Toekomstconcept de warande strat col 060627 G Van ... - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Toekomstconcept de warande strat col 060627 G Van ... - Stad Kortrijk

TOEKOMSTCONCEPT

De Warande

Strategisch college

27 juni 2006


Bondige Historiek

1950

Onstaan als speeldomein voor

speelpleinwerking onder vzw Parochiale

Werken Dekenij Kortrijk

1975

Aanvullende functie: Jeugdverblijfscentrum

(accomm. 130p)

1979

De Warande wordt een stedelijke vzw


Ontwikkelingen laatste jaren

2001-2002

Stad Kortrijk stelt zich met vzw De Warande

kandidaat bij de provincie als locatie voor het

provenciaal vormingscentrum

Reslutaat: Negatief advies

2003

College beslist om een omgevingsanalyse te laten

uitvoeren door een externe organisatie (Vivès)

Resultaat: weinig concreet rapport. Kreeg geen

verdere opvolging


Ontwikkelingen laatste jaren

Begin 2005

De Branding (rechstreekse buur) wenst uit te

breiden.

Deze plannen brengen moegelijke toekomst

plannen voor De Warande in het gedrang.

Gevolg: De Stad start een

onderhandelingsprocedure op en koopt gronden

aan.


Resultaat: Zowel De Branding als De Warande

hebben kans tot uitbreiden


Ontwikkelingen laatste jaren

Eind 2005


Reorganisatie van de Directie Burger en Welzijn

neemt concrete vormen aan


Het college formuleert voor De Warande een

duidelijke opdracht voor werkjaar 2006


Opdracht vanuit het college

Ontwikkel voor De Warande een inhoudelijk stevig

concept met volgende aanknopingspunten:
Een open speeldomein, met bovenlokale functie,

waar kinderen en spelen centraal staan

Waarbij een verblijfsfunctie secundair kan worden

opgenomen indien relevant voor de speelfunctie

In een rationele een efficiënte explotatiestructuur,

waar mogelijk in partnerschap


Ontwikkeling en verloop

eerste concept


Interpretatie van de geformuleerde

opdracht

Consulteren relevante gesprekpartners

Relevante info verzamelen uit

gelijklopende dossiers en onderzoeken

Terugkoppeling

Enkele kernbegippen


Interpretarie van de opdracht
Er wordt gestart vanaf nul

Huidige functies worden in deze eerste

fase genegeerd

Er wordt rekening gehouden met

gestelde prioriteiten

1. Open speeldomein

2. Verblijfsfunctie indien relevant


Consultatie

relevante gesprekpartners

Vroegere contacten

De Branding

IPSOC

VDS (Vlaamse Dienst speelpleinwerking)

Nieuwe contacten

De Stroom – Speeplein Kasper

Stella Maris

Expertisecentrum Skate Blade en Bike


Terugkoppeling

Inhoudelijke gesprekpartners

De Branding


Binnen de kernopdracht ‘integratie van pers.

met een handicap’ zien ze mogelijkheden

tot samenwerking


zijn bereid tot mede-exploitatie op het

domein van ‘zachte recreatie’


Terugkoppeling

Inhoudelijke gesprekpartners

IPSOC
Blijft vragende partij voor polyvalente

ruimtes voor expressieve vorming

Kan residentiële bezetting tot 8 weken per

jaar garanderen

Mits huurovereenkomt op lange termijn

bereid om te investeren in meubilair


Terugkoppeling

Inhoudelijke gesprekpartners

VDS

Is permanent op zoek naar locaties voor

hun vormingscursussen

Benadrukt de meerwaarde van het

aanwezige speeldomein

Zou beschouwd kunnen woren als vaste

gebruiker

Geeft aan dat zeker ook andere

jeugdwerkorganisaties interesse zullen

hebben in dergelijke accommodatie


Terugkoppeling

Inhoudelijke gesprekpartners

De Stroom


Organiseert de inclusieve speelpleinwerking

Kasper


Is op zoek naar meer geschikte locatie en

inbedding binnen groter geheel


Terugkoppeling

Inhoudelijke gesprekpartners

Vlaams Expertisecentrum SBBWensen een inhoudelijke jongerenwerking

uit te bouwen, waar mogelijk in

samenwerking met bestaande

speelpleinwerking

Wensen op termijn meerdaagse vorming

aan te bieden naar jeugdwerkers en

jeugdconsulenten


Terugkoppeling

Inhoudelijke gesprekpartners

Stella Maris


Hebben door de jaren heen expertise

opgebouwd rond het thema ‘snoezelen’


Zoeken geschikte locatie om hun

snoezelprojecten een meer permanent

karakter te geven


Relevante info

aansluitende dossiers


Onderzoek ‘verblijfstoerisme in Kortrijk

(interne gesprekken)


Project: ‘Heerlijke Heulebeek’

(Leiedal)


Provenciaal jeugdvormingscentrum

(Deputé Defauw)


Terugkoppeling

aansluitende dossiers

Verblijfstoerisme in Kortrijk

Resultaten: september 2006


Potentiële doelgroep voor

De Warande:

- low-budget groepsverblijven

- accommodatie voor pers m handicap

- residentiële vorming

- vakantiekampen


Terugkoppeling

aansluitende dossiers

Leiedal


Projectontwikkelaar voor project

‘heerlijke heulebeekvallei’


Ziet een meerwaarde voor dit project

gezien de optie ‘open domein’ met

zachte recreatie (fietstrajecten)


Terugkoppeling

aansluitende dossiers

De Provincie
Jeugdvormingscentrum is geen optie

Staat zeer positief t.a.v.:

- integrale benadering

- verblijfsaccommodatie voor PmH

Wil financieel participeren voor

projecten rond toegankelijkheid


SAMENGEVAT

Optie 1: Een Open SpeeldomeinMet zachte recreatie

Meerwaarde voor

- lokale bevolking

- De Branding

- gebruikers van fietstrajecten

Waarbij een inclusieve benadering aangewezen

lijkt

vanuit argumenten van

- De Branding

- Speelpleinwerking Kasper

- Snoezelgegeven


SAMENGEVAT

Optie 2: Verblijfsaccommodatie

Voor low-budget groepsverblijven

Afwachten resultaten lopend onderzoek

Met mogelijkheid om vorming aan te bieden

Tegemoet komen aan vragen Ipsoc en VDS

Beiden geven aan dat zowel vanuit onderwijs als jeugdwerk nood is aan dergelijke

accommodaties

Met een groot speeldomein als unieke meerwaarde

Voor groepsverblijven met kinderen en vakantiekampen

Opnieuw een inclusieve benadering

Unieke meerwaarde

Wordt sterk aangemoedigd vanuit de provincie


Enkele kernbegrippen

Een integrale inclusieve benadering


Een open speeldomein

Met zachte recreatie

Met lokale functies en bovenlokale uitstraling

Permanet toegangkelijk

Met oog voor eenvormig terreinconcept en infrastructuur

Waar de inclusiegedachte een rode draad vormt (PmH)

Met inhoudelijke projecten via partnerschap

Met een lowbudget verblijfsaccommodatie voor grote groepen

Met een rationele exploitaie waarbij de verblijfsfunctie de

spelfunctie mogelijk maakt

More magazines by this user
Similar magazines