16.06.2014 Views

[PDF] Omgaan met afval - Gemeente Rotterdam

[PDF] Omgaan met afval - Gemeente Rotterdam

[PDF] Omgaan met afval - Gemeente Rotterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Omgaan

met afval

Zo gaat dat in Rotterdam


Voorwoord

Beste Rotterdammer,

Roteb wil samen met u werken aan een schone

stad. Dit betekent dat afval zoveel mogelijk moet

worden gescheiden. In huishoudelijk afval zitten

nog veel bruikbare materialen. Alles wat geschikt

is voor hergebruik, hoeft niet te worden

verbrand. Dat is beter voor het milieu en het

bespaart kosten. Roteb heeft allerlei voorzieningen

voor het gescheiden inzamelen en

bewerken van afval. Het scheiden van afval

vraagt enige inspanning, maar Roteb streeft

ernaar om het u daarbij zo gemakkelijk

mogelijk te maken. Dit boekje is een hulpmiddel

daarbij. U vindt hierin informatie over het inleveren,

inzameling en vewerking van afval.

Ook bevat dit boekje de adressen waar u afval

en nog bruikbare spullen kunt inleveren. Tot slot

treft u een overzicht aan van de andere diensten

van Roteb.


Inhoud

Voorwoord 2

Wat doet Roteb? 5

Hoe wordt afval ingezameld? 5

Wat te doen met afval? 7

Restafval 7

Afvalcontainers: gemakkelijk

en altijd in de buurt 7

Voor welke soorten afval zijn

er afvalcontainers? 8

Hoe maakt u goed gebruik

van de afvalcontainers? 8

De restafvalbak 9

De vuilniszak 9

Oud papier en karton 10

Glas 11

Groente­, fruit­, en tuinafval

niet meer apart 12

Tuinafval op afroep 12

Vet als afval 12

De rol van de gemeente 13

Uw verantwoordelijkheid 13

Textiel 13

Klein Chemisch Afval (KCA) 14

Chemisch afval bij u thuis 15

Grofvuil 16

Bouw­ en sloopafval 17

Asbest 17

Koelkasten en diepvriezers 18

Elektrische apparaten 19

Piekfijn het leukste

2 e hands warenhuis 21

Wat doet Piekfijn? 21

Overige diensten 23

Rioolreiniging 23

Diepreiniging (klad en plak) 23

Ongediertebestrijding 24

Reparatie, onderhoud en

beheer 25

Robedrijf

26

Adressen, openingstijden

en telefoonnummers 27


Omgaan met afval | 4


Wat is Roteb?

Wat doet Roteb?

Roteb is verantwoordelijk voor de inzameling van afval

Roteb biedt Rotterdammers werk en een een schone stad

en het schoonmaken van de 600.000 inwoners tellende

en legt daardoor een basis voor een goed woon- en leefklimaat.

wereldstad Rotterdam.

Per Veel Per jaar jaar mensen wordt wordt maar kennen maar liefst liefst Roteb 300.000 alleen ton ton als afval afval de dienst

opgehaald. die afval Roteb inzamelt Roteb is meer en is meer de dan stad dan dat… schoonmaakt. dat… Het Het is is een een Maar

van Roteb van de meest de is meest veel veelzijdige meer dan bedrijven dat. Het is in een in het het van Rijn- de

Rijnmondgebied. meest veelzijdige De De bedrijven reinigings- in en en het de productiebedrijven

Naast van Rohet zorgen bedrijf schoonmaken zorgen voor een voor unieke van een de unieke combinatie. stad houdt combinatie. Roteb

Rijnmondgebied.

andere bedrijven

De zich missie De missie dus van ook van Roteb bezig Roteb is: met is: Roteb het Roteb creëren biedt biedt Rotterdammers

het mers werk leveren werk en en een van een schone diensten. schone stad Deze stad en krachten legt legt daardoor daardoor zijn

van werk en

een

gebundeld een

basis

basis

voor

voor in

een

het een

goed

Robedrijf. goed

woonwoon-

Daarnaast

en

en

leefklimaat.

leefklimaat. doet

Naast

Roteb Naast

het

het ook

schoonmaken

schoonmaken het beheer

van van onderhoud

de stad

stad

richt

richt van

Roteb

het Roteb

gemeentelijk zich op het creëren wagenpark van werk. en diverse De organisatie andere

zich op het creëren van werk. De organisatie

bedrijven. houdt zich Roteb bezig met Educatiecentrum reiniging, industriële leert mensen

houdt zich bezig met reiniging, industriële

werken. toel evering, We reparatie, ontwikkelen onderhoud trainingen en waarin beheer kennis van

toel evering, reparatie, onderhoud en beheer van

wagenparken, kunde elkaar groen, wederzijds ongediertebestrijding versterken en zijn en

wagenparken, groen, ongediertebestrijding en

gespecialiseerd recycling. Onze dienstverlening in arbeidskundig verrichten onderzoek. we

recycling. Onze dienstverlening verrichten we

Bij met deze ruim gemeentelijke 5.000 mensen. dienst werken ruim 6000

met ruim 5.000 mensen.

mensen aan een schone stad en ontwikkeling van

talent.

Hoe wordt afval ingezameld?

De De twee twee reinigingsbedrijven van in Rotterdam-Noord

Roteb (Noord

Per Per jaar jaar gaat gaat het het om om honderdduizenden tonnen

afval, afval. niet Dat alleen is niet huisvuil, alleen huisvuil, ook grofvuil maar en ook grofvuil

bedrijfsafval. en bedrijfsafval. Daarnaast Daarnaast zijn de zijn reinigingsbedrijven

de reinigings-

bedrijven

verantwoordelijk

verantwoordelijk

voor

voor

het

het

schoonhouden

schoonhouden

van

van

de

de

stad,

stad,

het

het

verzorgen

verzorgen

van

van

gladheidbestrijding, het legen van afvalbakken,

gladheidbestrijding, het legen van afvalbakken,

het verwijderen van onkruid op verharding en

het verwijderen van onkruid op verharding en

het machinaal en handmatig vegen van straten

het machinaal en handmatig vegen van straten

en pleinen.

en pleinen.

en en Zuid) Rotterdam-Zuid zorgen dagelijks halen dagelijks voor dat het (huis)

vuil vuil van van de de Rotterdammers wordt op. opgehaald.

Omgaan met afval | 5


Ieder gezinslid in een huishouden zorgt voor

ruim 500 kilo afval per jaar. Het afval dat we in

Nederland jaarlijks op de stoep zetten, is zoveel

dat het een file vuilniswagens van 6.000

kilo meter lang kan vormen. Dat is een rij van

Rotterdam naar Portugal en weer terug.

Bedrijven zorgen voor nog veel meer afval bij

het maken van producten die wij gebruiken.

Om al het afval op een goede manier te kunnen

inzamelen en te verwerken, is het heel belangrijk

dat we allemaal ons steentje bijdragen. U kunt

helpen door afval gescheiden in te leveren.

Roteb heeft hiervoor een aantal voorzieningen

in Rotterdam geplaatst. Deze staan ook bij u

in de buurt.

De samenwerking tussen u en Roteb zorgt voor

goede voorzieningen en u maakt daarvan op

de juiste manier gebruik.

Omgaan met afval | 6


Wat te doen met afval?

Wij kennen diverse soorten afval. Hieronder vindt u een overzicht.

Restafval

Restafval is de verzamelnaam voor al uw

dagelijkse huisvuil dat niet in de papier container,

de glascontainer of de textielcontainer moet, dat

geen Klein Chemisch Afval is en dat past in een

vuilniszak, restafvalcontainer of minicontainer.

Wij zamelen in Rotterdam voornamelijk huisvuil

in via afvalcontainers en in sommige wijken via

vuiliszakken en minicontainers.

Afvalcontainers:

gemakkelijk en altijd in de buurt

Een afvalcontainer in de buurt: dat betekent

nooit meer volle vuilniszakken in de gang,

op het balkon of in het portiek. U kunt uw afval

weggooien op het tijdstip dat het ú schikt. Wel zo

gemakkelijk! Bovendien hoeft u geen speciale

vuilniszakken meer te kopen. De afval containers

zijn zoveel mogelijk ondergronds geplaatst.

Deze containers nemen minder kost bare buiten­

ruimte in beslag dan bovengrondse. In een

aantal gevallen is de plaatsing van

ondergrondse

containers onmogelijk, bijvoorbeeld

door de aanwezigheid van buizen, kabels en

boomwortels in de grond. Op die plaatsen staan

bovengrondse exemplaren. In wijken waar op

straat geen ruimte is voor afvalcontainers, blijft

Roteb het huisvuil in zakken inzamelen.

Omgaan met afval | 7


Voor welke soorten afval zijn

er afvalcontainers?

Er zijn verzamelcontainers voor:

• Restafval

• Papier/karton

• Glas

• Textiel

Hoe maakt u goed gebruik

van de afvalcontainers?

• Zet geen afval naast de container

Stadstoezicht geeft u hiervoor een

bekeuring. Roteb leegt de containers met

speciale ophaalauto’s. Daarin kan en

mag de vuilnisman geen los afval

gooien. Verpak restafval altijd in

een (vuilnis)zak en knoop de zak

goed dicht.

• Sluit altijd de deksel van

de afvalcontainer.

• Gebruik geen grote vuilniszakken

(voorkeur pedaalemmerzakjes of

draagtasjes) en maak de zak niet

te vol, anders past hij niet in de

container, of raakt de container

verstopt.

• Gooi geen grofvuil en Klein Chemisch

Afval in de afvalcontainer.

• Grofvuil kunt u elke dag wegbrengen

naar een Milieupark. Als u niet in

de gelegenheid bent om grofvuil zelf

te brengen, kunt u het op afspraak

gratis laten ophalen door Roteb

(meestal wachttijd). Voor huishoudelijk

chemisch afval zijn er tal van inlevermogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld

terecht bij de Milieuparken of bij

verschillende winkels.

• Gooi uw afval overdag weg om

eventuele geluidsoverlast te

voorkomen.

Omgaan met afval | 8


De restafvalbak

Als het restafval bij u wordt ingezameld met

een minicontainer, dan krijgt u van Roteb een

minicontainer in bruikleen. De minicontainer

hoort bij uw woning. Als u gaat verhuizen moet

u de minicontainer achterlaten voor de volgende

bewoner. Zet de minicontainer altijd op de

inzameldag tussen 06.00 uur en 08.00 uur ’s

ochtends neer op de plek die daarvoor is

aangewezen of op de stoep met de wieltjes

aan de straatkant.

De vuilniszak

Als bij u huisvuil wordt opgehaald in vuilniszakken,

dan bent u verplicht een vuilniszak

te gebruiken met een KOMO keurmerk.

Dit zijn stevige, grijze vuilniszakken van

hergebruikt plastic.

• Sluit de vuilniszakken altijd goed af

• Zet deze alleen buiten op de daarvoor

aangewezen dag tussen

06.00 en 08.00 uur ’s ochtends

• Zorg dat de vuilniszak niet zwaarder

is dan 10 kg

• Zet nooit los afval naast

de vuilniszak

Omgaan met afval | 9


Oud papier en karton

Oud papier en karton wordt gebruikt als grondstof

voor nieuw papier en karton. Lever alleen schoon

en droog papier in. Vies of nat papier is niet

geschikt voor hergebruik. Oud papier kunt u

overal in Rotterdam kwijt in de papiercontainers

of bij de Milieuparken. Als Roteb bij u oud papier

aan huis ophaalt, dan kunt u van Roteb een

papierbak (minicontainer) in bruikleen krijgen.

De minicontainer hoort bij uw woning. Als u gaat

verhuizen moet u de minicontainer achterlaten

voor de volgende bewoner. Zet de minicontainer

altijd op de inzameldag tussen 06.00 uur en

08.00 uur ‘s ochtends neer op de plek die

daarvoor is aangewezen of op de stoep met

de wieltjes aan de straatkant.

Wel in de papiercontainer

• Kranten

• Boeken

• Computervellen

• Cadeaupapier

• Eierdozen

• Enveloppen

• Faxpapier

• Golfkarton

• Kartonnen dozen

• Papieren zakken

• Reclamedrukwerk

• Telefoongidsen

• Tijdschriften

• Verpakkingen van

droge etenswaren


Niet in de papiercontainer

• Frisdrank­ en melkpakken, deze

verpakkingen hebben aan de binnen­

kant een plastic of aluminium laagje

• Persoonlijke documenten. In verband

met uw privacy is het beter om

persoonlijke documenten niet in

de papierbak weg te gooien

• Ordners en ringbanden, deze

bevatten metalen en plastic

onderdelen

• Kartonnen dozen met veel plakband

of zware nietjes

• Geplastificeerd papier

• Diepvriesverpakkingen

• Pizzadozen

• Ansichtkaarten

• Suikerzakjes

Wel in de glascontainer

• Flessen

• Potjes

• Glazen servies

• Crèmepotjes van doorzichtig glas

• Deodorantrollers van glas

• Parfumflesjes

• Medicijnflesjes

Niet in de glascontainer

Bij restafval

• Aardewerk

• Serviesgoed

• Kunststof flessen en potjes

• Deksels kurken en doppen

• Kurken

• Doppen

• Gloeilampen

Glas

Oud glas wordt omgesmolten en gebruikt bij de

productie van nieuw glas. Lever glas zo schoon

mogelijk in, zonder doppen, deksels en kurken.

Glas kunt u overal in de stad kwijt in de

glas containers. Gooi glas overdag weg om

geluidsoverlast te voorkomen. Ruiten en

spiegels kunt u inleveren bij de Milieuparken.

Bij klein chemisch afval

• Flesjes en potjes met inhoud,

zoals medicijnresten

• TL­buizen

• Spaarlampen

Bij grofvuil

• (kristallen) Glazen

• Vensterglas

• Spiegelglas

• Ovenschalen

Omgaan met afval | 11


Groente-, fruit-, en tuinafval

niet meer apart

Roteb haalt het groente­, fruit­ en tuinafval

(gft) niet meer gescheiden op. Het gft mag

voortaan bij het restafval. Grof tuinafval wordt

op afroep opgehaald. Snoeihout aanbieden in

bundels van maximaal 15 cm en niet langer dan

één meter. Roteb liet het gft­afval voorheen

altijd composteren, want dat was beter voor

het milieu dan verbranden. Inmiddels zijn de

verbrandingstechnieken zo verbeterd, dat het

voor het milieu niet meer uitmaakt. Sterker nog,

als we het nu samen met het restafval

verbranden, levert het energie op.

Tuinafval op afroep

Grof tuinafval kunt u zelf wegbrengen naar één

van de Milieuparken, of op verzoek laten

ophalen. Dit afval wordt nog wel gecomposteerd.

Voor het maken van een afspraak kunt u

contact opnemen met Roteb via telefoonnummer:

14 010 (lokaal tarief).

Vet als afval

Spoelt u vloeibaar vet door de gootsteen of het

toilet, dan veroorzaakt het vet halverwege de

reis door het riool een verstopping. De gevolgen:

de gootsteen spoelt niet door, het toilet stroomt

over. En dat leidt weer tot viezigheid, stank,

overlast en andere ellende. Bovendien trekt vet

ongedierte aan. Niet erg hygiënisch voor u,

en zelfs schadelijk voor de volksgezondheid.

Net zo gemakkelijk is het om het vet te laten

stollen en in te leveren bij een Milieupark.

Plastic

Rotterdam is een van de weinige steden die

plastic afval niet apart inzamelt. Uit onderzoek

blijkt dat meer milieurendement valt te behalen uit

nascheiding van het huishoudelijk restafval. U

kunt gewoon het merendeel van plastic en

kunststof bij het restafval gooien, mits het

natuurlijk geen Klein Chemisch Afval is.

Omgaan met afval | 12


De rol van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg,

het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel.

Maar het is natuurlijk erg zonde om een deel

van het geld te moeten besteden aan zaken die

we met z’n allen eenvoudig kunnen voorkomen!

Uw verantwoordelijkheid

Als eigenaar van een woning, betaalt u zelf voor

uw aansluiting op het riool. De kosten van een

verstopping zijn daarom voor uw rekening.

Huurders hebben deze kosten in principe niet.

Maar de overlast blijft voor iedereen hetzelfde.

Dus of u nu eigenaar of huurder bent, een

verstopt riool moet altijd worden voorkomen.

Textiel

Al uw oude textiel zoals bijvoorbeeld kleding,

dekens, jassen en schoenen kunt u kwijt in de

textielcontainer of inlevert u in bij het Milieupark.

De containers zijn van Leger des Heils, KICI

Kledinginzameling en Stichting Humana.

Het textiel wordt door deze liefdadigheidsinstellingen

gesorteerd en verkocht aan handelaren.

Met de opbrengst worden noodhulp­ en

ontwikkelingsprojecten in de derde wereld

gesteund. Roteb krijgt een deel van de

ingezamelde kleding voor verkoop via de

Piekfijn 2 e hands warenhuizen. Want ook in

Rotterdam is er behoefte aan tweedehands

kleding. Daarnaast wordt er drie keer per jaar

een huis­aan­huis inzameling georganiseerd.

Het Leger de Heils en enkele kleinere liefdadigheidsinstellingen

organiseren dit. U ontvangt

een paar dagen voor de dag van inzameling een

plastic zak waarmee u uw textiel kunt aanbieden.

Wist u dat...

…we met z’n allen in Rotterdam ongeveer

1600 m3 vet door het riool spoelen? En dat

in Rotterdam jaarlijks 240 meldingen gedaan

worden van een verstopt riool?

De kosten voor ontstopping lopen op tot twee

ton per jaar. Van dit bedrag zouden we ook

40.000 straatkolken kunnen reinigen.

Kortom: lever vet in bij een Milieupark.

Dan blijft ook uw riool nog jaren gezond!

Omgaan met afval | 13


Klein Chemisch Afval (KCA)

Klein Chemisch Afval kunt u inleveren bij een

Milieupark. Daarnaast kunt u KCA vaak

afgeven bij de winkel waar u het product heeft

gekocht. Fotochemicaliën levert u in bij

fotowinkels, verf en kwastenreiniger bij

doe­het­zelf­winkels. Veel winkels die

batterijen verkopen (supermarkten, warenhuizen

fotozaken) hebben een aparte bak staan

voor lege batterijen. Medicijnen kunt u

inleveren bij de apotheker. Het lood en de

kunststoffen zijn voor hergebruik geschikt

evenals de metalen uit oplaadbare batterijen

Van spaarlampen wordt het gas opgevangen

en kunnen het glas en de metalen worden

hergebruikt. Foto-ontwikkelaar en -fixeer

bevatten waardevol zilver en olie en kunnen

weer als nieuwe brandstof worden benut.

Speciale verbrandingsovens maken chemisch

afval dat niet geschikt is voor hergebruik

onschadelijk. De rookgassen, die bij de

verbranding vrijkomen, worden gezuiverd.

Er zijn ook schadelijke stoffen die door

weinig mensen worden gebruikt. Denk aan

koelvloeistof en vloeibare toner. Let dan op het

waarschuwing teken op de verpakking en volg

de instructies.


Chemisch afval bij u thuis

Huishouden

• Batterijen

• Spaarlampen/energiezuinige

lampen

• TL­buizen

• Vloeibare gootsteenontstopper

• Lampenolie

• Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

• Petroleum

Medicijnkastje

• Medicijnen

• Kwikthermometers

• Injectienaalden

Hobby

• Fotofixeer

• Foto­ontwikkelaar

• Etsvloeistoffen zoals

salpeterzuur en zwavelzuur

• Zoutzuur

Vervoer

• Accu’s

• Benzine

• Motorolie, afgewerkte olie,

remolie

• Oliefilters

Doe-het-zelf

• Verf, lak, beits en

houtverduurzamingsmiddelen

• Bij het verven gebruikte producten

zoals terpentine, thinner,

verfafbijtmiddel, verfverdunner,

kwastreiniger, kwastontharder en

wasbenzine

• Kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale’

verwarmingsthermostaten)

Omgaan met afval | 15


Grofvuil

Wat is grofvuil?

Welke regels gelden er voor

het aanbieden van grofvuil?

Alles wat niet in uw (mini)container of vuilniszak

past, is grofvuil. Een paar voorbeelden: groot

tuinafval, kapotte tafels en stoelen en kapotte

elektrische apparaten. Grof snoeiafval wordt

namelijk gescheiden opgehaald en verwerkt.

Bepaalde soorten grofvuil zijn schadelijker voor

het milieu dan andere. Dit geldt voor elektrische

apparaten, koelkasten en diepvriezers en

asbest. Al het grofvuil kunt u inleveren bij de

Milieuparken. Alleen Rotterdammers mogen hier

gratis hun afval brengen, dus neem een legitimatie

bewijs en poststuk waar u adres op staat mee.

Voor het aanbieden van grofvuil heeft de gemeente

Rotterdam gemeente Rotterdam de volgende regels volgende vastgesteld: regels bent u

niet vastgesteld: in de gelegenheid Maak een om afspraak het naar via het 14 Milieupark 010

te (lokaal brengen tarief) dan of kunt via www.roteb.rotterdam.nl.

u online een afspraak maken

op www.rotterdam.nl/roteb • Zet het grofvuil alleen . Het buiten is ook op mogelijk

om een afspraak de afgesproken te maken dag door tussen te bellen naar het

gemeentelijke 06.00 nummer en 08.0014 uur 010 (lokaal tarief).

• Zet het op grofvuil een goed alleen bereikbare buiten op

plaats, de afgesproken zodat de dag vuilniswagen tussen erbij

kan: 06.00 bijvoorbeeld en 08.00 uur aan de stoeprand.

• Niet Zet het te dicht op een naast goed een bereikbare lantaarnpaal,

plaats, ok laten zodat de vuilniswagen erbij

U kunt grofvuil ook laten ophalen. Hier is meestal wel • Bied kan: bijvoorbeeld het grofvuil aan in de eenheden stoeprand.

een wachttijd voor. Dit geldt niet voor bouw en sloop­ van Niet maximaal te dicht naast 1 meter een en lantaarnpaal, maximaal

afval, dit moet u zelf wegbrengen naar een Milieupark. 30 naast kilo. een Op boom die manier of tegen is het een goed gevel. te

• hanteren Bied het grofvuil aan in eenheden

van – Probeer maximaal het 1 meter grofvuil en zoveel maximaal

30 kilo. mogelijk Op die te manier bundelen is het of te goed te

hanteren verpakken. Hierdoor voorkomt u

– Probeer dat het vuil het door grofvuil de buurt zoveel gaat

mogelijk zwerven te bundelen of te

– verpakken. Maak voor het Hierdoor ophalen voorkomt van grof u

dat snoeiafval het vuil een door aparte de buurt afspraak gaat en

zwerven verpak grof snoeiafval niet in een

– Maak vuilniszak voor het ophalen van grof

snoeiafval een aparte afspraak en

verpak grof snoeiafval niet in een

vuilniszak

Omgaan met afval | 16


Bouw- en sloopafval

Afval dat vrijkomt bij bouwen, slopen of

verbouwen van huis en tuin, kunt u gratis

wegbrengen naar een Milieupark. Roteb haalt

bouw- en sloopafval niet bij u op. Bij verschillende

bouwmarkten zijn tegen betaling big

bags beschikbaar om uw bouw- en sloopafval

te laten afvoeren.

Asbest

Asbest is een gevaarlijke stof die tot aan het

begin van de jaren tachtig veel werd gebruikt

in isolatiemateriaal, leidingen, kookplaatjes en

in bepaalde soorten vloerbedekking.

Gooi asbest afval nooit zomaar weg. Bij de

Milieuparken kunt u voor de verwijdering van

asbest speciaal verpakkingsmateriaal en

plakband afhalen. U levert het asbest vervolgens

goed verpakt in bij een Milieupark. Meer informatie

vindt u in de asbestfolder van Gemeentewerken.

Haal de folder bij uw deelgemeentekantoor

of bibliotheek.

U kunt ook het Informatiepunt Asbest

bellen of de website raadplegen.

U kunt ook het Informatiepunt Asbest

Bel: bellen 0800 of - 024 de 44 website 20 raadplegen.

www.rotterdam.nl/asbest

Bel: 0800 - 024 44 20

www.rotterdam.nl/asbest

Afspraak grofvuil

(tussen 08.00 en 16.00 uur)

Telefoonnummer 14 010 (lokaal tarief)

of via www.rotterdam.nl/roteb

Wanneer u grofvuil niet volgens deze regels

aanbiedt, riskeert u een boete van minimaal

€ 115,-. Daarnaast moet u ook de opruimkosten

betalen.

Omgaan met afval | 17


Koelkasten en diepvriezers

Oude koelkasten en diepvriezers bevatten

CFK*. Omdat CFK de ozonlaag aantast is het

belangrijk om uw oude koelkast of diepvriezer

apart in te leveren. CFK wordt vervolgens op

een milieuvriendelijke manier verwijderd. Lever

koelkasten en diepvriezers in bij het Milieupark

of bij de winkel waar u een nieuwe koopt. U kunt

de spullen ook laten ophalen.

*CFK: chloorfluorkoolstofverbindingen

Afspraak maken?

Bel: 14 010 (lokaal tarief)

of via www.rotterdam.nl/roteb


Elektrische apparaten

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten bevatten stoffen die

Elektrische schadelijk apparaten zijn voor bevatten het milieu. stoffen U kunt die gratis

schadelijk elektrische zijn voor het apparaten milieu. U inleveren kunt gratis in de winkel

de elektrische waar u een apparaten nieuw apparaat inleveren koopt. in de winkel Deze is

waar u verplicht een nieuw apparaat koopt. in te nemen. Deze is Hij mag

verplicht hiervoor uw apparaat geen kosten in nemen. in rekening Hij mag brengen (die

hiervoor betaalt geen u kosten bij aanschaf in rekening van een brengen nieuw (die apparaat).

betaalt Of u bij lever aanschaf het in bij van een een Milieupark nieuw apparaat). van Roteb.

Of lever Roteb het haalt in bij een koelkasten Milieupark en ander van Roteb. witgoed gratis

Roteb bij haalt u op. koelkasten Bent u niet en in ander gelegenheid witgoed gratis om het naar

bij u op. een Maak milieupark een afspraak te brengen met Roteb maak via dan online een afspraak

14 010 met (lokaal Roteb tarief) op www.rotterdam.nl/roteb.

of via www.roteb.

rotterdam.nl. Het is ook Op de mogelijk dag van een de afspraak gemaakte

maken door te bellen

afspraak naar moet het u gemeentelijke het apparaat nummer voor 08.00 14 uur 010 (lokaal tarief).

zelf aan Op de de straat dag van zetten. de gemaakte Voor nog goed afspraak moet u

werkende het apparaat elektrische voor apparaten, 08.00 uur jonger zelf aan dan de straat zetten.

5 jaar, Voor kunt nog u een goed afspraak werkende maken elektrische met Piekfijn. apparaten,

jonger dan 5 jaar, kunt u een afspraak maken

met Piekfijn.

Afspraak maken?

Afspraak maken?

Bel: 14 010 (lokaal tarief)

of via www.rotterdam.nl/roteb

Bel: 14 010 (lokaal tarief)

of via www.rotterdam.nl/roteb

Omgaan met afval | 19

Omgaan met afval | 19


Omgaan met afval | 20

Omgaan met afval | 20


Piekfijn het leukste

2 e hands warenhuis

Waar kunt u naar toe met spullen die eigenlijk te mooi zijn om weg

te gooien, zoals meubels, serviesgoed, apparaten, textiel, boeken? boeken,

en dergelijke?

Wat doet Piekfijn?

Wat doet Piekfijn?

Alles wat te mooi is om weg te gooien, zoals

meubels,

Alles wat

serviesgoed,

te mooi is om

apparaten,

weg te gooien,

textiel,

zoals

boeken

meubels,

en

serviesgoed,

dergelijke kunt

apparaten,

u inleveren

textiel,

bij de

Milieuparken.

boeken en dergelijke

De spullen

kunt

worden

u inleveren

schoongemaakt

bij de

Milieuparken.

en eventueel

De spullen

gerepareerd.

worden schoongemaakt

en eventueel

Na de

opknapbeurt worden de

gerepareerd.

spullen verkocht

Na de

in

de

opknapbeurt

Piekfijn 2 e hands

worden

warenhuizen.

de spullen verkocht

Als u iets

in

wilt

de Piekfijn

inleveren,

2 e hands

maar het

warenhuizen.

is te zwaar

Als

om

u

zelf

iets

te

brengen,

wilt inleveren,

dan kunt

maar

u

het

het

is

ook

te

laten

zwaar

ophalen.

om zelf te

brengen, dan kunt u het ook laten ophalen.

Afspraak maken?

Afspraak maken?

Bel: 14 010 (lokaal tarief)

Bel: 14 010 (lokaal tarief)

of via www.rotterdam.nl/roteb

of via www.rotterdam.nl/roteb

Omgaan met afval | | 21


Omgaan met afval | 22


Overige diensten

De twee reinigingsbedrijven van Roteb (Noord en Zuid)

zorgen er dagelijks voor dat uw (huis)vuil wordt opgehaald.

Daarnaast zijn de reinigingsbedrijven verantwoordelijk

voor het schoonhouden van de stad

en verzorgen ze ook de gladheidsbestrijding.

Maar Roteb is meer dan dat. Roteb heeft ook

een aantal andere bedrijven zoals Roteb Service

en Roteb Lease. Dit hoofdstuk gaat

over de diensten van de bedrijven van Roteb:

Rioolreiniging

Het is de taak van Roteb Service om verstoppingen

van het Rotterdamse riool te voorkomen.

Rioolkolken en straten zijn bestemd voor de

afvoer van regenwater naar het riool.

Door bladeren, zand of afval kunnen riolen

verstopt raken. U kunt verstoppingen helpen te

voorkomen door geen afval te lozen in het riool.

Is de rioolput toch verstopt geraakt, belt u dan

de Klachtentelefoon 14 010 (lokaal tarief)

(24 uur per dag).

Diepreiniging (klad en plak)

Graffiti, olievlekken op de grond, mos op

standbeelden, wildplak, kauwgom op straat;

ergert u zich daar ook zo aan? Roteb Service

pakt het zogenaamde ‘klad en plak’ vandalisme

aan met diepreiniging. Daarbij maakt Roteb

Service gebruik van speciale, deels zelf

ontwikkelde, apparatuur en milieuvriendelijke

producten, dus zonder toevoeging van schadelijke

chemicaliën. Heeft u een klacht over

‘klad en plak’ bel dan 14 010 (lokaal tarief).

Omgaan met afval | 23


Ongediertebestrijding

U Elke kunt havenstad wel eens heeft last hebben zo haar van eigen ongedierte problemen

zoals met de een bestrijding muis in de van keuken ongedierte. of een In kakkerlak de eerste

achter plaats de zijn plinten. er de voor Plaagdieren Nederland in huis algemeen is niet

alleen voorkomende lastig, sommige soorten plaagdieren ongedierte als kunnen ratten, ook

ziekten muizen, overbrengen. wepsen, vlooien, Daarom enzovoort. bestrijdt Maar Rotebop

plaagdieren een kruispunt in van de meeste handelswegen gevallen. als In Rotterdam,

staat worden u niet ook alleen ongewild voor allerlei dit probleem. exotische Roteb insecten

Service zoals kakkerlakken Ongediertebestrijding en Faraomieren helpt u geïmporteerd.

beschikken Heeft u thuis over last moderne van ongedierte? methoden,

daarbij.

Wij

apparatuur en goede bestrijdingsmiddelen.

Ondanks Bel: 14 010 dat (lokaal Roteb tarief) actief de plaagdieren

bestrijdt, Aan het Kleinpolderplein is samenwerking 5 kunt met u tijdens u nog kantooruren

bestrijdingsmiddelen kopen. De medewerkers

steeds

onmisbaar.

geven u daarbij graag de juiste informatie.

Bel: 14 010 (lokaal tarief)

Aan het Kleinpolderplein 5 kunt u tijdens kantooruren

bestrijdingsmiddelen kopen De medewerkers

geven u daarbij graag de juiste informatie.


Reparatie, onderhoud en beheer

van bijzondere voertuigen

Roteb Lease beheert, repareert en onderhoudt

bestel- en personenwagens en vooral talloze

bijzondere voertuigen, zoals reinigingsvoertuigen,

hoogwerkers, brandweervoertuigen en

ambu lances. Ook buiten de regio Rotterdam

beheren ze verschillende wagenparken met

een grote diversiteit aan voertuigen en ander

specialistisch materiaal zoals bijvoorbeeld

strooiers, ploegen en pers- en onderlossende

containers. Roteb Lease kan een totaalpakket

bieden aan speciale voertuigen en lease vormen.

Omgaan met afval | 25


Robedrijf

Robedrijf, is onderdeel van van Roteb, telt en vier teltkrachtige

bedrijven vier krachtige gericht bedrijven. op het verzorgen Robedrijf van maakt eenvoudig

vakmanschap. werk van werk Robedrijf en levert mensenkracht

maakt werk van werk en

levert maat. menskracht Zowel voor uitbesteding op maat. Wij van zijn (een flexibel en in

staat, deel van) daar uw waar productieproces nodig, een productielijn of opdracht, bij u op

locatie als het in opvangen te richten. van Zowel seizoenspieken voor uitbesteding en van

(een

onvoorziene

deel van)

opdrachten

uw productieproces

of werkzaamheden.

of opdracht,

als het opvangen van seizoenspieken en

Ons uitgangspunt hierbij: niet in opdracht

onvoorziene opdrachten of werkzaamheden.

van, maar in samenwerking met.

Ons uitgangspunt hierbij: niet in opdracht van,

maar in samenwerking met.

W erken aan w erk

U wilt capaciteit inhuren, werk uitbesteden of bent

u

U

op

wilt

zoek

capaciteit

naar medewerkers?

inhuren, werk

Dan

uitbesteden

is Robedrijf

of

uw bent partner. u op zoek naar medewerkers? D an is

Robedrijf uw partner.

Wij werken met gedreven, enthousiaste en

ervaren Wij werken medewerkers met gedreven, die, om enthousiaste welke reden en dan ervaren

ook, medewerkers niet gemakkelijk die, om op welke de arbeidsmarkt

reden dan ook, niet

terechtkomen.

gemakkelijk op de arbeidsmarkt terecht komen.

Met H als is onze missie missie om op om professionele op wijze wzo

ijze zo

veel mogelijk Rotterdammers aan de slag te

krijgen.

krijgen.

Wij Meer treden weten? graag met Een u in vraag? gesprek over de

mogelijkheden.

Een uitdaging? Informeer naar

Mail naar: meerweten@robedrijf.nl

of onze bezoek mogelijkheden.

onze website www.robedrijf.nl

Bel: 14 010 (lokaal tarief)

Of mail naar informatie@roteb.rotterdam.nl

Of kijk op www.rotterdam.nl/roteb

Omgaan met afval | 26


Adressen, openingstijden

en telefoonnummers

Roteb algemeen:

Postbus 10902,

3004 BC Rotterdam

Tel: 14 010 (lokaal tarief)

Klachten en meldingen:

Tel: 14 010 (lokaal tarief en 24 uur per dag)

Voor meldingen en klachten over riolering,

zwerfvuil, een kapotte container, graffiti enz

informatieroteb@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/roteb

Milieuparken:

Keilezijweg 15 (Delfshaven)

Nikkelstraat 131 b (Prins Alexander,

ingang Hoofdweg)

Melanchtonweg 139 (Hillegersberg-Schiebroek)

Zekkenweg 100a (Hoek van Holland)

Aploniastraat 12 (Charlois)

Hekendorpstraat 55 (IJsselmonde)

Steenhouwerstraat 39 (Hoogvliet

Frans Halsstraat 2 (Rozenburg)

Piekfijn de leukste

2 e hands warenhuizen:

Mariniersweg 255 – 257 (Centrum)

Alumiumstraat 6 (Prins Alexander)

Wolphaertsbocht 246 (Charlois)

Openingstijden: maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.15 uur

zaterdag 10.00 - 16.00 uur

www.rotterdam.nl/roteb

Roteb Service Ongediertebestrijding:

Kleinpolderplein 5

3042 CE Rotterdam

Openingstijden balie Ongediertebestrijding:

maandag t/m vrijdag 08.00 - 16.00 uur

Tel: 14 010 (lokaal tarief)

planning.service@roteb.nl

www.rotterdam.nl/roteb

Grofvuil:

Tel: 14 010 (lokaal tarief)

Vermeld uw postcode, adres,

het soort en de hoeveelheid grofvuil

Openingstijden: maandag t/m zaterdag

09.00 - 17.15 uur

Zekkenweg 100a (Hoek van Holland)

Open: woensdag en vrijdag 12.00 - 16.00 uur

zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Frans Halsstraat 2 (Rozenburg)

Open: woensdag 08.00 - 16.00 uur

vrijdag 12.00 - 16.00 uur

zaterdag 09.00 - 15.00 uur

Verplicht meenemen:

- geldig legitimatiebewijs

- een bewijsstuk waar uw postcode op staat

(waarmee u kunt aantonen dat u een inwoner of

ondernemer uit Rotterdam bent.

Omgaan met afval | 27


Roteb

Postbus 10902

3004 BC Rotterdam

Tel: 14 010 (lokaal tarief)

informatie roteb@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/roteb

RP-OA-001 Ontwerp: hAAi, Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!