Jaarverslag 2011 - Stenden Hogeschool

stenden.com

Jaarverslag 2011 - Stenden Hogeschool

Jaarverslag 2011

Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities


Stenden

Hogeschool

Jaarverslag 2011

Colofon

© Stenden Hogeschool, 2012

Eindredactie:

Bilkes Organisatieadvies & Management b.v.

Ontwerp:

Visser en de Graef b.v., Leeuwarden

Foto cover:

Stenden Hogeschool

Stenden Hogeschool


Missie

Stenden

Stenden Hogeschool is een moderne hogeschool, maar wel met een geschiedenis die teruggaat tot 1845.

Stenden university”1, zoals Stenden door haar buitenlandse studenten en in het buitenland wordt genoemd,

heeft als missie:

Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities

Stenden wil studenten opleiden tot ‘future leaders’, die ‘out of the box’ problemen oplossen en leiding geven.

Stenden wil medewerkers in staat stellen hun talenten te benutten en investeert hierin ook substantieel. Stenden

wil helpen het potentieel van het werkveld te vergroten en de innovatiekracht te bevorderen. Aan deze missie ligt

als visie ten grondslag:

Serving to make it a better world

Jaarverslag 2011

2 3

1 ‘Stenden university’ is de verkorte schrijfwijze van ‘Stenden university of applied sciences’.

2

Stenden Hogeschool


Profiel Stenden

Stenden levert wereldwijd een breed spectrum van excellente onderwijs-, onderzoek- en kennisdiensten op

het niveau van beroepsgericht hoger onderwijs met een solide verankering in de regio’s van haar campus sites.

Stenden werkt vanuit respect voor persoonlijke inspiratiebronnen aan waardenreflectie, interculturele houding,

meesterschap en ondernemerschap van studenten, medewerkers en werkveld.

Waarden

De waardengerichtheid van Stenden steunt niet alleen op de traditie van haar rechtsvoorgangers, maar ondersteunt

ook nadrukkelijk haar actuele ambitie. Vanuit verschillende inspiratiebronnen heeft Stenden aandacht voor

identiteit, persoonlijke reflectie op waarden en het omgaan met ethische dilemma’s, ruimte voor andere overtuigingen

en nieuwsgierigheid.

Interculturele houding

Stenden bereidt toekomstige professionals voor op het werken in een interculturele samenleving, binnen en

buiten Nederland. Studenten ontwikkelen zich zo tot wereldburgers, die op grond van beter begrip van eigen en

andermans waarden gemakkelijk overal op de wereld een bijdrage kunnen leveren in hun werkveld.

Jaarverslag 2011

4

Meesterschap

Stenden leidt studenten op tot meesters op hun werkgebied. Professionals die willen blijven groeien, niet alleen

beroepsmatig tot expert en leider, maar ook op persoonlijk vlak, tot compleet mens. De motor van dit continue

groei- en rijpingsproces wordt gevormd door het concept ‘Probleem Gestuurd Onderwijs’.

5

Ondernemerschap

Stenden wil ondernemende professionals afleveren. Toekomstige medewerkers die het verschil kunnen maken, die

ideeën hebben en kunnen inspireren. Vooral, maar niet alleen, in de eigen leerbedrijven van Stenden wordt die

houding ontwikkeld. Daarbij past ook de inzet van studenten, binnen onderwijskundige randvoorwaarden en weten

regelgeving, bij het maatschappelijk bruikbaar maken van kennis en dienstverlening ten behoeve van bedrijven

en instellingen.

Traditie en Ambitie

In haar oriëntatie op waarden, interculturele houding, meesterschap en ondernemerschap verbindt Stenden

nadrukkelijk haar actuele ambitie met de rijke tradities van haar rechtsvoorgangers. Bij elkaar vormen deze

aspecten de zes hoekpunten van het profiel oftewel de identiteit van Stenden, waarmee zij zich onderscheidt van

andere Nederlandse hogescholen.

Stenden Hogeschool


Voorwoord College van Bestuur

Het hoger onderwijs had een turbulente start in het tweede decennium van deze eeuw. Vooral de staat van

het hoger beroepsonderwijs was in 2011 onderwerp van veel gesprekken. Daarnaast is een aantal sectorbrede

veranderingen aangekondigd of doorgevoerd. Zoals het nieuwe accreditatiestelsel, de prestatieafspraken en de

veranderingen in bekostiging en studiefinanciering.

Stenden is in 2011 voor het eerst betrokken bij de bredere discussies. Vragen over de uitvoering van het internationaliseringsbeleid,

waarin Stenden binnen Nederland een pioniersrol vervult, zijn door het ministerie van OCW

beantwoord met twee Inspectierapporten en beleidsreacties van de staatssecretaris van Onderwijs. Daarnaast

heeft Stenden een onafhankelijk Expert Panel onderzoek laten doen naar de manier waarop het internationaliseringsbeleid

is vormgegeven. Los van de - overwegend positieve en opbouwende - uitkomsten van de onderzoeken

en de beleidsreacties, is in 2011 vooral een landelijk en mondiaal kader gegeven aan het internationaliseringsbeleid

van Stenden. Hiermee is de helderheid gediend die Stenden zo sterk wenst en die het werkveld, de

overheid en de politiek ook van ons vraagt. En het biedt Stenden de ruimte om de uitvoering van het internationaliseringsbeleid

kwalitatief nog verder te ontwikkelen.

Jaarverslag 2011

6

In 2011 is de herijking van zowel de strategische visie als de onderwijsvisie van Stenden in gang gezet.

Medewerkers, belanghebbenden en studenten hebben bijgedragen aan een gefundeerde en gedragen herformulering

van onze visie. In lijn met wat in 2008 is bepaald op basis van de kernkwaliteiten van Stenden, maar

toegespitst op de meest recente eisen en verwachtingen.

Een onderdeel van deze verwachtingen betreft de invulling van Sectorplan Noord. Vier Associate degree-opleidingen,

gericht op de invulling van specifieke opleidingsbehoeften van de regio, zijn in 2011 in Emmen gestart.

Ook de oprichting van kenniscentra en lectoraten op verschillende terreinen draagt bij aan de ontwikkeling van de

regio’s waarin Stenden is gevestigd. Het kenniscentrum voor duurzame kunststoffen in Emmen (Stenden PRE) is

hiervan een voorbeeld.

7

Naast deze ‘bredere’ ontwikkelingen heeft de bevestiging van de kwaliteit van ons onderwijs veel aandacht

gehad, De accreditaties zijn alle succesvol verlopen en ook is een groot aantal docenten in 2011 begonnen aan

een masterstudie of promotietraject.

Ten slotte zijn in 2011 veel investeringen gedaan op het gebied van ICT en andere faciliteiten. Dit was mede

mogelijk dankzij een solide en effectief financieel beleid.

Al met al is 2011 een succesvol jaar geworden, waarin Stenden haar toegevoegde waarde op het gebied van het

hoger beroepsonderwijs zowel heeft versterkt als een steviger kader heeft gegeven.

College van Bestuur,

Leendert Klaassen

Klaas-Wybo van der Hoek

Stenden Hogeschool


Voorwoord Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht constateert met tevredenheid dat Stenden Hogeschool aanzienlijke kwalitatieve groei heeft

gerealiseerd. Zo heeft de aandacht voor onderzoek en onderwijs onder meer geleid tot een significante groei van

het aantal docenten die zijn begonnen aan een masterstudie dan wel promotietraject.

8

Daarnaast hebben de onderzoekseenheden een wezenlijk stempel gedrukt op de kenniscirculatie die zo belangrijk

is voor de toegevoegde waarde van het hoger beroepsonderwijs voor het beroepsveld en de samenleving. Bezien

vanuit de eisen die de omgeving in toenemende mate stelt, voert het College van Bestuur van Stenden toekomstvast

beleid vanuit een heldere visie op maatschappelijke ontwikkelingen, organisatie en onderwijs. Sinds 1 maart

2011 vindt dit plaats onder voorzitterschap van mr. L.J. Klaassen.

Het hoger beroepsonderwijs verkeerde in 2011 in een turbulente situatie waarbij opleidingen en instellingen in

het middelpunt van de maatschappelijke aandacht verkeerden. In een dergelijke periode is het van het grootste

belang dat het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hun specifieke rollen optimaal kunnen vervullen.

Daarbij speelt overleg een belangrijke rol. De Raad constateert dat dit overleg ook in 2011 intensief, transparant

en op de juiste momenten heeft plaats gevonden. De Raad spreekt haar waardering uit naar het College van

Bestuur voor de constructieve samenwerking in het rapportagejaar.

Jaarverslag 2011

9

Het was een bijzonder jaar, 2011. Een jaar ook, waarin de medewerkers van Stenden, onder leiding van het

College van Bestuur, veel inzet hebben getoond bij het bereiken van de doelstellingen. De Raad van Toezicht

waardeert die inzet en bedankt de medewerkers en vanzelfsprekend ook de studenten van Stenden voor de

resultaten die zijn geboekt.

Cees Bijl,

Voorzitter Raad van Toezicht Stenden Hogeschool

Stenden Hogeschool


10

Inhoud

1. Beleid en Management 13

1.1. Kerndoelen en ambitie 13

1.2. Doelstellingen 13

1.3. Resultaten hoofddoel 1: New University bouwen 16

1.3.1. Speerpunt 1: New Faculties ontwikkelen 16

1.3.2. Speerpunt 2: Profiel verdiepen en versterken 17

1.3.3. Speerpunt 3: Groeien tot een organisatie die er toe doet 20

1.4. Resultaten hoofddoel 2: Organisatie toekomstklaar maken 21

1.4.1. Speerpunt 4: Externe oriëntatie vergroten 21

1.4.2. Speerpunt 5: Strategisch vermogen vergroten 21

1.4.3. Speerpunt 6: Ruimte creëren voor publiek/private groei 22

1.5. Resultaten hoofddoel 3: Kwaliteit waarborgen 23

1.5.1. Speerpunt 7: Basisprocessen en interne organisatie verder professionaliseren 23

1.6. Kerncijfers en kengetallen 26

2. Studenten 29

2.1. Instroom 29

2.2. Inschrijving 29

2.3. Ontwikkeling instroom en inschrijving Masters 29

2.4. Mobiliteit 30

2.5. Werving 30

2.6. Studentgerichtheid 31

2.7. Alumnibeleid 32

3. Onderwijs 35

3.1. Curriculumontwikkeling 35

3.2. Leerbedrijven 36

3.3. Aansluiting Stenden op VO en MBO 38

4. Stenden als Kennisinstelling 41

4.1. Lectoraten en toegepast onderzoek 41

4.2. Contractactiviteiten 44

5. Kwaliteit 47

5.1. Maatregelen ter verbetering van de rendementen en vermindering van de uitval 47

5.2. Studentenperceptie 47

5.2.1. Nationale Studenten Enquête 47

5.2.2. Aansluitingsmonitor 48

5.2.3. Keuzegids Hoger Onderwijs 48

5.2.4. Elsevier 49

5.2.5. HBO-Monitor 49

5.2.6. Internationale Studenten Barometer 50

5.3. Accreditaties, certificaties en visitaties 50

5.4. Aandachtspunten Stenden 51

5.5. Klachtenmanagement 51

6. (Inter-)nationale Samenwerking 53

6.1. Buitenlandse partners 53

6.2. Binnenlandse partners 55

7. Personeel & Organisatie 61

7.1. Inleiding 61

7.2. Personeelbeleid 61

7.2.1. Werving en selectie 61

7.2.2. Deskundigheidsontwikkeling 62

7.2.3. Convenant Leerkracht 62

7.3. Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 62

7.3.1. Gezondheidsbeleid 62

7.3.2. Verzuimbeleid en verzuim 63

7.3.3. Beleid ten aanzien van medewerkers met een functiebeperking 63

7.3.4. Tevredenheid medewerkers 63

7.3.5. Functieordening 63

7.3.6. Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 63

7.3.7. Beleid uitkeringen na ontslag 63

7.4. Ontwikkelingen in het personeelsbestand 64

8. Facilitaire Voorzieningen 67

8.1. Huisvesting 67

8.2. Informatie- en Communicatietechnologie 67

8.3. Arbo en Milieu 68

9. Financiën 71

Controleverklaring 75

10. Good Governance 77

10.1. Wijze van verantwoording 77

10.2. Raad van Toezicht 77

10.3. Medezeggenschap 80

Bijlagen 82

1. Organogram Stenden Hogeschool 2011 83

2. Juridische Structuur 84

3. Lijst met Opleidingen 86

4. Instroom en Inschrijving: Tabellen en Diagrammen 86

5. Branchecode Governance 92

6. Risicoparagraaf 96

7. Helderheid 98

8. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 106

9. Mijlpalen Stenden Hogeschool 113

10. Raad van Toezicht 114

11. Bestuur & Management 117

12. Afkortingenlijst 128

Jaarverslag 2011

11

Stenden Hogeschool


1. Beleid en Management

12

1.1. Kerndoelen en ambitie van Stenden

De activiteiten van Stenden concentreren zich op vier kerndomeinen: Economie, Techniek, Gedrag & Maatschappij

en Educatie. Op deze werkvelden heeft Stenden zich vanuit haar missie twee kerndoelen gesteld.

Haar eerste kerndoel is het aanbieden van hoger beroepsonderwijs, zowel regionaal, in het bijzonder Friesland,

Groningen en Drenthe, als nationaal en internationaal. Het gaat daarbij om vijf Associate degrees, 20

Bacheloropleidingen (waarvan één samen met twee andere hogescholen), een Honours degree en drie ‘professional’

Masterstudies. Stenden biedt deze opleidingen aan vanuit haar zeven schools: ‘School of Education’, ‘School

of Tourism and Leisure’, ‘School of Media & Entertainment Management and Technology’, ‘School of Hospitality’,

‘School of Commerce’, ‘School of Business’ en ‘School of Social Work and Arts Therapies’

Haar tweede kerndoel is dienstverlening aan publieke en private organisaties in de regio’s van haar vestigingen

en in de dienstbaarheid aan de lokale en regionale gemeenschappen, zowel door haar leerbedrijven, lectoraten

en kenniskringen als door Lumius (voorheen: Instituut Service Management), het Stenden-onderdeel van waaruit

contractactiviteiten - in wisselwerking met de opleidingen - plaatsvinden.

Stenden heeft vestigingen in Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Bangkok (Thailand), Doha

(Qatar), Port Alfred (Zuid-Afrika) en Bali (Indonesië), met hun eigen aanbod van (geharmoniseerde) Stendenopleidingen.

De vestiging in Leeuwarden is de hoofdvestiging. Vanuit missie en visie kiest de hogeschool voor een

sterke opwaardering van kennis en kwaliteit alsook voor aanscherping en behoud van profiel.

De hogeschool continueert de komende jaren haar beleid zich te ontwikkelen tot een nationaal en internationaal

erkende instelling voor excellent hoger onderwijs met een oriëntatie op de beroepspraktijk.

1.2. Doelstellingen

In haar Strategieplan 2008 – 2012 heeft Stenden haar ambitie vertaald in drie hoofddoelen en zeven speerpunten:

Jaarverslag 2011

13

Hoofddoelen New University bouwen (1)

Speerpunten

Organisatie toekomstklaar

maken (2)

1. New Faculties ontwikkelen. 4. Externe oriëntatie

vergroten.

Kwaliteit waarborgen (3)

7. Basisprocessen en interne

organisatie verder professionaliseren.

2. Profiel verdiepen

en versterken.

3. Profiel verdiepen

en versterken.

5. Strategisch vermogen

vergroten.

6. Ruimte creëren voor

publiek/private groei.

Het jaar 2011 kan worden getypeerd als een overgangsjaar. Althans voor zover Stenden zich al tijdens de looptijd

van het Strategieplan 2008 – 2012 wilde bezinnen op haar koers, mede met het oog op relevante recente ontwikkelingen.

Drie van die ontwikkelingen zijn wat dat betreft vermeldenswaard.

Kwaliteit in verscheidenheid

In juli 2011 zag de OCW-nota ‘Kwaliteit in verscheidenheid. Strategische agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en

Wetenschap’ het licht. In deze nota wordt vis-à-vis het Hoger Beroepsonderwijs de nadruk gelegd op het belang

van (het streven naar) onderwijskwaliteit, studierendement, profilering van HBO-instellingen, arbeidsmarktrelevantie

van opleidingen, doelgroependifferentiatie, valorisatie van onderzoek voor economie en samenleving èn

samenwerking in de kennisketen. In de nota wordt in het verlengde van het rapport van de Commissie Veerman

de noodklok geluid over de kwaliteit van het hoger (beroeps)onderwijs, in het licht van de realisatie van de

zogenoemde Lissabon-doelstellingen. De OCW-boodschap is helder en serieus: het Hoger (Beroeps-)Onderwijs

dient zich nadrukkelijker dan tot nu toe te concentreren op haar primaire taak, het verzorgen van voortreffelijk

onderwijs aan haar studenten.

In haar reactie op deze strategische agenda, enkele maanden later, ‘herkent en erkent’ Stenden de ambitie die

Stenden Hogeschool


14

hieruit spreekt. Stenden staat (ook) voor de kwaliteit van het Hoger Onderwijs en benadrukt dat ‘het (waar)

borgen van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek het fundament is voor Stenden als hogeschool van

de toekomst’.

Inspectie van het Onderwijs

De afgelopen jaren is het onderwijs dat Stenden Hogeschool verzorgt, enkele malen onderwerp van onderzoek

geweest door de Inspectie van het Onderwijs (verder: Inspectie).

Financiering van internationale activiteiten

Eind 2008 is de Inspectie door de toenmalige minister van OCW verzocht een onderzoek te doen naar de wijze

waarop instellingen in het hoger onderwijs onderwijsactiviteiten verzorgen in het buitenland. Het onderzoek

concentreerde zich in eerste instantie op drie instellingen voor hoger onderwijs, in tweede instantie evenwel uitsluitend

op Stenden, gelet op het ontbreken van (substantiële) internationale activiteiten bij de andere hogescholen.

Begin 2010 heeft de Inspectie de vraag centraal gesteld of mogelijk publieke middelen zijn gebruikt voor de

financiering van deze private activiteiten. De Inspectie concludeerde in het voorjaar van 2011 dat er bij Stenden

Hogeschool sprake is van een adequate scheiding tussen de administraties van de publieke activiteiten en de

private activiteiten. Om scheiding van geldstromen ook in de toekomst te waarborgen zijn, tot tevredenheid van

zowel Stenden als het Ministerie van OCW goede afspraken gemaakt.

In de tweede helft van 2011 heeft de Inspectie een (tweede) onderzoek 2 gedaan, op drie Stenden-terreinen:

Kwaliteit van het leerwerktraject in leerbedrijf Hoger Hotelonderwijs

Stenden heeft met instemming kennisgenomen van de conclusies van de Inspectie ten aanzien van het leerbedrijf

van de hotelschool. De weloverwogen visie op het leerproces, de te verwerven competenties en de deskundigheid

van de begeleiding, die de Inspectie beschrijft, waren in een eerder stadium mede aanleiding voor het visitatiepanel

om in het accreditatieproces de aanvraag voor een Bijzonder Kenmerk voor dit leerbedrijf van het Hoger

Hotelonderwijs te ondersteunen. De aanbeveling van de Inspectie om de administratieve processen beter op

elkaar te laten aansluiten, is volledig overgenomen.

Instroomniveau van de Masteropleidingen

De Inspectie concludeert dat de twee onderzochte Engelstalige, onbekostigde HBO-masters volgens de afgesproken

werkwijze en/of regelgeving zijn geaccrediteerd en dat er geen onregelmatigheden met betrekking tot het

instroomniveau zijn. Geconstateerde onduidelijkheden in de informatie aan (potentiële) studenten zijn inmiddels

onverkort weggenomen. De deeltijdvariant van de masteropleiding MILTS wordt niet meer aangeboden. Ook zijn

maatregelen genomen conform Inspectie-conclusies over de stage van non-EER studenten.

Kwaliteit van het onderwijs op de vier buitenlandse sites

De Inspectie heeft de wijze waarop Stenden de graadverlening op haar vier buitenlandse vestigingen heeft

verzorgd, getoetst aan de zogeheten Plasterkbrief (‘Nederlands hoger onderwijs in het buitenland, wat er wel

en wat er niet kan’, 2007). In deze brief staan vijf criteria genoemd. Eén van de criteria is dat de buitenlandse

studenten van de buitenlandse vestigingen een jaar (60 EC) naar Nederland moeten komen om in Nederland

te studeren. Aan deze eis voldeed Stenden niet op grond van de overweging dat opleidingen die in Nederland

zijn ontwikkeld en vervolgens onder auspiciën van de Nederlandse opleiding worden aangeboden op één van de

vier buitenlandse vestigingen, inhoudelijk gelijk zijn. Stenden respecteert het Inspectierapport op dit punt, gelet

op de uiterst zorgvuldige en grondige procedurele toetsing aan de ‘Plasterkbrief’, maar constateert net als de

Inspectie dat er divergerende beleidsaanwijzingen zijn op dit terrein.

Expert Panel

Stenden heeft in 2011 haar internationaliseringsbeleid en de rol die de buitenlandse vestigingen daarin spelen

laten doorlichten door een onafhankelijk ‘Expert Panel’ 3 , bestaande uit Prof. dr. Frans Zwarts (voorzitter), Prof.

dr. Stephen Dunnett (internationaal expert) en Prof. dr. Hans de Wit (secretaris). Het Expert Panel concludeerde

onder meer dat de sterke kanten van het internationaliseringsbeleid van Stenden, zoals het Grand Tour® concept,

als ‘best practice’ aangemerkt kunnen worden. Enkele aanbevelingen van het Expert Panel zijn:

• Stel een ‘task force’ in die een meer samenhangende ínternationalization@home-strategie voor Stenden ontwikkelt,

met aandacht voor de meerwaarde van de combinatie van PGO en internationalisering.

• Zet de Grand Tour® krachtiger in als instrument van ‘International mobility’; geef meer aandacht aan de voorbereiding

van studenten die eraan deelnemen; bevorder mobiliteit tussen de campus sites; laat meer studenten

van buitenlandse campus sites een (korte) periode in Leeuwarden studeren; biedt deze faciliteit ook aan

studenten van andere HO-instellingen aan; biedt meer internationale mobiliteitsmogelijkheden aan staf- en

schoolmedewerkers.

• Zorg voor een jaarlijkse actualisering van het document ‘Shared Responsibilities, Shared Benefits’ dat zich uitspreekt

over de positionering van de Global Campus Sites binnen het internationaliseringsbeleid van Stenden.

Stenden heeft in reactie op de aanbevelingen van het Expert Panel in 2011 een ‘Task Force Internationalisation’

ingesteld. Inmiddels heeft er een nulmeting van de staat van internationalisering van een van de opleidingen van

Stenden plaats gevonden. Andere opleidingen zullen dit pad volgen. Bezien zal worden of een aantal opleidingen

in aanmerking wil komen voor het bijzonder kenmerk ‘internationalisering’ van de NVAO.

Herijking strategische visie Stenden

Tegen de achtergrond van en deels parallel aan de hiervoor geschetste ontwikkelingen heeft Stenden in de loop

van 2011 de herijking van haar vigerende strategische visie, mede met het oog op de aflopende termijn daarvan,

op de agenda van de hogeschool gezet. De volgende thema’s vormden daarbij het uitgangspunt:

• Doorontwikkelen van ‘Probleem Gestuurd Onderwijs’ (PGO), als onderwijskundige kern van Stendenonderwijs.

• Verdiepen en verbreden van ‘Internationalisering’ als onderscheidend profielaspect van Stenden.

• Verankeren van hoogwaardig toegepast onderzoek in het onderwijs.

• Opleiden en vormen van Stenden-student tot een nieuwsgierige (onderzoekende) mens.

Alle vier de thema’s versterken op hun beurt een ander onderscheidend profielaspect van Stenden en wel ‘meesterschap’

als beoogd effect van excellent onderwijs. Hiermee is zowel de continuïteit in de strategie van Stenden

gemarkeerd, als de andere inkleuring daarvan. De ambitie van de hogeschool was immers zich te ontwikkelen tot

(inter-)nationaal erkende instelling voor excellent hoger onderwijs met een oriëntatie op de beroepspraktijk. Die

ambitie, waarin ‘kwaliteit’ de centrale gedachte vormt, staat voor Stenden (nog steeds) als een huis. Een huis

waarvan bovendien de fundering is versterkt door de (nog) nadrukkelijker verbinding die Stenden maakt tussen

haar beide kerndoelen. Het tweede kerndoel, de dienstverlening aan derden en in het bijzonder de commerciële

activiteiten van Stenden vinden immer plaats in het perspectief van het eerste kerndoel, het aanbieden van hoger

beroepsonderwijs, waaraan Stenden onmiskenbaar een overwegend belang toekent.

In 2012 denkt Stenden verder na over (deels) nieuwe strategische accenten. Tevens zullen vervolgstappen worden

genomen in de uitwerking van de strategische visie. In dit jaarverslag wordt gerapporteerd binnen het oude kader,

maar wordt incidenteel ook aandacht gevraagd voor ontwikkelingen die al vooruit wijzen naar hier aangestipte

aspecten van kwaliteit.

Jaarverslag 2011

15

2 Dit onderzoek versterkte al in 2011 de alertheid van Stenden ten aanzien van (de uitwerking van) diverse aspecten van de Stenden-strategie.

Om die reden wordt hier kort stilgestaan bij enkele conclusies waarover de Inspectie eerst in 2012 heeft gerapporteerd.

3 Deze ‘doorlichting’ vond plaats tussen het eerste en tweede onderzoek van de Inspectie

Stenden Hogeschool


16

1.3. Resultaten hoofddoel 1: New University bouwen

Stenden heeft in 2011, met haar vestigingen in Qatar, Zuid-Afrika, Thailand en Indonesië, vier ‘universities of

applied sciences’ in het buitenland onder haar dak. Haar academische ambitie heeft Stenden in 2011 verder

gevolgd met enerzijds de voortgaande deskundigheidsontwikkeling in eigen huis (eind 2011 heeft 53% van haar

docenten een mastertitel en is 7% van haar docenten gepromoveerd of bezig aan een promotie) en anderzijds

haar bijdrage aan realisatie van de University Campus Fryslân (UCF). Op 18 november 2011 vond het openingssymposium

van deze netwerkuniversiteit plaats in Leeuwarden, met sprekers als prof. dr. Frans Zwarts, hoogleraar-bestuurder

UCF, en prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW. De UCF zal een breed toekomstgericht

onderzoeks- en onderwijsaanbod ontwikkelen rond zes Friese ‘hotspots’: duurzame energie, recreatie en

toerisme, water, ‘life sciences’, meertaligheid en leefbaarheid. Met de start van UCF zijn Stenden en haar partners

er in geslaagd in Friesland de leerlijn in de beroepskolom te completeren.

In 2011 is Stenden gestopt met verdere planvorming rond en realisatie van Stenden University Berlin, tegen de

achtergrond van onder andere de internationale economische conjunctuur, met een naar verwachting negatief

effect op het aantal aanmeldingen.

1.3.1. Speerpunt 1: New Faculties ontwikkelen

Stenden wil New Faculties (Kenniscentra) ontwikkelen. Dit zijn samenwerkingsverbanden van docenten, deans,

lectoren, trainers en studenten op een kennisgebied annex werkveld die zich, (mede) op basis van eigen wetenschappelijk,

praktijkgericht en toegepast onderzoek, richten op het realiseren van topkwaliteit van onderwijs dat

ruimschoots beantwoordt aan NVAO-criteria en op het valoriseren van (onderzoek-)kennis in en ten behoeve van

het werkveld. Het aanbieden van (innovatieve) onderwijs- en kennisgerelateerde diensten en producten versterkt

naar verwachting niet alleen de economische kracht ván, maar ook de verankering van Stenden ín de diverse

(inter-) nationale regio’s.

Resultaten

Naast de inmiddels gerealiseerde New Faculties European Tourism Futures Institute, Kenniscentrum Sociale

Innovatie en Centrum voor Leiderschap heeft Stenden in 2011 de poort geopend van Stenden PRE (voorheen

Kennisknooppunt Duurzame Kunststoffen).

Stenden European Tourism Futures Institute (ETFI)

Stenden ETFI is geïnitieerd door Stenden en marktpartijen HISWA en RECRON met steun van SNN, de provincies

Friesland en Drenthe en de gemeenten Leeuwarden en Emmen. Stenden ETFI heeft tot taak academisch

onderzoek te doen op het gebied van scenarioplanning voor de toeristische sector en de kennis beschikbaar en

toepasbaar te maken voor bedrijven en organisaties in de sector. Nadat in 2010 de academische grondslag is

gelegd voor het instituut, treedt het sinds begin 2011 actief naar buiten, met activiteiten op de ITB Berlijn in

maart 2011, met de eigen International Tourism Futures Conference en met de Fryske Toerisme Kongresdei. Voor

Leeuwarden, Emmen en Veenhuizen zijn er in 2011 onderzoeken van start gegaan; ook is een groot onderzoek

gestart naar de levenscyclus van attractieparken. Stenden ETFI heeft in 2011 de voorbereidingen getroffen om

het Toerdata-onderzoek over te nemen en verder te ontwikkelen. Het speelt een actieve rol in de uitvoering van

het Sectorplan Noord en in de nieuwe University Campus Fryslân. Eind 2011 heeft ETFI de vorming van een

internationaal onderzoeksnetwerk op het gebied van het toerisme geïnitieerd.

Stenden PRE (voorheen Kennisknooppunt Duurzame Kunststoffen)

Stenden PRE (Polymore Research & Education) in Emmen is op 1 april 2011 van start gegaan en doet samen

met het bedrijfsleven innovatief onderzoek op het gebied van bio-kunststoffen in een ‘open source’-omgeving.

Stenden PRE is opgericht door Stenden, API Institute en Nuon. Ook de gemeente Emmen, de provincie Drenthe

en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland participeren (financieel). Het initiatief past in het streven naar

een meer duurzame ‘biobased economy’. Met Stenden PRE ontstaat een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen

op het gebied van (duurzame) kunststoftechnologie. Stenden Pre heeft zich inmiddels gepresenteerd op

diverse congressen en seminars en is in korte tijd een gewaardeerde speler geworden op dit werkveld.

Stenden PRE heeft in 2011 minoren ontwikkeld voor Werktuigbouwkunde- en Life Science-studenten.

Momenteel wordt de aanvraag van een Masteropleiding voorbereid.

Kenniscentrum Sociale Innovatie

KSI ontvangt vanaf haar start in 2009 subsidie in het kader van de regeling ‘Pieken in de Delta Noord-Nederland

2007–2010’, van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling, de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Belangrijke doelstelling van het KSI is versterking van het midden- en kleinbedrijf door het stimuleren van

innovatie en kennisuitwisseling tussen universiteiten en hogescholen enerzijds en het MKB anderzijds. Dit leverde

22 programma’s en projecten op, die vraaggestuurd en vanuit het oogpunt van de specifieke noordelijke uitdagingen

op het gebied van (sociale) innovatie zijn uitgevoerd. Ruim 1500 midden- en kleinbedrijven en brancheorganisaties

waren hier direct of indirect bij betrokken.

KSI heeft zich de afgelopen jaren bewezen als aanjager van innovaties. Gaandeweg verschuift de rol van KSI naar

expertisecentrum, in lijn met veranderingen in en wensen vanuit de omgeving. Centraal in het expertisecentrum

staat de thematiek van ‘De professional van de 21e eeuw’, die zich geconfronteerd ziet met vraagstukken rond de

toenemende druk op organisaties zich te verantwoorden over hun resultaten, de ontwikkeling van hun medewerkers

en hun bijdrage aan een duurzame samenleving. KSI biedt de expertise aan voor die duurzame omslag.

In juni 2012 vindt er een Expert-meeting plaats, met onder meer een eerste kennisuitwisseling over die nieuwe

professional.

Centrum voor Leiderschap (CvL)

Het Centrum, door Stenden in 2009 opgericht, is onderdeel van Lumius en biedt (aankomende) leiders trainingen,

coaching en maatwerktrajecten. Daarbij wordt gewerkt vanuit de kernwaarden ‘aandacht – verbinding – vertrouwen’

aan ‘wijsheid en zingeving’. Het CvL organiseerde in 2011 een leiderschapsdag en geeft het blad ‘Dialoog’

uit. Het Centrum werkt samen met de lectoraten Mens & Organisatie en Leadership & Change Management.

1.3.2. Speerpunt 2: Profiel verdiepen en versterken

Stenden wil op elk van haar profielaspecten verder groeien:

• Versterking van de interculturele en internationale oriëntatie zal van Stenden (nog meer) een kosmopolitische

hogeschool maken. Met dit profielaspect onderscheidt Stenden zich in sterke mate van andere hogescholen.

Verdieping en verbreding van internationalisering biedt nog volop kansen op (kwalitatieve) groei.

• De nadruk op meesterschap vraagt om de doorontwikkeling van Probleem Gestuurd Onderwijs, als de basis

waarop meesterschap kan groeien. Meesterschap vraagt ook om een betere aansluiting van onderzoek bij

onderwijs, omdat het onmiskenbaar bijdraagt aan het oplossend vermogen van professionals. Op institutioneel

niveau is meesterschap gebaat bij academisering in een doorlopende leerlijn in de beroepskolom.

• Ondernemerschap zal (meer dan nu) worden vertaald in het ten nutte maken van onderwijs en onderzoek voor

economie en samenleving.

• Waardenoriëntatie zal (nog meer) richtinggevend worden als leidraad voor leven, werken en studeren.

• Elk van deze profielaspecten weerspiegelt zich in de nieuwsgierige (onderzoekende) mens: de student die

reflectief en interactief vraagstukken in een regionale alsook (inter-)nationale context doel- en praktijkgericht

kan adresseren op basis van constructivistisch verworven kennis en oordeelsvermogen (‘wijsheid’).

Resultaten

De herijking van de strategie die Stenden in de loop van 2011 heeft geagendeerd koerst op een krachtiger

profiel. De conclusies van het Expert Panel versterken het zelfbeeld van Stenden en wijzen daarenboven op

veelbelovende ontwikkelingspunten wat betreft internationalisering. Daarnaast lijkt de meer nadrukkelijke (ook

formele) verbinding van de lectoraten aan de schools en opleidingen een nu al zichtbaar positief effect te sorteren

op de verbinding van onderzoek aan onderwijs. Overige belangrijke ontwikkelingen in relatie tot deze speerpunt

zijn:

Jaarverslag 2011

17

Stenden Hogeschool


18

Curriculumontwikkeling

Stenden Hogeschool wil ook de komende jaren nieuwe generaties studenten inspireren om de meesters, hulpverleners,

ondernemers, managers, leiders en ‘complete’ mensen van morgen te zijn. Dat concept van die complete

mens ligt als uitdrukking van de identiteit en missie van Stenden ten grondslag aan alle curricula. De herbezinning

op de curricula van voor 2011 is uitgemond in de ontwikkeling van zowel generieke als domeingerelateerde en

opleidingsspecifieke ‘bouwstenen’. In het verlengde daarvan vond in 2011 doorontwikkeling van curricula plaats

binnen de (opleidingen van de) verschillende schools van Stenden Hogeschool.

Inspirerende en veilige leer- en werkomgeving

Stenden investeerde in 2011 in leer- en werkomgevingen voor studenten en medewerkers. Zo werd eind 2011 de

geheel vernieuwde bibliotheek in Emmen opgeleverd.

Met diverse evenementen en activiteiten is aandacht besteed aan de ontwikkeling van een gedeelde Stendenidentiteit,

zoals op 24 november 2011 met de jaarlijks terugkerende ‘International day’, een dag waarop Stenden

haar culturele diversiteit viert, als wezenlijk element van haar identiteit.

Ook investeerde Stenden in 2011 in regelgeving omtrent (on)wenselijk gedrag van studenten en medewerkers

door, na vaststelling of actualisering, (her)plaatsing op de Stenden-website van diverse regelingen en

reglementen, zoals de Integriteitcode, de Regeling plagiaat, het Reglement ongewenst gedrag, Voorschriften

privacy en persoonsgegevens, Huisregels en ordemaatregelen, Examenreglement, Regeling studie en handicap,

Reglement rechtsbescherming van studenten en extranei, Gedragscode voor het gebruik van andere talen dan het

Nederlands in het onderwijs en de Klokkenluiderregeling.

Internationalisering

Stenden geeft haar internationale focus op drie manieren vorm:

• Internationalization@home: Stenden biedt een internationaal werk- en studeerklimaat met veelal Engelstalige

modulen en curricula op de locaties in binnen- en buitenland.

• Internationalization mobility: Stenden stimuleert studeren en werken van studenten en medewerkers in het

buitenland, met het Grand Tour®-concept en exchangeprogramma’s.

• Internationalization abroad: Stenden bouwt actief aan ‘eigen’ Campus Sites in het buitenland; Stenden

beschikt over een zelfstandige campussite in Zuid-Afrika (Port Alfred) en drie campus sites op ‘joint venture’-

basis in Qatar (Doha), in Thailand (Bangkok) en in Indonesië (Bali).

In het kader van de verdere ontwikkeling van een Stenden-breed systeem van kwaliteitsmanagement is het

document ‘Shared Responsibilities, Shared Benefits’ in 2010 opgesteld en begin 2011 vastgesteld. In dit

document worden de verantwoordelijkheden geregeld voor de kwaliteit van elke opleiding die op verschillende

‘sites’ wordt gegeven en waarvan de curricula vergelijkbaar of zelfs identiek zijn. Het document markeert een

verschuiving van een meer commerciële benadering van de Global Campus Sites naar een bredere onderwijsinhoudelijke

benadering en wordt elk jaar geactualiseerd.

Eerder genoemd Expert Panel oordeelde per saldo zeer positief over de internationale activiteiten van Stenden.

Naar de mening van het Panel kan bijvoorbeeld het Grand Tour®-programma na enkele relatief kleine verbeteringen

aanspraak maken op de kwalificatie ‘global best practice’ in internationale studentenmobiliteit. Ook meende

het Panel dat Stenden Hogeschool tamelijk uniek is gelet op haar sterk ontwikkelde internationale netwerk met

vier buitenlandse vestigingen.

Hobéon heeft in juli 2011 een zogenoemde ‘Baseline Measurement’ uitgevoerd bij de drie opleidingen TM, HM

en IBMS op de Campus Site in Qatar. Centraal stond daarin de vraag of de kwaliteitsprocessen en -procedures

overeenkomen met die van Stenden Hogeschool in Nederland en adequaat zijn beschreven en geborgd. Het

Hobéon-panel doet op basis van zijn meting enkele aanbevelingen op dit vlak en beantwoordt de onderzoekvraag

per saldo bevestigend. Ook concludeert het panel dat de onderzochte programma’s zich, gemeten naar de

maatstaven van de NVAO, ten minste op een voldoende niveau bevinden 4 .

Beide onderzoekingen wijzen erop dat Stenden een goed eind op weg is met het creëren van een internationale

leeromgeving, waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt aangeboden.

Valorisatie

Het belang dat Stenden toekent aan ondernemerschap is van oudsher groot. Dat komt ook helder naar voren

in haar missie en visie: Stenden wil helpen het potentieel van het werkveld te vergroten en de innovatiekracht te

bevorderen. De hogeschool heeft het niet bij woorden alleen gelaten. Stenden heeft inmiddels een sterke positie

in het netwerk van bedrijven en instellingen in de regio’s van haar vestigingsplaatsen. Die positie vindt haar

fundering in het onderwijs en onderzoek van Stenden. Beide afzonderlijk, maar zeker waar zij samengaan, bevorderen

dat Stenden in toenemende mate een rol van aanjager, innovator en kennisleverancier vervult. Dit vertalen

van kennis en kundes in waardevolle producten, diensten en/of processen, kortweg valorisatie, vindt binnen

Stenden plaats vanuit ten minste drie invalshoeken, waar onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen:

Lectoraten/kenniskringen

Lectoraten maken die vertaalslag door het verrichten van praktijkgericht en toegepast onderzoek. Vanuit

het centrale onderzoeksthema van het lectoraat worden vraagstukken met praktische relevantie aangepakt.

Vraagstukken die veelal worden aangedragen door het betreffende werkdomein en hun oorsprong vinden in

suboptimale bedrijfsprocessen.

Lectoren, docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld werken op die manier gezamenlijk in het kader

van een zogenoemde kenniskring aan het verbeteren van processen, producten en diensten, met behulp van

onderzoek. Studenten participeren in veel gevallen in dergelijke onderzoektrajecten, bijvoorbeeld in het kader van

een leeronderzoek.

Kenniscentra

Het werkveld kan ook de verschillende kenniscentra van Stenden aanspreken op kennis die aanwezig is in de

hogeschool. Een kenniscentrum van Stenden is veelal een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers

van organisaties uit het werkveld, lectoren, docenten en studenten uit één of meer schools. Het verrichten van

praktijkgericht en toegepast onderzoek is binnen deze kenniscentra ook in 2011 een centrale activiteit geweest.

Eerder in dit hoofdstuk werd daarover kort gerapporteerd.

Lumius

Lumius, de commerciële eenheid van Stenden Hogeschool, fungeert als verbindende schakel tussen het werkveld

en het onderwijs. Lumius representeert de hogeschool in het werkveld en droeg in 2011 substantieel bij aan

uitwisseling van kennis met het werkveld, door onderzoek-, kennis- en opleidingsvragen vanuit het werkveld

trefzeker te adresseren aan de juiste opleiding of het juiste kenniscentrum.

Maatschappelijke kennisonderneming

Sectorplan Noord

De samenwerking tussen de noordelijke hogescholen 5 in het kader van het Sectorplan Noord ligt op diverse

thema’s goed op koers. Stenden is trekker van de hotspots Toerisme en Educatie.

Zo organiseerde ETFI in mei een brainstorming van de projectgroep Toerisme over de vraag hoe de samenwerking

tussen de vier hogescholen concreet vormgegeven kan worden. Ook organiseerde ETFI de internationale

conferentie ‘Tourism Futures’ in november 2011 bij Stenden Hogeschool Leeuwarden, dat ruim 200 bezoekers

trok. Centraal thema was (uiteraard) de toekomst van het toerisme met thema’s als de verhouding tussen snelle

technologische veranderingen en het zoeken naar authenticiteit.

De projectgroep Educatie waarin medewerkers van alle vier noordelijke hogescholen deelnemen thematiseerde

de vraagstukken op het gebied van educatie in Noord-Nederland en brainstormde over mogelijke en wenselijke

oplossingen. Het idee kwam naar voren om een ‘Expertisecentrum Educatie’ op te richten, een gezamenlijk opleidings-

en onderzoekinstituut voor alle onderwijsberoepen van docent voorschools- en basisonderwijs tot leraar

HBO en HOV en van schoolleider tot schoolbestuurder.

Jaarverslag 2011

19

4 Een dergelijke beoordeling stond niet centraal in deze meting. Het audit-panel beperkte zich daarom tot genoemde conclusie en wilde in

zijn ‘Advisory report’ geen conclusies trekken over de vraag “whether the professional bachelor programmes are qualified to be accredited” (Zie:

Introductie, a.w.)

5 Hanze hogeschool Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein

Stenden Hogeschool


20

Stenden My Concept

In september 2011 vond de officiële start plaats van Stenden My Concept in Zuid-Oost Drenthe. In 2011 konden

al 1200 bezoekers worden geteld. Stenden My Concept is een zogenoemd FabLab, een werkplaats waar een

gebruiker ideeën kan omzetten naar een tastbaar prototype of naar een concreet product; het koppelt locale

potentie aan internationale uitstraling, immers alle verworven kennis wordt integraal en ‘world wide’ met elkaar

gedeeld. Daarmee sluit het Stenden My Concept uitstekend aan bij de missie en visie van Stenden. Het belang

ervan ligt ook in het verbinden van Techniek met Educatie. Tevens biedt het een invalshoek om meer mannelijke

studenten aan te trekken voor het basisonderwijs en slaat het een brug tussen VO/MBO-instroom en HBOuitstroom.

Stenden My Concept overweegt samen met de opleiding CE deel te nemen aan de Solar Race 2012.

Ondernemersplein

Stenden bouwde in 2011 samen met Kamer van Koophandel Noord-Nederland, gemeente Emmen, MKB

Zuidoost-Drenthe aan het Ondernemersplein in Emmen, bedoeld als ontmoetingsplek van èn voor ondernemers.

Het lectoraat ‘Ondernemerschap, innovatie en kenniscirculatie’ nam in 2011 zitting in de programmaraad en

organiseerde thematische ontbijtsessies. De officiële, feestelijke opening van het Ondernemersplein vond plaats

op 13 april 2012.

Student en bedrijf

Stenden stimuleert tevens kenniscreatie en kenniscirculatie door het aanmoedigen en faciliteren van studenten

een eigen bedrijf te beginnen. Deze bedrijfjes worden (als onderdeel van sommige opleidingen) meestal na

‘moduul 4’ opgeheven, maar in sommige gevallen voor eigen risico van de student gecontinueerd.

1.3.3. Speerpunt 3: Groeien tot een organisatie die er toe doet

Stenden wil meer dan voorheen het accent leggen op kwalitatieve in plaats van kwantitatieve groei. Stenden wil

groeien tot een ‘kwaliteitsmerk’ in het hoger beroepsonderwijs. Stenden verwacht wel dat die (grotere nadruk op)

kwalitatieve groei haar positie in het werkveld en op de studentenmarkt zal consolideren of zelfs versterken.

1.4 Resultaten hoofddoel 2: Organisatie toekomstklaar maken

1.4.1. Speerpunt 4: Externe oriëntatie vergroten.

De kwalitatieve groei die Stenden nastreeft vergt tijd, ruimte en alertheid om te investeren in (inter)nationale

netwerken rond stakeholders van Stenden ten behoeve van versterkte internationalisering en academisering.

Resultaten

De zichtbaarheid van Stenden Hogeschool is in 2011 in positieve zin aanmerkelijk toegenomen. Niet eens zozeer

door de aandacht van de Inspectie van het Onderwijs. Die aandacht was weliswaar betrekkelijk massief met een

(nieuw) onderzoek vrij snel na ook al een eerder onderzoek in 2010, maar leidde wel tot conclusies over strategische

keuzen en hun tactisch-operationele uitwerking, die Stenden bevestigden en sterkten in haar dienstverlening

aan en samenwerking met prioritaire doelgroepen en stakeholders, in het kader van haar beleid betreffende

internationalisering, leerbedrijven en contractactiviteiten.

De zichtbaarheid van Stenden werd veeleer door haar zelf actief ‘afgedwongen’ met de materiële afronding

van de fusie van vh CHN en vh HD door de vorming van zeven schools, die bijdragen aan een heldere structurering

van Stenden Hogeschool. Maar niet alleen daardoor is de externe oriëntatie van Stenden vergroot. Ook

heeft Stenden daartoe in 2011 geïnvesteerd in de ontwikkeling van regionale en landelijke alsook internationale

netwerken. De lectoraten en kenniskringen zien dit nadrukkelijk als een belangrijke (afgeleide, voorwaardelijke)

taak, noodzakelijk voor de beoogde internationalisering, academisering en invlechting van toegepast onderzoek

in het onderwijs 7 . Ook de New Faculties ontwikkelden en onderhielden in 2011 relevante netwerken, ter bevordering

van samenwerking op het gebied van regionaal en (inter-)nationaal onderzoek, verwerving van opdrachten

en versterking van de kwaliteit van het onderwijs van de in de betreffende New Faculties samenwerkende

opleidingen. Zo vormde ETFI tijdens het ‘Tourism Futures’-congres een onderzoeksnetwerk, ‘European Tourism

Network’, van 15 Europese opleidingsinstituten op het gebied van toerisme. ETFI hoopt hierin een sturende rol

te spelen. KSI legde in het kader van door hem gestimuleerde innovatieprojecten veel contacten met bedrijven in

het MKB. Ten slotte bezochten bijna 40 docenten met een beurs een (Europese) partner en legden daarbij nuttige

contacten met samenwerkingspotentieel.

Jaarverslag 2011

21

Resultaten

Consolidatie van de groei

Het totaal aantal ingeschreven studenten van Stenden in Nederland en buitenland is in 2010 geconsolideerd

op bijna 11.000 studenten. Het aantal buitenlandse studenten ingeschreven op Nederlandse vestigingen van

Stenden is nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2010: 2.316. De instroom in de reguliere programma’s op

de buitenlandse vestigingen bedroeg 150 studenten (in 2010: 184). Stenden versterkte het concept van haar

mondiale netwerk in 2011 vooral door aandacht te geven aan (grotere) mobiliteit van studenten. In dit jaar

hebben 495 studenten gebruik gemaakt van het Grand Tour®-concept (28% meer dan in 2010). Ook namen bijna

200 studenten deel aan reguliere uitwisseling, een andere belangrijke pijler van internationalisering, en gingen

bijna 300 studenten met een beurs naar het buitenland.

Stenden verbreedde haar opleidingenaanbod met de toekenning van vier Ad’s in Emmen die van start gingen in

september 2011. Ook investeerde Stenden in het ontwikkelen en/of aanbieden van zo’n tien nieuwe minoren,

variërend van ‘International Marketing Cross Culture Management’(School of Commerce) en ‘Evaluatie van

behandeling door cliëntperspectief’ (School of Social Work and Arts Therapies) tot ‘Healthy Careers’(School of

Business) en ‘Gastronomy’ (School of Hospitality).

De samenwerking 6 met relevante partners nam regionaal en internationaal een grotere vlucht, op het terrein

van zowel onderwijs (met andere, deels buitenlandse opleidingen) als onderzoek (met velerlei partijen op de

werkvelden van de schools). Het is wat dit aangaat veelbelovend dat enerzijds het aantal lectoraten in 2011 is

toegenomen van 14 naar 18 en het aantal lectoren van 15 naar 21 en anderzijds de audit van (het onderzoek

van) de lectoraten ‘Social Work and Arts Therapy’ en ‘Service Studies’, in het kader van de Validatie Kwaliteitszorg

Onderzoek (VKO), voor beide geleid heeft tot een succesvolle evaluatie.

1.4.2. Speerpunt 5: Strategisch vermogen vergroten

Stenden heeft voor het realiseren van kansen medewerkers op sleutelposten nodig met strategische vaardigheden.

Dat vraagt om continue interne deskundigheidsontwikkeling en nadrukkelijke profilering op de arbeidsmarkt.

Resultaten

In 2011 beschikte Stenden met een professioneel Corporate Office over een ‘strategische schil’ van medewerkers

en managers met deels specialistische, deels generalistische vaardigheden die nodig zijn om (ook) succesvol

te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen en slagvaardig te kunnen omgaan met kansen in de (inter-)

nationale omgeving. Tevens maakte Stenden zich in 2011 sterk als aantrekkelijke werkgever in het hoger beroepsonderwijs.

Stenden staat als werkgever voor een internationale oriëntatie, voor een loopbaan in plaats van een

baan, voor authentiek leiderschap en voor maatschappelijke betrokkenheid. In die zin presenteert Stenden zich

vanaf 2011 op de site ‘Werkenbijhogescholen.nl’, de gezamenlijke vacaturebank van de Nederlandse hogescholen.

Ook profileert Stenden zich met succes als aantrekkelijke werkgever op de eigen website.

Stenden investeerde in de deskundigheidsontwikkeling van eigen medewerkers voor de bezetting van (andere)

sleutelposities, waarvoor strategische vaardigheden zijn vereist.

Eind 2011 is een herijkingstraject gestart dat moet leiden tot een krachtiger aansluiting van de dienstverlening

van het Corporate Office op de vraag van de kant van de primaire onderwijsprocessen.

Niet in de laatste plaats is het strategisch vermogen van Stenden vanzelfsprekend ook gebaat bij de vorming

van de schools, die door hun grotere kritische massa de slagkracht van Stenden op de opleidings- en werkvelden

hebben bevorderd.

6 Zie vooral ook Hoofdstuk 6 ‘(Inter-)nationale samenwerking’.

7 Voor een (korte) presentatie van de activiteiten en resultaten van de lectoraten en kenniskringen van Stenden, waarin in veel gevallen ook

wordt ingegaan op netwerkontwikkeling, wordt verwezen naar hoofdstuk 4 ‘Stenden als kennisinstelling’.

Stenden Hogeschool


22

1.4.3. Speerpunt 6: Ruimte creëren voor publiek/private groei

Bestuur en toezicht zijn zodanig ingericht, dat zij passen bij de publieke instelling Stenden. Er zijn garanties

ingebouwd voor de correcte scheiding tussen haar primaire kernactiviteit ‘publieke dienstverlening’ en haar

secundaire, afgeleide kernactiviteit ‘commerciële dienstverlening’.

Resultaten

Publiek/Privaat

Met de (door)ontwikkeling van haar New Faculties zag Stenden in 2011 aantoonbaar kans publiek en privaat

op welhaast natuurlijke grondslag samen te brengen. ETFI, PRE, KSI en CvL zijn immers verbanden waarin de

(samenwerkende) schools zich (ook) kunnen verhouden tot hun werkvelden door het ontwikkelen van hoogwaardige

onderwijs- en kennisgerelateerde producten en diensten, adviezen en initiatieven die de (lokale) economie

en samenleving dienen en daarmee welvaart en welzijn stimuleren. Die ontwikkeling wordt in sterke mate aangedreven

door praktijkgericht, toegepast onderzoek.

Publieke ruimte

Het belangrijkste resultaat dat Stenden in 2011 binnen dit speerpunt heeft bereikt betreft de ruimte die zij heeft

gecreëerd voor publieke groei met de vorming van haar zeven schools:

• School of Tourism and Leisure;

• School of Media & Entertainment and Technology;

• School of Social Work and Arts Therapy;

• School of Hospitality;

• School of Business;

• School of Commerce;

• School of Education.

De nieuwe ‘Heads of School’ hebben in goed overleg met de teams, teamleiders en deans inrichtingsplannen

geschreven. Deze plannen zijn, na instemming van de Medezeggenschap, vastgesteld door het College van

Bestuur. Op 21 juli 2011 stelde het College van Bestuur het laatste inrichtingsplan vast. Daarmee was de fusie

van de voormalige hogescholen CHN en HD, die op 1 september 2010 al juridisch was afgerond, nu ook materieel

afgerond. Op basis van de vastgestelde inrichtingsplannen konden de schools vervolgens hun curricula verder

ontwikkelen. Zo zette de School of Education na 21 juli 2011 in op de gezamenlijke ontwikkeling door haar lokale

opleidingen van een nieuw kern-curriculum. De locaties konden zich vanaf dat moment eveneens profileren met

een eigen levensbeschouwelijke identiteit en onderwijskundige specialisatie.

Private ruimte

Stenden beschikt na het samengaan van KCE en ISM in Lumius per 1 januari 2011 over één commercieel bedrijf

met een BV-structuur en een eigen directeur. Stenden heeft garanties ingebouwd dat haar marktactiviteiten

passen binnen de missie van Stenden en plaatsvinden in een inhoudelijke wisselwerking met de publiek bekostigde

activiteiten.

Daarnaast beschikt Stenden, met Stenden University Hotel en Stenden MeetingU, over twee bedrijven die op de

private markt opereren en bovendien niet alleen zijn begonnen als leerbedrijf maar ook nog steeds als zodanig

functioneren. Ook deze organisaties dragen bij aan private groei en daarmee tevens aan de (publieke) groei van

Stenden. Hetzelfde geldt op termijn mogelijk ook voor de verdere ontwikkeling van Stenden My Concept, voor

spin-off van ‘hotspots’ binnen Sectorplan Noord, waarvan Stenden trekker is, van Ondernemersplein Emmen en

van (andere) lopende leerbedrijven.

1.5. Resultaten hoofddoel 3: Kwaliteit waarborgen

1.5.1. Speerpunt 7: Basisprocessen en interne organisatie verder professionaliseren

Handhaving van het huidige niveau van ‘operational excellence’ vraagt ook de komende jaren voortdurende

aandacht voor (de ontwikkeling van):

• Heldere koers en beleidskaders;

• Open communicatie, evenals coöperatief en inspirerend leiderschap;

• Excellente medewerkers;

• Quality Assurance;

• Risicomanagement;

• (Europese) Aanbesteding;

• Vraaggestuurde ondersteuning van opleidingen, medewerkers en (aspirant)studenten en alumni;

• Financieel gezonde exploitatie en voldoende investeringsruimte;

• ‘Kleine’ kwaliteit.

Resultaten

Het waarborgen van operationele kwaliteit heeft voor Stenden grote prioriteit. In 2011 zijn diverse activiteiten

ontwikkeld gericht op optimalisering en borging daarvan.

Heldere koers en beleidskaders

Tegen de achtergrond van eerder geschetste ontwikkelingen is Stenden een interne en externe dialoog gestart

over de herijking van haar ‘Strategieplan 2008 – 2012’. Intern met medewerkers, extern met doelgroepen

en andere stakeholders. Deze openhartige uitwisseling vormde de opmaat van de bezinning die in 2012 zal

uitmonden in een strategische visie voor de komende vier jaren, waarin de vier richtinggevende principes nieuwsgierige

mens, PGO, internationalisering en verankering van onderzoek in onderwijs centraal zullen staan. Daarmee

zal een kader zijn gegeven waarbinnen Stenden excellent onderwijs kan aanbieden, dat arbeidsmarktrelevant is

en gekoppeld is aan onderzoek, dat de kwaliteit van het onderwijs verdiept en (mede daarom) meerwaarde heeft

voor economie en samenleving.

Communicatie

De in 2010 ontwikkelde en medio 2011 geïntroduceerde intranetportal iStenden biedt Stenden de mogelijkheid

op een moderne manier te communiceren met haar studenten, medewerkers en andere doelgroepen. Verouderde

media (waaronder de papieren Stenden Times) zijn vervangen door digitale media die naadloos aansluiten bij het

gangbare (sociale) media-gebruik van de doelgroepen. Deze keuze stelt Stenden in staat haar doelgroepen sneller

en op meer (belangrijke) momenten te bereiken met bijvoorbeeld een film die dieper inzicht biedt in wat Stenden

is, wat Stenden biedt en wat Stenden voor impact heeft.

De naam ‘Stenden Hogeschool’ wordt in het buitenland nog nadrukkelijker vertaald als Stenden university of

applied sciences.

Excellente medewerkers

Eind 2011 hadden 277 docenten (53%) een mastergraad en waren 38 (7%) docenten 8 gepromoveerd of bezig

met een promotietraject. In 2011 volgden 52 medewerkers een mastertraject en zijn 23 mastertrajecten afgerond.

Het is de bedoeling dat in de komende jaren minimaal 35 mastertrajecten en 8 promotietrajecten per jaar worden

gestart. Eind 2011 had Stenden 21 lectoren in dienst.

Jaarverslag 2011

23

8 Inclusief lectoren, een Head of School en een Academic Dean.

Stenden Hogeschool


(Europese) Aanbesteding

In 2011 zijn negen Europese aanbestedingen succesvol afgerond en ook het aantal onderhandse aanbestedingen

is hoger dan gepland. Het vroegtijdig betrekken van stakeholders in de organisatie en het delen van kennis draagt

bij aan de voortgaande professionalisering van de inkoop. Het volume dat conform ‘state of the art’-doelmatigheidscriteria

wordt ingekocht is substantieel verhoogd, er zijn besparingen gerealiseerd en het aantal leveranciers

en facturen is afgenomen. Het contractbeheer is op orde en budgethouders worden begeleid in de ontwikkeling

van professioneel contractmanagement binnen Stenden.

24

Vraaggestuurde ondersteuning van opleidingen, medewerkers, studenten en alumni

Alle opleidingen zijn ondergebracht in schools. Lectoraten zijn ondergebracht bij schools en opleidingen.

Strategische staffuncties en ondersteuning zijn centraal gepositioneerd en wisten in 2011 in veel gevallen snel

en doeltreffend op ‘corporate’ en school-niveau advies en ondersteuning te mobiliseren; met het genoemde

‘herijkingstraject’ wordt in 2012 verdere optimalisering beoogd. Ook medewerkers, studenten en alumni kunnen

desgevraagd ondersteuning krijgen vanuit onder meer Decanaat en Fondsen 11 .

Financieel gezonde exploitatie en voldoende investeringsruimte

Stenden heeft haar financiële doelen wederom gerealiseerd. Het exploitatiesaldo is positief. Stenden heeft geïnvesteerd

in onderwijs (een groei van de formatie aan onderwijzend personeel met 34 fte), onderzoek (vier nieuwe

lectoraten) en organisatie (zeven schools) conform haar jaarplan 2011 ‘From instruct to discover - duurzaam

investeren in transitietijd’. De investeringsruimte van Stenden liet het toe.

Wel bleven omzet en rendement van Lumius, verantwoordelijk voor de contractactiviteiten van Stenden, in 2011

enigszins achter bij de verwachtingen; als gevolg van de financieel-economische crisis is de daarmee samenhangende

vraag in de relevante markt verminderd.

Jaarverslag 2011

25

Kwaliteitsmanagement

Op het terrein van Quality Assurance is Stenden in 2011 begonnen met zogenaamde ‘thema-audits’. Dit zijn audits

waarin een specifiek onderwerp bij alle afdelingen wordt gecheckt; in 2011 betrof dit de studentendossiers. Tevens

zijn eerste ervaringen opgedaan met het nieuwe accreditatiestelsel. De Planning- & Control-cyclus is doorontwikkeld,

de kwaliteitszorg voor opleidingen is herijkt en er vonden kwaliteitscycli per opleiding plaats. Niet in de laatste

plaats werd het jaarlijks document met managementinformatie ‘De kwestie van kwaliteit’ gepresenteerd.

‘Kleine’ kwaliteit

In het (hoger) onderwijs wordt veelal onderscheid gemaakt tussen grote en kleine kwaliteit. Grote kwaliteit

(‘Educational Excellence’) heeft vooral te maken met inhoud en dat is het onderwijs zelf. Kleine kwaliteit daarentegen

betreft vooral de (secundaire) dienstverlening aan studenten, of anders gezegd de kwaliteit van collegeen

tentamenroosters, communicatie en informatievoorziening, faciliteiten en beschikbare ruimten, huisvesting,

restauratie en overige ‘services’. Op dit gebied investeerde Stenden in 2011 naast eerder genoemde zaken ook

in de verbouwing en oplevering van de geheel vernieuwde bibliotheek in Emmen en de opwaardering van de

inrichting van de bibliotheek in Leeuwarden. Tevens gaf Stenden in 2011 prioriteit aan het verbeteren van de ICTbasisprocessen

door verdergaande standaardisatie, verbeterde dienstverlening en een vervolgstap op weg naar

het realiseren van één portal (iStenden) als ingang voor alle informatiesystemen binnen Stenden.

Risicomanagement

Stenden beschikt op meerdere organisatieniveaus, van de Auditcommissie in de Raad van Toezicht tot de

Bekostigingscommissie op stafniveau, over risicobeheersing- en controlesystemen. Per kwartaal is in 2011 ten

behoeve van de Raad van Toezicht een risicorapportage opgesteld. Op grond daarvan vindt bewaking en bijsturing

plaats van de realisatie van de (strategische) doelstellingen binnen de daartoe gestelde (financiële) kaders.

Ook de besturingsfilosofie en de planning & control-cyclus zijn naast (andere) bedrijfsprocessen op hun risico’s en

aanwezige beheersmaatregelen beoordeeld. Waar nodig zijn maatregelen getroffen om risico’s te beheersen 9 .

Stenden heeft in 2011 een vervolgstap gezet op weg naar een ‘In Control Statement’, dat wil zeggen een

toestand waarin Stenden ‘in control’ is over in elk geval haar besturingsprocessen, maar ook haar primaire en

ondersteunende processen 10 . Zo is veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van en beheersbaar maken van

interne en extrene strategische risico’s.

9 Zie voor een meer uitvoerige rapportage Bijlage 6 ‘Risicoparagraaf ‘.

10 Stenden is in gesprek met de HBO-raad over (wenselijke) accenten in de ‘control’-structuur respectievelijk in de toepassing van een ‘in

control statement’.

11 Zie ook hoofdstuk 7 ‘Personeel & Organisatie’ en hoofdstuk 2 ‘Studenten’.

Stenden Hogeschool


26

1.6. Kerncijfers en kengetallen

Tabel 1. Kerncijfers & kengetallen Bron: Stenden 1

Eenheid

Peildatum

01-09-‘07 01-09-‘08 01-09-‘09 01-09-‘10 01-09-‘11

Totaal aantal studenten 2 Indiv. 10.234 10.415 10.900 11.068 10.891

Nederlandse studenten bekostigd 3 Indiv. 7.852 7.698 6.301 6.263 6.127

Buitenlandse studenten bekostigd Indiv. 1.144 1.532 1.735 1.751 1.693

Nederlandse studenten BNGR Indiv. 1.479 1.543 1.592

Buitenlandse studenten BNGR Indiv. 86 116 184

Ned. studenten niet-bekostigd Indiv. 145 150 91 74 43

Buitenl. studenten niet-bekostigd Indiv. 17 13 30 35 88

(Overige) Studenten Non-EER Indiv. 450 412 427 422 351

Studenten Global Campus Sites Indiv. 515 508 619 694 627

Masterstudenten 4 Indiv. 111 108 137 180 223

Grand Tour®-deelnemers 5 Indiv. 164 235 365 386 495

Totale instroom Indiv. 3.498 3.389 3.529 3.377 3.278

Nederlandse 1e jaars bekostigd Indiv. 2.510 2.345 2.395 2.362 2.297

Buitenlandse 1e jaars bekostigd Indiv. 561 605 582 524 544

Nederlandse studenten BNGR Indiv. 80 79 42

Buitenlandse studenten BNGR Indiv. 1 - 1

Ned. 1e jaars niet-bekostigd Indiv. 56 79 34 25 23

1) Peildatum instroom- en inschrijvingsgegevens is per 1 september; peildatum personele gegevens is per eind december.

2) Dit zijn alle ingeschreven studenten van Stenden in Nederland, vermeerderd met de studenten die een Master volgen én

de studenten die studeren aan één van de buitenlandse Campus Sites van Stenden, niet zijnde Grand Tour®-studenten noch

studenten in de zin van de WHW. Niet meegeteld zijn de extranei, ook wel ‘examenstudenten’ genoemd. In 2011 waren dat

er 3, in 2010 81, in 2009 56, in 2008 58 en in 2007 37.

3) Met ingang van het studiejaar 2009-2010 geldt een nieuwe bekostigingsgrondslag. Hogescholen krijgen studenten

uitsluitend nominaal bekostigd, d.w.z. maximaal vier jaar voor een bachelor, onder voorwaarde dat deze nog geen graad

heeft behaald. Daardoor tellen de zogenoemde BNGR-studenten (Boven Nominaal of behaalde GRaad) niet meer mee voor

de bekostiging.

4) Deze categorie is inclusief studenten die deelnemen aan de sinds 2005 gegeven eenjarige Topclass oftewel Masterclass

‘Mens & Organisatie’. Bovendien geldt, dat de 5 bekostigde MLI-studenten in 2009, de 10 in 2010 en de 37 in 2011

(vanzelfsprekend) maar één keer worden meegeteld bij het totaal aantal ingeschreven studenten van de respectieve jaren.

5) Aantallen tot en met cursusjaar 2007/2008 betreffen uitsluitend Stenden vh CHN.

6) Het betreft hier uitsluitend de geaccrediteerde Masterprogramma’s. Hier geldt, dat de instroom van 5 bekostigde

MLI-studenten in 2009, van 4 in 2010 en van 24 in 2011 maar één keer wordt meegeteld bij de totale instroom van de

respectieve jaren.

7) Propedeuserendement betreft het cohort 2 jaar voor genoemde peildatum.

8) Afstudeerrendement na 5 jaar betreft cohort 5 jaar voor peildatum.

9) Het betreft hier alle ingeschreven studenten met uitzondering van studenten buitenlandse Campus Sites, onbekostigde

Masterstudenten en extranei.

NB vanaf 2012 gelden de definities van de reviewcommissie en de daarbij behorende cohorten.

Jaarverslag 2011

27

Buitenl. 1e jaars niet-bekostigd Indiv. 14 9 7 6 29

(Overige) 1e Jaars Non-EER Indiv. 144 119 138 115 94

1e Jaars Global Campus Sites Indiv. 145 166 216 186 150

Instroom Masterprogramma’s 6 Indiv. 68 66 81 87 122

Propedeuserendement na 2 jr 7 % 56,4 56,6 52,7 54,5 48,4

Uitvallers na 2 jr % 35,3 36,4 38,7 37,4 38,9

Afstudeerrendement na 5 jr 8 % 50,9 53,3 50,7 50,6 48,6

Gemiddelde studieduur Jaren 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6

Personeelsomvang (Onderwijzend – &

Ondersteunend- en beheerpersoneel)

Indiv. 804 817 834 834 872

Fte 647 658 681 658 699

Personeel ≥ 40 jaar % - 69 71 71 68

Ratio OP/ OBP Fte 1,45 1,63 1,53 1,58 1,67

Ratio vrouw/man Indiv. - 1,13 1,15 1,21 1,25

Ratio bekostigde student/docent Ind./Fte 24,8 22,6 19,5 19,9 17,9

Ratio (on-)bekostigde student/docent 9 Ind./Fte 25,1 24,0 24,6 25,3 23,1

Ratio bekostigde student/lector Ind./Fte 2.250 2.198 1.707 1.335 1.140

Ratio docent/lector Fte/Fte 96 97 88 67 64

Stenden Hogeschool


2. Studenten

2.1. Instroom

De totale instroom in 2011 bij Stenden Hogeschool bedroeg 3.278 studenten (3.377 in 2010), van wie 87%

(2.841 studenten) publiek bekostigd (zie Tabel 1 in Bijlage 4). Hierin zijn naast de bekostigde instroom inbegrepen

de ‘Masterinstroom’ (122 studenten 12 ), de instroom op de Global Campus Sites (150 studenten) en de (overige)

Nederlandse en buitenlandse studenten die Stenden niet door een rijksbijdrage krijgt bekostigd. Het aantal bekostigde

voltijdstudenten is licht afgenomen (zo’n 2,5%) ten opzichte van 2010, de aantallen bekostigde deeltijd- en

duaalstudenten zijn daarentegen licht toegenomen (zie Diagram 1 in Bijlage 4).

28

Instroom buitenlandse studenten bij Stenden Nederland

In 2011/12 bedroeg de buitenlandse instroom van bekostigde studenten bij Stenden Hogeschool in Nederland 544

(zie Diagram 2 in Bijlage 4). De totale buitenlandse instroom bij Stenden in Nederland inclusief niet-bekostigde

studenten bedroeg 668.

Instroom naar herkomst

In 2011/12 is de bekostigde instroom vanuit het HAVO met 2 procentpunt toegenomen. De bekostigde instroom

vanuit zowel het VWO, als het MBO en het HBO/WO is met 1 procentpunt afgenomen (zie Diagram 3 in Bijlage 4).

2.2. Inschrijving

Eind 2011 telde Stenden 10.891 ingeschreven studenten (11.068 in 2010), van wie 72% (7.820 studenten) publiek

bekostigd. In dit totaal zijn naast bekostigde studenten inbegrepen 223 Masterstudenten 13 , 627 GCS-studenten en

2.258 overige niet- en anders bekostigde studenten.

Eind 2011 telt Stenden Hogeschool in Nederland 1.693 bekostigde buitenlandse studenten (2010: 1.751). Dat is

iets minder dan 22% van het totale aantal ingeschreven bekostigde studenten, nagenoeg gelijk aan 2010. Van die

1.693 bekostigde studenten komt ruim 89% uit Duitsland, een fractie meer dan in 2010, 9% uit de rest van Europa

(in 2010: 10%) en ruim 1% van buiten Europa. In totaal staan er (inclusief niet- of anders bekostigd) in 2011 2.316

buitenlandse studenten ingeschreven (2010: 2.324), van wie 16% van buiten Europa afkomstig is (2010: 20%).

Eind 2011 bedroeg het totale aantal studenten 14 (zie Diagram 4 in Bijlage 4) op de Campus Sites van Stenden in

Qatar, Zuid-Afrika, Thailand en Indonesië 627 (2010: 694).

2.3. Ontwikkeling instroom en inschrijving Masters

Stenden Hogeschool heeft in 2011 de volgende Masterprogramma’s aangeboden:

• Master in International Service Management (MISM)

• Master of International Leisure and Tourism Studies (MILTS)

• Master Learning and Innovation (MLI). Dit is een bekostigde tweejarige deeltijd Masteropleiding voor leerkrachten

uit het basisonderwijs die met innovatie bezig zijn.

• Master International Event Management (MAIEM), die vanuit London Metropolitan University (LondonMet)

wordt geïnitieerd, maar waarvan Stenden het eerste half jaar van de opleiding verzorgt. Deze opleiding wordt (uitsluitend)

bekroond met een Master of Arts degree van LondonMet.

Alle Masteropleidingen sluiten aan bij de Bacheloropleidingen van Stenden en zijn organisatorisch ondergebracht

in de School of Graduate Studies (SGS). Door de unieke samenwerking met de London Metropolitan University

(London Metzijn MISM, MILTS en MLI zogenaamde ‘Double Degree’-opleidingen. Afgestudeerden verwerven

niet alleen een ‘professional Master’-titel comform Nederlandse wet- en regelgeving, maar ook een internationaal

erkend diploma ‘Master of Arts’ van de LondonMet. De in 2010 gestarte voorbereiding van een Duitse/Europese

accreditatie van MISM en MILTS voor Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland heeft in 2011 geleid tot een FIBAAaccreditatie

die geldig is van 25 november 2010 tot 25 november 2012.

De instroom voor de Masters heeft in 2011 een totale omvang van 122 studenten, 40% meer dan in 2010 (zie

Tabel 2 in Bijlage 4,). Eén van elke drie Masterstudenten is doorgestroomd vanuit de eigen Bacheloropleidingen van

Stenden. De inschrijving voor de Masters van Stenden bedroeg in 2011 223 studenten, ruim 20% meer dan in 2010.

12 De instroom van bekostigde Master-studenten (24 MLI-studenten) wordt maar één keer meegeteld!

13 De inschrijving van bekostigde Master-studenten (37 MLI-studenten) wordt maar één keer meegeteld!

14 Dit zijn geen studenten in de zin van de WHW.

Jaarverslag 2011

29

Stenden Hogeschool


30

2.4. Mobiliteit

In 2011 nam de mobiliteit van Stenden-studenten toe. Het aantal Grand Tour®-studenten steeg met 28% van 386

naar 495. De deelname aan uitwisselingsprogramma’s daalde licht van 196 naar 186 studenten. Per saldo volgden

681 studenten (in 2010: 614) een deel van hun opleiding in het buitenland.

Grand Tour®

In 2011/12 hebben 495 Stenden-studenten (zie Diagram 5 van Bijlage 2) van Nederlandse vestigingen van Stenden

deelgenomen 15 aan Grand Tour®-programma’s in Port Alfred, Zuid-Afrika (165), in Bangkok, Thailand (57), in Doha,

Qatar (8) en op Bali, Indonesië (90). Aan een gezamenlijk programma in Bangkok en op Bali namen 175 Stendenstudenten

van Nederlandse vestigingen deel.

Ongeveer een derde van alle Grand Tour®-studenten volgde een programma van één module (tien weken),

tweederde volgde twee modulen achter elkaar.

Uitwisselingsprogramma’s

In 2011 gingen in totaal 186 Stenden-studenten op ‘Exchange’. 157 Studenten studeerden aan een partnerinstelling

binnen Europa. Daarvan gingen er 44 naar Spanje, 25 naar de UK en 17 naar Finland. 29 Studenten studeerden

aan een partnerinstelling buiten Europa, waaronder Argentinië, Australië, Canada, Chili, Colombia, Mexico, Zuid

Korea en de Verenigde Staten.

Beurzen voor studie en stage in het buitenland

In 2011 gingen diverse (oud-)studenten van Stenden met een beurs naar het buitenland:

• 131 Studenten participeerden met een Erasmus-beurs in een EU-uitwisselingsprogramma.

• 132 Studenten liepen stage met een Erasmus-beurs binnen de EU.

• 33 Studenten gingen met een BIOS-beurs van het Europees Platform op stage, binnen en buiten Europa.

• 1 Afgestudeerde van Stenden studeerde in België verder met een VSB-beurs.

2.5. Werving van studenten

Nationale doelgroep van studenten

In 2011 zijn studenten geworven met open dagen, beurzen, meeloopdagen, profielkeuzedagen en dergelijke.

De marktbewerking is verbeterd door optimalisering van interne samenwerking, door de inrichting van Marketing

Service Punten op de locaties in Emmen en Leeuwarden en door extra te investeren in de marketing van de

opleidingen in Drenthe. Ook de lokale marktbewerking is verbeterd, met meer evenementbezoekers en meer

spontane bekendheid van Stenden als effecten. Daarnaast is een databestand gemaakt waarin alle geïnteresseerden

in Stenden worden opgeslagen. Van alle studenten die in september aan hun opleiding begonnen, was 50% al ‘in

beeld’.

Toch is het aantal inschrijvingen in 2011 niet hoger dan in voorgaande jaren. De lastige concurrentie voor Stenden

op het punt van locaties is hier wellicht mede debet aan. Bovendien biedt Stenden vooral niche-opleidingen aan,

voor een kleinere doelgroep. Ten slotte weet Stenden minder makkelijk dan instellingen in de randstad substantiële

instroom van allochtone Nederlanders te bewerkstelligen, die bij vele hogescholen zorgt voor de groei.

Internationale doelgroep van studenten

Het aantal landen waaruit aanmeldingen kwamen nam toe en in de belangrijkste markten (China en Duitsland) was

er sprake van instroomgroei. In 2011 is geïnvesteerd in websites in China en Vietnam, is in Engeland de marktbewerking

opgestart en is in Duitsland de marktbewerking geoptimaliseerd. De ‘customer relations management-aanpak’

is nog verder verbeterd: in de fase tussen aanmelden en inschrijven is er met alle potentiële studenten minstens één

keer per week contact. In China zijn aanpassingen in het distributienetwerk deels gerealiseerd. Ten slotte zijn er wervingskansen

gecreëerd in de Baltische staten en Rusland en zijn de bestaande activiteiten in Bulgarije en Roemenië

uitgebreid.

2.6. Studentgerichtheid

Library & Knowledge Centre

Eind 2011 werd de geheel vernieuwde bibliotheek in Emmen opgeleverd. Ook de inrichting van de bibliotheek in

Leeuwarden is eind 2011 opgewaardeerd. Het totale bezoekersaantal van alle vijf Nederlandse bibliotheekvestigingen

van Stenden bedraagt 371.000 (van wie 155.000 in Leeuwarden en 121.500 in Emmen); het totale aantal

uitleningen bedraagt 124.000 (waarvan 92.500 in Leeuwarden en 11.000 in Assen).

In 2011 is het project ‘HBO kennisbank’ gerealiseerd. Studenten van alle Stenden-pabo’s leveren hun scriptie vanaf

februari 2012 digitaal aan. Andere Stenden-opleidingen zullen in 2012 volgen. Op de kwaliteit van de aangeboden

scripties wordt toegezien door informatiespecialisten en de betreffende schools.

Istudy

Studenten die vragen hebben over bijvoorbeeld hun inschrijving, studiepunten of nieuwe rooster, of een afspraak

willen maken bij een decaan konden in 2011 in Leeuwarden en in Emmen dagelijks terecht bij Istudy, het informatiecentrum

van Stenden Hogeschool. Ook de spreekuren blijken te voldoen aan een behoefte.

Decanaat

Het voorkomen van studievertraging en/of studie-uitval naast het begeleiden van studenten bij verwijzing, selectie,

vertraging en uitval zijn de hoofddoelen van het studentendecanaat van Stenden. Het decanaat verstrekt daartoe

informatie, adviseert, begeleidt en ondersteunt. Naar schatting maakt 10% van de studenten gebruik van decanaatdiensten.

Vanaf 2012 worden alle studentcontacten geregistreerd in het nieuw ontwikkelde registratiesysteem.

Naast individuele hulpverlening wordt er groepsgerichte studieondersteuning geboden in de vorm van trainingen

‘Effectief studeren’ en ‘Studyskills and timemanagement’.

Op basis van de evaluatie in 2011 van het beleidsplan ‘Handicap en studie Stenden Hogeschool’ zal in 2012 een

nieuw plan worden gemaakt.

In 2012 wordt een pilot opgezet om te bevorderen dat eerstejaars studenten zo snel mogelijk ontdekken of zij de

juiste studie zijn begonnen en of zij aanvullende (studie)vaardigheden nodig hebben.

Handicap en studie

Stenden wil dat studenten met een functiebeperking in staat moeten zijn met succes een opleiding te volgen,

zonder daarbij beperkt te worden door een gebrek aan voorzieningen. Stenden heeft in 2011 een aantal knelpunten

in de toegankelijkheid van gebouwen weggenomen. Ook zijn de volgende aanpassingen gerealiseerd in de onderwijsvoorzieningen:

formulering van kwaliteitseisen wat betreft informatievoorziening, begeleiding, aanpassing curriculum

en stage, aanpassing van toetsvormen en tentamentijd. In 2012 volgt de borging van deze voorzieningen,

waarna Stenden in aanmerking komt voor de toekenning van het Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS)

voor alle locaties. De voorzieningen van Stenden worden positief gewaardeerd door studenten met een functiebeperking

16 .

Fondsen

Profileringfonds

Stenden beschikt over een zogenoemd Profileringfonds (conform artikel 7.51 WHW), ten behoeve van studenten

die door bijzondere omstandigheden (zoals ziekte, zwangerschap en familieomstandigheden) studievertraging

hebben opgelopen. Ook kunnen studenten, onder voorwaarden, aanspraak maken op de Regeling Financiële

Ondersteuning Topsport Stenden Hogeschool, die in juni 2011 is vastgesteld door het College van Bestuur

en op 1 september 2011 in werking is getreden. Studentenverenigingen kunnen, mits zij zijn opgenomen in

het Studentenstatuut een bestuursbeurs aanvragen in het kader van de Regeling Financiële Ondersteuning

Medezeggenschapraden en Studentenorganisaties. Ingevdiende aanvragen worden beoordeeld door de Commissie

Profileringsfonds, bestaande uit medewerkers van Stenden bekend met het onderwijssysteem van Stenden. In 2011

heeft het Profileringsfonds ca. € 30.000 ter beschikking gesteld.

Jaarverslag 2011

31

15 Of ‘nemen deel’ in het voorjaar van 2012, waarin het 2e semester van het cursusjaar 2011/12 valt (zie ook de opmerking bij Diagram 5 van

Bijlage 4)

16 Zie hiervoor verder Hoofdstuk 5 ‘Kwaliteit’.

Stenden Hogeschool


Noodfonds

Stenden kent ook een Regeling Studenten Noodfonds ten behoeve van studenten die incidenteel in financiële

moeilijkheden zijn geraakt en daardoor in hun studievoortgang worden belemmerd. Conform het Studentenstatuut

beheert de Commissie Profileringfonds (eveneens) dit Noodfonds. Het fonds heeft jaarlijks een budget van €

25.000. Dit budget wordt niet uit de Rijksbijdrage gefinancierd, maar uit het vermogen van de private Stichting

‘Noodfonds Stenden hogeschool’.

Steunfonds

De Stichting Steunfonds stelt middelen ter beschikking voor het Studentenpastoraat (Expect), het Centrum voor

Levensbeschouwing en de Douwe Tammingabeurzen.

32

2.7. Alumnibeleid

Twee keer verscheen in 2011 het alumni-magazine, met veel aandacht voor alumni, voor hun werkveld en voor

Stenden. Ook anderszins stonden zij in de schijnwerpers: zowel vanuit Tourism Management als vanuit International

Hospitality Management werd in 2011 een groot alumni-evenement georganiseerd.

De alumnigegevens zijn geactualiseerd en er is een nieuwe database gebouwd, gekoppeld aan het centrale administratiesysteem.

Hierdoor is beter gegevensbeheer mogelijk en kunnen alumni doeltreffend benaderd worden met

bijvoorbeeld voorlichting over deeltijd- en duale studies.

Er is een begin gemaakt met een plan om online en in real time met alumni te communiceren, waar zij zich ook

bevinden, op een social media-achtige manier. Het plan wordt in 2012 verder uitgewerkt.

Jaarverslag 2011

33

Stenden Hogeschool


3. Onderwijs

3.1. Curriculumontwikkeling

34

Pro-trajecten

Stenden heeft samen met enkele MBO-opleidingen programma’s Pro-HBO ontwikkeld voor derde- en vierdejaars

MBO-studenten. Kernbegrippen daarbij zijn het versterken van kennis en vaardigheden van de MBO-student

en het ontwikkelen van een meer bij HBO passende studiehouding. Meer dan voorheen is er aandacht voor een

onderwijskundige aanpak en borging. Al ruim tien jaar bestaat er een succesvol project van IHM en de Middelbare

Hotelschool van ROC Friesland College (Pro-HHO).

Associate degrees

In september 2011 zijn in Emmen vier Ad’s gestart, namelijk Hoger Hotelonderwijs, Hoger Toeristisch en Recreatief

Onderwijs, Vrijetijdsmanagement en ICT-Beheer. Deze opleidingen werken nauw samen en zijn verbonden aan

bedrijven en instellingen in de regio Drenthe. In Leeuwarden werden al Ad’s aangeboden bij Small Business en Retail

Management, Hoger Hotelonderwijs en Vrijetijdsmanagement. Er is toenemend animo voor de Ad’s. De instroom

nam in 2011 met 22,5% toe en in totaal staan er in dit cursusjaar 340 studenten ingeschreven voor een Stenden-

Ad, van wie bijna driekwart voor de Ad van SBRM. Tevens zijn in 2011 aanvragen ingediend voor Ad’s Commerciële

Economie en Logistiek & Economie in Emmen.

In oktober is de opleiding Toegepaste Bedrijfskunde (TB) in gesprek gegaan met ROC Friesland College om een

doorstroomprogramma te ontwikkelen, dat ook tot doel heeft de MBO-student beter toe te rusten voor het HBO.

Met de samenwerking wordt de aanvraag van een Ad Toegepaste Bedrijfskunde beoogd.

Jaarverslag 2011

35

Honoursprogramma

Het tweejarige Honoursprogramma van Stenden is in november 2007 ontwikkeld voor gemotiveerde en getalenteerde

tweedejaars studenten die hun propedeuse hebben gehaald. Het programma omvat een theoretische verdieping

op het gebied van wetenschap en onderzoek ter voorbereiding op een eventuele Masterstudie en/of voor persoonlijke

ontwikkeling van de student. De studielast is 560 uur, bovenop de studielast van de Bacheloropleiding. De

inhoud van het programma is grotendeels gebaseerd op de universitaire schakelprogramma’s voor HBO-studenten.

In het laatste deel van het programma voeren de studenten een wetenschappelijke onderzoeksopdracht uit. In 2007

begon het programma met 25 deelnemers, in 2008 startten er 26 studenten en in 2009 telde het programma 23

studenten. Zowel in 2010 als 2011 had het programma een instroom van 29 studenten.

Bacheloropleidingen

De opleidingen Vrijetijdsmanagement en Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs zijn bezig met een herontwerp

van het curriculum, onder andere wegens de nieuwe landelijke competentieprofielen. In 2011 is het eerste jaar en

het tweede jaar vernieuwd.

Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs was de belangrijkste nieuwe ontwikkeling in 2011 het samengaan van de

zes pabo’s van vh CHN en vh HD in één School of Education en het ontwikkelen van een gezamenlijk kerncurriculum,

met daarnaast de profilering van de locaties met een eigen levensbeschouwelijke identiteit en onderwijskundige

specialisatie. De koers voor de komende jaren is beschreven in het Masterplan Educatie.

De School of Commerce werkt na het herontwerp van de curricula aan de verdere verankering van verticale en horizontale

samenhang binnen de programma’s. Verder zijn in nauwe samenwerking met de School of Business de evaluatieformulieren

voor de beoordeling van de afstudeerscriptie opgesteld alsook een concept afstudeerhandleiding.

Binnen de School of Business is in september 2011 het project ‘Kwaliteit van Onderzoek’ gestart met als doel

kwaliteitsborging van de onderzoekscomponent bij de opleidingen van de school. De opleiding Personeel en Arbeid

heeft in 2011 het tweede jaar van het verkorte curriculum vernieuwd. Bij International Business and Management

Studies is per september 2011 het vernieuwde curriculum voor jaar 1 ingevoerd, waarmee onder andere uitvoering

wordt gegeven aan het nieuwe landelijke IBMS competentieprofiel. In september 2012 volgt het vernieuwde

Stenden Hogeschool


curriculum voor jaar 2. Tevens is in 2011 een pilot uitgevoerd samen met het KSI, waarin studenten aan een KSIgerelateerd

thema werkten en ondersteuning kregen van KSI-experts. Tot slot is in 2011 een nieuwe specialisatie

ontwikkeld: ‘Innovation and Leadership’, aangeboden door NHL Hogeschool. Per februari 2012 wordt deze voor het

eerst als specialisatie in het IBMS-programma aangeboden. Ten slotte: per 1 september 2011 is de naam van Office

Management gewijzigd in Toegepaste Bedrijfskunde/Applied Business Administration.

Emmen

· International Learning Company

· ICT

Ter illustratie wordt hieronder van een aantal leerbedrijven een korte omschrijving gegeven.

36

Minoren

Stenden startte in 2010 de ontwikkeling van het beleidskader ‘Maatwerk met minoren’, dat duidelijkheid moet

geven over de toegankelijkheid van minoren voor verschillende studentencategorieën en de mogelijke (her)definiëring

van minoren als afstudeerroute in geval zij een vergaand specialistisch karakter hebben. Het beleidskader is na

brede afstemming in het voorjaar van 2011 vastgesteld.

In 2011 is een stuurgroep opgericht met als taak de huidige en nog te ontwikkelen minoren te beoordelen. Vanaf

maart 2011 is Stenden aangesloten bij ‘Kies op Maat’, het nationale uitwisselingsprogramma voor minoren. De

stuurgroep heeft uit het bestaande aanbod van minoren een selectie gemaakt voor het landelijk aanbod.

Binnen de School of Commerce heeft International Business and Languages in 2011 voorbereidingen getroffen

voor het aanbieden van de minor International Marketing Cross Culture Management op de sites in Bangkok en

Bali. Voor deelnemers aan de Grand Tour® in Thailand is de minor International Protocol and Diplomatic Studies

ontwikkeld.

De School of Business bood in 2011 de minor International HRM aan op de locaties Zuid-Afrika en Qatar.

Bovendien ontwikkelde de opleiding Personeel en Arbeid in 2011 nog drie nieuwe minoren: Social Innovation,

Change and Innovation en Healthy Careers. De minoren International HRM en Social Innovation zijn opengesteld

voor alle studenten van Stenden.

Bij de School Social Work and Arts Therapies is in 2011 een nieuwe minor van start gegaan: Evaluatie van

behandeling door cliëntperspectief. Deze minor sluit nauw aan bij het lectoraat van dr. M. Spreen en bereidt

studenten voor op het doen van onderzoek in instellingen op het gebied van hulpverlening, waarbij de evaluatie

van behandelingen centraal staat.

Binnen de School of Media & Entertainment Management and Technology hebben de technische opleidingen

samen met de opleiding Commerciële Economie de minor Sociale Media ontwikkeld.

De School of Hospitality treft voorbereidingen voor een minor Gastronomy, aansluitend bij het werk van lector

Peter Klosse.

3.2. Leerbedrijven

Het concept leerbedrijf gaat uit van een beschermde omgeving waarin de student zijn of haar leerdoelstellingen kan

verwezenlijken. In een leerbedrijf van Stenden oefent de student relevante competenties door op een werkplek in

de rol van werknemer realistische beroepstaken uit te voeren op HBO-niveau. Dit vindt plaats in een context waarin

zoveel mogelijk marktgericht en conform de beroepspraktijk wordt gewerkt, vanuit expliciete onderwijskundige

randvoorwaarden en onder inhoudelijke aansturing van de opleiding. De studenten werken uitsluitend onder begeleiding

van docenten. Binnen Stenden zijn de volgende leerbedrijven actief:

Leeuwarden

· Stenden University Hotel

· Stenden MeetingU

· Ervaring- en leerbedrijf Personeel & Arbeid

· Lumius/Onderzoek

· Tourism Resource Centre

· MeMedia

· Leisure Management en Tourism Management

· O3

· Present Promotions

· Global Goals 2015

· Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (samen met het Friesland College)

Stenden University Hotel (SUH)

In het leerbedrijf worden de jonge professionals van IHM opgeleid tot ‘hospitality experts’. Dat gaat in de vorm

van ‘Real World Learning’, met echte gasten die kwaliteit en service verwachten. De hotelmarkt heeft in 2011 een

lichte daling ten opzichte van 2010 laten zien. De economische omstandigheden zorgen voor enige uitdagingen in

de hotelmarkt. De studenttevredenheid is ten opzichte van 2010 stabiel gebleven op een 7.5. Ook is het ‘Green Key

gold Certificate’ wederom behaald. Eveneens is het magazine ‘Hospitality Delighted’ vol nieuwe hospitalitytrends,

voor en door studenten uitgebracht. Alle processen zijn beschreven en vastgelegd conform ISO 9001.

SUH was in 2011 onderwerp van onderzoek door de Inspectie. De Inspectie loofde de weloverwogen visie op het

leerproces, de te verwerven competenties en de deskundigheid van de begeleiding.

Stenden MeetingU

Dit leerbedrijf van IHM verzorgt hoofdzakelijk in opdracht van Stenden-opleidingen, ondersteunende diensten

en het College van Bestuur congressen, studiedagen, evenementen, accreditaties en getuigschriftenuitreikingen.

Bijna 10% van de opdrachten komt uit het werkveld. Studenten worden hier opgeleid tot Professional Conference

Organizer. Stenden MeetingU heeft in 2011 zeventig evenementen succesvol georganiseerd waarvan 10% op een

externe locatie.

Enkele hoogtepunten in 2011 waren de Matthäus Passion in Leeuwarden en Meppel, de Samenscholingsdag in

Leeuwarden voor alle medewerkers van Stenden Hogeschool en de organisatie, samen met ETFI, van een meerdaags

internationaal congres. Binnen het project ‘Booking Office’ worden de processen van Stenden MeetingU en de

afdeling Reserveringen van Stenden University Hotel samengevoegd.

MeMedia

Het leerbedrijf van de opleiding Media & Entertainment Management bestaat sinds 2008. Het leerbedrijf geeft

eerste en derdejaarsstudenten de gelegenheid te werken aan diverse mediaproducten en leert daarnaast studenten

leiding te geven aan processen binnen bestaande mediasectoren. In 2011 is er aan diverse projecten gewerkt.

Bijvoorbeeld aan het sociale innovatieproject ‘Greening Generation Y’. Dit project is uitgeschreven door het

lectoraat Service Studies en hiervoor is een TV Format en een ‘viral marketing’-campagne uitgewerkt. Daarnaast is

vooruitgang geboekt met eigen mediaproducties. De voorbereiding is ter hand genomen van een eigen congres:

‘Media Matters’. Daarnaast zag het studentenblad ‘@Mem’ het levenslicht, dat tot en met de productie volledig

verzorgd werd door MEM-studenten. Ten slotte heeft MeMedia zich voorbereid op het aannemen van meer

opdrachten uit het werkveld in 2012: studenten hebben concepten bedacht, ingevuld en uitgewerkt voor verschillende

media- en eventpartijen uit het hele land.

Leerbedrijf P&A

Onderdeel van het curriculum van de opleiding P& zijn opdrachten uit de praktijk waaraan studenten in het eerste

en tweede jaar individueel of in groepen aan werken. In 2011 is bijvoorbeeld onderzocht of het rendabel is om in

Friesland een gespecialiseerd uitzendbureau voor apothekersassistenten en drogisterijmedewerkers op te richten.

In het derde jaar doen studenten een of twee externe projecten, die zeer divers zijn en het gehele HRM‐werkveld

bestrijken. Zo is in 2011 in samenwerking tussen Kamer van Koophandel Groningen, Unique uitzendbureau, KSI en

studenten P&A en Vrijetijdsmanagement van Stenden een mobiliteitsdag voor het MKB in Noord-Nederland georganiseerd.

Ook hebben P&A-studenten in opdracht van het KOF (Kennis in Ontwikkeling in de provincie Fryslân)

onderzocht aan welke ondersteuning hoogopgeleide werklozen in Fryslân behoefte hebben bij het vinden van

een baan. Hieruit is een project ontstaan dat wordt begeleid door deskundigen vanuit het UWV en docenten van

Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.

Jaarverslag 2011

37

Stenden Hogeschool


38

3.3. Aansluiting Stenden op VO en MBO

Voortgezet Onderwijs

Stenden vervult het voorzitterschap van het aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. In het netwerk participeren naast

zestien VO-scholen en drie HBO-instellingen ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente. Het

beleid wordt vastgesteld door de Colleges van Bestuur van de HO-instellingen en de rectors van het VO. Beleid en

uitvoeringsplannen worden vastgelegd in jaarplannen. In de jaarverslagen, de stuurgroepvergaderingen en de jaarlijkse

bestuurdersvergaderingen wordt verantwoording afgelegd. De stuurgroep bestaat uit vier vertegenwoordigers

uit het HBO en vijf uit het VO.

Het aansluitingsnetwerk heeft in 2011 diverse activiteiten uitgevoerd, waaronder de organisatie van DIG-IT, proefstuderen,

een wegwijsdag, een decanendag, reken- en taalconferenties en een studiedag voor bètadocenten.

In 2010 zijn vier Stenden-opleidingen van start gegaan met een project ‘groepsgesprekken rond de studiekeuze’.

Dit project werd gesubsidieerd door SURF, in het kader van het landelijke programma ‘studiekeuzegesprekken;

wat werkt?’. Uit de evaluaties bleek dat zowel studenten als gespreksleiders erg tevreden waren over de gevoerde

gesprekken en dat ze het als nuttig ervoeren. In de eerste onderzoeken naar de resultaten medio 2011 kon geen

effect vastgesteld worden. De uitval na een semester was niet lager dan in andere jaren, wel was onder de gespreksdeelnemers

het behaalde aantal studiepunten hoger. In 2012 is onderzoek gedaan naar de resultaten na één

studiejaar. Hieruit is gebleken dat er na een studiejaar minder uitval was (26,5%) dan in andere jaren (2007-2009:

gemiddeld 29,3%). Ook haalden de gesprekdeelnemers gedurende het studiejaar 10 EC meer dan niet-gespreksdeelnemers.

In 2011 is IBMS begonnen met het voeren van een kennismakingsgesprek in de studiestartweek. De

effecten hiervan op rendement of studieresultaten zijn nog niet bekend.

Middelbaar Beroepsonderwijs

Binnen verschillende Bacheloropleidingen van Stenden wordt aan de doorstroom van MBO-studenten veel aandacht

besteed. Het gaat hierbij immers ook om een substantiële instroom van studenten. Van de totale instroom van

3.030 studenten (in 2010: 3.108) komen er 900 (30%; in 2010: 31%) uit het MBO. Van deze 900 MBO-studenten

was in 2011 60% afkomstig van één van de vijf ROC’s in Friesland, Drenthe en Groningen (zie Diagram 1 hieronder).

Diagram 1.

Stendeninstroom (abs.) vanuit ROC’s Friesland, Groningen en Drenthe

2007/08 – 2011/12 Bron: Stenden

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Drenthe

College

Alfa-college Noorderpoort Friese Poort Friesland

College

Totaal

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Stenden heeft met alle regionale ROC’s samenwerkingsafspraken. Zo wordt binnen de convenanten die Stenden in

2004 heeft afgesloten met de twee ROC’s in Friesland speciale aandacht geschonken aan de Pro-HBO-trajecten,

waarmee een HBO-kwalificatie eerder binnen het bereik van MBO-studenten ligt.

Daarnaast zijn er afspraken met Drenthe College over leerbedrijven en verwante opleidingen, waardoor leerlingen/studenten

studiewinst kunnen boeken in hun totale MBO/HBO-traject. Stenden en Alfa-college financieren

daarnaast gezamenlijk het dubbellectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’

Met Noorderpoort en Alfa-college heeft Stenden een programma opgesteld in het kader van verkorte doorlopende

leerlijnen.

Ook biedt Stenden leerlingen die net niet zijn geslaagd voor hun eindexamen vanaf 2009 de mogelijkheid om alvast

te beginnen met studeren. Deze gecombineerde leerweg (‘Alvast Studeren’) is ontwikkeld in samenwerking met

de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. In 2011 werd de samenwerking op dit punt gecontinueerd met het ROC

Friesland College en het ROC Drenthe College. De intakegesprekken hebben hun vruchten afgeworpen. Van de

negen deelnemers in 2010 konden zes studenten zich in 2011 in het tweede studiejaar van Stenden Hogeschool of

NHL Hogeschool inschrijven.

Jaarverslag 2011

39

Stenden Hogeschool


4. Stenden als kennisinstelling

40

4.1. Lectoraten en toegepast onderzoek

Stenden Hogeschool beschikt eind 2011 over achttien lectoraten en kenniskringen, van waaruit hoogwaardig

toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt verricht ter bevordering van de kwaliteit van onderwijs en

de kenniscirculatie in het werkveld. Alle eenentwintig lectoren (6,86 fte) en de kenniskringen onderhouden

daartoe netwerkrelaties op de betreffende maatschappelijke en wetenschappelijke vakgebieden en publiceren in

relevante researchmedia en vakbladen. Nederlandse en internationale vakdeskundigen maken als extern lid deel

uit van de kenniskringen. Zowel Bachelor- als Masterstudenten worden betrokken bij bestaande en toekomstige

onderzoekprojecten.

In 2011 heeft Stenden aan de veertien al bestaande Stenden-lectoraten vier nieuwe toegevoegd; er zijn vier

lectoren geïnstalleerd, die werkzaam zijn in drie lectoraten. Op 23 september is dr. Jim Slevin geïnstalleerd als Lector

‘Organizations and Social Media’, op 17 november dr. Peter Klosse als Lector ‘Gastronomy’ en op 9 december dr.

Jan Jager en dr. Rudy Folkersma als Lectoren ‘Duurzame Kunststoffen’. Mevr. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer en

mevr. dr. Ineke Oenema-Mosterd zijn eind 2011 met hun werkzaamheden als lector begonnen in het vierde lectoraat

‘Early Childhood’. Hun installatie vindt plaats op 16 november 2012. Ook werden in 2011 de lectoraten ‘Leadership

& Change Management’ (lector dr. Gabriel Anthonio) en ‘Service Studies’ (lector mw. dr. Elena Cavagnaro) verlengd

voor een periode van 4 jaar.

In 2011 is de instellingsbrede audit in het kader van de Validatie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) voorbereid. Deze

validatie zal zich ook richten op (het onderzoek van) de lectoraten. In 2011 zijn inmiddels ‘Social Work and Arts

Therapy’ en ‘Service Studies’ met succes geëvalueerd. In 2012 zullen een proefvisitatie door een externe instantie

en de visitatie door de Commissie VKO plaatsvinden.

Jaarverslag 2011

41

Eind 2011 beschikt Stenden over de volgende 18 lectoraten:

1. Service Studies (Lector: mw. dr. E. Cavagnaro)

Het project SIA RAAK Greening Generation Y resulteerde begin 2012 in innovatieve communicatie-technieken die

jongeren helpen bij hun keuze voor duurzaamheid. Ander onderzoek onder leiding van lector E. Cavagnaro naar

‘Three Levels of Sustainability Framework’ zal leiden tot de uitgave van een boek hierover door Greenleaf. Diverse

(research)projecten dragen bij aan het onderwijs van de schools waaraan het lectoraat is verbonden, zoals de AISHE

projects, die naar verwachting worden geaccrediteerd in 2012.

2. Social Work & Arts Therapies (Lector: dr. M. Spreen)

In 2011 is het onderzoek van het lectoraat positief beoordeeld in het kader van de VKO en door HOBEON benoemd

als ‘good practice’. Door de kenniskring zijn samen met studenten en instellingen diverse onderzoekprojecten uitgevoerd,

zoals ‘Persoonlijke effectiviteit van leerlingen in rebounds’, ‘Grounded theory-benaderingen voor de analyse

van beeldend therapeutische processen’, ‘De rol van netwerken in gezinsondersteuning voor jonge ouders’, ‘Wijken

activeren met ICT’ (RAAK Publiek subsidie), ‘Effectmeting Methode Vroegsignalering bij Jeugdhulp Friesland en

Woodbrookers’. Ook is in 2011 de Minor ‘Behandelevaluatie middels N=1 methoden’. Ten slotte werden diverse

externe cursussen en presentaties verzorgd.

3. Veelvormig Christelijk Basisonderwijs (Lectoren: dr. C.M. Wigmans en drs. H. Pol)

Lector dr. C.M. Wigmans verzorgde in 2011 meerdere voordrachten, waaronder zijn oratie ‘Scholen met verhalen.

Narrativiteit als identiteit’, nam video-interviews af aan onderwijsbestuurders en verzorgde studiedagen voor het

Comeniuscollege Leeuwarden, een schoolleiding in Delft en het personeel van het Vechtdalcollege in Hardenberg.

Daarnaast publiceerde hij, deed bestuurlijk werk, begeleidde een promovendus, deed de voorbereiding van de

leergang ‘Visie als competentie’ en was (mede-)studieleider tijdens meerdere bijeenkomsten voor schoolleiders/

bestuurders in christelijk VO, MBO en HBO.

Lector drs. H. Pol ontwikkelde in 2011 op verzoek van het CvB een identiteitsscan voor de OLB. Daarnaast adviseerde

en ondersteunde de lector het OLB-werkveld in verband met de actuele problematiek van demografische

krimp en fusie van scholen met een verschillende denominatie.

Stenden Hogeschool


42

4. Mens en Organisatie (Lector: dr. A. Bekman)

De minor ‘Mens en Organisatie’ vond in 2011 twee keer plaats en werd net als een jaar eerder hoog gewaardeerd

door deelnemende studenten. Lector A. Bekman publiceerde enkele boeken en verzorgde theateroptredens op

het terrein van ‘taal, ziel en verandering’. De kenniskring bereidt daarnaast een publicatie voor over ‘zingeving en

leiderschap in organisaties’.

5. Economie op Mensenmaat (Lector: ir. P. van Elswijk)

Het lectoraat richt zich op het herinrichten van economische structuren en processen in het perspectief van doelstellingen

van welvaart, welzijn en duurzaamheid. In 2011 is een begin gemaakt met de opzet van een Economisch

Laboratorium waarin de maatschappelijke effecten van nieuwe economische inrichtingen kunnen worden getoetst.

Lector P. van Elswijk en overige kenniskring werkten mee aan drie symposia in binnen- en buitenland; twee artikelen

werden gepubliceerd in internationale tijdschriften; in 2012 wordt besloten of de nieuw ontwikkelde minor wordt

opgenomen in het onderwijsprogramma.

6. Mariene Wetlands Studies (Lector: drs. J.M. Revier)

Het onderzoek van lector J.M. Revier en overige kenniskring concentreert zich op de ontwikkelingen van het

toerisme in het waddengebied. Zo is in 2011 een enquête afgenomen onder deelnemers aan natuurexcursies aldaar.

De eerste resultaten zijn al gepresenteerd op de International Conference Tourism Futures. Daarnaast worden

onderzoekresultaten naar het recreatief medegebruik van dijken en verschillen in de toeristische ontwikkeling van

de Nederlandse en Duitse Waddenkust door ETFI gebruikt voor het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor het

toerisme in Noord-Nederland.

11. Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie (Lector: mw. dr. I. Delies)

Dit dubbellectoraat van Stenden Hogeschool en ROC Alfa-college, met in 2011 een derde partner (AOC Terra),

concentreert zich vanaf 2011 op onderzoek naar Toerisme en Zorg & Wonen. Ten einde de vele onderzoek- en

stagevragen uit het veld inhoudelijk en organisatorisch goed te positioneren binnen de onderwijsinstellingen is een

zogenoemd Lectoraatslaboratorium ingericht.

Samen met onder anderen de gemeente Emmen is het lectoraat een driejarig traject gestart op het gebied van

duurzame innovatie in het toerisme, met een budget van € 1,4 miljoen.

12. Hospitality Management Studies (Lector: dr. D. Craig)

De lector heeft als Editor in Chief het initiatief genomen tot het nieuwe tijdschrift ‘Research in Hospitality

Management’ waarin onderzoeksresultaten op het gebied van hospitality worden gepubliceerd en belicht. De

eerste uitgave hiervan is in 2011 verschenen. Daarnaast heeft hij een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de minor

‘International Protocol and Diplomatic Studies’ die nu wordt aangeboden bij Stenden Rangsit University.

13. Scenarioplanning (Lector: A. Postma MSc)

Het lectoraat, dat vanaf zijn start in 2010 integraal onderdeel is van het ETFI, richt zich op de ontwikkeling van scenarioplanningmethoden

voor het toerisme en op het monitoren van externe invloeden op de toekomst van vrije tijd

en toerisme. In 2011 zijn diverse bijdragen geleverd aan de opleidingen LM en TM. Ook zijn de eerste toegepaste

ETFI-onderzoekprojecten uitgevoerd en gerapporteerd in de ETFI-publicatiereeks, zijn er workshops georganiseerd

voor collega’s en marktpartijen en lezingen en congrespapers gepresenteerd.

Jaarverslag 2011

43

7. Leadership & Change Management (Lector: dr. G. Anthonio)

Lector dr. Gabriël Anthonio heeft zich (ook) in 2011 gericht op onderwijs, begeleiding van onderzoek (‘waardengedreven

leiderschap’), presentaties en publicaties. Elk van de vijf kenniskringleden schreef in 2011 ten minste

één artikel of workingpaper en is naast (overage) reguliere taken bezig met eigen Phd-onderzoek naar resp. ‘Sociale

invloed en de relatie medewerker/leider’, ‘Besluitvorming van de middelmanager’, ‘Moreel beraad in de (jeugd-)

zorg’,’De effecten van de 7 habits van Covey’,’Vriendschap en Leiderschap’.

8. Ondernemerschap, Innovatie en Kenniscirculatie (Lector: dr. J. Waalkens)

Het lectoraat heeft samen met de Vereniging Parkmanagement Bargermeer en de Kamer van Koophandel een aantal

succesvolle ontbijtsessies ‘internationale handel, ondernemerschap en sociale media’ georganiseerd. Daarnaast

is onderzoek gedaan naar grensoverschrijdende samenwerking en is onderzoek gestart naar innovatie in MKBbedrijven

in samenwerking met het platform Kenniscirculatie van het WTC Leeuwarden. Een met het Cedin ingediende

subsidieaanvraag ‘Ondernemerschap en het basisonderwijs’is begin 2012 gehonoreerd. Ook heeft de NVAO

een ontwerp voor een Associate degree ‘Commerciële Economie, Ondernemerschap & Techniek’ begin 2012 met een

positief advies naar de minister gestuurd. Samen met andere hogescholen organiseert het lectoraat een congres in

2012 over ondernemerschap in kunst, cultuur en media.

9. Tourism for Peace (Lector: dr. O. Moufakkir)

Het lectoraat genereerde in 2011 verscheidene wetenschappelijke artikelen die werden gepubliceerd.

Met internationale partners werden nieuwe activiteiten ontwikkeld met potentie voor het werkveld. Het al eerder in

2010 door het lectoraat ontwikkelde virtuele International Center for Peace through Tourism Research functioneert

als platform waar organisaties, studenten en docenten onderzoeksideeën uitwisselen. De lector en de kenniskring

werken aan onderzoekprojecten, geven presentaties, betrekken studenten waar mogelijk bij het lopend onderzoek

en dragen bij aan het Stenden-onderwijs.

10. Humanitarian Assistance (Lector: T. Strik generaal b.d.)

In 2011 is de kenniskring uitgebreid met vertegenwoordigers van TNO (NLD) en Universiteit Trondheim (NOO).

Onderzoek is gestart naar mentale weerbaarheidtraining voor humanitaire hulpverleners. Lector T. Strik en overige

kenniskring droegen bij aan de voorbereiding van de accreditatie van de opleiding ‘Disaster Relief Management’

van Stenden-South Africa respectievelijk de review, herinrichting en uitvoering van de minor ‘Humanitarian

Management.’

14. Gastronomie (Lector: dr. P. Klosse)

Dit in 2011 ingestelde lectoraat is verbonden aan de School of Hospitality Management. De lector is in zijn installatiejaar

begonnen met het opzetten van een minor ‘Gastronomy’ en het schrijven van een Engelstalig studieboek.

Op de agenda van 2012 staan onder meer het opzetten van een zelfstandige masteropleiding ‘Gastronomy’ en

onderzoek naar factoren die het proeven beïnvloeden, voeding en gezondheid en duurzame gastronomie.

15. Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding (Lector: dr. A. Riemersma)

Dit lectoraat is een gezamenlijk initiatief van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool. Studenten kunnen een

minor ‘Meertaligheid’ kiezen; een internationale Master Multilingualism is in voorbereiding. Lector en kenniskring

ontwikkelen een innovatieproject gericht op de aansluiting, wat betreft didactiek en leeropbrengsten, van drietalig

basisonderwijs op meertalig voortgezet onderwijs. Aandachtspunten zijn de doorlopende leerlijnen en de afstemming

van onder meer kerndoelen en streefniveaus van taalbeheersing en taalgebruik.

16. Duurzame Kunststoffen (Lectoren: dr. J. Jager en dr. R. Folkersma)

Het lectoraatonderzoek is ingebed in de opleidingen Werktuigbouwkunde, Chemie en Biologie & Medisch

Laboratoriumonderzoek. In 2011 zijn onder meer de volgende projecten voorbereid en/of uitgevoerd

‘Energieverbruik bij de bedrijven Morssinkhof en Cumapol’, ‘Extrusieonderzoek bij de firma Tilmar’, ‘Toepassingen

duurzame kunststoffen bij PEZY’, ‘Duurzame composieten, PLA + houtmeel en hennepvezels’, ‘Vlamwerendheid van

PLA’ en ‘Duurzame mono fill draden voor 3D printers’.

17.Organisaties en Sociale Media (Lector: dr. J. Slevin)

De inauguratie van lector Dr James (Jim) Slevin vond plaats op 23 september 2011. Het lectoraat wil onderzoeken

hoe gebruik van sociale media bijdraagt aan nieuwe vormen van informatieoverdracht, strategische verbanden,

solidariteit en kosmopolitisme. In 2011 is daartoe een meerjarenplan ontwikkeld en gewerkt aan bemensing van de

kenniskring. Tevens zijn (gast-)colleges gegeven binnen Stenden.

18. Early Childhood (Lectoren: mw. dr. S. Goorhuis-Brouwer en mw. dr. I. Oenema-Mosterd)

Installatie van deze lectoren vindt in 2012 plaats. Omdat het lectoraat eind 2011 is begonnen, zijn er geen resultaten

over 2011 te melden.

Stenden Hogeschool


4.2. Contractactiviteiten

Omzet en rendement van Lumius waren in 2011 niet conform verwachting, als gevolg van de mondiale crisis en

landelijke bezuinigingen.

Eind 2011 hebben Lumius en Stenden-opleidingen ‘De Academie’ opgericht, een virtuele organisatie, die leergangen

en begeleidingstrajecten op commerciële basis aanbiedt aan het werkveld. ‘De Academie’ richt zich ook met

training en begeleiding op de continue ontwikkeling van Stenden-medewerkers.

Lumius vat haar kerntaak op als het stimuleren van het lerend vermogen van mens en organisatie. Zij ziet die

kerntaak als een uitvloeisel van de opdracht aan Stenden Hogeschool om werk te maken van valorisatie.

44

Onderwijsadvies

Dit cluster omvat opleidingen Schoolleider, Special Educational Needs, Schoolontwikkeling, Vakspecialisaties en

Taaltrainingen, voor het werkveld Primair en Voortgezet Onderwijs. In samenwerking met de Stenden Opleidingen

Leraar Basisonderwijs is het totale nascholingsprogramma voor het onderwijs in 2011 ondergebracht bij Lumius.

Bij de Taaltrainingen werkt Lumius samen met de British Council en is zij het examencentrum voor Noord-Nederland.

Lumius biedt trajecten aan inclusief certificering en/of accreditatie.

Organisatieadvies

Een belangrijke afzetmarkt voor organisatieadvies en onderzoek is het MKB in Emmen. Lumius participeert hier

actief in het ‘Ondernemersplein’, een netwerkverband van Stenden, MKB, Kamer van Koophandel en andere intermediaire

organisaties, dat kennisinnovatieve initiatieven stimuleert.

Lumius biedt vooral bedrijfsoplossingen aan door procesverbetering, marktonderzoek en investeren in de kwaliteiten

van medewerkers. In 2011 bleek de vraag naar trajecten rond persoonlijke effectiviteit en Management

Development onverminderd groot.

Jaarverslag 2011

45

Stenden Hogeschool


5. Kwaliteit

Stenden houdt in haar strategie en beleid structureel rekening met de resultaten van extern en intern waarderingsonderzoek,

zoals tevredenheidsonderzoek onder studenten en alumni, en accreditaties. Stenden streeft naar

minimaal 70% tevreden studenten of een 7 als (gemiddeld) rapportcijfer, maar kijkt eveneens naar landelijke gemiddelden

(benchmarks en relatieve targets). In geval van lagere waardering worden op relevante aspecten verbeteringsmaatregelen

genomen.

46

5.1 Maatregelen ter verbetering van de rendementen en vermindering van de uitval

Stenden stuurde in 2011 als volgt op hoger propedeuserendement en lagere uitval:

• Net als in 2010 was in 2011 de notitie ‘Aanval op de uitval’ van kracht. Deze zal in 2012 geëvalueerd worden.

• Binnen de aansluitingsprogramma’s MBO-HBO en VO-HBO is de nadruk gelegd op de ontwikkeling van kennis

en vaardigheden die instromende studenten beter in staat stellen onderwijs op HBO-niveau te volgen.

Stenden is in 2010 gestart met het project ‘Studiekeuzegesprekken, wat werkt?’, waarin keuzegesprekken plaats

vinden in groepen. Daardoor krijgen aspirant-studenten zicht op elkaars keuzemotieven en worden zij zich meer

bewust van het eigen keuzeproces. Studenten en docenten waren positief over het nut van deze gesprekken

en ook de rendementen van de deelnemende studenten weken in positieve zin af. De gesprekken zijn voor het

studiejaar 2011/12 voortgezet.

Stenden-breed is een doorgaande leerlijn voor de studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld, die binnen alle programma’s

een plaats in het curriculum heeft gekregen.

5.2. Studentenperceptie

Jaarverslag 2011

47

5.2.1. Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks uitgevoerd door Studiekeuze123 en ResearchNed. In 2011

hebben 3.358 studenten de NSE ingevuld, 33,3% van alle Stenden-studenten op de Nederlandse locaties. Het

landelijk responsgemiddelde was 34,9%.

Studenten wordt ondermeer gevraagd aan te geven hoe tevreden zij over het geheel genomen zijn over diverse

aspecten van de studie. Stenden scoorde op zes thema’s (zie Tabel 2 hieronder) hoger dan, op twee thema’s gelijk

aan en op zeven thema’s lager dan het landelijk gemiddelde. De resultaten zijn op instellingsniveau en opleidingsniveau

geanalyseerd en vormen input voor diverse actieplannen.

Handicapmodule

Sinds 2004 bestaat er binnen de NSE een aparte ‘handicapmodule’. Centrale vraag hierin is: hoe beoordelen

studenten met een functiebeperking de voorlichting, begeleiding, aanpassingen en andere voorzieningen die voor

hen getroffen zijn? Van de 3.358 respondenten van Stenden hebben er 276 (8%) in 2011 aangegeven, dat zij een

handicap hebben.

Stenden Hogeschool


Tabel 2 Waardering studenten over studie-aspecten

Bron: NSE

Aspecten Stenden 2011 Landelijk HBO

Je studie in het algemeen 3,6 3,7

Inhoud 3,4 3,5

Algemene vaardigheden 3,8 3,7

Wetenschappelijke vaardigheden 3,5 3,5

Voorbereiding beroepsloopbaan 3,6 3,5

Docenten 3,4 3,5

Informatievoorziening 3,3 3,3

Studiefaciliteiten 3,4 3,4

Informatiepunt 3,5 3,5

Toetsing en Beoordeling 3,1 3,3

Studierooster 3,0 3,2

Studielast 3,4 3,3

Studiebegeleiding 3,5 3,5

Studieomgeving 3,6 3,7

Huisvesting 3,3 3,0

Betrokkenheid 3,0 3,1

in de rangorde van 2011 beter dan in die van 2010. Zo scoren SBRM en MEM hoog, net zoals in eerdere jaren. De

opleidingen IBMS en SPH zijn enigszins gedaald op de ranglijsten, evenals de pabo’s. De opleiding CT heeft als

enige een ++ gekregen en BE, L&E, BML, I en TI staan (veel) beter in de rangorde 2011 dan in die van 2010.

Veranderingen in de ranglijst van sommige opleidingen kunnen mogelijk ook het gevolg zijn van de gewijzigde

methodiek. In de rangorde 2011 werd meer gewicht toegekend aan oordelen over ‘toetsing’ en ‘vaardigheden’,

terwijl contacturen en groepsgrootte niet meer zijn meegenomen in de totaalscore.

48

(Schaal 1 t/m 5, waarbij: 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden)

Stenden wordt door studenten met een functiebeperking goed beoordeeld. In de Gebruikerstoets ‘Studeren met

een handicap 2011’, uitgegeven door het C. H. O. I., bevindt Stenden zich met een gemiddeld rapportcijfer van 6.4

op de vierde plaats in de ranglijst van grotere hogescholen. Stenden wordt in deze toets, samen met Hogeschool

Zuyd en Avans, genoemd als het meest servicegericht voor studenten met een handicap.

Stendenspecifieke vragen

De Stendenspecifieke vragen van de NSE betroffen in 2011 net als in 2010 internationalisering en communicatie,

vanuit de wens deelname aan de Grand Tour® te vergroten door betere communicatie met studenten over internationalisering.

Opvallend resultaat was dat in twee jaar tijd de bekendheid van respondenten met de Grand Tour®

is toegenomen met 23 procentpunt (van 55% in 2009 naar 78% in 2011!). Daarnaast bleek dat in 2009 19% van

plan was op Grand Tour® te gaan en dat dit in 2011 was opgelopen tot 29%. Studenten schatten de waarde en het

belang van internationale ervaring in 2011 ook hoger in dan in 2009 en 2010.

5.2.4. Elsevier

Het maandblad Elsevier publiceert jaarlijks ‘De beste Studies’. Elsevier maakt hiervoor gebruik van de resultaten

van de NSE. Uit het aanbod van bacheloropleidingen aan de Nederlandse hogescholen selecteerde Elsevier in

2011 35 veel gekozen studies. Daarover beantwoordden ruim 90.000 studenten vragen over faciliteiten, inrichting

van de opleiding, onderwijs, docenten, toetsing, organisatie en communicatie.

De resultaten van Elsevier laten het volgende algemene beeld zien:

• Drie opleidingen scoren in de top drie te weten: HTRO, SBRM, en P&A, waarbij SBRM en P&A met hun totaal

significant boven het gemiddelde scoren; SBRM scoort op vier en P&A op drie onderwerpen boven het landelijk

gemiddelde; beide scoren op geen enkel onderwerp onder het landelijk gemiddelde.

• Drie opleidingen scoren met hun totaalscore onder het landelijke gemiddelde: SPH, HHO en OLB vestigingen

Emmen, Groningen en Leeuwarden.

• SPH en IBMS zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2010.

• WTB en Informatica zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2010.

• De technische opleidingen in Emmen scoren over het algemeen goed.

In de categorie Onderwijs scoren drie opleidingen boven het gemiddelde, één opleiding scoort onder het gemiddelde

en de rest zit (vrijwel) gelijk aan het landelijk gemiddelde. Stenden-breed liggen de verbeterpunten voornamelijk

op het gebied van Toetsing, en Organisatie en Communicatie. Binnen deze categorieën scoort geen enkele opleiding

boven het gemiddelde.

5.2.5. HBO-Monitor

De HBO-Monitor 2010 onder bijna 500 afgestudeerden van Stenden in het studiejaar 2008/2009 geeft inzicht in

hun arbeidsmarktpositie en hun mening over de kwaliteit van het genoten onderwijs. De onderwijskwaliteit is daarbij

gekoppeld aan drie accreditatiecriteria: resultaten, programma en inzet van personeel. Deze zijn op hun beurt weer

onderverdeeld in zes onderwijsfuncties, waarop Stenden in 2010 dichter bij het landelijk gemiddelde scoort dan in

2009 (zie Figuur 1).

Jaarverslag 2011

49

5.2.2. Aansluitingsmonitor

Tweejaarlijks wordt bij de zes noordoostelijke hogescholen de aansluitingsmonitor afgenomen. In december 2010

zijn de eerstejaars studenten gevraagd naar hun tevredenheid over de aansluiting. De enquêteresultaten zijn in

2011 per Stenden-opleiding geanalyseerd en doorgesproken met de betreffende ‘Academic Dean’. Stenden vh

CHN 17 scoort lager dan gemiddeld op de factor aansluiting rekenvaardigheden (46% vs. 57%). De tevredenheid op

de factor academische integratie bij studenten van Stenden vh CHN is lager dan gemiddeld (74 % vs. 81%) evenals

de algemene tevredenheid over de aansluiting (6,2 vs. 6,4). Stenden vh HD scoort op deze factoren gemiddeld.

De opleidingen die hebben ingezet op een goede inrichting van het propedeuseprogramma zien dit terug in hoge

scores op academische integratie.

5.2.3. Keuzegids Hoger Onderwijs

De Keuzegids Hoger Onderwijs wordt ieder najaar gepubliceerd. In november 2011 is de keuzegids 2012 voltijd

studies verschenen. Eén van de bronnen waar de redactie gebruik van maakt is de Studiekeuzedatabase. Deze

database wordt samengesteld door ResearchNed, in opdracht van Studiekeuze123.nl. Ontbrekende gegevens zijn

door de redactie aangevuld met eigen onderzoek. De studentoordelen zijn grotendeels ontleend aan de NSE 2011.

Stenden Hogeschool viel in de categorie grotere hogescholen en nam met 17 beoordeelde opleidingen in deze

ranglijst en een totaalscore van 58,5 de twaalfde plaats in. De Stenden-opleidingen doen het over het algemeen

17 In deze Aansluitingsmonitor wordt nog onderscheid gemaakt tussen vh CHN en vh HD.

Stenden Hogeschool


Figuur 2. Vergelijking totaalscores Stenden en landelijk

Allocatie

Waar komt men terecht?

VM kreeg op meer facetten een goede beoordeling dan bij de voorgaande accreditatie in 2006. CT is volgens het

nieuwe accreditatiestelsel gevisiteerd. In dit stelsel wordt de opleiding op drie standaarden beoordeeld (beoogde

eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, en toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties). In de voorlopige beoordeling

heeft het visitatiepanel deze drie standaarden als voldoende beoordeeld.

50

Kwalificatie output

Hoe goed is men voorbereid?

Jaar

2010

2009

Jaar

2010

2009

Hogeschool

Landelijk

6,9 7,0

6,8 7,0

Kwalificatie proces

Wat heeft men geleerd?

Hogeschool

Landelijk

6,9 6,9

6,7 6,9

Jaar

2010

2009

Programma

Jaar

2010

2009

Hogeschool

Landelijk

6,8 6,8

Resultaten

Selectie

Hoe is er geselecteerd?

Hogeschool

Landelijk

5,5 5,6

5,2 5,3

Bron: HBO-Monitor 2010 en Stenden (Gewogen totaalscores op een schaal van 2 - 10)

Jaar

2010

2009

Inzet van

personeel

Jaar

2010

2009

Extern rendement

Wat levert het op?

Hogeschool

Landelijk

6,6 6,7

6,4 6,7

Kwalificatie input

Wat is er nodig?

Hogeschool

Landelijk

7,0 7,0

Verbeterpunten die voortvloeien uit dit onderzoek hebben vooral betrekking op de inzet van onderwijzend

personeel. Stenden-alumni kenden significant lagere rapportcijfers toe aan de indicatoren praktijkkennis en

-ervaring van docenten, toetsing op inzicht en strengheid van docenten in beoordeling dan de gemiddelde landelijke

alumnus. Waar het onderdeel programma in 2009 nog significant onder het landelijk gemiddelde scoorde, is dit

in 2010 gelijk aan het landelijk gemiddelde geworden.

5.4. Aandachtspunten Stenden

Streven naar kwaliteit is voor Stenden vanzelfsprekend. Daarom maakt Stenden systematisch gebruik van informatie

over de hogeschool en haar (inter-)nationale opleidingen om de kwaliteit continu te verbeteren. Het totaalbeeld

dat daaruit resulteert voor 2011 is dat Stenden een goede hogeschool is, met goede opleidingen en een goed

werkend kwaliteits zorgsysteem. Eind 2010 is voor een gestructureerde en projectmatige aanpak van Stenden-brede

aandachtspunten de Task Force ’Duurzame verbetering’ ingesteld. In 2012 leidt deze aanpak naar verwachting tot

meetbare verbeteringen. Net als in voorgaande jaren blijven ‘Communicatie en Organisatie’ en ‘Toetsing’ ook in

2011 aandachtspunten.

5.5. Klachtenmanagement

Sinds 1 september 2010 is de rechtsbescherming van studenten in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

onderzoek (WHW) versterkt. Conform art. 7. 59a WHW beschikt Stenden over de zogenoemde ‘Eén-loketfaciliteit’

(ELF), een centrale ‘intake’ die wordt beheerd door de afdeling Legal Affairs.

ELF heeft in 2011 239 vragen, klachten, bezwaarschriften en beroepschriften binnengekregen, die vervolgens naar

de juiste persoon/afdeling/commissie binnen Stenden zijn doorgeleid. Het ging hierbij onder meer om ‘verkeerd

doorverwijzen’, ‘teruggave collegegeld’ en ‘datum afstuderen’. Daarnaast is ELF 89 keer benaderd met vragen over

de regeling langstudeerders.

Het College van Beroep voor de Examens Stenden (COBEX) bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter,

twee studentleden en twee docentleden. Het College behandelt en beoordeelt klachten van studenten over

beslissingen van examencommissies. Beroep tegen beslissingen van het College van Beroep voor de Examens staat

alleen open voor de student. In 2011 zijn er bij het COBEX 53 beroepszaken behandeld, daarvan zijn 27 beroepszaken

geschikt, 12 gegrond verklaard, 12 ongegrond verklaard, 1 beroepszaak ingetrokken en 1 zaak is doorwezen

naar de Geschillenadviescommissie.

In 2011 is de Geschillenadviescommissie geïnstalleerd. De commissie bestaat uit drie leden. De voorzitter is

onafhankelijk. Deze commissie adviseert met betrekking tot klachten en bezwaarschriften die gericht zijn aan het

College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de uiteindelijke beslissing.

Tegen beslissingen op bezwaar (van het College van Bestuur) staat beroep open bij het College van Beroep voor

het hoger onderwijs. In 2011 zijn er bij de Geschillenadviescommissie vijf zaken binnengekomen. Hiervan is een

zaak vooraf door de opleiding geschikt (en dus niet behandeld door de Commissie) en is een zaak niet ontvankelijk

verklaard. De overige zaken zijn na advies door de Commissie aan het College van Bestuur gestuurd voor een

beslissing.

Er is in 2011 één beroepszaak bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs geweest. De uitslag was gunstig

voor Stenden Hogeschool.

Jaarverslag 2011

51

5.2.6. Internationale Studenten Barometer

Resultaten van de Internationale Studenten Barometer, een wereldwijde enquête onder internationale studenten,

laten in 2011 zien dat Stenden het goed doet met betrekking tot de verbinding tussen buitenlandse en binnenlandse

studenten. De nadruk die Stenden legt op PGO, waarin studenten in groepen van 12 te werk gaan en waarin

de samenstelling van de groepen internationaal gevarieerd wordt, ligt hoogstwaarschijnlijk ten grondslag aan dit

bovengemiddelde resultaat. Ook de ondersteuning die studenten krijgen bij het vinden van een baan wordt door

internationale studenten als bijzonder goed beoordeeld.

5.3. Accreditaties, certificaties en visitaties

In 2011 zijn de Stendenopleidingen HHO en VM volgens het oude accreditatiestelsel en CT als eerste

Stendenopleiding volgens het nieuwe accreditatiestelsel gevisiteerd. De opleidingen P&A, SPH, B&ML, C, I, IT, WTB

en IBandL hebben in 2011 een definitief accreditatiebesluit ontvangen. Voor de in 2011 gevisiteerde opleidingen

geldt dat de uitslagen nog de status van visitatieresultaten hebben; de definitieve uitslag volgt in 2012. HHO,

VM en CT zijn gevisiteerd door de NQA. HHO en VM kregen op 13 respectievelijk 15 facetten een goede score.

Stenden Hogeschool


6. (Inter-)nationale Samenwerking

Samenwerking draagt er aan bij de ambitieuze missie van Stenden Hogeschool als nationaal en internationaal

ondernemende hogeschool te realiseren, met behoud van haar identiteit en zelfstandigheid.

6.1. Buitenlandse partners

London Metropolitan University

Er bestaat een bijzondere band tussen Stenden Hogeschool en London Metropolitan University: via deze universiteit

zijn internationale accreditaties verworven voor de Masteropleidingen van Stenden. Ook heeft Stenden met diverse

(andere) buitenlandse partners overeenkomsten afgesloten over curriculumaccreditatie en EVC-procedures, in het

bijzonder voor haar economische opleidingen.

Europees netwerk van onderwijsgevenden

Stenden werkt al enige tijd samen in en met het ‘Learning Teacher Network’, een Europees netwerk van onderwijsgevenden

(en directeuren) in de volle breedte van het onderwijs. Jaarlijks wordt er een driedaags congres

gehouden. In 2010 is een cursus door het netwerk verzorgd met het thema ‘creativity and learning’. In 2011 is

een cursus voor 2012 voorbereid (en in het voorjaar 2012 daadwerkelijk begonnen) met het thema ‘trilingual

educational environment and self-directed learning’. Het is voor docenten mogelijk om met Europese subsidies

deze cursus te bekostigen.

Jaarverslag 2011

52

Onderwijsinstellingen in Noorwegen, Denemarken en Zweden

Stenden werkt in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe internationale, Engelstalige Bachelor ‘European

Teacher Education for Primary Schools’ (ETEPS) samen met onderwijsinstellingen in Noorwegen, Denemarken en

Zweden. Na accreditatie van het programma kunnen OLB-studenten in diverse landen colleges volgen en stage

lopen en zo worden opgeleid voor Internationale scholen over de hele wereld. Zij krijgen aan het einde van hun

opleiding een ‘joint-degree’.

In 2011 is de opleiding in Noorwegen geaccrediteerd; in september 2012 zal de eerste groep OLB-Internationaal in

Meppel van start gaan.

53

Mantis Collection Group (Zuid-Afrika), Al Faisal Holding (Qatar), Rangsit university (Thailand), Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Mula (Indonesië)

Stenden heeft de afgelopen jaren in samenwerking met internationale businesspartners of universiteiten buitenlandse

vestigingen opgericht en ontwikkeld in het kader van haar internationaliseringbeleid:

• Zuid-Afrika

Stenden werkt in Zuid-Afrika samen met de Mantis Collection Group. Deze Zuid-Afrikaanse luxe boutique

hotelketen, tevens eigenaar van het Shamwari Game Reserve in de Oost-Kaap Provincie, biedt Grand Tour®- en

Stenden South Africa-studenten ervaring- en leerbedrijffaciliteiten op het terrein van ‘wildlife en gamelodging’

management, ‘Humanitarian Assistance’ en stages in ‘townships’. De Mantis Collection Group participeert niet

financieel in de campussite van Stenden South Africa. Op 11 november 2009 trad Stenden university Hotel toe

tot de Mantis Group. De Mantis Group bestaat ook uit exclusieve hotels in Europa, naast die in Zuid-Afrika.

Stenden South Africa nam in 2011 het management van een lokaal boetiekhotel over, ten einde hiermee net

zoals Stenden University Hotel in Leeuwarden een leerhotel te ontwikkelen. De eerste resultaten zijn voor beide

samenwerkingspartners (zeer) bemoedigend.

• Qatar

In Qatar werkt Stenden, in het kader van een ‘joint venture’, samen met de Al Faisal Holding. 18 Stenden zorgt

daarbij voor de onderwijsprogramma’s (in het bijzonder IHM, TM en IBMS), de FBQHC Group draagt bij aan

onderwijs- en ervaring- & leerbedrijffaciliteiten, vooral in de vorm van huisvesting en infrastructuur. In 2010

heeft Stenden de banden versterkt met de IBMS-opleiding in Qatar, door uitwisseling van staf en reviews van

documenten en procedures leidend tot kwalitatieve verbeteringen van het programma.

18 In het oorspronkelijke contract is sprake van Faisal Bin Qassim Al Thani & Sons Holding Company (FBQHC Group).

Stenden Hogeschool


54

• Thailand

In Thailand is onderwijssamenwerking ontwikkeld op het gebied van hoger hotelmanagement met de Rangsit

University te Bangkok. Deze alliantie leidde in oktober 2005 tot een nieuwe internationale locatie van Stendenonderwijs.

• Indonesië

Stenden heeft eind oktober 2008 een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Indonesische onderwijsinstituut

‘Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mula’ (STIE). De samenwerking betreft de vestiging van de

Bacheloropleiding IHM op Bali, die vanaf september 2009 is begonnen.

JIT Nanjing (China)

In 2009 heeft Stenden een samenwerkingsovereenkomst getekend met JIT Nanjing in China. In deze zogenaamde

‘2+2’-constructie studeren Chinese studenten twee jaren in China, waarna ze de laatste twee jaren van de studie

voortzetten bij SBRM in Leeuwarden. Het programma in China is door de examencommissie van SBRM gevalideerd.

In 2010 hebben drie SBRM-docenten in China onderwijs verzorgd. In 2010 zijn 222 studenten van JIT ingestroomd

in het short track programma van SBRM. Jaarlijks zullen 20-25 Chinese studenten hun studie in China vervolgen

in Leeuwarden. De samenwerking van SBRM met JIT Nanjing zal naar verwachting in 2012 worden beëindigd, in

verband met (nieuwe) Chinese onderwijsrichtlijnen waaraan JIT Nanjing zich moet houden.

Berufskolleg Bleibergquelle en diverse (andere) beroepsopleidingen (Duitsland)

Stenden heeft in 2007 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ‘Berufskolleg Bleibergquelle, Schule

der Sekundarstufe II und Fachschule für Sozialpädagogik te Velbert in Duitsland. Inmiddels is een geïntegreerd

studieprogramma gerealiseerd. Via de school in Bleiberg sluiten ook scholen uit Lippstadt en Marburg aan bij dit

geïntegreerd studieprogramma. In 2011 zijn de eerste SPH studenten in het kader van de samenwerking met de

Duitse school Bleibergquelle in Velbert afgestudeerd. Op grond van dit succes zijn in 2011 in het derde jaar van de

opleiding SPH ruim 30 studenten ingestroomd, die hun opleiding als bachelor Social Work afronden. De komende

jaren zal dit aantal naar verwachting doorgroeien tot 50 studenten per jaar uit Velbert, Marburg en Lippstadt.

De vier economische opleidingen van Stenden hebben, op basis van afstemming over de inhoud van de programma’s,

samenwerkingsverbanden met ‘Berufs Bildende Schulen’ in Osnabrück, Ibbenbüren en Wildeshausen. Doel is

zowel voor Stenden als de andere partijen een betere aansluiting en in sommige gevallen studieduurverkorting.

De opleiding IBMS van Stenden (in samenwerking met andere hogescholen) heeft in 2010 twee Duitse onderwijsinstellingen

bezocht om te bezien of studenten van de verwante en hoogwaardige opleidingen van deze scholen

bij IBMS een verkort programma kunnen volgen. Het gaat om de scholen ‘Europa Fachakademie Dr Buhmann’ en

‘Berufliches Schulzentrum Christoph Lüders. Op basis van bestudering van onder meer curricula en materialen

zijn in 2011 de eerste afspraken gemaakt. IBMS tekende in 2011 daarnaast samenwerkingsovereenkomsten met de

volgende ‘Berufs Bildende Schulen’:

• BBO Otto von Guericke, te Magdeburg;

• BBS IV Friedrich List, te Halle;

• BBS Jever, te Jever;

• BBS Osterholz-Scharmbeck, te Osterholz-Scharmbeck;

• BBS1 Grifhoen, te Griffoen;

• Berufsbildende Schulen Rotenburg, te Wilhelmshaven;

• Berufskolleg Ahlen, te Ahlen;

• Berufskolleg Bachstrasse, te Düsseldorf;

• Berufskolleg Bonn, te Düsseldorf;

• Berufskolleg Kleve, te Kleve;

• Berufskolleg Varel, te Varel.

The Stephen R. Covey Group of FranklinCovey Co

Stenden en ‘The office of Stephen R. Covey’ hebben in 2007 een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend

met The Stephen R. Covey Group of FranklinCovey Co. Met deze ondertekening beschikt Stenden over de licentie

om Covey-trainingen te geven en zet Stenden zich in ten behoeve van ‘Community Leadership’ in Nederland en op

campus sites van de hogeschool in Zuid-Afrika, Qatar en Thailand.

6.2. Binnenlandse partners

Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en NHL Hogeschool

Aan deze opleiding, die in september 2010 van start ging, nemen in een samenwerkingsverband deel, naast de

Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Groningse

locatie van Stenden Hogeschool. Deze opleiding, een variant op de Opleiding Leraar basisonderwijs van Stenden

Hogeschool, biedt studenten de mogelijkheid zowel de HBO-bachelor ‘Leraar Basisonderwijs’ als de WO-bachelor

‘Pedagogische Wetenschappen’ te behalen.

Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool

In 2010 is het Sectorplan Noord opgesteld. Het biedt het kader voor de samenwerking tussen de vier hogescholen

in Noord-Nederland (Stenden, Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool).

Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool

Stenden biedt in samenwerking met Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool de opleiding IBMS aan. IBMS is

een gemeenschappelijke regeling ex artikel 8.1 WHW. Vanaf september 2007 is Stenden penvoerder. IBMS is een

groeiende opleiding. Eind 2010 vond een externe evaluatie plaats van het samenwerkingsverband, waarop werd

besloten de samenwerking voort te zetten. In 2011 is gewerkt aan het verder stroomlijnen van de samenwerking en

het voorbereiden van een nieuwe specialisatie, die in februari 2012 van start is gegaan.

Drenthe College, Alfa-college, Noorderpoort, Friesland College en Friese Poort

Stenden werkt samen op het vlak van een doorlopende leerlijn in de beroepskolom met de vijf grote ROC’s in

Noord-Oost Nederland, te weten Drenthe College, Alfa-college, Noorderpoort, Friesland College en Friese Poort.

NHL Hogeschool, Hanzehogeschool en Van Hall Larenstein

Stenden, NHL Hogeschool, Hanzehogeschool en Van Hall Larenstein werken samen bij de ontwikkeling en

uitvoering van het ‘Scholen voor ambities, Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015’, dat beoogt de Noord-

Nederlandse kenniseconomie te versterken. Het plan is in maart 2010 aangeboden aan OCW en de uitvoering ligt

in 2011 goed op koers. Zo organiseerde Stenden als trekker van de ‘hotspot’ Toerisme de internationale conferentie

‘Tourism Futures’ en inspireerde als trekker van de ‘hotspot’ Educatie de ontwikkeling van (het idee van) een

‘Expertisecentrum Educatie’.

Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken.

Stenden participeert actief in het bestuur van de Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken (38 leden) en in zijn

werkgroepen ‘licenties’, ‘auteursrechten’ en ‘informatievaardigheden’. Stenden heeft in dit kader een actieve

bijdrage geleverd aan de nieuwe landelijke brochure rond standaarden voor informatievaardigheden in het hoger

onderwijs.

Steunpunt Topsport Noord

Stenden heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Steunpunt Topsport Noord. Stenden biedt topsporters

extra faciliteiten, zoals aanpassingen in lesroosters of herkansingsmogelijkheden. Topsportende studenten hebben

hier veel belangstelling voor en zijn tevreden over de maatwerktrajecten die hun worden aangeboden.

Friesland College

Stenden-school Social Work and Arts Therapies werkt met succes samen met het Friesland College in het leerbedrijf

‘Ontmoetingscentrum Jonge Ouders’. In 2011 werden ruim 100 jonge vaders en moeders opgevangen en begeleid.

Doel is deze jonge ouders elkaar te laten ontmoeten en zo te voorkomen dat zij alleen voor hun problemen komen

te staan en schoolverlater worden.

Jaarverslag 2011

55

Stenden Hogeschool


56

Drentse Technasia en VO-instellingen

Stenden My Concept heeft in 2011 een convenant gesloten met stichting ‘Drentse Technasia’. Stenden Myconcept

gaat alle meesterproeven voor deze organisatie uitvoeren op de locatie Emmen in samenwerking met VO-partners.

Friese Zorginstellingen en MBO-instellingen

In 2011 is Stenden-school Social Work and Arts Therapies lid geworden van de Friese Zorgacademie, een samenwerkingsverband

tussen diverse zorginstellingen in Friesland en MBO- en HBO-instellingen. Eerder was al een

convenant afgesloten tussen de ziekenhuizen en het beroepsonderwijs. Nu maken ook de werkgevers uit ouderenzorg,

gehandicaptenzorg en GGZ en hun beroepsopleidingen serieus werk van Integratief Leren en een goede

aansluiting tussen praktijk en opleiding.

Stichting Papageno

In 2011 hebben Stenden-school Social Work and Arts Therapies en Jeugdhulp Friesland samen met Stichting

Papageno een steunpunt Papageno Friesland opgericht. Dit steunpunt richt zich op het ondersteunen met muziektherapie

van kinderen met een autistische stoornis. De aftrap van het steunpunt vond plaats met een concert van

het Fries Jeugdorkest onder leiding van Jaap van Zweden in schouwburg ‘De Lawei’ in Drachten. In 2012 vindt een

congres plaats over de werking van muziektherapie.

Gemeente Leeuwarden en NHL Hogeschool

Kenniscampus Leeuwarden is een initiatief van gemeente Leeuwarden, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool,

met het oogmerk het hoger onderwijs in de regio te verbeteren en de economische positie van Leeuwarden te

versterken. Eind 2006 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen Stenden vh CHN, NHL Hogeschool en gemeente

Leeuwarden ondertekend ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van de Kenniscampus De realisatie van de

Kenniscampus ligt in handen van de Kenniscampus Beheer B.V. De ontwikkeling is in 2008 begonnen. In 2009 is

vooral aandacht besteed aan de reconstructie van het Kenniscampus-terrein, waaronder de parkeervoorziening. In

2010 zijn besluiten genomen over optimalisering van de parkeervoorzieningen en (nadere) invulling van de functies

van het Kennisplein. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State over voorzieningen

in het kader van de Kenniscampus. In 2011 is de overdracht aan een projectontwikkelaar van grond waarop

studentenwoningen worden gerealiseerd, afgerond. Ook is grond overgedragen aan het Bewegingscentrum dat in

september 2012 zijn deuren zal openen. Het beheer en de exploitatie van de Kenniscampus ligt in handen van de

Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV.

Gemeente Emmen, Kamer van Koophandel en MKB-Noord

In 2010 zijn in de lijn van de in 2009 door Stenden, de Kamer van Koophandel, MKB-Noord en de gemeente

Emmen ondertekende intentieverklaring voorbereidende stappen genomen tot het vestigen van het ondernemerscentrum

in voorheen KCE. In 2011 is het Ondernemersplein gerealiseerd en feestelijk geopend in april 2012.

Gemeente Hoogeveen

Stenden biedt vanaf 2009-2010 de samen met de gemeente Hoogeveen ontwikkelde uitstroomdifferentiatie

Cultuurmanagement van de opleiding Commerciële Economie aan; zowel de voltijd- als de duale variant.

Woningcorporaties

Met de woningcorporatie Lefier Emmen wordt samengewerkt op het gebied van studentenhuisvesting in

Emmen. Voor studentenhuisvesting in Assen en Meppel wordt samengewerkt met de woningcorporatie Stichting

Woonconcept in Assen en Meppel. In Leeuwarden wordt de huisvesting van internationale studenten vanaf 1

augustus 2008 georganiseerd door de Stichting Studenten Huisvesting.

ABN AMRO

Stenden werkt vanaf begin 2007 samen met ABN AMRO. Dit partnership - officieel bekrachtigd in een

‘Memorandum of Understanding’ - geldt voor de duur van vier jaar. In april 2007 vond de officiële opening

plaats van een nieuwe ABN AMRO Bankshop in het gebouw van Stenden in Leeuwarden.

In 2011 heeft ABN Amro samen met Randstad verkennende gesprekken gevoerd om samen een ruimte binnen

Stenden te betrekken.

Randstad

In juli 2007 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Randstad. Dit heeft geresulteerd in een

‘in house’-vestiging van Randstad binnen Stenden waar studenten terechtkunnen voor bijbanen tijdens de

opleiding en voor een baan na afstuderen. Randstad fungeert ook als intermediair ten behoeve van personeelsvoorziening

en verloning bij Stenden. Daarnaast vindt overleg plaats over uitbreiding van de samenwerking naar

ontwikkeling, advies en begeleiding op het gebied van Human Resources.

Verzekeringsmaatschappijen

In 2007 kwam de Assurantie Academie tot stand als resultaat van samenwerking van Stenden vh HD met onder

meer de verzekeringsmaatschappijen TVM, Unigarant, Univé en De Witte. Deze samenwerking is in 2009 in verband

met marktontwikkelingen als gevolg van de financiële crisis op een lager pitje gezet. In 2011 zijn de contacten met

de gemeente Hoogeveen evenwel weer aangehaald. In 2012 wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden tot samenwerking

rond het concept van de Assurantie Academie.

Holland Casino

Stenden biedt in samenwerking met Holland Casino de Bacheloropleiding ‘Leisure Management Duaal’ aan

voor medewerkers van Holland Casino, maar ook werknemers van andere bedrijven in de vrijetijdsmarkt. Deze

duale HBO-opleiding, waarin werken en leren worden geïntegreerd, staat naast de voltijdse dagopleiding Leisure

Management. Er wordt gewerkt met het onderwijsmodel ‘action learning’, dat de student in staat stelt de theorie

direct te koppelen aan de dagelijkse bedrijfspraktijk. Hierdoor profiteert ook een werkgever optimaal van een

studerende medewerker. Naast het ontwikkelen van algemene HBO-competenties en competenties behorend bij het

domein van de ‘Bachelor Business Administration’, verdiepen studenten zich in het brede werkveld van de vrije tijd.

Batavia Stad

Batavia Stad is een zogenoemde Fashion Outlet bij Lelystad, met zo’n 100 winkels en ca. 750 medewerkers en

jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers. Vanaf 2010 is het mogelijk om op de Batavia Stad Academy Small

Business & Retail Management te studeren, op HBO-niveau, mede verzorgd door Stenden Hogeschool. De

opleiding van twee jaar richt zich vooral op retailpersoneel met werkervaring uit de Fashion Outlet, maar ook op

andere cursisten. Begin 2012 verlieten de eerste studenten de opleiding met een diploma. In 2011 participeerden

48 studenten in het opleidingsprogramma.

TNT/PostNL

Sinds september 2008 biedt Stenden TNT/Postbank.NL in Rotterdam de Bacheloropleiding ‘Logistiek en Economie

Duaal’. Het toenmalige TNT wilde eigen medewerkers (op-)scholen en de opleiding maakte eveneens deel uit van

een ‘employability programme’ van TNT. In 2011 maakten 14 studenten gebruik van dit maatwerktraject, waarmee

zij hun kansen op de (interne) arbeidsmarkt verbeterden.

In 2010 zijn vier TNT-groepen begonnen met een duaal Associate degree-traject SBRM in Leeuwarden. Het betreft

managers van bezorgknooppunten en sorteercentra, die door TNT worden geselecteerd om te worden opgeschoold

tot HBO-niveau. Het gaat hier op verzoek van TNT om maatwerk, dat onder meer tot uiting komt in toevoeging

van extra logistieke elementen aan het programma (in de vrije ruimte). Het is ook maatwerk omdat rekening wordt

gehouden met de TNT-voorkeur wat betreft tijdstippen, locaties (met inachtneming van de Beleidsregel doelmatigheid

hoger onderwijs), frequenties en dergelijke. Studenten volgen het reguliere programma. Wel wordt casuïstiek

gebruikt uit de TNT-praktijk en opdrachten worden bij TNT uitgevoerd. Er wordt gewerkt met BlackBoard en ook op

locatie les gegeven. In principe is de opleiding voor iedereen toegankelijk, indien aan de reguliere toelatingseisen is

voldaan. TNT zegt zeer tevreden te zijn. TNT ziet geen mogelijkheid een hele bachelor af te ronden en heeft om die

reden gekozen voor een Ad bij SBRM op locatie Leeuwarden. In 2011 zijn twee groepen in het eerste jaar begonnen

en twee groepen in het tweede jaar. In totaal gaat het om 49 studenten in 2011.

Jaarverslag 2011

57

Stenden Hogeschool


BAD-groep

Stenden biedt een aantal bedrijven die gezamenlijk optreden op hun verzoek een maatwerk Associate degree

SBRM-programma voor. Het gaat om de bedrijven Praxis, Hema, V&D, Bijenkorf, Actiesport, Scapino, Schaap

Citroen, Hunkemöller, Les Halles, Perry Sport, Maxeda, Staples en de Etamgroep, samen de BAD-groep

vormend (Businessclass Associate Degree). Deze samenwerking vindt plaats in het verlengde van het succesvolle

Management Development Programma, zoals dat al enkele jaren door Stenden voor deze organisaties werd

uitgevoerd. Het programma is in 2011 voorbereid en zal in 2012 worden uitgevoerd deels in Leeuwarden op locatie

Stenden (conform de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs), deels op een centrale locatie in Nederland, deels

op een locatie van afzonderlijke BAD-organisaties. Het betreft 21 studenten in 2011.

Vodafone en enkele (andere) retailers

Stenden biedt Vodafone (Maastricht/Amsterdam) en enkele (andere) retailers op hun verzoek de bachelor SBRM,

waaraan in 2011 10 studenten deelnamen.

Staples, Deen, Dixon en DynaByte My Com,

Stenden biedt ook Staples (Utrecht) Deen supermarkt (Hoorn) Dixon en Dynabyte My Com (Rotterdam) in 2011

het Associate degree-programma van SBRM, waaraan in 2011 13 respectievelijk 14 respectievelijk 21 studenten

deelnamen.

Jaarverslag 2011

58

ProRetail/ProFood

ProRetail/ProFood is een intermediair in retailmanagementopleidingen en biedt duaal onderwijs aan in samenwerking

met MBO- en HBO-opleidingen. Eind 2009 heeft SBRM op grond van een evaluatie besloten de lopende

samenwerkingsvorm met ProRetail/ProFood te beëindigen. In 2010 is nagegaan welke mogelijkheden tot samenwerking

tussen ProRetail/ProFood en RBS er (nog) zijn. ProRetail heeft in 2011 nog studenten geworven voor

Stenden. Hierover zijn separaat afspraken gemaakt met Stenden. De samenwerkingsafspraken met ProRetail zijn in

september 2011 ontbonden.

59

Stenden Hogeschool


7.Personeel & Organisatie

7.1. Inleiding

De realisatie van de strategische ambities en speerpunten van Stenden is een grote uitdaging voor onderwijsgevenden,

ondersteunende medewerkers en management. Om hen te faciliteren is in 2011 het strategisch HRM-beleid

‘Met Talent naar de Top’ opgesteld. Dit plan laat zien welke HRM-middelen Stenden tussen 2011 en 2015 wil

inzetten om haar strategische doelstellingen te realiseren en haar onderwijsvisie ‘Wereldwijs Onderwijs’ te verwezenlijken.

Het plan wordt nog formeel afgestemd met de CMR.

60

De realisatie van de geformuleerde HRM-doelstellingen vormt een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van de

strategische speerpunten van Stenden, met oog voor de reeds ingezette koerswijziging. Het HRM-beleid benadrukt

dat niet alleen de ‘hard controls’(zoals financiële targets en studentenaantallen) aandacht verdienen, maar ook de

‘soft controls’(zoals de ontwikkeling van medewerkers, de congruentie tussen handelen en organisatiewaarden,

cultuurverandering en verbinding).

7.2. Personeelbeleid

Vanuit haar visie en missie wil Stenden haar medewerkers uitdagen hun talenten ten volle te benutten, hun sterke

punten verder te ontwikkelen en hun persoonlijke groei in te zetten voor de verwezenlijking van de Stendenstrategie.

Die strategie is vertaald in de volgende doelstellingen van het HRM-beleid:

· het realiseren van de juiste kwaliteit en kwantiteit van medewerkers, dat wil zeggen een naar leeftijd, geslacht,

nationaliteit, competenties en ervaring evenwichtig opgebouwd personeelsbestand;

· het benutten en behouden van de kwaliteiten van medewerkers;

· het bevorderen van een cultuur die past bij de ambities van Stenden;

· het creëren van een meer blijvende verbinding tussen de verschillende organisatieonderdelen.

In 2011 is geïnvesteerd in zes HRM-instrumenten die bijdragen aan talentmanagement en daarmee aan de strategische

doelstellingen: de gesprekkencyclus; management development; opleiding en ontwikkeling; organisatieontwikkeling;

werving en selectie; begeleiding nieuwe medewerkers.

Jaarverslag 2011

61

7.2.1. Werving en selectie

De strategische ambities van Stenden bepalen de eisen die Stenden aan haar medewerkers stelt. Stenden wil een

aantrekkelijke werkgever zijn; dat is ook nodig op een naar verwachting krapper wordende arbeidsmarkt. Stenden

staat als werkgever voor een internationale oriëntatie, voor een loopbaan in plaats van een baan, voor authentiek

leiderschap en voor maatschappelijke betrokkenheid. Stenden presenteert zich sinds 2010 op de site www.

werkenbijhogescholen.nl, de gezamenlijke vacaturebank van de Nederlandse hogescholen. Ook laat Stenden zich

met succes als aantrekkelijke werkgever zien via de eigen website. Stenden Hogeschool werft en selecteert ook voor

de buitenlandse vestigingen in Doha (Qatar), Bangkok (Thailand), Port Alfred (Zuid-Afrika) en Bali (Indonesië). De

mogelijkheid van medewerkersmobiliteit tussen de sites wordt gestimuleerd.

Voor alle werknemers geldt dat zij de Stenden-waarden willen en kunnen delen, dat zij meesterschap tonen,

intercultureel sensitief, ondernemend en waardengeoriënteerd zijn. Daarbij ontlenen zij inspiratie aan de traditie

en de ambitie van Stenden en hebben zij vanzelfsprekend uitstekende communicatieve vaardigheden en een hoog

opleidingsniveau. Zo dient nieuw te werven onderwijzend personeel een mastergraad te hebben.

Op Stenden Hogeschool zijn eind 2011 ruim 30 mensen werkzaam met een internationale achtergrond. Deze

medewerkers zijn afkomstig uit 24 verschillende landen, westerse landen (vooral Duitsland) en niet westerse landen

(vooral China en Marokko). In 2011 hebben 114 nieuwe medewerkers een introductieprogramma doorlopen en

heeft het College van Bestuur de sollicitatiecode geactualiseerd.

Stenden Hogeschool


62

7.2.2. Deskundigheidsontwikkeling

Stenden verankert haar ambitie tot (verdere) academisering en kennisontwikkeling binnen het onderwijs door ernaar

te streven dat in 2014 19 70% van de docenten een mastertitel heeft en in 2017 zelfs 90%. In dat jaar dient tevens

10% gepromoveerd 20 te zijn of bezig met een promotietraject. Eind 2011 was de stand van zaken als volgt:

Stenden heeft 21 lectoren in dienst.

• 15 Docenten (3%) zijn gepromoveerd; 23 docenten (4%) zijn bezig met een promotietraject.

• 277 Docenten (53%) heeft een mastergraad; 23 van deze docenten hebben hun mastergraad in 2011 behaald;

29 docenten volgen per 1 januari 2012 een mastertraject.

De doelstellingen van Stenden aangaande deskundigheidsontwikkeling vragen de komende jaren om de start van

minimaal 35 mastertrajecten en 8 tot 10 nieuwe promotietrajecten per jaar. Stenden stimuleert dat door medewerkers

die een mastertitel willen behalen in veel gevallen 100% onkostenvergoeding te geven alsmede 2 jaar lang 20%

studieverlof. Daarnaast bevordert Stenden in hetzelfde kader de internationale mobiliteit van medewerkers. In 2011

voerden 36 medewerkers een onderwijsopdracht uit bij een Europese partner, volgden een training of bezochten

een conferentie met een Erasmus-beurs; één medewerker is met een BIOS-beurs van het Europees Platform op

‘partnerbezoek’ geweest.

7.2.3. Convenant Leerkracht

Stenden heeft in het kader van het definitief akkoord Convenant Leerkracht (sector HBO) van november 2008

tussen de toenmalige minister van OCW en het HBO afspraken gemaakt met de bonden over de besteding van

een budget van € 657.800 in 2010 en daarna. Deze afspraken behelzen dat Stenden de convenantmiddelen zal

besteden aan:

1. Een hoger percentage medewerkers indelen in hogere functieschalen.

Vanuit de ambitie de kennisfunctie van de hogeschool te versterken kan via de salarismix de uitstraling van de

hogeschool worden vergroot. Hiervoor wordt een groeimodel gehanteerd waarin tot 2012 met behulp van de

beschikbare middelen naar verwachting circa 77 fte worden ingeschaald in een hogere schaal. De kosten lopen

per jaar op en worden gefinancierd uit de convenantmiddelen. In 2011 is het beschikbare budget hiervoor van €

395.000 volledig benut.

2. De daadwerkelijke stimulering van de medewerkers zich te kwalificeren voor hogere functies.

Teneinde de nagestreefde upgrading van docenten te laten samengaan met toenemende loopbaanperspectieven

zijn extra middelen vereist. De beschikbare budgetten hiervoor worden de komende jaren voor een groot deel benut

voor de toename van master- en PhD-gekwalificeerde docenten. In 2011 is het voor dit traject beschikbare budget

van € 486.000, vanuit de convenantgelden inclusief onderbesteding uit voorgaande jaren, volledig benut. Dit

bedrag is besteed aan deskundigheidsontwikkeling, waarover in de vorige paragraaf is gerapporteerd.

7.3. Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

Naast de CAO HBO heeft Stenden afspraken gemaakt met de vakbonden over reiskostenvergoeding voor woon/

werk- en dienstreizen, betaald ouderschapsverlof, beleid bewust belonen, expatregeling, functiewaardering,

gezondheidsbeleid en arbeidsomstandigheden.

7.3.1 Gezondheidsbeleid

In 2011 is het gezondheidsbeleid onder de naam ‘Personal Vitality Plan’ (PVP) verder uitgebouwd. Zo is in de

maand april een herhaling geweest van de Health scan en WerkVermogensMonitor. Hierbij zijn medewerkers van

Stenden die eerder niet in de gelegenheid waren om deel te nemen en nieuwe medewerkers alsnog in de gelegenheid

gesteld. Daarnaast is ook de medewerkers van Stenden University Hotel de mogelijkheid geboden om deel te

nemen aan de Health scan en WerkVermogensMonitor en het PVP. Elke medewerker kon in 2011 € 50 besteden

via het PVP. In het bedrijfsaanbod van het PVP zijn inmiddels vijf workshops vanuit het Livvit-pakket opgenomen.

Teneinde de inzet van workshops uit het Livit-pakket te stimuleren is samen met Achmea gekeken naar de mogelijkheden

van samenwerking met NHL Hogeschool en Van Hall Larenstein.

In de zomereditie van de ‘Stenden At Home’ is extra aandacht besteed aan het PVP. In het artikel was aandacht

voor onder meer het trainingsaanbod, online advies, stoelmassage, winactie en aanbiedingen. In de maand juni

hebben op alle locaties BRAVO-stands gestaan. BRAVO staat voor de onderwerpen, ‘Bewegen’, ‘Roken’, ‘Alcohol’,

‘Voeding’ en ‘Ontspanning’. Bij de BRAVO-stand kon men terecht voor de verschillende leefstijl-thema’s en voor

informatie over de fitpas en de mogelijkheden daarvan. Via de pagina ‘Vitaliteit’ van ‘iStenden’, het nieuwe intranet,

is informatie te vinden over onder andere het PVP.

In oktober is een ‘behoeftenonderzoek PVP’ verricht, in samenwerking met Achmea Vitale, onder 810 medewerkers

en 90 leidinggevenden. Op basis van de resultaten is de aansluiting van het PVP op de behoeften van medewerkers

en leidinggevenden verbeterd. Tevens is in oktober de pilot ‘fysiotherapie’ op locatie Leeuwarden van start

gegaan. Een fysiotherapeut van TIGRA gebruikt hierbij een ruimte van de NHL Hogeschool (trainingsruimte van de

bedrijfsfitness). De inzet van de fysiotherapeut op locatie komt voort uit het Livvit-pakket. In de laatste week van

december hebben alle medewerkers ook voor 2012 een saldo van € 50 ontvangen om te besteden binnen het PVP.

7.3.2 Verzuimbeleid en verzuim

Stenden hanteert sinds enkele jaren een verzuimbeleid dat drie belangrijke uitgangspunten kent: wederzijds respect

tussen betrokken medewerker en leidinggevende; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor functioneren, ziekte en

re-integratie; de opvatting dat ziekte en verzuim niet hetzelfde zijn en ziek zijn dus niet automatisch arbeidsongeschikt

betekent. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat altijd wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van

naar beperkingen en dat verzuim verwijst naar gedrag en niet louter een medisch probleem is. Hierbij wordt Stenden

ondersteund door MaetisArdyn. Volgens planning vonden in 2011 twee evaluatiemomenten plaats met de arbodienst

om de operationele dienstverlening waar nodig te optimaliseren. Het verzuimpercentage van Stenden was in

2011 4,5 %, een stijging van 0,6 procentpunt ten opzichte van 2010. Het HBO-verzuimcijfer in 2010 was 4,2% 21 . In

2011 hebben drie medewerkers en één student een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon met betrekking tot

ongewenste omgangsvormen.

7.3.3. Beleid ten aanzien van medewerkers met een functiebeperking

Stenden wil een onderwijsinstelling zijn die (ook22) goed is toegerust voor medewerkers met een functiebeperking.

Zij moeten in staat zijn met succes hun werk te doen. Hierbij mogen zij in beginsel niet beperkt worden door een

gebrek aan voorzieningen. Het beleid ten aanzien van medewerkers met een functiebeperking betrof in 2011 onder

meer het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen (conform eisen ITS-keurmerk) naar aanleiding van

geconstateerde knelpunten en de verstrekking op individueel niveau van hulpmiddelen op maat.

7.3.4. Tevredenheid medewerkers

De resultaten van het eind 2009 uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) vormden ook in 2011 een

belangrijk aanknopingspunt voor kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Een aantal opleidingen werd hierbij

begeleid door een externe partij. De voortgang daarvan is onderwerp in de kwartaalgesprekken.

7.3.5. Functieordening

In samenwerking met adviesbureau Leeuwendaal is de functieordening (functiebeschrijvingen en -waarderingen)

volgens de systematiek FUWA-HBO in gang gezet voor Stenden. In 2011 zijn de medewerkers werkzaam binnen de

opleidingen hierover geïnformeerd.

7.3.6. Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen

De decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen worden besteed aan betaald ouderschapsverlof, mobiliteit en gezondheidsbeleid.

Deze bestedingen zijn in overleg met de vakverenigingen vastgesteld.

7.3.7. Beleid uitkeringen na ontslag

Stenden voert een sober beleid ‘uitkeringen na ontslag’. Periodiek wordt informatie geaggregeerd over verloop en

integrale kosten van de wettelijke ww-uitkeringen (via de site van het UWV) en de bovenwettelijke ww-uitkeringen

(via de site van Loyalis). Deze uitkeringen worden vermeld in periodieke rapportages en in de jaarrekening.

Jaarverslag 2011

63

19 Onder meer wegens de moeilijk beheersbare uitloop van sommige mastertrajecten met een jaar, wordt overwogen deze doelstelling van ‘70%

in 2014’ in 2012 bij te stellen naar een realistischer ambitieniveau.

20 Hier en verder in de tekst geldt: aantal gepromoveerden is inclusief lectoren, een Head of School en een Academic Dean.

21 De verzuimcijfers van 2011 zijn nog niet gegenereerd door Zestor.

22 Zie voor faciliteiten voor studenten met een functiebeperking hoofdstuk 2 Studenten in dit Jaarverslag.

Stenden Hogeschool


7.4. Ontwikkelingen in het personeelsbestand

Stenden telde eind 2011 872 medewerkers (zie Tabel 3).

Tabel 3. Stenden-personeel per ultimo 2006 – 2011

Bron: Stenden

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011

Individuen 804 817 834 834 872

Personeel

Fte 647 658 681 658 699

64

Het aantal fte (full time equivalenten) in 2011 bedroeg 699, 6,2 % meer dan in 2010. De OP‐formatie en de OBPformatie

namen beide toe in 2011, met 8,4 % respectievelijk 3,1 % (zie Tabel 4).

Tabel 4. Onderwijzend- en Ondersteunend- & Beheerpersoneel (fte) per ultimo 2006 – 2011

Bron: Stenden

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011

Teleenheid Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Onderwijzend Personeel 383 59 408 62 412 60 403 61 437 63

Onderst./Beheerpersoneel 264 41 250 38 269 40 254 39 262 37

Jaarverslag 2011

65

Het Stenden-personeel bestond in 2011 voor 56 % uit vrouwen (zie Tabel 5). Stenden had in 2011 bijna twee maal

zo veel jonge vrouwen (< 40 jaar) in dienst als jonge mannen. Meer dan tweederde van de medewerkers was 40 jaar

of ouder.

Tabel 5. Vrouwelijk en mannelijk personeel naar leeftijd per ultimo 2011

Bron: Stenden

Leeftijd


8. Facilitaire voorzieningen

8.1. Huisvesting

Het totale ruimtebestand van Stenden, gemeten in netto functioneel oppervlak (NFO), is in 2011 net als in 2010

38.035 m2 (zie Tabel 7).

66

Tabel 7. Ruimtebestand Stenden in 2011 in Netto Functioneel

Oppervlak (m²)

Bron: Stenden

Adres Plaats Huur/Eigendom NFO (m²)

Zeemanstraat 1 Assen Eigendom 1.525

Van Schaikweg 94 Emmen Eigendom 7.694

Kennis Campus Emmen1 Emmen Eigendom 2.025

Phebensstraat 1 Groningen Huur 1.950

Rengerslaan 8 Leeuwarden Eigendom 22.471

Herenwaltje 3 Leeuwarden Eigendom 200

Dokkumertrekweg 3-4 (Hestia Intern. Lounge) Leeuwarden Eigendom 175

Dokkumertrekweg 16 (woning) Leeuwarden Eigendom 90

Dokkumertrekweg 28 (loods & molen) Leeuwarden Eigendom 385

Van der Duyn van Maasdamstraat 1 Meppel Eigendom 1.520

Totaal ultimo 2011 38.035

Jaarverslag 2011

67

1) Kennis Campus Emmen bevindt zich naast Van Schaikweg 94 (bezoekadres KCE).

In 2011 zijn de voorbereidingen voor verbouwingen van de panden in Emmen (van Schaikweg) en Meppel (van der

Duyn van Maasdamstraat) getroffen.

Kenniscampus Leeuwarden

Kenniscampus Leeuwarden is een initiatief van gemeente Leeuwarden, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool,

met het oogmerk het hoger onderwijs in de regio te verbeteren en de economische positie van Leeuwarden te versterken.

In 2011 is de overdracht aan een projectontwikkelaar van grond waarop studentenwoningen worden gerealiseerd,

afgerond. Ook is grond overgedragen aan het Bewegingscentrum dat in september 2012 zijn deuren zal

openen. Het beheer en de exploitatie van de Kenniscampus ligt in handen van de Beheersorganisatie Kenniscampus

Leeuwarden BV.

8.2. Informatie- en CommunicatieTechnologie

Er is in 2011 prioriteit gegeven aan het verbeteren van de ICT-basisprocessen. Standaardisatie, optimale dienstverlening

en een vervolgstap in het realiseren van één portal (iStenden), die de ingang moet worden voor alle informatiesystemen

binnen Stenden.

Onderdeel van de standaardisatie is de vervanging van 1000 computers op alle locaties in Nederland. In Assen,

Meppel en Groningen zijn ook de netwerkcomponenten vernieuwd. Verder zijn de vijf Stenden-locaties qua ICTinfrastructuur

geheel met elkaar verbonden. Hierdoor wordt de standaardisatie op het niveau van informatiesystemen

mogelijk.

Door toepassing van nieuwe technologie kan met minder ICT-middelen dezelfde performance worden geleverd. Ook

wordt de flexibilteit van de organisatie groter door het aanbieden van een werkplek die onafhankelijk is van locatie

en infrastructuur, onder het motto: ‘Any time, Any Place, Any Where and Any Device’.

De interne ICT-dienstverlening van Stenden is in 2011 gebruik gaan maken van een nieuw registratiesysteem,

waardoor (kwantitatief) beter kan worden gestuurd op die dienstverlening. Dit blijkt effectief, aangezien uit de

jaarlijkse ‘ICT & Media Tevredenheidsmeting’ blijkt dat studenten en docenten de dienstverlening door de helpdesk

gemiddeld waarderen met een 7,3 respectievelijk 7,1.

Stenden Hogeschool


8.3. Arbo en Milieu

Diverse acties zijn in 2011 ondernomen op het terrein van Arbo en Milieu. Op beleidsniveau werd een groot

aantal aandachtspunten uit het Plan van Aanpak behorende bij de RI&E opgelost. De Arbocommissie bewaakt de

voortgang van dit proces. In 2011 zijn veel bureaus gefaseerd vervangen door in hoogte verstelbare beeldschermbureaus.

Op het gebied van werkplekergonomie is nieuwe pauzesoftware beschikbaar gesteld aan medewerkers

en studenten, die kan bijdragen aan de preventie van beeldscherm gerelateerde klachten. Op afdelingsniveau en

individueel niveau werden diverse werkplekonderzoeken uitgevoerd op verzoek van leidinggevenden of individuele

medewerkers om klachten te objectiveren en een oplossing(richting) aan te geven. Op het terrein van duurzaamheid

zijn projecten gestart die bijdragen aan energiebeperking.

Jaarverslag 2011

68

69

Stenden Hogeschool


9. Financiën

Tabel 8. Kengetallen financiële positie

2011 2010

Solvabiliteit

eigen vermogen/totaal vermogen 30,0% 30,7%

(eigen vermogen+voorzieningen)/totaal vermogen 36,5% 37,9%

Liquiditeit

current ratio: vlottende activa/kortlopende schulden 67,5% 73,7%

quick ratio: (vlottende activa–voorraden)/kortlopende schulden 67,0% 73,2%

Rentabiliteit

exploitatiesaldo/eigen vermogen 0,7% 4,0%

Jaarverslag 2011

70

Tabel 9. Geconsolideerde balans van Stichting Stenden Hogeschool

per 31-12-2011 na resultaat bestemming ( x € 1.000)

Activa 31-12-2011 31-12-2010

Materiële vaste activa 56.254 54.828

Financiële vaste activa 485 432

Vaste activa 56.739 55.260

Voorraden 165 157

Vorderingen 11.547 11.668

Liquide middelen 10.427 9.954

Vlottende activa 22.139 21.779

71

Totaal activa

78.878 77.039

Passiva 31-12-2011 31-12-2010

Eigen vermogen 23.694 23.656

Voorzieningen 5.124 5.518

Langlopende schulden 17.278 18.314

Kortlopende schulden 32.782 29.551

Totaal passiva 78.878 77.039

Stenden Hogeschool


Tabel 10. Geconsolideerde staat van baten en lasten 2011 van Stichting

Stenden Hogeschool ( x € 1.000)

jaar 2011 begroting 2011 jaar 2010

Baten

Rijksbijdrage OCW 61.950 61.626 58.481

Collegegelden 19.332 17.575 20.059

Baten werk in opdracht van derden 4.115 4.339 4.838

Overige baten 6.396 6.226 6.813

Totaal baten 91.793 89.766 90.191

Lasten

Personele lasten 61.671 62.045 58.251

Afschrijvingen 4.374 4.445 4.123

Huisvestingslasten 6.505 5.270 6.641

Overige instellingslasten 18.423 17.186 19.385

Totaal lasten 90.973 88.946 88.400

Samenvatting jaarplan 2012

Onderwijs is de motor van onze samenleving. Kwalitatief goed onderwijs is de belangrijkste pijler onder een

duurzame ontwikkeling van de samenleving. Stenden realiseert zich dat de kritiek van de samenleving op het niveau

en de kwaliteit van het hoger onderwijs de laatste tijd is toegenomen. Stenden wil daar blijvend een antwoord op

geven. In een eerder stadium hebben de hogescholen, waaronder Stenden, daar een antwoord op gegeven in de

vorm van de gezamenlijk opgestelde nota ‘Kwaliteit als opdracht’. Het doet deugd dat in relatie tot de Strategische

Agenda er geen verschil in opvatting bestaat tussen de overheid en de hogescholen over het ontwikkelperspectief

van hogescholen en het belang van investeren in de onderwijskwaliteit.

72

Saldo baten en lasten 820 820 1.791

Saldo financiële baten en lasten -598 -820 -634

Toelichting balans en staat van baten en lasten

Belastingen -57 -221

Grondslagen

De

Resultaat

jaarrekening is opgesteld conform de inrichtingsvereisten

165

van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk

0

Wetboek en de

936

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving met inachtneming van de specifieke bepalingen zoals opgenomen in RJ660.

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten, waarbij voor zover niet specifiek vermeld

de activa en passiva tegen nominale waarde zijn opgenomen. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Lasten worden in acht genomen zodra zij kunnen worden geconstateerd.

Voor een meer uitgebreide uiteenzetting van de grondslagen verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening

2011 van Stichting Stenden Hogeschool.

Ontwikkeling

De balanstoename laat zich vooral verklaren door de investeringen in de activa, de toevoeging van het resultaat aan

het eigen vermogen, de reguliere aflossingen op de langlopende schulden en het in overeenstemming brengen van

de collegegeldsystematiek met het collegejaar leidend tot een hogere post overlopende passiva (vooruit ontvangen

bedragen). Voor een uitgebreide toelichting op de balans verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening 2011

van Stichting Stenden Hogeschool.

De baten en lasten 2011 zijn in lijn met de begroting. Ten opzichte van 2010 valt vooral de hogere Rijksbijdrage op.

Het positieve effect vanuit de nieuwe bekostiging (op basis van inschrijvingen en graden) en de compensatie voor

de studentontwikkeling zorgen voor een hogere Rijksbijdrage. Deze hogere opbrengsten zijn volledig ingezet in

het onderwijs, waarmee ook de hogere personeelslasten zijn verklaard (meer personele inzet). Voor een uitgebreide

toelichting op de staat van baten en lasten verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening 2011 van Stichting

Stenden Hogeschool.

Met het jaarplan 2012 ‘Continue to Improve - toekomstbestendig investeren in kwaliteit en profiel’ zet Stenden het

beleid van de afgelopen jaren voort door diepgaand te investeren in het doorontwikkelen en uitbreiden van haar

fundament. Hiermee biedt Stenden het hoofd aan de uitdagingen in de steeds veranderende omgeving. Lerend van

de kritiek richt Stenden zich vooral op de borging van het onderwijsniveau en de concrete toepassing van wet- en

regelgeving. Hiertoe zet Stenden in 2012 alle inkomsten in voor de realisatie van onderwijs, innovaties en bedrijfsprocessen.

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen vereisen dit en de financiële positie van Stenden laat

het toe.

Voor 2012 ligt het accent op de volgende beleidsprioriteiten, activiteiten en acties:

· De doorontwikkeling en waar nodig revisie van het onderwijsprogramma. Dit is van belang voor de kwaliteit en

actualiteit van het onderwijs.

· De verbinding tussen onderwijs en onderzoek (lectoraten), de doorontwikkeling van onderzoekslijnen en het

opzetten van kenniscentra.

· Scholing en opleiding van medewerkers, in het bijzonder het vergroten van het aantal docenten met een

master of PhD. Maar ook wordt vanzelfsprekend geïnvesteerd in scholing en deskundigheidsbevordering op de

gebieden onderzoeksvaardigheden, didactische vaardigheden, vakkennis en werkveldkennis.

· De doorontwikkeling van het toetsbeleid en het systeem van toetsing.

· De versterking van de doorlopende beroepskolom: het (door)ontwikkelen van Associate degrees, Masters en

duaal- en deeltijdvarianten.

· De versterking van de buitenlandse vestigingen: hogere kwaliteit en een robuuster aantal studenten.

· De verbetering van de ‘kleine kwaliteit’, zoals de roostering en afhandeling van klachten.

· De voorbereiding op de instellingstoets kwaliteitszorg.

Begroting 2012

De in het jaarplan 2012 opgenomen begroting, waarin kosten en opbrengsten zijn geraamd op € 86,4 mln., sluit op

een resultaat van nul. De solvabiliteitsratio (EV/TV) is eind 2012 geprognosticeerd op 35% en de begroting gaat uit

van consolidatie van het aantal studenten op ca. 10.000.

Binnen de begroting is € 2,0 mln. beschikbaar voor scholing en opleiding (in het bijzonder voor de vergroting van

het aantal docenten met een master of PhD), is € 1,7 mln. beschikbaar voor onderzoek en het doorontwikkelen

van onderzoekslijnen, bedraagt de investeringsbegroting € 7,5 mln. en wordt € 9,6 mln. ingezet voor projecten. De

grootste projecten betreffen:

· Kwaliteitsverbetering en (door-)ontwikkeling van curriculum en organisatie van de opleidingen ‘Leraren

Basisonderwijs’ en ‘Techniek’;

· Doorontwikkeling van het onderwijsprogramma;

· Doorlopende projecten zoals ontwikkeling van de internationale pabo, ontwikkeling en inbedding van diverse

Associate degrees, doorontwikkeling van de duale varianten en ontwikkeling en inbedding van kenniscentra;

· Doorlopende subsidieprojecten zoals het European Tourism Futures Institute, Ontmoetingscentrum Jonge

Ouders en Stenden PRE;

· HRM-projecten zoals doorontwikkeling strategisch HRM-beleid en -instrumentaria en de uitvoering van het

Management Development Programma.

Jaarverslag 2011

73

Stenden Hogeschool


Investeringsbeleid

Zoals hiervoor al aangegeven, wordt voor 2012 uitgegaan van een investeringsniveau van € 7,5 mln. De belangrijkste

investeringen betreffen:

· Upgrade van de vestigingen Emmen en Meppel;

· (Upgrade van de) leer-/werkomgeving op de overige vestigingen;

· Vervanging van computers;

· ICT-onderwijsapparatuur, -voorzieningen, -applicaties en -licenties;

· Onderwijsondersteunenende applicaties en voorzieningen;

· Leer-/werkomgeving van het Stenden University Hotel.

Controleverklaring

Kasstromen en financieringsbehoeften

Stenden verwacht voor 2012 een negatieve kasstroom van € 4,9 mln. De grootste kasstroom is die uit investeringsactiviteiten

ad € 7,3 mln. De financiële dekking hiervan vindt plaats uit de operationele kasstromen en de huidige

liquide middelen.

Treasurybeleid

Stenden acteert volgens de regeling belenen en beleggen. Stenden Hogeschool conformeert zich, zoals vastgelegd

in het treasurystatuut, aan de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zoals vastgelegd

in de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’.

Jaarverslag 2011

74

Dit betekent dat Stenden doet aan schatkistbankieren en de middelen hoofdzakelijk belegt en beleent bij het

ministerie van Financiën. Verder heeft Stenden als beleidslijn dat hypothecaire leningen worden opgenomen bij het

Ministerie van Financiën.

Ook voor het valutabeleid kiest Stenden voor prudent en eenvoudig beleid (geen complexe instrumenten) gericht

op minimalisatie van de (koers)risico’s.

De bankzaken worden afgewikkeld via normale rekening courant rekeningen bij ABNAMRO en ING.

75

Stenden Hogeschool


76

10. Good Governance

10.1. Wijze van verantwoording

Vooral de laatste jaren krijgt de inrichting van een regime van toezicht en verantwoording meer aandacht van

onderwijsinstellingen. Daarbij heeft de nieuwe besturingsfilosofie van de overheid zeker een rol gespeeld, evenals

de toegenomen invloed van het marktdenken in het publieke domein en de maatschappelijke discussie daarover. Er

is – in de woorden van de Onderwijsraad – behoefte aan een evenwichtige combinatie van verticale verantwoording

aan overheid en horizontale verantwoording aan andere belanghebbenden, als studenten en hun ouders, voor- en

vervolgopleidingen, bedrijven, instellingen, NWO en de Europese Unie.

Stenden laat zich graag aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor ‘good governance’. Externe verticale

verantwoording naar de principaal, de minister van OCW, vindt plaats met de Jaarrekening en het voorliggende

Jaarverslag. De interne verticale verantwoording wordt gewaarborgd door de Raad van Toezicht (RvT). Hieronder

doet de RvT daarover zelf verslag.

Horizontale verantwoording vindt op velerlei wijzen plaats. De Raden van Advies bewaken vanuit het werkveld de

kwaliteit van Stenden-opleidingen. Intern functioneren op verschillende niveaus adviesorganen en studentenraden,

die kritisch en constructief bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Daarnaast verschijnt jaarlijks en separaat aan

dit Jaarverslag het Annual Educational Report (AER); in 2011 voor het vijfde achtereenvolgende jaar en net zoals

in 2010 in magazinevorm. Dit verslag van Stenden-activiteiten op het terrein van onderwijs en onderzoek wordt

verspreid onder de ‘stakeholders’ van Stenden.

Al veel langer dan twee jaar vindt horizontale verantwoording plaats aan de eigen medewerkers in het kader

van medezeggenschap. Bij vh HD werd deze vormgegeven in de Medezeggenschapsraad en bij vh CHN in

de Hogeschoolraad. Vanaf de fusie tot september 2011 vond de horizontale verantwoording plaats in de

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stenden. Vanaf september 2011 vond (en vindt) deze

plaats in de Centrale Medezeggenschapsraad. Daarover wordt vanuit het perspectief van laatstgenoemde Raad in

dit Jaarverslag gerapporteerd. Ten slotte vindt horizontale verantwoording plaats op veel andere, meer informele

wijzen, zoals interne werkbezoeken en deelname aan personeelsbijeenkomsten door het College van Bestuur en

extern gerichte open dagen.

Binnen Stenden speelt de Raad van Toezicht een belangrijke rol. De onafhankelijkheid van de Raad garandeert dat

hij zijn toezichthoudende taak naar behoren en conform de Governance Code kan vervullen. Ook in 2011 is deze

code nadrukkelijk leidraad geweest van zijn werkzaamheden.

10.2. Raad van Toezicht

Samenstelling en profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Stenden Hogeschool bestaat volgens de statuten uit minimaal zeven en

maximaal negen leden. Met ingang van 1 januari 2011 bestaat de Raad uit acht leden. De samenstelling van de

Raad is terug te voeren op de statuten Stichting Stenden Hogeschool.

In de zomer van 2011 heeft de heer Benne van Popta besloten per 31 december 2011 afscheid te nemen van de

Raad van Toezicht. Zijn drukke werkzaamheden in binnen- en buitenland noopten hem tot dit besluit.

Jaarverslag 2011

77

Leden Raad van Toezicht Stenden Hogeschool

Mr. C. Bijl, voorzitter

A. Bruggeman, vicevoorzitter en lid Remuneratiecommissie

Mevrouw J.G. Beukers-Maatje, lid Onderwijscommissie

Mevrouw mr. drs. M. Ch. A. Smilde, lid Onderwijscommissie

T. Eerenstein, lid Onderwijscommissie

Prof. dr. J.K. van Dijk, voorzitter Onderwijscommissie

Drs. ing. J. Reitsma, voorzitter Remuneratiecommissie

Drs. K.B. van Popta, lid Auditcommissie

F. Schepers, voorzitter Auditcommissie

Stenden Hogeschool


78

Vergaderfrequentie

De Raad van Toezicht vergaderde op 12 februari, 11 april, 6 juni, 8 juli, 26 september en 12 december. Op 25 en 26

november vond het zogeheten werkweekend plaats.

De voorzitter van de Raad voert maandelijks bilateraal overleg met de voorzitter van het College van Bestuur.

Rol Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van Stichting Stenden Hogeschool. De rol van de Raad

is drieledig. De Raad is adviseur/klankbord van het College van Bestuur, oefent toezicht uit op het College van

Bestuur en zijn beleid en heeft de bevoegdheid de leden van het College van Bestuur te benoemen, te ontslaan of

te schorsen.

De Raad werkt overeenkomstig de ‘Branchecode Governance HBO’.

Vanuit zijn eigen achtergrond geeft de Raad zijn visie op hoger onderwijs en legt daarmee een relatie tussen

wat er in de samenleving speelt en welke strategie de hogeschool daarin kan voeren. De Raad geeft voorts zijn

oordeel over strategische beslissingen van het College van Bestuur. Ook is de Raad nauw betrokken bij de Planning

& Control-cyclus van Stenden. Daarnaast wijst de Raad de accountant aan en bespreekt jaarlijks een ‘Verslag

van Bevindingen’, de Jaarrekening en het Jaarverslag in aanwezigheid van de accountant. De Raad keurt de

Jaarrekening, het Jaarverslag en de Jaarbegroting goed en verleent het College van Bestuur decharge.

De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad voeren in de hoedanigheid van werkgever jaarlijks een beoordelingsgesprek

met de leden van het College van Bestuur.

De Raad woont twee maal per jaar een overlegvergadering bij tussen de Medezeggenschap en het College van

Bestuur.

De Raad wordt periodiek geïnformeerd over kwartaalrapportages, accreditaties en visitaties. Aan de hand van

een voortgangsrapportage worden de leden op de hoogte gehouden van activiteiten en de stand van zaken van

projecten. Daarnaast wordt jaarlijks uitvoerig aandacht besteed aan Kwaliteitsmanagement en Risicomanagement.

Specifieke gesprekspunten

Jaarrekening 2010 en Verslag van Bevindingen

De Jaarrekening en het Verslag van Bevindingen Stichting Stenden Hogeschool zijn in aanwezigheid van de accountant

besproken en in de vergadering van 6 juni 2011 goedgekeurd. De Managementletter is al in februari 2011 met

het College van Bestuur besproken.

Begroting 2012

De begroting van 2012 is op 12 december 2011 goedgekeurd door de Raad onder de voorwaarde dat de CMR

positief adviseert. Dat laatste is inderdaad geschied.

Benoeming Leendert Klaassen, afscheid Pim Breebaart

Op 1 maart 2011 is mr. L. Klaassen in dienst getreden als voorzitter van het College van Bestuur. De Raad heeft de

werving en selectieprocedure die geleid heeft tot deze benoeming in de februarivergadering geëvalueerd. Bij de

komst van de heer Klaassen is een nieuwe portefeuilleverdeling in het College van Bestuur goedgekeurd.

De Raad heeft in januari afscheid genomen van de voorzitter ad interim, drs. W.J. Breebaart.

Bijwonen van een vergadering van de GMR en extra overleg met GMR

Op 8 juli 2011 heeft de Raad van Toezicht op verzoek van de aftredende GMR constructief overleg gevoerd over

onder meer de voordracht van een lid van de Raad van Toezicht namens de medezeggenschap.

Op 12 december heeft er een kennismakingsoverleg plaatsgevonden tussen de leden van de Raad van Toezicht en

de leden van de nieuwe Centrale Medezeggenschapsraad.

Bezoldiging College van Bestuur

In december heeft de Raad van Toezicht het Remuneratierapport 2011 vastgesteld. De landelijk geldende

normering, zoals opgesteld door de HBO-raad, is onverkort gevolgd.

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs

De Raad is periodiek op de hoogte gesteld van het in oktober 2010 op Stenden gerichte onderzoek van de Inspectie

van het Onderwijs naar de financiering van buitenlandse activiteiten. In mei 2011 heeft de Inspectie in haar finale

rapportage gesteld dat er geen sprake is van vermenging van publiek en privaat geld en dat er, om dat risico ook

voor de toekomst te vermijden, bepaalde afspraken gemaakt dienen te worden met het Ministerie van Onderwijs.

Het College heeft deze afspraken inmiddels gemaakt en de uitvoering wordt gemonitord door de Auditcommissie

van de Raad van Toezicht. In juni 2011 is een onderzoek van de Inspectie naar de kwaliteit van het leerwerktraject

van Stenden University Hotel, het instroomniveau van de Masteropleidingen en de kwaliteit van het onderwijs op

de buitenlandse sites van Stenden aangekondigd. Ook over dit onderzoek is de Raad periodiek en, waar nodig, tussentijds

geïnformeerd.

Werkweekend Raad van Toezicht en College van Bestuur

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben het goede gebruik om in het najaar een zogeheten

werkweekend te hebben. In dat weekend worden actuele thema’s met betrekking tot onderwijs en/of toezicht

behandeld. In 2011 stond het weekend in het teken van de herijking van de strategie van Stenden, de kaders voor

het Jaarplan 2012 en een gesprek met de directeur van VNO/NCW Noord over de rol van onderwijs bij de versterking

van de kenniseconomie in het Noorden.

Lumius

De directeur van Lumius B.V. heeft in december op verzoek van de Raad een presentatie verzorgd teneinde de

Raad inzicht te bieden in de wijze waarop Lumius antwoord biedt op de gevolgen van de economische crisis die het

bureau ervaart.

Integriteitcode

In december heeft de Raad de Integriteitcode goedgekeurd. Deze code dient leidraad te zijn voor werken en

handelen van medewerkers, studenten, bestuur en toezichthouders van Stenden Hogeschool en staat op het

intranet en het internet.

Rapport Expert Panel

Naar aanleiding van diverse negatief gekleurde publicaties over internationalisering in het hoger onderwijs in het

algemeen en bij Stenden in het bijzonder heeft het College van Bestuur een onafhankelijk Expert Panel geformeerd

onder voorzitterschap van prof. dr. Frans Zwarts, oud-Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het panel heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop Stenden invulling geeft aan het begrip

‘Internationalisering’ en de effecten daarvan op studenten en medewerkers. Het panel heeft haar conceptrapport

in juli 2011 gepresenteerd aan de leden van de Raad van Toezicht. De Raad heeft kennisgenomen van de positieve

conclusies in het rapport over de Grand Tour en de sites.

Onderzoek

Signalen uit de organisatie hebben de Auditcommissie doen besluiten een audit te laten uitvoeren naar de ten laste

van de hogeschool gebrachte leveringen en vergoedingen. De opdracht is uitgevoerd door Deloitte en het rapport is

besproken met de leden van de Raad van Toezicht.

Het rapport geeft geen aanleiding tot nadere conclusies, maar wel tot het verbeteren van procedures. Die procedures

zijn opgesteld, vastgesteld en uitgevoerd. Het rapport en de ter beschikking van de Raad gestelde informatie

geeft geen aanleiding tot verdere acties.

Overige onderwerpen

Voorts zijn nog besproken en goedgekeurd de naamwijzing ISM b.v. in Lumius b.v. en de evaluatie functioneren

Raad van Toezicht. Ook is er een nieuwe profielschets voor de Raad van Toezicht opgesteld.

Samenstelling en bevoegdheden van de commissies

De Raad kent vier commissies. Een Financiële Auditcommissie, een Onderwijscommissie, een Remuneratiecommissie

en een Werving- en Selectiecommissie. In de loop van 2011 is besloten om de Remuneratiecommissie samen te

voegen met de Werving- en Selectiecommissie.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen hiervan de notulen, die worden vastgesteld in de reguliere vergadering.

Auditcommissie

Deze commissie bestond in 2011 uit drs. K.B. van Popta (voorzitter) en F. Schepers (vicevoorzitter) en is vijf maal

bijeen geweest. De commissie heeft de volgende voorbereidende en adviserende taken:

• accorderen van voorstellen over het inlenen van externe financiële auditoren;

• zeker stellen dat externe financiële partners op de daartoe aangewezen tijdstippen rouleren en dat er geen

verstrengeling van belangen plaatsvindt;

• review van de begroting en kwartaal- en jaarrapportages en andere publieke informatie over de financiële

bedrijfsvoering;

• zeker stellen dat aan de statutaire eisen wordt voldaan, dat de van toepassing zijnde accountingstandaarden

worden toegepast en dat de regels van de Nederlandse (belasting)autoriteiten worden gerespecteerd;

Jaarverslag 2011

79

Stenden Hogeschool


80

• monitoren en reviewen van het te volgen riskmanagementsysteem, van interne financiële controlemechanismen,

accountingprocedures en dergelijke;

• op verzoek van hetzij de Raad van Toezicht, hetzij het College van Bestuur uitvoeren van specifieke taken.

Onderwijscommissie

Deze commissie bestond in 2011 uit prof. dr. J.K. van Dijk (voorzitter), T. Eerenstein en

mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, later mevrouw Beukers-Maatje. Eén van de taken van de commissie is het

gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur over:

• onderwijszaken en onderwijskwaliteit, waaronder proefvisitaties en accreditaties;

• kenniskringen en lectoraten;

• interactie tussen onderzoek, commercie en onderwijs (kennisvalorisatie en –circulatie);

• identiteitvraagstukken in het onderwijs;

• verdere academisering van Stenden.

Daarnaast bereidt de commissie agendapunten van de Raad van Toezicht voor op het gebied van onderwijs en

onderzoek. De commissie is vijf maal bijeen geweest. In de commissievergadering wordt regelmatig een lector uitgenodigd

om een presentatie over zijn/haar werk en onderzoek te verzorgen.

Remuneratiecommissie

Deze commissie bestond in 2011 uit drs. ing. J. Reitsma (voorzitter) en de heer A. Bruggeman. De commissie heeft

de volgende taken:

• het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;

• het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur;

• het opstellen van een remuneratierapport.

Het beleid inzake de bezoldiging van het College van Bestuur is in de vergadering van november en december 2011

aan de orde geweest.

Werving- en selectiecommissie

Deze commissie bestond in 2011 uit de heer A. Bruggeman en drs. ing. J. Reitsma (voorzitter) en is in 2011 enkele

malen bijeen geweest in verband met de taak de adequate invulling van de vacature ‘voorzitter College van Bestuur’

zeker te stellen. De commissie heeft als voorbereidende taken:

• het opstellen van selectie- en benoemingscriteria inzake leden van de Raad van Toezicht en het College van

Bestuur;

• opstellen van de profielschets van de Raad van Toezicht.

In december 2011 is besloten dat in principe alle leden van de Raad van Toezicht plaatsnemen in een commissie.

De GMR heeft gestreefd naar zorgvuldig overleg, met veel aandacht voor de kwaliteit en draagvlak van de in 2011

nog te nemen (fusie-)besluiten. De plannen die ter instemming en advisering door het College van Bestuur werden

voorgelegd, zijn vanuit een kritisch positieve houding beoordeeld. Tevens bewaakte de GMR eerder gemaakte

fusie-afspraken. De medezeggenschap is in 2011 door het College van Bestuur geïnformeerd over zowel interne als

externe aangelegenheden met ruimte voor vragen en extra overleg.

Instemming is in 2011 betuigd met onder meer de volgende nota’s en beleidsplannen:

Onderwijsjaarplanning 2011-2012; Instellingscollegegeld non EU 2011-2012; Studentenstatuut 2011-

2012; Faciliteringsregeling promotietrajecten; Functiehuis OP en bijbehorend OOP; Inrichtingsplannen

schools; Inrichtingsplan Facilities; Geschillenadviescommissie; Kaderbrief 2012; Opheffen University Berlin;

Mobiliteitsmaatregelen (vervoer) onder voorwaarden.

Advies In 2011 is advies gegeven over onder meer:

Jaarplan 2012; Portefeuilleverdeling College van Bestuur.

Informatie is gegeven en vragen zijn gesteld over onder meer:

Ontwikkeling Schoolvorming, Internationaliseringsbeleid; Inspectierapport; Sectorplan Noord; NSE resultaten,

Strategie Stenden 2012-2017; Werkzaamheden arbodienst Ardyn.

De CMR (en voorheen de GMR) participeert in diverse interne commissies, klankbordgroepen, werkgroepen en

studentenpanels. De CMR draagt student- en docentleden voor om zitting te nemen in het College van Beroep voor

de Examens.

GMR en CMR hebben enkele keren per jaar contact met de Raad van Toezicht en met de vakbonden. De CMR heeft

in december kennis gemaakt met een aantal leden van de Raad van Toezicht, waaronder het lid van de Raad van

Toezicht dat is voorgedragen door de GMR. De vakcentrales hebben, in het kader van hun overleg met het College

van bestuur, de medezeggenschap geraadpleegd en ook geïnformeerd over de afronding van de harmonisatie van

de arbeidsvoorwaarden.

Vooruitblik op 2012

De CMR wil constructief bijdragen aan vormgeving en invulling van de nieuwe medezeggenschapsstructuur en aan

het overleg met de deelmedezeggenschap die in 2012 per school wordt ingericht. Belangrijke doelen zijn het realiseren

van een CMR-reglement samen met het College van Bestuur en het ontwikkelen van een visie op een CMRwerkwijze.

Op de agenda staan verder onder meer de prestatieafspraken, de herijkte strategische visie van Stenden,

het taaktoedelingsbeleid en de herijking systematiek functie- en beoordelingsgesprekken.

Jaarverslag 2011

81

10.3. Medezeggenschap

Decentraal

Op decentraal niveau is de medezeggenschap uitgeoefend door de deelraden en unitcommissies, die als gesprekspartner

de Dean of de Head of School hebben. De private onderdelen van Stenden beschikken over een personeelsvertegenwoordiging

(PVT) en een Ondernemingsraad (OR). De wettelijk verplichte Opleidingscommissies (per

opleiding) die advies geven over zaken betreffende het onderwijs hebben in 2011 een positief advies uitgebracht

over de Onderwijs- en Examenregeling.

Centraal

Op centraal niveau is de medezeggenschap bij Stenden in 2011 tot september ingevuld door de

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en daarna door de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

De GMR bestond uit leden van de medezeggenschapsraden van vh HD en vh CHN en uit een afvaardiging van de

private onderdelen. De CMR bestaat uit een ongedeelde, gekozen vertegenwoordiging van 12 studentleden en 12

medewerkers afkomstig uit de verschillende schools. De nieuwe medezeggenschapsstructuur sluit aan op de nieuwe

organisatiestructuur. Met de invoering van de CMR is ook een uniforme faciliteringsregeling voor de medezeggenschap

tot stand gekomen.

Stenden Hogeschool


Bijlage 1:

Organogram Stenden Hogeschool 2011

Bijlage 2

Juridische Structuur Stenden Hogeschool 2011

College van Bestuur

Secretaris College

van Bestuur

Academic Affairs

Educational Support

Office

Corporate Communication

Facilities

Finance & Control

Human Resource Management

Sichting

Stenden Hogeschool

Corporate Office

Stenden Hogeschool, Nederland

Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Meppel

ICT & Media

International Affairs

Legal Affairs

Marketing

Purchasing Department

Quality Assurance

Stenden

Hogeschool

Wyswert beheer

b.v.

Jaarverslag 2011

82

School of Leisure

and Tourism

Management

Hoger Toeristisch

en Recreatief

Onderwijs

(Ad)

School of Media &

Entertainment

Management and

Technology

ICT-Beheer

(Ad)

School of

Education

Opleiding

tot Leraar

Basisonderwijs

(B)

School of

Hospitality

Management

Hoger

Hotelonderwijs

(Ad)

School of

Business

Bedrijfseconomie

(B)

School of

Commerce

Small Business

en Retail

Management

(Ad)

School of Social

Work and Arts

Therapies

Sociaal

Pedagogische

Hulpverlening

(B)

Stenden Masters

b.v.

Stenden South

Africa b.v.

83

Ondernemerschap,

innovatie

en kenniscirculatie

Vrijetijdsmanagement

(Ad)

Hoger Toeristisch

en Recreatief

Onderwijs

(B)

Vrijetijdsmanagement

(B)

International

Leisure and

Tourism Studies

(M)

Biologie en

Medisch Laboratoriumonderzoek

(B)

Informatica

(B)

Technische

Informatica

(B)

Media en

Entertainment

Management

(B)

Master in

Leadership in

Education

(Driebergen) (M)

Learning &

Innovation

(M)

Frysk en

Meartalingens

Ontwikkeling van

Veelvormig

Christelijk

Basisonderwijs

Hoger

Hotelonderwijs

(B)

International

Service

Management

(M)

Service Studies

Hospitality

Management

Studies

Logistiek

en Economie

(B)

Toegepaste

Bedrijfskunde

(B)

Personeel

en Arbeid

(B)

International

Business and

Management

Studies (B)

Small Business

& Retail

Management

(B)

International

Business and

Languages

(B)

Commerciële

Economie

(B)

Creatieve

Therapie

(B)

Social Work and

Arts Therapies

Mens en

Organisatie

Leadership and

Change

Management

Stenden

university

hotel b.v.

Lumius b.v.

Stenden

university

Qatar b.v.

Tourism for

Peace

Mariene

Wetlands Studies

Chemie

(B)

Werktuigbouwkunde

(B)

Early Childhood

Gastronomy

Humanitarian

Assistance

Economie op

Mensenmaat

Stenden

university

Berlin b.v.

Stenden

university Asia

b.v. (Bali,

Thailand)

Duurzame

Innovatie in de

Regionale

Kenniseconomie

Duurzame

Kunststoffen

Stenden KSI

Scenario

Planning

Organisations

and

Social Media

Stenden ETFI

Stenden PRE

Organogram Stenden Hogeschool, Maart 2012 (Nederlandse versie)

Opleiding

Lectoraat

New Faculty

(B) = Bachelor

(Ad) = Associate degree

(M) = Master

Stenden Hogeschool


Bijlage 3

School of Leisure and Tourism Management Leeuwarden Emmen

Ad Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

voltijd

Lijst met Opleidingen

Ad Vrijetijdsmanagement voltijd, duaal voltijd

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

voltijd

84

School of Leisure and Tourism Management Leeuwarden Emmen

Ad Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

voltijd

Ad Vrijetijdsmanagement voltijd, duaal voltijd

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

voltijd

B Vrijetijdsmanagement

voltijd, duaal

M International Events Management*

M Master in Leisure and Tourism

voltijd

* In samenwerking met London Metropolitan University

School of Media & Entertainment Management and

Technology

Leeuwarden Emmen

Ad ICT-Beheer

voltijd

B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

voltijd, deeltijd

B Chemie

voltijd, deeltijd*

B Informatica

voltijd, deeltijd*, duaal*

B Media en Entertainment Management

voltijd

B Technische Informatica

voltijd, deeltijd*, duaal*

B Werktuigbouwkunde

voltijd

B Vrijetijdsmanagement

voltijd, duaal

M International Events Management*

M Master in Leisure and Tourism

voltijd

* In samenwerking met London Metropolitan University

School of Media & Entertainment Management and

Technology

Leeuwarden Emmen

* in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool

School of Commerce Leeuwarden Emmen

Ad Small Business en Retail Management

voltijd, duaal

B Commerciële Economie

voltijd, duaal

B International Business and Languages

voltijd

B Small Business en Retail Management

voltijd, duaal

School of Social Work and Arts Therapies

Leeuwarden

B Creatieve Therapie

voltijd

B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

voltijd, deeltijd

Jaarverslag 2011

85

* beëindigd per 31-12-2011

School of Education Leeuwarden Emmen Groningen Assen Meppel

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs

voltijd*, deeltijd*

voltijd**,

deeltijd**

voltijd*, deeltijd*

voltijd

voltijd

M Learning & Innovation

deeltijd

M Master in Leadership in Education***

deeltijd

M Special Educational Needs****

voltijd

deeltijd

* Christelijke Opleiding tot leraar Basisonderwijs

** (Christelijke) Opleiding tot leraar Basisonderwijs

*** In samenwerking met Christelijke Hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen Eindhoven

**** Opleiding tot Leraar Speciaal Onderwijs in samenwerking met Christelijke Hogeschool Windesheim

School of Hospitality Management Leeuwarden Emmen

Ad Hoger Hotelonderwijs voltijd, deeltijd voltijd

B Hoger Hotelonderwijs

voltijd, deeltijd

M International Service Management

voltijd

School of Business Leeuwarden Emmen

B Bedrijfseconomie

voltijd, duaal

B International Business and Management Studies

voltijd*

B Logistiek en Economie

voltijd, duaal

B Personeel en Arbeid

voltijd

B Toegepaste Bedrijfskunde

voltijd, deeltijd

Stenden Hogeschool


Bijlage 4

Instroom en Inschrijving: tabellen en diagrammen

Tabel 2. Masters: Instroom 2004/05–20011/12

Cohort Opleidings-vorm Master

Bron: Stenden

Tabel 1. Instroom bekostigde studenten per opleiding 2007/08 – 2011/12

Bron: Stenden 1 ; peildatum: 1 oktober 2011

Stendenopleiding

Cursusjaar

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

MISM MIRM MILTS MIHM MLI MAI-

EM6

04/05 Voltijd 18 11 13 12 54

Deeltijd 1 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3

Totaal

86

Hoger Economisch Onderwijs 2.025 2.005 1.993 1.923 1.910

Bedrijfseconomie (BE) 38 35 27 34 44

Commerciële Economie (CE) 212 212 142 124 114

Logistiek & Economie (L&E) 34 38 39 29 33

International Business & Management Studies (IBMS )2 51 49 73 81 111

International Business & Lanquages (IBL) 64 56 32 45 34

Leisure Management (LM) 205 193 171 179 138

Associate degree LM (ADLM) 8 16 21 23 35

Tourism Management (TM) 212 229 225 211 224

Associate degree TM (ADTM) 7

Media & Entertainment Management (MEM) 167 195 295 258 278

Small Business & Retail Management (SBRM) 238 184 167 144 167

Associate degree RM (ADRM) 89 115 110 134 138

05/06 Voltijd 12 12 11 8 43

06/07 2 Voltijd 33 3 6 13 8 60

07/08 4 Voltijd 44 6 12 6 68

08/09 Voltijd 35 2 5 15 57

Deeltijd 5 9 9

09/10 Voltijd 27 12 15 15 69

Deeltijd 6 4 2 12

10/11 Voltijd 43 16 9 11 79

Deeltijd 6 n.v.t. 2 n.v.t. 8

11/12 Voltijd 40 23 20 83

Deeltijd 15 n.v.t. 24 39

Jaarverslag 2011

87

International Hospitality Management (IHM) 600 597 601 562 483

Associate degree HM (ADHM) 16 11 14 8 23

Toegepaste Bedrijfskunde (TB) 3 27 26 30 40 41

Personeel en Arbeid (P&A) 62 47 48 51 40

Hoger Pedagogisch Onderwijs 730 628 619 565 547

Opleiding Leraar Basisonderwijs (OLB) 730 628 614 561 530

Master Learning & Innovation 4 5 4 17

Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs 240 243 288 314 290

Creatieve Therapie (CT) 95 90 84 83 64

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 145 153 209 231 226

1) In 2004 is gestart met een pilot deeltijd MISM. De studie duurt twee jaar. Nu gestopt.

2) Naast de instroom van de geaccrediteerde Masteropleidingen wordt sinds 2005 een Topclass ‘Mens en Organisatie’

aangeboden door de betreffende lector. In dat jaar waren er 14 deelnemers, in 2006 waren dat er 11 en in 2007 zijn

dat er 8. Deze zijn hier niet meegeteld. Het betreft een eenjarige parttime Topclass, op het niveau van een Master (die

evenwel nog niet is geaccrediteerd). De naam Topclass is veranderd in ‘Masterclass Mens en Organisatie’. De start van deze

Masterclass in september 2010 is door omstandigheden buiten Stenden om gestopt in oktober 2010.

3) Totaal van februari-instroom 2006, september-instroom 2006 tweejarig MISM/, februari-instroom 2006 éénjarig en

september-instroom éénjarig.

4) Totaal van februari- en septemberinstroom 2007, zowel één- als tweejarig.

5) Vanaf dit studiejaar betreft dit een tweejarige parttime Master voor professionals uit het werkveld en Stendendocenten.

Hoger Technisch en Natuurwet. Onderwijs 78 76 70 82 94

Biologie & Medisch Laboratoriumonderwijs (B&ML) 19 15 6 12 9

Chemie (Ch) 7 6 7 2 5

Informatica (I) 20 23 24 38 43

Associate degree Informatica ICT-beheer (ADI) 3

Technische Informatica (TI) 9 5 7 2 6

Werktuigbouwkunde (WTB) 23 27 26 28 28

Totaal 3.071 2.950 2.977 2.884 2.841

1) De gegevens over 2007/08 in deze tabel zijn met terugwerkende kracht geconsolideerd op (virtueel) Stenden-niveau.

2) Stenden biedt deze opleiding aan samen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Van Hall Larenstein. Vanaf

september 2008 ligt het penvoerderschap IBMS bij Stenden.

3) Tot en met het studiejaar 2010/11 heette deze opleiding ‘Office Management’.

4) De enige bekostigde Master degree die Stenden aanbiedt.

Stenden Hogeschool


Tabel 3. Inschrijving bekostigde studenten per opleiding 2007/08 – 2011/12

Bron: Stenden; peildatum: 1 oktober 2011

Stendenopleiding

Studiejaar

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Diagram 1. Instroom bekostigde studenten naar opleidingsvorm 2007/08 – 2011/12

Bron: Stenden; peildatum: 1 oktober 2011

Hoger Economisch Onderwijs 5.710 6.213 5.640 5.629 5.461

Bedrijfseconomie (BE) 150 155 118 107 108

Commerciële Economie (CE) 481 594 515 461 377

Logistiek & Economie (L&E) 130 144 114 98 107

International Business & Management .Studies (IBMS) 54 94 151 196 234

International Business & Lanquages (IBL) 205 207 162 160 130

3000

2500

2000

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

88

Leisure Management (LM) 595 637 535 522 467

Associate degree LM (ADLM) 9 24 33 41 50

Tourism Management (TM) 510 612 658 675 661

Media & Entertainment Management (MEM) 500 558 607 675 730

Retail Management (RM) 632 604 494 453 446

Associate degree RM (ADRM) 132 193 209 225 232

International Hospitality Management (IHM) 2.017 2.068 1.768 1.735 1.641

Associate degree HM (ADHM) 16 20 29 27 35

Toegepaste Bedrijfskunde (TB) * 111 107 89 94 98

Personeel en Arbeid (P&A) 168 196 158 160 145

1500

1000

500

0

Deeltijd Duaal Voltijd

Jaarverslag 2011

89

Hoger Pedagogisch Onderwijs 2.257 1.958 1.496 1.412 1.325

Opleiding Leraar Basisonderwijs (OLB) Assen 463 420 326 334 307

OLB Emmen 454 377 309 304 261

OLB Groningen 463 412 335 311 333

OLB Leeuwarden 552 454 319 285 270

OLB Meppel 325 295 202 168 132

Master Learning & Innovation 5 10 22

Diagram 2. Instroom (abs.) buitenlandse studenten 2006/7–2011/12

Bron: Stenden

Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs 718 759 690 751 789

Creatieve Therapie (CT) 229 269 235 222 203

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 489 490 455 529 586

Hoger Technisch en Natuurwet. Onderwijs 311 300 210 222 245

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) 44 40 27 30 28

Chemie (Ch) 25 27 21 15 14

Informatica (I) 100 102 65 83 101

Technische Informatica (TI) 38 27 18 14 17

Werktuigbouwkunde (WTB) 104 104 79 80 85

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Bekostigde

buitenlandse

studenten

Alle buitenlandse

studenten

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Totaal 8.996 9.230 8.036 8.014 7.820

N.B.: Arubanen en Antillianen worden door hun Nederlandse nationaliteit niet meegeteld bij de internationale

instroom. Hun komst naar Nederland is echter wel een resultaat van de internationale wervingsactiviteiten.

Stenden Hogeschool


Diagram 3. Vooropleiding (%) Stenden-instroom 2007/08 – 2011/12

Bron: Stenden

Diagram 5. Deelnemers (abs.) aan Grand Tour ® 2007 – 2011

Bron: Stenden

90

40

35

30

25

20

15

10

5

0

HAVO VWO MBO HBO/WO Overig

Diagram 4: Ingeschreven studenten* op Global Campus Sites 2002-2011

Bron: Stenden

Aantal studenten

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Qatar Zuid-Afrika Thailand Indonesië

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

600

500

400

300

200

100

0

Qatar

Z-Afrika

Thailand

Indonesië

Thailand/Indonesië

Totaal

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

* Tot 2008 werden Grand Tour®-deelnemers geteld op verschillende peildata, afhankelijk van de betreffende campussite.

Vanaf dat jaar wordt ten behoeve van een grotere eenduidigheid gekozen voor telling op basis van deelname per Nederlands

cursusjaar. Dat wil zeggen, dat bijvoorbeeld voor 2011 de deelnemers worden opgeteld van het 1e semester van het cursusjaar

2011/12 (najaar 2011) én van het 2e semester van dat cursusjaar (voorjaar 2012).

Jaarverslag 2011

91

* Dit zijn geen studenten in de zin van de WHW.

Stenden Hogeschool


92

Bijlage 5

Branchecode Governance

Hogescholen verrichten hun wettelijke taken, het verzorgen van hoger beroepsonderwijs en het verrichten van

toegepast onderzoek, in interactie met een dynamisch werkveld. Flexibiliteit en anticiperend vermogen zijn daarbij

belangrijke succesfactoren. Hogescholen zijn alleen dan samenwerkingspartner voor ‘stakeholders’ in het werkveld,

indien zij maatwerk kunnen leveren aan, vooruit kunnen lopen op, een vliegwielfunctie hebben voor economie en

samenleving. Hogescholen zijn dan maatschappelijke kennisondernemingen.

De Branchecode Governance is er voor bedoeld, dat deze wenselijke rol van hogescholen zich duurzaam verhoudt

tot de bestuurlijke relatie die hogescholen met de overheid als politieke principaal en publieke financier hebben.

De code weerspiegelt ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hogescholen. De code beperkt zich

tot de ‘governance’ van hogescholen, maar gaat wel impliciet uit van verwachtingen ten aanzien van (beperkingen

in) vorm en inhoud van het toezicht door OCW. In het bijzonder wat betreft de speelruimte van hogescholen in de

bedrijfsvoering.

In deze bijlage wordt aan de hand van de ‘principes en uitwerkingen’ van de Branchecode Governance aangegeven

hoe Stenden met deze principes en uitwerkingen in 2011 is omgegaan.

I. Naleving en handhaving van de code

• In hoofdstuk 10 ‘Good Governance’ van dit Jaarverslag worden enkele hoofdlijnen van de ‘corporate governance’-structuur

van Stenden uiteengezet.

• De actuele volledige governance structuur staat op de website en behelst informatie over de Raad van Toezicht

(zie ook paragraaf 10.2. ‘Raad van Toezicht’ van dit Jaarverslag), het College van Bestuur, Medezeggenschap

binnen Stenden Hogeschool (zie ook paragraaf 10.3. ‘Medezeggenschap’ van dit Jaarverslag), Organogram (zie

ook Bijlage 1 ‘Organogram’ van dit Jaarverslag), Remuneratierapport (via de website www.stenden.com) en

‘Eén-loket-faciliteit’.

II. Het College van Bestuur

II.1. Taak en werkwijze

• Het College van Bestuur heeft in ter zake doende gevallen aan de Raad van Toezicht documenten ter goedkeuring

voorgelegd die betrekking hebben op onder meer de operationele en financiële doelstellingen van Stenden

en de strategie die moet leiden tot deze doelstellingen. Zo heeft het College van Bestuur de meerjarenstrategie

van Stenden (‘New University, Een sterk merk in hoger onderwijs; Strategieplan 2008-2012’) eind 2007 aan

de Raad van Advies ter goedkeuring voorgelegd en aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ter

instemming. Na goedkeuring resp. instemming kon het College van Bestuur genoemd strategieplan in mei 2008

vaststellen.

Tevens heeft het College van Bestuur de Jaarrekening 2010 en het Verslag van Bevindingen Stichting Stenden

Hogeschool ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Na bespreking zijn beide goedgekeurd in

de vergadering van 6 juni 2011, in aanwezigheid van de accountant. Op 12 december 2011 heeft de Raad de

begroting 2012 die het College van Bestuur de Raad had voorgelegd, goedgekeurd.

Stenden Hogeschool beschikte in 2011 over een breed spectrum van risicobeheersings- en controlesystemen, die

op verschillende niveaus binnen de organisatie functioneren (zie verder ook Bijlage 6 ‘Risicoparagraaf’ van dit

Jaarverslag, alsook hoofdstuk 5 ‘Kwaliteit’ in dit Jaarverslag). Per kwartaal is in 2011 ten behoeve van de Raad

van Toezicht een risicorapportage opgesteld.

• Op de website van Stenden staat de ‘Integriteitscode Stenden’, zoals deze op 20 december 2011 is vastgesteld

door het College van Bestuur. Eveneens is op de website te vinden het ‘Studentenstatuut 2011 – 2012’.

Onderdelen daarvan zijn onder andere ‘Regeling Plagiaat’, Regeling Studie & Handicap’, Voorschriften Privacy en

Persoonsgegevens’ en ‘Reglement ongewenst gedrag’, alle vastgesteld door het College van Bestuur op 19 juli

2011. Binnen Stenden zijn vertrouwenspersonen aangesteld bij wie melding gemaakt kan worden van ongewenst

gedrag. Ook is er een Klachtencommissie Ongewenst Gedrag in geval behoefte bestaat tot het indienen van een

officiële klacht.

• De Klokkenluiderregeling van Stenden is in mei 2009 met instemming van de GMR vastgesteld door het College

van Bestuur en in 2010 toegevoegd aan het Studentenstatuut 2009-2010. Gelet op onder meer de wens de

regeling ook voor anderen toegankelijk te maken, is zij in 2010 uit het Studentenstatuut gehaald en in 2011 op

de website van Stenden geplaatst.

Stenden beschikt over een uitgebreid systeem van kwaliteitsmanagement. Zo produceren opleidingen kwartaalrapportages

en daarnaast jaarlijks een ‘Annual quality report’ waarin zij onder meer laten zien welke verbeteringen

zij hebben doorgevoerd gelet op aandachtspunten voortvloeiend uit visitaties en accreditaties. Deze

jaarverslagen worden door de ‘corporate’ afdeling Quality Assurance, mede vanuit monitoringdoeleinden, geaggregeerd

tot een overzicht op Stenden-niveau. Beide vormen van rapporteren vinden plaats met referentie aan

strategische, tactische en operationele Stenden-doelstellingen. Ten slotte: Stenden heeft haar beleid en uitvoering

inzake Kwaliteitsmanagement uiteengezet in ‘Control in Quality, Quality in Control’ (2007), Nota Planning &

Control en Kwaliteitsmanagement.

II.2. Bezoldiging College van Bestuur

• In december 2011 heeft de Raad van Toezicht de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur onder

de loep genomen en vastgesteld dat de landelijk geldende normering, zoals opgesteld door de HBO-raad, per 1

januari 2011 onverkort wordt gevolgd.

• In december 2011 presenteerde de Remuneratiecommissie haar Remuneratierapport 2011 aan de Raad van

Toezicht. De commissie constateert dat uitvoering is gegeven aan het beleid dat de Raad in 2010 heeft geformuleerd

voor de salariëring van het College van Bestuur. De wijziging daarin is ingegaan per 1 januari 2011. Bij

de benoeming van Leendert Klaassen als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur per 1 maart 2011 is het

nieuwe beleid uitgevoerd. Het lopende contract van Klaas-Wybo van der Hoek, vice-voorzitter van het College

van Bestuur, is op diens eigen verzoek per 1 januari 2011 vervangen door een nieuw contract dat tegemoet komt

aan de nieuwe uitgangspunten, die onder meer recht doen aan de zogenoemde Hay HBO regeling. Beider

beloningen (inclusief pensioenafdracht) blijven met € 145.318 voor de voorzitter van het College van Bestuur

(vanaf 1 maart 2011) respectievelijk € 178.017 voor de vice-voorzitter van het College van Bestuur onder het

Hay-maximum. Beiden hebben daarnaast recht op een lease-vergoeding van € 45.000 op jaarbasis.

De Remuneratiecommissie stelde daarnaast voor de bezoldiging van de Raad van Toezicht per 1 januari 2011

vast te stellen conform het bezoldigingsniveau van naburige hogescholen en wel €12.000 voor de voorzitter

van de Raad, € 10.000 voor de vice-voorzitter van de Raad en € 8.000 voor leden van de Raad. De Raad van

Toezicht heeft conform dit voorstel besloten.

Het integrale remuneratierapport is in te zien via de Governance-pagina’s op de website www.stenden.com.

• In 2011 hebben de leden van het College van Bestuur de volgende gemaakte kosten en/of geleverde diensten

gedeclareerd:

› Leendert Klaassen (vanaf 1 maart 2011): totaal € 4.123,14 (€ 100,00 representatiekosten; € 2.942,99

reiskosten binnenland; € 1.052,65 reiskosten buitenland; € 27,50 overige kosten); voordat Leendert

Klaassen de beschikking had over een auto van de zaak, heeft hij vanaf aanvang functievervulling tot 1

augustus 2011 zakelijke kilometers gedeclareerd.

› Klaas-Wybo van der Hoek: totaal € 672,75 (representatiekosten).

II.3. Tegenstrijdige belangen

• Er hebben zich in 2011 geen vormen van belangenverstrengeling voorgedaan.

III. Raad van Toezicht

• De Raad van Toezicht presenteert in dit Jaarverslag 2011 onder eigen verantwoordelijkheid zijn verslag over

2011. Dit verslag gaat onder meer in op de samenstelling en het profiel van de Raad van Toezicht; de vergaderfrequentie;

de rol van de Raad van Toezicht; specifieke gesprekspunten, waaronder jaarrekening 2010, begroting

2012, benoeming Leendert Klaassen, onderzoek Inspectie van het Onderwijs en rapport Expert Panel.

Jaarverslag 2011

93

Stenden Hogeschool


94

IV. De audit van de financiële verslaglegging en de positie van de interne controlfunctie

en de externe accountant

IV.1. Financiële verslaggeving

• De financiële verslaggeving heeft in 2011 plaats gevonden naar tevredenheid van College van Bestuur en Raad

van Toezicht.

IV.2. Rol, benoeming, beloning en beoordeling van het functioneren van de externe accountant

• Raad van Toezicht en College van Bestuur zijn tevreden over de rol en het functioneren van de externe accountant

in 2011. Er zijn geen bijzonderheden vermeldenswaard.

IV.3. Interne controlfunctie

• In 2011 zijn de externe accountant en de auditcommissies betrokken bij het opstellen van het werkplan van de

controller en hebben kennis genomen van diens bevindingen.

IV.4. Relatie en communicatie van de externe accountant met de organen van de hogeschool

• De externe accountant woonde in 2011 de vergadering van de Raad van Toezicht bij, waarin over de vaststelling

van de periodieke externe verslaggeving is besloten.

• De externe accountant heeft in 2011 een goedkeurende verklaring gegeven over de jaarrekening 2010, mede op

basis van zijn overweging dat de door hem verkregen informatie voldoende en geschikt was als basis voor zijn

oordeel.

IV.5 Marktactiviteiten hogescholen

• Na samenvoeging (zowel formeel als materieel) van ISM en KCE, vonden per 1 januari 2011 alle commerciële

activiteiten van Stenden plaats vanuit één bedrijf, ISM, dat in het voorjaar 2011 onder de naam Lumius verder

ging.

• Over de marktactiviteiten van Stenden in 2011 wordt in paragraaf 4.2. ‘Contractactiviteiten’ van dit Jaarverslag

2011 gerapporteerd. Ook in 2011 heeft Stenden er zorg voor gedragen dat deze activiteiten passen binnen de

missie van de hogeschool, waarin Stenden nadrukkelijk een rol wil spelen als ‘maatschappelijke kennisonderneming’,

alsook bijdragen aan de primaire taak van Stenden, het geven van onderwijs van topkwaliteit.

Stenden heeft garanties ingebouwd die zorgen voor correcte scheiding van de publieke en commerciële activiteiten

wat betreft bedrijfsprocessen en kostentoedeling: er is begin 2011 sprake van één commercieel bedrijf, met

een eigen directeur, een eigen bedrijfsvoering en een eigen financiële verantwoording.

V. Horizontale dialoog

V.1. Visie, missie en beleidsdoelstellingen

• Visie, missie en doelstellingen zijn opgenomen in dit Jaarverslag 2011 (zie hoofdstuk 1 ‘Beleid en

Management’). Het College van Bestuur heeft diverse ‘stakeholders’ betrokken bij de vaststelling daarvan,

waaronder Raden van Advies van de verschillende opleidingen van Stenden, werkveldcommissies en andere

hogescholen in Noord-Nederland. Ten aanzien van de visie op de rol van de hogescholen bij de transitie van

de noordelijke economie is het plan ‘Scholen voor Ambitie’ van belang. Dit zogenaamde Sectorplan Noord is in

maart 2011 aangeboden aan het ministerie OCW door Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool, Hanzehogeschool

en Van Hall Larenstein. Het plan is eveneens in 2011 in uitvoering genomen.

Stenden baseert zich bij de formulering en uitvoering van haar kwaliteitsbeleid in sterke mate op de oordelen

van studenten (gegeven via onder meer NSE, Keuzegids Hoger Onderwijs, Elsevier, HBO-monitor, maar ook via

bijvoorbeeld de Internationale Studentenbarometer), medewerkers (medewerkertevredenheidsonderzoek) en

experts (visitaties en accreditaties).

• Toelatingsbeleid

Het Toelatingsbeleid van Stenden is conform wet- en regelgeving vastgesteld. In geval van deficiënties,

biedt Stenden waar mogelijk en wenselijk bijspijkercursussen, veelal afgesloten met een (formele) toets. Het

Toelatingsbeleid bestaat in hoofdzaak uit de volgende toelatingseisen:

› Adequate vooropleiding: de aankomende student dient te beschikken over een HAVO-, VWO of MBOdiploma

op niveau 4.

› Profiel- of vakkenpakketeis: voor sommige opleidingen gelden naast de vooropleidingseis aanvullende

eisen. Zo vereist een technische opleiding van Stenden wiskunde als onderdeel van het vakkenpakket.

› Deficiënties: In geval van deficiënties, kan een aankomende student in sommige gevallen toch beginnen

met de opleiding, indien althans met succes een zogenaamde deficiëntietoets wordt afgelegd. Ter voorbereiding

biedt Stenden bijspijkercursussen aan.

› Buitenlandse vooropleiding: Een buitenlands diploma van een middelbare school voldoet ook voor

toelating, mits de vooropleiding van vergelijkbaar niveau is als HAVO, VWO of MBO in Nederland. Dat

vraagt om een officiële vertaling en waardering van het diploma door het Nuffic.

› Taalbeheersing: Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal. In geval van deficiënties biedt

Stenden mogelijkheden tot bijspijkeren.

› Studieduurverkorting: Aankomende studenten die een, aan de te volgen HBO-opleiding verwante MBOopleiding

met succes hebben afgerond, kunnen in voorkomende gevallen recht doen gelden op verkorting

van de HBO-opleiding.

› Motivatie: Teneinde zo veel mogelijk te voorkomen dat studenten gaande de studie hun studiemotivatie

verliezen en de opleiding voortijdig verlaten, is Stenden gestart met een project ‘Studiekeuzegesprekken,

Wat hoort?’, waarin keuzegesprekken plaats vinden in groepen. Daardoor krijgen aspirant-studenten

beter zicht op de eigen keuzemotieven. Goede studiemotieven bevorderen een succesvolle studie.

• Beleid ten aanzien van toegepast onderzoek en kenniscirculatie

Stenden, haar opleidingen, haar lectoraten en haar ondersteunende afdelingen en diensten zijn in voortdurende

dialoog, afstemming en uitwisseling met instellingen, instanties en bedrijven. Stenden participeert in diverse

gremia en netwerken, zoekt samenwerking met diverse partners en effectueert zo op uiteenlopende wijze haar

maatschappelijke kennisfunctie. In de dagelijkse praktijk, maar ook tijdens gerichte consultaties, fungeren veel

van deze organisaties als ‘stakeholders’ van Stenden, wier wensen, behoeften en adviezen mede bepalend zijn

voor de aard en kwaliteit van het toegepast onderzoek en de kenniscirculatie waaraan Stenden vorm geeft.

Stenden heeft in 2011 de ‘Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het hbo’ toegepast. Deze code, die

in oktober 2010 door de HBO-raad is vastgesteld als handreiking voor alle hbo-instellingen, betreft gewenst

gedrag van medewerkers en studenten rond praktijkgericht onderzoek.

• Marktactiviteiten

Ook ten aanzien van haar marktactiviteiten maakt Stenden gebruik van de veelvormige consultatie, zoals onder

het vorige punt beschreven. Wel speelt hierbij een extra aandachtspunt, namelijk de toetsing van alle (potentiële)

marktactiviteiten aan de verenigbaarheid met de visie, missie en doelstellingen van Stenden.

Jaarverslag 2011

95

V.2. Betrokkenheid ’stakeholders’

• Beleid ten aanzien van opleidingenaanbod

Stenden betrekt de Raden van Advies (werkveldcommissies) van de opleidingen bij de vaststelling van haar

opleidingenaanbod. Elk jaar vindt bovendien een vergadering plaats met de (vice-) voorzitters van de Raden

van Advies en het College van Bestuur. Tevens wordt bij de ontwikkeling van nieuwe (onderdelen van) opleidingen

afgestemd met andere ‘stakeholders’. Zo vond de ontwikkeling van de nieuwe afstudeerrichting

‘Cultuurmanagement’ plaats in nauwe consultatie met de gemeente Hoogeveen, enkele Hoogeveense cultuurinstellingen,

de provincie Drenthe en het expertisecentrum Kunst & Cultuur Drenthe.

• Kwaliteitsbeleid

Stenden Hogeschool


96

Bijlage 6

Risicoparagraaf

Intern risicobeheersings- en controlesysteem

Stenden Hogeschool beschikt over een breed spectrum van risicobeheersings- en controlesystemen, die op verschillende

niveaus binnen de organisatie functioneren. In de Raad van Toezicht fungeert een Auditcommissie met onder

meer als taak het monitoren en reviewen van het interne risicobeheersingsysteem inclusief de interne financiële

controlemechanismen.

Verder beschikt Stenden op stafniveau onder andere over de afdelingen ESO, Quality Assurance (onderwijsprocessen),

HRM (HRM-processen) en Finance & Control (bedrijfsvoeringprocessen), die ieder vanuit het eigen perspectief

bijdragen aan dit interne risicobeheersingsysteem. Ook kent Stenden een zogenoemde Bekostigingscommissie

die fungeert als advies- en toetscommissie bij bekostigingsvraagstukken. Stenden gebruikt bij de inrichting van haar

interne risicobeheersingsysteem het concept van COSO als uitgangspunt, omdat dit wereldwijd de meest geaccepteerde

en toegepaste methode is.

Risicohouding (in relatie tot de context van Stenden)

Na een aantal jaren van groei heeft Stenden zich in het verslagjaar ingezet op kwalitatieve groei. Dit betekent nog

meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, waarbij is ingezet op het doorontwikkelen van en

investeren in fundament en profiel van Stenden.

De op grond van de omgevingsanalyse onderkende strategische risico’s leiden waar nodig tot een herijking van het

meerjarenbeleidsplan. Hieruit volgt vervolgens een aantal concreet meetbare jaardoelstellingen, die zijn opgenomen

in de kaderbrief. Deze doelstellingen vormen de basis van de jaarplannen die vervolgens financieel zijn vertaald in

begrotingen. Nadat goedkeuring van de begroting zijn de plannen ten uitvoer gebracht.

Via een kwartaalcyclus van rapportages heeft in 2011 bewaking en bijsturing plaatsgevonden van de (voortgang

van) gestelde doelen. Periodiek is verantwoording afgelegd over de mate waarin (strategische) doelstellingen

zijn gerealiseerd met de beschikbaar gestelde middelen. Tevens is daarbij inzicht gegeven in de performance van

operationele processen, activiteiten, projecten en dergelijke teneinde op basis daarvan te kunnen bijsturen. De

voortgang van de realisatie van doelstellingen kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren (risico’s), zoals in

2011 het Inspectieonderzoek naar Stenden en de Strategische Agenda ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ vertaald naar

het Hoofdlijnenakkoord.

Financiële beheersing

Alle Stenden-activiteiten hebben direct of indirect een (verwachte) financiële impact, die wordt weergegeven in het

jaarlijkse budget. Via een cyclus van maand- en kwartaalrapportage vindt intensieve bewaking plaats van de uitputting

van financiële middelen. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd via de jaarrekening, die tot stand

komt op basis van een stelsel van rapportagevoorschriften en rapportageprocedures. Naast deze interne controle is

er de jaarlijkse externe controle op de jaarrekening. Deze vindt plaats door de externe accountant. Uiteindelijk dient

het eigen vermogen zoals gepresenteerd in de jaarrekening van Stenden als buffer (beheersingsmaatregel) om de

geïdentificeerde risico’s af te dekken.

Jaarverslag 2011

97

Planning & Control-cyclus

De Planning & Control-cyclus van Stenden maakt integraal onderdeel uit van het interne risicobeheersings- en

controlesysteem. Jaarlijks voert Stenden een omgevingsanalyse uit. Op grond daarvan zijn de volgende strategische

risico’s vastgesteld en verwerkt in de bestaande strategie:

• Overheidsfinanciën versus ambitieniveau van Stenden

Stenden wil de kwaliteit van haar onderwijs verhogen, onder meer door invulling te geven aan ‘Kwaliteit in

verscheidenheid’, de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (vertaald naar het

Hoofdlijnenakkoord) en aan ‘Kwaliteit als opdracht’, de beleidsagenda van de hogescholen. Hiermee wil Stenden

bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijsstelsel en de realisatie van de ambities van

de B.V. Nederland. Gezien de (staat van de) overheidsfinanciën (begrotingstekort) is het zeer waarschijnlijk

dat Stenden daarbij gedwongen wordt, in relatie tot de beschikbare financiële middelen, keuzes te maken ten

aanzien van de realisatie van die strategie (en de daarvan afgeleide doelstellingen).

• Het gedaalde vertrouwen in het hoger onderwijs

Publiekelijk zijn diverse vraagtekens geplaatst bij de staat waarin het HBO zou verkeren, zoals bestuurspraktijken

die niet passen binnen het met publieke middelen gefinancierde onderwijs, wet- regelgeving die niet zou zijn

geïmplementeerd en opleidingen die onder de maat zouden presteren. Al met al is de waarde van het HBOdiploma

ter discussie komen te staan. Enerzijds kan dit voor de individuele HO-instelling, dus ook Stenden,

effect hebben op de instroom van studenten en de relatie met het werkveld. Anderzijds wordt de politiek

hierdoor ‘getriggerd’ sterker te sturen op kwaliteitsverbeteringen, onder andere in de vorm van met OCW te

maken prestatieafspraken. Stenden zal hierop anticiperen teneinde het aangetaste vertrouwen te herstellen.

• Het nieuwe bekostigingsstelsel

Dit stelsel is per 2011 ingevoerd. De overheid houdt zich in principe verantwoordelijk voor het opleiden van

de Nederlandse burger tot één bachelor- en/of één mastergraad tegen een wettelijk (laag) collegegeld. Verder

treedt de Wet Verhoogd Collegegeld (maatregel Langstudeerders) met ingang van september 2012 in werking.

Het effect van beide zaken op het gedrag van studenten is op dit moment niet helder. Maar het risico bestaat

dat het aantal studenten zal afnemen. Stenden zal hierop moeten anticiperen, keuzes maken en waar nodig

kosten reduceren.

• Aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel

Demografische ontwikkelingen en beperkte carrièremogelijkheden binnen het onderwijs maken het Stenden

lastig personeel met de juiste competenties aan te trekken en te binden.

Procesbeheersing

Procesbeheersing gaat over de wijze waarop operationele risico’s alsook risico’s gerelateerd aan wet- en regelgeving

en betrouwbaarheid van informatie worden beheerst.

De bestaande situatie wordt inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op mogelijkheden voor verbeteringen en risico op

fouten. Verwacht wordt dat het geven van dit inzicht een bijdrage levert aan de betrokkenheid van en bekendheid

met risicomanagement bij proceseigenaren.

Enkele voorbeelden van onderkende operationele risico’s die hebben geleid tot mitigerende maatregelen van

Stenden, zijn (niet limitatief):

Stenden behoort volgens studenttevredenheidsonderzoeken qua faciliteiten, opleidingen en ondersteuning

kwalitatief nog niet tot de top, terwijl dit wel een doelstelling van de organisatie is en tevens het risico bestaat

dat hierdoor een minder dan evenredig aantal studenten instroomt.

• Het onderscheidend vermogen van Stenden bevindt zich nog niet op het niveau dat Stenden nastreeft. Innovatie

(en daarmee actualisatie) van ons onderwijs en onderzoek verdienen blijvende aandacht.

• Op basis van het Inspectieonderzoek naar de financiering door Stenden van de buitenlandse activiteiten heeft

OCW geconstateerd dat Stenden beschikt over de juiste organisatiestructuur om er voor te (kunnen) zorgen

dat er geen vermenging optreedt tussen publieke en private middelen. In sommige gevallen constateert OCW

echter nog het risico van van het weglekken van publieke middelen naar de financiering van private activiteiten.

Stenden heeft in verband hiermee in overleg met OCW maatregelen getroffen, die dit risico afdekken.

• De accreditatiewaardigheid van Stenden-opleidingen is geen vanzelfsprekendheid, maar wordt door Stenden niet

opgevat als een risico, maar als een basisvoorwaarde.

Tot slot

Stenden is op weg naar een ‘In Control Statement’. Het ‘denken in kansen en risico’s’ dient nog meer dan nu

integraal onderdeel te zijn van het dagelijks handelen binnen Stenden. De weg naar een ‘In Control Statement’ is

minstens zo belangrijk als de uitkomst. Inmiddels is een systematische start gemaakt met het identificeren, analyseren

en beheersen van risico’s. In het geval van de strategische risico-inventarisatie is dit al een onderdeel van een

continu proces: de Planning & Control-cyclus.

Stenden Hogeschool


Bijlage 7

Helderheid

In deze bijlage wordt gerapporteerd over de activiteiten van Stenden in het kader van voor Stenden relevante

thema’s uit de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’; OCW, 29 augustus 2003 en

‘Aanvulling op de notitie “Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs”; OCW, 27 augustus 2004.

Hieronder worden deze notities verder aangeduid als ‘Helderheid’ respectievelijk ‘Aanvulling op Helderheid’.

1. Uitbesteding (thema 1)

Stenden verantwoordt zich hier over het uitbesteden van (delen van het) bekostigd onderwijs aan zowel niet- als

wel-bekostigde instellingen, tegen betaling van de geleverde prestatie.

Grand Tour®

• Wat heeft Stenden uitbesteed?

Stenden heeft in 2011 studenten in het kader van de Grand Tour® in de gelegenheid gesteld een of twee

modulen te studeren aan één van de buitenlandse Campus Sites van Stenden.

Stenden University Hotel

• Wat heeft Stenden uitbesteed?

Stenden University Hotel is niet alleen een commercieel vier sterren-hotel, het is ook een leerbedrijf van en

voor vooral de opleiding Hotel Management van Stenden. Elk jaar, zo ook in 2011 participeren studenten in dit

leerbedrijf, waar zij praktijkonderwijs ontvangen

• Hoeveel studenten namen deel aan het uitbestede programma? Tegen welke kosten?

In 2011 namen ca. 1490 studenten deel aan dit leerbedrijf. Aan dit (uitbestede) praktijkonderwijs Hotel

Management binnen SUH is een bedrag van € 2,2 mio uit de rijksbijdrage besteed.

• Vanuit welke overwegingen?

Het concept ‘leerbedrijven’ vormt een belangrijk element van de onderwijsfilosofie van Stenden met zijn nadruk

op PGO. Het gaat uit van een beschermde omgeving waarin de student zijn of haar leerdoelstellingen kan verwezenlijken.

In een leerbedrijf van Stenden oefent de student relevante competenties door op een werkplek in de

rol van werknemer realistische beroepstaken uit te voeren op HBO-niveau. De leerbedrijven voeren op commerciële

basis werkzaamheden uit binnen de hogeschool en voor externe partijen. De studenten werken uitsluitend

onder begeleiding van docenten.

Jaarverslag 2011

98

• Hoeveel studenten namen deel aan het uitbestede programma?Tegen welke kosten?

Per Campus Site ging het om de volgende aantallen studenten:

Campus Site Aantal GT-studenten in 20111

Sep 2011 Febr 2011 Totaal 2011

Stenden South Africa 75 122 197

Stenden University Bali 39 7 46

Stenden Rangsit University 30 29 59

Bali/Thailand 51 82 133

Stenden University Qatar 3 3 6

Totaal 198 243 441

Gemiddeld verblijfsduur in 1,61 1,63 1,62

modulen

Aantal module-studenten 319 396 715

Rijksbijdrage €1.215.500

Stenden MeetingU

• Wat heeft Stenden uitbesteed?

Stenden MeetingU verzorgt hoofdzakelijk, maar niet alleen, in opdracht van Stenden-eenheden congressen,

studiedagen, evenementen, accreditaties en getuigschriftenuitreikingen. Bijna 10% van de opdrachten komt uit

het werkveld. SMU is niet alleen een commercieel bedrijf, het is ook een leerbedrijf, waarin studenten worden

opgeleid tot Professional Conference Organizer.

99

• Hoeveel studenten namen deel aan het uitbestede programma?

In 2011 namen 8 studenten deel aan dit leerbedrijf. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn inbegrepen in het

bedrag van € 2,2 mio in verband met het (uitbestede) praktijkonderwijs Hotel Management (zie boven onder

Stenden University Hotel).

• Vanuit welke overwegingen?

Zie de toelichting onder ‘Stenden University Hotel’.

In 2011 namen in totaal 441 Stenden-studenten in het kader van Grand Tour® deel aan programma-modulen die

door Stenden zijn uitbesteed aan buitenlandse campus sites van Stenden. Hiermee was een bedrag van € 1,2 mio

vanuit de rijksbijdrage mee gemoeid.

Voorbeelden grensgevallen

Naast deze uitbestedingen werkt Stenden op diverse punten samen met andere bekostigde instellingen, waarbij

partijen hun aandeel inbrengen in een gemeenschappelijk product, zonder strikt genomen onderwijstaken uit te

besteden in de zin van ‘Helderheid’ en ‘Aanvulling op helderheid’. Enkele voorbeelden kunnen dit wellicht illustreren.

• Vanuit welke overwegingen?

Stenden is ervan overtuigd dat een internationale oriëntatie voor jonge mensen een belangrijke succesfactor is

in een globaliserende wereld. Verder kijken dan eigen dorp, regio of land helpt de moderne mens z’n talenten te

herkennen en ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan een complexe wereld. Daartoe biedt de hogeschool

een internationaal werk- en leerklimaat op alle locaties, als voorbereiding op de realiteit van een interculturele

werkomgeving waarin vele afgestudeerden terecht komen. In dit perspectief heeft Stenden het Grand Tour®concept

ontwikkeld, waarmee zij studenten de mogelijkheid biedt om modulen of een semester te studeren aan

een van de buitenlandse vestigingen van Stenden. Omdat de modulen worden georganiseerd op eigen vestigingen

(dus onder eigen auspiciën, met eigen kwaliteitseisen en -systemen) is het mogelijk te garanderen dat

er volledige aansluiting bestaat tussen de onderwijsonderdelen die in Nederland en elders worden gevolgd. Het

Grand Tour® concept biedt studenten de kans een unieke ervaring op te doen in het buitenland, met programma’s

die worden verzorgd op een gelijk kwaliteitsniveau en plaats vinden in een veilige context. De Grand Tour®

staat open voor studenten van alle opleidingen van alle vestigingen.

AOLB

Aan deze opleiding, die in september 2010 van start ging, nemen in een samenwerkingsverband deel, naast de

Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Groningse

locatie van Stenden Hogeschool. Genoemde instellingen bieden met deze opleiding studenten de mogelijkheid

zowel de HBO-bachelor ‘Leraar Basisonderwijs’ als de WO-bachelor ‘Pedagogische Wetenschappen’ te behalen. Het

betreft hier een samenwerkingsverband, waarin partijen hun aandeel in het onderwijs inbrengen en zelf uitvoeren.

Formeel wordt er niets uitbesteed.

IBMS

Stenden biedt in samenwerking met Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool de opleiding IBMS aan. IBMS is een

gemeenschappelijke regeling ex artikel 8.1 WHW. Vanaf september 2007 is Stenden penvoerder. Dit is een samenwerkingsverband

waarin partijen hun aandeel in het onderwijs inbrengen en zelf uitvoeren. Formeel wordt er niets

uitbesteed, behalve genoemd penvoerderschap, dat partijen wisselend aan elkaar uitbesteden.

Stenden Hogeschool


100

2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten (thema 2)

In 2011 heeft Stenden niet geinvesteerd 23 in materiële vaste activa in buitenland en/of binnenland.

Campus Sites

Stenden heeft (wel) werkzaamheden op het gebied van het onderwijsprogramma verricht voor de verschillende

campus sites, waarvan de directe kosten zijn doorbelast aan de campus sites. De Inspectie heeft in haar eerste

onderzoek geconcludeerd, dat Stenden (de financiële administraties van) haar publieke en private activiteiten op

correcte wijze heeft gescheiden. De doorbelaste directe kosten zijn onderdeel van de financiële verantwoording van

een site casu quo de houdstermaatschappij.

Daarnaast brengt Stenden Hogeschool voor 2011 en 2012 een lump sum aan indirecte kosten 24 in rekening bij

Wyswert Beheer in verband met vooral bestuursactiviteiten ten behoeve van de campus sites.

Hiermee zijn alle activiteiten verricht vanuit het publieke domein ten behoeve van private activiteiten verrekend.

3. Bekostiging van buitenlandse 25 studenten in het kader

van uitwisselingsprogramma’s (thema 4)

Het totaal aantal Stenden-studenten dat in 2011 26 participeerde in een uitwisselingsprogramma bedroeg 187, van

wie 152 in Europa en 35 daarbuiten (zie de Tabel op de volgende bladzijden).

Daar staan in 2011 112 exchange-studenten tegenover, die door Stenden zijn ontvangen. Deze studenten studeerden

een semester op één van de Stenden-locaties in Leeuwarden, Emmen of Meppel.

Dit betekent dat er in 2011 niet méér buitenlandse studenten Stenden bezochten voor het volgen van een deel van

hun studie in het kader van een uitwisselingsprogramma dan er Stenden-studenten in datzelfde kader een deel van

hun studie volgden aan een buitenlandse onderwijsinstelling. In die zin is er geen sprake geweest van meerkosten

gerelateerd aan het bezoek van buitenlandse studenten aan Stenden Hogeschool in het kader van deze uitwisselingsprogramma’s.

Tabel 1 Aantallen inkomende en uitgaande studenten per uitwisselingsovereenkomst met

buitenlandse onderwijsinstelling

Partner-universiteiten binnen Europa

Land

Inkomende

exchangestudenten

Uitgaande

exchangestudenten

Facultad de Ciencias Economicas Argentinie 2 -2

Universidad de Tandil Argentinie 1 4 -3

Southern Cross University Australia 2 -2

Artesis Hogeschool Antwerpen Belgie 2 -2

Haute Ecole Mosane d’Enseignment Supérieur Belgie 1 2 -1

Hogeschool West-Vlaanderen Belgie 0

KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Belgie 0

International College Albena Bulgarije 2 2

University of Veliko Tarnovo ”St. Cyril and St. Methodius”

Bulgarije 0

Brescia University college Canada 1 3 -2

Universiad Mayor Chile 7 -7

TEKO - VIA University College Denemarken 7 -7

University College Lillebaelt Denemarken 0

University College Sjælland Denemarken 0

VIA University College, Denemarken 1 -1

VIA University College, School of Education Denemarken 0

Fachhochschule Hannover Duitsland 1 -1

Fachhochschule Heilbronn Duitsland 1 -1

Fachhochschule Kempten Duitsland 0

Fachhochschule Osnabrück Duitsland 1 -1

Fachhochschule Wurzburg-Schweinfurt-Abteilung Duitsland 2 -2

Hochschule Bremen Duitsland 5 1 4

Hochschule Bremerhaven Duitsland 4 1 3

Hochschule der Medien Stuttgart Duitsland 2 -2

Hochschule für technik und wirtschaft Zittau-Görlitz Duitsland 1 1 0

Hochschule Magdenburg-Stendal Duitsland 0

Jade Hochschule Duitsland 1 0 1

Ludwigshafen University of Applied Sciences Duitsland 0 0

Munich University of Applied Sciences Duitsland 1 2 -1

Paedagogische Hochschule Weingarten Duitsland 0

Birmingham College Engeland 2 6 4

Coventry University Engeland 0

Stranmillis University College Engeland 0

London Metreopolitan University Engeland 1 -1

The Scottish Agricultural College Engeland 0

The University of Strathclyde Engeland 2 -2

Trinity College Engeland 2 -2

University of Northampton Engeland 2 -2

University of Northumbria at Newcastle Engeland -

University of Ulster Engeland 5 -5

Haaga-Helia University of Applied Sciences Finland 1 6 -5

Hamk University of applied science Finland 1 -1

JAMK University of Applied Sciences Finland 3 6 -3

Balans

Jaarverslag 2011

101

23 Conform de definitie die voor investeringen wordt gehanteerd.

24 Naar verwachting zal in 2012 de lopende discussie worden beslecht over de basis van verrekening van indirecte kosten. Na 2012 zal voor

deze berekening gebruik worden gemaakt van een urenregistratiemodule, die wordt ingericht in het nieuwe financiële systeem.

25 Het betreft hier niet-Stenden studenten die studeren aan een buitenlandse instelling en gebruik makend van een uitwisselingsprogramma

een deel van hun studie volgen aan Stenden Hogeschool.

26 Het betreft hier vanzelfsprekend het studiejaar 2011/12.

Stenden Hogeschool


102

Kymenlaakson Polytechnic, University of Applied

Sciences

Finland 2 1 1

North Karelia Polytechnic Finland 1 1

Satakunta University of Applied Sciences Finland 2 1 1

TAMK University of Applied Sciences Finland 3 -3

Ecole Superieure de Commerce Frankrijk 8 -8

Group Ecole Supérieure de Commerce de Troyes Frankrijk 3 3 0

Hautes Etudes Commerciales Lieges Frankrijk 1 -1

Université d’Angers Frankrijk 0

Université de Savoie Frankrijk 9 1 8

Université du Havre Frankrijk 6 1 5

Universite Montesquieu Bordeaux Frankrijk 1 -1

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

Griekenland 4 -4

The Hong Kong Instiute of Education Hong Kong 0

Budapest Business School Hongarije 6 1 5

Insitute of Technology Tralee Ierland 3 -3

Institute of Technology Carlow Ierland 2 -2

Universita Della Calabria Italie 0 0

University of Parma Italie 1 1 0

Zagreb School of Economics and Management Kroatie 0

Kauno Kolegija Litouwen 2 2

Vilniaus University of Applied Sciences Litouwen 1 1

Vilnius Co-operative College Litouwen 3 3

Real Centro Universitario Escorial de Madrid Madrid 0

University of Malta Malta 0

University of Macedonia of Economic and Social

Sciences

Macedonie 1 1

Universidad de Guadalajara Mexico 3 -3

BI Norwegian Business School Noorwegen 1 2 -1

Finnmark University College Noorwegen 5 -5

Hogskolan i Harstad Noorwegen 1 -1

Molde University College Noorwegen 1 -1

Oslo and Akerhus University College for Applied Sciences

Noorwegen 0

University of Primorska Slovenie 5 -5

Universidad de Almería Spanje 0

Universidad de Cordoba Spanje 4 -4

Universidad de Deusto Bilbao Spanje 2 1 1

Universidad de Deusto San Sebastian Spanje 2 -2

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spanje 1 -1

Universidad of Valencia Spanje 4 4 0

Universidad Rey Juan Carlos Spanje 5 11 -6

Universidat Autonoma de Barcelona Spanje 4 3 1

University of Alicante Spanje 4 5 -1

University of Cadiz Spanje 3 2 1

University of Extremadura Spanje 4 1 3

University of Genova Spanje 0

University of Granada Spanje 4 4

University of Huelva Spanje 8 -8

University of Zaragoza Spanje 3 1 2

Technical University of Ostrava Tsjechie 0

University of Hradec Králové Tsjechie 1 1

Akdeniz Universitesi Turkije 0

Anadolu University Turkije 2 2

Beykent University Turkije 1 -1

Cukurova University Turkije 0

Izmir University of Economics Turkije 1 2 -1

Yasar University Turkije 3 -3

Michigan State University USA 1 2 -1

University of Tennessee Knoxville USA 1 1 0

University of Winconsin USA 1 -1

Kyung Hee university Zuid-Korea 3 4 -1

Linnaeus University Zweden 1 3 -2

Mid Sweden University Zweden 1 -1

University West Zweden 0

Deutschsprachige Pädagogische Hochschule, PHBern Zwitserland 1 1

Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen Zwitserland 0

Jaarverslag 2011

103

Sor Trondelag University College Noorwegen 0

Fachhochschule Voralberg Oostenrijk 1 -1

Totaal 112 187 -75

Internationales Institut fur Tourismus und Man. Oostenrijk 0

Internationales Man. Center Krems Ges.M.B.H. Oostenrijk 0

Pädagogische Hochschule Oostenrijk 0

Pädagogische Hochschule OÖ Oostenrijk 2 2

Veterinaermedizinishe Universitaet Wien Oostenrijk 1 -1

Academy of Finance in Warsaw Polen 4 4

Akademia Wychowania Fizycznego Polen 1 1 0

Lublin University of Maria Curie-Sklodowska Polen 0

Radom Acadamy of Economics Polen 0

Instituto Artes Visuais Design e Marketing Portugal 0

Instituto Politécnico de Coimbra Portugal 0

Instituto Politécno de Lisboa, Escola Superior de Educao Portugal 0

University of Ljublana

Slovenie

Stenden Hogeschool


4. Bekostiging van maatwerktrajecten (thema 8)

Alle maatwerktrajecten waarover hieronder wordt gerapporteerd betreffen reguliere opleidingen, waarbij Stenden

Hogeschool aanvullende inspanningen verricht tegen geëxpliciteerde meerkosten voor rekening van de vragende

partij. In geen van deze trajecten is sprake van ingrepen in het reguliere publiek opleidingsprogramma, noch in de

inhoud, noch in de omvang.

Stenden biedt de maatwerktrajecten aan onder voorwaarden conform de notitie ‘Helderheid’:

Zo wordt er gewerkt met een contract, waarin de bedrijfsvraag en de inspanningen van Stenden Hogeschool worden

geëxpliciteerd, als ook de meerkosten voor het bedrijf van de aanvullingen op het reguliere programma.

Vanzelfsprekend is het bedrijf ook geïnformeerd over alle randvoorwaarden die publieke bekostiging en CROHOregistratie

betreffen.

Tevens volgen studenten ten minste tweederde van de opleiding in het kader van deze maatwerktrajecten op een

locatie 27 van Stenden Hogeschool, conform de ‘Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’.

Voor het overige betreft het in alle genoemde gevallen een reguliere opleiding, die ook werd en wordt aangeboden

aan (andere) studenten die aan de normale toelatingseisen voldoen.

Bachelor Vrijetijdsmanagement Duaal

• Maatwerktraject voor Holland Casino in Hoofddorp

• Aanbieder: Stenden, School of Tourism & leisure

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 60

Associate degree Small Business & Retail Management

• Maatwerktraject voor Praxis, Hema, V&D, Bijenkorf, Actiesport, Scapino, Schaap Citroen, Hunkemöller, Les

Halles, Perry Sport, Staples en de Etamgroep, bij elkaar de groep BAD (Businessclass Associate Degree) vormend

• Aanbieder: Stenden, School of Commerce

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 21

Associate degree Small Business & Retail Management

• Maatwerktraject voor Deen Supermarkt in Hoorn

• Aanbieder: Stenden, School of Commerce

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 14

Associate degree Small Business & Retail Management

• Maatwerktraject voor Dixons, Dynabyte My Com in Rotterdam

• Aanbieder: Stenden, School of Commerce

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 21

Jaarverslag 2011

104

Bachelor Small Business & Retail Management

• Maatwerktraject voor Vodafone in Maastricht/Amsterdam en (andere) retailers

• Aanbieder: Stenden, School of Commerce

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 10

105

Bachelor Logistiek en Economie Duaal

• Maatwerktraject voor PostNL in Rotterdam

• Aanbieder: Stenden, School of Business

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 14

Associate degree Small Business & Retail Management

• Maatwerktraject voor PostNL in Utrecht

• Aanbieder: Stenden, School of Commerce

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 49

Associate degree Small Business & Retail Management

• Maatwerktraject voor Staples (voorheen: Office Center) in Almere

• Aanbieder: Stenden, School of Commerce

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 13

Associate degree Small Business & Retail Management

• Maatwerktraject voor Batavia Stad in Lelystad

• Aanbieder: Stenden, School of Commerce

• Aantal studenten dat gebruik maakte van het maatwerktraject in 2011: 48

27 De (hoofd-)vestigingsplaats van hieronder te noemen bedrijven waarmee Stenden een maatwerktraject is overeengekomen, is nadrukkelijk

niet de ‘vanzelfsprekende’ locatie waar (een deel van) de betreffende opleiding plaats heeft gevonden in 2011.

Stenden Hogeschool


106

Bijlage 8

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stenden neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door in haar beleid een balans te zoeken tussen maatschappelijk

(people), economisch (profit) en (in toenemende mate) ecologisch (planet) belang.

Het maatschappelijk belang dat Stenden koestert is complex, maar in essentie krachtig verwoord in haar missie:

Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities.

Het economisch belang dat Stenden vertegenwoordigt kent eveneens meerdere niveaus:

Stenden streeft naar effectieve en efficiënte uitvoering van haar publieke opdracht.

Stenden draagt in belangrijke mate bij aan de opleiding en ontwikkeling van veelal jonge mensen tot gekwalificeerde

instromers op de (inter-)nationale arbeidsmarkt.

Stenden bevordert de innovatie- en concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de regio’s van haar vestigingsplaatsen.

Het ecologisch belang dat Stenden onderschrijft is groot, maar vergt nog verdere articulatie. De visie van Stenden

geeft wel de richting aan: Serving to make it a better World.

Stenden bevordert de balans van deze drie belangen door haar doelstellingen te realiseren met oog voor het welzijn

van haar studenten, medewerkers, omringende gemeenschappen en andere stakeholders enerzijds en een duurzame

ecologische infrastructuur anderzijds.

In dit perspectief zijn in 2011 de volgende normatieve kaders, ontwikkelingen en activiteiten vermeldenswaard:

Profiel van Stenden

Het profiel van Stenden stipuleert een oriëntatie op niet alleen meesterschap en ondernemerschap, maar ook op

waardenreflectie en interculturele houding op basis van respect voor persoonlijke inspiratiebronnen. Dit veronderstelt

dat men kan omgaan met ethische dilemma’s en dat men ruimte geeft aan andere overtuigingen. Dit profiel

vormde in 2011, maar in deze vorm zeker al vanaf 2008, het vertrekpunt voor de invulling door Stenden van haar

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Integriteitscode

Stenden Hogeschool hanteert als innoverende, nationaal en internationaal ondernemende organisatie voor hoger

beroepsonderwijs een Integriteitscode, die op 20 december 2011 is vastgesteld door het College van Bestuur. Deze

code bevat de uitgangspunten van het integriteitsbeleid dat binnen Stenden wordt gevoerd. Alle handelingen die

binnen Stenden worden verricht en alle regelgeving die binnen de Hogeschool geldt, dienen in overeenstemming te

zijn met deze uitgangspunten.

Stenden benoemt als kenmerken van integer gedrag dat nodig is om het profiel van Stenden ‘waar te maken’:

• Professionaliteit

Stenden is een professionele organisatie en van haar medewerkers en studenten wordt een professionele

houding verwacht. Dat betekent dat Stenden onderwijs op een kwalitatief hoog niveau aanbiedt. Stenden

stimuleert de ontplooiingsmogelijkheden van haar medewerkers en haar studenten. Bestaande regels worden

nageleefd. Professionaliteit uit zich binnen Stenden in deskundig opereren, resultaatgericht werken, flexibel

optreden, representatief handelen en het tonen van betrokkenheid. Medewerkers en studenten gaan op integere

en professionele manier om met dilemma’s die zich voordoen.

• Verantwoordelijkheid

Medewerkers en studenten aanvaarden de verantwoordelijkheid die samenhangt met de plaats, functie en rol die

een ieder inneemt binnen Stenden. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid uit zich in het hebben van respect

en aandacht voor elkaar. Ook uit het zich in het erkennen van ieders bijdragen en verantwoordelijkheden, en

het voorkomen van iedere vorm van intimidatie. Medewerkers en studenten communiceren open en helder met

elkaar, zijn voor elkaar bereikbaar, spreken elkaar aan en leggen over en weer verantwoording af.

• Fair play

Stenden stelt zich tot doel een open, eerlijke en doorzichtige organisatie te zijn. Een organisatie waarbij kennis

waarover haar medewerkers en studenten beschikken uit hoofde van hun functie of rol, wordt gebruikt voor

het doel waarvoor deze kennis bestemd is. Eerlijkheid en transparantie in het beoordelen van studenten door

docenten staat voorop en staat en valt met fair play. Beoordeling vindt plaats op rechtvaardige, zuivere en onafhankelijke

gronden. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen zijn medewerkers terughoudend in het aannemen

van geschenken. Ook waken medewerkers er voor dat er binnen en buiten de Hogeschool een ongewenste

vermenging plaats vindt tussen het onderhouden van privé-relaties en het onderhouden van zakelijke relaties.

Functies en nevenfuncties die niet verenigbaar zijn met het belang van Stenden worden vermeden. Hetzelfde

geldt voor functies of nevenfuncties die de onafhankelijkheid van medewerkers kunnen aantasten. Voor

studenten geldt dat om een eerlijke beoordeling door een docent mogelijk te maken, de student ook een eerlijke

weergave dient te geven van hetgeen moet worden beoordeeld.

Overige normatieve kaders

Stenden investeerde in 2011 in regelgeving omtrent (on)wenselijk gedrag van studenten en medewerkers door, na

vaststelling of actualisering, (her)plaatsing op de Stenden-website van diverse regelingen en reglementen, zoals

de Integriteitcode(zie boven), de Regeling plagiaat, het Reglement ongewenst gedrag, Voorschriften privacy en

persoonsgegevens, Huisregels en ordemaatregelen, Examenreglement, Regeling studie en handicap, Reglement

rechtsbescherming van studenten en extranei, Gedragscode voor het gebruik van andere talen dan het Nederlands

in het onderwijs en de Klokkenluiderregeling.

Governance

Stenden is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor ‘good governance’. Externe verticale verantwoording naar de

principaal, de minister van OCW, vindt plaats met de Jaarrekening en het voorliggende Jaarverslag. De interne

verticale verantwoording wordt gewaarborgd door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT biedt zijn rapportage over

2011 aan in dit Jaarverslag 28 .

Horizontale verantwoording vindt op velerlei wijzen plaats. De Raden van Advies bewaken vanuit het werkveld de

kwaliteit van Stenden-opleidingen. Intern functioneren op verschillende niveaus adviesorganen en studentenraden,

die kritisch en constructief bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Daarnaast verschijnt jaarlijks en separaat aan dit

Jaarverslag het Annual Educational Report (AER). Dit verslag van Stenden-activiteiten op het terrein van onderwijs

en onderzoek wordt verspreid onder de ‘stakeholders’ van Stenden.

Al veel langer dan twee jaar vindt horizontale verantwoording plaats aan de eigen medewerkers in het kader

van medezeggenschap. Op centraal niveau is de medezeggenschap bij Stenden vanaf de fusie tot september

2011 ingevuld door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), daarna door de Centrale

Medezeggenschapsraad (CMR).

De CMR biedt zijn rapportage over 2011 aan in dit Jaarverslag 29 . Ten slotte vindt horizontale verantwoording plaats

op veel andere, meer informele wijzen, zoals interne werkbezoeken en deelname aan personeelsbijeenkomsten door

het College van Bestuur en extern gerichte open dagen.

Binnen Stenden speelt de Raad van Toezicht een belangrijke rol. De onafhankelijkheid van de Raad garandeert dat

hij zijn toezichthoudende taak naar behoren en conform de Governance Code kan vervullen. Ook in 2011 is deze

code nadrukkelijk leidraad geweest van zijn werkzaamheden.

Internationaliseringsbeleid

Stenden geeft met haar internationaliseringsbeleid op verschillende manieren vorm aan haar maatschappelijke

verantwoordelijkheid en -betrokkenheid. Met haar buitenlandse campus sites ontstaan interculturele onderwijsgemeenschappen

in uiteenlopende nationale contexten, waarin (jonge) studenten en medewerkers met verschillende

etnisch-culturele achtergronden nauw met elkaar leren samenwerken. Grand Tour® bevordert ontmoeting van en

dialoog tussen culturen. Ook de Nederlandse vestigingen van Stenden laten een lappendeken van culturen zien.

28 Zie Paragraaf 10.2 ‘Raad van Toezicht’.

29 Zie Paragraaf 10.3 ‘Medezeggenschap’.

Jaarverslag 2011

107

Stenden Hogeschool


108

Door het aanbod van Engelstalige modulen en curricula is de instroom van buitenlandse studenten in 2011 (en in

ettelijke jaren daarvoor) substantieel. Deze internationaliseringsdrieslag raakt de kern van de Stenden-missie: de

vorming en toerusting van toekomstige beroepsbeoefnaren in een onderwijscontext gekenmerkt door een pluriforme

waardenoriëntatie.

Welzijn van studenten en medewerkers

Stenden investeerde ook in 2011 in het welzijn van haar studenten en medewerkers. Zo maakt Stenden systematisch

gebruik van informatie over de hogeschool en haar (inter-)nationale opleidingen om de kwaliteit van

haar onderwijs continu te verbeteren en daarmee de tevredenheid van studenten te vergroten. Het totaalbeeld

dat daaruit resulteert voor 2011 is dat Stenden een goede hogeschool is, met goede opleidingen en een goed

werkend kwaliteits zorgsysteem. Eind 2010 is voor een gestructureerde en projectmatige aanpak van Stenden-brede

aandachtspunten de Task Force ’Duurzame verbetering’ ingesteld. In 2012 leidt deze aanpak naar verwachting tot

meetbare verbeteringen.

Daarnaast heeft Stenden in 2011 haar gezondheidsbeleid voor medewerkers verder ontwikkeld onder de naam

‘Personal Vitality Plan’ (PVP). In het voorjaar 2011 werden de Health scan en WerkVermogensMonitor herhaald

voor medewerkers die eerder niet in de gelegenheid waren om deel te nemen. Ook kon elke medewerker in 2011

50 besteden via het PVP en werden er onder andere trainingen, online advies en stoelmassage aangeboden. Er ziijn

voorlichtingsactiviteiten ontplooid over (de effecten van) ‘Bewegen’, ‘Roken’, ‘Alcohol’, ‘Voeding’ en ‘Ontspanning’.

In oktober is een ‘behoeftenonderzoek PVP’ verricht, in samenwerking met Achmea Vitale, onder 810 medewerkers

en 90 leidinggevenden. Op basis van de resultaten is de aansluiting van het PVP op de behoeften van medewerkers

en leidinggevenden verbeterd.

Belangrijk onderdeel van haar gezondheidsbeleid is het verzuimbeleid van Stenden. Drie uitgangspunten zijn hier

belangrijk: wederzijds respect tussen betrokken medewerker en leidinggevende; gezamenlijke verantwoordelijkheid

voor functioneren, ziekte en re-integratie; de opvatting dat ziekte en verzuim niet hetzelfde zijn en ziek zijn dus niet

automatisch arbeidsongeschikt betekent.

Stenden vindt dat studenten met een functiebeperking in staat moeten zijn met succes een opleiding te volgen,

zonder daarbij beperkt te worden door een gebrek aan voorzieningen. Om die reden heeft Stenden in 2011 een

aantal knelpunten in de toegankelijkheid van gebouwen weggenomen en diverse aanpassingen gerealiseerd in de

onderwijsvoorzieningen 30 .

In 2012 volgt de borging van deze voorzieningen, waarna Stenden in aanmerking komt voor de toekenning van het

Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS) voor alle locaties. De voorzieningen van Stenden worden positief

gewaardeerd door studenten met een functiebeperking 31 .

Stenden heeft ook oog voor haar medewerkers met een functiebeperking. Zij moeten in staat zijn met succes hun

werk te doen, zonder daarbij (in beginsel) beperkt te worden door een gebrek aan voorzieningen. Het beleid ten

aanzien van medewerkers met een functiebeperking betrof in 2011 onder meer het verbeteren van de toegankelijkheid

van gebouwen (conform eisen ITS-keurmerk) naar aanleiding van geconstateerde knelpunten en de verstrekking

op individueel niveau van hulpmiddelen op maat.

Stenden investeert binnen haar mogelijkheden continu in de optimalisering van het welzijn van studenten en medewerkers.

Daartoe maakt de hogeschool gebruik van de resultaten van jaarlijks onderzoek naar studenttevredenheid

en regelmatig onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Deze vormen de inzet van structurele verbeteractiviteiten.

Lectoraten die expliciet inzetten op duurzaamheid

De 18 lectoraten van Stenden tonen ieder voor zich de maatschappelijke betrokkenheid van Stenden, of het nu

gaat om de lectoraten Veelvormig Christelijk Basisonderwijs en Social Work & Arts Therapies of om de lectoraten

Tourism for Peace en Humanitarian Assistance. Hieronder wordt kort stil gestaan bij enkele van de lectoraten die

zich expliciet richten op duurzame ontwikkeling.

Service Studies

Het lectoraat ondersteunt dienstverlenende organisaties uit het MKB in hun transitie naar duurzaamheid. Zo

resulteerde het project SIA RAAK Greening Generation Y begin 2012 in innovatieve communicatie-technieken die

jongeren helpen bij hun keuze voor duurzaamheid. Dit project is dermate positief ontvangen door betrokken organisaties

en scholen, dat het project mede door hun financiële steun een vervolg krijgt. Ander lectoraatsonderzoek

betrof ‘Three Levels of Sustainability Framework’. Dit heeft begin 2012 geleid tot de uitgave van een boek door

Greenleaf. Ten slotte heeft het lectoraat zeer positieve reacties gekregen van Hobéon tijdens hun validatiebezoek

eind 2011: de integratie van theorie en toegepast onderzoek op het terrein van duurzaam gedrag werd een unieke

kwaliteit van het lectoraat genoemd.

Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie

Dit dubbellectoraat ontsluit kennis en ontwikkelt nieuwe ideeën met betrekking tot duurzame innovatieprocessen

op het terrein van Zorg en Wonen,Toerisme, en Kunststoffen in de regio Drenthe en de Euregio. Het lectoraat

stimuleert dit door regionale verbindingen te leggen en creatieve combinaties te vormen tussen beroepsonderwijs

(HBO én MBO) en bedrijfsleven.

Mariene Wetlands Studies

Aan het het lectoraat ‘Mariene Wetlands Studies’ ligt een initiatief ten grondslag van de Waddenvereniging,

Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool Groningen. Het Stenden-onderzoek vanuit lectoraat annex kenniskring

concentreert zich op de (duurzame) ontwikkeling van het toerisme in het waddengebied. Aandachtspunten

in 2011 waren onder andere gedrag en motieven van toeristen in het waddengebied en operationalisering van

duurzaam toerisme.

Economie op Mensenmaat

Het lectoraat richt zich op het herinrichten van economische structuren en processen in het perspectief van doelstellingen

van welvaart, welzijn en duurzaamheid. In 2011 is een begin gemaakt met de opzet van een Economisch

Laboratorium waarin de maatschappelijke effecten van nieuwe economische inrichtingen kunnen worden getoetst.

Duurzame Kunststoffen

Het onderzoek van dit lectoraat richtte zich in 2011 onder meer op energieverbruik bij enkele bedrijven, toepassingen

van duurzame kunststoffen, vlamwerendheid van Polymelkzuur (PLA) en duurzame mono fill draden voor 3D

printers.

Stenden als maatschappelijke kennisonderneming

Stenden heeft zich in 2011 op diverse manieren geprofileerd als maatschappelijke kennisonderneming. Zo ligt de

samenwerking tussen de noordelijke hogescholen 32 in het kader van het Sectorplan Noord, dat in 2010 aan OCW

werd aangeboden en gehonoreerd, op diverse thema’s goed op koers. Stenden is trekker van de hotspots Toerisme

en Educatie.

Programmatisch gaat het om drie lijnen:

• Naar een hoog niveau van kennis en beroepsuitoefening;

• Van jong tot oud; een hoger opleidingniveau voor de gehele bevolking;

• Praktijkonderzoek, innovatie en kennvalorisatie voor Noord-Nederland.

Het Sectorplan en de uitwerking daarvan laten een goede balans zien tussen behoud en versterking van de huidige

opleidingen en vestigingsplaatsen van de vier hogescholen en de gezamenlijke opbouw van nieuwe opleidingen en

samenwerkingsverbanden.

Jaarverslag 2011

109

30 Zie hiervoor verder Hoofdstuk 2 ‘Studenten’.

31 Zie hiervoor verder Hoofdstuk 5 ‘Kwaliteit’.

32 Hanze hogeschool Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein

Stenden Hogeschool


110

Naast het Sectorplan Noord timmerde Stenden in 2011 aan de weg met ‘Stenden My Concept’, waarvan in

september 2011 de officiële start plaats vond in Zuid-Oost Drenthe. In 2011 konden 1200 bezoekers gebruik

maken van dit zogenoemde FabLab, een werkplaats waar een gebruiker ideeën kan omzetten naar een tastbaar

prototype of naar een concreet product; het koppelt locale potentie aan internationale uitstraling, doordat alle

verworven kennis integraal en ‘world wide’ actief beschikbaar wordt gesteld. Daarmee sluit het Stenden My Concept

uitstekend aan bij de missie en visie van Stenden. Het belang ervan ligt ook in het verbinden van Techniek met

Educatie. Stenden My Concept overweegt samen met de opleiding CE deel te nemen aan de Solar Race 2012, een

populaire ‘challenge’, die op meerdere manieren ‘global sustainability’ bevordert.

Op 1 april 2011 ging Stenden PRE (Polymore Research & Education; voorheen Kennisknooppunt Duurzame

Kunststoffen) in Emmen van start, dat samen met het bedrijfsleven innovatief onderzoek doet op het gebied van

bio-kunststoffen in een ‘open source’-omgeving. Stenden PRE is opgericht door Stenden, API Institute en Nuon. De

gemeente Emmen, de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland participeren financieel.

Het initiatief past in het streven naar een meer duurzame ‘biobased economy’, gedragen door een netwerk van

bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van (duurzame) kunststoftechnologie.

Stenden bouwde in 2011 tevens samen met Kamer van Koophandel Noord-Nederland, gemeente Emmen, MKB

Zuidoost-Drenthe aan het Ondernemersplein in Emmen, bedoeld als ontmoetingsplek van én voor ondernemers.

Het lectoraat ‘Ondernemerschap, innovatie en kenniscirculatie’ nam in 2011 zitting in de programmaraad en organiseerde

thematische ontbijtsessies. De officiële, feestelijke opening van het Ondernemersplein vond plaats op 13

april 2012.

Stenden stimuleert tevens kenniscreatie en kenniscirculatie door het aanmoedigen en faciliteren van studenten een

eigen bedrijf te beginnen. Deze bedrijfjes worden (als onderdeel van sommige opleidingen) meestal na ‘moduul 4’

opgeheven, maar in sommige gevallen voor eigen risico van de student gecontinueerd.

Stenden University Hotel (SUH)

In dit leerbedrijf van Stenden worden de jonge professionals van IHM opgeleid tot ‘Hospitality experts’. Dat gaat in

de vorm van ‘Real World Learning’, met echte gasten, die kwaliteit en service verwachten. In 2011 prolongeerde het

hotel

de ‘Green Key gold Certificate’, dat in 2010 voor het eerst werd behaald. Dit is het hoogst haalbare resultaat

van een keuring door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. De ‘Green Key’ is het internationale

keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die duurzaam en maatschappelijk verantwoord willen

opereren. Als zodanig is het een begerenswaardig communicatiemiddel naar gasten, overheden en zakenrelaties, die

steeds vaker bewust kiezen voor een duurzame en milieuvriendelijke accommodatie. Een ander belangrijk kwaliteitskenmerk

is de beschrijving en vastlegging van alle processen conform ISO 9001.

(Overige) Leerbedrijven

Meerdere leerbedrijven van Stenden profileren zich in 2011 als duurzaam resp. verantwoord ondernemend.

Hierboven werd al het leerbedrijf SUH genoemd. Daarnaast verstrekte het leerbedrijf ‘Global Goals 2015’ duurzaamheidsadviezen

aan ondernemingen, onderwijs en overheid en hanteerde het leerbedrijf ‘Tourism Resource

Centre’, dat onder meer functioneert als ‘Touroperating Company’, een ‘groene’ aanpak, waarin duurzaamheid

voorop staat.

Het ‘Projectbureau Goede Doelen’werkte in 2011 structureel samen met enkele ‘goede doelen’-organisaties. Ook

werden Stenden-studenten en MBO-studenten, in contact gebracht met kansarme jongeren in ontwikkelingslanden

voor de overdracht en uitwisseling van kennis en vaardigheden.

Ook valt te noemen het ‘Ontmoetingscentrum Jonge Ouders’, dat in 2010 werd geopend met subsidie van de

gemeente Leeuwarden, op de campus van het Friesland College in Leeuwarden. FC Stenden College, het samenwerkingsverband

tussen Stenden en Friesland College, had hier eerder het initiatief toe genomen. Ook Gemeente

Leeuwarden, Stichting Ambulante FIOM en Sinne Welzijn participeren in het ontmoetingscentrum. Jonge ouders

(16+) kunnen in het ontmoetingscentrum terecht met vragen over zwangerschap, opvoeding, financiën, studie en

werk. Tevens is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. SPH-studenten staan vier dagen in de week

voor deze jongeren klaar met advies en begeleiding. Tweedejaars studenten zorgen voor de ontvangst, vierdejaars

studenten houden intake- gesprekken. Daarnaast verrichten zij onderzoek onder de doelgroep. Er wordt samengewerkt

met professionals van onder meer Stichting FIOM die helpt bij onderwerpen en problemen rondom ouderschap.

Kwaliteitsmanagement

Stenden onderschrijft de ambitie die spreekt uit ‘Kwaliteit in verscheidenheid’, de Strategische Agenda 2011

van OCW, zonder enige restrictie. Stenden Hogeschool staat (ook) voor de kwaliteit van het Hoger Onderwijs

en benadrukt in haar reactie op deze agenda dat ‘het (waar)borgen van de kwaliteit van het onderwijs en het

onderzoek het fundament is voor Stenden als hogeschool van de toekomst’. Stenden houdt in haar strategie en

beleid structureel rekening met de resultaten van extern en intern waarderingsonderzoek, zoals tevredenheidsonderzoek

onder studenten, alumni en medewerkers, en accreditaties. Die vormen evenzovele (jaarlijkse) bronnen,

waaruit Stenden put voor het continu verbeteren van haar kwaliteit.

Er is (gelukkig) ook veel waardering voor de kwaliteit van Stenden. Zo heeft Stenden met instemming kennisgenomen

van de conclusies van de Inspectie op basis van haar onderzoek in 2011 ten aanzien van het leerbedrijf van de

hotelschool. De weloverwogen visie op het leerproces, de te verwerven competenties en de deskundigheid van de

begeleiding, die de Inspectie beschrijft, waren in een eerder stadium mede aanleiding voor het visitatiepanel om in

het accreditatieproces de aanvraag voor een Bijzonder Kenmerk voor dit leerbedrijf van het Hoger Hotelonderwijs

te ondersteunen. Daarnaast concludeerde het Expert Panel 33 onder meer dat de sterke kanten van het internationaliseringsbeleid

van Stenden, zoals het Grand Tour®-concept, als ‘best practice’ aangemerkt kunnen worden. Deze

waardering past goed bij de ambitie van Stenden door te groeien tot een ‘kwaliteitsmerk’ in het hoger beroepsonderwijs,

een kwaliteitsmerk dat garant staat voor excellent onderwijs met aandacht voor de balans tussen people,

planet en profit.

Stenden heeft structureel aandacht voor kwaliteit. Zo is zij in 2011 begonnen met zogenaamde ‘thema-audits’. Dit

zijn audits waarin een specifiek onderwerp bij alle afdelingen wordt gecheckt; in 2011 betrof dit de studentendossiers.

Tevens zijn eerste ervaringen opgedaan met het nieuwe accreditatiestelsel. De Planning- & Control-cyclus is

doorontwikkeld, de kwaliteitszorg voor opleidingen is herijkt en er vonden kwaliteitscycli per opleiding plaats.

Vanzelfsprekend neemt Stenden klachten van studenten en medewerkers uitermate serieus. Sinds 1 september 2010

is de rechtsbescherming van studenten in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

versterkt. Conform art. 7. 59a WHW beschikt Stenden over de zogenoemde ‘Eén-loket-faciliteit’ (ELF), een centrale

‘intake’. ELF heeft in 2011 239 vragen, klachten, bezwaarschriften en beroepschriften binnengekregen, die vervolgens

naar de juiste persoon/afdeling/commissie binnen Stenden zijn doorgeleid. Het ging hierbij onder meer om

‘verkeerd doorverwijzen’, ‘teruggave collegegeld’ en ‘datum afstuderen’.

Voor zowel studenten als medewerkers geldt het Reglement Ongewenst Gedrag, waarin onder meer is voorzien in

een vertrouwenspersoon.

Inkoop

Stenden hanteert bij iedere aanbesteding duurzaamheidscriteria die door de overheid zijn ontwikkeld. Stenden

Hogeschool verwacht van haar leveranciers een proactieve en innovatie houding als het gaat om duurzaamheid.

Ook tijdens de contractperiode blijft Stenden Hogeschool in contact met leveranciers om duurzaamheid verder te

ontwikkelen.

Duurzaam restaurant

Vanaf maart 2010 beschikt Stenden over een duurzaam restaurant in Leeuwarden, met de naam ‘Canteen’. Het

restaurant maakt, als onderdeel van het leerbedrijf Stenden University Hotel van de opleiding IHM, studenten

vertrouwd met het werken in een organische keuken, die volledig biologisch en van begin tot eind duurzaam geproduceerd

voedsel serveert, met biologisch afbreekbaar eetgerei in een duurzaam vormgegeven interieur.

33 Zie ook Hoofdstuk 1 ‘Beleid en Management’.

Jaarverslag 2011

111

Stenden Hogeschool


112

en slotte

De ‘impact’van de duurzaamheidsinitiatieven van Stenden is waarschijnlijk substantieel, aangezien deze zich niet

beperken tot onderwijs, onderzoek en dienstverlening, maar zich ook nadrukkelijk manifesteren in het dagelijks

leven van allen op de hogeschool. Bovendien wordt het denken in duurzaamheid niet alleen lokaal, maar zeker ook

wereldwijd bevorderd door het bij uitstek internationale karakter van Stenden Hogeschool. Studenten en docenten

dragen ‘sustainability’ als belangrijke waarde uit naar (de regio’s van) andere campus sites en/of komen met nieuwe

duurzaamheidsconcepten terug.

Bijlage 9

Mijlpalen Stenden Hogeschool

1845 Meppel Start particuliere opleiding voor onderwijzers.

1879 Coevorden De pabo begint aan de Boermarkeweg als ‘rijksnormaallessen’.

1881 Meppel Particuliere onderwijzersopleiding verandert in een rijksopleiding.

1904 Groningen Startsein voor de eerste christelijke kweekschool in Noord-Nederland.

1923 Leeuwarden Vestiging van een ‘kweekschool’ (de Pedagogische Academie Mariënburg) in villa Mariënburg

in Leeuwarden.

1924 Meppel Rijksopleiding wordt Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen.

1954 Emmen Oprichting Christelijke kweekschool.

1958 Assen Begin hervormde kweekschool.

1965 Meppel Rijkskweekschool wordt omgevormd tot Pedagogische Academie.

1968 Assen Hervormde kweekschool gaat over in Pedagogische Academie.

1969 Emmen Rijks Pedagogische Academie verhuist naar de huidige locatie.

1969 Groningen De opleiding van Kweekschool met den Bijbel verandert in Christelijke Pedagogische Academie

‘De Nijenborg’.

1976 Emmen HTS gaat officieel van start met Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek.

1981 Meppel Particuliere opleiding voor onderwijzers wordt omgezet naar een rijksopleiding.

1985 Meppel Pedagogische Academie wordt pabo.

1987 Leeuwarden Pedagogische Academie Mariënburg, de Academie Fiswerd (jeugdwelzijnswerk) en de Hotel

Management School Leeuwarden (HMSL) fuseren tot Christelijke Hogeschool Noord-

Nederland (CHNN).

1987 Emmen Christelijke Pedagogische Academie gaat deel uitmaken van de CHNN.

1987 Emmen Ontstaan Hogeschool Drenthe uit fusie van diverse scholen.

1987 Emmen Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs gaat op in Hogeschool Drenthe.

1987 Meppel Pabo Meppel gaat samen met de pabo’s van Assen en Emmen op in Hogeschool Drenthe.

1987 Assen Pabo De Eekhorst gaat op in Hogeschool Drenthe.

1987 Groningen Christelijke Pedagogische Academie ‘De Nijenborg’ gaat deel uitmaken van Christelijke

Hogeschool Noord Nederland.

1987 Leeuwarden Begin van nieuwbouw CHN aan de Rengerslaan.

1997 Groningen CHNN-vestiging Groningen verhuist naar het Wiebengacomplex aan het Eyssoniusplein.

2002/03 Qatar en Zuid-Afrika De eerste Global Campus Sites van CHN gaan van start.

2004 Leeuwarden Opening vernieuwde campus door Koningin Beatrix. Viering 100-jarig bestaan.

2004 Groningen CHN-vestiging Groningen betrekt weer eigen gebouw, nu aan de Phebensstraat.

2006 Bangkok Eerste studiejaar Campus Site Bangkok.

2008 Leeuwarden

Emmen

Groningen

Meppel

Assen

Christelijke Hogeschool Nederland en Hogeschool Drenthe fuseren, op het niveau van

bestuur, toezicht en medezeggenschap, tot Stenden Hogeschool.

2009 Bali Eerste studiejaar Campus Site Bali.

2010 ‘Stenden university

of applied sciences’

(alle locaties)

Juridische fusie van Stichting Stenden Hogeschool v/h CHN en Stichting Stenden Hogeschool

v/h HD tot Stichting Stenden Hogeschool. Eerst genoemde stichtingen zijn daarbij

opgeheven.

Totaal aantal ingeschreven studenten overschrijdt 11.000.

2011 Stenden Nederland Samengaan (materiële fusie) van Stenden-opleidingen in zeven schools:

• School of Education

• School of Business

• School of Commerce

• School of Hospitality

• School of Social Work and Arts Therapies

• School of Media & Entertainment and Technology

• School of Tourism and Leisure.

Jaarverslag 2011

113

Stenden Hogeschool


114

Bijlage 10

Raad van Toezicht 2011

Mr. C. Bijl (herbenoembaar in 2012)

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Emmen.

Nevenfuncties:

• Voorzitter ledenvereniging Evean-Icare;

• Voorzitter Stichting Nazorg Ousterhaule;

• Voorzitter Stichting Veiligheidszorg Drenthe;

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Grote Kerk Cultureel;

• Voorzitter gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Drenthe;

• Plaatsvervangend voorzitter Regionaal College Drenthe;

• Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten;

• Lid landelijke Scoutingscommissie Partij van de Arbeid;

• Plaatsvervangend lid Raad van Europa (Straatsburg);

• Voorzitter College van Vereffenaars Cevan;

• Adviserend lid Dagelijks Bestuur SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland).

Lid comité van aanbeveling:

• Hospice Emmen;

• Stichting biljarten voor goede doelen;

• Stichting leergeld;

• Wensstichting Zalavolbate;

• Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld;

• Stichting Toon Hermanshuis Drenthe;

• Challenge your future;

• Demma Foundation;

• Stichting Drentse Veteranen.

Mw. J.G. Beukers-Maatje (herbenoembaar in 2015)

Senior adviseur

Nevenfuncties:

• Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap Erasmus in Almelo

• Lid Raad van Toezicht Stuiver ( bewindvoering van cliënten met een verstandelijke beperking)

• Lid Raad van Commissarissen Sociale Werkvoorziening Almelo (Soweco)

• Voorzitter Bestuur Peuterspeelzalen

• Lid Provinciale Staten Overijssel

• Voorzitter ad interim Roeivereniging Salland Gramsbergen

Prof. dr. J.K. van Dijk (herbenoembaar in 2012)

Emeritus-hoogleraar Personeel en Organisatie Gezondheidszorg Erasmus Universiteit/Erasmus MC;

Zelfstandig bestuursadviseur Personeel, Organisatie en Innovatie (Dijkadvies).

Nevenfuncties

• Adviseur Personeelsfonds De Open Ankh te Soesterberg;

• Lid Stichting i.o. Innovaties in de Zorg;

• Adviseur FWG Advies te Utrecht.

T. Eerenstein (herbenoembaar in 2012)

Wethouder gemeente Hoogeveen.

Nevenfuncties

• Bestuurslid Recreatieschap Drenthe;

• Lid van de Bondsraad van de ANWB;

• Bestuurslid Coöp. Uitvaartvereniging Zuid-Oost-Drenthe:

• Commissaris Waterleiding Maatschappij Drenthe;

• Lid Raad van Toezicht Tourist Info Drenthe.

Jaarverslag 2011

115

A. Bruggeman (herbenoembaar in 2012)

Vicevoorzitter

Secretaris internationaal CNV Vakmensen.

Nevenfuncties:

• Vicevoorzitter bestuur Bedrijfschap Horeca en Catering en vicevoorzitter bestuur Productschap Tuinbouw;

• Lid Raad van Commissarissen N.V. Schade;

• Boardmember CEDEFOP, Europees Centrum voor Beroepsonderwijs;

• Lid Commissie Maatschappelijke Agenda van de Besturenraad;

• Vicevoorzitter Kenwerk, kenniscentrum voor de Horeca;

• Bestuurslid Kenteq, kenniscentrum voor de techniek;

• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Philadelphia Support;

• Voorzitter Raad van Toezicht LOGOS, stichting voor Prot.Chr. basisonderwijs in Gorinchem/Leerdam

Drs. K.B. van Popta (aftredend per 31-12-2011)

Directeur Financiën en Interne Zaken MKB – Nederland.

Nevenfuncties:

• Werkgeversvoorzitter Pensioenfonds Detailhandel;

• Werkgeversvoorzitter Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen;

• Werkgeversbestuurslid van het Pensioenfonds van de Schilders.

Stenden Hogeschool


116

Drs. Ing. J. Reitsma (herbenoembaar in 2012)

Gepensioneerd.

Voorheen: burgemeester van de gemeente Wymbritseradiel;

lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor het CDA (1986-2001);

voorzitter Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (2001-2006).

Nevenfuncties:

• Voorzitter Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool;

• Voorzitter IJswegencentrale Sneek-Wymbritseradeel-IJlst;

• Voorzitter Commissie Elfmerentocht;

• Voorzitter Stichting Indië-Monument Friesland;

• Voorzitter Schaats Trainings Club Rutten;

• Voorzitter Klankbordgroep Reststoffen Energie Centrale Harlingen;

• Voorzitter Adviesraad Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidwest Friesland.

F. Schepers (herbenoembaar in 2012)

Gepensioneerd.

Voorheen Financieel Directeur Wavin B.V.

Nevenfuncties:

• Lid Raad van Advies Verhoek International B.V.;

• Lid Raad van Commissarissen AVEBE U.A.;

• Lid Raad van Toezicht Saxenburgh Groep;

• Bestuurslid Stichting Zwieseborg;

• Lid Raad van Toezicht Vechtdal College;

• Voorzitter Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds OWASE.

Mw. mr. drs. M.Ch.A. Smilde (herbenoembaar in 2012)

Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor het CDA.

Nevenfuncties:

• Bestuurslid Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde.

Bijlage 11

Bestuur & Management Stenden Hogeschool

College van Bestuur

Drs. W.J. Breebaart Voorzitter (tot 15 januari 2011)

Mr. L.J. Klaassen Voorzitter (per 1 maart 2011)

Drs. K.W. van der Hoek Vicevoorzitter

Portefeuilleverdeling College van Bestuur

Mr. L.J. Klaassen

- Algemeen bestuur

- Strategie-ontwikkeling

- Contactpersoon voor Raad van Toezicht en Centrale Medezeggenschapsraad

- School of Tourism & Leisure

- School of Business

- School of Hospitality Management

- Afdeling Finance & Control

- Afdeling Corporate Communicatie

- Afdeling Legal Affairs

- Commerciële organisatie-onderdelen, inclusief de leerbedrijven

- Afdeling Quality Assurance

- Internationalisering

Drs. K.W. van der Hoek

- Waarnemend voorzitter

- School of Social Work and Arts Therapies

- School of Education

- School of Media & Entertainment Management and Technology

- School of Commerce

- Onderzoek

- Afdeling ESO

- Afdeling HRM (inclusief Management Development)

- Afdeling Marketing

- Afdeling Facilities

- Afdeling Inkoop

- Afdeling ICT

Jaarverslag 2011

117

Secretaris College van Bestuur

Mw. mr. A. van Weelden

Stenden Hogeschool


118

Corporate Office

Finance & Control

Directeur

Drs. H. Wolters

Human Resource Management

Directeur

Mw. drs. A. Hospers

Corporate Communicatie

Manager

Drs. P.J. Mulder

Corporate Quality Assurance

Manager

Mw. drs. H.I. te Velde

Mw. D. Riedstra MBA ad interim vanaf 1 juni 2011

Marketing

Manager

Drs. J. Steppé

Legal Affairs

Manager

Mw. mr. I. Janssen

Stenden Facilities/Interne Dienst Emmen, Assen en Meppel

Unitdirecteur Services en Centrale projecten

G. Hielema (tot 1 maart 2011 ad interim)

Mw. drs. R.A. Coumou (vanaf 17 juni 2011)

Informatie- & Communicatie Technologie

Manager

Ing. E. van Gorkum

Inkoop

Manager

Mw. J.E. Postma

Stenden – Lumius

Directeur

W. Goodijk

Stenden – International Affairs

Directeur

Dr. R. Coelen

Jaarverslag 2011

119

Educational Support Office (ESO)

Directeur

Mw. drs. J.T. van Geffen (tot 15 augustus 2011)

Drs. P.L. van Amsterdam (vanaf 1 september 2011 ad interim)

Stenden university Qatar (Campus Site: Doha)

President

W. Johnson

Teamleider – Educational Technology Centre

Mw. drs. E.B. Vonkeman

Teamleider – Student Mobility Centre

J. van Beusekom

Teamleider- Planning Centre

J. van Beusekom (tot 1 september 2011)

D. Hoekstra (vanaf 1 september ad interim)

Teamleider – Information & Registration Centre

Mw. H. Westerhuis

Teamleider – Library & Knowledge Centre

M.J.N. Pillen (tot 1 september 2011)

J. van Beusekom (vanaf 1 september 2011)

Teamleider Student Career Centre

M.J.N. Pillen tot 1 september 2011

Drs. P.L. van Amsterdam (vanaf 1 oktober 2011 ad interim)

Teamleider – Quality Centre

Mw. drs. C.J.F. Meijer

Stenden Facilities/Interne Dienst Leeuwarden en Groningen

Manager

G. Hielema (tot 1 maart 2011 ad interim)

Mw. drs. R.A. Coumou (vanaf 17 juni 2011)

Supervisory Board

Mr. L.J. Klaassen

President Stenden University

Y. Jouaneh Board Member Al Faisal Holding/CEO Al Farman Investment and

International Trading C, W.L.L.

M. Ramahi CFO Aamal Holdings

W. Johnson President Stenden University Qatar

Advisory Board

Drs. K.W. van der Hoek

Vice President Stenden University

G. Friend GM Grand Hyatt Doha

W. Adbull-Rassul Alumni Student, Risk Manager Commercial Bank

W. Johnson President Stenden University Qatar

Dr. A. Grit

Academic Dean

Mw. I. Wesselaar

HR Manager, Shell Service Company W.L.L.

J. Coubat General Manager Rotana Hotel Doha

Mrs. S. Abul Haija

Senior Educational Advisor Stenden University Qatar

H. Hassan Training Manager Mövenpick Tower & Suites

R. Loutfi, Assistant Human Resources Manager Intercontinental Doha

A. Al Nuaimi Qatar Tourism & Exhibitions Authority

H. Al Mulla Chief HR & Admin Officer Qatar National Hotels Company

A. Al Mustafawi Chief Executive Officer HSBC

Mw. H. te Velde

Quality Manager Stenden University Qatar

M. Saaranay MD Retail Hospitality Division

Stenden Hogeschool


Stenden Rangsit university (Campus Site: Bangkok, Thailand)

Academic Director

Dr. W. Panmunin

Supervisory Board

Mr. L.J. Klaassen

Dr. R. Coelen

J. Schedler

S. Wangpaijtr

P. Myles Tourism Specialist, Kyle Business Projects / NMMU Research Associate

Dr C. Thompson

Dean IHM, Stenden University

Dr. W. Hensens (secretary)

Academic Dean, Stenden South Africa

Mr. Eduard van Zyl

General Manager, Courtyard Hotel Port Elizabeth

C. van Oudtshoorn General Manager, Raddison Blue Hotel Port Elizabeth

S. Liebenberg

G. Chowles Fedics Port Elizabeth

Mw. C. Arends

Nelson Mandela Bay University Tourism Department

120

Advisory Board

R. Rijnders Senior Vice-President Operations, Onyx Hospitality Group,

Thailand (chair)

Mw. Soraya Bunnag

Project Manager, The Tawana Bangkok, Thailand

Mw. L. Chow

CEO, CSM Academy International, Singapore

V. Geertsen Director Leisure Sales Thailand & Cambodja, Starwood Hotels, Thailand

Drs. K.W. van der Hoek

Vice president Stenden university

Mw. Professor C. Hsu

Associate Director Academic Affairs, Hong Kong

Polytechnic University, School of Hotel & Tourism

Management, Hong Kong

Mw. M. Jansen

Senior Lecturer Emeritus and Author in Hospitality

Management, Netherlands

Dr. T. Radev

Rector and Director, International University College Albena, Bulgaria

Mw. Professor E. Roberts

Head of School of Hotel, Resort and Tourism

Management, Faculty of Business, Technology &

Sustainable Development, Bond University, Australia

D. Seigneur Vice President Human Resources Asia & French

Polynesia, Accor Hospitality Asia, Singapore

Stenden university Indonesia (Campus Site: Bali)

General Manager

B. Doesburg

Supervisory Board

Mr. L.J. Klaassen

Mr. R. Coelen

Mr. Putra Suarthana

Advisory Board

( wordt momenteel samengesteld)

Stenden – School of Graduate Studies

Jaarverslag 2011

121

Directeur

T. Strik generaal b.d. (tot 1 september 2011 ad interim)

Dr. H. Blom (vanaf 1 september 2011)

Stenden university South Africa (Campus Site: Port Alfred)

Dean

W. Hensens

Board of Governors

A. Gardiner (chairman) Owner and CEO Mantis Collection

Mr. L.J. Klaassen

President Stenden University

Mw. L. Swanepoel

Local Municipal Representative

Dr. R. Coelen

Vice President International Stenden University

Represents the Executive board in

their absence

Dr. R. Mornet

Chairman, Stenden Academic Advisory Board

Advisory Board

Dr. R. Mornet (chairman)

Retired Dean, Hotel School of Witwatersrand

Drs. K.W. van der Hoek

Vice President Stenden University

T. Xhali Food and Beverage Manager, Shamwari Town House PE, Alumnus

Stenden South Africa

S. Lourens Group Operations Manager PE Hotels

Mw. H. Sadiki

Provincial Director, Standard Bank of South Africa

Mw. D. Joshua

Business Development Consultant, Tourism Enterprise Programme

Raad van Advies

Dr. N. Johns

Director CTF Consultans, Norwich, UK

D. Krans BBA Human Resources Director Hotel Okura Amsterdam

Drs. B. van der Tuuk

Consultant Tourism, Recreation and Leisure,

Business Strategies, Grontmij B.V.

G. Curiel MA, Bsc BA Managing Director Caribbean Development Center

Bonaire N.V.

Dr. K. Breedveld

Director W.J.H. Mulier Instituut

Stenden – Institute for Applied Research

(Opgeheven per 1 januari 2012)

Directeur Academic Affairs

T. Strik, generaal b.d. (tot 1 september 2011 ad interim)

Dr. H. Blom, (vanaf 1 september 2011)

Stenden Hogeschool


122

Lectoraten

(Alle lectoraten zijn per 1 januari 2012 overgegaan naar verwante, hieronder per lectoraat genoemde School; met

uitzondering van ‘Geïnspireerd Leren’.)

Mw. dr. E. Cavagnaro

Service Studies (Naar School of Hospitality)

Dr. M. Dolk

Geïnspireerd Leren (Per 1 september 2011opgeheven)

Dr. A. Bekman

Mens en Organisatie (Naar School of Social Work and Arts Therapies)

Dr. M. Spreen

Social Work and Arts Therapies (Naar gelijknamige School)

Dr. C. Wigmans en drs. Henk Pol Ontwikkeling van Veelvormig Christelijk Basisonderwijs (Naar School of

Education)

Drs. H. Revier

Mariene Wetlands Studies (Naar School of Tourism and Leisure)

Ir. P. van Elswijk

Economie op Mensenmaat (Naar School of Business)

Dr. O. Moufakkir

Tourism for Peace (Naar School of Tourism and Leisure)

Dr. G. Anthonio

Leadership & Change Management (Naar School of Social Work and Arts

Therapies)

T. Strik, generaal b.d. Humanitarian Assistance (Naar School of Business)

Dr. J. Waalkens

Ondernemerschap, Innovatie en Kenniscirculatie (Naar School of

Commerce)

Mw. dr. I. Delies

Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie

(dubbellectoraat Stenden Hogeschool/Alfa-college; Naar School of

Tourism and Leisure)

Dr. D. Craig

Hospitality Management Studies (Naar School of Hospitality)

A. Postma MSc Scenarioplanning (Naar School of Tourism and Leisure)

Bedrijfseconomie

Raad van Advies

H. Tebbes De Jong & Laan accountants

J. Tingen Countus

H. van der Berg Olijslager

Mw. K. Doek-De Grote

Countus

J.B. van der Slijk

Rabobank Emmen-Coevorden

Mw. R. Hilbrands-Lubbers

Ernst & Young

A.J. Pothof

Van der Zee slagerijen

T. van der Veen De Hypotheekshop Drachten

M.R. Spit

UMCG

A. Meijer Kroese & Wevers

Logistiek en Economie

Raad van Advies

W. van der Ark MCS Multimodaal Containertransport

M. Boelens Distributiecentrum Super de Boer NV

G.F. Hes

Koopman Logistics Group BV

R.M.J. van Heeswijk

Waterschap Reest en Wieden

H. Mulder Rietplas Consultancy BV

P. Olthof Transport en Logistiek

Jaarverslag 2011

123

Stenden – School of Business

Head of School

Mw. A.B. Mannen Msc.

Commerciële Economie

Raad van Advies

E. Giethoorn Rabobank

M. Kooi Honeywell B.V.

S. Pilkes MTRO Heerenveen

K. Smid Gemeente Hoogeveen

Mw. M. vd Veen-Hoekstra

De Hypotheekshop Drachten

Personeel en Arbeid

Raad van Advies

J. Schagen (Voorzitter) Directeur Reax

Drs. H.C. Blanksma

Adviseur P&O projecten Zorggroep Noorderbreedte

Drs. A. Bosma

Ondernemer / psycholoog Forest Advies

R.A.F. Jansen

Directeur Dienst Sociale Zaken NW-Fryslan

J. Schagen Directeur Reax

F. van Dijk Teamcoördinator UWV Werkbedrijf Leeuwarden

Mw. drs. M. Koning

Manager Human Resources Friesland Campina

Mw. A.de Haan

Directeur adviesbureau de Rijk

International Business and Language Studies

Raad van Advies

Mw. R. Biemans

Fresenius Hemocare

C. van der Blij nieuwe werkgever

B. Finke Glencairn Capital Company BV

E.R.J. Zwols

Kentfort

A.F. Aartzen

IAC Geometrical Engineers B.V.

Mw. A.M. Dijk

Universiteit Groningen, Language Centre

Toegepaste Bedrijfskunde

Raad van Advies

H. van der Veen Regiodirecteur Randstad

(voorzitter)

Drs. B.J.J. Kollmer

Programmadirecteur School of Technology

(vicevoorzitter)

Hogeschool Inholland

Mw. M.H.H. Perquin-Sarneel

Regiodirecteur Zaken/ Regiokantoor Friesland Deutsche Bank

Mw. M. van der Burgt

Adviseur secretariële opleidingen ECABO

H. Borgstein Hoofd Informatie en Automatisering Provincie Friesland

Mw. G. Zondervan

Manager Wever en van Wijnen BV

Stenden – School of Education

Head of School

Mw. I.I. Janssen

Leraar Basisonderwijs

Raad van Advies vh CHN

Mw. S. Amels

voorzitter, WSNS coördinator SWV Westerkwartier Roden

Jaap Buitink

RUG

W. Meijer Votrad / RUG

S. van der Wal vicevoorzitter, Noventa

A. Fickweiler BMC Advies

P. Bootsma KOC Groningen

Stenden Hogeschool


124

Raad van Advies vh HD

P. Moltmaker Voorzitter Plateau

Mw. J.van Dorland

Het Octaaf, COG Drenthe

Z. Wijnholds vicevoorzitter, Bovenschools Manager Openbaar Primair

Onderwijs Gemeente Emmen

J. Imbosch OBS Delftlanden

T. Meijer BWB school Dalen

J. Timmermans Lid College van Bestuur Aves

Mw. A.Vastenburg

Drenthe College

Lectoraat Fries en Meertaligheid

Lector: Dr. A. Riemersma

Lectoraat Early Childhood

Lectoren: Mw. dr. S. Goorhuis en mw. dr. I. Oenema-Mosterd (worden in november geïnstalleerd)

Academische Pabo

De Academische Pabo is een opleiding die wordt aangeboden vanuit de nauwe samenwerking tussen de

Rijksuniversiteit Groningen en de drie noordelijke Pabo’s: Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool en

Stenden Hogeschool Groningen. Met deze geïntegreerde opleiding kunnen vwo’ers na vier jaar twee bachelordiploma’s

behalen.

Leisure Management

Raad van Advies

J.K. Janssen

Directeur Fonds DuurSaam

A.T. van Eijk

Directeur Travel Counsellors Nederland BV

Mw. L. Weinans (voorzitter)

Directeur Bal-lorig

Mw. drs. I. Strouken

Directeur Nederlands centrum voor Volkscultuur

Mw. R. Jonkeren

manager Holland Casino

Mw. R. Waale

Directeur Keunstwurk

Drs. S. Tijsma

Afdelingshoofd Economie, Recreatie & Toerisme Provinsje Fryslân

W. Hondius Commercieel directeur Transavia

L.J. D’Amore

President IIPT

Drs. J.R. Ybema

Regiomanager HISWA

T. Hartog Directeur Activa Tours

D. Holocek Michigan State University

J. Lance Course Leader events management, London Metropolitan University

R. Ermers Directeur SRC cultuurreizen

J. Boelens Directeur Bewegingscentrum Drachten/Norg

A. Messchaert manager international projects WSSA

S. Bruin project manager Norvell Jefferson

Jaarverslag 2011

125

Stenden – School of Hospitality Management

Stenden – School of Tourism and Leisure

Head of School

Mr. S. van der Galiën

Head of School

Dr. F. de Klerk Wolters

Tourism Management

Raad van Advies

J.K. Janssen

Directeur Fonds DuurSaam

A.T. van Eijk

Directeur Travel Counsellors Nederland BV

L. Weinans (voorzitter) Directeur Bal-lorig

Mw. drs. I. Strouken

Directeur Nederlands centrum voor Volkscultuur

Mw. R. Jonkeren

manager Holland Casino

Mw. R. Waale

Directeur Keunstwurk

Drs. S. Tijsma

Afdelingshoofd Economie, Recreatie & Toerisme

Provinsje Fryslân

W. Hondius Commercieel directeur Transavia

L.J. D’Amore

President IIPT

Drs. J.R. Ybema

Regiomanager HISWA

T. Hartog Directeur Activa Tours

D. Holocek Michigan State University

J. Lance Course Leader events management, London Metropolitan University

R. Ermers Directeur, SRC cultuurreizen

J. Boelens Directeur Bewegingscentrum Drachten/Norg

A. Messchaert manager international projects WSSA

S. Bruin project manager Norvell Jefferson

International Hospitality Management

Raad van advies

G. Bos lookingforbooking.com

D.A. Boucke

General Manager N.V. Hotelmaatschappij Torarica

D. Bramwell Managing Director DuncanBramwell & Company Ltd.

I. Buick MBA Managing Director Buick Systems International LTD

Mw. R. Deken

Manager Corporate Recruitment Randstad Nederland

Prof. dr. J. de Haan

Scientific director University of Groningen

C. Hubar AB member in Escorial

Drs. E.G. Hoogendoorn

Managing Director Horwath Consulting

M. Ten Hoor General Manager Stenden university Hotel

J.St. John

President & CEO Mantis International

Mw. H. Koopman

General Manager Radisson SAS Hotel Amsterdam Airport

P. Kuiper Directievoorzitter Stichting Kinderopvang Nederland

R. Lagerweij General Manager Bulgari Hotels

T. Lodder Director T3 HOTELS

W.A.J.P. Madlener

Directeur Facilitair Bedrijf Zorggroep Noorderbreedte

R.N. Mankarious

Chief Executive Officer Cedar Capital Partners

R. Nahon Consultant Customer Care Consultancy

M.D. Olsen, PhD

Professor Pamplin College of Business, Department

of Hospitality and Tourism Management

R. Payer General Manager Hilton Amsterdam

Mw. C. Pinck

Senior Salesmanager Tempo-Team Nationaal Branche and Account

Centrum

J.T. Roersma

Managing Director Hospitality Support Group

A. Rouwendal General Manager Movenpick Hotel Amsterdam

Stenden Hogeschool


126

J. Schaatsbergen SVP KLM Facility Services afdeling SPL/YA

G. Vass General Manager Ellenborough Park

R. Visser Operations Director Center Parcs

Drs. P.W.M. Vrancken

Student Counsellor Lindecollege

Mw. Walstra

Economic Affairs Council Leeuwarden

W. Waninge Member of the managementteam Horeca Bedrijfschap

B. van de Winkel Ceneral Manager Hilton Athens

T.H.B. de Wolff

Director Hotel Tjaarda

V.C. van Wulfen

Manager ICP-group Academic Medical Center

Mw. L. Zhang

General Manager Four Points Sheraton Shenzhen

Lectoraat Gastronomy

Lector: Dr. P. Klosse

Stenden – School of Commerce

Head of School

B. Doornbusch (tot 11 mei 2011 ad interim)

Mw. drs. J.T. van Geffen (vanaf 15 augustus 2011)

Retail Businessschool

Raad van Advies

J. van Nuenen Lid Raad van Commissarissen

E. Diekstra CEO Hamilton Bright

R. Jager Operationeel Directeur Kenniscentrum Handel

H. de Brouwer Organistatie adviseur

R.Thewessen

Directeur StudentenWerk

B. van den Nieuwenhof International Sales Director

Mw. B. Mali (vicevoorzitter)

Coördinerend docent ROC Friese Poort en Vaktherapeut Beeldend

O. Herder Projectmanager WMO Gemeente Leeuwarden

Mw. A. Kooyman

Creatief therapeute beeldend bij GGZ Friesland

G. Bouma Expert afdeling onderwijs en jeugdzorg van het Nederlands

Jeugdinstituut in Utrecht.

Drs. K.H.A. van Anken

Directeur-bestuurder Zienn

Mw. A. Adema

Sectormanager Sociaal cultureel Werk, Jeugd en

Samenlevingsopbouw bij Sinne Welzijn

Drs. H.C. Staverman

Psychiater GGZ Friesland en zorgprogrammadirecteur Spoedeisende

Psychiatrie

Mw. J. Slagter

Manager Zeuvenakker/Hanzeborg Appelscha

Mw. J. Molenaar

Zelfstandig Creatief therapeute en contextueel pastoraal hulpverlener

Stenden – School of Media & Entertainment Management and Technology

Head of School

Mr. P.P.C.J. Bemelmans

Media en Entertainment Management

Raad van Advies

H. Snijder NDC Group

Mw. S. Dhuyvetter

Executive Producer and Host Travel talk radio

Mw. N. van Thoor

Spargle

M. Scholten RTL Nederland

Techniek

Raad van Advies

Ing. P. Breukers

Schoeller Arca Systems B.V.

J. Drees Centric Managed ICT Service B.V.

A. Fennema Pezy Products Innovation B.V.

H. Groen IQ Therapeutics B.V.

H. Hof Europe’s Energy Point

D. Huisman Drenthe College

Mw. K. van Huisstede

Leveste Medische Microbiologie

Dr. J. Jager

Applied Polymer Innovations Institute

R. Jipping Emmtec Services B.V.

E. Koorman Multimove B.V.

E. Koster, PhD Spark Holland B.V.

Ing. M. van de Kraats

Stichting STODT

K. Ophoff Wavin Technology & Innovations B.V.

Ing. M. el Ouarti

Ordina Application Outsourching B.V.

P. Roper (voorzitter) The Compleat Consultant

R. Schuitema TASS

J. Sikkenga SG automatisering B.V.

J. Sytsma Philips Consumer Lifestyle B.V.

R. Tuinhout Logica Nederland B.V.

Jaarverslag 2011

127

International Business and Management Studies

Raad van Advies

W. de Haan Add Export Import Consultancy bv

J. Zeinstra Zet BV

E. Schouwstra Kamer van Koophandel

Mw. D. Bergsma

ABN Amro

Mw. M. van Bergen

Mirjam van Bergen projectmanagement, interim management, beleidsadvisering

B. van Vliet YKK Global Marketing Group

J. Bruinsma Van der Meulen Meesterbakkers

J. van der Werf Saxion, RUG

Stenden - School of Social Works and Arts Therapy

Head of School

Mw. drs. A. Schokker

Sociaal Pedagogische Hulpverlening / Creatieve Therapie

Raad van advies

Mw. D. Scholten (voorzitter)

Centrummanager ‘Swettehiem’ (Palet)

Lectoraat Duurzame Kunststoffen

Lectoren: Dr. J. Jager en Dr. R. Folkersma

Lectoraat Organizations and Social Media

Lector: Dr. J. Slevin

Stenden Hogeschool


Bijlage 12

KCE

Kennis Campus Emmen

Afkortingenlijst

KNAW

KSI

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Kenniscentrum Sociale Innovatie

L&E

Logistiek & Economie

128

Ad

API

BE

B&ML

BNGR

CE

CEO

C(h)

CHN

CHOI

CMR

CO

COBEX

COSO

CRM

CT

CvB

Dr.

Drs.

EC

EER

ESO

ETFI

FabLab

FIBAA-A

Fte

FUWA

GCS

GMR

HAVO

HBO

HD

HHO

HISWA

HTRO

HO

HRM

HTS

I

IBL

IBMS

ICT

IHM

Ir.

ISM

ITB

ITS

Associate degree

Applied Polymer Innovations Institute Emmen B.V.

Bedrijfseconomie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Boven Nominaal of behaalde GRaad

Commerciële Economie

Corporate Executive Officer

Chemie

Christelijke Hogeschool Nederland

Centrum Hoger Onderwijs Informatie

Centrale Medezeggenschapsraad

Corporate Office

College van Beroep voor de Examens

Referentiekader interne controle (ontwikkeld door de Committee of Sponsoring Organizations …)

Customer Relationship Management

Creatieve Therapie

College van Bestuur

Doctor

Doctorandus

European Credit (studiepunt in het HO)

Europese Economische Ruimte

Educational Support Office

European Tourism Futures Institute

Fabrication Laboratorium

Foudation for International Business Administration Accreditation

Full Time Equivalent

Functiewaardering

Global Campus Site

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

Hoger Beroeps Onderwijs

Hogeschool Drenthe

Hoger Hotel Onderwijs

Nederlandse Vereniging voor Handel en Industrie op het gebied van Scheepsbouw en Watersport

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

Hoger Onderwijs

Human Resource Management

Hogere Technische School

Informatica

International Business & Languages

International Business and Management Studies

Informatie & Communicatie Technologie

International Hospitality Management

Ingenieur (WO)

Instituut Service Management

Internationale Tourismus-Börse

Internationaal Toegankelijkheids Symbool

LondonMet London Metropolitan University

MIHM Master of International Hospitality Management

MAIEM Master of International Higher Education Management

MILTS Master of International Leisure and Tourism Management

MIRM Master of International Retail Management

MISM Master of International Service Management

MLI Master of Learning & Innovation

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs

MEM Media & Entertainment Management

MKB Midden- en Kleinbedrijf

Mr. Meester in de rechten

MTO Medewerkertevredenheidsonderzoek

NFO Netto Functioneel Oppervlak

NQA Netherlands Quality Agency

NSE Nationale Studenten Enquête

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

OBP Ondersteunend- en beheerpersoneel

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OLB Opleiding tot Leraar Basisonderwijs

OM Office Management

OP Onderwijzend Personeel

P&A Personeel & Arbeid

PGO Probleem Gestuurd Onderwijs

PhD Doctor of Philosophy

P&O Personeel & Organisatie

PRE Polymore Research & Education

PVP Personal Vitality Plan

RECRON Vereniging van Recreatieondernemers Nederland

RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie

RM Retail Management

ROC Regionaal Opleidingen Centrum

RvT Raad van Toezicht

SBRM Small Business & Retail Management

SGS School of Graduate Studies

SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland

SPH Sociaal Pedagogische Hulpverlening

STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya

SUH Stenden University Hotel

TB Toegepaste bedrijfskunde (voorheen: Office Management)

TI Technische Informatica

TM Tourism Management

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

UCF University Campus Fryslân

VM Vrijetijdsmanagement

VO Voortgezet Onderwijs

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WO Wetenschappelijk Onderwijs

WTB Werktuigbouwkunde

Jaarverslag 2011

129

Inspectie

Inspectie van het Onderwijs

Stenden Hogeschool


www.stenden.com

Stenden Hogeschool jaarverslag 2011

More magazines by this user
Similar magazines