Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 12/09/2011

kortrijk.be

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 12/09/2011

Stad Kortrijk

Zitting gemeenteraad van 12/09/2011

Agenda:

1

2

3

4

5

6

7

8

Sluiting VZW (1).

Kennisname.

Commissie 1

Sluiting VZW (2).

Kennisname.

Commissie 1

Sluiting VZW (3).

Kennisname.

Commissie 1

Samenwerkingsovereenkomst

Sinergiek.

Goedkeuren.

Commissie 1

OCMW. Verslag overlegcomité dd.

7 juni 2011.

Aktename.

Commissie 1

Verlenging overeenkomst

met de federale staat inzake

bemiddelingsambtenaar -

2011-2012.

Goedkeuren.

Commissie 1

Grondige renovatie van de

jeugdherberg. Juridischfinanciële

constructie.

Samenwerkingsovereenkomst (2).

Goedkeuren.

Commissie 1

Overeenkomst tussen stad en

VDAB voor terugbetaling van

werken uit te voeren in het pand

gelegen Lekkerbeetstraat 5/7 te

Kortrijk.

p7

p8

p9

p11

p21

p22

p29

p32

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie excl. vertr. 12/09/2011 p1/126


9

10

11

12

13

14

15

16

Goedkeuren.

Commissie 1

Kosteloze overname van grond

gelegen te Bellegem (Volksberg)

- Groenhof - Groenweg om in te

lijven in het openbaar domein.

Goedkeuren.

Commissie 1

Kosteloze overname van grond

gelegen te Kortrijk - Wolvendreef

om in te lijven in het openbaar

domein.

Goedkeuren.

Commissie 1

Ingebruikneming van een

voetbalterrein gelegen te

Diksmuidekaai Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1

Ingebruikneming van een

voetbalterrein gelegen te Don

Boscolaan Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1

Aanpassing subsidiereglement

ondersteuning straat-, buurt- en

dorpsfeesten.

Commissie 1

Straatnaamgeving - Hof ter Melle.

Definitief.

Goedkeuren.

Commissie 1

Vacantverklaring drie

betrekkingen van korporaal bij de

beroepsbrandweer - vaststellen

van de voorwaarden.

Commissie 1

Herinrichting van de N8

Zwevegemsestraat en

p37

p45

p55

p57

p59

p63

p63

p65

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie excl. vertr. 12/09/2011 p2/126


17

18

19

20

21

22

23

Oudenaardsesteenweg te Kortrijk

- voorlopige afrekening.

Goedkeuren.

Commissie 2

Aanpassingswerken bestaande

wegenis - meerwerk bij bestaande

opdracht MIJ bestaande wegenis.

Goedkeuren.

Commissie 2

Studieopdracht herinrichting

van de schoolomgevingen in de

Pottelberg (N43) te Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Preshoekstraat - Ledeganckstraat:

renovatie riolen.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Reinigen en onderzoeken van

rioleringen door middel van een

rijdende camera (MIK).

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Aanpassen en uitbreiden van de

openbare verlichting - keerzone

Kongoweg.

Voorwaarden, wijze van gunnen

en gunning.

Commissie 2

Bijplaatsen openbare verlichting

Begijnhofpark.

Voorwaarden, wijze van gunnen

en gunning.

Commissie 2

Leveren fietsenstallingen voor

massaopslag.

p67

p69

p72

p73

p75

p76

p77

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie excl. vertr. 12/09/2011 p3/126


24

25

26

27

28

29

30

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Leveren, plaatsen en

onderhouden van wachthuisjes

voor openbaar vervoer op

grondgebied Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Proces-verbaal van onderzoek van

de stadskas- 2de kwartaal 2011.

Aktename.

Commissie 3

Leningen ter financiering van de

buitengewone uitgaven.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Verlenen waarborg voor leningen

aangegaan door Psilon voor het

crematorium Kortrijk.

Commissie 3

Raamcontract brandstoffen

voor het wagenpark van de stad

Kortrijk, OCMW, politiezone VLAS

en AGB Parko, periode 2012-2014.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Leasing van alternatieve

energieproductie d.m.v zonneenergie

voor de site Callens.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Woonstvergoeding voor de

nieuwe pastoor van de Sint

Maartenskerk Kortrijk.

p78

p81

p83

p84

p85

p88

p92

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie excl. vertr. 12/09/2011 p4/126


31

32

33

34

35

36

37

Goedkeuren.

Commissie 3

Aanpassingen van

TalentOntwikkelaar(evaluatiesoftware)

in het kader van evaluatie

en bijsturing van het

evaluatiereglement.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Overeenkomst omtrent het

gebruik van Probat (Provinciaal

Beheerprogramma voor

Archieftoepassingen).

Goedkeuren.

Commissie 3

Subsidiereglement voor

gevelrenovatie van

handelspanden.

Vaststellen.

Commissie 3

Overeenkomst alternatieve

gerechtelijke maatregelen

werkingsjaar 2010.

Goedkeuren.

Commissie 3

Overeenkomst alternatieve

gerechtelijke maatregelen

werkingsjaar 2011.

Goedkeuren.

Commissie 3

Premiereglement renovatie sociaal

woonpatrimonium.

Goedkeuren.

Commissie 3

Vraag van raadslid M.

Lemaitre betreffende de

verantwoordelijkheid over

het openbaar domein van het

Binnenhof, Hugo Verriestlaan.

p93

p95

p97

p110

p115

p120

p125

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie excl. vertr. 12/09/2011 p5/126


B1

B2

Bevordering tot sergeantmajoor

(functionele loopbaan -

beroepsbrandweer).

Commissie 1

Bevordering tot sergeant

(beroepsbrandweer).

Commissie 1

p126

p126

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie excl. vertr. 12/09/2011 p6/126


Memorie van toelichting:

1 Sluiting VZW (1).

Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 11-242043

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 14 juli 2011 beslist tot de

sluiting van een VZW voor de duur van 5 maanden. Deze maatregel werd door het college van

burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd. De

beslissing dient tevens ter kennis te worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de

gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en er kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 14 juli 2011 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand van de VZW Barkane, gelegen aan de Sint-Jansstraat 33 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De

duur van deze sluiting werd daarbij bepaald op vijf maanden ingaand vanaf 14.07.2011.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting pand van

de VZW Barkane op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 14 juli 2011.

De Vzw en alle leden van de raad van bestuur werden voorafgaand aan de

beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting van 30 juni 2011. Er werd hiervan een proces-verbaal

opgemaakt en verwerkt in de definitieve beslissing.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p7/126


De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd. De vzw en al haar

bestuursleden hebben kennis gekregen van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt bij onderhavige nota ter kennis gegeven op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad, meer bepaald 12.09.2011, zoniet vervalt de maatregel

onmiddellijk. Na kennisname door de gemeenteraad zullen de vzw en al haar bestuursleden op

de hoogte gebracht worden van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 14 juli 2011 tot sluiting op grond

van artikel 9bis Drugswet van het pand van de VZW Barkane, gelegen aan de Sint-Jansstraat

33 te 8500 Kortrijk, zoals opgenomen in het document 'Sluiting pand van de VZW Barkane op

grond van artikel 9bis Drugswet'.

2 Sluiting VZW (2).

Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 11-242048

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 14 juli 2011 beslist tot de

sluiting van een pand uitgebaat door een VZW voor de duur van 5 maanden. Deze maatregel

werd door het college van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op

20.07.2011 bevestigd. Deze maatregel dient tevens op de eerstvolgende vergadering van de

gemeenteraad ter kennis te worden gebracht.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p8/126


De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 14 juli 2011 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand van de VZW Candisky, gelegen aan de Groeningelaan 4 te 8500 Kortrijk, te sluiten . De

duur van deze sluiting werd daarbij bepaald op vijf maanden ingaand vanaf de betekening.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting pand van

de VZW Candisky op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 14 juli 2011.

De Vzw en alle leden van de raad van bestuur werden voorafgaand aan de

beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting van 30 juni 2011. Er werd hiervan een proces-verbaal

opgemaakt en verwerkt in de definitieve beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd. De vzw en al haar

bestuursleden kregen kennis van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de

gemeenteraad, meer bepaald op 12.09.2011, zo niet vervalt de maatregel onmiddellijk. Na

kennisname door de gemeenteraad zullen de vzw en al haar bestuursleden op de hoogte

gebracht worden van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 14 juli 2011 tot sluiting op grond

van artikel 9bis Drugswet van het pand van de VZW Candisky gelegen aan de Groeningelaan

4 te 8500 Kortrijk, zoals opgenomen in het document 'Sluiting pand van de VZW Candisky op

grond van artikel 9bis Drugswet'.

3 Sluiting VZW (3).

Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 11-242053

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tessa Allewaert

Email: Tessa.Allewaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 72

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 14 juli 2011 beslist tot

de sluiting van een pand dat wordt uitgebaat door een VZW voor de duur van 5 maanden.

Deze maatregel werd door het college van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende

vergadering op 20.07.2011 bevestigd. Deze maatregel dient tevens op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad ter kennis te worden gebracht.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p9/126


Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 14 juli 2011 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand van de VZW Theehuis gelegen aan de Zwevegemsestraat 45 te 8500 Kortrijk, te sluiten .

De duur van deze sluiting werd daarbij bepaald op vijf maanden ingaand vanaf de betekening.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting pand van

de VZW Theehuis op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 14 juli 2011.

De Vzw en alle leden van de raad van bestuur werden voorafgaand aan de

beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting van 30 juni 2011. Er werd hiervan een proces-verbaal

opgemaakt en verwerkt in de definitieve beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 20.07.2011 bevestigd.

De vzw en al haar bestuursleden werden op de hoogte gebracht van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt bij onderhavige nota voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van

de gemeenteraad, meer bepaald op 12.09.2011, zo niet vervalt de maatregel onmiddellijk.

Na kennisname door de gemeenteraad zullen de vzw en al haar bestuursleden op de hoogte

worden gebracht van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 14 juli 2011 tot sluiting

op grond van artikel 9bis Drugswet van het pand van de VZW Theehuis gelegen aan de

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p10/126


Zwevegemsestraat 45 te 8500 Kortrijk, zoals opgenomen in het document 'Sluiting pand van de

VZW Theehuis op grond van artikel 9bis Drugswet'.

4 Samenwerkingsovereenkomst Sinergiek.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-238263

Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Dirk Claus

Email: Dirk.Claus@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 97

Samenvatting:

Deze nota regelt de overeenkomst tussen het stadsbestuur van Kortrijk en Sinergiek.

Voorliggende tekst is een technische verwerking van de brief van RESOC d.d. 6 mei l.l. waarin

de verlenging en de wijzigingen van Sinergiek werden gepresenteerd. Tevens verwijzen wij

naar de brief van Leiedal d.d. 14 juni l.l. waarin wordt gevraagd de voortzetting van Sinergiek

te continueren en het standpunt van de Raad van Bestuur van Leiedal daaromtrent wordt

meegedeeld.

Beschrijving:

De stad Kortrijk engageerde zich in de gemeenteraadszitting van 16 april 2007 en de

collegezitting van 26 februari 2008 om een trekkersrol op te nemen voor een aantal acties

ondermeer m.b.t.:

strategische doelstelling 4 "Tewerkstellingskansen voor elke Zuid-West-Vlaming", doelstelling

13 "Versterking sociale economie en sociale tewerkstelling".

Zowel beleidmakers als experten van het domein Werk en Sociale Economie van de stad

Kortrijk hebben actief deelgenomen aan diverse werk-stuurgroepen georganiseerd door

Resoc Zuid-West-Vlaanderen onder het voorzitterschap van de schepen van Werk en Sociale

Economie van de stad Kortrijk.

In het bijzonder wordt verwezen naar de actie oprichting van een permanente kennispool

uitgaande van een bundeling van de expertises van het sociaal startcentrum Kanaal 127, het

project Werk.Waardig en Mentor Consult.

Bij brief van 4 december 2010 van het Resoc Zuid-West-Vlaanderen wordt de gemeenteraad

uitgenodigd om toe te treden tot de Interlokale Vereniging voor het RCWSE en daartoe

de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en een mandataris aan te duiden als

vertegenwoordiger van de Stad Kortrijk.

De doelstellingen en activiteiten van deze Interlokale Vereniging Sinergiek sluiten perfect aan

bij de beleidsdoelstellingen Werk en Sociale Economie van de stad Kortrijk enerzijds en de rol

van de stad Kortrijk als centrumstad anderzijds.

Het doel van de vereniging bestaat erin om het sociaal economie beleid in de regio beter te

ondersteunen, te ontwikkelen en af te stemmen door:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p11/126


het bundelen en versterken van de ontwikkelde expertise in de regio en door het samenbrengen

van de bestaande opgebouwde expertise van de ondersteunende dienstverleners in de sociale

economie;

het creëren van één aanspreek- en ondersteuningspunt in de regio ten behoeve van de lokale

besturen (gemeenten en OCMW's), bedrijven en de diverse actoren in de sociale economie;

het verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in de sociale en reguliere

economie.

De activiteiten van de vereniging spitsen zich toe op eerstelijnsvraagstukken in het verlengde

van de doelstelling van de vereniging. Deze zijn (niet limitatief):

- Uniek aanspreekpunt ten dienste van lokale overheden in Zuid-West-Vlaanderen die

vragen of problemen hebben betreffende sociale economie;

- Verzamelen en verspreiden van relevante info i.v.m. Sociale economie;

- Ontwikkelen van pilootprojecten met streekvisie en streekpotentieel

(intergemeentelijk);

- Ondersteuning van concrete sociale economie projecten;

- Neutrale facilitator en katalysator bij oproepen sociale economie;

- Lerende netwerken voor wie werkt rond tewerkstelling van kansengroepen (OCMW

trajectbegeleiders en sociale ondernemingen (vb. dakisolatie, klusjes, was en strijk,

maatwerkbedrijven, enz.).

Voor tweedelijnsvragen (zoals vb. opmaak businessplan, opstart nieuwe invoegbedrijven,

SWOT-analyse, enz.) wordt verwezen naar de partners terzake.

De vereniging wordt opgericht voor de duur van 2 jaar, waarna zal moeten blijken uit de

evaluatie of een ontbinding, een oprichting van een structuur met rechtspersoonlijkheid dan wel

een stopzetting is aangewezen.

De financiële bijdrage voor elke toetredende gemeente is bepaald op €0,10 per inwoner.

De samenwerkingsovereenkomst werd op 23 juni 2011 vanuit Kanaal 127 gemaild en per post

verstuurd naar de diverse deelnemende partijen.

De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst behoort tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad en dit conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet.

Budget:

A.C. 16.10 Art. 850/332-03: € 12.751

Advies van

Financiën

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Type

Gunstig

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p12/126


de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Kortrijk en Sinergiek, waarvan de

tekst luidt als volgt, goed te keuren:

"Samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Kortrijk en Sinergiek.

INTERLOKALE VERENIGING "SINERGIEK"

1. Deelnemers, naam en zetel

Tussen de ondergetekende stichtende leden

De gemeente Anzegem

het OCMW Anzegem

De gemeente Deerlijk

Het OCMW Deerlijk

De stad Kortrijk

Het OCMW Kortrijk

De gemeente Kuurne

Het OCMW Kuurne

De gemeente Lendelede

Het OCMW Lendelede

Het OCMW Menen

De gemeente Spiere-Helkijn

Het OCMW Spiere-Helkijn

De stad Waregem

Het OCMW Waregem

De stad Wervik

Het OCMW Wervik

De gemeente Wevelgem

Het OCMW Wevelgem

De gemeente Zwevegem

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p13/126


Het OCMW Zwevegem

De Intercommunale Leiedal Dienstverlenende Vereniging

De Kanaal 127 cvba

Mentor vzw

Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw

RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen, via vzw ERSV West-Vlaanderen

Handelend in uitvoering van de beslissingen van de respectievelijke gemeente- en OCMWraden,

of respectievelijke raden van bestuur,

Hierna genoemd "de deelnemende partijen",

Wordt overeen gekomen hetgeen volgt:

2. Benaming - zetel

Artikel 1

De voornoemde deelnemende partijen richten een Interlokale Vereniging op voor de vorming

van een regionaal samenwerkingsverband voor Sociale Economie.

Zij sluiten hiertoe een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst in toepassing van

artikelen 6 tot en met 9 van het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van

06.07.2001 (B.S. 31.10.2001), hierna DIS genoemd.

De Interlokale Vereniging zal worden aangeduid met de naam "SINERGIEK".

De maatschappelijke en operationele zetel van de vereniging is gevestigd in de

Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk cvba Kanaal 127.

3. Doel, activiteiten en duur

Artikel 2

Het doel van de vereniging bestaat erin om het sociaal economie beleid in de regio beter te

ondersteunen, te ontwikkelen en af te stemmen door:

Het bundelen en versterken van de ontwikkelde expertise in de regio en door het

samenbrengen van de bestaande opgebouwde expertise van de ondersteunende

dienstverleners in de sociale economie;

Het creëren van één aanspreek- en ondersteuningspunt in de regio ten behoeve van de lokale

besturen (gemeenten en OCMW's), bedrijven en de diverse actoren in de sociale economie;

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p14/126


Het verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in de sociale en in de reguliere

economie.

Artikel 3

De activiteiten van de vereniging spitsen zich toe op eerstelijnsvraagstukken in het verlengde

van de doelstelling van de vereniging, zoals opgenomen in artikel 2 hiervoor. Deze zijn (niet

limitatief):

- Uniek aanspreekpunt ten dienste van lokale overheden in Zuid-West-Vlaanderen die

vragen of problemen hebben betreffende sociale economie,

- Verzamelen en verspreiden van relevante info ivm Sociale economie,

- Ontwikkelen van pilootprojecten met streekvisie en streekpotentieel

(intergemeentelijk),

- Ondersteuning van concrete sociale economie projecten,

- Neutrale facilitator en katalysator bij oproepen sociale economie,

- Lerende netwerken voor wie werkt rond tewerkstelling van kansengroepen (OCMW

trajectbegeleiders en sociale ondernemingen (vb. dakisolatie, klusjes, was en strijk,

maatwerkbedrijven, enz. )

Voor tweedelijnsvragen (zoals vb. opmaak businesslan, opstart nieuwe invoegbedrijven,

SWOT-analyse, enz.) wordt verwezen naar de partners ter zake.

Artikel 4

De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 2 jaar vanaf de datum

van ondertekening. Na de evaluatie van deze experimentele samenwerking wordt:

1° De mogelijkheid onderzocht om de vereniging te integreren in een concern, zoals

voorgesteld in het project "Sterk Besturen in een sterke regio- op weg naar een strategie".

2° Afhankelijk van resultaat van dit onderzoek, beslist of een verlenging van de duurtijd, een

ontbinding en een oprichting van of toetreding tot een structuur met rechtspersoonlijkheid dan

wel een stopzetting is aangewezen

4. Regionaal Forum Sociale Economie - samenstelling en bevoegdheden

Artikel 5

Het algemeen bestuur van de vereniging

wordt toevertrouwd aan het regionaal forum sociale economie, dat is samengesteld uit:

1° Eén vertegenwoordiger van elke deelnemende partij.

Deze stemgerechtigde vertegenwoordigers bestaan uit de volgende personen:

- voor de gemeenten: een gemeenteraadslid;

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p15/126


- voor het OCMW: een OCMW-raadslid;

- voor de andere deelnemende partijen: een lid van de raad van bestuur .

De afvaardiging van de lokale besturen vormt steeds de meerderheid van deze

stemgerechtigde vertegenwoordiging.

De deelnemende partijen duiden hun effectieve vertegenwoordiger en de plaatsvervanger aan.

2°De diverse relevante actoren uit het werkveld van sociale economie die niet stemgerechtigd

zijn maar mede, via dialoog en debat, vorm geven aan een gedragen visie en strategie inzake

sociale economiethema's in de regio.

Artikel 6

Het Regionaal Forum sociale economie:

Artikel 7

- bepaalt de visie, missie en strategische doelstellingen van het gewenste beleid en

geeft voeding aan en wordt gevoed door het streekpact,

- stelt de personeelsformatie, het statuut en de functiebeschrijvingen vast

- keurt het ondernemingsplan/actieplanvoor het komende jaar goed en evalueert het

actieplan van het voorbije jaar

- keurt de jaarrekening goed en legt de begroting vast en legt deze binnen een termijn

van 40 kalenderdagen na vaststelling ter goedkeuring voor aan de raden van de

deelnemers, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.

- beslist over de toetreding van nieuwe leden, bepaalt de modaliteiten voor die

toetreding en het feit of ze al dan niet stemgerechtigd zijn.

Het voorzitterschap van het Forum wordt waargenomen door de voorzitter van het Dagelijks

Bestuur. Het Regionaal Forum duidt 2 ondervoorzitters aan.

Artikel 8

Het Regionaal Forum sociale economie vergadert minstens tweemaal maal per jaar en in elk

geval telkens wanneer de voorzitter of vijf van haar deelnemende partijen hierom schriftelijk

verzoeken.

Artikel 9

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid én bij meerderheid van de

vertegenwoordigers van de gemeenten en OCMW's.

5. Het Dagelijks Bestuur:

Artikel 10

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p16/126


Het Dagelijks Bestuur staat in voor de dagelijkse aansturing van Sinergiek en is samengesteld

als volgt:

1. Afvaardiging lokale besturen:

- de regionale voorzitter uit de stad Kortrijk

- twee vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten andere dan de stad

Kortrijk

- één vertegenwoordiger van Leiedal

- twee vertegenwoordigers uit de niet- centrum OCMW's

2. Afvaardiging ondersteunende partners:

- één lid vzw Mentor

- één lid vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

3. Afvaardiging SE werkvormen/ondernemingen:

- één lid overlegtafel Maatwerkbedrijven

- één lid overlegtafel Lokale Diensteneconomie

4. Afvaardiging RESOC :

- één lid werkgeversafvaardiging

- één lid werknemersafvaardiging

5. De Coördinator van het Sinergiekteam (cfr. Artikel 14).

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de vertegenwoordiger van de stad Kortrijk. Het

Dagelijks Bestuur duidt 2 ondervoorzitters aan.

Het dagelijks bestuur bepaalt zelf de frequentie van samenkomen, zij het minstens 6 keer per

jaar.

Van de vergaderingen van het dagelijks bestuur worden verslagen gemaakt die worden

bezorgd aan de stemgerechtigde leden van het Regionaal Forum Sociale Economie.

Het secretariaat van het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de projectontwikkelaar.

Artikel 11

Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het Regionaal Forum Sociale Economie

voor, formuleert adviezen en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van het Regionaal

Forum Sociale Economie.

Het dagelijks bestuur staat tevens in voor :

1. de dagdagelijkse aansturing van het Sinergiekteam,

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p17/126


2. het opmaken van het actieplan,

3. het opmaken van de jaarrekening,

4. het opmaken van de begroting,

5. de organisatie van de vergaderingen van het Regionaal Forum Sociale Economie

6. de aanwerving en benoeming van de medewerkers

7. de informatieverstrekking en evaluatie

Artikel 12

De beraadslaging van het dagelijks bestuur wordt vastgelegd in notulen en ondertekend door

de voorzitter en de secretaris.

Een afschrift van de notulen van elke vergadering van het dagelijks bestuur wordt overgemaakt

aan de vertegenwoordigers en aan elke stemgerechtigde partij van het Regionaal Forum

Sociale Economie.

Artikel 13

De werking van de Interlokale Vereniging en de naleving van de samenwerkingsovereenkomst

wordt jaarlijks geëvalueerd door de verschillende deelnemende gemeente- en OCMW-raden en

door de andere deelnemende partijen.

6. Bijdragen, inbreng en inzet van de middelen

Artikel 14: personeelsinbreng

SINERGIEK is een netwerkorganisatie die de expertise en dienstverlening van de verschillende

ondersteunende partners bundelt. Met de 'ondersteunende partners' wordt bedoeld: erkende

partners uit de sociale economie of partners met bijzondere expertise die als opdracht

hebben de uitbouw van de sociale economie te ondersteunen en het maatschappelijk

verantwoord ondernemen mee vorm te geven, met bijzondere aandacht voor de integratie van

kansengroepen.

Daartoe zal 1 VTE projectontwikkelaar ingezet worden als centraal aanspreekpunt. Hij/zij wordt

aangeworven door het dagelijks bestuur. De aan te werven projectontwikkelaar heeft minimum

het niveau van bachelor en werkt ten behoeve van de vereniging.

Cvba Kanaal 127 neemt het juridisch en financieel werkgeverschap op zich.

De projectontwikkelaar kan rekenen op de expertise en de inbreng van de ondersteunende

partners vzw Mentor en vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen.

De werking van Kanaal 127 wordt geïntegreerd in Sinergiek.

De medewerkers van Kanaal 127 vormen samen met de projectontwikkelaar het operationeel

Sinergiekteam.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p18/126


Artikel 15: inbreng dienstverlening en expertise

De ondersteunende partners brengen volgende diensten en expertise in, in de vorm van

prestaties of kennis:

1° Cvba Kanaal 127: cfr artikel 14

2° Vzw Mentor: (cfr. detail dienstverlening in bijlage)

- Opleiding: beroepsopleiding voor werkzoekenden uit de kansengroepen alsook

opleidingen op maat

- Begeleiding: (traject)begeleiding en jobcoaching van kansengroepen en

voortrajecten jongeren

- Oriëntering: assessment voor beroepsoriëntering en selectie en screening

- Advies aan lokale besturen en bedrijven mbt personeelsbeleid,

competentiemanagement en kwaliteitszorg

- Projecten: Talentontwikkeling in de sociale economie en Regionaal Overleg

OCMW-trajectbegeleiders (onder voorbehoud van goedkeuring door de POD

Maatschappelijke Integratie)

3° Vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen:

Inbreng van 1/10 VTE projectmedewerker vanuit:

- De algemene werking mbt het lokaal sociaal beleid

- De ontwikkelingen rond arbeidszorg

Artikel 16: geldelijke inbreng

De gemeenten leveren een bijdrage van 0,10 euro per inwoner per jaar.

De OCMW's leveren een bijdrage van 0,10 euro per inwoner per jaar.

Deze inbreng wordt prioritair aangewend tot dekking van de loonkost van de

projectontwikkelaar.

RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen zal 7500 euro per jaar inbrengen.

De intercommunale Leiedal zal 2500 euro per jaar inbrengen.

De bijdragen zullen vanuit het Dagelijks Bestuur jaarlijks opgevraagd worden aan de

deelnemende partijen.

7. De Begroting

Artikel 17

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p19/126


De begroting wordt voorbereid door de projectontwikkelaar in nauwe samenwerking met het

dagelijks bestuur en goedgekeurd door het Regionaal Forum Sociale Economie.

8.De rekeningen

Artikel 18

Cvba Kanaal 127 staat in voor het financiële beheer van de vereniging. Zij voert betalingen uit

in opdracht van het dagelijks bestuur.

De controle op de rekeningen zal worden uitgevoerd door een commissaris/ontvanger aan te

duiden door het dagelijks bestuur.

9. Ontbinding en vereffening

Artikel 19

Bij de vereffening zal door de commissaris een rekening van de vereniging ?in ontbinding'

worden opgesteld.

Bij ontbinding van de Interlokale Vereniging 'SINERGIEK' of bij niet-verlenging van de

samenwerkingsovereenkomst, worden de resterende middelen hetzij verdeeld onder de

deelnemende partijen a rato van de geleverde bijdrage, hetzij overgedragen naar de nieuwe

definitieve structuur.

Opgemaakt in 1 exemplaar te Kortrijk, de .... 2011

Voor akkoord

De gemeente Anzegem, goedgekeurd in de gemeenteraad van

het OCMW Anzegem, goedgekeurd in OCMW-raad van

De gemeente Deerlijk goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Deerlijk goedgekeurd in OCMW-raad van

De stad Kortrijk goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Kortrijk goedgekeurd in OCMW-raad van

De gemeente Kuurne goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Kuurne goedgekeurd in OCMW-raad van

De gemeente Lendelede goedgekeurd in gemeenteraad van

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p20/126


Het OCMW Lendelede goedgekeurd in OCMW-raad van

Het OCMW Menen goedgekeurd in OCMW-raad van

De gemeente Spiere-Helkijn goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Spiere-Helkijn goedgekeurd in OCMW-raad van

De stad Waregem goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Waregem goedgekeurd in OCMW-raad van

De stad Wervik goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Wervik goedgekeurd in OCMW-raad van

De gemeente Wevelgem goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Wevelgem goedgekeurd in OCMW-raad van

De gemeente Zwevegem goedgekeurd in gemeenteraad van

Het OCMW Zwevegem goedgekeurd in OCMW-raad van

Cvba Kanaal 127, goedgekeurd in de raad van bestuur van

Mentor vzw, goedgekeurd in de raad van bestuur van

Welzijnsconsortium vzw, goedgekeurd in de raad van bestuur van

Intercommunale Leiedal, goedgekeurd in Buitengewone Algemene Vergadering van

Het ERSV West-Vlaanderen, namens RESOC en SERR Zuid-West-Vlaanderen, goedgekeurd

in de raden van bestuur van RESOC Zuid-West-Vlaanderen en SERR-Zuid-West-Vlaanderen

van

En bekrachtigd door de raad van bestuur van de vzw ERSV West-Vlaanderen

"

5 OCMW. Verslag overlegcomité dd. 7 juni 2011.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p21/126


Aktename.

Commissie 1 - Dossier: 11-243528

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Hilde Rigole

Email: Hilde.Rigole@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 76

Samenvatting:

Het college neemt kennis van de vraag van de burgemeester om volgend agendapunt toe

te voegen aan de agenda van de gemeenteraad : "Kennisname verslag overlegcomité Stad

Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 7 juni 2011".

Beschrijving:

De stad ontving op 16 augustus 2011 het verslag van het overlegcomité van 7 juni 2011 tussen

de stad en het O.C.M.W.

Dit verslag dient door toedoen van de heer burgemeester "ter kennisgeving" voorgelegd in

de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, in toepassing van artikel 3 § 3 van het

huishoudelijk reglement voor het overleg tussen de stad en het O.C.M.W. Kortrijk.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van het verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 7 juni 2011.

6 Verlenging overeenkomst met de federale staat inzake bemiddelingsambtenaar

- 2011-2012.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-242679

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Evi Holderbeke

Email: Evi.Holderbeke@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 78

Samenvatting:

De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale

overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t.

de jeugdcriminaliteit. De opeenvolgende verlengingen van deze overeenkomst telkens voor

een periode van één jaar werden respectievelijk goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van

25 november 2008, 9 november 2009 en 11 oktober 2010. Deze overeenkomst regelt onder

meer de subsidie voor de tewerkstelling van de bemiddelingsambtenaar. Vanuit de federale

overheid wordt er voorgesteld om deze overeenkomst opnieuw voor een periode van één jaar

te verlengen.

Beschrijving:

De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale

overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met

betrekking tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie

voor de tewerkstelling van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de

aanstellingsdatum van betrokkene. Deze overeenkomst werd reeds drie maal voor een

nieuwe periode van één jaar verlengd, dit in de respectievelijke gemeenteraadszittingen van 25

november 2008, van 9 november 2009 en van 11 oktober 2010.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p22/126


De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van

één jaar.

De nieuwe overeenkomst bevat geen nieuwe bepalingen in vergelijking met de goedgekeurde

overeenkomst van vorig werkjaar.

Ook het subsidiebedrag blijft hetzelfde als vorig jaar, namelijk 50.134,53 euro. Eventuele

meerkosten van het project zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals

bepaald in de overeenkomsten die de stad met hen heeft afgesloten.

Wij verwijzen naar :

- het voorstel van de federale overheid om deze samenwerkingsovereenkomst te

verlengen voor de periode van één jaar vanaf 1 november 2011.

- artikel 42-43 van het gemeentedecreet, op basis waarvan het aan de gemeenteraad

toekomt om deze overeenkomst goed te keuren.

Budget:

Te ontvangen subsidie:50.134,53 euro.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk in het kader van

het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de

jeugdcriminaliteit te verlengen, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Overeenkomst tussen de federale staat en de Stad Kortrijk in het kader van het

veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder

artikel 119ter,

Gelet op de beslissing van de ministerraad van 28 april 2006 betreffende de uitbreiding van de

mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties in de strijd tegen overlastfenomenen,

Gelet op het ministeriële besluit van

houdende de toekenning van een toelage aan

de stad Kortrijk in het kader van het grootstedenbeleid,

Tussen enerzijds,

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p23/126


De Belgische staat, vertegenwoordigd door de federale regering, in de persoon van Michel

Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de

federale staat',

en anderzijds,

De Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor

wie optreden, in de persoon van dhr. Lieven Lybeer, waarnemend burgemeester en dhr.

Geert Hillaert, stadssecretaris, bij toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet, en

in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van heden, waarnaar hierna wordt

verwezen als 'de Stad',

wordt het volgende overeengekomen:

I. Vooraf:

De wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet gaf de steden en gemeenten

de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden administratieve sancties te

voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen.

Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe

gemeentewet ingevoegd. De Gemeenteraad kan dus een bemiddelingsprocedure voorzien in

het kader van de administratieve sancties. Dit is bovendien verplicht wanneer het minderjarigen

betreft die al 16 jaar geworden zijn op het ogenblik van de feiten.

II.

Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst:

Artikel 1:

In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelt de federale

staat een voltijdse bemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ter beschikking van

de Stad.

Artikel 2:

De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar in te zetten voor de implementering en

toepassing van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke

administratieve sancties.

Artikel 3:

De bemiddelaar moet een licentie of master in de rechten of in de criminologie hebben. De

bemiddelaar moet bovendien beroepservaring hebben in het bemiddelingsdomein of moet

houder zijn van een diploma van een bemiddelingsopleiding of moet bereid zijn een dergelijke

opleiding te volgen.

De bemiddelaar die gesubsidieerd wordt door Grootstedenbeleid moet vergoed worden volgens

de loonschaal vastgelegd voor een functie van niveau A bij het stadsbestuur.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p24/126


Artikel 4:

Opdat de bemiddelaar zijn opdracht kan vervullen op het niveau van het gerechtelijk

arrondissement Kortrijk verbindt de Stad zich ertoe partnerships aan te gaan met de gemeenten

die onder de voormelde zone ressorteren. De voorwaarden van deze partnerships zullen in een

overeenkomst(en) worden vastgelegd.

Artikel 5:

Bij gebrek aan andere afspraken met de partnersteden en -gemeenten van het gerechtelijk

arrondissement Kortrijk zal de Stad een aangepast lokaal ter beschikking stellen van de

bemiddelaar, opdat de bemiddelingssessies in optimale omstandigheden kunnen verlopen.

De Stad zal daarnaast de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de uitoefening van

de functie van bemiddelaar.

Artikel 6:

De federale staat verbindt zich ertoe de Stad op haar verzoek methodologische ondersteuning

te bieden bij de implementering van de bemiddelingsprocedure. Deze zal worden verzekerd

door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie.

De federale staat zal bovendien per kwartaal een meeting organiseren voor de bemiddelaars

die in de verschillende steden van het land werkzaam zijn, voor de uitwisseling van ervaringen

en in het kader van de huidige maatregel.

Artikel 7:

De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar de nodige tijd te geven om deel te kunnen nemen

aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de federale staat.

Artikel 8:

De Stad verbindt zich ertoe om het activiteitenrapport van de bemiddelingsdienst over te

brengen aan de dienst Grootstedenbeleid binnen de drie maanden na het einde van de huidige

overeenkomst.

Artikel 9:

De Stad verbindt zich ertoe om de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar, de korpschef

van de politiezone, de eventuele provinciaal sanctionerende ambtenaar en de vaststellende

ambtenaren, aangesteld door de Gemeenteraad, op de hoogte te brengen van de huidige

overeenkomst en van de contactgegevens van de persoon aangesteld om de functie van

bemiddelaar uit te oefenen.

Artikel 10:

De Stad verbindt zich ertoe verschillende intitiatieven te nemen ter bevordering van de

toepassing van bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p25/126


III.

Financiële bepalingen:

Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat

Artikel 11:

De federale staat verbindt zich ertoe de kosten voor bezoldiging van de medewerker, alsook de

werkings- en investeringskosten nodig voor de uitoefening van zijn functie, voor zijn rekening te

nemen.

Daartoe kent de federale staat aan de Stad een maximale subsidie toe van 50.134,53 € per

jaar, aan te wenden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 12:

Er zal enkel rekening gehouden worden met:

§ de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die rechtstreeks

en effectief verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst;

§ de uitgaven waarvoor facturen, onkostennota's, ontvangstbewijzen of

kassabonnen kunnen worden voorgelegd.

Onder 'bezoldiging van de medewerker' wordt verstaan:

§ het brutoloon (met inbegrip van de eindejaarspremie);

§ de werkgeversbijdragen;

§ het vakantiegeld;

§ de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten;

§ het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques (indien de andere medewerkers ook deze

tussenkomst genieten).

Worden dus niet in aanmerking genomen:

§ de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen,

materieel, inrichtingen, meubilair, ...);

§ "interne facturatie": bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de terbeschikkingstelling

van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een plaatselijke overheid of

vereniging,...;

§ de kosten verbonden aan de structurele werking van de Stad of een andere partner

betrokken bij de implementering van deze overeenkomst;

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p26/126


§ aftrekbare beroepskosten;

§ BTW: terugvorderbare BTW is niet subsidieerbaar en kan bijgevolg niet worden

ingebracht. Dit geldt voor alle BTW die op welke manier dan ook kan worden teruggevorderd.

Ingeval van een gemengde BTW-statuut betekent dit dat enkel dat deel van de BTW

subsidiabel is dat niet kan worden teruggevorderd;

§ boetes, financiële sancties en gerechtskosten zijn niet subsidiabel;

§ kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden.

De werkings- en investeringskosten mogen in totaal niet meer dan 15% van het bedrag van

de subsidie overschrijden, behalve als de Stad bewijst dat de gemaakte kosten een redelijk en

gerechtvaardigd karakter hebben.

Artikel 13:

De Stad verbindt zich tot terugbetaling aan de federale staat van de bedragen die ze niet zou

opgebruiken of die niet werden aangewend in overeenstemming met de bepalingen van deze

overeenkomst.

Afdeling 2: Betalingsprocedure

Artikel 14:

Rekening houdend met de beschikbare kredieten zal de betaling van de door de federale staat

toegekende subsidie als volgt gebeuren:

§ een eerste betalingsschijf, voor het betrokken jaar gelijk aan 50% van de subsidie,

binnen de drie maanden na ondertekening van de overeenkomst;

§ een tweede schijf gelijk aan het saldo van de subsidie, op basis van een schuldvordering

en een eindafrekening met de bewijsstukken die overeenstemmen met de eerste schijf en het

gevraagde saldo en na goedkeuring van het activiteitenverslag ingediend door de stad.

Het activiteitenverslag, de schuldverklaring en de eindafrekening moeten bij de Dienst

Grootstedenbeleid worden ingediend binnen de drie maanden die volgen op het einde van de

samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de stad.

De schuldvordering is gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard.

De tabellen van de uitgavenstaten voor personeel, werking en investering overeenkomstig de

modellen als bijlage bij deze richtlijnen gevoegd;

De schuldvordering, het activiteitenverslag en de eindafrekening worden in twee exemplaren op

papier ingediend.

Artikel 15:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p27/126


De federale staat verbindt zich ertoe om in overeenstemming met de geldende normen en met

de hoger beschreven betalingsprocedure, de aangerekende en goedgekeurde bedragen te

storten op de bankrekening met het nummer 091-0002300-01, op naam van de stad Kortrijk,

met volgende vermelding "subsidie bemiddelingsambtenaar"

De administratieve afhandeling zal gebeuren onder toezicht van de Dienst Grootstedenbeleid

en de Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten van de POD Maatschappelijke Integratie,

Koning Albert II-laan 30, 26ste verdieping, 1000 Brussel.

Artikel 16:

De Stad geeft aan de minister van Grote Steden en de dienst Grootstedenbeleid de gegevens

van de administratieverantwoordelijke door die is belast met de administratieve en financiële

opvolging van de overeenkomst.

IV.

Communicatie

Artikel 17:

De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die

betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien verbindt de Stad zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de

aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via de

vermelding « met de steun van het federale Grootstedenbeleid », alsook het aanbrengen van

het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid.

V. Eventuele correctie en wijziging van deze overeenkomst

Artikel 18:

Op vraag van een van de partijen kunnen correcties en wijzigingen aan deze overeenkomst

worden aangebracht. De eventuele correcties zijn het voorwerp van voorafgaand overleg en

moeten dus tijdig worden betekend aan de minister van Grootstedenbeleid.

Over elke wijziging wordt op dezelfde manier onderhandeld als voor de oorspronkelijke

overeenkomst.

VI.

Duur van de overeenkomst

Artikel 19:

Deze overeenkomst gaat in op 1 november 2011 en is één jaar geldig.

Deze kan worden verlengd mits ondertekening van een nieuwe overeenkomst. "

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p28/126


2. Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg

toe te sturen aan de Federale Minister van Pensioenen en Grote Steden.

7 Grondige renovatie van de jeugdherberg. Juridisch-financiële constructie.

Samenwerkingsovereenkomst (2).

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-239259

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Yves Vanneste

Email: Yves.Vanneste@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 60

Samenvatting:

De gemeenteraad stemde in zitting van 08 november 2010 in met de voorgelegde ontwerptekst

van samenwerkingsovereenkomst in verband met de grondige renovatie van de jeugdherberg.

Deze overeenkomst had betrekking op de structuur van de samenwerking, de modaliteiten

met betrekking tot de bouwwerken en de immobiliaire afspraken (later verlenen van

een recht van erfpacht aan Toerisme Vlaanderen). Nu wordt een tweede ontwerp van

samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring door de gemeenteraad voorgelegd dat

betrekking heeft op de toekomstige exploitatie van de jeugdherberg (het jeugdhostel) en de

hieraan voorafgaande samenwerking tijdens de bouwwerken.

Beschrijving:

De jeugdherberg binnen de site van het Groeningeheem, Passionistenlaan 1a te Kortrijk, wordt

op vandaag uitgebaat door de VZW Vlaamse Jeugdherbergcentrale (thans VZW Vlaamse

Jeugdherbergen) en dit op basis van een overeenkomst van 03 november 2003, die afloopt

op 08 maart 2012. Op heden beantwoordt deze jeugdherberg niet meer aan de moderne

noden.

Er werd gezocht naar een samenwerking en dit resulteerde in een mooi voorbeeld van publiekpublieke

samenwerking, waarbij Toerisme Vlaanderen voorziet in een inbreng van 4.000.000

euro, de provincie en de hogescholen in een inbreng van samen 800.000 euro. De stad brengt

grond en bestaande gebouwen in.

De eerste stap ter verwezenlijking van dit project bestond in de goedkeuring en ondertekening

van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, te sluiten met Toerisme Vlaanderen,

waarbij de krachtlijnen van de projectaanpak worden vastgelegd. Deze overeenkomst

werd ondertekend op 31 januari 2011, nadat de ontwerptekst was goedgekeurd door

de gemeenteraad in zitting van 08 november 2010, punt 29. Deze overeenkomst heeft

dus betrekking op de structuur van de samenwerking, de modaliteiten met betrekking tot de

bouwwerken en de immobiliaire afspraken (later verlenen van een recht van erfpacht aan

Toerisme Vlaanderen).

De bedoeling is om een vernieuwde of nieuwe jeugdherberg (officiële term: jeugdhostel)

te realiseren bestaande uit een 100 tot 120 bedden (voorheen 96), verdeeld in 1,2,4 en 6-

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p29/126


persoonskamers met daarbij allerlei functionele ruimtes, zoals restaurant/eetruimte, inkomsthal

met receptie, administratieve ruimte, zithoek, internethoek, indoor-sportaccommodatie, ...

De stad treedt op als bouwheer en zal met toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten

het project realiseren en voorfinancieren. Zo werd al een ontwerp voorgelegd aan het college

betreffende het aanstellen van een ontwerper (opmaak van een masterplan voor de gehele

site en de studieopdracht voor de jeugdherberg) en betreffende het aanstellen van een

veiligheidscoördinator en van een EPB-verslaggever. Gedurende de gehele bouwfase is de

stad de "leading partner", met natuurlijk belangrijke inbreng van Toerisme Vlaanderen (Er werd

inmiddels een stuurgroep samengesteld). Toerisme Vlaanderen zal dan op het jeugdhostel

een zakelijk recht van erfpacht verwerven, met een looptijd van 33 jaar, aan een vaste en

eenmalige canon, vastgesteld op 4.000.000 euro en te betalen in functie van het verlijden van

de akte van erfpacht. De akte van erfpacht wordt verleden na de voorlopige oplevering en ten

vroegste op 01 januari 2014 en ten laatste op 1 december 2014. Toerisme Vlaanderen stond

inmiddels in voor de selectie van de toekomstige exploitant nadat daartoe een marktraadpleging

werd gehouden. De huidige exploitant zal blijkens die marktraadpleging ook de toekomstige

exploitant zijn en daartoe een handelshuur sluiten met Toerisme Vlaanderen van zodra deze

erfpachter is.

Nu werd een tweede samenwerkingsovereenkomst onderhandeld tussen stad, Toerisme

Vlaanderen en de exploitant, die ter goedkeuring door de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Deze stelt dat de exploitant zal betrokken worden bij het bouwproces (opmaak programma,

bijwonen werfvergaderingen...maar zonder enig initiatiefrecht naar aannemers en architecten

toe, dit initiatiefrecht komt enkel aan de stad toe als bouwheer). De stad verbindt er zich

ook toe om tussen de periode van voorlopige oplevering en 31 december 2013 (in geval de

voorlopige oplevering dus zou gebeuren voor 01 januari 2014, datum waarop in het beste geval

de erfpacht kan ingaan die de stad verleent aan Toerisme Vlaanderen en waarna Toerisme

Vlaanderen dan een overeenkomst van handelshuur kan sluiten met de exploitant) zelf een

huurovereenkomst te sluiten met de exploitant tot en met 31 december 2013. Alsdan zullen

de modaliteiten van de verhuring nog worden vastgelegd in de op te maken overeenkomst.

De aanvang der werken is voorzien voor wellicht oktober 2012 en niet voor begin 2012 zoals

gestipuleerd in de overeenkomst die Toerisme Vlaanderen voorlegt (correctie door te voeren).

Bevoegdheid gemeenteraad, gemeentedecreet,artikel 42 §1.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van samenwerkingsovereenkomst, luidend als

volgt (inhoudelijk gedeelte):

"NA TE HEBBEN UITEENGEZET WAT VOLGT:

Stad Kortrijk wenst op de locatie te 8500 Kortrijk, Passionistenlaan 1a, 3 de afdeling nr. 130H5

een nieuw jeugdhostel (hierna genoemd: "het Jeugdhostel") te realiseren. Hiervoor zal Stad

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p30/126


Kortrijk als aanbestedende overheid een beroep doen op één of meerdere private partners die

middels toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten uitgekozen zullen worden.

Na realisatie van het Jeugdhostel zal Toerisme Vlaanderen in het kader van de door haar

opgestarte inhaalbeweging inzake jeugdverblijfsinfrastructuur het Jeugdhostel in erfpacht

nemen. De exploitatie van het Jeugdhostel zal door Vlaamse Jeugdherbergen gebeuren.

In huidige overeenkomst wensen Toerisme Vlaanderen, Stad Kortrijk en Vlaamse

Jeugdherbergen het kader van hun onderlinge samenwerking hieromtrent vast te leggen.

"WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1 - Doel

1.1. Huidige overeenkomst omvat het vastleggen van een aantal engagementen van

Toerisme Vlaanderen, Stad Kortrijk en Vlaamse Jeugdherbergen aangaande de realisatie en

exploitatie van het Jeugdhostel.

1.2. In huidige overeenkomst worden een aantal modaliteiten vastgelegd waarbinnen

Toerisme Vlaanderen en Stad Kortrijk zullen samenwerken met het oog op het aangaan van

een overeenkomst tot vestiging van een recht van erfpacht op het Jeugdhostel.

1.3. Tevens worden in huidige overeenkomst een aantal modaliteiten vastgelegd

waarbinnen Toerisme Vlaanderen en Vlaamse Jeugdherbergen zullen samenwerken met het

oog op het aangaan van een handelshuurovereenkomst met als doel de exploitatie van het

Jeugdhostel.

Artikel 2 - Voorwerp

2.1. Toerisme Vlaanderen en Stad Kortrijk verbinden er zich toe Vlaamse

Jeugdherbergen te betrekken bij de opmaak van het programma van eisen waaraan het

Jeugdhostel zal moeten voldoen en desgevallend bij de gesprekken met de ontwerper.

Vlaamse Jeugdherbergen verbindt er zich toe alle (zowel vertrouwelijk als niet-vertrouwelijk

geachte) gegevens, informatie, documentatie, ... die zij bij deze gespreken zal verwerven niet

aan derden kenbaar te maken.

2.2. Vlaamse Jeugdherbergen kan, indien zij dit mocht wensen, deelnemen aan de

werfvergaderingen die met het oog op de bouw van het Jeugdhostel zouden plaatsvinden,

zonder dat Vlaamse Jeugdherbergen hierbij het recht heeft de ontwerper, aannemers of om het

even wie die met het ontwerp en realisatie van het Jeugdhostel belast is, richtlijnen, instructies

of opdrachten te geven; dit gebeurt uitsluitend door bouwheer en aanbestedende overheid Stad

Kortrijk.

2.3. Stad Kortrijk verbindt er zich toe om, voor zover de voorlopige oplevering van het

Jeugdhostel heeft plaatsgevonden, Toerisme Vlaanderen op het Jeugdhostel een recht van

erfpacht toe te kennen, waarvan de verdere modaliteiten bij afzonderlijke erfpachtovereenkomst

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p31/126


zullen worden vastgelegd. Nu reeds wordt voorzien dat het erfpachtrecht zal ingaan op datum

van de voorlopige oplevering van het Jeugdhostel, tenzij deze oplevering vóór 1 januari 2014

zou plaatsvinden, in welk geval het erfpachtrecht pas op 1 januari 2014 zal ingaan.

2.4.1. Toerisme Vlaanderen en Vlaamse Jeugdherbergen verbinden er zich toe om, voor

zover de authentieke akte tot vestiging van het recht van erfpacht waarvan sprake in artikel 2.3.

verleden werd, een handelshuur betreffende het Jeugdhostel af te sluiten, waarvan de verdere

modaliteiten bij afzonderlijke handelshuurovereenkomst zullen worden vastgelegd. Nu reeds

wordt voorzien dat de handelshuur zal ingaan op datum van de aanvang van het erfpachtrecht

van Toerisme Vlaanderen.

2.4.2. Stad Kortrijk verbindt er zich toe om, voor zover de voorlopige oplevering van het

Jeugdhostel vóór 1 januari 2014 zou plaatsvinden, voor de periode vanaf deze oplevering tot

en met 31 december 2013 een huurovereenkomst met Vlaamse Jeugdherbergen te zullen

aangaan, waarvan de verdere modaliteiten bij afzonderlijke overeenkomst zullen worden

vastgelegd.

2.4.3. Toerisme Vlaanderen en Vlaamse Jeugdherbergen voorzien verder reeds

dat de handelshuurvergoeding berekend zal worden op de wijze zoals uiteengezet op

pagina 19 van van het bij huidige overeenkomst als bijlage gevoegd document getiteld

"EXPLOITATIE JEUGDVERBLIJFSINFRASTRUCTUUR IN VLAANDEREN - Jeugdhostel

te Kortrijk" (CTR/2010/0576/DIN). Ook het in deze bijlage vermelde systeem van

tegemoetkomingen zal toepassing vinden.

Artikel 3 - Timing

3.1. De start van de werken wordt voorzien oktober 2012. Er wordt gestreefd naar een

voorlopige oplevering van het Jeugdhostel tegen eind 2013.

3.2. De timing zoals opgegeven in artikel 3.1. is louter indicatief en bindt de partijen

niet, noch kan een afwijking van deze timing door de partijen worden aangehaald om hun

verbintenissen zoals in huidige overeenkomst bepaald niet na te leven.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst

Huidige overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening van de

overeenkomst door alle partijen en eindigt van rechtswege op datum van registratie van de

handelshuurovereenkomst door Toerisme Vlaanderen en Vlaamse Jeugdherbergen af te

sluiten."

8 Overeenkomst tussen stad en VDAB voor terugbetaling van werken uit te

voeren in het pand gelegen Lekkerbeetstraat 5/7 te Kortrijk.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p32/126


Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-240643

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Natalie Deprez

Email: Natalie.Deprez@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 85

Samenvatting:

De gemeenteraad heeft in zitting van 14 maart 2011, punt 12, ingestemd met de inhuurneming

jegens NV Despriet Gebroeders en ingebruikgeving aan Werkwinkel Kortrijk van het

pand gelegen Lekkerbeetstraat 5/7 te Kortrijk. Bij de uitnodiging tot ondertekening van

de gebruiksovereenkomst, wou de VDAB enkel tekenen als de VDAB als enige partij zou

opgenomen worden. Aangezien de stad dan niet meer als tussenpersoon dient te fungeren om

het pand te kunnen huren, werd er tussen de stad en de VDAB overeengekomen dat de VDAB

rechtstreeks met NV Despriet Gebroeders een huurovereenkomst zal afsluiten en dat er tussen

de stad en de VDAB een overeenkomst met betrekking tot de terugbetaling van de uitgevoerde

werken zal worden afgesloten.

Beschrijving:

De gemeenteraad heeft in zitting van 10/03/2003, punt 1.10., ingestemd met de inhuurneming

van het pand gelegen Koning Albertstraat 10/12/14 te Kortrijk, met het oog op de huisvesting

van de Werkwinkel. De Werkwinkel is een feitelijk samenwerkingsverband en kan bij gebreke

aan een eigen juridische vorm, geen eigen pand huren. De huurovereenkomst werd door de

stad ondertekend d.d. 17/02/2003 en loopt van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2012.

In de zitting van de gemeenteraad van 12 mei 2003, punt 4.1., werd de gebruiksovereenkomst

tussen de Stad Kortrijk en Werkwinkel Kortrijk aangaande het pand Koning Albertstraat

10/12/14 goedgekeurd. In de gebruiksovereenkomst d.d. 7 mei 2003 neemt Werkwinkel Kortrijk

alle kosten verbonden aan de inhuurneming van het pand ten laste.

Werkwinkel Kortrijk was echter op zoek naar een nieuwe locatie, enerzijds wegens een

personeelstoename door de samensmelting met de Werkwinkel Harelbeke-Kuurne-Lendelede

en anderzijds om gevolg te kunnen geven aan het opnemen van nieuwe functies. Samen met

de stad zijn ze op zoek gegaan en hebben zij een nieuw pand gevonden in de Lekkerbeetstraat

te Kortrijk.

In de zitting van de gemeenteraad d.d. 14 maart 2011, punt 12, werd er, naar analogie met het

vroegere dossier, ingestemd met:

- de inhuurneming, om reden van openbaar nut, van het pand gelegen Lekkerbeetstraat 5/7 te

Kortrijk en de helft van de grond met garage gelegen Vlamingenstraat +6 te Kortrijk, jegens NV

Despriet Gebroeders; en

- de ingebruikgeving om reden van openbaar nut, van het pand gelegen Lekkerbeetstraat 5/7

te Kortrijk en de helft van de grond met garage gelegen Vlamingenstraat +6 te Kortrijk, aan

Werkwinkel Kortrijk.

Bij het voorleggen ter ondertekening van de gebruiksovereenkomst aan de VDAB als

deelnemende partnerorganisatie van Werkwinkel Kortrijk, werd er gevraagd om in de

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p33/126


voorliggende gebruiksovereenkomst, het feitelijk samenwerkingsverband Werkwinkel overal te

vervangen door VDAB, die wel rechtspersoonlijkheid bezit en bijgevolg zelf overeenkomsten

kan afsluiten. Aangezien dit voorstel volledig indruist tegen de filosofie van de destijds

vooropgestelde werkwijze, namelijk dat de stad Kortrijk als tussenpartij zal optreden voor

het huren van een pand wegens het ontbreken van een eigen juridische vorm, werden

beide overeenkomsten (huur- en gebruiksovereenkomst) door de gemeenteraad weliswaar

goedgekeurd, niet ondertekend.

Na overleg tussen de stad en de VDAB werd er dan afgesproken dat de VDAB zelf een

huurovereenkomst zou afsluiten met NV Despriet Gebroeders voor de inhuurneming van het

pand gelegen Lekkerbeetstraat 5/7 te Kortrijk en de helft van de grond met garage gelegen

Vlamingenstraat +6 te Kortrijk. Aangezien de stad reeds verschillende maanden bezig was met

de plannen voor de inrichtings- en verfraaiingswerken van het pand, werd er overeengekomen

dat deze werken verder door de stad als deelnemende partnerorganisatie van de Werkwinkel

Kortrijk zouden gebeuren. De werken voor een maximumbedrag van €450.000 worden dan

achteraf door de VDAB terugbetaald. Hiervoor werd door de directie Communicatie en Recht

een ontwerp van overeenkomst tussen de stad en de VDAB opgemaakt, dat door de VDAB

werd goedgekeurd.

Conform artikel 43, §2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om deze overeenkomst tussen de stad en de VDAB, goed te keuren.

Budget:

De door de stad uitgevoerde werken worden door de stad voorgeschoten en worden daarna

terugbetaald door de VDAB. Maximum €450.000.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de overeenkomst tussen stad Kortrijk en de VDAB met betrekking tot de

uitvoering en terugbetaling van werken uit te voeren in het pand gelegen Lekkerbeetstraat 5-7

te Korrtijk, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"Artikel 1:

De VDAB huurt aan de N.V. DESPRIET GEBROEDERS een kantoorgebouw gelegen

Lekkerbeetstraat 5/7 te Kortrijk, kadastraal gekend Kortrijk, 3 de afdeling, sectie H, nr.

1508/K en de helft van de grond met een garage gelegen Vlamingenstraat +6 te Kortrijk,

kadastraal gekend Kortrijk, 3 de afdeling, sectie H, nr. 1378/D en dit met een huurovereenkomst

d.d. ....................

Dit pand zal dienen voor het onderbrengen van diverse diensten gegroepeerd binnen de

Werkwinkel (VDAB, PWA, Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, GTB West-Vlaanderen en VZW

Mentor) en of diensten met een gelijkaardige missie en doelstelling.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p34/126


Artikel 2:

De stad zal als deelnemend partnerorganisatie van de Werkwinkel Kortrijk optreden als

bouwheer voor de inrichting- en verfraaiingwerken in het hierboven beschreven pand gelegen

in de Lekkerbeetstraat 5/7 te Kortrijk, zoals omschreven in artikel 4 en dit voor een maximum

bedrag van 450.000 euro dat door de VDAB zal terugbetaald worden zoals voorzien in artikel 8

van deze overeenkomst.

De stad is niet bevoegd om werken en/of aanverwante prestaties goed te keuren waardoor de

totale kostprijs van het inrichtingsproject de 450.000 euro zal overschrijden.

Artikel 3:

De stad zal de dossiers betreffende de inrichting- en verfraaiingwerken opmaken, publiceren

en uitvoeren rekening houdend met de bepalingen van de wet van 24/12/93 en haar

uitvoeringsbesluiten betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, het ARAB, het AREI, de codex en het KB van

25/01/2001 inzake veiligheidscoördinatie.

Artikel 4:

De volgende werken zijn tussen de VDAB en de stad afgesproken en zullen waar nodig in

onderling overleg nog verder verfijnd worden:

De stad zal, binnen de in artikel 2 bepaalde som van €450.000, instaan voor:

1.De voorbereiding en opmaak van de aanbestedingsdocumenten, het organiseren

van de aanbestedingen, het nazicht van de inschrijvingen en het opstellen van het

aanbestedingsverslag en het gunnen van de opdracht na overleg met de projectleider van de

VDAB;

2.Het leiden van de werfvergaderingen, het opmaken van de werfverslagen en het uitoefenen

van een regelmatige controle tijdens de uitvoering van de werken;

3.Inrichting- en verfraaiingwerken gelijkvloers en 1 ste verdieping en dit conform de plannen

opgemaakt door de directie Facility d.d. 11/05/2011 (dossiernummer 2011/237) die aan deze

overeenkomst zullen aangehecht worden om er verder blijvend deel van uit te maken;

4.HVAC - ventilatie voor de achterste ruimten van het gelijkvloers en dit conform de plannen

opgemaakt door de directie Facility d.d. 11/05/2011 die aan deze overeenkomst zullen

aangehecht worden om er verder blijvend deel van uit te maken;

5.Informatie- en communicatietechnologie, meer specifiek databekabeling, algemene

netwerkapparatuur, verbinding met het stadsnetwerk en specifieke server- en

uitrustingsapparatuur voor de stadsmedewerkers in de werkwinkel Kortrijk;

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p35/126


6.Inrichting- en verfraaiingwerken 2 de verdieping en actieruimte;

7.De algemene leiding en controle op de werken;

8.De coördinatie van alle studies en de coördinatie tijdens de uitvoering hiervan.

De VDAB zal, binnen de in artikel 2 bepaalde som van €450.000, instaan voor:

1.De aankoop en plaatsing van los meubilair;

2.De organisatie en de uitvoering van de verhuis van de werkwinkel van de site Koning

Albertstraat 10-12-14 te Kortrijk naar de nieuwe site Lekkerbeetstraat 5-7 te Kortrijk en dit tegen

uiterlijk 31/03/2012.

Artikel 5:

De stad bezorgt een kopie van de aanbestedingsbescheiden, plannen, ramingen aan de VDAB

t.a.v. de verantwoordelijke projectleider gebouwen.

Artikel 6:

De stad zal tijdens de uitvoering van de werken en bij iedere werfvergadering bijgestaan worden

door de verantwoordelijke projectleider van de dienst gebouwen van de VDAB, zijnde de heer

P. VAN DE WALLE (02/506 15 27 - 0497/51 89 31 - philippe.vandewalle@vdab.be) en door

de coördinator van de werkwinkel Kortrijk, de heer S. TANGHE (056/26 67 76 - 0473/862 820 -

stijn.tanghe@kortrijk.be)

De projectleider van de VDAB staat in voor:

-het nemen van beslissingen in geval van discussies tussen de bouwheer/opdrachtgever (de

stad) en de uitvoerders (aannemers)

-het technisch en financieel adviseren van kostenterugbetaling aan de stad na voorlegging van

de nodige bewijsstukken en na goedkeuring van de uitgevoerde werken door VDAB

Artikel 7:

De stad zorgt ervoor dat de uitvoerende aannemers bij een Belgische

verzekeringsmaatschappij de nodige verzekeringen onderschrijven voor de hierna vermelde

risico's:

-De volledige schade aan het bouwwerk, materialen en constructie-elementen

-De kosten voor afbraak en ontruiming, ten gevolge van het ongeval aan het verzekerde

bouwwerk

-De burgerlijke aansprakelijkheid van derden ingevolge artikels BW 1382 tot 1386

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p36/126


-Burenhinder, zoals afgeleid uit artikel 544 van het Burgerlijk wetboek

Indien dit een eventuele meerkost zou betekenen in hoofde van de stad, dan zal dit ten laste

van het toegekende bedrag van €450.000 aangerekend worden.

Artikel 8:

De VDAB zal de in artikel 4 opgesomde werken, uitgevoerd door of in opdracht van de stad

terugbetalen binnen de vijftig kalenderdagen aan de stad na voorlegging van de nodige

bewijsstukken en dit conform de brief van de VDAB met referentie: 41/DS/11-001/3370 d.d.

15/04/2011 die aan deze overeenkomst zal aangehecht worden om er verder blijvend deel van

uit te maken en na goedkeuring van de uitgevoerde werken door de VDAB.

De volgende nodige bewijsstukken dienen aan de VDAB te worden voorgelegd ten aanzien van

de projectleider van de dienst gebouwen die de werken mee opvolgt:

-kopie van de schuldvordering van de aannemer

-kopie van de vorderingstaat der werken

-proces-verbaal van goedkeuring vorderingstaat opgemaakt door de stad

-kopie van de factuur van de aannemer

-kopie van het betalingsbewijs waaruit blijkt dat de Stad de betaling heeft uitgevoerd

De terugbetaling gebeurt via overschrijving van het verschuldigde bedrag op volgende rekening

BE 43 0910 0033 001 met referentie "Terugbetaling uitgevoerde werken Lekkerbeetstraat."

Artikel 8:

De VDAB verklaart de bepalingen van de gebruiksovereenkomst d.d. 7 mei 2003 voor het

huidige pand gelegen Koning Albertstraat 10/12/14 te Kortrijk verder na te leven tot de

huurovereenkomst tussen de stad en F.K.B.K. cv d.d. 17/02/2003 ophoudt te bestaan. Deze

huurovereenkomst loopt in principe ten einde op 31/03/2012. Wanneer er vroeger een einde

komt aan deze huurovereenkomst zal de stad, de VDAB hiervan onverwijld op de hoogte

brengen."

9 Kosteloze overname van grond gelegen te Bellegem (Volksberg) - Groenhof -

Groenweg om in te lijven in het openbaar domein.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p37/126


Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 10-200153

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tatiana Simoens

Email: Tatiana.Simoens@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 87

Samenvatting:

Het betreft de kosteloze overname van gronden bestemd om in te lijven in het openbaar

domein, gelegen in de Groenweg - Groenhof, nabij de wijk Volksberg, jegens de sociale

huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard en Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij

en dit om deze gronden in te lijven in het openbaar domein. De akte overdracht onroerende

goederen werd door het aankoopcomité verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de

gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid dd.

1 juni 2011. Er wordt gevraagd om deze akte kosteloze grondafstand goed te keuren.

Beschrijving:

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard richtte op 26 april 2010 een schrijven naar

het stadsbestuur met de vraag over te gaan tot de kosteloze overname van gronden gelegen

in de Groenweg en Groenhof, nabij de wijk Volksberg. Verder dient er, aansluitend, ook

een stuk grond kosteloos overgenomen te worden jegens de Zuid-West-Vlaamse sociale

huisvestingsmaatschappij. Het betreft gronden waarop conform artikel 65 van de Vlaamse

wooncode (gesubsidieerde) infrastructuurwerken werden uitgevoerd. Bij toepassing van artikel

65 van de Vlaamse Wooncode kan een sociale bouwmaatschappij subsidiëring verkrijgen voor

de infrastructuurwerken aan de woonomgeving, mits zij er zich toe verbindt de uit te rusten

gronden over te dragen naar het gemeentelijk openbaar domein.

Op het opmetingsplan d.d. 15 december 2009, opgemaakt door Landmeter-Expert

Johan Deneve, worden de gronden voor kosteloze overname jegens beide sociale

huisvestingsmaatschappijen voorgesteld. Het betreft gronden met een oppervlakte van in totaal

28 a 63 ca, als volgt verdeeld over de verschillende huisvestingsmaatschappijen:

- lot 1: 57 ca te nemen uit een perceel, kadastraal gekend: 11e afdeling, sectie C,

nummer 895 T, jegens de Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij;

- lot 2: 28 a 06 ca te nemen uit een perceel, kadastraal gekend: 11e afdeling sectie C,

nummer 895 N 2 en 895 V, jegens de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.

De directie Mobiliteit en Infrastructuur verleende gunstig advies. De directie leefmilieu

kan nog geen gunstig advies in dit dossier geven daar de groenaanleg nog niet voorlopig

opgeleverd werd. Maar artikel 30 van het besluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse

Regering houdende de procedure voor planning, vaststelling en goedkeuring van de

uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten

en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten ( BS

13.11.2008) voorziet dat de overname binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering

van de weg-en rioleringswerkzaamheden naar het gemeentelijk openbaar domein dient

te gebeuren. Indien dit niet het geval is kan de VMSW de subsidie die aan de sociale

huisvestingsmaatschappij verleend werd, voor de realisatie van infrastructuur op de over

te dragen gronden, terugvorderen. Daarom werd er geopteerd om de akte van overdracht

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p38/126


van onroerende goederen uitzonderlijk reeds te laten verlijden, maar een extra clausule

te voorzien. Deze extra clausule verplicht de sociale bouwmaatschappijen ertoe om de

aangelegde groenaanleg tot drie jaar na de voorlopige oplevering te onderhouden. De

sociale bouwmaatschappen verbinden er zich toe om bij de definitieve oplevering van de

groenaanleg een goed onderhouden en volledig dichtgegroeide groenaanleg op te leveren.

Op basis van het opmetingsplan d.d. 15 december 2009, goedgekeurd door de directie

'mobiliteit en infrastructuur', werd de akte overdracht onroerende goederen verleden door

het aankoopcomité op 1 juni 2011 en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de

gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid.

Het betreft de overname van in totaal 28 a 63 ca gelegen te Groenweg/Groenhof, kadastraal

gekend als:

- lot 1: 57 ca te nemen uit een perceel, kadastraal gekend: 11e afdeling, sectie C,

nummer 895 T, jegens de Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij;

- lot 2: 28 a 06 ca te nemen uit een perceel, kadastraal gekend: 11e afdeling sectie C,

nummer 895 N 2 en 895 V, jegens de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.

Conform artikel 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om deze kosteloze grondafstand als daad van beschikking goed te keuren.

Budget:

geen uitgave en/of opbrenst. Kosteloze overname voor inlijving in het openbaar domein.

Advies van

Type

Leefmilieu

Ongunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de kosteloze overname van respectievelijk 28 a 06 ca en 57 ca grond

gelegen te Groenweg-Groenhof, nabij de wijk Volksberg te Bellegem-Kortrijk, jegens enerzijds

de CVBA Eigen Haard, met maatschappijke zetel te Kortrijkstraat 117 te Zwevegem, en

anderzijds de CVBA Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, gevestigd Damkaai

5 te Kortrijk, om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze gronden in te lijven in het

openbaar domein van de stad en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte overdracht

onroerende goederen verleden door het Aankoopcomité op 1 juni 2011 onder voorbehoud

van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de

toezichthoudende overheid, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"OVERDRACHT.

De overdragende partij draagt over tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de

overnemende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p39/126


1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

STAD KORTRIJK - 11 de afdeling (voorheen Bellegem)

A) door overdrager sub A/

Achtentwintig are zes centiare (28 a 06 ca) grond, gelegen nabij de Groenweg, te nemen uit

een perceel gekadastreerd sectie C nummer 895 N 2 en 895 V met een totale oppervlakte

volgens kadaster van zeventien are drieënnegentig centiare (17 a 93 ca) en achtenzeventig are

negen centiare (78 a 09 ca).

B) door overdrager sub B/

Zevenenvijftig centiare (57 ca) grond, gelegen nabij de Groenweg, gekadastreerd sectie C

nummer 895 T.

Zijnde de innemingen nummers 2 en 1 van het hierna vermeld plan.

Hierna genoemd "het goed".

2. - PLAN.

Het plan werd opgemaakt door de landmeter - expert Johan Deneve te Zwevegem op vijftien

december tweeduizend en negen.

Het plan wordt, na ondertekening "ne varietur" door partijen aan huidige akte gehecht om er één

geheel mee te vormen.

Het plan zal niet ter overschrijving worden aangeboden.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed A/ behoort toe aan overdragende partij "Eigen Haard" sub A om het verkregen te

hebben sedert meer dan dertig jaar jegens de consoorten Vanneste Alfred, Irena, Maria en

Julius bij akte verleden vóór de heer Hallin Ghyselen, commissaris bij het Aankoopcomité

te Kortrijk op vijf juli negentienhonderd zevenenzeventig, overgeschreven op het eerste

hypotheekkantoor te Kortrijk, op drie augustus negentienhonderd zevenenzeventig, boek 1070,

nummer 25.

Het goed B/ behoort toe aan de overdragende partij "Zuid-West Vlaamse Sociale

Huisvestingsmaatschappij" sub B om het verkregen te hebben jegens de cv "Eigen Haard"

bij akte verleden voor de instrumenterende ambtenaar op tien april tweeduizend en één,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op dertig april tweeduizend en één,

nummer 64 - T - 30/04/2001 -2921.

4. - GEBRUIK

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p40/126


De overdragende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve

vervreemd wordt voor vrij van gebruik. .

5. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werden volgende stedenbouwkundige attesten uitgereikt:

- op tien december tweeduizend en acht voor het uitbreiden van

uitrustingswerken op de wijk Volksberg III - Groenweg

- op negen september tweeduizend en negen voor het plaatsen van een

omheining

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in woongebied.

Het goed is gelegen in het BPA3 Nieuwstraat wijz. D goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse

Regering van acht oktober tweeduizend en één.

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of

6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordeningvan toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

6. - BODEMSANERING.

De overdragende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van drie februari tweeduizend

en tien en zeventien mei tweeduizend en tien van de Stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is

opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p41/126


De overdragende partij verklaart verder dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende het verkochte

goed; attesten waarvan de overnemende partij verklaart vóór het sluiten van onderhavige

overeenkomst kennis te hebben genomen.

De inhoud van de attesten, afgeleverd door de OVAM op drie maart tweeduizend en tien en

negentien mei tweeduizend en tien luidt telkens als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet ."

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

overdracht van gronden werden nageleefd.

II. - DOEL VAN DE OVERDRACHT.

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de

overdracht van het Groenhof en de Groenweg in het openbaar domein.

III.- VOORWAARDEN.

1.- WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND

De overdragende partij vrijwaart de overnemende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of

andere hindernissen van welke aard ook.

Het goed wordt overgedragen voor vrij en onbelast van alle hypothecaire lasten, zowel in

hoofde van de overdragende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

Mocht het goed van dergelijke lasten niet vrij zijn, dan heeft de overnemende partij het recht de

vernietiging van deze akte aan te vragen.

2.- ERFDIENSTBAARHEDEN

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p42/126


De overnemende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en hij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op zijn kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3.- STAAT VAN DE GOEDEREN - OPPERVLAKTE - INHOUD

Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de

oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste

van de overnemende partij.

4.- GROENAANLEG

De groenaanleg begrepen in huidige overdracht is nog niet voorlopig opgeleverd.

De overdragende partij blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud van de

groenaanleg tot drie jaar na de voorlopige oplevering.

De overdragende partij dient derhalve bij de definitieve oplevering een goed onderhouden en

volledig dichtgegroeide groenaanleg op te leveren die niet enkel bestaat uit jonge beplanting.

IV. BEWONING - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

De overnemende partij zal de volle eigendom en het genot van het goed hebben vanaf heden.

Hij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking

hebben op het overgedragen goed te zijnen laste nemen vanaf één januari aanstaande.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de overdragende partij de volledige onroerende

voorheffing zal dragen en betalen met betrekking tot het overgedragen goed voor wat betreft

het lopend jaar, en dat hij zich ervan zal onthouden er teruggave van te vragen, om welke reden

ook.

V.- WETTELIJKE VERMELDINGEN

1. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de overdragende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p43/126


"Iedere belastingplichtige, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek

vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de

akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn

hoedanigheid van belastingplichtige kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 12.500 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaren de verschijners enerzijds, vermeld hierboven, de hoedanigheid van

B.T.W.-plichtige te hebben en de ermee verband houdende aangiften in te dienen

- cvba Eigen Haard op het 4 de controlekantoor van de B.T.W te Kortrijk onder nummer

405.412.092.

- cvba Zuid-Westvlaamse sociale Huisvestingsmaatschappij op het 2 de controlekantoor van de

B.T.W. te Kortrijk onder nummer 405.336.175.

2. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

3. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de

overdragende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds

één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers

waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één

betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

VI.- PRIJS.

De overdracht wordt toegestaan en aanvaard zonder beding van prijs, overeenkomstig de

decretale verplichtingen opgelegd in het kader van de sociale huisvesting.

VII. - SLOTBEPALINGEN

1.-KOSTEN.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p44/126


Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de overnemende partij.

2.- ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De overdragende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3.- WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke

adressen.

4.- IDENTIFICATIE

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen te hebben geïdentificeerd

aan de hand van hun identiteitskaart.

5.- VERKLARING PRO FISCO

De overnemende partij verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161, 2°van

het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

6.- VERKLARINGEN

De overdragende partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van

faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te

hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

De partijen bevestigen tevens dat de instrumenterende ambtenaar hen naar behoren heeft

ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte."

10 Kosteloze overname van grond gelegen te Kortrijk - Wolvendreef om in te lijven

in het openbaar domein.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 10-202840

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tatiana Simoens

Email: Tatiana.Simoens@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 87

Samenvatting:

Het betreft de kosteloze overname van gronden bestemd om in te lijven in het openbaar

domein, gelegen in de Wolvendreef te Kortrijk, jegens de vennootschap onder Panamees

recht "Cocker Investors INC", de heer Neirynck Philippe, mevrouw Neirynck Sandrine en de

heer Neirynck Cedric. De akte overdracht onroerende goederen werd door het Aankoopcomité

verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p45/126


of vernietiging door de toezichthoudende overheid op 01.08.2011. Er wordt gevraagd om deze

akte kosteloze grondafstand goed te keuren.

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleende in de zitting van 18 juli 2007 vergunning

aan de heer Philippe Neirynck (namens de consoorten Neirynck en de vennootschap naar

Panamees recht "Cocker Investors Inc") voor de verkaveling van een terrein gelegen te Kortrijk,

Wolvendreef, met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, nr. 276 K.

In uitvoering van deze verkavelingsvergunning werd op 05 juni 2010 een overeenkomst

gesloten tussen enerzijds de heer Philippe Neirynck (optredend in eigen naam en als

gevolmachtigde van de heer Cedric Neirynck en als gevolmachtigde voor de vennootschap

onder Panamees recht "Cocker Investors INC") en mevrouw Sandrine Neirynck en anderzijds

de stad tot regeling van de uitvoering en betaling van de opgelegde infrastructuur en het

verschaffen van een passende financiële waarborg.

Verder werd op 05 juni 2010 een eenzijdige verbintenis ondertekend door de heer Philippe

Neirynck (optredend in eigen naam en als gevolmachtigde van de heer Cedric Neirynck en

als gevolmachtigde voor de vennootschap onder Panamees recht "Cocker Investors INC") en

mevrouw Sandrine Neirynck tot kosteloze afstand van de grond bestemd om in te lijven in het

openbaar domein, het betreft hier in het bijzonder een gedeelte van de bestaande openbare

wegenis.

In de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2010 werd akte

genomen van de overeenkomst dd. 05 juni 2010 tussen enerzijds de heer Philippe Neirynck

(optredend in eigen naam en als gevolmachtigde van de heer Cedric Neirynck en als

gevolmachtigde voor de vennootschap onder Panamees recht "Cocker Investors INC") en

mevrouw Sandrine Neirynck en anderzijds de stad Kortrijk en werd vastgesteld dat de nodige

financiële waarborg gesteld werd door de consoorten Neirynck en de vennootschap onder

Panamees recht "Cocker Ivestors INC" (onder de vorm van een geblokkeerde rekening bij de

NV ING BELGIË dd. 08/06/2010). Op 24/06/2010 werd een nieuwe financiële waarborg enkel

op naam van de Philippe Neirynck (eveneens onder de vorm van een geblokkeerde rekening)

gesteld.

In de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 juli 2010 werd akte

genomen van een nieuwe financiële waarborg, enkel op naam van de heer Philippe Neirynck.

Op het opmetingsplan dd. 29 september 2010, opgemaakt door landmeter Luc

Callens,gevestigd te Minister Liebaertlaan 31 te 8500 Kortrijk, werd de grond voor kosteloze

overname voorgesteld. Dit opmetingsplan werd negatief geadviseerd door de directie Mobiliteit

en Infrastructuur, daar de eigenaars ook de strook tussen de rijweg en de haag dienden over

te dragen. Het opmetingsplan werd dd. 21.10.2011 aan deze opmerking aangepast. Het betreft

een grond met een oppervlakte van 02 a 12 ca te nemen uit een perceel, kadastraal gekend 1e

afdeling, sectie E, nr. 276 K.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p46/126


De directies 'mobiliteit en infrastructuur' en 'leefmilieu' verleenden gunstig advies betreffende

het opmetingsplan dd. 29 september 2010 met aanpassing dd. 21.10.2010 en de kosteloze

grondoverdracht naar de stad.

Op basis van het opmetingsplan dd. 29 september 2010 met aanpassing dd. 21.10.2010,

goedgekeurd door de directies 'mobiliteit en infrastructuur' en 'leefmilieu', werd de akte

overdracht onroerende goederen verleden door het Aankoopcomité op 1 augustus 2011 en

dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of

-vernietiging door de toezichthoudende overheid. Het betreft de overname van 02 a 12 ca,

gelegen te Wolvendreef KORTRIJK, deel van het kadastraal perceel 1e afdeling Sectie E, nr.

276K.

Conform artikel 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om deze kosteloze grondafstand als daad van beschikking goed te keuren.

Budget:

geen uitgave en/of opbrengst. Kosteloze overname voor inlijving in het openbaar domein.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Leefmilieu

Gunstig

Leefmilieu

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Ongunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de kosteloze overname van 02 a 12 ca grond gelegen te Kortrijk in de

Wolvendreef, jegens de vennootschap onder Panamees recht "Cocker Investors INC", de heer

Neirynck Philippe, mevrouw Neirynck Sandrine en de heer Neirynck Cedric om reden van

openbaar nut, meer bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad en

dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte overdracht onroerende goederen verleden

door het Aankoopcomité op 01 augustus 2011 onder voorbehoud van goedkeuring door de

gemeenteraad en van niet-schorsing en/of-vernietiging door de toezichthoudende overheid,

waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"OVERDRACHT.

De overdragende partij draagt over tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de

overnemende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

STAD KORTRIJK - 1 ste afdeling

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p47/126


Twee are twaalf centiare (2 a 12 ca) grond, gelegen Wolvendreef, te nemen uit een perceel

gekadastreerd of gekadastreerd geweest als bouwgrond, sectie E nummer 276 V met een

totale oppervlakte volgens kadaster van drieëndertig are zevenentwintig centiare (33 a 27 ca).

Zijnde de inneming in blauwe kleur, genoemd lot 2, van het hierna vermeld plan.

Hierna genoemd "het goed".

2. - PLAN.

Het plan werd opgemaakt door landmeter - schatter Luc Callens te Kortrijk op negenentwintig

september tweeduizend en tien en gewijzigd op éénentwintig oktober tweeduizend en tien met

plannummer A3.K.187.10.

Partijen verklaren een exemplaar van dit plan in hun bezit te hebben.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoorde sedert meer dan dertig jaar toe aan mevrouw De Coene Marie Anne om

het verkregen te hebben bij akte verleden vóór notaris Charles Ide te Kortrijk op dertig juli

negentienhonderd zevenendertig.

Mevrouw De Coene heeft 97/100 ste in blote eigendom ingebracht in de vennootschap naar

Panamees recht "Cocker Investors Inc", met voorbehoud van vruchtgebruik, bij akte verleden

voor notaris André van der Vorst te Brussel op twintig maart negentienhonderd éénennegentig,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op drie april negentienhonderd

éénennegentig, boek 2612, nummer 15.

Mevrouw De Coene Marie Anne is overleden op zeven juli tweeduizend en zes. Haar

nalatenschap is vervallen aan 4 kinderen Neirynck Lucien, Christine, Pierre en Philippe

ingevolge haar eigenhandig testament van achtentwintig november negentienhonderd

tweeënnegentig, neergelegd voor notaris Bernard Boes te Kortrijk op dertien oktober

tweeduizend en zes.

De consoorten Neirynck Christine en Pierre hebben hun rechten afgestaan aan de heren

Neirynck Lucien en Philippe bij akte verleden voor notaris Bernard Boes te Kortrijk op twaalf

september tweeduizend en zeven, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk

op achtentwintig september tweeduizend en zeven met nummer 64 - T - 28/09/2007 - 8099.

De heer Neirynck Lucien is overleden op dertig maart tweeduizend en acht. Zijn nalatenschap is

vervallen aan zijn 2 kinderen Neirynck Sandrine en Cedric ieder voor de helft begrijpende 6/400

ste in volle eigendom.

4. - GEBRUIK

De overdragende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve

vervreemd wordt voor vrij van gebruik.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p48/126


5. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd nog geen nog geldend stedenbouwkundig attest afgeleverd.

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in woonpark.

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Regionaalstedelijk

Gebied Kortrijk", goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering van twintig januari

tweeduizend en zes.

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of

6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordeningvan toepassing.

5. Voor het goed werd een verkavelingsvergunning uitgereikt op drie maart tweeduizend en

tien met nummer KOR 345.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de overdragende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

6. - BODEMSANERING.

De overdragende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van drieëntwintig

februari tweeduizend en elf van de Stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de

gemeentelijke inventaris van risicogronden.

De overnemende partij verklaart verder dat zij, als meest belanghebbende partij, en ter

ontlasting van de aanvraagverplichting van de overdragende partij, vóór het sluiten van

de huidige overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk

perceel betreffende het verkochte goed; attest waarvan zij vóór het sluiten van onderhavige

overeenkomst kennis heeft genomen.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p49/126


De inhoud van het attest, afgeleverd door de OVAM op vier februari tweeduizend en elf luidt als

volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

overdracht van gronden werden nageleefd.

II. - DOEL VAN DE OVERDRACHT.

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de

heraanleg van de Wolvendreef.

III.- VOORWAARDEN.

1.- WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND

De overdragende partij vrijwaart de overnemende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of

andere hindernissen van welke aard ook.

Het goed wordt overgedragen voor vrij en onbelast van alle hypothecaire lasten, zowel in

hoofde van de overdragende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

Mocht het goed van dergelijke lasten niet vrij zijn, dan heeft de overnemende partij het recht de

vernietiging van deze akte aan te vragen.

2.- ERFDIENSTBAARHEDEN

De overnemende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en hij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op zijn kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p50/126


Het goed is belast met de voetweg nummer 64 genaamd Wolvendreef.

De verkoper verklaart dat bij zijn weten er geen andere erfdienstbaarheden of verplichtingen

aangaande het bij deze verkochte goed bestaan dan deze die zouden kunnen voortspruiten uit

de hieronder aangehaalde bepalingen.

1) Dienaangaande wordt hier opgemerkt dat de akte verleden voor Notaris Georges Moulin, te

Brussel op 20 maart 1991 de volgende bedingen bevat, hierna letterlijk aangehaald :

"CONDITIONS SPECIALES

L'acte reçu par le notaire Charles Ide, à Kortrijk, en date du trente juillet mil neuf cent trentesept,

contient les conditions spéciales suivantes ici textuellement reprises:

Il est expressément convenu entre parties:

...

2. Que l'acquéreuse s'oblige à construire dans les deux ans des présentes sur le terrain par

elle acquis une construction genre cottage, qui devra s'édifier à une distance d'au moins cinq

mètres de la lisière interne des sentier n° 64 et 65, aucune construction en dur à l'exception

de piliers de clôture ne pouvant d'ériger à une distance moindre desdites lisières de façon

à respecter dans cette mesure les vues directes et obliques des voisins. La demoiselle

acquéreuse devra également respecter tous baux qui auraient été consentis sur la partie

comprise dans l'élargissement du sentier n° 65.

3. Afin de faciliter l'accès vers la propriété ci-vendue, la demoiselle acquéreuse aura la faculté,

si elle le juge apportun, d'élargir le sentier n° 65 de façon à en porter la largeur totale à sept

mètres, ce à compter du chemin n° 64 jusqu'à l'extrémité de sa propriété. La portion requise à

cet élargissement pourra être comprise sur la parcelle n° 277 attenante, propriété de la dame

venderesse, ce moyennant pour la demoiselle acquéreuse d'en supporter personnellement les

frais d'aménagement et d'entretien ainsi que l'indemnité de prisée au fermier sur la superficie

emprise.

Pour la perception des droits, les charges extraordinaires imposées à l'acquéreuse sont

évaluées à cent quarante francs.

La société sera subrogée aux droits et obligations de l'apporteur en ce qui concerne les

stipulations qui précèdent, pour autant qu'elles soient encore d'application.»

2) diegene vermeld in de akte verleden voor Notaris Bernard Boes, te Kortrijk op 12 september

2007 en alhier letterlijk overgenomen :

BIJZONDERE VOORWAARDEN

I. Partijen erkennen op de hoogte te zijn van de bijzondere voorwaarden opgenomen in de

aktes verleden voor notaris Charles Ide te Kortrijk op dertig juli negentienhonderd zeven en

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p51/126


dertig en zeventien juni negentienhonderd acht en veertig, deze opgenomen in de aktes

verleden voor notaris Jean De Witte op twee september negentienhonderd vier en zestig,

achttien augustus negentienhonderd negen zestig en twee en twintig april negentienhonderd vijf

en zeventig.

De respectieve overnemers worden volledig in de plaats gesteld van de respectieve

overdragers betreffende de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien, voor zover zij nog

niet achterhaald zijn.

II. Blijkens een akte verleden voor ondergetekende notaris Boes, vervangende notaris Jean De

Witte, op drie en twintig juni negentienhonderd zes en tachtig, overgeschreven op het eerste

hypotheekkantoor te Kortrijk op acht juli daarna, boek 1075, nummer 2, werd ten laste van

ondermeer voorschreven goed gelegen te Kortrijk, Wolvendreef 24, een erfdienstbaarheid van

doorgang en uitweg naar en van de Wolvendreef gevestigd."

3.- STAAT VAN DE GOEDEREN - OPPERVLAKTE - INHOUD

Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de

oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste

van de overnemende partij.

De overdragende partij vrijwaart de overnemende partij voor eventuele verborgen gebreken.

IV. - BEWONING - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

De overnemende partij zal de volle eigendom en het genot van het goed hebben vanaf heden.

Hij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking

hebben op het overgedragen goed te zijnen laste nemen vanaf één januari aanstaande.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de overdragende partij de volledige onroerende

voorheffing zal dragen en betalen met betrekking tot het overgedragen goed voor wat betreft

het lopend jaar, en dat hij zich ervan zal onthouden er teruggave van te vragen, om welke reden

ook.

V.- WETTELIJKE VERMELDINGEN

1. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de overdragende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p52/126


Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek

vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de

akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn

hoedanigheid van belastingplichtige kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 12.500 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag werd door de personen, vermeld hierboven onder "Enerzijds", verklaard dat

niemand de hoedanigheid heeft van B.T.W.-belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid

gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit van vier maart negentienhonderd drieënnegentig,

geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het stelsel van de belasting over de

toegevoegde waarde in de periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte

voorafgaat en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn

activiteit de hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

2. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

3. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de

overdragende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds

één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers

waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één

betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

VI.- PRIJS.

De overdracht wordt toegestaan en aanvaard, onder voorbehoud van goedkeuring door de

gemeenteraad en van niet-schorsing of niet-vernietiging door de toeziende overheid,zonder

beding van prijs, overeenkomstig en in uitvoering van de eenzijdige verbintenis opgemaakt

door de overdragende partij op vijf juni tweeduizend en tien.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p53/126


VII. - SLOTBEPALINGEN

1.-KOSTEN.

Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de overdragende partij overeenkomstig de

eenzijdige verbintenis opgemaakt door de overdragende partij op vijf juni tweeduizend en tien.

2.- ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De overdragende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3.- WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke

adressen.

4.- WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende

ambtenaar dat de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum en de woonplaats van

de partijen -natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het

Rijksregister.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen te hebben geïdentificeerd

aan de hand van hun identiteitskaart.

5.- VERKLARING PRO FISCO

De overnemende partij verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161, 2°van

het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

6.- VERKLARINGEN

De overdragende partij verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van

faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te

hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

De overdragende partij bevestigt tevens dat de instrumenterende ambtenaar hem naar behoren

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte."

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p54/126


11 Ingebruikneming van een voetbalterrein gelegen te Diksmuidekaai Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-243741

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tatiana Simoens

Email: Tatiana.Simoens@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 87

Samenvatting:

De stad heeft grote nood aan bijkomende voetbalterreinen om die ter beschikking te

kunnen stellen van allerlei verenigingen. Vertrekkende vanuit dat gegeven wordt er ook

naar gestreefd om voetbalvelden van schoolgemeenschappen te kunnen aanwenden op

momenten dat de school zelf er geen gebruik van maakt. In die optiek wordt een ontwerp van

gebruiksovereenkomst, te sluiten met de VZW DPSA (Sint-Amandscollege) , ter goedkeuring

voorgelegd.

Beschrijving:

De stad heeft grote nood aan bijkomende voetbalterreinen om die ter beschikking te kunnen

stellen van allerlei verenigingen. Vertrekkende vanuit dat gegeven wordt er ook naar gestreefd

om voetbalterreinen van schoolgemeenschappen te kunnen aanwenden op momenten dat de

school er zelf geen gebruik van maakt. In die optiek werd tot een overeenkomst gekomen met

de VZW DPSA ( Sint-Amandscollege), tot gebruik van het voetbalterrein, Diksmuidekaai 6 te

Kortrijk.

De belangrijkse punten van de overeenkomst zijn de volgende:

- van het terrein zal gebruik mogen gemaakt worden voor enkel en alleen voetbalactiviteiten en

dit op basis van een voetbalkalender die jaarlijks wordt voorgelegd door de directie Sport en die

goed te keuren is door de VZW DPSA (Sint-Amandscollege),

- de duur van de overeenkomst is 9 jaar maar beide partijen kunnen ze jaarlijks opzeggen,

- de stad verbindt er zich toe om het terrein te onderhouden (grasmaaien) en te voorzien van

belijning, hoekschopvlaggen e.d. (soort vergoeding in natura voor het gebruik).

Op uitdrukkelijk verzoek van de vzw DPSA werd in artikel 4 eigenhandig het woord 'niet'

toegevoegd; dit om te benadrukken dat de stad geen eigen infrastructuur mag realiseren.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

overeenkomst goed te keuren.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van gebruiksovereenkomst, te sluiten met de

VZW DPSA (Sint-Amandscollege), luidend als volgt (inhoudelijk gedeelte)

"WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p55/126


De eigenaar geeft in gebruik aan de gebruiker, die aanvaardt, het terrein

gelegen Diksmuidekaai 6, 8500 KORTRIJK en dit conform navolgende modaliteiten.

Artikel 2 - BESTEMMING

Voormeld terrein wordt aan de gebruiker kosteloos in gebruik gegeven met als exclusief

doel het gebruik ervan voor voetbalactiviteiten conform de door de gebruiker voorgelegde

voetbalkalender, die jaarlijks in functie van het gebruik dient goedgekeurd te worden door

de eigenaar. In hoofde van de gebruiker gebeurt het gebruik om reden van openbaar nut en

meer bepaald teneinde dit terrein tijdens de in de voetbalkalender vastgelegde momenten

(de gebruiksperiode beperkt zich hiertoe) toe te voegen aan het geheel van zijn velden die ter

beschikking gesteld worden van verenigingen in functie van voetbalactiviteiten. De eigenaar

heeft verder het onbelemmerd gebruik van het terrein buiten voormelde gebruiksperiode.

Het is de gebruiker verboden om de bestemming van het gebruikte terrein te veranderen zonder

voorafgaande en schriftelijke instemming van de eigenaar.

Artikel 3 - DUUR

De eigenaar staat met ingang van heden het gebruik toe aan de gebruiker voor de duur van

negen jaar, behoudens mogelijkheid voor elk van de partijen om de overeenkomst jaarlijks op te

zeggen. Deze opzeg zal gedaan worden met aangetekende brief, gericht aan de andere partij,

minstens drie maanden voor het verstrijken van het lopende gebruiksjaar.

Artikel 4 - GEBRUIKSAFSPRAKEN

Het is de gebruiker niet toegelaten om in overleg met de eigenaar en met respect voor de

stedenbouwregelgeving op het terrein op eigen kosten navolgende infrastructuur te realiseren:

............................................................................................................................

Ter compensatie van het kosteloos gebruik dat de gebruiker mag maken van het terrein staat

hij wekelijks in voor het onderhoud van het terrein (grasmaaien) en hij zorgt ook voor de

aanwezigheid van belijning, bezetting en hoekschopvlaggen.

Artikel 5 - VERZEKERINGEN

De gebruiker verbindt er zich toe om alle nodige verzekeringen af te sluiten, ten einde zijn

aansprakelijkheid als gebruiker in te dekken.

Artikel 6 - ALGEMEEN

Deze overeenkomst wordt wat de gebruiker betreft gesloten onder de opschortende

voorwaarde van goedkeuring ervan door de gemeenteraad en het uitblijven van

bezwaren vanwege de toezichthoudende overheid binnen de termijnen vastgelegd in het

gemeentedecreet.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p56/126


Aldus opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren , op..................................................... ,

waarvan elke partij erkent een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen."

12 Ingebruikneming van een voetbalterrein gelegen te Don Boscolaan Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-243745

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Yves Vanneste

Email: Yves.Vanneste@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 60

Samenvatting:

De stad heeft grote nood aan bijkomende voetbalterreinen om die ter beschikking te

kunnen stellen van allerlei verenigingen. Vertrekkende vanuit dat gegeven wordt er ook

naar gestreefd om voetbalvelden van schoolgemeenschappen te kunnen aanwenden op

momenten dat de school zelf er geen gebruik van maakt. In die optiek wordt een ontwerp van

gebruiksovereenkomst, te sluiten met de VZW DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM, ter

goedkeuring voorgelegd.

Beschrijving:

De stad heeft grote nood aan bijkomende voetbalterreinen om die ter beschikking te kunnen

stellen van allerlei verenigingen. Vertrekkende vanuit dat gegeven wordt er ook naar gestreefd

om voetbalterreinen van schoolgemeenschappen te kunnen aanwenden op momenten dat

de school er zelf geen gebruik van maakt. In die optiek werd tot een overeenkomst gekomen

met de VZW DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM, tot gebruik van het voetbalterrein, Don

Boscolaan 30 te Kortrijk.

De belangrijkste punten van de gebruiksovereenkomst zijn de volgende:

- van het terrein zal gebruik mogen gemaakt worden voor enkel en alleen voetbalactiviteiten en

dit op basis van een voetbalkalender die jaarlijks wordt voorgelegd door de directie Sport en die

goed te keuren is door de VZW DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM,

- de duur van de overeenkomst is 9 jaar maar beide partijen kunnen ze jaarlijks opzeggen,

- de stad verbindt er zich toe om het terrein te onderhouden (grasmaaien) en te voorzien van

belijning, hoekschopvlaggen e.d. (soort vergoeding in natura voor het gebruik).

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

overeenkomst goed te keuren.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van gebruiksovereenkomst, te sluiten met de

VZW DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM, luidend als volgt (inhoudelijk gedeelte)

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p57/126


"WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De eigenaar geeft in gebruik aan de gebruiker, die aanvaardt, het terrein gelegen Don

Boscolaan 30, 8500 KORTRIJK en dit conform navolgende modaliteiten.

Artikel 2 - BESTEMMING

Voormeld terrein wordt aan de gebruiker kosteloos in gebruik gegeven met als exclusief

doel het gebruik ervan voor voetbalactiviteiten conform de door de gebruiker voorgelegde

voetbalkalender, die jaarlijks in functie van het gebruik dient goedgekeurd te worden door

de eigenaar. In hoofde van de gebruiker gebeurt het gebruik om reden van openbaar nut en

meer bepaald teneinde dit terrein tijdens de in de voetbalkalender vastgelegde momenten

(de gebruiksperiode beperkt zich hiertoe) toe te voegen aan het geheel van zijn velden die ter

beschikking gesteld worden van verenigingen in functie van voetbalactiviteiten. De eigenaar

heeft verder het onbelemmerd gebruik van het terrein buiten voormelde gebruiksperiode.

Het is de gebruiker verboden om de bestemming van het gebruikte terrein te veranderen zonder

voorafgaande en schriftelijke instemming van de eigenaar.

Artikel 3 - DUUR

De eigenaar staat met ingang van heden het gebruik toe aan de gebruiker voor de duur van

negen jaar, behoudens mogelijkheid voor elk van de partijen om de overeenkomst jaarlijks op te

zeggen. Deze opzeg zal gedaan worden met aangetekende brief, gericht aan de andere partij,

minstens drie maanden voor het verstrijken van het lopende gebruiksjaar.

Artikel 4 - GEBRUIKSAFSPRAKEN

Het is de gebruiker toegelaten om in overleg met de eigenaar en met respect voor de

stedenbouwregelgeving op het terrein op eigen kosten navolgende infrastructuur te realiseren:

............................................................................................................................

Ter compensatie van het kosteloos gebruik dat de gebruiker mag maken van het terrein staat

hij wekelijks in voor het onderhoud van het terrein (grasmaaien) en hij zorgt ook voor de

aanwezigheid van belijning, bezetting en hoekschopvlaggen.

Artikel 5 - VERZEKERINGEN

De gebruiker verbindt er zich toe om alle nodige verzekeringen af te sluiten, ten einde zijn

aansprakelijkheid als gebruiker in te dekken.

Artikel 6 - ALGEMEEN

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p58/126


Deze overeenkomst wordt wat de gebruiker betreft gesloten onder de opschortende

voorwaarde van goedkeuring ervan door de gemeenteraad en het uitblijven van

bezwaren vanwege de toezichthoudende overheid binnen de termijnen vastgelegd in het

gemeentedecreet.

Aldus opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren , op..................................................... ,

waarvan elke partij erkent een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen."

13 Aanpassing subsidiereglement ondersteuning straat-, buurt- en dorpsfeesten.

Commissie 1 - Dossier: 11-243850

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Jan Balcaen

Email: Jan.Balcaen@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 07

Samenvatting:

In april 2008 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de subsidiëring van straat-,

buurt- en dorpsfeesten. Dit reglement kwam tot stand in overleg tussen de dienst evenementen,

de cel socio-cultureel verenigingswerk en de werkgroep gebiedswerking. Het reglement

stipuleert dat het max. bedrag van de subsidie 2.000 euro is. Met de aanpassing van het

reglement willen we het max. bedrag optrekken tot 3.000 euro zodat de mogelijkheid bestaat

om de subsidie aan de grotere buurt-en dorpsfeesten te verhogen. Deze verhoging van

het max. bedrag met 50% ligt in de lijn van de recente verhoging van de subsidies aan het

verenigingsleven.

Beschrijving:

In april 2008 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de subsidiëring van straat-,

buurt- en dorpsfeesten. Dit reglement kwam tot stand in overleg tussen de dienst evenementen,

de cel socio-cultureel verenigingswerk en de werkgroep gebiedswerking. Na evaluatie van

het reglement in de beoordelingscommissie en in het college van 24 augustus 2011 willen

we het max. bedrag van de subsidie vanaf 2012 verhogen tot 3.000 euro. Nu is dat 2.000

euro. Op deze manier krijgen we de mogelijkheid om de grotere buurt- en dorpsfeesten in

de deelgemeenten beter te honoreren. Deze verhoging van het max. subsidiebedrag ligt in

dezelfde lijn als de recente verhoging van de subsidies aan het verenigingsleven (+ 50 %) en

toont dat het stadsbestuur het particulier en vrijwilligersinitiatief heel belangrijk vindt in Kortrijk.

Het aanpassen van het maximale subsidiebedrag kan zonder een verhoging van het voorziene

budget op het begrotingsartikel van deze subsidie.

Evaluatie 2010:

De doelstelling van het reglement 'ondersteunen en stimuleren van straat-, buurt- en

dorpsfeesten over het hele grondgebied wordt gehaald. In 2010 maakten 79 initiatiefnemers

van deze subsidie gebruik. Er werd in het totaal 29.725 euro uitbetaald.

Euro per deelgemeente:

Aalbeke 2600 euro

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p59/126


Bellegem 4450 euro

Bissegem 3825 euro

Heule (en Sente) 4150 euro

Kooigem 3350 euro

Marke

3950 euro

Rollegem 2200 euro

Kortrijk

5100 euro

Globaal gezien is de spreiding over de deelgebieden goed. In elke deelgemeente en in de stad

zijn er initiatieven die gebruik maken van deze subsidie. Het aantal initiatieven per deelgebied

staat grosso modo in verhouding tot de grootte van het gebied.

Aalbeke 3

Bellegem 8

Bissegem 8

Heule 12

Kooigem 3

Marke 9

Rollegem 3

Kortrijk 32

Bij de toekenning van de subsidies gebruikt de commissie richtcijfers waarbij gelijkaardige

initiatieven op een gelijkaardige manier worden betoelaagd.

- straatfeesten 100 euro

- grotere straatfeesten 150 euro

- buurtfeesten 400 à 750 euro

- grotere buurtfeesten en dorpsfeesten 1000 à 2000 euro

- kerstmarkten en kerstanimatie 500 euro

De concrete bedragen hangen o.a. ook af van het voorgestelde programma en de begroting.

Iedere deelgemeente heeft nu zijn eigen dorpsfeest. Die organisatoren ontvangen 2000 euro

subsidie.

Het voorziene budget op de begroting volstaat ruimschoots.

goede punten:

- de samenstelling van de commissie met vertegenwoordigers uit de verschillende

vrijetijdsdirecties zorgt ervoor dat we een brede kijk krijgen op de projecten en

vermijdt dat men subsidie krijgt uit verschillende stedelijke potjes;

- de vastgelegde criteria lijken de goede criteria te zijn;

- aanvraagprocedure zit goed, de mensen vinden vlot hun weg tot de toelage;

- aanvraag via mail en website lukt ook vrij goed.

werkpunten:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p60/126


- met een nog betere bekendmaking reglement kunnen we het aantal straat-, buurt- en

dorpsfeesten nog opdrijven;

- sneller uitbetalen is aangewezen.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

begroting 2011 - artikelnummer 762/332-02 - actiepunt 3.8.6: 49.250 euro

De gemeenteraad wordt verzocht om:

het subsidiereglement ondersteuning straat-, buurt- en dorpsfeesten als volgt aan te passen:

artikel 4: Het subsidiebedrag voor buurtfeesten of dorpsfeesten is vastgesteld op maximaal

3000 euro en is bedoeld om een aantal basisorganisatiekosten te helpen dragen.

Het aangepaste reglement ondersteuning straat-, buurt- en dorpsfeesten waarvan de

gecoördineerde tekst als volgt luidt, goed te keuren en vanaf 1 januari 2012 toe te passen:

Reglement ondersteuning straat-, buurt - en dorpsfeesten Kortrijk

Artikel 1: beleidskader

Het meerjarenplan hecht veel belang aan een verbetering van het woonklimaat en het

gemeenschapsgevoel. Straatfeesten, buurtfeesten en dorpsfeesten zijn daar een belangrijk

gegeven in. Ze bevorderen de ontmoeting en de gemeenschapszin. Daarom wil de stad een

specifiek subsidiesysteem invoeren voor de ondersteuning van deze activiteiten in Kortrijk. Dit

reglement bepaalt de criteria en modaliteiten voor deze toelage.

Artikel 2: criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de organisatoren aan de volgende criteria

te voldoen:

Initiatieven ontplooien in straat, buurt, wijk, dorp,.. in Kortrijk met het oog op het bevorderen van

de sociale contacten binnen een bepaald gebied. Een gebied bestaat uit één straat of uit een

aantal straten/pleinen die geografisch met elkaar verbonden zijn.

Uitgesloten zijn privé-feesten, activiteiten met een zuiver commercieel karakter. Stadsdiensten,

verzelfstandigde stedelijke organisaties en professionele kunst- en cultuurhuizen komen niet in

aanmerking voor deze subsidie.

De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in en/of sterk betrokken zijn met de betrokken straat,

buurt, wijk,...

De organisator richt zich tot alle inwoners uit de straat, buurt, wijk, dorp,...

De organisator vermeldt op alle publicaties het logo van de stad of de medewerking van de

stad.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p61/126


Artikel 3: aanvraagprocedure

De aanvraag naar toelating om het straat-, buurt- of dorpsfeest te organiseren kan

gecombineerd worden met de subsidieaanvraag voor het desbetreffende feest. Elke aanvraag

moet schriftelijk gebeuren en gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen,

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk met de vermelding 'aanvraag subsidie straatfeest' of aanvraag

'buurtfeest of dorpsfeest'. Met vermelding van:

naam, adres, mailadres en telefoonnummer van minimum 2 initiatiefnemers

plaats en datum van de activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep en aantal deelnemers,

omschrijving activiteit, financieel plan,....

eventuele andere stedelijke diensten waar een subsidie aangevraagd werd

het rekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden.

De aanvraag moet minimum 8 weken voor de datum van de activiteit binnengekomen zijn bij het

stadsbestuur.

Artikel 4: bedrag van de subsidie

Het subsidiebedrag voor straatfeesten is vastgesteld op € 100 en is bedoeld om een aantal

basisorganisatiekosten te helpen dragen. Feesten met minder dan 50 deelnemers worden in

de categorie van de straatfeesten geplaatst.

Het subsidiebedrag voor buurtfeesten of dorpsfeesten is vastgesteld op maximaal € 3.000 en is

bedoeld om een aantal basisorganisatiekosten te helpen dragen.

Een beoordelingscommissie in het kader van de gebiedswerking onderzoekt de aanvragen en

formuleert een voorstel voor de stuurgroep gebiedswerking. De stuurgroep gebiedswerking

adviseert het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt. Er

wordt rekening gehouden met het financiële plan, de verwachte publieksopkomst en de

maatschappelijke relevantie.

Artikel 5: uitbetalingprocedure

Voor de uitbetaling van de subsidie dienen de organisatoren van straatfeesten binnen de

maand na de activiteit volgende te bezorgen bij het stadsbestuur:

de nodige documenten tot staving van de activiteiten: een uitnodiging, een affiche, een

groepsfoto,....

Voor de uitbetaling van de subsidie dienen de organisatoren van buurt- of dorpsfeesten binnen

de 3 maanden na de activiteit volgende te bezorgen bij het stadsbestuur:

een door de initiatiefnemers ondertekende afrekening de nodige documenten tot staving van de

activiteiten o.m. uitnodigingen, affiches, foto's,# een evaluatie van de activiteit

Artikel 6: beschikbare kredieten

De toekenning van de bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten in de

stadsbegroting.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p62/126


14 Straatnaamgeving - Hof ter Melle. Definitief.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 11-241264

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Bernard Pauwels

Email: Bernard.Pauwels@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 46

Samenvatting:

Voor een nieuwe verkaveling aan de Mellestraat in Heule wordt de straatnaam Hof ter Melle

voorgesteld. Het komt aan de gemeenteraad toe om deze straatnaam goed te keuren. Na de

principiële goedkeuring in november 2010 kan de naam nu definitief goedgekeurd worden.

Beschrijving:

Voor een nieuwe verkaveling aan de Mellestraat, tussen de boerderij Ter Melle en

de begraafplaats, moet een straatnaam goedgekeurd worden. Volgens de wettelijk

voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing nemen. Deze

principiële beslissing is genomen in de gemeenteraad van november 2010. Daarna is een

openbaar onderzoek gebeurd. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Het advies

van de culturele raad is positief. Nu kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en

pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987;

- het gemeentedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

volgende straatnaam definitief goed te keuren:

- nieuwe verkaveling aan de Mellestraat in Heule: Hof ter Melle.

15 Vacantverklaring drie betrekkingen van korporaal bij de beroepsbrandweer -

vaststellen van de voorwaarden.

Commissie 1 - Dossier: 11-243560

Directie: Personeel en Organisatie - Dossierbehandelaar: Gerd Dumortier

Email: Gerd.Dumortier@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 82

Samenvatting:

Binnen de personeelsformatie van de beroepsbrandweer zijn er drie betrekkingen van korporaal

vacant. De gemeenteraad wordt verzocht deze vacatures vacant te verklaren.

Beschrijving:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p63/126


Binnen de personeelsformatie van de beroepsbrandweer zijn er drie betrekkingen van korporaal

vacant.

De officier dienstchef verzoekt deze functies in te vullen, om de continuïteit van de

dienstverlening verder te verzekeren.

De betrekkingen van korporaal kunnen alleen begeven worden bij bevordering overeenkomstig

de voorwaarden opgenomen in het brandweerstatuut.

Wij verwijzen naar :

- de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

- de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

drie vacante betrekkingen van korporaal (beroepsbrandweer) te begeven bij bevordering,

overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het administratief statuut van het

brandweerpersoneel.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p64/126


16 Herinrichting van de N8 Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg te

Kortrijk - voorlopige afrekening.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 11-240124

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Johan Vermandere

Email: Johan.Vermandere@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 20

Samenvatting:

Tijdens de herinrichting van de N8 Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg door

aannemer NV Aswebo is gebleken dat er afwijkingen zijn in de uitgevoerde hoeveelheden

en de vermoedelijke hoeveelheden alsook werden een hele reeks bijkomende werken aan

de aannemer opgedragen. Het Vlaams Gewest is leidend ambtenaar maar heeft nog geen

goedgekeurde verrekeningen noch eindafrekening voorgelegd. Een aanzienlijk bedrag van

de door de aannemer gevorderde sommen is onbetaald gebleven door overschrijding van

het aanbestedingsbedrag. Gezien de overschrijding meer dan 10% van het oorspronkelijk

gunningsbedrag betreft wordt deze overschrijding aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving:

Hierbij leggen wij de gemeenteraad een voorlopige afrekening voor in verband met de wegenisen

rioleringswerken in de Oudenaardsesteenweg en de Zwevegemsestraat. Deze werken zijn

uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest en

werden gegund aan de NV. Aswebo uit Drongen voor een bedrag van € 5.495.944.30 inclusief

BTW, met een stadsaandeel van € 2.901.905,88 (incl. BTW) (Beslissing CBS van 19 augustus

2008, punt 78).

In de loop van de uitvoering is gebleken dat van sommige posten de uitgevoerde hoeveelheden

sterk afweken (in meer, maar ook soms in min) van de vermoedelijke hoeveelheden. Ook

bleek het nodig om een hele reeks bijkomende werken aan de aannemer op te dragen. Een

deel hiervan viel volledig ten laste van het Vlaams Gewest, enkele vielen volledig ten laste van

de Stad, een aantal viel volgens verdeelsleutel ten laste van het Vlaams Gewest én de Stad.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Stad Kortrijk bepaalt dat

het Vlaams Gewest als opdrachtgever de leidend ambtenaar aanduidt die als enige ondermeer

gemachtigd is vorderingsstaten goed te keuren en verrekeningen op te maken (artikel 6 van

de overeenkomst: leiding der werken). Ondanks het feit dat de werken reeds in oktober 2009

voltooid waren en ondanks het herhaaldelijk aandringen bij het AWV, werden tot nog toe geen

goedgekeurde verrekeningen noch een eindafrekening voorgelegd. Daardoor kunnen niet

alleen de werken volgens deze verrekeningen niet betaald worden, maar daarnaast is nog een

aanzienlijk bedrag van de door de aannemer gevorderde sommen onbetaald gebleven wegens

overschrijding van het aanbestedingsbedrag.

Aangezien wij reeds eind 2009 in de problemen kwamen met het betalen van ons aandeel in

de vorderingsstaten, hebben wij een eerste keer per aangetekend schrijven op 20 januari 2010

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p65/126


aan het Agentschap Wegen en Verkeer uitleg gevraagd omtrent de overschrijdingen van het

inschrijvingsbedrag. Toen hierop geen reactie kwam hebben wij opnieuw per aangetekend

schrijven op 9 juli 2010 een herinnering gestuurd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een

vergadering met alle partijen (zonder aannemer evenwel) waarop beslist werd opdracht te

geven aan de ontwerper, de NV. Grontmij, om voor alle reeds aanvaarde en door beide

partijen (AWV en Stad Kortrijk) goedgekeurde meerwerken een verrekening op te maken

met bijhorende raming. Omdat wij van AWV nog steeds geen uitleg kregen omtrent de

overschrijdingen van de vermoedelijke hoeveelheden, noch goedgekeurde verrekeningen

ontvingen, werd op ons aandringen op 23 juni 2011 nog een vergadering belegd. Daaruit

bleek dat deze nog een tijd op zich zullen laten wachten. Daarom werd gevraagd aan de

ontwerper een overzicht op te maken van de stand van zaken van zowel de overschreden

hoeveelheden als van de verrekeningen. Uit dit overzicht blijkt dat de totale meerprijs voor de

Stad 725.697,34 euro bedraagt; een bedrag van 393.245,91 euro (zijnde vorderingsstaat 10

(twv 178.746 euro) + vorderingsstaat 11 (twv 214.499,91 euro) werd reeds ter betaling aan de

directie Financiën voorgelegd, maar kon tot nog toe (zonder beslissing CBS of GR) niet betaald

worden. In het college van 20 juli 2011 werd beslist 290.000 euro (excl. BTW) aan meerwerken

en verrrekeningen goed te keuren. Dit bedrag hield rekening met de beperktheid van max 10%

meerprijs boven het gunningsbedrag. Dit bedrag werd ondertussen reeds uitbetaald.

Omdat het niet correct is de aannemer nog langer op zijn (relatief grote sommen) geld te

laten wachten en om de omvang van het bedrag aan verwijlintresten, die ongetwijfeld zullen

worden aangerekend, te beperken, stellen we aan de Gemeenteraad voor de meerwerken en

verrekeningen, opgenomen in dit voorlopig document, goed te keuren.

Op basis van deze voorlopige eindstaat blijft een bedrag van 435.697,34 euro onbetaald

(725.697,34 - 290.000,00). Hiervan werd reeds 362.159,36 euro (zijnde saldo vorderingsstaat

11 (twv 103.245,91 euro) + vorderingsstaat 12 (twv 126.679,44 euro) + vorderingsstaat 13 (twv

132.234,01 euro) aangerekend aan de stad, maar dit bedrag kon nog niet betaald worden.

De gemeenteraad is bevoegd aangezien het gaat om een overheidsopdracht die niet

opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur en gezien de bijkomende uitgave door

wijziging in de werken meer bedraagt dan 10 % van het gunningsbedrag (toepassing art. 43

par. 2.11° van het gemeentedecreet).

Wij willen er op wijzen dat het overschrijdingsbedrag voorlopig is, aangezien enkel deze zaken

zijn opgenomen die voor ons aanvaardbaar zijn en alles nog moet worden doorgenomen met

de aannemer van de werken, de NV Aswebo.

Op artikel 421/731 - 60 van de buitengewone uitgaven begroting 2011 is een bedrag

van 435.697,34 euro voorzien voor verrekeningen N 8.

De wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 is hier van toepassing.

Artikel 43 van het gemeentedecreet is hier van toepassing.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p66/126


Budget:

art 421/731-60 - project 7 - BU 2011 - bedrag : 435.697,34 euro (incl. BTW).

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Op basis van het overzicht van alle meerwerken en verrekeningen waarmee AWV en de

Stad principieel akkoord kunnen gaan, opgemaakt door de ontwerper, een bijkomend bedrag

van 435.697,34 euro aan meerwerken en verrekeningen goed te keuren voor de herininrichting

van de N8 Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg te Kortrijk.

2. Alle betrokken partijen ervan in kennis te stellen dat deze beslissing wordt genomen zonder

enige nadelige erkenning en met voorbehoud van alle rechten.

17 Aanpassingswerken bestaande wegenis - meerwerk bij bestaande opdracht

MIJ bestaande wegenis.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 11-242290

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Ludo Debaere

Email: Ludo.Debaere@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 32

Samenvatting:

Hierbij verzoeken we de gemeenteraad om de opdracht "aanleggen van een draai-en keerzone

op het einde van de Kongoweg", als meerwerk bij de bestaande opdracht "Aanpassingswerken

aan bestaande wegenis - bestek M.I.J. Bestaande Wegenis" goed te keuren.

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 7 juli 2010 de opdracht

"aanpassingswerken aan bestaande wegenis - bestek M.I.J. Bestaande Wegenis" te gunnen

aan de NV Wegenbouw Ockier, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne.

De gemeenteraad stelde in zitting van 4 juli 2011 de voorwaarden vast voor een nieuwe

opdracht "aanpassingwerken aan bestaande wegenis - bestek M.I.K. bestaande wegenis

2". In dit bestek was de aanleg van een draai-en keerzone op het einde van de Kongoweg

opgenomen. Naar aanleiding van het antwoord van de directie Mobiliteit en Infrastruur op

de dienstkaart van het college van 20/7/2011 i.v.m. het verlaten van het tijdstip van de

onderhoudswerken aan het Schouwburgplein ten gevolge van de beurs Busworld te Kortrijk

in oktober 2011 werd de gunningsprocedure voor het bestek M.I.K. bestaande wegenis 2

afgebroken.

Er zijn wel engagementen gemaakt om de draai-en keerzone nog dit jaar uit te voeren.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p67/126


Begin januari 2012 is de opening gepland van een gloednieuw welness-centrum gesitueerd op

het einde van de Kongoweg. De inrit van de private parking van het welness-centrum situeert

zich ter hoogte van de geplande draai- en keerzone. De wegeniswerken voor de aanleg van de

draai-en keerzone zal de toegang tot het welness-centrum verhinderen. In samenspraak met de

eigenaar van het toekomstig welness-centrum werd afgesproken om de wegeniswerken uit te

voeren vóór de opening van het nieuwe complex.

Momenteel is het saldo in de lopende aanneming "aanpassingswerken bestaande wegenis "

niet voldoende voor een werk van dergelijke omvang, vandaar de opmaak van dit meerwerk

als aanvulling op het dossier "aanpassingswerken aan bestaande wegenis - bestek M.I.J.

bestaande wegenis".

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 29 juli 2011 akte van

de repliek op de dienstkaart waarbij voorgesteld werd om het onderdeel Kongoweg uit het

dossier te trekken en als meerwerk te laten uitvoeren bij de thans lopende aanneming van

"aanpassingswerken wegen- deel I". Het overige van dit onderhoudsdossier zou dan volledig

dienen herwerkt, waarbij samen met evenementen en politie zal dienen gekeken te worden

naar een geschikte periode voor de onderhoudswerken op het Schouwburgplein tussen april

2012 en oktober 2012. Op deze basis kan dan een aangepast dossier worden voorgelegd.

Hierbij leggen we met het oog op de uitvoering van deze werken het dossier "aanleggen draaien

keerzone op het einde van de Kongoweg" ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor.

Op artikel 421/731-60 - B.U. 2011 - project 13 zijn de nodige kredieten beschikbaar voor de

financiering van deze bijkomende opdracht.

Conform de artikels 42-43 Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

Kostprijs : € 95.583,53 (incl.BTW) - artikel 421/731-60 - B.U. 2011 - project 13.

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

De voorwaarden vast te stellen voor de opdracht "aanleggen van een draai- en keerzone op het

einde van de Kongoweg", opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur als meerwerk

bij de bestaande opdracht "Aanpassingswerken aan bestaande wegenis - bestek M.I.J.

Bestaande Wegenis".

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p68/126


18 Studieopdracht herinrichting van de schoolomgevingen in de Pottelberg (N43)

te Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 11-236553

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Robert Stock

Email: Robert.Stock@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 10

Samenvatting:

In de gemeenteraad van 11 oktober 2004 (punt 2.7) werd de globale visie omtrent de

herinrichting van schoolomgevingen op Kortrijks grondgebied goedgekeurd. Met dit dossier

stellen we voor om over te gaan tot de heraanleg van het laatste dossier dat uit de studie

als module-10-omgeving werd geselecteerd, zijnde de herinrichting van de schoolomgeving

Pottelberg te Kortrijk. Het betreft hier meer bepaald het stuk gewestweg gelegen tussen de

kruispunten Condédreef en Engelse Wandeling. Het komt aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor de studieopdracht "MIK

968b - herinrichting van de schoolomgevingen in de Pottelberg (N43) te Kortrijk".

Beschrijving:

In de Gemeenteraad van 11 oktober 2004 (punt 2.7) werd de globale visie omtrent de

herinrichting van schoolomgevingen op Kortrijks grondgebied goedgekeurd.

In dit document, opgesteld door de Directie Mobiliteit en Infrastructuur in samenwerking met de

VZW Langzaam Verkeer (deel van hun studieopdracht goedgekeurd in de gemeenteraad van

10 maart 2003, punt 2.4) werden ondermeer voorstellen geformuleerd naar prioritaire aanpak

van een aantal schoolomgevingen, dit in functie van een aantal criteria.

Daarbij werd tevens gestreefd naar een zoveel mogelijk gebiedsgerichte aanpak, waarbij drie

soorten dossiers worden onderscheiden in functie van de wegbeheerder, de omvang van de

werken en de kostprijs.

Naast de aanpak van een ganse reeks schoolomgevingen die louter en alleen onder de de

stadsbevoegdheid vielen werden ook een ganse reeks schoolomgevingen aangepakt waarbij

het Vlaamse Gewest betrokken partij (lees: medefinancierder) was.

We vernoemen hier ondermeer: Beekstraat, Lauwsestraat, Steenbakkerstraat.

Van deze laatste schoolomgeving is trouwens thans nog recent de tweede fase in uitvoering

gegaan. Deze schoolomgevingen maakten het voorwerp uit van de procedure die viel onder de

module 10 van het mobiliteitsconvenant.

Nu stelt de directie Mobiliteit en Infrastructuur voor om over te gaan tot de heraanleg van het

laatste dossier dat uit deze studie als module-10-schoolomgeving werd geselecteerd, zijnde de

herinrichting van de schoolomgeving Pottelberg (gewestweg N43) te Kortrijk. Het betreft hier

meer bepaald het stuk gewestweg gelegen tussen de kruispunten Condédreef en de Engelse

wandeling.

Met deze module 10 van het mobiliteitsconvenant verbinden de partijen zich ertoe de omgeving

van een school, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een gewestweg, herin te richten om

de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd en verplaatsingen te voet, met de fiets, het

openbaar vervoer of in carpool te bevorderen.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p69/126


Onder schoolomgeving wordt verstaan: het wegvak ter hoogte van de schoolingang(en) die aan

de gewestweg palen, tot op maximaal 200 meter van de schoolingang(en) en, in voorkomend

geval, het wegvak ter hoogte van de schoolingang(en) die palen aan de zijstraten van die

gewestweg tot op maximaal 200 meter van de schoolingang(en) en het kruispunt van die

schoolzijstraten met de gewestweg.

Het herstel van het evenwicht tussen de verschillende categorieën verkeersdeelnemers

staat centraal. Concreet betekent dit onder meer snelheidsbeheersing, verbetering van de

oversteekbaarheid, een betere bescherming van de fietsers en voetgangers, reductie van

parkeermogelijkheid in de directe schoolomgeving en creatie van veilige afzetmogelijkheden

voor kinderen die met de auto worden gebracht.

Conform de convenantenprocedure en specifiek hier de module 10 "schoolomgevingen" dient

als volgt gehandeld voor al deze dossiers:

- opmaak van een startnota;

- bespreking startnota Gemeentelijke Begeleidingscommissie;

- voorlegging van de startnota aan de Provinciale Auditcommissie, om ze conform te laten

verklaren;

- opmaak van een projectnota;

- bespreking projectnota Gemeentelijke Begeleidingscommissie;

- voorlegging van de projectnota aan de Provinciale Auditcommissie, om ze conform te laten

verklaren;

- opmaak van een uitvoeringsdossier.

Thans is dit dossier in het stadium dat de startnota conform is verklaard in de Provinciale

Auditcommissie. Door het Vlaamse Gewest wordt nu gevraagd om de koepelmodule

samen met de module 10 betreffende de herinrichting van deze schoolomgeving, die de

samenwerkingsovereenkomst en verdeelsleutels bepaalt en de engagementen regelt tussen

het Vlaamse Gewest en de stad Kortrijk, om dit dossier daadwerkelijk te kunnen realiseren,

goed te keuren.

De goedkeuring van deze module maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke nota en

dossiers.

Teneinde nu echter deze herinrichting ook effectief uit te voeren dient, zoals hierboven in

de procedure geschetst, een projectnota te worden opgemaakt, gekoppeld aan de hieraan

verbonden procedurestappen en in finale fase een uitvoeringsdossier samengesteld.

Wij stellen voor om hiervoor een studieopdracht uit te schrijven.

Tevens willen wij hierbij opmerken dat de stad dit dossier zowel naar ereloonkosten verbonden

aan deze studieopdracht als naar infrastructuurkosten toe dient te prefinancieren, met dien

verstande dat:

a) voor de ingrepen op het gewestdomein deze 100 % worden terugbetaald, in schijven volgens

de vooruitgang der werken;

b) voor de ingrepen op het gemeentedomein deze 50 % worden terugbetaald binnen de

grenzen bepaald door module 10, in schijven volgens de vooruitgang der werken;

c) voor de ingrepen op het gemeentedomein, gelegen buiten de grenzen bepaald door module

10 alle kosten ten laste van de gemeente zijn.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p70/126


Voor de specifieke randvoorwaarden verbonden aan deze studieopdracht verwijzen wij naar het

bijzonder bestek van deze opdracht zelf.

Algemeen kunnen wij zeggen dat als basis wordt uitgegaan van de principes die reeds zijn

verwoord en geschetst in de door de Provinciale Auditcommissie conform verklaarde startnota

en dat tevens, gezien de ingrijpende infrastructuurwerken die dienen te gebeuren, in deze

omgeving de rioleringsleidingen volledig worden gesaneerd en conform het TRP Kortrijk worden

gebracht.

Dit laatste houdt in dat we hier tevens in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

voorzien. Ook deze rioleringswerken komen in aanmerking voor subsidiëring, dit zowel door

de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (voor de vuilwaterleiding) als door de Diensten van de

Wegen West-Vlaanderen (voor de regenwaterleiding).

De kosten voor de hier bedoelde infrastructuurwerken kunnen in het totaal geraamd worden op

3.200.000 euro. Hierbij mag ervan worden uitgegaan dat meer dan 80 % van deze finaciering

via de diverse betrokken Vlaamse Hogere Overheden kan worden terugbekomen.

Op deze basis kunnen de hieraan verbonden ereloonkosten worden geraamd op 182.400€

(incl. BTW). Ook voor deze erelonen kan het belangrijk onderdeel van de Vlaamse Overheid

worden terugbekomen (prefinanciering).

Gezien het hier zowel wegen- als rioleringsinfrastructuur betreft, dienen deze erelonen dan

ook verdeeld over de begrotingsartikels die hierop betrekking hebben, wat concreet betekent

dat het ereloon voor het wegenisgedeelte op 109.440€ kan worden geraamd en voor het

rioleringsgedeelte op 72.960€.

Op de begroting van de Directie Mobiliteit en Infrastructuur zijn onder artikels 421/731-60

(109.440€) en 877/732-60 (72.960€) van de B.U. 2011 de nodige kredieten beschikbaar ter

financiering van deze studieopdracht.

Gezien de grootte van deze opdracht stellen wij voor als wijze van gunnen te kiezen voor de

algemene offerte aanvraag.

We verwijzen hierbij naar de wet van 24 ecember 1993 op de overheidsopdrachten.

Op basis van artikel 42-43 gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

Totale Raming: 182.400euro (incl. BTW) *** Raming ereloon wegenis: 109.440euro (incl. BTW)

op artikel B.U. 2011 421/731-60 *** Raming ereloon rioleringsgedeelte: 72.960euro (incl. BTW)

op artikel B.U. 2011 877/732-60.

Advies van

Financiën

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Type

Gunstig

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p71/126


1. De voorwaarden voor de studieopdracht "MIK 968b voor de herinrichting van de

schoolomgevingen in de Pottelberg (N43) te Kortrijk", zoals ze vervat zijn in het bestek MIK

968b, opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerte-aanvraag conform de wet op de

overheidsopdrachten van 24 december 1993.

19 Preshoekstraat - Ledeganckstraat: renovatie riolen.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 11-243437

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Nastassia Pimenova

Email: Anastasia.Pimenova@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 27

Samenvatting:

In de Preshoekstraat en de Ledeganckstraat zijn voegen in de riolering niet 100% dicht.

Om dit probleem te verhelpen stelt de directie Mobiliteit en Infrastructuur een sleufloze

renovatiemethode voor met een ter plaatse uitgehaarde buis (kous). Hierbij leggen we

het dossier "Preshoekstraat- Ledeganckstraat renovatie riolen" ter goedkeuring van de

gemeenteraad voor. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 326.653,42 (incl. BTW).

Beschrijving:

De laatste jaren zijn er verschillende verzakkingen opgetreden in het trottoir van de

Preshoekstraat. De directie Mobiliteit en Infrastructuur heeft deze verzakkingen reeds

verschillende keren in de mate van het mogelijke hersteld. Na onderzoek is gebleken dat de

oorzaak van de problemen een waterinfiltratie is ter hoogte van voegen in de rioleringen. Ook

in de Ledeganckstraat werd vastgesteld dat voegen in de riolering niet 100% dicht zijn

en dat herstellingen zich opdringen. Als oplossing wordt geopteerd voor de sleufloze

renovatiemethode met een ter plaatse uitgehaarde buis (kous). Deze techniek heeft door de

jaren heen bewezen een volwaardige en duurzame renovatietechniek te zijn, zodat men kan

stellen dat de gerenoveerde leiding kan beschouwd worden als een volledig nieuwe leiding.

Ook het maatschappelijk verantwoord aspect van sleufloze renovatie mag niet uit het oog

verloren worden. Bij een dergelijke uitvoeringsmethode wordt de hinder voor de omwonenden

en doorgaand verkeer tot een minimum beperkt. De duur van de rioleringswerken bedraagt

slechts 5 dagen en doorgaand verkeer - op zijn minst in één richting - moet steeds mogelijk

blijven. Eens de oorzaak van de verzakking weg is, wordt in de Preshoekstraat het trottoir

definitief heraangelegd.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 269.961,50 (excl BTW). Op artikel

877/732-60 - BU 2011 - project 13 (rubriek aanpassingswerken rioleringen) zijn de nodige

kredieten hiervoor voorzien.

Omwille van de aard van deze opdracht kiezen we voor een openbare aanbesteding als wijze

van gunnen conform de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

Conform artikel 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p72/126


Budget:

Ramingsbedrag : 269.961,50 euro (excl. BTW) - artikel 877/732-60 BU 2011 - project 13

(rubriek aanpassingswerken rioleringen).

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht renovatie riolen in de Preshoekstraat en de

Ledeganckstraat, zoals ze vervat zijn in het bestek M.I.K. 1141 Preshoekstraat -

Ledeganckstraat renovatie riolen, opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur, vast te

stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

20 Reinigen en onderzoeken van rioleringen door middel van een rijdende camera

(MIK).

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 11-242755

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Frederik Buyck

Email: Frederik.Buyck@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 44

Samenvatting:

Hierbij leggen we de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de opdracht "MIK - reinigen en

onderzoeken van rioleringen door middel van een rijdende camera", ter goedkeuring voor aan

de gemeenteraad.

Beschrijving:

De entiteit Kortrijk beschikt momenteel over een rioolstelsel met een totale lengte van meer dan

430 km. Verschillende van deze rioolsystemen zijn reeds tientallen jaren oud. Door hun (hoge)

ouderdom, de verouderde aanlegtechnieken die vroeger werden gehanteerd en de aard van de

oude rioleringsbuizen zijn vele van deze rioleringen niet langer in goede staat en kunnen zij, in

het slechtste geval, aanleiding geven tot gevaarlijke situaties voor de weggebruikers, met een

volledige heraanleg van het systeem en de bovenliggende verharding tot gevolg.

Aangezien de rioleringen zich ondergronds bevinden is een kwaliteitscontrole ervan niet altijd

even gemakkelijk.

Vele problemen worden slechts opgemerkt als ze aan de oppervlakte komen (verzakkingen,

scheurvorming, ...). Controle de visu van de grote rioleringen (diameter 1m of groter) is niet

altijd "ongevaarlijk", gelet op de gassen die zich in de riolen kunnen opstapelen of de slechte

staat waarin deze rioleringen zich bevinden.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p73/126


Kleine rioleringen zijn ontoegankelijk en de controles ervan beperken zich dan ook doorgaans

tot een inspectie van de rioolschouwen, wat ons slechts een beperkt zicht op de kwaliteit van de

riool bezorgt.

Sinds geruime tijd werden technieken ontwikkeld en op punt gesteld die controles van

rioleringen mogelijk maken door gebruik te maken van een mobiele op afstand bediende

camera. Er wordt daarbij een digitale opname gemaakt van de riolen, ook van deze met een

zeer kleine diameter.

De enige vereiste hierbij is dat de te onderzoeken riolering vooraf grondig gereinigd moet zijn,

zodat de camera er kan in circuleren.

Deze voorafgaande reiniging is trouwens op zichzelf reeds een kwaliteitsverbetering van de

riool, aangezien daardoor de nuttige sectie (en de afvoercapaciteit) wordt verhoogd.

Deze technieken laten een beter onderhoudsbeheer van de rioleringen toe. Ze bieden de

mogelijkheid om gebreken sneller op te sporen en om eventueel preventief in te grijpen

vooraleer een dure, volledige heraanleg noodzakelijk zou worden.

Vorig jaar werkte de directie Mobiliteit en Infrastructuur, om budgettaire redenen, enkel met

rioolinspectie voor interventieopdrachten (dit kon bijvoorbeeld het geval zijn naar aanleiding

van problemen aan een bepaalde riool of als ergens wegeniswerken werden gepland). De

lengte van de inspectie kon hier variëren van één rioolvak tot één of enkele volledige straten.

De camera-inspectie moest onmiddellijk volgen op de (eventuele) reiniging.

Net zoals twee jaar terug, wenst de directie Mobiliteit en Infrastructuur opnieuw te werken

met stratenlijsten waarin de opdracht camera-onderzoek moest worden uitgevoerd. Deze

stratenlijsten zijn terug te vinden in het bestek. Een deel van de aanbesteding is voorbehouden

voor het inspecteren van riolen voor interventieopdrachten, zoals hierboven vermeld.

Omwille van de aard van deze opdracht kiezen we voor een openbare aanbesteding als wijze

van gunnen conform de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

Conform artikel 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

B.U. 2011 *** Artikel: 877/732-60*** Project: 13 *** Raming: 147.366,96 (BTW niet van

toepassing - BTW te voldoen door medecontractant volgens KB nr 1 - art. 20).

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht "MIK - reinigen en onderzoeken van rioleringen door

middel van een rijdende camera", zoals ze vervat zijn in het bestek MIK Camera-onderzoek,

opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur, vast te stellen.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p74/126


2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

21 Aanpassen en uitbreiden van de openbare verlichting - keerzone Kongoweg.

Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.

Commissie 2 - Dossier: 11-239093

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Naar aanleiding van de aanleg van een parking met keerzone aan de Kongoweg is het nodig de

verlichting langs de Kongoweg aan te passen en uit te breiden. Het komt aan de gemeenteraad

toe om de voorwaarden en de wijze van gunnen daartoe vast te stellen.

Beschrijving:

Naar aanleiding van het aanleggen van een parking met keerzone langs de Kongoweg is het

nodig de verlichting aan te passen en uit te breiden.

We opteren om de verlichting uit te breiden met armaturen van type Saffier 1. De armatuur

voldoet aan de 005-normering waardoor het onderhoud van de verlichtingsinstallatie binnen het

forfaitair onderhoudscontract kan gebeuren.

Op verzoek van de stad onvingen we van de CIV Gaselwest een offerte die voorziet in :

* leveren en plaatsen van :

- 3 lichtpunten Saffier 1 op gevel met lamp NaHp 70W

- 6 lichtpunten saffier 1 op paal met lamp NaHp 70W

- 2 armaturen Saffier 1 op paal met kroon 180 ° en lamp NaHp 70W.

De totale kostprijs voor uitvoering van deze werken wordt geraamd op 7.619,36 €.

Wij verwijzen naar artikel 43 van het nieuw gemeentedecreet op basis waarvan de

gemeenteraad bevoegd is.

Artikel 17 §2-1ste lid f van de wet op de overheidsopdrachten is hier van toepassing.

Budget:

Artikel 426/732-60 : uitgave van 7.619,36 € - projectnr. 12

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor het vernieuwen en bijplaatsen van openbare verlichting langs de

Kongoweg vast te stellen zoals ze voorzien in de offerte van de CIV Gaselwest met ref.

2537439 waarbij de kostprijs geraamd wordt op 7.619,36 € (btw incl.).

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p75/126


2.Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf overeenkomstig artikel 17 §2 - 1ste lid f van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

22 Bijplaatsen openbare verlichting Begijnhofpark.

Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.

Commissie 2 - Dossier: 11-237292

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

De verlichting in het Begijnhofpark wordt uitgebreid met 2 lichtpunten. Het komt aan de

gemeenteraad toe om de voorwaarden en wijze van gunnen daartoe vast te stellen.

Beschrijving:

Regelmatig kreeg de directie Mobiliteit en Infrastructuur klachten omtrent een

onveiligheidsgevoel in het Begijnhofpark bij valavond. Ondermeer een te kort aan verlichting in

het park werd aangewezen als oorzaak van dit gevoel.

De politie werd gevraagd regelmatig te patrouilleren. De politie contacteerde ons met de vraag

de verlichting in het Begiijnhofpark te verhogen omdat zij vaststelden dat bepaalde plaatsen in

het park wel erg donker zijn en duistere praktijken plaats vinden op deze plaatsen.

Aan Eandis werd een offerte gevraagd voor het bijplaatsen van 2 verlichtingstoestellen op 2

aangeduide plaatsen in het park.

De offerte met ref. 230618 voorziet in :

* leveren en plaatsen van 1 armatuur type Neos 1 te plaatsen op bestaande paal

* leveren en plaatsen van 1 armatuur type Arken met bijhorende paal.

De kosten voor deze uitbreiding worden geraamd op 3.473,62 € (BTW incl.).

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Artikel 17 §2-1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 is hier

van toepassing.

Budget:

artikel 426/732-60 - project nr. 12 3.473,62 € (btw incl.)

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor het bijplaatsen van verlichting in het Begijnhofpark vast te stellen

zoals ze voorzien zijn in de offerte van de CIV Gaselwest met ref. 230618 waarin de kostprijs

geraamd wordt op 3.473,62 € (btw incl.)

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p76/126


2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf te bepalen

overeenkomstig artikel 17 § 2 -1ste lid (f) van de wet op de overheidsopdrachten van 24

december 1993.

23 Leveren fietsenstallingen voor massaopslag.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 11-237967

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Op verschillende plaatsen in de stad is er nood aan bijkomende fietsenstallingen voor

massaopslag. Voornamelijk de omgeving van het station kampt met een tekort aan

fietsenstallingen. We stellen voor een aantal bijkomende stallingen aan te kopen.

Beschrijving:

Op diverse locaties in de stad is de nood aan bijkomende fietsenstallingen gegroeid.

In de stationsomgeving, meer bepaald aan de kant van de Bloemistenstraat zijn er

onvoldoende stallingsmogelijkheden. De fietsparkeerstudie vermeldt de stationsomgeving ook

als actiepunt.

De huidige fietsenstallingen voor massaopslag die sinds vorig jaar op diverse plaatsen in onze

stad zijn opgesteld, voldoen aan de wensen van de gebruikers.

Bovendien zijn ook de omwonenden van plaatsen waar dergelijk type stallingen voorzien zijn,

enthousiast over de stallingen omdat de fietsen zeer netjes naast elkaar geplaatst worden en

het geheel ordelijk oogt.

We stellen dan ook voor om verder te werken met dit type stalling. Om aan de vraag te voldoen

is het nodig minimaal een 60-tal modules aan te kopen.

Deze aankoop wordt geraamd op 23.000 € en is voorzien op artikel 421/741-52 van de B.U. -

begroting 2011.

Conform artikel 42 van het nieuw gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Volgens artikel 17 § 2- 1° a van de wet op de overheidsopdrachten kan gebruik gemaakt

worden van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Budget:

Artikel 421/741-52 B.U. 2011 - projectnr. 12

Advies van

Financiën

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Type

Gunstig

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p77/126


1. De voorwaarden voor de aankoop van fietsenstallingen voor massaopslag vast te stellen

zoals voorzien in het lastenboek met nr. M.I.1124 opgemaakt door de directie Mobiliteit en

Infrastructuur.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande

bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 §2, 1°a van de wet op de overheidsopdrachten van

24 december 1993.

24 Leveren, plaatsen en onderhouden van wachthuisjes voor openbaar vervoer op

grondgebied Kortrijk.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 11-243312

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Het contract voor het leveren, plaatsen en onderhouden van de schuilhuisjes dat werd

afgesloten tussen de stad Kortrijk en de nv City Advertising loopt af eind 2011. Het College

besliste in zitting van 18 mei ll. deze overeenkomst niet te verlengen. Het afsluiten van een

nieuw contract maakt het voorwerp uit van een aanbesteding.

Beschrijving:

Op 28 juni 1999 werd tussen de Stad Kortrijk en de nv City Advertising (thans de nv Clear

Channel) een overeenkomst afgesloten voor een periode van 12,5 jaar voor de plaatsing

van circa 150 wachthuisjes van het type Albatros. Het grootste deel (ongeveer 135) van

deze wachthuisjes mocht voorzien worden van publiciteit. Bij wijze van compensatie voor het

exclusief recht voor het voeren van publiciteit op deze wachthuisjes werd, door de NV Clear

Channel Belgium, aan de stad een éénmalig bedrag betaald bij aanvang van de overeenkomst.

Nadien werd een jaarlijkse vergoeding betaald per wachthuisje waarop publiciteit was voorzien

en dit gedurende de volledige periode van deze overeenkomst.

Daarnaast waren er nog andere verplichtingen inzake onderhoud, wegname n.a.v. werken enz..

We verwijzen hiervoor in detail naar de overeenkomst die tussen de stad en de nv City

Advertising werd afgesloten terzake op 28 juni 1999.

Deze overeenkomst loopt van rechtswege af op 31 december 2011.

In zitting van het College van burgemeester en schepenen van 18 mei 2011 werd beslist deze

overeenkomst niet te verlengen.

Het Bestuur wenst echter wel terug over te gaan tot de levering en plaatsing van nieuwe

publicitaire schuilhuisjes op grondgebied Kortrijk voor openbaar vervoer.

Daarom werd in het College van 18 mei 2011 (met de daaraan gekoppelde dienstkaart)

eveneens beslist om aan de directie Mobiliteit en Infrastructuur opdracht te geven om, in

nauw overleg met de Directie Communicatie en Recht, een bijzonder bestek op te maken

in het kader van het uitschrijven van een algemene offerte-aanvraag voor de plaatsing van

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p78/126


nieuwe publicitaire schuilhuisjes op grondgebied van de Stad Kortrijk, waarbij de volgende

basisprincipes moeten worden opgenomen :

- de aan dit af te sluiten contract gekoppelde compensaties beperken zich tot een vergoeding in

speciën;

- de Stad wenst de ruimte te krijgen om via deze wachthuisjes eigen communicatiecampagnes

te kunnen voeren;

- tevens werden hierin de voorgestelde verdeelsleutels inzake gunningscriteria voor deze op te

maken offerte-aanvraag aanvaard:

- Financiële vergoeding: 50%

- Comfort en functionaliteit: 20%

- Esthetische keuze: 20 %

- Technische kwaliteit en duurzaamheid: 10%.

In zitting van het College van 24 augustus l.l. werd beslist de periode waarvoor een nieuw

contract zal worden afgesloten vast te leggen op 12 jaar.

Op basis van het voorgaande werd door de Directie Mobiliteit en Infrastructuur in overleg met

de directie Communciatie en Recht, een ontwerp van bijzonder bestek nr. M.I.K. Schuilhuisjes"

d.d. 18 augustus 2011 opgemaakt, dat thans ter goedkeuring voorligt.

Samengevat betreft het hier :

- de levering, de plaatsing en het onderhoud van 166 nieuwe publicitaire schuilhuisjes op

het grondgebied Kortrijk en waarvan de locaties zijn weergegeven op het inplantingsplan in

bijlage, waarbij er 115 van een standaardtype, 9 van grotere afmetingen (gebruik door vele

busreizigers), en 42 van het perrontype (geplaatst op hogere inrichtingen)zijn;

- als compensatie voor het voeren van publiciteit op deze schuilhuisjes wordt er een vergoeding

in speciën gevraagd (is één van de gunningscriteria voor

toewijzing van de opdracht) die bestaat uit 2 delen:

- een éénmalige vergoeding van 750.000 € die onmiddellijk wordt gevraagd aan de

weerhouden inschrijver na toewijzing van zijn contract

- een jaarlijkse terugkerende financiële vergoeding gedurende de volledige looptijd van het

contract;

- de mogelijkheid van de stad om via deze schuilhuisjes ook eigen informatiecampagnes te

kunnen voeren zoals beschreven in het het bijzonder bestek waarvan sprake.

- naast de financiële vergoeding waarvan hiervoren sprake, zijn eveneens comfort,

functionaliteit, esthetiek, technische kwaliteit en duurzaamheid bepalende elementen voor de

keuze van de meest geschikte offerte.

Gezien de aard van deze opdracht wordt hier als wijze van gunning gekozen voor een

algemene offerteaanvraag waarbij een Europese publicatie wordt voorzien voor de oproep tot

kandidatuurstelling.

We verwijzen hierbij naar:

- de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p79/126


- het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 42-43 op basis waarvan de gemeenteraad

bevoegd is.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht voor het leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe

publicitaire schuilhuisjes op grondgebied Kortrijk vast te stellen zoals ze voorzien zijn in het

bijzonder bestek "M.I.K. Schuilhuisjes" d.d. 18 augustus 2011, opgemaakt door de directie

Mobiliteit en Infrastructuur, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de algemene offerte-aanvraag conform de wet op de

overheidsopdrachten van 24 december 1993.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p80/126


25 Proces-verbaal van onderzoek van de stadskas- 2de kwartaal 2011.

Aktename.

Commissie 3 - Dossier: 11-243683

Directie: Financiën - Dossierbehandelaar: Stefan Verschelde

Email: Stefan.Verschelde@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 04

Samenvatting:

Hierbij leggen we, overeenkomstig hoofdstuk V 'Boekhouding, financiële rapportering en

kascontrole' van het gemeentedecreet, het proces-verbaal van kasnazicht over het tweede

kwartaal 2011 voor aan het college en de gemeenteraad.

Beschrijving:

In toepassing van hoofdstuk V 'Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole' van

het gemeentedecreet en artikel 81 van het ARGC dient de ontvanger te rapporteren aan de

gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Hierbij leggen we het proces-verbaal verbaal van onderzoek van de stadskas van 1 juli 2011

voor.

Het verantwoord vermogen op 1 juli 2011 is gelijk is aan het te verantwoorden vermogen, zoals

blijkt uit de balans.

BALANS - Activa - Financiële rekeningen (= klasse 5) : 38.247.418,09 EUR.

Detail van de financiële rekeningen

Financiële rekeningen

SALDI

DEBET

CREDIT

Dexia rekening-courant 527.068,09

kredietopeningen op

leningen

2.716.971,18

rek. huurwaarborg 27.576,67

toelagen &

leningsgelden

911.995,09

Fortis rekening-courant 3.124.970,07

Geldbeleggingen Beleggingsrekeningen 30.887.229,93

Andere banken rekening-courant 9.325.851,96

Postrekening rekening-courant 65.638,60

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p81/126


Kas Kasgelden 91.120,42

Totaal van de

financiële rekeningen

47.678.422,01

Globaal saldo van de

financiële rekeningen

Interne financiële rekeningen

47.678.422,01

SALDI

DEBET

CREDIT

Interne overboekingen 1.506.271,38

Rekeningen courant 7.924.732,54

Toelagen & leningsgelden

Betalingen in uitvoering 7.924.732,54

Totaal van de interne financiële rekeningen 9.431.003,92

Globaal saldo van de interne financiële rekeningen 9.431.003,92

Synthese van de financiële rekeningen

SALDI

DEBET

CREDIT

Financiële rekeningen 47.678.422,01

Interne financiële rekeningen 9.431.003,92

Algemeen totaal rekeningen

van de klasse 5

9.431.003,92

Globaal saldo van de

rekeningen van de klasse 5

38.247.418,09

De gemeenteraad wordt verzocht om:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p82/126


akte te nemen van het proces-verbaal van kasnazicht 2de kwartaal 2011 van de stadskas van 1

juli 2011.

26 Leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 11-242496

Directie: Financiën - Dossierbehandelaar: Frank De Laere

Email: Frank.DeLaere@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 02

Samenvatting:

Er wordt voorgesteld de voorwaarden en gunningswijze voor het aangaan van de leningen ter

financiering van de buitengewone uitgaven 2011, alsook het bestek door de gemeenteraad

in zitting van 12 september 2011 te laten vaststellen. Er worden drie percelen voorzien: 1.

leningen op 5 jaar voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro 2. leningen op 10 jaar voor een

totaalbedrag van 6 miljoen euro 3. leningen op 20 jaar voor een totaalbedrag van 25 miljoen

euro.

Beschrijving:

In het college van 9 oktober 2007 werd de laatste maal een pakket leningen ter financiering van

de buitengewone dienst gegund na een algemene offerteaanvraag. Op basis van art. 17 §2, 2b

van de wet van 24 december 1993 werd deze opdracht gedurende een periode van 3 jaar bij

onderhandelingsprocedure gegund aan de weerhouden financiële instelling.

Het gebruik van deze herhalingsopdrachten is beperkt tot max. 3 jaar, bijgevolg dient de stad in

2011 opnieuw een algemene offerteaanvraag te organiseren voor het aangaan van leningen ter

financiering van de investeringen uit het budget 2011.

Hiervoor werd door de directie financiën een lastenboek opgesteld, waarbij via een algemene

offertevraag met Europese bekendmaking de markt kan worden opgegaan voor een

leningenpakket van 35 miljoen euro:

Perceel I: leningen op 5 jaar voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro

Perceel II: leningen op 10 jaar voor een totaalbedrag van 6 miljoen euro

Perceel III: leningen op 20 jaar voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro.

We verwijzen hierbij naar:

- de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten

- het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 42-43 van het gemeentedecreet op basis

waarvan de gemeenteraad bevoegd is.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p83/126


De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden tot het aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven

2011 vast te stellen conform het bestek van 01/08/2011, opgemaakt door de directie financiën,

en waarbij volgende percelen worden voorzien:

Perceel I: leningen op 5 jaar voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro

Perceel II: leningen op 10 jaar voor een totaalbedrag van 6 miljoen euro

Perceel III: leningen op 20 jaar voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro.

2. Als wijze van gunnen de algemene offerteaanvraag te bepalen, conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

27 Verlenen waarborg voor leningen aangegaan door Psilon voor het crematorium

Kortrijk.

Commissie 3 - Dossier: 11-241594

Directie: Financiën - Dossierbehandelaar: Frank De Laere

Email: Frank.DeLaere@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 02

Samenvatting:

De totale investeringskosten voor de realisatie van het crematoriumproject te Kortrijk werden

geraamd op 9.700.000,00 EUR. Op 10 mei 2010 besliste de gemeenteraad principieel tot

medewaarborg van het globale kredietplafond van 7.700.000 EUR ter financiering van de

investeringen van Psilon, ten belope van 17,43%. Hierbij werd meteen beslist tot medewaarborg

van een eerste lening van 2.500.000,00 EUR, aangegaan bij Dexia Bank. Een tweede

kredietaanvraag is nodig om de te verwachten bouwkosten in de komende maanden te kunnen

dragen. Hiervoor is een opname nodig van 2.800.000,00 EUR op lange termijn (20 jaar).

De korte termijnkredieten kunnen beperkt blijven tot 1.400.000,00 EUR. De betaling van de

subsidies verlopen vrij vlot, zodat er minder overbruggingskrediet nodig is dan oorspronkelijk

ingeschat.

Beschrijving:

De gemeenteraad van Kortrijk heeft in zitting van 10 mei 2010 beslist principieel akkoord te

gaan tot medewaarborg van het globale kredietplafond van 7.700.000 EUR ter financiering van

de investeringen van Psilon voor de bouw van een crematorium te Kortrijk . Tevens werd een

kredietopname gewaarborgd van 2.500.000,00 EUR en dit ten belope van 435.750 EUR, hetzij

17,43% van het bedrag.

Artikel 13 van de statuten van Psilon voorziet dat de door de vereniging aangegane leningen

zullen worden gewaarborgd door de gemeenten en dit pro rata van het aantal inwoners.

De stad Kortrijk heeft, op basis van het aantal inwoners, 3.700 aandelen in Psilon. Dit

vertegenwoordigt 17,43% van het totaal aantal aandelen.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p84/126


De raad van bestuur van Psilon heeft in zitting van 22 februari 2011 beslist om een tweede

krediet op te nemen voor 2.800.000 EUR op lange termijn en 1.400.000 EUR op korte termijn.

Een tweede kredietaanvraag is nodig om de te verwachten bouwkosten in de komende

maanden te dragen.

Na beoordeling van de offertes heeft de raad van bestuur op 21 juni 2011 beslist om het tweede

krediet, voor een totaal bedrag van 4.200.000 EUR toe te wijzen aan ING België nv.

Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, komt het aan de gemeenteraad toe om te

beslissen over het verlenen van financiële waarborgen.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Zich solidair borg te stellen tegenover ING België nv en dit wat betreft zowel het kapitaal, de

intresten en de kosten in de door de lener afgesloten verrichtingen van 4.200.000 EUR en dit

ten belope van 732.060 EUR, hetzij 17,43 % van het bedrag.

ING België nv te machtigen op het debet van haar rekening-courant, om het even welke

bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer en die door deze nog mochten

onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden

verwijlintresten - tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese

Centrale Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand aan deze waarin

de vertraging optreedt, verhoogd met een marge van l,5% - van rechtswege en zonder

ingebrekestelling aangerekend en dit gedurende de periode van niet-betaling.

28 Raamcontract brandstoffen voor het wagenpark van de stad Kortrijk, OCMW,

politiezone VLAS en AGB Parko, periode 2012-2014.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 11-243368

Directie: Facility - Dossierbehandelaar: Sebastien Lefebvre

Email: Sebastien.Lefebvre@kortrijk.be - Tel: 056 27 85 12

Samenvatting:

Dit dossier bespreekt de vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunnen betreffende

de opdracht 'Raamcontract brandstoffen voor het wagenpark van de stad Kortrijk, OCMW,

politiezone VLAS en AGB Parko, periode 2012-2014'. Het huidig contract loopt immers ten

einde op 31 december 2011.

Beschrijving:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p85/126


Het huidige raamcontract brandstoffen voor het wagenpark van de stad Kortrijk, OCMW,

politiezone VLAS en AGB Parko loopt ten einde op 31 december 2011. De noodzaak voor

dergelijk raamcontract blijft en daarom stelt de directie facility voor een nieuwe prijsvraag uit te

schrijven voor het vernieuwen van dit raamcontract.

Een paar aanpassingen ten opzichte van het vorige raamcontract zijn doorgevoerd, zoals:

- Meer flexibiliteit in het gebruik van de magneetkaarten per voertuig of bestuurder

- Meer mogelijkheden tot elektronisch beheer van de tankbeurten en magneetkaarten

in het kader van administratieve vereenvoudiging en verhoging van de controle op

eventuele misbruiken

De stad Kortrijk zal terug optreden als aanbestedende overheid voor de stad, ocmw, politiezone

VLAS en AGB Parko. In het bestek 2011/361 is elk bestuur een apart perceel. De gunning zal

gebeuren door de respectievelijke besturen.

In het kader van de opdracht "Raamcontract brandstoffen voor het wagenpark van de stad

Kortrijk, OCMW, politiezone VLAS en AGB Parko, periode 2012-2014 " werd een bijzonder

bestek met nr. 2011/361 opgesteld door directie facility.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Stad Kortrijk), raming: 1.153.500,00 euro (exclusief btw) of 1.395.735,00 euro

(inclusief 21% btw);

* Perceel 2 (OCMW Kortrijk), raming: 236.970,00 euro (exclusief btw) of 286.733,70 euro

(inclusief 21% btw);

* Perceel 3 (Politiezone VLAS), raming: 349.560,00 euro (exclusief btw) of 422.967,60 euro

(inclusief 21% btw);

* Perceel 4 (Autonoon Gemeentebedrijf Parko), raming: 36.142,50 euro (exclusief btw) of

43.732,43 euro (inclusief 21% btw).

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.776.172,50 euro (exclusief btw) of

2.149.168,73 euro (inclusief 21% btw).

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag.

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing:

Nr. Beschrijving Gewicht

Perceel 1 (Stad Kortrijk) 100

1 Prijs 60

2 Geografische spreiding van de

tankstations

20

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p86/126


3 Kwaliteit administratief beheer 20

Perceel 2 (OCMW Kortrijk) 100

1 Prijs 60

2 Geografische spreiding van de

tankstations

20

3 Kwaliteit administratief beheer 20

Perceel 3 (Politiezone VLAS) 100

1 Prijs 60

2 Geografische spreiding van de

tankstations

20

3 Kwaliteit administratief beheer 20

Perceel 4 (Autonoom

Gemeentebedrijf Parko)

100

1 Prijs 60

2 Geografische spreiding van de

tankstations

20

3 Kwaliteit administratief beheer 20

Door de vernieuwing van de meest vervuilende en oudste wagens van het stedelijk

wagenpark wordt jaar na jaar een besparing gerealiseerd op het verbruik. Ten opzichte van

2007 is het totale verbruik met 6% gedaald.

We verwijzen hierbij naar:

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

16.

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p87/126


De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26

september 1996, en latere wijzigingen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Budget:

Budgettering: diverse artikels /127-03 - G.U. begroting 2012 en volgende jaren

Advies van

Type

Communicatie en recht

Gunstig

Financiën

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht "Raamcontract brandstoffen voor het wagenpark van de

stad Kortrijk, OCMW, politiezone VLAS en AGB Parko vast te stellen zoals beschreven in het

bijzonder bestek met nr. 2011/361, opgesteld door de directie facility.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de Europese algemene offerteaanvraag.

29 Leasing van alternatieve energieproductie d.m.v zonne-energie voor de site

Callens.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 11-242742

Directie: Facility - Dossierbehandelaar: Sebastien Lefebvre

Email: Sebastien.Lefebvre@kortrijk.be - Tel: 056 27 85 12

Samenvatting:

Dit dossier bespreekt de vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunning betreffende

de opdracht 'Leasing van alternatieve energieproductie d.m.v zonne-energie voor de site

Callens'.

Beschrijving:

De stad Kortrijk heeft sinds 2008 een energiemasterplan waarbij het gebruik van duurzame

en hernieuwbare energie één van de basispijlers is. Een andere pijler is het optimaliseren van

het aantal vierkante meters binnen het stadspatrimonium. Daarnaast zijn er ook de dwingende

streefdoelen van de Europese commissie tegen 2020.

Deze omvatten volgende elementen:

- 20% minder broeikasgasemissies

- 20% hernieuwe energie

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p88/126


- 20% meer energie-efficiëntie.

Site Callens, die dienst zal doen als 'loods' voor de technische diensten van stad Kortrijk, is een

project dat zowel de pijlers van het energiemasterplan alsook de streefdoelen van EU 2020

omvatten:

- optimalisatie van aantal vierkante meter, van 4 sites naar 1;

- 20% minder broeikasgasemissies door te kiezen voor de meest zuinige

energieoplossingen d.m.v. warmtepompen en infraroodverwarming (het gebouw

bevat geen stookplaats);

- 20% hernieuwe energie door het gebouw te voorzien voor een PV-installatie;

- 20% meer energie-efficiëntie doordat het gebouw ontworpen is volgens het systeem

van 'energy-on-demand'. Het concept van 'energy-on-demand' omvat volgend

principe, namelijk: er zal maar verlicht of verwarmd worden wanneer er naar

gevraagd wordt door middel van een drukknop en dan alleen maar in de zone waar

je werkt.

In 2012 zal het naastgelegen sportcentrum Wembley aangesloten worden op

de hoogspanningscabine van de 'site Callens'. Dit laat toe om via een 'mini-grid'

dezelfde hernieuwbare lokale elektriciteitsproductie te gebruiken voor beide locaties.

Door te kiezen voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie streeft de stad Kortrijk naar een

verhoogde energie-onafhankelijkheid.

Voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie zijn er momenteel maar twee technieken

beschikbaar, namelijk PV-panelen en windmolens. Kleine windmolens zijn vandaag nog niet

rendabel wegens technische onvolledigheden. Daarom wordt gekozen voor een oplossing met

PV-panelen.

De opdracht omvat:

- Studie en ontwerp;

- De volledige veiligheidscoördinatie (ontwerp en uitvoering);

- Levering, plaatsing en installatie van het geheel;

- Keuring installatie door een erkend onafhankelijk keuringsorganisme;

- Opmaak dossier voor aanvraag groene stroomcertificaten;

- Opmaak dossier voor aanvraag andere premies of subsidies;

- Opmaak dossier voor aanvraag netkoppeling bij netbeheerder;

- Technisch beheer en monitoring gedurende 20 jaar;

- Zoeken naar een toekomste oplossingen o.a. Virtuele energiedistributie, Energieopslag

en Energie-'demand-on-production'.

Op basis van analyses (dagverbruiken en dakoppervlakte) wordt gekozen voor een opstelling

van 80 kWpiek. Dergelijk systeem heeft een elektriciteitsopbrengst equivalent voor 21

woningen. Met deze opstelling zal 30% van de totale benodigde elektriciteit voor zowel site

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p89/126


Callens alsook het sportcentrum Wembley lokaal geproduceerd kunnen worden. Dit overtreft de

norm van de Europese klimaatregelgeving 20-20-20.

Er zijn drie mogelijkheden naar financiering:

1. Een PV-installatie gratis op het dak laten installeren via het principe van recht van

opstal. De lokaal geproduceerde elektriciteit dient opgekocht te worden aan de

vooraf bepaalde wijzigende kostprijs en de opbrengst van de groencertificaten zijn

voor de externe firma. Deze oplossing vergt geen eigen middelen op de begroting.

2. Een PV-installatie huren (leasing) waarbij de lokaal geproduceerde elektriciteit gratis

is en waarbij de opbrengst van de groencertificaten gebruikt zullen worden om de

huurprijs te betalen. Deze oplossing vergt geen eigen middelen op de begroting.

3. Een PV-installatie aankopen waarbij de lokaal geproduceerde elektriciteit gratis is en

waarbij de opbrengst van de groencertificaten gebruikt zullen worden om het geheel

af te betalen. Deze oplossing vergt wel eigen middelen op de begroting.

Financiering Kost op 20 jaar Opbrengst na 20 jaar Risico's

0. Niets doen 0 € - 200.377,64 € (kost) Prijsevolutie 100%

ondergaan

1. Dak verhuren 0 € - 30.151,05 € (kost)

2. Leasing van PVinstallatie

3. Aankoop (lening op

20 jaar)

473.795,72 € + 557.710,06 €

(opbrengst)

384.446,05 € + 557.710,06 €

(opbrengst)

Geen risico's, all-in

contract

Alle risico's zijn ten

laste van de stad

Kortrijk

Op basis van bovenstaande stelt de directie facility voor te kiezen voor een oplossing via

leasing.

Via de betaling van een trimestriële huur vergoedt het bestuur de inschrijver voor de levering

en installatie van het systeem, en de bijhorende financiële, technische en administratieve

dienstverlening gedurende de looptijd.

Proefproject - Virtuele energiedistributie

De Stad Kortrijk wenst de opgewerkte energie zoveel als mogelijk zelf te gebruiken voor het

eigen stadspatrimonium (meer dan 100 gebouwen met een jaarlijks verbruik van ongeveer 6

MWh).

De opgewerkte energie van het ene gebouw, die niet lokaal kan verbruikt worden, zou moeten

'virtueel' beschikbaar gesteld kunnen worden voor andere stadsgebouwen, o.a. het stadhuis te

Kortrijk. Door zijn structuur zal het nooit mogelijk zijn om een PV-installatie op het stadhuis van

Kortrijk te installeren. Weliswaar is dit gebouw, de grootste verbruiker van elektriciteit voor de

stad Kortrijk.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p90/126


De inschrijver wordt verzocht samen met de stad Kortrijk en partners een oplossing voor te

stellen om het principe van virtuele energiedistributie te kunnen realiseren.

In het kader van de opdracht "Leasing van alternatieve energieproductie d.m.v zonne-energie

voor de site Callens" werd een bijzonder bestek met nr. 2011/217 opgesteld door directie

facility.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 400.000,00 euro (exclusief btw) of

484.000,00 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van 20 jaar.

De inkomsten voor deze opdracht worden geraamd op 460.917,40 euro (exclusief btw) of

557.710,06 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van 20 jaar.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag.

We verwijzen hierbij naar:

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

16.

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26

september 1996, en latere wijzigingen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Budget:

artikel: 137/748-55 en 137/961-53 voor 247.500 EUR (kapitaalwaarde - restwaarde); artikel:

137/211-03 (voor de intresten) en 137/911-03 (voor de aflossingen) samen 6.050,00 per

kwartaal of 24.200 per jaar en dit voor een periode van 20 jaar. De uitgave voor deze opdracht

wordt geraamd op 400.000,00 euro (exclusief btw) of 484.000,00 euro (inclusief 21% btw) voor

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p91/126


een periode van 20 jaar. De inkomsten voor deze opdracht wordt geraamd op 460.917,40 euro

(exclusief btw) of 557.710,06 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van 20 jaar.

Advies van

Type

Financiën

Gunstig met Voorwaarden

Leefmilieu

Gunstig met Voorwaarden

Communicatie en recht

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

betreffende de opdracht "Leasing van alternatieve energieproductie d.m.v zonne-energie voor

de site callens", opgesteld door directie facility:

1. De vaststellingen van de voorwaarden voor de opdracht "Leasing van alternatieve

energieproductie d.m.v. zonne-energie voor de site Callens", goed te keuren zoals voorzien in

het bijzonder bestek, opgesteld door de directie Facility (dossiernummer 2011/217)

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een Europese algemene offerteaanvraag in toepassing

van artikels 14 en 16 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

30 Woonstvergoeding voor de nieuwe pastoor van de Sint Maartenskerk Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 11-242216

Directie: Facility - Dossierbehandelaar: Beatrice Wietendaele

Email: Beatrice.Wietendaele@kortrijk.be - Tel: 056 27 85 20

Samenvatting:

Dit dossier legt de goedkeuring voor betreffende de woonstvergoeding van de nieuwe pastoor

van Sint Maartenskerk te Kortrijk.

Beschrijving:

Het gemeentedecreet Titel IV, hoofdstuk III, art. 151 § 2 3°, bepaalt dat het exploitatiebudget

van de gemeente o.a. de vergoeding voor huisvestiging van de bedienaren van de erediensten

omvat, als geen woning wordt verschaft overeenkomstig de geldende bepalingen.

In zitting van 26 en 27 november 1998, agendapunt 15 werd bepaald dat de vergoeding voor

de huisvesting van erkende erediensten vastgesteld wordt op max. 495,79 euro per maand,

gekoppeld aan het indexcijfer van december 1998.

De woning die ter beschikking gesteld wordt moet aan de gangbare comfortvereisten voldoen.

In geval van woonstvergoeding moet deze voldoende hoog zijn om een dergelijke woning te

kunnen huren. Daarom wordt de woonstvergoeding dan gelijk gesteld met de verschuldigde

(geïndexeerde) huurprijs en huurlasten.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p92/126


Met een mail van 6 juli 2011 werd het huurcontract overgemaakt waarin de nieuwe aangestelde

pastoor sinds 12 april 2010 de woonst betrekt in Pieter de Cockelaerestraat 10 te Kortrijk.

Aangezien de heer Marc Dhondt sinds 6 juni 2011 is aangesteld als nieuwe pastoor in Sint

Maartenskerk telt de wettelijke vergoeding van het stadsbestuur vanaf deze datum.

De kerkfabriek O.L.Vrouw is eigenaar van de betreffende woning. Het betreft hier dus een wat

speciale situatie gezien er reeds een huurovereenkomst bestaat met de kerkfabriek O.L.Vrouw

van vóór de benoeming tot pastoor.

De nieuwe pastoor vraagt om deze huurovereenkomst te respecteren en te beschouwen als

een huur van een woning van een derde, aangezien de woning geen pastorij is.

In die situatie dient de stad de werkelijke kostprijs aan de pastoor maandelijks terug te betalen.

Budget:

art. 790/121-02/11 GU woningvergoeding bedienaars erediensten - uitgave: 1.750,00 EUR (7

mnd x 250 EUR) - beschikbaar: 1.195,00 EUR

Advies van

Type

Financiën

Ongunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Aan de nieuwe pastoor van Sint Maarten, de heer Marc Dhondt, een woonstvergoeding toe te

kennen ten bedrage van 250 euro per maand, geïndexeerd, met ingang van 6 juni 2011.

31 Aanpassingen van TalentOntwikkelaar(evaluatiesoftware) in het kader van

evaluatie en bijsturing van het evaluatiereglement.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 11-241873

Directie: ICT - Dossierbehandelaar: Ann Desauw

Email: ann.desauw@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 15

Samenvatting:

Hierbij stellen wij voor om de TalentOntwikkelaar aan te passen in het kader van de evaluatie

en bijsturing van het evaluatiereglement (gepland in het najaar). Daarnaast zijn nog enkele

noodzakelijke aanpassingen vereist om de competentiebibliotheek overzichtelijk te houden en

de gebruiksvriendelijkheid van het softwarepakket nog te verhogen. Tenslotte voorzien we een

kleine buffer voor nieuwe en creatieve verbeteringen in het kader van de ruimere evaluatie van

het pakket.

Beschrijving:

We stellen hierbij voor om de TalentOntwikkelaar (evaluatiesoftware) in het kader van de

evaluatie en de bijsturing van het evaluatiereglement (gepland in het najaar) aan te passen: we

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p93/126


denken hierbij o.a. aan aanpassingen met het oog op een betere dossieropbouw en dit n.a.v.

ervaringen vanuit de beroepscommissie.

De competentiebibliotheek bevat momenteel ongeveer 2000 indicatorzinnen. Om het geheel

dynamisch en overzichtelijk naar de toekomst toe te houden zijn nog enkele noodzakelijke

software-aanpassingen vereist.

Vervolgens wensen we de gebruiksvriendelijkheid van de TalentOntwikkelaar nog te verhogen

door enkele kleine software-aanpassingen: we denken hierbij aan betere opvolging, overzichten

en rapportage (stand van zaken) bij het opstarten en afwerken van evaluatiecampagnes wat

bovendien ook zal resulteren in tijdswinst voor de directie Personeel en Organisatie.

Tenslotte voorzien we een kleine buffer aan dagen voor nieuwe, creatieve verbeteringen : via

een bevraging van zowel leidinggevenden als medewerkers (met oog op ruimere evaluatie)

wordt momenteel gepeild naar ervaringen ivm TalentOntwikkelaar. Daaruit kunnen suggesties

en aanbevelingen volgen die, na overleg met de stuurgroep, aanleiding kunnen geven tot

aanpassing van de software.

De totale kostprijs wordt geraamd op 19.360 euro (incl. btw). Het nodige budget is aanwezig op

BU 2011 op artikel 104/742-53.

Als procedure stellen wij voor om te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking vooraf conform art. 17 § 2,1° a en f van de wet van 24 december 1993 op

de overheidsopdrachten. Het bedrag van de aankopen is beperkt en het gaat om specifieke

aanpassingen van een bestaand softwarepakket geleverd door de firma Cronos. De

onderhandelingen zullen plaats vinden met één firma : Cronos NV uit Kontich.

Volgens artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de voorwaarden vast

en bepaalt ze de wijze van gunnen.

Budget:

BU 2011 : artikel 104/742-53 : 19.360 euro (inclusief btw).

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de voorwaarden voor de aanpassingen van de Talentontwikkelaar

(evaluatiesoftware) in het kader van evaluatie en bijsturing van het evaluatieregelment zoals

omschreven in de offerte met referentie Jer/Ibi/2011207006 van 28 juli 2011 van de firma

Cronos N.V., Veldkant 33A, 2550 te Kontich.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf overeenkomstig artikel 17,§ 2,1° a en f van de wet op de overheidsopdrachten en

sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten d.d. 24 december 1993

en haar uitvoeringsbesluiten.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p94/126


32 Overeenkomst omtrent het gebruik van Probat (Provinciaal Beheerprogramma

voor Archieftoepassingen).

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 11-240544

Directie: ICT - Dossierbehandelaar: Ann Desauw

Email: ann.desauw@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 15

Samenvatting:

Hierbij stellen wij voor om de overeenkomst omtrent het gebruik van Probat (Provinciaal

Beheerprogramma voor Archieftoepassingen) tussen de stad Kortrijk en de provincie

West-Vlaanderen goed te keuren. Dit programma maakt het mogelijk om het volledige

archiefbestand van de stad te automatiseren en te beheren. De overeenkomst werd eerder

door de gemeenteraad van 11/9/2006 goedgekeurd. Probat is ondertussen omgevormd tot een

webapplicatie en inhoudelijk gewijzigd. Daarom dient de eerder goedgekeurde overeenkomst

aangepast. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Ze heft elke eerder

afgesloten overeenkomst die betrekking heeft op de niet-webgebaseerde versie van Probat op

en is bovendien gratis.

Beschrijving:

In ziiting 14 april 2005 besloot de Bestendige Deputatie de West-Vlaamse archivarissen en

archiefverantwoordelijken bijkomend te ondersteunen door het geautomatiseerd archiefbeheerprogramma,

Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen) gratis ter

beschikking te stellen van de gemeentebesturen in de provincie. Dit programma is ontwikkeld

door de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen en kan aangewend worden om het

volledige archiefbestand van de stad te automatiseren en te beheren : het gaat hier om ettelijke

honderdduizenden records.

De gemeenteraad keurde in zitting van 11 september 2006 deze overeenkomst voor

het gebruik van Probat met de provincie West-Vlaanderen goed. Ondertussen is Probat

omgevormd tot een webapplicatie en is het programma inhoudelijk op bepaalde punten

gewijzigd. Dat maakte het noodzakelijk om de overeenkomst aan te passen. De oude

overeenkomst wordt opgeheven.

De nieuwe overeenkomst, die ter goedkeuring voorligt, wordt afgesloten voor onbepaalde duur,

heft elke eerder afgesloten overeenkomst die betrekking heeft op de niet-webgebaseerde versie

van Probat op en is gratis.

Conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

Dit dossier heeft geen financiële implicaties.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

de overeenkomst omtrent het gebruik van Probat tussen de Provincie West-Vlaanderen en de

stad Kortrijk goed te keuren.

Ze luidt als volgt (inhoudelijke gedeelte) :

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p95/126


"1. De Provincie geeft de Gemeente via een paswoord gratis toegang tot het

archiefbeheerprogramma "Probat" (= Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen)

ten behoeve van het lokale archiefbeheer. De toegang laat de Gemeente toe de eigen

gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. De Provincie blijft volledig eigenaar

van het programma. Bedoeling is met de lokale archieven eenzelfde programma voor het

archiefbeheer te gebruiken en in onderling overleg een geïnformatiseerd West-Vlaams

archiefnetwerk tot stand te brengen.

2. Indien de Provincie zou vaststellen dat de Gemeente misbruik maakt van het paswoord, dan

kan zij eenzijdig en te allen tijde de toegang tot Probat ontzeggen.

3. Door deze overeenkomst te ondertekenen geeft de Gemeente de Provincie de toelating om

de beschrijvingen met de status "gepubliceerd extern" op een website toegankelijk te maken

voor het publiek.

4. De Gemeente kan zelf het aantal gebruikers van het programma Probat binnen het

bestuur bepalen. Het programma mag slechts aangewend worden voor het lokale archief- of

documentenbeheer.

5. De Provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijks voorkomende fouten,

gebreken of tekortkomingen in Probat. De Provincie kan ook niet aansprakelijk gesteld worden

voor enigerlei schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van Probat.

6. De Provincie geeft enkel de toegang tot Probat wanneer de Gemeente over de passende

hardware en internetverbinding beschikt.

7. De eventuele conversie van de reeds eerder door de Gemeente ingevoerde beschrijvingen in

Probat gebeurt door de Provincie, in samenspraak met de archivaris van de Gemeente.

8. De Gemeente is verantwoordelijk voor de eigen invoer van gegevens in Probat en blijft

steeds eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. De Gemeente garandeert de

wettelijke, decretale en archivistische basisregels bij de invoer van gegevens te kennen en toe

te passen. De Provincie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke invoer van gegevens.

9. Het is mogelijk om in Probat digitaal beeldmateriaal te koppelen aan de beschrijvingen van dit

materiaal. De Gemeente gaat akkoord met de weergave van de beelden op beperkte resolutie

evenals de mogelijkheid tot het afdrukken en downloaden ervan op beperkte resolutie. De

Provincie behoudt zich het recht voor om de opname van beeldmateriaal te weigeren.

10. De archivaris van de Gemeente wordt verplichtend lid van de Gebruikersgroep Probat, die

minstens eenmaal per kalenderjaar bijeenkomt op initiatief van de Provinciale Archiefdienst

West-Vlaanderen.

11. De Provincie verschaft een handleiding over het gebruik van het programma en geeft een

basisopleiding in Probat aan alle leden van de gebruikersgroep. De gebruikersgroep vormt een

permanent platform voor ervaringsuitwisseling tussen de leden en kan adviezen formuleren

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p96/126


over aanpassingen, uitbreidingen of upgrades aan Probat (de Provincie beslist als eigenaar

steeds over de implementatie ervan en het juiste tijdstip van de implementatie). De Provincie is

gerechtigd ook op eigen initiatief wijzigingen aan Probat aan te brengen; zij zal de wijzigingen

aan de gebruikersgroep steeds meedelen en verklaren. Alle gebruikers garanderen dat zij met

alle wijzigingen en aanpassingen steeds mee zullen evolueren.

12. Als vastgesteld wordt dat de gebruiker niet aan de voorwaarden van de overeenkomst blijft

voldoen, kan de Provincie eenzijdig en op elk moment de overeenkomst opzeggen.Opzegging

van de overeenkomst door de Gemeente en uittreding uit de Gebruikersgroep gebeuren bij

aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar, ingaande op

1 januari volgend op de datum van opzegging. Bij opzegging verliest de Gemeente het recht

gebruik te maken van Probat voor het archief- en documentenbeheer. Eventuele kosten die

ingevolge het uittreden zouden kunnen ontstaan, worden vergoed door de uittreder. De door de

uittreder ingevoerde gegevens worden door de Provincie geëxporteerd en in gestructureerde

vorm aan de uittreder overgemaakt.

13. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en heft elke eerder afgesloten-

Overeenkomst omtrent het gebruik van Probat- die betrekking had op de niet-webgebaseerde

versie van Probat - op."

33 Subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden.

Vaststellen.

Commissie 3 - Dossier: 11-243020

Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Philippe Devos

Email: Philippe.Devos@kortrijk.be - Tel: 056 23 41 70

Samenvatting:

Het college besliste in zitting van 30 maart 2011 een dossier in te dienen dat kaderde binnen

de projectoproep "Gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden". De

stad Kortrijk diende het dossier #Ontwikkelen methodiek ter ondersteuning van handelspanden

in stadskern en deelgemeenten Kortrijk# in. Op 23 juni 2011 kreeg de stad Kortrijk het bericht

van het Provinciaal Contactpunt dat het EFRO-dossier definitief werd goedgekeurd door de

Toezichtcommissie. Dit bericht werd bevestigd met een brief van 4 juli door het Agentschap

Ondernemen. Het project loopt over twee jaren. De financiële inbreng van de stad zal ten

hoogste 72.000 EUR bedragen. Eigenaars van handelspanden die hun gevel renoveren in

toepassing van onderhavig reglement kunnen maximaal 10.000 EUR subsidie krijgen. Na

goedkeuring door de gemeenteraad van het subsidiereglement dient het college nog voor de

eerste fase de doelgebieden binnen de gebiedsomschrijving af te bakenen waarbinnen het

reglement van kracht is.

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 30 maart laatstleden een

dossier in te dienen dat kaderde binnen de projectoproep "Gemeentelijke gevelrenovatie en

renovatie leegstaande handelspanden". De stad Kortrijk diende het dossier "Ontwikkelen

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p97/126


methodiek ter ondersteuning handelspanden in stadskern en deelgemeenten" in. Het

Provinciaal contactpuntpunt liet weten dat het EFRO-dossier definitief werd goedgekeurd door

de toezichtcommissie.

Deze goedkeuring houdt uiteraard in dat een subsidiereglement ter goedkeuring dient te

worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De belangrijkste bepalingen uit het reglement:

- Het project loopt over 2 jaren en zal de stad maximaal 72.000 EUR kosten. De

kredieten worden voorzien bij de opmaak van de begroting 2012. Eigenaars

van handelspanden die hun gevel wensen te renoveren in toepassing van het

subsidiereglement kunnen maximaal 50% subsidie ontvangen met een plafond van

10.000 EUR. De verdeelsleutel die wordt toegepast is 30% subsidie door het EFROproject

zelf, 40% via cofinanciering uit het Hermesfonds en 30% door de stad Kortrijk

zelf.

- Praktisch:

Gevelrenovatie voor een totaal factuurbedrag van 50.000 EUR

Maximale subsidie: 50% = 25.000 EUR, echter beperkt tot 10.000 EUR

Aandeel EFRO:

Aandeel Hermes:

Aandeel stad Kortrijk:

3.000 EUR

4.000 EUR

3.000 EUR

- De gevel moet steeds in zijn totaliteit worden gerenoveerd.

- Nieuwbouw komt niet in aanmerking.

- Het college van burgemeester en schepenen legt voor de eerste fase de

doelgebieden binnen de gebiedsomschrijving vast op basis van welomschreven

criteria. De subsidie kan zowel worden aangevraagd voor panden in de stadskern als

in de handelskernen van de deelgemeenten.

De nodige kredieten worden voorzien vanaf de begroting 2012.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om dit

reglement vast te stellen.

Budget:

artikel 500/321-01 Subsidie gevelrenovatie handelspanden (voorzien vanaf begroting 2012)

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p98/126


Advies van

Type

Financiën

Gunstig met Voorwaarden

Communicatie en recht

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Onderstaand subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden goed te keuren:

"Subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden"

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk 1: Begrippenkader

Definities

Hoofdstuk 2: Algemeen

Doelstelling

Subsidie

Hoofdstuk 3: Toepassingsgebied

Begunstigden

Algemene voorwaarden

Gebiedsomschrijving

Hoofdstuk 4: Gevelrenovatie

Subsidieerbare werken

Hoofdstuk 5:Subsidie

Subsidiebedragen

Beperkingen

Hoofdstuk 6: Aanvraag van de subsidie

Aanvraagdossier

Ontvankelijkheid

Hoofdstuk 7: Beoordeling van de aanvraag

Beslissing

Verval van recht op subsidie

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p99/126


Hoofdstuk 8: Aanvang van de werken

Aanvang

Hoofdstuk 9: Uitbetaling van de subsidies

Termijnen

Aanvraagdossier

Berekening subsidie

Uitbetaling

Hoofdstuk 10: Terugvordering

Terugvordering

Hoofdstuk 11: Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Hoofdstuk 12: Slotbepalingen

Publiciteit

Overdraagbaarheid

Geldigheidsduur

Bekendmaking en afschrift

Besluit van de gemeenteraad van 11/09/2011 betreffende het subsidiereglement voor

gevelrenovatie van handelspanden.

HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER

Artikel 1: Definities

Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder:

Handelszaak

Elke commerciële onderneming die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen

(KBO) en die de uitoefening van een kleinhandel tot hoofddoel heeft.

Handelspand

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p100/126


Het onroerend goed, waarin de handelszaak wordt uitgebaat, met uitsluiting van alle delen die

niet uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitbating van de handelszaak.

Handelaar

De uitbater, natuurlijke of rechtspersoon, van de handelszaak.

Commerciële ruimte (of netto handelsoppervlakte)

De oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de

niet-overdekte oppervlakten.

Gevelrenovatie

De werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben de vooren/of

zijgevel met uitsluiting van de achtergevel van een bestaand handelspand te renoveren

voor panden die gelegen zijn binnen het in artikel 6 afgebakende doelgebied.

HOOFDSTUK 2: ALGEMEEN

Artikel 2: Doelstelling

De subsidie heeft als doelstelling de stedelijke aantrekkingskracht in zowel stedelijke kernen

als in kernen in de deelgemeenten te verhogen en zo de uitstraling en de kwaliteit van de

handelspanden en het straatbeeld te verbeteren.

Artikel 3: Subsidie

§1. Binnen de perken van het in de begroting voorziene krediet, en onder voorbehoud van de

in volgende paragraaf vermelde financiering, verleent de stad Kortrijk een subsidie voor de

renovatie van de gevels van een handelspand onder de voorwaarden zoals opgenomen in

huidig reglement.

§2. Deze subsidie wordt mee mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Fonds voor

Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Vlaams Fonds voor Flankerend Economisch Beleid

(Hermes) en is er dan ook afhankelijk van.

HOOFDSTUK 3: TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 4: Begunstigden

De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die:

- houder is van zakelijke rechten op het handelspand, met name:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p101/126


- de volle eigenaar,

- de vruchtgebruiker,

- de erfpachter,

- de opstalhouder.

- huurder is van de commerciële ruimte in het handelspand.

De subsidie wordt uitbetaald aan de persoon die de kosten van renovatie effectief betaald heeft.

Artikel 5: Algemene voorwaarden

§1. De subsidie betreft enkel handelspanden:

- die op het grondgebied van de stad Kortrijk zijn gelegen en die in uitvoering van

artikel 6 door het college van burgemeester en schepenen als doelgebieden worden

aangeduid,

- die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn,

- die in overeenstemming zijn met de stedelijke, provinciale en gewestelijke

stedenbouwkundige voorschriften,

- die, indien vereist, over een sociaaleconomische vergunning beschikken,

- die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de

handelszaak,

- waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar

een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien binnen de drie maand na

de beëindiging van de gevelrenovatiewerken,

- die niet binnen de grenzen van een goedgekeurd onteigeningsplan liggen.

§2. Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking

een handelszaak herbergen.

§3. Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover:

- ze in overeenstemming zijn met de stedelijke, provinciale en gewestelijke

stedenbouwkundige voorschriften,

- de noodzakelijke vergunningen en/of meldingen bekomen zijn,

- ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van

toepassing is.

§4. De subsidie is cumuleerbaar met de toelage tot 40% voor gevelrenovatie bij

monumenten en het stedelijke reglement ter bevordering van de economische activiteit

(gemeenteraadsbesluit van 08/09/2003 - hoofdstuk III).

Artikel 6: Gebiedsomschrijving

Het toepassingsgebied van huidig reglement valt samen met de gebiedsomschrijving die als

bijlage is toegevoegd aan het stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p102/126


Voor de toepassing in de eerste fase na goedkeuring van huidig subsidiereglement

door de gemeenteraad bepaalt het college van burgemeester en schepenen binnen de

gebiedsomschrijving de doelgebieden die in aanmerking komen voor subsidie, na toetsing aan

volgende criteria:

- Voor de stedelijke kernen:

- macrotendensen

- historisch karakter

- wijzigend koopgedrag

- wegtrekken handelsactiviteit uit de kern

- contextfactoren:

- mobiliteitswijzigingen

- veranderende looplijnen

- algemeen neerwaartse investeringsspiraal

- openbare werken

- Voor de deelgemeenten:

- macrotendensen

- verlinting

- wegtrekken buurtverzorgende handel uit dorpskern

- neerwaartse investeringsspiraal

- contextfactoren:

- infrastructuurwerken op toegangswegen

- mobiliteitswijzigingen

- heraanleg openbaar domein

- leefbaarheid dorpskern

Met het doel om zowel voor de stedelijke kernen als voor de deelgemeente de heropleving van

straten met een traditioneel handelskarakter en handelspotentialiteit te verstevigen.

HOOFDSTUK 4: GEVELRENOVATIE

Artikel 7: Subsidieerbare werken

§1. Volgende werken die de renovatie en/of verfraaiing van de gevel van een handelspand tot

gevolg hebben, komen in aanmerking voor de subsidie:

1. Subsidieerbare werken:

- schilderwerken met verplicht gebruik op de benedenverdieping van

antigraffitiverf,

- het mechanisch (borstelen, schuren, lagedruk stralen,...), nat (bevloeiing,

verzadigde stoom, water onder druk,...) en/of chemisch reinigen van de gevel.

De reinigingstechniek dient aangepast aan het gevelmateriaal,

- pleisteren,

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p103/126


- de werken nodig voor een goede afwerking zoals gladschuren, afkrabben,

ontmossen,

- ontvoegen, (her)voegen en dichten van barsten,

- buitenschrijnwerk en beglazing (ramen en deuren),

- inkomdeuren plaatsen,

- veiligheidsglas op het gelijkvloers,

- openmazige rolluiken op het gelijkvloers,

- dakgootwerken,

- herstellen van gevelsierelementen,

- plaatsen van stelling, beschermzeilen en raambescherming zonder reclame,

- huur van een container,

- alle sloopwerken die verband houden met de renovatie van de voorgevel,

- alle werken die de toegang tot de commerciële ruimte voor personen met een

handicap verbeteren of mogelijk maken.

2. Deze werken komen enkel in aanmerking als zij:

- in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,

- zichtbaar zijn voor de consument vanaf het openbaar domein,

- zichtbaar de commerciële activiteit ondersteunen. Zo zijn bijvoorbeeld

dakwerken of renovaties aan achtergevels niet subsidieerbaar.

§2. Volgende werken/kosten worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring:

- nieuwbouw (constructies waarbij geen enkele gevel al bestaat) komen niet in

aanmerking voor subsidie;

- erelonen.

§3. Andere werken dan deze vermeld in §1 die betrekking hebben op de renovatie van de

voorgevel kunnen enkel mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen in

aanmerking komen voor de subsidie.

HOOFDSTUK 5: SUBSIDIE

Artikel 8: Subsidiebedragen

§1. De uit te voeren werken moeten minimaal:

- 2.500 EUR excl. BTW bedragen voor het luik "Gevelrenovatie".

§2. De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van:

- de "gevelrenovatie" ten belope van 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een

maximum van 10.000 EUR.

- in geval toepassing wordt gemaakt van artikel 5 §4 wordt huidige subsidie berekend

na aftrek van de subsidies verkregen op basis van andere subsidiereglementen en

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p104/126


kan de aanvrager op basis van huidig reglement maximaal 50% subsidie krijgen

echter beperkt tot een maximum van 10.000 EUR.

Artikel 9: Beperkingen

§1. Voor een zelfde pand kan de subsidie slechts eenmaal in een periode van 5 jaar verleend

worden, te rekenen vanaf de datum van uitbetaling.

§2. De dossiers worden behandeld a rato van indiening (chronologisch volgens datum van

indiening) en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.

HOOFDSTUK 6: AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 10: Aanvraagdossier

§ 1. Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient aangetekend verzonden of tegen

ontvangstbewijs afgeleverd te worden aan: Stadsbestuur Kortrijk - Grote Markt 54 - 8500

Kortrijk.

§2. De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

1. het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. Het

aanvraagformulier kan bekomen worden bij het Loket voor Ondernemers, Grote

Markt 54 te 8500 Kortrijk en via http://www.kortrijk.be/;

2. een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt, zijnde: een kopie van

de onderhandse koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of

elke andere titel waaruit het bouwrecht blijkt;

3. een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen alle houders van zakelijke

rechten en de huurder;

4. de stedenbouwkundige vergunning en/of melding indien vereist voor de uit te voeren

werken;

5. een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werken. Dit kan aan de hand

van een bestek met een beschrijving van procédé, materialen, kleuren,... aangevuld

met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van te gebruiken materialen. Uit

de beschrijving moet ondubbelzinnig het beoogde resultaat van de werken blijken;

6. een nauwkeurige prijsraming of offerte(s) van ambachtslui en/of aannemers;

7. genummerde foto's van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding

van de oriëntatie van de foto's.

Artikel 11: Ontvankelijkheid

De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De beslissing omtrent ontvankelijkheid

wordt 30 dagen na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p105/126


HOOFDSTUK 7: BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Artikel 12: Beslissing

§1. Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de bevoegde technische

begeleidingscommissie die is samengesteld als volgt: ambtenaar cel economie, ambtenaar

Loket voor Ondernemers, ambtenaar stedenbouw en een vertegenwoordiger van de

handelaars, de aanvraag principieel goed te keuren of te weigeren en deelt binnen 2 maanden

na indiening van de ontvankelijke aanvraag zijn beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

§2. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om alle

onderzoeken uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de

aanvrager hierbij zijn medewerking weigert, vervalt het recht op de premie.

Artikel 13: Verval van recht op de subsidie

Het recht op de subsidie, en bij uitbreiding alle door het stadsbestuur aangegane verbintenissen

in dit kader vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de

subsidie één van volgende feiten plaatsvindt:

- de ontbinding of het faillissement van de aanvrager;

- de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand;

- het volledig of gedeeltelijk tenietgaan van de commerciële ruimte van het

handelspand.

HOOFDSTUK 8: AANVANG VAN DE WERKEN

Artikel 14: Aanvang

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, mogen de werken niet beginnen vóór de

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de aanvrager

van de subsidie.

HOOFDSTUK 9: UITBETALING VAN DE SUBSIDIES

Artikel 15: Termijnen

§1. De aanvrager moet uiterlijk 1 jaar na de datum van ondertekening van de

samenwerkingsovereenkomst, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de

aanvraag tot uitbetaling van de subsidie indienen. Desgevallend moet deze termijn ook vallen

binnen de termijn van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p106/126


§2. Ongeacht §1 van dit artikel moeten volgende voorwaarden voldaan zijn met betrekking tot

de facturen die ingediend worden:

- alle facturen mogen enkel prestaties betreffen die geleverd werden vóór 30 april

2013;

- alle facturen moeten gedateerd zijn vóór 31 mei 2013;

- alle facturen moeten betaald zijn vóór 30 juni 2013.

§3. In functie van de termijnen vermeld in §2 van dit artikel kan het college van burgemeester

en schepenen de termijn waarbinnen de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie moet

ingediend worden, zoals bepaald in §1 van dit artikel, inkorten of verlengen.

§4. Indien de aanvrager de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie niet tijdig kan inleveren, kan

hij voor het verstrijken van de voorziene termijn uitstel vragen bij het college van burgemeester

en schepenen via een gemotiveerd schrijven. Het college van burgemeester en schepenen

deelt zijn beslissing mee via een gewone zending.

Artikel 16: Aanvraagdossier

§1. De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie bestaat minimaal uit volgende documenten:

1. kopieën van de rechtsgeldige facturen betreffende de werkzaamheden, op naam van

de aanvrager en voor voldaan ondertekend;

2. vereiste keuringsattesten;

3. foto's van na de werken, inclusief bewijs van bevestiging van de verplichte EFROsticker.

Artikel 17: Berekening subsidie

§1. Het feitelijke subsidiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde

facturen, exclusief de belasting op toegevoegde waarde.

§2. Sommige facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden

waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat

de aanvrager op de facturen aanduidt welke werken in aanmerking komen. Facturen die

onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke werken het precies gaat, worden

onontvankelijk verklaard .

§3. Kastickets, bestelbons, enz. worden niet aanvaard. Als u daarover beschikt, raden wij aan

om bij uw leverancier hiervan een factuur te vragen.

Artikel 18: Uitbetaling

§1. De subsidie kan pas uitbetaald worden als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

- De aanvraag tot het bekomen van de subsidie werd principieel goedgekeurd.

- Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken werden toegelaten.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p107/126


- De uitvoering van de werking is gebeurd volgens de goedkeuring en de geldende

bepalingen van dit reglement.

- De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie werd goedgekeurd.

- (indien het pand leegstond op het moment van de aanvraag:) De aanvrager verbindt

er zich toe om binnen de 3 maanden de uitbating van een handelszaak in het pand te

verwezenlijken.

§2. Na een positieve beslissing wordt de subsidie binnen de 60 dagen uitbetaald door

overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde(n).

HOOFDSTUK 10: TERUGVORDERINGEN

Artikel 19: Terugvordering

§ 1. Het college van burgemeester en schepenen zal de terugvordering van de subsidie eisen,

vermeerderd met de wettelijke intrest:

- indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse

verklaringen afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie;

- indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd;

- wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor

ze werd toegekend.

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan de terugvordering van de subsidie eisen

pro rata van het aantal overblijvende jaren en verhoogd met de wettelijke intresten op deze

sommen vanaf de datum van ingebrekestelling met aanmaning van terugbetaling, indien:

- de eigenaar van het handelspand die dit pand verhuurt, binnen de vijf jaren na

uitkering van de subsidie, het handelspand verkoopt of het niet terug verhuurt ingeval

van stopzetting of beëindiging van de huurovereenkomst;

- de eigenaar van het handelspand die de handelszaak in het pand zelf uitbaat, binnen

de vijf jaren na uitkering van de subsidie de handelszaak verkoopt of stopzet;

- de huurder van het handelspand die de handelszaak uitbaat, binnen de vijf jaren na

uitkering van de subsidie de handelszaak verkoopt of stopzet;

- of wanneer de subsidiegenieter (eigenaar of huurder) gesubsidieerd utilitair materieel

uit het betrokken handelspand vervreemdt.

De voorwaarde van vijf jaren uitbating vervalt indien het stadsbestuur zelf aan de basis zou

liggen van een kortere uitbatingperiode. De subsidie wordt in dit geval niet teruggevorderd.

§3. Als blijkt dat de principieel goedgekeurde werken al begonnen zijn vóór de ondertekening

van de samenwerkingsovereenkomst kan de subsidie voor de totaliteit van de werken niet

meer worden uitbetaald. De aanvrager zal hiervan per gewoon schrijven op de hoogte worden

gebracht.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p108/126


§ 4. Voor betwistingen in verband met dit reglement zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk

bevoegd.

HOOFDSTUK 11: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Artikel 20: Samenwerkingsovereenkomst

§1. Na de principiële goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester

en schepenen, én voorafgaand aan de aanvang van de werken, wordt een

samenwerkingsovereenkomst waarvan het model terug te vinden is als bijlage bij dit reglement,

ondertekend door enerzijds het stadsbestuur en anderzijds de aanvrager van de subsidie.

§2. Indien de aanvrager een onderneming is, wordt in de samenwerkingsovereenkomst ook een

de-minimisverklaring inzake staatssteun opgenomen.

§3. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt de aanvrager in het

kader van de EFRO-financiering beschouwd als copromotor, waardoor de aanvrager zich

automatisch akkoord verklaart met de daarbijhorende rechten en plichten.

HOOFDSTUK 12: SLOTBEPALINGEN

Artikel 21: Publiciteit

Iedere aanvrager verbindt zich er toe om voldoende zichtbaar:

- voor de duur van de werken: een bord te plaatsen waarop duidelijk te lezen staat

dat de renovatie mee mogelijk gemaakt wordt met de subsidie bekomen van de stad

Kortrijk;

- na het beëindigen van de werken: een EFRO-sticker beschikbaar gesteld door de

stad te bevestigen aan de straatkant van de handelszaak.

Artikel 22: Overdraagbaarheid

Principieel goedgekeurde subsidies kunnen niet overgedragen worden naar een overnemende

handelaar of eigenaar.

Artikel 23: Geldigheidsduur

§1. Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2011 en is geldig tot en met 30 april 2013.

§2. Geldige aanvragen tot uitbetaling kunnen aanvaard worden tot en met 30 april 2013.

Subsidieaanvragen en -toekenningen waarvan de aanvraag tot uitbetaling niet aanvaard kan

worden vóór 30 april 2013, worden als nietig beschouwd.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p109/126


§3. De geldigheidsduur van huidig reglement kan verlengd of ingekort worden in functie van de

gebeurlijke aanpassing aan de looptijd van het EFRO-project 805.

Artikel 24: Bekendmaking en afschrift

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van

het gemeentedecreet."

34 Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen werkingsjaar 2010.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 11-238024

Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Koen Verhaege

Email: Koen.Verhaege@kortrijk.be - Tel: 056 27 73 02

Samenvatting:

Analoog aan voorgaande jaren krijgt de stad Kortrijk de kans om vanaf 01.01.2010 terug een

overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen, voor het werkingsjaar 2010, af te sluiten

met de federale overheidsdienst Justitie. Het betreft een geactualiseerde overeenkomst voor

het werkingsjaar 2010. Het komt aan de gemeenteraad toe om deze overeenkomst goed te

keuren.

Beschrijving:

Analoog aan voorgaande jaren krijgt de stad Kortrijk de kans om vanaf 01.01.2010 terug een

overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen, voor het werkingsjaar 2010, af te sluiten

met de federale overheidsdienst justitie. De overeenkomst voor 2010 is een kopie van de

overeenkomst voor 2009.

De overeenkomst 2010 wordt nu pas voorgelegd aan het College van Burgemeester

en Schepenen en de gemeenteraad omdat de overeenkomst alternatieve gerechtelijke

maatregelen 2010 pas midden juni 2011 bij de stad Kortrijk binnen kwam.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

overeenkomst goed te keuren.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het werkingsjaar 2010 goed te

keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

"OVEREENKOMST 2010

Tussen

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p110/126


enerzijds de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, gevestigd Waterloolaan 115

te 1000 Brussel, verder "de Staat" genoemd,

en,

anderzijds de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Lieven LYBEER, Waarnemend

Burgemeester en de heer Geert HILLAERT, Stadssecretaris, verder "de stad" genoemd,

is het volgende overeengekomen:

I. Voorwerp van overeenkomst :

Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp

kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding

van alternatieve strafrechtelijke maatregelen, in uitvoering van artikel 69, 3°, eerste lid van de

wet van 30 maart 1994 en het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994.

Deze overeenkomst heeft tot doel in de stad personeel te werk te stellen met het oog op het

promoten van de toepassing van volgende alternatieve gerechtelijke maatregelen:

a.) de opleiding in het kader van de probatiewet;

b.) de bemiddeling in strafzaken;

c.) de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis;

d.) de gratiemaatregelen.

II. Duur van de overeenkomst :

De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2010 en

eindigt op 31 december 2010. Ze kan worden herzien na akkoord met de partijen.

III. Verbintenissen van de stad Kortrijk :

De stad verbindt er zich toe bijkomend burgerpersoneel aan te werven belast met de

omkadering van personen, die het voorwerp uitmaken van beslissingen van gerechtelijke

instanties.

De door de stad ontwikkelde projecten omkaderen:

Een geïndividualiseerd vormingsproject op vraag van Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w.

waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van 1 voltijds universitair

personeelslid. Het aangeworven personeel zal door de stad ter beschikking gesteld worden

van 'Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w'. De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling

maken het voorwerp uit van een geschreven samenwerkingsakkoord tussen de stad en de

vereniging. Enkel de vereniging zal in dit geval verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de

alternatieve gerechtelijke maatregelen ten aanzien van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Een vormingsproject zowel individueel als in groep op vraag van Centrum Algemeen

Welzijnswerk 'Piramide' - waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p111/126


2 voltijds personeelsleden niveau B. Het aangeworven personeel zal door de stad ter

beschikking gesteld worden van de vzw 'CAW Piramide'.

De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling maken het voorwerp uit van een geschreven

samenwerkingsakkoord tussen de stad en de vereniging. Enkel de vereniging zal in dit geval

verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen ten

aanzien van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Aan de volgende criteria moeten de steden voldoen:

- voor een dienstverleningsproject: permanente tewerkstelling van minimum 7 en maximum

12 dienstverleners gedurende minimum 800 uur/jaar om een voltijdse werknemer te kunnen

aanwerven;

- voor een vormingsproject in groep: permanente vorming van minimum 7 en maximum 12

personen gedurende minimum 400 opleidingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen

aanwerven;

- voor een geïndividualiseerd vormingsproject: opleiding van minimum 40 personen gedurende

minimum 550 vormingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven;

- voor een behandelingsproject in groep: permanente behandeling van minimum 7 en maximum

12 dienstverleners gedurende 400 uren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven;

- voor een geïndividualiseerd behandelingsproject: behandeling van minimum 40 personen

gedurende minimum 550 uren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven.

De projecten dienen na twee jaar 90% van de doelstellingen te hebben bereikt.

In het kader van deze activiteiten en overeenkomstig de verschillende soorten maatregelen,

verbindt de stad er zich toe volgende verplichtingen na te komen:

A. Maatregel van opleiding in het kader van de wet van 29 juni 1964 betreffende de

opschorting, het uitstel en de probatie, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1994:

1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering van de

maatregel;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de

opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

B. Modaliteiten van de bemiddeling in strafzaken, overeenkomstig de wet van 10 februari

1994:

1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een

begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming of de

behandeling;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming

of de behandeling, rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p112/126


3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

C. Alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis (artikel 35 en

volgende van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) :

1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een

begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de voorwaarden;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de voorwaarden, rechtstreeks

verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

D. Alternatieve maatregelen in het kader van de genade (artikel 110 van de Grondwet):

1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering van

de maatregel;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de

opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

IV. Activiteitenrapport :

De stad (of de vereniging aangesteld door de stad) dient een trimestrieel rapport op te stellen.

Dit dient de 15de dag van de maand volgend op het vorige trimester te worden overgemaakt.

Het jaarlijks rapport bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief luik en dient uiterlijk 15

januari te worden overgemaakt. Het kwalitatieve luik bevat de doelstellingen van het project, het

programma, de kritische analyse van de ontwikkelingen gedurende het afgelopen werkingsjaar.

Deze stukken dienen door de stad (of de vereniging aangesteld door de stad) te worden

overgemaakt aan de coördinator alternatieve maatregelen van het gerechtelijk arrondissement.

Bij afwezigheid van laatstgenoemde dienen de stukken te worden gestuurd naar de Federale

Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Cel Operationele Ondersteuning,

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

De begunstigde stad dient de functionerings -en investeringskosten, verbonden aan de

recrutering, op zich te nemen.

V. Financiële tussenkomst van de Staat:

Na ondertekening van deze overeenkomst en rekening houdend met artikel 5 van het koninklijk

besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten

een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel,

zullen de kredieten die overeenstemmen met de forfaitaire tegemoetkoming waarin het contract

voorziet, op verzoek van de Minister van Justitie, door de Minister van Binnenlandse Zaken

ter beschikking van de stad worden gesteld door tussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale

Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p113/126


Binnen de beschikbare kredieten, die jaarlijks door de Ministerraad worden goedgekeurd, wordt

in het kader van deze overeenkomst jaarlijks een totaal bedrag van 104.115,28 Euro toegekend

aan de stad Kortrijk. Het betreft volgende tegemoetkoming:

Personeelskost :

1 voltijds universitair personeelslid 1 x € 39.662,96 = € 39.662,96

2 voltijdse personeelsleden niveau B 2 x € 32.226,16 = € 64.452,32

Totale (maximale) kost voor de Staat: = € 104.115,28

De betaling van de financiële tegemoetkoming wordt verricht in voorlopige maandelijkse

schijven.

In geval dat het personeel is aangeworven voor een deel van het gerefereerde budgettaire

jaar, wordt de forfaitaire tussenkomst evenredig verminderd in verhouding tot de effectief

gepresteerde periode.

De stad dient bijgaand formulier GP1 in te vullen en over te maken aan de Federale

Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Cel Operationele Ondersteuning,

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. Elke wijziging met betrekking tot het personeel dient

eveneens onmiddellijk via desbetreffend formulier aan de voornoemde dienst te worden

meegedeeld (wijziging van het aantal aangeworven personen, aanwerving van personeel op

verschillende data, ontslag en/of vervanging van personeel,...)

De bewijsstukken zullen jaarlijks worden gecontroleerd. Daartoe zal de stad aan de Federale

Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Cel Operationele Ondersteuning,

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel vóór 31 maart van het begrotingsjaar volgend op het jaar

waarin de kredieten werden toegekend, een afschrift van de bewijsstukken overmaken die

de aard en het bedrag van de uitgaven bewijzen (meer bepaald de arbeidsovereenkomst, de

loonfiches,...).

De niet-naleving van de in de overeenkomst vermelde voorwaarden die de stad en de Federale

Overheidsdienst Justitie verbinden, kan leiden tot de schorsing van de betaling van de

forfaitaire uitkering en tot de gedeeltelijke of zelfs volledige terugvordering ervan.

Iedere beslissing van de Minister van Justitie om over te gaan tot de schorsing of zelfs de

terugvordering van de tegemoetkoming wordt ter kennis van de Minister van Binnenlandse

Zaken gebracht met het verzoek om de genoemde rijksdienst ermee te belasten hiertoe de

nodige maatregelen te nemen.

Naast de controles voorzien bij het koninklijk besluit van 26 april 1968, kan het Rekenhof ter

plaatse controles uitvoeren.

Gelet op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en gelet op de tijd nodig voor

de behandeling van het financieel dossier dat moet toelaten de voorziene bedragen aan de

stad over te maken, moet de stad voor deze periode de nodige voorschotten voorzien om het

opstarten van de in deze overeenkomst voorziene maatregelen te verzekeren.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p114/126


Deze overeenkomst werd in twee exemplaren ondertekend.

Elk der contractanten verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

De waarnemend burgemeester,

Lieven LYBEER

De stadssecretaris,

Geert Hillaert

De Minister van Justitie,

Stefaan DE CLERCK"

2. Een brief te sturen naar FOD Justitie om de manier van werken (elk jaar krijgt de stad Kortrijk

de overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen ter goedkeuring voorgelegd voor het

jaar ervoor) aan te klagen en te suggereren dat er voor aanvang van een werkingsjaar een

princiepsakkoord kan ondertekend worden tussen FOD Justitie en de stad m.b.t. de uitvoering

van de overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het volgende jaar.

35 Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen werkingsjaar 2011.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 11-241358

Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Koen Verhaege

Email: Koen.Verhaege@kortrijk.be - Tel: 056 27 73 02

Samenvatting:

Analoog aan voorgaande jaren krijgt de stad Kortrijk de kans om vanaf 01.01.2011 terug

een overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen, voor het werkingsjaar 2011, af te

sluiten met de federale overheidsdienst Justitie. Het betreft een geactualiseerde overeenkomst

voor het werkingsjaar 2011. Deze overeenkomst leggen we ter goedkeuring voor aan de

gemeenteraad.

Beschrijving:

Analoog aan voorgaande jaren krijgt de stad Kortrijk de kans om vanaf 01.01.2011 terug een

overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen, voor het werkingsjaar 2011, af te sluiten

met de federale overheidsdienst justitie. De overeenkomst voor 2011 is een kopie van de

overeenkomst voor 2010.

De overeenkomst 2011 wordt nu pas voorgelegd aan het College van Burgemeester

en Schepenen en de gemeenteraad omdat de overeenkomst alternatieve gerechtelijke

maatregelen 2011 pas begin juli 2011 bij de stad Kortrijk binnen kwam.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p115/126


Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

overeenkomst goed te keuren.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

De overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het werkingsjaar 2011 goed te

keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

"OVEREENKOMST 2011

Tussen

enerzijds de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, gevestigd Waterloolaan 115

te 1000 Brussel, verder "de Staat" genoemd,

en,

anderzijds de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Lieven LYBEER, Waarnemend

Burgemeester en de heer Geert HILLAERT, Stadssecretaris, verder "de stad" genoemd,

is het volgende overeengekomen:

I. Voorwerp van overeenkomst :

Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp

kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding

van alternatieve strafrechtelijke maatregelen, in uitvoering van artikel 69, 3°, eerste lid van de

wet van 30 maart 1994 en het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994.

Deze overeenkomst heeft tot doel in de stad personeel te werk te stellen met het oog op het

promoten van de toepassing van volgende alternatieve gerechtelijke maatregelen:

a.) de opleiding in het kader van de probatiewet;

b.) de bemiddeling in strafzaken;

c.) de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis;

d.) de gratiemaatregelen.

II. Duur van de overeenkomst :

De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2011 en

eindigt op 31 december 2011. Ze kan worden herzien na akkoord met de partijen.

III. Verbintenissen van de stad Kortrijk :

De stad verbindt er zich toe bijkomend burgerpersoneel aan te werven belast met de

omkadering van personen, die het voorwerp uitmaken van beslissingen van gerechtelijke

instanties.

De door de stad ontwikkelde projecten omkaderen:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p116/126


Een geïndividualiseerd vormingsproject op vraag van Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w.

waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van 1 voltijds universitair

personeelslid. Het aangeworven personeel zal door de stad ter beschikking gesteld worden

van 'Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w'. De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling

maken het voorwerp uit van een geschreven samenwerkingsakkoord tussen de stad en de

vereniging. Enkel de vereniging zal in dit geval verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de

alternatieve gerechtelijke maatregelen ten aanzien van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Een vormingsproject zowel individueel als in groep op vraag van Centrum Algemeen

Welzijnswerk 'Piramide' - waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van

2 voltijds personeelsleden niveau B. Het aangeworven personeel zal door de stad ter

beschikking gesteld worden van de vzw 'CAW Piramide'.

De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling maken het voorwerp uit van een geschreven

samenwerkingsakkoord tussen de stad en de vereniging. Enkel de vereniging zal in dit geval

verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen ten

aanzien van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Aan de volgende criteria moeten de steden voldoen:

- voor een dienstverleningsproject: permanente tewerkstelling van minimum 7 en maximum

12 dienstverleners gedurende minimum 800 uur/jaar om een voltijdse werknemer te kunnen

aanwerven;

- voor een vormingsproject in groep: permanente vorming van minimum 7 en maximum 12

personen gedurende minimum 400 opleidingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen

aanwerven;

- voor een geïndividualiseerd vormingsproject: opleiding van minimum 40 personen gedurende

minimum 550 vormingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven;

- voor een behandelingsproject in groep: permanente behandeling van minimum 7 en maximum

12 dienstverleners gedurende 400 uren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven;

- voor een geïndividualiseerd behandelingsproject: behandeling van minimum 40 personen

gedurende minimum 550 uren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven.

De projecten dienen na twee jaar 90% van de doelstellingen te hebben bereikt.

In het kader van deze activiteiten en overeenkomstig de verschillende soorten maatregelen,

verbindt de stad er zich toe volgende verplichtingen na te komen:

A. Maatregel van opleiding in het kader van de wet van 29 juni 1964 betreffende de

opschorting, het uitstel en de probatie, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1994:

1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering van de

maatregel;

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p117/126


2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de

opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

B. Modaliteiten van de bemiddeling in strafzaken, overeenkomstig de wet van 10 februari

1994:

1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een

begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming of de

behandeling;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming

of de behandeling, rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

C. Alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis (artikel 35 en

volgende van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) :

1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een

begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de voorwaarden;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de voorwaarden, rechtstreeks

verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

D. Alternatieve maatregelen in het kader van de genade (artikel 110 van de Grondwet):

1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering van

de maatregel;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de

opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.

IV. Activiteitenrapport :

De stad (of de vereniging aangesteld door de stad) dient een trimestrieel rapport op te stellen.

Dit dient de 15de dag van de maand volgend op het vorige trimester te worden overgemaakt.

Het jaarlijks rapport bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief luik en dient uiterlijk 15

januari te worden overgemaakt. Het kwalitatieve luik bevat de doelstellingen van het project, het

programma, de kritische analyse van de ontwikkelingen gedurende het afgelopen werkingsjaar.

Deze stukken dienen door de stad (of de vereniging aangesteld door de stad) te worden

overgemaakt aan de coördinator alternatieve maatregelen van het gerechtelijk arrondissement.

Bij afwezigheid van laatstgenoemde dienen de stukken te worden gestuurd naar de Federale

Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Cel Operationele Ondersteuning,

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

De begunstigde stad dient de functionerings -en investeringskosten, verbonden aan de

recrutering, op zich te nemen.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p118/126


V. Financiële tussenkomst van de Staat:

Na ondertekening van deze overeenkomst en rekening houdend met artikel 5 van het koninklijk

besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten

een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel,

zullen de kredieten die overeenstemmen met de forfaitaire tegemoetkoming waarin het contract

voorziet, op verzoek van de Minister van Justitie, door de Minister van Binnenlandse Zaken

ter beschikking van de stad worden gesteld door tussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale

Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten.

Binnen de beschikbare kredieten, die jaarlijks door de Ministerraad worden goedgekeurd, wordt

in het kader van deze overeenkomst jaarlijks een totaal bedrag van 104.115,28 Euro toegekend

aan de stad Kortrijk. Het betreft volgende tegemoetkoming:

Personeelskost :

1 voltijds universitair personeelslid 1 x € 39.662,96 = € 39.662,96

2 voltijdse personeelsleden niveau B 2 x € 32.226,16 = € 64.452,32

Totale (maximale) kost voor de Staat: = € 104.115,28

De betaling van de financiële tegemoetkoming wordt verricht in voorlopige maandelijkse

schijven.

In geval dat het personeel is aangeworven voor een deel van het gerefereerde budgettaire

jaar, wordt de forfaitaire tussenkomst evenredig verminderd in verhouding tot de effectief

gepresteerde periode.

De stad dient bijgaand formulier GP1 in te vullen en over te maken aan de Federale

Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Cel Operationele Ondersteuning,

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. Elke wijziging met betrekking tot het personeel dient

eveneens onmiddellijk via desbetreffend formulier aan de voornoemde dienst te worden

meegedeeld (wijziging van het aantal aangeworven personen, aanwerving van personeel op

verschillende data, ontslag en/of vervanging van personeel,...)

De bewijsstukken zullen jaarlijks worden gecontroleerd. Daartoe zal de stad aan de Federale

Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Cel Operationele Ondersteuning,

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel vóór 31 maart van het begrotingsjaar volgend op het jaar

waarin de kredieten werden toegekend, een afschrift van de bewijsstukken overmaken die

de aard en het bedrag van de uitgaven bewijzen (meer bepaald de arbeidsovereenkomst, de

loonfiches,...).

De niet-naleving van de in de overeenkomst vermelde voorwaarden die de stad en de Federale

Overheidsdienst Justitie verbinden, kan leiden tot de schorsing van de betaling van de

forfaitaire uitkering en tot de gedeeltelijke of zelfs volledige terugvordering ervan.

Iedere beslissing van de Minister van Justitie om over te gaan tot de schorsing of zelfs de

terugvordering van de tegemoetkoming wordt ter kennis van de Minister van Binnenlandse

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p119/126


Zaken gebracht met het verzoek om de genoemde rijksdienst ermee te belasten hiertoe de

nodige maatregelen te nemen.

Naast de controles voorzien bij het koninklijk besluit van 26 april 1968, kan het Rekenhof ter

plaatse controles uitvoeren.

Gelet op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en gelet op de tijd nodig voor

de behandeling van het financieel dossier dat moet toelaten de voorziene bedragen aan de

stad over te maken, moet de stad voor deze periode de nodige voorschotten voorzien om het

opstarten van de in deze overeenkomst voorziene maatregelen te verzekeren.

Deze overeenkomst werd in twee exemplaren ondertekend.

Elk der contractanten verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

De waarnemend burgemeester,

Lieven LYBEER

De stadssecretaris,

Geert Hillaert

De Minister van Justitie,

Stefaan DE CLERCK"

36 Premiereglement renovatie sociaal woonpatrimonium.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 11-239161

Directie: 6e schepen (F. Santy) - Dossierbehandelaar: Astrid Destoop

Email: Astrid.Destoop@kortrijk.be - Tel: 056 27 71 82

Samenvatting:

Op 9 juni 2009 keurde de gemeenteraad een premiereglement 'Dakisolatie Sociaal

Woonpatrimonium' goed. Hierdoor werd aan de sociale woonactoren de gelegenheid geboden

om zich aan te sluiten bij de Vlaamse ambitie om het sociaal woonpatrimonium zowel kwalitatief

te verbeteren als energiezuinig te maken. Uit de praktijk is gebleken dat inmiddels slechts

tweemaal een beroep werd gedaan op dit reglement. Een evaluatie binnen de sociale woontafel

maakte duidelijk dat (1) de beperking tot dakisolatie en (2) de verplichting om een beroep te

doen op bedrijven uit de sociale economie als remmend worden beschouwd. Bijgevolg wordt

voorgesteld het bestaande reglement op te heffen en te vervangen door een nieuw dat ruimere

renovatie-initiatieven in het sociaal woonpatrimonium ondersteunt.

Beschrijving:

Op 9 juni 2009 keurde de gemeenteraad een premiereglement 'Dakisolatie Sociaal

Woonpatrimonium' goed. Hierdoor werd aan de sociale woonactoren de gelegenheid geboden

om zich aan te sluiten bij de Vlaamse ambitie om het sociaal woonpatrimonium zowel kwalitatief

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p120/126


te verbeteren als energiezuinig te maken. Uit de praktijk is gebleken dat inmiddels slechts

tweemaal een beroep werd gedaan op dit reglement. Een evaluatie binnen de sociale woontafel

maakte duidelijk dat (1) de beperking tot dakisolatie en (2) de verplichting om een beroep te

doen op bedrijven uit de sociale economie als remmend worden beschouwd. Bijgevolg wordt

voorgesteld het bestaande reglement op te heffen en te vervangen door een nieuw dat ruimere

renovatie-initiatieven in het sociaal woonpatrimonium ondersteunt.

Het project 'energiezuinig maken van het sociaal woonpatrimonium op Kortrijks grondgebied'

schrijft zich in het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse Overheid in. Dat wil

dat elke Vlaming tegen 2020 in een energiezuinige woning woont. In Kortrijk wordt geopteerd

voor het gezamenlijk uitvoeren van duurzame renovatiewerken in ongeveer 750 sociale

huurwoningen.

Voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van het premiereglement renovatie sociaal

woonpatrimonium, kunnen de sociale woonactoren (sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK,

VMSW en Vlaams Woningfonds) een premie per groep van sociale huurwoningen aanvragen.

Naar analogie van de andere premiereglementen inzake duurzame aanpassingen aan

woningen wordt er ook hier voor geopteerd om de premie te richten op sociale huurwoningen

ouder dan 15 jaar.

In de context van administratieve vereenvoudiging wordt het premiebedrag bepaald op een

maximum per woning (na verrekening gefactureerde kosten, verminderd met andere premies

en met een eigen inbreng van de betrokken sociale woonactor op basis van één euro voor één

euro). De premie kan slechts éénmaal per woning of groep woningen worden toegekend.

Binnen de sociale woontafel zullen de nodige afspraken worden gemaakt met het oog op de

optimale aanwending van het budget.

Dit reglement verduidelijkt :

- ( artikel 1 ) het doel van de premie;

- ( artikel 2 ) de begunstigden van de premie;

- ( artikel 3 ) de in aanmerking komende woningen;

- ( artikel 4 ) de looptijd;

- ( artikel 5 ) de administratieve procedure;

- ( artikel 6 ) het controlerecht;

- ( artikel 7 ) de voorwaarden.

Op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om het

premiereglement vast te stellen.

Budget:

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p121/126


929/332-02 (premies sociaal woonpatrimonium): 2011: € 150.000; 2012: € 250.000; 2013: €

250.000. 2011: verhoging BWII: + € 75.000

De gemeenteraad wordt verzocht om:

het 'Premiereglement Dakisolatie Sociaal Woonpatrimonium', goedgekeurd in de gemeenteraad

van 9 juni 2009 op te heffen met ingang van 1 oktober 2011 en te vervangen door het

'Premiereglement renovatie sociaal woonpatrimonium', waarvan de tekst luidt als volgt:

"PREMIEREGLEMENT RENOVATIE SOCIAAL WOONPATRIMONIUM

Artikel 1

Er wordt een stedelijke premie verleend ter ondersteuning van de investeringen van sociale

woonactoren (zie artikel 2) die de duurzaamheid van sociale huurwoningen bevorderen.

Artikel 2

Voor deze premie komen alleen volgende sociale woonactoren in aanmerking, voor zover deze

actief zijn op het grondgebied van de stad Kortrijk:

- de sociale huisvestingsmaatschappijen,

- het Sociaal Verhuurkantoor voor het patrimonium in eigendom

- het Vlaams Woningfonds,

- de VMSW

Artikel 3

De woning waarin geïnvesteerd wordt, is ouder dan 15 jaar, is gelegen op het grondgebied

Kortrijk en wordt effectief gebruikt als hoofdverblijfplaats.

De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

Wanneer een stedenbouwkundige vergunning vereist is voor de werken die onder het

premiebereik vallen, kan de premie alleen worden toegekend na het verkrijgen van de

vergunning.

Artikel 4

De premie kan alleen worden toegekend voor werken, gedefinieerd in artikel 7 en gefactureerd

voor het einde van de termijn bepaald door dit reglement, met name 31 maart 2014.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p122/126


Artikel 5

De premie wordt aangevraagd:

- door een sociale woonactor (zie artikel 2);

- gegroepeerd voor alle huurwoningen van een wijk en/of van een uitvoeringsfase (een

uitzondering hierop kan worden toegestaan indien de woonactor aantoont dat zijn

woningbestand gespreid ligt);

- door een aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen;

- ten laatste vóór 1 april 2013

In bijlage bij deze aanvraag moeten volgende documenten worden gevoegd:

Artikel 6

- het aantal en de adresgegevens van de te renoveren woningen;

- de uitvoeringsstudie (incl. technische details, lastenboek en meetstaat van de uit

te voeren werken) en het bewijs dat de werken zullen beantwoorden aan de meest

recente en gangbare officiële normen;

- de offerte van de gecontracteerde uitvoerder;

- het concreet overzicht van alle in het kader van de renovatiewerken verwachte

premies, die bij deze aanvraag horen;

- de expliciete belofte van de aanvrager, die garandeert dat de bewoner(s) van de te

renoveren sociale huurwoning(en) waarvoor een premie wordt aangevraagd bij de

Stad Kortrijk, geen stijging van de huurprijs "als compensatie voor de verbeterde

kwaliteit en verhoogde duurzaamheid" doorgerekend krijgt.De aanvrager moet

binnen het jaar na de aanvraag en ten laatste op 31 maart 2014 een kopie van

de facturen voor de werken bezorgen bij de dienst Wonen van de Stad Kortrijk.Na

goedkeuring via beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt

de premie uitbetaald, voor zover er middelen ter beschikking zijn op het daartoe

voorziene budget.

De Stad Kortrijk behoudt zich het recht voor om ter plaatse en vóór de uitbetaling van de

premie in elke woning de uitgevoerde werken te laten controleren door de daartoe gemachtigde

ambtenaren.

Artikel 7

7.1. Volgende renovatiewerken komen in aanmerking voor de premie:

- Dakisolatie

- Superisolerend glas

- CO-veiligheid

- Keurbaarheid elektrische installaties

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p123/126


Het overzicht van de werken die in aanmerking komen, staat in het technisch document in

bijlage. Dit document maakt dan ook deel uit van voorliggend reglement.

7.2. De premie is altijd aanvullend op premies die door andere overheden of instanties worden

verleend. De premie kan niet meer bedragen dan de helft van de kostprijs van de werken ten

laste van de woonactor (dus op basis van het principe één euro eigen inbreng voor één euro

premie), na aftrek van de subsidies of premies van andere overheden of instanties die erop

betrekking hebben, met een maximum van € 750 per woning.

7.3. De aanvrager van de premie staat in voor de operationele coördinatie, de uitvoeringsstudie,

de aanbesteding, de werfcoördinatie, de werfcontrole, de eventuele voorfinanciering, de

financiële eindverantwoordelijkheid,... De Stad Kortrijk beperkt zijn operationele inbreng tot de

globale (administratieve) coördinatie en de eventuele adviesverlening door gebiedswerkers in

functie van het sensibiliseren van de bewoners.

7.4 De aanvrager van de premie verwerkt in zijn aanbestedingslastenboek de sociale clausule

zodat de werken bij voorkeur door bedrijven uit de sociale economie kunnen worden uitgevoerd.

Indien er bij de toewijzing niet voor wordt geopteerd om een beroep te doen op de sociale

economie, dan moet dit duidelijk gemotiveerd worden."

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p124/126


37 Vraag van raadslid M. Lemaitre betreffende de verantwoordelijkheid over het

openbaar domein van het Binnenhof, Hugo Verriestlaan.

- Dossier: 11-244115

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Petra Verhenne

Email: Petra.Verhenne@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 70

Samenvatting:

Raadslid M. Lemaitre wenst in de gemeenteraad van 12 september 2011 een vraag te stellen

betreffende de verantwoordelijkheid over het openbaar domein van het Binnenhof, Hugo

Verriestlaan.

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

Raadslid M. Lemaitre vraagt volgend punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad

van 12 september 2011:

"De verantwoordelijkheid over het openbaar domein van het Binnenhof, Hugo Verriestlaan

Op vraag van een bewoner zijn de Stad en de Zuid-West-Vlaamse Sociale

Huisvestingsmaatschappij zich op 12 juli jl. moeten gaan verantwoorden bij de vrederechter

over het gebrek aan onderhoud van beplantingen en bestrating van het binnenplein van het

Binnenhof, een sociaal koopwoningenproject in de Hugo Verriestlaan uit 2008.

De Stad nam daar het standpunt in dat de gronden nog steeds eigendom zijn van de

sociale huisvestingsmaatschappij en door deze moeten worden onderhouden tot de

overdracht. Die overdracht blijft aanslepen door enkele geschilpunten over de toestand

van plein en toegangswegen. De maatschappij ging daar niet mee akkoord en zei dat de

verantwoordelijkheid voor het onderhoud al was overgegaan na de definitieve oplevering van de

pleinaanleg, mede ondertekend door de Stad.

De rechter kon geen uitspraak doen aangezien het pas om een eerste bijeenkomst in

verzoening ging. Merkwaardig genoeg raadde hij de bewoner aan om een proces in regel te

beginnen tegen de Stad. Volgens hem is de Stad nu al verantwoordelijk voor het openbare

domein, ongeacht de stand van de overname van de gronden. De Stad heeft namelijk

al verscheidene daden gesteld waarmee het Binnenhof wordt opgenomen in het publiek

toegankelijke domein.

Vooraleer de bewoners effectief naar de rechter stappen, zou ik toch nog een poging willen

doen om het gezond verstand te laten zegevieren. Samen met de bewoners dring ik erop aan

dat het stadsbestuur onmiddellijk het onderhoud van het Binnenhof zou aanpakken.

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p125/126


Voorts vraag ik een onderzoek naar dezelfde problematiek bij tal van andere sociale

huisvestingsprojecten. Kan ik om te beginnen een overzicht krijgen van de projecten waarvan

het openbaar domein nog steeds niet is overgenomen? Indien blijkt dat ook daar de stad

volgens de criteria van de vrederechter aan zijn onderhoudsplicht te kort schiet, vraag ik ook

daar dat het onderhoud onmiddellijk wordt aangepakt."

De gemeenteraad wordt verzocht om:

x

B1

Bevordering tot sergeant-majoor (functionele loopbaan - beroepsbrandweer).

Commissie 1 - Dossier: 11-243568

Directie: Personeel en Organisatie - Dossierbehandelaar: Gerd Dumortier

Email: Gerd.Dumortier@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 82

B2

Bevordering tot sergeant (beroepsbrandweer).

Commissie 1 - Dossier: 11-243578

Directie: Personeel en Organisatie - Dossierbehandelaar: Gerd Dumortier

Email: Gerd.Dumortier@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 82

donderdag 1 september 2011 14:28 - Agenda en memorie 12/09/2011 p126/126

More magazines by this user
Similar magazines