16.06.2014 Views

[PDF] Aanpak panden Nieuwe Binnenweg - Gemeente Rotterdam

[PDF] Aanpak panden Nieuwe Binnenweg - Gemeente Rotterdam

[PDF] Aanpak panden Nieuwe Binnenweg - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aanpak panden

Nieuwe Binnenweg

Verplichte woningverbetering

Subsidiemogelijkheden

Stappenplan


Inhoudsopgave

Aanpak Nieuwe Binnenweg 3

Verplichte woningverbetering 4

Achterstallig onderhoud en welstand 4

De gemeente helpt 5

Hoe gaat het in z’n werk 5

Aan de slag met de Vereniging van Eigenaren 5

Subsidie 7

Hoe werkt subsidie 7

Subsidiemogelijkheden 8

1 Verplichte maatregelen waarvoor subsidie mogelijk is 8

2 Verplichte gevelreiniging die geheel wordt vergoed door de gemeente 8

3 Aanbevolen maatregelen waarop subsidie mogelijk is 8

4/5 Maatregelen aan bedrijfsruimten 9

Maximale subsidie 9

Hoe weet u welke maatregel past bij welke subsidieregeling? 9

Hoe vraagt u subsidie aan? 10

Subsidieplan goedgekeurd, en dan? 11

Let op, onderzoek tijdig uw financiële middelen! 11

Stappenplan Subsidie 12

Stappenplan Aanschrijving 13

Wat er nog bijkomt 14

Afspraken met de huurder 14

Onderhoud 14

Verbetering 14

Meer weten? 14

Adviezen in het kort 14

Verklarende woordenlijst 15

Wie doet wat, betrokken instanties en contactpersonen 16

dS+V / Toezicht Gebouwen 16

dS+V / Integrale verbeteraanpak 16

Bureau G2 16

Uitgave januari 2009


Fasering aanpak panden Nieuwe Binnenweg

fase 2a

fase 2b

fase 3

2 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Voorwoord

Aanpak Nieuwe Binnenweg

“Bouw aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad”. Dat is de missie van het

Rotterdamse stadsbestuur volgens de Stadsvisie 2030. Het project ‘revitalisering Nieuwe

Binnenweg’ draagt bij om deze missie waar te maken. Een opknapbeurt maakt de Nieuwe

Binnenweg weer een aantrekkelijke straat om te wonen, te werken en te winkelen.

De Nieuwe Binnenweg kent een groot aantal fraaie

panden en aardig wat goed functionerende ondernemingen.

Ondanks dat behoort de Nieuwe Binnenweg

tussen de ’s-Gravendijkwal en de Lage Erfbrug tot de

meest problematische winkelstraten van Rotterdam.

De kwaliteit van de buitenruimte is onder de maat, de

panden zijn veelal slecht onderhouden en de uitstraling

van de bedrijfsruimtes laat, mede door veel leegstand,

te wensen over. Zonde, want de straat kan in het verlengde

van het begin van de Nieuwe Binnenweg in het

centrum een levendige verbindingsas vormen tussen

het centrum en het westen van de stad. Een grondige

aanpak is dus van essentieel belang. De gemeente

Rotterdam, deelgemeente Delfshaven, woningcorporatie

Woonbron, woningcorporatie Woonstad, ondernemersvereniging

Nieuwe Binnenweg en het platform

eigenaren Nieuwe Binnenweg hebben daarom besloten

om de handen ineen te slaan en de Nieuwe Binnenweg

sterker en aantrekkelijker te maken.

Het verbeteren van de woningen en bedrijfsruimten

op de Nieuwe Binnenweg tussen de ’s-Gravendijkwal

en de Lage Erfbrug vormt onderdeel van deze geïntegreerde

aanpak. De staat van onderhoud van panden

is van grote invloed op de uitstraling en het leefklimaat

van een straat. Om de Nieuwe Binnenweg de uitstraling

te kunnen geven die de straat verdient, gaat de

gemeente eigenaren van panden aan de Nieuwe

Binnenweg verplichten om het achterstallig onderhoud

aan hun eigendom weg te werken. Hiervoor past de

gemeente het zogeheten aanschrijvingsinstrument toe

en verstrekt subsidie. In deze brochure leest u wat voor

u de gevolgen zijn van het aanschrijvingtraject en de

subsidieregeling.

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 3


Achterstallig onderhoud en welstand

De Woningwet verplicht alle eigenaren van woningen om hun bezit goed te onderhouden

en gebreken aan woningen te verhelpen. Wat precies een gebrek is en hoe woningen er

minimaal uit moeten zien, is vastgelegd in het zogenaamde Bouwbesluit in de Woningwet.

Het Bouwbesluit gaat vooral over veiligheid en hygiëne: veilige balkons, goede sloten, veilige

elektriciteit en gasleidingen, goed sluitende ramen en bruikbaar sanitair.

De Woningwet zegt dat gemeentes moeten controleren

of eigenaren hun woningen wel goed onderhouden.

Dat geeft de gemeente dus het recht om een medewerker

van de afdeling Toezicht Gebouwen naar uw

woning te sturen om te kijken of alles in orde is. De

bewoner van de woning is verplicht om deze ambtenaar

binnen te laten.

De gemeente controleert panden niet alleen op technische

gebreken en afwijkingen van het Bouwbesluit,

maar ook op hun uiterlijk. Dit gebeurt op basis van de

Koepelnota Welstand Rotterdam.

De aanschrijving

De inspecteurs van Toezicht Gebouwen inspecteren uw

woning / bedrijfsruimte en noteren alles wat niet klopt

met de eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit

en de Bouwverordening. Ook controleren ze het

achterterrein en de (achter)gevels op illegale bouwsels

en andere in slechte staat zijnde onderdelen. Zij

verwerken die bevindingen in een gebreken- en een

voorzieningenlijst die onderdeel zijn van de (concept)

aanschrijving.

De gemeente voert ook een welstandstoetsing uit op

basis van de Koepelnota Welstand. Het welstandsadvies

dat uit die toetsing voortkomt, is integraal onderdeel

van het (concept)aanschrijvingsbesluit. U moet het

dan ook verplicht opvolgen.

De (concept)aanschrijving bestaat dus uit 4 delen:

1. Het besluit waarin u wordt gewezen op de overtredingen

die u begaat, de verplichting om die overtredingen

op te heffen, de geldende termijnen en de

procedure

2. Een gebrekenlijst waarin alle gebreken staan

omschreven die de inspecteurs hebben geconstateerd.

3. Een voorzieningenlijst waarin staat welke maatregelen

u moet nemen om de genoemde gebreken te

verhelpen.

4. Een welstandsadvies waarin wordt onderbouwd

waarom u niet voldoet aan de welstandscriteria en

hoe u dit moet aanpassen.

Deze vormen samen één juridisch document dat altijd

aan de eigenaar wordt gestuurd.

Verder zit bij de conceptaanschrijving een ‘bestektekst’

met daarin een technische omschrijving van de manier

waarop de noodzakelijke voorzieningen getroffen

moeten worden.

In eerste instantie ontvangt u een concept van de

aanschrijving. Hier kunt u uw zienswijze op geven.

Vervolgens wordt er een definitief besluit of definitieve

aanschrijving gemaakt.

4 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


De gemeente helpt

Voor het opknappen van de woningen en bedrijfsruimten op de Nieuwe Binnenweg stelt

de gemeente subsidie beschikbaar. Dankzij die subsidie kunt u kwalitatief hoogwaardige

verbeteringen realiseren voor relatief weinig geld.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na de inspectie door de gemeente krijgt u een uitnodiging

voor een voorlichtingsavond. Na die avond krijgt

u de conceptaanschrijving toegestuurd. De gemeente

biedt u ondersteuning en begeleiding bij het volgen van

het traject. De gemeente heeft hiervoor het Bureau G2

ingehuurd (contactgegevens vindt u op pagina 16).

U heeft vier weken de tijd om met een ‘zienswijze’ te

reageren op de conceptaanschrijving van de gemeente.

De gemeente beoordeelt uw reactie en verwerkt uw

opmerkingen in de aanschrijving. Daarna heeft u zes

maanden de tijd om het formulier ‘aanvraag subsidie’

met alle bijlagen in te vullen. Bent u lid van een Vereniging

van Eigenaren (VvE) dan doet u dat in de VvE

samen met uw mede-eigenaren.

Zes maanden lijkt een lange periode, maar de ervaring

leert dat u die tijd hard nodig heeft.

Het is belangrijk dat u meteen na het ontvangen van de

aanschrijving aan de slag gaat. Zeker als uw bezit deel

uitmaakt van een VvE kan besluitvorming vaak enige

tijd duren.

Bureau G2 neemt daarom zo snel mogelijk contact met

u op om een VvE-vergadering te beleggen. Bovendien

is het verstandig in een zo vroeg mogelijk stadium uw

financiële situatie goed in beeld te krijgen.

U zult allereerst met uw VvE een plan moeten maken.

Daar kunt u een goede aannemer en desgewenst een

bouwkundige voor inhuren. Voor de kosten van deze

inzet kunt u tot een bepaald maximum ook subsidie

krijgen.

Als de gemeente uw plan heeft goedgekeurd, krijgt u

de voorlopige beschikking over de subsidie en kunt u

aan de slag. Slaagt u er niet in tijdig een verbeterplan

bij de gemeente in te dienen? Dan voert de gemeente

de verplichte werkzaamheden zelf uit. Dit wordt ook wel

‘uitvoering van gemeentewege’ genoemd. De kosten

worden bij u in rekening gebracht, vermeerderd met

15 procent beheerkosten. Hoe de aanschrijving precies

werkt, staat in de brochure Actief Toezicht die met de

aanschrijving meegestuurd wordt.

De Vereniging van Eigenaren

Als u eigenaar bent van alle woningen en bedrijfsruimten

in een pand, heeft u er niet mee te maken.

Maar als u eigenaar bent van een woning of bedrijfsruimte

in een gebouw met meer eigenaren, bent u

automatisch en zelfs wettelijk verplicht lid van een

Vereniging van Eigenaren (VvE). De notaris is verplicht

u dat te vertellen als u een woning en/of bedrijfsruimte

koopt. U krijgt van hem ook de spelregels van de VvE

die in de splitsingsakte staan.

De andere leden van de VvE zijn de eigenaren van de

appartementen of bedrijfsruimten onder, boven en/of

naast uw appartement of bedrijfsruimte. Er zijn ook

verenigingen van eigenaren die meerdere panden

omvatten. Bij het (concept) aanschrijvingsbesluit voor

de VvE is een verzendlijst gevoegd. Daarin kunt u zien

wie er allemaal deel uitmaken van uw VvE.

De VvE zorgt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke

delen van het pand. Dat zijn de zogeheten

constructieve delen zoals de fundering, het dak, de

voor- en de achtergevel. Wat precies bij het gemeenschappelijke

deel hoort, leest u in de splitsingsakte en

het reglement dat de notaris u bij de aankoop van uw

woning heeft gegeven. Dat is ook op te vragen bij het

kadaster. In deze stukken staat ook hoe de vereniging

de kosten over de verschillende eigenaren verdeelt.

Als uw bezit deel uitmaakt van een VvE krijgt u dus

mogelijk twee aanschrijvingen. Eén ervan is voor de

VvE. Daarin staan de gebreken aan onderdelen waar

de VvE verantwoordelijk voor is. Dit betreft meestal

gebreken aan het casco van het pand. De andere aanschrijving

is voor uzelf, voor onderdelen waarvoor u als

individueel eigenaar verantwoordelijk bent. Dit betreft

vooral gebreken in de woning.

Aan de slag met de VvE

Een groot deel van de aanschrijving heeft dus waarschijnlijk

betrekking op zaken die alle leden van uw VvE

treffen. De VvE is daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk.

Het achterstallig onderhoud moet dan ook door de

VvE worden weggewerkt. Alle leden van een VvE zijn

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 5


Subsidie (vervolg)

bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het dak, niet alleen

de eigenaar van de bovenste etage. Uw VvE moet dan

ook gezamenlijk besluiten over het plan om het achterstallig

onderhoud weg te werken.

De VvE kan alleen besluiten nemen als voldoende

leden op de VvE-vergadering geweest zijn of zich

hebben laten vertegenwoordigen. Het is belangrijk

goede notulen te maken van de vergaderingen van de

VvE waarin terug te vinden is wat de beslissing van de

VvE is geweest en welke eigenaren voor of tegen een

bepaalde beslissing zijn.

U kunt de aanschrijving pas gaan uitvoeren als alle

leden van de VvE akkoord zijn met de aanpak en de

kosten van de ingreep hebben gestort op een daarvoor

bestemde rekening: het bouwdepot. Als u eerder aan de

slag gaat, loopt u het risico dat de kosten voor een niet

betalend lid van de VvE terecht komen bij de eigenaren

die wel meewerken.

Meld het tijdig als u denkt dat het niet goed gaat of als

u bang bent dat uw VvE het niet gaat redden. Wij willen

ons best doen om dat met u samen te voorkomen.

Zie voor een uitgebreide toelichting de brochure ‘De

VvE en de aanschrijving’ die de gemeente u toestuurt

bij de aanschrijving. Wilt u meer weten over VvE’s? Dan

kunt u terecht bij Bureau G2 (zie pagina 16).

6 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Subsidie

(vervolg)

Hoe werkt subsidie?

Om de woningen in uw straat te verbeteren, stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Deze

subsidie is er om de woningen veiliger te maken en meer te laten voldoen aan de eisen van

deze tijd. Aan het verkrijgen van de subsidie zijn spelregels verbonden. Daarover gaat dit

hoofdstuk.

Het verbeteren van uw straat is iets waar niet aan valt te

ontkomen, omdat het deelgemeentebestuur dit noodzakelijk

vindt. Op korte termijn kost het verbetertraject

u geld. Het voordeel is dat de hele straat opknapt; u

mag dan ook verwachten dat de waarde van uw pand,

woning of bedrijfsruimte stijgt. Bovendien komt de

gemeente u tegemoet in de kosten met subsidie op

verschillende onderdelen. In onderstaand schema kunt

u zien hoeveel subsidie u kunt krijgen voor de verschillende

soorten ingrepen in uw straat.

Soort ingreep

Subsidiepercentage

1. Verplichte maatregelen waarvoor

subsidie mogelijk is

55% bijdrage ineens 80 à 90% subsidie op termijn

2. Verplichte gevelreiniging

100% - wordt vergoed door de gemeente

3. Aanbevolen maatregelen waar-

voor subsidie mogelijk is

55% bijdrage ineens 80 à 90% subsidie op termijn

4. Maatregelen m.b.t. bedrijfsruimten

voor gebruiker

55%

5. Maatregelen m.b.t. bedrijfsruimten

voor eigenaren

55%

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe het aanvragen en verkrijgen van subsidie in zijn werk gaat.

Subsidiemogelijkheden

1. Verplichte maatregel waarvoor

subsidie mogelijk is

Deze subsidie is bedoeld voor de verplichte werkzaamheden

ter verbetering van de woningen en het casco

van de panden waarin de woningen zich bevinden.

Iedere eigenaar van één of meerdere panden in Nederland

is verplicht zijn bezit te onderhouden op het niveau

dat staat beschreven in het Bouwbesluit, de Bouwverordening

en de Woningwet. Doet een eigenaar dit niet, of

onvoldoende, dan kan de gemeente eigenaren dwingen

om de gebreken aan het pand te verhelpen. Dat gebeurt

met een zogeheten aanschrijving (zie pagina 4). U

kunt subsidie krijgen voor de werkzaamheden die in

de aanschrijving staan genoemd. Maar ook als u geen

subsidie aanvraagt, bent u verplicht om de werkzaamheden

binnen de gestelde termijn uit te voeren.

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 7


Subsidie

2. Verplichte gevelreiniging die geheel

wordt vergoed door de gemeente

4/5 Maatregelen aan de bedrijfsruimte

Met het aanpakken van uw straat wil de gemeente

vooral de uitstraling ervan verbeteren. Een grondige

reiniging van de gevels in de straat helpt daarbij. Dit

heeft vooral het gewenste effect als iedere gevel in de

straat gereinigd wordt. De gemeente vindt het reinigen

van de gevels erg belangrijk voor het aangezicht en de

leefbaarheid in uw straat. Daarom worden de kosten

volledig gesubsidieerd. Voor eigenaren is het reinigen

van de gevels dus kosteloos. Maar de gevelreiniging

staat wel in de aanschrijving; als eigenaar bent u dus

altijd verplicht deze uit te voeren.

3. Aanbevolen maatregel waarop subsidie

mogelijk is

Naast de verplichte maatregelen zijn er aanbevolen

verbeteringen aan uw woning. Die zijn niet verplicht,

maar de gemeente wil wel graag dat deze verbeteringen

plaatsvinden. Daarom is ook voor de aanbevolen

maatregelen subsidie beschikbaar. Alle aanbevolen

maatregelen die worden gesubsidieerd staan in het

‘programma van aanbevelingen’. U kunt zelf kiezen

welke maatregelen voor uw bezit wenselijk zijn.

Om de economische kracht en de uitstraling van uw

straat te verbeteren, is er ook een specifieke subsidie

voor bedrijfsruimten beschikbaar. Die subsidie is zowel

beschikbaar voor eigenaren van bedrijfsruimten als

voor ondernemers. De subsidie geldt alleen voor onderdelen

die niet voor de andere

subsidiemaatregelen in aanmerking komen. De subsidieverstrekking

voor ondernemers loopt via het OBR en

die voor eigenaren via de dS+V.

De subsidie voor bedrijfsruimten kan onder meer

worden ingezet om uitbouwen achter het pand op een

bouwtechnisch goede manier te herstellen of eventueel

te herbouwen, de pui van uw bedrijfsruimte te

verfraaien of te vervangen, rolluiken te vernieuwen,

reclame-uitingen te vervangen en/of ornamenten aan

de gevel te herstellen. Er wordt uiteraard alleen subsidie

verstrekt voor bouwsels die volgens de regels zijn

gebouwd. Ook kunt u de subsidie inzetten bij overige

verbeteringen binnen de bedrijfsruimte, als deze duurzaam

zijn en passen bij de aard van de bedrijfsruimte.

In veel gevallen zal de subsidie (deels) moeten worden

ingezet om de aanschrijving weg te werken.

Op de maatregelen aan bedrijfsruimten is tot 55 procent

subsidie mogelijk; u betaalt dan dus minder dan de

helft van de kosten. U krijgt de subsidie alleen als de

eigenaar of VvE voor het hele pand één integraal plan

8 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Subsidie

indient. U krijgt geen subsidie op onderdelen van het

pand als de andere onderdelen niet of onvoldoende

worden hersteld.

Maximale subsidie

De hoeveelheid subsidie die de gemeente verstrekt

voor de woningen is maximaal € 17.600 per woning. De

subsidie voor verbeteringen aan de woning is voor eigenaars

die zelf hun pand bewonen altijd een subsidie op

termijn. Aan het eind van de termijn komt de subsidie

door een constructie met een aflossingsvrije lening

neer op een vergoeding van 80-90 procent van de

subsidiabele kosten. Voor eigenaars die hun pand(en)

verhuren, is de subsidie voor een woning 55 procent als

een bijdrage ineens met een maximum van € 17.600.

Voor het casco van de bedrijfsruimten is de maximumsubsidie

€ 12.650. Voor specifieke maatregelen aan de

bedrijfsruimten is het maximale subsidiebedrag voor de

eigenaar en de ondernemer gesteld op een maximum

van € 15.000.

Hoe weet u welke maatregel past bij

welke subsidiesoort?

Aan het begin van het verbetertraject ontvangt u van de

gemeente een (concept-)aanschrijving. Bij de aanschrijving

zit een lijst met alle gebreken die geconstateerd

zijn aan uw woning of bedrijfsruimte. En er is een lijst

bijgevoegd met de voorzieningen die u moet treffen

om deze gebreken te verhelpen. Alle voor u verplichte

maatregelen staan in de aanschrijving. Naast de aanschrijving

zijn er geen andere maatregelen die voor u

verplicht zijn. Het kan wel zijn dat u op grond van een

bouwvergunning nog aanpassingen moet doen.

De andere maatregelen in het programma die kunnen

worden gesubsidieerd zijn niet verplicht maar wel

aanbevolen, omdat ze uw pand kwalitatief extra kunnen

verbeteren. Mocht u hiervan de uitgebreide technische

omschrijving willen doornemen waarin alle details van

de subsidieregeling beschreven staan, dan kunt u die

opvragen bij Bureau G2 (zie pagina 16).

Hoe vraagt u subsidie aan?

Voor het aanvragen van subsidie heeft u in ieder geval

een bouwplan nodig. In het bouwplan staan minimaal

alle verplichte maatregelen en als u wilt ook de ‘aanbevolen’

maatregelen die u wilt nemen. Verder moet u een

uitgebreid overzicht bijvoegen van de geraamde kosten.

Voeg ook een ‘bestek’ bij, een uitgebreide technische

beschrijving van de uit te voeren maatregelen. Dit

bestek moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

Het bouwbureau of Bureau G2 vertelt u graag welke

voorwaarden dat zijn.

De subsidie kunt u aanvragen met een formulier ‘aanvraag

geldelijke steun’. Dit formulier kunt u krijgen bij

de inspecteur van Toezicht Gebouwen of bij Bureau G2

(zie pagina 16).

Wij adviseren u zo snel mogelijk na het ontvangen van

de (concept-)aanschrijving aan de slag te gaan, zeker

als u lid bent van een VvE. U zult het eens moeten

worden over het maken van een plan. Daar hebt u de

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 9


Subsidie

hulp bij nodig van het bouwbureau, een goede aannemer

(die moet zijn ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel) en/of een bouwkundige. Het is ook voor

een bouwkundige veel werk om alle gegevens voor

het aanvragen van subsidie compleet te krijgen. Voor

constructieve ingrepen, ingrepen die de uitstraling van

een pand beïnvloeden en ingrepen die van invloed zijn

op gezondheid (daglicht, ventilatie) en brandveiligheid

(vluchtwegen) moet u bovendien mogelijk een bouwvergunning

aanvragen. De bouwkundige van het bouwbureau

kan beoordelen of hier sprake van is.

U kunt voor de niet-verplichte maatregelen in uw eigen

woning een andere aannemer in de arm nemen dan

de aannemer van de VvE. U moet voor subsidie voor

uw eigen woning altijd een apart aanvraagformulier

invullen.

Is uw subsidieaanvraag op tijd en compleet binnen bij

de afdeling Toezicht Gebouwen van de gemeente? Dan

beoordelen medewerkers van die afdeling of uw aanvraag

voldoet aan de randvoorwaarden van subsidie.

Als het plan niet voldoet, laat Toezicht Gebouwen u

weten wat u moet veranderen om uw plan wel te laten

voldoen. De behandeling van uw aanvraag wordt op

dat moment stopgezet. Als uw plan voldoet aan de

voorwaarden, ontvangt u een beschikking waarin het

voorlopige subsidiebedrag staat. Dit bedrag is voorlopig,

omdat na het opleveren van de werkzaamheden

aan de hand van de rekeningen en betaalbewijzen de

werkelijk gemaakt kosten worden berekend. De uit te

keren subsidie zal echter nooit hoger zijn dan het voorlopige

bedrag.

Subsidieplan goedgekeurd, en dan?

Zodra u een goedgekeurd plan en een subsidiebeschikking

hebt, is het zaak om zo snel mogelijk uw

financiering te regelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het

nationaal restauratiefonds (NRF), wanneer u een subsidie

op termijn aanvraagt. Alle deelnemers moeten hun

aandeel hebben gestort voordat u aan de slag kan.

Het bouwdepot wordt gebruikt om de aannemer in

termijnen te betalen. De facturen worden alleen betaald

uit het depot als de eigenaren (of het door hen gemachtigde

bouwbureau) de facturen hebben goedgekeurd.

Zijn de werkzaamheden afgerond? Meld dit dan aan

de afdeling Toezicht Gebouwen van de gemeente (Zie

pagina 16). Een inspecteur van Toezicht Gebouwen

controleert in de woning en/of bedrijfsruimte of de

werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het ingediende

subsidieplan. Pas als dat het geval is en na controle

van de rekeningen en betaalbewijzen, ontvangt u de

definitieve subsidiebeschikking en stort de gemeente

het subsidiebedrag in het bouwdepot.

Let op, onderzoek tijdig uw financiële

middelen!

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk in het traject

een goed beeld te krijgen van uw financiële mogelijkheden,

opdat u goed weet hoeveel ruimte u in uw

budget heeft voor het verbeteren van uw bezit.

Misschien komt u erachter dat uw budget niet toereikend

is om de verplichte maatregelen uit te voeren. Dan

10 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Subsidie

is het handig zo snel mogelijk hulp te zoeken. Meld uw

problemen aan de medewerkers van Bureau G2. Zij

kunnen u mogelijk adviseren over een oplossing. (Zie

pagina 16).

Als pas aan het einde van het traject blijkt dat u in financiële

problemen komt door deze aanpak kan dat heel

vervelende gevolgen hebben. Wacht dus niet te lang

met het onderzoeken van uw financiële middelen.

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 11


Subsidie

Stappenplan Subsidie

Dit is een globaal schema van de stappen die u moet zetten bij het indienen en uitvoeren van

een subsidieplan. Voor gedetailleerde informatie kunt u zich wenden tot G2 of de inspecteur

van Toezicht Gebouwen.

G2 informeert u over het project

U ontvangt een aanvraagformulier voor subsidie

VVE’s houden in deze periode een vergadering om

te bepalen wat ze gaan doen. De eigenaren moeten

samen besluiten of ze subsidie gaan aanvragen of

niet.

U maakt een subsidieplan met eigen architect of

bouwbureau dat door de gemeente is geselecteerd

U dient het subsidieplan in met de goede bijlagen

Een subsidieplan maken kost veel tijd en overleg.

Als u kiest voor het bouwbureau van de gemeente

heeft u de garantie dat uw subsidieplan op tijd af is

en u op tijd de subsidiebeschikking krijgt.

De gemeente toetst het subsidieplan en maakt een

beschikking tot verlening subsidie

In een verleningsbeschikking wordt het voorlopige

bedrag aangegeven dat u zult ontvangen. Ook staat in

de verleningsbeschikking een aantal voorwaarden.

U gaat financiering van de verbouwing regelen

(evt. storten in een bouwdepot)

U verstrekt opdracht aan een gekozen aannemer

Plan van uitvoering moet naar de gemeente

U gaat starten met bouwen

U doet de gereedmelding van de werkzaamheden

met een procesverbaal van oplevering

Dat formulier kunt u opvragen bij de Inspecteur of de

architect

De gemeente controleert de werkzaamheden

U kunt de rekening en betaalbewijzen indienen

De gemeente controleert deze

De gemeente stelt de definiteve subsidie vast

De subsidiebijdrage ineens wordt betaald of het subsidiebedrag

wordt voor de afgesproken periode vastgezet

voor betaling op termijn. Het bouwdepot wordt gesloten.

EINDE

12 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Aanschrijving

Stappenplan Aanschrijving

In dit schema ziet u welke stappen u en de gemeente zetten om van een opname te komen tot

daadwerkelijke verbetering van uw vastgoed.

Opname panden

De inspecteur bekijkt welke gebreken er zijn aan de

panden.

Conceptaanschrijving

U ontvangt een voorlopige aanschrijving met een

gebrekenlijst en een voorzieningenlijst.

G2 informeert eigenaren

De appartementseigenaren in een VvE moeten

samen besluiten hoe ze de werkzaamheden aan de

gezamenlijke delen van het pand gaan uitvoeren.

Zienswijze indienen

Indien u opmerkingen heeft over de aanschrijving kunt

hierover een zienswijze bij de gemeente indienen.

Intermediair / bouwbureau

U kunt vast gaan overleggen met de intermediair of

een bouwbureau.

Definitieve aanschrijving

U ontvangt de definitieve aanschrijving. Hierin is uw

eventuele zienswijze opgenomen met een reactie

daarop van de gemeente.

Looptijd van de termijn in de aanschrijving is

9 maanden: tijd om plannen te maken en subsidie

aan te vragen

De aanschrijving moet worden uitgevoerd binnen de

gestelde termijn van 9 maanden. In deze termijn heeft

u 6 maanden de tijd om een subsidieplan in

te dienen.

Uitvoering door eigenaar / gemeente

Indien u de werkzaamheden niet zelf uitvoert, doet

de gemeente het. Dit noemen we uitvoering van

gemeentewege (UVG). Dan zijn er extra kosten aan

verbonden en krijgt u geen subsidie.

Kostenverhaal van UVG door gemeente

Wanneer de gemeente de werkzaamheden heeft

uitgevoerd zal zij de kosten op de eigenaren verhalen.

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 13


Wat er verder nog bij komt

Afspraken met de huurder

Bij het opknappen van een pand moet u natuurlijk rekening

houden met eventuele huurders.

Het is verstandig om uw huurders op de hoogte te

houden vanaf het eerste moment dat u nadenkt over het

opknappen van uw woning of bedrijfsruimte. Dan weten

zij dat er wat gaat gebeuren en kunt u rekening houden

met mogelijke klachten die u nog niet kent en met eventuele

wensen die zij hebben.

Onderhoud

Als u de werkzaamheden uit de aanschrijving gaat

uitvoeren, moet de huurder toestaan dat die werkzaamheden

worden uitgevoerd. U moet tijdig goede

afspraken maken met de huurder over hoe en wanneer

het werk wordt uitgevoerd. De overlast voor de huurder

moet tot een minimum worden beperkt. Ook belangrijk

zijn afspraken met uw huurders over het gebruik van

de woning tijdens de uitvoering, het vrijmaken van (een

deel van) de kamers en/of de keuken, het gebruiken

(overdag en ’s nachts) van keuken en toilet, gas en

elektriciteit.

Verbetering

Als u naast het verplichte onderhoud ook verbeteringen

wilt aanbrengen (isolatie, een nieuwe keuken of een

dakkapel bijvoorbeeld) moet u vooraf met de huurder

overeenstemming hebben over die verbeteringen en

over de huurverhoging die u daarvoor doorberekent.

In dat overleg kunt u natuurlijk ook doornemen wat de

eventuele wensen van de huurder zijn. Op die manier is

na afloop de huurder tevreden én is uw woning in een

betere staat.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Dan kunt u terecht bij Bureau G2

(zie pagina 16). Zij kunnen u inzicht geven in alles

wat u met uw huurder moet bespreken en u vertellen

wat gangbare huurverhogingen zijn als u iets aan uw

woning verbetert.

Adviezen in het kort

1. Begin meteen nadat u de aanschrijving hebt

gekregen met het invullen van de subsidieaanvraag.

U kunt dat niet zonder deskundige hulp van een

goede aannemer of architect. U moet zes maanden

na ontvangst van het aanschrijvingsbesluit een

subsidieaanvraag hebben ingediend.

2. Roep meteen nadat u de aanschrijving hebt

gekregen uw Vereniging van Eigenaren bijeen. Zorg

dat de VvE rechtsgeldige besluiten neemt over de

aanpak van het gezamenlijk bezit. En zorg dat er

goede notulen van vergaderingen zijn waarin staat

wie wel en niet meedoen aan de aanpak. Vergis

u niet! De ervaring leert dat VvE’s hun handen vol

hebben aan het gezamenlijk maken van een plan en

het invullen van de subsidieaanvraag.

3. Vraag hulp aan Bureau G2 als u iets niet begrijpt of

er niet uitkomt. Zij weten ook alles van Verenigingen

van Eigenaren.

4. Als uw woning of bedrijfsruimte verhuurd is, overleg

dan met de huurder vóór u aan de slag gaat.

5. De gemeente geeft nooit subsidie op basis van

een aanvraag achteraf. U moet vóór het werk wordt

uitgevoerd subsidie aanvragen via het formulier dat

u van de gemeente krijgt en een beschikking van de

gemeente ontvangen.

6. Werk met erkende bij de Kamer van Koophandel

ingeschreven aannemers, vraag offertes en vraag

schriftelijke nota’s. Alleen daarmee kunt u subsidie

krijgen.

7. Bedenk tijdig of u voldoende geld heeft of kunt

krijgen. Vraag eventueel hulp aan Bureau G2.

Hoe eerder u meldt dat er problemen zijn, hoe

groter de kans dat er een oplossing voor te vinden

is.

14 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Verklarende woordenlijst

Aanschrijving

(ook wel ‘formeel besluit’)

Besluit van de (deel)gemeente waardoor u verplicht

wordt gebreken aan uw pand te verhelpen.

Beheerskosten

Als u het verplichte onderhoud zoals beschreven in de

aanschrijving niet binnen de gestelde termijn uitvoert,

doet de gemeente dat op uw kosten. De gemeente

moet daarvoor een aantal werkzaamheden verrichten,

zoals selecteren van een aannemer, toezicht houden

op de uitvoering en administratieve werkzaamheden.

De kosten voor deze extra werkzaamheden worden

‘beheerskosten’ genoemd. Deze kosten bedragen

15 procent (excl. BTW) van de uitvoeringskosten. Ook

de beheerkosten komen voor uw rekening.

Bezwaarschrift

Brief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met

het besluit van de (deel-)gemeente. In de aanschrijving

staat beschreven op welke manier u een bezwaarschrift

kunt indienen.

Bouwdepot

Het bouwdepot is een rekening die u opent bij het NRF

(Nationaal Restauratie Fonds) of uw eigen bank. U stort

hierin vóór u met de werkzaamheden begint het bedrag

dat nodig is om het subsidieplan uit te voeren. De

gemeente stort het subsidiegeld waar u recht op heeft

ook in het bouwdepot. U kunt zelf niet vrij over dit geld

beschikken. Het kan alleen worden gebruikt voor het

betalen van bouwrekeningen.

Conceptaanschrijving

(ook wel ‘conceptbesluit’)

Het concept van de aanschrijving (zie: aanschrijving). U

krijgt het concept toegezonden met de mededeling dat

het bestuur van plan is u een aanschrijving te sturen.

U kunt uw mening (zienswijze) over de conceptaanschrijving

schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente

Rotterdam, afdeling Toezicht Gebouwen. In de tekst

van het definitieve formele besluit wordt uw reactie

verwerkt.

Gebreken en voorziening

Een voorziening is een maatregel die leidt tot het

opheffen van een gebrek. Bij de aanschrijving is een

lijst gevoegd met gebreken die de inspecteur van Toezicht

Gebouwen heeft geconstateerd en een lijst met

maatregelen oftewel voorzieningen die u moet treffen

om deze gebreken op te heffen.

Schriftelijke zienswijze

In de schriftelijke zienswijze kunt u uw mening laten

horen over de conceptaanschrijving die u van de

gemeente heeft ontvangen.

Subsidieplan

Een bouwplan dat u ontwikkelt om tenminste de verplichte

maatregelen uit de aanschrijving weg te werken.

Mogelijk kiest u ervoor extra te subsidieren maatregelen

toe te voegen aan dit plan. Samen met andere

documenten dient u dit plan in bij uw aanvraag voor

subsidie.

(Subsidie)beschikking

Een gemeentelijk besluit op een aanvraag van subsidie.

Hierin staat of de subsidie wel of niet aan de aanvrager

is toegekend.

Uitvoering van gemeentewege (UVG)

Als u de noodzakelijke werkzaamheden die voortkomen

uit de aanschrijving niet, niet op tijd of niet genoeg

uitvoert, neemt de gemeente de uitvoering van u over.

De gemeente voert dan dus de werkzaamheden uit en

verhaalt de kosten daarvan op u, vermeerderd met

15 procent beheerskosten (excl. BTW).

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Maakt uw woning deel uit van een complex met daarin

meerdere woningen, garages en /of bedrijfsterreinen

in het bezit van verschillende eigenaren? Dan bent

u wettelijk verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren

(VvE). Deze VvE is verantwoordelijk voor het

onderhoud aan gemeenschappelijk bouwdelen. In de

splitsingsakte die u ontving bij de aankoop van uw

woning leest u welke delen dat in uw pand zijn. U kunt

de splitsingsakte ook opvragen bij het kadaster.

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 15


Betrokken instanties en contactpersonen

dS+V / Integrale verbeteraanpak

De dS+V werkt in opdracht van de gemeente Rotterdam

en de deelgemeente Delfshaven aan de integrale

verbeteraanpak voor de panden aan de Nieuwe

Binnenweg. Met uw algemene vragen over de verbeteraanpak

kunt u terecht bij Michel de la Vieter:

Michel de la Vieter

Projectmanager aanpak panden

Email: m.delavieter@dsv.rotterdam.nl

Telefoon: (010) 489 7191

dS+V / Toezicht Gebouwen

Toezicht Gebouwen is een afdeling van de dS+V,

gemeente Rotterdam. De afdeling Toezicht Gebouwen

is verantwoordelijk voor het handhaven van de

wetten en regels van bestaande gebouwen. Toezicht

Gebouwen heeft dan ook verschillende rollen in de

aanpak van de Nieuwe Binnenweg. Allereerst heeft

Toezicht Gebouwen de plicht eigenaren aan te spreken

op achterstallig onderhoud. Daarvoor heeft de afdeling

verschillende juridische instrumenten tot haar beschikking.

De aanpak die gekozen is voor de Nieuwe Binnenweg

is natuurlijk meer dan alleen handhaven. De dS+V

verleent ook de subsidies voor de verbetering van de

kwaliteit van de woningen en casco’s van de panden.

Door tegelijkertijd inzetten van subsidies en aanschrijvingen

kan de kwaliteit van de panden verbeterd

worden. De uitstraling van de hele Nieuwe Binnenweg

gaat er zo na de ingreep flink op vooruit.

Voor uw vragen over bouwkundige zaken kunt u contact

opnemen met Frank de Champs:

Bureau G2

De gecombineerde aanschrijvings- en subsidieaanpak

is een ingewikkeld proces. De gemeente zal de

eigenaren hierin ondersteunen. Bureau G2 benadert

in opdracht van de gemeente alle eigenaren om hen

uitvoerig te informeren en te inventariseren of er problemen

zijn.

Bureau G2 komt bij u aan de deur met een compleet

pakket aan voorlichtingsmateriaal. U kunt alle vragen

stellen die u wilt en u krijgt ook een lijst met adressen

van instanties waar u verder terecht kunt.

Als Toezicht Gebouwen uw bezit heeft geïnspecteerd,

zal Bureau G2 de uitkomst met u bespreken. Ook wordt

u uitgebreid voorgelicht over de niet verplichte maatregelen

om de kwaliteit van uw bezit verder te

verbeteren.

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Dan organiseert Bureau G2 een bijeenkomst van de

volledige VvE. Dit gebeurt in overleg met de administrateur

van de vereniging en pas nadat de afzonderlijke

eigenaren een gesprek hebben gehad.

Graag wil de gemeente u erop wijzen dat medewerking

aan het voorlichtingstraject vooral voor uzelf van belang

is. Hoe eerder de gesprekken plaats kunnen vinden,

hoe meer tijd u heeft om alle mogelijkheden af te wegen

en een goed besluit te nemen.

Bureau G2, Arend van Grootheest

Eigenareninformant

E-mail: a.grootheest2@chello.nl

Telefoon: 06 - 242 03 674

Frank de Champs

Inspecteur-projectleider Toezicht Gebouwen

Email: f.dechamps@dsv.rotterdam.nl

Telefoon: (010) 489 6504

16 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Gegevens bouwbureaus

KOW Herstructurering

Postbus 205

2501 CE Den Haag

Telefoon: (070) 346 6600

Fax: (070) 362 0592

E-mail: buro@kow.nl

Bouwkundig Organisatie Bureau J.W. de Groot

Beukelsdijk 105b

3021 AE Rotterdam

Telefoon: (010) 476 4201

Fax: (010) 425 6101

e-mail: bobdegroot@vodafonevast.nl

Let op

In deze brochure wordt de subsidie zo duidelijk mogelijk

maar op hoofdlijnen uitgelegd. Voor alle subsidie geldt

dat de toekenning van de subsidie en de hoogte van

het bedrag altijd afhankelijk is van beoordeling van een

concrete aanvraag, de uitvoering van de werkzaamheden

en de controle achteraf.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten

worden ontleend.

Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 17


Colofon

Deze publicatie is een uitgave van de dS+V,

gemeente Rotterdam.

Januari 2009

18 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 19


20 Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg


Aanpak Panden Nieuwe Binnenweg 21


Aanpak panden

Nieuwe Binnenweg

Januari 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!