31.08.2014 Views

handleiding met uitleg over het formulier voor de aangifte van ...

handleiding met uitleg over het formulier voor de aangifte van ...

handleiding met uitleg over het formulier voor de aangifte van ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Handleiding <strong>met</strong> <strong>uitleg</strong> <strong>over</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en steunaanvraag in <strong>het</strong><br />

ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Natura 2000 <strong>voor</strong> boseigenaars<br />

CAMPAGNE 2013<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel<br />

Wallonie<br />

Service public <strong>de</strong> Wallonie


Handleiding <strong>met</strong> <strong>uitleg</strong> <strong>over</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte<br />

en steunaanvraag in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> Natura 2000 <strong>voor</strong> boseigenaars<br />

CAMPAGNE 2013<br />

Direction générale opérationnelle<br />

<strong>de</strong> l’Agriculture, <strong>de</strong>s Ressources naturelles et <strong>de</strong> l’Environnement


VOORWOORD<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel


Voorwoord<br />

De Waalse regering heeft beslist om Natura 2000 snel te concretiseren in heel <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> <strong>het</strong> Waalse<br />

Gewest. Het Natura 2000-netwerk is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> grotere mid<strong>de</strong>len om <strong>de</strong> zeldzaamste soorten op Europese<br />

schaal in stand te hou<strong>de</strong>n en te ontwikkelen.<br />

Als eigenaar binnen een Natura 2000-site is <strong>het</strong> ook uw taak om <strong>de</strong> uitdaging aan te gaan en ons te helpen<br />

een daadkrachtig beleid uit te werken inzake natuurbehoud. Daarom zijn er beheermaatregelen nodig om<br />

<strong>de</strong>ze kostbare soorten en omgevingen te beschermen. Deze maatregelen hebben een kost die wordt erkend<br />

door <strong>de</strong> Waalse Regering. Er zijn dus vergoedingen en subsidies <strong>voor</strong>zien.<br />

Om te kunnen genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze steun dient u <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> in te vullen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte<br />

en steunaanvraag dat hierbij wordt gevoegd, en dient u dit terug te bezorgen aan een <strong>van</strong> <strong>de</strong> Directies Buitendiensten<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun <strong>van</strong> <strong>het</strong> Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en<br />

Leefmilieu waar<strong>van</strong> u <strong>de</strong> gegevens in bijlage vindt.<br />

De <strong>handleiding</strong> <strong>met</strong> <strong>uitleg</strong> bij dit <strong>formulier</strong> is bestemd om u hierbij te helpen. De <strong>handleiding</strong> bestaat uit twee<br />

luiken :<br />

Luik 1 bevat <strong>de</strong> informatie die u nodig heeft om u te helpen bij <strong>het</strong> invullen <strong>van</strong> uw <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en steunaanvragen in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Natura 2000 ;<br />

Luik 2 geeft een <strong>over</strong>zicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> soorten steunbeleid en <strong>de</strong> vigeren<strong>de</strong> wetgeving in <strong>het</strong><br />

ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Natura 2000.<br />

Hopelijk helpt <strong>de</strong>ze informatie u om uw <strong>aangifte</strong> correct in te vullen !<br />

Indien u moeilijkhe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rvindt om <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> in te vullen, dan verzoek ik u om u rechtstreeks te wen<strong>de</strong>n<br />

tot <strong>de</strong> personen vermeld in <strong>de</strong> bijlage die <strong>voor</strong> u ter beschikking staan.<br />

Ik ben er sterk <strong>van</strong> <strong>over</strong>tuigd dat als ie<strong>de</strong>reen meewerkt, ons natuurerfgoed zal wor<strong>de</strong>n behou<strong>de</strong>n, en dat <strong>het</strong><br />

Natura 2000-netwerk zich zal kunnen ontwikkelen in <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> <strong>de</strong> toekomstige generaties !<br />

Ir. Clau<strong>de</strong> Delbeuck,<br />

Algemeen Directeur inzake Landbouw,<br />

Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu<br />

1


inhoudstafel<br />

VOORWOORD1<br />

LUIK I: HOE DE AANGIFTE INVULLEN ? 5<br />

Inleiding 5<br />

Te respecteren data 7<br />

I. Na te leven <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n per rubriek<br />

op <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> 9<br />

A. ALGEMEEN 9<br />

B. RUBRIEK 1 : i<strong>de</strong>ntificatiegegevens <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> aangever 10<br />

C. RUBRIEK 2 : steunaanvragen 10<br />

D. RUBRIEK 3 : <strong>aangifte</strong> bosgebiedpercelen<br />

Natura 2000 10<br />

E. RUBRIEK 4 : aanvraag <strong>van</strong> subsidies op <strong>de</strong><br />

Natura 2000-site 14<br />

F. RUBRIEK 5 : handtekening(en) 14<br />

II. HOE DE FOTOPLANNEN AANVULLEN ? 16<br />

A. INLEIDING 16<br />

B. Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen 16<br />

c. Gebruiksinstructies <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen 17<br />

D. Grafische validatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong>s <strong>van</strong><br />

bosoppervlakte 18


Overzicht 2 : <strong>over</strong>zicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> STEUN 21<br />

Inleiding – Bevoeg<strong>de</strong> autoriteiten 21<br />

2 DE STEUN 25<br />

2.1 Inleiding 25<br />

2.2 Niet-landbouwkundige vergoeding –<br />

Site Natura 2000 ge<strong>de</strong>kt door een<br />

Aanwijzingsbesluit 25<br />

2.3 Niet-landbouwkundige vergoeding –<br />

Kandidaat-sites <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura 2000-<br />

netwerk 25<br />

2.4 Bijkomen<strong>de</strong> subsidie in een<br />

niet-landbouwkundige omgeving 26<br />

2.5 An<strong>de</strong>re subsidies 26<br />

FORMULIER 1 : WIJZIGING VAN DE OPPERVLAKTE-<br />

AANGIFTE 2013 37<br />

FORMULIER 2 : SUBSIDIEAANVRAAG VOOR<br />

HET BEHEER VAN NIET-<br />

LANDBOUWKUNDIGE OPEN<br />

OMGEVINGEN EN VOOR HET<br />

RESTAUREREN ERVAN 39<br />

FORMULIER 3 : BEROEP 41<br />

3 CORRIGERENDE MAATREGELEN 29<br />

3.1 De controles 29<br />

3.2 Beroep 29<br />

3.3 Invor<strong>de</strong>ren 30<br />

3.4 Vermin<strong>de</strong>ringen, uitsluitingen en boetes 30<br />

4 AFKORTINGEN - AANVULLENDE INFORMATIE 33<br />

5 BIJlagen 35<br />

6 Directies Buitendiensten <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> Department Natuur en Bossen 36<br />

3


LUIK I:<br />

HOE DE AANGIFTE<br />

INVULLEN?<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel


LUIK I:<br />

HOE DE<br />

AANGIFTE INVULLEN?<br />

Inleiding<br />

Deze <strong>handleiding</strong> is bedoeld om <strong>het</strong> invullen <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en<br />

steunaanvraag in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Natura 2000 <strong>voor</strong><br />

<strong>het</strong> jaar 2013 te vergemakkelijken.<br />

Voordat u dit 1 e luik <strong>met</strong> <strong>uitleg</strong> <strong>over</strong> <strong>de</strong> praktische<br />

aspecten <strong>voor</strong> <strong>het</strong> invullen <strong>van</strong> dit <strong>formulier</strong> doorneemt,<br />

ra<strong>de</strong>n we u ten stelligste aan om meer te<br />

lezen <strong>over</strong> <strong>de</strong> regeling in zijn geheel door <strong>het</strong> 2 e<br />

luik <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze <strong>handleiding</strong> te <strong>over</strong>lopen.<br />

Het <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en<br />

steunaanvraag 2013 integreert <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> steunmaatregelen<br />

:<br />

1) Niet-landbouwkundige vergoeding<br />

2) Bijkomen<strong>de</strong> subsidies in niet-landbouwkundige<br />

omgeving – Financiering Waals Gewest :<br />

• een bijkomen<strong>de</strong> subsidie <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bosran<strong>de</strong>n ;<br />

• een bijkomen<strong>de</strong> subsidie <strong>voor</strong> <strong>de</strong> te behou<strong>de</strong>n<br />

stukken natuur.<br />

Belangrijke opmerkingen :<br />

Als <strong>het</strong> gaat om informatie en verwijzingen naar<br />

teksten die <strong>het</strong> <strong>voor</strong>werp uitmaken <strong>van</strong> een officiële<br />

publicatie, gel<strong>de</strong>n enkel <strong>de</strong> teksten gepubliceerd in<br />

<strong>het</strong> Publicatieblad <strong>van</strong> <strong>de</strong> Europese Unie 1 of in <strong>het</strong><br />

Belgisch Staatsblad 2 of in officiële circulaires.<br />

Het indienen <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong><br />

<strong>van</strong> bosoppervlakte en steunaanvraag wordt<br />

ingevoerd <strong>met</strong> kennis <strong>van</strong> zaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> vigeren<strong>de</strong><br />

Europese en Waalse reglementering, in <strong>het</strong> bijzon<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>schriften vermeld in <strong>de</strong> Veror<strong>de</strong>ningen<br />

(EG) nr. 73/2009, 1698/2005, en in hun<br />

toepassingsreglementen.<br />

Deze verschillen<strong>de</strong> steunmaatregelen staan beschreven<br />

in <strong>het</strong> besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering <strong>van</strong><br />

8 november 2012 betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> vergoedingen en<br />

toelagen toegekend in <strong>de</strong> Natura 2000-sites en in<br />

<strong>de</strong> sites die in aanmerking komen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura<br />

2000-net en in <strong>de</strong> ecologische hoofdstructuur en<br />

staan dui<strong>de</strong>lijk vermeld in <strong>het</strong> twee<strong>de</strong> luik <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />

verklaren<strong>de</strong> <strong>handleiding</strong>.<br />

1. http://eur-lex.europa.eu/fr/in<strong>de</strong>x.htm<br />

2. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl<br />

5


DATa<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel


Te respecteren data<br />

De in tabel 1 vermel<strong>de</strong> documenten moeten wor<strong>de</strong>n<br />

ingediend bij <strong>de</strong> Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

Departement Steun <strong>van</strong> <strong>het</strong> DGARNE (Adressen :<br />

Luik 2, punt 5. Bijlagen).<br />

Tabel 1. Uiterste data <strong>voor</strong> <strong>het</strong> indienen <strong>van</strong> <strong>de</strong> documenten<br />

Voor<br />

Oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

29 maart 2013<br />

Voor<br />

31 mei 2013<br />

Wijziging 3 <strong>met</strong> verhoging<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> steun<br />

Wijzigings<strong>formulier</strong> 1<br />

(zon<strong>de</strong>r sanctiemaatregel)<br />

Boetes wegens laattijdige indiening<br />

Het laattijdig indienen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> (na 29 maart)<br />

leidt tot een vermin<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>het</strong> steunbedrag <strong>met</strong><br />

1 % per werkdag vertraging.<br />

Bovendien wor<strong>de</strong>n aanvragen ingediend na 23 april<br />

2013 als onont<strong>van</strong>kelijk beschouwd en geven ze<br />

geen recht op enige steun.<br />

3 Elke an<strong>de</strong>re wijziging moet onverwijld wor<strong>de</strong>n ingediend in <strong>de</strong> loop <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> jaar.<br />

7


VOORWAARDEN<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel


I. Na te leven <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n<br />

per rubriek<br />

op <strong>het</strong> <strong>formulier</strong>.<br />

A. ALGEMEEN<br />

Het <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en<br />

steunaanvraag 2013 wordt aan <strong>de</strong> eigenaars <strong>van</strong><br />

bosgebied in twee exemplaren <strong>over</strong>handigd :<br />

• een exemplaar is bestemd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> aanvrager <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> steun ;<br />

• een exemplaar moet wor<strong>de</strong>n teruggestuurd naar <strong>de</strong><br />

Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun,<br />

waar<strong>van</strong> <strong>het</strong> correspon<strong>de</strong>ntieadres vermeld is in <strong>het</strong><br />

briefhoofd <strong>van</strong> <strong>het</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong>- en steunaanvraagdocument.<br />

Opmerking :<br />

Met eigenaar <strong>van</strong> bosgebied bedoelt men in<br />

2013 private eigenaars die beschikken <strong>over</strong><br />

meer dan 5 ha 4 bos dat in aanmerking komt<br />

(inheemse loofbomen en toebehoren bij <strong>het</strong> bos)<br />

en publieke eigenaars. Publieke eigenaars kunnen<br />

echter slechts aanspraak maken op <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong><br />

subsidie <strong>voor</strong> bosran<strong>de</strong>n en stukken te<br />

behou<strong>de</strong>n natuur beoogd in hoofdstuk IV §2 <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> BWR <strong>van</strong> 08 november 2012, (Besluit <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> WR betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> vergoedingen en toelagen<br />

toegekend in <strong>de</strong> Natura 2000-sites en in <strong>de</strong> sites<br />

die in aanmerking komen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura 2000-<br />

net en in <strong>de</strong> ecologische hoofdstructuur).<br />

Indienings<strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

<strong>voor</strong> bosgebied :<br />

De volgen<strong>de</strong> documenten moeten ten laatste <strong>voor</strong><br />

29 maart 2013 wor<strong>de</strong>n ingediend bij <strong>de</strong> Directie Buitendiensten<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun :<br />

• <strong>het</strong> ORIGINELE ;<br />

• <strong>de</strong> fotoplannen5 ;<br />

• <strong>de</strong> aanvragen <strong>voor</strong> vergoedingen en/of subsidies ;<br />

• <strong>het</strong>zij via een aangetekend schrijven (<strong>de</strong> poststempel<br />

geldt als bewijs) ;<br />

• <strong>het</strong>zij tegen ont<strong>van</strong>gstbewijs <strong>voor</strong> alle an<strong>de</strong>re<br />

wijzen <strong>van</strong> afgifte aan <strong>de</strong> Directie Buitendiensten<br />

(uiterlijk tegen 17 uur).<br />

4. Voor private eigenaars <strong>van</strong> wie <strong>de</strong> percelen gelegen zijn op een <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

8 Natura 2000-sites, waar<strong>voor</strong> <strong>het</strong> aanwijzingsbesluit <strong>van</strong> kracht was<br />

op 31 <strong>de</strong>cember 2009, bedraagt <strong>de</strong> minimumdrempel 2,5 ha in plaats<br />

<strong>van</strong> 5 ha.<br />

5. De fotoplannen (op schaal 1/5.000) zijn nodig <strong>voor</strong> <strong>het</strong> lokaliseren <strong>van</strong><br />

elk bosperceel. Hun nummer moet wor<strong>de</strong>n <strong>over</strong>genomen in rubriek 3 <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong>. De exacte omtrek <strong>van</strong> <strong>de</strong> oppervlakte waar<strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> steun wordt gevraagd moet erop wor<strong>de</strong>n getekend.<br />

Advies :<br />

Men raadt u aan om eerst <strong>de</strong> kopie die <strong>voor</strong> uzelf<br />

bedoeld is in te vullen om eventuele fouten of doorhalingen<br />

achteraf op <strong>het</strong> originele <strong>formulier</strong> te vermij<strong>de</strong>n.<br />

Indien <strong>de</strong> volledige perceellijst is afgewerkt,<br />

dient men <strong>de</strong> gegevens in te vullen op <strong>het</strong> <strong>formulier</strong><br />

bestemd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Administratie.<br />

Opgelet, dit <strong>formulier</strong> moet wor<strong>de</strong>n ingescand en<br />

<strong>de</strong> letters moet men optisch kunnen lezen, let er dus<br />

op dat <strong>het</strong> <strong>met</strong> <strong>de</strong> grootste zorg wordt ingevuld<br />

zodat <strong>de</strong> gegevens op een efficiënte manier kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n gelezen, en registratiefouten wor<strong>de</strong>n<br />

verme<strong>de</strong>n.<br />

Bovendien moet <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong><br />

bosoppervlakte en steunaanvraag wor<strong>de</strong>n ingevuld<br />

in zwart of blauw, in tegenstelling tot <strong>de</strong> fotoplannen,<br />

waarop u gevraagd wordt <strong>de</strong> omtreklijnen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen in <strong>het</strong> rood te zetten.<br />

Het feit dat u geen <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong><br />

<strong>van</strong> bosoppervlakte en steunaanvraag 2013 of<br />

fotoplan(nen) ontving, kan niet wor<strong>de</strong>n aangevoerd<br />

als re<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> laattijdige indiening te rechtvaardigen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>voor</strong> bosoppervlakte en steunaanvraag.<br />

De eigenaar <strong>voor</strong> wie dit <strong>het</strong> geval is,<br />

moet <strong>het</strong> ontbreken<strong>de</strong> document op tijd aanvragen bij<br />

<strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong> Directie Buitendiensten, afhankelijk <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> woonplaats (zie punt 5. Bijlagen).<br />

Na te leven <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n :<br />

1. Enkel <strong>de</strong> bospercelen vermel<strong>de</strong>n die zich op <strong>het</strong><br />

gebied <strong>van</strong> <strong>het</strong> Waalse Gewest bevin<strong>de</strong>n ;<br />

2. Alle Natura 2000-bospercelen opgeven, inclusief<br />

<strong>de</strong> percelen die niet in aanmerking komen 6 ;<br />

3. Aan <strong>de</strong> Directie Buitendiensten onverwijld alle<br />

eventuele wijzigingen <strong>met</strong> betrekking tot <strong>de</strong> bospercelen<br />

mee<strong>de</strong>len, <strong>met</strong> behulp <strong>van</strong> <strong>formulier</strong> 1<br />

opgenomen als bijlage ;<br />

4. Indien <strong>de</strong> opgegeven bospercelen veran<strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> eigenaar <strong>voor</strong> <strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> verbintenisperio<strong>de</strong>,<br />

dan moet men <strong>de</strong> nieuwe eigenaar daar<strong>van</strong><br />

op <strong>de</strong> hoogte brengen zodat <strong>de</strong>ze laatste <strong>de</strong><br />

afgesproken verbintenissen kan nakomen tot <strong>het</strong><br />

ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> bepaald in <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong><br />

verbintenis.<br />

6. Percelen die niet in aanmerking komen = percelen <strong>met</strong> naaldbomen en<br />

beheereenhe<strong>de</strong>n G7.<br />

9


Latere wijzigingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte<br />

:<br />

De wijzigingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan<strong>van</strong>kelijke oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

kunnen enkel wor<strong>de</strong>n aanvaard indien ze<br />

schriftelijk wer<strong>de</strong>n meege<strong>de</strong>eld aan <strong>de</strong> Directie Buitendiensten<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun via <strong>het</strong> <strong>formulier</strong><br />

1 dat u terugvindt als bijlage. Elke wijziging moet<br />

zo spoedig mogelijk wor<strong>de</strong>n meege<strong>de</strong>eld. De wijzigingen<br />

die lei<strong>de</strong>n tot een verhoging <strong>van</strong> <strong>het</strong> steunbedrag<br />

zullen in rekening wor<strong>de</strong>n genomen zon<strong>de</strong>r<br />

boete indien ze wor<strong>de</strong>n ingediend uiterlijk op 31 mei<br />

2013. Na <strong>de</strong>ze datum zullen enkel <strong>de</strong> wijzigingen<br />

die niet lei<strong>de</strong>n tot een verhoging <strong>van</strong> <strong>het</strong> steunbedrag<br />

en die wor<strong>de</strong>n ingediend <strong>voor</strong> elke controle (administratieve<br />

controle en/of controle ter plaatse) in aanmerking<br />

wor<strong>de</strong>n genomen.<br />

B. RUBRIEK 1 : I<strong>de</strong>ntificatiegegevens<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aangever<br />

Of hij nu een of verschillen<strong>de</strong> bospercelen bezit, een<br />

boseigenaar kan slechts een <strong>aangifte</strong> <strong>voor</strong> bosoppervlakte<br />

en steunaanvraag per jaar indienen.<br />

Dit betekent dat er per boseigenaar slechts een correspon<strong>de</strong>ntieadres<br />

wordt gebruikt.<br />

De boseigenaar die een <strong>aangifte</strong> <strong>voor</strong> bosoppervlakte<br />

op naam ont<strong>van</strong>gt, wordt uitgenodigd om<br />

zorgvuldig <strong>de</strong> juistheid <strong>van</strong> alle gegevens te controleren<br />

betreffen<strong>de</strong> zijn i<strong>de</strong>ntiteit, zijn adres, alsook<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> nummers : btw, telefoon en bankrekening.<br />

De eventuele verbeteringen aangebracht op <strong>het</strong> <strong>formulier</strong><br />

zullen wor<strong>de</strong>n geregistreerd op <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong><br />

dat <strong>de</strong> aanvrager tevens zijn i<strong>de</strong>ntificatiekaart corrigeert.<br />

In geval <strong>van</strong> verbetering moet <strong>de</strong>ze i<strong>de</strong>ntificatiekaart<br />

per afzon<strong>de</strong>rlijke zending naar <strong>de</strong> Directie<br />

Buitendiensten wor<strong>de</strong>n teruggestuurd.<br />

Indien <strong>de</strong> boseigenaar zelf een <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en steunaanvraag<br />

moest aanvragen, dan moet hij alle i<strong>de</strong>ntificatiegegevens<br />

vermel<strong>de</strong>n in HOOFDLETTERS op een leesbare<br />

manier in <strong>de</strong> daar<strong>voor</strong> <strong>voor</strong>ziene vakjes (inclusief <strong>het</strong><br />

i<strong>de</strong>ntificatienummer) tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> optische lezing <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> <strong>formulier</strong> te vergemakkelijken.<br />

C. RUBRIek 2 : Steunaanvragen<br />

Rubriek 2 geeft in 2 kolommen <strong>de</strong> totale oppervlaktes<br />

per bestemming weer.<br />

Er zijn vijf bestemmingen :<br />

• FA : bossen die in aanmerking komen (loofbos en<br />

toebehoren)<br />

• IC : stukken te behou<strong>de</strong>n natuur<br />

• LE : trapsgewijs opgebouw<strong>de</strong> bosrand<br />

• RE : herstel<strong>de</strong> percelen (gefinancierd door <strong>het</strong> DNB)<br />

• RX : naaldbomen of beheereenheid G7 (UGG7)<br />

Voor stapsgewijs opgebouw<strong>de</strong> bosran<strong>de</strong>n wordt<br />

naast <strong>de</strong> oppervlakte ook gevraagd om <strong>de</strong> lengte<br />

er<strong>van</strong> langs <strong>de</strong> rand <strong>van</strong> <strong>het</strong> massief te vermel<strong>de</strong>n..<br />

De bestemming RE kan enkel gebruikt wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong><br />

werken uitgevoerd <strong>met</strong> <strong>de</strong> goedkeuring <strong>van</strong> <strong>het</strong> DNB.<br />

Een conformiteitattest op <strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> werken<br />

moet wor<strong>de</strong>n bijgevoegd.<br />

Het aantal do<strong>de</strong> bomen en bomen <strong>van</strong> biologisch<br />

belang moet ook wor<strong>de</strong>n vermeld in <strong>de</strong>ze rubriek.<br />

D. RUBRIek 3 : Aangifte bospercelen<br />

Natura 2000<br />

D.1. Eigendommen on<strong>de</strong>rworpen<br />

aan een aanwijzingsbesluit<br />

1. Algemeenhe<strong>de</strong>n<br />

De vergoedingen en subsidies zijn bepaald in <strong>het</strong><br />

besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering <strong>van</strong> 08 november<br />

2012 betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> vergoedingen en subsidies<br />

op <strong>de</strong> Natura 2000-sites, en in <strong>de</strong> ecologische<br />

hoofdstructuur.<br />

De vergoeding 7 wordt jaarlijks toegekend aan private<br />

eigenaars <strong>met</strong> minstens 2,5 hectare bosgebied <strong>voor</strong><br />

loofbospercelen opgenomen in een Natura 2000-<br />

site, waar<strong>van</strong> <strong>het</strong> aanwijzingsbesluit werd gepubliceerd<br />

in <strong>het</strong> Belgisch Staatsblad uiterlijk op 31<br />

maart <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanvraag. De modaliteiten<br />

betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze vergoedingen staan beschreven in<br />

luik 2.<br />

Het aanwijzingsbesluit <strong>van</strong> een Natura 2000-site<br />

bepaalt on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re :<br />

• <br />

<strong>de</strong> lijst kadastrale percelen en <strong>de</strong> <strong>de</strong>len <strong>van</strong><br />

kadastrale percelen die binnen <strong>de</strong> peri<strong>met</strong>er <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Natura 2000-site liggen waar<strong>voor</strong> <strong>de</strong> aanwijzing<br />

geldt ;<br />

• <br />

synthese <strong>van</strong> <strong>de</strong> wetenschappelijke criteria die<br />

hebben geleid tot <strong>de</strong> selectie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong><br />

site ;<br />

• <br />

<strong>de</strong> lijst <strong>van</strong> specifieke verbodsregels en preventieve<br />

maatregelen die <strong>van</strong> toepassing zijn in <strong>de</strong><br />

beheereenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> site.<br />

De loofbospercelen en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re biotopen opgenomen<br />

in een Natura 2000-site zijn geklasseerd als<br />

beheereenhe<strong>de</strong>n (BE).<br />

De linkerkolom komt <strong>over</strong>een <strong>met</strong> <strong>de</strong> oppervlaktes<br />

waar<strong>voor</strong> <strong>de</strong> eigenaar <strong>de</strong> vergoeding wenst te ont<strong>van</strong>gen.<br />

De rechterkolom bevat <strong>de</strong> oppervlaktes<br />

waar<strong>voor</strong> hij <strong>de</strong>ze vergoeding niet wil of kan ont<strong>van</strong>gen.<br />

7. Bepaald in punt 2.2 <strong>van</strong> luik 2<br />

10


De beheereenhe<strong>de</strong>n die recht bie<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> vergoeding<br />

zijn <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> :<br />

Tabel 2 : Bosgebiedbeheereenhe<strong>de</strong>n<br />

Beheereenheid UG Benaming<br />

UGG1<br />

Beukenbos <strong>met</strong> veldbiezen<br />

UGG2<br />

Inheems bos op droge grond<br />

UGG3<br />

Inheemse bossen niet aan een oever op<br />

vochtige bo<strong>de</strong>m<br />

UGG4<br />

Alluviale bossen<br />

UGG5<br />

Ravijnbossen en bossen op hellingen en<br />

veenachtige berkenbossen<br />

UGG6<br />

Inheemse loofbossen zon<strong>de</strong>r habitat <strong>van</strong><br />

gemeenschappelijk belang<br />

Tabel 3 : Beheereenhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> wat bij <strong>het</strong> bos<br />

behoort 8 <strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> boswetgeving<br />

Beheereenheid Benaming<br />

UGC1<br />

Wateroppervlakken<br />

UGC2 Waterlopen 8<br />

UGD1<br />

Hoge venen,…<br />

UGD2<br />

Alkalische lage venen<br />

UGE1<br />

Wei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> communautair belang<br />

UGE2<br />

Oligotrofe vochtige wei<strong>de</strong>n<br />

UGE3<br />

Semi-natuurlijke droge kalkgazonnen en<br />

rotshaangazonnen<br />

UGE4<br />

Ruigte<br />

UGE5<br />

Grasperken en kalamijnhei<strong>de</strong><br />

BEE6<br />

Borstelgrasland<br />

BEE7<br />

Verbindingswei<strong>de</strong>n<br />

UGE8<br />

Wei<strong>de</strong>n <strong>met</strong> habitats waar <strong>de</strong> meest<br />

precaire soorten <strong>van</strong> communautair<br />

belang <strong>voor</strong>komen<br />

UGF1<br />

Vochtige veenhei<strong>de</strong><br />

UGF2<br />

Droge hei<strong>de</strong><br />

UGH2<br />

Rotsachtige omgeving<br />

XX99<br />

Pa<strong>de</strong>n<br />

Opmerking :<br />

1. <strong>de</strong> beheereenheid G7 (exotische bevolkingen)<br />

geeft geen recht op een vergoeding.<br />

2. De zaken die bij <strong>het</strong> bos behoren zijn, naast <strong>de</strong><br />

ruimte be<strong>de</strong>kt <strong>met</strong> natuurlijke habitats vermeld in<br />

tabel 3, <strong>de</strong> houtopslagplaatsen, wildakkers, moerassen,<br />

vijvers, brandwering (Boswetgeving). Het<br />

is niet <strong>de</strong> consistentie <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein waarmee men<br />

rekening moet hou<strong>de</strong>n, maar zijn verband <strong>met</strong><br />

<strong>het</strong> bos en <strong>de</strong> rol die <strong>het</strong> terrein moet spelen, of<br />

<strong>het</strong> nu gaat om een ingesloten terrein of een aangrenzend<br />

terrein.<br />

Een bijkomen<strong>de</strong> subsidie kan wor<strong>de</strong>n toegekend<br />

aan <strong>de</strong> private eigenaar die <strong>voor</strong> bepaal<strong>de</strong> oppervlaktes<br />

(ran<strong>de</strong>n, te behou<strong>de</strong>n stukken natuur) verbintenissen<br />

aangaat die ver<strong>de</strong>r gaan dan <strong>de</strong> basisverbintenis<br />

vermeld in <strong>het</strong> BWR <strong>van</strong> 24 maart 2011 inzake<br />

<strong>de</strong> algemene preventieve maatregelen die <strong>van</strong> toepassing<br />

zijn op Natura 2000-sites en <strong>de</strong> kandidaatsites<br />

in <strong>het</strong> Natura 2000-netwerk. De toekenning <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>ze subsidies verbindt <strong>de</strong> eigenaar <strong>voor</strong> 30 jaar<br />

(zie tabel 4).<br />

Deze bijkomen<strong>de</strong> subsidie is eveneens toegankelijk<br />

<strong>voor</strong> publieke eigenaars. Dit impliceert dat <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

te behou<strong>de</strong>n stukken natuur <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> bepalingen<br />

moeten wor<strong>de</strong>n nageleefd :<br />

• <br />

• <br />

Voor publieke eigenaars <strong>met</strong> min<strong>de</strong>r dan 100 ha<br />

volstaat <strong>het</strong> om te <strong>voor</strong>zien in een begrenzing <strong>van</strong><br />

3 %, enkel in <strong>de</strong> Natura 2000-zone, alvorens recht<br />

te hebben op <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> subsidie.<br />

De oppervlakte die in aanmerking komt <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

stukken te behou<strong>de</strong>n natuur moet gebie<strong>de</strong>n <strong>met</strong><br />

grote bossen of in <strong>voor</strong>komend geval <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re<br />

beboste gebie<strong>de</strong>n, en mag niet meer dan 10 %<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> totale Natura 2000-eigendom bedragen.<br />

Poelen en vijvers zijn dus uitgesloten, alsook <strong>de</strong><br />

gron<strong>de</strong>n die niet beantwoor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong>ze criteria.<br />

Tabel 4 : Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> meerjarige verbintenissen<br />

Publieke eigenaars <strong>met</strong> meer dan 100 ha moeten<br />

hun te behou<strong>de</strong>n stukken natuur hebben begrensd<br />

<strong>voor</strong> 3 % <strong>van</strong> <strong>het</strong> volledige gemeenschappelijke<br />

eigendom in en buiten <strong>de</strong> Natura 2000-zone, alvorens<br />

recht te kunnen hebben op <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> subsidie.<br />

Metho<strong>de</strong>co<strong>de</strong><br />

N1<br />

N2<br />

Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> verbintenis<br />

(BWR <strong>van</strong> 08 november 2012)<br />

Rand die ver<strong>de</strong>r gaat dan <strong>de</strong> basisverbintenis:<br />

strook <strong>van</strong> maximaal 20 <strong>met</strong>er<br />

breed, boven <strong>de</strong> 10 <strong>met</strong>er (art.33)<br />

Stukken te behou<strong>de</strong>n natuur die ver<strong>de</strong>r<br />

gaan dan <strong>de</strong> basisverbintenis:<br />

boven <strong>de</strong> 3 % (art.33)<br />

Duur<br />

30 jaar<br />

30 jaar<br />

2. Hoe vult u rubriek 3 <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> in ?<br />

Opgelet : Enkel <strong>de</strong> fotoplannen 2013 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Administratie<br />

mogen wor<strong>de</strong>n gebruikt. De omtrek <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

bospercelen waar<strong>voor</strong> een vergoedingsaanvraag<br />

wordt ingediend moet correct wor<strong>de</strong>n aangeduid in<br />

<strong>het</strong> rood op <strong>het</strong> fotoplan waarop ook <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> <strong>over</strong>eenkomstige perceel staat vermeld. Het perceel<br />

is aangegeven na registratie op <strong>de</strong> lijst.<br />

Kolom 6 moet wor<strong>de</strong>n ingevuld, net als <strong>de</strong> rest <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> informatie (kolommen 2, 5, 7, 8, 9, 10 en 11).<br />

Kolom 5 komt <strong>over</strong>een <strong>met</strong> <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> referentieblok.<br />

Eigenaars die geen <strong>aangifte</strong> hebben ingediend<br />

in 2012 ont<strong>van</strong>gen geen <strong>voor</strong>gedrukt referentieblokken<br />

en kunnen <strong>de</strong>ze kolom dus niet invullen.<br />

Om <strong>het</strong> invullen <strong>van</strong> <strong>de</strong> steunaanvraag te vergemakkelijken,<br />

bevat <strong>het</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><strong>formulier</strong><br />

2013, indien er een <strong>aangifte</strong> gebeur<strong>de</strong> in 2012, <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> <strong>voor</strong>gedrukte gegevens :<br />

• nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> bosperceel : kolom 1 ;<br />

• fotoplannummer : kolom 2 ;<br />

• beheereenhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> percelen opgenomen in<br />

een <strong>van</strong> <strong>de</strong> 8 aanwijzingsbesluiten : kolom 3 ;<br />

• bloknummer : kolom 5 ;<br />

• aangegeven oppervlakte in 2012: kolom 6.<br />

• bestemming : kolom 7 ;<br />

• lengte <strong>van</strong> <strong>de</strong> trapsgewijs opgebouw<strong>de</strong> bosran<strong>de</strong>n :<br />

kolom 8 ;<br />

8. Enkel <strong>de</strong> niet geklasseer<strong>de</strong> waterlopen<br />

11


• do<strong>de</strong> bomen : kolom 10 ;<br />

• bomen <strong>van</strong> biologisch belang : kolom 11<br />

Stapsgewijs opgebouw<strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n na <strong>het</strong> snoeien<br />

en herbeplanten en <strong>de</strong> te behou<strong>de</strong>n stukken natuur<br />

moeten wor<strong>de</strong>n beschouwd als percelen. De<br />

omtrek wordt dui<strong>de</strong>lijk gemarkeerd <strong>met</strong> een ro<strong>de</strong><br />

lijn. Het on<strong>de</strong>rscheid tussen verplichte oppervlakte<br />

en bijkomen<strong>de</strong> oppervlakte ingevolge <strong>de</strong> meerjarige<br />

verbintenissen N1 en/of N2 moet niet<br />

grafisch wor<strong>de</strong>n weergegeven. De afgebaken<strong>de</strong><br />

omtrek moet dus <strong>de</strong> verplichte oppervlakte bevatten,<br />

en <strong>de</strong>sgevallend <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> oppervlakte.<br />

Opmerking <strong>voor</strong> eigenaars die een <strong>aangifte</strong> hebben<br />

ingediend in 2012 :<br />

Om <strong>voor</strong>gedrukte percelen te verwij<strong>de</strong>ren, bestaan<strong>de</strong><br />

percelen te wijzigen (wijzigen <strong>van</strong> omtrekken, splitsen<br />

<strong>van</strong> percelen,…), om nieuwe percelen te creëren is <strong>het</strong><br />

raadzaam om punt C. te raadplegen <strong>van</strong> Hoofdstuk II,<br />

‘Hoe vult u <strong>de</strong> fotoplannen in.<br />

Stap 1 : Percelen die niet langer wor<strong>de</strong>n gebruikt<br />

Op <strong>het</strong> fotoplan moet <strong>de</strong> boseigenaar <strong>de</strong> bospercelen<br />

i<strong>de</strong>ntificeren die hem in 2013 niet meer toebehoren,<br />

<strong>het</strong> nummer schrappen op <strong>het</strong> fotoplan en <strong>het</strong> vakje<br />

aanvinken dat vermeld staat in rubriek 3, kolom 4,<br />

naast <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> te schrappen perceel.<br />

Opgelet : in geen geval <strong>de</strong> <strong>over</strong>eenkomstige lijn<br />

op <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> doorhalen.<br />

Stap 2 : Gewijzig<strong>de</strong> percelen<br />

Op <strong>het</strong> fotoplan moet <strong>de</strong> boseigenaar <strong>de</strong> percelen<br />

i<strong>de</strong>ntificeren die hij in 2013 bezit en die zijn gewijzigd<br />

ten opzichte <strong>van</strong> 2012, hij moet correct <strong>de</strong> omtrek <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> gewijzig<strong>de</strong> percelen aftekenen <strong>met</strong> een ro<strong>de</strong> lijn,<br />

<strong>het</strong> nummer doorhalen op <strong>het</strong> fotoplan en <strong>het</strong> vakje<br />

aankruisen in kolom 4 naast <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> te<br />

wijzigen perceel.<br />

Ga dan naar <strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> lijst om dit perceel aan<br />

te geven <strong>met</strong> een nieuw nummer en vul op <strong>het</strong> fotoplan<br />

<strong>het</strong> nieuwe perceelnummer in.<br />

Lokaliseer vervolgens zo nauwkeurig mogelijk op <strong>het</strong><br />

fotoplan <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> referentieblok (bestaan<strong>de</strong><br />

uit een letter gevolgd door 4 cijfers) waarop <strong>het</strong> perceel<br />

is aangeduid en vul kolom 5 in.<br />

De rest <strong>van</strong> <strong>de</strong> informatie moet wor<strong>de</strong>n ingevuld.<br />

Stap 3 : Nieuw verworven percelen<br />

De boseigenaar moet eerst <strong>het</strong> fotoplan 9 aanvragen<br />

waarop <strong>het</strong> nieuwe bosperceel zich bevindt. Enkel <strong>de</strong><br />

fotoplannen 2013 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Administratie mogen wor<strong>de</strong>n<br />

gebruikt. Hij duidt <strong>de</strong> omtrek <strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe perceel<br />

correct aan <strong>met</strong> een ro<strong>de</strong> lijn.<br />

Raadpleeg <strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> lijst om dit perceel aan<br />

te geven en vermeld op <strong>het</strong> fotoplan <strong>het</strong> nieuwe<br />

perceelnummer. Vervolgens moet hij zo nauwkeurig<br />

mogelijk op <strong>het</strong> fotoplan <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> referentieblok<br />

lokaliseren (bestaan<strong>de</strong> uit een letter gevolgd door 4<br />

cijfers) waarin <strong>het</strong> perceel gelegen is.<br />

De rest <strong>van</strong> <strong>de</strong> informatie moet wor<strong>de</strong>n ingevuld.<br />

3. Invullen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kolommen 1 tot 11<br />

Kolom 1 : Nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> bosperceel<br />

Kolom 1 werd ingevuld door <strong>de</strong> Administratie. Voor<br />

eventuele nieuwe percelen kent <strong>de</strong> aanvrager zelf<br />

een nummer toe aan <strong>de</strong> bospercelen waar<strong>voor</strong> hij<br />

steun vraagt. De nummers moeten in volgor<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n<br />

gebruikt en moeten wor<strong>de</strong>n aangebracht op <strong>de</strong> fotoplannen,<br />

zodra <strong>het</strong> perceel is getekend.<br />

De stukken te behou<strong>de</strong>n natuur moeten een perceelnummer<br />

krijgen en moeten dui<strong>de</strong>lijk getekend<br />

zijn op <strong>het</strong> fotoplan. (zie <strong>de</strong>finities in Luik 2).<br />

Het te behou<strong>de</strong>n stuk natuur omvat een of meer<strong>de</strong>re<br />

elementen <strong>met</strong> een afzon<strong>de</strong>rlijke oppervlakte <strong>van</strong><br />

minstens 10 are <strong>voor</strong> z<strong>over</strong> <strong>de</strong> oppervlakte die in<br />

aanmerking komt dit toelaat. Het moet gaan om 3 %<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> bos dat in aanmerking komt.<br />

Voor <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> subsidie moet <strong>de</strong> oppervlakte die<br />

in aanmerking komt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> stukken natuur die men wil<br />

behou<strong>de</strong>n gebie<strong>de</strong>n <strong>met</strong> grote bossen betreffen of in<br />

<strong>voor</strong>komend geval <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re beboste gebie<strong>de</strong>n, en<br />

<strong>de</strong> oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 % <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> totale Natura 2000-eigendom.<br />

De verplichte ran<strong>de</strong>n <strong>over</strong> 10 <strong>met</strong>er na <strong>het</strong> snoeien<br />

en heraanplanten moeten eveneens een perceelnummer<br />

krijgen.<br />

Desgevallend omvatten zij <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n.<br />

De herstel<strong>de</strong> percelen en <strong>de</strong> percelen gelegen in <strong>de</strong><br />

niet in aanmerking komen<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n «UGG7»<br />

moeten eveneens een perceelnummer krijgen.<br />

Opgelet : alleen <strong>de</strong> percelen waar<strong>voor</strong> een certificaat<br />

<strong>van</strong> voltooiing <strong>van</strong> <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n en een<br />

conformiteitattest door <strong>het</strong> DNB bestaat, kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n vermeld <strong>met</strong> <strong>de</strong> bestemming RE (Herstel<strong>de</strong><br />

percelen).<br />

Opmerking :<br />

De percelen die na exploitatie als loofbos wor<strong>de</strong>n<br />

aangewezen, maar die niet on<strong>de</strong>r een herstelprocedure<br />

vallen <strong>met</strong> een attest <strong>van</strong> <strong>het</strong> DNB, hebben <strong>de</strong><br />

bestemming FA.<br />

Kolom 2 : fotoplannummer<br />

Het volstaat om <strong>het</strong> nummer te noteren <strong>van</strong> <strong>het</strong> fotoplan<br />

waarop <strong>het</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> perceel staat vermeld.<br />

Het nummer bestaan<strong>de</strong> uit een of twee cijfers<br />

staat in <strong>het</strong> legen<strong>de</strong>ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> fotoplannen.<br />

Kolom 3 : Beheereenhe<strong>de</strong>n<br />

Deze kolom laat toe om <strong>de</strong> beheereenhe<strong>de</strong>n.<br />

Kolom 4 : Te schrappen perceel<br />

Elk perceel dat in 2013 niet langer wordt uitgebaat of<br />

dat moet wor<strong>de</strong>n gewijzigd, moet wor<strong>de</strong>n verwij<strong>de</strong>rd<br />

enkel door dit vakje aan te kruisen. (Wat u niet mag<br />

doen is <strong>de</strong> hele lijn schrappen! Zie <strong>de</strong> opmerking in<br />

punt 2 “Hoe vult u rubriek 3 <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> in ?”).<br />

12<br />

9. Bij <strong>de</strong> Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun dat bepaald<br />

wordt in functie <strong>van</strong> zijn verblijfplaats (cf. Bijlage)


Kolom 5 : Nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> referentieblok<br />

Dit is <strong>het</strong> i<strong>de</strong>ntificatienummer dat <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

biedt om <strong>het</strong> bosperceel administratief te lokaliseren.<br />

Het referentieblok bestaat uit belen<strong>de</strong>nd bosgebied<br />

(en wat daarbij behoort) erkend door <strong>de</strong> Administratie<br />

als in aanmerking komend, en daarbij voegt<br />

men <strong>de</strong>sgevallend <strong>de</strong> oppervlaktes die een beheereenheid<br />

G7 toegewezen kregen. Het dient echter te<br />

wor<strong>de</strong>n vermeld dat <strong>de</strong> «UGG7»-oppervlaktes die<br />

<strong>over</strong>eenstemmen <strong>met</strong> <strong>de</strong> exotische populaties niet in<br />

aanmerking komen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> vergoeding, maar wel<br />

<strong>voor</strong> bepaal<strong>de</strong> subsidies.<br />

Een bosperceel mag zich niet op meer dan een<br />

referentieblok bevin<strong>de</strong>n (dan zou <strong>het</strong> moeten wor<strong>de</strong>n<br />

gesplitst). Als <strong>de</strong> eigenaar echter een perceel<br />

bosgrond wil aangeven dat buiten een referentieblok<br />

valt, geeft hij in kolom 5 <strong>het</strong> nummer Z9999<br />

op. Dit perceel zal dan specifiek wor<strong>de</strong>n opgevolgd<br />

door <strong>de</strong> Administratie.<br />

kolom 6 : Aangegeven oppervlakte in 2013<br />

Deze kolom vermeldt <strong>de</strong> oppervlakte <strong>van</strong> alle bospercelen<br />

die al dan niet in aanmerking komen en die<br />

gelegen zijn op Natura 2000-gebied. De zones die<br />

niet in aanmerking komen (UGG7), staan vermeld op<br />

<strong>de</strong> orthofotoplannen <strong>met</strong> <strong>de</strong> afkorting G 7.<br />

OPGELET : <strong>de</strong>ze kolom vermeldt eveneens <strong>de</strong> oppervlakte<br />

<strong>van</strong> te behou<strong>de</strong>n stukken natuur en trapsgewijs<br />

opgebouw<strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n waaraan een perceelnummer<br />

moet wor<strong>de</strong>n toegekend. Deze oppervlakte moet<br />

wor<strong>de</strong>n afgetrokken <strong>van</strong> <strong>het</strong> bosperceel of <strong>de</strong> bospercelen<br />

waarin ze is gelegen.<br />

De minimale oppervlakte <strong>van</strong> een verplicht en bijkomend<br />

stuk te behou<strong>de</strong>n natuur bedraagt 10 are, <strong>voor</strong><br />

z<strong>over</strong> dat binnen <strong>de</strong> in aanmerking komen<strong>de</strong> oppervlakte<br />

mogelijk is.<br />

De minimale oppervlakte <strong>van</strong> een verplichte en bijkomen<strong>de</strong><br />

rand moet minstens 10 are bedragen.<br />

Men moet er <strong>de</strong> herstel<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n aan toevoegen.<br />

On<strong>de</strong>raan kolom 6 is <strong>het</strong> belangrijk om <strong>de</strong> som te<br />

maken <strong>van</strong> alle vermel<strong>de</strong> oppervlaktes, zodat <strong>de</strong><br />

Administratie <strong>de</strong>sgevallend eventuele fouten door <strong>het</strong><br />

optisch lezen <strong>van</strong> <strong>de</strong> letters tij<strong>de</strong>ns <strong>het</strong> scannen kan<br />

oplossen.<br />

Kolom 7 : Bestemming<br />

Deze kolom vermeldt <strong>de</strong> informatieco<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

perceel, zijn<strong>de</strong> :<br />

• FA : in aanmerking komend perceel (bos en wat<br />

daarbij behoort)<br />

• IC : te behou<strong>de</strong>n stuk natuur (verplicht en bijkomend)<br />

• LE : trapsgewijs opgebouw<strong>de</strong> bosrand (verplicht en<br />

bijkomend)<br />

• RX : naaldbomen (of UGG7 10 )<br />

• RE : herstel<br />

Kolom 8 : Lengte <strong>van</strong> <strong>de</strong> trapsgewijs opgebouw<strong>de</strong><br />

bosran<strong>de</strong>n<br />

Deze lengte moet dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n toegelicht om <strong>de</strong><br />

gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> breedte <strong>van</strong> <strong>de</strong> rand te kunnen berekenen.<br />

Kolom 9 : Steunaanvragen<br />

Deze kolom moet verplicht wor<strong>de</strong>n aangekruist indien<br />

<strong>de</strong> eigenaar <strong>de</strong> niet-landbouwkundige vergoeding<br />

vraagt (40 euro per ha) .<br />

Kolom 10 : Do<strong>de</strong> bomen<br />

Do<strong>de</strong> bomen (2 /ha bos) die men handhaaft krachtens<br />

<strong>het</strong> BWR <strong>van</strong> 24 maart 2011 moeten dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n<br />

toegekend aan een perceel (afgezien <strong>van</strong> een te behou<strong>de</strong>n<br />

stuk natuur). Hun omtrek ge<strong>met</strong>en op 1m50 hoogte<br />

moet meer dan 125 cm bedragen. Indien mogelijk moeten<br />

zij op gelijkvormige wijze wor<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>eld <strong>over</strong> <strong>het</strong><br />

hele eigendom en moeten ze wor<strong>de</strong>n geï<strong>de</strong>ntificeerd<br />

door een merk <strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> procedure die werd<br />

afgekondigd door <strong>de</strong> Minister. Bij gebrek aan ministeriële<br />

procedure refereert <strong>de</strong> eigenaar aan <strong>de</strong> markeermodaliteiten<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> DNB, oftewel een driehoek.<br />

Indien <strong>de</strong> leeftijd <strong>van</strong> <strong>de</strong> populatie niet toelaat om <strong>de</strong><br />

do<strong>de</strong> bomen te benoemen, dan moet men <strong>de</strong> bomen<br />

markeren die men vrij zal laten evolueren tot dit stadium.<br />

Indien er on<strong>de</strong>rtussen een boom <strong>met</strong> een a<strong>de</strong>quate<br />

om<strong>van</strong>g sterft op <strong>het</strong> perceel, dan moet <strong>de</strong>ze<br />

<strong>de</strong> initieel aangedui<strong>de</strong> boom ver<strong>van</strong>gen. In <strong>de</strong> praktijk<br />

hebben do<strong>de</strong> bomen <strong>met</strong> a<strong>de</strong>quate af<strong>met</strong>ingen,<br />

ook al zijn ze niet gelijk ver<strong>de</strong>eld <strong>over</strong> <strong>het</strong> hele terrein,<br />

<strong>voor</strong>rang op <strong>de</strong> aangedui<strong>de</strong> leven<strong>de</strong> bomen. Deze<br />

bepaling is niet <strong>van</strong> toepassing op bomen <strong>met</strong> een<br />

hoge economische waar<strong>de</strong> per stuk.<br />

In verband <strong>met</strong> controles moeten <strong>de</strong> opgegeven<br />

oppervlaktes gemakkelijk geï<strong>de</strong>ntificeerd kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n op <strong>het</strong> terrein. Dit impliceert een markering,<br />

<strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> procedure, afgekondigd<br />

door <strong>de</strong> Minister, <strong>van</strong> <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> te behou<strong>de</strong>n<br />

stukken natuur, tenzij <strong>de</strong>ze dui<strong>de</strong>lijk i<strong>de</strong>ntificeerbaar<br />

zijn door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> fysische grenzen<br />

(ran<strong>de</strong>n, wegen, waterlopen,...). Bij gebrek aan<br />

ministeriële procedure refereert <strong>de</strong> eigenaar aan<br />

<strong>de</strong> markeermodaliteiten <strong>van</strong> <strong>het</strong> DNB, oftewel twee<br />

horizontale lijnen. De trapsgewijs opgebouw<strong>de</strong><br />

bosran<strong>de</strong>n moeten ook gemarkeerd wor<strong>de</strong>n. Aan<br />

<strong>de</strong> rand <strong>van</strong> <strong>het</strong> massief moeten <strong>het</strong> begin en <strong>het</strong><br />

eind <strong>van</strong> <strong>de</strong> trapsgewijs opgebouw<strong>de</strong> bosrand<br />

i<strong>de</strong>ntificeerbaar zijn.<br />

OPGELET : Do<strong>de</strong> bomen mogen niet wor<strong>de</strong>n aangewezen<br />

in <strong>de</strong> stukken te behou<strong>de</strong>n natuur !<br />

Hun aantal wordt berekend op <strong>de</strong> totale oppervlakte<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> eigendom, naaldbomen inbegrepen.<br />

De oppervlakte <strong>van</strong> <strong>de</strong> stukken te behou<strong>de</strong>n<br />

natuur wordt hier echter <strong>van</strong> afgetrokken vóór <strong>de</strong><br />

berekening <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantal do<strong>de</strong> bomen.<br />

Oppervlaktes die dienen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> berekening<br />

= Oppervlaktes in :<br />

FA+LE+RE+RX<br />

13


Kolom 11 : Bomen <strong>van</strong> biologisch belang<br />

Bomen <strong>van</strong> biologisch belang (1/2 ha <strong>van</strong> bos dat in<br />

aanmerking komt) die men handhaaft krachtens <strong>het</strong> BWR<br />

<strong>van</strong> 24 maart 2011 11 moeten dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n toegekend<br />

aan een perceel (afgezien <strong>van</strong> een te behou<strong>de</strong>n<br />

stuk natuur). Zij moeten wor<strong>de</strong>n geï<strong>de</strong>ntificeerd door een<br />

markering <strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> procedure afgekondigd<br />

door <strong>de</strong> Minister (zie <strong>de</strong>finities ). Bij gebrek aan ministeriële<br />

procedure refereert <strong>de</strong> eigenaar aan <strong>de</strong> markeermodaliteiten<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> DNB, oftewel een driehoek die <strong>van</strong><br />

on<strong>de</strong>ren open is.<br />

Indien <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> populatie niet toelaat om <strong>de</strong><br />

bomen <strong>van</strong> biologisch belang aan te dui<strong>de</strong>n, dan moet<br />

men <strong>de</strong> bomen markeren die men vrij zal laten evolueren<br />

tot dit stadium. Deze bepaling is niet <strong>van</strong> toepassing op<br />

bomen <strong>met</strong> een hoge economische waar<strong>de</strong> per stuk.<br />

OPGELET : Bomen <strong>van</strong> biologisch belang mogen<br />

niet wor<strong>de</strong>n aangeduid in <strong>de</strong> stukken te behou<strong>de</strong>n<br />

natuur! Ze kunnen echter <strong>over</strong>eenkomen <strong>met</strong><br />

loofbomen <strong>met</strong> kenmerken die hierboven wer<strong>de</strong>n<br />

genoemd in beheereenheid G7 of om naaldbomen<br />

(RX). Hun aantal wordt berekend op basis<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> oppervlakte <strong>van</strong> <strong>het</strong> bos die in aanmerking<br />

komt, waar men <strong>de</strong> stukken <strong>voor</strong> behoud <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

natuur <strong>van</strong> aftrekt, vóór <strong>de</strong> berekening <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantal<br />

bomen <strong>van</strong> biologisch belang.<br />

Oppervlaktes die dienen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> berekening<br />

= Oppervlaktes in :<br />

FA+LE+RE<br />

D.2. Eigendommen op kandidaatsites<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura 2000-netwerk<br />

1. Algemeenhe<strong>de</strong>n<br />

De vergoedingen en subsidies zijn bepaald in <strong>het</strong><br />

besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering <strong>van</strong> 08 november<br />

2012.<br />

In 2013 wordt <strong>de</strong> niet-landbouwkundige vergoeding<br />

(ge<strong>de</strong>finieerd in punt 2 <strong>van</strong> luik 2) jaarlijks toegekend<br />

aan <strong>de</strong> private eigenaars die minstens 5 hectare<br />

in aanmerking komend bosgebied bezitten op een<br />

Natura 2000-site.<br />

De ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> cartografie <strong>van</strong> <strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n is niet<br />

beschikbaar. Zullen eveneens in aanmerking komen<br />

<strong>voor</strong> Natura 2000 <strong>voor</strong> <strong>de</strong> campagne 2013 :<br />

• alle percelen loofbos ;<br />

• wat bij <strong>het</strong> bos hoort vermeld in schema 3 ;<br />

• stukken te behou<strong>de</strong>n natuur ;<br />

• stapsgewijs opgebouw<strong>de</strong> bosran<strong>de</strong>n ;<br />

• herstel<strong>de</strong> percelen12 .<br />

Opmerkingen :<br />

1. Populaties naaldbomen <strong>van</strong> minstens 10 are geven<br />

geen recht op een vergoeding.<br />

Bijkomen<strong>de</strong> subsidies kunnen wor<strong>de</strong>n toegekend.<br />

(zie punt D.1.1 Algemeenhe<strong>de</strong>n)<br />

2. Hoe vult u rubriek 3 <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> in ?<br />

De logica uitgelegd in punt D.1 is ook hier <strong>van</strong> toepassing.<br />

E. RUBRIek 4 : Aanvraag <strong>van</strong> subsidies<br />

op een Natura 2000-site<br />

Punt 4 moeten verplicht wor<strong>de</strong>n ingevuld om te kunnen<br />

genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> subsidie: ran<strong>de</strong>n en<br />

te behou<strong>de</strong>n stukken natuur.<br />

F. RUBRIek 5 : Handtekening(en)<br />

Door <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> zijn handtekening bevestigt<br />

<strong>de</strong> boseigenaar dat <strong>de</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

die hij invul<strong>de</strong> naar waarheid werd ingevuld, en<br />

correct is.<br />

Alle betrokken le<strong>de</strong>n of hun gemachtig<strong>de</strong>(n) moeten<br />

<strong>het</strong> aanvraag<strong>formulier</strong> on<strong>de</strong>rtekenen indien<br />

<strong>het</strong> een onver<strong>de</strong>eldheid betreft, een erfopvolging,<br />

een groepering, een rechtspersoon of een bedrijf.<br />

Belangrijke opmerkingen :<br />

Hij moet schriftelijk (via een schrijven of per fax) <strong>de</strong><br />

Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun<br />

op <strong>de</strong> hoogte brengen <strong>van</strong> elke wijziging die werd<br />

aangebracht aan <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong>, en dit onmid<strong>de</strong>llijk en<br />

in elk geval <strong>voor</strong> elke administratieve controle en/<br />

of controle ter plaatse (cf. <strong>formulier</strong> 1 bijgevoegd als<br />

bijlage).<br />

10. De beheereenheid UGG7 omvat naast <strong>de</strong> naaldbomen <strong>de</strong> exotische<br />

loofbomen. Beheereenheid UGG7 werd officieel bepaald<br />

door <strong>de</strong> Administratie.<br />

11. Het BWR <strong>van</strong> 24 maart 2011 inzake <strong>de</strong> algemene preventieve<br />

maatregelen die <strong>van</strong> toepassing zijn op Natura 2000-sites en op<br />

kandidaat-sites <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura 2000-netwerk.<br />

12. Deze herstellingen moeten wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>kt door een certificaat <strong>van</strong><br />

voltooiing <strong>van</strong> <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n en een conformiteitsattest door <strong>het</strong><br />

DNB.


II. Hoe <strong>de</strong> fotoplannen<br />

aanvullen?<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel<br />

A. INLEIDING<br />

Er wer<strong>de</strong>n twee sets fotoplannen verzon<strong>de</strong>n (in kleur) :<br />

• De GEKOPIEERDE fotoplannen zijn bestemd <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

aanvrager en moeten niet wor<strong>de</strong>n terugbezorgd aan<br />

<strong>de</strong> Administratie.<br />

• <strong>de</strong> ORIGINELE fotoplannen moeten wor<strong>de</strong>n ingevuld<br />

en moeten wor<strong>de</strong>n terugbezorgd aan <strong>de</strong> Directie<br />

Buitendiensten, samen <strong>met</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

oppervlakte<strong>aangifte</strong> en steunaanvraag.<br />

B. Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen<br />

Oppervlakte<strong>aangifte</strong> 2013<br />

3. Ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> tekening<br />

2<br />

4. Ka<strong>de</strong>r<br />

«referentie blok»<br />

▶<br />

De fotoplannen vermel<strong>de</strong>n :<br />

OP HET ORIGINEEL :<br />

• <strong>de</strong> Natura 2000-grens (in <strong>het</strong> groen, dikke lijn) ;<br />

• <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen aangegeven door<br />

<strong>de</strong> boseigenaar tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> vorige campagne<br />

(in <strong>het</strong> geel, fijne lijn) <strong>met</strong> hun respectieve nummers<br />

(nummers vermeld op <strong>het</strong> <strong>voor</strong>gedrukte OA<br />

2013-<strong>formulier</strong>) ;<br />

• <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> referentieblokken (in <strong>het</strong> roze,<br />

vette lijn) <strong>met</strong> hun respectieve i<strong>de</strong>ntificaties (bestaan<strong>de</strong><br />

uit 5 tekens : een letter en 4 cijfers) ;<br />

• <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> G7 (in <strong>het</strong> roze, dunne lijn) <strong>met</strong><br />

daarbij «G7» ;<br />

• <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> door an<strong>de</strong>re boseigenaars aangegeven<br />

percelen of <strong>van</strong> <strong>de</strong> niet-aangegeven percelen<br />

die zich in <strong>het</strong> referentieblok bevin<strong>de</strong>n of elementen<br />

niet in aanmerking komen (oranje, dunne lijn) ;<br />

• gewestelijke en nationale grenzen (in paars, dunne<br />

lijn) ;<br />

• <strong>de</strong> naam <strong>van</strong> <strong>de</strong> plaatsen (in <strong>het</strong> rood).<br />

OP DE KOPIE :<br />

• alle grenzen <strong>van</strong> <strong>het</strong> origineel en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re UG (als<br />

je in een <strong>van</strong> <strong>de</strong> 8 AD) ;<br />

1. Ka<strong>de</strong>r Eigenaar<br />

Afbeelding 1. Algemene structuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen<br />

1. Ka<strong>de</strong>r ‘Eigenaar’<br />

Dit ka<strong>de</strong>r vermeldt <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaar<br />

(daadwerkelijk genoteerd producent in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r) :<br />

• links in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r staan zijn naam en zijn correspon<strong>de</strong>ntieadres<br />

;<br />

• <br />

rechts staat zijn i<strong>de</strong>ntificatienummer en zijn dossiernummer<br />

<strong>voor</strong> 2013, die precies <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> moeten<br />

zijn als die op uw <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

en steunaanvraag.<br />

2. Ka<strong>de</strong>r ‘Legen<strong>de</strong>’<br />

Dit ka<strong>de</strong>r bevat informatie die nuttig is om <strong>het</strong> plan<br />

te lezen.<br />

Links <strong>van</strong> boven naar on<strong>de</strong>r<br />

• <br />

een aanwijzing <strong>van</strong> <strong>de</strong> schaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> tekening;<br />

1/5000 betekent dat 1 cm op <strong>het</strong> plan gelijk is aan<br />

50 <strong>met</strong>er op <strong>het</strong> terrein ;<br />

• <br />

‘Plan aantal 1/aantal 2’ nummert elk plan ten<br />

opzichte <strong>van</strong> <strong>het</strong> totaal aantal plannen dat u hebt<br />

ont<strong>van</strong>gen. Het «aantal 1» moet wor<strong>de</strong>n vermeld in<br />

kolom 2 <strong>van</strong> rubriek 3.<br />

In <strong>het</strong> mid<strong>de</strong>n staat <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> <strong>de</strong> gekleur<strong>de</strong><br />

lijnen die wor<strong>de</strong>n gebruikt op <strong>het</strong> plan<br />

• in <strong>het</strong> roze (dikke lijn) : <strong>de</strong> omtrek <strong>van</strong> <strong>de</strong> referentieblokken<br />

;<br />

• <br />

2. Ka<strong>de</strong>r Legen<strong>de</strong><br />

in <strong>het</strong> roze (fijne lijn) : <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> G7 <strong>met</strong><br />

hun aanduiding «G7» (<strong>voor</strong> <strong>de</strong> 8 aanwijzingsbesluiten<br />

(AB) ;


• <br />

in <strong>het</strong> geel (fijne lijn) : <strong>de</strong> percelen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> vorig jaar ;<br />

in oranje (fijne lijn) : <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> door an<strong>de</strong>re<br />

boseigenaars aangegeven percelen of <strong>van</strong> <strong>de</strong> nietaangegeven<br />

percelen die zich in <strong>het</strong> referentieblok<br />

bevin<strong>de</strong>n of elementen niet in aanmerking komen ;<br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

in <strong>het</strong> groen : <strong>de</strong> omtrek <strong>van</strong> <strong>de</strong> Natura 2000-site ;<br />

in <strong>het</strong> paars, fijne lijn : taalgrens en nationale grens ;<br />

tekst in <strong>het</strong> rood : <strong>de</strong> namen <strong>van</strong> <strong>de</strong> plaatsen ;<br />

in blauw : an<strong>de</strong>re UG<br />

3. Ka<strong>de</strong>r ‘Tekening’<br />

Dit ka<strong>de</strong>r bevat grafische informatie beschreven in<br />

punt A op een luchtfotoachtergrond.<br />

De graduatie <strong>voor</strong> <strong>de</strong> lokalisering is rond <strong>de</strong> fotografische<br />

zone getekend. De cijfers zijn uitgedrukt<br />

in <strong>met</strong>er en bie<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mogelijkheid om gegevens te<br />

verkrijgen <strong>van</strong> elk punt <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebied in <strong>het</strong> lokalisatiesysteem<br />

dat wordt gebruikt door <strong>het</strong> Nationaal<br />

Geografisch Instituut (Belgisch Lambertsysteem 72).<br />

Dit coördinatiesysteem is terug te vin<strong>de</strong>n op alle NGIkaarten.<br />

Afbeelding 2. Lezen <strong>van</strong> een coördinaat op <strong>het</strong> plan<br />

C. Gebruiksinstructies <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

plannen<br />

1. Principe<br />

Het binnenvlak <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen mag niet wor<strong>de</strong>n<br />

ingevuld of gearceerd, ook niet <strong>met</strong> fluoresceren<strong>de</strong><br />

viltstiften. De rechte stukken <strong>van</strong> <strong>de</strong> omtrek moeten <strong>met</strong><br />

een liniaal wor<strong>de</strong>n getrokken. Wanneer er reeds een<br />

gele of roze lijn bestaat op <strong>de</strong> plaats waar een ro<strong>de</strong><br />

lijn moet wor<strong>de</strong>n getrokken, dan moet u zo nauwkeurig<br />

mogelijk <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> lijn <strong>over</strong>tekenen.<br />

Voor eigenaars die reeds een oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

hebben ingediend in 2012 :<br />

Enkel <strong>de</strong> omtrekken <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwe percelen en<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen gewijzigd in 2013 moeten in <strong>het</strong><br />

rood wor<strong>de</strong>n getekend op <strong>de</strong> fotoplannen.<br />

De omtrekken <strong>van</strong> <strong>de</strong> ongewijzig<strong>de</strong> percelen en hun<br />

respectieve nummers moeten in <strong>het</strong> geel gelaten wor<strong>de</strong>n<br />

op <strong>het</strong> fotoplan.<br />

De ro<strong>de</strong> kleur is verplicht op <strong>de</strong> fotoplannen. Gebruik<br />

liever geen balpen die te fijn schrijft. Markeerstiften<br />

zijn niet toegelaten.<br />

Voor eigenaars die geen oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

hebben ingediend in 2012 :<br />

De ro<strong>de</strong> kleur is verplicht op <strong>de</strong> fotoplannen. Gebruik<br />

liever geen balpen die te fijn schrijft ; markeerstiften<br />

zijn niet toegelaten.<br />

OPGELET : De kadasterpercelen <strong>met</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> bestemming<br />

moeten altijd wor<strong>de</strong>n samengevoegd om<br />

slechts één beheerperceel te creëren.<br />

2. Hoe moet u <strong>de</strong>ze fotoplannen invullen en versturen ?<br />

Stap 1 : Voorbereiding op <strong>de</strong> kopieën <strong>van</strong> <strong>de</strong> fotoplannen<br />

alvorens <strong>de</strong> originelen in te vullen<br />

De eigenaar die een steunaanvraag indient, wordt<br />

aangera<strong>de</strong>n om zijn bosperceel <strong>voor</strong> te berei<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> KOPIEËN die <strong>voor</strong> hem zijn <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n<br />

<strong>voor</strong>dat hij <strong>de</strong> wijzigingen aanbrengt op <strong>de</strong> originele<br />

fotoplannen die gestuurd zullen moeten wor<strong>de</strong>n<br />

naar <strong>de</strong> Directie Buitendiensten die <strong>het</strong> dossier<br />

beheert.<br />

Stap 2 : Schrappen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>gedrukte percelen<br />

Om een bestaand perceel te schrappen moet men<br />

eerst en <strong>voor</strong>al <strong>het</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> perceel <strong>van</strong> <strong>het</strong> OA<br />

2013-<strong>formulier</strong> schrappen door <strong>het</strong> vak <strong>van</strong> kolom 4<br />

aan te kruisen en vervolgens <strong>met</strong> een ro<strong>de</strong> balpen <strong>het</strong><br />

nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> perceel op <strong>het</strong> fotoplan te doorstrepen.<br />

Stap 3 : Wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> percelen (wijziging<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> omtrek, splitsing <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen,…)<br />

In <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> gevallen :<br />

• <strong>de</strong> oppervlakte <strong>van</strong> <strong>het</strong> aan te geven perceel in<br />

kolom 6 <strong>van</strong> rubriek 3 bedraagt min<strong>de</strong>r of meer dan<br />

<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> gedrukt op <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> ;<br />

• <strong>de</strong> geografische grenzen <strong>van</strong> <strong>het</strong> perceel wer<strong>de</strong>n<br />

gewijzigd, een bosperceel wordt in tweeën gesplitst<br />

(creëren <strong>van</strong> een stuk te behou<strong>de</strong>n natuur, stapsgewijs<br />

opgebouw<strong>de</strong> bosrand,…)<br />

In <strong>de</strong>ze gevallen dient men <strong>het</strong> <strong>de</strong>sbetreffend perceel<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> OA 2013-<strong>formulier</strong> te schrappen door <strong>het</strong> vak<br />

<strong>van</strong> kolom 4 aan te kruisen en door een nieuw perceel<br />

te creëren on<strong>de</strong>raan <strong>het</strong> <strong>formulier</strong>. Vervolgens dient u<br />

<strong>met</strong> een ro<strong>de</strong> balpen enkel <strong>de</strong> omtrek <strong>van</strong> <strong>het</strong> gewijzig<strong>de</strong><br />

perceel te tekenen en <strong>het</strong> te nummeren in <strong>over</strong>eenkomst<br />

<strong>met</strong> <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe perceel dat<br />

net gecreëerd werd (vermeld in kolom 1 <strong>van</strong> rubriek 3<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> OA 2013-<strong>formulier</strong>).<br />

Stap 4 : Creëren <strong>van</strong> nieuwe percelen<br />

Voor eigenaars die reeds een oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

hebben ingediend in 2012 :<br />

moet er een nieuw perceel wor<strong>de</strong>n toegevoegd aan<br />

rubriek 3, na <strong>de</strong> <strong>voor</strong>gedrukte inventaris <strong>van</strong> <strong>de</strong> bospercelen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaar. De eigenaar tekent <strong>met</strong> ro<strong>de</strong><br />

balpen enkel <strong>de</strong> omtrek <strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe perceel en<br />

nummert <strong>het</strong> <strong>over</strong>eenkomstig <strong>het</strong> nieuwe nummer <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> perceel vermeld in kolom 1 <strong>van</strong> rubriek 3 <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>aangifte</strong><strong>formulier</strong>.<br />

Voor eigenaars die geen oppervlakte<strong>aangifte</strong> hebben<br />

ingediend in 2012 :<br />

Het getekend perceel moet wor<strong>de</strong>n toegevoegd aan<br />

rubriek 3, kolom 1 <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>aangifte</strong><strong>formulier</strong>.<br />

Opmerking :<br />

17<br />

17


Indien een perceel niet zichtbaar is op <strong>de</strong> fotoplannen<br />

bezorgd door <strong>de</strong> Administratie, dan moet <strong>de</strong><br />

aanvrager een fotoplan halen waarop <strong>het</strong> wel zichtbaar<br />

is, bij <strong>de</strong> Directie Buitendiensten die zijn dossier<br />

beheert. De eigenaar moet daartoe zijn perceel<br />

of percelen kunnen lokaliseren ofwel aan <strong>de</strong> hand<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Belgische Lambertcoördinaten 72, ofwel op<br />

een NGI-kaart. De coördinaten <strong>van</strong> <strong>het</strong> kadastraal<br />

perceel zijn niet voldoen<strong>de</strong> om <strong>de</strong> percelen te lokaliseren<br />

Indien <strong>het</strong> aangegeven perceel een element bevat dat<br />

niet in aanmerking komt of dat niet op <strong>de</strong> foto staat<br />

(gebouw, weg,...), dan moet <strong>de</strong> omtrek <strong>van</strong> dit element<br />

eveneens in <strong>het</strong> rood wor<strong>de</strong>n getekend.<br />

De oppervlakte weergegeven door <strong>de</strong>ze twee<strong>de</strong> omtrek<br />

zal wor<strong>de</strong>n afgetrokken <strong>van</strong> <strong>de</strong> eerste (afbeelding 3).<br />

samen <strong>met</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

en steunaanvraag, naar <strong>de</strong> Directie Buitendiensten<br />

ten laatste op 29/03/2013.<br />

Opgelet, alle ORIGINELE plannen, ook <strong>de</strong>ze die<br />

dit jaar niet wor<strong>de</strong>n gebruikt, moeten bij <strong>de</strong> verzending<br />

wor<strong>de</strong>n gevoegd.<br />

De plannen moeten in tweeën wor<strong>de</strong>n gevouwen<br />

en moeten wor<strong>de</strong>n verstuurd samen <strong>met</strong> <strong>het</strong> <strong>formulier</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> en steunaanvraag in <strong>de</strong> envelop die<br />

bij dit schrijven werd gevoegd, naar <strong>het</strong> adres <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Directie Buitendiensten dat vermeld staat op <strong>de</strong> 1 e<br />

pagina <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>aangifte</strong><strong>formulier</strong>. De envelop moet<br />

voldoen<strong>de</strong> gefrankeerd zijn.<br />

3. Nummering <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen<br />

Indien er een perceel moet wor<strong>de</strong>n genummerd, dan<br />

moet <strong>het</strong> nummer wor<strong>de</strong>n vermeld in <strong>het</strong> binnenvlak<br />

indien er voldoen<strong>de</strong> ruimte is, of in <strong>de</strong> onmid<strong>de</strong>llijke<br />

nabijheid indien dit niet <strong>het</strong> geval is. Wanneer <strong>het</strong><br />

perceel wordt verwij<strong>de</strong>rd, volstaat <strong>het</strong> om <strong>het</strong> nummer<br />

te schrappen <strong>met</strong> een rood kruis.<br />

De nummers moeten exact <strong>over</strong>eenstemmen <strong>met</strong> die<br />

<strong>van</strong> rubriek 3 <strong>van</strong> <strong>het</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><strong>formulier</strong>.<br />

Er zal geen rekening wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n <strong>met</strong> niet<br />

genummer<strong>de</strong> percelen.<br />

Heel kleine percelen zijn soms moeilijk te tekenen.<br />

In dit geval moet men zo goed mogelijk hun omtrek<br />

tekenen en <strong>de</strong> nummers buiten <strong>de</strong> percelen schrijven,<br />

en niet erin.<br />

Afbeelding 3. Uitsluiten <strong>van</strong> een element dat niet in<br />

aanmerking komt binnen een bosperceel<br />

De te behou<strong>de</strong>n stukken natuur en <strong>de</strong> bosran<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n eveneens weergegeven op <strong>het</strong> orthofotoplan<br />

<strong>met</strong> een ro<strong>de</strong> lijn. Het zijn genummer<strong>de</strong> percelen, net<br />

zoals <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re bospercelen <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaar. Op<br />

grafisch niveau werd er geen on<strong>de</strong>rscheid gemaakt<br />

tussen wat verplicht is en wat supplementair is. Dit<br />

on<strong>de</strong>rscheid zal wor<strong>de</strong>n gemaakt door <strong>de</strong> administratie<br />

op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong>s.<br />

Percelen die liggen in zones die niet in aanmerking<br />

komen (Beheereenhe<strong>de</strong>n G7 <strong>voor</strong> <strong>de</strong> 8 eerste AB)<br />

alsook <strong>de</strong> populaties naaldbomen <strong>van</strong> meer dan 10<br />

are (exclusief <strong>de</strong> 8 eerste AB) en <strong>de</strong> herstel<strong>de</strong> percelen<br />

(<strong>met</strong> conformiteitattest <strong>van</strong> <strong>het</strong> DNB) moeten eveneens<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>over</strong>gedragen op <strong>het</strong> orthofotoplan<br />

<strong>met</strong> een ro<strong>de</strong> lijn. Het zijn genummer<strong>de</strong> percelen,<br />

net zoals <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re bospercelen <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaar.<br />

OPGELET : De oppervlakte <strong>van</strong> <strong>de</strong> te behou<strong>de</strong>n<br />

stukken natuur, <strong>de</strong> bosran<strong>de</strong>n (indien die laatste bestaan)<br />

en <strong>van</strong> <strong>de</strong> populaties naaldbomen moet wor<strong>de</strong>n<br />

afgetrokken <strong>van</strong> <strong>de</strong> oppervlakte <strong>van</strong> <strong>het</strong> bosperceel<br />

waarin ze liggen.<br />

Stap 5 : versturen <strong>van</strong> fotoplannen <strong>met</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

en steunaanvraag 2013<br />

De ORIGINELE fotoplannen moeten wor<strong>de</strong>n verstuurd,<br />

4. Tips :<br />

De fotoplannen (zwart-wit) die wor<strong>de</strong>n opgestuurd<br />

naar <strong>de</strong> Administratie, moeten klaar en dui<strong>de</strong>lijk zijn.<br />

Vlekken en nutteloze opmerkingen dienen te wor<strong>de</strong>n<br />

verme<strong>de</strong>n. De ORIGINELE plannen moeten wor<strong>de</strong>n<br />

gestuurd naar <strong>de</strong> Administratie, en <strong>de</strong> KOPIEËN moeten<br />

wor<strong>de</strong>n bewaard door <strong>de</strong> aanvrager.<br />

Enkel <strong>de</strong> fotoplannen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> campagne 2013<br />

mogen wor<strong>de</strong>n gebruikt, geen enkele an<strong>de</strong>re drager<br />

(NGI-kaart, enz.) zal wor<strong>de</strong>n aanvaard.<br />

D. Grafische validatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>aangifte</strong>s <strong>van</strong> bosoppervlakte<br />

Om in aanmerking te komen in <strong>het</strong> <strong>aangifte</strong>proces <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> steunaanvragen in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Natura 2000,<br />

moeten <strong>de</strong> bospercelen on<strong>de</strong>rworpen wor<strong>de</strong>n aan<br />

een administratieve en grafische controle, gelet op<br />

<strong>de</strong> beginselen uit Veror<strong>de</strong>ning (EG) nr. 1122/2009.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze validatie kan <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen dat <strong>de</strong><br />

grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> aangegeven percelen op basis <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> beginselen wor<strong>de</strong>n gewijzigd :<br />

• De aangegeven percelen zijn beperkt tot <strong>de</strong><br />

Natura 2000-zone ;<br />

• De percelen <strong>voor</strong> landbouwgebruik die reeds in<br />

<strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> landbouwoppervlakte<strong>aangifte</strong> (GLB)<br />

zijn aangegeven door <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> aangever of door<br />

een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n niet getekend. Deze oppervlaktes<br />

zullen dan ook niet in aanmerking wor<strong>de</strong>n genomen<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> toekennen <strong>van</strong> steun ;


• De aangegeven percelen wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rworpen<br />

aan een fotointerpretatie om <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen<br />

precies te kunnen plaatsen in functie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vastgestel<strong>de</strong> be<strong>de</strong>kking. Deze fotointerpretatie maakt<br />

<strong>het</strong> eveneens mogelijk om antropogene zones zoals<br />

gebouwen <strong>van</strong> meer dan een are of wegen weg te<br />

nemen, maar ook om percelen die verkeer<strong>de</strong>lijk als<br />

loofbos zijn aangegeven in percelen <strong>met</strong> naaldbomen<br />

te veran<strong>de</strong>ren ;<br />

• Bijzon<strong>de</strong>re aandacht wordt besteed aan pa<strong>de</strong>n<br />

op aangegeven percelen. De aan <strong>het</strong> NGI gemel<strong>de</strong><br />

pa<strong>de</strong>n die geen <strong>de</strong>el uitmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> kadastrale percelen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aangever, kunnen immers niet wor<strong>de</strong>n<br />

opgenomen in <strong>de</strong> aangegeven percelen. Deze laatste<br />

zullen dan op <strong>de</strong> plek <strong>van</strong> <strong>het</strong> pad wor<strong>de</strong>n opgesplitst<br />

(Afbeeldingen 4.1 en 4.2). Een pad dat is opgenomen<br />

in <strong>de</strong> kadastrale percelen <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaar zal<br />

daarentegen geen aanleiding geven tot splitsing ;<br />

• Dezelf<strong>de</strong> logica wordt gevolgd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

<strong>van</strong> geklasseer<strong>de</strong> waterlopen: als een<br />

geklasseer<strong>de</strong> waterloop door een aangegeven perceel<br />

stroomt en als <strong>de</strong>ze waterloop <strong>het</strong> <strong>voor</strong>werp<br />

uitmaakt <strong>van</strong> een apart kadastraal perceel dat niet<br />

on<strong>de</strong>r <strong>het</strong> eigendom <strong>van</strong> <strong>de</strong> aangever valt, dan zal<br />

<strong>het</strong> perceel wor<strong>de</strong>n opgesplitst en zal <strong>de</strong> oppervlakte<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> bed <strong>van</strong> <strong>de</strong> waterloop wor<strong>de</strong>n uitgesloten<br />

(Afbeeldingen 5.1 en 5.2). Als <strong>het</strong> pand <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

geklasseer<strong>de</strong> waterloop daarentegen hoort bij een<br />

kadastraal perceel dat valt on<strong>de</strong>r <strong>het</strong> eigendom <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> aangever, dan moet <strong>het</strong> betrokken <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

waterloop in <strong>het</strong> aangegeven en geteken<strong>de</strong> perceel<br />

wor<strong>de</strong>n opgenomen.<br />

Afbeldingen 4 - Geval <strong>van</strong> uitsluiting <strong>van</strong> een pad<br />

op een aangegeven perceel<br />

Afb. 4.1 Aanwezigheid <strong>van</strong> een pad op <strong>de</strong> NGIkaart<br />

en scheiding op kadasterniveau<br />

Afb. 4.2 Uitein<strong>de</strong>lijke co<strong>de</strong>ring: opsplitsing <strong>van</strong> <strong>het</strong> aangegeven<br />

perceel en <strong>het</strong> referentieblok (roze)<br />

Afbeldingen 5 – Geval <strong>van</strong> uitsluiting <strong>van</strong> een<br />

geklasseer<strong>de</strong> waterloop op een aangegeven perceel<br />

Afb. 5.1 Aanwezigheid <strong>van</strong> een waterloop op <strong>de</strong><br />

NGI-kaart en aangegeven in <strong>de</strong> hydrologische<br />

laag (blauw) en scheiding op kadasterniveau<br />

(geel)<br />

Afb. 5.2 Uitein<strong>de</strong>lijke co<strong>de</strong>ring: opsplitsing <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

aangegeven perceel (oranje) en <strong>het</strong> referentieblok<br />

(roze)<br />

19<br />

19


OVERZICHT 2 :<br />

DE STEUN<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel


OVERZICHT 2 :<br />

OVERZICHT VAN DE STEUN<br />

Inleiding –<br />

bevoeg<strong>de</strong> autoriteiten<br />

Overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> steunregelingen :<br />

Dit 2 e <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> verklaren<strong>de</strong> <strong>handleiding</strong> bij <strong>het</strong><br />

<strong>formulier</strong> <strong>van</strong> 2013 <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte<br />

en steunaanvraag Natura 2000 is bedoeld<br />

om in <strong>het</strong> kort <strong>de</strong> <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n uit te leggen om in<br />

aanmerking te komen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> steunregelingen <strong>voor</strong><br />

bosbouw die <strong>met</strong> dit <strong>formulier</strong> kunnen wor<strong>de</strong>n aangevraagd.<br />

Enkele <strong>de</strong>finities 13<br />

• « Bossen en wou<strong>de</strong>n »: <strong>de</strong> bossen en wou<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />

zin <strong>van</strong> artikel 2, alinea 1 en 2 <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>de</strong>creet <strong>met</strong><br />

betrekking tot <strong>het</strong> boswetboek <strong>van</strong> 15 juli 2008 ;<br />

• « In aanmerking komend bos » : bossen en wou<strong>de</strong>n :<br />

a) gelegen binnen een Natura 2000-site, <strong>met</strong> uitzon<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> exotische aanplantingen als dusdanig<br />

in kaart gebracht door <strong>de</strong> Administratie in <strong>het</strong><br />

aanwijzingsbesluit ;<br />

b) gelegen binnen een site die in aanmerking komt<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura 2000-netwerk, <strong>met</strong> uitzon<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen bestaan<strong>de</strong> uit naaldbomen waar<strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> oppervlakte groter is dan 10 are aan één<br />

stuk ;<br />

c) gelegen binnen een Natura 2000-site of in een site<br />

die aanmerking komt <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura 2000-netwerk,<br />

en beschouwd als een in aanmerking komend woud<br />

volgens <strong>het</strong> gelijkvormigheidsattest <strong>van</strong> <strong>de</strong> Administratie<br />

afgegeven <strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> bepalingen<br />

<strong>van</strong> artikel 45 <strong>van</strong> <strong>het</strong> BWR <strong>van</strong> 8 november 2012.<br />

OPGELET : Voor <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> bevat ze <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

bestemmingen : FA, IC, RE, LE<br />

• « Wat bij <strong>het</strong> bos behoort » : wat bij <strong>het</strong> bos behoort<br />

<strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> Boswetgeving : ruimten be<strong>de</strong>kt<br />

<strong>met</strong> natuurlijke habitats (cf. luik 1, tabel 3), houtopslag,<br />

wildakkers, moerassen, vijvers, brandwering.<br />

Het is niet <strong>de</strong> consistentie <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein waarmee<br />

men rekening moet hou<strong>de</strong>n, maar <strong>de</strong> band <strong>met</strong> <strong>het</strong><br />

bos en <strong>de</strong> rol die <strong>de</strong> habitat dient te vervullen, of<br />

<strong>het</strong> nu gaat om een ingesloten terrein of een aangrenzend<br />

terrein ;<br />

• « Te behou<strong>de</strong>n stuk natuur » : bosperceel dat moet<br />

wor<strong>de</strong>n afgebakend <strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> procedure<br />

13. Opgelet: <strong>de</strong>ze termen wer<strong>de</strong>n reeds behan<strong>de</strong>ld in luik 1 <strong>met</strong> specificaties<br />

betreffen<strong>de</strong> <strong>het</strong> praktische aspect <strong>van</strong> hun berekening<br />

afgekondigd door <strong>de</strong> Minister, waarbij elke vorm<br />

<strong>van</strong> exploitatie uitgesloten is tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> verou<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> bos toe te laten en <strong>de</strong> natuurlijke dynamiek<br />

tot uiting te laten komen. Het perceel wordt aangeduid<br />

door <strong>de</strong> eigenaar en behoort tot een <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> bossen die in aanmerking komen, bij <strong>voor</strong>keur<br />

aan <strong>de</strong> rand <strong>van</strong> een waterloop of in gebie<strong>de</strong>n <strong>met</strong><br />

grote bossen; <strong>de</strong> bomen wor<strong>de</strong>n er behou<strong>de</strong>n tot<br />

na hun natuurlijke dood, tot ze beginnen te rotten;<br />

daar is alleen <strong>de</strong> controle <strong>van</strong> wild toegelaten, <strong>de</strong><br />

beveiliging <strong>van</strong> <strong>de</strong> wegen en <strong>het</strong> organiseren <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> onthaal <strong>van</strong> <strong>het</strong> publiek. Het te behou<strong>de</strong>n stuk<br />

natuur bestaat uit een of meer<strong>de</strong>re elementen <strong>met</strong><br />

een afzon<strong>de</strong>rlijke oppervlakte <strong>van</strong> minstens 10<br />

are <strong>voor</strong> z<strong>over</strong> <strong>de</strong> in aanmerking komen<strong>de</strong> oppervlakte<br />

dit toelaat. De oppervlakte mag niet meer<br />

dan 10 % <strong>van</strong> <strong>de</strong> totale oppervlakte <strong>van</strong> <strong>het</strong> eigendom<br />

in Natura 2000 uitmaken. Volledige reservaten<br />

gevormd krachtens artikel 71, alinea 2 <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Boswetgeving gel<strong>de</strong>n als te behou<strong>de</strong>n stukken natuur.<br />

OPGELET : Voor <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> toelage moeten<br />

<strong>de</strong> instandhoudingseilan<strong>de</strong>n verplicht gelegen<br />

zijn in gebie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> grof hout of in <strong>voor</strong>komend<br />

geval in an<strong>de</strong>re beboste gebie<strong>de</strong>n. In geen geval<br />

mogen <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> instandhoudingseilan<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> open omgevingen aangewezen wor<strong>de</strong>n.<br />

• « Beheereenheid » : peri<strong>met</strong>er al dan niet uit één<br />

stuk, gelegen binnen <strong>de</strong> Natura 2000-site die globaal<br />

homogene behoudsmaatregelen vereist, en die<br />

wordt afgebakend in functie <strong>van</strong> ecologische, technische<br />

en/of socio-economische criteria (zie luik 1,<br />

tabel 2 en 3) ;<br />

• « Vochtige zone » : strook <strong>van</strong> vijfentwintig <strong>met</strong>er aan<br />

weerszij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> waterlopen, zone op min<strong>de</strong>r dan<br />

vijfentwintig <strong>met</strong>er rond bronnen en vochtzones, op<br />

min<strong>de</strong>r dan hon<strong>de</strong>rd <strong>met</strong>er rond op<strong>van</strong>gputten, op<br />

min<strong>de</strong>r dan hon<strong>de</strong>rd <strong>met</strong>er rond stuwmeren en op<br />

veenachtige, paraveenachtige en hydromorfe gron<strong>de</strong>n<br />

<strong>met</strong> permanente laag, zoals bepaald door <strong>de</strong><br />

bo<strong>de</strong>mkundige kaart <strong>van</strong> Wallonië ;<br />

• « Boom <strong>van</strong> biologisch belang » : een eik, waar<strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> stam meer dan 200 cm omtrek telt op 1,5 <strong>met</strong>er<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> grond, een boom <strong>met</strong> een holte of an<strong>de</strong>rs<br />

een loofboom <strong>van</strong> een inheemse soort <strong>met</strong> 150<br />

cm omtrek op 1,50 <strong>met</strong>er <strong>van</strong> <strong>de</strong> grond, of een<strong>de</strong>r<br />

welke an<strong>de</strong>re boom aangeduid door <strong>de</strong> beheer<strong>de</strong>r<br />

21


en goedgekeurd door <strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong> Directeur <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> DNB of zijn afgevaardig<strong>de</strong>. Bomen <strong>met</strong> een<br />

sterke economische waar<strong>de</strong> per stuk komen niet in<br />

aanmerking. De private eigenaar moet <strong>de</strong> bomen<br />

die <strong>van</strong> biologisch belang zijn fysisch markeren op<br />

<strong>het</strong> terrein.<br />

• « Boom <strong>met</strong> een sterke economische waar<strong>de</strong> per stuk » :<br />

Boom <strong>van</strong> kwaliteit A (hakken, ontrollen 1 e keus, fijn<br />

schrijnwerk, zagen 1 e keus, duighout, meubelwerk)<br />

of B (ontrollen 1 e en 2 e keus, fijn schrijnwerk, zagen<br />

1 e keus, duighout, meubelwerk) <strong>over</strong> een minimum<br />

lengte <strong>van</strong> 3 m; ;<br />

Tabel 5: beknopte <strong>voor</strong>stelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun <strong>voor</strong> bosgebie<strong>de</strong>igenaars op Natura 2000-sites.<br />

Campagne 2013. (BWR Vergoeding<br />

Beschrijving WIE ? Na te leven maatregelen (niet exhaustief)<br />

Niet-landbouwkundige<br />

vergoeding<br />

Bijkomen<strong>de</strong> subsidie in een nietlandbouwkundige<br />

omgeving<br />

- Bosrand meer dan 10 <strong>met</strong>er<br />

- Te behou<strong>de</strong>n stuk natuur meer<br />

dan 3 %<br />

N1<br />

N2<br />

Private boseigenaars<br />

Private en publieke eigenaars<br />

BWR <strong>van</strong> 24 maart 2011<br />

(algemene en preventieve maatregelen)<br />

· 2 do<strong>de</strong> bomen/ha (percelen <strong>met</strong> loofbomen<br />

en naaldbomen) afgezien <strong>van</strong> een te<br />

behou<strong>de</strong>n stuk natuur.<br />

· 1 boom <strong>van</strong> biologisch belang/2 ha<br />

afgezien <strong>van</strong> een te behou<strong>de</strong>n stuk<br />

natuur.<br />

· te behou<strong>de</strong>n stuk natuur <strong>van</strong> 3 % <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

oppervlakte die in aanmerking komt.<br />

· bosrand <strong>van</strong> 10 <strong>met</strong>er breed na <strong>het</strong><br />

planten of herplanten aan <strong>de</strong> rand <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

boomgroepen.<br />

· niet planten, geen bosbouw die <strong>het</strong><br />

natuurlijk zaaien bevor<strong>de</strong>rt <strong>van</strong> naaldbomen<br />

on<strong>de</strong>r 12 m aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> oevertoppen <strong>van</strong> waterlopen en<br />

watervlakken.<br />

Aanwijzingsbesluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> site<br />

· Maatregelen <strong>voor</strong>zien in <strong>het</strong> aanwijzingsbesluit<br />

in functie <strong>van</strong> <strong>de</strong> BE.<br />

Tabel 6: beknopte <strong>voor</strong>stelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun <strong>voor</strong> boseigenaars op kandidaat-sites.<br />

Campagne 2013. (BWR Vergoeding <strong>van</strong> 08 no<br />

Beschrijving WIE ? Na te leven maatregelen (niet exhaustief)<br />

Niet-landbouwkundige<br />

vergoeding<br />

Bijkomen<strong>de</strong> subsidie in een nietlandbouwkundige<br />

omgeving<br />

- Bosrand meer dan 10 <strong>met</strong>er<br />

- Te behou<strong>de</strong>n stuk natuur meer<br />

dan 3 %<br />

N1<br />

N2<br />

Private bosgebie<strong>de</strong>igenaars<br />

Private en publieke eigenaars<br />

BWR <strong>van</strong> 24 maart 2011<br />

(algemene en preventieve maatregelen)<br />

· 2 do<strong>de</strong> bomen/ha (percelen <strong>met</strong> loofbomen<br />

en naaldbomen) afgezien <strong>van</strong> een te<br />

behou<strong>de</strong>n stuk natuur.<br />

· 1 boom <strong>van</strong> biologisch belang/2 ha<br />

afgezien <strong>van</strong> een te behou<strong>de</strong>n stuk<br />

natuur.<br />

· te behou<strong>de</strong>n stuk natuur <strong>van</strong> 3 % <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

oppervlakte die in aanmerking komt.<br />

· bosrand <strong>van</strong> 10 <strong>met</strong>er breed na <strong>het</strong><br />

planten of herplanten aan <strong>de</strong> rand <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

boomgroepen.<br />

· niet planten, geen bosbouw die <strong>het</strong><br />

natuurlijk zaaien bevor<strong>de</strong>rt <strong>van</strong> naaldbomen<br />

on<strong>de</strong>r 12 m aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> oevertoppen <strong>van</strong> waterlopen en<br />

watervlakken.<br />

22


• « Do<strong>de</strong> boom » : do<strong>de</strong> boom, liggend of rechtstaand,<br />

omtrek <strong>van</strong> meer dan 125 cm op 1,50 <strong>met</strong>er<br />

hoogte, <strong>met</strong> uitsluiting <strong>van</strong> bomen <strong>met</strong> een sterke economische<br />

waar<strong>de</strong> per stuk of bomen die een bedreiging<br />

vormen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> veiligheid, mits goedkeuring<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement <strong>voor</strong> Natuur en Bossen.<br />

ing <strong>van</strong> 08 november 2012)<br />

Specifieke <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n Bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun Duur <strong>van</strong> <strong>de</strong> verbintenis<br />

· Beschikken <strong>over</strong> een totale in aanmerking<br />

komen<strong>de</strong> bosoppervlakte die minstens een<br />

vergoeding <strong>van</strong> € 100 <strong>met</strong> zich meebrengt<br />

· Aanwijzingsbesluit (AB)<br />

· I<strong>de</strong>ntificatie<br />

· Steunaanvraag<br />

· De maatregelen naleven <strong>van</strong> <strong>het</strong> BWR <strong>van</strong><br />

24 maart 2011+AB<br />

· Naleven <strong>van</strong> <strong>de</strong> reglementaire vereisten<br />

inzake beheer en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> landbouw- en<br />

milieuconditie<br />

· som <strong>van</strong> <strong>de</strong> oppervlaktes N1 en N2 :<br />

minstens 1 ha<br />

· minstens 10 are/ elementen<br />

· <strong>de</strong> oppervlakte <strong>van</strong> <strong>de</strong> te behou<strong>de</strong>n<br />

stukken natuur mag niet meer bedragen<br />

dan 10 % <strong>van</strong> <strong>de</strong> totale oppervlakte <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> eigendom op Natura 2000, en moet<br />

zich bevin<strong>de</strong>n op valleigrond of in een<br />

gebied <strong>met</strong> grote bossen.<br />

€ 40/ha 1 jaar<br />

€ 100/ha 30 jaar<br />

november 2012)<br />

Specifieke <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n Bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun Duur <strong>van</strong> <strong>de</strong> verbintenis<br />

· Beschikken <strong>over</strong> een totale in aanmerking<br />

komen<strong>de</strong> bosoppervlakte die minstens een<br />

vergoeding <strong>van</strong> € 100 <strong>met</strong> zich meebrengt<br />

· Aanwijzingsbesluit (AB)<br />

· I<strong>de</strong>ntificatie<br />

· Steunaanvraag<br />

€ 20 /ha 1 jaar<br />

· Naleven <strong>van</strong> <strong>de</strong> maatregelen <strong>van</strong> <strong>het</strong> BWR<br />

<strong>van</strong> 24 maart 2011<br />

· Naleven <strong>van</strong> <strong>de</strong> reglementaire vereisten<br />

inzake beheer en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> landbouw- en<br />

milieuconditie<br />

· som <strong>van</strong> <strong>de</strong> oppervlaktes N1 en N2 :<br />

minstens 1 ha<br />

· minstens 10 are/ elementen<br />

· <strong>de</strong> oppervlakte <strong>van</strong> <strong>de</strong> te behou<strong>de</strong>n<br />

stukken natuur mag niet meer bedragen<br />

dan 10 % <strong>van</strong> <strong>de</strong> totale oppervlakte <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> eigendom op Natura 2000, en moet<br />

zich bevin<strong>de</strong>n op valleigrond of in een<br />

gebied <strong>met</strong> grote bossen<br />

€ 100 /ha 30 jaar<br />

23


2 E PIJLER<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel


2. De steun<br />

2.1. Inleiding<br />

De vergoedingen en subsidies die hieron<strong>de</strong>r<br />

wor<strong>de</strong>n beschreven zijn niet cumuleerbaar <strong>met</strong><br />

<strong>de</strong> subsidies die wor<strong>de</strong>n toegekend aan natuuren<br />

bosreservaten in <strong>de</strong> zin <strong>van</strong> artikel 3 <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

wet inzake natuurbehoud.<br />

Voor wat betreft <strong>de</strong> niet-landbouwkundige vergoeding<br />

en <strong>de</strong> subsidies zal elke begunstig<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze vergoedingen<br />

en/of subsidies kunnen ont<strong>van</strong>gen ten belope<br />

<strong>van</strong> een maximum bedrag <strong>van</strong> 200.000 euro in <strong>de</strong><br />

loop <strong>van</strong> 3 opeenvolgen<strong>de</strong> boekjaren, en <strong>voor</strong> alle<br />

percelen opgenomen bij Natura 2000.<br />

2.2 Niet-landbouwkundige vergoeding<br />

–Natura 2000-sites ge<strong>de</strong>kt door een<br />

Aanwijzingsbesluit<br />

Begunstig<strong>de</strong>n : private eigenaars.<br />

Bedrag : € 40 per hectare in aanmerking komend<br />

bos per jaar. Dit bos moet niet noodzakelijk uit één<br />

stuk zijn, en moet ook niet op een en <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> Natura<br />

2000-site liggen.<br />

Drempel : minimaal € 100 14<br />

Om te kunnen genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vergoeding moet<br />

<strong>de</strong> private eigenaar zijn aanvraag indienen via <strong>het</strong><br />

<strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en<br />

steunaanvraag, en hij moet voldoen aan <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n :<br />

• <br />

geï<strong>de</strong>ntificeerd zijn bij <strong>de</strong> Administratie in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem<br />

(GBCS) ;<br />

• <br />

jaarlijks binnen <strong>de</strong> door <strong>de</strong> Administratie gestel<strong>de</strong><br />

termijn een vergoedingsaanvraag indienen via aangeteken<strong>de</strong><br />

brief of <strong>met</strong> bericht <strong>van</strong> ont<strong>van</strong>gst bij <strong>de</strong><br />

Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Administratie. Dit moet gebeuren via <strong>het</strong> door<br />

<strong>de</strong> Administratie opgestel<strong>de</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><strong>formulier</strong><br />

;<br />

• <br />

<strong>over</strong> <strong>het</strong> perceel beschikken op <strong>de</strong> datum die door<br />

<strong>de</strong> Administratie werd vastgelegd;<br />

beschikken <strong>over</strong> een gecumuleer<strong>de</strong> oppervlakte die<br />

in aanmerking komt, waaruit een vergoeding <strong>voor</strong>tvloeit<br />

<strong>van</strong> minstens € 100. Het dient genoteerd dat<br />

<strong>de</strong> private eigenaar alle bospercelen waar<strong>over</strong> hij<br />

beschikt in Natura 2000 moet aangeven ;<br />

• <br />

• <br />

<strong>de</strong> instandhoudingseilan<strong>de</strong>n op <strong>het</strong> fotoplan i<strong>de</strong>ntificeren<br />

en op <strong>het</strong> terrein fysisch markeren volgens <strong>de</strong><br />

procedure bepaald door <strong>de</strong> Minister 15 ;<br />

• <br />

<strong>de</strong> do<strong>de</strong> bomen en <strong>de</strong> bomen <strong>met</strong> een biologische<br />

waar<strong>de</strong> op <strong>het</strong> terrein fysisch markeren volgens <strong>de</strong><br />

procedure bepaald door <strong>de</strong> Minister 15 ;<br />

• <br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> oppervlaktes waar<strong>voor</strong> hij <strong>de</strong> vergoeding<br />

aanvraagt <strong>de</strong> maatregelen naleven vermeld in <strong>het</strong><br />

aanwijzingsbesluit en in <strong>het</strong> besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse<br />

regering inzake <strong>de</strong> preventieve maatregelen die <strong>van</strong><br />

toepassing zijn op <strong>de</strong> Natura 2000-sites (zie tabel 5) ;<br />

• <br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> oppervlaktes waar<strong>voor</strong> hij <strong>de</strong> vergoeding<br />

vraagt, <strong>de</strong> reglementaire vereisten naleven inzake<br />

beheer en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> landbouw- en milieuconditie, zoals<br />

ge<strong>de</strong>finieerd in Veror<strong>de</strong>ning (EG) nr. 1698/2005 <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Raad, artikel 51.<br />

2.3 Niet-landbouwkundige<br />

vergoeding - Kandidaat-sites<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura 2000-netwerk<br />

Begunstig<strong>de</strong>n : private eigenaars.<br />

Bedrag : € 20 per hectare in aanmerking komend<br />

bos per jaar. Dit bos moet niet noodzakelijk uit één<br />

stuk zijn, en moet ook niet op een en <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> Natura<br />

2000-site liggen.<br />

Drempel : minimaal € 100 14<br />

Om te kunnen genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vergoeding moet<br />

<strong>de</strong> private eigenaar zijn aanvraag indienen via <strong>het</strong><br />

<strong>formulier</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte en<br />

steunaanvraag, en hij moet voldoen aan <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n :<br />

• geï<strong>de</strong>ntificeerd zijn bij <strong>de</strong> Administratie in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) ;<br />

• <br />

jaarlijks binnen <strong>de</strong> door <strong>de</strong> Administratie gestel<strong>de</strong><br />

termijn een vergoedingsaanvraag indienen via aangeteken<strong>de</strong><br />

brief of <strong>met</strong> bericht <strong>van</strong> ont<strong>van</strong>gst bij <strong>de</strong><br />

Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Administratie. Dit moet gebeuren via <strong>het</strong> door<br />

<strong>de</strong> Administratie opgestel<strong>de</strong> oppervlakte<strong>aangifte</strong><strong>formulier</strong><br />

;<br />

• <br />

<strong>over</strong> <strong>het</strong> perceel beschikken op <strong>de</strong> datum die door<br />

<strong>de</strong> Administratie werd vastgelegd ;<br />

• beschikken <strong>over</strong> een gecumuleer<strong>de</strong> oppervlakte die<br />

14. Deze drempel <strong>van</strong> € 100 is niet gebaseerd op <strong>de</strong> door <strong>de</strong> eigenaar<br />

aangegeven oppervlakte, maar op <strong>de</strong> oppervlakte die wordt bepaald<br />

door <strong>de</strong> Administratie.<br />

15. Bij gebrek aan ministeriële procedure refereert <strong>de</strong> eigenaar aan <strong>de</strong><br />

markeermodaliteiten <strong>van</strong> <strong>het</strong> DNB (zie luik 1).<br />

25


in aanmerking komt, waaruit een vergoeding <strong>voor</strong>tvloeit<br />

<strong>van</strong> minstens € 100. Het dient genoteerd dat<br />

<strong>de</strong> private eigenaar alle bospercelen waar<strong>over</strong> hij<br />

beschikt in Natura 2000 moet aangeven ;<br />

• <br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> oppervlaktes waar<strong>voor</strong> hij <strong>de</strong> vergoeding<br />

aanvraagt <strong>de</strong> maatregelen naleven vermeld in <strong>het</strong><br />

besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering inzake <strong>de</strong> preventieve<br />

maatregelen die <strong>van</strong> toepassing zijn op <strong>de</strong><br />

Natura 2000-sites (zie tabel 6) ;<br />

• <br />

<strong>de</strong> instandhoudingseilan<strong>de</strong>n op <strong>het</strong> fotoplan i<strong>de</strong>ntificeren<br />

en op <strong>het</strong> terrein fysisch markeren volgens <strong>de</strong><br />

procedure bepaald door <strong>de</strong> Minister 15 ;<br />

• <br />

<strong>de</strong> do<strong>de</strong> bomen en <strong>de</strong> bomen <strong>met</strong> een biologische<br />

waar<strong>de</strong> op <strong>het</strong> terrein fysisch markeren volgens <strong>de</strong><br />

procedure bepaald door <strong>de</strong> Minister 15 ;<br />

• <br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> oppervlaktes waar<strong>voor</strong> hij <strong>de</strong> vergoeding<br />

vraagt, <strong>de</strong> reglementaire vereisten naleven inzake<br />

beheer en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> landbouw- en milieuconditie, zoals<br />

ge<strong>de</strong>finieerd in Veror<strong>de</strong>ning (EG) nr. 1698/2005 <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Raad, artikel 51.<br />

ook is <strong>het</strong> mogelijk om in aanmerking te komen <strong>voor</strong> een<br />

toelage <strong>voor</strong> <strong>de</strong> aankoop <strong>van</strong> gron<strong>de</strong>n.<br />

Het bijgevoeg<strong>de</strong> <strong>formulier</strong> 2 kan wor<strong>de</strong>n gebruikt om<br />

een aanvraag <strong>voor</strong> een of meer<strong>de</strong>re toelagen in te<br />

dienen.<br />

2.4 Bijkomen<strong>de</strong> subsidie in een nietlandbouwkundige<br />

omgeving<br />

Begunstig<strong>de</strong>n : private eigenaars die genieten <strong>van</strong><br />

niet-landbouwkundige vergoedingen of die intekenen<br />

op <strong>de</strong> subsidie die <strong>over</strong>eenstemt <strong>met</strong> <strong>de</strong> niet-landbouwkundige<br />

vergoeding, alsook <strong>de</strong> publieke eigenaars<br />

in Natura 2000-sites ge<strong>de</strong>kt door een aanwijzingsbesluit<br />

of op kandidaat sites <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura<br />

2000-netwerk.<br />

Verbintenisperio<strong>de</strong> : minstens 30 jaar.<br />

Bedrag : <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> subsidie in een niet-landbouwkundige<br />

omgeving bedraagt 100 €/hectare<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> invoeren <strong>van</strong> maatregelen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> oppervlaktes :<br />

• maximum 20 <strong>met</strong>er bosrand, meer dan <strong>de</strong> basisverbintenis<br />

die 10 <strong>met</strong>er bedraagt ;<br />

• te behou<strong>de</strong>n stuk natuur meer dan <strong>de</strong> verplichte 3 %.<br />

Er is een minimale oppervlakte <strong>van</strong> 1 ha vereist. Die<br />

oppervlakte moet niet uit één stuk zijn, maar mag zijn<br />

samengesteld uit meer<strong>de</strong>re elementen <strong>van</strong> minstens<br />

10 are.<br />

Het totale percentage eigendom in Natura 2000 <strong>voor</strong><br />

te behou<strong>de</strong>n stukken natuur mag niet meer bedragen<br />

dan 10 % en moet gebie<strong>de</strong>n <strong>met</strong> grote bossen of<br />

valleigron<strong>de</strong>n betreffen.<br />

2.5 ANDERE SUBSIDIEs<br />

Door u te richten tot <strong>het</strong> DNB (zie Bijlagen : lijst <strong>met</strong><br />

directies), kunt u in aanmerking komen <strong>voor</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

toelagen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> herstel en <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong><br />

open omgevingen.<br />

Het betreft meer in <strong>het</strong> bijzon<strong>de</strong>r :<br />

• <strong>de</strong> toelage <strong>voor</strong> <strong>het</strong> herstel <strong>van</strong> grasperken en hei<strong>de</strong>n ;<br />

• <strong>de</strong> toelage <strong>voor</strong> <strong>de</strong> exploitatie <strong>van</strong> naaldbomen ;<br />

• <strong>de</strong> toelage <strong>voor</strong> an<strong>de</strong>re herstelwerken ;<br />

<strong>de</strong> toelage <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> open omgevingen ;<br />

• <br />

26


CORRIGERENDE<br />

MAATREGELEN<br />

© SPW - Simon <strong>de</strong> Voghel


3. Corrigeren<strong>de</strong> maatregelen<br />

3.1 De controles<br />

3.1.1 Bevoeg<strong>de</strong> controleautoriteiten<br />

De administratieve controle <strong>van</strong> <strong>de</strong> dossiers wordt<br />

behartigd door <strong>het</strong> Departement Steun <strong>van</strong> <strong>het</strong> Operationeel<br />

Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke<br />

Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) <strong>voor</strong> <strong>de</strong> steun<br />

beschreven in <strong>de</strong> rubrieken 2.<br />

De controle ter plaatse <strong>over</strong>eenkomstig <strong>de</strong> vigeren<strong>de</strong><br />

Europese reglementering wordt gegaran<strong>de</strong>erd door<br />

<strong>het</strong> Departement <strong>van</strong> <strong>de</strong> Politie en <strong>de</strong> Controle (DPC)<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> DGO3.<br />

De Departementen <strong>voor</strong> Natuur en Bossen, Leefmilieu<br />

en Water, Grond en Afval zijn eveneens bevoegd<br />

om bepaal<strong>de</strong> specifieke controles ter plaatse uit te<br />

voeren. De vaststellingen die wer<strong>de</strong>n gedaan tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong>ze controles wor<strong>de</strong>n doorgegeven aan <strong>het</strong> Departement<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Politie en <strong>de</strong> Controles <strong>voor</strong> ver<strong>de</strong>re<br />

afhan<strong>de</strong>ling.<br />

3.1.2 Administratieve controles en controles ter plaatse<br />

Algemene principes : <strong>de</strong> administratieve controles en<br />

<strong>de</strong> controles ter plaatse wor<strong>de</strong>n uitgevoerd zodat men<br />

een efficiënte controle kan garan<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>het</strong> naleven<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n inzake <strong>de</strong> toelaatbaarheid<br />

en <strong>het</strong> toekennen <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun.<br />

De administratieve controles wor<strong>de</strong>n uitgevoerd <strong>voor</strong><br />

alle steunaanvragen en alle betalingsaanvragen en<br />

<strong>de</strong>kken alle elementen die men kan en die nuttig zijn<br />

om te controleren <strong>met</strong> administratieve mid<strong>de</strong>len. De<br />

procedures garan<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> registratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> controleactiviteiten,<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> resultaten <strong>van</strong> <strong>de</strong> controles en<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maatregelen die wer<strong>de</strong>n genomen ten aanzien<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> anomalieën.<br />

De controles ter plaatse betreffen <strong>de</strong> controles <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> oppervlaktes, en <strong>de</strong> controles <strong>van</strong> <strong>het</strong> naleven <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> verbintenissen en <strong>de</strong> bepalingen ge<strong>de</strong>finieerd in<br />

<strong>de</strong> aanwijzingsbesluiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Natura 2000-sites,<br />

in <strong>het</strong> besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering <strong>van</strong> 24 maart<br />

2011 inzake <strong>de</strong> algemene preventieve maatregelen<br />

die <strong>van</strong> toepassing zijn op <strong>de</strong> Natura 2000-sites,<br />

alsook in <strong>het</strong> besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering <strong>van</strong> 08<br />

november 2012 betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> vergoedingen en <strong>de</strong><br />

subsidies op Natura 2000-sites, en in <strong>de</strong> sites die in<br />

aanmerking komen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Natura2000-net en in <strong>de</strong><br />

ecologische hoofdstructuur.<br />

3.1.3 Verplichtingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaars<br />

Met <strong>het</strong> oog op <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> uitvoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> controles<br />

(administratief en ter plaatse), zijn <strong>de</strong> eigenaars er<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re toe gehou<strong>de</strong>n :<br />

• <br />

toegang te verlenen tot hun eigendom aan elke<br />

persoon die belast is <strong>met</strong> een controleopdracht op<br />

vraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong> autoriteit beoogd in punt<br />

3.1.1 hierboven. De persoon <strong>de</strong>sgevallend bijstaan<br />

of laten bijstaan door zijn vertegenwoordiger<br />

en on<strong>de</strong>r zijn verantwoor<strong>de</strong>lijkheid ;<br />

• <br />

aan <strong>het</strong> Operationeel Directoraat-generaal Landbouw,<br />

Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu alle<br />

documenten en informatie verstrekken die nodig<br />

geacht wor<strong>de</strong>n.<br />

Elke weigering <strong>van</strong> controle ter plaatse ongeacht <strong>de</strong><br />

aard, <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanvrager of zijn vertegenwoordiger,<br />

impliceert automatisch <strong>de</strong> weigering <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanvraag<br />

<strong>voor</strong> een vergoeding of subsidie.<br />

3.2 Beroep<br />

3.2.1 Niet akkoord <strong>met</strong> een beslissing genomen door<br />

<strong>de</strong> Waalse Administratie<br />

Wat kunt u doen indien u niet akkoord gaat <strong>met</strong> een<br />

beslissing genomen door <strong>de</strong> Waalse Overheid ?<br />

• <br />

Voor problemen in verband <strong>met</strong> <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificatie<br />

kunt u zich richten tot <strong>de</strong> Directie Buitendiensten<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun waar<strong>van</strong> <strong>het</strong> dossier<br />

afhangt.<br />

• <br />

Voor problemen in verband <strong>met</strong> <strong>de</strong> betaling <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> in hoofdstuk 2 bedoel<strong>de</strong> vergoedingen en<br />

toelagen, kunt u zich richten tot <strong>de</strong> Directie Landbouwoppervlakte.<br />

Indien <strong>de</strong> <strong>uitleg</strong> <strong>met</strong> betrekking<br />

tot <strong>de</strong> betaling <strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun<br />

betwistbaar lijkt, dan dient men een zorgvuldig<br />

gemotiveerd beroep te richten aan <strong>de</strong> Algemeen<br />

Inspecteur <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Steun.<br />

• <br />

Indien <strong>de</strong>sgevallend <strong>het</strong> beroep tot niets leid<strong>de</strong>, dan<br />

kan er een afzon<strong>de</strong>rlijke klacht wor<strong>de</strong>n ingediend bij :<br />

Bemid<strong>de</strong>laar <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering<br />

54, rue Lucien Namèche<br />

5000 Namur<br />

e-mailadres : courrier@mediateur.wallonie.be<br />

Website : http://mediateur.wallonie.be<br />

Gratis nummer : 0800/19199<br />

29


3.2.2 Modaliteiten om een beroep in te dienen<br />

Elk beroep tegen een beslissing <strong>van</strong> <strong>de</strong> Administratie<br />

moet schriftelijk en via een aangetekend schrijven<br />

wor<strong>de</strong>n gericht aan <strong>de</strong> Administratie binnen <strong>de</strong> <strong>de</strong>rtig<br />

kalen<strong>de</strong>rdagen volgend op <strong>de</strong> kennisgeving <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

beslissing, <strong>met</strong> daarbij ingesloten <strong>de</strong> documenten die<br />

<strong>het</strong> beroep rechtvaardigen.<br />

Het beroep is getekend en bevat minstens <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

informatie :<br />

1° <strong>de</strong> naam, <strong>voor</strong>naam en <strong>het</strong> adres <strong>van</strong> <strong>de</strong> eiser ;<br />

2° indien <strong>de</strong> eiser een rechtspersoon is, <strong>de</strong> naam of<br />

<strong>de</strong> han<strong>de</strong>lsnaam, <strong>de</strong> juridische vorm, <strong>het</strong> adres<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maatschappelijke zetel alsook <strong>de</strong> naam,<br />

<strong>voor</strong>naam, <strong>het</strong> adres en <strong>de</strong> hoedanigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

persoon die gemachtigd is om beroep in te dienen ;<br />

3° <strong>de</strong> referenties, <strong>het</strong> <strong>voor</strong>werp en <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

betwiste beslissing ;<br />

4° <strong>de</strong> ontwikkel<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len <strong>met</strong> <strong>het</strong> oog op <strong>de</strong><br />

betwiste beslissing.<br />

Het beroep zal nietig wor<strong>de</strong>n verklaard indien <strong>het</strong> niet<br />

voldoet aan <strong>de</strong> hierboven vastgeleg<strong>de</strong> <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n.<br />

De Administratie bevestigt <strong>de</strong> ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> elk<br />

beroep binnen een termijn <strong>van</strong> vijftien kalen<strong>de</strong>rdagen<br />

<strong>van</strong>af <strong>de</strong> ont<strong>van</strong>gst.<br />

Indien <strong>het</strong> beroep in <strong>over</strong>weging kan wor<strong>de</strong>n genomen,<br />

dan <strong>de</strong>elt <strong>de</strong> Administratie schriftelijk aan <strong>de</strong><br />

producent haar <strong>de</strong>finitieve beslissing mee. Desgevallend<br />

zal <strong>de</strong> betaling <strong>van</strong> <strong>de</strong> premie die daaruit<br />

volgt zo snel mogelijk wor<strong>de</strong>n uitgevoerd.<br />

Het indienen <strong>van</strong> beroep on<strong>de</strong>rbreekt <strong>de</strong> procedure<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> terugbetalen <strong>van</strong> ten onrechte betaal<strong>de</strong><br />

bedragen niet.<br />

Het beroep moet wor<strong>de</strong>n ingediend <strong>met</strong> behulp <strong>van</strong><br />

<strong>formulier</strong> 3.<br />

3.3 Invor<strong>de</strong>ren<br />

In <strong>het</strong> geval <strong>van</strong> een onverschuldig<strong>de</strong> betaling is <strong>de</strong><br />

betrokken begunstig<strong>de</strong> verplicht om <strong>de</strong> ont<strong>van</strong>gen vergoedingen<br />

of subsidies terug te betalen, <strong>over</strong>eenkomstig<br />

artikel 80 <strong>van</strong> Veror<strong>de</strong>ning (EG) nr. 1122/2009.<br />

Het invor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> een onverschuldig<strong>de</strong> betaling kan<br />

gebeuren door dit bedrag af te trekken <strong>van</strong> <strong>de</strong> betalingen<br />

of <strong>de</strong> <strong>voor</strong>schotten ten gunste <strong>van</strong> <strong>de</strong> betrokken aangever<br />

na <strong>de</strong> invor<strong>de</strong>ringsbeslissing. De betrokken aangever<br />

blijft niettemin vrij om <strong>de</strong> verschuldig<strong>de</strong> bedragen<br />

terug te betalen zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze aftrek af te wachten.<br />

De vorige alinea blijft <strong>van</strong> toepassing in geval <strong>van</strong><br />

inbeslagneming, <strong>over</strong>dracht, situatie <strong>van</strong> gelijkgerechtigdheid<br />

of insolvabiliteitsprocedure.<br />

De invor<strong>de</strong>ring waar<strong>van</strong> <strong>het</strong> totaal bedrag min<strong>de</strong>r<br />

dan of 100 euro bedraagt, per aanvraag waarnaar<br />

<strong>de</strong> invor<strong>de</strong>ring verwijst, interesten niet inbegrepen,<br />

zal niet wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>tgezet, in <strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstelling dat<br />

<strong>de</strong> administratieve kosten die een <strong>de</strong>rgelijke invor<strong>de</strong>ring<br />

impliceert niet in verhouding zijn <strong>met</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong><br />

invor<strong>de</strong>ring.<br />

In geval <strong>van</strong> invor<strong>de</strong>ring wordt <strong>het</strong> interestpercen-<br />

tage berekend <strong>over</strong>eenkomstig <strong>het</strong> wettelijk stelsel.<br />

De interesten lopen <strong>van</strong>af <strong>de</strong> kennisgeving aan <strong>de</strong><br />

begunstig<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> verplichting om terug te betalen<br />

tot <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>noem<strong>de</strong> terugbetaling of<br />

<strong>de</strong> aftrek <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschuldig<strong>de</strong> bedragen. Indien <strong>de</strong><br />

onverschuldig<strong>de</strong> betaling wordt terugbetaald binnen<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rtig kalen<strong>de</strong>rdagen volgend op <strong>de</strong> datum <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> invor<strong>de</strong>ringsaanvraag of indien <strong>de</strong> aftrek <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

verschuldig<strong>de</strong> bedragen gerealiseerd werd binnen<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> termijn, dan is er geen enkele interest verschuldigd.<br />

De invor<strong>de</strong>ring waar<strong>van</strong> <strong>het</strong> totaal bedrag<br />

min<strong>de</strong>r dan of 50 euro bedraagt, per aanvraag waarnaar<br />

<strong>de</strong> invor<strong>de</strong>ring verwijst, zal niet wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>tgezet,<br />

in <strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstelling dat <strong>de</strong> administratieve<br />

kosten die een <strong>de</strong>rgelijke invor<strong>de</strong>ring impliceert niet<br />

in verhouding zijn <strong>met</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> invor<strong>de</strong>ring.<br />

3.4 Vermin<strong>de</strong>ringen, uitsluitingen en<br />

boetes<br />

3.4.1 Vermin<strong>de</strong>ringen en uitsluitingen in geval <strong>van</strong><br />

onjuiste oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

Artikels 21, 23 en 24 <strong>van</strong> Veror<strong>de</strong>ning (EG) nr.<br />

73/2009 en artikels 55, 57 tot 61 <strong>van</strong> Veror<strong>de</strong>ning<br />

(EG) nr. 1122/2009 <strong>van</strong> 30 november 2009 zijn<br />

<strong>van</strong> toepassing.<br />

Voor elk steunbeleid gel<strong>de</strong>n vermin<strong>de</strong>ringen en bijzon<strong>de</strong>re<br />

uitsluitingen. De <strong>voor</strong>naamste vermin<strong>de</strong>ringen<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> steunbeleid inzake <strong>de</strong> oppervlakte, zijn <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> :<br />

Te veel aangeven :<br />

Indien <strong>de</strong> aangegeven oppervlakte meer dan 3 % of 2<br />

hectare meer bedraagt dan <strong>de</strong> bepaal<strong>de</strong> oppervlakte,<br />

dan wordt <strong>de</strong> steun vermin<strong>de</strong>rd <strong>met</strong> <strong>het</strong> dubbele <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

vastgestel<strong>de</strong> verschil.<br />

Indien <strong>het</strong> vastgestel<strong>de</strong> verschil meer dan 20 %<br />

bedraagt, wordt er geen enkele steun verleend <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

jaar in kwestie.<br />

Indien dit verschil meer dan 50 % bedraagt, dan wordt<br />

<strong>de</strong> begunstig<strong>de</strong> bovendien beboet ten belope <strong>van</strong> een<br />

bedrag gelijk aan <strong>het</strong> bedrag dat <strong>over</strong>eenstemt <strong>met</strong><br />

<strong>het</strong> verschil tussen <strong>de</strong> aangegeven oppervlakte en <strong>de</strong><br />

vastgeleg<strong>de</strong> oppervlakte.<br />

Indien er opzettelijk te veel wordt aangegeven, dan zijn<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> vermin<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> toepassing, maar <strong>van</strong>af<br />

een verschil tussen <strong>de</strong> aangegeven oppervlakte en <strong>de</strong><br />

bepaal<strong>de</strong> oppervlakte <strong>van</strong> 0,5 % of een hectare.<br />

3.4.2 Het niet naleven <strong>van</strong> verbintenissen en bepalingen<br />

Indien <strong>de</strong> verbintenissen en bepalingen bedoeld in<br />

<strong>het</strong> aanwijzingsbesluit, in <strong>het</strong> besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse<br />

regering <strong>van</strong> 8 november 2012 hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>de</strong> algemene<br />

preventieve maatregelen die toepasselijk zijn<br />

op <strong>de</strong> Natura 2000-locaties, alsook in <strong>het</strong> besluit<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> vergoedingen<br />

en toelagen in Natura 2000-sites niet wor<strong>de</strong>n<br />

nageleefd, dan gaat <strong>de</strong> Administratie <strong>over</strong> tot een<br />

verlaging <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun.<br />

Het bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze verlaging wordt bepaald naar<br />

gelang <strong>van</strong> <strong>de</strong> ernst, <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g en <strong>het</strong> permanente<br />

karakter <strong>van</strong> <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> niet-naleving.<br />

30


3.4.3 Boetes (laattijdig indienen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong><br />

bosoppervlakte en steunaanvraag)<br />

Het laattijdig indienen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aangifte</strong> <strong>van</strong> bosoppervlakte<br />

en steunaanvraag leidt tot een vermin<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> niet-landbouwkundige vergoeding<br />

<strong>met</strong> 1 % per werkdag vertraging. Bovendien<br />

wor<strong>de</strong>n aanvragen ingediend na 23 april 2013 als<br />

onont<strong>van</strong>kelijk beschouwd en geven ze geen recht op<br />

een vergoeding.<br />

31


AFKORTINGEN -<br />

INFORMATIE<br />

© SPW - Guillaume Servais


4. Afkortingen -<br />

aanvullen<strong>de</strong> informatie<br />

Afkorting<br />

AANVULLENDE INFORMATIE<br />

AB Aanwijzingsbesluit <strong>van</strong> een Natura 2000-<br />

site<br />

BE Beheereenheid<br />

BWR<br />

Besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering<br />

Waalse Gewest - Algemeen Directeur inzake Landbouw,<br />

Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu<br />

Portaalsite <strong>van</strong> <strong>het</strong> DGARNE :<br />

http://environnement.wallonie.be<br />

http://agriculture.wallonie.be<br />

DGO3 ou<br />

DGARNE<br />

DNB<br />

Direction Générale opérationnelle <strong>de</strong><br />

l’Agriculture, <strong>de</strong>s Ressources Naturelles<br />

et <strong>de</strong> l’Environnement du Service public<br />

<strong>de</strong> Wallonie – (Operationeel Directoraatgeneraal<br />

Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen<br />

en Leefmilieu <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse<br />

<strong>over</strong>heidsdienst)<br />

Departement Natuur en Bossen <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

DGARNE<br />

Website Natura 2000 :<br />

http://natura2000.wallonie.be<br />

Website Naturawal :<br />

http://www.naturawal.be<br />

België<br />

Publicatiewebsite <strong>van</strong> <strong>het</strong> Belgisch Staatsblad<br />

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl<br />

DPC<br />

DS<br />

Departement <strong>van</strong> <strong>de</strong> Politie en <strong>de</strong> Controle<br />

Departement Steun<br />

Europese Commissie<br />

Publicatiewebsite <strong>van</strong> <strong>het</strong> Publicatieblad <strong>van</strong> <strong>de</strong> EU<br />

http://eur-lex.europa.eu/fr/in<strong>de</strong>x.htm<br />

ELFPO<br />

Europees Landbouwfonds <strong>voor</strong> Plattelandsontwikkeling<br />

(ELFPO)<br />

ELFG<br />

Europees Landbouwgarantiefonds<br />

GBCS<br />

Geïntegreerd beheer- en controlesyteem<br />

GLB<br />

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid<br />

OA<br />

Oppervlakte<strong>aangifte</strong><br />

PwDR<br />

Plan wallon <strong>de</strong> Développement Rural<br />

(Waals Programma <strong>voor</strong> Plattelandsontwikkeling)<br />

33


BIJLAGEN<br />

© SPW - Guillaume Servais


5. Bijlagen<br />

VRAGEN INZAKE DE IDENTIFICATIE EN DE BETALING<br />

LIJST VAN DE DIRECTIES BUITENDIENSTEN VAN HET DEPARTEMENT STEUN<br />

Kantoor <strong>van</strong> WAVER<br />

Kantoor <strong>van</strong> THUIN<br />

Kantoor <strong>van</strong> ATH<br />

Kantoor <strong>van</strong> HOEI<br />

Kantoor <strong>van</strong> MALMÉDY<br />

Kantoor <strong>van</strong><br />

LIBRAMONT<br />

Kantoor <strong>van</strong> CINEY<br />

BEVOEGDHEDEN EN ADRES Tel. Fax<br />

Bevoegd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> arrondissementen <strong>van</strong> Nijvel en Namen<br />

WAALSE OVERHEIDSDIENST - Departement Steun<br />

Directie buitendienst - Kantoor <strong>van</strong> Waver<br />

Avenue Pasteur 4, 1300 WAVER<br />

Bevoegd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> arrondissementen <strong>van</strong> Thuin, Charleroi en Bergen<br />

WAALSE OVERHEIDSDIENST - Departement Steun<br />

Directie buitendienst - Kantoor <strong>van</strong> Thuin<br />

Rue du Moustier 13, 6530 THUIN<br />

Bevoegd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> arrondissementen <strong>van</strong> Doornik, Ath, Moeskroen<br />

en Soignies<br />

WAALSE OVERHEIDSDIENST - Departement Steun<br />

Directie buitendienst - Kantoor <strong>van</strong> Ath<br />

Chemin du Vieux Ath 2c, 7800 ATH<br />

Bevoegd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> arrondissementen <strong>van</strong> Luik, Hoei en Waremme<br />

WAALSE OVERHEIDSDIENST - Departement Steun<br />

Directie buitendienst - Kantoor <strong>van</strong> Hoei<br />

Chaussée <strong>de</strong> Liège, 39 – 1e verdieping, 4500 HOEI<br />

Bevoegd <strong>voor</strong> <strong>het</strong> arrondissement <strong>van</strong> Verviers<br />

WAALSE OVERHEIDSDIENST - Departement Steun<br />

Directie buitendienst - Kantoor <strong>van</strong> Malmédy<br />

Av. <strong>de</strong>s Alliés 13, 4960 MALMEDY<br />

Bevoegd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> arrondissementen <strong>van</strong> Neufchâteau, Bastogne,<br />

Virton en Aarlen, en <strong>voor</strong> <strong>de</strong> gemeenten Gedinne, Bièvre en<br />

Vresse-sur-Semois<br />

WAALSE OVERHEIDSDIENST - Departement Steun<br />

Directie buitendienst - Kantoor <strong>van</strong> Libramont<br />

Rue Fleurie, 2 - 3e verdieping- 6800 LIBRAMONT<br />

Bevoegd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> arrondissementen <strong>van</strong> Marche-en Famenne,<br />

Philippeville en Dinant, <strong>met</strong> uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenten<br />

Gedinne, Bièvre en Vresse-sur-Semois<br />

WAALSE OVERHEIDSDIENST - Departement Steun<br />

Directie buitendienst - Kantoor <strong>van</strong> Ciney<br />

Rue Edouard Dinot, 30, 5590 CINEY<br />

010/23.37.40 010/23.37.99<br />

071/59.96.00 071/59.96.01<br />

068/27.44.00 068/27.44.01<br />

085/27.34.20 085/23.36.58<br />

080/44.06.10 080/44.06.30<br />

061/26.08.30 061/26.08.62<br />

083/23.07.40 083/22.04.05<br />

35


VRAGEN BETREFFENDE DE SUBSIDIES EN EENDER WELK ANDER TECHNISCH PROBLEEM<br />

DIRECTIES BUITENDIENSTEN VAN HET DEPARTEMENT NATUUR EN BOSSEN<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Aarlen<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Dinant<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Luik<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Malmédy<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Marche-en-famenne<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Bergen<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Namen<br />

Directie DNB <strong>van</strong> Neufchâteau<br />

Adresse et personne <strong>de</strong> contact<br />

Place Didier, 45 - 6700 ARLON<br />

arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Rue Daoust, 14 bte3 - 5500 DINANT<br />

dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Montagne Sainte-Walburge, 2 Bât.2 - 4000 LIèGE<br />

liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Avenue Mon-Bijou, 8 - 4960 MALMéDY<br />

malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Rue du Carmel, 1 - 6900 MARLOIE<br />

marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Rue Achille Legrand, 16 - 7000 MONS<br />

mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Avenue Reine Astrid, 39-45 - 5000 NAMUR<br />

namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Chaussée d’Arlon, 50/1 - 6840 NEUFCHÂTEAU<br />

neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be<br />

Téléphone<br />

063/58.91.63<br />

082/67.68.80<br />

082/67.68.84<br />

04/224.58.78<br />

04/224.58.79<br />

080/79.90.41<br />

084/22.03.43<br />

084/22.03.56<br />

065/32.82.41<br />

065/32.82.40<br />

081/71.54.00<br />

061/23.10.55<br />

PARTNERS<br />

Naturawal asbl<br />

Chaussée <strong>de</strong> Namur, 47<br />

5030 Gembloux<br />

Tél. : 081/ 62 74 62<br />

GSM : 0479/12.78.31<br />

info@naturawal.be<br />

NTF – Plattelandseigenaars <strong>van</strong> Wallonië<br />

Rue Borgnet, 13<br />

5000 NAMUR<br />

Tél.: 081/ 26 35 83<br />

info@ntf.be<br />

FNEF – Nationale fe<strong>de</strong>ratie <strong>van</strong> bosbouwexperten<br />

Av. Gouverneur Bovesse, 112/6<br />

5100 Jambes<br />

Tél.: 081/ 31.31.58<br />

(Uitsluitend om <strong>de</strong> lijst <strong>met</strong> bosbouwexperten te<br />

ont<strong>van</strong>gen)<br />

http://www.experts-forestiers.be<br />

36


DATUM VAN ONTVANGST :<br />

Wallonie<br />

WIJZIGING VAN DE OPPERVLAKTEAANGIFTE 2013<br />

Vak <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> administratie<br />

Elke wijziging <strong>met</strong> betrekking tot <strong>de</strong> situatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen waar<strong>voor</strong> er steun werd gevraagd ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> situatie vermeld op uw <strong>aangifte</strong> moet onverwijld wor<strong>de</strong>n<br />

gemeld aan <strong>de</strong> Directie Buitendiensten door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> dit <strong>formulier</strong>. Om <strong>het</strong> <strong>formulier</strong> correct in te vullen, gelieve gebruik te maken <strong>van</strong> <strong>de</strong> toelichtingsnota <strong>over</strong> <strong>de</strong><br />

oppervlakte<strong>aangifte</strong>.<br />

Na 31 mei 2013 zullen enkel <strong>de</strong> wijzigingen die geen verhoging <strong>van</strong> <strong>de</strong> steun <strong>met</strong> zich meebrengen en die ingediend wer<strong>de</strong>n vóór enige controle, in aanmerking genomen<br />

wor<strong>de</strong>n<br />

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER<br />

Naam, Voornaam (Benaming) :......................................................<br />

Producentnr.:...............................................................................<br />

Dossiernr.: .................................................................................<br />

Adres :.....................................................................................................<br />

..............................................................................................................<br />

AARD VAN DE WIJZIGINGEN Beperken <strong>van</strong> percelen (invullen <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>over</strong>zicht hieron<strong>de</strong>r)<br />

Toevoeging <strong>van</strong> nieuwe percelen (<strong>de</strong> tabel hieron<strong>de</strong>r invullen)<br />

Toegevoegd / Terugtrekking of steunaanvrag<br />

Perceelnr.<br />

Nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

referentieblok<br />

Aan<strong>van</strong>kelijke <strong>aangifte</strong> Nieuwe <strong>aangifte</strong><br />

Aangegeven oppervlakte<br />

(ha, are)<br />

Bestemming Db BB Perceelnr.<br />

Nummer <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

referentieblok<br />

Aangegeven oppervlakte<br />

(ha, are)<br />

Bestemming Db BB<br />

* Db : do<strong>de</strong> bomen. BB : biologisch bomen<br />

Opgemaakt in ……………………..........……, op xxxxxxxxy<br />

2 0 1 3 Handtekening <strong>van</strong> <strong>de</strong> aangever(s)<br />

Dit document is bestemd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Directie Buitendiensten. Aan <strong>de</strong> aanvrager wordt aangera<strong>de</strong>n om een kopie bij te hou<strong>de</strong>n.<br />

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE<br />

DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT<br />

Département <strong>de</strong>s Ai<strong>de</strong>s • Direction <strong>de</strong>s Surfaces agricoles • www.spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales)


Wallonie<br />

FORMULIER 2 : SUBSIDIEAANVRAAG VOOR HET BEHEER VAN NIET-LANDBOUWKUNDIGE<br />

OPEN OMGEVINGEN EN VOOR HET RESTAUREREN ERVAN<br />

Operationeel Directoraat-generaal inzake Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu<br />

Departement Natuur en Bossen (Adressen – 5. bijlagen)<br />

Subsidieaanvraag<strong>formulier</strong> Natura 2000<br />

Document terug te sturen naar <strong>de</strong> Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Natuur en Bossen<br />

Ik on<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong> ............................................................<br />

- gemachtigd door <strong>de</strong> <strong>over</strong>heidsentiteit ..............................................<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

- of optre<strong>de</strong>nd als private eigenaar, vertegenwoordiger <strong>van</strong> private eigenaars 17 , beheer<strong>de</strong>r 17 of ........<br />

(<strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong> vermeldingen doorhalen) gedomicilieerd in ................................<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

vraagt een subsidie <strong>voor</strong> <strong>het</strong> restaureren of beheren <strong>van</strong> niet-landbouwkundige open omgevingen <strong>over</strong>eenkomstig<br />

<strong>de</strong> bepalingen <strong>van</strong> <strong>het</strong> Besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Waalse regering <strong>van</strong> 08/11/2012 inzake vergoedingen en<br />

subsidies op <strong>de</strong> Natura 2000-sites.<br />

Telefonische contactgegevens : ...................................................<br />

Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> werken die men <strong>over</strong>weegt : .......................................<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Betrokken kadastrale percelen en aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> zakelijk recht <strong>voor</strong> elk daar<strong>van</strong> : ...................<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

<strong>voor</strong> een totale oppervlakte <strong>van</strong> …… ha …… are (nauwkeurige oppervlakte <strong>voor</strong> <strong>de</strong> subsidieaanvraag)<br />

Detail <strong>van</strong> <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> subsidie en <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> posten (<strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> posten aankruisen – een enkele categorie<br />

per aanvraag) :<br />

Categorie 1<br />

Restauratie <strong>van</strong> gazon of <strong>van</strong><br />

hei<strong>de</strong><br />

Categorie 2<br />

Vervroeg<strong>de</strong> exploitatie <strong>van</strong><br />

naaldbomen<br />

Categorie 3<br />

An<strong>de</strong>re<br />

restauratiewerken<br />

Categorie 4<br />

Beheer <strong>van</strong> nietlandbouwkundige<br />

open omgevingen<br />

Subsidie op basis<br />

<strong>van</strong> prijsopgave<br />

Bedrag incl. btw max<br />

2000 euro/ha.jaar<br />

Ontbossing<br />

Forfait 4000 euro/ha<br />

Verwij<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> struikgewas<br />

Max bedrag BTW i 2000<br />

euro/ha<br />

Plaatsen <strong>van</strong> een omheining<br />

Max. bedrag incl. btw<br />

10 euro/m en max.<br />

dichtheid 250 m/ha<br />

Installatie beschutting<br />

40% <strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrag en<br />

grens op 3000 euro/<br />

beschutting BTWi en min.<br />

dichtheid 1 beschutting/5 ha<br />

Ontbossing op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

evaluatie<strong>met</strong>hodologie <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> FUSAGx<br />

Ontbossing klasse 6<br />

sparren <strong>met</strong> machines <strong>met</strong><br />

rupsban<strong>de</strong>n<br />

Forfait 3000 euro/ha<br />

Opvullen <strong>van</strong> afwateringsbuizen<br />

Max. bedrag incl. btw<br />

500 euro/ha<br />

Behoud <strong>van</strong> <strong>het</strong> open<br />

karakter<br />

Forfait 2000 euro/ha<br />

Subsidie op basis<br />

<strong>van</strong> prijsopgave<br />

Bedrag incl. btw<br />

max 5000 euro/<br />

aanvrager.jaar<br />

17 De aanvrager die geen volle eigenaar is <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> perceel moet zijn subsidieaanvraag aanvullen <strong>met</strong> een volmacht die zorgvuldig werd on<strong>de</strong>rtekend<br />

door alle <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> eigenaars.<br />

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE<br />

DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT<br />

Département <strong>de</strong>s Ai<strong>de</strong>s • Direction <strong>de</strong>s Surfaces agricoles • www.spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales)


Als bijlage voegt men bij <strong>de</strong>ze aanvraagv:<br />

• <br />

een bestek <strong>met</strong> kostenraming <strong>van</strong> <strong>de</strong> werken die men <strong>over</strong>weegt (gevraag<strong>de</strong> forfaits, prijsopgave <strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrijf<br />

of raming <strong>van</strong> <strong>de</strong> kosten <strong>van</strong> <strong>de</strong> werken gerealiseerd door <strong>de</strong> aanvrager),<br />

een uittreksel <strong>van</strong> <strong>het</strong> kadastrale plan waarop <strong>de</strong> precieze peri<strong>met</strong>er die <strong>het</strong> <strong>voor</strong>werp uitmaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> subsidieaanvraag<br />

wordt afgebakend <strong>met</strong> een fijne ro<strong>de</strong> lijn,<br />

een uittreksel <strong>van</strong> <strong>de</strong> NGI-kaart op 1/10.000 waarop <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> zone <strong>met</strong> rood wordt geï<strong>de</strong>ntificeerd,<br />

een kopie <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigendomsakte <strong>van</strong> <strong>het</strong> (<strong>de</strong>) <strong>de</strong>sbetreffend(e) perce(e)l(en) en<br />

<strong>de</strong>sgevallend een volmacht die zorgvuldig werd on<strong>de</strong>rtekend door <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> eigenaar(s).<br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

Ter herinnering, <strong>de</strong> werken zullen pas kunnen wor<strong>de</strong>n uitgevoerd na <strong>het</strong> verkrijgen <strong>van</strong> <strong>het</strong> akkoord <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Directeur Buitendiensten (en <strong>de</strong>sgevallend na <strong>het</strong> verkrijgen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vereiste vergunningen en toestemmingen)<br />

en <strong>de</strong> betaling zal pas doorgaan na kennisgeving <strong>van</strong> <strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> werken, na controle door <strong>het</strong> Departement<br />

Natuur en Bossen op <strong>het</strong> terrein <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgevoer<strong>de</strong> werken, en na een verzoek tot betaling op basis<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> betaal<strong>de</strong> facturen (of op basis <strong>van</strong> forfaitaire bedragen). Elke wijziging <strong>van</strong> <strong>het</strong> initieel plan zal moeten<br />

schriftelijk wor<strong>de</strong>n bevestigd door <strong>de</strong> Directie Buitendiensten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Departement Natuur en Bossen <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

realisatie. Deze subsidieaanvraag gaat bovendien gepaard <strong>met</strong> verbintenissen die moeten wor<strong>de</strong>n nageleefd,<br />

net zoals alle wettelijke bepalingen die te maken hebben <strong>met</strong> Natura 2000, gebeurt dat niet, dan kan <strong>de</strong> steun<br />

wor<strong>de</strong>n opgeschort en dan kan men zelfs eisen om <strong>de</strong> ont<strong>van</strong>gen steun terug te betalen.<br />

Opgemaakt in ..............................................................,<br />

op ......................................................................<br />

Handtekening<br />

Ka<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> administratie<br />

Dossiernummer (te noteren <strong>voor</strong> ver<strong>de</strong>r contact) :<br />

Beslissing en re<strong>de</strong>n :


Wallonie<br />

DATUM VAN ONTVANGST :<br />

Vak <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> administratie<br />

Operationeel Directoraat-generaal inzake Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu<br />

Departement Steun – Directie Landbouwoppervlakte<br />

FORMULIER 3 : BEROEP : FORMULIER VOOR DE BETWISTING VAN DE BEDRAGEN<br />

Bestemmeling : Directie Landbouwoppervlakte<br />

PRODUCENTNR.:<br />

DOSSIERNR.:<br />

NAAM :<br />

ADRES :<br />

Ik betwist <strong>de</strong> gegevens betreffen<strong>de</strong> :<br />

<strong>de</strong> niet-landbouwkundige vergoeding ;<br />

<strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> subsidie ;<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen :<br />

Indien <strong>de</strong> beschikbare ruimte op <strong>de</strong>ze pagina onvoldoen<strong>de</strong> is, ga dan ver<strong>de</strong>r op gewoon papier.<br />

Ik voeg bij dit <strong>formulier</strong> …. bewijsstuk(ken) om mijn betwisting te staven.<br />

Opgemaakt in…..…………….., op xxxxxxxxy<br />

2 0 1 3<br />

Handtekening(en) <strong>van</strong> <strong>de</strong> aangever(s):<br />

Dit document is bestemd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Directie Landbouwoppervlakte (Chaussée <strong>de</strong> Louvain 14, 5000 Namur).<br />

Aan <strong>de</strong> aanvrager wordt aangera<strong>de</strong>n om een kopie bij te hou<strong>de</strong>n.<br />

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE<br />

DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT<br />

Département <strong>de</strong>s Ai<strong>de</strong>s • Direction <strong>de</strong>s Surfaces agricoles • www.spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales)


Opmerking : Gegevensverwerking en respect <strong>voor</strong> <strong>de</strong> persoonlijke levenssfeer<br />

Overeenkomstig <strong>de</strong> wet <strong>van</strong> 8 <strong>de</strong>cember 1992 tot bescherming <strong>van</strong> <strong>de</strong> persoonlijke levenssfeer ten opzichte<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> verwerking <strong>van</strong> persoonsgegevens, kan <strong>het</strong> betaalorgaan <strong>de</strong> gegevens doorgeven aan an<strong>de</strong>re personen<br />

<strong>voor</strong> verwerking die een doel nastreeft dat verenigbaar is <strong>met</strong> <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> <strong>de</strong> landbouwsteun. On<strong>de</strong>r<br />

«verenigbaar» moet <strong>met</strong> name wor<strong>de</strong>n verstaan gebruik dat <strong>de</strong> producent re<strong>de</strong>lijkerwijs mocht verwachten,<br />

gebruik dat <strong>de</strong> wetgeving en <strong>de</strong> regelgeving <strong>met</strong> betrekking tot landbouwsteun toestaan en gebruik <strong>voor</strong> positieve<br />

doelein<strong>de</strong>n, dat wil zeggen gebruik dat <strong>de</strong> producent <strong>voor</strong><strong>de</strong>el oplevert<br />

Indien bepaald door een wettelijke of reglementaire norm, dan mag <strong>het</strong> betaalorgaan <strong>de</strong>ze gegevens tevens<br />

doorgeven aan an<strong>de</strong>re personen <strong>voor</strong> doelein<strong>de</strong>n die niet verenigbaar zijn <strong>met</strong> <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> <strong>de</strong> landbouwsteun.<br />

Het doorgeven <strong>van</strong> <strong>de</strong> gegevens mag zelfs plaatsvin<strong>de</strong>n wanneer <strong>de</strong> norm is aangenomen na <strong>het</strong> versturen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> door <strong>de</strong> producent ingevul<strong>de</strong> <strong>aangifte</strong>.<br />

De producent kan <strong>de</strong> rechten die <strong>de</strong> wet op <strong>de</strong> persoonlijke levenssfeer hem toekent, uitoefenen door een<br />

gedagtekend en on<strong>de</strong>rtekend verzoek te richten aan <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijke <strong>voor</strong> <strong>de</strong> verwerking.<br />

De «verantwoor<strong>de</strong>lijke <strong>voor</strong> <strong>de</strong> verwerking» is <strong>het</strong> hoofd <strong>van</strong> <strong>het</strong> betaalorgaan.<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke uitgever : Clau<strong>de</strong> Delbeuck – 14, chaussée <strong>de</strong> Louvain – 5000 Namur<br />

N°: D/2013/11802/24


PEFC/07-31-75<br />

DGARNE<br />

Département <strong>de</strong>s Ai<strong>de</strong>s<br />

Direction <strong>de</strong>s Surfaces agricoles<br />

Chaussée <strong>de</strong> Louvain, 14<br />

5000 NAMUR<br />

CONTACTPERSOON :<br />

Julie Poc<strong>het</strong><br />

Tel. : 081 64 96 54<br />

Fax : 081 64 95 00<br />

Email : julie.poc<strong>het</strong>@spw.wallonie.be<br />

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm<br />

Wallonie<br />

Direction générale opérationnelle<br />

<strong>de</strong> l’Agriculture, <strong>de</strong>s Ressources naturelles et <strong>de</strong> l’Environnement

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!