0528-230693<br />

Melles en Meinlieff voor alle soorten bloemdecoraties<br />

(bruidsboeketten- versieren- van diners- kerken –<br />

feesten) documentatie op aanvraag, susan@meinlieff.nl<br />

(d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>trict 1610 e.o.)<br />

TE KOOP: in Frankrijk (Beynac E Cazenac): vlakbij<br />

Sarlat, mooie bungalow met pan. uitzicht. Ruime<br />

wo<strong>on</strong>kamer, 3 slk, badk, 2e toilet, grote keuken, bijkeuken<br />

(6x3), prachtig zwembad met kinderbad en groot<br />

terras, terrein 1500 m 2 , rustige omgeving, vraagprijs<br />

B 275.000 k.k. tel.: 06-54791141 of 00-33-553289727.<br />

Jazzband biedt zich aan voor bestuursw<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>seling of<br />

lady’s night, 100% attendance op de dansvloer gegarandeerd.<br />

The New Valuas City Jazzband, bel: 077-3513879<br />

Fraai appartement te koop in het leukste v<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sersdorp in<br />

Zuid-Frankrijk. Palavas les Flots, 7 km. <strong>on</strong>der M<strong>on</strong>tpellier,<br />

aan de kust van de Middellandse Zee, <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> een<br />

leuk dorp, waar het hele jaar door wat te doen <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>. Brede<br />

zandstranden en ruim 50 restaurants zorgen het hele<br />

jaar voor veel levendigheid. Het ‘nieuwe’ appartement<br />

van 60 m 2 (50 mtr. van zee, in het centrum van Palavas)<br />

heeft een ruime kamer met open keuken, 2 slaapkamers,<br />

een badkamer, apart toilet en een balk<strong>on</strong>, het<br />

appartement bevindt zich op de eerste verdieping. prijs<br />

B 295.000. Tevens <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> er de mogelijkheid om een overdekte<br />

parking aan te schaffen. Kijk op de zeer<br />

informatieve website www.123website.nl/palavaslesflots<br />

VILLARS, Zwitserland. Te huur prachtig chalet (7 pers.)<br />

zomer/wintervakantie in Alpe des Chaux 1.500 m.<br />

Chalet op zuiden,4 slk, 2 badkmrs. Groot balk<strong>on</strong>, met<br />

prachtig uitzicht op de Dents du Midi en Gr Muveran.<br />

Tijdens zomer prachtige meerdaagse wandelingen<br />

mogelijk, in winter skilift 200 meter van chalet. Kids<br />

j<strong>on</strong>ger dan 9 grat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> skilift: evoskuijl@planet.nl<br />

TE KOOP: Sfeerv. w<strong>on</strong>ing Utrecht (1930). Ruime<br />

wo<strong>on</strong>k., openslaande tuindeuren, tuin. Keuken<br />

inbouwapp. Slaapk. balk<strong>on</strong>. Toilet+badkamer.<br />

Direct te betrekken. hoendiepstraat@gmail.com<br />

SPANJE COSTA DE LA LUZ. Te huur vrijst. villa op<br />

700 m 2 privé-zwembad op Lomas de Sancti Petri Golf<br />

Garden Chiclana de la Fr<strong>on</strong>tera. Sfeervol ingericht met<br />

gaz<strong>on</strong> en terrassen. Uitzicht op golfbaan. Mogelijkheid<br />

gebruik van 18-holes golfbaan tegen vergoeding voor<br />

beginners en gevorderden. Middellandse Zeestrand en<br />

bekende Barrosa-strand op10 automin. Zeer geschikt<br />

voor een vakantie met fam. of vrienden, ook tijdens de<br />

winter<str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g>en.<br />

http://www.belvilla.nl/vakantiehuizen/ES-11130-03.html<br />

Villa Uilestein. Zoekt u een ruim appartement (of<br />

enkele?, met uw vrienden?) dichtbij Utrecht? M<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>schien<br />

<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> de Villa Uilestein in Groenekan (bij Utrecht) wat u<br />

bedoelt. Exclusieve appartementenvilla in grote parktuin<br />

met natuurlijke vijver en ‘tuinkamers’,<br />

comfortabele binnen- en buitenruimtes (175-250 m 2 )<br />

voor u en uw gasten. Veel privacy, d<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>crete veiligheidsvoorzieningen,<br />

en – mocht het tijdelijk nodig zijn – ook<br />

ruimte voor inw<strong>on</strong>ende verzorging. Prijs in overleg en<br />

afhankelijk van uw precieze wensen. Gunning voorbehouden.<br />

www.villa-uilestein.nl<br />

In rustig deel van Dordogne aan doodlopende weg<br />

gezellig boerenhu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> voor 2 tot 6 mensen. Tuin, terras,<br />

zwembad, schitt uitzicht. www.lafaurie.nl of 06-51375995<br />

Kamer gezocht in Rotterdam. Zo<strong>on</strong> van rotarian in het<br />

noorden van het land gaat volgend studiejaar ec<strong>on</strong>omie<br />

en rechten studeren aan de Erasmus Universiteit. Hij<br />

zoekt een kamer miv augustus. Reacties a.u.b. naar<br />

C. Hollenga, tel 0594 -502312 of via mail: hollenga@xs4all.nl<br />

Watermolen in Frankrijk. Te huur van architect watermolen-complex<br />

a/d Seoune Lauzerte Tarn et Gar<strong>on</strong>ne,<br />

moulin 2 à 8 p, Pige<strong>on</strong>nier 2 à 5 p. Heerlijke plek met<br />

zicht op Rom kappelletje voor familie of gewo<strong>on</strong> met<br />

z’n tweeën, www.watermoleninfrankrijk.nl<br />

TE HUUR: Côte d’Azur: gezellig hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in oude dorp<br />

Grimaud, 10 km van St Tropez. 6+2 pers. 4 slpk, 3 badk,<br />

kl. tuin met zwembad. Prachtig uitzicht; treintje naar<br />

strand van Port Grimaud. Info: 0626140395 of<br />

a.j.joustra@planet.nl<br />

TE KOOP: Bouwkavels. Real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eer in Andijk uw (droom)<br />

hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> naar eigen inzicht! Op een schitterende, landelijke<br />

locatie op loopafstand van de jachthaven. Vrije kavels,<br />

allen aan water gelegen, 850 m 2 – 2240 m 2 .<br />

Info: 0228 -591246 of 06-30784456.<br />

Dochter van 2 rotarians zoekt<br />

kamer in Nijmegen m.i.v. nieuwe collegejr, tel:<br />

06-22194944<br />

Gastenverblijf voor 2 evt. 3 pers<strong>on</strong>en te huur bij het<br />

grootste meer van Zweden: Vänern. Gezellige <strong>Rotary</strong>club<br />

op loopafstand. info: www.kantaa.se/guesthousefrans<br />

Tsjechië: Vakantiehu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> €450/wk 4pers. Stare Splavy-<br />

Machovo Meer Praag 70km Dresden 80km 06 53254459<br />

oostindie@eur<strong>on</strong>et.nl www.oostindiearchitecten.nl<br />

Italië-liefhebbers. Prachtig gelegen hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> van Rotarian,<br />

met eigen zwembad. Helemaal vrij, met het moo<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>te<br />

terras van Le Marche. Slechts 25 km van Adriat<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>che<br />

kust. Rust, cultuur en z<strong>on</strong>. Kijk op www.boccadilupo.nl of<br />

bel. 035-65 65 625, Mw. T. Vermeer.<br />

Rotarian verzorgt ook uw golfreizen door heel Europa.<br />

Bel Mark Vijver op 010-4674430 of kijk op www.golfreizen.nl<br />

FLORIDA: t.h. vrijst. Luxe villa, voll, ingericht voor<br />

7 pers. verw. overdekt zwemb. 3 slaapk. 2 badk. prachtig<br />

gelegen vlakbij golfbaan, strand, winkels en attracties,<br />

v.a. B 580,-p.w. Tel: 0416-335051, tiwesimport@z<strong>on</strong>net.nl,<br />

info + video: www.algasun.nl (klik op villa Florida)<br />

TE HUUR: vrijstaand chalet Franse Alpen, St. Foy<br />

Tarenta<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>e, 5 slkmr, 3 badkmr, sauna, Siorvat, 1500 mtr<br />

hoogte, mooi skigebied, ook mooi in tussenseizoen en<br />

zomer, info: 06-54905122<br />

Catering-chocolade-workshop-kookles van amuse<br />

bouche tot homemade chocoladetruffel, alles uit eigen<br />

keuken, www.paulinecu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ine.nl (<strong>Rotary</strong>lid)<br />

Wie doet mee?<br />

Ontwikkel samen met HM Architecten uw<br />

hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in Toscane, www.hmitalia.nl<br />

TE HUUR IN TURKIJE/BODRUM/YALIKAVAK:<br />

Prachtig gelegen recent gebouwd vrijstaande villa op<br />

klein complex met zwembad en kinderbadje. Villa heeft<br />

3slpk.,2 badk.,airco, nl-tv, nl beheer en ligt op loopafstand<br />

van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op<br />

zee, dorp en op z<strong>on</strong>s<strong>on</strong>dergang. Het klimaat <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> aangenaam<br />

door zeebries. Het pittoreske v<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>sersdorp<br />

Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij<br />

Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrijaanzee.nl of bel<br />

naar Familie Möller: 06-40894133<br />

FEEST: <strong>Rotary</strong> met partners, jubileum of diner?<br />

Kies voor een akoest<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ch optreden van Peter de J<strong>on</strong>ge,<br />

de rotarian met warme stem en ruime ervaring<br />

www.peterdej<strong>on</strong>ge.nl 0575513156<br />

TE HUUR 4-Vallées: Veys<strong>on</strong>naz, 1500 m, aan de p<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>te,<br />

Groot, luxueus en zeer comfortabel appartement / 6 pers.<br />

3 slaapkamers, 3 badkamers, groot balk<strong>on</strong> en garage.<br />

Foto’s op aanvraag. 06-54747048/ caroline@cavana.nl<br />

UMBRIE omg. Lago Trasimeno, luxe app.+ hu<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> in<br />

gerest. Casa Can<strong>on</strong>ica, Pan.uitzicht. Zwembad. kunstnatuurgolf-rust,<br />

00-39-075-8409340 www.umbrievakantie.nl<br />

TE HUUR: Cote d’Azur luxe appartement, omgeving<br />

St. Tropez, 4-6 pers, 2 slk, terras/tuin, garage, zwembad,<br />

info: 0522-482037, mob.: 06-53305554, www.soleildor.nl<br />

Uniek Toscaans verblijf, Ned. fam. verhuurt haar met<br />

zorg gerest. boerderij op top van een heuvel. Drie zeer<br />

luxe appartementen (3x5 p.) met veel privacy, grote tuin<br />

en zwembad. Alle comfort aanwezig, ook voor gehandicapten.<br />

Ligging Zuid Toscane. Fam. kan pers. adv<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren<br />

over mogelijkheden in de regio o.a. golf, tel.: 035-5266291/<br />

06-12999308, website (met veel foto’s): www.poderetina.com,<br />

e-mail: poderetina@cs.com<br />

PORTUGAL, Algarve, villa 2-20 pers ***** luxe, een oase<br />

van rust, www.villasalgarve.nl, 057-8620849 of 06-51377333<br />

TE HUUR in LES GETS Fr. Alpen, Porte du Soleil:<br />

3 kamer appartement in schitterend gelegen chalet.<br />

GOLF, MOUNTAINBIKE en BERGWANDELEN, tevens<br />

op route Tour de France. Vanaf B 450 p.week.<br />

www.chaletlestulipes.nl of tel. 023 5283758<br />

Bij de Stichting ADOC c<strong>on</strong>centreert zich <strong>on</strong>derzoek<br />

en begeleiding r<strong>on</strong>dom adoptie. Af en toe dienen<br />

<strong>Nederland</strong>se teksten in het Engels vertaald te worden.<br />

Daar <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> geen budget voor. Wie (bv leraar engels) wil zich<br />

daarvoor een tot twee dagdelen per <str<strong>on</strong>g>maand</str<strong>on</strong>g> inzetten?<br />

Ant<strong>on</strong> van Eijden (073-55 14 640, van.eijden@planet.nl)<br />

TE KOOP: nabij centrum Gr<strong>on</strong>ingen ma<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g><strong>on</strong>nette op<br />

3e /4e wo<strong>on</strong>laag, vrij uitzicht, grote kamer met balk<strong>on</strong>,<br />

grote keuken, ruime zolderkamer met kleine slaapkamer,<br />

douche berging op b.g. medegebruik van tuin,<br />

bovenverdieping <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> verhuurd voor B 285 p.m., vraagprijs<br />

B 159.000, direct te aanvaarden.<br />

Uw ann<strong>on</strong>ce in (de webeditie van) De Rotarian?<br />

Dat kan al vanaf E 30,50! Met mogelijkheden voor<br />

bijplaatsing foto en link naar uw website. Stuur uw<br />

plaatsingsverzoek naar rotarian@rotarynederland.nl<br />

juni 2010<br />

de rotarian<br />

27


Lokale kenn<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> en aanwezigheid<br />

Dominante winkelcentra<br />

Internati<strong>on</strong>ale r<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>icospreiding<br />

Duurzame kantoorlocaties<br />

Eigen project<strong>on</strong>twikkeling<br />

Wereldhave. Waarde voor morgen.<br />

Wereldhave streeft naar een stabiele groei van het direct resultaat en van het dividend aan aandeelhouders.<br />

Om dit te real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren stelt Wereldhave waardecreatie en r<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>icospreiding centraal. Dat gebeurt door huurgroei<br />

te real<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>eren door actief management van winkelcentra, een goede timing van aan- en verkopen van kantoren<br />

en residentiële projecten en vastgoed te <strong>on</strong>twikkelen voor de eigen portefeuille.<br />

Wereldhave spreidt de r<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>ico’s van haar beleggingen over zes Europese landen en drie regio’s in de Verenigde<br />

Staten en over drie sectoren (winkelcentra, kantoren en residentiële projecten). Wereldhave investeert uit -<br />

sluitend in kwalitatief hoogwaardig, duurzaam vastgoed op goed bereikbare locaties met goede voorzieningen.<br />

Aandelen Wereldhave zijn genoteerd op Eur<strong>on</strong>ext te Amsterdam en Parijs.<br />

Het dividendrendement van het aandeel bedraagt thans circa 8%. Wereldhave. Waarde voor morgen.<br />

Nassaulaan 23, 2514 JT Den Haag - tel. (+31) 70 346 93 25, fax (+31) 70 363 89 90 - investor.relati<strong>on</strong>s@wereldhave.com - www.wereldhave.com<br />

Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, <str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g> gereg<str<strong>on</strong>g>is</str<strong>on</strong>g>treerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!