EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

elativeren, te bagatelliseren, het slechts als theorie te overwegen.

Wij hebben ook het recht niet om dit feit te zien als een onvolmaakt

gegeven dat wij moeten aanvullen met onze ijver,

onze goede werken, onze completeringen, alsof dit offer niet

algenoegzaam zou zijn. "Hij is verschenen om DOOR ZIJN

OFFER DE ZONDE WEG TE DOEN" (Hebr. 9:26). "Wij

zijn EENS VOOR ALTIJD GEHEILIGD DOOR HET

OFFER VAN HET LICHAAM VAN JEZUS CHRISTUS"

(Hebr. 10:10). "Want DOOR ÉÉN OFFERANDE HEEFT

HIJ VOOR ALTIJD HEN VOLMAAKT, die GEHEILIGD

WORDEN" (Hebr. 10: 14). "En ook de Heilige Geest geeft

daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond,

waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen,

zegt de Here: Ik zal Mijn wetten in hun harten leggen, en die

ook in hun verstand schrijven en HUN ZONDEN EN ONGE­

RECHTIGHEDEN NIET MEER GEDENKEN. Waar dan

voor deze dingen VERGEVING BESTAAT, IS ER GEEN

ZONDOFFER MEER NODIG" (Hebr. 10:16-18). God had

ons, toen wij nog zondaars waren, geschat op de waarde gelijk

aan het Bloed van Jezus en dat Bloed is gevloeid op Golgotha

om ons een eeuwig heil te brengen.

Het Woord richt zich tot DE GEHELE MENS en dringt door

tot in het bewuste, onbewuste en onderbewuste leven, in de

kelders van zijn bestaan waar de archieven opgeslagen zijn. In

de computer van zijn memorie, zijn aller-individueelste leven,

is alles geprogrammeerd wat zijn leven uitmaakt. De Heilige

Geest is de enige capaciteit die daarin doordringt. Een mens op

de coach van de psycholoog, zelfs als hij onder hypnose is

gebracht, weet niet zoveel naar boven te brengen als de Heilige

Geest dit doet. Alles ten dele. De mens, ook al is zijn wil

uitgeschakeld, houdt toch altijd dingen terug, hij laat ze niet

los als hij ze niet werkelijk wil loslaten. De duivel helpt hem

dingen toe te dekken, te verheimelijken, die juist voor zijn

geestelijke gezondheid van eminent belang zijn als ze te voorschijn

komen. Maar de Heilige Geest dringt resoluut door tot

in de diepste geheime schuilhoeken en opslagplaatsen en

brengt deze zaken naar boven, naar het daglicht, naar de

"zonne der gerechtigheid", naar het Bloed dat schoonwast en

niet meer doet zijn. De Heilige Geest, dit fenomeen, doet losla-

18

More magazines by this user
Similar magazines