Zitting van GR van 12 april 2010 .pdf - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Zitting van GR van 12 april 2010 .pdf - Stad Kortrijk

Provincie

West-Vlaanderen

Arrondissement

Kortrijk

Stad

Kortrijk

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 APRIL 2010

_________________________________________________

De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de

heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad.

Aanwezig:

Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts,

J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Verontschuldigd: Raadsleden H. Masselis, C. Decaluwe, N. Claus

Beslissingen in verband met de agenda :

-----------------------------------------------------------

De raadsleden S. De Clerck, P. Jolie, V. Van Quickenborne, G. Vanhoutte en P. Demeyere zijn

afwezig.

-----------------------------------------------------------

A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten

met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd:

36 Vraag van raadslid J. Coulembier betreffende de hinder voor handelaars en omwonenden

van de Doornikserijksweg door wegeniswerken.

37 Vraag van raadslid M. Gheysens in verband met de Kortrijkse begraafplaatsen.

38 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de proefprojecten kinderopvang met

dienstencheques.

39 Vraag van raadslid B. Caron over het beleid voor personen met een handicap.

40 Vraag van raadslid P. Avijn in verband met de inzet van vrijwilligers voor natuureducatieve

opdrachten en voor de ontwikkeling van het stadsgroen Marionetten.

B. De voorzitter doet volgende mededelingen:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p1/143


- Het college van burgemeester en schepenen heeft in zijn zitting van 31 maart jongstleden,

externe deskundigen aangewezen voor de evaluatie van de decretale graden (stadssecretaris

en financieel beheerder):

- cfr. gemeenteraadsbesluit d.d. 12 oktober 2009 'vastleggen voorwaarden en bepalen wijze

van gunnen': akkoord met toewijzing via Jobpunt Vlaanderen

- het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht op 31 maart 2010 aan

Jobpunt Vlaanderen en koos voor de externe consultants Hudson

- Hudson zal nu de evaluatieprocedure leiden overeenkomstig het evaluatiereglement dat

vastgesteld werd in het gemeenteraadsbesluit van 12 oktober 2009.

- Op vrijdag 23 april 2010, om 17.00 uur, is de eerste steenlegging crematorium.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 08 maart 2010.

De notulen van de zitting van 08 maart 2010 zijn derhalve goedgekeurd.

Agenda:

1 Fractietoelage 2008 en 2009 - verslag.

Aktename.

2 INNOEXPO: Samenwerkingscontract stad Kortrijk – vzw

Designregio Kortrijk | Europees project Innovation Festival.

3 Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele

personeelsleden. Intentieverklaring.

4 Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering

LOGO.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

5 Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering

Welzijnsconsortium.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

6 Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering

Centrum voor Basiseducatie vzw.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

7 Onderhandse verkoop aan aangelanden van een perceel

stadsgrond gelegen Driekerkenstraat te Kortrijk-Bissegem.

Goedkeuren.

8 Verkoop met biedingen van het stadseigendom "Blauwe

Hoeve".

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p2/143


Goedkeuren.

9 Aankoop van 8a 86ca grond gelegen Baliestraat te Kortrijk-

Marke voor de doortrekking van de Dumolinlaan naar de

Baliestraat.

Goedkeuren.

10 Aankoop perceeltje grond gelegen Groeningekaai te Kortrijk.

Goedkeuren.

11 Concessie cafetaria sportcomplex Mimosa. Lastenkohier.

Goedkeuren.

12 vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Wijziging samenstelling

Algemene Vergadering.

Goedkeuren.

13 V.K. KOR343 1088 : verkaveling 'Goed te Bouvekerke'.

Stratentracé.

Goedkeuren.

14 Akkoordverklaring voor het toekennen van een toelage aan

Cvba Kortrijk Voetbalt.

Goedkeuren.

15 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de N50 te Kortrijk-

Bellegem.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

16 Aanpassingen van het waterbedelingsnet langs de Zuidstraat -

Heulsestraat.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

17 Ontdubbelen van het waterbedelingsnet in de Lauwsestraat.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

18 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar

verlichtingsnet in de Lauwsestraat te Aalbeke, deel vanaf

Aalbekeplaats tot net voorbij de Oudstrijderslaan.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

19 Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Lauwsestraat

(vanaf Oudstrijderslaan tot de B. Margotstraat).

Voorwaarden en wijze van gunnen.

20 Slopen bovengrondse distributienetten en aanleggen nieuw

laagspanningsnet langs de Doornikserijksweg in Bellegem.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p3/143


Voorwaarden en wijze van gunnen.

21 Ondergronds brengen van laagspannings- en openbaar

verlichtingsnet in de Graaf Boudewijn IX-laan.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

22 Vervangen verroeste verlichtingspalen in de C. Verschaevelaan

te Kortrijk-Marke.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

23 Aankoop rijbaankussens en verkeerseilanden.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

24 Bouwproject Maandagweg 1 te Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

25 Infrastructuurwerken Disgracht te Heule.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

26 Zebrapad in Meensesteenweg (N8) ter hoogte van

Oliemolenstraat - Brouwerijstraat - aanvullend reglement.

Vaststellen.

27 Snelheidsaanpassing Rollegemsestraat - aanvullend reglement.

Vaststellen.

28 Principebeslissing voor het onderschrijven van module 18 van

het mobiliteitsconvenant - herinrichting van kruispunt N395a en

b (R8) met de N395c en d (Noordlaan) te Kuurne/Kortrijk.

Goedkeuren.

29 Wijziging van de reglementering "belasting op de afgifte van

administratieve stukken".

30 Buurthuis Molenheem te Heule, Izegemsestraat. Erfpacht.

Goedkeuren.

31 Revisie van de autoladder K24 van de stedelijke brandweer.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

32 Aankoop beeldbank: samenwerkingsproject met 90 besturen.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

33 Leveren en implementeren van nieuwe versie van software voor

bevolkingsadministratie: Hera.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p4/143


Voorwaarden en wijze van gunnen.

34 Opheffen gemeentelijk reglement: toelage aan instellingen

gezinshulp.

35 Vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende het beleid omtrent

afvalarme evenementen in Kortrijk.

36 Vraag van raadslid J. Coulembier betreffende de hinder voor

handelaars en omwonenden van de Doornikserijksweg door

wegeniswerken.

37 Vraag van raadslid M. Gheysens in verband met de Kortrijkse

begraafplaatsen.

38 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de proefprojecten

kinderopvang met dienstencheques.

39 Vraag van raadslid B. Caron over het beleid voor personen met

een handicap.

40 Vraag van raadslid P. Avijn in verband met de inzet van

vrijwilligers voor natuureducatieve opdrachten en voor de

ontwikkeling van het stadsgroen Marionetten.

Mondelinge vraagstelling

B1

Eervol ontslag vrijwillig brandweerofficier.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p5/143


1 Fractietoelage 2008 en 2009 - verslag.

Aktename. Dossier: 10-179751

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Artikel 44 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende

het statuut van de lokale en provinciale ambtenaar bepaalt dat ter ondersteuning van

gemeenteraadsfracties jaarlijks aan elke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, een

toelage ten laste van het gemeentebudget kan worden toegekend.

Voor de dienstjaren 2008 en 2009 werden conform het huishoudelijk reglement volgende

fractietoelagen uitbetaald:

- CD&V-NVA: € 2.754

- Open Vld: € 1.377

- Sp.a- Vlaams Progressieven-Groen!: € 1.224

- Vlaams Belang: € 918

Datzelfde artikel 44 bepaalt dat de fractie de ontvangen toelage enkel kan gebruiken voor de

ondersteuning van de eigen fractiewerking en voor de werking van de raden waar ze deel

van uitmaakt. De fractie dient op het einde van het werkjaar in een nota met bewijsstukken

toe te lichten hoe ze de ontvangen middelen heeft gebruikt. Dat verslag is openbaar en moet

voorgelegd worden aan de raad.

Deze bepalingen zijn ook opgenomen in artiekel 50 van het huishoudelijk reglement van de

gemeenteraad.

Van de vier fracties mochten we een kostennota ontvangen met bijhorende bewijsstukken en dit

zowel voor het dienstjaar 2008 als 2009.

Deze documenten werden door de stadssecretaris nagezien. Inzake deze controle bevestigde

het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat een efficiënte en afdoende controle op de

besteding van de toelagen in eerste instantie dient gericht te zijn op het opsporen van manifest

oneigenlijk gebruik van de toelagen. Een beoordeling daarentegen van de opportuniteit van

bepaalde uitgaven lijkt niet tot de doelstelling van deze controle te behoren omdat dit zou

kunnen leiden tot willekeur.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p6/143


De bevindingen van de stadssecretaris werden opgenomen in de verslagen van respectievelijk

04 februari 2010 met aanvulling op 16 maart 2010 (toelage 2008) en 17 maart 2010 (toelage

2009).

In deze verslagen komt de stadssecretaris tot de conclusie dat er geen manifest oneigenlijk

gebruik is van de fractietoelage.

Voor wat betreft Open Vld ligt zowel in 2008 als 2009 het toegekende bedrag hoger dan het

verantwoorde bedrag. Het niet-verantwoorde bedrag werd teruggestort in de stadskas. Het

betreft respectievelijk € 247,67 en € 419,95.

Voor wat betreft CD&V werden op 15 maart 2010 nog aanvullende verantwoordingsstukken

voor 2008 ingediend, zodat het totale verantwoorde bedrag hoger ligt dan het te verantwoorden

bedrag.

De betreffende kostenstaten en verslagen worden hierbij voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlage

Type

CBSbesluit, d.d. 23.12.2008 inzake toekenning Formele bijlage

fractietoelage 2008

Kostenstaat CD&V fractietoelage 2008 + Formele bijlage

aanvulling

Kostenstaat Open Vld fractietoelage 2008 + Formele bijlage

bewijs terugbetaling

Kostenstaat Sp.a fractietoelage 2008 Formele bijlage

Kostenstaat Vlaams Belang fractietoelage 2008 Formele bijlage

CBSbesluit fractietoelage 2009, d.d. 23.12.2009Formele bijlage

Kostenstaat fractietoelage 2009 CD&V Formele bijlage

Kostenstaat Open Vld fractietoelage 2009 Formele bijlage

Kostenstaat Sp.a fractietoelage 2009 Formele bijlage

Kostenstaat Vlaams Belang fractietoelage 2009 Formele bijlage

Verslag fractietoelage 2008, d.d. 04.02.2010 Formele bijlage

met aanvulling, d.d. 16.03.2010

Verslag fractietoelage 2009, d.d. 17.03.2010 Formele bijlage

Bewijs terugbetaling 2009 door Open Vld Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag

luidt als volgt

30 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens,

R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier,

E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B.

Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn

5 nee stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p7/143


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

akte te nemen van de kostenstaten ingediend door de fracties en de verslagen van de

stadssecretaris betreffende de aanwending van de fractietoelagen van de dienstjaren 2008 en

2009 van volgende fracties:

- CD&V

- Open Vld

- Sp.a-Vlaams Progressieven-Groen!

- Vlaams Belang.

2 INNOEXPO: Samenwerkingscontract stad Kortrijk – vzw Designregio Kortrijk |

Europees project Innovation Festival.

Dossier: 10-174990

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Eén van de transnationale activiteiten binnen het opgelegde programma van INNOEXPO

- European Innovation Weeks is de organisatie van een Innovation Festival in Kortrijk. De

doelstelling is om met de organisatie van een innovatie week het brede publiek kennis te laten

maken met producten, diensten, ondernemingen en realisaties uit de regio die innovatief,

creatief en duurzaam zijn. De doelgroep is niet enkel de professionals en de ondernemers

maar alle burgers en vooral jongeren en studenten moeten zich aangesproken voelen. De

creatieve en innovatieve potentie die we hier in de regio hebben, moet gepromoot en optimaal

gestimuleerd worden. De accenten liggen op: het demonstreren op een eenvoudige manier

hoe innovatie en design kan inspelen op maatschappelijke noden en uitdagingen; unieke rol

van design benadrukken als de aansturing voor innovatie; het internationaal profileren van

een stad of regio door het uitbouwen van een sterk innovatief imago; het samenbrengen van

verschillende organisaties om de innovatieve karakter van de regio te versterken.

Voor de organisatie van een Innovation Week "Innovation Festival Kortrijk" is geopteerd

om dit te laten samenvallen met de Interieur Biënnale 2010, periode 15-24 oktober 2010.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p8/143


Om de doelstellingen te realiseren moet een sterk en gevarieerd aanbod van activiteiten en

evenementen uitgewerkt worden. Concreet betekent het dat er een aantal evenementen in

het programma worden opgenomen die georganiseerd worden door de stad en door lokale

partners die al voorzien zijn in 2010, daarnaast worden een aantal nieuwe evenementen

georganiseerd en worden evenementen van derden in het programma opgenomen die voldoen

aan de doelstelling. Evenementen die al voorzien zijn in 2010 zijn o.a. Interieur Biennale

2010; seminaries van Voka, Leiedal, Flanders InShape, brainstorming en netwerksessies van

het Innovatiecentrum West-Vlaanderen,Fab Lab door Howest, activiteiten in De Kreun en

op Buda, 250 jarig bestaan van KASK, Europees voorzittersschap, initiatieven van musea,

designtour ... Nieuw te organiseren is vooral het opening- en slotevent van de Innovatie Week.

Activiteiten van derden die opgenomen kunnen worden zijn initiatieven van restaurants, winkels

en galerijen, K in Kortrijk, ...

De invulling van het programma is al van start gegaan en diverse lokale partners hebben hun

voorstel tot participatie ingediend (startvergadering IF 22/02/2010). Het onderzoek naar

mogelijke locaties in de stad waar het openingsevenement en de talrijke activiteiten zullen

doorgaan wordt eveneens geëvalueerd. Het programma moet nu nog worden verfijnd en

geconcretiseerd.

Het project wordt administratief en projectmatig opgevolgd door de stad. De samenstelling

van het programma is evenwel complex zowel door de verscheidenheid aan partners als

de hoge eisen die gesteld worden qua niveau van evenementen. Ook de uitwerking van

een sterk communicatieplan vereist specifieke kennis. Voor deze specifieke expertise

omtrent de inhoudelijke invulling en de coördinatie van de communicatiecampagne wordt een

partnerschap met de vzw Designregio aangegaan. De vzw Designregio zal op zijn beurt zijn

partners betrekken in het project als expert maar ook voor cofinanciering. Op die manier kan

een boeiend programma worden aangeboden waarin de stad Kortrijk zich zowel lokaal als

internationaal profileert als stad van creatie, innovatie en design.

De administratieve en projectmatige opvolging van het project door de stad vertaalt zich

in de ondersteuning door de directies Cultuur, Facility, Burger & Welzijn, Communicatie

& Recht en de Strategische Cel, wat neerkomt op de inbreng van de loonkosten van de

verschillende medewerkers van deze directies. Het maken van de afspraken hieromtrent

zijn gestart (vergadering IF 22/02/2010: afspraken met de Strategische Cel en de directie

Communicatie & Recht).

De overeenkomst bevat de juridische omkadering, het algemeen doel, de transnationale en

lokale activiteiten en de modaliteiten:

1. Het project heeft als doel om een nieuwe strategie en werkwijze te ontwikkelen om innovatie

tot de burgers te brengen door het organiseren van een Innovatie Festival. Daarvoor worden

verschillende initiatieven en acties ontwikkeld en worden verschillende actoren aangetrokken.

Het Kortrijkse onderdeel van het project omvat de organisatie van een Innovatie Festival

gedurende de Interieur Biënnale 2010. Voor het festival worden een aantal evenementen in het

programma opgenomen die georganiseerd worden door de stad en door lokale partners, zoals

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p9/143


tentoonstellingen en activiteiten van KASK, De Kreun, Buda, ..., , daarnaast worden een aantal

nieuwe evenementen georganiseerd en worden evenementen van derden in het programma

opgenomen die voldoen aan de doelstelling van het programma.

2. Het Europese project loopt van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2011. Er is een

samenwerking van zes partners met een eigen timing per georganiseerd Innovatie Festival.

Voor het Kortrijkse Innovation Festival starten de meeste initiatieven en acties van het festival

begin oktober 2010 en sluiten aan met de Interieur Biënnale 2010 (15-24 oktober 2010).

3. De stad Kortrijk staat in voor de financiële en administratieve opvolging van het project

in nauw contact met de Lead Partner, het Design Centre Lisbon. Voor enkele operationele

taken zoals de inhoudelijke invulling van het programma en de coördinatie van de

communicatiecampagne is er een samenwerking met de vzw Designregio.

4. Het budget van het Kortrijkse project bedraagt 650.000 € waarvan 50% of 325.000 €

wordt gefinancierd door Europa. Het budget is opgedeeld in: Personeel kost: 150.000 €

| Kontrakten: 300.000 € | Directe kost: 129.675 € | Indirecte kost: 45.075 € | Overhead:

25.000 €. Voor het Innovation Festival Kortrijk wordt volgende voorzien: Loonkost binnen

de Strategische Cel : 50.000 € en binnen de directies Cultuur, Facility, Burger&Welzijn en

Communicatie&Recht: 100.250 € | Kosten voor het inkaderen van het programma: 103.850

€ | Toelage vzw Designregio voor coördinatie programma en communicatiecampagne:

100.000 € | Overheadkost bestaande uit overhead Lead Partner, audit, indirect kost en reis- en

verblijfkosten voor meetings: 95.900 € | Inbreng van partners voor een bedrag van 200.000 €

met een cofinancieringpercentage van 40%.

Conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om deze overeenkomst goed te keuren.

Budget:

De totaalkost van het Kortrijkse deel van het Europees project bedraagt 650.000 euro. Er is

een cofinanciering van Europa voorzien van 50% of 325.000 euro. De stad werkt samen met

vzw Designregio Kortrijk waarvoor een toelage wordt voorzien van 100.000 € (voorzien op

artikelnummer 93040/332-02 van de begroting 2010). Loonkosten van bestaand personeel

Cultuur, Facility, Burger en Welzijn en de Strategische Cel wordt ingebracht voor 150.250

€. Voor de stad is de volgende verdeling voorzien: 15.825 € reis- en verblijfkosten (voorzien

op artikelnummer 93040/121-01 van de begroting 2010) | 20.000 € publiciteit (te voorzien op

artikelnummer 93040/124-06 van de begroting 2010) | technische prestaties derden 25.000 €

(te voorzien op artikelnummer 93040/124-06 van de begroting 2010) | 48.850 € programma

(voorzien op artikelnummer 93040/124-06 van de begroting 2010) | 10.000 € onthaal & receptie

(voorzien op artikelnummer 93040/123-16 van de begroting 2010) | 10.000 € audit (voorzien op

artikelnummer 93040/122-01 van de begroting 2010) | 25.000 € overheadkosten Lead partner |

45.075 € overhead en indirecte kosten.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p10/143


Advies van

Financiën

Bijlage

Grant Agreement IF

Description of Work IF

Financieel plan IF

Type

Ongunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag

luidt als volgt:

31 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens,

R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, V. Van

Quickenborne, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R.

Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn

5 nee stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

1 onthouding: E. Flo

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. De overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw Designregio omtrent de samenwerking

aan het Europees project Innovation Festival goed te keuren, waarvan het beschikkend

gedeelte luidt als volgt:

"§1. Onderwerp van de overeenkomst

Het onderwerp van deze overeenkomst is de organisatie van een partnership om de Kortrijkse

activiteiten van het 7e kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten

op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013),

Innovation and Novelty Exhibition for the POpulation (INNOEXPO), PROINNOEurope-ENT-

CIP-09-C-N02S00, Project n°1982/2006/EC mee te verwezenlijken. De bijlagen van de

goedgekeurde aanvraag - met inbegrip van alle bepalingen waarop ze gebaseerd zijn en

waarnaar ze verwijzen - worden beschouwd als een integraal deel van deze overeenkomst.

Het algemeen doel van het project is een nieuwe transnationale strategie en werkwijze te

ontwikkelen om innovatie tot de burgers te brengen door het organiseren van een European

Innovation Week. Met de organisatie van een "Innovatie Festival" wil men het publiek kennis

laten maken met producten, diensten, ondernemingen en realisaties uit de regio die innovatief,

creatief en duurzaam zijn. De doelgroep is niet enkel professionals en de ondernemers

maar alle burgers en vooral jongeren en studenten moeten zich aangesproken voelen. De

creatieve en innovatieve potentie die we hier in de regio hebben, wordt gepromoot en optimaal

gestimuleerd.

De stad Kortrijk is partner in het project. De hoofdpartner is Portuguese Design Centre (PCD)

van Lissabon (Portugal). De andere transnationale partners zijn de provincie Milaan (Italië),

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p11/143


Alintec Scarl (Milaan - Italië), Lithuanian Innovation Centre (Vilnius - Litouwen), Estonian

Association of Designers (Tallinn - Estland), Barcelona Centre de Disseny (Barcelona - Spanje).

De transnationale activiteiten worden georganiseerd in 6 werkpakketten. Er zijn 3

werkpakketten rond de hoofdthema's van INNOEXPO -Innovation Festival (organisatie

Innovation Week - WP2, DME award - WP3 en communicatie en netwerking - WP4) en 3

aanvullende werkpakketten, namelijk voor het uitwerken van procedures en criteria - WP1, de

evaluatie - WP5 en voor het projectmanagement - WP6. De Lead partner is verantwoordelijk

voor alle werkpakketten.

De belangrijkste activiteiten voor de werkpakketten zijn:

WP 2: Organisatie van een Innovation Week: Uitwerken van procedures en criteria rond de

organisatie van het Innovation Festival - Organiseren van zes Innovation Weeks in de stad van

de verschillende partners - Verzamelen van goede praktijkvoorbeelden "best practices" van

de verschillende partners - Uitwisseling van ervaringen (crosssectorale onderzoeken, virtuele

evaluaties via de portal) - Ontwerp, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een geïntegreerde

aanpak, strategie en methodes - Opstellen van een handboek met aanbevelingen.

WP 3 DME award (vervolg van het Admire project): Verfijnen van procedures en criteria rond de

organisatie van de Design Management Europe award - Uitwerken van een communicatieplan

rond de DME award uitreiking - Organiseren van de award uitreiking in Lissabon (2010) en

Tallinn (2011) - Opmaken van een handleiding voor de organisatie van de DME award.

WP4 Communicatie en Netwerking: Uitwerken van een definitie over de doelgroep en

de doelstelling - Ontwikkelen van een interne en externe communicatie strategie en de

ontwikkeling van een Corporate Identity - Een netwerk van kennisuitwisseling via documentatie

en website uitbouwen.

Het opvolgen van de transnationale activiteiten en contacten wordt vanuit de stad Kortrijk

gecoördineerd en bestaat uit de algemene coördinatie van het project. De stad Kortrijk staat

in voor de financiële en administratieve opvolging van het project. Concreet wordt in overleg

met de lead partner een driemaandelijks activity report, een final report (9 rapporten) en

achtmaandelijks een financieel report (3 rapporten) opgemaakt. Bij de coördinatie hoort ook het

bijwonen van de partnermeetings en het bijwonen van enkele IF activiteiten georganiseerd door

de partner waar het IF festival doorgaat.

Budget: Loonkost voor de financiële en administratieve opvolging binnen de Strategische Cel

van de stad Kortrijk gedurende 2 jaar: 50.000 € | reis-, verblijfskost + verzekering:15.825 €.

Naast kosten voor personeel en het bijwonen van partnermeetings zijn in het budget nog

een aantal overhead kosten, die in aanmerking komen voor cofinanciering door Europa:

Overheadkosten Lead partner PDC en Corporate Identity: 25.000 € | Interne audit: 10.000 € |

Indirect costs (20% flat rate): 45.075 €.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p12/143


De vzw Designregio Kortrijk werkt mee aan de promotie van het globale project en

de transnationale netwerking zoals bepaald in de Description of Work. Tevens wordt er

samengewerkt met de stad Kortrijk voor het opstellen van de vorderingsrapporten, het

eindrapport, evaluaties en aanbevelingen. Ook het participeren van onze regionale bedrijven

aan de DME award wordt door de vzw Designregio Kortrijk gecoördineerd.

De lokale activiteiten voor het organiseren van het Innovation Festival Kortrijk bestaan

uit initiatieven van de stad Kortrijk, de vzw Designregio Kortrijk en van verschillende lokale

partners.

De taak van de vzw Designregio Kortrijk bestaat uit enkele operationele taken zoals:

Coördineren van het programma van het Innovation Festival Kortrijk in samenwerking met

de stad Kortrijk: De coördinatie omvat de inhoudelijke invulling van het programma van het

festival waarbij de doelstelling zoals bepaald in de "Description of Work" en opgelegd door

de Europese Commissie wordt bekomen. Het programma sluit aan met de Interieur Biënnale

2010, georganiseerd door Interieur Foundation.Het programma omvat: 1. Initiatieven van

stadsdiensten en andere partners zoals tentoonstellingen, activiteiten van KASK, De Kreun

en Buda alsook een invulling voor het openings- en slotevent. 2. Initiatieven zoals seminaries,

netwerksessies, workshops, tentoonstellingen van de overige partners van de vzw Designregio

Kortrijk, m.n. Voka, Intercommunale Leiedal en Howest. Initiatieven van andere lokale partners

zoals Flanders InShape en Innovatiecentrum West-Vlaanderen kunnen eveneens in het

programma worden opgenomen. 3. Dit wordt verder aangevuld door derden die een initiatief

willen ontwikkelen volgens de doelstellingen van het project en onder de koepel van het

Innovation Festival Kortrijk. Voor de uitwerking van het programma kan het nodig zijn om

contracten op te maken met externen voor de uitvoering van enkele operationele taken en kan

het nodig zijn om ruimtes of technisch materiaal met de nodige verzekeringen te huren. Dit alles

in overleg met de stad Kortrijk.

Organiseren van de communicatiecampagne in samenwerking met de stad Kortrijk: De

communicatiecampagne omvat de implementatie van de Corporate Identity van het Innovation

Festival op lokaal vlak. Dit vertaalt zich in de uitwerking en distributie van promotiemateriaal

zoals programmafolder, flyers, banners, affiches, ... Het omvat ook het opzetten van een

informatiecampagne met een persconferentie, het bekendmaken van het project in de media,

lokale en internationale publicaties, TV, radio, ... het uitwerken van een street marketing en

het updaten van de lokale en internationale website. Elk onderdeel wordt in overleg en met

medewerking van de stad Kortrijk uitgevoerd.

Budget: In ruil voor deze opdracht kent de stad Kortrijk aan de vzw Designregio Kortrijk

een toelage toe voor 2010-2011 van maximum 100.000 €. Dit bedrag wordt uitbetaald in 2

schijven van 50.000 €. Met de vraag voor een uitbetaling moet de vzw Designregio Kortrijk een

kostenstaat en bewijsstukken voorleggen waarbij de concrete besteding van de gevraagde

schijf in functie van de taken wordt aangetoond. Tevens kunnen, in overleg met de stad Kortrijk,

algemene werkingskosten worden ingebracht van de partners van de vzw Designregio Kortrijk

tot een bedrag van maximum 200.000 € voor activiteiten van het Innovation Festival Kortrijk.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p13/143


Voor de ingebrachte algemene werkingskosten geldt een cofinancieringpercentage door Europa

van 40 %. De andere 60 % valt ten laste van de partners van de vzw Designregio Kortrijk. In

geen geval verleent de stad Kortrijk hier enige financiële tussenkomst.

De stad Kortrijk staat in voor de algemene coördinatie van het Innovation Festival Kortrijk in

samenwerking met de vzw Designregio Kortrijk:

De stad voorziet in de logistieke ondersteuning voor de uitvoering van het programma, dit

is de inschakeling van personeelsleden van de directie Cultuur, Facility, Burger & Welzijn

en Communicatie & Recht. Voor de verwezenlijking van het programma, en dit in aanvulling

van de coördinatie van de vzw Designregio Kortrijk, wordt een budget voorzien voor externe

deskundigen, voor de realisatie van promotiemateriaal en drukwerk, voor initiatieven om het

programma in te kaderen en voor de receptiekost tijdens het openingsevent.

Budget: Loonkost voor de uitwerking en uitvoering van het Innovation Festival Kortrijk binnen de

directies Cultuur, Facility, Burger&Welzijn en Communicatie&Recht: 100.250 € | Kosten voor het

inkaderen van het programma: 103.850 €

Het totale budget van het Kortrijkse project komt op 650.000 € (waarvan personnel costs:

150.000 € | contracts: 300.000 € | direct costs: 129.675 € | indirect costs: 45.075 € | overhead:

25.000 €) waarvoor de cofinanciering door Europa op 325.000 € wordt geraamd.

§2. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst zal in werking treden met terugwerkende kracht tot 01.09.2009 en in

overeenstemming met de Grant Agreement (GA) voor het INNOEXPO project. Uitgaven

voor 1.09.2009 komen niet in aanmerking voor Europese subsidiëring. Het project loopt

over 24 maanden in overeenstemming met de tijdstabellen, kostenberekening, activiteiten

en doelstellingen van de goedgekeurde aanvraag en het eindrapport van het project moet

ingediend worden 45 dagen na de einddatum van 31.08.2011, dwz. ten laatste 15.10.2011. Het

huidige contract zal beëindigd worden op de datum van de laatste betaling voor het project aan

iedere partner.

§3. Verplichtingen

Beide partners verbinden zich ertoe om gedurende de volledige projectperiode de bepalingen

van de projectaanvraag en het goedgekeurde projectbudget (bijlage 4) te volgen en om alle

inspanningen te leveren om de implementatie van het project zoals beschreven in §1 te

benaarstigen.

De Stad Kortrijk is de eindverantwoordelijke voor alle communicatie met de hoofdpartner

Portugese Design Centre en verplicht zichzelf om alle informatie van de Europese Commissie

en Portugese Design Centre mee te delen aan de vzw Designregio Kortrijk:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p14/143


1. De Stad Kortrijk zal de driemaandelijkse activiteitenrapporten en de achtmaandelijkse

financiële rapporten overmaken aan de hoofdpartner Portugese Design Centre, die de officiële

rapporten zal overmaken aan de Europese Commissie;

2. De stad Kortrijk zal na de aanvraag door de vzw Designregio Kortrijk voor de uitbetaling

van een schijf van de toelage en mits het voorleggen van een kostenstaat en bewijsstukken

waarbij de concrete besteding in functie van de taken wordt aangetoond, binnen de 30 dagen

het bedrag overschrijven naar de vzw Designregio Kortrijk;

3. De stad Kortrijk zal instaan voor de algemene boekhouding van het Kortrijkse deel van het

project;

4. De stad Kortrijk zal werken volgens de Europese, nationale en Vlaamse regelgeving.

De vzw Designregio Kortrijk zal de volgende plichten en verplichtingen aanvaarden:

1. Het aanstellen van een contact coördinator voor het deel van het project waar het

verantwoordelijk voor is en deze persoon de toelating geven, zoveel als wettelijk mogelijk de

vzw Designregio Kortrijk te vertegenwoordigen in het project;

2. Zijn deel van het project realiseren waarvoor het verantwoordelijk is en volgens een timing,

die overeenstemt met de beschrijving van de verschillende onderdelen in het aanvraagdossier,

dat goedgekeurd werd door de Europese Commissie;

3. De stad Kortrijk helpen bij het opstellen van de vorderingsrapporten en het eindrapport

door de vereiste gegevens 20 dagen voor het indienen van het rapport door de stad Kortrijk

aan de Lead Partner, aan de stad Kortrijk te bezorgen en dit in overeenstemming met het

goedgekeurde tijdschema;

4. Het opstellen en overhandigen aan de Stad Kortrijk van alle noodzakelijke informatie voor de

betalingsaanvragen en de financiële rapporten, volgens hetzelfde tijdschema;

4. Een kostenstaat en bewijsstukken voorleggen waarbij de concrete besteding van de

gevraagde schijf van de toelage in functie van de taken wordt aangetoond.

5. Zich schikken naar de Europese, nationale en Vlaamse regelgeving.

§4. Budgettair, financieel en boekhoudkundige principes

De Stad Kortrijk is niet verantwoordelijk, indien de lokale partners niet tijdig hun rapport indienen

en hierdoor het risico loopt om subsidiëring mis te lopen.

Beide partners garanderen de correctheid van de financiële rapporten en documenten, die door

hen geleverd worden. Als eindverantwoordelijke is de Stad Kortrijk gemachtigd om bijkomende

informatie, documentatie en bewijsstukken te vragen aan de vzw Designregio Kortrijk om

correcte rapporten voor de hoofdpartner te kunnen opstellen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p15/143


Als een verzoek van de vzw Designregio Kortrijk tot uitbetaling van het subsidiebedrag voor een

bepaalde factuur afgewezen wordt door de Europese Commissie, dan is de vzw Designregio

Kortrijk niet gemachtigd om de uitbetaling te eisen van de Stad Kortrijk of van de hoofdpartner

Portugese Design Centre.

De Stad Kortrijk zal wel alle informatie over de beslissing van de Europese Commissie

overmaken aan de vzw Designregio Kortrijk en de belangen van de vzw Designregio Kortrijk

verdedigen bij de hoofdpartner en via de hoofdpartner Portugese Design Centre bij de

Europese Commissie.

De Stad Kortrijk en de vzw Designregio Kortrijk verbinden zich ertoe om elkaar tijdig en op

voorhand op de hoogte te houden van wijzigingen in het budget.

De vzw Designregio Kortrijk zal meehelpen aan de audit, uitgevoerd door de verantwoordelijk

audit-instellingen of de door hen aangestelde personen, door hen de gevraagde informatie

te verschaffen en toegang te geven tot gegevens in overeenstemming met het Europees

Commissiereglement 448/2004.

Indien auditors van de Europese Commissie tijdens hun controles uitbetalingen zouden

vinden van subsidies aan de vzw Desingregio Kortrijk, die niet conform zijn en daarom geheel

of gedeeltelijk moeten terugbetaald worden - in eerste instantie door de hoofdpartner aan

de EU en in tweede instantie door de Stad Kortrijk aan de hoofdpartner Portugese Design

Centre - zal de vzw Designregio Kortrijk het teruggevorderde bedrag terugstorten aan de Stad

Kortrijk, binnen de 14 dagen na het schriftelijk verzoek hiertoe van de Stad Kortrijk. Op het

teruggevorderde bedrag zullen interesten worden aangerekend volgens de voorwaarden van

het subsidiecontract.

In openbare verklaringen (rapporten, publicaties, enz.) verplichten de Stad Kortrijk en de vzw

Designregio Kortrijk zichzelf erop te wijzen dat het project mee gefinancierd wordt door de EU in

het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten

op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013). Op

alle openbare verklaringen, publicaties, ... worden de logo's van de partners geplaatst.

§5. Verandering van werkplan en herverdeling van het budget

Ieder verzoek tot verandering van het werkplan en aanpassing van het budget van de lokale

partners in vergelijking met het originele aanvraagdossier zal schriftelijk meegedeeld worden

aan Stad Kortrijk en behandeld worden in de lokale Stuurgroep. Indien deze wijzigingen

niet intern in het Kortrijkse project kunnen opgevangen worden, maar het globale Kortrijkse

project wijzigen, dan zullen deze veranderingen door de Stad Kortrijk meegedeeld worden

aan de hoofdpartner en behandeld worden op het Steering Committee van het project. De

implementatie van dergelijke belangrijke wijzigingen kan slechts aanvatten na goedkeuring door

het Steering Committee.

Vooraleer de Stad Kortrijk een verzoek indient bij de hoofdpartner tot aanpassing van de totale

kostprijs of tot de herverdeling van de totale kosten van de ene budgetlijn naar de andere,

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p16/143


zullen de Stad Kortrijk en de vzw Designregio Kortrijk overleg met elkaar plegen en zal de Stad

Kortrijk de goedkeuring vragen aan de vzw Designregio Kortrijk en eventuele andere lokale

partners.

§6. Documentatie

De stad Kortrijk en de vzw Designregio Kortrijk zijn verplicht alle bestanden, documenten en

gegevens over het project bij te houden tot eind augustus 2016.

Dit doet geen afbreuk aan andere, mogelijks langere wettelijk voorgeschreven perioden voor

het behoud van documenten. De afwezigheid van dergelijke documentatie houdt het risico in

dat de kosten niet in aanmerking komen voor subsidiëring.

§7. Het niet nakomen van verplichtingen of vertraging.

Beide partners verplichten zich ertoe om elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen en alle

details mee te delen, wanneer zich gebeurtenissen voordoen, die de realisatie van het project

zouden kunnen in gevaar brengen.

Gelet op de aansprakelijkheid van de Stad Kortrijk als eindverantwoordelijke voor het

lokale Kortrijkse project tegenover de hoofdpartner Portugese Design Centre en de andere

INNOEXPO partners zal Stad Kortrijk, indien geoordeeld wordt dat de vzw Designregio Kortrijk

in gebreke blijft, zich verplicht zien de vzw Designregio Kortrijk aan te manen mee te werken

binnen een redelijke tijd (maximum een maand). De Stad Kortrijk zal alle inspanningen doen om

de vzw Designregio Kortrijk te helpen bij het oplossen van de problemen.

Indien het niet nakomen van de verplichtingen aanhoudt, kan de Stad Kortrijk beslissen de vzw

Designregio Kortrijk uit te sluiten als partner met de goedkeuring van de andere lokale partners,

de lead partner en de Europese Commissie van het FP7 seventh framework programma.

De uitgesloten partner is verplicht alle programmasubsidies terug te betalen, waarvan niet

binnen de 42 dagen na de dag van de uitsluiting kan bewezen worden dat ze gebruikt werden

voor de realisatie van het project, conform de regels voor de in aanmerking komende kosten.

§.8 Betwistingen tussen partners

De vzw Designregio Kortrijk neemt kennis van en aanvaardt de bepalingen, die voorzien zijn

in het globale INNOEXPO-contract (GA) tussen de Stad Kortrijk en de hoofdpartner Portugese

Design Centre en die van toepassing zullen zijn bij betwistingen met transnationale partners:

a. Ingeval van betwisting tussen de partners, zal iedere partner verplicht zijn de

betwisting voor een internationaal controleorgaan te brengen, zoals in het

FP7 seventh framework programma, om tot een overeenkomst te komen.

b. Indien er geen compromis mogelijk is door bemiddeling van een internationaal

managementbestuur, zal iedere partner verplicht zijn bemiddeling te vragen en te

aanvaarden. Alle betwistingen zullen uiteindelijk geregeld worden volgens de Regels

voor Verzoening en Arbitrage van de Internationale HandelsKamer door één of

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p17/143


meerdere arbiters, aangesteld in overeenstemming met deze Regels.

c. Iedere partner zal verplicht zijn de beslissing van de arbitragecommissie te

aanvaarden en uit te voeren, voorwerp van de hierboven overeengekomen

toepasselijke regeling en in overeenstemming met de bepalingen van de

Gemeenschapswetgeving.

Gerechtelijke procedures aangaande elke kwestie, die voortvloeien uit deze overeenkomst

moeten aangegaan worden voor de rechtbank binnen de 3 jaar, nadat het recht tot

schadevergoeding tot stand kwam. Voor eventuele gerechtelijke procedures inzake het

terugvorderen van subsidies is een periode van maximum drie jaar vanaf de laatste

overschrijving van toepassing.

§9. Wijziging van de overeenkomst

Een aanpassing of wijziging van de vereisten volgens de Grant Agreement zal slechts van

kracht zijn mits de schriftelijke toestemming van het Europese Commissie en bevestigd door

een schrijven van de hoofdpartner Portugese Design Centre en Stad Kortrijk."

2. De algemene coördinatie binnen de stad gebeurt door Marianne De Meyere, strategische cel.

3 Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden.

Intentieverklaring.

Dossier: 10-181555

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,

zoals afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008, voorziet de

mogelijkheid van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden van de

lokale besturen.

Deze maatregel is ingegeven door het feit dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de

contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen genieten dan de statutaire

personeelsleden voor hetzelfde werk.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p18/143


Het kaderreglement m.b.t. de tweede pensioenpijler contractanten werd met de vakbonden

onderhandeld in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009. Over het

kaderreglement werd een akkoord bereikt.

Omwille van de complexteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd is het nuttig dat

de gemeenten zich verenigen om betere voorwaarden te verkrijgen. De RSZPPO heeft heel

wat ervaring bij het uitschrijven van een gemeenschappelijke opdracht. Deze opdracht valt

onder toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde

opdrachten voor werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 2,4°.

Het aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten valt uiteraard ook onder toepassing van

de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

Ingevolge artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet berust de beslissingsbevoegdheid m.b.t.

deze materie bij de gemeenteraad.

Budget:

Kostprijs : 160.000 €/jaar (excl. 8,86% solidariteitsbijdrage)

Bijlage

Kaderpensioenreglement

Type

Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1.De intentie te hebben om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn contractuele

personeelsleden vanaf 1 januari 2010.

2. Het voornemen te hebben om akkoord te gaan met het kaderreglement tweede

pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009 op het Vlaamse onderhandelingscomité

C1 onderhandeld werd.

3. De inrichter te zijn van het pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden.

4. Het voornemen te hebben om de pensioentoelage vast te stellen op 1% van het

pensioengevend jaarloon.

5. Het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het kaderreglement tweede

pensioenpijler contractanten, ter beschikking te stellen van zijn contractuele personeelsleden.

6. Er mee akkoord te gaan dat de RSZPPO zal optreden als opdrachtencentrale in de zin van

artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006 om in deze een overheidsopdracht uit te schrijven

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p19/143


en te beslissen over de gunning aan een verzekeringsinstelling die belast zal worden met de

uitvoering van de pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler).

4 Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering LOGO.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-179054

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De gemeenteraad beslsiste in zitting van 9 oktober 1998, punt 3.7 om als Stad aan te sluiten bij

de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO).

Stad Kortrijk maakt conform de statuten van LOGO aanspraak op een mandaat van

vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

Naar aanleiding van het eindigen van het mandaat van schepen M.C. Vandenbulcke op

31-12-2009 en de eedaflegging van schepen F. Santy op 04-01-2010 heeft het college in zitting

van 04-01-2010 beslist de bevoegdheden onder zijn leden te herverdelen.

Schepen F. Santy heeft de bevoegdheden Wonen, Welzijn, Vrijwilligers en Administratieve

Vereenvoudiging toegewezen gekregen.

Aangezien het gebruikelijk is dat de schepen van Welzijn vertegenwoordiger is van het

stadsbestuur in de Algemene Vergadering van LOGO zal schepen F. Santy dit mandaat

overnemen van waarnemend burgemeester L. Lybeer.

Conform artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet valt het aanwijzen van deze

vertegenwoordiging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Bijlage

GR 14 mei 2007 - punt 1.1 - LOGO

Type

Formele bijlage

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p20/143


Precedente beslissing: Verdeling bevoegdheden onder de leden van het College van

Burgemeester en Schepenen.

CBS in zitting van 04/01/2010

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 36 raadsleden

deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

SANTY Filiep: 35 ja stemmen, 1 onthouding

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Schepen F. Santy aan te duiden als vertegenwoordiger van het stadsbestuur voor het

bijwonen van de algemene vergadering van de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg in de plaats

van waarnemend burgemeester L. Lybeer voor een periode die eindigt na de Algemene

Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in 2013.

De vzw Lokaal Gezondheidsoverleg in kennis te stellen van dit besluit.

5 Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering

Welzijnsconsortium.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-179144

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Vzw Welzijnsconsortium Zuid West Vlaanderen verzocht op grond van haar statuten per brief

van 21 februari 2007 een vertegenwoordiger van het stadsbestuur aan te duiden voor haar

Algemene Vergadering.

Naar aanleiding van het eindigen van het mandaat van schepen M.C. Vandenbulcke op

31-12-2009 en de eedaflegging van schepen F. Santy op 04-01-2010 heeft het college in zitting

van 04-01-2010 beslist de bevoegdheden onder zijn leden te herverdelen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p21/143


Schepen F. Santy heeft de bevoegdheden Wonen, Welzijn, Vrijwilligers en Administratieve

Vereenvoudiging toegewezen gekregen.

Aangezien het gebruikelijk is dat de schepen van Welzijn vertegenwoordiger is van het

stadsbestuur in de Algemene Vergadering van de vzw Welzijnsconsortium Zuid West

Vlaanderen zal schepen F. Santy dit mandaat overnemen van waarnemend burgemeester L.

Lybeer.

Conform artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet valt het aanwijzen van deze

vertegenwoordiging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Bijlage

GR 12 maart 2007 - punt 3.1 -

Welzijnsconsortium

Type

Formele bijlage

Precedente beslissing: Verdeling bevoegdheden onder de leden van het College van

Burgemeester en Schepenen.

CBS in zitting van 04/01/2010

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag

luidt als volgt:

- SANTY Filiep: 35 ja stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Schepen Santy aan te duiden als vertegenwoordiger van het stadsbestuur voor het bijwonen

van de algemene vergadering van de vzw Welzijnsconsortium Zuid West Vlaanderen in de

plaats van waarnemend burgemeester Lybeer voor een periode die eindigt na de Algemene

Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in 2013.

De vzw Welzijnsconsortium Zuid West Vlaanderen in kennis te stellen van dit besluit.

6 Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering Centrum voor

Basiseducatie vzw.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-179147

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p22/143


M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie wordt gesteld dat

eveneens een vertegenwoordiger van de gemeenten deel uitmaakt van de bestuursorganen.

Sedert het ontstaan van het Centrum voor Basiseducatie vzw zetelt een vertegenwoordiger van

Stad Kortrijk binnen hun bestuursorganen.

Het Centrum voor Basiseducatie vzw verzocht per brief van 15 januari 2007 tot het aanduiden

van een vertegenwoordiger in de bestuursorganen voor de legislatuur 2007-2012.

Naar aanleiding van het eindigen van het mandaat van schepen M.C. Vandenbulcke op

31-12-2009 en de eedaflegging van schepen F. Santy op 04-01-2010 heeft het college in zitting

van 04-01-2010 beslist de bevoegdheden onder zijn leden te herverdelen.

Schepen F. Santy heeft de bevoegdheden Wonen, Welzijn, Vrijwilligers en Administratieve

Vereenvoudiging toegewezen gekregen.

Aangezien het gebruikelijk is dat de schepen van Welzijn vertegenwoordiger is van het

stadsbestuur in de Algemene Vergadering van het Centrum voor Basiseducatie vzw zal

schepen F. Santy dit mandaat overnemen van waarnemend burgemeester L. Lybeer.

Conform artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet valt het aanwijzen van deze

vertegenwoordiging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Bijlage

GR 12 februari 2007 - Centrum voor

Basiseducatie

GR 24 september 2007 - punt 3.1 - Centrum

voor Basiseducatie

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Verdeling bevoegdheden onder de leden van het College van

Burgemeester en Schepenen.

CBS in zitting van 04/01/2010

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 34 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag

luidt als volgt:

- SANTY Filiep: 34 ja stemmen

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p23/143


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Schepen F. Santy aan te duiden als vertegenwoordiger van het stadsbestuur voor het

bijwonen van de Algemene Vergadering van het Centrum voor Basiseducatie vzw in de plaats

van waarnemend burgemeester L. Lybeer voor een periode die eindigt na de Algemene

Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in 2013.

Het Centrum voor Basiseducatie vzw in kennis te stellen van dit besluit.

7 Onderhandse verkoop aan aangelanden van een perceel stadsgrond gelegen

Driekerkenstraat te Kortrijk-Bissegem.

Goedkeuren. Dossier: 10-179160

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 februari 2007, punt 2.2.,

gunstig, mits naleving van een aantal voorwaarden, beslist in het bouwdossier van de N.V.

Cherokee voor het bouwen van een showroom en verkoopplaats voor wagens met garage en

bijhorend carrosseriebedrijf na sloping van een bestaande garage in de Driekerkenstraat 137

te Kortrijk-Bissegem. Als tweede punt werd er beslist om de directie communicatie en recht

opdracht te geven om het driehoekig perceeltje stadseigendom met een oppervlakte van 70 m²

te verkopen aan de bouwheer.

Enkele gesprekken en brieven later, liet de NV Cherokee weten dat zij het perceel

stadsgrond liever in precair gebruik zouden nemen. Precair gebruik is enkel bestemd voor

onvervreemdbare grond, deel uitmakend van het openbaar domein (bvb. omdat hij kosteloos

werd verkregen) en niet meer nuttig om er een publieke bestemming aan te geven. Dit perceel

stadsgrond heeft effectief geen enkel nut meer voor het aanpalende openbaar domein en

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p24/143


is verkoopbaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook in zitting van 15

april 2009 beslist om de 70m² stadsgrond gelegen Driekerkenstraat te Kortrijk-Bissegem enkel

te verkopen aan de aangelanden en dit tegen een prijs van 7.000€, zijnde de geschatte waarde

opgenomen in het schattingsverslag d.d. 05/06/2007.

Met een mail d.d. 2 juni 2009 liet de aanpalende eigenaar weten dat hij akkoord kon gaan met

de aankoop, maar dan pas in april 2010. Ondertussen werd een ontwerp van akte verkoop van

onroerend goed opgemaakt door het Aankoopcomité waarmee de NV Cherokee akkoord kon

gaan.

Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om deze onderhandse verkoop van 70m² stadsgrond gelegen Driekerkenstraat

te Kortrijk - Bissegem, conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte, goed te

keuren.

Budget:

Opbrengst voor de stad: 7.000€

Bijlage

Kadastrale gegevens

Beslissing CBS d.d. 20/02/2007, punt 2.2.

Schattingsverslag d.d. 05/06/2007

Beslissing CBS d.d. 15/04/2009, punt 62

Mail d.d. 02/06/2009 met vraag om

aankoopakte uit te stellen tot april 2010

Ontwerp akte verkoop van onroerend goed

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

In te stemmen met de onderhandse verkoop van 70m² stadsgrond gelegen Driekerkenstraat

te Kortrijk-Bissegem, zijnde het kadastraal perceel Kortrijk, 5de afdeling, sectie B, nr. 126/

B aan de NV Cherokee, enige aanpalende eigenaar Driekerkenstraat 130 en dit conform de

voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als

volgt luidt:

"VERKOOP.

De verkopende partij verkoopt het hierna beschreven goed tegen de hierna vermelde

voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p25/143


I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

Stad KORTRIJK - 5 de afdeling (voorheen BISSEGEM)

Zeventig centiare (70 ca) grond, gelegen Driekerkenstraat, gekadastreerd of gekadastreerd

geweest als hooiland, sectie B nummer 126/B.

Hierna genoemd "het goed".

2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij sedert meer dan dertig jaar.

3. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt op zevenentwintig maart

tweeduizend en zeven. De partij anderzijds verklaart kennis te hebben van de bepalingen van

deze vergunning.

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in woongebied.

3. Het goed is gelegen in het BPA "Driekerkenstraat", goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van

twee april negentienhonderd drieënnegentig. De kopende partij verklaart zich te hebben

vergewist van de bepalingen van dit BPA.

4. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

5. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

6. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

4. - BODEMSANERING.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p26/143


De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van negen mei tweeduizend

en zeven van de stad Kortrijk, blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke

inventaris van risicogronden.

De verkopende partij verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in

kennis heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op dertien november tweeduizend en negen

luidt als volgt:

2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1. Uitspraak over de bodemkwaliteit

2.1.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van

03.01.2006 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De

bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op

deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de

bodemverontreiniging tot stand kwam.

2.2. Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging

DATUM: 03.01.2006

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Garage Verschaete, Driekerkenstraat 128, 8501

Bissegem, Referentie Geosan GBBO05.6335, BOFAS-dossier: 0513, 3 januari 2006 + Verslag

Historisch onderzoek - Garage Verschaete, Ref. 1279563035/aha, BOFAS-dossier 0513,

opgemaakt door Soresman v op 12 mei 2009

AUTEUR: Geosan nv

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen :

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p27/143


1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage "

De verkopende partij verklaart tevens dat zij sinds de datum van dit attest en tot op heden, niet

door de OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

verkoop van gronden werden nageleefd.

II. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborg wat betreft

de goede staat van de constructies, constructiefouten of zichtbare of verborgen gebreken,

noch wat betreft de opgegeven maten, waarvan het verschil in min of in meer met de werkelijke

maten, al overtrof het één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

De kopende partij zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming,

beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan

toegang.

4. - NUTSLEIDINGEN EN RIOLERINGEN

Alle meters en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de verkopende

partij niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie

er recht zou op hebben.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p28/143


De verkopende verklaart dat de riolering die zich in het goed bevindt geen openbare

riolering is. Zij wordt enkel gebruikt door de bewoners van de aanpalende woningen gelegen

Driekerkenstraat nummers 120 tot 130.

De verantwoordelijkheid en het onderhoud van deze riolering valt uitsluitend ten laste van de

gebruikers ervan.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het verkochte goed is niet verhuurd of verpacht en wordt derhalve vervreemd voor vrij van

gebruik.

De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het goed vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard die betrekking hebben

op het verkochte goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

IV. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van zevenduizend euro (7.000,00

EUR).

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de kopende partij dat de betaling werd

uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening nummer *R1*

Is hier tussengekomen de heer Johan Vanhoutte, stadsontvanger, die verklaart dat de prijs

werd betaald voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte op de rekening van het bevoegd

ontvangkantoor, waarvan kwijting, eventueel dubbel gebruik vormend met vroegere hiertoe

afgeleverde kwijtingen.

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de

verkopende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds één

mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers

waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één

betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p29/143


3. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, vermeld hierboven, niet de hoedanigheid te

hebben van B.T.W.-belastingsplich-tige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het

Ministerieel Besluit van vier maart negentienhonderd drieënnegentig. Hij verklaart bovendien

geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het stelsel van de belasting over de

toegevoegde waarde in de periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat

en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de

hoedanigheid van B.T.W.-belastings-plichtige heeft.

4. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

De instrumenterende ambtenaar geeft aan partijen lezing van artikel 203, eerste alinea van het

Wetboek Registratierechten, dat luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of

overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan

het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p30/143


De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Geen ander bewijs van eigendom wordt verstrekt dan een uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectieve

adressen.

5. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

6. - VERKLARINGEN.

De partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of

onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te

vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

7. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3. De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p31/143


8 Verkoop met biedingen van het stadseigendom "Blauwe Hoeve".

Goedkeuren. Dossier: 10-180450

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het stadseigendom "Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk wordt sinds

01/10/1961 verhuurd aan de heer A. De Grijse (NV Ets A. De Grijse geworden). Met een

overeenkomst van huurhernieuwing d.d. 04/01/2006 werd deze handelshuurovereenkomst,

conform de bepalingen van de handelshuurwet, voor een laatste periode verlengd tot

30/09/2015.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 maart 2004, punt 5.2.,

beslist akte te nemen van de onderhuurovereenkomst tussen de nv "Ets. A. De Grijse" en

de bvba "Fermas." De driepartijenovereenkomst met betrekking tot de Blauwe Hoeve werd

ondertekend op 24/02/2004.

Met een brief d.d. 28/10/2008 liet deze onderhuurder aan de stad weten dat hij interesse heeft

om dit stadseigendom aan te kopen. Evenwel is een onderhandse verkoop van dit pand niet

mogelijk, aangezien de stad altijd verplicht is om de mededinging te laten spelen.

Naar aanleiding van de patrimoniumstudie werd het standpunt ingenomen dat een verkoop

eventueel mogelijk was mits er een interessante prijs kon bekomen worden.

Een schattingsverslag werd opgemaakt door het Aankoopcomité te Kortrijk d.d. 31/03/2009.

In zitting van 19/08/2009, punt 89, besliste het college van burgemeester en schepenen

om principieel, dit is onder de opschortende voorwaarde van instemming hiermede door de

gemeenteraad, in te stemmen met de verkoop van de Blauwe Hoeve en dit tegen een minimale

instelprijs van 850.000 EURO.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 oktober 2009, punt 82,

principieel, dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad, beslist de

verkoop met biedingen van het stadseigendom "Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15

te Kortrijk, te laten verlopen via de diensten ven het CIBnet.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p32/143


Bij het CIBnet werd een ontwerp van overeenkomst voor verkoop van het stadseigendom

"Blauwe Hoeve" opgevraagd teneinde deze verkoop door de gemeenteraad te laten

goedkeuren. Bij nalezing waren er toch een aantal voorwaarden die enkele vragen deden

rijzen, waarop het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16/12/2009, punt 135,

dan besliste om geen beroep te doen op het CIBnet voor de verkoop van het stadseigendom

"Blauwe Hoeve."

Aan het Aankoopcomité te Kortrijk werd gevraagd om een ontwerp van akte verkoop voor te

bereiden. Het is evenwel de bedoeling om alle gebouwen en grond, die binnen de omwalling

liggen, te verkopen. Een opmeting van het eigendom is dan ook vereist, evenals een

bodemattest, electriciteitskeuring en energieprestatiecertificaat. Aangezien het niet zeker is dat

er een verkoop zal plaatsvinden daar de lopende handelshuur nog tot 30/09/2015 loopt, wordt

er geopteerd om te wachten met deze formaliteiten. Er zal eerst een oproep naar kandidaatkopers

worden gedaan. De onderhuurder, brouwerij BAVIK en brouwerij BOCKOR zouden

interesse hebben.

Conform artikel 43 van het gemeentedeceet, wordt het dossier nu voor goedkeuring tot verkoop

en bepaling van instelprijs aan de gemeenteraad voorgelegd.

Daarna zal de publiciteit via de gekende kanalen (affiches, website, stadskrant, ...) opgestart

worden. De eventuele biedingen zullen door de directie Communicatie en Recht verzameld

worden. Wanneer minstens de instelprijs wordt gehaald, dan zal er door de kandidaat-koper

een eenzijdige aankoopbelofte worden ondertekend. Vervolgens zullen de nodige formaliteiten

verzameld worden. Alle documenten zullen aan het Aankoopcomité worden doorgegeven

voor de opmaak van het ontwerp van akte. Het ontwerp van akte zal aan de gemeenteraad ter

goedkeuring worden voorgelegd.

Budget:

Geen uitgave voor de stad. Geraamde opbrengst minstens 850.000€.

Bijlage

Type

Kadastrale gegevens

Formele bijlage

Huurovereenkomsten met de heer A. De Grijse Formele bijlage

CBSbeslissing d.d. 16/03/2004, punt 5.2. + Formele bijlage

driepartijenovereenkomst

Brief d.d. 28/10/2008 van raadsman

Formele bijlage

onderhuurder

Schattingsverslag d.d. 31/03/2009

Formele bijlage

CBSbeslissing d.d. 19/08/2009, punt 89 Formele bijlage

CBSbeslissing d.d. 14/10/2009, punt 82 Formele bijlage

CBSbeslissing d.d. 16/12/2009, punt 135 Formele bijlage

Brief d.d. 24/08/2009 van brouwerij BAVIK Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p33/143


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. In te stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom "Blauwe Hoeve"

gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk.

2. De minimale instelprijs voor deze verkoop te bepalen op 850.000€.

9 Aankoop van 8a 86ca grond gelegen Baliestraat te Kortrijk-Marke voor de

doortrekking van de Dumolinlaan naar de Baliestraat.

Goedkeuren. Dossier: 10-179631

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het RUP 3 - Doenaertstraat voorziet de doortrekking van de Dumoulinlaan, zodat deze een

verbinding zal vormen tussen de Engelse Wandeling en de Baliestraat.

Om deze doortrekking te kunnen realiseren, zijn twee grondverwervingen vereist uit de

volgende kadastrale percelen:

-een deel van het perceel Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 408/G, eigendom van de

Intercommunale Leiedal en

-een deel van het perceel Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 407/G, eigendom van de

vennootschap Ter Doenaert Kantoren.

De maximale aankoopwaarde van de gronden werd bepaald in het schattingsverslag

opgemaakt door het Aankoopcomité d.d. 23/12/2008.

Met de Intercommunale Leiedal kon er een akkoord worden bereikt om het gehele perceel

Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 408/G, met een totale kadastrale oppervlakte van 886m²,

aan te kopen. Dit akkoord voor de aankoop van 886m² grond werd opgenomen in akte verleden

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p34/143


onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -

vernietiging door de toezichthoudende overheid d.d. 15 maart 2010.

Deze akte wordt, conform artikel 43 van het gemeentedecreet, ter goedkeuring aan de

gemeenteraad voorgelegd.

Budget:

Uitgave: 17.720€ Begrotingsartikel: 930/711-60 (doortrekking Dumolinlaan tot Baliestraat)

Advies van

Financiën

Bijlage

Kadastrale gegevens

Schattingsverslag d;d. 23/12/2008

Principieel akkoord raad van bestuur

Intercommunale Leiedal d.d. 22/01/2010

Akte d.d. 15/03/2010

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

In te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, jegens de "Intercommunale

Leiedal" van 8a 86ca grond gelegen Baliestraat te Kortrijk-Marke en dit conform de

voorwaarden opgenomen in de akte aankoop verleden onder voorbehoud van goedkeuring

door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende

overheid d.d. 15 maart 2010, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"AANKOOP.

De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij

die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

STAD KORTRIJK - 6de afdeling (voorheen MARKE)

Acht are zesentachtig centiare (8 a 86 ca) bouwland, gelegen Baliestraat, gekadastreerd of

gekadastreerd geweest als sectie A nummer 408G

Hierna genoemd " het goed".

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p35/143


2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij sedert meer dan dertig jaar om het verkregen

te hebben bij akte verleden vóór commissaris Neyrinck van het 2 de Aankoopcomité te Gent op

negenentwintig september negentienhonderd tweeënzeventig

3. - GEBRUIK

De verkopende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve vervreemd

wordt voor vrij van gebruik.

5. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

In het schrijven van twintig november tweeduizend en zeven, gericht aan de instrumenterende

ambtenaar liet de bevoegde lokale overheid onder meer het volgende weten:

- dat het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige overeenkomst, volgens het

gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier november negentienhonderd

zevenenzeventig, gelegen is in "gebied voor milieubelastende industrie"

- dat dit goed gelegen is in het BPA nummer 10 Ter Doenaert - deel 3, in opmaak.

De instrumenterende ambtenaar verklaart dat het goed thans gelegen is in het gemeentelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan 3 "Doenaertstraat", goedgekeurd bij beslissing van de Bestendige

Deputatie van éénendertig juli tweeduizend en acht,

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 146 of 149 tot en

met 151 van Decreet ruimtelijke ordening.

6. - BODEMSANERING.

De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p36/143


De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van negen november

tweeduizend en zeven van de Stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de

gemeentelijke inventaris van risicogronden.

De kopende partij verklaart verder dat zij, als meest belanghebbende partij, en ter ontlasting

van de aanvraagverplichting van de verkopende partij, vóór het sluiten van de huidige

overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende

het verkochte goed; attest waarvan zij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis

heeft genomen.

De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op achttien februari tweeduizend en tien

luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet ."

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden

werden nageleefd.

II. - DOEL VAN DE AANKOOP.

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de

doortrekking van de Dumolinlaan naar de Baliestraat.

III. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere

hindernissen van welke aard ook.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p37/143


Zo het goed van dergelijke lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich

te bevrijden door consignatie van de prijs in de Deposito- en Consignatiekas, zonder

voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit zal eveneens het geval zijn indien een

verzet tegen de betaling bestaat. De lichtingskosten der consignatie zijn ten laste van de

verkopende partij.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij voor eventuele verborgen gebreken.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de

oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste

van de kopende partij.

IV. - EIGENDOM - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf heden. Zij zal er

het genot van hebben vanaf de betaling van de prijs en ten laatste drie maanden vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking

hebben op het goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

V.- PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard, onder voorbehoud van goedkeuring door de

gemeenteraad en van niet-schorsing of niet-vernietiging door de toeziende overheid, voor en

mits de prijs van zeventienduizend zevenhonderd twintig euro (17.720,00 EUR).

Deze prijs omvat het pro-rata van de onroerende voorheffing met betrekking tot het restant van

het lopende jaar.

De prijs zal, op verzoek van de verkopende partij, betaald worden door middel van een

overschrijving op rekeningnummer 091-0110021-52, geopend op naam van de verkopende

partij, waarvoor volmacht wordt verleend.

Hij is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de drie maanden vanaf

heden.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p38/143


Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een interest

opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden

aangepast naargelang van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet.

Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en

voorzover de vertraging te wijten is aan de verkopende partij.

VI.- WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

" Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, vermeld hierboven,de hoedanigheid van

B.T.W.-plichtige te hebben en de ermee verband houdende aangiften in te dienen op het 2 de

controlekantoor van de B.T.W te Kortrijk onder nummer 205.350.681.

2. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN

Partijen erkennen dat de instrumenterende ambtenaar hen voorlezing gegeven heeft van artikel

203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Artikel 203 luidt:"In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen

waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken

recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p39/143


Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald

geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de

bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op de overeengekomen waarde

geschiedt, moet de werkende notaris de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel

voorlezen

Op straf van een boete van vijfentwintig (25,00) Euro moet uitdrukkelijk melding van die

voorlezing gemaakt worden."

3. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de

verkopende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds één

mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers

waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één

betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

VII. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke

adressen.

4. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p40/143


5. - VERKLARING PRO FISCO.

Hierbij verzoekt de kopende partij om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161,2° van

het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

6. - VERKLARINGEN.

De verkopende partij verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement

of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet

te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

7. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

10 Aankoop perceeltje grond gelegen Groeningekaai te Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 10-178600

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p41/143


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 februari 2008, punt 80,

beslist:

1° Principieel akkoord te gaan tot aankoop van een perceel restgrond gelegen langsheen

de Groeningekaai, kadastraal gekend onder het nummer B84 V4, met een oppervlakte van

ongeveer 354m²(bouwgrond).

2° Aan de directie communicatie en recht opdracht te geven het dossier op te starten teneinde

deze grond te verwerven.

3° Aan de directie Financiën opdracht te geven daartoe bij de eerste begrotingswijziging een

bedrag te voorzien van ongeveer €3.500 (€10/m²).

Na onderzoek was gebleken dat er tussen het perceel nr. B/84/V4 en de woningen gelegen

Stasegemsestraat 149-169, ook nog een perceel ligt met een kadastrale oppervlakte van 63

m² dat eigendom is van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. De Zuid-

West-Vlaamse liet weten dat zij principieel akkoord kon gaan om dit aan de stad te verkopen,

maar er zou met deze aankoop gewacht worden totdat de aankoop met de curatele IMMO

DEWAL N.V. afgerond was.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 juni 2008, punt 7, beslist:

1° Voor de verwerving van het perceel Kortrijk, 3de afdeling, sectie B, nr. 84/V4, onder

voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, een bod aan de curator te formuleren dat

gelijk is aan de geschatte waarde opgenomen in het schattingsverslag opgemaakt door de heer

Ontvanger van het Eerste Registratiekantoor te Kortrijk op 25 mei 2008.

2° Principieel in te stemmen met de aankoop van het perceel Kortrijk, 3de afdeling, sectie B, nr.

84/T4 en eigendom van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

De gemeenteraad heeft in zitting van 9 maart 2009, punt 6, ingestemd met de aankoop jegens

het faillissement van IMMO DEWAL N.V., om reden van openbaar nut, van 366m² grond

gelegen Groeningekaai te Kortrijk. De akte aankoop werd verleden op 13 juli 2009 door notaris

C. Lambrecht.

Na ontvangst van het schattingsverslag, opgemaakt door het Aankoopcomité d.d.

29/09/2009, werd aan de heer D. Cuvelier, directeur van de Zuid-West-Vlaamse Sociale

Huisvestingsmaatschappij, gevraagd of hij akkoord kon gaan met de verkoop van 63m² grond

aan de stad tegen dezelfde eenheidsprijs als er betaald werd aan de aanpalende verkoper. De

raad van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse shm heeft in zitting van 26/11/2009 ingestemd

met de verkoop van 63m² grond achter de woningen die destijds verkocht geweest zijn in de

Stasegemsestraat en dit aan de stad.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p42/143


De akte aankoop van onroerend goed werd verleden door het Aankoopcomité op 8 maart 2010

en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -

vernietiging door de toezichthoudende overheid.

Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om deze aankoop goed te keuren.

Budget:

Uitgave:1.575€ Begrotingsartikel 930/711-60 "Groeningekaai (gronden z-w-vl-shm)"

Advies van

Financiën

Bijlage

Kadastrale gegevens

Opmetingsplan d.d. 28/09/2007

Beslissing CBS d.d. 26/02/2008, punt 80

Beslissing CBS d.d. 10/06/2008, punt 7

Gemeenteraad d.d. 09/03/2009, punt 6

Akte d.d. 13/07/2009

Schattingsverslag d.d. 30/09/2009

Akkoord raad van bestuur d.d. 26/11/2009

Akte aankoop d.d. 08/03/2010

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

In te stemmen met de aankoop jegens de "CVBA Zuid-West-Vlaamse Sociale

Huisvestingsmaatschappij", om reden van openbaar nut, van 63m² grond gelegen

Groeningekaai te Kortrijk en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte aankoop

verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing

en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid d.d. 08/03/2010, waarvan de tekst

(inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"AANKOOP.

De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij

die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p43/143


STAD KORTRIJK - 3 de afdeling

Drieënzestig centiare (63 ca) grond, gelegen Stasegemsestraat, nabij de Groeningekaai,

gekadastreerd sectie B nummer 84 T 4.

Hierna genoemd " het goed".

2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben jegens "Immo

Dewal" bij akte verleden vóór de heer John Nottebaert, commissaris bij het Aankoopcomité te

Kortrijk op zevenentwintig februari negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het

eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeënnegentig,

boek 2771, nummer 11.

3. - GEBRUIK

De verkopende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve vervreemd

wordt voor vrij van gebruik.

4. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in woongebied.

Het goed is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ?'fbakening regionaalstedelijk

gebied Kortrijk', gelegen in woongebied

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p44/143


5. - BODEMSANERING.

De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van vijf juni tweeduizend en

negen van de stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke inventaris

van risicogronden.

De kopende partij verklaart verder dat zij, als meest belanghebbende partij, en ter ontlasting

van de aanvraagverplichting van de verkopende partij, vóór het sluiten van de huidige

overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende

het verkochte goed; attest waarvan zij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis

heeft genomen.

De inhoud van het attest, afgeleverd door de OVAM op zevenentwintig januari tweeduizend en

tien luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden

werden nageleefd.

II. - DOEL VAN DE AANKOOP.

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de

kwalitatieve en duurzame herinrichting van dit perceel.

III. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere

hindernissen van welke aard ook.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p45/143


Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

Zo het goed van dergelijke lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich

te bevrijden door consignatie van de prijs in de Deposito- en Consignatiekas, zonder

voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit zal eveneens het geval zijn indien een

verzet tegen de betaling bestaat. De lichtingskosten der consignatie zijn ten laste van de

verkopende partij.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij voor eventuele verborgen gebreken.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de

oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste

van de kopende partij.

IV. - EIGENDOM - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf heden. Zij zal er

het genot van hebben vanaf de betaling van de prijs en ten laatste drie maanden vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking

hebben op het goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

V.- PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard, onder voorbehoud van goedkeuring door de

gemeenteraad en van niet-schorsing of niet-vernietiging door de toeziende overheid, voor en

mits de prijs van duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro (1.575,00 EUR).

Deze prijs omvat het pro-rata van de onroerende voorheffing met betrekking tot het restant van

het lopende jaar.

De prijs zal, op verzoek van de verkopende partij, betaald worden door middel van een

overschrijving op rekeningnummer 001-1971893-56, geopend op naam van de verkopende

partij, waarvoor volmacht wordt verleend.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p46/143


Hij is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de drie maanden vanaf

heden.

Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een interest

opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden

aangepast naargelang van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet.

Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en

voorzover de vertraging te wijten is aan de verkopende partij.

VI.- WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, vermeld hierboven,de hoedanigheid van

B.T.W.-plichtige te hebben en de ermee verband houdende aangiften in te dienen op het 2 de

controlekantoor van de B.T.W te Kortrijk onder nummer 405.336.175

2. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN

Partijen erkennen dat de instrumenterende ambtenaar hen voorlezing gegeven heeft van artikel

203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Artikel 203 luidt:"In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen

waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken

recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p47/143


Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald

geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de

bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op de overeengekomen waarde

geschiedt, moet de werkende notaris de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel

voorlezen

Op straf van een boete van vijfentwintig (25,00) Euro moet uitdrukkelijk melding van die

voorlezing gemaakt worden."

3. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de

verkopende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds één

mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers

waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één

betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

VII. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke

adressen.

4. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p48/143


5. - VERKLARING PRO FISCO.

Hierbij verzoekt de kopende partij om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161,2° van

het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

6. - VERKLARINGEN.

De verkopende partij verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement

of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet

te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling."

11 Concessie cafetaria sportcomplex Mimosa. Lastenkohier.

Goedkeuren. Dossier: 10-180071

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In zitting van 09 juli 2007, punt 1.4, besliste de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan het

alsdan voorgelegde ontwerp van lastenkohier, in functie van het in concessie geven van de

uitbating van de cafetaria bij het sportcomplex Mimosa.

De uitschrijving van een nieuwe concessie drong zich alsdan op omdat de hieraan

voorafgaande concessie voortijdig moest beëindigd worden als gevolg van een gebrekkige

uitbating door de uitbaters die aangesteld waren door de vorige concessiehouder, de N.V.

Inbev.

Mede als gevolg van de (nog) lopende rechtsprocedure (uitvloeisel van voormelde

concessiebeëindiging) en het gebrek aan kandidaten, na openbare oproep, om de uitbating

van de cafetaria op te nemen was er geruime tijd geen contractueel geregelde uitbating

van de cafetaria. Uiteindelijk bood zich eind 2008 een kandidaat aan, de BVBA HEM2

uit Kortrijk, met wie op basis van het door de gemeenteraad goedgekeurde lastenkohier

een concessieovereenkomst kon gesloten worden. Dit bleek uiteindelijk geen succes

want het college ging in zitting van 15 juli 2009 over tot het instemmen met de door de

concessiehouder gevraagde voortijdige beëindiging van deze concessieovereenkomst. In

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p49/143


zitting van 15 juli 2009 stemde het college er principieel mede in dat het Basketteam Kortrijk als

tussentijdse oplossing de cafetaria uitbaat tot er een nieuwe concessie is toegewezen.

In functie van een nieuwe toewijzing van de concessie wordt een wat bijgestuurd ontwerp van

lastenkohier ter goedkeuring voorgelegd waarbij in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd

op het volgende:

- Artikel 1. In regel worden dergelijke concessies enkel opengesteld voor fysische personen

of rechtspersonen waarvan de zaakvoerder zelf instaat voor de uitbating van de cafetaria.

Problematische concessies worden opnieuw voor iedereen opengesteld en dit is duidelijk

een problematische concessie waarbij het goed zou zijn dat er terug een duurzame en

kwaliteitsvolle uitbating kan verzekerd worden ten behoeve van de bezoekers van het

sportcentrum.

- Artikel 3. De minimale instelprijs (jaarbasis) was voorheen reeds terug gebracht tot 10.000

euro, BTW (thans 21%) inbegrepen. Thans wordt gesteld dat de minimale instelprijs 8.000

euro is, BTW exclusief, wat hetzelfde uitmaakt maar eventuele BTW-schommelingen zijn voor

rekening van de concessiehouder. Het eerste concessiejaar is geen vergoeding in speciën

verschuldigd, wel een vergoeding in natura, namelijk de herinrichting van de cafetaria door

de concessiehouder op zijn kosten en dit voor een minimaal bedrag van 8.000 euro, exclusief

BTW.

- Artikel 4. Er wordt naar gestreefd de concessie, die een looptijd heeft van 9 jaar, te laten

aanvatten op 01 juni 2010. De concessie is om de drie jaar opzegbaar door elk van de partijen.

- Artikel 8. Er wordt voorzien in de mogelijkheid voor de stad en de VZW Sportplus en ook voor

de organiserende clubs om een aantal malen per jaar in andere dan geconcedeerde ruimtes

dingen te organiseren en naar aanleiding hiervan zelf drank en versnaperingen te verkopen.

Naar de clubs toe is dit noodzakelijk in het belang van de clubkas en om aldus te kunnen

overleven.

- Artikel 13. Er wordt duidelijk bepaald dat alle infrastructuur die de concessiehouder aanbrengt

in de cafetaria zijn eigendom moet zijn (dus niet het voorwerp van bruikleenovereenkomsten

e.a.met brouwerijen) omdat deze infrastructuur bij het einde van de concessie steeds

(kosteloos) stadseigendom wordt.

- Artikels 19/20/23/30. Deze artikels leggen de nodige voorwaarden op teneinde de kwaliteit van

de uitbating mede te garanderen (aandacht voor de persoon van de uitbater,...).

De overige artikels van het lastenkohier zijn inhoudelijk ongewijzigd ten aanzien van het eerdere

lastenkohier.

Juridische basis: bevoegdheid gemeenteraad op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.

Budget:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p50/143


Verwachte inkomst: minimaal 8.000 euro/jaar.

Bijlage

Type

gemeenteraadsbeslissing van 09.07.2007 - Formele bijlage

punt 1.4.

collegebeslissing van 16.12.2008 - punt 11 Formele bijlage

collegebeslissing van 15.07.2009 - punt 108 Formele bijlage

e-mail van Basketteam Kortrijk van 13.07.2009 Formele bijlage

collegebeslissing van 15.07.2009 - punt 110 Formele bijlage

lastenkohier

Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde ontwerptekst van lastenkohier, in functie van het

in concessie geven van de uitbating van de cafetaria bij het sportcomplex 'Mimosa' te Kortrijk,

waarvan de tekst als volgt luidt:

"LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA BIJ HET

SPORTCOMPLEX "MIMOSA" TE KORTRIJK.

I. VOORWERP EN TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE

Artikel 1.

De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van de cafetaria in het

stedelijk sportcomplex "Mimosa" te Kortrijk.

Artikel 2.

De cafetaria bestaat uit een schenkzaal op het gelijkvloers, met buitenterras. Een bierberging is

voorzien in de kelder.

Aan dit lastenkohier wordt, als bijlage 1, een plaatsbeschrijving gehecht van de cafetaria. Deze

wordt door partijen op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening opgemaakt voor de

aanvang van de concessie.

Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak

aanhangig wordt gemaakt, met een verzoekschrift ingediend voor de aanvang van de

concessie, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar

niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.

Indien in de in concessie gegeven plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat

de plaatsbeschrijving is opgemaakt, kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor

gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de voorgeschreven procedure van toepassing,

behalve wat de termijnen betreft.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p51/143


De concessiehouder moet het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving,

ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan

of beschadigd en behoudens de aangebrachte verbeterings- of veranderingswerken, waarvan

sprake in infra.

Bewoning is verboden. Het gebruik van andere lokalen is verboden zonder voorafgaande

uitdrukkelijke toestemming van de stad,zijnde het college van burgemeester en schepenen.

De terrasruimte mag enkel als terras gebruikt worden en nooit als stapelruimte of caravanstandplaats

of nog enige andere bestemming.

De toiletten van de sporthal zullen zowel door klanten van de cafetaria als door de zwemmers

en andere sporters worden gebruikt.

De concessiehouder verbindt er zich toe (inspanningsverbintenis) erover te waken dat de

toiletten door zijn klanten op een correcte wijze gebruikt worden. De concessiehouder staat in

voor het onderhoud van de toiletten buiten de openingsuren van het sportcentrum.

II. PRIJS VAN DE CONCESSIE.

Artikel 3.

Het ingezonden aanbod zal het bedrag vermelden dat de aanbesteder zich verbindt jaarlijks

te betalen gedurende de gehele duur van de concessie, met dien verstande dat dit bedrag

gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals hierna bepaald. Het minimum

instelbedrag dat de aanbesteder zich verplicht jaarlijks te betalen en dat, zoals hiervoor

bepaald, jaarlijks geïndexeerd zal worden is vastgesteld op achtduizend euro (8.000 euro),

BTW exclusief.

Dit bedrag is trimesterieel betaalbaar en telkens voor een vierde (1/4) vooraf te betalen op de

eerste dag van iedere trimester (01 juni, 01 september, 01 december, 01 maart), door storting

op rekeningnummer 000-0019263-57 van de stad Kortrijk, met vermelding van de reden van

betaling.

De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de

concessieovereenkomst, zijnde op 01 juni en dit op basis van de hiernavolgende formule:

Nieuwe concessieprijs = basisconcessieprijs x nieuw gezondheidsindexcijfer

legende

aanvangsgezondheidsindexcijfer

+ de basisconcessieprijs = het aangenomen bedrag van de bieding.

+ het aanvangsgezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die

voorafgaat aan de maand van het sluiten van de concessieovereenkomst;

+ het nieuw gezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die

voorafgaat aan de maand van de aanpassing van de concessieprijs.

Opmerking

Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven zal de jaarlijks

indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p52/143


De concessiehouder is gedurende het eerste concessiejaar (01 juni 2010-31 mei 2011)

vrijgesteld van betaling van concessievergoeding,ten einde hem toe te laten de cafetaria

op passende wijze en op eigen kosten volledig te renoveren en herin te richten. Deze

(infrastructuur)werken impliceren een concessievergoeding in natura. De werken dienen

voltooid te zijn tegen 31 augustus 2010 en de uitvoering ervan wordt beheerst door het

bepaalde in artikel 13. Er dienen voor het cafetaria dienstige werken uitgevoerd te worden voor

een bedrag van minimum achtduizend (8.000) euro,BTW exclusief. Ten bewijze hiervan wordt

aan de stad een afschrift voorgelegd van de nodige facturen en dit uiterlijk tegen 30 september

2010.

III. DUUR VAN DE CONCESSIE.

Artikel 4.

De concessie, voorwerp van huidige openbare aanbesteding, wordt toegestaan voor een

ondeelbare periode van negen (9) achtereenvolgende jaren, beginnende op 01 juni 2010 en

eindigende op 31 mei 2019, zonder dat stilzwijgende verlenging van de concessie mogelijk is.

Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende

concessieovereenkomst te beëindigen op het einde van het derde (3e) jaar (dus per 31 mei

2013) of op het einde van het zesde (6e) jaar (dus per 31 mei 2016), mits de andere partij (naar

gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) hiervan in kennis te stellen bij middel

van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor de beëindiging van de lopende

periode van drie (3) jaar.

IV. UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT TOEGESTAAN.

Artikel 5.

De concessiehouder bepaalt vrij zijn openingsuren, evenwel met de absolute verplichting de

cafetaria open te houden op de uren van de sportactiviteiten. Het publiek moet toegelaten

worden tot de cafetaria minstens een half uur vóór tot een uur na de activiteiten. Deze

openingsuren worden geafficheerd op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om de minimum voorziene

openingsuren aan te passen in functie van de bezetting van het sportcomplex. Alsdan zal de

concessiehouder de cafetaria evenzeer openstellen voor het publiek, zonder dat hij uit hoofde

hiervan enig recht op schadeloosstelling kan laten gelden ten opzichte van de Stad. Het niet

naleven van deze elementaire verplichting rechtvaardigt steeds de toepassing van artikel 21,

infra.

Artikel 6.

De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de aansprakelijkheid

van de Stad in casu in het gedrang kan komen, voor de verkoop van gelijk welke dranken en

dit met respect voor de ter zake toepasselijke wets- of verordeningsbepalingen, in de brede

betekenis van het woord.

Tevens staat de concessiehouder in, op dezelfde wijze als hiervoor bepaald, voor de verkoop

van allerlei versnaperingen, onder de vorm van ijsroom, gebak, snoep, belegde broodjes,

zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden. Desgewenst mag dit

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p53/143


uitgebreid worden met de verkoop van warme snacks, zonder dat dit de hoofdactiviteit wordt en

het oorspronkelijk karakter van de cafetaria in het gedrang wordt gebracht.

De prijslijst van de te koop gestelde produkten dient op een ondubbelzinnige wijze de prijzen

van deze produkten te vermelden en moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats

aangebracht worden en verder conform de ter zake toepasselijke wetgeving.

Artikel 7.

De Stad verleent aan de concessiehouder een exclusief recht tot verhandeling van drank,

in de brede betekenis van het woord en versnaperingen binnen de geconcedeerde ruimtes,

behoudens het bepaalde hierna.

Artikel 8.

De Stad en de VZW Sportplus kunnen ten alle tijde manifestaties, in de brede betekenis van

het woord, organiseren in andere dan de geconcedeerde ruimtes . Naar aanleiding hiervan

kunnen er maximaal vijf (5) maal per jaar in deze andere ruimtes drank, in de brede betekenis

van het woord,en allerlei versnaperingen verhandeld worden door fysische personen en/of

rechtspersonen die daartoe gemachtigd zijn door de Stad of door de VZW Sportplus, zonder dat

dit enige schadeëis kan wettigen in hoofde van de concessiehouder.

De organiserende clubs kunnen samen in het totaal maximum acht (8) keer per jaar in andere

dan de geconcedeerde ruimtes drank, in de brede betekenis van het woord, en allerlei

versnaperingen verhandelen bij wedstrijden en dit na voorafgaande goedkeuring door de stad,

zijnde het college van burgemeester en schepenen.

De Stad streeft ernaar de (bijgewerkte) wedstrijdkalender steeds ter kennis te brengen van de

concessiehouder.

Artikel 9.

Ter aanvulling van datgene dat ter zake voorzien is in het als bijlage 2 aangehechte

lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van stadseigendommen is de concessiehouder er

te gehouden, op het vlak van de veiligheid, om alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om

de personen, aanwezig in de geconcedeerde ruimtes, te beschermen tegen brand, paniek en

ontploffingen.

Ingeval in de brandverzekering van de Stad op vraag van de concessiehouder een afstand

van verhaal wordt voorzien ten voordele van de concessiehouder zal de bijpremie die hiervan

het gevolg is door de concessiehouder op eerste verzoek daartoe terugbetaald worden aan de

Stad.

De concessiehouder verplicht er zich toe om te zorgen voor een eigen telefoon, met vermelding

van het telefoonnummer in een officieel telefoonboek.

Artikel 10.

De muziek in de cafetaria mag in geen geval hinderend zijn voor de activiteiten die plaats

kunnen vinden in het sportcentrum. De concessiehouder dient er steeds voor te zorgen dat hij

geen burenhinder/overlast, in de civielrechtelijke betekenis van het woord, veroorzaakt.

De concessiehouder moet zich in elk geval onthouden van daden die voor gevolg zouden

hebben dat het zwembad niet altijd zichtbaar zou zijn vanaf de inkomhal.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p54/143


Hij dient er ondermeer ook voor te zorgen dat reukhinder vermeden wordt. Alle verplichtingen

inzake Sabam en billijke vergoedingen zijn ten laste van de concessiehouder.

Artikel 11.

De concessiehouder zal er zorg voor dragen dat de uitbating van de cafetaria steeds zal

gebeuren met inachtneming van de nodige beleefdheid en zorgzaamheid naar het publiek toe.

Hij zal tevens de nodige zorgzaamheid in acht nemen inzake presentatie en afwerking van de

verkochte producten. Hiermede volgt hij het imagobeleid van de stad, dat door de stad als een

belangrijke beleidsoptie wordt vooropgezet.

Iedere inbreuk op deze bepaling is voldoende rechtsgrond voor onmiddellijke beëindiging van

de concessieovereenkomst in het nadeel van de concessiehouder.

Artikel 12.

De concessiehouder zal als een goed huisvader zorgen voor de geconcedeerde ruimtes

volgens de richtlijnen van de Stad en zijn aangestelden. De concessiehouder, zal instaan voor

essentiële taken die een direct verband hebben met de uitbating van de cafetaria, zoals onder

meer inzake bediening en het openen en sluiten van deuren, het onderhoud van de cafetaria,

het wekelijks schoonmaken van ruiten. Daarnaast staat de concessiehouder ook in voor het inen

uitschakelen van de alarminstallatie van het sportcentrum.

De concessiehouder neemt er verder akte van en stemt ermede in dat de opritten van het

sportcentrum afgesloten zijn met poortjes. Wanneer naar aanleiding van leveringen aan de

cafetaria schade wordt aangebracht aan deze poortjes, aan andere toegangswegen, aan

vloeren, ..., zullen de hiermede gepaard gaande herstelkosten op eerste verzoek van de stad

vereffend worden door de concessiehouder.

V. INRICHTINGSWERKEN (INFRASTRUCTUUR).

Artikel 13.

De concessiehouder neemt er akte van dat de infrastructuur, sensu lato, in de cafetaria (zie

artikel 1 - voorwerp van de concessie) eigendom is van de Stad.

De eventuele vernieuwing van deze infrastructuur is volledig ten laste van de concessiehouder,

zonder dat de Stad uit dien hoofde kan verplicht worden tot enige (financiële) tussenkomst. De

concessiehouder zal alsdan, vóór de uitvoering der werken, een ontwerp der voorgenomen

werken ter goedkeuring voorleggen aan de Stad, zijnde het College van Burgemeester en

Schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle voorgelegde

ontwerpen de nodig geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder

hiertegen enig verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot schadevergoeding kan wettigen

in hoofde van de concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich dan ook toe om bij de uitvoering der werken het eventueel

door het College van Burgemeester en Schepenen aangepaste ontwerp integraal uit te voeren.

In elk geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de voorschriften van

vooreerst het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens het

algemeen reglement op de elektrische installatie (AREI). Een keuringsverslag, afgeleverd door

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p55/143


een ter zake erkend organisme, zal in voorkomend geval steeds onverwijld voorgelegd worden

aan de Stad.

Iedere aanpassing van de infrastructuur geeft aanleiding tot de opmaak van een bijvoegsel bij

de plaatsbeschrijving, conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 2.

Bij de, al dan niet voortijdige, beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van de

vastgestelde periode, door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt deze nieuwe

gerealiseerde infrastructuur steeds kosteloos eigendom van de stad Kortrijk, bij wijze van

natrekking. Dit impliceert dat alle infrastructuur die de concessiehouder uitvoert en aanbrengt

zijn eigendom moet zijn en niet het voorwerp mag zijn van een overeenkomst van bruikleen

of andere loutere gebruiks-of huurovereenkomst die hij gesloten heeft met een brouwerij

of andere. De concessiehouder verbindt er zich toe de tekst van dit artikel 13 ter kennis te

brengen van de brouwerij/andere leverancier waarmee hij een overeenkomst sluit.

Artikel 14.

De concessiehouder neemt er akte van en stemt er mede in dat hij er steeds onverwijld

zorg moet voor dragen dat de cafetaria in overeenstemming is en blijft met de regelgeving

tot het verbieden van roken in bepaalde openbare plaatsen en deze tot vaststelling van

de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen waar voedingsmiddelen

en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden. De

uitvoeringsontwerpen worden evenzeer onderworpen aan de voorafgaande (dus vóór de

uitvoering ervan) goedkeuring van de Stad, zijnde in casu het College van Burgemeester en

Schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle ontwerpen de

nodig geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder daartegen enig

verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot schadevergoeding kan wettigen in hoofde van

de concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de (eventueel door de Stad

aangepaste) ontwerpen onverwijld integraal uit te voeren, onder toezicht van de Stad. In elk

geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de voorschriften van vooreerst het

algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens het algemeen reglement

op de elektrische installatie (AREI). De concessiehouder zal een keuringsverslag voorleggen

aan de Stad, dat afgeleverd is door een ter zake erkend organisme. Iedere aanpassing van

de infrastructuur geeft aanleiding tot de opmaak van een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving,

conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 2.

Bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van

de vastgestelde periode, door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt voormelde

infrastructuur steeds eigendom van de stad Kortrijk, bij wijze van natrekking.

Bij het verloop van de vastgestelde concessieperiode (9 jaar) wordt deze infrastructuur

kosteloos eigendom van de stad Kortrijk.

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de

concessiehouder, wordt deze infrastructuur evenzeer kosteloos eigendom van de stad Kortrijk.

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de Stad,

verbindt de Stad er zich toe om een vergoeding te betalen aan de concessiehouder voor deze

infrastructuur.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p56/143


Deze vergoeding wordt berekend op basis van de navolgende formule:

kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur x A

B

legende

+ kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur = de kostprijs zoals hij blijkt

uit de regelmatige offertes/facturen die door de concessiehouder worden neergelegd op het

stadhuis, vóór de effectieve aanvang der werken;

+ A = de nog resterende jaren van de lopende concessieovereenkomst;

+ B = de totale looptijd van de concessieovereenkomst, zijnde negen (9) jaren.

Deze vergoeding zal evenwel niet verschuldigd zijn door de Stad in geval de vroegtijdige

beëindiging het gevolg is van de ontbinding van de toegestane concessie door wanprestatie

van de concessiehouder, zoals bepaald in infra.

Artikel 15.

De concessiehouder verplicht er zich toe om alle ter beschikking gestelde lokalen en alle

bijhorende meubilair in een permanente staat van netheid te houden en dagelijkse schoonmaak

in geval van gebruik ervan is verplicht.

Het verplicht jaarlijks opfrissen van alle lokalen is eveneens volledig ten laste van de

concessiehouder, evenals alle herstellings- en onderhoudswerken die te betitelen zijn als

gewoon onderhoud.

Voor de uitvoering van de in dit artikel omschreven onderhoudsplicht dient de concessiehouder

zich te gedragen als een goed huisvader, in de civielrechtelijke betekenis van het woord.

Artikel 16.

In geval de concessiehouder opschriften en/of publiciteit, in de ruimste betekenis van het

woord, wenst aan te brengen dient hij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming te

bekomen van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen. De cafetaria

dient verplichtend de term "Mimosa" te dragen in zijn benaming.

Het college van burgemeester en schepenen is daarbij vrij om deze toestemming al of niet

te verlenen, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de

concessiehouder.

De aangebrachte opschriften en/of publiciteit blijven in elk geval exclusief eigendom van de

concessiehouder, die er dan ook, met uitsluiting van de Stad, aansprakelijk voor is. In elk geval

wordt aan de buitenzijde van het sportcentrum niet meer dan een reclamebord geduld, dat

daarbij nooit groter mag zijn dan de naam van het sportcentrum. In voorkomend geval is het

verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen vereist.

Artikel 17.

Eventuele aansluitingen op het T.V.- en F.M. kabeldistributienet zullen door de zorgen en op

kosten van de concessiehouder uitgevoerd worden, die hiervoor de voorafgaande uitdrukkelijke

en schriftelijke instemming dient te bekomen van de Stad, zijnde in casu het college van

burgemeester en schepenen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p57/143


VI. VERBRUIKSKOSTEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT - KOSTEN VAN

TELEFOON.

Artikel 18.

Het elektriciteits-, gas- en waterverbruik wordt aan de concessiehouder aangerekend volgens

het werkelijk verbruik, gemeten door middel van de respectievelijke tellers.

Dit verbruik wordt gerekend aan de eenheidsprijs, zoals deze blijkt uit de facturen van de

desbetreffende maatschappijen.

Het verbruik van de verwarming wordt vastgesteld volgens het werkelijk verbruik, afgelezen aan

de hand van een kaloriemeter.

Alle telefoonkosten zijn ten laste van de concessiehouder, alsook deze in voorkomend geval

van de radio- en televisiedistributie.

VII. MORALITEITSVEREISTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATER EN EVENTUELE

AANGESTELDEN.

Artikel 19.

De concessiehouder is er toe gehouden om steeds de wetgeving, sensu lato, na te leven,

betreffende de uitbating van drankslijterijen en hij dient alle vigerende en toekomstige

politiereglementen nauwgezet na te leven.

De concessiehouder dient, vóór de effectieve uitbating een aanvang neemt, een bewijs van

goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sedert minder dan een maand afgegeven

werd op zijn naam (zo hij zelf effectief optreedt in de hoedanigheid van uitbater).

Alle kosten, welke met het bovenstaande gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de

concessiehouder.

Artikel 20.

In functie van de uitbating van de cafetaria mag de concessiehouder zich, volledig op eigen

kosten en op eigen risico, laten bijstaan door aangestelden.

Deze aangestelden dienen evenwel steeds vooraf uitdrukkelijk aanvaard te worden door de

Stad, zijnde het college van burgemeester en schepenen. De stad behoudt zich altijd het recht

voor deze kandidaten aan een interview te onderwerpen.

Vooraleer deze aangestelden betrokken worden bij de effectieve uitbating van de cafetaria

dienen ze een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sedert minder

dan een maand afgegeven werd op hun naam. De hiermede gepaard gaande kosten kunnen

niet verhaald worden op de Stad.

VIII. WANPRESTATIE - SANCTIES.

Artikel 21.

In geval de niet passende en/of tijdige naleving van enige bepaling van dit lastenkohier

voor gevolg heeft dat de uitbating van de cafetaria in het gedrang komt zal de Stad, zijnde

in casu het College van Burgemeester en Schepenen, ambtshalve alle nodige en nuttige

maatregelen nemen ten einde de uitbating van de cafetaria in optimale omstandigheden te

blijven verzekeren en dit volledig op kosten van de nalatige concessiehouder.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p58/143


IX. BORGTOCHT.

Artikel 22.

Tot zekerheid van de naleving van de bepalingen van dit lastenkohier en onder meer de

betaling in voorkomend geval van alle kosten welke de Stad moet maken bij toepassing van

artikel 21, supra, zal de concessiehouder een borgstelling verrichten ten bedrage van duizend

euro (1.000 euro).

Deze borgsom wordt gesteld door storting in speciën op een rekening op naam van de

concessiehouder bij een erkende financiële instelling en dit binnen de maand na aanvang van

de concessieovereenkomst. De verworven intrest op de waarborgsom wordt bij de hoofdsom

gevoegd.

De waarborg is terugbetaalbaar bij het einde van de concessie, mits schriftelijke toelating

van de Stad en voor zover de concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Deze laatste voorwaarde zal door de concessiehouder bedongen dienen te worden bij de

financiële instelling waarbij de rekening wordt geopend. Het bewijs daarvan wordt aan de Stad

voorgelegd.

X. MODALITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANBESTEDING.

Artikel 23.

De aanbieding voor de uitbating van de cafetaria moet op straffe van onontvankelijkheid

gebeuren bij middel van het als bijlage 3 aangehechte inschrijvingsformulier en mag naar

keuze van de inschrijver afgegeven worden op de openbare zitting tot het openen van de

aanbiedingsschriften of rechtstreeks met de post, onder aangetekend schrijven, toegestuurd

worden aan het college van burgemeester en schepenen te Kortrijk. Indien de inschrijver een

rechtspersoon is of een fysisch persoon die zelf niet zal instaan voor de uitbating voegt hij aan

zijn inschrijving het curriculum vitae toe van de persoon of personen welke hij voordraagt als

aangestelden voor de uitbating van de cafetaria. Indien de inschrijver zelf zal instaan voor de

uitbating voegt hij zijn eigen curriculum vitae toe.

De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder dubbele omslag,

ten laatste vijf kalenderdagen voor het openen der biedingen.

De buitenste omslag mag de naam van de aanbieder of de firmanaam van de aanbiedende

maatschappij niet kenbaar maken. De buitenste omslag zal melding maken van het woord

"Aanbieding", de binnenste omslag zal slechts de melding dragen "Aanbieding voor het uitbaten

van de cafetaria bij het sportcomplex "Mimosa" te Kortrijk.

Het openen van de biedingen zal plaats hebben in de vergaderzaal van de directie Facility,

Grote Markt 54 te Kortrijk.

Artikel 24.

Door en bij het deponeren van zijn aanbieding, erkent de inschrijver kennis genomen te

hebben van het huidig lastenkohier. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel zal hij een

vordering tot schadevergoeding kunnen instellen tegen det Stad, uit hoofde van onwetendheid

of onbekendheid met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen welke vervat zijn in het

lastenkohier.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p59/143


XI. ALGEMEENHEDEN.

Artikel 25.

De Stad behoudt zich het recht voor om steeds veranderingswerken uit te voeren aan de

geconcedeerde ruimtes, mits de totale geconcedeerde bruikbare oppervlakte met niet meer dan

tien procent (10%) te verminderen.

De Stad behoudt zich evenzeer het recht voor om een andere bestemming te geven aan een of

meer geconcedeerde ruimtes, mits een of meer gelijkwaardige ruimtes ter beschikking te stellen

van de concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich toe om ten alle tijde toelating te verlenen aan de Stad en

zijn aangestelden om via de bierkelder toegang te nemen tot de technische ruimte onder het

zwembad. Een sleutel van de cafetaria wordt voor noodgevallen onder gesloten omslag ter

beschikking gesteld van de stad.

Dieren worden niet toegelaten in de cafetaria.

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de deur naar de bierkelder steeds op

slot te houden. Alle schadegevallen welke een uitvloeisel zijn van de niet naleving van deze

bepaling zijn volledig ten laste van de concessiehouder.

De concessiehouder neemt er akte van en stemt ermee in dat het buitenterras niet

mag gebruikt worden als toegang tot het zwembad en de ligweide. Uit hoofde van zijn

verantwoordelijkheid voor het buitenterras, als onderdeel van het voorwerp van de concessie

zal hij hierop toezicht uitoefenen.

Al deze gevallen kunnen geen eis tot schadevergoeding tegen de Stad wettigen in hoofde van

de concessiehouder.

Artikel 26.

De concessiehouder en de aangestelde die met de uitbating effectief gelast wordt, kiest voor

de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats te Kortrijk. Alle briefwisseling, dienstorders,

berichten of bestuurlijke of gerechtelijke bescheiden zullen aan dit adres rechtsgeldig gericht

worden.

Artikel 27.

De toegestane concessie kan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke

toestemming van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, niet

overgedragen worden aan derden. Overdracht zal evenwel door het college van burgemeester

en schepenen steeds toegestaan worden in geval van ziekte van de concessiehouder die

hem niet toelaat om de uitbating verder te zetten. Deze ziekte zal moeten bewezen worden

aan de hand van een doktersattest. De kandidaat-overnemer moet wel voldoen aan alle

voorwaarden van dit lastenkohier, in het bijzonder ook deze inzake de moraliteitsvereiste. In dit

verband neemt de concessiehouder er akte van dat de concessie van rechtswege vervalt bij

faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden.

Artikel 28.

Een exemplaar van het lastenkohier zal door de concessiehouder en de Stad voor "ne variëtur"

ondertekend worden. Het heeft kracht van wet tussen beide partijen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p60/143


Artikel 29.

Alle zegelkosten, kosten van registratie enz., zijn ten laste van de concessiehouder.

De concessiehouder neemt eveneens voor zijn rekening alle taksen, belastingen en heffingen,

welke ook hun oorsprong zij, in verband met deze concessie of exploitatie en zal deze in

voorkomend geval op eerste verzoek daartoe terugbetalen aan de Stad.

Artikel 30.

Het Stadsbestuur, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het

recht voor, tussen de aanbiedingen deze uit te kiezen, welke hem onder alle opzichten de

voordeligste schijnt en de meeste waarborgen biedt in combinatie prijs, kwaliteit, service en

assortiment. Het heeft het recht geen gevolg te geven aan de ingediende biedingen en een

nieuwe aanbesteding te laten uitschrijven en het heeft ook het recht zijn toewijzingsbeslissing te

laten voorafgaan door een interview van kandidaten.

Artikel 31.

Het als bijlage 2 aangehechte lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van

stadseigendommen is van toepassing, voor zover het niet tegenstrijdig is met de artikelen van

huidig lastenkohier.

Artikel 32.

In geen geval kan de toegestane concessie gekwalificeerd worden als een handelshuur,

waarop de desbetreffende wetgeving van toepassing is.

Artikel 33.

De toegestane concessie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak, voor de

concessiehouder tot het bekomen van de vergunningen die voorgeschreven zijn door allerlei

specifieke wetgevingen.

Artikel 34.

Voor zijn inwendige dienst moet de concessiehouder de Nederlandse taal gebruiken en

bij betrekkingen met derden moet hij de wettelijke voorschriften op het gebruik der talen in

bestuurszaken naleven."

12 vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Wijziging samenstelling Algemene Vergadering.

Goedkeuren. Dossier: 10-180778

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p61/143


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Wij verwijzen naar:

- de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 246 omtrent de

beheersorganen

- het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact

- de gemeenteraadsbeslissing van 09 juli 2007, punt 1.14 betreffende de

statutenwijziging van de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk

Overeenkomstig deze statuten bestaat de Algemene Vergadering uit vijf

gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenteraad en veertien

vertegenwoordigers van de culturele sector, waarvan negen voorgedragen door de

Cultuurraad en vijf door het College van Burgemeester en Schepenen.

- In de gemeenteraad van 9 juli 2007, punt 1.21 werden de heren Luc Soens en

Mathias Depoortere afgevaardigd als lid van de Algemene Vergadering van de vzw

Stedelijke Musea van Kortrijk.

Op basis van de oorspronkelijke stemming stelt de Cultuurraad Richard Vanackere en Jo Olivier

voor als vervangers van Luc Soens en Mathias Depoortere die beiden ontslag namen uit de

Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk.

Advies van

Communicatie en recht

Bijlage

Statuten vzw Stedelijke Musea van Kortrijk

Type

Gunstig met Voorwaarden

Type

Formele bijlage

Raadslid A. Sansen verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 34 raadsleden

deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

34 ja stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

de heer Richard Vanackere, wonende in Ooievaarsnest 1 te 8510 Bellegem, en de heer Jo

Olivier, wonende in de Jan Sabbestraat 9 8500 Kortrijk, aan te stellen als vervangers van de

heren Luc Soens en Mathias Depoortere in de Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke

Musea van Kortrijk.

13 V.K. KOR343 1088 : verkaveling 'Goed te Bouvekerke'. Stratentracé.

Goedkeuren. Dossier: 10-181004

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p62/143


Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, heeft een verkavelingsaanvraag (V.K.1088 KOR343)

ingediend voor het verkavelen van grond gelegen te Kortrijk. Het perceel, kadastraal gekend als

4 de afd. sie C nr. 767C, 768A, 769A, is gelegen op de hoek van de Ambassadeur Baertlaan en

de Sint Denijseweg, op Hoog Kortrijk aan de rand van het stedelijk gebied.

De adviesbeslissing voor de betreffende verkaveling wordt genomen in het College van

Burgemeester en Schepenen van 31 maart 2010.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

De aanvraag is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening

regionaalstedelijk gebied Kortrijk, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van

20.01.2006. Het betreffende gebied is opgenomen in het deelplan 7.i. 'stedelijk woongebied

Schaapsdreef' van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening regionaalstedelijk

gebied Kortrijk". Het gewest heeft hiermee bepaald dat het betreffende gebied bestemd is

als een nieuw stedelijk woongebied bedoeld om de taakstelling inzake wonen te realiseren.

Volgens het RUP is het gebied bestemd voor wonen, openbare groene en verharde ruimten

en aan het wonen verwante voorzieningen. Alle werken die nodig zijn voor de realisatie van de

bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar

zijn met de omgeving, inzonderheid wat betreft de relatie met de in de omgeving aanwezige

functies, het te verwachten bewoners/bezoekersaantal, invloed op verkeer en mobiliteit, de

relatie met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen.

Het verkavelingsontwerp is in overeenstemming met de bepalingen van het Gewestelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaal Stedelijk gebied Kortrijk'.

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit

betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning

en verkavelingsaanvragen. Er werden 165 bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften

kunnen ingedeeld worden in 2 delen:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p63/143


1. Het bezwaarschrift van Natuurpunt Kortrijk

2. 164 bezwaarschriften van bewoners van Hoog-Kortrijk.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag

omtrent deze bezwaarschriften volgend standpunt ingenomen:

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk.

De bezwaarschriften zijn ongegrond omwille van de overwegingen gemaakt in het kader van de

verkavelingsaanvraag.

Externe adviezen:

Het advies van Directie Mobiliteit en Infrastructuur met datum 12/08/2009 en referentie

2009-2316 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd, inzake de opmerkingen over de riolering, het

parkeren en de wegenis worden voorwaarden opgelegd in het kader van de verkaveling.

Het advies van Directie Leefmilieu - projecten met datum 24/08/2009 en referentie 2009/843/

GL/bt is gunstig. Dit advies wordt gevolgd, inzake de opmerkingen over het concept,

het straatmeubilair en de beplanting worden voorwaarden opgelegd in het kader van de

verkaveling..

Bespreking:

De aanvraag betreft een stadsverkaveling op Goed te Bouvekerke, ontworpen door de directie

Stadsplanning & Ontwikkeling, het Stadsontwikkelingsbedrijf en de intercommunale Leiedal. Het

ontwerp van verkaveling is opgemaakt in nauw overleg met de directie Leefmilieu en de directie

Mobiliteit & Infrastructuur.

De aanvraag situeert zich op Hoog Kortrijk aan de rand van het stedelijk gebied. Het

braakliggend perceel bevindt zich in de nabijheid van enkele grootschalige stedelijke

voorzieningen (KULAK, ouderenvoorziening, sportcomplex, begraafplaats met crematorium,

natuurgebied de Kleiputten,...) en wordt omgeven door verkavelingen, die zowel residentieel als

sociaal van aard zijn. De site bevindt zich op 2 km van de binnenstad en wordt vanaf de E17 en

de R8 goed ontsloten.

De woonverkaveling voorziet 58 woongelegenheden, de dichtheid benadert 20 woningen per

hectare (richtcijfer binnen de afbakening 25 woningen/ha). Het verkavelingsplan telt 30 kavels

voor vrijstaande woningen en 28 kavels voor aaneengesloten woningen.

De zones die niet ingenomen worden door de kavels maken deel uit van het openbaar domein,

zoals aangeduid op het verkavelingsplan. Het verkavelingsontwerp beoogt een kwalitatieve

stedelijke woonomgeving met specifieke aandacht voor de aanleg van het openbaar domein,

integratie in de omgeving, fiets- en voetgangersverbindingen, voldoende kwalitatieve en

toegankelijke open ruimte.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p64/143


De open ruimte wordt geordend door de circulatie-assen, nl. de centrale ontsluiting, voor het

gemotoriseerd verkeer en de fiets-voetgangersdoorsteek.

De centrale ontsluiting ent zich op de Sint Denijseweg en is de toegang tot de verkaveling

voor gemotoriseerd verkeer. De lineaire weg heeft een rooilijnbreedte van 11,5m en wordt

onderbroken door drie verkeersdrempels en begeleid door een 5-tal grote bomen (essen), als

verkeersremmende elementen. De middenste verkeersdrempel vormt het verlengde van de

boomgaard. De wegenis wordt gerealiseerd in een donkerbruine getinte kws(straat) en getinte

klinkers (voetpad), als draagvlak voor de verkaveling.

Vanuit de Ambassadeur Baertlaan worden 3 doorsteken voorzien. De 2 buitenste doen

ook dienst als garagestraat voor de rijwoningen en hebben een rooilijnbreedte van 7m. De

middenste is een fietsvoetgangersdoorsteek (rooilijnbreedte 6m) die geënt is op de centrale

groenzone (boomgaard). Deze doorsteek vormt een zichtas, die de helling van het terrein volgt.

De verkaveling omvat een afwisseling tussen gebruiksgroen, functioneel groen en zichtgroen:

de boomgaard is een zone met een sociaal en verblijfskarakter centraal gelegen in de

verkaveling, de groenbuffer vormt de landschappelijke inkleding van het crematorium t.o.v. de

verkaveling.

De afwatering van de verkaveling gebeurt richting strooivijver van het crematorium, in

overleg met de betrokken directies van de stad en met de Intercommunale Vereniging voor

Crematoriumbeheer Psilon.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te

nemen over de bouwaanvraag en het is de bevoegdheid van de raad een beslissing te nemen

over het stratentracé.

Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in:

- het decreet van 29 maart inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, met latere

wijzigingen en aanvullingen, gecoördineerd bij decreet van 22 oktober 1996;

- het decreet van 18 mei 1999 inzake stedenbouw en de ruimtelijke ordening met

latere wijzigingen en aanvullingen;

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening het gemeentedecreet.

Precedente beslissing: VK KOR343 1088: verkaveling "Goed te Bouvekerke"

Advies.

CBS in zitting van 31/03/2010

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p65/143


Het tracé van het openbaar domein te aanvaarden, nl. de openbare wegenis en het openbaar

groen, zoals voorgesteld op het plan 'infrastructuur- en omgevingswerken stadsverkaveling

"Goed te Bouvekerke", grondplan wegenwerken, plan rioleringswerken verkaveling, plan

rioleringswerken aflos en het plan type dwarsprofielen', opgemaakt door Arcadis, infrastructure,

environment, buildings, met betrekking tot de verkaveling Goed te Bouvekerke, gelegen op de

hoek Ambassadeur Baertlaan/St. Denijseweg te Kortrijk, kadastraal gekend als 4 de afd. sie C nr.

767C, 768A, 769A.

14 Akkoordverklaring voor het toekennen van een toelage aan Cvba Kortrijk

Voetbalt.

Goedkeuren. Dossier: 10-180869

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

1. Algemene historiek Cvba Kortrijk Voetbalt.

In 2001 werd de Cvba Kortrijk Voetbalt opgericht en sindsdien slaagde KV Kortrijk

er in om terug op te klimmen naar de hoogste afdeling van het Belgische voetbal.

Daarnaast is ook de samenwerking tussen stad en club een succes dat ervoor heeft

gezorgd dat het Guldensporenstadion uitgegroeid is tot één van de gezelligste stadia

in de Belgische eerste klasse en een echte thuisbasis voor KV Kortrijk.

De geleverde inspanningen en de hoge investeringen zijn echter slechts van nut als

de club zich op sportief niveau minimum kan handhaven... De positieve evolutie moet

zich dan ook verder doortrekken, op sportief niveau, maar ook op administratief,

commercieel en infrastructureel niveau.

Infrastructureel zijn er in het tussenseizoen (zomer 2009) enkele broodnodige

aanpassingen gedaan aan het Guldensporenstadion, investeringen die sowieso ten

goede komen van het stadspatrimonium en die in overleg gebeurden met de directie

Facility van de Stad Kortrijk. Elk gezond bedrijf kan haar investeringen spreiden in de

tijd met kredieten, maar voor de Cvba Kortrijk Voetbalt is dit via de klassieke kanalen

onmogelijk, vandaar ook hun vraag aan de Stad Kortrijk.

2. Vraag tot financiële ondersteuning.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p66/143


De concrete vraag en motivering kwam reeds aan bod in de collegenota

'Overbruggingskrediet, Cvba Kortrijk Voetbalt' (09-168167), die begin december

in het College aan bod kwam en de collegenota 'CVBA Kortrijk Voetbalt: aangaan

banklening met borgstelling stad Kortrijk, of toekennen van een subsidie door de

stad. Aanpassing aandeelhoudersstructuur CVBA Kortrijk Voetbalt en bepalen

randvoorwaarden.' (10-171766).

Sinds september, toen de Cvba hun vraag voor het eerst stelde, gingen reeds

heel wat overlegmomenten door. Tijdens deze overlegmomenten werden

verschillende scenario's besproken. De club voerde verfraaiingswerken uit in het

Guldensporenstadion voor een totaal bedrag van € 411.530,11. In het kader van

deze investeringen, verbeteringen aan de stedelijke infrastructuur, die de Cvba

Kortrijk Voetbalt uitvoerde, werden verschillende financieringsmogelijkheden

besproken. Tijdens de overlegmomenten kwamen volgende mogelijkheden ter

sprake: het terugbetalen van de investeringskost, het toekennen van een eenmalige

toelage ten bedrage van € 450.000 of nog € 350.000 of € 300.000, het toestaan van

een lening voor hetzelfde bedrag, ...

Uiteindelijk werd niet geopteerd voor een lening omdat het College van

Burgemeester en Schepenen van mening is dat de Stad Kortrijk geen bank is en dus

ook niet als financiële instelling dient op te treden.

Na overleg werden een aantal voorstellen over en weer uitgewisseld tussen de

Stad Kortrijk en Cvba Kortrijk Voetbalt. Het definitief voorstel zou tegemoet komen

aan de vraag van de Cvba Kortrijk Voetbalt. Aan het voorstel zijn echter een reeks

bepalingen gekoppeld waarvoor club en stad zich engageren. Voor toelichting bij de

verschillende voorwaarden en uitgebreide motivatie verwijzen we naar de precedente

collegenota 10-171766. Ook voor de verschillende overlegmomenten verwijzen we

naar precedente collegebeslissingen.

3. Akkoordverklaring

De voorwaarden verbonden aan de toelage zijn opgenomen in een

akkoordverklaring:

- goedkeuring door de gemeenteraad

- uitblijven van bezwaren van de toezichthoudende overheid binnen de

termijnen vastgelegd in het gemeentedecreet

- 6 voorwaarden (van a tot f) na te leven door cvba Kortrijk Voetbalt tegen 31

december 2010 (met uitzondering van het afwerken van een businessplan

tegen 30 juni 2010).

Indien deze voorwaarden niet tijdig vervuld zijn, moet de cvba Kortrijk

Voetbalt de volledige toelage op 1 januari 2011 terugstorten aan de Stad.

Deze tekst werd op 25 maart 2010 onderschreven door de raad van bestuur

van de Cvba Kortrijk Voetbalt.

4. Bevoegdheid

Conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet is de Gemeenteraad bevoegd

om de toelage met de daaraan verbonden voorwaarden goed te keuren.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p67/143


Op vraag van raadslid E. Flo wordt de zitting geschorst van 19u50 tot 20u.

Budget:

300 000 euro op Artikel 764/512-51

Bijlage

Akkoordverklaring, d.d. 25 maart 2010

Type

Formele bijlage

Precedente beslissing: CVBA Kortrijk Voetbalt: aangaan banklening met borgstelling stad

Kortrijk, of toekennen van een subsidie door de stad. Aanpassing aandeelhoudersstructuur

CVBA Kortrijk Voetbalt en bepalen randvoorwaarden.

Principiële goedkeuring.

CBS in zitting van 20/01/2010

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag

luidt als volgt:

28 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M.

Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

1 nee stem: E. Flo

8 onthoudingen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere,

S. You-Ala, P. Avijn

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. Een toelage van 300.000 euro toe te kennen aan de cvba Kortrijk Voetbalt onder de

voorwaarden zoals opgenomen in de akkoordverklaring, zoals die is ondertekend door de Raad

van Bestuur van de cvba Kortrijk Voetbalt en waarvan de tekst luidt als volgt:

"AKKOORDVERKLARING

De cvba Kortrijk Voetbalt neemt er akte van dat de stad Kortrijk akkoord gaat om aan de cvba

Kortrijk Voetbalt een toelage van 300.000 euro onder de vorm van sponsoring te verstrekken en

dit onder voorbehoud van:

1. goedkeuring door de gemeenteraad;

2. uitblijven van bezwaren van de toezichthoudende overheid binnen de termijnen

vastgelegd in het gemeentedecreet;

3. naleving van navolgende voorwaarden door de cvba Kortrijk Voetbalt:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p68/143


a) Er wordt gewerkt aan een aanpassing in de statuten van de cvba zodat een

aandeelhouder in de toekomst nooit meer dan 24,9 % van de aandelen kan

bezitten, rechtstreeks of onrechtstreeks onder andere door toedoen van verwanten,

aanverwanten of rechtspersonen.

De cvba Kortrijk Voetbalt legt het ontwerp van statutenwijziging voor akkoord

voor aan de Stad Kortrijk.

De aandeelhoudersstructuur wordt herschikt met als uiteindelijk doel de vrijgekomen

aandelen te populariseren naar een ruimer publiek.

De aanpassingen aan de aandeelhoudersstructuur van cvba Kortrijk Voetbalt

gebeuren in nauw overleg met de Stad Kortrijk, met dien verstande dat de

aanpassing van de aandeelhoudersstructuur de exclusieve bevoegdheid is van de

Cvba Kortrijk Voetbalt, en in het bijzonder haar vennoten.

Deze aanpassingen worden niet voor akkoord voorgelegd aan de Stad Kortrijk.

b) De cvba Kortrijk Voetbalt zal zijn Raad van Bestuur evalueren, inkrimpen en

vervolgens uitbreiden met 2 à 3 extra bestuurders met specifieke deskundigheid, de

nodige managementcapaciteiten en een zeker aanzien in stad en streek.

c) De cvba stelt een businessplan op voor middellange termijn (5 jaar), met minstens

volgende elementen: basisinformatie (ook financieel), beleidsverklaring en visie,

omschrijving van de activiteiten, managementteam en organisatie, marktanalyse

en marketingstrategie, financieel plan. Verder is er binnen dit businessplan ook

uitgebreid aandacht voor enerzijds een masterplan infrastructuur (o.a. investeringen)

en anderzijds de samenwerking met KVK Jeugd en de jeugd-werking in het

algemeen.

Bij de opmaak van dit businessplan wordt de Stad Kortrijk (vooral via de diensten

Sport, Facility en Financiën) betrokken. Dit businessplan zal worden afgewerkt tegen

30 juni 2010.

d) De stad Kortrijk stelt een extern accountant/revisor aan die de rekeningen

minimum elk kwartaal controleert. Deze accountant/revisor wordt ook ingeschakeld

bij de opmaak van het businessplan en moet ten allen tijde inzage kunnen krijgen in

de boeken.

e) De cvba Kortrijk Voetbalt en KV Kortrijk in het algemeen engageren zich om hun

sociaal perspectief te intensifiëren en te versterken en positief verder te werken

binnen het Open Stadionproject.

f) De cvba Kortrijk Voetbalt zal de bestaande engagementen en huidige acties

formaliseren: publiciteit, toegangskaarten Stad Kortrijk, toegangskaarten

jeugdvoetbalploegen, VIP-kaarten, shirtsponsoring, aanwezigheid op activiteiten...

4. De voorgaande voorwaarden zullen, behoudens hiervoor anders bepaald, integraal

nageleefd worden tegen uiterlijk 31 december 2010, bij gebrek waaraan op 01

januari 2011 het volledige bedrag van de toelage (300.000 euro) door de cvba

Kortrijk Voetbalt terugbetaald wordt op rekeningnummer 000-0019263-57 van de

Stad Kortrijk en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Opgemaakt in 2 exemplaren

Kortrijk, 25 maart 2010

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p69/143


Voor akkoord

Namens cvba Kortrijk Voetbalt"

2. Een bedrag van 300 000 euro te voorzien in de begroting 2010 als nominatieve toelage aan

de cvba Kortrijk Voetbalt op begrotingsartikel 764/512-51.

15 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de N50 te Kortrijk-Bellegem.

Aktename ontwerp en financieringswijze. Dossier: 10-180095

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening kreeg de Stad een voorstel tot

aanpassen van het waterbedelingsnet.

Het voorstel met ref. 10/75/514-1056-10-0/5953 omvat aanpassingen van het net over een

lengte van 955m, het vernieuwen van de huisaansluitingen en het overkoppelen van de

huisaansluitingen.

De kosten voor de aanpassingen en het overkoppelen van de huisaansluitingen worden

geraamd op 223 478,40 € en worden betaald door de nv Aquafin. De kosten voor het

vernieuwen van de huisaansluiten worden betaald door de VMW.

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het nieuw gemeentedecreet op basis waarvan de

gemeenteraad bevoegd is.

Budget:

nihil : betaling door Aquafin - VMW

Bijlage

voorstel VMW

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p70/143


1. Het voorstel van de VMW met ref. 10/75/514-1056/10-0/5953 waarin de aanpassingen van

het waterbedelingsnet langs de N50 worden beschreven, goed te keuren.

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde financieringswijze, zijnde de betaling door nv Aquafin

en VMW.

16 Aanpassingen van het waterbedelingsnet langs de Zuidstraat - Heulsestraat.

Aktename ontwerp en financieringswijze. Dossier: 10-180320

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Naar aanleiding van het aanleggen van fietspaden langs de Zuidstraat - Heulsestraat werd

aan de nutsmaatschappiijen gevraagd welke aanpassingen aan de nutsinfrastructuur dienen

te gebeuren. De Vlaamse Maatschapij voor Watervoorziening stuurde de Stad een voorstel

dat voorziet in het plaatsen van 2 kokers elk over een lengte van 8m. De kosten voor het

plaatsen van deze kokers worden geraamd op 5.524,30 €. Conform de beslissing van het

provinciaal Comité van 29.01.2008 zijn de kosten voor 75% ( 4 143,22 €) ten laste van het

solidariteitsfonds en voor 25% ( 1 381,08 €) ten laste van de gemeentelijke AIK's.

Het huidig saldo van de gemeentelijke AIK's bedraagt op vandaag 124 241,31 €.

Op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

nihil : AIK 1.381,08 € ( saldo AIK 124 241,31 €)

Bijlage

offerte VMW - Zuidstraat - Heulsestraat

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p71/143


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het voorstel van VMW met ref. 10/75/514-1183/10-0/5957 voor het plaatsen van twee kokers

ieder over een lengte van 8m, langs de Heulsestraat - Zuidstraat te Kortrijk, goed te keuren.

2. De voorgestelde financieringswijze waarbij 1 381,08 € betaald wordt met gemeentelijke AIK's

te aanvaarden.

17 Ontdubbelen van het waterbedelingsnet in de Lauwsestraat.

Aktename ontwerp en financieringswijze. Dossier: 10-176645

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het ontwerp voor de herinrichting van de schoolomgeving in de Lauwsestraat te Aalbeke werd

in zitting van 12 oktober 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Naar aanleiding van deze werken werd aan de nutsmaatschappijen gevraagd in hoeverre

aanpassingen aan de nutsinfrastructuur gecombineerd kunnen uitgevoerd worden. De Vlaamse

Maatschappij voor Watervoorziening stelt voor een ontdubbelingsleiding te plaatsen over een

lengte van 45m.

De kosten voor het plaatsen van deze leiding worden geraamd op 9 203,95 € en kunnen

betaald worden met autonome investeringskredieten.

Het huidig saldo aan investeringskredieten bedraagt op vandaag 137.623,67 €. ( de aangroei

van 2010 niet inbegrepen)

Wj verwijzen naar artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Budget:

nihil : autonome investeringskredieten

Bijlage

Type

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p72/143


offerte van de VMW voor het plaatsen van een

ontdubbelingsleiding

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met ref.

10/75/514-11750/10-0/5556 dat voorziet in het plaatsen van een ontdubbelingsleiding in de

Lauwsestraat goed te keuren.

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde financieringswijze, nl. de betaling van de kosten ten

belope van 9 203,95 €, met autonome investeringskredieten.

18 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet

in de Lauwsestraat te Aalbeke, deel vanaf Aalbekeplaats tot net voorbij de

Oudstrijderslaan.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-177865

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De gemeenteraad keurde in zitting van 12 oktober 2009 het ontwerp voor de heraanleg van de

Lauwsestraat goed.

Naar aanleiding van deze heraanleg is het nodig de straatverlichting aan te passen. Het huidige

verlichtingsnet bestaat uit een bovengronds net met betonpalen en armaturen. Het ondergronds

aanleggen van een nieuw verlichtingsnet tijdens de heraanleg van deze straat is financieel en

praktisch voordelig.

Aan de schoolingang worden Nemo- verlichtingszuilen voorzien die behalve licht ook een

signaalfunctie hebben. Dit type verlichting werd ook al geplaatst aan het VTI, St.-Theresiainstituut,

KTA en St.-Paulusschool. De straatverlichting zal bestaan uit verlichtingspalen met

lichtpunthoogte 6,3m. De hoogte van de palen is bepaald door de te verlichten afstanden.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p73/143


Het is onze bedoeling om bij de keuze van de lichtpunthoogte ook rekening te houden met de

omgevingsfactoren zodat er een evenwicht ontstaat in het straatbeeld.

De gekozen armaturen zijn van het type Saffier die een 005-keuring behaalde. Het onderhoud

en herstel van deze lichtpunten kan dus gebeuren binnen het forfaitair onderhoudscontract.

Op verzoek van de stad ontvingen we een offerte van de CIV Gaselwest met ref. 211909 :

- leveren en plaatsen van :

* 29 armaturen type Saffier 1 met lamp 70W ( wit licht)

* 25 verlichtingspalen lpht 6,3m RAL 9007

* 7 verlichtingspalen Nemo Torch.

De kosten voor uitvoering van dit werk worden geraamd op 72.430,87 € ( btw incl.).

Ook het bovengronds laagspanningsnet wordt vervangen door een ondergronds

laagspanningsnet. Het stadsaandeel hierin bedraagt 2.729,81 €.

Wij verwijzen naar artikel 17§2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

Artikel 43 van het nieuw gemeentedecreet is hier van toepassing, op basis waarvan de

gemeenteraad bevoegd is.

Budget:

artikel 426/732-60 : 72.430,87 € artikel 552/732-60 : 2.729,81 €

Advies van

Financiën

Bijlage

offerte Gaselwest

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van de distributienetten in de Lauwsestraat

te Aalbeke vast te stellen zoals ze voorzien zijn in de offerte van de CIV Gaselwest met ref.

211909-20174450 waarin het stadsaandeel geraamd wordt op 75.160,68 € (BTW incl.).

2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf te

bepalen, overeenkomstig artikel 17 §2-1ste lid (f)van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

19 Ondergronds brengen van laagspanningsnet in de Lauwsestraat (vanaf

Oudstrijderslaan tot de B. Margotstraat).

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-178287

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p74/143


Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Aansluitend op het dossier voor het ondergronds brengen van de netten in de Lauwsestraat

in het kader van de heraanleg wordt het laagspannings- en het verlichtingsnet ondergronds

aangelegd.

Om exploitatieredenen zal de CIV Gaselwest het laagspanningsnet vernieuwen tot aan de B.

Margotstraat. Aan de stad wordt voorgesteld om gelijktijdig het ondergronds ov-net mee te

plaatsen. Deze werkwijze is financieel en praktisch voordelig.

De Stad ontving een offerte van de CIV Gaselwest met ref. 213530-20774462 :

leveren en plaatsen van :

* 22 armaturen type Saffier 1 - RAL 9007 met lamp 70W

* 22 verlichtingspalen lpht. 6,3 m

* de wegname van de bestaande lichtinstallatie.

De kosten hiervoor worden geraamd op 29.612,00 € ( btw incl.).

Volgens artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993

is het mogelijk een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

artikel 426/732-60 : uitgave van 29.612,00 € ( btw incl) - project 12

Advies van

Financiën

Bijlage

Type

Gunstig

Type

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p75/143


offerte Eandis

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van de distributienetten in de Lauwsestraat

(deel vanaf Oudstrijderslaan tot aan B. Margotstraat) vast te stellen zoals ze voorzien zijn in de

offerte van de CIV Gaselwest met ref.213530 - 20174462 waarin het stadsaandeel geraamd

wordt op 29.612,00 € (btw incl.).

2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure te bepalen overeenkomstig artikel 17

§2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993.

20 Slopen bovengrondse distributienetten en aanleggen nieuw laagspanningsnet

langs de Doornikserijksweg in Bellegem.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-179770

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala,

J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het ontwerp voor het uitvoeren van rioleringswerken langs de N50 werd goedgekeurd in zitting

van de gemeenteraad van 13 juli 2009.

Aansluitend op de uitvoering van de rioleringswerken worden gescheiden fietspaden

aangelegd. Voor de aanleg van de fietspaden werd een module 13 afgesloten. De weg krijgt

dus een volledig nieuw profiel. Het is noodzakelijk om ook de verlichting te vernieuwen en een

nieuwe inplanting van de lichtpunten te bepalen. Voor het vernieuwen van de verlichting wordt

een module 17 afgesloten waarbij het Vlaams Gewest instaat voor het leveren en plaatsen van

de verlichtingsinstallatie.

Voor het slopen van de huidige verlichtingsinstallatie , eigendom van de stad, is een offerte aan

Eandis aangevraagd.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p76/143


Met brief van 4 maart 2010 ontving de Stad de offerte met ref. 209139 - 20171298 voor

het slopen van de bovengrondse installatie en het aanleggen van een nieuw ondergronds

laagspanningsnet.

De kosten hiervoor worden geraamd op 64.904,42 € (BTW incl.).

Conform artikel 17 §2, 1° (f) van de wet op de overheidsopdrachten kan een beroep gedaan

worden op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

Op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

artikel 552/732-60 : 64.904,42 € - project nr. 12

Advies van

Financiën

Bijlage

offerte CIV Gaselwest

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het slopen van het bovengronds verlichtingsnet langs de N50 en van

het aanleggen van een nieuw ondergronds laagspanningsnet vast te stellen zoals ze voorzien

zijn in de offerte van de CIV Gaselwest waarbij de kosten geraamd worden op 64.904,42 € (btw

incl.)

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande

bekendmaking conform artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

21 Ondergronds brengen van laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de

Graaf Boudewijn IX-laan.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-175676

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p77/143


J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala,

J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In de gemeenteraadszitting van 13 oktober 2009 werd het ontwerp voor de heraanleg van

de Graaf Boudewijn IX-laan goedgekeurd. Naar aanleiding van deze heraanleg worden

de resterende bovengrondse laagspannings- en openbare verlichtingsnetten in de Graaf

Boudewijn IX-laan ondergronds gebracht. De verlichtingspalen en armaturen worden in de

volledige straat vernieuwd.

Het voorstel van de CIV gaselwest met ref. 177564 voorziet in :

* leveren en plaatsen van :

- 11 verlichtingspalen lphm 8m

- 11 verlichtingsarmaturen type Saffier 2 met lam HgiHp 150W

* de wegname van de bestaande verlichtingsinfrastructuur.

De kosten voor het vernieuwen van de verlichtingsinfrastructuur wordt geraamd op 19.868,11

€. Het stadsaandeel voor het ondergronds aanleggen van een laagspanningsnet is geraamd op

51.331,75 €.

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het nieuw gemeentedecreet.

Artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 is van

toepassing.

Budget:

artikel 552/732-60 : 51.331,75 € artikel 426/732-60 : 19.868,11 €

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

Bijlage

Type

offerte Gaselwest

Formele bijlage

gmr-beslissing goedkeuring ontwerp heraanleg Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van de distributienetten in de Graaf

Boudewijn IX-laan vast te stellen zoals ze voorzien zijn in de offerte van de CIV Gaselwest met

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p78/143


ef. 177.564 waarin het stadsaandeel geraamd wordt op 71.199,86 € ( waarvan 19868,11 voor

openbare verlichting en 51331,75 € voor het laagspanningsnet).

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf overeenkomstig artikel 17 §2-1ste lid(f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

22 Vervangen verroeste verlichtingspalen in de C. Verschaevelaan te Kortrijk-

Marke.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-177504

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala,

J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De verlichtingspalen in de C. Verschaevelaan zijn sterk verouderd en volledig verroest. Om

veiligheidsredenen is het nodig deze palen te vervangen. De huidige verlichtingspalen zijn 8m

hoog. Deze palen zijn te hoog in verhouding tot de omgevingsfactoren. We wensen dan ook ter

gelegenheid van de vervanging van de verlichtingspalen over te schakelen op palen van een

lagere hoogte nl. 6,3m.

We kiezen voor een armatuur met 005-normering zodat het toekomstig onderhoud en eventueel

herstel van deze armaturen binnen het forfaitair onderhoudscontract met Eandis kan gebeuren.

Op verzoek van de Stad maakte Eandis een offerte met ref. 2354295 over die voorziet in:

* leveren en plaatsen van:

- 36 armaturen lpht 6,3 m

- 36 armaturen Schréder Saffier 1 met lamp 70W

* wegname van de bestaande installatie.

De kosten voor uitvoering van dit werk worden geraamd op 40.818,59 € ( btw incl.).

Conform artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993

kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf toegepast worden.

Volgens artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p79/143


Budget:

artikel 426/732-60 : 40.818,59 € (btw incl.)

Advies van

Financiën

Bijlage

offerte eandis

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het vernieuwen van de verlichtingspalen langs de C. Verschaevestraat

te Marke vast te stellen zoals ze voorzien zijn in de offerte van de CIV Gaselwest met ref.

195701 - 20172827 waarbij de kostprijs geraamd wordt op 40.818,59 €.(btw incl.).

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 17

§2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993.

23 Aankoop rijbaankussens en verkeerseilanden.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 09-169406

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala,

J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Een van de meest voorkomende klachten van burgers gaat over overdreven snelheid in hun

straat: 20% van de verkeersgerelateerde klachten in het meldpunt handelt over snelheid. Uit de

stadsmonitor 2008 blijkt dat meer dan 50% van de Kortrijkse bevolking onaangepaste snelheid

van het verkeer als een probleem ervaart. De stad Kortrijk heeft ondertussen een beleid

uitgewerkt waarbij de klachten over snelheid op een objectieve manier worden onderzocht.

Daarom heeft de stad in 2009 6 snelheidsmeters aangekocht waarmee de snelheden (maar ook

de verschillende voertuigtypes) kunnen worden geregistreerd.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p80/143


Indien op basis van het onderzoek blijkt dat de klachten over overdreven snelheid gegrond zijn,

dient bekeken te worden op welke wijze de snelheden kunnen beperkt worden. Maatregelen om

overdreven snelheden te bestrijden kunnen opgedeeld worden in 3 categorieën, de 3 E's:

- education

- enforcement

- engineering

Onder "education" worden sensibiliseringscampagnes rond snelheid begrepen. Zo voerde

de stad Kortrijk n.a.v. de invoering van de nieuwe snelheidsregimes in het voorjaar 2009 een

communicatiecampagne om de weggebruikers te sensibiliseren om zich aan de toegelaten

snelheid te houden: de "Speel niet met borden"-campagne.

Het luikje "enforcement", of in het Nederlands handhaving, behoort tot de bevoegdheid van de

politie. Dit neemt niet weg dat ook een wegbeheerder hier een rol in kan spelen, bvb. door het

plaatsen van flitscamera's langs de weg.

De meest klassieke weg voor een wegbeheerder om snelheidsproblemen aan te pakken is

echter 'engineering' of het aanpassen van de verkeersinfrastructuur. Dit kan op verschillende

manieren :

- het invoeren van een wegversmalling n.a.v. de herinrichting van een straat

- het plaatsen van verkeersdrempels

- het plaatsen van verkeersplateaus op kruispunten

- het plaatsen van verkeerssassen

Een nieuwe methode die een aantal jaren geleden op de markt kwam, is het plaatsen van

rijbaankussens. In 2006 werd een proefproject opgestart waarbij rijbaankussens werden

geplaatst in de Dr. Dumortierlaan en de Rollegemkerkstraat. Uit de snelheidsmetingen voor en

na blijkt dat de rijbaankussens een gunstige invloed hebben op de snelheden in beide locaties.

Van de omwonenden werden geen klachten opgetekend over mogelijke negatieve effecten

(lawaaihinder of trillingen).

Ook in de Blekersstraat werden ondertussen rijbaankussens geplaatst n.a.v. de klachten van

de bewoners over overdreven snelheden. Daar werden echter veel klachten opgetekend over

lawaaihinder en geluidsoverlast die zouden veroorzaakt worden door de rijbaankussens.

Waarom in de Dr. Dumortierlaan en de Rollegemkerkstraat geen en in de Blekersstraat

wel klachten waren over de rijbaankussens, is te verklaren doordat de Blekersstraat wordt

gekenmerkt door dichte rijbebouwing.

Deze bevindingen stemmen overeen met de bevindingen van de stad Gent waar ook een

proefproject met rijbaankussens loopt: "We hebben nog geen definitieve evaluatie gemaakt van

al deze situaties, maar we kunnen nu toch al wel zeggen dat we voorzichtiger zijn geworden

met rijbaankussens wanneer de huizen dicht tegen de straat aan staan. Daarentegen zijn er

ook heel wat locaties waar deze kussens wel werken, en waar de omwonenden tevreden zijn."

Conclusie van de evaluatie van de reeds geplaatste rijbaankussens is dat rijbaankussens op de

juiste locaties een efficiënt middel zijn in de strijd tegen overdreven snelheid. Rijbaankussens

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p81/143


zijn ook relatief goedkoop en bieden ook een aantal andere voordelen in vergelijking met

andere snelheidsremmende maatregelen. Zo moeten er bvb. geen parkeerplaatsen verdwijnen

bij de plaatsing van rijbaankussens. Ook voor fietsers bieden rijbaankussens het voordeel dat zij

zonder comfortverlies langs de rijbaankussens kunnen rijden.

Volgende richtlijnen zullen worden gehanteerd voor het plaatsen van rijbaankussens.

Rijbaankussens worden geplaatst wanneer:

- het aantal snelheidsovertreders meer dan 60% bedraagt (wanneer het aantal

snelheidsovertreders lager ligt worden "zachtere" ingrepen gepland (aanbrengen van

wegmarkeringen)

- verkeerssassen of een wegversmalling niet mogelijk zijn

- er geen lintbebouwing is.

Daarom wordt voorgesteld om 10 rijbaankussens aan te kopen die (op afroep) kunnen

geplaatst worden op daartoe geschikte locaties. Aanvullend wordt voorgesteld om 14 stuks

verkeerseilanden aan te kopen. Verkeerseilanden zijn losse elementen die gebruikt worden in

combinatie met een rijbaankussen ter afremming van het doorgaand verkeer.

Volgende locaties zijn reeds geselecteerd om rijbaankussens/verkeerseilanden te plaatsen:

- de Groene Dreef (Rollegem): vervangen van de huidige asverschuiving door twee

rijbaankussens (ter hoogte van huisnr. 35 en ter hoogte van huisnr. 55) ;

- de Groenweg (Volksberg te Bellegem): twee snelheidsremmende wegversmallingen telkens

bestaande uit een rijbaankussen en twee verkeerseilanden, waarmee de fietsers buiten de

wegversmalling kunnen gehouden worden (ter hoogte van de nieuwe verkaveling Groenhof en

ter hoogte van de grens met de Volksberg);

- de Baaistraat : een rijbaankussen en twee verkeerseilanden;

- de Baliestraat : twee rijbaankussens telkens voorzien van twee verkeerseilanden;

- de Weggevoerdenstraat : een rijbaankussen en twee verkeerseilanden.

De overige rijbaankussens en verkeerseilanden zijn nog niet toegewezen en worden in reserve

gehouden.

Volgens artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. De procedure verloopt conform

de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

Budget:

B.U. 2010 artikel 421/731-60 Project: 13 Raming: 30.927,60 € (incl. BTW)

Advies van

Financiën

Mobiliteit en infrastructuur

Financiën

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Type

Gunstig

Gunstig

Ongunstig

Gunstig

Type

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p82/143


Evaluatie proefproject rijbaanbussens

CBS - proefproject met rijbaankussens

Foto proefproject rijbaankussens Dr

Dumortierlaan

Foto proefproject rijbaankussens -

Rollegemkerkstraat

Raming rijbaankussens

Ontwerpbestek rijbaankussens

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor de opdracht "Rijbaankussens" zoals ze zijn vervat in het bijzonder

bestek MIJ 1127 leveren van rijbaankussens, opgemaakt door de Directie Mobiliteit en

Infrastructuur, vast te stellen.

2. Te kiezen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

24 Bouwproject Maandagweg 1 te Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-178968

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala,

J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleende, in zitting van 16 september 2009,

vergunning aan de BVBA Stone Quality, Helabo NV en de heer S. Steenhoudt voor het

realiseren van een bouwproject in de Maandagweg 1 te Kortrijk.

Overeenkomstig de voorwaarden van deze vergunning werd er een overeenkomst afgesloten

tussen de bouwheer en de stad, waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband

met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject vereiste infrastructuurwerken. Het

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p83/143


college nam, in zitting van 25 november 2009, akte van deze overeenkomst en stelde vast dat

de bouwheer de nodige financiële waarborg stelde.

Artikel 2 van de overeenkomst bepaalt dat de bouwheer moet instaan voor de uitvoering van

de wegen- en rioleringswerken ter uitrusting van het bouwproject en stelt de voorwaarden

daaromtrent vast.

Landmeter-expert Johan Deneve uit Zwevegem diende op 10 maart 2010 een ontwerpdossier

in in verband met de infrastructuurwerken die bij dit bouwproject horen.

Dit ontwerp leggen wij ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Volgende infrastructuurwerken worden voorzien voor dit bouwproject:

- Aanleg van een gescheiden rioolstelsel;

- Aanleg van een bedieningsweg in betonstraatstenen met een oprit van op de

Maandagweg en aansluiting voor fietsers en voetgangers naar het zebrapad van de

Maandagweg en naar de Beekstraat;

- Beplanting van de zone tussen de nieuwe weg en de bestaande Maandagweg.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de directie mobiliteit en

infrastructuur.

De kostprijs van de werken wordt door de ontwerper geraamd op € 30.957,97 (BTW incl.). Deze

kosten vallen volledig ten laste van de verkavelaars.

Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van

24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

Artikel 42 van het gemeentedecreet is van toepassing op dit dossier.

Budget:

Nilil - ten laste van het bouwproject

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Stedenbouwkundige vergunning.

Overeenkomst d.d. 16 november 2009.

Bestek.

Raming.

Plan.

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p84/143


Precedente beslissing: Bouwproject Maandagweg 1 te Kortrijk : akkoord aanstelling ontwerper

Goedkeuren.

CBS in zitting van 31/03/2010

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het ontwerp in verband met "Bouwproject Maandagweg 1 te Kortrijk", zoals het vervat is in

het bestek nr. SQ 2010/01 (met bijhorende raming en plannen), opgemaakt door landmeterexpert

Johan Deneve uit Zwevegem, goed te keuren.

2. Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

25 Infrastructuurwerken Disgracht te Heule.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-177892

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleende, in zitting van 16 december 2008,

vergunning aan de NV Seacost Invest voor het bouwproject gelegen te Heule, Disgracht.

Overeenkomstig de voorwaarden van deze vergunning werd er een overeenkomst afgesloten

tussen de bouwheer en de stad, waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband

met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject vereiste infrastructuurwerken. Het

college heeft, in zitting van 17 februari 2010, akte genomen van deze overeenkomst en heeft

vastgesteld dat de bouwheer de nodige financiële waarborg heeft gesteld.

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 17 maart 2010 het

studiebureau BVBA Jos Dumolin uit Roeselare als ontwerper aan. Het studiebureau BVBA Jos

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p85/143


Dumoulin heeft intussen een ontwerpdossier ingediend in verband met de infrastructuurwerken

die bij dit bouwproject horen.

Artikel 2 van de verkavelingsovereenkomst bepaalt dat de bouwheer moet instaan voor de

uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ter uitrusting van het bouwproject en stelt de

voorwaarden daaromtrent vast.

Dit ontwerp leggen wij ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Volgende infrastructuurwerken worden voorzien voor dit bouwproject :

- aanleg wegenis in betonstraatstenen (incl. aansluiting Disgracht (verkeersplateau))

- aanleg parkings in zwarte betonstraatstenen

- aanleg helling verkeersplateau in gele betonstraatstenen

- aanleg markering uit witte betonstraatstenen

- aanleg boordsteen type IB en ID1

- aanleg greppel uit betonstraatstenen

- aanleg vuilwaterriolering in PP dia 315

- aanleg regenwaterriolering in beton dia. 300mm (met knijp in PP dia. 160mm)

- aanleg slikkers

- aanleg huisaansluitingen en slikkeraansluitingen in PP

- herstellen opbraak in Disgracht (voetpad in betontegels, boordstenen, greppel, groen ...)

- groenaanleg

- bouwrijp maken terrein.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de directie mobiliteit en

infrastructuur.

De kostprijs van de werken wordt door de ontwerper geraamd op 233.108,78 euro (BTW incl.).

Deze kosten vallen volledig ten laste van de bouwheer.

Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van

24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

Artikel 42 van het gemeentedecreet is van toepassing op dit dossier.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Aktename borg

Ontwerpbestek en raming Jos Dumoulin

Bouwprojectovereenkomst

Bouwprojectvergunning

Type

Ongunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p86/143


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het ontwerp in verband met de "wegen- en rioleringswerken Disgracht Heule", zoals het

vervat is in het bestek nr. W/2007/2502/101 (met bijhorende raming en plannen), opgemaakt

door de BVBA Jos Dumoulin uit Roeselare, goed te keuren.

2. Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

26 Zebrapad in Meensesteenweg (N8) ter hoogte van Oliemolenstraat -

Brouwerijstraat - aanvullend reglement.

Vaststellen. Dossier: 10-178797

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Op vraag van de werkgroep 'Bissegem Denkt' stellen we voor om in de Meensesteenweg ter

hoogte van de Oliemolenstraat en Brouwerijstraat een zebrapad te voorzien.

Op die wijze wordt voor de zachte weggebruiker een veilige verbinding voorzien tussen de

Heulsestraat /Tientjeswijk naar de Leie en Neerbeekvallei toe. Dit via het terrein van het

sportcentrum en de 'private' doorsteek naar de Bissegemsestraat en verder via de voetgangersen

fietsdoorsteek in de Brouwerijstraat naar de Oliemolenstraat en de Leie toe.

Het zebrapad zou voorzien worden op de hoek met de Oliemolenstraat. Er wordt ook een

bijkomend lichtpunt voorzien.

Hierbij leggen we het aanvullend reglement in verband met de oversteekplaats voor

voetgangers in de Meensesteenweg ter hoogte van de Oliemolenstraat en Brouwerijstraat

ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Daarna wordt het aanvullend reglement ter

goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p87/143


tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982,

en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Foto Meensesteenweg ter hoogte van

Brouwerijstraat-Oliemolenstraat

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met de oversteekplaats voor voetgangers in de

Meensesteenweg ter hoogte van de Oliemolenstraat en Brouwerijstraat als volgt vast te stellen:

Enig Artikel:

§1. In de Meensesteenweg (N8) ter hoogte van de Oliemolenstraat - Brouwerijstraat

(kilometerpunt 89.24) wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.

2. Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een

afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de

rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk

en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p88/143


27 Snelheidsaanpassing Rollegemsestraat - aanvullend reglement.

Vaststellen. Dossier: 10-176337

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Na het uitvoeren van snelheidsmetingen blijkt dat er in de Rollegemsestraat heel snel gereden

wordt. In het grootste deel van deze straat is 90km/u toegelaten. Dit gedeelte situeert

zich tussen de bebouwde kommen van Rollegem en Bellegem. De overgang tussen de

snelheidszone van 90km/u en 50km/u is te bruusk waardoor er vooral in de bebouwde kom

Bellegem te snel wordt gereden.

Gezien de hellingsgraad van de straat zou het aanbrengen van infrastructurele maatregelen

die de bestuurders tot trager rijden dwingen tot een onveilige situatie leiden. Daarnaast

wordt Bellegemplaats geregeld gebruikt als aankomst van wielerwedstrijden waardoor nabije

wegversmallingen niet aangewezen zijn.

We stellen voor om in de Rollegemsestraat 90km/u te wijzigen naar 70km/u. Zo verhinderen we

dat bestuurders nodeloos hoge snelheden halen en zal de overgang van 70-50-30 geleidelijk

gebeuren. Dit zal de veiligheid van de straat verbeteren.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en

op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978.

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2).

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p89/143


11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9).

Artikel 43 van het gemeentedecreet is hier van toepassing, op basis waarvan de gemeenteraad

bevoegd is.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

CBS beslissing 4 november 2009

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met het aanpassen van de snelheidsbeperking

in de Rollegemsestraat als volgt vast te stellen :

1.1. De maximum snelheid in de Rollegemsestraat van 90km/u te beperken tot 70km/

u.

1.2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruiker worden gebracht door het

aanbrengen van verkeersborden C43 ("70").

2. Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en

een afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie

van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1 e en 2 e

kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

28 Principebeslissing voor het onderschrijven van module 18 van het

mobiliteitsconvenant - herinrichting van kruispunt N395a en b (R8) met de

N395c en d (Noordlaan) te Kuurne/Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 10-178479

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p90/143


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid heeft de intentie om

aanpassingswerken uit te voeren aan de R8 Noord op grondgebied van de Stad Kortrijk en de

gemeente Kuurne.

De werken omvatten:

- de optimalisering van de aansluiting van de Noordlaan op de Ringlaan, met een doorsteek van

de N395a naar de N395b.

- het doortrekken van de R8 over de Izegemsestraat tot voorbij de Noordlaan. Beide zijstraten

worden daarvoor overbrugd.

- het afsluiten van de bestaande doorsteek van de Izegemsestraat voor autoverkeer. Enkel

fietsers en voetgangers zullen hier nog direct het tracé van de R8 kunnen doorkruisen. Dit

gebeurt via een fietskoker onder de door te trekken R8.

De werken worden in eigen beheer door het Agentschap Wegen en Verkeer van de

Vlaamse Overheid uitgevoerd. Deze werken vallen onder de regelgeving met betrekking

tot het mobiliteitsconvenant. Meer bepaald onder module 18: herinrichting van een

kruispunt of (her)aanleg van een oversteekplaats op een gewestweg. Het convenant wordt

afgesloten met alle lokale besturen op wiens grondgebied het project gelegen is en waar het

een mobiliteitseffect heeft.

Het gewest zorgt voor en betaalt het ontwerp en de herinrichting van het kruispunt. Stad

Kortrijk wordt financieel niet betrokken bij deze werken. In een brief van 1 maart 2010 gericht

aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt deze financiële niet-betrokkenheid

bevestigd door Ir. Hubert Decraemer, afdelingshoofd Agentschap Wegen en Verkeer West-

Vlaanderen.

Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

koepelmodule goed te keuren.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Brief 1 maart 2010 - Agentschap Wegen en

Verkeer West-Vlaanderen

Projectnota Noordlaan

Conformverklaring GBC Noordlaan

Conformverklaring PAC Noordlaan

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid P. Avijn verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p91/143


met eenparigheid van stemmen

De overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de stad Kortrijk inzake de herinrichting

van het kruispunt N395a en b (R8) met de N395c en d (Noordlaan) te Kuurne/Kortrijk zoals

aangegeven in de hiernavermelde koepelmodule, samen met module 18 betreffende "de

herinrichting van een kruispunt of her(aanleg) van een oversteekplaats op een gewestweg"

goed te keuren.

De volledige tekst van de koepelmodule luidt als volgt :

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST

§1. Korte projectomschrijving

Met deze koepelmodule verbinden de partijen zich er toe het project of de activiteiten met

betrekking tot

herinrichting kruispunt N395 a en b (R8) met de N395 c en d (Noordlaan) te Kuurne/Kortrijk

te verwezenlijken.

Deze koepelmodule maakt integraal deel uit van het moederconvenant.

§2. Overzicht modules

Deze koepelmodule is samengesteld uit de volgende modules: Module 18 # Herinrichting van

een kruispunt of (her)aanleg van een oversteekplaats op een gewestweg

34023/18/A met looptijd van ### tot ###. Voor een module 6 moet de looptijd hierboven

ingevuld worden als de looptijd van de eerste onderhoudsperiode (zie module 6, art. 5). De

modules zijn als bijlage bij deze koepelmodule gevoegd en maken er integraal deel van uit.

ARTIKEL 2.

§1. Combinatie van meerdere modules

Indien door de combinatie van meerdere modules onder de koepelmodule voor een project

niet eenduidig is welke partij een bepaalde verbintenis op zich neemt (bijv. het maken van de

start- of projectnota), dan worden in onderling overleg hierover de nodige duidelijke afspraken

gemaakt.

Indien (een onderdeel van) een gevraagde bijlage bij een module al (een onderdeel van) een

bijlage is van een andere module, dan volstaat verwijzing ernaar.

§2. Gemeenteraadsbesluiten

Alle verbintenissen van de lokale overheid onder deze koepelmodule zijn het voorwerp van één

of meerdere gemeenteraadsbesluiten. Deze gemeenteraadsbesluiten worden als bijlage bij

deze koepelmodule gevoegd.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p92/143


§3. (Inter)gemeentelijke mobiliteitsplan

Deze koepelmodule kan alleen worden afgesloten als de provinciale auditcommissie het

(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan van de ondertekenende stad (steden) of gemeente(n)

conform verklaard heeft.

Een uitzondering op deze voorwaarde vormen de gevallen waarin de koepelmodule uitsluitend

één of meerdere van de volgende modules omvat:

1° module 1: Opmaak of bijsturing van een

(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan;

2° module 4: Aan de bebouwde omgeving

aangepaste verlichting van een gewestweg,

geplaatst door de lokale overheid;

3° module 5: Schermen en/of gronddammen

langs een gewestweg, die het

wegverkeerslawaai verminderen;

4° module 6: Net houden van gewestwegen en

hun vrijliggende fietspaden door de lokale

overheid;

5° module 7: Informatieverstrekking over en

promotie van het geregeld vervoer;

6° module 17: Verlichting van een gewestweg,

geplaatst door het gewest;

De volledige tekst van module 18 luidt als volgt :

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST

§1. Doelstelling en krachtlijnen.

Met deze module verbinden de partijen zich ertoe:

· een kruispunt op een gewestweg herin te richten;

of

· een oversteekplaats op een gewestweg (her)aan te leggen;

met als doel de verkeersveiligheid en de multimodale bereikbaarheid te bevorderen.

Concreet kan dat betekenen:

· het verminderen van het aantal potentiële conflictpunten (door bijvoorbeeld een rotonde, een

ongelijkvloerse herinrichting, #);

· het beveiligen van de conflictpunten (door bijvoorbeeld verkeerslichten, al dan niet conflictvrij

geregeld);

· het bevorderen van de doorstroming met voorrang voor het openbaar vervoer.

Deze module is niet van toepassing voor de herinrichting van kruispunten die een onderdeel

zijn van een doortocht die heringericht wordt. In dat geval kan er immers een module 3

(Herinrichting van een doortocht) worden afgesloten.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p93/143


Het gewest zorgt voor en betaalt het ontwerp en de herinrichting van het kruispunt of de

(her)aanleg van de oversteekplaats. (Zie artikel 2 voor alle verbintenissen van het gewest.)

De lokale overheid betaalt de kosten voor stoepen en straatmeubilair. Ze betaalt ook de kosten

van het groen binnen de bebouwde kom. (Zie artikel 3 voor alle verbintenissen).

Als de lokale of provinciale overheid herinrichtingswerken uitvoert op de wegvakken op het

eigen domein in het verlengde van de projectzone, dan neemt de lokale of provinciale overheid

de kosten (inbegrepen de studiekosten) van die herinrichtingswerken buiten de projectzone

voor eigen rekening.

Als de startnota van deze module de noodzaak aantoont om het kruispunt of de oversteekplaats

(beter) te verlichten, dan kan daarvoor een module 17 (Verlichting van een gewestweg,

geplaatst door het gewest) of 4 (Aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een

gewestweg, geplaatst door de lokale overheid) afgesloten worden.

§2. Begripsbepaling.

1° Projectzone van een kruispunt: strekt zich in het kader van deze module uit

· op de gewestwegen

-in het geval van een gelijkvloerse herinrichting: van de eigenlijke kruising tot zover dat het

noodzakelijk is om het doel van het project te realiseren, met een maximum van 200 meter in

elke richting van de gewestweg;

-in het geval van een ongelijkvloerse herinrichting: van de eigenlijke kruising tot zover dat het

noodzakelijk is om het doel van het project te realiseren;

· op de lokale of provinciale weg(en) van aan de eigenlijke kruising tot zo ver dat het

noodzakelijk is om het doel van het project te realiseren.

§3. Procedure voorafgaand aan de ondertekening van deze module.

Het gewest stelt een startnota op over het project (zie art. 2, §3) of verwijst hiervoor naar een

actuele, conformverklaarde streefbeeldstudie die met een startnota gelijkgesteld kan worden.

Over die startnota moet binnen de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) naar een

consensus gestreefd worden. Vervolgens moet ze door de provinciale auditcommissie (PAC)

conform verklaard worden met het gemeentelijk mobiliteitsplan en het Vlaams mobiliteitsen

verkeersveiligheidsbeleid. Daarna wordt een projectnota opgesteld (zie art. 2, §3). Over

die projectnota moet binnen de GBC naar een consensus gestreefd worden. Pas als die

projectnota door de PAC conform verklaard is en het gewest het voorstel tot aanbesteding

heeft goedgekeurd, kan de module ondertekend worden en kan het gewest de aanbesteding

aankondigen.

De start- en projectnota en de conformverklaringen worden als bijlage bij deze module gevoegd.

ARTIKEL 2. VERBINTENISSEN VANWEGE HET GEWEST

§1. Situering van de projectzone.

Het gewest zorgt voor en betaalt de kosten (uitgezonderd de kosten zoals bepaald in art. 3, §2

en/of art. 4, §2) van:

· de herinrichting van het kruispunt gelegen op:

-gewestweg N395a en b van kilometerpunt 1,450 tot kilometerpunt 1,850

en

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p94/143


-gewestweg N395c en d van kilometerpunt 0,000 tot kilometerpunt 0,200.

§2. Budgetteren.Het gewest budgetteert een bedrag in hetzij het goedgekeurde, lopende

indicatieve driejarenprogramma, hetzij het investeringsprogramma van het lopende jaar, voor de

herinrichting van het kruispunt of de (her)aanleg van de oversteekplaats bepaald in art. 2, §1.

§3. Start- en projectnota.Het gewest staat in voor het opstellen van de startnota, de

projectnota en de toelichting van beide nota's voor de PAC.

De startnota omvat minstens:

1° probleemstelling;

2° doelstellingen;

3° ruimtelijke en de verkeerskundige analyse;

4° randvoorwaarden;

5° visie van de partners en actoren;

6° mogelijke oplossingsrichtingen met hun effecten;

7° afweging en keuze van de oplossing;

8° verdere procedure;

9° kostenraming;

10° verslag(en) van de GBC.

De projectnota omvat minstens:

1° korte recapitulatie van de startnota met de eventuele gewijzigde elementen;

2° detaillering en verantwoording van de gekozen oplossing met ontwerpplan(nen);

3° gedetailleerde kostenraming gebaseerd op de 'samenvattende opmeting' van het project,

uitgesplitst per partij;

4° te nemen flankerende maatregelen ter ondersteuning van het project;

5° verslag(en) van de GBC.

§4. Ontwerp.

Het gewest zorgt voor het volledig ontwerp. Het stemt het ontwerp af op de visuele perceptie

van het kruispunt of de oversteekplaats in zijn drie dimensies door de weggebruiker. Het

schenkt alle aandacht aan de integratie van het project in zijn natuurlijke of verstedelijkte

omgeving. Bij het opstellen van het ontwerpplan voor de herinrichting houdt het gewest

rekening met de adviezen van de VVM ter vrijwaring van de doorstroming van het openbaar

vervoer.

§5. Start van de realisatie.

Het gewest start binnen de 60 dagen na de ondertekening van de koepelmodule de procedures

(aanbestedings-, eventueel onteigeningsprocedures) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering

van het in art. 2, §1 bepaalde project. Een afschrift van de opdracht tot aanvang van de

procedures wordt naar de overige partijen gestuurd.

§6. Onteigeningen.Het gewest zorgt in geval van onteigeningen voor de samenstelling van

het onteigeningsdossier, stelt het ministerieel besluit op voor de onteigeningen en betaalt de

onteigenden en de andere rechthebbenden (pachters, huurders,...).

§7. Verplaatsen van leidingen en installaties.

Als er leidingen of installaties verplaatst moeten worden, geeft het gewest daartoe het bevel

aan de vergunninghoudende nutsmaatschappijen.De bij wet of decreet geregelde subsidies aan

bepaalde vergunninghouders worden door het gewest uitbetaald.

§8. VVM verwittigen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p95/143


Het gewest verwittigt de VVM minstens 2 maanden voor de aanvang van de werken over de

geplande tijdsduur, de precieze locatie van de werken en de geplande wegomleggingen.

ARTIKEL 3. VERBINTENISSEN VANWEGE DE LOKALE OVERHEID

§1. Terbeschikkingstelling of onteigening van onroerende goederen.

De lokale overheid draagt de onroerende goederen die ze al bezit langs de gewestweg en die

nodig zijn voor het in art. 2, §1 bepaalde project kosteloos over aan het gewest en stelt ze ter

beschikking voor de herinrichting.

De lokale overheid stelt onroerende goederen die ze al bezit langs de gemeenteweg en die

nodig zijn voor het in art. 2, §1 bepaalde project kosteloos ter beschikking.

De lokale overheid neemt ten aanzien van de aangelanden initiatieven die kunnen bijdragen tot

de snellere onteigening van onroerende goederen.

§2. Kosten.

De lokale overheid neemt de volgende kosten voor haar rekening:

1° levering en plaatsing van nieuwe stoepen en het onderhoud ervan tot het einde van de

looptijd van de module;

2° levering en plaatsing van het straatmeubilair en het onderhoud ervan tot het einde van de

looptijd van de module; Als een provincieweg deel uitmaakt van het project, kunnen de lokale

overheid en de provincie een andere verdeling van de kosten m.b.t. het straatmeubilair op de

provincieweg overeenkomen.

3° levering en aanplanting van het groen binnen de bebouwde kom en het onderhoud van

het groen binnen de bebouwde kom tot het einde van de looptijd van de module.Als een

provincieweg deel uitmaakt van het project, kunnen de lokale overheid en de provincie een

andere verdeling van de kosten m.b.t. het groen op de provincieweg overeenkomen.

4° eventuele aanleg van of aanpassing aan DWA-riolering en het percentage in de RWAriolering

dat niet ten laste valt van het gewest.

§3. Aanvullend verkeersreglement en doorstroming geregeld vervoer.

De lokale overheid stelt vóór de ingebruikneming van het kruispunt of de oversteekplaats een

aanvullend verkeersreglement vast ter ondersteuning van deze module.De lokale overheid

zorgt ervoor dat het aanvullend verkeersreglement de doorstroming van bus en tram niet

hindert.De lokale overheid brengt de VVM op de hoogte van het ontwerp van aanvullend

verkeersreglement als dat reglement enige invloed zou kunnen hebben op het door de VVM

georganiseerde vervoer. In dat geval wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement

voor advies aan de VVM meegedeeld. De lokale overheid wacht op het advies van de VVM (zie

art. 5, §3 voor de termijn waarbinnen de VVM het advies moet verlenen) vooraleer het te laten

bekrachtigen door de gemeenteraad.

§4. Stedenbouwkundige maatregelen.

Binnen het kader van haar bevoegdheid treft de lokale overheid de passende

stedenbouwkundige maatregelen met betrekking tot het kruispunt of de oversteekplaats

om het doel van deze module (art. 1, §1) te ondersteunen. De lokale overheid treft geen

stedenbouwkundige maatregelen die afbreuk zouden doen aan het doel van deze module.

Met stedenbouwkundige maatregelen worden bedoeld:

· adviezen over gewestelijke en provinciale ruimtelijke plannen;

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p96/143


· het vaststellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen;

· het opmaken van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen;

· het afleveren van de vergunningen zoals bedoeld onder titel III van het decreet van

18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening.De ondersteunende

stedenbouwkundige maatregelen worden getroffen door de gemeenteraad en/of het college

van burgemeester en schepenen in uitvoering van het hierboven genoemde decreet houdende

organisatie van de ruimtelijke ordening.

ARTIKEL 4. VERBINTENISSEN VANWEGE DE PROVINCIE

Dit artikel is niet van toepassing als er in het in art. 2, §1 bepaalde project geen provincieweg

betrokken is.

§1. Terbeschikkingstelling of onteigening van onroerende goederen.

De provincie draagt de onroerende goederen die ze al bezit langs de gewestweg en die nodig

zijn voor de (her)aanleg kosteloos over aan het gewest en stelt ze ter beschikking voor het

project.De provincie stelt onroerende goederen die ze al bezit langs de provincieweg en die

nodig zijn voor de (her)aanleg kosteloos ter beschikking.

§2. Kosten.

De provincie neemt de volgende kosten voor haar rekening:

1° levering en aanplanting van het groen op de provincieweg en het onderhoud van het groen

op de provincieweg tot het einde van de looptijd van de module. De lokale overheid en de

provincie kunnen een andere verdeling van de kosten m.b.t. het groen op de provincieweg

overeenkomen.

ARTIKEL 5. VERBINTENISSEN VANWEGE DE VVM

§1. Advies over ontwerp.

De VVM adviseert de andere partijen over het ontwerp van de herinrichting van het kruispunt of

de (her)aanleg van de oversteekplaats m.b.t. de organisatie van het geregeld vervoer.

§2. Maatregelen tijdens de werken.

De VVM neemt voor de duur van de werken de nodige maatregelen met betrekking tot de

reisroutes, de halte-inplantingen, het aanpassen van de dienstregelingen en het informeren van

de gebruikers van het geregeld vervoer.

§3. Advies over aanvullend verkeersreglement.

De VVM verleent voorafgaand advies over het ontwerp van aanvullend verkeersreglement (zie

art. 3, §3).De VVM verleent dat advies uiterlijk drie weken (21 kalenderdagen) na ontvangst van

het ontwerp van aanvullend verkeersreglement. Komt er geen advies van de VVM binnen die

termijn, dan wordt het advies van de VMM geacht positief te zijn.

ARTIKEL 6. EVALUATIE

§1. Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel "Evaluatie" in het moederconvenant

34023/0, d.d. 12/07/2002, heeft de evaluatie vooral betrekking op het doel van deze module

(art. 1, §1). De evaluatie in de GBC vindt plaats op basis van een door het gewest opgesteld

evaluatieverslag.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p97/143


§2. De Vlaamse minister bevoegd voor Openbare Werken/Mobiliteit kan de vereisten inzake de

evaluatie nader omschrijven.

ARTIKEL 7. SANCTIES

§1. Als het gewest de verbintenissen uit artikel 2 van deze module niet naleeft, kunnen de

lokale overheid en de provincie elk hun kosten die voortvloeien uit de verbintenissen die werden

aangegaan in respectievelijk artikel 3 en 4 van deze module, op het gewest verhalen.

§2. Als de lokale overheid de verbintenissen uit artikel 3 van deze module niet naleeft, kan het

gewest de kosten die voortvloeien uit de verbintenissen die werden aangegaan in artikel 2 van

deze module, op de lokale overheid verhalen.

§3. Als de provincie de verbintenissen uit artikel 4 van deze module niet naleeft, kan het gewest

de kosten die voortvloeien uit de verbintenissen die werden aangegaan in artikel 2 van deze

module, op de provincie verhalen.

ARTIKEL 8. DUUR VAN DE MODULE

De looptijd van een module 18 is 10 jaar. De data van begin en einde van de duur van deze

module staan in de koepelmodule.Het gewest en de lokale overheid (en desgevallend de

provincie) kunnen een overeenkomst afsluiten over het onderhoud na de looptijd van de module

van:

· stoepen en straatmeubilair;

· het groen binnen de bebouwde kom.

ARTIKEL 9. BIJLAGEN

De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen. Ze maken integraal deel uit van deze

module. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de module. Als de bijlagen

bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze module, dan krijgen de bepalingen van deze

module voorrang.

29 Wijziging van de reglementering "belasting op de afgifte van administratieve

stukken".

Dossier: 10-179719

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p98/143


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

We verwijzen naar de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken algemene

directie instellingen en bevolking d.d. 22 maart 2010.

Wat de elektronische vreemdelingenkaarten betreft, stijgt de productiekosten en bijgevolg dus

ook de prijs die aan de gemeenten wordt aangerekend en dit van 10 naar 12 euro.

Aangezien alle Belgische burgers die een oude geplastificeerde identiteitskaart van het IDOCtype

hadden, de gelegenheid hebben gekregen een eerste elektronische identiteitskaart

tegen de prijs van 10 euro te verkrijgen, werd beslist dezelfde mogelijkheid te bieden aan de

vreemdelingen die op dit ogenblik in het bezit zijn van een kartonnen verbijfskaart (blauwe, gele

of witte kaart) en dit met het oog op de gelijkheid en non-discriminatie. Deze vreemdelingen

zullen dus hun eerste elektronische kaart tegen de prijs van 10 euro kunnen bekomen. Deze

regel zal van toepassing zijn tot 1 oktober 2013, datum waarop in principe alle kartonnen

verblijfskaarten voor vreemdelingen, moeten vervangen zijn door elektronische kaarten.

De andere vreemdelingen dan deze hierboven vermeld die na 31 maart 2010 een elektronische

kaart krijgen, zullen de som van 12 euro moeten betalen.

De kostprijs van de verschillende spoedprocedures gaat ook enorm omhoog. De directie burger

en welzijn zou deze willen opnemen in het te wijzigen belastingreglement.

Het punt E in het belastingreglement (afgifte van een verblijfstitel van vreemdelingen) mag

geschrapt worden.

We maken hierbij toepassing van volgende regelgeving:

Artikel 42 van het gemeentedecreet.

Brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken betreffende de verschillende

wijzigingen d.d 22 maart 2010.

Bijlage

omzendbrief

Type

Formele bijlage

Raadslid P. Soens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

29 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn,

M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, V. Van Quickenborne,

K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B.

Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p99/143


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. De gemeenteraadsbeslissing van 5 mei 2008, houdende het belastingregement op de afgifte

van administratieve stukken, eindigend op 31 december 2010 als volgt te wijzigen:

Artikel 1: de belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het

document of attest door het stadsbestuur op aanvraag wordt uitgereikt.

De belasting wordt als volgt bepaald:

D. op de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart

D.1op de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart

aan de vreemdelingen die op dit ogenblik ( 1 april 2010)

in het bezit zijn van een kartonnen verblijfskaart. 10 €

(blauwe,gele of witte kaart)

D.2.De andere vreemdelingen die na 31 maart 2010 een

elektronische kaart krijgen 12

E.Spoedprocedure aflevering 1: extreme binnen 2 dagen (transport

uitsluitend door Group 4)

Elektronische identiteitskaart Belgen 177 €

Elektronische vreemdelingenkaart 177 €

kids identiteitskaart 170 €

F. Spoedprocedure aflevering 2: binnen 3 dagen ( transport uitsluitend

door Group 4)

Elektronische identiteitskaart Belgen 113 €

Elektronische vreemdelingenkaart 113 €

Kids identiteitskaart 106 €

2. Deze beslissing wordt definitief zo na het voorgeschreven onderzoek geen bezwaren werden

ingediend en zal overgemaakt worden aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

30 Buurthuis Molenheem te Heule, Izegemsestraat. Erfpacht.

Goedkeuren. Dossier: 10-180127

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw,

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p100/143


P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Door de kerkfabriek Sint-Godelieve van Heule-Watermolen werd een nieuw Molenheem

(buurthuis) gebouwd langsheen de Izegemsestraat te Heule.

De stad krijgt nu de mogelijkheid aangeboden om dit buurthuis in erfpacht te nemen conform

de voorwaarden van het ontwerp van akte dat thans voorgelegd wordt. In dit ontwerp van

akte worden ook een aantal feitelijkheden (wederzijdse erfdienstbaarheden, grondoverdracht,

regeling gemeenschappelijk gebruik sanitaire voorzieningen) geregulariseerd/geregeld in de

verhouding VZW Katholiek Basisonderwijs Heule - VZW Gemeenschap van de Zusters van

Liefde te Heule - Kerkfabriek Sint-Godelieve van Heule-Watermolen. Deze zaken zijn ook voor

de stad belangrijk als verkrijger van het recht van erfpacht op dit domein.

De erfpacht heeft betrekking op een perceel grond, met opgericht buurthuis, met een

oppervlakte van 236 m2, zijnde lot 1. Verder een overbouwing op het gelijkvloers, 7 m2, zijnde

lot 2 en een perceel grond van 12 m2, dat zelf overbouwd werd (erfdienstbaarheid ten behoeve

van de VZW Katholiek Basisonderwijs Heule en de VZW Gemeenschap van de Zusters van

Liefde te Heule), zijnde lot 4. (zie metingsplan)

De aangeboden erfpacht heeft een looptijd van 27 jaar en de jaarlijkse canon wordt

vastgesteld op 1 euro. De erfpacht wordt toegestaan om reden van openbaar nut (geen

registratierechten verschuldigd) en meer bepaald in functie van de huisvesting erin van een

buurthuis/ontmoetingscentrum. Twaalf maal per jaar maximum mag in het gebouw een fuif

of grote activiteit worden georganiseerd. De wijze van uitbating die van toepassing is in de

O.C.'s is hier ook van toepassing. De erfpachtgeefster zelf mag kosteloos over het gebouw

beschikken gedurende tien dagen per jaar, dagen die in wederzijds overleg met de stad worden

vastgesteld. Al deze modaliteiten zijn ook van toepassing op het P.C. van Rollegem dat eerder

via een erfpachtrecht werd in gebruik genomen door de stad.

Zoals gebruikelijk bij erfpacht zal de stad instaan voor alle onderhoud en de herstellingen

en voor de betaling van alle belastingen. Verbeteringen mogen uitgevoerd worden indien ze

noodzakelijk zijn om het doel van buurthuis/O.C. waar te maken. Bij het einde van de erfpacht

komt alles kosteloos toe aan de eigenares. Het gebouw moet verplicht de naam "Molenheem"

behouden en zonder voorafgaande instemming van de erfpachtgeefster mag de erfpacht niet

overgedragen worden.

Uiteraard is enkel goedkeuring vereist van het gedeelte van de akte dat betrekking heeft op

de erfpacht waarbij de stad is betrokken; bij de rest van de akte is de stad geen rechtstreekse

partij.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p101/143


Juridische basis:

- bevoegdheid gemeenteraad: artikel 42 gemeentedecreet

- de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht.

Voorafgaande beslissingen:

- gemeenteraadsbeslissing van 14 januari 2008, punt 3.5 waarbij 'de meerjarenplanning

2008-2013 investeringsuitgaven kerkfabrieken' werd goedgekeurd. Voor wat betreft de

kerkfabriek Sint-Godelieve staat opgenomen dat in het dienstjaar 2008 een bedrag van

500.000 euro wordt voorzien voor het bouwen van een nieuw Molenheem. Daarin staat

eveneens vermeld dat gezien het nog niet bekend is in welk dienstjaar de werken effectief

zullen uitgevoerd worden, dit bedrag voor de volgende jaren telkens dient hernomen te worden

(doorgeeflening).

- collegebeslissing van 08 juli 2008: aktename beslissing kerkfabriek m.b.t. ontwerp lot 1

afbraakwerken en akkoord doorgeeflening.

- collegebeslissing van 09 september 2008: aktename beslissing kerkfabriek m.b.t. ontwerp

lot 2 bouwwerken en afwerking en akkoord doorgeeflening; aktename gunning afbraakwerken

(8.046,50 euro incl. BTW) .

- collegebeslissing 09 december 2008: aktename beslissing kerkfabriek m.b.t. gunning lot 2

bouwerken en afwerking (369.573 euro incl. BTW) en akkoord doorgeeflening.

- collegebeslissing 07 oktober 2009: aktename beslissing kerkfabriek m.b.t. ontwerp lot 3

sanitair en verwarming en akkoord doorgeeflening; aktename beslissing kerkfabriek m.b.t.

ontwerp lot 4 elektriciteit en akkoord doorgeeflening.

- collegebeslissing 23 december 2009: aktename beslissing kerkfabriek m.b.t. gunning lot

3 sanitair en verwarming (48.819,57 euro incl. BTW) en akkoord doorgeeflening; aktename

beslissing kerkfabriek m.b.t. gunning lot 4 elektriciteit (18.831,04 euro incl. BTW) en akkoord

doorgeeflening.

Budget:

Ieder jaar is een euro als canon verschuldigd, alsook alle belastingen op het gebouw.

Bijlage

opmetingsplan

ontwerp akte erfpacht

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid P.Soens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

In te stemmen met het voorgelegde ontwerp van akte (rubriek erfpacht), waarvan de tekst als

volgt luidt:

"ZIJN VERSCHENEN:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p102/143


I. De "KERKFABRIEK SINT-GODELIEVE van HEULE-WATERMOLEN" met zetel te 8500

Kortrijk, Iepersestraat, 28, ondernemingsnummer 0211.444.558.

Alhier vertegenwoordigd door:

1) De Heer DEKYVERE Rik, geboren te op 14 juli 1956, wonende te Kortrijk (Heule), Warande,

75;

Handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de kerkraad;

Identiteitskaart nummer 590-2400261-22 - Rijksregisternummer 56.07.14.-189.34.

2) Mevrouw BEEL Anny Marie Celeste, huisvrouw, geboren te Anzegem op negen mei

negentienhonderd vierendertig, (Identiteitskaart nummer: 590-5534303-91 - Rijksregister

nummer: 340509 118 70), echtgenote van de Heer Claude Damman, wonende te 8501 Kortrijk

(Heule), Izegemsestraat, 172.

Handelend in haar hoedanigheid van secretaris van de kerkraad;

Alhier optredend in uitvoering van het besluit van de kerkraad in date van * en die Ons, notaris,

bevestigen dat de notulen aan de Bisschop, de provinciegouverneur, en de gemeenteoverheid

werden overgemaakt en dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn

waarbinnen het door de toezichthoudende overheden kon worden geschorst of vernietigd.

Een afschrift van dit besluit zal alhier aangehecht worden.

Hierna genoemd "Kerkfabriek Sint-Godelieve".

II. De STAD KORTRIJK, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54,

ondernemingsnummer 0207.494.678.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182 van het Gemeentedecreet door:

1) de waarnemend Burgemeester: de Heer LYBEER Lieven Hektor J., geboren te Kortrijk

op vijfentwintig februari negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 8500 Kortrijk,

Goedendaglaan, 80, identiteitskaartnummer 590 4882277 02.

2) de Secretaris: de Heer HILLAERT Geert Maurice Leontine, geboren te Gent achttien

maart negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Vlaschaard, 56,

identiteitskaartnummer 590 8103278 21;

Handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van *, en die Ons, Notaris, bevestigen

dat dit gemeenteraadsbesluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waarbinnen

het door de toezichthoudende overheden kon worden geschorst of vernietigd.

III. De vereniging zonder winstoogmerk "GEMEENSCHAP VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE

TE HEULE" met zetel te Kortrijk (Heule), Mellestraat, nummer 1, identificatienummer 610/22,

ondernemingsnummer 0405.383.883.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Alfons Hocke te Kortrijk op negentien augustus

negentienhonderd tweeëntwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van

vijftien september negentienhonderd tweeëntwintig, onder nummer 610; waarvan de statuten

gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig

september negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p103/143


Staatsblad van tweeëntwintig oktober negentienhonderd zeventig, onder nummer 6179. De

statuten werden voor de laatste maal gecoördineerd bij beslissing van de buitengewone

algemene vergadering van twintig juli tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot

het Belgisch Staatsblad van twee september volgende, onder nummer 04126772.

Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders overeenkomstig artikel dertien van de statuten:

1) Zuster Godelieve DEMUNTER, algemeen overste, geboren te Heule op zestien oktober

negentienhonderd zevenendertig, wonende te Kortrijk, Minister Liebaertlaan, 27, identiteitskaart

nummer 590 5256058 42.

2) Zuster Jeanne DE RYNCK, secretaris, geboren te Poperinge op tien februari

negentienhonderd negenendertig, wonende te 8530 Harelbeke, Marktstraat, 97, identiteitskaart

nummer 590 1432016 31;

Hiertoe benoemd overeenkomstig de statuten voor een termijn van vijf jaar door de laatste

algemene vergadering van vijftien juli tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad van vier september tweeduizend en zes, onder nummer 06138264.

IV. De vereniging zonder winstoogmerk "KATHOLIEK BASISONDERWIJS HEULE" met

zetel te Kortrijk (Heule), Mellestraat, 1, identificatienummer 3607/90, ondernemingsnummer

0441.832.624.

Opgericht bij onderhandse akte in date van twintig december negentienhonderd

negenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van acht maart

negentienhonderd negentig, onder nummer 3607.

De statuten werden voor de laatste maal gecoördineerd bij beslissing van de buitengewone

algemene vergadering van zestien november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december volgende, onder nummer

04179919.

Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders overeenkomstig artikel 13 van de statuten:

1) De Heer VERAMME Luc Gerard Gislain Cornelius, verzekeraar, geboren te Veurne op 28

februari 1951, wonende te Kortrijk (Heule), Stijn Streuvelslaan, nummer 10.

Identiteitskaartnummer 590 3481147 37.

2) De Heer SIX Nestor Jozef Gusta, eredirecteur, geboren te Reningelst op 19 oktober 1945,

wonende te Kortrijk (Heule), Hoogweide, 42.

Identiteitskaartnummer 590 4741346 12.

Hiertoe benoemd voor een duur van zes jaar door de algemene vergadering van zestien

november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van

zevenentwintig december volgende, onder nummer 04179919.

I. VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING:

a) Bij akte verleden voor notaris Paul Lambrecht te Kortrijk (Heule) op eenentwintig januari

negentienhonderd zevenennegentig werd door de vzw Gemeenschap van de Zusters van

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p104/143


Liefde te Heule aan de vzw Katholiek Basisonderwijs Heule een erfpacht toegestaan slaande

op volgend onroerend goed:

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE).

Een schoolgebouw op en met grond, gestaan en gelegen alsvoren, Watermolenwal, nummer

2, gekadastreerd onder Kortrijk achtste afdeling (Heule) sectie C volgens titel nummer 397/

K en thans nummer 397/N, voor een grootte volgens kadaster van drieduizend tweehonderd

vijfendertig vierkante meter.

OORSPRONG VAN EIGENDOM:

Voorschreven goed was oorspronkelijk toebehorende aan de vzw Gemeenschap van de

Zusters van Liefde te Heule om de gebouwen zelf te hebben doen oprichten en om de grond

onder grotere oppervlakte verkregen te hebben:

- deels van Mejuffer Margueriet Leterme, te Meulebeke ingevolge akte overdracht conform

de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig, verleden voor notaris Alfons

Hocke te Kortrijk op zestien december negentienhonderd tweeëntwintig, overgeschreven op

het hypotheekkantoor te Kortrijk op twaalf januari negentienhonderd drieëntwintig, boek 2986

nummer 39;

- deels van Mejuffers Maria en Suzanne Grymonprez te Heule ingevolge akte aankoop

verleden voor notaris Leon Ackerman te Heule op dertien maart negentienhonderd vierenvijftig,

overgeschreven op het hypotheekkantoor te Kortrijk op dertien april volgende, boek 6743

nummer 7;

- deels van Mejuffer Suzanne Grymonprez voornoemd ingevolge akte aankoop verleden

voor notaris Paul Lambrecht te Heule op twaalf februari negentienhonderd vierenzeventig,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op één april volgende, boek 726

nummer 8.

Bij akte verleden voor notaris Paul Lambrecht te Kortrijk (Heule) op eenentwintig januari

negentienhonderd zevenennegentig werd door de vereniging zonder winstoogmerk

"GEMEENSCHAP DER ZUSTERS VAN LIEFDE TE HEULE" aan de vereniging zonder

winstoogmerk "KATHOLIEK BASISONDERWIJS HEULE" een erfpacht toegestaan voor de

duur van drieëndertig jaar te rekenen vanaf een januari negentienhonderd zevenennegentig,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op zeven februari volgende, boek

3506 nummer 12.

b) Blijkens akte verleden voor notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 9 februari

2005, heeft de vzw Gemeenschap van de Zusters van Liefde te Heule de duurtijd van

voormelde erfpacht verlengd met een termijn van twintig jaar, overgeschreven op het eerste

hypotheekkantoor te Kortrijk op 16 februari 2005, dagregister 01286.

De erfpacht werd aldus gesloten voor een termijn van drieënvijftig jaar te rekenen vanaf 1

januari 1997.

c) de Kerkfabriek Sint-Godelieve is eigenares van het hiernavermelde goed:

STAD KORTRIJK (afdeling Heule).

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p105/143


Een perceel grond met een buurthuis in oprichting, genaamd "Het Molenheem", gestaan en

gelegen alsvoren, Izegemsestraat, nabij het nummer 207, gekadastreerd onder Kortrijk, achtste

afdeling (Heule), sectie C nummer 394/N/10 en deel van nummer 394/M/10, voor een grootte

volgens meting van tweehonderd zesendertig (236) vierkante meter.

PLAN. Zoals zelfde goed gemeten is geweest door de landmeter Ivan Wyseur te Lendelede en

afgebeeld als lot 1 op een grondplan door hem opgemaakt in date van 3 maart 2010.

Welk plan met deze ter registratie zal worden aangeboden.

OORSPRONG VAN EIGENDOM.

De Kerkfabriek Sint-Godelieve is eigenares van voormelde grond sedert meer dan dertig jaar te

rekenen vanaf heden.

d) Op het gelijkvloers van lot 2 van voormeld metingsplan, toebehorende aan de vzw

Gemeenschap der Zusters van Liefde te Heule werden door de Kerkfabriek Sint-Godelieve, de

facto bouwwerken opgericht.

e) De Kerkfabriek Sint-Godelieve heeft op het lot 4 van voormeld metingsplan, zijnde grond ook

toebehorende aan de vzw Gemeenschap der Zusters van Liefde te Heule de facto bouwwerken

opgericht.

f) De Kerkfabriek Sint-Godelieve is eigenares van het perceel lot 3 van het metingsplan, zijnde

de grond waarop een deel van het sanitair complex zal worden opgericht, gekadastreerd onder

Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C deel van nummer 394/N/10, voor een grootte volgens

meting van elf (11) vierkante meter.

g) De vzw Gemeenschap der Zusters van Liefde te Heule is eigenares van het lot 5, zijnde

de grond waarop een deel van het sanitair complex zal wordt opgericht, gekadastreerd onder

Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C deel van nummer 397/N, voor een grootte volgens

meting van vijfentwintig (25) vierkante meter.

II. VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID OP LOT 2.

De eigenares en de erfpachthoudster van lot 2 van het metingsplan (lijdend erf), zijnde perceel

overbouwde grond, gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C deel van

nummer 397/N, voor een grootte volgens meting van zeven (7) vierkante meter.:

1. a) De voornoemde vzw "GEMEENSCHAP VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE TE HEULE"

vertegenwoordigd als gezegd.

1. b) De vzw "KATHOLIEK BASISONDERWIJS HEULE" vertegenwoordigd als gezegd.

en

2. de eigenares van lot 1 van het metingsplan (heersend erf):

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p106/143


de Kerkfabriek Sint-Godelieve vertegenwoordigd als gezegd.

Verklaren te zijn overeengekomen dat lot 2 ten bate van lot 1 eeuwigdurend en onvergeld

bezwaard wordt met een recht van overbouwing op het gelijkvloers tot op de hoogte van de

huidige eerste verdieping.

Dit perceel mag op zijn volle breedte en diepte ten voordele van lot 1 op het gelijkvloers

overbouwd worden doch deze overbouwing moet dusdanig geschieden dat de grondeigenares

en/of de erfpachtster en hun rechthebbenden de mogelijkheid krijgen om voor eigen rekening

en eigen gebruik nog een verdieping te bouwen boven het gelijkvloers door gebruik te maken

van de steunmuren, steunbalken en vloerplaat van het gelijkvloers. Deze verdieping zal uitweg

en toegang moeten nemen alover aanpalend goed van de eigenares van lot 2.

III. OVERDRACHT VAN LOT 4 EN VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID OP LOT 4.

Tussen dezelfde partijen voornoemd onder II. werd nog overeengekomen.

De voornoemde vzw's onder a) en b) staan bij deze kosteloos af aan de Kerkfabriek Sint-

Godelieve, hier tegenwoordig en aanvaardende.

Volgend onroerend goed de facto reeds ingenomen door de Kerkfabriek Sint-Godelieve:

STAD KORTRIJK (afdeling Heule).

Een perceel grond, gestaan en gelegen alsvoren, Izegemsestraat, nabij het nummer 207,

gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C deel van nummer 397/N, voor

een grootte volgens meting van twaalf (12) vierkante meter.

PLAN. Zoals zelfde goed gemeten is geweest door de landmeter Ivan Wyseur te Lendelede en

afgebeeld als lot 4 op voormeld grondplan.

Evenwel behouden de eigenares en de erfpachtster van het perceel 397/N zich ten titel van

eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaarheid:

het recht voor de bestaande overkapping van de speelplaats met zijn steunpilaren op het

perceel 397/N te behouden en te onderhouden.

Deze overkapping komt deels boven het gelijkvloers van het gebouw op lot 1 en 4 en steunt

deels op de muren van zelfde gebouw.

Ten titel van erfdienstbaarheid zal dit zo mogen behouden blijven zolang de huidige

overkapping in gebruik is.

De Kerkfabriek Sint-Godelieve bekomt het afgestane goed voor vrij en zuiver van alle lasten,

inschrijvingen en overschrijvingen hoegenaamd.

Zij moet het afgestane goed aanvaarden in zijn tegenwoordige staat, met al zijn voor- en

nadelige, zicht- en onzichtbare, gedurige en niet gedurige erfdienstbaarheden en zonder

waarborg nopens de uitgedrukte oppervlakte, noch de staat van de grond en de ondergrond.

Zij bekomt de volle eigendom, het vrij genot en vrij gebruik van het afgestane goed te rekenen

vanaf heden.

Alle gegevens betreffende de goederen en met name de kadastrale aanduidingen worden

slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt en zoals blijkt uit een uittreksel uit de

kadastrale legger minder dan een jaar oud.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p107/143


Zij zal alle hoegenaamde lasten en belastingen moeten betalen te rekenen vanaf heden,

met inbegrip van de eventuele nog niet vervallen verhaalbelastingen voor reeds uitgevoerde

werken.

De voornoemde afstanddoende vzw's verklaren dat het door hen afgestane goed met geen

enkel voorkoop- of voorkeurrecht is bezwaard, noch met een recht van wederinkoop.

Zij verklaren verder dat bij hun weten het door hen afgestane goed niet het voorwerp is van een

Koninklijk Besluit tot onteigening, noch van een beschermingsmaatregel genomen krachtens de

wetgeving op monumenten en landschappen.

Tenslotte verklaren zij het door hen afgestane goed zich niet bevindt in een bijzonder gebied

bestemd voor woningbouw en waarbinnen een voorkooprecht bestaat.

OPLEG.

Deze geschiedt zonder enige opleg enerzijds of anderzijds.

SPLITSING ZONDER VERKAVELINGSVERGUNNING - ARTIKEL 5.2.2. VLAAMSE CODEX

RUIMTELIJKE ORDENING

Bij aangetekend schrijven verstuurd op 4 maart 2010 heeft de ondergetekende notaris aan het

College van Burgemeester en Schepenen te Kortrijk het plan van de verdeling, en het attest

opgestuurd waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de

kavels nader wordt aangegeven.

*Het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk heeft binnen de wettelijke

termijn geen opmerkingen laten kennen.

* Bij brief van heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk

geantwoord:

*

Voor de verdeling werd geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er

is geen zekerheid wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste

of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

DECREET BETREFFENDE DE BODEMSANERING EN DE BODEMBESCHERMING.

De werkende notaris heeft kennis gegeven aan partijen van de artikelen 101 en volgende van

het Decreet.

De voormelde vzw's onder a) en b) verklaren dat tot op heden geen oriënterend

bodemonderzoek werd uitgevoerd en dat op het door hen afgestane goed geen inrichting

gevestigd is of was, of waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de

lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

De bedoelde lijst is toegevoegd als bijlage één van het Besluit van veertien december

tweeduizend en zeven.

De vzw Kerkfabriek Sint-Godelieve verklaart dat zij op de hoogte werd gebracht van de inhoud

van het bodemattest, afgeleverd door OVAM op 23 februari 2010, vóór de ondertekening van

onderhavige akte.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p108/143


De inhoud van dit bodemattest luidt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsrege-ling:www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet"

VESTIGING VAN BIJKOMENDE ERFDIENSTBAARHEDEN.

- Ten einde de loten 1 en 4 van voldoende licht te voorzien zal er op niet wettelijke afstand

ten titel van eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaarheid een lichtmuur in matte

ondoorzichtbare glasdalen zonder openingen mogen geplaatst worden.

- Partijen zijn het er daarenboven over eens dat in voordeel van het lot 1 van het voormeld

plan twee nooduitgangen mogen voorzien worden uitgevende op de speelplaats van het goed

gekadastreerd sectie C nummer 397/N en toebehorende aan de voormelde vzw's onder a) en

b).

Partijen komen overeen dat deze nooduitgangen enkel en alleen zullen kunnen gebruikt worden

voor evacuatie bij een ramp en dat deze nooduitgangen permanent zullen dienen gesloten te

zijn wanneer er enkel activiteiten plaatshebben in lot 1.

De deuren zullen enkel kunnen geopend worden ofwel door middel van een sleutel die ter

plaatse voorhanden zal zijn in een speciaal kastje met breekbaar glas of elk ander systeem

waarover partijen het eens zijn.

De gebruiker/uitbater van lot 1 dient in ieder geval de nodige voorzieningen/verzegelingen aan

te brengen zodat er op geen enkele wijze misbruik kan worden gemaakt van de nooduitgangen

uitgevende op het perceel 397/N.

Voor wat de ligging van deze nooduitgangen betreft wordt er verwezen naar voormeld

metingsplan.

IV. REGELING OMTRENT EEN GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN HET SANITAIR

BLOK

a) De vereniging zonder winstoogmerk "GEMEENSCHAP VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE

TE HEULE" met zetel te Kortrijk (Heule), Mellestraat, nummer 1, identificatienummer 610/22,

ondernemingsnummer 0405.383.883.

Alhier vertegenwoordigd als gezegd.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p109/143


) De vereniging zonder winstoogmerk "KATHOLIEK BASISONDERWIJS HEULE" met

zetel te Kortrijk (Heule), Mellestraat, 1, identificatienummer 3607/90, nationaal nummer

0441.832.624.

Alhier vertegenwoordigd als gezegd.

EN

De "KERKFABRIEK SINT-GODELIEVE" met zetel te 8500 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat,

207, rechtspersonen register 0211.444.558.

Alhier vertegenwoordigd als gezegd;

Verklaren nog het volgende te zijn overeengekomen:

Partijen hebben een sanitair complex opgericht op de loten 3 en 5 van voormeld plan en

dit voor gemeen gebruik en van de voormelde vzw's onder a) en b) en de Kerkfabriek Sint-

Godelieve en/of hun rechtsopvolgers.

Partijen vestigen een eeuwigdurend gebruiksrecht van zelfde complex opgericht op voormelde

loten 3 en 5 van voormeld plan en dit in elkaars voordeel.

Partijen verbinden zich ertoe in onderling overleg een huishoudelijk reglement uit te werken

inzake tijdstip van gebruik en kosten inzake onderhoud.

De voornoemde verenigingen verbinden er zich toe op hun uitsluitende kosten dit sanitair

complex op en in te richten overeenkomstig de bestaande bouwplannen goed gekend door

partijen.

Daarenboven zetten partijen nog uiteen dat zij overeengekomen zijn dat alle kosten van

herstelling en onderhoud uitsluitend ten laste zijn en blijven van voormelde vzw's, hetgeen deze

uitdrukkelijk aanvaarden, onder het uitdrukkelijk voorbehoud om alle schade en beschadigingen

ten gevolge van abnormaal gebruik te verhalen op de aansprakelijke partij.

V. ERFPACHT.

De "KERKFABRIEK SINT-GODELIEVE" met zetel te 8500 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat,

207, rechtspersonen register 0211.444.558.

Alhier vertegenwoordigd als gezegd.

Hierna genoemd "de erfpachtgeefster".

EN

De STAD KORTRIJK, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54,

ondernemingsnummer 207.494.678.

Alhier vertegenwoordigd gezegd.

Hierna genoemd "de erfpachtster".

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p110/143


De erfpachtgeefster, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart bij deze in erfpacht te geven aan

de erfpachtster, die aanvaardt, vertegenwoordigd als gezegd, het erfpachtrecht op:

STAD KORTRIJK (afdeling Heule).

I. Een perceel grond met een buurthuis, genaamd "Het Molenheem", gestaan en gelegen

alsvoren, Izegemsestraat, nabij het nummer 207, gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling

(Heule), sectie C nummer 394/N/10 en deel van nummer 394/M/10, voor een grootte volgens

meting van tweehonderd zesendertig (236) vierkante meter.

II. De overbouwing op het gelijkvloers doch niet de grond die blijft toebehoren aan derden (vzw

Gemeenschap van de Zusters van Liefde te Heule en de vzw Katholiek Basisonderwijs Heule),

gestaan en gelegen alsvoren, Izegemsestraat, nabij het nummer 207, gekadastreerd onder

Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C deel van nummer 397/N, voor een grootte volgens

meting van zeven (7) vierkante meter.

III. Een perceel grond, gestaan en gelegen alsvoren, Izegemsestraat, nabij het nummer 207,

gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C deel van nummer 397/N, voor

een grootte volgens meting van twaalf (12) vierkante meter.

PLAN. Zoals zelfde goederen gemeten zijn geweest op voormeld metingsplan.

OORSPRONG VAN EIGENDOM.

Zie hoger vermeld.

VOORWAARDEN.

1. DUUR. De erfpacht wordt gesloten voor een termijn van ZEVENENTWINTIG JAAR te

rekenen vanaf heden.

Op het einde van de termijn zal de erfpacht van rechtswege en zonder opzeg vervallen. Hij mag

evenwel in gemeen overleg tussen partijen hernieuwd of verlengd worden.

2. ERFPACHTGELD - CANON.

Als erkenning van het eigendomsrecht van de eigenares zal de erfpachtster, ieder jaar aan de

eigenares en telkens op één januari van ieder jaar en voor de eerste maal op heden een niet

geïndexeerde som moeten betalen van EEN (1) EURO.

3. BESTEMMING.

De vestiging van onderhavig zakelijk recht van erfpacht geschiedt om reden van openbaar nut

en meer bepaald in functie van de huisvesting erin van een buurthuis/ontmoetingscentrum.

Deze bestemming mag door de erfpachtster niet gewijzigd of uitgebreid worden zonder de

uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de erfpachtgeefster.

In dit verband zal de erfpachtgeefster erover waken dat de bestemming van het goed niet in

strijd zal zijn met het karakter van het goed en met het karakter van de omgeving.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p111/143


De erfpachtgeefster stemt er wel mee in dat het goed maximaal twaalf maal per jaar een fuif

of een grote activiteit mag worden georganiseerd, in voorkomend geval in samenwerking met

derden, en dit met respect voor de milieuregelgeving.

De wijze van uitbating die van toepassing is in de ontmoetingscentra van Kortrijk, zal ook

toegepast worden in het gebouw dat het voorwerp van huidige erfpacht is.

De erfpachtgeefster mag kosteloos over het goed beschikken gedurende tien dagen per jaar.

Deze dagen zullen door de beide partijen ieder jaar opnieuw in gemeen overleg vastgelegd

worden en dit halfjaarlijks in de maanden december en juni.

De opbrengsten die voortvloeien uit activiteiten die georganiseerd worden door de

erfpachtgeefster zelf in toepassing van de haar ter beschikking gestelde dagen als hiervoor

bepaald komen uitsluitend toe aan de erfpachtgeefster.

Publiciteit op of aan de gebouwen mag uitsluitend betrekking hebben op de sponsoring, de

exploitatie en aanverwante nevenfuncties en zal voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de

erfpachtgeefster worden voorgelegd.

4. GEBRUIK, ONDERHOUD, HERSTELLINGEN, LASTEN.

De erfpachtster neemt ten haren laste en dit voor de duur van haar erfpacht:

a) alle belastingen, taksen en andere lasten die het verpachte goed thans bezwaren of in

de toekomst zullen bezwaren, onder meer de verhoging van de taks tot vergoeding van de

successierechten die het gevolg zou zijn van aangebrachte verbeteringswerken of van het

oprichten van gebouwen;

b) alle gewone en buitengewone herstellings- en onderhoudskosten die nodig zijn om de

gebouwen begrepen in de erfpacht in stand te houden.

5. VERBETERINGEN - OPRICHTEN VAN GEBOUWEN.

Het staat de erfpachtster vrij verbeteringen aan de bestaande gebouwen aan te brengen

of nieuwe gebouwen op te richten, indien ze noodzakelijk zijn om haar doel van "buurthuis/

ontmoetingscentrum" te volbrengen, volgens de gangbare en wettelijke voorschriften ter zake.

Ter verduidelijking en overeenkomstig de erfpachtwet wordt door partijen bevestigd dat de

erfpachtster tijdens de duur van de erfpacht eigenares zal zijn van de gebouwen die zij opricht

en de beplantingen die zij uitvoert.

6. EINDE ERFPACHT.

Bij het einde van de erfpacht, zal de eigenares geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan

de erfpachtster voor eventueel uitgevoerde verbeteringswerken of nieuw opgerichte gebouwen.

De erfpachtster verbindt er zich toe om het goed in een voortdurende staat van goed onderhoud

te houden.

7. VERZEKERING.

De erfpachtster is verplicht de in pacht gegeven gebouwen voor hun volle waarde tegen

brand en andere risico's te laten verzekeren voor de ganse duur van de erfpacht, bij een

door de eigenares aanvaarde maatschappij. Zij zal het bewijs van de betaling van de

verzekeringspremies moeten voorleggen op ieder verzoek van de eigenares.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p112/143


BIJZONDERE VOORWAARDEN:

a) De zaal zal de naam "Molenheem" blijven behouden;

b) De erfpachtster mag haar recht van erfpacht niet overdragen behoudens voorafgaandelijk en

schriftelijk akkoord van de erfpachtgeefster;

c) In het bestuur/beheerscomité van het "Molenheem" zal minstens één vertegenwoordiger

van de Kerkfabriek Sint-Godelieve en één van de parochiale werkgroep zetelen, naast een

vertegenwoordiger aangeduid door de Gemeente Kuurne, allen met raadgevende stem.

DECREET BETREFFENDE DE BODEMSANERING EN DE BODEMBESCHERMING.

De werkende notaris heeft kennis gegeven aan partijen van de artikelen 101 en volgende van

het Decreet.

De verschijners verklaren dat tot op heden geen oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd

en dat op het in erfpacht gegeven goed geen inrichting gevestigd is of was, of waarop een

activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen.

De bedoelde lijst is toegevoegd als bijlage één van het Besluit van veertien december

tweeduizend en zeven.

De verschijners verklaren dat de erfpachtster vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst

betreffende de overdracht van hogerbeschreven goed op de hoogte is gebracht van de inhoud

van de bodemattest afgeleverd door OVAM op 23 februari 2010.

De inhoud van deze bodemattesten luiden:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsrege-ling:www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De erfpachtgeefster verklaart:

- dat bij haar weten de goederen niet het voorwerp zijn van een Koninklijk Besluit tot

onteigening, noch van een beschermingsmaatregel genomen krachtens de wetgeving op

monumenten en landschappen, noch van een besluit van onbewoonbaarverklaring;

- dat de goederen niet voorkomen op de inventaris inzake de heffing op leegstand en

verkrotting van gebouwen en woningen en dat zij niet gewaarschuwd werd dat zelfde goederen

op deze inventaris zullen worden gezet;

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p113/143


- dat er geen slopingsbevel werd gegeven en dat het goed zich niet bevindt in een bijzonder

gebied bestemd voor woningbouw en waarbinnen een voorkooprecht bestaat;

- dat zij geen kennis hebben dat het goed voorwerp van huidige overdracht valt onder

toepassing van artikel 85/1 van de Wooncode, dat luidt als volgt:

"De VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn beschikken over een recht van voorkoop op de woningen waaraan ze

renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing

van artikel 18/2 en 90.

Onverminderd het eerste lid, krijgen de VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen

hun werkgebied en de gemeenten op hun grondgebied, een recht van voorkoop op:

1° een woning die is opgenomen op een van de lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28/1

van het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting;

2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering

bepaalde termijn;

3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te

bepalen bijzonder gebied."

RUIMTELIJKE ORDENING - GEEN VERGUNNINGENREGISTER - GEBOUW - GEEN

VERKAVELING.

In uitvoering van artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordeningvermeldt de

ondergetekende notaris hetgeen volgt:

1° dat er voor het onroerend goed recent een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt door

de Stad Kortrijk op 27 mei 2008 dossiernummer 2008/00119.;

2° dat het goed als meest recente stedenbouwkundige bestemming heeft overeenkomstig de

stedenbouwkundige vergunning:

"volgens het gewestplan Kortrijk (KB 04.11.1977 en latere wijzigingen) gelegen in woongebied

gelegen in het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 51 Watermolenwal: zone voor

gemeenschapsuitrusting."

De werkende notaris laat hierbij opmerken dat de Stad Kortrijk op heden niet beschikt over een

plannenregister zoals bedoeld in het Decreet.

De erfpachtster bevestigt kopij ontvangen te hebben van voormelde stedenbouwkundige

vergunning.

Zij ontslaat de werkende notaris de inhoud ervan in onderhavige akte op te nemen.

3° dat er voor het onroerend goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel

6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43(handhavings- en herstelmaatregelen)en dat er hem geen

rechterlijke beslissingen bekend zijn in dit verband.

4° dat het onroerend goed niet gelegen is in eenzone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk

uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;

5° dat het goed geen deel uitmaakt van een verkaveling.

De erfpachtster wordt gewezen op artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening

(vergunningsplichtige handelingen).

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p114/143


De erfpachtgeefster bevestigt tenslotte dat zij er geen kennis van heeft dat er bouwwerken

zouden uitgevoerd zijn in strijd met de geldende regelgeving.

De notaris vermeldt dat eventuele inbreuken met betrekking tot de publiciteit en/of voorgaande

onderhandse overeenkomsten zijn rechtgezet bij onderhavige akte. De erfpachtgeefster

bevestigt dit en verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan elke vordering tot nietigverklaring op

basis van een inbreuk op de informatieplicht omtrent de stedenbouwkundige inlichtingen.

OVERSTROMINGSGEBIEDEN.

De ondergetekende notaris verklaart dat na raadpleging van de overstromingskaarten (http://

geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten) hij meent te kunnen besluiten

dat het goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming, hetgeen bevestigd wordt door

de partijen.

CONTROLE ELEKTRISCHE INSTALLATIE.

Partijen zetten uiteen dat onderhavige overeenkomst geen "verkoop" is waarop de verplichting

van een controleonderzoek van toepassing is zoals voorzien in het Algemeen Reglement op de

Elektrische installaties.

De erfpachtgeefster heeft er de erfpachtster op gewezen dat zij geen enkele zekerheid kan

geven dat de huidige installatie voldoet aan alle voorschriften en dat de erfpachtster op eigen

kosten en risico de gebeurlijke inbreuken op de voorschriften zal moeten herstellen.

STOOKOLIETANK.

De erfpachtgeefster verklaart dat er in het verkochte goed geen stookolietank aanwezig is.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

De erfpachtgeefster verklaart dat het onroerend goed, voorwerp van huidige erfpacht, geen

residentieel gebouw is in de zin van het Energieprestatiedecreet van 6 april 2007.

WETGEVING OP DE BOUWPLAATSEN.

De erfpachtgeefster verklaart dat de in erfpacht gegeven goederen deel uitmaken van een

bouwplaats waar een coördinatie moest worden georganiseerd.

De erfpachtster verbindt er zich toe een exemplaar van dit dossier over te maken aan de

erfpachtgeefster binnen de twee maanden na ontvangst van dit dossier.

PRIJS-KWIJTSCHRIFT.

Nadat de ondergetekende notaris lezing gegeven heeft van artikel 203, eerste alinea van het

Wetboek der Registratierechten, dat luidt als volgt: "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs

en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd

gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.", hebben

partijen verklaard dat tegenwoordige erfpacht toegestaan en aanvaard is mits de hoger

vermelde prijs.

VERKLARING PRO FISCO.

De partijen verklaren dat onderhavige overeenkomst werd afgesloten tot nut van het algemeen

en wat betreft voormelde verenigingen dat de door hen afgesloten overeenkomsten en

verbintenissen betrekking hebben op goederen die uitsluitend bestemd zijn voor het onderwijs

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p115/143


zodat zij kunnen genieten van de kosteloze registratie overeenkomstig artikel 161, 1° van het

Wetboek van Registratierechten.

De partijen verzoeken bijgevolg samen met de ondergetekende notaris om de kosteloze

registratie van de akte en haar bijlagen, voorzien door artikel 161, 1° en 2° van het Wetboek

van de Registratie, Hypotheek- en Griffierechten en om de vrijstelling van het recht op

geschriften (ROG).

KOSTEN. De onkosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de Kerkfabriek Sint-

Godelieve, alsook de kosten verbonden aan de opmeting.

WOONST. Ten uitvoer dezer werd er keus van woonst gedaan ter studie van de werkende

notaris.

ONTSLAG. De Heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving

te nemen uit hoofde dezer.

IDENTITEIT. De werkende notaris bevestigt de identiteit van de verschijners aan de hand van

hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

In voorkomend geval worden de rijksregisternummers in de akte vermeld met instemming van

de desbetreffende persoon.

FISCALE VERKLARING.

Ondergetekende notaris bevestigt aan partijen voorlezing te hebben gegeven van artikelen 62,

paragraaf 2, en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Op de vraag door de ondergetekende notaris aan de vereniging-eigenares gesteld

overeenkomstig artikel 93/ter van laatstbedoeld Wetboek, heeft deze geantwoord dat zij de

hoedanigheid van belastingsplichtige voor de toepassing van gezegd Wetboek niet bezit en niet

behoort tot een der categorieën bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3 van het in uitvoering van

gezegd Wetboek genomen Ministerieel Besluit.

SLOTVERKLARINGEN.

Tenslotte verklaren en erkennen de verschijners:

- dat zij voorafgaandelijk en tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen hebben en er

kennis van hebben genomen;

- dat de notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een

andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder

wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld;

- dat de akte integraal werd voorgelezen en in het bijzonder de wijzigingen aangebracht aan het

meegedeeld ontwerp;

- dat de notaris de akte heeft toegelicht en dat zij geen verdere toelichting meer verlangen.

WAARVAN AKTE."

31 Revisie van de autoladder K24 van de stedelijke brandweer.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p116/143


Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-174745

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M. Gheysens, R. Lesaffre,

V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Dit ontwerpdossier 2010/009-KB, opgemaakt op 3 februari 2010 bevat de revisie van de

autoladder Magirus K24 van de stedelijke brandweer.

De autoladder Magirus K24 van de brandweer Kortrijk (post centrum) is in gebruik

sedert februari 1994. Deze wagen wordt ingezet, naast de elevator, bij alle interventies waar

werken op hoogte noodzakelijk zijn om redenen eigen aan de interventie of om

veiligheidsredenen.

De autoladder heeft momenteel enkele problemen (aan de reddingskorf, het ladderpakket,

het chassis, de cabine, de materieelkasten en de afstempeling) waardoor het feilloos

functioneren in het gedrang komt.

Daarom is een revisie noodzakelijk teneinde de autoladder nog een ruime periode veilig in

gebruik te houden.

Het voertuig vervangen door een nieuwe autoladder is momenteel niet aan de orde gezien de

aanschafprijs (= € 750.000,00).

Naargelang de aanpak van verschillende constructeurs worden de inschrijvers gevraagd om

voor twee varianten in te schrijven:

- een eerste variante omvat de volledige revisie van het voertuig met de nodige garantie zodat

het voertuig opnieuw compleet in orde is.

- een tweede variante omvat een minimale revisie van het voertuig met de nodige garantie.

De raming bedraagt max. 151.818,18 euro (excl. 21% btw) of 183.700,00 euro (incl. 21% btw).

Voor beide varianten zal er voor volgende gedeeltes een grondig onderzoek gebeuren:

- cabine en chassis

- kasten en opbouw

- afstempeling van de ladderwagen

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p117/143


- ladderpakket, reddingskorf en draaitoren.

Deze opdracht is een aanneming van diensten die betrekking heeft op bijlage 2 A1:

onderhouds- en reparatiekosten.

Art. 17 § 3, 4° van de wet op de overheidsopdrachten bepaalt dat voor aanneming van diensten

een beroep kan gedaan worden op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking als

de aard van de dienst zodanig is dat de specificaties van de opdracht niet kunnen bepaald

worden met voldoende nauwkeurigheid om de toewijzing toe te laten volgens de procedure van

aanbesteding of offerteaanvraag.

We stellen voor in toepassing van dit artikel 17 §3, 4° van de wet van 24 december 1993

op de overheidsopdrachten als wijze van gunnen voor de onderhandelingsprocedure met

bekendmaking vooraf te kiezen.

Volgens artikel 43 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de voorwaarden vast en

bepaalt ze de wijze van gunnen.

Budget:

Artikel 351/745-98 * projectnummer 13 * B.U. Begroting 2010 * 183.700,00 euro (incl. 21% btw)

Advies van

Financiën

Bijlage

bestek

bijlage 2 A1

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid P.Soens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

in verband met de revisie van de autoladder Magirus K24 van de stedelijke brandweer:

1. De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in bestek 2010/009-KB, opgemaakt op 3

februari 2010 door de directie facility.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure met bekendmaking

vooraf, in toepassing van artikel 17 §3, 4° van de wet van 24 december 1993 op de

overheidsopdrachten.

32 Aankoop beeldbank: samenwerkingsproject met 90 besturen.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-177866

Aanwezig:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p118/143


Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M. Gheysens, R. Lesaffre,

V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Situering en samenvatting van het dossier

Verschillende directies van de stad (Communicatie & Recht: Communicatie, Archief;

Cultuur: Erfgoed, Bibliotheek; maar ook Facility, Stadsplanning enz.) zijn reeds een

aantal jaren vragende partij voor de aankoop van een beeldbank. Deze moet toelaten om

honderdduizenden beeld- en multimediabestanden te beheren en te ontsluiten zowel binnen

als buiten de stad. Minstens honderd medewerkers zullen deze toepassing intern gebruiken.

De toepassing wordt ook een belangrijke schakel in de externe dienstverlening voor de

uitwisseling van beeldmateriaal. We vermelden ook dat de bestaande beeldbank, die dagelijks

gebruikt wordt voor de verdeling van krantenknipsels aan vernieuwing toe is.

De vraag voor aankoop van een beeldbank leeft ook bij andere steden en gemeenten. We

legden onze vraag voor aan de vergadering van ICT-centrumsteden en daaruit groeide een

samenwerking met de steden Gent, Brugge en Mechelen. Stad Kortrijk startte samen met Gent,

Mechelen en Brugge een samenwerkingsproject op voor deze aankoop. 90 besturen schreven

op dit project in, waaronder 4 van de 5 provincies en 12 van de 13 centrumsteden.

Met dit project vullen we de projectvragen 18, 19, 20 en 21 in van het beleidsplan ICT

2008-2012.

Doelstellingen van het beeldbankproject

We beschikken over tienduizenden (digitale) foto's, ingescande documenten, meer en meer

videofragmenten of audio-bestanden die in zeer diverse afdelingen zeer verschillend worden

gebruikt. Het beheer van dit materiaal verloopt heel divers. Sommige afdelingen beschikken

over een oplossing, maar deze is niet benaderbaar door andere afdelingen of het internet. Bij

gebrek aan systematische oplossing gaat heel wat materiaal verloren. Men verkiest dikwijls

liever opnieuw zelf foto's aan te maken dan deze te zoeken of te vragen bij een andere afdeling.

Doel van het project is het verzekeren van een goed beheer dat het tegelijkertijd mogelijk maakt

de massa aan multimediabestanden vlot uitwisselbaar te maken zowel binnen als buiten de

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p119/143


eigen afdeling of organisatie. Naar het internet toe zijn vooral de gebruikers in de domeinen

erfgoed, musea, bibliotheek enz. vragende partij om hun collecties maximaal te ontsluiten.

Ze denken dan niet alleen aan het brede publiek maar ook aan specifieke verenigingen,

steeds rekening houdend met Copyrights. Interactie met hun doelpubliek is sterk gewenst.

Tegelijkertijd wensen we ook een oplossing te bieden aan medewerkers van technische

afdelingen, die ook duizenden foto's beheren.

Naar gebruik toe zijn volgende doelstellingen belangrijk:

- Uiterst gebruiksvriendelijke interface: semi-automatisch metadateren in groep

gebruik makend van nieuwe technieken zoals OCR, image-recognition, enz. en vlotte

linkmogelijkheden met andere toepassingen en databanken;

- Verschillende gebruiksniveaus creëren gaande van beperking binnen een afdeling,

over beschikbaarheid voor een ganse organisatie (gemeente/stad), voor andere

verenigingen/organisaties (via internet), of voor het brede internet;

- Decentraal werken van sub-organisaties of verenigingen (zij kunnen werken op een

server die niet bij hen staat).

Samenwerking met primaire en secundair partners

In dit dossier werken de steden Gent (en Digipolis die Gent vertegenwoordigt), Kortrijk,

Brugge en Mechelen samen als primaire partners. Zij leggen budget samen voor dit project

en hun vertegenwoordigers vormen de stuurgroep van dit project. Digipolis treedt op als

aanbestedende overheid.

90 andere besturen verklaren zich geïnteresseerd om, zonder aankoopverplichting, van

de voorwaarden van het te gunnen contract gebruik te kunnen maken om de beeldbank te

verwerven. In deze groep van 90 besturen bevinden zich 4 van de 5 provinciebesturen, 12 van

de 13 centrumsteden, naast andere diverse besturen en organisaties.

Voordelen van samenwerking in dit project

De samenwerking maakt een groter budget vrij en laat toe om de lat hoger te leggen, zodat

de gebruikers echt voordeel ondervinden van een overstap naar het nieuwe systeem. Door

het groot aantal besturen dat deelneemt wordt het mogelijk de tegenstrijdige standaarden

te overbruggen die tussen de verschillende domeinen bestaan. De verschillende standaarden

verhinderen nu de uitwisseling van beeldmateriaal over de verschillende directies en afdelingen

heen.

De voordelen die samenwerking in dit dossier meebrengt, zijn in concreto drieërlei:

- door de schaalgrootte zijn uiteraard een aantal functionaliteiten en uitbreidingen

mogelijk, die anders niet zomaar binnen een geïsoleerd project zouden kunnen, noch

betaalbaar zouden zijn;

- door verschillende besturen van verschillende grootte te betrekken uit de

gemeentelijke sector kunnen we een resultaat bekomen dat voor een brede waaier

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p120/143


uit die sector bruikbaar is, dit kunnen zowel kleinere gemeenten als kleinere suborganisaties

van een gemeente of stad zijn;

- een basis kan gelegd worden voor een mogelijke uitwisselingsstandaard voor dit

soort multimediabestanden tussen verschillende besturen en toepassingsdomeinen.

Specifieke doelgroepen en toepassingen binnen de stad Kortrijk.

De directies en afdelingen die binnen de stad Kortrijk nu reeds sterk vragend partij zijn voor dit

project zijn

- Directie Cultuur : interactie met de bewoners (Geheugen van Kortrijk),

ontsluiting van beeldmateriaal

Erfgoed: Een erfgoedcel werkt samen in haar koepelorganisatie en heeft .... (aantal) stukken

erfgoed gemetadateerd in een voorlopig systeem : (bvb. beeldbank West-Vlaanderen). Zij

zijn vragende partij voor toepassingen/projecten onder de noemer van "het geheugen van ...",

waarbij op een interactieve manier ook bijkomend interessant erfgoed kan verzameld worden.

Bibliotheek: De bibliotheek heeft een uitgebreide verzameling vinylplaten, naast een aantal

ingescande fotoverzamelingen van journalisten op rust. Te onderzoeken zijn de mogelijkheden

met ingescande boeken.

Musea: Musea hebben uiteraard heel wat te catalogeren materiaal dat zij (gedeeltelijk) via

internet wensen "tentoon te stellen", ook stukken die zij niet in de permanente tentoonstelling

kunnen tonen.

- Directie Communicatie&Recht: beeldmateriaal voor publicaties en voor

infoschermen, archief

Communicatie: Naast een aanzienlijke hoeveelheid persfoto's beheert deze afdeling nu

een intranettoepassing voor persknipsels, waarbij zij persknipsels afkomstig van Mediargus

aanvullen met persknipsels die zij zelf verzamelt.

Archief: Het team van het stadsarchief heeft een netwerk van vrijwilligers dat zorgt voor

beschrijving van de objecten en wenst ook haar materiaal te ontsluiten.

- De technische directies

De directie Facility heeft nu reeds tienduizenden foto's en duizenden plans, waarvan een aantal

series foto's en een aantal basisplans regelmatig door derden worden opgevraagd.

De directie stadsplaning en ontwikkeling gebruikt bij de beoordeling van vergunningen series

foto's, zowel afkomstig van degene die de vergunning vraagt als van de medewerkers van de

directie.

Maar ook de andere directies hebben duizenden foto's waarvan het beheer niet evident is.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p121/143


Budgettering en tussenkomst van de directies in het onderhoudscontract

De stad Kortrijk reserveert voor dit project 75.000 € voor de aankoop en 8000 € voor het

jaarlijks onderhoudscontract. De manier waarop het onderhoudscontract afgesloten wordt en

de grootte ervan zal afhangen van de overeenkomsten die met de directies binnen onze stad

worden afgesloten om tussen te komen in dit onderhoudscontract. Het onderhoudscontract zal

slechts opstarten in de loop van 2011 (cfr. timing).

Het bedrag dat uiteindelijk zal besteed worden, en in de loop van de onderhandelingen duidelijk

zal afgelijnd worden, zal volgende componenten hebben:

- de licentie (gedeeltelijk afhankelijk van de grootte van de stad en het aantal

vermoedelijke gebruikers) die de Stad Kortrijk (en eventueel zijn nevenorganisaties)

operationeel wensen aan te kopen voor gebruik;

- een groot pakket van functionaliteiten die specifiek voor de sector van steden

en gemeenten noodzakelijk zijn, en nog moeten bij geprogrammeerd worden en

waarvan de kosten door de vier initiatiefnemers zullen gedeeld worden;

- een beperkt pakket van functionaliteiten, die enkel door de stad Kortrijk gewenst

zijn (zoals de krantenknipseltoepassing, zoals het verzekeren van een optimale

koppeling met onze scan-copiërs);

- een onderhoudscontract waarvan de grootte-orde geraamd kan worden op 8000€.

De aankoop geraamd op 75.000 € is gebudgetteerd op artikel BU 2010 - 104/742-53.

Het onderhoud vanaf 2011 is geraamd op 8.000 €: de directies die als belangrijkste gebruikers

zullen optreden worden gevraagd bij begroting GU 2011 de hierna genoemde bedragen

te willen verschuiven naar de budgetten van ICT: 50% voor de directie Cultuur, 30% voor

de directie Communicatie & Recht en 20% voor de directie ICT in naam van de overige.

We houden hierbij rekening met het feit dat alle directies van deze beeldbank zullen

(kunnen) gebruik maken, maar dat de belangrijkste gebruikers zullen zijn: Cultuur voor

ontsluiting van verzamelingen en voor interactie met de bewoners (Geheugen van Kortrijk);

Communicatie&Recht: voorbereiding van publicaties en archief.

Procedure : Europese onderhandelingprocedure

De intercommunale Digipolis schrijft voor haar leden (de steden en OCMW's van

Antwerpen en Gent), en voor Stad Brugge, Stad Kortrijk en Stad Mechelen gezamenlijk

een overheidsopdracht uit voor de aankoop en ontwikkeling van software (met inbegrip

van een vierjarige onderhoudsperiode) voor de realisatie van een beeldbanksysteem.

Digipolis dient bijgevolg aangewezen te worden als aanbestedende overheid, die in

gezamenlijke naam zal optreden bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als

aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 4°, eerste lid van deWet van 15 juni 2006 betreffende

de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Digipolis en de steden Stad Brugge, Stad Kortrijk en Stad Mechelen worden "primaire partners"

genoemd.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p122/143


Digipolis voert hiervoor een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking in

toepassing van artikel 17, § 3, 2° en 4° van de Wet van 24 december 1993 betreffende de

overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en

diensten in naam en voor rekening van Digipolis, Stad Brugge, Stad Kortrijk en Stad Mechelen

en dit overeenkomstig het bijzonder bestek nr. CDG000608 voor de toewijzing van een

overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot de aankoop van een

Beeldbank.

Andere besturen (een groep van een 90tal secundaire partners) kunnen al dan niet beslissen

om na gunning door Digipolis over te gaan tot aankoop van de software (inclusief installatie,

eventueel vorming, enz.) mits naleving van de randvoorwaarden, zoals vastgelegd in het

bijzonder bestek nr. CDG000608 en overeengekomen in het kader van de onderhandelingen

tussen Digipolis en de dienstverlener.

De andere partners, dus zonder de "primaire partners", worden "secundaire" partners in dit

dossier genoemd.

Timing : Resultaat van gunning in december 2010

De timing van de Europese onderhandelingsprocedure met bekendmaking ziet er als volgt uit:

22/03/2010 verzending voor publicatie

31/03/2010 gezamenlijke persconferentie

29/04/2010 kandidaatstelling

19/07/2010 ontvangst offertes

19/11/2010 gunning goedkeuring Digipolis

8/12/2010 verzending goedkeuringsbrief aan

geselecteerden

Dit betekent dat de operationele resultaten ongeveer verwacht kunnen worden tegen de zomer

van 2011.

Bevoegd orgaan

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om

de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen volgens de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

Budget:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p123/143


Aankoop : BU 2010 - 104/742-53 : raming 75.000€ ---- Het onderhoud (te voorzien vanaf 2011)

is geraamd op 8.000 € : de directies die als belangrijkste gebruikers zullen optreden worden

gevraagd - verder te overleggen - bij begroting GU 2011 de hierna genoemde bedragen te

willen verschuiven naar de budgetten van ICT : 50% voor de directie Cultuur, 30% voor de

directie Communicatie&Recht en 20% voor de directie ICT in naam van de overige directies (dit

is verder te overleggen)

Advies van

Cultuur

Financiën

Bijlage

bestek Digipolis CDG000608

project planning detail planning

Type

Gunstig

Gunstig met Voorwaarden

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid P.Soens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Akkoord te gaan dat de intercommunale Digipolis voor haar leden (de steden en

OCMW's van Antwerpen en Gent), en voor Stad Brugge, Stad Kortrijk en Stad

Mechelen gezamenlijk een overheidsopdracht uitschrijft voor de aankoop en

ontwikkeling van software (met inbegrip van een vierjarige onderhoudsperiode)

voor de realisatie van een beeldbanksysteem en hierbij Digipolis aan te wijzen als

aanbestedende overheid, die in gezamenlijke naam zal optreden bij de gunning en

de uitvoering van de opdracht als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 4°, eerste

lid van deWet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde

opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

2. Akkoord te gaan dat Digipolis een onderhandelingsprocedure met Europese

bekendmaking voert in toepassing van artikel 17, § 3, 2° en 4° van de Wet van

24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten in naam en voor rekening van

Digipolis, Stad Brugge, Stad Kortrijk en Stad Mechelen en overgaat tot aanstelling

van een dienstverlener overeenkomstig het bijzonder bestek nr. CDG000608

voor de toewijzing van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met

betrekking tot de aankoop van een Beeldbank.

3. Akkoord te gaan met het principe dat andere besturen (een groep van een 90tal

secundaire partners) al dan niet beslissen om na gunning door Digipolis over te

gaan tot aankoop van de software (inclusief installatie, eventueel vorming, etc.)

mits naleving van de randvoorwaarden zoals vastgelegd in het bijzonder bestek nr.

CDG000608 en overeengekomen in het kader van de onderhandelingen tussen

Digipolis en de dienstverlener.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p124/143


33 Leveren en implementeren van nieuwe versie van software voor

bevolkingsadministratie: Hera.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-179835

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M. Gheysens, R. Lesaffre,

V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Achtergrond

De dienst burgerzaken maakt sinds eind 2002 gebruik van de software Hera voor de

bevolkingsadministratie. Het college van Burgemeester en Schepenen gunde de levering en

implementatie van de software voor burgerzaken in zitting van 25 september 2002 voor een

totaal bedrag voor aankoop van 116.290,79 € incl. BTW en 37.086,73 € incl. BTW voor jaarlijks

onderhoud.

Deze gunning bevatte software voor het beheer van gegevens van:

- bevolking - software Hera,

- burgerlijke stand - software Helena,

- begraafplaatsen beheer - software Dodona.

In dit dossier leggen we de vernieuwing van het software-onderdeel voor beheer van

bevolkingsadministratie (Hera) voor.

Deze software levert de dienst essentiële ondersteuning bij volgende taken:

- afleveren van allerhande attesten aan de inwoners uit het bevolkingsregister, bv.

attest van woonst,

- afleveren van rijbewijzen,

- afleveren van reispassen,

- invoeren en beheren van de nodige gegevens van het rijksregister (wettelijk

opgelegde taken),

- beheer register vreemdelingen,

- afleveren identiteitskaarten.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p125/143


Deze software is voor tal van medewerkers van de dienst burgerzaken een dagdagelijks

gebruiksinstrument en dit zowel in het stadhuis als bij alle balies van de dienst burgerzaken in

de deelgemeenten.

Daarnaast maakt ook de politiezone Vlas gebruik van het onderdeel van de woningfiches.

Noodzaak aan nieuwe versie

Er zijn verschillende redenen om een nieuwe versie van de software Hera te laten installeren.

Enerzijds zal het Rijksregister in 2012 afstappen van binaire dossiers en overschakelen

naar een xml-gebaseerd dossier. Dit noodzaakt de leverancier om de software grondig aan

te passen. Anderzijds wordt software op gezette tijdstippen volledig vernieuwd. De huidige

softwareversie Hera is al in gebruik bij de dienst burgerzaken sinds eind 2002. Aan de

software is enkel evolutief onderhoud gebeurd: aanpassingen nodig in het kader van wettelijke

verplichtingen. Deze nieuwe versie is ook gebaseerd op recentere technologie. Deze upgrade is

opgenomen in lot 1 van het bestek.

Lot 2 bevat de vraag om meetgegevens en opvolging van kassastroom bij de producten die

via de software van Hera³, Dodona en Helena afgeleverd worden. Het onderzoek naar de

mogelijkheden gebeurt in nauw overleg met de interne werkgroep 'kassastromen'.

Kostprijs

De raming van de kostprijs voor de nieuwe versie van Hera bedraagt 25.000 € incl. BTW

voor aankoop en 22.500 € incl. BTW voor jaarlijks onderhoud. Hiermee zou het jaarlijks

onderhoudsbedrag stijgen met 6.500 € incl. BTW.

In 2009 werd net geen 32.000 € incl. BTW betaald voor onderhoud van het volledige

softwarepakket bij burgerzaken (Hera, Helena en Dodona samen). Met dit dossier zou dit

stijgen tot 38.500 € incl. BTW per jaar.

Juridische context

Als procedure stellen we voor om te kiezen voor de onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking vooraf overeenkomstig de wet van 24 december 1993 op de

overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten, en in het bijzonder art. 17 § 2 1° f. Het gaat

hier ook over heel specifieke software die aan licentievoorwaarden van Cipal is onderworpen.

Daarom wordt onderhandeld met slechts één firma: Cipal uit Geel.

Volgens artikel 43 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de voorwaarden vast en

bepaalt ze de wijze van gunnen.

Budget:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p126/143


Raming: BU: 104/742-53: 25.000 € incl. BTW en jaarlijks GU: 104/123-13: 22.500 € incl. BTW.

In totaal zal het jaarlijks onderhoudsbedrag voor de software Hera, Dodona en Helena samen

38.500 € bedragen. Dit komt overeen met het huidige jaarlijks vastgelegde bedrag.

Advies van

Financiën

Burger en welzijn

Bijlage

Bestek ICT 8137

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid P.Soens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. In te stemmen met de voorwaarden voor het leveren en implementeren van een nieuwe

versie van de software voor bevolkingsadministratie: Hera³ zoals omschreven in het bijzonder

bestek met als referentie ICT-8137.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf overeenkomstig art. 17, § 2,1° f van de wet op de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten d.d. 24-12-93 en haar

uitvoeringsbesluiten.

34 Opheffen gemeentelijk reglement: toelage aan instellingen gezinshulp.

Dossier: 10-179309

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre,

V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het gemeentelijk reglement 'toelagen aan de diensten voor gezinshulp' werd goedgekeurd door

de gemeenteraad van 13 oktober 1978 en gewijzigd door een beslissing van de gemeenteraad

zitting van 9 oktober 1981.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p127/143


Het reglement kende een gemeentelijke toelage toe aan diensten die hulp aan huis verleenden

(op basis van het aantal gepresteerde uren). Deze aanvragen dienden enkele keren per jaar

ingediend te worden en betekenden zowel voor de diensten als voor het stadbestuur een

redelijk administratieve last.

De betoelaging van dergelijke organisaties is in de loop der jaren dermate gewijzigd dat de

gemeentelijke toelage geenszins nog een substantiële bijdrage levert. De meeste gemeenten in

het arrondissement schaften deze tussenkomst reeds geruime tijd af.

In de 'toelagenoefening 2008' werd deze toelage dan ook ingedeeld in de rubriek: overwegen

om te schrappen.

Vanaf 2010 is hiervoor geen budget meer voorzien. De betrokken diensten werden hiervan op

de hoogte gebracht.

Het reglement kan bijgevolg met onmiddellijke ingang opgeheven worden.

Het nemen van beslissingen over gemeentelijke reglementen is een bevoegdheid van de

gemeenteraad conform artikel 42 van het gemeentedecreet.

Budget:

geen budgettaire implicaties gezien de toelage niet meer werd opgenomen in de begroting van

2010

Advies van

Financiën

Bijlage

toelagenoefening 2008

Reglement toelagen instellingen voor

gezinshulp

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid P. Soens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

21 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M.

Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K.

Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe

13 nee stemmen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P.

Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn, W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M.

Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p128/143


Het gemeentelijk reglement 'toelagen aan de diensten voor gezinshulp', goedgekeurd door

de gemeenteraad van 13 oktober 1978 en gewijzigd door de gemeenteraad d.d. 9 oktober

1981, op te heffen met ingang van 13 april 2010.

35 Vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende het beleid omtrent afvalarme

evenementen in Kortrijk.

Dossier: 10-178189

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende het beleid omtrent afvalarme evenementen in

Kortrijk, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Gezamenlijk advies

Op 2 februari dienden de Mina-, Noord-Zuid en Cultuurraad Kortrijk samen een advies in bij de

stad.

Een advies met als titel: Afval op evenementen.

Kortrijk telt talrijke grote evenementen die op verschillende locaties in de stad doorgaan. Deze

evenementen leveren jaarlijks een behoorlijk aantal kilo's afval op. Drie Kortrijkse adviesraden

zijn van mening dat een samenwerking met de organiserende organisatie zich opdringt om het

afval terug te dringen. Voor de evenementen zelf en voor het milieu moet dit een extra winst

opleveren. Winst voor de evenementen betekent: belonen, indien zij op een afvalarme manier

werken. Voor het milieu: inkrimpen van de afvalberg.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p129/143


1. De raden stellen dat er een samenwerking moet komen tussen de dienst die de

evenementen in de stad begeleidt en ondersteunt en de dienst leefmilieu, zodat er preventief

met de initiatiefnemers van de evenementen contact kan opgenomen worden om een afvalplan

uit te werken.

2. Wanneer de organisatie effectief het plan uitwerkt kan de stad ondersteunen door het nodige

gerief om dit te realiseren te leveren.

3. Wanneer een organisatie niet ingaat op het voorstel, zal de organisatie, op basis van de

gemaakte afspraken, mee verantwoordelijk gesteld worden voor het opruimen en wegbrengen

van het afval.

Voor de adviesraden moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende

soorten evenementen die georganiseerd worden (grootte en aantal deelnemers aan het

evenement), hierbij denken we vb. aan festivals, fuiven, stoeten, markten, sportmanifestaties,...

Thema's waarrond afspraken kunnen opgemaakt worden:

- het gebruik van herbruikbare bekers,

- het gebruik van biodegradeerbare en composteerbare borden en ander

cateringmateriaal,

- het gebruik van fairtrade producten,

- het uitdelen van flyers,

- inzamelpunten voor wegwerpbekers, afvaleilanden, tijdelijke containerparken,

- sensibilisatie en maatregelen om zwerfvuil te vermijden op de openbare weg,

- inzet van milieumedewerkers,

- ....

Milieubeleidsplan Kortrijk

Naast het advies is in het milieubeleidsplan 2008-2013 van Kortrijk de volgende actie terug te

vinden:

"Afvalproblemen op evenementen blijven een pijnpunt in Kortrijk. Een structurele oplossing

dringt zich op. De opmaak van een reglement dat afvalarme evenementen ondersteunt, is

wellicht de oplossing. Aldus kan bepaald worden wanneer en onder welke voorwaarden Kortrijk

duurzaam georganiseerde evenementen kan belonen en stimuleren.

Ook het gebruik van herbruikbare bekers vindt geen absolute ingang, ook al werden in 2007

159.750 bekers uitgeleend. Ook dit item wordt in voornoemd reglement opgenomen."

Timing:

2008 : opmaak reglement

2009 - 2012: uitvoering "

Herbruikbare bekers: realiteit anno '10

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p130/143


Een duidelijke vaststelling op vandaag is dat meer en meer evenementen geen gebruik

(meer) maken van de herbruikbare bekers. In de plaats daarvan worden de milieuvervuilende

wegwerpbekers gebruikt. Enkele voorbeelden: Student Welcome Concert, Novarock,

Zomercarnaval, Fata Morgana.

Enkele redenen waarom vele evenementen hiervan afgestapt zijn:

- Een groot deel van de bestaande herbruikbare bekers zijn volledig versleten en zodoende

niet aantrekkelijk om uit te drinken. Deze zijn dan ook dringend aan vervanging toe.

- Er zijn te weinig bekers van eenzelfde volume (20 of 25cl). Hierdoor is het organisatorisch

niet evident om tijdens het evenement constant te moeten afwassen. Een verhoging van het

aantal bekers is een must.

- Elke organisator hanteert een eigen regeling voor de inzameling van de bekers. De ene

vraagt geen statiegeld, een andere organisator 0,25 euro en nog een ander evenement zelfs

0,50 euro. Dit zorgt voor een ruilhandel van bekers door de bezoekers en tussen evenementen,

wat voor sommige organisatoren nadelig werkt. Om dit op te lossen is een uniforme afspraak of

reglement voor het inzamelen noodzakelijk.

Vragen

Op basis van bovenvermelde elementen heb ik volgende vragen:

1.Wat denken de bevoegde schepenen van het advies?

2. Zijn ze bereid hierop in te gaan? Indien ja, in welke mate en op welke manier?

3. Hoe staat het met de uitvoering van de actie uit het milieubeleidsplan omtrent afval op

evenementen?

4. Kan er een inspanning geleverd worden om het gebruik van herbruikbare bekers te laten

toenemen? Kan hiervoor werk gemaakt worden van de gedane suggesties omtrent vervanging

en verhoging van het aantal bekers alsook een uniform reglement voor het inzamelen?"

- het antwoord van schepen S. Bral.

Bijlage

MAIL B Herrewyn - Vraag over beleid omtrent

afvalarme evenementen in Kortrijk

VRAAG B Herrewyn ivm beleid omtrent

afvalarme evenementen in Kortrijk

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

x

36 Vraag van raadslid J. Coulembier betreffende de hinder voor handelaars en

omwonenden van de Doornikserijksweg door wegeniswerken.

Dossier: 10-181957

Aanwezig:

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p131/143


Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid J. Coulembier betreffende de hinder voor handelaars en omwonenden

van de Doornikserijksweg door wegeniswerken, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Ongeveer 1 jaar geleden werd het kruispunt "De Katte" heraangelegd.

Dit zorgde maandenlang voor hinder voor handelaars en omwonenden van de

Doornikserijksweg, die afgesloten werden van de Aubettestraat tot aan de Perykelstraat.

Toen werd beloofd dat voor de heraanleg van de Doornikserijksweg zou gekozen worden voor

beurtelings verkeer.

Vorige week kregen we echter een brief in de bus met de timing en het verloop van de werken.

Tot mijn grote verbazing wordt de Doornikserijksweg tijdens fase 3 en 4 (van januari 2011 tot

zomer 2011) weer volledig afgesloten van de Aubettestraat tot aan de Perykelstraat.

Er zijn langs de Doornikserijksweg verschillende handelaars actief en de mensen vragen zich af

hoe dit nu kan.

Zal hun bedrijf blijvend toegankelijk zijn voor hun leveranciers?

Bv. Familie Claerbout - Kwademeers - opslag van mest - kippenkwekerij: een paar keer per

week wordt met grote tankwagens kippenvoer geleverd. Een aantal keren per dag wordt mest

opgehaald of naar de opslagtank gebracht: is dit nog mogelijk?

Pro meco nv: iedere dag komen een aantal opleggers met containers en grote vrachtwagens

goederen leveren of ophalen: blijft hun bedrijf altijd bereikbaar?

Dezelfde vragen voor de firma Myldes en Hervé Mylle.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p132/143


Voor de kleinhandel is dit een ramp: hun winkel is weer maandenlang onbereikbaar voor hun

klanten.

Ook de binnenwegen van Bellegem zullen weer gebruikt worden als sluipweg wat voor heel

veel fietsers een groot gevaar betekent.

Is er echt geen mogelijkheid om doorgaand verkeer in 1 richting toe te laten ?";

- het antwoord van schepen G. Leleu.

Bijlage

20100412gr MAIL-VRAAG J Coelembier

Type

Formele bijlage

x

37 Vraag van raadslid M. Gheysens in verband met de Kortrijkse begraafplaatsen.

Dossier: 10-182319

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , A. Cnudde, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid M. Gheysens in verband met de Kortrijkse begraafplaatsen, waarvan de

tekst luidt als volgt:

1. Van zaterdag 29 mei t.e.m. zondag 06 juni 2010 vindt de 'Internationale week van de

begraafplaatsen' plaats.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p133/143


Deze week wint aan naambekendheid. Het aantal deelnemende gemeenten en steden neemt

sterk toe. Er worden tal van activiteiten op en rond het kerkhof georganiseerd; dichters,

regisseurs, beeldhouwers e.d....zijn erbij betrokken . Ook bij velen komt het ecologische aspect

aan bod. In het verleden werd deze dienst goed opgevolgd door (schepen) M.C. Vandenbulcke;

ik hoop dat de nieuwe schepen met evenveel enthousiasme de zaken opvolgt.

Vraag: Is Kortrijk van plan om daaromtrent iets te doen?

2. Begraafbossen zijn op komst: verschillende gemeenten en steden spelen met het idee

aandacht te schenken aan deze milieuvriendelijke visie op het begrafenisritueel. Volgens

'Epitaaf' zou Kortrijk dit voorstel ongenadig naar de prullenmand hebben verwezen.

Vraag: Waar haalt Epitaaf deze informatie en klopt het dat Kortrijk deze denkpiste heeft

afgewezen (en waarom)?

3. Blijkbaar zien meer en meer steden en gemeenten er brood in om bezoekers van

begraafplaatsen voor te bereiden via een website.

Vraag: Hoe ver staat men hier in Kortrijk met soortgelijk initiatief?";

- het antwoord van de schepenen C. Depuydt en S. Bral.

Bijlage

Vraag M Gheysens aangaande Kortrijkse

begraafplaatsen

Type

Formele bijlage

x

38 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de proefprojecten kinderopvang

met dienstencheques.

Dossier: 10-182335

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p134/143


nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid B. Caron in verband met de proefprojecten kinderopvang met

dienstencheques, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Er is in Kortrijk, zoals overal, nood aan meer kinderopvang. De Vlaamse regering heeft

proefprojecten opgezet rond kinderopvang met dienstencheques. Ik heb mij in deze raadszaal

al kritisch uitgesproken over die proefprojecten. Ook Kortrijk is eentje van de vier experimenten.

Die zijn verlengd tot eind juni 2010.

De proeftuinen in Kortrijk, Mechelen, Ronse en Tienen zijn opgestart in april 2009 en zouden

na een jaar geëvalueerd worden, maar de Vlaamse regering besliste om ze te verlengen tot het

einde van het schooljaar.

De Vlaamse regering trok hiervoor 5,3 miljoen euro uit, waarvan 1,9 miljoen voor Kortrijk. Niet

niks. Uit besprekingen in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement, blijkt dat er "niet

bepaald een rush is op de cheques", aldus minister Vandeurzen. Van de 227.000 beschikbare

cheques waren er eind januari 2010 net geen 20.000 verkocht. Van de verkochte cheques zijn

er 13.000 ook effectief gebruikt, dat is amper 5,6 procent van het totaal aantal beschikbare

cheques.

Op de website van de stad kan je het volgende lezen: "Na bijna 1 jaar werking hebben we reeds

133 gezinnen in ons klantenbestand, waarvan een 60-tal gezinnen wekelijks gebruik maken

van ons aanbod. Zelfstandigen krijgen wat meer ritme in het leven van hun kleine rakkertjes,

mensen die in ploeg werken dienen niet steeds beroep te doen op de (groot)ouders, anderen

kunnen avondopleidingen volgen dankzij 'Kinderopvang aan huis',... "

De cijfers zijn niet echt indrukwekkend, lijkt me. Het zal ook niet helpen als het loket gesloten is

van 2 tot 13 april, zoals aangekondigd op de site van www.kinderopvangaanhuis.be.

Als je het ons vraagt, dan mag je dit (voor de samenleving) peperdure systeem afschaffen. We

kunnen het geld beter gebruiken, voor kinderopvang die wel aan reële noden beantwoordt. We

kunnen met hetzelfde geld veel meer ouders en kinderen helpen.

Ik wil even verwijzen naar het standpunt van het ACW hierin. Ik citeer:

"(...) Want kinderopvang met dienstencheques is heel duur. Met hetzelfde geld

kunnen veel meer plaatsen gecreëerd worden via het grote netwerk van bestaande

kinderopvangvoorzieningen. Het is ook een asociaal voorstel. En de kwaliteit is niet

gegarandeerd.

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk nood is aan flexibele opvang (...) kan dit echter in

grote mate opgevangen worden door kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders en

buitenschoolse kinderopvang."

"Het gebruik van dienstencheques staat niet alleen haaks op het principe van betaalbaarheid,

het is ook een instrument tot verdere vermarkting van de sector van de kinderopvang. Daarom

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p135/143


moet volgens het ACW het gebruik van de dienstencheques beperkt blijven tot de sterk

beperkte doelgroep van alleenstaande ouders en met een maximum aantal cheques per jaar.

Ik zou van de bevoegde schepen willen vernemen:

- Hoeveel cheques er in Kortrijk zijn verkocht?

- Hoeveel zijn er gebruikt en hoeveel procent is dat van het beschikbare?

- Welk type gezinnen gebruikt deze opvang (eenoudergezinnen, tweeoudergezinnen,

een- of tweeverdieners ...)?

- Waarvoor vroegen de ouders de opvang: een ziek kind, opvang vinden voor de vaste

opvang opengaat, je partner ziek is, gaan solliciteren, andere ...

- Hoe evalueert de schepen (tussentijds) dit experiment? Waarom participeren de

ouders niet (of met zo weinig)?";

- de tussenkomst van raadslid E. Van Damme;

- het antwoord van schepen A. Cnudde.

Bijlage

VRAAG B Caron ivm de proefprojecten

kinderopvang met dienstencheques

MAIL B Caron - Vraag ivm de proefprojecten

kinderopvang met dienstencheques

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

x

39 Vraag van raadslid B. Caron over het beleid voor personen met een handicap.

Dossier: 10-182360

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p136/143


Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid B. Caron over het beleid voor personen met een handicap, waarvan de

tekst luidt als volgt:

"Twee jaar geleden, in maart 2008 stelde ik een vraag over de subsidies voor de instellingen

voor mensen met een handicap. Het reglement is namelijk totaal voorbijgestreefd. Lieven

Lybeer erkende dat toen en beloofde ook dat reglement bij te sturen. Wat stel ik twee jaar later

vast: dat er in totaal NIETS veranderd is. De titel alleen al is verouderd: "Ondersteuningstoelage

2009 voor gezinsvervangende tehuizen, bezigheidshomes, dagcentra, trainingshuizen, diensten

begeleid wonen voor volwassen mentaal gehandicapten en instellingen voor de opvang van

gehandicapte niet-schoolplichtige kinderen."

Eind de jaren '70 waren dat subsidies voor vernieuwende initiatieven in de zorg voor

mensen met een handicap, de projecten die toen weinig of niet gefinancierd werden door

de Vlaamse overheid, bijv. begeleid wonen. Nu is dat wel het geval. Dit betekent dat deze

subsidies geëvolueerd zijn van (toen) vernieuwende projectsubsidies naar (vandaag) vaste en

aanvullende subsidies voor de instellingen/voorzieningen. Ik ken weinig of geen andere steden

en gemeenten die dat ook doen.

Deze ondersteuningstoelage is voor gezinsvervangende tehuizen, bezigheidshomes,

dagcentra, trainingshuizen, diensten begeleid wonen voor volwassen mentaal gehandicapten

en instellingen voor de opvang van gehandicapte niet-schoolplichtige kinderen. Niet dat ik dat

deze instellingen niet zou gunnen. Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het voor hen

over peanuts gaat met weinig of geen beleidsimpact. Voor de stadsbegroting gaat het wel over

een mooie som: 42.000 euro.

Het bedrag per plaats wordt verkregen door de deling van dit bedrag door het aantal

betoelaagbare plaatsen: € 42.000 gedeeld door 529 plaatsen = 79,3951€ per persoon met een

handicap.

Het reglement dateert uit 1996. Vanuit het beleid mogen we er wel even bij stilstaan. De

voorzieningen moeten helemaal niet zeggen waar ze het geld voor willen gebruiken en ze

moeten de uitgave evenmin bewijzen. De meerwaarde is daarom niet duidelijk. Zoiets heet

'Sinterklaaspolitiek'.

Die subsidies zijn weer goedgekeurd (college 20 januari 2010) en uitbetaald. Dit lijkt een

automatisme.

Financieel komt dat neer op het volgende:

- Regenboog - begeleid wonen 41 3.255,20 € )

- Regenboog - tehuis voor volw. niet werkende gehandic. 16 1.270,32 €

- Regenboog - vzw geintegreerd wonen 2 158,79 €

- De Branding, afdeling tehuis Niet werkenden 86 6.827,98 €

- De Branding afdeling Dagcentrum 70 5.557,66 €

- De Branding, afdeling Tehuis Werkenden 50 3.969,75 €

- Vzw Den Achtkanter 139 11.035,92 €

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p137/143


- Samenwerkingsverband De Bolster 40 3.175,80 €

- MPI Zonnebloem 57 4.525,52 €

- MPI Kindervriend 28 2.223,06 €

Semi-internaten De Hoge Kouter en de Kindervriend zitten hier blijkbaar niet in.

TOTAAL toelagen: 42.000,00 €

Ik wil opnieuw voorstellen om hier actieve projectsubsidies te maken. Bestaande instellingen en

voorzieningen moeten zeker niet worden uitgesloten, integendeel. We moeten vooral creatieve

projecten aanwakkeren. Vernieuwing in de zorg kan er alleen maar baat bij hebben. Bijv.

subsidies voor inclusieprojecten (kan zowel vanuit de instellingskant als vanuit een andere

kant) in sport, vrije tijd, cultuur enz. Ook toegankelijkheidsprojecten zou ik in aanmerking laten

komen, zoals bijv. zo'n voelstoelen. Ik zou een zo open mogelijke projectlijn voorstellen, waarin

de creatieve projecten voorrang krijgen.

Het gaat over een belangrijk bedrag op de Kortrijkse begroting, dat moet behouden blijven,

maar een andere invulling moet krijgen.

Vraag: is de schepen bereid dit reglement ten gronde aan te passen in 2010, in overleg met

de adviesraad, met de betrokken doelgroep zelf en met de instellingen? Met de bedoeling het

beleid af te stemmen op de uitdagingen van vandaag om mensen en organisaties aan te zetten

projecten te ontwikkelen die op vandaag een toegevoegde waarde geven aan de Kortrijkse

gemeenschap".;

- het antwoord van schepen F. Santy.

Bijlage

Type

VRAAG B Caron over het beleid voor personen Formele bijlage

met een handicap

MAIL B Caron - Vraag over het beleid voor Formele bijlage

personen met een handicap

x

40 Vraag van raadslid P. Avijn in verband met de inzet van vrijwilligers voor

natuureducatieve opdrachten en voor de ontwikkeling van het stadsgroen

Marionetten.

Dossier: 10-182382

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, G. Vanhoutte,

J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p138/143


M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid P. Avijn i.v.m. de inzet van vrijwilligers voor natuureducatieve

opdrachten en voor de ontwikkeling van het stadsgroen Marionetten, waarvan de tekst luidt als

volgt:

"Initiatieven die zeer waardevol zijn en mensen mee betrekken in verandering worden maar

weinig geapprecieerd. Ik verwijs hier naar het Kom-op-tegen-Kanker-boompjesweekend.

Ik verneem dat de mensen van het Vlaams Gewest (agentschap Groen en Bos) niet zo gelukkig

waren met de lauwe medewerking van de stad. Gelukkig was de Markse gebiedswerker paraat.

Je ziet het ook aan de resultaten. De doelstelling om 15.000 bomen te planten werd niet

gehaald (slechts 11.000). Er werkten ook niet zoveel verenigingen aan mee, precies omdat de

stad niet echt de 'kar trok'. Wat een verschil met vorige edities (vorig jaar in Zedelgem bijv., de

groenste gemeente van de provincie, 19000 bomen! ). Brandend enthousiast heeft de stad niet

meegewerkt.

Ik kom ook terug op de opening van de Hoeve Te Coucx. En nu? Wordt er verwacht dat dit

open gehouden wordt door vrijwilligers?! Voor de opening van K in Kortrijk wordt alles in

beweging gezet om met stadspersoneel en een heuse politiemacht alles in goede banen te

leiden. Geen probleem hoor.

Maar als er een bezoekerscentrum in natuurgebied wordt geopend door diezelfde stad, dan is

het hopen dat men op tijd de nodige vrijwilligers vindt...

En dan nog vrijwilligerswerk dat eigenlijk vervangende arbeid is in een project waar de

vrijwilliger in kwestie hoegenaamd geen band mee heeft, niet in betrokken is geweest en geen

uitzicht heeft op duurzaam engagement.

Werken met vrijwilligers is goed, maar dat moet je stevig omkaderen. Je merkt in alles dat de

stad dit project niet ernstig meent.

Voor de renovatie en de bestemming van de gebouwen in de directe omgeving, waar er

verschillende voorstellen voor zijn, blijkt er geen haast te zijn. Die staan te vervallen. Duidelijk

geen prioriteit.

Ook over de bestemming van de aangekochte Pontforthoeve (een hoeve voor de jeugd!) wordt

er in deze legislatuur geen beslissing genomen. De Minaraad adviseerde, naar aanleiding van

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p139/143


het Milieubeleidsplan 2008 - 2013 voor die hoeve de rol van verblijfshoeve en kamplocatie voor

groepen ten volle te realiseren.

De verkoop van de huidige (niet meer van deze tijd zijnde) verblijfshoeve in Marke kan dit

project financieren.

Er gebeuren op dit ogenblik ook geen verdere aankopen van gronden meer in dit gebied!

Indertijd werd gekozen om voor dit project "60 ha nieuwe natuur voor zachte recreatie" te

voorzien.

(zie o.a. stadskrant mei 2006).

Op vandaag stellen we alleen maar vast dat natuur- en natuurontwikkeling weggeveegd is uit

de agenda van het stadsbestuur.

Vragen:

- Wanneer is dit natuureducatief centrum open voor het publiek? Ik lees dat de directie

Leefmilieu vrijwilligers zoekt om de infobalie te bemannen op zaterdag en zondag

van 14u tot 17u. Welke activiteiten wil men hier ontwikkelen en welke gaan er op

vandaag reeds door ? Waar vind ik er informatie over?

- Welke bestemming krijgen de andere gebouwen van de Hoeve te Coucx?

- Welke bestemming krijgt de Pontforthoeve? En welk is de timing?

- Waarom wordt dit gebied tergend traag ontwikkeld (aankopen gronden, verbinden

met zuiden van Kortrijk en het Preshoekbos )?";

- het antwoord van schepen S. Bral.

Bijlage

Type

Vraag P Avijn ivm de inzet van vrijwilligers Formele bijlage

voor natuureducatieve opdrachten en van de

ontwikkeling van het stadsgroen Marionetten

MAIL P Avijn - Vvraag ivm inzet van vrijwilligers Formele bijlage

en ontwikkeling Marionetten

x

Mondelinge vraagstelling:

________________________

- Raadslid P. De Coene vraagt of de plannen van site Callens nog voorgelegd worden

vooraleer de vergunning wordt ingediend.

Burgemeester L. Lybeer antwoordt dat hij dit laat nakijken.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p140/143


- Raadslid P. De Coene vraagt of n.a.v. de heraanleg van de Noordstraat-Beheerstraat

ook de rioleringen zullen heraangelegd worden. Hij vraagt of het ook niet gewenst is om nu

infrastructuurwerken uit te voeren.

Schepen G. Leleu antwoordt dat het Vlaams Gewest nu enkel onderhoudswerken uitvoert,

gericht op een vlotte doorstroming van De Lijn. De tijd (2 maanden) is te kort om duurzame,

zware werken uit te voeren.

- Raadslid M. Seynaeve meldt dat de Minister van Binnenlandse Zaken een oproep doet voor

projecten met betrekking tot technopreventieve maatregelen. De voorstellen moeten ingediend

zijn tegen 31 mei 2010. Het raadslid vraagt of de Stad een projectvoorstel zal indienen.

Burgemeester L. Lybeer antwoordt dat dit door de bevoegde schepen zal bekeken worden en

dat een schriftelijk antwoord volgt.

- Raadslid M. Seynaeve merkt op dat de 'premiezoeker' vermeldt dat de stedelijke premie

technopreventieve maatregelen zou afgeschaft zijn. Het raadslid vraagt of dit klopt.

Burgemeester L. Lybeer antwoordt dat hij dit laat onderzoeken.

- Raadslid M. Lemaitre merkt op dat de transporten n.a.v. de Leiewerken via de woonstraten

verlopen naar de gronden van Stadsbader.

In het protocol inzake minder hinder en inzake de Leiewerken staat nochtans vermeld dat dit

niet via de woonstraten zou gebeuren.

Kan de Stad geen stappen ondernemen om vrachtwagens te gebruiken?

Schepen G. Leleu antwoordt dat alles gedaan werd maar dat vrachtwagens niet kunnen omdat

ze zich technisch vastrijden.

Verder stelt schepen G. Leleu dat de schade aan het wegdek zo spoedig mogelijk hersteld

wordt, omdat het ziekenvervoer voor de verhuis van het Sint Niklaas-ziekenhuis via deze

straten zal verlopen.

- Raadslid A. Sansen vraagt hoever het staat met de genomen engagementen in verband

met de aanleg van petanquevelden.

Schepen S. Bral antwoordt dat er reeds intern overleg is. Hij zal dit ook ter sprake brengen in de

subwerkgroep 'senioren' van de Sportraad.

- Raadslid K. Byttebier vermeldt dat de verslaggeving van de eerste commissie heel

overzichtelijk is. Hij vraagt om dit zelfde model te gebruiken voor andere commissies.

Burgemeester L. Lybeer antwoordt dat dit zal gebeuren.

- Raadslid W. Depauw merkt op dat in de Peperstraat de mindervalidenplaatsen gebruikt

worden door vrachtwagens.

Schepen G. Leleu antwoordt dat hij dit laat nakijken en in voorkomend geval de politie zal

vragen om op te treden.

- Raadslid B. Caron vraagt of de Stad intenties heeft om de Kreun in de

Gullegemsesteenweg/Meensesteenweg aan te kopen.

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p141/143


Schepen G. Leleu antwoordt dat de Stad deze aankoop bekijkt in overleg met het Vlaams

Gewest.

B1

Eervol ontslag vrijwillig brandweerofficier.

Dossier: 10-180751

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p142/143


De zitting eindigt om 22.50 uur.

_______________________________

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

De Secretaris

De Voorzitter

G. HILLAERT L. LYBEER

dinsdag 20 april 2010 12:44 - Doorlopend verslag 12/04/2010 p143/143

More magazines by this user
Similar magazines