20111212gr aanvullende agenda en memorie van ... - Stad Kortrijk

kortrijk.be

20111212gr aanvullende agenda en memorie van ... - Stad Kortrijk

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 12/12/2011

overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

Agenda voorstellen en vragen:

51

52

53

54

55

Vraag van raadslid B. Caron

i.v.m. sneeuwruimen bij

zorgbehoevenden.

Vraag van raadslid M. Seynaeve

omtrent het anderstalig onthaal

van nieuwe inwoners.

Vraag van raadslid M. Seynaeve

omtrent de impact van de

uitbreiding van Howest op de

buurt en op het Magdalenapark in

het bijzonder.

Vraag van raadslid E. Flo omtrent

de financiële bescherming van het

OCMW en haar vzw's.

Vraag van raadslid P. Avijn

omtrent graffiti in woonwijken.

Er zal voorgesteld worden om volgende punten bij hoogdringendheid

toe te voegen aan de agenda:

56 Einde verhindering burgemeester. Aktename. p5

p2

p3

p3

p4

p5

57

58

59

Einde verhindering van een

schepen.

Aktename.

Voorzitter van de gemeenteraad.

Aktename.

Wijziging samenstelling

overlegcomité Stad-OCMW door

einde verhindering burgemeester.

Aktename.

p6

p6

p7

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p1/8


51 Vraag van raadslid B. Caron i.v.m. sneeuwruimen bij zorgbehoevenden.

Dossier: 11-257494

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

Vraag i.v.m. sneeuwruimen bij zorgbehoevenden

"In het laatste nummer van het maandblad Lokaal van de VVSG staat een artikel over de

'sneeuwtelefoon' voor zorgbehoevenden. Het is een inspirerend voorbeeld van een goede

praktijk.

De stad Roeselare, over die nabije stad gaat het, vraagt de inwoners medewerking om tijdens

de vriesperiode de voet-en fietspaden vrij te houden. Als het glad is door ijzel, sneeuw of vorst

moeten de bewoners, gebruikers en bij afwezigheid de eigenaars het voetpad vrijmaken zodat

er een veilige doorgang is voor de voetgangers. Dat is trouwens verplicht.

Zorgbehoevenden die de sneeuw voor hun woning zelf niet meer ruimen, kunnen bellen naar

de 'sneeuwtelefoon'van Sociaal Huis 'welwel'. Na het telefoontje komt een sneeuwruimer, een

medewerker van het sociale tewerkstellingsbedrijf Buurt & Co, zo snel mogelijk langs om de

klus te klaren. De oproeper betaalt voor deze dienstverlening 2 euro aan de sneeuwruimer. De

burger betaalt een bijdrage van 2 euro rechtstreeks aan de sneeuwruimer.

Een vrijgestelde van 'welwel' beantwoordt de oproepen elke werkdag. Die persoon noteert per

straat de naam van de oproepers en het aantal meter stoep dat sneeuw- en ijsvrij moet worden

gemaakt. Op basis van die lijsten stelt Buurt & Co groepjes van drie sneeuwruimers samen.

Eenvoudig is het niet te organiseren. Maar vorig jaar slaagden drie ploegen erin om op zes

dagen 230 mensen te helpen. Op piekdagen verwerkten ze tot 80 oproepen per dag? Ze waren

in de weer van 6u30 tot 19u30.

In Kortrijk is er geen even vlot systeem. Op de website van de stad Kortrijk staat "Lukt het je

niet om je eigen stoep schoon te vegen, dan kan je tegen een kleine vergoeding steeds een

beroep doen op de PWA-medewerkers. Je neemt hiervoor best contact op met xxx." De PWAdienst

vraagt 5,95 euro per begonnen werkuur en een halve euro per kg strooizout dat nodig

zou zijn. Indien er geen volledig uur werk is kan er ook een kleine boodschap gedaan worden

of kan er wat hout binnengehaald worden indien gewenst. Het werk wordt zo rap mogelijk

uitgevoerd.

Kortrijk is een stad die op het vlak van sociale economie goed wil presteren. Vandaar mijn vraag

of er ook niet zou kunnen overwogen worden om een gelijkaardig systeem als in Roeselare in

te voeren? Het is een stuk goedkoper dan in Kortrijk en het is efficiënt. En het zet een aantal

mensen aan het werk."

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p2/8


52 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent het anderstalig onthaal van nieuwe

inwoners.

Dossier: 11-257588

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

Vraag omtrent het anderstalig onthaal van nieuwe inwoners

"Op dinsdag 29 november werden de deuren van het stadhuis en de stadsdiensten opengesteld

voor de nieuwe inwoners van onze stad. De geïnteresseerden kregen er allerhande informatie

en een hapje en drankje aangeboden. Aan de stadsambtenaren werd gevraagd of zij hieraan

wilden meewerken.

Opmerkelijk is evenwel dat deze keer 'anderstalige collega's' werden opgeroepen om nieuwe

inwoners die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn, te woord te staan.

1. Wat wordt bedoeld met 'anderstalige collega's'?

2. Van wie gaat het initiatief uit om anderstalige inwoners te woord te staan in een vreemde

taal?

3. Werden inderdaad nieuwe inwoners onthaald in een andere taal dan het Nederlands?"

53 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de impact van de uitbreiding van

Howest op de buurt en op het Magdalenapark in het bijzonder.

Dossier: 11-257597

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

Vraag omtrent de impact van de uitbreiding van Howest op de buurt en op het

Magdalenapark in het bijzonder

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p3/8


"Dat de hogeschool Howest wil uitbreiden is al langer geweten. Het schepencollege keurde

onlangs nog een bouwaanvraag goed met betrekking tot het verbouwen en vergroten van

het reeds bestaande schoolgebouw op de hoek van de Sint-Martens-Latemlaan en Karel de

Goedelaan.

Maar de geplande uitbreidingen gaan in de nabije toekomst veel verder dan dat. De bedoeling

is een aansluitende reeks kennisgerichte gebouwen neer te poten vanaf de Karel de Goedelaan

tot aan het station. De onrust hierover bij de buurtbewoners is groot, temeer er nog geen

echte details gekend zijn. Toch kan al worden gezegd dat de impact van de uitbreiding op de

buurt groot zal zijn. Zo wil de hogeschool het diftarpark aan de Karel De Goedelaan en het

Magdalenazwembad inpalmen. Naar verluidt zou ook een deel van het Magdalenapark worden

opgeofferd. De 'Gidsenkluis', het gebouw van Scouts 'Groeninge' is inmiddels ook al verkocht

aan Howest.

1. In hoeverre zijn de plannen van Howest al gekend door het schepencollege?

2. Hoe zal de stad het karakter van de woonwijk vrijwaren?

3. In hoeverre is de buurt al betrokken geweest bij de uitbreidingsplannen en wat zal de stad

ondernemen om de betrokkenheid van de bewoners in de toekomst te garanderen?

4. Is de stad van plan (een deel van) het Magdalenapark op te offeren?

5. Wat met de Scouts?"

54 Vraag van raadslid E. Flo omtrent de financiële bescherming van het OCMW en

haar vzw's.

Dossier: 11-257601

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

Vraag omtrent de financiële bescherming van het OCMW en haar vzw's

"In het jaar 2008 bedroegen de passiva van het OCMW 43.638.232 mlj. euro; bij de start op

2009 bedroegen de passiva 44.462.970 mlj. euro; maar om de begroting van stad Kortrijk in

2009 in evenwicht te houden werd maar liefst 74.515.528 mlj. euro als tranfer in het OCMW

gepompt.

In 2010 deed men er nog eens 4.848.047 mlj. euro bovenop naar 79.363.575 mlj. euro. Dit

kwam omdat stad Kortrijk 26.177.118 mlj. euro niet zou ontvangen aan fondsen van het

Gemeentefonds.

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p4/8


Mijn vraag is duidelijk om alle schulden van het OCMW en haar vzw's naar stad Kortrijk te

transfereren om het sociale aspect te vrijwaren tegen iedere mogelijke tegenvaller van stad

Kortrijk en zelfs tegen curatoren."

55 Vraag van raadslid P. Avijn omtrent graffiti in woonwijken.

Dossier: 11-257628

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

Vraag omtrent graffiti in woonwijken

"Op de zijmuren van enkele garages op het einde van de Ivo Vansteenkistestraat (bij

kleuterschool Fatima) waren graffiti-spuiters aan het werk. Ideale plaats blijkbaar: uithoek van

de wijk, weinig verlichting...

De voorzitter van het wijkcomité liet dit weten aan het Meldpunt van de stad Kortrijk.

Dit Meldpunt liet weten dat de eigenaar van de garage zelf dient in te staan voor het verwijderen

van de graffiti en dus de kosten moet dragen.

Het Meldpunt heeft in naam van de voorzitter van het wijkcomité klacht ingediend bij de politie.

Vragen:

1) Is het normaal dat het Meldpunt op eigen initiatief een klacht indient bij de politie in naam van

de voorzitter van het wijkcomité? Deze persoon heeft dus blijkbaar in naam van de eigenaar

(die hij niet kent) klacht ingediend, wat helemaal niet de bedoeling is. Hij wilde alleen als

tussenpersoon optreden.

2) De inspecteur van de politiezone Vlas meldt meteen dat de eigenaar zelf moet opdraaien

voor de kosten zolang de daders niet gevat zijn. Er kan namelijk nog meer graffiti bijkomen.

Maar zijn er in de stad geen interventieploegen die dit zo vlug mogelijk kunnen oplossen?"

56 Einde verhindering van de burgemeester.

Aktename.

Dossier: 11-250364

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p5/8


Beschrijving:

Op 30 december 2008 werd burgemeester Stefaan De Clerck aangesteld als federaal minister

van Justitie

De gemeenteraad nam in zitting van 12 januari 2009 akte van de verhindering van

burgemeester Stefaan De Clerck op grond van artikel 48 1° en artikel 61 van het

Gemeentedecreet.

Op 6 december 2011 eindigde de verhindering van burgemeester Stefaan De Clerck.

Op grond van artikel 63 van het Gemeentedecreet komt hiermee tevens een einde aan zijn

vervanging door de heer Lieven Lybeer.

De gemeenteraad neemt hiervan akte op grond van artikel 63 van het Gemeentedecreet.

57 Einde verhindering van een schepen.

Aktename.

Dossier: 11-250367

Beschrijving:

Op 30 december 2008 werd burgemeester Stefaan De Clerck aangesteld als federaal minister

van Justitie.

De gemeenteraad nam in zitting van 12 januari 2009 akte van de verhindering van

burgemeester Stefaan De Clerck op grond van artikel 48 1° en artikel 61 van het

Gemeentedecreet.

In dezelfde zitting nam de gemeenteraad akte van de benoeming en eedaflegging van de

heer Lieven Lybeer als waarnemend burgemeester op 12 januari 2009 en tevens van zijn

verhindering als schepen op grond van artikel 48 6° van het Gemeentedecreet.

Op 6 december 2011 eindigde de verhindering van burgemeester Stefaan De Clerck.

Op grond van artikel 63 van het Gemeentedecreet komt hiermee een einde aan zijn vervanging

door de heer Lieven Lybeer.

Hierdoor eindigt de verhindering van de heer Lieven Lybeer als schepen.

Met het einde van de verhindering van de heer Lieven Lybeer als schepen eindigt op grond van

artikel 50 §3 van het Gemeentedecreet het schepenmandaat van de heer Johan Coulembier.

De gemeenteraad neemt hiervan akte op grond van artikel 50 §3 van het Gemeentedecreet.

58 Voorzitter van de gemeenteraad.

Aktename.

Dossier: 11-250422

Beschrijving:

Op 02 januari 2007 werd de heer Stefaan De Clerck verkozen verklaard als voorzitter van de

gemeenteraad van de stad Kortrijk.

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p6/8


Met brief van 15 januari 2009 diende de heer Stefaan De Clerck zijn ontslag in als voorzitter van

de gemeenteraad en dit voor de periode dat hij verhinderd is als burgemeester (ten gevolge van

zijn benoeming als minister van Justitie).

De gemeenteraad nam in zitting van 9 februari 2009 akte van het ontslag van de heer Stefaan

De Clerck als voorzitter van de gemeenteraad voor de periode van zijn verhindering als

burgemeester.

In dezelfde zitting werd de heer Lieven Lybeer verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad

gedurende de periode van de verhindering van de heer Stefaan De Clerck als burgemeester.

Uit de ontslagbrief van de heer Stefaan DeClerck van 15 januari 2009 en de akte van

voordracht van een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad van 1 februari 2009 volgt dat

het einde van de verhindering van de heer Stefaan de Clerck als burgemeester de einddatum

van het mandaat van de heer Lieven Lybeer als voorzitter van de gemeenteraad inhoudt.

In dezelfde akte van voordracht wordt de heer Stefaan De Clerck aangeduid als opvolger.

Op 6 december 2011 eindigde de verhindering van de heer Stefaan De Clerck als

burgemeester en is de einddatum van het mandaat van de heer Lieven Lybeer als voorzitter

van de gemeenteraad bereikt.

De heer Lieven Lybeer is daarom van rechtswege ontslagnemend als voorzitter van de

gemeenteraad en wordt ook van rechtswege opgevolgd door de persoon die hiervoor in de akte

van voordracht is aangewezen, zijnde de heer Stefaan De Clerck.

59 Wijziging samenstelling overlegcomité Stad-OCMW door einde verhindering

burgemeester.

Aktename.

Dossier: 11-250442

Beschrijving:

Op 30 december 2008 werd burgemeester Stefaan De Clerck aangesteld als federaal minister

van Justitie.

Conform artikel 48 van het gemeentedecreet is de burgemeester die lid is van de federale

Regering verhinderd.

Bij Besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 12 januari 2009 werd de heer Lieven Lybeer

benoemd als waarnemend burgemeester van de Stad Kortrijk.

Op 12 januari 2009 heeft de heer Lieven Lybeer daartoe de eed afgelegd.

Door het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende het niet toevoegen van

de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en

schepenen (overeenkomstig artikel 44 van het gemeentedecreet) blijft artikel 26§2 van de

OCMW-wet betreffende het overlegcomité tussen de stad en het ocmw van toepassing.

Het huishoudelijk reglement van het overlegcomité bepaalt dat de delegatie van de stad bestaat

uit 4 leden.

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p7/8


Door de verhindering van de heer Stefaan De Clerck als burgemeester maakte de heer Lieven

Lybeer (die reeds deel uitmaakte van het overlegcomité stad-OCMW) als waarnemend

burgemeester van rechtswege deel uit van het overlegcomité.

Hierdoor besliste de gemeenteraad in zitting van 9 februari 2009 om voor de duur van de

verhindering van Stefaan De Clerck als burgemeester bijkomend een lid van het college,

schepen Jean de Bethune, aan te duiden om deel uit te maken van het overlegcomité

gedurende de periode van verhindering van de heer Stefaan De Clerck als burgemeester.

Met het einde van de verhindering van de heer Stefaan De Clerck als burgemeester op 6

december 2011 eindigt het mandaat van de heer Jean de Bethune als lid van het overlegcomité

Stad-OCMW.

donderdag 8 december 2011 12:32 - Aanvullende agenda 12/12/2011 p8/8

More magazines by this user
Similar magazines