EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

Een Amerikaanse zendeling in Japan wist het niet meer,

verdwaalde, zondigde. Hij kwam, beleed schuld aan de Heer,

Die hem weer inzette in de dienst. In Indonesië waren verschillende

van die "gevallen", in de Caribbean, in Maleisië,

Amerika, in Nederland. Wat is het schrijnend steeds te moeten

opmerken hoe snel en gemakkelijk ze werden weggegooid, met

verwijten overladen. Waar was het Rode Kruis voor hen? In de

koffiebars in de grote steden wordt geijverd om drugverslaafden,

gederailleerden onder de jeugd, op te vangen. Maar zijn er

plaatsen waar gederailleerde voorgangers, priesters, predikanten,

heilsoldaten, zendelingen met mededogen en liefde

worden opgevangen, in de geest van Jezus? Gelukkig staat er

op Golgotha voor hen een Rood Kruis.

"Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te

behouden" (Matth. 17: 11), te helpen, te redden, te helen, niet

weg te gooien. Hij komt met Zijn balsem aanlopen voor de

wonden van de ziel, de geest en ook het lichaam. "N u was er te

Damascus een discipel, genaamd Ananias; en de Here zeide tot

hem in een gezicht; Ananias! En hij zeide: Zie, hier ben ik,

Here. En de Here zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat, die

de Rechte heet, en vraag ten huize van Juda naar iemand uit

Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed en hij heeft in

een gezicht een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en

hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. En Ananias

antwoordde: Here, ik heb van velen over deze man gehoord,

hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft;

en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen, die uw

naam aanroepen, gevangen te nemen. Maar de Here zeide tot

Hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn

naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen

Israels; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille

van Mijn Naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en

hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder (hij noemt

hem: broeder!), de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen

is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij

weer zoudt zien en met den Heiligen Geest vervuld worden. En

terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer

zien, en hij stond op en werd gedoopt; en toen hij voedsel

genomen had, werd hij versterkt" (Hand. 9: 10-18).

37

More magazines by this user
Similar magazines