16.06.2014 Views

[PDF] Zuidwijk - Gemeente Rotterdam

[PDF] Zuidwijk - Gemeente Rotterdam

[PDF] Zuidwijk - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

wijkscan KIWI<br />

<strong>Zuidwijk</strong><br />

Deelgemeente<br />

Charlois


Opdrachtgever<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong>, Dienst Jeugd Onderwijs en<br />

Samenleving.<br />

Colofon<br />

Teamsamenstelling<br />

Sandra de Bont, Mark Drost, Rokus van Dijk<br />

(Stedenbouw) Roel van Rijthoven (Verkeer<br />

en Vervoer) en Anne Bruijn (Wonen), allen<br />

Stadsontwikkeling<br />

Contactpersoon deelgemeente<br />

Ineke Ruijzing<br />

Redactie en Vormgeving<br />

Frans Petersen, Peter den Bok, Jan van der Meer en<br />

Arjen van Hartingsveldt (Stadsontwikkeling)<br />

Datum<br />

November 2011<br />

Informatie<br />

www.rotterdam.nl/kindvriendelijk<br />

2


Inleiding 5<br />

Samenvatting 7<br />

Wijkinformatie 8<br />

Inhoudsopgave<br />

Analyse bouwstenen: 10<br />

• Wonen 10<br />

• Openbare ruimte 12<br />

• Norm voor buitenspeelruimte 12<br />

• Bespeelbaar groen 14<br />

• Drempelruimtes 16<br />

• Voorzieningen 18<br />

• Routes 20<br />

Conclusies 22<br />

• Opgavenkaart 24<br />

• Kansenkaart 25<br />

• Quick Wins 26<br />

Bijlagen: 27<br />

• Leeftijd spelvormen en gebruik buitenruimte 27<br />

• Leefstijlen en woonmilieus 28<br />

• verslag gesprek Vestia 29<br />

• inventarisatie speelplekken 30<br />

Literatuurlijst 31<br />

3


VISIE<br />

03<br />

DE AGNIESEBUURT OVER 10 JAAR<br />

<strong>Rotterdam</strong> wil een aantrekkelijke woonstad zijn. De stad wil midden- en hogere<br />

inkomensgroepen aan de stad binden, middels economische hervormingen en<br />

differentiatie in woonwijken met een eenzijdig woningaanbod. In de woonvisie<br />

van de gemeente <strong>Rotterdam</strong> is opgenomen dat ‘binnen de ring’ geen goedkope<br />

woningen meer gebouwd mogen worden, bebouwing voor bijzondere doelgroepen<br />

uitgezonderd.<br />

UBILAIR OP DE<br />

LINGERSTRAAT<br />

4<br />

Na een jarenlange periode van suburbanisatie en vlucht van de midden- en<br />

hogere inkomens uit de stad, staan de <strong>Rotterdam</strong>se stadswijken aan het begin<br />

van een opleving periode. In De grote Woontest spreekt men van het einde<br />

van de ‘suburban dream’: het wonen in het centrum en de stadswijken is weer<br />

in trek. Ook de ontwikkeling van <strong>Rotterdam</strong> Noord gaat de goede kant op.<br />

De leefbaarheid en veiligheidscijfers stijgen en de toegenomen aandacht door de<br />

politiek belooft flinke investeringen te genereren. pWS is een belangrijke speler<br />

in de agniesebuurt en in deze visie geven we aan welke ontwikkelingsrichting<br />

wij nastreven.


Inleiding<br />

In 2010 werd het document Bouwstenen voor een<br />

kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong> vastgesteld. Dit werd niet<br />

alleen gedaan door het centrale bestuur, maar het<br />

betreft een een breed gedragen document waar<br />

deelgemeentes, corporaties en wetenschappelijke<br />

instituten een bijdrage aan hebben geleverd.<br />

Er vormde zich al werkend een nieuwe manier van<br />

kijken naar de stad. Een kindvriendelijke stad heeft niet<br />

alleen fijne speelplekken. Ook de woningen zijn groot<br />

genoeg en hebben voldoende kamers. Een kind kan op<br />

jonge leeftijd veilig naar school lopen. De school is een<br />

echte ontmoetingsplek, de bomen bloeien in de lente en<br />

in de herfst zijn er weer prachtige kleuren te zien. Daar<br />

kwam uit voort dat het in een kindvriendelijke woonstad<br />

draait om de bouwstenen: wonen, openbare ruimte,<br />

voorzieningen en routes.<br />

‘Bouwstenen voor een Kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong>’<br />

geeft antwoord op de vraag welke stedenbouwkundige<br />

elementen minimaal aanwezig moeten zijn in een<br />

kindvriendelijke stad en in welke mate. De kern<br />

van het vastgestelde document bestaat dan ook<br />

uit een basispakket met randvoorwaarden voor de<br />

kindvriendelijke woonstad. Het basispakket bestaat uit<br />

een aantal bouwstenen of onderdelen waarop wijken<br />

getoetst kunnen worden en waarmee de opgave en<br />

kansen per wijk kunnen worden benoemd. Hiermee kan<br />

men voor bestaande wijken en voor nieuwbouwplannen<br />

duidelijk in kaart brengen waar de sterke en de<br />

zwakke punten liggen per wijk. Het levert een concreet<br />

beeld op van waar de kansen liggen voor de stad,<br />

de deelgemeenten, de projectontwikkelaars en de<br />

woningcorporaties.<br />

Elke bouwsteen is concreet gemaakt door de minimale<br />

eisen zowel kwantitatief als kwalitatief te beschrijven.<br />

Door de vier bouwstenen slim te stapelen, ontstaat een<br />

stad waar ouders en hun kinderen met plezier wonen.<br />

Kinderen maken er zelfstandig gebruik van de<br />

pleinen en speeltuinen, kunnen zelfstandig naar<br />

school, naar het buurthuis of het voetbalveld. Bij<br />

nieuwbouwprojecten of herstructurering helpt het<br />

basispakket om de projecten kindvriendelijk te kunnen<br />

ontwikkelen. In bestaande wijken helpt het om de<br />

opgaven en kansen om de wijk kindvriendelijk te<br />

maken, helder in beeld te krijgen.<br />

Eind 2010 is vanuit het programma <strong>Rotterdam</strong><br />

Kindvriendelijk aan alle <strong>Rotterdam</strong>se Deelgemeentes<br />

een wijkscan aangeboden waarbij de deelgemeentes<br />

zelf een wijk naar eigen keuze hebben voorgedragen.<br />

Deelgemeente Charlois heeft <strong>Zuidwijk</strong> voorgedragen<br />

om te scannen.<br />

Naast de bouwstenen uit het document uit 2010 zijn<br />

er gebiedsspecifieke eigenschappen toegevoegd<br />

aan de bouwstenen voor de gebiedsscans. De<br />

bevolkingsopbouw, de kleuring van de leefstijlen die<br />

vanuit de woonvisie als ambitie zijn geformuleerd<br />

voor een gebied, en gedetailleerde informatie over de<br />

ruimtelijke opbouw van een gebied.<br />

Voor <strong>Zuidwijk</strong> is een uitwerking gemaakt op basis van<br />

de hiervoor beschreven methodiek. De scan eindigt<br />

met het benoemen van de opgaves voor <strong>Zuidwijk</strong>: Wat<br />

voldoet nog niet (voldoende) aan de bouwstenen, wat<br />

zijn de kansen voor <strong>Zuidwijk</strong> om het kindvriendelijke<br />

profiel verder te versterken, wat zijn de quick wins:<br />

wat is op korte termijn en met beperkte middelen te<br />

realiseren.<br />

5


6<br />

Luchtfoto <strong>Zuidwijk</strong>


Samenvatting<br />

Wijkscan <strong>Zuidwijk</strong><br />

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat ten<br />

opzichte van de stadswijken tuinsteden een<br />

kindvriendelijke opzet kennen. De oorspronkelijke<br />

stedenbouwkundige opzet hield, in tegenstelling<br />

tot de oude stadswijken, meer rekening met het<br />

gezin, en voorziet daarom veelal in groene (speel)-<br />

ruimte. Deze groeneruimte is zowel te vinden op een<br />

kleinschalig lokaal niveau voor jongere kinderen, als<br />

meer grootschalige voorzieningen op wijkniveau.<br />

Op die manier wordt zowel aan de behoefte van<br />

zeer jonge kinderen tot jongvolwassenen tegemoet<br />

gekomen. <strong>Zuidwijk</strong> is wat betreft openbare ruimte<br />

een kindvriendelijke wijk. De belangrijkste kwaliteit<br />

van de wijk is haar groene karakter en de daaraan<br />

gekoppelde langzaamverkeersroutes. De wijk beschikt<br />

over veel speelvoorzieningen en speelruimte voor de<br />

leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar. In de laagbouwdelen van<br />

de wijk zijn drempelruimtes te vinden in de vorm van<br />

voortuinen. In straten met doorgaand verkeer zijn brede<br />

stoepen te vinden die voldoende ruimte bieden voor<br />

spelen.<br />

In hoofdlijnen kennen de wijken echter ook een<br />

aantal tekortkomingen waar het de kindvriendelijkheid<br />

betreft. Dit geldt ook voor <strong>Zuidwijk</strong>. Wat betreft<br />

wonen kan worden vastgesteld dat er relatief veel<br />

kleine appartementen in de wijk te vinden zijn, met<br />

een beperkte privé buitenruimte. De ambitieuze<br />

herstructureringsplannen van de laatste jaren laten<br />

met name een verschuiving van appartementen naar<br />

eengezinswoningen zien en voor een gedeelte een<br />

vergroting van de woningoppervlakte van de gestapelde<br />

woningen. Maar voor <strong>Zuidwijk</strong> ligt hier nog steeds<br />

een forse opgave als men aan de ambitie om meer<br />

kindvriendelijke woningen te realiseren wil voldoen.<br />

De kindvriendelijkheid van de openbare ruimte is in de<br />

laatste decennia verminderd door het sterk toegenomen<br />

autobezit. Veel potentiële speelruimte rond de woning<br />

gaat verloren aan parkeerplaatsen. En de wegen zijn<br />

door de drukte van het verkeer ondanks de<br />

verkeersveiligheidingrepen barrières voor jonge<br />

kinderen. Dit laatste vraagt vooral extra aandacht in<br />

<strong>Zuidwijk</strong>.<br />

De bevolkingsamenstelling is van oorsprong een<br />

bewonersgroep met een hoge sociale samenhang.<br />

De verregaande individualisering en toename van de<br />

diversiteit van de bevolking is ten koste gegaan van de<br />

sociale binding en daarmee de verantwoordelijkheid<br />

voor de openbare ruimte. De ruime opzet met veel<br />

anonieme groengebieden en onduidelijke publiekprivate<br />

overgangen, zijn kwetsbaar geworden. Het<br />

gebrekkige onderhoud van het groen versterkt het<br />

gevoel van verval en sociale onveiligheid. Verder is<br />

het groen eenvormig en weinig gevarieerd. Dit maakt<br />

het vaak minder aantrekkelijk voor kinderen. Met<br />

name in de centrale groenzone ligt een kans om dit te<br />

verbeteren.<br />

Tot slot is vast te stellen dat ook een verschraling van<br />

de kwaliteit van voorzieningen in deze wijken is<br />

opgetreden. Dit betreft zowel voorzieningen in zijn<br />

algemeenheid als voorzieningen voor kinderen<br />

en jongeren in het bijzonder. Voor <strong>Zuidwijk</strong> is<br />

de aanwezigheid van een aantal brede scholen<br />

zeer waardevol. Extra aandacht is nodig voor de<br />

voorzieningen voor jongeren. Verveling kan namelijk<br />

aanleiding zijn voor overlastgevend gedrag. Tolerantie<br />

voor van ‘gewoon’ gedrag van kinderen en jongeren is<br />

echter soms ook zeer beperkt. Net als andere bewoners<br />

van deze wijken hebben kinderen en jongeren het recht<br />

om gebruik te maken van de openbare ruimte op een<br />

wijze die tegemoet komt aan hun behoeften. Zij hebben<br />

ruimte nodig om te ‘hangen’, sporten en spelen.<br />

Een aantal zaken is snel uit te voeren. Te denken valt<br />

aan tijdelijke invulling van bouwvlekken in samenspraak<br />

met bewoners, het wegnemen van een aantal barrieres<br />

in verkeerssituaties, en het verbeteren van de speeltuin<br />

Jeugdveld. Voor een aantal zaken is een wat langere<br />

adem noodzakelijk. Door nu de kansen en opgaves te<br />

benoemen kan hiermee rekening gehouden worden.<br />

7


Wijkinformatie<br />

Wijkinformatie<br />

OPBOUW WONINGVOORRAAD<br />

VESTIGING EN VERTREK<br />

LEEFTIJDSCATEGORIE<br />

Eengezinswoningen<br />

1293 woningen<br />

vestigende gezinnen van buiten de stad<br />

0-4 jaar: 711 kinderen<br />

Appartementen >85m 2 + lift<br />

186 woningen<br />

vertrekkende gezinnen naar buiten de stad<br />

5-12 jaar: 1026 kinderen<br />

2<br />

Appartementen > 85m<br />

215 woningen<br />

vestigende gezinnen vanuit de stad<br />

13-18 jaar: 712 kinderen<br />

2<br />

Appartementen < 85m<br />

4995 woningen<br />

vertrekkende gezinnen binnen de stad<br />

WONINGDICHTHEID<br />

MIGRATIESALDO STAD IN & UIT<br />

KINDDICHTHEID<br />

dun<br />

dicht<br />

vertrek<br />

vestiging<br />

0<br />

50/ha<br />

43 won/ha<br />

-22 gezinnen<br />

16 kind/ha<br />

BEVOLKING 0 - 18 JAAR<br />

KOOPWONINGEN<br />

0%<br />

20%<br />

50%<br />

0%<br />

20%<br />

100%<br />

De GIS-kaarten zijn niet gecontroleerd en kunnen<br />

fouten bevatten.<br />

De cijfers en data hebben betrekking op 2009.<br />

8


Leefstijlen<br />

<strong>Zuidwijk</strong> werd gebouwd in de periode 1951-1963<br />

en werd in hoofdopzet ontworpen door Willem van<br />

Tijen. Centraal in het ontwerp van de wijk stond<br />

de vertaling van de wijkgedachte. Hierbij is de<br />

groenstructuur gebruikt als begrenzing van de wijk en<br />

van verschillende buurtjes. Typisch voor de wijk is het<br />

gelaagde karakter van de groene ruimtes en de wijze<br />

waarop deze met elkaar verbonden zijn; van privé- en<br />

gemeenschappelijke tuin via buurtpark en singels naar<br />

de stadsrand en het Zuiderpark.<br />

De grote Woontest uit 2008 laat een mix van leefstijlen<br />

zien, maar een relatief groot aantal bewoners in de<br />

groene/gele belevingswereld overheerst.<br />

Het getoonde cijfermateriaal op vorige pagina is uit<br />

2009. Door de herstructurering kan het cijfermateriaal<br />

enigszins afwijken.<br />

In 2009 wonen er 2449 kinderen tot 18 jaar in <strong>Zuidwijk</strong>,<br />

zo’n 20% van de totale bevolking. De grootste groep<br />

hiervan is tussen 5-12 jaar, de basisschoolleeftijd.<br />

1.102 kinderen van 0-4 jaar<br />

Mix van leefstijlen, maar overwegend geel/groen<br />

0-4 jaar 4-12 jaar<br />

12-24 jaar<br />

9


10<br />

Wonen


Bouwsteen wonen<br />

• streven naar eengezinswoningen<br />

• gezinsvriendelijke appartementen die voldoen aan:<br />

◦ NVO 85m²<br />

◦ relatie entree en straat<br />

◦ 1 kamer per kind<br />

◦ voldoende bergruimte per woning<br />

• complexen hoger dan 4 verdiepingen<br />

◦ collectieve speelvoorziening<br />

◦ lift in appartementencomplex<br />

◦ privé buitenruimte<br />

◦ externe speel- en ontmoetingsruimtes<br />

<strong>Zuidwijk</strong><br />

De woningvoorraad bestaat uit woningen van<br />

diverse oppervlaktes, maar het aantal gestapelde<br />

woningen kleiner dan 85 m2 zonder lift is ruim<br />

oververtegenwoordigd in <strong>Zuidwijk</strong>.<br />

Om <strong>Zuidwijk</strong> op de lange termijn aantrekkelijk te<br />

laten zijn voor gezinnen met kinderen, en draagvlak<br />

te creeren voor de kindgerichte voorzieningen, is<br />

het belangrijk dat waar gekozen wordt voor sloop<br />

en nieuwbouw, gezinsvriendelijke woningen worden<br />

toegevoegd.<br />

Het Masterplan Vernieuwing <strong>Zuidwijk</strong> uit 2005 zet<br />

in op meer differentiatie van de woningvoorraad in<br />

zowel prijs, eigendomsverhoudingen en ook typologie.<br />

De ambitie van het masterplan is o.a. om het aantal<br />

eensgezinswoningen te vergroten van 15 naar 30%.<br />

De realiteit is dat de aanwezige kleinere woningen<br />

nog steeds goed verhuurbaar zijn, vanwege<br />

voldoende vraag aan de onderkant van de huurmarkt.<br />

Voldoende huisvestingsmogelijkheden bieden voor<br />

deze doelgroepen blijft in de toekomst onverminderd<br />

belangrijk. Overigens bestaat in de huidige situatie ook<br />

een aanzienlijk deel van de kleinere woningen uit HATwoningen<br />

en seniorenwoningen.<br />

Masterplan <strong>Zuidwijk</strong><br />

11


Openbare ruimte<br />

12<br />

privé - openbaar<br />

afstand tot speelplek/spelaanleiding


Bouwsteen Openbare Ruimte<br />

Norm voor buitenspeelruimte<br />

Eind 2008 stelde de gemeenteraad de <strong>Rotterdam</strong>se<br />

norm voor buitenspeelruimte vast. De norm geldt voor<br />

gebieden met een woonaccent.<br />

De drie kernpunten van deze norm zijn:<br />

• 1 centrale sport- en speelplek van minimaal 5.000m²<br />

binnen een blok van groter dan 15Ha, dat begrenst is<br />

door weg, water, spoor of bedrijventerrein. In kleinere<br />

blokken kan volstaan worden met 1.000m².<br />

Deze plekken moeten voldoen aan:<br />

◦ centrale ligging<br />

◦ in het zicht van woningen<br />

◦ niet milieubelaste plekken<br />

◦ parkeerverbod aan speelzijde weg<br />

◦ mogelijkheden bezonning en schaduw<br />

• op max. 300 meter moet een tweede speelplek zijn<br />

van min. 1.000m². In dichtbebouwde gebieden moet<br />

dit op max. 200 meter afstand zijn.<br />

• bespeelbare stoepen (3 tot 5 meter breed) aan<br />

tenminste één straatzijde van de weg, bij voorkeur<br />

de zonzijde.<br />

<strong>Zuidwijk</strong><br />

Een snelle scan van de beschikbare gegevens en met<br />

de kennis van de wijk in het achterhoofd maakt duidelijk<br />

dat er in de wijk ruim voldoende speelplekken en<br />

openbare ruimte om te spelen aanwezig zijn. Belangrijk<br />

hierbij zijn niet alleen de formele speelplekken, maar<br />

ook de vele veldjes en voetgangersroutes, die voor<br />

een belangrijk deel in de speelbehoefte voorzien voor<br />

kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 12 jaar.<br />

Verder is de beschikbaarheid van goede trapveldjes<br />

belangrijk voor de oudere jeugd. In de randen van<br />

verschillende buurtjes kan wellicht een aantal van dit<br />

soort veldjes, eventueel in de vorm van panna courts,<br />

worden toegevoegd. Hierdoor wordt (voetbal)overlast<br />

voor directe omwonenen beperkt.<br />

De kaart op naastgelegen bladzijde laat de<br />

speelplekken zien die beheerd worden door<br />

<strong>Gemeente</strong>werken. Voor een volledig overzicht wordt<br />

verwezen naar de bijlage.<br />

13


Openbare ruimte<br />

14<br />

verhard - onverhard<br />

bomen


Bouwsteen Openbare Ruimte<br />

Bespeelbaar Groen<br />

Naast de norm voor buitenspeelruimte is ook<br />

bespeel¬baar groen belangrijk. De landelijke<br />

groennorm is 75m² per woning. Voor heel <strong>Rotterdam</strong><br />

is er zelfs meer beschikbaar, maar in dichtbebouwde<br />

gebieden meestal niet. Daarnaast is er meestal meer<br />

kijkgroen dan groen waar je kan spelen. Hiervoor<br />

kunnen een aantal randvoorwaarden worden<br />

opgeschreven:<br />

• bomen met seizoensbeleving<br />

• grasvelden en bespeelbaar groen (klimbomen)<br />

• groene schoolpleinen (verhouding verhard-groen 2:1)<br />

<strong>Zuidwijk</strong><br />

<strong>Zuidwijk</strong> kent een gevarieerd bomenbestand en<br />

met name aan de zuidkant veel bomen met een<br />

seizoensbeleving. Het aanplanten of ontwikkelen van<br />

klimbomen zou interessant kunnen zijn om het gebruik<br />

nog verder te versterken. Wat opvalt is dat de heesters<br />

en struiken sterk afgenomen zijn waardoor de varieiteit<br />

in beleving onder druk komt te staan.<br />

Het vergroenen van de schoolpleinen kan verder helpen<br />

om de beleving en waardering van groen te vergroten.<br />

Daarnaast is er veel groen in de gemeenschappelijke<br />

tuinen. Omdat dit geen openbare ruimtes zijn staan<br />

ze niet op de kaart afgebeeld. In de loop der tijd zijn<br />

deze zones echter verworden tot (kale) grasvelden.<br />

Belangrijke opgave is de transformatie van deze<br />

gebieden naar een aan deze tijd aangepaste vorm van<br />

een gemeenschappelijke tuin.<br />

15


Openbare ruimte<br />

16<br />

privé - openbaar<br />

stoep breder dan 3 meter


Bouwsteen Openbare Ruimte<br />

Drempelruimte<br />

Jongere kinderen spelen dicht bij huis en ouders. Een<br />

drempelruimte tussen woning en straat helpt om de<br />

overgang te verzachten. Deze drempelruimte draagt<br />

bij aan levendigheid op straat, veiligheid en de sociale<br />

contacten. De randvoorwaarden hiervoor zijn:<br />

• bij nieuwbouw moet de ruimte tussen voordeur en<br />

de openbare ruimte standaard vorm krijgen<br />

• bij bestaande woningen zonder voortuin en in<br />

stadswijken met voldoende brede stoepen<br />

(min 3 meter) moet gebruik gestimuleerd worden<br />

• de drempelruimte zelf is maximaal 1.2 meter breed<br />

<strong>Zuidwijk</strong><br />

In <strong>Zuidwijk</strong> zijn de drempelruimtes in de laagbouwdelen<br />

van de wijk te vinden in de vorm van voortuinen. In<br />

straten met doorgaand verkeer zijn brede stoepen te<br />

vinden die voldoende ruimte bieden voor spelen. Het<br />

realiseren van extra drempelruimtes is dus geen opgave<br />

voor <strong>Zuidwijk</strong>. De vraag kan echter nog wel gesteld<br />

worden of daarmee alle positieve aspecten die een<br />

drempelruimte kan bieden voor een tuinstad opgaan,<br />

met name in de hoogbouwdelen. Nader onderzoek is<br />

noodzakelijk naar een verdere uitwerking van het begrip<br />

drempelruimte voor de tuinsteden.<br />

17


Voorzieningen<br />

18<br />

voorzieningen


Bouwsteen Voorzieningen<br />

Voorzieningen in een wijk worden vaak gewaardeerd<br />

door ouders en kinderen. Ze dragen bij aan een levendige<br />

en duurzame wijk. Voor ouders is de aanwezigheid<br />

van een basisschool in een wijk de belangrijkste<br />

voorwaarde bij de keuze om ergens te gaan wonen.<br />

Brede scholen hebben daarbij vaak de voorkeur omdat<br />

die ook activiteiten buiten school en buiten schooltijd<br />

aanbieden. Deze activiteiten zijn naast onderwijs, sport,<br />

spel en ontspanning.<br />

De norm is minimaal één Brede School Categorie 3 of 4<br />

inclusief een veilige schoolomgeving per wijk.<br />

<strong>Zuidwijk</strong><br />

In <strong>Zuidwijk</strong> staan vier basisscholen van vergelijkbare<br />

grootte en met groeiperspectief. Twee van de vier<br />

scholen werken vanaf maart 2009 samen in de MFA<br />

de Wereld op Zuid. Voor ouders is er op basis van de<br />

identiteit van de scholen een goede keuzemogelijkheid.<br />

Met name de nieuwe brede school en bijbehorende<br />

gymzaal bieden mogelijkheden voor meervoudig<br />

ruimtegebruik.<br />

De inrichting van de schoolpleinen is momenteel erg<br />

stenig. Het vergroenen van de schoolpleinen heeft een<br />

positieve bijdrage aan de gezondheid en ontwikkeling<br />

van kinderen.<br />

Het wijkcentrum huisvest waardevolle voorzieningen<br />

voor de wijk maar de functionaliteit en attractiviteit kan<br />

verbeterd worden. Wellicht een goede plek voor een<br />

jongerencentrum, graffiti kunstplek aan achterzijde etc.<br />

19


Routes<br />

20<br />

routes


Bouwsteen Routes<br />

Een kindvriendelijk netwerk in de wijk maakt het<br />

mogelijk dat kinderen zelfstandig de stad kunnen<br />

ontdekken en gebruiken. De actieradius van een kind<br />

– en daarmee de zelfstandigheid – neemt enorm toe<br />

met de aanwezigheid van een goed en veilig netwerk.<br />

Kinderen leggen de route naar school vaak spelend af.<br />

Goede veiligheid is daarom extra belangrijk. Vooral als<br />

ouders hun kinderen zelfstandig naar school willen laten<br />

gaan.<br />

Veiligheid omvat zowel verkeersveiligheid als sociale<br />

veiligheid.<br />

• Verkeersveiligheid: een goede ontsluiting en<br />

verkeerscirculatie (weren van doorgaand verkeer,<br />

straten met een keerpunt), een duidelijke<br />

categorisering van wegen, aansluiting op het netwerk<br />

van 30 km wegen, snelheidsremmende maatregelen.<br />

• Sociale veiligheid: zo min mogelijk blinde gevels<br />

aan de openbare ruimte, aanwezigheid en passage<br />

van mensen, duidelijke structuur en overzicht van<br />

de openbare ruimte, mogelijkheid om alternatieve<br />

routes te nemen, publieke functies op strategische<br />

plaatsen, etc.<br />

Veilige schoolroutes leveren een belangrijke bijdrage<br />

aan een kindvriendelijk netwerk. Met aparte bestrating<br />

of speciale staptegels kan zo’n route een extra<br />

en speels accent krijgen. Het creëren van veilige<br />

schoolrou tes sluit aan bij de toolkit van de <strong>Rotterdam</strong>se<br />

Stijl.<br />

Kruisingen moeten zodanig worden ingericht dat<br />

kinderen voorrang krijgen op auto’s en fietsers. Als<br />

de route ook nog eens langs leuke spellocaties loopt,<br />

wordt deze extra aantrekkelijk. Om in elke wijk een<br />

kindvriendelijk netwerk te kunnen maken, moet aan een<br />

randvoorwaarde worden voldaan:<br />

• Stoepen van minimaal drie meter breed aan minstens<br />

één zijde (liefst de zonzijde) van iedere straat.<br />

<strong>Zuidwijk</strong><br />

Kinderen maken gebruik van routes door de wijk om<br />

bij diverse voorzieningen te komen (scholen, parken,<br />

bibliotheek).<br />

Met rood zijn de barrieres zoals de Slinge, Langenhorst,<br />

Meijenhage en Oldegaarde weergegeven. Met name<br />

de 50 km wegen die dwars door de wijk lopen en<br />

waar veel sluipverkeer richting Barendrecht is, zijn<br />

problematisch. Verwachting is dat met het doortrekken<br />

van de Verlengde Zuiderparkweg aan de westkant van<br />

de wijk het verkeer op de Langenhorst zal afnemen.<br />

Belangrijkste aandachtspunten zijn de oversteken van<br />

de 50 km/u wegen. De Slinge is een brede 50km/u<br />

straat met middenberm. Oversteken is gevoelsmatig<br />

niet eenvoudig omdat er hard gereden wordt.<br />

Ook zijn er winkels waarvoor men wil parkeren en<br />

laden en lossen. Dit maakt dat het wegbeeld soms<br />

onoverzichtelijk is. De Oldegaarde is ook een 50km/u<br />

uur straat, maar in tegenstelling tot de Slinge bevestigd<br />

de uitstraling van de straat dit beeld. Bewoners kunnen<br />

goed inschatten wat van hen verwacht wordt. Daardoor<br />

is deze barriere niet echt een knelpunt maar is de<br />

barriere een aandachtpunt. De Langenhorst is echter<br />

wel een aandachtpunt omdat hier nu veel verkeer<br />

richting Barendrecht op zit en omdat aan de oostzijde<br />

van de Langenhorst geen scholen zijn. Kinderen<br />

moeten dus op weg naar school altijd deze drukke route<br />

oversteken.<br />

Verkeersveiligheid rondom scholen is een aandachtpunt<br />

in <strong>Zuidwijk</strong>. Het halen en brengen gebeurt veelal per<br />

auto. Dit leidt tot chaotische situaties in de directe<br />

omgeving van de school.<br />

21


Conclusies op een rij<br />

leefstijlen<br />

• eengezinswoningen met tuin en traditionele spelvoorzieningen die<br />

aansluiten bij de behoeften van de groene belevingswereld<br />

• eengezinswoningen met tuin, wijkvoorzieningen en veel mogelijkheden<br />

voor spelen op straat die sluiten aan bij de gele belevingswereld<br />

• het percentage jeugd (20%) is gemiddeld voor een tuinstad<br />

• de leeftijdscategorie 5-12 is verreweg het grootst<br />

leeftijden<br />

• een woningdichtheid van 43 won/ha is hoog voor een tuinstad, dit is een<br />

gevolg van het grote aantal kleine woningen<br />

• de kinddichtheid van 16 kind/ha is hoger dan gemiddeld voor een tuinstad<br />

dichtheden<br />

• het percentage koopwoningen is lager dan gemiddeld voor een tuinstad<br />

% koopwoningen<br />

22


• woningen aan de noord- en zuidzijde van de wijk zijn overwegend<br />

kindvriendelijke eengezinswoningen met tuin<br />

• veel woningen kleiner dan 85m²<br />

• veel gestapelde woningen<br />

wonen<br />

openbare<br />

ruimte<br />

• veel brede trottoirs (min. 3 meter) aanwezig in de wijk<br />

• voldoende sportvoorzieningen<br />

• voldoende spelvoorzieningen voor kinderen < 12 jaar<br />

• beperkte diversiteit groenstructuren, spelaanleidingen (ontbreken<br />

struikenlaag)<br />

• weinig plekken voor kinderen > 12 jaar<br />

• voetgangersverbindingen centrale groenzone<br />

• 2 brede scholen<br />

• wijkcentrum met o.a. bibliotheek<br />

• beperkte hoeveelheid spelaanleidingen schoolpleinen<br />

voorzieningen<br />

• uitgebreid langzaamverkeersnetwerk<br />

• goed netwerk kindvriendelijjke routes mogelijk<br />

• barrièrewerking 50 km/u wegen<br />

routes<br />

23


Opgaven<br />

<strong>Zuidwijk</strong> is over het algemeen te kenmerken als<br />

een kindvriendelijke wijk. De woningvoorraad<br />

blijft echter een belangrijk aandachtspunt en het<br />

toevoegen van gezinsvriendelijke woningen kan de<br />

wijk nog aantrekkelijker maken en zorgen dat het<br />

voorzieningennivo op peil blijft.<br />

Daarnaast is met name de verkeersveiligheid een<br />

belangrijke opgave. Op een aantal plekken kan de<br />

oversteekbaarheid verbeterd worden en de<br />

verkeersveiligheid rondom de scholen is ook een<br />

aandachtspunt.<br />

24


Kansen<br />

Voor <strong>Zuidwijk</strong> liggen de belangrijkste kansen<br />

in het versterken van het groene imago en<br />

gebruiksmogelijkheden van het groen, oa door meer<br />

aandacht voor differentiatie van de groenstructuur en<br />

aandacht voor goede verbindingen in de groenzones en<br />

naar de groene kwaliteiten in de omgeving (Zuiderpark,<br />

A15 zone en Blauwe Verbinding). Daarnaast is het<br />

verbeteren van een aantal voorzieningen, zoals een<br />

jongerenontmoetingspunt in de centrale zone en het<br />

beter benutten van de gymzaal van de Wereld op Zuid,<br />

een belangrijke kans om met name de oudere jeugd<br />

een plek en ontspanningsmogelijkheden te geven.<br />

Ook het verbeteren van de speeltuin Jeugdveld is een<br />

kans die op korte termijn een meerwaarde voor het<br />

kindvriendelijke karakter van <strong>Zuidwijk</strong> kan betekenen.<br />

Differentiatie groenstructuur, o.a. door<br />

toevoeging bruikbare sportveldjes in centrale<br />

as, en meer gebruiksgroen<br />

25


Quick wins<br />

Met quickwins kan op korte termijn met weinig middelen<br />

verbeteringen worden aangebracht, of dat kan worden<br />

aangehaakt op lopende ontwikkelingen in de wijk.<br />

Bij een aantal gevaarlijke oversteken kan met<br />

eenvoudige middelen de oversteekbaarheid verbeterd<br />

worden. Verder kan er een tijdelijke invulling voor<br />

bouwvlekken gevonden kunnen worden in de vorm van<br />

sport- en speelplekken. Daarnaast kan aan de rand een<br />

aantal bruikbare sportveldjes toegevoegd worden zodat<br />

de overlast in de rest van de wijk minder wordts.<br />

26


Bijlagen<br />

leeftijd<br />

spelvormen en gebruik<br />

buitenruimte<br />

0 – tot 1,5 jaar:<br />

De spelvormen van kinderen tot 1,5 jaar staan in het<br />

teken van voelen, horen, zien, ruiken en praten, wiegen<br />

en dansen op de arm, verstopspelletjes, rijmpjes en<br />

liedjes. Bewegingen die hierbij horen zijn reiken,<br />

grijpen, oprichten, kruipen, zitten, staan, beginnen met<br />

lopen. De ruimte waar dit meestal plaatsvindt is<br />

binnenshuis. Het gebruik van de buitenruimte beperkt<br />

zich door het wandelen (in bijvoorbeeld kinderwagen)<br />

waarbij beschutte plekken onderdeel uitmaken van een<br />

route (zitplekken/picknickplekken), ontmoetingsplekken<br />

ouders, zachte ondergrond. Deze routes (met verharde<br />

ondergrond) liggen aansluitend aan eigen woning<br />

(groen, verkeersvrij, vlakke ondergrond, sociaal veilig).<br />

1,5 – tot 4 jaar:<br />

Kinderen in deze leeftijd lopen (evt. met voorwerpen),<br />

rennen, lopen achteruit, fietsen op driewieler.<br />

Daarnaast zijn er zogenaamde constructiespellen<br />

(blokken, zand, water, modder, klei, takjes, steentjes,<br />

duplo). Beschutte, veilige, schone buitenspeelruimte<br />

onder constante verzorging/begeleiding is het<br />

belangrijkst. Dit gebeurt veelal privé (tuin, balkon, hofje)<br />

en/of openbaar (brede stoep, achterpaden, plantsoen,<br />

park, plein, formele speelplekken). Bij de inrichting zijn<br />

verschillende ondergronden (van asfalt tot modder),<br />

verschillende materialen (zand, water, gras, grind, reliëf,<br />

steen, takjes, etc.) belangrijk. De speelruimtes moeten<br />

overzichtelijke ruimtes zijn vanuit het kind gezien, waar<br />

beschutting is tegen felle zon en wind. Ook de maat<br />

van de plek (gezien de activiteiten) is groter, waarbij<br />

zitgelegenheid voor ouders/begeleiders van belang is.<br />

4 – 8 jaar:<br />

Bewegingsspellen zijn de belangrijkste manier van spelen<br />

alleen, met z’n tweeën en met een groep. Denk hierbij<br />

aan rennen, balspel, evenwichtsspel, hinkelen, steltlopen,<br />

(touwtje) springen, elastieken, fietsen, skeeleren,<br />

gymnastiek (duikelen, radslag ed.), tikkertje, verstoppertje,<br />

kruipen/sluipen, hoogtes beklimmen/afdalen, springen en<br />

klauteren. Daarnaast zijn constructiespellen belangrijk:<br />

maken van nieuwe dingen met zand (kuilen graven) en<br />

water. Er is behoefte aan beschutte, veilige terreinen,<br />

met zicht op spelende kinderen/jongeren en zo mogelijk<br />

met toezicht; hulp op paar minuten loopafstand én<br />

‘natuurlijk’ toezicht vanuit de woningen: voor ontmoeting<br />

met leeftijdsgenootjes, voor spelfuncties aanvullend aan<br />

woonsituatie en als ontmoetingspunt voor ouders. Deze<br />

ruimtes zijn obstakelvrij voor vrij spel/bewegingsspel/<br />

groepsspelen. Ook een multifunctionele inrichting<br />

d.m.v. ondergronden (materialen en hoogteverschillen)<br />

en multifunctionele toestellen/meubilair is belangrijk.<br />

Daarnaast zijn meer natuurelementen gewenst, zoals<br />

water (bijv. watergootjes, kraantjes (let op veiligheid)),<br />

fruitbomen, planten die iets met seizoenen doen,<br />

wintergroen, pluktuin, bloementuin, ingezaaid gras<br />

(madeliefjes, klavertjes etc.). Deze ruimtes moeten<br />

zitplekken hebben voor kinderen en begeleiders.<br />

8 – 13 jaar:<br />

Staat in het teken van bewegingsspel, m.n.<br />

in combinatie metanderen: regelspelen,<br />

behendigheidsspelen, straatsport en verenigingssport.<br />

Vaak grote seksescheiding bij spelen en andere<br />

activiteiten. Daarnaast is er behoefte aan<br />

constructiespelen: hutten bouwen, knutselen.<br />

Obstakelvrije ruimte met verharde ondergrond voor<br />

vrij spel, bewegingsspel en groepsspelen is belangrijk<br />

voor ontmoeting leeftijdsgenootjes, voor speelfuncties<br />

aanvullend aan woonsituatie en als ontmoetingspunt<br />

voor ouders. Deze ruimte is multifunctioneel<br />

ingericht met verschillende materialen én variatie in<br />

ondergronden. Deze ruimtes moeten zich het liefst<br />

bevinden dichtbij eigen huis.<br />

13 – 18 jaar:<br />

Ontmoeten van leeftijdsgenoten staat centraal, waarbij<br />

vooral straatsporten en informele sporten populair zijn.<br />

Maken van plekken waarbij ontmoeten centraal staat.<br />

Dit zijn meestal obstakelvrije ruimtes met verharde<br />

elementen. Het gaat meer en meer om zien en gezien<br />

worden, waar de locatie van belang is (bijv. bij winkels,<br />

kruispunt routes). Openheid, geslotenheid en<br />

rugdekking zijn centrale thema’s bij de inrichting.<br />

De plekken liggen binnen gezichtsveld, buiten<br />

gehoorafstand van woningen. Ondanks onbeperkte<br />

mobiliteit blijven de meesten binnen 800 à 1000 m voor<br />

hun dagelijkse vrijetijdsactiviteiten. Jongeren willen in<br />

de eigen wijk op openbaar terrein terecht kunnen voor<br />

sportieve activiteiten en informele ontmoetingen. Voor<br />

speciale faciliteiten en activiteiten zijn zij wel bereid om<br />

te reizen. Meerdere ruimtes om de diverse subculturen<br />

een plaats te geven is gewenst.<br />

27


Woonmilieus<br />

Bijlage Leefstijlen<br />

Wat zijn de leefstijlgerichte wensen van het<br />

<strong>Rotterdam</strong>se gezin?<br />

Of een woonmilieu aantrekkelijk is wordt niet alleen<br />

door de woning bepaald, maar ook door de omgeving:<br />

het woon- en leefklimaat. Woonbelevingsonderzoek<br />

zorgt voor een onderbouwd inzicht in de woningmarkt,<br />

de gewenste kwaliteiten van woonmilieus en de<br />

leefstijlen van gezinnen. Zowel in 2004 als in 2008<br />

is de Grote Woontest in de regio <strong>Rotterdam</strong> gedaan,<br />

die inzicht geeft in de vier leefstijlen: de rode leefstijl:<br />

vitaal, individualistisch, eigengereid; de gele leefstijl:<br />

harmonieus, gezellig, groepsgericht; de blauwe leefstijl:<br />

gericht op controle, ambitie en status; de groene<br />

leefstijl: teruggetrokken en verbonden met zekerheid en<br />

veiligheid.<br />

Bouwsteen voorzieningen<br />

Voorzieningen zijn leefstijl- en gebiedsgericht: stedelijke<br />

kinderen hebben behoefte aan city-groen en city-sport<br />

&-cultuur; suburbane kinderen willen hun talenten<br />

ontwikkelen in een groenstedelijke omgeving.<br />

Bouwsteen routes<br />

Hoe circuleer je op een kindvriendelijke manier door<br />

gebouw, binnen-/buitenhoven en langs groene assen<br />

die naar stadsparken en speelplaatsen leiden?<br />

Leefstijlgerichte bouwstenen geven een hogere<br />

gezinsgerichte identiteit<br />

Bij het maken van de visie ‘bouwstenen voor een<br />

kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong>’ in 2010 en de daaraan<br />

gekoppelde workshops blijkt dat onderbouwd inzicht in<br />

leefstijlen van gezinnen op vier elementen berust.<br />

Bouwsteen wonen<br />

De afstemming van het ‘ruimteplan’ van de gezinswoning,<br />

woonomgeving en buurt op de actuele leefstijlen.<br />

Voldoende kinderruimte in de woning, een drempelgebied<br />

voor het hele gezin en kindvriendelijke buurtnetwerken,<br />

die aansluiten op de woning en drempelruimte.<br />

Bouwsteen openbare ruimte<br />

De sequentie van ruimtes (ruimtereeks) tussen woning,<br />

privé buitenruimte, drempelruimte en (semi-)openbare<br />

ruimte vraagt om creatieve invulling: hoe creëer je<br />

stoepruimte en ‘hofjes op hoogte’ bij gestapelde bouw?<br />

28


Rode leefstijl<br />

Gezinnen met een rode leefstijl wonen graag in het<br />

hoogstedelijk centrum en de rustigstedelijke stadswijken<br />

rond het centrum.<br />

Gezinnen uit de rode belevingswereld zijn<br />

individualistisch georiënteerd en extravert. De leefstijl<br />

heeft een sterke behoefte aan dynamiek, vrijheid en<br />

afwijken van de standaard. De rode consument is<br />

een consument met een vrije, eigenzinnige geest die<br />

onafhankelijkheid boven alles stelt. De rode leefstijl is<br />

overwegend hoog opgeleid en heeft een progressieve<br />

houding. Men heeft een actieve manier van leven<br />

waarbij er naast werk voldoende tijd over moet blijven<br />

voor culturele ontwikkeling en reizen. Rood heeft een<br />

stedelijke oriëntatie, zonder dat men daadwerkelijk ook<br />

stedelijk hoeft te wonen. De kinderen zijn ondernemend<br />

ingesteld en gaan hun eigen weg.<br />

Ze hebben bijzondere stedelijke hobby’s zoals skating<br />

en urban dance.<br />

urban dance-voorstellingen, noem het maar op:<br />

stedelijke ouders en kinderen vinden het prettig zich te<br />

ontwikkelen door stadscultuur.<br />

Bouwsteen routes<br />

Voor de rode gezinnen is het minder belangrijk om de<br />

auto voor de deur te kunnen parkeren. Ze hechten aan<br />

keuzevrijheid en kiezen verschillende vervoerwijzen.<br />

Alternatieve opties zijn interessant, zoals de vouwfiets<br />

en bakfiets. Speelse en avontuurlijke routes zijn<br />

uitdagend voor de stadskinderen.<br />

creatieve woning in de buurt<br />

stad als speelplaats<br />

Bouwsteen wonen<br />

Binnen de woonbuurt is er geen sterke behoefte aan<br />

sociale binding met de buren; men creeërt wel z’n<br />

eigen netwerken. Rode gezinnen hebben een voorkeur<br />

voor gebouwen en een woonomgeving met een sterke<br />

identiteit.<br />

Bouwsteen openbare ruimte<br />

De kinderen zijn ondernemend ingesteld en gaan<br />

hun eigen weg. Zij spelen zowel in de eigen buurt als<br />

erbuiten, al dan niet gebracht door de ouders. Kinderen<br />

zijn open naar anderen en zijn creatief; speelplekken<br />

kunnen ze ook zelf creeëren. Fantasie speelt een rol,<br />

kant en klare speeltoestellen zijn niet voldoende.<br />

Bouwsteen voorzieningen<br />

Kinderworkshops in Boymans, jeugdconcerten,<br />

kindvriendelijke voorzieningen<br />

In de stadsdriehoek is de rode leefstijl dominant.<br />

speels bewegen<br />

29


Blauwe Leefstijl<br />

Gezinnen met een blauwe leefstijl vestigen zich<br />

in statusvolle centrumwijken of comfortabele<br />

landschappelijke gebieden<br />

Kernwaarden van het gezin met een blauwe leefstijl<br />

zijn ambitie, carrière en status. Vrije tijd en werk zijn<br />

bewust gescheiden. Wonen als onderdeel van de vrije<br />

tijd vraagt om ruimte en rust. Geld is belangrijk, en<br />

wat betreft de welgestelde blauwe leefstijl gaat het in<br />

het bijzonder om nouveau riche: men heeft het zelf<br />

gemaakt. Daarnaast hebben zij een sterke behoefte<br />

zich te ontwikkelen, te leren. Ook in de opvoeding van<br />

de kinderen speelt dit een grote rol. Men maakt graag<br />

gebruik van -culturele- voorzieningen die dit mogelijk<br />

maken. Het uitgeven van het verdiende geld is een<br />

aangename en belangrijke bezigheid, maar dit vraagt<br />

dan wel om een omgeving waar men gezien kan en wil<br />

worden. Men bepaalt en regelt bovendien zelf wel hoe<br />

men daar komt.<br />

Bouwsteen wonen.<br />

Het blauwe gezin voelt zich van nature thuis in<br />

hoogwaardige groene buitengebieden. Rust en<br />

afzondering is gegarandeerd en de ouders en kinderen<br />

genieten van hun eigen ruimte. Blauwe gezinnen met<br />

een stedelijke voorkeur houden van statusvolle locaties<br />

met een eigen binnenhof.<br />

Bouwsteen voorzieningen<br />

Goede voorzieningen zijn belangrijk voor het blauwe<br />

gezin, maar ze hoeven niet binnen handbereik te zijn.<br />

Kwaliteit staat centraal en is makkelijk per comfortabele<br />

auto te bereiken.<br />

Bouwsteen routes<br />

De blauwe leefstijl heeft een grote actieradius en<br />

vervoert zich het liefst per auto. Het type auto heeft<br />

vooral met status te maken. Bereikbaarheid en eigen<br />

parkeerplaats zijn heel belangrijk. De bereidheid<br />

hier voor te betalen is groot. De blauwe families zijn<br />

statusgevoelig en reizen voor grote afstanden het liefst<br />

met HSL of goed voorzien vliegtuig.<br />

hoogwaardige architectuur en woonomg.<br />

de buitenruimte als klein Versaille<br />

voorzieningen met allure<br />

Bouwsteen openbare ruimte.<br />

De buitenplaats of binnenhof zien er verzorgd en<br />

gecultiveerd uit. Brede lanen met klassieke, lommerrijke<br />

bomen zorgen voor het juiste imago. Grote bomen<br />

zorgen voor afscherming en privacy. De kinderen<br />

maken gebruik van hoogwaardige speelplekken die<br />

binnen de compositie van het hoogwaardige complex<br />

vallen.<br />

30<br />

De blauwe leefstijl heeft z’n eigen plek In Hillegersberg<br />

statusvolle verbindingen


Gele leefstijl<br />

De gele gezinnen richten zich vooral op de<br />

groenstedelijke wijken waar het zwaartepunt op<br />

wonen ligt. Ze zijn gecharmeerd van traditioneel<br />

en knus wonen. Gele gezinnen kennen een sterke<br />

groepsoriëntatie en hechten veel waarde aan sociale<br />

contacten in de buurt. De gele wereld heeft een open<br />

instelling. Ze vinden het belangrijk dat buurtbewoners<br />

dat ook hebben en ‘erbij’ willen horen. Het gezin<br />

neemt een centrale positie in het leven van deze<br />

woonconsumenten. De kwaliteit van de woning en<br />

het woonmilieu wordt dan ook mede beoordeeld door<br />

de ‘ogen van het kind’. Let wel: ook in de rode en de<br />

blauwe wereld zijn er volop kinderen, maar voor deze<br />

groep geldt dat bij de komst van een kind werk en<br />

hobby’s niet ineens minder belangrijk worden.<br />

Bouwsteen wonen.<br />

De gele gezinnen vinden het belangrijk dat de contacten<br />

in de buurt goed of zelfs hecht zijn; sociale contacten<br />

vinden vaak plaats op de drempelgebied tussen woning<br />

en straat.<br />

Bouwsteen routes.<br />

Doordat de gele gezinnen zich op hun eigen buurt<br />

richten liggen dagelijkse voorzieningen, zoals scholen,<br />

winkels en speelgebieden, bij voorkeur op loopafstand.<br />

de architectuur staat open naar de omgeving<br />

samen spelen, sporten en genieten in de buurt<br />

Bouwsteen openbare ruimte.<br />

Voor de gele ouders en kinderen is het belangrijk dat<br />

de buitenruimte echt om te gebruiken is: parkjes waar<br />

je kunt barbecueën, voetballen, hardlopen. Ook het<br />

plaatsen van bankjes maakt een park uitnodigend voor<br />

de gele leefstijl.<br />

bijpraten op de buurtmarkt<br />

Bouwsteen voorzieningen.<br />

De combinatie van gezinsgerichte voorzieningen en sociale<br />

contacten is belangrijk: gezellige winkelstraten en markten<br />

waar boodschappen doen en bijpraten met de buurtgenoten<br />

gecombineerd wordt.<br />

Zevenkamp huist vele gele gezinnen<br />

kindvriendelijke speellinten<br />

31


Groene Leefstijl<br />

Groene gezinnen wonen graag in eigen enclaves buiten<br />

de drukte van de stad.<br />

De groene gezinnen bewegen zich binnen een beperkt<br />

sociaal netwerk met hechte contacten. Ze richten zich<br />

op zekerheid, vertrouwdheid en privacy. De eigen<br />

woning en buurt staan centraal. Evenwicht en rust zijn<br />

kernwaarden. Daarnaast zijn er strenge en uitgesproken<br />

regels die impliciet voor iedereen gelden: ‘doe maar<br />

gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Kinderen moeten<br />

veilig op straat kunnen spelen, liefst op afgeschermde<br />

speeltuintjes<br />

Bouwsteen wonen.<br />

Het groene gezin houdt van overzicht en zekerheid.<br />

Traditionele dorpse architectuur heeft hun voorkeur.<br />

Men maakt bij voorkeur wooncarrière in eigen buurt. De<br />

groene leefstijl is meer traditioneel dan andere leefstijlen<br />

en ziet dat graag terug in de architectuur en woonmilieu.<br />

Bouwsteen routes.<br />

De groene leefstijl vindt het prettig om vaste routes af<br />

te leggen. Een duidelijk afgebakend fietspad heeft de<br />

voorkeur boven fietsen op de weg. De actieradius van<br />

de groen gezinnen is over het algemeen beperkt.<br />

dorpse architectuur met buren en families<br />

afgeschermde speelruimtes<br />

Bouwsteen openbare ruimte.<br />

De voorkeur voor overzicht en zekerheid vraagt om<br />

een duidelijke afbakening tussen publiek en privaat.<br />

Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen,<br />

liefst in -afgeschermde- speeltuintjes. Speeltoestellen<br />

mogen traditioneel zijn -schommel, klimrek- en de<br />

groene speelplek ligt dicht bij het huis, zodat ouders de<br />

kinderen in de gaten kunnen houden.<br />

bediend en verzorgd binnen de eigen wijk.<br />

Bouwsteen voorzieningen.<br />

De groene gezinnen willen een wijk die alles biedt voor<br />

de dagelijkse benodigdheden, zodat men niet buiten<br />

de wijk hoeft te gaan. Men hecht belang aan gemak<br />

en service en wil graag in de eigen woonomgeving<br />

‘bediend en verzorgd’ worden.<br />

32<br />

In de Esch wonen veel gezinnen met een groene leefstijl<br />

afgebakende fietspaden


Verslag gesprek Vestia<br />

Zuid, Schere 31<br />

Gesprek met: Hangleng Tsang, Linda Koning<br />

Op: 2 februari 2011<br />

Reactie op bouwstenen KIWI<br />

>85:<br />

Alleen Borneveld en Slinge staan<br />

nieuwbouwappartementen >85.<br />

Er is veel vraag naar kleiner. Ook hier wonen gezinnen<br />

in. We zouden dief van eigen portemonnee zijn als we<br />

bestaande appartementen zouden vergroten tot die<br />

grootte. Onze norm is 12 m2 per persoon.<br />

Nieuwe regels omtrent huursubsidie maakt het lastiger<br />

voor gezinnen. 90% van onze voorraad moet voor<br />

jaarinkomens < 33.000 beschikbaar zijn. Grotere<br />

appartementen voor gezinnen zitten daar vaak boven.<br />

Drempelruimtes:<br />

Drempelruimtes bij laagbouw zien ze meerwaarde van,<br />

merendeel zijn hoogbouw. Op galerij geeft het veel<br />

overlast van geluid. Niet te voorkomen. Bij nieuwbouw<br />

zou je dempend materiaal op beton moeten leggen om<br />

dit te voorkomen.<br />

Speelplekken:<br />

Bij binnenterreinen wordt vaak naar behoefte bewoners<br />

geluisterd. Vaak werken we samen met deelgemeente<br />

aan andere speelplekken. Voor jongeren hebben ze<br />

weinig voorzieningen, is ook weinig aandacht voor. Voor<br />

activiteiten subsidieert Vestia Thuis Op Straat (TOS).<br />

Brede stoep:<br />

Is geen uitgangspunt, in sommige gevallen nuttig.<br />

Oldegaarde/Steinen is breder trottoir aangelegd. Is<br />

positief. Begrijpen wel dat geen prominente bouwsteen<br />

is in <strong>Zuidwijk</strong> en tuinsteden.<br />

Visie Vestia<br />

Het zou goed zijn voor <strong>Zuidwijk</strong> als de randen van de<br />

wijk koopwoningen zouden zijn. Dan bewerkstelligen<br />

we een gemêleerd woningaanbod. Het idee van<br />

Vestia was bestaande bouw slopen en koopwoningen<br />

realiseren. Nu die visie een tijd staat blijkt het moeizaam<br />

te realiseren.<br />

Horsten<br />

Tweekamerappartementen zijn geherstructureerd. Veel<br />

speelplekken in binnenterreinen, binnenterreinen zijn<br />

openbaar. Is kinderrijke buurt.<br />

Velden<br />

Gaan oranje bouwblokken slopen, eind dit jaar. Gaan<br />

er voorlopig niet herbouwen, geen vraag meer door<br />

crisis. Zeker jaar of 4 geen plannen. Kans voor creatief<br />

beheer. Wel een groot oppervlak.<br />

Aan de rand van de velden heeft Vestia een tijd<br />

geleden ambitie geuit om “Jeugdveld” te realiseren<br />

in samenwerking met DG. Zolang Larenkamp nog in<br />

gebruik is, wil de DG daar niet aan.<br />

Aan de Hijkenveld is een groot trapveld aanwezig.<br />

Lo’s<br />

Appartementengebouwen aan de randen worden<br />

dit jaar groot onderhouden. Problematiek moet<br />

voetballende jeugd. Aan de rand denkt Vestia aan een<br />

veldje.<br />

Steinen<br />

Sporthal aan de Slinge-Meyenhage is van belang voor<br />

de wijk.<br />

Kampen<br />

Enige brede school van <strong>Zuidwijk</strong>, Wereld op zuid. Geen<br />

eigen ingang sporthal, daardoor niet makkelijk buiten<br />

school te gebruiken.<br />

Larenkamp is buurtcentrum dat niet best functioneert.<br />

DG wil dat deze voorzieningen gebruikt worden, ze<br />

leiden anders verlies. Kelder was oorspronkelijk als<br />

jongerenvoorziening. Onderhoud is slecht.<br />

Burgen<br />

Bedacht als koopwoningen. Uiteindelijk is het dure huur,<br />

800 euro per mnd.<br />

Britsenburg + rood gaan later dit jaar gesloopt worden.<br />

Komt voorlopig niets voor terug.<br />

Koop stagneert namelijk. Aan de Maldenburg is een<br />

groot trapveld aanwezig.<br />

33


Inventarisatie speelplekken<br />

34


- ‘<strong>Rotterdam</strong>se norm voor buitenspeelruimte.<br />

eindrapportage’, 2008, dienst Jeugd, Onderwijs en<br />

Samenleving, <strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong><br />

- ‘Bouwstenen voor een Kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong>.<br />

stedenbouwkundige visie’, 2010, dienst Jeugd,<br />

Onderwijs en Samenleving, <strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong><br />

Literatuurlijst<br />

- Handboek ‘<strong>Rotterdam</strong>se Stijl’, 2010<br />

- ‘<strong>Rotterdam</strong> werkt aan een aantrekkelijke woonstad!’<br />

Van beleid naar doelgericht werken. <strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Rotterdam</strong>, oktober 2010.<br />

- Stadsvisie <strong>Rotterdam</strong>, 2007<br />

- Masterplan <strong>Zuidwijk</strong><br />

35


www.rotterdam.nl/kindvriendelijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!