Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 06/02/2012

kortrijk.be

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 06/02/2012

Stad Kortrijk

Zitting gemeenteraad van 06/02/2012

Agenda:

1

2

3

4

5

6

7

8

Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid.

Vertrouwenspersonen.

Commissie 1

OCMW. Verslag overlegcomité dd. 20 december 2011.

Aktename.

Commissie 1

Bouwmaatschappij Goedkope Woning. Vernieuwen van een

mandaat van bestuurder.

Aanduiden vertegenwoordigers

vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1

Stedenfonds 2008-2013 : visitatierapport en syntheserapport

2011.

Aktename.

Commissie 1

Overeenkomst kunstwerk Bevernest in zwembadcomplex

Lagaeplein te 8501 Kortrijk-Heule.

Goedkeuren.

Commissie 1

Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van

stadseigendom "Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15

te Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1

Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van

stadseigendom gelegen Papenstraat 21 te Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1

Intercommunale Gaselwest. Vervanging bestuurder en

sectorbestuurder.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p1/88


9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Aanduiden vertegenwoordigers

vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1

Deelname aan regionaal project rond archeologische collecties.

Samenwerkingsovereenkomst.

Goedkeuren.

Commissie 1

Poëzie op gevels kluifrotonde.

Goedkeuren.

Commissie 1

vzw Feest in Kortrijk. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1

RUP De Warande: ontwerp. Voorlopige vaststelling.

Commissie 2

President Kennedylaan, wegvak Marionetten-

Munkendoornstraat. Onteigeningsplan en rooilijnplan.

Goedkeuren.

Commissie 2

Borgstelling (onderhoud en beheer) aan Provincie m.b.t.

hockeykunstgrasveld.

Goedkeuren.

Commissie 2

Aanleg van straattegeltuintjes. Reglement.

Vaststellen.

Commissie 2

Vergroen en bebloem Kortrijk. Subsidiereglement.

Vaststellen.

Commissie 2

Openstellen publiek sanitair parking St.-Rochus tegen betaling.

Vaststellen retributiereglement.

Commissie 2

Leveren, plaatsen en onderhouden van wachthuisjes voor

openbaar vervoer op grondgebied Kortrijk.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p2/88


19

20

21

22

23

24

25

26

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Aanpassen van het waterleidingsnet in de Senator Coolestraat

te Kortrijk.

Aktename ontwerp en

financieringswijze.

Commissie 2

Aanpassen waterleidingsnet in de Preshoekstraat.

Aktename ontwerp en

financieringswijze.

Commissie 2

Plaatsen ontdubbelingsleiding in de Schaekenstraat te Kortrijk.

Aktename ontwerp en

financieringswijze.

Commissie 2

Aanpassing rijweg en gescheiden riolering op de verkaveling

Molentjesstraat - Kooigem. Goedkeuring ontwerp.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Bouwproject langsheen de Graaf Boudewijn IX-laan te Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Cofinanciering EFRO project 871 'Interdisciplinaire clusters als

opstap naar een kennisgedreven economie'.

Goedkeuren.

Commissie 3

Uitbesteding op afroep van werken voor het plaatsen en in

dienst stellen van bekabeling voor het datanetwerk van de stad.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Reglement voor overdracht van vrijgekomen (afgeschreven)

stadspc's en toebehoren aan Kortrijkse lagere scholen.

Goedkeuren.

Commissie 3

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p3/88


Memorie van toelichting:

1 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. Vertrouwenspersonen.

Commissie 1 - Dossier: 12-261045

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Petra Verhenne

Email: Petra.Verhenne@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 70

Samenvatting:

Vanaf 01 februari is de heer C. Decaluwe gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

Conform artikel 11 van het gemeentedecreet kunnen provinciegouverneurs geen deel uitmaken

van de gemeenteraad voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied.

Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau Kortrijk houdende vaststelling van de

zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers,

d.d. 08 oktober 2006 is mevrouw M. De Candt de opvolger die in aanmerking komt, vermits

mevrouw K. Segers afstand doet van het mandaat en de heer J. Olivier niet meer voldoet

aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden . Mevrouw M. De Candt stemt in met haar aanstelling

als opvolger. Het komt aan de gemeenteraad toe om de geloofsbrieven van mevrouw M. De

Candt goed te keuren, akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging en betrokkene

te installeren als gemeenteraadslid. Mevrouw M. De Candt wenst beroep te doen op twee

vertrouwenspersonen. Ook dit wordt voor aktename voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving:

Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid

Met ingang van 1 februari 2012 is de heer C. Decaluwe benoemd tot gouverneur van

de provincie West-Vlaanderen. Conform artikel 11 van het gemeentedecreet kunnen

provinciegouverneurs geen deel uitmaken van de gemeenteraad voorzover de gemeente in

kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied.

Met brief van 18 januari 2012 laat de heer C. Decaluwe weten niet langer te kunnen zetelen in

de gemeenteraad van de stad Kortrijk.

Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau Kortrijk houdende vaststelling van de

zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers,

d.d. 08 oktober 2006 is mevrouw M. De Candt de opvolger die in aanmerking komt, vermits

mevrouw K. Segers afstand doet van het mandaat, alsook de heer J. Olivier die niet meer

voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Mevrouw M. De Candt is bereid het mandaat van

gemeenteraadslid op te nemen in opvolging van de heer C. Dcaluwe.

De raad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven. Daartoe wordt de zitting geschorst

van xx tot en met xx. De geloofsbrieven worden onderzocht door de twee jongste raadsleden.

De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven,

waarvan de uitslag luidt als volgt: xxx.

Vervolgens gaat mevrouw M. De Candt over tot de eedaflegging in handen van de voorzitter,

waarvan de tekst conform artikel 7 §3 van het gemeentedecreet luidt als volgt: "Ik zweer de

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." Van deze eedaflegging wordt een procesverbaal

opgemaakt.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p4/88


Vertrouwenspersonen

Conform artikel 18 van het gemeentedecreet kan een gemeenteraadslid dat wegens een

handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dat

mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit personen die de volle

leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die legaal binnen de Europese Unie verblijven,

op voorwaarde dat hij zich niet bevindt in een situatie als vermeld in artikel 11 van het

gemeentedecreet (onverenigbaarheden), met uitzondering van het verbod in verband met

bloed- en aanverwantschap ten aanzien van het lid met een handicap, en een situatie als

vermeld in artikel 14 van het gemeentedecreet (verhinderingen).

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale

mandataris bepaalt dan dat een mandataris die persoonlijke bijstand nodig heeft

voor de uitoefening van zijn mandaat wegens een zware zintuiglijke handicap, zware

spraakmoeilijkheden, of een motorische handicap waardoor hij grote moeilijkheden heeft om

met de documenten om te gaan, beschouwd wordt als raadslid dat wegens een handicap zijn

mandaat niet zelfstandig kan uitoefenen.

Het bewijs dat de mandataris voldoet aan hiervoor vermelde criteria wordt geleverd door het

getuigschrift van een arts met de uitdrukkelijke verklaring dat de mandataris zodanig getroffen is

door een van de hiervoor vermelde handicaps dat hij zijn mandaat niet zelfstandig kan vervullen

en dat hij voor de uitoefening ervan persoonlijke bijstand nodig heeft.

Door mevrouw M. De Candt werd een geneeskundig getuigschrift voorgelegd waaruit blijkt dat

zij voldoet aan de voorwaarden voor persoonlijke bijstand.

Mevrouw M. De Candt wenst beroep te doen op twee vertrouwenspersonen, met name

de heer Luc Scharre voor de raadscommissies en de heer Yann Mertens voor de

gemeenteraadszittingen. Beide personen hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt, verblijven

legaal binnen de Europese Unie en verklaarden zich niet te bevinden in een situatie als vermeld

in de artikels 11 en 14 van het gemeentedecreet; bijgevolg voldoen zij aan alle voorwaarden.

We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet en de gemeentekieswet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De geloofsbrieven van mevrouw M. De Candt goed te keuren.

2. Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw M. De Candt.

3. Mevrouw M. De Candt te installeren als gemeenteraadslid.

4. Er akte van te nemen dat mevrouw M. De Candt beroep doet op twee vertrouwenspersonen

om haar bij te staan, met name de heren Luc Scharre en Yann Mertens.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p5/88


4. Huidige beslissing binnen de twintig dagen mee te delen aan de Vlaamse Regering.

2 OCMW. Verslag overlegcomité dd. 20 december 2011.

Aktename.

Commissie 1 - Dossier: 12-262837

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Petra Verhenne

Email: Petra.Verhenne@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 70

Samenvatting:

Het college neemt kennis van de vraag van de burgemeester om volgend agendapunt toe

te voegen aan de agenda van de gemeenteraad : "Kennisname verslag overlegcomité Stad

Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 20 december 2011".

Beschrijving:

De stad ontving op 24 januari 2012 het verslag van het overlegcomité van 20 december 2011

tussen de stad en het O.C.M.W.

Dit verslag dient door toedoen van de heer burgemeester "ter kennisgeving" voorgelegd in

de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, in toepassing van artikel 3 § 3 van het

huishoudelijk reglement voor het overleg tussen de stad en het O.C.M.W. Kortrijk.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van het verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 20

december 2011.

3 Bouwmaatschappij Goedkope Woning. Vernieuwen van een mandaat van

bestuurder.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1 - Dossier: 12-263110

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

De stad beschikt over vier mandaten in de raad van bestuur van de bouwmaatschappij

Goedkope Woning. Eén van deze mandaten werd waargenomen door de heer C. Decaluwe.

Gelet op zijn benoeming als provinciegouverneur, doet de heer C. Decaluwe afstand van al zijn

mandaten namens de stad Kortrijk. Conform de statuten van de bouwmaatschappij Goedkope

Woning komt het aan de gemeenteraad toe om een bestuurder voor te dragen in vervanging

van de heer C. Decaluwe.

Beschrijving:

De stad Kortrijk is aandeelhouder in de bouwmaatschappij Goedkope Woning.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p6/88


Op grond van artikel 14 van de statuten van Goedkope Woning beschikt de stad over vier

mandaten in de raad van bestuur.

Eén van deze mandaten werd waargenomen door de heer Carl Decaluwe.

Betrokkene doet evenwel afstand van zijn mandaat als gemeenteraadslid en van al zijn

mandaten namens de stad Kortrijk, waaronder het mandaat van bestuurder bij Goedkope

Woning, aangezien hij met ingang van 1 februari 2012 provinciegouverneur is.

Conform de statuten van de bouwmaatschappij Goedkope Woning komt het aan de

gemeenteraad toe om een bestuurder voor te dragen in vervanging van de heer C. Decaluwe.

Wij verwijzen hierbij naar:

- artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet op basis waarvan de gemeenteraad bevoegd is

- de statuten van Goedkope Woning, in het bijzonder artikel 14.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

XXX voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder bij bouwmaatschappij

Goedkope Woning voor een periode die eindigt na de eerste algemene vergadering van 2015.

4 Stedenfonds 2008-2013 : visitatierapport en syntheserapport 2011.

Aktename.

Commissie 1 - Dossier: 11-258569

Directie: Strategische Cel - Dossierbehandelaar: Patricia Ghekiere

Email: Patricia.Ghekiere@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 74

Samenvatting:

Als één van de centrumsteden heeft Kortrijk een beleidsovereenkomst afgesloten met de

Vlaamse regering in het kader van het Stedenfonds voor de periode 2008-2013. In uitvoering

van de regelgeving terzake, kreeg de stad op 30 maart 2011 de visitatiecommissie op

bezoek. Het rapport van de visitatiecommissie Stedenfonds 2011 voor Kortrijk en het globale

syntheserapport van de visitaties Stedenfonds 2011 worden hierbij voor aktename voorgelegd

aan de gemeenteraad.

Beschrijving:

1. Rapport Kortrijk : "Elan aanhouden en synergie maken tussen stenen en

mensen"

Beknopte samenvatting van de aanbevelingen van de visitatiecommissie :

- Van een materiële naar een gemengde focus.

De visitatiecommissie raadt het (toekomstige) bestuur aan om de toekomstambitie

van het bestuur te herformuleren en daarin de evenwichten te verduidelijken tussen

harde en zachte investeringen en de prioritaire speerpunten. Deze basis is ook

noodzakelijk om aan branding of citymarketing te doen.

- Naar een nieuw organogram.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p7/88


De visitatiecommissie weet dat een goede interne organisatie de 'blik naar buiten'

kan verbeteren, maar adviseert het Kortrijkse bestuur ook met betrekking tot dat

laatste vooral het vermogen verder te ontwikkelen om sturend op treden in een

complexe stedelijke omgeving waarop ook tal van (semi-)private actoren hun stempel

willen drukken.

- Tevredenheid van de inwoners.

De visitatiecommissie adviseert het stadsbestuur om het materiële en het

immateriële spoor niet als twee gescheiden werelden te zien, maar ze in hun

samenhang toe te passen in stadsprojecten.

De visitatiecommissie adviseert het Kortrijkse stadsbestuur om per deelgemeente en

wijk een grondige analyse te maken over het aanwezige aanbod en de ontbrekende

noden inzake recreatievoorzieningen, in het bijzonder voor kinderen.

- Van informeren naar inspraak.

De visitatiecommissie waardeert de talrijke initiatieven die de Kortrijkzanen moeten

aanzetten tot participatie, maar adviseert het Kortrijkse stadsbestuur om nog verdere

stappen te zetten in de evolutie van 'informatie' naar 'inspraak'. Bovendien moet het

bestuur erover waken dat het betrekken van burgers geen 'routine' wordt, maar een

permanent zoeken blijft naar de stem van de basis (bottom up).

- Gebiedswerking : lastige knopen doorgehakt.

De visitatiecommissie stelt vast dat de gebiedswerking de voorbije jaren vorm kreeg

en adviseert het bestuur om dit nog verder door te denken op twee vraagtukken die

in de nabije toekomst zullen opduiken : enerzijds de relatie tussen het centrum en de

deelgemeenten, anderzijds de spanning of synergie tussen de gebiedsbenadering en

de sectorale benadering (cultuur, sport, enzoverder).

- Sociale cohesie versterkt

De visitatiecommissie adviseert het Kortrijkse stadsbestuur na te denken over

een (verschillende) aanpak inzake het versterken van de sociale cohesie in de

binnenstad en in de deelgemeenten ('gemeinschaft').

- Vitale wijken.

De visitatiecommissie adviseert het Kortrijkse bestuur om samen met de besturen

van de andere Vlaamse centrumsteden kennis en ervaringen uit te wisselen over het

stimuleren van vitale coalities en het omgaan met organisch gegroeide initiatieven

van onderuit.

- Kind of gezin ? Welke doelgroepen ?

De visitatiecommissie adviseert het Kortrijkse stadsbestuur om in functie van een

effectief beleid expliciet de strategische doelen aan te geven: wenst men in de eerste

plaats een kindvriendelijke stad te zijn of wenst men vooral actieve dertigers en

veertigers in de stad te huisvesten?

- Een lovenswaardig project in Marke, maar dan ? (pilootproject van team jeugd en

gebiedswerking : ruimte tussen favoriete speelplekken veilig invullen).

De visitatiecommissie adviseert het stadsbestuur om gaandeweg te leren uit

dergelijke interessante initiatieven en in het bijzonder te onderzoeken hoe dergelijke

initiatieven ook in de Kortrijkse binnenstad een kans op slagen krijgen.

- Een uitwaaierend thema ('kindvriendelijkheid') en dus gedeelde verantwoordelijkheid.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p8/88


De visitatiecommissie adviseert om de wensen van jongeren (13-18 jaar) niet uit het

oog te verliezen. Zij hebben specifieke noden en kiezen meer en meer zelf wat ze

doen, minder de ouders. Deze jongeren hebben momenteel al hun 'eigen' plekken

in de binnenstad (zeker op vrijdagen), maar naast deze 'eilandjes' is er allicht ruimte

voor nieuwe (bottom up) initiatieven.

- Troeven vinden.

De visitatiecommissie adviseert het bestuur om de 'verborgen schatten' in de

stad Kortrijk beter in de kijker te plaatsen. Gedacht wordt aan de opmaak van

een Kortrijks kinderplan of een alternatieve kaart van de stad. Niet alleen kan het

bestaande aanbod beter worden gevaloriseerd, ook kunnen bepaalde sites (vb.

jeugdherberg, leegstaande ziekenhuizen,...) op dat vlak een stimulans gebruiken.

De visitatiecommissie besluit :

"De stad Kortrijk is de voorbije jaren van gezicht veranderd, zeker de binnenstad op het

fysiek-ruimtelijke vlak ('K in Kortrijk, de Leiewerken, de skatebowl, het Buda-eiland, het

streekbezoekerscentrum). Gezien de doorlooptijd van dit soort van stadsprojecten zijn veel

van deze realisaties de vruchten van een jarenlange inspanning. Talrijke stadsprojecten

kwamen via verschillende netwerken en door allerhande verbindingen van de grond of in een

stroomversnelling. De stedelijke administratie moest naar adem happen de voorbije jaren

maar heeft het er uiteindelijk goed vanaf gebracht. Het resultaat is zichtbaar in de stad en

mag worden gezien. Het bestuur heeft onder meer met de Stationsomgeving of Kortrijk Weide

trouwens nog een aantal ingrijpende stadsprojecten in de steigers die de komende jaren het

aanzien van de stad verder zullen bepalen.

Wellicht hebben de binnenstad en zijn bestuur na deze golf van grote projecten nood aan een

adempauze. Even temporiseren kan volgens de commissie inderdaad nuttig zijn, maar de

'vaart' waarin het stadsbestuur verkeert, wordt volgens de commissie best niet onderbroken. De

verworven expertise en ervaring kunnen nu ten volle worden benut om op een efficiïente

wijze nieuwe fysiek-ruimtelijke ingrepen te realiseren. Daarbij dient het stadsbestuur te

onthouden dat andere stakeholders in de processen een rol (moeten) spelen. Samen met

private investeerders kunnen ambities hoger worden gelegd, samen met de inwoners moet

nagegaan worden wat wenselijk is. Het stadsbestuur kan in deze processen een regierol

opnemen. Dergelijke netwerkbenadering is ook van toepassing op andere horizontale of

transversale thema's die het Kortrijkse stadsbestuur steeds meer centraal stelt in zijn beleid:

gebiedswerking, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid, dienstverlening en/of city marketing.

Het bestuur wenst de komende jaren ook aan te grijpen om de fysieke investeringen in een

goede balans te brengen met minder materiële investeringen op het vlak van leefbaarheid. De

visitatiecommissie kan het bestuur hierin bijtreden, zeker in het licht van een aantal

demografische ontwikkelingen (verkleuring, vergrijzing). Dergelijke immateriële realisaties

kunnen minder als 'flagship projects' worden beschouwd, maar zijn evenzeer noodzakelijk.

Daarbij vindt de commissie het belangrijk om het 'fysiek-ruimtelijke' en de sociale samenhang

niet als twee verschillende bestuursopties te zien. Ze zijn complementair en verweven. Het

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p9/88


is volgens de commissie een uitdaging voor het (nieuwe) Kortrijkse stadsbestuur om beide te

integreren in één wervende toekomstvisie.

De commissie ontmoette in Kortrijk een professioneel korps van ambtenaren en medewerkers

die zich bedienen van moderne beheers-, plannings- en opvolgingsinstrumenten. Hoewel

in het verleden al grondig geschaafd werd aan het verbeteren van de dienstverlening en de

organisatiestructuur, zijn er opnieuw plannen voor een herindeling van de diensten. Het nieuwe

organogram laat uitschijnen dat de stedelijke administratie in de toekomst meer geïntegreerd

en vanuit een vlakkere structuur zal werken. Door met een zeer beperkt aantal directies te

werken vervult ze hier mogelijks een pioniersrol voor andere steden. De opmerking die de

visitatiecommissie hierbij maakt, is dat het stadsbestuur hierdoor niet per definitie een betere

regierol zal vervullen binnen complexe netwerken waarin ook tal van externe actoren zitten.

Op dit vlak spelen vooral de vaardigheden en het profiel van het politieke en ambtelijke

personeel een belangrijke rol. Het maken van vitale coalities veronderstelt externe oriëntatie en

netwerkmakelaars.

De visitatiecommissie stelde vast dat het Kortrijkse bestuur, meer dan andere stadsbesturen

in Vlaanderen, worstelt met de verhouding tussen de binnenstad en haar deelgemeenten. Dit

kwam duidelijk tot uiting in de discussies over de politieke vertegenwoordiging, de

gebiedswerking, de kindvriendelijkheid en het wonen in de stad. De visitatiecommissie vraagt

zich daarbij af in welke mate de tevredenheidscijfers verschillen tussen de binnenstad en de

deelgemeenten. Voor sommige gegevens zijn de verschillen reeds blootgelegd, voor andere

nog niet. Een volledige analyse kan allicht voor een efficiënt beleid op maat zorgen, waarbij de

aandacht voor een goede 'sociale mix' in elk van de stadsdelen voor de commissie van belang

is. De binnenstad en de deelgemeenten verdienen omwille van hun verschillende morfologie

een aparte aanpak.

Tot slot wil de commissie ingaan op de besteding van de Stedenfondsmiddelen, waarbij de

voorbije jaren exclusief werd ingezet op de gebiedsgerichte werking. Dit heeft in belangrijke

mate de leefbaarheid in de verschillende stadsdelen verhoogd, maar wellicht minder

bijgedragen tot de uitbouw van de stedelijkheid of de fierheid bij de bewoners. Tijdens de

visitatie werd zelfs gesproken over "een nieuwe parochianisering". De vraag stelt zich bijgevolg

of de tijd niet rijp is om in de volgende Stedenfondsovereenkomst de keuze te maken voor een

meer verbindend thema. Gegeven het strategisch karakter van 'kindvriendelijkheid' (inspelend

op de demografische uitdagingen en betrekking hebbend op alle domeinen en activiteiten in

de stad) ligt hier volgens de commissie een interessant leidmotief voor de komende jaren.

Gezien de morfologie van Kortrijk zal de link met de gebiedsgerichte werking ook in dit geval

niet echt weg zijn, want 'kindvriendelijkheid' laat zich op een andere manier operationaliseren in

het centrum dan in de deelgemeenten. "

Het volledige rapport vindt u als bijlage bij het dossier.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p10/88


2. Syntheserapport visitaties stedenfonds 2011 : "Over het Stedenfonds en het

samenspel tussen de Vlaamse overheid en haar centrumsteden"

Dit rapport schetst het verloop van alle visitaties die in 2011 plaatsvonden. Het is een synthese

van alle visitaties waarbij de visitatiecommissie reflecteert over het Stedenfonds als instrument

voor het Stedenbeleid. Er wordt ingeggaan op de thema's en uitdagingen die tijdens de

visitaties werden behandeld. Het syntheserapport behandelt achtereenvolgens :

- Het Stedenfonds nu en in de toekomst

- Actuele uitdagingen in de centrumsteden

- Betaalbaar wonen als stedelijke uitdaging

- Omgaan met transversale thema's.

We verwijzen verder naar :

- Het decreet van 13 december 2002 houdende het Vlaams Stedenfonds

- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 2003 tot uitvoering van het

decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en

de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

- De beleidsovereenkomst 'Stedenfonds' tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad

Kortrijk voor de periode 2008-2013

- Het door de stad ingediende visitatierapport, goedgekeurd door de Gemeenteraad

van Kortrijk op 8 november 2010 (punt 3)

- Het bezoek van de visiatiecommissie Stedenfonds in Kortrijk op 30 maart 2011

- Het Gemeentedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

akte te nemen van het rapport van de visitatiecommissie Stedenfonds 2011.

5 Overeenkomst kunstwerk Bevernest in zwembadcomplex Lagaeplein te 8501

Kortrijk-Heule.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-261623

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tatiana Simoens

Email: Tatiana.Simoens@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 87

Samenvatting:

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p11/88


Sinds enkele jaren staat het kunstwerk 'Bevernest' van de Heulse kunstenaar Luc Lapere in

het zwembad aan het Lagaeplein te 8501 Heule. Dit kunstwerk werd door de kunstenaar aan

de VZW Kortrijkse Zwemkring geschonken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het

zwembad gelegen aan het Lagaeplein te Kortrijk. Om de tentoonstelling/terbeschikkingstelling

van dit kunstwerk te formaliseren en afspraken omtrent het kunstwerk met de VZW Kortrijkse

Zwemkring vast te leggen dient een overeenkomst afgesloten te worden. Daar het een

overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft komt het aan de gemeenteraad toe om deze

overeenkomst goed te keuren.

Beschrijving:

Sinds enkele jaren wordt het kunstwerk 'Bevernest' van de Heulse kunstenaar Luc Lapere

in het zwembad Lagaeplein, gelegen te Lagaeplein 3 te 8501 Kortrijk-Heule, tentoongesteld.

Het kunstwerk is eigendom van de VZW Kortrijkse Zwemkring. Het beeld werd aan de VZW

Kortrijkse Zwemkring geschonken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het zwembad

gelegen aan het Lagaeplein en staat sindsdien tentoongesteld in dit zwembad. Om de

tentoonstelling/ terbeschikkingstelling van het beeld te formaliseren werd een overeenkomst

door de directie Communicatie en Recht opgemaakt. De belangrijkste punten van deze

overeenkomst zijn de volgende:

- de overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, maar kan door beide partijen

opgezegd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand,

- bij verwijdering van het kunstwerk zal de VZW Kortrijkse zwemkring instaan voor de kosten

verbonden aan deze verwijdering en ook voor de vergoeding van de eventuele schade die het

gevolg van deze verwijdering zou zijn,

- de terbeschikkingstelling en tentoonstelling van het kunstwerk gebeurt ten kosteloze titel,

- de overeenkomst kan niet aan derden overgedragen worden zonder de schriftelijke en

voorafgaandelijke toelating van beide partijen,

- de VZW kortrijkse zwemkring staat in voor de verzekering van het kunstwerk tegen diefstal en

vandalisme,

- het kunstwerk wordt opgenomen in de brandverzekering van de stad.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

gebruiksovereenkomst goed te keuren.

Advies van

Type

Sport

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van de overeenkomst, te sluiten met de VZW

Kortrijkse Zwemkring, betreffende het kunstwerk 'Bevernest' van de Heulse kunstenaar Luc

Lapere, luidend als volgt (inhoudelijk gedeelte):

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p12/88


"Onderhavige overeenkomst regelt het tentoonstellen van het kunstwerk Bevernest, een werk

van de Heulse kunstenaar Luc Lapere (hierna genoemd: het kunstwerk). Dit kunstwerk werd

door de kunstenaar aan de VZW Kortrijkse Zwemkring geschonken ter gelegenheid van het

25-jarig bestaan van het zwembad gelegen aan het Lagaeplein 3 te HEULE-KORTRIJK. Dit

kunstwerk wordt in voorvermeld zwembad tentoongesteld.

Artikel 1 Partij enerzijds stemt ermee in dat het kunstwerk tentoongesteld wordt in het

zwembad aan het Lagaeplein 3 te HEULE-KORTRIJK.

Artikel 2 Voorbeschreven kunstwerk wordt door partij anderzijds voor onbepaalde duur ter

beschikking van partij enerzijds gesteld, zodat partij enerzijds het kunstwerk kan tentoonstellen

in bovenvermeld zwembad, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht,

verpachting of verhuur.

Partijen behouden zich het recht voor om ten allen tijde een einde te maken aan de

overeenkomst, mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand, bij middel van een

gewoon schrijven en zonder dat dit enig recht op schadevergoeding kan doen ontstaan in

hoofde van de andere partij.

Artikel 3 Het kunstwerk mag door partij enerzijds enkel gebruikt worden om het tentoon te

stellen in bovenvermeld zwembad.

Artikel 4 Indien het kunstwerk uit het zwembad verwijderd dient te worden op vraag van een

van de partijen, zal dit gebeuren op kosten van partij anderzijds.

Artikel 5 Indien er schade veroorzaakt wordt aan de infrastructuur van partij enerzijds ten

gevolge van het verwijderen van het kunstwerk, is partij anderzijds gehouden deze schade te

vergoeden.

Artikel 6 Er wordt noch voor het tentoonstellen noch voor de terbeschikkingstelling van het

kunstwerk een vergoeding aangerekend.

Artikel 7 Partij enerzijds verbindt er zich toe om het voornoemd kunstwerk te onderhouden

als een goede huisvader. Partij enerzijds verbindt er zich in dit verband toe om de nodige

voorzorgen te nemen om elke mogelijke schade aan het kunstwerk te voorkomen.

Bij de beëindiging van de overeenkomst dient voornoemd kunstwerk in zijn oorspronkelijke

staat, behoudens normale slijtageschade, terugbezorgd te worden aan partij anderzijds.

Artikel 8 Onderhavige overeenkomst kan niet aan derden overgedragen kan worden zonder de

schriftelijke en voorafgaande toelating van beide partijen.

Artikel 9 Partij anderzijds verbindt er zich toe om het kunstwerk te verzekeren tegen diefstal

en vandalisme. Partij enerzijds verbindt er zich toe om het kunstwerk op te nemen in zijn

brandverzekering.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p13/88


Artikel 10 Deze overeenkomst wordt wat betreft partij enerzijds onderschreven onder de

opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad."

6 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van stadseigendom "Blauwe

Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-260862

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Natalie Deprez

Email: Natalie.Deprez@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 85

Samenvatting:

De gemeenteraad heeft in zitting van 12 april 2010, punt 8, beslist om in te stemmen met de

verkoop met biedingen van het stadseigendom "Blauwe Hoeve" en de minimale instelprijs te

bepalen op €850.000. Er zijn nu een aantal geïnteresseerden gekend, de uitbater heeft een

aankoopbelofte ondertekend om minimaal de instelprijs te betalen en het stadseigendom werd

opgemeten, zodat de verkoop met biedingen kan opgestart worden. Aan de gemeenteraad

wordt nu gevraagd om het voorplein te affecteren zodat het te verkopen stadseigendom aan

het openbaar domein paalt en om in te stemmen met het ontwerp van verkoopakte waarin alle

verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen.

Beschrijving:

In de zitting van de gemeenteraad d.d. 12 april 2010, punt 8, werd reeds beslist om in te

stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom "Blauwe Hoeve" gelegen

Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk en de minimale instelprijs voor deze verkoop te bepalen op

€850.000.

Ondertussen zijn er een aantal geïnteresseerden gekend en heeft de zittende uitbater

(onderhuurder) een aanbod tot aankoop ondertekend. Evenwel kan er niet onderhands verkocht

worden aan de zittende uitbater en dient de procedure verkoop met biedingen te worden

gevolgd door de stad.

Er werd een opmetingsplan opgemaakt door landmeter I. Wyseur d.d. 17 december 2011. Het

stadseigendom dat zal verkocht worden omvat de grond en de gebouwen binnen de omwalling,

inclusief de ingangspoort. Het gaat om een totale oppervlakte van 3.903m².

Om erfdienstbaarheden te vermijden, wordt er aan de gemeenteraad voorgesteld om het

voorplein/toegang tot het stadseigendom "Blauwe Hoeve" tot aan de ingangspoort op te nemen

in het openbaar domein van de stad Kortrijk door een affectatie. Hierdoor zal het te verkopen

stadseigendom palen aan het openbaar domein.

Thans werd het ontwerp van akte ontvangen en wordt het dossier, conform de arikelen 42 en

43 van het gemeentedecreet, aan de gemeenteraad voorgelegd teneinde de toegang tot het

stadseigendom "Blauwe Hoeve" tot aan de ingangspoort van het privaat naar het openbaar

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p14/88


domein van de stad Kortrijk te affecteren en in te stemmen met de voorwaarden van de verkoop

van het stadseigendom "Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk.

Wat betreft het door de onderhuurder gepleegde stedenbouwmisdrijf is het zo dat op heden

een regularisatiedossier in behandeling is. In geval, zoals verwacht, de stedenbouwkundige

vergunning binnenkort kan afgeleverd worden, zal de stedenbouwkundige info die in de

akte is opgenomen hiermee vervolledigd worden. Eerder werd al aan de onderhuurder

opgelegd om binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing in verband met het

regularisatiedossier, het voorwerp van het stedenbouwmisdrijf te verwijderen.

Budget:

Opbrengst voor de stad: minimum €850.000.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1° Over te gaan tot de affectatie van het voorplein/toegang tot het stadseigendom "Blauwe

Hoeve" tot aan de ingangspoort van het privaat naar het openbaar domein van de stad Kortrijk.

2° In te stemmen met de verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van het

stadseigendom "Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk.

3° De instelprijs te bepalen op €850.000.

4° Het ontwerp van verkoopakte opgemaakt door het Aankoopcomité goed te keuren, waarvan

de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VERKOOP.

De verkopende partij verkoopt het hierna beschreven goed tegen de hierna vermelde

voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

Stad KORTRIJK - 4de afdeling

Een handelshuis met landgebouw en park "De Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15

en 15+, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als sectie C nummer 105D , 104/B en deel

van 103/F met een gemeten oppervlakte van 39a 03ca

Hierna genoemd "het goed".

2. - PLAN.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p15/88


Het plan werd opgemaakt door Ivan Wyseur, landmeter te Lendelede op zeventien december

tweeduizend en elf.

Een exemplaar van dit plan zal, na door de kopende partij en de instrumenterende ambtenaar

"ne varietur" ondertekend te zijn, aan deze akte gehecht blijven.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben sedert meer dan

dertig jaar.

4. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

In een schrijven van vierentwintig augustus tweeduizend en elf, gericht aan de

instrumenterende ambtenaar liet de bevoegde lokale overheid onder meer het volgende weten :

1.Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

Proces-verbaal

Op één juli tweeduizend en tien werd een proces-verbaal nr. KO.66.L1.011608/2010

opgemaakt. Het betreft inbreuken op de wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening :

het aanbouwen van allerlei nutsgebouwen of vaste inrichtingen zonder voorafgaandelijke

vergunning.

De inbreuken betreffen :

-een vast opgestelde koelcel (gemonteerd als aanhangwagen) links vooraan het restaurant.

-een terras uitgebreid met luifel en windschermen gebruikt als consumatieruimte aan de

voorgevel van het gebouw.

-een koelcel en stapelruimte naast de linker zijgevel van zijn restaurant.

-een stapelruimte aangebouwd aan de rechterzijgevel van het restaurant, bevattende

ondermeer een koelcel.

2.Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in het parkgebied. Is gelegen in

afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p16/88


3.Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4.Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5.Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

Het goed staat evenwel vermeld als waardevol in de inventaris opgemaakt door het Agentschap

R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed als historische hoeve gelegen aan de stadsrand ten zuiden

van de historische stadskern. Dit impliceert dat het behoud van de eigendom moet nagestreefd

worden. Interne verbouwingen en geringe uitbreidingen zijn mogelijk mits het oorspronkelijk

karakter van de eigendom gerespecteerd wordt. Bij grondige verbouwingen wordt het advies

van het Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed gevraagd.

Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige verkoop, werd nog geen

bouwvergunning aangevraagd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een

bouwvergunning zal kunnen verkregen worden; bijgevolg verklaart de verkopende partij dat

geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het verkochte goed te

bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten, die voor bewoning kan

worden gebruikt

5. - BODEMSANERING.

De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van vierentwintig

augustus tweeduizend en elf van de stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de

gemeentelijke inventaris van risicogronden.

De verkopende partij verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

bodemattesten heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in

kennis heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van deze attesten, afgeleverd door de OVAM op twaalf maart tweeduizend en tien

luidt telkens als volgt:

Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p17/88


Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De verkopende partij verklaart tevens dat zij sinds de datum van dit attest en tot op heden, niet

door de OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

verkoop van gronden werden nageleefd.

II. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborg wat betreft

de goede staat van de constructies, constructiefouten of zichtbare of verborgen gebreken,

noch wat betreft de opgegeven maten, waarvan het verschil in min of in meer met de werkelijke

maten, al overtrof het één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

De kopende partij zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming,

beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan

toegang.

4. - VOORBEHOUD.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p18/88


Alle meters en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de verkopende

partij niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie

er recht zou op hebben.

5. - VERZEKERING.

De verkopende partij verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en andere risico's bij

Ethias - Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt , onder polis nummer 38.056.291.

Overeenkomstig artikel 57 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

blijft de door deze polis verleende dekking gelden voor de kopende partij tot drie maanden

vanaf heden, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst.

6. - OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN.

De kopende partij zal alle bestaande contracten omtrent water, gas, elektriciteit en/of andere

distributiediensten moeten overnemen, die zouden kunnen bestaan met betrekking tot het

verkochte goed, en zij zal hiervoor alle vergoedingen moeten dragen en betalen vanaf de

eerstkomende vervaldagen na de datum van ingenottreding.

7.- LEEGSTAND EN VERKROTTING.

De verkopende partij verklaart dat het goed niet is opgenomen in de inventaris van de

leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen, woningen en/

of bedrijfsruimten. Bovendien verklaart zij dat zij niet door een administratieve akte werd

gewaarschuwd dat het goed, behoudens gegronde betwistingen, op de inventaris zal worden

gezet. Zij verklaart dat het goed niet ongeschikt voor bewoning werd verklaard.

8- OVERSTROMINGSGEBIED

Ingevolge artikel 68-7 § 4 van de wet van vijfentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig

op de landverzekeringsovereenkomst en het Koninklijk Besluit van achtentwintig februari

tweeduizend en zeven verklaart de instrumenterend ambtenaar na raadpleging van de

overstromingskaarten dat het goed niet gelegen is in een risicozone.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het verkochte goed is verhuurd aan Degryse Arsène krachtens het huurcontract van één

september negentienhonderd zeventig geregistreerd op twee oktober negentienhonderd

zeventig boek 10 blad 9 vak 316 met aanvang op één oktober negentienhonderd zeventig.

De huur werd voor het laatst vernieuwd met NV Ets A. De GRIJSE (maatschappelijke zetel te

Kortrijk , Rekolettenstraat 27/d ) op vier januari tweeduizend en zes ingaande op één oktober

tweeduizend en zes. De kopende partij verklaart de huurovereenkomsten en tussentijdse

overeenkomsten ontvangen te hebben en verklaart geen nadere beschrijving nodig te hebben.

De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het goed vanaf heden

eventueel door het innen van de huurgelden .

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p19/88


Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard die betrekking hebben

op het verkochte goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

IV. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van *P*.

De prijs werd als volgt betaald :

1)*P* voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte.

De Heer Johan Vanhoutte, ontvanger van de stad Kortrijk, verklaart dat voormeld bedrag

betaald werd op de rekening van zijn kantoor, waarvoor kwijting, eventueel dubbel gebruik

vormend met vroegere hiertoe afgeleverde kwijtingen.

2)*P* op vandaag.

De Heer Johan Vanhoutte, voornoemd, verklaart dat dit bedrag betaald werd door middel van

een check nummer

getrokken op op datum van waarvan kwijting wordt gegeven onder voorbehoud

van inning.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de koper dat de betaling werd

uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening nummer * en via voornoemde

bankcheque.

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - Art 5.2.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat hij op één maart tweeduizend en tien aan het

College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk het plan van de verdeling en een

attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels

nader worden aangegeven, heeft toegezonden bij aangetekend schrijven.

Hij bevestigt tevens dat het College van Burgemeester en Schepenen bij brief van achttien

maart tweeduizend en elf geen opmerkingen heeft betekend.

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele

bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft ontkennend geantwoord, en

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p20/88


heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door

één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het voormelde Koninklijk Besluit van 25

januari 2001, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

3. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

De instrumenterende ambtenaar geeft aan partijen lezing van artikel 203, eerste alinea van het

Wetboek Registratierechten, dat luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of

overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan

het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

4. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen."

Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-

belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit

nummer 13 van 4 maart 1993. Hij verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te

hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf

jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit te maken van een B.T.W.-

eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek over de toegevoegde waarde,

en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de

hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p21/88


Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Geen ander bewijs van eigendom wordt verstrekt dan een uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectieve

adressen.

5. - WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS.

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende

ambtenaar dat de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum en de woonplaats van

de partijen -natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het

Rijksregister.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

De kopende partij verklaart aan de instrumenterende ambtenaar toestemming te geven tot het

gebruik van haar identificatienummer in het Rijksregister.

6. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

7. - VERKLARINGEN.

De kopende partij verklaart:

- dat ze tot op heden geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend bij

de beslagrechter wiens beslissing tot toelaatbaarheid het patrimonium van de kopende partij

onbeschikbaar zou maken;

- dat er haar geen voorlopige bewindvoerder, in voorkomend geval aangeduid door de

Rechtbank van Koophandel, werd toegevoegd noch een gerechtelijk raadsman noch een

curator;

- dat ze geen verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend;

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p22/88


- dat ze zich niet in toestand van staking van betaling bevindt en dat ze tot op heden niet failliet

verklaard werd (faillissement dat op heden nog niet zou zijn afgesloten),

- en dat zij, over het algemeen, niet volledig of gedeeltelijk uit het beheer van haar goederen is

ontzet.

8. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

7 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van stadseigendom gelegen

Papenstraat 21 te Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-262144

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Natalie Deprez

Email: Natalie.Deprez@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 85

Samenvatting:

In de patrimoniumstudie werd het stadseigendom gelegen Papenstraat 21 te Kortrijk als

verkoopbaar aangeduid. Door het Aankoopcomité werden een schattingsverslag en een

ontwerp van akte opgemaakt om over te gaan tot de verkoop met biedingen.

Beschrijving:

In het kader van de patrimoniumstudie uitgevoerd door de directie Facility, werd het

stadseigendom gelegen Papenstraat nr. 21 te Kortrijk, aangeduid als zijnde verkoopbaar.

Het pand is kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie G, nr. 97/D en heeft een totale

kadastrale oppervlakte van 314m². Het pand werd door de stad verworven tegen een gunstige

prijs als compensatie voor de duidelijke minwaarde van het door de stad aangekochte ex-

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p23/88


KBCgebouw (technische gebreken) met een akte verleden op 06 juni 2003 en goedgekeurd

door de gemeenteraad d.d. 7 juli 2003, punt 1.3.

De verkoopsprocedure werd door de directie Communicatie en Recht opgestart. Thans werd de

schatting met de bepaling van de instelprijs (€170.000) en het ontwerp van akte ontvangen.

Conform de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van

de gemeenteraad om in te stemmen met de verkoop en de voorwaarden van deze verkoop van

het stadseigendom gelegen Papenstraat 21 te Kortrijk.

Budget:

Opbrengst voor de stad: minimum €170.000.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1° In te stemmen met de verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van het

stadseigendom gelegen Papenstraat 21 te Kortrijk.

2° De instelprijs te bepalen op €170.000.

3° Het ontwerp van verkoopakte opgemaakt door het Aankoopcomité goed te keuren, waarvan

de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VERKOOP.

De verkopende partij verkoopt het hierna beschreven goed tegen de hierna vermelde

voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

Stad KORTRIJK - 1 ste afdeling: Papenstraat 21

drie aren veertien centiaren (3a 14ca) administratief gebouw, gekadastreerd of gekadastreerd

geweest als sectie G nummer 97D

Hierna genoemd "het goed".

2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben jegens de K.B.C.-

Bank bij akte verleden vóór de Heer Gaya Ternier, commissaris bij het Comité tot aankoop te

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p24/88


Kortrijk op zes juni tweeduizend en drie, overgeschreven op het Eerste hypotheekkantoor te

Kortrijk, op tweeëntwintig juli tweeduizend en drie nummer 64-T-22/07/2003-05432.

3. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

In het schrijven van zeventien januari tweeduizend en elf, gericht aan de instrumenterende

ambtenaar liet de bevoegde lokale overheid onder meer het volgende weten :

1.Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2.Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen is : woongebied met kulturele,

historische en/of esthetische waarde. Is gelegen in afbakening regionaalstedelijk gebied

Kortrijk. Het goed grenst met de achterperceelsgrens aan een beschermd monument, de Sint

Michielskerk, Sint Michielsplein 1 te Kortrijk.

De eigendom komt voor op het gabarietenplan, waarin de toelaatbare bouwvolumes worden

vastgelegd. Dit plan is nog niet officieel goedgekeurd, maar wordt als basis gebruikt voor de

beoordeling van de bouwaanvragen.

3.Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4.Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5.Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige verkoop, werd nog geen

bouwvergunning aangevraagd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een

bouwvergunning zal kunnen verkregen worden; bijgevolg verklaart de verkopende partij dat

geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het verkochte goed te

bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten, die voor bewoning kan

worden gebruikt.

4. - BODEMSANERING.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p25/88


De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk per brief van vierentwintig oktober tweeduizend en

elf dat op het goed geen Vlarebo-activiteiten hebben plaatsgevonden , zoals bedoeld in het

Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van dertien januari

tweeduizend en elf van de stad Kortrijk blijkt dat de stad niet beschikt over een attest van het

door OVAM aangelegde register van verontreinigde gronden.

De verkopende partij verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in

kennis heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op vijftien december tweeduizend en tien

luidt als volgt:

Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

Uitspraak over de bodemkwaliteit

Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van

10.12.2002 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

Documenten over de bodemkwaliteit

Historische verontreiniging

Datum : 24.05.2002

TYPE : Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Oriënterend bodemonderzoek te Kortrijk, Papenstraat 21 - 02/06000/WD

Auteur : Ecolas NV

Datum : 10.12.2002

Type : Beschrijvend bodemonderzoek, Papenstraat 21 te 8500 Kortrijk, (02/06456/WD)

Auteur : Ecolas Nv

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p26/88


1.Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3.Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4.Voor inzage van de bovenstaande documenten : www.ovam.be/inzage.

De verkopende partij verklaart tevens dat zij sinds de datum van dit attest en tot op heden, niet

door de OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

verkoop van gronden werden nageleefd.

LEEGSTAND EN VERKROTTING.

De verkopende partij verklaart dat het goed niet is opgenomen in de inventaris van de

leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen, woningen en/

of bedrijfsruimten. Bovendien verklaart zij dat zij niet door een administratieve akte werd

gewaarschuwd dat het goed, behoudens gegronde betwistingen, op de inventaris zal worden

gezet. Zij verklaart dat het goed niet ongeschikt voor bewoning werd verklaard.

II. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborg wat betreft

de goede staat van de constructies, constructiefouten of zichtbare of verborgen gebreken,

noch wat betreft de opgegeven maten, waarvan het verschil in min of in meer met de werkelijke

maten, al overtrof het één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p27/88


De kopende partij zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming,

beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan

toegang.

4. - VOORBEHOUD.

Alle meters en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de verkopende

partij niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie

er recht zou op hebben.

5. - VERZEKERING.

De verkopende partij verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en andere risico's bij

Ethias, onder polis nummer 38.056.291.

Overeenkomstig artikel 57 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

blijft de door deze polis verleende dekking gelden voor de kopende partij tot drie maanden

vanaf heden, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst.

6. - OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN.

De kopende partij zal alle bestaande contracten omtrent water, gas, elektriciteit en/of andere

distributiediensten moeten overnemen, die zouden kunnen bestaan met betrekking tot het

verkochte goed, en zij zal hiervoor alle vergoedingen moeten dragen en betalen vanaf de

eerstkomende vervaldagen na de datum van ingenottreding.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het verkochte goed is niet verhuurd of verpacht is en derhalve vrij van gebruik vervreemd wordt.

De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het goed vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard die betrekking hebben

op het verkochte goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

IV. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van *P*.

De prijs werd als volgt betaald :

1.*P* voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte.

De Heer Johan Vanhoutte, ontvanger van de stad Kortrijk, verklaart dat voormeld bedrag

betaald werd op de rekening van zijn kantoor, waarvoor kwijting, eventueel dubbel gebruik

vormend met vroegere hiertoe afgeleverde kwijtingen.

2.*P* op vandaag.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p28/88


De Heer Johan Vanhoutte, voornoemd, verklaart dat dit bedrag betaald werd door middel van

een check nummer * getrokken op * op datum van * waarvan kwijting wordt gegeven onder

voorbehoud van inning.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de koper dat de betaling werd

uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening nummer * en via voornoemde

bankcheque.

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele

bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de verkopende partij

ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds 1 mei 2001 geen

werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het

voormelde Koninklijk Besluit van 25 januari 2001, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

3. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p29/88


Op mijn vraag verklaart de verkopende partij, niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-

belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit

nummer 13 van 4 maart 1993. Zij verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te

hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf

jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit te maken van een B.T.W.-

eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek over de toegevoegde waarde,

en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de

hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

4. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

De instrumenterende ambtenaar geeft aan partijen lezing van artikel 203, eerste alinea van het

Wetboek Registratierechten, dat luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of

overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan

het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

5. - VERKLARINGEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 276BIS VAN HET ALGEMEEN

REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De verkoper en koper zijn overeenkomen dat een controleonderzoek van de elektrische

installatie overbodig en nutteloos is omdat de koper of de elektrische installatie volledig gaat

renoveren.

De koper verbindt er zich toe de Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur (North Plaza

B, Koning Albert II laan, 7 te 1210 Brussel) schriftelijk te informeren van de volledige renovatie

van de elektrische installatie.

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Geen ander bewijs van eigendom wordt verstrekt dan een uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectieve

adressen.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p30/88


5. - WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS.

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende

ambtenaar dat de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum en de woonplaats van

de partijen -natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het

Rijksregister.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

De kopende partij verklaart aan de instrumenterende ambtenaar toestemming te geven tot het

gebruik van haar identificatienummer in het Rijksregister.

6. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

7. - VERKLARINGEN.

De kopende partij verklaart:

- dat ze tot op heden geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend bij

de beslagrechter wiens beslissing tot toelaatbaarheid het patrimonium van de kopende partij

onbeschikbaar zou maken;

- dat er haar geen voorlopige bewindvoerder, in voorkomend geval aangeduid door de

Rechtbank van Koophandel, werd toegevoegd noch een gerechtelijk raadsman noch een

curator;

- dat ze geen verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend;

- dat ze zich niet in toestand van staking van betaling bevindt en dat ze tot op heden niet failliet

verklaard werd (faillissement dat op heden nog niet zou zijn afgesloten),

- en dat zij, over het algemeen, niet volledig of gedeeltelijk uit het beheer van haar goederen is

ontzet.

8. - VERKLARING PRO FISCO.

*F*

9. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p31/88


-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

8 Intercommunale Gaselwest. Vervanging bestuurder en sectorbestuurder.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1 - Dossier: 12-262037

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

De heer Carl Decaluwe bekleedt het mandaat van bestuurder en het mandaat van

sectorbestuurder namens de stad Kortrijk bij intercommunale Gaselwest. De heer Carl

Decaluwe doet afstand van deze mandaten per 1 februari 2012 aangezien hij op die datum

provinciegouverneur wordt. Deze nota regelt de vervanging van de heer Carl Decaluwe als

bestuurder en als sectorbestuurder bij de intercommunale Gaselwest.

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest, opgericht bij akte van 08 juli 1975.

De gemeenteraad heeft in zitting van 12 februari 2007 de heer Carl Decaluwe voorgedragen

tot het vervullen van het mandaat van bestuurder en het mandaat van sectorbestuurder bij

Intercommunale Gaselwest voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt

op de vernieuwing van de gemeenteraad in 2013.

Bij brief van 18 januari 2012 doet de heer Carl Decaluwe afstand van zijn mandaat als

gemeenteraadslid en van zijn mandaten namens de stad Kortrijk per 1 februari 2012 aangezien

hij op die datum provinciegouverneur wordt.

Er dient in zijn vervanging te worden voorzien.

We verwijzen hierbij naar:

- de wet van 22 december 1986 op de intercommunales

- artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet op basis waarvan de gemeenteraad bevoegd is

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p32/88


- artikel 62 van het provinciedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

XXX voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder bij Intercommunale

Gaselwest in de plaats van de heer Carl Decaluwe voor een periode die eindigt na de algemene

vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in 2013.

XXX voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van sectorbestuurder bij Intercommunale

Gaselwest in de plaats van de heer Carl Decaluwe voor een periode die eindigt na de algemene

vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in 2013.

9 Deelname aan regionaal project rond archeologische collecties.

Samenwerkingsovereenkomst.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-262168

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Ruben Mayeur

Email: Ruben.Mayeur@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 26

Samenvatting:

De verzamelde archeologische collecties binnen de regio Kortrijk kennen praktische problemen

die voor vele collectiehouders ook verdere ontsluiting voor onderzoek en voor het ruimere

publiek moeilijk maken. Overleg Cultuur Regio Kortrijk neemt het initiatief voor een regionaal

registratie-, herverpakkings- en ontsluitingsproject om deze problemen aan te pakken,

archeologische collecties onder de aandacht te brengen en verder verval van collecties te

voorkomen. Daartoe wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Beschrijving:

1. INLEIDING

Het rijke archeologische erfgoed van de regio ligt opgeslagen op verschillende locaties, in

ook sterk verschillende bewaaromstandigheden. Dit rijk roerend patrimonium vloeit voort uit

decennia lang intens onderzoek, en dit vooral sinds de jaren 50, met een belangrijke eerste

hoogtepunt eind jaren 70. In de jongste tien jaar kent het archeologisch onderzoek bovendien

een sterke professionele groei, grotendeels door de implementatie van het verdrag van Malta

en de daarmee gepaarde gaande structurele uitbouw van preventief archeologisch onderzoek.

Met deze professionalisering kwamen ook nieuwe richtlijnen voor de deponering van vondsten,

het verpakken van het materiaal en de volledige overdracht van zowel het papieren als

archeologisch opgravingsarchief (zie ook 6). Vandaag de dag wordt dan ook op een bewustere

manier omgegaan met de bewaring en ontsluiting van deze vondsten.De verzamelde collecties

binnen de regio Kortrijk kennen op veel vlakken enkele praktische problemen die voor vele

collectiehouders ook verdere ontsluiting voor onderzoek en voor het ruimere publiek moeilijk

maken. Hoewel in de toekomst een Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst (IOED) of

Intergemeentelijke Archeologische Dienst (IAD) oplossingen ten volle en structureel zou kunnen

onderbouwen, dienen we niet bij de pakken te zitten en verdienen deze historische collecties

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p33/88


nu al onze aandacht... vooraleer hun erfgoedwaarde echt verloren gaat. Zo behouden we ze

ook van verder verval en het verlies van de zo noodzakelijke en cruciale contextinformatie.

Tegelijkertijd wapenen we ons best voor wat komen zal en is het verstandig een duidelijke visie

en een vast kader te scheppen. Zo kunnen we met gedeelde aanvaardingsvoorwaarden de

ervaring uit het verleden ombuigen en proactief te werk gaan ten opzichte van de recente en

toekomstige explosie van archeologisch veldwerk.

De Erfgoedcel Kortrijk en de Stedelijke Musea Kortrijk (Broelmuseum) participeren

inhoudelijk, elk vanuit hun eigen expertise. Ze leveren elk een financiële bijdrage: 5.000

euro in het geval van de Erfgoedcel, 3.350 euro vanuit de Stedelijk Musea. De 5.000 euro

uit het erfgoedconvenant is reeds toegekend aan Overleg Cultuur in het kader van de

samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het opstarten van een regionaal collectie- en

depotbeleid. Dankzij de samenwerking in regionaal verband is er een groter draagvlak voor het

project, wat zich ook uit in het kostenplaatje. Bovendien is dit een unieke kans om kennis uit te

wisselen en expertise te delen. Daartoe wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die

conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet, ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad.

2. SITUATIESCHETS

2.1. Huidige toestand van de collecties

Na depotbezoeken blijken volgende problemen in meerdere of mindere mate voor te komen bij

de collectiehouders:

- Onaangepaste bewaring

- Kennisverlies en -versnippering

- Beperkte ontsluiting

- Beperkt beleid.

3. EEN TOEKOMSTGERICHTE AANPAK

Met de uitbouw van een project in 2012 en 2013 willen de collectiehouders deze problemen

op een regionale schaal aanpakken. Archeologie is bij uitstek een regionaal topic, gebaat bij

een uniforme aanpak. Door dit probleem regionaal aan te pakken verzekeren we niet enkel een

breder draagvlak op financieel gebied, maar ook inhoudelijk wordt heel wat synergie mogelijk

(zie 5).

3.1. Opzet

Het doel van het project is duidelijk. De partners willen met elke te ondernemen stap

bijdragen tot het beter behoud, beheer en ontsluiting van de historische archeologische

collecties in de Regio Kortrijk (= strategische doelstelling). Een eerste stap hierin is het terug

toegankelijk maken van de historische collecties voor onderzoek en ontsluiting door de

bewaaromstandigheden van de collectie aanzienlijk te verbeteren en de nog aanwezige, al

dan niet versnipperde, kennis op een centrale, uniforme en toegankelijke manier te bewaren.

Voorlopig richten we ons daarbij allereerst op de archeologische ensembles (= objecten +

opgravingsarchief) die na afgerond onderzoek gedeponeerd werden bij de openbare besturen.

3.2. Voorgestelde acties

Onaangepaste bewaring

- Uitsorteren van collecties

- Herverpakking

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p34/88


- Specifieke verpakking voor kwetsbare materialen

- Toestandsbewaking

Kennisversnippering

- Uniforme verpakking

- Uniforme registratie

- Uniforme databank

- Virtueel bijeenbrengen van artefacten en referentie

opgravingsarchief

- Nastreven permanente bewaring opgravingsarchief

Beperkte ontsluiting

- Collecties terug toegankelijk maken voor basisfunctie

(onderzoek)

- Duurzame ontsluiting via provinciale erfgoedbank

- Kleinschalig regionaal publieksproject

3.3. Uitvoering

Voor de uitvoering wil het project jobstudenten MA of BA archeologie aantrekken in de zomer

van 2012 en in de zomer van 2013. Bijgestaan door vrijwilligers en stagiairs, alsook begeleid

door de regionaal coördinator, de AIV en de provinciale consulenten zullen de jobstudenten de

diverse collecties herverpakken en registeren.

Herverpakking

Bij de herverpakking wordt zoveel mogelijk gekozen voor inerte en kwaliteitsvolle

museummaterialen, goed voor decennialange bewaring. Waar nodig wordt de collectie volledig

herverpakt. Kwetsbare materialen zoals metaal, bot, glas, organisch materiaal,... worden

uitgesorteerd en krijgen een aparte gepaste verpakking. De nieuwe verpakking wordt ook

zoveel mogelijk calamiteitenklaar opgesteld.

Registratie

Alle vondsten worden afzonderlijk of op bulkniveau genummerd en voorzien van een

vondstenkaartje. De registratie van de vondsten gebeurt volgens de geldende minimale normen

(Driesen en Wesemael, 2001) en is er allereerst op gericht de beschikbare info te registeren.

Het gaat hier dus niet om een vergevorderde archeologisch-wetenschappelijke registratie van

objecten. Basisnota archeologische collecties 3/6 en hun materiaaltechnische of typologische

kenmerken. Ook standplaats, toestand en referentiegegevens worden meegenomen in de

registratie. De registratie gebeurt naar alle waarschijnlijkheid direct online in de provinciale

erfgoedbank. Het provinciale systeem verzekert ondersteuning, back-up en laat ook regionale

uitwisseling van de gegevens toe. Voor de tentoonstellingswaardige stukken worden ook

kwaliteitsvolle foto's genomen en de collectiehouder kan voor deze 'topstukken' beslissen ze

direct toegankelijk te maken voor het publieksluik van de provinciale erfgoedbank.

Regionaal publieksluik.

Als sluitstuk van het project zullen de collectiehouders gezamenlijk een passend ontsluitingsluik

uitwerken waarin allereerst het diachroon archeologisch verhaal van de regio centraal staat.

Eerder dan zuiver te focussen op specifieke sites, de lokale geschiedenis of de zichtbaarheid

van welbepaalde periodes (bv. Romeinse periode), willen we met dit ontsluitingsluik een breder

verhaal brengen waarin de onderlinge banden tussen sites en objecten ook duidelijk wordt. Als

tweede invalshoek willen we in het publieksluik ook de vondsten zelf voor het voetlicht brengen.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p35/88


Eerder dan hierbij het grote verhaal te brengen (= eerste invalshoek), gaan we op zoek naar

de kleine verhalen, individuele ervaringen en reconstructies die achter de objecten schuilgaan.

Met video-interviews met vrijwilligers, archeologen en andere betrokkenen,... willen we op die

manier ook een breder publiek aanspreken.

Het publieksluik zal worden opgevat als een lichtgewicht, mobiele tentoonstelling, die bij elke

collectiehouder in de openbare ruimtes (bib, wachtzaal loketten,...) kan worden opgesteld.

De algemene tijdslijn en thema's worden gezamenlijk uitgewerkt en deze kan bij elke

collectiehouder geïllustreerd worden met specifieke voorbeelden uit het registratieproject van

de eigen collectie. Ook kleine uitbreidingen of extra panelen met een lokale invulling zijn een

mogelijkheid.

4. PROJECTUITBOUW

4.1. Deelnemende collectiehouders

Deerlijk 20 dozen

Harelbeke 300 kleine dozen

Kortrijk 300 dozen

Intercommunale Leiedal 16 dozen

OCMW Kortrijk 69 dozen

Menen 160 dozen

Waregem 25 dozen

Wervik 215 dozen

4.2. Andere partners

Directe partners

· Overleg Cultuur Regio Kortrijk

· Erfgoedcel Kortrijk

· Archeologische Inventaris Vlaanderen vzw

Ondersteuning

· Provincie West-Vlaanderen, depotconsulenten

· Provincie West-Vlaanderen, gebiedswerking cultuur

4.3. Totale kostenraming

Alle vermelde bedragen zijn inclusief btw. Dit overzicht is indicatief (zie concrete becijfering in

bijgevoegde raming).

Basisnota archeologische collecties 4/6

Kost Omschrijving

L 12 000 Regionaal ontsluitingsluik (voorlopige raming!)

L 12 535 Personeelskost

L 1 522 Algemene verpakkingsmaterialen

L 6 231 Specifieke verpakkingsmaterialen

L 1 000 Omkadering, reserve

L 33 289 Totaal

4.4. Gehanteerde verdeelsleutel

De verwezenlijking van het project gebeurt op een drieledige basis waarbij:

- de collectiehouders zoveel mogelijk hun verantwoordelijkheid opnemen voor de collectie en

registratie en een kleine forfaitaire bijdrage reserveren voor het ontsluitingsluik;

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p36/88


- regionaal wordt bijgepast vanuit het budget van Overleg Cultuur alsook vanuit de budgetten

van de Erfgoedcel Kortrijk, gereserveerd voor de regionale depotwerking;

- de aan te vragen provinciale projectsubsidie volledig voor het ontsluitingsluik wordt

aangewend.

Van elke collectiehouder wordt gevraagd volgende kosten op zich te nemen:

- 250 L forfaitaire bijdrage in het ontsluitingsluik;

- 50% van de personeelskost voor de registratie en herverpakking van de eigen collectie;

- 50% voor basisverpakkingsmateriaal voor de herverpakking van de eigen collectie;

- 25% voor meer specifiek verpakkingsmateriaal (bijzondere categorieën, inerte dozen).

5. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Alhoewel het voorgestelde traject voornamelijk een tijdelijk project omvat, zijn we ervan

overtuigd dat ook verdere vervolgprojecten en uitbreidingen heel wat mogelijk kunnen maken in

onze regio.

Hieronder wordt een klein overzicht geboden van hoe rond archeologisch erfgoed een

groeiende werking kan worden bestendigd.

5.1. Op korte termijn: een eind aan het verlies van kennis

Met de uitvoering van het voorgestelde project zullen de collectiehouders hun collecties op een

duurzame manier bewaard zien. De beschikbare contextinformatie zal nu ook zo veel mogelijk

bestendigd bewaard worden. Op die manier zal de uniforme registratie van de vondsten de

collecties terug toegankelijker maken voor consultatie, onderzoek en ontsluiting. De diverse

partners tekenen bovendien ook in voor een volledige openheid van de geregistreerde

metadata, waardoor ook op eenvoudige wijze informatie kan worden uitgewisseld en

bijvoorbeeld bruikleenverkeer zal worden gestimuleerd.

Voor de 'topstukken' uit de collectie, kunnen de gemeentebesturen ook rekenen op een

webontsluiting via de provinciale erfgoedbank. Voor het grote publiek voorzien we de reizende

publiekstentoonstelling, die waarschijnlijk ook in de toekomst kan worden hergebruikt,

bijvoorbeeld bij de opzet van een nieuwe opgraving in de gemeente.

5.2. Op middellange termijn: de groei van nieuwe kennis

Uit het project en de uniforme aanpak kunnen heel wat lessen getrokken worden, en kunnen

ook passende vervolgprojecten worden opgezet.

- Zo zou de registratie op vrij eenvoudige manier kunnen leiden tot de opmaak van concrete

aanvaardingsvoorwaarden, te hanteren door alle openbare besturen in de regio. Voorbeelden

uit andere instellingen tonen aan hoe dergelijke procedures de toekomstige (integrale)

deponering van vondsten kunnen standaardiseren. Door de deponering ook in te schrijven in

bestekken, wordt verzekerd dat deze altijd ook gebeurt inclusief de nodige metagegevens en

contextinfo. De te verwachten kosten voor registratie en verpakking worden daardoor ook een

integraal deel van de archeologische opgraving an sich.

- Daarnaast kunnen we ook meer onderzoek verwachten op de nu toegankelijke collecties, wat

op zijn beurt tot nieuwe ontsluitingsprojecten kan leiden.

- Een meer permanente en interactieve ontsluiting van de regionale sites, periodes en objecten

via een regionale website is een te onderzoeken mogelijkheid.

- Tenslotte zal het registratieproject ook toelaten verdere keuzes te maken:

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p37/88


Zo zullen archeologische vondsten die volledig informatieloos blijken te zijn als weesobject in

het depot achterblijven. Deze objecten komen mogelijks in aanmerking voor vervolgprojecten

rond selectie en ontzamelen/herbestemmen.

Waardevolle objecten met een slechte toestand kunnen geselecteerd worden voor verdere

specifieke zorgen (restauratie, behandeling,...).

5.3. Lange termijn: een volwassen beleid?

Op wat langere termijn kunnen de voorgestelde acties het draagvlak voor archeologie zeker

vergroten en leggen ze de fundamenten voor een meer structureel beleid waarin bijvoorbeeld

de diverse collecties samengebracht kunnen worden in een gesubsidieerd regionaal

onroerenderfgoeddepot. Het beleid kan zich ook concreet vertalen in de oprichting van een

gesubsidieerde Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst, die specifiek de begeleiding van

opgravingen en de publieksgerichte ontsluiting op zich kan nemen.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk, Overleg Cultuur en diverse partners

uit de regio met betrekking tot het opzetten van een regionaal registratie-, herverpakkingsen

ontsluitingsproject voor archeologische collecties goed te keuren. De tekst van de

overeenkomst luidt als volgt:

"Samenwerkingsovereenkomst

TUSSEN

de Projectvereniging Overleg Cultuur Regio Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54,

alhier vertegenwoordigd door mevrouw Christine Depuydt, voorzitter, en door de heer Pietro

Iacopucci, ondervoorzitter.

Hierna genoemd Overleg Cultuur

EN

de Stad Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, alhier vertegenwoordigd door het

College van Burgemeester en Schepenenvoor wie optreden de heren Stefaan De Clerck en

Geert Hillaert, respectievelijk Burgemeester en Stadssecretaris, handelend in hun gezegde

hoedanigheid in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet.

Hierna genoemd Stad Kortrijk

EN

- de Gemeente Deerlijk, met zetel te 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 27, alhier

vertegenwoordigd door de heer Claude Croes, burgemeester en voorzitter van de

gemeenteraad en mevrouw Trees Longueville, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p38/88


ekening van de Gemeente Deerlijk, in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van

23 februari 2012 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht.

- de Stad Harelbeke, met zetel te 8530 Harelbeke, Marktstraat 29, alhier vertegenwoordigd

door de heer Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de gemeenteraad en de heer Carlo

Daelman, stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de Stad Harelbeke, in

uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van ............ en onder voorbehoud van

bestuurlijk toezicht.

- de vzw Stedelijke Musea Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Broelkaai 4, alhier

vertegenwoordigd door mevrouw Christine Depuydt, voorzitter en mevrouw, Isabelle

Dejaeghere, secretaris.

- het OCMW Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Budastraat 27, alhier vertegenwoordigd

door mevrouw Franceska Verhenne, voorzitter en de heer Philippe Awouters, secretaris.

- de Intercommunale Leiedal, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 10, alhier

vertegenwoordigd door de heer Filip Santy, voorzitter en de heer Karel Debaere, algemeen

directeur.

- de Stad Menen met zetel te 8930 Menen, Grote Markt 1, alhier vertegenwoordigd door de

heer Gilbert Bossuyt, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad en de heer Eric Algoet,

stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de Stad Menen, in uitvoering van een

beslissing van de gemeenteraad van ............ en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht.

- de Stad Waregem met zetel te 8790 Waregem, Gemeenteplein 2, alhier

vertegenwoordigd door de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester en voorzitter van de

gemeenteraad en de heer Guido De Langhe, stadssecretaris, handelend in naam en voor

rekening van de Stad Waregem, in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad

van ............ en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht.

- de Stad Wervik met zetel te 8940 Wervik, Sint-Maartensplein 16, alhier vertegenwoordigd

door de heer Johnny Goos, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad en de heer

Philippe Verraes, stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de Stad Wervik,

in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van ............ en onder voorbehoud van

bestuurlijk toezicht.

Hierna genoemd de collectiehouders

EN

de vzw Archeologische Inventaris Vlaanderen met zetel te 9000 Gent, Woeringestraat 81, alhier

vertegenwoordigd door Philippe Crombé, voorzitter, en door Jean Bourgeois, secretaris.

Hierna genoemd AIV

Allen genoemd de partners

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p39/88


In aanmerking nemende:

Dat de partners willen bijdragen tot het duurzaam behoud en ontsluiting van de diverse

archeologische ensembles in de regio Kortrijk;

Dat de collectiehouders elk afzonderlijk hun verantwoordelijkheid willen opnemen tegenover de

historische archeologische ensembles die zij zelf in beheer hebben;

Dat vele collecties versnipperd zijn over de regio;

Dat de uitvoering van een duurzame registratie, herverpakking en ontsluiting externe hulp

vereist;

Dat om deze doelstelling te bereiken de partners zoveel mogelijk uniform willen werken en de

inspanningen willen delen;

wordt de volgende samenwerkingsovereenkomst afgesloten:

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst

1.1. Met deze overeenkomst verbinden de partners zich tot het realiseren van een ad hoc

project dat volgende elementen bevat:

1.1.1. een adequate en duurzame herverpakking van de kwetsbare objecten in de collecties

in eigendom van de collectiehouders. Het gaat hier om alle collecties die na onderzoek voor

permanente bewaring bij de collectiehouders in depot werden gegeven;

1.1.2. een objectregistratie op basisniveau voor alle archeologische objecten, bulkgroepen of

stalen in de collectie.

1.1.3. een passende en selectieve ontsluiting met regionaal perspectief, gericht op het brede

publiek.

Artikel 2 - looptijd

2.1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de partijen en

loopt tot 31 december 2013.

Artikel 3 - Inbreng van de partners

3.1. Overleg Cultuur verbindt zich tot:

- Een financiële tussenkomst in de kosten voor het realiseren van het project, en dit

volgens de verdeling vermeld in artikel 4 (inclusief BTW).

- Het opnemen van de coördinatie van het project.

- De aankoop van passend materiaal voor de verpakking van de collecties.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p40/88


- Het coördineren en indien nodig uitbesteden van een kwaliteitsvol ontsluitingsluik.

- Het naleven van de wet en KB's betreffende de overheidsopdrachten in alle aspecten van

het project.

- Het desgewenst grafisch uitwerken van flyers, posters, advertenties,... en dit volgens een

huisstijl die niet diegene is van één specifieke partner.

- Het actief bekendmaken van het ontsluitingsluik via de eigen communicatiekanalen en dit

in afspraak met de andere partners.

3.2. Stad Kortrijk verbindt zich tot:

- Een financiële tussenkomst in de kosten voor het realiseren van het project, en dit

volgens de verdeling vermeld in artikel 4 (inclusief BTW). Deze tussenkomst kan door Overleg

Cultuur gevorderd worden voor 1 november 2012 en zal gestort worden op het rekeningnummer

van Overleg Cultuur. Stad Kortrijk voorziet deze tussenkomst vanuit het bestaande budget voor

regionale depotwerking, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst van november 2010

tussen de Provincie West-Vlaanderen, Overleg Cultuur en Stad Kortrijk.

- Het verstrekken van inhoudelijke steun, het aanbrengen van relevante gegevens,

publicaties en archiefmateriaal die aan de registratie van de collectie kunnen bijdragen (in

overleg met de vzw Stedelijke Musea Kortrijk).

- De inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van het publieksluik.

- Het actief bekendmaken van het ontsluitingsluik via de eigen communicatiekanalen en dit

in afspraak met de andere partners.

3.3. de collectiehouders verbinden zich tot:

- Een financiële tussenkomst in de kosten voor het realiseren van het project, en dit

volgens de verdeling vermeld in artikel 4 (inclusief BTW). Deze tussenkomst kan door Overleg

Cultuur gevorderd worden voor 1 november 2012 en zal gestort worden op het rekeningnummer

van Overleg Cultuur.

- Het ter beschikking stellen van geschikte werkruimtes voor het uitvoeren van het project.

De werkruimte biedt een tafel, de nodige plaats, een toilet en een internetverbinding.

- Het verstrekken van inhoudelijke steun, het aanbrengen van relevante gegevens,

publicaties en archiefmateriaal die aan de registratie van de collectie kunnen bijdragen.

- Het zoeken van een geschikte depotlocatie voor hun collectie, met de nodige rekken.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p41/88


- Het aantrekken, waar nodig, van vrijwilligers/stagiairs en het voorzien van gepaste

verzekeringen en onkostenvergoedingen, volgens het geldende reglement bij de

collectiehouder.

- De inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van het publieksluik.

- Het actief bekendmaken van het ontsluitingsluik via de eigen communicatiekanalen en dit

in afspraak met de andere partners.

3.4. AIV verbindt zich tot:

- Het aanwerven, verzekeren en aansturen van geschikte jobstudenten (studenten BA of

MA archeologie) voor de uitvoering van het registratie- en herverpakkingswerk.

- De wetenschappelijke begeleiding van de registratie en herverpakking.

Verplaatsingskosten verbonden aan de begeleiding zal AIV invorderen bij Overleg Cultuur.

- De wetenschappelijke begeleiding bij het uitwerken van het publieksluik.

- Het actief bekendmaken van het ontsluitingsluik via de eigen communicatiekanalen en dit

in afspraak met de andere partners.

Artikel 4 - Kosten

4.1. Overleg Cultuur prefinanciert de kosten met betrekking tot het project.

4.2. AIV zal het registratiewerk, i.e. de kosten voor het aanwerven en verzekeren van

jobstudenten en verplaatsingkosten, aan Overleg Cultuur factureren. De facturatie zal

opgesplitst worden in verschillende facturen in functie van de gerealiseerde kosten. De betaling

geschiedt op rekeningnummer 447-0005731-30.

4.3. De collectiehouders, Overleg Cultuur en Stad Kortrijk leveren een eenmalige financiële

tussenkomst in deze kosten ten belope van de bedragen bepaald in onderstaande tabel:

Overleg Cultuur € 6000

Stad Kortrijk € 5000

Gemeente Deerlijk € 400

Stad Harelbeke € 2300

OCMW Kortrijk € 500

Vzw Stedelijke Musea Kortrijk € 3350

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p42/88


Intercommunale Leiedal € 625

Stad Menen € 1100

Stad Waregem € 500

Stad Wervik € 2200

Artikel 5 - Modaliteiten van de overeenkomst

5.1. Overleg Cultuur bezorgt de collectiehouders jaarlijks een financieel verslag van de uitgaven

in het kader van dit project.

5.2. Overleg Cultuur voorziet in een buffer, aan te wenden voor mogelijke onvoorziene

kosten, en dit tot een maximum van € 2000. Bij overschrijding wordt de extra kost volgens de

bovenstaande verdeelsleutel (zie 4.3) verdeeld over de partners.

5.3. De partners komen overeen dat eventuele overschotten bij afloop van het project als

krediet worden behouden om bij toekomstige archeologische projecten te worden ingezet voor

registratie, verpakking of ontsluiting. De toewijzing gebeurt in onderlinge overeenstemming

tussen de collectiehouders, Overleg Cultuur en de erfgoedcel.

5.4. Materialen aangekocht en gebruikt in het kader van het registratie- en

herverpakkingsproject worden eigendom van de collectiehouder eenmaal de registratie van het

volledige ensemble van de collectiehouder afgerond is.

Artikel 6 - SUBSIDIES

6.1. De partners engageren zich om voor 1 maart 2012 een gezamenlijke

projectsubsidieaanvraag in te dienen onder het erfgoedreglement van de provincie West-

Vlaanderen. Overleg Cultuur zal daarbij als hoofdaanvrager fungeren.

6.2. Bij het niet verkrijgen van provinciale subsidies (nieuws te verwachten in juni 2012),

wordt het ontsluitingsluik voorzien onder artikel 1.1.3, na overleg van de partners, ingeperkt of

geschrapt.

Artikel 7 - externe ondersteuning

7.1. De partners zullen het project uitbouwen in nauwe samenspraak met de gebiedswerker

cultuur en de depotconsulenten van de Provincie West-Vlaanderen. De partners zullen beroep

doen op hun adviezen en ondersteuning bij de registratie, herverpakking, ontsluiting en

publiekswerking rond de archeologische collecties.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p43/88


7.2. De metagegevens van de registratie zullen worden bewaard en beheerd in de provinciale

erfgoeddatabank. Een selectie van de objecten zal ook via de publiekswebsite van deze

databank ontsloten worden.

Artikel 8 - Informatieverstrekking

8.1. Gedurende de looptijd van het project is er minstens om de zes maand overleg tussen de

partners waarin de voortgang van het volledige project wordt besproken en waarin concrete

afspraken worden gemaakt.

8.2. Het overleg wordt georganiseerd in een stuurgroep die in timing zal aansluiten bij het

bestaand regionaal erfgoedoverleg, in de schoot van Overleg Cultuur.

8.3. De coördinator regionaal collectie- en depotbeleid zit de stuurgroep voor.

Artikel 9 - Communicatie

9.1. Bij elke communicatie over het project worden alle partners correct en op een

gelijkwaardige manier vermeld.

9.2. De partijen komen overeen om elke communicatie omtrent het project naar derden alleen

na onderlinge goedkeuring te laten verlopen. De coördinatie van de communcatie is gesitueerd

bij Overleg Cultuur.

9.3. Alle partners verzekeren vermelding van de inventarisnummers en naam van de

collectiehouder bij publieke communicatie rond een specifiek object. Het eigendomsrecht van

de collectiehouder wordt daarbij gerespecteerd.

Artikel 10 - auteursrechten

10.1. Volledig eigendomsrecht op de gegenereerde metagegevens van de objecten berust

bij de collectiehouders.

10.2. De collectiehouders verzekeren volledig consultatierecht van de object- en

opgravingsgegevens aan alle partners.

Artikel 11 - Geschillen

11.1. De rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.

Opgemaakt in 11 exemplaren op ......... Iedere partij erkent één exemplaar van deze

overeenkomst te hebben ontvangen.

Voor Overleg Cultuur

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p44/88


Christine Depuydt

Voorzitter

Pietro Iacopucci

Ondervoorzitter

Voor de stad Kortrijk

Stefaan De Clerck

Burgemeester

Geert Hillaert

Stadssecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Voor de gemeente Deerlijk

Claude Croes

Burgemeester

Trees Longueville

Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Voor de stad Harelbeke

Willy Vandemeulebroucke

Voorzitter van de gemeenteraad

Carlo Daelman

Stadssecretaris

Voor de Stedelijke Musea Kortrijk vzw

Christine Depuydt

Voorzitter

Isabelle de Jaegere

Secretaris

Voor het OCMW Kortrijk

Franceska Verhenne

Voorzitter

Philippe Awouters

Secretaris

Voor de intercommunale Leiedal

Filip Santy

Voorzitter

Karel Debaere

Algemeen Directeur

Voor de stad Menen

Gilbert Bossuyt

Burgemeester

Eric Algoet

Stadssecretaris

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p45/88


Voorzitter van de gemeenteraad

Voor de stad Waregem

Kurt Vanryckeghem

Burgemeester

Guido De Langhe

Stadssecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Voor de stad Wervik

Johnny Goos

Burgemeester

Philippe Verraes

Stadssecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Voor de Archeologische Inventaris Vlaanderen

Philippe Crombé

Voorzitter

Jean Bourgeois

Secretaris"

10 Poëzie op gevels kluifrotonde.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-262274

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Catherine Baelde

Email: Catherine.Baelde@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 40

Samenvatting:

Er is een overeenkomst opgemaakt tussen de stad Kortrijk en het Agentschap Wegen en

Verkeer voor het tijdelijke gebruik van de gevels ter hoogte van de kluifrotonde, aan de hoek

Magdalenastraat-Zandstraat voor een artistiek project. De tekst van deze overeenkomst wordt

aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Beschrijving:

Het Agentschap Wegen & Verkeer heeft haar akkoord gegeven als eigenaar/beheerder voor het

tijdelijk ter beschikking stellen van de gevels ter hoogte van de kluifrotonde zuid, aan de hoek

Magdalenastraat- Zandstraat, voor het artistieke project van Moniek Gheysens.

De directie Communicatie en Recht heeft een overeenkomst opgemaakt tussen de stad Kortrijk

en het Agentschap Wegen & Verkeer.

De overeenkomst werd ter kennis gebracht van de eigenaars/ bewoners van de gebouwen, die

aangebouwd zijn tegen voormelde gevels.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p46/88


De uitvoeringsmodaliteiten en de uitvoering zelf zullen gebeuren in overleg met raadslid Moniek

Gheysens.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

overeenkomst goed te keuren.

Advies van

Type

Leefmilieu

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de gebruiksovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en het Agentschap

Wegen & Verkeer betreffende het gebruik van de gevels aan de kluifrontonde te Kortrijk, hoek

Zandstraat-Magdalenastraat, waarvan de tekst als volgt luidt:

'Artikel 1- Partij enerzijds geeft toelating aan partij anderzijds om gebruik te maken van de

gevels, die partij enerzijds in eigendom toebehoren, van de gebouwen die visueel voorgesteld

zijn op de foto welke als bijlage gehecht is aan onderhavige overeenkomst.

Artikel 2- Voormelde toelating wordt verleend in functie van een artistiek project van partij

anderzijds waarbij verschillende muren in de stad beschilderd worden met poëtische teksten.

Deze overeenkomst slaat op de blinde gevels aan de kluifrotonde te Kortrijk, hoek Zandstraat-

Magdalenastraat.

Artikel 3- Deze toelating wordt verleend om niet.

Artikel 4- Deze toelating wordt verleend per loutere gedoogzaamheid en voor onbepaalde duur

en dit zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring. Partij

enerzijds houdt zich het recht voor om ten allen tijde een einde te maken aan het gebruik, bij

middel van een gewoon schrijven en mits een opzegtermijn in acht te nemen van drie maanden

en zonder dat dit enig recht op schadevergoeding kan doen ontstaan in hoofde van partij

anderzijds.

Artikel 5- In geval er bij het aanbrengen of verwijderen van de poëtische teksten schade zou

ontstaan aan de gevels is partij anderzijds ertoe gehouden deze schade te vergoeden. Na het

verwijderen van de teksten moet de gevel in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden.

Artikel 6- Partij anderzijds staat in voor het onderhoud van de bomen die voor de teksten langs

het voetpad staan. Dit in samenspraak met het wegendistrict van partij enerzijds.

Artikel 7- Partij anderzijds verbindt er zich toe de inhoud van deze overeenkomst ter kennis te

brengen van de eigenaars/bewoners van de gebouwen die aangebouwd zijn tegen voormelde

gevels.'

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p47/88


11 vzw Feest in Kortrijk. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-253372

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Sabine Keerstock

Email: Sabine.Keerstock@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 22

Samenvatting:

Het jaaractieplan en het budget 2012 van de vzw Feest in Kortrijk, zoals goedgekeurd door de

Algemene Vergadering, worden conform de samenwerkingsovereenkomst, ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform de samenwerkingsovereenkomst heeft de Algemene Vergadering van de vzw Feest

in Kortrijk het budget 2012 en het jaaractieplan 2012 in vergadering van 25 oktober 2011

goedgekeurd.

In het kader van voormelde algemene doelstellingen regisseert en/of coproduceert de vzw FIK

volgende 2 ankermomenten in de binnenstad:

1. De realisatie van het meerdaagse Sinksenfestival.

2. De realisatie van het meerdaagse evenement "Winter in Kortrijk".

Via deze twee ankermomenten zorgt vzw FIK mee voor de uitstraling van stad Kortrijk

als een aantrekkelijke en dynamische stad. Samenwerking, creatie, actieve en passieve

participatie vernieuwing en beleving staan hierbij centraal. De Kortrijkzaan en de inwoners

van de (grens)regio zijn zowel het doelpubliek als de coproducenten. Voor het slagen van

deze opdracht en de realisatie van de doelstellingen is samenwerking met diverse partners

essentieel: stedelijke en niet stedelijke cultuuractoren, handelaars, etc.

Het budget 2012 sluit met een totaal in uitgaven en ontvangsten van € 270.300,00.

Conform de beheersovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan en het

budget 2012 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Beide documenten werden

reeds goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw in zitting van 25 oktober 2011.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Cultuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het budget 2012 van de vzw Feest in Kortrijk, welke sluit in evenwicht voor een bedrag van

270.300,00 goed te keuren.

2. Het jaaractieplan 2012 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p48/88


12 RUP De Warande: ontwerp. Voorlopige vaststelling.

Commissie 2 - Dossier: 12-260988

Directie: Stadsplanning en Ontwikkeling - Dossierbehandelaar: Liesbeth Terryn

Email: liesbeth.terryn@kortrijk.be - Tel: 056 27 84 53

Samenvatting:

Het voorontwerp RUP 'de Warande' werd op 5 december 2011 voorgelegd aan de plenaire

vergadering. Er werd geconcludeerd dat de procedure van het RUP kan worden verdergezet

zonder fundamentele veranderingen aan de inhoud ervan. Wel worden enkele kleinere

aanvullingen en aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften gevraagd. Het ontwerp

RUP werd opgemaakt rekening houdend met de conclusies van de plenaire vergadering.

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 2.2.14 §1 wordt het ontwerp RUP aan de

gemeenteraad voorgelegd voor voorlopige vaststelling. Vervolgens zal het ontwerp RUP aan

een openbaar onderzoek onderworpen worden gedurende 60 dagen.

Beschrijving:

Situering:

Situering van het plangebied:

Het gebied ligt ingesloten tussen de Ringlaan, Heirweg, Izegemsestraat en het plangebied van

het BPA 'Woonwagenterrein'.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan:

In het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgenomen

dat het gebied van De Warande gereorganiseerd wordt in functie van de verdere uitbouw

van speel-, recreatie- en verblijfsmogelijkheden voor jongeren. Tevens is opgenomen dat het

tracé van de N50c niet verder wordt behouden en dat zal worden onderzocht in welke mate de

reservatiestrook voor de N50c kan worden gebruikt voor de uitbreiding van de Warande en het

aanleggen van een noordelijke fiets- en wandelverbinding.

In het bindend gedeelte is expliciet opgenomen dat:

- een RUP wordt opgemaakt voor de uitbouw van de Warande;

- een RUP wordt opgemaakt voor de herbestemming van de reservatiestrook van de N50.

Doordat het speeldomein van de Warande wordt uitgebreid tot aan de reservatiestrook van

de N50c is het wenselijk om beide bovenvermelde doelstellingen via één gemeentelijk RUP te

realiseren.

De inhoudelijke elementen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zullen worden vertaald

in het RUP. Hoewel de opname van de gronden van de Waak niet expliciet zijn vermeld in het

structuurplan, is het een ruimtelijke evidentie om ook hun gronden mee te nemen in het RUP.

De gronden van de Waak en de Warande zijn verweven met elkaar. Tevens is opname van

beide terreinen vereist in functie van het voorzien van een gemeenschappelijke parking.

BPA 49 Warande:

Het vigerende bijzonder plan van aanleg 49 Warande werd goedgekeurd bij M.B. van 19

november 1996. Een beperkt deel van het BPA ter hoogte van de Ringlaan is door de

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p49/88


vervalregeling (M.B. 4 april 2001) niet meer rechtsgeldig. Het BPA omvat het oostelijk

deel van het gebied gelegen tussen de Ringlaan, de Heirweg en de Izegemsestraat. De

stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingen van het vigerende BPA zijn erg beperkend

waardoor het geplande project van zowel de Waak als de Warande niet volledig gerealiseerd

kan worden.

Bovendien moet het plangebied uitgebreid worden zodat de volledige terreinen van de Warande

en de Waak een gepaste bestemming krijgen. De uitbreiding staat ook in functie van het

schrappen van de reservatiestrook van de N50c. Een herziening en uitbreiding van het BPA is

ook wenselijk in functie van de bestaande bebouwing langs de Heirweg en de Izegemsestraat.

Deze bebouwing wordt meegenomen in het RUP om de beperkende voorschriften van het BPA

en van bestaande verkavelingen te wijzigen. Opname van deze percelen heeft als bijkomend

voordeel dat op die manier een ruimtelijk logische plangrens wordt bekomen.

Om bovenvermelde redenen moet het huidige BPA dan ook herzien en uitgebreid worden.

Aangezien de stad Kortrijk een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft,

kan dit planologisch initiatief enkel gebeuren via de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk

uitvoeringsplan. Een RUP dient dan ook uitvoering te geven aan het gemeentelijk ruimtelijk

structuurplan.

Studie N50c:

Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Kortrijk werd beslist om de N50c

niet te realiseren. De aanleg van de N50c is vanuit mobiliteitsaspect niet wenselijk. Dit wordt

onderschreven door de stad en het Vlaams Gewest. De studie had als voornaamste doelstelling

om alternatieve bestemmingen voor het tracé van de N50c te bepalen. Een deel van de

herbestemming van het tracé wordt meegenomen in het RUP de Warande.

Uit de resultaten van de studie is gebleken dat de potentiële meerwaarde van het tracé als

fietsverbinding zeer groot is en het zinvol is om de N50c als bovenlokale fietsverbinding te

selecteren. Ook de potentiële meerwaarde als groen-recreatieve corridor is groot. Hierdoor

kan immers een snoer van verschillende groen-recreatieve elementen ontstaan vanaf de Leie

en de Kortrijkse binnenstad over de Heulebeek tot het speeldomein De Warande. In de studie

werd voor het zuidelijk deel gewerkt met verschillende scenario's die meerdere mogelijke

ontwikkelingen voorstellen voor het gebied ten zuiden van de Heulebeek. Daarin is een

voorkeurscenario gekozen. Voor het noordelijk deel is het duidelijk wat de doelstellingen zijn

(fietsverbinding, groen-recreatieve corridor) en kan bijgevolg de herbestemming meegenomen

worden in het RUP De Warande.

Historiek RUP-procedure:

Opstart:

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 16 februari 2011 om een

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor de gronden van de Warande en de

Waak

Globale visie RUP:

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p50/88


Zowel voor de gronden van de Waak als van de Warande werd een inrichtingsplan opgemaakt,

dit in functie van de geplande uitbreiding en herinrichting van beide sites. Op basis van

deze inrichtingsplannen werd verder overlegd met de Warande, de Branding Waak vzw, het

studiebureau Fris in het Landschap (i.s.m. Studio Basta) en enkele directies van de stad. Dit

resulteerde in de opmaak van het definitieve inrichtingsplan voor de Warande, een aanzet tot

samenwerkingsovereenkomst tussen de Warande en de Branding Waak vzw en de verdere

concretisering van de bouwplannen van de Branding Waak vzw. Dit gebeurde in nauw overleg

met het team Jeugd van de directie Burger en Welzijn, de directie Mobiliteit en Infrastructuur en

de directie Leefmilieu.

In grote lijnen zijn de planopties samen te vatten als:

- Concentratie 'harde functies': de bebouwing en verharding van de Warande en de Branding

Waak vzw worden geconcentreerd in het gebied tussen de Vlaanderenbeek en het woongebied

langs de Heirweg. Dit gebied wordt bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

- Openruimtegebied ten westen van de Vlaanderenbeek: het gebied ten westen van de

Vlaanderenbeek wordt ingericht als gemengd open ruimtegebied, waarbinnen landbouw,

groenaanleg, recreatie, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en waterbeheer

nevengeschikte functies zijn. Binnen dit gebied wordt geen bebouwing toegelaten. De op het

gewestplan voorziene reservatiestrook voor de N50c wordt geschrapt.

- Wonen: dit is de bestendiging van het woongebied langs de Heirweg, Izegemsestraat en

de verkaveling van de Vlaanderenbeek. Wegenis wordt opgenomen binnen deze zone en niet

afzonderlijk bestemd.

- De Vlaanderenbeek wordt ter hoogte van het gemengd openruimtegebied gevrijwaard.

- Het speelbos op het bestaande domein De Warande wordt symbolisch verankerd in het RUP.

De bestaande bebossing wordt maximaal behouden als speelbos en als open ruimte binnen de

zone waar de harde functies worden geconcentreerd.

- De noord-zuidelijke fiets- en wandelverbinding: is structurerend voor het gebied. De

verbinding op het tracé van de N50c maakt deel uit van een nieuwe belangrijke fietsverbinding

vanuit Kortrijk, Heule-Watermolen naar het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord.

- In- en uitritten langs de Ringlaan. Langs de ventweg van de R8 zal ter hoogte van de

bestaande in- en uitrit van De Branding Waak vzw ook in de toekomst een in- en uitrit worden

voorzien als hoofdtoegang voor gemotoriseerd verkeer. In functie van een vlotte ontsluiting van

de parking en de interne circulatie van busverkeer wordt één bijkomende uitrit naar de Ringlaan

vooropgesteld.

- Parkeren: het parkeren wordt gebundeld langs de R8. Het gaat om een gemeenschappelijke

parking voor de Warande en Branding Waak vzw, in uitbreiding van de bestaande parking. De

noodzaak tot uitbreiding van de parking is gemotiveerd in de toelichtingsnota bij het RUP.

Ontheffing planMERplicht:

Op 6 april 2011 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de startnota en de

planMERscreening goed.

De dienst MER besliste op 8 september 2011, op basis van de ingediende planMERscreening

en de ontvangen adviezen, dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke

milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p51/88


Voorontwerp RUP:

De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige

voorschriften in het voorontwerp RUP.

Het voorontwerp RUP werd op 26 oktober goedgekeurd door het College van Burgemeester en

Schepenen. Nadien werden de adviserende instanties aangeschreven.

Plenaire vergadering:

De adviserende instanties brachten allen een gunstig of voorwaardelijk gunstig advies uit. De

plenaire vergadering werd op 5 december 2011 georganiseerd. Op de plenaire vergadering

waren de provincie West-Vlaanderen, het Departement Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse

Overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer aanwezig.

De plenaire vergadering concludeerde dat de procedure van het RUP kan worden verdergezet

zonder fundamentele veranderingen aan de inhoud ervan. Wel werden enkele kleinere

aanvullingen en aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften gevraagd. Het

Departement Ruimtelijke Ordening gaf aan tevreden te zijn met de inhoudelijke opbouw en de

ruimtelijke opties van het RUP. De andere aanwezige besturen beaamden dit. De conclusie van

de plenaire vergadering werd opgenomen in het verslag. De aanwezige besturen hadden geen

opmerkingen op het verslag.

Ontwerp RUP:

Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP beperkt

aangepast. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing is het toelaten van bijkomende functies

als hoofdfunctie (bovenop de woonfunctie) voor de hoeve Ter Mote, dit omwille van de

opname in de inventaris Onroerend Erfgoed. Daarnaast werden de opties rond wonen

en de Vlaanderenbeek verduidelijkt en werden enkele aanpassingen doorgevoerd in de

stedenbouwkundige voorschriften. Het gaat daarbij om een beperkt aantal verduidelijkingen

en herformuleringen. Dit ontwerp van RUP wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor

voorlopige vaststelling.

Het ontwerp van gemeentelijk RUP 'De Warande' bevat een verordenend grafisch plan met

erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; een weergave van de feitelijke en juridische

toestand; de relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering

is; een opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die

opgeheven worden; een overzicht van de conclusies van de planMERscreening; en een register

van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan

geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met bijhorende uitvoeringsbesluiten en het

gemeentedecreet zijn van toepassing.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p52/88


Vervolg procedure:

Na de voorlopige vaststelling zal het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen worden aan een

openbaar onderzoek gedurende 60 dagen.

De adviezen en eventuele bezwaren worden gebundeld door de Gecoro. Het advies van de

Gecoro wordt nadien voorgelegd aan de gemeenteraad, die zich moet uitspreken over de

bezwaren en adviezen en het ontwerp RUP definitief moet vaststellen.

Budget:

n.v.t.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'De Warande', bestaande uit een verordenend

grafisch plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een

toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijk

Ordening zijn opgenomen, voorlopig vast te stellen.

13 President Kennedylaan, wegvak Marionetten-Munkendoornstraat.

Onteigeningsplan en rooilijnplan.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 12-260500

Directie: Stadsplanning en Ontwikkeling - Dossierbehandelaar: Eva Vanmarcke

Email: eva.vanmarcke@kortrijk.be - Tel: 056 27 84 28

Samenvatting:

De heraanleg van de President Kennedylaan tussen de Munkendoornstraat en de Marionetten

is een onderdeel van de heraanleg van de President Kennedylaan. Om de bereikbaarheid van

de verschillende vervoersmodi te garanderen dient dit deel van de President Kennedylaan

heringericht te worden. In zitting van 14 november 2011 gaf de gemeenteraad de voorlopige

goedkeuring voor het onteigenings- en rooilijnplan 'President Kennedylaan, wegvak

Marionetten-Munkendoornstraat' dat voorziet in een verbreding van het wegprofiel. In uitvoering

van de voorgeschreven wettelijke procedure is een openbaar onderzoek gehouden dat liep

van 24 november 2011 tot 23 december 2011. Tijdens het openbaar onderzoek heeft iedereen

de mogelijkheid gekregen het dossier in te zien, hierbij zijn 2 bezwaarschriften, 1 brief met

opmerkingen en 1 advies ingediend. Met deze nota worden de bezwaren en opmerkingen

behandeld en wordt het voorstel tot definitieve goedkeuring van het onteigenings- en rooilijnplan

voorgelegd.

Beschrijving:

1. Situering

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p53/88


De President Kennedylaan situeert zich in het stadsdeel Hoog-Kortrijk, ten zuiden van

de E17 en ten westen van de verkeerswisselaar E17/R8 (het Ei). Het wegvak tussen de

Munkendoornstraat en de Marionetten grenst ten noorden aan de site van het AZ Groeninge.

2. Project

In het kader van de ontsluiting van het AZ Groeninge wordt de President Kennedylaan

heringericht. Ter hoogte van de inrit van de parking van het ziekenhuis wordt een rotonde

aangelegd. Tussen deze rotonde en de rotonde met de Munkendoornstraat wordt één rijstrook

voorzien per rijrichting, gescheiden door een doorlopende groene middenberm met een centrale

rij hoogstammen. Vanaf en in het verlengde van de voorziene bushaltes aan de hoofdingang

van het AZ Groeninge, wordt een bijzonder overrijdbare busbaan voorzien tot aan de rotonde.

Aan de zuidzijde wordt een vrijliggend éénrichtingsfietspad voorzien en aan de zijde van

het ziekenhuis een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. De fietspaden worden hier eveneens

gescheiden door groene zijbermen.

In het kader van deze geplande werken is een aanpassing van de rooilijn en onteigening

noodzakelijk.

3. Planologische context

- Gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied (Besluit Vlamse Regering d.d. 20

januari 2006)

In de afbakening van het regionaalstedelijk gebied wordt Hoog-Kortrijk aangeduid als een

multifunctionele stedelijke omgeving die volledig tot het regionaalstedelijk gebied wordt

gerekend.

De zone Hoog-Kortrijk is gelegen binnen de afbakeningslijn van het gewestelijk RUP

"Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" maar werd niet herbestemd in een specifiek

deelplan.

- Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (Besluit Bestendige Deputatie van de provincie

West-Vlaanderen d.d. 26 april 2007)

Hoog Kortrijk biedt uitzonderlijke mogelijkheden voor het lokaliseren van hoogwaardige diensten

en voorzieningen.

- Gemeentelijk RUP AZ Groeninge (Besluit Bestendige Deputatie van de provincie West-

Vlaanderen d.d. 7 juli 2010)

Het RUP heeft twee primaire doelstellingen. Enerzijds streeft het naar een afstemming

tussen het groen lint zuid en de zorgsite van het fusieziekenhuis AZ Groeninge en anderzijds

naar het planologisch omkaderen van een vanuit mobiliteitsoogpunt noodzakelijke nieuwe

verbindingsweg tussen de President Kennedylaan en de verkeerswisselaar het Ei (E17/R8).

4. Mobiliteitsplannen

- Mobiliteitsplan Kortrijk (2001)

Het mobiliteitsplan wijst op de noodzaak om binnen Hoog Kortrijk een hoofdstructuur te creëren.

- Mobiliteitsplan Hoog-Kortrijk (2005-2006-2008)

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p54/88


Zoals bepaald in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd er voor de geplande

ontwikkelingen op Hoog Kortrijk een mobiliteitseffectenrapport opgemaakt. De inplanting van

het fusieziekenhuis AZ Groeninge komt ruim aan bod in het mobiliteitsplan Hoog Kortrijk en

de daaraan gekoppelde vervolgstudies. In de vervolgstudie uit 2007-2008 (Mobiliteitsplan

Hoog Kortrijk uitwerking deelaspecten) werd ondermeer het basisprofiel van de President

Kennedylaan vastgelegd.

- Doorstroming E17 bij realisatie mobiliteitsplan Hoog-Kortrijk (2008)

1. Verbindingsweg E17/R8 - doorstroming op E17

2. President Kennedylaan

De heraanleg van de President Kennedylaan gebeurt conform volgende inrichtingsprincipes:

- De President Kennedylaan wordt heraangelegd als een ordenende landschappelijke

as waarop verschillende ruimtelijke entiteiten aantakken, waaronder de

ziekenhuiscampus;

- Het kruispunt van de President Kennedylaan met de Munkendoornstraat en de

nieuwe verbindingsweg wordt ingericht als rotonde. Ter hoogte van de westelijke

ontsluitingsweg, aan de westvleugel van het ziekenhuis, wordt een tweede rotonde

voorzien;

- De inrichting wordt afgestemd op een multimodaal gebruik; de verschillende

netwerken (fiets, openbaar vervoer en auto) worden er op elkaar afgestemd;

- De Presiedent Kennedylaan wordt ingericht als een verbindend element dat eenheid

brengt binnen Hoog Kortrijk. De klemtoon wordt gelegd op de sterke lineariteit van de

as en de uniformiteit van de her aan te leggen kruispunten;

- De flauwe bocht in de as ter hoogte van het AZ Groeninge wordt weggewerkt, ook

het hoogteverschil dat aanwezig is in het lengteprofiel wordt verminderd.

5. Motivering

Naar analogie met de andere centrumsteden, werd op 21 december 2007, een stadscontract

afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de stad Kortrijk. Dit contract is de uitdrukking van

de globale visie op de duurzame ontwikkeling van de stad en de financiële en administratieve

ondersteuning daarvan door de Vlaamse Overheid. Specifiek voor het stadscontract

is het project "Hoog Kortrijk" waarbij men verwijst naar de talrijke projecten die in dit

stadsgedeelte reeds gerealiseerd werden en nog op stapel staan. Hoog Kortrijk krijgt

stilaan de allure van een grote regionaal stedelijke attractiepool. Probleem hierbij is dat het

stadsdeel een verkeersstructuur heeft die op dit moment niet aangepast is om de bijkomende

verkeersgeneratie van die functies op te nemen.

Een mobiliteitsplan Hoog Kortrijk werd opgemaakt om de specifieke problematiek in de

omgeving te onderzoeken. Naast de doorstroming van het autoverkeer, werden ook

maatregelen voor het openbaar vervoer, het fietsverkeer en het vermijden van sluipverkeer

geformuleerd.

Om de toekomstige intensiteiten naar het hogere wegennet te brengen is naast het

vervolledigen van de R8 ook een bijkomende ontsluitingsweg naar het "Ei" noodzakelijk.

Daarnaast is ook de heraanleg van de President Kennedylaan noodzakelijk. De vormgeving

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p55/88


van de weg is niet afgestemd op de (toekomstige) rol van de weg. Een vlotte doorstroming van

de hulpdiensten van en naar het ziekenhuis is prioritair. Een bijzondere aandacht dient te gaan

naar de doorstroming van het openbaar vervoer. Langsheen de President Kennedylaan dient

een vrijliggend fietspad voorzien te worden. Beeldvorming en landschappelijke inkleding van de

President Kennedylaan, die activiteiten van een regionaal niveau ontsluit, is zeer belangrijk.

Op basis van deze principes werd een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de volledige

President Kennedylaan.

De Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer heeft het initiatief genomen om het

kruispunt President Kennedylaan - Doorniksesteenweg en de President Kennedylaan (tussen

de Doorniksesteenweg en de rotonde Beneluxlaan) her in te richten. Het einde van deze

werken wordt voorizen in het voorjaar van 2012.

Het laatste deel van de President Kennedylaan, wegvak Munkendoornstraat - Marionetten,

heeft een merkelijk smaller profiel dan de overige weggedeelten van de straat. Dit is ook

makkelijk verklaarbaar gezien ze voordien enkel functioneerde als lokale ontsluitingsweg voor

de directe omgeving.

De inplanting van de nieuwe ziekenhuiscampus bevindt zich volledig ter hoogte van dit

weggedeelte van de President Kennedylaan. Dit vak dient dus vooral (maar niet uitsluitend,

want ook het ruime publiek en het President Kennedypark zijn belanghebbend) in functie

van het nieuwe fusieziekenhuis heraangelegd te worden. Uit het mobiliteitsrapport blijkt

dan ook dat om de sterk verhoogde verkeersstromen, die een gevolg zijn van de ontsluiting

van deze nieuwe ziekenhuiscampus, op een veilige en goede manier te kunnen opvangen,

ingrijpende aanpassingen aan de President Kennedylaan zich dan ook opdringen. De nieuwe

ontwikkelingen op deze locatie zet de omgeving bijkomend onder druk en zorgt ervoor dat het

verzadigingspunt inzake verkeer en mobilitiet meer dan overschreden wordt.

Om de bereikbaarheid van de verschillende vervoersmodi van het ziekenhuis te garanderen

dient dit deel van de President Kennedylaan heringericht te worden zodat voldoende

doorstroming van het openbaar vervoer gegarandeerd wordt, de fietsers een veilige en

comfortabele route kunnen gebruiken en de bereikbaarheid van de parking gewaarborgd blijft.

Gezien de ontsluiting van de ziekenhuisparking zich vooral concentreert richting het kruispunt

van de President Kennedylaan met de Marionetten dient dit kruispunt te worden uitgewerkt

als rotonde. Ook ter hoogte van de Munkendoornstraat, en de aansluiting met de nieuwe

bypass naar de E17, wordt een rotonde voorzien. De behoefte aan herinrichting en mogelijke

alternatieven werden onderzocht in een startnota en verder uitgewerkt in een projectnota.

De heraanleg van de President Kennedylaan, wegvak Munkendoornstraat - Marionetten

vereist aangepaste rooilijnbreedtes in functie van de aanleg van de rotondes en het aangepast

wegprofiel. Omwille van deze aangepaste rooilijnbreedtes wordt ongeveer 0,5ha grond van

aangelanden ingenomen. Aan dit rooilijnplan wordt dan ook een onteigeningsplan gekoppeld.

Met AZ Groeninge werd reeds een overeenkomst (GR 9 mei 2011) gesloten in verband met de

kosteloze overdracht van de gronden aan de noordelijke zijde van de weg.

In het kader van het verder verloop van de werken aan de president Kennedylaan en verder

realtisatie van het AZ Groeninge, mag er niet getalmd worden met het realiseren van de

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p56/88


onteigeningen en het eventueel instellen van een gerechtelijke procedure. Na realisatie van de

volgende fasen in de bouw van het AZ Groeninge zal het ziekenhuis een capaciteit van ruim

1000 bedden hebben. Dit betekent een verdrievoudiging ten opzichte van de huidige capaciteit.

Het is bijgevolg onontbeerlijk de heraanleg van het wegvak Munkendoornstraat - Marionetten

zo snel mogelijk te realiseren om op korte termijn een volledige verstikking van Hoog Kortrijk te

vermijden.

6. Onteigenende macht

Conform de bepalingen in de module 14 overeenkomst tussen de stad Kortrijk en het Vlaams

Gewest (GR d.d. 4 juli 2011) staat de stad in voor de nodige onteigeningen.

7. Juridische context

- Bestemming

- Gewestplan (Koninklijk Besluit d.d. 4 november 1977)

- Gewestplanwijzigingen (Besluit Vlaamse Regering d.d. 10 november 1998) (Besluit

Vlaamse Regering d.d. 6 juli 2001)

- Gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied (Besluit Vlaamse Regering

d.d. 20 januari 2006)

- Gemeentelijk RUP AZ Groeninge (Besluit Deputatie van de provincie West-

Vlaanderen d.d. 7 juli 2010)

- BPA nr 85 Groen Lint Zuid (Ministerieel Besluit d.d. 17 maart 2005)

Op vandaag is de President Kennedylaan, wegvak Marionetten - Munkendoornstraat,

gelegen binnen het gewestpkan Kortrijk (deels in een zone voor openbaar nut en

gemeenschapsvoorzieningen en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied). Na de

opmaak van het gemeenstelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 5 'AZ Groeninge' is voor het wegvak

Marionetten-Munkendoornstraat, ten noorden van de as van de weg, de bestemming 'gebied

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen' extra gespecifieerd in de

voorschriften van het gemeentelijk RUP. Naar aanleiding van het goedkeuren van het RUP

werd het gewestplan opgeheven voor het plangebied AZ Groeninge.

De andere helft (zuidzijde) behoudt de gewestplanbestemming 'landschappelijk waardevol

agrarisch gebied'. Ter hoogte van het kruispunt President Kennedylaan - Marionetten is

voor een beperkt deel de bestemming van het BPA 'woongebied' en 'zone voor wegen' van

toepassing.

Op basis van artikel 4.4.7. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan voor

lijninfrastructuur- en nutswerken die een gemeentelijk karakter hebben of een kleine wijziging

inhouden afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften.

"art 4.4.7. §2. In een vergunning voor kleine handelingen van algemeen belang, of voor

lijninfrastructuur- en nutswerken die een gemeentelijk karakter hebben of kleine wijzigingen

inhouden, mag steeds worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de

betrokken handelingen de algemene bestemming en het architectonische en landschappelijke

karakter van het gebied niet kennelijk in het gedrang brengen. [...]"

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p57/88


De President Kennedylaan vormt de grens tussen het landschappelijk waardevol agrarisch

gebied en een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen én is

een reeds bestaande weg die verbreed wordt. Deze werken zijn verzoenbaar met het karakter

van de omgeving.

De inrichtingsprincipes zijn van die aard dat de President Kennedylaan wordt gezien als

een ordenende, landschappelijke as. Naast het verhogen van de verkeersleefbaarheid en

optimalisatie van de mobiliteit in de omgeving wordt op deze manier ook een ruimtelijke en

landschappelijke meerwaarde gecreërd ten opzichte van de bestaande situatie.

"art 4.4.7. §2 [...] De Vlaamse Regering bepaalt welke handelingen van algemeen belang als

klein worden beschouwd, en welke lijninfrastructuur- en nutswerken een gemeentelijk karakter

hebben of een kleine wijziging inhouden. [...]"

De verbreding van de President Kennedylaan, wegvak Marionetten-Munkendoornstraat voldoet

aan de gestelde voorwaarden in het "Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de

handelingen in de zin van artikel 4.1.1. 5°, artikel 4.4.7. §2 en artikel 4.7.1. §2 tweede lid, van

de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en tot regeling van het vooroverleg van de Vlaamse

Bouwmeester" en de bijhorende handleiding voor de toepassing.

In antwoord op onze adviesvraag (d.d. 14 oktober 2011) bracht de gewestelijk

stedenbouwkundig ambtenaar op 29 november 2011 een gunstig stedenbouwkundig advies uit

voor de onteigening van de President Kennedylaan - wegvak Marionetten - Munkendoornstraat

en voor de bovenbeschreven afwijking.

- Rooilijnen

In toepassing van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de

rooilijnen werd een rooilijn- en onteigeningsplan opgemaakt.

Overeenkomstig hoofdstuk 3, artikel 12, van dit decreet, wordt het onteingeningsplan dat

gelijktijdig met het rooilijnplan, waarvan het de uitvoering beoogt, wordt opgesteld, samen met

het rooilijnplan onderworpen aan de procedure voor de vaststelling van het rooilijnplan.

Overeenkomstig hoofdstuk 2, afdeling 2, artikel 9 §2, van dit decreet, moeten deze plannen

onderworpen worden aan een openbaar onderzoek (24 november 2011 tot en met 23

december 2011).

- Onteigening

We verwijzen naar het gemeentedecreet en de onteigeningswet van 26 juli 1962 beteffende de

rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte,

gewijzigd bij de wet van 6 april 2000.

We verwijzen eveneens naar het decreet van 13 april 1988 houdende de bepaling van de

gevallen en modaliteiten waarin tot onteigening kan overgegaan door de Vlaamse Regering

en waarin het verlenen van een onteigeningsmachtiging aan andere tot onteigening bevoegde

rechtspersonen wordt voorzien.

We verwijzien eveneens naar het besluit van de Vlaamse Executieve van 19 december 1991

inzake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies,

de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, en naar

de omzendbrief BB 2011/5 betreffende het besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p58/88


Regering inzake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de

provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

(BS 16 december 2011, in werking op 26 december 2011).

(De omzendbrief BB 2011/5 vervangt de omzendbrief BA 99/01 inzake onteigeningen voor

algemeen nut.)

8. Adviezen

- Departement RWO, Ruimtelijke Ordening West Vlaanderen d.d. 29 november 2011 -

gunstig

Op 14 oktober 2011 werd, overeenkomstig de omzendbrief BA 99/01, een stedenbouwkundig

advies gevraagd bij het departement RWO, Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen.

"De betrokken werken betreffen het aanpassen van een bestaande lokale weg en het

aanleggen van fietsinfrastructuur langs deze weg. De werken zullen de verkeerveiligheid zeker

ten goede komen, gezien de grootte van de verkeersstromen die het ziekenhuis veroorzaakt.

De algemene bestemming van het agrarisch gebied komt niet in het gedrang, gezien de

beperkte inname van dit gebied. De groene structuur langs de weg zal tevens bijdragen tot de

landschappelijke waarde in de omgeving.

Conclusie: Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan

gebracht worden) met de wettelijke bepalingen terzake, alsook met de goede plaatselijke

ordening en zijn onmiddellijke omgeving."

Op basis van deze gunstige beoordeling vanuit het departement RWO kan, op basis van

artikel 4.7.1. §2 tweede lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de eigenlijke

stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van het wegvak, overeenkomstig de

reguliere procedure ingediend en behandeld worden.

- Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Mobiliteit en weginfrastructuur d.d. 22

december 2011 - gunstig

In het kader van het openbaar onderzoek werd op 18 november 2011, overeenkomstig het

decreet houdende de vaststelling en de realisatie van de rooilijnen, hoofstuk 2, afdeling 2,

artikel 9 §2, de deputatie op de hoogte gebracht van het ontwerp van rooilijnplan.

" [...] De provincie heeft m.b.t. het voorliggend ontwerp van rooilijnplan geen specifieke

bemerkingen."

9. Openbaar onderzoek

Voorliggend rooilijn- en onteigeningsplan werd openbaar gemaakt overeenkomstig de regels

vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 2, artikel 9 van het decreet houdende de vaststelling en

de realisatie van de rooilijnen. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat liep van 24

november 2011 tot 23 december 2011 werden 2 bezwaarschriften, 1 brief met opmerkingen en

1 advies (provincie) ontvangen.

De bezwaren [A-B] en opmerkingen [C] kunnen als volgt worden samengevat:

A. Mr. Declercq Dominique - afdeling 1 sectie E nr. 721G en afdeling 1 sectie E nr. 720W

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p59/88


1. De ligging van de rotonde ter hoogte van de Marionetten bezorgt de eigenaar,

naast het ontnemen van oppervlakte, ook een blijvende grote hinder in de

landbouwwerkzaamheden. Door de gebogen rooilijn ter hoogte van de rotonde

is het onmogelijk om bij akkerbouwbewerkingen dergelijke bochten te maken. De

oppervlakte die overblijft tussen de rotonde en de tuinen van de woningen van de

Marionetten is niet toegankelijk voor landbouwmachines.

2. Op de plannen is geen enkele oprit voorzien om op de percelen te geraken.

3. De verbreding van de Kennedylaan en de aanleg van de rotonde zijn zone-vreemde

ingrepen in agrarisch, landschappelijk waardevol gebied. De plannen houden geen

enkele rekening met de bestemming van deze gebieden.

4. Door het ziekenhuis komt er een verhoogd volume aan verkeer in deze omgeving.

Vanuit de richting Rollegem zal er verkeer via de Cannaertstraat (via de brug over

de E17) het ziekenhuis proberen te bereiken. De Cannaertstraat op zich en zeker de

aansluiting van de Cannaertstraat met de Marionetten is niet voorzien in de plannen.

Indien achteraf blijkt dat door de toegenomen verkeersdrukte alsnog een heraanleg

van de Cannaertstraat noodzakelijk zou zijn, dan zijn nieuwe infrastructuurwerken

noodzakelijk.

5. Alternatieve inplanting van het rondpunt met een verschuiving van het rond punt tot

op het effectieve kruispunt President Kennedylaan - Marionetten wordt voorgesteld.

B. Familie Decraene - Niess - afdeling 1 sectie E nr. 714E

1. De privacy en genot van landschappelijk waardevol landbouwgebied wordt 'door

de uitbreiding van de President Kennedylaan dermate aangetast dat de woning

(alleenstaande villa) niet langer aan de behoeftes betreffende privacy beantwoord'.

Langs de President Kennedylaan (voorkant woning) bedraagt de afstand tot de

rijweg ongeveer 15m en wordt deze afstand na onteigening gereduceerd tot 6m en

wordt voortuin (met groenscherm) ingenomen. Na onteigening komen alle ruimtes in

direct oogcontact met de straat, waardoor de privacy verdwijnt.

Aan de zuid-westelijke zijde kijkt de woning uit op landschappelijk waardevol

landbouwgebied dat een buffer vormt met de straat. Als gevolg van de geplande

uitbreiding van de President Kennedylaan, ten koste van het landschappelijk

waardevol landbouwgebied wordt deze buffer dermate gereduceerd dat de privacy

en de kwaliteitsbeleving wordt aangetast.

2. De President Kennedylaan blijft, na heraanleg, een 2-vaksbaan met gescheiden

fietspaden en voldoet daarmee ruim aan de nieuwe mobiliteitsbehoeftes. De

aanleg over dezelfde breedte als van de 4-vaksbaan verderop (Kinepolis -

Munkendoornstraat), visuele doortrekking, is onnodig (overdimensionering).

3. Het feit dat men een ander gebied aansnijdt werd niet in rekening gebracht.

4. Wens tot compensatie van het verdwijnen van privacy en minwaarde op het geheel

en aanleg van een vaste geluidswerende afscherming over de lengte van het

volledige perceel.

C. AZ Groeninge

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p60/88


1. Het is correct dat AZ Groeninge de gronden, waarvoor onteigening zal

worden doorgevoerd, kosteloos afstaat aan de stad en dit onbelast en vrij van

gebruik.

2. We herinneren aan de afspraak erin bestaande dat onze eigendom, grenzend aan

de te onteigenende eigendom, in ere zou worden hersteld op kosten van de stad van

zodra de onteingening een feit is.

"Door de onteigening zal de beplanting, bestrating, toegangspoort en aanhordende

bebouwing (poortpalen en begeleidingsmuren) die zich bevindt op het 'Notenhof'

teniet worden gedaan. Wanneer geen nieuwe beplanting en bijhorende infrastructuur

wordt voorzien, vervalt de afscheiding met de openbare weg en krijgt het onroerend

goed een geheel ander aanzicht, waardoor het zich niet langer in zijn oorspronkelijke

staat bevindt. Wij rekenen erop dat de afspraak tot heraanplant gehonoreerd zal

worden en wel in die mate dat de nieuwe beplanting beaantwoordt aan de beplanting

en bijhorende infrastructuur zoals beschreven in de opmetingsstaat van Topokor (in

bijlage bij het geschrijven gevoegd)."

De bezwaren en de opmerkingen werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg

ontvankelijk. De bezwaarschriften worden niet weerhouden om volgende redenen:

- Situering rond punt Marionetten [A1 en A5]

Het rond punt ter hoogte van het kruispunt met de Marionetten is noodzakelijk voor de

keerbewegingen van de bussen van De Lijn. Om de bediening van het ziekenhuis met het

openbaar vervoer te verzekeren worden een aantal bestaande buslijnen doorgetrokken tot aan

het AZ Groeninge. In de eerste ontwerpvoorstellen was het rond punt dichter bij de Marionetten

gelegen. Omdat de geplande aansluiting tot de parking van het AZ Groeninge daardoor

echter vlak voor het rond punt kwam te liggen en het omwille van de verkeerveiligheid en de

doorstroming niet wenselijk is om een ontsluiting van dergelijke omvang te organiseren vlak

bij een rond punt werd beslist om het rond punt als keerzone voor het openbaar vervoer te

combineren met de ontsluiting van de parking van het ziekenhuis.

Door het verschuiven van het rond punt wordt de omvang van de onteigening niet aangepast,

alleen de locatie ervan verschuift.

- Opritten [A2]

Momenteel worden een aantal opritten voorzien. De exacte locatie en het aantal kan gewijzigd

worden indien nodig blijkt. Dit heeft geen invloed op de aangepaste rooilijnen en/of de

voorgesteld onteigening.

- Bestemming: inname landschappelijk waardevol agrarisch gebied [A3 en B3]

De beperkte afwijking inzake de bestemming wordt uitvoerig behandeld onder punt 7. juridische

context en de overeenstemming met de wettelijke bepalingen hieromtrent worden nogmaals

bevestigd in het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, d.d. 29 november

2011.

- Privacy [B1]

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p61/88


Naar aanleiding van de heraanleg van de President Kennedylaan wordt het traject van de

weg beperkt gewijzigd. De afstand van de rijweg tot de woning blijft nagenoeg ongewijzigd.

In de bestaande groenberm komt supplementair t.o.v. de bestaande situatie een vrijliggend

eenrichtingsfietspad. Dit fietspad is echter gelegen in een zone die conform de huidige rooilijn

behoort tot het openbaar domein.

De verplaatsing van de rooilijn (inname van een strook van 3 à 4m van de voortuin)

gebeurt in functie van de aanleg van een nieuwe groenzone, met beplanting, die naast de

landschappelijke inkadering van de weg, reeds een vorm van buffering t.o.v. de woning op

zich zal nemen.

De impact op de privacy zal bijgevolg eerder beperkt zijn, aangezien het verwijderen en

eventueel heraanplanten van beplantingen en infrastructuur kan meegenomen worden bij de

concrete onderhandelingen.

- Verbreding President Kennedylaan, wegvak Munkendoornstraat - Marionetten [B2]

De President Kennedylaan wordt beschouwd als een ordenende landschappelijke as waarop

verschillende ruimtelijke entiteiten aantakken. In het ruimtelijk structuurplan wordt de President

Kennedylaan als ordenende factor voor de omgeving beschouwd. Bij de vormgeving van

de President Kennedylaan is dan ook gestreefd naar het aanbrengen van een duidelijke

landschappelijke as waarop de verschillende entiteiten worden gekoppeld: XPO, Kinepolis,

Kennedypark, Kennedybos, campus AZ Groeninge. De activiteiten worden zo veel mogelijk op

deze as gericht.

De President Kennedylaan wordt daarnaast een sterke multimodale as. Daarom wordt er ruimte

gecreëerd voor de wagen, de bus en de fiets. Deze multimodale as past binnen een groter

geheel van netwerken.

Bij het ontwerp voor de President Kennedylaan werden drie inrichtingsconcepten onderzocht:

- Een profiel in functie van de doorstroming, waarbij de weginrichting hoofdzakelijk

bepaald werd door de te verwachten intensiteiten: In functie van de te verwachten

verkeersstromen werden 2x2 rijstroken voorzien op de President Kennedylaan

tussen de Beneluxlaan en de Munkendoornstraat. Voor het gedeelte tussen de

Munkendoornstraat en Marionetten worden minder hoge intensiteiten verwacht en

werd 2x1 rijstroken voorgesteld.

- President Kennedylaan als landschappelijke as, waarbij geopteerd werd voor

eenzelfde profiel over de volledige lengte van de President Kennedylaan (2x2

rijstroken) vanaf het kruispunt met de N50 tot aan de Marionetten. De eenheid van

de President Kennedylaan wordt hierbij versterkt door het voorzien van bomenrijen,

het plaatsen van verlichtingselementen op één lijn, een brede middenberm, continue

vormgeving van de fietspaden, enz.

- In een derde concept 'profiel in functie van de doorstroming met sterke lineariteit'

werd getracht de voordelen en de kwaliteiten van beide plannen te combineren in

één plan. Daarbij werd uitgegaan van de noodzakelijke profielbreedte (2x2 tussen

de Beneluxlaan en de Munkendoornstraat, 2x1 tussen de Munkendoornstraat

en Marionetten met een vrije busbaan aan de zijde van het ziekenhuis) en

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p62/88


werd er zoveel mogelijk gestreefd naar de versterking van de lineariteit van de

landschappelijke as.

In kader van de startnota werd beslist om verder te gaan met het derde concept, omdat met dit

concept de ambitie om de President Kennedylaan uit te bouwen tot een sterke ruimtelijke as

kan worden gerealiseerd, maar dat toch ook de onteigeningen kunnen worden beperkt.

- Mogelijk sluipverkeer via de Cannaertstraat [A4]

Voorafgaand aan de opmaak van het ontwerp voor de herinrichting van de President

Kennedylaan werd een MOBER uitgevoerd over de omgeving van Hoog Kortirjk om de impact

van diverse ontwikkelingen op de mobiliteit in deze omgeving te onderzoeken. Binnen deze

mober werden ook de mogelijke sluiproutes onderzocht. Daarbij werd eerst bepaald wat de

mogelijke sluiproutes in deze omeving zijn. De mogelijke sluiproutes werden bepaald aan de

hand van het verkeersmodel van de stad Kortrijk. Aan de hand van deze analyse werd (o.a.) de

Cannaertstraat gedetecteerd als potentiële sluiproute. Het is dus in elk geval niet wenselijk dat

de Cannaertstraat wordt uitgebouwd tot een toegansroute naar Hoog Kortrijk.

Uit de verdere analyse blijkt om het gebruik van de Cannaertstraat als sluiproute te vermijden

de aanleg van de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de President Kennedylaan

en de afrit van de E17 naar het Ei cruciaal is. Uit de berekeningen van het verkeersmodel

blijkt heel duidelijk de invloed van de aanleg van deze nieuw aan te leggen verbindingsweg.

Zonder de aanleg van deze weg dreigen een 150-tal wagens gebruik te maken van de route

via de Marionetten en de Cannaertstraat naar de N43 en zo verder naar de R8 toe. Door de

aanleg van de verbinding langsheen het Bruyningpad verdwijnt 2/3 van dit sluipverkeer (cijfers

per uur in de avondspits). Een gelijkaardige analyse leert dat nog eens (met realisatie van

de verbindingsweg) een 70-tal wagens richting Vannestes Molenstraat naar de N43 en zo

verder richting Marke zal rijden, wat een extra belasting betekent voor de Cannaertstraat en de

Marionetten.

De geplande realisatie van de nieuwe verbindingsweg is dus een eerste belangrijke maatregel

om het gebruik van de Cannaertstraat als sluiproute te voorkomen. Aangezien deze maatregel

echter niet voldoende is, werd in de MOBER Hoog Kortrijk een aanzet gegeven (op niveau van

Hoog Kortrijk) van maatregelen die het sluipverkeer moeten beperken. Er worden twee groepen

van maatregelen onderscheiden: milderende maatregelen en circulatiemaatregelen. In eerste

instantie is het de bedoeling om met milderende maatregelen (bvb poorteffecten) te vermijden

dat de Cannaertstraat als sluiproute wordt gebruikt. Indien dit niet afdoende zou blijken, kan de

Cannaertstraat ter hoogte van de E17 afgesloten worden voor het autoverkeer.

- Compensatie [A1, B1 en B4]

Dit zal verder bekeken en meegenomen worden naar aanleiding van concrete

onderhandelingen m.b.t. verwerving van de gronden.

- Heraanleg [C1 en C3]

Eerder gemaakte afspraken zullen gerespecteerd worden. De opgemaakte staat werd

overgemaakt aan de directie mobiliteit & infrastructuur en de heraanleg wordt meegenomen bij

de aanbesteding van de concrete werken voor de heraanleg van de President Kennedylaan.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p63/88


10. Bijkomende informatie

- Bodemattesten

Door het Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995 moet bij elke eigendomsoverdracht van

een onroerend goed, en dus bij onteigening, een bodemattest worden gevraagd bij OVAM,

door de onteigenende instantie.

"De OVAM beschikt voor deze gronden niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit"

De stad dient zelf na te gaan of de percelen al dan niet verontreinigd zijn volgens de

VLAREBO-lijst en desgevallend dient een oriënterend bodemonderzoek te worden

georganiseerd. De stad is desgevallend bereid de kosten van een eventuele sanering op zich te

nemen.

De percelen zijn niet verontreinigd volgens de VLAREBO-lijst, een oriënterend

bodemonderzoek blijkt niet nodig.

- Schattingsverslag

Op 5 december 2011 werd het schattingsverslag door het comité van aankoop overgemaakt

voor de innemingen 1 tot 6. De gronden van AZ Groeningen werden hierin niet opgenomen

aangezien de kosteloze overdracht reeds geregeld wordt in een overeenkomst (GR 9 mei

2011).

"De totale verkoopwaarde met inbegrip van alle vergoedingen wordt geraamd op : €72.800,00"

- Onderhandelingen

De onderhandelingen m.b.t. de verwerving van de gronden worden gevoerd door de

intercommunale Leiedal;

Budget:

Op artikel 930/711-60 worden middelen voorzien voor de onteigening van de President

Kennedylaan.

Advies van

Type

Leefmilieu

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Communicatie en recht

Gunstig

Financiën

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Inzake het openbaar onderzoek:

- De bezwaarschriften niet te weerhouden, omwille van de in het overwegend gedeelte

opgenomen motivatie;

- Na de definitieve beslissing over dit dossier, de bezwaarschrijvers in kennis te stellen van het

gevolg dat aan hun bezwaar werd gegeven.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p64/88


2. Inzake het onteigenings- en rooilijnplan:

- Het onteigenings- en rooilijnplan 'President Kennedylaan, wegvak Marionetten-

Munkendoornstraat' definitief goed te keuren;

- De directie stadsplanning & ontwikkeling de opdracht geven het onteigeningsdossier samen te

stellen met oog op het verkrijgen van een onteigeningsmachtiging.

14 Borgstelling (onderhoud en beheer) aan Provincie m.b.t. hockeykunstgrasveld.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 12-261410

Directie: Sport - Dossierbehandelaar: Tom Hillewaere

Email: Tom.Hillewaere@kortrijk.be - Tel: 056 27 80 20

Samenvatting:

Om aan de sportieve eisen van de hockeybond voor het aantreden in de eerste nationale

afdeling te voldoen, dient de Vzw Koninklijke St.-Georges Hockey Club een nieuw

hockeykunstgrasveld aan te leggen, van het type 'waterveld'. De club kan hiervoor mogelijks

beroep doen op een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen. Om de investering te

vrijwaren, wenst de provincie echter zekerheid te hebben dat het kunstgrasveld de komende 15

jaar verder wordt beheerd en onderhouden. Deze nota regelt deze borgstelling (naar onderhoud

en beheer) t.o.v. de provincie bij het in gebreke blijven van de Vzw Koninklijke St.-Georges

Hockey Club.

Beschrijving:

Om aan de sportieve eisen van de hockeybond voor het aantreden in de eerste nationale

afdeling te voldoen, dient de Kortrijkse Hockey Club 'De Gilde Van De Edele Ridder Saint

Georges Vzw' een nieuw hockeykunstgrasveld aan te leggen, van het type 'waterveld'. De

club kan hiervoor mogelijks beroep doen op een infrastructuursubsidie van de Provincie

West-Vlaanderen ten bedrage van € 250.000. De club diende daartoe een aanvraag

in. Zij waarborgen het onderhoud en het beheer van dit veld. Bij goedkeuring van haar

subsidieaanvraag, wenst de provincie echter zekerheid te hebben dat het kunstgrasveld

de komende 15 jaar verder wordt beheerd en onderhouden, om alzo haar investering te

vrijwaren. Aan de Stad wordt een borgstelling (naar onderhoud en beheer) gevraagd t.o.v. de

provincie bij het in gebreke blijven van de Gilde Van De Edele Ridder Saint Georges Vzw in

haar onderhouds- en beheersplicht.

De voornaamste bepalingen van de borgstellingsakte luiden als volgt:

1. De Stad Kortrijk verklaart op de hoogte te zijn van de provinciale subsidie en de

waarborgeisen (onderhoud en beheer) die de provincie West-Vlaanderen hier

tegenover stelt.

2. De Stad Kortrijk stelt zich gedurende de eerstvolgende 15 jaren na realisatie van het

veld borg om het beheer en het onderhoud van dit hockeykunstgrasveld op zich te

nemen, mocht de Vzw Koninklijke St.-Georges Hockey Club in gebreke blijven dit te

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p65/88


doen, omwille van ontbinding, vereffening of andere reden (behoudens de gevallen

van fraude of zware fout).

3. Bij het lichten van de onderhouds- en beheerborg komen de gebruiksrechten van

betreffend hockeykunstgrasveld toe aan de Stad Kortrijk gedurende de resterende

jaren van de 15-jarige borgstellingsperiode. Gilde Van De Edele Ridder Saint

Georges Vzw verbindt er zich in dit verband toe om deze clausule integraal over te

nemen in alle akten van vervreemding van het eigendomsrecht of een ander zakelijk

recht van het hockeykunstgrasveld.

4. Gilde Van De Edele Ridder Saint Georges Vzw verbindt er zich toe onderhavige

verklaring op haar kosten te registreren.

De bepalingen opgenomen in de punten 3 en 4 moeten de rechten van de Stad vrijwaren

bij het lichten van de borg en zorgen dat het tegenstelbaar is aan derden. Als de Stad de

gebruiksrechten zou verkrijgen bij het lichten van de borg, kan de Stad bepalen aan wie zij het

gebruik op het veld toestaat.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

borgstelling goed te keuren.

Budget:

- geen directe financiële implicaties -

Advies van

Type

Communicatie en recht

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de borgstelling voor onderhoud en beheer van het nieuw te realiseren

hockeykunstgrasveld van het 'watertype' in het park St.-Georges aan de Doorniksewijk,

waarbij de tekst van de borgstellingsverklaring luidt als volgt :

"VERKLARING VAN BORGSTELLING AAN DE PROVINCIE

Stad Kortrijk, gevestigd te Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, en hier

vertegenwoordigd door Burgemeester Stefaan De Clerck en stadssecretaris

Geert Hillaert, optredend in hun gezegde hoedanigheid en in uitvoering van

artikel 182 van het gemeentedecreet, hierna genoemd Stad Kortrijk, en de

Gilde Van De Edele Ridder Saint Georges Vzw, gevestigd te Doorniksewijk

1, 8500 Kortrijk en hier vertegenwoordigd door bestuurder-voorzitter Philippe

Buysschaert,

Verklaren hierbij het volgende:

Voorafgaande

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p66/88


- De Gilde Van De Edele Ridder Saint Georges Vzw heeft een

infrastructuursubsidie van 250 000 € aangevraagd bij de provincie West-

Vlaanderen om het bestaande hockeykunstgrasveld in het park St.-Georges

aan de Doorniksewijk te vervangen door een nieuw hockeykunstgrasveld

van het type 'waterveld', dat voldoet aan de sportieve eisen die door de

hockeybond worden gesteld.

- De Gilde Van De Edele Ridder Saint Georges Vzw waarborgt het onderhoud

en het beheer van dit veld.

- Indien de provincie West-Vlaanderen deze subsidieaanvraag goedkeurt,

wenst ze haar investering te vrijwaren voor het geval de Gilde Van De Edele

Ridder Saint Georges Vzw, wegens omstandigheden, het verdere onderhoud

en beheer van dit kunstgrasveld in de eerste 15 jaar niet meer zou kunnen

waarnemen.

- Door deze verklaring te ondertekenen gaat Stad Kortrijk de verbintenis aan

jegens de provincie West-Vlaanderen het onderhoud en het beheer van dit

veld tot de 15 de verjaardag op zich te nemen in het geval de Gilde Van De

Edele Ridder Saint Georges Vzw dit niet meer zou kunnen waarmaken of

waarborgen.

Verklaring

1. De Stad Kortrijk verklaart op de hoogte te zijn van de provinciale subsidie en

de waarborgeisen (onderhoud en beheer) die de provincie West-Vlaanderen

hier tegenover stelt.

2. De Stad Kortrijk stelt zich gedurende de eerstvolgende 15 jaren na

realisatie van het veld borg om het beheer en het onderhoud van dit

hockeykunstgrasveld op zich te nemen, mocht de Gilde Van De Edele Ridder

Saint Georges Vzw in gebreke blijven dit te doen, omwille van ontbinding,

vereffening of andere reden (behoudens de gevallen van fraude of zware

fout).

3. Bij het lichten van de onderhouds- en beheerborg komen de gebruiksrechten

van betreffend hockeykunstgrasveld toe aan de Stad Kortrijk gedurende

de resterende jaren van de 15-jarige borgstellingsperiode. Gilde Van De

Edele Ridder Saint Georges Vzw verbindt er zich in dit verband toe om deze

clausule integraal over te nemen in alle akten van vervreemding van het

eigendomsrecht of een ander zakelijk recht van het hockeykunstgrasveld.

4. Gilde Van De Edele Ridder Saint Georges Vzw verbindt er zich toe

onderhavige verklaring op haar kosten te registreren.

Opgemaakt te Kortrijk op 18 januari 2011,

Voor de Stad Kortrijk,

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Gemeenteraad,

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p67/88


Stefaan De Clerck,

Burgemeester

Stadssecretaris

Geert Hillaert,

Voor Gilde Van De Edele Ridder Saint Georges Vzw,

Philippe Buysschaert,

Bestuurder-Voorzitter"

15 Aanleg van straattegeltuintjes. Reglement.

Vaststellen.

Commissie 2 - Dossier: 11-244346

Directie: Leefmilieu - Dossierbehandelaar: Rudi Geerardyn

Email: Rudi.Geerardyn@kortrijk.be - Tel: 056 27 82 45

Samenvatting:

We wensen het reglement inzake de aanleg van straattegeltuintjes dat dateert van 11

maart 1983 te wijzigen in overeenstemming met de algemene bouwverordening van de

Vlaamse regering van 29 april 1997. Volgens deze bouwverordening moet er steeds een vrije

voetpadbreedte van 1m zijn, terwijl het huidige stedelijke reglement strenger is en bepaalt dat

er minimum 1,5 m vrije voetpadbreedte moet overblijven. Door het reglement te versoepelen,

zullen er op plaatsen waar er nu al weinig groen aanwezig is geveltuintjes kunnen aangelegd

worden, voor zover er een minimum voetpadbreedte blijft van 1 m.

Beschrijving:

In de gemeenteraad van 11 maart 1983, punt 18, werd het gemeentelijk reglement voor de

aanleg van een geveltuintje goedgekeurd.

Zoals blijkt uit de tabel als bijlage werden er in de loop der jaren regelmatig vergunningen

aangevraagd voor de aanleg van geveltuintjes. Verschillende aanvragen werden echter

ongunstig geadviseerd en bijgevolg niet goedgekeurd omdat het voetpad onvoldoende breed

was. Het stedelijk reglement schrijft nl. voor dat er steeds een vrije voetpadbreedte moet zijn

van 1,5 m.

De algemene bouwverordening van de Vlaamse regering over wegen voor voetgangersverkeer

(d.d. 29/4/1997) bepaalt dat er een geheel obstakelvrije loopweg moet zijn van minstens 1m

breed en een vrije hoogte van 2,1m.

Wij wensen het reglement in die zin aan te passen zodat het ook mogelijk wordt om langs

smallere voetpaden een geveltuin aan te leggen. Dit laat dan ook toe dat op plaatsen waar het

nu al moeilijk is om enige vorm van groenvoorziening te hebben, er toch geveltuinen kunnen

aangelegd worden voor zover er een vrije voetpadbreedte van 1 m overblijft.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p68/88


Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

aanpassing van het reglement goed te keuren.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Het reglement voor de aanleg van een geveltuintje (straattegeltuintje), zoals goedgekeurd door

de gemeenteraad in zitting 11 maart 1983 als volgt te wijzigen:

"1. Voor de aanleg van een geveltuin is een vergunning bij gedoogzaamheid nodig. De directie

leefmilieu staat in voor de behandeling van de aanvraag, het college van burgemeester en

schepenen beslist over het toekennen van de vergunning.

2. Een geveltuin wordt gemaakt door het wegnemen van voetpadtegels die tegen de huisgevel

liggen. De weggenomen tegels dienen bewaard te blijven zodat bij het eventueel verdwijnen

van de geveltuin het voetpad in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld.

3. De afmetingen van de geveltuin zijn:

- breedte:

bij een voetpadbreedte tot 1,7 m: maximum geveltuinbreedte van 0,2 m, en minimum 1 m

obstakelvrije voetpadbreedte laten

bij een voetpadbreedte groter dan 1,7 m: maximum geveltuinbreedte van 0,4 m, en minimum

1,5 m obstakelvrije voetpadbreedte laten

- lengte: maximaal de helft van de gevelbreedte. De geveltuin moet op 0,5 m van de

perceelsscheiding liggen, tenzij er een onderling akkoord met de buur bestaat.

- diepte: maximum 0,3 m. Alle voorzorgen worden genomen om te voorkomen dat

ondergrondse leidingen worden beschadigd. Herstel van schade gebeurt op kosten van de

aanvrager. Het is aangewezen om de directie Mobiliteit en Infrastructuur te consulteren i.v.m. de

ligging van ondergrondse leidingen

- vrije doorgangshoogte: een vrije hoogte van minstens 2,1 m moet gerespecteerd worden in de

obstakelvrije voetpadzone.

4. De rand van de geveltuin wordt ofwel vlak afgewerkt, ofwel is een opstaande rand van

maximum 0,1 m toegelaten. Hiervoor worden bij voorkeur de verwijderde tegels gebruikt.

5. Planten met stekels of giftige planten zijn niet toegelaten.

6. De aanvrager verbindt er zich toe de geveltuin goed te onderhouden.

7. Bij waardevolle gevels kan de aanleg van een geveltuin geweigerd worden.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p69/88


8. De aanvrager neemt er kennis van dat het stadsbestuur gemachtigd is om de geveltuin te

(laten) verwijderen en het voetpad in zijn vroegere staat te herstellen. Het stadsbestuur kan de

kosten hiervan beroepen op de eigenaar van het aanpalende huis."

16 Vergroen en bebloem Kortrijk. Subsidiereglement.

Vaststellen.

Commissie 2 - Dossier: 12-260982

Directie: Leefmilieu - Dossierbehandelaar: Rudi Geerardyn

Email: Rudi.Geerardyn@kortrijk.be - Tel: 056 27 82 45

Samenvatting:

De directie Leefmilieu wil een nieuw project uitwerken dat kansen geeft aan organisaties

en verenigingen om duurzame acties rond een groener en fleuriger Kortrijk te realiseren.

Hiertoe werd een subsidiereglement opgesteld met als titel 'Vergroen en bebloem Kortrijk'. In

het reglement zijn criteria opgenomen zoals schaalgrootte, aantal betrokkenen, ecologisch

effect, maatschappelijke waarde, vernieuwend en origineel karakter, duurtijd en periodiciteit

van de actie. Een beoordelingscommissie (afvaardiging directie Leefmilieu-projecten +

betrokken vrijwilligers) toetst de ingediende projecten aan de criteria en beslist welk bedrag als

betoelaging wordt toegekend. Het komt aan de gemeenteraad toe om dit subsidiereglement

goed te keuren.

Beschrijving:

In Kortrijk circuleren de laatste tijd aanzetten voor nieuwe acties die Kortrijk groener of

fleuriger willen maken. Voorbeelden hiervan zijn de bloembakken-actie van Unizo-Marke,

het bloembakkenproject in de straten rond de Pluimstraat (Inspirer-project) en de acties rond

geveltuinen van Studio Basta en Velt Kortrijk. Deze zorgen voor een nieuwe dynamiek in de

verstedelijkte delen van kortrijk, een dynamiek die Leefmilieu Kortrijk ook verder wil stimuleren.

Zonder afbreuk te willen doen aan andere, traditionele verdiensten (zoals die van het

Groencomité Kortrijk) wenst Leefmilieu Kortrijk de subsidies die tot op heden louter voor de

bebloemingswedstrijd werden toegekend op een andere, projectmatige manier in te zetten.

Dit betekent niet dat er geen subsidies meer voor de bebloemingswedstrijd mogelijk zullen zijn,

maar wel dat ook andere initiatieven in aanmerking kunnen komen voor betoelaging.

Jaarlijks kan elke organisatie of vereniging een voorstel van actie indienen bij Leefmilieu

Kortrijk. In het reglement zijn criteria opgenomen zoals schaalgrootte, aantal betrokkenen,

ecologisch effect, maatschappelijke waarde, vernieuwend en origineel karakter, duurtijd

en periodiciteit van de actie. Een beoordelingscommissie (afvaardiging directie Leefmilieuprojecten

+ betrokken vrijwilligers) toetst de ingediende projecten aan de criteria en beslist

of de actie weerhouden wordt voor betoelaging en, in voorkomend geval, welk bedrag wordt

toegekend.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p70/88


In toepassing van artikel 43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om een

subsidiereglement goed te keuren.

Budget:

artikelnr 766/332-02 - G.U. begroting 2012 voor een bedrag van 20.000 euro

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

Financiën

Ongunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het subsidiereglement 'Vergroen en bebloem Kortrijk' goed te keuren als volgt:

"De stad Kortrijk stelt binnen de perken van de daartoe beschikbare budgetten, subsidies

ter beschikking voor de ondersteuning van duurzame acties die de stad groener en fleuriger

maken.

Artikel 1: doel van de subsidie

De stad ondersteunt Kortrijkse inwoners en verenigingen die acties ondernemen om de stad,

buurten, wijken of straten groener en bloemrijker te maken op een ecologische en duurzame

manier.

Voorbeelden van dergelijke acties zijn: bebloemen van gevels, opkuis en beplanting van

restgronden en vuile hoeken, adoptie van wijkgroen, ... Vernieuwende initiatieven worden

toegejuicht.

Artikel 2: voorwaarden

Acties komen in aanmerking voor de subsidie als ze

1. de buurt groener en fleuriger maken

2. buurt- of wijkversterkend zijn en de inwoners betrekken

3. duurzaam zijn: biodiversiteit bevorderen, gebruik van gifstoffen beperken, afval

vermijden, recyclage bevorderen, milieuverantwoorde materialen gebruiken, ...

De subsidie kan alleen toegekend worden voor acties op grondgebied Kortrijk.

De subsidie kan aangevraagd worden door een groep van Kortrijkse inwoners of verenigingen,

al dan niet tijdelijk.

Artikel 3: het subsidiebedrag

Het ingediend project wordt door een beoordelingscommissie (afvaardiging directie leefmilieuprojecten

+ betrokken vrijwilligers) getoetst aan de volgende criteria:

1. de schaalgrootte (straat-, buurt-, wijkniveau,...)

2. aantal betrokkenen bij de actie (aantal deelnemers)

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p71/88


17 Openstellen publiek sanitair parking St.-Rochus tegen betaling.

3. ecologisch effect van de actie (impact op de stedelijke

biodiversiteit, ...)

4. maatschappelijke waarde (betrokkenheid van actoren)

5. vernieuwend en origineel karakter van de actie

6. de duurtijd (hoe lang duurt de actie)

7. periodiciteit van de actie (herhalen van de actie in de toekomst).

Indien het project wordt weerhouden, wordt het ingedeeld in één van de vijf subsidiecategorieën

(A tot E) en ontvangt het een corresponderend bedrag:

A: € 100 B: € 250 C: € 500 D: € 1000 E: € 2500

Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de gemaakte kosten.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, op voorstel van de

beoordelingscommissie, het uit te betalen subsidiebedrag.

Artikel 4: aanvraagmodaliteiten en timing

1 actievoorstel indienen onbepaald

2 beoordeling

3

4

bekendmaking van beslissing

aan indiener

uitbetaling voorschot (max. 50

% (indien aangevraagd)

tweemaandelijkse

beoordelingsvergadering

binnen de maand na de

beoordelingsvergadering

binnen de maand na

bekendmaking

5 tot 2 maand na de actie

indienen bewijsstukken na

uitvoeren groenactie (o.a.

verslag, foto's, facturen of

kostenbewijzen)

6 uitbetalen saldo

2 maand na indienen van

bewijsstukken

De aanvraag kan gebeuren door het indienen van een aanvraagformulier (als bijlage).

Artikel 5: Verenigbaarheid met andere subsidies

De subsidie is verenigbaar met andere subsidies, tenzij de beoordelingscommissie

(afvaardiging directie Leefmilieu-projecten + betrokken vrijwilligers) hier anders over beslist.'

2. De uitbetaling van de subsidie zal pas gebeuren na vaststelling van het budget 2012 door de

gemeenteraad."

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p72/88


Vaststellen retributiereglement.

Commissie 2 - Dossier: 12-261092

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Claudia Carrissemoux

Email: Claudia.Carrissemoux@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 13

Samenvatting:

Het publiek sanitair op de parking St.-Rochus is klaar voor gebruik. Hiervoor wordt geopteerd

deze unit betalend te maken om wangebruik en vandalisme te beperken.

Beschrijving:

De bouw van de sanitaire unit op parking Sint-Rochus werd afgerond.

Deze unit is volautomatisch en wordt na elk gebruik gespoeld en gedesinfecteerd.

Om wangebruik en vandalisme te voorkomen opteren we deze module betalend te maken.

In de toegangsdeur tot het toilet is een betaalautomaat voorzien die is ingesteld op 50 cent.

Er kan betaald worden met munten van 10 cent, 20 cent, 50 cent , 1 en 2 euro.

Indien er minder dan 50 cent wordt ingeworpen, wordt de deur niet ontgrendeld.

Indien er meer dan 50 cent wordt ingeworpen, wordt de deur ontgrendeld, maar de

betaalautomaat geeft geen geld terug.

Dit staat duidelijk aan de betaalautomaat aangeduid.

Voor het ledigen van deze betaalautomaat wordt een medewerker van de directie Mobiliteit en

Infrastructuur aangeduid.

Deze persoon zal daartoe een kassarichtlijn ondertekenen.

Deze beslissing wordt aanschouwd als een addendum op het algemeen retributieregelement

2012, goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 december 2011.

We verwijzen naar artikel 42 van het gemeentedecreet.

Budget:

Nihil

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De retributie voor het gebruik van de sanitaire unit op parking Sint-Rochus vast te stellen op

50 cent.

2. Deze beslissing als addendum aan het algemeen retributiereglement 2012 toe te voegen.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p73/88


18 Leveren, plaatsen en onderhouden van wachthuisjes voor openbaar vervoer op

grondgebied Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 12-261803

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Op 30 november 2011 vond de aanbesteding van bovengenoemd dossier plaats. Geen enkele

inschrijver voldeed aan de voorwaarden, hierdoor was het niet mogelijk deze opdracht te

gunnen. Daarom leggen wij het nieuwe bestek bestek M.I.L. schuilhuisjes - leveren, plaatsen en

onderhouden van wachthuisjes voor openbaar vervoer op grondgebied Kortrijk, ter goedkeuring

voor.

Beschrijving:

De gemeenteraad stelde, in zitting van 12 september 2011 de voorwaarden vast en

bepaalde de wijze van gunnen voor het leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe

publicitaire schuilhuisjes voor het openbaar vervoer op het grondgebied van Kortrijk.

De wijze van gunnen verliep via een algemene offerteaanvraag (via Europese publicatie)

waarbij de opening der inschrijvingen plaatsvond op 30 november 2011. Van de drie ingediende

offertes (NV Clear Channel uit Brussel, NV JC Decaux Belgium Publicité uit Brussel en NV

Media Trader uit Melsele) bleek geen enkele te voldoen aan alle gestelde criteria zoals die in

het bijzonder bestek waren vastgelegd. Kort samengevat kwam dit op het volgende neer:

1. de firma's NV Clear Channel en NV JCDecaux hadden immers bij hun inschrijving

laten weten geen 750.000 € als eenmalige vaste vergoeding bij aanvang aan de stad

beschikbaar te willen stellen.

2. de firma NV Mediatrader voldeed niet aan één van de kwalitatieve selectiecriteria,

meer bepaald deze die betrekking heeft op het aantonen van technische

bekwaamheid op basis van vergelijkbare referenties met de uitgeschreven opdracht.

Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom, in zitting van 21 december 2011

om:

1. De algemene offerte-opdracht "Leveren, plaatsen en onderhouden van wachthuisjes

voor openbaar vervoer op grondgebied Kortrijk" zoals ze vervat zit in het bijzonder

bestek "M.I.K. Schuilhuisjes" en waarvan de opening der offertes is doorgegaan op

30 november 2011 niet te gunnen gezien geen enkele inschrijving voldeed aan alle

gestelde criteria

2. Aan het dossier van de opdracht "Leveren, plaatsen en onderhouden van

wachthuisjes voor openbaar vervoer op grondgebied Kortrijk" zoals ze vervat

zit in het bijzonder bestek "M.I.K. Schuilhuisjes" de nodige aanpassingen aan te

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p74/88


engen die rekening houden met bemerkingen van de 3 inschrijvers die hebben

deelgenomen op 30 november 2011 aan deze offerte-aanvraag en deze terug

ter goedkeuring voor te leggen teneinde de gunningsprocedure aldus te kunnen

hernemen.

Op deze basis leggen wij hierbij het aangepast bijzonder bestek "M.I.L.Schuilhuisjes" voor

de algemene offerteaanvraag "Leveren, plaatsen en onderhouden van wachthuisjes voor

openbaar vervoer op grondgebied Kortrijk" voor.

De basis uitgangspunten voor dit aangepast dossier zijn uiteraard dezelfde gebleven. Kort

herhaald zijn deze:

- De levering, de plaatsing en het onderhoud van 166 nieuwe publicitaire schuilhuisjes

op het grondgebied Kortrijk en waarvan de locaties zijn weergegeven op het

inplantingsplan als bijlage, waarbij er 115 van een standaardtype zijn, 9 van grotere

afmetingen zijn (gebruik door vele busreizigers), en 42 van het perrontype zijn

(geplaatst op hogere inrichtingen).

- Als compensatie voor het voeren van publiciteit op deze schuilhuisjes wordt er een

vergoeding in speciën gevraagd (is één van de gunningscriteria voor toewijzing van

de opdracht).

- De mogelijkheid van de stad om via deze schuilhuisjes ook eigen

informatiecampagnes te kunnen voeren, zoals beschreven in het bijzonder bestek

waarvan sprake.

- Naast de financiële vergoeding waarvan hiervoor sprake, zijn eveneens comfort,

functionaliteit, esthetiek, technische kwaliteit en duurzaamheid bepalende elementen

voor de keuze van de meest geschikte offerte.

De kleine wijzigingen die aan dit dossier worden aangebracht, zitten hem dan ook in hoofdzaak

in het inspelen op de argumenten waarom ze niet voldeden aan de gestelde criteria van het

vroeger ontwerpdossier, waarbij wij er tevens over waken dat hierbij het gelijkheidsprincipe voor

alle 3 voornoemde kandidaten wordt gerespecteerd. Concreet betekent dit hier:

- het kwalitatief selectie criterium inzake vergelijkbare referenties met de hier bedoelde

opdracht meer veralgemenen waarbij dit zich niet moet beperken tot referenties over

schuilhuisjes, maar ook andere straatmeubilair-referenties kunnen aanvaard worden

om zijn (of haar) technische bekwaamheid te bewijzen.

- de financiële vergoeding beperken tot een jaarlijkse vergoeding en niet meer in

combinatie met een éénmalige vaste vergoeding bij aanvang opdracht. Voor deze

jaarlijkse vergoeding wordt gesteld dat deze minimaal 150.000 € per jaar zou

bedragen met dien verstande dat deze voor de eerste drie jaar ineens bij aanvang

van de opdracht dient beschikbaar te worden gesteld en vanaf het vierde jaar dit

jaarlijks gebeurt.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p75/88


De wijze van gunning van de opdracht blijft uiteraard ongewijzigd, zijnde een algemene

offerteaanvraag waarbij een Europese publicatie wordt voorzien voor de oproep tot

kandidatuurstelling.

Wij verwijzen hierbij naar:

- de wet van 24 december 1993 op de Overheidsopdrachten

- het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikels 42-43 op basis waarvan de

Gemeenteraad bevoegd is.

Advies van

Type

Communicatie en recht

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht voor het leveren, plaatsen en onderhouden van

nieuwe publicitaire schuilhuisjes op grondgebied Kortrijk, zoals ze vervat zijn in het bijzonder

bestek "M.I.L. Schuilhuisjes" d.d. 26 januari 2012, opgemaakt door de Directie Mobiliteit en

Infrastructuur, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de algemene offerteaanvraag conform de wet op de

overheidsopdrachten van 24 december 1993.

19 Aanpassen van het waterleidingsnet in de Senator Coolestraat te Kortrijk.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

Commissie 2 - Dossier: 11-258315

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Naar aanleiding van het heraanleggen van het voetpad in de Senator Coolestraat wordt het

waterleidingsnet aangepast.

Beschrijving:

Naar aanleiding van de heraanleg van het voetpad in de Senator Coolestraat werd aan alle

nutsmaatschappijen gevraagd of er aanpassingen aan de nutsleidingen gepland zijn. De

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wenst het waterleidingsnet aan te passen. Het

voorstel met ref. 10/75/514-1972/11- voorziet een aanpassing over een lengte van 170m.

De kosten voor de aanpassingen worden geraamd op € 34 844,10. Overeenkomstig de

beslissing van het bureau van het provinciaal Comité vallen deze kosten voor 75 % (€

26 133,08) ten laste van het solidariteitsfonds en voor 25% (€ 8 711,03) ten laste van de

gemeentelijke AIK's.

Het beschikbaar saldo aan autonome investeringskredieten bedraagt bij het opmaken van dit

dossier € 73 204,58.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p76/88


Wij verwijzen naar artikel 43 van het nieuw gemeentedecreet.

Budget:

Nihil - Betaling via AIK's, beschikbaar saldo 73 204,58 euro.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Akkoord te gaan met het voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor

het aanpassen van het waterleidingsnet in de Senator Coolestraat te Kortrijk zoals beschreven

in de brief met ref. 10/75/514-1972/11-0.

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde financieringswijze, nl. de betalingen met autonome

investeringskredieten.

20 Aanpassen waterleidingsnet in de Preshoekstraat.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

Commissie 2 - Dossier: 11-259951

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Naar aanleiding van de heraanleg van voetpaden in de Preshoekstraat stelt de Vlaamse

Maatschappij voor Watervoorziening voor een ontdubbelingsleiding aan te leggen.

Beschrijving:

Naar aanleiding van de heraanleg van voetpaden in de Preshoekstraat in Marke werd aan de

nutsmaatschappijen gevraagd of er eventuele aanpassingen van de nutsleidingen nodig zijn.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening stelt voor een ontdubbelingsleiding te

plaatsen langs de Preshoekstraat tussen huisnummer 1 en huisnummer 53.

De kosten voor de plaatsing van de ontdubbelingsleiding worden geraamd op € 52.058,50 ,

hetzij € 9.458,10 voor het ontdubbelen van de netleiding en het wijzigen van de

huisaansluitingen, en € 12.600,40 voor het vernieuwen van de huisaansluitingen. De kosten

voor het vernieuwen van de huisaansluitingen zijn ten laste van de VMW. Het stadsaandeel

bedraagt dus € 39.458,10.

Deze werken kunnen betaald worden met autonome investeringskredieten waarvan het huidig

saldo € 64 496,55 bedraagt.

Wij verwijzen naar artikel 43 van het nieuw gemeentedecreet.

Budget:

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p77/88


Nihil : betaling met autonome investeringskredieten

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Akkoord te gaan met het plaatsen van een ontdubbelingsleiding in de Preshoekstraat,

zoals voorzien in het voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met ref.

10/75/514-1903/11-0/11 854, waarbij de kosten geraamd worden op € 52.058,50.

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde financieringswijze nl . de betaling van de kosten met

autonome investeringskredieten.

21 Plaatsen ontdubbelingsleiding in de Schaekenstraat te Kortrijk.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

Commissie 2 - Dossier: 11-260194

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Binnen het wegwerken van loden huisaansluitingen stelt de Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening voor een ontdubbelingsleiding te plaatsen in de Schaekenstraat te Kortrijk.

Beschrijving:

Binnen het project van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening waarbij de

lodenhuisaansluitingen worden weggewerkt, wordt er voorgesteld een ontdubbelingsleiding te

plaatsen in de Schaekenstraat te Kortrijk.

Het voorstel met ref. 10/75/514-1943/11-0/11974 omvat het plaatsen van een

ontdubbelingsleiding en het wijzigen van de huisaansluitingen.

De kosten voor de ontdubbelingsleiding worden geraamd op € 29.768,45 met inbegrip van het

aanpassen van de huisaansluitingen. Dit stadsaandeel kan betaald worden met autonome

investeringskredieten.

We merken echter op dat het tegoed aan AIK's vermeld op de brief van de VMW niet correct is.

Het juiste saldo AIK's bedraagt nl. € 33.485,06.

De kosten voor het vernieuwen van de huisaansluitingen worden geraamd op € 10.170,00 en

worden betaald door de VMW.

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het nieuw gemeentedecreet.

Budget:

Nihil : autonome investeringskredieten

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p78/88


De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Akkoord te gaan met het plaatsen van een ontdubbelingsleiding in de Schaekenstraat,

zoals voorzien in het voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met ref.

10/75/514-1943/11-0/11974, waarbij de kosten geraamd worden € 39.938,45.

Het stadsaandeel hierin is beperkt tot € 29.768,45 nl. de kosten voor het ontdubbelen van het

net.

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde financieringswijze nl. de betaling met autonome

investeringskredieten.

22 Aanpassing rijweg en gescheiden riolering op de verkaveling Molentjesstraat -

Kooigem. Goedkeuring ontwerp.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 12-261422

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Jouri Rotsaert

Email: jouri.rotsaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 37

Samenvatting:

Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 30 september 2009,

vergunning aan Consoorten De Ridder, Helkijnstraat 82 uit Sint-Denijs, voor het verkavelen van

gronden in de Molentjesstraat te Kooigem. Het ontwerpbureau Snoeck & Partners uit Kortrijk

maakte naar aanleiding van deze infrastructuurwerken een ontwerp op. Wij leggen dit dossier

ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad die ook de wijze van gunnen moet vaststellen.

Beschrijving:

Het studiebureau Snoeck & Partners uit Kortrijk diende een ontwerpdossier in voor de

verkaveling Consoorten De Ridder in de Molentjesstraat te Kooigem, zoals vergund door het

college van burgemeester en schepenen op 30 september 2009. Het betreft de aanleg van

de nodige infrastructuurwerken (aanpassing rijweg en aanleg gescheiden riolering) die bij dit

bouwproject horen. Als wijze van gunnen wordt geopteerd voor een onderhandelingsprocedure

zonder voorafgaande bekendmaking.

Hierbij leggen we dit ontwerp en de gunningsvoorwaarde ter goedkeuring voor aan de

gemeenteraad.

Volgende infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject :

Voorbereidende werken tot heraanleg asfaltweg en alle opbraakwerken:

- dempen van een gracht;

- plaatsen en aansluiten nieuwe DWA-riolering;

- plaatsen en aansluiten waterontvangers;

- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p79/88


- aanleggen van funderingen;

- aanleggen van lijnvormige elementen;

- aanleggen van verhardingen.

De ontwerper stelt voor volgende aannemers uit te nodigen tot deelname:

- Vanden Buverie Jozef bvba, Spildoornstraat 16/20 te 8792 Desselgem

- Bisschop nv, Pilkemstraat 38 te 8920 Bikschote

- Growebo bvba, Steenstraat 143 te 8501 Heule

- Wegenbouw Ockier nv, Noordlaan 18, 8520 Kuurne

- Gooddeeris Johan bvba, Arkemolenstraat 61 te 8890 Dadizele.

Het ontwerp en de gunningswijze geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de directie

Mobiliteit en Infrastructuur.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 28.452,06 euro (incl. BTW). Deze kosten

vallen volledig ten laste van de verkavelaar.

We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet en de wet van 24 december 1993

op de overheidsopdrachten.

Budget:

Nihil : ten laste van de verkavelaar.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Snoeck & Partners uit Kortrijk en

voorgesteld door de verkavelaar de Consoorten De Ridder, in verband met de

"aanpassing rijweg en aanleg gescheiden riolering op de verkaveling Molentjesstraat-

Kooigem" goed te keuren, zoals het vervat is in het bijzonder bestek nr. 2108 (met

bijhorende plannen en raming).

2. Te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmarking.

23 Bouwproject langsheen de Graaf Boudewijn IX-laan te Kortrijk.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p80/88


Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 12-262521

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Jouri Rotsaert

Email: jouri.rotsaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 37

Samenvatting:

Het college van burgemeester en schepenen verleende, in zitting van 23 juni 2010, vergunning

aan de NV. Morti uit Drongen tot het realiseren van een bouwproject in de Graaf Boudewijn

IX-laan te Kortrijk. Het Ingenieursbureau Goegebeur - D'Hauwer uit Meerbeke maakte, voor

de infrastructuurwerken die gepaard gaan met dit bouwproject, een ontwerpdossier op. Wij

leggen dit dossier ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad die ook de wijze van gunning

moet vaststellen.

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleende, in zitting van 23 juni 2010, vergunning

aan de NV Morti uit Drongen voor het realiseren van een bouwproject in de Graaf Boudewijn IXlaan

te Kortrijk.

Overeenkomstig de voorwaarden van deze vergunning werd er een overeenkomst afgesloten

tussen de bouwheer en de stad, waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband

met de uitvoering en de betaling van de voor dit bouwproject vereiste infrastructuurwerken.

Artikel 2 van de overeenkomst bepaalt dat de bouwheer moet instaan voor de uitvoering van

de wegen- en rioleringswerken ter uitrusting van dit bouwproject en stelt de voorwaarden

daaromtrent vast.

Het Ingenieursbureau Goegebeur - D'Hauwer uit Meerbeke diende op 10 januari 2012 een

ontwerpdossier in, in verband met de infrastructuurwerken die bij dit bouwproject horen.

Dit ontwerp leggen wij ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De aanvraag voorziet in het bouwen van 18 ééngezinswoningen en 19 garages, na het

slopen van de bestaande bebouwing. De stedenbouwkundige vergunning werd door de NV

Marminvest overgedragen aan de NV MORTI, waardoor die in alle rechten en plichten van de

NV Marminvest treedt.

Volgende infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject :

- voorbereidende werken en alle opbraakwerken

- plaatsen en aansluiten nieuwe DWA riolering en RWA riolering;

- plaatsen en aansluiten waterontvangers;

- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;

- aanleggen van funderingen;

- aanleggen van lijnvormige elementen;

- aanleggen van verhardingen;

- groenaanleg en groenonderhoud.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p81/88


De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 313.866,98 euro (incl BTW). Deze kosten

vallen volledig ten laste van de projectontwikkelaar.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de directie Mobiliteit &

Infrastructuur.

Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van

24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

Artikel 42 van het Gemeentedecreet is van toepassing op dit dossier.

Budget:

Nihil - ten laste van de projectontwikkelaar.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Ongunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden van de opdracht "Bouwproject langsheen de Graaf Boudewijn IX-laan

te Kortrijk", zoals ze vervat zijn in het bestek van 10 januari 2012, opgemaakt door het

Ingenieursbureau Goegebeur - D'Hauwer uit Meerbeke, in opdracht van de ontwerper, de NV

Morti uit Drongen, goed te keuren.

2. Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p82/88


24 Cofinanciering EFRO project 871 'Interdisciplinaire clusters als opstap naar

een kennisgedreven economie'.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 12-261689

Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Philippe Devos

Email: Philippe.Devos@kortrijk.be - Tel: 056 23 41 70

Samenvatting:

Het college besliste in zijn zitting van 26/10/2011 om onder bepaalde voorwaarden in te

stemmen met een participatie in de cofinanciering voor het EFRO-project 871 " Interdisciplinaire

clusters als opstap naar een kennisgedreven economie", ten bedrage van € 100.000. Aan

deze voorwaarden is ondertussen voldaan. Met brief van 10 januari 2012 liet het Agentschap

Ondernemen intussen weten dat het Project 871 definitief werd goedgekeurd door het Comité

van Toezicht in zijn vergadering van 21 december laatstleden, onder voorwaarde dat de nodige

cofinancieringsbewijzen kunnen aangeleverd worden.

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zijn zitting van 26 oktober 2011

om te participeren in de cofinanciering voor een bedrag van € 100.000 in het EFRO-project

871 " Interdisciplinaire clusters als opstap naar een kennisgedreven economie" , dit echter

onder navolgende voorwaarden:

1. De goedkeuring door de gemeenteraad van de 2 de begrotingswijzing, meer bepaald

het luik "ondersteuning kenniscentra";

2. De goedkeuring van het project 871;

3. De besteding van deze middelen wordt aangewend voor de uitbouw van de Fabriek

van de Toekomst "nieuwe en intelligente materialen en producten/industrial design"

met zetel te Kortrijk

4. Dit dossier na goedkeuring door het EFRO-secretariaat voor te leggen aan de

gemeenteraad.

In zijn zitting van 14 november 2011 keurde de gemeenteraad de tweede begrotingswijziging

2011 goed. Onder artikel 511/321/01 werden de nodige kredieten (€ 100.000) voorzien om het

ingediende project te co-financieren.

Met zijn brief van 10 januari 2012 laat het Agentschap voor Ondernemen weten dat het

Comité van Toezicht in zijn vergadering van 21 december 2011 het EFRO-project 871 heeft

goedgekeurd onder voorwaarde dat de nodige cofinancieringsbewijzen kunnen aangeleverd

worden. Pas nadat die cofinancieringsbewijzen zijn aangeleverd kan de projectovereenkomst

worden ondertekend.

Inspelend op de opportuniteit van het Nieuw Industrieel Beleid, wil West-Vlaanderen via dit

project de noodzakelijke voorbereidende stappen realiseren voor de uitbouw van 2 Fabrieken

van de Toekomst, op vlak van nieuwe en intelligente materialen en producten/industrial design

en op vlak van cleantech.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p83/88


Het betreft de uitbouw van unieke economische samenwerkingsverbanden van complementaire

actoren (ondernemingen, overheden, kennis- en innovatieactoren...), die gestalte geven aan het

Nieuw Industrieel Beleid in een interdisciplinaire context, met een aantal concrete doelstellingen

en prioritaire acties op de domeinen van infrastructuur, branding, dienstverlening en netwerking,

onderzoek en innovatie, en met bijzondere aandacht voor de aspecten internationalisering,

duurzaamheid en innovatie.

Om deze projectdoelstellingen te realiseren, werd gekozen voor een sterk en gevarieerd

partnership bestaande uit de provinciale overheid (vertegenwoordigd door de POM West-

Vlaanderen), uit kennisinstellingen met impact op West-Vlaanderen en uit kenniscentra en

faciliteiten die in West-Vlaanderen actief zijn.

Wat de bijdrage van de stad Kortrijk betreft wordt gewezen naar activiteit 2C van het

projectvoorstel, inzonderheid de verwachte resultaten: vrijwaring en uitbouw van het bestaande

machinepark VKC (Vlaams Kunststoffencentrum).

In nauw partenariaat met Essenscia, Sirris, Centexbel en toonaangevende ondernemingen in

de kunststoffensector, zullen het bestaande machinepark en overige actieve bestanddelen van

het VKC gevrijwaard worden en ingebed binnen het Fabriek van de Toekomst concept, en in

verruimde vorm expliciet ter beschikking gesteld worden van KMO's actief op vlak van nieuwe

en intelligente materialen en producten. Deze basisdienstverlening is noodzakelijk om KMO's in

de kunststoffensector te begeleiden bij de implementatie van nieuwe processen en technieken.

De besteding van deze middelen zal dus worden aangewend voor de uitbouw van de Fabriek

van de Toekomst "nieuwe en intelligente materialen en producten/industrial design" met zetel te

Kortrijk.

De stad Kortrijk is in dit dossier geen copromotor maar enkel éénmalige co-financierder.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

budgettering: 511/321/01 2de begrotingswijziging 2011

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen om voor € 100.000 te participeren (éénmalig) in de cofinanciering van het project

(EFRO doelstelling 2) nr. 871 "interdisciplinaire clusters als opstap naar een kennisgedreven

economie", waarbij de stad Kortrijk enkel optreedt als co-financierder en niet als co-promotor.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p84/88


25 Uitbesteding op afroep van werken voor het plaatsen en in dienst stellen van

bekabeling voor het datanetwerk van de stad.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 12-261747

Directie: ICT - Dossierbehandelaar: Francis Devriendt

Email: francis.devriendt@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 14

Samenvatting:

Er wordt voorgesteld om voor een bedrag van 80.000,- EUR inclusief BTW een

onderhandelingsprocedure te starten zonder bekendmaking met het oog op het realiseren van

bekabelingswerken aan het datanetwerk van de stad.

Beschrijving:

Dit dossier behandelt de uitbesteding op afroep van werken om bekabeling te plaatsen voor

het datanetwerk van de stad. Het kan gaan om binnenwerken of buitenwerken, al dan niet in

bestaande wachtbuizen. Het kan zowel gaan om koperen netwerkbekabeling als verbindingen

met optische vezel.

Aan het netwerk van de stad zijn voortdurend werken nodig, bijvoorbeeld bij het in gebruik

nemen van nieuwe of gerenoveerde lokalen of bij een verhuis van diensten. Een aantal kleinere

werken zijn ook dikwijls moeilijk te voorspellen, terwijl ze toch dringend zijn.

Als grotere werken die nu reeds voorzien zijn, kunnen aangehaald worden:

- Het verhogen van de capaciteit van de bestaande glasvezelring in het stadscentrum

- Het aansluiten van toekomstige bewakingscamera's in het kader van het cameraplan

van de Kortrijkse politie

- Een glasvezelverbinding tussen de KULAK en Crematorium/Begraafplaats/

Sportcentrum;

- Een glasvezelverbinding naar Kortrijk Xpo.

Het voorziene budget is 80.000,- EUR inclusief BTW.

Wij stellen voor om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten conform

artikel 17 §2, 1° (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten en drie

kandidaten aan te schrijven, te weten:

- Vertronics nv, Onderstraat 11 te 9890 Gavere;

- Jacops nv, Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk;

- Van Den Bergh nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p85/88


Onder voorbehoud van vastlegging van de definitieve budgetten 2012, een bedrag van 80.000

EUR inclusief BTW op BU 2012 742-53

Advies van

Type

Financiën

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de voorwaarden voor het plaatsen en in dienst stellen van bekabeling

voor het datanetwerk van de stad, zoals in bijgaand bestek ICT-8198.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf, overeenkomstig artikel 17 § 2 1° (a) van de wet van 24 december 1993 betreffende

de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en

diensten met volgende firma's:

- nv JACOPS, Nijverheidslaan 31 te 8540 DEERLIJK;

- nv VERTRONICS, Onderstraat 11 te 9890 GAVERE;

- nv VAN DEN BERGH, Steenwinkelstraat 640 te 2627 SCHELLE.

26 Reglement voor overdracht van vrijgekomen (afgeschreven) stadspc's en

toebehoren aan Kortrijkse lagere scholen.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 12-261855

Directie: ICT - Dossierbehandelaar: Ann Desauw

Email: ann.desauw@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 15

Samenvatting:

In deze nota stellen wij, op basis van een eenvoudig nieuw reglement, voor om afgeschreven

ict-materiaal (235 toestellen daterend van 2004) via de Kringloopwinkel over te dragen aan

de Kortrijkse lagere scholen. De kringloopwinkel rekent zijn kosten en garantie aan. Op die

manier kunnen we aan het schrijnend tekort aan pc's in klassen in de lagere scholen en de

uitdrukkelijke vraag van de schooldirecties tegemoet komen.

Beschrijving:

Aanleiding

De directie ICT is in het voorjaar van 2011 gestart met het uitrollen van de nieuwe windows (7)

en office (2010). We verwijzen hierbij naar actie 50 van het ict-beleidsplan 2007-2012 waarbij

basissoftware om de 6 jaar vernieuwd wordt. Het gaat in totaal om een 1000 toestellen waarvan

bij 700 alleen de software moet vernieuwd worden en bij 300 eveneens het toestel. De volledige

uitroll zal vermoedelijk gerealiseerd zijn in het najaar van 2012. Door een eerste fase van het

uitrollen van windows en office staan er momenteel 235 toestellen (pc's, laptops, printers en

schermen) in de opbergruimte van ICT. Het zijn toestellen die dateren van 2004.

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p86/88


Voor 2004 verkocht ICT de afgeschreven stadspc's aan het personeel zelf (cfr beslissing

van de gemeenteraad d.d. 14 oktober 2002). Sedert 2004 (tot 2010) worden de pc's aan de

kringloopwinkel overgedragen omdat de interesse bij het stadspersoneel gedaald was en omdat

het klaar maken van de pc's voor verkoop geen prioritaire taak was bij ICT. Het college keurde

sedert 2004 tot 2010 verschillende keren de overdracht van pc's naar de kringloopwinkel goed.

De pc's werden door de kringloopwinkel in orde gebracht en verkocht voor een beperkt bedrag

van 130 euro. Daarenboven gaf de kringloopwinkel 6 maanden garantie. Personeelsleden van

de stad Kortrijk kregen op vertoon van hun personeelskaart voorrang op de verkoop.

Voorstel

Schrijnend tekort aan pc's bij lager onderwijs

Op een aantal vergaderingen in 2011 waarop alle scholengemeenschappen (groepen)

aanwezig waren, bleek dat het middelbaar onderwijs relatief goed uitgerust is op het vlak

van ict-materiaal. Anderzijds is er bij de lagere scholen een schrijnend tekort aan pc's

vastgesteld. De beste toestellen zijn er ongeveer 10 jaar oud. Verschillende schooldirecteurs

hebben uitdrukkelijk de vraag gesteld of zij pc's van de stad konden bekomen.

Overbruggen van de digitale kloof

Lagere schoolkinderen hebben doorgaans nog geen eigen computer thuis en krijgen dus niet

de kans om b.v. op internet opzoekingen te doen.

Een computer in de klas op school biedt dan ook een opportuniteit. Op die manier kan de

digitale kloof ook enigszins overbrugd worden.

Eenvoudig reglement

Bij de Scholengemeenschappen (Kortrijkse vestigingen lagere scholen) zal eerst gepeild

worden naar hun interesse. Om het niet te ingewikkeld te maken, stellen we vervolgens

voor om de 235 toestellen (14 laptops, 137 vaste pc's, 34 printers, en 50 CRT-schermen

17 inch) proportioneel (verdeelsleutel) te verdelen volgens het leerlingenaantal per

scholengemeenschap die geïnteresseerd zijn. In het nieuw reglement stellen we voor om de

235 toestellen gratis over te dragen aan de kringloopwinkel. De kringloopwinkel is hiervoor

uitgerust en kan aangepaste service bieden : de toestellen worden in orde gebracht en

zullen verkocht worden voor een beperkt bedrag van maximum 100 euro afhankelijk van de

configuratie. Daarenboven geeft de kringloopwinkel 1 jaar garantie.

De kringloopwinkel is bereid om dit reglement voor akkoord te ondertekenen.

Conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

Materiaal wordt gratis overgedragen aan de kringloopwinkel

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Het reglement voor overdracht van vrijgekomen (afgeschreven) stadspc's en toebehoren aan

de Kortrijkse lagere scholen (basisonderwijs) goed te keuren en bijgevolg deze toestellen,

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p87/88


zoals opgenomen op de lijst in bijlage, over te maken aan de Kringloopwinkel. De tekst van het

reglement luidt :

"Algemeen

De Kortrijkse lagere scholen krijgen, via de Kringloopwinkel, de kans om vrijgekomen hardware

(pc's, laptops, printers en schermen) van het stadsbestuur te kopen. Deze hardware is niet

langer geschikt voor gebruik binnen de stedelijke administratie omwille van bijvoorbeeld de

processorsnelheid of de opslagcapaciteit. De scholen kopen de goederen in de staat waarin ze

zich bevinden. De stad Kortrijk is niet verantwoordelijk als er defecten opduiken. Er wordt ook

geen ondersteuning na verkoop aangeboden.

Wijze van toekenning

In samenwerking met de stedelijke cel onderwijs zal bij de scholengemeenschappen eerst

gepeild worden naar hun interesse.

Afhankelijk van deze interesse zal de hardware proportioneel (volgens verdeelsleutel) verdeeld

worden volgens het leerlingenaantal per scholengemeenschap.

Verkoop via kringloopwinkel

De stad draagt de vrijgekomen hardware gratis over aan de kringloopwinkel. Er wordt aan de

Kringloopwinkel een te ondertekenen lijst van de hardware bezorgd.

Via de stedelijke cel onderwijs zal aan de kringloopwinkel tevens een lijst bezorgd worden van

de geïnteresseerde lagere scholen met de verdeling van het aantal toestellen.

De kringloopwinkel zorgt ervoor dat de toestellen op punt worden gesteld. Ze zullen verkocht

worden voor een beperkt bedrag van maximum 100 euro voor een volledige configuratie (pc

+ scherm+ toetsenbord+ muis+ printer). Voor een onvolledige configuratie wordt proportioneel

minder gevraagd.

De kringloopwinkel heeft het recht om zijn prijzen aan te passen aan de index. Daarenboven

geeft de kringloopwinkel 1 jaar garantie op deze toestellen."

donderdag 26 januari 2012 12:48 - Agenda en memorie 06/02/2012 p88/88

More magazines by this user
Similar magazines