vrijwillige verzekering voor Anw - Svb

svb.nl

vrijwillige verzekering voor Anw - Svb

Als u buiten Nederland

woont of werkt: vrijwillige

verzekering voor Anw

Inhoud Waarom een vrijwillige verzekering afsluiten 2

Voor wie is de vrijwillige verzekering 2

Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren 2

Wanneer gaat de vrijwillige verzekering in 3

Wanneer stopt de vrijwillige verzekering 3

Wat kost het 3

Kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten 4

Hoe kunt u een vrijwillige verzekering aanvragen 4

Meer informatie over de Anw 4

Wilt u meer informatie 6

9136NX1213


Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw 2 van 6

U woont of werkt niet langer in Nederland. Bij een verhuizing

of verandering van werk komt veel kijken, ook uw financiële

situatie zal er anders uit komen te zien. Weet u dat u door uw

vertrek uit Nederland niet langer verzekerd bent voor de

Algemene nabestaandenwet (Anw). Hierdoor krijgen uw

nabestaanden geen uitkering meer als u komt te overlijden.

Hier heeft u misschien nog niet bij stilgestaan. U kunt ervoor

zorgen dat de verzekering voor uw Anw blijft doorlopen. Dat

kan met een vrijwillige verzekering. Hoe dat precies zit, leest u

in deze brochure.

Waarom een vrijwillige

verzekering

Omdat u bent verhuisd uit Nederland of buiten Nederland werkt, bent u niet

meer verzekerd voor de Anw. Met een vrijwillige verzekering blijft u verzekerd.

Zo kan uw gezin als u komt te overlijden misschien toch een basisinkomen

krijgen.

Voor wie is de

vrijwillige verzekering

Als u een vrijwillige Anw-verzekering afsluit, geldt dit alleen voor u.

Uw partner en gezinsleden kunnen bij uw overlijden een basisinkomen krijgen.

Uw partner kan zelf een vrijwillige Anw-verzekering afsluiten. Dan kunt u een

nabestaandenuitkering krijgen bij het overlijden van uw partner.

Hoe lang kunt u zich

vrijwillig verzekeren

U kunt zich maximaal tien jaar vrijwillig verzekeren voor de Anw. Soms kan

de vrijwillige verzekering wel langer dan tien jaar duren. Dit geldt dan vaak

ook voor uw partner en kinderen die bij u thuis wonen als zij ook vrijwillig

verzekerd zijn. De periode kan langer dan tien jaar duren als u in de periode

dat u vrijwillig verzekerd bent:

--

voor de Nederlandse overheid werkt of een andere Nederlandse instantie

die overheidstaken uitvoert;

--

voor een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking werkt die door de

Nederlandse regering is aangewezen (bijvoorbeeld War Child Nederland,

Oxfam Novib);

--

voor een volkenrechtelijke organisatie werkt die door de Nederlandse

regering is aangewezen (bijvoorbeeld Verenigde Naties, NAVO);

--

in opdracht van de Rijksoverheid werkt en het Rijk uw werk betaalt;

--

een wettelijke sociale verzekeringsuitkering ontvangt uit Nederland

(bijvoorbeeld AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw) die 35% of meer

van het bruto minimumloon is. En als u bij de start van de vrijwillige

verzekering 50 jaar of ouder was en daarvoor in Nederland woonde.


Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw 3 van 6

Geldt één van deze situaties voor u? Dan bekijken wij automatisch voor het

eindigen van de looptijd van tien jaar of u langer vrijwillig verzekerd kunt

blijven en voor welke periode.

Wanneer gaat de

vrijwillige verzekering in

U kunt zich vrijwillig verzekeren vanaf de dag dat u niet langer verplicht

verzekerd bent. In de meeste gevallen is dit het moment waarop u buiten

Nederland bent gaan wonen of werken.

Wanneer stopt de

vrijwillige verzekering

De vrijwillige verzekering stopt altijd als u weer verplicht verzekerd wordt in

Nederland. Bijvoorbeeld als u weer in Nederland woont of werkt.

Wilt u de vrijwillige verzekering eerder stopzetten? Dat kan, maar houdt u wel

rekening met een opzegtermijn. Denkt u eraan dat u de verzekering niet met

terugwerkende kracht kunt beëindigen en dat u niet opnieuw vrijwillig

verzekerd kunt worden vanaf de datum waarop u de verzekering heeft

stopgezet.

Wilt u meer informatie over het stopzetten van uw vrijwillige verzekering?

Kijk dan op www.svb.nl/vv.

Wat kost het

Voor de vrijwillige verzekering betaalt u ieder jaar een premie. De hoogte van

de premie hangt af van uw inkomen. De premie is altijd een percentage van

uw totale inkomen dat u in één jaar heeft verdiend in Nederland en buiten

Nederland. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer premie u betaalt. Er is een

maximum- en minimumpremie.

Maximumpremie

Er is een maximum inkomen waarover u premie betaalt. Over het inkomen dat

boven het bedrag van het maximum inkomen uitkomt, hoeft u geen premie te

betalen. U betaalt dan de vaste maximumpremie die voor dat jaar geldt.

Minimumpremie

Als u weinig of geen inkomsten ontvangt, betaalt u alleen de minimumpremie.

Dit is 10% van het bedrag van de maximumpremie.

Als uw inkomen onder het maximum premie-inkomen ligt, bekijken wij na

afloop van een jaar wat uw inkomen is geweest over dat jaar. U krijgt dan een

inkomstenopgave-formulier toegestuurd en wij vragen u bewijsstukken mee te

sturen. Daarmee kunnen wij bekijken hoeveel uw inkomen precies is geweest

en hoe hoog uw premie moet zijn. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt

u de teveel betaalde premie terug. Heeft u te weinig premie betaald? Dan

vragen wij u de premie bij te betalen.


Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw 4 van 6

De hoogte van de maximum- en minimumpremie en het percentage waarmee

uw premie wordt berekend, wordt ieder jaar door de regering vastgesteld.

Wilt u meer weten over de premie? Kijk dan op www.svb.nl/vv/kosten.

Kunt u een vrijwillige

verzekering afsluiten

De vrijwillige verzekering is voor iedereen die direct voor het vertrek uit

Nederland verplicht verzekerd is geweest in Nederland. Uw verplichte

verzekering moet minimaal één jaar hebben geduurd zonder tussenpauzen.

Bent u in het jaar voor uw vertrek uit Nederland ook een aantal maanden

verplicht verzekerd geweest in een land van de Europese Unie? Dan wordt

deze periode ook meegeteld als u direct voor de vrijwillige verzekering

verplicht verzekerd was in Nederland.

Hoe kunt u een

vrijwillige verzekering

aanvragen

U kunt de verzekering aanvragen tot één jaar nadat u buiten Nederland bent

gaan wonen of werken. U kunt dit gemakkelijk doen via internet. Kijk voor

meer informatie op www.svb.nl/vv/aanvraag.

Of de vrijwillige verzekering voor Anw voor u zinvol is, kunt u zelf bepalen aan

de hand van de informatie in deze brochure. Kijk ook goed naar de

voorwaarden van deze verzekering. Wilt u meer informatie? Neem dan contact

met ons op.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een beslissing op uw

aanvraag met daarbij een premieopgave. Houdt u er rekening mee dat, als u

daarna besluit toch geen gebruik te maken van de vrijwillige verzekering of de

premie niet op tijd betaalt, het niet mogelijk is de vrijwillige verzekering later

opnieuw af te sluiten.

Meer informatie over

de Anw

De nabestaandenuitkering Anw is een basisuitkering van de overheid. De Anw

regelt bij overlijden:

--

een nabestaandenuitkering voor de partner en voor kinderen tot 18 jaar;

--

een wezenuitkering voor kinderen tot 16 jaar die beide ouders verliezen.

Sommige kinderen kunnen hun wezenuitkering houden tot hun 18e of

21e jaar.

Wanneer krijgt een nabestaande Anw

Niet elke nabestaande kan een Anw-uitkering krijgen. Dit hangt af van de

leeftijd van uw partner en of u kinderen heeft. En de uitkering is afhankelijk

van andere inkomsten, bijvoorbeeld als uw partner nog werkt. Ook wordt

gekeken of u verzekerd was voor de Anw op de dag van overlijden.


Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw 5 van 6

--

U en uw partner hebben één of meerdere kinderen

Als u een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar en bij u thuis woont, ontvangt

uw partner een nabestaandenuitkering.

--

U en uw partner hebben geen kinderen

Dan kan uw partner alleen een nabestaandenuitkering ontvangen, als uw

partner is geboren voor 1 januari 1950.

--

Uw partner is arbeidsongeschikt

Is uw partner geboren op of na 1 januari 1950 en zijn er geen kinderen

onder de 18 jaar? Dan kan uw partner alleen Anw krijgen als hij of zij voor

meer dan 45% arbeidsongeschikt is.

Hoogte nabestaandenuitkering

Voor de nabestaandenuitkering tellen de inkomsten van uw partner mee.

Verdient uw partner met werken minder dan € 2.391 bruto per maand? Of

ontvangt uw partner een uitkering die lager is dan € 1.112 per maand? Dan

krijgt uw partner een gedeeltelijke nabestaandenuitkering. Als de inkomsten

boven de genoemde bedragen liggen, komt de uitkering op nul uit.

Niet alle inkomsten tellen mee. Bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering uit

een lijfrente of het nabestaandenpensioen van een pensioenfonds gaan niet

van de nabestaandenuitkering af. Wilt u precies weten wat meetelt als

inkomen? Kijk dan op www.svb.nl/anw.

Hoeveel is de Anw

De uitkeringsbedragen van de Anw zijn afgeleid van het wettelijk

minimumloon in Nederland. Meestal veranderen de bedragen elk jaar op

1 januari en 1 juli. De vakantie-uitkering betalen we in mei.

In het overzicht staan de globale bruto Anw-bedragen per maand, zodat u een

indruk heeft. Dit zijn de maximale bedragen. Wilt u de precieze bedragen

weten? Kijk dan op www.svb.nl/anw.

Anw-uitkering voor bruto per maand vakantie-uitkering per maand

nabestaanden € 1.136 € 83

nabestaanden met kind

onder 18 jaar € 1.386 € 107

Wij kunnen niet in elk land de Anw-uitkering uitbetalen. Dat hangt af van

afspraken tussen Nederland en het land waar u woont. Wilt u weten of uw

partner Anw kan ontvangen in het woonland? Kijk op www.svb.nl/anw/beu

voor meer informatie.


Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw 6 van 6

Hoelang duurt de Anw-uitkering

De nabestaandenuitkering loopt maximaal tot de dag waarop uw partner de

AOW leeftijd bereikt. Maar meestal duurt de uitkering korter. De

nabestaandenuitkering stopt bijvoorbeeld als uw partner gaat trouwen of

ongehuwd samenwonen of als uw jongste kind 18 jaar wordt

Uitgebreide informatie over de Anw vindt u op www.svb.nl/anw.

Verzekerd in een EU- of verdragsland

Bent u op de dag van overlijden niet vrijwillig verzekerd in Nederland, maar

wel in een ander EU-land of een land waarmee Nederland een verdrag over

sociale zekerheid heeft? Dan kan uw partner een gedeeltelijke Nederlandse

Anw-uitkering krijgen als u:

--

ooit in Nederland heeft gewoond of gewerkt, en

--

u op de dag van overlijden verzekerd bent voor een nabestaandenuitkering

van het land waar u woont, of

--

uw partner bij uw overlijden een wettelijke nabestaandenuitkering krijgt van

het land waar u woont.

Het overzicht van EU-landen en landen waarmee Nederland een verdrag

heeft, vindt u op www.svb.nl/anw/landen.

Wilt u meer informatie

Deze brochure geeft in hoofdlijnen weer wat de vrijwillige verzekering inhoudt

en geeft meer informatie over de Anw. Misschien herkent u uw situatie niet,

of heeft u nog vragen. Kijk dan op www.svb.nl/vv of bel met het SVB‐kantoor

Verzekeringen. Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt ook een

e-mail sturen via www.svb.nl/contact. Het adres en telefoonnummer van het

SVB-kantoor Verzekeringen vindt u op onze website onder ‘Contact’.

Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de

fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen

van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande.

Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB

uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en

geruisloos. Voor het leven.

More magazines by this user
Similar magazines