16.06.2014 Views

wijkscan Oude Westen - Gemeente Rotterdam

wijkscan Oude Westen - Gemeente Rotterdam

wijkscan Oude Westen - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>wijkscan</strong> KIWI<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Deelgemeente<br />

<strong>Rotterdam</strong><br />

Centrum


Opdrachtgever<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong>, Dienst Jeugd Onderwijs en<br />

Samenleving.<br />

Colofon<br />

Teamsamenstelling<br />

Ruben Bot (Verkeer & Vervoer), Ester van der Werf<br />

(Stedenbouw) Jan van der Wolde (Wonen) allen van<br />

Stadsontwikkeling<br />

Contactpersoon deelgemeente<br />

Peter Dekkers<br />

Redactie en Vormgeving<br />

Frans Petersen, Peter den Bok, Ines Cengic<br />

Arjen van Hartingsveldt (Stadsontwikkeling)<br />

Datum<br />

September 2011<br />

Informatie<br />

www.rotterdam.nl/kindvriendelijk<br />

2


Inleiding 5<br />

Samenvatting 7<br />

Wijkinformatie 8<br />

Inhoudsopgave<br />

Analyse bouwstenen: 14<br />

• Wonen 14<br />

• Openbare ruimte 16<br />

• Norm voor buitenspeelruimte 16<br />

• Bespeelbaar groen 18<br />

• Drempelruimtes 20<br />

• Voorzieningen 22<br />

• Routes 24<br />

Conclusies 28<br />

• Opgavenkaart 30<br />

• Kansenkaart 31<br />

• Quick Wins 32<br />

Bijlagen: 33<br />

• Leeftijd spelvormen en gebruik buitenruimte 33<br />

• Leefstijlen en woonmilieus 34<br />

Literatuurlijst 39<br />

3


VISIE<br />

03<br />

DE AGNIESEBUURT OVER 10 JAAR<br />

<strong>Rotterdam</strong> wil een aantrekkelijke woonstad zijn. De stad wil midden- en hogere<br />

inkomensgroepen aan de stad binden, middels economische hervormingen en<br />

differentiatie in woonwijken met een eenzijdig woningaanbod. In de woonvisie<br />

van de gemeente <strong>Rotterdam</strong> is opgenomen dat ‘binnen de ring’ geen goedkope<br />

woningen meer gebouwd mogen worden, bebouwing voor bijzondere doelgroepen<br />

uitgezonderd.<br />

UBILAIR OP DE<br />

LINGERSTRAAT<br />

4<br />

Na een jarenlange periode van suburbanisatie en vlucht van de midden- en<br />

hogere inkomens uit de stad, staan de <strong>Rotterdam</strong>se stadswijken aan het begin<br />

van een opleving periode. In De grote Woontest spreekt men van het einde<br />

van de ‘suburban dream’: het wonen in het centrum en de stadswijken is weer<br />

in trek. Ook de ontwikkeling van <strong>Rotterdam</strong> Noord gaat de goede kant op.<br />

De leefbaarheid en veiligheidscijfers stijgen en de toegenomen aandacht door de<br />

politiek belooft flinke investeringen te genereren. pWS is een belangrijke speler<br />

in de agniesebuurt en in deze visie geven we aan welke ontwikkelingsrichting<br />

wij nastreven.


Inleiding<br />

In 2010 werd het document ‘Bouwstenen voor een<br />

Kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong>’ vastgesteld. Dit werd niet<br />

alleen gedaan door het centrale bestuur, maar was<br />

een breed gedragen document waar deelgemeentes,<br />

corporaties en wetenschappelijke instituten een bijdrage<br />

aan hebben geleverd.<br />

Er vormde zich al werkend een nieuwe manier van<br />

kijken naar de stad. Een kindvriendelijke stad heeft niet<br />

alleen fijne speelplekken. Ook de woningen zijn groot<br />

genoeg en hebben voldoende kamers. Een kind kan op<br />

jonge leeftijd veilig naar school lopen. De school is een<br />

echte ontmoetingsplek, de bomen bloeien in de lente en<br />

in de herfst zijn er weer prachtige kleuren te zien. Daar<br />

kwam uit voort dat het in een kindvriendelijke woonstad<br />

draait om de bouwstenen: wonen, openbare ruimte,<br />

voorzieningen en routes.<br />

‘Bouwstenen voor een Kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong>’<br />

geeft antwoord op de vraag welke stedenbouwkundige<br />

elementen minimaal aanwezig moeten zijn in een<br />

kindvriendelijke stad en in welke mate. De kern van<br />

het vastgestelde document bestaat dan ook uit een<br />

basispakket met randvoorwaarden voor de kindvriendelijke<br />

woonstad. Het basispakket bestaat uit vier<br />

bouwstenen of onderdelen waarop wijken getoetst<br />

kunnen worden en waarmee de opgave en kansen per<br />

wijk kunnen worden benoemd. Hiermee kan men voor<br />

bestaande wijken en voor nieuwbouwplannen duidelijk<br />

in kaart brengen waar de sterke en de zwakke punten<br />

liggen per wijk. Het levert een concreet beeld op van<br />

waar de kansen liggen voor de stad, de deelgemeenten,<br />

de projectontwikkelaars en de woningcorporaties.<br />

Elke bouwsteen is concreet gemaakt door de minimale<br />

eisen zowel kwantitatief als kwalitatief te beschrijven.<br />

Door de vier bouwstenen slim te stapelen, ontstaat een<br />

stad waar ouders en hun kinderen met plezier wonen.<br />

Kinderen maken er zelfstandig gebruik van de<br />

pleinen en speeltuinen, kunnen zelfstandig naar<br />

school, naar het buurthuis of het voetbalveld. Bij<br />

nieuwbouwprojecten of herstructurering helpt het<br />

basispakket om de projecten kindvriendelijk te kunnen<br />

ontwikkelen. In bestaande wijken helpt het om de<br />

opgaven en kansen om de wijk kindvriendelijk te<br />

maken, helder in beeld te krijgen.<br />

Naast de bouwstenen uit het document uit 2010 zijn<br />

er gebiedsspecifieke eigenschappen toegevoegd<br />

aan de bouwstenen voor de gebiedsscans. De<br />

bevolkingsopbouw, de kleuring van de leefstijlen die<br />

vanuit de woonvisie als ambitie zijn geformuleerd<br />

voor een gebied, en gedetailleerde informatie over de<br />

ruimtelijke opbouw van een gebied.<br />

Voor het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is een uitwerking gemaakt<br />

op basis van de hiervoor beschreven methodiek. De<br />

<strong>wijkscan</strong> doet uitspraken over ingrepen op zowel de<br />

korte termijn als de lange termijn. Denk hierbij aan<br />

verbetering van de bestaande situatie en het creëren<br />

van meer diversiteit. Er worden lange termijnvoorstellen<br />

gedaan die gebaseerd zijn op mogelijke en gewenste<br />

ontwikkelingen zoals beschreven zijn in het Masterplan<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> van juni 2011.<br />

5


6<br />

luchtfoto


Samenvatting<br />

Het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is een stadswijk, grenzend aan<br />

het (winkel)centrum en Central District <strong>Rotterdam</strong> en<br />

is een bijzonder aantrekkelijke locatie om te wonen.<br />

Voor jongeren en ouderen, maar zeker ook voor<br />

gezinnen met kinderen. Toch blijkt er langzamerhand<br />

een uitstroom te zijn van gezinnen als gevolg van<br />

de magere kwaliteit van de woningen en de kwaliteit<br />

van de openbare ruimte. Dit ondanks het feit dat de<br />

diverse voorzieningen en het winkelaanbod toch voor<br />

ieder iets wils biedt. De hoge woningdichtheid en de<br />

kwaliteit en eenzijdigheid van het woningaanbod maakt<br />

dat er voor de bewoners nauwelijks wooncarrière<br />

mogelijk is. Gezinnen of starters hebben weinig<br />

keuzemogelijkheden. Toch liggen er duidelijke kansen<br />

om een grote kwaliteitsslag te maken en de wijk<br />

kindvriendelijker te maken. In de jaren ’70 is met het<br />

maken van de doorbraken een poging gedaan om<br />

de hoge dichtheid in de wijk te verminderen en meer<br />

leefbaarheid en lucht in de wijkstructuur te brengen.<br />

Desondanks zijn veel van de woningen erg klein en<br />

hebben geen noemenswaardige privé buitenruimte.<br />

De druk op de openbare ruimte is dan ook groot. De<br />

ruimten zijn vrij eenzijdig ingericht en met matige<br />

kwaliteit vormgegeven. Bovendien neemt het parkeren<br />

een groot gedeelte van de straten in beslag, waardoor<br />

er nauwelijks drempelruimte is. Dit maakt dat het voor<br />

jonge kinderen lastig is om zich alleen door de wijk te<br />

bewegen en voor de deur te spelen. Maar ook voor<br />

de oudere kinderen is er een weinig gedifferentieerd<br />

aanbod van speelplekken.<br />

Om de problematiek en de oplossingsrichting beter in<br />

kaart te brengen zijn er een aantal opgaven, kansen<br />

en quick wins geformuleerd die gedetailleerder terug<br />

komen in de SWOT-analyse.<br />

Opgaven<br />

Er liggen duidelijke opgaven voor het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>, die<br />

in het Masterplan verwoord zijn. Deze opgaven hebben<br />

directe positieve gevolgen voor de kindvriendelijkheid<br />

van de wijk en zijn daarmee zeer essentieel. In<br />

de eerste plaats gaat het om verbetering van de<br />

woningvoorraad. Meer woningdifferentiatie binnen het<br />

huidige eenzijdige aanbod zorgt dat er wooncarrière<br />

gemaakt kan worden binnen de wijk. Woningen met<br />

kwalitatieve privé buitenruimte binnen de wijk, maken<br />

de wijk aantrekkelijker voor mensen met kinderen. In<br />

de tweede plaats is het voor de kindvriendelijkheid van<br />

belang dat er een continue drempelruimte gemaakt<br />

wordt, hiertoe wordt in het Masterplan een aanzet<br />

gedaan om het straatparkeren te verminderen. Dit<br />

kan op verschillende wijzen; in een nieuwe bouwblok<br />

(Bajonet) wordt extra parkeercapaciteit opgenomen,<br />

een andere methode is te experimenteren met<br />

parkeertarieven. Een derde opgave is een verbeterde<br />

inbedding van het wijkpark in haar omgeving. Een<br />

betere uitwisseling is mogelijk over de gebiedsgrenzen<br />

heen richting Lijnbaankwartier.<br />

Kansen<br />

Er liggen veel kansen om het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> tot een<br />

kindvriendelijkere wijk te maken. De drempelruimtes<br />

die vooral voor kleinere kinderen en voor de beweging<br />

in noord-zuid richting van belang zijn kunnen<br />

verbeterd worden. De Bajonetlocatie is hiervan een<br />

concreet voorbeeld. Door hier een nieuwe garage<br />

met overcapaciteit te realiseren kan in de belendende<br />

straten een kwaliteitsslag in de openbare ruimte<br />

gemaakt worden.<br />

Door meer diversiteit te creëren op de open pleinen<br />

en de inrichting meer specifiek te maken voor een<br />

bepaalde leeftijdsgroep wordt de aantrekkelijkheid<br />

vergroot. Bij meer diversiteit kan ook aan het<br />

vergroenen van de pleinruimtes worden gedacht.<br />

Op deze wijze wordt er een ander type speelmilieu<br />

aangeboden, waarvan er momenteel nog niet veel zijn<br />

in de wijk.<br />

Quick wins<br />

Op korte termijn is veel winst te behalen. Deze<br />

zogenaamde quick wins kunnen met een vrij kleine<br />

investering en zonder al te lange processen een<br />

grote bijdrage leven aan de kwaliteit van de openbare<br />

ruimte. Het vergroenen van de wijk, waardoor er meer<br />

variëteit ontstaat, is er hier èèn van. Dit kan zowel in<br />

het verticale vlak gebeuren, tegen de wanden van de<br />

bebouwing, als in het horizontale vlak. Op dit moment<br />

wordt gewerkt aan een eerste uitwerking. Verder<br />

kunnen de routes die de verbinding vormen in oostwest<br />

richting van de pleinen duidelijk verbeterd worden.<br />

Bredere vluchtheuvels en veilige oversteekzones,<br />

kunnen de pleinen langs deze routes beter aan elkaar<br />

koppelen. Voor de kinderen ontstaat zo een zone<br />

waarin ze zich veilig door de wijk, van plek naar plek,<br />

kunnen bewegen in oost-west richting.<br />

Deze ingrepen zouden al het voorstadium betekenen<br />

voor een kindvriendelijker <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>.<br />

7


Wijkinformatie<br />

verbindingen met de stad<br />

imagobepalende pleinen<br />

verbindingen met de stad<br />

stadspark<br />

imagobepalende pleinen<br />

(onderdeel van groene dwaalroute)<br />

stadspark<br />

(onderdeel hoge waardering van groene dwaalroute) cultuurhistorie<br />

hoge waardering cultuurhistorie<br />

woningdifferentiatie<br />

woningdifferentiatie<br />

dwarsverbindingen<br />

dwarsverbindingen<br />

groene buurtpleinen<br />

groene buurtpleinen<br />

8


Wijkinformatie stedenbouwkundige contex<br />

Het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Binnenstedelijke positionering<br />

De voormalige open Coolsche polder is in de loop<br />

der tijd een andere gestalte aangemeten. Na dienst<br />

te hebben gedaan als uitbreidingswijk buiten de<br />

gemeentegrens van <strong>Rotterdam</strong> maakt het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

tegenwoordig deel uit van het stadscentrum.<br />

Verdere stadsuitbreiding van <strong>Rotterdam</strong> en de<br />

wederopbouw van het verwoeste stadscentrum hebben<br />

het nieuwe stadscentrum naar het westen verschoven<br />

waardoor de positie van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> ten opzichte<br />

van het centrum is veranderd.<br />

Omgeving in transformatie<br />

Het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> wordt nu omgeven door een<br />

viertal gebieden die aankomende jaren vergaande<br />

transformaties ondergaan en de internationale positie<br />

van <strong>Rotterdam</strong> versterken. Het betreft het Central<br />

District, het Lijnbaankwartier, Hoboken en de mogelijke<br />

ondertunneling van de ‘s-Gravendijkwal.<br />

De aanleg van het nieuwe station en de komst van de<br />

hogesnelheidslijn geven een ongekende impuls aan het<br />

Central District en de stad. Het Central District zal, met<br />

het nieuwe HSL station als belangrijke aanjager, met<br />

behulp van ‘mixone’ een levendige stationsomgeving<br />

worden met volop bedrijvigheid. Mogelijke<br />

transformaties in het Lijnbaankwartier geven vorm<br />

aan het verder verdichten van de wederopbouwstad<br />

met daarnaast een impuls voor het kernwinkelgebied.<br />

Hoboken richt zich de komende jaren op nieuwe<br />

woonmilieus, het versterken van het internationaal<br />

cultuurpark, het versterken van het medische cluster<br />

en het realiseren van een stadscampus met diverse<br />

onderwijsvoorzieningen.<br />

geven het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> een centrale positie in<br />

de binnenstad. Dit versterkt de economische- en<br />

woonpotenties in het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> zelf.<br />

Binnenstedelijke betekenis <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

De verdergaande verdichting van de (omliggende)<br />

binnenstad betekent een grotere behoefte aan meer<br />

kwalitatief hoogwaardig groen in de stad. Nu al wordt<br />

groen in de binnenstad gemist. Stadsparken spelen<br />

een belangrijke rol in het stedelijk woonklimaat. Het<br />

Wijkpark <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> zal in de toekomst steeds<br />

meer een centrale rol vervullen binnen het stelsel van<br />

stedelijk groen in de binnenstad. Door zijn ligging in een<br />

sterk transformerende binnenstad krijgt het meer en<br />

meer de betekenis van een stadspark.<br />

Daarnaast biedt de wijk een woonomgeving die<br />

gewaardeerd wordt door de ‘stedeling’. De bijzondere<br />

ontstaansgeschiedenis geeft de wijk een uniek karakter<br />

in de binnenstad. In het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> zijn ruim 9.500<br />

mensen woonachtig, dit betekent grofweg een derde<br />

deel van het totaal aantal centrumbewoners (bron:<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke Basis Administratie (GBA), jaar 2009).<br />

Dit zijn bewoners die het ‘klein kosmopolitische’<br />

karakter van de wijk waarderen. Dankzij het veelzijdige<br />

karakter van de wijk kan de wijk zich op zowel levendig<br />

stedelijke als rustigstedelijke woonmilieus richten met<br />

alle binnenstedelijke voorzieningen en culturele plekken<br />

binnen handbereik. Bovendien onderscheidt de wijk<br />

zich met haar multiculturele winkelaanbod.<br />

De komst van de HSL, mogelijke verdichting in de<br />

wijken rondom en de werkgelegenheid in Hoboken<br />

9


Wijkinformatie<br />

aanpak plinten<br />

meer openingen in de gevel voorzien de<br />

dwarsstraten van sociale controle of een<br />

groener straatbeeld door een groene gevel<br />

nieuw buurtplein<br />

toevoeging van een nieuw buurtplein<br />

voorziet ook het noordelijk deel van<br />

voldoende open ruimte<br />

Weenapoint<br />

woningbouw en kantoorontwikkeling. gebouwen<br />

staan als lose objecten in open groene<br />

ruimte. een doorgang maakt een groene<br />

dwaalroute van perron tot balkon mogelijk<br />

doorbraak<br />

een nieuwe doorbraak past het Weenapoint<br />

in de context en structuur van het <strong>Oude</strong><br />

<strong>Westen</strong><br />

Tiendplein<br />

imagobepalend plein, stedelijke verblijfsplek<br />

met hoge kwaliteit<br />

“groene” straten<br />

straten met een hoge verblijfskwaliteit:<br />

brede stoepen en meer groen in het<br />

straatbeeld<br />

wijkvoorziening<br />

in de Gaffel<br />

wijkvoorziening<br />

bijvoorbeeld een brede school waar de<br />

kinderen uit de<br />

wijk terecht kunnen<br />

Bajonetlocatie<br />

nieuwe woningen met voldoende<br />

buitenruimte en een centrale<br />

parkeervoorziening in een<br />

historische context<br />

aanpak plinten<br />

meer openingen in de gevel voorzien de<br />

dwarsstraten van sociale controle of een<br />

groener straatbeeld door een groene gevel<br />

nieuw buurtplein<br />

toevoeging van een nieuw buurtplein<br />

voorziet ook het noordelijk deel van<br />

voldoende open ruimte<br />

Tiendplein<br />

imagobepalend plein, stedelijke verblijfsplek<br />

met hoge kwaliteit<br />

“groene” straten<br />

straten met een hoge verblijfskwaliteit:<br />

brede stoepen en meer groen in het<br />

straatbeeld<br />

wijkvoorziening<br />

in de Gaffel<br />

wijkvoorziening<br />

bijvoorbeeld een brede school waar de<br />

kinderen uit de<br />

wijk terecht kunnen<br />

Bajonetlocatie<br />

nieuwe woningen met voldoende<br />

buitenruimte en een centrale<br />

parkeervoorziening in een<br />

historische context<br />

stadspark Weenapoint<br />

grote groene parkruimte woningbouw voor zowel en kantoorontwikkeling. de wijk- gebouwen<br />

staan als lose objecten in open groene<br />

als binnenstadbewoner. grote toegankelijkheid<br />

rondom. aangrenzende dwaalroute bebouwing van perron tot met balkon mogelijk<br />

ruimte. een doorgang maakt een groene<br />

voorkant aan parkzijde<br />

doorbraak<br />

een nieuwe doorbraak past het Weenapoint<br />

in de context en structuur van het <strong>Oude</strong><br />

Odeon en omgeving<br />

<strong>Westen</strong><br />

woningbouwontwikkeling aan het park<br />

gecombineerd met een sportvoorziening en<br />

wijkstallingsgarage. sterke relatie tussen park<br />

en gebouw stadspark<br />

grote groene parkruimte voor zowel de wijkals<br />

binnenstadbewoner. grote toegankelijkheid<br />

rondom. aangrenzende bebouwing met<br />

voorkant aan parkzijde<br />

nieuwe verbindingen<br />

verbinden Odeon het en omgeving<br />

stadspark met de omliggende stad<br />

woningbouwontwikkeling aan het park<br />

gecombineerd met een sportvoorziening en<br />

wijkstallingsgarage. sterke relatie tussen park<br />

en gebouw<br />

nieuwe verbindingen<br />

verbinden het<br />

stadspark met de omliggende stad<br />

groene dwaalroute<br />

groene dwaalroute<br />

onderdeel van groene onderdeel dwaalroute: van groene van dwaalroute: van<br />

perron tot balkonperron tot balkon<br />

imagobepalend plein<br />

buitenruimte en programma<br />

imagobepalend plein<br />

stedelijk groen<br />

buitenruimte en programma<br />

verblijfsplek en dwaalroute<br />

verbinding met stad<br />

stedelijk groenlangzaam verkeer-route<br />

verblijfsplek en dwaalroute<br />

verbinding met stad<br />

langzaam verkeer-route aanpak plinten<br />

bouwprojecten<br />

cultuurhistorie en woningdifferentiatie<br />

transparantie of groene gevel<br />

bouwprojecten buurtplein<br />

speelruimte met groen<br />

cultuurhistorie en woningdifferentiatie<br />

studie<br />

buurtplein<br />

nader te onderzoeken aanpak plintengroene verblijfsplek<br />

projecten transparantie of groene wijkstallingsgarage gevel<br />

10<br />

studie<br />

buurtplein<br />

speelruimte met groen<br />

buurtplein


Wijkinformatie<br />

Verankering van binnenstad<br />

Het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is op het gebied van economie,<br />

woonmilieu, culturele voorzieningen alsmede groen<br />

van bijzondere betekenis binnen het binnenstedelijk<br />

aanbod. Daarnaast biedt de ontwikkeling van<br />

omliggende stadsdelen kansen voor de economische<br />

en woonpotenties van de wijk. Zo is de centrale ligging<br />

nabij het station een gunstige voedingsbodem voor<br />

bedrijvigheid. Om deze kansen te kunnen verzilveren<br />

is een stevige verankering in de wijk noodzakelijk. Een<br />

sterke verankering in de binnenstad is noodzakelijk om<br />

deze wisselwerking of synergie tussen de verschillende<br />

stadsdelen waar te kunnen maken. Optimale<br />

aanhechting tussen de wijk en haar omgeving maakt<br />

dergelijke kruisbestuivingen mogelijk.<br />

Deze verankering in de stad wordt gewaarborgd door<br />

een aantal doorgaande stedelijke structuren, welke<br />

verschillende stadsdelen aan elkaar rijgen. Deze linten<br />

zijn eeuwenoude structuren in het polderlandschap<br />

en liggen als een soort dubbele ruggengraat in het<br />

gebied: de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg.<br />

De twee oude linten zijn ook nu nog twee aders in<br />

de wijk; ze voorzien de wijk van een grote eigenheid<br />

(de geschiedenis is afleesbaar in het straatbeeld)<br />

en hoge mate van stedelijkheid. Het zijn belangrijke<br />

identiteitsdragende routes. Ze zijn van belangrijke<br />

economische betekenis. Ze vormen levendigstedelijke<br />

linten waar 24 uur per dag mensen op straat zijn.<br />

Dit genereert een bijzondere stedelijke diversiteit in<br />

de wijk. Het vitaal (en veilig) houden van deze lijnen<br />

met zichtbaarheid van het historische karakter is een<br />

belangrijke opgave.<br />

Deze lange lijnen hebben een stedelijke betekenis en<br />

dragen bij aan de uitstraling en het imago van het <strong>Oude</strong><br />

<strong>Westen</strong>. De aanliggende pleinruimten doen daarin<br />

mee. De stadspleinen vormen de entrees naar het<br />

binnenwerk van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>. Daarmee vervullen<br />

deze plekken een belangrijke ontmoetingsfunctie. Hier<br />

ontmoet de stad de wijk en vice versa.<br />

Aan deze pleinen manifesteert het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

zich, ze zijn daarmee representatief voor de wijk.<br />

Het succesvol functioneren van de stadspleinen<br />

als imagobepalende plek wordt bepaald door de<br />

uitstraling (het karakter) en het gebruik (programma).<br />

Deze aspecten bepalen de herkenbaarheid en de<br />

programmatische betekenis van de plek in de stad.<br />

De stadspleinen in het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> kennen een<br />

wisselende kwaliteit. Te vaak schort het nog aan een<br />

uitgesproken uitstraling of programmering. Echter, in<br />

vrijwel alle huidige stedelijke pleinen schuilt de potentie<br />

te transformeren tot een imagobepalende plek. Hier ligt<br />

een opgave en een kans.<br />

Een sterke koppeling van het woonmilieu in het<br />

binnenwerk aan de omliggende doorgaande lijnen<br />

voorzien de wijk van een mate van stedelijkheid<br />

passend bij haar positie in de stad. De dynamiek om<br />

de hoek moet in het binnenwerk waarneembaar zijn, dit<br />

versterkt tevens de identiteit van het binnenwerk zelf<br />

(synergie). De huidige koppeling van het binnenwerk<br />

aan de lijnen, in oost-west richting sluiten stedelijkheid<br />

uit omdat het aantal verbindingen te klein en de<br />

onderlinge afstand te groot is. Dit sluit niet aan bij het<br />

kleinschalige karakter van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> en isoleert<br />

het binnenwerk van de stad. De stedelijke kwaliteiten<br />

van de Westersingel en de ’s-Gravendijkwal zijn dan<br />

ook niet waarneembaar in het binnenwerk van de<br />

wijk. De toevoeging van verbindingen in oost-west<br />

richting wordt gezocht ter hoogte van de HBS-locatie<br />

(vooruitlopend op de mogelijke overkluizing van de<br />

’s-Gravendijkwal) en het Wijkpark <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> (een<br />

verbinding met de Westersingel). Een ingreep op deze<br />

locaties koppelt interne verbindingen aan al aanwezige<br />

stedelijke structuren.<br />

Ook de potentie van het wijkpark als binnenstedelijk<br />

park wordt te weinig benut. Hoewel het park er prachtig<br />

groen bij ligt en verscheiden gebruik toelaat is het niet<br />

optimaal verankerd met haar omgeving. Het ligt als<br />

wijkpark te excentrisch maar heeft nu geen tot weinig<br />

betekenis als stadspark omdat de introverte ruimte te<br />

weinig is verbonden met de stad. Ondanks de ligging<br />

en de prominente entree aan de West Kruiskade is het<br />

wijkpark sterk naar binnen gekeerd. Een verbeterde<br />

toegankelijkheid vanaf zowel de Westersingel als de<br />

Nieuwe Binnenweg maakt dat deze groene ruimte<br />

door meer mensen beleefd zal kunnen worden. Bij<br />

het creëren van verbindingen wordt gebruik gemaakt<br />

van bestaande openingen van de bebouwing.<br />

De Westersingel is onderdeel van het toekomstig<br />

beschermd stadsgezicht Waterproject.<br />

Op deze wijze kan het park onderdeel uitmaken van<br />

een groene dwaalroute: van perron naar het balkon<br />

aan de rivier. Een informele groene route verhoogt de<br />

verblijfskwaliteit en bindt verschillende stadsdelen op<br />

een informele manier aan elkaar.<br />

Bron: Masterplan <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>, juni 2011<br />

11


Wijkinformatie<br />

Wijkinformatie<br />

OPBOUW WONINGVOORRAAD<br />

VESTIGING EN VERTREK<br />

LEEFTIJDSCATEGORIE<br />

Eengezinswoningen<br />

50 woningen<br />

vestigende gezinnen van buiten de stad<br />

0-4 jaar: 525 kinderen<br />

Appartementen > 85m 2 + lift<br />

93 woningen<br />

vertrekkende gezinnen naar buiten de stad<br />

5-12 jaar: 849 kinderen<br />

Appartementen > 85m<br />

2<br />

1268 woningen<br />

vestigende gezinnen vanuit de stad<br />

13-18 jaar: 701 kinderen<br />

Appartementen < 85m<br />

2<br />

2972 woningen<br />

vertrekkende gezinnen binnen de stad<br />

WONINGDICHTHEID<br />

MIGRATIESALDO STAD IN & UIT<br />

KINDDICHTHEID<br />

dun<br />

dicht<br />

vertrek<br />

vestiging<br />

0<br />

50/ha<br />

BEVOLKING 0 - 18 JAAR<br />

78 won/ha<br />

-27 gezinnen<br />

KOOPWONINGEN<br />

37 kind/ha<br />

0%<br />

22%<br />

50%<br />

0%<br />

15%<br />

100%<br />

De GIS-kaarten zijn Cijfers niet gecontroleerd hebben betrekking en op 2009<br />

kunnen fouten bevatten.<br />

De cijfers en data hebben betrekking op 2009.<br />

12


<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Opbouw woningvoorraad<br />

Het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> telt circa 9500 inwoners en neemt<br />

hiermee een derde van de centrumbewoners voor haar<br />

rekening. De woningdichtheid is hoog vergeleken met<br />

de rest van <strong>Rotterdam</strong>, 78 wo./ha. Er zijn ongeveer<br />

4400 woningen, waarvan er slechts 15% koopwoningen<br />

zijn tegenover 85% huur. Van deze 85% huurwoningen<br />

valt ruim 70% in de categorie sociale huur. Meer<br />

dan driekwart van deze woningen heeft slechts een<br />

vloeroppervlak onder de 85 m2, zonder een lift.<br />

vertegenwoordigd is. Het hart van de wijk huisvest<br />

de meeste van de jeugdige bewoners.<br />

Woonstijl<br />

De dominante leefstijl in het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is de rode<br />

leefstijl, een levendig stedelijk woonmilieu, met een geel<br />

hart, een rustig stedelijk woonmilieu in het centrum van<br />

de wijk.<br />

(Zie voor meer informatie over de leefstijlen de bijlage<br />

woonstijlen)<br />

Vestiging en vertrek<br />

De woningvoorraad in het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is zeer<br />

kwetsbaar(*). Er is bijzonder weinig differentiatie en<br />

de mogelijkheid voor een wooncarrière binnen de wijk<br />

is zeer beperkt. In de wijk is in het aantal vertrekkende<br />

gezinnen groter dan het aantal vestigende, blijkt uit<br />

onderzoek uit 2009. De meerderheid van de vertrekkers<br />

verhuist binnen <strong>Rotterdam</strong>.<br />

Leeftijdscategorie<br />

Minder dan een kwart van de bewoners van het <strong>Oude</strong><br />

<strong>Westen</strong> is onder de 18 jaar. In totaal zijn er zo’n 2000<br />

kinderen, waarvan de leeftijdscategorie van 5-12<br />

jaar, de basisschoolgaande kinderen, het grootst<br />

*definitie kwetsbare woningvoorraad: woningen met een oppervlakte<br />

kleiner dan 75 m2 én een WOZ-waarde van onder 130.000 én<br />

gestapeld zonder lift.<br />

de rode leefstijl overheerst, in het hart van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is geel<br />

dominant.<br />

0-4 jaar 4-12 jaar<br />

12-24 jaar<br />

13


Wonen<br />

eengezins<br />

meergezins met lift<br />

meergeziens zonder lift<br />

overig meergezins<br />

onbekend<br />

14<br />

woningtypes


Bouwsteen wonen<br />

• streven naar eengezinswoningen<br />

• gezinsvriendelijke appartementen die voldoen aan:<br />

◦ NVO 85m²<br />

◦ relatie entree en straat<br />

◦ 1 kamer per kind<br />

◦ voldoende bergruimte per woning<br />

• complexen hoger dan 4 verdiepingen<br />

◦ collectieve speelvoorziening<br />

◦ lift in appartementencomplex<br />

◦ privé buitenruimte<br />

◦ externe speel- en ontmoetingsruimtes<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Woningtypes<br />

Het aantal verschillende woningtypes is zeer beperkt.<br />

Zoals al op bladzijde 13 is beschreven, is ruim een<br />

derde van de 4400 woningen kleiner dan 85 m2.<br />

Het merendeel zijn (sociale) huurwoningen. Er zijn<br />

nauwelijks eengezinswoningen met privé buitenruimte<br />

en ook een minimaal aantal gezinsvriendelijke<br />

appartementen die voldoen aan de nevenstaande<br />

criteria.<br />

Toekomstbeeld<br />

In het Masterplan is woningdifferentiatie een van de<br />

bouwstenen. Het vormgeven aan een succesvolle<br />

woningdifferentiatie is mede gebaseerd op het karakter<br />

en de structuur van de wijk. Met haar verschillende<br />

gezichten betekent dit voor het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> een<br />

aantal buurten met verschillende woonmilieus en<br />

daarbij passende woningtypen. Bij deze zoektocht naar<br />

woningdifferentiatie is het van groot belang een heldere<br />

doelgroep voor ogen te hebben om het juiste product te<br />

kunnen bieden.<br />

Benoemde doelgroepen in de stadsvisie zijn sociale<br />

stijgers, studenten, pasafgestudeerden en jonge<br />

gezinnen. Het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is een veelzijdige wijk<br />

met de potentie deze verschillende doelgroepen<br />

een kwalitatieve woonomgeving te kunnen bieden:<br />

zowel een levendig stedelijk als een rustig stedelijk<br />

woonmilieu.<br />

15


Openbare ruimte<br />

16<br />

privé - openbaar<br />

afstand tot speelplek/spelaanleiding


Bouwsteen Openbare Ruimte<br />

Norm voor buitenspeelruimte<br />

Eind 2008 stelde de gemeenteraad de <strong>Rotterdam</strong>se<br />

norm voor buitenspeelruimte vast. De norm geldt voor<br />

gebieden met een woonaccent.<br />

De drie kernpunten van deze norm zijn:<br />

• 1 centrale sport- en speelplek van minimaal 5.000m²<br />

binnen een blok van groter dan 15Ha, dat begrenst is<br />

door weg, water, spoor of bedrijventerrein. In kleinere<br />

blokken kan volstaan worden met 1.000m².<br />

Deze plekken moeten voldoen aan:<br />

◦ centrale ligging<br />

◦ in het zicht van woningen<br />

◦ niet milieubelaste plekken<br />

◦ parkeerverbod aan speelzijde weg<br />

◦ mogelijkheden bezonning en schaduw<br />

• op max. 300 meter moet een tweede speelplek zijn<br />

van min. 1.000m². In dichtbebouwde gebieden moet<br />

dit op max. 200 meter afstand zijn.<br />

• bespeelbare stoepen (3 tot 5 meter breed) aan<br />

tenminste één straatzijde van de weg, bij voorkeur<br />

de zonzijde.<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Privé-openbaar<br />

Het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is ongeveer 63 Ha groot. De<br />

verhouding openbaar-privé wordt gekenmerkt<br />

door compacte privé gebieden, waarvan de privé<br />

binnenterreinen in het algemeen van slechte kwaliteit<br />

zijn, en een groot aantal openbare plekken, van<br />

verschillende kwaliteit qua inrichtingsniveau.Volgens<br />

de buitenspeelnorm zou het gebied meerdere<br />

centrale sport- en spelplekken moeten hebben van<br />

minimaal 5000 m2. Deze plek ontbreekt. Het wijkpark<br />

daarentegen is een grote groene openbare ruimte van<br />

ongeveer 1.5 Ha en vervult hiermee de rol van centrale<br />

sport en spelplek, alleen zonder noemenswaardige<br />

speelaanleidingen. Wel is er aan het Weena voor<br />

de kinderen een grote speelplek aanwezig van 6000<br />

m2. Zowel het Wijkpark als de speeltuin liggen op de<br />

grenzen van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>.<br />

Afstand tot speelplek<br />

Verspreid over het gehele gebied zijn er een<br />

groot aantal speelplekken aanwezig, die met hun<br />

bereikbaarheidscirkel (150m) eromheen nagenoeg het<br />

gehele <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> bedienen. Het zuidelijke gedeelte<br />

echter, aan de Rochussenstraat, is een witte vlek op de<br />

kaart. Hier zijn geen openbare speelplekken. Wel is er<br />

een geprivatiseerde speelplek binnen in het bouwblok<br />

aan de Ochterveltstraat.<br />

Kwaliteit speelplek<br />

De speelplekken worden gekenmerkt door een vrij<br />

onduidelijke inrichting; er is niet altijd even bewust<br />

gekozen voor een bepaalde doelgroep. Het meest<br />

intensief worden die plekken gebruikt die gunstig, in de<br />

nabijheid van een school, zijn gelegen en die gebruikt<br />

kunnen worden door verschillende leeftijdsgroepen.<br />

17


Openbare ruimte<br />

18<br />

verhard - onverhard<br />

bomen


Bouwsteen Openbare Ruimte<br />

Bespeelbaar Groen<br />

Naast de norm voor buitenspeelruimte is ook<br />

bespeel¬baar groen belangrijk. De landelijke<br />

groennorm is 75m² per woning. Voor heel <strong>Rotterdam</strong><br />

is er zelfs meer beschikbaar, maar in dichtbebouwde<br />

gebieden meestal niet. Daarnaast is er meestal meer<br />

kijkgroen dan groen waar je kan spelen. Hiervoor<br />

kunnen een aantal randvoorwaarden worden<br />

opgeschreven:<br />

• bomen met seizoensbeleving<br />

• grasvelden en bespeelbaar groen (klimbomen)<br />

• groene schoolpleinen (verhouding verhard-groen 2:1)<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Verhard-onverhard<br />

In het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> is een grote hoeveelheid<br />

bespeelbare verharding. Hieronder vallen de brede<br />

stoepen, maar ook de vele pleinen en de doorbraken<br />

uit de jaren ‘70. Alleen het Wijkpark <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

bestaat uit vlakgroen. De lange lijnen in oost-west<br />

richting, de zogenaamde barrières, zijn duidelijk<br />

benadrukt met bossages, minimaal is de hoeveelheid<br />

heesters en struiken. Het aandeel laag groen in de<br />

wijk is ook miniem. Ook de bespeelbare plekken<br />

zijn in het algemeen verhard. Er is maar weinig<br />

differentiatie. Groen wordt niet of nauwelijks ingezet als<br />

speelaanleiding of speelelement.<br />

Bomen<br />

Langs de noord-zuid lijnen zijn er zeer weinig bomen,<br />

deze lijnen worden nooit als een geheel ervaren door<br />

een groene inrichting. In het hart van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

zijn vrij veel verschillende typen bomen toegepast, die<br />

niet duidelijk gekoppeld lijken aan de type ruimtes waar<br />

ze in staan.<br />

Toekomstvisie<br />

Met de realisering van het Masterplan zal uiteindelijk<br />

een grotere hoeveelheid bomen in de noord-zuid straten<br />

geplaatst kunnen worden. Het straatparkeren kan<br />

gereducerd worden, door meer gebruik te laten maken<br />

van de huidige en de nieuw te bouwen (wijkstallings)<br />

garages<br />

19


20<br />

Openbare ruimte


Bouwsteen Openbare Ruimte<br />

Drempelruimte<br />

Jongere kinderen spelen dicht bij huis en ouders. Een<br />

drempelruimte tussen woning en straat helpt om de<br />

overgang te verzachten. Deze drempelruimte draagt<br />

bij aan levendigheid op straat, veiligheid en de sociale<br />

contacten. De randvoorwaarden hiervoor zijn:<br />

• bij nieuwbouw moet de ruimte tussen voordeur en<br />

de openbare ruimte standaard vorm krijgen<br />

• bij bestaande woningen zonder voortuin en in<br />

stadswijken met voldoende brede stoepen<br />

(min 3 meter) moet gebruik gestimuleerd worden<br />

• de drempelruimte zelf is maximaal 1.2 meter breed<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Brede stoepen<br />

De Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade worden<br />

beide omzoomt door royale stoepen. Deze straten zijn<br />

grote barrières in de wijk en vormen daardoor ook niet<br />

de primaire speelplek voor kinderen. De noord-zuid<br />

lijnen hebben daarentegen nauwelijks brede stoepen.<br />

De straten worden gedomineerd door tweezijdig<br />

parkeren met bijzonder smalle stoepen (1.5m breed).<br />

Wel zijn er veel verharde openbare ruimtes die tot de<br />

brede stoepen gerekend kunnen worden. Deze pleinen<br />

kunnen alleen niet het gebrek aan drempelruimte<br />

compenseren. Wat ontbreekt is een lijn van doorgaande<br />

brede stoepen in noord-zuid richting alsmede de<br />

verbinding tussen de pleinen en brede stoepen.<br />

Toekomstvisie<br />

Door de realisering van het Masterplan kunnen<br />

doormiddel van een nieuwe inrichting van bijvoorbeeld<br />

de Zijdewindestraat en in de nabije toekomst ook de<br />

Bajonet- en Adrianastraat, een nieuwe ondergrondse<br />

wijkstallingsgarage een groot aantal auto’s van straat<br />

worden gehaald. Hiermee ontstaat er aan één zijde<br />

bredere stoepen. Zo wordt ook de noord-zuid lijn<br />

minder versnipperd en kunnen de brede stoepen ook<br />

daadwerkelijk gebruikt worden.<br />

21


Voorzieningen<br />

22<br />

voorzieningen


Bouwsteen Voorzieningen<br />

Voorzieningen in een wijk worden vaak gewaardeerd<br />

door ouders en kinderen. Ze dragen bij aan een levendige<br />

en duurzame wijk. Voor ouders is de aanwezigheid<br />

van een basisschool in een wijk de belangrijkste<br />

voorwaarde bij de keuze om ergens te gaan wonen.<br />

Brede scholen hebben daarbij vaak de voorkeur omdat<br />

die ook activiteiten buiten school en buiten schooltijd<br />

aanbieden. Deze activiteiten zijn naast onderwijs, sport,<br />

spel en ontspanning.<br />

De norm is minimaal één Brede School Categorie 3 of 4<br />

inclusief een veilige schoolomgeving per wijk.<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

Voorzieningen<br />

Er zijn twee brede scholen in de wijk, centraal gelegen<br />

in het hart van de wijk maar wel tussen de barrières<br />

gevormd door de West-Kruiskade en de Nieuwe<br />

Binnenweg, de ‘sGravendijkwal en de Westersingel.<br />

Verder is er ook nog een normale basisschool. Er is een<br />

groot aantal speelplekken, waarvan een aantal in de<br />

directe nabijheid van de scholen, die intensief gebruikt<br />

worden. In het noordelijke gedeelte en met name het<br />

zuidelijke gedeelte van de wijk zijn in verhouding tot het<br />

centrum van de wijk weinig speelvoorzieningen.<br />

Een groot sportveld in de wijk ontbreekt.<br />

Toekomstvisie<br />

De kern van de toekomstvisie ligt in het vergroten<br />

van de samenhang en kwaliteit van de sociaalmaatschappelijke<br />

voorzieningen in het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>.<br />

Eèn van de belangrijke speerpunten is een grotere<br />

herkenbaarheid en vindbaarheid van de voorzieningen<br />

voor zowel de huidige als toekomstige wijkbewoners.<br />

Opgave is de onderlinge samenwerking te faciliteren en<br />

verder te ontwikkelen langs drie thema’s; ‘ontmoeten<br />

en samenleven’, ‘gezondheid en sport’ en ‘leren en<br />

opgroeien’.<br />

23


Routes<br />

barrieres<br />

verbindingen<br />

openbare ruimten<br />

rijrichtingen<br />

24<br />

routes


Bouwsteen Routes<br />

Een kindvriendelijk netwerk in de wijk maakt het<br />

mogelijk dat kinderen zelfstandig de stad kunnen<br />

ontdekken en gebruiken. De actieradius van een kind<br />

– en daarmee de zelfstandigheid – neemt enorm toe<br />

met de aanwezigheid van een goed en veilig netwerk.<br />

Kinderen leggen de route naar school vaak spelend af.<br />

Goede veiligheid is daarom extra belangrijk. Vooral als<br />

ouders hun kinderen zelfstandig naar school willen laten<br />

gaan.<br />

Veiligheid omvat zowel verkeersveiligheid als sociale<br />

veiligheid.<br />

• Verkeersveiligheid: een goede ontsluiting en<br />

verkeerscirculatie (weren van doorgaand verkeer,<br />

straten met een keerpunt), een duidelijke<br />

categorisering van wegen, aansluiting op het netwerk<br />

van 30 km wegen, snelheidsremmende maatregelen.<br />

• Sociale veiligheid: zo min mogelijk blinde gevels<br />

aan de openbare ruimte, aanwezigheid en passage<br />

van mensen, duidelijke structuur en overzicht van<br />

de openbare ruimte, mogelijkheid om alternatieve<br />

routes te nemen, publieke functies op strategische<br />

plaatsen, etc.<br />

Veilige schoolroutes leveren een belangrijke bijdrage<br />

aan een kindvriendelijk netwerk. Met aparte bestrating<br />

of speciale staptegels kan zo’n route een extra<br />

en speels accent krijgen. Het creëren van veilige<br />

schoolrou tes sluit aan bij de toolkit van de <strong>Rotterdam</strong>se<br />

Stijl.<br />

Kruisingen moeten zodanig worden ingericht dat<br />

kinderen voorrang krijgen op auto’s en fietsers. Als<br />

de route ook nog eens langs leuke spellocaties loopt,<br />

wordt deze extra aantrekkelijk. Om in elke wijk een<br />

kindvriendelijk netwerk te kunnen maken, moet aan een<br />

randvoorwaarde worden voldaan:<br />

• Stoepen van minimaal drie meter breed aan minstens<br />

één zijde (liefst de zonzijde) van iedere straat.<br />

<strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

De stadswijk het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> wordt aan de<br />

noord-, west- en zuidzijde begrensd door de<br />

stadsboulevards en stedelijke entreeroutes van het<br />

Weena, ’s Gravendijkwal en Rochussenstraat. Aan<br />

de oostzijde vormt het water van de Westersingel de<br />

grens tussen het stedelijke Lijnbaankwartier en de<br />

kindvriendelijke buurten van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>. De<br />

overige hoofdinfrastructuur met drukke plintfuncties,<br />

1e Middellandstraat – West-Kruiskade en Nieuwe<br />

Binnenweg, deelt de wijk op in drie (of vier)<br />

afzonderlijke buurten. De goed ingerichte 30km-zones<br />

met overwegend eenrichtingsverkeer en beperkte<br />

doorgaande routes door de wijk resulteren in rustige<br />

stadsleefgebieden.<br />

Wel overheerst het straatparkeren in het profiel van de<br />

noord-zuid georiënteerde straten wat betekent dat hier<br />

smalle trottoirs aanwezig zijn en weinig mogelijkheden<br />

tot vergroening. In oost-west richting zijn een aantal<br />

routes met pleinen, verbonden door looproutes.<br />

Zowel in de routes als de pleininrichting valt nog een<br />

kwaliteitsslag te maken. In het verleden is al de nodige<br />

aandacht besteed aan het verkeersveilig inrichten van<br />

deze looproutes door het aanbrengen van drempels<br />

(soms met zebrapaden) op oversteeklocaties. Een goed<br />

voorbeeld voor andere stadswijken. In de noordelijke<br />

buurt, tussen het Weena en de West-Kruiskade, ligt nog<br />

wel een kans om de oversteeklocaties ter hoogte van<br />

de pleintjes te verbeteren door verkeerdrempels aan te<br />

brengen en indien mogelijk een aantal parkeerplaatsen<br />

te laten vervallen zodat overstekende kinderen beter<br />

zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen de overige looproutes<br />

in de wijk nog extra opgeplust worden door meer te<br />

variëren in speelvoorzieningen en meer te vergroenen.<br />

Een belangrijke opgave die voortkomt uit de<br />

<strong>wijkscan</strong> voor het Lijnbaankwartier is het realiseren<br />

van een goede verbinding van langzaam verkeer<br />

tussen de beide wijken. Door de route vanuit de<br />

van Oldenbarneveltstraat of Aert van Nesstraat te<br />

verlengen naar het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>, met veel scholen en<br />

speelvoorzieningen, wordt een minder kindvriendelijke<br />

wijk, het Lijnbaankwartier, verbonden met een wijk<br />

waar veel kindvriendelijke voorzieningen aanwezig zijn.<br />

Een belangrijke barrière die geslecht dient te worden,<br />

is een doorgang (op maaiveldniveau) creëren in de<br />

bebouwing langs de Westersingel. Hierdoor kan worden<br />

aangesloten op de al aanwezige looproutes in het <strong>Oude</strong><br />

<strong>Westen</strong><br />

Wijkgrensoverschrijdende routes<br />

De routes die voor kinderen belangrijk zijn, zijn niet<br />

alleen de routes binnen de wijkgrenzen zoals die<br />

op papier gedefinieerd zijn.Met ouders (wanneer de<br />

kinderen nog jong zijn) en later zonder ouders zullen<br />

ze zich over een groter gebied bewegen en zelf naar<br />

bepaalde aantrekkelijke functies toegaan.Buiten de<br />

gebiedsgrenzen van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> bevinden<br />

zich een aantal ‘trekkers’ zoals het speelplein aan de<br />

Heemraadsingel, de skatebaan aan de West Blaak<br />

en het zwembad, maar ook bijvoorbeeld scholen.<br />

Zo zijn er nog een aantal te noemen, die interessant<br />

zijn voor kinderen, afhankelijk van de leeftijdsgroep.<br />

Omdat de begrenzingen van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> worden<br />

vormgegeven door grote barrières zijn de routes naar<br />

deze bestemmingen dan ook pas vanaf een latere<br />

leeftijd van een kind veilig te overbruggen.<br />

Het is essentieel om ook buiten de gebiedsgrenzen te<br />

kijken naar aantrekkelijke bestemmingen en de routes<br />

die hiernaar toe voeren en eventuele ‘gevaarlijke’<br />

knooppunten in kaart te brengen en te verbeteren.<br />

25


Routes<br />

‘trekkers’ (( zwembad, skatebaan, sportsveld)<br />

‘trekkers’ ( zwembad, skatebaan, sportsveld)<br />

wijkgrens-overschrijdende wijkgrens-overschrijdende routes<br />

routes<br />

26


Conclusies op een rij<br />

• door de positie van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> aan de rand van de binnenstad<br />

blijkt uit de grote woontesten 2004-2008 de toename van de rode leefstijl<br />

leefstijlen<br />

• aandacht is nodig om de speelinrichting aan te passen aan de leeftijden<br />

en roder wordende leefstijl<br />

leeftijden<br />

• een hoge kinddichtheid nodigt uit tot meer kindvriendelijke woningen,<br />

buitenruimtes en routes<br />

dichtheden<br />

• veel woningen zijn van de corporatie; dus veel huur. Een goede<br />

ontwikkel- en beheerrelatie is gewenst tussen bewoners en corporatie<br />

% koopwoningen<br />

28


wonen<br />

• veel woningen, hoge woningdichtheid<br />

• in nabijheid van het centrum<br />

• goede bereikbaarheid<br />

• veel geparkeerde auto’s door hoge woningdichtheid<br />

• eenzijdige woningvoorraad, weinig differentiatie<br />

• veel (sociale) huur, weinig koop<br />

• weinig mogelijkheden voor een wooncarrière<br />

• smalle bouwblokken met laagwaardige ruimte binnen het blok<br />

openbare<br />

ruimte<br />

• vrij veel openbare ruimte (pleinen)<br />

• vrij grote diversiteit aan bomen<br />

• wijkpark het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

• geen speelplek van minimaal 5.000m²<br />

• nauwelijks groen in de openbare ruimte<br />

• nauwelijks tot geen continue drempelruimte in noord-zuid richting<br />

• de pleininrichting is niet karakteristiek en kwalitatief hoogwaardig<br />

• weinig samenhang tussen de boomstructuur en de plekken<br />

voorzieningen<br />

• twee brede scholen in de wijk en nog een normale basisschool<br />

• veel kleine/middelgrootte speelplekken/pleinen<br />

• hoog voorzieningenniveau, in de algemene zin van het woord<br />

• geen groot sport/spelplein (centraal gelegen)<br />

• weinig differentiatie in de speelplekken<br />

• weinig karakter/identiteit van de speelplekken<br />

routes<br />

• duidelijke verkeerstructuur, zowel op hoofdinfrastructuur als in de<br />

buurten<br />

• aanwezige looproutes die speelplaatsen en (school)pleinen met elkaar<br />

verbinden<br />

• voornamelijk eenrichtingsverkeer en geen doorgaande routes<br />

• geparkeerde auto domineert in woonstraten; weinig trottoir, weinig groen<br />

in woonstraten<br />

• weinig variatie en beperkt groen in looproutes oost-west<br />

• ontbreken van goede route tussen <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> en Lijnbaankwartier<br />

29


Opgaven<br />

Er zijn een aantal opgaven voor het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> te<br />

benoemen, waarvan een aantal al in het Masterplan zijn<br />

opgenomen.<br />

• meer woningdifferentiatie; inzetten op grotere<br />

woningen met privèbuitenruimte, meer<br />

koopwoningen en betere huurwoningen. CONCEPT<br />

02 februari 2011<br />

• het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> inzetten als pilotproject om te<br />

experimenteren met flexibiliteit in de parkeertarieven,<br />

waardoor de wijkstallingsgarages aantrekkelijker<br />

worden dan het straatparkeren, zou een belangrijke<br />

positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van<br />

de openbare ruimte van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> CONCEPT in het<br />

algemeen en voor kinderen (drempelruimtes)<br />

02 februari 2011<br />

in het<br />

cultuurhistorie Bajonetstraat (noord)oostzijde<br />

bijzonder.<br />

• minder parkeren op straat, waardoor een betere en<br />

continue drempelruimte kan ontstaan.<br />

De Bajonetlocatie is hiervan een goed voorbeeld, waar,<br />

eensgezinswoning met tuin op dek<br />

naast verdunning, een ondergrondse parkeergarage komt,<br />

ÓF<br />

met extra capaciteit, waardoor de belendende straten minder<br />

parkeren nodig is en er een hogere kwaliteit van de<br />

buitenruimte ontstaat.<br />

cultuurhistorie Bajonetstraat (noord)oostzijde<br />

benedenbovenwoning met tuin op dek en groot terras<br />

ÓF<br />

nu: kleineappartementen en maisonettes<br />

eensgezinswoning met tuin op dek<br />

ÓF<br />

benedenbovenwoning met tuin en groot terras<br />

• relatie van het Wijkpark <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> in de<br />

ÓF<br />

omgeving verbeteren, zowel fysiek als qua<br />

gebruiksmogelijkheden<br />

benedenbovenwoning met tuin op dek en groot terras<br />

ÓF<br />

benedenbovenwoning met tuin en groot terras<br />

diverse transformatiemogelijkheden Bajonetstraat oostzijde 55<br />

nu: kleineappartementen en maisonettes<br />

benedenbovenwoning met tuin en groot terras<br />

woningdifferentiatie<br />

woningdifferentiatie<br />

bestaande bestaande wijkstallingsgarage<br />

wijkstallingsgarage<br />

nieuwe garage met extra capaciteit<br />

nieuwe garage met extra capaciteit<br />

relatie wijkpark met omgeving verbeteren<br />

relatie wijkpark met omgeving verbeteren<br />

langzaamverkeersroutes<br />

langzaamverkeersroutes<br />

ÓF<br />

30<br />

benedenbovenwoning met tuin en groot terras


Kansen<br />

Er liggen een aantal kansen in het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong> om<br />

de kindvriendelijkheid te vergrootten.<br />

• het verbeteren van de drempelruimtes in de<br />

Adriana- en de Bajonetstraat.<br />

• vergroenen van de wijk door middel van groene<br />

gevels en groene(re) pleinen<br />

• inrichtingsniveau van de pleinen meer differentieren<br />

en kwalitatief op een hoger niveau brengen.<br />

Hierdoor worden de routes in oost-west richting<br />

aantrekkelijker.<br />

spel spel<br />

stadsplein<br />

spel<br />

sport<br />

stadsplein<br />

spel<br />

sport en en spel, school sport<br />

georienteerd<br />

stadsplein<br />

sport en spel, school georienteerd<br />

vergroening gevels<br />

sport<br />

vergroening gevels<br />

bestaande routes opplussen<br />

bestaande routes opplussen<br />

sport en spel, en en<br />

school pleinen<br />

georienteerd<br />

verbinden<br />

en pleinen verbinden<br />

vergroening vergroening<br />

vergroening gevels routes<br />

routes<br />

bestaande routes opplussen<br />

en pleinen verbinden<br />

vergroening<br />

routes<br />

31


Quick Wins<br />

Op eenvoudige wijze zijn er een aantal quick wins te<br />

behalen, met vrij marginale investeringen.<br />

Het gaat hierbij om:<br />

• vergroenen van de wijk d.m.v het maken van<br />

groene gevels. Hier wordt momenteel al op ingezet.<br />

Momenteel komen de entree’s van het <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong><br />

aan het Weena, de Bloemstraat, Coolsestraat,<br />

Drievriendenstraat en de Anna Palownastraat<br />

hiervoor in aanmerking. Ook de wand aan het<br />

Zijdewindeplein van de parkeergarage en het plein<br />

zelf zijn eenvoudig te vergroenen. Door middel<br />

van de vergroening, zowel in het verticale als het<br />

horizontale vlak kan op een eenvoudige wijze een<br />

diverser en aangenamer speelklimaat ontstaan.<br />

• opplussen van bestaande routes door variëren in<br />

speelvoorzieningen, vergroenen en verkeersveilig<br />

inrichten van oversteeklocaties. De pleinen worden<br />

zo beter met elkaar verbonden.<br />

vergroening vergroening gevels gevels<br />

bestaande routes opplussen<br />

bestaande routes opplussen<br />

vergroening plein<br />

vergroening routes plein<br />

routes<br />

32


Bijlagen<br />

Leeftijd<br />

spelvormen en gebruik<br />

buitenruimte<br />

0 – tot 1,5 jaar:<br />

De spelvormen van kinderen tot 1,5 jaar staan in het<br />

teken van voelen, horen, zien, ruiken en praten, wiegen<br />

en dansen op de arm, verstopspelletjes, rijmpjes en<br />

liedjes. Bewegingen die hierbij horen zijn reiken,<br />

grijpen, oprichten, kruipen, zitten, staan, beginnen met<br />

lopen. De ruimte waar dit meestal plaatsvindt is<br />

binnenshuis. Het gebruik van de buitenruimte beperkt<br />

zich door het wandelen (in bijvoorbeeld kinderwagen)<br />

waarbij beschutte plekken onderdeel uitmaken van een<br />

route (zitplekken/picknickplekken), ontmoetingsplekken<br />

ouders, zachte ondergrond. Deze routes (met verharde<br />

ondergrond) liggen aansluitend aan eigen woning<br />

(groen, verkeersvrij, vlakke ondergrond, sociaal veilig).<br />

1,5 – tot 4 jaar:<br />

Kinderen in deze leeftijd lopen (evt. met voorwerpen),<br />

rennen, lopen achteruit, fietsen op driewieler.<br />

Daarnaast zijn er zogenaamde constructiespellen<br />

(blokken, zand, water, modder, klei, takjes, steentjes,<br />

duplo). Beschutte, veilige, schone buitenspeelruimte<br />

onder constante verzorging/begeleiding is het<br />

belangrijkst. Dit gebeurt veelal privé (tuin, balkon, hofje)<br />

en/of openbaar (brede stoep, achterpaden, plantsoen,<br />

park, plein, formele speelplekken). Bij de inrichting zijn<br />

verschillende ondergronden (van asfalt tot modder),<br />

verschillende materialen (zand, water, gras, grind, reliëf,<br />

steen, takjes, etc.) belangrijk. De speelruimtes moeten<br />

overzichtelijke ruimtes zijn vanuit het kind gezien, waar<br />

beschutting is tegen felle zon en wind. Ook de maat<br />

van de plek (gezien de activiteiten) is groter, waarbij<br />

zitgelegenheid voor ouders/begeleiders van belang is.<br />

4 – 8 jaar:<br />

Bewegingsspellen zijn de belangrijkste manier van<br />

spelen alleen, met z’n tweeën en met een groep.<br />

Denk hierbij aan rennen, balspel, evenwichtsspel,<br />

hinkelen, steltlopen, (touwtje) springen, elastieken,<br />

fietsen, skeeleren, gymnastiek (duikelen, radslag<br />

ed.), tikkertje, verstoppertje, kruipen/sluipen, hoogtes<br />

beklimmen/afdalen, springen en klauteren. Daarnaast<br />

zijn constructiespellen belangrijk: maken van nieuwe<br />

dingen met zand (kuilen graven) en water. Er is behoefte<br />

aan beschutte, veilige terreinen, met zicht op spelende<br />

kinderen/jongeren en zo mogelijk met toezicht; hulp op<br />

paar minuten loopafstand én ‘natuurlijk’ toezicht vanuit<br />

de woningen: voor ontmoeting met leeftijdsgenootjes,<br />

voor spelfuncties aanvullend aan woonsituatie en<br />

als ontmoetingspunt voor ouders. Deze ruimtes zijn<br />

obstakelvrij voor vrij spel/bewegingsspel/groepsspelen.<br />

Ook een multifunctionele inrichting d.m.v. ondergronden<br />

(materialen en hoogteverschillen) en multifunctionele<br />

toestellen/meubilair is belangrijk. Daarnaast zijn<br />

meer natuurelementen gewenst, zoals water (bijv.<br />

watergootjes, kraantjes (let op veiligheid)), fruitbomen,<br />

planten die iets met seizoenen doen, wintergroen,<br />

pluktuin, bloementuin, ingezaaid gras (madeliefjes,<br />

klavertjes etc.). Deze ruimtes moeten zitplekken hebben<br />

voor kinderen en begeleiders.<br />

8 – 13 jaar:<br />

Staat in het teken van bewegingsspel, m.n.<br />

in combinatie metanderen: regelspelen,<br />

behendigheidsspelen, straatsport en verenigingssport.<br />

Vaak grote seksescheiding bij spelen en andere<br />

activiteiten. Daarnaast is er behoefte aan<br />

constructiespelen: hutten bouwen, knutselen.<br />

Obstakelvrije ruimte met verharde ondergrond voor<br />

vrij spel, bewegingsspel en groepsspelen is belangrijk<br />

voor ontmoeting leeftijdsgenootjes, voor speelfuncties<br />

aanvullend aan woonsituatie en als ontmoetingspunt<br />

voor ouders. Deze ruimte is multifunctioneel<br />

ingericht met verschillende materialen én variatie in<br />

ondergronden. Deze ruimtes moeten zich het liefst<br />

bevinden dichtbij eigen huis.<br />

13 – 18 jaar:<br />

Ontmoeten van leeftijdsgenoten staat centraal, waarbij<br />

vooral straatsporten en informele sporten populair zijn.<br />

Maken van plekken waarbij ontmoeten centraal staat.<br />

Dit zijn meestal obstakelvrije ruimtes met verharde<br />

elementen. Het gaat meer en meer om zien en gezien<br />

worden, waar de locatie van belang is (bijv. bij winkels,<br />

kruispunt routes). Openheid, geslotenheid en<br />

rugdekking zijn centrale thema’s bij de inrichting.<br />

De plekken liggen binnen gezichtsveld, buiten<br />

gehoorafstand van woningen. Ondanks onbeperkte<br />

mobiliteit blijven de meesten binnen 800 à 1000 m voor<br />

hun dagelijkse vrijetijdsactiviteiten. Jongeren willen in<br />

de eigen wijk op openbaar terrein terecht kunnen voor<br />

sportieve activiteiten en informele ontmoetingen. Voor<br />

speciale faciliteiten en activiteiten zijn zij wel bereid om<br />

te reizen. Meerdere ruimtes om de diverse subculturen<br />

een plaats te geven is gewenst.<br />

33


Woonmilieus<br />

Bijlage Leefstijlen<br />

Wat zijn de leefstijlgerichte wensen van het<br />

<strong>Rotterdam</strong>se gezin?<br />

Of een woonmilieu aantrekkelijk is wordt niet alleen<br />

door de woning bepaald, maar ook door de omgeving:<br />

het woon- en leefklimaat. Woonbelevingsonderzoek<br />

zorgt voor een onderbouwd inzicht in de woningmarkt,<br />

de gewenste kwaliteiten van woonmilieus en de<br />

leefstijlen van gezinnen. Zowel in 2004 als in 2008<br />

is de Grote Woontest in de regio <strong>Rotterdam</strong> gedaan,<br />

die inzicht geeft in de vier leefstijlen: de rode leefstijl:<br />

vitaal, individualistisch, eigengereid; de gele leefstijl:<br />

harmonieus, gezellig, groepsgericht; de blauwe leefstijl:<br />

gericht op controle, ambitie en status; de groene<br />

leefstijl: teruggetrokken en verbonden met zekerheid en<br />

veiligheid.<br />

Bouwsteen voorzieningen<br />

Voorzieningen zijn leefstijl- en gebiedsgericht: stedelijke<br />

kinderen hebben behoefte aan city-groen en city-sport<br />

&-cultuur; suburbane kinderen willen hun talenten<br />

ontwikkelen in een groenstedelijke omgeving.<br />

Bouwsteen routes<br />

Hoe circuleer je op een kindvriendelijke manier door<br />

gebouw, binnen-/buitenhoven en langs groene assen<br />

die naar stadsparken en speelplaatsen leiden?<br />

Leefstijlgerichte bouwstenen geven een hogere<br />

gezinsgerichte identiteit<br />

Bij het maken van de visie ‘bouwstenen voor een<br />

kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong>’ in 2010 en de daaraan<br />

gekoppelde workshops blijkt dat onderbouwd inzicht in<br />

leefstijlen van gezinnen op vier elementen berust.<br />

Bouwsteen wonen<br />

De afstemming van het ‘ruimteplan’ van de gezinswoning,<br />

woonomgeving en buurt op de actuele leefstijlen.<br />

Voldoende kinderruimte in de woning, een drempelgebied<br />

voor het hele gezin en kindvriendelijke buurtnetwerken,<br />

die aansluiten op de woning en drempelruimte.<br />

Bouwsteen openbare ruimte<br />

De sequentie van ruimtes (ruimtereeks) tussen woning,<br />

privé buitenruimte, drempelruimte en (semi-)openbare<br />

ruimte vraagt om creatieve invulling: hoe creëer je<br />

stoepruimte en ‘hofjes op hoogte’ bij gestapelde bouw?<br />

34


Rode leefstijl<br />

Gezinnen met een rode leefstijl wonen graag in het<br />

hoogstedelijk centrum en de rustigstedelijke stadswijken<br />

rond het centrum.<br />

Gezinnen uit de rode belevingswereld zijn<br />

individualistisch georiënteerd en extravert. De leefstijl<br />

heeft een sterke behoefte aan dynamiek, vrijheid en<br />

afwijken van de standaard. De rode consument is<br />

een consument met een vrije, eigenzinnige geest die<br />

onafhankelijkheid boven alles stelt. De rode leefstijl is<br />

overwegend hoog opgeleid en heeft een progressieve<br />

houding. Men heeft een actieve manier van leven<br />

waarbij er naast werk voldoende tijd over moet blijven<br />

voor culturele ontwikkeling en reizen. Rood heeft een<br />

stedelijke oriëntatie, zonder dat men daadwerkelijk ook<br />

stedelijk hoeft te wonen. De kinderen zijn ondernemend<br />

ingesteld en gaan hun eigen weg.<br />

Ze hebben bijzondere stedelijke hobby’s zoals skating<br />

en urban dance.<br />

Bouwsteen voorzieningen<br />

Kinderworkshops in Boymans, jeugdconcerten,<br />

urban dance-voorstellingen, noem het maar op:<br />

stedelijke ouders en kinderen vinden het prettig zich te<br />

ontwikkelen door stadscultuur.<br />

Bouwsteen routes<br />

Voor de rode gezinnen is het minder belangrijk om de<br />

auto voor de deur te kunnen parkeren. Ze hechten aan<br />

keuzevrijheid en kiezen verschillende vervoerwijzen.<br />

Alternatieve opties zijn interessant, zoals de vouwfiets<br />

en bakfiets. Speelse en avontuurlijke routes zijn<br />

uitdagend voor de stadskinderen.<br />

creatieve woning in de buurt<br />

stad als speelplaats<br />

Bouwsteen wonen<br />

Binnen de woonbuurt is er geen sterke behoefte aan<br />

sociale binding met de buren; men creeërt wel z’n<br />

eigen netwerken. Rode gezinnen hebben een voorkeur<br />

voor gebouwen en een woonomgeving met een sterke<br />

identiteit.<br />

Bouwsteen openbare ruimte<br />

De kinderen zijn ondernemend ingesteld en gaan<br />

hun eigen weg. Zij spelen zowel in de eigen buurt als<br />

erbuiten, al dan niet gebracht door de ouders. Kinderen<br />

zijn open naar anderen en zijn creatief; speelplekken<br />

kunnen ze ook zelf creëren. Fantasie speelt een rol,<br />

kant en klare speeltoestellen zijn niet voldoende.<br />

kindvriendelijke voorzieningen<br />

In de stadsdriehoek is de rode leefstijl dominant.<br />

speels bewegen<br />

35


Blauwe Leefstijl<br />

Gezinnen met een blauwe leefstijl vestigen zich<br />

in statusvolle centrumwijken of comfortabele<br />

landschappelijke gebieden<br />

Kernwaarden van het gezin met een blauwe leefstijl<br />

zijn ambitie, carrière en status. Vrije tijd en werk zijn<br />

bewust gescheiden. Wonen als onderdeel van de vrije<br />

tijd vraagt om ruimte en rust. Geld is belangrijk, en<br />

wat betreft de welgestelde blauwe leefstijl gaat het in<br />

het bijzonder om nouveau riche: men heeft het zelf<br />

gemaakt. Daarnaast hebben zij een sterke behoefte<br />

zich te ontwikkelen, te leren. Ook in de opvoeding van<br />

de kinderen speelt dit een grote rol. Men maakt graag<br />

gebruik van -culturele- voorzieningen die dit mogelijk<br />

maken. Het uitgeven van het verdiende geld is een<br />

aangename en belangrijke bezigheid, maar dit vraagt<br />

dan wel om een omgeving waar men gezien kan en wil<br />

worden. Men bepaalt en regelt bovendien zelf wel hoe<br />

men daar komt.<br />

Bouwsteen wonen.<br />

Het blauwe gezin voelt zich van nature thuis in<br />

hoogwaardige groene buitengebieden. Rust en<br />

afzondering is gegarandeerd en de ouders en kinderen<br />

genieten van hun eigen ruimte. Blauwe gezinnen met<br />

een stedelijke voorkeur houden van statusvolle locaties<br />

met een eigen binnenhof.<br />

Bouwsteen openbare ruimte.<br />

De buitenplaats of binnenhof zien er verzorgd en<br />

gecultiveerd uit. Brede lanen met klassieke, lommerrijke<br />

bomen zorgen voor het juiste imago. Grote bomen<br />

zorgen voor afscherming en privacy. De kinderen<br />

maken gebruik van hoogwaardige speelplekken die<br />

binnen de compositie van het hoogwaardige complex<br />

vallen.<br />

36<br />

Bouwsteen voorzieningen<br />

Goede voorzieningen zijn belangrijk voor het blauwe<br />

gezin, maar ze hoeven niet binnen handbereik te zijn.<br />

Kwaliteit staat centraal en is makkelijk per comfortabele<br />

auto te bereiken.<br />

Bouwsteen routes<br />

De blauwe leefstijl heeft een grote actieradius en<br />

vervoert zich het liefst per auto. Het type auto heeft<br />

vooral met status te maken. Bereikbaarheid en eigen<br />

parkeerplaats zijn heel belangrijk. De bereidheid<br />

hier voor te betalen is groot. De blauwe families zijn<br />

statusgevoelig en reizen voor grote afstanden het liefst<br />

met HSL of goed voorzien vliegtuig.<br />

de blauwe leefstijl heeft z’n eigen plek In Hillegersberg<br />

hoogwaardige architectuur en woonomg.<br />

de buitenruimte als klein Versaille<br />

voorzieningen met allure<br />

statusvolle verbindingen


Gele leefstijl<br />

De gele gezinnen richten zich vooral op de<br />

groenstedelijke wijken waar het zwaartepunt op<br />

wonen ligt. Ze zijn gecharmeerd van traditioneel<br />

en knus wonen. Gele gezinnen kennen een sterke<br />

groepsoriëntatie en hechten veel waarde aan sociale<br />

contacten in de buurt. De gele wereld heeft een open<br />

instelling. Ze vinden het belangrijk dat buurtbewoners<br />

dat ook hebben en ‘erbij’ willen horen. Het gezin<br />

neemt een centrale positie in het leven van deze<br />

woonconsumenten. De kwaliteit van de woning en<br />

het woonmilieu wordt dan ook mede beoordeeld door<br />

de ‘ogen van het kind’. Let wel: ook in de rode en de<br />

blauwe wereld zijn er volop kinderen, maar voor deze<br />

groep geldt dat bij de komst van een kind werk en<br />

hobby’s niet ineens minder belangrijk worden.<br />

Bouwsteen routes.<br />

Doordat de gele gezinnen zich op hun eigen buurt<br />

richten liggen dagelijkse voorzieningen, zoals scholen,<br />

winkels en speelgebieden, bij voorkeur op loopafstand.<br />

de architectuur staat open naar de omgeving<br />

samen spelen, sporten en genieten in de buurt<br />

Bouwsteen wonen.<br />

De gele gezinnen vinden het belangrijk dat de contacten<br />

in de buurt goed of zelfs hecht zijn; sociale contacten<br />

vinden vaak plaats op de drempelgebied tussen woning<br />

en straat.<br />

Bouwsteen openbare ruimte.<br />

Voor de gele ouders en kinderen is het belangrijk dat<br />

de buitenruimte echt om te gebruiken is: parkjes waar<br />

je kunt barbecueën, voetballen, hardlopen. Ook het<br />

plaatsen van bankjes maakt een park uitnodigend voor<br />

de gele leefstijl.<br />

bijpraten op de buurtmarkt<br />

Bouwsteen voorzieningen.<br />

De combinatie van gezinsgerichte voorzieningen en<br />

sociale contacten is belangrijk: gezellige winkelstraten<br />

en markten waar boodschappen doen en bijpraten<br />

met de buurtgenoten gecombineerd wordt. Doordat de<br />

gele gezinnen zich op hun eigen buurt richten liggen<br />

dagelijkse voorzieningen, zoals scholen en winkels, bij<br />

voorkeur op loopafstand.<br />

Zevenkamp huist vele gele gezinnen<br />

kindvriendelijke speellinten<br />

37


Groene Leefstijl<br />

Groene gezinnen wonen graag in eigen enclaves buiten<br />

de drukte van de stad.<br />

De groene gezinnen bewegen zich binnen een beperkt<br />

sociaal netwerk met hechte contacten. Ze richten zich<br />

op zekerheid, vertrouwdheid en privacy. De eigen<br />

woning en buurt staan centraal. Evenwicht en rust zijn<br />

kernwaarden. Daarnaast zijn er strenge en uitgesproken<br />

regels die impliciet voor iedereen gelden: ‘doe maar<br />

gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Kinderen moeten<br />

veilig op straat kunnen spelen, liefst op afgeschermde<br />

speeltuintjes<br />

Bouwsteen wonen.<br />

Het groene gezin houdt van overzicht en zekerheid.<br />

Traditionele dorpse architectuur heeft hun voorkeur.<br />

Men maakt bij voorkeur wooncarrière in eigen buurt. De<br />

groene leefstijl is meer traditioneel dan andere leefstijlen<br />

en ziet dat graag terug in de architectuur en woonmilieu.<br />

Bouwsteen openbare ruimte.<br />

De voorkeur voor overzicht en zekerheid vraagt om<br />

een duidelijke afbakening tussen publiek en privaat.<br />

Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen,<br />

liefst in -afgeschermde- speeltuintjes. Speeltoestellen<br />

mogen traditioneel zijn -schommel, klimrek- en de<br />

groene speelplek ligt dicht bij het huis, zodat ouders de<br />

kinderen in de gaten kunnen houden.<br />

Bouwsteen voorzieningen.<br />

De groene gezinnen willen een wijk die alles biedt voor<br />

de dagelijkse benodigdheden, zodat men niet buiten<br />

de wijk hoeft te gaan. Men hecht belang aan gemak<br />

en service en wil graag in de eigen woonomgeving<br />

‘bediend en verzorgd’ worden.<br />

Bouwsteen routes.<br />

De groene leefstijl vindt het prettig om vaste routes af<br />

te leggen. Een duidelijk afgebakend fietspad heeft de<br />

voorkeur boven fietsen op de weg. De actieradius van<br />

de groen gezinnen is over het algemeen beperkt.<br />

dorpse architectuur met buren en familieen<br />

afgeschermde speelruimtes<br />

bediend en verzorgd binnen de eigen wijk.<br />

38<br />

In de Esch wonen veel gezinnen met een groene leefstijl<br />

afgebakende fietspaden


- ‘<strong>Rotterdam</strong>se norm voor buitenspeelruimte.<br />

eindrapportage’, 2008, dienst Jeugd, Onderwijs en<br />

Samenleving, <strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong><br />

- ‘Bouwstenen voor een Kindvriendelijk <strong>Rotterdam</strong>.<br />

stedenbouwkundige visie’, 2010, dienst Jeugd,<br />

Onderwijs en Samenleving, <strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong><br />

Literatuurlijst<br />

- Handboek ‘<strong>Rotterdam</strong>se Stijl’, 2010<br />

- ‘<strong>Rotterdam</strong> werkt aan een aantrekkelijke woonstad!<br />

Van beleid naar doelgericht werken’.<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong>, oktober 2010.<br />

- Stadsvisie <strong>Rotterdam</strong>, 2007<br />

- ‘Masterplan <strong>Oude</strong> <strong>Westen</strong>’, 2011, Stadsontwikkeling,<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Rotterdam</strong><br />

39


www.rotterdam.nl/kindvriendelijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!