EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

kerder wordt, waarschuwt ons dat vreselijke tijden zullen

komen en dit alles zal uitlopen in de vreselijkste oorlog aller

tijden, de grootste catastrofe in de menselijke geschiedenis, een

atomische vernietiging en zonder Gods ingrijpen zal geen vlees

behouden worden. Jezus zegt: "Indien die dagen niet ingekort

worden, zou geen vlees behouden worden" (Matth. 24:22).

Rusland zowel als de Verenigde Staten beschikken over een

nuclear potentieel die alle leven op aarde vernietigen kan. Geen

internationale verdragen, geen politieke overeenkomsten

zullen in staat zijn deze verschrikkingen af te wenden. De enige

hoop is de ingreep Gods bij Jezus' wederkomst.

David zegt: "De koningen der aarde scharen zich in slagorde en

machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde:

Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons

werpen! Die in de hemel zetelt, lacht" (Ps. 2:2-4). Er staat

eigenlijk: spotlacht!

Het komt niet veel voor dat de Bijbel spreekt over Gods lachen,

maar altijd wordt bedoeld Gods ironie over het falen van de

mens in zijn mateloze hoovaardij. David zegt: "De goddeloze

smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de

tanden tegen hem: de Here belacht hem, want Hij ziet, dat Zijn

dag komt" (Ps. 37: 12, 13). Over de goddeloze naties in de

laatste dagen lezen wij: "Zie, zij smalen met hun mond;

zwaarden zijn hun lippen, want wie hoort het? Maar Gij, Here,

belacht hen. Gij spot met al de heidenen" (Ps. 59:8, 9). Daar is

een groot verschil tussen lachen en be-lachen, het laatste is

ironie, spot. Op een andere plaats lezen wij over het lachen

Gods: "Omdat gij weigerde, toen Ik riep, niemand acht gaf,

toen Ik Mijn hand uitstrekte, gij al Mijn raadgevingen in den

wind sloegt, en Mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook

lachen om uw verderf: Ik zal spotten, wanneer uw

verschrikking komen zal... "(Spr. 1 :24-26).

Ja, God zegt dat Hij lacht om de arrogantie der mensen, als Zij

God gelijk willen zijn. God lacht om de naties die vrede willen

brengen, terwijl zij de Vredevorst verwerpen. God lacht om 's

mensen inspanning om één wereld van verenigde naties, een

internationale unie te creëren, zonder erkenning van de enige

Koning en Machthebber, die in staat is Gods verenigd Koninkrij

k te scheppen, dat gebaseerd is op Zij n onvergankelij ke liefde.

God lacht om de bedrijvige pogingen der mensen om alle

26

More magazines by this user
Similar magazines