Montage van NL S 01 Modules urinoirs I-IV

produktkatalog.hewi.de

Montage van NL S 01 Modules urinoirs I-IV

S 01 Modules urinoirs I-IV

NL

Montage van


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Inhoud

1 Inleiding ........................................................................................................................ 3

Bij deze handleiding....................................................................................................... 3

Verklaring van de symbolen en van de signaalwoorden ................................................ 3

Doelgroep ...................................................................................................................... 3

HEWI Support ................................................................................................................ 3

Actualiteit van de informatie ........................................................................................... 4

2 Productbeschrijving .................................................................................................... 5

Doel en toepassing ........................................................................................................ 5

Opbouw en werking ....................................................................................................... 5

Uitvoeringen................................................................................................................... 6

Gedetailleerde informatie ............................................................................................... 6

3 Reglementair gebruik .................................................................................................. 7

Toepassingsgebied........................................................................................................ 7

Toestand van het product .............................................................................................. 7

Omgevingsomstandigheden .......................................................................................... 7

4 Veiligheid ...................................................................................................................... 7

5 Leveringsomvang en montagegereedschap ............................................................. 8

Leveringsomvang........................................................................................................... 8

Vereist montagegereedschap ........................................................................................ 8

6 Planningsinstructie...................................................................................................... 8

Installatie voorwand ....................................................................................................... 9

Modules ....................................................................................................................... 10

7 Montage ...................................................................................................................... 12

Overzicht...................................................................................................................... 12

Voorwand monteren..................................................................................................... 12

Dichtingen inplakken.................................................................................................... 18

Schaamwand en oppervlakken monteren .................................................................... 19

8 Demontage ................................................................................................................. 22

Opmerking ................................................................................................................... 22

9 Reiniging en verzorging ............................................................................................ 22

10 Opruimen .................................................................................................................... 22

Elektronische componenten......................................................................................... 22

Productverpakking ....................................................................................................... 22

11 Technische gegevens................................................................................................ 23

2 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

1 Inleiding

Bij deze handleiding

Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor de montage van HEWI

S 01 urinoirmodule.Handleiding voor de montage en ingebruikname zorgvuldig en

aandachtig doorlezen.

Bewaar deze instructies en geeft ze uit aan geschikt personeel.

Verklaring van de symbolen en van de signaalwoorden

Doelgroep

WAAR-

SCHUWING!

PAS OP!

Opmerking
Duidt op gevaar die dodelijk of ernstig persoonlijk

letsel kunnen veroorzaken.

Duidt op gevaren die tot materiële schade kunnen

leiden.

Duidt instructies en tips voor een optimaal gebruik

van de handleiding en van het product aan.

Brengt in doorsnedentabel de verhouding tussen

een beschrijving van een werkzaamheid en de

ertegenover of vlakonderliggende afbeelding tot

stand.

De vlekkeloze en veilige functionaliteit van de urinoirmodules is in hoge

mate afhankelijk van de vakkundige montage.

Deze handleiding richt zich daarom tot vakpersoneel op het gebied van de

installatietechniek, huishoudelijke verzorgingtechniek of personen met

vergelijkbare opleiding.

HEWI Support

Mocht u nog vragen hebben die verder gaan dan de in deze handleiding

voorkomende informatie, richt u zich dan a.u.b. rechtstreeks tot:

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Support

Postbus 1260

D-34442 Bad Arolsen

Tel.: +49 5691 82-300

Fax: +49 5691 82-493

Email: support@hewi.de

06/2010 HEWI | 3


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Actualiteit van de informatie

Alle gegevens m.b.t. product, afbeeldingen, afmetingen en uitvoeringen

komen overeen met de stand op het moment van de

productvervaardiging. Wij behouden ons wijzigingen op grond van de

technische vooruitgang en van het daaruit resulterende permanente

verbeteringsproces van onze producten voor.

De actuele versie van deze handleiding en nadere informatie vindt u ook

op onze internetsite www.hewi.de.

Stand 06/2010

4 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

2 Productbeschrijving

Doel en toepassing

De HEWI S 01 urinoirmodule is een installatiesysteem in afbouwwijze.

Het is gebaseerd op een gangbaar voorwandsysteem en kan met de

urinoirs Vitra matrix en Keramag Nr.1 Plan worden gecombineerd.

Opbouw en werking

De urinoirmodule beschikt over een vlak frontaanzicht en bevat afhankelijk

van de uitvoering de volgende componenten

A Schaamwand (afhankelijk van de uitvoering)

B Elektronische spoelingactivering met benaderingsdetectie

06/2010 HEWI | 5


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Uitvoeringen

De urinoirmodule is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Benaming

artikelnr.

Module

urinoir I

S01.03.100…

Omschrijving

Zonder schaamwand

keramiekopname

Tekening

Module

urinoir II

S01.03.200…

Zonder schaamwand

keramiekopname

Module

urinoir III

S01.03.201

Met een schaamwand

keramiekopname

Module

urinoir IV

S01.03.202…

Met twee schaamwanden

keramiekopname

Gedetailleerde informatie

Nadere informatie over het product vindt u in paragraaf 6.

6 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

3 Reglementair gebruik

Toepassingsgebied

De urinoirmodule is geschikt voor de montage in afbouwvloer- en

plafondrail (door de opdrachtgever ter beschikking te stellen) of voor de

montage op de vloer of aan wanden.

Het vloer-, plafond- en wandbevestigingsmateriaal is geconcipieerd voor

beton en massieve kalkzandsteen.

De urinoir-module is geschikt voor de urinoirs Vitra matrix en Keramag

Renova Nr.1 Plan.

De terzake geldende verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken werken

dienen in acht te worden genomen.

Toestand van het product

De urinoirmodule mag uitsluitend in technisch onberispelijke toestand

worden gebruikt.

Eigenhandige verbouwingen en veranderingen van het product zijn niet

toegestaan.

Omgevingsomstandigheden

De voor de besturingscomponenten benodigde elektrische aansluitingen

boven de module moeten zich op een minimale hoogte van 2250 mm,

gemeten vanaf de bovenkant van de afwerkvloer bevinden.

4 Veiligheid

De volgende en alle overige veiligheidsinstructies in deze handleiding

dienen voor het gebruik in acht te worden genomen! Voor persoonlijk

letsel of materiële schade die ontstaat door het veronachtzamen van deze

aanwijzingen, aanvaart HEWI geen aansprakelijkheid!

WAARSCHUWING!

Vrij liggende, onder stroom staande kabels.

Gevaar van stroomschokken.

Een onvakkundig aansluiten van de elektrische componenten

kan tot schade aan de gezondheid leiden.

De volgende instructies dienen in acht te worden genomen:

Werkzaamheden aan de elektrische componenten

uitsluitend in spanningloze toestand uitvoeren.

Gebruik alleen door HEWI meegeleverde componenten.

06/2010 HEWI | 7


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

5 Leveringsomvang en montagegereedschap

Leveringsomvang

De leveringsomvang omvat alle voor de montage van de urinoirmodule

benodigde delen.

Door de opdrachtgever dient ter beschikking te worden gesteld:75 mm afbouwvloer- en plafondrail, isolatiewand

Urinoir

Vereist montagegereedschap

Voor de montage hebt u de volgende gereedschappen nodig:
waterpas

boormachine

steenboor ø10

schroefsleutel met de volgende sleutelmaten (SM):

− SM 13

Torxsleutel met de volgende maten:

− TX 25

Schroevendraaier: kruiskop met de volgende maten:

− PZ 2

− PZ 3

Accuschroefboormachine

6 Planningsinstructie

Het systeem is geschikt voor vertrekhoogten incl. afwerkvloeropbouw 2570-2800 mm

Aansluitplanken: zie afbouw pagina 17

Legenda

OKFFB = Bovenkant afwerkvloer

OKRFB = Bovenkant ruwbouwvloer

8 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

Installatie voorwand

Schets

Afmetingen

Opmerking:

vrijstaand monteerbaar

indien nodig met

wandbevestiging monteerbaar

afmeting a=220-247mm

afmeting b=120-147mm

op voldoende afstand voor

buisleidingen enz. letten


bij nissen- en hoekmontage ten minste een

vrijruimte van 50 mm aan de zijkant vrijlaten.

Opmerking:

vrijstaand monteerbaar

indien nodig met

wandbevestiging monteerbaar

afmeting a=220-247mm

afmeting b=120-147mm

op voldoende afstand voor

buisleidingen enz. letten


bij nissen- en hoekmontage ten minste een

vrijruimte van 50 mm aan de zijkant vrijlaten

06/2010 HEWI | 9


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Modules

Schets

Afmetingen

Opmerking: Urinoirhoogte

Keramag Renova Nr.1 Plan

X= 650 mm

Vitra Matrix X= 670 mm

Opmerking: Urinoirhoogte

Keramag Renova Nr.1 Plan

X= 650 mm

Vitra Matrix X= 670 mm

10 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

Schets

Voorbeeld van rijvorming:

Afmetingen

Opmerking:

geen directe rijvorming van de

modules mogelijk. Afstand van de

modules bedraagt ten minste

75 mm

06/2010 HEWI | 11


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

7 Montage

Overzicht

De montage is onderverdeeld in de volgende werkzaamheden:

Voorwand monteren (ook vrijstaand mogelijk)

Afhankelijk van de module-uitvoering schaamwand monteren

Oppervlakken monteren

Voorwand monteren

Ga als volgt te werk:

Uitschuifmodules

Voorwandinstallatie I

Voorwandinstallatie II

12 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

Stap Werkzaamheid Afbeelding

Montage uitschuifmodule

weergegeven aan de hand van

voorwandinstallatie I

1

2

Afbouwvloer - en plafondrail

(75 mm) met isolatieband

afplakken, vervolgens uitlijnen

en monteren (door bouwheer

ter beschikking te stellen).

Inbrengen van de

uitschuifmodule in het vloerrail

Opmerking:

Middenas van de module

uitlijnen (inkeping)

3

Inschuiven van de

plafondbevestiging in het

plafondrail

(voeten in hoogte verstelbaar

2570-2800 mm OKFFB)

Frame met waterpas in het

vloer- en plafondrail uitlijnen en

d.m.v. facetschroeven

vastklemmen

4

Uitschuifmodule in het vloer- en

plafondrail bevestigen.

Indien nodig, wandbevestiging

door hoekelement met

contactgeluidisolatie (blauwe

rubberen elementen)mogelijk

06/2010 HEWI | 13


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Stap Werkzaamheid Afbeelding

5

Middendeel op aangeduide

hoogte instellen.

Instelas 585 mm OKFFB

(bij opbouw ruwbouwvloer)

Opmerking:

Bij opbouw op de afwerkvloer

afmeting 590 mm OKFFB

instellen

6

Afhankelijk van het urinoir:

Opnamebouten

monteren

Toevoer nozzle en

afvoer nozzle

positioneren

Keramag Renova Nr.1 plan ->

Opnamebouten inkorten

L= 90 mm

14 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

Stap Werkzaamheid Afbeelding

Vitra Matrix ->

7

Leidingen spoelen.

Reduceerstuk (a) aan het

magneetventiel (b) schroeven

en invoegen. Ventielverlengkabel

aansluiten.

Opmerking: afdichtringen (c)

plaatsen.

Transformator (d) aanklemmen

en op de bovenste traverse

plaatsen.

Opmerking:

Verlengkabel (e) en

voedingskabel (d) voor verder

gebruik (in de kunststof

behuizing (f)) ter beschikking

houden.

(voor aansluiting aan de

stuureenheid in de

eindassemblage)

06/2010 HEWI | 15


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Stap Werkzaamheid Afbeelding

8 Voorwandinstallatie I

Houten panelen met de 4

bijgeleverde verzonken

kopschroeven M8 aan het

frame vastschroeven

Voorwandinstallatie II

Houten panelen met de 4

bijgeleverde verzonken

kopschroeven M8 losjes aan

het frame vastschroeven,

vervolgens richthout in de

horizontale groeven steken en

de 2 panelen t.o.v. elkaar

uitlijnen en vastschroeven en

de 4 extra zelftappende

verzonken kopschroeven

erin draaien.

16 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

Stap Werkzaamheid Afbeelding

9 Afbouw uitvoeren

(voorbeeld aan de hand van

voorwandinstallatie S01.03.02000)

= niveau afwerkoppervlak afbouwwand

Opmerking:

Aansluitpanelen met 12,5 mm

materiaal of dienovereenkomstig

teruggezet.

Zie schets:

Frontplaat

Panelen HEWI

Panelen bouwzijdig

Tegel

06/2010 HEWI | 17


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Dichtingen inplakken

Ga als volgt te werk:

Stap Werkzaamheid Afbeelding

1 Afdichtbanden op maat snijden

en zonder spleet in de hiervoor

bestemde stofvrije gleuven

leggen.

(horizontale afdichting voor

zover mogelijk niet in

afzonderlijke stukken)Voorwandinstallatie

S01.03.01000


Voorwandinstallatie

S01.03.02000


18 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

Schaamwand en oppervlakken monteren

Ga als volgt te werk:

Stap Werkzaamheid Afbeelding

1 Schaamwand monteren:

Schaamwand op de bouten

plaatsen en met het

bijgevoegde

bevestigingsmateriaal

vastschroeven

06/2010 HEWI | 19


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

Stap Werkzaamheid Afbeelding

2 Besturing positioneren

(Kabel )

Opmerking:

Aparte montagehandleiding

voor de aansluitingen in acht

nemen

3 Inloopgarnituur monteren

4 Fronten in de hiernaast

weergegeven volgorde met de

magneten bevestigen.

Opmerking:

Voor het uitlijnen van de fronten

kan de bijgevoegde

positioneringhulp worden

gebruikt.

Aparte bedieningshandleiding

in acht nemen.

20 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

Stap Werkzaamheid Afbeelding

5 Sensor met de bijgevoegde lijm

in de keramiek lijmen

Opmerking:

Aparte montagehandleiding

voor de aansluitingen in acht

nemen

Urinoir monteren:

Keramag Renova Nr.1 plan:

Vitra Matrix:

Opmerking:

Aparte montagehandleiding van

de fabrikant in acht nemen.

06/2010 HEWI | 21


NL S 01

S 01 / Module urinoir

Montagehandleiding MS01.04NL

8 Demontage

Opmerking

De demontage vindt principieel in omgekeerde volgorde plaats.

9 Reiniging en verzorging

PAS OP!

Materiële schade door foutieve reiniging

Bij foutieve reiniging kunnen de oppervlakken aangetast en

beschadigd worden:

Geen alkalische, zuur- of chloorhoudende

reinigingsmiddelen gebruiken.

Geen reinigingsmiddelen met schuurmiddeltoevoeging

gebruiken.

Geen schurende instrumenten, bijv. borstels, gebruiken.

Oppervlakken niet droog afwrijven.

Acrylglas heeft een porieloos oppervlak waar vuil nauwelijks op blijft

vastzitten. Oppervlakken met water, een zachte doek of een spons

afwrijven.

Voor een grondige reiniging gangbare reinigingsmiddelen gebruiken.

10 Opruimen

Elektronische componenten

Elektronische componenten dienen bij een gemeentelijke

verzameldienst voor speciaal elektrisch afval te worden opgeruimd.

Productverpakking

De productverpakking dient via het plaatselijke huis- en papierafval te

worden opgeruimd.

22 | HEWI 06/2010


S 01

Montagehandleiding MS01.04NL

NL

S 01 / Module urinoir

11 Technische gegevens

Zichtbaar oppervlak

Functie-elementen

Aansluitspanning van de

besturingscomponenten

Afdichting

Geluidsisolatie

Acrylglas, dikte = 6 mm

Polystyreen

12 V

vlakke dichting

(wordt standaard meegeleverd)

Contactgeluidisolatie van alle leidingen

en van een installatie-element t.o.v. het

bouwcorpus

06/2010 HEWI | 23


www.hewi.com

Deutschland

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de

www.hewi.de

MS01.04NL 06/2010

More magazines by this user
Similar magazines