16.06.2014 Views

[PDF] Opmaak 1 - Gemeente Rotterdam

[PDF] Opmaak 1 - Gemeente Rotterdam

[PDF] Opmaak 1 - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Veiligheidsindex

2010

Meting van de

veiligheid in Rotterdam

Meting van de

veiligheid in Rotterdam

Februari 2010


Inhoud

Woord vooraf 1

1. Inleiding 2

Doel 2

Vijf veiligheidscategorieën 2

Opbouw Veiligheidsindex 2

Leeswijzer 2

2. Rotterdam 4

Overzichtskaartje Rotterdam 5

3. Deelgemeenten en wijken 6

Charlois 6

Delfshaven 9

Feijenoord 12

Hillegersberg-Schiebroek 15

Hoek van Holland 17

Hoogvliet 19

IJsselmonde 21

Kralingen-Crooswijk 23

Noord 26

Overschie 28

Pernis 30

Prins Alexander 32

Stadscentrum 34

Rotterdam Zuid 36

4. Focuswijken 37

Oude Westen 37

Tarwewijk 38

Hillesluis 40

Nieuwe Westen 41

Bijlage - Score Veiligheidsindex 2005-2009 44


Colofon

1e druk februari 2010

Uitgave van de Gemeente Rotterdam

© Directie Veiligheid

Produktie: Kenniscentrum Directie Veiligheid

Telefoon: 010 267 36 03

E-mail: info@veiligheid.nl

Deze rapportage is ook te bekijken/downloaden

via www.v-index.nl.

Ontwerp:

Fotografie:

Grafisch Bureau DUS

Rotterdam ImageBank,

Jan van der Ploeg,

Victor van Breukelen e.a.


Woord vooraf

Veiligheid is en blijft een noodzakelijke en permanente

opgave voor het gemeentebestuur. We moeten blijven

investeren in het veiliger maken en houden van de

stad. Deze Veiligheidsindex 2010 (veiligheidssituatie

2009) laat zien dat op stadsniveau de veiligheid is

licht gestegen; van een 7,2 in 2008 naar een 7,3 in

2009. Bij de start van dit College van B en W in 2006

scoorde de stad nog een 6,9. Er zijn nu geen onveilige

wijken meer en het aantal veilige wijken is in deze

periode gestegen van 30 naar 36. In een aantal wijken,

zoals de Tarwewijk en Hillesluis, is de onveiligheidsproblematiek

hardnekkig. Ondanks een robuust actieprogramma

is de veiligheid er (nog) niet verbeterd. In

het Nieuwe Westen en Oude Westen heeft de stevige

inzet dit jaar wel al vruchten afgeworpen, beide wijken

zijn gestegen op de Veiligheidsindex.

Eind 2009 is het Vijfjarenactieprogramma Veiligheid 2010 -

2014 ‘Vertrouwen in Veiligheid, meedoen in de stad’ gepresenteerd.

In dit programma staan de ambities voor de

komende jaren. Het stedelijke veiligheidscijfer moet minimaal

op het huidige niveau gehandhaafd blijven en 80%

van alle Rotterdammers moet zich veilig voelen in de eigen

buurt. We gaan weer een stap verder met het veiliger

maken van onze stad. Repressie en preventie blijven stevig

hand in hand gaan, maar we zoeken ook nieuwe wegen om

Rotterdam veiliger te maken en te houden, in verbinding

met sociale en fysieke maatregelen.

Om de oorzaken van onveiligheid fundamenteel aan te

pakken, is meer nodig dan alleen de inzet van politie en

justitie. De verbinding met partijen die op sociaal, fysiek en

economisch terrein in de stad actief zijn moet steviger worden.

Van de kwaliteit van de buitenruimte tot de bestrijding

van voortijdig schoolverlaten; het heeft invloed op de veiligheid.

Het gaat erom om per wijk – gebiedsgericht – een

aanpak op maat uit te voeren.

In 2009 zijn we begonnen met het nog intensiever betrekken

van inwoners bij het bestrijden van overlast en vergroten

van de veiligheid in hun wijk. De invulling én uitvoering

bepalen we samen met bewoners en ondernemers. Een

goed voorbeeld daarvan is het actieplan dat vorig jaar

samen met bewoners van de wijk de Esch voor hun buurt

is opgesteld. In het Nieuwe Westen is de vernieuwende

pilot ‘Niet OK’ gestart. Bewoners fotograferen met een

smartphone overlast in de buitenruimte en krijgen te horen

wat er gebeurt met hun melding. De bewoners van de

Tarwewijk kunnen zelf kleine ergernissen aanpakken.

Daarvoor is een budget van € 40.000 beschikbaar. Ook

gaan we door met de Stuurgroepen in de Wijk in alle

probleemwijken. In 2012 krijgt iedere wijk een wijkprofiel,

waarin naast de Veiligheidsindex ook sociale en fysieke

aspecten zijn opgenomen. Sneller ingrijpen, voordat wijken

achteruitgaan, is zo beter mogelijk.

De komende jaren gaan we verder met het veiliger maken

van Rotterdam. Waar het beter gaat moeten we de behaalde

resultaten verder uitbouwen. Waar het slechter

gaat, moeten we onze inzet intensiveren. Veiligheid is en

blijft een basisvoorwaarde voor de stad. Mensen willen

prettig wonen en veilig kunnen uitgaan en winkelen. Ook

ondernemers hebben baat bij een veilige stad. Werken aan

een veilige stad betekent altijd alert zijn en direct de juiste

maatregelen nemen. Onze stad verdient dat. Met de inzet

van bewoners en ondernemers bouwen we verder aan het

veiliger maken van Rotterdam.

Ahmed Aboutaleb

Burgemeester

1


1. Inleiding

Jaarlijks meet de gemeente Rotterdam de veiligheidssituatie

in de stad. Met de Veiligheidsindex 2010 gebeurt

dat voor de negende keer op rij. De Veiligheidsindex 2010

beschrijft de veiligheidssituatie in het jaar 2009. De waarde

van dit meetinstrument zit in het kunnen volgen van de

ontwikkeling van de sociale veiligheid op stedelijk, deelgemeentelijk

en wijkniveau. Alle 63 wijken in de stad krijgen

een cijfer variërend van 1 tot en met 10. Dit cijfer is een

samenvoeging van de gegevens van politie, de gemeentelijke

diensten en de mening van in totaal zo’n 16.000

Rotterdammers over de veiligheid in hun wijk. De informatie

gaat over diefstal, drugsoverlast, geweld, inbraken, overlast,

vandalisme, schoon en heel en verkeer. De combinatie

van objectieve en subjectieve gegevens maakt de

Rotterdamse Veiligheidsindex uniek.

Doel

De Veiligheidsindex wordt voor verschillende doelen

gebruikt:

• Meten: het in kaart brengen van de veiligheidssituatie op

een bepaald moment.

• Analyseren: het vergelijken van de cijfers met voorgaande

jaren.

• Sturen: het leveren van informatie om − zonodig − het

beleid bij te sturen.

Vijf veiligheidscategorieën

De index deelt wijken en deelgemeenten in 5 categorieën

in: onveilig, probleem, bedreigd, aandacht en veilig. Deze

indeling is gelijk aan voorgaande jaren. In onderstaande

tabel staat de indeling weergegeven.

Categorie-indeling Veiligheidsindex

Categorie

Score index

Onveilige wijk < 3,9

Probleemwijk van 3,9 tot 5,0

Bedreigde wijk van 5,0 tot 6,0

Aandachtswijk van 6,0 tot 7,1

(Redelijk) veilige wijk ≥ 7,1

Opbouw Veiligheidsindex

De Veiligheidsindex is opgebouwd uit verschillende soorten

gegevens. Om een zo compleet en betrouwbaar mogelijk

beeld te krijgen, worden subjectieve en objectieve gegevens

gecombineerd. Op deze manier wordt voorkomen dat

een wijk waar de aangiftebereidheid erg laag is als veilig

bestempeld wordt door het lage aantal aangiften. Bij de

objectieve gegevens wordt gebruik gemaakt van registratiesystemen.

Hierbij moet gedacht worden aan de registraties

van de politie met betrekking tot meldingen en aangiften,

de brandenregistratie van de brandweer en de registraties

op het gebied van schoon en heel van Gemeentewerken

en de Roteb.

De subjectieve gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsenquête

die elk jaar wordt afgenomen. Er wordt gevraagd

naar de eigen veiligheidsbeleving en of men het afgelopen

jaar slachtoffer is geweest. Omdat het van belang is de

mening van alle Rotterdammers − zowel autochtonen als

allochtonen − mee te nemen in het onderzoek worden de

enquêtes afgenomen onder autochtonen en de vier

grootste minderheidsgroepen in Rotterdam: Turken,

Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen. Op

deze manier is het onderzoek representatief voor de

totale Rotterdamse bevolking.

In totaal zijn zo’n 16.000 Rotterdammers ondervraagd. Per

wijk zijn er dat ongeveer 175, voldoende om betrouwbare

uitspraken te kunnen doen. De ene wijk is echter groter

dan de andere. Om betrouwbare uitspraken voor deelgemeenten

en de stad te kunnen doen, zijn daarom weegfactoren

berekend die corrigeren voor het feitelijke

inwoneraantal. Op deze manier tellen wijken met relatief

weinig inwoners (zoals Wielewaal, Heijplaat en Zuidplein)

minder zwaar mee dan wijken met relatief veel inwoners

(zoals Ommoord, Hoogvliet Zuid en Groot IJsselmonde).

Naast deze subjectieve en objectieve gegevens, wordt

ook gebruik gemaakt van contextgegevens van het

Rotterdamse Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS).

Deze gaan onder andere over de economische waarde van

woningen, het percentage huurwoningen, het aantal inwoners

en het percentage allochtonen woonachtig in een wijk.

Voor een uitgebreide toelichting op de samenstelling van

de Veiligheidsindex en de gevolgde methode wordt

verwezen naar de site van de gemeente Rotterdam

(www.rotterdamveilig.nl). Deze verantwoording is ook

apart op te vragen bij het Kenniscentrum van de

Directie Veiligheid.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste stedelijke uitkomsten

en schetst een algemeen beeld van de veiligheidssituatie

in de stad. In hoofdstuk 3 wordt in 13 paragrafen

nader ingegaan op de ontwikkelingen in de 13 deelgemeenten

1 . Daarnaast wordt een globaal beeld gegeven

van de veiligheidsontwikkeling op Rotterdam Zuid.

2


Per deelgemeente wordt een algemeen beeld gegeven van

de veiligheidsituatie. Dat bestaat uit een vergelijking van de

index in de deelgemeente met het Rotterdamse beeld en

de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Daarnaast wordt een

toelichting gegeven op de (ontwikkeling van de) verschillende

veiligheidselementen op deelgemeentelijk niveau.

Tot slot volgt per deelgemeente een overzicht van alle

wijken. Daarbij wordt kort ingegaan op de belangrijkste

stijgers en dalers. In hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op

de vier focuswijken. Dit zijn het Oude Westen, Tarwewijk,

Nieuwe Westen en Hillesluis. Dit waren in de vorige index

de wijken die scoorden in de laagste twee categorieën

van de Veiligheidsindex. Het Oude Westen was de enige

onveilige wijk. De overige drie waren probleemwijken. Het

afgelopen jaar is er extra aandacht geweest voor deze vier

wijken om de veiligheidssituatie te verbeteren. In hoofdstuk

4 wordt beschreven welke maatregelen zijn uitgevoerd en

hoe de veiligheidssituatie in het afgelopen jaar zich

ontwikkeld heeft.

Jaarlijks meet de gemeente

Rotterdam de veiligheidssituatie

in de stad.

Met de Veiligheidsindex 2010

gebeurt dat voor de negende

keer op rij.

De bijlage bevat een totaaloverzicht van de scores van alle

63 wijken in de afgelopen 5 jaar.

1) In feite heeft Rotterdam 11 deelgemeenten, een Wijkraad Pernis en een Centrumraad. Voor de leesbaarheid wordt in deze rapportage gesproken over

13 deelgemeenten.

3


2. Rotterdam

De score op de Veiligheidsindex is voor Rotterdam weer

licht gestegen van een 7,2 in 2008 naar een 7,3 in 2009.

Voor het vierde jaar op rij valt de gemeente Rotterdam

daarmee in de categorie veilig.

Deelgemeenten en wijken

Op deelgemeenteniveau is de score op de Veiligheidsindex

in Feijenoord en Overschie gedaald. In het Stadscentrum,

Kralingen-Crooswijk, IJsselmonde, Hoogvliet en Pernis is

de score gestegen. In de overige deelgemeenten is de

indexscore ongeveer stabiel gebleven.

In 2009 heeft Rotterdam geen wijken meer die in de

categorie onveilig scoren. Zes wijken vallen in de categorie

probleem, namelijk het Oude Westen, Tarwewijk, Hillesluis,

Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt, Zuidplein en Bloemhof. Twaalf

wijken scoren bedreigd en negen vallen in de categorie

aandacht. De overige 36 wijken bevinden zich in de

categorie veilig.

Van de 63 wijken in Rotterdam scoren er 17 significant

hoger dan in 2008 en 14 wijken significant lager. In de

overige wijken blijft de indexscore min of meer stabiel.

De wijken die in 2009 significant hoger scoren zijn: Oude

Westen (van onveilig naar probleem), Nieuwe Westen (van

probleem naar bedreigd), Stadsdriehoek/C.S. Kwartier en

Oude Noorden (blijven beiden bedreigd), Oud Charlois,

Delfshaven en Rubroek (van bedreigd naar aandacht),

Kralingen West, Groot IJsselmonde en Zuidwijk (blijven

aandacht), Beverwaard (van aandacht naar veilig),

Bergpolder, Hoogvliet Zuid, Ommoord, Struisenburg,

Katendrecht en Pernis (blijven veilig).

De veertien wijken die significant lager scoren zijn:

Tarwewijk (blijft probleem), Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt,

Zuidplein en Bloemhof (van bedreigd naar probleem),

Afrikaanderwijk en Nieuw Crooswijk (blijven beiden

bedreigd), Carnisse, Bospolder en Agniesebuurt (van

aandacht naar bedreigd), Vreewijk (van veilig naar aandacht),

Kleinpolder, Prinsenland, Heijplaat en Wielewaal

(blijven veilig).

Wanneer er naar de elementen wordt gekeken, blijkt dat

de indexscores voor inbraak en schoon en heel op stadsniveau

een aanzienlijke verbetering laten zien ten opzichte

van 2008. Deze twee elementen blijven in de categorie

veilig. De scores op de elementen overlast (bedreigd),

diefstal, geweld, vandalisme, verkeer (veilig) en drugsoverlast

(aandacht) zijn ongeveer gelijk gebleven.

Categorie-indeling naar element voor Rotterdam, 2005-2009

4


2009

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

©2010, Directie Veiligheid

5


3. Deelgemeenten en wijken

Charlois

In de deelgemeente Charlois is de indexscore het afgelopen jaar gelijk gebleven op een 5,8. De deelgemeente valt

hiermee in de categorie bedreigd. Binnen de deelgemeente zijn grote verschillen te zien tussen de wijken. Zo scoren

Wielewaal en Heijplaat erg hoog op de index, maar scoren de wijken Tarwewijk en Zuidplein juist laag. In onderstaande

figuur is weergegeven hoe de deelgemeente scoort op de afzonderlijke elementen. Verbeteringen zijn zichtbaar bij de elementen

inbraak, vandalisme en schoon en heel. Daarentegen verslechtert het element drugsoverlast. Het element geweld

blijft ongeveer stabiel ten opzichte van de voorgaande meting, maar verandert wel van categorie. De elementen diefstal

(veilig), overlast (probleem) en verkeer (veilig) blijven eveneens ongeveer gelijk.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Charlois, 2005-2009

6


Charlois

De Tarwewijk is gedaald binnen de categorie probleem.

Scoorde de wijk vorig jaar een 4,6, dit jaar is de score

gedaald naar een 3,9. Op elementniveau is een wisselend

beeld te zien. De elementen vandalisme (van aandacht

naar veilig) en schoon en heel (veilig) verbeteren. De

elementen diefstal (aandacht), drugsoverlast (onveilig),

geweld (van bedreigd naar onveilig), inbraak (veilig),

overlast (onveilig) en verkeer (veilig) verslechteren.

Het Zuidplein scoort een 4,4 op de index. Ten opzichte

van de voorgaande meting is dat een verslechtering. De

wijk valt weer in de categorie probleem. De verslechtering

wordt veroorzaakt door een verslechtering van de elementen

diefstal (van bedreigd naar onveilig), overlast (onveilig),

schoon en heel (veilig) en verkeer (van bedreigd naar

onveilig). Het element geweld verbetert van probleem naar

aandacht. Het element drugsoverlast blijft ongeveer gelijk

in de categorie onveilig. De elementen inbraak en vandalisme

blijven ongeveer constant in de categorie veilig.

Pendrecht scoort een 5,4 op de index en is ten opzichte

van vorig jaar licht gedaald. De wijk valt nog steeds in

de categorie bedreigd. Verbeteringen zijn zichtbaar bij

vandalisme (van aandacht naar veilig) en schoon en heel.

Verder verslechteren de elementen diefstal (van veilig naar

aandacht), drugsoverlast (van aandacht naar bedreigd) en

overlast (van bedreigd naar probleem). De elementen

verkeer (veilig) en geweld (bedreigd) blijven ongeveer constant.

Het element inbraak blijft ook ongeveer gelijk, maar

verandert wel van categorie (van onveilig naar probleem).

Carnisse verslechtert naar een 5,6 en komt nu in de

categorie bedreigd. Deze verslechtering wordt veroorzaakt

door de elementen diefstal (van veilig naar aandacht),

drugsoverlast (van aandacht naar bedreigd), geweld (van

veilig naar aandacht), vandalisme (van veilig naar aandacht)

en overlast (van probleem naar onveilig). Het element

inbraak (veilig) is verbeterd. De elementen schoon en

heel en verkeer zijn gelijk gebleven in de categorie veilig.

7


De wijk Oud Charlois scoort een 6,4 op de Veiligheidsindex

en verbetert daarmee van de categorie bedreigd

naar aandacht. Deze verbetering wordt veroorzaakt door

de elementen diefstal (van aandacht naar veilig), geweld

(van bedreigd naar veilig) en schoon en heel (veilig). De

elementen overlast (probleem), inbraak (veilig), drugsoverlast

(probleem), verkeer (veilig) en vandalisme (veilig)

blijven ongeveer constant.

De wijk Wielewaal scoort een 8,2 en is binnen de categorie

veilig gedaald ten opzichte van vorig jaar. De elementen

diefstal (van veilig naar aandacht), drugsoverlast (veilig),

inbraak (van veilig naar onveilig) en overlast (veilig) laten

een verslechtering zien, terwijl het element geweld (veilig)

is gestegen. De elementen vandalisme, schoon en heel en

verkeer zijn gelijk gebleven en bevinden zich nog steeds in

de categorie veilig.

Zuidwijk scoort een 7,0 op de index en verbetert binnen

de categorie aandacht. De verbetering wordt zichtbaar in

de elementen diefstal (veilig), geweld (van probleem naar

bedreigd), inbraak (van bedreigd naar veilig), vandalisme

(veilig), overlast (van bedreigd naar aandacht) en verkeer

(veilig). De elementen drugsoverlast en schoon en heel

blijven ongeveer gelijk in de categorie veilig.

De wijk Heijplaat daalt binnen de categorie veilig naar 8,2.

Op elementniveau is te zien dat vandalisme (veilig) is gestegen.

De elementen inbraak (van veilig naar probleem)

en overlast (veilig) zijn gedaald. De elementen diefstal,

geweld, drugsoverlast, schoon en heel en verkeer zijn

gelijk gebleven en bevinden zich nog steeds in de

categorie veilig.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Charlois, 2001-2009

8


Delfshaven

In de deelgemeente Delfshaven is de indexscore het

afgelopen jaar licht gestegen van een 5,9 naar een 6,0.

De deelgemeente valt hiermee niet meer in de categorie

bedreigd, maar in de categorie aandacht. Binnen de deelgemeente

zijn grote verschillen te zien tussen de wijken.

De wijken Nieuwe Westen en Middelland scoren laag,

terwijl de wijken Oud/Nieuw Mathenesse/Witte Dorp en

Schiemond hoog scoren en in de categorie veilig vallen.

In onderstaande figuur is weergegeven hoe de deelgemeente

scoort op de afzonderlijke elementen. Verbeteringen

zijn zichtbaar bij de elementen geweld (van aandacht

naar veilig), inbraak (veilig) en schoon en heel (veilig). Het

element overlast is verslechterd en verandert van categorie

bedreigd naar probleem. De overige elementen zijn ongeveer

gelijk gebleven, waarbij diefstal wel van categorie

verandert (van veilig naar aandacht).

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Delfshaven, 2005-2009

9


Delfshaven

De wijk Middelland daalt licht op de index en komt nu op

een 5,0. De elementen drugsoverlast (onveilig) en inbraak

(veilig) laten een verslechtering zien. De elementen

vandalisme (veilig) en schoon en heel (van bedreigd

naar veilig) verbeteren. De elementen diefstal (bedreigd),

geweld (bedreigd), overlast (onveilig) en verkeer (aandacht)

blijven ongeveer gelijk.

Het Nieuwe Westen stijgt van de categorie probleem naar

bedreigd en scoort nu een 5,3 op de index.

De elementen drugsoverlast (van onveilig naar probleem),

geweld (van bedreigd naar aandacht), inbraak (van aandacht

naar veilig), schoon en heel (van bedreigd naar

veilig) en verkeer (van bedreigd naar veilig) zijn verbeterd.

De elementen diefstal (van aandacht naar probleem),

vandalisme (aandacht) en overlast (onveilig) zijn

daarentegen verslechterd.

De wijk Bospolder daalt op de index en komt nu uit op een

6,0. 2 Hiermee verandert de wijk van de categorie aandacht

naar bedreigd. Bij de wijk Bospolder is een daling te zien

bij de elementen drugsoverlast (van bedreigd naar probleem),

overlast (van aandacht naar probleem) en verkeer

(veilig). Het element geweld (van bedreigd naar aandacht)

stijgt. De overige elementen diefstal (veilig), inbraak (veilig),

vandalisme (veilig) en schoon en heel (aandacht) blijven

ongeveer stabiel.

De wijk Tussendijken blijft gelijk op een 6,2 en bevindt

zich nog steeds in de categorie aandacht. De elementen

vandalisme (veilig) en overlast (van aandacht naar bedreigd)

verslechteren. De elementen geweld (van aandacht

naar veilig) en schoon en heel (van aandacht naar veilig)

verbeteren. De overige elementen diefstal (veilig), drugsoverlast

(aandacht), inbraak (veilig) en verkeer (veilig) zijn

nagenoeg gelijk gebleven.

De wijk Spangen blijft gelijk op een 6,3 en bevindt zich nog

steeds in de categorie aandacht. Op de elementen drugsoverlast

(van veilig naar aandacht), vandalisme (van veilig

naar aandacht) en verkeer (veilig) is een verslechtering

zichtbaar. De elementen inbraak (veilig) en schoon en heel

2) De grens tussen de categorie bedreigd en aandacht ligt op 6,04; Bospolder scoort een 5,97 op de index.

10


(veilig) daarentegen verbeteren. De elementen overlast

(bedreigd), diefstal (aandacht) en geweld (veilig) blijven

constant.

De wijk Delfshaven is gestegen op de index en scoort nu

een 6,7. De wijk stijgt hierdoor naar de categorie aandacht.

Op elementniveau is een verbetering te zien bij diefstal

(veilig), geweld (van aandacht naar veilig), inbraak (veilig),

overlast (probleem), schoon en heel (van bedreigd naar

veilig) en verkeer (veilig). Het element vandalisme (veilig) is

ongeveer gelijk beleven. Ook het element drugsoverlast is

ongeveer gelijk gebleven maar stijgt wel naar de categorie

aandacht.

De wijk Schiemond blijft gelijk op een 8,0 en blijft daarmee

in de categorie veilig. Op elementniveau is een stijging

zichtbaar van de elementen inbraak en schoon en heel.

Het element overlast daalt. De overige elementen diefstal,

vandalisme, geweld, drugsoverlast en verkeer blijven

ongeveer stabiel. Ondanks de stijgingen en dalingen op

de verschillende elementen zitten ze allemaal nog in de

categorie veilig.

De samengestelde wijk Oud Mathenesse/Nieuw Mathenesse/Witte

Dorp daalt licht en komt uit op een 7,3, maar

zit nog steeds in de categorie veilig. De elementen geweld

(veilig), inbraak (veilig) en overlast (van veilig naar aandacht)

laten een verslechtering zien. De elementen diefstal,

schoon en heel en verkeer stijgen binnen de categorie

veilig. De overige elementen drugsoverlast en vandalisme

blijven nagenoeg gelijk binnen de categorie veilig.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Delfshaven, 2001-2009

11


Feijenoord

In de deelgemeente Feijenoord is de indexscore het

afgelopen jaar gedaald van een 6,2 naar een 5,9. De

deelgemeente zakt hiermee een categorie naar bedreigd.

Binnen de deelgemeente zijn grote verschillen te zien tussen

de wijken. In de deelgemeente vallen twee wijken in de

categorie probleem, twee in de categorie bedreigd, één in

de categorie aandacht en drie in veilig. In onderstaande

figuur is weergegeven hoe de deelgemeente scoort op de

afzonderlijke elementen. Op het element drugsoverlast is

een verbetering zichtbaar. Een verslechtering is te zien op

de elementen inbraak, schoon en heel en verkeer. De

elementen geweld, vandalisme, diefstal en overlast zijn

nagenoeg gelijk gebleven.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Feijenoord, 2005-2009

12


Feijenoord/Hillesluis

De wijk Hillesluis bevindt zich evenals vorig jaar in de categorie

probleem en is licht gedaald op de index naar een

4,3. De elementen geweld (van bedreigd naar probleem),

inbraak (veilig) en schoon en heel (van bedreigd naar probleem)

dalen. De overige elementen diefstal (aandacht),

drugsoverlast (onveilig), vandalisme (probleem), overlast

(onveilig) en verkeer (veilig) blijven nagenoeg constant.

De wijk Bloemhof daalt van de categorie bedreigd naar

probleem en heeft nu een score van 4,8. De elementen

geweld (van aandacht naar bedreigd), overlast (van

probleem naar onveilig), schoon en heel (van veilig naar

bedreigd) en verkeer (veilig) laten een verslechtering zien.

Op het element drugsoverlast (van onveilig naar probleem)

is een verbetering zichtbaar. De overige elementen diefstal

(aandacht), inbraak (veilig) en vandalisme (aandacht) zijn

nagenoeg constant.

De Afrikaanderwijk laat op de Veiligheidsindex een daling

zien en komt nu uit op een 5,1, maar valt nog steeds in de

categorie bedreigd. Een daling is te zien op de elementen

schoon en heel (van veilig naar bedreigd) en verkeer

(veilig). De elementen drugsoverlast (van probleem naar

bedreigd) en vandalisme (van bedreigd naar veilig) laten

een verbetering zien. De elementen overlast (probleem),

diefstal (veilig), geweld (van aandacht naar bedreigd) en

inbraak (veilig) blijven ongeveer gelijk.

De wijk Feijenoord daalt licht naar een 5,4 en blijft in de

categorie bedreigd. De elementen drugsoverlast (van

aandacht naar bedreigd), overlast (van aandacht naar

bedreigd) en schoon en heel (van bedreigd naar probleem)

laten een verslechtering zien. Het element diefstal (veilig) is

verbeterd en de elementen geweld (veilig), inbraak (aandacht),

vandalisme (aandacht) en verkeer (veilig) zijn gelijk

gebleven.

De wijk Vreewijk daalt op de Veiligheidsindex naar een 6,8

en komt daarmee in de categorie aandacht. De elementen

diefstal (van veilig naar aandacht) en inbraak (van veilig

naar probleem) laten een verslechtering zien. De elementen

drugsoverlast (veilig), overlast (bedreigd), geweld (veilig),

vandalisme (veilig), verkeer (veilig) en schoon en heel

(veilig) blijven nagenoeg constant.

13


Katendrecht stijgt van een 7,1 naar een 7,6 en blijft in de

categorie veilig. De elementen drugsoverlast (veilig), geweld

(van aandacht naar veilig) en overlast (van bedreigd

naar veilig) laten een verbetering zien. Verkeer laat een

verslechtering zien in de categorie veilig. De overige elementen

vandalisme, inbraak, diefstal en schoon en heel

blijven echter nagenoeg constant in de categorie veilig.

De wijk Noordereiland stijgt licht naar een 8,5 en blijft in

de categorie veilig. De elementen geweld, overlast en

schoon en heel stijgen. De elementen diefstal, drugsoverlast

laten een verslechtering zien. De elementen inbraak,

vandalisme en verkeer blijven nagenoeg constant.

Ondanks de stijgingen en dalingen blijven alle elementen in

de categorie veilig.

De wijk Kop van Zuid Entrepot stijgt licht naar een 7,9 en

blijft daarmee in de categorie veilig. De elementen diefstal,

geweld en vandalisme verbeteren en blijven in de categorie

veilig. Het element overlast verbetert en verandert van

categorie (van aandacht naar veilig). Het element inbraak

verslechtert binnen de categorie veilig. Verkeer, drugsoverlast

en schoon en heel blijven nagenoeg constant in de

categorie veilig.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Feijenoord, 2001-2009

14


Hillegersberg-Schiebroek

In de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is de

indexscore het afgelopen jaar gelijk gebleven op een 10,0.

De deelgemeente valt hiermee in de categorie veilig.

Alle afzonderlijke wijken zitten in de categorie veilig.

In onderstaande figuur is weergegeven hoe de deelgemeente

scoort op de afzonderlijke elementen.

Alle elementen blijven nagenoeg gelijk.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, 2005-2009

15


Schiebroek scoort een 8,8 op de Veiligheidsindex en

bevindt zich in de categorie veilig. Ten opzichte van de

voorgaande meting is de indexscore licht gestegen. Met

uitzondering van het element overlast bevinden alle afzonderlijke

elementen zich, evenals vorig jaar, in de categorie

veilig. Het element overlast blijft nagenoeg gelijk in de

categorie aandacht.

Hillegersberg Zuid scoort een 10,0 op de Veiligheidsindex

en bevindt zich al sinds het begin van de index in de categorie

veilig. Alle elementen bevinden zich in de categorie

veilig. De elementen diefstal en vandalisme stijgen binnen

deze categorie en het element overlast daalt.

Hillegersberg Noord scoort net als bij de voorgaande meting

een 10,0 op de Veiligheidsindex. Ook deze wijk bevindt

zich sinds het begin van de index in de categorie veilig.

Alle elementen bevinden zich in de categorie veilig. Het

element geweld stijgt binnen deze categorie; het element

overlast daalt.

Molenlaankwartier scoort een 10,0 op de Veiligheidsindex

en zit in de categorie veilig. De elementen bevinden zich

allemaal in de categorie veilig, waarbij het element inbraak

is gestegen van de categorie bedreigd naar veilig.

Molenlaan

Terbregge scoort een 10,0 op de Veiligheidsindex en bevindt

zich in de categorie veilig. Alle elementen bevinden

zich in de categorie veilig. Het element inbraak is gedaald.

Het element verkeer is gestegen.

Kamla Kamla Bacha is een v

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, 2001-2009

16


Hoek van Holland

De score van Hoek van Holland op de index is ten

opzichte van voorgaande meting gelijk gebleven met

een 10,0. Het element overlast is gedaald en het element

inbraak is gestegen. Alle elementscores vallen net als vorig

jaar in de categorie veilig.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Hoek van Holland, 2005-2009

17


Hoek van Holland

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Hoek van Holland, 2001-2009

18


Hoogvliet

De score van deelgemeente Hoogvliet op de index is

gestegen van een 8,1 naar een 8,6. De deelgemeente

valt nog steeds in de categorie veilig. In onderstaande

figuur is weergegeven hoe de deelgemeente scoort op de

afzonderlijke elementen. Het element geweld is gedaald

ten opzichte van de voorgaande meting. De elementen

overlast, schoon en heel en verkeer zijn nagenoeg gelijk

gebleven. De overige elementen zijn daarentegen

gestegen.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Hoogvliet, 2005-2009

19


Hoogvliet Noord scoort een 8,4 op de index en is hiermee

licht gestegen ten opzichte van de voorgaande meting en

valt nog steeds in de categorie veilig. Een verbetering is

zichtbaar bij het element diefstal (veilig), drugsoverlast (van

aandacht naar veilig), inbraak (veilig), vandalisme (veilig)

en schoon en heel (veilig). Een verslechtering is zichtbaar

bij het element geweld (veilig). De elementen overlast (aandacht)

en verkeer (veilig) zijn ongeveer gelijk gebleven.

Hoogvliet Zuid is gestegen van een 8,0 naar een score

van 8,6 op de index. De wijk blijft hiermee in de categorie

veilig. Een stabiel beeld is te zien bij de elementen drugsoverlast

(veilig), overlast (aandacht), geweld (veilig),

verkeer (veilig) en schoon en heel (veilig). De elementen

diefstal (veilig), inbraak (van aandacht naar veilig) en

vandalisme (veilig) laten een stijgend beeld zien.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Hoogvliet, 2001-2009

20


IJsselmonde

De score van IJsselmonde op de index is gestegen van

een 7,0 naar een 7,4. De deelgemeente valt nu in de

categorie veilig. Binnen de deelgemeente is een grote uitschieter

te zien: Oud IJsselmonde met een score van 9,4.

In onderstaande figuur is weergegeven hoe de deelgemeente

scoort op de afzonderlijke elementen. De

elementen diefstal en drugsoverlast zijn ongeveer gelijk

gebleven en blijven in de categorie veilig. Het element

geweld is ook ongeveer gelijk gebleven, maar stijgt van de

categorie aandacht naar de categorie veilig. De elementen

inbraak (veilig), vandalisme (van aandacht naar veilig),

overlast (van bedreigd naar aandacht) en schoon en

heel (veilig) stijgen. Het element verkeer daalt binnen de

categorie veilig.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente IJsselmonde, 2005-2009

21


Groot IJsselmonde scoort een 7,1 op de index en is

hiermee gestegen ten opzichte van de voorgaande meting,

maar valt nog steeds in de categorie aandacht. 3 Een verslechtering

is zichtbaar bij het element drugsoverlast (veilig).

De elementen diefstal (veilig), geweld (van bedreigd

naar aandacht), vandalisme (van aandacht naar veilig) en

overlast (van probleem naar bedreigd) verbeteren. Het element

inbraak blijft ongeveer gelijk, maar verandert wel van

de categorie aandacht naar veilig. De elementen schoon

en heel en verkeer blijven ongeveer gelijk in de categorie

veilig.

Beverwaard is gestegen van een 6,3 naar een score

van 7,2 op de index. De wijk komt hierdoor in de categorie

veilig. De elementen diefstal (van aandacht naar veilig),

drugsoverlast (veilig), inbraak (van bedreigd naar veilig),

vandalisme (van probleem naar veilig), overlast (van probleem

naar bedreigd) en schoon en heel (van aandacht

naar veilig) stijgen. De elementen geweld en verkeer blijven

ongeveer gelijk in de categorie veilig.

Lombardijen is op de index licht gestegen naar een score

van 7,3. De wijk komt hierdoor in de categorie veilig. De

elementen geweld (veilig), schoon en heel (veilig) en drugsoverlast

(van aandacht naar veilig) laten een verbetering

zien. De elementen inbraak en verkeer verslechteren

binnen de categorie veilig. De elementen diefstal (veilig),

vandalisme (aandacht) en overlast (aandacht) blijven

ongeveer gelijk.

Oud IJsselmonde scoort een 9,4 op de index en is daarmee

licht gedaald ten opzichte van de voorgaande meting.

De wijk valt nog steeds in de categorie veilig. Alle elementscores

bevinden zich net als vorig jaar in de categorie

veilig. Daarbinnen verslechtert het element drugsoverlast

en verbetert het element verkeer. De overige elementen

blijven ongeveer gelijk.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente IJsselmonde, 2001-2009

3) De grens tussen de categorie aandacht en veilig ligt op 7,12; Groot IJsselmonde scoort een 7,11 op de index.

22


Kralingen-Crooswijk

De score van Kralingen-Crooswijk op de index is

gestegen van een 6,8 naar een 7,3. Hierdoor stijgt de

deelgemeente van de categorie aandacht naar veilig.

Binnen de deelgemeente zijn grote verschillen te zien

tussen de wijken. Kralingen Oost/Kralingse Bos scoort

erg hoog, terwijl Nieuw Crooswijk en Oud Crooswijk in de

categorie bedreigd vallen. In onderstaande figuur is weergegeven

hoe de deelgemeente scoort op de afzonderlijke

elementen. De elementen diefstal (aandacht), geweld,

vandalisme (veilig) en schoon en heel (van aandacht naar

veilig) zijn verbetert. De elementen drugsoverlast (van veilig

naar aandacht), overlast (van bedreigd naar aandacht),

inbraak en verkeer (veilig) blijven ongeveer gelijk.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2005-2009

23


Nieuw Crooswijk is op de index gedaald van een 5,8 naar

een score van 5,0. De wijk blijft nog steeds in de categorie

bedreigd. Bij alle elementen is de daling zichtbaar. De elementen

diefstal en schoon en heel dalen van veilig naar

bedreigd. De elementen drugsoverlast, geweld en overlast

verslechteren van de categorie veilig naar aandacht. Het

element inbraak gaat van de categorie aandacht naar

probleem. De elementen vandalisme en verkeer blijven in

de categorie veilig.

Rubroek stijgt van een 5,7 naar een 6,8 op de index en

komt daarmee in de categorie aandacht. Op de meeste

elementen is een stijging zichtbaar. Zo stijgt het element

diefstal van bedreigd naar veilig en schoon en heel van

onveilig naar veilig. De elementen drugsoverlast (veilig),

inbraak (veilig), vandalisme (aandacht) en overlast

(probleem) stijgen, maar blijven in dezelfde categorie.

De elementen geweld en verkeer blijven ongeveer gelijk in

de categorie veilig.

Oud Crooswijk is licht gestegen van een 5,4 naar een 5,7

op de index. De wijk blijft hiermee in de categorie bedreigd.

Op elementniveau is een wisselend beeld zichtbaar. De

elementen diefstal (van bedreigd naar aandacht), vandalisme

(van bedreigd naar veilig) en schoon en heel (van

probleem naar veilig) stijgen. De elementen overlast (van

bedreigd naar probleem), inbraak (van aandacht naar bedreigd)

en verkeer (van veilig naar aandacht) dalen. De

overige elementen drugsoverlast (aandacht) en geweld

(van veilig naar aandacht) blijven ongeveer gelijk.

Kralingen West stijgt van een 6,3 naar een 6,8 op de

index en bevindt zich nog steeds in de categorie aandacht.

De elementen geweld (van aandacht naar veilig), vandalisme

en schoon en heel (veilig) zijn gestegen. De overige

elementen blijven constant, waarbij sommige wel van categorie

veranderen. Diefstal blijft in de categorie aandacht,

drugoverlast verandert van aandacht naar bedreigd, inbraak

en verkeer blijven in de categorie veilig en overlast

blijft in de categorie probleem.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2001-2009

24


Kralingen-Crooswijk

Struisenburg scoort een 8,3 op de index en is daarmee

gestegen ten opzichte van voorgaande meting. De wijk valt

nog steeds in de categorie veilig. Met uitzondering van het

element drugsoverlast vallen alle elementen ook in de

categorie veilig. Drugsoverlast is binnen de categorie aandacht

gedaald. De elementen diefstal en schoon en heel

zijn gestegen van aandacht naar veilig. De elementen

geweld, overlast en verkeer blijven gelijk. Het element

vandalisme stijgt en het element inbraak daalt.

De samengestelde wijk Kralingen Oost/Kralingse Bos

scoort een 10,0 op de index en is daarmee licht gestegen

ten opzichte van de voorgaande meting en valt uiteraard in

de categorie veilig. De elementen drugsoverlast, overlast

en verkeer zijn gelijk gebleven in de categorie veilig. De

elementen geweld, vandalisme en schoon en heel zijn

gestegen binnen de categorie veilig. Het element diefstal

stijgt van bedreigd naar aandacht en het element inbraak

daalt van veilig naar bedreigd.

De Esch scoort een 8,3 op de index en valt hiermee in

de categorie veilig. Het element drugsoverlast daalt van

de categorie veilig naar aandacht. De overige elementen

bevinden zich in de categorie veilig, waarbij diefstal,

geweld en overlast stijgen binnen deze categorie.

25


Noord

De indexscore van deelgemeente Noord is het afgelopen

jaar licht gestegen van een 6,9 naar een 7,1. De deelgemeente

valt hiermee nog steeds in de categorie aandacht. 4

Binnen de deelgemeente zijn grote verschillen te zien tussen

de wijken. Blijdorp scoort aanzienlijk hoog op de index

terwijl het Oude Noorden en de Agniesebuurt in de categorie

bedreigd scoren. In onderstaande figuur is weergegeven

hoe de deelgemeente scoort op de afzonderlijke elementen.

De elementen laten een wisselend beeld zien. De

elementen diefstal (van aandacht naar veilig), vandalisme

(veilig) en schoon en heel (van aandacht naar veilig) zijn

gestegen. De elementen geweld (veilig) en overlast (van

aandacht naar bedreigd) zijn gedaald. De elementen

drugsoverlast (aandacht), inbraak (veilig) en verkeer (veilig)

blijven gelijk.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Noord, 2005-2009

4 De grens tussen de categorie aandacht en veilig ligt op 7,12; de deelgemeente Noord scoort een 7,08 op de index.

26


Het Oude Noorden is gestegen van een 5,2 naar een score

van 5,6 op de index. De wijk blijft in de categorie bedreigd.

De elementen diefstal (van bedreigd naar aandacht), drugsoverlast

(van probleem naar bedreigd), inbraak, vandalisme

en schoon en heel (van aandacht naar veilig) stijgen. Het

element geweld daalt binnen de categorie bedreigd en het

element verkeer daalt binnen de categorie veilig. Het

element overlast blijft gelijk in de categorie onveilig.

Agniesebuurt is gedaald van een 6,0 naar een 5,7 op

de index en valt daarmee nu in de categorie bedreigd. Op

elementniveau dalen de elementen geweld en inbraak van

veilig naar aandacht, overlast van bedreigd naar onveilig en

verkeer binnen de categorie veilig. Het element drugsoverlast

stijgt binnen de categorie bedreigd en schoon en heel

stijgt van aandacht naar veilig. De elementen diefstal (van

bedreigd naar aandacht) en vandalisme (aandacht) blijven

ongeveer gelijk.

Bergpolder is op de index gestegen van een 7,3 naar

een score van 7,7. De wijk valt hiermee nog steeds in de

categorie veilig. Het element drugsoverlast stijgt van de

categorie bedreigd naar aandacht. De overige elementen

bevinden zich in de categorie veilig, waarbij het element

diefstal stijgt binnen de categorie en de elementen geweld

en vandalisme dalen. Het element schoon en heel stijgt

van aandacht naar veilig. De overige elementen blijven

gelijk.

Liskwartier scoort een 7,9 op de index en is daarmee licht

gedaald ten opzichte van de voorgaande meting. De wijk

valt nog steeds in de categorie veilig. Alle elementen vallen

in de categorie veilig. Het element diefstal stijgt van aandacht

naar veilig. Binnen de categorie stijgen de elementen

vandalisme, schoon en heel en verkeer. De elementen

drugsoverlast, geweld en overlast dalen. Inbraak is gelijk

gebleven.

De Provenierswijk is licht gestegen van een 7,3 naar 7,5

op de index en bevindt zich in de categorie veilig. De elementen

diefstal, vandalisme en schoon en heel zijn gestegen

van aandacht naar veilig. De elementen drugsoverlast

en verkeer stijgen binnen de categorie veilig. Het element

overlast is gedaald van veilig naar bedreigd. Het element

geweld daalt ook maar blijft in de categorie veilig. Het

element inbraak blijft gelijk (veilig).

Blijdorp scoort met een 9,0 op de index, gelijk aan de

voorgaande meting. De wijk valt hiermee nog steeds in de

categorie veilig. Alle elementen vallen net als vorig jaar

eveneens in de categorie veilig. Binnen de categorie dalen

de elementen overlast en verkeer. De elementen diefstal en

schoon en heel zijn gestegen.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Noord, 2001-2009

27


Overschie

De indexscore van de deelgemeente Overschie is het afgelopen

jaar gedaald naar een 8,4. De deelgemeente valt

hiermee nog steeds in de categorie veilig. In onderstaande

figuur is weergegeven hoe de deelgemeente scoort op de

afzonderlijke elementen. Met uitzondering van het element

inbraak (aandacht) scoren alle elementen in de categorie

veilig. Het element inbraak is gedaald van veilig naar aandacht.

Het element verkeer stijgt binnen de categorie en

het element drugsoverlast blijft gelijk. De overige elementen

dalen binnen de categorie veilig.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Overschie, 2005-2009

28


Kleinpolder is gedaald van een 8,2 naar een score van 7,7

op de index; de wijk valt nog steeds in de categorie veilig.

De elementen geweld en inbraak zijn gedaald van de categorie

veilig naar aandacht. Diefstal en overlast zijn binnen

de categorie veilig gedaald, vandalisme is binnen deze

categorie gestegen. De overige elementen zijn gelijk

gebleven in de categorie veilig.

De samengestelde wijk Overschie e.o. scoort een 9,0

op de index. Dit is een lichte daling ten opzichte van voorgaande

meting. De wijk valt nog steeds in de categorie

veilig. Met uitzondering van het element inbraak (aandacht)

vallen alle elementen in de categorie veilig. Inbraak is

gedaald van de categorie veilig naar aandacht. Binnen de

categorie veilig zijn verschillende ontwikkelingen zichtbaar.

De elementen diefstal, vandalisme en overlast dalen

binnen deze categorie. De elementen geweld en verkeer

stijgen daarentegen. De elementen drugsoverlast en

schoon en heel blijven gelijk.

Overschie

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in de deelgemeente Overschie, 2001-2009

29


Pernis

De indexscore van Pernis is het afgelopen jaar gestegen

naar een 10,0. Pernis valt hiermee uiteraard in de categorie

veilig. Alle elementen scoren net als vorig jaar in de

categorie veilig, waarbij de elementen diefstal, inbraak en

vandalisme nog binnen de categorie zijn gestegen. De

overige elementen zijn ongeveer gelijk gebleven.

Ontwikkeling van elementscores Pernis, 2005-2009

30


Pernis

Ontwikkeling van indexscores van Pernis, 2001-2009

31


Prins Alexander

De indexscore van Prins Alexander is het afgelopen jaar

gelijk gebleven op een 8,7. De deelgemeente valt hiermee

nog steeds in de categorie veilig. Alle afzonderlijke wijken

bevinden zich in de categorie veilig. In onderstaande figuur

is weergegeven hoe de deelgemeente scoort op de afzonderlijke

elementen. Alle elementen vallen in de categorie

veilig. De meeste zijn ook gelijk gebleven ten opzichte van

de voorgaande meting. De elementen inbraak en schoon

en heel zijn binnen de categorie gestegen en het element

overlast is gedaald.

Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Prins Alexander, 2005-2009

32


Oosterflank is licht gedaald naar een score van 7,4 op

de index. De wijk blijft nog steeds in de categorie veilig. De

meeste elementen blijven gelijk; het element inbraak stijgt

binnen de categorie en de elementen drugsoverlast en

overlast dalen. Het element schoon en heel stijgt van de

categorie aandacht naar veilig.

Zevenkamp is licht gedaald van een 8,0 naar een 7,8 op

de index. De wijk valt nog steeds in de categorie veilig. Het

element diefstal is gedaald binnen de categorie veilig. Het

element overlast is gedaald van de categorie veilig naar bedreigd.

Het element inbraak is gestegen van de categorie

aandacht naar veilig. De overige elementen zijn ongeveer

gelijk gebleven.

Ommoord is gestegen op de index en scoort nu een 8,6.

De wijk valt in de categorie veilig, evenals alle elementen.

De elementen vandalisme en schoon en heel zijn gestegen

van aandacht naar veilig. Verder zijn de elementen geweld

en inbraak gestegen binnen de categorie.

Het Lage Land is licht gestegen naar een 9,0 op de index

en bevindt zich daarmee in de categorie veilig. Evenals

vorig jaar scoren alle elementen in de categorie veilig,

waarbij de elementen inbraak, vandalisme en schoon en

heel zijn gestegen.

’s Gravenland scoort evenals voorgaande meting een 10,0

op de index. De wijk valt daarmee uiteraard in de categorie

veilig. De meeste elementen bevinden zich in de categorie

veilig. Uitzondering hierop is het element overlast dat gedaald

is van veilig naar aandacht. Het element inbraak is

gestegen van de categorie aandacht naar veilig. Binnen de

categorie veilig zijn de elementen diefstal en vandalisme

gedaald en het element verkeer gestegen. De overige

elementen zijn gelijk gebleven.

Kralingseveer scoort een 10,0 op de index en is daarmee

stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande meting en

valt uiteraard in de categorie veilig. De afzonderlijke

elementen blijven gelijk in de categorie veilig.

Prinsenland scoort een 8,8 op de index en is daarmee

gedaald ten opzichte van voorgaande meting. De wijk valt

nog steeds in de categorie veilig. Met uitzondering van het

element overlast, blijven alle elementen ten opzichte van

de voorgaande meting gelijk. Het element overlast daalt

van de categorie veilig naar aandacht.

Nesselande scoort evenals vorig jaar een 10,0 op de

index, waarmee de wijk weer in de categorie veilig valt.

Alle elementen vallen eveneens in de categorie veilig,

waarbij het element inbraak binnen de categorie nog is

gestegen.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in deelgemeente Prins Alexander, 2001-2009

33


Stadscentrum

De indexscore van het Stadscentrum is het afgelopen jaar

gestegen van een 4,6 naar een 4,9. De deelgemeente valt

hiermee nog steeds in de categorie probleem. In onderstaande

figuur is weergegeven hoe de deelgemeente

scoort op de afzonderlijke elementen. Het element diefstal

is gestegen van onveilig naar probleem, het element inbraak

van aandacht naar veilig en het element schoon en

heel is gestegen binnen de categorie veilig. Het element

vandalisme is gedaald binnen de categorie bedreigd. De

elementen drugsoverlast (onveilig), geweld (probleem),

overlast (onveilig) en verkeer (aandacht) zijn gelijk

gebleven.

Ontwikkeling van elementscores in het Stadscentrum, 2005-2009

34


edreigd naar aandacht en het element inbraak van aandacht

naar veilig. Het element vandalisme daalt van de

categorie veilig naar aandacht. Het element schoon en

heel stijgt binnen de categorie veilig, maar het element

verkeer daalt binnen deze categorie.

De samengestelde wijk Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt scoort

een 4,7 op de index en is ten opzichte van vorig jaar gedaald.

De wijk valt nu in de categorie probleem. De elementen

diefstal (onveilig), inbraak (veilig) en overlast

(onveilig) blijven gelijk. De elementen drugsoverlast (van

bedreigd naar probleem), geweld (onveilig), vandalisme

(onveilig) en verkeer (van veilig naar aandacht) zijn gedaald.

Het element schoon en heel is binnen de categorie

veilig gestegen.

Oude Westen

Het Oude Westen is gestegen van een 3,5 naar een 4,1

op de index. De wijk stijgt hierdoor een categorie en

bevindt zich nu in de categorie probleem. De elementen

drugsoverlast en overlast blijven gelijk in de categorie onveilig.

Het element geweld is gelijk gebleven in de categorie

probleem. Het element diefstal stijgt van de categorie

De samengestelde wijk Stadsdriehoek/C.S. Kwartier

scoort een 5,5 op de index en is hiermee gestegen ten

opzichte van de voorgaande meting en valt in de categorie

bedreigd. De elementen diefstal (van onveilig naar probleem),

geweld (van probleem naar bedreigd), inbraak

(van aandacht naar veilig), schoon en heel (veilig) en verkeer

(bedreigd) zijn gestegen. De elementen drugsoverlast

(onveilig), vandalisme (bedreigd) en overlast (onveilig) zijn

gelijk gebleven.

Ontwikkeling van indexscores van de wijken in het Stadscentrum, 2001-2009

35


Rotterdam Zuid

Rotterdam Zuid (het gebied IJsselmonde, Feijenooord en

Charlois) heeft extra aandacht van het gemeentebestuur.

Het Pact op Zuid bundelt de krachten van de gemeente,

deelgemeenten en woningcorporaties om de sociaal-economische

achterstanden op Rotterdam Zuid aan te pakken

en het woon- en werkklimaat te verbeteren. Ook wat betreft

de veiligheidssituatie blijft Rotterdam Zuid achter op de rest

van Rotterdam. De veiligheidsaanpak in Rotterdam richt

zich op de gebieden met de grootste problemen. Veel inzet

en aandacht gaat dan ook uit naar het verbeteren van de

veiligheid op Zuid. De tabel hieronder geeft een algemeen

beeld van de veiligheidsontwikkeling op Zuid in de

afgelopen jaren.

De indexscore in Rotterdam Zuid is gelijk gebleven op 6,3

en valt hiermee nog steeds in de categorie aandacht. De

meeste elementen blijven gelijk: diefstal, inbraak en schoon

en heel in de categorie veilig en drugsoverlast en geweld in

de categorie aandacht. Overlast blijft nagenoeg gelijk, maar

verandert wel van de categorie probleem naar bedreigd.

Het element vandalisme stijgt in de categorie veilig en

verkeer daalt juist in de categorie veilig.

Ontwikkeling van elementscores Rotterdam Zuid, 2005-2009

36


4. Focuswijken

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen in de vier

focuswijken, Oude Westen, Tarwewijk, Hillesluis en Nieuwe

Westen. Volgens de Veiligheidsindex 2009 bevonden deze

wijken zich in de categorie probleem of onveilig. In de tabel

is af te lezen dat geen van de vier wijken meer onveilig is.

Oude Westen

Waar komen we vandaan?

De Veiligheidsindex 2009 leverde een score op van 3,5

waarmee het Oude Westen een onveilige wijk werd. In

grote lijnen waren de (criminaliteits)cijfers gelijk gebleven

terwijl de beleving was verslechterd, met name op de onderdelen

drugsoverlast, overlast, schoon en heel, diefstal

en inbraak. Ook de algemene buurttevredenheid was

gedaald van 70% naar 64%.

Voor elke wijk heeft de stadsmarinier in 2009 een actieprogramma

gemaakt. Doel is de veiligheidssituatie te verbeteren.

Elk actieprogramma is gericht op de elementen uit de

Veiligheidsindex 2009 waar de wijk slecht op scoorde.

Uit de Veiligheidsindex 2009 bleek dat vooral de beleving

(subjectieve veiligheid) verslechterd was. Bewoners zijn

meer bij de veiligheidsaanpak betrokken en de communicatie

over de veiligheid in de wijk is verbeterd. In elke wijk zijn

activiteiten georganiseerd om de uitkomsten van de index

met de bewoners te bespreken. Deze activiteiten hadden

tot doel om bewoners te betrekken bij de index en de veiligheidsaanpak

en te bespreken of zij zich herkenden in het

cijfer.

Daarnaast zijn in elke focuswijk zogenaamde ‘Stuurgroepen

Veilig in de wijk’ georganiseerd, respectievelijk in

september 2009 en januari 2010. Daarbij waren naast de

burgemeester, de korpschef, de hoofdofficier van justitie, de

wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke

Opvang en de directeur Veiligheid ook zo’n dertig bewoners

en ondernemers aanwezig. Tijdens de eerste bijeenkomsten

presenteerden de stadsmariniers hun

actieprogramma. Voor bewoners en ondernemers was er

volop gelegenheid te reageren op de presentaties. Door de

verschillende partijen zijn toezeggingen gedaan en zijn actiepunten

benoemd waarover in januari verslag is gedaan.

Vanwege de positieve ervaringen blijven de Stuurgroepen

Veilig in de wijk een vast onderdeel van de veiligheidsaanpak

in de probleemwijken.

In de volgende paragrafen worden de vier focuswijken besproken.

Achtereenvolgens gaan we in op de situatie in de

wijk een jaar geleden, de ondernomen acties en behaalde

resultaten en tot slot de effecten voor de Veiligheidsindex

2010.

Wat hebben we bereikt?

De aanpak is gericht op zowel de subjectieve als de

objectieve veiligheid en richt zich op drugsoverlast,

jongerenoverlast, overlast en schoon en heel. Daarbij

is extra aandacht besteed aan gerichte positieve

communicatie en bewonersparticipatie.

Om de oorzaak van drugsoverlast tegen te gaan is een

permanente aanpak van de top-10 van drugsdealers begonnen.

Van deze tien dealers zijn er in 2009 zes aangehouden

en vier zijn niet meer in de wijk actief. Ondertussen

is een nieuwe top-10 samengesteld. Naast drugsdealers

zijn ook de structurele overlastgevers aangepakt. 22 Structurele

overlastgevers in het Oude Westen hebben een persoonsgerichte

aanpak - een combinatie van strafrechtelijke

en zorgaanpak - gekregen. Verder richt de aanpak van

drugsoverlast zich op overlastgevende cafés en andere

ondernemingen. In 2009 zijn drie drugsgerelateerde, overlastgevende

cafés door de burgemeester gesloten, een

overlastgevende belwinkel is definitief gesloten en de taxistandplaats

voor coffeeshop Nemo is verplaatst. Ook zijn

drie portieken op de 1e Middellandstraat, waar zich veel

overlastgevende drugsverslaafden ophielden, dichtgemaakt

en is er extra verlichting aangebracht op de Mathenesserlaan.

Tot slot worden er wekelijks drugsacties gehouden in

het Oude Westen en zijn politie en Stadstoezicht nog meer

zichtbaar aanwezig. De (integrale) aanpak van overlast op

de Mathenesserlaan/Nieuwe Binnenweg is hier een voorbeeld

van.

Om overlast van jongeren tegen te gaan, is een inventarisatie

gemaakt. Deze inventarisatie heeft 46 jongeren opgeleverd.

Daarvan wonen er 10 in andere (deel)gemeenten.

Met deze (deel)gemeenten is afgesproken dat ze deze

jongeren aanpakken. De overige 36 zijn in een werk- en/of

scholingstraject geplaatst. Verder zijn in het Oude Westen

twee extra jongerencoaches ingezet en blijven voorzieningen

voor jongeren langer open. In de zomerperiode zijn er

extra activiteiten voor de jeugd.

37


De aanpak van de overige overlast richt zich op de afname

van burenoverlast. Alle burenoverlastmeldingen zijn doorverwezen

naar buurtbemiddeling. Tevens zijn in 2009 48

gebiedsontzeggingen en 85 waarschuwingen aan bekende

overlastgevers uitgeschreven door de politie. Om de overlast

vanuit panden te verminderen zijn tien bekende overlastpanden

aangepakt.

Ook is ingezet op schoon en heel. Tussen april en juni

2009 is met veiligheidspartners en met bewoners de integrale

actie “naar een zomers Oude Westen” gedraaid.

Tevens is in mei de containerisatie in het Oude Westen

afgerond. Dit heeft veel positieve reacties uit de wijk opgeleverd,

de straat is schoner en de overlast van meeuwen is

grotendeels verdwenen. Ook is er een extra openbaar toilet

geplaatst op het Kruisplein. En tot slot zijn fietswrakken in

de wijk opgeruimd.

De score op de Veiligheidsindex is gestegen van een 3,5 in

2009 naar een 4,1 in 2010. De stevige en intensieve drugsaanpak

door politie, Stadstoezicht en GGD heeft er toe

geleid dat het aantal drugsmeldingen is afgenomen en

drugsoverlast minder vaak als buurtprobleem wordt aangemerkt.

Naast de repressieve acties hebben de preventieve

acties diefstal en de anti-inbraakcampagnes er mede voor

gezorgd dat de cijfers van diefstal en inbraak fors zijn verbeterd.

Ook de afronding van de containerisatie in de wijk

heeft voor een forse verbetering gezorgd op het element

schoon en heel. Het aantal meldingen van burengerucht is

gedaald. Met name de inzet van buurtbemiddeling heeft

hier een rol gespeeld. De aanpak en de maatregelen voor

de jeugdoverlast hebben geleid tot minder klachten en

meldingen, maar niet tot een verbetering van het ervaren

buurtprobleem.

Om diefstal en inbraak te verminderen is een anti-inbraak

campagne uitgevoerd. En zijn preventieve acties gericht op

diefstal uit auto’s uitgevoerd. Daarnaast is er in 2009 in het

Oude Westen aandacht besteed aan geweld. Hiertoe wordt

een analyse van de geweldsincidenten uitgevoerd.

Om de bewonersparticipatie te verhogen en de communicatie

over veiligheid te verbeteren, is de imago-campagne

‘WOW’, een Werelds Oude Westen, gestart. Er is een aantal

evenementen georganiseerd waarbij bezoekers naar het

Oude Westen zijn getrokken, met de bedoeling om ‘de parels’

uit de wijk meer zichtbaar te maken. Daarnaast heeft

de stadmarinier bezoeken gebracht aan wijkambassadeurs

(bewoners) om een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie.

Om de veiligheidssituatie op de langere termijn zichtbaar

en permanent te verbeteren en de lokale economie te versterken

zullen ook fysieke en economische maatregelen

getroffen worden. In december 2009 is door het college

van B&W het uitvoeringsprogramma West-Kruiskade vastgesteld.

Dit programma is een meerjarenaanpak door de

gemeente Rotterdam, Centrumraad en Woonstad op het

gebied van economie, beheer en fysieke aanpak. Ook

bevat het programma de aankoop van een aantal overlastgevende

panden. Deze panden worden aan de buitenzijde

gerenoveerd. De rolluiken en de reclame-uitingen zijn vernieuwd.

Op deze manier zal de economie op de West-

Kruiskade en de uitstraling ervan verbeteren.

Wat zijn de effecten van de maatregelen?

De inspanningen hebben ertoe geleid dat het Oude

Westen is gestegen van onveilige wijk naar probleemwijk.

Tarwewijk

Waar komen we vandaan?

In de Veiligheidsindex 2009 was het cijfer voor de

Tarwewijk gelijk gebleven, maar de elementen drugsoverlast

en overlast waren gedaald. Ook schoon en heel was

iets gedaald. Op enkele specifieke plekken in de Tarwewijk

domineerden overlastgevende personen de straat. Daarnaast

kenmerkt de Tarwewijk zich al jaren door een grote

doorstroom van bewoners; jaarlijks verandert 20 tot 25%

van het legale bewonersbestand.

Wat hebben we bereikt?

De stadsmarinier is in samenwerking met de deelgemeente

en de politie in april 2009 met het actieprogramma begonnen.

Voornaamste speerpunten waren drugsoverlast,

overlast en schoon en heel.

Er is een top-14 van meest overlastgevende personen

samengesteld. Van deze overlastgevers zijn zeven

personen inmiddels opgepakt, veroordeeld en is een

persoonsgerichte aanpak opgesteld. Ook is begonnen met

het terugdringen van het aantal drugsverslaafden in de

Tarwewijk om zo de markt voor drugs te verkleinen. Hiervoor

zijn er afspraken gemaakt met de gebruikersruimte in

de Moerkerkestraat over het aantal en soort cliënten. Er is

afgesproken dat er alleen cliënten uit Charlois worden

behandeld. Het aantal cliënten van de gebruikersruimte is

teruggebracht van 74 naar maximaal 35. Naast drugsverslaafden

wordt ook de drugshandel aangepakt door een

gerichte inzet van politie. De politie is vaker aanwezig in de

straten waar de overlast en de handel plaatsvindt. Verder

heeft de politie in 2009 zeven personen opgepakt voor

38


Tarwewijk

drugshandel, een drugspand opgerold en gesloten en

1,3 kg cocaïne en een geringe hoeveelheid XTC en heroïne

in beslag genomen.

In Tarwewijk is veel overlast van straatprostitutie en de wijk

heeft te maken met overlastgevend vastgoed. Alle prostituees

die op straat tippelen hebben de benodigde zorg gekregen.

Op dit moment zijn er geen straatprostituees meer.

Verder zijn er in de Moerkerkestraat, de Mijnsherenlaan,

de Boelstraat en de Bas Jungeriusstraat (2) in totaal vijf

nieuwe camera’s geplaatst die 24 uur per dag worden

uitgekeken.

Om woonoverlast aan te pakken is er een extra interventieteam

dat alleen op de Tarwewijk wordt ingezet. Daarnaast

is er een aanpak woonoverlast waarbij nieuwe bewoners

van corporatiebezit gescreend kunnen worden op een overlastgevend

verleden. Ook zijn vijftig verwaarloosde en sterk

vervuilde kelderboxen die veel overlast veroorzaken opgeruimd

en afgesloten. Tevens is in kaart gebracht welk

vastgoed het meest overlastgevend is.

Voor de buitenruimte in de wijk is de aanpak gericht op het

beter schoon houden. In samenwerking met Dordtselaan,

Bloemhof en Hillesluis leegt de Roteb op een aantal structureel

vervuilde locaties drie keer in een week in plaats van

twee keer. Verder wordt op de hotspotlocaties het vuil

rondom de containers ook op zondagmiddag weggehaald

én werken Roteb en Stadstoezicht doordeweeks in de

vroege ochtenduren samen door eerst de meest vervuilde

locaties af te gaan.

De grootschalige herstructurering van de Mijnkintbuurt is

door de hoge kosten vervangen door een plan waarbij de

Mijnkintbuurt ‘intensief beheerd’ wordt. In 2010 wordt met

de uitvoering van dit plan gestart. Eén van de maatregelen

is een zogenaamde pand-voor-pand aanpak. Doel van

deze aanpak is alle onregelmatigheden in de buurt aan te

pakken.

Wat zijn de effecten van de maatregelen?

De score voor Tarwewijk op de Veiligheidsindex 2010 is

verslechterd; van 4,6 naar een 3,9. Over heel 2009 geeft

het aantal aangiften en meldingen een wisselend beeld.

De categorie drugsoverlast is iets verbeterd, de categorie

overlast iets verslechterd. Diefstallen zijn toegenomen,

geweldsincidenten zijn afgenomen. Wel is het straatbeeld

in 2009 een stuk rustiger, is er nauwelijks meer openbaar

drugsgebruik en is de buurt veel schoner geworden. Dit

laatst is ook terug te zien in de Veiligheidsindex 2010; het

element schoon en heel is verbeterd, evenals het element

vandalisme. Maar het gevoel van tevredenheid van de bewoners

is afgenomen. De daling in het indexcijfer is vooral

terug te voeren op een verslechtering van de elementen

overlast, geweld en drugsoverlast. Met name het bewonersoordeel

is verslechterd. Hoewel het aantal drugs- en

overlastgerelateerde incidenten is afgenomen, is het gevoel

van de bewoners verder verslechterd, waardoor het cijfer

voor drugsoverlast in z’n totaliteit gedaald is.

De meeste resultaten van de aanpak zijn pas na het

afnemen van de enquêtes voor de Veiligheidsindex 2010

zichtbaar geworden. In september 2009 was de eerste

39


Stuurgroep Veilig in de Tarwewijk. De bewoners gaven toen

aan dat zij niet tevreden waren met het veiligheidsniveau in

hun wijk. Op deze avond is een lange lijst met bezwaren

opgemaakt. In januari waren de bewoners een stuk

tevredener. Bijna alle actiepunten van september waren

aangepakt en opgelost. De Veiligheidsindex 2010 laat de

positieve sfeer van de bewonersbijeenkomst in januari

niet zien.

Wat de problematiek in de Tarwewijk verder complex

maakt, is de veelheid aan, deels vervallen, particulier

woningbezit. Dit zorgt voor een constante instroom van

probleemgevallen in de Tarwewijk, al dan niet illegaal. De

aanpak van het (deels malafide) particuliere woningbezit is

juridisch lastig, duurt lang en is erg duur. De aanpak van de

wijk vraagt derhalve om een lange adem.

Hillesluis

Waar komen we vandaan?

In 2009 was de indexscore in Hillesluis achteruitgaan van

4,9 en naar 4,6. De verslechtering in Hillesluis was vooral

te zien in de subjectieve veiligheid; de tevredenheid met

de eigen buurt daalde van 71% in 2007 naar 55% in 2008.

Bewoners van Hillesluis ervaarden met name vuil op straat,

vandalisme en overlast als een groeiend probleem. Ook

drugsoverlast en geweld werd als een groter probleem

ervaren dan het jaar daarvoor. De aangiften en meldingen

van de elementen diefstal, geweld en overlast waren

toegenomen. In de cijfers over slachtofferschap van de

verschillende elementen in de Veiligheidsindex was (met

uitzondering van het element vandalisme) voor Hillesluis

een lichte verbetering te zien.

Wat hebben we bereikt?

Op basis van de uitkomst van de Veiligheidsindex 2009 zijn

vijf speerpunten opgesteld, in ogenschouw nemend dat

veel negatieve scores samenhangen met beleving van

veiligheid van de buurtbewoners: jeugd, overlast, schoon

en heel, communicatie en bewonersparticipatie.

Om de jeugdoverlast tegen te gaan, zijn jongeren via de

groepsaanpak en DOSA aangepakt. Voor één overlastgevende

groep is vanuit de groepsaanpak een analyse gemaakt.

Op plekken waar deze overlastgevende groep zich

ophoudt, houden de politie en particuliere beveiligers extra

toezicht. De politie, DOSA en de jeugdconsul sporen groepen

jongeren die moeilijk bereikbaar zijn, aan overlastgevend

gedrag te verminderen.

Daarnaast richt de aanpak van jeugdoverlast zich op het

uitbreiden van het aanbod van activiteiten voor jongeren.

Hillesluis

Allereerst zijn de openingstijden van het jongerenwerk

uitgebreid. Daarnaast is SWF – de organisatie die het

jongerenwerk verzorgt – bezig met de ontwikkeling van

activiteiten die beter aansluiten op de behoeften van

jongeren.

Verder zijn de deelgemeente, TOS, woningcorporaties en

stadsmarinier gestart met het Zakgeldproject. Jongeren

kunnen werk dat anders door bedrijven of diensten wordt

verricht via een zakgeldbaan uitvoeren. Zo worden de aansluitmogelijkheden

van deze jongeren vergroot en wordt

hen de kans gegeven hun kwaliteiten te ontwikkelen.

Bewoners ervaren overlast op straat (bedreigingen, lastig

gevallen worden). De bestrijding van de (drugs)overlast

heeft zich in het bijzonder gericht op de Boulevard Zuid.

Op de Boulevard Zuid is een toezichtmodel actief. Politie,

Stadstoezicht en particuliere beveiliging werken hier

samen. Een onderdeel hiervan is het mobiele fietsteam van

particuliere beveiligers. Elke avond rond sluitingstijd zijn zij

aanwezig op de Boulevard Zuid en omliggende straten en

pleinen. Ook het cameratoezicht wordt hierbij extra benut.

Verder pakt de politie drugsdealers en panden sneller aan.

Op de Boulevard Zuid zijn alle woningen gecontroleerd op

illegale bewoning, drugs, hennep en sociale problematiek

en in heel Hillesluis heeft het interventieteam 68 overlastgevende

panden bezocht. In 2009 zijn 3 dealpanden ontmanteld

en 6 straatdealers opgepakt. Verder zijn 13

hennepkwekerijen ontmanteld. Ook zijn er 35 verdachten

van overlast en het kopen van drugs aangehouden in 2009.

Bewoners oordelen negatief over de kwaliteit van de buitenruimte

(schoon en heel). Met name rommel op straat,

vuil naast de containers, hondenpoep en wildplassen

worden hierbij genoemd. Roteb en Stadstoezicht werken

samen om zwerfvuil, vuil naast de containers, graffiti en

grof vuil aan te pakken.

40


In de meest vervuilde straten zijn extra veegacties gehouden

en Stadstoezicht is strenger gaan handhaven op onrechtmatig

aangeboden vuil, hondenpoep en wildplassen.

Verder is een top-10 van overlastlocaties in beeld gebracht.

Op deze locaties wordt door de Roteb een keer per week

extra vuil opgehaald, geveegd en gereinigd en Stadstoezicht

heeft er extra milieucontroles gehouden, wat tot 869

processen-verbaal heeft geleid.

Om graffiti tegen te gaan is er met de corporatie tweemaal

een antigraffiti-week georganiseerd en is alle graffiti op gebouwen

en in portieken verwijderd. Achtertuinen, paden en

sloopterreinen zijn opgeruimd, die worden nu gebruikt voor

buitenactiviteiten. Tot slot zijn alle ondernemers gecontroleerd

op hun afvalvergunning.

Om de bewoners meer bij de wijk te betrekken en het oordeel

van bewoners over de veiligheid in de wijk te verbeteren,

is er veel geïnvesteerd in communicatie en participatie.

Op diverse manieren zijn bewoners geïnformeerd en betrokken

bij de uitvoering van bovenstaande maatregelen. Er

is gepubliceerd in buurtkranten, nieuwsbrieven, dagbladen

en op internet en bovenal zijn politie, Stadstoezicht, diensten,

deelgemeente en stadsmarinier met bewoners in

gesprek gegaan. Dat heeft plaatsgevonden tijdens de

veiligheidsdagen, de schoon, heel en veilig weken, op

buurtbijeenkomsten, ouderkamers en evenementen.

Bewoners hebben het initiatief genomen om een bewonersplatform

‘Veilig Hillesluis’ op te richten. Via dit platform

kunnen bewoners misstanden melden en door de kortere

lijnen kunnen er sneller maatregelen genomen worden.

Daarnaast is er met de avond- en nachtondernemers een

platform ‘Veilig Uitgaan’ opgestart om overlast en geweld

sneller aan te pakken. De overige ondernemers zijn al vertegenwoordigd

in het platform ‘Veilig Ondernemen’. Met

sleutelfiguren uit de wijk is een basis gelegd om bewoners,

jongeren en professionals meer met elkaar in contact te

laten komen om zo ook de komende jaren gezamenlijk te

werken aan een veilig en leefbaar Hillesluis. Zo is er onder

meer samengewerkt met de basisscholen en buurtouders

uit de wijk. Buurtouders hebben zich actief ingezet in de

wijk, bijvoorbeeld met oud en nieuw toen buurtvaders een

voorlichtingscampagne hebben gegeven voor de jeugd.

Mede hierdoor is oud en nieuw relatief rustig verlopen.

Verder is op ouderkamers gesproken over meldingen en

oplossingen voor veiligheidsproblemen en heeft Roteb op

basisscholen en in de buurt voorlichting gegeven.

Wat zijn de effecten van de maatregelen?

De Veiligheidsindex is gedaald van een 4,6 naar een 4,3.

Op elementniveau is deze daling te zien in een lichte verslechtering

op de elementen geweld, inbraak en schoon en

heel. Wat betreft het element geweld is er een toename

van de aangiften van openlijke geweldpleging en straatroof

en van het aantal meldingen van mishandeling. Een

verklaring voor deze stijging zou kunnen zijn dat de

camerabeelden op de Boulevard Zuid het afgelopen half

jaar gerichter zijn uitgekeken. Hierdoor zijn aanzienlijk meer

straatrovers en openlijke geweldplegers op heterdaad aangehouden,

waarna de aangiften volgden. Verder heeft de

politie, zowel op basis van camerabeelden als signalen uit

de buurt, zelf vaker meldingen gedaan van mishandeling.

De daling van het element schoon en heel is terug te voeren

op een negatiever bewonersoordeel. Hoewel het objectieve

cijfer over schoon niet gedaald is, heeft Hillesluis wat

betreft het probleem met grofvuil een dieper liggende oorzaak.

Een deel van de bewoners verlaat de wijk binnen

twee jaar. Deze ‘kortverblijvers’ zorgen regelmatig voor

enorme stapels onrechtmatig gedumpte huisraad.

Omdat de score van de Veiligheidsindex voor tweederde

bestaat uit de veiligheidsbeleving van inwoners zal hier ook

het komende jaar veel aandacht voor zijn. In het actieprogramma

voor Hillesluis is in 2009 stevig ingezet op het onderdeel

meedoen en communicatie. Toch is de verwachting

dat de effecten van deze investeringen pas later door

bewoners worden opgemerkt en zich vertalen in een

positievere buurttevredenheid.

Om de veiligheid structureel te kunnen verbeteren, moet er

verder gekeken worden dan alleen naar de openbare orde

en veiligheid. Hillesluis is een wijk met een concentratie

van voornamelijk goedkope en kleine woningen en een

concentratie van inwoners met een slechte sociaaleconomische

positie (armoede, uitkering, taalachterstand,

gezondheid). Daarbij komt dat in Hillesluis sprake is van

veel verhuisbewegingen. Meer dan 21% verblijft korter dan

twee jaar in Hillesluis. Deze kenmerken hebben invloed

op de sociale samenhang in de wijk en er is sprake van

illegale verblijfsinrichtingen. Om de veiligheid in Hillesluis

te verbeteren zijn dus ook sociale en fysieke investeringen

zeer noodzakelijk.

Nieuwe Westen

Waar komen we vandaan?

Op de Veiligheidsindex 2009 was de score van het Nieuwe

Westen gedaald van een 6,2 (in 2008) naar een 4,8. Uit de

Veiligheidsindex 2009 bleek dat met name de subjectieve

41


eleving van bewoners achteruit was gegaan. De daling

hing vooral samen met de thema’s overlast (zowel jeugdals

woonoverlast), drugsoverlast en geweld.

Wat hebben we bereikt?

Het actieprogramma richt zich op bovengenoemde vier

thema’s. In 2009 is er jeugdoverlast geweest in de

Hofstedestraat. Politie, Stadstoezicht, Woonstad en het

jongerenwerk hebben deze overlast aangepakt door onder

meer huisbezoeken te brengen aan jongeren en hun ouders.

De aanpak heeft ertoe geleid dat de overlast voorbij

is. De overlast van de criminele Vierambachtstraat/

Burgemeester Meineszplein-groep is hardnekkiger van

aard. De overlast is door een zware inzet van verschillende

partijen sterk afgenomen, maar nog wel aanwezig. Op

deze groep is de methodiek van de groepsaanpak toegepast.

Er zijn 68 jongeren in een traject geplaatst, veertien

jongeren hebben een gebiedsontzegging gekregen en

veertien jongeren zijn aangehouden voor ernstige strafbare

feiten. Verder is om de zichtbaarheid van de overheid te

vergroten, op het Burgemeester Meineszplein 35 tijdelijk

een uitvalsbasis voor politie, Stadstoezicht en stadsmarinier

geopend. Ook is er extra toezicht georganiseerd via

het project Watch Out, dat in december 2009 is gestart.

Voorts zijn voor bewoners en ondernemers trainingen

‘omgaan met straatcultuur’ georganiseerd. Professionals

die zich met jeugd bezighouden, hebben een training

gehad in het omgaan met en herkennen van (verdovende)

middelen gebruik. Daarnaast worden twaalf jongeren uit

het Nieuwe Westen opgeleid tot sportbegeleider. Na hun

opleiding gaan zij sportactiviteiten begeleiden in de eigen

buurt. Verder zijn er in vier debatbijeenkomsten georganiseerd

waarbij zo’n zestig Marokkaanse vaders, zestig

moeders en veertig jongeren aanwezig waren.

Om woonoverlast te verminderen is stevig ingezet op overlastgevende

panden. Bij het meldpunt Overlast van de

deelgemeente zijn over 228 panden overlastmeldingen en

klachten binnengekomen. Daarvan zijn 156 panden behandeld

in het pandenoverleg met politie, dS+V en woningbouwcorporaties.

De dS+V heeft zeventig meldingen over

overlastgevende panden in behandeling genomen en vijftig

dossiers zijn inmiddels afgehandeld. Het resultaat is dat

veertien eigenaren door bestuursrechtelijke maatregelen

zijn gedwongen met de overlast te stoppen. Voor acht panden

zijn de kosten die dS+V heeft gemaakt, teruggevorderd

bij de eigenaren.

Een speciaal interventieteam heeft tijdens 29 acties 187

panden bezocht. Daarbij zijn 33 illegale verblijfsinrichtingen,

elf illegale woningvormen en 170 niet ingeschreven

Nieuwe Westen

personen aangetroffen. Verder zijn twee overlastgevende

panden gesloten en zes illegale personen aangehouden.

In het Nieuwe Westen zijn relatief veel opvangvoorzieningen

voor drugsverslaafden. Om drugsoverlast tegen

te gaan, hebben de instellingen op de Heemraadssingel en

de Hugo Molenaarstraat de deuren gesloten. Tevens zijn

met de grootste opvangorganisaties beheerconvenanten

afgesloten.

De politie houdt scherp in de gaten waar drugs wordt

gebruikt en waar drugs wordt gedeald. De politie heeft

28 meldingen gekregen over het vervaardigen van

sofdrugs. Na onderzoek van deze meldingen zijn negen

hennepkwekerijen aangetroffen en ontmanteld. Ook is een

woning ontruimd vanwege aanhoudende drugsoverlast, is

een coffeeshop op het Burgemeester Meineszplein voor

zes maanden dicht en zijn twee dealpanden gesloten Ook

zijn achttien dealers aangehouden. Tijdens een preventief

fouilleeractie zijn hard- en softdrugs in beslag genomen en

is een café gesloten op grond van drugshandel.

Naast drugshandel richt de aanpak van drugsoverlast zich

ook op de overlastgevende verslaafden en prostituees.

Vanwege de grensoverschrijdende problematiek zijn partners

uit het Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen

betrokken bij het persoonsgericht aanpakken van overlastgevende

verslaafden en prostituees. In het centrum en

Delfshaven zijn er 39 overlastgevende prostituees gesignaleerd.

Van hen zijn 24 opgevangen in een zorgtraject. Daarnaast

geven vijf overlastgevende prostituees geen overlast

meer. Voor één dame wordt gestreefd naar huisuitzetting

om haar naar een zorgtraject te begeleiden en negen

dames zijn ‘geadopteerd’ door medewerkers van

42


BoumanGGZ en politie. Zij worden actief benaderd om uit

de prostitutie te stappen en in het zorgtraject te gaan.

Van 22 overlastgevende verslaafden in het centrum en

Delfshaven veroorzaken veertien geen overlast meer

omdat zij zijn opgevangen in een zorgtraject of de overlast

geëindigd is. Van twee overlastgevende verslaafden is begeleiding

gestart en wordt geprobeerd hen te huisvesten.

Zes verslaafden krijgen bijzondere aandacht; hun verbalen

worden gestapeld en zodra ze voor de rechter verschijnen,

wordt gevangenisstraf gecombineerd met zorg.

De aanpak van geweld richt zich op geweld in het publieke

domein en op huiselijk geweld. De politie heeft in kaart

gebracht op welke plaatsen en op welke tijdstippen het

meeste geweld plaatsvindt en op deze plekken is extra

toezicht ingezet. Ook worden regelmatig preventief

fouilleeracties gehouden. Daarbij zijn in totaal in 2009

27 wapens in beslaggenomen. In het kader van Veilig

Ondernemen hebben 50 ondernemers een overvaltraining

gehad. Daarnaast zijn er meer dan 60 winkelscans gedaan.

Hierbij is gekeken hoe de winkel ingericht kan worden om

de kans op diefstal en overval te verkleinen.

In het geval van geweld achter de voordeur krijgt de

pleger een huisverbod als bij de politie een melding huiselijk

geweld binnen komt. Dit betekent dat de pleger voor

een bepaalde tijd niet in het huis mag. In deze (afkoel)periode

wordt bekeken welke hulp het slachtoffer nodig heeft,

maar wordt ook hulp gezocht voor de dader. In 2009 heeft

de burgemeester 21 huisverboden opgelegd.

Gemeentewerken heeft 571 meldingen van bewoners over

kapotte zaken in de wijk afgehandeld. Daarnaast zijn in

zestien straten van gevel tot gevel alle storingen aan ‘heel’

verholpen en zijn de lichtmasten in een groot deel van de

wijk aangepast van geel naar wit licht waardoor er de verlichting

verbeterd is. Tot slot is in december 2009 de proef

‘Niet Ok’ van start gegaan (zie www.nietok.nl). Daarvoor

zijn negentien bewoners voorzien van een smartphone om

foto’s van misstanden op het gebied van schoon en heel op

te sturen naar de deelgemeente. De proef loopt tot en met

april 2010.

Tot slot is er veel aandacht besteed aan bewonersparticipatie.

Er vindt gerichte communicatie plaats over de wijk en

de resultaten van de aanpak van de problemen. Daarnaast

worden bewoners actief benaderd en betrokken bij het

verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Zo zijn er

meerdere straatoverleggen (bijv. Hofstedestraat,

Essenburgbuurt) georganiseerd waarbij de veiligheidspartners

contact leggen met groepen bewoners. In de

Pupillenbuurt is het project ‘Buurt bestuurt’ gestart waar de

bewoners de inzet van 400 uur politie en Stadstoezicht

mogen bepalen. In de Essenburgbuurt faciliteert Woonstad

voor ‘Samen1blok’ een gezamenlijke huiskamer en in de

omgeving van de Burgemeester Meineszlaan is door

bewoners ‘De Woonkamer van meneer de burgemeester’

opgestart. In dit deel van de wijk is met zeer actieve

bewoners ook de aanpak van het Burgemeester

Meineszplein gestart.

In het kader van schoon en heel is tweemaal een wijkweek

gehouden waarbij alle betrokken partners voorlichting

gaven. Verder is een top-10 van vuilste straten opgesteld.

In deze straten wordt extra schoongemaakt en een

voorlichtingsteam van de Roteb heeft hier met bewoners

5-minutengesprekken gehouden. In de rest van de wijk

haalt de Roteb minimaal twee keer per week de containers

leeg. Grofvuil wordt wekelijks op afspraak opgehaald en

verkeerd aangeboden huisvuil opgeruimd. In 2009 is

25.000 kilo verkeerd aangeboden huisvuil verwijderd en

zijn 800 fietswrakken verwijderd. De controle op het aanbieden

van huisvuil is streng; bewoners die het huisvuil niet

in de containers doen, krijgen een boete. Stadstoezicht

heeft 970 boetes uitgeschreven voor het verkeerd aanbieden

van huisvuil. Daarnaast wordt gecontroleerd of hondenbezitters

zich aan de regels houden. Stadstoezicht

heeft negen processen-verbaal uitgeschreven aan

hondenbezitters voor onder meer het loslopen van honden.

Tot slot is de afvalscan afgerond. Vrijwel alle ondernemers

gebruiken voor hun afval de Roteb of betalen gemeentelijke

afvalbelasting.

Wat zijn de effecten van de maatregelen?

De gezamenlijke inspanningen in het Nieuwe Westen van

het afgelopen jaar hebben ertoe geleid dat de negatieve

ontwikkeling die de wijk op de Veiligheidsindex 2009 liet

zien ten positieve is gekeerd. De score op de Veiligheidsindex

is verbeterd van een 4,8 in 2009 naar een 5,3 in

2010. Wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke elementen

van de Veiligheidsindex valt op dat de elementen

drugsoverlast, geweld, inbraak, verkeer en schoon en heel

een duidelijke verbetering laten zien. De elementen diefstal,

vandalisme en overlast zijn verslechterd. Deze zullen

in 2010 extra aandacht moeten krijgen. Met name het

element overlast (burengerucht, overlast op straat) is een

complex en hardnekkig probleem waar continu aandacht

voor nodig is en inzet op gepleegd moet worden. Om de

veiligheid en leefbaarheid duurzaam te verbeteren is naast

aandacht voor veiligheid inzet op het sociale, fysieke en

economische domein nodig.

43


Bijlage Score Veiligheidsindex 2005-2009

Deelgemeente/ Wijk Positionering 2005 2006 2007 2008 2009

Stadscentrum probleem 4,1 4,6 4,8 4,6 4,9

Oude Westen probleem 3,5 4,5 4,0 3,5 4,1

Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt probleem 4,2 4,0 5,4 5,2 4,7

Stadsdriehoek/C.S. Kwartier bedreigd 4,5 5,1 5,1 5,1 5,5

Charlois bedreigd 5,4 5,8 5,9 5,8 5,8

Tarwewijk probleem 4,5 5,3 4,6 4,6 3,9

Zuidplein probleem 4,9 4,4 4,7 5,1 4,4

Pendrecht bedreigd 4,9 4,7 5,4 5,5 5,4

Carnisse bedreigd 5,8 5,8 5,7 6,2 5,6

Oud Charlois aandacht 4,6 5,7 6,3 5,9 6,4

Zuidwijk aandacht 6,7 6,8 6,7 6,2 7,0

Heijplaat veilig 7,5 8,4 9,4 9,1 8,2

Wielewaal veilig 8,5 9,2 10,0 9,9 8,2

Feijenoord bedreigd 6,0 6,3 6,2 6,2 5,9

Hillesluis probleem 5,5 5,6 4,9 4,6 4,3

Bloemhof probleem 4,3 5,5 5,1 5,3 4,8

Afrikaanderwijk bedreigd 5,4 5,6 5,7 5,5 5,1

Feijenoord bedreigd 6,2 7,0 6,3 5,7 5,4

Vreewijk aandacht 6,2 6,5 7,0 7,6 6,8

Katendrecht veilig 6,3 5,7 7,1 7,1 7,6

Kop van Zuid entrepot veilig 8,1 8,0 7,9 7,7 7,9

Noordereiland veilig 8,7 8,6 8,9 8,3 8,5

Delfshaven aandacht 5,6 6,0 6,5 5,9 6,0

Middelland bedreigd 5,2 4,8 5,3 5,2 5,0

Nieuwe Westen bedreigd 5,1 5,4 6,2 4,8 5,3

Bospolder bedreigd 5,7 6,3 6,5 6,4 6,0

Tussendijken aandacht 6,6 6,0 6,9 6,2 6,2

Spangen aandacht 4,6 7,0 7,0 6,3 6,3

Delfshaven aandacht 6,2 5,9 6,4 5,6 6,7

Oud /Nieuw Mathenesse/Witte Dorp veilig 7,4 7,3 7,9 7,4 7,3

Schiemond veilig 6,5 7,2 7,6 8,0 8,0

Noord aandacht 6,5 6,3 7,1 6,9 7,1

Oude Noorden bedreigd 5,2 4,1 6,0 5,2 5,6

Agniesebuurt bedreigd 5,8 5,3 6,0 6,0 5,7

Provenierswijk veilig 7,0 7,3 7,6 7,3 7,5

Bergpolder veilig 6,6 7,7 7,4 7,3 7,7

Liskwartier veilig 7,7 7,5 7,7 8,1 7,9

Blijdorp veilig 8,0 8,3 8,8 9,0 9,0

44


Deelgemeente/ Wijk Positionering 2005 2006 2007 2008 2009

Kralingen-Crooswijk veilig 6,9 7,1 7,4 6,8 7,3

Nieuw Crooswijk bedreigd 4,7 6,3 6,1 5,8 5,0

Oud Crooswijk bedreigd 5,5 6,0 7,0 5,4 5,7

Rubroek aandacht 6,5 6,6 6,2 5,7 6,8

Kralingen West aandacht 6,1 6,5 7,0 6,3 6,8

Struisenburg veilig 7,7 8,4 8,9 7,9 8,3

De Esch veilig 8,2 8,4 7,8 8,2 8,3

Kralingen Oost/Kralingse Bos veilig 8,8 9,6 10,0 9,9 10,0

IJsselmonde veilig 6,9 7,5 7,0 7,0 7,4

Groot IJsselmonde aandacht 6,8 7,0 7,0 6,6 7,1

Beverwaard veilig 6,3 7,1 6,5 6,3 7,2

Lombardijen veilig 6,3 7,9 6,8 7,0 7,3

Oud IJsselmonde veilig 10,0 9,7 8,9 9,6 9,4

Overschie veilig 8,3 9,0 8,8 8,7 8,4

Kleinpolder veilig 7,8 8,5 8,1 8,2 7,7

Overschie e.o. veilig 8,7 9,4 9,3 9,2 9,0

Hoogvliet veilig 7,8 8,8 8,7 8,1 8,6

Hoogvliet Noord veilig 7,6 8,8 8,4 8,2 8,4

Hoogvliet Zuid veilig 8,0 8,9 8,9 8,0 8,6

Prins Alexander veilig 8,8 8,5 8,3 8,7 8,7

Oosterflank veilig 8,1 7,5 6,8 7,5 7,4

Zevenkamp veilig 7,5 7,8 6,8 8,0 7,8

Ommoord veilig 8,6 7,9 8,1 8,1 8,6

Prinsenland veilig 8,9 8,9 8,8 9,3 8,8

Het Lage Land veilig 8,5 8,3 8,3 8,9 9,0

‘s Gravenland veilig 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Kralingseveer veilig 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Nesselande veilig 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Pernis veilig 9,2 9,5 9,5 9,4 10,0

Hillegersberg-Schiebroek veilig 9,1 9,7 10,0 10,0 10,0

Schiebroek veilig 7,9 8,3 8,7 8,7 8,8

Hillegersberg Zuid veilig 9,3 9,3 10,0 10,0 10,0

Hillegersberg Noord veilig 9,4 10,0 10,0 10,0 10,0

Molenlaankwartier veilig 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Terbregge veilig 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Hoek van Holland veilig 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Rotterdam veilig 6,9 7,2 7,3 7,2 7,3

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!