Zitting van GR van 12 maart 2012.pdf - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Zitting van GR van 12 maart 2012.pdf - Stad Kortrijk

Provincie

West-Vlaanderen

Arrondissement

Kortrijk

Stad

Kortrijk

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012

_________________________________________________

De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de

heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J.

Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche,

B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer,

E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De

Candt

Vertrouwenspersoon: Yann Mertens

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beslissingen in verband met de agenda:

-----------------------------------------------------------

Schepenen S. Bral en J. de Béthune en de raadsleden H. Masselis, V. Van Quickenborne, M.

Seynaeve, R. Deseyn, P. Demeyere, AP. Mommerency en E.Brugman zijn afwezig.

-----------------------------------------------------------

A. Overeenkomstig de artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met

eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd:

37 Motie van raadslid B. Caron over de bussen van De Lijn in Kortrijk.

38 Voorstel van de raadsleden E. Brugman, B. Herrewyn en B. Caron met betrekking tot

ondersteuning muziekfestivals in Kortrijk.

39 Vraag van raadslid P. De Coene over de gelijke behandeling bij aanwerving van

jobstudenten.

40 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het proeftuinproject glasvezel 'LeYLab'.

dinsdag 20 maart 2012 13:32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p1/189


41 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot de toepassing van het reglement

aangaande (de belasting op) de voetpadbedekking.

42 Vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende de problematiek lokalen chiro Tandem te K-

Rollegem.

B. De voorzitter doet volgende mededelingen:

- Op uw bank vindt u de DVD van de bouw van K, film van Johan Vandewoestijne.

- Volgende activiteiten staan gepland:

° Zaterdag 17 maart 2012, om 18u, in de gotische zaal: huldiging Sabine de Béthune

(vredesvrouw - senaatsvoorzitter);

° Maandag 19 maart 2012, om 18u, in Xpo: opening MIC;

° Zaterdag 24 maart 2012, om 20u30 op de Heizel: bekerfinale voetbal met KVK.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zittingen van 06 februari

2012 en 13 februari 2012.

De notulen van de zittingen van 06 februari 2012 en 13 februari 2012 zijn derhalve

goedgekeurd

Agenda:

1 Politieraad. Opvolging van rechtswege van een politieraadslid.

Aktename.

2 Samenwerkingsovereenkomst met Ledegem in het kader van

G.A.S.

Goedkeuren.

3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de

gemeente Ledegem inzake de bemiddelingsprocedure bij

gemeentelijke administratieve sancties.

Goedkeuren.

4 Concessie van de uitbating van de cafetaria bij het stedelijk

zwembad Abdijkaai. Lastenkohier.

Goedkeuren.

5 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van

stadseigendom gelegen Koning Albertstraat 27 te Kortrijk.

dinsdag 20 maart 2012 13:32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p2/189


Goedkeuren.

6 Onderhandse verkoop 35,6m² stadsgrond palend aan woning

gelegen Tarweveld nr. 17 te Kortrijk.

Goedkeuren.

7 Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te

Heulsestraat te Kortrijk-Bissegem.

Goedkeuren.

8 Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te

Minister De Taeyelaan te Kortrijk.

Goedkeuren.

9 Collector Lange Meersbeek (project 21.972): vestiging

erfdienstbaarheid op stadsgrond voor aanleg

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Goedkeuren.

10 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk

(SOK). Budget en Jaarplan 2012.

Aktename.

11 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge bijsturing

evaluatiereglement (aanpassing 9).

12 Vacantverklaring van één betrekking van sergeant

(beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden.

13 Addendum gemeentelijk retributiereglement: Paardenstallen

Broelmuseum.

Vaststellen retributiereglement.

14 Toetreden vzw CK* tot vzw International Arts Festival Next.

Goedkeuren.

15 AGB Buda. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren.

16 Samenwerkingsovereenkomst scholensites DPSA en Campus

Diksmuidekaai.

Goedkeuren.

17 Advies ontwerp van gewestelijk RUP 'Klei van Ieper en

Maldegemklei'.

Goedkeuren.

18 Subsidiereglement stadsproject "Iedereen Olympiër".

dinsdag 20 maart 2012 13:32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p3/189


Goedkeuren.

19 Omleggen en herkalibreren Disgracht:

dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en kosten 2012.

20 Opdracht veiligheidscoördinator - ontwerp en verwezenlijking

voor diverse infrastructuurwerken op het grondgebied Kortrijk

(2012).

Voorwaarden en wijze van gunnen.

21 Leveren en aanbrengen fietspaden en fietssuggestiestroken in

plastische (koud en warm) markering.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

22 Leveren en aanbrengen duurzame thermoplastische

markeringen.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

23 Vernieuwen van trottoirs.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

24 Aanpassen van trottoirs t.h.v. oversteekplaatsen voor

rolstoelgebruikers en voor personen met een visuele beperking.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

25 Buitengewone herstellingswerken aan asfaltbetonverhardingen.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

26 Uitvoeren van huisaansluitingen op de stadsriolering.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

27 Vervangen waterleiding in de Heirweg.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

28 Wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Izegemsestraat.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

29 Autonoom Gemeentebedrijf Parko. Begroting 2012.

Goedkeuren.

30 Vervanging minibus W283 - kinderopvang - na vernieling door

brand.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

31 Tijdelijke politieverordening betreffende de openbare veiligheid

bij de uitoefening van kermisactiviteiten en ambulante

activiteiten.

dinsdag 20 maart 2012 13:32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p4/189


Goedkeuren.

32 Aanpassing woonstvergoeding voor de nieuwe pastoor van de

Sint Maartenskerk Kortrijk.

Goedkeuren.

33 Raamcontract voor de aanstelling van een akoestisch

adviesbureau.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

34 Opstarten van een nieuw IT-aankoopcontract 2013-2017 :

goedkeuren aankondigingsbericht en wijze van gunnen.

35 Leveren en implementeren van software voor beheer en

administratie van kinderdagopvang.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

36 Stedelijke Huursubsidie. Aanpassing huurprijs.

37 Motie van raadslid B. Caron over de bussen van De Lijn in

Kortrijk.

38 Voorstel van de raadsleden E. Brugman, B. Herrewyn en B.

Caron met betrekking tot ondersteuning muziekfestivals in

Kortrijk.

39 Vraag van raadslid P. De Coene over de gelijke behandeling bij

aanwerving van jobstudenten.

40 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het

proeftuinproject glasvezel 'LeYLab'.

41 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot de

toepassing van het reglement aangaande (de belasting op) de

voetpadbedekking.

42 Vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende de problematiek

lokalen chiro Tandem te K-Rollegem.

Mondelinge vraagstelling

B1

Aanduiden gemeentelijke ambtenaren als vaststeller in het

kader van gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Goedkeuren.

B2

Verlenging proeftijd van drie onderluitenant-vrijwilligers.

dinsdag 20 maart 2012 13:32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p5/189


1 Politieraad. Opvolging van rechtswege van een politieraadslid.

Aktename. Dossier: 12-267310

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De gemeenteraad verkoos in zitting van 2 januari 2007 de heer Carl Decaluwe als effectief

lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede en de heer Antoon Sansen als

zijn opvolger.

Vanaf 1 februari 2012 is de heer C. Decaluwe gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

Conform artikel 11 van het gemeentedecreet kunnen provinciegouverneurs geen deel uitmaken

van de gemeenteraad voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied.

Conform artikel 21 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus leidt het verlies van de hoedanigheid van

gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de

politieraad

Bij brief van 18 januari doet de heer Carl Decaluwe vanaf 1 februari 2012 afstand van zijn

mandaat als gemeenteraadslid en van zijn mandaat als lid van de politieraad.

Op grond van artikel 20 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voleindigt de heer Antoon Sansen het mandaat

van het lid dat hij opvolgt, zijnde de heer Carl Decaluwe .

De heer Antoon Sansen meldt per brief van 9 februari 2012 bereid te zijn het mandaat op te

nemen.

De gemeenteraad neemt akte van deze opvolging van rechtswege.

Wij verwijzen naar:

- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,

gestructureerd op twee niveaus

- het KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden

van de politieraad

- PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in

een meergemeentenzone.

Bijlage

Type

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p6/189


GR 02-01-2007 - 1.9 - politieraadsleden

brief Carl Decaluwe

brief Antoon Sansen

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

akte te nemen van de opvolging van rechtswege van de heer Carl Decaluwe door de

heer Antoon Sansen als effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.

2 Samenwerkingsovereenkomst met Ledegem in het kader van G.A.S.

Goedkeuren. Dossier: 12-264388

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Op 10 december 2007 duidde de gemeenteraad van Kortrijk Tessa Allewaert aan als

sanctionerende ambtenaar en directeur communicatie & recht Yves Vanneste als tweede

sanctionerend ambtenaar om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen.

In toepassing van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 en de onderrichtingen

terzake tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de

boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke

administratieve sancties dient een ambtenaar aangewezen te worden door de gemeenteraad

teneinde administratieve boetes op te leggen.

In de gemeente Ledegem is de nieuwe algemene politieverordening in het kader van de

toepassing van G.A.S. reeds goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 januari 2012.

In het licht van de verdere implementatie van de gemeentelijke administratieve sancties in de

gemeente Ledegem wordt gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten omtrent

de inzet van de sanctionerende ambtenaren van de stad Kortrijk.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p7/189


Deze overeenkomst voorziet:

- de inhoud van de samenwerking;

- de financiering van de sanctionerende ambtenaar als volgt: De gemeente Ledegem zal

bijdragen tot deze loonkost volgens het aantal dossiers dat de sanctionerende ambtenaar zal

behandeld hebben;

- de financiering van eventueel bijkomende administratieve ondersteuning.

Bij onderhavige nota wordt om de goedkeuring van de voorgelegde

samenwerkingsovereenkomst verzocht. De gemeenteraad van Ledegem keurde deze

samenwerkingsovereenkomst reeds goed in zitting van 09 februari 2012.

Naast het ondertekenen van voorliggende overeenkomst heeft de gemeente Ledegem uiteraard

ook de aanduiding van de sanctionerende ambtenaren op de gemeenteraad voorzien.

Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Bijlage

aanstelling van sanctionerende ambtenaren

Samenwerkingsovereenkomst met

stadsbestuur Kortrijk inzake gemeentelijke

administratieve sancties.

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kortrijk

en de gemeente Ledegem met betrekking tot de inzet van de sanctionerende ambtenaren,

waarvan de tekst luidt als volgt :

"Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Tussen enerzijds

De gemeente Ledegem, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en

schepenen, voor wie optreden de heren Bart Dochy, burgemeester en Geert Demeyere,

gemeentesecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet.

En anderzijds

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p8/189


De gemeente Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en

schepenen, voor wie optreden de heren Stefaan De Clerck, burgemeester en Geert Hillaert,

stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet.

Wordt overeengekomen wat volgt :

1. Doel van de samenwerking

Artikel 1

De gemeente Ledegem gaat akkoord dat de sanctionerende ambtenar(en) van de stad Kortrijk

in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties zullen worden ingezet voor de

behandeling van de dossiers van de gemeente Ledegem.

In de aanvangsfase werd enkel een sanctionerende ambtenaar in dienst genomen door

de stad Kortrijk, met aanwijzing van de directeur communicatie en recht als tweede

sanctionerend ambtenaar (voor de continuïteit van de openbare dienst). In een latere fase

wordt, afhankelijk van de noodzaak daartoe, een administratieve medewerker aangeworven

door het stadsbestuur van Kortrijk.

Hiertoe wordt aan de gemeenteraad van Ledegem gevraagd om deze ambtenaren aan te

wijzen conform artikel 119 bis § 2 van de nieuwe gemeentewet.

2. Inhoud van de samenwerking

Artikel 2

De sanctionerende ambtenaren hebben de volgende taken, rekening houdende met het beleid

van elke gemeente :

- Alle taken die zijn opgedragen door de regelgeving inzake gemeentelijke administratieve

sancties. Hierbij zijn vervat: het organiseren van administratieve vervolging van overtredingen,

wanneer voorzien in een gemeentelijke administratieve sanctie, en het verhoren van de

overtreders.

- Het analyseren van de overtredingen met het oog op het voorkomen van overlast

- Het assisteren van de colleges van burgemeester en schepenen wanneer deze bij wijze van

administratieve sanctie overgaan tot:

° Schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente

° Intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente

° Administratieve sluiting van een inrichting

- Het actualiseren van politiereglementen

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p9/189


- Het opvolgen van de wetgeving

- Het deelnemen aan vergaderingen op gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal niveau

- Het bieden van juridische ondersteuning en permanente vorming aan de ambtenaren bevoegd

voor het vaststellen van de overtredingen

Artikel 3

De hoorzittingen zullen in principe doorgaan te Kortrijk zodat de gemeente Ledegem niet

permanent een lokaal ter beschikking dient te stellen. In uitzonderlijke gevallen kunnen de

hoorzittingen doorgaan in Ledegem. De gemeente Ledegem verbindt er zich in dit geval toe een

lokaal ter beschikking te stellen voor eventuele hoorzittingen.

3. Financiering van de samenwerking

Artikel 4

Alle personeelskosten met betrekking tot voornoemde ambtenaren worden betaald

via de begroting van de stad Kortrijk en nadien verhaald op alle gemeenten die een

samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, en dit a rato van het aantal behandelde

dossiers voor elke gemeente afzonderlijk.

Artikel 5

De gemeente Ledegem voorziet, desgevallend via begrotingswijziging, voldoende kredieten op

de begroting.

4. Duur en opzeg van de overeenkomst

Artikel 6

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Indien één der deelnemende gemeenten

de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te gebeuren met aangetekende zending,

gericht aan de stad Kortrijk en met in acht neming van een opzegtermijn van minstens

drie maanden. De beëindiging zal ingaan op 1 januari van het jaar volgend op de datum

waarop de aangetekende zending ter post werd afgegeven.Indien de stad Kortrijk de

overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te gebeuren met aangetekende zending, gericht

aan de gemeente Ledegem en met in acht neming van een opzegtermijn van minstens drie

maanden. De beëindiging zal ingaan op 1 januari van het jaar volgend op de datum waarop de

aangetekende zending ter post werd afgegeven.

5. Slotbepalingen

Artikel 7

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p10/189


Deze overeenkomst neemt een aanvang na goedkeuring ervan door de gemeenteraden van de

betrokken gemeenten.

Artikel 8

Het stadsbestuur van Ledegem wordt in kennis gesteld van het goedkeuringsbesluit van de

stad Kortrijk.

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan één exemplaar voor elk der deelnemende gemeenten, te

Kortrijk op .....................................

Goedgekeurd in de gemeenteraad van

De burgemeester

De secretaris"

3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente

Ledegem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve

sancties.

Goedkeuren. Dossier: 12-267343

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In de gemeenteraad van 8 oktober 2007 werd beslist om een overeenkomst af te sluiten met

de federale staat aangaande de terbeschikkingstelling van een voltijds bemiddelingsambtenaar

in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze overeenkomst werd reeds

viermaal verlengd in de respectievelijke gemeenteraden van 17 november 2008, 9 november

2009, 11 oktober 2010 en 12 september 2011. In artikel 4 van deze overeenkomst is vermeld

dat de stad er zich toe verbindt partnerships aan te gaan met de gemeenten uit het gerechtelijk

arrondissement. De voorwaarden van deze partnerships dienen in een overeenkomst te

worden vastgelegd. In zitting van 8 april 2008 ging het college principieel akkoord met

het ontwerp van een dergelijke samenwerkingsovereenkomst die aan de geïnteresseerde

gemeenten zou worden voorgelegd.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p11/189


De samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt op basis van een model van de dienst

Grootstedenbeleid. Hierin worden de wederzijdse afspraken omtrent de inzet van de

bemiddelingsambtenaar verduidelijkt. De overeenkomst bepaalt dat de stad Kortrijk

een overeenkomst heeft afgesloten met de federale overheid en binnen dit kader een

bemiddelingsambtenaar aanstelt voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De stad

Kortrijk staat in voor het administratieve en financiële beheer van de arbeidsovereenkomst

opgemaakt met de bemiddelingsambtenaar. Het takenpakket van de bemiddelingsambtenaar

wordt eveneens verduidelijkt in de overeenkomst. De stad Kortrijk verbindt er zich

toe om een bureelruimte, het nodige materiaal en administratieve ondersteuning te

bieden die nodig is voor de uitoefening van de functie van bemiddelingsambtenaar. Het

administratief en boekhoudkundige beheer van de samenwerkingsovereenkomst met de

deelnemende gemeenten en de federale overheid wordt door de stad waargenomen. De

deelnemende gemeenten engageren zich om een ruimte ter beschikking te stellen voor

bemiddelingsgesprekken, hun reglementen over te maken en de verschillende actoren die

betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve sancties op de hoogte te brengen over de

samenwerking met de bemiddelingsambtenaar. Daarnaast bepaalt de overeenkomst ook de

financiering van het project. De stad Kortrijk ontving voor het werkingsjaar 2011-2012 van

het project een subsidie van 50.134,53 euro van de federale overheid. Indien blijkt dat de in

rekening gebrachte kosten de toelage overschrijden, verbinden de deelnemende steden en

gemeenten en de stad Kortrijk zich ertoe om een procentuele bijdrage te leveren ter betaling

van de meerkost. Deze procentuele bijdrage staat in verhouding tot het aantal behandelde

dossiers per deelnemende gemeente.

In de gemeenteraadszitting van 9 februari 2009 werden reeds de overeenkomsten goedgekeurd

met de lokale besturen Roeselare, Izegem, Hooglede en Lendelede. In de zitting van 11

mei 2009 volgde de goedkeuring van de overeenkomst met de gemeente Kuurne. Voor

de overeenkomst met stad Harelbeke en gemeente Deerlijk, die in de gemeenteraad van

12 juli 2010 werd goedgekeurd, werd de overeenkomst zeer licht gewijzigd, zonder echter

een verandering van inhoud te betekenen. Het is ook deze licht gewijzigde versie die

werd voorgelegd aan de gemeentes van de politiezone Midow (Meulebeke, Ingelmunster,

Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) en goedgekeurd werd in de gemeenteraad van

14 maart 2011. Bij voorlegging van de overeenkomst aan de gemeente Wevelgem werden

nog een aantal taalkundige aanpassingen gedaan, zonder inhoudelijk iets te wijzigen. De

gemeenteraad van stad Kortrijk keurde de overeenkomst goed in de zitting van 9 januari 2012.

Het is ook deze overeenkomst die voorgelegd werd aan de gemeenteraad van de gemeente

Ledegem, die in zitting van 9 februari 2012 de samenwerkingsovereenkomst goedkeurde.

We verwijzen hierbij naar de betreffende gemeenteraadsbeslissingen.

We verwijzen tevens naar de gemeenteraadsbeslissingen van 8 oktober 2007, 17 november

2008, 9 november 2009, 11 oktober 2010 en 12 september 2011 waarbij de stad Kortrijk een

overeenkomst afsluit met de federale staat in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak

van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p12/189


Conform artikel 42-43 van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om

samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren.

Bijlage

Type

Bijlage bij overeenkomst: Aanstelling Formele bijlage

bemiddelingsambtenaar

Bijlage bij overeenkomst: Aanstelling Evi Formele bijlage

Holderbeke als bemiddelaar

Bijlage bij overeenkomst:

Formele bijlage

Bemiddelingsreglement stad Kortrijk

Bijlage bij overeenkomst: Financiële richtlijnen Formele bijlage

Overeenkomst 2011-2012 Dienst

Formele bijlage

Grootstedenbeleid - stad Kortrijk betreffende de

GASbemiddeling

Activiteitenverslag bemiddeling arrondissement Formele bijlage

Kortrijk 2010-2011

Uittreksel notule GR Ledegem 9 februari 2012 Formele bijlage

betr. samenwerkingsovereenkomst met stad

Kortrijk

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Ledegem inzake

de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het

veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit

goed te keuren waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) luidt als volgt:

"Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Ledegem inzake de

bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het

veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit

De gemeenteraad,

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder

artikel 119 ter;

Gelet op de beslissing van de ministerraad van 28 april 2006 betreffende de uitbreiding van de

mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties in de strijd tegen overlastfenomenen,

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 8 oktober 2007, 17 november 2008, 9

november 2009, 11 oktober 2010 en 12 september 2011 omtrent de overeenkomst tussen

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p13/189


de federale staat en de stad Kortrijk aangaande de ter beschikking stelling van een voltijds

bemiddelingsambtenaar door de federale overheid in het kader van de gemeentelijke

administratieve sancties,

Tussen

enerzijds de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Clerck, burgemeester, en

de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing genomen in

de zitting van de gemeenteraad van 12/03/2012,

en

anderzijds de gemeente Ledegem, vertegenwoordigd door de heer Bart Dochy, burgemeester,

en de heer Geert Demeyere, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing

genomen in de zitting van de gemeenteraad van 9/02/2012;

hierna genoemd de deelnemende steden en gemeenten;

wordt het volgende overeengekomen betreffende de samenwerking met de

bemiddelingsambtenaar;

Vooraf:

De steden en gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, hebben in

administratieve sancties voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen, zoals

bepaald bij wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet.

Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe

gemeentewet ingevoegd. De deelnemende steden en gemeenten hebben een

bemiddelingsprocedure voorzien in het kader van de administratieve sancties. Deze

verzoeningsprocedure is verplicht voor de minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben

bereikt op het tijdstip van de feiten, overeenkomstig artikel 119-ter.

Op 28 april 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheden tot oplegging van

administratieve sancties uit te breiden voor een betere bestrijding van verschillende soorten

overlast in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit.

De regering stelt derhalve een voltijdse bemiddelingsambtenaar ter beschikking van de steden

en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, voor een vlottere implementering

van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is de bepaling van de praktische modaliteiten

van deze terbeschikkingstelling.

Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst

Artikel 1: Overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de federale overheid

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p14/189


In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelt de federale

staat een voltijdse bemiddelingsambtenaar voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ter

beschikking van de stad Kortrijk.

De federale overheid heeft een overeenkomst ondertekend met de stad Kortrijk op 8

oktober 2007.

Een kopie van de overeenkomst die werd ondertekend tussen de stad Kortrijk en de minister

van Grootstedenbeleid, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale

regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit, wordt als bijlage gevoegd aan deze overeenkomst.

Artikel 2: Aanwerving door de stad Kortrijk

De stad Kortrijk heeft tijdens de gemeenteraadszitting van 8 oktober 2007 beslist om een

bemiddelingsambtenaar aan te stellen die de verzoeningsprocedure zoals voorzien in de

wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties, zal begeleiden. De stad Kortrijk

ontvangt voor de aanwervingskosten en bezoldiging van de voltijdse bemiddelingsambtenaar,

die voldoet aan de vereisten voor deze bemiddelingsopdracht, voor de periode van één jaar

een forfaitaire toelage van de federale overheid. Louter indicatief kan gesteld worden dat deze

toelage van het werkingsjaar 2011-2012 50.134,53 euro bedroeg.

De stad Kortrijk heeft een arbeidsovereenkomst opgesteld ingaand op 18 februari 2008, waarbij

een bemiddelingsambtenaar werd aangesteld.

Opdat de bemiddelingsambtenaar zijn/haar opdracht kan vervullen op het niveau van het

gerechtelijk arrondissement Kortrijk, verbindt de stad Kortrijk zich ertoe een samenwerking aan

te gaan met de deelnemende steden en gemeenten.

De stad Kortrijk zal de juridische werkgever van de nieuw aangeworven

bemiddelingsambtenaar zijn. Deze zal een arbeidsovereenkomst opstellen tussen de

aangeworven bemiddelingsambtenaar en de stad, waarin de specifieke opdracht van de

bemiddelingsambtenaar wordt beschreven m.b.t. deze overeenkomst, alsook de taken

verbonden aan deze functie, zoals gedefinieerd in artikel 4.

De stad Kortrijk zal bovendien instaan voor het administratieve en financiële beheer van de

arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelingsambtenaar.

Een kopie van de arbeidsovereenkomst wordt als bijlage aan de huidige overeenkomst

gevoegd.

Artikel 3: Implementering van de bemiddelingsprocedure

De stad Kortrijk en de deelnemende steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement

verbinden zich ertoe om samen te werken voor het inzetten van de door de federale regering

gefinancierde bemiddelingsambtenaar voor de implementering en toepassing, op het

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p15/189


grondgebied van deze gemeenten, van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader

van de gemeentelijke administratieve sancties, elk volgens hun eigen noden.

De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien van

minderjarigen vanaf 16 jaar.

Uitvoeringsmodaliteiten

Artikel 4: Takenpakket

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bemiddelingsprocedure in

het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, leggen de steden Kortrijk en de

deelnemende stad/gemeente het takenpakket van de bemiddelingsambtenaar als volgt vast:

Voorbeelden van taken:

- Implementering van de bemiddelingsprocedure in de steden en gemeenten;

- Instaan voor alle correspondentie aangaande de bemiddeling in het kader van de

gemeentelijke administratieve sancties;

- De partijen horen en een regeling trachten te treffen tussen dader en slachtoffer;

- Verslagen opmaken m.b.t. de regelingen die in het kader van de bemiddeling werden

overeengekomen;

- De bemiddelingsresultaten overmaken aan de sanctionerende ambtenaar van de

betrokken gemeente en het bevoegde parket;

- Deelnemen aan (organiseren van) vergaderingen voor overleg tussen de

verschillende actoren op gemeentelijk niveau die betrokken zijn bij de gemeentelijke

administratieve sancties;

- Deelnemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd

door de federale staat;

- ....

De bemiddelingsambtenaar oefent zijn/haar functie uit in volle onafhankelijkheid en neutraliteit,

volgens de methodiek en principes eigen aan de bemiddeling.

De verzoeningsprocedure heeft tot doel om een communicatieproces tussen de overtreder

en het slachtoffer op gang te brengen en zodoende de overtreder de kans te bieden de

aangebrachte schade te vergoeden of te herstellen. Het resultaat van deze bemiddeling kan

een invloed hebben op het bepalen van de administratieve geldboete.

Artikel 5: Verbintenissen van de stad Kortrijk

De stad Kortrijk en de deelnemende gemeenten beslissen om de standplaats van de

bemiddelingsambtenaar te situeren in de stad Kortrijk. Deze stelt een aangepast bureel ter

beschikking van de bemiddelingsambtenaar en voorziet in de nodige bureelbenodigdheden,

opdat de bemiddelingsgesprekken er in optimale omstandigheden kunnen verlopen. De stad

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p16/189


Kortrijk zal daarnaast de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de uitoefening van

de functie van bemiddelingsambtenaar.

De stad Kortrijk biedt de bemiddelingsambtenaar de mogelijkheid om deel te nemen aan

meetings en vergaderingen, georganiseerd door de dienst Grootstedenbeleid van de POD

Maatschappelijke Integratie, voor de uitwisseling van ervaringen.

De stad Kortrijk houdt toezicht op de praktische modaliteiten. Alle briefwisseling in verband

met deze overeenkomst wordt aan haar gericht. Tevens neemt zij het administratief en

boekhoudkundig beheer waar.

Artikel 6: Verbintenissen van de deelnemende gemeente

Bij aanvang van deze overeenkomst zullen de deelnemende steden/gemeenten aan de

bemiddelingsambtenaar hun reglementen en administratieve politieverordeningen overmaken,

allemaal of deels vergezeld van de bijbehorende administratieve sancties. Dit geldt tevens voor

alle latere wijzigingen aan deze reglementen.

De steden/gemeenten verbinden zich ertoe hun sanctionerende ambtenaar, de korpschef van

hun politiezone, alsook de ambtenaren die door de gemeenteraad werden aangesteld voor

vaststelling of aangifte van overtreding op de gemeentereglementen, op de hoogte te brengen

van deze overeenkomst en van de precieze details van de persoon die wordt aangesteld in de

functie van bemiddelingsambtenaar. Zij zullen tevens hun Procureur des Konings inlichten.

Wanneer in het kader van de bemiddeling bepaalde bemiddelingsgesprekken in de

deelnemende gemeenten worden georganiseerd, voorziet deze gemeente vervolgens in de

beschikking van een aangepast lokaal binnen de gemeentediensten. De datum en het uur

van het gesprek zal minimaal 1 week op voorhand door de bemiddelingsambtenaar worden

doorgegeven aan de bevoegde dienst of contactpersoon van de deelnemende gemeente

opdat zij vervolgens kan voorzien in de administratieve ondersteuning voor de behandeling van

bemiddelingsdossiers (onder meer accommodatie, bureelmateriaal, papier).

Artikel 7: De werking

Wat de vervulling van zijn/haar opdrachten betreft, zal de bemiddelingsambtenaar

autonomie genieten bij de dagelijkse uitoefening van zijn functie. Om de uniformiteit in de

bemiddelingsprocedure over de verschillende gemeenten en steden heen te waarborgen, werd

een bemiddelingsreglement opgemaakt. Een exemplaar van dit bemiddelingsreglement zal aan

de deelnemende gemeenten worden bezorgd.

De bemiddelingsambtenaar zal de bemiddelingsresultaten zo snel mogelijk aan de

sanctionerende ambtenaar van de betrokken gemeente of stad meedelen; rekening houdend

met de verjaringstermijn die door de sanctionerend ambtenaar ter kennis wordt gebracht.

Indien de deelnemende steden en gemeenten betrokken partij zijn in een

bemiddelingsprocedure, dan zullen zij ervoor zorgen dat een personeelslid wordt aangeduid om

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p17/189


stad of gemeente te vertegenwoordigen tijdens het bemiddelingsgesprek. Zoals bepaald in

artikel 4 blijft de bemiddelingsambtenaar zijn volle onafhankelijkheid en neutraliteit bewaren.

De deelnemende steden en gemeenten nemen nota van de methodologische ondersteuning

die de federale regering voorziet voor de implementering van de bemiddelingsprocedure en die

op verzoek door de dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie wordt

geboden. Ze laten de bemiddelingsambtenaar vrij om er al dan niet gebruik van te maken,

volgens zijn behoeften.

Financiële bepalingen

Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat

Artikel 8: Forfaitaire toelage

De stad Kortrijk ontvangt voor elk werkingsjaar een forfaitaire toelage van de federale staat voor

de ten laste neming van de werkingskosten en de bezoldiging van de bemiddelingsambtenaar,

alsook voor de kosten nodig voor de correcte uitoefening van zijn/haar functie. Louter indicatief

bedroeg deze forfaitaire toelage voor het werkingsjaar 2011-2012 50.134,53 euro.

De stad Kortrijk wordt belast met het administratieve en financiële beheer van deze toelage voor

rekening van de deelnemende gemeenten.

Artikel 9: Financiële richtlijnen

De stad Kortrijk zal voor het lopende werkjaar de diverse kosten voor de aanstelling van een

bemiddelingsambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties bijhouden,

rekening houdend met de financiële richtlijnen door de federale dienst Grootstedenbeleid

overgemaakt aan de stad Kortrijk.

De stad Kortrijk is verantwoordelijk voor de toepassing van deze financiële richtlijnen. Deze

richtlijnen worden als bijlage gevoegd aan deze overeenkomst.

De deelnemende steden en gemeenten bevestigen dat ze kennis hebben genomen van het feit

dat, in het kader van de federale toelage, enkel rekening zal worden gehouden met:

- de personeelskosten (bemiddelingsambtenaar), de werkings- en investeringskosten

die effectief verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst;

- de uitgaven waarvoor facturen of onkostennota's kunnen worden voorgelegd.

(stavingsstukken).

Worden dus niet in aanmerking genomen:

- de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen,

materieel, inrichtingen, meubilair, ...);

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p18/189


- interne facturatie: bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de

terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een

plaatselijke overheid of vereniging, ...;

- de kosten verbonden aan de structurele werking van de stad of een andere partner

betrokken bij de implementering van deze overeenkomst;

- kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden.

Indien de werkings- en investeringskosten, die verband houden met de activiteiten van

de bemiddelingsambtenaar, binnen de grenzen vallen van de federale toelage zullen de

deelnemende gemeenten geen eigen financiële bijdrage moeten leveren.

Indien blijkt dat de in rekening gebrachte kosten de toelage overschrijden, verbinden de stad

Kortrijk en de deelnemende steden en gemeenten er zich toe te handelen conform afdeling 2

van deze overeenkomst.

Afdeling 2: Financiering ten laste van de stad Kortrijk en de deelnemende steden en

gemeenten indien de federale toelage niet volstaat om de aanvaarde kosten te dragen

Artikel 10:

De toelage zal in eerste instantie dienen om de lonen en voordelen - zoals aanvaard in de

overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de federale overheid en zoals deze worden uitbetaald

door de stad Kortrijk - te betalen.

Indien de federale toelage niet volstaat om de aanvaarde kosten te betalen, verbinden de stad

Kortrijk en de diverse steden en gemeenten er zich toe een procentuele bijdrage te leveren ter

betaling van de meerkost, in verhouding met het aantal behandelde dossiers per deelnemende

gemeente.

Afdeling 3: Nieuwe deelnemende steden en gemeenten

Artikel 11:

Indien zou blijken dat andere steden en gemeenten binnen het gerechtelijk arrondissement

Kortrijk na ondertekening van deze overeenkomst toch nog wensen deel te nemen, zal dit zijn

invloed hebben op de procentuele bijdrage waarvan sprake in Artikel 10.

Artikel 12:

De stad Kortrijk en de deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe om, elk voor zich, het

jaarverslag op te maken dat wordt gevraagd in het kader van de federale toelage. Voor de

opstelling van dit verslag zullen ze gebruik maken van het modeldocument dat eerder door

de federale dienst Grootstedenbeleid werd toegezonden. In het verslag van de deelnemende

gemeenten dient het aantal gemeentelijke administratieve sancties te worden vermeld, dit zowel

voor minderjarigen als voor meerderjarigen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p19/189


De stad Kortrijk zal dan instaan voor de bundeling van de verschillende delen van de

verschillende steden en gemeenten tot één verslag, dat vervolgens binnen de vooropgestelde

termijn wordt verstuurd naar de federale dienst Grootstedenbeleid.

Artikel 13: Communicatie

De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die

betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien verbinden de steden en gemeenten er zich toe om in hun communicatie de

oorsprong van de aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te

maken, met name via de vermelding « met de steun van het federale Grootstedenbeleid »,

alsook het aanbrengen van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid.

Artikel 14:Duur van de samenwerkingsovereenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op het ogenblik dat de deelnemende steden en

gemeenten zich akkoord hebben verklaard om deel te nemen aan het project en ten vroegste

op 1 januari 2012 en is geldig voor de duur van het project. De deelnemende partners kunnen

uit de samenwerkingsovereenkomst stappen mits een opzeggingstermijn van drie maanden.

De stad Kortrijk kan een einde stellen aan de huidige overeenkomst bij stopzetting van de

subsidie verstrekt door de hogere overheid.

Opgemaakt in 3 exemplaren te Ledegem, op

partij).

(datum ondertekening laatste

Iedere partij verklaart een exemplaar van de overeenkomst ontvangen te hebben. Het derde

exemplaar is bestemd voor de dienst Grootstedenbeleid."

4 Concessie van de uitbating van de cafetaria bij het stedelijk zwembad

Abdijkaai. Lastenkohier.

Goedkeuren. Dossier: 12-266110

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw,

P. Soens, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p20/189


Beschrijving:

Op 24 juni 2003 werd een overeenkomst gesloten met de B.V.B.A D.D.S uit Moorsele,

houdende het in concessie geven aan deze rechtspersoon van de uitbating van de cafetaria bij

het open zwembad, Abdijkaai te Kortrijk en dit voor de duur van (in principe) 9 jaar.

In zitting van 24 januari 2006 stemde het college in met de overdracht van deze concessie

aan een co-bedrijfsleidster van deze B.V.B.A die de uitbating dus in eigen naam en voor eigen

rekening ging verzekeren.

Vanaf 2009 had de concessiehoudster af te rekenen met betalingsmoeilijkheden. Uiteindelijk

werd betrokkene in staat van faillissement gesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel

te Kortrijk van 30 maart 2011.

Op dat moment was er geen voldoende tijd meer om via een openbare oproep, op basis van

een lastenkohier dat goed te keuren was door de gemeenteraad, een nieuwe concessiehouder

te vinden. Omwille van de continuiteit van de dienstverlening werd een oplossing voor het

zwemseizoen 2011 gezocht en gevonden. De concessiehouder van de cafetaria van het

zwembad Magdalena verklaarde zich bereid om gedurende het zwemseizoen 2011 deze

cafetaria uit te baten. Dit betekende voor hem ook een compensatie voor het omzetverlies dat

hij leed als gevolg van de sluiting van het zwembad Magdalena in de zomermaanden van 2011.

Het is nu evenwel de bedoeling om opnieuw een concessiehouder te zoeken bij middel

van openbare oproep en dit op basis van het lastenkohier dat thans ter goedkeuring wordt

voorgelegd en dat hierna in het kort toegelicht wordt.

-artikel 1. Dit artikel geeft een beschrijving van het voorwerp van de concessie.

-artikel 2. Er wordt voorgesteld om de minimale instelprijs vast te stellen op 1 euro. Er wordt

vooral belang gehecht aan de service die de kandidaat kan leveren, wetende dat de interesse

voor dergelijke uitbating minimaal is. De concessiehouder van de cafetaria van het zwembad

Magdalena bleek niet meer bereid om dit jaar de cafetaria van het open zwembad uit te

baten omwille van zijn negatieve ervaringen (vorig jaar slechts 25.000 zwembadbezoekers

vooral door het slechte weer). De man kon deze exploitatie doen van 01 mei tot 31 augustus

en verzaakte in ruil aan de terugbetaling van de concessievergoeding (in totaal 1.000

euro) voor de maanden juli en augustus wat de cafetaria van het zwembad Magdalena

betreft. Een concessievergoeding van 1.000 euro voor het ganse seizoen bleek nog te veel

om een rendabele uitbating te hebben in het zwembad Abdijkaai. Bemerk dat de vorige

concessiehoudster op seizoenbasis 12.830,26 euro betaalde in 2010 wat haar noodzaakte tot

het aanrekenen van fikse prijzen. Desondanks ging ze toch failliet.

-artikel 3. De concessie wordt toegestaan voor een periode van 9 opeenvolgende jaren

maar kan door beide partijen worden beëindigd op het einde van het derde en van het zesde

concessiejaar. Bij stopzetting van de exploitatie van het zwembad kan de stad altijd de

concessie beëindigen mits een opzegtermijn van 1 jaar te respecteren.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p21/189


-artikels 4-11. Deze artikels omvatten de uitbatingsvoorwaarden waaronder de concessie wordt

toegestaan. Zo moet de cafetaria open zijn op de momenten dat het zwembad toegankelijk is

voor het publiek, met uitzondering evenwel dat automaten mogen geplaatst worden bij slecht

weer, in welk geval de cafetaria dus niet open dient te zijn. Gevraagd wordt alle consumpties

aan te bieden tegen gebruikelijke, democratische prijzen. De uitbating moet gebeuren op een

stijlvolle manier, aansluitend bij het imagobeleid van de stad.

-artikels 12-16. Deze artikels leggen de afspraken vast bij het uitvoeren van inrichtingswerken.

-artikel 17. Dit artikel legt alle kosten van energieverbruik ten laste van de concessiehouder.

-artikels 18 en 19. Al wie betrokken wordt bij de uitbating dient een bewijs van goed gedrag en

zeden voor te leggen. Ook dit sluit aan bij het imagobeleid van de stad.

-artikels 20-32. Het stellen van een borgtocht van 1.000 euro wordt als verplichting

vooropgesteld. De stad kan bij wanprestatie steeds ambtshalve optreden op kosten van

de concessiehouder. De stad kan toewijzen aan diegene die hem onder alle opzichten

de beste keus lijkt en in functie hiervan kan overgegaan worden tot een interview van de

kandidaten. Voor de rest bevatten deze artikels een aantal algemeenheden, eigen aan

dergelijke concessies.

Bevoegdheid gemeenteraad conform artikel 42§1 gemeentedecreet.

Advies van

Facility

Sport

Bijlage

algemene gebruiksvoorwaarden

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van lastenkohier, luidend als volgt:

"LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA BIJ HET

STEDELIJK ZWEMBAD ABDIJKAAI TE KORTRIJK.

I. VOORWERP EN TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE

Artikel 1

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p22/189


De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van de cafetaria in

het stedelijk zwembad Abdijkaai te Kortrijk. De cafetaria bestaat uit een schenkzaal en een

overdekt terras. Een bierberging is voorzien in de kelder. Een beknopte plaatsbeschrijving wordt

opgemaakt in samenspraak tussen Stad en concessiehouder.

II. PRIJS VAN DE CONCESSIE

Artikel 2

Het ingezonden aanbod zal het bedrag (concessieprijs) vermelden dat de inschrijver zich

verbindt jaarlijks te betalen gedurende de gehele duur van de concessie, met dien verstande

dat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals hierna

bepaald. De minimale instelprijs wordt vastgesteld op een (1) euro. Dit bedrag is te verhogen

met de BTW. Dit bedrag is trimesterieel betaalbaar en telkens voor een vierde (1/4) vooraf te

betalen op de eerste dag van iedere trimester (01 mei, 01 augustus, 01 november, 01 februari),

door storting op rekeningnummer 000-0019263-57 van de stad Kortrijk, met vermelding van de

reden van betaling.

De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de

concessieovereenkomst, zijnde op 01 mei en dit op basis van de hiernavolgende formule:

legende

Nieuwe concessieprijs = basisconcessieprijs x nieuw gezondheidsindexcijfer

aanvangsgezondheidsindexcijfer

+ de basisconcessieprijs = het aangenomen bedrag van de bieding.

+ het aanvangsgezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die

voorafgaat aan de maand van het sluiten van de concessieovereenkomst;

+ het nieuw gezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat

aan de maand van de aanpassing van de concessieprijs.

Opmerking

Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de jaarlijkse

indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen.

III. DUUR VAN DE CONCESSIE

Artikel 3

Deze concessie wordt toegestaan voor een ondeelbare periode van negen (9)

achtereenvolgende jaren, beginnende op 01 mei 2012 en eindigende op 30 april 2021, zonder

dat stilzwijgende verlenging van de concessie mogelijk is.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p23/189


Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende

concessieovereenkomst te beëindigen op het einde van het derde (3e) jaar (dus per 30 april

2015) of op het einde van het zesde (6e) jaar (dus per 30 april 2018), mits de andere partij

(naar gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) hiervan in kennis te stellen bij

middel van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor de beëindiging van de

lopende periode van drie (3) jaar.

De Stad kan bovendien altijd eenzijdig de concessieovereenkomst beëindigen mits de

concessiehouder hiervan in kennis te stellen bij aangetekende brief ten minste een (1) jaar

vooraf, wanneer de exploitatie van het zwembad wordt stopgezet.

De beëindiging van de concessie, zoals voorzien in dit artikel, geeft geen recht op

schadevergoeding in hoofde van een partij. De Stad kan wel altijd schadevergoeding vorderen

van de concessiehouder voor schade aan ter beschikking gestelde infrastructuur, in de

breedste betekenis van het woord.

IV.UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT TOEGESTAAN.

Artikel 4

De jaarlijkse periode van uitbating van de cafetaria is deze van het zwemseizoen, zoals dit

zwemseizoen elk jaar eenzijdig wordt vastgesteld door het college van burgemeester en

schepenen, zonder verhaal in hoofde van de concessiehouder.

De concessiehouder is ertoe verplicht de cafetaria open te houden op de dagen en uren

waarop het zwembad toegankelijk is voor het publiek (behoudens bij slecht weer, in welk geval

de concessiehouder in afwijking van de algemene verplichting en in overleg met de Stad/

VZW Sportplus snoep- en frisdrankautomaten mag plaatsen ), met dien verstande dat de

concessiehouder de cafetaria in elk geval dient te sluiten uiterlijk een (1) uur na het uur waarop

het zwemmen wordt beëindigd.

De Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, is er steeds toe

gerechtigd om eenzijdig de minimum voorziene openingsuren (en dagen) van het zwembad te

wijzigen. Alsdan zal de concessiehouder de cafetaria evenzeer openstellen voor het publiek,

zonder uit hoofde hiervan enig recht op schadeloosstelling te kunnen laten gelden ten aanzien

van de Stad.

Het niet naleven van voormelde elementaire verplichting naar opening toe rechtvaardigt steeds

de toepassing van de artikels 20 en 21, infra.

Artikel 5

De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de aansprakelijkheid

van de Stad in casu in het gedrang kan komen, voor de verkoop van gelijk welke dranken en

dit met respect voor de ter zake toepasselijke wets- of verordeningsbepalingen, in de brede

betekenis van het woord.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p24/189


Tevens staat de concessiehouder in, op dezelfde wijze als hiervoor bepaald, voor de verkoop

van allerlei versnaperingen, onder de vorm van ijsroom, gebak, snoep, belegde broodjes,

zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden. Desgewenst mag dit

uitgebreid worden met de verkoop van warme snacks zonder dat dit de hoofdactiviteit wordt en

het oorspronkelijk karakter van de cafetaria in het gedrang wordt gebracht.

Andere en bijkomende activiteiten moeten steeds tijdig schriftelijk aangevraagd worden aan de

stad, zijnde het college van burgemeester en schepenen.

De prijslijst van de te koop gestelde produkten dient op een ondubbelzinnige wijze de prijzen

van deze produkten te vermelden en moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats

aangebracht worden en verder conform de ter zake toepasselijke wetgeving. Alles wordt

aangeboden tegen gebruikelijke, democratische prijzen.

Artikel 6

De Stad verleent aan de concessiehouder een exclusief recht tot verhandeling van drank,

in de brede betekenis van het woord en versnaperingen binnen de geconcedeerde ruimtes,

behoudens het bepaalde hierna.

Artikel 7

De Stad en de VZW Sportplus kunnen ten alle tijde manifestaties, in de brede betekenis van

het woord, organiseren in andere dan de geconcedeerde ruimtes (cafetaria). Naar aanleiding

hiervan kunnen er maximaal drie maal per seizoen in deze andere ruimtes drank, in de brede

betekenis van het woord en allerlei versnaperingen verhandeld worden door fysische personen

en/of rechtspersonen die daartoe gemachtigd zijn door de Stad of door de VZW Sportplus,

zonder dat dit enige schadeëis kan wettigen in hoofde van de concessiehouder.

Artikel 8

Ter aanvulling van datgene dat ter zake voorzien is in het als bijlage aangehechte lastenkohier

betreffende de ingebruikgeving van stadseigendommen is de concessiehouder er te gehouden,

op het vlak van de veiligheid, om alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om de personen,

aanwezig in de geconcedeerde ruimtes, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

Ingeval in de brandverzekering van de Stad op vraag van de concessiehouder een afstand

van verhaal wordt voorzien ten voordele van de concessiehouder zal de bijpremie die hiervan

het gevolg is door de concessiehouder op eerste verzoek daartoe terugbetaald worden aan de

Stad.

Artikel 9

De muziek in de cafetaria mag in geen geval hinderend zijn. De concessiehouder dient er

steeds voor te zorgen dat hij geen burenhinder/overlast, in de civielrechtelijke betekenis van het

woord, veroorzaakt.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p25/189


Alle verplichtingen inzake Sabam en billijke vergoedingen zijn ten laste van de

concessiehouder.

Artikel 10

De concessiehouder zal er zorg voor dragen dat de uitbating van de cafetaria steeds

zal gebeuren op een stijlvolle manier, met inachtneming van de nodige beleefdheid en

zorgzaamheid naar het publiek toe.

Hij zal tevens de nodige zorgzaamheid in acht nemen inzake presentatie en afwerking van de

verkochte producten.

Hiermede volgt hij het imagobeleid van de Stad, dat door de Stad als een belangrijke

beleidsoptie wordt

vooropgezet.Gegrond bevonden klachten hieromtrent van het publiek laten de Stad toe de

concessieovereenkomst te

verbreken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevordering in hoofde van de

concessiehouder.

Artikel 11

De concessiehouder zal als een goed huisvader zorgen voor de geconcedeerde ruimtes

volgens de richtlijnen van de Stad en zijn aangestelden. De concessiehouder, zal instaan voor

essentiële taken die een direct verband hebben met de uitbating van de cafetaria, zoals onder

meer inzake bediening en het openen en sluiten van deuren, het onderhoud van de cafetaria.

V. INRICHTINGSWERKEN (INFRASTRUCTUUR)

Artikel 12

De concessiehouder neemt er akte van dat de infrastructuur (met inbegrip van het meubilair),

sensu lato, in de cafetaria (zie artikel 1 - voorwerp van de concessie) eigendom is van de Stad.

De eventuele vernieuwing van deze infrastructuur is volledig ten laste van de concessiehouder,

zonder dat de Stad uit dien hoofde kan verplicht worden tot enige (financiële) tussenkomst. De

concessiehouder zal alsdan, vóór de uitvoering der werken, een ontwerp der voorgenomen

werken ter goedkeuring voorleggen aan de Stad, zijnde het college van burgemeester en

schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle voorgelegde

ontwerpen de nodig geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder

hiertegen enig verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot schadevergoeding kan wettigen

in hoofde van de concessiehouder.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p26/189


De concessiehouder verbindt er zich dan ook toe om bij de uitvoering der werken het eventueel

door het college van burgemeester en schepenen aangepaste ontwerp integraal uit te

voeren. Dit geeft in voorkomend geval aanleiding tot het opmaken van een bijvoegsel bij de

plaatsbeschrijving.

In elk geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de voorschriften van

vooreerst het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens het

algemeen reglement op de elektrische installatie (AREI). Een keuringsverslag, afgeleverd door

een ter zake erkend organisme, zal in voorkomend geval steeds onverwijld voorgelegd worden

aan de Stad.

Bij de, al dan niet voortijdige, beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van de

vastgestelde periode, door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt deze nieuwe

gerealiseerde/aangebrachte infrastructuur steeds kosteloos eigendom van de stad Kortrijk, bij

wijze van natrekking.

Artikel 13

De concessiehouder neemt er akte van en stemt er mede in dat hij er steeds onverwijld

zorg moet voor dragen dat de cafetaria in overeenstemming is en blijft met de regelgeving

tot het verbieden van roken in bepaalde openbare plaatsen en deze tot vaststelling van

de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen waar voedingsmiddelen

en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden. De

uitvoeringsontwerpen worden evenzeer onderworpen aan de voorafgaande (dus vóór de

uitvoering ervan) goedkeuring van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en

schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle ontwerpen de

nodig geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder daartegen enig

verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot schadevergoeding kan wettigen in hoofde van

de concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de (eventueel door de Stad

aangepaste) ontwerpen onverwijld integraal uit te voeren, onder toezicht van de Stad. In elk

geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de voorschriften van vooreerst het

algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens het algemeen reglement

op de elektrische installatie (AREI). De concessiehouder zal een keuringsverslag voorleggen

aan de Stad, dat afgeleverd is door een ter zake erkend organisme. Iedere aanpassing van

de infrastructuur geeft aanleiding tot de opmaak van een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving.

Bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van

de vastgestelde periode, door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt voormelde

infrastructuur steeds eigendom van de stad Kortrijk, bij wijze van natrekking.

Bij het verloop van de vastgestelde concessieperiode (9 jaar) wordt deze infrastructuur

kosteloos eigendom van de stad Kortrijk.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p27/189


In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de

concessiehouder, wordt deze infrastructuur evenzeer kosteloos eigendom van de stad Kortrijk.

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de Stad,

verbindt de Stad er zich toe om een vergoeding te betalen aan de concessiehouder voor deze

infrastructuur.

Deze vergoeding wordt berekend op basis van de navolgende formule:

kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur x A

legende

B

+ kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur = de kostprijs zoals hij blijkt

uit de regelmatige offertes/facturen die door de concessiehouder worden neergelegd op het

stadhuis, vóór de effectieve aanvang der werken;

+ A = de nog resterende jaren van de lopende concessieovereenkomst;

+ B = de totale looptijd van de concessieovereenkomst, zijnde negen (9) jaren.

Deze vergoeding zal evenwel niet verschuldigd zijn door de Stad in geval de vroegtijdige

beëindiging het gevolg is van de ontbinding van de toegestane concessie door wanprestatie

van de concessiehouder, zoals bepaald in infra.

Artikel 14

De concessiehouder verplicht er zich toe om op eigen kosten alle ter beschikking gestelde

lokalen volledig op te frissen binnen de drie maanden na aanvang der concessie en dit op een

wijze die vooraf goedgekeurd werd door de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester

en schepenen

De concessiehouder verplicht er zich toe om alle meubilair in een permanente staat van

netheid te houden en dagelijkse schoonmaak in geval van gebruik ervan is verplicht.

Rekening houdend met de aanwezigheid van het peuterbad moeten de vloeren, ongeacht de

weersomstandigheden (wind,...) steeds volledig vrij blijven van verpakkingsresten, servetten

e.a.

Het verplicht jaarlijks opfrissen van deze lokalen is eveneens volledig ten laste van de

concessiehouder, evenals alle herstellings- en onderhoudswerken die te betitelen zijn als

gewoon onderhoud.

De concessiehouder verbindt er zich toe om tijdens de winterperiode de in concessie

gegeven ruimten voldoende te verwarmen teneinde de vochthuishouding op peil te houden en

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p28/189


vorstschade te voorkomen. De concessiehouder zal tevens de nodige voorzieningen treffen om

verpakkingsresten (blikken,petflessen,...) op een reukvrije manier tijdens de week te stockeren.

Voor de uitvoering van de in dit artikel omschreven onderhoudsplicht dient de concessiehouder

zich te gedragen als een goed huisvader, in de civielrechtelijke betekenis van het woord.

Artikel 15

In geval de concessiehouder opschriften en/of publiciteit, in de ruimste betekenis van het

woord, wenst aan te brengen dient hij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming te

bekomen van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen is daarbij vrij om deze toestemming al of niet

te verlenen, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de

concessiehouder.

De aangebrachte opschriften en/of publiciteit blijven in elk geval exclusief eigendom van

de concessiehouder, die er dan ook, met uitsluiting van de Stad, aansprakelijk voor is.In

voorkomend geval is het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen vereist.

Artikel 16

Eventuele aansluitingen op het T.V.- en F.M. kabeldistributienet zullen door de zorgen en op

kosten van de concessiehouder uitgevoerd worden, die hiervoor de voorafgaande uitdrukkelijke

en schriftelijke instemming dient te bekomen van de stad, zijnde in casu het college van

burgemeester en schepenen.

VI. VERBRUIKSKOSTEN VAN WATER GAS EN ELEKTRICITEIT - KOSTEN VAN

TELEFOON

Artikel 17

Het electriciteits, gas- en waterverbruik wordt aan de concessiehouder aangerekend volgens

het werkelijk verbruik, gemeten bij middel van de respectievelijke tellers.

Dit verbruik wordt gerekend aan de eenheidsprijs, zoals deze blijkt uit de facturen van de

desbetreffende maatschappijen. De verrekening van de energie omvat de eenheidsprijzen,

verhoogd met de taksen en andere kosten en toeslagen (distributiekosten e.d.).

De tellerstand van het waterverbruik zal jaarlijks worden opgenomen voor de aanvang van het

zwemseizoen.

De electriciteits- en gasmeters zullen maandelijks worden opgetekend. Er worden

voorschotfacturen opgemaakt, gevolgd door een jaarlijkse verrekening.

Alle telefoonkosten zijn ten laste van de concessiehouder.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p29/189


Bij analogie met de huurwetgeving is alle normaal onderhoud en klein herstel van de

verwarmings-en andere toestellen ten laste van de concessiehouder. Het buitengewoon

onderhoud en groot herstel is ten laste van de Stad.

VII. MORALITEITSVEREISTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATER EN EVENTUELE

AANGESTELDEN.

Artikel 18

De concessiehouder is er toe gehouden om steeds de wetgeving, sensu lato, na te leven,

betreffende de uitbating van drankslijterijen en hij dient alle vigerende en toekomstige

politiereglementen nauwgezet na te leven.

De concessiehouder dient, vóór de effectieve uitbating een aanvang neemt, een bewijs

van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sedert minder dan een maand

afgegeven werd op zijn naam (zo hij zelf effectief optreedt in de hoedanigheid van uitbater).

Moraliteitsveroordelingen die relevant zijn in functie van de uitbating van een cafetaria van

een overheid zijn voldoende reden voor de stad, in casu het college van burgemeester en

schepenen, om de concessie niet toe te wijzen aan de betrokken kandidaat of om de concessie

te beëindigen ten nadele van de concessiehouder.

Alle kosten, welke met het bovenstaande gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de

concessiehouder.

Artikel 19

In functie van de uitbating van de cafetaria mag de concessiehouder zich, volledig op eigen

kosten en op eigen risico, laten bijstaan door aangestelden.

Deze aangestelden dienen evenwel steeds vooraf uitdrukkelijk aanvaard te worden door de

stad, zijnde het college van burgemeester en schepenen. Dit geldt ook voor het inschakelen

van jobstudenten e.a.

Vooraleer deze aangestelden betrokken worden bij de effectieve uitbating van de cafetaria

dienen ze een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sedert minder

dan een maand afgegeven werd op hun naam. Moraliteitsveroordelingen die relevant zijn

in functie van de uitbating van een cafetaria van een overheid zijn voldoende reden voor de

stad,in casu het college van burgemeester en schepenen, om voormelde aanvaarding te

weigeren.

De hiermede gepaard gaande kosten kunnen niet verhaald worden op de Stad.

VIII. WANPRESTATIE - SANCTIES

Artikel 20

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p30/189


In geval de niet passende en/of tijdige naleving van enige bepaling van dit lastenkohier

voor gevolg heeft dat de uitbating van de cafetaria in het gedrang komt zal de stad, zijnde

in casu het college van burgemeester en schepenen, ambtshalve alle nodige en nuttige

maatregelen nemen ten einde de uitbating van de cafetaria in optimale omstandigheden te

blijven verzekeren en dit volledig op kosten van de nalatige concessiehouder.

IX. BORGTOCHT

Artikel 21

Tot zekerheid van de naleving van de bepalingen van dit lastenkohier en onder meer de

betaling in voorkomend geval van alle kosten welke de stad moet maken bij toepassing van

artikel 21, supra, zal de concessiehouder een borgstelling verrichten ten bedrage van duizend

euro.

Deze borgsom wordt gesteld door storting in speciën op een rekening op naam van de

concessiehouder bij een erkende financiële instelling en dit binnen de maand na aanvang van

de concessieovereenkomst. De verworven intrest op de waarborgsom wordt bij de hoofdsom

gevoegd.

De waarborg is terugbetaalbaar bij het einde van de concessie, mits schriftelijke toelating

van de Stad en voor zover de concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Deze laatste voorwaarde zal door de concessiehouder bedongen dienen te worden bij de

financiële instelling waarbij de rekening wordt geopend. Het bewijs daarvan wordt aan de stad

voorgelegd.

X. MODALITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANBESTEDING

Artikel 22

De aanbieding voor de uitbating van de cafetaria moet op straffe van onontvankelijkheid

gebeuren bij middel van het als bijlage 1 aangehechte inschrijvingsformulier en mag naar

keuze van de inschrijver afgegeven worden op de openbare zitting tot het openen van de

aanbiedingsschriften of rechtstreeks met de post, onder aangetekend schrijven, toegestuurd

worden aan het college van burgemeester en schepenen te Kortrijk.

De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder dubbele omslag,

ten laatste vijf kalenderdagen voor het openen der biedingen.

De buitenste omslag mag de naam van de aanbieder of de firmanaam van de aanbiedende

maatschappij niet kenbaar maken. De buitenste omslag zal melding maken van het woord

"Aanbieding", de binnenste omslag zal slechts de melding dragen "Aanbieding voor het uitbaten

van de cafetaria bij het stedelijk zwembad Abdijkaai" te Kortrijk.

Het openen van de biedingen zal plaats hebben in de vergaderzaal van de Directie Facility,

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, op .......................................om .......................uur.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p31/189


Artikel 23

Door en bij het deponeren van zijn aanbieding, erkent de inschrijver kennis genomen te

hebben van het huidig lastenkohier. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel zal hij een

vordering tot schadevergoeding kunnen instellen tegen de stad, uit hoofde van onwetendheid

of onbekendheid met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen welke vervat zijn in het

lastenkohier.

XI. ALGEMEENHEDEN

Artikel 24

De stad behoudt zich het recht voor om steeds veranderingswerken uit te voeren aan de

geconcedeerde ruimtes, mits de totale geconcedeerde bruikbare oppervlakte met niet meer dan

tien procent (10%) te verminderen.

De stad behoudt zich evenzeer het recht voor om een andere bestemming te geven aan een of

meer geconcedeerde ruimtes, mits een of meer gelijkwaardige ruimtes ter beschikking te stellen

van de concessiehouder.

Een sleutel van de cafetaria wordt voor noodgevallen onder gesloten omslag ter beschikking

gesteld van de stad.

Dieren worden niet toegelaten in de cafetaria.

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle toegangsdeuren na sluiting van

de cafetaria steeds op slot te doen. Alle schadegevallen welke een uitvloeisel zijn van de niet

naleving van deze bepaling zijn volledig ten laste van de concessiehouder.

Al deze gevallen kunnen geen eis tot schadevergoeding tegen de stad wettigen in hoofde van

de concessiehouder.

Artikel 25

Het als bijlage aangehechte lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van

stadseigendommen is van toepassing, voor zover het niet tegenstrijdig is met huidig

lastenkohier.

Artikel 26

De toegestane concessie kan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke

toestemming van de stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, niet

overgedragen worden aan derden.

Overdracht zal evenwel door het college van burgemeester en schepenen steeds toegestaan

worden in geval van ziekte van de concessiehouder die hem niet toelaat om de uitbating verder

te zetten. Deze ziekte zal moeten bewezen worden aan de hand van een doktersattest. De

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p32/189


kandidaat-overnemer moet wel voldoen aan alle voorwaarden van dit lastenkohier, in het

bijzonder ook deze inzake de moraliteitsvereiste. In dit verband neemt de concessiehouder er

akte van dat de concessie van rechtswege vervalt bij faillissement, kennelijk onvermogen of

overlijden.

Artikel 27

Een exemplaar van het lastenkohier zal door de concessiehouder en de Stad voor "ne variëtur"

ondertekend worden. Het heeft kracht van wet tussen beide partijen.

Artikel 28

Alle zegelkosten, kosten van registratie enz., zijn ten laste van de concessiehouder.

De concessiehouder neemt eveneens voor zijn rekening alle taksen, belastingen (inclusief de

eventuele roerende voorheffing) en heffingen, welke ook hun oorsprong zij, in verband met

deze concessie of exploitatie en zal deze in voorkomend geval op eerste verzoek daartoe

terugbetalen aan de stad.

Artikel 29

De Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het recht voor,

tussen de aanbiedingen deze uit te kiezen, welke hem onder alle opzichten de voordeligste

schijnt en de meeste waarborgen biedt. De stad heeft het recht geen gevolg te geven aan de

ingediende biedingen en een nieuwe oproep te laten uitschrijven . De Stad heeft ook het recht

zijn toewijzingsbeslissing te laten voorafgaan door een interview van kandidaten.

Artikel 30

In geen geval kan de toegestane concessie gekwalificeerd worden als een handelshuur,

waarop de desbetreffende wetgeving van toepassing is.

Artikel 31

De toegestane concessie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak, voor de

concessiehouder, tot het bekomen van de vergunningen die voorgeschreven zijn door allerlei

specifieke wetgevingen.

Artikel 32

Voor zijn inwendige dienst moet de concessiehouder uitsluitend de Nederlandse taal gebruiken

en bij betrekkingen met derden moet hij de wettelijke voorschriften op het gebruik der talen in

bestuurszaken naleven."

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p33/189


5 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van stadseigendom gelegen

Koning Albertstraat 27 te Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 12-266453

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De gemeenteraad heeft in zitting van 9 juni 2009, punt 13, beslist in te stemmen met de

aankoop jegens VOKA-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen van de gebouwen en

medegaande parking, gelegen Casinoplein-Koning Albertstraat te Kortrijk. De akte aankoop

is verleden op 11 juni 2009.

In zitting van 9 februari 2011, punt 74, heeft het college van burgemeester en schepenen

beslist opdracht te geven aan de directie communicatie en recht, om rekening houdend met de

krachtlijnen die in het beschrijvend gedeelte worden ontwikkeld, het verkoopdossier verder af te

werken, waarbij de instelprijs in functie van een verkoop met biedingen zal vastgesteld worden

nadat het dossier werd gecomplementeerd met een schattingsverslag.

Het te verkopen stadseigendom betreft een gewezen dokterswoning, die werd gebruikt als

conciërgewoning door de voormalige eigenaar VOKA en gelegen is in het centrum van Kortrijk,

in een straat die woon- en handelsfuncties combineert. Het pand is kadastraal gekend Kortrijk,

1ste afdeling, sectie E, nr. 24/Z31 en heeft een totale kadastrale oppervlakte van 370m². De

woning bestaat uit een kelderverdieping, een gelijkvloers en een eerste en tweede verdieping,

waarvan een deel achteraan zich onder het zadeldak bevindt. Bij de woning is er ook een tuin

met een diepte van ongeveer 20 meter.

De verkoopsprocedure werd door de directie Communicatie en Recht opgestart. Thans werd de

schatting met de bepaling van de instelprijs (€265.000) en het ontwerp van akte ontvangen.

Conform de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van

de gemeenteraad om in te stemmen met de verkoop en de voorwaarden van deze verkoop van

het stadseigendom gelegen Koning Albertstraat 27 te Kortrijk.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p34/189


Budget:

Opbrengst voor de stad: minimum €265.000.

Bijlage

Type

Kadastrale gegevens

Formele bijlage

Beslissing gemeenteraad d.d. 09/06/2009, punt Formele bijlage

13

Akte aankoop d.d. 11/06/2009

Formele bijlage

Beslissing CBS d.d. 09/02/2011, punt 74 Formele bijlage

Schattingsverslag

Formele bijlage

Ontwerp akte verkoop

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1° In te stemmen met de verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van het

stadseigendom gelegen Koning Albertstraat 27 te Kortrijk.

2° De instelprijs te bepalen op €265.000.

3° Het ontwerp van verkoopakte opgemaakt door het Aankoopcomité goed te keuren, waarvan

de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VERKOOP.

De verkopende partij verkoopt het hierna beschreven goed tegen de hierna vermelde

voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

Stad KORTRIJK - 1ste afdeling

Een woning, gelegen Koning Albertstraat 27, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als

sectie E nummer 24/Z/31 met een oppervlakte van drie aren zeventig centiaren (3a 70ca)

Hierna genoemd "het goed".

2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben jegens VZW "Voka-

Kamer van Koophandel West-Vlaanderen of VOKA-KvK" bij akte verleden vóór de heer Gaya

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p35/189


Ternier, commissaris bij het Comité tot Aankoop te Kortrijk op elf juni tweeduizend en negen,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, formaliteit 64-T-01/07/2009-04878

3. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

In een schrijven van één juni tweeduizend en elf, gericht aan de instrumenterende ambtenaar,

liet de bevoegde lokale overheid onder meer het volgende weten :

1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van

vier november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in woongebied. Is gelegen in

afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Voor de binnenstad werd een gabarietenplan opgemaakt waarin de toelaatbare bouwvolumes

werden vastgelegd. Dit plan is nog niet officieel goedgekeurd, maar wordt als basis gebruikt

voor de beoordeling van de bouwaanvragen. Inlichtingen bij de Directie Stadsplanning en -

ontwikkeling.

Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige verkoop, werd nog geen

bouwvergunning aangevraagd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een

bouwvergunning zal kunnen verkregen worden; bijgevolg verklaart de verkopende partij dat

geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het verkochte goed te

bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten, die voor bewoning kan

worden gebruikt.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

4. - BODEMSANERING.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p36/189


De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van één juni tweeduizend en

elf van de stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van

risicogronden.

De verkopende partij verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in

kennis heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op twintig februari tweeduizend en negen

luidt telkens als volgt:

Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De verkopende partij verklaart tevens dat zij sinds de datum van dit attest en tot op heden, niet

door de OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

verkoop van gronden werden nageleefd.

5.- LEEGSTAND EN VERKROTTING.

De verkopende partij verklaart dat het goed niet is opgenomen in de inventaris van de

leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen, woningen en/

of bedrijfsruimten. Bovendien verklaart zij dat zij niet door een administratieve akte werd

gewaarschuwd dat het goed, behoudens gegronde betwistingen, op de inventaris zal worden

gezet. Zij verklaart dat het goed niet ongeschikt voor bewoning werd verklaard.

II. - VOORWAARDEN.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p37/189


1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborg wat betreft

de goede staat van de constructies, constructiefouten of zichtbare of verborgen gebreken,

noch wat betreft de opgegeven maten, waarvan het verschil in min of in meer met de werkelijke

maten, al overtrof het één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

De kopende partij zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming,

beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan

toegang.

4. - VOORBEHOUD.

Alle meters en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de verkopende

partij niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie

er recht zou op hebben.

5. - VERZEKERING.

De verkopende partij verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en andere risico's bij

Ethias Verzekeringen, onder polis nummer 38.056.291.

Overeenkomstig artikel 57 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

blijft de door deze polis verleende dekking gelden voor de kopende partij tot drie maanden

vanaf heden, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst.

6. - OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN.

De kopende partij zal alle bestaande contracten omtrent water, gas, elektriciteit en/of andere

distributiediensten moeten overnemen, die zouden kunnen bestaan met betrekking tot het

verkochte goed, en zij zal hiervoor alle vergoedingen moeten dragen en betalen vanaf de

eerstkomende vervaldagen na de datum van ingenottreding.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p38/189


Het verkochte goed is niet verhuurd of verpacht en wordt derhalve vrij van gebruik vervreemd.

De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het goed vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard die betrekking hebben

op het verkochte goed te haren laste nemen vanaf één januari aanstaande.

IV. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van *P*.

De heer heer Johan Vanhoutte, stadsontvanger, verklaart verder dat de prijs betaald werd als

volgt :

1) *P* voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte , waarvoor kwijting, eventueel dubbel

gebruik vormend met vroegere hiertoe afgeleverde kwijtingen.

2) *P* door middel van een bancheque nummer getrokken op op datum van waarvan

kwijting wordt gegeven onder voorbehoud van inning.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de koper dat de betaling werd

uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening nummer

en via

voornoemde bankcheque.

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele

bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft ontkennend geantwoord, en

heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door

één of meerdere aannemers waarvoor, overeenkomstig het voormelde Koninklijk Besluit van 25

januari 2001, een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

3. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p39/189


Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73:

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart verkopende partij , niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-

belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit

nummer 13 van 4 maart 1993. Hij verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te

hebben onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde in de periode van vijf

jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, geen deel uit te maken van een B.T.W.-

eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek over de toegevoegde waarde,

en geen deel uit te maken van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de

hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

4. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

Partijen erkennen dat de instrumenterende ambtenaar hen voorlezing gegeven heeft van artikel

203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Artikel 203 luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen

waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken

recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald

geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de

bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op de overeengekomen waarde

geschiedt, moet de werkende notaris de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel

voorlezen

Op straf van een boete van vijfentwintig (25,00) Euro moet uitdrukkelijk melding van die

voorlezing gemaakt worden

5. - ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p40/189


Beide partijen verklaren dat voor het verlijden van huidige akte de verkoper de koper op

de hoogte heeft gebracht van het bestaan en de inhoud van het energieprestatiecertificaat

"bestaand gebouw met woonfunctie" van elf maart tweeduizend en negen met code

20090311-0000101746-00000013-3 met betrekking tot het goed.

Het berekend energieverbruik bedraagt 329 kwh/m².

De kopende partij bevestigt dat de verkopende partij hem het voormelde EPC heeft

overhandigd.

6. - VERKLARINGEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 276BIS VAN HET ALGEMEEN

REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE.

De kopende partij verklaart dat een controleonderzoek betreffende de elektriciteitsinstallatie

overbodig is.

De kopende partij verklaart dat zij op eigen kosten de elektriciteitsinstallatie volledig zal

renoveren.

De kopende partij verbindt er zich toe de Algemene Directie Energie, afdeling infrastructuuur

(Koning Albert II laan, 16 te 1000 Brussel) schriftelijk te informeren van de volledige renovatie

van de elektrische installatie.

7.- OVERSTROMINGSGEBIEDEN

Ingevolge artikel 68-7 § 4 van de wet van vijfentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig

op de landverzekerings-overeenkomst en het Koninklijk Besluit van achtentwintig februari

tweeduizend en zeven verklaart de instrumenterend ambtenaar na raadpleging van de

overstromingskaarten dat het goed niet gelegen is in een risicozone

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Geen ander bewijs van eigendom wordt verstrekt dan een uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p41/189


Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectieve

adressen.

5. - WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS.

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende

ambtenaar dat de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum en de woonplaats van

de partijen -natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het

Rijksregister en identiteitskaarten

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

De kopende partij verklaart aan de instrumenterende ambtenaar toestemming te geven tot het

gebruik van haar identificatienummer in het Rijksregister.

6. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

7. - VERKLARINGEN.

De kopende partij verklaart:

- dat ze tot op heden geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend bij

de beslagrechter wiens beslissing tot toelaatbaarheid het patrimonium van de kopende partij

onbeschikbaar zou maken;

- dat er haar geen voorlopige bewindvoerder, in voorkomend geval aangeduid door de

Rechtbank van Koophandel, werd toegevoegd noch een gerechtelijk raadsman noch een

curator;

- dat ze geen verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend;

- dat ze zich niet in toestand van staking van betaling bevindt en dat ze tot op heden niet failliet

verklaard werd (faillissement dat op heden nog niet zou zijn afgesloten),

- en dat zij, over het algemeen, niet volledig of gedeeltelijk uit het beheer van haar goederen is

ontzet.

8. - VERKLARING PRO FISCO.

*F*

9. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p42/189


2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

6 Onderhandse verkoop 35,6m² stadsgrond palend aan woning gelegen

Tarweveld nr. 17 te Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 12-267064

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 oktober 2011, punt 87,

beslist principieel, dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en

van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, in te stemmen met

de onderhandse verkoop van een strook stadsgrond palend aan perceel Tarweveld nr. 17 te

Kortrijk.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p43/189


Door de aankoop van deze strook, met een oppervlakte van 35,6m², uit het kadastraal

perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nr. 734/L, willen de eigenaars hun bouwperceel een

rechthoekerige vorm geven, zodat hun perceel beter aansluit bij het achterliggend bouwlot.

De aanvragers lieten weten dat zij reeds een lening hadden afgesloten om het strookje grond

te kunnen verwerven, zodat in het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2011,

punt 93, beslist werd om principieel, dit is onder voorbehoud van gunstig visum door het

Aankoopcomité en van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of

-vernietiging door de toezichthoudende overheid, de verkoopprijs vast te stellen op €100 per

m². Alle kosten verbonden met deze verkoop (opmetings- en aktekosten) zijn ten laste van de

koper.

Na gunstig visum door het Aankoopcomité d.d. 26/01/2012 en na opmaak van het

opmetingsplan door landmeter I. Wyseur d.d. 15/02/2012, werd door het Aankoopcomité

het ontwerp van akte verkoop opgemaakt teneinde deze onderhandse verkoop van 35,6m²

stadsgrond uit het kadastraal perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nr. 734/L aan de

aanpalende eigenaars, conform artikel 43, 12° van het gemeentedecreet, aan de gemeenteraad

ter goedkeuring voor te leggen.

Budget:

Opbrengst voor de stad: 35,6m² aan €100 per m² of €3.560.

Bijlage

Kadastrale gegevens + foto's

Brief met aanvraag van de heer en mevrouw

Driesschaert d.d. 18/06/2011

Beslissing CBS d.d. 26/10/2011, punt 87

Beslissing CBS d.d. 07/12/2011, punt 93

Visum Aankoopcomité d.d. 26/01/2012

Opmetingsplan d.d. 15/02/2012

Ontwerp van akte verkoop

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

in te stemmen met de onderhandse verkoop van 35,6m² stadsgrond gelegen Tarweveld te

Kortrijk, zijnde een deel uit het kadastraal perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nr. 734/L aan

de heer en mevrouw F. Driesschaert - De Meulemeester, eigenaars van het aanpalende pand

gelegen Tarweveld nr. 17 en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte,

waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VERKOOP.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p44/189


De verkopende partij verkoopt het hierna beschreven goed tegen de hierna vermelde

voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

Stad KORTRIJK - 4 de afdeling

Vijfendertig centiare zestig vierkante decimeter (35 ca 60 dm²) grond, gelegen Tarweveld, te

nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwgrond, sectie C nummer 734/L, met een totale

oppervlakte volgens kadaster van vier are éénenveertig centiare (4 a 41 ca).

Hierna genoemd "het goed".

2. - PLAN.

Het plan werd opgemaakt door de heer Ivan Wyseur, landmeter te Lendelede, op vijftien

februari tweeduizend en twaalf.

Partijen verklaren een exemplaar van dit plan in hun bezit te hebben.

De metingskosten bedragen driehonderd drieënzestig euro (363,00 EUR).

3. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij sedert meer dan dertig jaar.

4. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1.Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2.Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in woongebied. Is gelegen in

afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

3.Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4.Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5.Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p45/189


Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk

geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

5. - BODEMSANERING.

De verkopende partij bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in

het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van achttien januari

tweeduizend en twaalf van de stad Kortrijk, blijkt dat het goed niet is opgenomen in de

gemeentelijke inventaris van risicogronden.

De verkopende partij verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten van de huidige overeenkomst,

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in

kennis heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van dit attest, afgeleverd door de OVAM op éénentwintig februari tweeduizend en

twaalf, luidt als volgt:

Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De verkopende partij verklaart tevens dat zij sinds de datum van dit attest en tot op heden, niet

door de OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes bij de bij deze akte vastgelegde

verkoop van gronden werden nageleefd.

II. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p46/189


Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,

zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet

voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten

van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,

en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten

ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborg wat betreft

de goede staat van de constructies, constructiefouten of zichtbare of verborgen gebreken,

noch wat betreft de opgegeven maten, waarvan het verschil in min of in meer met de werkelijke

maten, al overtrof het één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

De kopende partij zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming,

beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan

toegang.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het verkochte goed is niet verhuurd of verpacht en wordt derhalve vervreemd voor vrij van

gebruik.

De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het goed vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard die betrekking hebben

op het verkochte goed te haren laste nemen vanaf heden.

IV. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van DRIEDUIZEND VIJFHONDERD

ZESTIG euro (3.560,00 EUR).

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de kopende partij dat de betaling werd

uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening nummer *R1*.

Is hier tussengekomen de heer Johan Vanhoutte, stadsontvanger, die verklaart dat de

prijs, verhoogd met de metingskosten en de kosten voor het bodemattest, werd betaald

voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte op de rekening van het bevoegd

ontvangkantoor, waarvan kwijting, eventueel dubbel gebruik vormend met vroegere hiertoe

afgeleverde kwijtingen.

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p47/189


1. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterend ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud

van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het hoger beschreven goed,

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de

verkopende partij ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit goed sinds één

mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers

waarvoor, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één

betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, een postinterventiedossier diende te worden

opgesteld.

3. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij van

artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde

waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar

of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op

verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding

of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van

belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73 :

"Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om

te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten

overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250

tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op mijn vraag verklaart verschijner enerzijds, vermeld hierboven, niet de hoedanigheid te

hebben van B.T.W.-belastingsplichtige, zoals deze hoedanigheid gepreciseerd wordt in het

Ministerieel Besluit van vier maart negentienhonderd drieënnegentig. Hij verklaart bovendien

geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het stelsel van de belasting over de

toegevoegde waarde in de periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat,

geen deel uit te maken van een B.T.W.-eenheid in de zin van artikel 4 § 2 van het wetboek

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p48/189


van de belastingen op de toegevoegde waarde, en geen deel uit te maken van een feitelijke of

tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige heeft.

4. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

De instrumenterende ambtenaar geeft aan partijen lezing van artikel 203, eerste alinea van het

Wetboek Registratierechten, dat luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of

overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan

het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende partij, waaronder de

metingskosten die driehonderd drieënzestig euro (363,00 EUR) bedragen en de kosten voor

het bodemattest, die tweeëndertig euro (32,00 EUR) bedragen.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.

Geen ander bewijs van eigendom wordt verstrekt dan een uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectieve

adressen.

5. - WAARMERKING VAN DE IDENTITEITSGEGEVENS.

Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende

ambtenaar dat de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum en de woonplaats van

de partijen -natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het

Rijksregister.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

6. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben

aan de hand van hun identiteitskaart.

7. - VERKLARINGEN.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p49/189


De partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of

onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te

vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

8. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens

vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde

waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van

akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen

toegelicht."

7 Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te Heulsestraat te

Kortrijk-Bissegem.

Goedkeuren. Dossier: 12-265684

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p50/189


In zitting van 14 juni 1991 stemde de gemeenteraad in met het verlenen van een recht van

opstal van de grond gelegen in de Heulsestraat te 8501 KORTRIJK-BISSEGEM, kadastraal

gekend 5e afdeling, sectie A, nummer 315 T met een oppervlakte van 54,168 m² aan de VZW

Racing Club Bissegem, thans VZW Koninklijke Racing Club Bissegem, ondernemingsnummer

0422.561.197, gevestigd te 8501 BISSEGEM-KORTRIJK, Heulsestraat.

Dit recht van opstal nam een aanvang op 06 september 1991. De akte van opstal had een

looptijd van 20 jaar en liep bijgevolg af op 06 september 2011. De belangrijkste bepalingen in

deze akte houdende het verlenen van een recht van opstal waren:

- Het recht van opstal wordt verleend met als exclusief doel het uitbreiden van de

bestaande kantine;

- Voor dit recht van opstal is de opstalhouder een jaarlijkse vergoeding van 24,79 euro

verschuldigd aan de opstalgever;

- Bij beëindiging van het opstalrecht zal de opstalhouder binnen de maand alle

opstallen op eigen kosten wegnemen en de grond in zijn oorspronkelijke staat

herstellen, tenzij de opstalgever schriftelijk zou verzoeken om de bestaande opstallen

te laten staan. In dit laatste geval worden de opstallen door middel van natrekking bij

het patrimonium van de opstalgever gevoegd;

- De opstalhouder is aansprakelijk tegenover derden voor alle schade veroorzaakt

door de door haar opgerichte opstallen;

- Het opstalrecht kan enkel mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de

opstalgever overdragen worden;

- Het opstalrecht kan onmiddellijk, eenzijdig en vroegtijdig beëindigd worden in

volgende situaties:

- vanwege de opstalgever en ten laste van de opstalhouder:

- indien de opstalhouder ingrijpende wijzigingen aan haar doel zou

aanbrengen,

- in geval van overdracht of overgang van het opstalrecht aan personen,

verenigingen of instellingen die niet vooraf door de opstalgever

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard zijn,

- vanwege de opstalhouder:

- in geval van ontbinding van de vereniging,

- De opstalgever gaat ermee akkoord dat de in opstal gegeven gronden bezwaard

worden met navolgende erfdienstbaarheden (het lijdend erf is een perceel grond,

gelegen te Kortrijk-Bissegem, Heuslsestraat, kadastraal gekende 5e afdeling, sectie

A, nummer 315 S, eigendom van de stad Kortrijk):

- het recht om bovengronds en ondergronds alle nodige en nuttige leidingen

voor nutsvoorziening aan te leggen, er dient wel vooraf overleg gepleegd te

worden met de opstalgever,

- het recht van uitweg en overgang,

- de opstalhouder mag alle openingen en opengaande vensters voorzien die zij

nodig of wenselijk acht.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p51/189


Daar dit recht van opstal afliep op 06 september 2011 werd voorgesteld om de akte van

opstal aan dezelfde voorwaarden te verlengen met een nieuwe periode van 20 jaar. De VZW

Koninklijke Racing Club Bissegem liet met mail dd. 11 april 2011 weten dat zij akkoord gingen

met de verlenging van het recht van opstal conform de huidige voorwaarden. De directie Facility

adviseerde deze verlenging gunstig. Het college van burgemeester en schepenen keurde,

conform de bepalingen van artikel 57 van het gemeentedecreet, deze verlenging principieel

goed in zitting van 20 juli 2011.

Na deze principiële goedkeuring werd er een ontwerp van akte houdende vestiging van

een recht van opstal opgemaakt door het Aankoopcomité. De VZW Koninklijke Racing Club

Bissegem keurde deze tekst reeds goed. De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte zijn

de volgende:

- de verlenging gaat in op 6 september 2011 en neemt een einde op 5 september

2031 middernacht,

- alle voorwaarden en bedingen uit de akte van opstal van 6 september 1991 worden

bevestigd.

Het komt nu conform artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet aan de gemeenteraad toe om

het ontwerp van akte houdende vestiging van het recht van opstal goed te keuren.

Budget:

Opbrengst voor de stad: jaarlijkse canon €24,79.

Bijlage

Beslissing gemeenteraad dd. 14.06.1991

opstalakte dd. 06.09.1991

plan dd. 06.02.1991

ontwerpakte verlenging opstalrecht

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te Heulsestraat

te Kortrijk-Bissegem.

Principiële goedkeuring.

CBS in zitting van 20/07/2011

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

in te stemmen met de verlenging van het opstalrecht gevestigd op 58 ca stadsgrond gelegen

te Heulsestraat te 8501 KORTRIJK-BISSEGEM verleend aan de VZW Koninklijke Racing Club

Bissegem, ondernemingsnummer 0422.561.197, gevestigd te 8501 KORTRIJK-BISSEGEM,

Heulsestraat, tot uitbreiding van de kantine van de VZW Koninklijke Racing Club Bissegem

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p52/189


conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte houdende vestiging van een

recht van opstal, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN

Tussen de verschijnende partijen werd bij akte verleden voor de heer Antoon Sansen,

burgemeester van de Stad Kortrijk, op zes september negentienhonderd éénennegentig,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op twaalf november

negentienhonderd éénennegentig, boek 2697 nummer 15, een overeenkomst tot vestiging van

een recht van opstal gesloten voor het hierna beschreven onroerend goed, voor een periode

van twintig jaar ingaand op zes september negentienhonderd éénennegentig.

Huidige akte beoogt een eerste verlenging van de genoemde overeenkomst na het verstrijken

van de oorspronkelijke termijn van twintig jaar.

Er wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat alle voorwaarden en bedingen uit

de overeenkomst van zes september negentienhonderd éénennegentig onverminderd verder

zullen gelden tussen partijen en dit voor zover er in huidige akte niet van wordt afgeweken.

I. - OPSTAL.

De grondeigenaar verklaart een recht van opstal te vestigen overeenkomstig de Wet van tien

januari achttienhonderd vierentwintig, behoudens de hierna vermelde afwijkingen, aan de

opstalhouder, die verklaart te aanvaarden, op het hierna beschreven onroerend goed en tegen

de voorwaarden: in deze akte bepaald.

AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

STAD KORTRIJK - 5 de afdeling (voorheen Bissegem)

Achtenvijftig centiare (58 ca) grond met erop staande gebouw, gelegen Heulsestraat +82,

gekadastreerd of gekadastreerd geweest als drankhuis, sectie A nummer 315 T.Hierna

genoemd " het goed".

DOEL VAN HET RECHT VAN OPSTAL

De vestiging van het recht van opstal geschiedt in het bijzonder voor de uitbreiding van de

kantine.

EIGENDOMSAANHALING

Het goed behoort sedert meer dan dertig jaar toe aan de grondeigenaar om het verkregen

te hebben bij akten verleden vóór de Burgemeester te Kortrijk op vijfentwintig maart

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p53/189


negentienhonderd zeventig, op zeven april negentienhonderd zeventig en op twaalf december

negentienhonderd zeventig.

II. - VOORWAARDEN

1 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST.

Het recht van opstal gaat in op zes september tweeduizend en elf en wordt toegestaan en

aanvaard voor een termijn van twintig (20) jaar, om te eindigen op vijf september tweeduizend

éénendertig, middernacht. Het recht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de

maximale duur; het is vatbaar voor vernieuwing.

De opstalhouder mag het goed niet met zakelijke rechten bezwaren die de duur van zijn recht

overschrijden.

2.- ERFDIENSTBAARHEDEN

Het recht van opstal wordt gevestigd op het goed met alle lijdende, zichtbare, voortdurende

en niet voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en de

opstalhouder zal genieten van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op zijn

kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven

dan hij er zou bezitten ingevolge regelmatige en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

De erfdienstbaarheden opgenomen in de akte van zes september negentienhonderd

éénennegentig blijven onverminderd tussen partijen gelden en worden geacht in deze

hernomen te zijn.

3.- STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE - INHOUD.

De grondeigenaar bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in het

Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van negentien oktober

tweeduizend en elf van de stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de

gemeentelijke inventaris van risicogronden.

De grondeigenaar verklaart verder dat hij vóór het sluiten van de huidige overeenkomst

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende het goed;

attest waarvan de opstalhouder vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis heeft

genomen.

De inhoud van het attest, afgeleverd door de OVAM op zestien september tweeduizend en elf

luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p54/189


Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden

werden nageleefd.

Het goed wordt met het recht van opstal belast in de staat waarin het zich bevindt.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de

oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste

van de opstalhouder.

De grondeigenaar vrijwaart de opstalhouder voor eventuele verborgen gebreken.

4.- HYPOTHEEK. - VRIJWARING

Het goed wordt ter beschikking gesteld voor vrij en onbelast van lasten en hypotheken van alle

aard.

De grondeigenaar vrijwaart de opstalhouder tegen alle stoornissen, uitwinningen of

hindernissen van welke aard ook die betrekking hebben of zouden hebben op de eigendom van

de grond.

De opstalhouder heeft het recht om zijn recht van opstal met hypotheek te bezwaren voor de

duur van zijn opstalrecht. Hij zal op zijn kosten instaan voor de handlichting van de door hem

gevestigde hypotheken.

5. OVERDRACHT

De opstalhouder mag zijn recht van opstal, zoals aangeduid in deze overeenkomst, slechts

overdragen mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de grondeigenaar.

Hij blijft echter steeds persoonlijk gehouden om de canon te voldoen.

De opstalhouder is op straf van schadevergoeding ertoe gehouden om de grondeigenaar te

verwittigen en te vrijwaren tegen al de bezitsdaden van derden, die tot verkrijgende verjaring

kunnen leiden.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p55/189


6. VERHURING

De opstalhouder heeft het recht om het goed geheel of gedeeltelijk te verhuren, voor zover de

termijn deze van de onderhavige overeenkomst niet overschrijdt.

7. ONDERHOUDS - EN HERSTELLINGSWERKEN

De constructies die op het goed zullen worden opgericht, worden zowel voor wat betreft de

kleine als de grove herstellingswerken, met inbegrip van deze gedefinieerd in de artikelen 605

en 606 van het Burgerlijk Wetboek, onderhouden door en op kosten van de opstalhouder die

van de grondeigenaar geen enkele vergoeding, noch enige vermindering van de canon zal

kunnen eisen;

8. VERZEKERING

De opstalhouder is ertoe gehouden, met betrekking tot de op te richten constructies, zijn risico's

alsmede zijn burgerlijke verantwoordelijkheid te laten verzekeren.

Telkens de opstalhouder hiertoe aangezocht wordt, zal hij de grondeigenaar het bewijs moeten

leveren van het bestaan van een verzekeringspolis en de betaling van de verschuldigde

premies.

9. EINDE VAN HET RECHT VAN OPSTAL - LOT DER GEBOUWEN

Bij het verstrijken van de termijn voor dewelke het recht van opstal is gevestigd worden de op

dat ogenblik op het goed bestaande constructies, evenals de verbeteringen en verfraaiingen die

aan deze constructies mochten zijn aangebracht, eigendom van de grondeigenaar zonder dat

enige vergoeding of schadeloosstelling verschuldigd is aan de opstalhouder.

De opstalhouder zal een voorkeurrecht bezitten, hetzij tot verlenging of vernieuwing van het

recht van opstal, hetzij tot het opnieuw in gebruik of in huur nemen van het goed en de op

dat ogenblik op het goed aanwezige constructies, indien bij het verstrijken van de termijn

voor dewelke het recht is gevestigd de grondeignaar beslist de bestemming van het goed te

behouden.

III.- STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

EN MILIEUVOORSCHRIFTEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in zone voor dagrecreatie.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p56/189


Het goed is niet gelegen in een BPA.

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening regionaalstedelijk

gebied Kortrijk", goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering van twintig januari

tweeduizend en zes.

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de grondeigenaar uitdrukkelijk geen

kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

IV. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het goed is niet verhuurd of verpacht is en derhalve vervreemd wordt voor vrij van gebruik.

De opstalhouder heeft het genot van het goed vanaf zes september tweeduizend en elf. Hij

zal de onroerende voorheffing en de ander belastingen van alle aard, zelfs deze die alleen ten

laste van de grondeigenaar vallen, en welke betrekking hebben op het goed en alle er zich op

bevindende of er op te richten constructies te zijnen laste nemen vanaf zelfde datum .

V.- CANON.

Het opstalrecht wordt verleend mits een jaarlijkse canon van vierentwintig euro en

negenenzeventig cent (24,79 EUR), betaalbaar per jaar en op voorhand en met de eerste

betaling op de eerste dag van de maand volgend op de dag van het verlijden deze.

De betaling van de vergoeding zal gebeuren door middel van een overschrijving op de rekening

nummer 000-0019263-57 van de grondeigenaar.

Bij niet-betaling van de vergoeding op de vervaldag zal door de opstalhouder op de vergoeding

een intrest verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke rentevoet.

De eerste betaling zal gebeuren binnen de maand vanaf heden.

VI. - SLOTBEPALINGEN

1.- KOSTEN.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p57/189


Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de opstalhouder.

2.- ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De grondeigenaar verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3.- WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke

adressen.

4.- IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar bevestigt de aanwezige personen te hebben geïdentificeerd

aan de hand van hun identiteitskaart.

5.- LATERE AKTEN

De opstalhouder verbindt er zich toe, voor zichzelf en voor zijn rechtverkrijgenden, de

bepalingen van deze overeenkomst na te leven. De akten van overdracht van of tot wijziging

van zakelijke rechten dienen een clausule te bevatten die de naleving van deze verplichtingen

oplegt aan de voormelde rechthebbenden.

6.- VERKLARINGEN

De opstalhouder verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of

onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te

vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

De opstalhouder bevestigt tevens dat de instrumenterende ambtenaar haar naar behoren heeft

ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte."

8 Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te Minister De

Taeyelaan te Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 12-266612

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p58/189


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In zitting van 08 maart 1991 stemde de gemeenteraad in met het verlenen van een recht van

opstal van de grond gelegen te Minister De Taeyelaan te Kortrijk, kadastraal gekend derde

afdeling, sectie B nummer 209 K, met een oppervlakte van 64,475 m² aan de VZW Sport-

Vereniging Kortrijk, ondernemingsnummer 0411.973.549, gevestigd te 8500 Kortrijk, Minister de

Taeyelaan 53.

Dit recht van opstal nam een aanvang op 14 mei 1991. De overeenkomst tot opstal had een

looptijd van 20 jaar en liep dus af op 14 mei 2011. De belangrijkste bepalingen in de akte

houdende het verlenen van een recht van opstal waren:

- Het recht van opstal wordt verleend met als exclusief doel het uitbreiden van de

bestaande kantine en het inrichten van nieuw sanitair;

- Voor dit recht van opstal is de opstalhouder jaarlijks een vergoeding van 24,79 euro

verschuldigd aan de opstalgever;

- Bij beëindiging van het opstalrecht zal de opstalhouder binnen de maand alle

opstallen op eigen kosten wegnemen en de grond in zijn oorspronkelijke staat

herstellen, tenzij de opstalgever schriftelijk zou verzoeken om de bestaande opstallen

te laten staan. In dit laatste geval worden de opstallen door middel van natrekking bij

het patrimonium van de opstalgever gevoegd;

- De opstalhouder is aansprakelijk tegenover derden voor alle schade veroorzaakt

door de door haar opgerichte opstallen;

- Het opstalrecht kan enkel mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de

opstalgever overdragen worden;

- Het opstalrecht kan onmiddellijk, eenzijdig en vroegtijdig beëindigd worden in

volgende situaties:

- vanwege de opstalgever en ten laste van de opstalhouder:

- indien de opstalhouder ingrijpende wijzigingen aan haar doel zou

aanbrengen,

- in geval van overdracht of overgang van het opstalrecht aan personen,

verenigingen of instellingen die niet vooraf door de opstalgever

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard zijn,

- vanwege de opstalhouder:

- in geval van ontbinding van de vereniging;

- De opstalgever gaat ermee akkoord dat de in opstal gegeven gronden bezwaard

worden met navolgende erfdienstbaarheden (het lijdend erf is een perceel grond,

gelegen te Kortrijk, Minister de Taeyelaan, kadastraal gekende 3e afdeling, sectie B,

nummer 209 H, eigendom van de stad Kortrijk):

- het recht om bovengronds en ondergronds alle nodige en nuttige leidingen

voor nutsvoorziening aan te leggen, er dient wel vooraf overleg gepleegd te

worden met de opstalgever,

- het recht van uitweg en overgang,

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p59/189


- de opstalhouder mag alle openingen en opengaande vensters voorzien die zij

nodig of wenselijk acht.

Daar dit recht van opstal afliep op 14 mei 2011 werd voorgesteld om de akte van opstal

aan dezelfde voorwaarden te verlengen voor een nieuwe periode van 20 jaar. De VZW

Sport-Vereniging Kortrijk liet met mail d.d. 05 april 2011 weten dat zij akkoord gingen met

de verlenging van het recht van opstal conform de huidige voorwaarden. De directie Facility

adviseerde deze verlenging gunstig. Het college van burgemeester en schepenen keurde,

conform de bepaling van artikel 57 van het gemeentedecreet, deze verlenging principieel goed

in zitting van 20 april 2011.

Na deze principiële goedkeuring werd er een ontwerp van akte houdende vestiging van een

recht van opstal opgemaakt door het Aankoopcomité. De VZW Sport-Vereniging Kortrijk keurde

deze tekst reeds goed. De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte zijn de volgende:

- de verlenging neemt een aanvang vanaf 14 mei 2011 en neemt een einde op 13 mei

2031 middernacht,

- alle voorwaarden en bedingen uit de akte van opstal van 14 mei 1991 worden

bevestigd.

Het komt nu conform artikel 43, §2,12° van het gemeentedecreet aan de gemeenteraad toe om

het ontwerp van akte houdende vestiging van het recht van opstal goed te keuren.

Budget:

Opbrengst voor de stad: jaarlijkse canon €24,79

Bijlage

gemeenteraad dd. 08.03.1991

akte houdende opstal dd. 14.05.1991

plan dd. 14.02.1991

ontwerpakte houdende vestiging van een recht

van opstal

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te Minister De

Taeyelaan te KORTRIJK.

Principiële goedkeuring.

CBS in zitting van 20/04/2011

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p60/189


in te stemmen met de verlenging van het opstalrecht gevestigd op 65 ca 475 cm² stadsgrond

gelegen te Minister de Taeyelaan te 8500 Kortrijk verleend aan de VZW SV KORTRIJK,

ondernemingsnummer 0411.973.549, gevestigd te 8500 Kortrijk, Minister de Taeyelaan 53,

tot uitbreiding van de kantine en het inrichten van nieuw sanitair conform de voorwaarden

opgenomen in het ontwerp van akte houdende vestiging van een recht van opstal, waarvan de

tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN

Tussen de verschijnende partijen werd bij akte verleden voor de heer Antoon Sansen,

burgemeester van de Stad Kortrijk, op veertien mei negentienhonderd éénennegentig,

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op zeventien oktober

negentienhonderd éénennegentig, boek 2678 nummer 24, een overeenkomst tot vestiging van

een recht van opstal gesloten voor het hierna beschreven onroerend goed, voor een periode

van twintig jaar ingaand op veertien mei negentienhonderd éénennegentig.

Huidige akte beoogt een eerste verlenging van de genoemde overeenkomst na het verstrijken

van de oorspronkelijke termijn van twintig jaar.

Er wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat alle voorwaarden en bedingen uit de

overeenkomst van veertien mei negentienhonderd éénennegentig onverminderd verder zullen

gelden tussen partijen en dit voor zover er in huidige akte niet van wordt afgeweken.

I. - OPSTAL.

De grondeigenaar verklaart een recht van opstal te verlenen overeenkomstig de Wet van tien

januari achttienhonderd vierentwintig, behoudens de hierna vermelde afwijkingen, aan de

opstalhouder, die verklaart te aanvaarden, op het hierna beschreven onroerend goed en tegen

de voorwaarden: in deze akte bepaald.

AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

STAD KORTRIJK - 3 de afdeling

Vijfenzestig centiare vierhonderd vijfenzeventig vierkante centimeter (65 ca 475 cm²)

sportgebouw, gelegen Minister de Tayelaan +56, gekadastreerd of gekadastreerd geweest

als sportgebouw, sectie B nummer 209 K met een oppervlakte volgens kadaster vijfenzestig

centiare (65 ca).

Hierna genoemd " het goed".

DOEL VAN HET RECHT VAN OPSTAL

De vestiging van het recht van opstal geschiedt in het bijzonder voor de uitbreiding van de

kantine en het inrichten van nieuw sanitair.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p61/189


EIGENDOMSAANHALING

Het goed behoort toe aan de grond eigenaar om het verkregen te hebben sedert meer dan

dertig jaar jegens mevrouw Marie Joseph Ouvrard de Linière - de Bethune bij akte verleden

vóór notaris Boes te Kortrijk op vierentwintig december negentienhonderd negenenvijftig.

II. - VOORWAARDEN

1 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST.

Het recht van opstal gaat in op heden en wordt toegestaan en aanvaard voor een termijn

van twintig jaar ingaand op veertien mei tweeduizend en elf, om te eindigen op dertien mei

tweeduizend éénendertig, middernacht . Het recht eindigt van rechtswege door het verstrijken

van de maximale duur; het is vatbaar voor vernieuwing.

De opstalhouder mag het goed niet met zakelijke rechten bezwaren die de duur van zijn recht

overschrijden.

2.- ERFDIENSTBAARHEDEN

Het recht van opstal wordt gevestigd op het goed met alle lijdende, zichtbare, voortdurende

en niet voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en de

opstalhouder zal genieten van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op zijn

kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven

dan hij er zou bezitten ingevolge regelmatige en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

De erfdienstbaarheden opgenomen in de akte van veertien mei negentienhonderd

éénennegentig blijven onverminderd tussen partijen gelden en worden geacht in deze

hernomen te zijn.

3.- STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE - INHOUD.

De grondeigenaar bevestigt uitdrukkelijk dat het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in het

Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van één juni tweeduizend en

elf van de Stad Kortrijk blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van

risicogronden.

De grondeigenaar verklaart verder dat hij vóór het sluiten van de huidige overeenkomst

een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende het goed;

attest waarvan de opstalhouder vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis heeft

genomen.

De inhoud van het attest, afgeleverd door de OVAM op *D4* luidt als volgt:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p62/189


"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het

bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden

werden nageleefd.

Het goed wordt met het recht van opstal belast in de staat waarin het zich bevindt.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de

oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste

van de opstalhouder.

De grondeigenaar vrijwaart de opstalhouder voor eventuele verborgen gebreken.

4.- HYPOTHEEK. - VRIJWARING

Het goed wordt ter beschikking gesteld voor vrij en onbelast van lasten en hypotheken van alle

aard.

De grondeigenaar vrijwaart de opstalhouder tegen alle stoornissen, uitwinningen of

hindernissen van welke aard ook die betrekking hebben of zouden hebben op de eigendom van

de grond.

De opstalhouder heeft het recht om zijn recht van opstal met hypotheek te bezwaren voor de

duur van zijn opstalrecht. Hij zal op zijn kosten instaan voor de handlichting van de door hem

gevestigde hypotheken.

5. OVERDRACHT

De opstalhouder mag zijn recht van opstal, zoals aangeduid in deze overeenkomst, slechts

overdragen mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de grondeigenaar.

Hij blijft echter steeds persoonlijk gehouden om de canon te voldoen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p63/189


De opstalhouder is op straf van schadevergoeding ertoe gehouden om de grondeigenaar te

verwittigen en te vrijwaren tegen al de bezitsdaden van derden, die tot verkrijgende verjaring

kunnen leiden.

6. VERHURING

De opstalhouder heeft het recht om het goed geheel of gedeeltelijk te verhuren, voor zover de

termijn deze van de onderhavige overeenkomst niet overschrijdt.

7. ONDERHOUDS - EN HERSTELLINGSWERKEN

De constructies die op het goed zullen worden opgericht, worden zowel voor wat betreft de

kleine als de grove herstellingswerken, met inbegrip van deze gedefinieerd in de artikelen 605

en 606 van het Burgerlijk Wetboek, onderhouden door en op kosten van de opstalhouder die

van de grondeigenaar geen enkele vergoeding, noch enige vermindering van de canon zal

kunnen eisen;

8. VERZEKERING

De opstalhouder is ertoe gehouden, met betrekking tot de op te richten constructies, zijn risico's

alsmede zijn burgerlijke verantwoordelijkheid te laten verzekeren.

Telkens de opstalhouder hiertoe aangezocht wordt, zal hij de grondeigenaar het bewijs moeten

leveren van het bestaan van een verzekeringspolis en de betaling van de verschuldigde

premies.

9. EINDE VAN HET RECHT VAN OPSTAL - LOT DER GEBOUWEN

Bij het verstrijken van de termijn voor dewelke het recht van opstal is gevestigd worden de op

dat ogenblik op het goed bestaande constructies, evenals de verbeteringen en verfraaiingen die

aan deze constructies mochten zijn aangebracht, eigendom van de grondeigenaar zonder dat

enige vergoeding of schadeloosstelling verschuldigd is aan de opstalhouder.

De opstalhouder zal een voorkeurrecht bezitten, hetzij tot verlenging of vernieuwing van het

recht van opstal, hetzij tot het opnieuw in gebruik of in huur nemen van het goed en de op

dat ogenblik op het goed aanwezige constructies, indien bij het verstrijken van de termijn

voor dewelke het recht is gevestigd de grondeignaar beslist de bestemming van het goed te

behouden.

III.- STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN MILIEUVOORSCHRIFTEN.

Aangezien er in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd werd dat de bevoegde

lokale overheid beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, zijn de

informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse

codex Ruimtelijke Ordening nog niet van toepassing.

1. Voor het goed werd nog geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p64/189


2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van vier

november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in gebied voor dagrecreatie.

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening regionaal stedelijk

gebied Kortrijk", goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering van zesentwintig januari

tweeduizend en zes.

3. Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41

tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex

Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de grondeigenaar uitdrukkelijk geen

kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve

bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of

zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

IV. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

Het goed is niet verhuurd of verpacht is en wordt derhalve in opstal gegeven voor vrij van

gebruik.

De opstalhouder heeft het genot van het goed vanaf veertien mei tweeduizend en elf. Hij zal

de onroerende voorheffing en de ander belastingen van alle aard, zelfs deze die alleen ten

laste van de grondeigenaar vallen, en welke betrekking hebben op het goed en alle er zich op

bevindende of er op te richten constructies te zijnen laste nemen vanaf zelfde datum.

V.- CANON.

Het opstalrecht wordt verleend mits een jaarlijkse canon van vierentwintig euro en

negenenzeventig cent (24,79 EUR), betaalbaar per jaar en op voorhand en met de eerste

betaling op de eerste dag van de maand volgend op de dag van het verlijden deze.

De betaling van de vergoeding zal gebeuren door middel van een overschrijving op de rekening

nummer 000-0019263-57 van de grondeigenaar.

Bij niet-betaling van de vergoeding op de vervaldag zal door de opstalhouder op de vergoeding

een intrest verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke rentevoet.

De eerste betaling zal gebeuren binnen de maand vanaf heden.

VI. - SLOTBEPALINGEN

1.- KOSTEN.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p65/189


Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de opstalhouder.

2.- ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De grondeigenaar verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting

ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

3.- WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze van woonst op hun respectievelijke

adressen.

4.- IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar bevestigt de aanwezige personen te hebben geïdentificeerd

aan de hand van hun identiteitskaart.

5.- LATERE AKTEN

De opstalhouder verbindt er zich toe, voor zichzelf en voor zijn rechtverkrijgenden, de

bepalingen van deze overeenkomst na te leven. De akten van overdracht van of tot wijziging

van zakelijke rechten dienen een clausule te bevatten die de naleving van deze verplichtingen

oplegt aan de voormelde rechthebbenden.

6.- VERKLARINGEN

De opstalhouder verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of

onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te

vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

De opstalhouder bevestigt tevens dat de instrumenterende ambtenaar haar naar behoren heeft

ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte."

9 Collector Lange Meersbeek (project 21.972): vestiging erfdienstbaarheid op

stadsgrond voor aanleg rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Goedkeuren. Dossier: 12-262921

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p66/189


Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Met een brief d.d. 23 november 2011 laat de NV Aquafin aan de stad weten dat zij vanaf 1

januari 1991 belast is met het uitvoeren of laten uitvoeren van het door de Vlaamse Executieve

vastgestelde investeringsprogramma aangaande nieuwe rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Het is in dit kader dat de NV Aquafin, het project 21.972B - Aalbeke: Collector Lange

Meersbeek, wil realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er gebruik kan worden gemaakt van

het stadsperceel kadastraal gekend Kortrijk, 9de afdeling, sectie A, nr. 286/A (inneming 7.)

Het betreft de vestiging van een erfdienstbaarheid voor ondergrondse afvalwatercollector en

toebehoren ten voordele van de NV Aquafin op het stadsperceel en dit ten belope van 208

meter lang en 5 meter breed. Er zijn 3 inspectieputten voorzien.

De door NV Aquafin te betalen vergoeding bij het verlijden van de notariële akte van €699

hiervoor, is als volgt samengesteld:

-208 lopende meter aan €3 per lopende meter parkgebied of €624; en

-3 inspectieputten aan €25 per put of €75.

Aan de stad wordt gevraagd om een overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden te

ondertekenen. Later zal deze overeenkomst in een notariële akte worden opgenomen, die

door notaris Dirk Van Haesebrouck zal worden verleden. Alle kosten zijn ten laste van de NV

Aquafin.

Aangezien de ondertekening van deze overeenkomst, een daad van beschikking uitmaakt,

behoort het, conform artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet, tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad, om deze goed te keuren.

Budget:

Eenmalige opbrengst voor de stad: €699.

Bijlage

Kadastrale gegevens

Brief d.d. 23/11/2011 van de NV Aquafin

Grondinnemingsplan

Ontwerp van overeenkomst tot vestiging van

erfdienstbaarheden

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p67/189


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

in te stemmen met de vestiging van een erfdienstbaarheid op stadsgrond Kortrijk,

9de afdeling, sectie A, nr. 286/A ten behoeve van de aanleg en de uitbating van

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit conform de bepalingen opgenomen in het ontwerp van

overeenkomst, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"AQUAFIN legt rioolwaterzuiveringsinfrastructuur aan in de ondergrond van voornoemd

perceel(en) volgens het project " Collector Lange Meersbeek", waarvan de aanduidingen

vermeld zijn op het plan in bijlage.

In het raam van artikel 686 en volgende van het Burgerlijk Wetboek worden bij huidige titel ten

gunste van het heersend erf en ten laste van het hierboven vermeld perceel(en), lijdend erf

genoemd, de volgende erfdienstbaarheden gevestigd en dit ten laste van het lijdend erf, en niet

van de persoon, ten behoeve van de aanleg en de uitbating in bovenvermeld perceel(en) van

een gedeelte van bovenvermelde rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

De uitoefening van deze erfdienstbaarheden wordt als volgt geregeld :

ARTIKEL 1

De EIGENAAR verleent aan AQUAFIN of zijn rechtsopvolgers of gevolmachtigden, hierna ook

AQUAFIN genoemd, het recht om in het hierboven beschreven perceel(en) een ondergrondse

afvalwatercollector en toebehoren, te laten plaatsen, overeenkomstig het tracé aangeduid op

het grafisch plan.

ARTIKEL 2

AQUAFIN wordt ertoe gemachtigd in bovenvermeld perceel(en) alle werken uit te voeren of te

laten uitvoeren voor de aanleg en vervanging van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur met de

vervoermiddelen, materialen en werktuigen die hij of zijn aannemer hiertoe nuttig acht.

ARTIKEL 3

AQUAFIN verbindt er zich toe van vermelde erfdienstbaarheid op zulke wijze gebruik te maken

dat de EIGENAAR, de huurders of andere eventuele gebruikers van de grond zo weinig

mogelijk hinder door deze werken ondergaan.

AQUAFIN zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de EIGENAAR en

eventuele gebruikers en dit minstens 15 dagen voor de aanvang van de werken.

ARTIKEL 4

De eigenaar van het erf dat met vermelde erfdienstbaarheid werd bezwaard, kan binnen de

termijn van twee jaar te rekenen na het verlijden van de notariële akte waarvan sprake in artikel

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p68/189


11, de aankoop van de bezette strook door de Gemeenschapsminister bevoegd voor Leefmilieu

vragen.

Indien partijen geen minnelijke regeling kunnen bereiken aangaande het bedrag van de

koopprijs, zal elk van de partijen voor eigen rekening een deskundige aanduiden. Indien door

deze deskundigen geen overeenkomst wordt bereikt, zal de koopsom bepaald worden door de

bevoegde rechtbank.

ARTIKEL 5

Aquafin is aansprakelijk voor de schade die door haar fout of nalatigheid veroorzaakt wordt.

Onverminderd de overeengekomen forfaitaire vergoeding vermeld in navolgend artikel 9, zal

AQUAFIN dan ook na de aanlegwerken aan de EIGENAAR (of gebruiker) elke eventuele

schade veroorzaakt door de werken van aanleg vergoeden die door bedoelde werken zou

berokkend worden. Het bedrag van de schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld

worden; bij gebrek aan een regeling in der minne zal elk van de partijen voor eigen rekening

een deskundige aanduiden. Indien door deze deskundigen geen overeenkomst wordt bereikt,

zal het bedrag van de schade bepaald worden door de bevoegde rechtbank.

Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de

werken van onderhoud en vervanging.

ARTIKEL 6

Anderzijds verbindt de EIGENAAR er zich toe zich te onthouden van elke handeling die de

leiding of haar exploitatie zou kunnen schaden en verleent aan AQUAFIN te allen tijde een

toe- en doorgangsrecht te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen

derwijze dat het toezicht en onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te allen tijde

mogelijk is.

Een hierna bepaalde zone maakt het voorwerp uit van een erfdienstbaarheid non-aedificandi,

die zich verzet tegen de volgende activiteiten binnen deze zone :

A.Binnen een strook van 5 m (zie grafisch plan) mag, BEHOUDENS VOORAFGAANDE

INSTEMMING VAN AQUAFIN, niet overgegaan worden tot :

-het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan AQUAFIN voorgelegd

te worden opdat de te eerbiedigen veiligheidsafstanden overeenkomstig de vereisten van elk

geval in het bijzonder zouden bepaald worden.

-het wijzigen van het maaiveldniveau.

-het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht groter dan 1 Ton/m²,

-het heien van palen of piketten in de grond die de buis kunnen beschadigen,

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p69/189


-het rijden over de buis met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton, incluis

mechanische graaftuigen,

-het planten van andere bomen of diepwortelende struiken dan deze die in bijhorende lijst

vermeld worden.

B.Alle uitgravingen of ontgrondingen welke de stabiliteit van de grond of de ondergrond waarin

de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur zich bevindt in het gedrang zouden kunnen brengen, zijn

eveneens verboden.

AQUAFIN heeft in het kader van deze erfdienstbaarheid non-aedificandi het recht

wederrechtelijk opgetrokken gebouwen af te laten breken en de wederrechtelijk groeiende

bomen of struiken met een stamdiameter op 10cm hoogte van meer dan 15cm, zelfs al werden

zij niet aangeplant, te laten omhakken.

ARTIKEL 7

Van deze overeenkomst zal melding gemaakt worden door de EIGENAAR in iedere akte

houdende afstand of verhuring van of vestiging van enerlei recht op in hoofding hernomen

perceel(en).

ARTIKEL 8

De EIGENAAR zal geen eigendomsrecht of andere rechten kunnen laten gelden op de

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur die AQUAFIN tot stand zal brengen in het bovenvermelde

perceel krachtens huidige overeenkomst.

ARTIKEL 9

Als tegenprestatie voor de in deze overeenkomst aangegane verbintenissen zal AQUAFIN

aan de EIGENAAR een totale forfaitaire vergoeding betalen ten bedrage van 699 EURO

(zeshonderd negenennegentig euro)

De vergoeding zal betaald worden ter gelegenheid van het verlijden van de notariële akte.

ARTIKEL 10

De aan AQUAFIN door huidige overeenkomst verleende rechten kunnen door haar

overgemaakt worden aan een andere vennootschap, waaraan de vergunning voor het

afvalwatertransport door bovenvermelde leidingen zou overgedragen worden, of aan haar

rechtsopvolgers of gevolmachtigden.

ARTIKEL 11

Onderhavige overeenkomst zal in werking treden vanaf heden, en wordt aangegaan voor de

ganse bestaansduur van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p70/189


Zij zal het voorwerp uitmaken van een authentieke akte die zal worden verleden voor Notaris

Notaris Dirk Van Haesebrouck, Moeskroensesteenweg 124 te 8511 AALBEKE.

De notariële akte zal ten laatste binnen de 4 maanden na aanvang der werken verleden

worden.

Kosten, ereloon en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door AQUAFIN."

10 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK). Budget

en Jaarplan 2012.

Aktename. Dossier: 12-267228

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, K. Byttebier,

M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere,

S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency,

E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

We verwijzen naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Autonoom

Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, in het bijzonder naar artikel 40§1 :

"De raad van bestuur van het SOK stelt zesjaarlijks en uiterlijk tegen 31 oktober van het jaar

van de hernieuwing van de gemeenteraad een operationeel plan vast dat de doelstellingen

en de strategie van het SOK op middellange en lange termijn vastlegt. Dit operationeel plan

bevat ook de personeelformatie. Het wordt met het oog op goedkeuring aan de gemeenteraad

overgemaakt.

De raad van bestuur van het SOK stelt jaarlijks een budget en ondernemingsplan op dat de

operationele doelstellingen van het SOK voor het komende werkingsjaar vastlegt en deze

kadert binnen de vastgelegde strategie en operationeel plan. In dit ondernemingsplan worden

ook opgenomen: de evt. subsidies, de inkomsten via facturatie aan Stad en derden voor

geleverde prestaties en de gewenste financiële werkingsmiddelen.

Dit budget voor het volgende boekjaar, vergezeld van het ondernemingsplan, wordt door de

Raad van Bestuur van het SOK goedgekeurd.

Het Sok bezorgt deze documenten binnen de 20 dagen na het besluit van de raad van bestuur

en uiterlijk op 31 oktober aan de Stad om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p71/189


Vertegenwoordigers van het Sok zullen deze documenten desgevraagd toelichten op de

bevoegde gemeenteraadscommissie. "

Het bijgevoegd jaarplan 2012 omvat naast een beschrijving van de lopende stadsprojecten,

woonprojecten en bijzondere opdrachten ook een toelichting omtrent vastgoed, personeel,

organisatie en investeringen.

Samenvatting van het budget voor 2012 :

- Investeringsuitgaven : 4.667.239 EUR

- Investeringsontvangsten : 4.667.239 EUR

- Exploitatie-uitgaven : 613.759 EUR

- Exploitatie-ontvangsten : 613.759 EUR.

Het budget 2012 voorziet een investeringsbudget van 4.001.000 euro. Het belangrijkste project

daarin betreft de ontwikkeling van de stadsverkaveling Bouvekerke voor 1.875.000 euro

werken + 100.000 euro studiekosten.

Daarnaast is een budget van 400.000 euro architectenhonorarium voorzien voor de verdere

opmaak van het ontwerp voor het politiekantoor, nu de terreinen van Kortrijk Weide werden

aangekocht. In navolging van de samenwerkingsovereenkomst van februari 2007 treedt het

SOK immers op als bouwheer.

Een budget van 1.250.000 euro is voorzien voor strategische aankopen in het kader van het

masterplan Overleie, het masterplan Spoorweglaan en andere opportuniteiten.

Tenslotte is ongeveer 300.000 euro voorzien voor diverse studies en advies in het kader van de

ontwikkeling van de diverse sites ( Zwevegemse straat, kop Zwevegemse Poort, St-Vincentius,

macrostudie,...).

Daar tegenover staan verwachte inkomsten van verkopen voor een geraamd bedrag van

4.667.239 euro. De belangrijkste vervreemdingen voor 2012 zijn :

- Vetex : verkopen i.k.v. recht van opstal Veldstraat aan Matexi/Thiers

- Vlasmarkt : verkopen grondaandelen i.f.v. recht van opstal Batisco

- Tsyon : verkopen grondaandelen appartementen Wijngaardstraat

- resterende percelen in het kavelproject omgeving Pluimstraat

- Spoorweglaan nrs. 9/10-Nieuwstraat 37

- de stadsverkaveling Bouvekerke.

Het geraamde positieve saldo van 606.239 euro wordt toegevoegd aan de reserves in het kader

van het streven naar een grotere financiële onafhankelijkheid van het SOK.

Het exploitatiebudget voor 2012 wordt begroot op 613.759 euro.

Daarvan bedragen de personeelskosten 367.000 euro, nl. 250.000 euro bezoldigingen voor

de werknemers van het SOK + 117.000 euro erelonen voor de architect, op zelfstandige basis

werkzaam voor het SOK. Het bedrag van 250.000 euro bezoldigingen houdt rekening met de

vervanging van de administratief bediende, die vorig jaar overleed en de aanwerving van een

bijkomend personeelslid. De operationele werking van het SOK gebeurt op dit ogenblik door

drie personen (1 directeur, 1 coördinator vastgoed (op zelfstandige basis), 1 retail adviseur).

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p72/189


Een continue voortgang van de lopende projecten is zeer belangrijk en bepaalde grotere

dossiers zullen de komende jaren op kruissnelheid komen vb. Kortrijk Weide - politiekantoor, St.

Vincentius, verkaveling Bouvekerke, .... Dit brengt met zich mee dat een personeelsuitbreiding

zich opdringt om de projecten op een efficiënte en effectieve manier te kunnen uitvoeren. Deze

personeelsuitbreiding is in overeenstemming met het ondernemingsplan 2010-2013 dat in

zitting van 6 juni 20011 aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

De eigenlijke werkingskosten bedragen 246.759 euro. Het betreft naast de traditionele

werkingskosten ook een aantal meer projectgerelateerde kosten, met name indien dit gaat

over een bundeling van diverse kleinere bedragen gerelateerd aan verschillende projecten

of panden. Voorbeelden zijn onderhoud en herstellingen gebouwen, nutsvoorzieningen,

advertenties en publiciteit, deelname beurzen.

Volgens artikel 27 van de beheersovereenkomst komt de Stad jaarlijks tussen in het algemeen

resultaat van het SOK over het vorige boekjaar. De geraamde tussenkomst voor het boekjaar

2012 bedraagt 583.259 euro. Het effectieve bedrag wordt vastgesteld bij het voorleggen van de

rekening.

Advies van

Type

Strategische Cel

Gunstig

Bijlage

Type

Beheersovereekomst stad-SOK

Formele bijlage

Budget 2012 AGB SOK

Formele bijlage

Jaarplan 2012 AGB SOK

Formele bijlage

Verslag Raad van Bestuur SOK van 20 februari Formele bijlage

2012

Precedente beslissing: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk :

beheersovereenkomst tussen de stad en AGB SOK.

Goedkeuren.

GR in zitting van 06/06/2011

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Akte te nemen van het budget 2012 van AGB SOK

2. Akte te nemen van het jaarplan 2012 van AGB SOK.

11 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge bijsturing evaluatiereglement

(aanpassing 9).

Dossier: 12-266912

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p73/189


Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, , J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het besluit van de

Vlaamse regering van 23 januari 2009, gaf aanleiding tot de invoering van een nieuwe

rechtspositieregeling.

Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, zoals gewijzigd door het

besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 2009, stelde de minimale voorwaarden

voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel vast, op basis waarvan het stadsbestuur het

stedelijk rechtspositiebesluit moest vaststellen.

De gemeenteraad van de stad Kortrijk stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit

voor het personeel van de stad Kortrijk vast, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 6 april

2009 (aanpassing ingevolge beperkt schorsingsbesluit van de gouverneur en aanpassing

ingevolge het sectoraal akkoord 2008-2013), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 12 oktober 2009

(aanpassing ingevolge evaluatiereglement decretale graden), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 8

februari 2010 (aanpassing ingevolge een evaluatie en bijsturing), bij gemeenteraadsbesluit d.d.

13 september 2010 (aanpassing ingevolge wijziging fietsvergoeding), bij gemeenteraadsbesluit

d.d. 6 december 2010 (aanpassing ingevolge wijziging reglement mandaatstelsel en een

wetswijziging), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 14 februari 2011 (aanpassing ingevolge

aanpassing reglementering anciënniteitspremie/premie pensionering en reglementering

hospitalisatieverzekering) en bij gemeenteraadsbesluit d.d. 6 juni 2011 (aanpassing ingevolge

technische aanpassing).

Met de vakbonden was afgesproken om na de eerste praktische ervaringen met het

evaluatiesysteem "talentontwikkelaar" en een bevraging van het personeel en de

leidinggevenden het evaluatiereglement te bespreken en bij te sturen. Het betreft voornamelijk

een aantal bijsturingen omwille van de duidelijkheid en het invoeren van een nieuwe

differentiatie van de resultaten.

Er wordt voorgesteld om volgende artikels van het rechtspositiebesluit voor het personeel van

de stad Kortrijk aan te passen:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p74/189


Artikel 33 § 2 : schrappen

Artikel 35 § 2 : als volgt te wijzigen :

§ 2. De duur van de proeftijd met het oog op een statutaire benoeming wordt, ongeacht

de prestatiebreuk, verlengd met de periode van afwezigheid gedurende meer dan dertig

werkdagen in één of meer keren, met uitzondering van de feestdagen en het jaarlijks

vakantieverlof.

Artikel 35 : toevoegen derde paragraaf :

"De duur van de proeftijd voor een contractueel personeelslid zal opgenomen worden in de

individuele arbeidsovereenkomst. De duur van de proeftijd wordt vastgesteld overeenkomstig

de Arbeidsovereenkomstenwet en is afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst en

de belangrijkheid en specificiteit van de functie."

Artikel 37 § 1 en 2 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Het statutaire personeelslid op proef krijgt tijdens de proeftijd feedback, over zijn manier

van functioneren.

Tijdens de proefperiode wordt in een functioneringsgesprek voorzien in de loop van de

vierde maand na de indiensttreding en drie maanden voor de definitieve evaluatie, indien de

proefperiode langer dan zes maanden duurt.

Vóór de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie van de proeftijd plaats.

Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig.

§ 2. De eindevaluatie van de proeftijd verloopt volgens de regels van het evaluatiereglement,

met uitzondering van de beroepsprocedure zoals voorzien in Afdeling 6 van het

Evaluatiereglement (bijlage 4)."

Bijlage 4 (evaluatiereglement)

Artikel 1 § 2 : schrappen "en het profiel" in de tweede zin.

Artikel 3 : als volgt aan te passen :

"§ 1. De evaluatie is verplicht voor elk personeelslid, tenzij het personeelslid zich in de

administratieve stand van non-activiteit of disponibiliteit bevindt op het moment van de

evaluatie.

§ 2. : Volgende evaluaties zijn voorzien :

- eindevaluatie van de proeftijd voor het statutair personeel

- evaluatie einde contract bepaalde duur voor het contractueel personeel

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p75/189


- gelegenheidsevaluatie : wanneer er geen evaluatieresultaat voorhanden is met het

oog op bevordering, doorstroming in de functionele loopbaan, verlenging contract,...

- bijkomende evaluatie : uitzonderlijk bij beslissing van het hoofd van het personeel en

na minimum zes maanden op vraag van het personeelslid of de evaluator bij nieuwe

feiten sedert de laatste evaluatie die het evaluatieresultaat grondig kunnen wijzigen.

- tussentijdse evaluatie : wanneer een personeelslid met een ongunstig

evaluatieresultaat of een resultaat 'gunstig maar niet voor doorstroming' de volgende

salarisschaal nadert kan hij bij het hoofd van het personeel een nieuwe evaluatie

aanvragen.

- bijzondere evaluatie : evaluatie na een verbetertraject.

- periodieke evaluatie : tweejaarlijkse evaluatie"

Artikel 4 § 4 : als volgt aan te passen :

"§ 4. Ten aanzien van het personeelslid dat tijdens de evaluatieperiode gedurende meer

dan zes maanden, al dan niet aaneensluitend, afwezig was, wordt de evaluatie uitgesteld.

In voorkomend geval behoudt het personeelslid het evaluatieresultaat van de vorige

evaluatieperiode in afwachting van een nieuwe evaluatie. Het personeelslid wordt pas

geëvalueerd na de hervatting van het werk op het ogenblik dat de minimale prestatietermijn,

van zes maanden werd bereikt."

Artikel 5 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Het personeelslid wordt periodiek geëvalueerd tijdens de periode 1 april - 31 juli van

de pare jaren. De periodieke evaluatie loopt over de periode van 1 april van elk paar jaar tot

31 maart van het volgende pare jaar, onafgezien van een eventuele gelegenheidsevaluatie,

bijkomende evaluatie, tussentijdse evaluatie of bijzondere evaluatie tijdens vermelde periode.

Een evaluatietraject, uitgezonderd de beroepsprocedure, mag niet langer dan vier maanden in

beslag nemen en moet afgerond zijn tegen 31 juli.

§ 2. Ieder evaluatieresultaat geldt voor de resterende duur van de evaluatieperiode , tenzij

een nieuwe gelegenheidsevaluatie, bijkomende evaluatie, tussentijdse evaluatie of bijzondere

evaluatie het vorige resultaat vervangt. Een tussentijdse evaluatie kan evenwel nooit als eerste

stap van een procedure tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid gelden."

Artikel 6 § 2 : "de evaluator" vervangen door "een evaluator"

Artikel 6 § 3 : als volgt aan te passen :

"§ 3. Het personeelslid kan in ieder geval, wanneer het de volgende salarisschaal nadert en het

in de toestand "ongunstig" of "gunstig maar niet voor doorstroming in de functionele loopbaan of

bevordering" verkeert een tussentijdse evaluatie aanvragen bij het hoofd van het personeel."

Artikel 7 : als volgt aan te passen :

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p76/189


"§ 1. De evaluatie wordt uitgevoerd door twee evaluatoren, waarvan de eerste evaluator bij

voorkeur de directe chef is van het betrokken personeelslid die instaat voor het voorbereiden en

opmaken van de evaluatie. De tweede evaluator is een hiërarchische meerdere van de eerste

evaluator. Het hoofd van het personeel motiveert eventuele afwijkingen bij het opmaken van de

nominatieve lijst van de evaluatoren (dit kan bijvoorbeeld o.m het geval zijn in grote directies,...).

§ 2. Ingeval de eerste of tweede evaluator het hoofd van het personeel is, wordt de evaluatie

enkel door één evaluator uitgevoerd.

§ 3. De directeur van het personeelslid of zijn afgevaardigde staat in voor de bewaking van het

evaluatiegebeuren en het plaatsvinden van evaluatie- en functioneringsgesprekken.

Alle evaluatoren moeten een opleiding gevolgd hebben vooraleer te evalueren.

§ 3. De namen van de evaluatoren zullen het voorwerp uitmaken van een nominatieve

lijst opgemaakt door het hoofd van het personeel. Het hoofd van het personeel zorgt

voor de opleiding van de evaluatoren en waakt over de éénduidige toepassing van het

evaluatiesysteem.

§ 4 . Wanneer een evaluator afwezig is tijdens het evaluatietraject en/of evaluatieperiode, kan

het hoofd van het personeel op ieder moment een vervanger aanduiden."

Artikel 8 : als volgt aan te passen :

"§ 1. de evaluatie wordt ondersteund door het evaluatiesysteem "talentontwikkelaar", waarin de

medewerkers op tien talenten geëvalueerd worden. Naast de evaluatie door de evaluator voert

de geëvalueerde op dezelfde basis een zelfevaluatie uit."

Atikel 9 : als volgt aan te passen :

"§ 1. De ondersteunende gedragszinnen voor alle talenten worden op voorhand opgesteld en

vastgelegd door het hoofd van het personeel en sluiten aan bij de functiebeschrijving,van de

betrekking en de doelstellingen van het bestuur.

§ 2. Bij de vaststelling van de ondersteunende gedragszinnen voor alle talenten als

evaluatiecriteria dient de functie-inhoud als basis te worden genomen. Voor personen met een

handicap, wordt zonodig rekening gehouden met de handicap.

§ 3. Alle personeelsleden worden geïnformeerd over alle aspecten van het evaluatiestelsel en

de talenten die op hen van toepassing zijn."

Artikel 10 : als volgt aan te passen :

§" 1. De evaluator staat in voor het getrouw opmaken van de evaluatie en de toekenning van

het evaluatieresultaat.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p77/189


§ 2. De evaluator legt de evaluatie vast in een kwalitatief, beschrijvend evaluatieverslag, dat het

evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt."

Artikel 11 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Het evaluatieresultaat is :

- gunstig

- gunstig maar niet voor de doorstroming in de functionele loopbaan en bevordering

- ongunstig

Voor de gevolgen verwijzen we naar afdeling 8 van dit reglement."

Artikel 12 § 1 : de tweede zin aanvullen met "onverminderd de bepaling van artikel 7§2"

Artikel 12 § 3 laatste lid te vervangen door :

"Het personeelslid kan in het evaluatieverslag opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren."

Artikel 12 § 4 : als volgt aan te passen :

"§ 4. Onverminderd de bepaling van artikel 7§2, moet de tweede evaluator het evaluatieverslag

valideren, middels het plaatsen van een handtekening."

Artikel 12 § 6 : "evaluatieformulier" vervangen door "evaluatieverslag", en toevoegen : alsook de

directie personeel en organisatie.

Artikel 13 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Tussen twee evaluatiemomenten wordt minstens één functioneringsgesprek

georganiseerd tussen de evaluator en het personeelslid. Het functioneringsgesprek kan ook

plaatsvinden op vraag van het personeelslid of op vraag van zijn evaluator(en).

§ 2. Het functioneringsgesprek is een open gesprek tussen de evaluator en zijn/haar

medewerker met het oog op het positief beïnvloeden van de werksituatie in de toekomst

door middel van begeleiding en ontwikkeling en kan resulteren in schriftelijk vastgelegde

werkafspraken of een werkplanning die opgenomen worden in het evaluatiedossier. Zowel het

personeelslid als de evaluator(en) hebben het recht zaken ter bespreking aan te brengen.

Dit functioneringsgesprek kan eveneens dienen om het personeelslid die een ongunstige

evaluatie kreeg of een ongunstig resultaat voor een bepaald evaluatiecriterium, in staat

te stellen om bij de volgende evaluatie wel een gunstige evaluatie te bekomen als het

personeelslid de gemaakte afspraken van het functioneringsgesprek voldoende naleeft.

§ 3. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat samen met de gebeurlijk

vastgelegde werkplanning, aan het personeelslid wordt overgemaakt, alsook aan de directie

personeel en organisatie.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p78/189


Het ontbreken van enig functioneringsgesprek met duidelijke afspraken op papier gedurende

een evaluatieperiode is een uitsluitende voorwaarde om na deze evaluatieperiode het resultaat

"ongunstig" of "gunstig maar niet voor doorstroming in de functionele loopbaan of voor

bevordering" te kunnen toekennen."

Artikel 14 : volgende zin toevoegen : " Dit geldt niet bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde

duur."

Artikel 15 : als volgt aan te passen :

"Bij het aanvragen van een hoger beroep van een evaluatieresultaat door een personeelslid bij

de beroepscommissie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- het personeelslid behaalde een ongunstige evaluatie of het evaluatieresultaat

heeft negatieve gevolgen voor het doorstromen in de functionele loopbaan of voor

bevordering;

- de aanvraag tot beroep moet gebeuren binnen de vijftien kalenderdagen na

de ondertekening van het evaluatieformulier door het personeelslid of de

weigering daartoe, middels een voorgeschreven formulier dat wordt overgemaakt

aan de voorzitter van de beroepscommissie per aangetekende brief of tegen

ontvangstbewijs."

Artikel 17 § 1 : toevoegen in de eerste zin :

De beroepscommissie........., nog aangevuld met één "stemgerechtigde" extern deskundiege,...

Artikel 19 : "evaluatieformulier" vervangen door "evaluatieverslag"

Artikel 20 § 1 : als volgt aan te passen :

"Met het statutaire personeelslid op proef dat een ongunstige feedback heeft gekregen tijdens

het (de) functioneringsgesprek (en), conform artikel 37 § 1 van dit besluit, worden afspraken

gemaakt met het oog op het verbeteren van het functioneren."

Artikel 21 § 2 : als volgt aan te passen :

"Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat of een evaluatieresultaat met negatieve

gevolgen voor doorstroming in de functionele loopbaan heeft geen recht op de volgende

salarisschaal van de functionele loopbaan, ook al heeft het de vereiste schaalanciënniteit.

Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als het een volgende evaluatie afsluit met een

gunstig evaluatieresultaat, onverminderd de bepaling van artikel 6§3.

Gelet evenwel op de duurtijd van de evaluatieperiode van twee jaar, mag het personeelslid

bij het naderen van de volgende vereiste schaalanciënniteit om een tussentijdse evaluatie

verzoeken."

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p79/189


Artikel 22 : als volgt aan te passen :

"Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat of een evaluatieresultaat met negatieve

gevolgen voor bevordering kan niet deelnemen aan bevorderingsprocedures en of bevorderen

binnen het eigen bestuur."

Artikel 23 : toevoegen vierde paragraaf :

"Ten aanzien van het contractueel personeelslid zal door de aanstellende overheid worden

bepaald welk passend arbeidsrechtelijk gevolg dient te worden verleend."

De aanpassingen aan het rechtspositiebesluit werden besproken in het managementteam

op 29 februari 2012 resulterend in een gunstig advies (advies nummer 02/2012).

De aanpassingen werden op 29 februari 2012 onderhandeld met de vakbonden (protocol nr.

412).

We verwijzen verder naar de bepalingen van het gemeentedecreet op grond waarvan de

gemeenteraad bevoegd is.

Bijlage

advies managementteam

protocol 412

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk, zoals vastgesteld door de

gemeenteraad in zitting van 17 november 2008, en latere wijzigingen, aan te passen door wat

volgt:

Artikel 33 § 2 : schrappen

Artikel 35 § 2 : als volgt te wijzigen :

§ 2. De duur van de proeftijd met het oog op een statutaire benoeming wordt, ongeacht

de prestatiebreuk, verlengd met de periode van afwezigheid gedurende meer dan dertig

werkdagen in één of meer keren, met uitzondering van de feestdagen en het jaarlijks

vakantieverlof.

Artikel 35 : toevoegen derde paragraaf :

"De duur van de proeftijd voor een contractueel personeelslid zal opgenomen worden in de

individuele arbeidsovereenkomst. De duur van de proeftijd wordt vastgesteld overeenkomstig

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p80/189


de Arbeidsovereenkomstenwet en is afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst en

de belangrijkheid en specificiteit van de functie."

Artikel 37 § 1 en 2 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Het statutaire personeelslid op proef krijgt tijdens de proeftijd feedback, over zijn manier

van functioneren.

Tijdens de proefperiode wordt in een functioneringsgesprek voorzien in de loop van de

vierde maand na de indiensttreding en drie maanden voor de definitieve evaluatie, indien de

proefperiode langer dan zes maanden duurt

Vóór de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie van de proeftijd plaats.

Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel ongunstig.

§ 2. De eindevaluatie van de proeftijd verloopt volgens de regels van het evaluatiereglement,

met uitzondering van de beroepsprocedure zoals voorzien in Afdeling 6 van het

Evaluatiereglement (bijlage 4)."

Bijlage 4 (evaluatiereglement)

Artikel 1 § 2 : schrappen "en het profiel" in de tweede zin.

Artikel 3 : als volgt aan te passen :

"§ 1. De evaluatie is verplicht voor elk personeelslid, tenzij het personeelslid zich in de

administratieve stand van non-activiteit of disponibiliteit bevindt op het moment van de

evaluatie.

§ 2. : Volgende evaluaties zijn voorzien :

- eindevaluatie van de proeftijd voor het statutair personeel

- evaluatie einde contract bepaalde duur voor het contractueel personeel

- gelegenheidsevaluatie : wanneer er geen evaluatieresultaat voorhanden is met het

oog op bevordering, doorstroming in de functionele loopbaan, verlenging contract,...

- bijkomende evaluatie : uitzonderlijk bij beslissing van het hoofd van het personeel en

na minimum zes maanden op vraag van het personeelslid of de evaluator bij nieuwe

feiten sedert de laatste evaluatie die het evaluatieresultaat grondig kunnen wijzigen.

- tussentijdse evaluatie : wanneer een personeelslid met een ongunstig

evaluatieresultaat of een resultaat ?gunstig maar niet voor doorstroming' de volgende

salarisschaal nadert kan hij bij het hoofd van het personeel een nieuwe evaluatie

aanvragen.

- bijzondere evaluatie : evaluatie na een verbetertraject.

- periodieke evaluatie : tweejaarlijkse evaluatie"

Artikel 4 § 4 : als volgt aan te passen :

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p81/189


"§ 4. Ten aanzien van het personeelslid dat tijdens de evaluatieperiode gedurende meer

dan zes maanden, al dan niet aaneensluitend, afwezig was, wordt de evaluatie uitgesteld.

In voorkomend geval behoudt het personeelslid het evaluatieresultaat van de vorige

evaluatieperiode in afwachting van een nieuwe evaluatie. Het personeelslid wordt pas

geëvalueerd na de hervatting van het werk op het ogenblik dat de minimale prestatietermijn,

van zes maanden werd bereikt."

Artikel 5 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Het personeelslid wordt periodiek geëvalueerd tijdens de periode 1 april - 31 juli van

de pare jaren. De periodieke evaluatie loopt over de periode van 1 april van elk paar jaar tot

31 maart van het volgende pare jaar, onafgezien van een eventuele gelegenheidsevaluatie,

bijkomende evaluatie, tussentijdse evaluatie of bijzondere evaluatie tijdens vermelde periode.

Een evaluatietraject, uitgezonderd de beroepsprocedure, mag niet langer dan vier maanden in

beslag nemen en moet afgerond zijn tegen 31 juli.

§ 2. Ieder evaluatieresultaat geldt voor de resterende duur van de evaluatieperiode , tenzij

een nieuwe gelegenheidsevaluatie, bijkomende evaluatie, tussentijdse evaluatie of bijzondere

evaluatie het vorige resultaat vervangt. Een tussentijdse evaluatie kan evenwel nooit als eerste

stap van een procedure tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid gelden."

Artikel 6 § 2 : "de evaluator" vervangen door "een evaluator"

Artikel 6 § 3 : als volgt aan te passen :

"§ 3. Het personeelslid kan in ieder geval, wanneer het de volgende salarisschaal nadert en het

in de toestand "ongunstig" of "gunstig maar niet voor doorstroming in de functionele loopbaan of

bevordering" verkeert een tussentijdse evaluatie aanvragen bij het hoofd van het personeel."

Artikel 7 : als volgt aan te passen :

"§ 1. De evaluatie wordt uitgevoerd door twee evaluatoren, waarvan de eerste evaluator bij

voorkeur de directe chef is van het betrokken personeelslid die instaat voor het voorbereiden en

opmaken van de evaluatie. De tweede evaluator is een hiërarchische meerdere van de eerste

evaluator. Het hoofd van het personeel motiveert eventuele afwijkingen bij het opmaken van de

nominatieve lijst van de evaluatoren (dit kan bijvoorbeeld o.m het geval zijn in grote directies,...).

§ 2. Ingeval de eerste of tweede evaluator het hoofd van het personeel is, wordt de evaluatie

enkel door één evaluator uitgevoerd.

§ 3. De directeur van het personeelslid of zijn afgevaardigde staat in voor de bewaking van het

evaluatiegebeuren en het plaatsvinden van evaluatie- en functioneringsgesprekken.

Alle evaluatoren moeten een opleiding gevolgd hebben vooraleer te evalueren.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p82/189


§ 3. De namen van de evaluatoren zullen het voorwerp uitmaken van een nominatieve

lijst opgemaakt door het hoofd van het personeel. Het hoofd van het personeel zorgt

voor de opleiding van de evaluatoren en waakt over de éénduidige toepassing van het

evaluatiesysteem.

§ 4 . Wanneer een evaluator afwezig is tijdens het evaluatietraject en/of evaluatieperiode, kan

het hoofd van het personeel op ieder moment een vervanger aanduiden."

Artikel 8 : als volgt aan te passen :

"§ 1. de evaluatie wordt ondersteund door het evaluatiesysteem "talentontwikkelaar", waarin de

medewerkers op tien talenten geëvalueerd worden. Naast de evaluatie door de evaluator voert

de geëvalueerde op dezelfde basis een zelfevaluatie uit."

Atikel 9 : als volgt aan te passen :

"§ 1. De ondersteunende gedragszinnen voor alle talenten worden op voorhand opgesteld en

vastgelegd door het hoofd van het personeel en sluiten aan bij de functiebeschrijving,van de

betrekking en de doelstellingen van het bestuur.

§ 2. Bij de vaststelling van de ondersteunende gedragszinnen voor alle talenten als

evaluatiecriteria dient de functie-inhoud als basis te worden genomen. Voor personen met een

handicap, wordt zonodig rekening gehouden met de handicap.

§ 3. Alle personeelsleden worden geïnformeerd over alle aspecten van het evaluatiestelsel en

de talenten die op hen van toepassing zijn."

Artikel 10 : als volgt aan te passen :

§" 1. De evaluator staat in voor het getrouw opmaken van de evaluatie en de toekenning van

het evaluatieresultaat.

§ 2. De evaluator legt de evaluatie vast in een kwalitatief, beschrijvend evaluatieverslag, dat het

evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt."

Artikel 11 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Het evaluatieresultaat is :

- gunstig

- gunstig maar niet voor de doorstroming in de functionele loopbaan en bevordering

- ongunstig

Voor de gevolgen verwijzen we naar afdeling 8 van dit reglement."

Artikel 12 § 1 : de tweede zin aanvullen met "onverminderd de bepaling van artikel 7§2"

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p83/189


Artikel 12 § 3 laatste lid te vervangen door :

"Het personeelslid kan in het evaluatieverslag opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren."

Artikel 12 § 4 : als volgt aan te passen :

"§ 4. Onverminderd de bepaling van artikel 7§2, moet de tweede evaluator het evaluatieverslag

valideren, middels het plaatsen van een handtekening."

Artikel 12 § 6 : "evaluatieformulier" vervangen door "evaluatieverslag" alsook de directie

personeel en organisatie.

Artikel 13 : als volgt aan te passen :

"§ 1. Tussen twee evaluatiemomenten wordt minstens één functioneringsgesprek

georganiseerd tussen de evaluator en het personeelslid. Het functioneringsgesprek kan ook

plaatsvinden op vraag van het personeelslid of op vraag van zijn evaluator(en).

§ 2. Het functioneringsgesprek is een open gesprek tussen de evaluator en zijn/haar

medewerker met het oog op het positief beïnvloeden van de werksituatie in de toekomst

door middel van begeleiding en ontwikkeling en kan resulteren in schriftelijk vastgelegde

werkafspraken of een werkplanning die opgenomen worden in het evaluatiedossier. Zowel het

personeelslid als de evaluator(en) hebben het recht zaken ter bespreking aan te brengen.

Dit functioneringsgesprek kan eveneens dienen om het personeelslid die een ongunstige

evaluatie kreeg of een ongunstig resultaat voor een bepaald evaluatiecriterium, in staat

te stellen om bij de volgende evaluatie wel een gunstige evaluatie te bekomen als het

personeelslid de gemaakte afspraken van het functioneringsgesprek voldoende naleeft.

§ 3. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat samen met de gebeurlijk

vastgelegde werkplanning, aan het personeelslid wordt overgemaakt, alsook aan de directie

personeel en organisatie.

Het ontbreken van enig functioneringsgesprek met duidelijke afspraken op papier gedurende

een evaluatieperiode is een uitsluitende voorwaarde om na deze evaluatieperiode het resultaat

"ongunstig" of "gunstig maar niet voor doorstroming in de functionele loopbaan of voor

bevordering" te kunnen toekennen."

Artikel 14 : volgende zin toevoegen : " Dit geldt niet bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde

duur."

Artikel 15 : als volgt aan te passen :

"Bij het aanvragen van een hoger beroep van een evaluatieresultaat door een personeelslid bij

de beroepscommissie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p84/189


- het personeelslid behaalde een ongunstige evaluatie of het evaluatieresultaat

heeft negatieve gevolgen voor het doorstromen in de functionele loopbaan of voor

bevordering;

- de aanvraag tot beroep moet gebeuren binnen de vijftien kalenderdagen na

de ondertekening van het evaluatieformulier door het personeelslid of de

weigering daartoe, middels een voorgeschreven formulier dat wordt overgemaakt

aan de voorzitter van de beroepscommissie per aangetekende brief of tegen

ontvangstbewijs."

Artikel 17 § 1 : toevoegen in de eerste zin :

De beroepscommissie........., nog aangevuld met één "stemgerechtigde" extern deskundiege,...

Artikel 19 : "evaluatieformulier" vervangen door "evaluatieverslag"

Artikel 20 § 1 : als volgt aan te passen :

"Met het statutaire personeelslid op proef dat een ongunstige feedback heeft gekregen tijdens

het (de) functioneringsgesprek (en), conform artikel 37 § 1 van dit besluit, worden afspraken

gemaakt met het oog op het verbeteren van het functioneren."

Artikel 21 § 2 : als volgt aan te passen :

"Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat of een evaluatieresultaat met negatieve

gevolgen voor doorstroming in de functionele loopbaan heeft geen recht op de volgende

salarisschaal van de functionele loopbaan, ook al heeft het de vereiste schaalanciënniteit.

Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als het een volgende evaluatie afsluit met een

gunstig evaluatieresultaat, onverminderd de bepaling van artikel 6§3.

Gelet evenwel op de duurtijd van de evaluatieperiode van twee jaar, mag het personeelslid

bij het naderen van de volgende vereiste schaalanciënniteit om een tussentijdse evaluatie

verzoeken."

Artikel 22 : als volgt aan te passen :

"Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat of een evaluatieresultaat met negatieve

gevolgen voor bevordering kan niet deelnemen aan bevorderingsprocedures en of bevorderen

binnen het eigen bestuur."

Artikel 23 : toevoegen vierde paragraaf :

"Ten aanzien van het contractueel personeelslid zal door de aanstellende overheid worden

bepaald welk passend arbeidsrechtelijk gevolg dient te worden verleend."

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p85/189


2. Afschrift van dit besluit binnen een termijn van 20 dagen voor algemeen administratief

toezicht over te maken aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.

12 Vacantverklaring van één betrekking van sergeant (beroepsbrandweer) -

vaststellen van de voorwaarden.

Dossier: 12-266792

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, , J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Binnen de personeelsformatie van de beroepsbrandweer is er één vacature van sergeant.

Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, is het noodzakelijk om deze

vacante betrekking te laten begeven bij bevordering.

Voor de functiebeschrijving, bijzondere vereisten en voorwaarden, selectieprogramma

en selectiecommissie verwijzen we naar bijlage 1 van het administratief statuut van het

brandweerpersoneel.

Wij verwijzen verder naar :

- de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005

- de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut.

Bijlage

uittreksel uit het brandweerstatuut ivm de

functie van sergeant

Type

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p86/189


één functie van sergeant (beroepsbrandweer) vacant te verklaren en deze te begeven bij

bevordering, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het administratief statuut van het

brandweerpersoneel.

13 Addendum gemeentelijk retributiereglement: Paardenstallen Broelmuseum.

Vaststellen retributiereglement. Dossier: 12-261902

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, , J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P.

Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw Stedelijke Musea Kortrijk stelt

dat de paardenstallen in gebruik worden gegeven aan de vzw als ruimte voor tijdelijke

tentoonstellingen en stapelruimte. De vzw kan blijkens de samenwerkingsovereenkomst ook

deze paardenstallen in gebruik geven aan derden voor zover dit past binnen de opdracht en de

doelstellingen van de vzw.

Steeds vaker kreeg de vzw Stedelijke Musea Kortrijk de vraag of de paardenstallen van

het Broelmuseum ook kunnen verhuurd worden, net zoals dat voor de oranjerie van het

Broelmuseum, de ontmoetingscentra en de zalen van het Erfgoedhuis het geval is. De

paardenstallen vallen net zoals de oranjerie onder het beheer van de vzw Stedelijke Musea

Kortrijk. De huurtarieven en het reglement werden opgemaakt naar analogie van de oranjerie

en de tarieven van de ontmoetingscentra,...

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om het

retributiereglement vast te stellen.

Dit reglement zal als addendum aan het huidige algemeen retributiereglement toegevoegd

worden.

Advies van

Financiën

Bijlage

gebruikersgids paardenstallen

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p87/189


etributies paardenstallen

Formele bijlage

Precedente beslissing: Gemeentelijk retributiereglement vanaf 1 januari 2012.

Vaststellen retributiereglement.

GR in zitting van 12/12/2011

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

de retributietarieven en de gebruikersgids van de paardenstallen van het Broelmuseum, onder

beheer van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk , zoals hierna opgenomen, vast te stellen en als

addendum aan het algemene retributiereglement toe te voegen:

HUUR PAARDENSTALLEN

Formule 1: Paardenstallen

A B C D

Huur € 100 €150 € 200 € 300

Formule 2: Paardenstallen MET museumbezoek - TIJDENS de openingsuren

In het museum zijn twee personeelsleden aanwezig.

A B C D

Huur € 100 € 150 € 200 € 300

Gids per groep

(max 20 pers.)

€ 55 € 55 € 55 € 55

Forfait

groepsticket

museum (min 15

tickets)

€ 2/pp € 2/pp € 2/pp € 2/pp

Formule 3: Paardenstallen MET museumbezoek - BUITEN de openingsuren

In het museum zijn twee personeelsleden aanwezig.

A B C D

Huur € 350 € 400 € 450 € 550

Gids per groep

(max 20 pers.)

€ 55 € 55 € 55 € 55

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p88/189


Forfait

groepsticket

museum (min 15

tickets)

Gebruikersgids

€ 2 pp € 2/pp € 2/pp € 2/pp

Paardenstallen

Broelmuseum Kortrijk

1. Accommodatie, toegankelijkheid en capaciteit

1.1. Accommodatie

De Paardenstallen palen aan de tuin van het Broelmuseum en zijn eigenlijk de vroegere

magazijnen en paardenstallingen van de brouwerij Tack. De stad heeft de Paardenstallen van

het Broelmuseum ingericht als tentoonstellingsruimte.

De Paardenstallen bieden volgende accommodatie:

¨ Ruime inkomhall met kapstokken en aanleunende sanitaire voorzieningen: drie toiletten

waaronder één voor personen met een handicap.

¨

Aparte ruimte met gootsteen, warm en koud stromend water.

¨ Rechthoekige presentatieruimte van 200 m² uitgerust met tentoonstellings- en

verlichtingsrails. Deze grote ruimte kan opgedeeld worden met verrolbare paneelsokkels.

¨

Er is geen meubilair aanwezig!

1.2. Toegankelijkheid

De Paardenstallen zijn makkelijk te bereiken via de Korte Kapucijnenstraat z/n of via de

hoofdingang van het Broelmuseum aan de Broelkaai 6 te Kortrijk. Toegang en sanitaire

voorzieningen zijn volledig aangepast aan personen met een handicap.

1.3. Capaciteit

De grootste zaal van de Paardenstallen heeft een capaciteit van 200 m². Volgens de normen

voor brandveiligheid betekent dit maximum 180 personen.

1. Activiteit

De Paardenstalllen kunnen gehuurd worden voor een activiteit (receptie, lezing, presentatie,

catering, workshop...) die al dan niet gekoppeld is aan een museumbezoek. De aard, inhoud

en duur van de activiteit moeten omschreven worden in de aanvraag. Het algemeen geldende

einduur van een activiteit is 23.00u.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p89/189


De Paardenstallen zijn niet beschikbaar voor privé-feestjes (verjaardagen, jubilea, geboortes,

communies...)

2.1. Paardenstallen zonder museumbezoek (Formule 1)

De Paardenstallen kunnen gehuurd worden zowel binnen als buiten de openingstijden van het

museum.

Voor een activiteit buiten de openingsuren, neemt de organisator contact op met de

huisbewaarder, Luc Van Lancker op nr 0498 909142.

2.2. Paardenstallen met museumbezoek (Formule 2 en Nocturne)

De Paardenstallen kunnen gehuurd worden voor een activiteit gekoppeld aan een

museumbezoek.

Binnen de openingstijden van het Broelmuseum geldt het tarief van Formule 1.

Buiten de openingstijden van het Broelmuseum geldt het Nocturnetarief.

Indien voor het museumbezoek een geleid bezoek met een gids gewenst is, dan duidt de

organisator dit aan op het aanvraagformulier. Het honorarium voor een gids bedraagt € 55 voor

een groep van maximum 20 personen. Het Broelmuseum reserveert de nodige gidsen.

1. Doelgroep

De organisatoren worden ingedeeld in 4 categorieën. Aan de hand daarvan wordt het tarief

bepaald.

Categorie A: Erkende Kortrijkse vereniging of organisator

- Alle erkende stedelijke vzw's en erkende stedelijke adviesraden

- Alle verenigingen aangesloten bij een erkende stedelijke adviesraad;

- OCMW, politie en intercommunales waarin de stad zich engageert voor zover het

activiteiten betreft van niet-commerciële aard (zonder toegangsprijs);

- Kortrijkse scholen;

- Vriendenkringen van stadsdiensten;

- Lokale politieke partijen die met eigen leden een lokale politieke activiteitverzorgen;

- Kortrijkse initiatieven met een lopende erkenningsaanvraag bij een erkende stedelijke

Kortrijkse adviesraad;

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p90/189


- Alle activiteiten die een niet-Kortrijkse organisatie opzet in samenwerking met een Kortrijkse

erkende organisatie, die in het gebeuren een ernstig engagement opneemt. Dit engagement

kan worden afgeleid uit het contract, de financiële afhandeling en de gevoerde promotie;

- Hogere overheden, in zoverre ze kunnen beschouwd worden als potentieel subsidiënt.

Categorie B: Niet-erkende Kortrijkse vereniging of organisator

- Alle, niet-erkende organisatoren met zetel in Kortrijk. Daartoe behoren onder meer: service

clubs, particulieren die een culturele activiteit als beroepsactiviteit uitoefenen, particulieren die

een activiteit organiseren en vak- en vakbondsorganisaties;

- Alle evenementen die een niet-Kortrijkse organisatie opzet in samenwerking met een

Kortrijkse niet-erkende organisatie, die in het gebeuren een ernstig engagement opneemt. Dit

engagement kan afgeleid worden uit het contract, de financiële afhandeling en de gevoerde

promotie;

- OCMW, politie en intercommunales waarin de stad zich engageert voor zover het activiteiten

betreft van commerciële aard (met toegangsprijs);

- Nationale afdelingen van politieke partijen die een activiteit organiseren waarbij de Kortrijkse

afdeling mede-organisator is.

Categorie C: Niet-Kortrijkse vereniging of organisator

- Alle organisatoren met zetel buiten Kortrijk;

- Alle evenementen waarbij het vermoeden aanwezig is dat de Kortrijkse aanvrager slechts

handelt in functie van een niet-Kortrijkse vereniging, zonder zelf echt bij de organisatie van de

activiteit betrokken te zijn.

Categorie D: Commerciële organisator

Alle organisatoren met zetel binnen of buiten Kortrijk die een winstgevende activiteit opzetten in

de Paardenstallen (bedrijven, banken...)

Uitzonderingen

Er kunnen op deze categorieën uitzonderingen worden gemaakt in geval van samenwerking

of ondersteuning door het Broelmuseum maar steeds door beslissing van de conservator van

het Broelmuseum in overleg met de Cel Tentoonstellingen of door de voorzitter van de raad van

bestuur van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

1. Tarieven

Voor de huurprijs van de Paardenstallen verwijzen we naar bijlage 1. Bij afgifte van de sleutel

wordt een waarborgsom van €150 gevraagd.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p91/189


1. Dranken, catering

De organisator mag maaltijden of hapjes aanbieden. Hij staat volledig zelf in voor: de catering,

de bediening, het nodige servies en bestek, het klaarzetten van tafels en stoelen, het poetsen

van de gebruikte lokalen na de activiteit.

1. Muziek of optreden

In de Paardenstallen is geen muziekinstallatie voorhanden. De organisator zorgt - indien

gewenst - zelf voor muzikale omlijsting en de daarbij horende technische apparatuur. De

organisator moet in orde zijn met de geldende reglementering in verband met SABAM-rechten

en de billijke vergoeding.

1. Veiligheid en verzekering

- De vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Broelmuseum hebben een algemene polis contractuele

aansprakelijkheid maar de vzw Stedelijke Musea Kortrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden

voor gebeurlijke ongevallen.

- De organisator is voldoende verzekerd voor eventuele aansprakelijkheid.

- In de Paardenstallen alsook in het Broelmuseum mag niet gerookt worden.

- De organisator houdt rekening met de maximum capaciteit van de Paardenstallen.

- Na de activiteit schakelt de organisator alle elektrische of andere apparatuur uit.

- Specifieke zaken in verband met technische apparatuur of laat sluitingsuur worden vooraf

afgesproken met de huisbewaarder. De organisator houdt zich stipt aan deze afspraken (onder

meer: afhalen en terugbrengen sleutel...). Bij het niet nakomen ervan is de huisbewaarder of het

museumpersoneel niet verplicht langer ter plaatse te blijven.

1. Reserveren, annuleren en facturatie

8.1. Reserveren

De Paardenstallen kunnen gereserveerd worden aan de museumbalie of bij het secretariaat

van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk, Broelkaai 4, 8500 Kortrijk - T 056 27 77 80 of mail

broelmuseum@kortrijk.be. We bezorgen u de gebruikersgids en een aanvraagformulier

waarop u alle gegevens invult. Enkel na opsturen of faxen van dit ondertekende formulier is de

aanvraag geldig.

8.2. Annuleren

Annuleren kan tot twee weken vooraf, telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. We rekenen

hiervoor € 50 administratiekosten.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p92/189


Bij laattijdige annulering, minder dan twee weken voorafgaand aan de activiteit, rekenen we €

100 administratiekosten aan.

8.3. Facturatie

Voor en na de activiteit controleert de vzw Stedelijke Musea Kortrijk de toestand van de locatie.

De eventuele schade aan de infrastructuur, valt ten koste van de organisator.

De factuur moet binnen de 30 dagen betaald worden via overschrijving op rekeningnummer

068-2056146-64 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Broelmuseum, Broelkaai 4, 8500

Kortrijk.

1. Nuttige adressen

Vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Broelmuseum

Secretariaat Broelkaai 4, 8500 Kortrijk

T 056 27 77 80 | F 056 27 77 89

broelmuseum@kortrijk.be

www.kortrijk.be/musea

Het secretariaat is open elke werkdag van 9u tot 12u en van 13.30u tot 17u.

Broelmuseum

Broelkaai 6, 8500 Kortrijk

T 056 27 78 00

Openingstijden museum:

* dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u.

* zaterdag, zon- en feestdagen van 11u tot 17u. Gesloten op maandag.

Huisbewaarder: Luc Van Lancker - tel. 0498 909 142

14 Toetreden vzw CK* tot vzw International Arts Festival Next.

Goedkeuren. Dossier: 12-262347

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p93/189


Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

We wensen voor Next festival subsidies aan te vragen bij de Vlaamse Gemeenschap in het

kader van het Kunstendecreet.

Daarom werd een nieuwe structuur opgericht: vzw International Arts Festival Next, kortweg

'Next'.

Gezien het belang van de internationale samenwerking zijn alle partners lid: Cultuurcentrum

Kortrijk (CK* vzw), Buda KC, 2 Franse partners en Maison de la Culture van Doornik.

De raad van bestuur van CK* vzw ging in vergadering van 16 november 2011 akkoord met

deze oprichting en om in te stappen in de nieuwe vzw-structuur, mits voldaan wordt aan

een aantal voorwaarden over financiële duidelijkheid en verantwoordelijkheden van de

respectievelijke vzw-structuren van de 5 stichtende partners.

Dit wordt in een bijhorend huishoudelijk reglement uitgeschreven eenmaal subsidies worden

toegekend. Principe is dat bij elke financiering die er zou behaald worden, deze toekomt aan de

huizen in de respectievelijk gebieden van de subsidieverstrekker.

CK* zal samen met de andere partners instaan voor programmering, promotie, publiekswerking,

ticketing, productionele realisatie van dit festival. De ploegen van de verschillende huizen

werken daartoe samen via regelmatig overleg doorheen het hele culturele seizoen.

We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet.

Bijlage

statuten

verslag Raad van Bestuur 15 december 2011 -

punt 5

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

principieel akkoord te gaan dat vzw Cultuurcentrum Kortrijk toetreedt tot vzw 'International arts

festival Next', waarvan de statuten als volgt zijn:

"1. De heer THIBAUT Didier Michel Gustave, van Franse nationaliteit, identiteitskaart nummer

031059506340, geboren te Lille, op 8 januari 1953, wonende te Roubaix (59), 48 rue Valmy.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p94/189


2. Mevrouw LE CORRE Nathalie Monique, van Franse nationaliteit, identiteitskaart nummer

051159601948, geboren te Maubeuge, op 2 juli 1964, wonende te Valenciennes (59), 2 rue

Salle le Comte.

3. De heer DEVOS Franky Marcel, van Belgische nationaliteit, rijksregister 70.01.21-221.44,

geboren te Kortrijk, op 21 januari 1970, ongehuwd, wonende te 8755 Ruiselede, Bruggestraat

24.

4. De heer GEERS Benoit André Thérèse, van Belgische nationaliteit, rijksregister

75.03.10-013.22, geboren te Kortrijk, op 10 maart 1975, echtgenoot van mevrouw Siska

MOERKERKE,

volgens het rijksregister wonende te 8501 Kortrijk-Heule, Albrecht Rodenbachlaan 100 met

adreswijziging in aanvraag naar 8554 Zwevegem-Sint-Denijs, Helkijnstraat 28.

I. OPRICHTING VAN EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK.

De comparanten hebben de ondergetekende notaris verzocht

- te akteren dat zij een vereniging zonder winstoogmerk oprichten overeenkomstig de wet van

27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen

zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals laatst gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002,

16 januari 2003, 22 december 2003 en 9 juli 2004, hierna de vzw-wet genoemd.

- de statuten op te stellen van deze vereniging.

II. STATUTEN.

De statuten van deze vereniging zonder winstoogmerk luiden als volgt

HOOFDSTUK I. De vereniging.

Artikel 1. Rechtsvorm en naam.

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

NEXT", afgekort "NEXT".

De beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel. 827 9 NOV. 2011 OPRICHTING NEXT VZW

De vereniging heeft haar zetel te 8500 Kortrijk, Kapucijnenstraat 10, in het gerechtelijk

arrondissement Kortrijk.

De zetel kan door de Algemene Vergadering worden verplaatst met inachtneming van de

formaliteiten die door de wet van 27 juni 1921 en door deze statuten worden voorgeschreven

voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Duur.

De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 4. Doel(einden) en activiteiten.

De vereniging heeft tot doel, via grensoverschrijdende samenwerking binnen de Eurometropool

Lille-Kortrijk-Tournai en Valenciennes en vanuit een internationaal perspectief de hedendaagse

kunsten te ondersteunen en te promoten. Tot de concrete activiteiten waarmee de

doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer

- het organiseren van alle mogelijke grensoverschrijdende manifestaties en festivals, waarin

hedendaagse kunsten aan bod komen tijdens publieksvoorstellingen, tentoonstellingen,

workshops, conferenties, rondleidingen, publicaties,...

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p95/189


- het ondersteunen van artistieke creatie door middel van financiële ondersteuning

(bijvoorbeeld coproducties), ondersteuning in natura (technische en logistieke ondersteuning,

creatieresidenties,...)

- het stimuleren van de samenwerking tussen de bestaande kunst- en cultuurhuizen in de

brede regio. Daarnaast kan de vereniging zonder winstoogmerk alle activiteiten ontplooien die

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de voormelde statutaire

doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen

de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig

zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen.

HOOFDSTUK II. Lidmaatschap.

Artikel 5. Leden.

§ 1. De vereniging is samengesteld uit werkende leden, die in deze statuten onveranderlijk

zullen worden benoemd als leden. Het aantal leden mag niet lager zijn dan drie. De

ondergetekende oprichters zijn de eerste leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip

van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan deze leden.

§ 2. Als lid kan tot de vereniging toetreden, elke natuurlijke persoon, rechtspersoon en/of

organisatie die de doelstelling van de vereniging onderschrijft. Zowel personen met een

Belgische als met een andere nationaliteit kunnen lid worden van de vereniging. Verzoeken om

toelating tot het lidmaatschap moeten uitsluitend schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van

Bestuur worden gericht met vermelding van de naam, voornamen, geboorteplaats en - datum

en adres van de verzoeker, indien het een natuurlijke persoon is en van de naam, rechtsvorm,

adres van de zetel en het ondernemingsnummer, indien het een rechtspersoon betreft. De

Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van een nieuw lid uiterlijk drie maanden

na het verzoek.

Artikel 6. Verplichtingen van de leden.

De leden van de vereniging zijn verplicht

a) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar

organen na te leven;

b) de belangen van de vereniging na te streven;

c) bij wijziging van hun in het register van de leden opgenomen gegevens, de nieuwe gegevens

zonder verwij1 kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur.

Artikel 7. Opschorting en beëindiging van het lidmaatschap.

§ 1. De hoedanigheid van lid gaat verloren

a) door vrijwillig ontslag dat schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt

meegedeeld en dat te allen tijde kan gebeuren;

b) door overlijden of rechtsonbekwaamheid van het lid-natuurlijke persoon;

c) door de ontbinding, fusie, splitsing of faillissement van het lid-rechtspersoon;

d) door uitsluiting door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de voorwaarden van artikel

12 van de wet van 27 juni 1921.

§ 2. Het lid, dat om welke reden ook zijn hoedanigheid van lid verliest en/of zijn rechtsopvolgers,

kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging zonder winstoogmerk,

noch op de door hem/haar afgestane voorwerpen of goederen, noch op terugbetaling van de

eventuele gestorte bijdragen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p96/189


Artikel 8. Lidgeld.

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd.

HOOFDSTUK III. Algemene vergadering.

Artikel 9. De algemene vergadering.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. De Algemene

Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens

afwezigheid of verhindering, door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het

uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden. Het secretariaat van de Algemene Vergadering

wordt waargenomen door de secretaris van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid

of verhindering door een daartoe voor die gelegenheid door de Algemene Vergadering

aangeduide persoon. Er mogen te allen tijde personen worden uitgenodigd omwille van

hun specifieke knowhow of vaardigheden om de Algemene Vergadering bij te staan bij het

nemen van besluiten. Deze personen beschikken echter niet over stemrecht op de Algemene

Vergadering.

Artikel 10. Bevoegdheden.

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering

uitgeoefend worden

a) de wijziging van de statuten;

b) de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

c) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;

d) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e) de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

f) de ontbinding van de vereniging;

g) de uitsluiting van een lid;

h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

i) alle gevallen waarin deze statuten een besluit van de Algemene Vergadering vereisen.

Artikel 11. Vergaderingen.

§ 1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het

doel of het belang van de vereniging dit vereist. De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene

Vergadering bijeen te roepen indien twee bestuurders of tenminste één vijfde (1/5") van de

leden erom verzoekt. Daartoe moeten zij een schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter van

de Raad van Bestuur op de zetel van de vereniging, met opgave van de agendapunten die zij

wensen te bespreken. De door twee bestuurders of één vijfde (1/5 de) van de leden gevraagde

samenkomst van de Algemene Vergadering moet door de Raad van Bestuur georganiseerd

worden binnen de maand na het indienen van het verzoek. Indien de Raad van Bestuur nalaat

deze vergadering te organiseren, zijn de verzoekers gerechtigd deze vergadering zelf bijeen te

roepen. De Algemene Vergadering moet ten minste één maal per jaar bijeenkomen, in de loop

van de eerste zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar, voor het goedkeuren van

de rekeningen van het afgelopen boekjaar, de goedkeuring van de begroting voor het volgend

boekjaar, de goedkeuring van het beleid van de bestuurders over het afgelopen boekjaar

en, in voorkomend geval, de goedkeuring van het verslag van de commissaris(sen) over de

jaarrekening.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p97/189


§ 2. De uitnodiging wordt minstens dertig (30) dagen voorafgaand aan de datum van de

Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd per e-mailbericht en/of per gewone post en

bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van de Algemene Vergadering. Wanneer de

Algemene Vergadering zich over stukken moet uitspreken, moeten deze bij de oproepingsbrief

worden gevoegd. De oproepingsbrief wordt in naam van de Raad van Bestuur ondertekend

door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid of verhindering, door

de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire

bevoegdheden.

§ 3. De Raad van Bestuur stelt de agenda voor de Algemene Vergaderingen vast, behoudens

in de gevallen waarin de Algemene Vergadering wordt mengeroepen op initiatief van twee

bestuurders of van ten minste één vijfde (1/5 (1e ) van de leden, in welk geval de Raad

van Bestuur ten minste de door de verzoekers opgegeven agendapunten op de agenda

moet plaatsen. De Raad van Bestuur is evenwel bevoegd om nog andere punten dan deze

opgegeven door de verzoekers aan de agenda van de vergadering toe te voegen. Bovendien

is de Raad van Bestuur verplicht, op verzoek van ten minste één twintigste (1/20 ste) van

de leden, een door hem opgestelde agenda aan te vullen met de door de verzoekende

leden voorgestelde onderwerpen. Het verzoek daartoe moet minstens drie (3) dagen voor

de Algemene Vergadering bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, op de zetel van de

vereniging, worden ingediend. De voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid

of verhindering, de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn

statutaire bevoegdheden, moet ervoor zorgen dat de voorgedragen agendapunten tijdig worden

bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering.

§ 4. Er mag op de Algemene Vergadering niet worden afgeweken van de agenda tenzij alle

leden van de vereniging, aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering, hiermee

akkoord gaan.

Artikel 12. Quorum en stemming.

§ 1. Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

§ 2. Ieder lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander

lid. Hiertoe is een schriftelijke volmacht vereist. Ieder lid kan evenwel slechts twee andere leden

vertegenwoordigen. Elk lid beschikt, benevens zijn eigen stem, over evenveel stemmen als hij

volmachten heeft.

§ 3. Behoudens in de gevallen waarvoor de wet van 27 juni 1921 bijzondere meerderheden

bepaalt, kan de Algemene Vergadering rechtsgeldig besluiten indien ten minste de helft van

haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een

tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en kan op deze tweede

vergadering rechtsgeldig een besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag echter niet worden gehouden

binnen de vij ftien (15) dagen na de eerste vergadering. De beslissingen worden genomen met

gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde

leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebrachte stem. Bij staking van

stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

§ 4. Over een wijziging van de statuten kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig

besluiten voor zover de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en voor zover ten

minste twee derden (2/3 d ") van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p98/189


zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde (2/3 d

") van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen

en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebrachte stem. Ingeval op een eerste vergadering

minder dan de twee derden (2/3 d") van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een

tweede vergadering worden bijeengeroepen die rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten,

met de meerderheden voormeld in de eerste alinea van deze paragraaf, ongeacht het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag echter niet worden

gehouden binnen de vijftien (15) dagen na de eerste vergadering.

§ 5. Voor een wijziging van het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht,

moet de in § 4 omschreven procedure worden gevolgd met dat verschil dat de wijziging slechts

kan worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden (4/5 d ") van de stemmen

uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 13. Notulen.

Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de

voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid of verhindering, door de secretaris

van de Raad van Bestuur. De notulen worden bewaard in een daartoe bestemd register dat

gehouden wordt op de zetel van de vereniging en dat ter inzage zal zijn van de leden, die hun

inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26

juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Alle uittreksels en afschriften van de notulen worden geldig

ondertekend en voor eensluidend verklaard door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij

diens afwezigheid of verhindering, door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt

in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden. Derden die kennis willen nemen van de

genotuleerde besluiten van de Algemene Vergadering kunnen daartoe een aanvraag indienen

bij de Raad van Bestuur die dit verzoek discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan

of kan weigeren.

HOOFDSTUK IV. Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 14. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

§ 1. De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste

drie (3) en ten hoogste vijftien (15) bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. Het aantal

bestuurders moet in ieder geval altijd lager zijn dan het aantal leden van de vereniging. Zolang

de vereniging slechts het wettelijk bepaald minimum van drie leden heeft, mag de Raad van

Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde lid wordt aanvaard,

zal een derde bestuurder moeten worden benoemd.

§ 2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid

van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie (3) jaar.

Bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen

worden houdt onmiddellijk op nadat de Algemene Vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

§ 3. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die

daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde

leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke

kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is echter wel verplicht

zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p99/189


De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van

de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

§ 4. De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter,

een secretaris en een penningmeester. Indien de ondervoorzitter, de secretaris en/of de

penningmeester afwezig of verhinderd mochten zijn, kan de Raad van Bestuur te allen tijde in

hun vervanging voorzien. Bij afwezigheid of erhindering van de voorzitter worden zijn functies

waargenomen door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid of verhindering, door de

bestuurder die het oudste is in leeftijd. De voorzitter is onder meer belast met de bijeenroeping

van de Raad van Bestuur en met de leiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en

van de Algemene Vergaderingen. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en de

penningmeester doet de boekhouding en leidt de financiële verrichtingen.

Artikel 15. Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere

reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de Algemene Vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve

benoeming over. De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende

termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 16. Vergadering van de Raad van Bestuur : oproeping, uitnodiging, vergadering.

§ 1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens afwezigheid of

verhindering, door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van

zijn statutaire bevoegdheden.

§ 2. Alle leden van de Raad van Bestuur worden ten minste acht (8) dagen voor de vergadering

uitgenodigd. Deze uitnodiging gebeurt per e-mail en/of per gewone post en bevat de dag, het

uur en de plaats van de bijeenkomst, alsook de agenda van de vergadering. De oproepingsbrief

wordt ondertekend door de voorzitter of bij diens afwezigheid of verhindering, door de persoon

die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden.

§ 3. De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan dat bijeenkomt telkens wanneer dit vereist

is in het belang van de vereniging, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend

verzoek van twee bestuurders of van de dagelijkse bestuurder. Daartoe moeten zij een

schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur op de zetel van de

vereniging, met opgave van de agendapunten die zij wensen te bespreken. Indien de Raad

van Bestuur nalaat deze vergadering te organiseren, zijn de verzoekers gerechtigd deze

vergadering zelf bijeen te roepen.

§ 4. Er kan slechts van de agenda van de Raad van Bestuur worden afgeweken indien alle

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee akkoord gaan.

Artikel 17. Vergadering van de Raad van Bestuur : vertegenwoordiging, stemming, tegenstrijdig

belang, quorum, notulen, schriftelijke besluitvorming.

§ 1. Ieder bestuurder kan zich op een vergadering van de Raad van Bestuur laten

vertegenwoordigen door een ander bestuurder. Hiertoe is een schriftelijke volmacht vereist.

§ 2. Ieder bestuurder beschikt over één stem en mag benevens zijn eigen stem, evenveel

stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

§ 3. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid

of verhindering, door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het

uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden. De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p100/189


eraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van de bestuurders aanwezig

of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum op een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan

een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en kan op deze tweede

vergadering rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde bestuurders. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van

de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de bestuurder

die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem. Een onthouding wordt niet als stem

aangerekend.

§ 4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de

voorzitter van de vergadering en de secretaris. De notulen worden inschreven en bewaard

in een daartoe bestemd register dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard en dat ter

inzage zal zijn van de leden, die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel

9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Alle afschriften en

uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend en voor eensluidend verklaard door de

voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid of verhindering, door de persoon

die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden.

§ 7. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vereniging zonder winstoogmerk zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur

worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er

vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te

gaan en dat in elk geval een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.

Artikel 18. Tegenstrijdig belang.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke

aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die behoort tot de bevoegdheid van

de Raad van Bestuur, moet de bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voordat

de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwij

dert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over

de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Deze procedure is niet van toepassing op

gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die

op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 19. Intern bestuur - Beperkingen.

§ 1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die

nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging zonder winstoogmerk,

met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de

Algemene Vergadering bevoegd is.

§ 2. Tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren ondermeer

- het financieel beheer van de vereniging, met inbegrip van de voorbereiding van de begroting

en het opstellen van de jaarrekening, met het oog op de goedkeuring door de Algemene

Vergadering;

- de voorstelling van het activiteitenverslag van de vereniging op de Algemene Vergadering;

- de opvolging van besluiten en standpunten van de vereniging;

- de oprichting en het opstellen van de werkingsmodaliteiten van werkgroepen;

- het vastleggen van de toetredingsmodaliteiten van de leden;

- het opstellen van een huishoudelijk reglement.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p101/189


§ 3. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg

en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn

openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de

betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

§ 4. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of

meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben

op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad

van Bestuur.

Artikel 20. Externe vertegenwoordigingsmacht.

§ 1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging zonder winstoogmerk in

alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid

van zijn leden.

§ 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van

Bestuur als college, wordt de vereniging zonder winstoogmerk in en buiten rechte geldig

vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

§ 3. De Raad van Bestuur en/of de bestuurder(s) die de vereniging vertegenwoordigen kunnen

gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vereniging, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 21. Dagelijks bestuur.

§ 1. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk op

intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur, opdragen

aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer derden,

genaamd directeur.

§ 2. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de gedelegeerde voor dit

bestuur indien er slechts één benoemd werd of ieder gedelegeerde indien er meerdere

zijn, alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe

vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

§ 3.Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat "dagelijks bestuur" omvat, worden tot daden

van dagelijks bestuur gerekend, alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om

de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder

belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld besluit te nemen, het optreden van de

Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 22. Bekendmakingsvereisten.

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen belast met het

dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in

het verenigingsdossier ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en door publicatie van

een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval

blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk,

gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 23. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder. De bestuurders

en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de

vereniging zonder winstoogmerk. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p102/189


verantwoordelijkheid beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en zijn ze

aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

Artikel 24. Commissies.

De Raad van Bestuur kan commissies oprichten met het oog op de verdere realisatie van de

doelstellingen van de vereniging. Commissies zullen onder meer worden opgericht voor de

studie van welbepaalde items en de vervulling van taken die internationale samenwerking

veronderstellen. De leden van de commissies worden benoemd door de Raad van Bestuur

voor een termijn van drie jaar. De Raad van Bestuur benoemt een voorzitter en maximaal vier

leden die samen de commissie vormen. Elke commissie zal de Raad van Bestuur informeren

over de uitvoering van haar taken en/of resultaten. Minstens vier maanden voor de Algemene

Vergadering zal zij een globaal rapport uitbrengen aan de secretaris over de uitvoering en/of de

resultaten van haar taken gedurende het voorbije jaar. De commissie is enkel bevoegd en kan

enkel handelen voor die bevoegdheden en binnen de grenzen zoals vastgelegd door de Raad

van Bestuur. De esluiten worden steeds genomen met eenparig akkoord van alle leden van de

commissie. Bij gebreke aan de vereiste unanimiteit, zal het besluit worden voorgelegd aan de

Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK V. Controle.

Artikel 25. Controle door een commissaris.

§ 1. Zolang de vereniging zonder winstoogmerk voor het laatst afgesloten boekjaar de

drempelbedragen vermeld in artikel 17 § 5 van de vzw-wet niet overschrijdt, is de vereniging

niet verplicht een commissaris te benoemen.

§ 2. Zodra de vereniging zonder winstoogmerk de drempelbedragen overschrijdt, wordt

de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van

de verrichtingen hierin weer te geven, opgedragen aan één of meer commissarissen,

te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Deze bepaalt ook de

bezoldiging van de commissaris(sen).

HOOFDSTUK VI. Financiering en boekhouding.

Artikel 26. Financiering.

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen,

schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten,

gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter

ondersteuning van een specifiek

poject. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in

strijd is met de wet. De toewijzing van de door de vereniging verkregen middelen (subsidies,

sponsoring, andere,...) moet vooraf aan de aanvraag van de financiering worden vastgelegd

binnen de Raad van Bestuur waarop alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Daarbij geldt volgend principe : middelen verworven in één regio of stad kunnen enkel gebruikt

worden ter financiering van acties in die regio of stad.

Artikel 27. Boekhouding.

§ 1. Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

§ 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de vzw-wet

en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p103/189


§ 3. Ieder jaar legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook

het voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Na

de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de Algemene Vergadering zich uit

over de kwijting van de bestuurders en desgevallend, van de commissaris(sen).

§ 4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening binnen de dertig dagen na

de goedkeuring neergelegd wordt op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel waar het

verenigingsdossier gehouden wordt en indien dit vereist is door de wet, tevens op de Nationale

Bank van België.

HOOFDSTUK VII. Ontbinding.

Artikel 28. Ontbinding.

§ 1. Behoudens in de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege,

kan alleen de Algemene Vergadering besluiten tot de ontbinding van de vereniging,

overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 12 § 5. van deze statuten en artikel 20 van de

vzw-wet. De Algemene Vergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, of bij gebrek

daarvan de rechtbank, benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en de

vereffeningsvoorwaarden.

§ 2. De Algemene Vergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, of bij gebrek

daarvan de vereffenaar(s), stelt/stellen de bestemming vast van het actief van de vereniging,

dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een

gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België of in Frankrijk.

§ 3. Vanaf het besluit tot ontbinding vermeldt de vereniging zonder winstoogmerk steeds dat zij

"VZW in vereffening" is.

§ 4. Alle besluiten betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en

de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, afsluiting van de vereffening en de bestemming

van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 en 26novies van de vzw-wet en

de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

HOOFDSTUK VIII. Algemene bepalingen.

Artikel 29. Werktalen.

De werktalen van de vereniging zullen Nederlands, Frans en Engels zijn.

Artikel 30. Non-discriminatie.

Binnen de vereniging en binnen de door haar georganiseerde activiteiten en vergaderingen, zal

geen enkele discriminatie toegelaten zijn op vlak van ras, etnische groep, burgerschap, religie,

geslacht, politieke opinie,...

Artikel 31. Wettelijke bepalingen.

Al wat niet bij deze statuten is bepaald, zal overeenkomstig de bepalingen van de vzw-wet

worden geregeld.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

1) Afsluiten eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2012. Het begrijpt ook alle handelingen

die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vereniging hebben

plaatsgehad.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p104/189


2) Datum eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

3) Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie (3) en tot deze functie worden benoemd

1° De heer Didier THIBAUT, voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, die verklaart

zijn opdracht te aanvaarden.

2° De heer Franky DEVOS, voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, die verklaart zijn

opdracht te aanvaarden.

3° Mevrouw Nathalie LE CORRE, voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voorzegd,

die verklaart haar opdracht te aanvaarden. Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de

jaarvergadering van het jaar 2014. De bestuurders worden benoemd vanaf heden met

dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel

uit de oprichtingsakte op de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zullen optreden als

volmachtdragers van de gezamenlijke leden en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging

zullen optreden als orgaan van de vereniging overeenkomstig de bepalingen van de statuten

en de vzw-wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging van het uittreksel,

over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de ondervoorzitter,

de secretaris, de penningmeester en de gedelegeerden voor dagelijks bestuur, op de wijze

zoals voorzien in de hiervoor vastgestelde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging

zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de

statuten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

4) Commissarissen :

De algemene vergadering besluit geen commissaris te benoemen daar de vereniging er niet toe

gehouden is.

5) Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vereniging in oprichting.

Alle verbintenissen alsook alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle werkzaamheden

verricht door de oprichters, in naam en voor rekening van de vereniging in oprichting worden

overgenomen en bekrachtigd door de ondergetekenden. Nochtans zal deze overname slechts

uitwerking hebben op het ogenblik dat de vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt, namelijk

op de dag van neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige notulen op de griffie van de

bevoegde rechtbank. De verbintenissen aangegaan in de periode tussen de oprichting en de

neerlegging van het uittreksel, moeten eens de vereniging haar rechtspersoonlijkheid heeft

verkregen, overgenomen en bekrachtigd worden.

6) Bijzondere volmacht

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van deze akte op de griffie van de

bevoegde Rechtbank van Koophandel, besluiten de comparanten om bijzondere volmacht te

verlenen aan de heer Benoit GEERS, voornoemd, bevoegd om alleen te handelen en met recht

van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding

van de oprichting van de vereniging, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btwadministratie,

enzovoort.

RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur aldus samengesteld zijnde, komt onmiddellijk in vergadering bijeen

om over te gaan tot de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de

penningmeester en een directeur voor dagelijks bestuur. Met eenparigheid van stemmen besluit

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p105/189


de raad, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van deze oprichtingsakte op

de griffie van de bevoegde rechtbank te benoemen tot

1. voorzitter : de heer Didier THIBAUT, voornoemd, vertegenwoordigd als voorzegd, die

verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

2. ondervoorzitter en secretaris : de heer Franky DEVOS, voornoemd, vertegenwoordigd als

voorzegd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

3. penningmeester : mevrouw Nathalie LE CORRE, voornoemd, vertegenwoordigd als

voorzegd, die verklaart haar opdracht te aanvaarden.

4. directeur : de heer Benoit GEERS, voornoemd, alhier aanwezig, die verklaart zijn opdracht te

aanvaarden."

15 AGB Buda. Budget 2012. Jaaractieplan 2012.

Goedkeuren. Dossier: 11-254157

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

We verwijzen naar de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Stad Kortrijk, zoals

goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 14 juli 2008, alsook naar de statuten van het

AGB Buda, zoals goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 14 mei 2007, in het bijzonder

artikel 19 op grond waarvan het budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient voorgelegd

te worden.

De Algemene Vergadering van AGB Buda heeft in zitting van 27 februari 2012 het budget en

jaaractieplan 2012 goedgekeurd.

Het actieplan legt twee belangrijke klemtonen:

- 2012 wordt het jaar waar het sluitstuk van het Budaeiland wordt gerealiseerd: De

Budafabriek. In het actieplan ligt de klemtoon dan ook op hoe de infrastructuur op het eiland

kan geëxploiteerd worden, rekening houdende met een maximale responsabilisatie van de

culturele partners en een maximale valorisatie van de infrastructuur.

- Het AGB heeft een stevige ruggengraat nodig waarlangs keuzes gemaakt kunnen worden. In

2012 zal gewerkt worden aan een doorgedreven kennisverzameling, o.m. door middel van een

analytische boekhouding en een objectivering van het infastructuurbeheer.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p106/189


De begroting sluit in evenwicht van ontvangsten en uitgaven voor een bedrag van € 520.640,32.

Bijlage

Actieplan 2012

advies AGB Buda

Begroting 2012

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het budget 2012 van AGB Buda, welke sluit in evenwicht waarbij de geraamde inkomsten en

uitgaven 520.640,32 € bedragen, goed te keuren.

2. Het jaaractieplan 2012 van AGB Buda goed te keuren.

16 Samenwerkingsovereenkomst scholensites DPSA en Campus Diksmuidekaai.

Goedkeuren. Dossier: 12-267261

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn,

I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A.

Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

CONTEXT

In 2005 werd door de Stad Kortrijk via het SOK en het St-Amandscollege vzw een project

opgezet omtrent de herbestemming van het torengebouw op de campus Diksmuidekaai. Tijdens

dit proces werd vastgesteld dat het aangewezen was het torenproject om te buigen naar een

breder campusverhaal. In 2006 werd een wedstrijd opgestart i.f.v. het selecteren van een

kandidaat-ontwikkelaar. In 2007 werd Koramic-Van Roey als kandidaat-ontwikkelaar door de

jury weerhouden. Het geselecteerde ontwerp ondersteunt het campusmodel en kiest voor de

afbraak van de bestaande internaattoren en het bouwen van een nieuwe woontoren op de

locatie van het 'Oude Priesterkwartier'. Dit project wordt gekoppeld aan het opzetten van een

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p107/189


DBFM-financiering. Op 14/07/08 werd een overeenkomst tussen St-Amand vzw en Koramic van

Roey afgesloten.

In 2009 werd een samenwerking opgestart tussen de Pleinschool en het St-Amandscollege.

Dit resulteerde in de oprichting van scholengroep DPSA. DPSA gaf de opdracht aan labo

A - Universiteit Gent (G. Chatel) om een masterplan op te stellen voor de verschillende

scholencampussen. Gelijklopend werd door de Stad Kortrijk het Wijkontwikkelingsplan Overleie

opgemaakt (GR 4 juli 2011). De in het wijkontwikkelingsplan geformuleerde kernelementen voor

de campus zijn opgenomen in het Masterplan. St-Amandscollege besliste in 2010 om maar 2

vestingsplaatsen in de binnenstad van Kortrijk te behouden en 1 in Harelbeke. Dit betekent dat

bijkomende functies worden uitgebouwd op de campus Diksmuidekaai.

Vertrekkend vanuit bovenstaande beschreven ambities en visiedocumenten werd tussen de

Stad Kortrijk, St-Amand en Koramic-Van Roey beslist om regelmatig een stuurgroepvergadering

samen te roepen. Deze stuurgroep heeft tot doel de RUP-procedure voor de site op te volgen,

ambities een concrete vertaling te geven en praktische afspraken te maken omtrent de fasering

en interactie met de omgeving bij het uitwerken en uitvoeren van het campusmodel.

Ondertussen heeft DPSA binnen de DBFM-financiering een open oproep ontwerpwedstrijd

uitgevoerd. Het ontwerp van Abscis architecten werd weerhouden als beste ontwerp. Het

gekozen ontwerp dient in de komende periode verder in detail uitgewerkt te worden.

De partijen achten hiermee het proces voldoende rijp om een aantal basisafspraken vast te

leggen i.f.v. verder detailontwerp, uitvoering, financiering en beheer. Deze overeenkomst

staat in nauwe relatie met de eerder vernoemde overeenkomst tussen St-Amandscollege en

Koramic-Van Roey.

INHOUD SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

De samenwerkingsovereenkomst legt een aantal basisafspraken vast omtrent:

- Overleg en samenwerking

- Het campusmodel

- Verbindingen

- Verzamel- en verblijfplaatsen

- Groen-recreatieve zone

- Sportaccommodatie

- Parkeren

- Tuinstrook

- Ontwerpproces

- Timing

- Kostenverdeling, overdrachten en beheer en onderhoud

- Subsidiëring.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p108/189


Waar nodig zullen elementen uit deze overeenkomst verfijnd worden door bijkomende

overeenkomsten. Deze worden dan telkens als addendum bij deze basisovereenkomst

gevoegd.

Deze overeenkomst werd besproken met de 3 partijen die dienen te ondertekenen voor St-

Amand (ic. DPSA, SABKO en St-Amandscollege vzw). De respectievelijke raden van bestuur

zullen tussen eind februari en midden maart, personen mandateren om over te gaan tot de

ondertekening van de overeenkomst.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze

samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.

Budget:

Actueel nvt

Bijlage

Samenwerkingsovereekomst Kortrijk -St-

Amand

Type

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en St-Amandscollege, vertegenwoordigd

door DPSA vzw, SABKO vzw en St-Amandscollege vzw, goed te keuren, waarvan de tekst als

volgt luidt:

"Samenwerkingsovereenkomst inzake het project

'Scholensites DPSA en Campus Diksmuidekaai'

Tussen ondergetekenden,

Partij enerzijds, zijnde:

DE STAD KORTRIJK, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen,

voor wie optreden de heren Stefaan DE CLERCK en Geert HILLAERT, respectievelijk

burgemeester en stadssecretaris, handelend in hun gezegde hoedanigheid in toepassing van

artikel 182 Gemeentedecreet,

hierna "Stad Kortrijk" genoemd;

Partij anderzijds, zijnde:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p109/189


SCHOLENGROEP DPSA vzw, met maatschappelijke zetel te 8500

Kortrijk, ......................................., die verklaart rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn door

- ........................................................................, en

- ........................................................................

hierna genoemd "DPSA";

SABKO vzw, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, ............................................., die

verklaart rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn door

- ..................................................................................., en

- ..................................................................................

hierna genoemd "SABKO";

SINT-AMANDSCOLLEGE vzw, met maatschappelijke zetel te 8500

Kortrijk, ........................................................, die verklaart rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn

door

- ................................................................................, en

- ................................................................................

hierna genoemd "St-Amandscollege vzw";

Wordt het volgende uiteengezet:

In 2005 werd door Stad Kortrijk via het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en St-Amandscollege

vzw een project opgezet waarbij de markt bevraagd werd omtrent de herbesteming van het

torengebouw op de campus St-Amandscollege aan de Diksmuidekaai. De bedoeling van

het dossier was het vinden van een kandidaat-ontwikkelaar, die instond voor enerzijds de

herbestemming van de toren en een beperkt deel van de sokkel en anderzijds de verplaatsing

van de kleuterklassen en internaat naar de in het dossier aangeduide mogelijke locaties.

Tijdens dit proces werd vastgesteld dat het aangewezen was het torenproject om te buigen

naar een breder campusverhaal. Hierdoor moet de bestaande campus, met op heden nog

diverse verouderde en leegstaande ruimtes, evolueren tot een aantrekkelijke en vernieuwende

"brede" school.

In 2006 werd op basis van bovenstaand doorlopen proces een wedstrijd opgestart ifv

het selecteren van een kanidaat-ontwikkelaar. De selectie gebeurde door een jury,

bestaande uit vertegenwoordigers van de vzw Sint-Amandscollege, Stad Kortrijk / het

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, een aantal deskundigen en in samenspraak met de Vlaams

Bouwmeester.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p110/189


Op 26 maart 2007 werd Van Roey NV als kandidaatontwikkelaar door de jury weerhouden.

Het geselecteerde ontwerp ondersteunt het campusmodel en kiest voor de afbraak van de

bestaande internaattoren en het bouwen van een nieuwe toren met woonfunctie op de locatie

van het 'Oude Priesterkwartier'. Streefdoel hierbij is ook het project zo veel als mogelijk te

koppelen aan de mogelijkheden binnen de DBFM-financiering schoolgebouwen en eventuele

andere subsidiemogelijkheden, waardoor dit dossier kan uitgroeien tot een voorbeeldproject in

Vlaanderen.

In navolging van deze selectie werd dd. 14/07/08 een overeenkomst tussen het St-

Amandscollege vzw en Koramic-Van Roey opgemaakt waarbij de financiering en de

modaliteiten voor de ontwikkeling van de campussite zijn opgenomen.

Met als doel samen het best mogelijke onderwijs te bieden in de best mogelijke infrastructuur,

startte in 2009 een samenwerking tussen De Pleinschool en het Sint-Amandscollege vanuit

één schoolbestuur. Scholengroep DPSA werd hiertoe opgericht. DPSA gaf de opdracht

aan labo A - Universiteit Gent om een masterplan op te stellen voor de verschillende

scholencampussen. Het Masterplan houdt rekening met de eerder vernoemde overeenkomst

tussen St-Amandscollege, Koramic-Van Roey.

Gelijklopend met bovenvernoemd Masterplan werd door de Stad Kortrijk het

Wijkontwikkelingsplan Overleie opgemaakt. Dit Wijkontwikkelingsplan, goedgekeurd

door de gemeenteraad van 4 juli 2011, geeft de visie weer omtrent de toekomstige

ontwikkelingsmogelijkheden van deze stadswijk. Binnen deze globale visie wordt

per site aangegeven wat de ambities en ontwikkelingsmogelijkheden zijn. De in het

Wijkontwikkelingsplan Overleie geformuleerde kernelementen voor de site St-Amandscampus

zijn opgenomen in het Masterplan.

Op 21 december 2010 keurde partij anderzijds de definitieve versie goed van het

Masterplan. Met als leidraad het Masterplan, werd door partij anderzijds beslist om maar 2

vestigingsplaatsen in de binnenstad Kortrijk te behouden en één in Harelbeke. Eén van deze

binnenstedelijke campussen is de campus Diksmuidekaai, een terrein van 6,2 ha gesitueerd in

de stadswijk Overleie.

Vertrekkend vanuit bovenstaand beschreven ambities en visiedocumenten, werd tussen

de Partijen overeengekomen om op regelmatige basis een stuurgroepvergadering bijeen te

roepen. Waar aangewezen wordt deze stuurgroep uitgebreid met Koramic-Van Roey. Deze

stuurgroep heeft tot doel de RUP-procedure voor deze site op te volgen, ambities een concrete

vertaling te geven en praktische afspraken te maken omtrent de fasering en interactie met de

omgeving bij het uitwerken en uitvoeren van het campusmodel Diksmuidekaai.

Ondertussen heeft DPSA binnen DBFM-financiering een open oproep ontwerpwedstrijd

uitgevoerd. Het ontwerp van Abscis Architecten uit Gent werd door DPSA in december 2011

weerhouden als beste ontwerp. Het gekozen ontwerp dient in de komende periode verder in

detail uitgewerkt te worden.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p111/189


De Partijen achten hiermee het proces voldoende rijp om een aantal basisafspraken

vast te leggen ifv verder detailontwerp, uitvoering, financiering en beheer op de campus

Diksmuidekaai. Deze overeenkomst staat in nauwe relatie met de overeenkomst dd. 14/07/08

tussen het St-Amandscollege vzw en Koramic-Van Roey omtrent de financiering en de

modaliteiten voor de ontwikkeling van de campussite.

Ook voor de scholensites Leiekant en Broelkant zullen de Partijen een gelijkaardige nauwe

samenwerking hanteren.

Wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1 - Overleg en samenwerking

De Partijen komen overeen om voor de verdere uitwerking en realisatie, van de elementen

in onderstaande artikels beschreven, een nauwe samenwerking te hanteren. Op regelmatige

basis zal door partij enerzijds een stuurgroep samengeroepen worden om het verdere traject

(studie en realisatie) op te volgen en de nodige afspraken vast te leggen (o.a. financiering en

beheer). Voor bepaalde agendapunten kan de stuurgroep eenvoudig uitgebreid worden met

een vertegenwoordiging door Koramic-Van Roey.

Voor de sites Leiekant en Broelkant zullen de partijen een gelijkaardige nauwe samenwerking

hanteren. Voor deze sites zullen ten gepasten tijde aparte overeenkomsten opgemaakt

worden.

Voor de site Campus Diksmuidekaai worden in onderstaande artikels de basisafspraken

vastgelegd tussen partij anderzijds of de respectievelijk vertegenwoordigers van de

onderwijsinstelling en partij enerzijds. Waar nodig zullen elementen uit deze overeenkomst

verfijnd worden door bijkomende overeenkomsten. Deze worden dan telkens als addendum bij

deze basisovereenkomst gevoegd.

Artikel 2 - Campusmodel Site Diksmuidekaai

Het grote terrein Campus Diksmuidekaai dat aan verschillende straten paalt, leent zich voor

een campusmodel. Partij anderzijds kiest uitdrukkelijk voor het campusmodel. Verschillende

schoolentiteiten aangevuld met een woonontwikkeling, met elk een eigen gezicht, eigen

toegang, eigen 'grens' staan opgesteld in een open, voor het publiek toegankelijk gebied

dat bestaat uit aaneengesloten, samenhangende (deels) groene gebieden. De Stad Kortrijk

onderschrijft deze visie en zal deze bewaken i.f.v. een gefaseerde uitvoering.

De Partijen kiezen voor een duidelijke indeling met voet- en fietswegen tussen de entiteiten

Hierdoor worden de entiteiten individueel ontsloten en verhoogt tegelijkertijd de betrokkenheid

met de buurt en de stad.

Artikel 3 - Verbindingen Site Diksmuidekaai

Er wordt door partij anderzijds voorzien in de aanleg van 2 verbindende assen die de campus

doorkruisen van noord naar zuid en van oost naar west. Deze verbindingen hebben als

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p112/189


hoofddoelstelling het creëren van een veilige en continue voet- en fietsweg waarbij de N-

Z-as functioneert op stadsniveau en de O-W-as (tussen Proosdijstraat en de bestaande

basketzaal/sporthal) op wijkniveau. Deze verbindingen worden overwegend groen ingekleed

en hebben een voldoende breedte in functie van het realiseren van voldoende openheid en

zichtrelaties. Partij anderzijds verbindt er zich toe om het ontwerp en de materiaalkeuze en de

verlichting maximaal rekening te houden met het publieke statuut van deze verbindingen. Beide

verbindingen hebben een publiek karakter.

De verbindingen of delen ervan kunnen na realisatie onder nog af te spreken voorwaarden

opgenomen worden in het openbaar domein of een semi-publiek karakter krijgen. Volgend op

het detailontwerp van de verbindingen zal een aanvullende overeenkomst opgemaakt worden

tussen de Partijen inzake de verdeelsleutel financiering, overdrachten, beheer en onderhoud.

Artikel 4 - verzamel- en verblijfplaatsen Diksmuidekaai

Direct gekoppeld aan de in art. 3 vernoemde verbindingen, worden door partij anderzijds

verzamel- en verblijfplaatsen aangelegd. Ze vormen in eerste instantie een verzamel- en

toegangszone tot verschillende onderdelen van de campus. Deze verblijfs- en verzamelplaatsen

hebben een publiek karakter.

Partij anderzijds verbindt er zich toe om het ontwerp en de materiaalkeuze en de verlichting

maximaal rekening te houden met het publieke statuut van deze verzamel- en verblijfplaatsen.

De verzamel- en verblijfplaatsen of delen ervan kunnen na realisatie onder nog af te spreken

voorwaarden opgenomen worden in het openbaar domein of een semi-publiek karakter krijgen.

Volgend op het detailontwerp van de verzamel- en verblijfplaatsen zal een aanvullende

overeenkomsten opgemaakt worden tussen De Partijen inzake de verdeelsleutel financiering,

overdrachten, beheer en onderhoud.

Artikel 5 - Groen-recreatieve zone

De Partijen streven er naar om te evolueren naar een gezamenlijke herinrichting van de zone

gesitueerd ten oosten van de N-Z-as en ten zuiden van het St-Maartensziekenhuis als groenrecreatieve

zone. Deze zone wordt kwalitatief ingericht in functie van sport en recreatie. De

zone behoudt hierbij zoveel als mogelijk haar open en groene landschappelijke karakter. Waar

mogelijk wordt dit groene karakter versterkt ifv de omgeving en/of overige ingrepen op de

campus.

Partij enerzijds zal een aanvraag doen binnen het kader van het Europees project 'Profit'

om de campus, en in het bijzonder (een deel van) de groen-recreatieve zone, te selecteren

als proefveld voor het ontwerpen, integreren en uittesten van innovatieve sport- en

bewegingstoestellen. Partij anderzijds verleent hiervoor haar volledige medewerking en

voorziet in een terbeschikkingstelling van de in gezamenlijk overleg te bepalen zones binnen

de campus. Voor deze proefperiode wordt voorzien in een aparte overeenkomst inzake het

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p113/189


eheer, onderhoud en gebruik. Het proefveld kan fungeren als een eerste fase van de volledige

herinrichting van de groen-recreatieve zone.

Volgend op het detailontwerp voor de definitieve aanleg van de groen-recreatieve zone zal een

aanvullende overeenkomsten opgemaakt worden tussen de Partijen inzake de verdeelsleutel

financiering, overdrachten, beheer en onderhoud.

Artikel 6 - sportaccommodatie

De partijen engageren er zich toe om de bestaande en de nieuw te bouwen overdekte en nietoverdekte

sportfaciliteiten naar gebruik te optimaliseren waarbij de faciliteiten gedurende de

schooluren ingezet worden in schoolverband en daarbuiten maximaal kunnen benut worden

ifv aanbieden van sport en recreatie door de stad Kortrijk. Dit betreft zowel de accommodatie

op de site Diksmuidekaai als deze op site Leiekant. Hiertoe zal een aanvullende overeenkomst

opgesteld worden tussen de Partijen inzake gebruiksmomenten, vergoedingen, onderhoud en

beheer.

Artikel 7 - parkeren

Partij anderzijds voorziet binnen de campus Diksmuidekaai in ongeveer 210 parkeerplaatsen

voor wagens. Op vraag van partij enerzijds zal partij anderzijds in het detailontwerp van de

parkingzone t.h.v. de Proosdijstraat en direct palend aan de oost-west-verbinding, onderzoeken

of hierin voorzien kan worden in een parking die op permanente basis geheel of gedeeltelijk een

publiek karakter en gebruik krijgt. Het ontwerp voorziet hierbij in de mogelijkheid tot uitbreiding

op termijn.

De parking gelegen achter de woningen van de Proosdijstraat is afsluitbaar, maar kan

in overleg tussen de Partijen ifv publieke evenementen of grote sportactiviteiten tijdelijk

opengesteld worden.

Partij anderzijds voorziet binnen de campus in voldoende fietsparkeerplaatsen i.f.v.

van de schoolwerking. Daarnaast zal partij anderzijds voorzien in een voldoende aantal

fietsparkeerplaatsen dat buiten de schooluren onder nog af te spreken voorwaarden vrij

bruikbaar is i.f.v. bv. bezoekers van en deelnemers aan sportactiviteiten.

Artikel 8 - Tuinstrook

St-Amandscollege vzw (eigenares) is bereid om aan de eigenaars van de woningen in de

Proosdijstraat met de even nrs. van 18 tem 54, haar gronden te verkopen zodoende hier een

tuinstrook van ongeveer 10m diep te kunnen realiseren. Het totale perceel heeft een indicatieve

oppervlakte van 785m². De nieuwe individuele perceelsgrenzen en de oppervlaktes ervan

dienen door een beëdigd landmeter vastgesteld te worden. St-Amandscollege vzw verbindt er

zich toe om deze grond te koop aan te bieden tegen een waarde van €30/m². Deze prijs wordt

aangehouden tot 5 jaar na ondertekening van deze overeenkomst. Daarna kan een indexatie

toegepast worden. Indien de Stad Kortrijk overgaat tot de aankoop van één of meerdere

percelen dan zal de waarde van het schattingsverslag gehanteerd worden. Overige kosten

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p114/189


verbonden aan de verkoop, worden integraal ten laste gelegd van de koper. St-Amandscollege

vzw gaat over tot verkoop indien alle individuele percelen aangekocht worden. De Stad Kortrijk

zal fungeren als tussenpersoon bij deze verkoop en voorziet tevens in de administratieve

begeleiding.

Artikel 9 - ontwerpproces

In functie van een optimale afstemming tussen diverse ontwerpprocessen (i.c. de gebouwen,

verbindingen, verzamel en verblijfplaatsen, groep-recreatieve zone en sokkelomgeving) zullen

de Partijen een nauwe samenwerking hanteren. Een aanvullende overeenkomst tussen de

Partijen zal opgemaakt worden. Hierbij zal telkens het opdrachtgeverschap, de aansturing en

de financiering bepaald worden. Waar nodig wordt de overeenkomst uitgebreid met Koramic-

Van Roey.

Artikel 10 - timing

De Partijen komen overeen om volgende timing te hanteren. Deze timingstabel dient gezien te

worden als een inspanningsverbintennis. Onderstaande timing fungeert tevens als leidraad van

timing voor het opstellen van aanvullende overeenkomsten.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

DetailontwerpX X X X

en

nieuwbouw

en

verbouwingswerken

schoolgebouwen

OntwerprocesX X X

verbindingen,

verzamelen

verblijfplaatsen

en parkeren

Realisatie

en inrichting

verbindingen

en parkeren

Afbraak

Oud

Priesterkwartier

en

X X X

X X X

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p115/189


nieuwbouw

woontoren

Afbraak

collegetoren

X X

Ontwerp

sportrecratieve

zone en

realisatie

X X X X X

Art. 11 - Kostenverdeling, overdachten en beheer en onderhoud

Volgend op de detailontwerpen ifv uitvoering voor wat betreft de verbindingen, de verzamel- en

verblijfsplaatsen en de groen-recreatieve zone, zullen aanvullende overeenkomsten opgemaakt

worden tussen De Partijen. Hierbij zullen gedetailleerde afspraken vastgelegd worden inzake

de financiering van de netto-kosten, overdrachten, beheer en onderhoud. Dit gebeurt aan de

hand van het systeem van open boekhouding met een billijke verdeling van de baten en lasten

tussen de Partijen.

Partij anderzijds verbindt er zich tevens toe om het onderhoud van de gronden (met de erop en

erin uitgevoerde infrastructuur), bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein volledig

ten hare laste te nemen, zolang de kosteloze overdracht naar het openbaar stadsdomein nog

niet is vastgelegd bij authentieke akte.

Tot op het ogenblik van het verlijden van deze overdrachtsakte- tenzij in een bijkomende

overeenkomst anders overeengekomen- neemt partij anderzijds, met betrekking tot de

infrastructuur en ter volledige ontlasting van de Stad Kortrijk, alle verantwoordelijkheid

voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en

ook deze uit hoofde van de bepalingen van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek op zich

(vrijwaringsbeding). Anderzijds zal de Stad Kortrijk al het nodige doen om de overdrachtsakte

ten spoedigste te verlijden, na het proces-verbaal van definitieve oplevering en na hiervoor een

vraag met opmetingsplan van partij anderzijds ontvangen te hebben.

Eenmaal betreffende gronden (met de erop en erin uitgevoerde infrastructuur) bij authentieke

akte overgedragen zijn aan de Stad Kortrijk, neemt de Stad Kortrijk het onderhoud ten hare

laste.

Artikel 12 - Subsidiëring

De Partijen verbinden zich er toe om in het kader van huidig project een maximale subsidiëring

na te streven.

Opgemaakt in 4 exemplaren te Kortrijk op ......................................

Iedere partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p116/189


Voor partij enerzijds:

Voor partij anderzijds:

Voor DPSA:

Voor SABKO:

Voor St-Amandscollege vzw:"

17 Advies ontwerp van gewestelijk RUP 'Klei van Ieper en Maldegemklei'.

Goedkeuren. Dossier: 12-266108

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

1. Aanleiding opmaak gewestelijk RUP:

Op 28 november 2008 werd het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan (BOD) 'Klei van Ieper

en Maldegemklei' definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het BOD omvat concrete

voorstellen van te behouden en te herbestemmen ontginningsgebieden. Het herbestemmen

omvat zowel het schrappen van niet meer relevante kleigronden als het bestemmen van

nieuwe gebieden. Met deze beslissing werd ook de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening

belast met de opmaak van een gewestelijk RUP die de voorstellen uit het BOD moet vertalen.

Voorliggend ontwerp van gewestelijk RUP geeft uitvoering aan deze beslissing van de Vlaamse

Regering.

In het BOD Klei van Ieper en Maldegemklei worden volgende voorstellen gedaan voor het

grondgebied van Kortrijk:

- Het herbestemmen van het gebied Markesteen te Aalbeke van ontginningsgebied met

nabestemming agrarisch gebied naar agrarisch gebied;

- Het behouden van de bestemming van de gebieden Smokkelpot Noord en Smokkelpot Zuid

als uitbreiding van ontginningsgebied.

Over de overige ontginningsgebieden op het grondgebied van Kortrijk doet het BOD geen

uitspraken.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p117/189


Omdat enkel voor het gebied Markesteen een herbestemming wordt voorgesteld wordt ook

enkel dit gebied opgenomen in het ontwerp van gewestelijk RUP.

Naast het deelplan Markesteen omvat het RUP nog 7 andere deelplannen die buiten het

grondgebied van Kortrijk zijn gelegen.

2. Inhoudelijke bemerkingen RUP

Herbestemming naar agrarisch gebied:

De stad gaat akkoord met de herbestemming van het gebied Markesteen naar agrarisch

gebied, waarbij de bestaande aardgasleiding als overdrukbestemming wordt aangeduid.

De stad gaat tevens akkoord met het niet opnemen van de gebieden Smokkelpot Noord

en Smokkelpot Zuid binnen het gewestelijk RUP en bijgevolg met het behouden van de

bestemming als uitbreiding van ontginningsgebied voor deze gebieden.

Relatie met herbevestigde agrarische gebieden:

Hoewel het plangebied Markesteen deel uitmaakt van de beleidsmatig herbevestigde

agrarische gebieden (omwille van de nabestemming als agrarisch gebied), legt de huidige

bestemming als ontginningsgebied een hypotheek op het agrarisch gebruik. Door de geplande

herbestemming wordt deze hypotheek weggewerkt, wat wordt ondersteund.

Mogelijk zijn in Kortrijk in de toekomst bestemmingswijzigingen vereist waarbij een deel

herbevestigd agrarisch gebied een niet agrarische bestemming zal krijgen. Op dit moment wordt

een dergelijke bestemmingswijziging bemoeilijkt door de strikte toepassing van de omzendbrief

RO/2010/01 over het ruimtelijke beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande

plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn. In deze omzendbrief is

opgenomen dat de herbestemming van een deel agrarisch gebied in principe moet samengaan

met de herbestemming van een niet-agrarische-bestemming naar agrarisch gebied, met de

bedoeling het planologisch evenwicht te behouden, de zogenaamde planologische ruil.

Wanneer in de toekomst door de stad bestemmingswijzigingen zouden worden voorzien waarbij

een deel agrarisch gebied wordt ingenomen, wordt gevraagd om rekening te houden met de

huidige bestemmingswijziging. Op die manier werkt het idee van planologische ruil in beide

richtingen.

Op de plenaire vergadering werd omtrent dit aspect verwezen naar het antwoord van minister

Muyters in de parlementaire Commissie RO van 15 juni 2011. Tevens werd erop gewezen dat

door de goedkeuring van het RUP de herbevestiging voor dit gebied zal komen te vervallen.

Inhoudelijk heeft dit echter geen invloed. Via het RUP wordt een agrarische bestemming

gerealiseerd wat duidelijke garanties biedt voor een agrarisch gebruik en dus zelfs een

meerwaarde heeft voor de landbouw ten opzichte van herbevestigd agrarisch gebied van het

gewestplan. Bovendien is de omzendbrief R0/2010/01 nog steeds van toepassing waardoor -

ondanks het antwoord van de minister in de parlementaire commissie- de bezorgdheid rond

het strikte toepassen van de planologische ruil blijft. Bijgevolg wordt de opmerking rond het

toepassen van de planologische ruil in beide richtingen herhaald.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p118/189


Stedenbouwkundige voorschriften:

Tijdens de plenaire vergadering werd opgemerkt dat in artikel 4.2. werd verwezen naar de

bepalingen voor zonevreemde constructies in artikel 4.1., terwijl in artikel 4.1. hiervoor geen

voorschriften zijn opgenomen (conform de bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke

Ordening). Op de plenaire vergadering werd afgesproken dat deze verwijzing zou worden

geschrapt gezien een verwijzing naar niet opgenomen voorschriften niet kan. Uit het ontwerp-

RUP blijkt dat de voorschriften niet zijn bijgesteld. Om eenduidigheid en werkbaarheid van

de stedenbouwkundige voorschriften te garanderen lijkt een aanpassing van de voorschriften

wenselijk.

Budget:

n.v.t.

Bijlage

grafisch plan Markesteen

stedenbouwkundige voorschriften

toelichtingsnota

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: advies voorontwerp gewestelijk RUP 'Gebieden voor

oppervlaktedelfstoffenwinning: oppervlaktedelfstoffenzone Klei van Ieper en Maldegemklei'

Advies.

CBS in zitting van 22/06/2011

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

volgend advies over te maken aan de Vlaamse Regering over het ontwerp gewestelijk RUP

'Klei van Ieper en Maldegemklei':

- akkoord te gaan met de herbestemming van het gebied Markesteen naar agrarisch gebied.

- volgende bemerking te formuleren met betrekking tot de relatie met de herbevestigde

agrarische gebieden en de daaraan gekoppelde omzendbrief: in functie van mogelijke latere

bestemmingswijzgiingen waarbij een deel herbevestigd agrarisch gebied wordt ingenomen,

wordt voor het toepassen van de planologische ruil in dat geval gevraagd rekening te houden

met de huidige herbestemming naar agrarisch gebied.

- volgende bemerking te formuleren met betrekking tot de stedenbouwkundige voorschriften:

in functie van de eenduidigheid en werkbaarheid van de stedenbouwkundige voorschriften

is het wenselijk de bepalingen rond zonevreemde constructies in de artikels 4.2 en 4.1. te

verduidelijken. Artikel 4.2. verwijst naar niet opgenomen bepalingen in artikel 4.1.

18 Subsidiereglement stadsproject "Iedereen Olympiër".

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p119/189


Goedkeuren. Dossier: 12-266082

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Situering

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op de zitting van 16/10/2011 het

stadsproject "Iedereen Olympiër" goed. Het project loopt tussen 1 januari en 7 juli 2012 en

heeft als doel de kenmerken die de olympische spelen in zich dragen (gezondheid, beweging,

olympische waarden) zo diep mogelijk te laten doorsijpelen binnen de eigen bevolking. De

genomen initiatieven kunnen ook de sociale cohesie in stad en dorpen bevorderen... De

verschillende stadsdirecties plaatsen activiteiten onder deze noemer. Daarnaast stimuleert

de projectgroep derden (verenigingen, scholen en bedrijven) om hun eigen organisaties in

dit kader te plaatsen. In ruil biedt de stad promotionele, logistieke en een stukje financiële

ondersteuning. Voor deze financiële ondersteuning werd een tijdelijk reglement (januarijuli

2012) opgesteld. Dit reglement spiegelt zich aan het bestaande reglement "subsidiëring

bijzondere en vernieuwde projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en

kunstenaars" dat in de zitting van 13 februari 2006 onder agendapunt 3.6 goedgekeurd werd.

TIJDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT "IEDEREEN OLYMPIËR"

Wie kan een project indienen

- een Kortrijkse vereniging,

- een inwonersgroep uit groot-Kortrijk, vriendengroep, buurtcomité,...

- een Kortrijkse school, bedrijf, handelsvereniging,...

Criteria en voorwaarden voor het project

Voorwaarden:

- wordt georganiseerd op Kortrijks grondgebied

- vindt plaats tussen eind januari 2012 en 7 juli 2012

- heeft een duidelijke 'sportgerelateerde tint'

- is een extra activiteit en kadert niet binnen de reguliere werking van de organisatie

- maximum 1 project per organisator komt in aanmerking voor deze subsidie

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p120/189


- de organisatie kan voor hetzelfde project geen subsidie ontvangen via andere stedelijke

kanalen.

Beoordelingscriteria:

- is een heel toegankelijk initiatief dat zich vooral richt naar de Kortrijkse inwoners.

- belicht min. 2 van de 5 onderstaande pijlers :

° draagt de Olympische waarden uit naar de deelnemers (karaktersterkte, wilsvorming,

discipline, verdraagzaamheid, wederzijds respect, fair-play,...)

° informeert/introduceert/promoot/verankert een gezonde en/of actieve levensstijl

° bekijkt de Olympische spelen op een "andere/originele manier"

° is een "groots" evenement

° vindt plaats op openbaar domein

Publicitaire voorwaarden

- het logo/button dat door de stad Kortrijk aangeleverd wordt, wordt door de organisatie duidelijk

opgenomen op alle publiciteit (flyers, folders, affiches,...)

- op het evenement worden banners, vlaggen,... (aangeleverd door de stad Kortrijk), zichtbaar

opgehangen.

Inschrijven

Het inschrijvingsformulier kan men indienen via wwww.iedereenolympier.be.

De kandidatuur is geldig wanneer het formulier volledig ingevuld ingediend werd (hierin dient

een realistisch financieel plan vervat te zitten).

inschrijvingsperiodes

Voor 15 december of voor 15 februari; voor 30 maart. Momenteel zijn 45 initiatieven binnen.

Ondersteuning: promotioneel/logistiek/financieel

Een beoordelingscommissie, samengesteld uit een vertegenwoordiger uit de directie cultuur,

jeugd, welzijn en sport, bepaalt de mate van promotionele, logistieke en financiële steun. De

financiële steun kan variëren tussen 50 euro en 2000 euro. De beoordelingscommissie stelde

hiervoor een objectieve waardenschaal op.

De beoordelingscommissie beslist tegen uiterlijk 15 maart over de aanvaarding van het project

en de concrete projectsubsidie, de promotionele en logistieke steun voor de projecten ingediend

tegen 15 december en 15 februari. Tegen 15 april voor de projecten ingediend tegen 30 maart.

Beschikbare kredieten

De toekenning van de definitieve bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten op de

stadsbegroting.

Bedrag en uitbetaling

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p121/189


De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de maand na het bezorgen van het

evaluatieverslag. Het verslag kan je downloaden via http://www.iedereenolympier.be/. Het

evaluatieverslag bevat o.a. een gedetailleerde opsomming van alle inkomsten en uitgaven,

gestaafd door bewijsstukken. Het wordt binnen de 30 dagen na het evenement bezorgd.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad om dit subsidiereglement vast te stellen.

Budget:

De kredieten voor de initiatieven zijn voorzien op volgende artikels art. 761/332-03(3000euro),

art. 772/332-02(3000euro), art. 879/124-02(5000euro), art. 83050/124-06(max.25000euro)

Advies van

Financiën

Bijlage

Verduidelijking bij subsidieverdeling

Type

Gunstig met Voorwaarden

Type

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

het tijdelijk subsidiereglement van het stadsproject "Iedereen Olympiër" goed te keuren,

waarvan de tekst luidt als volgt:

"TIJDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT STADSPROJECT "IEDEREEN OLYMPIËR"

Wie kan een project indienen

- een Kortrijkse vereniging,

- een inwonersgroep uit groot-Kortrijk, vriendengroep, buurtcomité,...

- een Kortrijkse school, bedrijf, handelsvereniging,...

Criteria en voorwaarden voor het project

Voorwaarden

- wordt georganiseerd op Kortrijks grondgebied.

- vindt plaats tussen eind januari 2012 en 7 juli 2012.

- heeft een duidelijke 'sportgerelateerde tint'.

- is een extra activiteit en kadert niet binnen de reguliere werking van de organisatie.

- maximum 1 project per organisator komt in aanmerking voor deze subsidie.

- de organisatie kan voor hetzelfde project geen subsidie ontvangen via andere stedelijke

kanalen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p122/189


Beoordelingscriteria

- is een heel toegankelijk initiatief dat zich vooral richt naar de Kortrijkse inwoners.

- belicht min. 2 van de 5 onderstaande pijlers :

° draagt de Olympische waarden uit naar de deelnemers (karaktersterkte, wilsvorming,

discipline, verdraagzaamheid, wederzijds respect, fair-play,...)

° informeert/introduceert/promoot/verankert een gezonde en/of actieve levensstijl

° bekijkt de Olympische spelen op een "andere/originele manier"

° is een "groots" evenement

° vindt plaats op openbaar domein

Publicitaire voorwaarden

- het logo/button dat door de stad Kortrijk aangeleverd wordt, wordt door de organisatie duidelijk

opgenomen op alle publiciteit (flyers, folders, affiches,...)

- op het evenement worden banners, vlaggen,... (aangeleverd door de stad Kortrijk), zichtbaar

opgehangen.

Inschrijven

Het inschrijvingsformulier kan men indienen via wwww.iedereenolympier.be

De kandidatuur is geldig wanneer het formulier volledig ingevuld ingediend werd (hierin dient

een realistisch financieel plan vervat te zitten).

inschrijvingsperiodes

Voor 15 december, voor 15 februari, voor 30 maart.

Ondersteuning: promotioneel/logistiek/financieel

Een beoordelingscommissie, samengesteld uit een vertegenwoordiger uit de directie cultuur,

jeugd, welzijn en sport, bepaalt de mate van promotionele, logistieke en financiële steun. De

financiële steun kan variëren tussen 50 euro en 2000 euro. De beoordelingscommissie stelde

hiervoor een objectieve waardenschaal op.

De beoordelingscommissie beslist tegen uiterlijk 15 maart over de aanvaarding van het project

en de concrete projectsubsidie, de promotionele en logistieke steun voor de projecten ingediend

tegen 15 december en 15 februari. Tegen 15 april voor de projecten ingediend tegen 30 maart.

Beschikbare kredieten

De toekenning van de definitieve bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten op de

stadsbegroting.

Bedrag en uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de maand na het bezorgen van het

evaluatieverslag. Het verslag kan je downloaden via www.iedereenolympier.be. Het

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p123/189


evaluatieverslag bevat o.a. een gedetailleerde opsomming van alle inkomsten en uitgaven,

gestaafd door bewijsstukken. Het wordt binnen de 30 dagen na het evenement bezorgd."

19 Omleggen en herkalibreren Disgracht: dienstverleningsovereenkomst met

Aquafin en kosten 2012.

Dossier: 12-266405

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De "Europese kaderrichtlijn water" stelt dat er tegen 2027 een goede oppervlaktekwaliteit

moet zijn. In het kader hiervan moeten er nog heel wat saneringswerken gebeuren aan het

rioolstelsel in Kortrijk.

Momenteel wordt het afvalwater van de verkaveling Moorseelsestraat en van delen van

de Moorseelsestraat en de Guido Gezellelaan nog geloosd in de Disgracht en verder in de

Heulebeek. Een sanering hiervan dringt zich dan ook op.

De nodige werken hiervoor zijn:

- Aanleg van een vuilwaterleiding vanaf de Guido Gezellelaan tot aan de Heulebeek.

- De omlegging en herkalibrering van de Disgracht (om hydraulische redenen) over het zelfde

tracé.

Vanaf het lozingspunt in de Disgracht aan de Guido Gezellelaan gaat het over afvalwater van

meer dan 500IE (inwoners equivalent). Dit wil zeggen dat de aanleg van de vuilwaterleiding

vanaf dit punt ten laste valt van Aquafin. De omlegging en de herkalibrering van de Disgracht

blijven ten laste van de Stad Kortrijk vermits het hier gaat over hemelwater.

Omdat volgens het weerhouden scenario, opgemaakt door Bureau Cnockaert, de aanleg

van de vuilwaterleiding van Aquafin N.V. langsheen hetzelfde tracé van de om te leggen

Disgracht (op het domein van het KTA) en verder ook langs de Disgracht zelf zou verlopen is

het aangewezen om de werken samen uit te voeren met de werken ten laste van de Stad.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p124/189


In functie hiervan werd de dienstverleningsovereenkomst met projectnummer KTR07RP

opgesteld. Hierin worden de modaliteiten vastgelegd rond de afspraken tussen Aquafin N.V. en

de Stad Kortrijk. De stad vertrouwt hierbij het projectmanagement van het stadsaandeel toe aan

Aquafin N.V., waarbij zij de volgende diensten verlenen:

de studie, het toezicht en de leiding van de werken, de veiligheidscoördinatie en het voeren

van onderhandelingen met de verschillende grondeigenaars. Vergoedingen voor eigenaars en

gebruikers én administratiekosten worden apart behandeld.

De uitvoering van deze overeenkomst brengt de volgende kosten met zich mee:

1. De vergoeding voor het volledige projectmanagement van Aquafin N.V. bedraagt 16.81% van

de investeringskosten :

Raming studiekosten/projectmanagement = 50.430 euro + 21% BTW = 61.020,3 euro (incl.

BTW).

2. Raming vergoedingen voor eigenaars en gebruikers én administratiekosten = 15.000 euro

(incl. BTW).

Deze dienstverleningsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

Raming studiekosten + vergoedingen voor eigenaars en gebruikers én administratiekosten:

76.020,30euro (incl. BTW) *** Artikel: 877/733-60 *** BU 2012 *** Project: B.12

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Financiën

Gunstig

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

de dienstverleningsovereenkomst met projectnummer KTR07RP tussen Aquafin N.V. en stad

Kortrijk goed te keuren. De tekst van deze overeenkomst luidt als volgt :

"DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST INZAKE DE UITBOUW VAN

GEMEENTELIJKE AFVALWATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR.

Tussen: de stad Kortrijk, gevestigd Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, en vertegenwoordigd door

de heer Stefaan De Clerck, Burgemeester en de heer Geert Hillaert, Stadssecretaris, handelend

overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van .../.../...

(hierna "de stad" genoemd) ;

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p125/189


en: de N.V. AQUAFIN, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 2630

Aartselaar, Dijkstraat 8 en gekend onder het ondernemingsnummer RPR 440.691.388, hier

vertegenwoordigd door de heer Dirk De Waele, Directeur Infrastructuur en de heer Boudewijn

Van De Steene, Commercieel Directeur

(hierna "Aquafin" genoemd).

wordt uiteengezet:

1. Aangezien Aquafin conform het investeringsprogramma voor 2009 en conform het technisch

plan, volgende werken dient uit te voeren:

Projectnummer Projectnaam

22.260 Collector Disgracht

Aangezien elke verwijzing in deze overeenkomst en het bestek naar het opdrachtgevend

bestuur, de vergunnende overheid of ambtenaren daarvan wat Aquafin betreft moet gelezen

worden als een verwijzing naar de N.V. Aquafin, haar aangestelden en/of haar contractanten.

Aangezien de stad beslist heeft de volgende werken uit te voeren, nl.

Projectnummer Projectnaam

W209105B Hercalibrering Disgracht

- Aanleg RWA-leiding op de terreinen van KTA

Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang

dienen te worden samengevoegd

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst

De stad vertrouwt aan Aquafin het projectmanagement toe van haar aandeel.

Daartoe verleent Aquafin volgende diensten:

- Module 1: opdrachtgevend bestuur voor het gemeentelijk aandeel

- Module 2: het realiseren van de nodige grondverwervingen en/of zakelijke rechten

- Module 3: het verzekeren van het toezicht op de werf.

Par. 1 - Module 1

Aquafin verbindt er zich toe, in naam en voor rekening van de stad volgende diensten te

presteren:

- het organiseren van coördinatievergaderingen met de stad, de ontwerper, de

nutsmaatschappijen en de vergunningverlenende besturen;

- het geven van de opdracht tot het opmaken van de vereiste administratieve dossiers voor het

bekomen van de vergunningen, machtigingen,... ;

- het opvolgen van de aanbestedingsprocedure;

- het leiden van de informatievergaderingen naar de bevolking;

- het actief opvolgen en toepassen van het volledig minder-hinder-programma;

- het coördineren tijdens uitvoering van alle geldende procedures en bestekken en er

nauwlettend op toezien dat deze worden nageleefd;

- het aansturen van de ontwerper tot aan de definitieve oplevering;

- het uitvoeren van alle vereiste proeven en bodemproeven, zowel voorafgaandelijk aan de

werken als op de werf;

- het bekomen van een goedgekeurd technisch verslag;

- het aanstellen van een veiligheidscoördinator.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p126/189


Par. 2 - Module 2

2.1 De stad stelt Aquafin aan om in haar naam onderhandelingen te voeren teneinde de nodige

grondverwervingen en/of zakelijke rechten te vestigen om het project te kunnen realiseren. De

stad doet dit zonder haar beslissingsbevoegdheid te delegeren.

Aquafin voert bovenstaand omschreven onderhandelingen op basis van het

grondinnemingsplan dat door het studiebureau wordt opgemaakt volgens de Aquafin-richtlijnen

en wordt goedgekeurd door de stad en Aquafin.

Aquafin onderhandelt aan de hand van de standaardovereenkomsten, welke ter goedkeuring

aan de stad worden voorgelegd, voor de onderhandelingen opgestart worden.

De vergoedingen aan de grondeigenaars voor het toekennen van de zakelijke rechten worden

vastgelegd nadat de stad deze vergoedingen goedgekeurd heeft.

De uiteindelijk onderhandelde overeenkomsten worden ter ondertekening en goedkeuring aan

de bevoegde organen van de stad voorgelegd.

2.2 Na de uitvoering van de werken voert Aquafin in naam van de stad de nodige

onderhandelingen m.b.t. de verschuldigde schadevergoedingen. De stad doet dit zonder haar

beslissingsbevoegdheid te delegeren.

De stad machtigt Aquafin om de tussen Aquafin en de Boerenbond overeengekomen tarieven

inzake schadevergoedingen te hanteren.

Par. 3 - Module 3

De stad stelt Aquafin aan voor het toezicht op de werf.

De werftoezichter controleert, registreert, rapporteert en houdt toezicht op het correct uitvoeren

van projecten, rekening houdend met de kwaliteits-, kwantiteits- en veiligheidsnormen en

volgens de geldende bestekvoorwaarden en de ontwerpplannen.

Par. 4

De in vorige paragrafen vernoemde diensten hebben geen betrekking op de taken van

Aquafin uitgevoerd in het kader van haar opdracht inzake het gewijzigd subsidiebesluit voor

gemeentelijke rioleringsprojecten d.d. 1 februari 2002.

Artikel 2 - Vergoedingen

Par. 1 - Module 1

De vergoeding voor het volledige projectmanagement wordt vergoed cfr. onderstaande tabel:

investering percentage

€ tot 600.000 16,81 %

€ 700.000 15,97 %

€ 800.000 15,30 %

€ 900.000 14,75 %

€ 1.000.000 14,29 %

€ 1.500.000 12,78 %

€ 2.000.000 11,92 %

In bovenvermelde vergoedingen zijn de kosten voor de begeleiding van de stad bij eventuele

juridische onteigeningsprocedures niet inbegrepen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p127/189


De kosten voor de nodige bodemattesten, voor tuinexpertises in voorkomend geval, de

schattingsverslagen van Ontvanger der Registratie in zoverre deze niet gratis zijn voor de stad,

worden apart verrekend. De afgesloten overeenkomsten zullen verleden worden bij notaris:

De kosten van deze notariële aktes zijn ten laste van de stad.

Par. 2

Heruitvoering van slecht uitgevoerde diensten vanwege Aquafin zal geen aanleiding geven tot

het toekennen van enige bijkomende vergoeding door de stad.

Artikel 3 - Betalingsschema

Volgend betalingsschema is van toepassing:

- tot 20 % bij goedkeuring voorontwerp;

- tot 35 % bij goedkeuring ontwerp;

- tot 60 % bij gunning;

- tot 95 % bij voorlopige oplevering;

- 100 % bij definitieve oplevering.

Par. 3

De stad betaalt de facturen binnen een termijn van 30 dagen na einde maand na ontvangst van

de factuur.

Artikel 4 - Prijsaanpassingen

Op basis van de werkelijk uitgevoerde bedragen zal bij voorlopige oplevering zonder boetes en

minwaarden een saldoberekening gemaakt worden.

Artikel 5 - Begeleiding

Tijdens de duur van deze overeenkomst zal deze opdracht begeleid worden vanuit de stad

door de Technische Dienst en vanuit Aquafin door de Bekkenverantwoordelijke Infrastructuur.

Iedere vertegenwoordiger kan zich laten vervangen door een medewerker of zich laten bijstaan

door de nodige specialisten.

Deze personen kunnen steeds alle relevante documenten inkijken onverminderd het wettelijk

bepaalde inzake inzage.

De stad garandeert bovenstaande mogelijkheid in de door haar afgesloten overeenkomsten met

de ontwerpers, aannemers en alle andere contractanten.

Artikel 6 - Algemene verplichtingen

Par. 1

De stad neemt de nodige beslissingen overeenkomstig het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

met inbegrip van de latere wijzigingen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Par. 2

De stad verbindt er zich toe tijdig de vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de

nodige kredieten voor de betaling.

Par. 3

3.1 De stad verbindt er zich toe om alle overeenkomsten inzake grondverwervingen en/of

zakelijke rechten, die Aquafin heeft afgesloten zoals vermeld onder artikel 1 par. 2.1, na te

komen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p128/189


3.2 De stad zal zelf het nodige doen betreffende het verlijden van de (notariële) akten

die noodzakelijkerwijs dienen te volgen op het afsluiten van de overeenkomst inzake

grondverwervingen en/of zakelijke rechten en betreffende de betaling aan de eigenaars.

3.3 De stad verbindt er zich toe om alle overeenkomsten inzake schadevergoedingen,

die Aquafin heeft afgesloten zoals vermeld onder artikel 1 par. 2.2, na te komen en de

noodzakelijke betalingen uit te voeren.

3.4 Door de stad wordt een regeling getroffen voor de door het studiebureau ter beschikking

gestelde plannen.

Par. 4

Aquafin heeft bij voortijdige beëindiging van deze overeenkomst zoals voorzien in artikel 10

recht op de afgesproken vergoeding voor de reeds geleverde prestaties

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Par. 1

Aquafin draagt de volledige verantwoordelijkheid voor haar personeel en voor de door haar

aangestelde derden.

Par. 2

Aquafin draagt de verantwoordelijkheid en vrijwaart de stad voor de door haar gemaakte fouten

en nalatigheden.

Par. 3

Aquafin is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties, eenzijdige overheidsbeslissingen,

onvoorziene omstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden buiten de controle van

Aquafin.

Par. 4

De stad is aansprakelijk voor de door haar éénzijdig genomen beslissingen en de op haar

initiatief aangebrachte of opgelegde wijzigingen in de loop van de realisatie van het project.

De stad is eveneens aansprakelijk voor alle kosten ten gevolge van vertraging of verzuim in

haar hoofde.

Par. 5

Aquafin kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die de stad

ondervindt t.g.v. de beëindiging van onderhavige overeenkomst, noch m.b.t. de door de stad

met derden aangegane verbintenissen.

Par. 6

Aquafin zal tegenover de stad op generlei wijze aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de

fouten, nalatigheden en/of gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden door het door de stad

aangestelde studiebureau.

Artikel 8 - Geheimhouding van gegevens

Par. 1

Elk van de partijen zal noch gedurende de looptijd van deze overeenkomst noch na afloop

ervan aan enige derde partij om het even welke kennis, documenten, (voor)ontwerpen,

procedures en/of informatie (verder "gegevens" genoemd), verkregen van één van de in deze

overeenkomst participerende partijen, meedelen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p129/189


Dit kan wel wanneer de belanghebbende partij voorafgaandelijk zijn schriftelijke toestemming

heeft gegeven dit te doen. Wanneer de toestemming gegeven wordt, kan die partij eisen dat er

een geheimhoudingsclausule getekend wordt door die derde partij.

Gegevens zijn vertrouwelijk wanneer ze als dusdanig bestempeld worden door de partij die

ze meedeelt of wanneer dit geheim karakter voor de hand liggend is door de natuur van deze

gegevens en/of omwille van de omstandigheden waarin ze meegedeeld worden.

Par. 2

Mochten deze gegevens, buiten iedere daad van de partijen of door hen legitiem ingelichte

partijen om, publiek eigendom worden, vervalt de in voorgaande paragrafen beschreven

geheimhoudingsplicht.

Dit geldt ook voor de gegevens :

- die op een wettelijk manier van een derde partij werden verkregen, zonder inbreuk te plegen

op enige bepaling van deze overeenkomst;

- die ingevolge een bevel van de overheid openbaar moeten worden.

Artikel 9 - Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op de datum van haar ondertekening om te eindigen na betaling

van in artikel 3 bedoelde facturen aan Aquafin, met uitzondering van de bepalingen inzake

geheimhouding.

Artikel 10 - Sancties

Par. 1

Partijen hebben het recht om deze overeenkomst te beëindigen, onverminderd hun recht een

schadevergoeding te vorderen, wanneer een andere partij enige substantiële verplichting op

basis van deze overeenkomst niet nakomt. Daartoe moet die partij met een aangetekende brief

in gebreke gesteld worden.

De ingebreke stellende partij voorziet een termijn van 30 dagen waarbinnen de ingebreke

gestelde partij de kans krijgt alsnog aan de geschonden verplichting te voldoen of zijn/haar

verweermiddelen te laten kennen. Wordt geen gevolg gegeven aan deze ingebrekestelling is

de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Par. 2

Bij laattijdige betaling, vermeld in art. 4 van deze overeenkomst, is de stad een interest

verschuldigd gelijk aan een interest pro rata van het aantal kalenderdagen vertraging, zoals

voorzien door de wetgeving overheidsopdrachten.

Artikel 11 - Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich

ertoe te goeder trouw en met in acht name van de redelijke belangen van de andere partij te

onderhandelen met het oog op een minnelijke schikking.

Het Belgisch recht is op deze overeenkomst van toepassing.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p130/189


In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd."

20 Opdracht veiligheidscoördinator - ontwerp en verwezenlijking voor diverse

infrastructuurwerken op het grondgebied Kortrijk (2012).

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 11-244857

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2011 betreffende de tijdelijke of mobiele

bouwplaatsen, bepaalt dat voor de meeste werken van de burgerlijke bouwkunde de aanstelling

van een coördinator, die instaat voor de veiligheid en de gezondheid op de werf, wordt vereist.

De bouwheer dient volgens het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 in te staan voor de

aanstelling van deze veiligheidscoordinator.

INFRASTRUCTUURWERKEN MET VEILIGHEIDSCOORDINATOR

Voor volgende infrastructuurwerken dient er dus in principe steeds afzonderlijk een

veiligheidscoördinator aangesteld te worden:

- alle belangrijke en grote infrastructuurwerken die gepaard gaan met een studieopdracht aan

een gespecialiseerd ontwerpbureau;

- onderhouds- en infrastructuurwerken die jaarlijks terugkeren;

- kleinschaliger infrastructuurwerken;

- infrastructuurwerken die de directie Mobiliteit en Infrastructuur in eigen ontwerp opmaakt (dus

zonder studiebureau).

GLOBALE OPDRACHT

Aangezien dit een administratieve tijdrovende procedure is, stelt de directie Mobiliteit en

Infrastructuur voor om jaarlijks voor de hierbovenvermelde infrastructuurwerken één globale

opdracht uit te schrijven voor de veiligheidscoördinatie.

ONTWERPBESTEK

Het hierbijgevoegde bestek "MIL Veiligheidscoördinatie 2012" opgemaakt door de directie

Mobiliteit en Infrastructuur beschrijft uitvoerig de opdracht van de veiligheidscoördinator.

In dit lastenboek staan tevens de diverse infrastructuurwerken vermeld waarvoor deze

veiligheidscoördinatie is bedoeld.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p131/189


RAMING

De raming van de hieraan verbonden kosten bedraagt 43.357,50euro (incl. BTW).

Gelet op dit bedrag kan volgens artikel 17§2.1. (a) van de wet op de overheidsopdrachten van

24 december 1993 worden gegund door middel van de onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking vooraf.

Artikel 43 van het Gemeentedecreet is hier van toepassing.

Budget:

B.U. 2012 *** Artikel: 421/731-60 ** Projectnummer: 12 ** Raming: 43.357,50 euro (incl. BTW)

Advies van

Financiën

Bijlage

Ontwerpbestek

Raming

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden van de opdracht "Veiligheidscoördinatie (ontwerp en verwezenlijking) voor

diverse infrastructuurwerken op het grondgebied van Kortrijk", vast te stellen zoals ze zijn

opgenomen in het bijzonder bestek "MIL Veiligheidscoordinatie" opgemaakt door de directie

Mobiliteit en Infrastructuur.

2. Te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf als

wijze van gunnen conform artikel 17§2.1°a van de wet van 24 december 1993 op de

overheidsopdrachten.

21 Leveren en aanbrengen fietspaden en fietssuggestiestroken in plastische

(koud en warm) markering.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-264650

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p132/189


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het belang van wegmarkeringen neemt alsmaar toe door het steeds intensiever en

gecompliceerder worden van het verkeer. Markeringen zijn enerzijds onmisbaar om het verkeer

in goede banen te leiden, en anderzijds noodzakelijk om weggebruikers tegen zichzelf en elkaar

te beschermen.

Het grootste gedeelte van de wegmarkeringen werd vorige jaren nog steeds aangebracht door

het spuiten van wegenverf met de verfspuitmachine van de directie Mobiliteit & Infrastructuur.

Dit was echter een tijdrovende, arbeidsintensieve en complexe uitvoering (mobiele smeltketels,

sjablonen, trekbakken, ...).

Voor specifieke gevallen (stadscentrum, drukkere straten en kruispunten) maakte de directie

Mobiliteit en Infrastructuur echter al meer gebruik van duurzame markeringen.

De directie Mobiliteit en Infrastructuur verkiest dit jaar een openbare aanbesteding uit te

schrijven voor deze laatstgenoemde aangepaste, flexibele en duurzame thermoplastische

wegmarkering meer bepaald voor het leveren en aanbrengen van fietspaden en

fietssuggestiestroken in plastische (koud en warm) markering.

In tegenstelling tot gewone geschilderde wegmarkeringen zijn deze plastische markeringen

duurzaam (levensduur tussen 7 en 10 jaar).

De plastische markeringen zijn in aankoop wel duurder, maar zijn duurzamer waardoor de

kostprijs over meerdere jaren kan verdeeld worden en de jaarlijks terugkerende hinder voor het

verkeer bij het hermarkeren en ook de kosten hiervan kunnen vermeden worden.

Het materiaal is bestand tegen benzine, olie, sneeuw en vorst. De markeringen hebben goede

reflecterende eigenschappen door het nastrooien van glasparels.

De wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 is hier van toepassing.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

Ramingsbedrag: 79.223,54euro (incl. BTW) B.U. 2012 - Artikelnummer: 421/731-60 (onderhoud

fietspaden) - Project: 13

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Financiën

Bijlage

Raming

Ontwerpbestek

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p133/189


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor de opdracht "leveren en aanbrengen van fietspaden en

fietssuggestiestroken in plastische (koud en warm) markering", zoals ze vervat zijn het

bijzonder bestek MIL Duurzame markering fietsers, opgemaakt door de directie Mobiliteit

en Infrastructuur, vast te stellen.

2. Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

22 Leveren en aanbrengen duurzame thermoplastische markeringen.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-262657

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het belang van wegmarkeringen neemt alsmaar toe door het steeds intensiever en

gecompliceerd worden van het verkeer. Markeringen zijn enerzijds onmisbaar om het verkeer in

goede banen te leiden, en anderzijds noodzakelijk om weggebruikers tegen zichzelf en elkaar

te beschermen.

Het grootste gedeelte van de wegmarkeringen werd vorige jaren nog steeds aangebracht door

het spuiten van wegenverf met de verfspuitmachine van de directie Mobiliteit & Infrastructuur.

Dit was echter een tijdrovende, arbeidsintensieve en complexe uitvoering (sjablonen). Voor

specifieke gevallen (stadscentrum, drukkere straten en kruispunten) maakte de directie

Mobiliteit en Infrastructuur echter al meer en meer gebruik van duurzame markeringen.

De directie Mobiliteit en Infrastructuur verkiest dit jaar een openbare aanbesteding uit te

schrijven voor deze laatstgenoemde aangepaste, flexibele en duurzame thermoplastische

wegmarkering, meer bepaald voor het leveren en aanbrengen van zebrapaden in

thermoplastische witte markering.

In tegenstelling tot gewone geschilderde wegmarkeringen (die jaarlijks dienen vernieuwd te

worden) zijn deze thermoplastische markeringen duurzaam (levensduur tussen 7 en 10 jaar).

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p134/189


De thermoplastische markeringen zijn in aankoop wel duurder, maar zijn duurzamer waardoor

de kostprijs over meerdere jaren kan verdeeld worden en de jaarlijks terugkerende hinder voor

het verkeer bij het hermarkeren en ook de kosten hiervan kunnen vermeden worden.

Het materiaal is bestand tegen benzine, olie, sneeuw en vorst. De markeringen hebben goede

reflecterende eigenschappen door het nastrooien met glasparels.

De wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993, in het bijzonder art. 17§2,1(a)

is hier van toepassing. Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de

gemeenteraad toe om de voorwaarden vast te stellen de de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

Ramingsbedrag: € 100 000,00 (incl. BTW) - B.U. 2012, artikelnummer: 421/731-60 onderhoud

fietspaden, project 13.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Financiën

Bijlage

Ontwerpbestek M.I.L. duurzame witte

markeringen

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1.De voorwaarden voor de opdracht 'leveren en aanbrengen van thermoplastische witte

markering', zoals ze vervat zijn in het bijzonder bestek M.I.L. Duurzame witte markeringen,

opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur op maandag 30 januari 2012, vast te

stellen.

2. Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

23 Vernieuwen van trottoirs.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-261110

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p135/189


Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

CLASSIFICATIE

Op basis van een classificatiesysteem binnen de directie Mobiliteit en Infrastructuur, welke is

opgemaakt naar een aantal objectieve criteria, wordt voorgesteld om bepaalde trottoirs her aan

te leggen.

STRATEN

Volgende straten komen in aanmerking voor heraanleg:

KORTRIJK

Blauwpoort te Heule

MARKE

Kalvariestraat (van huisnummer 13 tot 27) te Marke

ROLLEGEM

Tulpenpark

BISSEGEM

Kortrijksevoetweg en P. Bossuytstraat

GEBIEDSWERKING

Na voorafgaandelijk contact met de verantwoordelijken van gebiedswerking omtrent deze

lijst werd advies gevraagd om eventuele andere projecten vanuit gebiedswerking hieraan te

koppelen.

Zoals blijkt uit hun advies worden er vanuit deze hoek geen andere projecten aan deze trottoirs

gelinkt.

Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet zijn hier van toepassing.

De wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten zijn

hier van toepassing.

Budget:

B.U. 2012 *** Raming: 260.000euro (incl. BTW) *** Artikelnummer: 421/731-60 *** Project: 12

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Financiën

Bijlage

Raming

120210 (Brief van W&B ivm

veiligheidscoordinatie)

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p136/189


V&G - beschrijving methode van uitvoering

V&G inschrijvingsformulier

V&G-plan

VGM Charter

Werfreglement V&G

Ontwerpplan Blauwpoort

Ontwerpplan Kortrijksevoetweg en P.

Bossuytstraat

Ontwerpplan Tulpenpark

Ontwerpbestek

Positief advies van gebiedswerking

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor de opdracht "MIL Vernieuwen van trottoirs1 ", zoals ze vervat zijn in het

bestek "MIL Vernieuwen van trottoirs1", opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur

vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen

conform de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

24 Aanpassen van trottoirs t.h.v. oversteekplaatsen voor rolstoelgebruikers en

voor personen met een visuele beperking.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-263245

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stationsomgeving is een belangrijk vervoersknooppunt, ook voor andersvaliden. Via het

openbaar vervoer kunnen zij immers in grote mate hun onafhankelijkheid waarborgen. Eerdere

inspanningen om de stationsomgeving in te richten met blindengeleiding stroken niet meer met

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p137/189


de huidige normen. Zie hiervoor het Vlaams Vademecum Voetgangersvoorzieningen en het

document Toegankelijk Openbaar Domein.

Vorig jaar (d.d. 3 maart 2011) werd door de directie Mobiliteit & Infrastructuur een screening

georganiseerd in samenwerking met de directie Welzijn, de vzw Licht en Liefde en de

Adviesraad voor personen met een handicap. De aanbevelingen die hieruit voort vloeiden zijn

nu vastgelegd in bijgevoegd bestek.

De krachtlijnen zijn:

- Het aanpassen en vervangen van bestaande tegels voor blindengeleiding (onder

andere het vervangen van verende tegels door noppentegels).

- Het aanpassen van de tracés met blindengeleiding.

- Het aanpassen van de overgang voetpad/rijweg ter hoogte van de zebrapaden.

Omwille van de aard van de opdrachten en het beperkte bedrag stellen we voor als wijze van

gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf met de

volgende gunningscriteria:

- De opgegeven eenheidsprijzen.

- Interventietermijn: relatie melding en herstel.

- Omzendbrief BA-98/10 "invoering tewerkstellingsparagraaf bij

overheidsopdrachten" (het aantal tewerkgestelde werkzoekenden).

De kosptrijs van deze werken wordt geraamd op € 63 295,39 (incl. BTW). De nodige kredieten

hiervoor zijn voorzien op artikelnummer 421/731-60 onderhoud fietspaden - B.U. 2012 - project

13.

Conform de artikels 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de

voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen.

De wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993, in het bijzonder art. 17§2,1 (a) is

hier van toepassing.

Budget:

B.U. 2012, Budget: € 63 178,94 (incl. BTW) op artikelnummer 421/731-60 voetpaden herstel

blinden en invalide tegels project 13.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Financiën

Bijlage

Ontwerpbestek MIL trottoirs blindengeleiding

Raming MIL trottoirs blindengeleiding

Plan MIL trottoirs blindengeleiding

Screening 3 maart 2011

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p138/189


Aanvullend verslag trottoirs blindengeleiding

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor de opdracht "M.I.L. aanpassen trottoirs blindengeleiding", zoals ze

vervat zijn in het bestek "M.I.L. aanpassen trottoirs blindengeleiding", opgemaakt door de

directie mobiliteit en infrastructuur op vrijdag 20 januari 2012, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf conform de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

25 Buitengewone herstellingswerken aan asfaltbetonverhardingen.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-261842

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Om de wegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid te

houden worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven.

Afhankelijk van de aard van de straat en van de toestand waarin het wegdek zich bevindt,

omvat dit herstel:

1. het voorzien van een bestrijking;

2. het aanbrengen van reparatiegietasfalt;

3. het voorzien of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen);

4. het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen;

5. het vervangen van de betonplaten.

Het hierbij voorgelegde dossier (bestek M.I.L. Gietasfalt) heeft betrekking op de

herstellingswerken voorzien volgens punt 2, met andere woorden het aanbrengen van

reparatiegietasfalt.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p139/189


Door bevriezing van vocht in de toplaag van asfaltlagen kunnen delen van die toplaag

loskomen. Dit schadebeeld is door de afgelopen strenge winters veelvuldig te zien op het

grondgebied van Kortrijk en deelgemeenten. De loskomende delen van de toplaag zullen we in

deze aanneming (M.I.L. Gietasfalt) opvullen met warme gietasfalt.

Deze herstellingstechniek is waterdicht, beschermend, en zorgt voor een effen oppervlak.

Daarbij komt nog dat de weg onmiddellijk na het afkoelen, wat een halfuur duurt, terug voor

het verkeer kan worden opengesteld wat de overlast tot een minimum herleidt. In de meeste

gevallen zullen we het gietasfalt aanbrengen met een mobiele werf, d.w.z. met behoud van

doorgaand verkeer.

Volgende straten komen in aanmerking voor herstelling (niet-limitatieve stratenlijst):

Kreupelstraat Vanaf café De Groene Wandeling, naar

Zwevegem toe, thv zijkant asfalt

Visserskaai Plaatselijk opvullen verzakte greppels

Losschaert Plaatselijk opvullen verzakte greppels

Minister Vanden Peereboomlaan

Diverse plaatsen

Rijselsestraat Diverse plaatsen

Rollegemseweg Diverse plaatsen

Veldstraat Ter hoogte van kruispunt met de

Stasegemsestraat

Kwabrugstraat Diverse plaatsen

Stasegemsestraat Plaatselijk opvullen verzakte greppel

Diversen

Hierbij leggen wij het bestek nr. M.I.L. Gietasfalt voor, met het oog op de uitvoering van deze

werken. Als wijze van gunnen wordt er voorzien in een openbare aanbesteding conform de wet

van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 74.929,25 (incl. BTW). Op artikel

421/731-60- B.U. 2012 - project 13 zijn de nodige kredieten hiervoor voorzien.

Conform de artikels 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

Raming: € 74.929,25 (incl. BTW) - artikel 421/731-60 - BU 2012 - project 13

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p140/189


Advies van

Financiën

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Raming

Ontwerpbestek

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden voor de opdracht 'Buitengewone herstellingswerken aan

asfaltbetonverhardingen', zoals ze vervat zijn in het bestek M.I.L. Gietasfalt, opgemaakt door de

directie Mobiliteit en Infrastructuur, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

26 Uitvoeren van huisaansluitingen op de stadsriolering.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-260637

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Wij leggen hierbij bestek nr. M.I.L. Huisaansluitingen - uitvoeren van huisaansluitingen op

de stadsriolering ter goedkeuring voor. In dit bestek (belangrijke opmerkingen vooraf) is de

mogelijkheid voorzien om artikel 17 2.2b van de Wet op de Overheidsopdrachten van 24

december 1993 toe te passen. Dit houdt in dat aanneming onder de vorm van een onderhandse

opdracht kan verlengd worden voor maximaal 3 opeenvolgende jaren.

Het budget voor de uitvoering van deze werken bedraagt € 150.000,00. De raming voor het

uitvoeren van 10 huisaansluitingen bedraagt € 17.881,00. De aanbesteding loopt tot uitputting

van de aannemingssom. De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel 877/732-60 - B.U.

2012 - project 13. Als wijze van gunnen wordt er voorzien in een openbare aanbesteding.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p141/189


Conform de artikels 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:

€ 150.000,00 - artikel 877/732-60 - B.U. 2012 - project 13

Advies van

Financiën

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Raming

Ontwerpbestek

Type

Gunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. De voorwaarden van de opdracht "Uitvoeren van huisaansluitingen op de stadsriolering",

zoals ze vervat zijn in het bijzonder bestek M.I.L. Huisaansluitingen, opgemaakt door de directie

Mobiliteit en Infrastructuur, vast te stellen.

2. Te kiezen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

27 Vervangen waterleiding in de Heirweg.

Aktename ontwerp en financieringswijze. Dossier: 12-264657

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De VMW stelde enkele breuken vast in de waterleiding in de Heirweg te Kortrijk.

Het vervangen van de waterleiding is hierdoor noodzakelijk geworden.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p142/189


De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening maakte het voorstel over waarbij over een

lengte van 110m een nieuwe leiding wordt geplaatst.

De kosten voor deze werken worden geraamd op 14 029,90 € en zijn volledig ten laste van de

VMW.

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het nieuw gemeentedecreet.

Budget:

Nihil : de kosten zijn volledig ten laste van de VMW.

Bijlage

Voorstel VMW - vervangen waterleidingsnet in

de Heirweg

Type

Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Akte te nemen van het voorstel met ref. 10/75/514-1990/11-0/12064 van de VMW dat

voorziet in de vervanging van de waterleiding in de Heirweg te Kortrijk waarbij de kosten

geraamd worden op 14 029,90 €.

2. Akte te nemen dat de kosten ten bedrage van 14 029,90€ betaald zullen worden door de

VMW.

28 Wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Izegemsestraat.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-264208

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p143/189


Het college van burgemeester en schepenen verleende, in zitting van 18 mei 2011, vergunning

aan de NV Hectaar uit Roeselare voor het verkavelen van gronden langs de Izegemsestraat

in Heule. De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 19 loten, het uitvoeren van

wegenis- en rioleringswerken en het slopen van de bestaande bebouwing.

Overeenkomstig de voorwaarden van deze vergunning werd er op 1 december 2011 een

overeenkomst afgesloten tussen de verkavelaar en de stad, waarin onder meer de modaliteiten

zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de betaling van de voor de verkaveling vereiste

infrastructuurwerken. Het college van burgemeester en schepenen nam, in zitting van 8

februari 2012, akte van de verkavelingsovereenkomst en stelde vast dat de verkavelaar de

nodige financiële waarborg stelde.

Artikel 2 van de verkavelingsovereenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de

uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de

voorwaarden daaromtrent vast.

De NV Topokor uit Kortrijk diende op 16 februari 2012 een ontwerpdossier in, in verband

met de infrastructuurwerken die bij deze verkaveling horen. Het betreft de aanleg van de

infrastructuurwerken (wegen, riolering en Wadi) die bij dit bouwproject horen.

Dit ontwerp leggen wij ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Volgende infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject :

- op- en afbraak van verharding en hun funderingen;

- de voorbereidende werken tot aanleggen van de aardebaan;

- aanleg gescheiden riolering;

- aanleg van Wadi;

- plaatsen en aansluiten waterontvangers;

- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;

- aanleggen van funderingen;

- aanleggen van lijnvormige elementen;

- aanleggen van verhardingen;

- aanleg van groen;

- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de directie Mobiliteit en

Infrastructuur.

De kostprijs van de werken wordt door de ontwerper geraamd op € 472.212,89 (incl. BTW).

Deze kosten vallen volledig ten laste van de verkavelaar.

Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van

24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p144/189


Artikel 42 van het gemeentedecreet is van toepassing op dit dossier.

Budget:

NIHIL - ten laste van de verkavelaar

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

Bijlage

Bestek en beschrijvende opmeting

Grondplan

Plan bestaande toestand

Plan kunstwerken

Plan lengteprofiel

Raming

Verkavelingsovereenkomst.

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Izegemsestraat:

aanstelling ontwerper

CBS in zitting van 29/02/2012

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

de voorwaarden van de opdracht "Wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling

Izegemsestraat", zoals ze vervat zijn in het bestek 09/2266 Index C van 16 februari 2012, en

waarbij geopteerd wordt voor de openbare aanbesteding, opgemaakt door de NV Topokor in

Kortrijk, in opdracht van de verkavelaar, de NV Hectaar uit Roeselare, goed te keuren.

29 Autonoom Gemeentebedrijf Parko. Begroting 2012.

Goedkeuren. Dossier: 12-265412

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p145/189


Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

We verwijzen hierbij naar de statuten van Parko AGB, zoals goedgekeurd door de

gemeenteraad in zitting van 11 juni 2007, in het bijzonder naar:

Artikel 1 statuten:

De organisatie en de werking van Parko AGB valt onder de toepassing van artikelen 225

tot 244 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet, alle andere toepasselijke wetten,

decreten en besluiten en de latere wijzigingen van al deze regelen.

Artikel 19 statuten:

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een budget op voor het volgende kalenderjaar. Dit jaarlijks

budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Het budget 2012 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur in zitting van 20 december 2011.

De geraamde kosten voor 2012 bedragen € 3.555.350, de geraamde opbrengsten bedragen

€ 4.885.100. De investeringslast bedraagt € 1.011.500 en wordt volledig met eigen middelen

gefinancierd.

De grootste investeringsdossiers voor 2012 zijn de opfrissing van de parking Schouwburg,

nieuwe soft- en hardware (handterminals) voor de controle van het straatparkeren en de

vervanging van een aantal verouderde parkeerautomaten.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Bijlage

Type

Investeringsdetail 2012

Formele bijlage

Raming budget 2012

Formele bijlage

Raad Van Bestuur 20-12-2011: goedkeuren Formele bijlage

budget 2012

Vergaderverslag Raad van Bestuur 20-12-2011 Formele bijlage

Raadslid M. Vandenbussche verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

de begroting 2012 van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko goed te keuren.

30 Vervanging minibus W283 - kinderopvang - na vernieling door brand.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-267610

Aanwezig:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p146/189


Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Tijdens de nacht van woensdag 30 november 2011 werden beide minibusjes van de

kinderopvang de Puzzel in de Condedreef te Kortrijk totaal vernield door brand. Om de

dienstverlening te blijven garanderen worden er twee minibussen gehuurd, maar gezien

de maandelijkse kostprijs (1.000 € per maand per busje) is dit niet langer houdbaar en is

vervanging noodzakelijk.

Het oudste busje W281 (bouwjaar 1999) stond reeds op de lijst van vervanging in 2011 en zal

in de loop van april 2012 geleverd worden.

Dit dossier voorziet in de vervanging van de recente minibus W283.

Het recente busje W283 (bouwjaar 2010), was nog omnium verzekerd. De vervanging van

de W283 zal grotendeels betaald worden met middelen van de verzekering aangevuld met

middelen van de begroting 2012.

In het kader van de opdracht "Vervanging minibus W283 voor kinderopvang" werd een

bijzonder bestek met nr. 2012/510 opgesteld door directie facility.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.661,16 euro (exclusief btw) of

25.000,00 euro (inclusief 21% btw).

Deze uitgave is als volgt voorzien:

- 14.943,50 € afkomstig van de verzekering Ethias - gelden werden reeds gestort op

de stadsrekening

- 10.056,50 € afkomstig van het krediet 84420/743-52 - BU 2012 'aankoop kleine

bestelwagen voor kinderopvang'.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking vooraf en volgende firma's aan te schrijven:

- Garage Devos-Capoen bvba, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne;

- Vanneste Motors nv, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;

- Garage Moderne Kuurne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p147/189


- Garage Bartier, Driekerkenstraat 130 te 8501 Bissegem;

- Autobedrijf G. Woestijn nv, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk;

- Novoto-Vanneste nv, Kortrijksesteenweg 401 te 8530 Harelbeke.

We verwijzen hierbij naar:

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

17, § 2, 1° a (limiet van 67.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 120.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 2.

De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26

september 1996, en latere wijzigingen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Budget:

14.943,50 € afkomstig van de verzekering Ethias - gelden werden reeds gestort op de

stadsrekening + 10.056,50 € afkomstig van het krediet 84420/743-52 - BU 2012 'aankoop kleine

bestelwagen voor kinderopvang'

Advies van

Financiën

IDPB

Bijlage

Document verzekering ETHIAS

Uittreksel stadsrekening

raming

bestek 2012/510

Type

Gunstig met Voorwaarden

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Lemaitre verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p148/189


in verband met de vervanging van de minibus met wagennummer W283 van de directie burger

& welzijn - dienst kinderopvang, na vernieling door brand:

1. De voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bestek met nr. 2012/510.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf, in toepassing van artikel 17 § 2-1° (a) van de wet van 24 december 1993 op de

overheidsopdrachten en daarbij volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure:

- Garage Devos-Capoen bvba, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne;

- Vanneste Motors nv, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;

- Garage Moderne Kuurne, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;

- Garage Bartier, Driekerkenstraat 130 te 8501 Bissegem;

- Autobedrijf G. Woestijn nv, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk;

- Novoto-Vanneste nv, Kortrijksesteenweg 401 te 8530 Harelbeke.

3. Ter vrijwaring van de financiële belangen van de stad onmiddellijk na de gunning over te

gaan tot de aankoop van de mini-bus (betekening gunningsbeslissing) en daartoe de nodige

kredieten te voorzien op artikel 84420/743-52 bij de eerste begrotingswijziging.

31 Tijdelijke politieverordening betreffende de openbare veiligheid bij de

uitoefening van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten.

Goedkeuren. Dossier: 12-265624

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C.

Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Op vraag van de plaatsmeester wordt een tijdelijke politieverordening betreffende de openbare

veiligheid bij de uitoefening van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten voorgelegd.

Dit ontwerp werd besproken met de brandweer. De verordening is tijdelijk daar ze een

evaluatieperiode nodig heeft. Als na de voorziene periode blijkt dat de verordening goed werkt,

kan ze definitief en permanent worden opgenomen in de algemene politieverordening van de

stad Kortrijk na goedkeuring door de gemeenteraad (december 2012).

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p149/189


Dezelfde begrippen en hetzelfde toepassingsgebied als dat van het gemeentelijk reglement

betreffende de organisatie en uitoefening van ambulante -en kermisactiviteiten, zoals

goedgekeurd bij gemeenteraadszitting d.d. 14.07.2008, werden gebruikt daar voorliggende

politieverordening aanvullend dient te werken op het reeds bestaande gemeentelijk reglement.

Het gebruik van dezelfde begrippen en hetzelfde toepassingsgebied bevordert ook de

leesbaarheid van de politieverordening naar de burgers toe. Aangezien er in de hogere

regelgeving (de wet van 25 juni 1993 en haar uitvoeringsbesluiten) geen definitie bestaat voor

kermisgastronomie heeft de VVSG een definitie ter beschikking gesteld om te gebruiken.

Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Raadslid M. Lemaitre verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

de tijdelijke politieverordening betreffende de openbare veiligheid bij de uitoefening van

ambulante -en kermisactiviteiten vanaf 13 maart 2012 t.e.m. 31 december 2012, goed te keuren

waarvan de tekst luidt als volgt :

" Tijdelijke politieverordening betreffende de openbare veiligheid bij de uitbating van

ambulante - en kermisactiviteiten vanaf 13 maart 2012 t.e.m. 31 december 2012

Hoofdstuk 1 : Algemene Bepalingen

Artikel 1

§1.Deze politieverordening is van toepassing op publieke inrichtingen die onder de definitie

van ambulante -en kermisactiviteiten zoals bepaald in de wet van 25 juni 1993 betreffende

de uitoefening en de organisatie van de ambulante en kermisactiviteiten vallen. Deze

politieverordening werkt aanvullend op het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening

en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten, zoals goedgekeurd in de

gemeenteraad van 14.07.2008 en zijn wijzigingen.

§2.Deze politieverordening is van toepassing op volgende plaatsen waar de uitoefening van

ambulante en kermisactiviteiten conform de hogere regelgeving kunnen plaatsvinden :

1°de openbare markten;

2°de private markten door de gemeente toegelaten;

3°het openbaar domein;

4°de private plaatsen die grenzen aan de openbare weg en de commerciële parkeerplaatsen

mits voorafgaande toestemming van de gemeente en de eigenaar van de plaats;

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p150/189


5°de stations-, luchthaven- en metrohallen;

6°de winkelgalerijen;

7°de kermissen, enkel voor de ambulante activiteiten inzake kermisgastronomie;

8°cafés, hotels en restaurants, maar enkel voor de verkoop van bloemen.

Ook tijdens bepaalde manifestaties:

1°op de rommelmarkten, toegelaten door de gemeente;

2°op de culturele en sportieve manifestaties, wanneer de verkochte producten verband houden

met het voorwerp van de manifestatie of het om producten van kleine restauratie gaat.

Art. 2

De hiernavolgende begrippen worden voor de toepassing van deze politieverordening als volgt

gedefinieerd :

1°Ambulante activiteit : Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de

verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten

betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in de Kruispuntbank van

Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

2°Kermisactiviteit : Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop

van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van

vestigingen van kermisgastronomie.

3°Kermisgastronomie : De verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop

van producten (in het bijzonder drank en eten) en bijkomstig diensten (in het bijzonder opdienen

aan tafel) door een handelaar buiten de vestigingen op een kermisactiviteit. Indien deze drank

en eten niet opgediend worden aan tafel, vallen zij onder de definitie van ambulante handel.

4° Publieke inrichting : Alle gebouwen, lokalen of plaatsen die kosteloos of tegen betaling of op

vertoon van een lidkaart voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde

categorieën van personen beperkt. (met uitzondering van de inrichtingen bedoeld in rubriek

32 van de indelingslijst gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991

houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, namelijk

ontspanningsinrichtingen en schietstanden).

5°EDTC : Afkorting van externe dienst voor technische controle, is een door de Staat erkend

keuringsorgaan.

Art. 3

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p151/189


Voor het bekomen van een machtiging van het college van burgemeester en schepenen om

een ambulante of kermisactiviteit uit te oefenen verwijzen we naar het gemeentelijk reglement

betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten,

zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14.07.2008 en zijn wijzigingen.

Art.4

Volgende documenten moeten op verzoek van de marktleider voorafgaandelijk aan het

bekomen van een machtiging voor de inname van een standplaats kunnen worden voorgelegd :

1°Verzekeringspolis Burgerrechterlijke aansprakelijkheid;

2°Verzekeringspolis Brandrisico's (enkel voor kermisactiviteiten en kermisgastronomie) ;

3°Keuringsattest EDTC elektrische laagspanningsinstallatie :

kermisattracties en kermisgastronomie: 13 maanden geldig;

andere dan kermisattracties en kermisgastronomie: 5 jaar geldig;

4°Keuringsattest EDTC elektrische hoogspanningsinstallatie (Neon): 12 maanden geldig;

5°Keuringsattest EDTC gasinstallatie : 1 jaar geldig;

6°Keuringsattest blusapparaat : 1 jaar geldig (gekeurd door een bevoegd persoon).

Art.5

Bij de uitbreiding of een wijziging van de standplaats van één of meerdere ambulante of

kermisactiviteiten zal de burgemeester het advies van de brandweer opvragen vooraleer het

dossier aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgelegd.

Hoofdstuk 2 Minimum brandpreventienormen

Afdeling 1. Toegankelijkheid

Art.6

§1. Alle gebouwen in de onmiddellijke nabijheid van de publieke inrichting moeten steeds

bereikbaar blijven voor de voertuigen van de brandweer via doorgangen van minstens 4 m hoog

en minstens 4m breed. Deze doorgangen mogen niet doodlopend zijn en moeten haalbare

draaistralen hebben voor de brandweervoertuigen.

§2.De toegang tot gasafsluiters, bovengrondse/ondergrondse hydranten en elektrische borden

dient steeds onvoorwaardelijk op een veilige manier bereikbaar te zijn.

§3. Publieke inrichtingen waarin warme gerechten bereid worden, dienen geplaatst te worden

aan het begin of aan het einde van een rij standplaatsen. Indien dit onmogelijk is dienen zij een

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p152/189


standplaats toegewezen te krijgen die evenzeer gemakkelijk bereikbaar is voor de voertuigen

van de hulpdiensten.

Afdeling 2. Inplanting

Art.7

Elke publieke inrichting moet op minstens 6m van gevels van gebouwen verwijderd blijven.

Publieke inrichtingen met een warmtebron voor kook,-bak-of braadactiviteiten dienen met de

open zijde op minstens 8m geplaatst te worden van een andere publieke inrichting of gebouw.

Interne circulatiewegen tussen de publieke inrichtingen zelf moeten minstens 4m breed zijn en

vrij van elke hindernis zoals opstapjes, luifels, enz.

De vrije hoogte dient steeds minstens 4 m te bedragen.

Luifels kunnen enkel toegelaten worden mits ze onmiddellijk inklapbaar zijn.

Tussen de publieke inrichtingen onderling mag er geen opslag gebeuren van brandlast (onder

andere verpakking, voorraad, afval,...)

Tussen de verschillende publieke inrichtingen zal er steeds een ruimte van 50cm gelaten

worden.

Afdeling 3. Uitgangen

Art.8

In een publieke inrichting mogen niet meer personen worden toegelaten dan het aantal

(nood-)uitgangen en hun breedte (1cm/persoon met een minimum van 0,8 m of veelvouden van

0,6m) toelaat :

- 1 uitgang : maximum 50 personen;

- 2 uitgangen : maximum 100 personen;

- 3 uitgangen : maximum 500 personen.

Alle deuren draaien open in de vluchtzin of worden tijdens de uitbating in open stand vastgezet,

zij geven rechtstreeks buiten uit.

Alle (nood-) uitgangen en hun weg (en) ernaar toe dienen zolang er personen aanwezig zijn, vrij

gehouden te worden.

In gesloten publieke inrichtingen (minstens ¾ van de wanden zijn dicht) met een oppervlakte

van 100m² of meer, dienen de (nood-)uitgangen reglementair aangeduid te worden.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p153/189


Afdeling 4. Elektrische installaties

Art.9

§1.De organisator van de ambulante -en /of kermisactiviteiten zorgt voor wettelijke, positief

gekeurde elektrische verdeelborden waarop de deelnemers kunnen aansluiten.

§2.De publieke inrichtingen, die zijn uitgerust met een elektrische installatie, dienen over een

positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn

opgesteld door een Externe Dienst voor Technische Controle. In artikel 4 wordt de periodiciteit

van dit verslag naar gelang de activiteit bepaald.

Afdeling 5. Verlichting

Art.10

Enkel elektrische verlichting is in de publieke inrichting toegelaten.

In gesloten publieke inrichtingen (minstens ¾ van de wanden zijn dicht) met een oppervlakte

van 100m² of meer, dient eveneens veiligheidsverlichting te worden voorzien. Deze

veiligheidsverlichting dient zodanig geplaatst te worden dat de uitgang op een veilige manier

kan worden bereikt.

Afdeling 6. Verwarming/koken

Art.11

De aanwezigheid van voorraden vloeibare brandstof dient beperkt gehouden te worden

tot maximum 50l (licht ontvlambare vloeistoffen), 500l (ontvlambare vloeistoffen) of

3000l(brandbare vloeistoffen).

Gebruik van verwarmings-en kooktoestellen met (licht) ontvlambare of brandbare vloeistof als

brandstof in de inrichting is verboden.

Gebruik van gasstralers of gaskachels met open vlam of stralend oppervlak in de inrichting is

verboden.

Alle verwarmings-en kooktoestellen moeten brandveilig worden opgesteld in een voldoende

verluchte ruimte. Dit betekent dat ze op voldoende afstand van brandbare materialen en op

voldoende afstand van onbrandbare en slecht warmte geleidende ondergrond dienen te worden

geplaatst.

Afdeling 7. Gasinstallatie

Art.12

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p154/189


§1.Gasinstallaties moeten voor de eerste ingebruikname en daarna jaarlijks worden

gecontroleerd door een Externe Dienst voor Technische Controle op dichtheid en conformiteit

met de geldende normen (richtlijn FEBUPRO-handleiding Butaan & Propaan).

§2.Gasflessen moeten opgeslagen worden, buiten de publieke inrichting in een degelijk

verluchte ruimte, in een gasflessenkast voor buitenopstelling van gasflessen. Zo worden de

flessen fysisch en visueel afgeschermd van het publiek, de weersinvloeden of de inwerking

van iedere andere warmtebron, beschermd tegen omvallen en vandalisme, verwijderd van

kelderopeningen, rioolmonden of andere lager gelegen plaatsen, dit evenwel zonder de

doorgangen te belemmeren.

De gasflessen mogen evenwel in een daartoe voorziene afgesloten ruimte worden geplaatst,

voorzien van het wettelijk pictogram, indien er een boven-en onderverluchting is voorzien over 2

% van de oppervlakte van de bodem met een minimum van 100 cm².

Niet-zichtbare voorraden dienen eveneens gesignaleerd te worden met een duidelijk pictogram.

Het manipuleren van de gasflessen (lossen, laden, vervangen, aansluiten leidingen,...)

dient beperkt gehouden te worden tot buiten de publieke openingsuren van de ambulante

of kermisactiviteit en dienen te worden uitgevoerd door de uitbater of een persoon die

tewerkgesteld is door de uitbater.

De lege flessen moeten fysisch gescheiden worden van de volle flessen.

Na het gebruik en vóór alle vervoer, moeten alle gasflessen (ook de lege) luchtdicht gesloten

worden.

De gasflessen en zijn verbruikers moeten op minimum 4m staan beglaasde gevel(s), deur-en

vensteropeningen, (nood-)uitgangen,... van de omliggende gebouwen.

§3.Ontspanner

De ontspanner moet geschikt zijn voor het aangewende gas. Het is verboden een ontspanner te

verwarmen door middel van een vlam. De eerste ontspanner bevindt zich steeds op de gasfles.

(uitzondering: batterij-installaties)

Bij gebruik van meerdere verbruikstoestellen moet er een tweede ontspanning gebeuren, ofwel

een tweede ontspanner voor ieder verbruikstoestel, ofwel een algemene ontspanner vooraf

gegaan door een afsluitkraan.

§4.Gasleidingen

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p155/189


1°Algemeen voor ontspannen gas

Vaste leidingen in staal of koper

Volgende verbindingen zijn toegelaten :

a) gelaste verbindingen voor stalen leidingen;

b) geschroefde verbindingen voor stalen leidingen met dichtingsmateriaal;

c) driedelige koppeling met conische sluiting;

d) hardsolderen (smeltpunt > 450 °C) voor koperen leidingen;

e) knelfittingen voor koper tot Ø 28 mm;

f) persfittingen voor koper tot Ø 28 mm (Ø 28 mm, dikte buis 1,5 mm ).

De verbindingen moeten aangepast zijn aan de leidingen.

- Metalen slangen RHT ( bestand tegen 670 °C ) en maximum lengte 2 m.

Afwijkingen voor bv. beurzen, kramen, gebruik van gasrecipiënten in open lucht -

Langere metalen slangen type RHT (bestand tegen 670 °C) toegelaten mits aflevering van

een conformiteits-attest van de fabrikant.

- De leidingen moeten zoveel mogelijk zichtbaar geplaatst worden.

- Enkel hardsoldeer- en lasverbindingen mogen ingewerkt worden.

- De leidingen en toebehoren moeten gemaakt zijn volgens een code van de goede praktijk.

2° Algemeen voor niet-ontspannen gas (vb. gasflessenbatterij) :

- Naadloze stalen buizen, koperen buizen of flexibels speciaal voor niet ontspannen gas

( = hoge druk - fabrieksklaar )

- Knelfittingen en persfittingen zijn niet toegelaten voor niet-ontspannen gas.

§5. Aansluiten van de toestellen (ontspannen gas)

- de toestellen mogen niet in serie verbonden worden.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p156/189


- metalen slangen RHT.

- elastomeren slangen, lengte maximum 2 m, type ontspannen gas.

- deze elastomeren slangen zijn om de 5 jaar te vervangen of zodra zich scheurtjes,

barstjes of enige abnormale vervorming van de slangen zich voordoet.

- spanbanden van het geschikte type zijn toegelaten voor de verbindingen.

- de leiding moet uit één ononderbroken stuk bestaan.

§6. Afsluiters

Voor ieder verbruikstoestel moet er een stopkraan staan, die gemakkelijk bereikbaar is.

Bij een batterij-installatie moet een afsluiter of omschakelaar voor de eerste ontspanner

geplaatst worden. Hierdoor worden de leidingen niet geledigd bij het vervangen van een lege

fles door een volle fles.

Afdeling 8.Brandbestrijding

Art.13

Per publieke inrichting moet minstens een jaarlijks positief gekeurd draagbaar blustoestel,

aangepast aan het risico, aanwezig zijn naar rata van 1 bluseenheid (bv. 6 kg ABC-poeder)

per 100 m² vloeroppervlak. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare

plaats opgehangen worden, voorzien van het wettelijk pictogram conform het K.B. betreffende

veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk d.d 17 juni 1997.

De publieke inrichtingen waarin gefrituurd wordt, dienen bijkomend te beschikken over

een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats

opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

Afdeling 9. Melding

Art.14

Elk begin van brand of elk ander onheil moet onmiddellijk telefonisch kunnen worden gemeld

aan de hulpdiensten (100 of 112).

Afdeling 10.Evacuatiealarm

Art.15

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p157/189


In gesloten publieke inrichtingen (minstens ¾ van de wanden zijn toe) met 1 of meer

verdiepingen en met een gezamenlijke oppervlakte van 100 m² of meer, dient met een

alarmsignaal de evacuatie van de inrichting bevolen te kunnen worden. Ongeacht het gekozen

systeem dient gezorgd te worden voor werking bij stroomuitval en/of een onderbreking van

andere geluidsinstallaties.

Hoofdstuk 3 : Slot-en strafbepalingen

Art.16

Deze tijdelijke politieverordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het

Gemeentedecreet. Ze treedt in werking op 13.03.2012 en eindigt op 31.12.2012.

Art.17

De burgemeester of de door hem gemachtigde officier van politie kan bij één of meerdere

overtredingen de publieke inrichting sluiten.

Indien de publieke inrichting een gevaar voor de openbare veiligheid inhoudt kan deze

inrichting ambtshalve worden verwijderd, op kosten en risico van de eigenaar.

Art.18

Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen

of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening

gestraft worden met :

1°een administratieve geldboete van maximum 250 euro;

2°een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning;

3°een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning;

4°een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Art.19

Een afschrift van onderhavige politieverordening wordt toegestuurd aan de bestendige

deputatie van de provincieraad, de procureur des konings, de griffie van de rechtbank van

eerste aanleg te Kortrijk, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, de korpschef van de Pz

Vlas en de sanctionerende ambtenaar van de stad Kortrijk."

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p158/189


32 Aanpassing woonstvergoeding voor de nieuwe pastoor van de Sint

Maartenskerk Kortrijk.

Goedkeuren. Dossier: 12-265725

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete,

P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Het gemeentedecreet Titel IV, hoofdstuk III, art. 151 § 2 3°, bepaalt dat het exploitatiebudget

van de gemeente o.a. de vergoeding voor huisvesting van de bedienaren van de erediensten

omvat, als geen woning wordt verschaft overeenkomstig de geldende bepalingen.

In zitting van 26 en 27 november 1998, agendapunt 15 werd bepaald dat de vergoeding voor

de huisvesting van erkende erediensten vastgesteld wordt op max. 495,79 euro per maand,

gekoppeld aan het indexcijfer van december 1998.

De woning die ter beschikking gesteld wordt, moet aan de gangbare comfortvereisten voldoen.

In geval van woonstvergoeding moet deze voldoende hoog zijn om een dergelijke woning te

kunnen huren. Daarom wordt de woonstvergoeding dan gelijk gesteld met de verschuldigde

(geïndexeerde) huurprijs en huurlasten.

Met een mail van 6 juli 2011 werd het huurcontract overgemaakt waarin de nieuwe aangestelde

pastoor sinds 12 april 2010 de woonst betrekt in Pieter de Cockelaerestraat 10 te Kortrijk.

Aangezien de heer Marc Dhondt sinds 6 juni 2011 is aangesteld als nieuwe pastoor in Sint

Maartenskerk telt de wettelijke vergoeding van het stadsbestuur vanaf deze datum.

De kerkfabriek O.L.Vrouw is eigenaar van de betreffende woning. Het betreft hier dus een wat

speciale situatie gezien er reeds een huurovereenkomst bestaat met de kerkfabriek O.L.Vrouw

van vóór de benoeming tot pastoor.

De nieuwe pastoor vraagt om deze huurovereenkomst te respecteren en te beschouwen als

een huur van een woning van een derde, aangezien de woning geen pastorij is.

In die situatie dient de stad de werkelijke kostprijs aan de pastoor maandelijks terug te betalen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p159/189


Het contract voor de aanstelling van de nieuwe pastoor bedroeg 250 euro zolang de

lesopdracht beperkt bleef en hij, zonder benoemd te zijn, ook taken uitvoerde voor de federatie;

zo niet werd het bedrag opgetrokken tot 500 euro. Gezien betrokkene op 6 juni 2011 officieel

benoemd werd tot pastoor, werd gebruik gemaakt van de clausule en werd het contract

aangepast naar het vastgesteld bedrag van 500 euro.

Er zou dan ook gevraagd worden voor 2011 met terugwerkende kracht te werken van juni 2011

t.e.m. december 2011 (7 x 250 euro = 1.750 euro) en voor 2012 met terugwerkende kracht van

januari 2012 en februari 2012 ( 2 x 250 euro = 500 euro).

Vanaf maart 2012 gaat het vastgelegde bedrag van 500 euro per maand in werking.

Budget:

art 790/121-02/2012 GU woningvergoeding bedienaars erediensten uitgave ( 7 mnd x 250 euro

aanpassen terugwerkende kracht van 2011) - (2 mnd - januari en februari 2012 x 250 euro

terugwerkende kracht 2012) - vanaf maart 2012 maandelijks 500 euro per maand)

Advies van

Financiën

Bijlage

email aanvragen wijziging van contract

nieuw huurcontract

oud contract

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Precedente beslissing: Woonstvergoeding voor de nieuwe pastoor van de Sint Maartenskerk

Kortrijk.

Goedkeuren.

GR in zitting van 12/09/2011

Raadslid M. Lemiatre verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

34 ja stemmen: S. De Clerck, L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens,

R. Deseyn, A.P. Mommerency, M. De Candt, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, K. Byttebier, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, E. Brugman, M. Lemaitre, P. De

Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, P. Avijn, E. Flo

5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p160/189


aan de nieuwe pastoor van Sint Maarten, de heer Marc Dhondt, een woonstvergoeding toe te

kennen ten bedrage van het aangepaste bedrag van 500 euro per maand, geïndexeerd, met

terugwerkende kracht vanaf de aanstelling van 6 juni 2011.

33 Raamcontract voor de aanstelling van een akoestisch adviesbureau.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-266705

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete,

P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

In functie van een aantal lopende of geplande projecten is het aangewezen een akoestisch

adviesbureau in te schakelen die de directie facility met hun specialisatie kan bijstaan bij een

aantal geluidstechnische problemen.

Deze opdracht voor dienstverlening wordt opgenomen binnen een raamcontract. In dit

dienstverleningscontract worden eenheidsprijzen voor uurlonen vastgelegd voor een periode

van maximaal 2 jaar. Het akoestisch advies en/of studie wordt geleverd in functie van

noodwendigheid en op eenvoudige afroep door de bouwheer. Noodwendigheid betekent hier

naargelang er zich voor het desbetreffende project akoestische vraagstukken voordoen. Deze

akoestische vraagstukken kunnen betrekking hebben op zowel ruimte akoestiek als akoestische

problemen met betrekking tot geluidsoverdracht binnen-buiten cfr. de VLAREM II-wetgeving.

De afroep door de bouwheer kan worden gespreid over een termijn van maximaal 2 jaar tot aan

het saldo van prestaties is voldaan.

Het type interventie is door de bouwheer te bepalen aan de hand van een portfolio van

serviceonderdelen waarvoor per onderdeel een vast uurloon wordt gevraagd. In de portfolio zijn

er 2 hoofdonderdelen nl. akoestisch advies en akoestische studie.

Met akoestisch advies wordt bedoeld om in een plaatselijk overleg met de bouwheer een

logische redenering op te bouwen betreffende een geluidstechnisch probleem. De redenering

heeft als doel te leiden tot een eenvoudige akoestische oplossing of maatregel die reeds een

grote garantie biedt op het beoogde resultaat.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p161/189


Akoestische studie is noodzakelijk bij een meer complex akoestisch probleem. In dit geval

zijn wellicht bijkomende metingen noodzakelijk die naderhand geanalyseerd en samengevat

worden in een rapporteringsverslag. De studie kan betrekking hebben tot verhoging van het

akoestisch comfort binnen voor de beoogde toepassing. Voorbeeld hiervan is het meten van

de nagalmtijd met de berekening van de nodige absorptieoppervlakte tot het bekomen van het

gewenste akoestische resultaat (bv. vergaderzaal, kleine aula, ...). De studie kan evenzeer

betrekking hebben op mogelijke geluidshinder in de omgeving (cfr. VLAREM II) ten gevolge

van functies waar grotere geluidsniveaus worden gehanteerd (bv. versterkte muziek bij fuiven,

een optreden, ...). In dit geval kan de akoestische studie leiden tot een advies over het toe

te passen concept, de constructieopvatting, de toe te passen materialen, ... Wanneer er via

het rapporteringsverslag concrete en berekende voorstellen geformuleerd worden, zijn deze

bruikbaar voor de opmaak van een technisch bestek die de basis vormt voor een mogelijke

overheidsopdracht voor aanneming van werken. Wanneer de akoestische studie leidt tot

een uitvoering van de akoestische maatregel wordt er al of niet een werfopvolging gevraagd

waarbij er controle gebeurt op de goede uitvoering zodat er kan worden bijgestuurd mocht dit

noodzakelijk blijken.

Concrete projecten waar de directie facility meteen een akoestisch adviesbureau wenst in te

schakelen zijn onder andere :

- Loods op Kortrijk Weide : akoestische studie met betrekking tot de mogelijke

integratie van een fuifzaal, dit in relatie tot de VLAREM II-wetgeving die onder meer

de restricties oplegt voor geluidsoverlast in de buurt.

- Track muziekcentrum : akoestisch advies en/of studie met betrekking tot

geluidsoverlast bij de overbuur.

- Albrecht & Isabella-zaal in het erfgoedhuis : akoestisch advies en/of studie met

betrekking tot een verbetering van de zaalakoestiek als spreekruimte.

- Nieuw stadhuis : akoestisch advies en/of studie voor een verbetering van de

akoestische eigenschappen van de beglaasde vergaderzaaltjes.

Voor de uitvoering van deze opdracht, met afroep, is een maximaal bedrag van 5.500,00 euro

(exclusief btw), 6.655,00 euro (btw 21 % inclusief) voorzien. De opdracht vangt aan bij de

betekening en eindigt binnen een periode van twee jaar.

De directie facility stelt voor om volgende kandidaten uit te nodigen om een offerte in te dienen:

Sonorcontrol Diksmuidsesteenweg 17, 8830 Hooglede

Daidalos Peutz Vital Decosterstraat 67A bus 1, 3000 Leuven

dBA-plan Poststraat 1 bus 03, 3590 Diepenbeek

Avitech Acoustics bvba St. Jansstraat 15, 8000 Brugge

Bureau De Fonseca bvba Boechtstraat 27, 1860 Meise

We verwijzen hierbij naar:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p162/189


- De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,

meer bepaald artikel 17, § 2, 1° a, op basis waarvan een beroep kan gedaan worden op de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

- Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen.

- Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 3, §3.

Op grond van artikel 42-43 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen.

Budget:

B.U. 2012, artikel 137/723-60. De raming bedraagt 5.500,00 euro (exclusief btw) zijnde

6.655,00 euro (inclusief btw 21%).

Advies van

Financiën

Financiën

Bijlage

raming

bestek

Type

Ongunstig

Gunstig

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Lemiatre verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

in verband met het raamcontract voor de aanstelling van een akoestisch adviesbureau :

1) De voorwaarden vast te stellen.

2) Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande

bekendmaking volgens artikel 17 §2, 1°(a) volgens de wet van 24 december 1993 op de

overheidsopdrachten en daarbij volgende kandidaten uit te nodigen om een offerte in te dienen:

Sonorcontrol Diksmuidsesteenweg 17, 8830 Hooglede

Daidalos Peuts Vital Decosterstraat 67A bus 1, 3000 Leuven

dBA-plan Poststraat 1 bus 03, 3590 Diepenbeek

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p163/189


Avitech Acoustics bvba St.Jansstraat 15, 8000 Brugge

Bureau De Fonseca bvba Boechtstraat 27, 1860 Meise

34 Opstarten van een nieuw IT-aankoopcontract 2013-2017 : goedkeuren

aankondigingsbericht en wijze van gunnen.

Dossier: 12-267295

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier,B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete,

P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P.

Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Situering

Het bestaande ICT-raamcontract loopt af in het najaar. 16 besturen (incl.Kortrijk) namen eraan

deel. Het contract was geraamd op 11 miljoen euro op 5 jaar maar uit rapportage blijkt dat het

eerder 15 miljoen euro zal bedragen. Het omvatte 11 loten.

Troeven van het contract zijn:

- administratieve eenvoud;

- bestelling op afroep;

- geen minima en maxima;

- niet-exclusiviteit.

De projectbegeleiding verliep via een stuurgroep. Alle leden van de stuurgroep geven aan dat

het contract een positieve ervaring is geweest en vertonen heel wat interesse in een nieuw

contract.

We hebben ongeveer 1 jaar nodig om de procedure rond te krijgen, terwijl het huidige contract

eind dit jaar afloopt. Daarom wensen we nu reeds de eerste fase van de procedure voor een

nieuw IT-aankoopcontract 2013-2017 op te starten, namelijk de periode van kandidaatstelling

van geïnteresseerde bedrijven.

In een tweede fase zullen we het volledige bestek met 27 loten en alle deelnemers voorleggen.

Het contract wordt geraamd op 20 à 25 miljoen euro (incl. btw) over 5 jaar.

Aankoopcentrale van producten en diensten

Het IT-aankoopcontract bestrijkt 22 IT-domeinen (= 27 loten). Het laat toe om zonder

gunningsprocedure bestellingen te plaatsen zoals de aankoop van enkele i-Pads, de installatie

van een beamer in een lokaal, een klein cameraproject, het verbinden van 2 gebouwen met

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p164/189


glasvezel, het herbekabelen van een telefoon/IT-kast, het uitvoeren van een dag IT-audit,

plaatsen van infoschermen, aankoop van een backup/opslagsysteem... Het contract brengt

(behalve betere prijzen) een belangrijke administratieve vereenvoudiging met zich mee. De

uitgespaarde meerkost van een kleine tot middelgrote onderhandelings-procedure bedraagt

gemiddeld 1400 euro. Tijdswinst is minstens twee maanden. Het is mogelijk verschillende

fabrikanten/merken te vergelijken en te laten concurreren. Het is een contract op afroep. Het is

ook steeds mogelijk om voor gelijk welke loten buiten het contract te werken.

Principes

Het aankoopcontract is één globale overheidsopdracht voor vijf jaar verdeeld over verschillende

loten met volgende basisprincipes:

- Bestelling op afroep;

- De leveranciers moeten voor de veel gevraagde producten minstens 3 courante merken

aanbieden ;

- Auditeerbare vaste marges voor producten;

- Vaste uurlonen voor uitvoering van diverse werken (technische ondersteuning voor

wachtdienst, voor verhuisprojecten, voor ophangen van beamers, voor cameraprojecten etc.);

- Niet- exclusiviteit;

- Geen gegarandeerde afname-minima.

Stuurgroep

Het project wordt geleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemers.

- Elk bestuur kan volgens zijn mogelijkheden aan de stuurgroep deelnemen.

- De deelname aan de stuurgroep bevordert samenwerking tussen besturen en uitwisseling van

know-how.

Geïnteresseerde deelnemers

Naast de huidige deelnemers aan het ICT-raamcontract is er ook heel wat interesse in de streek

om aan dit contract deel te nemen. Op vandaag gaat het om een vermoedelijk aantal van een

25-tal deelnemers. We hebben reeds een aantal geïnteresseerde partijen (gemeentes, steden,

ocmw's, politiezones, ...) in de brede regio hierover per mail een toelichtende nota bezorgd.

Op 9 maart 2012 volgt een infosessie om nieuwe geïnteresseerde deelnemers de nodige info

te verschaffen. Op basis van die info kunnen de nieuwe deelnemers er ook voor zorgen dat

zij tijdig een officiële bevestiging van het resp. orgaan (college, raad, raad van bestuur,...)

verkrijgen zodat we ze officieel kunnen opnemen in het bestek.

Het nieuwe contract bevat 27 loten die 22 IT-domeinen bestrijken. Dit vereist de organisatie van

een 120-tal intensieve onderhandelingsvergaderingen en heel wat communicatie. Bedoeling

is om voor het eerst de deelnemers een bijdrage te laten betalen in de organisatie- en

werkingskosten van dit contract.

Kortrijk wenst als aanbestedende overheid op te treden als trekker van dit project.

Daarnaast wensen we in samenwerking met de intercommunale Leiedal op zoek te gaan naar

een win-win situatie voor het organiseren van dit contract. Hierover wordt momenteel intensief

onderhandeld met de intercommunale Leiedal. We stellen dan ook voor om hierover een

afzonderlijke nota op te maken.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p165/189


Aan alle deelnemers zal ook gevraagd worden om een samenwerkingsovereenkomst te

ondertekenen.

Procedure

We stellen voor om te werken in twee stappen :

De opstart van de procedure met de periode van kandidaatstellingen. We vragen daarbij

de wijze van gunnen goed te keuren, alsook het aankondigingsbericht ICT-8216 (met

selectiecriteria) voor dit contract. In het aankondigingsbericht zijn de selectiecriteria opgenomen

waarbij nagegaan wordt of potentiële kandidaten financieel, economisch en technisch bekwaam

zijn om een opdracht van een dergelijke grootte uit te voeren.

Dit biedt ons de mogelijkheid om deze opdracht reeds aan te kondigen via publicatie zodat we

de juiste kandidaten kunnen vinden voor de 27 loten.

Daarnaast stellen we dus voor om voor dit contract als wijze van gunnen te kiezen

voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf overeenkomstig art. 17,

paragraaf 3, 2° en 4° - van de wet op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, levering en diensten d.d. 24-12-93 met toepassing van

Europese bekendmakingsvoorschriften. De Stad Kortrijk treedt aldus op als aanbestedende

overheid, waarbij de andere deelnemende besturen zullen kunnen genieten van de bedongen

voorwaarden. Het contract wordt geraamd op 20 à 25 miljoen euro over 5 jaar (incl.btw).

Volgens artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de voorwaarden

vast en bepaalt ze de wijze van gunnen.

In een tweede stap (gemeenteraadszitting van de maand mei) zullen we het bestek van dit

contract ter goedkeuring voorleggen: dit biedt ons de mogelijkheid om voldoende tijd te nemen

om het bestek voor alle 27 loten volledig uit te schrijven en de gunningsprocedure verder af

te werken. Dan zullen we ook de samenwerkingsovereenkomst met de andere deelnemende

besturen ter goedkeuring voorleggen.

Loten

Volgende loten worden gedefinieerd :

Lot 1 Levering en installatie van basishard-en software en gespecialiseerde ondersteuning

Lot 2abcde: Assistentie junior-techniekers in geografische zones (+ levering klein materiaal,...)

Lot 3 : Knowhow-assistentie door netwerk- en veiligheidsspecialist(-en)

Lot 4abcde:Knowhow-assistentie door specialisten voor definitie/analyse en/of uitwerking/

programmatie van toepassingen

Lot 5 :Installatie van databekabeling binnen en buiten (projecten met of zonder sleufwerken)

Lot 6ab : ICT-vorming

Lot 7abc : Levering en installatie van schermen en gerelateerde diensten

Lot 8: Levering en installatie van beamers/projectoren en multimediamateriaal voor

vergaderzalen en gerelateerde diensten

Lot 9: Levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten

Lot 10: Levering/installatie van draadloze (radio-) dataverbindingen en gerelateerde diensten

Lot 11: Levering en installatie van camerabewakingssystemen en gerelateerde diensten

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p166/189


Lot 12 : Levering van telefoons, GSM's, smartphones

Lot 13 : Levering van fototoestellen en videocamera's

Lot 14 : levering van toners

Lot 15 : kopiemachines

Lot 16 : hosting.

Budget:

Het contract wordt geraamd op 20 à 25 miljoen euro (incl. btw) over 5 jaar. Het gedeelte dat

de Stad Kortrijk in dit contract zal gunnen wordt geraamd op 4,5 miljoen euro over 5 jaar op

artikels BU 104/742-53, GU 104/123-13 en GU 131/123-17 en volgens de deelbeslissingen en

deelbestellingen van het CBS, die dit contract zal opvolgen in overeenkomst met de jaarlijkse

begrotingen.

Bijlage

ToelichtendeNotaRaamcontract

Aankondigingsbericht

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Lemiatre verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. Het aankondigingsbericht i.v.m. het IT-aankoopcontract 2013-2017 met referentie ICT-8216

goed te keuren.

2. Als wijze van gunnen voor het IT-aankoopcontract 2013-2017 te kiezen voor de

onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf overeenkomstig art. 17,paragraaf

3, 2° en 4° - van de wet op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor

aanneming van werken, levering en diensten d.d. 24-12-93 met toepassing van Europese

bekendmakingsvoorschriften waarbij de stad Kortrijk optreedt als aanbestedende overheid.

35 Leveren en implementeren van software voor beheer en administratie van

kinderdagopvang.

Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 12-266021

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p167/189


B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Situering

Momenteel verloopt het beheer en de administratie van de kinderdagopvang van het

Blokkenhuis nagenoeg allemaal schriftelijk en handmatig. Dit is een omslachtige en verouderde

manier van werken. Vanuit het Blokkenhuis komt de vraag om de dagopvang beter,

gebruiksvriendelijker en efficiënter te organiseren en te beheren en op die manier meer tijd vrij

te maken voor de verzorging/zorg voor de kinderen.

De nieuwe software:

- moet op twee of meerdere locaties zorgen voor de bezettingsberekening in functie van

dagelijkse bezetting, planning (kinderen en personeel), vrije plaatsen en inschrijvingen;

- moet gebruiksvriendelijk zijn en geïntegreerd zijn in de dagelijkse werking van de

kinderopvang in functie van:

° opvolging van de kinderen;

° breng- en haalmomenten/beveiliging;

° communicatie met de ouders;

° verzorging van de kinderen;

- moet rapportage naar Kind en Gezin (conform nieuwe wetgeving) mogelijk maken en in de

toekomst kunnen bestendigen: elke maand vraagt Kind & Gezin de aanwezigheden op, om de

facturatie te vervolledigen;

- moet de aanmaak van fiscale attesten mogelijk maken;

- moet vlotte registratie en inbreng van gegevens en optimale beschikbaarheid van de

ingebrachte gegevens op verschillende locaties mogelijk maken.

Conform nieuwe wetgeving (op basis van inkomen) verloopt de facturatie in principe via Kind en

Gezin. Nog een zestal ouders opteerden voor het vroegere systeem (= rechtstreekse facturatie

aan de ouders) dat uitdovend is.

Rapportage (digitaal) naar Kind en Gezin moet in elk geval mogelijk zijn.

Bedoeling is om in de Condédreef en in de St. Janslaan telkens op een toestel (reeds

beschikbaar) verschillende gebruikers voor de software te voorzien. Bijkomend wenst de

coördinator (extra gebruiker) te werken via een eigen laptop waarmee ze kan pendelen tussen

de 2 locaties (of meerdere in de toekomst).

Procedure

We stellen voor om voor deze levering te kiezen voor de onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking vooraf conform artikel 17, § 2 - 1ste alinea a - van de wet op de

overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p168/189


diensten d.d. 24-12-93 en op basis van het bijgevoegde bestek ICT -8212 met volgende

firma's :

- Daycare solutions, Mosselbank 100, 9120 Vrasene

- Marius, Heyerstraat 17, 9160 Lokeren

- Bosoftware, Gildelaan 38 bus 101, 2200 Herentals

- Syx Automations, Rozendaalstraat 53, 8900 Ieper.

De totale kostprijs van de software (levering en implementatie) wordt geraamd op 10.164 euro

(incl. btw) op BU 2012 artikel 104/742-53.

Het jaarlijkse te indexeren onderhoud voor 2 locaties wordt geraamd op 2.420 euro (incl. btw)

per jaar op GU 2012 artikel 104/123-13.

Volgens artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de voorwaarden

vast en bepaalt ze de wijze van gunnen.

Budget:

10164 euro (incl. btw) op artikel 104/742-53 op BU 2012. Een jaarlijks te indexeren

onderhoudscontract van 2012 en volgende jaren op GU artikel 104/123-13 van 2420 euro (incl.

btw) per jaar.

Advies van

Financiën

Bijlage

ICT8212Bestek

Type

Gunstig

Type

Formele bijlage

Raadslid M. Lemiatre verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

1. In te stemmen met de voorwaarden voor het leveren en implementeren van software voor

beheer en administratie van kinderdagopvang zoals bepaald in het vooropgesteld bijzonder

bestek ICT-8212.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf overeenkomstig art. 17, §2-1ste alinea a - van de wet op de overheidsopdrachten en

sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten d.d. 24-12-93 met

volgende leveranciers :

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p169/189


- Daycare solutions, Mosselbank 100, 9120 Vrasene

- Marius, Heyerstraat 17, 9160 Lokeren

- Bosoftware, Stationsplein 5D, 2200 Herentals

- Syx Automations, Rozendaalstraat 53, 8900 Ieper.

36 Stedelijke Huursubsidie. Aanpassing huurprijs.

Dossier: 12-266385

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

De stedelijke premie huursubsidie is opgestart op 1 januari 2003 - goedgekeurd in de

gemeenteraad van 9 december 2002 - met een eerste proefperiode van twee jaar (tot

31 december 2004), maar werd vanaf 1 januari 2005 verlengd - na goedkeuring door de

gemeenteraad van 13 december 2004 - voor een onbeperkte periode.

In zitting van 27 november 2007 werd door de gemeenteraad beslist om de stedelijke

huursubsidiepremie te behouden, na afschaffing van de overige stedelijke premies, maar met

een beperking van 15 dossiers per jaar.

Elk dossier loopt voor een periode van 9 jaar en heeft een eenmalige instappremie van 1000

euro.

Het reglement bepaalt in artikel 7 dat de initiële huurprijs van de woning niet meer mag

bedragen dan € 450/maand exclusief indexatie.

Wonen-Vlaanderen heeft de tegemoetkoming in de huurprijs voor aanvragen vanaf 1 januari

2012 opgetrokken naar € 550. Deze premie geldt niet voor het huren van een sociale woning.

Gezien de stijging van de huurprijzen voor een kwalitatief goed woning op het grondgebied

Kortrijk, wordt voorgesteld om ook in het stedelijk premiereglement de maximum huurprijs aan

te passen van € 450 /maand naar € 550/maand, evenwel met de overeenkomst van per jaar 10

dossiers te aanvaarden i.p.v. 15, dit om het budget niet te overschrijden.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p170/189


De raad hoort:

- het amendement ingediend door raadslid M. Lemaitre om het maximum aantal dossiers op 15

te behouden;

- het antwoord van schepen F. Santy waarbij hij zich engageert om desgevallend de nodige

kredieten bijkomend te voorzien.

Gelet op dit antwoord van schepen F. Santy, vraagt raadslid M. Lemaitre geen stemming over

het amendement.

Budget:

artikel 922 / 332 - 02 110.000 euro per dienstjaar

Bijlage

gemeenteraad 13december2004

Gemeenteraad 9 december 2002

Collegebeslissing, d.d. 27.11.2007

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

Formele bijlage

Raadslid M. Lemiatre verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,

met eenparigheid van stemmen

artikel 7 van het stedelijk reglement huursubsidie, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad

van 9 december 2002 en gewijzigd in zitting van 13 december 2004, aan te passen als volgt: de

initiële huurprijs van de woning mag niet meer bedragen dan € 550/maand, exclusief indexatie.

37 Motie van raadslid B. Caron over de bussen van De Lijn in Kortrijk.

Dossier: 12-268807

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p171/189


nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De motie van raadslid B. Caron over de bussen van De Lijn in Kortrijk, waarvan de tekst luidt

als volgt:

"De Gemeenteraad van Kortrijk

Stelt vast dat de Lijn op korte termijn 60 miljoen € dient te besparen, waarvan 40 miljoen € zou

gezocht worden in de dienstverlening van het openbaar vervoer in de verschillende provincies;

Stelt vast dat de Lijn hierover overleg pleegt met de lokale besturen, maar dat over de omvang

van de besparingen zelf geen discussie mogelijk is, enkel over de wijze waarop zal bespaard

worden;

Stelt vast dat er momenteel de grootste onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van deze

besparingen, zodat zowel reizigers als personeel van de Lijn in hoge mate verontrust zijn;

Stelt vast dat in de besparingsvoorstellen die nu de ronde doen, wel degelijk gesneden wordt in

het aanbod van de Lijn, zodat het niet mogelijk is dat reizigers of chauffeurs hier geen effecten

van zouden ondervinden;

Stelt vast dat met name gesnoeid wordt in het aantal lijnen, in de frequentie van lijnen, de

accommodatie van haltes, in de dienstverlening in daluren, zoals het avond-, nacht- en

weekendaanbod;

Stelt vast dat binnen de Vlaamse regering in het kader van de begrotingscontrole wellicht nog

nieuwe besparingen zullen volgen, bijv. m.b.t. de tarievenpolitiek van de Lijn;

Verneemt dat het de bedoeling is de volgende aanpassingen aan de stads- en streeklijnen door

te voeren (bron ACV Openbare Diensten) (zie tabellen hieronder).

Meent dat de verbinding tussen het station en Hoog-Kortrijk (Kulak, AZ) integendeel moet

versterkt worden wegens zeer drukke bezetting. Ook de verbindingen met de deelgemeenten

moeten maximaal gevrijwaard worden; bijv. lijn 3 passeert langs Guido Gezellelaan. Indien deze

afgeschaft wordt, is er maar één bus meer om de twee uur. Hierdoor is openbaar vervoer totaal

niet meer interessant. Stopplaats Guido Gezellelaan is ook de halte voor KTA (wat moeten

studenten dan doen?).

Kortrijkse stadsbuslijnen

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p172/189


1 Station - AZ Groeninge -Lijn 1 rijdt nog 1 x uur, en

vormt samen met lijn 12 een

1/2u freq AZ Groeninge

2 Station - Lange Munte

3 Station - Heule Bozestraat -Lijn 3 wordt geschrapt

4 Station - Bissegem - Heule -Lijn 4 en 6 wordt 1/2u freq en

wordt gekoppeld in Heule

50 Voorstadsl. Station - Pius X -

Kuurne Seizoen

51 Voorstadsl. Station - Pius X -

Kuurne St-Pieter

6 Station - Shopping Center -

Heule

80 Voorstadslijn Station - Marke

Ter Kelders

81 Voorstadslijn Station - Marke

Ter Kelders

-Lijn 5450 en 5451: 1 u freq in

't weekend

-Lijn 5450 en 5451: 1 u freq in

't weekend

-Lijn 4 en 6 wordt 1/2u freq

en wordt gekoppeld in Heule

- -Shoppingcenter Kuurne

wordt rechtstreeks bediend,

WAAK en industriezone nog

functioneel

9 Station - Cederlaan -Lijn 9 wordt 1/2 u freq

91 Voorstadslijn Station -

Zwevegem

92 Voorstadslijn Station -

Zwevegem

93 Voorstadslijn Station -

Zwevegem

12 Station - Kinepolis - Rollegem -Lijn 1 rijdt nog 1 x uur, en

vormt samen met lijn 12 een

1/2u freq AZ Groeninge

13 Station - Universiteit -Lijn 5413 schrappen 1ste

2 ritten + avondritten op

donderdagavond/nacht (reeds

in voege)

Streeklijnen

15 Kortrijk - Kooigem - Spiere

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p173/189


16 Kortrijk - Rollegem - Moeskroen -Lijn 5412 kleine wijziging reisroute Rollegem

-Lijn 5416 kleine wijzigingen in Rollegem

(koppelen 40 en 84)

40 Kortrijk - Menen -Lijn 5440: Kortrijk-Menen: zaterdag 1u freq +

dal en WE regeling

42 Kortrijk - Moorsele - Dadizele/Menen

52 Kortrijk - Tielt

53 Kortrijk - Ooigem - Wakken - Aarsele - Tielt

60 Kortrijk - Lendelede - Roeselare

61 Kortrijk - Izegem -Ardooie -Lijn 5461 efficiëntie oefening

62 Kortrijk - Sint-Eloois-Winkel - Roeselare

71 Kortrijk - Stasegem - Harelbeke - Deerlijk -

Waregem

72 Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk - Vichte -

Tiegem - Anzegem

74 Kortrijk - Harelbeke - Bavikhove - Hulste

75 Kortrijk - Deinze

81 Kortrijk - Marke - Lauwe - Rekkem

82 Kortrijk - Marke - Lauwe - Moorsele -Lijn 5442: Kortrijk-Moorsele-Menen-Geluwe:

2u freq in dal + WE - -Lijn 5482: Kortrijk-

Marke-Moorsele: 2u freq in dal + WE

83 Kortrijk - Aalbeke - Moeskroen

91 Kortrijk - Zwevegem - Heestert - Avelgem

92 Kortrijk - Zwevegem - Otegem - Avelgem

93 Kortrijk - Zwevegem - Moen - Sint-Denijs -

Helkijn

Vraagt het college bijgevolg :

Alles in het werk te stellen om een beperking van het aanbod door de Lijn te voorkomen;

Met de Lijn te zoeken naar alternatieve besparingsmogelijkheden, zoals ook voorgesteld

door de vereniging 'Trein Tram Bus' bijv. op het vlak van een vlotte doorstroming, een betere

ruimtelijke inplanting van diensten of bedrijven, of een andere invulling van basismobiliteit (bijv.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p174/189


door een ander soort inzet van belbussen, door meer gebruik van taxi- of carpool-cheques) in

de gemeente/het district;

De Vlaamse regering haar zorg over te maken over de geplande besparingen door de Lijn en

te verzoeken de Lijn extra middelen te geven en elders naar besparingen en efficiëntie-winsten

te zoeken, ook binnen het departement Mobiliteit/Openbare Werken (bijv. door het bevriezen

van een aantal projecten rond de aanleg van nieuwe wegen, als deze ten minste niet nodig

zijn om veiligheidsredenen; bijv. De N328 van de R8 ter hoogte van Heule naar de stad, de

doortrekking van de R8 tussen de Oudenaardsesteenweg en de Doorniksesteenweg, parallel

aan de Sint-Magriete-Houtemlaan)."

- de tussenkomst van raadslid M. Seynaeve;

- het antwoord van schepen G. Leleu;

- de reactie van raadslid B. Caron, waarbij hij niet langer de stemming vraagt.

Bijlage

20120312gr MOTIE B. Caron over de bussen

van De Lijn

20120312ge FW MAIL B. Caron - twee

aanvullende punten gemeenteraad

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

x

38 Voorstel van de raadsleden E. Brugman, B. Herrewyn en B. Caron met

betrekking tot ondersteuning muziekfestivals in Kortrijk.

Dossier: 12-269169

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens,

M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme,

B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P.

Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p175/189


Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- Het voorstel van de raadsleden E. Brugman, B. Herrewyn en B. Caron met betrekking

tot ondersteuning muziekfestivals in Kortrijk, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Stadsfestival Novarock

Via het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen, d.d. woensdag 29 februari,

vernemen we dat er een samenwerkingsovereenkomst met Novarock goedgekeurd werd. Deze

legitimeert een verhoogde toelage van 39.500 euro voor 2012 en 35.000 euro in 2013.

Dit kan alleen maar een versterking betekenen voor Kortrijk als muziek- en jongerenstad in het

algemeen en Novarock in het bijzonder. Een versterking die we verwelkomen en waarbij ook wij

onze waardering voor het festival uitdrukken.

Muziekstad Kortrijk

Als we de doelstellingen bekijken die in de samenwerkingsovereenkomst met Novarock staan,

stellen we vast dat deze grotendeels ook vervuld kunnen worden door andere organisaties.

Met andere woorden, er kan geen sprake zijn van een unieke positie die exclusieve

ondersteuning van de stad verlangt.

Deze organisaties, zoals Sinksen Vlas Vegas, Parkjazz, Mayday Mayday, Student Welcome

Concert,...zijn ook al jarenlang in staat om onder andere volgende doelstellingen te realiseren:

- Programmatie van de betere Belgische bands;

- Kansen voor bands uit Kortrijk en West-Vlaanderen, aanstormend talent;

- Niche van te ontdekken bands die in de zomer doorbreken;

- Sfeerbeleving door extra randanimatie;

- Maatschappelijke thema's op het festival;

- Het in the picture plaatsen van de Stad Kortrijk;

- Vrijwilligers uit diverse jeugdbewegingen werken mee op de dag van het festival;

- Jopro staat mee in voor de promo van het event;

- De opbouw gebeurt mee door jongeren in sociale jongerenprojecten van de stad als Aktractie

en Jopro;

- Muziekcentrum Track werkt mee aan de inhoudelijke coördinatie van jonge muziekbands;

- Begeleiden van studenten voor stages en het inzetten van studenten voor promotie op de

campussen.

Voorstel subsidiereglement

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p176/189


Als Kortrijk het meent met haar identiteit als muziek- en jongerenstad, gebiedt de eerlijkheid

zich om ook deze festivals een kans te bieden op bijkomende financiële ondersteuning. Elke

organisatie die bijdraagt tot het muziekgebeuren in Kortrijk en in staat is om bovenstaande

voorwaarden deels of volledig te vervullen, moet volgens ons kunnen genieten van een correcte

toelage ten opzichte van wat op vandaag gegeven wordt.

Daarom vragen we de goedkeuring van het voorstel dat moet leiden tot een algemeen kader

en een subsidiereglement voor muziekfestivals in Kortrijk. Hiermee krijgt elke organisatie een

gelijke kans om in aanmerking te komen voor een broodnodige financiële injectie.

Voorstel:

De gemeenteraad beslist om een kader en subsidiereglement uit te werken - met ingang van

2013 - waardoor elk muziekfestival te Kortrijk in aanmerking komt voor een correcte toelage,

overeenkomstig de gerealiseerde doelstellingen."

- de tussenkomst van de raadsleden J. Deweer en M. Seynaeve;

- het antwoord van schepen C. Depuydt;

- de reactie van de raadsleden B. Herrewyn, B. Caron, E. Brugman en M. Seynaeve;

- het antwoord van schepen A. Cnudde;

- het antwoord van schepen C. Depuydt, waarbij voorgesteld wordt om geen nieuw

reglement te maken, maar om, in overleg met de intendant cultuur en belanghebbenden, de

bestaande reglementen tegen het licht te houden en desgevallend aan te passen; om met de

professionelen verder convenanten te onderhandelen, om op deze manier de waardering ook

effectief in teksten uit te drukken en in een ondersteuning die zowel voor de organisaties als

voor de stad rendeert, terzelfdertijd wordt op deze manier de ondersteuning ook geobjectiveerd;

- de reactie van de raadsleden M. Seynaeve en B. Herrewyn;

- de tussenkomst van burgemeester S. De Clerck;

- de reactie van de raadsleden B. Caron, P. De Coene en B. Herrewyn;

- de tussenkomst van schepen C. Depuydt;

- de reactie van raadslid E. Brugman.

Bijlage

Type

20120312gr VOORSTEL Open VLD en Formele bijlage

sp.a-Groen betreffende ondersteuning

muziekfestivals in Kortrijk

20120312gr FW MAIL B. Herrewyn - Voorstel Formele bijlage

Open VLD en sp.a-Groen m.b.t. ondersteuning

muziekfestivals in Kortrijk

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p177/189


De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt

15 ja stemmen: M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere,

S. You-Ala, P. Avijn, E. Brugman, W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M.

Heuvelmann, E. Flo

18 nee stemmen: S. De Clerck, L. Lybeer, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C.

Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R.

Deseyn, M. Vandenbussche, A.P. Mommerency, M. De Candt

7 onthoudingen: W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, K. Byttebier, E.

Van Damme, A. Vanden Berghe

De raad beslist

niet in te gaan op het voorstel van de raadsleden E. Brugman, B. Herrewyn en B. Caron met

betrekking tot ondersteuning muziekfestivals in Kortrijk.

39 Vraag van raadslid P. De Coene over de gelijke behandeling bij aanwerving van

jobstudenten.

Dossier: 12-269180

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier,

W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron,

E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M.

Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid P. De Coene over de gelijke behandeling bij aanwerving van

jobstudenten, waarvan de tekst luidt als volgt:

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p178/189


"In de gemeenteraad van juli 2011 deed ik een voorstel om bij de aanwerving van jobstudenten

niet langer een onderscheid te maken tussen kinderen en verwanten van stadspersoneel en

gemeentelijke politieke mandatarissen aan de ene kant en overige kinderen en verwanten aan

de andere kant.

Tot vorig jaar werd in Kortrijk immers bij de aanwerving van jobstudenten voorrang gegeven

aan de eerste categorie. Het leidde er toe dat kinderen van stadspersoneel en politieke

mandatarissen beduidend meer kansen hadden op een aanstelling dan andere kinderen. Dat

bleek ook uit de reële cijfers.

Tijdens die gemeenteraad was een grote meerderheid ervoor om vanaf nu de gelijkheid in

kandidatuur toe te passen en te werken zoals in alle andere centrumsteden gebeurt: zonder

onderscheid tussen komaf van kandidaten. Er werd afgesproken op meer toelichting te geven

op de raad van februari 2012 jl. wat echter niet gebeurde.

Intussen heeft het college van burgemeester en schepenen zopas een besluit genomen maar

het is niet duidelijk of er nu, rechtstreeks of onrechtstreeks, enige voorkeursbehandeling blijft.

De beslissing verwijst immers zowel naar een omzendbrief dienaangaande (om discriminatie

tegen te werken) maar tegelijk toch ook naar personeelsleden en naar positieve evaluaties in

het verleden. Door evaluaties uit het verleden op te nemen, bevestigt men de facto het behoud

van een discriminatie (wie vorige keer uit de boot viel omdat hij het slachtoffer was van de

voorkeursregels kan vandaag niet beschikken over een evaluatie, laat staan een gunstige).

Vraag is overigens hoe en door wie die evaluaties gebeuren en waarop ze gebaseerd zijn.

Daarom de duidelijke vraag: is er volledige gelijkschakeling bij de aanstelling van jobstudenten

vanaf het contingent 2012 tussen verwanten en niet-verwanten van personeelsleden en

politieke mandatarissen en kan men meer uitleg geven bij het systeem van evaluatie?"

- het antwoord van schepen L. Lybeer;

- de reactie van schepen P. De Coene;

- het antwoord van schepen L. Lybeer.

Bijlage

20120312gr MAIL en VRAAG P De Coene

over de gelijke behandeling bij aanwerving van

jobstudenten.

Type

Formele bijlage

x

40 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het proeftuinproject

glasvezel 'LeYLab'.

Dossier: 12-269200

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p179/189


Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier,

W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron,

E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M.

Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het proeftuinproject glasvezel 'LeYLab',

waarvan de tekst luidt als volgt:

"Op Overleie en Buda loopt momenteel een proeftuinproject waarbij een nieuw

glasvezelnetwerk allerhande applicaties ter beschikking stelt aan de inwoners binnen de

geselecteerde omgeving. Enkele van deze toepassingen zijn 'Vlaanderen in Beeld', 'Beeldbank

Kortrijk' en 'e-Health'. Naar verluidt werden 120 gezinnen bereid gevonden om mee te werken

aan het project.

Het project is in handen van het consortium LeYLab, dat inspanningen van verschillende

partners bundelt: Belgacom, IBBT, Focus-WTV, Alcatal, Agoria, OCMW-Kortrijk, stad Kortrijk,

Comsof...Sinds juni 2011 is de proeftuin actief, in oktober 2012 zou het project aflopen.

Onlangs kocht de stad hiervoor 25 mini-pc's aan voor een totaalprijs van 13.100 euro. Deze

pc's werden ter beschikking gesteld aan consortiumpartner IBBT. De stad stelde ook al 31.500

euro ter beschikking van Comsof (Videohouse) om de Beeldbank van de stad te 'activeren' als

applicatie.

1. Hoeveel heeft het proefproject de Stad enerzijds en het OCMW anderzijds reeds

gekost?

2. Welke financiële inspanningen worden nog van Stad en OCMW verwacht, conform

de afspraken die binnen het consortium zijn gemaakt?

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p180/189


3. Hoe wordt het project tot op heden geëvalueerd? Naar verluidt heeft het project heel

wat vertraging opgelopen en haakten sommige geïnteresseerden af. Kloppen deze

bevindingen?

4. Klopt het dat bepaalde applicaties niet of niet naar behoren functioneren? Zo zou de

applicatie 'beeldbank Kortrijk' nog niet geactiveerd zijn? Wat is hiervan de reden?

5. Wat gebeurt na afloop van het project in oktober 2012?

a) Wordt het project mogelijks verlengd vanwege de vertragingen?

b) Wordt het project nadien afgeblazen of kunnen de bewoners blijven genieten van

de glasvezelverbinding? Zo ja, wat zal hen dat kosten?

c) Wat gebeurt met de hardware (mini-pc, tablet,...) na afloop van het proefproject?"

- het antwoord van burgmeester S. De Clerck.

Bijlage

20120312gr VRAAG M Seynaeve m.b.t. het

proeftuinproject glasvezel LeYLab

20120312gr FW MAIL M Seynaeve - twee

aanvullende punten gr

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

x

41 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot de toepassing van het

reglement aangaande (de belasting op) de voetpadbedekking.

Dossier: 12-269209

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, , J. Coulembier,

W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron,

E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M.

Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p181/189


Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot de toepassing van het reglement

aangaande (de belasting op) de voetpadbedekking, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Bij wegenwerken worden aanpalende eigendommen, waar nieuwe voetpadbedekking wordt

uitgevoerd, onderworpen aan een belasting. Dit betekent concreet dat voor woningen, waar nog

geen voetpaden waren voorzien, de kosten van de bedekking - al dan niet gedeeltelijk - worden

verhaald op de eigenaars van de aanpalende woningen. Hiertoe werd door de stad Kortrijk een

belastingreglement uitgewerkt.

De eigenaars van de woningen hebben hierbij niet de keuze en kunnen dus zelf niet beslissen

of er al dan niet voetpadbedekking wordt geplaatst. Niet onlogisch, want een voetpad

komt er in het algemeen belang, niet in het minst voor wat betreft de 'toegankelijkheid' en

verkeersveiligheid. De eigenaars kunnen de voetpadbedekking dus niet weigeren.

Zo ook dus voor de wijkbewoners van 't Rode Paard in Bellegem. Daar werd het ganse

voetpad eind vorig jaar netjes heraangelegd, inclusief de aanleg op de drie of vier plaatsen

waar er voorheen geen trottoir was voorzien. Heel wat bewoners fronsten dan ook danig het

voorhoofd toen na voetpadwerkzaamheden bleek dat het trottoir op één enkel stuk niet werd

doorgetrokken. Eén stuk van het trottoir werd niet aangelegd, dit ter hoogte van huisnummer

44. Daar houdt het gloednieuwe voetpad abrupt op, om een tiental meter verder opnieuw te

beginnen. Voetgangers zijn dus nog steeds verplicht, zeker bij slecht weer, om een afstand via

de rijbaan te overbruggen.

Kan men mij en vooral de bewoners van Kortrijk uitleggen waarom het trottoir daar plots stopt

en niet werd doorgetrokken, terwijl dit op alle andere plaatsen wel het geval is?"

- de tussenkomst van raadslid L. Vanhoutte;

- het antwoord van schepen G. Leleu;

- de reactie van raadslid M. Seynaeve.

Bijlage

20120312gr VRAAG M Seynaeve m.b.t. de

toepassing van het reglement aangaande de

belasting op de voetpadbedekking

20120312gr FW MAIL M Seynaeve - twee

aanvullende punten gr

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p182/189


x

42 Vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende de problematiek lokalen chiro

Tandem te K-Rollegem.

Dossier: 12-269215

Aanwezig:

Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck

Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F.

Santy, C. Depuydt

Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis,

M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier,

W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron,

E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M.

Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt

Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda

toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende

nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad.

Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van

burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende de problematiek lokalen chiro Tandem te K-

Rollegem, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Signaal

De leiding, leden en hun ouders, volwassen begeleiders en sympathisanten van Chiro Tandem

Rollegem zenden een duidelijk signaal naar het stadsbestuur. Er is een petitie opgestart die een

schrijven aan het stadsbestuur moet ondersteunen. Dit omdat de veiligheid van de Rollegemse

jeugd volgens hen in gevaar is en zij dit niet genoeg kunnen benadrukken. De huidige situatie

in hun oude heem wordt onhoudbaar en een dringende ingreep van het stadsbestuur is

noodzakelijk.

Huisvesting

Het oude heem in de Beekweg werd destijds behouden om de +12-groepen onderdak te

geven. Naast de komst van de nieuwbouw aan het Tramstatieplein werd een opwaardering

van het oude heem beloofd. Die kwam er tot op heden niet. Een screening in november 2009

door "ZonneWinDT" stelde toen reeds verschillende infrastructurele problemen in vraag.

Ondertussen is de lijst met grote en minder grote problemen zodanig aangedikt dat men zich

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p183/189


ernstige vragen stelt omtrent de veiligheid van het gebouw en van de chiroleden die er elk

weekend met een 80-tal jongeren in vertoeven.

Enorme schade

De schade opsommen lijkt onbegonnen werk. In de kelder staat er constant 15 cm grondwater.

Leegpompen helpt niet. De schimmels op de muren verspreiden een enorme stank en hebben

ondertussen de muren van het gelijkvloers bereikt. De kelderverdieping wordt niet meer gebruikt

voor de werking. Er zijn barsten in de gevels, ter hoogte van de steunbalken die de zolder en

het dak steunen. De binnenmuren vertonen scheuren. De deurstijlen vervormen en breken af,

door het te hard klemmen van de deuren. Bovendien is er geen isolatie in het gebouw. IJskoud

hadden ze het de voorbije maanden. Door het vriesweer zijn opnieuw verschillende lekken in

het circuit vastgesteld.

Het is beschamend te moeten vaststellen dat ondanks de eerdere signalen en beloftes, het

gebouw grotendeels verkommerd is.

Oplossing

De vraag is of deze lijst met gebreken nog op te lossen valt binnen een te verantwoorden

budget? Kan er geen oplossing gevonden worden binnen het stadspatrimonium? Chiro Tandem

deed zelf een voorstel om een deel van de infrastructuur van de aanwezige stadsdiensten te

mogen gebruiken.

Vragen

Op basis van bovenvermelde elementen stel ik volgende vragen:

1. Hoe komt het dat sinds de vaststelling van de problemen in november 2009, deze op

vandaag niet aangepakt zijn?

2. Kan er een oplossing op korte termijn gegarandeerd worden? Zijn er mogelijkheden met de

vrijgekomen ruimtes van stadsdiensten die verhuisd zijn naar site Callens?

3. Welke oplossing wordt er op lange termijn voorgesteld?"

- het antwoord van schepen J. de Bethune;

- de reactie van raadslid B. Herrewyn;

- het antwoord van schepen J. de Bethune.

Bijlage

20120312gr VRAAG B. Herrewyn betreffende

de problematiek lokalen chiro Tandem te

Rollegem

20120312gr Fw MAIL B. Herrewyn betreffende

de problematiek lokalen chiro Tandem

Rollegem

Type

Formele bijlage

Formele bijlage

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p184/189


x

Mondelinge vraagstelling:

____________________

- Raadslid E. Flo deelt mee dat hij reeds verschillende malen heeft vastgesteld dat er

jongeren vanuit café De Fallstaff de bewegingen van de politie opvolgen en telefonisch

doorbellen. Hij vraagt of de politie hiervan op de hoogte is?

Burgemeester S. De Clerck zegt de korpschef hierover te informeren.

- Raadslid E. Flo stelt vast dat er informatie gelekt wordt uit de politie door raadsleden. Hij

vraagt of de korpschef zich hiervan bewust is?

Burgemeester S. De Clerck neemt hier akte van.

- Raadslid E. Flo merkt op dat de oorlog tegen drugs ook kosten impliceert. Hij geeft als

voorbeeld dat auto's die in brand gestoken worden geen recht op tussenkomst hebben van hun

verzekering. Ook zelfstandigen, die fysisch geweld kennen, en daardoor niet langer kunnen

werken, kunnen geen enkele steun genieten.

Burgemeester S. De Clerck neemt akte van de meldingen en doet een beroep op de solidariteit

van iedereen.

- Raadslid W. Depauw zegt dat hij vaststelt dat de hondenloopweide een groot succes kent.

Hij vraagt gelijkaardige weides aan te leggen in Marke en Bissegem.

Schepen S. Bral deelt mee dat de directie Leefmilieu dit aan het bekijken is; er is er reeds één

in De Warande en wellicht komt er ook één in het stadsgroen Marionetten.

- Fractieleider M. Seynaeve vraagt of de berichtgeving klopt dat het College opteert voor

elektronisch stemmen, hij vraagt wanneer deze beslissing zal worden voorgelegd aan de

gemeenteraad omdat er een vervaldatum van 23 maart op stond.

Burgemeester S. De Clerck bevestigt de berichten en deelt mee dat dit in het College van

woensdag a.s. zal beslist worden om nadien te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van

april.

- Fractieleider P. De Coene signaleert dat er vorige maand een enquête is opgenomen over

de beleving van de Stad in de stationsomgeving. Hij vraagt wie hiervan de opdrachtgever was

en had graag de resultaten gekregen.

Burgemeester S. De Clerck deelt mee navraag te zullen doen.

- Raadslid B. Herrewyn merkt op dat de verlichting aan de voetgangersbrug over de Leie niet

werkt.

Schepen G. Leleu deelt mee dat er een nieuwe, tijdelijke en betere verlichting komt op palen.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p185/189


- Fractieleider P. Soens vraagt een overleg in functie van een structurele oplossing voor

overstromingen in Heule.

Schepen S. Bral deelt mee dat er op 26 februari 2012 een overleg is geweest met de VLM.

- Raadslid M. Vandenbulcke vraagt het bandje van het telefoonnummer '1777' aan te passen.

Nu zegt men buiten de diensturen dat de '1777' niet beschikbaar is.

Burgemeester S. De Clerck zal dit melden aan de betrokken dienst.

- Raadslid M. Gheysens merkt op dat er vorige week donderdag verschillende uitnodigingen

van de Stad op één dag bij haar thuis zijn toegekomen.

Burgemeester S. De Clerck laat dit onderzoeken.

B1

Aanduiden gemeentelijke ambtenaren als vaststeller in het kader van

gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Goedkeuren. Dossier: 12-264296

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p186/189


B2

Verlenging proeftijd van drie onderluitenant-vrijwilligers.

Dossier: 12-266841

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p187/189


De zitting eindigt om 21.14 uur.

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p188/189


Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

De Secretaris

De Voorzitter

G. HILLAERT S. DE CLERCK

dinsdag 20 maart 2012 13:33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p189/189