02.09.2014 Views

Atelier - documentatie

Atelier - documentatie

Atelier - documentatie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ingrijpend<br />

De traditionele voorstellingen over wonen verbleken in het licht van de nieuwe mogelijkheden.<br />

Gevormd door de verschillende levensstijlen worden de grenzen tussen de ruimtes<br />

opnieuw gedefinieerd. Een grotere individualiteit heeft geheel nieuwe perspectieven<br />

nodig. De EDITION <strong>Atelier</strong> zet hier mijlpalen op het gebied van functionaliteit en flexibiliteit.<br />

Met een ontwerp dat net zo spannend is als het moderne leven.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!