20111212gr agenda en memorie van toelichting.pdf - Stad Kortrijk

kortrijk.be

20111212gr agenda en memorie van toelichting.pdf - Stad Kortrijk

Stad Kortrijk

Zitting gemeenteraad van 12/12/2011

Agenda:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kenniscentrum Vlaamse Steden :

samenwerkingsovereenkomst

2012-2016.

Goedkeuren.

Commissie 1

Microsoft Innovation Centrum

Vlaanderen - oprichting.

Goedkeuren.

Commissie 1

Aanpassing meerjarenplan

brandweer 2002-2007.

Commissie 1

Wijziging OPZ-overeenkomst

2011.

Goedkeuren.

Commissie 1

Sluiting VZW (1) - verlenging.

Goedkeuren.

Commissie 1

Sluiting VZW (2) - verlenging.

Goedkeuren.

Commissie 1

Sluiting VZW (3) - verlenging.

Goedkeuren.

Commissie 1

OCMW. Verslag overlegcomité dd.

18 oktober 2011.

Aktename.

Commissie 1

Wijzigingen algemene

politieverordening 2011.

p8

p13

p25

p28

p30

p38

p46

p54

p55

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p1/302


10

11

12

13

14

15

16

Goedkeuren.

Commissie 1

Wijzigingen algemene

politieverordening 2011. BIS

Goedkeuren.

Commissie 1

Kortrijk Weide: aankoop gronden

(en loods), eigendom van de N.V.

FIF-FSI.

Goedkeuren.

Commissie 1

Aankoop 3.053m² grond gelegen

Izegemsestraat te Kortrijk-Heule

voor de realisatie van een fiets- en

voetgangersdoorgang.

Goedkeuren.

Commissie 1

Verkoop met biedingen

door het Aankoopcomité

van stadseigendom gelegen

Kortrijksestraat 29 - Stijn

Streuvelslaan 34 te Kortrijk-Heule.

Goedkeuren.

Commissie 1

Verkoop met biedingen

door het Aankoopcomité

van stadseigendom gelegen

Stasegemsesteenweg +110

(magazijn) te Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1

Kanaal Bossuit-Kortrijk:

vergunning voor inname

domeingoed met een

trappenconstructie en steiger.

Goedkeuren.

Commissie 1

Samenwerkingsovereenkomst

pilootproject Kortrijkse

theaterdecors.

p82

p87

p108

p117

p125

p135

p136

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p2/302


17

18

19

20

21

22

23

24

Goedkeuren.

Commissie 1

vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1

vzw CK*. Budget 2012.

Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1

vzw Feest in Kortrijk. Budget 2012.

Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1

Wijziging administratief

en geldelijk statuut

brandweerpersoneel.

Commissie 1

VZW Sportplus. Budget 2012.

Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 2

VZW Ontmoetingscentrum

Groeningeheem. Budget 2012.

Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 2

AGB Parko. Resultatenrekening

en jaarverslag 2010.

Commissie 2

Vervangen openbare verlichting

langs de Doorniksesteenweg

tussen de Lindenlaan en de brug

over de E17.

p144

p147

p148

p149

p171

p179

p182

p186

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p3/302


25

26

27

28

29

30

31

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Uitvoering quick-scan 1ste deel:

vervangen voorschakelapparatuur

van verlichtingstoestellen.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Overdracht van het Vlaamse

Gewest aan de Stad Kortrijk van

een deel van het fietspad t.h.v.

Rollegemsestraat te Bellegem.

Goedkeuren.

Commissie 2

Verlenging 'Nu-of-nooit'-

renovatiepremie Pluimstraat

en goedkeuren van reglement,

budget en methodiek 'Nu-of-nooit'-

renovatiepremie Overleie.

Commissie 2

Samenwerkingsovereenkomst

met 'De Poort vzw voor wonen en

werken' voor renovatiebegeleiding

bij de 'Nu-of-nooit'-premie.

Goedkeuren.

Commissie 3

OCMW Kortrijk. Budgetwijziging

nr. 1 2011.

Goedkeuren.

Commissie 3

Derde wijziging aan het budget

dienstjaar 2011.

Vaststellen.

Commissie 3

Voorlopige kredieten voor het

dienstjaar 2012. Machtiging aan

het College van Burgemeester en

Schepenen.

p187

p188

p190

p214

p217

p219

p221

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p4/302


32

33

34

35

36

37

38

39

Commissie 3

Gemeentelijk retributiereglement

vanaf 1 januari 2012.

Vaststellen retributiereglement.

Commissie 3

Gemeentebelasting opcentiemen

onroerende voorheffing.

Aanslagjaar 2012. Vaststellen

belastingreglement.

Commissie 3

Aanvullende gemeentebelasting

op de personenbelasting.

Aanslagjaar 2012. Vaststellen

belastingreglement.

Commissie 3

Belasting op afgifte van

administratieve stukken

(2012/2016). Intrekken en opnieuw

vaststellen.

Commissie 3

Intrekken belastingreglement

op de stand- en plaatsrechten

Groothandelsmarkt Vier Linden

met ingang van 1 januari 2012.

Commissie 3

Belasting op de voor het publiek

toegankelijke ruimten van

commerciële vestigingen in het

centrum van Kortrijk. Intrekken en

opnieuw vaststellen.

Commissie 3

Belasting op de huis-aanhuis

verspreiding van nietgeadresseerde

publiciteitsbladen:

wijziging belastingreglement.

Commissie 3

Belastingreglement op het

straatparkeren. Vaststellen.

p222

p225

p225

p226

p229

p230

p236

p238

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p5/302


40

41

42

43

44

45

46

47

Commissie 3

Dotatie aan de politiezone Vlas

2012.

Vaststellen.

Commissie 3

Samenwerkingsovereenkomst

Opvoedingswinkel - Vormingplus

Midden en Zuid West-Vlaanderen.

Goedkeuren.

Commissie 3

vzw De Warande. Budget 2012.

Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 3

vzw Toerisme Kortrijk. Budget

2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 3

VZW Ontmoetingscentra Kortrijk.

Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 3

Stedenfonds: addendum

4 behorende bij de

beleidsovereenkomst tussen de

Vlaamse Gemeenschap en de

stad Kortrijk voor de periode van

2008-2013.

Goedkeuren.

Commissie 3

Strategisch Veiligheids- en

Preventieplan Kortrijk voor

de periode 01.07.2011 t.e.m.

31.12.2011.

Goedkeuren.

Commissie 3

Investeringstoelage aan

sportclubs.

p243

p245

p249

p250

p252

p253

p256

p292

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p6/302


48

49

50

Betaalbaarstelling.

Commissie 3

Overeenkomst netwerkverbinding

Kortrijk-Kuurne in het

kader van de opstart van de

hulpverleningszone Fluvia.

Goedkeuren.

Commissie 3

Subsidie Toerisme Vlaanderen

voor I-Points: voorwaarden.

Goedkeuren.

Commissie 3

Koninklijke Academie voor

Schone Kunsten. Aankoop

didactisch materiaal.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

p293

p298

p300

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p7/302


Memorie van toelichting:

1 Kenniscentrum Vlaamse Steden : samenwerkingsovereenkomst 2012-2016.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-252385

Directie: Strategische Cel - Dossierbehandelaar: Patricia Ghekiere

Email: Patricia.Ghekiere@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 74

Samenvatting:

Op 16 november 2006 stemde de gemeenteraad in met de samenwerkingsovereenkomst

tussen de stad Kortrijk en de VVSG m.b.t. de oprichting van een Kenniscentrum Vlaamse

Steden. Deze samenwerkingsovereenkomst trad in werking op 1 januari 2007 voor een periode

van 5 jaar en loopt dus ten einde op 31 december 2011. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden,

de VVSG en de centrumsteden hebben hun samenwerking in de afgelopen maanden grondig

geëvalueerd. Er wordt voorgesteld om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten

tussen de centrumsteden en de VVSG, voor een periode van 5 jaar, met ingang van 1 januari

2012. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is een interlokale vereniging, met als doel om

de aanwezige kennis in de centrumsteden inzake stedelijke ontwikkelingen te vergaren, te

ontsluiten en te gebruiken om zowel het eigen beleid in de steden als het stedelijke beleid

van de centrale overheden (Vlaanderen, België, Europa) te inspireren. Het Kenniscentrum

werkt rond verschillende facetten van stedelijkheid : 1. identiteit van steden 2. diversiteit en

sociaal kapitaal 3. dynamiseren en economische hefbomen 4. fysieke en sociale vernieuwing

5. stedelijk burgerschap 6. bestuurlijke capaciteit en organiserend vermogen. Voor steden met

een inwonersaantal tussen 70.000 en 100.000 inwoners, bedraagt de jaarlijkse bijdrage 13.000

EUR.

Beschrijving:

We verwijzen naar :

- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

- het gemeentedecreet;

- het besluit van de gemeenteraad van 16 november 2006 m.b.t. het instemmen met

de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Kenniscentrum

Vlaamse Steden;

- de evaluatie van de interlokale vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

2007-2011;

- de missie, de rollen, partners en organisatie van het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Samen met de andere centrumsteden wil Kortrijk in haar zoektocht naar innovatieve

antwoorden op de huidige maatschappelijke problemen in de stad overgaan tot een tweede

termijn van samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Het Kenniscentrum Vlaamse steden kan volgend takenpakket opnemen :

- de kennis die in de steden aanwezig is, alsook in andere Europese steden,

ontsluiten, ontwikkelen en delen;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p8/302


- vanuit de meerwaarde als gevolg van die kennisverwerving, de samenwerking tussen

de Vlaamse steden bevorderen als steun voor een innovatief, effectief en efficiënt

lokaal stedelijk beleid;

- vanuit die kenniswerking beleidsacties opzetten om op alle overheidsniveaus

(inclusief Europa) te werken aan een meer en beter op stedelijkheid gericht beleid.

Gelet op het statutair doel van de vzw VVSG en de vele kennis die bij de vzw VVSG aanwezig

is en gelet op de beheersmatige rol die de vzw VVSG kan verzorgen, is het aangewezen dat

ook de vzw VVSG bij de samenwerkingsovereenkomst betrokken is. Aan de raad van bestuur

van de VVSG zal voorgesteld worden om de nodige beslissingen hieromtrent te nemen.

We stellen voor om de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw VVSG en de stad Kortrijk

met betrekking tot de interlokale vereniging 'Kenniscentrum Vlaamse Steden met ingang van 1

januari 2012 voor een periode van 5 jaar goed te keuren.

Budget:

Bijdrage van 13.000 EUR per jaar. artikel 104/123-48 (2012 > 2016)

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse centrumsteden (waaronder Kortrijk) en de

vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten m.b.t. de oprichting van een interlokale

vereniging 'Kenniscentrum Vlaamse Steden' goed te keuren, waarvan het inhoudelijk gedeelte

luidt als volgt :

"1. Doel, Naam en Zetel

1.1. Doel

De doelstelling van de interlokale vereniging is om de aanwezige kennis in de Centrumsteden

inzake stedelijke ontwikkelingen te vergaren, te ontsluiten en te gebruiken om zowel het eigen

beleid in de steden als het stedelijke beleid van de centrale overheden (Vlaanderen, België,

Europa) te inspireren. Daarvoor zal de interlokale vereniging:

- de kennis en de ervaringen die in de steden reeds aanwezig is beter ontsluiten

en breder delen, alsook de ervaringen in andere Europese steden gebruiken in

Vlaanderen (kenniswerking);

- de samenwerking tussen de Vlaamse steden bevorderen als steun voor een

innovatief, effectief en efficiënt lokaal stedelijk beleid (samenwerking);

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p9/302


- beleidsacties opzetten om op alle overheidsniveaus (inclusief het Europese) en in

de Vlaamse samenleving te werken aan een meer en beter op stedelijkheid gericht

beleid (actiegericht);

en dit voor de verschillende facetten van stedelijkheid:

1. Identiteit van steden (samenwerking - profilering; stad - platteland; stadsregionale

aanpak; relatie stad met rand; rasterstad; ...)

2. Diversiteit en sociaal kapitaal (sociale cohesie en integratie;...)

3. Dynamiseren en economische hefbomen (stedelijke economie; cultuur en educatie

als hefbomen; ...)

4. Fysieke en sociale vernieuwing (woonmarkt; woonverdichting; publieke ruimte;...)

5. Stedelijk burgerschap (betrokkenheid; verantwoordelijkheid van burgers;

wijkbeheer;...)

6. Bestuurlijke capaciteit en organiserend vermogen (integraal beleid;

projectmanagement; ICT; strategisch management;...)

1.2. Naam

De Samenwerkingsovereenkomst zal worden aangeduid met de naam 'Interlokale Vereniging

Kenniscentrum Vlaamse Steden'

1.3. Zetel

De Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden heeft haar zetel bij de vzw VVSG,

gevestigd te 1030 Brussel, Paviljoenstraat 9.

2. Beheerscomité en taken

2.1. Beheerscomité

Elke centrumstad en de vzw VVSG vaardigt één effectief lid en één plaatsvervanger af om

zitting te nemen in het comité dat het beheer zal voeren over de Samenwerkingsovereenkomst

(het "Beheerscomité"). De hoedanigheid van effectief lid als vertegenwoordiger van de

Centrumsteden in het Beheerscomité is die van Burgemeester. De hoedanigheid van

plaatsvervanger is die van lid van het college van burgemeester en schepenen van de

betrokken stad. Voor de vzw VVSG worden de voorzitter en de directeur afgevaardigd als

effectief en plaatsvervangend lid. Het mandaat van de leden van het Beheerscomité is

onbezoldigd. Bij de aanvang van deze overeenkomst worden de personen genomineerd als lid

van het Beheerscomité, zoals vermeld in Bijlage 3 bij deze Overeenkomst.

2.2. Taken

Het Beheerscomité is bevoegd om te overleggen over de wijze waarop de Overeenkomst

wordt uitgevoerd. Het Beheerscomité heeft tot taak de Centrumsteden en de vzw VVSG

op regelmatige tijdstippen te informeren over de werking van het Kenniscentrum. Het

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p10/302


Beheerscomité stelt de begroting en de rekeningen van de Interlokale Vereniging

'Kenniscentrum Vlaamse Steden' vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden

van de Centrumsteden en de vzw VVSG. Het Beheerscomité legt het jaarlijks actieplan vast en

zal jaarlijks de werking van het Kenniscentrum en de jaarrekening grondig evalueren op basis

van de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden van de Centrumsteden en de Raad van

Bestuur van de vzw VVSG.

2.3. Organisatie

De organisatie van de werkzaamheden van het Beheerscomité wordt geregeld in het

huishoudelijk reglement, zoals aangehecht in bijlage 4 bij deze Overeenkomst.

3. Dagelijks Bestuur

3.1. Dagelijks Bestuur

Ter bevordering van een efficiënte werking van het "Kenniscentrum Vlaamse Steden" wordt

een Dagelijks Bestuur samengesteld, bestaande uit de voorzitter en ondervoorzitter van de

vereniging, een vertegenwoordiging van de stadssecretarissen, de afgevaardigde van de vzw

VVSG, aangevuld met telkens een vertegenwoordiging van de groep ontvangers (financieel

beheerders) van de Centrumsteden en van de groep OCMW's van de Centrumsteden. Het

mandaat van de leden van het Dagelijks Bestuur is onbezoldigd. De stadssecretarissen

kunnen als plaatsvervanger de adjunct-stadssecretaris of een ander personeelslid van de

stad aanduiden. Bij de aanvang van deze overeenkomst worden de personen genomineerd

als lid van het Dagelijks Bestuur, zoals vermeld in Bijlage 5 bij deze Overeenkomst Het

Dagelijks Bestuur heeft als taak de werking van het Beheerscomité van het Kenniscentrum

voor te bereiden en te ondersteunen. Het Dagelijks Bestuur wordt daarvoor bijgestaan door

verschillende werkgroepen.

3.2. Organisatie

De oproeping en besluitvorming van het Dagelijks Bestuur wordt georganiseerd overeenkomstig

de bepalingen in bijlage 6 bij deze Overeenkomst.

3.3. Werkgroepen

De werkgroepen hebben als doel het concrete denkwerk over thema's en facetten van

stedelijkheid te verrichten. Bij de samenstelling zullen zowel stedelijke personeelsleden (b.v.

stedenfondscoördinatoren; OCMW-deskundigen; enz.) als externe deskundigen betrokken

worden.

4. Beherende instantie

4.1. VVSG

De vzw VVSG wordt aangesteld als beherende instantie. Een beheersovereenkomst tussen

de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden en de vzw VVSG regelt enerzijds

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p11/302


de beheerstaken inzake financiën, administratieve verplichtingen en personeel van het

Kenniscentrum en anderzijds de daaraan verbonden vergoeding voor de geleverde prestaties.

De beheersovereenkomst wordt goedgekeurd door het Beheerscomité.

4.2. Toewijzen externe onderzoeksopdrachten

Het Kenniscentrum kan ten alle tijde onderzoeksopdrachten uitbesteden aan universiteiten of

andere onderzoekscentra. De toewijzing ervan zal steeds gebeuren op basis van een open

kandidatuurstelling en objectieve criteria.

4.3. Eigenaarschap

De auteursrechten en de intellectuele eigendom van het verrichte werk worden beheerd door

het Beheerscomité van de interlokale vereniging 'Kenniscentrum Vlaamse Steden'.

5. Bijdrage

De Centrumsteden en de VVSG vzw dragen voor 2012 een basisbedrag bij voor de financiering

van de interlokale vereniging. Steden onder de 70.000 inwoners dragen elk 10.000 euro

bij. Steden vanaf 70.000 tot 100.000 inwoners dragen elk 13.000 euro bij. Steden boven de

100.000 inwoners en de vzw VVSG dragen elk 16.000 euro bij. Met ingang van het lidgeld

2013 worden de bovengenoemde bedragen geïndexeerd. Als referentie wordt het indexcijfer

van de consumptieprijzen van mei gebruikt. De aanpassing aan de index wordt jaarlijks

meegedeeld aan de Deelnemende Besturen ten laatste op 1 juli van het jaar voorafgaand aan

het werkjaar waarop de lidmaatschapsbijdrage van toepassing is. Het Beheerscomité kan elke

andere aanpassing van de bijdragen dan de indexaanpassing voorstellen maar deze moet

dan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de deelnemende stadsbesturen en de VVSG.

De bijdragen zullen vanuit het Beheerscomité ten laatste tegen 30 juni opgevraagd worden

aan de Deelnemende Partijen. Daarnaast zal het Beheerscomité externe financiering (bij de

Vlaamse, federale, Europese overheid en bij andere, ook particuliere, instanties) verzamelen

om de werking te financieren.

6. Boekhouding

Het financieel boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op 31 december van ieder

jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het Beheerscomité een inventaris en een

ontwerp van jaarrekening op. In principe worden jaarlijkse overschotten overgedragen naar het

volgende boekjaar. Het Beheerscomité legt uiterlijk negentig kalenderdagen na het afsluiten

van de boekhouding de inventaris en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad

van iedere Centrumstad en de Raad van Bestuur van de vzw VVSG. Naar aanleiding daarvan

brengt het lid van het Beheerscomité van de respectievelijke Centrumstad verslag uit bij de

gemeenteraad met betrekking tot de evaluatie van het gevoerde beleid van het Kenniscentrum

Vlaamse Steden. Meer in het bijzonder wordt verslag uitgebracht over:

- de mate van realisatie van doelstellingen;

- de financiële repercussies, de financiële controle;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p12/302


- de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.

Hetzelfde geldt voor het lid van het Beheerscomité voor de vzw VVSG.

7. Looptijd

Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en eindigt na een termijn van vijf jaar.

De duur kan telkens verlengd worden met maximaal vijf jaar bij beslissing van de gemeenteraad

van de Centrumsteden en van de Raad van Bestuur van de vzw VVSG.

8. Ontbinding

Op verzoek van drievierde van het aantal Deelnemende Partijen, en aan de hand van de

daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan het Beheerscomité voorstellen aan

alle Centrumsteden en de vzw VVSG om over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de

'Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden'. Bij ontbinding overeenkomstig de

voorgaande bepaling of bij niet-verlenging door drievierde van het aantal Deelnemende Partijen

van de duur van de Interlokale Vereniging 'Kenniscentrum Vlaamse Steden' worden de reserves

verdeeld onder de Centrumsteden en de vzw VVSG a rato van de geleverde bijdrage.

9. Kennisgevingen

Iedere kennisgeving, verzoek, eis of andere communicatie onder deze Overeenkomst zal

schriftelijk geschieden en door middel van een e-mail gericht aan de relevante partij ter attentie

van de daartoe aangewezen persoon genoemd in Bijlage 7 bij deze Overeenkomst.

10. Rechtskeuze en Jurisdictie

10.1. Rechtskeuze

Deze overeenkomst en de interpretatie daarvan worden beheerst door het Belgisch recht.

10.2. Jurisdictie

Geschillen die uit deze Overeenkomst mochten voortvloeien, worden exclusief voorgelegd aan

de rechtbanken van Brussel, België."

2 Microsoft Innovation Centrum Vlaanderen - oprichting.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-255394

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Geert Hillaert

Email: Geert.Hillaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 73

Samenvatting:

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p13/302


Reeds geruime tijd lopen gesprekken tussen Microsoft, het Vlaams Gewest, de steden Genk

en Kortrijk mbt de oprichting van een MIC-Vlaanderen toegespitst op de gezondheidszorg.

Van meetaf aan is voorzien om MIC-Vlaanderen decentraal uit te bouwen, met een vestiging

in Kortrijk en in Genk. De voorbereidingen zitten thans in een stroomversnelling, vermits

het nieuwe centrum vanaf 1 januari operationeel zou moeten worden. Aan de stad Kortrijk

wordt gevraagd toe te treden tot "Microsoft Innovation Center Vlaanderen vzw", afgekort "MIC

Vlaanderen vzw". De vereniging stelt zich tot doel om de ontwikkeling van de regio Vlaanderen

te stimuleren op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door middel van:

- sensibilisering, informatie en vorming op het vlak van ICT; - het verstrekken van adviezen

en begeleiding aan bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van informaticatoepassingen

met sterk ontwikkelingspotentieel; - de begeleiding van startende ICT-ondernemingen die

prioritair activiteiten ontwikkelen op het vlak van e-health. Meer algemeen zal de vereniging

haar activiteit kaderen in de Vlaamse strategie 'Vlaanderen in Actie' en de beleidsvisie inzake

gezondheidszorg. Financiering van de werking van het MIC Vlaanderen: Er wordt uit gegaan

van een eerste projectperiode van drie jaar (2012 – 2014), waarbij de inbreng als volgt is

voorzien: . Vlaamse overheid: 472 500 € per jaar . stad en regio Kortrijk: 101 250 € per jaar .

stad Genk: 101 250 € per jaar . Microsoft: 405 000 € per jaar . andere (oa private sponsors):

270 000 € per jaar. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd : - op te treden als stichtend lid van

de VZW MIC Vlaanderen - de statuten van de vzw MIC Vlaanderen goed te keuren - maximum

2 bestuurders aan te duiden namens de stad Kortrijk.

Beschrijving:

Participatie van de stad Kortrijk in de vzw Microsoft Innovation Center Vlaanderen

Ter situering:

- De economische ontwikkeling van de regio en de Stad Kortrijk is gericht op innovatie en

creatie. In overeenstemming met de brede internationale context houdt dit een omslag in van

een industriële productie-economie naar een innovatieve maak- en kenniseconomie.

Vele bedrijven uit de regio volgen consequent deze koers en zijn daardoor toonaangevend

in hun sector. De overheid - van Europees tot lokaal - kan een faciliterende rol spelen om

deze dynamiek te versterken. De gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot de creatie van

nieuwe tewerkstelling en nieuwe ondernemingen in de regio.

- Eén van de belangrijke groeisectoren voor de toekomst is de zorgverstrekking (Health

Care) in de brede betekenis van het woord. Op dit terrein wil Vlaanderen nieuwe ontwikkelingen

genereren, ondermeer via Flanders Care.

Om als stad en regio op een relevante manier bij te dragen tot vernieuwende economische

ontwikkelingen is het belangrijk dat er regionale competenties aanwezig zijn, dat in lijn gewerkt

wordt met andere overheden en dat externe expertise de nodige inhoudelijke impulsen geeft.

- De regio Kortrijk beschikt over vele competenties om op een succesvolle wijze

initiatieven te ontplooien en nieuw ondernemerschap te creëren op dit werkterrein.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p14/302


Ondernemingen zoals Barco, Televic, Dzine zijn actief op het vlak van Health-Care; de hogere

onderwijsinstellingen uit de stad zijn actief op het vlak van beeldvorming, gezondheidszorg,

bestrijding van cybercriminality en vele andere facetten die tot de kern of de randfactoren

inzake Health Care behoren; en - niet in het minst - beschikt de regio met AZ Groeninge en de

zorgcampus H. Hart over twee toonaangevende spelers op het concrete werkterrein.

- de Stad en de regio Kortrijk opereren waar mogelijk in concordantie met de Vlaamse

en de provinciale instanties, wat moet leiden tot een bredere inzet van middelen, sterkere

hefboomeffecten en grotere kansen op performante resultaten.

VIA 2020 zet sterk in op de uitbouw van Vlaanderen als technologieregio en op de uitbouw van'

Medisch Centrum' Vlaanderen.

- Naast de eigen beschikbare competenties is de toegevoegde waarde van externe actoren

een derde belangrijke factor. Microsoft biedt aan regio's unieke expertise aan in de vorm van

partnerschappen in economische IT-ontwikkelingsprojecten met als doel in de regio start-ups

en nieuwe bedrijfsactiviteit te realiseren. Microsoft gaat hiervoor partnerschappen aan met de

regio's zelf en met belangrijke regionale actoren waarbij Microsoft zijn hooggespecialiseerde

expertise, zijn wereldwijde ervaring in economische ontwikkeling ( wereldwijd heeft Microsoft

reeds een 100 tal MIC's samen met partners opgestart) en zijn wereldwijd netwerk van experten

inbrengt.

- De samenwerking krijgt vorm via de oprichting van een VZW waarin de partners

gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de realisatie van de doelstellingen.

Het aanbod van Microsoft is uniek, andere spelers op gebied van IT platformen bieden geen

dergelijk open partnermodel aan en beschikken ook niet over een dergelijke visie en benadering

van regionale economische IT eco-systeemontwikkeling.

De werking van het MIC gaat uit van een open marktbenadering.

- In een eerste fase heeft de Vlaamse overheid een 'letter of inent' ondertekend met

Microsoft, voor de oprichting van een MIC-Vlaanderen toegespitst op de gezondheidszorg.

Van meetaf aan is voorzien om MIC-Vlaanderen decentraal uit te bouwen, met een vestiging in

Kortrijk en in Genk. Vlaanderen heeft ook principieel beslist om gedurende 3 jaar een toelage

van 475.000 € / jaar ter beschikking te stellen van het project.

In een tweede fase dient thans een rechtspersoon te worden opgericht waarin Kortrijk, Genk

en Microsoft de stichtende leden zijn. De nieuwe rechtspersoon zal zijn maatschappelijke zetel

in Brussel hebben en zal beschikken over twee uitbatingzetels, respectievelijk in Kortrijk en

in Genk. In een latere tijd kunnen andere partners uit de regionale, de private en de publieke

sector toetreden om tot een evenwichtige, competente en slagvaardige organisatie te komen.

- In dit verband verwijzen we naar artikel 195 van het gemeentedecreet, die de oprichting

van of deelname aan een vzw, die bijdraagt tot het gemeentelijk belang zonder dat er sprake is

van overdracht van een gemeentelijke taak, toelaat.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p15/302


Het organogram vzw en werking MIC Vlaanderen en de corporate governance principes :

Het MIC Vlaanderen gaat uit van een open marktbenadering die op verschillende niveaus

een participatie van private bedrijven toelaat en dit zowel via financiële participaties en

betrokkenheid bij het beheer van de vzw als via calls op gebied van projectontwikkelingen /

businessontwikkeling. Het MIC-Vlaanderen streeft naar een breed maatschappelijk draagvlak

waardoor Vlaamse en regionale spelers direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan het

realiseren van de doelstellingen.

De vzw wordt opgericht met 6 bestuurders, deze mandaten worden voorbehouden voor

Microsoft (2), als aanbieder van de unieke expertise en de vertegenwoordigers van de steden /

regio's Kortrijk (2) en Genk (2). Naarmate de vereniging groeit, kan het aantal bestuurders

opgetrokken worden tot maximaal tien; de vier overige mandaten zijn voorbehouden voor

bestuurders uit de private sector of vertegenwoordigers van Vlaamse publieke actoren. Het

bestuur van de vzw wordt aangevuld met experten zonder stemrecht, zoals het IBBT, Flanders

Care, ...

Binnen de schoot van de vereniging kan de raad van bestuur een directiecomité aanstellen, met

een vertegenwoordiger van Microsoft en van de regio's Kortrijk en Genk.

Het aantrekken van de private partners zal gebeuren op basis van een call uitgaande van de

VZW MIC Vlaanderen waarbij de raad van bestuur van de vzw de modaliteiten voor participatie

van de private partners verder zal uitwerken. Tot deze modaliteiten kan ook deelname aan het

bestuur van de vzw MIC Vlaanderen behoren.

Daarnaast wordt op het Vlaamse niveau een adviesraad opgericht die zal samengesteld zijn

uit partners die op strategisch niveau een rol spelen in de ontwikkeling van IT health care. De

modaliteiten voor deelname aan deze adviesraad worden uitgewerkt door de raad van bestuur

van de vzw.

Op niveau van deze regio's worden eveneens adviesraden opgericht waarin de relevante

regionale actoren vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur van de vzw zal de modaliteiten

voor participatie aan deze adviesraden uitwerken.

Financiering van de werking van het MIC Vlaanderen:

Er wordt uit gegaan van een eerste project periode van drie jaar zijnde van 2012 tot en met

2014, waarbij de inbreng als volgt is voorzien:

. Vlaamse overheid: 472 500 € per jaar

. stad en regio Kortrijk: 101 250 € per jaar

. stad Genk: 101 250 € per jaar

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p16/302


. Microsoft: 405 000 € per jaar

. andere (oa private sponsors): 270 000 € per jaar.

De actieradius van de Kortrijkse afdeling van MIC-Vlaanderen overschrijdt duidelijk de grenzen

van de stad. Daarom is het aangewezen dat ook de intercommunale Leiedal, die mee instaat

voor de streekontwikkeling tot de stichtende leden toetreedt.

Om een raad van bestuur van zes leden te kunnen samenstellen, moeten er minstens

zeven leden zijn in de vereniging; om deze reden kan gevraagd worden dat de toekomstige

bestuurders ook lid van de vzw worden.

Conform de bepalingen van het gemeentedecreet behoort de oprichting, toetreding en het

aanduiden van vertegenwoordigers tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Budget:

art. 511/321-01 - 101.250 €

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Op te treden als stichtend lid van de VZW MIC Vlaanderen.

2. De statuten van de vzw MIC Vlaanderen goed te keuren als volgt :

'De hierna vermelde personen, allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen om onder

elkaar en met allen die later zullen toetreden onder de volgende voorwaarden een vereniging

zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij wet

van 2 mei 2002.

1. de stad GENK

hier vertegenwoordigd door

2. de stad KORTRIJK

hier vertegenwoordigd door

de intercommunale LEIEDAL

hier vertegenwoordigd door

3. MICROSOFT, n.v., met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Corporate Village, Da

Vincilaan, 3;

hier vertegenwoordigd door

TITEL I

Naam, zetel, middelen, duur

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p17/302


Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "Microsoft Innovation Center Vlaanderen'", afgekort "MIC

Vlaanderen".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder

winstoogmerk" of de afkorting "vzw"

Artikel 2

De vereniging stelt zich tot doel om de ontwikkeling van de regio Vlaanderen te stimuleren op

het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door middel van:

- sensibilisering, informatie en vorming op het vlak van ICT;

- het verstrekken van adviezen en begeleiding aan bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling

van informaticatoepassingen met sterk ontwikkelingspotentieel;

- de begeleiding van startende ICT-ondernemingen die prioritair activiteiten ontwikkelen op

het vlak van e-health.

Meer algemeen zal de vereniging haar activiteit kaderen in de Vlaamse strategie ?Vlaanderen

in Actie' en de beleidsvisie inzake gezondheidszorg.

Voor zover nodig of nuttig voor het verwezenlijken van haar doel mag de vereniging personeel

aanwerven, roerende en onroerende goederen gebruiken, bezitten, beheren, huren, in

eigendom of bewaring hebben, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar

doel rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn.

Artikel 3

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te,.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Brussel.

De maatschappelijke zetel kan worden verplaatst door beslissing van de algemene vergadering.

De vereniging beschikt thans over twee uitbatingszetels, respectievelijk in Genk en Kortrijk.

Hun locatie wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II

Leden

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p18/302


Artikel 5

De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden hebben.

De bepalingen van deze statuten hebben alleen betrekking op eerstgenoemden.

Artikel 6

Het aantal leden moet ten minste drie bedragen.

De eerste leden zijn de ondertekenaars van deze statuten.

De leden zijn onderverdeeld in vijf groepen:

Groep A:

Groep B:

Groep C:

Groep D:

Groep E:

publieke actoren regio Genk

publieke actoren regio Kortrijk

Microsoft en aanverwante ondernemingen of hun rechtsopvolgers

leden uit de private sector

andere leden uit de publieke sector

Artikel 7

Nieuwe leden worden aanvaard bij beslissing van de raad van bestuur, die vastlegt tot welke

groep ze behoren.

De toegetreden effectieve leden hebben dezelfde rechten en plichten als de eerste leden van

de vereniging, zodra ze de jaarlijkse ledenbijdrage hebben betaald.

Artikel 8

Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde in geval van overlijden of

rechtsonbekwaamheid van een lid dat natuurlijk persoon is of van de ontbinding,fusie, splitsing

of faillissement van een lid dat rechtspersoon is.

Elk lid kan uit de vereniging treden door het indienen van zijn schriftelijk ontslag bij de raad van

bestuur op het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Een lid kan slechts door de algemene vergadering en met twee derde van de stemmen worden

uitgesloten.

De raad van bestuur kan de rechten van een lid schorsen indien hij zijn verbintenissen ten

aanzien van de vereniging niet nakomt.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p19/302


Artikel 9

De raad van bestuur fixeert voor elk van de aandeelhoudersgroepen de jaarlijkse ledenbijdrage.

De maximum bijdrage voor effectieve leden bedraagt vierhonderd negenennegentig euro (499

EUR).

TITEL III

De algemene vergadering

Artikel 10

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.

Artikel 11

De algemene vergadering is bevoegd voor de wijziging der statuten, de benoeming en afzetting

van bestuurders, de goedkeuring van rekeningen en begrotingen, het verlenen van kwijting

aan de bestuurders, de vrijwillige ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van leden, het

opstellen van een huishoudelijk reglement.

Artikel 12

De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen.

De bijeenroeping gebeurt door de raad van bestuur bij eenvoudig schrijven of e-mail ten minste

tien dagen vooraf. De oproeping bevat de volledige dagorde van de vergadering.

Naast de jaarlijkse algemene vergadering kan de voorzitter ook bijzondere algemene

vergaderingen bijeenroepen wanneer het belang van de vereniging dit vereist of wanneer één

vierde van de leden, die minstens uit twee ledengroepen komen, hierom verzoeken.

Elk lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen, maar ieder lid kan slechts drager

zijn van één volmacht.

Artikel 13

De vergadering kan enkel rechtsgeldig beslissen indien minstens de helft van de groepen A, B

en C aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien bij een eerste oproeping dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe

vergadering bijeengeroepen waarbij dit quorum niet meer geldt.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p20/302


Er kunnen enkel beslissingen genomen worden over punten die uitdrukkelijk op de dagorde

vermeld staan. Behalve in de gevallen bepaald in art. 8, 12, 20 en 26 quater van de wet van 27

juni 1921, gewijzigd bij wet van 2 mei 2002, kan de vergadering ook rechtsgeldig beslissen over

punten die niet op de agenda staan indien de helft van de leden aanwezig zijn en twee derden

met de aanpassing van de agenda instemmen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige of

vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten het anders

bepalen.

Een wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid, de vastlegging van de jaarlijkse

ledenbijdrage of de aanvaarding van een huishoudelijk reglement kan enkel worden

doorgevoerd indien de meerderheid van de leden van groepen A, B en C hiermee instemmen.

Voor een wijziging van de statuten geldt bovendien artikel 8 van de hoger vermelde vzw

wetgeving.

Artikel 14

De leden ontvangen de notulen van de algemene vergadering ten laatste één maand na de

vergadering.

Derden kunnen schriftelijk kopie van beslissingen opvragen aan de raad van bestuur.

TITEL IV

De raad van bestuur

Artikel 15

De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur.

Hij oefent alle bevoegdheden uit die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn

voorbehouden en neemt het dagelijks beheer van de vereniging waar.

Artikel 16

De raad van bestuur bestaat uit maximaal tien leden, die geen lid van de vereniging hoeven te

zijn en die verkozen worden voor een termijn van drie jaar.

Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal effectieve leden van de vereniging.

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie personen.

Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit

slechts twee personen.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p21/302


Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd.

De groepen A, B en C dragen elk twee bestuurders voor, hierna genoemd de A, B of C-

bestuurders

De overige bestuurders worden gekozen uit de groepen D en E, hierna genoemd de D of E-

bestuurders.

Uittredende leden zijn opnieuw verkiesbaar.

De raad kan zich laten bijstaan door externe personen, zoals experten, waarnemers

van de Vlaamse Regering, vertegenwoordigers van stakeholders, een secretaris en een

penningmeester.

Zij hebben geen stemrecht.

Indien een bestuurder ontslag neemt, benoemt de raad van bestuur voorlopig een vervanger op

voordracht van de groep waaruit de ontslagnemende bestuurder komt. Op de eerst volgende

algemene vergadering gebeurt de definitieve vervanging.

Artikel 17

De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en twee ondervoorzitters.

De voorzitter is een A- of B-bestuurder.

De ondervoorzitters zijn A-, B- of C-bestuurders.

Artikel 18

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter bij eenvoudig schrijven of digitaal bericht,

minstens tien dagen vooraf. De oproeping bevat de volledige dagorde van de vergadering.

Bij verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door de A- of B-ondervoorzitter.

Artikel 19

De raad van bestuur kan enkel beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, waaronder een A, B en C-bestuurder.

Bestuurders die niet aan een vergadering kunnen deelnemen kunnen een volmacht geven aan

een andere bestuurder; niemand kan houder zijn van meer dan één volmacht.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p22/302


Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen; bij staking van

stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Beslissing met betrekking tot de uitbatingszetels kunnen enkel worden genomen met de

goedkeuring van de bestuurders van de groepen A en B.

Artikel 20

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging, zonder bijzondere machtiging

van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen met

inbegrip van de daden van beheer en van beschikking en voor alles wat niet tot de bevoegdheid

van de algemene vergadering behoort.

De vereniging is ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gezamenlijke

handtekening van twee bestuurders, waaronder één van A- of B-bestuurder en één van C-

bestuurder.

Artikel 21

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering wordt

goedgekeurd.

Het wordt ondertekend door de voorzitter en de persoon die het secretariaat waarneemt.

TITEL V

dagelijks bestuur

Artikel 22

De raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of aan een

directiecomité.

De gedelegeerd bestuurder behoort tot de groepen A of B of C.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is niet verenigbaar met het voorzitterschap.

Indien een directiecomité wordt geïnstalleerd, bestaat het uit een A-, B- en C-

vertegenwoordiger, aangevuld met de operationele directeur.

Het voorzitterschap berust bij de A- of B-bestuurder.

Het directiecomité beslist bij éénparigheid van zijn leden; indien zij niet tot een akkoord komen,

wordt het punt voorgelegd aan de raad van bestuur.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p23/302


Bij vrijwillig ontslag van een gedelegeerd bestuurder of een lid van het directiecomité zorgt de

raad van bestuur voor zijn vervanging.

Artikel 23

De raad van bestuur kan een operationeel directeur aanstellen op gezamenlijk voorstel van de

A-, B- en C-bestuurders.

De raad bepaalt de opdracht, de verantwoordelijkheid, het statuut en de vergoeding voor de

operationele directeur.

TITEL V

Financiële inkomsten, rekening, begroting

Artikel 24

De vereniging put haar bestaansmogelijkheden uit lidgelden, subsidies, legaten, diensten en

alle mogelijke andere inkomsten die conform zijn met het doel van de vereniging.

Artikel 25

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot 31 december 2012.

Elk jaar geeft de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap over zijn beleid

tijdens het afgelopen dienstjaar.

De raad stelt de rekening vast van het vorig boekjaar en maakt de begroting op voor volgend

jaar.

Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

TITEL VI

Ontbinding, vereffening

Artikel 26

In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na de vereffening

van de schulden en de aanzuivering der lasten, overgedragen aan één of meerdere initiatieven

met een gelijkaardig doel als de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.

Artikel 27

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p24/302


Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is de wetgeving op de verenigingen

zonder winstoogmerk van toepassing.'

3. ..... voor te dragen als bestuurder namens de stad Kortrijk.

3 Aanpassing meerjarenplan brandweer 2002-2007.

Commissie 1 - Dossier: 11-254866

Directie: Brandweer - Dossierbehandelaar: Philip Stichelbaut

Email: Philip.Stichelbaut@kortrijk.be - Tel: 056 23 99 30

Samenvatting:

Het vroeger ingezonden meerjarenplan 2002-2007 kan, omwille van de te verwachten

brandweerhervorming, jaarlijks aangepast worden na overleg met de hulpverleningszone

Zuid-West-Vlaanderen. Een laatste keer werd dit aankoopprogramma gewijzigd in zitting

van de gemeenteraad van 13 september 2010 punt 4. Hierbij leggen we een aangepast

aankoopprogramma voor voor 2011.

Beschrijving:

De gemeenteraad keurde het aankoopprogramma brandweer 2002-2007 goed in zitting van 10

september 2001 punt 1.4. Het werd gewijzigd in zitting van 13 januari 2003 punt 1.2, nogmaals

gewijzigd in zitting van 9 juli 2007 punt 1.1, vervolgens gewijzigd in zitting van 10 maart 2008

punt 1, opnieuw gewijzigd in zitting van 13 juli 2009 punt 27 en nog eens in zitting van 13

september 2010 punt 4.

De Federale Overheid levert daadwerkelijk slechts een klein percentage van het materiaal

opgenomen in het aankoopprogramma.

Vanaf 2008 krijgen de brandweerkorpsen jaarlijks de mogelijkheid om het aankoopprogramma

aan te passen volgens hun prioriteiten, na overleg met de hulpverleningszone Zuid-West-

Vlaanderen.

De hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen heeft in haar vergadering van 31 maart

2011 voor Kortrijk volgende aanpassingen voorgesteld en deze werden aan de Gouverneur

kenbaar gemaakt in brief van 5 april 2011 :

- toevoegen : - 1 tankwagen 12.000 liter - art. 13300 - met prioriteit 1

- aantal bijkomend volgelaatsmasker (bevestigingssysteem voor op

brandweerhelm) wijzigen van 50 naar 63 stuks, art. 82106 - met prioriteit 1

- schrappen : - halfzware autopomp - art. 11200.

Het nieuwe voorstel voor aanpassing van het aankoopprogramma houdt geen enkele financiële

stijging in tegenover het bestaande aankoopprogramma.

Er wordt 1 artikel geschrapt. Prijs van het geschrapte artikel is groter dan de prijs van de nieuw

toegevoegde artikelen.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p25/302


We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet op basis waarvan de

gemeenteraad bevoegd is.

Budget:

Buitengewone kredieten: - voor auto's en bestelwagens art. 351/743-52 - voor speciale

voertuigen brandweer art. 351/743-98 - voor machines, exploitatiemateriaal en kledij brandweer

art 351/744-51

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het bestaande aankoopprogramma 2002-2007 aan te passen zoals hierna vermeld en

het hierondervermeld materieel aan te kopen via de gesubsidieerde aankopen van de Staat

(tussenkomst van de gemeente bedraagt 25%; de aankopen worden gespreid over zes

dienstjaren).

Code Benaming Gevraagde

hoeveelheid

13300 Tankwagen

12.000 liter

Prioriteit

Gemiddelde

prijs in Euro

1 1 240.246,71

32100 Snelle hulpwagen 1 1 78.771

compact (4x2)

TOTAAL

VOERTUIGEN :

319.017,71

37920 Lage openbak 1 3 5.453,66

41510 Ledigingspomp/

slijkpomp 1500

liter (elektrisch)

41511 Ledigingspomp/

slijkpomp

motorpomp

1 1 3.875,03

1 1 3.969,24

41600 Slijkpomp 1 1 34.085,36

42400 Stroomaggregaat

> 5kVa

1 1 6.267,80

43110 Overdrukventilator : 1 1 2.231,04

klein

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p26/302


51120 Slangen -

persslang kl.m.

45

51130 Slangen -

persslang kl.m.

70

51140 Slangen -

persslang kl.m.

110

61520 -

Oproepontvanger

- professioneel-

Lader

62000 Verlichtingsmaterieel

66110 Dompelpomp 400

l/min

66120 Dompelpomp 800

l/min

50 2 3.605,00

50 2 5.647,00

50 2 16.521,50

25

25

1

1

5.610,75

1.684,25

1 1 3.751

5 2 7.229,75

5 2 10.535,45

78800 Decontaminatiematerieel

(douche +

1 1 10.906,94

wateropvangbassin)

81100 Brandweerhelmen 75 2 prijs nog niet

gekend

81200 Brandweervest 75 2 24.048,75

81300 Brandweerbroek 75 2 17.604,75

81800 Interventiehandschoen

brand

82100 Adembeschermingstoestellen

met open

kringloop

13 1 707,85

15 1 38.242,05

82106 Bijkomend

volgelaatsmasker

63 1 11.968,11

(bevestigingssysteem

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p27/302


voor op

brandweerhelm)

82500 Explosiemeter 1 2 2.478,94

82600 Gasdetector 1 1 5.949,44

82800 Warmtebeeld

camera

1 2 13.128,50

84230 Zwaar gaspak 2 3 6.528,00

TOTAAL ANDER

MATERIEEL :

242.030,16

ALGEMEEN

TOTAAL :

Tussenkomst

Stad Kortrijk

561.047,87

25% 140.261,97

(te spreiden over

zes jaar)

2. Deze beslissing vervangt alle vroegere beslissingen betreffende materieel waarvoor nog

geen staatsbijdrage beloofd is.

3. De Minister van Binnenlandse Zaken is gemachtigd, na de levering, het door de gemeente te

betalen bedrag af te nemen van de lopende rekening op naam van de gemeente geopend bij de

N.V. Dexia Bank.

4. Het materieel dat aangekocht is door toedoen van de Staat en met de financiële

staatsbijdrage zal noch verkocht noch afgestaan worden onder andere voorwaarden dan

die bepaald in de omzendbrief van 17 februari 1987 betreffende brandweermaterieel dat

aangekocht werd met een financiële staatsbijdrage.

4 Wijziging OPZ-overeenkomst 2011.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-252576

Directie: Brandweer - Dossierbehandelaar: Tom Dekeyser

Email: Tom.Dekeyser@kortrijk.be - Tel:

Samenvatting:

In deze nota wordt de gemeenteraad gevraagd de wijziging van de OPZ-overeenkomst 2011

goed te keuren.

Beschrijving:

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p28/302


Op de gemeenteraad van 4 juli 2011 werd de overeenkomst met betrekking tot de operationele

prezone goedgekeurd. Door de evolutie van de werkzaamheden is het noodzakelijk een

wijziging in de budgettering door te voeren. Deze werd besproken in de zittingen van de

prezonale raad van 23 september en 28 oktober 2011. De wijziging werd reeds ambtelijk

onderhandeld met de FOD Binnenlandse Zaken, die op maandag 7 november 2011 haar fiat

gaf.

Volgende zaken maken het voorwerp uit van het wijzigingsdossier:

- de oprichting van de werkgroep die zich zou bezighouden met het oprichten van

een brandweerintercommunale werd geschrapt, daar de FOD Binnenlandse Zaken

dit enkel mogelijk achtte, wanneer de stad Kortrijk zou verklaren in financiële

moeilijkheden te zitten.

- de middelen voor de huur werden aangepast aan het gewijzigde huurcontract.

- er werden middelen voorzien voor

- prestaties door derden met een zonale meerwaarde

- de vergaderingen van de technische commissie

- het opzetten van een zonale website door Leiedal

- het aankopen van stickers met de nieuwe naam voor de voertuigen

- het aankopen van een zonale alarmeringsterminal (reeds 77.000 euro was

voorzien) + de programmatie ervan

- het uitbreiden van het bestaande Track and Trace systeem voor de

tankwagens

- het uitbreiden van het uniform aflegsysteem in de eerste autopompen

- de aankoop van een infostand voor sensibiliseringsdoeleinden (BPA)

- de aankoop van hartslagmeters en een opvolgsysteem voor de oefenkelder te

Kortrijk

- de ict-middelen (aankoop en onderhoud)

- de ict-coördinator (half jaar aan 1/5 VTE)

- de middelen voor investeringen in infrastructuur werden geschrapt

- de middelen voor de visualisering van de risico's werd geschrapt daar een

visualisatietool voorzien werd door de FOD Binnenlandse Zaken.

- de middelen voor de infosessies en de individuele adviezen van de

BrandPreventieAdviseurs worden aangepast aan de reële vraag.

- de middelen voor de coördinator Brandpreventie werden aangepast aan de reële

prestatie.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegheid van de

gemeenteraad om deze wijzigingen goed te keuren.

Budget:

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p29/302


Dit dossier omvat een gedeeltijke herbestemming van de subsidies die door de FOD

Binnenlandse Zaken in de intiële overeenkomst werden ingeschreven.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De wijziging van OPZ-overeenkomst 2011 goed te keuren. De gecoördineerde tekst is

opgenomen in bijlage.

2. De waarnemend burgemeester en de secretaris te mandateren om deze overeenkomst te

ondertekenen.

5 Sluiting VZW (1) - verlenging.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-254927

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 14 juli 2011 beslist tot de

sluiting van een VZW voor de duur van 5 maanden. Deze maatregel werd door het college

van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd.

De beslissing werd daarna tevens ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering

van de gemeenteraad, met name de zitting van 12.09.2011. Als een verlenging van deze

sluitingsmaatregel overwogen wordt dan is er een gunstig advies van de gemeenteraad nodig.

Daar de eerdere maatregel verloopt op 14.12.2011 wordt aan het college van burgemeester en

schepenen gevraagd om de vraag naar een gunstig advies over een eventuele verlenging, te

willen agenderen op de gemeenteraad van 12 december 2011.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p30/302


De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 14 juli 2011 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand van de VZW Barkane, gelegen aan de Sint-Jansstraat 33 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De

duur van deze sluiting werd daarbij bepaald op vijf maanden ingaand vanaf 14.07.2011. De vzw

en alle leden van de raad van bestuur werden voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd naar

de hoorzitting van 30 juni 2011. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en verwerkt in

de definitieve beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester

en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd. De vzw en al

haar bestuursleden hebben kennis gekregen van deze bevestiging. In de eerstvolgende

gemeenteraad, met name de zitting van 12.09.2011, kreeg de gemeenteraad kennis van deze

maatregel.

Deze sluitingsmaatregel verloopt op 14.12.2011 tenzij er gunstig advies wordt bekomen van de

gemeenteraad om de sluitingsmaatregel te verlengen voor de maximumduur van 6 maanden.

Deze verlenging kan slechts éénmaal gebeuren voor zover zich nieuwe soortgelijke feiten

hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de initiële beslissing.

1.Wij verwijzen vooreerst naar het bestuurlijk verslag van de politie gericht aan de

burgemeester dd. 18.11.2011 waarvan de inhoud luidt als volgt:

VERSLAG AAN Burgemeester

Het jaar tweeduizend elfde 18e van de maand november te 08:11 uur. Wij, DECRAENE Heidi,

Commissaris van de PZ VLASbrengen ter kennis :

INZAKE : Huidige toestand binnen perimeter VMZ

BETREFFENDE : De Perimeter VMZ bestaat uit Zwevegemsestraat, Veemarkt,

Wandelingstraat, Slachthuisstraat, Groeningelaan, Sint-Janslaan, Kleine Sint-Jansstraat,

Spoorweglaan, Guldensporenpad.Sedert 1/09/2010 werd deze perimeter nauwlettend

opgevolgd gezien de problematiek van drugsoverlast, geweldsdelicten en overlast in de

publieke ruimte binnen deze perimeter veelvuldig aanwezig is.Uit analyse bleken onder andere

de theehuizen Candisky, Berkane en Theehuiss aantrekkingsfactoren, die deze criminele

feiten stimuleerden. In deze periode werden verschillende instellingen veelvuldig gecontroleerd

en konden verschillende linken met drugsverkopen vastgesteld worden. Voor deze historiek

verwijs ik naar de verschillende bestuurlijke verslagen die in die periode werden opgesteld. Er

kon echter worden vastgesteld dat de problematiek inzake drugsverkoop, druggebruik en

drugbezit en alle druggerelateerde overlast in de publieke ruimte aanwezig bleef. Er werd

een verschuivingseffect van druggebruik en drugverkoop van deze instellingen naar de

openbare weg vastgesteld. De overlast in de publieke ruimte werd desgevallend groter dan

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p31/302


voordien.Hieronder kunt u een overzicht van de huidige toestand sedert de sluiting van de

theehuizen terugvinden. Vanuit verschillende handelaars uit straten binnen deze perimeter

worden wij gecontacteerd met meldingen dat er drugs wordt verhandeld op straat. Zij melden

ons dat er openlijk drugs wordt gedeald, zeer veel winkeldiefstallen zijn, aanwezigheid

van illegalen en klanten worden geïntimideerd door rondhangende jongeren van allerlei

origine. Deze winkeliers bevinden zich o.a. in Zwevegemsestraat, Veemarkt en Kleine Sint-

Jansstraat.Tevens melden zij ons verschillende vechtpartijen tussen verschillende groepen

vreemdelingen. Daarnaast hebben wij reeds kunnen vaststellen dat de drugs met het oog op

verkoop worden verstopt op publieke plaatsen. Het gaat hierbij onder meer over het verstoppen

van drugs tussen de bloembakken van de Pluimstraat en Zwevegemsestraat, het begraven van

drugs in de struiken van 't Plein en Guldensporenpad met de bedoeling om enkel de gevraagde

hoeveelheid op te graven. Vanuit politionele informatie krijgen wij de informatie dat de straten

binnen de perimeter worden bemand door 'uitkijkposten'. Hierdoor worden door onder andere

fluitsignalen personen verwittigd wanneer een politievoertuig de perimeter benadert en

kunnen een aantal personen uit het straatbeeld verdwijnen. Vanuit politionele informatie wordt

duidelijk dat er steeds meer vechtpartijen zijn tussen rivaliserende dealergroepjes. De ene

groep bestaat uit Noord-Afrikanen (Algerijnen en Marokkanen) die het aan de stok kregen met

een andere groep bestaande uit Oostblokkers. Van deze vechtpartijen zijn zelden meldingen,

de zaken worden onderling "opgelost".Dit resulteerde in de opsplitsing van het territorium. De

oostblokkers kregen het Plein en de parking van de "Wibra", gelegen in de Romeinselaan,

toegewezen. De Noord-Afrikanen kregen de omgeving Zwevegemsestraat - Veemarkt -

Pluimstraat - Spoorweglaan - Guldensporenpad (fietspad). Vanuit straathoekwerking krijgen wij

tevens informatie dat binnnen de perimeter op verschillende plaatsen drugs wordt verhandeld.

Dit gaat onder meer over de Veemarkt, Zwevegemsestraat en Plein.Daarnaast melden zij ons

dat zij grote hoeveelheden drugsspuiten aantreffen onder andere aan het Plein, Pradopark.

Inzake drugsgerelateerde feiten werden onderstaande dossiers opgestart:

- 25/08/2011 15:26 PV 16007: Verkopen van verdovende middelen

- 25/08/2011 15:26 PV 16008: Verkopen van verdovende middelen

- 24/08/2011 18:34 PV 15904: Witwassen. Illegaal in het bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is

- 24/08/2011 18:34 PV 15901: Witwassen. Persoon in het bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is.

- 29/08/2011 19:16 IV 16313: Moeilijkheden met persoon. Melder is uitbater en heeft

problemen met klanten die drugs verkopen en willen vechten. Tijdens telefonische melding

vertrekken amokmakers.

- 06/09/2011 13:07 PV 16786: Verkopen van verdovende middelen

- 08/09/2011 16:00 PV 16942: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p32/302


- 09/09/2011 16:57 IV 17127: Drugstrafiek. Melder ziet hoe bestuurder van een voertuig een

toiletzak in zijn handen heeft met een hoeveelheid pillen. De bestuurder vertrekt deze pillen aan

inzittenden, waarbij zij de bestuurder geld overhandigen.

- 10/09/2011 13:40 PV 17089: Witwassen. Illegaal in bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is.

- 12/09/2011 23:45 PV 17205: Verkopen van verdovende middelen

- 12/09/2011 23:46 PV 17207: Verkopen van verdovende middelen

- 27/09/2011 18:30 PV 18334: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 27/09/2011 16:04 IV 18409: Drugshandel. Melder maakt haar beklag nopens drugshandel

thv de nieuwkuis. Het zou niet de eerste maal zijn dat er handel wordt gedreven.

- 29/09/2011 18:45 PV 18338: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 30/09/2011 19:55 PV 18403: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen. Persoon

verklaart deze te hebben aangekocht in de Zwevegemsestraat, gezien daar dagelijks dealers

staan.

- 30/09/2011 19:00 PV 20836: Verkopen van verdovende middelen

- 13/10/2011 11:43 IV 19662: Drugshandel. Meldster meldt dealen en gebruik van drugs thv

de winkel. Bij aankomst van ploegen kunnen zij niemand meer aantreffen.

- 17/10/2011 20:04 PV 19620: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 20/10/2011 14:52 PV 19809: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 20/10/2011 14:20 PV 19810: Witwassen: illegaal in het bezit van een grote som geld,

waarvan geen redelijke verklaring kan worden gegeven naar herkomst.

- 23/10/2011 13:01 PV 19965: Verdachte handelingen: een man zwaar onder invloed wordt

aangetroffen in de ondergrondse parking van de Veemarkt. Daarnaast treffen de restanten van

druggebruik aan.

- 27/10/2011 01:00 PV 21355: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 27/10/2011 0:00 PV 20231: Verkopen van verdovende middelen

- 28/10/2011 23:02 IV 20766: Verdachte toestand: Volgens melder lopen er verschillende

personen op straat rond die drugs roken. Melder is bang dat deze personen zullen inbreken of

vandalestreken zullen uithalen.

- 1/11/2011 15:00 PV 20530: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p33/302


- 4/11/2011 18:52 IV 21230: Drugshandel: 6-tal drugsverkopers voor de deur van melder.

Volgens winkeluitbater worden zijn klanten gehinderd door de mannen die vlak voor zijn deur

drugs dealen. Bij onze aankomst kunnen verdachten niet meer worden aangetroffen. De

winkeluitbater meldt dat verdachten soms de winkel induiken als de politie opduikt.

- 4/11/2011 16:55 PV 20706: Verkopen van verdovende middelen

- 4/11/2011 17:06 PV 20709: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 5/11/2011 17:30 PV 20760: Te koop aanbieden van verdovende middelen

- 6/11/2011 15:15 PV 20797: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 7/11/2011 20887 PV 20887: Witwassen. Illegaal in het bezit van een grote som geld,

waarvan geen redelijke verklaring kan worden gegeven naar herkomst.

- 8/11/2011 18:30 PV 20984: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 11/11/2011 20:10 PV 21223: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 11/11/2011 18:25 PV 21219: Opzettelijke slagen en verwondingen: vechtpartij kadert in

Khat-kwestie

- 12/11/2011 15:15 PV 21275: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen en verkopen

van verdovende middelen

- 12/11/2011 15:05 PV 21270: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:44 PV 21281: Verkopen van verdovende middelen

- 12/11/2011 20:00 PV 21288: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21282: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21279: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21277: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 14/11/2011 15:45 PV 21376: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 15/11/2011 19:00 PV 21445: Wederrechtelijk bezit van verdovenve middelen

Er worden geregeld vaststgesteld dat illegalen in het bezit zijn van grote sommen geld

waarvoor ze geen enkele aannemelijke uitleg hebben. Zij worden tevens gebruikt als

tussen persoon om drugs te verhandelen op straat. Zij worden aangetroffen in het bezit van

gebruikershoeveelheden drugs. Zeer opvallend is dat deze illegalen veelal mooi en propere

kledij aanhebben wat wijst dat ze een lokaal onderduikadres hebben. Uit politionele informatie

blijkt dat sedert de start van het project VMZ 192 illegalen werden aangetroffen binnen de

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p34/302


perimeter. Van deze personen blijkt 80% in onze politionele databanken gekend te zijn voor

onder andere drugsverkoop, drugsbezit, drugsgebruik, diefstal, slagen en verwondingen en

bezit van wapens. Naast drugsgerelateerde feiten en de aanwezigheid van illegalen in grote

hoeveelheden, worden in de perimeter nog steeds een groot aantal feiten van diefstal met

geweld vastgesteld. Tussen 15/09/2011 en 15/11/2011 werden 13 feiten gepleegd. Sedert

de start van het fenomeen op 1/09/2011 tot op heden werden er 117 diefstalen met geweld

gepleegd. De daders plegen de feiten uit allerhande overwegingen, voor de 'kick' om tot een

bende te mogen behoren, om alcohol aan te kopen,...

Andere criminele feiten die konden worden vastgesteld binnen de perimeter en mogelijk zijn:

- 03/06/2011 23u56 IV 10297: allochtone personen zorgen voor lawaaioverlast

- 20/06/2011 01:04 IV 11589: uitbater nachtwinkel heeft moeilijkheden met klant -

weigert drank te vergoeden

- 8/07/2011 15:57 IV 12934: vechtpartij: een klant is binnengegaan in handelszaak en krijgt

er slaag van andere klant

- 10/07/2011 18:05 PV 13132: ongewapende weerspannigheid

- 11/08/2011 18:48 PV 5190: Smaad - Geweld tegen dragers van openbaar gezag

- 11/08/2011 18:15 PV 5189: Geweld tegen dragers van openbaar gezag

- 22/08/2011 19:34 IV 15847: discussie tussen Zuid-Zfrikanen en Marokkanen die

leidt tot een straatgevecht van 20-tal personen

- 22/08/2011 19:34 PV 15774: Wederzijdse slagen en verwondingen, vermoedelijk in het

kader van drugs

- 24/08/2011 14:48 PV 15891: Opzettelijke slagen en verwondingen. Man kreeg slagen nadat

hij gestolen fiets van zoon aantrof voor een winkel.

- 24/08/2011 23:10 IV 15987: Opzettelijke slagen -vechtpartij. Vechtpartij tussen personen

gekend voor drugsgerelateerde feiten.

- 27/08/2011 19:00 PV 16150: Wapendracht (alarmpistool)

- 01/09/2011 17:45 IV 16510: Vechtpartij.

- 13/09/2011 00:28 PV 1706: Illegaal dragen van een verboden blank wapen of

niet-vuurwapen

- 19/09/2011 10:06 IV 17820: Het terras achteraan een woning in de

Zwevegemsestraat wordt gebruikt als vluchtweg. Dit is reeds verschillende malen voorgevallen.

Tijdens deze vlucht werden enkele bloembakken omver gegooid.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p35/302


- 21/09/2011 21:30 IV 17993: Er is een hoogoplopende discussie op straat tussen

allochtonen.

- 23/09/2011 23:30 PV 17919: Opzettelijke slagen en verwondingen: slachtoffer krijgt slagen

omdat hij kijkt naar verdachte.

- 15/10/2011 0:00 PV 21078: gewone heling. Tijdens controle treffen we persoon aan met

gestolen fiets. Deze werd aangekocht in de Zwevegemsestraat.

- 24/10/2011 00:37 IV 20431: Opzettelijke slagen - vechtpartij: groepje allochtonen

staan buiten te babbelen en hebben geen weet van een vechtpartij

- 26/10/2011 23:13 PV 18083: Opzettelijke slagen en verwondingen: een vechtpartij

- 1/11/2011 18:23 PV 20537: gewone heling

- 2/11/2011 14:50 PV 20563: Illegale dracht van verboden blank wapen

- 2/11/2011 15:15 PV 20565: ongewapende weerspannigheid

- 5/11/2011 8:55 IV 21278: Aantreffen persoon die niet terug naar de gevangenis was

gekeerd na penitentiair verlof. Die persoon is gekend voor het verkopen en dealen van drugs.

- 6/11/2011 7:05 IV 21347: Persoon achtervolgt andere persoon tot in het Parkhotel na

een vechtpartij in Zwevegemsestraat om de discussie verder te zetten.

- 9/11/2011 23:00 PV 21023: Grijpdiefstal van een handdiefstal, met geweld of bedreiging,

met verzwarende omstandigheden

- 9/11/2011 00:00 PV 21078: gewone heling. gestolen fiets aangetroffen. Persoon zou deze

hebben aangekocht in de Zwevegemsestraat

- 10/11/2011 02:00 PV 21140: Poging tot afpersing en Poging diefstal met geweld.

Twee allochtone jongeren bedreigen slachtoffer met mes voor 5 euro. Slachtoffer kan vluchten

en messteek ontwijken en krijgt tijdens de vlucht nog een baksteen naar zich gegooid.

- 11/11/2011 21:30 PV 21226: diefstal van vlag en vlaggemast die voor winkel

stond

- 14/11/2011 0:00 PV 21329: Aanmatiging van naam: betrokkene geeft valse

identiteit op.

Advies Gezien uit evaluatie blijkt dat door de sluiting van de verschillende instellingen

de problematiek van drugsgerelateerde overlast, criminele feiten van drugsverkoop nog

steeds aanwezig is in het straatbeeld en uiteindelijk zelfs meer zichtbaar aanwezig is,

adviseren wij vanuit politioneel oogpunt de verlenging van de sluitingen van de instellingen

Candisky, Berkane en Theehuiss. Indien deze sluitingen niet zouden worden verlengd,

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p36/302


estaat een reëel risico dat de drugsverkoop zich opnieuw zal verplaatsen naar deze

lokaties en zou er een blijvende drugsoverlast in de publieke ruimte kunnen worden

vastgesteld.

DECRAENE Heidi

2. Wij verwijzen verder naar het positief advies over de verlenging van de Procureur des

Konings dd. 24.11.2011.

3. Wij verwijzen tenslotte naar de volgende overwegingen :

- Om te beginnen is er de vaststelling dat sedert de sluiting van het pand van de VZW Barkane,

de drughandel zich gewoon verplaatst heeft naar de openbare weg.

- Daarnaast zijn er sedert de sluiting van het pand tot op heden 43 ! vaststellingen in de

perimeter gebeurd inzake drugs. Daarnaast zijn er 25 vaststellingen gebeurd inzake opzettelijke

slagen en verwondingen, lawaaioverlast, verboden wapendracht, diefstal,...Het weze duidelijk

dat de drughandel aanleiding geeft tot het plegen van de andere misdrijven zoals diefstal (om

drugs te kunnen kopen), vechtpartijen,...

- Op heden bestaat er geen enkele garantie dat het pand niet opnieuw voor drughandel zal

gebruikt worden. De VZW heeft nog steeds haar zetel op dat adres en er zijn geen ontslagen

of benoemingen gebeurd sedert de sluiting zodat er een realistisch vermoeden bestaat dat

dezelfde uitbaters zullen terugkeren. Uitbaters waarvan de betrokkenheid met de drughandel

duidelijk blijkt uit de voorgaande bestuurlijke verslagen.

- Tot op heden is er ook geen van de bestuursleden of uitbaters langs gekomen met de

mededeling dat hij deze of gene maatregel zal voorzien om te voorkomen dat de drughandel

zich terug naar het pand zal verplaatsen.

- Niet onbelangrijk is tevens dat er tot op heden nog steeds geen uitbatingsvergunning is

aangevraagd (artikel 357 APV) noch tegemoet werd gekomen aan de opmerkingen van de

brandweer.

- De klachten van de buurtbewoners en winkeliers inzake de verstoring van de openbare orde

en veligheid blijven binnenstromen.

- Het weze duidelijk dat er nieuwe ernstige aanwijzingen zijn dat er herhaaldelijk illegale

activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het

vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen,

psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging

van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in

het gedrang komt.

- Het doel om de buurt drugsvrij te krijgen is met andere woorden op heden nog niet bereikt.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p37/302


- Tenslotte is er het positief advies van het parket dat de ernst en de noodzaak van een

eventuele verlenging kracht bijzet.

De gemeenteraad wordt verzocht om een gunstig advies te willen verlenen met betrekking tot

de vraag van de burgemeester om de sluitingsmaatregel dd. 14.07.2011 te verlengen met zes

maanden.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

gunstig advies te verlenen om de beslissing van de burgemeester, d.d. 14 juli 2011 tot sluiting

op grond van artikel 9bis Drugswet van het pand van de VZW Barkane, gelegen aan de Sint-

Jansstraat 33 te 8500 Kortrijk, te verlengen voor de duur van zes maanden.

6 Sluiting VZW (2) - verlenging.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-255274

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 14 juli 2011 beslist tot de

sluiting van een VZW voor de duur van 5 maanden. Deze maatregel werd door het college

van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd.

De beslissing werd daarna tevens ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering

van de gemeenteraad, met name de zitting van 12.09.2011. Als een verlenging van deze

sluitingsmaatregel overwogen wordt dan is er een gunstig advies van de gemeenteraad nodig.

Daar de eerdere maatregel verloopt op 14.12.2011 wordt aan het college van burgemeester en

schepenen gevraagd om de vraag naar een gunstig advies over een eventuele verlenging, te

willen agenderen op de gemeenteraad van 12 december 2011.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p38/302


De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 14 juli 2011 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand van de VZW Candisky, gelegen aan de Groeningelaan 4 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De

duur van deze sluiting werd daarbij bepaald op vijf maanden ingaand vanaf 14.07.2011. De vzw

en alle leden van de raad van bestuur werden voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd naar

de hoorzitting van 30 juni 2011. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en verwerkt in

de definitieve beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester

en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd. De vzw en al

haar bestuursleden hebben kennis gekregen van deze bevestiging. In de eerstvolgende

gemeenteraad, met name de zitting van 12.09.2011, kreeg de gemeenteraad kennis van deze

maatregel.

Deze sluitingsmaatregel verloopt op 14.12.2011 tenzij er gunstig advies wordt bekomen van de

gemeenteraad om de sluitingsmaatregel te verlengen voor de maximumduur van 6 maanden.

Deze verlenging kan slechts éénmaal gebeuren voor zover zich nieuwe soortgelijke feiten

hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de initiële beslissing.

1.Wij verwijzen vooreerst naar het bestuurlijk verslag van de politie gericht aan de

burgemeester dd. 18.11.2011 waarvan de inhoud luidt als volgt:

VERSLAG AAN Burgemeester

Het jaar tweeduizend elfde 18e van de maand november te 08:11 uur. Wij, DECRAENE Heidi,

Commissaris van de PZ VLAS brengen ter kennis :

INZAKE : Huidige toestand binnen perimeter VMZ

BETREFFENDE : De Perimeter VMZ bestaat uit Zwevegemsestraat, Veemarkt,

Wandelingstraat, Slachthuisstraat, Groeningelaan, Sint-Janslaan, Kleine Sint-Jansstraat,

Spoorweglaan, Guldensporenpad.Sedert 1/09/2010 werd deze perimeter nauwlettend

opgevolgd gezien de problematiek van drugsoverlast, geweldsdelicten en overlast in de

publieke ruimte binnen deze perimeter veelvuldig aanwezig is.Uit analyse bleken onder andere

de theehuizen Candisky, Berkane en Theehuiss aantrekkingsfactoren, die deze criminele

feiten stimuleerden. In deze periode werden verschillende instellingen veelvuldig gecontroleerd

en konden verschillende linken met drugsverkopen vastgesteld worden. Voor deze historiek

verwijs ik naar de verschillende bestuurlijke verslagen die in die periode werden opgesteld. Er

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p39/302


kon echter worden vastgesteld dat de problematiek inzake drugsverkoop, druggebruik en

drugbezit en alle druggerelateerde overlast in de publieke ruimte aanwezig bleef. Er werd

een verschuivingseffect van druggebruik en drugverkoop van deze instellingen naar de

openbare weg vastgesteld. De overlast in de publieke ruimte werd desgevallend groter dan

voordien.Hieronder kunt u een overzicht van de huidige toestand sedert de sluiting van de

theehuizen terugvinden. Vanuit verschillende handelaars uit straten binnen deze perimeter

worden wij gecontacteerd met meldingen dat er drugs wordt verhandeld op straat. Zij melden

ons dat er openlijk drugs wordt gedeald, zeer veel winkeldiefstallen zijn, aanwezigheid

van illegalen en klanten worden geïntimideerd door rondhangende jongeren van allerlei

origine. Deze winkeliers bevinden zich o.a. in Zwevegemsestraat, Veemarkt en Kleine Sint-

Jansstraat.Tevens melden zij ons verschillende vechtpartijen tussen verschillende groepen

vreemdelingen. Daarnaast hebben wij reeds kunnen vaststellen dat de drugs met het oog op

verkoop worden verstopt op publieke plaatsen. Het gaat hierbij onder meer over het verstoppen

van drugs tussen de bloembakken van de Pluimstraat en Zwevegemsestraat, het begraven van

drugs in de struiken van 't Plein en Guldensporenpad met de bedoeling om enkel de gevraagde

hoeveelheid op te graven. Vanuit politionele informatie krijgen wij de informatie dat de straten

binnen de perimeter worden bemand door 'uitkijkposten'. Hierdoor worden door onder andere

fluitsignalen personen verwittigd wanneer een politievoertuig de perimeter benadert en

kunnen een aantal personen uit het straatbeeld verdwijnen. Vanuit politionele informatie wordt

duidelijk dat er steeds meer vechtpartijen zijn tussen rivaliserende dealergroepjes. De ene

groep bestaat uit Noord-Afrikanen (Algerijnen en Marokkanen) die het aan de stok kregen met

een andere groep bestaande uit Oostblokkers. Van deze vechtpartijen zijn zelden meldingen,

de zaken worden onderling "opgelost".Dit resulteerde in de opsplitsing van het territorium. De

oostblokkers kregen het Plein en de parking van de "Wibra", gelegen in de Romeinselaan,

toegewezen. De Noord-Afrikanen kregen de omgeving Zwevegemsestraat - Veemarkt -

Pluimstraat - Spoorweglaan - Guldensporenpad (fietspad). Vanuit straathoekwerking krijgen wij

tevens informatie dat binnnen de perimeter op verschillende plaatsen drugs wordt verhandeld.

Dit gaat onder meer over de Veemarkt, Zwevegemsestraat en Plein.Daarnaast melden zij ons

dat zij grote hoeveelheden drugsspuiten aantreffen onder andere aan het Plein, Pradopark.

Inzake drugsgerelateerde feiten werden onderstaande dossiers opgestart:

- 25/08/2011 15:26 PV 16007: Verkopen van verdovende middelen

- 25/08/2011 15:26 PV 16008: Verkopen van verdovende middelen

- 24/08/2011 18:34 PV 15904: Witwassen. Illegaal in het bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is

- 24/08/2011 18:34 PV 15901: Witwassen. Persoon in het bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is.

- 29/08/2011 19:16 IV 16313: Moeilijkheden met persoon. Melder is uitbater en heeft

problemen met klanten die drugs verkopen en willen vechten. Tijdens telefonische melding

vertrekken amokmakers.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p40/302


- 06/09/2011 13:07 PV 16786: Verkopen van verdovende middelen

- 08/09/2011 16:00 PV 16942: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 09/09/2011 16:57 IV 17127: Drugstrafiek. Melder ziet hoe bestuurder van een voertuig een

toiletzak in zijn handen heeft met een hoeveelheid pillen. De bestuurder vertrekt deze pillen aan

inzittenden, waarbij zij de bestuurder geld overhandigen.

- 10/09/2011 13:40 PV 17089: Witwassen. Illegaal in bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is.

- 12/09/2011 23:45 PV 17205: Verkopen van verdovende middelen

- 12/09/2011 23:46 PV 17207: Verkopen van verdovende middelen

- 27/09/2011 18:30 PV 18334: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 27/09/2011 16:04 IV 18409: Drugshandel. Melder maakt haar beklag nopens drugshandel

thv de nieuwkuis. Het zou niet de eerste maal zijn dat er handel wordt gedreven.

- 29/09/2011 18:45 PV 18338: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 30/09/2011 19:55 PV 18403: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen. Persoon

verklaart deze te hebben aangekocht in de Zwevegemsestraat, gezien daar dagelijks dealers

staan.

- 30/09/2011 19:00 PV 20836: Verkopen van verdovende middelen

- 13/10/2011 11:43 IV 19662: Drugshandel. Meldster meldt dealen en gebruik van drugs thv

de winkel. Bij aankomst van ploegen kunnen zij niemand meer aantreffen.

- 17/10/2011 20:04 PV 19620: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 20/10/2011 14:52 PV 19809: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 20/10/2011 14:20 PV 19810: Witwassen: illegaal in het bezit van een grote som geld,

waarvan geen redelijke verklaring kan worden gegeven naar herkomst.

- 23/10/2011 13:01 PV 19965: Verdachte handelingen: een man zwaar onder invloed wordt

aangetroffen in de ondergrondse parking van de Veemarkt. Daarnaast treffen de restanten van

druggebruik aan.

- 27/10/2011 01:00 PV 21355: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 27/10/2011 0:00 PV 20231: Verkopen van verdovende middelen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p41/302


- 28/10/2011 23:02 IV 20766: Verdachte toestand: Volgens melder lopen er verschillende

personen op straat rond die drugs roken. Melder is bang dat deze personen zullen inbreken of

vandalestreken zullen uithalen.

- 1/11/2011 15:00 PV 20530: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 4/11/2011 18:52 IV 21230: Drugshandel: 6-tal drugsverkopers voor de deur van melder.

Volgens winkeluitbater worden zijn klanten gehinderd door de mannen die vlak voor zijn deur

drugs dealen. Bij onze aankomst kunnen verdachten niet meer worden aangetroffen. De

winkeluitbater meldt dat verdachten soms de winkel induiken als de politie opduikt.

- 4/11/2011 16:55 PV 20706: Verkopen van verdovende middelen

- 4/11/2011 17:06 PV 20709: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 5/11/2011 17:30 PV 20760: Te koop aanbieden van verdovende middelen

- 6/11/2011 15:15 PV 20797: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 7/11/2011 20887 PV 20887: Witwassen. Illegaal in het bezit van een grote som geld,

waarvan geen redelijke verklaring kan worden gegeven naar herkomst.

- 8/11/2011 18:30 PV 20984: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 11/11/2011 20:10 PV 21223: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 11/11/2011 18:25 PV 21219: Opzettelijke slagen en verwondingen: vechtpartij kadert in

Khat-kwestie

- 12/11/2011 15:15 PV 21275: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen en verkopen

van verdovende middelen

- 12/11/2011 15:05 PV 21270: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:44 PV 21281: Verkopen van verdovende middelen

- 12/11/2011 20:00 PV 21288: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21282: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21279: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21277: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 14/11/2011 15:45 PV 21376: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 15/11/2011 19:00 PV 21445: Wederrechtelijk bezit van verdovenve middelen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p42/302


Er worden geregeld vaststgesteld dat illegalen in het bezit zijn van grote sommen geld

waarvoor ze geen enkele aannemelijke uitleg hebben. Zij worden tevens gebruikt als

tussen persoon om drugs te verhandelen op straat. Zij worden aangetroffen in het bezit van

gebruikershoeveelheden drugs.Zeer opvallend is dat deze illegalen veelal mooi en propere

kledij aanhebben wat wijst dat ze een lokaal onderduikadres hebben.Uit politionele informatie

blijkt dat sedert de start van het project VMZ 192 illegalen werden aangetroffen binnen de

perimeter. Van deze personen blijkt 80% in onze politionele databanken gekend te zijn voor

onder andere drugsverkoop, drugsbezit, drugsgebruik, diefstal, slagen en verwondingen en

bezit van wapens. Naast drugsgerelateerde feiten en de aanwezigheid van illegalen in grote

hoeveelheden, worden in de perimeter nog steeds een groot aantal feiten van diefstal met

geweld vastgesteld. Tussen 15/09/2011 en 15/11/2011 werden 13 feiten gepleegd.Sedert de

start van de het fenomeen op 1/09/2011 tot op heden werden er 117 diefstalen met geweld

gepleegd. De daders plegen de feiten uit allerhande overwegingen, voor de 'kick' om tot een

bende te mogen behoren, om alcohol aan te kopen,...

Andere criminele feiten die konden worden vastgesteld binnen de perimeter en mogelijk zijn:

- 03/06/2011 23u56 IV 10297: allochtone personen zorgen voor lawaaioverlast

- 20/06/2011 01:04 IV 11589: uitbater nachtwinkel heeft moeilijkheden met klant -

weigert drank te vergoeden

- 8/07/2011 15:57 IV 12934: vechtpartij: een klant is binnengegaan in handelszaak en krijgt

er slaag van andere klant

- 10/07/2011 18:05 PV 13132: ongewapende weerspannigheid

- 11/08/2011 18:48 PV 5190: Smaad - Geweld tegen dragers van openbaar gezag

- 11/08/2011 18:15 PV 5189: Geweld tegen dragers van openbaar gezag

- 22/08/2011 19:34 IV 15847: discussie tussen Zuid-Zfrikanen en Marokkanen die

leidt tot een straatgevecht van 20-tal personen

- 22/08/2011 19:34 PV 15774: Wederzijdse slagen en verwondingen, vermoedelijk in het

kader van drugs

- 24/08/2011 14:48 PV 15891: Opzettelijke slagen en verwondingen. Man kreeg slagen nadat

hij gestolen fiets van zoon aantrof voor een winkel.

- 24/08/2011 23:10 IV 15987: Opzettelijke slagen -vechtpartij. Vechtpartij tussen personen

gekend voor drugsgerelateerde feiten.

- 27/08/2011 19:00 PV 16150: Wapendracht (alarmpistool)

- 01/09/2011 17:45 IV 16510: Vechtpartij.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p43/302


- 13/09/2011 00:28 PV 1706: Illegaal dragen van een verboden blank wapen of

niet-vuurwapen

- 19/09/2011 10:06 IV 17820: Het terras achteraan een woning in de

Zwevegemsestraat wordt gebruikt als vluchtweg. Dit is reeds verschillende malen voorgevallen.

Tijdens deze vlucht werden enkele bloembakken omver gegooid.

- 21/09/2011 21:30 IV 17993: Er is een hoogoplopende discussie op straat tussen

allochtonen.

- 23/09/2011 23:30 PV 17919: Opzettelijke slagen en verwondingen: slachtoffer krijgt slagen

omdat hij kijkt naar verdachte.

- 15/10/2011 0:00 PV 21078: gewone heling. Tijdens controle treffen we persoon aan met

gestolen fiets. Deze werd aangekocht in de Zwevegemsestraat.

- 24/10/2011 00:37 IV 20431: Opzettelijke slagen - vechtpartij: groepje allochtonen

staan buiten te babbelen en hebben geen weet van een vechtpartij

- 26/10/2011 23:13 PV 18083: Opzettelijke slagen en verwondingen: een vechtpartij

- 1/11/2011 18:23 PV 20537: gewone heling

- 2/11/2011 14:50 PV 20563: Illegale dracht van verboden blank wapen

- 2/11/2011 15:15 PV 20565: ongewapende weerspannigheid

- 5/11/2011 8:55 IV 21278: Aantreffen persoon die niet terug naar de gevangenis was

gekeerd na penitentiair verlof. Die persoon is gekend voor het verkopen en dealen van drugs.

- 6/11/2011 7:05 IV 21347: Persoon achtervolgt andere persoon tot in het Parkhotel na

een vechtpartij in Zwevegemsestraat om de discussie verder te zetten.

- 9/11/2011 23:00 PV 21023: Grijpdiefstal van een handdiefstal, met geweld of bedreiging,

met verzwarende omstandigheden

- 9/11/2011 00:00 PV 21078: gewone heling. gestolen fiets aangetroffen. Persoon zou deze

hebben aangekocht in de Zwevegemsestraat

- 10/11/2011 02:00 PV 21140: Poging tot afpersing en Poging diefstal met geweld.

Twee allochtone jongeren bedreigen slachtoffer met mes voor 5 euro. Slachtoffer kan vluchten

en messteek ontwijken en krijgt tijdens de vlucht nog een baksteen naar zich gegooid.

- 11/11/2011 21:30 PV 21226: diefstal van vlag en vlaggemast die voor winkel

stond

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p44/302


- 14/11/2011 0:00 PV 21329: Aanmatiging van naam: betrokkene geeft valse

identiteit op.

Advies Gezien uit evaluatie blijkt dat door de sluiting van de verschillende instellingen

de problematiek van drugsgerelateerde overlast, criminele feiten van drugsverkoop nog

steeds aanwezig is in het straatbeeld en uiteindelijk zelfs meer zichtbaar aanwezig is,

adviseren wij vanuit politioneel oogpunt de verlenging van de sluitingen van de instellingen

Candisky, Berkane en Theehuiss. Indien deze sluitingen niet zouden worden verlengd,

bestaat een reëel risico dat de drugsverkoop zich opnieuw zal verplaatsen naar deze

lokaties en zou er een blijvende drugsoverlast in de publieke ruimte kunnen worden

vastgesteld.

DECRAENE Heidi

2. Wij verwijzen verder naar het positief advies over de verlenging van de Procureur des

Konings dd. 24.11.2011.

3. Wij verwijzen tenslotte naar de volgende overwegingen :

- Om te beginnen is er de vaststelling dat sedert de sluiting van het pand van de VZW

Candisky, de drughandel zich gewoon verplaatst heeft naar de openbare weg.

- Daarnaast zijn er sedert de sluiting van het pand tot op heden 43 ! vaststellingen in de

perimeter gebeurd inzake drugs. Daarnaast zijn er 25 vaststellingen gebeurd inzake opzettelijke

slagen en verwondingen, lawaaioverlast, verboden wapendracht, diefstal,...Het weze duidelijk

dat de drughandel aanleiding geeft tot het plegen van de andere misdrijven zoals diefstal (om

drugs te kunnen kopen), vechtpartijen,...

- Op heden bestaat er geen enkele garantie dat het pand niet opnieuw voor drughandel zal

gebruikt worden. De VZW heeft nog steeds haar zetel op dat adres en er zijn geen ontslagen

of benoemingen gebeurd sedert de sluiting zodat er een realistisch vermoeden bestaat dat

dezelfde uitbaters zullen terugkeren. UItbaters waarvan de betrokkenheid met de drughandel

duidelijk blijkt uit de voorgaande bestuurlijke verslagen.

- Tot op heden is er ook geen van de bestuursleden of uitbaters langs gekomen met de

mededeling dat hij deze of gene maatregel zal voorzien om te voorkomen dat de drughandel

zich terug naar het pand zal verplaatsen.

- Niet onbelangrijk is tevens dat er tot op heden nog steeds geen uitbatingsvergunning is

aangevraagd (artikel 357 APV) noch tegemoet werd gekomen aan de opmerkingen van de

brandweer.

- De klachten van de buurtbewoners en winkeliers inzake de verstoring van de openbare orde

en veligheid blijven binnenstromen.

- Het weze duidelijk dat er nieuwe ernstige aanwijzingen zijn dat er herhaaldelijk illegale

activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p45/302


vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen,

psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging

van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in

het gedrang komt.

- Het doel om de buurt drugsvrij te krijgen is met andere woorden op heden nog niet bereikt.

- Tenslotte is er het positief advies van het parket dat de ernst en de noodzaak van een

eventuele verlenging kracht bijzet.

De gemeenteraad wordt verzocht om een gunstig advies te willen verlenen met betrekking tot

de vraag van de burgemeester om de sluitingsmaatregel dd. 14.07.2011 te verlengen met zes

maanden.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

gunstig advies te verlenen om de beslissing van de burgemeester, d.d. 14 juli 2011 tot

sluiting op grond van artikel 9bis Drugswet van het pand van de VZW Candisky, gelegen aan

de Groeningelaan 4 te 8500 Kortrijk, te verlengen voor de duur van zes maanden.

7 Sluiting VZW (3) - verlenging.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-255306

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 14 juli 2011 beslist tot de

sluiting van een VZW voor de duur van 5 maanden. Deze maatregel werd door het college

van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd.

De beslissing werd daarna tevens ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering

van de gemeenteraad, met name de zitting van 12.09.2011. Als een verlenging van deze

sluitingsmaatregel overwogen wordt dan is er een gunstig advies van de gemeenteraad nodig.

Daar de eerste maatregel verloopt op 14.12.2011 wordt aan het college van burgemeester en

schepenen gevraagd om de vraag naar een gunstig advies over een eventuele verlenging, te

willen agenderen op de gemeenteraad van december.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p46/302


aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en er kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 14 juli 2011 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand van de VZW Theehuis, gelegen aan de Zwevegemsestraat 45 te 8500 Kortrijk, te sluiten.

De duur van deze sluiting werd daarbij bepaald op vijf maanden ingaand vanaf 14.07.2011. De

vzw en alle leden van de raad van bestuur werden voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd

naar de hoorzitting van 30 juni 2011. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en

verwerkt in de definitieve beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester

en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd. De vzw en al

haar bestuursleden hebben kennis gekregen van deze bevestiging. In de eerstvolgende

gemeenteraad, met name de zitting van 12.09.2011, kreeg de gemeenteraad kennis van deze

maatregel.

Deze sluitingsmaatregel verloopt op 14.12.2011 tenzij er gunstig advies wordt bekomen van de

gemeenteraad om de sluitingsmaatregel te verlengen voor de maximumduur van 6 maanden.

Deze verlenging kan slechts éénmaal gebeuren voor zover zich nieuwe soortgelijke feiten

hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de initiële beslissing.

1.Wij verwijzen vooreerst naar het bestuurlijk verslag van de politie gericht aan de

burgemeester dd. 18.11.2011 waarvan de inhoud luidt als volgt:

VERSLAG AAN Burgemeester

Het jaar tweeduizend elfde 18e van de maand november te 08:11 uur. Wij, DECRAENE Heidi,

Commissaris van de PZ VLASbrengen ter kennis :

INZAKE : Huidige toestand binnen perimeter VMZ

BETREFFENDE : De Perimeter VMZ bestaat uit Zwevegemsestraat, Veemarkt,

Wandelingstraat, Slachthuisstraat, Groeningelaan, Sint-Janslaan, Kleine Sint-Jansstraat,

Spoorweglaan, Guldensporenpad.Sedert 1/09/2010 werd deze perimeter nauwlettend

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p47/302


opgevolgd gezien de problematiek van drugsoverlast, geweldsdelicten en overlast in de

publieke ruimte binnen deze perimeter veelvuldig aanwezig is.Uit analyse bleken onder andere

de theehuizen Candisky, Berkane en Theehuiss aantrekkingsfactoren, die deze criminele

feiten stimuleerden. In deze periode werden verschillende instellingen veelvuldig gecontroleerd

en konden verschillende linken met drugsverkopen vastgesteld worden. Voor deze historiek

verwijs ik naar de verschillende bestuurlijke verslagen die in die periode werden opgesteld. Er

kon echter worden vastgesteld dat de problematiek inzake drugsverkoop, druggebruik en

drugbezit en alle druggerelateerde overlast in de publieke ruimte aanwezig bleef. Er werd

een verschuivingseffect van druggebruik en drugverkoop van deze instellingen naar de

openbare weg vastgesteld. De overlast in de publieke ruimte werd desgevallend groter dan

voordien.Hieronder kunt u een overzicht van de huidige toestand sedert de sluiting van de

theehuizen terugvinden. Vanuit verschillende handelaars uit straten binnen deze perimeter

worden wij gecontacteerd met meldingen dat er drugs wordt verhandeld op straat. Zij melden

ons dat er openlijk drugs wordt gedeald, zeer veel winkeldiefstallen zijn, aanwezigheid

van illegalen en klanten worden geïntimideerd door rondhangende jongeren van allerlei

origine. Deze winkeliers bevinden zich o.a. in Zwevegemsestraat, Veemarkt en Kleine Sint-

Jansstraat.Tevens melden zij ons verschillende vechtpartijen tussen verschillende groepen

vreemdelingen. Daarnaast hebben wij reeds kunnen vaststellen dat de drugs met het oog op

verkoop worden verstopt op publieke plaatsen. Het gaat hierbij onder meer over het verstoppen

van drugs tussen de bloembakken van de Pluimstraat en Zwevegemsestraat, het begraven van

drugs in de struiken van 't Plein en Guldensporenpad met de bedoeling om enkel de gevraagde

hoeveelheid op te graven. Vanuit politionele informatie krijgen wij de informatie dat de straten

binnen de perimeter worden bemand door 'uitkijkposten'. Hierdoor worden door onder andere

fluitsignalen personen verwittigd wanneer een politievoertuig de perimeter benadert en

kunnen een aantal personen uit het straatbeeld verdwijnen. Vanuit politionele informatie wordt

duidelijk dat er steeds meer vechtpartijen zijn tussen rivaliserende dealergroepjes. De ene

groep bestaat uit Noord-Afrikanen (Algerijnen en Marokkanen) die het aan de stok kregen met

een andere groep bestaande uit Oostblokkers. Van deze vechtpartijen zijn zelden meldingen,

de zaken worden onderling "opgelost".Dit resulteerde in de opsplitsing van het territorium. De

oostblokkers kregen het Plein en de parking van de "Wibra", gelegen in de Romeinselaan,

toegewezen. De Noord-Afrikanen kregen de omgeving Zwevegemsestraat - Veemarkt -

Pluimstraat - Spoorweglaan - Guldensporenpad (fietspad). Vanuit straathoekwerking krijgen wij

tevens informatie dat binnnen de perimeter op verschillende plaatsen drugs wordt verhandeld.

Dit gaat onder meer over de Veemarkt, Zwevegemsestraat en Plein.Daarnaast melden zij ons

dat zij grote hoeveelheden drugsspuiten aantreffen onder andere aan het Plein, Pradopark.

Inzake drugsgerelateerde feiten werden onderstaande dossiers opgestart:

- 25/08/2011 15:26 PV 16007: Verkopen van verdovende middelen

- 25/08/2011 15:26 PV 16008: Verkopen van verdovende middelen

- 24/08/2011 18:34 PV 15904: Witwassen. Illegaal in het bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p48/302


- 24/08/2011 18:34 PV 15901: Witwassen. Persoon in het bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is.

- 29/08/2011 19:16 IV 16313: Moeilijkheden met persoon. Melder is uitbater en heeft

problemen met klanten die drugs verkopen en willen vechten. Tijdens telefonische melding

vertrekken amokmakers.

- 06/09/2011 13:07 PV 16786: Verkopen van verdovende middelen

- 08/09/2011 16:00 PV 16942: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 09/09/2011 16:57 IV 17127: Drugstrafiek. Melder ziet hoe bestuurder van een voertuig een

toiletzak in zijn handen heeft met een hoeveelheid pillen. De bestuurder vertrekt deze pillen aan

inzittenden, waarbij zij de bestuurder geld overhandigen.

- 10/09/2011 13:40 PV 17089: Witwassen. Illegaal in bezit van grote hoeveelheid geld,

waarvan herkomst niet te verklaren is.

- 12/09/2011 23:45 PV 17205: Verkopen van verdovende middelen

- 12/09/2011 23:46 PV 17207: Verkopen van verdovende middelen

- 27/09/2011 18:30 PV 18334: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 27/09/2011 16:04 IV 18409: Drugshandel. Melder maakt haar beklag nopens drugshandel

thv de nieuwkuis. Het zou niet de eerste maal zijn dat er handel wordt gedreven.

- 29/09/2011 18:45 PV 18338: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 30/09/2011 19:55 PV 18403: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen. Persoon

verklaart deze te hebben aangekocht in de Zwevegemsestraat, gezien daar dagelijks dealers

staan.

- 30/09/2011 19:00 PV 20836: Verkopen van verdovende middelen

- 13/10/2011 11:43 IV 19662: Drugshandel. Meldster meldt dealen en gebruik van drugs thv

de winkel. Bij aankomst van ploegen kunnen zij niemand meer aantreffen.

- 17/10/2011 20:04 PV 19620: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 20/10/2011 14:52 PV 19809: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 20/10/2011 14:20 PV 19810: Witwassen: illegaal in het bezit van een grote som geld,

waarvan geen redelijke verklaring kan worden gegeven naar herkomst.

- 23/10/2011 13:01 PV 19965: Verdachte handelingen: een man zwaar onder invloed wordt

aangetroffen in de ondergrondse parking van de Veemarkt. Daarnaast treffen de restanten van

druggebruik aan.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p49/302


- 27/10/2011 01:00 PV 21355: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 27/10/2011 0:00 PV 20231: Verkopen van verdovende middelen

- 28/10/2011 23:02 IV 20766: Verdachte toestand: Volgens melder lopen er verschillende

personen op straat rond die drugs roken. Melder is bang dat deze personen zullen inbreken of

vandalestreken zullen uithalen.

- 1/11/2011 15:00 PV 20530: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 4/11/2011 18:52 IV 21230: Drugshandel: 6-tal drugsverkopers voor de deur van melder.

Volgens winkeluitbater worden zijn klanten gehinderd door de mannen die vlak voor zijn deur

drugs dealen. Bij onze aankomst kunnen verdachten niet meer worden aangetroffen. De

winkeluitbater meldt dat verdachten soms de winkel induiken als de politie opduikt.

- 4/11/2011 16:55 PV 20706: Verkopen van verdovende middelen

- 4/11/2011 17:06 PV 20709: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 5/11/2011 17:30 PV 20760: Te koop aanbieden van verdovende middelen

- 6/11/2011 15:15 PV 20797: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 7/11/2011 20887 PV 20887: Witwassen. Illegaal in het bezit van een grote som geld,

waarvan geen redelijke verklaring kan worden gegeven naar herkomst.

- 8/11/2011 18:30 PV 20984: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 11/11/2011 20:10 PV 21223: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 11/11/2011 18:25 PV 21219: Opzettelijke slagen en verwondingen: vechtpartij kadert in

Khat-kwestie

- 12/11/2011 15:15 PV 21275: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen en verkopen

van verdovende middelen

- 12/11/2011 15:05 PV 21270: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:44 PV 21281: Verkopen van verdovende middelen

- 12/11/2011 20:00 PV 21288: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21282: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21279: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 12/11/2011 16:41 PV 21277: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p50/302


- 14/11/2011 15:45 PV 21376: Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

- 15/11/2011 19:00 PV 21445: Wederrechtelijk bezit van verdovenve middelen

Er worden geregeld vaststgesteld dat illegalen in het bezit zijn van grote sommen geld

waarvoor ze geen enkele aannemelijke uitleg hebben. Zij worden tevens gebruikt als

tussen persoon om drugs te verhandelen op straat. Zij worden aangetroffen in het bezit van

gebruikershoeveelheden drugs.Zeer opvallend is dat deze illegalen veelal mooi en propere

kledij aanhebben wat wijst dat ze een lokaal onderduikadres hebben.Uit politionele informatie

blijkt dat sedert de start van het project VMZ 192 illegalen werden aangetroffen binnen de

perimeter. Van deze personen blijkt 80% in onze politionele databanken gekend te zijn voor

onder andere drugsverkoop, drugsbezit, drugsgebruik, diefstal, slagen en verwondingen en

bezit van wapens. Naast drugsgerelateerde feiten en de aanwezigheid van illegalen in grote

hoeveelheden, worden in de perimeter nog steeds een groot aantal feiten van diefstal met

geweld vastgesteld. Tussen 15/09/2011 en 15/11/2011 werden 13 feiten gepleegd.Sedert de

start van de het fenomeen op 1/09/2011 tot op heden werden er 117 diefstalen met geweld

gepleegd. De daders plegen de feiten uit allerhande overwegingen, voor de 'kick' om tot een

bende te mogen behoren, om alcohol aan te kopen,...

Andere criminele feiten die konden worden vastgesteld binnen de perimeter en mogelijk zijn:

- 03/06/2011 23u56 IV 10297: allochtone personen zorgen voor lawaaioverlast

- 20/06/2011 01:04 IV 11589: uitbater nachtwinkel heeft moeilijkheden met klant -

weigert drank te vergoeden

- 8/07/2011 15:57 IV 12934: vechtpartij: een klant is binnengegaan in handelszaak en krijgt

er slaag van andere klant

- 10/07/2011 18:05 PV 13132: ongewapende weerspannigheid

- 11/08/2011 18:48 PV 5190: Smaad - Geweld tegen dragers van openbaar gezag

- 11/08/2011 18:15 PV 5189: Geweld tegen dragers van openbaar gezag

- 22/08/2011 19:34 IV 15847: discussie tussen Zuid-Zfrikanen en Marokkanen die

leidt tot een straatgevecht van 20-tal personen

- 22/08/2011 19:34 PV 15774: Wederzijdse slagen en verwondingen, vermoedelijk in het

kader van drugs

- 24/08/2011 14:48 PV 15891: Opzettelijke slagen en verwondingen. Man kreeg slagen nadat

hij gestolen fiets van zoon aantrof voor een winkel.

- 24/08/2011 23:10 IV 15987: Opzettelijke slagen -vechtpartij. Vechtpartij tussen personen

gekend voor drugsgerelateerde feiten.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p51/302


- 27/08/2011 19:00 PV 16150: Wapendracht (alarmpistool)

- 01/09/2011 17:45 IV 16510: Vechtpartij.

- 13/09/2011 00:28 PV 1706: Illegaal dragen van een verboden blank wapen of

niet-vuurwapen

- 19/09/2011 10:06 IV 17820: Het terras achteraan een woning in de

Zwevegemsestraat wordt gebruikt als vluchtweg. Dit is reeds verschillende malen voorgevallen.

Tijdens deze vlucht werden enkele bloembakken omver gegooid.

- 21/09/2011 21:30 IV 17993: Er is een hoogoplopende discussie op straat tussen

allochtonen.

- 23/09/2011 23:30 PV 17919: Opzettelijke slagen en verwondingen: slachtoffer krijgt slagen

omdat hij kijkt naar verdachte.

- 15/10/2011 0:00 PV 21078: gewone heling. Tijdens controle treffen we persoon aan met

gestolen fiets. Deze werd aangekocht in de Zwevegemsestraat.

- 24/10/2011 00:37 IV 20431: Opzettelijke slagen - vechtpartij: groepje allochtonen

staan buiten te babbelen en hebben geen weet van een vechtpartij

- 26/10/2011 23:13 PV 18083: Opzettelijke slagen en verwondingen: een vechtpartij

- 1/11/2011 18:23 PV 20537: gewone heling

- 2/11/2011 14:50 PV 20563: Illegale dracht van verboden blank wapen

- 2/11/2011 15:15 PV 20565: ongewapende weerspannigheid

- 5/11/2011 8:55 IV 21278: Aantreffen persoon die niet terug naar de gevangenis was

gekeerd na penitentiair verlof. Die persoon is gekend voor het verkopen en dealen van drugs.

- 6/11/2011 7:05 IV 21347: Persoon achtervolgt andere persoon tot in het Parkhotel na

een vechtpartij in Zwevegemsestraat om de discussie verder te zetten.

- 9/11/2011 23:00 PV 21023: Grijpdiefstal van een handdiefstal, met geweld of bedreiging,

met verzwarende omstandigheden

- 9/11/2011 00:00 PV 21078: gewone heling. gestolen fiets aangetroffen. Persoon zou deze

hebben aangekocht in de Zwevegemsestraat

- 10/11/2011 02:00 PV 21140: Poging tot afpersing en Poging diefstal met geweld.

Twee allochtone jongeren bedreigen slachtoffer met mes voor 5 euro. Slachtoffer kan vluchten

en messteek ontwijken en krijgt tijdens de vlucht nog een baksteen naar zich gegooid.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p52/302


- 11/11/2011 21:30 PV 21226: diefstal van vlag en vlaggemast die voor winkel

stond

- 14/11/2011 0:00 PV 21329: Aanmatiging van naam: betrokkene geeft valse

identiteit op.

Advies Gezien uit evaluatie blijkt dat door de sluiting van de verschillende instellingen

de problematiek van drugsgerelateerde overlast, criminele feiten van drugsverkoop nog

steeds aanwezig is in het straatbeeld en uiteindelijk zelfs meer zichtbaar aanwezig is,

adviseren wij vanuit politioneel oogpunt de verlenging van de sluitingen van de instellingen

Candisky, Berkane en Theehuiss. Indien deze sluitingen niet zouden worden verlengd,

bestaat een reëel risico dat de drugsverkoop zich opnieuw zal verplaatsen naar deze

lokaties en zou er een blijvende drugsoverlast in de publieke ruimte kunnen worden

vastgesteld.

DECRAENE Heidi

2. Wij verwijzen verder naar het positief advies over de verlenging van de Procureur des

Konings dd. 24.11.2011.

3. Wij verwijzen tenslotte naar de volgende overwegingen :

- Om te beginnen is er de vaststelling dat sedert de sluiting van het pand van de VZW Barkane,

de drughandel zich gewoon verplaatst heeft naar de openbare weg.

- Daarnaast zijn er sedert de sluiting van het pand tot op heden 43 ! vaststellingen in de

perimeter gebeurd inzake drugs. Daarnaast zijn er 25 vaststellingen gebeurd inzake opzettelijke

slagen en verwondingen, lawaaioverlast, verboden wapendracht, diefstal,...Het weze duidelijk

dat de drughandel aanleiding geeft tot het plegen van de andere misdrijven zoals diefstal (om

drugs te kunnen kopen), vechtpartijen,...

- Op heden bestaat er geen enkele garantie dat het pand niet opnieuw voor drughandel zal

gebruikt worden. De VZW heeft haar ontbinding aangekondigd in het Belgisch Staatsblad doch

de uitbater/voorzitter heeft al geprobeerd om als werknemer van een marokkaanse bakkerij het

pand terug open te krijgen, zodat er een realistisch vermoeden bestaat dat dezelfde uitbater

zal terugkeren. Uitbater waarvan de betrokkenheid met de drughandel duidelijk blijkt uit de

voorgaande bestuurlijke verslagen. Deze uitbater heeft bovendien zijn adres officieel naar

Frankrijk verplaatst doch vertoeft nog steeds op het grondgebied van Kortrijk.

- Tot op heden is er ook geen van de bestuursleden noch de uitbater noch de eigenaar langs

gekomen met de mededeling dat hij deze of gene maatregel zal voorzien om te voorkomen dat

de drughandel zich terug naar het pand zal verplaatsen.

- Niet onbelangrijk is tevens dat er tot op heden nog steeds geen uitbatingsvergunning is

aangevraagd (artikel 357 APV) noch tegemoet werd gekomen aan de opmerkingen van de

brandweer.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p53/302


- De klachten van de buurtbewoners en winkeliers inzake de verstoring van de openbare orde

en veligheid blijven binnenstromen.

- Het weze duidelijk dat er nieuwe ernstige aanwijzingen zijn dat er herhaaldelijk illegale

activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het

vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen,

psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging

van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in

het gedrang komt.

- Het doel om de buurt drugsvrij te krijgen is met andere woorden op heden nog niet bereikt.

- Tenslotte is er het positief advies van het parket dat de ernst en de noodzaak van een

eventuele verlenging kracht bijzet.

De gemeenteraad wordt verzocht om een gunstig advies te willen verlenen met betrekking tot

de vraag van de burgemeester om de sluitingsmaatregel dd. 14.07.2011 te verlengen met zes

maanden.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

gunstig advies te verlenen om de beslissing van de burgemeester, d.d. 14 juli 2011 tot sluiting

op grond van artikel 9bis Drugswet van het pand van de heer Geert Pouleyn, gelegen aan

de Zwevegemsestraat 45 te 8500 Kortrijk, te verlengen voor de duur van zes maanden.

8 OCMW. Verslag overlegcomité dd. 18 oktober 2011.

Aktename.

Commissie 1 - Dossier: 11-255370

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Hilde Rigole

Email: Hilde.Rigole@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 76

Samenvatting:

Het college neemt kennis van de vraag van de burgemeester om volgend agendapunt toe

te voegen aan de agenda van de gemeenteraad : "Kennisname verslag overlegcomité Stad

Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 18 oktober 2011".

Beschrijving:

De stad ontving op 24 november 2011 het verslag van het overlegcomité van 18 oktober 2011

tussen de stad en het O.C.M.W.

Dit verslag dient door toedoen van de heer burgemeester "ter kennisgeving" voorgelegd in

de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, in toepassing van artikel 3 § 3 van het

huishoudelijk reglement voor het overleg tussen de stad en het O.C.M.W. Kortrijk.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p54/302


kennis te nemen van het verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 18 oktober

2011.

9 Wijzigingen algemene politieverordening 2011.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-252487

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

In 2008 werd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 17.11.2008 de nieuwe algemene

politieverordening goedgekeurd. Bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2009 werd de

algemene politieverordening lichtjes gewijzigd. In de gemeenteraad van 17.11.2008 werd

meegedeeld dat het de bedoeling is om de algemene politieverordening jaarlijks te evalueren

om een actuele politieverordening te behouden en om eventueel in de praktijk vastgestelde

problemen te kunnen bijsturen waar nodig. Bij gemeenteraadsbeslissingen dd. 07.12.2009 en

dd. 06.12.2010 volgden een eerste en tweede evaluatie van de algemene politieverordening.

In de voorliggende nota worden een aantal wijzigingen voorgesteld op grond van de jaarlijkse

evaluatie in 2011.

Beschrijving:

Bij gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 werd de nieuwe algemene

politieverordening goedgekeurd. In 2009 en 2010 werden na de eerste

evaluaties respectievelijk op 07.12.09 en op 06.12.10 enkele wijzigingen aan de nieuwe

algemene politieverordening goedgekeurd. Om dit werkinstrument actueel en praktisch te

houden wordt deze politieverordening jaarlijks geëvalueerd. Na evaluatie van het werkjaar 2011

worden de volgende wijzigingen voorgelegd.

De wijzigingen die worden voorgelegd zijn wijzigingen naar aanleiding van recente wetgeving

of praktische problemen. Ter herinnering wordt opgemerkt dat de voorliggende wijzigingen

het bijzonder deel betreffen daar het algemeen deel enkel kan gewijzigd worden bij

overeenstemming in de werkgroep Leiedal.

De voorgestelde wijzigingen alsook hun motivering worden hierna kort besproken en

weergegeven.

I.Wijzigingen

1) Vervangen van een bijlage :

De bijlage XII betreffende het huishoudelijk reglement van de sportzwembaden werd

geactualiseerd. Tengevolge daarvan dient de oude bijlage gewoon vervangen te worden door

de nieuwe bijlage. Dit op vraag van de directie Sport.

2) Invoegen definitie leegstaand pand :

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p55/302


Op vraag van de directie stadsplanning en -ontwikkeling wordt een definitie van het begrip

leegstaand pand in artikel 33 toegevoegd bij de definities in het bijzonder deel achteraan de

politieverordening. Dit om te verduidelijken dat een leegstaand pand niet afhankelijk is van

de opname in het leegstandregister om als leegstaand pand in artikel 33 te kunnen worden

beschouwd.

3) Wijzigen artikel 160 naar gemengde inbreuk conform een wetswijziging :

Artikel 160 van de algemene politieverordening bepaalt reeds dat het zich niet identificeerbaar

vertonen op het openbaar en privaat domein van de overheid gesanctioneerd wordt met

G.A.S. Nu is er recent bij wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen

van kledij die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt, een artikel 563bis in het

strafwetboek ingevoerd als gemengde inbreuk. Teneinde de rechtzekerheid van de burger te

waarborgen dient de huidige inhoud van het artikel 160 te worden vervangen door de inhoud

van artikel 563bis van het strafwetboek. Dit op advies van het parket.

4) Wijziging aan het artikel 187 betreffende de tijdelijke reclameborden :

Vooreerst wordt gevraagd om een definitie van reclameborden in te voegen die ook de

allernieuwste vormen van reclame omhelst zoals bv. banners, spandoeken,... Daarnaast wordt

gevraagd om de plaatsing van deze "reclameborden" te verbieden in de buurt van de ledwalls

en /of andere vaste reclameconstructies. Tenslotte wordt overal de woorden bordjes en borden

vervangen door reclameborden. Dit op vraag van de politie.

5) Wijziging in artikel 201 en 202 ivm de uitbatingvergunning voor het verhuren van

kamers :

De dienst huisvesting vraagt om de geldigheidsduur van de vergunning van 5 jaar te wijzigen

naar 10 jaar wegens anders niet werkbaar voor de administratie.

6) Wijzigingen en toevoeging ivm brandveiligheid :

Vorig jaar werden een aantal technische wijzigigen aan de brandweernormen in het

kamerreglement en een artikel betreffende de invoering van een verplicht huishoudelijk

afvalreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 06.12.2010. Volgens artikel 6 van het

Besluit van de Vlaamse Regering dd. 03.10.03 betreffende de kwaliteits-en veiligheidsnormen

voor kamers en studentenkamers moet de minister binnen de drie maand na voorlegging van

aanvullende gemeentelijke reglementen op het kamerdecreet beslissen over de bekrachtiging.

Daar de technische brandweernormen van vorig jaar pas vanaf 2014 van kracht zullen zijn

wordt de gemeenteraad verzocht om deze opnieuw goed te keuren daar we de wijzigingen nu

pas zullen overmaken aan de bevoegde minister samen met de technische wijzigingen die nu

worden voorgelegd.

Op vraag van de brandweer worden daarnaast een aantal technische wijzigingen inzake

brandveiligheid voorgelegd. Daarenboven stellen zij ook voor om brandveiligheidsnormen op

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p56/302


te nemen voor horecazaken, gelijkaardig aan die voor dansgelegenheden en de verhuur van

kamers.

7) Invoegen van een artikel 268 quinqies met betrekking tot een toelating voor

werfafsluitingen :

Op vraag van de directie stadsplanning en infrastructuur wordt er gevraagd om een toelating

van de burgemeester op te nemen voor het plaatsen van werfafsluitingen.

8) Schrappen bepaalde artikels uit het begraafplaatsreglement :

Op vraag van de directie Burger en Welzijn wordt voorgesteld dat bepaalde artikelen van de

titel begraafplaatsen worden geschrapt wegens strijdig met de bestaande praktijk.

9) Toevoeging bij drankvergunningen :

Op vraag van de cel economie en de politie wordt voorgesteld om een bepaling te voorzien

waarbij meegedeeld wordt dat de "morele waarborgen" gedurende de volledige duur van de

uitbating van drankgelegenheden dienen verzekerd te worden door de uitbater. Daarnaast

wordt ook voorgesteld om naar analogie van het moraliteitsonderzoek van de club-vzw's

te voorzien dat alle personen die meehelpen aan de uitbating alsook alle organen van een

rechtspersoon aan dezelfde morele waarborgen moeten kunnen voldoen.

10) Toevoeging bij Club-vzw's :

Vanuit de politie wordt gevraagd om bij het moraliteitsonderzoek naast de woorden

vaststellingen en/of veroordelingen ook de term "ernstige aanwijzingen" toe te voegen. Dit om

toe te laten een zo ruim mogelijk moraliteitsonderzoek te voeren.

11) Toevoeging en wijziging bij de groothandelsmarkt :

Op vraag van de marktleider worden enkele verduidelijkingen aangebracht aan het reglement

op de groothandelsmarkt. Enerzijds omtrent de markturen en anderzijds over het gebruik van

heftrucks tijdens de markt.

II.Eindbemerking

Na de goedkeuring door de gemeenteraad zal er een gecoördineerde versie van de

gewijzigde nieuwe algemene politieverordening ter beschikking worden gesteld van alle

gemeenteraadsleden.

Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

De voorgestelde wijzigingen aan de nieuwe algemene politieverordening, waarvan de tekst luidt

als volgt, goed te keuren:

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p57/302


De wijzigingen zijn in het vet aangeduid.

1) Vervangen van bijlage :

Voorstel : Huidige Bijlage XII Huishoudelijk reglement sportzwembaden vervangen door de

geactualiseerde bijlage.

2) Invoegen definitie leegstaand pand

Voorstel : In artikel 33 bij het woord leegstaand pand een asterix te plaatsen * en in het

algemeen deel een definitie van leegstaand pand in te voegen.

Leegstaand pand

Onder leegstand pand wordt verstaan het gebouw of de woning zoals gedefinieerd

in artikel 2.6.6. van het Grond-en pandenbeleid decreet van 27.03.2009, al dan niet

opgenomen in het leegstandsregister.

3) Wijzigen gemengde inbreuk :

Voorstel: De huidige inhoud van artikel 160 schrappen en vervangen door de hiernavolgende

inhoud.

Art. 160

(gemengde inbreuk - volgens artikel 563bis Strafwetboek)

Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke

en voorafgaande gemotiveerde toestemming van de burgemeester voor onder meer activiteiten

met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester

bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman,... is het

verboden op het openbaar en privaat domein van de overheid het gelaat volledig te bedekken

zodat de identificatie van de persoon onmogelijk is.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder het gelaat verstaan : het voorhoofd, de

wangen, de ogen, de neus en de kin.

Het is verboden, behoudens andersluidende wetsbepalingen, zich in de voor het publiek

toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of

verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.Het eerste lid geldt echter niet voor hen die

zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel

of gedeeltelijk bedekt of verborgen zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens

arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

4) Wijziging aan het artikel 187 betreffende de tijdelijke reclameborden

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p58/302


Voorstel : Invoegen van een definitie van reclameborden bij de definities van het bijzonder

deel, het toevoegen van een punt 3° en 13° in artikel 187 en overal "bordjes" vervangen door

"reclameborden".

Art. 187

Het plaatsen van tijdelijke reclameborden* op het openbaar domein is enkel toegelaten

voor een te organiseren activiteit binnen de gemeente en is onderworpen aan volgende

voorwaarden :

1° schriftelijke aanvraag vier weken voor de activiteit bij de burgemeester;

2° de bordjesreclameborden zoals bepaald in punt 1° van de definitie van reclameborden

moeten vast in de grond worden geplaatst en mogen niet bevestigd worden aan palen,

aanplantingen, bomen, straatmeubilair, verkeerssignalisatie, muren, omheiningen, bouwwerken,

monumenten;

3° de reclameborden zoals bepaald in punt 2° van de definitie van reclameborden

mogen niet bevestigd worden aan palen, aanplantingen, bomen, straatmeubilair,

verkeerssignalisatie, bouwwerken, monumenten;

4° de bordjesreclameborden mogen niet geplaatst worden op rotondes;

5° de plaatsing dient zodanig te gebeuren zodat dit geen belemmering vormt voor het

verkeersoverzicht;

6° de plaatsing van de bordjesreclameborden mag gebeuren vanaf veertien dagen voor de

datum van die activiteit;

7° de bordjesreclameborden dienen ten laatste vijf werkdagen na de activiteit verwijderd te

worden;

8° er dient een borgsom van 125 euro te worden betaald, die na de verwijdering van de

bordjesreclamebordenzoals bepaald in punt 1° van de definitie van reclameborden terug

wordt betaald;

9° de bordjesreclameborden dienen op 0, 75 m van de rijbaan te worden geplaatst en niet in

de onmiddellijke nabijheid van kruispunten;

10° het aantal bordjes reclameborden wordt beperkt tot drie per straat;

11° de bordjes reclameborden mogen enkel worden geplaatst langs de straten opgesomd in

de toelating;

12° de toelating van de wegbeheerder;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p59/302


13° de reclameborden mogen niet in de buurt van ledwalls en/of andere vaste

reclameconstructies geplaatst worden.

De burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen om redenen van openbare orde en

openbare veiligheid.

Reclamebord :

Onder reclamebord wordt verstaan zowel

1° Een tijdelijke constructie of inrichting die ofwel in de grond is ingebouwd, ofwel

aan de grond is bevestigd, ofwel op de grond steun vindt en die dienstig is voor het

aanbrengen van reclame of opschriften onder welke vorm ook en die voor dit doel geheel

of gedeeltelijk bestemd is;

als

2° Een tijdelijke constructie of inrichting die niet in grond is ingebouwd, noch aan de

grond is bevestigd noch op de grond steun vindt en die dienstig is voor het aanbrengen

van reclame of opschriften onder welke vorm en die voor dit doel geheel of gedeeltelijk

bestemd is;

5) Wijziging in de artikelen 201 en 202 ivm de uitbatingsvergunning voor het verhuren

van kamers

Voorstel : In de artikelen 201 en 202 "5 jaar" vervangen door "10 jaar"

Art. 201 Duur van de uitbatingvergunning

De uitbatingvergunning wordt afgeleverd voor een termijn van vijf tien jaar, tenzij het

voorgelegde conformiteitattest vroeger vervalt.

Art. 202 Hernieuwing van de uitbatingvergunning

Na vijf tien jaar vervalt de uitbatingvergunning automatisch en dient de procedure zoals

omschreven in onderafdeling 3 opnieuw te worden gevolgd tot het bekomen van een nieuwe

uitbatingvergunning.

Indien er geen nieuwe uitbatingvergunning kan bekomen worden, dient de uitbating te worden

stopgezet. De burgemeester kan hiertoe optreden.

6a) Toevoegingen inzake brandveiligheid

Voorstel : Hoofdstuk 9 veranderen naar Brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige

inrichtingen. Bestaand artikel 268 opheffen. Nieuwe inhoud van artikel 268 zoals hiernavolgend.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p60/302


HOOFDSTUK 9.Publieke inrichtingenBrandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige

inrichtingen.

Art. 268

Het is verboden in voor het publiek toegankelijke lokalen enig verwarmingstoestel met open

verbranding te gebruiken voor zover dit niet aangesloten is op een schoorsteen.

§1.Toepassingsgebied

Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken welke permanent uitgerust

zijn om de bezoekers toe te laten tot consummatie van eten of drinken.

Deze afdeling geldt onverminderd andere wettelijke en reglementaire bepalingen terzake,

inzonderheid deze betreffende de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, het Algemeen

Reglement voor Arbeidsbescherming (hierna afgekort het A.R.A.B.), Vlarem en de

federale basisnormen inzake brandveiligheid (bij nieuwbouw).

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard

zoals kermisinrichtingen, tenten, e.d.

§2. Algemeen principe

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de

inrichting van horecazaken moeten voldoen om:

1° brand te voorkomen en uitbreiding tegen te gaan;

2° ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;

3° een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te allen tijde te

verzekeren;

4° de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.

§3. Technische voorschriften

1° Toegankelijkheid en inplanting ten aanzien van derden

De toegankelijkheid van de inrichting wordt bepaald in akkoord met de brandweer.

De inrichting moet van de aanpalende gebouwen gescheiden zijn door wanden uit

metselwerk of beton of brandveilige bouwelementen met minimale brandweerstand van

EI60. Verbindingen met deze aanpalende gebouwen kunnen enkel via openingen met

brandweerstand van minstens EI 1 30

2° Compartimentering woongelegenheid

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p61/302


De horecazaak moet brandwerend gescheiden zijn van het privaat gedeelte met

overnachtingsmogelijkheid, door wanden (horizontaal en verticaal) uit beton of

metselwerken of met minimum brandweerstand EI60 en zelfsluitende of bij brand

zelfsluitende deuren EI 1 30.

Hiervan kan enkel afgeweken worden voor overnachtingsmogelijkheid ten behoeve

van de uitbater zelf voor zover de woongelegenheid uitgerust is met (autonome)

rookdetectoren.

De evacuatie van de woongelegenheid gebeurt via evacuatiewegen waarvan de verticale

binnenwanden en -deuren een minimale brandweerstand EI 1 30hebben. Deze evacuatieeis

is niet van toepassing indien deze woongelegenheid betrokken wordt door de uitbater

van de horecazaak.

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand

van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden

3° Evacuatie

Geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting mag zich op meer dan 45m

bevinden van een uitgang naar buiten of naar een ander gebouw en van waaruit men de

openbare weg kan bereiken

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie

kunnen belemmeren.

De plaats en de richting van alle uitgangen en nooduitgangen moet aangeduid worden

met pictogrammen volgens de modellen goedgekeurd bij K.B. van 17.06.1997.

Bij lokalen met een bezetting van 50 of meer personen moet een tweede vluchtweg

aanwezig zijn. De breedte van de uitgangsdeuren moet minstens in cm gelijk zijn aan

het maximaal toegelaten aantal personen. De uitgangen zijn in tegenovergestelde zones

gesitueerd.

4° Technische uitrusting

a) Elektrische installaties

De elektrische installaties moeten gekeurd worden door een externe dienst voor

technische controles. Een recent eindkeuringsverslag zonder bemerkingen moet

voorgelegd worden aan de bevoegde ambtenaar.

b) Veiligheidsverlichting

De publiek toegankelijke delen moet uitgerust worden met een veiligheidsverlichting die

een voldoende lichtsterkte heeft om een veilige evacuatie te verzekeren. Deze verlichting

moet onmiddellijk in werking treden bij een stroomonderbreking, een autonomie van 1 h

hebben en beantwoorden aan de geldende normen.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p62/302


c) Verwarmingsinstallaties

De centrale verwarming of individuele verwarmingstoestellen moeten beantwoorden aan

de voorschriften van de vigerende reglementeringen en normen en geïnstalleerd worden

volgens de code van goed vakmanschap.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen met stralingswarmte of houders met vloeibare

brandstoffen zijn niet toegelaten in de horecazaken.

d) Butaan- en propaangas in flessen

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht

worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

e) Frituurtoestellen

Indien de keuken niet gecompartimenteerd is ten opzichte van de horecazaak , moet elk

vast frituurtoestel voorzien zijn van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld

wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch

onderbreekt.

f) Melding, Waarschuwing en Alarm

Melding

De melding van ontdekking of detectie van brand moet onmiddellijk aan de

brandweerdiensten kunnen worden doorgegeven via een meldingstoestel met

vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en

het telefoonnummer van de horecazaak.

Waarschuwing en Alarm

Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het

publiek

toegankelijke, van elkaar gescheiden lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen

zijn. Het alarm moet in alle publiek toegankelijke lokalen van het gebouw hoorbaar zijn.

5 ° Blusmiddelen

In de horecazaak moet minstens een aangepast snelblustoestel opgehangen worden met

een minimum inhoud van 1 bluseenheid per bouwlaag en per 150 m² vloeroppervlakte en

in samenspraak met de brandweer.

6° Reactie bij brand

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p63/302


Alle aangebrachte bouwmaterialen en versieringen mogen geen bijzonder risico voor de

(brand)veiligheid met zich meebrengen.

De normale functionele stoffering voor overgordijnen, vaste muurbekleding en

tafellinnen vallen niet onder dit artikel, evenmin als toneeldecors.

7° 0nderhoud en controle

Periodiciteit EDTC BI BP

Laagspanning 5J X

Veiligheidsverlichting 6 Mnd X

(goede werking)

Verwarming

(goede werking)

J X

Gasdichtheid J X

Waarschuwing

en alarm

J X

Blustoestellen J X

Dampkappen J X

EDTC: externe dienst technische controle

BI: bevoegd installateur

BP: bevoegd persoon

6b) Wijzigingen inzake brandveiligheid

Technische normen brandveiligheid

Voorstel : In de artikelen 213, 221 en 222 de hiernavolgende inhoud toe te voegen. In de

artikelen 222 §5 en 214§4 de hiernavolgende inhoud te schrappen.

Art. 213

De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld worden over het gebouw en een vlugge en

gemakkelijke ontruiming van personen toelaten.

Elk compartiment, de kelderverdieping uitgezonderd en voor zover er geen kamers in ingericht

worden, moet minstens twee onafhankelijke vluchtmogelijkheden hebben in geval van brand.

De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnentrap.

Aanvaardbare oplossingen voor de tweede vluchtmogelijkheid zijn:

- een tweede binnentrap;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p64/302


- een buitentrap;

- buitenladders per kamer voor de inrichtingen van categorie 1;

- een opendraaiend of openschuivend venster per kamer, met kamervloer op of onder het

maaiveld. Daarbij moet de vensterdorpel zich bevinden op maximum 1,5 m boven deze vloer;

- een opendraaiend of openschuivend venster, per kamer, indien de kamervloer

zich ofwel lager bevindt dan 3 m boven het maaiveld, ofwel grenst aan een stevig

begaanbaar afdak of platform met ladder (categorie 1) of trap (categorie 2 en 3); daarbij moet

de vensterdorpel zich bevinden op maximum 1,2 m boven de vloer (dakvensters moeten van

het type zijn die bovenaan scharnieren);

- een opendraaiend of openschuivend venster, per kamer, dat toegankelijk is voor de

ladderwagen van de brandweer, voor de inrichtingen van categorieën 1 en 2. Daarbij moet de

vensterdorpel zich bevinden op maximum 1,2 m boven de vloer(dakvensters moeten van het

type zijn die bovenaan scharnieren);

De te gebruiken ramen dienen minstens 1m 2 nuttige doorgang te hebben, waarvan één zijde

minstens 0,8 m bedraagt.

De af te leggen weg, vanaf iedere plaats in het gebouw, mag niet groter zijn dan 30 m tot

de eerste vluchtmogelijkheid en 60 m tot de tweede vluchtmogelijkheid. De lengte van de

doodlopende delen van de evacuatiewegen mag niet meer bedragen dan 15 m.

Art. 214 Evacuatieruimten

§1. Plaats, verdeling en breedte

De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en

nooduitgangen moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten.

De deuren, evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een minimale

nuttige breedte van 0,70 m hebben en een minimale hoogte van 2 m.

Elke open zijde van de trappen moet voorzien zijn van een stevige leuning.

In ieder geval moet elke trap voorzien zijn van minimum één degelijke leuning.

Het is verboden enig voorwerp te plaatsen, dat de doorgang kan belemmeren naar of de nuttige

breedte kan beperken van evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen.

De kamers en andere lokalen waar huurders vertoeven, moeten rechtstreeks uitgeven op een

evacuatieweg.

De verbinding tussen en naar de trappenhuizen of trappen moet via evacuatiewegen gaan of

over vluchtterrassen.

§2. Wanden van de evacuatiewegen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p65/302


De binnenwanden van evacuatiewegen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton,

ofwel Rf 1h hebben. De toegangsdeuren van de andere lokalen dan kamers (uitgezonderd

sanitair) tot de evacuatiewegen moeten zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn met Rf ½ h.

§3. Opvatting van nieuw te bouwen trappen

Onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel moeten de nieuw te bouwen

trappen een minimale nuttige breedte van 0,80 m en een maximale helling van 37° hebben.

De diepte van de treden moet op de looplijn minstens 0,20 m bedragen.

De treden van de binnentrappen moeten voorzien zijn van tegentreden.

Spiltrappen zijn verboden. De trappen moeten een stabiliteit bij brand van ½ h hebben.

Buitentrappen moeten anti-slip uitgevoerd worden en vervaardigd zijn uit onbrandbare

materialen.

§4. Binnentrappenhuizen

Elke binnentrap in een inrichting van de categorieën 1b, 2 en 3, die verschillende

compartimenten verbindt, moet ommuurd worden.

Voor de inrichting van de categorie 1b mogen de muren en toegangdeuren van de kamers de

ommuring vormen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton,

ofwel beantwoorden aan de hiernavolgende minima:

- voor de categorieën 1b en 2: Rf 1h;

- voor de categorie 3: Rf 2h.

De trappenhuizen geven toegang tot een evacuatieniveau. De trappenhuizen die toegang

geven tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van

deze die dienen voor verdiepingen boven een evacuatieniveau.

Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere mag liggen, mits de wanden die ze

scheiden voldoen aan de voorwaarden vereist voor de wanden van de trappenhuizen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt voor de categorieën 1b en 2 via Rf ½ h

zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren. Voor categorie 3 dienen twee dergelijke deuren

voorzien in een sas met wanden Rf 2 h en een oppervlakte van minimum 2m 2 .

§5. Buitenladders

De buitenladders moeten stevig bevestigd zijn. Zij mogen vast of opklapbaar zijn.

Ze moeten uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich in veiligheid kunnen stellen. De

eventuele toegangsterrassen moeten 0,8 m breed zijn en voorzien zijn van een leuning met een

hoogte van minstens 1,1m. Een buitenladder kan slechts dienstig zijn voor de ontruiming van

ofwel twee kamers per verdieping, ofwel vier kamers in geval van één verdieping (categorie 1a).

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p66/302


De tussenafstand van de treden, as op as gemeten, moet 250 à 300 mm bedragen. De breedte

moet minstens 0,4 m zijn.

De bovenste trede moet minimum 1 m boven het hoogste toegangsniveau van de ladder

bevinden.

De tussenafstand tussen de muren en de ladder bedraagt minstens 0, 2 m.

Zo deze tussenafstand niet kan gebruikt worden als valbescherming, dient een andere

valbescherming voorzien.

§6. Signalisatie

De evacuatiewegen en de plaats van elke uitgang en nooduitgang moeten worden aangeduid

door de reddingstekens bepaald in het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de

veiligheids-en de gezondheissignalering op het werk.

Het volgnummer van de verdiepingen moet aangebracht worden in de evacuatiewegen en op

de overlopen van de trappen en de liften.

Art. 221 Veiligheidsverlichting

De grote gemeenschappelijke lokalen (refters, restaurantzalen, keukens, vergaderzalen,

ontspanningszalen, enzovoort) evacuatiewegen (ook de buiten gelegen noodladders en

noodtrappen), bordessen, overlopen, liftkooien, stookplaatsen moeten voorzien zijn van een

veiligheidsverlichting.

Deze moet, zodra de normale verlichting uitvalt, in werking treden binnen de dertig seconden

en dit gedurende één uur. Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de

normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding door één of meer autonome

stroombronnen gebeuren.

Art. 222 Detectie, melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

§1. Algemeen

Alle inrichtingen moeten uitgerust zijn met installaties voor detectie, melding, waarschuwing,

alarm en brandbestrijding.

De brandweerdienst wordt door de uitbater geraadpleegd voor het bepalen van de aard en de

omvang van deze uitrusting.

§2. Melding

Vanuit elke inrichting of haar onmiddellijke omgeving moet de melding van brand of ander

gevaar onmiddellijk aan de brandweerdienst kunnen overgemaakt worden.

§3. Waarschuwing en alarm

De waarschuwing- en alarmseinen of -berichten moeten door alle betrokken personen kunnen

opgevangen worden en mogen niet met elkaar noch met andere seinen verward kunnen

worden.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p67/302


Hun elektrische netten verschillen van elkaar. Voor de gebouwen van categorie 1 mogen de

waarschuwing- en alarmsignalen nochtans identiek zijn en voortgebracht worden door dezelfde

installatie.

§4. Brandbestrijding

De snelblussers en muurhaspels moeten voldoen aan de geldende normen en zo geplaatst

worden dat ze een vlotte eerste interventie toelaten.

§5. Detectie

Wanneer de onderhavige verordening een branddetectie-installatie vereist, wordt de aard en de

omvang van de installatie bepaald in overleg met de brandweerdienst.

Onverminderd bovenvermelde bepalingen moeten minstens de evacuatiewegen en

de gemeenschappelijke lokalen met branddetectie worden uitgerust.Onverminderd

bovenvermelde bepalingen moeten alle lokalen met branddetectie worden uitgerust, met

uitzondering van uitsluitend sanitaire voorzieningen.

§6. Branddetectie-installatie

Uiterlijk na het verloop van de overgangsperiode zoals bepaald in artikel 227, dient

elke uitbating uitgerust te zijn met een branddetectie-installatie van het type "algemene

bewaking".

Huishoudelijk reglement afval in kamerwoningen

Voorstel : Invoegen het bijzonder deel, onder titel 3 "Openbare veiligheid en doorgang op de

openbare weg", hoofdstuk 8 Brandveiligheid, afdeling 1 verhuur van kamers, onderafdeling

4 exploitatievoorwaarden voor elke kamerwoning, van een artikel 205bis met de volgende

inhoud :

Artikel 205bis

Iedere uitbater is verplicht een huishoudelijk reglement inzake het sorteren van afval

en afvalophaling uit te hangen op een duidelijk zichtbare plaats. De huurders moeten

minstens 1 maal per jaar ingelicht worden over dit huishoudelijk reglement.

Nieuwe wijzigingen brandweer (technisch)

Voorstel : In artikel 195 en 197 de hiernavolgende bepalingen te schrappen ivm het B&B-huis.

In de artikelen 216, 233 en 238 de hiernavolgende inhoud toe te voegen. In de artikelen 209§2,

214§5, 215§2, 217, 265 de hiernavolgende zinnen of woorden schrappen en vervangen. Bij

onderafdeling 6 Technische voorschriften in de ondertitel een woord schrappen.

Art. 195

Geen enkele *verhuurder mag zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke

uitbatingvergunning van de burgemeester een *kamerwoning uitbaten.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p68/302


De uitbatingvergunning is persoon- én tijdsgebonden en wordt verleend onder de in deze

afdeling bepaalde voorwaarden. Zij is slechts geldig voor de kamerwoning waarvoor zij werd

afgeleverd.

De uitbatingvergunning vermeldt het type kamerwoning (*logementhuis, *studentenhuis, *B&Bhuis),

dat uitdrukkelijk door de uitbater opgegeven werd, en het aantal personen dat mag

gelogeerd worden.

Zodra één van de *huurders een student is, kan de kamerwoning enkel nog worden verhuurd

als studentenhuis. Dat betekent dat de andere huurders uitsluitend studenten mogen zijn.

Indien de verhuurder zijn kamerwoning wil uitbaten volgens een ander type dan vermeld in zijn

uitbatingvergunning (logementhuis, studentenhuis, B&B-huis), moet hij onmiddellijk een nieuwe

uitbatingvergunning aanvragen.

Art. 197

De aanvraag tot uitbatingvergunning voor het uitbaten van de kamerwoning gebeurt, op straffe

van onontvankelijkheid, per aangetekende brief aan de burgemeester, dan wel afgifte van de

brief tegen ontvangstbewijs bij de bevoegde diensten.

De hiernavolgende bescheiden dienen, op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag, bij

de aanvraag gevoegd te worden:

1° een inplantingsplan, plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en minimum drie

verschillende kleurenfoto's, in tweevoud, met betrekking tot de diverse lokalen, waarvan men

de inrichting beoogt tot kamer, met aanduiding van de afmetingen (lengte, breedte, hoogte),

ramen, deuren, materialen en inrichting (meubilair, sanitair, ...), op een schaal van twee procent;

2° een bewijs van goed zedelijk gedrag dat sedert minder dan één maand afgegeven werd op

naam van de verhuurder en al diegene die met het dagelijks beheer van de kamerwoning wordt

belast;

3° een ondertekende en gedagtekende verklaring van de aanvrager dat hij ten allen tijde

toelating geeft aan de bevoegde stadsdiensten tot het verrichten van controles ten einde

te kunnen vaststellen of de kamerwoning in overeenstemming is of blijft met de opgelegde

normen;

4° het conformiteitattest dat in toepassing van het *Kamerdecreet wordt afgeleverd door het

college van burgemeester en schepenen (bij de overname van een bestaande uitbating in een

bestaande kamerwoning zonder dat vergunningsplichtige werken moeten uitgevoerd worden)

of het attest dat bevestigt dat de kamerwoning de Algemene Stedenbouwkundige Verordening

van de gemeente Kortrijk respecteert (bij een eerste uitbating van een kamerwoning, na het

uitvoeren van vergunningsplichtige werken in de kamerwoning en/of bij het starten van een

uitbating van een B&B-huis);

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p69/302


5° het brandattest dat door de Brandweer afgeleverd werd.

Art. 207 Inplanting

§1. De kamerwoning moet ofwel van de nevenliggende constructies gescheiden zijn door

wanden met een Rf van tenminste :

- voor de categorie 1: Rf = 1h;

- voor de categorie 2 en 3: Rf = 2h.

ofwel opgericht zijn in metselwerk of beton.

Verbindingen mogen enkel gebeuren via zelfsluitende deuren met Rf minstens ½ h (voor

categorie 1) of 1h (voor categorie 2 en 3).

§2. Kamers voor overnachting en de bijhorende gemeenschappelijke lokalen mogen slechts

grenzen aan andere ruimten, voor zover ze ervan gescheiden zijn door wanden met Rf 1h of

bestaande uit metselwerk/beton.

De deuren in deze wanden moeten een Rf ½ h hebben en zelfsluitend zijn.

Het gedeelte van het gebouw met kamers moet over een afzonderlijke toegang beschikken die

afgescheiden is van andere ruimten met een bestemming vreemd aan de kamerverhuur door

wanden en deuren met voornoemde eigenschappen.

Art. 209 Constructieve elementen

§1. De constructieve elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen,

dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie

van het gebouw vormen, moeten ofwel beantwoorden aan de hiernavolgende vereisten:

- voor de categorie 1a: Rf ½ h;

- voor de categorieën 1b en 2 : Rf 1h;

- voor de categorie 3: 2h;

ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§2. Indien aan de voorschriften van de vorige paragraaf niet voldaan wordt moet het ganse

gebouw uitgerust worden met een algemene branddetectie-installatie, die voldoet aan de

voorschriften van artikel 222, §5. Voor de inrichtingen van de categorieën 2 en 3 moeten de

constructieve elementen in elk geval een minimum Rf 1h bezitten.Voor de inrichtingen van de

categorieën 2 en 3 moeten de constructieve elementen respectievelijk een Rf ½ h en een

Rf 1h bezitten.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor de constructieve elementen van het dakwerk.

Art. 214 Evacuatieruimten

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p70/302


§1. Plaats, verdeling en breedte

De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en

nooduitgangen moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten.

De deuren, evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een minimale

nuttige breedte van 0,70 m hebben en een minimale hoogte van 2 m.

Elke open zijde van de trappen moet voorzien zijn van een stevige leuning.

In ieder geval moet elke trap voorzien zijn van minimum één degelijke leuning.

Het is verboden enig voorwerp te plaatsen, dat de doorgang kan belemmeren naar of de nuttige

breedte kan beperken van evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen.

De kamers en andere lokalen waar huurders vertoeven, moeten rechtstreeks uitgeven op een

evacuatieweg.

De verbinding tussen en naar de trappenhuizen of trappen moet via evacuatiewegen gaan of

over vluchtterrassen.

§2. Wanden van de evacuatiewegen

De binnenwanden van evacuatiewegen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton,

ofwel Rf 1h hebben. De toegangsdeuren van de andere lokalen dan kamers (uitgezonderd

sanitair) tot de evacuatiewegen moeten zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn met Rf ½ h.

§3. Opvatting van nieuw te bouwen trappen

Onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel moeten de nieuw te bouwen

trappen een minimale nuttige breedte van 0,80 m en een maximale helling van 37° hebben.

De diepte van de treden moet op de looplijn minstens 0,20 m bedragen.

De treden van de binnentrappen moeten voorzien zijn van tegentreden.

Spiltrappen zijn verboden. De trappen moeten een stabiliteit bij brand van ½ h hebben.

Buitentrappen moeten anti-slip uitgevoerd worden en vervaardigd zijn uit onbrandbare

materialen.

§4. Binnentrappenhuizen

Elke binnentrap in een inrichting van de categorieën 1b, 2 en 3, die verschillende

compartimenten verbindt, moet ommuurd worden.

Voor de inrichting van de categorie 1b mogen de muren en toegangdeuren van de kamers de

ommuring vormen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton,

ofwel beantwoorden aan de hiernavolgende minima:

- voor de categorieën 1b en 2: Rf 1h;

- voor de categorie 3: Rf 2h.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p71/302


De trappenhuizen geven toegang tot een evacuatieniveau. De trappenhuizen die toegang

geven tot de ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van

deze die dienen voor verdiepingen boven een evacuatieniveau.

Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere mag liggen, mits de wanden die ze

scheiden voldoen aan de voorwaarden vereist voor de wanden van de trappenhuizen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt voor de categorie

2 via Rf ½ h zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren. Voor categorie 3 dienen twee

dergelijke deuren voorzien in een sas met wanden Rf 2 h en een oppervlakte van minimum 2m 2

.

§5. Buitenladders

De buitenladders moeten stevig bevestigd zijn. Zij mogen vast of opklapbaar zijn.

Ze moeten uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich in veiligheid kunnen stellen. De

eventuele toegangsterrassen moeten 0,8 m breed zijn en voorzien zijn van een leuning met een

hoogte van minstens 1,1m. Een buitenladder kan slechts dienstig zijn voor de ontruiming van

ofwel twee kamers per verdieping, ofwel vier kamers in geval van één verdieping (categorie 1a).

De tussenafstand van de treden, as op as gemeten, moet 250 à 300 mm bedragen. De breedte

moet minstens 0,4 m zijn.

De bovenste trede moet minimum 1 m boven het hoogste toegangsniveau van de ladder

bevinden.

De tussenafstand tussen de muren en de ladder bedraagt minstens 0, 2 m.

Zo deze tussenafstand niet kan gebruikt worden als valbescherming, dient een andere

valbescherming voorzien. Een valbeveiliging dient steeds voorzien; indien dit niet kan

gerealiseerd worden door de afstand tussen muur en ladder dient een specifieke

kooibeveiliging aangebracht.

§6. Signalisatie

De evacuatiewegen en de plaats van elke uitgang en nooduitgang moeten worden aangeduid

door de reddingstekens bepaald in het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de

veiligheids-en de gezondheissignalering op het werk.

Het volgnummer van de verdiepingen moet aangebracht worden in de evacuatiewegen en op

de overlopen van de trappen en de liften.

6. Eisen op gebied van reactie bij brand

Art. 215

De eisen die opgenomen zijn in volgende tabel dienen toegepast te worden voor nieuwe

bekledingen of wanneer de bestaande bekledingen worden vervangen.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p72/302


De classificatie van de bouwmaterialen is conform aan de proefmethodes opgenomen in het

koninklijk besluit van 7 juli 1994, bijlage I. bijlage V.

technische lokalen

collectieve keukens

liftmachinekamers

en liftschachten

evacuatiewegen

binnentrappenhuizen

liftkooien

huiskeukens

andere

gemeenschappelijke

ruimtes, uitgezonderd

sanitaire ruimtes

vloerbekledingen

vlottende en vaste

bekledingen van

verticale wanden

AO A0 A0

A2 A1 A1

A3 A2 A1

7. Constructievoorschriften voor sommige lokalen

Art. 216 Stookplaatsen en opslaglokalen en brandstof

bekledingen van

plafonds en valse

plafonds

De wanden die de stookplaats en het opslaglokaal voor brandstof scheiden van de andere

lokalen van het gebouw moeten Rf 1h hebben of bestaan uit metselwerk/beton.

De stookplaats en het opslaglokaal voor brandstof dienen elk voor hun specifiek doeleinde

voorbehouden en rechtstreeks naar buiten verlucht te worden.

Indien de toegangsdeur een binnendeur is, dan dient deze een zelfsluitende deur te zijn met Rf

½ h.

De vloer van het brandstoflokaal moet komvormig zijn zodat ingeval van lek de volledige

tankinhoud kan opgevangen worden.

Indien het nominale vermogen van de stookketel 30 Kw niet overtreft, mag deze ondergebracht

worden in een lokaal dat ook voor andere doeleinden gebruikt wordt met uitzondering van

slaapkamers, op voorwaarde dat een voldoende luchtaanvoer verzekerd wordt.

Art. 217 Parkeerruimten

De parkeerruimten moeten afgescheiden worden van de andere lokalen van het gebouw door

wanden met Rf 1h en zelfsluitende deuren met Rf ½ h.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p73/302


De parkeerruimten moeten afgescheiden worden van de andere lokalen van het gebouw

door wanden met Rf 1h of bestaande uit metselwerk/beton en zelfsluitende deuren met Rf

1/2h.

Art. 233

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.

D1 D2 D3 D4

Het gebouw of de inrichting moet bereikbaar zijn voor het brandweermaterieel.

Bijgebouwen, luifels of anderen uitspringende delen, beplantingen en parkeerplaatsen zijn enkel

toegelaten indien zij de interventies van de brandweerdienst niet bemoeilijken.

D1 D2 D3

De dansgelegenheid moet van de aanpalende gebouwen gescheiden zijn door wanden

vervaardigd uit metselwerk of beton of wanden met een minimale brandweerstand :

- D1 Rf 2h;

- D2 D3 Rf 1h.

Verbindingen kunnen enkel via zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale

brandweerstand: - D1 Rf 1h;

D1 D2

- D2 D3 Rf ½ h.

De dansgelegenheid moet van aanpalende lokalen die geen deel uitmaken van het voorwerp

van de uitbating, gescheiden worden door wanden (horizontaal en verticaal) vervaardigd uit

metselwerk of beton of wanden met een minimale brandweerstand Rf 1h. Verbindingen kunnen

enkel via zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een minimale brandweerstand Rf ½

h.

D1

Verkoopspunten met warmtebron moeten buiten de dansgelegenheid op minstens 8 m van de

uitgangen en gevelopeningen gelegen of brandwerend Rf 1h ervan gescheiden zijn.

D4

De inrichting moet van aanpalende gebouwen en lokalen die geen deel uitmaken van het

voorwerp van de uitbating, gescheiden worden door wanden (horizontaal en verticaal)

vervaardigd uit metselwerk of beton of op een afstand van minstens 6 m ervan verwijderd zijn.

D1 D2 D3 D4

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p74/302


Er dient een parkeerverbod ingesteld aan de buitenzijde van de (nood)uitgangen.

2. Compartimentering woongelegenheid D1 D2 D3 D4

Art. 238 Algemeen D1 D2 D3 D4

De maximale bezetting dient door de uitbater vermeld in:

D1 D2

D1 D2

D1 D2 D3 D4

D1 D2 D3 D4

- de vergunningsaanvraag;

- aan de toegang tot de zaal;

- elke gebruiksovereenkomst;

- elke veiligheidsinstructie.

De maximale bezetting wordt bepaald rekening houdend met:

- de oppervlakte(intra muros): - D1 0,65 m²/persoon;

- D2 D3 D4 1,00 m²/persoon;

- de uitgangsbreedte: * D1 D2 D3 D4 uitgangen: 1cm/persoon;

(bepaald met min. van 0.80 m of gehele veelvoud van 0.60 m)

* D1 D2 D3 D4 trappen: dalend 1,25 cm/persoon;

stijgend

2,00 cm/persoon.

waarbij in rekening mogen worden gebracht alle uitgangen die:

- een draaideur hebben;

- een minimum hoogte hebben van 2 m;

- open draaien in de vluchtzin (de ingangsdeur mag opendraaien naar binnen mits ze

vastgezet wordt in open stand).

Het minimum aantal (nood)uitgangen bedraagt:

- twee vanaf vijftig personen;

- drie vanaf vijfhonderd personen (tweehonderd en vijftig voor tenten).

Alle nooduitgangen moeten open gaan in de vluchtzin.

Alle deuren moeten ontgrendeld zijn.

Alle deuren moeten openen bij een minimale druk. De uitgangen bevinden zich in

tegenovergestelde zones.

Alle uitgangen moeten buiten uitgeven hetzij rechtstreeks (D1,D2,D3,D4), hetzij via een ander

brandveilig

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p75/302


compartiment (D1 D2), hetzij via een evacuatieweg (D3).

D1 Voor trappen gelden volgende voorschriften:

- rechte traparmen;

- maximaal zeventien treden per traparm;

- slipvrije treden hebben;

- bestaan uit onbrandbare materialen (A0) of een stabiliteit van ½ h hebben.

D2 D3D4 Spiltrappen zijn verboden.

D1 D2 D3 Geen enkel punt van de dansgelegenheid mag zich verder bevinden dan:

- 30 m van de evacuatieweg die de trappen of uitgangen verbindt;

- 45 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang;

- 80 m van de toegang tot een tweede trap of uitgang.

D4 Geen enkel punt van de inrichting mag zich verder bevinden dan 45 m van een uitgang.

D1 D2 D3 D4

De maximale bezetting per niveau mag niet meer dan vijftig personen bedragen, zoniet moet

een tweede vluchtweg (deur of trap) voorzien worden.

De organisator staat in voor de permanente controle van het aantal aanwezigen dat ten allen

tijde onder het toegelaten aantal moet blijven.

Art. 265

ONDERHOUD &

CONTROLE

TECHNISCHE

UITRUSTING

PERIODICITEIT

Hoogspanning J X

Laagspanning

(incl.

5J X

veiligheidsverlichting,

melding,

waarschuwing,

alarm, detectie)

EDTC BI BP

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p76/302


Gasleidingen

en -toestellen

(dichtheid)

Gastoestellen

(goede werking)

5J X

5JJ X

Verwarmingstoestellen J X

op vloeibare

of vaste

brandstoffen

(goede werking)

Schoorstenen

van toestellen op

vloeibare of vaste

brandstoffen

(reiniging)

Rookgasafvoer

alle toestellen

(goede werking)

Centrale

klimaatregeling

(incl. afvoer)

J X

J X

J X

Veiligheidsverlichting 3M X

(goede werking

+autonomie)

Melding,

waarschuwingen

alarminstallatie

(goede werking

+autonomie)

J X

Rf deuren J X

Draagbare

blustoestellen

Muurhaspels en -

hydranten

J X

J X

Alle verslagen dienen gebundeld bijgehouden door de uitbater.

Het wegwerken van de eventuele inbreuken/opmerkingen dient permanent opgevolgd.

EDTC : Externe Dienst Technische Controles

BI : bevoegd installateur

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p77/302


BP : bevoegd persoon

7) Invoegen van een artikel 268 quinqies met betrekking tot een toelating voor

werfafsluitingen

Voorstel : Invoegen van een artikel 268 quinqies en een definitie van werfafsluitingen invoegen

in het bijzonder deel met de hiernavolgende inhoud :

Art. 268quinqies

§1. De toelating door de burgemeester voor werfafsluitingen wordt enkel verleend

voor de duur van de werken op de werf en dit voor de duur van hoogstens 1 jaar.

Deze toelating kan aangevraagd worden na het verkrijgen van de stedenbouwkundige

vergunning voor de werken waarvoor de werf wordt ingericht. Een verlenging van de

termijn van 1 jaar kan toegestaan worden in functie van de effectieve duur van de werf.

Er kan slechts 1 maal (de verlenging niet meegerekend) per tien jaar en per gebouw een

toelating gegeven worden.

§2. Het ontwerp van de werfafsluiting bevat esthetisch verantwoorde afbeeldingen,

die een meerwaarde bieden aan de stedenbouwkundige, toeristische en/of culturele

uitstraling van de stad en die een culturele boodschap bevatten, stad -en streekinfo

leveren, een louter artistieke afbeelding weergeven of een architecturale weergave van

het toekomstig bouwproject voorstelt.

De eigenlijke reclameboodschap mag slechts 10% van de oppervlakte van de

werfafsluitingen bedekken en moet als één geheel opgevat worden en in een integraal

ontwerp verwerkt worden, samen met hoger vernoemde afbeeldingen.

Werfafsluitingen

Onder werfafsluitingen worden begrepen : alle doeken, vaste panelen, en dergelijke,

met publicitaire boodschappen, die bevestigd worden op en geplaatst worden onder

welke vorm dan ook met als doel om de achterliggende werf visueel, veilig, stofvrij,.. af te

sluiten van de omgeving en de gebruikers van de naastliggende open(bare) ruimte.

8) Schrappen bepaalde artikels uit het begraafplaatsreglement

Voorstel : De artikelen 317 en 334 volledig opheffen. Ook de tweede zin van artikel 338

opheffen.

Art. 317

Het lijkenvervoer binnen de grenzen van het grondgebied Kortrijk zal geschieden met

lijkwagens, eigendom van overeenkomstig de vestigingswet erkende begrafenisondernemers.

Art. 334

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p78/302


Bij gebreke van betaling binnen zes maanden na de aanvraag, wordt het perceel

hergekwalificeerd tot niet geconcedeerde grond en worden de bepalingen hieromtrent

opgevolgd.

Art. 338

De concessies kunnen op uitdrukkelijke aanvraag voor het verstrijken van de termijn verlengd

worden.

De gemeente voorziet in een bekendmaking hiervan ten laatste drie maanden voor het

verstrijken van de termijn in de plaatselijke pers.

9) Toevoeging bij drankvergunningen

Voorstel : In artikel 355 volgende inhoud toe te voegen onder vorm van §2 en §3:

Art.355

§1.Het positief bericht respectievelijk de vergunning is persoonsgebonden. Elke sluiting of

wijziging in de exploitatie van een drankgelegenheid dient meegedeeld te worden aan de

gemeente respectievelijk het college van burgemeester en schepenen.

§2. Het moraliteitsonderzoek vermeld in de artikelen 353 en 354 wordt, al naargelang

het geval, uitgevoerd op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van de

exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze

personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te

leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan

gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.

Hetzelfde geldt voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen

deelnemen aan de uitbating van de instelling.

Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met

inbegrip van een officiële woonplaats.

Het moraliteitsonderzoek behelst dezelfde inhoud als artikel 357 §3 4°.

§3. Het college kan het positief bericht en /of de vergunning voor het verkopen van sterke

dranken voor een bepaalde tijd schorsen of intrekken door een gemotiveerde beslissing

onder meer als de houder van het positief bericht respectievelijk de vergunning niet

meer voldoet aan de moraliteitswaarborgen die vereist waren voor het uitreiken van het

bestaande positief bericht respectievelijk de bestaande vergunning.

Alle personen die in de bovenvermelde paragraaf 2 worden gecontroleerd naar

aanleiding van het moraliteitsonderzoek dienen permanent aan de moraliteitswaarborgen

te voldoen.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p79/302


10) Toevoeging bij club-vzw's

Voorstel : In artikel 357§3, 4° in a) en b) vóór vaststellingen en /of veroordelingen, de woorden

"ernstige aanwijzingen en/of" toe te voegen.

Art. 357

§1. De uitbating van de nachtwinkels, van de private bureaus voor telecommunicatie en van

*club-VZW's is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van

burgemeester en schepenen.

§2. Voor de nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en *club-VZW's die worden

opgericht na de inwerkingtreding van deze verordening, moet de *uitbater voorafgaand aan de

uitbating een vergunning kunnen voorleggen.

§3. De uitbatingvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen

en kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten

bevat:

1° een brandveiligheidsonderzoek:

een onderzoek of de *vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet

aan de minimumnormen inzake brandpreventie;

2° een financieel onderzoek :

een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van

welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater;

3° een stedenbouwkundig onderzoek :

een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij

wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige

vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;

4° een moraliteitsonderzoek :

Het onderzoek bestaat uit :

a) een onderzoek naar ernstige aanwijzingen en/of vaststellingen en/of veroordelingen,

al dan niet met uitstel, voor inbreuken op de zedelijkheid voor het exploiteren van een

drankgelegenheid zoals bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste

dranken;

b) een onderzoek naar recente ernstige aanwijzingen en/of vaststellingen en/of

veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor inbreuken op de wet op het racisme en of de

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p80/302


xenofobie en of tegen de drugswetgeving en of een veroordeling opgelopen wegens daden van

weerspannigheid ten overstaan van de politie of andere overheidsdiensten;

c) onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;

d) een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor

het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking

hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen

slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt

worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,

waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor

het publiek toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van

de exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze

personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen,

een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig

document desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de

uitbating van de instelling, dient de uitbater te verklaren dat niemand van hen valt onder de

weigeringsgronden verwoord onder a) t.e.m. d).

Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip

van een officiële woonplaats.

Het onderzoek wordt verricht door de Politie. De burgemeester kan steeds alle nuttige

inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist discretionair of het resultaat van het

moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de uitbatingvergunning al dan niet te weigeren

en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde voor ogen zal houden.

Voor de *club-vzw's is er bijkomend :

- een onderzoek naar de hygiëne;

- een onderzoek naar de wettelijke bepalingen inzake de vzw-wetgeving, met name onder

meer de neerlegging van de ledenlijst en de publicaties in het Belgisch Staatsblad;

- een onderzoek naar de activiteiten die de vzw uitvoert in overeenstemming met

haar doel onder meer door middel van documenten eigen aan de werking van een vzw,

zoals beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, of van andere

gemandateerden, boekhoudkundige stukken, jaarrekening, jaarplan,activiteitenverslagen. Kopie

van deze documenten worden op eerste verzoek meegedeeld.

11) Toevoeging en wijziging bij de Groothandelsmarkt

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p81/302


Voorstel : Een verduidelijking aanbrengen in artikel 371 ivm de markturen en een artikel 375bis

in te voegen met volgende inhoud:

Art. 371

De marktdagen worden gehouden op maandag , woensdag en vrijdag. Wanneer deze dagen

op een wettelijke feestdag of verlofdag vallen , kan er een vervangingsdag vastgesteld worden

door de marktleider , na advies van het overlegcomité. Bij betwisting beslist het College

souverein.

De aanvangsuren van de groothandelsmarkt worden door het College van Burgemeester en

Schepenen vastgesteld. Zij kunnen steeds worden gewijzigd. De aanvang van de markt wordt

aangekondigd door een signaal van de marktleider. De markt duurt vier uur.De markt neemt

zijn aanvang om 12u en eindigt om 16u.

Tijdens periodes van bijzondere of grote aanvoer kan de marktleider de marktduur met een half

uur verlengen. De marktleider kan na advies van het overlegcomité tijdens bepaalde periodes

van het jaar ( eerstelingen - primeurs ) tussenmarkten inschakelen , waarvan hij de data en

het uur bepaalt en aan de marktgebruikers bekend maakt. Bij betwisting beslist het College

souverein.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd het gebruik van het markt -

complex in bijzondere gevallen voor andere bestemmingen ter beschikking te stellen.

ART. 375 bis.

Onder de markthal is het verboden tijdens de markturen gebruik te maken van heftruck's

op brandstof.

10 Wijzigingen algemene politieverordening 2011. BIS

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-253433

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de algemene politieverordening worden, naast

de klassieke aanpassingen, een aantal aanpassingen voorgesteld door de politiezone Vlas en

het parket.

Beschrijving:

1. Inleiding

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p82/302


Het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet werd ingevoerd door de Wet van 13 mei 1999

tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. Dit artikel geeft de mogelijkheid aan

de gemeenten om hun politiereglementen met gemeentelijke administratieve sancties (i.p.v.

politiestraffen) te sanctioneren, op voorwaarde dat de bepalingen van de politieverordening niet

reeds door hogere regelgeving gesanctioneerd worden. Daarna volgden wijzigingen aan het

artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet door :

- de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

- artikel 21 van de Wet van 25 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

- artikel 5 van de Wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti en beschadiging van

onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

- artikel 3 van de Wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding

die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt.

In artikel 119bis nieuwe gemeentewet wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone

administratieve inbreuken en gemengde inbreuken.

Gewone administratieve inbreuken zijn inbreuken die opgenomen zijn in de politieverordening

en die enkel met G.A.S. kunnen gesanctioneerd worden.

De gemengde inbreuken kunnen zowel opgenomen zijn in de politieverordening als in het

strafwetboek en kunnen dus hetzij administratiefrechtelijk, hetzij strafrechtelijk afgehandeld

worden.

Artikel 119bis geeft de mogelijkheid aan gemeenten om volgende (limitatief opgesomde)

gemengde inbreuken op te nemen in de politieverordening :

1. bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen en valse inlichtingen

betreffende ernstige aanslagen (artt. 327-330 Sw)

2. opzettelijke slagen of verwondingen (art. 398 Sw)

3. beledigingen (art. 448 Sw)

4. diefstal (artt. 461 en 463 Sw)

5. opzettelijke beschadiging van graven, monumenten, kunstvoorwerpen en

kunstvoorwperen (art. 526 Sw), graffiti en de opzettelijke beschadiging van

onroerende goederen (artt. 534bis en 534ter Sw).

6. kwaadwillig omhakken, snijden, verminken of ontschorsing van bomen (art. 537 Sw)

7. opzettelijke vernieling van stedelijke afsluitingen (art. 545Sw)

8. nachtlawaai (art. 561, 1° Sw)

9. opzettelijke beschadiging van stedelijke afsluitingen (art. 563, 2° Sw)

10. feitelijkheden of lichte gewelddaden (art. 563, 3° Sw)

11. boerkaverbod (art. 563 bis Sw)

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p83/302


Er wordt bij deze gemengde inbreuken een onderscheid gemaakt tussen lichte (punten 5 t.e.m.

11) en zware gemengde inbreuken (de punten 1 t.e.m. 4).

Bij de lichte gemengde inbreuken wordt een G.A.S. -sanctie opgelegd tenzij de procureur des

konings binnen de twee maand na ontvangst van het origineeel G.A.S.-PV de zaak naar zich

toe trekt.

Bij de zware gemengde inbreuken wordt de voorkeur gegeven aan de strafrechtelijke

afhandeling en kan pas een G.A.S.-sanctie worden opgelegd indien de procureur des konings

binnen de twee maand na ontvangst van het origineel G.A.S.-PV de gas-ambtenaar laat weten

dat het volgens hem aangewezen is een G.A.S.-sanctie op te leggen en dat hijzelf geen gevolg

aan de feiten zal geven.

2. Aanleiding

1) Vooreerst is er de vraag vanuit de politie om beledigingen gericht aan politieambtenaren

met G.A.S. te kunnen sanctioneren. Daarnaast is er de vraag van talrijke handelaars

om winkeldiefstal met G.A.S. af te handelen. Tenslotte kwam er naar aanleiding van de

drugsproblematiek in onder andere de Zwevegemsestraat een vraag om zoekgedrag naar

drugs (naar het voorbeeld van Antwerpen) met G.A.S. te beteugelen. Winkeldiefstal wordt reeds

in Gent en Mechelen met G.A.S. beteugeld. Wat beledigingen betreft zou de sanctionering met

G.A.S. een primeur zijn.

2) Het veiligheidsbeleid moet kunnen worden aangepast aan de veranderde omstandigheden.

Een deel van het veiligheidsbeleid heeft de toepassing van G.A.S. als sluitstuk. In het kader van

een integraal veiligheidsbeleid is het belangrijk dat alle actoren die deelnemen aan dit beleid

vlot samen kunnen werken : politie, parket en de sanctionerende ambtenaren.

Het parket onderschrijft dan ook de hoogdringendheid van de invoering van de zware

gemengde inbreuken winkeldiefstal en beledigingen alsook de gewone inbreuk zoekgedrag

naar drugs, niet enkel met het oog op toekomstige acties maar ook in het licht van de lopende

projecten zoals bijvoorbeeld het zero-tolerancebeleid in de Zwevegemsestraat.

3. Voorstel (zie advies parket)

Het voorstel is dan ook het volgende :

- Beledigingen integraal als gemengde inbreuk op te nemen en met G.A.S.-sancties

te beteugelen zolang er geen samenloop is met bv. smaad of weerspannigheid.

- Winkeldiefstal, alsook de poging daartoe als gemengde inbreuk op te nemen voor zover

de waarde van de diefstal niet meer dan maximum 50 euro bedraagt en met uitsluiting van

zakkenrollers. Dit volgens afspraak met het parket.

- Zoekgedrag naar drugs opnemen als gewone inbreuk naar het voorbeeld van Antwerpen mits

de nodige aandacht door de politie wordt besteed aan de omschrijving van de overtreding in

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p84/302


het PV. Zodra er ook sprake is van een inbreuk op de Drugswet dienen de feiten strafrechtelijk

afgehandeld te worden.

4. Eindbemerkingen

Gezien de voorgestelde nieuwe inbreuken ipso facto zware dossiers zullen uitmaken zal er,

in het verlengde van de huidige werking van G.A.S., extra over worden gewaakt dat er geen

procedurefouten worden gemaakt en dat de rechten van verdediging worden gewaarborgd.

De sanctionerende ambtenaren zullen de bestaande rechtspraak terzake dan ook grondig

bestuderen. Daarnaast blijft het de bedoeling om G.A.S toe te passen met gezond verstand,

zodat er geen heksenjacht ontketend wordt

Na de goedkeuring door de gemeenteraad van Kortrijk zullen dezelfde wijzigingen worden

voorgelegd aan de gemeenteraden van Kuurne en Lendelede teneinde de werking in de praktijk

van zowel de politie, het parket alsook van de sanctionerende ambtenaren, allen met territoriale

bevoegdheid binnen de politiezone Vlas te uniformiseren en te vergemakkelijken. Er is reeds

voorzien dat de voorgestelde artikelnummers in alle drie de politieverordeningen dezelfde zullen

zijn zodat de toepassing voor de mensen in het veld vlot zal verlopen.

Na de goedkeuring door de gemeenteraad zal er een gecoördineerde versie van de

gewijzigde nieuwe algemene politieverordening ter beschikking worden gesteld van alle

gemeenteraadsleden.

Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

de voorgestelde aanpassingen aan de nieuwe algemene politieverordening, waarvan de tekst

luidt als volgt, goed te keuren:

1) Onder Deel 2. Bijzonder deel, Titel 1 Openbare orde in het algemeen, een hoofdstuk 1

in te voegen genaamd Algemene bepalingen. Het bestaande hoofdstuk 1 manifestaties en

vermommingen te nummersen als hoofdstuk 2 en het bestaande hoofdstuk 2 nummering van

gebouwen en aanbrengen van andere tekens als hoofdstuk 3 te nummeren;

2) Invoegen van de gemengde inbreuk beledigingen onder een nieuw artikel 159bis met

volgende tekst :

Art. 159bis

(gemengde inbreuk - volgens artikel 448 Strafwetboek)

Het is verboden, hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand

te beledigen in een van de omstandigheden in artikel 444 Strafwetboek bepaald. Het is

tevens verboden, in een van de omstandigheden in artikel 444 Strafwetboek bepaald, iemand

die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p85/302


hoedanigheid is bekleed, door woorden te beledigen in zijn hoedanigheid of wegens zijn

bediening.

-> De inhoud van artikel 444 Strafwetboek wordt als voetnoot opgenomen bij dit artikel;

3) Invoegen van de gemengde inbreuk winkeldiefstal onder een nieuw artikel 159ter met

volgende tekst :

Art. 159ter

(gemengde inbreuk - volgens artikel 461-463-466 Strafwetboek)

Het is verboden in een handelszaak goederen, die hem niet toebehoren, en tot het

produktengamma van voormelde handelszaak behoren, bedrieglijk weg te nemen of pogen

weg te nemen.

-> De inhoud van de artikelen 461, 463 en 466 wordt als voetnoot opgenomen bij dit artikel;

4) Invoegen van een inbreuk zoekgedrag naar drugs onder artikel 159quater (samen met een

definitie voor illegale drugs) met volgende tekst :

Art.159quater

Het is aan iedereen verboden om zich op de openbare ruimte en alle aanpalende terreinen

die voor publiek toegankelijk zijn (onder meer portieken, ingangen van gebouwen) te bevinden

met het enkele doel illegale drugs* aan te schaffen tegen betaling of om niet en /of deze te

verbruiken.

Dit houdt onder meer het verbod in overlast veroorzakende handelingen te verrichten die

gepaard gaan met het zoeken naar drughandelaars of tussenpersonen in aanschaf of de

consumptie van illegale drugs, handelingen zoals :

- Rondhangen in straten of op pleinen of in parken of in ruimtes aanpalend aan de

openbare ruimte, zoals portalen van kleinhandelaars en privé personen met oogmerk om

illegale drugs aan te kopen of met het oogmerk om het aankopen van de illegale drugs te

vergemakkelijken of met het oogmerk om illegale drugs te zoeken;

- Het aanspreken van voorbijgangers om de zoektocht naar illegale drugs te

vergemakkelijken of om illegale drugs aan te kopen;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p86/302


- Ingaan op tekens van één of meerdere personen die illegale drugs aanbieden of illegale

drugs lijken aan te bieden en /of met hen gesprekken te voeren;

- Verhinderen van doorgangen op straat;

- Het voeren van geldhandel op straat;

- Nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet drughandelaars of

tussenpersonen door het maken van tekens, gebaren, geluiden;

- Lawaaioverlast door luidruchtige discussie en onenigheid tijdens het gemarchandeer.

Illegale drugs

Met illegale drugs wordt bedoeld de verdovende en psychotrope stoffen zoals opgesomd in

het KB van 31 december 1930 en KB 22 januari 1998 in uitvoering van de wet van 25 februari

1921.

11 Kortrijk Weide: aankoop gronden (en loods), eigendom van de N.V. FIF-FSI.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-254592

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Yves Vanneste

Email: Yves.Vanneste@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 60

Samenvatting:

De verkoop van de gronden (met loods), eigendom van de N.V.FIF-FSI (voorheen Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur), gelegen Kortrijk Weide, maakt het voorwerp uit van een

compromis die initieel vastgelegd werd in een door de stad en door de gemandateerde van de

grondeigenaar ondertekende tekst van 10 oktober 2005, wat later zijn bevestiging vond in een

brief van de stad van 10 december 2008 en een brief van het F.S.I van 10 februari 2009. Een

punt van discussie was lange tijd de vraag hoever de saneringsplicht gaat in hoofde van de

verkoper. Hieromtrent werd een compromis gevonden wat zich vertaalde in het ontwerp van

akte dat thans ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving:

De verkoop van de gronden (met loods), eigendom van de N.V. FIF-FSI, gelegen Kortrijk

Weide, maakt het voorwerp uit van een compromis die initieel vastgelegd werd in een door

de stad en door de gemandateerde van de grondeigenaar ondertekende tekst van 10 oktober

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p87/302


2005, wat later zijn bevestiging vond in een brief van de stad van 10 december 2008 en

een brief van de verkoper van 10 februari 2009. Een punt van discussie was lange tijd de

vraag hoever de saneringsplicht gaat in hoofde van de verkoper. Hieromtrent werd een

compromis gevonden wat zich vertaalde in het ontwerp van akte dat thans ter goedkeuring

wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De compromis ging uit van een grondoppervlakte van 49.166 m2 en de overeengekomen prijs

was grosso modo verenigbaar met de schattingsprijs van 60 euro/m2. Het finale opmetingsplan

van 22 februari 2011 (laatst gewijzigd op 12 april 2011) stelt een oppervlakte voorop van

50.583 m2, dus 1.417 m2 meer. De koopprijs waarvan destijds uitgegaan werd blijft evenwel

onveranderd zonder verrekening van de meeroppervlakte en zonder toepassing van enige

indexclausule/actualisatieformule.

De gronden ,voorwerp van de verkoop, zijn wel het voorwerp geweest van feitelijke innemingen

ondermeer in het kader van de realisatie van de voetgangerstunnel en het ronde punt. Eenmaal

de stad effectief eigenaar geworden is van de gronden kan de nodige actie ondernomen

worden naar de innemers toe.

Voorwerp van discussie al die jaren was de vraag hoever de saneringsplicht gaat van de

verkoper. Op basis van expertises die uitgevoerd werden op initiatief van beide partijen omtrent

de kostprijs van de uit te voeren saneringswerken werd uiteindelijk overeengekomen de

koopprijs te halveren (1.500.000 euro), mits de stad de saneringsverplichting overneemt. In

dit verband heeft de stad financiële zekerheden gesteld ten bedrage van 1.224.687 euro, wat

aanvaard werd door OVAM. Bemerk dat de saneringsplicht in rechtstreeks verband staat tot

de bestemmingen die men aan de verschillende grondgedeelten geeft, zodat de stad dit zelf

ook wel wat in de hand heeft. De sanering van het noordelijk gedeelte van het terrein gebeurt

op kosten van Bofas en van de NMBS-Holding (Het eindrapport wordt opgemaakt in februari

2012). Wel is het ook zo dat de overeengekomen prijs van 1.500.000 euro gedurende een

periode van 10 jaar herzienbaar is volgens de meerprijsformule die opgenomen is in een bijlage

bij de akte.

Bevoegdheid gemeenteraad: gemeentedecreet, artikel 42§1.

Budget:

-grond: artikel 930/711-60: 1.000.000 euro -gebouw: artikel 930/712-60: 500.000 euro

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van akte van aankoop van de gronden (met

loods) van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, luidend als volgt (inhoudelijk gedeelte):

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p88/302


De verkoper verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen de prijs en tegen de

lasten en voorwaarden die hieronder beschreven zijn, aan de koper die verklaart te aanvaarden.

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD KORTRIJK

Nijverheidsgebouwen en percelen grond, ter plaatse genaamd "Kortrijk Weide", gelegen nabij

de Magdalenastraat en de Blekersstraat (volgens kadaster Magdalenastraat 30, Blekersstraat

37, Weide en Blekersstraat), kadastraal bekend te Kortrijk, eerste afdeling, sectie E, nummers

366/Y, 367/Y, 450/A/4, 450/B/4, 450/B/5, 448/R/3, samen met een oppervlakte volgens

kadaster van vier hectare zevenenzestig are vierenvijftig centiare (4ha 67a 54ca), evenals

percelen zonder kadastraal nummer, gelegen langs de spoorweg Brugge-Kortrijk, het geheel

met een oppervlakte blijkens de hierna vermelde meting van vijf hectare vijf are drieëntachtig

centiare (5ha 05a 83ca).

Zoals dit goed voorkomt op een plan opgemaakt door de heer Filip Reyntjens, landmeter

te Zwevegem op 22 februari 2011, laatst gewijzigd op 12 april 2011, welk plan [nummer

1551/2011] aan deze akte gehecht zal blijven.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Oorspronkelijk hoorden deze goederen sedert meer dan dertig jaar toe aan de Belgische Staat,

met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen als vruchtgebruiker.

Krachtens artikel 4 van de wet van drieëntwintig juli negentienhonderd zesentwintig tot

oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgisch Spoorwegen, zoals vervangen bij

artikel 3 van het Koninklijk Besluit van dertig september negentienhonderd tweeënnegentig,

tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschappij de Belgisch

Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze maatschappij, werden

de goederen van rechtswege overgedragen aan de Nationale Maatschappij der Belgische

Spoorwegen vanaf veertien oktober negentienhonderd tweeënnegentig.

Ingevolge de programmawet van tweeëntwintig december tweeduizend en vier en het Koninklijk

Besluit van dertig december tweeduizend en vier (Belgisch Staatsblad van éénendertig

december tweeduizend en vier, vierde editie), tot vaststelling van de lijsten van de activa en

de passiva bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid van de programmawet van tweeëntwintig

december tweeduizend en drie die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur overgedragen worden, behoren de goederen

volgens formele verklaring van de verkopende partij thans toe aan de verkopende partij.

Voorschreven eigendom behoort verkopende partij toe om het te hebben verkregen van de

NMBS, nu NMBS-Holding, in overeenstemming met het KBO.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p89/302


Voormeld goed maakt deel uit van een groter geheel dat is beschreven onder Fiche 31 op de

lijst van de activa als bijlage gevoegd bij het Koninklijk Besluit tot vaststelling.

LASTEN EN VOORWAARDEN

Comparanten verklaren dat deze koop onderworpen is aan de regels van het gemeen recht en

aan de volgende bijzondere lasten en voorwaarden:

1. De koper bekomt de eigendom van het verkochte goed met ingang van heden.

2. Het goed wordt verkocht voor vrij van hypotheken, voorrechten en schulden, alsook van om

het even welke andere in- of overschrijvingen, waarmee het zou kunnen bezwaard zijn.

De verkoper bevestigt bovendien dat met betrekking tot bovenbeschreven goed geen enkele

volmacht tot hypothekeren werd verleend.

De koper zal het goed nemen in zijn huidige staat, zonder aanspraak te kunnen maken op

enige vergoeding of op een vermindering van de hierna vastgestelde prijs, noch wegens

gebreken, zichtbare of onzichtbare, ingevolge sleet of een andere oorzaak, noch wegens

misrekening in de hoger aangeduide oppervlakte; elk verschil tussen deze oppervlakte en de

werkelijke, al overtrof het één twintigste, zal in het voordeel of nadeel van de koper blijven,

zonder verhaal tegen de verkoper.

3. Het goed wordt verkocht met al zijn erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld

zou kunnen zijn. Het staat de koper vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in

zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico.

De koper erkent van de verkoper een dossier te hebben ontvangen in verband met de

nutsleidingen van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen en van derden. Er

werd hierover een lijst opgemaakt en in het jaar 2004 of 2005 overgemaakt aan de koper.

De verkoper verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van

het bij deze verkochte goed.

De verkoper verklaart dat het hierbij verkochte goed echter wel bezwaard is met een

erfdienstbaarheid voor de afwatering van het talud langs het spoor, zoals aangegeven op het

vermelde plan van de landmeter dat aan deze akte gehecht zal blijven. De koper zal hiervan

zijn eigen zaak maken zonder verder verhaal tegen de verkoper.

Daarnaast maakt de verkoper ook melding van feitelijke innemingen op het hierbij verkochte

goed, enerzijds in het kader van de voetgangerstunnel die werd aangelegd onder de ringlaan,

waarbij de toegang tot de tunnel is aangelegd op het hierbij verkochte goed, en anderzijds met

betrekking tot het ronde punt dat meer noordelijk gelegen is en waarbij een toegangsweg te ver

werd aangelegd. Beide innemingen werden vermeld op het voormelde plan van de landmeter

dat aan deze akte gehecht zal blijven. De koper zal hiervan zijn eigen zaak maken zonder

verder verhaal tegen de verkoper.

4. De belastingen die met betrekking tot het verkochte goed voor het lopende jaar geheven

worden, betaalt de koper in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf heden.

De onroerende voorheffing die het goed bezwaart zal de koper tevens vanaf heden betalen,

doch dit enkel voor zover deze werd ingekohierd. De koper verbindt zich er toe om aan de

verkoper het pro rata van de onroerende voorheffing voor het lopende jaar terug te betalen, op

eerste verzoek van de verkoper na vertoon van de inkohiering van de onroerende voorheffing.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p90/302


De niet vervallen annuïteiten van de verhaalbelastingen zullen betaald worden door de

verkoper.

5. De koper verklaart te weten dat, indien het verkochte goed verzekerd zou zijn tegen brand en

andere gevaren, deze verzekering van rechtswege eindigt drie maanden na de datum van huidige

akte, en zelfs vroeger kan eindigen door het verstrijken van de duur of om andere redenen.

De koper verklaart met ingang van heden zelf te zullen instaan voor de verzekering van het

verkochte goed en is ervan op de hoogte dat de verkoper zijn eventueel bestaande verzekering

opzegt.

6. De kosten en het ereloon van deze akte zullen door de koper gedragen en betaald worden.

De kosten van de bodemattesten blijven ten laste van de verkoper.

Het noordelijk gedeelte, zijnde de percelen gekadastreerd onder nummers 366/Y en 367/Y,

wordt gesaneerd op kosten van BOFAS en van de NMBS-Holding, dit alles overeenkomstig de

afspraken die gemaakt werden tussen partijen, alsook overeenkomstig de eenzijdige verbintenis

tot oriënterend bodemonderzoek en bodemsanering en nazorg aangegaan door de Naamloze

Vennootschap van publiek recht de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen met

zetel te Brussel, Frankrijkstraat 85 de dato 24 december 2004, en waarvan de koper verklaart

volledig op de hoogte te zijn.

De koper verklaart kennis te hebben genomen van het tussentijds rapport ?Eerste tussentijds

rapport: gewijzigd bodemsaneringsproject in opdracht van NMBS-Holding H-VM03, sectie

26/02, Blekersstraat 37, Kortrijk' opgemaakt door Esher op 29 augustus 2011 betreffende de

sanering uit te voeren door de NMBS-Holding.

De koper erkent ervan op de hoogte te zijn dat pas in februari 2012 het eindrapport opgemaakt

wordt en bij goedkeuring een eindverklaring van OVAM wordt verwacht.

De verkoper verbindt er zich toe dit zonder verwijl aan de koper over te maken van zodra hij het

ontvangen heeft van de NMBS-Holding.

De koper verklaart kennis te hebben van de eindverklaring afgeleverd op 17 december 2010

betreffende de sanering uitgevoerd door BOFAS met betrekking tot de tankstationeigen

verontreiniging op de site.

De kosten van bodemsanering, de uit te voeren oriënterende en beschrijvende

bodemonderzoeken, de eventuele nazorg en andere maatregelen die door de OVAM bevolen

zouden worden, maar enkel voor wat betreft het zuidelijk gedeelte van het hierbij aangekochte

goed, zijnde de overige percelen van het hierbij verkochte goed met uitzondering dus van de

percelen 366/Y en 367/Y (waarvan hierboven sprake), zullen volledig gedragen worden door

de koper. Deze kosten worden geraamd op één miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend euro

inclusief BTW (1.225.000,00 EUR).

Voor de bepaling van de grens tussen het noordelijk en het zuiderlijk gedeelte wordt verwezen

naar voormeld tussentijds rapport en de sanering door BOFAS.

GEBRUIK

Met uitzondering van hetgeen hierna bepaald is, verklaart de verkoper dat het bij deze

verkochte goed onverhuurd en vrij van gebruik is. De koper krijgt het genot van de verkochte

goederen vanaf heden door de werkelijke inbezitneming ervan.

Met betrekking tot het kopgebouw van de goederenloods, verklaren partijen dat dit momenteel

door INFRABEL kosteloos gebruikt wordt. De koper zal hiervan zijn eigen zaak maken en

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p91/302


ontslaat de verkoper van alle verantwoordelijkheid omtrent het gebruik van voormeld goed door

deze bezetter.

Verder verklaart de verkoper dat de VDAB momenteel een perceel grond, dat tot het hierbij

verkochte goed behoort, zonder rechtsgeldige titel bezet. De verkoper verklaart de exacte

locatie van deze bezetting echter niet te kennen. Daarenboven verklaart de koper van de

verkoper kopie ontvangen te hebben van volgende documenten:

- bezettingscontract aflopend op dertig november 2007;

- brief de dato zestien augustus tweeduizend en elf overgemaakt door de verkoper aan de

bezetter. De koper zal voor het overige zijn eigen zaak van deze bezetting maken en ontslaat

de verkoper van alle verantwoordelijkheid omtrent het gebruik van voormeld goed door deze

bezetter.

PRIJS - KWIJTING

De koop is gedaan en aanvaard voor de prijs van één miljoen vijfhonderd duizend euro

(1.500.000,00 EUR).

De verkoper verklaart dit bedrag volledig ontvangen te hebben, waarover kwijting, dubbel

gebruik uitmakend met elke andere kwijting reeds gegeven voor geheel of een deel van zelfde

som, onder voorbehoud van inning van de cheques, voor de bedragen aldus betaald.

Wijze waarop de koper de gelden ter beschikking heeft gesteld ter voldoening van de prijs.

De prijs werd heden ter beschikking gesteld als volgt: *

MEERWAARDECLAUSULE

De bovenvermelde prijs van het hierbij verkochte goed is herzienbaar gedurende een periode

van tien jaar te rekenen vanaf heden, volgens de meerprijsformule opgenomen in de aan deze

akte gehechte bijlage genaamd "Kortrijk Weide - Bepaling Meerprijsformule".

Partijen verklaren te weten dat elke toekomstige overeenkomst waarbij partijen akkoord

gaan om de prijs te verhogen, verhoging inhoudt van de overeengekomen waarde van het

verkochte goed en bijgevolg het bedrag van de verhoging aanleiding geeft tot de heffing van

het onroerend overgangsrecht. De partijen verklaren ervan op de hoogte te zijn dat deze

overeenkomst moet geregis- treerd worden binnen de vier maanden na haar datum.

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting tot ambtshalve inschrijving van het

voorrecht bij de overschrijving van deze akte.

STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

1. Partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de

bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p92/302


Vermits in het Belgisch Staatsblad nog niet werd gepubliceerd dat de stad Kortrijk waarin het

alhier verkochte goed gelegen is over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikt,

is de informatieverplichting, zoals opgelegd door de artikelen 5.2.1, 5.2.5. en 5.2.6 van

voornoemde Codex nog niet volledig van toepassing.

2. Met brieven met referentie 110088 en * de dato 28 januari en * november 2011, heeft de

Stad Kortrijk onder meer volgende stedenbouwkundige informatie verstrekt:

"Ligging:

Verkaveling-uitleg: Het goed is niet gelegen in een verkaveling.

BPA-uitleg : Het goed is niet gelegen in een BPA.

Het goed heeft volgens het gewestplan "Kortrijk" goedgekeurd bij Koninklijk besluit van

04.11.1977 de volgende bestemming : deels in een gebied voor stedelijke ontwikkeling en deels

in woongebied (de eerste 50 meter evenwijdig met de straatas van de Magdalenastraat).

Dit gebied maakt deel uit van het gemeentelijk RUP 1 "Kortrijk-Weide". Dit RUP is in opmaak.

Rooilijn

Het goed is niet geslagen met een rooilijn.

Onteigening

Het goed is niet opgenomen in een onteigeningsplan.

Ondergrond

Er is momenteel geen ondergrondse inneming bij het stadsbestuur bekend. Wat de innemingen

door de nutsmaatschappijen betreft dienen deze rechtstreeks bij deze maatschappijen

aangevraagd.

Bescherming

Het goed is niet beschermd en komt niet voor in een ontwerplijst in dat vooruitzicht.

Bosdecreet

Het bosdecreet kan van toepassing zijn indien op het perceel een substantiële groenaanleg

(bomen en/of ander groen) aanwezig is die, omwille van bepaalde handelingen, het voorwerp

zal uitmaken van een kapvergunning (advies kan hiervoor ingewonnen worden bij de

administratie van Bos en Groen West-Vlaanderen, Zandstraat 255 te 8200 Brugge - telefoon:

050/45.41.56).

Verplichte ruilverkaveling

Het goed is niet gelegen in een verplichte ruilverkaveling.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p93/302


Erfdienstbaarheid

Er is momenteel geen erfdienstbaarheid van openbaar nut bij ons bekend.

Milieu

In bijlage worden de inlichtingen voor de dienst Leefmilieu meegestuurd.

Stadsplanning

Het goed is opgenomen in de inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij verzoeken u, ingeval van verkoop, onze dienst volgende gegevens te verstrekken:

- Naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht;

- Datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;

- Nauwkeurige aanduiding van het verkochte pand.

Het eigendom is gelegen in een woningbouwgebied (besluit van de Vlaamse Regering van 7

april 1998). Dit gebied werd door de minister niet erkend als bijzonder gebied.

Het eigendom is niet gelegen in een industrieterrein aangelegd in het kader van de wetgeving

op de economische expansie.

Herwaarderingsgebied

Het goed is niet gelegen in een herwaarderingsgebied.

Woonnoodgebied

Het goed is niet gelegen in een woonnoodgebied.

Proces-verbaal

Er zijn geen PV's tot vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen bij ons bekend.

Attesten

Er zijn geen nog geldende stedenbouwkundige attesten afgeleverd."

De koper erkent een kopie ontvangen te hebben van voormelde brieven.

3. De instrumenterende notaris vermeldt overeenkomstig artikel 5.2.1. en op basis van de

gegevens hem verstrekt door de gemeente en de verkoper:

1° dat voor het verkochte onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning werd

afgegeven.

2° dat, zoals blijkt uit het afgeleverde hypothecair certificaat, voor het goed geen dagvaarding

werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p94/302


4. De instrumenterende notaris verwijst de partijen naar artikel 4.2.1. van de voormelde codex

inzake bepaalde vergunningsplichtige handelingen die niet mogen verricht worden zonder een

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning.

5. De verkoper verklaart dat hij voor alle door hem opgerichte constructies de nodige

administratieve en/of stedenbouwkundige vergunningen heeft bekomen, dat hij geen kennis

heeft van stedenbouwkundige inbreuken en dat er bij zijn weten geen juridische of

stedenbouwkundige procedures hangende zijn betreffende het overgedragen goed.

ONTEIGENING

De verkoper verklaart dat er hem voor het verkochte goed geen onteigeningsbesluit werd

betekend en dat hij geen weet heeft van een geplande onteigening.

VERKLARINGEN INGEVOLGE DE WETGEVING OP DE MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN,

STADS- EN DORPSGEZICHTEN - NATUURBEHOUD - ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM

De verkoper verklaart met betrekking tot het bij deze verkochte goed geen weet te hebben,

ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve bescherming, als monument,

stads- en dorpsgezicht, als landschap, als duingebied of voor het duingebied belangrijk

landbouwgebied, of als archeologisch monument of zone.

HEFFING TER BESTRIJDING VAN LEEGSTAND EN VERKROTTING VAN GEBOUWEN EN/

OF WONINGEN EN LEEGSTAND VAN BEDRIJFSRUIMTEN

De verkoper verklaart dat een deel van het alhier verkochte goed, met name de percelen 450/

B/4 en 450/A/4, was opgenomen in de inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde

bedrijfsruimten (Decreet van negentien april negentienhonderd vijfennegentig).

Bij ministerieel besluit de dato 25 oktober 2011 werd de schrapping van de opname op deze

inventaris bekomen.

VOORKOOPRECHTEN - RECHT VAN WEDERINKOOP - VERBOD TOT VERVREEMDING

De verkoper bevestigt aan niemand een optie tot aankoop te hebben toegekend.

De verkoper verklaart dat voorschreven goed met geen enkel recht van voorkoop, recht van

wederinkoop of verbod van vervreemding bezwaard is, met uitzondering van het recht van

voorkoop Waterwegen en Zeekanaal.

Met ter post aangetekend schrijven van 9 november 2011 heeft de instrumenterende notaris

aan de Vlaamse Grondenbank het aanbod gedaan om de begunstigden de gelegenheid te

geven hun voorkooprecht uit te oefenen.

Met bericht van * 2011, heeft de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanalen

meegedeeld geen gebruik te maken van haar recht van voorkoop.

De instrumenterende notaris zal binnen de maand na registratie van onderhavige akte aan de

Vlaamse Grondenbank van het voorkooprecht kennis geven van de prijs en de voorwaarden

van de verkoop.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p95/302


OVERSTROMINGSGEBIEDEN

De instrumenterende notaris verklaart dat hij na nazicht van de overstromingskaarten heeft

vastgesteld dat bovenbeschreven goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming

(http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten) (KB 23 maart 2007).

BODEMTOESTAND

1. De verkoper verklaart dat op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst

een risico-inrichting gevestigd is of was zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Decreet

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

2. De comparanten verklaren dat zij hun bedoeling om het goed over te dragen hebben gemeld

aan de OVAM op 17 maart 2011. Bij schrijven van 4 april 2011 werd door de OVAM op grond

van de haar bekende gegevens beslist dat de overdracht niet kan plaatsvinden vooraleer de

verwerver tegenover de OVAM de verbintenis heeft aangegaan om een bodemsaneringsproject

op te stellen en de verdere bodemsanering en de eventuele nazorg uit te voeren en de nodige

financiële zekerheden heeft gesteld tot waarborg van de uitvoering daarvan.

De verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg alsook het stellen van de

nodige financiële zekerheden in uitvoering daarvan, in het kader van de versnelde

overdrachtsprocedure werd aan de OVAM gemeld bij ter post aangetekend schrijven van 6 mei

2011, door OVAM ter kennisname ondertekend op 22 juni 2011.

De verkoper verklaart hiervan een kopie ontvangen te hebben.

De koper verklaart een kopie ontvangen te hebben van de bodemattesten afgeleverd door

OVAM op 30 augustus 2011 (percelen 366/Y en 367/Y), op 31 augustus 2011 (percelen

448/R/3, 450/A/4 en 450/B/4), op 11 oktober 2011 (perceel 450/B/5) en op 12 oktober 2011

(percelen zonder nummer) en waarvan de inhoud luidt als volgt:

Voor wat het nummer 366/Y betreft:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend

bodemonderzoek van 26.02.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van

de grond.

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van

03.04.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De

bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op

deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de

bodemverontreiniging tot stand kwam.

2.1.2 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Voor deze grond werd door de OVAM op 17.12.2010 een eindverklaring afgeleverd. Deze

verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het

beperkt bodemsaneringsproject van 25.05.2009. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p96/302


zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd beperkt

bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de

grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

DATUM: 26.02.2009

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 03.04.2009

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Bestek Rc080302, Beschrijvend Bodemonderzoek I.O.V. OVAM-lvs, Meerstraat 20 te

Kortrijk, Projectnummer 2970a

AUTEUR: Esher BVBA

2.2.2 Gemengd overwegend historische verontreiniging

DATUM: 02.01.2002

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Terreinen NMBS te Kortrijk + Bijkomende Verklaring,

Opgesteld door Sertius CVBA op 01.02.2005

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 23.08.2006

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Eindverslag Beschrijvend Bodemonderzoek Oud-NMBS-Terrein Kortrijk-Weide, te

Kortrijk, 2027

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 08.06.2007

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Oud-NMBS-Terrein Kortrijk-Weide te Kortrijk

(Projectnummer 2027)

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 17.02.2009

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: (Partieel) Beschrijvend Bodemonderzoek Heite Stations, Bofas VZW, Blekerstraat 37 te

8500 Kortrijk (Eb0801/001, Eb0803/043 en Eb0804/067)

AUTEUR: Envirosoil NV

DATUM: 26.02.2009

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p97/302


TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 04.10.2010

TYPE: Eindevaluatierapport

TITEL: Eindevaluatieonderzoek Bodemsaneringswerken Dossier 1148 - Site Heite Stations,

Blekersstraat 37 te 8500 Kortrijk (11/004996)

AUTEUR: Arcadis Belgium NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet

4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage"

Voor wat het nummer 367/Y betreft:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De

OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 08.06.2007

en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend

bodemonderzoek van 26.02.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van

de grond.

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Een beperkt bodemsaneringsproject werd bij de OVAM ingediend op 25.06.2009. De OVAM

heeft een conformiteitsattest afgeleverd op 24.07.2009.

- Tegenover de OVAM werd de verbintenis aangegaan de bodemsaneringswerken uit te voeren

en werden er hiervoor financiële zekerheden gesteld.

2.1.2 Nieuwe verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend

bodemonderzoek van 26.02.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van

de grond.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p98/302


2.1.3 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Voor deze grond werd door de OVAM op 17.12.2010 een eindverklaring afgeleverd. Deze

verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het

beperkt bodemsaneringsproject van 25.05.2009. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken

zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd beperkt

bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de

grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

DATUM: 27.05.2002

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek te Kortrijk, Blekersstraat 37 - Patrimoniumperceel:

03.0660.0570.009.00

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 19.09.2005

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek T.B.V. NMBS-Holding, Onderzoekslocatie Blekersstraat

37 (Weide) te Kortrijk - J05b1230

AUTEUR: Syncera NV

DATUM: 27.10.2006

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek T.B.V. Sopima NV, Onderzoekslocatie Blekersstraat 37

(Weide) te Kortrijk - J06b1292

AUTEUR: Syncera NV

DATUM: 08.06.2007

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Oud-NMBS-Terrein Kortrijk-Weide te Kortrijk

(Projectnummer 2027)

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 26.02.2009

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 25.05.2009

TYPE: Beperkt bodemsaneringsproject

TITEL: Gefaseerd Beperkt Bodemsaneringsproject Heite Stations, Blekersstraat 37 te Kortrijk -

11/004996

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p99/302


AUTEUR: Arcadis Belgium NV

2.2.2 Nieuwe verontreiniging

DATUM: 26.02.2009

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

2.2.3 Gemengd overwegend historische verontreiniging

DATUM: 12.11.1996

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek op een Terrein Eigendom van de

Nationale Maatschappij Der Belgische Spoorwegen, Blekersstraat, 8500 Kortrijk

AUTEUR: Vandelanotte Milieu-Advies BVBA

DATUM: 02.01.2002

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Terreinen NMBS te Kortrijk + Bijkomende Verklaring,

Opgesteld door Sertius CVBA op 01.02.2005.

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 27.05.2002

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek te Kortrijk, Blekersstraat 37 Patrimoniumperceel:

03.0660.0570.009.00

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 22.12.2004

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. NMBS te 8500 Kortrijk,

Magdalenastraat 35 (NMBS#kortrijkweide#040614)

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 23.08.2006

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Eindverslag Beschrijvend Bodemonderzoek Oud-NMBS-Terrein Kortrijk-Weide te

Kortrijk, 2027

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 17.02.2009

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL:(Partieel) Beschrijvend Bodemonderzoek Heite Stations, Bofas VZW, Blekerstraat 37 te

8500 Kortrijk (Eb0801/001, Eb0803/043 en Eb0804/067)

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p100/302


AUTEUR: Envirosoil NV

DATUM: 26.02.2009

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 25.05.2009

TYPE: Beperkt bodemsaneringsproject

TITEL: Gefaseerd Beperkt Bodemsaneringsproject Heite Stations, Blekersstraat 37 te Kortrijk -

11/004996

AUTEUR: Arcadis Belgium NV

DATUM: 04.10.2010

TYPE: Eindevaluatierapport

TITEL: Eindevaluatieonderzoek Bodemsaneringswerken Dossier 1148 - Site Heite Stations,

Blekersstraat 37 te 8500 Kortrijk (11/004996)

AUTEUR: Arcadis Belgium NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet

4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage"

Voor wat de nummers 448/R/3, 450/B/4 en één van de deelpercelen zonder nummer betreft:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend

bodemonderzoek van 26.02.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van

de grond.

Er werd voldaan aan de bepalingen van artikel 115 van het Bodemdecreet (versnelde

overdrachtsprocedure) voor de verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de

aarde ter hoogte van zone E (kalkhoudende ophooglaag).

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p101/302


2.2.1 Historische verontreiniging

DATUM: 22.12.2004

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. NMBS te 8500 Kortrijk,

Magdalenastraat 35 (NMBS#kortrijkweide#040614)

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 26.02.2009

TYPE : Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet

4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage"

Voor wat het nummer 450/A/4 betreft:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend

bodemonderzoek van 26.02.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van

de grond.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

DATUM: 22.12.2004

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. NMBS te 8500 Kortrijk,

Magdalenastraat 35 (NMBS#kortrijkweide#040614)

AUTEUR: Esher BVBA

DATUM: 26.02.2009

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p102/302


TYPE : Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL : Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

Voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR : Esher BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage"

Voor wat het nummer 450/B/5 betreft:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend

bodemonderzoek van 26.02.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van

de grond.

Er werd voldaan aan de bepalingen van artikel 115 van het Bodemdecreet (versnelde

overdrachtsprocedure) voor de verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de

aarde ter hoogte van zone E (kalkhoudende ophooglaag).

2.1.2 Nieuwe verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering worden uitgevoerd op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend

bodemonderzoek van 26.02.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van

de grond.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

DATUM: 26.02.2009

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

2.2.2 Nieuwe verontreiniging

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p103/302


DATUM: 26.02.2009

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Voormalig Station I.O.V Fonds

voor Spoorweginfrastructuur, Blekerstraat - Magdalenastraat (Weide) te 8500 Kortrijk,

Projectnummer 2787

AUTEUR: Esher BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet

4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage"

Voor wat één van de percelen zonder nummer betreft:

"2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit

2.1.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op

deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek

van 22.12.2004 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2 Documenten over de bodemkwaliteit

2.2.1 Historische verontreiniging

DATUM: 22.12.2004

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodem- en Grondwateronderzoek I.O.V. NMBS te 8500 Kortrijk,

Magdalenastraat 35 (NMBS#kortrijkweide#040614)

AUTEUR: Esher BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage"

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p104/302


Voor wat één van de percelen zonder nummer betreft:

"2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

De notarissen bevestigen in overeenstemming met artikel 117 van het Bodemdecreet dat de

bepalingen van het Decreet werden toegepast.

STOOKOLIETANK

De verkoper verklaart dat er in of op het onroerend goed een stookolietank aanwezig is. De

verkoper verklaart dat de stookolietank mogelijkerwijze niet beantwoordt aan de geldende

voorschriften. De koper verklaart hiervan op de hoogte te zijn en zal hiervan zijn eigen zaak

maken zonder enig verhaal tegen de verkoper.

POSTINTERVENTIE-DOSSIER

De instrumenterende notaris wijst partijen op de inhoud en de gevolgen van het Koninklijk

Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hierna genoemd

het K.B.).

Ingevolge dit K.B. dient een dossier opgesteld te worden, postinterventiedosier genaamd, voor

werken uitgevoerd door één of meer aannemers, dat de voor de veiligheid en de gezondheid

nuttige elementen bevat waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening

gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.

Onder werken wordt onder meer begrepen (zonder dat deze lijst exhaustief is): graafwerken;

grondwerken; funderings- en verstevigingswerken; waterbouwkundige werken; bouwwerken;

plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels en

tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan door andere hier vermelde werken; montage

en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;

inrichtings- of uitrustingswerken; verbouwingswerken; vernieuwbouw; herstellingswerken;

ontmantelingswerken; sloopwerken; instandhoudingswerken; onderhouds-, schilder- en

reinigingswerken; saneringswerken, evenals alle werken van afwerking die met voorgaande

werken in verband staan.

Het dossier dient te worden opgesteld indien de werken zijn aangevat sinds één mei

tweeduizend en één.

Voorafgaand aan de ondertekening van huidige akte werd de verkoper schriftelijk

ondervraagd door de instrumenterende notaris over het al dan niet noodzakelijk zijn van een

postinterventiedossier.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p105/302


De verkoper verklaart dat er voor het verkochte goed geen postinterventiedossier werd

opgesteld en hij bevestigt dat er aan dit onroerend goed geen werken werden uitgevoerd door

één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

FISCALE VERKLARINGEN

Artikel 203 Wetboek Registratierechten - artikelen 62, 73 en 93ter Wetboek BTW (Belasting

over de Toegevoegde Waarde)

De notaris verklaart de partijen voorlezing te hebben gegeven van:

- artikel 203, eerste lid Wetboek Registratierechten aangaande de prijsbewimpeling, dat luidt als

volgt : "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke

der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is

ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

In tegenstelling met de situatie bij prijsverzwijging, is bij tekortschatting alleen de 'koper'

gehouden tot bijrechten en eventuele boeten.

- de bepalingen van de artikelen 62, paragraaf 2, 73 en 93ter van het Wetboek BTW.

De verkoper heeft hierop verklaard:

geen BTW-belastingplichtige te zijn, noch recent geweest te zijn;

geen deel uit te maken van een tijdelijke en/of feitelijke vereniging die BTW-belastingplichtige is

en binnen de vijf jaar vóór heden geen gebouw vervreemd te

hebben met betaling van de BTW.

De verkoper heeft bovendien verklaard geen lid te zijn van een BTW-eenheid.

KOSTELOZE REGISTRATIE

Teneinde te kunnen genieten van de kosteloze registratie en de vrijstelling van het recht op

geschriften, en dit in toepassing van artikel 161 van het Wetboek der Registratierechten en van

artikel 21, 1° van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen, verklaart de koper dat onderhavige

verkoop/aankoop gebeurt voor algemeen nut.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten, natuurlijke

personen, hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARMERKING

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris

betreffende de bij deze akte betrokken partijen:

a) voor de natuurlijke personen: de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum en woonplaats

op grond van de gegevens vervat op hun identiteitskaart.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p106/302


) voor de rechtspersonen: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van oprichting en het

ondernemingsnummer.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

BIJLAGEN

Aan deze akte zal gehecht blijven:

* het hiervoor ingeroepen plan;

* het hiervoor vermelde document genaamd "Kortrijk Weide - Bepaling Meerprijsformule".

Voorschreven documenten zullen op verzoek van partijen niet ter overschrijving aangeboden

worden op het bevoegd hypotheekkantoor.

SLOTBEPALINGEN

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen

aan de notaris opgelegd door artikel 9, eerste paragraaf, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet

Notariaat.

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij

de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een

raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

worden vastgesteld.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de

rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige

wijze raad heeft verstrekt.

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben

minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in

artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden

aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de

bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

WAARVAN AKTE

Verleden te Kortrijk, op het Stadhuis.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p107/302


Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen, en de tussenkomende notaris

getekend samen met ons, notarissen."

12 Aankoop 3.053m² grond gelegen Izegemsestraat te Kortrijk-Heule voor de

realisatie van een fiets- en voetgangersdoorgang.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-253577

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Natalie Deprez

Email: Natalie.Deprez@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 85

Samenvatting:

Om een fiets- en voetgangersdoorgang van de Ringlaan naar de Izegemsestraat te realiseren,

zijn er verschillende verwervingen vereist. Er kon een akkoord worden bereikt met vzw WAAK

om 3.053m² grond te nemen uit de kadastrale percelen Kortrijk, 8ste afdeling, sectie B, nrs.

541/K, 561/C en 561/D aan te kopen. Dit akkoord werd opgenomen in een akte verleden onder

voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging

door de toezichthoudende overheid d.d. 14 november 2011.

Beschrijving:

In het kader van de omgevingsinrichting van het stedelijk speeldomein "De Warande" werd er

geopteerd om een fietspad aan te leggen vanaf het kruispunt Hogedreef-Izegemsestraat tot aan

de Ringlaan. Dit fietspad zal enerzijds een belangrijke toegangsweg vormen voor wandelaars

en fietsers tot "De Warande" en anderzijds kaderen in de realisatie van een Noord-Zuid-fietsas

tussen het Kortrijkse centrum en de Industriezone Heule-Kortrijk.

Om dit fietspad te kunnen realiseren, zijn er verwervingen vereist in hoofde van de vzw

"Werkgemeenschap voor Andersvaliden van de Agglomeratie Kortrijk", afgekort "WAAK" en de

heer en mevrouw J.P. Cannaert-Simoens. Het betreft de aankoop van 3.053m² grond te nemen

uit de kadastrale percelen Kortrijk, 8ste afdeling, sectie B, nrs. 541/K, 561/C en 561/D, zoals

afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter I. Wyseur op 07 september 2011.

Naar aanleiding van de besprekingen met de vzw WAAK werd ook duidelijk dat de heer en

mevrouw J.P. Cannaert-Simoens graag een stuk grond zouden ruilen met vzw WAAK. Dit had

als gevolg dat de stad dan alles in één keer van de vzw WAAK kon aankopen. Een akkoord

over de prijs kon met heel wat moeite toch afgesproken worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 september 2011, punt 45,

beslist om, indien het voorstel rond grondaankoop positief wordt onthaald door vzw WAAK,

opdracht te geven aan de directie Communicatie en Recht om het dossier voor de aankoop

van de gronden op te starten en de gronden (3.053m²) aan te kopen aan €26,99 per m² (onder

voorbehoud van een gunstig visum van het Aankoopcomité en de tweede begrotingswijziging.)

De Raad van Bestuur van vzw WAAK heeft op 03 oktober 2011, de verkoop goedgekeurd en de

heren G. Maes en M. Olivier aangesteld om op te treden als gevolmachtigde bestuurders voor

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p108/302


deze vastgoedtransactie. Door beide werd een eenzijdige verkoopbelofte ondertekend op 27

oktober 2011.

Aan het Aankoopcomité werd een visum gevraagd en bekomen op 08 november 2011. De

akte ruil tussen vzw WAAK en de heer en mevrouw J.P. Cannaert-Simoens werd door notaris

Lambrecht verleden op 26 oktober 2011.

De akte aankoop door de stad jegens vzw WAAK van 3.053m² grond gelegen Izegemsestraat,

werd verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van nietschorsing

en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, op 14 november 2011.

Conform de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van

de gemeenteraad om in de stemmen met deze aankoop.

Budget:

Uitgave: €82.400,47 op begrotingsartikel 930/77-60.

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

In te stemmen met de aankoop van 3.053m² grond jegens vzw WAAK te nemen uit de

kadastrale percelen Kortrijk, 8ste afdeling, sectie B, nrs. 541/K, 561/C en 561/D voor de

realisatie van een fiets- en voetgangersdoorgang van de Ringlaan naar de Izegemsestraat te

Kortrijk-Heule en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte verleden op 14 november

2011 onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing en/of -

vernietiging door de toezichthoudende overheid, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als

volgt luidt:

"AANKOOP.

De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij

die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p109/302


STAD KORTRIJK - 8 ste afdeling (voorheen Heule)

Dertig are drieënvijfig centiare (30a53ca) grond te nemen uit

1) een perceel gelegen De Rooker, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als bouwland,

sectie B nummer 541 K met een totale oppervlakte volgens kadaster van negenendertig are

tweeëntwintig centiare (39 a 22 ca).

2) een perceel gelegen Kromme Olm, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weiland,

sectie B nummer 561 D met een totale oppervlakte volgens kadaster van één hectare

achtentwintig are vijfentachtig centiare (1 ha 28 a 85 ca).

3) een perceel gelegen Izegemsestraat, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als hooiland,

sectie B nummer 561 C met totale een oppervlakte volgens kadaster van zeventien are veertig

centiare (17 a 40 ca)

Zoals afgebeeld als enige inneming op het hierna vermeld plan.

Hierna genoemd " het goed".

2. - PLAN.

Het plan werd opgemaakt door landmeter Yvan Wyseur te Lendelede op zeven september

tweeduizend en elf.

Partijen verklaren een exemplaar van dit plan in hun bezit te hebben.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben:

- nummer 541 K: jegens het Vlaams Gewest - administratie Wegen en Verkeer bij akte verleden

vóór de heer Xavier Marescaux te Kortrijk op tweeëntwintig juni tweeduizend en negen,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op acht juli tweeduizend en negen,

nummer 64 - T - 08/07/2009 - 05072.

- nummer 561 D: jegens de stad Kortrijk bij akte verleden vóór de heer Gaya Ternier te Kortrijk

op dertien januari tweeduizend en zes, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te

Kortrijk, op zestien februari tweeduizend en zes, nummer 64 - T - 16/02/2006 - 01474.

- nummer 561 C: jegens de echtgenoten Jean-Pierre Cannaert - Simoens Marie Madeleine, bij

akte verleden voor notaris Lambrecht te Heule op zesentwintig oktober tweeduizend en elf, ter

overschrijving op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk.

4. - GEBRUIK

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p110/302


De verkopende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve vervreemd

wordt voor vrij van gebruik.

5. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd nog geen geldend stedenbouwkundig attest afgeleverd.

2. Het goed is gelegen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "De Warande" in

opmaak. Het plan zet in de fase van de Mer-screening. Volgens het RUP liggen de percelen

grotendeels in gemengd open-ruimtegebied, waarbinnen de fiets- en wandelverbinding

zich bevindt, en deels in gemeenschapsvoorzieningen. Het goed ligt volgens het

Gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij koninklijk besluit van vier november negentienhonderd

zevenenzeventig, deels in woongebied en deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en

openbaar nut. Het goed is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of

6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing, met uitzondering van het

perceel B 561C dat gelegen is in de verkaveling HEU133 Izegemsestraat, aangevraagd door

J.P. Cannaert en vergund op eenentwintig juni tweeduizend en acht.

6. Het goed is gelegen in de reservatiestrook van de ontworpen N 50C. De reservatiestrook

geeft indicatief de ligging aan van een te realiseren verzamelweg, aangepast aan de specifieke

stedelijke omgeving. De weg wordt ingericht in functie van autoverkeer, fietsers en voetgangers

en voor openbaar vervoer. Er moeten voldoende toegangen tot woonstraten worden voorzien.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de inpassing van de weg in de gemengde stedelijke

omgeving.

7. Informatieve opmerkingen: het deelplan 7F "stedelijk woongebied Haantjeshoek" van

bovengenoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening regionaalstedelijk gebied

Kortrijk" (BVR 20.01.2006) omvat o.m. bepalingen m.b.t. de ontwikkeling van het stedelijk

woongebied en m.b.t. een reservatiestrook voor een nog aan te leggen verzamelweg. De

stad Kortrijk onderzoekt momenteel het gewenste tracé en het streefbeeld van deze aan te

leggen weg (de N 328). Na het finaliseren van deze studie kan meer precieze informatie worden

verstrekt over de exacte ligging en het tracé van de weg.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p111/302


Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

6. - BODEMSANERING.

De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van dertien juli tweeduizend

en elf en van vijfentwintig oktober tweeduizend en elf van de Stad Kortrijk blijkt dat het goed niet

is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden.

De kopende partij verklaart verder dat zij, als meest belanghebbende partij, en ter ontlasting

van de aanvraagverplichting van de verkopende partij, vóór het sluiten van de huidige

overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende

het verkochte goed; attest waarvan zij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis

heeft genomen.

De inhoud van de attesten, afgeleverd door de OVAM op éénentwintig oktober tweeduizend en

elf luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden

werden

nageleefd.

II. - DOEL VAN DE AANKOOP.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p112/302


De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de realisatie

van een fiets- en voetgangersdoorgang van de Ringlaan naar de Izegemstraat.

III. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere

hindernissen van welke aard ook.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

Zo het goed van dergelijke lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich

te bevrijden door consignatie van de prijs in de Deposito- en Consignatiekas, zonder

voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit zal eveneens het geval zijn indien een

verzet tegen de betaling bestaat. De lichtingskosten der consignatie zijn ten laste van de

verkopende partij.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

Het perceel 541K is gelegen langs de Ringlaan R8.

Het perceel 561D is aangelande van de Vlaanderenbeek. Er dient een 5 meter brede strook

vrijgehouden ter onderhoud van de beek.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE - AFPALING.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij voor eventuele verborgen gebreken.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de

oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste

van de kopende partij.

In voorkomend geval wordt de afpaling van het verkochte goed, langs de eigendommen die aan

de verkopende partij blijven toebehoren op kosten van de kopende partij gedaan.

De door de kopende partij daartoe aangewezen deskundige zal, bij aangetekend schrijven, aan

de partijen dag en uur mededelen, waarop hij zal overgaan tot de afpalingverrichtingen en tot

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p113/302


het opmaken van het proces-verbaal van deze verrichtingen. Elke partij zal een dubbel van dit

proces-verbaal ontvangen.

IV. - EIGENDOM - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf heden. Zij zal er

het genot van hebben vanaf de betaling van de prijs en ten laatste drie maanden vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking

hebben op het goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

V.- PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard, over voorbehoud van goedkeuring door de

gemeenteraad en niet-schorsing of vernietiging door de toeziende overheid, voor en mits de

prijs van tweeëntachtigduizend vierhonderd euro en zevenenveertig cent (82.400,47 EUR).

Deze prijs omvat het pro-rata van de onroerende voorheffing met betrekking tot het restant van

het lopende jaar.

De prijs zal, op verzoek van de verkopende partij, betaald worden door middel van een

overschrijving op rekeningnummer 460-0823411-18, geopend op naam van de verkopende

partij, waarvoor volmacht wordt verleend.

Hij is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de drie maanden vanaf

heden.

Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een interest

opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden

aangepast naargelang van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet.

Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en

voorzover de vertraging te wijten is aan de verkopende partij.

VI.- WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p114/302


of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart de verkopende partij niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-

belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit van

vier maart negentienhonderd drieënnegentig. Hij verklaart bovendien geen onroerend goed

vervreemd te hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de

periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit te maken

van een B.T.W.-eenheid in de zin van artikel 4 § 2 van het wetboek van de belastingen op de

toegevoegde waarde, en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die

door zijn activiteit de hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

2. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN

Partijen erkennen dat de instrumenterende ambtenaar hen voorlezing gegeven heeft van artikel

203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Artikel 203 luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen

waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken

recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald

geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de

bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op de overeengekomen waarde

geschiedt, moet de werkende notaris de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel

voorlezen

Op straf van een boete van vijfentwintig (25,00) Euro moet uitdrukkelijk melding van die

voorlezing gemaakt worden."

3. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterende ambtenaar te zijn gewezen op de

inhoud van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p115/302


Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de

verkopende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds één

mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers

waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één

betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

VII. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke

adressen.

4. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

5. - VERKLARING PRO FISCO.

Hierbij verzoekt de kopende partij om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161,2° van

het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

6. - VERKLARINGEN.

De verkopende partij verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement

of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet

te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

7. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p116/302


-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

13 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van stadseigendom gelegen

Kortrijksestraat 29 - Stijn Streuvelslaan 34 te Kortrijk-Heule.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-253093

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Natalie Deprez

Email: Natalie.Deprez@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 85

Samenvatting:

In de patrimoniumstudie werd het stadseigendom gelegen Kortrijksestraat 29 - Stijn

Streuvelslaan 34 te Kortrijk - Heule als verkoopbaar aangeduid. Door het Aankoopcomité

werden een schattingsverslag en een ontwerp van akte opgemaakt om over te gaan tot de

verkoop met biedingen.

Beschrijving:

In het kader van de patrimoniumstudie uitgevoerd door de directie Facility, werden de

brandweerkazerne gelegen Stijn Streuvelslaan nr. 34 en het gemeentelijk magazijn gelegen

Kortrijksestraat 29 te Kortrijk-Heule, aangeduid als zijnde verkoopbaar. Het betreft 2 panden

met een verschillend adres en kadastrale perceelsnummers, maar die in feite in het verlengde

van elkaar liggen. Het pand gelegen Kortrijksestraat nr. 29 is kadastraal gekend Kortrijk, 8ste

afdeling, sectie C, nr. 256/G3 en heeft een totale kadastrale oppervlakte van 333m². Het pand

gelegen Stijn Streuvelslaan nr. 34 is kadastraal gekend Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 256/

F3 en heeft een totale kadastrale oppervlakte van 342m².

De verkoopsprocedure werd door de directie Communicatie en Recht opgestart. Het was de

bedoeling om beide eigendommen afzonderlijk te verkopen, maar de uitweg naar de Stijn

Streuvelslaan is in onverdeelde eigendom van de langsbewoners. De stad heeft op dit perceel

een erfdienstbaarheid van overgang en dit voor alle openbare diensten der gemeente Heule.

Van zodra er geen gebruik meer gemaakt wordt van deze conventionele erfdientbaarheid door

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p117/302


de stad, dan vervalt deze. Dit heeft voor gevolg dat de beide eigendommen als 1 geheel te

koop worden aangeboden.

Voor het pand Stijn Streuvelslaan nr. 34 is er met de NV BASE, een huurovereenkomst

afgesloten voor een zend- en ontvangststation voor mobiele telecommunicatie. Deze

huurovereenkomst loopt ten einde per 30 november 2011.

Voor het pand Kortrijksestraat nr. 29 werd er een gebruiksovereenkomst afgesloten met

de feitelijke vereniging harmonie Festinato en dit voor het gebruik van 2 lokalen. Deze

overeenkomst kan op elk ogenblik bij gewone brief opgezegd worden. Deze opzeg zal

gebeuren na goedkeuring van het verkoopsdossier door de gemeenteraad.

Thans werd de schatting met de bepaling van de instelprijs (€155.000) en het ontwerp van akte

ontvangen.

Conform de arikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om in te stemmen met de verkoop en de voorwaarden van deze verkoop van het

stadseigendom gelegen Kortrijksestraat 29 - Stijn Streuvelslaan 34 te Kortrijk-Heule.

Budget:

Opbrengst voor de stad: minimum €155.000 Geen jaarlijkse opbrengst meer van NV BASE

(€4.462) en van de feitelijke vereniging harmonie FESTINATO (€100).

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1° In te stemmen met de verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van het

stadseigendom gelegen Kortrijksestraat 29 - Stijn Streuvelslaan 34 te Kortrijk - Heule.

2° De instelprijs te bepalen op €155.000

3° Het ontwerp van verkoopakte opgemaakt door het Aankoopcomité goed te keuren, waarvan

de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VERKOOP.

De verkopende partij verkoopt het hierna beschreven goed tegen de hierna vermelde

voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

KORTRIJK - 8 afdeling (voorheen HEULE)

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p118/302


Een woning met afhankelijkheden, gelegen Kortrijksestraat 29, gekadastreerd of gekadastreerd

geweest als huis, sectie C nummer 256 G3 met een oppervlakte volgens kadaster van drie aren

drieëndertig centiaren (03 a 33 ca).

Een gewezen brandweerkazerne met afhankelijkheden, gelegen Stijn Streuvelslaan

34, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, sectie C nummer 256 F3 met een

oppervlakte volgens kadaster van drie aren tweeënveertig centiaren (03 a 42 ca). De

brandweerkazerne heeft geen ontsluiting tot de Stijn Streuvelslaan aangezien bedoelde laan

geen openbare weg betreft.

Hierna genoemd "het goed".

2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben sedert meer dan

dertig jaar .

3. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in het woongebied . Het goed is

gelegen in afbakening Regionaal stedelijk gebied Kortrijk

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of

6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap. Het goed op perceel 256/G/3 is niet beschermd

maar staat vermeld als waardevol in de inventaris opgemaakt door het Agentschap R-O

Vlaanderen, onroerend erfgoed .

Dit impliceert dat het behoud van de eigendom moet nagestreefd worden. Interne verbouwingen

en geringe uitbreidingen zijn mogelijk mits het oorspronkelijk karakter van de eigendom

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p119/302


gerespecteerd wordt. Bij grondige verbouwingen wordt het advies van het agentschap R-O

Vlaanderen, onroerend erfgoed gevraagd.

Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige verkoop, werd nog geen

bouwvergunning aangevraagd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een

bouwvergunning zal kunnen verkregen worden; bijgevolg verklaart de verkopende partij dat

geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het verkochte goed te

bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten, die voor bewoning kan

worden gebruikt.

De verkopende partij verklaart dat het goed niet is opgenomen in de inventaris van de

leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen, woningen en/

of bedrijfsruimten. Bovendien verklaart zij dat zij niet door een administratieve akte werd

gewaarschuwd dat het goed, behoudens gegronde betwistingen, op de inventaris zal worden

gezet. Zij verklaart dat het goed niet ongeschikt voor bewoning werd verklaard.

4. - BODEMSANERING.

De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van dertig juli tweeduizend en

tien van de stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van

risicogronden.

De verkopende partij verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

bodemattesten heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in

kennis heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van die attesten, afgeleverd door de OVAM op negen september tweeduizend en elf

luidt telkens als volgt:

Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p120/302


De verkopende partij verklaart tevens dat zij sinds de datum van dit attest en tot op heden, niet

door de OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

verkoop van gronden werden nageleefd.

II. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborg wat betreft

de goede staat van de constructies, constructiefouten of zichtbare of verborgen gebreken,

noch wat betreft de opgegeven maten, waarvan het verschil in min of in meer met de werkelijke

maten, al overtrof het één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

De kopende partij zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming,

beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan

toegang.

4. - VOORBEHOUD.

Alle meters en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de verkopende

partij niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie

er recht zou op hebben.

5. - VERZEKERING.

De verkopende partij verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en andere risico's bij

Ethias, onder polis nummer 38.056.291.

Overeenkomstig artikel 57 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

blijft de door deze polis verleende dekking gelden voor de kopende partij tot drie maanden

vanaf heden, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p121/302


6. - OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN.

De kopende partij zal alle bestaande contracten omtrent water, gas, elektriciteit en/of andere

distributiediensten moeten overnemen, die zouden kunnen bestaan met betrekking tot het

verkochte goed, en zij zal hiervoor alle vergoedingen moeten dragen en betalen vanaf de

eerstkomende vervaldagen na de datum van ingenottreding.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het verkochte goed is niet verhuurd of verpacht is en wordt derhalve vrij van gebruik vervreemd.

De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het goed vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard die betrekking hebben

op het verkochte goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

IV. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van *P*.

De heer Johan Vanhoutte, stadsontvanger, verklaart verder dat de prijs betaald werd als volgt :

*P* voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte , waarvoor kwijting, eventueel dubbel

gebruik vormend met vroegere hiertoe afgeleverde kwijtingen.

*P* door middel van een bancheque nummer

getrokken op

op datum van

waarvan kwijting wordt gegeven onder voorbehoud van inning.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de koper dat de betaling werd

uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening nummer

en via

voornoemde bankcheque.

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele

bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de stad ontkennend

geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p122/302


uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het voormelde

Koninklijk Besluit van 25 januari 2001, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

3. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-

belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit

nummer 13 van 4 maart 1993. Hij verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te

hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf

jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit te maken van een B.T.W.-

eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek over de toegevoegde waarde,

en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de

hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

4. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

De instrumenterende ambtenaar geeft aan partijen lezing van artikel 203, eerste alinea van het

Wetboek Registratierechten, dat luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of

overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan

het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

5.- OVERSTROMINGSGEBIEDEN

Ingevolge artikel 68-7 § 4 van de wet van vijfentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig

op de landverzekeringsovereenkomst en het Koninklijk Besluit van achtentwintig februari

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p123/302


tweeduizend en zeven verklaart de instrumenterend ambtenaar na raadpleging van de

overstromingskaarten dat het goed niet gelegen is in een risicozone.

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Geen ander bewijs van eigendom wordt verstrekt dan een uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectieve

adressen.

5. - WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS.

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende

ambtenaar dat de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum en de woonplaats van

de partijen -natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het

Rijksregister en van de identiteitskaarten

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

De kopende partij verklaart aan de instrumenterende ambtenaar toestemming te geven tot het

gebruik van haar identificatienummer in het Rijksregister.

6. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

7. - VERKLARINGEN.

De kopende partij verklaart:

- dat ze tot op heden geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend bij de

beslagrechter wiens beslissing tot toelaatbaarheid het patrimonium van de kopende partij

onbeschikbaar zou maken;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p124/302


- dat er haar geen voorlopige bewindvoerder, in voorkomend geval aangeduid door de

Rechtbank van Koophandel, werd toegevoegd noch een gerechtelijk raadsman noch een

curator;

- dat ze geen verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend;

- dat ze zich niet in toestand van staking van betaling bevindt en dat ze tot op heden niet failliet

verklaard werd (faillissement dat op heden nog niet zou zijn afgesloten),

- en dat zij, over het algemeen, niet volledig of gedeeltelijk uit het beheer van haar goederen is

ontzet.

8. - VERKLARING PRO FISCO.

*F*

9. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

14 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van stadseigendom gelegen

Stasegemsesteenweg +110 (magazijn) te Kortrijk.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p125/302


Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-253948

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Natalie Deprez

Email: Natalie.Deprez@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 85

Samenvatting:

In de patrimoniumstudie werd het stadseigendom gelegen Stasegemsesteenweg +110 te

Kortrijk als verkoopbaar aangeduid. Na de uitvoering van een actualisatie van het oriënterend

bodemonderzoek, werden door het Aankoopcomité een schattingsverslag en een ontwerp van

akte opgemaakt om over te gaan tot de verkoop met biedingen.

Beschrijving:

In het kader van de patrimoniumstudie uitgevoerd door de directie Facility, werd

het stadseigendom gelegen Stasegemsesteenweg +110 te Kortrijk, aangeduid als zijnde

verkoopbaar. Het betreft een magazijn, kadastraal gekend onder Kortrijk, 3de afdeling, sectie B,

nr. 280/S, met een totale kadastrale oppervlakte van 3.454m². Momenteel wordt het magazijn

gebruikt door de dienst evenementen, maar alles zal naar de site Callens verhuizen.

De verkoopsprocedure werd door de directie Communicatie en Recht opgestart. Vooraleer

het stadseigendom te kunnen verkopen, was een actualisatie van het eerder uitgevoerd

oriënterend bodemonderzoek vereist. Ondertussen is er een geldig bodemattest bekomen om

het stadseigendom te kunnen vervreemden.

Thans werd de schatting met de bepaling van de instelprijs (€350.000) en het ontwerp van akte

ontvangen.

Conform de arikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om in te stemmen met de verkoop en de voorwaarden van deze verkoop van het

stadseigendom gelegen Stasegemsesteenweg +110 te Kortrijk.

Budget:

Opbrengst voor de stad: min. €350.000.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1° In te stemmen met de verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van het

stadseigendom gelegen Stasegemsesteenweg +110 (magazijn) te Kortrijk.

2° De instelprijs te bepalen op €350.000.

3° Het ontwerp van verkoopakte opgemaakt door het Aankoopcomité goed te keuren, waarvan

de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VERKOOP.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p126/302


De verkopende partij verkoopt het hierna beschreven goed tegen de hierna vermelde

voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

Stad KORTRIJK - 3 de afdeling

Een perceel grond met magazijn, gelegen Stasegemsesteenweg +110, gekadastreerd of

gekadastreerd geweest als sectie B nummer 280/S met een oppervlakte volgens kadaster van

vierendertig aren vierenvijftig centiaren (34a 54ca).

Hierna genoemd "het goed".

2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben deels jegens de

Kortrijkse Textielmaatschappij NV bij akte verleden vóór de heer notaris Dirk Vanhaesebrouck

te Kortrijk met standplaats te Aalbeke op éénendertig mei negentienhonderd negenennegentig,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk , op drie juni negentienhonderd

negenennegentig boek 3851 nummer 9 en deels jegens de Kortrijkse Textielmaatschappij NV

bij akte verleden vóór de heer notaris Dirk Vanhaesebrouck, voornoemd, op vijftien oktober

negentienhonderd negenennegentig overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te

Kortrijk, op zevenentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig boek 3941 nummer 12.

3. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in het milieubelastende industrie - is

gelegen in afbakening regionaalstedelijk gebied

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of

6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p127/302


Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige verkoop, werd nog geen

bouwvergunning aangevraagd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een

bouwvergunning zal kunnen verkregen worden; bijgevolg verklaart de verkopende partij dat

geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het verkochte goed te

bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten, die voor bewoning kan

worden gebruikt.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

5. - BODEMSANERING.

De verkopende partij verklaart dat het goed een risicogrond is, zoals bedoeld in het

bodemsaneringsdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van vier november

tweeduizend en negen van de stad Kortrijk blijkt dat het goed is opgenomen in de

gemeentelijke inventaris van risicogronden

De verkopende partij verklaart op zesentwintig juli tweeduizend en elf haar bedoeling tot

overdracht over te gaan te hebben gemeld aan OVAM.

Op twaalf september tweeduizend en elf heeft de OVAM de melding ontvankelijk verklaart en

gemeld dat het goed opgenomen wordt in het grondeninformatieregister .

De verkopende partij verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in

kennis heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op dertien september tweeduizend en elf

luidt als volgt:

Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

Uitspraak over de bodemkwaliteit

Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op

deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek

van 25.07.2011

Documenten over de bodemkwaliteit

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p128/302


Extra informatie

Datum : 20/11/1998

Type: Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Oriënterend bodemonderzoek op een Voormalig Textielfabriek Uitgebaat door "Kortrijkse

Textielmaatschappij " NV , Stasegemsesteenweg +110 te 8500 Kortrijk + Aanvulling Dd.

11.02.1999 + beperkte aanvulling ikv strategie 5A (BF 11126_OBOstrategie5A) van 27 juni

2011 opgemaakt door Enviro+

Auteur : Vandelanotte Milieu Advies BVBA

Datum : 17/05/1999

Type : Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Oriënterend bodemonderzoek op een Katoenspinnerij Uitgebaat door "Kortrijkse

Katoenspinnerij " NV , Stasegemsesteenweg 112 te 8500 Kortrijk ( documentcode 99/

Kdpt/0792/Roo) + beperkte aanvulling ikv strategie 5A (BF 11126_OBOstrategie5A) van 27 juni

2011 opgemaakt door Enviro+

Auteur : Vandelanotte Milieu Advies BVBA

Datum 25/07/2011

Type : Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Oriënterend bodemonderzoek op een Katoenspinnerij Uitgebaat door "Kortrijkse

Katoenspinnerij " NV , Stasegemsesteenweg 112 te 8500 Kortrijk ( documentcode 99/

Kdpt/0792/Roo) + beperkte aanvulling dd 26/07/2011

Auteur : Vandelanotte Milieu Advies BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen :

1.Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : http://www.overdracht.ovam.be/.

3.Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie : www.ovam.be/grondverzet.

4.Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p129/302


II. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

In een akte verleden voor de heer notaris Dirk Vanhaesebrouck, voornoemd, verleden

op vijftien oktober negentienhonderd negenennegentig overgeschreven op het eerste

hypotheekkantoor te Kortrijk , op zevenentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig

boek 3941 nummer 12, zoals vermeld in de oorsprong van eigendom staat letterlijk vermeld:

Het recht van doorgang als nooduitgang dat door de verkoper in deze verleend werd aan

de koper (de stad Kortrijk) in deze blijkens de hoger ingeroepen akte verleden voor de

instrumenterende notaris op éénendertig mei negentienhonderd negenennegentig, zal als volgt

worden uitgeoefend :

Het recht van doorgang als nooduitgang zal genomen worden over het deel van het industrieel

complex , gelegen nabij de Vaart van Kortrijk naar Bossuit , kadastraal bekend te Kortrijk ,

derde afdeling, sectie B , deel van nummer 282/M , zoals dit goed voorkomt onder littera B en

met gele kleur is ingekleurd op het aan het hoger ingeroepen akte aangehecht plan.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborg wat betreft

de goede staat van de constructies, constructiefouten of zichtbare of verborgen gebreken,

noch wat betreft de opgegeven maten, waarvan het verschil in min of in meer met de werkelijke

maten, al overtrof het één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

De kopende partij zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming,

beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan

toegang.

4. - VOORBEHOUD.

Alle meters en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de verkopende

partij niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie

er recht zou op hebben.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p130/302


5. - VERZEKERING.

De verkopende partij verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en andere risico's bij

Ethias, onder polis nummer 38.056.291.

Overeenkomstig artikel 57 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

blijft de door deze polis verleende dekking gelden voor de kopende partij tot drie maanden

vanaf heden, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst.

6. - OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN.

De kopende partij zal alle bestaande contracten omtrent water, gas, elektriciteit en/of andere

distributiediensten moeten overnemen, die zouden kunnen bestaan met betrekking tot het

verkochte goed, en zij zal hiervoor alle vergoedingen moeten dragen en betalen vanaf de

eerstkomende vervaldagen na de datum van ingenottreding.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het verkochte goed is niet verhuurd of verpacht is en wordt derhalve vrij van gebruik vervreemd.

De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het goed vanaf heden .

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard die betrekking hebben

op het verkochte goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

IV. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van *P* welk bedrag betaald werd als

volgt :

1- *P* voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte

Is hier tussengekomen de heer Johan Vanhoutte , stadsontvanger, die verklaart dat dit bedrag

gestort werd op de rekening van de stad waarvoor kwijting eventueel dubbel gebruik vormend

met vroegere hiertoe afgeleverde kwijtingen.

2-*P* op vandaag

De heer Johan Vanhoutte, stadsontvanger, verklaart dat dit bedrag betaald door middel van

een bancheque nummer getrokken op op datum van

waarvan kwijting wordt gegeven onder voorbehoud van inning

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p131/302


De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele

bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de stad Kortrijk ontkennend

geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden

uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het voormelde

Koninklijk Besluit van 25 januari 2001, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

3. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73:

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-

belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit

nummer 13 van 4 maart 1993. Hij verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te

hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf

jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit te maken van een B.T.W.-

eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek over de toegevoegde waarde,

en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de

hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

4. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p132/302


De instrumenterende ambtenaar geeft aan partijen lezing van artikel 203, eerste alinea van het

Wetboek Registratierechten, dat luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of

overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan

het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

5. - OVERSTROMINGSGEBIEDEN

Ingevolge artikel 68-7 § 4 van de wet van vijfentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig

op de landverzekeringsovereenkomst en het Koninklijk Besluit van achtentwintig februari

tweeduizend en zeven verklaart de instrumenterend ambtenaar na raadpleging van de

overstromingskaarten dat het goed niet gelegen is in een risicozone.

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Geen ander bewijs van eigendom wordt verstrekt dan een uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectieve

adressen.

5. - WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS.

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende

ambtenaar dat de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum en de woonplaats van

de partijen -natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het

Rijksregister en identiteitskaart .

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

De kopende partij verklaart aan de instrumenterende ambtenaar toestemming te geven tot het

gebruik van haar identificatienummer in het Rijksregister.

6. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p133/302


7. - VERKLARINGEN.

De kopende partij verklaart:

- dat ze tot op heden geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend bij de

beslagrechter wiens beslissing tot toelaatbaarheid het patrimonium van de kopende partij

onbeschikbaar zou maken;

- dat er haar geen voorlopige bewindvoerder, in voorkomend geval aangeduid door de

Rechtbank van Koophandel, werd toegevoegd noch een gerechtelijk raadsman noch een

curator;

- dat ze geen verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend;

- dat ze zich niet in toestand van staking van betaling bevindt en dat ze tot op heden niet failliet

verklaard werd (faillissement dat op heden nog niet zou zijn afgesloten),

- en dat zij, over het algemeen, niet volledig of gedeeltelijk uit het beheer van haar goederen is

ontzet.

8. - VERKLARING PRO FISCO.

*F*

9. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p134/302


3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

15 Kanaal Bossuit-Kortrijk: vergunning voor inname domeingoed met een

trappenconstructie en steiger.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-252622

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tatiana Simoens

Email: Tatiana.Simoens@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 87

Samenvatting:

In het kader van de omgevingsaanleg Kanoclub en sashuis Visserskaai te Kortrijk werd een

vergunning tot inname van domeingoed van de NV Waterwegen en Zeekanaal aangevraagd.

Deze vergunning werd verleend op 12.10.2011. Een van de voorwaarden waaronder deze

vergunning verleend werd is de betaling van een jaarlijkse retributie. Het komt aan de

gemeenteraad toe om hiermee akkoord te gaan en akte te nemen van de vergunning.

Beschrijving:

In het kader van de omgevingsaanleg Kanoclub en Sashuis aan de Visserskaai te

Kortrijk werd een vergunning tot inname van domeingoed van de NV Waterwegen en

Zeekanaal aangevraagd. De inname van het domeingoed betreft in casu de installatie van een

nieuwe trappenconstructie en bijkomende houten vlonder, ter hoogte van de kanoclub aan de

Visserskaai. De vergunning werd op 12 oktober 2011 verleend. De belangrijkste punten van de

vergunning zijn de volgende:

- de vergunning wordt verleend voor een periode van 01/10/2011 tot 30/09/2015;

- de vergunning voorziet de inname van domeindgoed, eigendom van de NV

Waterwegen en Zeekanaal, door een tredenconstructie en een vlottende steiger

ter hoogte van de kanoclub aan de Visserskaai gelegen langs het kanaal Bossuit-

Kortrijk in Kortrijk;

- de vergunninghouder is verplicht alle belastingen en heffingen van welke aard ook te

betalen die op het vergunde domeingoed geheven worden;

- de vergunning is niet overdraagbaar aan derden, zonder voorafgaandelijke

schriftelijke toestemming van de domeinbeheerder (NV Waterwegen en Zeekanaal);

- er is een jaarlijkse retributie verschuldigd:

- het eerste jaar bedraagt deze retributie 62,00 euro vast recht + 58,77 euro

variabel recht, in totaal dus 120,77 euro;

- de volgende kalenderjaren is enkel het variabel recht, maar met een minimum

van 62,00 euro verschuldigd;

- de tarieven van deze retributie zijn gekoppeld aan het indexcijfer.

- beëindiging, opzeg en verlenging

- de vergunning kan verlengd worden als er drie maand voor het verstijken

van de termijn een aanvraag tot verlenging aan de vergunningverlener (NV

Waterwegen en Zeekanaal) overgemaakt wordt;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p135/302


- opzeg is ten allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van

dertig kalenderdagen (de betaalde retributies voor het lopende jaar kunnen

niet teruggevorderd worden);

- bij beëindiging van de vergunning dient het domeingoed weer in zijn

oorspronkelijke staat hersteld te worden.

Het komt conform de bepalingen van het gemeentedecreet aan de gemeenteraad toe in te

stemmen met deze vergunning en de daaraan gekoppelde voorwaarden, in het bijzonder de

betaling van de jaarlijks verschuldigde retributie.

Budget:

76410/126-01: eerste jaar retributie van 120,77 euro, daarna jaarlijkse retributie van 62,00 euro

+ alle belastingen en heffingen verbonden aan het ingebruikgegeven domeingoed

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de vergunning verleend door de NV Waterwegen en Zeekanaal aan het

stadsbestuur voor inname domeingoed Visserskaai en de daaraan gekoppelde voorwaarden, in

het bijzonder de betaling van de jaarlijks verschuldigde vergoeding.

16 Samenwerkingsovereenkomst pilootproject Kortrijkse theaterdecors.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-252107

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Ruben Mayeur

Email: Ruben.Mayeur@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 26

Samenvatting:

De Erfgoedcel van de Stad Kortrijk startte samen met de vzw Cultuurcentrum Kortrijk en de

Artesis Hogeschool Antwerpen een pilootproject op met betrekking tot de bijzonder waardevolle

collectie theaterdecors van de Schouwburg. Om de afspraken tussen de stad en Artesis

Hogeschool te formaliseren, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Beschrijving:

De Erfgoedcel van de Stad Kortrijk startte samen met de vzw Cultuurcentrum en de Artesis

Hogeschool Antwerpen een pilootproject op met betrekking tot de bijzonder waardevolle

collectie theaterdecors van de Schouwburg. Om de afspraken tussen de stad en Artesis

Hogeschool te formaliseren, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Kunsthistorische achtergrond

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p136/302


De Kortrijkse decorcollectie uit de stadsschouwburg heeft een bijzondere betekenis. De

illusionistische decorschilderkunst, die floreerde van de late Renaissance tot aan het begin

van de twintigste eeuw, is in zeer schaarse hoeveelheden overgeleverd. Omwille van diverse

factoren (opruiming, oorlog en branden) resteren van eeuwen scenische praktijk hoofdzakelijk

nog ontwerptekeningen, maquettes en foto's. Geen daarvan biedt een accuraat en tastbaar

beeld van de gangbare schildertechnieken (met waterlijmverf) en de scenisch-coloristische

indruk op ware schaal en onder toneelspots.

Uit veldonderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat, wat de Belle Époque betreft,

nergens in Europa nog een gelijkaardige collectie terug te vinden is. De Kortrijkse decors

vertegenwoordigen dan ook nagenoeg alle standaardtypologieën van het klassieke westerse

toneel (bv. paleis, bos, gevangenis, stadsplein, rustiek interieur enz.). De bewaarde stukken

(bijna driehonderd in totaal) hebben bovendien afmetingen (bv. fonddoeken tot 14x10 meter,

coulissen tot 7 meter hoog) die representatief zijn voor de middelgrote en grote stedelijke

theaters van Europa.

De topstukken zijn een twintigtal, onderling combineerbare sets van Albert Dubosq (1863-1940),

de belangrijkste decorateur in België tussen 1890 en 1923. Daarnaast bezit Kortrijk nog doeken

en rekwisieten uit het Interbellum en latere tijden.

Pilootproject

De collectie is over het algemeen nog in vrij goede staat maar de huidige

bewaaromstandigheden zijn ontoereikend. Welke stappen de stad verder ook wenst te

ondernemen, eerst moet de complexe behoud- en beheersproblematiek worden uitgeklaard.

De Erfgoedcel werkt in overleg met het Cultuurcentrum Kortrijk aan een pilootproject rond deze

decors en vraagt hiervoor subsidies aan bij de Koning Boudewijnstichting en de Provincie West-

Vlaanderen.

Concreet zal het pilootproject bestaan uit een conservatiebehandeling en hergebruik van een

volledig decor, het decor "Palais romain" (°Doornik, 1913). Daarnaast plannen we ook een

proefrestauratie op een klein zetstuk met asbesthoudend papier. De conservatie van het decor

"Palais romain" verloopt in samenwerking met de Artesis Hogeschool Antwerpen (Koninklijke

Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium).

De proefrestauratie met een asbesthoudend zetstuk is volledig afhankelijk van subsidiëring.

Het project rond het decor 'Palais romain' wordt reeds opgestart en kan - voor zover er geen of

onvoldoende subsidiëring voorhanden zou zijn - ook volledig met middelen van Stad en Artesis

Hogeschool worden verwezenlijkt.

Het project 'Palais romain'

De samenwerking met de Artesis Hogeschool is een echte opportuniteit voor de stad. Het

Koninklijk Conservatorium ziet in het decor de ideale achtergrond voor haar operaproductie

Artaserse van Johann Christian Bach (naar een libretto van Metastasio). Er wordt ook minstens

één voorstelling gepland in de Schouwburg van Kortrijk. De Koninklijke Academie voor

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p137/302


Schone Kunsten, opleiding Conservatie en Restauratie, zal het decor behandelen op een

professionele manier. Gezien deze conservatiebehandeling binnen het kader van de opleiding

zal plaatsvinden, betaalt de stad slechts de helft van de marktprijs voor dergelijke behandeling.

Dergelijk proefproject moet - voor de hele decorcollectie - toelaten om de vereiste investeringen

in te schatten en tot professionele richtlijnen en methodieken te komen voor bewaring,

restauratie en hergebruik in de nabije toekomst. Het project zal de decorcollectie ook in

de kijker zetten, eerst bij erfgoedspecialisten maar door diverse acties in het voorjaar van

2013 ook bij het brede publiek. Sterke partners zoals Vlaams erfgoedsteunpunt FARO, de

depotconsulenten van provincie West-Vlaanderen, de Universiteit Gent en Vrije Universiteit

Brussel (kunsthistorisch onderzoek) zetten hun schouders mee onder dit project. Er is reeds

interesse vanuit de podiumkunsten, o.a. Tg Stan en Festival van Vlaanderen-Kortrijk.

De planning is als volgt voorzien:

Fase 1: voorbereiding en studie, oktober-maart 2012

Start conservatieopdracht KASK op decor "Palais romain"

Fase 2: eigenlijke conservatie en restauratie, maart-december 2012

Verdere conservatiebehandeling "Palais romain"

Fase 3: valorisatie, januari-april 2013

Voorstellingen in Antwerpen en Kortrijk (januari 2013)

Colloquium UGent en VUB (22 en 23 januari 2013)

Erfgoeddag (21 april 2013 , Stop de Tijd): opstelling van het decor in het Ck

Permanenten ontsluiting van het decor 'Palais romain' via http://www.geheugenvankortrijk.be/

Fase 4: lange termijnstraject rond decorcollectie (herinrichting depotruimtes, gefaseerde

restauratie, ...) met als orgelpunt 2020 (100 jaar Schouwburg)

Financieel en juridisch

BEGROTING

UITGAVEN

Conservatiebehandeling 26.000

Transport, verzekering 3.300

Materiaal voor behoud en beheer 5.000

Werfkosten 3000

Operaproductie Artaserse 2013 20.000

Colloquium 2013

PM

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p138/302


Erfgoeddag en digitalisering 2013

PM

TOTAAL UITGAVEN 57.300

INKOMSTEN

Stad Kortrijk - Erfgoedconvenant 31.300

Stad Kortrijk - Cultuurcentrum Kortrijk vzw 3.000

Artesis Hogeschool - Koninklijke Academie

voor Schone Kunsten

Artesis Hogeschool - Koninklijk

Conservatorium

Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel

Provincie West-Vlaanderen - projectsubsidie

erfgoed 2012

3.000

20.000

PM

PM

TOTAAL INKOMSTEN 57.300

Opmerking: De bijdrage van het erfgoedconvenant wordt gespreid over drie jaren (2011, 2012,

2013). Artesis en UGent/VUB dragen ook bij op vlak van financiën en personeel wat hun

aandeel in het project betreft (conservatiebehandeling, operaproductie Artaserse, organisatie

colloquium). FARO, Overleg Cultuur Regio Kortrijk en provincie leveren de nodige expertise op

vlak van behoud en beheer.

Aan de provincie wordt in maart 2012 nog een subsidie gevraagd van circa 10.000 euro

voor dit project. Gezien het sterke dossier is er veel kans dat deze wordt toegekend en de

bijdrage vanuit het erfgoedconvenant op deze manier kan worden verminderd. Erfgoeddag

en digitalisering kunnen binnen de reguliere werking en budgetten van het erfgoedconvenant

worden opgevangen.

De samenwerking met Artesis Hogeschool wordt bezegeld aan de hand van een

samenwerkingsovereenkomst, die ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad op basis van

artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p139/302


- De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk, Projecta vzw en Artesis Hogeschool

Antwerpen met betrekking tot het pilootproject theaterdecor "Palais romain" goed te keuren. De

tekst van de overeenkomst (inhoudelijk gedeelte) luidt als volgt:

Samenwerkingsovereenkomst Pilootproject 'Palais romain'

Art. 1 - Onderwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst betreft de realisatie van het pilootproject 'Palais romain' en meer bepaald

volgende onderdelen:

1.1. De conservatiebehandeling van het 'Palais romain', bestaande uit een fonddoek, een

fries en acht zetstukken, allen decorstukken van Albert Dubosq uit 1913. De stukken worden

momenteel bewaard in de Schouwburg te Kortrijk.

Afmetingen van de stukken: in totaal ongeveer 300 m2 (voor- en achterzijde samen)

1. Fonddoek: 10 m (B) x 6 m (H) = 60m2

2. Fries: 10 m (B) x 4 m (H) = 40 m2

3. Zetstukken voor coulisse (voorplan) = 2 x 24 m2 gemaakt uit meerdere delen

verbonden met scharnieren

4. zuilen = samen 16 m2

1.2. De ontsluiting en het hergebruik van het behandelde 'Palais romain' in het kader van een

productie van de opera 'Artaserse'.

Art. 2 - Partners

2.1. vzw Projecta staat in voor de realisatie van de conservatiebehandeling waarbij de

uitvoering gebeurt door de studenten en docenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen,

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Opleiding Conservatie en Restauratie,

specificiteit Schilderkunst vermits deze opdracht zeer gespecialiseerd werk, wetenschappelijk

onderzoek en begeleiding vergt. De Artesis Hogeschool Antwerpen mag beroep doen op een

projectmedewerker die onder haar toezicht werkt. De docenten en studenten van de Opleiding

Conservatie en Restauratie met specificiteit Schilderkunst kunnen meewerken aan het project

binnen de opleidingsonderdelen Atelier Practicum C/R Schilderkunst (polychromie) 1BA,

2BA, 3BA en 1MA. De projectleider is Nathalie Laquiere, verantwoordelijke van het Atelier

Schilderkunst (polychromie).

In het kader van dit project zal er nog een tweede samenwerkingsovereenkomst worden

afgesloten met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Hogeschool Antwerpen)

voor de ontsluiting van het gerestaureerde 'Palais romain'. Het vormt het decor voor de

operaproductie 'Artaserse' die het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zal uitvoeren.

2.2. De Stad Kortrijk (Cultuurcentrum) stelt het decor 'Palais romain' ter beschikking van

vzw Projecta in het kader van het pilootproject. De Stad Kortrijk (Erfgoedcel) staat in voor de

algemene coördinatie van het pilootproject in nauw overleg met de vzw Cultuurcentrum Kortrijk

en de vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

2.3. De beide vernoemde partners engageren zich om gedurende de looptijd van het project

(oktober 2011 - januari 2013) minstens drie keer te vergaderen (1 x najaar 2011, 1x voorjaar

2012, 1x najaar 2012). Bij dit overleg worden naast het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p140/302


volgende externe partners betrokken: UGent (Vakgroep Muziek- en Theaterwetenschappen),

Vlaams erfgoedsteunpunt Faro (cel behoud en beheer), provincie West-Vlaanderen (consulent

behoud en beheer) en Overleg Cultuur Regio Kortrijk (coördinator collectiebeleid).

Art. 3 - Beschrijving

3.1. Conservatieluik

De conservatie wordt uitgevoerd op basis van het behandelingsvoorstel en de prijsofferte van 7

april 2011 opgemaakt door Nathalie Laquiere (zie bijlage).

De voorgestelde conservatiebehandeling heeft voornamelijk tot doel ervoor te zorgen dat

er geen verder verval ontstaat en dat de materialen veilig worden gesteld. Daarnaast zal er

beperkt worden ingegrepen op vlak van integratie van lacunes en het wegwerken van de meest

storende vochtkringen zodat ook tegemoet gekomen wordt aan de artistieke, functionele en

esthetische waarden.

Er wordt een minimale interventie uitgevoerd met respect voor de materiële geschiedenis van

de werken. De behandeling houdt de volgende aspecten in: het consolideren van verflagen

en grondering waar nodig, het consolideren van de dragers en zo veel mogelijk verwijderen

van de deformaties in de dragers, het uitvoeren van een oppervlaktereiniging, het wegwerken

van visueel storende elementen (bijvoorbeeld vochtvlekken die vanuit de zaal te zien zijn) en

tot slot het beschermen van de verflagen tegen het incrusteren van nieuwe vervuiling. Bij de

conservatie moet er, gezien het hergebruik van de decors, ook rekening gehouden worden met

een voorzichtige manipulatie.

Door een oppervlaktereiniging wordt enerzijds tegemoet gekomen aan het beschermen van

de verflagen, anderzijds zal dit ook een esthetische verbetering opleveren. De kleuren zullen

frisser ogen waardoor het trompe l'oeuil effect versterkt wordt en dus de picturale waarde

toeneemt. Een integratie van de talrijke lacunes (door middel van bijvoorbeeld retouches) zal

slechts in beperkte mate bijdragen aan de picturale kwaliteit gezien de grote afstand waarmee

de doeken bekeken worden. Aan dit euvel kan verholpen worden mits een aangepaste

belichting en voorafgaande studie van de positionering van de zetstukken.

Bepaalde elementen (oa sparren) zijn niet stabiel en komen niet in aanmerking voor hergebruik

tijdens een uitvoering. Deze onderdelen zullen geconserveerd worden.

Alle interventies zullen uitgebreid gedocumenteerd worden in een behandelingsdossier.

Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd en een verslag opgemaakt van de uitgevoerde

behandelingen met inbegrip van de fotodocumentatie (voor/tijdens/na de behandeling).

Tijdens het pilootproject zal er ruime aandacht geschonken worden aan alle aspecten die

met de preventieve conservering te maken hebben (in het bijzonder de bescherming na

de restauratie, de stockagemogelijkheden en richtlijnen voor transport en hergebruik). Dit

zal in nauw overleg gebeuren met de Stad Kortrijk en met andere experten in behoud en

beheer (zie artikel 2, 2.4). Een masterstudente zal haar scriptieonderzoek wijden aan de

conservatieproblematiek van de theaterdecors. Verschillende testbankonderzoeken zullen zich

concentreren op de studie van de materialen en technieken die gebruikt kunnen worden bij de

conservatie van de theaterdecors.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p141/302


3.2. Ontsluitingsluik

De operaproductie Artaserse van Johann Christian Bach (naar een libretto van Metastasio)

wordt gerealiseerd in regie van Sigrid T'Hooft en onder muzikale leiding van Ewald Demeyere.

De voorstellingen zullen plaatsvinden in de Internationale Kunstcampus deSingel Antwerpen en

de Kortrijkse Schouwburg.

Art. 4 - Uitvoeringsmodaliteiten en planning

4.1. Conservatie

De zetstukken moeten ten laatste 14 oktober worden aangeleverd. De werken worden

aangevat uiterlijk in november 2011. De zetstukken zullen in de Artesis Hogeschool Antwerpen

geconserveerd worden, het fries en fonddoek in de Kruiswegkapel van de St. Pauluskerk

te Antwerpen. Gedurende de volledige periode van het project wordt er gewerkt aan de

zetstukken. Van maart 2012 tot eind juni wordt er meer specifiek gewerkt op het fries en het

fonddoek.

De einddatum van de conservatiebehandeling is voorzien op 31 december 2012.

4.2. Ontsluiting

De voorstellingen van Artaserse zullen plaatsvinden in januari 2013. Verdere planning

(transportdata, montage en productiedata) wordt geregeld in een latere fase. Met betrekking tot

de opvoering van Artaserse in Kortrijk wordt nog een aparte overeenkomst afgesloten tussen

het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de vzw Cultuurcentrum Kortrijk..

4.3. Transport

Het transport (Kortrijk-Antwerpen, Antwerpen-deSingel, deSingel-Kortrijk) wordt georganiseerd

door en is ten laste van de Stad Kortrijk. Projecta vzw zorgt voor de nodige begeleiding wat

betreft de juiste wijze van inpakken en transporteren. Stad Kortrijk (Cultuurcentrum) zorgt voor

minstens 4 medewerkers om de stukken op te laden bij vertrek uit Kortrijk en af te laden bij

terugkeer. Artesis Hogeschool zorgt voor minstens 4 medewerkers om de stukken af te laden bij

eerste transport naar Antwerpen, op- en af te laden bij het transport Antwerpen-deSingel en om

de stukken op te laden bij vertrek naar Kortrijk.

Art. 5 - Verzekering

Het decor 'Palais romain' wordt door de Stad Kortrijk verzekerd 'all risks' en 'van nagel tot nagel'

vanaf het transport naar Antwerpen tot de terugkeer van de decorstukken naar Kortrijk. De

Artesis Hogeschool Antwerpen, Projecta vzw en de projectleider in het bijzonder kunnen niet

aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal maar wel voor opzet of

grove fout. De Stad Kortrijk stemt hierbij in met de locaties waar de restauratie zal plaatsvinden:

Artesis Hogeschool Antwerpen (Blindestraat 9, 2000 Antwerpen) enerzijds en Kruiswegkapel

van de St. Pauluskerk (St. Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen) anderzijds. Indien de locaties

zouden wijzigen dan gebeurt dit na samenspraak met de stad Kortrijk.

Art. 6 - Kostprijs

6.1. Kostprijs conservatie

De Stad Kortrijk staat in voor de volledige kostprijs van het vooronderzoek, de werkuren (de

volledige behandeling) en de opmaak van een vooronderzoeks-en behandelingsrapport. Deze

kostprijs bedraagt 21.342 euro (excl. 21% btw).

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p142/302


In dit bedrag is inbegrepen: de kost van de verbruiksmaterialen (enkel specifiek

conservatiemateriaal en materieel zoals lijmen, vernissen, gommen, solventen, alsook

printkosten) en kosten verbonden aan de werf, namelijk de Kruiswegkapel van de St.

Pauluskerk te Antwerpen (werfinrichting bv brique karton om een glad werkoppervlak te creëren

en de vloer te beschermen, eventuele elektriciteitskosten).

De Stad Kortrijk staat in voor de financiering van voorzieningen in functie van langdurig behoud

en beheer (zoals materiaal om rollen te maken waarop de doeken opgerold kunnen worden,

verdere bescherming/stockagesysteem voor fries en fond, vervanging voor gebroken sparren

tijdens de opvoering). De totale kostprijs van deze voorzieningen binnen het kader van dit

pilootproject mag het bedrag van 5.000 euro (inclusief BTW) niet overschrijden.

6.2. Extra kosten

Extra kosten (documentatie, communicatie, ...) worden gedragen door de partner die deze

kosten maakt in functie van de eigen werking.

Art. 7 - Betalingsmodaliteiten conservatieluik

7.1. Projecta vzw factureert het bedrag van 21.342 euro (excl. 21% btw) aan de Stad Kortrijk in

drie schijven:

1. Eén derde van het bedrag wordt gefactureerd na de opstart van het project en

uitbetaald na goedkeuring van de overeenkomst door de gemeenteraad van de stad

Kortrijk

2. Eén derde van het bedrag wordt gefactureerd op 1 april 2012, na het leveren van

een bewijs van de goede uitvoering der werken.

3. Eén derde van het bedrag wordt gefactureerd na het leveren van een bewijs van het

beëindigen van het conservatieluik.

Elke financiële transactie is te voldoen aan:

Projecta vzw

Keizerstraat 15

2000 Antwerpen.

BE 0459 291 931

De Stad Kortrijk verklaart zich akkoord binnen de financiële overeenkomst tot het betalen van

de door vzw Projecta verzonden facturen op haar rekeningnummer: IBAN BE32 3630 7366

7702.

7.2. De Stad Kortrijk staat in voor de administratieve afhandeling (aankoop) van voorzieningen

in functie van langdurig behoud en beheer. De Artesis Hogeschool zal tijdig concrete

voorstellen doen omtrent de voorzieningen nodig voor verder behoud en beheer en de hiervoor

geschikte leveranciers.

Art. 8 - Subsidies

De Stad Kortrijk dient een subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting en de provincie

West-Vlaanderen voor de conservatiebehandeling van het decor 'Palais romain' en voor de

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p143/302


ealisatie van een aanverwant proefproject (proefrestauratie asbesthoudend zetstuk) dat buiten

het bestek van deze overeenkomst valt.

Art. 9 - Bijkomende bepalingen

9.1. Alle partners hebben het recht tot publicatie in gelijk welke vorm van alle resultaten van

het pilootproject met inbegrip van alle audiovisuele documentatie op voorwaarde dat dit

gebeurt voor niet-commerciële doeleinden. Alle informatie die het pilootproject oplevert moet

beschikbaar zijn voor alle partners. Bij promotie en publicatie wordt steeds melding gemaakt

van de verschillende partners, de Vlaamse Gemeenschap en eventuele subsidieverstrekkers.

Waar mogelijk gebeurt dit met logo's.

9.2. Alle partners engageren zich om de resultaten van het pilootproject zo breed mogelijk

bekend te maken en mee te werken aan het colloquium dat zal worden georganiseerd door de

Universiteit Gent in 2013.

9.3. Het onderzoeks- en behandelingsrapport met inbegrip van alle fotografische documentatie

en de masterscriptie worden beschikbaar voor alle partners. De Stad Kortrijk krijgt van het

rapport en de scriptie zeker één exemplaar, zowel in digitale als in analoge vorm.

9.4. Verdere afspraken rond ontsluiting, communicatie en documentatie worden in gezamenlijk

overleg gemaakt en op een later tijdstip vastgelegd in een protocol.

Opgemaakt te Antwerpen op 11 oktober 2011 in 4 exemplaren.

Een ondertekende kopie van de overeenkomst wordt overgemaakt aan de projectleiders

(Nathalie Laquiere- C/R en Hans Dowit - Conservatorium)."

17 vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-252214

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Ann-Sophie Mariën

Email: Ann-Sophie.Marien@kortrijk.be - Tel: 056 27 77 80

Samenvatting:

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk heeft in haar Algemene Vergadering d.d. 26 oktober 2011

het budget en het jaaractieplan 2012 goedgekeurd. Conform de samenwerkingsovereenkomst

worden deze documenten ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving:

Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad Kortrijk op 25 juni 2009 legt

de vzw Stedelijke Musea Kortrijk het budget en het jaaractieplan 2012 ter goedkeuring voor aan

de gemeenteraad. De Algemene Vergadering keurde beide documenten goed op 26 oktober

2011.

Jaaractieplan 2012

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p144/302


Het jaaractieplan bevat 4 hoofdstukken: Broelmuseum, Kortrijk 1302, Vlasmuseum en cel

Tentoonstellingen. Naast de basiswerking en publiekswerking worden per hoofdstuk ook de

projecten, samenwerkingsverbanden en creaties voorgesteld.

Samenvatting actiepunten Broelmuseum:

1. Reguliere werking - 4 basisfuncties van een museum:

- collectiebeleid: de collectie geschiedenis van Kortrijk verder registreren en

digitaliseren, aanvullen van de collectie hedendaagse beeldende kunst en

toegepaste kunst uit de regio Kortrijk

- behoud en beheer: restauratie van een aantal schilderijen

- wetenschappelijke functie: onderzoek n.a.v. de nieuwe collectiepresentatie,

voorbereiden tentoonstelling Kortrijkse fotografie (2013)

- publiekswerking: vernieuwing collectiepresentatie, vernieuwing educatieve

pakketten, museumzondagen, medewerking aan allerlei activiteiten die door de stad

georganiseerd worden zoals: erfgoeddag, open monumentendag, sinksen

2. Projecten

- verdere profilering van het Broelmuseum als museum beeldende en toegepaste

kunst op het buda-eiland

- tentoonstelling n.a.v. opening budafabriek

3. Lange termijn

- verbinden van de verschillende gebouwen op de site

Samenvatting actiepunten Vlasmuseum

1. Reguliere werking - 4 basisfuncties van een museum:

- collectiebeleid: integrale registratie en digitalisering van de collectie, on-line

ontsluiten van de collectie in de beeldbank West-Vlaanderen, aanvullingen in het

kader van de nieuwe museumpresentatie

- behoud en beheer: van de textielcollectie (zuurvrij verpakken, depot in stadsarchief

bouwen, verhuizen naar stadsarchief,...) afronden, behoud en beheer van

documentair erfgoed opstarten

- wetenschappelijke functie: onderzoek n.a.v. de nieuwe collectiepresentatie,

thesauruswerk, voorbereiden tentoonstelling in de reeks verborgen kantjes

- publiekswerking: vernieuwen collectiepresentatie, vernieuwing publiekswerking,

museumzondagen, vlieg,..., medewerking aan activiteiten die in Kortrijk

georganiseerd worden zoals: erfgoeddag, open monumentendag, Iedereen Olympiër

2. Projecten

- verbouwing en herinrichting vlasmuseum (incl. fondsenwerving)

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p145/302


- tentoonstelling verborgen kantjes vlasmuseum (voorjaar) en rond vlascomposiet

(najaar)

- afsluiting van het vlasmuseum (1982-2012)

3. Lange termijn

- opmaken beheersplan nieuw vlasmuseum

Samenvatting actiepunten Kortrijk 1302

- collectiebeleid: het collectiebeleid wordt uitgevoerd o.l.v. het Broelmuseum

- productontwikkeling en publiekswerking: wordt uitgevoerd door de vzw Toerisme,

er wordt ingezet op het opfrissen van het bestaande en het verder ontwikkelen van

nieuwe producten

Samenvatting actiepunten cel tentoonstellingen

- participatie: bemiddelingsopdracht en/of betrekken van gebiedswerking bij

projecten in de publieke ruimte (Aalbeke, Heule, Marke, Kortrijk), betrekken diverse

stakeholders (jeugd, gezinnen en senioren) bij stuurgroep programmering

- publiekswerking: samenwerking Kortrijkse galerijen, inzetten op gerichte

communicatie

- creatie: projecten met ontwerpers en kunstenaars (benedengalerie, stimulans)

- Kortrijk centrumstad: medewerking opening Budafabriek, uitbreiding netwerk

Budget 2012

Het budget is in evenwicht met een omzet van € 426.950.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- het beleidsplan 'Broelmuseum: beeld op Buda. 2009-2014'

- het beleidsplan 'Vlasmuseum: vlascultuur aan de Leie. 2009-2014'

Advies van

Type

Wettelijke graden

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het budget 2012 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk, met een begroting in evenwicht op

een omzet van € 426.950 goed te keuren.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p146/302


2. Het jaaractieplan 2012 van vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

18 vzw CK*. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-254175

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Nathalie Cosaert

Email: Nathalie.Cosaert@kortrijk.be - Tel: 056 23 98 50

Samenvatting:

Het jaaractieplan 2012 en begroting 2012 van de vzw CK*, zoals goedgekeurd door de

Algemene Vergadering, worden conform de samenwerkingsovereenkomst, ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving:

De Algemene Vergadering van 16 november 2011 heeft het jaarplan 2012 en de begroting

2012 van vzw CK* goedgekeurd.

De begroting en jaarplan is specifiek voor de vzw CK* (Schouwburg + Muziekcentrum).

Actieplan

Dit actieplan kadert in de realisatie van het beleidsplan 2008-2012. Daarin werden 4

strategische doelstellingen bepaald:

- presentatie

- participatie

- gemeenschapsvorming

- muziekcentrum.

Ondertussen zijn reeds heel wat doelstellingen en acties gerealiseerd. Dit plan start dan ook

met een korte stand van zaken. Daarna volgt een overzicht van de te realiseren acties voor

2012. De nieuwe structuur van vorig jaar wordt gehanteerd.

1. artistiek plan

2. faciliterend en ondersteunend

3. publiekswerking en communicatie

4. middelen.

Bij elke actie die wordt gerealiseerd, wordt ook aangeduid of de actie inzet op participatie,

presentatie of gemeenschapsvorming. Op die manier wordt de link gelegd naar de strategische

doelstellingen uit het beleidsplan.

Tot slot vermelden we nog dat dit actieplan het plan is van vzw CK*. Daarnaast maakt ook de

vzw Ontmoetingscentra een actieplan. Beide actieplannen moeten als één geheel beschouwd

worden, wil men een zicht krijgen op de totale werking van CK* voor 2012.

Begroting

De begroting sluit in evenwicht van ontvangsten en uitgaven voor een bedrag van

1.043.178,00.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p147/302


Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan en

de begroting 2012 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Cultuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het budget 2012 van vzw CK*, welke sluit in evenwicht van ontvangsten en uitgaven voor

een bedrag van € 1.043.178,00 goed te keuren.

2. Het jaaractieplan 2012 van vzw CK* goed te keuren.

19 vzw Feest in Kortrijk. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-253372

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Sabine Keerstock

Email: Sabine.Keerstock@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 22

Samenvatting:

Het jaaractieplan en het budget 2012 van de vzw Feest in Kortrijk, zoals goedgekeurd door de

Algemene Vergadering, worden conform de samenwerkingsovereenkomst, ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform de samenwerkingsovereenkomst heeft de Algemene Vergadering van de vzw Feest

in Kortrijk het budget 2012 en het jaaractieplan 2012 in vergadering van 25 oktober 2011

goedgekeurd.

In het kader van voormelde algemene doelstellingen regisseert en/of coproduceert de vzw FIK

volgende 2 ankermomenten in de binnenstad:

1. De realisatie van het meerdaagse Sinksenfestival.

2. De realisatie van het meerdaagse evenement "Winter in Kortrijk".

Via deze twee ankermomenten zorgt vzw FIK mee voor de uitstraling van stad Kortrijk

als een aantrekkelijke en dynamische stad. Samenwerking, creatie, actieve en passieve

participatie vernieuwing en beleving staan hierbij centraal. De Kortrijkzaan en de inwoners

van de (grens)regio zijn zowel het doelpubliek als de coproducenten. Voor het slagen van

deze opdracht en de realisatie van de doelstellingen is samenwerking met diverse partners

essentieel: stedelijke en niet stedelijke cultuuractoren, handelaars, etc.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p148/302


Het budget 2012 sluit met een totaal in uitgaven en ontvangsten van € 270.300,00.

Conform de beheersovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan en het

budget 2012 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Beide documenten werden

reeds goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw in zitting van 25 oktober 2011.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Cultuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het budget 2012 van de vzw Feest in Kortrijk, welke sluit in evenwicht voor een bedrag van

270.300,00 goed te keuren.

2. Het jaaractieplan 2012 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

20 Wijziging administratief en geldelijk statuut brandweerpersoneel.

Commissie 1 - Dossier: 11-254713

Directie: Personeel en Organisatie - Dossierbehandelaar: Gerd Dumortier

Email: Gerd.Dumortier@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 82

Samenvatting:

Naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur van brandweer Kortrijk, het inschakelen

van vrijwilligers in de permanentieregeling op zondag, ervaringen tijdens diverse

selectieprocedures en rekening houdend dat inzake verantwoordelijkheden het niet relevant

is of brandweerpersoneel tot het vrijwilligers- of beroepskader behoort worden een aantal

aanpassingen aan het brandweerstatuut voorgesteld. Het komt aan de gemeenteraad toe om

het statuut van het brandweerpersoneel aan te passen.

Beschrijving:

Naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur van brandweer Kortrijk, het inschakelen

van vrijwilligers in de permanentieregeling op zondag, ervaringen tijdens diverse

selectieprocedures en rekening houdend dat inzake verantwoordelijkheden het niet relevant

is of brandweerpersoneel tot het vrijwilligers- of beroepskader behoort worden een aantal

aanpassingen aan het brandweerstatuut voorgesteld.

Het algemeen uitgangspunt van de voorstellen zijn aanpassingen aan de reële situatie en het

verzekeren van een kwaliteitsvolle instroom en doorstroom.

De voorstellen zijn het resultaat van een akkoord in de werkgroep brandweer :

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p149/302


Administratief Statuut

1. Organisatie brandweerdienst.

Het voorstel omvat een aanpassing van de organisatiestructuur aan de reële situatie, nl. aan de

hervorming van de posten (van 5 naar 3 posten).

2. Werving vrijwilligers - aanwervingsvoorwaarden.

Schrappen van de maximumleeftijd voor het indienen van kandidaturen (wettelijke verplichting).

Op het vlak van instroom wordt voorzien in een selectieproef voor brandweermannen.

3. Administratieve loopbaan (beroeps en vrijwilligers).

Toekomstige bevorderingen naar het middenkader zullen hoofdzakelijk bepaald worden door

het resultaat van een selectieprocedure. Enkel de bevordering naar korporaal zal nog volledig

afhankelijk zijn van behaalde brevetten (brevet van technicus komt in de toekomst niet meer in

aanmerking).

4. Opnemen functiebeschrijvingen vrijwilligers

Er worden in de toekomst ook functiebeschrijvingen voor vrijwilligers voorzien. Op het vlak

van doorstroming wordt voorzien in selectieprocedures voor het middenkader (analoog met de

beroeps).

5. bijzondere situatie sergeant (beroeps en vrijwilligers)

Aanpassing bevorderingsvoorwaarden : in de toekomst zullen ook brandweermannen die aan

de overige voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan de selectieproef. Er wordt wel in een

bijzondere clausule voorzien voor de geslaagde korporaals.

Geldelijk Statuut (vrijwilligers)

Aanpassing aan de reële situatie (inschakeling van vrijwilligers in de permanentieregeling).

De voorgestelde aanpassingen werden ook formeel onderhandeld met de vakbonden in het

Bijzonder Onderhandelingscomité van 20 oktober 2011 (protocol nummer 409).

We verwijzen hierbij naar de bepalingen van de gemeentewet en het gemeentedecreet.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p150/302


De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Het administratief statuut van het beroepsbrandweerpersoneel van de stad Kortrijk als volgt

aan te passen :

- Deel II. Organisatie, Taak en Samenstelling van de brandweerdienst - Titel 1 artikel 5 te

vervangen door :

De brandweerdienst behoort tot de categorie Y en bestaat uit drie posten :

- post Heule, Waterven 1a

- post Kortrijk, Doorniksesteenweg 214a

- post Marke, Rekkemsestraat 54.

De brandweerdienst is het centrum van de gewestelijke brandweergroep Kortrijk, zoals deze is

vastgesteld door de Provinciegouverneur met zijn besluit van 26 november 1976.

Hij is een gemengde dienst.

De brandweerdienst van Kortrijk behoort eveneens tot de hulpverleningszone Fluvia.

- Deel II. Organisatie, Taak en Samenstelling van de brandweerdienst - Titel 2 artikel 10 :

de opgenomen tabellen als volgt aan te passen :

tabel A : titel te vervangen door : A. Beroepspersoneel (post Kortrijk)

tabel B : volledig te vervangen door :

B. VRIJWILLIGERSPERSONEEL

POST HEULE

Officieren Lt - OLT 4

Officier - geneesheer Lt - OLT 2(*)

5

Onderofficieren Adj. 2

SGM - 1SGT - SGT 10

12

Korporaals KPL 10

Brandweermannen BRW 33

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p151/302


Totaal 60

POST KORTRIJK

Officieren Lt - OLT 2

Officier - geneesheer Lt - OLT 2(*)

3

Onderofficieren Adj. 1

SGM - 1SGT - SGT 5

6

Korporaals KPL 5

Brandweermannen BRW 16

Totaal 30

POST MARKE

Officieren Lt - OLT 4

Officier - geneesheer Lt - OLT 1

5

Onderofficieren Adj. 2

SGM - 1SGT - SGT 10

12

Korporaals KPL 10

Brandweermannen BRW 33

Totaal 60

Algemeen totaal 150

(*) : waarvan telkens één uitdovend

- Deel IV Werving vrijwilligerspersoneel - Titel 2, artikel 37 - 1 ; te vevangen door :

de minimumleeftijd van 18 bereikt hebben bij de eerste dienstneming in een brandweerdienst

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p152/302


- Deel IV Werving vrijwilligerspersoneel - Titel 2, artikel 37 - een 7de punt invoegen nl:

slagen in een mondelinge selectieproef ;

- Deel VII Administratieve loopbaan beroepspersoneel - Titel 2, artikel 113 - 1 ; te

vevangen door :

1. Anciënniteit en rangschikking.

Voor de toegang tot de bevorderingsgraad van korporaal wordt, de rangschikking van de

kandidaten wier anciënniteit moet vergeleken worden vastgesteld in functie van hun brevet of

getuigschrift in dalende lijn van belangrijkheid.

De brevetten of getuigschriften die kunnen vergeleken worden zijn bepaald als volgt :

1. brevet van officier

2. brevet van adjudant

3. brevet van sergeant

4. brevet van korporaal

5. brevet van brandweerman

Verder verwijzen we naar het KB van 8 april 2003 en latere wijzigingen, inzake opleidingen

voor het brandweerpersoneel.

Bij vergelijking onder de kandidaten, houders van hetzelfde brevet of getuigschrift het hoogst in

waarde wordt volgende rangschikking (in dalende orde van belangrijkheid) bepaald :

1. de houder van het brevet of getuigschrift, het hoogst in waarde, waarvan de uitreiking

plaats had tijdens de verst afgelegen zittijd heeft voorrang ;

2. de kandidaat met de grootste graadanciënniteit ;

3. de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit ;

4. de oudste kandidaat.

- Deel VII Administratieve loopbaan beroepspersoneel - Titel 2, artikel 114 - 2 ; te

vevangen door :

2. Orde van de bevorderingen

Wanneer een examen voorgeschreven is wordt de bevordering door verhoging van graad

binnen het niveau verleend in deze volgorde :

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p153/302


1. aan de geslaagde van het vereiste examen, waarvan het proces-verbaal op de verst

afgelegen datum is afgesloten ;

2. onder de geslaagden van eenzelfde examen beslist de aanstellende overheid welke

kandidaat wordt weerhouden en motiveert uitdrukkelijk haar keuze (onder meer rekening

houdend met de behaalde bekwaamheidsbewijzen).

- Deel VII Administratieve loopbaan beroepspersoneel - Titel 2, artikel 117 -A2 ; te

vevangen door :

2. onder de geslaagden van eenzelfde examen beslist de aanstellende overheid welke

kandidaat wordt weerhouden en motiveert uitdrukkelijk haar keuze (onder meer rekening

houdend met de behaalde bekwaamheidsbewijzen). Voor de bevordering naar sergeant wordt

in eerste orde de voorkeur gegeven aan de geslaagde korporaals

- Deel VIII Administratieve loopbaan vrijwilligerspersoneel - artikel 118 wordt opgeheven.

- Deel VIII Administratieve loopbaan vrijwilligerspersoneel - artikel 119 ; te vervangen

door :

Voor de toegang tot de bevorderingsgraad van korporaal wordt, de rangschikking van de

kandidaten wier anciënniteit moet vergeleken worden vastgesteld in functie van hun brevet of

getuigschrift in dalende lijn van belangrijkheid.

De brevetten of getuigschriften die kunnen vergeleken worden zijn bepaald als volgt :

1. brevet van officier

2. brevet van adjudant

3. brevet van sergeant

4. brevet van korporaal

5. brevet van brandweerman

Verder verwijzen we naar het KB van 8 april 2003 en latere wijzigingen, inzake opleidingen

voor het brandweerpersoneel.

Bij vergelijking onder de kandidaten, houders van hetzelfde brevet of getuigschrift het hoogst in

waarde wordt volgende rangschikking (in dalende orde van belangrijkheid) bepaald :

1. de houder van het brevet of getuigschrift, het hoogst in waarde, waarvan de uitreiking plaats

had tijdens de verst afgelegen zittijd heeft voorrang ;

2. de kandidaat met de grootste graadanciënniteit ;

3. de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit ;

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p154/302


4. de oudste kandidaat.

Wanneer een examen voorgeschreven is wordt de bevordering door verhoging van graad

binnen het niveau verleend in deze volgorde :

1. aan de geslaagde van het vereiste examen, waarvan het proces-verbaal op de verst

afgelegen datum is afgesloten ;

2. onder de geslaagden van eenzelfde examen beslist de aanstellende overheid welke

kandidaat wordt weerhouden en motiveert uitdrukkelijk haar keuze (onder meer rekening

houdend met de behaalde bekwaamheidsbewijzen).

De bevordering door overgang naar het hogere niveau wordt, verleend in deze volgorde :

1. aan de geslaagde van het vereiste examen, waarvan het proces-verbaal op de verst

afgelegen datum is afgesloten

2. onder de geslaagden van eenzelfde examen beslist de aanstellende overheid welke

kandidaat wordt weerhouden en motiveert uitdrukkelijk haar keuze (onder meer rekening

houdend met de behaalde bekwaamheidsbewijzen). Voor de bevordering naar sergeant wordt

in eerste orde de voorkeur gegeven aan de geslaagde korporaals ;

- Deel VIII Administratieve loopbaan vrijwilligerspersoneel - artikel 120 wordt opgeheven.

- Bijlage 1 : functiebeschrijving beroepspersoneel : functiebeschrijving van sergeant

bevorderingsvoorwaarden te vervangen door :

- titularis van de graad van brandweerman of korporaal met 8 jaar dienstanciënniteit

- houder zijn van het getuigschrift van sergeant of gelijkgesteld en houder van de badge

"ambulancier"afgeleverd of erkend door de FOD Volksgezondheid-

- slagen voor de selectieproeven

- gunstig advies van de officier-dienstchef en gunstige evaluatie

- Bijlage 1 bis invoegen : functiebeschrijvingen vrijwilligers :

FUNCTIE :

BRANDWEERMAN

WEDDESCHAAL :

CATEGORIE

AARD VAN DE FUNCTIE

: Vrijwilligers

: Uitvoerend

1. FUNCTIEBESCHRIJVING

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p155/302


1.1. TAAKOMSCHRIJVING

De brandweerman is in het bijzonder belast met het uitvoeren van diverse taken bij interventies

die tot het operatieve takenpakket van de brandweer behoort. Hij dient deze taken uit te voeren

met een berekend risico. Daartoe neemt hij deel aan theoretische en praktische opleidingen.

Wanneer er geen interventies zijn kan de brandweerman instaan voor het onderhoud van het

materieel, de kledij, specifieke uitrustingen en gebouwen. Hij dient tevens zelfstandig kleine

opdrachten uit te voeren eventueel gepaard gaande met het opmaken van een schriftelijk

verslag.

1.2. PROFIEL

Kennis

- algemene kennis

- de nodige beroepskennis verwerven tijdens de stageperiode

- basiskennis en bewust zijn van het belang van arbeidsveiligheid

Vaardigheden

- technische vaardigheden bezitten zijn een pluspunt

- zowel zelfstandig als in team kunnen werken

- kunnen werken onder het gezag van oversten en zich schikken naar het algemeen reglement

van orde

- kunnen werken onder druk, in gevaarlijke situaties en bij traumatische omstandigheden

- blijk geven van een goede fysische conditie

Attitudes

- positieve en gemotiveerde houding

- discreet en betrouwbaar

- behulpzaam en vriendelijk

- nauwgezet in omgang met publiek en bij de uitvoering van de opgelegde taken

- bereid zijn tot het volgen van bijscholing

- zijn fysieke paraatheid op peil houden

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p156/302


2. SELECTIEPROEVEN

Om te kunnen deelnemen aan de selectieproeven, dienen de kandidaten VOORAF geschikt

bevonden worden ingevolge een geneeskundig onderzoek.

2.1. PROEVEN INZAKE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID

Op die proeven staan geen punten. De kandidaten moeten slagen in 8 van de 10 proeven. Het

niet slagen in proef C (evenwicht) en proef E (beklimmen van de luchtladder), zijn eliminerend.

A. Voorligsteun (10 MAAL)

Het lichaam, dat op de handen en op de voeten steunt, vormt een rechte lijn van de schouders

tot de hielen terwijl de armen loodrecht op de grond staan. Tijdens de oefening moet de borst

de grond lichtjes raken. Armen buigen/strekken

B. Buigen van de armen (4 MAAL)

In hang aan de boom of de brug, de handen in pronatie, dwz. de palm naar binnen. Het toestel

wordt op zulkdanige hoogte geplaatst dat de voeten de grond niet raken. Voor de goede

uitvoering is vereist dat de kin boven de brug uitkomt.

C. Evenwicht (in 8 SEC.)

Twee pogingen worden aan de kandidaat toegestaan. Op een boom van 7 tot 10 cm breed,

3,50 m lang, geplaatst op een hoogte van 1,20 m. Vrije manier van op- en afstijgen; de proef

wordt gechronometreerd bij het geven van het signaal wanneer de kandidaat zich in evenwicht

op de boom gesteld heeft. De chronometer wordt stilgelegd bij het einde van de parcours, vóór

de kandidaat van het toestel afstijgt, de voet voorwaarts gestrekt op het uiteinde van de boom.

D. 4 m touw klimmen (in 15 SEC.) (nul meter = ooghoogte)

Twee pogingen, met een tussenpoos van 15 min., worden aan de kandidaat toegestaan. Het

startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer deze bij het touw staat, de armen langs het

lichaam.

E. Beklimmen van de luchtladder (20 m - in 40 SEC.)

Twee pogingen, met een tussenpoos van 15 min., worden aan de kandidaat toegestaan. De

start gebeurt vanaf de voet van de ladder. De kandidaat houdt de armen langs het lichaam en

raakt de ladder niet aan voor de start. De ladder staat nergens tegen en heeft een helling van

70°.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p157/302


F. Dragen over 50 meter (in 30 SEC.)

Twee pogingen, met een tussenpoos van 30 min., worden aan de kandidaat toegestaan. De

proef bestaat in het dragen van een man van hetzelfde gewicht, op 5 kg na, als de drager.

Voor de vrouwelijke kandidaten is het dragen van een gewicht beperkt tot 35 kg. Hulpgreep bij

een arm en een been. Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer hij de last heeft

opgenomen.

G. Lengtesprong, zonder aanloop (2 m)

Twee pogingen, met een tussenpoos van 5 min., worden aan de kandidaat toegestaan.

Start : voeten gesloten achter een lijn. De afstand wordt bepaald door het dichts bij de startlijn

achtergelaten spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de grond wordt geraakt.

H. Dieptesprong (2 m)

De kandidaat start vanuit de strekstand en mag geen tussensteun hebben. Het neerkomen

gebeurt op een tapijt.

I. 600 m lopen (in 2 MIN. EN 45 SEC.)

J. Zwemmen (50 m)

2.2. Mondelinge proef (enkel voor de geschikt bevonden kandidaten in de proeven inzake

lichamelijke geschiktheid)

Interview dat peilt naar de motivatie en geschiktheid van de kandidaat.

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat de score geschikt behalen (60/100)

3. SELECTIECOMMISSIE

geneeskundig onderzoek

- de korpsgeneesheer

proeven inzake lichamelijke geschiktheid

- afgevaardigde directie sport

- adjudant administratie of afgevaardigde

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p158/302


mondelinge proef

- officier dienstchef of afgevaardigde

- vrijwilliger officier van het korps

- adjudant administratie of afgevaardigde (neemt ook de taak van secretaris op)

FUNCTIE :

KORPORAAL

WEDDESCHAAL :

CATEGORIE

AARD VAN DE FUNCTIE

: vrijwilligers

: Uitvoerend / semi-leidinggevend

1. FUNCTIEBESCHRIJVING

1.1. TAAKOMSCHRIJVING

De functie van korporaal is de eerste bevorderingsgraad van brandweerman.De algemene

principes van de functiebeschrijving en profiel van brandweerman blijven dus van toepassing.

Daarnaast heeft de korporaal beperkte leidinggevende taken zoals :

- verantwoordelijk voor de stipte uitvoering van de taken.

- het leiden van kleine en dringende interventies hem opgedragen door zijn overste.

- rapporteren op een degelijke wijze via de hiërarchische weg.

De korporaal staat verder in voor een goede werksfeer en een samenwerking met de

verschillende ploegen.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p159/302


1.2. PROFIEL

Kennis

- uitgebreide kennis met betrekking tot het vakgebied, en deze verder op peil houden.

Vaardigheden

- leiding kunnen geven aan kleine groepen in het uitvoerend werk

- kunnen organiseren en plannen op beperkte schaal

- sociale contactvaardigheid (o.a. bemiddelen en conflicthantering)

- beschikken over de nodige communicatievaardigheden

Attitudes

- flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol

- verantwoordelijkheidszin

- nemen van initiatieven en gemotiveerde werkhouding

2. BEVORDERINGSVOORWAARDEN

- de brandweerman met minstens drie jaar graadanciënniteit

- houder zijn van het brevet van korporaal of gelijkgesteld (verkregen bij een erkend

opleidingscentrum)

- gunstig advies verkregen hebben van de officier-dienstchef

FUNCTIE

SERGEANT-MAJOOR

: SERGEANT /1 ste SERGEANT/

WEDDESCHAAL :

CATEGORIE

AARD VAN DE FUNCTIE

: vrijwilligers

: Leidinggevend

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p160/302


1. FUNCTIEBESCHRIJVING

1.1. TAAKOMSCHRIJVING

De sergeant ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de officieren, en behoort tot het

leidinggevend middenkader en is de laagste graad van de o/officier. Hij zal constructieve

relaties uitbouwen met meerderen, collega's en andere afdelingen. Hij is verantwoordelijk

voor de doorstroming van info en overleg, zowel naar "boven als naar beneden". Hij zorgt

dus voor een vlotte uitvoering van de werkzaamheden. Dit houdt onder meer in :

- het leiden van grotere interventies hem opgedragen door zijn overste

- het leiden en stimuleren van medewerkers

- het vervullen van de functionele rol van groepsleider

- rapporteren aan zijn hiërarchische overste

De algemene principes van de functiebeschrijving en profiel van korporaal blijven van

toepassing.

1.2. PROFIEL (aanvullend)

Kennis

- deskundigheid in het eigen vakgebied en opvolgen van nieuwe technieken

- inzicht in minimale administratieve taken

Vaardigheden

- leidinggevende kwaliteiten bezitten op dit niveau

- kunnen organiseren en plannen op grotere schaal

- specifieke omgang met medewerkers : nl. motiveren, stimuleren, ondersteunen en bevorderen

van de teamgeest

- vorming kunnen geven

Attitudes

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p161/302


- opnemen van verantwoordelijkheid in alle omstandigheden

- volgen van vormingssessies op hoger niveau

- flexibiliteit

2. SELECTIEPROEF

Assessment

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten

van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein aan de

hand van vaardigheidsproeven en/of psycho-technische proeven en/of andere testen en/of een

praktijksituatie.

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat de score geschikt behalen (60/100).

3. SELECTIECOMMISSIE i

- 2 ervaringsdeskundigen

- 1 selectiedeskundige

- de officier-dienstchef

secretaris : de directeur personeel en organisatie of afgevaardigde

4. BEVORDERINGSVOORWAARDEN

kan bevorderen tot sergeant

- de brandweerman of korporaal met minstens 8 jaar dienstanciënniteit

- houder zijn van het brevet van sergeant of gelijkgesteld (verkregen bij een erkend

opleidingscentrum)

- slagen in een selectieproef

- gunstig advies verkregen hebben van de officier-dienstchef

kan bevorderd worden tot 1 ste sergeant : de sergeant met een gunstige evaluatie

kan bevorderd worden tot sergeant majoor : de 1 ste sergeant met een gunstige evaluatie

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p162/302


FUNCTIE

: ADJUDANT

WEDDESCHAAL :

CATEGORIE

AARD VAN DE FUNCTIE

: vrijwilligers

: Leidinggevend

1. FUNCTIEBESCHRIJVING

1.1. TAAKOMSCHRIJVING

De adjudant ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de officieren. Hij is verantwoordelijk

voor alle opdrachten en taken die door het personeel dienen uitgevoerd

te worden. Dit houdt onder meer in :

- het leiden van grotere interventies tot de officier ter plaatse is

- het leiden, motiveren en stimuleren van medewerkers

- rapporteren aan zijn hiërarchische overste

- het zorgen voor een goede werksfeer en samenwerking tussen de diverse ploegen.

De algemene principes van de functiebeschrijving en profiel voor onderofficier zijn hier ook van

toepassing.

1.2. PROFIEL (aanvullend)

Kennis

- ruime kennis van de materie betreffende zijn werkveld

- basisinzicht in modellen van management en organisatie

Vaardigheden

- leidinggevende kwaliteiten hebben om het werk goed te organiseren

- eidinggevende kwaliteiten bezitten om interventies goed te laten verlopen

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p163/302


- sociale vaardigheden bezitten om het personeel te stimuleren en te motiveren

- kennis en informatie kunnen overdragen (o.a. opleiding en training personeel)

Attitudes

- flexibiliteit en vlotte omgang

- openstaan voor nieuwigheden

- verantwoordelijkheidsgevoel

- zelfstandig kunnen werken

2. SELECTIEPROEF

Assessment

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten

van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein aan de

hand van vaardigheidsproeven en/of psycho-technische proeven en/of andere testen en/of een

praktijksituatie.

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat de score geschikt behalen (60/100).

3. SELECTIECOMMISSIE i

- 2 ervaringsdeskundigen

- 1 selectiedeskundige

- de officier-dienstchef

secretaris : de directeur personeel en organisatie of afgevaardigde

4. BEVORDERINGSVOORWAARDEN

- de sergeant met minstens negen jaar dienstanciënniteit

- houder zijn van het brevet van adjudant of gelijkgesteld (verkregen bij een erkend

opleidingscentrum) zoals bepaald in artikel 119

- slagen in een selectieproef

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p164/302


- gunstig advies verkregen hebben van de officier-dienstchef

FUNCTIE :

ONDERLUITENANT

WEDDESCHAAL :

CATEGORIE

AARD VAN DE FUNCTIE

: vrijwilligers

: Leidinggevend

1. FUNCTIEBESCHRIJVING

1.1. TAAKOMSCHRIJVING

De onderluitenant ressorteert rechtstreeks onder de officier-dienstchef en kan gedelegeerd

worden als bevelhebbend officier. Hij zal dus over een onbetwistbaar gezag beschikken

bij zijn ondergeschikten. Hij zal juist oordelen waarbij het essentiële van het bijkomstige

wordt onderscheiden. Indien vereist kan hij dus op eigen krachten handelen en zijn optreden

aanpassen aan de vereisten van de toestand. Hij is bezorgd om de ploeggeest en is vol

overtuiging van het belang van de brandweerdienst. Verder staat hij o.m. in voor :

- de doorstroming van info en overleg

- het motiveren van medewerkers

- het oplossen van conflictsituaties

- het leidinggeven bij brandbestrijding en hulpverlening en hij is inzetbaar bij grote interventies

en rampen in de provincie.

Hij wordt ingeschakeld als officier met weekdienst.

Hij treedt op als informant of beoordelaar in het kader van het evaluatiesysteem van het

personeel en voert evaluatie en/of functioneringsgesprekken.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p165/302


Hij is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen die nodig zijn voor de

bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, overeenkomstig art. 28

septies van het Algemeen Reglement van de Arbeidsbescherming.

Hij kan ingeschakeld worden als intern of extern opleider van diverse opleidingen met

betrekking tot de brandweer.

1.2. PROFIEL

Kennis

- grondige basiskennis van de regelgeving van de brandweerorganisatie en deze op peil

houden.

- inzichten in modellen van management

- leidinggeven en beleidstechnieken

- een adekwate technische kwalificatie

- kennis van hulpverlenende instanties

- voldoende kennis in de taktiek en techniek van de brandbestrijding en hulpverlening.

Vaardigheden

- kunnen onderhandelen

- kunnen conflicten hanteren

- kunnen in staat zijn onderrichtingen en sturing te geven aan een groep of ploeg en

samenwerkingsverband tot stand te brengen : groepsgericht leiderschap

- kunnen omgaan met stress in crisissituaties

- beoordelingsvermogen bezitten, zin voor begrip, samenvatting en kritiek

- representatieve vaardigheden (vertegenwoordiging van het korps op diverse niveaus)

- kunnen leiding geven, plannen en organiseren.

- kunnen opleiding verzorgen .

- communicatievaardig zijn

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p166/302


- snelle en adequate beslissingen kunnen nemen om het personeel en materieel op een

efficiënte en veilige manier te kunnen inzetten.

Attitudes

- openstaan voor innovatie

- vertrouwen oproepen en willen geven

- professioneel ingesteld zijn

- discreet en loyaal

- zin voor verantwoordelijkheid

- brede maatschappelijke interesse

- het imago van de dienst hoog houden

- de fysieke paraatheid op peil willen houden

2. VOORWAARDEN EN SELECTIEPROEVEN

conform de bepalingen van het KB. dd. 19 april 1999 en latere wijzigingen

FUNCTIE :

LUITENANT

WEDDESCHAAL :

CATEGORIE

AARD VAN DE FUNCTIE

: vrijwilligers

: Leidinggevend

1. FUNCTIEBESCHRIJVING

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p167/302


1.1. TAAKOMSCHRIJVING

Luitenant is de bevorderingsgraad binnen het officierenkader van onderluitenant. Zijn functie

blijft in principe ongewijzigd. (cfr. functiebeschrijving en profiel onderluitenant).

1.2. PROFIEL

Kennis

- grondige basiskennis van de regelgeving van de brandweerorganisatie en deze op peil

houden.

- Inzichten in modellen van management leidinggeven en beleidstechnieken en

begrotingsopmaak

- een adekwate technische kwalificatie

- kennis van hulpverlenende instanties

- voldoende kennis in de taktiek en techniek van de brandbestrijding en hulpverlening.

- kennis van brandpreventie

Vaardigheden

- kunnen onderhandelen

- kunnen conflicten hanteren

- kunnen in staat zijn onderrichtingen en sturing te geven aan een groep of ploeg en

samenwerkingsverband tot stand te brengen : groepsgericht leiderschap

- kunnen omgaan met stress in crisissituaties

- beoordelingsvermogen bezitten, zin voor begrip, samenvatting en kritiek

- representatieve vaardigheden (vertegenwoordiging van het korps op diverse niveaus)

- kunnen leiding geven, plannen en organiseren.

- kunnen opleiding verzorgen .

- communicatievaardig

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p168/302


- snelle en adequate beslissingen kunnen nemen om het personeel en materieel op een

efficiënte en veilige manier te kunnen inzetten.

Attitudes

- openstaan voor innovatie

- vertrouwen oproepen en willen geven

- professioneel ingesteld zijn

- discreet en loyaal

- zin voor verantwoordelijkheid

- brede maatschappelijke interesse

- het imago van de dienst hoog houden

- de fysieke paraatheid op peil willen houden

2. VOORWAARDEN EN SELECTIEPROEVEN

conform de bepalingen van het KB. dd. 19 april 1999 en latere wijzigingen

FUNCTIE

GENEESHEER

: OFFICIER

WEDDESCHAAL :

CATEGORIE

AARD VAN DE FUNCTIE

: vrijwilligers

: Leidinggevend

1. FUNCTIEBESCHRIJVING

1.1. TAAKOMSCHRIJVING

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p169/302


de officier geneesheer staat onder meer in voor de medische onderzoeken bij

aanwervings(bevorderings)procedures. Daarnaast vervult hij een ondersteunende rol binnen

het korps

2. VOORWAARDEN EN SELECTIEPROEVEN

conform de bepalingen van het KB. dd. 19 april 1999 en latere wijzigingen

2. Het geldelijk statuut van het beroepsbrandweerpersoneel van de stad Kortrijk als volgt aan te

passen :

- Deel III vrijwilligerspersoneel - artikel 151 - 6 ; te vervangen door :

Voor iedere interventie bij nacht, tussen 22 uur en 6 uur, wordt de vergoeding verhoogd met 50

%. Voor interventies op zondag of op wettelijke feestdagen zowel bij dag of bij nacht bedraagt

deze verhoging 100 %.

Deze modaliteiten zijn niet van toepassing bij inschakeling in de permanentieregeling in het

kader van de snelste adequate hulp tijdens het weekend of feestdagen.

3. Afschrift van dit besluit binnen de 20 dagen voor het algemeen administratief toezicht over

te maken aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, alsook ter kennisgeving

aan de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering en

aan de FOD Binnenlandse Zaken.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p170/302


21 VZW Sportplus. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 11-248936

Directie: Sport - Dossierbehandelaar: Mia Maes

Email: Mia.Maes@kortrijk.be - Tel: 056 27 80 10

Samenvatting:

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de VZW Sportplus, leggen

we hierbij het budget en het jaaractieplan 2012 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Beide documenten zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VZW Sportplus in

vergadering van 15 november 2011. Het budget voor het dienstjaar 2012 sluit in evenwicht van

ontvangsten en uitgaven voor een bedrag van 1.083.000,00 EUR.

Beschrijving:

1. Budget 2012.

Het budget van de VZW Sportplus bedraagt 1.083.000,00 EUR.

De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.

Zoals contractueel bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en

de VZW Sportplus, bedraagt de bijdrage van de stad 124.000,00 EUR voor het

dienstjaar 2012 (subsidies Sport voor Allen Decreet).

2. Jaaractieplan 2012.

De acties passen in het strategisch meerjarenplan van de stad en kaderen binnen de

doelstellingen van de VZW Sportplus.

Het jaaractieplan 2012 van de VZW Sportplus is gebaseerd op het Sportbeleidsplan

Kortrijk 2008 - 2013 "High-Five", dat door de gemeenteraad is goedgekeurd in

zitting van 10 december 2007, punt 2.1. In 2011 werd dit beleidsplan inhoudelijk

lichtjes bijgestuurd op basis van evaluatie van de voorbije 3 werkingsjaren. Deze

tussentijdse evaluatie werd goedgekeurd in de GR 4 juli 2011 pt.8

In het sportbeleidsplan zijn een aantal sportpromotionele acties concreet opgenomen

voor de periode 2008 - 2013.

Het jaaractieplan 2012 van de vzw Sportplus omvat de promotionele acties die

tegen eind 2012 worden gerealiseerd. Het is naast de reguliere werking tevens een

bestendigen van de acties die al eerder deze legislatuur opgestart zijn.

Samenvatting van de belangrijkste accenten voor 2012.

Stad Kortrijk zet algemeen in op het thema 'Iedereen Olympiër'. Dit unieke

beleidsthema 'Iedereen Olympiër' wordt in 2012 de leidraad doorheen de

sportpluswerking. Waar mogelijk zullen de bestaande activiteiten een Olympisch

tintje krijgen.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de vzw ook

oog voor duurzaamheid: in 2012 gaat hierbij extra aandacht naar het gebruik van

milieuvriendelijk papier (FSC-label). Deelnemers aan sportkampen krijgen frairtrade

drankjes.

Het sportbeleidsplan telt 5 strategische doelstellingen steunend op de noodzakelijke

voorwaarde 'infrastructuur'.

De acties voor 2012 zijn opgedeeld per strategische doelstelling.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p171/302


1. De kracht van sport, een leven lang, in elke buurt.

Strategische doelstelling 3: het sportaanbod aanpassen en/of verfijnen

op maat van diverse doelgroepen.

- Volgende acties worden bestendigd:

- De bestaande sportplusactiviteiten blijven organiseren, evalueren

en bijsturen waar nodig:

- wekelijkse sportactiviteiten: Via de wekelijkse activiteiten krijgen

mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en vrijblijvende

manier een zeer brede waaier van diverse sportactiviteiten te

beoefenen aan een democratisch tarief

- cursussen: Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte

groep en met persoonlijke begeleiding

- kidssport: Er worden extra acties ondernomen om een zo breed

mogelijke groep kinderen/jongeren te bereiken (aanbod voor

kinderen met een beperking, aanbod in de aandachtswijken,...).

De meeste kidssportactiviteiten worden in 2012 uitgewerkt in het

thema 'Iedereen Olympiër', evenals het evaluatiesysteem.

De vervroegde inschrijvingsdatum voor de kidssport (juni i.p.v.

september) blijft behouden, evenals de week vooraf de actie

'breng je vriendje mee'

- occasionele aanvragen: Scholen en organisaties krijgen de

mogelijkheid om lesgevers in te huren ter gelegenheid van

schoolsportdagen of voor het inrichten van lessenreeksen

- vakantiekampen: Tijdens elke vakantieperiode

staan vakantiekampen op het programma. Ook het

vakantiesportaanbod van de (privé)clubs wordt opgenomen in de

folder. Heel wat kampen zullen in het thema 'Iedereen Olympiër'

staan. De mogelijkheid om ook de kans te bieden om in te

tekenen voor één daguitstap binnen een vakantieweek wordt

overwogen. De extra aandacht die met ingang van het schooljaar

2010-2011 besteed werd aan het onthaal bij de opstart van de

sportkampen moet in 2012 zeker behouden worden. Daarnaast

moet er extra aandacht gaan naar de afsluit van het kamp, de

opvang van kinderen die niet tijdig opgehaald worden,..

- sportklassen: Sportklassen richten zich meestal tot kinderen

van de derde graad van het basisonderwijs. Het programma

loopt binnen de gewone schooluren. De kinderen krijgen in

groepjes van 10 à 12 sportinitiatie van sportplusmonitoren. In

het kader van 'Iedereen Olympiër' zal in samenwerking met

de bibliotheek en met de provinciale sportdienst een educatief

pakket uitgewerkt en aangeboden worden voor de leerlingen van

derde graad.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p172/302


- De aangepaste formule om in september kennis te maken

met alle sportactiviteiten blijft in 2012 zeker behouden: een

aanbod niet meer geconcentreerd op één of twee avonden,

maar verspreid in de week op de uren dat de cursusen normaal

plaats vinden met lesgevers die normaal de lessen zullen geven.

- Er worden minimum 2 nieuwe sportplusactiviteiten

geïmplementeerd.

Elk jaar worden 2 nieuwe sportactiviteiten geïntroduceerd. Het

sportaanbod krijgt hierdoor nieuwe impulsen en de vinger wordt

aan de pols gehouden in de steeds veranderende marktsituatie.

- In 2012 blijft de bijzondere aandacht naar medioren en senioren:

aangepaste activiteiten en activiteiten overdag. Kortrijk kent

een sterke vergrijzing. Samen met andere actoren wordt

een integraal sportaanbod uitgewerkt voor deze groeiende

bevolkingsgroep. In 2012 zal ook opnieuw meermaals een

test voor senioren georganiseerd worden in de week van de

kennismakingslessen met aansluitend een activiteitenaanbod

voor senioren.

- Om een kwaliteitsvol sportaanbod te blijven garanderen is een

bijzondere focus voor materiaal noodzakelijk. In 2012 gaat er

extra aandacht naar de nauwkeurige opvolging van dit materiaal.

- Overleg plegen met medische experts welke rol de directie Sport

kan spelen in de strijd tegen zwaarlijvigheid. In dit kader is een

samenwerking met AZ Groeninge een ideaal startpunt: kinderen,

jongeren of volwassenen die een begeleidingstraject gevolgd

hebben toeleiden naar de reguliere sportpluswerking of indien

gewenst activiteiten op maat uitwerken.

- De implementatie van sportcheques is een dankbaar gegeven

voor de klant en wordt zeker verder gezet.

- Specifieke acties 2012:

- Lesgevers zullen iets vaker dan normaal ingeschakeld worden

i.f.v. de creatieve uitwerking van bepaalde projecten/activiteiten

in het kader van 'Iedereen Olympiër'.

- Volledig nieuw in het kader van 'Iedereen Olympiër' zijn de start

to run's georganiseerd in de verschillende deelgemeenten en dit

in aanloop naar een deelname aan Kortrijk Loopt.

- Binnen het ruime sportplusaanbod zijn er al een aantal

mogelijkheden om (groot)ouders en kinderen gelijktijdig te laten

sporten. In 2012 willen we hier een stapje verder in gaan en de

mogelijkheden nog verruimen door op regelmatige tijdstippen

een soort bewegingsspeeltuin voor kinderen met (groot)ouders

te organiseren, waarbij kinderen en ouders werkelijk samen

deelnemen aan bewegingsactiviteiten.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p173/302


- Om de sport na school beter uit te bouwen en concreet 'sport

naar de kinderen te brengen' wordt in 2011 al een overleg

gepland met de directies van de lagere scholen, met de

bedoeling uit te kijken naar een mogelijke samenwerking

'sportdienst-scholen'. Afhankelijk van de behoeften wil de

sportdienst vanaf 2012 samen met de scholen waar mogelijk

extra bewegingsactiviteiten organsieren, aansluitend op de

schooluren teneinde zoveel mogelijk kinderen tot bewegen te

stimuleren.

- Het is nog steeds de bedoeling structureel 3 maal per jaar een

bevraging in te bouwen. Vanuit de wetenschap "meten is weten"

kan dit alleen maar bevorderend werken naar de invulling en

de opvolging van de activiteiten toe, maar kan ook interessante

geggevens leveren i.v.m. infrastructuur, onthaal,...

- Het nieuwe algemeen sportbehoeftenonderzoek gepland in het

werkingsjaar 2011-2012 in samenwerking met een Hogeschool/

Universiteit, als voorbereiding van een nieuw sportbeleidsplan,

kwam er nog niet omdat de universiteit Gent momenteel goed

onderbouwde vragenlijsten aan het opmaken is, algemeen

bruikbaar door alle gemeenten. Eenmaal deze vragenlijsten

klaar zijn zouden deze mits kleine aanpassing geïmplementeerd

worden in Kortrijk.

2. Mensen naar de sport, Sport naar de mensen.

Strategische doelstelling 5: breed en diep communiceren in het belang

van alle (potentiële) sporters.

- Mediapartners.

- In 2008 werd voor het eerst gewerkt met advertenties in de

lokale streekbladen met het doel dat deel van de populatie

te informeren dat op vandaag nog niet vertrouwd is met

het sportaanbod in Kortrijk. In 2012 willen we nog verder

diversifiëren door ook in andere kanalen van de lokale media

advertenties te plaatsen (o.a. Karaat of Steps,..).

- Parallel willen we ook via de radio (Radio 2) op strategische

momenten onze boodschap naar de mensen brengen en hen

aanzetten tot meer bewegen.

- Beide mediapartners (Roularta en Radio 2) vinden we terug

binnen raamcontracten die de stad aangaat om op een

uitgebalanceerde manier de spelers binnen "vrije tijd" de kans

te geven om zichzelf te promoten. In 2012 willen we de formule

van raamcontracten verder implementeren en uitbouwen in de

grotere en betere context van vrije tijd. Nieuwe engagementen

(straatborden Akzie en fotodeal) moeten de verschillende spelers

binnen 'vrije tijd' slagvaardiger maken.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p174/302


- Ook in 2012 proberen we optimaal in te spelen op

de opportuniteiten die zich voordoen om aan bod te komen op

Forum TV (K in Kortrijk).

- De website.

- Eigen website 'Iedereen Olympiër': in de schoot van de stedelijke

website integreren we deze specifieke website zodat alles binnen

hetzelfde drupalsysteem kan functioneren en verwijzingen naar

het reguliere aanbod en vice versa ook vlotter mogelijk zijn.

- Dankzij de lancering van de nieuwe website (begin 2009) is

ook het surfen binnen de website klantvriendelijker worden.

Het concept "zoeken naar je sport" is gelinkt aan de adressen

van sportclubs en sportlocaties. Meer en meer blijkt de website

het medium te zijn waar elkeen zijn info in kwijt kan en van

waaruit geput wordt. In 2012 plaatsen we alle productfiches

van sport op de site met het voordeel dat de inhoud ervan up

to date gehouden wordt door geresponsabiliseerde auteurs. Dit

garandeert een betere dienstverlening.

- Het inschrijven moet nog meer flexibel verlopen. Wat betreft

de cursussen voor volwassenen kan men nu vanaf september

gedurende het hele schooljaar continu inschrijven.

- On-line inschrijvingen blijft een uitdaging. Streefdoel is om

in de maand september te starten met de verlenging van de

abonnementen (en betalingen) als proeftuin.

- Foto's of filmpjes nemen van de activiteiten en deze op de

website plaatsen moeten een nog betere manier zijn om mensen

te lokken naar de website en meer specifiek ons aanbod. In 2012

wordt hierop verder gewerkt en zal dit zeker nog een heel stuk

uitgebreid worden. Zo wordt de website aantrekkelijker en tevens

dynamischer en kunnen we onze activiteiten letterlijk en figuurlijk

beter in het uitstalraam plaatsen.

- Via het concept "mijn gemeente" wordt het mogelijk dat de klant

een soort van gepersonaliseerde website kan maken met zijn

belangrijke pagina's zodat de afstand tussen klant en aanbieder

nog verkleind wordt.

- Tussentijdse stimuli.

- Eigen nieuwsbrief 'Iedereen Olympiër'. Met deze nieuwsbrief

willen we tussentijds berichten maar ook beter opvolgen welke

items het meest interesse opwekken en welke niet aanslaan.

- Bonnen voor gratis vakantiekampen en sportplusabonnementen.

Deze incentives zullen tijdens de campagne 'Iedereen Olympiër'

geschonken worden aan winnaars van lopende acties.

- Specifieke affichecampagnes. De grote deuraffiches blijken heel

efficiënt en zullen ook in 2012 aangehouden worden.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p175/302


- Door de overschakeling naar één folder per jaar voor de

volwassenen in september, blijven extra stimuli zeker

noodzakelijk: er is een drieluik met een verkorte promotionele

toelichting over het aanbod, extra verwijzingen in andere folders,

websiteprikkels,...

- Wie inschrijft voor 3 cursussen tegelijk krijgt 5 euro korting. Dit is

extra motiverend om een jaar lang te sporten.

- Ook het aanbieden van gratis kaarten bij wedstrijdvragen via

kanalen zoals stadskrant, Uit in Kortrijk,... zijn tussentijdse stimuli

die hun effect niet missen.

- Bekendmaking activiteiten, evenementen via de schermen in de

inkomhal in SC Lange Munte .

- Sportinformatiebrochure: met de reguliere folderbedeling bereikt

de sportdienst slechts een deel van de Kortrijkse bevolking.

Dit hiaat wordt ingevuld met een huis-aan-huisbedeling van de

sportinformatiefolder. De folder werd voor het eerst verspreid in

januari 2010 en komt nu tweejaarlijks in de bussen terecht.

- Met de aankoop van een specifieke promotiestand kunnen we

flexibel op verschillende locaties prominent aanwezig zijn om

onze producten aan de man te brengen.

- Communicatie naar specifieke doelgroepen.

- Sociale media (facebook met nieuwsberichten, ook deze van de

stadswebsite die gelijktijdig gelinkt worden naar facebook,...)

- Nog meer gediversifieerd communiceren (buurt- en

dorpskranten, lokale websites, advertenties, boekje

dienstencentra, gebiedswerking, stadskrant extra,...).

- Gerichte mailings; het softwaresysteem Recreatex laat toe om

heel gericht mailings te doen naar onze abonnementhouders

zodat de informatie ook heel gericht kan gestuurd worden naar

de belanghebbenden. Om dit te optimaliseren werken we ook

in 2012 verder aan het verzamelen van alle emailadressen van

onze klanten.

- De ledwalls in de deelgemeenten vormen een bijkomende

mogelijkheid om gediversifieerd te communiceren met de

inwoners van de randgemeenten.

- Met de opportuniteit van 'Iedereen Olympiër' willen we in 2012

meer gadgets aankopen om zo nog meer de aandacht te

vestigen op het bestaan van onze specifieke sportproducten.

- In 2012 willen we het gezondheidsmagazine 'Bodytalk' (3.000

ex.) verspreiden om de Kortrijkzaan nog meer te sensibiliseren

voor het belang van voeding en beweging.

- In het onthaalpakket voor nieuwe inwoners is er specifieke

aandacht voor sport. Via brochures en met gratis bonnen voor

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p176/302


deelname aan de activiteiten worden de nieuwe inwoners

gesensibiliseerd om actief te sporten.

- De communicatie verder optimaliseren in het kader van het volledige

vrijetijdsgebeuren in samenwerking met de dienst jeugd en directie

Cultuur, met o.a.

- kruisverwijzingen naar elkaars aanbod via de website en via de

folders.

- het optimaliseren van de communicatiestromen door

samen raamcontracten te maken inzake communicatie met

mediaspelers. ...

- In 2012 introduceren wij 'Sportcontact' in het kader van de reorganisatie

van de directie Sport:

Er moet één aanspreekpunt zijn om zo de vele vragen van

de klanten gerichter te kunnen kanaliseren.

3. Kortrijk, sportieve centrumstad.

Strategische doelstelling 4: Binnenhalen en ondersteunen of organiseren

van kwaliteitsvolle sportevenementen.

- Start en slotevent voor 'Iedereen Olympiër' zullen de meest in het oog

springende evenementen zijn als aanzet tot en afsluit van dit project.

- Zelf sportevenementen organiseren die sensibiliseren tot actieve

sportbeoefening.

- Gratis kennismaken met het sportaanbod de eerste helft van

september:

- tot half september gratis kennismaken met de sporten met een

sportkaart

- één week gratis deelname aan de cursussen op de uren dat de

cursussen daadwerkelijk zullen plaats vinden zonder vooraf in

te schrijven. In diezelfde week bieden ook de dienstencentra, de

ouderenverenigingen en de sportverenigingen hun activiteiten

voor 55-plussers gratis aan.

- Buitenspeeldag:

Een hoogtepunt van een campagne van de Vlaamse Overheid

om kinderen en jongeren aan te zetten om buiten te spelen en

te sporten. Voor het derde jaar op rij vindt deze plaats de laatste

woensdag vóór de paasvakantie. Deze activiteiten worden

die namiddag in het kader van de buitenspeeldag geplaatst,

eventueel in samenwerking met andere directies (jeugd,..).

- Kortrijk loopt.

De verschillende loopwedstrijden zijn uitgetekend in functie van

een maximale participatie. Er is een partnership met Weekend

Knack in functie van de Ladies Run en met Lion Mercurius

in functie van de Kidsrun. Ambitie is het bestaande concept

verder te verbreden en dit jaar creatief uit te bouwen in het kader

'Iedereen Olympiër'.

vrijdag 2 december 2011 7:49 - Agenda en memorie 12/12/2011 p177/302


- Kidssportdag.

Om het sportplusjaar af te ronden, wordt een sportieve afsluiter

voor kinderen georganiseerd op de laatste woensdag van juni.

- Sport@kortrijk

In samenwerking met Bloso wordt op 5 mei 2012 een

megasportevenement georganiseerd in de Kortrijkse binnenstad.

Er gaat bijzondere aandacht naar het sensibiliseren van nietsporters

en maatschappelijke kwetsbaren om aan dit event actief

deel te nemen.

4. Sportclubs, sociaal en vitaal weefsel.

Strategische doelstelling 1: Ondersteunen en/of organiseren van

vorming en overleg om de clubwerking verder te verbeteren.

- Gedurende het traject van de impulssubsidies organiseert de

directie Sport minimum één panelavond, een 'Time Out' rond het

thema "kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en -

coördinatoren". De "Time Out"-