zitting van GR van 10 mei 2010.pdf - Stad Kortrijk

kortrijk.be

zitting van GR van 10 mei 2010.pdf - Stad Kortrijk

Provincie

West-Vlaanderen

Arrondissement

Kortrijk

Stad

Kortrijk

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010

_________________________________________________

De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de

heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad.

Aanwezig:

Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts,

J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Verontschuldigd: Raadsleden G. Vanhoutte, E. Van Damme en P. De Meyere

Beslissingen in verband met de agenda :

-----------------------------------------------------------

Schepen J. de Béthune en de raadsleden P. Jolie, M. Gheysens, S. De Clerck, V. Van

Quickenborne, C. Decaluwe en M. Vandenbussche zijn afwezig.

-----------------------------------------------------------

A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten

met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd:

59 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de beslissing om niet in te gaan op het gebruik

van brandstoffen die veel minder schadelijk zijn voor het personeel en het milieu.

60 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de beslissing om niet over te stappen op mensen

milieuvriendelijke benzine voor de kleine machines van verschillende directies.

61 Vraag van raadslid J. Deweer omtrent het gebruik van standbeelden als schietschijven

tijdens het eerste Urban Golf Tornooi op 30 mei 2010.

62 Vraag van raadslid P. Avijn om in samenwerking met de horeca in Kortrijk hun vegetarische

en biologische keuken bekend te maken.

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p1/182


B. Op voorstel van de voorzitter wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de punten 59

en 60 samen te behandelen.

Agendapunt 54 betreft een motie 'De tijd dringt'. Om de aanwezige mensen van de actiegroep

toe te laten de behandeling voor dit punt te volgen, wordt met eenparigheid van stemmen

beslist om de motie als eerste agendapunt te behandelen.

C. De voorzitter doet volgende mededelingen:

- Op 07 april 2010 overleed Jose De Schaepmeester op 84-jarige leeftijd (gemeenteraadslid

en fractieleider voor Volksunie van 1970 tot 1994). In de vorige gemeenteraadszitting d.d.

12 april was het stadsbestuur nog niet op de hoogte van het overlijden zodat toen geen

huldemoment plaatsvond. Overzicht:

- geboren op 11 april 1926 in Aalst als Joseph De Schaepmeester

- advocaat te Kortrijk

- start politieke carrière in CVP (o.a. nationaal voorzitter CVP-jongeren)

- 1970: lijsttrekker lijst 'Volksbelangen/Volksunie'

- fractieleider Volksunie 1970 - 1994.

Minuut stilte.

- Op 13 juni zijn er verkiezingen voor het federaal parlement. Naar gewoonte zal een protocol

afgesloten worden onder de deelnemende politieke partijen om het praktisch verloop in goede

banen te leiden. Het voornaamste onderdeel daarvan zijn de locaties van de gemeentelijke

aanplakborden. Daar zal het voorstel zijn om dezelfde locaties te behouden als de verkiezingen

van het Vlaams en het Europees Parlement van 2009.

De fractieleiders ontvangen binnenkort een ontwerp van tekst van dit protocol.

- Voor de agenda's:

- 23 en 24 mei : Sinksenfeesten

- 30 mei: herdenking Leieslag: 10.15 uur: Grote Markt en 11.00 uur aan monument.

- Technische mededeling: de login-gegevens voor de hotspot voor de gemeenteraadsleden

zijn gewijzigd. Na het connecteren op de hotspot moet de login RAADSZAAL en het paswoord

RAADSZAAL 2010 ingegeven worden.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 12 april 2010.

De notulen van de zitting van 12 april 2010 zijn derhalve goedgekeurd

Agenda:

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p2/182


1 Interne controle: jaarlijkse rapportering: periode april 2009 -

maart 2010.

Aktename.

2 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare

gezondheid in Zuid-West Vlaanderen. Verslag mandataris.

Jaarverslag 2009.

Aktename.

3 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare

gezondheid in Zuid-West Vlaanderen. Algemene vergadering

van 18 mei 2010.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

4 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare

gezondheid in Zuid-West Vlaanderen. Algemene vergadering

van 18 mei 2010. Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat

vertegenwoordiger.

5 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest. Verslag mandataris. Jaarverslag 2009.

Aktename.

6 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest. Algemene vergadering van 25 juni 2010.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

7 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest. Algemene vergadering van 25 juni 2010. Goedkeuren

agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

8 Intercommunale Leiedal. Verslag mandataris. Jaarverslag 2009.

Aktename.

9 Intercommunale Leiedal. Algemene vergadering van 9 juni 2010.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

10 Intercommunale Leiedal. Algemene vergadering van 9 juni 2010.

Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

11 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem. Verslag mandataris. Jaarverslag 2009.

Aktename.

12 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem. Algemene vergadering van 18 mei 2010.

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p3/182


Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

13 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem. Algemene vergadering van 18 mei 2010. Goedkeuren

agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

14 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem. Algemene Vergadering van 18 mei 2010. Vraag tot

voordracht door de Stad van een deskundige.

15 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem. Algemene Vergadering van 18 mei 2010.

Mogelijkheid tot voordracht van een kandidaat-bestuurder met

raadgevende stem.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

16 Jobpunt Vlaanderen. Aanduiden vertegenwoordiger Algemene

Vergadering.

17 Gewestelijke huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud

Waard. Mandaatwissel.

18 Verlenging beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de

V.Z.W.Groeningeheem.

Goedkeuren.

19 Verkrijgen van een gebruiksrecht van onbepaalde duur op een

deel van een gebouw, Bergstraat 68 te Marke, ten behoeve van

de brandweer.

Goedkeuren.

20 Jaarverslag 2009 in kader van cultureel-erfgoedconvenant stad

Kortrijk.

Goedkeuren.

21 Openbare Bibliotheek Kortrijk. Jaarverslag 2009.

22 vzw Cultuurcentrum Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag

2009.

Goedkeuren.

23 Vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Resultatenrekening en

jaarverslag 2009.

24 Vzw Feest in Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren.

25 AGB BUDA. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p4/182


Kennisname.

26 Gedeeltelijke herziening ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Advies.

27 RUP nr. 5 "AZ Groeninge" - definitieve vaststelling.

Vaststellen.

28 Inzamelen van textielafval op grondgebied stad Kortrijk.

Afsluiten van overeenkomsten met erkende verwerkers van

textielafval.

29 VZW Sportplus. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren.

30 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Resultatenrekening

en jaarverslag 2009.

Goedkeuren.

31 Snelheidsaanpassing President Kennedylaan.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement.

32 Snelheidsaanpassing Munkendoornstraat (Rollegem).

Vaststellen aanvullend verkeersreglement.

33 Invoeren eenrichtingsverkeer in een aantal gemeentewegen

naar aanleiding van verkeerscirculatieplan.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement.

34 Voorrangswijziging oude Oudenaardsesteenweg –

Morinnestraat - aanvullend reglement (gewestweg).

Vaststellen.

35 Heraanbrengen van twee zebrapaden N8

(Oudenaardsesteenweg).

Vaststellen aanvullend verkeersreglement.

36 Verkaveling Oogststraat - Oude Iepersweg te Heule aanbrengen

verkeersignalisatie.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement.

37 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar

verlichtingsnet in de P. Slossestraat.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

38 Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet op

Kapel ter Bede.

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p5/182


Voorwaarden en wijze van gunnen.

39 Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet in de

Moorseelsestraat.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

40 Ondergronds brengen van netten in de Gentsesteenweg ter

hoogte van de Ringlaan te Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

41 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar

verlichtingsnet langs de Doornikserijksweg te Bellegem

Voorwaarden en wijze van gunnen.

42 Ontdubbelen van het waterbedelingsnet in de Veldstraat -

Vaartstraat.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

43 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de Graaf

Boudewijn IX-laan te Kortrijk.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

44 Aanpassen van het waterbedelingsnet in de Lauwsestraat te

Aalbeke.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

45 Onderhoudswerken aan asfaltbetonverhardingen in

verschillende straten.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

46 Aanpassingswerken aan bestaande wegenis.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

47 Algemene beleidsrapportering. Begrotings- en jaarrekening van

de stad over 2009. Jaarverslag 2009.

Vaststellen.

48 Rapportering financieel beheerder omtrent voorafgaande

controle van de wettigheid en regelmatigheid.

Kennisname.

49 OCMW. Jaarrekening en jaarverslag 2009.

Aktename.

50 Eerste wijziging aan het budget dienstjaar 2010.

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p6/182


Vaststellen.

51 Verlenen waarborg voor lening aangegaan door Psilon voor het

crematorium Kortrijk.

Goedkeuren.

52 De Warande vzw. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren.

53 Safe Party Zone.

Goedkeuren.

54 Motie 'De tijd dringt'.

Goedkeuren.

55 Drainage-, beregenings- en terreinverwarmingssysteem op het

Guldensporenstadion Kortrijk.

Goedkeuren.

56 Vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. Resultatenrekening en

jaarverslag 2009.

Goedkeuren.

57 Vzw Toerisme Kortrijk. Jaarverslag 2009.

Goedkeuren.

58 Overeenkomst 2010 - 2012 m.b.t. het lokaal integratiebeleid.

Goedkeuren.

59 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de beslissing om

niet in te gaan op het gebruik van brandstoffen die veel minder

schadelijk zijn voor het personeel en het milieu.

60 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de beslissing om

niet over te stappen op mens- en milieuvriendelijke benzine

voor de kleine machines van verschillende directies.

61 Vraag van raadslid J. Deweer omtrent het gebruik van

standbeelden als schietschijven tijdens het eerste Urban Golf

Tornooi op 30 mei 2010.

62 Vraag van raadslid P. Avijn om in samenwerking met de horeca

in Kortrijk hun vegetarische en biologische keuken bekend te

maken.

Mondelinge vraagstelling

B1

Pensioenaanvraag statutair personeel (beroepsbrandweer).

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p7/182


Goedkeuren.

maandag 17 mei 2010 16:33 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p8/182


1 Interne controle: jaarlijkse rapportering: periode april 2009 - maart 2010.

Aktename. Dossier: 10-177117

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

1. Algemeen kader:

Vanuit de verplichting van het gemeentedecreet (artikel 99) werkt de stad Kortrijk aan de

opbouw van een intern controlesysteem. De gemeenteraad keurde in zitting van 24 september

2007 de overzichtsnota m.b.t. de interne controle goed.

Conform artikel 100 van het gemeentedecreet, stelt de secretaris het intern controlesysteem

vast, na overleg met het managementteam.

Conform artikel 101 van het gemeentedecreet staat de gemeentesecretaris in voor de

organisatie en de werking van het intern controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan

het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Als vertrekbasis voor het intern controlesysteem hanteren we het gemeentedecreet en het

COSO-raamwerk.

A. Artikel 99 van het gemeentedecreet stelt het volgende:

Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een

redelijke zekerheid te verschaffen over:

1. het bereiken van doelstellingen

2. het naleven van wetgeving en procedures

3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie

4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen

5. de bescherming van activa

6. het voorkomen van fraude

B. Het COSO-model:

Het COSO-model bepaalt 8 stappen van de te doorlopen interne controle:

1. het algemeen kader

2. de doelstellingen

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p9/182


3. de inventaris van de risico's

4. de beoordeling van de risico's

5. de reactie op de risico's

6. beheersingsmaatregelen

7. informatie en communicatie

8. bewaking en borging

Als invalshoek worden de volgende groepen van directies gekozen: Burger en Welzijn,

Cultuur, Sport, Stadsplanning en Ontwikkeling, Mobiliteit en Infrastructuur, Leefmilieu, Domus

(Communicatie en Recht, ICT, Facility, Personeel en Organisatie, Financiën), IDPB en de

brandweer.

2. Vertrekbasis voor het intern controlesysteem bij de stad Kortrijk.

Als vertrekbasis voor het intern controlesysteem bij de stad Kortrijk, wordt er naast de

bepalingen van het gemeentedecreet eveneens vertrokken van COSO-raamwerk. Het COSOmodel

omvat 8 componenten. Ze zijn de te doorlopen stappen van de interne controle.

2.1. Het COSO-model: stap 1 en 2: het algemeen kader en de doelstellingen van de

organisatie

Aan de eerste 2 stappen van het COSO-model: het algemeen kader ( de cultuur, de rijpheid van

de organisatie ten aanzien van het onderwerp) en de bepaling van de doelstellingen (opmaak

beleidsplan, meerjarenplanning, jaaractieplan) werd reeds voldaan.

2.2. Het COSO-model: stap 3 en 4: de inventaris en de beoordeling van de risico's

Voor wat betreft stap 3 ( de inventaris van de risico's) en stap 4 (de beoordeling van de risico's)

van het COSO-model, werd er een prijsvraag uitgeschreven om door middel van een quickscan

te komen tot de opmaak van een risico-matrix bij de stad Kortrijk. Deze quick-scan werd

uitgevoerd doot Amelior in de periode september-oktober 2008 zowel op het niveau van alle

directies als op het niveau van de gehele organisatie.

Dit resulteerde in het rapport "Resultaten van het identificeren en beoordelen van de risico's bij

de stad Kortrijk". In dit rapport werden de risico's geïnventariseerd en beoordeeld als hoog,

medium of laag.

2.3. Het COSO-model: stap 5: de reactie op de risico's

De risico's met beoordeling "hoog" worden prioritair behandeld:

- Een aantal acties hebben betrekking op diverse directies waardoor ze aangepakt moeten

worden op het niveau van het MT.

- voor een aantal acties heeft een bepaalde directie de steun nodig van een andere directie

(doorgaans een beheersdirectie): opvolging door de directieraad

- een aantal acties kunnen binnen de eigen directie worden genomen: opvolging binnen de

eigen directie

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p10/182


2.4. Het COSO-model: stap 6: de beheersingsmaatregelen

A. Opvolging door het MT:

1. Quick-scan:

Uit het rapport van de quick-scan zijn er 8 grote acties naar voor gekomen die betrekking

hebben op de diverse directies en waardoor ze aangepakt moeten worden op het niveau van

het MT.

Deze acties zijn:

1. Verfijnen van het proces van strategische cyclus: koppelen van doelstellingen met

de middelen

2. Verder opbouwen van stuurborden per beleidsdomein met financiële en

beheersinformatie

3. Opstellen van beleid en het uitwerken van procedures voor de overdracht van

kennis bij personeelswissels

4. In kaart brengen en wegwerken van de problemen m.b.t. de snelheid van ICTmiddelen

5. Maken van afspraken over het bijhouden van kennis m.b.t. wetgeving

6. Inventariseren van noden m.b.t. structureel onderhoud aan gebouwen

7. Verduidelijken van de werkwijze bij het toewijzen en verschuiven van financiële

middelen

8. Opmaken en kenbaar maken van een deontologische code.

2. Wat met andere verbeteracties reeds lopende?

Naast de quick-scan zijn er reeds tal van andere verbeteracties lopende bij de stad Kortrijk als

gevolg van andere analyses over de werking van de stad. Teneinde de aanbevelingen uit de

lopende verbeteracties niet verloren te laten gaan, werd er 1 globale overzichtstabel opgemaakt

met op de verticale as de aanbevelingen uit de risico-analyse en de andere verbeteracties en

op de horizontale as de linken naar 16 grote verbetertrajecten die momenteel lopen bij de stad

Kortrijk.

Door in te zetten op deze 16 grote verbetertrajecten, nemen we de aanbevelingen uit de

quick-scan en de verbeteracties als gevolg van andere analyses over de werking van de

stad, automatisch mee.

Per verbetertraject werd aangeduid :

- waarom dit traject valt onder 1 van de 6 bepalingen van interne controle, zoals bepaald in

artikel 99 van het gemeentedecreet

- waarom dit traject dient opgevolgd door het Managementteam, zoals bepaald door artikel 100

van het gemeentedecreet.

Aan de 16 verbetertrajecten werd er telkenmale een PDCA-cyclus met jaartal toegevoegd:

- plan: planningsfase

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p11/182


- do: uitvoeringsfase

- check: evaluatiefase

- Act: bijsturingsfase.

Aan ieder traject werd een trajectleider en een mentor toegevoegd. De mentor is telkenmale lid

van de directieraad.

In de periode april 2009 - maart 2010 werden er in de globale overzichtstabel aanbevelingen/

acties uit een 5-tal analyses meegenomen:

1. aanbevelingen uit de i-scan

2. aanbevelingen uit het Iip-label dat de stad Kortrijk behaalde

3. de invoering van het 1777 nummer

4. de invoering van businessplannen

5. de samenwerking tussen de stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk mbt de ondersteunende

diensten.

3. Indeling van de 16 verbetertrajecten volgens de PDCA-cyclus:

A. Projecten hoofzakelijk in de planningsfase:

- beleidscyslus

- financiële cyslus

- ken- en stuurgetallen.

B. Projecten hoofdzakelijk in de uitvoeringsfase:

- evaluatie (Talentontwikkelaar)

- implementatie rechtspositieregeling

- leiderschap

- interne communicatie

- dienstverlening

- samenwerkingsverbanden

- projectmanagement

- site Callens.

C. Projecten hoofdzakelijk in de evaluatie- en de bijsturingsfase:

- procesmanagement

- kassastromen

- e-decision.

D. Projecten gepland in 2011:

- kennismanagement

- administratieve vereenvoudiging

Een omschrijving van de trajecten en een overzicht van de ondernomen acties (periode april

2009 - maart 2010) is toegevoegd als formele bijlage.

Het toepassen van deze methodiek heeft in het voorbije jaar duidelijk resultaat opgeleverd:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p12/182


- door in te zetten op een beperkt aantal trajecten werden diverse verbeteracties meegenomen

in verschillende trajecten.

- door alle trajectleiders werd op verschillende vlakken resultaat geboekt.

Op het Belgisch kwaliteitscongres dat plaatsvond eind november 2009, was de stad Kortrijk

eveneens laureaat bij de voorstelling van deze methodiek.

B. Opvolging door de directieraad

De opvolging van verbeteracties waarbij één of meerdere directies betrokken zijn, gebeurt door

de directieraad. De voortgangsrapportering gebeurt 2 keer/jaar aan de stadssecretaris als

hoofd van de organisatie die rapporteert aan de directieraad. Deze rapportering gebeurt aan de

hand van opvolgingsfiches.

C. Opvolging binnen de eigen directie

De voortgangsrapportering van de verbeteracties binnen de eigen directie gebeurt eveneens

2 keer/jaar aan de stadssecretaris als hoofd van de organisatie. Deze rapportering gebeurt

eveneens aan de hand van opvolgingsfiches.

2.5. Het COSO-model: stap 7: informatie en communicatie

- de terugkoppeling van de voortgangsrapportering van de 16 trajecten, gebeurt aan het

managementteam

- de terugkoppeling van de de directieoverschrijdende verbeteracties gebeurt aan de

stadssecretaris als hoofd van de organisatie die rapporteert aan de directieraad

- de terrugkoppeling van de opvolging van de verbeteracties binnen de eigen directie

gebeurt aan de stadssecretaris als hoofd van de organisatie.

2.6. Het COSO-model: stap 8: bewaking en borging

De bewaking en de borging van de gemaakte afspraken gebeurt via:

- de beschrijving van de procedures via procesmanagement,

- de verankering van de beslissingen in het organogram

- de opvolging van de verbeteracties door het managementteam en de stadssecretaris.

Bijlage

Administratieve vereenvoudiging

Type

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p13/182


Dienstverlening

Evaluatie

Interne Communicatie

Kassastromen

Kennismanagement

Projectmanagement

implementatie van de rechtspositieregeling

Site Callens

Leiderschap

E decision

Procesmanagement

Beleidscyclus

Financiële cyclus

Ken- en stuurgetallen

Advies Managementteam

Samenwerkingsvereenkomsten

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

Conform artikel 101 van het gemeentedecreet, akte te nemen van de jaarlijkse rapportering van

de organisatie en de werking van het interne controlesysteem bij de stad Kortrijk (periode april

2009 - maart 2010).

2 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West

Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag 2009.

Aktename. Dossier: 10-182177

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt

dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p14/182


mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende

vereniging.

De stad Kortrijk is aangesloten bij IMOG (opgericht bij akte van 27 september 1969).

De jaarvergadering van IMOG gaat dit jaar door op 18 mei 2010.

Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intergemeentelijke dienstverlenende

of opdrachthoudende samenwerkingsverbanden waarbij de stad is aangesloten, in de

gemeenteraad voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, besproken worden.

De raad hoort de toelichting, gegeven door schepen Stefaan Bral.

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

Akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn

mandaat en het jaarverslag 2009 van de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare

gezondheid in Zuid-West Vlaanderen.

3 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West

Vlaanderen. Algemene vergadering van 18 mei 2010.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-182186

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Voor de behandeling van huidig punt legt raadslid M. Seynaeve een amendement ter

stemming voor, met name om meerdere vertegenwoordigers af te vaardigen naar de algemene

vergaderingen van de intercommunales Leiedal, IMOG en Figga.

De raad gaat vervolgens over tot de stemming over dit amendement waarvan de uitslag luidt als

volgt:

22 nee stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy,

A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p15/182


Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, K. Byttebier, N.

Claus, A. Vanden Berghe

5 ja stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

7 onthoudingen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P.

Avijn

Het amendement is bijgevolg niet aangenomen.

De stad is aangesloten bij de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in

Zuid-West Vlaanderen. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 september 1969.

De laatste statutenwijziging dateert van 18 december 2007.

Bij aangetekend schrijven van 19 maart 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen

aan de algemene vergadering van Imog op 18 mei 2010 om 11 uur in de Raadzaal van de

afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking

bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende

en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij

gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven

vermelde decreet in acht te nemen.

Bijlage

uitnodiging AV Imog 2010

statuten Imog

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 12 'WIV. West-

Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene Vergadering van

18 mei 2010. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.' (waarbij de

raadsleden J. de Béthune, V. Van Quickenborne en E. Flo bijkomend aanwezig zijn),

waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 58 'Overeenkomst 2010-2012 m.b.t. het lokaal

integratiebeleid. Goedkeuren.' luidt als volgt:

Vertegenwoordiger

- VANDENBULCKE Marie Claire: 32 ja stemmen, 13 onthoudingen

- AVIJN Philippe: 7 ja stemmen, 10 nee stemmen, 18 onthoudingen

- VERSCHAETE Isa: 5 ja stemmen, 10 nee stemmen, 20 onthoudingen

2 ongeldige stemmen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger

- CLAUS Nele: 21 ja stemmen, 14 onthoudingen

2 ongeldige stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p16/182


Mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke als vertegenwoordiger en mevrouw Nele Claus als

plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van

de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West Vlaanderen op 18

mei 2010.

4 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-

West Vlaanderen. Algemene vergadering van 18 mei 2010. Goedkeuren agenda.

Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Dossier: 10-182189

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in

Zuid-West Vlaanderen.

De intercommunale Imog werd opgericht bij akte van 27 september 1969. De laatste

statutenwijziging dateert van 18 december 2007. Bij aangetekend schrijven van 19 maart 2010

wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Imog op 18 mei

2010 om 11 uur in de Raadzaal van de afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te

Harelbeke.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit :

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2009

3. Verslag van de Commissaris-Revisor

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2009

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris-Revisor

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7. Benoeming commissaris-revisor en bepalen jaarlijkse bezoldiging

8. Statutaire benoemingen

9. Huldiging medewerkers met 25 jaar dienst

10. Toelichting betreffende de activiteiten 2009

11. Varia

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p17/182


waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger, die

voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen.

Bijlage

uitnodiging AV Imog 2010

statuten Imog

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

29 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy,

A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R.

Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, K. Byttebier, N.

Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S.

You-Ala, P. Avijn

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1.Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van Imog

van 18 mei 2010.

2.De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van

de algemene vergadering van Imog van 18 mei 2010, waarvoor een beslissing moet worden

genomen, goed te keuren.

5 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest.

Verslag mandataris. Jaarverslag 2009.

Aktename. Dossier: 10-182792

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p18/182


Artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt

dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun

mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende

vereniging.

De stad Kortrijk is aangesloten bij Figga (opgericht bij akte van 27 mei 1994).

De jaarvergadering van Figga gaat dit jaar door op 25 juni 2010.

Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intergemeentelijke dienstverlenende

of opdrachthoudende samenwerkingsverbanden waarbij de stad is aangesloten, in de

gemeenteraad voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, besproken worden.

De raad hoort het verslag door schepen G. Leleu.

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

Akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn

mandaat en het jaarverslag 2009 van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest.

6 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest.

Algemene vergadering van 25 juni 2010.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-182856

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De Stad is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 mei 1994. De laatste

statutenwijziging dateert van 22 december 2004.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p19/182


Bij brief van 25 maart 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene

vergadering van Figga.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking

bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende

en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij

gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven

vermelde decreet in acht te nemen.

Bijlage

uitnodiging AV Figga 2010

statuten Figga

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 12 'WIV. West-

Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene Vergadering van 18 mei

2010. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.' (waarbij de raadsleden V. Van

Quickenborne en E. Flo bijkomend aanwezig zijn), waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 58

'Overeenkomst 2010-2012 m.b.t. het lokaal integratiebeleid. Goedkeuren.' luidt als volgt:

Vertegenwoordiger

- VANHOUTTE Godelieve: 22 ja stemmen, 13 onthoudingen

- DEMEYERE Petra: 7 ja stemmen, 10 nee stemmen, 18 onthoudingen

- DEPAUW Wilfried: 5 ja stemmen, 11 nee stemmen, 19 onthoudingen

2 ongeldige stemmen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger

- VANDEN BERGHE Anthony: 21 ja stemmen, 14 nee stemmen

2 ongeldige stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Mevrouw Godelieve Vanhoutte als vertegenwoordiger en de heer Anthony Vanden Berghe als

plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de

Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest van 25 juni 2010.

7 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest.

Algemene vergadering van 25 juni 2010. Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat

vertegenwoordiger.

Dossier: 10-182857

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p20/182


Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij Figga.

Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 mei 1994. De laatste statutenwijziging

dateert van 22 december 2007.

Bij aangetekend schrijven van 25 maart 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan

de buitengewone algemene vergadering van Figga op vrijdag 25 juni 2010 om 10 uur in Kortrijk

Expo, zaal XXL. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit :

1. Afsluiting boekjaar 2009

-Verslag van de Raad van Bestuur

-Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2009 en winstverdeling

-Verslag van de commissaris

-Kwijting van de bestuurders

-Kwijting van de commissaris

2. Verslaggeving VID

3. Statutenwijziging

4. Omzetting toegestane leningen in kapitaal

5. Statutaire benoemingen

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering

waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordigers, die

voor deze algemene vergadering werden aangeduid, te bepalen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p21/182


Figga vraagt ook om goedkeuring te hechten aan de wijziging van de statuten door de invoering

van een artikel 3 paragraaf 4 en artikel 9.5 en wijziging van artikel 4.

Voor wat betreft de voorgestelde statutenwijziging:

De doelstellingen zijn bepaald in artikel 3 en beslaan 3 items. Voorgesteld wordt een vierde item

in te voeren:

4. voor rekening en op verzoek van de deelnemers financiering te verzorgen van hun

investeringen die voorzien zijn op de buitengewone dienst van hun begroting.

Door de invoering van deze nieuwe doelstelling ontstaan nieuwe rechten en plichten voor de

deelnemers. De rechten en plichten zijn bepaald in artikel 9.

Voor de bijkomende rechten wordt de toevoeging van een vijfde paragraaf voorgesteld:

5. Met betrekking tot de financiering zoals bedoeld in artikel 3.4

a. De gemeenten-deelnemers die de vereniging opdracht geven om financiering te verzorgen

zoals bedoeld in artikel 3.4 van onderhavige statuten zullen voor zoveel als nodig de

waarborgen verlenen voor de hiertoe door de vereniging aan te gane leningen.

b. Jaarlijks zullen zij de financiële lasten (aflossing en interesten) terugbetalen die verbonden

zijn aan de delging van de leningen die hiertoe werden aangegaan.

c. Het beheer van de financieringen zoals bedoeld in artikel 3.4 zal in samenwerking met de

betrokken gemeente-deelnemer plaatshebben overeenkomstig een door haar goed te keuren

huishoudelijk reglement dat de Raad van Bestuur hiertoe vaststelt.

Voorgesteld wordt de zetel te wijzigen van het stadhuis van Roeselare naar het stadhuis van

Ieper (artikel 4).

Bijlage

uitnodiging AV Figga 2010

statuten Figga

statutenwijziging Figga AV 2010

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

30 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H.

Masselis, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B.

Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P. Avijn

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p22/182


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. Goedkeuring te hechten aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde

van de Algemene Vergadering van Figga van 25 juni 2010.

En in het bijzonder goedkeuring te hechten aan de wijziging van de statuten door de invoering

van een artikel 3 paragraaf 4 en artikel 9.5 en wijziging van artikel 4.

2. Het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening 2009, de balans per 31 december

2009 en de winstverdeling goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de

commissaris voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2009.

3. De omzetting van de toegestane leningen van de gemeenten aan Figga in kapitaal goed te

keuren.

4. De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen de op

de agenda geplaatste punten van deze vergadering waarvoor een beslissing moet worden

genomen, goed te keuren.

8 Intercommunale Leiedal. Verslag mandataris. Jaarverslag 2009.

Aktename. Dossier: 10-182951

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, R. Lesaffre,

S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt

dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun

mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende

vereniging.

De stad Kortrijk is aangesloten bij Leiedal (opgericht bij akte van 9 juni 1960).

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p23/182


De jaarvergadering van Leiedal gaat dit jaar door op 9 juni 2010.

Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intergemeentelijke dienstverlenende

of opdrachthoudende samenwerkingsverbanden waarbij de stad is aangesloten, in de

gemeenteraad voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, besproken worden.

De raad hoort het verslag door schepen F. Santy.

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

Akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn

mandaat en het jaarverslag 2009 van de Intercommunale Leiedal.

9 Intercommunale Leiedal. Algemene vergadering van 9 juni 2010.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-182952

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, R. Lesaffre,

S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij Intercommunale Leiedal. Deze intercommunale werd opgericht bij

akte van 9 juni 1960.

Bij aangetekend schrijven van 30 maart 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan

de algemene vergadering van Leiedal op 9 juni 2010.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking

bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende

en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij

gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven

vermelde decreet in acht te nemen.

Bijlage

uitnodiging AV Leiedal 2010

Type

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p24/182


statuten Leiedal

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 12 'WIV. West-

Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene Vergadering van 18 mei

2010. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.' (waarbij de raadsleden H.

Masselis en V. Van Quickenborne bijkomend aanwezig zijn), waarvan de uitslag, meegedeeld

na punt 58 'Overeenkomst 2010-2012 m.b.t. het lokaal integratiebeleid. Goedkeuren.' luidt als

volgt:

Vertegenwoordiger

- JOLIE Patrick: 19 ja stemmen, 1 nee stem, 13 onthoudingen

- LEMAITRE Marc: 7 ja stemmen, 10 nee stemmen, 16 onthoudingen

- DEWEER Jan: 5 ja stemmen, 11 nee stemmen, 17 onthoudingen

4 ongeldige stemmen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger

- BYTTEBIER Koen: 19 ja stemmen, 14 onthoudingen

4 ongeldige stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

De heer P. Jolie als vertegenwoordiger en de heer K. Byttebier als plaatsvervangend

vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Intercommunale

Leiedal op 9 juni 2010.

10 Intercommunale Leiedal. Algemene vergadering van 9 juni 2010. Goedkeuren

agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Dossier: 10-182962

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, R. Lesaffre,

S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p25/182


Beschrijving:

De stad is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal.

Leiedal werd opgericht bij akte van 9 juni 1960. De laatste statutenwijziging dateert van 11

december 2007. Bij aangetekend schrijven van 30 maart 2010 wordt de stad uitgenodigd om

deel te nemen aan de algemene vergadering van Leiedal op 9 juni 2010 om 10.30 uur in de

kantoren van Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.Verslag van de activiteiten in 2009

1.1. Verslag van de Raad van Bestuur

1.2. Verslag van de Commissaris-Revisor

2. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2009

3. Kwijting van bestuurders en Commissaris-Revisor

4. Vervanging bestuurder

5. Kennisname bijkomende exclusiviteiten door de gemeentebesturen.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering

waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger, die

voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen.

Bijlage

uitnodiging AV Leiedal 2010

statuten Leiedal

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

30 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, K.

Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B.

Herrewyn, S. You-Ala, P. Avijn, E. Flo

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van Leiedal

van 9 juni 2010.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p26/182


2. De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van

de algemene vergadering van Leiedal van 9 juni 2010, waarvoor een beslissing moet worden

genomen, goed te keuren.

11 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Verslag

mandataris. Jaarverslag 2009.

Aktename. Dossier: 10-183027

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt

dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun

mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende

vereniging.

De stad Kortrijk is aangesloten bij de WIV (opgericht bij akte van 18 juli 1970).

De jaarvergadering van de WIV gaat dit jaar door op 18 mei 2010.

Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intergemeentelijke dienstverlenende

of opdrachthoudende samenwerkingsverbanden waarbij de stad is aangesloten, in de

gemeenteraad voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, besproken worden.

De raad hoort het verslag door schepen J. de Bethune.

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p27/182


Akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn

mandaat en het jaarverslag 2009 van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem.

12 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene

vergadering van 18 mei 2010.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-183032

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 18 juli 1970.

Bij aangetekend schrijven van 2 april 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan

de algemene vergadering van de WIV op 18 mei 2010 om19 uur in het stadhuis te Kortrijk.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking

bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende

en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij

gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven

vermelde decreet in acht te nemen.

Bijlage

uitnodiging WIV AV 2010

statuten WIV

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 12 'WIV.

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene Vergadering

van 18 mei 2010. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.', waarvan

de uitslag, meegedeeld na punt 58 'Overeenkomst 2010-2012 m.b.t. het lokaal

integratiebeleid. Goedkeuren.' luidt als volgt:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p28/182


Vertegenwoordiger

- JOLIE Patrick: 21 ja stemmen, 1 nee stem, 13 onthoudingen

- LESAFFRE Roger: 7 ja stemmen, 10 nee stemmen, 18 onthoudingen

- SEYNAEVE Maarten: 5 ja stemmen, 11 nee stemmen, 19 onthoudingen

2 ongeldige stemmen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger

- VANDENBULCKE Marie Claire: 21 ja stemmen, 14 onthoudingen

2 ongeldige stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

De heer P. Jolie als vertegenwoordiger en mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke

als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de

Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 18 mei 2010.

13 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene

vergadering van 18 mei 2010. Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat

vertegenwoordiger.

Dossier: 10-183038

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem.

De WIV werd opgericht bij akte van 18 juli 1970. De laatste statutenwijziging dateert van 14

december 2006.

Bij aangetekend schrijven van 2 april 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen

aan de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem op 18 mei 2010 om 19 uur in het stadhuis te Kortrijk.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p29/182


De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het jaar 2009.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2009.

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.

5. Ontslag van vijf bestuurders met raadgevende stem en benoeming van maximum vijf nieuwe

bestuurders met raadgevende stem; aktename van de beëindiging van het mandaat van een

deskundige; benoeming door de gemeentelijke vertegenwoordigers van een nieuwe deskundige

toegevoegd aan de raad van bestuur.

6. Varia.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering

waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger, die

voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen.

Bijlage

uitnodiging WIV AV 2010

statuten WIV

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

32 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H.

Masselis, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De

Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P. Avijn, E. Flo

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van de West-

Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem van 18 mei 2010.

2. De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten

van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem van 18 mei 2010, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren,

alsook om op de algemene vergadering een tussenkomst te doen waarin hij bepleit dat de

vertegenwoordigers met raadgevende stem bij voorrang zouden moeten komen vanuit de

besturen die ook in de nieuwe structuur participeren (m.a.w. de provincie, de gemeente

Wevelgem, Leiedal en de stad). Op deze wijze wenst de stad ertoe bij te dragen dat de

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p30/182


overgang van de WIV in de nieuwe structuur met het grootst mogelijke draagvlak kan gebeuren.

Dit sluit trouwens ook aan bij de eerdere standpunten van de respectievelijke besturen die

al dan niet hebben te kennen gegeven verder te willen participeren in het vliegveld. De stad

Kortrijk vraagt dan ook via haar vertegenwoordiger aan de algemene vergadering van de WIV

om in voorkomend geval af te wijken van haar eigen statuten en zeker over te gaan tot de

aanstelling van een vertegenwoordiger met raadgevende stem van de gemeente Wevelgem en

de stad Kortrijk.

14 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene

Vergadering van 18 mei 2010. Vraag tot voordracht door de Stad van een

deskundige.

Dossier: 10-183355

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij WIV.

Krachtens artikel 33 van de statuten van WIV kunnen de bestuurders zich laten bijstaan

door maximum vier deskundigen, die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door

de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is en worden benoemd door de

gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering. Na het overlijden van een

deskundige, toegevoegd aan de raad van bestuur, is er een plaats vrijgekomen.

Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft op 17 februari 2010 aan de voorzitter

van de raad van bestuur de kandidatuur gericht van mevrouw Veerle De Mey als deskundige

toegevoegd aan de raad van bestuur. De raad van bestuur van WIV heeft op 10 maart 2010 in

gezamenlijk overleg besloten de kandidatuur te bezorgen aan het stadsbestuur van Kortrijk, wat

is gebeurd bij aangetekende brief van 2 april 2010.

De raad van bestuur vraagt bijgevolg dat het stadsbestuur de voordracht wil doen van mevrouw

Veerle de Mey aan de algemene vergadering van deelnemers in het kapitaal van de WIV die

bijeenkomt op 18 mei 2010.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p31/182


Conform de bepalingen van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Bijlage

brief van WIV - vraag tot voordracht door de

Stad van een deskundige

statuten WIV

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waarvan de uitslag luidt als

volgt:

- DE MEY Veerle: 34 ja stemmen, 3 onthoudingen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Mevrouw Veerle De Mey aan de algemene vergadering van WIV van 18 mei 2010 voor te

dragen om als deskundige toegevoegd te worden aan de raad van bestuur van WIV.

15 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Algemene

Vergadering van 18 mei 2010. Mogelijkheid tot voordracht van een kandidaatbestuurder

met raadgevende stem.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: 10-184053

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De Stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem.

WIV wijst Stad Kortrijk bij aangetekende brief van 2 april 2010 op de mogelijkheid een

kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor te dragen met het oog op mogelijke

benoeming door de algemene vergadering op 18 mei 2010.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p32/182


Op grond van artikel 35 van de statuten heeft iedere gemeente het recht een lid van de raad

van bestuur met raadgevende stem aan te duiden. Het gaat hier om een gemeenteraadslid,

verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van

burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Deze aanduiding

dient te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Deze aanduiding wordt voorgelegd aan de algemene vergadering die overgaat tot de

samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden of

aan de algemene vergadering die drie jaar na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden

bijeenkomt.

In het eerste deel van de legislatuur waren de volgende vijf gemeenten vertegenwoordigd

met een bestuurder met raadgevende stem: Anzegem, Harelbeke, Lendelede, Menen en

Zwevegem.

Maximum vijf bestuurders kunnen benoemd worden en dat voor een periode van drie jaar,

uiteraard behoudens de eerdere ontbinding van de WIV. Als er meer dan vijf kandidaturen

zijn zullen de selectiecriteria van artikel 35 van de statuten van de WIV dienen te worden

toegepast.

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste vijf bedraagt, neemt

de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus

aangeduide leden vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur met raadgevende

stem bij.

Indien het aantal gemeenten méér dan vijf bedraagt, neemt de algemene vergadering akte

van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden met

raadgevende stem in afdalende volgorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen

die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden.

In ondergeschikte orde gelden, als daar reden toe is, de volgende criteria: de ononderbroken

dienstanciënniteit en de leeftijd.

Conform artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet valt het aanwijzen van deze

vertegenwoordiging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Bijlage

brief WIV - mogelijkheid tot voordracht

kandidaat-bestuurder

statuten WIV

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waarvan de uitslag,

meegedeeld na punt 58 'Overeenkomst 2010-2012 m.b.t. het lokaal integratiebeleid.

Goedkeuren.' luidt als volgt:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p33/182


- HERREWYN Bert: 30 ja stemmen, 7 onthoudingen

- SEYNAEVE Maarten: 6 ja stemmen, 20 nee stemmen, 11 onthoudingen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

De heer B. Herrewyn als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor te dragen aan de

algemene vergadering van WIV op 18 mei 2010.

16 Jobpunt Vlaanderen. Aanduiden vertegenwoordiger Algemene Vergadering.

Dossier: 10-184481

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, R. Lesaffre, S. De

Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De gemeenteraad besliste in zitting van 9 februari 2009 tot het toetreden van stad Kortrijk tot

het externe verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen.

Jobpunt Vlaanderen werd in 1999 opgericht voor de uitvoering van selectieopdrachten van het

overheidspersoneel.

De stad Kortrijk wil in bepaalde gevallen gebruik maken van de diensten van Jobpunt

Vlaanderen om externe expertise in te huren voor bepaalde HR processen.

Jobpunt Vlaanderen vraagt per brief van 2 april 2010 om het aanduiden van een

contactpersoon in het kader van de wettelijke verplichtingen voor de vennootschap, waaronder

de vertegenwoordiging van het stadsbestuur op de algemene vergadering.

Momenteel heeft stad Kortrijk nog geen vertegenwoordiger aangewezen.

Conform artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet valt het aanwijzen van deze

vertegenwoordiging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Bijlage

brief jobpunt AV

Type

Formele bijlage

Precedente beslissing: Toetreding tot het extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse

Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen.

GR in zitting van 09/02/2009

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p34/182


Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 31 raadsleden

deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Vertegenwoordiger

- DEMEDTS Hilde: 31 ja stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Mevrouw H. Demedts als vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen

van Jobpunt Vlaanderen.

17 Gewestelijke huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard.

Mandaatwissel.

Dossier: 10-184468

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, R. Lesaffre, S. De

Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De Stad is aandeelhouder bij de huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard.

Mevrouw Christine Devos, voorgedragen in gemeenteraadszitting van 12 maart 2007, is

ontslagnemend als bestuurder in de Raad van Bestuur van Eigen Haard is Goud Waard,

gewestelijke huisvestingsmaatschappij, Lauwe.

De partij in kwestie draagt in geval van mandaatwissel de persoon voor die zij wenst.

Bij brief van 20 april 2010 draagt Open Vld mevrouw Katrien Deleu, wonende

Gullegemsesteenweg 145, 8501 Bissegem, voor als nieuwe bestuurder te benoemen met

ingang van 1 juni 2010.

Conform artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet valt het aanwijzen van deze

vertegenwoordiging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Bijlage

GR 12 maart 2007 - punt 1.10 - Eigen haard is

goud waard

Type

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p35/182


ief Eigen haard - mandaatwissel

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 32 raadsleden

deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

- DELEU Katrien: 32 ja stemmen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Mevrouw Katrien Deleu te benoemen als nieuwe bestuurder van de gewestelijke

huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard met ingang van 1 juni 2010.

De gewestelijke huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard van dit besluit in kennis

te stellen.

18 Verlenging beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de

V.Z.W.Groeningeheem.

Goedkeuren. Dossier: 10-184229

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, R. Lesaffre, S. De

Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De V.Z.W.Groeningeheem is een stedelijke V.Z.W. Er werd tot op heden voor geopteerd

om deze V.Z.W. nog niet om te vormen tot een extern verzelfstandigd agentschap onder

privaatrechtelijke vorm (cfr. gemeentedecreet) omdat ook nu nog niet geweten is waar we met

deze V.Z.W. naartoe gaan, rekening houdend met de ontwikkelingen rond de jeugdherberg.

In zitting van 13 december 2004 besliste de gemeenteraad de beheersovereenkomst met

deze V.Z.W. goed te keuren. De algemene vergadering van de V.Z.W. besliste hetzelfde

in zitting van 11 november 2004. In zitting van 09 februari 2009 besliste de gemeenteraad

deze beheersovereenkomst te verlengen voor de duur van 1 jaar, tot 31 december 2009. De

verlenging werd door beide partijen ondertekend op 03 juni 2009.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p36/182


Ingevolge artikel 310 van het gemeentedecreet hebben alle bestaande V.Z.W.'s tot uiterlijk 1

januari 2013 de tijd om zich in conformiteit te stellen met het gemeentedecreet.

In overleg met de V.Z.W wordt er nu voor geopteerd om de bestaande beheersovereenkomst

nogmaals te verlengen en dit tot uiterlijk 31 december 2012 of (eerder) tot op het moment dat er

een herstructurering komt van de V.Z.W of dat ze ontbonden wordt.

Bevoegdheid gemeenteraad: artikel 42 gemeentedecreet.

Bijlage

beslissing gemeenteraad 13 december 2004

beslissing gemeenteraad 09 februari 2009

eerste aanhangsel beheersovereenkomst

beslissing algemene vergadering V.Z.W. 29

maart 2010

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Verlenging beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en vzw

Groeningeheem. Instemmen.

GR in zitting van 09/02/2009

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

In te stemmen met de verlenging van de bestaande beheersovereenkomst met de V.Z.W.

Groeningeheem tot uiterlijk 31 december 2012, met de mogelijkheid van vervroegde

beëindiging ervan in geval van herstructurering van de V.Z.W. voor deze einddatum of nog

wanneer de V.Z.W. voor deze einddatum zou ontbonden worden.

19 Verkrijgen van een gebruiksrecht van onbepaalde duur op een deel van een

gebouw, Bergstraat 68 te Marke, ten behoeve van de brandweer.

Goedkeuren. Dossier: 10-182685

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, S. De

Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p37/182


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De gemeenteraad besliste in zitting van 08 februari 2010, punt 4, akte te nemen van de

collegebeslissing van 27 januari 2010 waarbij de locaties werden vastgelegd voor de drie

fusieposten van de brandweer. Wat de Post Zuid betreft werd beslist dat er onder welbepaalde

voorwaarden één autopomp behouden wordt in Aalbeke als overgangsmaatregel in afwachting

van een definitieve oplossing. Voor deze definitieve oplossing wordt gedacht aan de uitbreiding

op de bestaande site van de tuighuizen (afhankelijk van de realisatie van de site Callens) voor

zover er zich geen nieuwe locatie aandient op een optimaal strategische plaats.

De firma Vandecasteele Houtimport is nu akkoord om de voorkant van haar gebouw, Bergstraat

68 te Marke (dicht bij Aalbeke) ter beschikking te stellen om voormelde autopomp te plaatsen

en dit zonder een gebruiksvergoeding aan te rekenen. Een ontwerp van gebruiksovereenkomst

werd onderhandeld met de firma Vandecasteele Houtimport en een akkoord werd bereikt op

basis van een tekst met navolgende krachtlijnen: het is een overeenkomst per gedoogzaamheid

(artikel1), die gesloten wordt voor onbepaalde duur en die door beide partijen steeds opzegbaar

is (artikel 2). Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend (artikel 3) en de stad verbindt er

zich toe de ingebruik genomen ruimte te gebruiken als een goed huisvader en te zorgen voor

de nodige orde en netheid, terwijl alle aangerichte schade uiteraard voor rekening van de stad

is, overlast/burenhinder moet voorkomen worden (artikels 4 e.v).

Bevoegdheid gemeenteraad:artikel 42 gemeentedecreet.

Bijlage

collegebeslissing van 27.01.2010

gemeenteraadsbeslissing van 08.02.2010

e-mail van 15.02.2010 van S. Vandecasteele

ontwerp van gebruiksovereenkomst

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

In te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van gebruiksovereenkomst, te sluiten met

Vandecasteele Houtimport, waarvan het inhoudelijk gedeelte als volgt luidt:

"wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Partij enerzijds geeft in gebruik aan partij anderzijds, die aanvaardt, de voorkant van

het gebouw, Bergstraat 68 te 8510 Marke, om er een autopomp van de brandweer te plaatsen.

Deze ruimte worden door partij enerzijds per loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven aan

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p38/182


partij anderzijds, die dit aanvaardt, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht,

verpachting of verhuring.

Artikel 2: Het gebruik wordt toegekend voor een periode van onbepaalde duur, met ingang

van de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Partijen kunnen op elk ogenblik bij

aangetekende brief de beëindiging van deze gedoogzaamheid betekenen aan de andere partij.

Partij anderzijds verbindt er zich alsdan toe om over te gaan tot de onmiddellijke ontruiming van

de in gebruik gegeven ruimte.

Artikel 3: Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend door partij enerzijds.

Artikel 4: Partij anderzijds verbindt er zich toe de ruimte te gebruiken als een goed huisvader.

Bij de ontruiming zal Partij anderzijds instaan voor de algemene schoonmaak van de gebruikte

ruimte.

Artikel 5: Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er mee in dat alle eventuele

beschadigingen aan de accommodaties van partij enerzijds onmiddellijk aan haar (partij

anderzijds) zullen aangerekend worden.

Artikel 6: Partij anderzijds stemt er mede in dat gedurende de gebruiksperiode alle

schadegevallen, welke hun oorzaak vinden in de gebruikte accommodatie of het gebruik dat

ervan gemaakt wordt, exclusief ten hare (partij anderzijds) laste zijn. Partij enerzijds verbindt er

zich in dit verband toe om alle nodige verzekeringscontracten af te sluiten.

Artikel 7: Partij anderzijds verbindt er zich toe om zelf in te staan voor de orde en netheid in de

gebruikte infrastructuur tijdens de periode van gebruik.

Artikel 8: Nadeel opgelopen door partij anderzijds ingevolge enig welke beschadiging aan of

diefstal van haar materiaal kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een vergoeding

door partij enerrzijds. Partij enerzijds wordt in dit verband dan ook volledig ontslagen van haar

eigen aansprakelijkheid, sensu lato, tegenover partij anderzijds (bevrijdingsbeding).

Artikel 9: Partij anderzijds verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen

te nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van voormeld pand overlast/burenhinder

medebrengt."

20 Jaarverslag 2009 in kader van cultureel-erfgoedconvenant stad Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 10-182927

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, S. De

Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p39/182


M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

2009 was het eerste jaar van het nieuwe cultureel-erfgoedconvenant tussen de stad Kortrijk en

de Vlaamse Gemeenschap, afgesloten voor de periode 2009-2014. De Erfgoedcel opende het

jaar met de realisatie en voorstelling van een DVD "Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene". De

DVD bundelt getuigenissen en historische beeldfragmenten, allen verzameld naar aanleiding

van tentoonstellingen in 2002 en 2006. Een mooi voorbeeld van hoe Kortrijk verder bouwt op de

verwezenlijkingen uit de vorige beleidsperiode. Andere sterkhouders, die ook in dit jaarverslag

niet ontbreken, zijn onder meer het Erfgoedhuis, het Erfgoedjournaal en uiteraard Erfgoeddag.

De Erfgoedcel wil het historische verhaal van de stad in kaart brengen en op de kaart zetten.

Als eerste stap in de uitbouw van een Geheugen van Kortrijk zette de Erfgoedcel een brede

werking op rond het religieuze verleden en erfgoed van de stad. De activiteitenreeks "Wat

bezielde Kortrijk" in het najaar van 2009 bracht het publiek via lezingen, wandelingen en

concerten in contact met religieus erfgoed in al zijn vormen. Achter de schermen werd het

stedelijk cultuurproject OnGELOOFlijk voorbereid. Een tentoonstelling en totaalprogramma rond

anderhalve eeuw volksgeloof, met start op 8 juli 2010.

Dit verslag geeft een verantwoording voor alle acties die in het kader van het cultureelerfgoedconvenant

zijn uitgevoerd in de loop van 2009. Een beknopt verslag schetst de acties

per doelstelling uit het cultureel-erfgoedconvenant, gerangschikt volgens de strategische

doelstellingen uit het erfgoedbeleidsplan. Een beknopt financieel verslag verschaft een

overzicht van alle uitgaven. Bijlagen over het erfgoedconvenant, de erfgoedcel en de

erfgoedprojecten bevatten meer gedetailleerde informatie.

We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet.

Bijlage

Jaarverslag erfgoedconvenant 2009

Cultureel erfgoedconvenant 2009-2014

Advies Cultuur

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p40/182


Het jaarverslag 2009, opgemaakt in het kader van het cultureel-erfgoedconvenant 2009-2014

tussen de stad Kortrijk en de Vlaamse Gemeenschap, goed te keuren.

21 Openbare Bibliotheek Kortrijk. Jaarverslag 2009.

Dossier: 10-184218

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, S.

De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In het jaarverslag licht de Openbare Bibliotheek Kortrijk haar werking van 2009 toe, dit in het

kader van het geïntegreerd cultuurbeleidsplan 2008-2013, waarvan het beleidsplan van de

bibliotheek deel uitmaakt.

De belangrijkste acties in 2009 waren:

- Collectiebeleid :

- De bib stript: de bibliotheek zet haar stripcollectie in de kijker

- Start to Game: deelname van de bibliotheek als piloot aan het provinciaal project

rond games in de bibliotheek.

- Vernieuwde dienstverlening :

- Aanbieden van gratis draadloos surfen via hotspots en voorleescomputer voor

slechtzienden.

- vernieuwde website.

- Analyse en beslissing nieuwe tarieven :verhoging maningsgelden en verlaging lidgeld

en afschaffing leengeld multimedia.

- Letterenklimaat :

- Door samenwerking en het inzetten op ontmoeting en scholenwerking bereiken

we beter veschillende doelgroepen: dagelijks komen een 700-tal bezoekers in de

Kortrijkse Openbare bibliotheek (centrale bibliotheek en buurtbibliotheken), ondanks

de verdere digitalisering.

- Gebiedswerking:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p41/182


- Voorbereiding integratie bibliotheek en OC in Bellegem.

- Analyse bibliotheeknetwerk en voorstel tot sluiting buurtbibliotheek Plein.

- Nieuwe centrale bibliotheek:

- Juryvoorstel ontwerp nieuwe bibliotheek.

- Verdere uitdieping concept.

We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet.

Bijlage

jaarverslag

Advies Cultuur

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen C. Depuydt verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

Het jaarverslag 2009 van de Openbare Bibliotheek Kortrijk goed te keuren.

22 vzw Cultuurcentrum Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren. Dossier: 10-182899

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, S.

De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Resultatenrekening 2009

De toelage van de Stad aan de vzw CK* bedroeg in 2009 125.300 euro.

Uit de resultatenrekening blijkt dat de ontvangsten € 991.695,64 bedragen en de uitgaven

€ 881.079,70 Dit geeft een boni van € 110.615,94. De resultatenrekening werd nagezien en

goedgekeurd door de door de gemeenteraad aangestelde commissaris.

Jaarverslag 2009

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p42/182


Cultuurcentrum Kortrijk realiseert een geïntegreerde aanpak van gemeenschapsopbouw en

cultuurprogrammering door o.m. zijn unieke en gevarieerde infrastructuur optimaal in te zetten

en ontwikkelt een platform voor muziekcreatie en -presentatie. Het Cultuurcentrum Kortrijk

wil daarbij de Kortrijkse bevolking maximaal betrekken en zijn regionale en (inter)regionale

aantrekkingskracht verhogen. Uit deze missie en uitdagingen distilleert CK* vier pijlers waarop

de werking verder bouwt:

1. Participatie

Het aanzwengelen van de participatie bij verschillende doelgroepen is een belangrijke pijler

in de werking van CK*. Dank zij een stevige basiswerking vinden reeds heel wat mensen hun

weg naar CK*. Naast een brede waaier van cultuurgeïnteresseerden en fijnproevers, heeft CK*

de voorbije jaren extra aandacht besteed aan het bereiken van mensen met een beperking.

Ook in 2009 worden opnieuw 3 voorstellingen integraal toegankelijk gemaakt voor mensen

met een fysieke beperking, er zijn extra inspanningen voor senioren (koffievoorstellingen in de

deelgemeenten + eigen aanbod aantrekkelijker maken en toeleiding voorzien voor senioren in

het centrum) en kansarmen (dankzij de samenwerking met OCMW en Surplus kan ook deze

doelgroep participeren). De verworvenheden maken deel uit van de reguliere werking. Een

aantal accenten binnen het participatiebeleid worden in 2009 verder gezet: Met diverse

acties voor kinderen en jonge gezinnen wordt de werking naar deze doelgroep verder

geoptimaliseerd: divers aanbod familievoorstellingen, cultuurkampen, aanzet tot uitbouw

van een regionaal kinderkunstenfestival Spinrag. Hiermee sluit CK* naadloos aan op de

bredere thema's die binnen de stad worden bepaald in het bestuursakkoord, alsook in het

globaal cultuurbeleidsplan. De werking naar kinderen en jonge gezinnen is gespreid over

centrum en deelgemeenten en er is een centrale sturing vanuit de schouwburg. Naar de

toekomst toe moet de bewaking van kwaliteit in de deelgemeenten gegarandeerd worden.

Met een aantal specifieke acties voor jongeren, zet CK* verdere stappen in de werking naar

deze doelgroep. De Kunstbende is een project waar CK* extra op inzet, via dit evenement

bereiken we 100-en jongeren die creatief zijn of interesse hebben in cultuur, ons toekomstige

publiek. Het is belangrijk de jongeren die nu al geëngageerd zijn, te behouden. Een

volledige nieuwe promotiecampagne rond JonckFood werd opgezet en werpt zijn vruchten

af. Op vlak van kunsteducatie en publiekswerking heeft CK* een aantal verworvenheden

definitief geïntegreerd in de werking (inleidingen en nabesprekingen, programmablaadjes). Het

betrekken van een publiek bij de realisatie van bepaalde onderdelen van de programmering of

bij projecten door prospectieploegen op te zetten en vrijwilligers te recruteren, versterkt weer de

band met het publiek en geïnteresseerden.

2. Presentatie

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p43/182


CK* vervult een belangrijke rol als vuurtoren voor podiumkunsten in de regio.

Podiumprogrammering - met een uitgesproken profiel op vlak van dans en theater - is een

basisopdracht. Ook in 2009 tekent CK* voor een gevarieerd programma met dans, theater,

muziek, humor, ... Dank zij een aantal bijzondere voorstellingen, o.a. tijdens het Next festival,

vervullen we een regionale rol in 2009. Regionaal overleg zorgt voor de aanzwengeling van

een publiek uit de regio en voor exclusieve programmering voor de streek. Met de invulling

van een aantal specifieke niches - klassiek symfonisch werk & jazz - vult CK* een leemte

in de regio. De aandacht voor jong talent zorgt voor een levendige dynamiek binnen de

programmering. De ontmoetingscentra staan garant voor een eerstelijnsaanbod voor scholen,

families en senioren. Daarnaast bereiken ze via een aantal specifieke formats een nieuw

publiek. Naar de toekomst is het belangrijk de kwaliteit hier te kunnen blijven garanderen. De

grensoverschrijdende projecten tot slot, bieden de mogelijkheid het publiek te laten proeven

van andere voorstellingen en kennis te maken met nieuwe artiesten. De busuitstappen zijn

een vaste waarde en een blijvend succes. Naar de toekomst wordt de grensoverschrijdende

samenwerking met La Rose des Vents dankzij het project "Traffic", verder verdiept. Nieuwe

acties voor jongeren en scholen bieden perspectief. Met het grensoverschrijdend festival - Next

- krijgt CK* de kans een aantal artistieke hoogvliegers te presenteren voor een publiek van

fijnproevers (vb Jan Fabre).

3. Gemeenschapsvorming

De ontmoetingscentra hebben heel wat knowhow in huis om gemeenschapsvormende

projecten te ontwikkelen en te realiseren. Zij realiseren dan ook een aantal interessante

projecten. De gebiedswerking biedt nieuwe mogelijkheden aan de deelgemeenten. Hier en daar

worden projecten gerealiseerd met een blijvend resultaat. De grens met de gebiedswerking

is evenwel niet altijd duidelijk. In het centrum proberen we lokale bewoners in het centrum te

bereiken voor onze standaard programmering. Voor het openingsweekend in september, werd

een project opgezet naar de buren toe van de schouwburg, maar dit is niet evident.

4. Muziekcreatie

Muziekcentrum Track* heeft zich sinds de opening vooral gefocust op het uitbouwen van

een goede receptieve werking. Tal van muziekbands, koren, orkesten e.a. hebben hun weg

gevonden naar deze gevarieerde infrastructuur. Naast het aantrekkelijker maken van een aantal

ruimtes, werkte Muziekcentrum Track* in 2009 op het ontwikkelen van een eigen inhoudelijke

werking. Met kleine presentatiemomenten zoals Arte Libre of Jazzjams krijgen jonge

muzikanten een podium; met specifieke concerten binnen een groter geheel (cf. Kortrijk Congé,

Next) profileert het Muziekcentrum zich naar buiten en de ontwikkeling van een educatief

aanbod i.s.m. een aantal andere partners stimuleert het muziekleven dan weer op een andere

manier. Track* ontwikkelt een eigen communicatielijn en schrijft een residentiebeleid

uit. Het materiaal wordt zeer gericht verspreid naar een potentieel publiek. Steeds meer

mensen vinden hun weg naar het muziekcentrum en komen er met vragen allerhande (vraag

om residentie, ondersteuning bij de realisatie van project, vraag om inhoudelijke input bij

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p44/182


manifestaties allerhande,...). Een operationele cel denkt mee in de verdere uitbouw van

het centrum en beslist mee over de 'in residence' projecten. Dit overlegorgaan is zeer divers

samengesteld (zowel naar genres als naar geografische spreiding) en focust zich samen met de

coördinator op de verdere uitbouw van de werking.

Conform de beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad en vzw Cultuurcentrum

Kortrijk worden de resultatenrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de

gemeenteraad.

Verder verwijzen we naar:

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.

Bijlage

verslag algemene vergadering d.d. 15 maart

2010

werkingsverslag 2009 cultuurcentrum Kortrijk

financieel resultaat 2009

getekend financieel verslag revisor

Advies Cultuur

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen C. Depuydt verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De resultatenrekening van dienstjaar 2009 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk met een boni van

€ 110.615,94 goed te keuren.

2. Het jaarverslag van 2009 van Cultuurcentrum goed te keuren.

23 Vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Dossier: 10-184520

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, S.

De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p45/182


Beschrijving:

Conform de bepalingen van het beheerscontract tussen de vzw Stedelijke Musea van

Kortrijk en de Stad Kortrijk wordt de jaarrekening en het jaarverslag 2009 ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeenteraad. Beide documenten werden goedgekeurd op de raad van

bestuur en algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk op 14 april 2010.

Volgende regelgeving is van toepassing op dit dossier:

- het gemeentedecreet

- het erfgoeddecreet

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.

Jaarrekening 2009

De toelage van de Stad aan de vzw Stedelijke Musea Kortrijk bedroeg in 2009 125.000 euro.

Uit de jaarrekening van de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk blijkt dat de ontvangsten

525.620,42 euro bedragen en de uitgaven 493.005,2 euro. Dit geeft een boni van € 32.615,22.

Deze jaarrekening werd gecontroleerd door Bedrijfsrevisor Boes & Co.

We wijzen op de geplande voorzieningen. Het Broelmuseum legt een voorziening aan ter

waarde van € 25.000 (gespreid over één jaar) ter voorbereiding van de tentoonstelling Roelandt

Saverij in 2011. Het Vlasmuseum legt een voorziening aan ter waarde van € 60.000 (gespreid

over drie jaren) ter voorbereiding van de extra werkingskosten die de verhuis en herinrichting

van het museum met zich meebrengen.

Jaarverslag 2009

Voor het Broelmuseum en Vlasmuseum startte in 2009 een nieuwe beleidsperiode. Beide

musea sloten hiervoor een convenant af met de provincie West-Vlaanderen, waardoor de vzw

Stedelijke Musea van Kortrijk zes jaar lang € 75.000 subsidies ontvangt voor het Broelmuseum

en € 125.000 voor het Vlasmuseum.

Het Broelmuseum kende in 2009 opnieuw een succesvol jaar qua bezoekers. De goede

projectwerking, met onder meer Secret Gardens en Fantastic Illusions, en samenwerking

met diverse partners en kunstenaars uit de regio speelt hierin zeker een rol. De sterke

projectwerking staat een gedegen basiswerking niet in de weg. Het Broelmuseum zette in 2009

vooral in op collectiebeleid. In afwachting van de komst van de nieuwe wetenschappelijke

medewerker werd er op wetenschappelijk gebied vooral samengewerkt met externe experts.

In 2009 zette het museum ook de eerste stappen naar het optimaliseren van de verschillende

gebouwen op de site van het museum.

Het Vlasmuseum kende in 2009 een lichte daling van het aantal bezoekers. Deze daling heeft

enerzijds te maken met een communicatieprobleem en de verouderde museumopstelling die

reeds zeer veel bezoekers heeft bereikt. Dat 2009 dan ook voor een groot stuk in het teken

stond van de verbouwing en herinrichting van het museum hoeft dan ook niet te verbazen.

In de basiswerking lag de focus op collectiebeleid, waar het Vlasmuseum bezig is met een

inhaalbeweging op het gebied van registratie. Het museum startte in 2009 ook met een aantal

langlopende projecten en breidde zijn regionale werking gevoelig uit. Het project Vlasparlee

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p46/182


was hiervoor een belangrijke gangmaker. De werking van het Kortrijks Kantatelier bleef sterk in

2009.

Kortrijk 1302 zag zijn bezoekers voor de permanente presentatie licht vooruit gaan in 2009 en

kon dankzij de tentoonstelling 'Vrouwen van Vlaanderen' een extra publiek bereiken. Hierdoor

waren ze van groot belang als toeristische trekker voor de stad. In de basiswerking van het

museum ligt de focus op publieksbeleid. De bestaande publieksbegeleidende middelen kennen

hun bijval en nieuwe zaken werden ontwikkeld.

De Cel Tentoonstellingen kon ook in 2009 een groot aantal tentoonstelling ondersteunen én

dit zowel van lokale beginnende kunstenaars als een aantal gerenommeerde namen. Het

programma was ook steeds een meerwaarde voor de stedelijke evenementen.

De musea kregen 53.721 bezoekers over de vloer in 2009 waarvan 41.288 bezoekers voor

de permanente presentatie en 17.475 voor de projecten, waaronder 4.745 voor Vrouwen van

Vlaanderen (Kortrijk 1302), 4.701 voor Secret Gardens (Broelmuseum) en 1.895 voor Fantastic

Illusions (Broelmuseum). Cijfers voor Vlasparlee (Vlasmuseum) zijn niet bekend.

2009 - Bezoekerscijfers musea

Kortrijk 1302 Broelmuseum Vlasmuseum Totaal

permanente

presentatie

18.749 10.337 12.202 41.288

projecten 5.007 6.596 830 12.433

Totaal 23.756 16.933 13.032 53.721

Daarenboven werden in de tentoonstellingen, georganiseerd door de cel tentoonstelling, zeker

5.935 bezoekers geteld. Deze cijfers zijn onvolledig omdat bezoekers aan tentoonstellingen in

de publieke ruimte niet geregistreerd kunnen worden. Toppers waren de tentoonstelling P.M.

Tayou met 1000 bezoekers en Klaprozen voor de vrede met 2500 deelnemers. Dit wil zeggen

dat de vzw stedelijke musea van Kortrijk minstens 58.759 mensen bereikte in 2009.

2009 - Betalende en niet betalende bezoekers

Kortrijk 1302 Broelmuseum Vlasmuseum Totaal

Betalend 11.901 (50%) 5.031 (32%) 8.130 (67%) 25.062

Niet betalend 11.855 (50%) 11.483 (68%) 4.072 (33%) 27.410

Totaal 23.756 16.933 12.202 52.891

Wat het onderscheid tussen betalende en niet betalende bezoekers betreft, kunnen we

volgende cijfers voorleggen (cijfers Kortrijk 1302 en Broelmuseum inclusief projecten, bij

Vlasmuseum uitsluitend permanente presentatie):

Het onderscheid tussen scholen, groepen en individuele bezoekers van de permanente

presentatie ziet u in onderstaande tabel. We wijzen op een sterke terugval van het aantal

scholen in de drie stedelijke musea, een gevolg van de maximumfactuur in het basisonderwijs

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p47/182


én de €1,00-maatregel voor de Vlaamse erkende musea. De stedelijke musea van Kortrijk

dienen in 2010 een antwoord te formuleren op dit probleem.

2009 - Individuele bezoekers en groepen op permanente presentatie

Kortrijk 1302 Broelmuseum Vlasmuseum Totaal

Scholen 4.280 (23%) 2.424 (23%) 875 (7%) 7.579

Groepen 1.381(7%) 181 (2%) 4.052 (33%) 5.614

Individuele

bezoekers

13.088 (70%) 7.732 (75%) 7.275 (60%) 28.095

Totaal 18.749 10.337 12.202 41.288

In 2009 werkten het Broelmuseum, het Vlasmuseum en het museum Kortrijk 1302 op

structurele wijze samen. Dat uitte zich in eerste instantie op het niveau van regelmatige

overlegmomenten tussen de conservatoren (om de twee weken) en tussen de publiekswerkers

(ad hoc, volgens de noden). Binnen de stadsorganisatie in het algemeen en de directie cultuur

in het bijzonder treden het Broelmuseum, het Vlasmuseum en Kortrijk 1302 steeds meer naar

voor als 'de musea'. In tweede instantie wordt dit naar buiten toe onderstreept met de drie

campagnebeelden en gemeenschappelijke brochures, waaronder de scholenbrochure nieuw in

2009.

De samenwerking tussen de drie Kortrijkse musea uitte zich ook in gemeenschappelijke

projecten en de daarmee gepaard gaande gemeenschappelijke communicatie. In 2009 werd

de actie MuZeumZondagen verder gezet: op elke eerste zondag van de maand openen de

Kortrijkse musea gratis de deuren en worden extra activiteiten georganiseerd. Dat gebeurt om

het lokale en regionale publiek, dat als een belangrijke doelgroep beschouwd wordt, extra aan

te spreken. In het kader van dit project werden 5.526 bezoekers ontvangen in de drie stedelijke

musea van Kortrijk. Ook Vlieg op wereldreis werd door de 3 musea samen georganiseerd.

Dit is een activiteit voor kinderen van 8 tot 12 jaar die op initiatief van Cultuurnet over heel

Vlaanderen georganiseerd en gecommuniceerd wordt. Als de kinderen met hun ouders het

museum bezoeken, krijgen ze de gelegenheid om zich op hun eigen niveau te verdiepen in wat

er te zien is. De Vlieg actie moet dus vooral jonge gezinnen aanspreken. Het nationale thema

was feest. De drie musea werkten samen een vakantieboekje uit, zodat gezinnen gestimuleerd

zouden worden om ook de andere musea te bezoeken. In totaal bereikte de musea 522

kinderen met de actie.

In 2009 werd de kalender beter op elkaar afgestemd, zodat er geen "concurrentie" aangedaan

kon worden. Soms organiseerden de musea zelfs ondersteunende activiteiten. Zo stond de

tentoonstelling "Westkunstroute" in het Vlasmuseum in teken van de vrouw ter ondersteuning

van het project 'Vrouwen van Vlaanderen" van Kortrijk 1302.

Het elan van 2009 zal in 2010 nog verder gezet worden. Het is de bedoeling de samenwerking

tussen 3 musea en de cel tentoonstellingen nog meer te stroomlijnen en de communicatie te

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p48/182


optimaliseren. Op die manier zullen de geleverde inspanningen optimaal renderen en zijn de

activiteiten beter gespreid over het jaar.

Bijlage

Getekend verslag bedrijfsrevisor

Jaarrekening

Verslag algemene vergadering van 14 april

2010

Jaarverslag 2009

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen C. Depuydt verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De resultatenrekening van dienstjaar 2009 van vzw Stedelijke Musea van Kortrijk met een

boni van € 31.615,22 goed te keuren.

2. Het jaarverslag van 2009 van de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk goed te keuren.

24 Vzw Feest in Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren. Dossier: 10-183830

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, S.

De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

JAARVERSLAG 2009

Werkingsverslag

Het werkjaar 2009 was voor de vzw Feest in Kortrijk inhoudelijk een jaar van heroriëntatie voor

wat de Sinksenfeesten betreft. De feesten werden omgevormd naar het stadsfestival SINKSEN

09.

Het evenement 'Zo is er maar één' kende zijn laatste editie op 11 juli op de Kortrijkse Grote

Markt. Eiland van Licht tijdens de eindejaarsperiode werd voor het eerst in een ruimer

samenwerkingsverband georganiseerd.

SINKSEN 09 - zondag 31 mei en maandag 1 juni

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p49/182


De Sinksenfeesten kregen in 2009 een facelift. Met een internationale en diverse

programmering voor alle leeftijden, ingeplant op juiste wijze op straten en pleinen in het

centrum van de stad werd met SINKSEN 09 een eerste grote stap gezet in de richting van

een stadsfestival. Stad en streek werden uitgenodigd om SINKSEN 09 te beleven. Elk van de

gebruikte locaties in de binnenstad kreeg een eigen sfeer mee.

De Grote Markt was het centrale punt, het kloppende hart van het festival en het vertrekpunt

voor een grondige verkenning van het hele gebeuren. Je kon er aperitieven op de tonen van

Mucho Gusto. Er was live-radio en een barbecue. Twee Kortrijkse bands werden er tegen

mekaar uitgespeeld in een battle of the bands en Tango Kortrijk organiseerde er een eerste

openlucht milonga.

Het Schouwburgplein werd muzikaal ingekleurd maar was vooral de uitgelezen plek voor groot

spektakel (cfr. Grupo Puja, een spektakel dat zich afspeelde op 50m boven de grond).

In de schaduw van de Sint Maartenskerk kon je op het Vandaleplein en Sint Maartenskerkhof

kuieren langs de vele kraampjes met proeverijen uit de wereldkeuken. KortRijk aan Culturen

had er immers zijn tenten opgeslagen. De culturele diversiteit waar onze stad rijk aan is, werd in

een programmering van dans en muziek ruim geëtaleerd.

In het Begijnhofpark was Vito heer en meester. Kinderen, ouders en grootouders werden

door Vito uitgenodigd voor een reeks kleine en grote (familie)voorstellingen. Hoogtepunt was

ongetwijfeld Get Lost van dotcomedy, een doolhof die twee dagen lang stond opgesteld in

het Begijnhofpark. In Get Lost werd je uitgenodigd om te verdwalen. De tocht in de doolhof

appelleerde op ieders fantasie en was bij momenten een dolkomische belevenis. Voor het eerst

ook in België.

Maar er was nog meer. Festivals in het festival als het ware.

Vlas Vegas was gedurende twee dagen the place to be voor duizenden jonge

muziekliefhebbers op de parking Wandelweg ter hoogte van de tunnel Doorniksewijk. Sinxen

Vlas Vegas bood een gevarieerde staalkaart van actuele alternatieven voor het commerciële

circuit.

Bistro Trefpunt werd twee dagen lang een topbestemming voor de jazzliefhebber. De Superior

Jazz Club liet je proeven van de sfeer, de warmte en de muzikale kleur van echte, authentieke

new-orleans.

Het Sint Michielsplein was het decor voor Peace Rock, een festival met jong rocktalent

georganiseerd door de Sint-Michielsbeweging.

Wie zocht naar een deugddoende adrenalinestoot richting hart en benen kon op het

Schouwburgplein terecht voor Balkanbeats@sinksen, een festival met o.a. Boban Markovic.

De jeugdrommelmarkt en ook de antiek- en brocantemarkt waren hier het bindmiddel in al

dat moois. Pakweg 600 standhouders zorgden hier van 's morgens vroeg voor veel volk in de

centrumstraten.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p50/182


De jaarmarkt daarentegen stond verweesd op de Veemarkt.

SINKSEN 09 werd als geslaagd geëvalueerd. Een goede programmering, het mooie weer, de

invloed van Mijn Restaurant in de finale fase... zorgden ervoor dat er naar schatting meer dan

100.000 mensen in het centrum van de stad flaneerden.

Het programma-overzicht (detail als bijlage).

ZO IS ER MAAR EEN - zaterdag 11 juli 2009

Op zaterdag 11 juli werd het slotconcert van de Zo is er maar één toer georganiseerd op de

Grote Markt van Kortrijk. In Brussel was er de AB Supersterrenshow met de grootste Vlaamse

artiesten in het kader van De Gulden Ontsporing en bij ons zongen artiesten de mooiste

Nederlandstalige liedjes tijdens een concert van Vlaanderen Feest. De beide spektakels

werden anderhalf uur lang live uitgezonden op één. Presentator Ben Roelants switchte vanuit

Kortrijk tussen de verschillende podia, sprak met artiesten in Kortrijk en stond in verbinding

met Brussel. Peter Van de Veire presenteerde de Brusselse concerten en in Kortrijk nam

Geena Lisa de honneurs waar. JackoBond, de winnares van Zo is er maar één, zong in

Kortrijk onder meer Laat me, een ode aan de legendarische Ramses Shaffy. Ze was in het

aangename gezelschap van Free 'Ann Christy' Souffriau (foto) en van Vlaanderens bekendste

duo, Nicole en Hugo. Ook Dana Winner, Tom Pintens en TatYana Storm en Fosco stonden op

het Kortrijkse podium.

De bijdrage van de vzw in dit project is beperkt tot de financiële afwikkeling van de contractuele

verbintenis die er is met één. Zo is er maar één 2009 was de laatste editie in een reeks van

drie.

EILAND VAN LICHT - maandag 7 december 2009 - zaterdag 9 januari 2010.

Eiland van Licht 2009 is in een vrij uniek samenwerkingsverband geconcipieerd. Samen

met BID, de stedelijke Dienst Evenementen, Toerisme en de vzw Feest in Kortrijk kreeg de

eindejaarsperiode in de stad een zeer diverse invulling.

Er was de sfeervolle verlichting in de binnenstad, een ijspiste op het Schouwburgplein,

koopzondagen, een programmering tijdens de twee topweekends op het Vandaleplein, een

verhalenfestival in het Begijnhof met uitlopers richting de Schouwburg. OCMW en de Vrienden

van het Begijnhof sloten aan met hun Warme Gloed. Vooral de twee topweekends waren

weekends van verhoogde activiteit voor de vzw (18, 19 en 20 december, 26 en 27 december).

Op het Vandaleplein (de 5 dagen) en Sint-Maartens kerkhof (het eerste weekend) kregen ca.

25 verenigingen een plek. Glühwein, braadworsten, hutsepot,... werden er geserveerd. De

vzw stond in voor de animatie (Christmas Carol Singers, David Moreno,...). O.a. het slechte

weer - sneeuw en ijs speelden ons parten - zorgden ervoor dat dit luik niet het verhoopte

succes en publieksopkomst kende. Last minute ingrepen in de programmering na het eerste

topweekend zorgden ervoor dat de aansluiting met het shoppinggebeuren in de stad wat beter

zat. Algemeen ontbrak het in die dagen aan sfeer ten voordele van de evenementen. Het

verhalenfestival daarentegen was dan wel weer een succes. Korte warme vertellingen in een

constant doorloopsysteem in een sfeervolle en aangename omgeving waren voor de 'shopper'

welgekomen rustmomenten.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p51/182


In de communicatie werden naast de eigen evenementen ook alle evenementen van derden

opgenomen.

De vzw Feest in Kortrijk kreeg in 2009 een stadstoelage ten bedrage van 250.000 euro.

De vzw Feest in Kortrijk, keurde de jaarrekening 2009 en het jaarverslag 2009 van vzw Feest

in Kortrijk goed tijdens de zitting van de raad van bestuur en de algemene vergadering op 8

maart 2010. Deze jaarrekening werd gecontroleerd door Bedrijfsrevisor Boes & Co. Uit die

jaarrekening blijkt dat de ontvangsten 351.766,75 euro bedragen en de uitgaven 366.980,51

euro. Dit geeft een resultaat van -15.213,76 euro. De overgedragen winst van het vorig

boekjaar bedraagt 22.396,38 euro. Het boekjaar 2009 sluit dus af met een boni van 7.182,62

euro.

Conform de bepalingen van het beheerscontract tussen de vzw Feest in Kortrijk en de Stad

Kortrijk wordt de jaarrekening 2009 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Volgende regelgeving is van toepassing op dit dossier:

- het gemeentedecreet

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.

Bijlage

Werkingsverslag 2009 - vzw Feest in Kortrijk.

Verslag bedrijfsrevisor.

Jaarrekening 2009.

Verslag Algemene Vergadering en Raad van

Bestuur - 10 maart 2009.

Advies Cultuur

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen C. Depuydt verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De jaarrekening 2009 van de vzw Feest in Kortrijk, die afsluit met een boni van € 7.182,62,

goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2009 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

25 AGB BUDA. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Kennisname. Dossier: 10-184278

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p52/182


Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, S.

De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Resultatenrekening 2009

Uit de rekening blijkt een totale omzet van 271.549,83 euro met een winst van 329,49 euro. De

resultatenrekening werd nagezien door de bedrijfsrevisor aangesteld door de gemeenteraad.

Deze rekening werd, onder voorbehoud van een revisorverslag zonder opmerkingen,

goedgekeurd door de raad van bestuur van 29 maart 2010.

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag 2009 bestaat, na de opmerkingen van vorig jaar over de volledigheid, uit

de verslagen van de raad van bestuur van het ganse jaar. In deze verslagen kan men de

veranderingen raadplegen die zich op het einde van 2009 hebben voorgedaan.

Daarnaast bestaat het jaarverslag uit een analyse van de bezettingscijfers van de gebouwen in

2009 en een budgetprognose tot 2011. Bijna 50.000 bezoekers hebben de gebouwen bezocht

of gebruikt in 2009.

Eveneens werden aan het verslag dit jaar twee evaluaties toegevoegd: één betreffende de

samenwerking met de stadsdiensten en een tweede die de voorziene acties belicht en toelicht

waarom bepaalde zaken wel en andere investeringen niet gedaan werden.

Alle documenten van het jaarverslag werden door de raad van bestuur goedgekeurd op de

eerste raad van bestuur van 2010 op 25 januari.

Deze documenten worden conform de beheersovereenkomst tussen AGB BUDA en de stad

Kortrijk aan de gemeenteraad voorgelegd

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1991 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk , de internationale

verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.

-de bepalingen van het gemeentedecreet.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p53/182


Bijlage

verslag revisor

RVB BUDA maart 2010

RVB BUDA januaru 2010

Jaarrekening 2009

bezettingspercentages 2009

budgetprognose

evaluatie samenwerking stad -AGB

evaluatie voorziene acties

tegoeden begin 2010

RVB BUDA augustus 2009

RVB BUDA November 2009

RVB BUDA Juni 2009

RVB BUDA april 2009

RVB BUDA februari 2009

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen C. Depuydt verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

Kennis te nemen van het jaarverslag 2009 en de resultatenrekening van het dienstjaar 2009

van het AGB Buda met een boni van 329,49 euro.

26 Gedeeltelijke herziening ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Advies. Dossier: 10-182563

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De herziening beoogt in essentie een verlenging van de planhorizon van 2007 naar 2012.

Daarnaast wordt het structuurplan inhoudelijk slechts beperkt bijgestuurd. De wijzigingen

aan het richtinggevend gedeelte, de ruimtebalans en de bindende bepalingen zijn dan ook

beperkt. De Stad Kortrijk kan dan ook de herziening gunstig adviseren, mits met de volgende

bemerkingen wordt rekening gehouden.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p54/182


Algemeen - Woonbeleid:

In de herziening wordt ruim aandacht besteed aan het activeren van het woonaanbod in de

stedelijke gebieden.

In het informatief gedeelte wordt de regio Kortrijk bij de actualisatie van de trends aangeduid als

een regio met een verlies van inwoners, dat zich manifesteert in alle leeftijdsklassen. Daarbij

wordt de regio Kortrijk eveneens erkend als een regio met een eigen migratiedynamiek, i.c.

als een regio met een migratiedeficit op basis van een studie van de migraties in de periode

1997-2003.

In de prognoses van de bevolkingsaangroei voor de periode 2007-2012 vormt het

arrondissement Kortrijk samen met Ieper, de enige arrondissementen waar een

bevolkingsafname verwacht wordt. Deze negatieve trends worden geëxtrapoleerd naar de

prognoses voor de periode 2012-2022 voor de bevolkingsaangroei, de gezinsevolutie en finaal

de woonbehoefte. Uiteindelijk lijdt de hele provincie West-Vlaanderen een bevolkingsverlies.

In het richtinggevend gedeelte wordt nergens aangegeven op welke manier Vlaanderen met

deze 'eigen migratiedynamiek' of negatieve bevolkingstendens wenst om te gaan. De Stad

Kortrijk kan geenszins aanvaarden dat het zo maar extrapoleren van dit migratiedeficit als basis

dient voor de prognose van de woonbehoeften. De Stad Kortrijk streeft er integendeel naar

om met een doorgedreven woonbeleid, zowel gericht op het faciliteren van een voldoende,

kwalitatief en betaalbaar woningenaanbod als op het verbeteren van de woonomgeving,

deze negatieve trend om te buigen of minstens af te zwakken. In de recente jaren zijn er al

belangrijke verbeteringen waar te nemen en kent Kortrijk een beperkte bevolkingsaangroei. De

Stad Kortrijk wenst dat Vlaanderen dit voluntaristisch beleid ondersteunt.

Gelet op de beperkte tijdshorizon (2012) heeft deze opmerking voor de huidige herziening

weinig impact. Voor de algemene herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor

de periode tot 2022 is deze opmerking wel essentieel. De Stad Kortrijk wenst dan ook dat in

de voorbereiding van de algemene herziening van het RSV overleg gepleegd wordt zowel

over de prognoses zelf als over het gewenste ruimtelijk beleid op Vlaams niveau tegenover de

negatieve bevolkingsprognoses in het arrondissement Kortrijk en de negatieve demografische

dynamiek van de hele provincie West-Vlaanderen. Uit de huidige cijfers van het informatief

gedeelte blijkt vb. dat voor de periode 2007-2012 West-Vlaanderen verantwoordelijk is voor 17

à 18 % van de woonbehoefte van Vlaanderen, maar slechts beschikt over 12% van het aanbod

onbebouwde percelen.

Het ondersteunen van het doorgedreven woonbeleid van de Stad Kortrijk houdt o.a. in dat

het Vlaams Gewest maximaal inzet op het wegwerken van hindernissen die kerngerichte

woonontwikkelingen bemoeilijken t.o.v. meer perifere woonontwikkelingen en hiervoor in de

(ruimtelijke) planprocessen de nodige initiatieven neemt of stimuleert.

Een goed ruimtelijk beleid gaat uit van het optimaal benutten van de potenties van het

gebied. De ligging in het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Kortrijk - Rijsel betekent een

specifieke troef. De ontwikkeling van de grensoverschrijdende metropool is een langzaam

proces, waarbij de oprichting van de EGTS Eurometropool Lille - Kortrijk - Doornik echter

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p55/182


een belangrijke stimulans kan zijn. De Stad Kortrijk wenst dat in de algemene herziening

van het RSV de specifieke potenties van het grensoverschrijdend netwerk verder erkend

worden en dat een gezamenlijk beleid wordt uitgestippeld om deze potenties te ontwikkelen,

te ondersteunen en optimaal te benutten. Elementen die hierbij aan bod komen zijn o.a. het

versterken van de groenstructuur, de uitbouw van de link met TGV -station en het beheersen

van de grensoverschrijdende mobiliteit, het stimuleren en versterken van innovatieve clusters

en competentiepolen ( gezondheidszorg, nieuwe materialen,...) gebaseerd op de samenwerking

tussen de bedrijfswereld, het onderwijs en de overheid, het ondersteunen van de potenties als

speerpunt en poort naar de Franse markt ( tertiaire en quartaire sector, logistiek,...), enz.

Werken: operationele differentiatie van bedrijventerreinen

De gewijzigde tekst met betrekking tot kantoren (3.4.2) stelt "de klemtoon voor het

aanbodbeleid voor kantoren ligt in de stedelijke gebieden, Antwerpen, Gent, Vlaams strategisch

gebied rond Brussel, Leuven en Mechelen, de zogenaamde kantorendriehoek." We gaan ervan

uit dat deze tekst zo moet geïnterpreteerd worden dat met "stedelijke gebieden" alle stedelijke

gebieden en dus ook het regionaalstedelijk gebied Kortrijk bedoeld wordt.

Dit is niet echt duidelijk en kan beter geëxpliciteerd worden. Indien dit niet het geval zou zijn en

dit moet geïnterpreteerd worden dat het volledige aanbodbeleid inzake kantoren in de Vlaamse

Ruit moet geconcentreerd worden, kan hiermee niet akkoord gegaan worden. Integendeel. De

ligging in het grensoverschrijdend netwerk Kortrijk - Rijsel kan juist extra potenties inhouden

voor Kortrijk als centrumstad.

De regio Kortrijk wordt gekenmerkt door veel gebieden voor milieubelastende industrie type

II op het gewestplan. Veel bedrijvigheid, die aan de oorsprong lag van deze bestemming

is intussen stopgezet, zodat de reconversie van dit industrieel weefsel noodzakelijk is. De

praktijk leert dat dergelijke herontwikkelingen vaak moeilijk verlopen door een strikte en enge

interpretatie van deze bestemming als een zone voor regionale bedrijvigheid. Een kwalitatieve

herontwikkeling vraagt vaak een meer gedifferentieerde bestemming en invulling.

De Stad Kortrijk vraagt om deze problematiek op te nemen als knelpunt.

Mobiliteit:

- N328

De verzamelweg tussen de R36 en de R8 (A19) werd destijds opgenomen in de

gewestplannen. Bij de afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd deze verzamelfunctie

bevestigd.

De hoofdstructuur van het verkeerspatroon voor de wagen voor de ontsluiting van de kern

en het zwaartepunt van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk bestaat uit de R8, de R36 en

de verbindingen tussen de R8 en de R36. Deze structuur moet een systeem worden met

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p56/182


een duidelijke hiërarchie waarin de R8 en de R36 elk hun specifieke functie vervullen. De R8

dient het in- en uitgaande verkeer verdelen, zodat de R36 de rol toebedeeld kan krijgen van

binnenstadsring die het bestemmingsverkeer voor Kortrijk-centrum afwikkelt. Om de vlotte

verdeelfunctie van de R36 mogelijk te maken, moet ook de R8 zijn verdeelfunctie optimaal

opnemen. Dit is maar mogelijk indien er voldoende geografisch verspreide verbindingen tussen

de R8 en de R36 aanwezig zijn, zodat een evenwichtige spreiding van het verkeer mogelijk

wordt en het omrijden via de R8 een aantrekkelijk alternatief vormt. In deze hiërarchische

positionering van de R8 t.o.v. de R36, vervult de N328 een sleutelpositie als verbinding voor het

autoverkeer. In het noordwesten bevindt de R8 zich het verst van de binnenstad. Bovendien is

het aantal en het soort bestaande verbindingen tussen de R8 en de R36 er beperkt en lopen

deze verbindingen telkens door de kernen van verstedelijkte deelgemeenten van Kortrijk. De

N328 als verbindingsweg tussen de R36 en de R8 moet een evenwichtiger geheel mogelijk

maken. Het verwaarlozen van één van de onderdelen van het systeem (R8 - voldoende

invalswegen - R36) kan tot een overbelasting van bepaalde gedeelten ervan leiden, gepaard

gaand met ongewenst sluipverkeer, en uiteindelijk leiden tot de ontwrichting van het hele

systeem.

Door het ontbreken van een goede verbinding tussen de R8 en de R36 in het noordwesten

worden nu de N8 (Meensesteenweg) en de as Oude Ieperseweg - Kortrijksestraat als

verbindingswegen tussen de R8 en de R36 gebruikt. Deze assen lopen echter door

dichtbevolkte dorpskernen, respectievelijk Bissegem en Heule. Door de realisatie van

de N328 kunnen de kernen én de invalswegen van en naar Heule en Bissegem ontlast

worden, waardoor de verkeersleefbaarheid in deze dorpskernen hersteld kan worden en

de woonkwaliteit in de toekomst gevrijwaard kan worden. Uit verkeerstudies aan de hand

van verkeersmodellen in 2005 en 2009 werd de invloed van de aanleg van de N328 op de

verkeersstromen onderzocht. Uit deze studies blijkt dat de N328 in de eerste plaats zal zorgen

voor een verschuiving van bestaande verkeersstromen en geen bijkomend verkeer.

Tenslotte moet een onderscheid gemaakt worden tussen de Stad Kortrijk en het ruimere geheel

dat gevormd wordt door het regionaalstedelijk gebied. Beiden zijn één en ondeelbaar, maar een

weg die binnen het regionaalstedelijk gebied gelegen is, is niet per definitie van "lokaal" belang.

Zo omvat het regionaalstedelijk gebied ook nog de kernen van Wevelgem, Kuurne, Harelbeke,

Deerlijk en Zwevegem.

Aangezien de N328 noodzakelijk is voor een goede verkeersafwikkeling en

verkeersleefbaarheid in de regio en aangezien delen van het tracé zijn opgenomen in het

gewestelijk rup 'afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk', acht de stad het aangewezen dat

hieraan de nodige aandacht wordt besteed in de herziening. Minimaal dient het bovenlokaal

belang van de weg te worden erkend zodat de gepaste categorisering aan de weg kan worden

toegekend.

De stad Kortrijk verzoekt het Vlaams gewest om (a) de weg te categoriseren zodat er afspraken

kunnen worden gemaakt over realisatie en financiering of (b) om een duidelijke uitspraak te

doen over de gewenste categorisering als secundaire weg type II of hoger.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p57/182


- R8

Binnen de bovenlokale verkeersstructuur neemt de R8 een cruciale rol in.

De R8 moet drie functies opnemen:

- omleiding van het doorgaand verkeer : binnen de R8 mag nog enkel bestemmingsverkeer

voor Kortrijk rijden. De R8 leidt het verkeer rond, bv. van Gullegem naar Kuurne;

- verdeelring voor het in- en uitgaande verkeer: wie van buiten de R8 komt, dient via de

R8 de invalsweg te kiezen die het dichtste bij zijn bestemming ligt. Bv. van Gullegem naar

Doorniksewijk via de R8.

- Verdeelring voor het interne verkeer: ook een deel van de verplaatsingen binnen de R8

kunnen via de ring gebeuren. Bv. van Bissegem naar Ring Shopping centrum.

De eerste functie wordt reeds goed vervuld. De tweede en derde functie moeten versterkt

worden, en daarvoor is o.m. de voltooiing van het zuidelijk gedeelte van de R8 noodzakelijk.

Hierdoor kan de stadsring R36 voor een groot deel ontlast worden, waardoor tevens het

verdere autoluwe karakter van de binnenstad kan nagestreefd worden. Tevens wordt

vermeden dat de capaciteit van de R36 verder moet uitgebreid worden om het verkeer te

kunnen afwikkelen en zo de verkeersleefbaarheid aantast en steeds meer een barrière gaat

vormen tussen de woonwijken en het centrum.

In de moberstudie Hoog Kortrijk (2005) werd de noodzaak voor de voltooiing van het zuidelijk

gedeelte van de R8 in het licht van de ontwikkelingen op Hoog-Kortrijk bevestigd en versterkt.

Om de druk op de verkeerswisselaar Het Ei" op een aanvaardbaar niveau te houden, is de

doortrekking van de R8 noodzakelijk.

Voor de verkeersafwikkeling van Kortrijk zijn het noordelijk en het zuidelijk deel van de R8

evenwaardig. Beide vormen op dezelfde wijze de aansluiting van het stedelijk gebied naar

het hoofdwegennet toe. Vanuit het mobiliteitsplan van Kortrijk wordt daarom voorgesteld

om ook het zuidelijke deel van de R8 als primaire weg II op te nemen. De primaire wegen

dienen voor de aansluiting van het stedelijk gebied Kortrijk op het hoofdwegennet. De

aansluitingscomplexen tussen de R8 en de E17 worden dus ook als primaire weg II

beschouwd ("het Ei" en het complex Kortrijk-Oost, met inbegrip van het gedeelte van de

Oudenaardsesteenweg (N8) dat zich tussen de op- en afritten bevindt.

De stad Kortrijk verzoekt het Vlaams gewest om (a) de weg te categoriseren zodat er afspraken

kunnen worden gemaakt over realisatie en financiering of (b) om een duidelijke uitspraak te

doen over de gewenste categorisering als primaire weg II voor de R8, respectievelijk secundaire

weg type II of hoger, voor de N328.

Juridische basis

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p58/182


Het decreet ruimetelijke ordening voorziet in artikel 2.1.3. §5, 3° dat 'de provincieraden, de

gemeenteraden en de door de Vlaamse Regering aan te wijzen gewestelijke diensten hun

advies bezorgen aan de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening binnen dezelfde termijn

van het openbaar onderzoek.'

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 10 februari tot en met 11 mei 2010.

Bijlage

RSV herziening: ontwerp van addendum

RSV herziening: verslag plenaire vergadering

nav voorontwerp

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Gedeeltelijke herziening ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Advies.

CBS in zitting van 25/03/2009

Raadslid P. De Coene verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

25 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H.

Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe

13 onthoudingen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P.

Avijn, W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann, E. Flo

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. De gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gunstig te

adviseren mits rekening wordt gehouden met hoger vermelde opmerkingen.

2. Dit advies over te maken aan de Vlacoro.

27 RUP nr. 5 "AZ Groeninge" - definitieve vaststelling.

Vaststellen. Dossier: 10-178291

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p59/182


M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Historiek

Opstart RUP:

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 29 januari 2008 het gemeentelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 5 "AZ Groeninge" op te maken. De directie stadsplanning en -

ontwikkeling werd aangesteld als stedenbouwkundig ontwerper.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:

Het voorliggend ontwerp van gemeenteljk ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd

goedgekeurd door de deputatie in zitting van 26/04/2007. De uitbouw van het groen netwerk

zuid met onder andere de ziekenhuissite AZ Groeninge en het stadsgroen Marionetten

is voorzien in het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (B7).

Verder is in dit deel voorzien dat er voor de geplande ontwikkelingen op Hoog Kortrijk een

mobiliteitseffectenrapport moet worden opgemaakt (B15). De studies die in uitvoering van deze

bepaling werden opgemaakt worden in de memorie van toelichting verduidelijkt. Het plan geeft

eveneens uitvoering aan een aantal bepalingen uit het richtinggevend deel van het ruimtelijk

structuurplan. Dit wordt eveneens verduidelijkt in de memorie van toelichting.

Situering van het plangebied:

Het plangebied situeert zich in het stadsdeel Hoog Kortrijk, ten zuiden van de E17 en ten

westen van de verkeerswisselaar E17/R8 (het Ei). De kern van het plangebied wordt gevormd

door het fusieziekenhuis AZ Groeninge. Het hoofdgebouw is op het ogenblik van de opmaak

van het ruimtelijk uitvoeringsplan in opbouw. De campus bevindt zich aan de rand van het

groen lint zuid, een belangrijke ecologisch-recreatieve structuur ten zuiden van de stad.

Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de E17 en de beschermde hoeve

het Goed te Coucx. Ten oosten bevinden zich het Kennedybos en het Bruyningpad, een

fietsverbinding tussen het centrum van de stad en Hoog Kortrijk. De President Kennedylaan,

een gewestweg die wordt heringericht, vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Aan de

westzijde wordt het plangebied begrensd door de grens van de gewestplanbestemming "gebied

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut" en het Goed te Coucx.

Ontheffing plan-MER:

De dienst MER heeft op 16 december 2008 de ontheffing van de plan-MER-plicht verleend.

Het voorliggend RUP is dus niet plan-MER-plichtig. Aan die beslissing ging een uitgebreide

plan-MER-screening vooraf waarbij alle mogelijke effecten in kaart werden gebracht en waarbij

maatregelen werden geformuleerd om deze effecten maximaal te milderen. De maatregelen

die kunnen doorwerken in het RUP, werden opgenomen in het RUP. De andere maatregelen

behoren tot het flankerend beleid, of moeten worden opgevangen door het ziekenhuis AZ

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p60/182


Groeninge. Een meer uitgebreide beschrijving van effecten, maatregelen en conclusies van de

dienst MER is opgenomen in de memorie van toelichting bij het voorliggend ontwerp van RUP.

Bilateraal overleg:

Sinds de formele start van de planningsprocedure werd op regelmatige basis bilateraal

overleg gepleegd met alle betrokken partijen. Belangrijke spelers in dit verhaal zijn naast de

verschillende beleidsdirecties, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en

Verkeer, het Agentschap RO-Vlaanderen en uiteraard ook het AZ Groeninge. Het overleg met

deze laatste partner is cruciaal om de uitvoerbaarheid van het plan te garanderen.

Voorontwerp - plenaire vergadering:

Het voorontwerp van RUP werd verder verfijnd op basis van de hoger vermelde plan-

MER-screening. Over dit aangepaste voorontwerp van RUP werd vervolgens een plenaire

vergadering georganiseerd op 19 juni 2009. Op die vergadering werd met de hogere overheden

en de adviserende instanties een akkoord bereikt over het voorontwerp. Ook de GECORO

bracht in dit kader een advies uit over het voorontwerp van RUP.

Het plan werd naar aanleiding van deze vergadering verder verfijnd; dit resulteerde uiteindelijk

in het ontwerp van RUP dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd voor voorlopige

vaststelling.

Ontwerp RUP

Voorlopige vaststelling:

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 5 ' AZ Groeninge' werd door de

gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 12 oktober 2009.

Openbaar onderzoek:

Het ontwerp werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, gedurende 60 dagen, van 16

november 2009 tot en met 15 januari 2010. De aankondiging van het openbaar onderzoek

gebeurde in het staatsblad, enkele regionale kranten, de stadskrant en op de website van de

stad en werd aangeplakt in het stadshuis. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden

2 adviezen en 3 bezwaren ontvangen.

De deputatie bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit. Het agentschap R-O

Vlaanderen bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit.

Er werd een bezwaarschrift van Natuurpunt Kortrijk, van de stedelijke adviesraad personen met

handicap en een particulier bezwaarschrift ontvangen.

Gecoro:

De gecoro bracht op 10 februari 2010 advies uit. Het ontwerp werd voorwaardelijk gunstig

geadviseerd, mits het ontwerp bij de definitieve vaststelling op volgende punten aangepast

wordt:

- de verplichte aanleg van het bufferbekken op te nemen in de voorschriften, echter

zonder de dimensionering te specifiëren;

- de overdruk voor het ecoduct te beperken tot het plangebied;

- voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor personen met een handicap;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p61/182


- de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP af te stemmen op de wetgeving

met betrekking tot het MOBER-besluit en het VCRO over zonevreemde woningen.

De gecoro wenst verder geraadpleegd te worden bij de opmaak van het landschapsplan De

directie leefmilieu nam reeds initiatief voor een vergadering over het landschapsplan.

De gecoro vraagt om een remediëring van de verlegde beek.

De gecoro vraagt een ruimtebalans over het Kortrijkse grondgebied, om deze discussie op te

nemen in een breder kader qua natuur in de stedelijke context en duurzame ontwikkeling.

De gecoro adviseert om de detailopmerkingen op projectniveau in verband met de

toegankelijkheid niet op te nemen in het RUP maar.over te maken aan het AZ Groeninge.

Ontwerp RUP definitieve vaststelling:

Op basis van het onderzoek van de bezwaren, de adviezen en het advies van gecoro worden

volgende wijzigingen aan het ontwerp aangebracht:

De overdruk voor het ecoduct wordt beperkt tot het plangebied.

De gecoro vraagt de afstemming tussen de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en

de wetgeving met betrekking tot hetmobiliteitseffectenrapport en de bepalingen inzake

zonevreemde functies.

De drempelwaarde van 5000 m² bruto vloeroppervlakte voor uitbreidingen blijft behouden. Voor

de opmaak van het mobiliteitseffectenrapport - stedenbouwkundige voorschriften artikel 1.2

- wordt integraal verwezen naar het richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, departement

Mobiliteit en Openbare Werken. De bijlage I over het mobiliteitseffectenrapport in het ontwerp

voorlopige vaststelling wordt bijgevolg geschrapt. De stedenbouwkundige voorschriften over

de parkeerbalans blijven ongewijzigd. Voor de opmaak wordt naast de minimale verordenende

inhoud ook hier verwezen naar het bovenvermelde richtlijnenboek.

De uitbreidings- en herbouwmogelijkheden voor de zonevreemde constructies worden

volledig ondervangen in het VCRO in artikel 4.4.10 en volgende (basisrechten voor bestaande

zonevreemde woningen) en treden in de plaats van het artikel 2.2 in het ontwerp voorlopige

vaststelling in het ontwerp voorlopige vaststelling.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de gecoro vragen om de aanleg van het

bufferbekken op te nemen in de voorschriften; de stedelijke adviesraad voor personen met een

handicap vraagt de opname van voorschriften in verband met de toegankelijkheid; de gecoro

vraagt specifiek voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap. De gewestelijke

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen,

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vormt op het

vergunningenniveau het kader voor de aanleg van een bufferbekken. De gewestelijke

stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid vormt op het vergunningenniveau

het kader voor de toegankelijkheid en in het bijzonder voor het voorzien van parkeerplaatsen

voor personen met een handicap. Beide aspecten worden - indien van toepassing - opgelegd

in een stedenbouwkundige vergunning op basis van gewestelijke stedenbouwkundige

verordeningen en worden bijgevolg niet opgenomen in de voorschriften van het ruimtelijk

uitvoeringsplan.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p62/182


Het bezwaarschrift van de stedelijke adviesraad personen met handicap wordt overgemaakt

aan het AZ Groeninge.

Het aangepast ontwerp van RUP nr. 5 "AZ Groeninge" (maart 2010) behoudt de genomen

ruimtelijke opties van het voorlopig vastgesteld ontwerp:

1. Ontwikkelen planologisch kader voor nieuwe verbindingsweg tussen de President

Kennedylaan en de verkeerswisselaar het Ei (E17/R8).

2. Het planologisch-juridisch verankeren van ontsnipperende maatregelen om een

ecologische verbinding tussen het Kennedybos en het groen lint zuid mogelijk te

maken.

3. Het creëren van de nodige randvoorwaarden om de ziekenhuiscampus

landschappelijk en functioneel te integreren in de ontwikkeling van het groen lint zuid.

4. Maximaliseren van de gebruikswaarde van het groen lint zuid door het voorzien van

langzame verbindingen en door het minimaliseren impact gemotoriseerd verkeer.

5. De herinrichting van de President Kennedylaan planologisch verankeren of minimaal

niet hypothekeren door de opmaak van het plan.

6. Vastleggen van de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden van de campus.

7. Inbouwen van planologische garanties voor de landschappelijke integratie van het

geplande parkeergebouw.

8. Onderzoeken van de mogelijkheid om binnen het plangebied een helihaven in te

planten in functie van het ziekenhuis en dit zonodig planologisch verankeren.

9. Creëren van herbestemmingsmogelijkheden voor de hoeve De Witten Jan in functie

van een opleidingscentrum voor het ziekenhuis en voor het realiseren van en

zorghoeve.

10. Bieden van rechtszekerheid en nabestemmingsmogelijkheden voor de bestaande

zonevreemde woning in het plangebied.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 5 "AZ Groeninge" omvat volgende

onderdelen: (1) bestemmingsplan, (2) stedenbouwkundige voorschriften, (3) plan met de

bestaande feitelijke toestand, (4) memorie van toelichting en (5) figurenbundel bij de memorie

van toelichting.

Het plan werd opgemaakt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bijlage

Type

rup005-provincie-advies

Formele bijlage

rup005-rovlaanderen-advies

Formele bijlage

rup005-gecoro-advies-20100210

Formele bijlage

rup005-plan-bestaande toestand

Formele bijlage

rup005-plan-bestemmingsplan

Formele bijlage

rup005-memorie van toelichting

Formele bijlage

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel1

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p63/182


up005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel3

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel4

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel6

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel8

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel9

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel10

rup005-plan-stedenbouwkundige voorschriften Formele bijlage

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel2

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel7

rup005-memorie van toelichting - figurenbundel Formele bijlage

deel5

Precedente beslissing: RUP nr. 5 - "AZ Groeninge" - voorlopige vaststelling.

GR in zitting van 12/10/2009

Raadslid P. De Coene verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

31 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H.

Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, W.

Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann, E. Flo

7 onthoudingen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P.

Avijn

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 5 "AZ Groeninge" definitief vast te

stellen. Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 5 "AZ Groeninge" omvat

volgende onderdelen: (1) bestemmingsplan, (2) stedenbouwkundige voorschriften, (3) plan

met de bestaande feitelijke toestand, (4) memorie van toelichting en (5) figurenbundel bij de

memorie van toelichting.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p64/182


28 Inzamelen van textielafval op grondgebied stad Kortrijk. Afsluiten van

overeenkomsten met erkende verwerkers van textielafval.

Dossier: 10-174087

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Door de gemeenteraad werd in zitting van 14 september 2009 beslist:

1. Kennis te nemen van het standpunt van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

OVAM bij brief van 6 mei 2009. Hierbij wordt meegedeeld dat het IMOG-bestek 06-013 in strijd

is met actieprogramma 6 van het sectoraal uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van

huishoudelijke afvalstoffen" en dus niet uitvoerbaar is.

2. De bepalingen van het stedelijk reglement inzake de inzameling van textiel via

textielcontainers en huis-aan-huis ophaling, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in

zitting van 5 mei 2006, die strijdig zijn met de bepalingen van het sectoraal uitvoeringsplan

"Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen" en de wetgeving op de

overheidsopdrachten, in te trekken.

3. De intercommunale Imog opdracht te geven haar bestek 06-013 aan te passen aan de

bemerkingen van de OVAM en de procedure onverwijld opnieuw op te starten.

Door de intercommunale Imog werd een nieuw bestek (09-011) opgesteld en in de loop van

de maand oktober 2009 werd een nieuwe prijsvraag uitgeschreven voor het inzamelen van

textielafval

De gunningscriteria opgenomen in het bestek 09-011 zijn de volgende:

1. waarborgen voor een goede en efficiënte ophaling en dienstverlening aan de bevolking;

2. kwaliteit van de ingezette middelen (containers, ophaalwagens,...);

3. referenties inzake gelijkaardige opdrachten;

4. beroeps- en financiële waarborgen van de inschrijver;

5. aspecten inzake transport en mobiliteit;

6. de ecologische meerwaarde;

7. de sociale meerwaarde in de meest ruime zin binnen de regio;

8. de afzet en de regio waar het herbruikbaar textiel wordt afgezet.

Volgende textielinzamelaars hebben een offerte ingediend:

- Wereld-missiehulp, Provinciesteenweg 400 te 2530 Boechout;

- Kringloopwinkel zuid-West-Vlaanderen, Markebekestraat 7 te 8510 Kortrijk-Marke

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p65/182


- Curitas nv, Sint-Martinusweg 197 te 1930Zaventem

- Vlaams Inzamel Centrum Textiel (VICT) bvba, Zultseweg 234 te 8790 Waregem.

De vier deelnemers scoren goed op de 8 gunningscriteria.

Het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen krijgt globaal een iets hogere score en dit om

volgende redenen:

- op gunningscriterium 7 omwille van de realisatie van ruime en specifieke doelstellingen en

bewezen diensten, en dit ondermeer en vooral en heel specifiek in de IMOG regio.

- op gunningscriterium 8 omwille van de afzet van het textiel binnen de regio. Terwijl de andere

ondernemingen voornamelijk op export gericht zijn.

Door Imog wordt voorgesteld een overeenkomst af te sluiten voor de duur van 5 jaar (bijkomend

te verlengen met max. 5 jaar) met volgende textielinzamelaars:

° voor het plaatsen van textielcontainers op private sites en op openbare plaatsen - behouden

van de huidige toestand

- Wereld-missiehulp vzw - 32 containers voornamelijk opgesteld op het openbaar domein;

- Curitas nv - 8 containers opgesteld op private sites;

- VICT bvba - 22 containers opgesteld op private sites;

- Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen - 4 containers opgesteld op de Kortrijkse

containerparken.

° huis-aan-huis inzameling van oude kledij (4 x per jaar op de door de stad en of Imog

vastgestelde data die op de afvalkalender zullen worden vermeld vanaf 2011):

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen.

Deze overeenkomsten gaan in op 1 april 2010.

We verwijzen hierbij naar:

- artikel 42-43 van het gemeentedecreet

- artikel 15-16 van het Afvalstoffendecreet

- Hoofdstuk V Vlarea

- Actie 5 Uitvoeringsplan miliueverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen

- Stedelijke politieverordening.

Bijlage

Reglement voor inzameling textielafval in de

regio Imog

Procedure zonder bekendmaking voor

verlenen van toelating via het sluiten van een

overeenkomst voor inzameling van textielafval.

brief Imog van 23/12/09 - voorstel

textielovereenkomsten

textielovereenkomst met Kringloopcentrum

Zuid-West-Vlaanderen vzw

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p66/182


Textielovereenkomst met Wereld-missiehulp Formele bijlage

vzw.

Overeenkomst met Curitas nv.

Formele bijlage

Overeenkomst met Vlaams Inzamel Centrum Formele bijlage

Textiel bvba.

Brief aan Imog van 20-10-09 - meedelen Formele bijlage

hernemen procedure voor inzamelen

textielafval.

Bestek Imog textielinzameling - project 09-011. Formele bijlage

Antwoord van Imog op de vragen van raadslid Formele bijlage

B.Caron, d.d. 20 april 2010

Precedente beslissing: Inzameling textielafval op het grondgebied Kortrijk.

GR in zitting van 14/09/2009

Raadslid P. De Coene verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag

luidt als volgt

23 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy,

A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M.

Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van

Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe

6 nee stemmen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P.

Avijn

6 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann, E.

Flo

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Voor het inzamelen van textielafval op het grondgebied Kortrijk in te stemmen met de

overeenkomsten opgemaakt door enerzijds de intercommunale Imog en stadsbestuur

Kortrijk en anderzijds de geselecteerde erkende textielinzamelaars en dit op basis van de

mededingingsprocedure gevoerd door de intercommunale Imog op grond van het nieuw bestek

09-011 van Imog. Deze overeenkomsten gaan in op 1 april 2010 voor een periode van 5 jaar

(bijkomend te verlengen met max. 5 jaar).

De geselecteerde textielinzamelaars zijn respectievelijk:

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw (1);

Wereld-Missiehulp vzw (2);

Curitas nv (3);

Vlaams inzamel Centrum Textiel (VICT) bvba (4).

Deze overeenkomsten luiden als volgt:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p67/182


1. Overeenkomst met Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw

"Textielovereenkomst

Tussen:

De stad Kortrijk,

vertegenwoordigd door de waarnemend burgemeester Dhr Lieven Lybeer en de secretaris Dhr.

Geert Hillaert,

Hierna genoemd "de stad"

en:

De intercommunale vereniging IMOG

Vertegenwoordigd door de voorzitter Dhr. Rik soens en de algemeen directeur Dhr. Johan

Bonnier,

Hierna genoemd "Imog",

enerzijds

en:

"Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw",

vertegenwoordigd door de waarnemend directeur Dhr. Rik Santens,

hierna genoemd "textielinzamelaar"

anderzijds,

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1. Juridisch kader

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van:

Artikel 15 en 16 van het Afvalstoffendecreet;

Hoofdstuk V van het Vlarea;

Actie 5 vanhet Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke

Afvalstoffen;

Het stedelijk reglement/politieverordening.

Artikel 2. Inhoud van de opdracht

§1. De textielinzamelaar haalt op het grondgebied van de stad Kortrijk huishoudelijk textielafval

op met als voornaamste doel producthergebruik en recyclage ervan. Met huishoudelijke

textielafval wordt bedoeld alle niet verontreinigde kledij (textiel en leder-waren), schoeisel,

handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, tafelkleden, servetten), lompen... waarvan

de inwoners zich wensen te ontdoen.

§2. Textielinzameling kan plaatsvinden volgens de volgende inzamelmethoden:

a- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op het stedelijk grondgebied en

stedelijke containerparken;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p68/182


- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op private terreinen;

c- huis-aan-huis inzameling.

Artikel 3. Containers op stedelijk en privaat grondgebied

a- aantal containers en exacte aanduiding van de opstelplaats (wijzigingen moeten gemeld

worden);

Aantal containers Straat omschrijving

1 Graaf Karel de Goedelaan Containerpark

1 Maandagweg Containerpark

1 Rollegemseweg Containerpark

1 Lage Dreef Containerpark

b- containers dienen deugdelijk te kunnen worden afgesloten;

c- elke container dient duidelijk leesbaar voorzien te zijn van:

- de naam en het volledig adres van de door de OVAM erkende textielinzamelaar en het

containernummer;

- het telefoonnummer van de textielinzamelaar die moet gewaarschuwd worden in geval van

klachten;

- de soorten textielafval die toegelaten zijn met gebruik van soortnaam zoals kledij,

huishoudlinnen, woningtextiel, schoeisel, enz.;

- nuttige tips in tekstvorm of door gebruik van pictogrammen in verband met de sortering van

het textielafval (b.v. geen nat, bevuild of totaal versleten

textiel, biedt het textiel aan in een afgesloten zak,...);

- de vermelding "het is streng verboden afvalstoffen naast de container achter te laten".

d- de container moet zich bevinden op een plaats waar deze goed zichtbaar is en gemakkelijk

toegankelijk is voor de inwoners. Bij voorkeur wordt de container

geplaatst waar veel sociale controle mogelijk is (b.v. parking van een supermarkt,...) maar

zonder de doorgang van voetgangers, fietsers en voertuigen te

belemmeren of in gevaar te brengen;

e- containers mogen niet voorzien zijn van handelsreclame;

f- containers verkeren steeds in goede staat van onderhoud en bij vervuiling of beklading

dienen deze schoongemaakt te worden door de textielinzamelaar;

g- de directe omgeving van de containers wordt bij het ledigen van de container schoon

gehouden of wordt schoongemaakt;

h- de containers worden minimaal tweewekelijks geledigd;

i- in geval van klacht van de stad of van inwoners over sluikstorten rond de containers of volle

container verbindt de textielinzamelaar zich tot een ophaling

binnen de 48 uur na melding;

j- de stad noch Imog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en

dergelijke van de container of het ingezamelde textielafval;

k- de textielinzamelaar is aansprakelijk voor de schade toegebracht door of vanwege de

containers en toegebracht tijdens de lediging of het plaatsen ervan;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p69/182


l- de stad en Imog worden volledig gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden voor de

onder art. 3k genoemde schade;

m- om schriftelijke toestemming te krijgen van de stad voor het plaatsen van containers op

private terreinen, legt de textielinzamelaar de vereiste toestemming

van de private eigenaar (schriftelijke overeenkomst niet ouder dan één (1) jaar voor;

n- de textielinzamelaar mag zonder schriftelijke toestemming van de stad en Imog geen

containers bijplaatsen of weghalen;

o- voor wijzigingen in het aantal containers wordt een aanvullende overeenkomst gemaakt;

p- in de loop van de maand januari (elk jaar) wordt van elke container met de omgeving

erbij een digitale foto gemaakt en wordt er een kleurenafdruk

overgemaakt met de eerst volgende rapportering

Artikel 4. Huis-aan-huis inzameling

§1. De textielinzamelaar zal 4 keer per jaar op het stedelijk grondgebied textielafval huis-aanhuis

inzamelen, de data worden in onderling overleg vastgelegd in de loop van augustus voor

het volgende jaar en worden vermeld op de afvalkalender.

§2. De textielinzamelaar kan voor de in §1. vermelde huis-aan-huis inzameling recipiënten

(zakken en/of flyers) verspreiden. De recipiënten en de flyers zijn voorzien van de datum

en het aanvangsuur van de inzameling en de naam, het volledige adres, telefoon- en

erkenningsnummer van de textielinzamelaar. Het gebruik van recipiënten en/of flyers met

vermelding van een andere organisatie, dan de organisatie met wie deze overeenkomst is

afgesloten, is ten strengste verboden.

§3. De te gebruiken recipiënten en/of flyers worden vooraf ter goedkeuring aan de stad of Imog

voorgelegd.

Artikel 5. Sensibilisering en promotie

§1. De stad en Imog vermelden in hun sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent

het stedelijk afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om huishoudelijk

textielafval via de inzamelmethoden georganiseerd door de textiel-inzamelaar mee te geven.

Tevens verwijst de stad en Imog voor textiel dat in aanmerking komt voor "producthergebruik"

naar het kringloopcentrum waarmee de stad een overeenkomst heeft.

De stad en Imog kunnen de textielinzamelaar de mogelijkheid geven om informatie te

verstrekken over de inzameling via de stedelijke/intergemeentelijke informatie-kanalen (het

stedelijk/intergemeentelijk informatieblad, de afvalkrant, de afvalkalender, informatie-stands en

affichageplaatsen,...).

Artikel 6. Restfractie van het ingezamelde textiel

§1. Met de restfractie wordt bedoeld: het huishoudelijk textielafval dat door de textielinzamelaar

na sortering door de textielinzamelaar niet kan worden verkocht (producthergebruik) of niet kan

gerecycleerd worden.

Een regelmatige sensibilisering en communicatie over de sorteerboodschap voor textiel helpt

mee om deze restfractie tot een minimum te beperken;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p70/182


§2. Voor de verwijdering van de restfractie, met inbegrip van de kosten is de textielinzamelaar

verantwoordelijk.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

Er is geen vergoeding of betaling voorzien van uit deze overeenkomst.

Artikel 8. Afzet van textielafval

De textielinzamelaar engageert er zich toe dat de verwerking van het ingezamelde textiel alleen

gebeurt door vergunde verwerkingsbedrijven. Bij export (inclusief de export naar een ander

gewest in Belgiê) zal dit gebeuren conform de vigerende wetgeving.

Artikel 9. Monitoring en toezicht

De inzamelaar rapporteert periodiek aan de stad, Imog en de politie over vastgestelde

misbruiken.

In het geval dat klachten in verband met zwerfvuil rond een bepaalde container zich herhalen,

neemt de inzamelaar het initiatief om een plan van aanpak voor te leggen aan Imog en de stad

om dit te verhelpen. Dit plan kan opgemaakt worden in samenspraak met Imog en de stad en

de politie.

Wanneer de uitvoering van dit plan geen verbetering brengt, wordt de container definitief

weggenomen.

De textielinzamelaar meldt 4 keer per jaar de ingezamelde hoeveelheden textielafval aan Imog,

evenals de bestemming daarvan.

Wijzigingen in het aantal containers of de frequentie van de ophalingen kunnen niet zonder

wijziging aan deze overeenkomst.

De inzamelaar doet een nauwgezette monitoring van:

- de frequentie van het ledigen van de containers;

- de vervuiling die in de container of in de zak bij de huis-aan-huisinzameling wordt

aangetroffen;

- het zwerfvuil dat rond de container achterblijft.

De medewerkers van de stad en van Imog oefenen toezicht uit op de naleving van deze

overeenkomst. Op hun eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt en kunnen

gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden geraadpleegd.

Artikel 10. Duur van de overeenkomst en ontbindingsclausule

§1. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een proefperiode van 1 jaar, met aanvang

ten vroegste vanaf 1 januari 2010. Bij het einde van de proefperiode en op voorwaarde dat

de uitvoering voldoening schenkt, kan de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden tot 31

december 2015. Na het verstrijken van de eerste totale periode van 5 jaar kan de overeenkomst

mits akkoord van partijen enerzijds en partij anderzijds, nog worden verlengd, voor een

volgende bijkomende periode van 5 jaar.

Bij niet nakomen van de voorwaarden kan de toelating onmiddellijk en eenzijdig worden

ingetrokken.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p71/182


De toelating wordt van rechtswege direct beëindigd op de datum dat de textielinzamelaar

door de OVAM van de door haar gepubliceerde lijst van "erkende textielinzamelaars" wordt

verwijderd.

§2. In geval dat de textielinzamelaar door de OVAM van de in §1. genoemde lijst wordt

verwijderd, zal de textielinzamelaar direct alle textielinzamelactiviteiten stopzetten en de door

haar geplaatste textielcontainers binnen één (1) week verwijderen.

§3. Indien de textielinzamelaar geen gevolg geeft aan het in §2. gestelde, kan de stad of Imog

de containers op kosten van de textielinzamelaar ambtshalve (laten) verwijderen.

Artikel 11. Bevoegdheidsbeding

In geval van een geding is de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk bevoegd.

Artikel 12. Slotbepaling

§1. Deze overeenkomst (en eventuele aanvullende overeenkomsten volgens art. 9) is opgesteld

in drie exemplaren te Harelbeke en wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van alle

partijen, die hiermee verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de stad

Voor Imog"

Voor de erkende textielinzamelaar

2. Overeenkomst met Wereld-missiehulp vzw.

"Textielovereenkomst

Tussen:

De stad Kortrijk,

vertegenwoordigd door de waarnemend burgemeester Dhr Lieven Lybeer en de secretaris Dhr.

Geert Hillaert,

Hierna genoemd "de stad"

en:

De intercommunale vereniging IMOG

Vertegenwoordigd door de voorzitter Dhr. Rik soens en de algemeen directeur Dhr. Johan

Bonnier,

Hierna genoemd "Imog",

enerzijds

en:

"Wereld-missiehulp vzw",

vertegenwoordigd door de directeur Dhr. Luc Demullier,

hierna genoemd "textielinzamelaar"

anderzijds,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p72/182


wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1. Juridisch kader

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van:

Artikel 15 en 16 van het Afvalstoffendecreet;

Hoofdstuk V van het Vlarea;

Actie 5 vanhet Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke

Afvalstoffen;

Het stedelijk reglement/politieverordening.

Artikel 2. Inhoud van de opdracht

§1. De textielinzamelaar haalt op het grondgebied van de stad Kortrijk huishoudelijk textielafval

op met als voornaamste doel producthergebruik en recyclage ervan. Met huishoudelijke

textielafval wordt bedoeld alle niet verontreinigde kledij (textiel en leder-waren), schoeisel,

handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, tafelkleden, servetten), lompen... waarvan

de inwoners zich wensen te ontdoen.

§2. Textielinzameling kan plaatsvinden volgens de volgende inzamelmethoden:

a- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op het stedelijk grondgebied;

b- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op private terreinen;

§3. De inzameling via de containerparken en via de huis-aan-huis inzameling maken GEEN

deel uit van deze overeenkomst. Bijgevolg is het niet toegelaten voor de textielinzamelaar

uit deze overeenkomst om huis-aan-huis inzameling te organiseren en uit te voeren in

bovenvermelde stad.

Artikel 3. Containers op stedelijk en privaat grondgebied

a- aantal containers en exacte aanduiding van de opstelplaats (wijzigingen moeten gemeld

worden);

Aantal containers Straat omschrijving

3 Deken Camerlyncklaan

1 Sint-Annawijk

1 Aalbeeksesteenweg

1 Doorniksewijk

2 Beeklaan

2 Kuurnestraat/St. Elooisdreef

1 Houtmarkt

1 Rijselstraat

2 Sint-Amandsplein

1 Halenplein Inrit school

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p73/182


1 Meiweg Hoek Condédreef

1 Minister De Taeyelaan

1 Conservatoriumplein

1 Beverlaan

1 Tombroekstraat 4

1 Doorniksesteenweg

1 Bellegemplaats

1 Pyfferoenstraat

1 Driekerkenstraat 6-8

1 Kooigemplaats

1 Moorseelsestraat

1 St. Katharinastraat

1 Izegemstraat

1 Pastoriestraat 1

1 Kloosterstraat 25

1 Rodenburgplein

1 Bellegemplaats

b- containers dienen deugdelijk te kunnen worden afgesloten;

c- elke container dient duidelijk leesbaar voorzien te zijn van:

- de naam en het volledig adres van de door de OVAM erkende textielinzamelaar en het

containernummer;

- het telefoonnummer van de textielinzamelaar die moet gewaarschuwd worden in geval van

klachten;

- de soorten textielafval die toegelaten zijn met gebruik van soortnaam zoals kledij,

huishoudlinnen, woningtextiel, schoeisel, enz.;

- nuttige tips in tekstvorm of door gebruik van pictogrammen in verband met de sortering van

het textielafval (b.v. geen nat, bevuild of totaal versleten

textiel, biedt het textiel aan in een afgesloten zak,...);

- de vermelding "het is streng verboden afvalstoffen naast de container achter te laten".

d- de container moet zich bevinden op een plaats waar deze goed zichtbaar is en gemakkelijk

toegankelijk is voor de inwoners. Bij voorkeur wordt de container

geplaatst waar veel sociale controle mogelijk is (b.v. parking van een supermarkt,...) maar

zonder de doorgang van voetgangers, fietsers en voertuigen te

belemmeren of in gevaar te brengen;

e- containers mogen niet voorzien zijn van handelsreclame;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p74/182


f- containers verkeren steeds in goede staat van onderhoud en bij vervuiling of beklading

dienen deze schoongemaakt te worden door de textielinzamelaar;

g- de directe omgeving van de containers wordt bij het ledigen van de container schoon

gehouden of wordt schoongemaakt;

h- de containers worden minimaal tweewekelijks geledigd;

i- in geval van klacht van de stad of van inwoners over sluikstorten rond de containers of volle

container verbindt de textielinzamelaar zich tot een ophaling

binnen de 48 uur na melding;

j- de stad noch Imog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en

dergelijke van de container of het ingezamelde textielafval;

k- de textielinzamelaar is aansprakelijk voor de schade toegebracht door of vanwege de

containers en toegebracht tijdens de lediging of het plaatsen ervan;

l- de stad en Imog worden volledig gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden voor de

onder art. 3k genoemde schade;

m- om schriftelijke toestemming te krijgen van de stad voor het plaatsen van containers op

private terreinen, legt de textielinzamelaar de vereiste toestemming

van de private eigenaar (schriftelijke overeenkomst niet ouder dan één (1) jaar voor;

n- de textielinzamelaar mag zonder schriftelijke toestemming van de stad en Imog geen

containers bijplaatsen of weghalen;

o- voor wijzigingen in het aantal containers wordt een aanvullende overeenkomst gemaakt;

p- in de loop van de maand januari (elk jaar) wordt van elke container met de omgeving

erbij een digitale foto gemaakt en wordt er een kleurenafdruk

overgemaakt met de eerst volgende rapportering

Artikel 4. Sensibilisering en promotie

§1. De stad en Imog vermelden in hun sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent

het stedelijk afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om huishoudelijk

textielafval via de inzamelmethoden georganiseerd door de textiel-inzamelaar mee te geven.

Tevens verwijst de stad en Imog voor textiel dat in aanmerking komt voor "producthergebruik"

naar het kringloopcentrum waarmee de stad een overeenkomst heeft.

De stad en Imog kunnen de textielinzamelaar de mogelijkheid geven om informatie te

verstrekken over de inzameling via de stedelijke/intergemeentelijke informatie-kanalen (het

stedelijk/intergemeentelijk informatieblad, de afvalkrant, de afvalkalender, informatie-stands en

affichageplaatsen,...).

Artikel 5. Restfractie van het ingezamelde textiel

§1. Met de restfractie wordt bedoeld: het huishoudelijk textielafval dat door de textielinzamelaar

na sortering door de textielinzamelaar niet kan worden verkocht (producthergebruik) of niet kan

gerecycleerd worden.

Een regelmatige sensibilisering en communicatie over de sorteerboodschap voor textiel helpt

mee om deze restfractie tot een minimum te beperken;

§2. Voor de verwijdering van de restfractie, met inbegrip van de kosten is de textielinzamelaar

verantwoordelijk.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p75/182


Er is geen vergoeding of betaling voorzien van uit deze overeenkomst.

Artikel 7. Afzet van textielafval

De textielinzamelaar engageert er zich toe dat de verwerking van het ingezamelde textiel alleen

gebeurt door vergunde verwerkingsbedrijven. Bij export (inclusief de export naar een ander

gewest in Belgiê) zal dit gebeuren conform de vigerende wetgeving.

Artikel 8. Monitoring en toezicht

De inzamelaar rapporteert periodiek aan de stad, Imog en de politie over vastgestelde

misbruiken.

In het geval dat klachten in verband met zwerfvuil rond een bepaalde container zich herhalen,

neemt de inzamelaar het initiatief om een plan van aanpak voor te leggen aan Imog en de stad

om dit te verhelpen. Dit plan kan opgemaakt worden in samenspraak met Imog en de stad en

de politie.

Wanneer de uitvoering van dit plan geen verbetering brengt, wordt de container definitief

weggenomen.

De textielinzamelaar meldt 4 keer per jaar de ingezamelde hoeveelheden textielafval aan Imog,

evenals de bestemming daarvan.

Wijzigingen in het aantal containers of de frequentie van de ophalingen kunnen niet zonder

wijziging aan deze overeenkomst.

De inzamelaar doet een nauwgezette monitoring van:

- de frequentie van het ledigen van de containers;

- de vervuiling die in de container of in de zak bij de huis-aan-huisinzameling wordt

aangetroffen;

- het zwerfvuil dat rond de container achterblijft.

De medewerkers van de stad en van Imog oefenen toezicht uit op de naleving van deze

overeenkomst. Op hun eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt en kunnen

gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden geraadpleegd.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst en ontbindingsclausule

§1. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een proefperiode van 1 jaar, met aanvang

ten vroegste vanaf 1 januari 2010. Bij het einde van de proefperiode en op voorwaarde dat

de uitvoering voldoening schenkt, kan de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden tot 31

december 2015. Na het verstrijken van de eerste totale periode van 5 jaar kan de overeenkomst

mits akkoord van partijen enerzijds en partij anderzijds, nog worden verlengd, voor een

volgende bijkomende periode van 5 jaar.

Bij niet nakomen van de voorwaarden kan de toelating onmiddellijk en eenzijdig worden

ingetrokken.

De toelating wordt van rechtswege direct beëindigd op de datum dat de textielinzamelaar

door de OVAM van de door haar gepubliceerde lijst van "erkende textielinzamelaars" wordt

verwijderd.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p76/182


§2. In geval dat de textielinzamelaar door de OVAM van de in §1. genoemde lijst wordt

verwijderd, zal de textielinzamelaar direct alle textielinzamelactiviteiten stopzetten en de door

haar geplaatste textielcontainers binnen één (1) week verwijderen.

§3. Indien de textielinzamelaar geen gevolg geeft aan het in §2. gestelde, kan de stad of Imog

de containers op kosten van de textielinzamelaar ambtshalve (laten) verwijderen.

Artikel 10. Bevoegdheidsbeding

In geval van een geding is de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk bevoegd.

Artikel 11. Slotbepaling

§1. Deze overeenkomst (en eventuele aanvullende overeenkomsten volgens art. 9) is opgesteld

in drie exemplaren te Harelbeke en wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van alle

partijen, die hiermee verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de stad

Voor Imog"

Voor de erkende textielinzamelaar

3. Overeenkomst met Curitas nv.

"Textielovereenkomst

Tussen:

De stad Kortrijk,

vertegenwoordigd door de waarnemend burgemeester Dhr Lieven Lybeer en de secretaris Dhr.

Geert Hillaert,

Hierna genoemd "de stad"

en:

De intercommunale vereniging IMOG

Vertegenwoordigd door de voorzitter Dhr. Rik soens en de algemeen directeur Dhr. Johan

Bonnier,

Hierna genoemd "Imog",

enerzijds

en:

"Curitas nv",

vertegenwoordigd door de zaakvoerder Dhr. Koen De Vos,

hierna genoemd "textielinzamelaar"

anderzijds,

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p77/182


Artikel 1. Juridisch kader

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van:

Artikel 15 en 16 van het Afvalstoffendecreet;

Hoofdstuk V van het Vlarea;

Actie 5 vanhet Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke

Afvalstoffen;

Het stedelijk reglement/politieverordening.

Artikel 2. Inhoud van de opdracht

§1. De textielinzamelaar haalt op het grondgebied van de stad Kortrijk huishoudelijk textielafval

op met als voornaamste doel producthergebruik en recyclage ervan. Met huishoudelijke

textielafval wordt bedoeld alle niet verontreinigde kledij (textiel en leder-waren), schoeisel,

handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, tafelkleden, servetten), lompen... waarvan

de inwoners zich wensen te ontdoen.

§2. Textielinzameling kan plaatsvinden volgens de volgende inzamelmethoden:

a- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op het stedelijk grondgebied;

b- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op private terreinen;

§3. De inzameling via de containerparken en via de huis-aan-huis inzameling maken GEEN

deel uit van deze overeenkomst. Bijgevolg is het niet toegelaten voor de textielinzamelaar

uit deze overeenkomst om huis-aan-huis inzameling te organiseren en uit te voeren in

bovenvermelde stad.

Artikel 3. Containers op stedelijk en privaat grondgebied

a- aantal containers en exacte aanduiding van de opstelplaats (wijzigingen moeten gemeld

worden);

Aantal containers Straat omschrijving

1 Loofstraat 43 Maria's voorzienigheid

1 Ringlaan 32 JBC

1 Meensesteenweg 151 Totalfin

1 Beekstraat 84 Rivan bvba

1 Meensesteenweg 60 Euro Shop

1 Kortrijksestraat 93 A Heulco nv

1 Moeskroensesteenweg 142 Floribel

1 Luingnestraat 163 Sowestcars

b- containers dienen deugdelijk te kunnen worden afgesloten;

c- elke container dient duidelijk leesbaar voorzien te zijn van:

- de naam en het volledig adres van de door de OVAM erkende textielinzamelaar en het

containernummer;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p78/182


- het telefoonnummer van de textielinzamelaar die moet gewaarschuwd worden in geval van

klachten;

- de soorten textielafval die toegelaten zijn met gebruik van soortnaam zoals kledij,

huishoudlinnen, woningtextiel, schoeisel, enz.;

- nuttige tips in tekstvorm of door gebruik van pictogrammen in verband met de sortering van

het textielafval (b.v. geen nat, bevuild of totaal versleten

textiel, biedt het textiel aan in een afgesloten zak,...);

- de vermelding "het is streng verboden afvalstoffen naast de container achter te laten".

d- de container moet zich bevinden op een plaats waar deze goed zichtbaar is en gemakkelijk

toegankelijk is voor de inwoners. Bij voorkeur wordt de container

geplaatst waar veel sociale controle mogelijk is (b.v. parking van een supermarkt,...) maar

zonder de doorgang van voetgangers, fietsers en voertuigen te

belemmeren of in gevaar te brengen;

e- containers mogen niet voorzien zijn van handelsreclame;

f- containers verkeren steeds in goede staat van onderhoud en bij vervuiling of beklading

dienen deze schoongemaakt te worden door de textielinzamelaar;

g- de directe omgeving van de containers wordt bij het ledigen van de container schoon

gehouden of wordt schoongemaakt;

h- de containers worden minimaal tweewekelijks geledigd;

i- in geval van klacht van de stad of van inwoners over sluikstorten rond de containers of volle

container verbindt de textielinzamelaar zich tot een ophaling

binnen de 48 uur na melding;

j- de stad noch Imog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en

dergelijke van de container of het ingezamelde textielafval;

k- de textielinzamelaar is aansprakelijk voor de schade toegebracht door of vanwege de

containers en toegebracht tijdens de lediging of het plaatsen ervan;

l- de stad en Imog worden volledig gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden voor de

onder art. 3k genoemde schade;

m- om schriftelijke toestemming te krijgen van de stad voor het plaatsen van containers op

private terreinen, legt de textielinzamelaar de vereiste toestemming

van de private eigenaar (schriftelijke overeenkomst niet ouder dan één (1) jaar voor;

n- de textielinzamelaar mag zonder schriftelijke toestemming van de stad en Imog geen

containers bijplaatsen of weghalen;

o- voor wijzigingen in het aantal containers wordt een aanvullende overeenkomst gemaakt;

p- in de loop van de maand januari (elk jaar) wordt van elke container met de omgeving

erbij een digitale foto gemaakt en wordt er een kleurenafdruk

overgemaakt met de eerst volgende rapportering

Artikel 4. Sensibilisering en promotie

§1. De stad en Imog vermelden in hun sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent

het stedelijk afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om huishoudelijk

textielafval via de inzamelmethoden georganiseerd door de textiel-inzamelaar mee te geven.

Tevens verwijst de stad en Imog voor textiel dat in aanmerking komt voor "producthergebruik"

naar het kringloopcentrum waarmee de stad een overeenkomst heeft.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p79/182


De stad en Imog kunnen de textielinzamelaar de mogelijkheid geven om informatie te

verstrekken over de inzameling via de stedelijke/intergemeentelijke informatie-kanalen (het

stedelijk/intergemeentelijk informatieblad, de afvalkrant, de afvalkalender, informatie-stands en

affichageplaatsen,...).

Artikel 5. Restfractie van het ingezamelde textiel

§1. Met de restfractie wordt bedoeld: het huishoudelijk textielafval dat door de textielinzamelaar

na sortering door de textielinzamelaar niet kan worden verkocht (producthergebruik) of niet kan

gerecycleerd worden.

Een regelmatige sensibilisering en communicatie over de sorteerboodschap voor textiel helpt

mee om deze restfractie tot een minimum te beperken;

§2. Voor de verwijdering van de restfractie, met inbegrip van de kosten is de textielinzamelaar

verantwoordelijk.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

Er is geen vergoeding of betaling voorzien van uit deze overeenkomst.

Artikel 7. Afzet van textielafval

De textielinzamelaar engageert er zich toe dat de verwerking van het ingezamelde textiel alleen

gebeurt door vergunde verwerkingsbedrijven. Bij export (inclusief de export naar een ander

gewest in Belgiê) zal dit gebeuren conform de vigerende wetgeving.

Artikel 8. Monitoring en toezicht

De inzamelaar rapporteert periodiek aan de stad, Imog en de politie over vastgestelde

misbruiken.

In het geval dat klachten in verband met zwerfvuil rond een bepaalde container zich herhalen,

neemt de inzamelaar het initiatief om een plan van aanpak voor te leggen aan Imog en de stad

om dit te verhelpen. Dit plan kan opgemaakt worden in samenspraak met Imog en de stad en

de politie.

Wanneer de uitvoering van dit plan geen verbetering brengt, wordt de container definitief

weggenomen.

De textielinzamelaar meldt 4 keer per jaar de ingezamelde hoeveelheden textielafval aan Imog,

evenals de bestemming daarvan.

Wijzigingen in het aantal containers of de frequentie van de ophalingen kunnen niet zonder

wijziging aan deze overeenkomst.

De inzamelaar doet een nauwgezette monitoring van:

- de frequentie van het ledigen van de containers;

- de vervuiling die in de container of in de zak bij de huis-aan-huisinzameling wordt

aangetroffen;

- het zwerfvuil dat rond de container achterblijft.

De medewerkers van de stad en van Imog oefenen toezicht uit op de naleving van deze

overeenkomst. Op hun eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt en kunnen

gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden geraadpleegd.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p80/182


Artikel 9. Duur van de overeenkomst en ontbindingsclausule

§1. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een proefperiode van 1 jaar, met aanvang

ten vroegste vanaf 1 januari 2010. Bij het einde van de proefperiode en op voorwaarde dat

de uitvoering voldoening schenkt, kan de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden tot 31

december 2015. Na het verstrijken van de eerste totale periode van 5 jaar kan de overeenkomst

mits akkoord van partijen enerzijds en partij anderzijds, nog worden verlengd, voor een

volgende bijkomende periode van 5 jaar.

Bij niet nakomen van de voorwaarden kan de toelating onmiddellijk en eenzijdig worden

ingetrokken.

De toelating wordt van rechtswege direct beëindigd op de datum dat de textielinzamelaar

door de OVAM van de door haar gepubliceerde lijst van "erkende textielinzamelaars" wordt

verwijderd.

§2. In geval dat de textielinzamelaar door de OVAM van de in §1. genoemde lijst wordt

verwijderd, zal de textielinzamelaar direct alle textielinzamelactiviteiten stopzetten en de door

haar geplaatste textielcontainers binnen één (1) week verwijderen.

§3. Indien de textielinzamelaar geen gevolg geeft aan het in §2. gestelde, kan de stad of Imog

de containers op kosten van de textielinzamelaar ambtshalve (laten) verwijderen.

Artikel 10. Bevoegdheidsbeding

In geval van een geding is de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk bevoegd.

Artikel 11. Slotbepaling

§1. Deze overeenkomst (en eventuele aanvullende overeenkomsten volgens art. 9) is opgesteld

in drie exemplaren te Harelbeke en wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van alle

partijen, die hiermee verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de stad

Voor Imog"

Voor de erkende textielinzamelaar

4. Overeenkomst met Vlaams Inzamel Centrum Textiel bvba

"Textielovereenkomst

Tussen:

De stad Kortrijk,

vertegenwoordigd door de waarnemend burgemeester Dhr Lieven Lybeer en de secretaris Dhr.

Geert Hillaert,

Hierna genoemd "de stad"

en:

De intercommunale vereniging IMOG

Vertegenwoordigd door de voorzitter Dhr. Rik soens en de algemeen directeur Dhr. Johan

Bonnier,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p81/182


Hierna genoemd "Imog",

enerzijds

en:

"Vlaams Inzamel Centrum Textiel bvba",

vertegenwoordigd door Dhr. Dirk T'Jollyn,

hierna genoemd "textielinzamelaar"

anderzijds,

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1. Juridisch kader

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van:

Artikel 15 en 16 van het Afvalstoffendecreet;

Hoofdstuk V van het Vlarea;

Actie 5 vanhet Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke

Afvalstoffen;

Het stedelijk reglement/politieverordening.

Artikel 2. Inhoud van de opdracht

§1. De textielinzamelaar haalt op het grondgebied van de stad Kortrijk huishoudelijk textielafval

op met als voornaamste doel producthergebruik en recyclage ervan. Met huishoudelijke

textielafval wordt bedoeld alle niet verontreinigde kledij (textiel en leder-waren), schoeisel,

handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, tafelkleden, servetten), lompen... waarvan

de inwoners zich wensen te ontdoen.

§2. Textielinzameling kan plaatsvinden volgens de volgende inzamelmethoden:

a- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op het stedelijk grondgebied;

b- containers (inclusief speciale schoencontainers) opgesteld op private terreinen;

§3. De inzameling via de containerparken en via de huis-aan-huis inzameling maken GEEN

deel uit van deze overeenkomst. Bijgevolg is het niet toegelaten voor de textielinzamelaar

uit deze overeenkomst om huis-aan-huis inzameling te organiseren en uit te voeren in

bovenvermelde stad.

Artikel 3. Containers op stedelijk en privaat grondgebied

a- aantal containers en exacte aanduiding van de opstelplaats (wijzigingen moeten gemeld

worden);

Aantal containers Straat omschrijving

1 Moeskroensesteenweg Café De Panne

1 Bellegemstraat De Koekeleire

1 Doornikserijksweg Carwash

1 Steenstraat Apotheek De Jaegher

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p82/182


1 Warande Aan spoor

1 Kortrijksestraat Power tankstation

1 Guido Gezellelaan Dranken Pauwels

1 Pottelberg Electrocabine

3 Burgemeester Vercruysselaan Super GB

1 Iepersestraat Hoboco Slotenmaker

1 Vredelaan Voedingswinkel

1 Morinnestraat Braakgrond

1 Gladiatorenstraat Braakgrond

1 Rekkemsestraat Cafe Loco

1 Rekkemsestraat Autobussen Verhenne

1 Kalvariestraat Electrocabine

1 Abdis Agnesstraat Bosgrond

1 Torkonjestraat Braakgrond

1 Rollegemkerkstraat Spar

1 Rollegemkerkstraat Braakgrond

b- containers dienen deugdelijk te kunnen worden afgesloten;

c- elke container dient duidelijk leesbaar voorzien te zijn van:

- de naam en het volledig adres van de door de OVAM erkende textielinzamelaar en het

containernummer;

- het telefoonnummer van de textielinzamelaar die moet gewaarschuwd worden in geval van

klachten;

- de soorten textielafval die toegelaten zijn met gebruik van soortnaam zoals kledij,

huishoudlinnen, woningtextiel, schoeisel, enz.;

- nuttige tips in tekstvorm of door gebruik van pictogrammen in verband met de sortering van

het textielafval (b.v. geen nat, bevuild of totaal versleten

textiel, biedt het textiel aan in een afgesloten zak,...);

- de vermelding "het is streng verboden afvalstoffen naast de container achter te laten".

d- de container moet zich bevinden op een plaats waar deze goed zichtbaar is en gemakkelijk

toegankelijk is voor de inwoners. Bij voorkeur wordt de container

geplaatst waar veel sociale controle mogelijk is (b.v. parking van een supermarkt,...) maar

zonder de doorgang van voetgangers, fietsers en voertuigen te

belemmeren of in gevaar te brengen;

e- containers mogen niet voorzien zijn van handelsreclame;

f- containers verkeren steeds in goede staat van onderhoud en bij vervuiling of beklading

dienen deze schoongemaakt te worden door de textielinzamelaar;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p83/182


g- de directe omgeving van de containers wordt bij het ledigen van de container schoon

gehouden of wordt schoongemaakt;

h- de containers worden minimaal tweewekelijks geledigd;

i- in geval van klacht van de stad of van inwoners over sluikstorten rond de containers of volle

container verbindt de textielinzamelaar zich tot een ophaling

binnen de 48 uur na melding;

j- de stad noch Imog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en

dergelijke van de container of het ingezamelde textielafval;

k- de textielinzamelaar is aansprakelijk voor de schade toegebracht door of vanwege de

containers en toegebracht tijdens de lediging of het plaatsen ervan;

l- de stad en Imog worden volledig gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden voor de

onder art. 3k genoemde schade;

m- om schriftelijke toestemming te krijgen van de stad voor het plaatsen van containers op

private terreinen, legt de textielinzamelaar de vereiste toestemming

van de private eigenaar (schriftelijke overeenkomst niet ouder dan één (1) jaar voor;

n- de textielinzamelaar mag zonder schriftelijke toestemming van de stad en Imog geen

containers bijplaatsen of weghalen;

o- voor wijzigingen in het aantal containers wordt een aanvullende overeenkomst gemaakt;

p- in de loop van de maand januari (elk jaar) wordt van elke container met de omgeving

erbij een digitale foto gemaakt en wordt er een kleurenafdruk

overgemaakt met de eerst volgende rapportering

Artikel 4. Sensibilisering en promotie

§1. De stad en Imog vermelden in hun sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent

het stedelijk afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om huishoudelijk

textielafval via de inzamelmethoden georganiseerd door de textiel-inzamelaar mee te geven.

Tevens verwijst de stad en Imog voor textiel dat in aanmerking komt voor "producthergebruik"

naar het kringloopcentrum waarmee de stad een overeenkomst heeft.

De stad en Imog kunnen de textielinzamelaar de mogelijkheid geven om informatie te

verstrekken over de inzameling via de stedelijke/intergemeentelijke informatie-kanalen (het

stedelijk/intergemeentelijk informatieblad, de afvalkrant, de afvalkalender, informatie-stands en

affichageplaatsen,...).

Artikel 5. Restfractie van het ingezamelde textiel

§1. Met de restfractie wordt bedoeld: het huishoudelijk textielafval dat door de textielinzamelaar

na sortering door de textielinzamelaar niet kan worden verkocht (producthergebruik) of niet kan

gerecycleerd worden.

Een regelmatige sensibilisering en communicatie over de sorteerboodschap voor textiel helpt

mee om deze restfractie tot een minimum te beperken;

§2. Voor de verwijdering van de restfractie, met inbegrip van de kosten is de textielinzamelaar

verantwoordelijk.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

Er is geen vergoeding of betaling voorzien van uit deze overeenkomst.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p84/182


Artikel 7. Afzet van textielafval

De textielinzamelaar engageert er zich toe dat de verwerking van het ingezamelde textiel alleen

gebeurt door vergunde verwerkingsbedrijven. Bij export (inclusief de export naar een ander

gewest in Belgiê) zal dit gebeuren conform de vigerende wetgeving.

Artikel 8. Monitoring en toezicht

De inzamelaar rapporteert periodiek aan de stad, Imog en de politie over vastgestelde

misbruiken.

In het geval dat klachten in verband met zwerfvuil rond een bepaalde container zich herhalen,

neemt de inzamelaar het initiatief om een plan van aanpak voor te leggen aan Imog en de stad

om dit te verhelpen. Dit plan kan opgemaakt worden in samenspraak met Imog en de stad en

de politie.

Wanneer de uitvoering van dit plan geen verbetering brengt, wordt de container definitief

weggenomen.

De textielinzamelaar meldt 4 keer per jaar de ingezamelde hoeveelheden textielafval aan Imog,

evenals de bestemming daarvan.

Wijzigingen in het aantal containers of de frequentie van de ophalingen kunnen niet zonder

wijziging aan deze overeenkomst.

De inzamelaar doet een nauwgezette monitoring van:

- de frequentie van het ledigen van de containers;

- de vervuiling die in de container of in de zak bij de huis-aan-huisinzameling wordt

aangetroffen;

- het zwerfvuil dat rond de container achterblijft.

De medewerkers van de stad en van Imog oefenen toezicht uit op de naleving van deze

overeenkomst. Op hun eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt en kunnen

gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden geraadpleegd.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst en ontbindingsclausule

§1. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een proefperiode van 1 jaar, met aanvang

ten vroegste vanaf 1 januari 2010. Bij het einde van de proefperiode en op voorwaarde dat

de uitvoering voldoening schenkt, kan de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden tot 31

december 2015. Na het verstrijken van de eerste totale periode van 5 jaar kan de overeenkomst

mits akkoord van partijen enerzijds en partij anderzijds, nog worden verlengd, voor een

volgende bijkomende periode van 5 jaar.

Bij niet nakomen van de voorwaarden kan de toelating onmiddellijk en eenzijdig worden

ingetrokken.

De toelating wordt van rechtswege direct beëindigd op de datum dat de textielinzamelaar

door de OVAM van de door haar gepubliceerde lijst van "erkende textielinzamelaars" wordt

verwijderd.

§2. In geval dat de textielinzamelaar door de OVAM van de in §1. genoemde lijst wordt

verwijderd, zal de textielinzamelaar direct alle textielinzamelactiviteiten stopzetten en de door

haar geplaatste textielcontainers binnen één (1) week verwijderen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p85/182


§3. Indien de textielinzamelaar geen gevolg geeft aan het in §2. gestelde, kan de stad of Imog

de containers op kosten van de textielinzamelaar ambtshalve (laten) verwijderen.

Artikel 10. Bevoegdheidsbeding

In geval van een geding is de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk bevoegd.

Artikel 11. Slotbepaling

§1. Deze overeenkomst (en eventuele aanvullende overeenkomsten volgens art. 9) is opgesteld

in drie exemplaren te Harelbeke en wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van alle

partijen, die hiermee verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de stad

Voor Imog"

Voor de erkende textielinzamelaar

29 VZW Sportplus. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren. Dossier: 10-179897

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

1. VZW Sportplus. Resultatenrekening 2009.

De stadstoelage bedroeg in 2009 103.350,85 euro.

Op het resultaat van het boekjaar 2009 werd een boni van 22.482,26 EUR geboekt.

De ontvangsten bedragen 921.981,25 euro en de uitgaven 899.498,99 euro.

De jaarrekening 2009 werd nagezien en goedgekeurd door de door de

Gemeenteraad aangestelde commissaris.

De Algemene Vergadering van de VZW Sportplus keurde de jaarrekening 2009 goed

in vergadering van 21 april 2010.

2. VZW Sportplus. Jaarverslag 2009.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW

Sportplus.

De volgende in het jaaractieplan 2009 vermelde acties van de VZW Sportplus

werden gerealiseerd. Een nog niet compleet uitgevoerde actie in 2009, staat na de

gerealiseerde activiteiten vermeld.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p86/182


- Het sportaanbod aanpassen en/of verfijnen op maat van diverse

doelgroepen.

De bestaande sportplusactiviteiten blijven organiseren, evalueren en bijsturen

waar nodig.

- Cursussen:Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte groep

en met persoonlijke begeleiding. Deze organisatievorm biedt de

mogelijkheid om soepel in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen in

de sportwereld en het aanbod snel af te stemmen op de vraag.

- Kidssport: Dit staat voor het sportaanbod naar kinderen toe.

Kenmerkend is de heel democratische tariefiëring.

- Occasionele aanvragen: Scholen en organisaties krijgen de

mogelijkheid om lesgevers in te huren ter gelegenheid van

schoolsportdagen of voor het inrichten van lessenreeksen. Op

die manier kunnen ze activiteiten aanbieden die in de school of

in hun organisatie niet mogelijk zijn, omwille van een tekort aan

gespecialiseerde lesgevers, het ontbreken van het juiste materiaal of

omdat op bepaalde piekmomenten te weinig eigen lesgevers aanwezig

zijn.

- Sportkampen: Tijdens elke vakantieperiode staan sportkampen op

het programma. Ook het vakantiesportaanbod van de (privé)clubs

wordt opgenomen in de folder. In 2009 lag een sterk accent op de

maximale ontwikkeling van opvangmogelijkheden en het aanbieden van

dagkampen eveneens gecombineerd met opvangfaciliteiten. In 2009

was er nóg extra aandacht voor dagkampen met opvang.

- eigen kampen gecombineerd met:

- uitstappen naar de kinderboerderij

- natuurexploratierondleiding in de paardemanège

- restyling

- fietsbehendigheden, fietsverkeerpark,...

- leren studeren op een interactieve en speelse manier

- vakantiekampen sport in samenwerking met cultuur:

- woord, rap, poëzie + inlineskaten en omnisport

- kinderatelier + omnisport

- strip in de Wervel + balbehendigheden en omnisport

- vlasmuseum

- initiatie kantklossen

- museum Kortrijk 1302

- bibliotheek

- Sportklassen: Sportklassen richten zich meestal tot kinderen van de

derde graad van het basisonderwijs. Het programma loopt binnen

de gewone schooluren. De kinderen krijgen in groepjes van 10 à

12 sportinitiatie van sportplusmonitoren. Ze maken hierbij kennis

met sporten waar ze op school meestal de kans niet toe krijgen. De

klastitularis verzorgt de cognitieve lesvakken.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p87/182


- Wekelijkse sportactiviteiten: Via de wekelijkse activiteiten krijgen

mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en vrijblijvende manier

een zeer brede waaier van diverse sportactiviteiten te beoefenen

aan een democratisch tarief. Het sportprogramma omvat meer dan

10 verschillende sporttakken, verspreid over een vijftigtal sessies in

heel Kortrijk. De sportpluskaart biedt bijkomend de mogelijkheid om

een zaal te reserveren om te squashen, tennissen, badmintonnen,

tafeltennissen,...

- Implementatie nieuwe sportplusactiviteiten: Er worden minimum 2

nieuwe sportplusactiviteiten geïmplementeerd.

Elk jaar wordt de uitdaging aangegaan om nieuwe sportactiviteiten

te introduceren. Het sportaanbod krijgt hierdoor nieuwe impulsen en

zo wordt de vinger aan de pols gehouden in de steeds veranderende

marktsituatie.

Nieuw in 2009:

- Cursussen: conditiefitness, dansaerobic, dansmix en poweryoga

- Sporten in het zwembad: aquafitness en start to swim (nieuwe

zwemnamiddag in zwembad Lagaeplein)

- Medioren en senioren: Ook in 2009 bleef een bijzonder accent gaan

naar de activiteiten voor medioren en senioren: extra activiteiten

aangepast voor senioren en meer activiteiten overdag. Kortrijk heeft net

als heel Vlaanderen te maken met een sterke vergrijzing. Samen met

andere actoren wordt een integraal sportaanbod uitgewerkt voor deze

groeiende bevolkingsgroep. Senioren zijn een heel diverse doelgroep,

met uiteenlopende fysieke mogelijkheden en vragen in die zin een

specifieke benadering. In dit kader werden voor de tweede maal de

sportdagen voor 55-plussers georganiseerd in samenwerking met

diverse actoren.

- Onthaalpakket: Nieuwe inwoners krijgen nog steeds een sportief

onthaalpakket. Via brochures en met gratis bonnen voor deelname aan

de activiteiten worden de nieuwe inwoners gesensibiliseerd om actief te

sporten.

- Gelijktijdig sporten: Binnen het ruime sportplusaanbod zijn er

mogelijkheden om (groot)ouders en kinderen gelijktijdig te laten

sporten. Dit gegeven moet de vzw explicieter kenbaar maken. In

september 2008 werd de programmering in die zin aangepast. Dit

wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Op de drukste "kidssport"

momenten in SC Lange Munte, nl. op woensdagnamiddag en op vrijdag

in de vooravond hebben ouders en grootouders de kans om aan fitness

te doen. De mogelijkheden zijn er, dit kan evenwel nog beter gepromoot

worden.

- Fiscaal attest: Om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden

krijgen gezinnen die kinderen hebben jonger dan 12 jaar automatisch

een fiscaal attest toegestuurd.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p88/182


De bedoeling is gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar maximaal te

laten genieten van de vigerende fiscale voordelen.

- Doelgroep jongeren 12 - 18 jaar: Om de jongeren (12-18 jaar) extra

te sensibiliseren komen er meer "zap" - mogelijkheden voor deze

doelgroep. Jongeren kiezen graag zelf hun sportactiviteit, willen

de dag zelf beslissen, zoeken een ontmoetingsplaats met andere

leeftijdsgenoten en hebben graag veel afwisseling. De activiteiten

moeten aanspreken en uitdagend zijn met een bepaalde vorm van

competitie. In het najaar 2009 maakte een stagiair in functie van zijn

stageopdracht een planning op voor een project in De Pleinscholen:

een activiteitenaanbod waar de jongeren heel vrijblijvend kunnen aan

deelnemen, m.a.w. de mogelijkheid krijgen om te "zappen". Dit project

zal in het voorjaar 2010 gerealiseerd worden.

- Nieuwe acties in 2009:

- Deelgemeenten: In 2008 werd een blindevlekkenschema van

het sportaanbod in de verschillende deelgemeenten opgemaakt.

Het in kaart brengen van het bestaande aanbod visualiseert

de plaatsen waar het sportaanbod miniem of onbestaande is.

De vzw Sportplus verfijnt het sportaanbod waar behoefte en

mogelijkheid is. Een aantal activiteiten zijn in het kader hiervan in

september 2008 gelanceerd. Ook in 2009 werden diverse nieuwe

mogelijkheden om aan sport te doen gecreëerd.

- Opvangmogelijkheden sportkampen: Overleg met betrokken

instanties over opvangmogelijkheden voor en na sportkampen.

In 2009 werd de opvang voor en na de sportkampen ingevuld

door sportpluslesgevers.

- Buurtsport: Via buurtsport de sportparticipatie van de "sociaal

kwetsbare groepen" verhogen, door binnen de buurt (wijk,

deelgemeente,...) sportactiviteiten te organiseren, aangepast

aan de specifieke noden. De samenwerking met buurtwerkers /

OCMW / jeugd om een specifiek sportaanbod aan te bieden is

in 2008 al opgestart maar wordt momenteel nog volop verder

uitgewerkt. De financiële implicaties worden mede door de stad

gedragen. In 2009 werd de stuurgroep buurtsport opgestart,

waar de verschillende actoren vertegenwoordigd zijn.

- Sportmaterieel: Om een kwaliteitsvol sportaanbod te blijven

garanderen is een bijzondere aandacht voor materiaal

noodzakelijk. Essentiële opdracht is een correcte en actuele

inventaris opmaken in combinatie met continu aanvullen,

herstellen of vernieuwen dit in functie van de noden.

- Breed en diep communiceren in het belang van alle (potentiële) sporters.

- Lokale media: In 2008 werd voor het eerst gewerkt met advertenties in

de lokale media met het doel dat deel van de populatie te informeren

dat op vandaag nog niet vertrouwd is met het sportaanbod in Kortrijk.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p89/182


Een investering in de adverteerruimte van weekbladen kan een nieuw

en ruimer publiek aanspreken. Deze advertenties hebben een impact

op zowel de Kortrijkse bevolking als op de nabijgelegen gemeenten.

Ook in 2009 werd de promotie via advertenties in de lokale media

verder gezet.

- Affiches: Er worden tussentijdse stimuli gegeven door middel van

specifieke affichecampagnes. Naast de klassieke communicatiekanalen

wil de vzw Sportplus uitpakken met prikkelende affichecampagnes naar

specifieke doelgroepen. Nieuw zijn de vensteraffiches die een paar keer

per jaar door hun strategische plaats en hun grootte zeker in het oog

springen. Zij worden enkele keren per seizoen ingezet.

- Website: Vernieuwende aanpak van de website om sport te promoten.

Bij de lancering van de nieuwe website (begin 2009) werd ook het

surfen binnen de website klantvriendelijker. Het concept "zoeken naar

je sport" is gelinkt aan de adressen van sportclubs en sportlocaties.

- Kortrijk, sportieve centrumstad.

- Zelf sportevenementen organiseren die sensibiliseren tot actieve

sportbeoefening.

- Kennismakingslessen: Deze try-out geeft de mogelijkheid om

vrijblijvend kennis te maken met het Sportplusaanbod.

- Kortrijk loopt: De verschillende loopwedstrijden zijn uitgetekend

in functie van een maximale participatie. Tot vorig jaar was er

een partnership met Weekend Knack in functie van de Ladies

Run. Ambitie was het bestaande concept verder te verfijnen.

In 2009 was er voor het eerst een samenwerking met het

managementbedrijf Golazo. De Kidsrun in samenwerking met

Lions Mercurius Kortrijk ging in 2009 niet meer door.

- Seniorensportdagen: Door de toenemende vergrijzing stijgt

de behoefte aan sport voor senioren. Diverse organisaties,

waaronder de sportdienst en de vzw Sportplus spelen hierop

in. De sportdagen voor 55-plussers, een organisatie van vzw

Sportplus, de sportdienst, de Kortrijkse dienstencentra, de

Ouderen Advies Raad en de seniorensportverenigingen krijgen

een vaste stek in de maand september.

- Sportplusapotheose: Om het sportplusjaar af te ronden,

organiseert de directie Sport een sportieve afsluiter voor

kinderen. Deze sport-instuif nodigt alle kinderen van kleuter- en

basisonderwijs uit om op de laatste woensdag van juni op een

ludieke manier te sporten.

- Ondersteuning: De vzw kan volgens bepaalde criteria sportieve

evenementen ondersteunen. Om deze ondersteuning op

een correcte manier in te vullen werden de krijtlijnen in een

afsprakennota vastgelegd.

- Nog niet (volledig) gerealiseerde actie in 2009:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p90/182


- Middagsport: Het concept "middagsport" wordt ontwikkeld en

ingevoerd. De sportcampus Lange Munte is gelegen op Hoog Kortrijk,

tussen verschillende bedrijvencentra. Van deze opportuniteit wordt

gebruik gemaakt om de ondernemingen aan te zetten hun personeel te

stimuleren over de middag te sporten. In 2009 werden hieromtrent geen

nieuwe initiatieven genomen. Het nodige onderzoek werd wel gevoerd.

Een concrete uitwerking van het project was niet mogelijk, omdat het

voorlopig niet mogelijk is deze sportplusactiviteit te implementeren in

het informaticasysteem.

- Het volledige jaarverslag vindt u als bijlage bij dit dossier.

3. Goedkeuren van de resultatenrekening en het jaarverslag 2009 door de

Gemeenteraad.

Conform de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad en de VZW

Sportplus, worden de resultatenrekening en het jaarverslag 2009 ter goedkeuring

voorgelegd aan de Gemeenteraad.

4. Regelgeving.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten

van 02 mei 2002 en 16 januari 2003;

- artikel 42 van het Gemeentedecreet;

- Titel VII, Hoofdstuk II - Afdeling I en Afdeling III, van het Gemeentedecreet.

Bijlage

Type

VZW SPORTPLUS - JAARREKENING 2009. Formele bijlage

VZW SPORTPLUS - JAARVERSLAG 2009. Formele bijlage

Gemeenteraadsbesluit van 09 februari 2010 - Formele bijlage

punt 6. Samenwerkingsovereenkomsten met de

vzw Sportplus.

Precedente beslissing: V.Z.W. Sportplus. Begroting 2009. Jaaractieplan 2009.

Goedkeuren.

GR in zitting van 15/12/2008

Raadslid P. De Coene verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2009 van de VZW Sportplus, met een boni

van 22.482,26 EUR goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2009 van de VZW Sportplus goed te keuren.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p91/182


30 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Resultatenrekening en jaarverslag

2009.

Goedkeuren. Dossier: 10-180246

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

1. VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem - Resultatenrekening 2009.

De stadstoelage bedroeg in 2009 60.812,7 euro.

Op het resultaat van het boekjaar 2009 werd een boni van 16.675,31 EUR geboekt.

De ontvangsten bedragen 111.297,98 euro en de uitgaven 94.622,67 euro.

De jaarrekening werd nagezien en goedgekeurd door de door de Gemeenteraad

aangestelde commissaris.

2. VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem - Jaarverslag 2009.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW

Ontmoetingscentrum Groeningeheem.

In het kader van de geplande renovatie van de Jeugdherberg nam het College een

aantal beslissingen.

CBS 09/12/2008, punt 74: het College gaat akkoord om de stad te laten optreden als

bouwheer;

CBS 01/04/2009, punt 59: het College gaat principieel akkoord met de denkpiste

die ontwikkeld wordt in de nota in verband met de op te zetten juridisch-financiële

structuur voor de grondige renovatie van de jeugdherberg Groeninge;

CBS 09/12/2009, punt 90: het College gaat principieel akkoord om verder te

overleggen met Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Overheid over de grondige

rennovatie van de jeugdherberg.

Voor de definitieve juridische structuur van de VZW Groeningeheem zijn de

besprekingen thans nog lopende.

Tijdens deze overgangsperiode is het niet opportuun om bijzondere actiepunten

te voorzien. De juridische context waarbinnen het dossier evolueert is bepalend

voor de verdere opdracht van de stad. De gerealiseerde acties in 2009 zijn

uitsluitend gefocust op de huidige kerntaken en de dienstverlening van de VZW

Groeningeheem.

Het jaarverslag is opgemaakt op basis van de meetindicatoren opgenomen in het

beheerscontract tussen de stad en de VZW Groeningeheem.

Alle in het jaaractieplan 2009 vermelde acties (kerntaken) werden gerealiseerd,

namelijk:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p92/182


- integratie van de verschillende dienstverlenende functies: uit een overzicht

van de diverse verenigingen die gebruik maken van de lokalen in het

Groeningeheem blijkt dat de verschillende functies goed aan bod komen:

sport, ontmoeting, vorming, jeugdwerk en recreatie;

- de ter beschikking gestelde middelen en financiële ruimte optimaal

aanwenden om het gebouw efficiënt te beheren;

- overzicht facturatie: bleef ongeveer gelijk;

- de Jeugdherbergcentrale de mogelijkheden bieden om haar doelstellingen in

het Groeningeheem te realiseren:

Het aantal overnachtingen kende een fikse daling: 2008 was een uitzonderlijk

goed jaar met 8.694 overnachtingen, met vooral in het najaar tal van nieuwe

groepen dikwijls in het kader van evenementen of beurzen. In 2009 was

dat niet het geval. Anderzijds daalden naast de Engelse groepen nu voor

het eerst ook de Schotse groepen. In 2009 was er een terugval naar 7.292

overnachtingen.

Van de 500 gratis overnachtingen waar de stad Kortrijk op basis van haar

gebruiksovereenkomst met de Vlaamse Jeugdherbergcentrale recht op heeft,

zijn er 100 toegekend in 2009.

- Het volledige jaarverslag vindt u als bijlage bij dit dossier.

3. Goedkeuren van de resultatenrekening en het jaarverslag 2009 door de

Gemeenteraad.

Conform het beheerscontract gesloten tussen de stad Kortrijk en de VZW

Ontmoetingscentrum Groeningeheem, waarvan de verlenging van dit contract

voorzien is tot de voltooiing van de renovatie van de Jeugdherberg, worden de

resultatenrekening en het jaarverslag 2009 ter goedkeuring voorgelegd aan de

Gemeenteraad.

4. Regelgeving.

Verder verwijzen we naar:

- artikel 42 van het Gemeentedecreet;

- artikel 310 van het Gemeentedecreet;

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten

van 02 mei 2002 en 16 januari 2003.

Budget:

Activiteitcentrum 16.2.7. Welzijn / Jeugd / VZW Groeningeheem.

Advies van

Financiën

Bijlage

Raadsbesluit 13 dec. 2004, punt 1.15. Vzw

ontmoetingscentrum Groeningeheem –

A. Statutenwijziging - B. Beheerscontract

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p93/182


2005-2007 – Goedkeuren. Verlenging contract

voorzien tot voltooiing renovatie jeugdherberg.

VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem -

jaarrekening 2009.

VZW OC Groeningeheem - Algemene

Vergadering - vergaderverslag van 29 maart

2010.

VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem -

jaarverslag 2009.

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: VZW Groeningeheem. Begroting 2009. Jaaractieplan 2009.

Goedkeuren.

GR in zitting van 15/12/2008

Schepen S. Bral verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2009 van de VZW Ontmoetingscentrum

Groeningeheem, met een boni van 16.675,31 EUR goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2009 van de VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem goed te keuren.

31 Snelheidsaanpassing President Kennedylaan.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement. Dossier: 10-181319

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In de President Kennedylaan is een maximum snelheid van 70km/u toegelaten. Naar aanleiding

van de heraanleg van deze gewestweg stellen wij voor om er de maximale snelheid te verlagen

naar 50km/u. Dit snelheidsregime zal beter afgestemd zijn op de nieuwe weg (met o.a. vrije

busbanen) en de nieuwe functies erlangs (AZ Groeninge, ..).

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p94/182


Hierbij leggen we het aanvullend reglement in verband met de snelheidsaanpassing in de

President Kennedylaan aan de gemeenteraad voor. Daarna wordt het aanvullend reglement ter

goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en

op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978.

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2).

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9).

Artikel 43 van het gemeentedecreet is hier van toepassing, op basis waarvan de gemeenteraad

bevoegd is.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met de snelheidsaanpassing in de President

Kennedylaan als volgt vast te stellen:

Enig Artikel:

§1. De maximum toegelaten snelheid in de President Kennedylaan van 70km/u te beperken tot

50km/u.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het

vervangen van de verkeersborden C43 ("70") door C43 ("50").

2. Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een

afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p95/182


echtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk

en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

32 Snelheidsaanpassing Munkendoornstraat (Rollegem).

Vaststellen aanvullend verkeersreglement. Dossier: 10-181286

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De Munkendoornstraat is opgedeeld in twee snelheidszones. In het gedeelte van de

Munkendoornstraat te Rollegem is max 70km/u toegelaten. In het gedeelte van de

Munkendoornstraat te Kortrijk is max 50km/u toegelaten. N.a.v. klachten van bewoners werden

in september 2009 snelheidsmetingen uitgevoerd in de Munkendoornstraat (Rollegem). Het

snelheidsregime van 70km/u werd goed nageleefd. Toch zijn we van mening dat 70km/u voor

deze smalle betonnen weg met her en der bebouwing te hoog is. Bovendien is deze weg

opgenomen in een bovenlokale functionele fietsroute waardoor hoge snelheden tot gevaarlijke

situaties kunnen leiden. We stellen voor om in de Munkendoornstraat 70km/u te wijzigen naar

50km/u. Dit zal de veiligheid van de bewoners en de fietsers verhogen.

Hierbij leggen we het aanvullend reglement in verband met de snelheidsaanpassing in de

Munkendoornstraat te Rollegem aan de gemeenteraad voor. Daarna wordt het aanvullend

reglement ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en

op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978.

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2).

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p96/182


11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9).

Artikel 43 van het gemeentedecreet is hier van toepassing, op basis waarvan de gemeenteraad

bevoegd is.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met de snelheidsaanpassing in de Munkendoornstraat

(gemeenteweg) te Rollegem als volgt vast te stellen:

Enig Artikel:

§1. De maximum toegelaten snelheid in de Munkendoornstraat te Rollegem van 70km/u te

beperken tot 50km/u.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het

vervangen van de verkeersborden C43 ("70") door C43 ("50").

2. Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en

een afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de

rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk

en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

33 Invoeren eenrichtingsverkeer in een aantal gemeentewegen naar aanleiding

van verkeerscirculatieplan.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement. Dossier: 10-182468

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p97/182


In het verkeerscirculatieplan worden een aantal circulatiewijzigingen op korte termijn

voorgesteld. Hierbij wordt voorgesteld om nu een deel van deze korte-termijn-wijzigingen in te

voeren :

Omgeving Noordbrug

De voltooiing van de nieuwe Noordbrug en van de werken in de Noordstraat#Beheerstraat is

voorzien vóór het zomerverlof. Het is dan ook noodzakelijk om de circulatie in die omgeving

vast te leggen.

We stellen voor om in de Blekersstraat en de Hendrik Beyaertstraat (tussen Beheerstraat en

Paleisstraat) eenrichtingsverkeer stadinwaarts in te voeren. Dit zal zeker de Blekersstraat een

stuk leefbaarder maken. Ook wordt zodoende sluipverkeer dat van de oude Meensepoort via de

Noordstraat-Beheerstraat naar de Burgemeester Lambrechtlaan wil, vermeden. Ter hoogte van

het kruispunt Beheerstraat-Blekersstraat-Hendrik Beyaertstraat zal het verkeer met herkomst

Noordbrug dus enkel linksaf via de Hendrik Beyaertstraat naar de binnenstad kunnen.

Het invoeren van eenrichtingsverkeer in een deel van de Beheerstraat (tussen Meersstraat

en Blekersstraat) en in een deel van de Burgemeester Nolfstraat, zoals ook voorzien in

het verkeerscirculatieplan, wordt (nog) niet opportuun geacht. In het ontwerp van dit deel

van de Beheerstraat werd trouwens nog geen rekening gehouden met een eventueel

eenrichtingsverkeer. Ook wordt gevreesd dat een derde bijkomende eenrichtingsstuk in de

Beheerstraat te ingewikkeld zou worden voor de weggebruiker. We gaan ervan uit dat het

sluipverkeer (van Burgemeester Lambrechtlaan via Blekersstraat richting oude Meensepoort)

zal meevallen.

Ter hoogte van de nieuwe Noordbrug werd reeds eerder geopperd (cfr. beperkte evaluatie

mobiliteitsplan) dat er twee kaaien (Handelskaai en Nijverheidskaai) in eenrichting naar de

brug toe zouden aantakken. De Havenkaai wordt ter hoogte van de brug afgesloten voor

autoverkeer. Er zal dus geen afslaand autoverkeer zijn ter hoogte van de brug naar de

zijstraten.

Broelbrug

Voorstel om op de Broelbrug en in het kasseideel van de Guido Gezellestraat

eenrichtingsverkeer staduitwaarts in te voeren. De Broelbrug blijft momenteel een noodzakelijke

schakel in het uitvalstraject in oostelijke richting (Guido Gezellestraat-Broelbrug-Damkaai). De

staduitwaartse richting behouden is ook logisch, gezien de huidige circulatie op Buda en de

bestaande richting in de Guido Gezellestraat. Door de enkelrichting worden ook de huidige

conflicten (en opstoppingen) ter hoogte van de Broelbrug vermeden.

Pluimstraat - Slachthuisstraat

Momenteel fungeert Pluimstraat - Veldstraat als alternatieve verbinding tussen

Zwevegemsepoort en Gentsesteenweg. Eigenlijk hoort deze verbinding via de R36 te

gebeuren. In het masterplan omgeving Pluimstraat wordt de wens geuit om de leefbaarheid in

de Pluimstraat sterk op te waarderen door een ingreep in de verkeerscirculatie. Wij stellen voor

om alle doorgaand verkeer uit deze woonstraat te halen door eenrichtingsverkeer in te voeren

tussen de Slachthuisstraat en de Zwevegemsestraat waarbij het verkeer enkel nog richting

Zwevegemsestraat toegelaten is. De Pluimstraat zou dan enkel nog bereikt kunnen worden

via de Slachthuisstraat waar dan ook best eenrichting wordt ingevoerd naar de Pluimstraat

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p98/182


toe. Door de eenrichting in een deel van de Pluimstraat te keren, zouden Pluimstraat en

Slachthuisstraat autoluw worden en enkel nog aangedaan worden door lokaal verkeer.

Wandelingstraat

In het verkeerscirculatieplan wordt voorgesteld om in de Wandelingstraat (tussen Veldstraat en

Veemarkt) het busverkeer in tegenrichting toe te laten. Gezien de toegenomen verkeersstromen

naar aanleiding van K in Kortrijk stellen we voor om in dit deel Wandelingstraat alle

verkeer in beide richtingen toe te laten. Deze regeling is al een poos tijdelijk ingevoerd

(n.a.v. openingsperiode K ; paasfoor en werken Veldstraat) en de ervaringen zijn positief : een

vlottere uitstroom en een betere bereikbaarheid van parking Veemarkt.

Met de overige in het plan opgenomen korte-termijn-wijzigingen (betreft Hoveniersstraat,

omgeving Volksplein en bussen in tegenrichting in Leiestraat), wensen wij te wachten tot de

haalbaarheid of echte noodzaak ervan (beter) onderzocht is.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982,

en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Circulatiemaatregelen in het KT - circulatieplan

(bijlage 1)

Omgeving Noordbrug (bijlage 2)

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p99/182


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van eenrichtingsverkeer in een aantal

gemeentewegen naar aanleiding van het verkeerscirculatieplan als volgt vast te stellen :

Artikel 1:

§1. In de Blekersstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer nog

toegelaten wordt richting Beheerstraat. In de omgekeerde rijrichting (naar Burgemeester

Lambrechtlaan toe) worden enkel nog fietsers en bromfietsen klasse A toegelaten;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden F19 + M5, C1 + M3, D1e + M3 en C31a + M3.

Artikel 2:

§1. In de Hendrik Beyaertstraat (tussen Beheerstraat en Paleisstraat) wordt beperkt

eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer nog toegelaten wordt richting Belfaststraat.

In de omgekeerde rijrichting (naar Beheerstraat toe) worden enkel nog fietsers en bromfietsen

klasse A toegelaten;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden F19 + M5, C1 + M3, D1f + M3 en C31a + M3.

Artikel 3:

§1. In de nieuw aangelegde zijtak Handelskaai (tussen Paleisstraat en Beheerstraat) wordt

beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer nog toegelaten wordt in de richting

van de Beheerstraat. In de omgekeerde rijrichting (naar Paleisstraat toe) worden enkel nog

fietsers en bromfietsen klasse A toegelaten;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden F19 + M5, C1 + M3 en D1a +M3.

Artikel 4:

§1. In de nieuw aangelegde zijtak Nijverheidskaai (tussen Nijverheidskaai en Noordstraat) wordt

beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer nog toegelaten wordt in de richting

van de Noordstraat. In de omgekeerde rijrichting worden enkel nog fietsers en bromfietsen

klasse A toegelaten;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden F19 + M5, C1 + M3 en D1a +M3.

Artikel 5:

§1. Op de Broelbrug en in het kasseideel van de Guido Gezellestraat wordt beperkt

eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer nog toegelaten wordt richting Broelkaai. In

de omgekeerde rijrichting worden enkel nog fietsers en bromfietsen klasse A toegelaten;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden F19 + M5 en C1 + M3.

Artikel 6

§1. In de Pluimstraat (tussen Slachthuisstraat en Zwevegemsestraat) wordt het huidig beperkt

eenrichtingsverkeer omgekeerd zodat alle verkeer toegelaten wordt in de richting van de

Zwevegemsestraat. In de omgekeerde rijrichting (naar Slachthuisstraat toe) worden enkel nog

fietsers en bromfietsen klasse A toegelaten;

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p100/182


§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden F19 + M5, C1 + M3 en D1a + M3.

Artikel 7:

§1. In de Slachthuisstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer nog

toegelaten wordt in de richting van de Pluimstraat. In de omgekeerde rijrichting (naar Veemarkt

toe) worden enkel nog fietsers en bromfietsen klasse A toegelaten;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden F19 + M5 en C1 + M3.

Artikel 8:

§1. In de Wandelingstraat (tussen Veldstraat en Veemarkt) wordt het huidig beperkt

eenrichtingsverkeer vervangen door dubbelrichtingsverkeer;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het verwijderen

van de verkeersborden F19 + M5 en C1 + M3.

2. Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en

een afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de

rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk

en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

34 Voorrangswijziging oude Oudenaardsesteenweg – Morinnestraat - aanvullend

reglement (gewestweg).

Vaststellen. Dossier: 10-182440

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In de verkeerscommissie d.d. 21.01.2010, pt. 3 werd het probleem van het sluipverkeer in de

oude Oudenaardsesteenweg besproken.

Vooral in de ochtendspits is er sluipverkeer herkomst Zwevegem dat via de oude

Oudenaardsesteenweg probeert om de file tussen de 2 rotondes op de N8 te vermijden. Dit

sluipverkeer blokkeert evenwel ook alle verkeer ter hoogte van het kruispunt Morinnestraat -

N8 - Roggelaan.

De linksafslagbeweging voor verkeer herkomst Zwevegem van de N8 naar de oude

Oudenaardsesteenweg blijft best behouden omdat ook De Lijn van dit tracé gebruikt maakt

en omdat deze zijtak, zeker buiten de spitsuren, nuttig is voor verkeer met bestemming wijken

Lange Munte en St. Elisabeth die op die wijze de rotonde N8 ter hoogte van oprit E17 niet

belasten. Maatregelen zoals een toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer of een

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p101/182


echtsafslagverbod van de oude Oudenaardsesteenweg naar de rotonde toe zijn minder

aangewezen omdat die aanhoudende handhaving van de politie vragen.

Om toch te proberen iets aan de situatie te verhelpen, wordt voorgesteld om de huidige

voorrangsregeling op het kruispunt oude Oudenaardsesteenweg -Morinnestraat te wijzigen

zodat het verkeer komende van en rijdend naar de rotonde voorrang heeft ten opzichte van het

verkeer in de oude Oudenaardsesteenweg met herkomst Zwevegem.

Het aanvullend reglement in verband met de voorrangswijziging op het kruispunt oude

Oudenaardsesteenweg (gewestweg) - Morinnestraat wordt ter vaststelling voorgelegd aan de

gemeenteraad. Daarna wordt het aanvullend reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de

Vlaamse Minister van Mobiliteit.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982,

en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Situatieschets Oudenaardsesteenweg -

Morinnestraat

Verslag verkeerscommissie dd 21.01.2010

Schets bestaande en voorgestelde

voorrangsmarkering

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p102/182


met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met de voorrangswijziging op het kruispunt oude

Oudenaardsesteenweg (gewestweg) - Morinnestraat als volgt vast te stellen:

Enig Artikel:

§1. Op het kruispunt oude Oudenaardsesteenweg - Morinnestraat wordt de voorrang gewijzigd

zodat het verkeer komende van en rijdend naar de rotonde N8-oprit E17 voorrang heeft ten

opzichte van het verkeer in de oude Oudenaardsesteenweg met herkomst Zwevegem;

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door

- het verwijderen van verkeersbord B1 en bijhorende markering van een dwarsstreep, gevormd

door witte driehoeken, en van verkeersbord B15;

- het aanbrengen verkeersbord B1 en bijhorende markering van een dwarsstreep, gevormd

door witte driehoeken, en van verkeersbord B15 + onderbord type VIII (met aanduiding

voorrangstracé)

- een overlangse markering die de rijstrook aanduidt als onderbroken witte streep.

2. Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een

afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de

rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk

en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

35 Heraanbrengen van twee zebrapaden N8 (Oudenaardsesteenweg).

Vaststellen aanvullend verkeersreglement. Dossier: 10-181349

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Bij de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg (N8) werden twee oversteekplaatsen voor

voetgangers geëlimineerd. Dit resulteerde in een onveilige verkeerssituatie voor de zwakke

weggebruiker. Vandaar dat we voorstellen om deze oversteekplaatsen terug te voorzien. Het

betreft een zebrapad ter hoogte van de Elfde-Julilaan en één ter hoogte van Kapel Ter Bede.

Voor de oversteekplaats aan Kapel Ter Bede stellen wij voor een nieuw zebrapad aan te

brengen tussen Kapel Ter Bede en de Sionlaan (dus rechts komende uit Kapel Ter Bede;

vroeger lag het zebrapad links)(kmp. 83.4). Op die manier ligt het zebrapad beter in de looplijn

van overstekende voetgangers en sluit het beter aan met de - sinds de heraanleg - aangepaste

bushaltes. Voor het zebrapad aan de Elfde-Julilaan stellen we voor om het terug op de

vroegere locatie te voorzien (rechts komende uit de Elfde Julilaan)(kmp. 84.14).

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p103/182


Hierbij leggen we het aanvullend reglement in verband met de oversteekplaatsen voor

voetgangers in de N8 Oudenaardsesteenweg ter hoogte Kapel ter Bede en ter hoogte van

de Elfde-Julilaan ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Daarna wordt het aanvullend

reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982,

en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- artikel 43 van het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met de oversteekplaats voor voetgangers in

de Oudenaardsesteenweg (N8) ter hoogte van Kapel Ter Bede en ter hoogte van de Elfde-

Julilaan als volgt vast te stellen :

Artikel 1

§ 1. In de Oudenaardsesteenweg (N8) wordt ter hoogte van Kapel Ter Bede (kmp. 83.4) een

oversteekplaats voor voetgangers aangebracht.

§ 2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het

aanbrengen van witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p104/182


Artikel 2

§ 1. In de Oudenaardsesteenweg (N8) wordt ter hoogte van de Elfde-Julilaan (kmp. 84.14) een

oversteekplaats voor voetgangers aangebracht.

§ 2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het

aanbrengen van witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.

2. Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een

afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de

rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1 e en 2 e kanton te Kortrijk

en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

36 Verkaveling Oogststraat - Oude Iepersweg te Heule aanbrengen

verkeersignalisatie.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement. Dossier: 10-181476

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het College van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van op 9 december 2008

vergunning aan de nv. Woningbouw Huyzentruyt uit Waregem voor het verkavelen van gronden

langs de Oude Ieperseweg en de Oogststraat in Heule. Om een veilige verkeerssituatie te

verwezenlijken stellen we voor om de nodige markeringen en signalisatie aan te brengen

(signalisatieplan in bijlage - weg A = Salamanderstraat, weg B= Kikkerstraat, weg C =

Waterjufferstraat).

We leggen het aanvullend reglement in verband met markeringen en signalisatie in de nieuwe

verkaveling langs de Oude Ieperseweg en de Oogststraat ter vaststelling aan de gemeenteraad

voor.

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op

de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en

op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p105/182


- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988,

20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2).

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële

besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,

11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002

(art. 6.5 en 9).

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Signalisatie verkaveling Oogstraat - Oude

Ieperseweg

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aanvullend reglement in verband met het aanbrengen van markeringen en signalisatie

in de nieuwe verkaveling langs Oude Ieperseweg en Oogststraat met ingang als volgt vast te

stellen:

Artikel 1:

§1. Ter hoogte van het kruispunt Salamanderstraat (weg A) en de Oude Ieperseweg wordt

het begin en het einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30km/u aangeduid,

wordt voorrang verleend aan verkeer in de Oude Ieperseweg (en wordt aangeduid dat de

Salamanderstraat een doodlopende straat is).

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden B1+F4b en F4a (+ F45), B15c en B15f. Op de rijbaan komende uit de

Salamanderstraat wordt een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, gemarkeerd.

Artikel 2:

§1. Ter hoogte van het kruispunt Kikkerstraat (weg B) en de Oude Ieperseweg wordt het begin

en het einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30km/u aangeduid, wordt voorrang

verleend aan verkeer in de Oude Ieperseweg (en wordt aangeduid dat de Kikkerstraat een

doodlopende straat is).

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruiker worden gebracht door het aanbrengen

van verkeersborden B1+F4b en F4a (+ F45), B15c en B15f. Op de rijbaan komende uit de

Kikkerstraat wordt een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, gemarkeerd.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p106/182


Artikel 3:

§1. Ter hoogte van het kruispunt Waterjufferstraat (weg C) en de Oude Ieperseweg wordt het

begin en het einde van een zone met een sneldheidsbeperking van 30km/u aangeduid en wordt

voorrang verleend aan verkeer in de Oude Ieperseweg.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruiker worden gebracht door het

aanbrengen van verkeersborden B1+F4b, F4a, B15c en B15f. Op de rijbaan komende uit de

Waterjufferstraat wordt een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, gemarkeerd.

Artikel 4:

§1. Ter hoogte van het kruispunt Waterjufferstraat (weg C) en de Oogstraat wordt het begin

en het einde van de woonzone aangeduid en wordt voorrang verleend aan verkeer in de

Oogstraat.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruiker worden gebracht door het

aanbrengen van verkeersborden B1+F4b, F4a, B15c en B15f. Op de rijbaan komende uit de

Waterjufferstraat wordt een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, gemarkeerd.

2. Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en

een afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de

rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk

en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

37 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in

de P. Slossestraat.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-180342

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In zitting van 13 juli 2009 keurde de gemeenteraad het voorstel goed voor het heraanleggen

van het voetpad in diverse straten van Kortrijk. Op de lijst van de heraan te leggen voetpaden

staat ondermeer de P. Slossestraat vermeld. In deze straat is het laagspannings- en openbaar

verlichtingsnet nog bovengronds.

Het gelijktijdig uitvoeren van de voetpadwerken in combinatie met het ondergronds brengen van

de netten is financieel en praktisch voordelig.

Op verzoek van de Stad maakte de CIV Gaselwest een voorstel over dat voorziet in :

* het aanleggen van een ondergrondse ov-kabel

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p107/182


* het leveren en plaatsen van 8 verlichtingspalen met lichtpunthoogte 6,3m

* het leveren en plaatsen van 8 verlichtingsarmaturen type Saffier 2 met lamp HGiHp100W

* het aanleggen van een nieuw ondergronds laagspanningsnet.

* het wegnemen van de bestaande bovengrondse installatie.

Het stadsaandeel voor het uitvoeren van de laagspanningswerken bedraagt 40.351,11 €. Het

verlichtingsluik kost aan de stad 14.276,88 €.

Wij verwijzen naar artikel 17 §2-1ste lid - f- van de wet op de overheidsopdrachten

van 24 december 1993 op basis waarvan een beroep kan gedaan worden op de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

artikel 426/732-60 : 14.276,88 € artikel 552/732-60 : 40.351,11 €

Advies van

Financiën

Bijlage

offerte Eandis ondergronds brengen netten P.

Slossestraat

Type

Ongunstig

Type

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en het openbaar

verlichtingsnet in de P. Slossestraat vast te stellen zoals ze voorzien zijn in de offerte van de

CIV Gaselwest met ref. 214.858 waarin het stadsaandeel geraamd wordt op 54.627,98 €. (btw

incl.)

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf overeenkomstig artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

38 Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet op Kapel ter Bede.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-181611

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p108/182


Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Naar aanleiding van de heraanleg van het voetpad op Kapel ter Bede werd aan de

nutsmaatschappijen gevraagd in hoeverre aanpassingen aan de nutsleidingen gewenst

zijn. Eandis maakte de Stad een voorstel over voor het ondergronds brengen van het

openbaar verlichtingsnet. Het is immers financieel en praktisch voordelig dat dergelijke werken

gecombineerd worden uitgevoerd.

Het voorstel van Eandis met ref. 2367487 voorziet in :

* leveren en plaatsen van :

- 15 geplastificeerde verlichtingspalen RAL 9007 lph 6,3m met uitsteek van 1,5m

- 15 armaturen type Saffier met lamp 70W.

De gekozen armatuur wordt voorzien van een elektronische voorschakelapparatuur zodat in

een later stadium eventueel dimming kan toegepast worden.

De kosten voor de uitwerking van dit voorstel worden geraamd op € 17.939,87.

Conform artikel 17 § 2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december

1993 kan een beroep gedaan worden op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf.

Op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de

voorwaarden te bepalen en de wijze van gunnen vast te stellen.

Budget:

artikel 426/732-60 : 17.939,87 € - porject 12

Advies van

Financiën

Bijlage

offerte

lichtberekeningen

plan nieuwe ov

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p109/182


1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet op Kapel

ter Bede vast te stellen zoals ze voorzien zijn in het voorstel van Eandis met ref. 2367487

waarin de kostprijs geraamd wordt € 17.939,87.

2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf te kiezen,

overeenkomstig artikel 17 §2-1ste lid(f) van de wet op de overheidsopdrachten.

39 Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet in de

Moorseelsestraat.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-182166

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Naar aanleiding van de heraanleg van de voetpaden in de Moorseelsestraat werd gevraagd aan

de nutsmaatschappijen in hoeverre aanpassingen aan de nutsleidingen nodig zijn. Het is steeds

wenselijk om zoveel als mogelijk de werken van de nutsmaatschappijen gecoördineerd uit te

voeren met eventuele wegeniswerken.

Van Eandis ontving de stad een voorstel om het huidig bovengronds openbaar verlichtingsnet

ondergronds te brengen en nieuwe palen en armaturen te plaatsen.

De offerte met ref. 2360324 van 4 april 2010 voorziet in:

* 31 armaturen type Neos 1 met lamp HgiHp 70W op gevel lpht 5,7m

* 1 armatuur type Neos 1op paal

* 7 rechte palen lpht 8m met armatuur type Saffier 2.

De kostprijs voor de uitvoering van dit werk wordt geraamd op € 28.265,54 en is voorzien op

artikel 426/732-60 van de B.U. begroting 2010.

Wij verwijzen naar artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten

van 24 december 1993, op basis waarvan een beroep kan gedaan worden op de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p110/182


Budget:

artikel 426/732-60 : 28.265,54 € (btw incl) - projectnr. 12

Advies van

Financiën

Bijlage

offerte CIV Gaselwest

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet in de

Moorseelsestraat vast te stellen zoals ze voorzien zijn in de offerte van de CIV Gaselwest met

ref. 2360324 waarin de kostprijs geraamd wordt op 28.265,54 € ( btw incl.)

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf overeenkomstig artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

40 Ondergronds brengen van netten in de Gentsesteenweg ter hoogte van de

Ringlaan te Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-182620

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Om explitatieredenen saneert Eandis het lagedruk gasnet in de Gentsesteenweg. Aan de stad

wordt voorgesteld om gelijktijdig het verlichtingsnet langs dit tracé te vernieuwen. De offerte van

Eandis met ref. 2354797 voorziet in :

* leveren en plaatsen van 5 armaturen type Saffier 1 met lamp 70W

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p111/182


* leveren en plaatsen van 5 rechte conische palen lpht 8m.

De kostprijs voor de uitvoering van dit dossier wordt geraamd op 5.888,50 € (btw incl.)

De gekozen armatuur is 005-gekeurd waardoor het onderhoud van deze installatie in het

forfaitair onderhoudscontract met Eandis wordt opgenomen.

Wij verwijzen naar artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993 op basis waarvan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf

mogelijk is.

Artikels 42-43 van het gemeentedecreet zijn hier van toepassing.

Budget:

artikel 426/73-60 : 5.888,50 € (btw incl.) - project 12

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

Bijlage

Type

offerte vernieuwen verlichting Gentsesteenweg Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet vast te

stellen zoals ze voorzien zijn in de offerte van de CIV Gaselwest, waarin de kostrpijs geraamd

wordt op 5.888,50 € (btw incl.).

2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf te

bepalen, overeenkomstig artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsodprachten van 24

december 1993.

41 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet

langs de Doornikserijksweg te Bellegem

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-182774

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p112/182


B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Langs de N50- Doornikserijksweg, tussen de Perykelstraat en het kruispunt de Katte te

Bellegem worden rioleringswerken uitgevoerd en gescheiden fietspaden aangelegd.

De uitvoering van dit dossier sluit aan op de werken langs de N5O tussen de Argendaalstraat

en het kruispunt de Katte.

Voor het vernieuwen van de openbare verlichting wordt een module 17 afgesloten. Dit houdt in

dat er een volledige nieuwe verlichtingsinstallatie wordt geplaatst door het Vlaams Gewest. Het

verwijderen echter van de huidige bovengrondse netten is ten laste van de stad.

Op verzoek van de stad maakte Eandis een offerte over met ref. 209136 die voorziet in :

* wegname van het bovengronds laagspannings- en openbaar verlichtingsnet

* de aansluitingen op het nieuw aan te leggen ondergronds laagspanningsnet.

De kosten hiervoor worden geraamd op 39.877,48 € (btw incl.).

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het nieuw gemeentedecreet.

Artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 is hier

van toepassing, waardoor een beroep kan gedaan worden op de onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking vooraf.

Budget:

Artikel 552/732-60 : B.U. - project 12

Advies van

Financiën

Bijlage

offerte ondergronds brengen netten N50

Type

Ongunstig

Type

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet langs de N50 -

Doornikserijksweg tussen de Katte en de Perykelstraat vast te stellen zoals ze voorzien zijn in

de offerte 209136 waarin het stadsaandeel geraamd wordt op 39.877,48 € (btw incl.)

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p113/182


2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure te bepalen overeenkomstig artikel 17

§2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993.

42 Ontdubbelen van het waterbedelingsnet in de Veldstraat - Vaartstraat.

Aktename ontwerp en financieringswijze. Dossier: 10-180364

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In zitting van de gemeenteraad van 14 september 2009 werd het voorstel voor het uitvoeren

van onderhoudswerken aan de wegenis ondermeer in de Veldstraat goedgekeurd.

Aan de nutsmaatschappijen werd gevraagd in hoeverre aanpassingen aan de nutsleidingen

noodzakelijk zijn en in voorkomend geval deze voorafgaand aan de wegeniswerken uit te

voeren.

Van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ontving de Stad een voorstel met ref.

10/75/514-1132/10-0/5381-4 dat het aanpassen van de netleiding, het overkoppelen van de

huisaansluitingen en het uitbreken van de oude leiding omvat.

De kosten voor het uitvoeren van deze werken worden geraamd op 126.070 €. Deze uitgave

kan betaald worden met autonome investeringskredieten waarvan het huidig saldo 128. 419,72

€ bedraagt.

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het gemeentedecreet op basis waarvan de gemeenteraad

bevoegd is.

Budget:

nihil

Bijlage

Type

voorstel van de VMW voor ontdubbelen van het Formele bijlage

waterleidingsnet

gmr-beslissing van 14 september 2009 Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p114/182


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het voorstel van de Vlaamse Maatschaatschappij met ref. 10/75/514-1132/10-0/5384 voor

het ontdubbelen van het waterleidingsnet in de Veldstraat - Vaartstraat te Kortrijk, waarbij het

stadsaandeel geraamd wordt op € 126 070, goed te keuren.

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde financieringswijze , nl. de betaling met autonome

investeringskredieten waarvan het saldo op vandaag

€ 128 419,72 bedraagt.

43 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de Graaf Boudewijn IX-laan te

Kortrijk.

Aktename ontwerp en financieringswijze. Dossier: 10-183445

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Binnen de heraanleg van het waterbedelingsnet in de Graaf Boudewijn IX-laan is het wenselijk

het waterbedelingsnet aan te passen.

De Stad ontving hiervoor een voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Het voorstel met ref. 10/75/514-952/10-0/5268 voorziet een aanpassing van de leiding over een

lengte van 80m.

De kosten voor het aanpassen van de leiding en het overkoppelen van de huisaansluitingen

worden geraamd op 44 578,70 € en de kost voor het vernieuwen van huisaansluitingen wordt

geraamd op 57 969,00 €.

Conform de beslissing van het bureau van het provinciaal Comité van 29.01.2008 zijn de kosten

voor de aanpassingswerken voor 75% ( 31 407,52 €) ten laste van het solidariteitsfonsds AIK'S

en 25% ( 10 469,18 €) ten laste van de gemeentelijke AIK'S.

Het saldo van de gemeentelijke AIK'S bedraagt 185 927,95 € (vóór deze afname).

Het vernieuwen van de huisaansluitingen is volledig ten laste van de Vlaamse Maatschappij

voor Watervoorziening.

Wij verwijzen naar artikel 43 van het nieuw gemeentedecreet.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p115/182


Budget:

nihil : gemeentelijke AIK'S

Bijlage

Type

GMR-beslisisng heraanleg G.BoudewijnIXlaan Formele bijlage

voorstel VMW

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Akte te nemen van het voorstel voor het aanpassen van het waterbedelingsnet in

de Graaf Boudewijn IX-laan zoals beschreven in het voorstel van de VMW met ref.

10/75/514-952/10-0/5268.

2. Akte te nemen van de voorgestelde financieringswijze nl. de betaling voor 75% van de kosten

met het solidariteitsfonds en voor 25% met gemeentelijke AIK'S.

44 Aanpassen van het waterbedelingsnet in de Lauwsestraat te Aalbeke.

Aktename ontwerp en financieringswijze. Dossier: 10-184361

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De heraanleg van de schoolomgeving Lauwsestraat start binnenkort. Aan de

nutsmaatschappijen werd gevraagd om eventuele aanpassingen aan de nutsinfrastructuur

voorafgaand aan de wegeniswerken uit te voeren.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening stelt voor het waterbedelingsnet aan te

passen over een lengte van 430m.

De kosten voor het aanpassen van de netleiding en het overkoppelen van de huisaansluitingen

bedragen 69 863,95 €. Overeenkomstig de beslissing van het provinciaal comité vallen deze

kosten voor 25% ten laste van de stad. De overige 75% wordt betaald uit het solidariteitsfonds

AIK's.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p116/182


Het stadsaandeel kan betaald worden met gemeentelijke AIK's waarvan het saldo 165 366,66 €

bedraagt.

Op het voorstel om de opbraak van de te verlaten leiding door de Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening te laten uitvoeren, op kosten van de stad, zal niet ingegaan worden omdat dit

werk in de aanneming van de wegeniswerken is vervat.

Wij verwijzen naar artikel 42 van het gemeentedecreet.

Bijlage

GMR-beslissing heraanleg schoolomgeving

voorstel van de VMW

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het voorstel van de VMW voor het aanpassen van de netleiding in de Lauwsestraat goed te

keuren zoals beschreven in het voorstel met ref. 10/75/514-1138/10-0/5563.

2. De voorgestelde financieringswijze , nl. de betaling van het stadsaandeel met gemeentelijke

AIK's, te aanvaarden.

45 Onderhoudswerken aan asfaltbetonverhardingen in verschillende straten.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-184027

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Om de wegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid te

houden worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven.

Afhankelijk van de aard van de straat en van de toestand waarin het wegdek zich bevindt omvat

dit herstel:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p117/182


1. het voorzien van een bestrijking

2. het voorzien of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen)

3. het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen

4. het vervangen van de betonplaten.

Het hierbij voorgelegde dossier (bestek M.I.J. Asfalt 1) heeft betrekking op de

herstellingswerken voorzien volgens punt 2, met andere woorden het voorzien of vervangen

van de oude asfaltlaag(lagen).

Bij het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag mogen de funderingen en de onderlagen van

het rijwegdek in dit geval nog geen gebreken vertonen, die van die aard zijn dat ook deze

vernieuwd moeten worden. Afhankelijk van de diepte van de putten en /of verzakkingen en

van het profiel van de verhardingen worden hier één of meerdere asfaltlagen aangebracht.

Indien de niveauverschillen tussen bestaande en oude niveaus problemen kunnen scheppen

worden deze werken ofwel voorafgegaan door het verwijderen van de oude asfaltlagen (=

affrezen of afschaven), ofwel worden de zijbermen aan de nieuwe peilen aangepast en worden

de riooldeksels vernieuwd.

Het veiligheids- en gezondheidsplan dat bij deze opdracht hoort wordt opgemaakt door de NV

Haegebaert uit Oostende.

Hierbij legt de directie Mobiliteit en Infrastructuur het bestek nr. M.I.J. Asfalt 1 voor, met het oog

op de uitvoering van deze werken. Als wijze van gunnen wordt er voorzien in een openbare

aanbesteding conform de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 390.000,00 (incl. BTW). Op artikel

421/731-60- BU 2010 - project 13 zijn de nodige kredieten hiervoor voorzien.

Conform de artikels 42-43 Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

Raming: € 390.000,00 (incl. BTW) - artikel 421/731-60 - BU 2010 - project 13

Advies van

Financiën

Bijlage

Bestek M.I.J. Asfalt 1

Raming.

Stratenlijst

Liggingsplan.

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p118/182


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor de opdracht 'Onderhoudswerken aan asfaltbetonverhardingen

in verschillende straten', zoals ze vervat zijn in het bestek M.I.J. Asfalt 1, opgemaakt

door de directie Mobiliteit en Infrastructuur, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de wet van

24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

46 Aanpassingswerken aan bestaande wegenis.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 10-183227

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De jaarlijkse terugkerende aanneming "Aanpassingswerken aan bestaande wegenis" is

bedoeld voor het uitvoeren van allerhande kleinschalige aanpassingswerken aan de wegenis,

waarvan de grootte-orde varieert tussen € 1.000,00 en € 25.000,00 (niet-limitatieve stratenlijst is

bijgevoegd).

Deze aanneming betreft bovendien de (her)aanleg van vluchtheuvels, wegversmallingen,

rotondes en verkeersplateaus, herstel van verzakte riooldeksels en het oplossen van

kleine problemen in verband met de waterafvoer, het vernieuwen van greppels over kleine

afstanden, ... In het bijzonder zal deze aanneming dit jaar gebruikt worden voor het wegwerken

van knelpunten naar aanleiding van de winterschade (bestrijkingen, herasfalteren en dergelijke

op kleine oppervlaktes verspreid over het grondgebied).

De voordelen van dergelijke aannemingen zijn ondermeer:

- het vermijden van een tijdrovende administratieve procedure voor eerder kleine

ingrepen, waarbij het ermee gepaard gaande administratieve werk in wanverhouding

staat tot de uit te voeren technische opdracht. Met een dergelijke aanneming kan,

op relatief korte termijn, gevolg worden gegeven aan kleinschalige maar daarom niet

minder belangrijke problemen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p119/182


- door het groeperen van verschillende kleine opdrachten in één dossier kunnen de

prijzen voor de realisatie sterk worden gereduceerd.

In het verleden had de directie Mobiliteit en Infrastructuur reeds gunstige ervaringen met

dergelijke aanneming. Daarom legt deze directie het bestek "Aanpassingswerken aan

bestaande wegenis - bestek M.I.J. Bestaande Wegenis" voor, met het oog op de uitvoering van

deze werken.

Het veiligheids- en gezondheidsplan dat bij deze opdracht hoort wordt opgemaakt door de NV

Haegebaert uit Oostende.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 298.955,91 (incl. BTW). De aanneming loopt

tot uitputting van het aanbestedingsbedrag. Op artikel 421/731-60 - B.U. 2010 - project 13 - zijn

de nodige kredieten hiervoor voorzien.

Voor deze opdracht wordt gekozen voor een openbare aanbesteding conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

Conform artikel 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

Raming: € 298.955,91 (incl. BTW) - artikel 421/731-60 - BU 2010 - project 13

Advies van

Financiën

Bijlage

niet-limitatieve stratenlijst.

Bestek M.I.J. Bestaande Wegenis

Raming

Plan Stationsplein

Plan Zonnekestraat

Veiligheids- en gezondheidsplan.

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Schepen G. Leleu verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor de opdracht "Aanpassingswerken aan bestaande wegenis", zoals ze

vervat zijn in het bestek M.I.J. Bestaande Wegenis, opgemaakt door de directie Mobiliteit en

Infrastructuur, vast te stellen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p120/182


2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

47 Algemene beleidsrapportering. Begrotings- en jaarrekening van de stad over

2009. Jaarverslag 2009.

Vaststellen. Dossier: 10-182156

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In uitvoering van art. 171 tot en met 175 van het Gemeentedrecreet worden de begrotings- en

jaarrekening voor 2009 ter goedkeuring voorgelegd.

Voormelde rekeningen geven volgende resultaten:

Begrotingsrekening 2009

- gewone dienst : positief begrotingsresultaat van 10.495.058,04 EUR

positief boekhoudkundig resultaat van 16.869.180,21 EUR

- buitengewone dienst : positief begrotingsresultaat van 8.737.483,78 EUR

positief boekhoudkundig resultaat van 33.214.902,14 EUR

Jaarrekening 2009

- balanstotaal : 475.322.162,00 EUR

- resultaat van het boekjaar: boni van 12.281.106,00 EUR

de inkomsten bedragen 145.395.456 EUR en de uitgaven 133.114.350 EUR

Op 19 april 2010 verleende het managementteam volgend advies:

De rekening 2009 vertoont een positief algemeen begrotingsresultaat en een positief

boekhoudkundig resultaat, zowel in gewone als in buitengewone dienst.

Het managementteam verwijst naar de financiële verslaggeving in de rand van de

begrotingsrekening over het dienstjaar 2009.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p121/182


Bij de begrotingsrekening worden eveneens de lijst van de naar het volgende dienstjaar over

te dragen begrotingskredieten en vastleggingen (formulier T) en de lijst van de nog te innen

vastgestelde invorderingsrechten voorgelegd.

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moeten deze rekeningen

verstuurd worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel

beheerder in het kader van artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

Jaarverslag 2009

Eveneens conform de bepalingen van het gemeentedecreet wordt het jaarverslag van de stad

Kortrijk 2009 voor aktename aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bijlage

Advies managementteam rekening 2009

Jaarverslag stad Kortrijk 2009

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Algemene beleidsrapportering. Begrotings- en jaarrekening van de stad

over 2008.

Vaststellen.

GR in zitting van 11/05/2009

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

24 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R.

Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V.

Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe

7 nee stemmen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P.

Avijn

6 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann, E.

Flo

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. De begrotingsrekening 2009 en de jaarrekening 2009 van de stad vast te stellen.

2. Akte te nemen van de rapportering door de financieel beheerder in het kader van de artikels

94 en 165 van het gemeentedecreet.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p122/182


3. Akte te nemen van het jaarverslag van de stad Kortrijk 2009.

48 Rapportering financieel beheerder omtrent voorafgaande controle van de

wettigheid en regelmatigheid.

Kennisname. Dossier: 10-184081

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In uitvoering van art. 166 van het gemeentedecreet en art. 7 van het reglement dagelijks

bestuur van de stad Kortrijk, werden aan de financieel beheerder 1.316 verbintenissendossiers

met financiële weerslag voor voorafgaande controle voorgelegd.

Er werden 77 verbintenissendossiers met financiële weerslag aan het college van burgemeester

en schepenen voorgelegd, waarvoor geen voorafgaand visum van de financieel beheerder werd

aangevraagd.

Voor de 1.316 gecontroleerde dossiers werden volgende adviezen verleend:

- 119 dossiers gunstig met voorwaarden

- 30 dossiers ongunstig

- 1.167 dossiers gunstig.

Bijlage

Type

Overzicht lijst gunstige visums.

Formele bijlage

Overzicht lijst ongunstige visums.

Formele bijlage

Overzicht lijst visums gunstig met voorwaarden. Formele bijlage

Overzicht lijst voorstellen zonder visum. Formele bijlage

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p123/182


met eenparigheid van stemmen

Kennis te nemen van de in bijlage voorgelegde rapportering door de financieel beheerder

omtrent de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en

regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen over het boekjaar 2009.

49 OCMW. Jaarrekening en jaarverslag 2009.

Aktename. Dossier: 10-184148

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het boekhoudkundig systeem

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de principes van de bedrijfsboekhouding. Het

resultaat van het boekjaar omvat dus ook afschrijvingslasten.

Vermits de gemeentelijke bijdrage overeenkomstig het opgelegd schema grotendeels

berekend wordt op basis van het kasstromentekort, wordt dit element apart opgenomen in de

resultatenrekening.

Op de resultatenrekening heb je volgende resultaatgegevens:

- resultaat boekjaar

- onttrekking gemeentelijke bijdrage

- over te dragen saldo (= verschil tussen resultaat en gemeentelijke bijdrage).

Cijfergegevens

De balans 2009 vertoont een balanstotaal van 118.978.498,88 EUR.

De geconsolideerde resultaatgegevens:

Opbrengsten:

Kosten:

Resultaat boekjaar:

39.144.576,02 EUR

49.470.545,10 EUR

-10.325.969,08 EUR

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p124/182


Onttrekking gemeentelijke bijdrage

Over te dragen resultaat boekjaar

Over te dragen pos resultaat vanuit rek. 2008

Per 31/12/09 over te dragen positief resultaat

10.277.280,19 EUR

-48.688,89 EUR

50.753,54 EUR

2.064,65 EUR

Het totaal over te dragen resultaat is geboekt op het passief van de balans (rek 14).

Met betrekking tot de bijdrage in de werking en de aflossingen, gebeurt de onttrekking

gemeentelijke bijdrage overeenkomstig de opgelegde berekeningsschema's. Hierbij de

samenvatting in vergelijking met de budgetcijfers:

Budgetwijziging 2009 Jaarrekening 2009 Verschil

bijdrage in werking en

aflossingen

10.131.254,00 10.277.280,19 146.026,19

bijdrage in

investeringen (a)

84.671,46 84.671,46

SUBTOTAAL 10.131.254,00 10.361.951,65 230.697,65

Onttrekking aan

reserve

-947.581,00 -1.178.278,65 -230.697,65

Toegekende bijdrage 9.183.673,00 9.183.673,00 0,00

(a) Betreft investeringen gerealiseerd met eigen personeel (= geactiveerde interne productie);

overeenkomstig regelgeving mee te rekenen bij gemeentelijke bijdrage.

De toegekende gemeentelijke bijdrage is ongewijzigd sinds 2005, jaarlijks 9.183.673 EUR. In de

rekening 2008 bedroeg de berekende gemeentelijke bijdrage 8.700.345,16 EUR. In de rekening

2009 bedraagt de berekende gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen 10.277.280,19

EUR. De toename van het tekort is vooral toe te schrijven aan de impact van de financieeleconomische

crisis op de sociale dienst: het tekort van de sociale dienst is 854.788,11 EUR

toegenomen: van 4.379.121,92 EUR in 2008 naar 5.233.910,03 EUR in 2009.

In de OCMW-raad van 22 april 2010 is de jaarrekening 2009 vastgesteld.

We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet en de organieke wet van 8 juli 1976

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p125/182


Advies van

Type

Financiën

Gunstig

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 29 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag

luidt als volgt:

24 ja stemmen: Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R.

Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V.

Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Akte te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2009 van het Openbaar Centrum voor

Maatschappelijk Welzijn Kortrijk.

50 Eerste wijziging aan het budget dienstjaar 2010.

Vaststellen. Dossier: 10-182171

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het voorgelegde ontwerp van eerste budgetwijziging 2010 werd opgesteld aan de hand van

enerzijds aanvragen tot budgetwijziging vanuit de diverse directies en anderzijds voorstellen

vanuit de directie financiën tot herschikking van bepaalde kredieten.

Enkele acties die werden opgenomen bij de activiteitencentra 2010 gaan om diverse redenen

niet door en kunnen bijgevolg geschrapt worden. Het betreft :

- Tentoonstelling tapijten van kunstenaars in het kader van Interieur (Dit privé-initiatief gaat niet

door en werd inmiddels vervangen door een initiatief in het kader van het Innovation Festival)

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p126/182


- De verdere afwerking van de infrastructuur Historisch Kortrijk (uitgesteld tot 2011 wegens

uitstel Vlaamse subsidies tot 2011)

- Herwaardering Oude Leiearm (uitgesteld tot na 2012)

- Studie verplaatsingsgedrag (studie wordt voorlopig niet opgestart. Eerst worden alle andere

lopende studies afgewerkt).

- Europees project "Spirit of Democracy" - digitaal participatieproject (stopgezet door de

leadpartner).

Het komt aan de gemeenteraad toe om de eerste wijziging aan het budget 2010 vast te stellen.

Wat de gewone dienst betreft zijn de belangrijkste aanpassingen:

- het verwerken van het resultaat van de rekeningen 2009

- uitgaven van de vorige dienstjaren waarvoor onvoldoende krediet beschikbaar is

- opvangen tekorten premies in het kader van huisvesting

- bijkomende bijdrage OCMW

- verhoging van de kosten van een aantal Europese projecten, evenals het voorzien van de

ontvangsten.

De belangrijkste aanpassingen in de buitengewone dienst zijn:

- investeringstoelage voor CVBA Kortrijk Voetbalt

- investeringstoelage voor veldverwarming KVK

- verrekeningen Oudenaardsesteenweg

- Vlasmuseum wordt erfpacht

- investeringen naar aanleiding van de harde winter.

Gewone dienst

Uitgaven Budget 2010 +/- Budget na 1ste

wijziging

a) personeel 42.130.972 -63.562 42.067.410

b) werkingskosten 19.179.217 472.330 19.651.547

c) overdrachten 33.674.959 1.308.650 34.983.609

d) schuld 20.047.689 0 20.047.689

Totale uitgaven

eigen dienstjaar

115.032.837 1.717.418 116.750.255

e) vorige dienstjaren 343.396 1.019.625 1.363.021

f) overboekingen 4.583.357 5.287.085 9.870.442

* Totale uitgaven van

het dienstjaar

119.959.590 8.024.128 127.983.718

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p127/182


Ontvangsten

a) prestaties 5.584.534 134.094 5.718.628

b) overdrachten 98.822.345 911.960 99.734.305

c) schuld 10.517.169 1.678.193 12.195.362

Totale ontvangsten

eigen dienstjaar

114.924.048 2.724.247 117.648.295

d) vorige dienstjaren 0 0

e) overboekingen 4.837.474 -2.391.108 2.446.366

Totale ontvangsten

van het dienstjaar

119.761.522 333.139 120.094.661

Geraamd resultaat

van

het dienstjaar

(vorig + eigen

dienstjaar)

Geraamd alg.

resultaat

van het vorig jaar

-198.068 -7.690.989 -7.889.057

219.580 10.275.479 10.495.059

Geraamd algemeen

begrotingsresultaat

21.512 2.584.490 2.606.002

* Totaal van het dienstjaar bevat de volledige cijfers (eigen dienstjaar +

vorige dienstjaren + overboekingen)

Buitengewone dienst

Uitgaven Budget 2010 +/- Budget na 1ste

wijziging

a) overdrachten 1.179.270 3.609.230 4.788.500

b) investeringen 45.918.571 -1.170.209 44.748.362

c) schuld 1.455.663 0 1.455.663

Totale uitgaven

eigen dienstjaar

48.553.504 2.439.021 50.992.525

d) vorige dienstjaren 130.000 134.831 264.831

e) overboekingen 0 0

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p128/182


Totale uitgaven van

het dienstjaar

48.683.504 2.573.852 51.257.356

Ontvangsten

a) overdrachten 3.605.118 -867.500 2.737.618

b) investeringen 0 0

c) schuld 42.063.743 -7.361.500 34.702.243

Totale uitgaven

eigen dienstjaar

45.668.861 -8.229.000 37.439.861

d) vorige dienstjaren 0 0 0

e) overboekingen 0 5.178.193 5.178.193

Totale ontvangsten

van het dienstjaar

45.668.861 -3.050.807 42.618.054

Geraamd resultaat

van

het dienstjaar

(vorig + eigen

dienstjaar)

Geraamd alg.

resultaat

van het vorig jaar

-3.014.643 -5.624.659 -8.639.302

3.018.701 5.718.783 8.737.484

Geraamd algemeen

begrotingsresultaat

4.058 94.124 98.182

* Totaal van het dienstjaar bevat de volledige cijfers (eigen dienstjaar +

vorige dienstjaren + overboekingen)

Het managementteam verleende op 19 april 2010 volgend advies:

- Behalve enkele technische correcties en een paar investeringsdossiers (hoofdzakelijk KVK,

Vlasmuseum, verrekening Oudenaardsesteenweg, ...) bestaat de voorliggende budgetwijziging

uit de inschrijving van het positief begrotingsresultaat van de begrotingsrekening 2009, zodat de

opmerkingen geformuleerd bij het opmaken van het budget 2010 gehandhaafd blijven.

- Het tekort op het eigen dienstjaar is weggewerkt, maar dient gecorrigeerd met de

meerontvangst uit het uitzonderlijk dividend Publigas van 1.678.192 EUR.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p129/182


- De afspraken met het OCMW, vastgelegd in het overlegcomité m.b.t. de extra tussenkomst

ingevolge de financiële crisis en de toegenomen steunvorderingen, werden opgenomen in de

meerjarenplanning.

- Een strikte bewaking van de evolutie van de begrotingskredieten blijft aangewezen tot de

volgende begrotingswijziging.

- Voor wat betreft de personeelsoefening, werd een eerste inspanning geleverd, waardoor

een aanpassing van de kredieten in de eerste budgetwijziging niet nodig is. Tegen de tweede

budgetwijziging zullen we een beter inzicht hebben in de verschillende maatregelen die door het

managementteam worden opgevolgd.

- Voor wat betreft de personenbelastingen wijst het managementteam op de uitzonderlijk

hoge opbrengsten in 2009. Er wordt dan ook geadviseerd om 3,5 miljoen EUR van deze

opbrengsten over te boeken naar het gewoon reservefonds

We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet.

Bijlage

aangepast programma der werken na eerste

budgetwijziging.

Aangepaste lijst van de toelagenna eerste

budgetwijziging.

Advies managementteam 1e budgetwijziging

2010

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag

luidt als volgt

25 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H.

Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe

7 nee stemmen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P.

Avijn

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p130/182


De eerste wijziging aan het budget voor het jaar 2010 vast te stellen.

51 Verlenen waarborg voor lening aangegaan door Psilon voor het crematorium

Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 10-184527

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

1. Principiële beslissing tot medewaarborg van het globale kredietplafond van 7.700.000 EUR

(ter financiering van de investeringen van Psilon).

De totale investeringen voor de realisatie van het crematoriumproject te Kortrijk worden

geraamd op 9.700.000,00 EUR.

Een bedrag van 7.700.000,00 EUR zal worden gefinancierd met kredieten.

Artikel 13 van de statuten van Psilon voorziet dat de door de vereniging aangegane leningen

zullen worden gewaarborgd door de gemeenten en dit pro rata van het aantal inwoners.

Dit principe werd op 8/12/2009 bevestigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van

Psilon.

De stad Kortrijk heeft, op basis van het aantal inwoners, 3700 aandelen in Psilon. Dit

vertegenwoordigt 17,43 % van het totaal aantal aandelen.

2. Beslissing tot medewaarborg van de lening van 2.500.000 euro die door Psilon wordt

aangegaan bij Dexia Bank.

De Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon)

heeft op 08/12/2009 besloten bij Dexia Bank een lening van 2.500.000,00 EUR aan te gaan

voor de ruwbouw van een crematorium te Kortrjk, terug te betalen in 20 jaar (2.000.000,00

EUR) en 3 jaar (500.000,00 EUR - in afwachting van subsidies).

Deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeente.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p131/182


Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, komt het aan de gemeenteraad toe om te

beslissen over het verlenen van financiële waarborgen.

Bijlage

Type

Brief van Psilon ivm waarborg leningen door de Formele bijlage

aangesloten gemeentebesturen

Uittreksel uit de notulen van de raad van Formele bijlage

bestuur van Psilon van 8 december 2009.

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Formele bijlage

Algemene Vergadering van 8 december 2009.

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

32 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H.

Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M.

Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P. Avijn

6 nee stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann, E.

Flo

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. Akkoord te gaan om 17,43% van het globaal kredietplafond van 7.700.000,00 EUR voor

Psilon te waarborgen.

2. Zich solidair borg te stellen t.o.v. Dexia Bank wat betreft zowel het kapitaal, de intresten

en de onkosten in de door de lener afgesloten verrichtingen van 2.500.000,00 euro en dit ten

belope van 435.750 euro, hetzij 17,43 % van het bedrag.

Machtigt Dexia Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag,

om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de lener en die door deze nog

mochten onbetaald blijven na een tij dsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag.

Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een

afschrift van de correspondentie aan de ontlener.

De stad verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze lening en haar eigen leningen bij

Dexia Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening

geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd

worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p132/182


fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op

de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd

door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele

wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.

Machtigt Dexia Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die

door de lener, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de stad aangerekend

worden.

Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde

bedragen die aan de stad zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Dexia

Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden

verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de

rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 en dit

gedurende de periode van niet-betaling.

Deze door de stad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van

Dexia Bank.

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht voorzien door het decreet.

52 De Warande vzw. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren. Dossier: 10-184154

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Resultatenrekening 2009

Uit de resultatenrekening blijkt dat de ontvangsten € 254.797 bedragen en de uitgaven €

224.472. Dit geeft een boni van € 30.326.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p133/182


De resultatenrekening werd nagezien en goedgekeurd door de door de gemeenteraad

aangestelde commissaris.

De resultatenrekening werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 25 februari 2010.

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van vzw De Warande. Alle

in het jaaractieplan 2009 vermelde acties werden gerealiseerd, nl.

Open speeldomein

- De uitstraling en toegankelijkheid van het domein verhogen door aanpassingswerken aan de

hoofdingang, toegangspad en signalisatie op het domein.

- Het uitwerken van een algemene infobrochure voor De Warande.

Speelpleinwerking en expertiseontwikkeling

- Het inclusief karakter van de speelpleinwerking (voor kinderen met en zonder

beperkingen) verder uitwerken en inzetten op een open aanbod (vrij spel).

- De kwaliteit van de werking behouden en verder uitbouwen door vorming te stimuleren,

gebruikers te bevragen en de reorganisatie v/d tienerwerking.

- Investeren in een hedendaagse en professionele communicatie en website.

- Investeren in verschillende partnerschappen en samenwerkingsprojecten.

Verblijfscentrum

- De bestaande binneninfrastructuur met beperkte middelen upgraden (schilderwerken lokalen,

multimediakapel en dakwerken slaappaviljoen 1 en 2).

- Aankopen van nieuw keukenmateriaal en meubilair.

- Optimaliseren van de dienstverlening door online boekingstraject uit te werken en de

gebruikersreglementen te herzien.

- Investeren in een hedendaagse en professionele communicatie.

- Behoud van een personeelssubsidie vanuit Vlaanderen voor het aanstellen van een deeltijds

logistiek medewerker binnen het verblijfscentrum.

Ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven

Tijdens de verbouwingswerken van het Molenheem kunnen plaatselijke verenigingen gebruik

maken van De Warande voor hun activiteiten.

BEHALVE:

- Het in gebruik nemen van nieuwe software Recreatex voor inschrijvingen i.k.v. de

speelpleinwerking en boekingssysteem voor het verblijfscentrum.

Voor dit project werkt De Warande samen met de stedelijke directie ICT. Dit project heeft

omwille van de complexiteit ervan (overkoepelend voor alle programmatie en exploitatie binnen

de stad) vertraging opgelopen.

- optimaliseren keukeninfrastructuur (gezien frequent gebruik van de accommodatie werd deze

actie doorgeschoven naar werkjaar 2010).

- een multimediadriedaagse voor tieners met een beperking.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p134/182


Het jaarverslag werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 22 april 2010.

Masterplan De Warande

De evoluties binnen het masterplan komen in dit jaarverslag niet aan bod. We schetsen kort de

gezette stappen:

- Januari 2009 ging BURO II van start met de ontwikkeling van het masterplan. Eind april

leverden ze het plan af aan het college dat het goedkeurde.

- De interne werkgroep maakte van de zomerperiode gebruik om een nieuwe studieopdracht

voor de omgevingsaanleg uit te schrijven.

- Eind 2009 werd de opdracht (met leiding, controle en toezicht op de werkzaamheden) gegund

aan landschapsbureau 'Fris in het Landschap' uit Gent dat voor dit project samenwerkt met een

tweede landschapsbureau 'Studio Basta' uit Kortrijk.

Conform de samenwerkingsovereenkomst/beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad en

vzw De Warande worden de resultatenrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd

aan de gemeenteraad.

Verder verwijzen we naar :

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Bijlage

Type

De Warande vzw Jaarverslag 2009

Formele bijlage

De Warande vzw resultatenrekening 2009 - Formele bijlage

balans

De Warande vzw resultatenrekening 2009 - Formele bijlage

balansdetail

De Warande vzw resultatenrekening 2009 - Formele bijlage

proef/saldibalans

Rapport bedrijfsrevisor resultatenrekening 2009 Formele bijlage

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2009 van vzw De Warande met een boni van

30.326 goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2009 van vzw De Warande goed te keuren.

53 Safe Party Zone.

Goedkeuren. Dossier: 10-179058

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p135/182


Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Op 30/10/2007 besliste het college in agendapunt 5.2 om een vaste securityfirma aan te stellen

in de Kleizaal en in het PC te Bissegem (zalen in beheer van de stad). De bedoeling van deze

beslissing was het weren van jongeren die herhaaldelijk zware amok veroorzaakten in de

bovenvernoemde fuifzalen. Van 2007 tot nu is het aantal zware vechtpartijen dan ook onder

controle gehouden.

Omdat eind 2008 de uitbating van de Kleizaal door de stad werd stopgezet en er een

raamcontract werd afgesloten met de privé-uitbaters van deze zaal en van Kortrijk XPO, werd

het steeds moeilijker om amokmakers via een vaste securityfirma te herkennen. Daarom werd

gedurende het werkjaar 2009 gezocht naar een alternatief. In deze nota voor het college en

de gemeenteraad wil Team Jeugd het gevonden alternatief voorleggen en vragen naar een

beslissing over de toepassing ervan.

Vanaf mei 2010 stelt Team Jeugd voor om met het Safe Party Zone-label te gaan werken.

Dit is een label dat door de Stad Kortrijk (Team Jeugd) werd bedacht en ontwikkeld. Het label

overkoepelt een veiligheidsaanpak die moet toegepast worden op alle fuifevenementen die

werken onder het label. De specifieke modaliteiten worden hieronder omschreven.

Globaal principe

Met de Safe Party Zone-aanpak is het de bedoeling om zware amokmakers de toegang

tot fuiven, die georganiseerd worden door erkende jeugdverenigingen, te weren. Het

label is toepasbaar in alle mogelijke locaties binnen de politiezone Vlas. Ten eerste

in de fuifaccommodatie die eigendom is van de stad, vb. de OC's. Ten tweede in de

fuifaccommodatie die beheerd wordt door de stad, vb. PC Bissegem. En tot slot in alle

fuifaccommodaties waarmee de stad een overeenkomst aangaat met betrekking tot de

bewaking van de openbare orde, vb. Kortrijk XPO, privé-zalen,... (zie specifieke toelichting

hieronder). Indien het label van toepassing is, wordt dit duidelijk gecommuniceerd via logoopname

in het promotiemateriaal en de inkomtickets van de fuiforganiserende vereniging.

Het systeem kan enkel gebruikt worden door erkende jeugdverenigingen die de opleiding voor

fuifbuddies gevolgd hebben. De reden voor de link met de fuifbuddies is de wet op de private

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p136/182


ewaking. Deze wet stelt dat een vereniging met haar eigen vrijwilligers mag instaan voor

persoonscontrole op hun eigen evenementen. Er moet dus duidelijk een link zijn tussen de

organiserende jeugdvereniging en de personen die instaan voor de persoonscontrole. Met de

opleiding fuifbuddies willen we deze link duidelijk naar voor brengen. De opleiding tot fuifbuddie

heeft daarnaast een duidelijke positieve en preventieve boodschap, die het gobale concept

van Safe Party Zone ondersteunt. De jeugdverenigingen leren er de basisregels om fuiven en

evenementen op een goede manier te organiseren. De opleiding is een organisatie van Team

Jeugd en Preventie.

Kern van de Safe Party Zone-aanpak is een informaticatoepassing, die via de scan van een

identiteitskaart kan nagaan of een bepaalde persoon al dan niet een toegangsverbod voor

fuifevenementen heeft.

In praktijk

Aan de ingang van de fuif staan een aantal computers met een lezer voor elektronische

identiteitskaarten. Alle bezoekers moeten bij het binnenkomen van de fuif zelf hun

identiteitskaart in de lezer plaatsen. Achter de pc zit een persoon die bij het lezen van de

identiteitskaart een rood of een groen licht op het scherm ziet verschijnen. Belangrijk is dat de

bediener van de pc geen identiteit op het scherm ziet verschijnen (wet op de privacy), maar

wel de foto die op het paspoort staat (match tussen fysieke persoon en de identiteitskaart). In

het geval van een groen licht kan de fuifganger gewoon doorlopen. In het geval van een rood

licht wordt er een securityagent gevraagd om de persoon staande te houden en vriendelijk te

verzoeken de zaal te verlaten. Indien de persoon weigert, wordt de politie erbij geroepen.

Hoe komt een toegangsverbod tot stand?

Aan de ingang van de zaal is het Safe Party Zone-logo duidelijk aanwezig en staat een groot

huishoudelijk reglement, dat van toepassing is tijdens fuiven die vallen onder het Safe Party

Zone-label. In dit reglement worden alle zaken aangehaald die aanleiding kunnen geven tot een

toegangsverbod.

Als een persoon zware amok maakt en het huishoudelijk reglement zwaar met de voeten treedt,

wordt die persoon uit de zaal gezet. De politie wordt in dit geval verwittigd. Indien de politie een

PV opmaakt van de feiten en hiervan een verslag overmaakt aan de burgemeester, kan de

burgmeester beslissen om een toegangsverbod in te stellen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt

door de opname in de politieverordening.

De persoon wordt dan per aangetekend schrijven uitgenodigd tot bij de burgemeester. Daar kan

de persoon in kwestie zijn/haar kant van het verhaal komen doen en wordt deze ook ingelicht

over de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State. Na het gesprek beslist de burgemeester

over het toegangsverbod. In dat geval krijgt de persoon een document ter kennisname van

het toegangsverbod voor alle fuiven die gebruik maken van het Safe Party Zone-label. In deze

kennisgeving van het toegangsverbod wordt verwezen naar het logo van Safe Party Zone.

De persoon is dan ook niet welkom op alle fuiven die het logo Safe Party Zone vermelden op

promomateriaal en inkomtickets.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p137/182


Personen die hun aangetekend schrijven niet ophalen, worden met dezelfde uitnodiging

bezocht door de wijkagent. Minderjarigen ondergaan dezelfde procedure via hun ouders.

In bijlage vindt u de typebrieven:

- Meerderjarigen

- Typebrief voor de uitnodiging voor een gesprek

- Typebrief voor de wijkagent mocht de persoon niet ingegaan zijn op de

uitnodiging

- Typekennisgeving: als er effectief een toegangsverbod wordt uitgesproken

- Minderjarigen

- Typebrief voor de uitnodiging voor een gesprek

- Typebrief voor de wijkagent mocht de persoon niet ingegaan zijn op de

uitnodiging

- Typekennisgeving: als er effectief een toegangsverbod wordt uitgesproken

Toepassing van het systeem in zalen die geen eigendom zijn van de Stad Kortrijk

Als er een Safe Party Zone-fuif doorgaat in een zaal die niet wordt uitgebaat door de Stad

Kortrijk, dan moet achterliggend een 'overeenkomst betreffende de bewaking van de openbare

orde' worden ondertekend door beide partijen. Deze overeenkomst beschrijft dat de Stad

Kortrijk toegangsverboden mag uitspreken in de betreffende zaal voor fuiven die gebruik maken

van het Safe Party Zone-label. Het is de bedoeling om de modelovereenkomst goed te keuren

in de gemeenteraad zodat een collegebeslissing volstaat telkens er dergelijke overeenkomst

dient opgemaakt te worden.

Gedragenheid van het label bij de jeugd

Een enquête bevestigde de gedragenheid van het label bij de jeugd. De reacties waren zeer

positief. In de enquête, afgenomen bij 128 mensen (geposteerd aan de ingang van een grote

fuif), waren zes mensen tegen, dit omwille van potentieel lange wachtrijen aan de ingang. Dit

punt werd daarna getest op een fuif, de scan duurt minder dan één seconde. Moreel waren er

geen bezwaren, de jongeren zijn bereid om hun identiteitskaart te laten scannen als dit hun

veiligheid ten goede komt. Twee jongeren waren tegen het uitdelen van toegangsverboden

omdat dit naar hun mening heibel kan veroorzaken aan de ingang. In dit kader willen we

duidelijk stellen dat 'Safe Party Zone' niet betekent dat er geen professionele security meer

aanwezig moet zijn. Ook voldoende politieaanwezigheid om vb. steaming in de omgeving van

de zaal tegen te gaan, blijft noodzakelijk.

Lancering

Het is de bedoeling om 'Safe Party Zone' te lanceren in mei 2010. Deze timing is doordacht. In

april zijn er de laatste grote fuiven voor de examenperiode en de zomervakantie. Deze laatste

periode is het 'laagseizoen' voor fuiven. Omdat we organisatoren al van bij de voorbereiding van

de fuif moeten meetrekken in het concept, is deze periode zeer geschikt. Zo kunnen we zeker

zijn dat de vermelding van het label op tickets en affiches voldoende kan worden opgevolgd.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p138/182


Bijgevolg zullen alle fuiven in september, wanneer de fuifcaravaan weer op gang trekt, kunnen

worden meegenomen.

Budget:

De kosten vallen onder de voorwaarden voor het gebruik van een bestelbon.

Advies van

Type

Burger en welzijn

Gunstig

ICT

Gunstig

Bijlage

Type

Bekendmaking aan de inkom

Formele bijlage

Uitnodiging voor gesprek met burgemeester - Formele bijlage

meerderjarigen

Uitnodiging voor gesprek met burgemeester - Formele bijlage

minderjarigen

Overeenkomst tussen de Stad Kortrijk en Formele bijlage

private uitbaters van fuifaccommodatie

Advies politie

Formele bijlage

Advies sanctionerend ambtenaar

Formele bijlage

Huishoudelijk reglement voor fuiven die werken Formele bijlage

met het label Safe Party Zone

Besluit burgemeester als meerderjarige niet Formele bijlage

inging op uitnodiging

Besluit burgemeester als minderjarige niet Formele bijlage

inging op uitnodiging

Besluit burgemeester tot toegangsverbod Formele bijlage

meerderjarige

Besluit burgemeester tot toegangsverbod Formele bijlage

minderjarige

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Akkoord te gaan met de lancering van Safe Party Zone in mei 2010.

2. Akkoord te gaan met de principes en werkmethodiek van Safe Party Zone.

3. Akkoord te gaan om reeds de modelovereenkomst betreffende de bewaking van de

openbare orde af te sluiten met Kortrijk XPO en Main Hall.

4. De juridische dienst de opdracht te geven het logo van Safe Party Zone te

registreren teneinde te kunnen optreden tegen organisatoren die onrechtmatig

gebruik maken van het logo en de mogelijkheden te onderzoeken om een patent te

nemen op Safe Party Zone. Indien een patentname mogelijk is zouden de inkomsten

jeugdbelangen kunnen dienen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p139/182


5. Akkoord te gaan met de te gebruiken typedocumenten:

1. Meerderjarigen

1. Typebrief voor de uitnodiging voor een gesprek

2. Typebrief voor de wijkagent mocht de persoon niet ingegaan zijn op de

uitnodiging

3. Typekennisgeving: als er effectief een toegangsverbod wordt

uitgesproken

2. Minderjarigen

1. Typebrief voor de uitnodiging voor een gesprek

2. Typebrief voor de wijkagent mocht de persoon niet ingegaan zijn op de

uitnodiging

3. Typekennisgeving: als er effectief een toegangsverbod wordt

uitgesproken

6. Akkoord te gaan met het gebruik van onderstaande modelovereenkomst betreffende

de bewaking van de openbare orde:

- Deze overeenkomst wordt gebruikt telkens Safe Party Zone zal worden

toegepast in een zaal die niet door de Stad Kortrijk wordt uitgebaat.

"Overeenkomst betreffende de bewaking van openbare orde

- Tussen de ondergetekenden De STAD KORTRIJK, vertegenwoordigd

door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden

de heer LIEVEN LYBEER, waarnemend burgemeester en de heer

GEERT HILLAERT, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182

van het Gemeentedecreet, en handelend in uitvoering van de

gemeenteraadsbeslissing van XXX en onder voorbehoud van nietschorsing

of niet-vernietiging door de toezichthoudende overheid,

hierna de "partij enerzijds" genoemd enerzijds,

- En Xxx - De partij waarmee de overeenkomst wordt

afgesloten Hierna de "partij anderzijds" genoemd

- Is overeengekomen hetgeen volgt:

- Artikel 1. Deze overeenkomst geldt enkel voor evenementen in

de accommodatie van de partij anderzijds, georganiseerd door

verenigingen die gebruik maken van het label 'Safe Party Zone'

en die als jeugdvereniging zijn erkend door de partij enerzijds.

- Artikel 2. Tijdens evenementen zoals omschreven in artikel 1

geeft de partij anderzijds de toestemming aan de partij enerzijds

om het huishoudelijk reglement zoals te vinden in bijlage 1 toe

te passen en aan het bezoekende publiek kenbaar te maken.

De partij enerzijds verbindt zich ertoe om wijzigingen in dit

huishoudelijk reglement vooraf en schriftelijk aan de partij

anderzijds kenbaar te maken. Zonder schriftelijk bezwaar van

de partij anderzijds binnen de 10 dagen na ontvangst van de

wijziging kan de wijziging in het huishoudelijk reglement worden

aangepast.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p140/182


- Artikel 3. De partij enerzijds kan bezoekers de toegang weigeren

tot evenementen zoals omschreven in artikel 1, dit op basis van

eerdere overtredingen op het huishoudelijk reglement zoals

omschreven in artikel 2.

- Artikel 4. Indien bezoekers van evenementen zoals omschreven

in artikel 1 het huishoudelijk reglement zoals omschreven

in artikel 2 overtreden, dan kan de partij enerzijds verdere

deelname aan het evenement ontzeggen. Bovendien kan de

partij enerzijds de bezoeker op basis van deze overtredingen

een toegangsverbod opleggen voor alle evenementen die

gebruik maken van het label 'Safe Party Zone'. Evenementen

die gebruik maken van het label 'Safe Party Zone' kunnen

enkel worden georganiseerd in accommodatie van de Stad

Kortrijk, in accommodatie in het beheer van de Stad Kortrijk en

in accommodatie van uitbaters waarmee de Stad Kortrijk een

overeenkomst betreffende de bewaking van de openbare orde

heeft afgesloten.

- Artikel 5. De wijze waarop een toegangsverbod tot stand

komt staat vastgelegd in artikel 268bis van de Algemene

Politieverordening van de Stad Kortrijk.

- Artikel 6. Deze overeenkomst wordt beëindigd tien dagen na het

schriftelijk kenbaar maken van de wens tot het beëindigen van

de overeenkomst door de partij enerzijds of de partij anderzijds.

- Opgemaakt te kortrijk in twee exemplaren, op .......

- Iedere partij verklaart een exemplaar van huidige overeenkomst

ontvangen te hebben. Namens de partij anderzijds, Namens de

Stad Kortrijk

- Bijlage 1: HUISREGLEMENT

- De belangrijkste regel is natuurlijk: wees goed voor

elkaar en maak zoveel fun als mogelijk is! Doe een

ander niks dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom,

maak er een feest van! En hou je aub aan de paar

regels die we hieronder mee geven:

- Bij aankoop van een ticket verklaart u zich akkoord met

onderstaand reglement. Indien u een ticket aan de deur

koopt zal u geen papieren ticket ontvangen.

- Bij het betreden van de zaal zal je gevraagd worden om

jouw identiteitskaart te scannen in een elektronische lezer.

Als je dit niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen

betreden.

- Indien je niet over een elektronische identiteitskaart

beschikt zal jou gevraagd worden om een ander

identiteitsbewijs (oude identiteitskaart, voorlopige

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p141/182


identiteitskaart,...) voor te leggen. Als je dit niet wenst te

doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.

- Frauderen met identiteitsbewijzen geeft voldoende

aanleiding om de toegang te weigeren en een

toegangsverbod voor één jaar uit te spreken.

- Bij het betreden van de zaal zal je mogelijks gefouilleerd

worden (bij het vermoeden van bezit gevaarlijke

voorwerpen). Bij weigering wordt de toegang tot de zaal

verboden. Personen met een rugzak worden steeds

gefouilleerd: rugzakken kunnen immers gevaarlijke

voorwerpen bevatten. Wapens zijn uiteraard ten strengste

verboden. De aanwezige security-agenten gaan over

tot fouilleren bij het vermoeden van bezit van wapens of

gevaarlijke voorwerpen.

- Met glas, blikjes of andere mogelijk gevaarlijke

voorwerpen kom je er niet in. Let goed op je spullen!!

- De organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke

ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.

- Je komt binnen in een publiek toegankelijke fuifzaal, er

geldt bijgevolg een rookverbod. Rokers kunnen buiten

roken mits het nodige respect voor de omgeving (lawaai,

afval,...) en het beperken van overlast.

- Glazen, bekers of consumpties meenemen naar buiten is

verboden.

- In staat van dronkenschap kan de toegang worden

geweigerd.

- Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-

jarigen verboden.

- Bezoekers die zich vergrijpen aan wangedrag, vandalisme

of geweld moeten de zaal verlaten. Hierbij wordt tevens de

politie gewaarschuwd.

- Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de

organisator moeten de zaal verlaten. Indien nodig wordt

de politie ingeschakeld.

- Personen die bij de security-agenten en/of de

evenementorganisatie bekend staan voor eerdere

overtredingen op dit reglement kunnen op basis daarvan

de toegang tot de zaal geweigerd worden.

- In de zaal geldt zerotolerantie tegenover drugs,

overtredingen hebben uitzetting tot gevolg. In dergelijke

gevallen wordt ook steeds een proces verbaal

opgemaakt.

- In geval van overtreding van bovenstaand reglement zal

er een klacht worden neergelegd bij de politie.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p142/182


- BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND.

OVERTREDERS LOPEN HET RISICO UIT DE ZAAL

TE WORDEN GEZET. HIERBIJ WORDT STEEDS

DE POLITIE VERWITTIGD. BIJ ERNSTIGE FEITEN

WORDT OOK EEN TOEGANGSVERBOD VOOR 1

JAAR UITGESPROKEN VOOR ALLE FUIVEN DIE

WERKEN MET HET 'SAFE PARTY ZONE' LABEL,

ONGEACHT IN WELKE ZAAL DE FUIF DOORGAAT."

7. Akkoord te gaan met het gebruik van onderstaand huishoudelijk reglement tijdens

alle fuiven die gebruik maken van het Safe Party Zone label:

- "Huishoudelijk reglement:

- De belangrijkste regel is natuurlijk: wees goed voor elkaar en

maak zoveel fun als mogelijk is! Doe een ander niks dat je zelf niet

leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van! En hou je aub aan

de paar regels die we hieronder mee geven:

- Bij aankoop van een ticket verklaart u zich akkoord met

onderstaand reglement. Indien u een ticket aan de deur koopt zal

u geen papieren ticket ontvangen.

- Bij het betreden van de zaal zal je gevraagd worden om jouw

identiteitskaart te scannen in een elektronische lezer. Als je dit

niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.

- Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt

zal jou gevraagd worden om een ander identiteitsbewijs (oude

identiteitskaart, voorlopige identiteitskaart,...) voor te leggen. Als

je dit niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.

- Frauderen met identiteitsbewijzen geeft voldoende aanleiding om

de toegang te weigeren en een toegangsverbod voor één jaar uit

te spreken.

- Bij het betreden van de zaal zal je mogelijks gefouilleerd worden

(bij het vermoeden van bezit gevaarlijke voorwerpen). Bij

weigering wordt de toegang tot de zaal verboden. Personen

met een rugzak worden steeds gefouilleerd: rugzakken kunnen

immers gevaarlijke voorwerpen bevatten. Wapens zijn uiteraard

ten strengste verboden. De aanwezige security-agenten gaan

over tot fouilleren bij het vermoeden van bezit van wapens of

gevaarlijke voorwerpen.

- Met glas, blikjes of andere mogelijk gevaarlijke voorwerpen kom

je er niet in.

- Let goed op je spullen!! De organisatie is niet aansprakelijk voor

gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.

- Je komt binnen in een publiek toegankelijke fuifzaal, er geldt

bijgevolg een rookverbod. Rokers kunnen buiten roken mits

het nodige respect voor de omgeving (lawaai, afval,...) en het

beperken van overlast.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p143/182


- Glazen, bekers of consumpties meenemen naar buiten is

verboden.

- In staat van dronkenschap kan de toegang worden geweigerd.

- Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen

verboden.

- Bezoekers die zich vergrijpen aan wangedrag, vandalisme of

geweld moeten de zaal verlaten. Hierbij wordt tevens de politie

gewaarschuwd.

- Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de organisator

moeten de zaal verlaten. Indien nodig wordt de politie

ingeschakeld.

- Personen die bij de security-agenten en/of de

evenementorganisatie bekend staan voor eerdere overtredingen

op dit reglement kunnen op basis daarvan de toegang tot de zaal

geweigerd worden.

- In de zaal geldt zerotolerantie tegenover drugs, overtredingen

hebben uitzetting tot gevolg. In dergelijke gevallen wordt ook

steeds een proces verbaal opgemaakt.

- In geval van overtreding van bovenstaand reglement zal er een

klacht worden neergelegd bij de politie.

- BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS

LOPEN HET RISICO UIT DE ZAAL TE WORDEN GEZET.

HIERBIJ WORDT STEEDS DE POLITIE VERWITTIGD. BIJ

ERNSTIGE FEITEN WORDT OOK EEN TOEGANGSVERBOD

VOOR 1 JAAR UITGESPROKEN VOOR ALLE FUIVEN

DIE WERKEN MET HET 'SAFE PARTY ZONE' LABEL,

ONGEACHT IN WELKE ZAAL DE FUIF DOORGAAT."

54 Motie 'De tijd dringt'.

Goedkeuren. Dossier: 10-179538

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

R. Deseyn, K. Byttebier, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Huidig punt wordt behandeld na de inleiding, voor punt 1 'Interne controle: jaarlijkse

rapportering: periode april 2009-maart 2010. Aktename.'.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p144/182


Alle landen van de Verenigde Naties engageerden zich in 2000 om tegen 2015 de

Millenniumdoelstellingen te realiseren. De armoede zou drastisch aangepakt worden. Iedereen

zou toegang krijgen tot gezondheidszorg en onderwijs. Samen zou men de klimaatproblemen

aanpakken.

Het valt niet te ontkennen dat vele (lokale) overheden en niet-gouvernementele organisaties

grote inspanningen leveren. Sommige landen boeken ook vooruitgang. Maar de armste landen,

die de steun het meest nodig hebben, vallen uit de boot. Het ontbreekt aan politieke wil om met

de nodige middelen over de brug te komen.

Om de Millenniumdoelstellingen te realiseren, zal de internationale gemeenschap in een hogere

versnelling de middelen moeten vrijmaken en de engagementen moeten nakomen. Uiteraard

moeten de rijkste landen hierin het voortouw nemen.

De centrale overheden van alle landen moeten aangemoedigd worden door hun eigen

bevolking. Lokale besturen staan als overheidsniveau het dichtst bij de bevolking en willen via

deze motie de oproep van de bevolking ondersteunen.

De coalitie 2015 De Tijd loopt roept gemeentebesturen op om hun bezorgdheid inzake de

realisatie van de Millenniumdoelstellingen uit te drukken.

Via de convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking met de Vlaamse Overheid,

goedgekeurd door de Gemeenteraad, zet de stad Kortrijk in op de Millenniumdoelstellingen.

Opzetten van sensibiliserende acties, ondersteuning van Noord-Zuid organisaties en

activiteiten, de stedenband met Cebu City en duurzame ontwikkeling zijn de pijlers binnen deze

convenant. De jaarlijkse actieplannen geven aan dat er veel acties rond Noord-Zuid ontwikkeld

worden. We denken hierbij aan de titel Fair Trade Gemeente, het postgraduaat Noord-Zuid, de

jaarlijkse sensibilseringsacties op Sinksenfeesten, een mondiaal aanbod voor het onderwijs, ...

Conform art. 42 van het Gemeentedecreet is de Gemeenteraad bevoegd voor deze materie.

Advies van

Type

Burger en welzijn

Gunstig met Voorwaarden

Precedente beslissing: Convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Actieplan 2010.

Goedkeuren.

GR in zitting van 09/11/2009

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p145/182


27 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy,

A. Sansen, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, W. Maddens,

M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De

Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P. Avijn, E. Flo

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1.Zich solidair te verklaren met iedereen die zich inzet voor het behalen van de

Millenniumdoelstellingen, in het bijzonder met de lokale besturen in landen in ontwikkeling.

2. De Vlaamse, Belgische en Europese overheden op te roepen om tijdens de VN-conferentie

over de Millenniumdoelstellingen in september 2010 harde engagementen te eisen die

een belangrijke en gegarandeerde vooruitgang betekenen in het behalen van alle acht de

Millenniumdoelstellingen, in elke stad of dorp in de wereld.

3. De Vlaamse, Belgische en Europese overheden op te roepen om deze engagementen ook

integraal na te komen.

4. Zich achter de vele duizenden burgers te scharen die op zaterdag 11 september 2010 in

Gent bijeenkomen om vooruitgang te eisen in de realisatie van de Millenniumdoelstellingen.

5. Zich te engageren om binnen haar eigen bevoegdheden alles te doen wat haalbaar is om

de realisatie van de Millenniumdoelstellingen te ondersteunen - met bijzondere aandacht

voor doelstelling 8: 'internationale partnerschappen uitbreiden', wat zich o.a. uitdrukt in de

samenwerking met Cebu in de Filippijnen.

55 Drainage-, beregenings- en terreinverwarmingssysteem op het

Guldensporenstadion Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 10-182058

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne,

C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p146/182


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Volgens punt 5 van artikel 7 van de statuten van de Pro League moet het speelveld van elke

club van de Jupiler Pro League vanaf de eerste speeldag van het seizoen 2010-11 uitgerust

zijn met een drainage-, beregenings- en verwarmingssysteem. Art. 8 van dezelfde statuten

stelt duidelijk dat de leden die niet meer voldoen aan alle voorwaarden beschreven in art. 7

(dus ook punt 5) van rechtswege hun hoedanigheid van lid verliezen. Het reglement van de

Koninklijke Belgische Voetbalbond (art. 304.21) voorziet dat enkel leden van de Pro League

mogen deelnemen aan de Jupiler Pro League. Indien KV Kortrijk op de eerste speeldag van

het seizoen 2010-11 niet bechikt over een drainage- beregenings- en verwarmingssysteem zou

KV Kortrijk in voorkomend geval geen lid meer zijn van de Pro League en bijgevolg niet meer

mogen deelnemen aan de Jupiler Pro League.

De overeenkomst d.d. 16 februari 2004 tussen de Stad Kortrijk en CVBA Kortrijk Voetbalt tot

regeling van het gebruik van sportterreinen, sportinfrastructuur en medegaande functionele

accommodatie voorziet onder art. 10 dat de Stad op eigen kosten de in gebruik gegeven

voetbalterreinen en installaties conform zal houden met de voetbalregelgeving, sensu lato.

Dit impiceert meer in het bijzonder dat de Stad deze infrastructuur conform zal houden met

datgene wat de voetbalregelgeving verplichtend als minimum vooropstelt voor de voetbalreeks

waarin KVK speelt.

Het bouwteam KV Kortrijk met vertegenwoordigers van de Stad en cbva Kortrijk Voetbalt, heeft

hierover op 2 december 2009 van gedachten gewisseld (zie verslag van het bouwteamoverleg),

waarna aan de cvba Kortrijk Voetbalt toestemming gegeven werd om - vrijblijvend en

zonder enig verder engagement - onmiddellijk te starten met een vooronderzoek naar de

mogelijkheden en kostprijs. Cvba Kortrijk Voetbalt heeft hiervoor het Kortrijkse studiebureau

Snoeck & Partners nv aangesproken, die het Guldensporenstadion goed kent en onder meer de

studie van tribune 3 in opdracht van KV Kortrijk, uitgevoerd heeft.

De haalbaarheidsstudie werd voorgelegd en toegelicht op 9 februari 2010. Ir architect Hugo

Snoeck heeft samen met het ingenieursbureau CES uit Asse de aanleg van veldverwarming

onderzocht en de voor- en nadelen van drie warmtebronnen vergeleken: gas, warmtepomp

(koelgas - elektrisch) en zuiver elektrisch. Uit die vergelijking blijkt dat de veldverwarming op

aardgas zowel bij de installatie als op vlak van verbruik de minst dure is. De installatiekost

(excl. btw) voor de veldverwarming op aardgas werd geraamd op 262.890,62 euro, voor de

warmtepomp en de zuiver elektrische voeding komt de investering op respectievelijk 327.890,00

euro en 280.000,00 euro (inclusief nieuwe HS kabine).

Nog belangrijker bij de keuze van warmtebron is het verbruik, gezien dit een recurente kost

is. Als men ervan uitgaat dat de installatie opstart 48u voor de match, raamt ir. Snoeck het

jaarverbruik op 16.325,00 euro aardgas, 19.033,00 euro elektriciteit bij toepassing warmtepomp

en 25.645,00 euro elektriciteit bij toepassing elektrische weerstand. Indien wij dit extrapoleren

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p147/182


naar een dagverbruik over 90 dagen komt het verbruik neer op respectievelijk 181,39 euro/dag

bij aardgas, 211,84 euro/dag bij warmtepomp en 284,95 euro/dag bij elektrische weerstand.

Bouwtechnische opbouw van de veldverwarming: in de onderlaag van zand (hoogte 250

mm), worden de verwarmingsleidingen geplaatst op een diepte van 150 mm. Daarop komt

de grasmat (max. 150mm hoogte) met kwarts zand, waarin conische gaten worden voorzien

met diepte 200mm en doormeter (bovenkant) van 50mm. Deze conische gaten worden gevuld

met kwarts zand om drainage toe te laten. De diepte laat toe dat de afwatering direct in

contact staat met het zandbed, waardoor dus de grasmat max. 150 mm hoog mag zijn. In de

haalbaarheidsstudie is een algemeen zicht opgenomen van de opbouw van een voetbalveld

met inbegrip van de veldverwarming. Ir Snoeck opteert ervoor om de verwarmingsbuizen in

PE op een afstand van 250 mm van elkaar te leggen, dwars over het speelveld: het grondplan

gevoegd bij de haalbaarheidsstudie geeft in rode kleur de inplanting van de ca 35 km (!)

verwarmingsbuizen weer.

In zijn voorstudie raamt ir. architect H.Snoeck de totale investeringskost voor de aanleg

veldverwarming, drainage en beregening met heraanleg speelveld in graszoden, de

stookinstallatie op aardgas, de btw 21% en erelonen op 719.068,09 euro. In dit bedrag is het

onderhoud (bemesting + bezanding + groeigarantie) van het eerste speelseizoen inbegrepen.

De werken kunnen pas aangevat worden na het einde van het huidig speelseizoen, dit is

op 24 mei 2010. Het voetbalveld moet opnieuw speelklaar zijn tegen de aanvang van het

speelseizoen 2010-11, dit is normaal eind juli 2010 (afhankelijk van de kalender volgend

speelseizoen). De uitvoeringstermijn is dus bijzonder kort: tussen 24 mei en 10 juli 2010.

Vandaar dat de aanleg voelbalveld gebeurt met graszoden; er rest immers onvoldoende tijd

om het voetbalveld in te zaaien. De verwarmingsinstallatie kan later worden geïnstalleerd maar

moet wel af zijn tegen 1 oktober 2010.

Deze strikte timing sluit uit dat de Stad Kortrijk optreedt als bouwheer, gelet op de termijnen

en procedures opgelegd in de wetgeving overheidsopdrachten. Cvba Kortrijk Voetbalt kan

in dit dossier opnieuw optreden als bouwheer zoals bij de renovatie tribune 3. De Stad

kan in voorkomend geval beslissen om voor de uitvoering van de werken een éénmalige

investeringssubsidie te verlenen.

Resultaten van de prijsvraag en de onderhandelingsprocedure d.d. 12 maart 2010:

1. Lot 1- aanleg van het hoofdveld, zoals hierboven omschreven.

Er werden 5 gespecialiseerde bedrijven uitgenodigd voor de onderhandelingsprocedure

betreffende het lot 1 - aanleg hoofdveld: de firma's nv De Ceuster - St Katelijne Waver, nv

Sportinfrabouw - Essen, bvba Groenservice - St Amands, V.B.S. - St Lenaarts Brecht en nv

Lesuco - Huldenberg.

Op 12 maart 2010 werden drie offerten ingediend: nv De Ceuster, nv Sportinfrabouw en bvba

Groenservice.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p148/182


De drie offerten werden nagezien door ir. architect Hugo Snoeck: zie gedetailleerd verslag

d.d. 29 maart 2010. De ontwerper komt, na verbetering van de offerten na rekenkundig en

administratief nazicht, tot volgende rangschikking (bedragen btw exclusief):

bvba Groenservice

nv Sportinfrabouw

nv De Ceuster

385.119,77 euro

388.190,80 euro

392.122,55 euro

2. Lot 2 - leveren en plaatsen van de beregeningsinstallatie: zoals hierboven omschreven.

Er werden 6 gespecialiseerde bedrijven uitgenodigd voor de onderhandelingsprocedure

betreffende het lot 2 - beregeningsinstallatie: de vijf voornoemde firma's die ook uitgenodigd

werden voor lot 1 (zie hoger) plus de firma Hydor uit Gentbrugge.

Op 12 maart 2010 werden vijf offerten ingediend: nv De Ceuster, NV Sportinfrabouw, bvba

Groenservice, V.B.S.en Hydor.

De vijf offerten werden nagezien door ir. architect Hugo Snoeck: zie gedetailleerd verslag

d.d. 29 maart 2010. De ontwerper komt, na verbetering van de offerten, na rekenkundig en

administratief nazicht, tot de volgende rangschikking (bedragen btw exclusief):

bvba Groenservice

nv De Ceuster

V.B.S.

NV Sportinfrabouw

Hydor

34.482,20 euro

35.003,00 euro

35.125,00 euro

45.900,00 euro

52.211,00 euro

Resultaat na onderhandelingen over lot 1 en lot 2 d.d. 29 maart 2010:

Er werd op 29 maart 2010 onderhandeld met de firma's bvba Groenservice, nv Sportinfrabouw

en nv De Ceuster die een offerteprijs hebben ingediend voor zowel lot 1 - aanleg hoofdveld

als lot 2 - aanleg beregeningsinstallatie. De ontwerper ir. architect Snoeck motiveert dit in zijn

verslag van de onderhandelingsronde d.d. 29/02/2010.

Er werd met de drie voornoemde firma's op éénzelfde manier onderhandeld op basis van

het lastenboek over de referenties, termijn, onderaannemers, leveranciers, werforganisatie,

de offerte en de besparingsmaatregelen, commerciële korting en korting bij kortere

betalingstermijn. Er is met elke firma overlegd over de mogelijkheid tot het maaien van het

gras en herstel van de grasmat door de diensten van de club, zoals dit nu ook gebeurt, echter

zonder dat dit afbreuk doet aan de in het bestek opgelegde kwaliteitsgaranties. Er werd

bovendien afgesproken dat er geen tweede onderhandelingsronde zou volgen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p149/182


Het resultaat van de onderhandelingen d.d. 29 maart 2010 is opgenomen in hetzelfde verslag

van de ontwerper, opgemaakt op 12 april 2010. Ir. architect Hugo Snoeck komt tot de conclusie

dat de firma bvba Groenservice uit St Amands in alle opzichten de beste offerte heeft ingediend

en stelt bijgevolg voor om de loten 1 en 2 samen, rekening houdende met de gevoerde

onderhandelingen, toe te wijzen aan de firma bvba Groenservice, Voortstraat 41 te 2890 Sint

Amands tegen de som van 344.750 euro exclusief btw.

Lot 3 Stookinstallatie:

Het studiebureau Snoeck & partners is ondertussen klaar met het ontwerpdossier

stookinstallatie en de prijsvraag van dit lot is lopende. De raming van dit lot bedraagt 117.850

euro (exclusief btw).

Berekening éénmalige investeringstoelage:

Gezien wij momenteel (nog) niet over de prijsofferten van het lot 3 - stookinstallatie beschikken

kan het bedrag van de éénmalige investeringstoelage niet precies worden berekend. Bovendien

is het momenteel nog niet duidelijk hoe hoog het bedrag (of percentage) is van de niet

recupereerbare BTW. In de veronderstelling dat dit komt op 10% en rekening houdende met

de gekende offerten van de loten 1 en 2 en de raming van lot 3, komen wij tot de volgende

simulatie:

Gunningsbedrag lot 1 en 2 samen: 344.750,00 euro

Raming lot 3 stookinstallatie:

SAMEN

Ereloon 6 %

117.850,00 euro

462.600,00 euro

27.756,00 euro

490.356,00 euro

Raming niet recupereerdbare btw 49.036,00 euro

Totaal

539.392,00 euro

Voorstel bedrag éénmalige investeringstoelage:

Het voorlopig totaal van de geraamde investeringskosten voor de aanleg van een

veldverwarming, beregening en drainage, inclusief ereloon en (niet-recupereerbare) btw komt

op 539.392,00 euro. De uiteindelijke totale investeringskost kan (iets) hoger of lager liggen,

afhankelijk van de uiteindelijke kostprijs van lot 3 - verwarmingsinstallatie en het bedrag van de

BTW dat cbva Kortrijk Voetbalt niet kan recupereren.

Wij stellen daarom voor de éénmalige investeringstoelage vast te leggen op maximaal550.000

euro. Het preciese bedrag van de éénmalige investeringstoelage kan na uitvoering worden

vastgelegd op basis van de werkelijke investeringsbedragen, aan te tonen met de nodige

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p150/182


ewijsstukken (zoals goedgekeurde vorderingsstaten en/of eindafrekeningen, facturen...). Wij

stellen voor de investeringstoelage in schijven uit te betalen naargelang de vordering van de

werken. Wij stellen bovendien voor dat de directie facility de uitvoering van de werken (mee)

opvolgt, zoals dit ook gebeurd is bij de renovatie tribune 3.

Aanvullende informatie met betrekking tot de optimalisatie energiebeheer:

Het bouwteam Stad - KVK is op 2 december 2009 overeengekomen dat er een audit zou

worden uitgevoerd over het energieverbruik in het Guldensporenstadion. De bedoeling

hiervan is dat door het nemen van een aantal energiebesparende maatregelen het verbruik

van elektriciteit en aardgas daalt, zodat dit het méérverbruik van de veldverwarming deels kan

compenseren.

Deze audit gebeurt door Eandis op vraag van de Stad. Een eerste conclusie van

deze doorlichting (rapport d.d. 12 april 2010) is dat, door het uitvoeren van een aantal

gerichte energiebesparende maatregelen en investeringen het aardgasverbruik in het

Guldensporenstadion kan dalen met 30%, wat een jaarlijkse besparing betekent van 6.000,00

euro, berekend op het aardgasverbruik 2009. Ook de heroriëntering van de jets in de business

seats kan een extra-besparing van 10% aardgas betekenen.

Ook het opsporen, inventariseren en elemineren van het sluipelektriciteitsverbruik kan een

aanzienlijke besparing opleveren.

Wij overleggen nu met CVBA Kortrijk Voetbalt om de voorgestelde maatregelen, die geen

of weinig investering vergen, onmiddellijk toe te passen zodat dit direct een gunstig effect

heeft op het energieverbuik. De overige voorstellen vervat in de audit zullen door de directie

facility samen met Eandis en cbva Kortrijk Voetbalt verder onderzocht. Wij brengen het college

daarover later gedetailleerd verslag uit.

We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet.

Budget:

Kredieten te voorzien bij de eerste begrotingswijziging 2010 op artikel 76410/512-51 *

550.000,00 euro (incl. 21% btw)

Advies van

Financiën

Bijlage

verslag bouwteam

overeenkomst Kortrijk Voetbalt

verslag ontwerper lot 1

verslag ontwerper lot 2

verslag ontwerper onderhandelingsronde

Type

Gunstig met Voorwaarden

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p151/182


doorlichting Eandis

Formele bijlage

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag

luidt als volgt

30 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J.

Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H.

Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M.

Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala

1 nee stem: E. Flo

6 onthoudingen: R. Lesaffre, P. Avijn, W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

in verband met de aanleg van een drainage- beregenings- en terreinverwarmingsinstallatie op

het hoofdveld Guldensporenstadion, Meensesteenweg 84 A te Kortrijk:

1. Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure van lot 1 - heraanleg

hoofdveld en lot 2 - beregeningsinstallatie, volgens verslag van de ontwerper nv Snoeck &

Partners en de raming van lot 3 - stookinstallatie.

2. Onder voorbehoud van goedkeuring eerste begrotingswijziging 2010, voor de uitvoering

van de werken, het ereloon en de niet-recupereerdbare BTW, cvba Kortrijk Voetbalt een

éénmalige investeringstoelage te verlenen van maximum 550.000,00 euro. Het preciese bedrag

van de investeringstoelage zal vastgelegd worden na voltooiïng van de werken aan de hand

van de voorgelegde en aanvaarde bewijsstukken. De investeringstoelage kan in meerdere

schijven worden uitbetaald naargelang de vordering der werken, na voorlegging van de nodige

bewijsstukken zoals goedgekeurde vorderingstaten en/of facturen. De uitvoering van werken

wordt (mee) opgevolgd door de stedelijke directie facility.

3. Dat alle infrastructuurwerken die thans worden uitgevoerd eigendom zijn van KVK voor de

gehele duur van het gebruik dat gemaakt wordt van de goederen omschreven in artikel 2 van

de overeenkomst van 16 februari 2004 en dit met inachtneming van het artikel 4 ervan: "KVK

verbindt er zich toe om met betrekking tot deze infrastructuurwerken zelf op eigen kosten in te

staan voor alle onderhoud en herstel en dit op een zodanige wijze dat deze werken in goede

staat van onderhoud kosteloos in eigendom worden overgedragen aan de stad bij afloop van

de gebruiksovereenkomst. Deze infrastructuurwerken mogen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de stad niet vervreemd worden of bezwaard worden met enige hypotheek of

zakelijk recht of ander langdurig recht. KVK zal zorgen voor de nodige passende verzekeringen

als eigenaar".

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p152/182


56 Vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Goedkeuren. Dossier: 10-181498

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Resultatenrekening 2009

Uit de resultatenrekening 2009 blijkt dat de ontvangsten 494.103,39 euro bedragen en de

uitgaven 462.252,16 euro. Dit geeft een boni van 31.851,23 euro.

De resultatenrekening werd nagezien en goedgekeurd door de door de gemeenteraad

aangestelde revisor.

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag, vervat in het jaarverslag Cultuurcentrum Kortrijk, geeft een overzicht van de

door de vzw Ontmoetingscentra gerealiseerde acitiviteiten.

Bijna alle in het jaaractieplan 2009 vermelde acties werden gerealiseerd. Een aantal zaken

springen in het oog:

- Alle acties in het kader van ontmoeting en gemeenschapsvorming

(nieuwjaarsreceptie, Kerstmarkt, Corneliusfeesten, Rollofeesten, ...) zijn in elk van de

OC's succesvol geweest.

- We zien eveneens dat de intergenerationele projecten in Aalbeke, Bellegem en

Bissegem een schot in de roos waren.

- Verder werd in elk OC een cultureel aanbod gerealiseerd dat werd gesmaakt.

- Door de verwevenheid met de gebiedswerking werden een aantal

participatietrajecten opgenomen in het jaaractieplan. Elk van deze trajecten zijn

succesvol doorlopen en zorgden ervoor dat de geplande projecten een ruime

gedragenheid kregen in de betrokken deelgemeenten (b.v. masterplan Bellegem,

masterplan Bissegem, Torkonjestraat Marke).

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p153/182


- Het communicatieluik wordt in 2010 herbekeken in nauw overleg met de

beheerscomités en in samenhang met de gebiedsgerichte communicatie vanuit de

gebiedswerking.

Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad en de vzw

Ontmoetingscentra Kortrijk worden de resultatenrekening en het jaarverslag ter goedkeuring

aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Financiën

Bijlage

werkingsverslag cK* - OC

brief revisor 2009 vzw OC

resultatenrekening 2009 vzw OC

verslag AV 13.04.2010 vzw OC

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. Begroting 2009. Jaaractieplan 2009.

Goedkeuren.

GR in zitting van 15/12/2008

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2009 van vzw Ontmoetingscentra Kortrijk met een

boni van 31.851,23 euro goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2009 van vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

57 Vzw Toerisme Kortrijk. Jaarverslag 2009.

Goedkeuren. Dossier: 10-172765

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, H. Demedts, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, H. Masselis, M. Gheysens,

R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, W. Depauw,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p154/182


P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus,

B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden

Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van vzw Toerisme Kortrijk.

Alle in het jaaractieplan 2009 vermelde acties werden gerealiseerd, nl.:

- het uitvoeren van het toeristische beleid;

- het organiseren van evenementen;

- het ontwikkelen van toeristische producten;

- het ontwikkelen van arrangementen;

- het ontwikkelen van de omkadering;

- het samenwerken met de logies;

- het ontwikkelen van bezienswaardigheden;

- het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl;

- het uitvoeren van een toeristische positionering;

- het voeren van projectpromotie;

- het staan op beurzen;

- het uitvoeren van advertenties;

- het samenwerken met de pers;

- het ontwikkelen van toeristische brochures;

- het ontwikkelen van een nieuwe website/touchscreens;

- het aansterken van samenwerkingsverbanden;

- het ontwikkelen van een goede organisatie;

- het ontwikkelen van een informatie- en monitoringsysteem.

Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad en vzw Toerisme Kortrijk

wordt het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Bijlage

Jaarverslag 2009

Type

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p155/182


Verslag AV 25 januari 2010

Formele bijlage

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

het jaarverslag 2009 van vzw Toerisme Kortrijk goed te keuren.

58 Overeenkomst 2010 - 2012 m.b.t. het lokaal integratiebeleid.

Goedkeuren. Dossier: 10-182812

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De

Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Op 13 juli 2009 keurde de gemeenteraad het diversiteitsplan 2010 - 2012 goed.

Het diversiteitsplan bepaalt waar de stad de komende jaren wil aan werken als het aan komt

op het samen leven in diversiteit en integratie. Het plan heeft de ambitie om kansengroepen te

bereiken en te helpen bij het vergroten van hun participatie aan het maatschappelijke leven om

zo tot sociale cohesie te komen. De strategische doelstellingen voor 2010-2012 zijn:

1: Onder impuls van de stad Kortrijk krijgen alle burgers kansen aangeboden voor een

volwaardige participatie/deelname aan het maatschappelijk leven.

2: De stad Kortrijk bevordert de (interculturele) dialoog in haar samenleving.

3: Kortrijk is in 2012 geëvolueerd naar een meer taalvriendelijke en taalgevoelige omgeving met

voldoende mogelijkheden voor het leren van Nederlands.

4: De stad Kortrijk streeft ernaar om gedragen oplossingen te vinden voor conflictueuze effecten

van een grotere stedelijke diversiteit in de publieke ruimte.

5: De stad Kortrijk streeft een kwaliteitsvol diversiteitbeleid na.

Op basis van het diversiteitsplan werd een overeenkomst met de Vlaamse regering

opgemaakt.

De stad Kortrijk ontvangt voor de uitvoering van deze overeenkomst van de Vlaamse overheid

een jaarlijks subsidiebedrag voor 1 voltijds personeelslid (forfaitair jaarbedrag van 62.816 EUR).

De stad Kortrijk zet hier zelf min. 0,5 VTE tegenover.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p156/182


Conform artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om de overeenkomst goed te keuren.

Bijlage

Overeenkomst

Type

Formele bijlage

Precedente beslissing: Diversiteitsplan 2010 - 2012.

Goedkeuren.

GR in zitting van 13/07/2009

Raadslid S. You-Ala verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 29 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag

luidt als volgt

25 ja stemmen: L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, H. Demedts, C. Depuydt, F. Santy, S. De Clerck,

F. Verhenne, C. Decaluwe, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, H.

Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M.

Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, S. You-Ala, P. Avijn

4 nee stemmen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

Volgende overeenkomst 2010-2012 met de Vlaamse regering, met betrekking tot het lokaal

integratiebeleid van de stad Kortrijk goed te keuren:

"Overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de stad Kortrijk

Tussen:

enerzijds

de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van

Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, van wie het

kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Arenbergstraat 7,

en anderzijds

de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Lieven Lybeer, waarnemend burgemeester, en

de heer Geert Hillaert, stadssecretaris,

wordt overeengekomen wat volgt:

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p157/182


Artikel 1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1° decreet: het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnischculturele

minderheden;

2° besluit van 15 juli 2002: het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de

erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid;

3° mensen van allochtone herkomst: personen die voldoen aan de voorwaarden, zoals bepaald

in art. 2, 1° van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnischculturele

minderheden;

4° integratiedienst: een door de Vlaamse Regering erkende en gesubsidieerde dienst van de

lokale besturen die zorgt voor de uitvoering van het diversiteitsbeleid op gemeentelijk vlak en

die bestaat uit één of meer personeelsleden;

5° kwaliteitsdecreet: het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de

gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;

6° indicator: er wordt een onderscheid gemaakt tussen een prestatie-indicator en een indicator

op effectniveau. Een prestatie-indicator geeft aan hoe een prestatie geëvalueerd wordt. Deze

indicator kan zowel het meetinstrument vermelden als één of meerdere kwalitatieve criteria (b.v.

participatie van de doelgroep, gerichtheid op de hele bevolking, gericht op diverse doelgroepen,

inclusiviteit, gerichtheid op multiplicatoreffect, emancipatorisch karakter, engagement van

andere instellingen, medewerking van vrijwilligers, ...). De verantwoordelijkheid voor de

realisatie van de prestatie-indicator ligt in de eerste plaats bij de stad. Een indicator op

effectniveau streeft het effect na, dat zich gedeeltelijk situeert in een andere instelling dan het

betrokken lokale bestuur of in de maatschappij als geheel.

Artikel 2 De stad Kortrijk is verantwoordelijk voor de uitwerking, de coördinatie en de uitvoering

van het inclusieve beleid en voor het betrekken van mensen van allochtone afkomst en, in

voorkomend geval, de woonwagenbewoners bij dit beleid.

Artikel 3 De stad Kortrijk verbindt er zich toe de resultaten te behalen die in onderstaande tabel

zijn weergegeven.

1) De indicatoren zijn in een aantal gevallen geformuleerd als een norm of een trend. In

die gevallen moet er een nulmeting zijn. In vele gevallen is deze nulmeting al gebeurd in de

eindevaluatie van het voorgaande convenant of de omgevingsanalyse. Waar dit niet in de

eindevaluatie van het voorgaande convenant of de omgevingsanalyse gebeurd is, wordt in de

huidige overeenkomst bepaald tegen wanneer de nulmeting gebeurt.

2) Indien een beoogd resultaat niet gerealiseerd wordt en indien dit buiten de

verantwoordelijkheid van de eigen werking valt, dan vermeldt het lokale bestuur in het

jaarverslag de inspanningen van de stad om dit resultaat te bereiken en de redenen en

eventueel de maatschappelijke context waarom het niet gelukt is. Het niet behalen van zo'n

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p158/182


esultaat heeft geen gevolg voor de administratieve evaluatie van de diversiteitswerking

van de stad indien de afgesproken inspanningen geleverd zijn. In het volgende jaarplan of

meerjarenplan wordt dan wel aangegeven hoe de werking eventueel wordt aangepast om

alsnog het beoogde resultaat te bereiken.

Strategische doelstelling 1: "Onder impuls van de stad Kortrijk krijgen alle

burgers kansen aangeboden voor een volwaardige participatie/deelname aan het

maatschappelijk leven"

Operationele doelstelling Resultaat wijze en tijdstip evaluatie

1.1. Diensten en verenigingen

krijgen van de stad Kortrijk

stimulansen en ondersteuning

om diversiteitprocessen op te

zetten

1.2. De bevolking kan

zich via verschillende

informatiekanalen informeren

Kortrijkse diensten en

verenigingen hebben

voldoende instrumenten om

binnen hun beleid/werking de

aandacht voor diversiteit te

implementeren

Actie 2010:

Opmaak overzicht van de

noden aan ondersteuning

bij de diversiteitsprocessen

in de verschillende

diensten en verenigingen

(in samenwerking met

deSOM) op basis van een

behoeftebevraging

De dienst en de projecten

zijn meer en beter gekend

bij de bevolking en het brede

netwerk van voorzieningen.

Fase 1: Overzicht van de

noden aan ondersteuning bij

de diversiteitsprocessen in

de verschillende diensten en

verenigingen (2010)

0-meting trend: overzicht van

het aantal Kortrijkse diensten

en verenigingen die aandacht

hebben voor diversiteit.

Fase 2: Overzicht van het

uitgewerkte aanbod voor de

diensten en verenigingen +

bekendmakingsactie (2011)

Fase 3: Implementatie van

het aanbod: overzicht van

de diensten en verenigingen

die gebruik maken van het

aanbod (2012) (eindmeting

trend)

Trend: Een toenemend

aantal Kortrijkse diensten en

verenigingen hebben in hun

dienstverlening of aanbod

aandacht voor diversiteit.

(indicator fase 1 en 3)

Overzicht gebruikte

communicatiemiddelen en

bekendmakinginitiatieven (bv.

brochure weg-wijs, website,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p159/182


over de acties en werking van

de diversiteitswerking.

1.3. De stad streeft in haar

communicatie naar een

correcte weerspiegeling van

de lokale samenleving

Nieuwe inwoners krijgen op

een toegankelijke manier

informatie over de diensten

(en hun aanbod) in de stad

Acties 2010:

-Opstart netwerk brugfiguren

(communicatienetwerk van

burgers van allochtone

afkomst)

-Bezoek stadhuis (en dus

diversiteitsdienst) voor MOgroepen

- Communicatie over de

diversiteitswerking in de

stadskrant, op de website

Uit de communicatiekanalen

blijkt dat Kortrijk een

multiculturele stad is en dat de

beeldvorming correct is.

stadskrant, nieuwsbrief

integratieraad, netwerk

brugfiguren, brochure voor

anderstalige nieuwkomers) via

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag.

Overzicht aantal bezoeken

aan het stadhuis van MOgroepen

(jaarlijks)

Rapportering stand van zaken

(2010 en 2012)

Acties

2010 en 2012: screening

i.s.m. de communicatieverantwoordelijke

(stand van

zaken)

Trend:Er is een betere

weerspiegeling van

de diversiteit van de

lokale samenleving in de

communicatiekanalen van de

stad.

1.4 De stad Kortrijk voert een

intern diversiteitsbeleid binnen

het personeelsbeleid

Er is diversiteit naar ECM in

het personeelsbestand

Beschrijvende evaluatie in

jaarverslag (jaarlijks)

Aantal deelnemers opleiding

Klare taal (2010)

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p160/182


Acties 2010:

- Verkenning naar gebruik

taaltest bij aanwerving (i.f.v.

sensibilisering naar het

belang van taal en voor een

goeie doorverwijzing naar de

taalinstellingen)

- Screening vacatures en

sollicitatieformulier naar

opstelling en gebruik klare taal

(in uitvoering van het interne

diversiteitsbeleidplan)

Trend: Er is een grotere

diversiteit naar ECM in

het personeelsbestand

(meting stadsmonitor als

effectindicator, 2012)

Norm: de samenstelling

van het personeelsbestand

is een afspiegeling van

de samenstelling van de

bevolking.

1.5 Kortrijk ontwikkelt

flankerende maatregelen in

het nastreven van een betere

positie en toegang tot de

arbeidsmarkt voor mensen

in maatschappelijk zwakkere

posities.

1.6 Kortrijk werkt naar gelijke

onderwijskansen voor alle

kinderen, jongeren en hun

- Nederlands op de werkvloer

- Opleiding Klare taal voor

stadspersoneel

- Inspraak van kwetsbare

groepen bij het beleidsthema

werk (via de integratieraad)

- Werkzoekenden in

maatschappelijke zwakkere

posities kunnen terecht

bij een afgestemd en

kwalitatief hoogstaand

begeleidingsaanbod.

- Meer werkgevers zijn

geïnformeerd over de

mogelijkheden van een

taalbeleid

Actie 2010: onderzoek naar

het taalbeleid in het Kortrijkse

bedrijfsleven.

Betrokkenheid van

allochtone ouders binnen

- Samenbrengen knelpunten

via beschrijvende evaluatie in

jaarverslag

- Overzicht

ondersteuningsaanbod

kwetsbare groepen (regie) via

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag

Resultaat van het onderzoek

taalbeleid in Kortrijkse

bedrijven (2010)

Overzicht

sensibiliseringsacties

taalbeleid in bedrijven

(2012)

Jaarlijks: Overzicht van

de gerealiseerde acties

(en de evaluatie ervan)

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p161/182


ouders, met specifieke

aandacht voor de kwetsbare

groepen.

het onderwijsgebeuren is

verhoogd

Kleuters nemen op

regelmatige basis deel aan

het kleuteronderwijs.

Er is zicht op de cijfers

met betrekking op het

aandeel GOK-leerlingen in de

Kortrijkse basisscholen

Vanuit de kwetsbare

groepen is er inspraak bij het

beleidsthema onderwijs (via

de Integratieraad)

inzake kleuterparticipatie

en ouderbetrokkenheid,

en de resultaten van de

overlegmomenten via een

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag

- Samenbrengen knelpunten

via beschrijvende evaluatie in

jaarverslag

Geactualiseerde

omgevingsanalyse (2012)

Acties 2010:

-Continuering GOK-project

-Continuering Super Sim

(project voor ouders en

kleuters ter bevordering van

de kleuterparticipatiue)

-Verkenning project taalrugzak

(taalprikkels voor leerlingen in

het eerste leerjaar)

-Overleg tussen de sociale -

en onderwijssector (deelname

LOP)

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p162/182


-Overleg zorgcoördinatoren

1.7 Kortrijk bevordert de

doorstroom, instroom en

uitstroom van kwetsbare

groepen naar het hoger/

universitair onderwijs

ECM vinden beter

hun weg naar hogere

onderwijsinstellingen.

Actie 2010: uitvoering

onderzoek naar de

doorstroom instroom en

uitstroom van allochtone

jongeren groepen naar het

hoger en universitair onderwijs

in Kortrijk.

Resultaat van het onderzoek

(2010): 0-meting trend

Overzicht en evaluatie van

acties in uitvoering van het

onderzoek (2011-2012 via

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag).

Trend: meer scholen hebben

in hun werking aandacht voor

studenten van allochtone

afkomst (2012: steekproef

naar projecten en activiteiten:

eindmeting)

1.8 Kortrijk bevordert de

participatie van burgers

aan het beleid en de

inspraakorganen.

Het bestuur wordt door

burgers geadviseerd in zijn

diversiteitsbeleid

Er is uitwisseling en

samenwerking tussen de

organisaties actief rond

diversiteit binnen de stad

Overlegfora en adviesraden

blijven toegankelijk voor

mensen van allochtone

afkomst

Acties 2010:

Norm (2014): het allochtone

jongeren die deelnemen

aan het hoger of universitair

onderwijs in Kortrijk is

gestegen

Jaarlijks:

- Overzicht van het aantal

adviezen en signalen met

betrekking tot diversiteit via de

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag

- Overzicht van het aantal

overlegmomenten en acties

van de integratieraad Kortrijk

en de samenwerkingsacties

tussen adviesraden (via de

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag).

- Beschrijvende evaluatie

van de acties ter bevordering

participatie van burgers aan

het beleid

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p163/182


-Vergaderingen van de

integratieraad (inhoudelijke,

financiële en logistieke

ondersteuning vanuit de stad)

1.9 De dienstverlening aan

kwetsbare groepen van

welzijn- en zorgvoorzieningen

wordt toegankelijk gemaakt.

-Samenwerking tussen

de integratieraad en de

cultuurraad (gezamenlijke

begeleiding van

zelforganisaties bij het

invullen subsidiepapieren,

het invullen documenten voor

erkenning, deelname aan

overlegstructuren)

Er is een algemeen zicht

op de knelpunten in de

dienstverlening (naar

kwetsbare groepen) vanuit

welzijn -en zorgvoorzieningen

en er zijn voldoende

instrumenten om deze

knelpunten/drempels weg te

werken.

Trend: de deelname van ECM

in de jeugdraad, sportraad en

cultuurraad stijgt (overzicht

van het aantal ECM via

nulmeting in 2010, eindmeting

2012)

Jaarlijkse beschrijvende

evaluatie in het jaarverslag,

met duidelijke vermelding van

de werking van het netwerk

vreemdelingen, het regionaal

overleg minderheden

en een overzicht van de

verbeteracties voor een meer

toegankelijke dienstverlening

1.10 De participatie van

kwetsbare groepen aan

het sociaal cultureel

Acties 2010:

-Overleg netwerk

vreemdelingen

-Regionaal overleg

Minderheden

-Toelage tolkendienst

Kwetsbare groepen vinden

hun weg naar het sociaal

cultureel verenigingsleven

Verslaggeving bijeenkomsten

Woontafel (deelname)

Trend: Een toenemend

aantal burgers vinden hun

weg in het aanbod/ de

dienstverlening van welzijn -

en zorgvoorzieningen

(steekproef in 3

voorzieningen, nulmeting

2010 en eindmeting in 2012)

Overzicht van het aanbod en

de bekendmakingsactie(s) via

de beschrijvende evaluatie in

het jaarverslag

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p164/182


verenigingsleven wordt

bevorderd.

1.11 De participatie en

inspraak van maatschappelijk

kwetsbare jongeren binnen

het jeugdwerk wordt

bevorderd.

1.12 De directies Sport en

Cultuur en Team Jeugd

hebben aandacht voor

diversiteit binnen hun werking

en aanbod.

Acties 2010:

-Verkenning aanbod voor

inburgeraars (sociaal

perspectief)

-Overzicht ondersteuning op

maat (individuele basis)

-Brede school project voor

de eerste graad van het

secundair onderwijs

De mening en interesses van

maatschappelijk kwetsbare

jongeren zijn beter gekend en

kunnen opgenomen worden

binnen het beleid/aanbod.

Acties 2010:

Rondvraag m.b.t.

maatschappelijke jongeren en

vrije tijd naar aanleiding van

de opmaak van het nieuwe

jeugdbeleidsplan

Het cultuur, jeugd- en

sportaanbod spreekt een

divers publiek aan

Minderjarige nieuwkomers

krijgen stimulansen om

deel te nemen aan het

maatschappelijk leven buiten

de schoolpoort.

Acties 2010:

-Zomerschool

Zie ook OD 1.1 (aanbod voor

verenigingen)

Evaluatie werking Brede

school

Resultaat rondvraag vrije

tijd en maatschappelijk

kwestbare jongeren en nieuw

jeugdbeleidsplan (2010)

2011-2012: Overzicht van

acties voormaatschappelijk

kwetsbare jongeren

(in uitvoering van het

jeugdbeleidsplan)

Bijschrijvende evaluatie

in het jaarverslag van de

programmatie van projecten

van

- de directie Cultuur

(cultuurcentrum, bibliotheek,

museum,...)

- directie Sport (o.m.

buurtsport, medewerking

zomerschool, algemene

programmatie...)

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p165/182


-Kennismakingsinitiatief voor

de OKAN-klas

-Werking in de

aandachtsbuurten (buurtsport,

vakantieaanbod)

- Project OnGELOOFlijk

Kortrijk (over religie)

- Werking jeugdhuis Bledi

- team Jeugd (o.m.

speelpleinwerking, Bledi,...)

Trend:

Diversiteit is geïntegreerd

binnen de beleidsplanning,

(beleidsplan, jaaractieplan en

jaarverslag) van de directies

Sport, Cultuur en Team Jeugd

(overzicht in 2012)

Strategische doelstelling 2: "De stad Kortrijk bevordert de (interculturele) dialoog in

haar samenleving"

Operationele doelstelling Resultaat wijze en tijdstip evaluaties

2.1 Ter bevordering van de

sociale cohesie brengt de

stad Kortrijk mensen samen

om elkaar te ontmoeten en te

dialogeren

Interculturele competenties

zijn bevorderd

Er zijn ontmoetingsmomenten

tussen mensen met

verschillende culturele

achtergronden.

Acties 2010:

Programma internationale

vrouwendag

Happening KortRIJK aan

Culturen

Interculturele wandeling

Gastvrij Kortrijk

Week van de Smaak (Tables

D'hôtes)

Overzicht atviteiten en aantal

deelnemers via de jaarlijkse

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p166/182


2.2 Organisaties of

diensten die interculturele

(interactiebevorderende)

initiatieven opzetten, worden

gestimuleerd en ondersteund.

Burgerinitiatieven krijgen

voldoende instrumenten en

ondersteuning

Acties 2010:

-Begeleiding en ondersteuning

aanvragen toelage

integratieproject

-Aantal ondersteuningsacties

op maat

Overzicht van het

aantalvergaderingen met de

werkgroep zelforganisaties

en begeleidingsacties via

een jaarlijkse beschrijvende

evaluatie in het jaarverslag.

2.3 Kortrijk stimuleert en

activeert projecten die de

gevoelsmatige betrokkenheid

bij de stad vergroten

-Aantal bijeenkomsten

werkgroep zelforganisaties

Kortrijkse spelers met

educatief aanbod rond

diversiteit krijgen voldoende

ondersteuning in de uitwerking

van een kwaliteitsvol aanbod

Er vinden projecten plaats

in Kortrijk die burgers

(algemeen) laten kennis

maken met/ reflecteren over

een gedeelde Kortrijkse

identiteit.

Overzicht van het

ondersteuningsaanbod voor

aanbodverstrekkers van

vorming m.b.t. diversiteit

(2012)

Overzicht van de activiteiten

voor MO-cursisten + resultaat

verkenning nieuw projct via

de jaarlijkse beschrijvende

evaluatie

Acties 2010

- Inbedding van/ link naar de

stad Kortrijk binnen de MO

cursus

- Verkenning samenwerking/

uitwerking nieuw

projectvoorstel met directie

Cultuur (Museum 1302)

Trend:

Er is een gedeeld gevoel

van identiteit bij de burgers

(burgers van een divers

doelpubliek voelen zich

verwant met de stad)

(2012: steekproef via

Onthaalbureau Inburgering)

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p167/182


2.4 Het stadsbestuur heeft

aandacht voor sensibilisering

rond huwelijksmigratie.

De doelgroep is geïnformeerd

over huwelijksmigratie

Verspreiden van

beschikbare informatie rond

huwelijksmigratie

Overzicht van de wijze

waarop brochures rond

huwelijksmigratie verspreid

werden

Timing

Doorlopend

Strategische doelstelling 3: "Kortrijk is in 2012 geëvolueerd naar een meer

taalvriendelijke en taalgevoelige omgeving met voldoende mogelijkheden voor het leren

van Nederlands"

Operationele doelstelling Resultaat wijze en tijdstip evaluaties

3.1 Kortrijk zet in op het

gericht wegwerken van

taalachterstanden

Er is een voldoende en

divers NT2 aanbod(het

aanbod Nederlands voor

anderstaligen in Kortrijk dekt

in toenemende mate de

behoefte)

Er is afstemming bij de

verschillende aanbieders van

NT2 en de randvoorwaarden

voor een vlotte deelname

zijn vervuld (drempels zijn

weggewerkt)

Acties 2010:

-Overleg met de partners

betrokken bij het taalbeleid

-Aanbod Nederlands voor ex

OKAN leerlingen

-Regeling terugbetaling

inschrijvingsgelden

-Zomerschool

- Overzicht van alle

drempelverlagende

initiatieven, overlegmomenten

en een beschrijving van

het aanvullend aanbod

Nederlands via de jaarlijkse

evaluatie in het jaarverslag

- Overzicht deelnemende

scholen aanbod voor ex

OKAN leerlingen

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p168/182


3.2 Inwoners, instellingen/

bedrijven van de stad

Kortrijk worden gestimuleerd

in hun taalgevoeligheid/

taalbewustzijn

-Uitwerken Vormingsaanbod

taaltoetspakketten

-Opstart verkenning project

huiswerkbegeleiding

secundair onderwijs

Er is een groter taalbewustzijn

in Kortrijk

Acties 2010:

- Campagne Thuis in Taal

- Ondersteuning/

samenwerking aan

zijprojecten

Jaarlijkse beschrijvende

evaluatie in het jaarverslag

van de acties om het

taalbewustzijn in Kortrijk te

stimuleren

Trend: Een toenemend aantal

burgers zijn zich bewust van

het belang van taal (in al zijn

aspecten)

Effectindicator: bevraging

2012 (meting impact

Campagne Thuis in Taal)

Strategische doelstelling 4: "De stad Kortrijk streeft ernaar om gedragen oplossingen te

vinden voor conflictueuze effecten van een grotere stedelijke diversiteit in de publieke

ruimte"

Operationele doelstelling Resultaat wijze en tijdstip evaluaties

4.1 De stad detecteert,

bemiddelt en remedieert in

conflicten rond het leefbaar

samenleven in diversiteit

Conflicten rond het

samenleven in diversiteit

krijgen een degelijke

oplossing/opvolging (steeds

in samenwerking met de

partners van de stad) zodat

burgers en organisaties zich

gesterkt weten/voelen in het

samen leven in diversiteit

Acties 2010:

-Werking van het Meldpunt

discriminatie (opening en

Werkingsverslag meldpunt

discriminatie (jaarlijks)

Beschrijvende evaluatie

in het jaarverslag van de

tussenkomsten van de

stad inzake de opvolging

van de conflicten rond het

samenleven in diversiteit

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p169/182


4.2 De stad Kortrijk faciliteert

woonwagenbewoners, die

tijdelijk in Kortrijk wensen

te verblijven, met een

doortrekkersterrein

bekendmaking, verwerken en

behandelen van meldingen)

-Tussenkomsten op vraag en

op maat

Woonwagenbewoners,

kunnen terecht op een

speciaal daartoe ingericht

doortrekkersterrein met

een goed uitgebouwde

infrastructuur en voldoende

begeleiding.

De buurtbewoners zijn

geïnformeerd over de

opvolging en uitwerking van

het doortrekkersterrein.

Acties 2010

-Inhoudelijke opvolging

toezicht doortrekkersterrein

-Communicatie met de buurt

en de betrokkenen

Jaarlijkse beschrijvende

evaluatie van de werking van

doortrekkersterrein

Strategische doelstelling 5: "De stad Kortrijk streeft een kwaliteitsvol beleid na"

Operationele doelstelling Resultaat wijze en tijdstip evaluaties

5.1. De integratiedienst

voldoet aan de bepalingen

van het kwaliteitsdecreet.

Het kwaliteitshandboek wordt

up-to-date gehouden

Er is jaarlijks een

kwaliteitsplanning voor

een kwaliteitsvolle

diversiteitswerking

Er zijn indicatoren gekend

voor een evaluatie van een

globaal diversiteitsbeleid

Jaarlijks: kwaliteitshandboek

is up-to-date

Jaarlijks: kwaliteitsplanning via

beschrijvende evaluatie in het

jaarverslag

Resultaten van het onderzoek

naar het vast leggen van

(prestatie) indicatoren

voor de evaluatie van een

globaal diversiteitsbeleid

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p170/182


5.2. Het signaleren van

knelpunten en goede

initiatieven aan het provinciale

integratiecentrum.

Actie 2010

(kwaliteitsplanning): update

van de (professionele)

netwerkpartners

binnen de overleg- en

communicatiekanalen

(hoofdstuk 3.1.1

Organisatiestructuur) via a)

een vergelijking tussen de

ideale samenstelling van

de netwerken en de huidige

samenstelling en b) het

aanspreken van de gewenste

netwerkpartners

De knelpunten en goede

initiatieven zijn gebundeld

en doorgegeven aan het

provinciale integratiecentrum.

Er is een wisselwerking

en samenwerking voor de

opmaak en uitvoering van het

diversiteitsbeleid

Actie 2010: opmaak overzicht

van knelpunten en goeie

initiatieven

(2011). Beschrijving van

de implementatie in het

evaluatieverslag (2012).

2010: de geactualiseerde

deelnemerslijsten van de

netwerken

Jaarlijks: overzicht knelpunten

+ goede initiatieven

Verslaggeving provinciaal

overleg

5.3. Het actualiseren van de

omgevingsanalyse.

Er is een zicht op de

knelpunten en prioriteiten rond

het samen leven in diversiteit

en op de demografische

ontwikkelingen in de stad

Kortrijk

2012: geactualiseerde

omgevingsanalyse

Jaarlijkse demografische

analyse

Artikel 4. De stad Kortrijk verbindt zich ertoe het logo van de Vlaamse overheid en de tekst 'met

de steun van de Vlaamse overheid' te vermelden bij bekendmaking van de activiteiten van de

stad (drukwerken, publicaties, advertenties, websites, enz) die voortvloeien uit bovenstaande

tabel.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p171/182


Artikel 5. Binnen de beschikbare begrotingskredieten worden door de Vlaamse Gemeenschap

aan de stad Kortrijk subsidies toegekend voor de werking van de integratiedienst van 1 januari

2010 tot 31 december 2012.

De raming van het forfaitair subsidiebedrag wordt jaarlijks op de begroting vastgelegd via een

ministerieel besluit. De subsidie bedraagt maximaal twee derde van de kosten van de werking

van de integratiedienst. De definitieve subsidie wordt berekend na ontvangst van het financiële

verslag, bedoeld in artikel 65 van het besluit van 15 juli 2002.

Artikel 6. De minimale personeelsformatie van de integratiedienst Kortrijk omvat 1 VTE

personeelslid. De stad Kortrijk verbindt er zich toe om deze personeelsformatie uit te breiden

met minimaal 0,5 VTE personeelslid.

Artikel 7. De stad Kortrijk krijgt voor 2010 het forfaitaire jaarbedrag van 62.816 euro. In 2011 en

2012 wordt dit forfaitaire jaarbedrag van 62.816 euro herberekend conform het besluit. Verder

wordt het toekennen en uitkeren van de subsidies, bedoeld in artikel 4, onderworpen aan de

voorwaarden en regels, die vervat liggen in de artikelen 58, 59 en 61 tot 66 van het besluit van

15 juli 2002.

Artikel 8 Het meerjarenplan dat op 30 juni 2009 door de stad Kortrijk werd ingediend, wordt

goedgekeurd. Dit plan maakt deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 9. Deze overeenkomst geldt voor een bepaalde duur die aanvangt op 1 januari 2010 en

eindigt op 31 december 2012.

Artikel 10. In functie van de resultaten van de onderzoeksopdracht met betrekking tot de

ontwikkeling van lokale diversiteitsindicatoren zal het agentschap voor Binnenlands Bestuur een

set van lokale diversiteitsindicatoren ter beschikking stellen aan de stad Kortrijk.

De stad Kortrijk verbindt er zich toe om de aangereikte set van diversiteitsindicatoren te

hanteren om zo de lokale evolutie van het gevoerde diversiteitsbeleid en de maatschappelijke

tendenzen te kunnen monitoren.

Indien de aangereikte set van diversiteitsindicatoren implicaties heeft op uitvoering van de

opgenomen resultaten van de overeenkomst , zal het agentschap voor Binnenlands Bestuur

hiertoe de nodige afspraken maken met de stad.

Artikel 11. De stad werkt voor de ontwikkeling van een aanbod of methodiek die ook

door andere diensten en/of centra werd of wordt ontwikkeld met hen samen of zorgt voor

afstemming. Het agentschap zal de stad, in voorkomend geval, een lijst bezorgen van diensten

en/of centra die gelijkaardige methodieken ontwikkelen of ontwikkeld hebben. In het jaarverslag

wordt verslag uitgebracht van het overleg en de samenwerking.

Brussel,

Voor de Vlaamse Regering,

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p172/182


Vlaams minister van Bestuurszaken,

Binnenlands Bestuur, Inburgering,

Toerisme en Vlaamse Rand

Geert Bourgeois

Voor de stad Kortrijk,

Lieven Lybeer

Waarnemend Burgemeester

Geert Hillaert

Secretaris"

59 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de beslissing om niet in te gaan op

het gebruik van brandstoffen die veel minder schadelijk zijn voor het personeel

en het milieu.

Dossier: 10-185994

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve,

K. Byttebier, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann,

P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Deze vraag wordt samenbehandeld met punt 60 'Vraag van raadslid B. Caron in verband met

de beslissing om niet over te stappen op mens- en milieuvriendelijke benzine voor de kleine

machines van verschillende directies.'

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p173/182


De raad hoort:

- De vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de beslissing om niet in te gaan op het

gebruik van brandstoffen die veel minder schadelijk zijn voor het personeel en het milieu,

waarvan de tekst luidt als volgt:

"De stadsdirectie facility is vragende partij om in minder schadelijke benzine te voorzien, omdat

dit het personeel en het milieu ten goede zou komen. Deze vraag is niet nieuw. Exact een jaar

geleden werd dit voorstel reeds geformuleerd in het vergaderverslag van de directie facility en

vorige maand werd het schepencollege dan ook formeel en met aandrang gevraagd om 'vanuit

een menselijk en ecologisch standpunt' gebruik te maken van alkylaatbenzine, een synthetische

brandstof die vrij is van gevaarlijke bestanddelen. De directie beargumenteert haar voorstel als

volgt:

"Als brandstof voor kleine machines zoals grasmaaiers, kettingzagen, motorhaagscharen,

bladblazers en bosmaaiers wordt door de verschillende uitvoerende diensten van de stad

momenteel de klassieke benzine gebruikt. Deze benzine bevat een honderdtal schadelijke

stoffen zoals benzeen, zwavel, aromaten,... De uitlaatgassen en benzinedampen die

vrijkomen bij gebruik van de machines vormen hierdoor een ernstig gezondheidsrisico voor de

gebruikers en zijn belastend voor ons milieu". Door het gebruik van alkylaatbenzine "wordt het

gezondheidsrisico voor de gebruikers sterk verminderd en is deze benzine niet belastend voor

ons milieu", zo luidt hun motivering. De directie facility was er dan ook van overtuigd dat het

schepencollege dit voorstel zonder enig probleem zou goedkeuren, want ze gaf de schepenen

meteen een lijst mee van gespecialiseerde firma's die deze biobrandstoffen kunnen leveren.

Ondanks deze krachtige argumenten ter bescherming van personeel en leefmilieu heeft het

schepencollege tot onze grote verbazing beslist NIET op het voorstel in te gaan. In het verslag

van het schepencollege wordt met geen woord gerept over mogelijke tegenargumenten, wat

hoogst uitzonderlijk is. De financiële dienst gaf het voorstel trouwens groen licht. Onze fractie

vraagt zich af wat er dan wel opweegt tegen de gezondheid van het stadspersoneel en wat het

schepencollege ertoe heeft aangezet om het voorstel af te wijzen.

1. Hoe komt het dat niet wordt ingegaan op dit voorstel van facility?

2. Waarom werd de argumentatie van de stad niet opgenomen in het verslag van het

schepencollege, wat anders wel het geval is?"

- het antwoord van schepen J. de Bethune.

Bijlage

VRAAG M Seynaeve ivm beslissing om niet in

te gaan op het gebruik van biobrandstoffen

MAIL M Seynaeve

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p174/182


x

60 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de beslissing om niet over te

stappen op mens- en milieuvriendelijke benzine voor de kleine machines van

verschillende directies.

Dossier: 10-186270

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Deze vraag wordt samen behandeld met punt 59 'Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende

de beslissing om niet in te gaan op het gebruik van brandstoffen die veel minder schadelijk zijn

voor het personeel en het milieu.'

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid B. Caron in verband met de beslissing om niet over te stappen op

mens- en milieuvriendelijke benzine voor de kleine machines van verschillende directies,

waarvan de tekst luidt als volgt:

"In het college werd - eigenlijk tot mijn verbijstering - beslist om niet over te schakelen op het

gebruik van alkylaatbenzine voor de kleine machines van de stad, zoals bijv. kettingzagen,

motorhaagscharen, grasmaaiers en bladblazers.

De nota werd ingeleid door de directie facility, maar er wordt verwezen naar overleg met de

directie leefmilieu.

Ik wil hierover tussenkomen, omdat het niet alleen gaat over uitstoot van schadelijke stoffen

in ons leefmilieu, maar vooral over de gezondheid van de stedelijke medewerkers. Klassieke

benzine is voor mensen die daar dagelijks mee werken een ernstig gezondheidsrisico.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p175/182


Momenteel wordt klassieke benzine gebruikt.

Die bevat gevaarlijke bestanddelen zoals benzenen, zwavel, aromaten en olifinen die niet

voorkomen in schone benzine, de zogenaamde alkylaatbenzine.

De directies mobiliteit en infrastructuur, sport en leefmilieu beschikken samen over zowat 50

van dergelijke machines. Het gaat om een verbruik van 9.000 liter benzine. De kostprijs is

echter nogal verschillend: de schone benzine kost zowat het dubbele van de gewone, zo'n 3

euro per liter. Voor de stad is dat een meerprijs van 14.000 euro, in absolute cijfers een hoog

bedrag, maar ten opzichte van de winst voor de gezondheid van de medewerkers en ons

leefmilieu, een verwaarloosbaar bedrag. Trouwens, de machines die op die schone benzine

draaien, gaan langer mee. Ook dat is winst.

De directie facility stelt voor via de tweede begrotingswijziging dit bedrag te voorzien op artikels

127-03.

Mag ik mijn onvrede luchten over deze beslissing. Zelfs ongeacht de winst voor ons leefmilieu,

ben ik geschandaliseerd. Is de gezondheid van de medewerkers maar dat waard?

Mag ik ook opmerken dat er in het maart-aprilnummer van Groen-Contact, het blad van de

vereniging voor openbaar groen, te lezen staat dat in Nederland het gebruik van dergelijke

alkylaatbenzine verplicht is vanaf 2011. Zullen we dat echt ook bij ons moeten verplichten? Of

hebben onze stadsbesturen zelf de wijsheid om dit in te voeren?

Overigens vind ik dat ongezien: een nota voorgesteld door twee directies die, formeel in orde,

ter zitting wordt afgekeurd. Onenigheid?

Vandaar de volgende vragen:

1. Ervan uitgaande dat de kostprijs niet de reden kan zijn voor deze vreemde beslissing, wil ik

van de schepenen bevoegd voor facility en leefmilieu de ware reden kennen.

2. Mag ik ondanks deze beslissing het college toch verzoeken op deze beslissing terug te

komen? Ik wil daarvoor de motivatie uit de collegenota overnemen: "Vanuit menselijk en

ecologisch standpunt stelt de directie facility dan ook voor om over te stappen naar mens- en

milieuvriendelijke alkylaatbenzine".

- het antwoord van schepen J. de Bethune.

Bijlage

Type

20100510gr VRAAG B Caron ivm beslissing Formele bijlage

om niet over te stappen op mens- en

milieuvriendelijke benzine vr kleine machines v

verschillende directies

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p176/182


MAIL B Caron ivm beslissing om niet over te Formele bijlage

stappen op mens- en milieuvriendelijke benzine

vr kleine machines v verschillende directies

x

61 Vraag van raadslid J. Deweer omtrent het gebruik van standbeelden als

schietschijven tijdens het eerste Urban Golf Tornooi op 30 mei 2010.

Dossier: 10-186124

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala,

J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid J. Deweer omtrent het gebruik van standbeelden als schietschijven

tijdens het eerste Urban Golf Tornooi op 30 mei 2010, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk verleende op 9 april ll. toestemming

voor de organisatie van het "Eerste Kortrijkse Urban Golf Tornooi" op zondag 30 mei 2010.

In de Atlas van de Sport lezen wij dat de idee achter Urban Golf is dat iedereen moet kunnen

golfen. Het wordt dan ook gespeeld in de stad zelf, op straten, pleinen en in parken. De holes

worden vervangen door bloembakken, zitbanken, standbeelden die zich ter plaatse bevinden.

De stijl wordt omschreven als informeel, avontuurlijk en ietwat rebels.

Urban Golf wordt gespeeld met zachtere ballen, de "allmost golfbal", speciaal ontworpen om te

spelen in een stedelijke omgeving en om geen schade te berokkenen aan personen, gebouwen

of doelwitten die in zo weinig mogelijk slagen moeten worden geraakt.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p177/182


Op 30 mei a.s. zullen dus een aantal parken en plantsoenen in Kortrijk worden ingepalmd door

enthousiaste golfers die een uitgestippeld parcours met negen golflocaties, dat begint aan de

Drie Hofsteden en eindigt in het Begijnhofpark, moeten afwerken.

Wij vinden dit initiatief zeer lovenswaardig: de golfsport democratischer en toegankelijker maken

voor zoveel mogelijk aanhangers door de prijs zo laag mogelijk te houden en gebruik te maken

van de directe omgeving. Wel had men dan ook resoluut mogen kiezen voor een Vlaamse

naam: "Stadsgolf".

Onze tussenkomst gaat evenwel over het feit dat hier een zachte vorm van vandalisme

wordt toegelaten. Men gaat monumenten als schietschijf gebruiken! Urban Golf wordt dan

ook niet voor niks omschreven als "ietwat rebels"! Wij vinden evenwel in de notulen van het

Schepencollege niets terug over standbeelden die geraakt moeten worden. Wel lezen wij dat de

holes variëren van een boom, een zitbank tot een vuilniskorf... Geen sprake van monumenten

of standbeelden als doelwit.

Onze maatschappij vraagt de nodige eerbied op te brengen voor ons patrimonium, in casu de

standbeelden. Dit kan niet door ze te gebruiken als schietschijf. De "ietwat rebelse" stijl van

Urban Golf kan daarenboven een aantal figuren op bepaalde ideeën brengen die aanleiding

kunnen geven tot grovere daden van vandalisme.

De Gewestelijk Erfgoedambtenaar liet ons trouwens onlangs klaar en duidelijk weten geen

voorstander te zijn van het gebruik van standbeelden bij het beoefenen van Urban Golf.

Er wordt terecht met veel zorg omgesprongen met standbeelden en monumenten:

inventariseren, restaureren, inspecteren (monumentenwacht), in de kijker plaatsen

(monumentendag),... Er wordt daar veel geld aan besteed. Waarom dan toelaten dat ze worden

gebruikt als schietschijf bij een golfspel? Ware het niet anders gelopen indien het stadsbestuur

de adviesraad "Sculpturen in de stad" had geraadpleegd?

Daarom deze vier vragen:

1. Wist het stadsbestuur bij het verlenen van de vergunning dat ook standbeelden, zoals het

Groeningemonument, op 30 mei a.s. als schietschijf zullen worden gebruikt t.g.v. het "Eerste

Kortrijkse Urban Golf Tornooi"?

2. Wordt eraan gedacht aan de organisatoren te vragen andere doelwitten te bedenken dan de

standbeelden die ervoor werden uitgekozen?

3. Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen als de organisator dit eventueel niet doet?

4. Waarom werd de adviesraad "Sculpturen in de stad" door het stadsbestuur niet

geraadpleegd?"

- het antwoord van schepen C. Depuydt.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p178/182


Bijlage

Type

20100510gr VRAAG J Deweer omtrent het Formele bijlage

gebruik van standbeelden als schietschijven

tijdens het eerste Urban Golf Tornooi op 30 mei

2010

MAIL J Deweer - Vraag omtrent het gebruik Formele bijlage

van standbeelden als schietschijven tijdens het

eerste Urban Golf Tornooi

x

62 Vraag van raadslid P. Avijn om in samenwerking met de horeca in Kortrijk hun

vegetarische en biologische keuken bekend te maken.

Dossier: 10-186318

Aanwezig:

Waarnemend burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer

Schepenen : W. Maddens, S. Bral , G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, B. Caron, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala,

J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid P. Avijn om in samenwerking met de horeca in Kortrijk hun vegetarische

en biologische keuken bekend te maken, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Van 10 tot 17 juni is er weer de week van de biolandbouw.

Allerlei evenementen zullen ons attent maken op de biologische en vegetarische keuken.

Hoe kunnen we deze keuken het hele jaar door promoten?

We willen de discussie over geen vlees eten op een vaste dag in de week niet hernemen.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p179/182


Groen! deed vroeger zo'n voorstel in deze raad , maar werd hierbij niet gevolgd.

Ondertussen kent iedereen de internationale bekendheid die Gent met zijn donderdag veggiedag

verworven heeft en het succes van de organisatie EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) .

We worden dikwijls gevraagd of we weten welke horecazaken in Kortrijk vegetarische en

biologische schotels op de kaart hebben . Het blijft een moeilijke zoektocht.

Nu is er op de website van de stad Kortrijk een link "zoek je restaurant in Kortrijk" . Via deze link

kom je uit op resto.be en indien je daar 'vegetarisch' als keuze aanklikt, vind je twee adressen.

Klik je' biologisch' aan dan krijg je geen enkel adres. Terwijl zeker meer restaurants in onze stad

aandacht hebben voor dit soort keuken.

Als je Gent kiest op deze website heb je maar eventjes 27 adressen.

Vandaar dat veel vegetariërs Gent opzoeken voor een avondje uit eten.

Onze vraag is of de stad Kortrijk, in samenwerking met de horecasector, een initiatief kan

nemen om via een brochure en een link op de website deze gezonde keuken te promoten

zodat een deel van de restaurantbezoekers niet moet uitwijken naar een andere stad .Ook

voor de vele studenten die hier verblijven zou dit zeker een meerwaarde zijn."

- het antwoord van de schepenen J. de Bethune en A. Cnudde.

Bijlage

20100510gr VRAAG P Avijn om in

samenwerking met de horeca in Kortrijk hun

vegetarische en biologische keuken bekend te

maken

MAIL - Vraag P Avijn om in samenwerking

met de horeca in Kortrijk hun vegetarische en

biologische keuken bekend te maken

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

x

Mondelinge vragen:

___________________

- Raadslid J. Deweer vraagt om een deurpomp te plaatsen op de deur achter de raadsleden.

Dit wordt doorgegeven aan de directie Facility.

- Raadslid J. Deweer merkt op dat er een wapenschild op de borstwering over de Heulebeek

weg zou zijn. Dit vormt een gevaarlijke situatie.

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p180/182


Dit wordt doorgegeven via het Meldpunt.

- Raadslid M. Gheysens vraagt waarom er oranje dakpannen liggen op het oude

Streuvelshuis.

Schepen W. Maddens antwoordt dat hij dit zal nazien. Hij vermoedt dat dit in overleg met de

Dienst Monumenten en Landschappen gebeurd is.

- Raadslid E. Flo vraagt, n.a.v. het faillissement van 'Mijn Restaurant', of de waarborg tijdig

betaald werd en wat er zal gebeuren in geval van schade.

Burgemeester L. Lybeer antwoordt dat de borg niet betaald werd en dat er onmiddellijk contact

werd opgenomen met de curator.

- Raadslid P. Avijn merkt op dat de parking achter het Justitiehuis ingenomen wordt door

reclamewagens. Hij vraagt of de Stad daar iets kan tegen beginnen.

Schepen G. Leleu antwoordt dat hij zal onderzoeken wat de Stad kan ondernemen.

B1

Pensioenaanvraag statutair personeel (beroepsbrandweer).

Goedkeuren. Dossier: 10-184039

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p181/182


De zitting eindigt om 23.30 uur.

--------------------------------------

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

De Secretaris

De Voorzitter

G. HILLAERT L. LYBEER

maandag 17 mei 2010 16:34 - Doorlopend verslag 10/05/2010 p182/182