29.08.2014 Views

Presentatie Marijke Visser (Toetsing normen wateroverlast) - Stowa

Presentatie Marijke Visser (Toetsing normen wateroverlast) - Stowa

Presentatie Marijke Visser (Toetsing normen wateroverlast) - Stowa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Watersysteemtoetsing<br />

Zuiderzeeland<br />

<strong>Marijke</strong> <strong>Visser</strong>


Inhoud<br />

• Gebiedsbeschrijving<br />

• Leerpunten vorige toetsing<br />

• Voorbereidende studies<br />

• Modelaanpassing<br />

• <strong>Toetsing</strong>smethodiek<br />

• <strong>Toetsing</strong><br />

• Bevindingen


Gebiedskarakteristieken<br />

Flevoland<br />

NOORDOOSTPOLDER<br />

ZUIDELIJK<br />

EN OOSTELIJK<br />

FLEVOLAND<br />

- twee grote polders<br />

- grote bemalingseenheden<br />

- grote kavels<br />

- bodemdaling<br />

- hoogwaardige landbouw


Flevolandse norm<br />

De polders zijn ontworpen met een laag<br />

inundatierisico, bodemdaling zorgt echter voor een<br />

langzame verslechtering.<br />

Landelijk gebied<br />

Stedelijk gebied<br />

Natuur<br />

maximaal 1:50 per jaar<br />

gemiddeld 1:80 per jaar<br />

1:100 per jaar<br />

geen norm


Vorige toetsing (2005-2007)<br />

• Alleen landelijk gebied getoetst<br />

• Sobek CF-RR model<br />

• Buienreeksmethode<br />

• 1:80 norm<br />

Resultaten werden “politiek gevoelig” door<br />

plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen<br />

(aanleg Oostvaarderswold)<br />

Provincie vertrouwde berekende<br />

wateropgave niet


Leerpunten vorige toetsing<br />

Quickscan:<br />

- Flevolandse norm onduidelijk<br />

- Rapportage onvolledig<br />

- Gebiedspartners (provincie) te weinig<br />

betrokken bij proces<br />

Inhoudelijke vragen:<br />

- Wat is effect kleischeuren?<br />

- Neerslag valt niet uniform!<br />

- Hoe snel daalt de bodem?<br />

- Is de buienreeksmethode wel toepasbaar?


Voorbereidende studies<br />

2010-2011<br />

1. Rekenvoorschrift opgesteld in<br />

samenwerking met Provincie Flevoland<br />

2. Studie voorkomen kleischeuren<br />

3. Studie effect neerslagspreiding<br />

4. Nieuwe prognoses bodemdaling<br />

5. Afweging toetsingsmethodiek


Nieuw onderzoek:<br />

Kleischeuren<br />

Opdracht HKV lijn in water / Alterra (2011)<br />

Functie kleischeuren: drainage en<br />

berging.<br />

Onderzoeksvragen:<br />

- In kaart brengen scheuren en<br />

berging<br />

- Vertalen naar modelconcept


Nieuw onderzoek:<br />

Neerslagspreiding<br />

- Neerslag valt niet uniform<br />

- Peilvakken zijn groot in<br />

Flevoland<br />

Overschatten we de<br />

waterstanden door uniforme<br />

belasting?<br />

Onderzoek: HKV lijn in water (2010)


Effect op Flevoland<br />

Puntneerslag<br />

Neerslagspreiding<br />

Bij gemaal:<br />

waterstand wordt bepaald door gebiedsneerslag<br />

(gebiedsreductie)<br />

Hoog in systeem:<br />

waterstand wordt bepaald door puntneerslag<br />

(volledige neerslagbelasting)


Evaluatie toetsingsmethodiek<br />

Buienreeksmethode:<br />

- Lengte van reeks te kort voor bepaling hoge<br />

<strong>normen</strong> (plotposities staan vast)<br />

- Er zijn meer factoren dan alleen neerslag die<br />

van belang zijn (begroeiing, bodemvocht,<br />

bemaling)<br />

Overstap naar stochastenmethode


Communicatie: Instelling Platform-NBW<br />

Provincie<br />

6 gemeenten<br />

Rijkswaterstaat<br />

Bijeenkomsten (dagdelen) waarin we de gebiedspartners hebben<br />

bijgepraat over de stand van zaken.<br />

1. Uitgangspunten toetsing en model<br />

2. Nieuw onderzoek<br />

3. Modelkalibratie<br />

Binnenkort:<br />

4. Resultaten en beheerdersoordeel


Modelaanpassingen<br />

uitgevoerde<br />

werkzaamheden<br />

kleischeuren<br />

stedelijke<br />

gebieden<br />

AHN2


Kalibratie<br />

Model is gekalibreerd op afvoeren en<br />

waterstanden.<br />

Afvoeren: waterbalans van de polders<br />

Aanpassingen van:<br />

Ø Infiltratiecapaciteit<br />

Ø Uittreeweerstand<br />

Ø Kwel/wegzijging<br />

Ø Berging kleischeuren<br />

RESULTAAT:<br />

Afvoeren OK<br />

Dilemma:<br />

waterstanden<br />

beheer


Gemaalinzet<br />

- “Vroeger” veel pompen handmatig bediend.<br />

- Gemaalinzet afhankelijk van inschatting<br />

peilbeheerders<br />

- Het kost tijd om een dieselgemaal aan te<br />

zetten (minimaal 2 uur)<br />

Oplossing<br />

In model aanslagpeilen van handmatig<br />

gestuurde gemalen aangepast


Uitgangspunten:<br />

Rekenkundige toetsing<br />

Ø Toetsen stedelijk en landelijk gebied met Flevolandse<br />

norm (rekenvoorschrift)<br />

Ø Drie zichtjaren: huidige situatie, 2024 en 2050<br />

Ø Klimaatscenario W<br />

Ø Bodemdaling<br />

Ø Rekening houden met neerslagspreiding


Rekenkundige toetsing<br />

12 sets stochastenberekeningen<br />

Stochasten: Begroeiing, vochttoestand bodem, gemaalcapaciteit,<br />

neerslagduur, neerslagvolume, neerslagpatroon<br />

2 gebiedsreductie neerslag<br />

3 zichtjaren (huidig, 2024, 2050)<br />

2 polders (NOP, ZOF)<br />

Totaal meer dan 20.000 berekeningen…<br />

Uitgevoerd op het rekencluster van HKV.


Rekenkundige toetsing<br />

Uitkomsten:<br />

Waterstands-kans-relatie per afwateringseenheid (470)<br />

Op basis daarvan inundatiekaarten per set<br />

Inundatiekaarten worden gecombineerd met functie<br />

(stedelijk, landelijk, natuur) en gebiedsreductie tot<br />

toetsingskaart.


Beheerdersoordeel<br />

De toetsingsresultaten worden beoordeeld door<br />

de beheerders (opzichters en gebiedspartners)<br />

op basis van de huidige situatie.<br />

Terecht of onterecht falen van gebieden.<br />

Oorzaken onterecht falen:<br />

- Niet goed filteren van weg- erf- en/of<br />

kavelsloten<br />

- Bouwactiviteiten<br />

- Water kan er niet komen…<br />

- Functietoekenning verkeerd


Luchtfoto 2011


Luchtfoto 2009


Onzekerheid resultaten<br />

Onzekerheid in o.a.:<br />

modellering (waterstanden)<br />

bodemdaling<br />

klimaatscenario<br />

wel/geen gebiedsreductie neerslag<br />

Totale onzekerheid moeilijk kwantificeerbaar!


Bandbreedte resultaten<br />

Weergeven<br />

T40 : paars<br />

T50 : rood<br />

T65 : geel


Waar staan we nu?<br />

Rekenkundige toetsing + beheerdersoordeel =<br />

definitieve wateropgave<br />

Volgende week inlichten gebiedspartners en<br />

heemraden.<br />

Daarna rapportage afronden, DenH-voorstel en<br />

presentatie bestuur.<br />

Rapportage naar provincie.<br />

Volgend jaar: maatregelenstudies!


Bevindingen<br />

Positieve reacties van gebiedspartners op het proces.<br />

Instelling NBW-platform was goed idee!<br />

Kwaliteit van kalibratiedata moet verbeterd worden.<br />

We hebben het toetsingsproces beter in de vingers. We<br />

weten wat we gedaan hebben en waarom.<br />

Onzekerheid in de resultaten momenteel nog niet te<br />

kwantificeren.<br />

Beheerdersoordeel is essentieel onderdeel.


Vragen???

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!