EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

deze olieën zo lang in de huid ingewreven, dat het gehele

lichaam geurde en deze geur haar nooit meer verliet. Wanneer

Naomi de kleine Ruth wenst voor te stellen aan de machtige

Boaz, adviseert zij haar "Baadt u dan en zalf u, doet uw

opperkleed aan en daal af naar de dorsvloer" (Ruth 3:3) In de

Psalmen wordt dikwijls over kostelijke geuren gesproken in

prachtige, dichterlijke taal, David wist van de charme van parfums:

"Daarom heeft, 0 God, uw God u gezalfd met vreugdeolie

boven uw metgezellen, myrrhe, aloë en kassia zijn al uw

klederen ... " (Ps. 45:8, 9).

De Bijbel zegt: "Maar God zij gedankt (het stemt ons tot

dankbaarheid) die ons TEN ALLEN TIJDE IN CHRISTUS

DOET ZEGEVIEREN (Halleluja!) en de REUK VAN ZIJN

KENNIS allerwege DOOR ONS VERSPREIDT, want WIJ

ZIJN VOOR GOD EEN GEUR VAN CHRISTUS onder hen

die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor deze

EEN DOODSLUCHT TEN DODE, voor genen EEN

LEVENSGEUR TEN LEVEN" (II Cor. 2:14-16). De Bijbel

spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een

levensgeur verspreidend ten leven, of een doodslucht ten dode.

Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een

levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend,

vernieuwend. Er staat niet: een doodslucht, de stank van

een kadaver, maar een doodslucht TEN dode; dodelijk,

vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij

verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of

negatief, verderfelijk.

Het Lichaam van Christus is niet alleen een spiritualiteit, maar

ook een fysieke openbaring. In haar lichamelijkheid uit zich

haar spiritualiteit, dit is het voertuig van de geest. De Kerk van

Christus is een samenleving van nieuw geborenen des Heren in

een samenbundeling van de Geest. Haar volkomenheid is aller

belang. Er wordt in de diaconale zielszorg te weinig aan dit

"aller belang" gewerkt, er is te weinig visie over dit "aller belang".

Er is zorg om enkelen, wij hebben te veel oog voor deze

of gene, broeder zo en zo, zuster zus en zo. Wij beseffen te

weinig dat wij àllen ziek zijn zolang nog maar één van ons ziek

is. Zolang die ene zieke er is en ziek blijft, is de gehele

communiteit ziek, het is "aller belang" dat iedereen, dat allen,

II

More magazines by this user
Similar magazines