16.06.2014 Views

Scholen - Gemeente Rotterdam

Scholen - Gemeente Rotterdam

Scholen - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.rotterdam.nl<br />

0800-1545<br />

stadswinkel<br />

Fridtjof Nansen<br />

Prins Alexander<br />

Albert Plesmanschool<br />

Welke basisschool kiest u?<br />

Kijk ook eens bij een school in de buurt.<br />

Waarom deze folder?<br />

<strong>Rotterdam</strong> wil graag meer gemengde buurtscholen, waar de schoolbevolking een afspiegeling<br />

is van de wijkbewoners. Initiatieven van ouders om scholen meer een mix te laten zijn kunnen<br />

op ondersteuning rekenen.<br />

Een van de hulpmiddelen is de website www.rotterdam.nl/eenschooldichtbij.<br />

U kunt ook het boekje ‘Een school dichtbij’, over initiatieven van ouders, raadplegen (gratis<br />

verkrijgbaar bij de gemeente via telefoonnummer 0800-1545).<br />

Een goede manier om scholen op hun resultaten te bekijken is ook de website van de onderwijsinspectie<br />

( www.onderwijsinspectie.nl). U kunt hier rapportages over scholen inzien.<br />

Dit is een uitgave van alle schoolbesturen in <strong>Rotterdam</strong> in samenwerking met Jeugd, Onderwijs<br />

en Samenleving, gemeente <strong>Rotterdam</strong>.<br />

Voor informatie over de andere scholen in uw deelgemeente, kunt u op het deelgemeentekantoor<br />

folders van de andere wijken ophalen. Voor algemene vragen over onderwijs in <strong>Rotterdam</strong>,<br />

kunt u bellen met de gemeente via het telefoonnummer 0800-1545.<br />

Colofon:<br />

Dit is een uitgave van Jeugd, Onderwijs en Samenleving<br />

Blaak 16<br />

Postbus 70014<br />

3000 KS <strong>Rotterdam</strong><br />

telefoon (010) 891 44 44<br />

fax (010) 891 45 55<br />

info@jos.rotterdam.nl<br />

www.jos.rotterdam.nl<br />

Tekst<br />

Vormgeving<br />

Fotografie<br />

Communicatiediensten, Servicedienst<br />

NXIX, Fred Sophie<br />

David Adams Fotografie<br />

Beste ouders<br />

U woont in de wijk Ommoord en uw kind gaat over een poosje naar<br />

de basisschool. Maar, naar welke? Wat is voor uw kind en voor u<br />

de beste keus? De gezamenlijke schoolbesturen en gemeente <strong>Rotterdam</strong><br />

willen u op verschillende manieren ondersteunen om een<br />

goede keus te maken. Deze folder is daar een voorbeeld van. U vindt<br />

informatie over de zeven basisscholen in uw eigen buurt bij elkaar.<br />

Het beste is natuurlijk om zelf even bij een school naar binnen te<br />

lopen en de sfeer te proeven.<br />

De school bij u om de hoek waar u misschien niet zo snel zou gaan<br />

kijken, kan daarbij mogelijk heel verrassend uit de bus komen.<br />

De Fridtjof Nansenschool is prachtig gelegen in het noorden<br />

van de wijk, vlak bij kinderboerderij ‘De blijde Wei’.<br />

Het is een openbare Jenaplanschool met ongeveer 220<br />

kinderen. In het Jenaplanonderwijs staat aandacht voor<br />

het individuele kind centraal. Ieder kind moet zich kunnen<br />

ontwikkelen op basis van zijn of haar eigen kwaliteiten. De<br />

school stimuleert zelfstandigheid, kritisch bewustzijn en<br />

een besef van sociale rechtvaardigheid. De school helpt in<br />

de ontwikkeling van creativiteit en sportiviteit en brengt<br />

de kinderen in contact met cultuur en natuur.<br />

Naast de basisactiviteiten (rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie)<br />

is er veel aandacht voor de creatieve en sociaalemotionele<br />

ontwikkeling. Verder krijgen de kinderen<br />

wekelijks gymnastiek van een vakleerkracht. De peuters<br />

en kleuters leren vooral spelenderwijs. Zij doen dit in de<br />

verschillende speelhoeken en op het schoolplein. Voor de<br />

iets oudere kinderen is de techniekkast interessant. Er is<br />

ook veel aandacht voor sport en dans. De Fridtjof Nansen<br />

heeft al veel prijzen gewonnen, bijvoorbeeld met schaken,<br />

streetdance, schoolvoetbal en hardlopen. De school<br />

omschrijft zichzelf dan ook als een van de meest sportieve<br />

scholen in <strong>Rotterdam</strong>.<br />

De inzet van veel enthousiaste ouders maakt het mogelijk<br />

dat de Fridtjof Nansen speciale dingen doet. Zo zijn er<br />

typecursussen, taalles van moeders voor moeders die nog<br />

Nederlands moeten leren, voorleesouders en ouders die<br />

helpen de bijzondere schooltuin te verzorgen en mooi te<br />

houden. Op die tuin is de school erg trots. Hij is gemaakt<br />

naar een idee van de leerlingen, samen met leerkrachten<br />

en ouders. Elke groep heeft een eigen stukje in deze tuin.<br />

Op het gebied van natuur en milieu werkt de school samen<br />

met scholen in het buitenland. Daarvoor leren de kinderen<br />

al in groep 5 Engels, zodat zij met buitenlandse kinderen<br />

kunnen e-mailen.<br />

Buitenschoolse<br />

opvang wordt<br />

verzorgd door<br />

Aja Kabaja, een<br />

onderdeel van<br />

BijDeHand.<br />

Nansenplaats 6<br />

3069 CV <strong>Rotterdam</strong><br />

(010) 420 90 48<br />

www.fridtjofnansenschool.nl<br />

O: openbare basisschool, de<br />

school heeft een openbaar<br />

schoolbestuur (BOOR)<br />

Curieplaats 20-22<br />

3069 HA <strong>Rotterdam</strong><br />

(010) 420 60 22<br />

www.prinsalexanderschool.nl<br />

O: openbare basisschool, de<br />

school heeft een openbaar<br />

schoolbestuur (BOOR)<br />

Midden in een zeer groene wijk, met veel speelruimte in<br />

de buurt, ligt de openbare basisschool Prins Alexander. De<br />

school telt ongeveer 280 leerlingen, in groepen van 22 à 25<br />

kinderen. De sfeer is er huiselijk en veilig. De Prins Alexander<br />

is een groepsgerichte school, waar het ‘wij-gevoel’ een<br />

belangrijke plaats inneemt. De school vindt het belangrijk<br />

dat de kinderen ervaren dat zij deel uitmaken van een<br />

groep. Binnen de groep leren de kinderen zelfstandig te<br />

werken, maar ook elkaar te helpen en van elkaar te leren.<br />

Voor kinderen die moeite hebben de anderen bij te benen<br />

wordt zonodig in overleg met de ouders een individuele<br />

leerlijn opgesteld. Om dit te begeleiden heeft de school<br />

een duidelijke zorgstructuur opgezet.<br />

Sfeer is heel belangrijk op de Prins Alexander. Daarom<br />

besteedt de school veel aandacht aan de sociaal-emotionele<br />

ontwikkeling van de kinderen. Denk daarbij aan<br />

bewustwording, zelfvertrouwen en mondigheid. Respect<br />

en wederzijds begrip staan altijd centraal. Daarvoor is<br />

in samenwerking met de kinderen een gedragsprotocol<br />

opgesteld, dat op alle niveaus regelmatig ter sprake komt.<br />

Naast de gebruikelijke leervakken krijgen de kinderen<br />

verder ook wekelijks handvaardigheid en gymnastiek van<br />

vakleerkrachten. Daarnaast doen zij al vanaf groep 1 / 2<br />

ervaring op in het gebruik van computers.<br />

Het ‘wij-gevoel’ op de school heeft ook betrekking op de<br />

ouders. De school probeert hen altijd nauw te betrekken bij<br />

het wel en wee van hun kind op school. De ouders op hun<br />

beurt helpen mee bij diverse activiteiten, zoals sportdagen<br />

en voorlezen.<br />

Voor-, tussen- en naschoolse opvang vindt vanaf 1 januari<br />

2008 in het schoolgebouw plaats, in samenwerking met<br />

Stichting Bimbola. Na schooltijd worden er op de school<br />

Brede Schoolactiviteiten<br />

georganiseerd,<br />

zoals sport,<br />

cultuur en muziek.<br />

‘Als basis voor het uitvliegen’ is het motto van de christelijke<br />

Albert Plesmanschool. Het merendeel van de ruim 400 leerlingen<br />

komt uit de omringende wijk. De school is een christelijke<br />

ontmoetingsschool en heeft normen en waarden, zoals<br />

wederzijds begrip en elkaar respecteren, hoog in het vaandel<br />

staan. Bij de lessen is na een klassikale uitleg ook ruime<br />

aandacht voor individuele leerlingen. Onderwijs op maat,<br />

noemt de school dat. Dit houdt in dat de leerkrachten er naar<br />

streven alle kinderen dát aanbod te geven waar het kind aan<br />

toe is, zowel voor de zwakkere als de betere leerlingen. Om<br />

hier aan toe te komen is het belangrijk dat de kinderen al op<br />

jonge leeftijd zelfstandig leren werken: kleuters leren zelf hun<br />

activiteiten te kiezen. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met dagtaken<br />

en vanaf groep 6 met weektaken. De school beschikt<br />

over een goed systeem van leerlingenzorg. Naast de eigen<br />

leerkracht houden ook twee intern begeleiders de vorderingen<br />

van de kinderen nauwlettend in de gaten.<br />

De school heeft modern lesmateriaal, zowel wat betreft<br />

methodes als ICT. In de groepen 3 tot en met 8 hangen digitale<br />

schoolborden. Hiermee kan de leerkracht op interactieve<br />

wijze lesgeven. In ieder lokaal staan computers en er is een<br />

apart computerlokaal.<br />

Samen met de andere scholen in<br />

Ommoord is de Albert Plesmanschool<br />

een wijkarrangementschool.<br />

Daartoe organiseert men allerlei<br />

brede schoolactiviteiten om<br />

hiermee ook een ‘basis voor het<br />

uitvliegen’ te leggen.<br />

De tussen- en buitenschoolse<br />

opvang wordt georganiseerd door<br />

Kinder Service Hotels, terwijl in<br />

augustus 2009 wordt gestart met<br />

een peuterspeelzaal.<br />

De school is grondig verbouwd en<br />

heeft zo alle benodigde faciliteiten<br />

in eigen huis.<br />

Ook de ouders van de leerlingen<br />

nemen een belangrijke plaats in.<br />

Er is een medezeggenschapsraad<br />

en een activiteitencommissie. De<br />

ouders nemen hiermee veel werk<br />

uit handen van de leerkrachten.<br />

Nieuwe Ommoordseweg 99<br />

3068 BS <strong>Rotterdam</strong><br />

(010) 421 53 13<br />

www.albertplesmanschool.nl<br />

PC: protestants-christelijke<br />

basisschool, de school heeft<br />

een PC-schoolbestuur (Kind<br />

en Onderwijs <strong>Rotterdam</strong>)<br />

OMMOORD


Minister Marga Klompéschool<br />

Horizon<br />

Kruidenhoek<br />

Dr. Martin Luther King<br />

De Minister Marga Klompéschool is een kindgerichte<br />

basisschool. De school telt zo’n 160 leerlingen, verdeeld<br />

over 8 groepen. Bijzonder aan de school is dat het een<br />

Daltonschool in oprichting is. De principes van het Daltononderwijs<br />

zijn verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en<br />

samenwerken. Daltononderwijs is niet gelijk aan individueel<br />

onderwijs. Waar het samen, met de hele groep of in<br />

een kleiner groepje, beter, efficiënter of leuker kan, gebeurt<br />

dat ook. De school werkt al jaren met veel elementen uit<br />

het Daltononderwijs, maar wil nu officieel Daltonschool<br />

worden.<br />

De Minister Marga Klompéschool is een katholieke school.<br />

Respect voor de ander, de cultuur, de religie en leefwijze<br />

is op de school een belangrijke regel. De leerkrachten<br />

benaderen iedere leerling persoonlijk en gaan uit van de<br />

persoonlijke omstandigheden. Alleen zo kan de school<br />

een plaats zijn waar kinderen zich veilig voelen. Gelukkig<br />

hebben de kinderen ook tijd en ruimte voor ravotten en<br />

spelletjes spelen. Ze doen dit op het mooie schoolplein<br />

dat als Zoneparc is ingericht. Er is een speeltoestel voor de<br />

kleintjes en een prachtig aangelegde tuin met voor elke<br />

groep een schooltuintje. In het Zoneparc is door middel<br />

van kleuren aangegeven welke gebieden voor sport, spel<br />

of rust zijn. De kinderen uit de hoogste groepen zijn de<br />

‘zonehelden’. Zij verzorgen het spelmateriaal en leren de<br />

jongere kinderen spelletjes. Ook bemiddelen zij zonodig bij<br />

conflicten op het schoolplein.<br />

Kinderen kunnen al vanaf de peuterleeftijd terecht op de<br />

Minister Marga Klompéschool, in de eigen peuterspeelzaal<br />

de Beestenboel. De peuterspeelzaal vormt samen met de<br />

kleuters een school voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.<br />

In de Voorschool wordt gewerkt met de Piramide-methode.<br />

De buitenschoolse opvang vindt in de school plaats, in<br />

samenwerking met<br />

Bimbola. Na schooltijd<br />

biedt de school<br />

Brede Schoolactiviteiten<br />

aan, zoals sport,<br />

cultuur en muziek.<br />

Ook ouders zijn altijd<br />

welkom in de school.<br />

De drempel is laag en<br />

iedereen voelt zich er<br />

snel thuis.<br />

Robert Kochplaats 346-348<br />

3068 JD <strong>Rotterdam</strong><br />

(010) 420 66 61<br />

www.mmkschool.nl<br />

RK: katholieke basisschool, de<br />

school heeft een RK-schoolbestuur<br />

(RVKO)<br />

Goudkruid 105-107<br />

3068 SV <strong>Rotterdam</strong><br />

(010) 421 28 86<br />

www.de-horizon.net<br />

RK: katholieke basisschool, de<br />

school heeft een RK-schoolbestuur<br />

(RVKO)<br />

De Horizon is een kindvriendelijke en gezellige school<br />

midden in de Kruidenbuurt, met zo’n 200 leerlingen. Het<br />

is een traditionele school, maar wel een met een geheel<br />

eigen visie. Het onderwijs is adaptief: niet de leerstof<br />

dicteert de lessen, maar de leerbehoefte van de kinderen.<br />

Zij krijgen klassikaal les in groepen van 20 tot 25 kinderen.<br />

Daarnaast werken ze voor een deel zelfstandig aan dag- en<br />

weektaken. De kinderen helpen elkaar en daar waar nodig<br />

is er ruimte voor extra aandacht door de leerkracht of een<br />

intern begeleider. Eventuele remedial teaching vindt in de<br />

eigen klas plaats.<br />

Taal en rekenen zijn belangrijk op de Horizon, maar de<br />

school wil meer zijn dan alleen een leerinstituut. Het<br />

uitgangspunt is dat een kind zich veilig moet voelen. Alleen<br />

dan kan hij of zij aan ontwikkeling toekomen. Daarom<br />

maken de kinderen afspraken over hoe ze met elkaar<br />

omgaan. Deze regels – zoals rekening met elkaar houden<br />

en goed voor jouw eigen en andermans spulletjes zorgen<br />

– hangen aan de muren en vormen regelmatig aanleiding<br />

tot gesprekken in de klas.<br />

De Horizon is een Brede School, met meer dan zes uur per<br />

week extra naschoolse activiteiten. Op vrijwillige basis en<br />

in samenwerking met verschillende<br />

instellingen uit de wijk<br />

worden activiteiten als sport,<br />

dans, djembee, yoga en een weerbaarheidscursus<br />

aangeboden.<br />

Ook nemen de kinderen regelmatig<br />

de metro naar het centrum<br />

van de stad om bijvoorbeeld een<br />

museum te bezoeken. De ouderraad<br />

stimuleert dit van harte. Er<br />

zijn ook altijd ouders van de partij<br />

om dit soort activiteiten, samen<br />

met de teamleden van de school,<br />

te begeleiden.<br />

Peuterspeelzaal Ieniemienie is<br />

onderdeel van de Horizon en<br />

zit in hetzelfde gebouw. Door deze samenwerking is de<br />

overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool zo<br />

eenvoudig en soepel als mogelijk. De methode die de peuterspeelzaal<br />

hanteert is een flexibele vorm van KO-totaal.<br />

In de rustige Kruidenbuurt, op een door bomen en veel<br />

groen omgeven schoolplein, staat de openbare Jenaplanschool<br />

Kruidenhoek. De school gaat uit van het basisprincipe<br />

dat ieder kind uniek is. De Kruidenhoek heeft ongeveer<br />

300 leerlingen, die zij zo breed mogelijk wil ontwikkelen.<br />

In de dagelijkse praktijk staat daarom niet de leerstof centraal,<br />

maar het individuele kind. De vraag voor de school is:<br />

Wat beheerst het kind al en wat kan de school bijdragen<br />

aan zijn of haar totale ontwikkeling? De ontwikkeling die<br />

het kind op school doormaakt is niet alleen het vergaren<br />

van kennis, maar ook een ontwikkeling van creativiteit en<br />

sportiviteit. De school geeft daarbij ook veel aandacht aan<br />

sociale vaardigheden, zodat de kinderen kunnen opgroeien<br />

tot kritische en stabiele, creatieve persoonlijkheden.<br />

In het Jenaplanonderwijs zitten de kinderen niet in klassen,<br />

maar in ‘stamgroepen’. De stamgroep bestaat uit<br />

leerlingen van twee (bij de kleuters) of drie opeenvolgende<br />

leerjaren, met daarin verschillen in leeftijd, ontwikkeling,<br />

capaciteit en sociale herkomst. Het idee hierachter is dat<br />

kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken, elkaar hulp<br />

bieden en samenwerken. Sport, spel, creativiteit en kunst<br />

en cultuur zijn hierbij belangrijk. De school heeft een speciale<br />

kunst- en cultuurcoördinator en vakleerkrachten voor<br />

handvaardigheid en gymnastiek. De Kruidenhoek noemt<br />

zichzelf de sportiefste basisschool in de deelgemeente.<br />

Bijzonder is dat de school een kleuterklimwand in het<br />

speellokaal en een eigen klimwand in de gymzaal heeft.<br />

In het schoolgebouw van de Kruidenhoek<br />

zitten een orthotheek, een bibliotheek<br />

en een mediatheek, waar kinderen onder<br />

begeleiding van ouders informatie kunnen<br />

opzoeken. Voor extra ondersteuning<br />

bij activiteiten kan de school terugvallen<br />

op een grote groep betrokken en actieve<br />

ouders. Er zijn ook een ouderraad en een<br />

medezeggenschapsraad. Het overblijven<br />

gebeurt op school onder verantwoordelijkheid<br />

van een eigen stichting. Na schooltijd<br />

worden er op de school Brede Schoolactiviteiten<br />

georganiseerd zoals klimmen,<br />

koken, dansen, muziek, schilderen en<br />

filosofie. De buitenschoolse opvang wordt<br />

verzorgd door Aja Kabaja, een onderdeel<br />

van stichting BijDeHand.<br />

Geelkruid 27-29<br />

3068 SN <strong>Rotterdam</strong><br />

(010) 421 16 74<br />

www.kruidenhoek.nl<br />

O: openbare basisschool, de<br />

school heeft een openbaar<br />

schoolbestuur (BOOR)<br />

Bertrand Russellplaats 7<br />

3069 CA <strong>Rotterdam</strong><br />

(010) 420 57 82<br />

www.drmartinlutherkingschool.nl<br />

PC: protestants-christelijke<br />

basisschool, de school heeft<br />

een PC-schoolbestuur (Kind en<br />

Onderwijs <strong>Rotterdam</strong>)<br />

De Dr. Martin Luther Kingschool (MKS) is een kleine, overzichtelijke<br />

school waar iedereen elkaar kent. Er zitten<br />

ongeveer 140 kinderen op de school, verdeeld over 7<br />

groepen. Door de kleinschaligheid is de drempel erg laag<br />

en is er makkelijk contact tussen leerkrachten, leerlingen<br />

en ouders. De MKS is een protestants-christelijke school.<br />

Elke dag begint met een gebed of een lied. Ook de Bijbelse<br />

verhalen krijgen veel aandacht. Die verhalen van vroeger<br />

hebben voor de school nog veel betekenis voor hoe we nu<br />

met elkaar leven. Respect, verantwoordelijkheid, veiligheid<br />

en plezier staan centraal. De MKS is een multi-culturele<br />

school, met veel respect voor elkaars tradities en gebruiken.<br />

Op de MKS wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven.<br />

Er zijn schoolbrede thema’s, waaraan de kinderen spelenderwijs<br />

en onderzoekend werken. Op die manier is er een<br />

grote betrokkenheid en veel ruimte voor samenwerken.<br />

Daarnaast zijn vooral zelfstandigheid en verantwoordelijkheid<br />

belangrijke begrippen. Al in de kleutergroepen mogen<br />

de kinderen hun eigen keuzes maken in de activiteiten. In<br />

de bovenbouwgroepen werken de kinderen zelfstandig<br />

aan weektaken. De school kent een goede zorgstructuur.<br />

Twee leerkrachten – de Interne Begeleiders – verzorgen de<br />

coördinatie van de zorg en de hulp aan kinderen die extra<br />

aandacht nodig hebben.<br />

De school is heel tevreden over de actieve en betrokken<br />

ouders. Hun hulp is onmisbaar, bijvoorbeeld bij het maken<br />

van de schoolkrant en het organiseren van de schoolreizen.<br />

Er is een goed werkende medezeggenschapsraad, en ook<br />

een kindermedezeggenschapsraad. De mening van de<br />

kinderen is belangrijk voor de school.<br />

Buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BijDeHand.<br />

Brede Schoolactiviteiten worden georganiseerd door de<br />

medewerker Brede School. In samenwerking met erkende<br />

docenten worden activiteiten<br />

na schooltijd<br />

aangeboden. Buitenspelen<br />

doen de kinderen op<br />

het mooie schoolplein<br />

met een ZoneParc. In het<br />

ZoneParc is door middel<br />

van kleuren aangegeven<br />

welke gebieden voor<br />

sport, spel of rust zijn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!