Notulen van de 5e Algemene Ledenvergadering van de ... - R-USKO

rusko.nl

Notulen van de 5e Algemene Ledenvergadering van de ... - R-USKO

kandidaten aangemeld. Met algemene goedkeuring wordt Michiel Jonkers

herbenoemd, en Leo Besemer benoemd. Op de eerstkomende bestuursvergadering

worden de bestuurstaken verdeeld. Hierover zal in de Nieuwsbrief bericht worden.

Laura Hak wordt bedankt voor haar vele werkzaamheden sinds de oprichting van het

RUSKO en krijgt als attentie een bon en een RUSKO-das. Leo Besemer neemt

vervolgens plaats achter de bestuurstafel.

8. Benoeming kascommissie 2007

Henk Bogers heeft aangegeven nog een keer de kascontrole te willen doen. Tijdens de

vergadering meldt ook Wim Wijting zich aan en wordt benoemd.

9. Rondvraag

José Sisson-Snijders ziet graag dat iedereen elkaar zonder onderscheid tutoyeert,

waardoor men gemakkelijker mixt en contact maakt.

Marijke Tichelaar vraagt of er andere RUSKO-achtige verenigingen zijn om

ervaringen mee uit te wisselen.

Rutger Hofman verzoekt om ook de financiële verslaglegging en verantwoording van

de reisco op te nemen in de financiële verantwoording, en deze afrekeningen bij het

financieel jaarverslag te vermelden. Wim Wijting ondersteunt zijn verzoek. Liesbeth

van der Luit zegt toe hieraan in het vervolg te zullen voldoen.

Wim Wijting vraagt waarom er zo weinig recent oud-USKO-leden, die net van het

USKO af zijn, lid zijn van het RUSKO. Michiel Jonkers antwoordt dat er met het

USKO-bestuur afspraken gemaakt zijn over info over het RUSKO in de Basjus (zoals

er ook info over het USKO in de Nieuwsbrief wordt opgenomen). Frans Alkemade

wijst op het formulier om nieuwe leden aan te melden, dat van de website

gedownload kan worden.

Tom Ruigrok bedankt het bestuur voor alle werkzaamheden.

10. Sluiting van de vergadering

Michiel Jonkers bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en bijdragen en sluit

om 21.05 uur de vergadering.

More magazines by this user
Similar magazines