EEN LEVENS GEUR TEN LEVEN

stromenvankracht

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doods lucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doods lucht, de stank van een kadaver, maar een doods lucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

menselijke zekerheden te tonen. Deze erewacht bereidt de

verhoogde Mensenzoon de weg, neemt alle beletselen

moeiteloos, met een enkele handbeweging, koninklijk, weg.

Nu gaat de Zoon van God weer bevel voeren, Hij, aan Wie ge~

geven is alle macht in hemel en op aarde. Dood en duivel

blijken op Paasmorgen overwonnen vijanden te zijn, niets

meer te zeggen te hebben, nu God dit zo overduidelijk getoond

heeft door de opstanding van Zijn Zoon. Nu ruimen de engelen

vreugdevol de laatste restanten van de bezetting op, zoals na de

maaltijd de kruimels van het tafellaken worden weggeveegd.

Niet alleen de engelen worden gezien en komen Jezus

tegemoet, maar ook andere begeleidende verschijnselen tonen

de macht van Jezus. Daar komen bij deze machts-overname

geweldige natuurverschijnselen te pas. Deze enorme opstandingskracht

Gods beweegt de aarde, het schudt de elementen,

het laat de aarde niet onberoerd. Deze krachten van de

toekomende eeuw zijn als mateloze explosieven die dit aanbreken

van de Messiaanse eeuw begeleiden. Deze aardbevingen

zijn voorschokken van de doorluchtige Dag des Heren. Deze

aardbeving verbindt de opstandingsdag met de jongste dag.

Hier zijn de krachten in het geding van de jongste dag op aarde,

dezelfde krachten die de wereld schiep. Krachten worden bij de

opstanding door God vrijgegeven, die voortaan zullen blijven

werken op aarde, daar waar het Koninkrijk Gods zich

openbaart. Overal waar het Koninkrijk Gods zich openbaart,

worden deze krachten openbaar (I Cor. 4:20), telkens weer,

overal weer, en wij mogen deze krachten aanwenden. Het is de

opstandingskracht die wij in Jezus Naam de zieken meedelen

voor genezing, het is de opstandingskracht die de demonen

doen uitvaren, het is deze kracht die wonderen en tekenen

werkt.

Op Paasmorgen komen zoveel atoomkrachten Gods openbaar,

zoveel energieën Gods, dat de aarde scheurde. De machthebbers

van kerk en wereld, van Hogepriester, Farizeeërs,

Schriftgeleerden, heel de officieële kerk uit die dagen en van

het Romeinse leger, worden door de krachten van het

Koninkrijk weggevaagd, verlamd, zie hoe zij vluchten en

vrezen. Hier is het oordeel ook aan de vorst der duisternis.

45

More magazines by this user
Similar magazines