EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

De Heer bedoelt DE VOLKOMEN MENS, niets en niemand

minder. Zijn komst had ten doel de afgedwaalde, ontregelde,

gefrustreerde, beschadigde mens op te zoeken en terug te plaatsen

in Zijn oorspronkelijk scheppingsplan, toen de mens naast

God geschapen werd als een volkomen mede-heerser over deze

planeet. Toen de eerste mens, Adam, viel, uit God uit-viel

(zoals de engelen uit God uit-vielen en engelen van Satan werden,

duivelen), uit Zijn verbond uit-viel, uit Zijn Woord, Zijn

tegenwoordigheid uit-viel, (zondeval is breuk: liefde-breuk,

trouw-breuk, woord-breuk, verbonds-breuk) werd hij in de

verdachtenbank geplaatst, tesamen met twee andere schuldigen,

de slang en de vrouw. Door het Hooggerechtshof van

hemel en aarde werd hij gevonnist en werd "de aarde om

uwentwil vervloekt" (Gen. 3: 17) In die vloek ligt heel de

ontreddering van de aarde besloten. God verkoos een andere

man, een andere Adam te zenden om die ontreddering weg te

nemen, te normaliseren door meuw leven, meuwe hoop te

geven, nieuwe inspiratie, nieuwe visie. "Zie, Ik maak alle dingen

NIEUW" was het credo van de Hemelse Gezondene. Jezus

neemt de (rechtvaardige) vloek Gods weg door hem over te

nemen. "Maar om ONZE OVERTREDINGEN werd HIJ

doorboord, om ONZE ONGERECHTIGHEDEN verbrijzeld;

de STRAF die ONS de VREDE AANBRENGT, WAS

OP HEM (I), en door ZIJN STRIEMEN IS ONS

GENEZING GEWORDEN. Wij allen dwaalden als schapen,

wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE

HEEFT ONS ALLER ONGERECHTIGHEID OP HEM

DOEN NEERKOMEN" (Jes. 53:5, 6). Wat God op Jezus

"heeft doen neerkomen", doet Hij niet op ons neerkomen. Niet

tweemaal de straf uitgedeeld voor dezelfde feiten. God is een

rechtvaardige God. Zoals een succesvolle manager zijn verantwoordelijkheden

delegeert aan anderen, door anderen laat opknappen,

zo moeten wij ook onze ziekten en zorgen op een

andere noemer zetten, op Jezus. Niet ignoreren zoals de

Buddhisten doen, ze als illusie's van de hand wijzen, want ze

zijn reëel genoeg. De Bijbel zegt onze bekommernissen op

Jezus te werpen. Jezus spoort ons aan onze ziekten en zorgen te

delegeren, van ons af op Hem te leggen. In deze Goddelijke ruil

schenkt Hij ons rust, Zijn rust. Dat is een zekere zaak. Hij zegt:

Ik zal! Wij hebben niet het recht dit te betwijfelen, te

17

More magazines by this user
Similar magazines